Sunteți pe pagina 1din 30

BoLNAVA

1.PrsrcuTA
- Joc de interior
- V d r s t a7: - 1 1a n i
- Materiale: nu suntnecesare

Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule.Aceasta


trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintrecopii.Pisiculavine
pdn6 in dreptulstdpAnutui Dupdfiecare
gi miorldiede trei ori cdt mai induiogdtor.
mieunat,stdpAnulpisiculeitrebuiesd o mAngdiepe cap 9i sd spundfoarteserios,
fdrd mdcar sd zAmbeascd,, Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegtesau
dacdnu, pisicufaigi cautdalt stdpAn.
rAde,copiluldevinepisicufd,

?
2. CINEESTEDIRIJORUL

- Joc de interior
- V6rsta:7-11 ani
- trlateriale:
nu suntnecesare

Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte incdperea.ln lipsaacestuiase alegeun


dirijor,care va comandacelorlalli,prin diferitemigcdri,instrumentele care cAntdin
orchestrd.Va imitabdtdilein tobd,cAntatulla pian,la vioar5,la ghitard,la trompetd,
trebuiesd imitetoategesturile
la fluier,etc.Orchestra 9i sd fie atentdcAnd
dirijorului
acestaschimbdinstrumentele.
in momentulin care conducdtorul de joc recheame in salScopilul,orchestraeste in
plindmigcare,copiiicdntAndin ritm Cine estediriiorul,sd ghicegtinu ai sd pofi!
bopilul trebuiesd urmdreascd migcdi'ile orchestreigi sd igi dea seamacine este
dirijorul, adicdcinecomanddschimbarea instrumentelor. Dacda ghicit,se alegealt
dirijorgi joculcontinud.

\.,-3.URIA$ULADORMIT

- Joc de interior
- VArsta:7-11 ani
- Materiale:un fular,un scaun,un penarsauun

Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul,carestd pe un scaunln


mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului,la picioarelesale se gdsegte
comoara(penarul),pe careacestao pdzegtechiar9i ?nsomn.
Conducdtorul de joc va indicafdrd sd vorbeascd, ardtAndcu degetul,un copilcare
trebuiesd recuperezecomoara.Copilul trebuiesd se apropiede Uriagin vArful
gi sd incercesd ii ia comoara,fdrdsd fie simfit.DacdUriaqulil simte,va
picioarelor
scoateun urletfiorosgi va aratddirecfiadin care a auzitzgomotul.Dacd direclia
este corectd,copilulrevinela locullui gi conducdtorul de joc indicdun alt copil'
Copilulcare reugegtesd recupereze comoarafdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua
locul.
4. AM PLECATir{ VaCANTA... g e fin-t-u
- Joc de interior
- V6rsta:7-11 ani
- Materiale:nu suntnecesare

Copiiistau in cerc.Uncopilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeulde


cdldtorieperiula de dinfi.Urmdtorulcontinud:Am ptecatin vacantaFi am pus fn
sacul de cdldtorieperiula.de dinSigi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in
saculde cdldtorieun obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectelemenfionate de primiidoi.
Jocul continuitot aga,devenindtot mai dificil.in momentulin care un copiluitd sd
enumereunuldin obiecte,iesedincercai joculcontinud fdrdel.

E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

- Jocde exterior
- VArsta:7-11ani
- Materiale:
nusuntnecesare

Copiii stauin cerccu fafaspreinterior.Un copilse plimbdin afaracercului,atingdnd


rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAndde fiecaredatd numeleAndra.AtuncicanO
atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cerculuiin
direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei.primul,care
ajungela loculrdmasliber,revinein cerc,cu fafain exteriorulcercului,gi nu poatefi
atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continudjocul in acelagifel. Jocul se
termindin momentulin caretolicopiiisuntcu faqa?nalaracercului.

6. CORTINA

- Joc de interior
- VArsta:7-11 ani
- Materiale:15-20de obiectemicidiferite,o pdnzd

Pe o masdin fafa copiilorse puneun anumitnumir de obiecte.Conducdtorul de joc


cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectelecu atenfietimp de cdteva
minute.Dupi aceeaacoperdobiectelecu o pAnzd.Estedesemnatunuidin copiisd
enumereobiecteleexpuse.Dacd acestaomiteunuldin obiecte,iesedin joc. CAgtigd
copilulcare reugegtesd enumerecorecttoateobiectele.

VARIANTA

Dupd ce obiecteleau fost acoperite, conducdtorulde joc indepdrteazd


unul din ele.
Cortinase ridicddin nou gi copiiitrebuiesd ghiceascd
careobiectlipsegte.
7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interiorsau de exterior


- V A r s t a: 1 1 - 1 4a n i ,1 4 - 1 8a n i
- Materiale: un sdculel
cdteo piatrdpentrufiecareparticipant,
pot fi ugor
conducdtorulde joc alegegi spalddin timp,pietrede formediferite,care
ascunsein Pumn.
Jucdtoriise agazdin cerc.Conducdtorul de joc punecomoaralui Ali Baba(pietrele)
in mijloculcerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp de un
mlnuf posesoriicomorilorsunt invitafisd le cunoascdgi cu ajutorulsimfuluitactil'
ApoipietrelesuntstrAnseintr-unsac ai redistribuite-laintAmplare'
La semnalulconducdtorului de joc,pietrele?ncepsd circuledin m6ndTnmand,pe la
in agafel incdts6 nu poata{i vazute.
spateleparticipanfilor,
Jbculse desfdgoard in linigteperfecti.linta joculuiesteca fiecares6-9irecupereze
piatrafolosindu-gisimfultactii.in momentulin care cinevacredecd gi-a recuperat
comoara,are dreptulsd o priveascd. Dacdintr-adevSr estea sa, o va punepe jos in
fata lui.Dacdnu, piatrareintrdin circuit.
JoculcontinuSpAndcAndfiecaregi-arecuperat piatra.

8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i
- Materiale: nu suntnecesare

Jucdtoriisunt in cerc.Cel carea fost desemnatchelnertrecepe rAndpe la fiecare


puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdperepentru a reveni cu comenzile
spunefiecdruiclientce i-a adus pe tava imaginard'
clienfilor.in timp ce servegfe
Chelnerulcare a gregito comandSeste?nlocuit. CAqtigachelnerulcare a retinutcel
mai marenumdrde comenzi.

L cENugAneasn-pantofii
incurcali
- Jocde interior
- V d r s t a1: 1 - 1 4a n i
- Materiale: nu suntnecesare
'l
\.

Grupulesteimpd4itin echipe,avAndun numir par 9? jucdtori-Echipelese aliniazd


in giruriparaleie,ca pentruo gtafete,in dreptulunei liniide start.[n cadrulfiecdrei
echipe,coechipierii se aEazd, in perechi.Conducdtorul joculuilasd perechilor30 de
secundepentru a se studia.Apoi dd comanda: Rilndutdrept at fiecdreiechipe i9i
descatldpantofutdrept gi it depoziteazdintr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin
care randuldreptrevine'informafie, conducdtorul dd comanda:Rilndulstdngvinesd
jucdtorii
cautepantoful'perechiisalegi o incatldpe aceasta.CAgtigdechipain care
suntincdlfaficel mai repede.Joculse poatejuca9i in perechi'
10.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT
!
- Joc de interior
- Vdrsta:11-14ani
- Materiafe:
boabede fasote
Participanfii
se a13zaunurin fafaceruiralt,
pe perechi.
conducdtorr,
,.****
in
i"i:::Ti"j,:ifl$:,t
torcspateinspate si semnalur
.",",,JJril."*:fl[i,iii;:L"j
tre
buie,e acestuia,
perechire
se
de exempru:sd sufreceo-ranJ.a,$io.;',;il:"#;,;# !i l,H?ff
ll'il,ffi"?:
XT;
agrata
dinpdr,:1-:gogra,ranriio)rr sa olsc;rir' ;. nasturera cdmagd,
o. r, gji,-r! sd mute
rnomentur
in carerevinfafdin irgr,p.r.chire or.trcdgireturrapantof,
etc.in
s-a schimbatin infdfigarea trebuie s6 ghic.';# ; mairepedece
parteirlrufui.
cer .rr" . gr",icit
prirnulprimegte
fasole.Perechifese potschimba o boabdde
gijoculsepoate,"Lu.

