Anexa 1 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008 Art.1.

– Prezentul ordin reglementează programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactică. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Art.2. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăŃământ cu condiŃia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ superior acreditate, înfiinŃate conform legii. (2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obŃine la două niveluri, respectiv: a) Nivelul I (iniŃial): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu, cu condiŃia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiŃii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenŃă. Art.3. – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. (2) Curriculum-ul programului de studii psihopedagogice este structurat pe trei componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional (Anexa 2). (3) Curriculum-ul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală – 18 credite; b) Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12 credite. (4) Curriculum-ul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii pentru obŃinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul extins cuprinde următoarele pachete de discipline: a) Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice – 10 credite; b) Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate – 10 credite. (5) Curriculum-ul opŃional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opŃionale oferite de planul de învăŃământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

1

Acest program poate fi urmat doar de absolvenŃii învăŃământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenŃă. 5. (3) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenŃelor dobândite de absolvenŃi 2 .7. numărul minim de credite necesar obŃinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa 3b). Art. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare Nivelului II de certificare. Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din universităŃile acreditate. Examenul constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic. b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate. necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II . – (1) Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 4. – (1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzător Nivelului I. prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II. oferit studenŃilor. d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. înfiinŃate conform legii. b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări). (2) În cazul studiilor universitare de licenŃă cu dublă specializare. după cum urmează: a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. pe parcursul studiilor de licenŃă. Art. pot organiza periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică. (2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie. Art.(6) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică este prezentat în Anexa 3a (monospecializare) şi în Anexa 3b (dublă specializare) la prezentul ordin. 6. – (1) Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire. 4. Art. c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. în mod eşalonat. – (1) Certificarea Nivelului I de studii psihopedagogice se acordă în urma obŃinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile(Anexa 3a): a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală. e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opŃionale. se desfăşoară conform planului de învăŃământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăŃământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare).

corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică. limba maternă şi în limba engleză cu situaŃia şcolară a absolventului. fiecare cotat cu câte 5 credite. (2) AbsolvenŃii studiilor universitare care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. (2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite.8. (3) În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare. prin ordin al ministrului educaŃiei. postliceal şi superior. Nivelul II. Art. b) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite. distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităŃilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice. domeniile şi specializările. pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar. aprobat anual. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu. respectiv: a) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite. dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă. – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizează cu obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. o adeverinŃă. care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. precum şi probele de concurs. 3 . la cerere. Nivelul I. Nivelul II. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare (de licenŃă. se eliberează numai absolvenŃilor programului de studii psihopedagogice care au obŃinut diploma de licenŃă . se susŃin ambele examene de absolvire. masterat sau doctorat) care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal. (3) Certificatul de absolvire a DPPD. pot ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităŃi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvite . (2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. obŃin Certificatul de absolvire a DPPD. Nivelul I.prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. (3) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăŃământ. Nivelul I. eliberată de universitate/DPPD. (4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească. care va specifica disciplinele promovate. Art. corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite. postliceal şi superior constituite din discipline şi activităŃi corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvit.9. Structura şi conŃinutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD.

b) în cazul absolvenŃilor. Nivelul I. (3) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază. Nivelul II. Art. pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. se recunosc 22 de credite obŃinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite). corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităŃii (5credite) şi Practica pedagogică (3 credite). prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. cu specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul superior se stabileşte de către senat. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite). – (1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deŃin certificarea didactică.(4) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare de licenŃă. se recunosc cele 20 credite obŃinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opŃionale.se certifică pentru profesia didactică. (3) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. pot să obŃină certificarea didactică în noile domenii şi specializări beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu. prin diploma de licenŃă obŃinută. cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universităŃii. se consideră certificaŃi. Nivel II. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă ŞtiinŃele educaŃiei – specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială . Art. este condiŃionată de acumularea a 10 credite. cu condiŃia ca planurile de învăŃământ ale ciclului de licenŃă să includă integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. În acest caz. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui interviu. – (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD studenŃii şi absolvenŃii studiilor universitare.11. pentru o altă specializare decât cea iniŃială este condiŃionată de acumularea a 8 credite. Nivel I. (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. pe baza diplomei de licenŃă obŃinută.10.12. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenŃă la care este înmatriculat. Art. în funcŃie de numărul de studenŃi echivalenŃi. dreptul de a se înscrie la programul de studii psihopedagogice se obŃine pe baza diplomei de licenŃă. pentru o altă specializare decât cea iniŃială. potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul 4 . (2) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă în ŞtiinŃele educaŃiei. într-un alt domeniu de licenŃă absolvit. În acest caz. obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD. (2) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.

(7) Drepturile şi obligaŃiiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice. (5) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă. potrivit reglementărilor interne ale universităŃii. luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului de studii oferit de DPPD. 5 . precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu DPPD.NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior. (6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte anual de senatul universităŃii. (4) StudenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu.

