GOROON W AtlPQRl PEDAGOGIA SECOLULU!

XX TRUCTURA Şl DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

-1 Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Secţia de împrumut Aceasta publicaţie trebuie returnata înainte de ultima data marcata mai jos 2 NO 2001 V. 1 7 NO 2004 V. 6 DE 2004 C. 11 OE ?001 C i 1 î /0Q5 7005 s

15/ÂLL GQRDON W. ALLPORT

au. STRUCTURA Şi DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII Tiaducere şi note de IOANA HERSENI t Să nu iling si cţiunile PINOZA

EDITURA DIDACTICA Şl PEDAGOGICĂ Bucureşti, 1991 < Traducerea s-a făcut după : Gordon W. Allport, Harvard Universitj Pattern and Grozoth in Personality Hoit, Rinehart and Winston New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London Copyright 1937, © 1961. Colecţia „Pedagogia secolului XX", iniţiată de NADIA NICOLESCU, este coordonată de dr. VIOREL NICOLESCU si MIRELA CONSTANTIN ISBN 973-30-1151-7 Redactor : Ştefan Westfried Tehnoredactor : Elena Stan Coperta colecţiei : Constantin Guluţă M-am străduit neîncetat să nu ridiculizez, să nu deplîng si nici să dispreţuiesc acţiunile umane, ci să le înţeleg. SPINOZA Prefaţa i într-un sens acest volum este revizuirea lucrării mele Personality : A Psychological Interpretation (1937), în alt sens el reprezintă o lucrare complet noua. <■*■ Ca şi volumul anterior, cel de faţă prezintă o trecere în revistă a celor mai importante rezultate ale cercetărilor despre personalitate. De asemenea, oferă o teorie pentru a coordona rezultatele acestor cercetări. Concepţia, scopul şi accentul nu s-au schimbat prea mult. Totodată, prezentul volum este incontestabil diferit. Numai eî-teva fraze şi paragrafe sîm retipărite identic. Cercetările citate aici sînt, în cea mai mare parte a lor, de dată recentă. Spre deosebire de lucrarea precedentă, cartea de faţă este destinată studenţilor care au puţine sau nici un fel de cunoştinţe de psihologie. Ediţia anterioară pleda pentru o psihologie a persoanei normale, şi integrate. Majoritatea şcolilor de gîndire existente apăreau ca fiind inadecvate, indiferent dacă susţineau teoria stimul-răspuns, psihanaliza, psihologia diferenţială,? tipologia sau analiza facto-rială. Inadecvarile exTstă îrîcainTr^e măsură considerabilă şi sînt subliniate din nou. Totuşi, în acest interval s-a produs un progres binevenit. Mulţi autori de dată recentă ni s-au alăturat pentru a susţine că psihologia nu trebuie să se mulţumească cu studierea unui om artificial, ci trebuie să descrie şi să explice omul real. în ultimii ani cîteva mişcări noî au avut o influenţă binefăcătoare — printre ele existenţialismul, fenomenologia, terapia centrată pe client şi aşa-numita psihologie a eului. Datorită acestora, unor noi cuceriri ştiinţifice şi, de asemenea, criticilor mei, sper că mi-am îmbunătăţit expunerea. Capitole noi privesc roiul factorilor culturali implicaţi în formarea personalităţii, cogniţia, eul. Am

revizuit argumentarea privitoare la autonomia funcţională. Atîtea lucruri s-au produs în domeniul învăţării, evaluării şi în „percepţia persoanei" încît am pregătit o expunere complet nouă despre aceste probleme Problema, de bază a rămas neschimbată. Această problemă, aşa cum o văd eu, este aceea de a descoperi echilibrulftadecvat între factorii comuni şi factorii morfogenetici individuali ai personalităţii. Să explic ce înţeleg prin aceasta, referindu-mă la ştiinţa biologiei. Biologia moleculară rcievăloT moi mult că substanţele vieţii sînt identice~*Ţnaiferent de_jşppcîî~~' Eli-11 ffenfele de construcţie "ale vielii"— Vegetale si anijnakT— se dovedesc uimitor de uniforme în termeni de acizi nucleici., molecule de proteine şi reacji^->enzirnati£e*s.Totuşi, o vrabie se deosebeşte de un pin, un orrfae o vra-b~Tc\iar un om este foarte diferit de alt om. Problema morfogenezet (care explică structura) devine din ce în ce mai acută pe măsură ce descoperim elementele comune de la baza vieţii. Acelaşi fenomen se produce şi în psihologie. Cu cît cercetăm mai mult şi descoperim ceea ce este uniform în natură, cu atît ex-plii area unicităţii formei si structurii întregului devine mai urgentă. Aşa cum biologia morfogenetică rămîne în urma biologiei ar ilitice şi moleculare, tot astfel psihologia morfogenetică rămîne în urma psihologiei analitice şi moleculare. -Un obiectiv important al acestui volum este să atragă atenţia asupra acestui decalaj şi asupra căilor posibile de a-1 elimina.^ — Prin urmare punem acceat pe organizarea injgrnă arnoliyelor^ trasaturilor şi a stilului personaLIn ciuda unor vii atacuri difTpar-le i "CTUicllor, stărui în credinţă'-mea că individualitatea structurată ar trebui să fie şi poate fi un dat pentru ştiinţa personalităţii. Această convingere mă face să mă opun teoriei care reduce perso-nalitatea la elementele comune constatate la toţi oamenii. "~~" Mă face, de asemenea, să mă opun modalităţii obişnuite în <iiiiiţpb FDP'Hle. care ar reduce personalitaiffla la-Q manifestare cje roluri, la relaţii interpersonale, la incidente în cadrul sistemului sorio'cUllUTliŢ Pricit de ilnpuT'tarile âr li cultura şi societatea, nu ar trecui'sa "H se-permită să eclipseze sistemul intern coerent care constituie esenţa personalităţii. Este adevărat, desigur, că personalii iţea este modelată de mediul social şi se exprimă pe sine în cadrul acestuia. Totuşi, ea este şi un sistem în sine şi merită să fie Această carte se depărtează şi într-o altă privinţă de tendinţele curente. Ea este indiferentă faţă de modelele care traduc per-sonalitafea în termeni specifici calculatoarelor uriaşe, constructelor matematice şi statistice şi ai altor simulatoare. Nu obiectez împotriva utilizării unor asemenea modele pentru cercetarea 'exploraţi vă. Prejudiciul apare numai cînd partizanii acestora pretind că abordarea lor permite evaluări „mai fundamentale" decît abordarea empiric-umanistă. De exemplu, statistica poate să ofere un, instrument valoros pentru simbolizarea unor argumente temeinice ;j dar dacă un argument nu este în mod fundamental valabil (sau lipseşte) prelucrarea statistică nu face decît să mărească confuzia, în ciuda acestor rezerve, sper şi cred că cititorul va găsi îr aceste pagini o expunere cuprinzătoare a studiilor ştiinţifice asupra personalităţii. în momentul de faţă nu avem dreptul că îngrădim sau să descurajăm nici o cale de abordare a investigaţiei naturii umane. Dogmatismul îngust este deplasat. în acelaşi timp este legitim fteniru un autor să testeze contribuţiile pe care le aduce din-tr-un punct de vedere sistematic. Prezintă aceste contribuţii, ne întrebăm, o legătură clară cu personalitatea concepută ca sistem structurat şi în dezvoltare ? Sînt deplin conştient că domeniul cel mai slab al cercetării empirice actuale este acela pe care acest volum îl subliniază în special, adică studiile asupra structurii concrete interne a unei personalităţi unice. Multe din ceea ce trebuie afirmat despre acest subiect rănim de domeniul viitorului. Şi totuşi acest lucru nu este în întregime adevărat. în majoritatea capitolelor putem să atragem atenţia asupra unor rezultate ale cercetării care vizează structura şi dezvoltarea internă şi avînd de aceea o legătură cu viaţa umană concretă, care reprezintă singurul mod în care viaţa umană este trăită. Toate lucrările de psihologia personalităţii sînt în acelaşi timp lucrări de filozofia persoanei. Nu ar putea fi altfel. Un autor care decicle-eă-^ţeorie a învăţării sau a motivaţiei g^te^raai bună decît alta, ^adoptă astfel o anumită concepţie despre* natura umană în cteiavgSTeiJ allOr concepţii. In majoritatea textelor psihologice, fî-iczOîia epte totuşi ascunsă. Numai un cititor albii o poate detecta în această privinţă, volumul de faţa este mai sincer. Ei invită pe cititor să observe consecinţele filozofice ale susţinerii unei anumite interpretări psihologice şi nu a alteia. Părerea mea este că, în ansamblu, dovezile de care dispunem nu descriu omul ca pe un robot reactiv. Ele demonstrează mai curînd o concepţie asupra omului ca fiinţă cu un potenţial unic de creştere. Mj^Qpiaiea^potentialitătiloc-"r"1111" .r"i fînt rpalJLa*t-& "^înfiptă si P^^■£L_£ÎHri n" le-1îvtelegem mai bine, ele nu pot fi puse în mişcare. Originile acestei lucrări se află în cercetările întreprinse acum patruzeci de ani. Chiar de atunci a început procesul scrierii sau revizuirii, ei. Ediţia din 1937 a fost, în general, bine primită şi poate că a ajutat la definirea ştiinţei psihologice a personalităţii. După publicarea ei multe probleme speciale mi-au reţinut atenţia. Rezultatul a fost o serie de cărţi, privite corect ca suplimente ale volumului originar : The Use of Personal Documents in Psycholo-gical Science (Utilizarea documentelor personale în ştiintiL-psiho-logiei, 1942), The Individual and his neligion [Individul si religia scŢri950), The Nature of Prejudice (Mgtyrr, ■prejudecăţi^ 1954), Becoming : Basic Considerations for a Psychology of Personality (Devenirea : criţezii^fundampnţa\e pşntru o psihologie a personali-tăţii, 1955). în plus, multe articole, din care unele au fost retipărite Tnlf-un volum de

eseuri, Personality and Social Encounter (Personalitatea şi conflictul social, 1955). în volumul de faţă am încercat să reformulez într-un mod simplificat esenţa tuturor acestor scrieri, în lumina cercetării şi teoriei psihologice contemporane. Materialul a fost prezentat de multe ori studenţilor mei. Prin interesul lor şi prin discuţii, precum şi prin participarea la experimente, studenţii au contribuit la forma şi conţinutul actual al cărţii mai mult decît ei înşişi o ştiu. De aceea le dedic lor acest volum, şi, de asemenea, studenţilor din toată lumea, care în viitor vor căuta să rezolve enigmele personalităţii umane. Pentru un ajutor special în pregătirea prezentului volum doresc să mulţumesc următoarelor persoane : Ada L. Allport, Kathe-rine F. Bruner, James H. Laue, Carol C. Seltzer, Doris C. Simpson, Ilarold E. Allport, Renato Tagiuri şi Luberta H. McCabe. Sînt în mod special îndatorat lui Theodore Newcomb, care a citit întregul manuscris şi a făcut observaţii critice valoroase şi lui Eleanor D. Sprague al cărei sfat şi ajutor practic au fost mereu indispensabile. Cambridge, Massachusetts 1 iulie 1961 G.W.A. Cuprins Prefaţă............ 7 Partea I. UN MOD DE ABORDARE A PERSONALITĂŢII ............. 13 CAPITOLUL » ^ ^^ *. _ 1. Psihologie şi individualitate..... 15 P' *jp *i^. Personalitate, caracter, temperament . . 34 jT"1ntuiţii din trecut ._....... 48 Partea a Ii-a. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ... 67 CAPITOLUL 4. Fundamentele personalităţii..... 69 X5. Principiile învăţării....... 94 J<^T Elaborarea eululj)........ 119 7. StrăîttiThconştient....... 148 8. Cultură, situaţie, rol....... 172 9. Dezvoltarea motivelor...... 202 10. Transformarea motivelor...... 224 |T—11. Cogniţie şi personalitate...... 261 -J12. Personalitatea matură...... 278 Partea a IlI-a. STRUCTURA PERSONALITĂŢII .... 311 CAPITOLUL 13. în căutarea elementelor...... 313 14. Teoria trăsăturilor comune..... 334 15. Dispoziţiile personale....... 358 16. Unitatea personalităţii.....* 377 n Partea a IV-a. EVALUAREA PERSONALITĂŢII .... 393 CAPITOLUL 17. O trecere în revistă a metodelor . . . 395 18. O ti ecere în revistă a metodelor (continuare ........... 420 ^.19. Comportamentul expresiv..... 457 Partea a V-a. ÎNŢELEGEREA PERSONALITĂŢII '. . . 491 CAPITOLUL 20. Percepţia persoanei....... 493 21. Natura înţelegerii....... 519 22. Persoana m psihologie...... 544 Indice de nume .....-■ 569 PARTEA I un mod de abordare a Personalităţii CAPITOLUL 1 Psihologie şi individualitate EREDITATE « INDIVIDUALITATE BIOCHIMICA « INDIVIDUALITATE STRUCTURATA « ŞTIINŢA ŞI UNICITATE : DILEMA m SEMNIFICAŢIA „LEGII" * SOLUŢII PROPUSE » TREI SERII DE NORME » PSIHOLOGIE DIFERENŢIALĂ « TIPURI 0 PSIHOLOGIE CLINICA * REZUMAT începem prin a compara două enunţuri : (1) „Ce personalitate interesantă are Walter'' şi (2) ,,Ce lucru interesant este personalitatea". ____ In primul enunţ îi ^Kcludjpe Sam, Jim şi Ruth ; îmi îndrept atenţia spre structura psihologică singulară carel_£aracterizează pe Walter ca individ. în cel de-al doilea enunţ îi i/icluă} pe Walter, Sam, Jim, Ruth şi pe oricare altul din lume~

Cele două enunţuri sînt polare în ceea ce priveşte sfera lor de cuprindere : un om şi milioane de oameni.^însă ambele enunţuri sînt adevărate în egală măsură. /Termenul fpersonălitam se referă atît la psihic^în-particular, cît şi la psihici-în generaL^Dacă dorim să studiem personalitatea în mod integral trebuie să ne îndreptăm rapid atenţia de la particular la general, de la persoana concretă la persoana abstractă şi invers. Acest du-te-vino este util. Ceea te aflăm despre Walter ne ajută să cunoaştem omul-în-general ; şi ceea ce ştim despre omul-în-generai este în parte aplicabil la Walter Paginile acestei cărţi conţin multe exemple de acest fel. Scopul nostru este să descoperim principiile generale ale dezvoltării, or15 gâriizării şi exprimării personalităţii, chiar atunci cînd subliniem iaptul că principala caracteristică a omului este individualitatea sa. El este o creaţie unică a forţelor naturii. Nu au existat niciodată doi oameni la fel şi nici nu vor mai exista. Să ne amintim de amprentă, chiar şi ea este unică. Toate ştiinţele, inclusiv psihologia, tind să neglijeze acest fapt fundamental al individualităţii pentru motive pe care le vom examina în continuare. Pe de altă parte, în viaţa cotidiană nu ne aflăm in pericol să uităm faptul că individualitatea este indiciul suprem al naturii umane. De-a lungul întregii noastre vieţi conştiente şi chiar în visele noastre, recunoaştem şi avem de-a face cu oameni ca indivizi separaţi, distincţi şi unici. Ştim că s-au născut şi mor în momente diferite şi că în decursul vieţii îşi manifestă structura lorspecifică, prnprip^de trăsături fizice şi mentaleT~bi nici ritf^ar putegfi altfel, atîta vreme cît ereditatea si mediii) soane sînt unice.

Mei oda de reproducere, sexuală a naturii garantează la modul superlativ un echipament genetic nou pentru fiecare muritor care se naşte. Teoretic, jumătate din ceea ce se transmite ereditar provine de la mamă şi jumătate de la tată. Să ne gîndim mai întîi la unicitatea împreunării. Un mascul distinct din peste un miliard de masculi se uneşte cu o femelă distinctă din peste un miliard de femele. Nici o altă combinaţie nu ar produce această dublă sursă, distinctă a eredităţii. -j-y Fiecare celulă somatică umană conţine 46 de cromozomi. Fiecare celulă posedă aproximativ 30 000 de j^ene~jF~nevoie de una sau mai multe gene pentru o trătialUTct muşlemta. într-un anume stadiu de dezvoltare celulele somatice suferă o „fisiune de reducere1' şi apar celule cu numai 23 de cromozomi (gârneţi), înlăturând astfel multe posibilităţi ereditare, deoarece cromozomii posedă combinaţii diferite de diverse gene. Ulterior hazardul — unul enorm — afectează şansa ca un anumit spermatozoid (din cei 300 000 000 depozitaţi în vagin în cursul actului sexual), conţinînd propriile sale variante specifice de gene, să se unească cu un ovul dat pentru a da naştere unei vieţi noi. Este absurd să presupui că doi indivizi de pe pămînt (cu excepţia numai a gemenilor mono-zigoţi, formaţi din acelaşi ovul şi acelaşi spermatozoid) pot avea o structură ereditară comună. Numărul de combinatiL^jpsib.ile de gene umane cu mutaţiile lor posibile este apreciat de Dobzhansk~\ ca fiind „cu mult mai mare decît numărul atomilor din întregul univers^ In mod evident numai o fracţiune infinitezimală de com-|b"înaţii posibile de gene este, sau chiar poate fi, realizată oriunde j în lume... Fiecare fiinj3_jjpiiariăeste^nj&n&p^ euatip__unic" ^. Pe baza acestor fapte impresionante conchidem că nu există ! două fiinţe omeneşti (cu excepţia posibilă a gemenilor monozi-goţi) care să aibă exact acelaşi potenţial de dezvoltare, mai ales dacă la toate aceste diferenţe genetice adăugăm diferenţele care se vor produce în cadrul mediului şi al experienţelor fiecărui muritor. Totuşi, revenim şi încercăm să nu uităm că genele creează pentru toţi reprezentanţii speciei Homo sapiens anumite trăsături caracteristice globale comune. Toţi au postură verticală, doi ochi şi două urechi, mîini şi picioare, sînt simetrici bilateral (mai mult sau mai puţin). Ei au aceleaşi elemente chimice în corp şi capacitatea de a simţi şi gîndi, de a vorbi şi imagina, de a-şi aminti şi a reproduce. Excepţiile sînt rare. Individualitate biochimică Ştim că glaxidelecu secreţie internă au un efect profund asupra temperamentului, asupTSTcursului creşterii, asupra motivaţiei. Variaţia lor în greutate şi mărime este mare, chiar în limite normale. Williams ne redă următoarele exemple2 : glanda pituitară tiroida paratiroidele testiculele * ovarele adrenalînele greutatea variază de la 350 la 1 100 mg ; greutatea variază de la 8 la 50 gr ; greutatea variază de la 50 la 300 mg ; numărul lobilor variază de la 2 la 12 ; greutatea variază de la 10 la 45 gr ; greutatea variază de la 2 la 10 gr ; conţin (la naştere) 30 000—400 000 de ovule ; ' greutatea variază de la 7 la 20 gr ; va- riaţie de 10 cute în stratul cortexului. Factorul de variaţie nu se limitează la glande. Normele metabolice _ale indivizilor fluctuează mult, ca şi reacţia lor la droguri,

cît şi la trăsături mai grosiere"4. Unii indivizi au nervul sciatic atît de încastrat încît e bine apărat. corticale şi motivaţionale. Morfologia sistemului nervos nu este mai puţin variabilă. ştiinţa studiază în primul rînd ritmul pulsului meu în comparaţie cu al dumneavoastră. Individualitate structurată Astfel. Dunn şi Dobzhansky adaugă : „Biologul trebuie să susţină unicitatea" absolută a fiecărui individ uman. emoţiile mele. 2 R. Mulţi oameni au. L. precum şi intensitatea şi direcţia diferitelor motive se vor distribui într-o largă varietate. Studii bine cunoscute despre sexualitate indică o variaţie în intensitatea şi expresia impulsului 3 R J. anatomice. sexual* care surprinde pe acei care au crezut că uniformitatea prevalează în acest domeniu al motivaţiei6. construit din diverse subsisteme. 11 la 30 părţi . ba chiar fiecare funcţie psihologică cunoscută să varieze foarte mult. cititorul nu va reuşi să sesizeze esenţa acestei cărţi. temperamentul meu. Rev. 17 2 — Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. trei serii de nervi splanhnici în loc de două . frecvenţa pulsului. Să ne gîndim un moment la implicaţiile acestei variaţii foarte mari a individualităţii pentru terapie — fie chirurgicală. 4 K. Dobzhansky. 1 a prezentat iritaţia pielii cînd s-a utilizat o soluţie de o parte la 100 000 . Ereditatea mea. 1947. Penguin. fiecare persoană individuală deviază în mii de feluri de la omul mediu ipotetic. 5 au reacţionat la 10 părţi .1 T. Columbia Univ. 'Cambridge. Timp de 12 ani Dearborn şi Rothney au măsurat anual ritmul de creştere al unui număr de peste 3 000 de copii. Williams. După ce a examinat această problemă. 1956. aflate la îndemînă. arată că indivizii încep viaţa cu creiere care diferă enorm între ele ca structură . Terapeutul nu poate urma cu succes numai metodele empirice. of Texas Press. F. biografia culturală şi imaginaţia sînt cele care sînt unite laolaltă într-o funcţionare. 115. de asemenea. Deşi toţi copiii creşteau şi majoritatea prezentau un puseu preadolescent în ritmul creşterii. Acest lucru este de extremă importanţă — şi pînă cînd nu e înţeles. M. capacitatea creierului. Goethe a exclamat : „Natura pare să fi mizat totul pe individualitate"7. in timp ce la alţii este relativ expus. SciArt. Nu există o relaţie directă între plămînii dumneavoastră şi plămînii mei. Dar individualitatea sa nu este suma tuturor acestor deviaţii separate. ~ De aceea sînt cu totul împotriva unui punct de vedere cart este curent în psihologie. p. Cu un asemenea evantai de variabilitate genetică. Heredity. 265 consumul de apă.". După ce a examinat problema pe care o discutăm. Dunn. ele alcătuiesc un sistem. medicală sau psihologică. cît şi cea microscopică a creierului dezvăluie mari diferenţe. structurile nervilor faciali sînt aproape tot atît de diferite ca şi sistemul de rîuri de pe diferite continente. emoţiile mele ca diferite de ale dumneavoastră. calciu. nevoia de potasiu. S. Dar plămînii mei influenţează metabolismul meu cortical şi la fel ai dumneavoastră. mărimea şi dispoziţia neuronilor. race and society. 1956. C. H e r r i c k. la boală variază foarte mult. nervoase.. 325—334. J. W. Aceste necesităţi chimice pot fi comparate cu ale dumneavoastră. The biological basis of human freedom. Să luăm pentru o clipă plămînii — ai dumneavoastră şi ai mei. p. iod şi amino-acizi. dar ele nu au o relaţie organică de funcţionare cu necesităţile dumneavoastră. de-a lungul întregului peisaj uman. Univ. Atît anatomia macro. diferenţă care se referă atît Ia numărul. Austin. Dobzhansky. înălţimea mea ca deviantă de la normă . 5 W. 1941. experienţa mea primară. variabile .'New York. 1946. totuşi indicii difereau atît de mult de la un copil la altul încît autorii conchid că „nu s-au constatat două cazuri care să aibă exact aceeaşi schemă de dezvoltare"5. Press. Wilcy. într-un experiment s-a testat cântitatea^de clorură de mercur necesară pentru a produce lrTtiţră~pielîi^ L)m~~35 de~ subiecţi. la aceeaşi dietă un marinar face scorbut datorită carenţei de vitamina C şi altul nu. Lashlc y. [Eysencî^ îl declară după . Vezi şi C. Structural variation in the nervous systcm in rela-iion to behavior. cit şi pentru democraţie". Cam 15Vo din oameni nu au traiecte directe de nervi piramidali în măduva spinării. Unii indivizi par predestinaţi să considere viaţa drept o povară chinuitoare . Nimeni nu este normal (în sensul mediei) cu excepţia cîtorva atribute. The evolution of human naturc. Formele personale de inteligenţă. 54. New York. Biochemical individuality. J. Predicting the child's development. nici între metabolismul dumneavoastră cortical şi al meu. 46. Biochemical individuality. individuală . p. emoţiile. în „Psychol. Wiley. Nevoia mea de potasiu interacţionează cu nevoia mea de sodiu. structurală şi biochimică ne putem aştepta ca" temperamentul şi motivaţia.ca şi efectele deprivării diToxîgen şi capacitatea de a gusta diferite substanţe. Susceptibilitatea. Rothney. T. pentru alţii ea poate fi la fel de ameţitoare ca şampania. ea studiază arareori înălţimea mej^^pulsul meu. Cerinţele de vitamine sînt. New York. . 1956. în mod obişnuit. 1956. Williams. memoria. Evident că e sigur să spui că nimeni nu se încadrează în valoarea medie prin toate capacităţile sale endocrine. Mass. Aceeaşi afirmaţie tradusă în termeni metafizici şi politici este fundamentală atît pentru etică. 4 nu au reacţionat la nici una din concentraţiile încercate3. D e a r b o r n şi J. Lashley scrie : „chiar dovezile limitate. New York. ca implicate într-o structură cu valori mteracţionale. sodiu. p 110.. Din nefericire. 56.

New York. derivă din tSea — idee (ceea ce este văzut. Să luăm numai două universale şi să vedem cum se realizează aceasta : Individ John Henry Calitatea A Inteligenţă 900/0 ' 10o/0 Calitatea B Dominanţă 10% 90o/0 Ni se spune că John este un individ foarte inteligent. Individualitatea nu poate fi studiată de ştiinţă. Este interesat de unele trăsături. dar combinaţia lor se îndreaptă spre unicitate. Worterbuch cler philosophischen Begriffe. Adică. Persoana este considerată numai ca . 19 pentru omul de ştiinţă individul unic este numai punctul de inter-'şecţie al unui număr de variabile cantitative8. p. Termenul nomotetic vine din uojxoGsTixbs — nomothotikos (promulgarea legii). A. Strassburg. Sexual behavior in the human female. O moleculă de apă şi una de peroxid au aceleaşi elemente universale — hidrogen şi oxigen . 1953. Eisler. Atunci problema individualităţii nu este modul în care se compară inteligenţa . Henry este prost. Sexual behavior in the human rnale. 8 H. care determină adaptarea sa unică la mediu". Geschichte und Naturwissenschaft. Pînă aici toate bune. El este interesat numai de dimensiuni separate prin care poate să compare multe persoane. ^ntrucît ea este un fenomen universal. fărtr*nici o structură internă. London. Originea sa se află în grecescul ţSioş (care înseamnă propriul. dar azi sînt larg răspîndiţi. Kinsey et al. un fapt. S-a spus că ştiinţa se ocupă numai de legi generale. ştiinţa este o disciplină nomotetică. ale căror metode nu sînt nomotetice (nu caută legi universale). dar nu-1 interesează modul în care introversiunea dumneavoastră inter-acţionează cu alte trăsături ale dumneavoastră. în aşa fel încît nu estei predictibilă pornind de la universale. care.cum urmează : 6 A. că acceptăm această dogmă privind scopul şi limitele ştiinţei va trebui să abandonăm persoana ca persoană. 1952. Nu trebuie confundat cu ideografia. idiosincrazie. C. iar nu o poate studia corect dacă nu cercetează individualitatea structurării ! Aceasta este dilema. Că ştiinţa înclină spre universal şi nu spre parti-[cular este. Methuen. cu planurile vieţii dumneavoastră. ştiinţa îl consideră un impediment. intelectului şi fizicului unei persoane. afirmaţia însăşi induce în eroare. Este interesat de inimi (a dumneavoastră şi a mea) sau de plă-mîni (ai dumneavoastră şi ai mei) dar nu de interacţiunea reciprocă a inimii mele cu plămînii mei sau a inimii dumneavoastră cu plamînii dumneavoastră. ci idiogra-fiee. dar dominant. Ştiinţă şi unicitate : dilema E uşor de văzut însă că sîntem în faţa unui impas. p. Incercaţi-le pe părul dumneavoastră şi veţi vedea. 2. Aceeaşi rădăcină se găseşte la idiom. Windelband. omul de ştiinţă nu este interesat cîtuşi de puţin de sistemul personalităţii. p. Philadelphia. Berlin. ed. temperamentului. Dar nu poate calitatea A să interacţioneze cu calitatea B în aşa fel încît să se formeze un nou element ? Nu poate fi John un discipol inteligent. Totuşi. a IlI-a. (Individul. Dar întrucât el este unic. deşi se găseşte numai în forme individuale. Ea afirmă că toţi oamenii sînt alcătuiţi din aceleaşi calităţi (universale). 1948 . Totuşi.. specificul). 18. 1953. C. Saunders. introversiunea) ale dumneavoastră şi ale mele . J. de asemenea. că particularul este ceea ce este în virtutea faptului că este o combinaţie complexă de universale ? Chiar dacă ignorăm faptul că expresia „combinaţie complexă" presupune problema la care ne referim. Saunders. Atragem atenţia cititorului asupra ortografiei termenului idiografic. Că individul este un sistem al unicităţii structu-jrate este un fapt. 9 Aceşti termeni au fost iniţial stabiliţi de W. ele diferă numai cantitativ (H2O şi H2O2). Henry un agresor stupid ? Şi specificul conduitei lor va fi ulterior modificat de alte calităţi care le aparţin. este o organizare unică şi cu consistenţă internă a unor procese fizice şi mentale. orice altceva ar mai putea fi. cu valorile dumneavoastră. Conform acestei viziuni. Kinsey et âl. The scientific study of personality. Mittler.. de preferinţă universale. dar o mică diferenţă cantitativă duce la produse total neasemănătoare... E greu de înţeles cum poate autorul să împace această concepţie a individualului cu propria sa definiţie a personalităţii ca „organizarea mai mult sau mai puţin stabilă şi durabilă a caracterului. ştiinţa trebuie să o studieze. 1904 şi R. ca unii oameni de ştiinţă. o formă). nu sîntem [încă descurajaţi. ca şi ideologie. ci numai de istorie.9^ Chiar şi scolastica medievală a perceput problema şi a declarat Scientia non est individuorum.punct de intersecţie". Ce semnifică această afirmaţie ? Exprimă faptul că savantul nu se interesează de interdependenţa reciprocă a subsistemelor din cadrul sistemului total al personalităţii. 1904'. E y s e n c k. 7 Afirmaţia Sie scheint alles auf Individualităt angelegt cu haben apare în fragmentul intitulat Die Natur. Heitz. ci numai de dimensiunile comune. 512. Macmillan. The structure of human personality. Nu pot fi de acord cu acest punct de vedere. Putem să nu spunem.(de exemplu. dar obedient. 20 Di. coerenţă sau viaţă. artă sau biografie. Philadelphia. personalitatea însăşi este |n fenomen universal.

aşa cum pare probabil. biografia pot s-o facă. Green. Bailey. de asemenea. comportamentul fiecărui individ are propriile sale legi. şi de aceea cu valoare de lege. Desigur că soluţia cea mai clară este aceea de a declara că generalitatea aparţine ştiinţei. în felul acesta conchidem că nu trebuie să fim speriaţi de definiţiile înguste ale „legii" sau. ştiinţa este. mulţi autori sensibili au remarcat această dilemă ce ţine de raportul dintre ştiinţă — unicitate. numai pentru că aţi ajuns să cunoaşteţi acele regularităţi din viaţa sa care sînt raportabile la legg^ Nu aveţi nevoie de cunoaşterea naturii umane în generai pentru a face acest lucru. Cu mult înainte ca metoda ştiinţelor naturii să atingă poziţia sa predominantă. A. 1960. sînt legi care evidenţîaza modul în care se produce unicitatea. 716. dată fiind structura internă a persoanei pentru care cuvintele respective au avut rezonanţă. Ce va spune statisticianul ? Că acest fapt „se datorează hazardului" sau că acest eveniment nu este „semnificativ statistic" ? Un asemenea răspuns ar fi absurd. 11 S. II. Măsurătorile sale cu semnificaţie statistică sînt raportabile la o populaţie mare de indivizi. Şi presupuneţi. nu stabilea limite . Aceasta din urmă ar lucra. Longmans. London. „numai un accesoriu al înţelepciunii"10. cealaltă poziţiei idiografice. Boston. Beacon. Murray et al. AII port. Psihologia personalităţii ar face bine să admită această afirmaţie ca prima sa lege. biografia. în al treilea rînd. Principiile generale ale geneticii. Vezi şi G. dar este în întregime legată de lege — adică este un eveniment inevitabil. în al doilea rînd. ci modul în care inteligenţa lui John •este legată de dominanţa sa. şi parţial să controlaţi. W. literatura şi poate nu s-ar deosebi de ele. Psihologia este o disciplină tînără şi în mod ideal ar trebui să tindă spre stapînirea desăvîrşită a fenomenelor. puteţi şti foarte bine de ce se comportă aşa cum se comportă şi. semnifica pur şi simplu cunoaştere: Soluţii propuse După cum este de aşteptat. 23 O altă soluţie este să te declari în favoarea a două psihologii separate şi distincte — una devotată poziţiei nomotetice. i. de exemplu. Ştiinţa este neîndurătoare în ceea ce priveşte excluderea particularităţilor. tinde să favorizeze pe cele dinţii şi să le neglijeze pe celelalte. Presupuneţi că un grup de o sută de delincvenţi dintr-o închisoare aud pe directorul închisorii spunînd aceste cuvinte : „Viaţa voastră în închisoare este "o pregătire pentru întoarcerea în societate". Psihologii statisticieni ar spune că este o lege ca acest îndemn pios să nu aibă efect. căci el ridică problema regularităţilor statistice în raport cu regularităţile legice ale unei persoane individuale. în această privinţă. Şi într-un anume sens au dreptate. Prin însăşi natura sa. Este prematur a o circumscrie exclusiv la un mod nomotetic de gîndire. cu psihologia vîslind pe urmele sale. cap. atribuind ^psihologia . în primul rînd. cît şi concrete. Totuşi. nU numai ceea ce este convenabil sau tradiţional. Nu trebuie să studiem fiecare existenţă pentru a descoperi regularităţile legice ale vieţii. O asemenea opinie a avut Samuel Bailey care acum un secol critica psihologia pentru că acorda aproape în întregime atenţie la ceea ce este „comun omenirii" şi pentru că se interesa de caracterul individual „numai în mod incidental şi pe scurt — prea pe scurt pentru importanţa subiectului"11.. de conştiinţa sa şi • de restul personalităţii sale. Personality a problem for science or for art ?. O asemenea soluţie este acceptată de mulţi savanţi şi probabil de toţi umaniştii. 10 H. in cazul cel mai bun. această propunere reprezintă o soluţie disperată. Acesta nu prescria o metodă. °xford. Mulţi scriitori germani au favorizat această opinie. ştiinţa nu poate face niciodată dreptate individualului intact — numai drama. atît abstracte. 1855—1958. puteţi să prevedeţi. o afirmaţie universal adevărată. exista un înţeles străvechi al termenului scientia. New York. 1938. că 99 de deţinuţi rîd pe tăcute de banalitatea acestor cuvinte şi imediat le uită. Această propunere vizează de fapt admiterea unor limite ale ştiinţei. aşa cum am spus. Este datoria ştiinţei să explice ceea ce este. poezia. Ştiinţa nomotetică. desigur. Dacă aveţi un prieten apropiat. Trebuie să păstrăni individul în cadrul ştiinţei. 21 Semnificaţia „legii" Ştiinţa convenţională este zdruncinată deoarece nu poate vedea modul în care organizarea internă a particularului se poate insera în cercetarea nomotetică a legilor generale. Explorations in personality. Dar presupuneţi că pentru un singur om se întîmplă ca la aceste cuvinte să „sune un clppoţel" şi să-1 îndrepte pe calea unei transformări adevărate. iar individualitatea artei. în consecinţă. mînă în mînă cu istoria. Dar cîteva idei pot fi aici de ajutor. de valorile sale. putem căuta plini de speranţă printre multele principii generale ale biologiei şi psihologiei dinamice acele procese care generează unicitatea. 265. comportamentul său în viitor. Chestiunea e că în acest caz există o relaţie cau22 zala importantă.sau dominanţa lui John cu aceleaşi calităţi abstrase de la alţi oameni. în Personality and social encounter. de definiţiile înguste ale ştiinţei. p. este aceea că structurile personale ale individualităţii sînt unice. Letters on the philosophy of ihe human mină. nu la un singur caz. „Sistemul intern" este cel care răstoarnă ştiinţa convenţională a universalelor. Acest ultim punct este important. Poate fi o întîmplare rară (chiar unică).

Le caractere dans la sânte et dans La maladie. sau de le\>ţie de 1j fiinţa umană medie. Kluckhohn şi Murray pun problema în modul următor :14 12 Acest punct de vedere este prezentat de E. Norme individuale Idiodinamică Psihologia personalităţii h-cura 1 Trei serii de norme utilizate în psihologia personalităţii Fiecare om e*-ţe în anumite privmţe : a. Propria mea poziţie privind această soluţie poate fi enunţată pe scurt. spun ei. VI.„elementelor". „dar înţelegem oamenii" (în individualitatea lor structurată)12. 14 C. nu în comparaţie cu englezi sau chi-2zi Dacă CI. un baptist in-ansigent f. Alean. p. M. Pînă aici toate bune. într-un sens. care cu mulţi uni îrrurmă a scris că ştiinţa caracterului „nu poate proceda prin generalităţi.nomoteţică ştiinţelor naturii (Naturwissenscliajten) şi • psihologia idiografică ştiinţelor spiritului (Gelsteswissenschaften). aşa cum face psihologia. per--'jitiiea lui Sam este o rjrobjernă de conformitate cu. „Noi explicăvi natura (prin analiză sau lege)".E greu de . sau sub medie în ceea ce riveşte o anumită însuşire. . Norme de grup. 24 Psihologie gpnsrala pshcrfiiicâ Psjhdfizîdoşie psihobiologje. Niemeyer. individul reprezintă în natură o ordine legică. c. ca toţi ceilalţi oameni (norme universale) . b ca unii oameni (norme de grup) . nici prin individualităţi. sau că are un coeficient de înteli-snţă de 110. din fiecare generalizare despre natura umană. H. In ir. Normele de grup sînt importante în special cînd spunem că i reprezintă ceva tipic : un om de afaceri tipic. 1953. Putnam.să nu difere irte mult de majoritatea membrilor grupului căruia îi aparţine iti cu care este comparat. A. Asemenea afirmaţii semnifică ţptul că Sam posedă un grup de calităţi^ care-1 fac. putem spune că Sam este iviant în cadrul propriului său grup : el nu este un doctor sau un rmier tipic. Norme de grup Ştiinţe socioculturale. "un tip maniaco-depresiv. Trebuie să utilizăm toate căile de abordare în dezvoltarea ştiinţei psihologiei personalităţii. Sînt de acord cu psihiatrul francez Azam. adevărat că psihologia perso-aliiăţii utilizează toate aceste norme precum indică figura 1. ca nici un alt om (norme idiosincratice). Dar această dis-icţie nu trebuie să ne tulbure: remarcăm numai în trecere cu jrrnele universale. probabil teste naţional americane.|| \m\r abruptă. Nu avem nici un motiv pentru care să nu învăţăm. P1 g o r s. al lui Sam este de 110. un irrtefectual. Murray. Dacă SarrT'este american e mai probabil că-1 vom judeca comparaţie cu alţi americani. . Paris. aşa cum face arta. Per-sonality in nature. D. 13 E. un tip loriiv sau un om din sud tipic. sau veselă. H. Se linei dor. se atenuează grin normele de grup. Sau. society and culture. Bergson. normele universale sînt grea atins. New york. invers.c. sau deasupra. Am putea spune. p. cu metoda „intuiţiei" care ne dă posibilitatea să unim aspectele înrudite ale unei persoane în sensul dezvoltării lor continue.serii de norme Cum cunoaştem o persoană ? Parţial pentru că îi comparăm caracteristicile cu trei serii de standarde (norme).nd vom lua m considerare o capcană pe care ea o conţine |entru cel imprudent. 53. Vom reveni asupra acestei probleme în capitolul 21. totuşi. După cum am văzut. 1912.. o comparăm cu populaţia generală de fiinţe umane care am cunoscut-o (sau măsurat-o). Trei . Typcs of men. Strict vorbind. a doua o psihologie a „structurii". Norme universale. în mod esenţial aceeaşi distincţie este susţinută şi de Bergson. New York. Prima este o psihologie a . 1887. Cînd spunem că o persoană este înaltă sau Ite. Inlroduction to metaphysic. El pune puternic în opoziţie metoda analizei prin care imobilizăm anumite relaţii elementare şi ignorăm fluxul sau continuitatea vieţii. Remarcăm că Sam se sila valoarea medie. by P. In acelaşi timp trebuie să fim atenţi la conceptele şi metodele care ne dau posibilitatea să înţelegem individualitatea structurată. Prima" utilizează metoda analizei şi a explicaţiei cauzale. transl. Separarea psihologiei în două ramuri opuse . Nu am examinat încă toate soluţiile dilemei ştiinţă-unicitate Să privim mai îndeaproape cîteva sugestii suplimentare. considerăm în mod real că se situează puţin peste media grupului care a fost examinat cu in mite ve^te. a doua metoda „înţelegerii (Verstehen). sau energică. Halle. Este. Azam. Kluckhohn. Ea ocupă o poziţie intermediară"13.p. dacă putem. 1928. S p r a n g e r. Această afirmaţie este adevărată şi utilă pînă la un punct.. Knopf.

Desigur că Sam are multe atribute caracteristice ale speciei umane şi multe care seamănă cu ale confraţilor săi culturali : dar el le împleteşte pe toate într-un sistem specific unic. Trăsăturile sale proprii. 16 Un important volum deschizător de drumuri a fost W. în primul rînd. Vor exista puţine profiluri sau niciunul exact la fel cu profilul lui Sam. ci „ocupă o poziţie intermediară". pentru variabilele menţionate mai sus. Normele individuale ne conduc din nou înapoi la concepţia ştiinţei idiografice. ci numai unul. dar nu foarte aproape de scopul nostru — individualitatea. în cazul lui Sam. ed. cum se arată în figura 1. Această abordare ar putea implica în mod eronat faptul că individul ca atare este numai o mină de indiosin-crazii reziduale şi poate neglijabile. trebuie să ne ferim de o capcană. Stern. Die differentielle Psychologie. Deşi acceptăm formula celor trei serii de norme. spunem : „Nu-i stă în fire". Cînd cunoaştem rezultatele putem să le reprezentăm într-un profil (sau într-o psihogramă). Figura 2 ilustrează procedeul. indiv. Cu ajutorul acestuia îl putem sfătui şi informa . îl putem îndruma spre un anume post dacă rezultatele corespund cerinţelor noastre.16 De fapt. fapt pe care bateria de teste îl omite. a IlI-a. Mâcmillan. un rest rămas după ce am explicat cea mai mare parte a comportamentului său în funcţie de norme universale sau de grup. Dacă. Metoda are limite notabile. tendinţa nevrotică. Remarcăm că normele universale şi de grup constituie preocuparea ştiinţei nomotetice. în ultimul rînd şi tot timpul. Leipzig. ttp fixăm propriile noastre anticipări în ceea ce-1 priveşte. Argumentul nostru. structura sa personală de interese. Differential psychology. Psihologie diferenţială Psihologia diferenţială este un alt nume pentru psihologia diferenţelor umane. 1958. în „J. este acela că psihologia personalităţii nu poate proceda numai prin generalităţi sau numai prin individualităţi. inteligenţa mecanică. Sam poate avea o trăsătură personală cardinală care să nu fie înregistrată deloc — poate el este mai întîi de toate un chirurg prin predilecţie şi aptitudine. îi observăm forţele şi slăbiciunile. nu aflăm nimic despre Sam care să nu fi fost anterior ales de investigator pentru testare. noi folosim norme de grup pentru a-i aprecia propria natură. Este util să ştim unde se situează Sam sau Jane în relaţie cu normele de grup astfel obţinute. „Cît îi este de caracteristic" . Barth. Să presupunem că la o mie de oameni s-a testat acuitatea auditivă. ed. Una din calităţile acestei abordări este aceea că centrează atenţia asupra lui Sam în relaţie cu o populaţie extinsă. Dar fie că este asemănător sau nu cu ceilalţi din grupul său. mulţi psihologi ar considera această disciplină ca fiind coextensivă cu psihologia personalităţii. O altă limită principală este faptul că un profil nu ne spune nimic despre organizarea calităţilor în discuţie. New York. Psycttol. un fapt principal al naturii umane. Profil reprezentativ pentru Sam resul pentru ştiinţă (sau alte dimensiuni măsurabile). După ce ne-aim familiarizat cu Sacri. Anastasi. Ea a apărut la începutul acestui secol şi încă înfloreşte. un act se potriveşte cu aşteptările noastre spunem. inteljS. organizarea personalităţii sale constituie un standard pentru apreciere. a IlI-a. 1958. Rosenzweig. Organizarea vieţii individuale este în primul rînd. Un reprezentant modern este A. Un profil ne aduce aproape. Lucrurile stau altfel. 3—21. dominanţa.crezut că el este învă25 ţător". Cum interacţio-nează dominanţa lui Sam cu interesul său pentru ştiinţă ? Care este structura care rezultă din faptul de a avea un interes pronunţat pentru ştiinţă dar nu şi o inteligenţă mecanică puternică care să-1 sprijine ? îl face . Individualitatea nu este un sac de zdrenţe aruncate după ce ştiinţele nomotetice au spus ce au avut de spus. 14. The place of the indiv. Rosenzweig a utilizat în studiul acestei structuri personale termenul de idiodinamică1^.". dacă nu. 26 Aouitate Inteligenţa Dominanţi Tendinţd <nmrts ptnUnt auditivi mecanica nevrotici ştiinţă Figura 2. Norme individuale. Personalitatea sa nu conţine trei sisteme. 1921.dual and of idiodynamics in psychology : a dialogue. sau „Azi nu e el însuşi".

Aceasta este o tipologie validă dacă cineva se interesează de periuţele de dinţi. de asemenea. Toulouse admite nenorocit că geniul lui Poincare era. El preconizează o clasificare mai limitată şi mai discriminatorie a naturii umane. imaginaţie auditivă superioară. Spunem că o persoana este liberală. Aceasta este. deoarece ele exprimă numai ceea ce 27 este „comun unui imbecil şi lui Aristoteî"17. Astfel de propuneri clasificatorii şi multe altele au fost făcute H speranţa unei categorisiri largi şi valide a fiinţelor umane. El a constatat că Poincare avea un volum al memoriei de 11 unităţi. Toulouse. tipurile sînt . De aceea el 1-a testat pe Poincare pentru a stabili deviaţiile de la medie în scopul de a descoperi secretul geniului său. cît şi de extroversiune. un experimen-talist francez. nu susţin nimic mai mult decît că anumiţi oameni se aseamănă cu alţii într-o anumită privinţă. că aparţine tipului anal sau tipului oral sau tipului ge-Htal. dar nu vînătoarea. era obsedat de munca sa şi aşa mai departe. în mod similar. totuşi. care se opreşte la jumătatea drumului şi nimic mai mult. nereuşind totuşi să surprindem structura sa internă unică de organizare. El a spus că nu a fost satisfăcut de normele universale. fizic şi mental. indivizii) ■re altul. Prietenul nostru Sam. Doctrinele tipologice. 2) utilizează una care e concavă.sesc un tip de periuţe de dinţi sînt şi introvertiţi. ca şi psihologul diferenţialist este nesatisfăcut de „ceea ce este comun unui imbecil şi lui Aristoteî". a încercat metoda psihogramej cu faimosul matematician Henri Poincare. Paris. dormea prost. tipul. o tipologie validă dacă cineva se interesează de extroversiune şi introversiune. ca şi psihologia diferenţială. e beatnik.- Figura 3. Dar fie că baza clasificării este largă sau îngustă. Toulouse. Flammario. alteori aîta. care este o persoană. există oameni extrovertiţi. oarecum în mod provocator. absent din profilul său psihologic. Pe cînd psihologia diferenţială era la începuturi. 3) utilizează una dreaptă şi 4) nu utilizează deloc — şi. Să numim cîteva la întîmplare. introvertiţi şi de ambele tipuri. mixt. Problema este că psiho-grama nu poate să sintetizeze. Urmărindu-i eforturile. | Ea nu poate decît să înşire mărgele Tipuri Tipologia. Cineva poate spune pe drept că există patru tipuri de oameni. Există atît de multe criterii după care putem clasifica oamenii. Fie-Kre indică o grupare (sindrom) de atribute care de obicei (dar nu întotdeauna) coexistă. multe teorii tipologice urmăresc adîncimea şi extensiunea. dar Organizarea lipseşte". care utilizează uneori o formă. Henri Poincare. ar trebui să fie clasificat în două tipuri. Desigur. că este apolinică. că are o personalitate banală. este o abordare limitată a individualităţii. că este autoritară. 1910. Schema nu mai funcţionează pentru că nu toţi cei care folo.această opoziţie o persoană nefericită şi în conflict. sau cerebrotonică. Un tipolog. încît vom constata cu uşurinţă că lam situat pe Sam în sute de tipuri posibile. cei care 1) utilizează periuţă de dinţi convexă. sau narcisistă. desigur. 28 ' ©. Dar presupuneţi că sînteţi interesaţi atît de periuţa de dinţi utilizată. sau un ajutor administrativ mulţumit al vreunui inginer ? Despre toate profilurile putem spune „Trăsăturile sînt acolo. îi plăcea muzica. Tipologie versus individualitate (Elipsele cu linie întreruptă semnifică tipurile . orientată 17 E. cercurile cu linie continuă.

Tipurile ideale sînt. Astfel. Galanter. Se eman. centre de asistenţă socială. Presupuneţi că vreţi să alegeţi un coleg de cameră sau o soţie ori un soţ. Asemenea scheme comprehensive îşi au probabil utilitatea lor. sau numai să alegeţi un dar potrivit pentru ziua de naştere a mamei dumneavoastră. Meehl." 3952.ftează oralitatea cu autoritarismul său ? "Ku ştim. Ei lucrează în spitale. Tipurile ideale nu au fost elaborate prin studiul exact al oamenilor concreţi. mai ales în studiul „caracterului naţional". un creştin sau un personaj ideal cu consistenţă teoretică. au de-a face cu indivizi singulari. Unii oameni. Şi acest fapt ne poate fi de ajutor cînd ajungem la evaluarea personalităţii. Tipologiile sînt ^■tnode şi seducătoare. dar Sam ca inBirid rărnîne necaracterizat. 19 Un antagonism vehement faţă de poziţia idiografică (pur clinică) este exprimat de mulţi autori. ca şi alţi indivizi A. desigur. printre care W. op. E. dar situaţia este mult mai complexă. fără să presupunem că în realitate există vreun reprezentant perfect al tipului respectiv. a revenit asupra rezultatelor unor cercetări utilizînd atît date statistice '(scoruri pe scale obţi■ nute prin metoda psihologiei diferenţiale). P. în aproximativ jumătate din studii cele două metode au avut succes aproape în mod egal . Fiecare clasificare este corectă. în felul acesta thulte domenii ale vieţii sale nu sînt explicate. închisori. 29 înainte de a părăsi acest subiect. Dar tipurile ideale sînt inventate în bibliotecă şi nu în laborator. vom atrage atenţia asupra unei forme speciale de doctrină tipologică. 30 Procesul de ponderare a rezultatelor fragmentare. Mulţi psihologi clinicieni nu depăşesc stadiul psihologiei diferenţiale. în prevederea delincventei şi chiar în predicţia fericirii în căsătorie. Cum interacţio-.■suficiente pentru a zugrăvi individul în totalitate. Ele sînt derivate prin metode raţionale şi nu empirice. El este redus la o simplă aglomerare de procente.19 în acest caz e clar că psihologii „ştiinţifici" au multe probleme. fabrici. Din păcate nu ştim încă în ce mod şi cît de bine îndeplinim această sarcină. de sintetizare a ceea ce se ^Rioaşte pentru a descoperi structura personală este extrem de complex. un om de afaceri american. Dar el poate fi clasificat şi împreună cu persoanele O. Sam se potriveşte tipului autoritar. el poate să transmită rezultatele sale unui psihiatru. Dacă psihologul clinician lucrează într-un spital de psihiatrie. 18 Spranger. dar nici una nu a fost inventată vreodată Pentru a explica individul în totalitate. cît şi predicţii idio-grafice („intuitive") ale comportamentului. în opoziţie cu toate celelalte tipuri de psihologi care sînt nomotetici ? Acest lucru este parţial adevărat. 59. şi nici chiar cunoştinţele despre normele de grup. biserici şi armată. fiziologice. fără a fi însă corelate reciproc B cadrul cîmpului organic al propriei sale naturi. Psihologie clinică Mulţi psihologi lucrează astăzi în „domeniul clinic". Ei testează şi transformă rezultatele într-un profil. estetică sau politică. (Calităţile sale au fost corelate cu ca-Ităţile similare ale altor în-erivîzi. în termenii lui Spranger. ca şi medicii. 285 . se apropie în diverse grade de tipul ideal. cit.20 Există acum teste şi scale accesibile care s-au bucurat de un oarecare succes în ceea ce priveşte predicţia reuşitei sau eşecului în colegiu. care încercă să le potrivească în tabloul clinic. Această concepţie scapă criticii noastre. pentru că ea nu intenţionează să cuprindă persoane reale. Nu rezultă oare de aici că soluţia dilemei noastre despre unicitate este simplă ? Nu este psihologul clinician un specialist idio-grafic. modul de predicţie (no-motetic) statistic era superior. Le-ar plăcea să considere că înţelegerea idiografică nu este mai bună decît rezultatele obţinute prin date statistice (adică prin referire la normele universale sau de grup). Să luăm un exemplu din domeniul delincventei. Figura 3 prezintă dilema. Cunoştinţele dumneavoastră despre omenire în general nu vă vor ajuta prea mult. simple „scheme de com-prehensibilitate"18. Unii autori susţin utilizarea tipurilor ideale. un John Bull. în „Psychol. în cealaltă jumătate. de exemplu. I şi D. dacă îl considerăm în raport cu sindromul freudian al trăsăturilor „orale". Objectivity in systematic and „idiodynamlc" psychology.. Deşi psihologul clinician are nevoie de o pregătire în domeniul psihologiei generale. m şi R. să aşeze piesele împreună pentru a vedea ce reprezintă cu adevărat sistemul şi capacităţile interne ale pacientului. Munca lor e numită „clinică" deoarece. iar individul ca atare este lăsat de o parte. nota 12 supra. Rev. cărora speră să le faciliteze o adaptare mai bună şi o sănătate mentală ameliorată. experimentale şi sociale — toate acestea ocupîndu-se cu norme universale sau de grup — atenţia sa principală se îndreaptă spre persoana concretă care se află în faţa sa. putem descrie un italian tipic. şcoli. în final. B. de confruntare a unei dovezi cu alta şi.

