Anexa 1 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008 Art.1.

– Prezentul ordin reglementează programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactică. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Art.2. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăŃământ cu condiŃia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ superior acreditate, înfiinŃate conform legii. (2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obŃine la două niveluri, respectiv: a) Nivelul I (iniŃial): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu, cu condiŃia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiŃii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Art.3. – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. (2) Curriculum-ul programului de studii psihopedagogice este structurat pe trei componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional (Anexa 2). (3) Curriculum-ul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală – 18 credite; b) Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12 credite. (4) Curriculum-ul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru obŃinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul extins cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice – 10 credite; b) Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate – 10 credite. (5) Curriculum-ul opŃional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opŃionale oferite de planul de învăŃământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

1

oferit studenŃilor. necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II . Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. după cum urmează: a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. – (1) Certificarea Nivelului I de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile(Anexa 3a): a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. Art. Art. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 4. prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II. Art. pe parcursul studiilor de licenŃă. Art. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare Nivelului II de certificare. Acest program poate fi urmat doar de absolvenŃii învăŃământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenŃă.7. Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din universităŃile acreditate. 5. înfiinŃate conform legii. – (1) Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăŃământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare). b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate. 6. e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opŃionale.(6) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică este prezentat în Anexa 3a (monospecializare) şi în Anexa 3b (dublă specializare) la prezentul ordin. b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări). c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice. d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. numărul minim de credite necesar obŃinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa 3b). Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenŃelor dobândite de absolvenŃi 2 . 4. – (1) Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile. Examenul constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic. (3) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. – (1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzător Nivelului I. pot organiza periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică. (2) În cazul studiilor universitare de licenŃă cu dublă specializare. în mod eşalonat. (2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie.

o adeverinŃă. Nivelul I. corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Nivelul II. corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite. respectiv: a) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite. (2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică. precum şi probele de concurs. b) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite. distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităŃilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice. care va specifica disciplinele promovate. domeniile şi specializările. (3) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăŃământ. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. Art. masterat sau doctorat) care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. prin ordin al ministrului educaŃiei. aprobat anual. Nivelul I. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. (3) Certificatul de absolvire a DPPD. Nivelul I. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD.8. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităŃi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvite . Art. dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă. (3) În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare. postliceal şi superior constituite din discipline şi activităŃi corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvit. se susŃin ambele examene de absolvire. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare (de licenŃă. pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar. 3 . – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizează cu obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. (4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română. Structura şi conŃinutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD. se eliberează numai absolvenŃilor programului de studii psihopedagogice care au obŃinut diploma de licenŃă . la cerere. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu.9.prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. eliberată de universitate/DPPD. postliceal şi superior. (2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite. limba maternă şi în limba engleză cu situaŃia şcolară a absolventului. fiecare cotat cu câte 5 credite. Nivelul II.

se recunosc cele 20 credite obŃinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opŃionale. prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. În acest caz. într-un alt domeniu de licenŃă absolvit. corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităŃii (5credite) şi Practica pedagogică (3 credite). corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. (3) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază. potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul 4 . (2) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă în ŞtiinŃele educaŃiei. pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. Nivel II. – (1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deŃin certificarea didactică. Art. În acest caz. (2) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. Nivel I. Nivelul I. (3) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.11. Nivelul II. – (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD studenŃii şi absolvenŃii studiilor universitare. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă ŞtiinŃele educaŃiei – specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială . dreptul de a se înscrie la programul de studii psihopedagogice se obŃine pe baza diplomei de licenŃă. se recunosc 22 de credite obŃinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite). este condiŃionată de acumularea a 10 credite. Art. cu condiŃia ca planurile de învăŃământ ale ciclului de licenŃă să includă integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. pot să obŃină certificarea didactică în noile domenii şi specializări beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu. (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. prin diploma de licenŃă obŃinută. cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universităŃii. cu specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul superior se stabileşte de către senat. a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui interviu. se consideră certificaŃi. în funcŃie de numărul de studenŃi echivalenŃi.10. Art.(4) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare de licenŃă. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenŃă la care este înmatriculat.12. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. b) în cazul absolvenŃilor. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. pe baza diplomei de licenŃă obŃinută.se certifică pentru profesia didactică. la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite). pentru o altă specializare decât cea iniŃială. pentru o altă specializare decât cea iniŃială este condiŃionată de acumularea a 8 credite. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.

(7) Drepturile şi obligaŃiiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice. (4) StudenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu. 5 .NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior. (5) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă. luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului de studii oferit de DPPD. (6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte anual de senatul universităŃii. potrivit reglementărilor interne ale universităŃii. precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu DPPD.

Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 B. CURRICULUM EXTINS Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) Psihopedagogia adolescenŃilor. tinerilor 14 28 2 1 şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 2 1 28 1 2 14 14 42 42 E E 5 5 4 Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii) Didactica domeniului şi dezvoltări în 14 28 14 2 1 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal. Anul Număr de ore pe săptămână* Total ore e de Eval uare seme Credi Tot al 9 10 11 C A C A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A. crt. 4316 din data 03.Anexa 2 la OM.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr. Nr.Fundamentele pedagogiei . universitar) 42 E 5 6 te .Nivelul I Examen de absolvire.Teoria şi metodologia instruirii . postliceal.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: .Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I 2 14 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E 5 3 5 6 7 8 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II I II I II I 5 5 6 14 14 12 1 1 3 3 28 14 - 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . CURRICULUM NUCLEU 1 2 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 Pedagogie I: .

Comunicare educaŃională .. la dispoziŃia fiecărui DPPD.Nivelul II - 2 14 28 42 E 5 7 3 14 1 2 14 28 42 E 5 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 1C E 12 E 4C 30 5 TOTAL I şi II 252 358 610 70 *Precizări: C = Cursuri..Managementul organizaŃiei şcolare .. CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opŃionale) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: .EducaŃie interculturală .Consiliere şi orientare 2 14 6 1 ..5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal. 7 . laboratoare. postliceal şi universitar) 14 - 3 - 42 42 C 5 C. Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: -Sociologia educaŃiei ... TOTAL – Nivelul II Examen de absolvire . A = ActivităŃi aplicative (seminarii.Metodologia cercetării educaŃionale .Politici educaŃionale .Doctrine pedagogice contemporane -. practică) Listă deschisă..EducaŃie integrată .

4316 din data 03. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenŃă cu durata de 4/5/6 ani. Nr. 8 Număr de credite 5 3 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână* Total ore . Anul C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: . 2.Teoria şi metodologia instruirii . respectiv.Anexa 3a la OM. ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . Numărul de săptămâni şi.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare Valabil începând cu anul universitar 2008-2009* Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Nivelul I Examen de absolvire: Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 *Precizări: 1. potrivit standardelor actuale.Fundamentele pedagogiei . Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic. 3.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 Didactica specialităŃii Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II II I II I II I 4 5 5 6 14 14 14 12 2 1 2 1 3 3 28 14 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că. crt.

4316 din data 03. 9 . 2.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obŃinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Anul Număr de ore pe săptămână Total ore C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .Specializarea B II III III III III 4 5 6 5 6 14 14 14 14 12 2 2 1 2 2 1 3 3 28 28 14 28 28 14 42 36 56 56 28 42 36 5 5 2 3 2 TOTAL .Teoria şi metodologia instruirii .Nivelul I Examen de absolvire.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* Număr de credite 11 Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr. crt.Fundamentele pedagogiei . Nivelul I III 6 2 - - 168 - 246 - 414 - 35 5 *Precizări: 1.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II 3 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Evaluare E E C C C 6E+ 3C E 5 3 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 9 Didactica specialităŃii A Didactica specialităŃii B Instruire asistată de calculator Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) .Specializarea A Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) . Precizările de la Anexa 2. Nr.Anexa 3b la OM.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.

. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic..Managementul organizaŃiei şcolare ..Anexa 4 la OM.. tinerilor şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 14 2 2 1 1 28 28 14 14 42 42 E E 5 5 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 4 5 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităŃii(învăŃământ liceal.EducaŃie integrată -... 6 I 2 14 1 2 14 28 42 E 7 II 3 14 1 2 14 28 42 E TOTAL . Crt. universitar) 14 14 2 - 1 3 28 - 14 42 42 42 E C Practică pedagogică( în învăŃământul liceal...Metodologia cercetării educaŃionale . Nivelul II II 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 30 1C E 5 *Precizări: 1. postliceal şi universitar) Discipline opŃionale(se aleg 2 discipline) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: . Nr.. 4316 din data 03... Anul C A C A Tot al 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihopedagogia adolescenŃilor... Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: .06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică -absolvenŃi de studii universitareValabil începând cu anul universitar 2008-2009 Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Comunicare educaŃională .. 10 Număr de credite 1 1 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână Număr de ore în care se studiază disciplina 5 5 5 5 .Consiliere şi orientare ... postliceal. 2.EducaŃie interculturală . Fiecare pachet opŃional trebuie să cuprindă cel puŃin trei discipline.Politici educaŃionale .Nivelul II Examen de absolvire.Sociologia educaŃiei .Doctrine pedagogice contemporane -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful