Sunteți pe pagina 1din 56
Aspecte de practică neunitară privind măsurile asigurătorii în procesul penal Asist. univ. dr. Andra-Roxana
Aspecte de practică neunitară privind
măsurile asigurătorii în procesul penal
Asist. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşşşşti
Bucureşşşşti, 3 noiembrie 2014

Project supported by a grant from Norway

Planul expunerii I. Măsurile asigurătorii în procesul penal II. Incidenţţţţa procesual dispoziţţţţiilor
Planul expunerii
I. Măsurile asigurătorii în procesul penal
II. Incidenţţţţa
procesual
dispoziţţţţiilor
legii
civile
sau
civile
în
materia
măsurilor
asigurătorii înfiinţţţţate de organele penale
III.Concursul
între
măsurile
asigurătorii
luate
în
procesul
penal
şşşşi
titlurile
executorii

Project supported by a grant from Norway

I. Măsurile asigurătorii în procesul penal Sediul materiei: art. 249 şi urm. C. pr. pen.
I. Măsurile asigurătorii în procesul penal
Sediul materiei: art. 249 şi urm. C. pr. pen.
Măsurile asigurătorii:
• sechestrul penal propriu-zis [art. 252 C. pr. pen.]
• inscripţia ipotecară [art. 253 alin. (4) C. pr. pen.]
• poprirea (art. 254 C. pr. pen.).
Obiectul măsurilor asigurătorii:
• sechestrul penal propriu-zis şi poprirea: bunuri mobile
• inscripţia ipotecară: doar bunuri imobile.

Project supported by a grant from Norway

Sumele de bani aflate în conturi – poprire sau sechestru? • Art. 254 CPP -
Sumele de bani aflate în conturi – poprire sau sechestru?
• Art. 254 CPP - “actul prin care se înfiinţează
sechestrul“
• Practica organelor care înfiinţează măsura

Project supported by a grant from Norway

Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru? ” luarea măsurii asigurătorii a sechestrului
Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru?
” luarea
măsurii asigurătorii a sechestrului asupra
” aplicarea
măsurii popririi asigurătorii
sumelor aflate în conturile
de X lei”
până
la concurența sumei
până la concurența sumei de X lei asupra
sumelor de bani deținute de suspectul
orice cont deschis la ”
în
instituirea ”
sechestrului asigurător asupra sumelor
de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile
” poprirea
sumelor de bani datorate cu
bancare deținute de
instituirea ”
următoarelor conturi bancare, deschise pe numele
măsurii asigurătorii a sechestrului asupra
orice titlu de către terțe persoane fizice sau
juridice (unități bancare, societăți comerciale
etc) și, respectiv instituirea sechestrului
asupra bunurilor mobile și imobile
deținute/aflate în proprietatea ”
instituirea ”
conturilor bancare ce aparțin
sechestrului penal asupra bunurilor și
instituirea ”
popririi asupra tuturor
sumelor de bani prezente și viitoare aflate
în ”
temeiul
art.
249
și art. 254 CPP, instituirea
în conturile
sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor
mobile aparținând

Project supported by a grant from Norway

Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru? A. Înfiinţarea sechestrului asigurător, indiferent care
Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru?
A.
Înfiinţarea sechestrului asigurător, indiferent care este
obiectul măsurii asigurătorii
B.
Înfiinţarea măsurii asigurătorii după cum sunt avute în
vedere sume existente în cont ori sume viitoare
C.
Înfiinţarea măsurii asigurătorii după cum sunt avute în
vedere bunuri mobile corporale sau creanţe

Project supported by a grant from Norway

Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru? • Atunci când sunt avute în
Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru?
• Atunci când sunt avute în vedere sume de bani aflate în cont sau alte
sume datorate de terţi persoanei faţă de care se ia măsura asigurătorie,
care este obiectul unei asemenea măsuri?
o
Suma de bani?
o
Creanţa?
Art. 252 alin. (2) CPP: sumele de bani care fac obiectul sechestrului
Art. 252 alin. (8) CPP: sumele de bani ridicate potrivit alin. (2)
Art. 254 alin. (1) CPP : sumele de bani datorate cu orice titlu de către
un terţ suspectului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente
Art. 2173+art. 2191 alin. (1) CC – proprietatea sumelor din conturi

Project supported by a grant from Norway

Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru? Obiectul măsurii asigurătorii nu îl constituie
Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru?
Obiectul măsurii asigurătorii nu îl constituie sumele de bani propriu-zise, ca şi
bunuri corporale, ci creanţţţţa bănească pe care inculpatul, suspectul sau partea
responsabilă civilmente, în calitate de titular al contului, o are faţă de terţ (bancă,
angajator, altă persoană) acesta din urmă fiind proprietarul sumelor de bani
respective.
⇒ sumele de bani aflate în conturi, precum şşşşi cele care
urmează a fi încasate în conturi, ori alte sume de bani
datorate de terți în viitor, nu pot face decât obiectul
popririi asigurătorii
Relevanţă: întinderea măsurii asigurătorii!

Project supported by a grant from Norway

I. Măsurile asigurătorii în procesul penal Obiectul măsurilor asigurătorii: • sechestrul penal propriu-zis –
I. Măsurile asigurătorii în procesul penal
Obiectul măsurilor asigurătorii:
• sechestrul penal propriu-zis – bunuri corporale (de
regulă) şi care se găsesc la persoana faţă de care se
ia măsura;
• poprirea: bunuri mobile (de regulă) incorporale
datorate de un terţ persoanei faţă de care se ia
măsura;
• inscripţia ipotecară: doar bunuri imobile.

