Sunteți pe pagina 1din 36
RG WW #213 LUNA 2195257" BASCHET METODICA PREDARIT TEHNICTI SI TACTICH JOCULUL CURS DE BAZA 1995 prep. univ. MIHAELA ROMAN PREFATA Accasti hnerare se adreseaza studentilor sectiilor de Edueatie Fizied si Sport si cuprinde problematice de baz in domeniul metodicii de predare a baschetului in invsjaméntal gcolar gi cluburile sportive ul are menirea si ajute pe vi i profesori de educatiefizica {n predarea jocului de baschet In scoala, att ca joc sporti, edt si ca mijloe al educatiei fizice. De asemenea, lucrarea poate sisi eatin ‘rofesorilor care se ocupa on predarea baschet Confinutul acestei Iueriri este dat de actionare ce pot fi predate in seoal’ sau la clul dezvoltarea calitatilor motrice, la invajarea, consolidarea si perfectionarea elementelor tebnice a jocului fara minge si eu minge; precum gi sisiemele de actionare pentru invajarea, consolidarea gi perfectionarea actiunilor tactice individuale de atac si aparare; a actiunilor tactice colective de atac gi aplrare, Autoarea PREFATA....... CAP. I: GENERALITATL. 1.4, Regulamentuljocului de baschet.. 1.4.1. Istoricul regulamentu de bascet.. 1.42. Deseriereajocului. Nofiuni de arbi CAP.II: SISTEME DE ACTIONARE PENTRU DEZVOLTAREA CALITATILOR MOTRICE (VITEZA, FORTA, INDEMANARE, REZISTENTA) ve CAP. II: METODOLOGIA PREDARI TEHNICH MODERNE... 31 111.1. GENERALITATI. 111.2. Elemente in subordi ‘UL3, Sistematizarea congiautuluitebnici jocutui de baschet... I1L4. Sisteme de acionare pentru invitarea, consolidares si perfectionarea elementelor tehnice..... 2 CAPITOLUL II SISTEME DE ACTIONARE PENTRU VITEZA > joc de glezne fn ritm mediv, 2 x 20 ms fe plezne tn ritm rapid , 4 x 20m (4x 30m); > alergare cu lovirea gambei pe coapst, 2x 20m (2 x 30m); > alergare cu genunchi sus, 2 x 20:m; > alergare cu genunchii sus in ritm rapid, 2 x 20 m5 fn tempo %/, 4 x 20 m (4x 30m); > alergare aceele > “Tremoriciul” jn pozitie fiandamental% joasd, brajele orientate lateral pentru apéirare, Joarelor cu migearea brajelor sus-jos. alengare pe loc pe v > alergare lateral, 2x 20 ma; > alergare cu spatele, 2 x 20 m; > start din fn tempo %, 2x 20m (2x 30m); > startdin picioare intempo 4, 2x 20 m (2 30a, 4 300) > start din picioare in comands (cite 2 - 4 elevi-in serie sub forma de concurs) 24x 20m > start din picioere la sernnal sonor prin eliminare (primi doi cfigtigatori din figare grup stau pe margine); > alezgare de vite contra cronometra pe distnja de 30 $0 ~ 60 ms > alergare pe 15 — 20 ~ 30 m cu plecare din diferite pozi spatele spre direejia de deplasare, stand geznd, sind gezdind en spatele Taree, culeat facial ov brajle le pe lang corp) > alcrgare pe 15 - 20 - 30 m cu plecare precedat& de executie a unui numér de sirituri cu genunchii sus; > alergare pe 15 ~ 20 ~ 30 m ou plecere fa semnal sonor proved de execufia “Tremuriciului”; > deplastri laterale cu pasi adiugati 30 m dreapta, 30 m stinga; > jocuri dinamice: = “Leapsa ~“Leapsa delimitate prin interiorul acestuia. Cel care tre sepa de prinzitor si a se salve fafa unei perechi, urmand si se alerge di formatie. Acest joc se poate juca si linga altul in seziind ‘rebuie prins, stings unei perechi de alerge dupi al treilea din formatie. = “Aleargi mingea" Colectivul rispéin desemnat de mingea de bascie sealer 2 regula de 3 secunde— timpul maxim permis unui jucdtor de a stajiona ta ie, din terenul de atac stunci cand echipa sa este in zona de resi posesia min; regula celor 5 secunde se refers ta trei situafii si anume: + in cazul repunerii mingti in joo din afura terenuls = in cazul execufiei unei aruncisi lbere; = fn cazul in care posesorul mingii, mareat stténs, mu joaed mingea dup ce a terminat driblingul; 3 regula celor M¥ secunde — durata maxima admis pentru trecerea mingli zona de sac a echipel respective; celor 90 de secre ~timpul maxim sconat penny efeeturea ‘tori; in caz de depisire, se acord’ automat minut up unde — prin care se determina durata maxim’ a fn cazul executiei unei aruncafi libere, juedtorii celor doua echipe se vor ageza fn afar fi iteazt zona de restrictie (in apropierea liniei de fund, apéritori) La ultima aruncare liber’, jucttorii nu au depaiseascd linile zonei de restricfie, inainte ca mingea s& fi Dack aruncarea este reusit#, regula se neglijeazA. In caz contrar, dack apletorul se face vinovat de aceasta, aruncerea se repett; daci va fi inetul. vvinovat stacantul, jocul se rein de edtre adversari prin repunerea mi {nedlearea acestei jocul va fi reluat printr-o angajare 1 la 1. TTerenul de joc, de dimensiuni relaiiv reduse, reprezinié o supralnys plana gi neted’ care are dimensiunile de 26/14 m, eu toleranje de plus 3s 1 m in litime, proportional. lemn, parchet sau plastic pentru sols, ‘minus 2:m in lungime i plus-mi Suprafija de joc poate fi stafete cu alergare de vitera pe diferite distanto; > stafete cu alergare gi transport de mingi (1,2;3,4,5 mingi); > safete cu alergare de vitezs in > stafete cu pase in diferite procedee si la distante diferite, SISTEME DE AGTIONARE PENTRU VITEZA - FORTA “Tremuricil” cu intoarcere 90 grade dreapts-sténgs, la Semnal sono, cconcomitent cu bataie din palme; cu Intoareere 180 grade dreapte-stirign, In sermnal sonar, concomitent cu bataie din palme; = “Tremuriciul” cu ghemuirea si punerea palmetor pe sol, la. semnai sonor, alergare in pant * alergare in teren variat; * alergare pe trep ‘ sdrituri din treaptd tn treaptts ‘Sivituii pe loo en intoarcere 90, 180, 360 de grade, din fandare cu aterizare fn fandare, cu schimbarea alternativl a joarelor; * sirituri pe varful pictoarelor, mrunt gi repede, pe distanfe de 20-30 m;, ‘irituri pe vérful picioarelor in inaljime, pe distange de 20-30 m; fn adancime; i cu imitarea recuperii mingii); Ja coarda pe ambele