11.PAMANT,
APA,MAL
- Joc de exterior
- V6rsta:toatevdrstele
- Materiale:
nu suntnecesare

[il,':?fril'ffi*iiit,,J,uji;:;,f
::.r^1,:!.1rlii,
l.r?:.6i1Xfffii,;,'il:'y:T:i^f ".:"1,i:lil,iffi
trasare
pe
i:?f,
qiydTiJt,,'ff sor.o.,. ** *
;i,1
#i ix'j';f j;:':,
:;'f"f
3;" ::lr
I * ::i
i ii ru 1J:
i:lJ': # j,il
"1 i:,fl:,:li;
ffi''
::1
!51#3hiliff
derepede
inlocur :*:?*lis*i,,,i8,T"::!.J,"T:?lli#:
,;i.;;,;;;ffi?#iliil j:::
,,,12.
ATINGEREACOMORIT

- Joc de interior
- Vd r s t a :Z - 11
ani
- Materiafe:8-tO^,o^Ol.?,e
mici
hdrtiepentrufiecareechipd. gi diferiteagezatepe o tavd gi acoperite,creiongi
_--_-_---_,--
Copiii sunt impdrfifiin
doud echioe.Fiecare
onhini ,
naltie.
i:'!:;t#i'"".mffi
i;;iiffir incdperii creion
sunrami',!5:,:t:j,^tlflryrmeete.un
lnTilF,Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ;J si o foaiede
iffii?S,::ll'3:3f;Jihff
5fr
3::,i?.?l::i;""ni.nnji'ii*i;ril?',!,:i'iHTff ;?',X?J?i'i:*;
H::n",?"i""?;i:#"d"n:Jffi j:"?::;
il::JH".
;:,:':9,,i:f,Tx[,*,1-j:l:*i:"$:lill*'i5i,it?fl
#:ff 5il:,iffi:itil":1'^.- .,"J ?;nn:"m.t
jiffi;'
ii r., €ffiff:'ffi
j,lHi:""Jr'#'s"'.HT3nJli,li.l?ji
lil::ll"x,l",l",'o"J!:i:1"*"'1.1
itoesen.alal
l?,:fl,=':vine, i.r.i"lo
cagtigaechipa."r" i"riJii"".?'c"ntifice
primatoateobiectere
de pe tavd.
Tr

13. KIM

- Joc de interior
- V d r s t a7: - 1 1a n i ,1 1 - 1 4a n i
- Materiale:nu suntnecesare

acestuia
stauintr-uncerc,cu fafain interiorul
Participantii 9i cu mainilela spate'
Conducdtorul de io" "r" pregeiite sac,unnumdrde obiectemici9i cAtmai
?ntr-un 20
dilerite(o gumd,o piatrd, un conde brad,o boabdde fasole,un bdt de chibrit'uh
'pand,
o monedd, etc.).La semnalulacestuia,. participanfii
tn"*oto. ?e vatd,'o in cercobiecteledinsac,
introduce
in."p sd cAnte,n rant.., iarconducdtoruljoculuj jucdtorilor,
fdrdsd
in aia telincdtacesteasd circuledinm6niin m6nd,pe la sp.atele
fie vdzute.ln momentul in carecAntecul conducdtorul
s-a terminat, de joc retrage
obiecteledin cerc. Cinea recunoscut dupdpipdit9i a memoratcele mai multe
obiecteeste cAgtigdtor.

,t 14. PADUREACU IEPURA9I


- Jocde interior
- VArsta:7-11 ani,11-14ani
- Materiale:
nu suntnecesare

Copiiisuntagezafi in cerc.
primulspune, ui i"prrrs.Al doileacontinua: doudurechi. Al treilea:patruldbufe'Al
a : hop.Al gaselea
in pddure.Al cincile
patrulea:' copilreincepe: 9i din
do.i.iepura7i
acestmomenttoatecelelalte numeiesaucuvintese multiplicS cu doi:patruurechi,
in pddure-in pddure,hop'hop.Joculcontinud cutreiiepuragi g'a'm'd'
ipt ldbute,
Cinegregegte iesedinjoc.
ntenlL estefoarteimportantd in acestjoc,al cdruiritmtrebuiesd fie alert'

15.cArE $APTE
- Joc de interior
- V d r s t a1: 1 - 1 4a n i ,1 4 - 1 8a n i
- Materiale: nu suntnecesare

stauagezafiintr-uncerc.Unuldintreei incepesd numerecu glastare,


participanfii
numdrdtoarecare coniinudin sensulacelorde ceasornic. CAndnumdrdtoarea
ajungela persoana caretrebuiesd spundnumdrul gaptesau.un.numdr multiplude
gapte,acea persoandtrebuiesd spund gapcdin loculnumdruluirespectiv' Cine
gregegte, iesedinjoc.
in loculzecilorcareconfincifra9apJ9
iocirt boatedevenimaidificilinmodulurmdtor:
gapcd(unugapcd"doi
117,d2,37,etc.)se spunecifrazecilorurmatdde cuvAntul
gapcd,trei gaPcd,etc.)'

10
1,.1,
i

FR|GE
#6.
- Jo c d e i n t e ri o r
- Vdrsta:toate vArstele
M a t e r i a l eo: mi n

Se formeazdun cerc ai se alegeun conducdtor de joc. Acestastd in mijlocul


Mingease paseazd
cercului. ritmrapidin sensulacelorde ceas.AtuncicAnd
intr-un
conducdtoruljoculuistrigd frige,se schimbddirecfiamingii.Conducdtorulde joc
poatestrigadin cdndin canOgi altecuvinte,pentrua incercaatenliaparticipanfilor,
frig.Cinenu schimbd
de exemplufrigider, de joc cAndtrebuieiesedin cerc.
direcfia

17. BATISTA

- Joc de interior
- VArsta:toatevArstele
- Materiale:o batistdsau un fulgde pasdre

stauagezafiintr-uncerc,in mijlocul
Participanfii de joc'
cdruiase afldconducdtorul
Acestaaruncdin aer o batistdsau un {ulg,mimdndrAsulin hohote.Cate vreme
batistasau fulgulse afld in aer, participanfii de joc. CAnd
vor imitaconducdtorul
batistasau fulgula atinspodeauatoliramannemigcafi 9i mufi.
tfi
.:J
1 8 .O G L I N D A

- Jocde interior
- VArsta:toatevArstele
- Materiale:
nu suntnecesare

Participanfiise grupeazdcAtedoi. Perechilestau fafd in fafd, astfelincdt o persoand


este oglinda, iar cealaltd este persoana reala. Oglinda va reflecta migcdrile gi
expresiile persoanei reale, timp de un minut. Apoi rolurile se schimb5. Ritmul
migcdrilor sdfiefoartelent.
trebuie

1 9 . S C A U N E L EM U Z I C A L E

- Jocde interior
- VArsta:toatevdrstele
- Materiale:
scaune, sauradio
uncasetofon

Se face un cercdin scauneagezatecu fa[aspreexterior.Numdrulscaunelorva fi cu


Cdt timp muzicacAntd,participanlii
unul mai putindecdtcel al participanfilor. 'vor
dansain jurulscaunelor.Atuncicdndesteopritd,fiecaretrebuiesd se agezepe un
scaun.Cel carea rdmasin picioare,indeplinegte o poruncdhazliegi iesedin joc.Se
mai scoateun scaungi joculcontinudla fel.Ultimulrdmasestecdgtigdtorul.

11
20. POVE$TI TNTERACTTVE

- Joc de interior
- VArsta:toatevdrstele
- Materiale:nu suntnecesare

Povegtile interactivesunt istorioarescurte, care creeazd,o atmosferd dinamicS,


s o l i c i t d a te n fi a , i mp l i ca n dp a r ticipar eacopiilorpe tot par cur sulacestor a .C opi i i
urmeaz6,sd facd anumitegesturi(sd batd din palme, sd tropdieetc.) sau si scoatd
anumitesunete,atuncicdndsuntpronunfate anumitecuvinte.Existdroluricolective,
cuvintecheie, la auzul cdroratofi participan[ii
executdun anumitgest, gi roluri
personale,denumirilediferitelorpersonaje, la auzulcdroranumai unul din copii
executdun anumitgest.
Rolurilecolective9i rolurilepersonalese explicdgi se distribuiela inceputul
povestirii. de joc,povestitorul,
Conducdtorul trebuiesd cunoascd binepovestirea,sd
aibdcapacitateasd improvizeze,sd o povesteascd antrenant,sd introducdun numAr
de roluripersonaleegalcu numdrulparticipanfilorgi sd veghezeca aceiparticipanfi
careau uitatsd-gijoacerolulsi iasddin joc. Participanfii
staude obiceiintr-uncerc
mare,agezafipe scaunesaupe jos.Exemple:

F a m i l i aR o a d e m u l(t7 - 1 1a n i )

Subiectul: uneifamiliide goricei,


aventurile careestepersecutatd
de o pisicd.
Cuvintecheie: Gestulresoectiv:
- prsrca se tro p d i edin picioar e
- cagcaval s e s p u n e :m i a m - m i a m
Roluripersonale:Roademult(tatdl),Roademulteasa (mama),Ronf ica (fiica),
Ronfigor(fiul),Ronfulef(mezinul),
Roadetot(un prieten),
Roadeincet (un vecin),
Cdinele,
StdpAna casei,etc.
Gestulpentrutoaterolurile
personale se batede doudoridinpalrne.
esteacelagi:

C a s t e l uclu f a n t o m e( 1 1 - 1a4n i )

Subiectul:
Un castelurmeazd sd fietransformat de mogtenitorii in muzeu.
acestuia
Fantomelecastelului,
care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd, sunt
gi igimanifestd
nemulfumite supdrarea in diferite
modurifoarteoriginale.
Cuvinte cheie: Gestulrespectiv:
- castel se bate odatddin palme
- fantomd/fantome doudbeteidin palme
Roluri personale:Castelanul,Castelana,Nepotul,CAinele,Detectivul,$oferul,
Grddinarul,
Bucdtdreasa,
Arhitectul, Un turistjaponez,
TAmplarul,
Primarul,Zidarul, etc.
i: o bdtaiedin palmdgi o rotirepe
loc,la 360 de grade.

