Anexa 1 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008 Art.1.

– Prezentul ordin reglementează programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactică. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Art.2. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăŃământ cu condiŃia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ superior acreditate, înfiinŃate conform legii. (2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obŃine la două niveluri, respectiv: a) Nivelul I (iniŃial): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu, cu condiŃia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiŃii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Art.3. – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. (2) Curriculum-ul programului de studii psihopedagogice este structurat pe trei componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional (Anexa 2). (3) Curriculum-ul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală – 18 credite; b) Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12 credite. (4) Curriculum-ul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru obŃinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul extins cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice – 10 credite; b) Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate – 10 credite. (5) Curriculum-ul opŃional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opŃionale oferite de planul de învăŃământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

1

prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II.7. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare Nivelului II de certificare. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenŃelor dobândite de absolvenŃi 2 . b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări). Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din universităŃile acreditate. înfiinŃate conform legii. – (1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzător Nivelului I.(6) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică este prezentat în Anexa 3a (monospecializare) şi în Anexa 3b (dublă specializare) la prezentul ordin. în mod eşalonat. – (1) Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire. Art. Acest program poate fi urmat doar de absolvenŃii învăŃământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenŃă. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 4. numărul minim de credite necesar obŃinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa 3b). b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăŃământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare). – (1) Certificarea Nivelului I de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile(Anexa 3a): a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. pe parcursul studiilor de licenŃă. Art. c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice. (3) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opŃionale. Examenul constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic. d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. 6. Art. – (1) Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile. 5. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. oferit studenŃilor. pot organiza periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică. necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II . Art. (2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie. (2) În cazul studiilor universitare de licenŃă cu dublă specializare. după cum urmează: a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. 4.

postliceal şi superior constituite din discipline şi activităŃi corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvit. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare (de licenŃă. domeniile şi specializările. Nivelul I. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu. corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. care va specifica disciplinele promovate. se eliberează numai absolvenŃilor programului de studii psihopedagogice care au obŃinut diploma de licenŃă . respectiv: a) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. (4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească. se susŃin ambele examene de absolvire. – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizează cu obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. Nivelul I. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. postliceal şi superior. Nivelul II. (2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite. fiecare cotat cu câte 5 credite. prin ordin al ministrului educaŃiei. eliberată de universitate/DPPD. o adeverinŃă. (3) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăŃământ. (2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Nivelul I.prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.8. Structura şi conŃinutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD. dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Nivelul II. b) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite. pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar. 3 . corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică. corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite. (3) Certificatul de absolvire a DPPD. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităŃi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvite . Art. distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităŃilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. (3) În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare. limba maternă şi în limba engleză cu situaŃia şcolară a absolventului. precum şi probele de concurs. la cerere. masterat sau doctorat) care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD.9. aprobat anual. Art.

pentru o altă specializare decât cea iniŃială este condiŃionată de acumularea a 8 credite. Nivel II. corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităŃii (5credite) şi Practica pedagogică (3 credite). pentru o altă specializare decât cea iniŃială. este condiŃionată de acumularea a 10 credite. în funcŃie de numărul de studenŃi echivalenŃi. (3) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. pot să obŃină certificarea didactică în noile domenii şi specializări beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu. În acest caz. (2) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. Nivelul I. (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Art. într-un alt domeniu de licenŃă absolvit. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. b) în cazul absolvenŃilor. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. dreptul de a se înscrie la programul de studii psihopedagogice se obŃine pe baza diplomei de licenŃă. prin diploma de licenŃă obŃinută.10.12. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă ŞtiinŃele educaŃiei – specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială .(4) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare de licenŃă. Nivel I. cu specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar.11. a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui interviu. se recunosc cele 20 credite obŃinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opŃionale. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universităŃii. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă în ŞtiinŃele educaŃiei. cu condiŃia ca planurile de învăŃământ ale ciclului de licenŃă să includă integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul superior se stabileşte de către senat. corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. (3) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază. pe baza diplomei de licenŃă obŃinută. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenŃă la care este înmatriculat. potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul 4 . se recunosc 22 de credite obŃinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite). prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. – (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD studenŃii şi absolvenŃii studiilor universitare. Art. pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. Nivelul II. Art. la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite). În acest caz.se certifică pentru profesia didactică. – (1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deŃin certificarea didactică. se consideră certificaŃi.

5 . luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului de studii oferit de DPPD. precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu DPPD. (7) Drepturile şi obligaŃiiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice.NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior. (6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte anual de senatul universităŃii. (4) StudenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu. potrivit reglementărilor interne ale universităŃii. (5) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă.