picioare; Ja coardé cu schimbarea altemativa a picioarelor; stsituri la coarda pe ua picior; joi cu mingea medicinal in regi de viteza, © exercfii cu gantere mict si mediis la scare fixds * jocuri, stafete si parcursuriaplicative cu aruncisi, impinges, transport e obiecte gi partener, ~ Curse intr-un picior”; = “Lupta cocogilor” (cu strituri din ghemuit sau cu sicitura pe un pi - “Sarpele” toath sala. Unul dintre subiecti, or ca fiind pringitor, va alerga dupa cricare dintre cei din sald. CAnd va prinde pe cineva vor alerga impreund, findndu-se de mand, dup’ alt subiect iin sald, Se va forma un numir de subiecti care se vor mingea mai mult” (si cu mingea i la coands = Stafete cu parterierul in cred; = $tafete cu partanerul luat in brat; - Trogerea partenerului care opune rezistents = Impingerea partenerului care opune rezistent§; = “Prinsea pe luate in brate"s = “Huptiutuew”. SISTEME DE ACTIONARE PENTRU DEZVOLTAREA INDEMANARI! $i SUPLETH + Mers eu trecerea + Mers cu wecerea min + Combinayia celor tei variat ” ‘ers ca trecerea mingii prin interionil picloarclor, Ta ecare pas — “Opnut”s executate din mers rapid (pentru “Opt Ficeare subject cu dou mingi; mers cu trecerea mingilor prin aruncarea acestora dintr-o mand in alts, Formele de alergare cu mingea in dribling; Dribling cu mana nedndemdn: {n dreptul reperelor, la semnale audi cu trecerea mingii in dribling pe pate (din mers, din Dribling cu trecerea mingii in dribling prin interioral (exteriorul) ta fiecare pas; iimbaree méinil de deibling prin piruete (de voie pentru studiul mised, in dreptal reperelor, la semnale aucitive); Dribling altemativ a dou mingi; Dribling simultan a dou mingi; Driblingul a dou mingi cu schimbarea acestora dintr-o mand in alta, in Aribling, prin fap; Dribiingul a dowd mingi cu schimbarea acestora dint-o ménk in alta, in ‘Sivituri alternative fafi-spate cu trecerea mingii printre picioare la ficoare siritants + De pelos, pase in doi cu dou mingis De pe loo, pase in trei cu douk mingi; 7 De pe los, pase in rel ov tol ming + Di sare, pase in doi cu dows mi + Din deplasare, pase fn trei cu dou mingi; ings mingi, cu deplasare Ia coada sirului proprit, Is + Din deplasare, pase in tre + Pase in triunghi c sirul unde se paseaz4, [a al doilea gir, cu ocolirea intregului triunghi si |, cu aceleasi deplasiri; tive cu transportul « 1-2-3-4-5 mingi; cu mingea de fol Joc bilateral cu mingea de medicinal, cu mingea de bast SISTEME DE ACTIONARE PENTRU DEZVOLTAREA : REZISTENTE! Alergare upoari in tempo 2/4 , 3 x 100 1m; ‘Alergare cu pas lansat in tempo moderat, 4 x 150 m; Alergare cu pas fansat in tempo % , 4 x 200 m, pauzi 1° mers de revenire; Alergare in tempo unit ren variat, 300-500-800 m ” “lergare de durati (progresiv pind la Alergare contra timp: ~ 1" alergare 1 pauzai mers de revenire 2! alergare— 1" pauzA mers de revenite 3" alergare~1? pauzd mers de revenire 2" alengere ~1° pauzi mers de revenire 1 gare ~ 1° pauzii mers de revenire Alergare contra timp: = 3° alergare— 1° pauzai mers de revenire = 2” alergare— 1° pauz mers de revenire + I alergare~ 1" pauz3 mers de revenire = 2 alorgace~ 1" pauait mers de revenire ~ 3 alorgare—1" pauzli mers de revenice; “Non-stop” 2"-3"; renulepul” “Micul maraton” in alergare de vitez4, in elergare cu spatele, in deplasare in pozitie fundamental “Marele maraton” in alergare de vitez’, tn deplasate in pozitic fundamentals jossi de aplrare, in dribling; rgare cu spatele, in Circuite fizico-tehnice, u CAPITOLULE Hl METODOLOGIA PREDARII MODERNE TEHNICIE IiL1, GENERALITATI pe care le executi un sportiv in timpal py fapi, un ansamblu de deprindeti motrice privind manevrarea mingii, deplasirile jucitorilor in vederea acestei ca forma si tchnica are o important deo: tun factor izolat, Intre tehnick gi cei fizie, tactic, psihic $i teoreti permite manifestarea aptitudinilor sportivului aproape Ia nivelul maxim al lor hu ica este aveea care conditioneaz& tactica, ins este subordonata, acesteia, Tehnica gi tactica se influenteazs reciproe. H.2. ELEMENTE IN SUBORDINE Fieeairui joc sportiv fi corespund forme genersle de migcare, la baza cirorastau elementele tehnice ale respectivului joc. raterializate prin execufia a numeroase procedee tehnice, in raport cu diferitesituatii specifice jocului competfional. ELEMENTUL TEHNSC reprezinté nojiunes de generalizare 3 execujiei mai multor procedee tehnice, avind un caracter abstract i rmaterializat prin procode tehnice, ca mijloace de realizare, PROCEDEUL TEHINIC reprezintd coructerizarea gi adaptarea in joc a elementului tehnic, avand un caracter concret de executie sm complex de migctiri, executate constient, intr-o succesiune rajionalé sf intr-un scop precis. ‘Spre deosebire de elementul tehnic, procedeul tehnic are un caracter coneret de executie. Exemplu: Pasa cu dou main de la piept, de pe loc. Pasa cu o mani de la umit, de pe loc. asa cu douii mini cu plméntul, de pe loc. Pasa cu dou maini cu pméntul, din deplasare, Procedeele tehnice sunt cunosoute sub doud aspecte: ppe care le gisim in majoritatea cazurilor de 5 sunt executate pe baza unui stereotip In general identice ~ intAlaim 0 Ele au un caracter invariab dinamie. Condi exeoutis so p de execu ie final’, 1) Procedecle tehnice complexe impul joculul Datoriti situ eedecle tehnice isi pierd caracterul invariabil. impune varia de . Procedeele complexe au la bazi o inlénjuire a mai m procedee simple, STILUL Tehnica are un caracter individual, imprimat de particul cele de ordin morfologic. Uneori variante noi ale formei miscdrilor 5 forme noi motivate sub toate aspectele sunt nvifate de masa o: jucttori NOU IN TEHNICA BASCHETULUI Jocul modem a adus multe modificdri in tehnica individual. viteza gi ritmul ridicat al jocului au atras