Sunteți pe pagina 1din 2
Subiectul I a.Ce condifii trebuie si indeplineasca o persoanna pentru a dobandi calitatea de expert tehnic judiciar? 4a) este cetéifean roman $i cunoaste limba romana; 5) are capacitate de exercitiu depling; ¢) a absolvit studii superioare in specialitatea pentru care se prezinté la examenul de expert, dovedite cu diploma; d) are un stagiu de cel putin 5 ani in specialitatea in care a obtinut diploma; @) este apt din punet de vedere medical pentru indeplinirea activitiiii de expert; A mu are antecedente penale si se bucurd de 0 bund reputatie profesional si sociala; 8) a fost declarat reusit la examenul organizat in acest scop. Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in stiinje tehmice pot dobandi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen in ceea ce priveste pregatirea de specialitate. b.Cine orgaizeaz examenul in vederea obftinerii calititii de expert tehnic extrajudiciar? Ministerele si alte institufii centrale ¢.Enumerafi sanctiunile care se pot aplica unui expert tehnic judiciari Art, 35. - (1) Expertilor tehnici judiciari vinovayi de abateri comise in exercitarea activitéjii de expert Ii se pot aplica de céitre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, in raport cu gravitatea abaterii sdvarsite, urmédtoarele sanctiuni disciplinare: 4a) avertisment seris; 2) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioade cuprinsé intre 3 luni $i un an; ©) retragerea calitaii de expert tehnic judiciar. 2) In situatia in care tmpotriva expertuluitehnic judiciar este pusd in miscare aetiunea penald, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice pana la solutionarea definitiva a cauzei, : (3) Impotriva sanetiunii disciplinare aplicate expertul poate face plangere in fermen de 18 zile de la comunicare. Plangerea flécutd in termen suspendd executarea sancfiunii (4) Plangerea se rezolva in termen de 30 de zile de la data tnregistravii de edire ‘ministral justifiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta (©) Hotardrea ministrului justiyei poate fi atacatd la instanja de contencios administratiy competenti, potrivit legii. (6) Hotrdrea instanjei este definitive. 7) Sancjiunea rémasé definitiva va fi comunicata in termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertise Judiciare tehnice si contabile in evidena céruia se afld expertul tehnie judiciar sanctionat, Subiectul I Diseutati modul in care decurge expertiza tehnica in cazul unui litigiu Jegat de determinarea aciditaii bauturilor racoritoare,