Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI

SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (404397)
Fax 0251/421824, 0351/407396 Email isjdolj@isj.dj.edu.ro Web www. isj.dj.edu.ro

FIŞA DE EVALUARE
pentru
ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 2010

ÎNVĂŢĂMÂNT PREȘCOLAR
NUMELE ŞI PRENUMELE _______________________________________
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ___________________________________
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ________________
SPECIALITATEA______________________________
CALIFICATIV OBȚINUT ÎN PERIOADA EVALUATĂ ________________

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT

PERIOADA EVALUATĂ: 01.09.2005 – 31.08.2009


PUNCTAJUL ESTE ACORDAT NUMAI PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE
CANDIDATUL TREBUIE SĂ AIBĂ CALIFICATIVUL F.B. ÎN FIECARE AN ȘCOLAR DIN PERIOADA
EVALUĂRII

PUNCTAJ MAXIM Auto- Evaluare


CRITERII GENERALE CRITERII SPECIFICE
evaluare
1. CRITERIUL a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea 5p
ACTIVITATILO preşcolarilor, în raport cu standardele
R COMPLEXE curriculare de performanţă, materializate în
CU VALOARE progresul preşcolarilor la clasă (1p/an
INSTRUCTIV- pentru performante/ progres școlar raportat
EDUCATIVA
la potențialul psiho/intelectual al copiilor
- max. 55 puncte
grupei 1p ponderea elevilor cu performante
in ciclul următor, clasa);
b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de 1p
predare a disciplinei prin utilizarea
programului AEL, în cadrul unităţii, dacă
există condiţiile tehnice necesare;
c) performanţe în pregătirea preşcolarilor 15p
la concursurile şcolare (se cumulează,
fără a se depăşi 15 puncte):
• Faza judeţeană
Locul I 3p/premiu
Locul II 2,50p/premiu
Locul III 2p/premiu
Menţiune/p. special 1,50p/mențiune
• Faza interjudeţeană/regionala
Locul I 4p/premiu
Locul II 3,50p/premiu
Locul III 3p/premiu
Menţiune/p. special 2,50p/mențiune
• Faza naţională
6p/premiu
Locul I
5,50p/premiu
Locul II
5p/premiu
Locul III
PUNCTAJ MAXIM Auto- Evaluare
CRITERII GENERALE CRITERII SPECIFICE
evaluare
Menţiune/p. special 4,50p/mențiune
• Concursuri internaționale
Locul I 8p/premiu
Locul II 7,50p/premiu
Locul III 7p/premiu
Mențiune/Premii speciale 6,50p/mențiune

d) Pregătirea concursurile şcolare (se 9p


cumuleaza fara a se depasi 9p) : 1
• membru al juriului (0,25p/an);
• cadru didactic care a pregătit lotul
de elevi participanţi la faza 2
judeţeană a concursurilor
şcolare(0,50p/concurs);
• membru în comisiile de organizare
a concursurilor şcolare: 2
- locale, judetene(0,50p/an); 4
- naţionale, internationale(1p/an).

e) 5p
• Organizare de festivaluri,
expoziţii,simpozioane la nivel:
-internaţional(0,25p/an), 1
-naţional(0,25p/an), 1
-judeţean/interjudeţean(0,25p/an) 0,50
• Participare la festivaluri, expoziţii la
nivel:
-internaţional(0,25p/an), 1
-naţional(0,25p/an), 1
- judeţean /interjudeţean(0,25p/an). 0,50
f) 6p
• rezultate notabile,măsurabile obţinute în
activităţile culturale şi educative 1
organizate în şcoală(0,25p/an);
• proiecte de parteneriat
educaţional/vizate de inspectoratul
scolar:
-la nivel local/judeţean(0,50p/an); 2
-la nivel naţional/internaţional(1p/an). 3

g) rezultate obţinute cu preşcolarii cu 1p


dificultăţi de învăţare(doua Planuri de
Interventie Personalizate /grupa).
h) activitate desfăşurată în vederea
realizării echităţii în educaţie (activităţi de 1p
remediere şcolară, grădiniţă de vară,
activitate de desegregare, de educaţie
incluzivă, nediscriminatorie de educaţie
multiculturală/ interculturală, educaţie
pentru diversitate/ alteritate, programe de
educaţie a părinţilor recunoscute la nivel
judeţean/naţional)
i) rezultate măsurabile,cuantificabile
obţinute în desfăşurarea unor activităţi 1p
PUNCTAJ MAXIM Auto- Evaluare
CRITERII GENERALE CRITERII SPECIFICE
evaluare
practice, educative pentru formarea de
abilităţi de comunicare,antreprenoriale şi
tehnice (0,50p/activitate)