dupa sine renunfarea execu procedeelor de pe loc si inlocuirea lor cu cele din deplasare sau siritur’ manuirea din articutayia pumnului, Pasele se dau acum tn u Tn aruncarea la cog se foloseso procedee greu de Tah de ‘Aruncarea din siriturd dominiiazi in joe asupra celorlalate procedee datoriti avantajelor pe care le prezintif; de eliberare a brafului, folosirea in 18.3. SISTEMATIZAREA CONTINUTULUL TEHNICH JOCULUI DE BASCHET A. JOCUL FARA MINGE (ATAC $I APARARE): + Pozifia fundamentals = Deplasitile : > Alergare normal’ > Alergare specificd inainte > Alergare cu spatele > Pasul adiugat inainte gi inapoi > Pasul adiugat lateral © Schimbarile de directie » Cu firiare peambele picioare Pirneta, Sariturile \ Laer de Bae gi pcioare JOCUL CU MINGEA > Cu dous maini de deasupra capului, de pe loc > Cu.0 mans din dreptul uma, de pe loc deplasare in sariturs Pasarea mingii eu pimntul Opririle > Tntr-un timp. > In doi timpi Pivotarea > Prin pisire (spre inainte, spre nap) > Prin intoarcere Aruncarea la €0§ ée pe Toe ta piept easupra capului > Din alergare, cu o mand 4 Anuncarea la cos din siritur’ % SE > Driblingul Analiza procedeelor tehnice si tactice este prezentat& succint i “Cursul de baz” conf. univ, Gh. Marcu ~ curs ce ofers infelegerce fi procedeu tehnic prin prezentarea descrierilor acestora, a gregelilor de execufie care pot aparea. E ‘Aceasti lucrare nu va mai oferi descrietea fieciinii madel in parte, ci la Invajarea, consolidarea si perfectionarea clementelor tchnice, a tactili pentru fnvatarea jocului de baschet. HL4, SISTEME DE ACTIONARE PENTRU iNVATAREA, CONSOLIDAREA SI PERFECTIONAREA ELEMENTELOR TEHNICE ‘A. JOCUL FARA MINGE (ATAC $I APARARF) POZITIA FUNDAMENTALA METODICA INVATARU POZITIEI FUNDAMENTALE 4 De pe loc, balans vertical, lateral si antero-posterior, + De De perechi cite doi foie in af palmele sprijinkte ez ‘+ Sarituri cu aterizare in pocitie fimdamentali, cu accent pe balansu vertical, fri si eu schimbarea planului de aterizare (intoarcere in timpul zboralui); + Din mers, de voie, siritur’ usoar{ eu oprire in pozitie funda accent pe mentinerea e ~ Din deplasare cu pasi adiugeti, la semnal sonor oprire in povifie fundamentals; > Din usoard alerg: ~ Din alergare eu spat gleznelor; > Deplasisi cu pasi adiugay “+ “Oglinda” ~ deplastsi + “Tremuriciul” (cu bitaie bitaia palmel + Po perechi de ‘exeouténd alergare usoaré combinat cu’ ugoare schimbari de directie, apliitorul retrigindu-se in pozitie fundamentalli de aptirure; Idem, atacantul fiind e, lateral, Inapoi; , pe perechi sau cu cépitan; palme, cu intoarceri 90, 180, 360 grade si i, telajie atacant-apiritor tacantul find pasiv apliritorul retrigindu-se in por agresiv inchizénd orice culoar de deptsice al atacantuluis + Idem, relafia atacant-ap minge, atacantul fiind mai intai pasiv, poi semiactiy siin cele din urm activ. ‘DEPLASARILE METODICA INVATARI DEPLASARILOR IN TEREN Fieeare procedeu va fi executat separat: © Prin imitare ¢ Lasemnale (prin dirijare in gry > fngrp, profesorul demonsrind in ogling > Pe perech vimuale; ‘Sub forma de concursusi, pe distante limitate; 1» Stafete eu procedce izolates Exemple: > Alergare de vitezi pink la linia de fund si rovenire cu predarea srafoteis > Alergare ou spatele pnd Ia linia de fund si revenire tot in alergaze cu spatele cu predarea stafetel; > Alergare de vitezi cu ocolire de obstacole gi revenire cu predarea stafetetete. Stafete eu procedee combinate Exemplu: > Alergare de vitezk pink Ja linia de fund si revenire tn alergare cu + Schimbiii de directie in dreptul u + Din deplasare, schimbari de directi + Din deplasare, schimbsiri de direct! napoi, Ja semnal_ sonor viteai, 1a semnal sonor continuarea deplasirilor, la semnal sonor “Tremuriciul’, la ‘semnal sonor alergare de vitezi etc. ‘SCHIMBARILE DE DIRECTIE METODICA INVATARI SCHIMBARILOR DE DIRECTIE + Deplasare pe toatl suprafafa terenului eu efectuarea schimbarii de ” > Alergare ou spatele, schimbare de direcfie spre inepoi, sprint spre > Alergare normalé, schimbare de direct, sprint, Ia semnal sonor ‘rinare gi retragere in alergare cu spatele; > Joc de braje si picioare, la semnal sonor sprint, fa alt semnal sonor frinare gi retragere cu spatele, la alt semnal sonor sprint > Pe perechi cate doi tacant-aplirator cu atac 4i activ (atacantul foloseste schimbaile de directie, variaiile de > Jocuri - *Prinsea pe luate in braje”; = “Leapga in doi pe spafii delimitate”; ‘SARITURILE METODICA INVATARI SARITURILOR © Scoala sirturi: > Sirituri pe doua picioare~ sfrituri ca mingeas > Sirturi tn inattime pe ambele picioare; > Sdrituri eu genunchii la piept; “> Strituri pe piciorul drept (sting) cu ducerea la piept a genunchiului piciorutui de bitaie; > “Pasul strengaruh sus gi aducorea lor Ia piept; > Pas sit > Sarituri pe ambele picioare cu intoarcere 180, 360 grade; farea recupertii > Pe perechi, fat in fal, deplasare ou pasi adaugay, inaitime, pe piciorul drept, pe pi > Fiecare cu mingea in fata profes ‘mingii la antrenor concomitent cu primirea min {mingea se paseazi de citre profesor It inspre dre v Recuperarea se va face prin desprindere pe dowd picioare eu Iuarea yunctul ei cel ms acestuia, aruncarea mi alergare, desprindere > Fiecare cu mingea, asezafi cu fafa spre panou pe partea dreaptit a acestuia, aruncarea mi panou (pe acceasi parte) desprindere inaltt ou mingii in punctul ei cel aterizare si continuarea ex 1 faja spre panou pe partea dreapti a > Fiecare cu mingea, ageza acestuia, aruncarea mingii in panou, intoarcere 90 grade prin siritur3, a Tevenire oa fafa la panou, desprindere, flare si recuperarea mi Ta pan {n punctul e cel mai inalt~ 10 execu Idem, cu fntoarcere 180 grade prin sériturd, de fault, revenire, desprindere vy Idem, cu intoarcere gi atinger de fault cu mingea, iar doi elevi de-o parte gi v ined luptiindy-se trei secunde. Profesorul anu 88 rateze, cei doi elevi urmiind traiectoria mingii pentru recuperarea ei — 10 execuils Jn coloand cate unul cu faja 1a panou, pe pertea dreaptt a acestuia, primul din coloand avénd mingea, eruncarea mingii in panow gi plecare pe partea dreaptd 1a coada sirului, urmitorul din coloant ‘ummfnd a recupera mingea fir si aterizeze cu ea in mand, timigind- v 6 in panou prin voleibolare; Jocuri, stafete, parcursuri aplicative: ia de fund 5 inapois ia de centru, de la linia de centru ta > Sarituri ca mingea pan’ > Strituri pe un picior pan linia de fund strituri pe celalalt picior gi revenire in sirituri pe dou picioare in intlfime; > Striuri ca mingea cu transport de 1-2-3 mingis > Strituri ca mingea cu mingea prinsd inte glezne (sau genunchi > Strituri ca mingea cu mingea prins& intre gleane gi o minge in ma > Alergare de viteza pant Ia linia de centru, la centru 7 siituri pe douk picioare de-o parte gi de alta a bancii de gimnastica agezati transversal, luarea mingii de Ia capétul bain plecarea in sitituri ca mingea pi i pe linia de fund, alergare de vitezk pind le bane’, 7 sArituri pe ‘oud picioare de-o parte gi de alta a binell si plecdri in vitez& pentru predarea stafetei coechipicrului din echip’; > Stafete cu combinatii de procedee etc. B, JOCUL CU MINGEA PRINDEREA SL TINEREA MINGI METODICA INVATARH PRINDERU $1 TINERU MINGI ~ Control jinerit mingii (a prize prin exerci: > Alunecarea palmelor si a degetelor pe mingea aflaté pe sol; > Ridicarea mingi articulajia pumni ia fr sh cad jos > Individual, fiecare cu mingea, pe loc, aruncarea mingii cat mai sus i prinderea acesteia fir si cada jo > Individual, fiecare cu mingea, pe loc, aruncarea mingii in sus, batais > Individual, fiecare cu mingea pe loc, aruncaree mingii fn sus si bataia 18 si cada, palmelor fapt-spate, prinderea mii ; ,, aruncarea mingii in sus gi bitaia > Individual, fiecare cu mingea pe palmelor fafi-spate, de doul or, prinderea mingii firé si ead’ jos; “s > Individual, flecare cu minges, pe loc, aruncarca mi aS SE {intoarecere prin sirituré 90 (180, 360) grade cu revenire, prinderea, mingii fir si cad jos; , prinderea mingiis > Din mers, aruncarea te cu bitaia palmelor fafé-spate, prinderea > Din mers, rostogolirea mingii prin fata picioarelor cu trecerea acesteia dintr-o mani jurul trunchiului dinspre dreapta spre 1gea pe sol; jurul capului (Aird aplecarea acestuia); > Din mers, ducerea mi stinga si invers, irk s8 cad > Din mers, ducerea mingii > Din mers, mingea finuti pe palma, cu bragul tntins in latezal, ‘aruncarea mingii pe deasupra capului si prinderea ei fn ména cealalt,fird ndoirea brafului > Din mers, trecerea mingii prin interiorul picioarelor, ta fiecare pas ~ “Optul”; > Din mers, trecerea mingii prin exterior picioarelor, ia flecare pas — “Optul”; > Din mers, aruncarea mingii inspre inapoi cu dou mini {in spate. Aruncarea mingii din piste inainte si prinderea ming spate spre inainte si continuarea exerci > Din mers, brafele intinse deasupra capului, finerea mingii pe degete prin plesnirea acesteia cu degetele astfel jingea si se roteasci; Aceleasi exercifi vor fi executate si din alergare. 2 Stafete, concursurit > Stafeta cu mingea rostogolitt, > Stafete ou culegerea mingilor de pe > Stafete ou culegerea gi transportul a > Stafete en structuri complex: mingi; = alergare~culegerea mingii (lor)- transport = depunerea mingii (lor) la punete fixe ~ predarea stafetei > “Cursa pe numere” (cu mingea rostogo! ghemuit, din sezind turceste, din culcat dorsal sau alergare la sernnal sonor) cu doul maini de ta piept, din articulatia pumnilor; te, la o distanfa de 2-3 m, past in doi, Cte doi fap tn faa, geadnd tu execute corecti a mideari brajelor, Cite dot fap in fh, distanja de 2-3 m, imitarea pasel ex dow mlini de 1a piept insistand asupra migcarii complete @ brafelor gi picioaretor; 46 Fiecare cu mingea, cu fnja Ta perete, past cu dou maint de Ia piept de pe loc eu execu integral brajclor gi picioarctor, 1a pep; piept de pe loc, pe parcurs introducindu-setreptat inca dows mingi tn exerci Cite patru 1a 0 minge, agezai in plat, pase cu dou pe parcursintroductindu-setreptat ind tei » Doui coleane fafi in fatd, 0 singur’ minge, past cu douk méini de la piopt de pe loc, dup pasare deplasarea flcdndu-se 1a coada girului propriu —“Suveica simpli”; out coloane fej in fai, 0 singurd minge, past cu dou’ maini de la piept de pe loc, dupa pasate deplasarea ficdndu-se la coada sirului opus ~“‘Suveica compusi”; Trei coloane agezate in triunghi, o singurdi minge, pasd eu dous mani de la piept Ia coloane din dreapte, dupa pasare, deplasarea ficindu-se la coada sirului propriu (la coads sirului unde se paseaza, la al doilea sir i se vor introduce treptat alte dou mingi estfel sjunga din uma, 1c poate executs cu patru coloane asezate fn pirat. Pe troducindu-se alte tei ming. Sn fafa acestcia un cfpitan, pasarea mingii cu dou ® Tn Tinie pe un rind, primit dot avand minge, in faja acestora un cipltan ‘cu mingea va pasa cu doud mini de ie piept la al treilea (care au are ‘minge), concomitent cu primirea pasei de la primul din executarea in continuare a pasei pasei de la al doilea din linie, exer dus gi intors paint la pozit ls de plecare de Ia inceput. Jocuri: > “Alearga mingea” ~ Elevii rs n sal’, avand © singura minge, la piept de ta unul la cel (Pick a comite “pas id prins doar ia momentul in care este atins cu sil prind’ pe un coechipier Cite doi fad in fafi, In semnal s 100 pase cu dowd maini de te piep: > Cate doi faja in fafS, la sernnal sonor, cine executa mai repede un de la piept, de pe We executti mai repede 50. le pe loc; ‘numir mai mare de pase cu do timp (30 