P. 1
regulament practica pedagogica

regulament practica pedagogica

|Views: 143|Likes:
Published by tiby_olimp

More info:

Published by: tiby_olimp on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Anexa 1 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008 Art.1.

– Prezentul ordin reglementează programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactică. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Art.2. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăŃământ cu condiŃia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ superior acreditate, înfiinŃate conform legii. (2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obŃine la două niveluri, respectiv: a) Nivelul I (iniŃial): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu, cu condiŃia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiŃii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Art.3. – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. (2) Curriculum-ul programului de studii psihopedagogice este structurat pe trei componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional (Anexa 2). (3) Curriculum-ul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală – 18 credite; b) Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12 credite. (4) Curriculum-ul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru obŃinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul extins cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice – 10 credite; b) Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate – 10 credite. (5) Curriculum-ul opŃional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opŃionale oferite de planul de învăŃământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

1

– (1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzător Nivelului I. Art. pe parcursul studiilor de licenŃă. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenŃelor dobândite de absolvenŃi 2 . după cum urmează: a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. (3) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. (2) În cazul studiilor universitare de licenŃă cu dublă specializare. Art. Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din universităŃile acreditate. b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări). numărul minim de credite necesar obŃinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa 3b). c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice. b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare Nivelului II de certificare. Art. – (1) Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile. – (1) Certificarea Nivelului I de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile(Anexa 3a): a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. (2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie. necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II . Acest program poate fi urmat doar de absolvenŃii învăŃământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenŃă. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăŃământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare). pot organiza periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică. 4. oferit studenŃilor. prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II. înfiinŃate conform legii. Examenul constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic. d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. – (1) Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire.7. în mod eşalonat. 5.(6) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică este prezentat în Anexa 3a (monospecializare) şi în Anexa 3b (dublă specializare) la prezentul ordin. e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opŃionale. Art. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 4. 6.

respectiv: a) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite. Art. (2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităŃilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice. (4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească. domeniile şi specializările. – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizează cu obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.8. (2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite. corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică. corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite. 3 . (3) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăŃământ. precum şi probele de concurs. Structura şi conŃinutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. fiecare cotat cu câte 5 credite. se susŃin ambele examene de absolvire.prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Nivelul I. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare (de licenŃă.9. prin ordin al ministrului educaŃiei. Nivelul II. corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română. care va specifica disciplinele promovate. limba maternă şi în limba engleză cu situaŃia şcolară a absolventului. (3) Certificatul de absolvire a DPPD. se eliberează numai absolvenŃilor programului de studii psihopedagogice care au obŃinut diploma de licenŃă . Nivelul I. (3) În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu. la cerere. postliceal şi superior constituite din discipline şi activităŃi corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvit. o adeverinŃă. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. eliberată de universitate/DPPD. Nivelul I. masterat sau doctorat) care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. aprobat anual. pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar. Nivelul II. b) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităŃi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvite . Art. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. postliceal şi superior.

pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul 4 . corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităŃii (5credite) şi Practica pedagogică (3 credite). pot să obŃină certificarea didactică în noile domenii şi specializări beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu. Art. prin diploma de licenŃă obŃinută. În acest caz. Nivel II. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universităŃii. se consideră certificaŃi.11. (2) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. (3) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă în ŞtiinŃele educaŃiei. este condiŃionată de acumularea a 10 credite. cu condiŃia ca planurile de învăŃământ ale ciclului de licenŃă să includă integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. se recunosc cele 20 credite obŃinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opŃionale. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul superior se stabileşte de către senat. Nivelul II. pe baza diplomei de licenŃă obŃinută.se certifică pentru profesia didactică. în funcŃie de numărul de studenŃi echivalenŃi. a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui interviu. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă ŞtiinŃele educaŃiei – specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială . într-un alt domeniu de licenŃă absolvit. se recunosc 22 de credite obŃinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite). Art. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenŃă la care este înmatriculat. cu specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. pentru o altă specializare decât cea iniŃială este condiŃionată de acumularea a 8 credite. b) în cazul absolvenŃilor. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.(4) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare de licenŃă. Nivelul I. dreptul de a se înscrie la programul de studii psihopedagogice se obŃine pe baza diplomei de licenŃă.12. Art. (3) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. Nivel I. – (1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deŃin certificarea didactică. – (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD studenŃii şi absolvenŃii studiilor universitare. prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. În acest caz.10. (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite).

(6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte anual de senatul universităŃii. (7) Drepturile şi obligaŃiiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice. 5 .NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior. potrivit reglementărilor interne ale universităŃii. (5) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă. luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului de studii oferit de DPPD. precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu DPPD. (4) StudenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu.