j) 3p
● rezultate măsurabile, cuantificabile
obţinute prin finalizarea unor proiecte de 2
parteneriat educaţional la nivel (se
culumeaza fara a se depasi 2p):
- local / judetean; (0,25/activitate);
- national / international (0,50p/activitate) .
● rezultate măsurabile, cuantificabile 1
obţinute prin activităţi de voluntariat la
nivelul comunităţii locale
(0,50p/activitate).
k) 2p
• coordonator de proiecte şi programe
educative (0,25p/an); 1
• îndrumare colective redacţionale ale
revistelor şcolare/redactor reviste 1
şcolare - aprobate de I.S.J.(0,25p/an).
l) participare la cursuri de formare 2p
1p pentru EUROTEACHER II sau alte
cursuri de formare cu durata de 60/90 de
ore de formare,
0,50p pentru fiecare curs cu o durata de
minim 24 de ore
m) implicarea în activităţile desfăşurate în 1,50p
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară;
n) integrarea copiilor cu cerinţe educative
speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea 2,50p
activităţilor de educaţie
remedială(1,25p/copil integrat);
2. CRITERIUL a) contribuţii la elaborarea de: 12p
PRIVIND
PERFORMANŢE • programe şcolare - avizate de
DEOSEBITE ÎN M.E.C.T.S 1
INOVAREA
DIDACTICĂ –
• regulamente/ metodologii - avizate de
I.S.J/M.E.C.T.(1 punct pt.fiecare 2
max. 30 puncte
lucrare)
• îndrumătoare/ghiduri metodice – avizate
de M.E.C.T./I.S.J. .(1 punct pt.fiecare 2
lucrare);
• manuale şcolare – avizate de M.E.C.T.S.
(0,5p/manual) 1
• auxiliare didactice avizate de
I.S.J/M.E.C.T.S (0,50p/auxiliar); 1
• reviste şcolare – avizate de M.E.C.T.S/
0,50
I.S.J
• cărţi în domeniul educaţional 2
înregistrate cu ISBN (1 punct pentru
fiecare carte, maxim 2);
• crearea de softuri educaţionale în
PUNCTAJ MAXIM Auto- Evaluare
CRITERII GENERALE CRITERII SPECIFICE
evaluare
specialitate - avizate de M.E.C.T.S; 0,50
• contribuţii individuale sau in echipă la
dezvoltarea managementului
educaţional şi instituţional, în contextul 1
reformei ;
• programă şcolară pentru disciplina 1
opţională. (0,25p/opțional)
b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice 1p
publicate, în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementul
educaţional, înregistrate cu ISBN
(0,25p/lucrare);
c) activitate de: 10p
• evaluator de manuale; 0,50
• mentor; 0,50
• formator; 0,50
• activitate în domeniul sindical:
- punctajul nu se cumulează max 2p.
- lider sindical la nivel naţional /
județean (0,5/an); 2
- lider sindical la nivel local – min.
15 membri în unitate (0,25p/an); 1
• comunicări la simpozioane:
- judeţene, regionale(zonale) 1,50
(0,50p/comunicare)
- naţionale şi/sau
internaţionale(1p/comunicare); 2
• participarea la formarea personalului
1
didactic prin CCD, în calitate de
formator;
• contribuţii la cercetări ştiinţifice în 1
specialitate sau în domeniul
problematicii învăţământului şi
educaţiei.(0,25p/articol)
• organizare cerc pedagogic/ activitate 1
practica (0,50p/activitate)
d) 6p
• activitate ca metodist (0,5p/an); 2
• membru în consiliul consultativ de
specialitate la nivel judeţean 2
(0,50p/an);
• coordonator de cerc pedagogic 2
(0,50p/an);
e) activitatea desfăşurată în cadrul unor 1p
comisii tehnice de elaborare a unor
acte normative/administrative, în
cadrul unor comisii consultative de
dialog social şi alte structuri de dialog
social (0,25p/comisie).
3. CRITERIUL 10p
PRIVIND • participarea la proiecte, în cadrul
PARTICIPAREA programelor coordonate de I.S.J., 4
LA PROIECTE – M.E.C.T.S, programul ”A doua şansă”
max. 10 puncte
PUNCTAJ MAXIM Auto- Evaluare
CRITERII GENERALE CRITERII SPECIFICE
evaluare
(1p/proiect)
• participarea la proiecte cu alți parteneri
(Institutul Francez, British Council, 6
Phare, Socrates, Arion, MATRA,
UNICEF, JIICA/JOCV; YOUTH;
Institutul Goethe, Banca Mondială,
Centrul de limbi moderne de la Graz,
proiecte Kulturikontakt Austria ş.a.),
recunoscute de M.E.C.T.S, etc
(2p/proiect)
4. CRITERIUL 5p
PRIVIND a)- contributii individuale si/sau in echipa
CREŞTEREA
PRESTIGIULUI
la dezvoltarea practicii managementului 1
UNITĂŢII DE educational si institutional, in contextul
ÎNVĂŢĂMÂNT/CO reformei invatamantului (0,25p/an);
-NEXE – b)- atragerea de finantari extrabugetare
max. 5 puncte pentru unitate, programe, proiecte, centre
de documentare si informare etc, avand ca 1
efect cresterea calitatii institutiei si
procesului de predare-invatare-evaluare, a
bazei didactico-materiale (1p/1000 ron
atrasi – exclus Comitetul de parinti);

c)- realizarea de proiecte extracurriculare,


cu finantare extrabugetara(0,25p/an); 1

d)- realizarea de parteneriate cu instituţii


din domeniul educaţiei şi cel al culturii
(universităţi, biblioteci, muzee, centre de
cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii 1
etc.) la nivel local, regional, naţional şi
internaţional, avizate de inspectoratul
şcolar (0,25p/an);

e)- realizări în ceea ce priveşte educaţia


adulţilor şi reconversia 1
profesională(cursuri, programe, materiale
auxiliare, platforme de învăţare.)
(0,25p/curs, material)
PUNCTAJ TOTAL 100

NOTA: Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activăţii desfăşurate, însoţit de


documentele doveditoare, se depun la conducerea unităţii de învăţământ, conform graficului.
Perioada evaluată este 01.09.2005 – 31.08.2009.
Concursurile şcolare care nu au avut faze intermediare (şcoală, cerc pedagogic, sector, judeţ) vor
primi punctajul corespunzător concursurilor interşcolare.

Semnatura candidatului,