Lundberg. R. 31 Despre băieţii care vagabondează. dr. Dar este mai uşor să construieşti un om artifidin norme universale şi de grup decît să ai de-a face în mod Bdecvat şi ştiinţific cu un om real. care are o asemenea origine. Jimmy. Avem nevoie de Bgi ale învăţării. 1954. nici ex-Biîsiv idiografică.". W. E y s e n c k. Necazul poate rezida în viziunea lor unilaterală asu-Pra naturii cunoaşterii umane. aceasta se explică prin încercarea noastră de a redresa ■hilateralitatea actuală a psihologiei. Dar avem nevoie. statistical me-thods — an issue based on misunderstanding. Problema în discuţie a fost exprimată odată de S>herlock Ilolmcs. . Nu se poate admite aşa ceva. T. Rev.' în „Psy-nhol. dar procentajele rămîn constante'-. percepţiei. 1954. R. The science of personality : nomothetic . O asemenea predicţie statistică ne aminteşte de succesul recomandărilor privind prevenirea accidentelor de circulaţie care se produc într-o vacanţă de sfîrşit de sâptămînă. / Psihologia personalităţii nu este exclusiv nomotetică. New York. E.Concluzia noastră este că dilema unicităţii bîntuie domeniul psihologiei clinice. Numai o cunoaştere completă a lui Jimmy ne va da posibilitatea să facem o predicţie sigură. care i-a spus prietenului său. 32 Rezumat individualitatea este o caracteristică principală a naturii Pentru a dezvolta o ştiinţă a personalităţii trebuie să acacest fapt. are şansa de 85% să devină delincvent. D. Multe manuale elementare de psihologie oferă un capitol de concluzii intituat „Personalita-Ba". Lor li se pare de la sine înţeles că teoria epistemologică dominantă în psihologie este sacrosantă. 1960. Bacă în acest capitol înclinaţia noastră este să subliniem aspectul Biografic. Companiile de asigurări sînt maestre în asemenea predîcţii statistice. Î65 . ci să prezică „ce va face un individ" în atingerea acestui ideal. care au o viaţă de familie dezorganizată. mulţi clinicieni simt ca fiinţele umane vii nu pot fi cunoscute exclusiv prin legi statistice. Ea caută un echilibru între cele două extreme. niciodată interrelaţionate în mod vital. ^Adevăratul scop al psihologiei clinice nu este să elaboreze predicţii ce privesc grupul. Sârb in. 61. Case-studies vs. Dacă îl cunoaştem complet pe Jimmy şi mediul său vom fi capabili să îmbunătăţim previziunea statistică. 1941. Aceşti autori sînt apărători adevăraţi ai tradiţiei anglo-americane a asocţaţionismului şi empirismului. > Aceşti autori (şi alţii) sînt sincer scandalizaţi de problema pe care îndrăznesc s-o ridic aici. Ea este o structură cu legi în sine şi prin sine. ca individ. Legile generale conducînd la inferenţe (ajutate de statistică) explică toate cunoştinţele noastre despre persoane individuale.cd. Deşi nu mă îndoiesc că unele cunoştinţe de acest gen există şi sînt de mare importanţă cînd sînt aplicate unui caz singular.—289. Faptul că şi clinicienii care utilizează o metodă „intuitivă" pot greşi în pre-dicţia lor iese din discuţie. G. într-adevăr. se poate spune în mod sigur că 85% vor intra în conflict cu autorităţile. Clinical vs statistical prediction. dar ele nu acoperi întreaga distanţă pînă la atingerea lui. 1 struct"ra şi dezvoltarea personalităţii . de asemenea. 339—342 . totuşi susţin în acelaşi timp că ele pot duce la ' o codare grosolană şi rutinieră. Nu există nici o şansă de 85% care să-1 privească direct. J. Minneapolis Univ. Hoit. A spune că 85 din 100 de băieţi provenind din cutare sau cutare mediu vor deveni delincvenţi nu înseamnă să spui că Jimmy. Vom reveni asupra acestei probleme în capitole ulterioare. uneori predicţîa statistică poate ajuta. Niciodată nu poţi prezice ce va face un individ. 4. elanul îndreptat spre viitor al existenţei Bl° Şi întrepătrunderea sistematică a calităţilor sale cheie consti-B trăsăturile caracteristice centrale ale propriei personalităţi. 379— 383 . şi alte deficienţe. Năzuinţa aceasta spre completitudine este lăudabilă. Tristul adevăr este acela că psihologii nu au un succes evident ca judecători ai personalităţii. înainte ca dilema să fie rezolvată va fi nevoie de noi metode şi de noi teorii. P. care se aplică numai unor grupuri de indivizi şi nu indivizilor. Pînă astăzi metodele psihologice diferenţiale au prevalat. °i Minnesota Press. Consta-Bm însă adesea că se oferă un tablou al personalităţii care este un Bozaic necimentat de elemente şi scoruri de teste. H. cogniţiei şi avem hevoie de o cu-Boaşfere a culturii şi societăţii pentru a explica dezvoltarea şi Beşterea individului. normele universale şi de grup sînt folositoare. de un punct de vedere special pentru a face ca aceste principii generale să Hînveargă spre individualitatea structurii care alcătuieşte perso-Balitatea. Problema este complexă şi discutarea ei va ii amînată pentru cap. Devierile de la normele universale sau de grup sînt instrumentul principal al clinicianului pentru studiul individului Totuşi. Rinehart and Win-ston. Watson : y{ln timp ce fiecare individ este o enigmă insolubilă. Un asemenea B^lou lipsit de viaţă este distonant pentru cineva care simte că B^ividualitatea omului. E. Taft. nu la o cunoaştere autentică a personalităţilor individuale. Persoana este mai mult deci: „un punct de intersecţie" al acestor legi. 21. psihologia generală şi socială şînt rădăcina şi B'lpJna din care creşte psihologia personalităţii. sau de procese Bagmentare. Clinteai inference and cognitive theory. Dar aici există o greşeală. în grup el devine o certitudine matematică. va deveni sau nu delincvent. Bailey. Meehl. Indivizii variază. in „Sociometry". dar poţi să spui cu precizie ce va face un număr mediu de persoane.

39—43. 1942. în „Teachers College Record". şi este atît sinceră. conce£ţm_ L -a+i'iiirTjjd ci^j-g cj eficiente din lînd să vă ajute . Un actor de televiziune poate exercita influenţă asupra milioanelor de persoane. înţelegem prin aceasta. Dacă nu influenţăm oamenii. 1—6. cît şi adaptabilă". personalitatea noastră este cunoscută ca atare. şî~sîrît Ceva mai sofisticate. desigur. bună sportivă.CAPITOLUL 2 Personalitate. Numai prin judecăţile altora despre noi. 1937. pobluid. 43._J_a fel_de_bogaţ_doţaţi_ca şi cei care ÎI au. dar ce se întîmplă dacă influenţăm oameni diferiţi în moduri diferite ? înseamnă că avem mai multe personalităţi ? Oare nu înseamnă mai curînd că un 2 E.^ieIZrlîlllte reputaţii. Adesea un formular de recomandare ne va cere 1 întrucît cercetătorul care se ocupă de personalitate nu este interesat In primul rînd de problemele etimologice şi istorice. G.eottyef-3ti'qT"Tt3lOÎL . De obicei ceea ce se doreşte este o estimare a eficacităţii sociale sau a atracţiei solicitantului. O învăţătoare cu „multă -personalitate" se dovedeşte a fi o persoană care pare să prezinte pentru ceilalţi opt calităţi atractive : „Ea este interesantă în conversaţie. Dt&r pre un anumit ruj de buze sau ITToclTîeTnTîalîn^ feră personalitate". dar poate avea o personalitate mai puţin complexă decît un .E plină de personalitate''. în acest caz personalitatea nu este chiar superficială. sau despre Robinson Crusoe înainte de apariţia tovarăşului său Vineri ? Sînt aceşti izolaţi lipsiţi de personalitate. atletică.să vă de^^lteţi personarrEateaw~^nT~ca™"scop~'sa Tnfăf^âsca^îcTSnrTŢ^^ îh"""cge"ă" 'C(i"~priveşţg__vorDlFea in public. Vorbind în sens larg.2 Astfel. dar totuşi de aceeaşi inspiraţie sînt defi° vigiune socială jşau^exterioară" asupra tateă este : ' îuinu totală a efectului produs de un individ asupra societăţii . Cititorul care e interesat de o analiză mai completă poate consulta lucrarea mea : Personality: a psychological interpretation. XÎ^crpd a iţii despre tine. cap. Vom discuta pe scurt prima definiţie şi apoi.de efectele externe confundă personali3£. 2.YJa_. deoarece nu produc efecte asupra celorlalţi ? Părerea noastră este că asemenea creaturi excepţionale dispun de calităţi personale care nu sînt mai puţin fascinante decît ale acelora care trăiesc în societatea Omenească. pe celelalte două. Rinehart and Winston.1 Efectul extern Spunem despre o cunoştinţă „Nu are personalitate" şi despre alta . acestea se grupează în trei categorii pe care le vom numi definiţii prin efect extern. l deprinderi sau acţiuni care influenţează cu succes alţi oameni .. trebuie să existe ceva înlăuntrul nostru care constituie „adevărata" noastră natură (deşi aceasta poate fi variabilă)^ Definiţiîle_| n__iuactie_. . temperament EFECTUL EXTERN » ORIGINILE TERMENULUI „PERSONALITATE' « STRUCTURA INTERNA « PUNCTUL DE VEDERE POZITIVIST » O DEFINIŢIE PENTRU LUCRAREA DE FAŢĂ 0 O OBIECŢIE FILOZOFICA e CARACTERUL o TEMPERAMENTUL * REZUMAT ue pare că toată lumea ştie ce este personalitatea. dar nimeni nu poate să o descrie precis : sute de definiţii sînt disponibile. 34 sa evaluăm un candidat în funcţie de „personalitate". mijloacele ior „c°sm^^e piellml acesi lucru. prin structură internă şi pozitiviste. The „halo" around „personalily". pp.pnale. _după examinarea originilor termenului. este inteligentă. răspunsuri date do alţii unui individ considerat ca stimul . are interese largi. 3 Acestea şi alte definiţii „biosociale" (exterioare) sînt înregistrate în • erso-nality : a psychological interpretation. 35 judecător poate avea o impresie corectă despre noi şi altul una proastă ? Dacă e aşa. Există un argument favorabil acestor definiţii bazate pe „efect extern".. New York._^[u_jDutem accepta afirmaţia că o persoană are „mai multă" sau „mai putirS^jDej^ojia^^ TrTseTS~psihologJe. caracter. problema definiţiei este condensată în capitolul de faţă la un minimum ireductibil. L p ^ypj p pţ Ce se poate spune despre ermitul solitar sau despre copilul sălbatic (trăind printre lupi).1 dansul. cum putem fi noi cunoscuţi ? Acest lucru e adevărat. Fie m m i n g. Hoit. e competentă. că persoana pe care o cunoaştem produce sau nu un efect asupra altor persoane. Un cercetător şi-a asumat sarcina de a determina care sînt calităţile necesare unei aprecieri superioare a „personalităţii" printre învăţătoare.

precum şi a dispoziţiilor şi tendinţelor dobîndite prin experienţă6. Aparenţa şi nu organizarea internă este subliniată. Unele din ele anticipau definiţiile actuale prin „efect extern". Die menschliche. 20. Termenul era utilizat şi pentru a desemna cele trei persoane ale Treimii. dacă ne-a căutat cineva în lipsa noastră. ca ceva care există „cu_adevarat". Originile termenului „personalitate" Cuvîntul personalitate şi rădăcina sa persoană au fascinat îndelung pe cercetătorii limbii. p.individ retras care trăieşte în obscuritatea unei mansarde. psihologii occidentali acordă o mare valoare şi integrităţii personalităţii (întrucît ea este. J923. Green. stimulînd nenumărate controverse.sJn±---f3ei0^~4mj3€«!ta«ţL în dezvoltarea personalităţii ^njaastrgi_Acestea sînt probleme la care vom reveni în capitole viitoare. de obicei. Ca substantiv nu reprezintă mai mult decît reprezintă a fi ca verb. Max Muller. de exemplu. Nu o nici mascul. Stern. Barth. Longmans. 32. nici femelă. este entuziasmat de abstracţiunea acestor termeni şi de larga lor utilitate Să luăm un cuvînt ca persoană. . . definiţiile lor sînt mai puţin exaltate. Deşi.şle-. monsieur". inclusiv actorul din spatele măştii. Ei suprimă orice încercare de evaluare şi dau un simplu enunţ descrîptîv7 UrTexem-plu tipic este următorul. Leipzig.ana-. h gi£ o ^v filozofia morală a lui Kant sf> ^nTijlocîn vederea__unui P ajacă^de.arpersana. să semnifice o persoană importantă (de unde personaj. nu tr^Glue_£CjTtundaftă cu oameni Je au despre eă7 p ^j. în franceză poate ajunge chiar să însemne nimeni. 1888. Integritatea personalităţii trebuie respectată pentru totdeauna. Astfel. M ii 11 e r.. impulsurilor. personnallte în franceză şi personlichkeit în germană se aseamănă mult cu personalitas din latina medievală.eJ_că este influenţată de ace"âlsta şî o""influenţează Ta B ^ şnţâ . Toţi savanţii sînt de acord că acest cuvînt înseamnă la origine mască. crezul 5 W. nici tînăr nici bătrîn. paroh). (Acest fapt poate da oarecare satisfacţie acelora care preferă să 4 F. Personalitatea este : suma totală a tuturor dispoziţiilor. William ŞT vorbeşte despre perso^ Cil nimeni nu dob|nde. bătînd în stînga şi-n. sugerînd noi idei. Dar faptul de a confunda efectele externe ale personalităţii cu însăşi structura internă ar amăgi minţile noastre. 36 definească personalitatea în funcţie de efectul extern.dreapta. ceea ce înseamnă „nimeni. A ajuns. Etica iudeo-creştină a iniţiat această linie de gîndire. tendinţelor. 4. si ocupînd pînă în zilele noastre un loc de frunte în toate discuţiile despre teologie şi fil6zofie. ea va răspunde „Personne. domnule". Biographies of words. New York. dorinţelor şi instinctelor biologice înnăscute ale individului. pp. chiar în antichitate. PersonUchkeit. c Structura internă Jâţ£ă_j££^^ excepţia pozitiviştilor moderni^ pe eare~"îi vonilui*"TulînărTK considerare) preferă să definească personalitatea ca o entitate obiectivă. a^ajuns să semnifice altceva.) D. t. altele — definiţiile prin „structura internă". Ei_admit că perso. . Nimic n-ar putea fi mai abstract. denatura raţională^ Şi astfel vedem că termenul a avut chiar în latina clasică semnificaţii variate.este deschisă conlurăţoiir. adică adevărata reunire a calităţilor interne şi personale. Desigur că . Căci dacă întrebăm portăreasa la Paris. in definitiv.iadjxijiiială.impresia jp care o facem asupra__alţora_şi reacţia_lor ^IMâ_de_jiai„. 37 democraţiei). M.vxeodatâ o unitate perfectă. ci doar tinde mereu spre p0 "*~~ Unii autori adaugă o notă de „valoare" acestui tip de definiţie Personalitatea "este ceva ce trebuie apreciat. Şi dacă aceste personae reprezentau trei măşti ale unui singur Dumnezeu sau trei persoane egale a devenit dispută teologică de lungă duratăv_Poate__cea mai faimoasă defin a termenului i2£Z£<2na a_Jx>st dată jd&^Soeihuîs in secolul al~~ 2a_na_esţe_ o substanj^. în latina clasică era utilizat numai persona. deşi puţini din cei care-1 folosesc ştiu cum a apărut4 Termenii personality în limba engleză. Dar acest cuvînt persona a circulat între graniţe uimitoare. de asemenea.

. Boston. Asemănătoare este şi următoarea definiţie : . 333. care există cu adevărat şi are o compoziţie şi o structură pe care va încerca să le înţeleagă în mod ştiinţific.structura internatr este inaccesibilă ştiinţei.. New York. Ea îmbrăţişează fiecare aspect al caracterului uman : intelect. Cînd un biolog disecă o plantă. Mc C 1 e 11 a n d. ed. fjr înţelege vreodată pe d epîinvreo__jDej^maIila±e~^In-411 -hi ~t^îr^^^^^^^^ 7 p^Ţ^^^^r^^^^^^^_^^^ "persOnâHtaţif. el nu crede că structura şi fiziologia plantei constă numai în opera4 ţiile sale. esenţialiste. rev. Prince. p. 84. există psihologi care spun că ar trebui să nu folosim niciodată conceptul de personalitate^ Dacă am şti destul despre „stimul" şi despre „răspuns" (aşa-numita psihologie S-R) nu ar trebui să ne batem capul cu-vreo „variabilă intermediară". Numai operaţiile externe.'~fca "şi astronomul sau biologul. 9 P.rn. p. New York.. Personality. ca personalitatea. Warren and L. 1945. pentru acest astronom ea este un corp ceresc. 1930. Cu alte cuvinte. Conceptualizarea nu trebuie să treacă dincolo de metodele ştiinţifice pe care le utilizăm. Propria mea definiţie va fi. Personalitatea este chiar mai dificil de studiat-' decit stelele sau Plantele.. p.. a omului de ştiinţă. dar situaţia este aceeaşi. 8 R. Nu putem cunoaşte „unitatea multiformă dina6 M. New York. vizibile. Appleţon — Century — Crofts. Lindzey. Deşi acesta este scopul unor psihologi. 'ea nu reuşeşte să sublinieze integrarea în structură S. este problematic dacă ei urmează pilda ştiinţelor mai vechi. O definiţie pentru lucrarea de faţă Nu există desigur definiţii corecte sau incorecte. Houghton Mifflin. acestea sînt operaţiile noastre. formulată în termeni de structură internă. adică metoda noastră. 7 H.„Unii psihologi contemporani obiectează energic împotriva definiţiilor. Theones of personality. . Thc unconscious. (Unii autori ar numi definiţiile de acest tip „esenţialiste". 1951. pur şi simplu nu poate fi studiată direct. S. 39 gem un fapt existent din natură. Aceasta este viziunea behaviorismului pozitivist extrem. Personalitatea ca atare se evaporează în negura metodei. 69. abilitate. Self-consistency : a theory of personality. Personalitatea este ansamblul organizat al proceselor şi stărilor psihologice aparţinînd individului8. numeroaselor părţi componente înregistrate. pe care omul de ştiinţă o poate da la un moment dat10. Punctul de vedere pozitivist . 1945. 2 nd. manevrabile sînt tolerate. Notăm aici o asemănare cu definiţiile prin „efect extern". p. afirmînd că personalitatea este: o schemă unificată a experienţei. Un astronom care studiază Arcturus consideră steaua un construct legat de un nume ? Puţin probabil . Dacă administrăm un test de personalitate şi obţinem cutare şi cutare scor. temperament. 38 u jâ" care există . Sloane. Termenii pot fi definiţi numai în modalităţi care sînt folositoare . esţg_Jin rr(?*:i. Un exemplu de asemenea definiţie operaţională este următorul. Wiley. rev. ceva gîndit dar care nu există realmente „colo undeva". dacă există jntr-adevăr.plu construct legat de un nume pro--jgnuj^Cel mai bun lucru pe care-1 putem face este să încercăm să '"formutăm ipoteze despre ea — să o „conceptualizării". Unele definiţii subliniază factorul cognitiv subiectiv care participă la organizarea internă. Ceea ce cunoaştem despre personalitate sînt numai „operaţiile" noastre. din punct de vedere pozitivisţ^^pgrsonalitatea ÎPternă. o organizare de valori caro sînt compatibile între ele9.. Lock y. J^iciimpsiholog şi nici un pro-. Următoarea definiţie e mai „structurală" : Personalitatea este întreaga organizare mentală a fiinţei umane în orice stadiu al dezvoltării sale.) Dar mai întîi trebuie să examinăm o abordare opusă. . C. Elements of human psychology. încercăm să înţele10 D. 1924. 532. personalitatea este un „construct".cu adevărat acolo"'.Deşi/ această definiţie priveşte personalitatea ca un dat accesibil studiului. Personalitatea nu este ceea ce cineva are. Trebuie să ne adaptăm pe cît posibil mai mult metodele la obiect şi nu să definim obiectul în iuncţie de metodele noastre imperfecte. De aceea. . L i n t o n. Hali and G. C a r m i c h a e 1. Definiţia e reprezentativă pentru cee-a ce putem numi definiţii ale personalităţii de tipul omnibus sau „sac de cîrpe". New York. New York. 1945. Ei argumentează că . 9. Structura internă. [sland. Problema în discuţie este studiată de C. p. moralitate şi fiecare atitudine care s a format în cursul vieţii cuiva7. Macmillan. -Personalitatea este : conceptualizarea cea mai adecvată a comportamentului unei persoane în toate detaliile sale. ed.^JlD—si. de asemenea. Pentru a împinge lucrurile şi mai departe. p. ci este percepţia altcuiva. în cazul acesta. 90. The cultural background of personaldy.

dar nici unul nu poate fi considerat ca fiind lipsit de un iz personal. Psychologist". Riscăm să afirmăm că diferenţa dintre oricare două specii de vertebrate submarine nu este atît de mare ca diferenţa dintre două fiinţe umane. Vom trata personalitatea ca o unitate existentă „acolo undeva". Sears defineşte personalitatea ca „potenţial de activitate" i? A theoretical framework for personality and social behavior. Cine este acest „individ" în care rezidă personalitatea ? Oare nu admitem în mod secret un organizator — un „ego"' ? Nu avem în inimile noastre o entitate neexplicată care creează cumva o unitate a personalităţii ? Această obiecţie vine în special din partea filozofilor persona-îişti care consideră că în toate definiţiile . Complexitatea enormă a creierului omenesc. Personalitatea este ceva şi face ceva. Individualitatea psihofizică a animalelor 11 R. -Aforismul este lăudabil. De aceea „organizarea" trebuie să apară în definiţie. Ele exercită o influenţă directoare asu-j3ra tuturor actelor adaptative şi expresive prin care personalitatea ajunge să fie cunoscută. sînt (unice "pentru aceasta. Dar defectul său c°nstă în eşecul de a admite criteriul necesar al organizării. Sisteme. un concept. Aceste sisteme există în mod latent în organism chiar cînd nu acţionează. Ia fel şi un sentiment. Sistemele psihofizice latente motivează sau direcţionează o activitate şi o gîndire specifică atunci cînd intră în acţiune. . Caracteristic. Integrarea şi alte procese organizaţio-. ajută la sublinierea ideii. O deprindere este un sistem. Determină. în contrast cu creierele mai 'simple ale altor vertebrate. Am văzut că definiţiile de tip eom-nibus sau „sac de cîrpe" ml sînt adecvate. Un neuron are un potenţial de activitate. ne străduim să-1 stăpînim şi uneori reuşim. dar. Termenul implică şi procesul reciproc de dezorganizare. Chiar actele şi conceptele pe care înTntîd aparent le „împărtăşim1' cu ceilalţi sînt la bază individuale şi caracteristice. cît şi a „trupului" într-o unitate inextricabilă. dar şi reflectăm asupra lui. dar nu putem considera o astfel de structură izolată ca avînd personalitate. Orice comportament şi orice gîndire sînt caracteristice persoangv-^si. animalele au pers'onalitate. Ceea ce ci face în principal este să se adapteze mediului său. Este adevărat că unele acte şi concepte sînt mai idiosincratice decît altele. cît şi creşterea. posedând o structură internă specifică. Un sistem (orice sistem) este un complex de elemente într-o interacţiune reciprocă.) Dar această concesie nu ne duce prea departe. Sistemele sînt „potenţialul nostru de activitate"11. 6. într-un sens este redundant a se folosi termenul caracteristic în definiţia noastră. Unii filozofi ar spune că noi comitem păcatul de neiertat de a considera problema rezolvată dinainte. Toate sistemele care compun personalitatea trebuie considerate ca tendinţe determinante.. totdeauna selecţionate şi conduse de sistemele psihofizice care alcătuiesc personalitatea noastră.pentru un scop dat. Totuşi. Noi nu ne adaptăm numai la mediul nostru. Organizarea sa atrage după sine funcţionarea atît a „spiritului". un sti] de 40 comportare.nale sînt necesare pentru a explica dezvoltarea şi structura personalităţii. Dar nu ar fi înţelepL să se definească personalitatea numai în funcţie de adaptare. mai ales la acele*personalităţi anormale care sînt marcate de o dezintegrare progresivă. {Nu ştim nimic despre gîndirea lor. De aceea comportamentul şi gîndirea înlesnesc atît supravieţuirea. Acest termen ne aminteşte că personalitatea nu este nici exclusiv mentală. după această definiţie. nici exclusiv nervoasă. Putem examina acum pe scurt conceptele-cheie din această definiţie : Organizarea dinamică. Fără îndoială animalele posedă forme rudimentare de sisteme psihofizice moştenite şi învăţate care conduc la o activitate caracteristică (unică). Se poate pune problema dacă. orice s-ar întîmpla. O obiecţie filozofică Un termen din definiţia noastră nu a fost încă explicat — acela de . De asemenea. De aceea. Problema centrală a psihologiei este organizarea mentală (formarea structurilor sau ierarhiilor de idei şi deprinderi care ghidează în mod dinamic activitatea). 1951. Aceşti doi termeni constituie o etichetă pentru a desemna tot ceea ce poate un individ să facă. o trăsătură. precum a fost argumentat în primul capitol. Psihofizic. Toate exprimările sînt pline de capcane. Răspunsul este un „da" prudent. Comportament şi gîndire. în „Amer. iată definiţia noastră : r r ( PERSONALITATEA ESTE ORGANIZAREA DINAMICA IN f CADRUL INDIVIDULUI A ACELOR SISTEME PSIHOFIZICE | CARE DETERMINA GlNDIREA Şl COMPORTAMENTUL SAU CARACTERISTIC. R. Ele sînt moduri de adaptare şi desfăşurare provocate de situaţia ambientală în care ne aflăm.. 476—483. 41 inferioare este extrem de primitivă şi nu poate servi drept prototip util al personalităţii umane.redundanţa nu este în mod necesar ceva rău .individual''.. pare sa îndreptăţească această afirmaţie. Pentru scopurile prezentului volum pretindem o definiţie a personalităţii care este „esenţialistă".

