Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA &. .f./ CONSILIUL JUDETEAN BACAU Nr, 8758/0-25/Lg. 544/30.05.2016 in atentin Dommului Mircea Merticaria, Urmare adresei dvs. inregistrati la Consiliul Judeean Baciu cu nr. £8758/0-25/Lg. 544 din 30.05.2016, va comunicam informatile solicitate in baza Legii 54/2001 privind liberul acces la informafii de interes public, cu urmatoarele precizari: = motivatia care a stat la baza delegiti serviciului de monitorizare media a fost necesitatea din ce in ce mai stringenta de a fi informa, a institu, in timp real. ~ valoarea servicilor prestate pentru monitorizare presi se situeazi sub pragul reglementat de prevederile art.19 din OUG nr-34/2006 cu ‘modificdrile si completirile ulterioare = prestatorul acestorservicii a fost selectat din Catalogul electronic de produse/ servici/ lueriri disponibil pe SEAP Ia care orice operator economic are posibilitatea si-i prezinte 0 oferta. ~ datoritd faptului ci servcile presate de catre S.C. G&P News & Advertising SRL Bacdu au rispuns cerinfelor autoritafi contractante, sau ineadrat in bugetul alocat de Consiliul Judetean Bacéu si pentru 8 oferta disponibilé pe SEAP a fost singura din judeful Bacdu, chiar sidin Moldova, autoritatea contractanti a semnat contracte de prstir servicii pentru perioada solictaté cu ofertantul sus amintit = tot cu ttl informati, va precizam c& S.C. G&P News & Advertising SRL Bacau a asigurat aceste servicii din anul 2011. ‘Asa cum afi solicitat, puteti gisi mai jos sumele primite de citre S.C. G&P News & Advertising SRL Bacdu pentru perioada 2013 — 2016, esalonat, conform contractelor incheiate, Anul 2013 Obieetul principal al contractului: “Servieii de monitorizare presa serisi, bloguri si televiziuni locale din Baciu” care si acopere nevoile Consiliului Judejean Bacdu Preful contractului ~ Prejul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cate achizitor este de 25.800 lei (2.150,00 lei / luna x 12 luni= 25.800 lei) la care se adaugi TVA, reprezentind 6.192 lei pa tans Preul platibil prestatorului lunar de citre achizitor este de 2.150,00 lei la care se adaugi TVA in valoare de $16,00 lei. Preful lunar se compune din: = servieli monitorizare presa seri adauga TVA in valoare de 156 lei = servieii monitorizare televiziuni local adauga TVA in valoare de 300 lei; ~ servieii monitorizare bloguri locale: 250 lei/luni Ia care se adaug’ TVA in valoare de 60 lei Durata contractului - Prezentul contract inti in vigoare la data semnérii ui de ciitre parti si este valabil pani la data de 31.12.2013. local: 650 Ieifluna Ia care se 50 Ieifluna Ia care se Anul 2014 Obiectul principal al coneractului:*Servieli de monitorizare presa serisi, bloguri si televiziuni locale din Bacdu” care s4 acopere nevoile Consiliului Judejean Bacdu. Prejul contractului (2) Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 27.000 lei (aleatuit din 2.250 lei / luna x 12 luni 27.000 lei) la care se adaugi TVA, in valoare de 6.480 lei (alcatuit din $40 lei / luna x 12 luni= 6.480 le). lunar de citre achizitor este de 2.250 lei la care se adaugi TVA in valoare de $40 lei. Prejul lunar se compune din: - servieii monitorizare presa seri adaugi TVA in valoare de 156 leis izare televiziui adaugi TVA in valoare de 300 lei; servicii monitorizare bloguri locale: 350 lei/lund la care se adaug’s TVA in valoare de 84 ei Durata contractulul Prezentul contract intra tn vigoare la data semnairli ui de cétre parti si este valabil pand la data de 31.12.2014. local: 650 leifluna la care se locale: 1.250 leiluna Ia care se Anul 2015 Obiectul principal al contractului: “Servicii de monitorizare presa serisi, presa on-line, televiziuni si bloguri locale din Baciu” care si acopere nevoile Consiliului Judefean Bacau. Pretul contractului: (1) Preful total convenit pentru indeplinirea contractului plitibil prestatorului de cltre achizitor este de 27.600 lei (aledtuit din 2.300 lei / Juna x 12 luni= 27.600 lei) la care se adaugi TVA, in valoare de 6.624 lei (alcituit din 552 lei / luna x 12 luni= 6.624 le). (2) Pretul phitibil prestatorului lunar de citre achizitor este de 2.300 lei, la care se adaugi TVA in valoare de 552 lei. Pretul lunar se compune din: = servieii monitorizare presa scrisi locali: 200 Ieifluna la care se adaugi TVA in valoare de 48 leis oe ar - servicii monitorizare presa on-line: 450 lei/luna la care se adaugi fe 108 lei; monitorizare televiziuni locale: 1.260 leiluna Ia care se adaugi TVA in valoare de 300 lei; ii monitorizare bloguri locale: 400 leiluna la care se adauga ‘TVA in valoae de 96 lei. Durata contractulul Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti gi este ‘valabil pana la data de 31.12.2015 Anul 2016 Obiectul principal al contractului: “Servicii de monitorizare presa scrisi, presa on-line, tcleviziuni si bloguri locale din Buciu®, care si acopere nevoile Consilului Judetean Bacau. Pretul contractulut (J) Preful total convenit pentru indeplinirea contractului, patil prestatorului de eatre achizitor este de 30.000 lei (aleatuit din 2.500 lei / Iuna x 12 luni= 30,000 lei), la care se adauga TVA, in valoare de 6.000 lei (alcatuit din 500 lei luna x 12 huni= 6.000 le) 2) Pretul platibil prestatorului lunar de catre achizitor este de 2.500 Iei, la care se adauga TVA in valoare de 500 lei. Preful lunar se compune din: monitorizare presa scrisa localé: 200 leiluna la care se monitorizare presa on-line: 450 lei/luna la care se adaugi TVA in valoare de 90 lei; monitorizare televiziuni locale: 1.400 lei/luna Ia care se adauga TVA in valoare de 280 lei; ~ servicii monitorizare bloguri locale: 450 lei/luna la care se adaug’ TVA in valoare de 90 lei Durata contractului Prezentul contract intra in vigoare la data semni valabil pant la data de 31.12.2016 i Iui de catre parti si este Custima, Dragos BENEA_/ Mariana Mitruti Director Executiy Aci Publice, Contracte Ramona Brindusoiu Director Executiv Adj. Direcfia Dezvoltare Durabila si Mghigementul Proiectelor