Fundamentele pedagogiei .Teoria şi metodologia instruirii .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Anexa 2 la OM. crt. Nr. tinerilor 14 28 2 1 şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 2 1 28 1 2 14 14 42 42 E E 5 5 4 Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii) Didactica domeniului şi dezvoltări în 14 28 14 2 1 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . universitar) 42 E 5 6 te . CURRICULUM NUCLEU 1 2 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 Pedagogie I: . postliceal. Anul Număr de ore pe săptămână* Total ore e de Eval uare seme Credi Tot al 9 10 11 C A C A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I 2 14 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E 5 3 5 6 7 8 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II I II I II I 5 5 6 14 14 12 1 1 3 3 28 14 - 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . 4316 din data 03.Nivelul I Examen de absolvire. CURRICULUM EXTINS Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) Psihopedagogia adolescenŃilor. Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 B.

EducaŃie interculturală . TOTAL – Nivelul II Examen de absolvire .EducaŃie integrată . laboratoare.Nivelul II - 2 14 28 42 E 5 7 3 14 1 2 14 28 42 E 5 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 1C E 12 E 4C 30 5 TOTAL I şi II 252 358 610 70 *Precizări: C = Cursuri. 7 .. practică) Listă deschisă. A = ActivităŃi aplicative (seminarii.Doctrine pedagogice contemporane -.. la dispoziŃia fiecărui DPPD..Managementul organizaŃiei şcolare .. CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opŃionale) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: . Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: -Sociologia educaŃiei ..Comunicare educaŃională ..Politici educaŃionale .Metodologia cercetării educaŃionale . postliceal şi universitar) 14 - 3 - 42 42 C 5 C..5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal.Consiliere şi orientare 2 14 6 1 .

Nivelul I Examen de absolvire: Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 *Precizări: 1. Numărul de săptămâni şi. crt. 3. 2. respectiv. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenŃă cu durata de 4/5/6 ani. ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . 4316 din data 03. Nr. 8 Număr de credite 5 3 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână* Total ore .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare Valabil începând cu anul universitar 2008-2009* Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Teoria şi metodologia instruirii . Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 Didactica specialităŃii Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II II I II I II I 4 5 5 6 14 14 14 12 2 1 2 1 3 3 28 14 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că. Anul C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .Anexa 3a la OM. potrivit standardelor actuale.Fundamentele pedagogiei .

Teoria şi metodologia instruirii .Nivelul I Examen de absolvire. 4316 din data 03. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obŃinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Nivelul I III 6 2 - - 168 - 246 - 414 - 35 5 *Precizări: 1. Precizările de la Anexa 2.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . crt. 9 .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* Număr de credite 11 Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Anexa 3b la OM. Nr.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.Fundamentele pedagogiei .Specializarea A Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) .Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II 3 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Evaluare E E C C C 6E+ 3C E 5 3 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 9 Didactica specialităŃii A Didactica specialităŃii B Instruire asistată de calculator Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) . Anul Număr de ore pe săptămână Total ore C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .Specializarea B II III III III III 4 5 6 5 6 14 14 14 14 12 2 2 1 2 2 1 3 3 28 28 14 28 28 14 42 36 56 56 28 42 36 5 5 2 3 2 TOTAL . 2.

Consiliere şi orientare ... Fiecare pachet opŃional trebuie să cuprindă cel puŃin trei discipline..Metodologia cercetării educaŃionale .. Nr. universitar) 14 14 2 - 1 3 28 - 14 42 42 42 E C Practică pedagogică( în învăŃământul liceal. postliceal.. Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: ..EducaŃie integrată -. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.Managementul organizaŃiei şcolare . 10 Număr de credite 1 1 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână Număr de ore în care se studiază disciplina 5 5 5 5 ... Crt. Anul C A C A Tot al 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihopedagogia adolescenŃilor.. Nivelul II II 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 30 1C E 5 *Precizări: 1.Politici educaŃionale .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică -absolvenŃi de studii universitareValabil începând cu anul universitar 2008-2009 Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr...Doctrine pedagogice contemporane -. 4316 din data 03..Comunicare educaŃională .Sociologia educaŃiei . postliceal şi universitar) Discipline opŃionale(se aleg 2 discipline) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: .. tinerilor şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 14 2 2 1 1 28 28 14 14 42 42 E E 5 5 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 4 5 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităŃii(învăŃământ liceal... 6 I 2 14 1 2 14 28 42 E 7 II 3 14 1 2 14 28 42 E TOTAL .Nivelul II Examen de absolvire.EducaŃie interculturală .. 2.Anexa 4 la OM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->