înclinaţia sa behavioristă o conduce la subli-nier&a mişcării exterioare. adică „în piele". înţelegem mai ales că ea rezidă în organism. la origine. In ceea ce priveşte termenul caracteristic. W. Psihologia europeană.carac. Există un motiv interesant pentru a justifica diferenţa. Psihologii americani au elaborat multe lucrări intitulate Personalitatea. Cînd spunem că organizarea dinamică se află înăuntrul individului.efect extern". trăsături. cei doi termeni sînt adesea utilizaţi în mod sinonim. « a-conotaţie specială dincolo de sensul său originar de gravare. Totuşi.. David. socoti nobile şi de îndrăgit . H. ttTajjratin_ fascinant. sau la orice parte a personalităţii : „El este un individ nobil".ter" "bTrn*"~ ne referîm'~lă~HesavTrşirea sa morală.gsie^jscela că orice calităţi ale persoanei sînt pur şi simplu ceea cesmtTJîTii ubsTJi valori (şi u^ete culturi) le pol. sînt dezirabile.) _Asţfel. European and American theories of personality. a acţiunii vizibile. dacă vreţi. în Europa. un elev "al lui Aristotel. 42 Caracterul Nu. pe structura internă corespunde perfect la n Pentru o discuţie mai completă asupra diferenţelor vezi G. diferenţa antică de tonalitate dintre cei doi termeni pare să explice preferinţele regionale actuale13. situaţia este diferită. Cap. 7-apaxTT)p înseamnă gravare. Unul din aceşti filozofi. Ency-clopedia of psychology.personalităţii este implicat (sau este necesar) un factor de continuitate şi unificare. (Dacă spunem că are o „personalitate bunău înţelegem mai ales că este eficient social — utilizare populară pe care am discutat-o la începutul acestui capitol. Harriman (Ed. al doilea sugerează o structură adîncă (poate înnăscută). p. pentru că din fericire a scăpat de aura de valoare a cuyîntului înrudit. ^agsptrvjp. Freud. Este modalitatea noastră de a nega faptul că personalitatea este numai o problemă de . comportament vizibil. 1. care face ca adaptările acestuia la mediul său să fie unice12. 458. de cîte ori vorbim desr^e_jN3£a£ti^^m'ai ca sigur implicăm un standard moral si emitem o judecata de ă:E7Aoe1^ care doresc 4ă apere structura reală şi funcţionarea personalităţii de judecăţile cu bază morală. Cînd spunem că cineva are . L-am utilizat în definiţia noastră despre personalitate. New York. iar personalitatea. fixată şi de bază. pe de altă parte. Nu se referă la vreo judecată morală. Personfy însemna. Bertocci. psihologii europeni par să aibă preferinţă pentru termenul caracter. îl vom considera util. (Cititorul perspicace poate spune : „Accentul dv.) Desigur.. pe ceea ce este adînc gravat şi relativ neschimbător. E curios faptul că termenul „caracteristic" şi-a păstrat sensul primitiv. gravare. 43 ceea ce grecii antici înţelegeau prin caracter". Faptul psihologic brut . în P. în timp ce psihologii americani preferă pe cel de personalitate. Vom reveni la această problemă dificilă în capitolul 6. proprii acelui ego.). Primul terrneTTsugerează" aparenţă. dar rareori în America. termenul caracterologic este folosit în mod obişnuit. L. . pentru moment. alţii nu. dar rareori de personalitate. în ceea ce priveşte conceptul de ego. 1957. in ambele cazuri spunem că persoana în cauză are trăsături care cînd sînt examinate după standarde sociale sau morale externe. Şi aşa şi este. vorbeşte adesea despre structura caracterului. cel mai important) sistem psihofizic în cadrul personalităţii. a fost autorul cel mai celebru care a utilizat acest termen în Grecia antică. Bertocc'i. cineva poate face o judecată de valoare privitoare la personalitate ca întreg. P. Dar pentru moment e suficient a spune că obiecţia prezintă greşit utilizarea de către noi a termenului individ. calitate de suprafaţă. Va servi pentru a se referi la deprinderi.).. Personality. A scris multe schiţe de caracter din care au supravieţuit treizeci. Este pecetea unui om — sistemul său de trăsături sau stilul său de viaţă. această problemă nu este necesar să ne reţină atenţia. deşi primul derivă din latină. în capitolul 3 vom examina interesanta sa metodă. Ambele sînt adesea folosite unul în locul celuilalt. Astfel. cum vom arăta mai tîrziu. Totuşi. cum am spus. al doilea din greacă. atitudini şi interese — orice semn important al individualităţii. de exemplu. în H. dar puţine intitulate Caracterul. New York. Perspectives in personality theory. „Ea are multe calităţi care o fac să fie îndrăgită". dar adaosurile ulterioare ale judecăţii de valoare ne fac -să ezităm în utilizarea lui. Deoarece este apropiat de sensul originar al caracterului. în timp ce rădăcina sa a aeumu-' lat mult iz moral./Acum psihologia americană are preferinţă pentru environmentalism . nu vedem necesitatea de a-1 include în definiţia noastră. decît termenul personalitate este termenul caracter. 1946. Al-'port. A. în special pentru acest motiv cartea de faţă favorizează termenul personalitate. Philosophical Library. Theofrast. mască. Ne grăbim să admitem că există o problemă presantă în a raporta ego-ul la personalitate. drept caracter neevaluai. ar modifica definiţia noastră după cum urmează : Personalitatea unui ego este organizarea dinamică a dorinţelor şi abilităţilor psihofizice unice. von Bracken (Eds. Basic Books. tinde să pună accent pe ceea ce este înnăscut în natura omului. 12 P. Azi. Ego-ul cuiva este desigur un important (fără îndoială. evaluată . Din această cauză — şi pentru a fi consecvent cu propria noastră definiţie — preferăm să definim caracterul ca personalitate.

că are „o fire îngrozitoare*'. New York. credinţă religioasă. 1956. Vezi şi E. Astfel. o sti. cînd spunem că cineva este prin natură lent şi letargic. Lipsind cunoştinţele mai precise asupra acestui subiect oferim următoarea definiţie ca reprezentînd corect accepţia psihologică curentă şi servind în mod adecvat scopurilor acestei cărţi : f Temperamentul se referă la fenomenele caracteristice ale naturii ^_ejxuxţicmale a unui individ. depinzînd mai ales de sau fiind legată de constituţia fizică". Unii psihologi îl consideră o parte specială a personalităţii. Tte psychology of character. p. 44 Bă ele sînt percepute şi judecate favorabil nu schimbă situaţia. -zation of character. Roback. soc. sau de opusul lor — apatie. Faptul 14 Prima definiţie citată este din W. în toate aceste cazuri termenul „temperament" s-ar potrivi mai precis subiectului cărţii. Brace. Harts-liorne. o „constituţie. Character and >6.'*. A doua. 21. că altul este excitabil. şi nici nu ştim de cîte dimensiuni suplimentare avem nevoie pentru a clasifica formele majore ale temperamentului16. abnorm.ă. 1926. însemna atunci. Şi ■stfel noi preferăm să nu considerăm caracterul ca un domeniu spe-»al al personalităţii. Ne putem baza pe simpla noastră definiţie a Baracterului ca personalitate evaluată. Această definiţie nu are intenţia de a implica faptul că temperamentul este neschimbat de la naştere pînă la . 1930. fluctuaţiei şi irite. I Pentru a realiza necesarele progrese în studiul temperamentului avem nevoie de mult mai multe cercetări în genetica umană. Dimensiqns of character. New York. aceste fenomene fiind considerate ca dependente de construcţia constituţională. K. Ştim că personalitatea e în mare măsură condiţionată de temperament. dar încă nu s-a ajuns la o unitate finală de vederi. May. \' Ce include temperamentul ? Nu este posibil un răspuns clar. Studies in the organ. M. şi deci în mare măsura ereditare ca origine. important a şti dacă o persoană are o „dispoziţie de a inhiba impulsuri în conformitate cu un principiu reglator".rfiriilnrit. Temperamentul se referă la climatul _chi mic. New York. sau că are o „dispoziţie posacă-'. M. Cu cît o dispoziţie este mai ancorată în solul constituţional nativ. endocrinologie şi antropologie fizică. A. cineva îl defineşte ca „gradul de organizare etică efectivă a tuturor formelor individului". „El are un temperament lent şi apatic'^ Cîţiva autori. Dar cunoştinţele noastre despre baza fizică nu sînt încă sigure. dar nu cuoaştem sursele exacte ale temperamentului însuşL^. S. Shuttleworth. din V A. „Temperamentul ei înnăscut este vesel". deoarece acestea sînt trăsături ale structurii sale interne. Y Se poate spune că temperamentul. că are impulsuri sexu""" 45 ale puternice sau slabe. Dar această utilizare este rară şi în declin.p. solicitudine. înd spunem că o persoană se sperie uşor. Macmillan. nsităpi dispoziţiei. Iar unii autori care scriu des-pre subiectul limitat al temperamentului utilizează în mod greşit termeni mai largi. Seriile din Studies in Character sînt rezumate în H. E. Psychol. 1927. Asemenea studii tratează despre onestitatea copiilor. mai ales din Marea Britanie. Termenul tempera-W&nt a intrat în limba engleză în evul mediu o dată cu doctrina celor îjgîru__umori (capitolul 3). ^autocontrol. F. Faptul că un copil sau un adult are idealuri morale. calitatea dispoziţiei. Pare probabil ca un factor primar să fie legat de forţă şi energie. Toţi aceşti trei factori se bazează foarte mult pe determinarea genetică şi de aceea "constituie aspectele personali-taţii care sînt cele mai dependente de ereditate.le.zînd sensibilitatea faţă cjp. Macmillan. inclu. Teoria etică este o ramură ■bportantă a filozofiei. 450. Alţii. desemnează o clasă de .fortq şi viteza sa obişnuită de răspuns. ca şi inteligenţa şi constituţia fizică. sau „vremea interioară"" în care se dezvoltă personalitatea.înainte de a părăsi problema ar trebui să ne referim la încă o utilizare a termenului caracter. _§au_ deprindere a spiritului. energic. conştiinţă şi credinţe religioase este foarte important pentru studiul personalităţii sale. Un anumit număr de cercetări a fost publicat sub titlul Studii asupra caracterului sau Dimensiunile caracterului14. Cercetările privind temperamentul se fac azi sub numele de „psihologie constituţională1'. Taylor. în „J. Dar toate aceste tendinţe sînt în cadrul personalităţii.. şi încă înseamnă. Baze biologice ale Personalităţii. de asemenea. folosesc uneori termenul ca echivalent cu personalitatea —■ ca de exemplu cînd spun „teste de temperament" în loc de „teste de personalitate". Fizic şi caracter.materie primă" din care este modelată personalitatea. precum în următoarele titluri de cărţi : Glande care reglează personalitatea. sile predominante ai tonte ■pq. dar nu trebuie confundată cu psihologia per-■snalitătii. biochimie. j \ Temperamentul Doctrina conform căreia temperamentul unei persoane este ■pterminat în mare măsură de „umorile" (secreţiile glandulare) forpului s-a transmis din antichitate pînă azi. cu atît se va vorbi mai mult despre temperament. ca „o dispoziţie psihofîzică durabilă de a inhiba impulsurile conform unui principiu reglator". L i g o n. descriem un temperament' Au existat diverse încercări de a analiza dimensiunile de bază alo temperamentului cu ajutorul testelor psihologice. ahnormal psychology. Constituţiile intense în forţă şi energie pot avea ritmuri metabolice înalte şi o funcţionare puternică a tiroidei1-"1. Harcourt.

Caracteristic. Temperamentul. că întreaga natură este compusă din patru elemente : aer. termeni variaţi. Percepţiile şi metodele noastre pot fi eronate. atribuită lui Empe-docle în secolul al V-lea î. Psychol. Cele patru tipuri de temperamente ) ' Teoria psihologică cea mai veche despre care avem o mărturie este în acelaşi timp teoria care a avut cea mai mare influenţă de-a lungul secolelor. Caracter este un termen de care ne putem lipsi în general. Ea spune numai că persoana are o structură internă şi o scrie de caracteristici (variabile. Capitolul următor se referă în continuare / la^-problema temperamentului.n. 5 şi 8. Ca şi constituţia fizică şi inteligenţa. agresiv. ca şi inteligenţa şi constituţia fizică. cnirurgicale "şlnutriţionale.e. dar pot exista dispoziţii fiziologice de bază care să sprijine clasificarea. Dotarea / temperamentală a cuiva nu este invariabilă. The differentiation of temperament from personality. Temperamentul se poate modifica pe măsură ce personalitatea. Cuvinte foarte abstracte ca personalitate. rărnîne faptul că. 171).moarte. Definiţia mea nu neagă. 1957. gen. „părintele medicinei". J. 103—112.". Personality and temperament. __J Intuiţii din trecut CELE PATRU TIPURI KE TEMPERAMENTE e FIZIOGNOMIA « CARACTEROLOGIA LITERARA « FRENOLOGIA 9 SFÎRŞITUL SECOLULUI Al' XIX-LEA 9 GALTON ŞI EXPERIMENTUL 9 REZUMAT l\u ne interesează aici un muzeu de antichităţi şi de ciudăţenii. Cercetarea e necesară în continuare 46 Rezumat Voltaire scria odată : „Dacă doriţi sa discutaţi cu mine. Galen a socotit umorile ca fiind nu numai . caracter şi temperament reclamă în mod special definirea. în „J. 16 O trecere utilă în revistă a stadiului actual al cunoştinţelor se găseşte în S. 57.] oarece sjŢTfefexii (prin definiţia noastră) la evaluarea personalităţii. •dar . cap. îşi păstrează ^sensul originar de gravare (o trăsătura în mod unic gravată) şi de aceea este folositor^ pentru scopurile noastre. în anumite privinţe ea mai este încă apropiată de spiritul şi descoperirile ştiinţei moderne. indiferent de modul în care ceilalţi îi percep calităţile sau de metodele prin . mai jntii trebuie să vă definiţi termenii". De-a lungul epocilor eforturile omului de a formula o ştiinţă sau o pre-ştiinţă a personalităţii umane au ajuns destul de frecvent în puncte moarte şi la absurdităţi. deşi pune limite în / dezvoltarea personalităţii. sp rjpj?yr>|ţa Totuşi. temperamentul poate fi modificai (în anumite limite) de influenţe medicale. pe ele altă parte. de asemenea. Dar steaua este încă acolo.tendinţelor în temperament. Sînt lecţii importante pe care nu ne putem permite să le trecem eu vederea.determinabile) şi tocmai această structură sperăm s-o studiem. cu siguranţă. tot aşa cum un astronom poate să nu-şi atingă scopul în studierea constituţiei unei stele. în secolul al II-lea e. Totuşi este. pămînt. dar Diamond consideră că denumirile lor indică aceleaşi dimensiuni de bază ale temperamentului. se referă ) la „materii prime" din care este modelată personalitatea. Numeroşii' autori pe care-i citează utilizează. metabolice. A d c o c k. adevărat că şi secolele trecute au produs comoara lor de intuiţii. în acest capitol vom examina cîteva abordări instructive din epocile anterioare. care 48 susţinut că această formulă pentru natura luată ca întreg (macro-osrnos) trebuie să se reflecte în construcţia proprie a omului /'microcosmos). Personalitatea înseamnă ceea ce o persoană estp în mori real". Cu mult înainte de epoca endocrinologiei. decît dispoziţii constituţionale (temperament veritabil). de teamă şi controlat (sau impulsiv)" (p. Teoria începe cu credinţa grecilor antici. Diamond e de părere că cercetările pe animale şi analizele factoriale asupra temperamentului uman „conţin asigurări repetate asupra importanţei dispoziţiilor spre comportament afiliativ. Modificarea este posibilă. ca şi în cursul învăţării si al experienţei de viaţă. că o persoană se modifică cu scurgerea timpului sau că comportamentul ei se poate schimba de la o situaţie la alta.care le studiem. 1957. pentru a face discuţia profitabilă. nervoase care stabilesc pentru noi un capital de bază caracteristic. subliniind semnificaţia lor pentru cercetarea si teoria actuală. începînd de la naştereTîn dotarea noastră există niveluri constituţionale chimice. Definiţia mea despre personalitate este „esenţialistă". desigur. dar nu nelimitată. Critica pe care i-aş face-o ar fi aceea că denumirile sale sugerează mai curînd trăsături de personalitate. de. el a hotâ-ît că aceste elemente sînt reprezentate în corpul omenesc sub forma celor patru „umori" (hormones)/?Dacă o umoare este predominantă în corp ne vom aştepta să găsim o predominanţă corespunzătoare a unuia din temperamente.. joc şi apă. A doua etapă în teorie a fost curînd adăugată de Hippocrate. New York.n. desigur. Doctrina a fost mai tîrziu formulată de medicul roman Galen. un obiect care incita la studiu. Diamond. sau ceva similar-. / 15 Vezi C. Harper.

Battle for the mină.)1/' ţ * Cele patru modele descrise de această teorie se potrivesc în aproape orice schemă dimensională modernă de clasificare a temperamentului.n. pretind că tipologia în patru părţi a anticilor nu poate fi îmbunătăţită. prea multă bilă neagră. consideră c« temperamentul variază în funcţie de viteza şi intensitatea reac1 Vezi W. Galen. ci şi a bolilor.e.e. fundamentul emoţional al personalităţii este condiţionat de chimia corpului a fost din ce în ce mai muie confirmată de cercetarea modernă. Prea multă bilă galbenă poate produce febră. flegmatic — apatic.n. Hippocrate. Aer Pâmînt Foc Apă Caid şi umed Rece şi uscat Cald şi uscat Rece şi umed Sînge Bilă neagra Bilă galbena Flegmă Sanguin Melancolic Coleric Flegmatic Deşi ştiinţa modernă a arătat că substanţele hormonale din corp sînt mult mai numeroase şi mai complexe decît ştiau anticii. ~f Proprietăţile acestora Umori corespunz'ito ire Temperamente corespunzătoare Empedocles. (Unii autori moderni. printre ei şi Pavlov.e. 1957. Este adevărat că denumirea temperamentelor are un parfum calitativ : coleric înseamnă irascibil. 49 Structura ?i dezvoltarea personalităţii — cd. cea 450 î. 2t5 Rapid Profund coleric Puternic me'ancolic sangvin coleric ■ Slab Larg flegmatic melancolic sangvin Restrins flegmatic A Excitabil Superficial B coleric -Wep'âcut" melancolic sangvin coleric Plăcut Retras flegmatic .n. totuşi fericita presupunere că temperamentul. Doubleday. în afară de norocoasa presupurţere legată de chimia corpului. în plus.rădăcina temperamentului. Sargant. mai există încă una şi mai puternică care a făcut ca această teorie să aibă o viaţă îndelungată şi tenace. New York. depresie şi slăbiciune. ca de exemplu Wundt. melancolic — trist. / ^M Să presupunem că un autor. cea 400 î. cea 150 î. Descoperim însă* imediat că aceste coloraturi calitative sînt conforme cu viziunea logică şi cantitativă asupra dimensiunilor posibile ale temperamentului. sanguin — optimist.

la cele patru tipuri umorale. Kiilpe. 3) Cea maî valoroasă dintre' toate este sugestia că structura oaselor. maturitatea — coJerică. cele mai revelatoare .Aristotel4. S. artele frumoase au produs faimoase sculpturi. mişcările şi gesturile.~i risticilor personalităţii — în special ale temperamentului pe baza I aparenţei exterioare. Medicina lui Galen şi-a supremaţia pînă clnd Harvey a descoperit circulaţia sane-a lungul secolelor. In mod virtual toate componentele temperamentului. 129. ^individualitatea omului. Prietenii noştri flegmatici au momente colerice. el 3 Istoria medicală a doctrinei este bine prezentată de C. menţionate în definiţia noastră (pagina 46) se pot potrivi cu una din acesie scheme dimensionale. Pavlov. 2) „Este o prostie să te bazezi pe un singur semn . meritele ei constau atît în recunoaşterea chimiei ' corporale. Klages. Multe manuale recente o acceptă favorabil. I r-w i n. Anatomia melancoliei de Burton se baza pe această doctrină ca si multe alte opere literare. Hoffding. vei avea mai mare încredere în concluziile tale cînd găseşti cîteva semne care împreună indică un singur drum".sînt expresia facială. £ft şi cea islamică au fost redactate aproape exclusiv în termenii acestei teorii. jjf Nu e de mirare că nenumăraţi scriitori au utilizat cu convingere cele patru temperamente. Harper. în „J. D. ţesutul corpului şi corpul (constituţia) dezvăluie ceea ce este înnăscut şi relativ neschimbător (temperamentul). Ea explica patologia corpului. 1903). şi mai ales din configuraţia. Supleţea ei ajută la explicarea influenţei sale enorme şi a longevităţii sale. R. Ed. un om care seamănă cu o vulpe trebuie să fie viclean. 1957. este tradus de T. Clarendon. Quattuor humores. Printre psihologii care au utilizat pe larg împărţirea în patru tipuri de temperamente sînt Kant. Faptele specifice individualităţii biochimice fac dificilă acceptarea oricărei tipologii în raport cu o persoană concretă. chiar şi stadiile vieţii : tinereţea era sanguină. : Oxford. Să presupunem că un teoretician propune ca lărgimea şi profunzimea să fie dimensiunile fundamentale ale temperamentului. portrete care proslăveau cele patru tipuri. Figura 4 A arată că nu avem nici o dificultate în a stabili cvartetul antic conform acestei dimensiuni logice. VI. O altă schemă dimensională plauzibilă consideră temperamentul în funcţie de puterea şi slăbiciunea activităţii şi de tendinţa de exteriorizare sau retragere ca în figura 4 D2. Galen on the temperaments. Să presupunem că cineva doreşte să pună accentul pe excitabilitate şi afect. Ross. New York. în acelaşi timp. 2 nd. De exemplu. 4 Acest tratat. 1953 şi J. Din nou cele patru tipuri se potrivesc (Figura 4 B). Psychol. Man on his nature. conformaţia sau^ expresia feţei. potrivirea este încă foarte bună (Figura 4 C). Ebbinghaus. maturitatea tîrzie — melancolică. cît şi în flexibilitatea ei care este conformă unor dimensiuni logice ale analizei. Personality and temperament. 1947. Doubleday. S. Fiecare poate vedea în ea ceea ce do2 Cf. în timp ce structura musculară şi mişcarea dezvăluie trăsăturile dobândite . S.melancolic cangvin Exteriorizat flegmatic Calm C Inactiv D Figura 4. bătrîneţea — flegmatică.. Teoria era folosită în toate felurile. cuprinzînd numai 24 de pagini. Destul de interesant este faptul că astăzi identificăm o distanţare de schema în patru părţi în favoarea unei scheme în trei părţi. Diamond. Love-d a y şi E. voi. F o r s t e r şi apare în „Opuscula". atît medicina apuseană. Doctrina este la fel de elastică ca şi platforma unui partid politic. Fiziognomia 7 Fiziognomia este arta (şi ştiinţa potenţială) descoperirii caracte.". 36. constatăm că ea nu reuşeşte să acopere individualitatea structurii. Sherring-* o n. Cel mai vechi tratat asupra acestui subiect este intitulat Physiognomonica şi este atribuit lui . Putem trece cu vederea presupunerea că dacă omul seamănă unui animal el trebuie să aibă şi calităţile animalului. Urmîndu-1 pe Galen. gen. ca la toate tipologiile. Herbart. din Works of Aristotie (W. iar prietenii sanguini pot prezenta trăsături de melancolie. frize. Clasificarea tripartită (identificată cu numele lui Kretschmer şi Sheldon) este descrisă în capitolul 4. Wundt. Putem oare să nu ne întrebăm ce este cu asemenea teorie atît de robustă ? Da. p. Cele patru temperamente adecvate la diferitele caracteristici alo răspunsului emoţional ţiei emoţionale. regnant in nostro corpore suna un poem medical din secolul al Xl-lea. New York. ed. Mai valoroase sînt trei aserţiuni care îşi găsesc un sprijin în cercetarea şi teoria modernă : 1) Deşi judecăţile poj fi bazate pe orice trăsătură mobilă. 50 reşte să vadă. adaptîndu-se. Deşi antic. 51 se referă la sisteme de citire fiziognomică a caracterului practicate într-un trecut şi mai îndepărtat. 45 —64. în rapitnin] 1Q vnm reveni la eroarea diagnosticului „mono-simptomatic" pe baza actelor expresive.

Faţa flegmatică are o constituţie letargică şi neatentă ca deprindere . obţinem indicaţii importante atît din construcţia anatomică. dar ochii aplecaţi şi cutele verticale de pe frunte reflectă deprinderi dobîndite de renunţare şi gîn-cluri neplăcute. dar înzestrat cu o fire colerică. Nr. cît şi de cea musculară. I 52 q .fie un luptător. numărul 3 este somnoros. Mai ales acestea din urmă sînt de luat în considerare. Numărul 2 pare să. Care sînt indicaţiile pe care le folosim ? Remarcăm că desenele depind. Aceste judecăţi se bazează pe indicaţii fiziognomice. plus deprinderi dobîndite de reactivitate vigilentă faţă de mediu şi o ridarc bogată datorită unui sentiment emoţional intens. faţa colerică trădează vigoare şi forţă natu-rală a Jizicului (temperamentului). deşi şi celelalte sînt importante. Zvelteţea şi structura delicată a tipului melancolic este dată de natură. cît şi din configuraţiile musculare dobîndite. atît de structura osoasă. Aceste stereotipuri ni se dezvoltă din experienţa noastră de observare a structurii osoase şi musculare. numărul 4 datorită sugestiei de optimism este sanguin. liniile feţei se datorează mai curînd grăsimii. decît sentimentului. 1 ilustrează pe tradiţionalul poet bolnav de dragoste care are reputaţia de a fi melancolic. (Majoritatea oamenilor (peste 80%) identifică corect tipurile desenate în figura 5. La fel. După cum spune documentul grec antic. moale şi flegmatic . Să examinăm această ultimă afirmaţie privind cîteva reprezentări fiziognomice foarte vechi ale celor patru temperamente. dar nu_e^ţeirîarc£tă__de_JiiiiLcare să indice o experienţă emoţională profunejă sau de durată. Asociaţii similare se ataşează celorlalţi.ale personalităţii. în ceea ce priveşte efectul lor. Faţa sanguină este destul de normală ca structură osoasă.

Zglrcit este omul care . zgîrcitul consideră că e îngrozitor de scump. din orice ţară ca o imagine simplificată dar în mod esen-l ţial corectă. Reprezentări fiziognomice ale celor patru temperamente ^_ O dată ou renaşterea aristotelică din secolul al XlII-lea. Uneori portretului Omu-I lui generos făcut de Aristotel însuşi i se atribuie inventarea stilului. Dacă are ceva de . spune el. scrisul şi posturile corpului şi acestea vor reflecta dispoziţia veselă. Totuşi primele ediţii ale acestei lucrării au apărut în 1772 şi 1775 sub diferite titluri.exemplu demonstrează stilul său. Dacă sclavul i-a spart o oală ori o farfurie. chiar i'a'câ aceasta nu face măcar o jumătate de obol. ainte de a fi împlinit luna bate la uşa datornicului şi-i cere dobînda. găsim primele descrieri literare ale personalităţii.! Un „Caracter" reuşit este o descriere scurtă a unui tip comuni de om care poate fi recunoscut şi apreciat de cititorii de oricel vîrstă. Dar toate aceste practici obscure nu schimbă faptul cj oamenii au găsit întotdeauna un ajutor — de un fel încă nu pe del plin înţeles — judecind pe ceilalţi după indicaţii fiziognomieg Cel mai faimos fiziognomist din toate timpurile a fost un e]ve-| ţian. lăzile. dar fiziognomistul se îndreaptă sprJ următoarea slujbă cu un onorariu bogat în buzunar şi impresioj nează pe noul client cu reputaţia. (De-a lungul timpului numeroşii imi-j tatori ai lui Teofrast pornesc în diferite grade de la acest formalism rigid. Chiar şi azi apare curent 53 un gen ieftin de fiziognomie. cu excepţia unui punct asupra căruia el insista puîerJ nic : el susţinea că toate trăsăturile corpului sînt în cele din urmă consistente unele cu altele. Un „expert" poate fi angajat dt c ■ firmă pentru a rezolva probleme de personal.1 Ceea -ce este semnificativ pentru psihologia modernă este acceniulj pus de Lavater pe consistenţa personalităţii atît în aspectele ei inJ terne. Cantitatea de literatură despre acest subiect este mult mai frapantă decît calitatea sa. nu se întîlnesej fără o gură veselă şi dacă sîntem destul de ageri pentru a observa.P festă în toate". iar zeiţei Artemis îi jertfeşte mai puţin decît oricare altul dintre cei ezenţi. Abuzurile sale au fost atît de mari îneît în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea parlamentul britanic a pronunţat edicte pentru a condamna toate persoanele care Pretindeau să aibă* talent în fiziognomie. în capitolul 2 am menţionat „Caractereie" scrise de Teofrast. a fost de multe ori republicată. cotrobăie prin oaie. un elev al lui Aristotel. Sfatul său este rî. Cînd se află la o masă pregăt ta Pe socoteala celor ce iau parte la ea. apărută în 1783—1787 în trei vo-j Iurte. Urmă. Dacă nevasta a pierdut un bănuţ. Caracterologia literară Căutînd din nou în Grecia antică. unde din nefericire a rămas în mare măsură. îi scade din hrană. zgîrcitul numără cîte pahare a băut fiecare. răscoleşte paturile. Fiecare începe cu o definiţie scurtă a trăsăturii dominante şi continuă cu exemple tipice ale acţiunii acestei trăsături. Ochii veseli.Figura 5. 'Cele treizeci de caractere ale lui Teofrast care s-au* păstrat urmează un stil rigid de compoziţie. fizid-gnomia a devenit populară şi a avut o istorie neîntreruptă de atunci încoace. a interesului ei a adus-o de timpuriu sub patronajul vracilor şi şarlatanilor. Vom reveni la această problemă în capitolul 19. la a fi biciuite în mod public sau la a fi trimise în case de corecţie. de a fi servit „cu succes" prima corporaţie. Deşi scris acum peste două je anjT portretul este aplicabil şi astăzi unora din persoanele pe e le cunoaştem : Zgîrcitul* Zgîrcenia este o economie ce întrece orice măsură. 54 dacă multe din schiţele sale s-au pierdut nu putem şti. cît şi în expresia ei externă : „Unul şi acelaşi spirit se mar.) Este o particularitate a caracterelor lui Teofrast faptul că toate treizeci reprezintă tipuri vicioase sau cel puţin dezagreabile-Dacă el a considerat omul bun prea prost pentru a scrie despre el 5 Lucrarea sa principală Physiognomische Fragmente zur Beforderutm der Menschenkenntniss und Menschenliebe. Sistemul nu prezintă un interes special pentru noi. căci natura practică. Dacă un cunoscut i-a procurat un obiect pe un preţ scăzut. caută pînă şi în aşternuturi.J obicei înregistrat şi uitat. Johann Kaispar Lavater (1741—1801)1 El a fost un propâganJ dist energic şi un moralist care şi-a practicat arta în rîndul mulţimii* de pe stradă şi în biserici.

Caracterele. într-un sens.) 6 Reprodus cu permisiune din R. Crede că e înzestrat cu talente şi cu duh. maghiran ori orz . 1-a urmat îndeaproape în mod special pe Teofrast intitulîndu-şi cartea de schiţe Encaustics. începe să urmărească pe datornic şi-i pune la socoteală dobîndă peste dobîndă. în alegerea întâmplărilor ilustrative şi în economia de metafore. Cînd are la masă invitaţi din acelaşi demos cu el. Despre bunurile materiale. VI. Nu îngăduie nevestei să dea cuiva cu împrumut sare ori un căpătîi de fitil. Scuipă departe şi strănută puternic.T. înfumurat. 83. cinci se plimbă cu persoane^gale în rang. 1. omul este mînat de trăsătura sa de zgîrcenie. H oe 11. traducere şi note de A u r e 1 T 11 a. N. 1966. Scriitorul francez din secolul al XVII-lea Jean de la Bruyere a schimbat oarecum metoda.. toţi se adaptează după el. C o n d e e s c u. el merge la mijloc. Alte traduceri au fost realizate de R. O asemenea consistenţă perfectă este greu de întîlnit în viaţa reală. Fie că e cu . se tunde la piele. Editura pentru Literatură 1966. La Bruyere. doar co-î auzi sforăind. Deoarece literatura şi psihologia asigură două metode foarte importante pentru studiul personalităţii.vînz'are. E bogat7. E. el prefigurează argumentul care va fi prezentat în capitolele 14 şi 15. li întrerupe şi îi muştruluieşte pe cei care vorbesc. într-adevăr. Doarme si peste zi. Dutton. 314—315. îi place să discute politică şi face pe misteriosul în legătură cu chestiunile la ordinea zilei. Remarcaţi : omul nu are numai o „deprindere* de a-şi purta tunica scurt şi o altă deprindere de a examina stâlpii de hotar ai proprietăţii sale. Vorbeşte tu încredere. îşi face socoteala că ele valorează mult la sfîrşitul unui an. A. pretinde un preţ atît de ridicat. vecinii sau cu zeul. din mîndrie şi din cutezanţă. A <>oofc o/ characters. 41—43. pp. Se opreşte dînsul. Din grădina zgîrcitului nu poţi lua nici măcar o smochină. litoer-cugetă-tor. Teofrast descrie un „tip ideal" (p. The characters ol Theophrastus. doarme şi noaptea ca un butuc. Cum a trecut termenul dobînzii.T. Editura pentru Literatură. fie că-şi primeşte prietenii sau * Cf. Zgîrcitul poartă haina mai sus de genunchi. Stark Young. datornicii. Măcar că e vorba de nimicuri. traducere de Măria Marinescu-H i m u. cum încruntă din sprîncene şi cum îşi trage pălăria pe ochi. în cazul lui Giton. E hazliu. Aldington (Ed. cum stă picior peste picior. ca să nu vadă pe nimeni. The characters of Theophrastus. 30). fie că are de-a face cu soţia. iute la mînie. privirea fixă şi sigură. Teofrast propune o teorie importantă a personalităţii . dar se întoarce cu inîna goală. Stai de vorbă cu el. and Transl. Arta lui Teofrast constă în alegerea tipurilor vii. îl vezi cum se afundă în fotoliu. un adevărat mobil esenţial al rnndnitpi Este stabilă. deplasîndu-se de la tipuri la portrete. J e b b. despătureşte o amplă batistă şi îşi suflă nasul cu mare larmă. B. Hammond. op.P. John Donne. 1925. îl pune pe cel cu care stă de vorbă să mai spună o dată ceea ce î-a spus si nu-i apreciază cine ştie cît spusele . George Eliot. W. pentru a selecta un exemplu. Zgîrcitul. pîntecul sus. Zi de zi este cu ochii pe semnele de hotar şi stă cu frica-n sîn să nu i le mişte careva din loc. E. el zugrăveşte un stil individual de viaţă. 1909. porneşti şi tu . te opreşti şi tu . 1. lin imitator american. umbletul energic şi hotărît. o forţă dinamică şi directivă. iar cînd dă haina la curăţat îndeamnă pe meşter să întrebuinţeze argilă din belşug. F. (Nota trad. Nici pomeneală să te lase să treci prin livada lui sau să ridici de pe jos o smochină On o curmală. Deşi nu o spune explicit. prefaţă de N. o structură consistentă de trăsături şi nu numai o singură dispoziţie cardinală. ca să nu se păteze prea repede6. rîde în hohote. prietenii. New York. el nu ţi-ar da nici cordeluţe pentru jertfă si nici făină. X. compararea lor este in* Ci. o admirabilă traducere a Xafxxxwfyp . umerii laţi. în cazul omului zgîrcit nouăsprezece mostre de conduită exemplifică împreună o trăsătură principală. Dacă se aşază. Caracterele. C. voi. pp. Caracterele. C. GITON* Giton are tenul fraged. (Nota trad) 7 A 1 d i n g t o n. Se duce în piaţă cu gîndul de a tîrgui.. îl găseşti desculţ şi la prînz. cu servitorii. Casetele zgîrciţilor de felul ăsta sînt doldora de bani ! Mucegaiul stă prins pe ele. Lista imitatorilor lui Teofrast este liingă incluzînd scriitorii cu faimă ca Ben Johnson. sau cum o ridică mai pe urmă şi îşi descoperă fruntea. porneşrc dînsul la drum. iar pe chei s-a pus rugina. Pentru el zgîrcenia este o trăsătură domin antă a unor oameni. Samuel Johnson.afaceri sau acasă. Se poate prezice cu siguranţă că în situţii noi el va reacţiona în acelaşi mod. e nerăbdător. . în La B r u y e r e. B. Fiecare activitate este numai o manifestare a unui motiv central. consecventă cu sinp şi coercitivă. are grijă să taie carnea în bucăţi cît mai mărunte. 1902 . Toţi sînt de aceeaşi părere cu el şi cred veştile pe care le deapănă el. Tocmai această intuire o putem în mod sigur adopta. B e r n-nett. predictibilă. chiar dacă respingem exagerarea. 1824 (ultimele două au schiţe fizio-Snoiniee) 55 îşi face toaleta.). Teof r a s t. Bucureşti. cit.. încîfc cumpărătorul abia nu are nici un folos. Bucureşti.P. In toate epocile şi în toate ţările au existat oameni zgîrciţi. voi. The characters of Theophrastus. Şi totuşi. La masă şi la plimbare ocupă mai mult loc decît alţii . toate persoanele au trăsături centrale şi stiluri personale. un vîrf de chimion. iar la baie aduce uleiul în sticle mititele . faţă durdulie şi obrajii bucălaţi. P. Nu-1 întrerupe nimeni şi toată lumea îl ascultă oricît ar avea el chef să vorbească.

scriitorul poate fi îndrăzneţ în atri-' buirea cauzelor. Dar nici un psiholog nu ar putea scrie astfel îăM a fi sfîşiat bucăţică cu bucăţică de colegii săi. O mînă poate ilustra 1 minunată lăcomie crudă". Şarlatania şi superstiţia înfloresc. Un portret trebuie să fie coerent. ea este mai disciplinată . Bumstead. The interrelations of psychology and bîo-ţ*Phy. 57 Efectele literaturii sînt obţinute prin selecţie abilă şi prin exgM gerare. 1960. Les petits jaits vrais sînt scoase în relief. trebuie să constituie o unitate plauzibilă. iar un cap blond poate „iradia nestatornicie". dar Thackeray nu ştia asta". în „Psycholl. un portret în ulei poate fi mai veridic decît o fotografie. Literatura are •numai o singură cale de a „demonstra" potenţialul său. Iniţial enunţată de Franz Joseph Gali H758—1828). AII port. altul „un obraz subţire". Soc. romancierii au aptitudini speciale. Liber de restricţiile ştiinţei. Bull. fi^e use of personal documents in psychological science. Un important efort în această direcţie îl reprezintă lucrarea H. Beacol 1960. Şi totuşi psihologul are dreptate cînd dojeneşte literatura pentru lipsa ei de precaufii." „Poate mai exact. dimpotrivă. Dacă azi psihologia „descoperă numai ceea ce literatura a spus întotdeauna". a Cf J A. Dramaturgii. Reflection on the human uentifl New York Univ. Bull. Cînd toate trăsăturile „sînt coerente" vorbim de autoconfruntare. Acest portret puternic se validează prin el însuşi şi fiecare caracterizare reuşită face îa fel. c enologia sau. G. Abordările nomotetice. riscă sa piardă structura vitală a individualităţii. nepotrivirile inj comode sînt înlăturate. sita numai prin aplauzele cititorului. este mai exactâl Frenologia Datorită lipsei unei ştiinţe adecvate a personalităţii. Sci. Unul din personajele sale poate avea „sînge seja vil în vinele sale". biografii. 49. numerologi. Biografii se găsesc într-o încurcătură specifică. schera populare de „citire a caracterului" poate fi cu timpul eliberat prin-tr-o abordare ştiinţifică. Dată fiind o serie de fapte despre o persoană. căci portretul scoate în relief trăsături semnificative . este mai verificabilă . nr. după cum am văzut. 1954. să comunice propriile sale im^* gini. în timp ce fotografia prezintă în mod egal ceea ce este nesemnificativ şi ceea ce este semnificativ. Cantril. . Unele indicaţii în acest sens vor fi date ii capitolul 19. dar diferitele confruntări pot să nu c°respundă. Cele două metode sînt ăm tinete şi complementare9. W. Exageration ă propos nu c admisă. Psihologului îi e permjs numai să descopere şi să înregistreze şi trebuie să muncească din greu pentru a exclude preferinţele sale. să-şi exprime propriile sale înclinaţii. cum prefera el s-o .". Puţini psihologi au încercat să coreleze intuiţiile literaturii cu cele & psihologiei." Şi această discuţie poate continua la nesfîrşit. dar mai exact. mai puţin artistică. nu i se permiţe. Press. Nimeni nu pretinde să-1 validăm pe Hamlet în mod ştiinţific. A proceda astfel cere o dezvoltare suplimentară a abordării idio-grafice. Boston.nevoia unor verificări exterioare asupra trăiniciei interpretării sale8. cap. Asemenea metafore nedisciplinate dau ritm şi inspiră o crJ dulitate blîndă. ştiinţa exactă este numai fotografică. Fiecare biograf realizează auto-c°nfruntarea în portretul său. 1. alte fapte relevante trebuie să urmeze. Psihologului. Două relatări ale aceleiaşi vieţi pot să difere foarte mult. Mai puţin plăcută. Chesterton remarca odată „Ea bea." Psihologul replică : „Poate mai puţin artistic. ehiro manţi. mai puţijj subtilă. -K. ltes Council. Vezi şi G. 58 e s_a bucurat. ScriS itorul se străduieşte să fie amuzant. Comentînd un „caracter" al lui Thackeray.56 5truetîvă. 1942. H. Un psiholog ar simţi . Arta este selectivă . totuşi ea dă precizie vechiloJ adevăruri. oameni au fost totdeauna o bună pradă pentru ghicitori. Garraty. . 569—582. Aici să luăm în considerare o mişcare care a fost extrem i populară acum un secol şi numai cu greu şi-a pierdut favoarea i 9 O comparaţie mai completă a metodelor literare şi psihologice se a Sn colecţia mea de eseuri Personality ană social encounter. 51. C. Psihologia nu va înlocui literatura şi nici dispreţul artiştilor nu va împiedica dezvoltarea psihologiei. nici o subliniere artistică. numai că o spune mai puţin artistic. Această remarcă sarcastică reflectă cerinţa ca toate caracterizările b\me să aibă virtutea „autoconfruntării". deşi nu în toate. astrologi şi alţi experţi dubioşi care au o schena prefabricată pentru a vă spune ce sînteţi sau cum se va comporţi viitorul dumneavoastră angajat (sau logodnică). El nu-şi poate asigura reu. psihologul însă înclină să fie sceptic în privinţa produsului muncii lor Omul de litere spune : „Mi se pare clar că psihologia se mulţumeşte să spună ceea ce literatura a spus întotdeauna. frenologi. Psihologia nu a învăţat să utilizeze metoda autoconfruntării. Dar mahalalele psihologiei nu trebuie să ne reţină Sîmburele de adevăr care zace în unele. dar mai puţin adevărat . chiar clacă e selectiv. Pînă acum avem puţine tehnici pentru a descoperi modul în care un subsistem dintr-o personalitate stabileşte raporturi cu alte subsisteme. New York.

dar mai semnificativă. Lista lui Gali include un amestec de calităţi ca respectul lată de s. Joiin_Sluart-Mill a propus elaboj rărea „unei ştiinţe exacte a naturii umane11. să scrie o ştiinţă inductivă a personalităţii. Ediţia americană corespunzătoare On the functions of the brain a fost publicată în 1835. B e n 11 e y. The psychological ecedents of phrenology. imaginaţia. care a venit în America în 1832. (Cerinţele sale pentru experiment erau mai riguroase decii cele din zilele noastre !) Lipsind metoda experimentului. Argumentele sale sunau aproximativ precum urmează : sufletul şi corpul sînt într-un fel în legă-. C. Intre 1822—1825 Gali a publicat o ediţie revizuită în şase volume sub titlul Sur les fonctions du cerveau. pe baza unui bun spirit ştiinţific. Nici lista sa de elemente primare. 1923 . trebuie admis faptul că întreaga sa listă de variabile caracterologice nu este în întregime diferită de lista tradiţională a facultăţilor universale. Principala lucrare a lui Gali a apărut în patru volume între 1810 şi 1819 si se întitula Anatomie et physiologie du systeme nerveux en general. un termen care. Dar frenologia are şi o altă faţă. et du cerveau en particulier. Avem nevoie. fiind o escrocherie rentabilă pentru promo-Ja^ii ei. 1913. Paris. cluburi. etologi* va trebui să se bazeze pe o analiză a proverbelor. conferenţiind mult în Anglia şi pe continent. deşi mai puţin adecvat. care. care studia atent oamenii.SCW'"CV °f individuality. „Fiecare om cu excepţia unui idiot. 1916. cu toate erorile sale. bunătatea sufletească. s-a despărţit de maestrul său în 1815 şi a scris multe lucrări ipdependente. El a obiectat că facultăţile erau funcţii mentale universale ca percepţia. de o clasificare a puterilor primare. Dar. întrucît creierul este cel mai important „organ al spiritului" putem căuta semne de diag-' nostic în forma învelişului creierului. 92 . Facultiex 1936 4 ts •' the s°lution of Franz Joseph Gali. adaugă el. biserici şi ujar în universităţi10. El a criticat sever psihologia epocii sale. (în ultimii ani a fost adoptat chiafl acest termen. H. Lyon. Ea a început cu o încercare onestă He a descoperi elementele fundamentale care alcătuiesc personali-tatea^Lirnană. nici cranioscopia sa nu au supravieţuit criticii moderne. ar desemna caracj terul uman într-un sens larg. toiul 13). De aceea trebuie să ne aşteptăm ca structura internă a perso-^aThăţ'i să aibă manifestări exterioare. El a fost şi un rrecursor al psihologiei diferenţiale. Mai importantă a fost căutarea de către Gali a elementelor primitive" care compun personalitatea. Spurzheim. singurul aspect al doctrinei sale care este amintit. „cranioscopie" sau. avec observations sur la posibilite de reconnaître plu-sieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par ?« confiquration de leur tete. examinînd craniile lor şi încercînd. tură. i'er . din păcate. S-a răspîndit rapid prin dibăcia întreprinzătoare a asistentului Iu. Cît de diferită este teoria sa despre localizările cerebrale faţă de viziunea modernă se vede în figura 6. 59 se bucură de toate aceste facultăţi. De G r a n g e. ci referit la doctrina sa cu denumirea de „organologie". Bascou. fermitatea. care se baza pe principiul „facultăţilor" — deşi şi ?! a adoptat termenul facultate pentru a desemna cele douăzeci şi şapte de elemente primare ale sale. totuşi. New York. Este. JGalyera un spirit serios şi un teoretician critic. ac(es. Gali. 3 . Ca toate sistemele populare ea a avut sa dubioasă. aptitudinea mecanica^ inteligenţa. Thomas Forster şi a fost «optat de Spurzheim în 1815. înţelejerea.". Gali însuşi nu a folosit niciodată termenul. 1929.denumească. TJhopycll°phyvoIoqie de Gali. spune el. Căutările lui Gali. Thomas Reid. „fiziologia creierului". susţinea el. Spoerl. era un cercetător serios şi influent şi într-un fel unul din fondatorii psihologiei diferenţiale şi a psihofiziologiei. D. care operau în birouri de afaceri. Totuşi. Dugald Stewart şi alţii). Gali era un empirist riguros. voinţa. în „Charact.ine. în 1796. Sfîrşitul secolului al XlX-lea Curînd după epoca lui Gali. Această cale în ştiinţa boselor" a fost marea greşeală a lui Gali. j-. a bînţuit lumea. de către psihologi şi biologii pentru a desemna ştiinţa comportamentului instinctiv. din care nici una nu apare printre facultăţile universale ale predecesorilor săi (Christian Wolff. organologia sau ~"oia. craniul.* oscută. A History of experimental psychology. Totuşi nu toţi oamenii au acelaşi caracter intelectual sau moral". în „Psychol. în aşa fel încît toate influenţele să poate fi cor-t'rolate. licee. M. căci un experiment adevărat. Monogr. Heton—Century—Crofts. Capi. considera el. ^xpuneri interesante şi pline de discernămînt oferă lucrările lui Bonn g. 10 Popularitatea frenologiei a început o dată cu primele conferinţe ale lui Gali. deşi nu foarte fructuoase. a ţinut conferinţe unui public larg şi a fost bine primit la Harvard. Blondei. M c Q. mai puţin . dar rămîne faptul că Gali. ar pretinde creşterea şi educarea copiilor într-o completă izolare. cap. Johann Gaspar Spurzheim (1776—1832). Alean. nr. se aseamănă foarte mult cu încercările ştiinţei psihologice de azi de a determina care „aptitudini mentale primare" sau care „trăsături sursă" formează cea mai bună schemă pentru a compara o persoană cu alta (cf. Ea trebuia să fie dej numită etoloaie. a trăsăturilor şi capacităţilor care vor explica diferenţele individuale ale personalităţii. and Pers".) Propunerea lui Mill elimina metoda experimentului . ] Numele de „frenologie" a fost inventat de dr. în opoziţie cu predecesorii săi. maximelor . dorinţa. A murit la Boston.

Harper. Prin această metodă .Combativitate 6 Destrucîcitate 7 Secretivitate fi Dorinţa de acaparare S. 2 Individualit 2 ate2 Configuraţi 3 e 2 Mănme ^ 2 G i euta'e ş b rezistentă 2 Colorit 6 .Tendmp de a locui mereu în acelaşi toc A Aderenţă 5. n J. Emotivitate . VI. 1846. New York. Inventivitate 30 Respect faţă de sine Sinergii motorii suplementare Mişcările ochilor . cap • 60 Fo~tele şi organele psihicului 1. Bk./ Dorinţă de 1 Prudenţă 2 1 Burovomtă 3 /4 Vener aţie 1 Fermitate 5 1 Conştiinţă 5 1 Speranţa 7 1 Caracter 8 miraculos 1 Idealrtate 9 2 Voioşie 0 2 Imitaţie 1." 2 Dragoste ptr urmaşi 3. Mill.si altor expresii ale înţelepciunii tradiţionale. S. System of logic.

Treuttel. Abordarea sa nu subliniază diferenţele individuale cum o i'ăcuse Gali. în timp ce G. Două concepţii asupra localizării cerebrale : secolul al XlX-lea şi ^■XX-lea. instinctul activităţii parentale. Toţi oamenii. încep viaţa cu un set uniform de instincte (sau „înclinaţii"). El „a verificat" fiecare lege prin înţelepciunea vîrstelor. susţine McDougall. printre alţii : Speranţa adevărată este iute şi zboară cu aripi de rîndunică . B. Apoi el prezintă 144 de legi speciale care privesc influenţa unor sentimente variate asupra comportamentului şi gîndirii.2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 J 4 3 5 Orientare Calcul Ordine Eventualitat eTimp Melod e L tmbaj Comparai e Cauzalitate cor *'viate rufi Tractai climentar Figuia 6. termenul a fost adoptat cu entuziasm de McDougall13. Pehfield. Nu ne impresionează această metodă. o lege este : „Speranţa tinde totdeauna să facă viitorul să pară mai bun decît prezentul". Astfel. The cerebral cortex of man. Shand urmează sfatul lui Mill . Pe regi îi face zei. autoafirmarea şi altele. p. London. Acestea includ instinctul de fugă. secolului. Contribuţia pozitivă a lui Shand constă în recunoaşterea elementului pe care el îl numeşte sentiment. Wurtz and Richter. iar pe creaturile mai umile —■ regi. Copvright 1950 by the Macmillan Company şi utilizat cu permisiunea acesteia 61 spera Mill. Se spune „aşchia nu sare departe de pom" dar şi că „dracul cînd îmbătrîneşte se călugăreşte". Shaw susţinea că „un om care nu e revoluţionar la 20 de ani este un om inferior". Mill este important pentru studiul personalităţii în principal prin influenţa pe care a exercitat-o asupra lui Alexander Shand. 221. Harta frenologică a fost utilizată de G. Ex-Binerea sumară a principalelor regiuni funcţionale ale cortexului uman este luată din W. Rasmussen. instinctul gregar. putem găsi adevăratele legi cauzale ale caracterului uman. Cam pe la începutul . autoumilirea. T. în sprijinul acestei legi particulare îl citează pe Shakespeare. 1825.şi utilizează înţelepciunea proverbelor ca date (sau „premise pentru deducţie"). care la sfîrşitul secolului al XlX-lea a lansat doctrina sentimentelor1''. Cineva poate alege din înţelepciunea proverbelor tot ceea ce sprijină propriul argument Aproape mi există un proverb care să nu aibă un contrariu valid în egală măsură. Dar în . Legea sa de baza este aceea că „fiecare sentiment tinde să formeze un tip de caracter care îi este propriu". Goethe scria „Cel slab are adesea sentimente revoluţionare". Spurzheim în Phrenology. B the doctrine of the mind.

H. Psychol. . Morgan. Boston. A. să-1 considerăm pe Bain ca unul dintre fondatorii psihologiei dinamice moderne. Astfel. de exemplu. cît şi agresivitatea se comportă foarte mult ca forţele cu presiune înaltă. mînie. Galton şi experimentul în cursul secolului al XlX-lea literatura caracterologică a fost bogată în observaţii şi ipoteze. în teoria freudiană (capitolul 7) atît sexualitatea. El acordă o mare importanţă direcţiei fluxului de ener-&le psihică a omului. motori (voliţionali) sau vitali (emoţionali şi senzitivi). Lcmdon. fiecare cu culoarea sa proprie. Această diviziune tripartită a sufletului omenesc a fost propusa de Platon şi se găseşte chiar şi azi în murfe-şeneri psihologice. De asemenea. se constată că acest flux de energie (ca un cazan de aburi cu supape) se finalizează într-o doctrină a tipurilor : oamenii tind să fie mentali (intelectuali). iar canalizarea lor este problema principală a vieţii omului. ea nu poate fi în aceeaşi măsură „emoţională" sau „intelectuală"'. similar. este „plin cu energie". loialitate şi ambiţie. Introduction to social psychology. sau. 32. Murray. C. Luce. în „Genet. canalizare sau altă utilizare a acesteia. 3—311. timpul de reacţie). Trebuie stabilite norme pentru dezvoltarea personalităţii la vîrste succe* în tei-minologia psihanalitică utilizată în lucrările lui Freud traduse în limba română s-au adoptat termenii sine. dacă vitalitatea cuiva se îndreaptă predominant spre organele active. Şi astfel noi putem. D. A clinteai study °> sentiments. Monogr. în mod obişnuit toate sînt organizate în. 2. O trăsătură caracteristică a teoriei lui Bain merită o atenţie-deosebită. dar nici un autor înainte de 1884 nu a propus jjplirnrqa metod0! experimentale non dezvoltate la studiul personalităţii. Alexander Bain. Unii autori cred că sentimentul ne oferă elementul cel mai adecvat dintre toate elementele posibile pentru analiza personalităţii. 203—226. Shand. instinctul parental determină --la o persoană ataşarea de propria familie. în consecinţă. Macmilliui. 63 încărcătură sau presiune şi direcţia în care merge această energie depinde de care supape sînt de obicei deschise. deşi Bain doreşte să aducă această propunere „mai în acord cu starea actuală a cunoştinţelor noastre despre constituţia umană". 1896. McDougal 1. 1908. Elementul' truetural este' sentimentul. de asemenea. Astfel. care-în 1862 a publicat On the Stuăy of Character (Despre studiul caracterului). ^ltele părţi minore ale personalităţii. substituţie). „Acta psychoîogica". dar nu atît de dragul lor. . Character and the emotions. Organization of the affective lifc : a criticai survey. aceşti oameni dezvoltă sentimente care diferă. religia. la alţii de pudelul favorit.. Dacă ea circulă de obicei prin canalele emoţionale. Şi astfel. Deşi teoria de bază a lui McDougall despre instincte nu este larg acceptată azi. în „Mind". originea în propunerea de către Mill a unei „etologii". Devine uşor să popularizezi 9 asemenea concepţie Şi chiar şi azi auzim adesea despre acestei trei „ultime" tipuri de caracter. 13 W. Acest volum reuneşte două din tendinţele pe care le-am descris. voinţa şi intelectul. . CBainJa adăugat ceva doctrinei. El poate fi stăpînit {prin represiune) sau poate scăpa în mod indirect (sublimare.14 Mai trebuie menţionai un autor britanic. atunci nu este disponiBîîa pentru activităţi intelectuale . 5.jurul unui sentiment principal. Libido-ul sau id-ul*. în termeni de „energie" şi direcţie. ceea ce a realizat el.cursul dezvoltării a^sitf insiinptp ^^"" „ajta'sate unor anumite obiecte.. pionier în atît de multe domenii psihometrice" a "fost primul care a propus ca standardele experimentării să fie aplicate direct la studiul formelor personale de comportament : „Caracterul care modelează conduita noastră este «ceva» definit şi durabil şi de aceea. Totuşi. Foundation^ of character. într-un sens. ostilitatea şi "mii de alte sentimente apar. Şir Erancis Galton (1822—1911). care ia forma unui devotament conştient de sine pentru anumite idealuri şi ţine sentimentele minore într-o ordine mai mult sau mai puţin sistematică conform cu natura acestui sentiment principal. în cazurile individuale. nu s-a îndreptat la început spre personalitate Interesul pentru diterenţele individuale începuse să apară. „Natura umană fiind limitată. atunci se va îndrepta mai puţin spre alte părţi". îşi are. respectul. Teoria 12 A. după Freud. dacă o persoană este puternic „voliţională". El a propus (urmîndu-1 pe Her-bert Spencer) ideea că un om dat are o anumită cantitate de „energie". 1937. patriotismul. au o ocazie de invidiat de a calcula frecvenţa şi de a estima la elevii lor intensitatea răspunsurilor de frică. 14 De exemplu. 1914.". Unele din acestea sînt părţi majore. El include traducerea originală de către Bain a Caracterelor scrise de Teofrast. E un pas mic de îa această metaforă hidraulică la teoriile mai moderne ale psihanalizei. 233—346. now sor.1:> O metodă de măsurare recomandată de el a fost evaluarea calităţilor complexe. este raţional a încerca să-1 masori". F. care în 1879 s-a materializat în primul laborator de psihologie din Leipzig. Alţi reprezentanţi ai psihologiei dinamice vorbesc. sentimentul „respectului faţă de sine". Ca un cazan de aburi. de asemenea. Interesul rapid ascendent pentru psihologia experimentală. 1945. conceptul de sentiment — şi el poate fi utilizat fără doctrina instinctelor — este evident folositor. este în principal o reformulare a unei foarte vechi teorii : aceea că natura omului e alcătuită din trei facultăţi primare : ejŢiQiia. De asemenea. omul are o anumită . cît pentru a indica direcţiile în care funcţiile nomotetice operează (de exemplu. învăţătorii. la o altă persoană de copii neajutoraţi sau oameni bolnavi. drenaj. 62 s considerare o varietate nesfîrşită a individualităţii.