06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr. universitar) 42 E 5 6 te . tinerilor 14 28 2 1 şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 2 1 28 1 2 14 14 42 42 E E 5 5 4 Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii) Didactica domeniului şi dezvoltări în 14 28 14 2 1 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal. Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 B. Nr.Anexa 2 la OM. CURRICULUM EXTINS Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) Psihopedagogia adolescenŃilor. CURRICULUM NUCLEU 1 2 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 Pedagogie I: .Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I 2 14 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E 5 3 5 6 7 8 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II I II I II I 5 5 6 14 14 12 1 1 3 3 28 14 - 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . crt.Fundamentele pedagogiei .Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . 4316 din data 03.Nivelul I Examen de absolvire.Teoria şi metodologia instruirii . Anul Număr de ore pe săptămână* Total ore e de Eval uare seme Credi Tot al 9 10 11 C A C A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A. postliceal.

.Metodologia cercetării educaŃionale .EducaŃie integrată .Doctrine pedagogice contemporane -. Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: -Sociologia educaŃiei ... postliceal şi universitar) 14 - 3 - 42 42 C 5 C.EducaŃie interculturală . TOTAL – Nivelul II Examen de absolvire .5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal. 7 .. CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opŃionale) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: ... A = ActivităŃi aplicative (seminarii.Managementul organizaŃiei şcolare .Comunicare educaŃională .Politici educaŃionale . la dispoziŃia fiecărui DPPD..Nivelul II - 2 14 28 42 E 5 7 3 14 1 2 14 28 42 E 5 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 1C E 12 E 4C 30 5 TOTAL I şi II 252 358 610 70 *Precizări: C = Cursuri. laboratoare. practică) Listă deschisă.Consiliere şi orientare 2 14 6 1 .

Teoria şi metodologia instruirii .Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . Nr.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II II I 3 6 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 Didactica specialităŃii Instruire asistată de calculator Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăŃământul preuniversitar obligatoriu (2) II II I II I II I 4 5 5 6 14 14 14 12 2 1 2 1 3 3 28 14 28 14 42 36 56 28 42 36 E C C C 5 2 3 2 TOTAL . 4316 din data 03. potrivit standardelor actuale. ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni. Numărul de săptămâni şi. numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că. crt. Anul C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: .Anexa 3a la OM. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenŃă cu durata de 4/5/6 ani.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare Valabil începând cu anul universitar 2008-2009* Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr. 8 Număr de credite 5 3 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână* Total ore .Nivelul I Examen de absolvire: Nivelul I II I 6 2 - - 140 - 218 - 358 - 5E+ 3C E 30 5 *Precizări: 1.Fundamentele pedagogiei . respectiv. 3. 2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

crt.Teoria şi metodologia curriculum-ului Pedagogie II: . Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obŃinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. 9 .Anexa 3b la OM.Teoria şi metodologia evaluării Managementul clasei de elevi I I 1 2 14 14 2 2 2 2 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 3 4 II 3 14 14 2 1 2 1 28 14 28 14 56 28 E E Evaluare E E C C C 6E+ 3C E 5 3 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 5 6 7 8 9 Didactica specialităŃii A Didactica specialităŃii B Instruire asistată de calculator Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) .Specializarea B II III III III III 4 5 6 5 6 14 14 14 14 12 2 2 1 2 2 1 3 3 28 28 14 28 28 14 42 36 56 56 28 42 36 5 5 2 3 2 TOTAL . Nivelul I III 6 2 - - 168 - 246 - 414 - 35 5 *Precizări: 1.Nivelul I Examen de absolvire.Fundamentele pedagogiei . Nr.06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* Număr de credite 11 Perioada de studiu a disciplinei Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.Teoria şi metodologia instruirii .Specializarea A Practică pedagogică( în învăŃământul preuniversitar obligatoriu ) . Precizările de la Anexa 2. Anul Număr de ore pe săptămână Total ore C A C A Tot al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihologia educaŃiei Pedagogie I: . 2.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare. 4316 din data 03.

.EducaŃie integrată -. 10 Număr de credite 1 1 Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămână Număr de ore în care se studiază disciplina 5 5 5 5 .Sociologia educaŃiei ..Consiliere şi orientare . universitar) 14 14 2 - 1 3 28 - 14 42 42 42 E C Practică pedagogică( în învăŃământul liceal. Anul C A C A Tot al 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 1 2 Psihopedagogia adolescenŃilor. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic. 4316 din data 03. postliceal şi universitar) Discipline opŃionale(se aleg 2 discipline) Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*: .Anexa 4 la OM.EducaŃie interculturală ..Doctrine pedagogice contemporane -.Managementul organizaŃiei şcolare .....06/2008 PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică -absolvenŃi de studii universitareValabil începând cu anul universitar 2008-2009 Forme de evaluare 10 Număr de săptămâni Semestrul Discipline de învăŃământ Nr.. postliceal. Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*: . tinerilor şi adulŃilor Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale 14 14 2 2 1 1 28 28 14 14 42 42 E E 5 5 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 4 5 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităŃii(învăŃământ liceal...... Crt.Metodologia cercetării educaŃionale . 6 I 2 14 1 2 14 28 42 E 7 II 3 14 1 2 14 28 42 E TOTAL . Fiecare pachet opŃional trebuie să cuprindă cel puŃin trei discipline..Comunicare educaŃională . Nivelul II II 4 2 - - 112 - 140 - 252 - 5E+ 30 1C E 5 *Precizări: 1.Politici educaŃionale .. Nr.. 2.Nivelul II Examen de absolvire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful