Sunteți pe pagina 1din 4

STANDARDUL NATIONAL DE AUDIT 210

“Condiţiile angajamentelor de audit”

Introducere
1. Prezentul Standard Naţional de Audit (SNA) este elaborat în baza Standardului
Internaţional de Audit 210 “Condiţiile angajamentelor de audit” (ISA 210 ”Terms of Audit
Engagements”) aprobat de Federaţia internaţională a contabililor (IFAC) în redacţia anului 1999.

Obiectiv
2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea normelor şi recomandărilor privind:
(a) coordonarea cu clientul a condiţiilor privind prestarea serviciilor de audit;
(b) acţiunile auditorului ca răspuns la solicitarea clientului de a modifica condiţiile de prestare
a serviciilor în aşa mod, încât să se presupună un alt nivel (de regulă mai redus) de asigurare
(certitudine)1 .
3. Auditorul şi clientul trebuie să coordoneze condiţiile de prestare a serviciilor de
audit. Condiţiile coordonate este necesar de a le consemna în scris, de exemplu, în scrisoare de
angajament privind exercitarea auditului (în continuare scrisoare de angajament) sau în orice
altă formă potrivită de angajament, permisă de legislaţia în vigoare.
4. Prezentul standard are menirea de a ajuta auditorul în pregătirea scrisorilor de angajament
privind exercitarea auditului rapoartelor financiare. Recomandările prezentului standard sînt
aplicabile şi în cazul serviciilor conexe. În cazurile prestării altor servicii, de exemplu, consultaţii
privind fiscalitatea, contabilitatea sau managementul, este posibilă întocmirea angajamentelor
separate.
5. Auditorul poate utiliza scrisoarea de angajament în calitate de document informativ pentru
clienţii săi chiar şi în cazurile, cînd obiectivul şi sfera de aplicare a unui audit, precum şi obligaţiile
auditorului sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

Scrisoare de angajament privind exercitarea auditului


6. Atît în interesul clientului cît şi al auditorului, pentru a evita neînţelegerile în legătură cu
prestarea serviciilor de audit, se recomandă întocmirea de către auditor şi coordonarea cu clientul a
scrisorii de angajament pînă la începerea exercitării lucrărilor. Această scrisoare de angajament
confirmă documentar acceptarea de auditor (client) a prestării (primirii) serviciilor, precum şi
stabileşte obiectivul şi sfera de aplicare a auditului, limitele responsabilităţii auditorului faţă de
client şi forma documentelor de raportare privind rezultatele auditului.
Conţinutul principal
7. Forma şi conţinutul scrisorii de angajament pot varia în dependenţă de cerinţele şi
particularităţile clientului, dar, de regulă, includ:
· Obiectivul auditului rapoartelor financiare.
· Responsabilitatea conducerii pentru rapoartele financiare.
· Sfera de aplicare a auditului, inclusiv referiri la actele legislative şi normative
corespunzătoare, precum şi la standardele sau cerinţele organizaţiilor profesionale, membrii cărora
sînt auditorul sau organizaţia de audit.
· Forma documentelor de raportare sau altui tip de comunicare a rezultatelor auditului,
prezentate clientului.
· Indicaţia privind faptul că din cauza aplicării testării şi a altor limite inerente unui audit,
precum şi a limitelor inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil că
unele denaturări, chiar şi cele semnificative pot rămâne nedescoperite.
· Cerinţa accesului nelimitat la orice înregistrări, documente şi alte informaţii necesare pentru
exercitarea auditului.
· Acordul clientului cu condiţiile scrisorii de angajament.
8. Auditorul, de asemenea, poate include în scrisoarea de angajament:
· Aspecte referitoare la planificarea auditului.
· Intenţia de a primi o confirmare scrisă din partea conducerii privind declaraţiile prezentate în
legătură cu auditul.
1
De exemplu, la modificarea angajamentului privind exercitarea auditului intr-un angajament de prestare a
serviciilor conexe. Vezi de asemenea SNA 120 "Baze conceptuale ale Standardelor Naţionale de Audit".
· Descrierea altor scrisori sau rapoarte pe care auditorul intenţionează să le prezinte clientului.
· Indicatorul care constituie baza de calcul a sumei remunerării pentru servicii, şi alte condiţii
de plată.
9. Dacă este necesar, în scrisoarea de angajament pot fi incluse, de asemenea, următoarele
puncte:
· Modul de atragere a altor auditori şi experţi în procesul auditului.
· Modul de atragere a auditorilor interni şi a altui personal al clientului.
· Modul de relaţii cu auditorul predecesor (dacă acesta a fost) în cazul cînd auditorul exercită
pentru prima dată auditul rapoartelor financiare ale acestui client.
· Indicaţie privind limitarea responsabilităţii auditorului, dacă posibilitatea unei asemenea
limitări există.
· Înţelegerea referitoare la orice alte relaţii viitoare dintre auditor şi client.
Exemplu de scrisoare de angajament privind exercitarea auditului rapoartelor financiare se
prezintă în Anexă la prezentul standard.
Auditul componentelor agentului economic
10. Cînd auditorul agentului economic este şi auditorul componentelor acestuia (întreprinderii
fiice, filialei sau altei subdiviziuni), adresarea către component a unei scrisori de angajament
separate depinde de aşa factori ca:
· Cine angajează auditorul componentului.
· Necesitatea întocmirii unui raport al auditorului separat pentru componentul dat.
· Cerinţe juridice.
· Volumul lucrărilor exercitate de alţi auditori la auditul componentelor.
· Cota de participaţie a întreprinderii mamă în capitalul statutar al componentului
(întreprinderii fiice).
· Gradul de independenţă a conducerii componentului.