F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 - 1 8a n i )

Povestitorul (conducdtorulde joc sau unuldin copii)incepesd povesteasciun film


folosindcAtmai multeverbede acfiune. Ceilallicopiitrebuiesd mimezeverbelede
acfiune,in funclie de imaginalia Filmulpoatesd existecu adevdratsau sd
fieceruia.
fie inventatpe loc de povestitor.

12
COMUNICAREA
Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf

1. FERMAANIMALELEOR

2. DESENULPE SPATE

3. AZI E ZIUATA

iMPREUNA
4. SA DESENAM

5. iN TREN

6. STARISI SENTIMENTE

7. PERSOANADISPARUTA

8. CONEXIUNI

9. PUBLICITATE

10.VAPORUL9l PORTUL

11. MESAJULINTRERUPT

12.TAVACU OBIECTE

13. TOALETAELEFANTULUI
1 . F ER M A A N IMA L E L OR

- Joc de interior
- Vdrsta:7-11ani
- Materiale:bilelelede h6rtie,creion

Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefelede hdrtiepe care suntnotatenume


de animaledomestice( in perechi)9i anumecdtedoudbilefelepentrupisicd,cdine,
vacd,mdgar,cal, oaie,cocog,gdind,gAsc5,etc. Bilefelele se impdturesc,in aga fel
incAtnumele inscrisesd nu fie vizibile.
Printragerela sorfi,fiecarecopilprimegteun bilet9i se imprdgtie.?n
ariade joc, f5rd
sd cunoascd confinutul acestuia.
La semnalulconducdtorului de joc,toficopiiicitescnumelede pe bilefel9i incepsd
vorbeascdtimpde un minutin limbaanimalului respectiv,incercdndsd-gigdseascd
cAtmai repedeperechea. Joculse terminiatuncicdndtoateanimalele s-auregdsit.
Joculpoatecontinuacu un cor al animalelor jocului.Acesta
dirijatde conducdtorul
introducerdndpe rAndtoateanimalele, carepot cdntain cor sau ca solisti.

2. DESENULPE SPATE

- J o c d e i n te ri o r
- V d r s t a :1 1 - 1 4a n i , 1 4 - 1 8a n i
- M a t e r i a l eh: A rti e cre
, ioane.

in echipe,pariicipanIii formdndgiruri.Conducdtorul
stauunulin spateleceluilalt, de
joc dd ultimuluidin gir un biletpe care este notatmesajulrespectiv. Acestava
transmite mesajulceluidinfafalui,desenandu-l pe spateleacestuia. Pentruinceput
mesajul poatefi o silabdsau o figurdgeometricd simpld(triunghi,cerc,patrulater),
dar mesajelepot fi mai complicate in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest
joc. Ultimulreceptorva scriemesajulpe o {oaiecje hArtie,pe care o va inmdna
conducdtorului de joc. Echipacare descifreazd mesajulcel mai repedegi cel mai
corectcAgtigdun punct.
Acest joc este o variantda Telefonuluifdrd fir, joc in care un anum it mesaj es te
goptitla ureche,urmdrindu-se transmiterea corectda acestuiade cdtr e m ai mul ti
participanfi
agezafiin gir.

.3. AZI E ZIUATA

- Joc de interior
- Vdrsta:toatevdrstele
- Materiale:nu suntnecesare

Copiiistau in cerc. Se alegeun sdrbdtorif.RAndpe randcopiiimimeazdun cadou


pe caredorescsd ?lfacdacestuia.
Dacdsdrbdtoritulnu ghicegte
cadoul,schimbdrolulcu persoanarespectivd.

22
4. SADESENAU
inapneuruA
- Joc de interior
- Vdrsta:toate vdrstele
- M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul
participanfilor, hArtie,creioane.

Conducdtorul joculuipregdtegte gi multiplicd


un anumitnumdrde imaginicare sd
reprezintediferiteanimalesau obiectecarepot fi alcdtuitedin figurigeometrice. De
exemplu:
- o casd poate fi reprezentatd printr-undreptunghi, un triunghiisoscelformAnd
acoperigul, un alt dreptunghicogul,doudpdtrateferestrele, iar un dreptunghi
uga
- o pisicd poate fi reprezentatd printr-uncerc formAndcapul, doud triunghiuri
urechile,doud elipseochii,un triunghimic nasul,un arc de cerc gura, un oval
formAndcorpul,douddreptunghiuri picioarele.
Participanfiise impartin perechi( emifdtorul 9i receptorul
), care se agazdspatein
spate,la o anumitddistanldin agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfaunele
pe celelalte.Emifdtorii primescdinparteaconducdtorului de joc aceeagiimagine,iar
receptoriio hArtiegi un creion.Scopulacesteiactivitdfieste reproducerea cAt mai
exactda imaginii ( pozifionare
in pagind,dimensiune, formd),prindictareaacesteia.
Emifdtorul trebuiesd transmitdimaginea, intr-unanumitintervalde timp, dictAnd
figurilegeometrice din care estecompusdgi pozifiaacestora,dar nu are voie sd
dezvdluie ce anumereprezintd imaginea.
in finalCesenele rezultate se expungi se compard.CAgtiga perecheacare a reugit
sd emitdgi sd receptezeimaginea cea maifideld.

5. IN TREN

- Joc de interior
- V A r s t a1: 4 - 1 8a n i I
- Materiale: hdrtie,creioane I
Grupulse impartein echipede 2-3 persoane. igi imagineaz6,
Jucdtorii cd suntintr-un
compartiment de tren,in compania unorpersoane necunoscute, cu careurmeazdsd
legeo conversafie.
Conducdtoruljoculuiare pregdtitebiletepe care sunt notate diferitegenuri de
persoane,de exemplu:un veterande rdzboi,un studentla teologie,o doctorifdcare
igi pregdtegteun examende specialitate, un autorde romanepolifiste,un cdntdref
de muzicdrock,o femeiesenator,o femeiecarevindezarzavalla orag,o elevd la
liceulde aviafie,un polifist,etc.
Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd
intrebare,pe care ar urma sd o pund persoanei respective,dar in care nu este
permissd indiceniciunuldincuvintele de pe bilet.
se prezintdgrupului,
Intrebdrile caretrebuiesd ghiceascd cu cinecildtoregtein tren
echiparespectivd.

23
6. STAB| 9r SENTTMENTE

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i .1 4 - 1 8a n i
- Materiale:biletepe care sunt notatediferitesituatii.

Conducdtorul joculuiimparteparticipanfilorbiletepe caresunt notatediferitesituafii.


Acestesitualiisuntalesein funcliede vArstagrupului. De exemplu:
- de ziuata, primegtiun cadoufoartefrumosambalat,il deschiziplinde nerdbdaregl
gdsegtiinduntruo cartepe careo maiaveaiin bibliotecd;
- estenoapte,egtisingur9i trebuiesd traversezi o pddure;
- ai reugitsd facieconomii9i astdzicumperifloripersoanei pe careo indrdgegti;
- ai invitatprietenulcel maibunla un spectacol 9i acestanu vinela intdlnire;
- noteletalenu suntpreabune,darcarnetul de notetrebuiesemnatde pdrinli;
- te-aigAnditsd facicuratin bucdtdrie gi ai spartsticlade ulei;
- ai luatpantalonii tdu,{drdsd-iceripermisiunea,
fratelui ai cdzutcu bicicleta 9i s-au
rupt.etc.
Pe rAnd,fiecareparticipant urmeazdsd transmitd,numaiprin gesturi9r expresta
figurii,diferitete
stdriemofionalegi cauzaacestora.

7. PERSOANADISPARUTA

- Joc de interior
- VArsta:peste14 ani
- Materiale:un sac plincu obiectecAtmaidiferitepentrufiecareechipd

Grupulse impartein doudechipe.Fiecareechipdprimegteo geantdplindcu obiecte


cdt mai diferite.Conducdtoruljoculuianunfdcd acestegenfiau fost adusela secfia
de poliiiegi nu se cunoagte
identitateaposesorului,
deoarecenu s-a gdsitnici un act
in ele.
Fiecareechipdtrebuiesd descopere cAtmai multeamdnuntedesprepersoanacare
gi-apierdutgeanta,obiectele din aceastaajutdndu-i
sd facddiferiteconexiuni.
In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele
cercetdrilor,respectivcdt mai multeamdnuntedespreacea persoani, motivdnd
presupunerile fdcutecu ajutorulobiectelor
din sac.

8. CONEX|UNI

- Joc de interior
- VArsta:toatevArstele
- Materiale:nu suntnecesare

Participanfii
suntagezafiin cerc.Unuldintreei rostegte
un cuvAnt.
Urmdtorul trebuie
sd spundun cuvdntcarearelegdturd cu primul,gi agamaidepartepAndla ultimul
jucdtor.De exemplu:libertate-democrafie- participare-
drepturi-responsabilitali-
egalitate; iepure-alb- zdpadd-sdniufd-copii-gcoald
Se reincepecu un cuvdntnou.

24
9. PUBLICITATE
- Joc de interior
- V d r s t a1: 4 - 1 8a n i
- Materiale: hdrtie,creioanecolorate.

