Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERIZAREA GRUPEI

Grupa mare B "Bradutii" este compusă dintr-un număr de 31 preşcolari


dintre care 16 fete şi 15 băieţi. Toţi copiii s-au integrat uşor în colectivitate
neavând probleme de adaptare. In urma realizarii evaluarii iniţiale s-au
constatat urmatoarele:
 Din intregul efectiv de copii, 25 copii au memoria dezvoltată corespunzător
vârstei lor, sunt capabili să completeze lacunele într-un text dat, au un vocabular
activ corespunzător vârstei, au formata deprinderea de vorbire corectă (sub
aspect fonetic, lexical, gramatical); excepţiile S.A., U.M., B.C., O.C. au fost
propuse pentru activitati de recuperare individuale; continua disfunctiile in
cursivitatea vorbirii, mai ales la copiii emotivi (S.A., O.D., M.C.) Prescolarii
E.C., S.A.,U.M. prezintă mici deficienţe de vorbire, pentru corectarea acestora
fiind îndrumaţi către profesorul logoped.
 Cu excepţia preşcolarilor E.C., U.M., ceilalţi folosesc corect formele singular şi
plural, realizează corect acordul între diferitele părţi de propoziţie. S-a constatat
o îmbogăţire a vocabularului în condiţiile comunicării continue cu persoanele
din jur.
 Copiii şi-au îmbogăţit noţiunile despre obiecte şi fenomene din natură, despre
viata socială. Au formate deprinderi de muncă intelectuală, de a observa, de a
pune întrebi şi a răspunde la acestea, de a asculta explicaţiile educatoarei şi ale
altor copii, pot face sinteze, generalizări, comparaţii (excepţii: U.M., E.C.,
B.C.,)
 Au cunoştinţe matematice referitoare la mulţimile de obiecte, raportează corect
numărul la cantitate şi pot forma grupe după diferite criterii (formă, culoare şi
mărime) recunosc şi denumesc figurile geometrice (cerc, pătrat, triunghi),
poziţiile spaţiale si numeraţia în limitele 1-10.
 sunt familiarizaţi cu elementele plastice (punct, linie, formă, culoare, spaţiu
plastic) au formate deprinderi tehnice de mânuire a materialelor şi uneltelor
specifi activităţilor estetice, dar nu dau dovadă de creativitate (Excepţii: G.F.,
G.D., C.A., B.A., C.A.)
 copiii sunt bine dezvoltaţi in ceea ce priveşte capacitatea psiho-motorie, cunosc
schema corporală, reuşesc să aibă o coordonare oculo-motorie corectă, au
lateralitatea predominantă pe partea dreaptă. Cu excepţia preşcolarilor: M.C.,
B.A., F.A., se orientează bine în spaţiu, dar nu şi în timp.
Proiectarea activităţilor instructiv-educative va fi realizată ţinând cont de
cele constatate, propunându-se activităţi recuperatorii pentru diferitele domenii
de cunoaştere.