Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa 1 la OM. Nr. 4316 din data 03.

06/2008
Art.1. – Prezentul ordin reglementează programul de studii psihopedagogice privind
certificarea pentru profesia didactică. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în
învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii.

Art.2. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăŃământ cu condiŃia
parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către
Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ
superior acreditate, înfiinŃate conform legii.

(2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obŃine la două niveluri, respectiv:
a) Nivelul I (iniŃial): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi
didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu, cu condiŃia acumulării unui
minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să


ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi universitar, cu
satisfacerea a două condiŃii:
• acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de
studii psihopedagogice;
• absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenŃă.

Art.3. – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat
în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două
niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer,
recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

(2) Curriculum-ul programului de studii psihopedagogice este structurat pe trei componente:


curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional (Anexa 2).

(3) Curriculum-ul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii
pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul nucleu
cuprinde următoarele pachete de discipline:
a) Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală – 18 credite;
b) Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12 credite.

(4) Curriculum-ul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii
pentru obŃinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculum-ul extins
cuprinde următoarele pachete de discipline:
a) Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice – 10 credite;
b) Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate – 10 credite.
(5) Curriculum-ul opŃional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o
disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opŃionale oferite de planul de
învăŃământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

1
(6) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru
Nivelul I de certificare pentru profesia didactică este prezentat în Anexa 3a (monospecializare)
şi în Anexa 3b (dublă specializare) la prezentul ordin.

Art. 4. – (1) Certificarea Nivelului I de studii psihopedagogice se acordă în urma


obŃinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile(Anexa 3a):
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică
fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică
pedagogică de specialitate;

(2) În cazul studiilor universitare de licenŃă cu dublă specializare, numărul minim de credite
necesar obŃinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa
3b). Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua
specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare
Nivelului II de certificare.

Art. 5. – (1) Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma


obŃinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de
credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică
fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică
de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);
c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii
psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice
şi practice de specialitate;
e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opŃionale.

Art. 6. – (1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzător


Nivelului I, oferit studenŃilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenŃă, se desfăşoară
conform planului de învăŃământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform
planului de învăŃământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare).

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare


acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II , se desfăşoară conform
planului de învăŃământ din Anexa 4. Acest program poate fi urmat doar de absolvenŃii
învăŃământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea
studiilor universitare de licenŃă.
(3) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care nu au urmat programul de studii
psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii
psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. Departamentele pentru Pregătirea
Personalului Didactic din universităŃile acreditate, înfiinŃate conform legii, pot organiza
periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare
pentru profesia didactică.

Art.7. – (1) Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire.


Examenul constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet
de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenŃelor dobândite de absolvenŃi

2
prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. Structura şi conŃinutul portofoliului
didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD.

(2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia
didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi
activităŃilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.

(3) În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un


program compact după absolvirea studiilor universitare, se susŃin ambele examene de
absolvire, fiecare cotat cu câte 5 credite.

Art.8. – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se


finalizează cu obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD, corespunzător nivelului
programului de studii psihopedagogice absolvite, respectiv:
a) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii
psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru
profesia didactică, obŃin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acordă
dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar obligatoriu;
b) absolvenŃii studiilor universitare care au finalizat programul de studii
psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru
profesia didactică, obŃin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le
acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi
superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă.

(2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform


regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba
română, limba maternă şi în limba engleză cu situaŃia şcolară a absolventului.

(3) Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează numai absolvenŃilor


programului de studii psihopedagogice care au obŃinut diploma de licenŃă .

(4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să


primească, la cerere, o adeverinŃă, eliberată de universitate/DPPD, care va specifica
disciplinele promovate.

Art.9. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare (de licenŃă, masterat sau doctorat) care au
obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa posturi didactice în
învăŃământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităŃi didactice
corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvite .

(2) AbsolvenŃii studiilor universitare care au obŃinut Certificatul de absolvire a DPPD,


Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi superior
constituite din discipline şi activităŃi corespunzătoare domeniului studiilor de licenŃă absolvit.

(3) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi
predate în învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind
disciplinele de învăŃământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru
încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, aprobat anual, prin ordin al
ministrului educaŃiei.

3
(4) CorespondenŃa dintre domeniile studiilor universitare de licenŃă, masterat sau doctorat
absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăŃământul superior se stabileşte de către
senat, prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.

Art.10. – (1) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă ŞtiinŃele educaŃiei


– specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică,
pe baza diplomei de licenŃă obŃinută, cu condiŃia ca planurile de învăŃământ ale ciclului de
licenŃă să includă integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru
obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD.