16 Ibid. Gali a anticipat atît disciplina viitoare a psihologiei diferenţiale. a măsurătorilor. New York. dar fiind ocupat cu alte probleme. nu le-am dus la capăt. 1884. luată separat.) 15 F. îşi datorează longevitatea. mersul. Allport fondata credem şi pe necesitatea de a evita ambiguităţi terminologice în limba engleză. literaturii şi a bunului simţ. Presiunea scrisului. înclinarea inconştientă o corpului —• subiect care 1-a intrigat pe Galton — a fos măsurată în mod ingenios de Huli prin mijlocul simplu de a ataşa fire neobservabile de gîtul cuiva. Dar „urgenţele nu trebuie aşteptate . Observaţia. capcanele. studiu introductiv şi note de dr. Dar exac-1 titatea greoaie este un antidot sănătos pentru o desfătare nedisciplinată. 179—135. mai ales cînd aştepţi apariţia perioadelor critice din viaţă. 1980). (Nota trad. 1933. 17 C. Leonard Gavriliu. El a căutat trăsătura dornic nantă care conferea unitate comportamentului în multe situaţii. ci a lui Galton a prevalat. Totuşi. W.eu. 64 sive Metoda corelaţiei. ea este o metodă importantă şi originile ei merg fărâ~intrerupere pînă la Galton. « Această propunere amuzantă. Teofrast pretindea că actele cotidiene ale omului sînt congruente în mod remarcabil unul cu celălalt. cu ajutorul cărora se înregistra mişcarea corpului pe un kimograf — o invenţie şi mai simplă decît cea a lui Galton17. cu conceptul lor util de sentiment. analizele dimensionale ulterioare ale temperamentului. îşi are originea la Galton. Nu se cere prea multă pricepere pentru a monta un aparat de măsurat presiunea. mişcarea expresivă. superego. 42. Lavater susţinea că toate trăsăturile sînt compatibile una cu cealaltă — o ipoteză importantă de verificat cu metode moderne.etologia*'Ca ştiinţă exactă a naturii umane. în „Fortnightly Rev. în special a fetei. traducere. Appleton Cen-tury-Crofts. Problema specială de care se ocupă. este un proces lent. în căutarea elementelor primare ale personalităţii. Introducere în psihanaliză. supraeu (vezi Sigmund Froud. a corelaţiei a fost inaugurată de Galton. argumentează el. ego. Mulţi imitatori au extins metoda descrierii de caractere. are la bază preferinţa lui G. ca şi cele de ficţiune. în cîteva cazuri unele greşeli vechi şi persistente au prezentat interes pentru noi. 65 5 — Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. înzestrat cu un indicator şi un cadran. Toate acestea sînt contribuţii ştiinţifice de mare valoare. pare greoaie şi stupidă. de a nu atrage atenţia şi de a fi aplicabil la mobila obişnuită. Mill a văzut clar interdependenţa psihologiei. pe de o parte. ele pot fi inventate . Desigur că paralela nu este ceea ce s-a gîndit Galton să fie. Bucureşti. Frenologia accentuează paralela dintre calităţile personale ale omului şi structura sa craniană. dar nu mai puţin raţională marchează începutul experimentării în domeniul personalităţii. Measurement of character. cînd două persoane au o „înclinaţie" una spre cealaltă. Propunînd . Bain a anticipat fluxul dinamic al energiei în canalele variate ale expresiei personale Metafora sa hidraulică este o anticipare clară a teoriilor viitoare ale lui Freud. 184. Fiecare. ele se înclină reciproc sau se apleacă vizibil cînd stau alături la o masă şi îşi lasă presiunea greutăţii lor pe picioarele apropiate ale scaunelor lor. dramă. expresia facială au dus la măsurători mai mult sau mai puţin precise. L. dar luate împreună cele două abordări înzestrează pe cel ce studiază personalitatea < u un echipament complet. de asemenea. Opţiunea noastră pentru tripticul id. Am făcut cîteva experimente rudimentare. Hypnosis and suggestibility. Deşi experimentarea este numai o metodă a abordării ştiinţifice a personalităţii (cf. p. cea mai veche din toate doctrinele natura umană. cum sperasem16. cum se spune. Galton. cît şi căutarea modernă a dimensiunilor primare din analiza personalităţii. dar nu opinia iui Mill. pot fi puse1'. este unilaterală . biografie. a evaluării.". Hui 1. care să indice schimbările în presiune. însă este dificil de a inventa un dispozitiv care să îndeplinească tripla condiţie de a fi eficient. Psihopatoloqia vieţii cotidiene. prin contrast. capitolele 17 şi 18). faptului că a anticipat. pretenţiei! sale necombătute că există o corespondenţă între chimia corpului şi structura emoţională. 265 Psihologia umorală. au fost principalele roade ale efortului lui Mill. PARTEA A Ii-a dezvoltarea Personalita tii . Mill a declarat experimentarea în domeniul personalităţii ca imposibilă. Shand Mc Dougall. Atît de artistice sînt producţiile lor. dar în ansamblu au fost înregistrate contribuţii pozitive. îneît psihologia. pretinde că există o relaţie între temperament şi structura scheletică şi musculară. Fiziognomia. El dă următorul exemplu : Astfel. Editura Didactică şi Pedagogică. Rezumat ' Din trecutul îndelungat şi bogat am selectat numai cîteva doctrine care au o semnificaţie specială pentru studiul contemporan al personalităţii. Prelegeri de psihanaliză. începe abia acum să folosească instrumente de măsurare analoage dispozitivului propus de Galton. Era experimentării. indispensabilă în studiile moderne despre personalitate. pe de altă parte. Iar propunerea lui Galton de a utiliza experimentul real este într-adevăr remarcabilă.

de „introversie" aparţine în mod normal persoanelor slabe şi înalte ? Convingerea că această legătură există a persistat de'-a lungul epocilor. el gîndeşte prea mult"1.imite. cît şi blajin. Se. schizofrenia . de retragere din lume. I.Sistemelor psihofizice — pagina 40). de ce /din cele mai vechi timpuri figura lui Hristos a fost zugrăvită în arfă mai aurind slabă decît musculoasă sau grasă ? Un Hristos rotofei aau atletic ar părea oarecum nepotrivit.n. Dar de ce ? Oare nu datorită faptului că orice capacitate de interiorizare. temperam pripii şi inteligenţa pot fi privite în mod justificat ca „materiile prime *' aI5~ţ"ensonalitaţii. putem spune |că sugarul are o personalitate <jPbtefiţîqî£h: anumite capacităţi şi ■caracteristici sînt gata să se dezVolte. Am şi sugerat deja faptul ca constituţia fizică.e şi (efnoţî^ (de exemplu.tinde să apară mai devreme în viaţă decît tulburările maniaeo-depresive şi într-un moment în care constituţia fizică tinde să fie zveltă. este încă acceptabil pentru ştiinţa modernă^Figura 7 reprezintă logica elementară a acestei poziţii. de asemenea. Ideea că într-adeConstituti? Defcrmi^anti hormonali (umorali} şi olt' deteirninar'i genetici Figura 7. 70 văr există o oarecare bază pentru această credinţă fiziognomică tradiţională este sprijinită de ştiinţa modernă. şi de învăţare — în cadrul unor' ■.obiect psihologic" deeît oa o persoană. 69 Constituţia fizică şi temperamentul ei In capitolul precedent am văzut că/vechii greci erau convinşi că forma corpului unei persoane trebuie să ne ofere indicii importante despre temperamentul său. f dar există dovezi puternice pentru 'a considera fundamentele tem-Ipframentului şi ale inteligenţei ca fiind. Act. Primele „portrete" cunoscute se află în catacombele Romei şi datează din secolul al II-lea sau al III-lea e. Atunci. Ne amintim din Shakespeare că lulius Caesar pre-tera în jurul său oameni care erau graşi şi binevoitori „oa somnari nopţii". constituţia mizică est? cel mai "vizibil legată "de ^ereditate într-un mod complex. s^ Recent s-a acordat credit psihiatrului german Kretschmer. Derivarea constituţiei fizice a temperamentului dintr-o sursă comună 1 lulius Caaar. în principiu.CAPITOLUL '4 Fundamentele personalităţii CONSTITUŢIA FIZICA ŞI TEMPERAMENTUL o INTELIGENTA . în timp ce tulburări ale vieţii meintale (introverste extremă. die sănătate şi de boală. / Să luăm un exemplu destul de frapant. Dar In mod sigur putem spune Că personalitatea începe la naştere. In ca o dată e necesar să prevenim cititorul că noi nu ■legăm faptul că toţi cei trei factori pot fi afectaţi în timpul vieţii de ■nutriţie. El <x constatat că tulburările de d_işf2Uziţj. determinate •genetic.ţ EREDITATEA • CONCEPŢIA BIOLOGICA ASUPRA PERSONALITĂŢII e PERSONALITATEA IN PRIMUL AN DE VIAŢA m PREDICTIA DEZVOLTĂRII a REZUMAT ti puţin probabil să se spună despre un nou-născut că are ipersonaEtate (deoarece li lipseşte o organizare caracteristică a . deoarece ele depind enorm (deşi nu exclusiv) Ide ceea ce este „dat" prin ereditate. de asemenea. psihoza imaniaco-. atunci ar trebui să fim capabili să inferăm din constituţia fizică temperamentul şi invers. Le ■mmim materii prime. —- . Dar pe ansamblu pare mai lînţelept să considerăm copilul noiu-născut mai curînd ca un . Ar putea fi citate un număr mare de studii care confirmă acest lucru. şi. schizofrenie) se asociau unor ^onstitutii zvelte (astenice). Nu există nici o înregistrare a înfăţişării fizice a lui Isus oontemporană cu el. 2.. depresivă) pot fi identificate mult mai frecvent la persoane rotofeie (picnice) . Dintre cele trei. Demersul acestui raţionament este simplu şi. Nu avea încredere în Cassius din cauza „înfăţişării sale uscăţive şi hămesite . Dar Kretsehmer nu avea o modalitate sigură de a măsura constituţia fizică şi a neglijat factorul vîrstă . Nu este întâmplător că FaljStaff este zugrăvit atît gras. care a studiat unele categorii de boli mentale2. Dacă glandele şi alţi agenţi biochimici reglează creşterea şi dacă au o oarecare intluenţă asupra „vremii interne" a nivelurilor emoţionale şi ale activităţii. chiar dacă ele se maturizează lent în timp.

1942 . New York. Măsurmd diverse lungimi. S.. De exemplu. 71 l orf ori . New York. Physiqne and character. W. E. a doua şi a treia notă pentru caracteristicile mezomorfe şi respectiv ectomorfe. II. deşi nu toate sînt constatabile.pătrată" . Pe lîngă această analiză de bază. Kretsehmer. ectomorjul (astenic) are extremităţi lungi. New York. dezvoltarea musculară e deficitară — o constituţie liniară''. Dupertius. 1940. W. London. B. o constituţie . The varieties of temperament. Tuikc r. Sheldon consideră că e importantă căutarea unor trăsături caracteristice speciale ale constituţiei corpului. 1954.. el a imaginat o schemă pentru a determina în ce proporţie fiecare din cele trei tipuri fizice (somatotipuri) se găsesc la o per-» soană dată. diametre şi proporţii putem da fiecărui individ un scor (de la 1 la 7) pentru fiecare din c ele trei structuri corporale : endomorful (picnicul la Kretsehmer) are organele digestive si alte cavităţi ale corpului mari. Harper. Stevens.rotunjită". unui bărbat i se pot da scoruri pen2 E. Sheldon. S. 3 W. Atlas of . 1925.O metodă mai exactă a fost elaborată de Sheldon3. Sheldon.S Stevens.. Mc Dermott.H. Sînt posibile multe combinaţii de scoruri. zvelte dar cavităţile corpului sînt mici. Sheldon. Rojut-ledge and Kegan Paul. transl. dar este relativ slab ca dezvoltare a oaselor şi muşchilor . Harper. în primul rînd. totuşi. atunci d^m fiecărui individ trei note : prima pentru numărul caracteristicilor endomorfe din constituţia sa. mezo-morful (atletic) are oasele şi muşchii mari şi o constituţie . S. Dacă atribuim scoruri de la 1 la 7 fiecărui tip în aceeaşi ordine. multe constituţii medii cu scoruri de. Harper. w. C. sau aproace de combinaţia 4—4—4. H. The i a-rtetie? of human phys.que. W. Evident că 7—7—7 sau 1—1—1 ar fi o imposibilitate. Există.

50—0. ne întrebăm dacă asociaţia fundamentală dintre constituţia corpului şi temperament este ea însăşi o corelaţie înnăscută sau se datorează experienţelor de viaţă.80.19 = de obicei fără semnificaţie.00. Coeficienţi negativi mergînd de la — 1. ii place să domine. cap. pe de altă parte. Cumpănind lucru' * Coeficientul de corelaţie este o valoare statistica pe care vom fi nevoiţi s-o utilizăm în mod frecvent. somatoton (in mod normal asociat cu constituţia mezomorfa) : autoafirmare puternică. Somatotipurilf1 fundamentale după Sheldon yu asemănarea sa fizica cu constituţia feminină. Glueck prezintă un studiu minuţios al acestei teorii realizat in domeniul delincventei juvenile.)4 Studii ulterioare au arătat că această pretenţie este excesivă.99 = extrem de ridicat 0. nevoie de exerciţiu. somn uşor tulburat.00 la 0. Absenţa oricărei relaţii da un coeficient de 0.20—0. ener-jie. De asemenea. dragoste pentru mîncare. Cîteva cercetări nu au găsit nici o corelaţie semnificativă. Figura 8. maniere directe. nevoie de singurătate cmd are probleme. delincventa este o problemă oe ţine mai ales ae condiţii familiale nefavorabile iar predominanţa mezomorfismu-lui la delincvenţi se datorează numai faptului că unii băieţi sînt mai puternici şi >mai viguroşi. ' . care după teoria lui Sheldon însoţeşte mezo-iriiOrfisinaul. deşi multe au constatat o corespondenţă moderată în direcţia aşteptată5. Personality and temperament. Ce pai tem spune despre temperament ? Teoria susţine că fiecare somatotip major corespunde îndeaproape unui temperament de bază. sociabilitate. Această constatare ridică o problemă importantă. predispune băieţii la delincventă ? Cu alte cuvinte. Oare autoafirmarea puternică. precum uftnează visceroton (de obicei asociat ou constituţia endomorfă) : relaxare.99 = ridicat 0. 25. 372— 382. Pers.00—0.74 = pozitiv 0. ascuns. dragoste pentru risc si noroc. r> "Un raport serios asupra studiilor de validare se găseşte în S. Attitude consistency and body type. diferite regiuni ale corpului pot prezenta diferite somatotipuri — un tors endamorf ar putea fi asociat cu picioare eotomiorfe. anxios. în prima sa cercetare. cerebroton (in mod normal asociat cu constituţia ectomorla) : reţinut în postură de mişcare. iar unei femei pentru „virilitate". 7. Să luăm un băiat evident . Sheldon pretindea că există un grad foarte inalt de asociere mire temperament şi tipurile constituţionale. reacţie lentă. are nevoie de ceilalţi când e tulburat . automulţumire. 1957. amabilitate.49 = apreciabil dar scăzut 0. inhibat.00 indică o relaţie inversa. 73 rile. Vezi •H Winthrop.75—0.\ \ /.00. (Coeficientul de corelaţie era de peste 0. în „J. New York.90—0. ceea ce n împinge la conflicte mai vizibile cu legea ? Ducînd mai departe această concluzie. dragoste pentru confort.". reacţii rapide. Am analizat destul constituţia fizică. somn adînc. Sheldon susţine că putem distinge în total peste 70 tipuri de structuri constituţionale. introvertit m gindire. D i a-Oiond. adică tendinţa ca un scor dintr-o pereche să fie mare in timp ce celălalt e mic. încordat. Asemenea constituţii fizice sînt denumite dis-plastice. El numeşte această dimensiune gianandromor-jie. conchidem că există ceva adevărat în formularea lui Sheldon (un fapt care confirmă numai credinţa noastră tradiţională în această paralelă fiziogniomică). nevoie de acţiune când are probleme . dragoste pentru aventura. curaj.7 -/ . O corelaţie sau o corespondenţă perfectă dă un coeficient (simbolizat prin r sau rho) de 1. caracter zgomotos. Constituţia fizică a 500 de băieţi delincvenţi tindea spre mezoimorfism cel puţin de două ori mai mult decît la 500 băieţi nedelincvenţi6. El exprimă relaţia dintre doua serii de măsura tori (în acest caz între scorurile pentru constituţia corporală si cele pentru temperament). Urmează un ghid rudimentar pentru semnificaţia coeficienţilor : 0. sindromul fizic înnăscut al temperamentului duce la delincventă ? Sau. 1967. Harper.

W. a biochimiei şi a măsurătorilor antropologice şi psihologice nu au progresat îndeajuns pentru a ne spune precis ce paralele există. deoarece ea ieste într-am fel strâns legată de sis-+ mul nervos oen/tral. 7 M. J. 1957. 6 altă dovadă provine din studierea unui copil din primiâ 8 R C. cînd sînt nefavorabile. Physiquc and delincvency. ascunsă. Educ". G. Intre măsurătorile CI. Interpretarea opusă este susţinută de un studiu oare constată că copiii de 7 ani (care abia au avut de-a face cu lumea mai dură) prezintă deja constelaţia caracteristicilor pe care Sheldon le descrie.98. Tryon. Studiul istoriei unor familii arată că geniul sau cei apropiaţi de performanţei genială apar frecvent într-o linie do rudenie. Inteligenţa este dificil de definit. dar nu complet.as" la mecanica. metabolism. A. U f ins : a study of heredity and environment. Pentru a conchide. mai supuşi. 39. F. inhibată. Holzinger. dar probabil că eu joacă un anumit rol. Stud. 1937. 6 S. O trăsătură caracteristică interesantă a acestui studiu rezidă în căutarea cauzelor creşterii sau scăderii de CI. Desigur că există ceva care dis. a unui copil şi a unuia din părinţii săi. este . Inteligenţa măsurată la trei ani nu ia fost un indicator toarte bun de predicţie a inteligenţei de la doisprezece ani (r=0. Se pare că există. Ele sânt materii prime perechi din oare ne modelăm în parte personalitatea prin învăţare. Totuşi. of Chicago Press. Majoritatea autorilor o indică ca fiind potenţialul înnăscut al unei persoane de a face judecăţi adecvate. J. Conchidem că abilitatea intelectuală este relativ constantă. psychiatric. Atunci oe face ? Poate să nu dezvolte o natură care e încordată. acordul era de 0. Cînd combinaţiile sînt favorabile.g"). 27. cu o inteligenţă scăzută şi cînd condiţiile sînt mixte. dar toate corelaţiile de la vîrsta de şase la doisprezece ani erau de 0.90 . poate fi un factor. 75 săi ani pînă intr-un stadiu mai avansat. spirit de competiţie (un mănunchi de calităţi ce determină performanţe înalte).009. K. Genetic difference in maze-learning ability in tăts.50 . Un om aproape genial nu are simţul direcţiei şi cu greu poate părăsi casa fără a se pierde fără speranţă. conductibilitate. 1940.. în timp ce inteligenţa fraţilor (avînd unele similitudini în ereditate) corelează în jur de 0. nu cumva „gîndeşte prea mult" ? Copilul gras. spirit de iniţiativă. capacitatea de conexiune şi posibilitatea generală de utilizare (cf. Chiar şi o persoană în general stupidă poate avea domenii limitate de aptitudini speciale (savant idiot) şi multe genii sînt imbecili virtuali în anumite privinţe. învaţă că terenul de joc oferă recompense mezomorfului şi nu lui. N. între copii neînrudiţi corelaţia este de 0.46). de a profita de experienţă sau de a înfrunta adecvat probleme si condiţii noi de viaţă. Ştiinţa geneticii. mu ne putem îndoi de faptul că constituţia corporală şi temperamentul se află într^o relaţie strînsă. Cum ştim modul în care capacitatea intelectuală. H. E.y soană este dotată cu o inteligenţă superioară . 111—119. Mclnnes. D a v i d s o n. ca şi ereditatea. Freeman. 48 —61. and somatdtype study. N e w m a n. la unsprezece şi doisprezece ani. Nu e bun la sport şi e învins în luptele cu pumnii. cu 15 puntete între trei şi zece ani. Ectomorfii la această virată par mai anxi-oşi.73 sau mai mari. pagina 18). Copiii al căror CI. Nu putem dovedi că există numai o astfel de experienţă de viaţă care explică corespondenţa dintre constituţia fizică şi temperament. în -Yoarb nat. Un băiat. Ereditatea animală şi umană sânt probabil similare din acest punat de vedere. 9 H. inteligenţe „speciale". într-un Situdiu s-au măsurat aceiaşi copii an de an de la trei ia doisprezece ani. deşi există excepţii. rezultatele'sînt intermediare. Glueck. educ. Univ. creştea s-au dovedit a avea o anumită constelaţie a trăsăturilor de personalitate : independenţă. Parnell. o per. R. iar acesta este în aceeaşi măsură o problemă Ae înzestrare nativă ca şi sistemul neuroglandular care se află la baza constituţiei corporale şi a temperamentului.". Coeficientul lor de inteligenţă la doisprezece ani era mai scăzut . Jlarpor. introvertită ? Precum Cassius. altfel debil mental.. doctrina privind corelarea somatotipurilor cu temperaimentul ne oferă un ghid promiţător.eetomorf ca fizic şi mai fragil decît tovarăşii săi. în timp ce în altă linie obtuzitatea şi debilitatea mintală constituie regula. generală sau specială se bazează pe înzestrarea nativă ? Există multe indicii. The distn-bution of personality traits seven-year-old children : a combined psychological. Psychol. Pentru a da un singur exemplu. Copiii cu calităţi opuse celor de mai sus pierdeau teren. Glueck. R. Există variaţii mari ale numărului de celule din creier : în structură.. deşi încă imperfect. în „Brit.30 . de asemenea.) Din cercetările pe animale rezultă cu claritate că liniile „inteligente'' sau „stupide" de şobolani pot fi produse în cadrul cîtarva generaţii prin creştere selectivă8. 1956. Studii pe gemeni monozigoţi (avînd probabil o ereditate identică) arată o corelaţie a inteligenţei în jur de 0. New York. . Chicago. în jur de 0. Această problemă a „constanţei coeficientului de inteligenţă" a fost studiată extensiv. în mod obişnuit se pare ca un oopil inteligent devine un adult inteligent. oa şi cel slab. 74 Inteligenţa Este necesar să incluidem inteligenţa printre materiile prime ie personalităţii. Autorii au constatat că 62% din copii îşi modificau CI. mai agitaţi şi mai meticuloşi deoît alte tipuri conaţionale7. Soc. (Desigur că în acest caz mediul familial. Nimeni nu poate spune în cîte privinţe la începutul vieţii un sisteni nervos central poate fi diferit de un altul.'-tinge un idiot de un geniu şi denumim acest factor „inteligenţă generală'' (uneori desemnat ca .

dar nu poate conduce o maşină fără să-i izbească aripile şi să alarmeze toţi pietonii. dar face în aşa fel încît se opune multor oameni în relaţiile sale aimane. «al psihologiei matematice şi al măsurării.". dar a căror influenţă nu a fost capabil să o aprecieze dinainte. La testele de inteligenţă „mecanică" se plasează la un nivel superior. L. Este meticulos în ceea ce scrie şi editează. Calif. în „Yearb. dar este slab la bridge Poate repara echipamentul electric stricat.. Dar împărţirea aptitudinilor lui conform acestei scheme norao-tetice obişnuite (inteligenţa verbală — inteligenţa mecanică) nu face remarcată structurarea specifică care este caracteristică pentru Peter. sociabile. E. El face acest lucru cu. pentru o funcţionare intelectuală eficjej3tJL-(Qricare ar fi CI. 1958. Uneori e util să cunoaştem nivelul lui „g" (CI. dar nu gu simpatie. Terman. . putem fi siguri că ele interacţionează. gîndire spaţială. Intelligence and personality as revealed in quesiion-naires and inventoHes. ulterior îşi dau seama că sînt valide. un băiat de la ţară. putem fi siguri că mediul familial. Joacă şah bine. El conferenţiază fluent despre psihologie — cel puţin în domeniul său. W. Stanford Univ. în anumite aspecte. B a k e r. Ndso n. „g". furni-zînd primele impresii pe care adulţii iniţial le resping dar 13 L. M. în parte din cauza eredităţii sale niciodată repetate şi în parte din cauză că inteligenţa este asociată în mod inextricabil cu personalitatea totală. în „Monogr.) sînţ „necesare.. Analizînd 200 de studii relevante. Cînd spunem acest lucru. Lorge nu a reuşit să găsească vreo relaţie uniformă intre măsurători ale inteligenţei şi măsurători ale trăsăturilor emoţionale şi personale12. scorurile sale la inteligenţa „verbală" sînt scăzute. 1940. V e r n o n. De exemplu. el este în mod special dotat în domeniul „inteligenţei sociale". în mod fundamental unică. Mental growth and personality development : a longitudinal study. Press. Nu că ar fi simpatic şi săritor. apreciaţi de partenerii lor ca fiind mai perseverenţi. 68. nr. Acest studiu demonstrează că inteligenţa nu este determinată exclusiv de textura ţesutului nervos central. Soc". Dar oricît de fin am . dar aptitudinile sale scapă metodelor grosiere de măsurare şi structura sa ca întreg nu st supune unei comparaţii directe cu alţi oameni. Cînd ajunge la alte domenii ale psihologiei el are „pete albe". 77 The giftted child groivs up. nat. Se ştia că ambele grupuri sânt superioare în privinţa coeficientului general de inteligenţă. după douăzeci de ani de la prima itestare. există totuşi multe relaţii subtile între ele. ci o confundă cu propria sa viziune favorită asupra măsurării. Nu are rezultate bune la şcoală. 11 Pentru un studiu deosebit de clarvăzător al factorilor care intră în determinarea şi modificarea inteligenţei vezi : P. pp. de 16 ani. El lucrează bine ca amator mobilă fină. Şi. Brit psychol. sau să avem un profil al „aptitudinilor primare" (limbaj. anxioase.. Cazul lui Peter. 275—281. nu negăm faptul că pentru anumite scopuri o măsurare globală a lui . în „Bull. 23. The psy-chology of intelligence and G. stimularea provenind din mediul înconjurător. Şi putem adăuga faptul că acuitatea sa nu se extinde deloc la înţelegerea propriilor părinţi. istoria sau alt material „verbal" cât timp acesta este legat de mărcile poştale. Soc. calităţi de personalitate Aici apare o problemă de o importanţă considerabilă : structura inteligenţei unei persoane este idiografică. mecanice). trasaturi şi o viziune asupra vieţii. repară cu succes întreg echipamentul din ferma tatălui său. El are un interes special pentru mărci poştale şi nu are nici o dificultate cu limba. verbale.g" poiata fi utilă. H. 26. C. Dar măsurarea lui „g" sau chiar a „aptitudinilor speciale" nu indică unicitatea combinaţiei. căile de realizare a scopurilor lor13. nr. Terman şi Oden au constatat. nu pare să înţeleagă la ce se referă „psihologia dinamică". în acest caz. 1947. număr. Ca atare. 70 Deşi nu există corespondenţe uniforme între inteligenţă şi personalitate. Aceasta înseamnă că persoanele inteligente (sau proaste) au o şansă egală de a fi introvertite. Pentru a utiliza plenar „potenţialul înnăscut" este necesar sprijinul altar păr-ţi ale personalităţii. T.decît la vîrste mai mici10. Dar el îşi poate „forma o părere" despre oameni. un curios cinism caracteristic — cu înţelegere. Oden. Educ". Dacă cineva îl cunoaşte pe Peter. dominante. nevrotice sau altfel. alţii nu. V. dexteritate.11 Conioentrîndu-se pentru o olipă asupra relaţiilor dintre personalitate şi CI. învăţare. că unii reuşiseră net în cariera lor. raţionament)14. ei sînt. Lorge. dar în aparenţă nu există nici un model standard. Membrii grupului care reuşise sînt mai „interesaţi de munca lor" . Cazul profesorului Lowe. 10 L. mai ales la citire. într-un studiu longitudinal a 750 de copii foarte dotaţi. Res. 39. Stud. Mai departe. M. principii mecanice. Soc. ChiLd Developm. 1-14. Sontag. 12 I.) sau scorurile la aptitudinile speciale (de exemplu. 1955. percepţie. aptitudinea „verbală" este ridicată. strîns corelată cu inlterese. Motivele şi trăsăturile modifică produsul. dar nu şi motoare Deci ceea ce găsim la oamenii reali este o structurare personalistă a inteligenţei. mai departe. Care este atunci diferenţa ? Două trăsături sînt distinctive. toate aceste aspecte curioase din inteligenţa sa au un sens şi sînt congruente . limbi şi ortografie . căci nu e defel. E surprins cînd ei se opun comentariilor sale insultătoare — pe care nu le intenţionează ca atare. recompensele şi pedepsele cooperează în a determina un nivel mai înalt de funcţionare în cazul unui copil decît la altul. mai încrezători în sine şi mai bine integraţi în. de asemenea.

Aptitudinile noastre sînt neuniforme : putem cînta după ureche. putem numai să fim de acord ou Charles Darwin care exclama „întregul subiect al eredităţii este minunat". rev. psihologia abia a atins enigma organizării personale a inteligenţei. pare că echipamentul nervos şi glandular înnăscut al urnei persoane contribuie mai mult la inteligenţa. dar cînd învăţarea este foarte uşoară presupunem că din dotarea nativă ne vine un ajuta i8 Să luăm exemplul lateralităţîi. Measurements of human behavior. ed. Jenings scrie : Prin schimbarea oricăreia din cele cincizeci de gene ale musculiţei de oţet caro iau part? la producerea culorii ochiului. se produc ochi de altă culoare . dar nu un vals. rigid ou alţii. Ereditatea Fiinţele umane ca şi celelalte creaturi vii sînt supuse legilor eredităţii. B. Procesul este infinit de subtil. iar pielea bronzată nu se produce deloc dacă pigmenţii din piele nu sînt Pregătiţi de natură pentru a răspunde razelor soarelui. că este mai uşor pentru cîine să înveţe sa latre deoît să răspundă la numele său.. putem dansa rumba. ca deprinderea. sau ochiul este structurai imperfect. putem în mod sigur să conchidem că atît Inteligenţa. de exemplu. ambiţie. Crescut în izolare. iar stratul de piele bronzată dobîn-dit. \ "Chiar dacă nici o trăsătură de personalitate nu este lipsită de influenţa ereditară şi de cea ambiantală. Nu e nici o îndoială că ereditatea este aproape în întregime responsabilă. Thomson. J e n n i n g s. Un studiu recent de genetică legat de probleme psihologe este J. Deci. căci nutriţia în copilărie poate afecta culoarea ochilor. The biological basis of human nature. La o creatură atît de inferioară ca musculiţa de oţet (drosophila) cincizeci de gene pot determina culoarea roşie obişnuită a ochiului. Nu putem 15 A n n e Roe. Cel 'mai important punct al acordului ştiinţific rezidă în faptul că nici_g trăsătură sau calitate nu este exclusiv ereditară_si_njcj.rează determinării genetice şi cît de mult influenţei mediului T^Rare I clar. De asemenea.' tatea să facem aşa. Nici o activitate nu este lipsită de oarecare învăţare. Ce sînt /aceste legi şi în ce grad determină ele constituţia fizică. ci relaţia lor e de la înmulţitor la deînmulţit. p. aşa cum am sugerat. şi mai ales la personalitate ou trăsăturile ei complexe de lene. New York. Avem domenii de creativitate. yna_niu este exclusiv ambientală la origine. Dr. Odyssey. I tatea sau oricare din subsistemele sale. curaj. 1 toţi par să fie de acord că următoarea ecuaţie e valabilă : Personali. şi dacă nu există o capacitate inerentă de instru. 78 Ocuparea unei poziţii înalte într-o profesie dată nu se dato-ază numai inteligenţei. învăţăm anumite atitudini şi practici culturale mai oişor decît o fac alţii. Behavior. Nimeni nu poate spune că ochii albaştri sînt moşteniţi. de abia începem aă aflăm. în general. Oesi performanţa lor la testele de inteligenţa tindea sa fie supe-ioara (dar nu întotdeauna). mult mai uşor să în-J veţe să utilizeze mai mult mâna stîngă decît dreapta (în ciuda tuturor presiunilor din mediu în favoarea contrariului). 14 Această enumerare a abilităţii mentale primare este luată cHn E. un icîine poate să nu şească să latre . Deşi nu există două structuri exact la fel. ce-i face să fie diferiţi ? Un factor important esite un devotament susţinut şi interes pentru munca lor. Fiecare dintre noi este flexibil ou unii interlocutori. 1930. dar sîntem banali şi eonformişti în alte domenii. W. New York. inteligenţei şi personalitatea.subdivide funcţiile intelectuale nu vom ajunge niciodată la structura personală. New York. F u 11 e r. 17. I -n spune nici măcar că lătratul câinelui e înnăscut şi că răspunsul Jă un nume e învăţat. dar nu după note sau invers. 1953. De aceea o sugestie utilă este că uşurinţa în învăţare permite o definiţie satisfăcătoare a eredităţii. Acest grup a considerat că e mult.Majoritatea avuseseră câteva experienţe reuşite în cercetarea creatoare ca tineri isitudenţi în colegii. trăsătura. Cei doi factori cauzali nu se j adună. pur şi simplu pentru că lavem aptitudini genetice care ne dau posibili. Dar numai de un singur lucru putem fi siguri : inteligenţa se mişcă prin canale care corespund destul de strîns intereselor. Roe a studiat savanţi de prim rang. Pentru toate caracteristicile se constată aceeaşi situaţie la musculiţa de oţet sau la noi înşine16. . The making ol a scientist. ţjDejasemeniea. S. parte din conţinutul personalităţii este mai mult. în orice grup mare de oameni puneţi întrebarea : „Cîţi dintre dumnevoastră vă consideraţi stîngaci" ? Aproape sigur cam 10% îşi vor ridica mîi-nile. cu o frecvenţă mare. R. Dodd. Greene. Atunci. Cîn'd ajungem la ereditatea umană.I ire nici un câine nu va învăţa să vină atunci cînd e chemat17. sau nu există deloc pigment în ochi . iar altă parte mai puţin supusă influenţei mediului şi învăţării. 1952. temperamentul şi fizicul suu decât o face vocabularul. pentru a realiza eminenţa1-'. aceşti oameni simţeau că sentimente timpurii de inferioritate le dăduseră iun impuls iniţial. p. o întrebare persistentă se ridică : cit de mult din cutare sau cutare caracteristică se dato. se modifică şi culoarea . Wiley. ideologia'sau conformitatea sa culturală I Pe sourt. j sentimentul = f (ereditate)X('mediu). New York. Dacă oricare î ar fi egal ou zero nu ar putea exista personalitatea. Norton. o. L. 257. 16 H. cît şi factorii de personalitate se combină. scorurile lor ar putea fi atinse sau depăşite de mii de muritori obişnuiţi. deşi nu putem spune clar care este cauza şi care este efectul. Mead. temperamentul.

ţineau scutul în dreptul inimii. Dar cultura este dreptace19. _ gemeni monozigoţi iraţi părinte — copil indivizi neînrudiţi Multe studii arată că gradul de <corelaţie al măsurătorilor inteligenţei urmează această ordine în mod exactt.Dacă 10% sînt incorigibil stîngaci putem noi să nu infer-râm că 10c/0 s™t incorigibil dreptaci (datorită structurii creierului) ? Aceşti oameni ar rezista tuturor eforturilor de a-i face să se conformeze deprinderilor unei culturi stângace — ' dacă ar exista o asemenea cultură. Cunoştinţele noastre despre determinarea genetică provin în principal din trei surse : 1) studii pe animale . aptitudini motorii. rapiditate a reacţiei şi chiar preferinţă pentru temperatură^0. valorile şi interesele. New York. 18 Ibid. Din punctul da vedere al similitudinii genetice se păstrează următoarea ordine : 19 De ce toate culturile cunoscute au lateralitatea orientată pe dreapta e<rte o problemă la care nu putem răspunde. Gemenii monozigoţi sînt produsul aceluiaşi spermatozoid şi aceluiaşi ovul. deşi genele sînt teoretic identice. din cauza suprastimulării şi fruistratiilor r|in p-ypgripnţa. 52.-2 Au fost studiate asemănările şi dintre multe alte caracteristici. între fraţi. Chiar la gemenii monozigoţi. 1951. O teorie susţine că inima fiind pe stînga trebuie protejată. anxietate.). iniţial ele se găsesc într-un număr atît de mare şi posibilitatea mu81 dezvoltarea personalităţii — cd. Ilustrarea este utilă în sublinierea faptului că o persoană poate datora o trăsătură dată în primul rând eredităţii. 2) o comparaţie a însuşirilor persoanelor care au grade variate de apropiere ereditară (comparaţii între gemeni monozigoţi. în „Psychol. 265 . Initorcîndu-ne la studiile asupra înrudirii umane constatăm că natura ne-a dat un tip special de ajutor. S.. timp de reacţie. H. altă persoană în primul rînd învăţării. lăsînd mîna dreaptă liberă pentru mişcări agile. calităţilor temperamentului. gemenii monozigoţi cîştigă . 1945. Din acest motiv echipamentul lor genetic este mult mai asemănător decît cel ce *se găseşte la gemeni obişnuiţi sau la fraţi obişnuiţi21. o alta datorită conflictului* "T""" cu mediul său. De aceea părinţii şi societatea învaţă copilul să-şi favorizeze mîna dreaptă. The obsolete dogmas of heredity.sa de viată-. Această informaţie este suficientă pentru a ne convinge că trăsăturile caracteristice ale constituţiei fizice. Rev. emisfera stingă a creierului este de obiCei dominantă. Williams scrie : „Nu există două fiinţe umane care ^ a'bă aceleaşi gene. agresivitate. Structura creierului le permite să favorizeze oricare mînâ. Fraţii şi surorile sînt trataţi aproximativ la fel.ahii mai alp. M C. inteligenţei şi temperamentului tind să „rămînă în familie". Desigur există Şi posibilitatea opusă : la rasa umană în ansamblu. analiza noastră este desigur donată. facilitînd astfel pentru majoritatea oamenilor favorizarea mîinii drepte. 304'—329. iar învăţarea din mediu. mai ales în privinţa constituţiei fizice. de inteligenţă mai mare sau mai mică. S. Handbock of experimental psychology. Toate studiile despre asemănările dintre membrii familiei îşi pun problema dacă educaţia similară din familie nu poate fi parţial responsabilă pentru asemenea rezultate. Mai târziu. Dacă această analiză este corectă.". Dacă aceasta ar fi situaţia. pp. putem ajunge la următoarea concluzie. pentru 80%. Membrii familiei manifestă cele mai mari asemănări mai întii în ceea ce priveşte constituţia fizică iar apoi în planul aptitudinilor măsurate (inteligenţă. Dar noi ştiam deja acest lucru. în viaţă. Unu} poate fi irjt. Ce vom spune despre restul de 8Oo/o din dreptaci ? Probabil că aceştia sînt indivizi care prin natura lor sînt în mod 17 T. "altul. dar se pare că sînt prea puţin asemănători (deşi încă similari) în ceea ce priveşte atitudinile. Ei sînt întrucâtva asemănători în privinţa caracteristicilor emoţionale. ale dispoziţiei sufleteşti şi ale nevrotismului . 21 Nu îndrăznim să afirmăm totuşi că gemenii monozigoţi au o identice absolută a eredităţii. La toate aceste atribute gemenii monozigoţi sînt cei mai asemănători. între părinţi şi copii) şi 3) un studiu asupra gemenilor monozigoţi separaţi de timpuriu şi crescuţi separat. în S. Gemenii monozigoţi sînt adesea îmbrăcaţi la fel şi trataţi în acelaşi mod.s din motive genetice . discriminări senzoriale). Stevens (Ed. atunci putem spune că ereditatea este determinantul major aii lateralităţii la 2Oo/o din populaţie. de exemplu. Howells.. Din studiile pe animale aflăm că putem creşte specii pentru a produce în generaţii succesive variaţii de mărime. Luptătorii primitivi. 80 potenţial amibidextri. 23—34. Relaţia este atît de strînsă încît un cercetător al determinanţilor inteligenţei pretinde că genele sînt de patru sau de cinci ori" mai iiapQ£ţajYtedeeît mediul cîndaees?E3~ggţe" uniform. cruzime sau blîndeţe. The genetics of behavior. Wiley. Hali.-'•* Rezumînd cît mai bine rezultatele. O persoană poate fi singuratică şi retrasă _ ^/ mai ales datorită temperamentului său.

şi mama mea era foarte împovărată de riJa noastră şi auzeam o mulţime de porcării de la vagabonzii de lîngă reeivorul de apă. fiind prea ocupată pentru a-mi acorda atenţie. Studies of tdentical twins reared apart. _^ Să specificăm un avertisment finalA\ Ereditatea poate explica atât diferenţele de personalitate manifestate în cadrul unei familii. ' nr. întrucât fiecare genotip personal este unic (pa. din contră. Williams. an<* Pers. 11. op. în cele mai multe cazuri asemănarea este mare. Holzinger. S. Monogr. 1958. 2. Rec". Wiley. oase. Ştiţi.". Din păcate. în special faţă de tatăl lor. Unii spun că ceie doujj I tipuri de procese sînt . Macmillan. °> 213—246. Lr. ' 83 * maniac ta ceea ce priveşte plătirea datoriilor şl pedant în munca moa şi eraj speriat de băutura şi de femei. în „Charact. Ea arată cît de diferiî reacţionează aceştia faţă de viaţa lor comună de familie. încît metabolismul la gemeni «identici» complet dezvoltaţi. C r o o k. Fireşte că astfel am devenit un soi de vagabond care nu poate fi plictisit de gînduri despre «datoriile» sale faţă de nişte negustoraşi păduchioşi. T h o r n d i k e. pe de altă parte se angajează adesea îrutr-o competiţie aprigă unul cu celălalt24. Dar educaţia mea timpurie a avut un rezultat grozav. 23 Sursele reprezentative sînt următoarele : M. 1937. Singura metodă cunoscută este aceea de a găsi . Dar educaţia mea a avut un rezultat grozav Tocmai prin contrast. conjunctiv şi nervos.".atenţie şi recompense •manifestîndu-şi similaritatea. reprezintă fiziologia organismului. 9. D. Von Bracken constată ca o regulă faptul că gemenilor monozigoţi le place să nege orice diferenţă dintre ei. Biochevucal indlvidualtty. Heredity and environment. a separa influenţa genelor de cea a mediului este în-flClevăr greu. Crescut atît de neconvenţional. R. Funcţionarea acestor materiale separat sau împreună. Dacă genele sînt atotputernice ' putem aştepta la o asemănare strînsă chiar şi atunci cînd educaţia & experienţa de viaţă ar fi foarte diferite. Genele unui copil >7 pot determina un temperament plăcut. Majoritatea psihologilor ar spune acum că nu există proces psihologic (şi nici personalitate) fără un proces fiziologic corespunzător (teoria „paralelismului psihofizic"). murdar. 1956. 1958. Să examinăm următoarea conversaţie între cei doi fraţi. din ţesut muscular. Concepţia biologică asupra personalităţii Fiinţa umană. cit. 479—502 . 1934. cit. p. Differential psychology. 1944. „Tatăl meu. „Care din voi poate alerga mai repede ?" întreabă străinul. cap. şi cred că sînt înclinat spre lenevie şi nu sînt prea scrupulos în ceea ce priveşte femeile şi băutura. este un vagabond bătrîn. în „Eug. Intra-ia-mily relationship in porsonality text performance. în „Psychol. spunea Myron. Testele de inteligenţă oferă o evidenţă neclară .Şi tatăl incu. noi sîntem gemeni monozigoţi". 24 H von Bracken. cît şi asemănările. New York. în „J. P r e 11. consecvent şi do inodj veche dm Noua Anglie"26. în „Psychol. The inheritance of neuroticism : an | experimental study. sîntem egali. Din aceste câteva cazuri a reieşit că gemenii separaţi ge aseamănă totuşi unul cu celălalt aproape perfect în ceea ce priveşte caracteristicile anatomice. în „Eugenical News". numai câteva perechi de gemeni monozigoţi separaţi în acest mod au putut fi studiaţi. taţiilor genetice somatice este suficientă (mutaţiile minore pot fi extrem de obişnuite). 39—45. 5. La boli şi la tulburări glandulare există cîteva similitudini izbitoare.*s/ gina 16). . Sci. Holzinger. 293—309. 441—465 . J.azuri de gemeni monozigoţi care au fost separaţi de timpuriu şi C.. am ajuns să fiu nu bun puritan. cele ale fratelui său pot conduce. B. în ceea ce priveşte personalitatea. N e w m a n.". Anno Anastasi. vezi şi B. 82 Ca atare. 1951. piele. (Nota 9 supra). 29. Vezi si J S h i e 1 d s. 3rd ed. la o abordare încordată şi rigidă a vieţii]. Gemenii dizigoţi. trebuie să acceptam o asemenea poziţie. voi fi '"totdeauna un antipuritan. op. . Twins orought up apart. probabil că nu este identic în nici o privinţă". •. rezultatele par să confirme pretenţia noastră că ereditatea joacă un rol mai mare în mril t l lă d d ^" ale personalităţii decît în modelarea personalităţii dezvoltate. există asemănări persistente. spunea Ora. este o replică obişnuită. Mutual intimacy in twins.u fost crescuţi în medii diferite. dar în cîteva cazuri educaţia diferită determină o diferenţă apreciabilă..". F r e e m a n. asemenea altor organisme. Freeman. Nu voi nega niciodată plăcerile fizice şi sfin-taiia Frumuseţii". Poate tocmai ca o reacţie la toate astea am devenit aproape ^ '' N e w m a n. Pentru moment. New York. 1949. Rev. are o natură biologică Sistemul corporal este compus din umori. ment. 22 E. 97. Acelaşi foc care topeşte untul întăreşte şi oul. 1. ţi copiii pe care-i cunoşteam erau o şleahtă de haimanale spurcate la gură care dădeau tîrcoale vagabonzilor de lîngă rezervorul de apă şi nu am avut niciodată ocazia de a merge la şcoală şi am fost lăsat în voia mea de cînd eram mic. I H. N. dar nu într-un asemenea grad îneît să aoorde tot creditul genelor25. go ^ o e. E y s e n c k. leneş şi beţiv iar niaică-mea nu ştie prea multe în afară de gătit. era foarte agreabil şi totdeauna îi plăcea 1 Dea si să stea de vorbă cu băieţii. „Oh. Burks.

concepţii despre viaţa. dar există [ o mulţime de dovezi despre strânsa interdependenţă între „suflet" şi „corp". 84 funcţie de faptele ascunse şi adesea speculative ale ţesutului nervos i/sau ale funcţionării fiziologice29. dar încă etalon. în D. (O spun cu toată modestia. D. fără să cunoaştem echivalenţii lor nervoşi şi fiziologici Credem că mai tîrziu. dar puţine lucruri despre neurologia învăţării.\ (meni27. Kpmpf. 194-i.). F. G.din urmă. Cînd creierul este lezat. dar avem cunoştinţe puţine despre mecanismele de bază ale geneticii. 27 Vezi W. cît şi ostil acestor nevoi. neurologie şi fiziologie28. E mai bine să examinăm numai comportamentul şi să nu încercăm în mod constant să interpretăm comportamentul în 26 S.J tipărit cu permisiune. The behavior of or s. Astfel. W a. F. care de obicei satisface trebuinţele. căci în psihologie încă şovăim). Press. Monogr. prin intermediul unui sistem nervos central plastic şi modificabil30. deşi nu este atît de utilă pe cît am dori. sau obstacole din partea mediului.î depărtate există o anumită perturbare a personalităţii. New York. The living brain. Doubledav. Sistemul nervos central realizează atunci un (tip de adaptare învăţată sau neînvăţată. conţine un punct de vedere fundamental. 1934. Azi.Ştim ceva despre legile învăţării. C. Volumul conţine şi alte discuţii despre modelul psihologic şi biologic. 85 . Appleton-Century-Crofts. Numai cîţiva ar susţine ca I funcţiile mentale şi funcţiile corporale sînt de tip complet diferit şi că ele se pot influenţa reciproc dar nu sînt totdeauna legate I unele de celelalte (teoria „interacţionistă"). S k i n n e r. Pînă atunci considerăm că . „modelul biologic' poate să-1 ajungă . de o profundă semnificaţie pentru teoria personalităţii — punctul de vedere evoluţionist. Duke Univ. atenţia I era concentrată asupra corespondenţei strînse dintre glandele cu I secreţie internă şi anumite funcţii paralele ale personalităţii (mail bine zis. Theoretical models and personality theories.numai două aspecte ale aceluiaşi proces orga-1 nic de bază (teoria „aspectului dublu"). 11 e r. D. Nimeni nu ştie în mod sigur care teorie este corectă. Conform acestei viziuni trebuinţele organice apar în glandele Şi în viscerele corpului implicînd în primul r'înd sistemul nervos duton«m (vegetativ). C. S. B. Gu o generaţie în urmă. New York.). 1953. în viitorul îndepărtat. personalitatea mea este unicul raodus vivendi la oare am ajuns în lupta mea personală pentru supravieţuire. Aşa cum organismele se grupează în specii. Aceste trebuinţe întâmpină o satisfacere potenţială sau un pericol. tot astfel indivizii în cadrul speciei umane ajung la personalitate ca forma de supravieţuire cea mai convenabilă pentru nevoile lor specifice din cadrul unei structuri ambientale particulare. Electr oencephalography. există un interes viu pentru ritmurile f electrice ale creierului ica substrat posibil al diferenţelor dinitre oa. Ştim că ereditatea este importantă. Un punct de vedere contrar susţine că ştiinţele biologice nu pot să ofere destule date despre funcţionarea psihologică complexă pentnu a fi utile. N. O.„modelul psihologic" este în general ghidul cel mai sigur de urmat în construirea ştiinţei personalităţii umane. într-o zi. L i n d s 1 e y. AppletonCenturyCroft. New York. Dis. The behavior of organisms : an experimental N Yk AltCtCft 1938 29 B. Să expunem teoria mai complet : personalitatea unui individ este modul de adaptare sau "supravieţuire care rezultă din interacţiunea trebuinţelor sale organice cu un mediu atît favorabil. temperament). se vor descoperi lapte bine demonstrate privind personalitatea care să se îmbine cu fapte bine demonstrate ale biologiei umane. Ronald. 39— 55. pp. Be. 1921. sau cînd mici părţi din el sânt în. Personality and behavior disorders.1 De asemenea. 1938. Lewis. New York. atitudini. 33. ^r". O prezentare timpurie. Sistem nervos autonom Sistemul nervos central Sediul impulsurilor Sediul personalităţii incluzînd organe inervate de acest sistem : . Personalitatea este pentru individ ceea ce specia este pentru toate tipurile biologice vii. deşi adese-1 ori mai puţin decât ne-am aştepta. Durham. Klein (Eds. New York. S k i n n e r. 28 De exemplu. Work of art. Krech. J. 1952. în „Nerv. fiecare reprezientînd un mod reuşit de supravieţuire în lupta evolutivă. părerea mea despre această problemă este că studiul psihologic al personalităţii este în mod considerabil mai avansat decîlt' ste studiul biologic al personalităţii. 1938. în J. este E. The utonomic functions and the personality. 28. Norton. H e b b. Personalitatea et astfel un executor a cărui funcţie este să garanteze supravieB. 30 O t tiui d îcă etln . The role of neurological ideas in p^V' chology. Ştiinţa biologică. and ment. cap. Mc V H u n t (Ed. irutem studia trăsături. Mulţi autori ne constrâng să menţinem teoria personalităţii I în pas cu progresul din anatomie. nr. pp. 310 ff.

adevărat că personalităţile noastre sînt simpli sW jitori la doi tirani. Tot ceea ce ştim despre organij zarea nervoasă arată că ambele sisteme nervoase sînt implicate J# structurarea personalităţii.constituie principala sa realizare. ţuirea.toate glandele inimă diafragmă ficat stomac artere viscerale intestine rinichi colon vezică rect care include diverse niveluri ale structurilor adaptative : reflexe reflexe condiţionate deprinderi şi priceperi trăsături dispoziţii expresive atitudini credinţe compensări sentimente concepţia depre viaţă sublimări Mediu Sursa gratificării şi a pericolului satisfacţii potenţiale oxigen soare apă hrană obiecte sexuale obiecte ale inte^ resului etc. pericole potenţiale : stimuii dureroşi stimuli ameninţate organe genitale bariere situaţii de frustrare situaţii umilitoare etc. Figura 9 reprezinte aceasită concepţie. curiozitatea) sau spirituale (de exemplu. Nu toate adaptările sale sânt reuşite. . Altfel. idealurile)-Şi nici nu este . Şi nici ni* putem spune că subsistemele care compun personalitatea consta11 rauimai în sistemul nervos central. apărarea nevrotică a euiui etc. este mult mai . In liniile sale generale această teorie biologică a personalităţii este acceptabilă. Figura 9. dar ele pot fi explicate ca încercări ratate de a găsi structuri potrivite pentru a trăi într-o interacţiune complexă de! forţe. Nu toate dorinţele noas-j tre se nasc în ţesuturile corpului. Sistemul nervos autonom şi mediul sînt „tirani". iar personalitatea este un fel de depanator obişnuit. Teoria biologică a personalităţii. Respiraţia in■ bndentă . simpla concepţie biologică asupra personalităţii m mai potrivită atunci când se aplică la primia copilărie. Personalitatea în primul an de viaţă I■Sugarul nu se deosebeşte foarte mult de foetus. general. \ Schema este (totuşi suprasimplificată. Personalitatea reprezintă modul de supravieţuire pe oare individul 1-a elaborat conştient sau inconştient pentru sine. deciit ■îrsta adultă. Adesea îi controlăm şi îi stăpînfim.^mănător unui foetus decît copilului care va fi. Din acest motiv . Multe din ele sîrat intelectuale (de exemplu. unele din trăsăturile sale pot fi dăunătoare.