secunde), etc. PASAREA MINGH DE PE %OC CU DOUA MAINI DE DEASUPRA CAPULUI PASAREA MINGII DE PE LOC CU 0 MANA DE LA UMAR respectiv, iar la pasa cu o mind diferenta cf executia coincide proced: ‘ela umilr, flind o pasd de contraatac, distanfa de execuffe a exereifillor 91 complexelor va fide peste $-6 m. PASAREA MINGI DIN DEPLASARE METODICA INVATARI PASELOR DIN DEPLASARE ‘© Execufi imitative (fra minge) ergare, pisire mai lungs pe dreptul cu ire pe stingul, imitarea pasci si area gi consolidarea pasoi din deplasare: 3m unul de altul, jucdtorii ii paseazi |, aleargt pe rind catre profesor, paseazi fnapoi deplastndu-se, ‘ocolind profesorul, la coada siruluis > Jucktorii agezai in cere, ca un capitan Ia centru, se deplaseazit primind gi pasind mingea la cfpitanul aflat in centry; > fn coloand céte umul la linia de fund, fiecare avand minge, alfi doi cocchipieri Mir minge, unul agezat pe parte sti 628 1m, celilalt pe partes dreaptt a linia de 6,25 m a cos din coloani paseazi din alergare la primal coechipier, reprimeste mingea fir si se opreascl din alergare, paseazi mingea 1a 4 ‘de fund w terenulai, pase in doi din > Suveica compu. ‘Consolidarea paselor se poate 0 PASAREA MINGII CU PAMANTUL de invitre a pasei cu douk Metodica inva coincide ou met mini de Ia. piept, tnsiruirea exercifilor si complexelor fiind la fel, adaptindu-se doar procedeul respectiv. OPRIRILE, METODICA INVATARH OPRIRILOR + Executii imitative (fra minge) din mers si din alergare, de voie sau la semnal: > Deplasare, sititura, oprire; % Deplasare, siriturd, oprire cu schimbarea planului de aterizares > Deplasétri fn teren, la semnal sonor oprire intr-un timp; > Deplasiti cu sirituri pe ambele picioare: = Capra mergatoate cu accent pe bitaia picioarelor intr-un timp $i aterizare; ~ Siituri ca mingea, la ultima execufie oprire intr-un timp cu accent pe indoirea genunchilor si echilibrare; arituri peste - Stafete si parcursuri aplicative care si cupris obstacole cu sau fir mings, sirituri pe dout picioare In coarda clastica ete. + “Leapga” in stirturi ca mingea Exerciii cu mings > Arunearea mingii in sus si thaite, alergare, prindere; oprire intr-un simp; jerpare, lisarea mingii s8 cad& pe > Alergare, prindere, oprire, pas; > Alergare, prindere, oprie, sruncare la cog de pe loo, urmirire pentru recuperares > Dribling, oprire, past (sau aruncare la cop de pe loc si urmirire pentru recuperare); > Dribling, prindere, opr > Alergare, prindere, oprire, prire, pivotare, past; PIVOTAREA METODICA INVATARH PIVOTARI * Executil imitative (fird minge) executate pe loc, apoi din alergare, cu oprire tase > Pinuete, mersul pe “trotineta’ > Pasire tainte, tnapoi, fundamental; > Antoarceri prin pigri repetate px > Din formayie de semicere sau ting si pe cel dre fix care nu trebuie ri > De mers (apoi din alergare rade, piciorul drept (sting) fiind fix (picior pivot); + Bxereifi cu mingea: > De pe loc, din por fix pe sols etc, cu revenire in pozitie fandamentala: tusor sus, desprindere, oprite, pivotere inainte~ 2 2 —Arancarea mingit ujor sus, desprindere, oprire, pivoiare 90, 180, 360 grade; > Din deplasare: = In coloant cate unul, 0 singuri minge Ia primal din coloan’, inainte, alergare, prindere fn siriturd, oprire ntr-un timp, pivotare, past {in coloans cfte unul, © singurS minge, primul din coloand deibleaz8, oprire intr-un timp, pivotare 180 grade, pasi, deplasare le coada giruluis = Dowd cotoane fafé in fa Ja distanjé mare, primul dintro coloand cu minge, dribling, oprire intr-un timp, pivotare 360 grade, pasi, deplasare la coada sirului proprin (sau Ia coada sirului opus); nia de fund, tn 0 grade aruncarea mit 0g, aruncare la cos; = In coloang cite unul Ja linia de fund a terenului,fiecare cu minge, alt coloand la linia de centru a terenu = Cite doi lao minge, cel cu minge protejeaz mingea pivotind (se alege de voie piciorul pivot), astfel inedt partenerul lui sf nu poat sti scoatli mingea din braje; = Cite tei la 0 minge, cel cu mingea se afi la centru, celelalalt € po piciorul drept (sting), past !a cealalatt partener, reprimire si i, Piotarsa 30 poate ce 300 grade de Tk 180 grade (10 execu ~ Cite trei la 2 mingi, cea din centru firs minge, primirea mingii de Ja unul dintre parteneri, repasare, pivotare (180 sau 360 grade) gi Intoarcere spre cealdlalti partener care va pasa gi va reprimi imingea (10 executii). itarea intégrald a procedcului de aruncare; 3 favijarea aruncksii la c0$ de pe loc: > Aruncare la cos din apropiere in unghi de 45 grade fap de panou, din dreapta gi cu panoul (se va insista asupra invagarii luerului 4in articulatia pumnutui; de aruncare, trei unghiuri de baza’ lateral 3 Execufia arunclrii le co de pe Toc in formatii de lucru: 45 srade, se traseazi pe sol runcare la cos, urmérirea mingti pe > Un sir asezat pe partea dreapti, distanta de execufie a arunciri ‘care o paseuzd urmitorului din sic gé se deplaseazd la coada sirului; ry Idem, Fiecare ou minge, dupli aruncare igi recupereari mingea gi trece la coada siruluis > Clte 5, fiecare cu minge, ageza dreapli, 45 grade partea dreapti, sténgl si 0 grade partea sting’ - Col din 0 grade partes dreapti aruned 1a eo, recupereazi gi trece fn locul partenerului din 45 grade partea dreapti care incepe executia aruncirii Ia cog in momentul plecarii ta recuperare a colegului din fafa tu. Se continua schimbarea fala de ta semicere — 0 grade partea de fault, 45 grade partes jor de aruncare pind efind se ajunge la poz > Dowd siruri agezate Ja linia de fault, primul din fiecare gir avénd ‘minge. Primul executi aruncare la cog, urmirirea gi recuperarea ‘rece la conda sirului propriu: isa Ja cozchipierul din si tno! exezat in 45 grade dreapta, ficcare avind minge, Formatii de trei giruri, un sir aruncé‘fa cos, unul recupereaz4, celalalt pasea, > Concursuri de arunctsi la cos pe echipe: = Cine inserie mai multe cosuri contra timp; ipl ajunge prima Ja 25 de cosuri marcate; je mai multe coguri din 20 de aruncdri la cos; Cine ins > Concursuri de aruneati Ia cos individual; ¥ Consolidarea arunedii la cos de pe loc: te, alergare, sérituré si prindere, > Aruncarea mingii in sus si oprire intr-un timp gi aruncare la cos de pe loc; > Dribling, oprire, aruncare la coy de pe Toc; > Variante: = Le oprire, aruncarea la cos va fi precedaté de fenta de aruncare: + La oprire, aruncarea la cos va fi precedatt de fenti de depasires ~ La oprie, aruncarea la cos v2 fi prevedatd de fenti de aruncare, fenti de depiisre, urmati de aruncarea Ia cos; > Aletgare, prindere, oprir, pivotare, aruneare la cos de pe loc; > Jucatorii asezati pe un sir, pe centru, cu faa la e09. Sub panou un recuperator eu minge o paseazé in diferite directi (dreapta, stinga, Fiecare jucator de I se va deplasa in directia pasisti ‘miggiiexecutind oprire intr-un timp, pivotare si aruncare la cos de pe loc. Dupa un numir de executii se va schimba recuperatorul, rey Satoru de sub cos. > Jucdtori dispusi pe do le minge, prindere, op recuperate, deplasare in uri, Un gir paseaza, celilalt executi iesire ate, aruncare Ia cos, urmarire si i opus. METODICA INVATARI ARUNCARI LA CO$ DIN DRIBLING Metodica tnvafarii acestor aruneiti abordeazi separat arunc&sri a cos din dribling si din alergare, insusirea \duese asupra aspectelor legate de: ~ Respectarea regul = Prinderea ibling sau din alergare); - Coordonarea dintre brapl de aruncare si picforul de partea opus jn momentul aruncatii propriu-zise; % ‘> Exeoufil imitative (Para minge): icior, lovire cu palma mAinii opuse endat de plasa cogului; piciorului sting (pentru dreptaci) ject si aterizare pe ambele pictoare; >. Imitarea tehnici de execufic a aruncisrti la cog din alergare: cele dou psi (cu simularea prinderii mingii pe prima pasire), dekprindere in sritura, imitarea migedrii de aruncare la cos, aterizare pe ambele > Idem, ou exooutaren pasiril peste banc! (la-nceput 0 banct care corespunde plsisi cu piciorul drept, dupa care dowa baci); favijarea aruncérii la cog > Din apropierea cosului (1,5 m) pe partea dreapti, in 45 grade fath de panou, mingea finuté in priza asimetried cu dou méini, se executl pligire pe piciorul sting, desprindere in sdriturd gi aruncare la cog; > In fafa celor dou’ cercuri desenate pe sol, executarea unui dribling, pire pe piciorul drepi pe primul cere, pase pe piciorul sténg in al doilea cere gi desprindere in siriturd cu aruncare la cog; > Miriea distanfei gi executarea a mai multor driblinguri pan la cereuri, pire pe primul cere cu picionul drept, pire cu stingul, desprindere prin sirtur& si aruncare la cos; > Idem, executarea driblingului pint la cele dowd binci asezate in 45 rade fat de panot > Executarea aruncirii 1a cog din dribling, cu plecare de la centrul terenului din unghi de 45 grade dre sunghi 45 grade stinga, din centr terennhui perpendicular pe cos, din unahi de 0 grade; > Formafii de tuerar > in coloana eéte unul, coloans pleac& in dribling si arunck Ia cos, corespondi coloans fr mingi recuperea2 gi trece in dribling la cosda ming, cel care a aruncat la cos trecdnd la coada sirlui opus; > Dou echipe egale ca numis; o echipa in coloand cite unul, pe partea <éreapt la linia de centra a terenufui cu faa la un cog; ceallté echips Ta linia de centru pe partea dreapti a celuitalt cos; concur cosuri marcate (se vor schimba pozifiile fafa de cos ~ partes, contra}; > Cate sase elevi in cercul din ca smargine avand ea partener pe unu! rminge, 3 asezati (fiecare pe o centru, partea dreapia) cu faja la co. La fluier,flecare pleacd in cand sjunge primul la 6 cosuri marcate, Se va face schimb cu bling concursul termi partenerii de pe margine, parcurgndu-se toate cele 3 pozifii fat8 de concursul constind in marcarea a cat mai multor coguri contra timp: 1 minut. ‘© Pentru. consolidarea aruncdrilor din dribling se folosese structuri complexe ca: 8 > Aruncarca mingil in sus 51 fnainte, alergare, prindere, oprire, dribling siaruncare la > Dribling, oprire, pasi, alergare, prindere si aruneate Ja cos din r,unul pe partea dreaptt la linia de fund a terenului eu faa Ia cosul din terenul opus, celalalt pe partea dreapti ia linia de fund a terenului opus ou fafa la cosul opus. Primii 2-3 din fiecare sir pleac {in dribling epre cos, aruncd la eos, recupereaza minges si paseaz la partenerul frd minge a celuilalt si; 6 perechi de efte doi la 0 minge, 3 perechi de 2 asezati la linia de ccentru cu fafa la un cos (fiecare dintre perechi ocupind o pozitie fags de cos: parte dreaptt, centru, pertea stings), celelalte 3 perechi de 2 ia de centru cu fafa la celdlalt cos. Cel eu minge pleact dribleaza pind la a in dribling, srunet la cos, recupereaz parienerul de ia centru, paseaz si pleack in dribling pe cog partenerul acestuia. Exercifiul continud pind nd fiecare are 5 cexocutil, urmand a se schimba pozfile fat de 0053 % Idem, numai c& parteneru! fri minge executA iesire la minge, primirea pasei, fenta de plecare dreapta (stings), plecare in dribling si finalizare prin aruncare la cos din éribling; METODICA INVATARH ARUNCARH LA CO$ DIN ALERGARE + Fiecare cu minge, in coloant cfite unul pe partea dreapti a cogului, in 45 {afi de panou. Profesorul agezat la “must trapezului de 3°, Primul din coloand paseaz cu douk main de la piept profesorului, 9 thers, luarea mingii din mana profesoraiui odati cu pagirea pe picioral rept, pisire pe piciorul sting, desprindere pe piciorul sting, inilare gi aruncare la cog; Idem, marirea distanjei si luarea mingii din alergare din mana profesoruluis Idem, alergare moderatl; Idem, alergare accelerat®; Idem, pasa cu dou mini de le piept profesorului, alergare gi reprimirea mingii care este oferiti de profesor; Idem, alergare moderata; dem, alergare accelerat Idem, pasa cu dou maini de la piept profesorului, alergare sf re ‘mingii care este pasati de profesor; Idem, pasatorul find flecare el vat tn 0 grade Ia linia de fund a terenulu; cella colectivul eu care se luereaz’i; oud siruri, un sir sir, cu minge, asezat la linia de centru a terenului, pe partea dreapti a mul cu minge din sir paseaza la partenerul corespondent aflat cosul jin 0 grade, aleargi spre cos, rep alergare. Pasatorul recupereazi mings a i aruncé La c05 din wece la coada ginului de la ol care arunci trecnd la coada girulu din 0 grade. inia de centnt pe partea dreapti de centru pe partea sténgh a leacd in alergare spre cos, primeste ‘pasa de la parteneral corespondent i arunc’ Ia cog din alergare. Cel care farunci tsi recupereazt mingea si tece la coada sirului opus, cel care paseazii va trece la coada girului fri minge; ‘+ Idem, sirul de pe partea dreaptai are mingea, se paseazi, se reprimeste gi ‘se aruncd la cog din alergare. Cel care aruncd inerucigeaza pe sub cos si pleaed la coada sirului opus; cel care di pasa pe cos, recupereazi GHG Tneracpind Te rindi Tal pe cog sf plead fh debling Ta gad opus; + Céte doi la 0 minge, pase fn 2 cu dowl maini de la piept pe jumatatea Jongitudinalé a terenului cu finalizare prin aruncare la cog din alergare de cite cel din exterior. Cine aruncl la cos isi recuperesz mingea, pasatorul (care se afld pe interiorul teremului) pleact pe exterior, primepte pasa gi se continua pasele fn doi cu dou main de le piept pant la celdlalt cog finalizénd prin aruncare la cos din alergare. Cate 3 la 2 mingi, ficare pereche de 3 agezati pe cite 0 pozitie fata de cog (partea dreapts, centru, partea sting), unul c jinia de centra fird minge, celalalt cu minge Cel din centru, fri minge, pleacé in alorgare spre unul din parte minge, primeste pesa pentru aruncare Ie cos din alergare, finalizind pe cos. Dupi aruncare pleaca in alergare le celalalt cos pentra 1 primi pasa de la sl doilea partener. Exercitiul se termin& dupt 6-10 execufii, dup care se face rotaje Inte parteneti. Se vor parcurge toate cele tre pozipi fap de cos. ARUNCAREA LA COS DIN SARITURA METODICA INVATARII ARUNCARI LA CO$ DIN SARITURA Invijarea aruncisii In cos din sfrituri se face mumai dupa consolidarea arunicrii In cog de pe loc, pentrs ci mecanismul motric al arune&tii propriu-zise si nu fie influenjat prin migeérile compensetorii determinate de insuficienta dezvoltare a celorlalte calitifi care participa la ansamblul motric al arunclsii Ia cog din sritur. a Execufii imitative (iar minge) = sirituri de pe loc ou imitarea anunci = alergare, oprireintr-un timp si séritura saiturk; = alergare, desprindere cu pligre peste banca de gimnastic’, aterizare it~ un timp 5 sirturd cu imitarea aruncii fe 69 din situ INVATAREA ARUNCARIILA CO§ DIN SAKITURA cog (dreapta-centru-st ‘terenului aleargi spre coed ‘Gomi siviur. Pasetoral dupa ce dX pasa pleaed fn alergare pani la linia de centra a terenului si revine in alergare spre cos unde primeste de la partenerul care aruneat la cog $i g-a recuperat mingea. Exerciful continu pani la.10 execufi flecare. = Cite doi la minge, pase in 2.cu finalizare Ia cog din stir fistanji, oprie Tian timp si aruncare la cos din Fo de Tucru sunt ca si cele prezentate la metodica invatarii eruneitilor la cos de pe loc si din dribling. PRIBLINGUL, (METODICA iNVAYARH DRIBLINGULUI Dribling de pe lov: > Cumina dreapti; > Cu mana stings; > Dribling inalt, mediu, jos, > Daibling prin fay cu schimbarea mainii de driblings Dribling din gezind turceste cu ména dreapti, eu ména sténg, cu pe la spate gi preluarea ei eu cealalti mana, fir ca mingea si se opreasc§ din dribling. Dribling din mers si ugoar’ alergare: > Cuména dreapta; > Cuména sting’; > Cu schimbarea mAinii de dribling de voie, la semnal sonor sau } Cu trecerea mingii pe la spate; exterior, > cu tand cu faja la executangi, stinga-drespta, in de directia de deplasare in dribling, cotectivul cexecutd acelagi Dribling cu vari Stafete, concursuri “Leapge in d de ritm, eu schimbati de directie, la semnal sonor; ribling, parcursuri aplicative fn dibling; Concursuri stind, sezind turceste, “Cine executt * 21a 2 ming: “Leapga tata, cu atingerea partenerului pe genunei Consolidarea invari ing ~ oprire — pas; na ~ past — deplasare; = dribling — oprire ~pivotare ~ past, = dribling — oprire — aruncare ia cos din stritur’; ~ iesite la minge— prindere ~ dribling ~ aruncare la cog din dribling et. FORMATII: ~ suveica cu dribling ~ oprire - past si deplasare Ja coada sirului propria (opus); + 21a minge, la linia de fund a terer ‘nerucigare in dribling si past din alergare; Sot eee ae eed [Ti mings, Ia linia de Fund terenului, cel cu minge pasewzi la partener, reprimeste si pleacd in dribling pin’ in cos si aruncare la coy din Alergare in ritm variatintercalati cu oprire si continuarea alergci ~ Demarcej-marce) pe Iungimea terenului, Atacantul cauti si supravegherea upirStorului sisi ajungl eft mai repede le ceaalt linie de fund a terenuluis $ Lond in perechi atacant-opiritor in exercifii desfigurate pe jumétate de teren gi pe tot terenul, flré ming + Jocuri: > Jocul “Prinsea pe perethi”, “Prinsea pe luate in braje”, “Navodul”, Tinerea mingii” sau “Cine fine mingea mai mult”, “Sarpele”. > Joc cu temi pe jumitate de teren sau pe tot terenul: 3x 3; 4x 45 5x5 = Fri folosirea driblinguluis = Cu folosirea unui singur dribling; = Cu aruncare la cog dup un num stabilit de pase; z {INTRAREA IN POSESIA MINGI) METODICA INVATARI INTRARH IN POSESIA MING $I A “POZITIEI TRIPLET AMENINTARI” * 3 lao minge, 2 in relajie atacant-apirtor, 1 ¢u o minge; > Atacantul, iegire din zona de acfiune a aparatorului prin depértare de adversar: pitrundere convingitoare, oprire brusca, retragere pentrs primirea mingii; > Atacantul, iesire din zona de aefiune # apirscorului adversar: pitrundere coavingitoare, schimbare de di in depirtare de > Atacul, iesire din zo1 1 @ apérdtorului prin departare de adversar, plan si de culoar fii de aparitor in de fund a terenului, pe partea dreapti, cel cu minge pascazi{ antrenorului asezat la centrul terenului, dupa pas relafia atacant ~apiritor, atacantul prin mijloace proprii incerednd sa ia fata apiritorului pentra a primi pasa de la antrenor gi a acjiona pe cos, Pentru “pozifia triplei ameningiri” se folosese structuri specifice ca: + Tinerea mingi (protectia acesteia), mfnuirea mingii, pivotarea; + Anuncarea mingii, pivotare de protectie; S +" "Ficcare cu minge, aruacarea mingit ugor oblie fnainte, desprindere, prindere, oprie intr-un timp, fent& de gut si aruncare la cos din stop- + Idem, fentd de gut, fenti de past (doar cu simularea brafelor), fenti de depagire pe partea dreapt (sting), revenire i aruncare la cos din Stop-strinut, + Fiecare cu minge, dribling, oprire intr-un timp si executarea tuturor procedeelor de mai sus; + Cite 2 1 0 minge, cel firk minge se deplaseazit fn usoarialergare pana fa linia de centr gi coboar pint la careul de trei secunde unde * executa schimbace de direct (simpli seu prin piruet),iese Ia minge Is linia de trei puncte unde primeste pasa de la partenerul aflat in “cliiuld”, prinde mingea, executi fenti de gut, fent de depisire pe partea dreapti (sting) si pleeck tn dribling aruncind Ia cos. Partenerul dupa past pleact fn alergare parcurgéind acelesitraseu, + 3 lao minge. Doi Js linia de fund a terenului, umal dintre ei avand ringea gi afléndu-se in aftca terenului, celilait find tm fafa lui in teren fiindw-i apiitor. Al treilea se afd in “ciciula”. Cel cu mingea fi paseazi partenerului din (acesta executind fenti de gut, enti de past, fentk de depisire), dupa past acesta incerednd prin rijloacele tehnice proprii si eapete prim plan fafi de apdrstorul care se apliri agresiv astfel incat si reprimeasct pasa de la partenerul din fenth de aruncare le cos, fenti de depasire, depagirea pe partea opus fentei, aruncare la co¥; > fend de aruncare la altema plecarea METODICA INVATARI URMARIRIT $1 RECUPERARIE MINGII INATAC eee [Fie er minge, on Teja Ta panou, pe partea Greapti @ acestuia, revenite si aruncarea mingii in panou, sariturd eu intoarcere 90° ( in aex find a cfdea pe sol; in panow, deplasare pint pasa de Ia profesor care trimite mingea eu bolth dreapta-stanga, desprinzfindu-se si recuperénd mingea si pasind-o astfel saming cu cele dou ming. + Cite doi la minge, mingea Ia profesor, cei 2 asezati de-o parte si de a careului de 3 secunde, Profesorul anuned la cos astel ined $8 at 88 eal rateze, cei 2 luptandi-se pentra recuperarea mingii due 2x2, profesoral arunc la 605 astfelincat s& rateze, echipele I se pentru recuperarea mingii si continuarea jocului 2 x 2 pana Ia cog narcat; +c 5 ou spatele la panou, se executii pe loc “Tremuri sonor profesorul aruncé mingea fn panou, elevii intorcandu-se si toptindu-se pentru recuperare, in coloand cite unul, primul evind minge, pe partea dreaptlia panoulu, aruncerca mingi a panou, urmatoarea din coloand recuperénd mingea are, Dupa aruncarea. ming ia de centru gi revenire la coada si trimiténd-o fnapoi in panou prin vel ‘n panou se pleacd in alergare pt la sirului; ‘dem, exercifiul ficdndu-se Ta ambele cosuri deodats, dupa aruncarea tmingii in panou, deplasarea ficdndu-se in alergare de viteza la conda siralui de la cogu! opus; te 3 120 minge, cel cu minge afléndu-se pe partea dreaptl a panot Ja linia de 6.25 m. joi fara minge aflai tn apropierea cares ‘ei secunde se vor lupta pentru recuperarea mingit aruncate de cel cu minge care execut aruncare la 60$ di p-saritur Joc 1x 1; 2x2; 3x3 pe jumdtate de teren gi pe tot terenul, METODICA INVATARIT MARCAJULUI NORMAL $I AGRESIV + Repetarea procedeelor telinice componente ale mnareajului > Pozifie fundamental > Pasul adiugat inainte, inapoi, o > Alergare laterals; > Jocul de brate gi picioare; > Alergare eu spa ~ Lueru pe perechi fira minge, a ;pardtor, atacantul pasiv, alearga dreapta-stanga cu schimbari de ssoare, aparatorul deplasindu-se corect in pozitie fandamentalé de ay patrundere al atacantului; + Idem, atacant-aparator semiactiv;, = $ Tem, stacant-apiritor activ; $ Idem, Iucru cu minge, atacantal cu minge driblénd dreapta-stanga, aparare pasivi deplastndu-se corect in functic de ména de dribling a atacantuluis } Idem, atacant-apirator semiactivs + Idem, atacant-apirator acti siv pe jumatate de teren; de find a teremului, pe centru, mareaj agresiv pe ‘oat’ suprafafa terenuluis 4 joc 1 x 1 pe jumitatca longitudinal a terenului cu finerea scorului (pe cealalti jumitate schimbéndu-se atacul si aplrarea, deci inversindu-se rolurile); 4 Joc 2x 2,3%3, 5x5 fii dribling pe jumitate de teren sau pe tot terenuls 4 Joo2 x2,3x3,5 x5 eu dribling pe jumatate de teren sau pe 4 Pe jumatate de teren $ x 5 jocul “Cine fine mingea mai £ qcumuleazi numiral cel mai mre de pase, int-o perioada determinatd de timp, devine echipa e@stigatoare Cine ACTIUNILE TACTICE COLECTIVE DE ATAC \-TE" — combinajie tactic’ fundamentals de atac desfisurata intre doi jucstori, ce poate fl integraté {n orice sistem ofensiv, prin care jucttonal care paseaz patrunde spre 005, in seop de finalizare. METODICA INVATARIT i nae aruncarea la cos din stop: * Doi la minge, cel cu min -cunde si roving care a pasat alearga, face extrem, reprimeste mningea direcfie (pe partea opusti am reprimind pasa gi aruncdnd I * Acelagi exercitiu cu dova pers