Sunteți pe pagina 1din 2

***

f\ -.\"

*,frfr,*
,*r
xx

***

Nr

cof{GRESUL AUTORTTATTLOR LOCALE Dil\ MOLDCIVA


Str. Columna 106A, Chiginig, Republica Moldova (secretariat)
T el: 22-35-09, F ax: 22-35-29, mo b. 079588547, i nfo @ ca I m. md, www.ca

din

rn.

md

2016

CitTe: AGENTIA RELATII FUNCIARE SI CADASTRU

Aviz
la proiectul Instrucliunii privind stabilirea hotnrelor unitdtilor
administrativ-teritorinle si a hotarelor intruvilunului localitdtii

l.

Consideratii generale

In adresa Congresului Autoritdlilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit adresarea din
partea AgenJiei Relatii Funciare Ei Cadastru de a exarnina si de a veni cu un aviz in privin{a
proiectului de Instrucliune privind stabilirea hotarelor unitdtilor adrninistrativ-teritoriale si a
hotarelor intravilanului localitalii, in continuare Proiect.
CALM a analizat repetat prevederile Proiectului, prin prisma respectdrii principiilor de
organizare. func{ionare 9i a intereselor autoritdtilor adrninistraliei publice locale (APL), stabilind
urmdtoarele.
2.

*
*
*
*

Lesislatia aplicabill
Carta EuropeanS a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicatd in edi{ia oficiald "Tratate
interna{ionale". 1999. \,olumul 11. pagJ1
Constitu{ia Republicii l\{oldova. adoptal"d la 29 iuhe 1994:
Legea privind descentralizarea adrninistrativd. nr.435-XVI drn28.12.2006;
Le-eea privind administra{ia publica localS. nr. 136-XVI din 28 .12.2006;

;1. Constatiri/propuneri:
in urma analizei Proiecfului au fost constatate urrndtoarele.
1. La pct. 9. aliniatul trei. dupd cuvintele ".intravilanului localit6tii'' (la final), de completat
cu cuvintele ,.inclusiv hotdrirea de Guvern nr.821 din 7 iulie 2003. prin care au fost stabilite
hotarele rnun. Chiginiu". Aceastd menJiune este necesarA. deoarece, aceste hotare rirnin a fi
ignorate inclusiv de cdtre Oficiul cadastral teritorial. cit gi de UAT limitrof'e. La aliniatul gapte"
dupd cuvintele .. planqelor topografice la scara", de cornpletat cu sintagma ..1:500".

2.Lapct.

12. cuvintele ..ortofbtoplan sau in teren in cazul cAnd

liniile de hotar nu pot fi clar

definite pe ortofotoplan" propunern sd'fie inlocuite prin cuvintele ,.ortophoto. plangelor topografice
prev5zute la pct. 9, cu verificarea ulterioard a corespunderii in teren". Men{iondm cd reiegind din
importanla stabilirii hotarelor UAT, aceastd lucrare nu poate fi efectuata doar in birou. pe baza
materialelor cartografice disponibile. ci este necesard verificarea obligatorie in teren pentru
minimizarea erorilor gi evitarea litigiilor ulterioare.
3. La pct. 15. propunem examinarea chestunii ca ,.o stradd cornun5" sd fie atribuitd integral
unei UAT gi sd nu fie divizatd pe axa strdzii care le desparte. din ralionarrente de intre{inere
(reparalie etc.) a acesteia. De asemenea. la pct. 15. propunern sd fie inlocuite cuvintele ..de comun

acord de cdtre consiliile locale ale unit6tilor adrrinistrativ-teritoriale lirnitrofe'' cu cuvintele


,.confonn rraterialelor de delimitare a terenurilor proprietate publicd". Aceastd propunere rezidd
din faptul cd terenul aferent rdului Nistru qi zona de proteclie a acestuia constituie proprietate a
statului.
4. La pct. 21, alin. 4, dupd cuvintele ..baza de date a cadastrului''. de cornpletat cu cuvintele

.,precum

qi

terenurile inregistrate

in

registrul de{indtorilor de teren iinut de autoritdtile

administratiei oublice locale".

aliniatele care previd coordonarea planului prelirrinar cu Agenlia


,"Moldsilva". AgenJia ..Apele Moldovei" qi Adrninistralia de Stat a Drurnurilor. de completat cu o
remarcd: ..Aceste coordondri nu sunt necesare, dacd terenurile acestor autoritati publice au fost
inregistrate in urma delimitdrii terenurilor proprietate publici". Aceastd remarcd este necesard,
pentru a exclude dublarea coordondrilor gi reducerea timpului necesar perfectdrii actelor
(birocra{iei). or in procesul de delimitare a terenurilor proprietate a statului de pe teritoriul UAT,
aceste materiale se coordoneazd cu autorit6!ile administra{iei publice locale.

5. La pct. 22,

dlupFr

6. La pct. 25. la aliniatul trei. dupd cuvintele ..infonna{ia graficd inregistratd in cadastru". de
completat cu cuvintele ,,precum gi terenurile inregistrate in registrul delin[torilor de teren linut de
autoritd{ile administra{iei publice locale". Aceastd completare este necesarA. deoarece nu toate
terenurile UAT gi terenurile proprietate privatd sunt inregistrare in cadastru (cetifenii ornit sd
prezinte titlurile spre inregistrare, din neglijen!5. ori chiar pentru eludarea obliga{iilor fiscale).

finind

cont de cele menlionate, CALM sus{ine Proiectul cu conditia acceptirii

propunerilor menfionate mai sus,

Cu respect,

Viorei FURDUI
Director Executiv al CALM