Audite ulterioare
11. În cazul auditelor ulterioare ale agentului economic, auditorul trebuie să ţină cont
dacă, circumstanţele cer revederea condiţiilor de prestare a serviciilor de audit, prevăzute de
scrisoarea de angajament iniţială şi dacă este necesară reinformarea clientului privind
condiţiile existente ale angajamentului.
12. Auditorul poate decide să nu adreseze o nouă scrisoare de angajament privind exercitarea
fiecărui audit ulterior. Totuşi, prezenţa următorilor factori poate condiţiona întocmirea unei scrisori
de angajament noi:
· Orice indicaţie care atestă faptul că clientul înţelege incorect obiectivul şi sfera de aplicare a
auditului.
· Orice condiţii revăzute sau speciale de prestare a serviciilor de audit .
· Schimbări recente în componenţa conducerii de vîrf, consiliului director, sau modificarea
cotelor acţionarilor (participanţilor) în capitalul statutar al clientului.
· Schimbări considerabile a naturii şi volumului afacerilor clientului.
· Cerinţe juridice.

Acceptarea modificărilor în angajamente


13. Auditorul, căruia se solicită, înainte de finalizarea prestării serviciilor de audit, să
modifice condiţiile angajamentului în aşa mod, încît să se presupună un alt nivel (de regulă
mai redus) de asigurare (certitudine), trebuie să examineze caracterul adecvat al acceptării
modificării corespunzătoare.
14. Solicitarea clientului privind modificarea de auditor a condiţiilor angajamentului poate fi
rezultat a:
· schimbării circumstanţelor, care influenţează asupra necesităţii în serviciile prestate;
· neînţelegerilor cu privire la natura auditului sau serviciilor conexe solicitate iniţial; sau
· limitărilor sferei de aplicare a auditului sau altor servicii prestate, impuse de conducere sau
determinate de alte circumstanţe.
Auditorul urmează să analizeze în mod corespunzător motivul solicitării modificării, înaintat
de conducerea clientului, în special în cazul limitărilor sferei de aplicare a auditului sau a serviciilor
conexe.
15. Modificarea circumstanţelor care influenţează asupra necesităţilor agentului economic sau
înţelegerea incorectă a naturii serviciilor de audit solicitate iniţial, de obicei, se consideră o bază
rezonabilă pentru înaintarea solicitării modificării condiţiilor angajamentului. Dimpotrivă,
solicitarea modificării nu poate fi considerată rezonabilă, dacă se dovedeşte că ea este legată de
informaţia incorectă, incompletă sau neautentică, prezentată de agentul economic.
16. Înainte de a accepta modificarea angajamentului privind exercitarea auditului rapoartelor
financiare într-un angajament privind prestarea serviciilor conexe, auditorul care efectuează auditul
în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit trebuie să ţină cont, pe lângă prevederile
paragrafelor 13-15 ale prezentului standard, de urmările juridice şi contractuale referitoare la
această modificare.
17. Dacă auditorul ajunge la concluzia că există o justificare rezonabilă pentru modificarea
condiţiilor angajamentului şi dacă lucrările de audit executate iniţial corespund cerinţelor
Standardelor Naţionale de Audit, aplicabile serviciilor prestate conform noului angajament, atunci
raportul auditorului prezentat trebuie să corespundă condiţiilor revăzute ale angajamentului. Acest
fapt înseamnă, că raportul nu trebuie să conţină o referire la:
(a) condiţiile angajamentului iniţial; sau
(b) procedurile, efectuate în corespundere cu condiţiile angajamentului iniţial, cu excepţia
cazurilor, cînd angajamentul nou reprezintă un angajament privind executarea procedurilor
convenite referitoare la informaţia financiară şi, în aşa mod, referirea asupra procedurilor efectuate
constituie o parte a raportului.
18. Dacă condiţiile angajamentului privind prestarea serviciilor se modifică, auditorul şi
clientul trebuie să convină asupra noilor condiţii.
19. Auditorul nu trebuie să accepte modificarea condiţiilor angajamentului, dacă pentru
aceasta nu există justificări suficiente. Drept exemplu poate servi situaţia, cînd auditorul nu poate
obţine în procesul auditului dovezi de audit suficiente şi adecvate privind creanţele, iar clientul
solicită ca natura serviciilor să fie modificată în examinare limitată, în scopul evitării opiniei de
audit cu menţiuni sau refuzului de a exprima opinia.
20. Dacă auditorul nu poate accepta modificarea condiţiilor angajamentului şi dacă nu i
se permite continuarea executării angajamentului iniţial, auditorul trebuie să refuze
exercitarea auditului, ţinînd cont de existenţa anumitor obligaţii contractuale sau de altă
natură, privind comunicarea altor părţi, cum ar fi consiliul director sau acţionarii, a
circumstanţelor care au determinat întreruperea prestării serviciilor.