Anul Număr de ore pe săptămână* Total ore e de Eval uare seme Credi Tot al 9 10 11 C A C A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A. universitar) 42 E 5 6 te .Teoria şi metodologia instruirii .Fundamentele pedagogiei .Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I 2 14 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E 5 3 5 6 7 8 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II I II I II I 5 5 6 14 14 12 1 1 3 3 28 14 - 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 B.Nivelul I Examen de absolvire.Anexa 2 la OM. postliceal. CURRICULUM EXTINS Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) Psihopedagogia adolescenŃilor. Nr. CURRICULUM NUCLEU 1 2 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 Pedagogie I: . tinerilor 14 28 2 1 şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 2 1 28 1 2 14 14 42 42 E E 5 5 4 Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii) Didactica domeniului şi dezvoltări în 14 28 14 2 1 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal. crt. 4316 din data 03.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.

la dispoziŃia fiecărui DPPD. practică) Listă deschisă.Comunicare educaŃională ..Doctrine pedagogice contemporane -. CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opŃionale) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: ..Consiliere şi orientare 2 14 6 1 .. Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: -Sociologia educaŃiei . TOTAL – Nivelul II Examen de absolvire .EducaŃie integrată .Metodologia cercetării educaŃionale . laboratoare.Managementul organizaŃiei şcolare ..Politici educaŃionale . postliceal şi universitar) 14 - 3 - 42 42 C 5 C. A = ActivităŃi aplicative (seminarii.EducaŃie interculturală .5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal..Nivelul II - 2 14 28 42 E 5 7 3 14 1 2 14 28 42 E 5 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 1C E 12 E 4C 30 5 TOTAL I şi II 252 358 610 70 *Precizări: C = Cursuri. 7 ...

Anul C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .Nivelul I Examen de absolvire: Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 *Precizări: 1.Fundamentele pedagogiei . ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni. 4316 din data 03. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . 3.Anexa 3a la OM. crt.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare Valabil începând cu anul universitar 2008-2009* Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr. Nr. 8 Număr de credite 5 3 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână* Total ore . 2.Teoria şi metodologia instruirii . numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 Didactica specialităŃii Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II II I II I II I 4 5 5 6 14 14 14 12 2 1 2 1 3 3 28 14 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . potrivit standardelor actuale. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenŃă cu durata de 4/5/6 ani. respectiv. Numărul de săptămâni şi.

4316 din data 03. 2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obŃinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. 9 .Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* Număr de credite 11 Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Anexa 3b la OM.Nivelul I Examen de absolvire. Anul Număr de ore pe săptămână Total ore C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II 3 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Evaluare E E C C C 6E+ 3C E 5 3 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 9 Didactica specialităŃii A Didactica specialităŃii B Instruire asistată de calculator Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) .Teoria şi metodologia instruirii .Specializarea B II III III III III 4 5 6 5 6 14 14 14 14 12 2 2 1 2 2 1 3 3 28 28 14 28 28 14 42 36 56 56 28 42 36 5 5 2 3 2 TOTAL .Fundamentele pedagogiei . Precizările de la Anexa 2. Nivelul I III 6 2 - - 168 - 246 - 414 - 35 5 *Precizări: 1. crt. Nr.Specializarea A Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) .

Doctrine pedagogice contemporane -. Nr.. 2. tinerilor şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 14 2 2 1 1 28 28 14 14 42 42 E E 5 5 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 4 5 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităŃii(învăŃământ liceal....... universitar) 14 14 2 - 1 3 28 - 14 42 42 42 E C Practică pedagogică( în învăŃământul liceal. Nivelul II II 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 30 1C E 5 *Precizări: 1..Sociologia educaŃiei .EducaŃie interculturală ..Consiliere şi orientare ..06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică -absolvenŃi de studii universitareValabil începând cu anul universitar 2008-2009 Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.. 4316 din data 03..Managementul organizaŃiei şcolare .EducaŃie integrată -.Nivelul II Examen de absolvire...Anexa 4 la OM. Anul C A C A Tot al 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihopedagogia adolescenŃilor. 6 I 2 14 1 2 14 28 42 E 7 II 3 14 1 2 14 28 42 E TOTAL . postliceal şi universitar) Discipline opŃionale(se aleg 2 discipline) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: . postliceal. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.Metodologia cercetării educaŃionale . Crt..Comunicare educaŃională ..Politici educaŃionale . Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: . Fiecare pachet opŃional trebuie să cuprindă cel puŃin trei discipline. 10 Număr de credite 1 1 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână Număr de ore în care se studiază disciplina 5 5 5 5 .