Project supported by a grant from Norway

Cauza şşşşi scopul măsurilor asigurătorii Cauza măsurilor asigurătorii: • evitarea ascunderii, • evitarea
Cauza şşşşi scopul măsurilor asigurătorii
Cauza măsurilor asigurătorii:
• evitarea ascunderii,
• evitarea distrugerii,
• evitarea înstrăinării,
• evitarea sustragerii de la urmărire.
Scopul măsurilor asigurătorii:
• confiscarea specială sau extinsă,
• repararea pagubei produse prin infracţiune,
• garantarea executării pedepsei amenzii,
• garantarea executării cheltuielilor judiciare.

Project supported by a grant from Norway

Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii • măsurile asigurătorii în vederea
Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii
• măsurile asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii se iau doar
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului,
• măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se iau asupra bunurilor suspectului,
inculpatului sau ale persoanei responsabile civilmente,
• măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua
asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau
posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate, în conformitate cu
dispoziţiile art. 112 şi art. 112 1 C.pen,
• măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru
garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii
probabile a acestora.

Project supported by a grant from Norway

Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii Într-o situaţie, a fost luată măsura
Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii
Într-o situaţie, a fost luată măsura sechestrului asupra sumei de bani ce urma să tranziteze
contul cumpărătoarei pentru plata preţului unui imobil aparţinând inculpatului-vânzător, ca
urmare a contractării de către cea dintâi a unui credit „Prima casă” și poprirea acestei sume
”la banca ce urmează să efectueze plata”.
Cumpărătoarea s-a aflat aşadar în imposibilitate de a-şi executa obligaţia de plată a
preţului, cu toate că proprietatea asupra imobilului s-a transmis la semnarea contractului de
vânzare, iar ipoteca de rang I constituită în favoarea unei alte bănci, ce urma să fie stinsă
ca urmare a plăţii cumpărătoarei, subzistă.
Tranzacţia dintre vânzător şi cumpărător privind rezoluţiunea contractului nu a fost validată
de instanţă pentru că în cartea funciară se notase interdicția de înstrăinare în favoarea
Statului și a băncii finanțatoare.

Project supported by a grant from Norway

Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii Într-o altă situaţie, a fost luată
Persoanele ale căror bunuri pot forma obiectul măsurilor asigurătorii
Într-o altă situaţie, a fost luată măsura sechestrului pentru
repararea prejudiciului cu privire la un imobil ipotecat în
favoarea băncii, cu privire la care fusese declanşată executarea
silită, care aparţţţţinea mamei inculpatului, cu motivarea că
imobilul a fost folosit de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de
sprijinire de grup infracţional organizat. Activitatea infracţională
reţinută în sarcina inculpatului era ulterioară momentului
achiziţionării imobilului şi constituirii ipotecii.

Project supported by a grant from Norway

II. Incidenţţţţa dispoziţţţţiilor legii civile sau procesual civile în materia măsurilor asigurătorii
II. Incidenţţţţa dispoziţţţţiilor legii civile sau procesual civile în materia
măsurilor asigurătorii înfiinţţţţate de organele penale
Art. 249 alin. (8) CPP - nu pot fi
sechestrate bunuri care aparţin unei
autorităţi sau instituţii publice ori unei
alte persoane de drept public şi nici
bunurile exceptate de lege.

Project supported by a grant from Norway

II. Incidenţţţţa dispoziţţţţiilor legii civile sau procesual civile în materia măsurilor asigurătorii
II. Incidenţţţţa dispoziţţţţiilor legii civile sau procesual civile în
materia măsurilor asigurătorii înfiinţţţţate de organele penale
În ce măsură sunt aplicabile dispoziţiile din legea
procesual civilă sau civilă atunci când se iau măsuri
asigurătorii în procesul penal?
• Art. 2 alin. (2) CPC – “dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte
materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind
dispoziţii contrare”
• Art. 2 alin. (2) CC – “prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu
de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la
care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale”

Project supported by a grant from Norway

1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor Sunt aplicabile art. 812-815 şi art. 817 CPC atunci când
1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor
Sunt aplicabile art. 812-815 şi art. 817
CPC atunci când se iau măsuri
asigurătorii cu privire la imobile?

Project supported by a grant from Norway

1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor Art. 812 CPC (4) Nu sunt supuse urmăririi silite imobilele
1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor
Art. 812 CPC
(4) Nu sunt supuse urmăririi silite imobilele declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege.
Situații speciale:
obun cu privire la care există o clauză de inalienabilitate stabilită prin convenţţţţie sau
testament, potrivit art. 627 CC
obun cu privire la care a fost încheiat un antecontract de vânzare, caz în care clauza de
inalienabilitate este subînţeleasă, în conformitate cu art. 627 alin. (4) CC
⇒Art. 629 alin. (3) CC : pe durata cât clauza produce efecte, bunurile nu pot fi
supuse urmăririi
obunuri cu privire la care există drept de discuţţţţiune (art. 815-817 CPC) – nu este
împiedicată luarea de măsuri asigurătorii

Project supported by a grant from Norway

1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor Art. 817 CPC (1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar
1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor
Art. 817 CPC
(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să
urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să
ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi
notată în cartea funciară. – a se vedea şi art. 353 CC – după urmărirea bunurilor proprii!
(2) Până la soluţionarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, urmărirea imobilului
este de drept suspendată. Dacă nu s-a făcut decât cerere de partaj, până la soluţionarea
acesteia, prin hotărâre rămasă definitivă, se suspendă prescripţia dreptului la acţiune
contra debitorului coproprietar sau devălmaş.
(3) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din
dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul, dacă ea
este neîndoielnic stabilită şşşşi lămurită şşşşi este înscrisă, prin arătarea unei fracţţţţiuni, în
cartea funciară. În acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a
întregului imobil aflat în coproprietate în condiţiile prevăzute la art. 822.

Project supported by a grant from Norway

1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor • Art. 817 CPC – practică în caz de proprietate
1. Măsurile asigurătorii asupra imobilelor
• Art. 817 CPC – practică în caz de proprietate comună în
devălmășie:
o sechestrul se instituie doar pe cota de ½ din bun (?!);
o persoana care nu este parte în procesul penal (soţul/soţia suspectului sau
inculpatului) formulează o contestaţie împotriva măsurii asigurătorii, utilizând
procedura prevăzută de art. 250 CPP, solicitând ridicarea sechestrului asupra
unei cote de ½ (?!) iar organele judiciare sau instanţele penale admit această
cerere
o eventuală vânzare sau urmărire a dreptului de proprietate asupra pretinsei cote de ½
nesechestrate nu ar putea fi făcută decât după partaj;
soluţie mai echitabilă: ar trebui să se aibă în vedere facultatea (iar nu obligaţia)
codevălmaşului care nu este parte în procesul penal de a cere partajul, fără a fi aplicabile
dispoziţiile art. art. 358 alin. (1) CC sau codevălmașul poate face o acţiune în
constatarea cotei sale ideale din dreptul asupra bunului respectiv, iar după determinarea
acesteia prin hotărârea judecătorească, să solicite ridicarea sechestrului asupra cotei
ideale ce îi revine

Project supported by a grant from Norway

II. Măsurile asigurătorii asupra mobilelor Sunt aplicabile dispoziţiile art. 726 şi urm. CPC? o caracterul
II. Măsurile asigurătorii asupra mobilelor
Sunt aplicabile dispoziţiile art. 726 şi urm. CPC?
o caracterul neurmăribil al anumitor categorii de
bunuri mobile
o bunurile
destinate
exercitării
profesiei
sau
meseriei
o limitele urmăririi veniturilor băneşti

Project supported by a grant from Norway

A. Caracterul neurmăribil al anumitor categorii de bunuri mobile Părţile sociale o art. 756 alin.
A. Caracterul neurmăribil al anumitor categorii de bunuri mobile
Părţile sociale
o art. 756 alin. (3) CPC reglementează modul de vânzare a acţiunilor la
societăţile închise şi a părţilor sociale
Luarea de măsuri asigurătorii pentru repararea prejudiciului asupra averii
societăţii pentru creditorii personali ai asociaţilor/acţionarilor
o bunurile aduse ca aport de asociaţi ies din patrimoniul asociaţilor/acţionarilor şi
intră în patrimoniul societăţii
o părţile din beneficii sau cele cuvenite în urma dizolvării şi lichidării societăţii pot
fi urmărite şi, prin urmare, sechestrate asigurător

Project supported by a grant from Norway

B. Bunurile destinate exercitării profesiei sau meseriei Art. 727 CPC o art. 2324 CC -
B. Bunurile destinate exercitării profesiei sau meseriei
Art. 727 CPC
o art. 2324 CC - bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului
afectate exerciţţţţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii
ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective; excepţie:
confiscare;
o dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la
exercitarea ocupaţţţţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi
silite numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere
sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor => se poate lua măsura asigurătorie, dar
executarea trebuie efectuată cu respectarea acestor reguli.
o dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară
continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele
pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care
asupra acestor bunuri există un drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea
creanţei.

Project supported by a grant from Norway

C. Limitele urmăririi veniturilor băneşşşşti Art. 728 CPC (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile
C. Limitele urmăririi veniturilor băneşşşşti
Art. 728 CPC
(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc
periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:
a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie
pentru copii;
b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al
debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor
de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi
urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.
(4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a
contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii,
nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea
daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.
(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.
(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.
(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de
maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte
asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Project supported by a grant from Norway

3. Măsurile asigurătorii privind bunurile mobile incorporale datorate de alte persoane - bani datorate cu
3. Măsurile asigurătorii privind bunurile mobile incorporale
datorate de alte persoane
-
bani datorate cu orice titlu
suspectului ori inculpatului
sau părţii responsabile
civilmente de către o a treia
persoană ori de către cel
păgubit
Art.
254
CPP
sumele de
Art.
780 CPC - sumele de
bani, titlurile de valoare sau
alte bunuri mobile
incorporale urmăribile
datorate debitorului ori
deţinute în numele său de o a
treia persoană sau pe care
aceasta din urmă i le va
datora în viitor, în temeiul
unor raporturi juridice
existente

Project supported

by a grant from Norway

Întinderea popririi asigurătorii • (creanţele privind) sumele de bani, cât şi (cele privind) titlurile de
Întinderea popririi asigurătorii
• (creanţele privind) sumele de bani, cât şi (cele privind) titlurile
de valoare sau alte bunuri mobile incorporale
• şi sumele ce vor fi datorate în viitor (cu care vor fi alimentate
conturile, de pildă, sau salariile viitoare)
• pentru creanţele decurgând din raporturile juridice existente
schimbarea locului de muncă
conturile bancare viitoare

Project supported by a grant from Norway

Poprirea pe conturi viitoare înființarea ” popririi pe ” sechestrul asigurător dispos vizează exclusiv
Poprirea pe conturi viitoare
înființarea ”
popririi pe
” sechestrul
asigurător dispos vizează exclusiv conturile bancare
conturile prezente și
viitoare deținute de ”
existente la data emiterii ordonanței de instituire a măsurii, motiv
pentru care, în viitor, pentru evitarea unor cereri similare din
partea învinuiților persoane fizice, aceștia își vor putea deschide
noi conturi bancare, pe care să le utilizeze în efectuarea plăților și
încasărilor necesare în derularea activității curente. Ca urmare,
eventualele noi conturi deschise de învinuiții persoane fizice, la o
dată ulterioară celei la care au fost dispuse măsurile asigurătorii,
nu fac obiectul măsurilor asigurătorii instituite în cauză”.
” textul legal care reglementează sechestrul nu permite să se ia
măsuri asupra conturilor viitoare”.
Posibilă soluție: reglementarea obligativității notificării deschiderii de noi conturi.