Fiecareparticipantprimegteo coaldde hArtiegi creioanecolorate.


intr-unanumitintervalde timpurmeazdsd conceapdun desencare face publicitate
uneivedetede muzicdugoarS, fdrdca numeleacesteiasi apardscris.
DeseneleurmeazZsd fie prinsepe spatelecopiiior,care poartdastfel un tricou
facdndpublicitatepersoanei respective.
Conducdtoruljoculuilasdtimppentruca tricourile sd,fie admirate.Cei care recunosc
I
I personajulde pe tricounoteazdin tdcerenumelerespectivintr-uncolf al desenului.
. t
,i CagtigdacelaI aceiaal cdror desena fost identificatsau acela/aceia care recunosc
i-l
d personajul.

10.VAPORUL9l PORTUL

- Joc de exterior
- Vdrsta:toatevdrsiele
- Materiale:nu suntnecesare

Conducdtorul joculuiimpartegrupulin perechi.In cadrul perechilorun jucAtor


reprezintdportul,iar celdlallvaporul.Perechileau la dispozifieun minut pentru a
stabiliun semnalsonorsecret,dupd carcvapoarele sunt legatela ochicu fulare.
Conducdtorul joculuiplaseazd in terenin diferitepozitiifixe.Timp de cAteva
porturite
minuteporturileau dreptulsd emitdsemnalulsecretsonor,iar fiecarevaportrebuie
sd-giregdseascdportulsdudupdsunet.Cagtigaprimulvaporajunsin porI.
Apoirolurilese schimbS,jucdtoriicareau reprezentat vapoaredevinporturi9i invers.

11. MESAJULINTRERUPT
I
!
'rl
t
- Joc de interior
- V A r s t a1: 4 - 1 8a n i
- Materiale: nu suntnecesare

Grupulse impartein treigiruriparalele, agezate la o distanfdde 1 metruintreele.


Fiecaremembrual primuluigir urmeazdsd comuniceun anumitmesajformatdin
cincicuvintepartenerului sdu din al treileagir. $irul din mijloctrebuiesd facd tot
posibilulca mesajulsd nu poatefi recepfionat corect,admifAndu-se orice fel de
zgomotesau gesturi.Dupdunul,doud minute jocul gi
se intrerupe se compard
mesajele.
$irurileigi schimbdrolurilein agafel incAtfiecaresa poatafi rAndpe rdndemi[dtorul,
receptorul gi parazitul
unuimesaj.
La sfArgitul activitatii,
conducdtoruljoculuiii intreabdin care situafies-au simlitmai
gi
bine care le-a fostmai nepldcutd Existdun proverbcareilustreazd acestjoc ?

25
1 2 . T AV A CU OB IE C T E

- Joc de interior
- V A r s t a1: 4 - 1 8a n i
- Materiale: un numdregalde obiecte pietre,frunze,nasturi,scobitori,
diferite: boabe
de fasole, etc. pentru fiecare
echipd

Fiecareechipdeste agezatdin juruluneimesepe care se afld aceeagicantitate9i


acelagifel de obiectediferite.
FiecareechipdTgidesemneazlun reprezentant.
Acegtiasuntcondugide cdtreconducdtorul de joc intr-oaltdincdpere,undetimpde
3 minuteau dreptulsd priveascd o tavdpe caresuntarartjate intr-unanumitfel un
anumitnumdrde obiecte, carese afldgi pe meselefiecdrei echipe.
Reintorgi in echipelerespective,acegtia vor povesfiintr-unanumitintervalde timp ,
dar fdrd sd facd gesturi,
ce obiectegi cum erau agezateacesteape tavd.Co-echipierii acestoratrebuiesd
recompund,cu obiectelepe care le au la dispozifie,compozifiavdzutd de
reorezentantul lor.
ln final conducdtorul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare
compozifie estemaifidelS.

13.TOALETA ELEFANTULU!

- Joc de interior
- V A r s t a1: 4 - ' l Ba n i
- Materiale: nu suntnecesare

Fiecareechipdigi desemneazS, un reprezentant.


Acegtiasuntcondugide cdtreconducdtorul de joc intr-oaltd?ncdpere, undeacesta
le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantuluide la gradina
zoologicd trebuie sd-l spele pe acesta.lngrijitorulse inarmeazdcu doud galeli cu
apd, o perie cu coadd gi o scara.Se duce la elefant,'ii de o bucdlicdde zahdr, il
freacd cu peria pdnd unde ajunge,apoi proptegtescara de spatele acestuia, il
freacd din nou, coboardde pe scard,ia gdlelilecu apd, il cldtegte,ipi ia uneltelegi
pleacd.
Reprezentanfii se intorcfiecarein echipelelor, undetimp de c6tevaminute,vor
mimaacfiunea.
ln grupulmare,fiecareechipdva povestice a infelesdin mimd,compardndu-se
calitateamesajelortransmise.
Joculse poaterelua,conducdtorul acestuiaavdndpregdtitd o noudacfiunehazlie.
lN COMUN/ CCLABORARE
GoNSTRUCTTE

1 . P R I N D EM I N G E A

2.ZIARELE MUZICALE

in lUruCrme
3. SARTTURA
4. MUMIA

5 . U N $ | R A GO R T G T N A L

6. PAHARULCEL MAI PLIN

7. SALVEAZA-T|PRTETENUL
!

8. CASA VRAJITOAREI

9. CAUTAMCOMOAHA

10.iN DOr

1 1 .O C O N S T R U C TO
TERTGTNALA

12.O EUROPACOMUNA

13.SAJUCAMTEATRU

14. FOTOGRAFIA
VIE
0
I
1 5 . U N I D E A LC O M U N r 0

1 6 . P R E Z E N T A RDEE M O D A

17. SACULCU POVE$TI

ADEVARAT
1 8 .U N P R I E T E N

1 9 .M A T U R A

2 0 . J O C U R I L EO L I M P I C E
1. PRINDEMINGEA-gtafeti/concurs

- Jocde exterior
- VArstd:toatevArstele
- Materiale:
2 mingimici

conducdtorulde joc impartejucdtoriiin doui echipeastfelincdt:


- primaechipdformeazdun cerc,in carejucdtoriise gdsescla o anumitddepdrtare
unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcfie de v6rsta
participantilor);
- a doua echipdse aliniazdintr-ungir, la o distan{dde 2-3 metri fatd de cercul
format.
Fiecareechipdcapdtdo minge,iar la semnalul joculincepeastfel:
conducdtorului,
In primaechipd,jucdtorulcare are mingeao aruncdceluidin stdngasa. Acesta
prinzAnd-o, puncteazdscorulstrigAndunu,apoio paseazdurmdtorului careva striga
doi 9.a.m.d.Mingeatreceastfelfdrdintrerupere de la un jucdtorla altul,obfinAndu-
se un punctaj.In cazulin caremingeanu este prinsd,scorulrealizalse anuleazigi
punctajulreincepede la 1.
In a doua echipd,primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge,
inconjoardcerculformatde primaechipd,revinela locul lui, preddgtafetagi trece
ultimulin gir. Urmdtorul coechipier
refacetraseulg.a.m.d.in momentulin care tofi
jucdtoriidin echipdau parcurstraseul,au revenitin pozifiainifiald,9i strigdstop,
joculse va intrerupegi in primaechipd,careva anunfacu glastarescorulobfinut.
Conducdtorul de joc noteazdscorulgi schimbdpozifiaechipelor. Acum echipaa
doua formeazd cercul,paseazd mingeaintrecoechipieriincercdnd sd oblindun scor
cdt mai bun,in timpce echipaintAialeargdinconjurAnd cercul.

2. ZIARELEMUZICALE

- Joc de interior
- VArsta:toatev6rstele
- Materiale:ziare,un radiosaucasetofon

Conducdtorul de joc rdspdndegte pe josmaimultepaginide ziargi dd drumulunei


melodiila casetofon.CAndse intrerupe participanfii
melodia trebuiesd se gdseascd
pe unadinpaginile de ziar,altfelsunteliminafi.
Rdndpe rAndse scoatecdteo foaie
de ziar,astfelincAtcei rdmagitrebuiesd gdseascdsolufii pentrua se grupacit mai
mulfi pe un ziar. ln final rdman doud pagini de ziar. Cdstigd ziarul pe care sunt
g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri .

28
3. SARTTURA
itt Luructur
- Joc de exterior
- VArsta:toatevArstele
- Materiale:un bdt sau o cretd

Echipelese agazdin giruriparalele, la o distanfdde 1-2 metri,in dreptullinieide


start,care a fosttrasatdde cdtreconducdtorul de joc cu un bdf sau o cretdin funcfie
de terenulde joc.
La semnal,primiidin gir vor executao sdriturdin lungime,care va fi marcatdpe
teren. Urmdtoriimembriai echipelorvor continuasdrituradin locul in care au
terminat-ocei dinaintealor.
in final se va mdsura lungimeasdriturilor comune.Conducdtorul de joc arc
posibilitateasd demonstreze cd un efortin cornunestesuperiorunuiefortindividual,
sdrindgi el o datdin lungime!