(2) AbsolvenŃii studiilor universitare în domeniul de licenŃă în ŞtiinŃele educaŃiei, cu


specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar, se consideră certificaŃi, prin
diploma de licenŃă obŃinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul primar şi
preşcolar.

Art.11. – (1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii


psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât
cele pentru care deŃin certificarea didactică, pot să obŃină certificarea didactică în noile
domenii şi specializări beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de
studiu.

(2) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul I, pentru o altă specializare
decât cea iniŃială, se recunosc 22 de credite obŃinute anterior la disciplinele de pregătire
psihopedagogică fundamentală (18 credite), la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi
la Practică pedagogică (2 credite). În acest caz, obŃinerea Certificatului de absolvire a
DPPD, Nivel I, pentru o altă specializare decât cea iniŃială este condiŃionată de acumularea a
8 credite, corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităŃii (5credite) şi Practica
pedagogică (3 credite).

(3) Pentru obŃinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul II, într-un alt domeniu de
licenŃă absolvit, se recunosc cele 20 credite obŃinute anterior la disciplinele de extensie a
pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opŃionale. În acest caz, obŃinerea Certificatului
de absolvire a DPPD, Nivel II, pentru o altă specializare decât cea iniŃială, este condiŃionată
de acumularea a 10 credite, corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii
didactice şi practice de specialitate.

Art.12. – (1) Se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD


studenŃii şi absolvenŃii studiilor universitare.
a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui
interviu, cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de
senatul universităŃii;
b) în cazul absolvenŃilor, dreptul de a se înscrie la programul de studii psihopedagogice
se obŃine pe baza diplomei de licenŃă.
(2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de
subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul DPPD este
acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenŃă la care este înmatriculat.

(3) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază, în funcŃie de


numărul de studenŃi echivalenŃi, potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul

4
NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente
programului de studii oferit de DPPD.

(4) StudenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite
corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur
parcurs de studiu.

(5) AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii


psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă.

(6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte


anual de senatul universităŃii.

(7) Drepturile şi obligaŃiiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psiho-


pedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de
studii încheiat cu DPPD, potrivit reglementărilor interne ale universităŃii.

5
Anexa 2 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD
Perioada de Număr de

Credi
seme
Eval
uare
e de
studiu a ore pe Total ore

te
disciplinei săptămână*
Discipline de învăŃământ

săptămâni
Semestrul

Număr de
Tot
Nr. crt.

C A C A
al

Anul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. CURRICULUM NUCLEU
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)
1 Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 28 28 56 E 5
Pedagogie I:
2 - Fundamentele pedagogiei I 2 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia curriculum-ului
Pedagogie II:
3 - Teoria şi metodologia instruirii II 3 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia evaluării
Managementul clasei de elevi II
4 6 14 1 1 14 14 28 E 3
I

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)


5 Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 28 28 56 E 5
Instruire asistată de calculator II
6 5 14 1 1 14 14 28 C 2
I
Practică pedagogică în învăŃământul II
7 5 14 - 3 - 42 42 C 3
preuniversitar obligatoriu (1) I
Practică pedagogică în învăŃământul II
8 6 12 - 3 - 36 36 C 2
preuniversitar obligatoriu (2) I

5E+
TOTAL - Nivelul I - - - - - 140 218 358 30
3C
Examen de absolvire, Nivelul I II
6 2 - - - - - E 5
I

B. CURRICULUM EXTINS
Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)
Psihopedagogia adolescenŃilor, tinerilor
1 14 2 1 28 14 42 E 5
şi adulŃilor
Proiectarea şi managementul
2 14 2 1 28 14 42 E 5
programelor educaŃionale

Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii)


Didactica domeniului şi dezvoltări în
4 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal, 14 2 1 28 14 42 E 5
postliceal, universitar)

6
5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal, 14 - 3 - 42 42 C 5
postliceal şi universitar)

C. CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opŃionale)


Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*:
- Comunicare educaŃională
- Consiliere şi orientare
6 2 14 1 2 14 28 42 E 5
- Metodologia cercetării educaŃionale
- EducaŃie integrată
- ....
Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*:
-Sociologia educaŃiei
- Managementul organizaŃiei şcolare
- Politici educaŃionale
7 3 14 1 2 14 28 42 E 5
- EducaŃie interculturală
- Doctrine pedagogice
contemporane
-....
5E+
TOTAL – Nivelul II - - - - - 112 140 30
252 1C
Examen de absolvire - Nivelul II 4 2 - - - - - E 5

TOTAL I şi II 12
70
252 358 610 E
4C

*Precizări:
C = Cursuri, A = ActivităŃi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)
Listă deschisă, la dispoziŃia fiecărui DPPD.