Project supported by a grant from Norway

Limitele popririi în cazul salariilor sau altor sume periodice Sunt aplicabile dispozițiile art. 780 CPC?
Limitele popririi în cazul salariilor sau altor sume periodice
Sunt aplicabile dispozițiile art. 780 CPC?
•Art. 780 alin. (2) – în cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face
obiectul urmării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât și încasările
viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728, dacă este cazul.
• Art. 728 alin. (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor
sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării
mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:
a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de
întreţinere sau alocaţie pentru copii;
b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi
jumătate
din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de
prevede altfel.
cazul în care legea
•Art. 780 alin. (5) lit. c) – nu sunt supuse executării silite sumele aferente plății salariilor
viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființări popririi.

Project supported by a grant from Norway

Limitele popririi în cazul salariilor sau altor sume periodice solicităm ” ca măsura potrivit ”
Limitele popririi în cazul salariilor sau altor sume periodice
solicităm ”
ca măsura
potrivit ”
art. 728 alin. (1) C.pr.civ., salariile și alte venituri periodice realizate din muncă pot fi
popririi să fie luată cu
respectarea
dispozițiilor art. 728
C.pr.civ. (pentru
persoanele fizice) și
ale art. 780 alin. (5)
lit. c) C.pr.civ pentru
persoanele juridice”.
urmărite până la 1/3 din venitul lunar net. Rezultă că veniturile obținute de debitor cu caracter
periodic sunt parțial insesizabile. Însă, această regulă privește numai situația urmăririi silite
a acestor venituri pe calea popririi, ceea ce presupune indisponibilizarea sumelor datorate și
care vor fi plătite în viitor debitorului, de la data primirii actului prin care se înființează
sechestrul. În consecință, ea nu privește veniturile realizate anterior de debitor care se
aflau deja în patrimoniul său la momentul instituirii sechestrului, acestea putând fi
indisponibilizate în totalitate.”
dispune
ridicarea
parțială a măsurii
asigurătorii cu
privire la sumele
provenind din salarii,
urmând să rămână
indisponibilizat doar
un procent de 1/3 din
veniturile salariale
viitoare.”
”În aceste condiţii, împrejurarea că în conturile inculpatului, indisponibilizate pe calea
sechestrului, se aflau în tot sau în parte sume provenite din salariile obţinute şi plătite acestuia
anterior instituirii măsurii asigurătorii este fără relevanţă din perspectiva art. 728 C.pr.civ. A
accepta soluţia contrară ar echivala cu o primă de încurajare pentru toţi infractorii care
realizează (şi) venituri din muncă, căci pe această cale ei s-ar bucura nestingheriţi de produsul
infracţiunii comise, ştiind că oricum veniturile realizate anterior (şi economisite, datorită
existenţei unor surse ilicite care în mod evident sunt consumate cu prioritate) nu ar putea fi
sechestrate decât în parte.”
”Cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 780 alin. (5) lit. c) C. pr.civ. în privința inculpatei
persoană juridică, acestea se referă de asemenea la poprire, or măsura sechestrului vizează
sumele de bani care se aflau deja în patrimoniul său la momentul instituirii sechestrului,
acestea putând fi indisponibilizate în totalitate”.

Project supported by a grant from Norway

III. Concursul între măsurile asigurătorii și titlurile executorii 1. Precizări privind titlurile executorii 2.
III. Concursul între măsurile asigurătorii și titlurile executorii
1. Precizări privind titlurile executorii
2. Urmărirea imobiliară
3. Urmărirea mobiliară

Project supported by a grant from Norway

1. Precizări privind titlurile executorii Art. 632 CPC - executarea silită se poate face în
1. Precizări privind titlurile executorii
Art. 632 CPC - executarea silită se poate
face în temeiul unui titlu executoriu, iar
acestea sunt hotărârile executorii,
hotărârile cu executare provizorie,
hotărârile definitive, precum şi orice alte
hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii,
pot fi puse în executare

Project supported by a grant from Norway

1. Precizări privind titlurile executorii • actele administrative având ca obiect creanţe fiscale • efectele
1. Precizări privind titlurile executorii
• actele administrative având ca obiect creanţe fiscale
• efectele de comerţ
• contractul de credit ipotecar şi garanţiile reale şi personale
subsecvente
• contractele de credit şi contractele de garanţie reală sau
personală încheiate de instituţiile de credit
• contractul de asistenţă juridică
• contractele de ipotecă mobiliară şi imobiliară, în condiţiile
art. 2431 C.civ.

Project supported by a grant from Norway

2. Urmărirea silită imobiliară Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza
2. Urmărirea silită imobiliară
Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza
existenţţţţei unor măsuri asigurătorii luate în procesul penal
•în ipoteza existenţei unei măsuri asigurătorii instituite în cadrul
procesului penal, un creditor care are titlu executoriu poate demara
executarea silită cu privire la acel bun?
•instanţele pot refuza învestirea cu formulă executorie într-o asemenea
situaţie?
•executorul judecătoresc poate sau trebuie să refuze deschiderea
dosarului de executare ori încuviințarea executării silite?

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei unor măsuri asigurătorii
Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei
unor măsuri asigurătorii luate în procesul penal
Învestirea cu formulă executorie
•Art. 640 1 alin. (3) CPC - instanţa va verifica dacă
înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă
cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum
şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de
lege.

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei unor măsuri asigurătorii
Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei
unor măsuri asigurătorii luate în procesul penal
Deschiderea dosarului de executare – art. 664 CPC
Încuviințarea executării silite – cazurile de refuz - art.
665 alin. (5) CPC, aplicabil şi în cazul urmăririi
imobiliare potrivit art. 819 CPC
o Pct. 7 - existenţa altor impedimente prevăzute de lege - nu
poate fi incident, întrucât nicio dispoziţie legală nu prevede
imposibilitatea încuviinţării executării silite pe baza unui titlu
executoriu într-o astfel de situaţie.

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei unor măsuri asigurătorii
Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei
unor măsuri asigurătorii luate în procesul penal
Art. 665 alin. (6) CPC - Încuviințarea executării silite se
poate ataca în cadrul contestației la executare.
Motivare: „până când sechestrul asigurător nu este
ridicat de organul penal competent, nu poate fi iniţiată
nicio procedură judiciară cu privire la bunul respectiv
(inclusiv executarea silită), întrucât acesta ar fi scos de
sub efectul indisponibilizării pe o cale neprevăzută de
lege”.

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei unor măsuri asigurătorii
Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existenţţţţei
unor măsuri asigurătorii luate în procesul penal
așa ”
cum rezultă din sesizarea din oficiu a Parchetului, în cauza
s-a
dispus
,
săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală. Infracțiunea comisă de executorul
judecătoresc constă în faptul că acesta a procedat la vânzarea silită a imobilului
ce făcea obiectul sechestrului asigurător instituit în scopul recuperării
prejudiciului consolidat al statului și este prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. g) din
Legea nr. 241/2005”
luarea de măsuri asigurătorii cu privire la imobilul
aparținând
învinuiți de
potrivit ”
plângerii, executorul judecătoresc
se
face vinovat de săvârșirea
infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 246 VCP, întrucât a efectuat
executarea silită deși bunul se afla sub sechestru asigurător”

Project supported by a grant from Norway

Procedura executării silite imobiliare în cazul în care există măsuri asigurătorii luate în procesul penal
Procedura executării silite imobiliare în cazul în care există măsuri asigurătorii luate în
procesul penal
• Art. 821 alin. (1) CPC - Odată cu comunicarea încheierii de
încuviinţare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru
şi publicitate imobiliară să dispună, în baza acesteia, notarea
urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului
urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea.
• Art. 821 alin. (5) CPC - Încheierea de admitere sau respingere a
notării pronunţate de registratorul de carte funciară se va
comunica, în afara creditorului urmăritor, executorului
judecătoresc,
precum
şşşşi
persoanelor
care,
potrivit
menţţţţiunilor din cartea funciară, sunt interesate.

Project supported by a grant from Norway

Procedura executării silite imobiliare în cazul în care există măsuri asigurătorii luate în procesul penal
Procedura executării silite imobiliare în cazul în care există măsuri asigurătorii luate în
procesul penal
• Art. 835 alin. (2) CPC - Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate
imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit,
precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane.
Titularii acestor drepturi vor fi înşşşştiinţţţţaţţţţi despre executare şşşşi vor fi citaţţţţi la
termenele fixate pentru vânzarea imobilului.
• Art. 839 alin. (1) CPC – câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica,
potrivit dispoziţiilor pentru comunicarea şi înmânarea citaţiilor:
a) creditorului urmăritor şi debitorului, precum şi, după caz, terţului dobânditor,
coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură cu bunul
imobil scos la vânzare;
b) creditorilor ipotecari înscrişi în cartea funciară, precum şi celor care au înscrieri
provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real, dacă înscrierile sau notările
sunt anterioare notării urmăririi.

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea suspendării executării silite ca urmare a existenței măsurilor asigurătorii în procesul penal „
Posibilitatea suspendării executării silite ca urmare a existenței măsurilor asigurătorii
în procesul penal
„ în
condiţiile în care imobilul amintit este
instituirea “
sechestrului penal nu poate duce
indisponibilizat, sechestrul penal nefiind ridicat potrivit
art. 250 C.pr.pen. și putând sluji la repararea
prejudiciului cauzat de inculpaţi în ipoteza admiterii
acţiunii civile în cadrul procesului penal, soluţia
suspendării provizorii a executării silite este pertinentă,
mai cu seamă că vânzarea la licitaţie publică este
stabilită în curând şi poate duce la lipsa de substanţă
însăşi a măsurii sechestrului penal adoptat. Condiţia
urgenţei se justifică prin prezenta ea materializându-se
sub forma înlăturării piedicilor ce s-ar ivi cu prolejul unei
executări în sensul art. 996 C.pr.civ. Adoptarea soluţiei
în speţă este de natură vremelnică, provizorie,
temporară, prin prezenta nu se prejudecă fondul,
suspendarea provizorie fiind o excepţie de la
executarea cu celeritate, de urgenţă a titlului
executoriu.”
la suspendarea legală a executării silite în cazul
în care un alt creditor ce deţine un titlu
executoriu împotriva suspectului sau
inculpatului a solicitat executarea silită a
imobilului sechestrat, întrucât cauzele privind
suspendarea legală a executării silite sunt
expres şi limitativ prevăzute de lege, iar printre
acestea nu se regăsesc şi cele privind
instituirea unui sechestru penal asupra
bunurilor mobile sau imobile ale persoanei
urmărite penal”.
nu ”
este posibil ca o măsură asigurătorie care
apără o incertitudine ce ar putea deveni
posibilă să blocheze o certitudine, adică
executarea unui drept de creanţă stabilit printr-
o hotărâre judecătorească irevocabilă”.

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea suspendării executării silite ca urmare a existenței măsurilor asigurătorii în procesul penal
Posibilitatea suspendării executării silite ca urmare a existenței
măsurilor asigurătorii în procesul penal
PENALUL ȚINE ÎN LOC CIVILUL?
=> art. 27 alin. (1) și (7) CPP – se suspendă acţiunea civilă care
are ca obiect repararea pagubei săvârşită prin infracţiune.
Nu ”
este vorba de existenţa pe rolul instanţelor de judecată a două cauze, una civilă
şi una penală, ci doar a unei cauze penale, în cadrul căreia s-a dispus înfiinţarea unui
sechestru asupra imobilelor învinuitului/inculpatului, în timp ce o altă persoană juridică
deţine un titlu executoriu împotriva acestuia, care nu are nicio legătură cu cauza penală ce
se află în desfăşurare şi care solicită executorului judecătoresc competent vânzarea la
licitaţie publică a imobilului sechestrat.”