4. MUMIA

- Jocde interior
- V6rsta
: 11 - 1 4a n i
- Materiale:
un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd

Dinfiecareechipdse alegeo mumie,un infdgurdtor gi un desfdgurdtor


de mumie.
Se stabilegte
traseulpe caretrebuiesi-l parcurgdmumia.
La semnalulde incepere,joculse desfdgoard astfel:
- infdgurdtorii
incepsd bandajeze mumiile, cu excepfiacapului,intr-untimpcAtmai
scurt.
- Mumiilevor parcurgeun traseude vitezdfdrdsd-girupdbandajur.
- Ultimapartea joculuio reprezintd
desfdguratulmurniilor.
Echipelese puncteazdin funcfiede: duratainfdgurdrii mumiei,duratatraseului,
duratadesfdgurdriimumiei,aspectul sululuide hartierefdcut.
In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtoriintr-oechipS,se pot desemnamai mulfi
infdgurdtorigi desfdgurdtori
de mumii,carese vor schimbadupd o regulddinainte
stabilitd.
De asemenea, mumiapoatefi formatddinmaimultepersoane.

s. uN gtRAGoRtctNAL
- Joc de interior
- Vdrsta:7-11ani
- Materiale:o cutiecu rafede biroupentrufiecareechipd

Fiecareechipdprimegteo cutiecu agrafede birou.intr-unanumitintervalde timp,


echipeleurmeazdsd confecfioneze cAteun giragdin agrafelegAndu-leintr-unlanf
continuu.
Cagtigdechipacareare cel mailunggirag.

29
VARIANTA
Echipelese agazdin giruriparalele. La o anumitddistanfd,in dreptulfiec6reiechipe
se agazdpe jos un numdregalde agrafe.La semnal,primul
agrafddin grdmadaechipeislle, revinecu ea in mdnd, predd din gir aleargdgi ia o
in spatelecoechipierilor o urmetorului gi trece
sdi. Acestaaleargdcu agrafapiimitd,
""'rq' o
v i""ga
r('( de
revine,o predd trece ultimulin gir. o alta,
9i
J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag
for m atdin toateagr a fel e.

6 . P A H A R U L C E L MA I P L IN

- Joc de exterior
- V d r s t a : 7 - 1a1n i
- M a te ri a l e :o sti cl d .u n p a har ,
o lingur dde supd, toate de aceeagidim ens i une.
pentrufiecareechipd.

Echipelese agazd in giruriparalelein dreptul


linieide start.in dreptulfiecdreiechipe
se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa.
La o distanrao'e 3-4 metri in fafa
linieide start,s" pylg in drepturfi6careiecnbe &tr rn-puil;r-g"i
intervalde timp,stabilitinaintede inceper* Intr-unanumit
rolrrri, participanfii
respectdnd regulile
uneigtafete,vor incercasd umplepaharultransportind
vor afla cu siguranfacri nu intotdeauna apa oi; sticracu lingura.
Ei
grabaestecea mai bundsolufielLa sfargitul
joculuise compardcantitatea de apddinpahare. cagtigdechipacareare paharulcel
m a ip l i n .

VARIANTA:
Echipelestau in giruriparalele.in dreptulprimuluidin gir se punesticlacu apd gi
lingura'iar in dreptulultimului
se punepaharul. participanfii
liOura p.lindcu apd,respectAnd igi vor treceunutaltuia
regulileuneigtafete.
Reamintim regulam.entuluneigtafete:primuldin gir executdcerinfele
gi apoi treceultimul. impusede joc
in rand,9.a.m.d. pandcdndse ruleazdtofi jucdtoriidin echipa
respectivd gi primuljucdtor
revinein pozifiainitiald.

v. SALVEAZA-T|PHTETENUL
!
- Joc de interiorsau de
exterio,r
- VArsta:toatevdrstele
Materiale:nu suntnecesare

conducdtorul de joc, mimandingrijo


rarea,va anunfasituaf
gdsegteun prieten:aceslapoatjsd fi cdzut ia disperatd
in care se
valurilor'
intr-oprdpastie,sa'inoate
in mijlocul
etc' lmediatse formeazd echipele de salvare.La semnalgi intr-unanumit
intervalde timp foartescurt,de exernplu
3-5 minute,membriiechipelorurmeazdsd
confecfioneze o franghiede salvared'inhainebroi, pe care
altele'conducdtorulde joc trebuiesd vegh le vor innodaunelede
ezeca nu cumva entuziasmulcare ii
cuprindepe jucStorisd ii iasepe acegtiaprea
dezbrdcafiI
ln final,frdnghiire se mdsoara.'cagtigaechipa
jucdtoriivor fi fericitali .r[ o, franghia cea mairungd.Toli
pentruca au d-orit
sa igi a;rteprietenur.

30
8. CASAVRAJITC.AREI

- Joc de interior
- V A r s t a7: - 1 1a n i
-Materiale: nu suntnecesare

Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii care sd reprezintepentru echipa


i jucdtoriiformeazd un cerc, se f in de mAnd gi se
respectivdcasa vrdjitoarei.Tof
invArtesccAntAndintr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoareigi spune-mice ai
vdzut !
Conducdtorulde joc se gdsegtein mijlocul gi va intrerupecdnteculspunAnd:
cercului
Eu vdd un $arpe( sau:un elefant,un paianjen).
in agafel incAtsd imiteforma
gi se aranieazd,
Echipelealeargdin caselevrdjitoarelor
animaluluirespectiv.Echipacarereugegte cea mai bundimitafiecapdtdun punct.
Cerculse refacegi joculcontinudatAtatimpcAtse doregte. echipacu
In finalcAgtigd
cel mai marepunctaj.

X
s. CAuTAM
coMoARA
- Joc de exterior
- V d r s t a : 1 1 - 1a4n i
- M a t e r i a leo: ca rtep o g ta l di l u stratd
pentr ufiecar eechipd,hdr tiecolor atd,lipici,o
foarfecd.

Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd Pe


jocul in absenfaparticipanfilor.
spatelecd(ilor pogtaleva lipio hArtiede culoarediferitdgi va notape fiecaredin ele
cAteun proverbsau un citatcelebru, carese referdla muncain echipd(solidaritate,
prietenie,participare responsabilS),transformAndu-le astfelin adevdratecomori.
pe
Apoi le va decupa toatein acelaginumdr de bucdfi. cu excepfiacAte
Bucdfile,
unei buc5fidin fiecarecartepogtald, vor fi ascunsein locuridiferite,pe raza unui
a n u m itte r i t o r i u .
Echipele tragla sorfibucdfile rdmase.
Se respectdanumitereguli:
- Fiecareechipdtrebuiesd gdseascd Sisd recompund numaicarteapo$tal5avAnd
culoareatrasd la so(i.
- Echipeleigi stabilesc in secretun anumitsemnalsonor( ldtrat,zgomotde motor,
f l u i e r aet t c . ) .
- Se desemneazd un culegdtor (singurulmembrual echipeicareare voie sd ridice
din ascunzdtoare bucdtile de comoard).
- T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i
fo rme a zdgr upulde ciutator i,car e la sem nalulde incePer e
a l j o c u l u is e rd sp d n d e sci n te re n .
- ln momentulin care o bucaticdde carte pogtaldaparfinAndechipeia fost
descoperitd, respectivul echipein u m a ie m i f A n d
cdutdtorpoatechemaculegdtorul
s e m n a l uslo n o rs e c r e t .
- C AE t i g de ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epedecar teapogtale.
I n f i n a l ,c on d u cd to rudl e j o c a re posibilitateade a discutadespr evaloar eacom or i l or
d e s c o p e r i te(se mn l fi ca fitea xte l o r )intr cum au colabor atin ca dr ul
, ebdndpar ticipanfii
echipelor.

J I
10.iN DOI

- Joc de interior,in clasd


- Vdrsta:14-18ani
&s;
- Materiale:o foaiede hArtie ucdtorigi unapentruconducitor

Se formeazdechipede doi.Partenerii de joc stauunulldngdaltul,in picioare,in fafa


unui pupitru,finAndu-se de mijlocpe toatdduratajocului.Fiecarejucdtor urmeazd
sd igi foloseascdnurnaimdnadreaptdsau stAngd, dupdcum esteagezat.
Conduc5torul de joc dd fiecdreiechipeo foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt
sd fie vizut gi auzit de toatdlumea.Fiecareechipd,coordondndu-gi migcdrile,va
construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd,un vapor, un coif, o pasdre,etc)
urmdrindpas cu pas explicafiile date.De exemplu:indoifiun colf al foii de hArtie
pentru a obfine un pdtrat,rupefih6rtia,pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi
diagonalele pdtratului,acumo desfacefi gi indoififiecarecolf al hArtieicdtrecentrul
pdtratului,pliafide doudori formaobfinutd, o desfacefi, acum putelisd punefisolnifa
pe masd.
Rolul conducdtorului pentrureugitaacestuijoc este foarte important.Explicafiile
trebuiesd fie foarteprecise.Jucdtorilor trebuiesd li se lase timp suficientpentrua
executacomenzile.In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegtebine tehnica
japonezdorigami(figurirealizatedin hAtie,prin pliere) gi la acestjoc participdde
mai multe ori aceleagipersoane,se poate incerca realizareaunor obiecternai
complicate.

1 1 . O C O N S T R U C T TO
ER T G | N A L A

-Jocdeinterior '€%tra.
- VArsta:14-18ani
i\
- Materiale:se vor refolosicutiigoalede coca cola,de chibrituri,
tuburide carton,
ambalaje,dopuri,pixuri,creioane,etc.;banddadezivd,plastilind;o sfoard,o ruletd
sau un centimetrude croitorie:boabede fasole.

Fiecareechipdprimegteun numdregalde materiale de construclie, bandd adezivS,


gi plastilindpentrua executaintr-untimpstabilito construcfie cAt rnaiinaltd,dar care
sd fie gi stabild.Fiecareparticipantva primiun numdregalde boabede fasole,care
reprezintdbaniicu carese vor cumpdraconstrucfiile.
Participanliisunt incurajafisd se sfdtuiascd?n cadrul echipelorasupra alegerii
obiectului gi a moduluide execufie.
ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia,explicAnd
scopul,importanfaacesteiain cadrulcomunitdfii, calitifileestetice,etc. Dupdaceste
prezentdriurmeazdvAnzareaconstrucfiilor prin licitafie.Aceastaeste condusdde
conducdtorulde joc. La licitafieparticipetofi jucdtoriifolosindboabelede fasole.
Dacdmai mulfijucdtorisuntde acord,ei pot licitain comun,beneficiind de o sumd
m a i m a r ed e b a n i .
Se premiazdin funcliede: indlfime,stabilitate, prezentare,numdrulde boabe de
fasoleobfinutla licitafie.
Acestjoc poateduradestulde multtimp,conducdtorul joculuitrebuindsd prevadd
minimumdoudore pentrudefdgurarea acestuia
12:.O EUROPA
COMUNA

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i , 1 4 - 1a8n i
- Materiale: o hartda Europei, cartoncororat,
creioane,
banddadezivd

Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd


joculdintimp.Va copia,la o dimensiune
convenabildgi pe cartoanede culoridiferite,o partedin fdrileeuropene,pe care le
va decupaintr-unanumitnumdrde bucdfiin funcfiede numdrulparticipanfilor.
Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficdde carton9i se vor grupa in iunclie de
culori,urmdndsd recompundfara respectiva gi sa pozifioneze capitalaacesteiape
hartarezultatd.
Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europeilara respectivd,cdgtigdnd
jocul.
Joculpoatecontinua, echipelemimAndceva specific fdriirespective(un m o n u m ne t ,
un personajcelebru,un fel de mAncare,un dans,
"r".)
. ,( ffi mt
(f\ /4T$
r"i\ l h1
13. SA JUCAMTEATRU

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i
-)l-JL-r
/\ I
/htl
'[ft1[
,t | |

14l\ -
+.)^\
lA r&!
r\Y

- Materiale: pentrufiecareechipdse pregdte egteun sacin carese gdsesc"*,.?U


obiecte(deexernplu: un ghemde ldnd,u nppi e p t e n eu ,n z i a r ,u n c r e i o nu, nt m o r c o v ,
batistd,etc.)

Echipelor li se acorddun anumitintervalde timp,pentrua pregdtio scurtdscenetd,


pe care sd o prezintesub formdde mimd,folosindu-se in mod obligatoriu
de toate
obiecteleprimitegi la caretrebuiesd participe
cu tolii.Fdrdsd se cunoascdobiectele
din sac se stabilegte de la inceputo anumitdtematicd: din lumeabasmelor,scene
din filme, cAntece,etc. Numaiconducdtorul de joc trebuiesd cunoascatitlul
scenetelor. Spectatoriiurmeazdsd-lghiceascd.

14. FOTOGRAFIA
VIE

- Joc de interior
- V A r s t a1: 4 - 1 8a n i
- Materiale: maimultefotografii sauimaginicaresd reprezinte
grupurisau activitdti
diverse (crintdreli de muzicd,o nuntd,premierea
unorsportivi,
o echipdde pompieri,
u n e x a m e n ,o i n tru n i rep o l i ti cdo, se rbar egcolar d,etc.)

Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos, invitdndcAteun reprezentant


din fiecareechipdsd aleagduna din ele. Echipeletrebuiesd pdstrezesecretul
fotografieialese. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezentafotografiaaleasd,
incercdndsd imitecdt mai fidelpozifiagi activitatea personajelor.Dupdce subiectul
fotografieiva fi ghicit,conducdtorul de joc aratdfotografiacelorlalfiparticipanti,
care
vor comparafidelitatea fotografiei
vii cu originalul.

33
*^-e- f,xt
15.UN IDEALCOMUN
,to
- Joc de interior
- V A r s t a' 1
- Materiale:
: 1 - 1 4a n i :1 4 - 1 8a n i
un exemplardin Declarafia
4/'^
Omuluigi Convdnfia
a Drepturilor
Universald
4"G\
asupra urilorCopilului, plicuri,
carton

Scopulacesteiactivitdfiestede a facecunoscute Declarafia Universald a Drepturilor


Omuluigi Convenfia asupraDrepturilor Copilului.
Conducdtorul acesteiactivitdfiurmeazdsd afigezecele doud documentein aga fel
incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. Se acorddo jumdtatede ord pentru
studiereaacestora,dupdcare grupul se impartein echipede 3-4 persoane.Diferite
intrebdri, in legdturdcu celedouddocumente potli puseparticipanfiloi'. De exemplu:
- cineesteautorulacestordocumente?
- cAndau fost elaborate?
- care estescopullor?
- sunt respectateacestedrepturi? Au fostintotdeauna respectate?
- care este responsabilitatea fiecdreipersoane fafdde acestedocumente?
Conducdtorul jocului are pregdtitein doud sau trei exemplare,in funcfiede
dimensiunea grupului, cAtevaarticole dinacestedocumente, segmentate in cuvinte.
Fiecaregrupd primegteun plicconfindnd toatecuvintele din careeste alcituit un
articolpe care urmeazds5-l refaca.Cagtigaechipacare a refdcutcel mai rapid
articolulrespectiv, gi a recunoscut apartenenfa acestuia la unuldindocumente.
Exemplu:
- T o a t e / f i i n f e l/eu m a n e/ s e l n a s c / l i b e r e / gi i e g a l e / i n / d r e p t ulrEi .l e l s u n t /
i n z e s t r a tl ce u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b luside, l s e/ c o m p o r t el u n e l el t a l dI
d e / c e l e l a l t e / i n / s p i r i t u/ flr a t e r n i t d f i(ia. ir t . 1 d i nD e c l a r a f U
i an i v e r s aal dD r e p t u r i l o r
Omului)
- Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptullla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea/
persoanei / sale.i (art.3din Declarafia Universald a Drepturilor Omului)
- l n / l u m i n a/ a c e s t e /i C o n v e n /[ iui n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/ef i i n f a /u m a n d/ c a r e I
nu / ai implinit/ incd / 18 lani,/ chiarI dacd/ conform/ legislafiei / nafionale/
m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u/ t m a i l d e v r e m e . l( a r t . 1 d i r r C o n v e n f i aa s u p r a
Drepturilor Copilului)

16. PREZENTARE
DE MODA

- Jocde interior
- Vdrsta:toatevArstele
- Materiale:ziare vechi,bandd adezivd,ace de gdmdlie,lipici,foarfeci

Se fomeazdechipe,care reprezintd diferitecasede modd.Fiecareechipdva avea


un manechin, gi
croitori un prezentator
de modi.
Fiecare echipd primegtematerialelenecesarepentru a prezenta,de exemplu
colecfiade primdvar6,sau se stabilegte in prealabilo tematicd:rochiide sear6,bal
mascat,etc. Se acorddun anumitintervalde timppentruconfecfionarea modelului
ales,care se executddirectpe manechin din ziarevechi.
Bineinfeles,
aplauzele vor rispdtimodelulcelmaiapreciat.
I
+-
17.sAcuLcu PovE$Tl
- Joc de interior
- V d r s t a :1 1 -1 4a n i , 1 4 -1 8a n i
- Materiale:un sac cu diferiteobiecte

joculuiincepesd povesteascd
Copiiisunt agezafiin cerc.Conducdtorul o istorioard,
apoi la un momentdat,cerejucdtoruluidin'stdnga lui sd aleagdun obiectdin sac ai
sd continue povestea, a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.Sacul
continudsd circule,pAndcdndtoli jucdtorii.
au avutposibilitateasd-giaducdaportul
ia
la construcf povestirii.

18. UN PRIETENADEVARAT

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i ,1 4 - 1 8a n i
- Materiale: hArtie,creioane.

in echipe,participanfii urmeazdsA stabileascd de comunacord9i sd notezepe o


foaiede hArtie10 calitdfipe caretrebuiesd le aibdun prietenadevdrat.Se acordd
un anumitintervalde timppentrudiscufii.
Fiecareechipdprezintdgrupuluicele10 calitdfistabilitein urmadiscufiilor.
Conducdtorul de joc le solicitd
sd aleagdjumdtate
din ele.Se comparirezultatele.
in final conducdt,orulde joc ii roagdld'selectezeo singurdcaiitate.Se compard
rezultatele au gdsitprobabildefinifia
9i se noteazdpe o foaiede hdrtie.Participanfii
prietenuluiadevdrat.

19.MATURA

- Joc de interior -
F
V d r s t a7: - 1 1a n i ; 1 1 - 1a4n i
Materiale:doud baloanegi o mdturdpentrufiecareechipd.
\4

Se formeazdechipe9i fiecareechipdprimeEte cdtedoudbaloane(unulcu care se


joacdgi unulde rezerva)gi o mdturd.Fiecareechipdse aliniazdla liniade startgi se
stabilegteun punct la o anumitddistanfd.Fiecarejucdtor,pe rAnd,va trebui sd
"md,ture"cu grijd balonulpandin acel punct,sd-l ocoleascdgi sd-l "mdture"apoi
pAnd la linia de start,undeva predamdturaurmdtorului jucdtor.Dacd balonulse
sparge,atuncise va continuajoculcu cel de rezervd,,iar dacd gi cel de-al doilea
balonse sparge,atunciechipava fi descalificatd.