7
Anexa 3a la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite
pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică
-monospecializare -
Valabil începând cu anul universitar 2008-2009*
Perioada de Număr de
studiu a ore pe Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite
disciplinei săptămână*
Discipline de învăŃământ

săptămâni
Semestrul

Număr de
Tot
Nr. crt.

C A C A
al
Anul

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)


1 Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 28 28 56 E 5
Pedagogie I:
2 - Fundamentele pedagogiei I 2 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia curriculum-ului
Pedagogie II:
3 - Teoria şi metodologia instruirii II 3 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia evaluării
Managementul clasei de elevi II
4 6 14 1 1 14 14 28 E 3
I

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)


5 Didactica specialităŃii II 4 14 2 2 28 28 56 E 5
Instruire asistată de calculator II
6 5 14 1 1 14 14 28 C 2
I
Practică pedagogică în învăŃământul II
7 5 14 - 3 - 42 42 C 3
preuniversitar obligatoriu (1) I
Practică pedagogică în învăŃământul II
8 6 12 - 3 - 36 36 C 2
preuniversitar obligatoriu (2) I

5E+
TOTAL - Nivelul I - - - - - 140 218
358 3C
30

Examen de absolvire: Nivelul I II


6 2 - - - - - E 5
I

*Precizări:

1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că,
potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea
portofoliului didactic.
3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenŃă cu durata de 4/5/6 ani.

8
Anexa 3b la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite
pentru Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia didactică
-dublă specializare-
Valabil începând cu anul universitar 2008-2009*
Perioada de Număr de
studiu a ore pe Total ore

Număr de credite
disciplinei săptămână
Discipline de învăŃământ

săptămâni
Semestrul
Număr de

Evaluare
Tot
Nr. crt.

C A C A
al
Anul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)


1 Psihologia educaŃiei I 1 14 2 2 28 28 56 E 5
Pedagogie I:
2 - Fundamentele pedagogiei I 2 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia curriculum-ului
Pedagogie II:
3 - Teoria şi metodologia instruirii II 3 14 2 2 28 28 56 E 5
- Teoria şi metodologia evaluării
4 Managementul clasei de elevi 14 1 1 14 14 28 E 3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)


5 Didactica specialităŃii A II 4 14 2 2 28 28 56 E 5
6 Didactica specialităŃii B III 5 14 2 2 28 28 56 E 5
7 Instruire asistată de calculator III 6 14 1 1 14 14 28 C 2
Practică pedagogică( în învăŃământul
8 III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea A
Practică pedagogică( în învăŃământul
9 III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea B

6E+
TOTAL - Nivelul I - - - - - 168 246 414
3C
35

Examen de absolvire, Nivelul I III 6 2 - - - - - E 5

*Precizări:
1. Precizările de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii
psihopedagogice pentru dublă specializare.
2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obŃinerii Nivelului II
de certificare pentru profesia didactică.

9
Anexa 4 la OM. Nr. 4316 din data 03.06/2008

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie
pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică
-absolvenŃi de studii universitare-
Valabil începând cu anul universitar 2008-2009
Perioada de Număr de Număr de ore în
studiu a ore pe care se studiază

Forme de evaluare

Număr de credite
disciplinei săptămână disciplina
Discipline de învăŃământ

săptămâni
Semestrul

Număr de
Tot
Nr. Crt.

C A C A
al
Anul
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)


Psihopedagogia adolescenŃilor, tinerilor
1 14 2 1 28 14 42 E 5
şi adulŃilor
Proiectarea şi managementul
2 14 2 1 28 14 42 E 5
programelor educaŃionale

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)


Didactica domeniului şi dezvoltări în
4 didactica specialităŃii(învăŃământ liceal, 14 2 1 28 14 42 E 5
postliceal, universitar)

5 Practică pedagogică( în învăŃământul liceal, 14 - 3 - 42 42 C 5


postliceal şi universitar)

Discipline opŃionale(se aleg 2 discipline)


Pachet opŃional 1(se alege o disciplină)*:
- Comunicare educaŃională
- Consiliere şi orientare
6 - Metodologia cercetării educaŃionale I 2 14 1 2 14 28 42 E 5
- EducaŃie integrată
-.........

Pachet opŃional 2(se alege o disciplină)*:


- Sociologia educaŃiei
- Managementul organizaŃiei şcolare
7 - Politici educaŃionale II 3 14 1 2 14 28 42 E 5
- EducaŃie interculturală
- Doctrine pedagogice contemporane
-.........
5E+
TOTAL - Nivelul II - - - - - 112 140 252
1C
30

Examen de absolvire, Nivelul II II 4 2 - - - - - E 5

*Precizări:
1. Fiecare pachet opŃional trebuie să cuprindă cel puŃin trei discipline.
2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului
didactic.

10