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea contestării executării silite a) preferința statului/interesul general/interesul superior al copilului
Posibilitatea contestării executării silite
a) preferința statului/interesul general/interesul superior al
copilului
b) executarea silită a bunurilor legal sechestrate constituie
infracţiune
c) prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii
asigurătorii instituite de organul penal pe o altă cale
decât cea prevăzută de lege
d) lipsa
confirmării
titlului
executoriu
printr-o
hotărâre
judecătorească definitivă
e) incidenţa art. 862 CPC

Project supported by a grant from Norway

PREFERINȚA STATULUI?
PREFERINȚA STATULUI?

Project supported by a grant from Norway

Preferința statului Chiar ” și în ipoteza unei executări silite valide, care însă poate avea
Preferința statului
Chiar ”
și în ipoteza unei
executări silite valide, care
însă poate avea loc numai
după ridicarea sechestrului
asigurător pe calea
prevăzută de art. 250 CPP,
tot statul, prin titularul
măsurii asigurătorii, este
cel care va avea
prioritatea în recuperarea
creanței sale, în speță
sumele de bani cu care a
fost prejudiciat bugetul țării
în urma infracțiunilor
săvârșite.”
Art. 2328 CC - Preferinţa acordată statului şi unităţilor
administrativ-teritoriale pentru creanţele lor se reglementează
prin legi speciale. O asemenea preferinţă nu poate afecta
drepturile dobândite anterior de către terţţţţi.”
” În
măsura în care procesul penal s-ar finaliza cu o soluție
de condamnare, creanța sub condiție a statului s-ar
transforma într-o creanță certă, lichidă și exigibilă, care ar
avea caracterul unei creanțe fiscale, ce s-ar pune în executare
cu respectarea normelor din Codul de procedură fiscală.
Potrivit art. 142 alin. (7) C.pr.fisc., față de terți, inclusiv față
de stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra
bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la
momentul la care acestea au fost făcute publice prin
oricare din modurile prevăzute de lege.”

Project supported by a grant from Norway

Interesul general executarea ” silită inițiată de creditoare lipsește de ” prin recunoaşterea dreptului său
Interesul general
executarea ”
silită inițiată de creditoare lipsește de
” prin recunoaşterea dreptului său de creanţă printr-o
eficacitate scopul avut în vedere de legiuitor în ceea ce
privește reglementarea măsurilor asigurătorii în cauzele
penale, respectiv în sensul golirii de conținut a
interesului general al societății protejat prin
instituirea măsurii, dând prevalență astfel unui interes
personal al creditorului ipotecar garantat printr/un act
instituit în mod convențional.”
hotărâre judecătorească, creditoarea beneficiază de un bun
asupra căruia are un drept de proprietate ce trebuie
protejat şşşşi apărat în contextul şşşşi interpretarea art. 1 din
Primul Protocol adiţţţţional la Convenţţţţie astfel cum acest
text de lege a fost interpretat de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.”
măsura ”
asigurătorie reprezintă o ingerinţă asupra dreptului
în ”
cazul în care vinovăţia inculpatului ar fi stabilită
în mod definitiv şi faţă de acesta s-ar dispune măsura
confiscării speciale, având în vedere interesul general
pentru care a fost constituit sechestrul asigurator,
acesta ar avea un rang preferat decât ipotecile pe
care le invocă recurenta, interesul general
precumpănind asupra celui privat, urmând ca
recurenta să devină un simplu creditor chirografar,
pentru partea de creanţă care nu ar putea fi
satisfăcută prin înstrăinarea imobilului, după ce
creanţa statului ar fi satisfăcută.”
de proprietate al creditoarei, care are un bun, o creanţă certă.
Ingerinţa este legală; măsura fiind luată într-un proces
penal poate fi considerată ca apărând un interes general,
dar nu respectă principiul proporţţţţionalităţţţţii între
exigenţţţţele interesului general al comunităţţţţii şşşşi
imperativele apărării drepturilor individuale, deoarece
creditoarea nu a primit nicio despăgubire pentru
imposibilitatea executării ca urmare a blocării conturilor
debitorului său de către un organ al statului şi nu a fost stabilit
niciun termen în care situaţia creată va lua sfârşit,
incertitudinea asupra datei la care hotărârea judecătorească
ar putea fi executate fiind totală şi în acelaşi mod păgubitoare
în mod continuu pentru creditoare”.

Project supported by a grant from Norway

Executarea silită a bunurilor legal sechestrate constituie infracțiune raportat ” la scopul urmărit de sustragerea
Executarea silită a bunurilor legal sechestrate constituie infracțiune
raportat ”
la scopul urmărit de
sustragerea ”
presupune luarea în stăpânire a unui
legiuitor, conform art. 107 alin. (1)
CP prin reglementarea măsurilor de
siguranță, văzând regimul măsurilor
bun mobil legal sechestrat. De esența infracțiunii
prev. de art. 261 CP este existența unui bun mobil
și nu a unui bun imobil.”
de siguranță instituit prin art. 112
alin. (1) lit. a) CP, înstrăinarea în
orice mod a bunurilor față de care
în dosarul penal s-a dispus măsura
asigurătorie reprezintă sustragere
de sub sechestru, infracțiune
sancționată conform art. 261 CP”.
nu ”
se poate considera că ar fi întrunite
elementele constitutive ale infracţiunii în cazul în
care se pune în executare un titlu executoriu vizând
un imobil, având în vedere faptul că, cel puţin sub
aspectul laturii subiective, nu poate fi vorba de
intenţţţţia de a scoate nelegal bunul de sub incidenţţţţa
măsurii asigurătorii, ci creditorul nu face altceva
decât să-şşşşi exercite drepturile în această calitate,
iar executorul îşşşşi exercită obligaţţţţiile legale care îi
revin.”