VARIANTA
Se pot folosioud in loc de baloane,sau se poateface gtafetacu oud duse ?ntr-o
lingurd,principiul
rimdndndacela$i.

35
20. JOCURILEOLIMPICE

- Jocde exterior
- Vd r sta :1 1 -1 4a n i ; 1 4 -1 8a ni
ide paie,baloane,carton,marieitor.

Acestjoc urmdregteconstrucfiauneivictoriicomune.
Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice.Participanfiipot
depunechiar un jurdmAntolimpic, promifdnd cd vor respectaregulilede fair play
sportiv.O anumitdseriozitate
va oferimai multhaz probelorineditecare urmeazdsd
aibd loc.
Dupd ceremoniade deschidere,conducdtorul de joc (pregedintele comitetului
olimpic)va prezentaprobeleolimpibe.Acesteavor fi trecutepe un panou in felul
urmdtor:
Probaolimpicd Tara Reprezentantul Loculoblinut
l. Aruncarea cu greutatea
2. $tafeta combinatd
3. Aruncarea cu sulila
4. Trasul Ia lintd
5. $tafeta in doi
6. Proba spxiald
Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfiila probeteolimpicegi numele
acestorase trecepe panou,in dreptulfdriirespective. Echipelese aliniazdca pentru
o gtafetdin dreptullinieide start.Inainteafiecdreiprobe,pregedintele comitetului
olimpicexplicdin ce constdaceasta.
1. Aruncareacu greutatease va executadupdregulileacestuisport,insd greutatea
este o mingefdcutddin vatd !
2. $tafetacombinatdsoliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd
tArAg,iar la intorsintr-unpicior.
3. Aruncareacu sulifa,care este de fapt un pai.
4. Trasulla fintd,intr-unpanoupunctat,cu o mingede ping-pongmuiatdin vopsea.
5. $tafetain doise executdpe echipe,se aleargdin perechifinAndun batonumflat
intre f runfilejucdtorilor.
6. Probaspecialdesteo surprizdpentrutofijucdtorii.Reprezentantul fiecdreiechipe
capdtdun castronagcu boabede mazdre,un pai gi un alt castronaggol. intr-o limitd
de timp de 3 minute,acestatrebuiesd mutecu ajutorulpaiului(prinabsorblie)cat
mai multeboabedintr-uncastronagin celdlalt
Se pot inventa9i alte probe hazlii.Punctajelefiecdreiechipese totalizeazd,dupd
care urmeazd.medaliereaechipelorcu aur, bronzgi argint.Medaliilerespectivese
confecfioneazddin hdrtiecoloratd.Pregedintele comitetuluiolimpicnu va uita sd
felicitetofi participanf
ii acesteineobignuite
?ntreceri
sportive.
Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard,de-alunguluneidiminefi.

i,e
l[\\\
&d
1. lN PARC

2. CUTIAVIE

3. CONCURSULGUNOAIELOR

4. SUS PE CER

ECOLOGICA
5. CAMPANTE

6. UN TABLOU

7. GHTCE9TE
ANTMALUL
!

a. iru TIMPULUNEIPLIMBARI

9. PLOUA

?
10. DESCOPERA...

11. GOPACULNOSTRU

12. MIC DE TOT

13. BINGO

14. SUS-JOS

15. SPATEiN SPATE

16. CAREPLANTA?

17. LANTULVtU
f . iN PARC-concurs

- Joc de exterior
uncreion;
cororatd,
rirederand
gJ?"j:deconcurs,
i.l;t"1i3i"ipa
: XrT,'"11;[,tJ.iiJ; jocului'
,. "if"t notanicpentrupregdtirea
joc pregdtr$1. aceastdactivitate din timpvizitdndparculgi notand
de formele
conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme
speciileOecopaJi-."i.t.-nt". addugand-9icdteva
(conturur)p" ."i"1" ", trunzetJJoi'aJ'o,',o"nt''ricali,oai
urrriumdresalde fire de
careaparlinunor specii inexistentffi:i*:: :k**;"
jI'.r6"re penrru
direritd, riecare echipS'
f# ffi'rk, echipd prim'egte necesare'se
materialele
se impart.in
participantii Fi;;;;
echip.e_
ir*ri'e 9i suprafafa
o'effrt; participantitor
o rirnitdde timp pentru
d;,;.
stabileste
parcului. v v ! - r - - r i r , ^ ^n r r a i r r r n . r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c , n o t A n d

ii$??:i;;:"S'*il':i'::"Ji:ig,'iFi.,pl.tiuaEinu*'Lace
nt,'ffidentificati i;tJ un fir de landde trunchiul
de fiecareechipdse vormarca,
copacii
fiecare
resPectiv.
1
astfel: punct fiecarecopacai 3 punctepentru
pentru
punctajul
se sta'ilegte
denumirecorectd'
cdgtigdtoare,tot orupulva vizitadin nou copaciidin Parc'
Pentrua stabiliechiPa 9i firelede tdnd'
ocaziecu carese"stidng
Punctajele'
stabilindu-se

2. CUTIAVIE

- Joc de interior
- V d r s t a7: - 1 1a n i ,1 1 -'-1 4--'
ani
n^tt't' creion
- Materialgo autl' O' ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-'

pregdte?t?
jocului
conducdtorul 'Hti:l3i1.:*:gi:i:iilTi"l"A:,8:l,
9::f,9:,^ti:l::,,i.1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif
i;'::::i:e'??ff
iifffi:::*iiil'f
J.?,f
t5 fflli'i
S':1:
"",:' ! l
i[
rJ
: ff
l'
ffin:?i
""",
#,
i{[
3:'i :
"
*,
"?1;::
r.; i:l::F:*
ii : j "::'
:g *' il
:*i:'.i;3L3;,'i
o rur
t,",
l,
jocuru
n9":"
va3X';,
i ?:'
3
3
lt rase
:'il,
?l: ::
l',:
at ra
en i
ri *, l?:y" il fi il; ilil;t
;:l *-i{",.lni;
lopiilorcdin cutieeste9i".?'3:'! ,
;'#f T5.3:.'J#i[:iiri'.:'l#"1,1f
;:"'ffi ii 1";3''""ii:,I'5J'ni'l?
not,eazd
apoi cea
dehdrtie
peo roaie
f#ri:JiliJ'',:'iffi"J,ii,i"ril.j;;;
descoperit. corect cu un
- -..-^r^- -z riararoelementrecunoscut
S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e ,puncte'
gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL
pm gi'elemeniul viu cu cinci

38
GUNOAIELOR
3. CONCURSUL

- Joc de exterior
- VArsta:toatevdrstele
- Materiale:inmod obligatoriu , un bdf cu un cui in
o perechede mdnugide cauc.iuc
vArf gi o pungd de plasticpentrufiecareparticipant;
un creion,o foaie de hdrtie
pentrufiecareechip6;un aparatde fotografiat.

Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. Succesuljocului


depindefoartemultde atitudinea conducdtorului de joc.Acestain timpulactivitdtii va
juca rolulunuireporter,luAndinterviuri partcipanfilor 9i ldudAndu-le inifiativa.
Echipeleurmeazdsd strAngs intr-unanumitinterval de timp gunoaiele aruncateintr-
un parc.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un concurs pasionant,
conducdtorul de joc le va spuneparticipanfilor, la inceputuljocului,cd urmeazdsd
strAngdo cantitatecAtmai marede gunoaiesortAndu-le ?npungipe diferitecategorii
(harti;, sticle,dopuri,etc.) , dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete,care vor fi
anunfatela sfArgitul intervalului de timpstabilit.Regulilesecretereprezintd punctajul
jocului:de exemplu,va cAgtigaechipacare sorteazdTn pungio varietatecdt mai
marede gunoaiesau gdsegtegunoiulcel maioriginal.
Pe parcursulintregului joc se vorfacefotografii.
gi
Scopulacestuiconcurscdt rezultatele acestuia ( tipurilede gunoaie,cantitdfile,
lipsacogurilorde gunoi)pot fi mediatizate printr-unafigin gcoald,printr-oscrisoare
adresatdprimirieilau ziaruluilocal.Mediatizarea concursului se va facecu sprijinul
participanfilor,carevor infelegecd au participat la o adevdratd campanieecologicS.

4. SUS PE CER...

- Joc de interiorsau de exterior


- Vdrsta:14-18ani
,rr{f*
- Materiale: 10-15steledecuPate etc.pentrufiecare
dincartonsaupietre,castane,
echipd;o hartda cerului.

Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoarein timpul unei tabere in care


au avutocaziasd recunoascd
participanfii pe cer principalele
constelafii.

Conducdtorul de joc pregdtegte cartonagepe care sunt scrisediferitedenumiride


constelalii.Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage9i trebuiesd
alcdtuiascd pus la dispozifie
cu materialul respective.
constelafiile

VARIANTA
Unuldin participanfi
tragela sorfiun numdrde cartonage.Toateechipele trebuiesd
aceleagi
alcdtuiascd Se puncteazd
constelafii. 9i timpulde
in funcfiede exactitate
execufie.

39
5. CAMPANIEECOLOGICA

- Joc de interior
- VArsta:toatevArstele
- Materiale:fotografii,revistecu imaginidin naturdgi cu imaginileunor dezastre
ecologice.

Rolulconducdtorului de joc estede a introduceparticipanfii


in acestsubiectfacilitdnd
comentariileasupraimaginilor prezentate.
Echipelorli se acorddun anumittimp (15 minute)pentrua stabilide comunacord
care este campaniaecologicdpe careo considerd prioritard ( reciclarea
degeurilor,
curSfireauneizone,protecfia animalelor, protejarea
uneiplantepe calede disparifie)
gi modulin care tineriise pot implica(participare
directdin campanie, colectarede
zare prinmass-media,
fonduri,congtienti expozif
conferinfe, ii, etc.).
Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatearespectivd.Dacd se ghicegte
subiectulmimat(scopulcampaniei gi metodafolositd),
echipacapdtdun punct.

6. UI{ TABLOU

- Joc de exterior: parc,'pddure


- VArsta:toatevArstele
- Materiale:nu suntnecesare

lmpS(ifiin echipe,copiiiadundtimpde 5 minutediverseobiectedin naturdpe care


le gdsescpe jos. Li se amintegte cd nu vor rupecrengi,lrunze,flori.Conducdtorul
joculuiacorddalte 5 minutepentruca fiecareechipdsd facd un tabloudin obiectele
adunate,care sd reprezinte un anumeanimal,de exemplu.Se puncteazd in funcfie
gi
de calitdfileestetice, in funcfiede obiectele
din naturdcaresuntidentificate
corect.

7. GHTCE$TE
ANTMALUL
!
- Joc de interior
- V d r s t a1: 1 - 1 4a n i
- Materiale: hdrtie,creion,banddadezivdsauacede si ranle

Conducdtorul de joc pregdtegte biletepe carenoteazdnumeleunorviefuitoare din


lumeaanimald,sau cartonage ilustratereprezentdndu-lepe acestea.
Pe spatelefiecdruiparticipant se prindeun cartonag, fdrdca acestasd cunoascdce
este notat pe el. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitateaviefuitoarei
respective,adresdndintrebdricelorlalfi. -danumaiprin
La acesteintrebdrise r6spunde
da sau nu. De exemplu:intrebare:Trdiegtein apd? Rdspuns: (in cazul
delfinului)
Fiecareparticipant are dreptulsd pundalteipersoanenumai3 intrebdri.Dacdnu a
ghicit,trebuiesd cauteun alt interlocutor. cel carea ghicitprimul.
Cagtigd

40
g. iI.ITIMPULUNEIPLIMBARI

- Joc de exterior:parc,pddure
- Vdrsta:toatevArstele
- Materiale:foaiede exerc \.r\i ,

in timpuluneiplimbiri,conducdtoruljocului
distribuie
individual
sauin echipeo foaie
de hartiepe caresuntnotateurmdtoarele
intrebdri:
Poli sd-miardfi:
- Cevainalt gi drept?
- Cevaincovoiat?
- Cevastrdlucitor ?
- Cevaalbastrucu alb?
- Cevaverdecu galben?
- Ceva rogu?
- Cevarotund?
- Cevaascutit?
- Ceva moale?
- Cevametesos?
- Cevacu 6 picioare?
- Cevafdcutde mdnaomului?
- Cevace nu-gigdsegteloculin naturd?
- Cevairnportant pentruechilibrul
naturii?
Grupulse opregtepentru5 minute,intr-ozonddelimitatd.
pentrua descoperigi nota
rdspunsurile. Acestease citesccu glastare.

9. PLOUA

- Joc de interior
- VArsta:7-11 ani
- Materiale:nu suntnecesare

Copiiivor imita,fdrd sd vorbeascdtoategesturileconducdtorului de joc. Acesta


creeazdatmosferapotrivitd, povestind cumintr-ozi frumoasdde vard vAntuladund
norii pe cer, incepe ploaia,se transformdin furtunS,tund, fulgerd,
furtuna se
linigtegte,9i cum apare din nou soarele,insofindcuvintelecir lnumite gesturi.
Fiecaregestva fi repetatde cdtrecopiitimpde go de secunde.
cuvintelegi gesturilecarele insofescsunturmitoarele:
- Vdntulfncepesd batd, se freacl palmele
intre ele.
- lncepeploaia,se batecu un degetin podulpalmei
' Ploudmaitare,se batecu doud-degete podur
in parmei
- Ploudgi mai tare,se batecu trei
degetein podurparmei
- Fulgerd,se ridicdbrafeledeasupra
capuluigi se batescurtdin palme
- Tund,se tropdiedin picioare
' P\o_aiase linigtegfe,
se batecu trei,doud,un degetin podulpalmei
- Rdsaresoarele,seridicdmAinilein
sus
- Uite un curcubeu,tofi copiiistrigd:
Aaaaa!

41
13. BINGO

- Jocde exterior,
in naturd
- VArsta:toatevdrstele
- Materiale:
hdrtie,creion

Fiecarejucitor primegte tip bingo,pe caresuntdesenate


un formular obiectedin
obiecte in natura
natura,in fiecarepdtralet.Pe mdsurdce delcoperdrespectivele
inconluritoare,jucdtoriile vor b1ade pe tabelullor. Primulcare gi-a completat
jocul.
9i cAgtiga
tabelulstrigS'BINGO" ,z^^
WPl
14.SUS-Jos 4W
- Joc de exterior
- VArsta:7-11ani
- Materiale:Pentru{iecarecopil, o formd din carton care sd o talpd avdnd
mijlocul

copiiistauintingiin iarbd,cu fafain sus9i privesc.cuatenfiecerul.


Apoi se intorc pe burtd,9i examinezd'tot ce vdd prin talpa de carton:plantele'
uiltalit" caremigun5,etc.Noteazdpe marginea tdlpiitot ce au observat'
pdstreaz6un minutde linigtetotald,.a ri"sculte glasulnaturii:un lipet de pasdre,
un cosag,o albind,sunetulfrunzelor bdtutede vdnt,etc'
in tn"r, conducdtoruljoculuile ceresd spundtot ce au observatin celetreisituafii'

15. SPATEiN SPATE

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i
din naturd(conuri,pietre,pene,flori,
- Materiale:o colecliede obiecteinteresante
hatle.
scoici,crengi,etc.),creioane,

Participanfii doi,agezdndu-se
se grupeazd,cAte pe jos,spatein spate'astfelincAtsd
+ formezedoudgiruri:A 9i B-
Fiecaremembrual giruluiA primegte o foaiede hartiegi un creion'Fiecaremembru
respectivsd nu
al giruluiB primegtecAteun obiectdinnaturd,avind grijdca obiectul
fie vdzutde perechealuidin girulA.
La semnalulconducdtorului de joc,aceiacareau obiecteleurmeazdsd le descriein
detaliu,dar fdrd sd le denumeasca, respectivi
nr partenerii sd le deseneze'in final
se comparddesenelecu obiectele. Apoise schimbdrolurile.
16. CARE PLANTA?

- Joc,deinterior
- V A r s t a1: 1 - 1 4a n i
- Materiale: hdrtie,creioane

Conducitorulde joc pregdte$te urmdtorul set de intrebdripentrufiecareechipd:


- Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu:
piciorulcocogului,ochiulboului,limbamielului.
- Careplantdpoartdnumeleuneicozide animal? De exemplu: coadacalului,coada
goricelului,
coadaracului.
- Care plantd poartdnumeleunui instrumentmuzical? De exemplu:clopofel,
trompeficd,sundtoare.
- Care plantd denumegteo unealtd? De exemplu:toporag,degetdruf,traista
ciobanului.
- Careplantda dat prenumefetelor? De exemplu:BrAnduga, Viorica,Margareta.
- Careplantdpoarti numede culoare? De exemplu:albdstrele, gdlbenele,gofran.
- Careplantdili aduceamintede imbrdcdminte ? De exemplu:rochiamiresii,rochifa
pdldriagarpelui,
rdndunicii, ciuboficacucului.
- Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente? De exemplu:nu md uita,
ldcrdmioare.
se impartin echipede 3- 4 jucdtori.
Participanfii Se stabilegtede cornunacordlimita
de timpgi punctajuljocului.
-5:
17. LANTULVIU

- Joc de interior
- V A r s t a1: 1 ' 1 4a n i
- Materiale: cartonage, acede an[d

Conducdtorulde joc pregdtegtecartonagepe care scrie cdte o denumirede


organismedin toate categoriile: plante,insecte,peqti, reptile,pdsdri,mamifere.
Fiecdrui jucdtor i se prindepe spatecAteun cartonag.Intr-unanumitintervalde timp
jucdtoriivor cdutasd formezeun lanf,pundndmdnape umdrulaltuijucdtor.Acesta
trebuiesd aibd un cartonagcu numeleunuiorganismde care are nevoiepentrua
trdi organismulde pe propriulsdu cartonag. Fiecarejucdtortrebuiesd incerces5-9i
gdseascdloculintr-unuldin lanfurilecarese lormeazd,.
Exemplu : bufnifd>goarece>grAu.
Acest joc poate fi o demonstrafie veseld a unei lecfii de biologie.inainte de
incepereajocului, conducdtorulacestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au
suficientecunogtinledespreacestsubiect.Dacd este cazul,se oferd o explicafie
inaintede joc.