Data intrării standardului în vigoare


21. Prezentul standard intră în vigoare pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind
perioadele începînd cu 1 ianuarie 2001. Se recomandă aplicarea anticipată.

Anexa
Exemplu de scrisoare de angajament privind
exercitarea auditului rapoartelor financiare
Exemplul scrisorii de angajament ce urmează poate fi folosit ca model, ce include
prevederile examinate in prezentul standard si poate fi modificat in corespundere cu
necesităţile si circumstanţele concrete, precum si cerinţele actelor legislative si normative.

Către Consiliul director sau reprezentantul


corespunzător al conducerii de vârf (denumirea agentului economic)
Ca răspuns la solicitarea Dvs. privind exercitarea auditului bilanţului contabil al (denumirea
agentului economic) la data de ..... si a rapoartelor corespunzătoare privind rezultatele financiare,
fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti pentru perioada de gestiune vă comunicăm
următoarele. Prin prezenta scrisoare confirmăm în mod oficial acceptarea privind exercitarea
auditului şi înţelegerea naturii serviciilor ce urmează a fi efectuate. Obiectivul auditului va consta în
exprimarea opiniei auditorului asupra rapoartelor financiare.
Auditul va fi exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Conform
cerinţelor acestor standarde auditul va fi planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării
rezonabile ca rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea,
în baza testării, a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei. Un
audit, de asemenea, cuprinde evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor
considerabile determinate de conducere, precum şi evaluarea rapoartelor financiare prezentate
luate în ansamblu.
Datorita anumitor cauze, ce includ aplicarea testării şi alte limite inerente unui audit, precum
şi limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil că unele
denaturări chiar şi cele semnificative pot rămâne nedescoperite.
Pe lângă raportul auditorului asupra rapoartelor financiare, va vom pune la dispoziţie o
scrisoare separată (scrisoare către conducere) privind neajunsurile semnificative ale sistemelor
contabil şi de control intern descoperite în procesul auditului.
Vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare,
inclusiv dezvăluirea adecvată a informaţiei, o poartă conducerea agentului economic. Aceasta
include asigurarea ţinerii adecvate a registrelor contabile şi organizării adecvate a controlului
intern, selectarea şi aplicarea politicii de contabilitate şi asigurarea integrităţii activelor agentului
economic. Reieşind din aceasta, o parte a procesului de audit constituie cerinţa către conducerea
agentului economic auditat de a confirma în scris declaraţiile, prezentate în procesul exercitării
auditului.
Sperăm să primim un sprijin deplin din partea personalului Dvs. şi că ne vor fi puse la
dispoziţie orice înregistrări, documente şi altă informaţie necesară pentru exercitarea auditului.
Remunerarea pentru servicii se va determina reieşind din timpul consumat necesar personalului
organizaţiei de audit pentru exercitarea prezentului angajament, şi cheltuielile de deplasare. Tariful
pe ora a lucrătorilor variază în funcţie de gradul de responsabilitate, experienţa şi nivelul de
pregătire profesională.
Această scrisoare de angajament va fi valabilă pentru anii viitori, în cazul când aceasta nu
va fi reziliată, modificată sau înlocuită cu alt angajament.
Vă rugăm să confirmaţi acordul privind exercitarea auditului rapoartelor financiare, să
semnaţi şi să ne returnaţi copia anexată a prezentei scrisori sau să transmiteţi observaţii
referitoare la conţinutul acesteia în decurs (termenul).

(Denumirea organizaţiei de audit)


(semnătura)
______________________
Numele şi funcţia
Data
Cu condiţiile exercitării auditului
rapoartelor financiare sînt de acord
(Denumirea agentului economic)
(semnătura)
_____________________
Numele şi funcţia
Data