Project supported by a grant from Norway

Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite de organul penal pe
Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite de
organul penal pe o altă cale decât cea prevăzută de lege
“Până când sechestrul asigurător nu
este ridicat de organul penal
competent, nu poate fi iniţţţţiată nicio
altă procedură judiciară cu privire la
bunul respectiv (inclusiv executarea
silită) întrucât acesta ar putea fi scos de
sub efectul executării pe o cale
neprevăzută de lege. Prin urmare,
executarea silită asupra bunului imobil
indisponibilizat prin efectul măsurii
asigurătorii a fost încuviinţată cu
încălcarea dispoziţiilor procedurale în
materie.”
“Este cert că dreptul unui creditor de a-şi realiza
creanţa pe calea procedurii de executare silită nu
este validat /confirmat de legalitatea sau nu a unei
măsuri instituite în condiţiile art. 163 VCPP,
procedură independentă şi separată atât ca
finalitate, cât şi ca scop de cea a executării silite.
Chiar dacă sechestrul asigurător se poate transforma
urmare a unei hotărâri de condamnare într-un
sechestru definitiv executoriu şi astfel creanţa dintr-
una eventuală sau sub condiţie, într-una simplă,
legalitatea măsurii asigurătorii nu are vreo
înrâurire asupra posibilităţţţţii de executare silită a
creanţţţţei pusă în executare.”

Project supported by a grant from Norway

Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite de organul penal pe
Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite de
organul penal pe o altă cale decât cea prevăzută de lege
• Indisponibil – art. 249 alin. (2) CPP
• Inalienabil – art. 136 Constitutie, legi
speciale, CC + art. 627 CC
• Insesizabil – art. 2329 alin. (2) CC,
CPC (”nu pot fi urmărite
”)

Project supported by a grant from Norway

Art. 862 CPC - În tot cursul urmăririi silite şi până la adjudecarea bunului imobil,
Art. 862 CPC - În tot cursul urmăririi silite şi până la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau
orice altă persoană interesată poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare,
consemnând la dispoziţţţţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţţţţei, cu toate
accesoriile şşşşi cheltuielile de executare.
„ faptul
că bunul imobil asupra căruia a fost instituită
Art. ”
862 CPC instituie o protecţie suplimentară în
măsura asigurătorie face obiectul unei ipoteci
convenţionale pentru garantarea unui credit bancar nu
poate lipsi de garanţii pe ceilalţi creditori ai aceluiaşi
debitor, executarea fiind guvernată în final de
principiul egalităţii creditorilor. În situaţia în care se
doreşte realizarea cu prioritate a creanţei celui dintâi
creditor ipotecar, acesta ori debitorul trebuie să ofere
garanţţţţii îndestulătoare pentru ca statul sau alţţţţi
creditori ai inculpatului (ex. părţţţţii civile, după caz) să
poate executa, la momentul rămânerii definitive a
hotărârii penale, dispoziţţţţiile privind plata amenzii,
confiscarea specială ori plata despăgubirilor civile”.
favoarea creditorului urmăritor al imobilului, din
moment ce suma de bani se consemnează la
dispoziţţţţia sa. Mai mult decât atât, textul se referă la
măsurile asigurătorii sau de executare efectuate de
către executorul judecătoresc la cererea
creditorului, iar nu şi la cele înfiinţate potrivit
Codului de procedură penală. Este deci evident că pe
o astfel de cale s-ar putea ajunge la desfiinţarea
măsurii asigurătorii luate de organele penale pe o
altă cale decât cea prevăzută de art. 250 CPP, adică
exact la ceea ce parchetele apreciază ca nefiind
posibil.”

Project supported by a grant from Norway

Adjudecarea • Art. 856 alin. (3) CPC - De la data intabulării, imobilul rămâne liber
Adjudecarea
• Art. 856 alin. (3) CPC - De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci
sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza
aceste drepturi numai din preţţţţul obţţţţinut. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în
rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.
” în
ipoteza adjudecării bunului la licitație
măsura ”
asigurătorie a sechestrului penal nu
publică, acesta nu trece liber de sarcini în
proprietatea adjudecatarului, ci grevat de
sechestrul asigurător penal. A admite teza
contrară ar însemna ca executorul
judecătoresc să poată dispune ridicarea
sechestrului asigurător penal prin întocmirea
actului de adjudecare, ceea ce ar genera o
stare de anomie. ”
valorează titlu executoriu, motiv pentru care nu
poate fi opus adjudecatarului, care a dobândit
dreptul de proprietate asupra imobilului aflat în
litigiu în urma unei proceduri de executare silită
declanşată la cererea unui creditor care se afla în
posesia unui titlu executoriu”, astfel încât „o
simplă măsură asigurătorie nu poate paraliza
finalizarea procedurii de executare silită
declanşată în baza unui titlu executoriu valabil,
inclusiv prin eliberarea actului de adjudecare şi
intabularea dreptului de proprietate” .

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea eliberării prețului obținut – art. 863 CPC, art. 170 CPF + art. 882 alin.
Posibilitatea eliberării prețului obținut – art. 863 CPC, art. 170 CPF + art. 882 alin. (1)
CPC
ICCJ , secția penală, decizia nr. 1392/2013
•existenţa unei măsuri asigurătorii înfiinţate asupra unui bun, în cadrul unui proces penal, nu împiedică executarea
silită a unui creditor ce are titlu executoriu şi ipotecă asupra bunului respectiv, întrucât se reţine că la data instituirii
sechestrului asigurător penal, imobilul era afectat de o ipotecă urmare a unui contract de împrumut cu garanţie
imobiliară.
•întrucât nu s-a realizat restituirea împrumutului, s-a procedat la executarea silită a imobilului care a fost vândut la
licitaţie, apoi adjudecat de către creditorul ipotecar, astfel încât „executorul s-a găsit în faţa unui concurs între o
creanţă ipotecară şi o prezumtivă creanţă a unor prezumtivi creditori chirografari. Ca atare, creanţa ipotecară a avut
prioritate şi are prioritate chiar şi în ipoteza în care părţile vătămate au un drept de creanţă împotriva proprietarului
imobilului, dar fiind vorba de creditori chirografari, aceştia îşi vor satisface pretenţiile în măsura în care va mai rămâne
ceva din acel bun”.
•mai departe, arată instanţa supremă „chiar în cazul în care se va încuviinţa şi se va dispune despăgubirea părţilor
vătămate care au formulat cereri de constituire de parte civilă, acestea vin în concurs cu petenta din prezenta cauză,
creditoare ipotecară, care în această împrejurare are prioritate, urmând a fi satisfăcută prima, întrucât ipoteca este un
drept real accesoriu ce acordă titularului său un drept de urmărire a bunului în mâna oricui s-ar găsi şi un drept de
preferinţă în privinţa satisfacerii creanţei sale faţă de ceilalţi creditori”.
•în final, se arată că „de la data intabulării proprietăţii transmise prin actul de adjudecare imobilul rămâne liber de orice
ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţa, creditorii - fără a fi cazul beneficiarilor notării
sechestrului asigurător - putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut.”

Project supported by a grant from Norway

Posibilitatea intervenției în procedura insolvenței • Art. 493 alin. (1) lit. a) CPP – suspendarea
Posibilitatea intervenției în procedura insolvenței
• Art. 493 alin. (1) lit. a) CPP – suspendarea procedurii de lichidare
sau dizolvare
• Art. 413 alin. (1) pct. 2 CPC – când s-a început urmărirea penală
pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra
hotărârii ce urmează să se dea
art. 91 din Legea nr. 85/2014 - chiar dacă bunurile sunt
înstrăinate în această procedură, măsurile asigurătorii
dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale
şi/sau confiscării extinse se menţin.

Project supported by a grant from Norway

3. Urmărirea silită mobiliară • Se aplică art. 728 alin. (2) CPC în cazul existenței
3. Urmărirea silită mobiliară
• Se aplică art. 728 alin. (2) CPC în cazul existenței unei măsuri asigurătorii și a
unei/unor popriri executorii care prevăd o limită de ½ pentru veniturile periodice?
• Cum se face distribuirea acestei sume de către terțul poprit?
Existența unei creanțe puse în executare „nu
reclamă necesitatea satisfacerii prioritare a
respectivei creanţe, rămânând desigur la
latitudinea creditorului care prin intermediul
executorului judecătoresc solicită înfiinţarea
popririi asupra debitoarei, dacă îşi păstrează
opţiunea pentru această formulă de
executare silită sau apelează la o alta dintre
cele reglementate de Codul de procedură
civilă pentru îndestularea creanţei sale”.
blocarea ”
conturilor ca măsură asigurătorie în
procesul penal nu justifică din punct de vedere
legal respingerea cererii de validare a poprii,
deoarece creditoarea se află deja în posesia unui
titlu executoriu – hotărâre judecătorească prin
care creanţa sa a fost pe deplin şi irevocabil
stabilită – în timp ce blocarea conturilor este o
măsură asigurătorie luată pentru eventualitatea
existenţei unei hotărâri de obligare a debitorului,
hotărâre a cărei existenţă nu este certă”.

Project supported by a grant from Norway

Măsurile asigurătorii în Franța Art. 706-141 C.pr.pen.fr. - Le présent titre s'applique, afin de garantir
Măsurile asigurătorii în Franța
Art. 706-141 C.pr.pen.fr. - Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de
confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent
code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit
mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Art. 706-145 alin.2 C.pr. pen.fr. - À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la
confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la
saisie pénale.
Art. 706-146 C.pr.pen.fr. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-
144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces
procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur
le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang
antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est
consigné.

Circulaire du 22 décembre 2010 - La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d'exécution civiles pendant la durée de la procédure pénale ne modifie donc pas l'ordre des créanciers ni ne confère de privilège à l'État. Dans l'hypothèse où le montant des créances civiles antérieures à la saisie pénale est supérieur au produit de la vente, aucune somme ne reviendra en conséquence à l'Etat. Project supported by a grant from Norway

Măsurile asigurătorii în Franța Art. 705-151 alin. 2 C.pr.pen.fr. - Jusqu'à la mainlevée de la
Măsurile asigurătorii în Franța
Art. 705-151 alin. 2 C.pr.pen.fr. - Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale
de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur
totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques
préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil
et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie
pénale immobilière.
Art. 131-21 alin. 10 C.pen.fr. - La chose confisquée est, sauf disposition
particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat,
mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels
licitement constitués au profit de tiers.

Project supported by a grant from Norway

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3.04.2014 – termen de transpunere: 4.10.2016
Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3.04.2014 – termen
de transpunere: 4.10.2016
Art. 6 - (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea
produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod
direct sau indirect, au fost transferate de o persoană suspectată sau învinuită către
terți sau care au fost dobândite de terți de la o persoană suspectată sau învinuită,
cel puțin în cazurile în care terții știau sau ar fi trebuit să știe faptul că scopul
transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de
fapt și circumstanțe concrete, inclusiv a faptului că transferul sau dobândirea a avut
loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decât
valoarea de piață a bunurilor.
(2) Alineatul (1) se interpretează astfel încât să nu aducă atingere drepturilor terților
de bună credință.

Project supported by a grant from Norway

Vă mulțumesc pentru atenție! Email: andra-roxana.trandafir@drept.unibuc.ro
Vă mulțumesc pentru atenție!
Email: andra-roxana.trandafir@drept.unibuc.ro

Project supported by a grant from Norway