32. unii psihologi ar spune că pentru a aveai ulterior o personalitate sigură. Sociol. Pentru a testa aceste ipoteze specifice. 1—12. A study of frustration in newborn infants.t". sau invers. cu serii de potenţia-Măii^datorită genelor sale. 86 . modul de supt. inul zîmbet social la vîmsfca de două luni sau mai devreme este un eveniment atît de captivant. Bull. yju legato. Childhood and adolescence. Sewell. Singura constatare pozitivă era în legături cu somnul alături de mamă. d) o schemă de hrăn're la cerere . Recent developments in Piaget's work. Lindsmith. Sewel'l a cDm-l parat personalităţile unor copii de 6 ani oare avuseseră şi care ml avuseseră aceste experienţe în cursul primului an de viaţă. Iar o mamă care se mişcă rapid l'ăcînd perecij cu un copil care se mişcă lent. E.ng and the personality of the child.". Ceea ce este foarte clar este că sugarii se deosebesc evident ea ce priveşte temperamentul. Cît de important este primul an de viaţă ? Dacă este adev. 1957. H. New York. D. se pare. Un sug/ar de două săptămâni poate ai fie învăţat să-şi oprească plînsul şi sâ întoarcă capul spre sînul mamei Acest fapt ar fi un mod caracteristic de adaptare şi de sUnfnjrp -a mp. pp. Aşadar. Strauss. imai bine zis. Cîteva cercetări raportează rezulta" negative similare.Hinilmi său — aşadar un început de personalitate. Unii sugari îşi golesc biberonul dintr-o singură înghiţitură. Sugarul se com-a într-un mod pur „senzorimotor". un sugar prezentând de cinci ori mai mult protest corporal jt altul32. Copiii care în cursul primului an di viaţă eu dormit cu marna lor au prezentat scoruri mai slabe di adaptare şi reiaţii familiale mai slabe decît alţi copii — un rei în opoziţie cu ipoteza iniţială. ■ Ar fi inutil să discutăm despre stadiul precis în care persona-liiaitea apare pentru priima dată. în „Brit fcc. Perst nality and temperament. Dacă luăm în considerare cît -imp ti in viaţa unei persoane este dedicat eliberării sale de depen-tienţa de mamă.". ■ Naşterea este un eveniment dramatic căci marchează primul pas spre independenţă şi individualizare. f) libertate faţă de con! .". p. Psychol. exper. Stone şi Church oferă un tablou rezumativ : Unii oameni sînt presto. părinţii şi copj lor nu se mişcă în acelaşi pas. e) o educare! blîndă şi tîrzie a controlului sfincterelor . 1957. 150— 159. Dar simţul eului nu este încă prezent. Diamond. 58. alţii nu s grăbesc şi rămîn chiar indiferenţi în timpul hrănirii. dacă e probabilă existenţa unei baze ereditare pentru ritm. se poate spune că naşterea declanşează procesul de autonomie şi independenţă mereu crescânde. A. Stone.. 96—105. Unii sugari sînt n datori să se mişte. Marquis constată că copiii nouţi manifestă modalităţi diferite de a răspunde la frustrarea de i. Unii sînt staccato. în măsura în care aceste dovezi ne pot ghida. reacţia la sttI31 Cf. Church. nonnevrotici. 27. ■ „Amer. Dovezile pe care le avem în această privinţă par la prinzi vedere că sînt contradictorii. Harper. Vezi H. Berlyne. Dar nu i s-au dezvoltat încă ^moduri aracteristice de gândire şi icojnportamen. Infant train'. în stilul de a întinde rnînla şi de a . că nu apare vreo diferenţă pentru personalitatea de mai tîrzlu âad 33 Pentru o revedere a unor studii relevante vezi S. 1 emper amentale33. b) o perioadă prelungită de alăptare! c) înţărcare gradată. La vîrsta de 4 luni încep să apară rasiali taţi distincte în gîngurit. familie şi prescripţiile culturale.. Infant care and personality. exasperare şi conflict34. copilul trebuie si <M bucure de a) hrănire \se sîn . îneît sîntem tentaţi să datăm personalitatea în această perioadă. R.ca In a doua jumătate a primului an aceste stiluri sînt mai ate. dispoziţia pentru zîmbet şi rîs. 1949.strîngero . g) să nu fie pedepsit . J. după cum nu se armonizează în mod n< în alte trăsături ereditare. J. 34 L. în . 1943. W". în „J. 35 W.35. alţii par mulţumiţi să stea confortabil într-un loc. pD. pot atrage după sine liu reciprocă. L. lipsindu-i simbolurile Uimim şi neştiinld prea bine dacă el este cel caire se mişcă sau jctele din jurul său31. h) somn „sigur".87 muli neaşteptaţi şi frustnanţi. J. alţii largo. alţii andante. ng că „după cum este înclinată ramura se înclină şi copacul"' trebuit! să ne aşteptăm ca orientarea iniţială a sugarului să aibă efecte îm! portante cu rază mare de acţiune asupra personalităţii sale ulteriJ oare. Orlansky. 123—138. A. ^j general de energie şi vigoare şi prin multe alte aspecte specirj. 1952.P^J chol. Cntian of culture-personality writings.■ iputem căuta semne ale personalităţii la nou-năsout El este dotat cu multe potenţialităţi sau. Marquis. Mărturia negativă provine din studii oare testează efecte rază lungă de acţiune a practicilor speeijice de îngrijire a copilului! După poziţia freudiană. RezulJ tataie au fost negative. deşi nu ireconciliabile. New Yorl Random House. 46. în . 1—48. adică să doarmă ni mama sa. Sugarii diferă prin plîns. 61. 1957.

New York. în special rădăeir pivotantă a încrederii. posesivitate şi eforturi simil. New York.". 69—135. primul an. în termenii lui Maslow.airr|fi startul său în viaţă este întradevăr sărac. în mod esenţial aceleaşi efecte frexiajpare şi nocive ale" Tpîei d'e îngrijire maternă adecvată — uneori fenomenul e"~numit — au fost observate şi de alţi cercetători. Maslow. Cînd au fost studiaţi după mai mult de zece ani. Ronald. Hlth. F r e u d ■' °l (Kds). Childhood and sociely. presupunînd că nu se produc prejudicii grave asupj sănătăţii sale. dacă alimentarea este iă program sau la cerere.40 Problema primului an de viaţă este de . Harper. mai puţin importante (deşi încă serioase) de la trei ClIi£s ani şi mai puţin semnificative în cursul copilăriei mijlocii şi tîrzn * E. 1943.certitudinp. / pentru a obţine condiţia unei dependenţe afectuoase de care indii I vidul a fost iniţial privat. 15. Putem să precizai printr-4in studiu atent al copilului mic care va fi personalitatea d ulterioară ? Dacă ereditatea şi învăţarea timpurie sînt importări trebuie să ne aşteptăm să avem un oarecare succes. 272—286. Intr-un experiment. Unele femei îşi resping capiii. Un copil care în primul ^n de viaţă este îndepărtat de mama sa şi nu găseşte un substitut corespunzător pare să fie afectat defavorabil — chiar pentru o perioadă lungă de timp. este/T. Maternul care d mental health. C. Dacă această cerinţă nu este îndeplinită. iurf " Cfi D M. Iwtr-un sens. In (acelaşi timp rădăcinile sînt formate. Organization". în „J. în J. pp. peste treizeci de sugari au fost st" diaţi timp de două pînă La opt luni. A dynamic theory of t lity. Dacă această cerinţ e îndeplinită. în „Psychiat. întrea L. 106 —129. 1952. cap. ci un factor mult mai larg pe care l-am Jutea numi „stil de îngrijire maternă". Pare l a conchide că în timpul primului an de viaţă sugarul este atîit plastic şi mobil. Bowlby. este cel mai puţin important p personalitate. iar tonul vocii şi mişcările fizice sînt de aşa natură îneît mai ourînd alarmează decît trezesc încrederea copilului. ceilalţi au trăit într-o instituţie.42 >—• Predicţia dezvoltării Unul din scopurile ştiinţei este predicţia. 1950. II. Sociol. Hunt (Ed. nu poate să prevadă toate influenţele de mediu care vd fi întîlnite. S p i t z. m-crede. copilul în primul an de viaţă este mai plastic. 3. fiinţă în întregime dependentă. Rev. V.poato. 1944. posibil permanent. Mowrer. cum e hrănit — îi lasă o impresie relat slabă. . Mc V. Există unele dovezi că acei copii lipsiţi de o încw / dere de bază la începutul vieţii lor sînt înclinaţi să dezvolte / copilăria tîrzie o natură suspicioasă. The efjects of early instituţional care on adolescent WsonalHy. Goldfarb a studiat două grupe de copii care au fost separaţi de mamele lor în prima lună de viaţă. A Hess. copilul se află înte poziţie mult mai bună în anii următori pentru a intna în stadii / „autorealizării41. 587—^H 88 arul este hrănit cu biberonul sau la sân. 12. sp :ne dicţionarul. 3. W o 1 f. Levy. 15. World. mod detaliat ce imagini ii înconjoară. într-o persoană cu ml dp m. dar ei păreau relativ deficitari în ceea ce priveşte controlul emotiqnal şi adaptarea socială36. jf Vezi R. încît nu se elaborează corespondenţe directe "ntre modalităţile specifice de educare şi trăsăturile ulterioare.". „Bull. dacă înţărcarea este bruscă sau gra-sau ce metode de educare a sfineterelor pot fi folosite. Motivation and personal ty. nu are amintiri P V Goldfarb. H. Din aceste j tive putem spune că ceea ce i se întîmplă într-um. viaţa este construit? / pe neîncredere. exper.37 AsemeJp nea dovezi l-au determinat pe Erikson să susţină că prima şi cea mai importantă criză din viaţă este dezvoltarea încrederii. în locul încrederii. K. /— S-a spus că personalitatea progresează de la dependenţă copilărie. Dovezile noastre oele mai bune par să indiţ faptul că o măsură adecvată a îngrijirii materne (neţinînd sear de practicile specifice) este un factor esenţial în stabilirea uni] curs normal al dezvoltării psihice. Un copil nu trebuie internat într-o instituţie numai pentru că ests lipsit de o îngrijire maternă adecvată. atunci.39 Recapituîînd. 41 A. Problems in determinmg maternal atti-ues toward newborn infants. sa viaţă poate manifesta aviditate. J. 1946. H Erikson. 313—342 Do asemenea. mai mobil şi mai vegetativ decît va fi în oricare alt stadiu ulterior al vieţii. Educ".38 încrederea. Anaclitic depression. s-a «ăsit o diferenţă importantă. 1955.). incluzând prejudecăţi fata grupuri minoritare. Norton. şi nici un suport ferm al deprinderilor. Pe latura pozitivă ajungem la studii care nu privesc practici pecifice şi amănunţite. Ele acordă orice îngrijire în silă. M. Kluckhohn. trecînd prin independenţă crescândă în adolescenţă la H crederea vîrstei adulte. în A. 8.stabili dependenţa pe baze ferme şi naturale.„Amer.-! intpgritatii ^piniiait"/ Pînă cînd un copil. 89 de durată. S-au emis multe prediJ cu privire la stilul lor probabil de comportare la vîrsta i 40 O. nr. Acest _m urina autor consideră că efectele reprivării materne sînt puternice în "tt'1 troi ani de* viaţă. II. Personality and the behavhr disorders York. 1951. Nu are nici o noţiune de sine însuşi. Jumătate din aceşti copii au primit din momentul separării o bună îngrijire familială adoptivă . -Nu numai că aptitudinile intelectuale ale copiilor instituţionadizaţi erau mai scăzute. na se. deşi nimeri desigur.

o treime au fost false sau în majoritate false. In general vorbind. în acto lescenţă sau la vîrsta adultă. Cincis zece ani mai tîrziu. Pentru exemplificare. şi într-o mită măsură.. dar într-un caz eşecul a fost complet. Nu numai somaticul şi temperamentul. sensibil atît la cinci Juni. dar nu şti dinainte ce structură îşi vor ţese ele în contact ou infiu-€nţe. predicţia : „Mă aştept oa Roddie să fie precoce în dezvoltarea vorbirii" . (aşa cum o făceau majoritatea băieţilor din eşantionul nostru).. cînd considerăm un interval e timp mai mare ? Descoperim şi aici că succesul predicţiei. Totuşi. îl vor interesa mecanismele etc. hiperactiv. Dar nu putem nega complet faptu Vr^o anume măsură copilul este părintele adultului. Astfel. Din nefericire psihologii tind să treacă cu vedeta structurarea personalistă a aptitudinilor care în cazul fiecărui individ rezultă din combinarea unică a dotării native şi a intereselor şi trăsăturilor dobîndite. rezultatul: . A împărtăşit interesele obişnuite ale băieţilor pentru Hopalong Cassidy. Predicţie (făcută la cinci luni) : „Nu mă aştept ca Roddie să fie un băieţel remarcabil de masculin. 1959. Ce putem spune despre predicţii. 90 91 Shirley a elaborat schiţe asupra personalităţii unui măr de 19 copii în timpul primilor doi ani de viaţă. Aparen/t.42 Ct G.le mediului. cît şi asemănările dintre (Membrii familiei. Freud afirmă că atunci cînd aceste capacităţi şi altele se dezvoltă. copilul este lipsit de amintiri ferme şi nd are simţul eului sau imaginea de sine oare să-i ghideze dezvoltarea. M| Addison-Wesley. Direcţiile se pot schimba drastic în copilăria tîrzie. atunci limitele directoare pentru o dezvoltam ulterioară sînt ferm stabilite. 221—232. G. el nu s-a comportat realmente ca şi cum se simţea puternic. . inteligenţa. * Adaptat după S. Nu toate predicţiile despre Roddie au fost în egală măsură exacte.^. extragem un fragment din cazul lui Roddie. capacitatea intelectuală se transmite gjeditar de la înaintaşi la urmaşi._ corporală se reflectă temperamentul înnăscut. în general. Ta trei ani. Neilon a fost capabil să identifice şaispreJ zece din aceşti copii. i-a testat din nou şi independent de sehiJ ţele iniţiale a făcut noi descrieri ale personalităţii lor. Super-rnan şi excursiile la pescuit cu tatăl său. 1954. imaginea despre sine pe care ar fi elaborat-o mai Stîrziu şi care i-ar fi afectat în med inevitabil personalitatea43. durabile slnt cele care au putut fi prognosticate. S-yl ridicat întrebarea —■ pot nişte judecători din afară să îmbin J schiţele iniţiale cu cele ulterioare ? Cu alte cuvinte. eît şi la cinci ani. poate fj identificată o persoană itînără ca fiind aceeaşi la vîrstele rîJ doi şi şaptesprezece ani ? Evaluatorii au obţinut rezultate supe. E s c a 1 o n a. Cazul iui Roddie e descris la pp. rioare în special în ceea ce priveşte fetele. ataşamentele personale. Allport.^^ . ■' 3 ani. Ştiinţa învaţă în şit cum să stabilească paralelele existente. H e i d e r. constanţa medie este considerabilă44. Rezultat (la vîrsta de cinci ani) : „Ocazional a etalat fanfaronadă masculină şi bravură verbală. Procesul predictiv este evaziv şi nu în întregime demn de încredere. par să fie dotări durabile. este mai mare decît hazardul. Ceea ce nu a fost predictibil a fost tipul de control intern. motricitatea. un alt psiholog a făcut studiul la cinici ani şi alţii au apreciat corespondenţa celor doua rapoarte. Tipologia somatică esl o metodă care prezintă unele promisiuni. Vedem încă o dată că temperamentul. toţi observatorii aiu comentat o trăsătură «gingaşă» a comportamentului său. Prin această metodă — notată grijuliu — cam două treimi din toate predicţiile au fost corecte sau predominant corecte. Părerea mea proprie este mai puţin fata listă. Prin acest fapt şi din dovezi similare conchidem că structural personalităţii de mai tîrziu este într-o oarecare măsură decelabilă în frageda copilărie40. în prima copilărie. W. deşi 1eParte de a fi perfeot.__. Basic Books. Rezumat £ De-a lungul multor seumt v. Prediction ara-d out-■e. Ei au fost capabili să îmbine aproape toate schiţele fetelor în vîrstă de şaptesprezece ani eu cele de la doi ani. Structura caracterului este determinată la vîrsta de 3 ani. The nature of prejudice.. s-a observat în mod corect că Rcddie este un copil nervos. exact ca şi pe ailţi băieţi. Precauţiile au fost stricte : un psiholog a făcut studiul iniţial. Mai curînd îmi imaginez că va trece prin stadiul de oowboy şi de soldat. New York.A obţinut scoruri rriedii scăzute La vocabular şi înţelegere verbală". Dar ţinuta. mişcarea şi atitudinea sa pot să nu aibă trăsătura agresivă masculină observată la mulţi băieţi de cinci ani". cap. deşi unii copii suferă miari schimbări. 18. în primul rinei. ci şi inteligenţa alcătuiesc materiile prime ale personalităţii pe care educaţia şi ovIie ulterioară le vor modela pentru a ajunge la personalitatea omplet dezvoltată. M.. Constanţa nu este perfectă. De exemplu. Cambridge. deşi nu trebuie să uităm că dota-jh genetică explică atît neasemănările. deşi acest lucru nu implică anticiparea «efeminăm». dispoziţiile temperamentale largi..

Pro-(1 devenirii continuă de-a lungul întregii vieţi. învăţăm noi ivă 94 mbiţii Şi speranţe. să înotăm şi să cîntăm la pian . sîntein tentaţi a spunem că învăţarea este iun fatotor de o importanţă şi mai mare Poate că nu este profitabil să estimăm proporţiile în acest mod. L Personalitatea. Teoriile învăţării (ca multe altele în psihologie) se bazează pe concepţia cercetătorului asupra naturii omului. El avea dreptate. III. luxul în considerare cursul dezvoltării în ansamblu. 45 Studii longitudinale demne de încredere despre dezvoltarea persoflj lităţii nu sînt numeroase si sînt dificil de realizat. Psychol. Shirley. S t o n e. 73. în preajma grajdului sînt lăstari puternici de bambus mereu în dezvoltare. învăţăm chiar şi cum să învăţăm. învăţăm noi concep1^ sensuri şi conduite. prejudecăţi şi maniere. A.pl fţţe în foarte multe feluri. e clar faptul că omul este extrem dp modificabil în comparaţie rti toate celelalte organisme. al aptitudinilor de bază şi temperamentului. în primul an de viaţă. valori Sj interese. Sînt lipsite ide anvergura necesară pentru a îmbrăţişa multitudinea formelor de învăţare. Personălity mantf tions. Ni f dezvoltă preferinţe. în paragină şi incapabil de a se repara singur.". C. Cambridge. dacă ar fi să criticăm rezultatele obţinute pînă în prezent. ideologii. ce să evităm şi ce obk ctf să dorim din punct de vedere sexual. Minneapolis. Materiile prime pe care le moşteneşte po*| fi rnpH. of Min. Harvard Univ. se pare că în stadiul actual al progresului ştiinţific este mult mai util pe ansamblu să studiem fenomenele personalităţii din punct de vedere psihologic decât dintrunul biologic. în mod trep-f t dobîndim propriile noastre trăsături şi direcţii ale personalităţii '3 sC elaborează o conştiinţă personală călăuzitoare şi o filozofie mai mult sau mai puţin cuprinzătoare asupra vieţii. The first tivo years : voi. Dobîndim o morală. NeUon.. genet. Succesul acestor predicţii nu este destul de mare pentru a justifica credinţa că personalitatea este ferm fixată în primii ani de viaţă. indici şi simboluri. învăţăm semne. să pronunţăm. Ajungem să îmbrăţişăm religii. a inteligenţei. 2. Dar în egală măsură este corectă afirmaţia „Personalitatea umană ţine lOOVo de mediu". învaţă ce să mîncăm. să seriei* şi să citim. Nici o problemă din psihologie nu a inspirat atîtea cercetări experimentale ca învăţarea/S-au descoperit multe lucruri. Ca să spunem lucrurile şi mai concret. tufe de zmeură şi . Onquc. 1° 9 CAPITOLUL Principiile învăţării CONCEPTIT OPUSE ASUPRA MOTIVAŢIEI « CONCEPŢIA CVASIMECANICISTlj # CRITICA CONCEPŢIEI CVASIMECANICISTE A MOTIVAŢIEI 9 FACTOR: CVASIMECANIC1ŞTI ÎN ÎNVĂŢARE a DIFERENŢIERE ŞI INTEGRARE « ti VĂŢAREA COGNITIVĂ (ORGANIZAŢIONALA) © PARTICIPAREA (ÎNVĂŢARE! BIOGRAFICA) « REZUMAT L/upă cum am văzut. 1948. Univ. nu este formată la naştere. ereditatea exercită o influenţă universală în formarea personalităţii — mai ales în domeniul constituţiei fizice. Longitudf studies of child personality. înainte de a întreprinde o trecere în revistă a cîtorva din principalele principii ale învăţării. 1933 . psihologii care cercetează (şi teoretizează) învăţarea pornesc de la o viziune preconrepută asupra naturii motivaţiei umane. G.■ Un genetician spunea odată : „Personalitatea umană este 100<y0 (je origine genetică". numere de telefon şi poeme. să vorbim şi să dansăm . 44 M. / Să ne gîndim o clipă cîte tipuri de învăţare se prodiuc în cursul vieţii.. U| horticultor nu se întreabă niciodată „cît" din valoarea crizantemei sale se datoreşte seminţei şi „cît" solului şi îngrijirii. a temperamentului. Totuşi. O bibliografie parţial8 studiilor existente o reprezintă A. Putem totuşi să adoptăm ca aplicabilă în mare teoria biologică a evoluţiei.. Shirley's bab" after 15 years. precum şi limbi străine. 175—186. deşi s-ar putea să nu ştie acest lucru. cercetările ne ajută să decidem că influentele genetice cîntăresc greu în înzestrarea conati-jlţiei fizice. în „J. Totuşi. ruinîndu-se treptat. Press. Această chestiune (filozofia motivaţiei) este atît de importantă îneît trebuie s-o examinăm direct acum şi să revenim la ea în capitolele 9 şi 10. definită ca organizare distinctă a structurilor de adaptare. de ce anume să ne temem. Mass. Mulţimea lucrurilor învăţate este atît de vastă îneît nu trebuie să ne aşteptăm ca o simplă teorie a învăţării să fie suficientă. dar se poate spune că începe la naştere. Şi totuşi. credinţe. învăţăm să mergem. însemnînd că influenţele mediului şi învăţarea îşi pun amprenta pe fiecare trăsătură şi act. ar trebui să spunem că teoriile curente tind să fie unilaterale şi înguste. I Cercetarea arată că în prima copilărie se pot face unele pre-dieţii generale privind stilul personalităţii care se va dezvolta. fiecare teoretician al învăţării este un filozof. Oricum ar ii. Concepţii opuse asupra motivaţiei De la fereastra unei ferme văd un grajd vechi uzat de vreme. şi să considerăm personalitatea ca formula pe care un individ a elaborat-o pentru a-şi asigura supravieţuirea şi autoritatea în cadrul existenţei sale. I Deşi există în mod sigur un substrat biologic al personalităţii. Press. să conducei* maşina.. P. forme specifice de educaţie şi învăţare par mai puţin decisive decît stilul unei relaţii pline de îacredere pe cane copilul o stabileşte ou mama sa. Cu alte cuvinte. însemnând că nici o trăsătură sau aot nu este lipsit de o oarecare influenţă genetică. trebuie făcute două afirmaţii : 1. memorăm fapte.

H x Univ. trebuie să spunem că ea este un exemplu care înooro_ nează/principiul_qrganizării în expansiune^Fersonalitatea este ^ _sfetern~5eschis si in Creştere. semnifj. corpul său începe imediat să se dezici tegreze sub influenţa vremii şi a bacteriilor. Pietrele se erodează. ci şi se dezvoltă şi creşte într-un asemenea mod încît devineI din ce în cs inai caracteristică pentru ceea ce ea este. gra-l vităţii şi (cel mai sensibil) radiaţiei . au elaborat serii va-rjate de concepte cva. Ele încearcă să golească organismul de forţele teleologice interne (instincte. intenţii. deoarece ele n\i sînt în întregime mecaniciste.pidsTiri. Mass. Un cercetător al problemei.. faptele noastre de ori ganizare sînt în moid normal cele care ne apără de efectele 1ot fatale. capabile să explice conduita umană. mai ales în America. electronică şi „maşinile gînditoare". în termeni filozofici trebuie să luăm în considerare atît deter-l minismul mecanic. experienţă trecută.simecaniciste. Personalita. Capacitatea de organizare a vietiLjru se la_jsinjtezele salg^^himice. Ca şi natura neîn-l sufleţită fiinţele vii sînt supuse efectelor căldurii. atitudini. opusul entropiee. macal rale şi descoperim antidoturi pentru otrăvuri. viaţa este în mod inerent sintetică. construim adăposturi. . Astfel — şi acum ajungem în sfîrşit la -motivaţie — cercetarea si teoria personalităţii. Nici un psiholog nu poate să exprime complet conduita umană prin unităţi de măsură de tipul centimetri — grame — secunde . Această abordare de tip „orpanisrn viri(| o n<imim psihologia stimulului si răspunsului.j tea umană face mai mult . scopuri). Orice altceva ar fi per sonaliţatea. 209. Prin contrast. totuşi. 1 L. cănTnparagină.Şi e u$or ^e înţeles 'de ce mulţi psihologi consideră că teoria personalităţii ar face bine să se limiteze la concepţii cit mai mecaniciste posibil. Filo-I zofii ştiinţei denumesc acest aspect al creşterii teleologic..cireşi sălbatici. nevoi prezente şi imagini ale viitorului I Procedînd astfel ea nu numai că supravieţuieşte ca fiinţă imdepen-1 dentă. determinanţi mecanici acţio-l nează asupra organismelor vii.l cînd faptul că ea este marcată de o înaintare spre realizarea unorj scopuri. în acelaşi timp toate tipurile de. Press. Henderson. ~ Filozofii ştiinţei sînt uimiţi de acest ca. cît şi anorganice ea fabrică noi compuşi organici de varietate tulburătoare. cărora le rezistase cu succes şi pe care le utilizase în favoarea sa în cursul vieţii. e uşor je înţeles de ce conceptul de determinism mecanicist este popular. cît şi teleologia. dup* ce a examinat dovezile. Această creativitate este mai marcată la animale la plante şi mai marcată la fiinţele umane. Prin urmare. ea avansează spre împlinirea planurilor! şi speranţelor. p. Bambusul şi| cireşul sălbatic îşi împlinesc cu îndîrjire destinul lor. Natura neînsufleţită se supune celei de-a doua legi a termodinamicii. Cheia procesului este_org&mzar£%. Ei se întind peste o fîneaţă >i în acelaşi timp concurează între ei pentru pămînt bogat şi pentru spaţiu în scopul de a se extinde. Ca atare ele par lipsite de iz teleologic. Le numim „cvasi". Din substanţe ît Organice. Concepţia evasimeeanicistă Majoritatea cercetărilor care sprijină abordarea S-R ss bazează pe experimente cu animale. Organismele se (rfScvpteazg} se într-un mod necunoscut naturii ne95 însufleţite. S_ (stimul) şi R (răspuns) sînt la limita exterioară a persoanei. deşi se fac dese încercări de acest fel. Teoriile cvasknecaniciste încearcă pe cît posibil să descopere ^jrpp]p im. 1917. Dacă ne ardem mîma într-o flacără! arsura care rezultă are o cauză mecanică. Per-I soana vie sintetizează continuu alimente. The order of nature. J. decît două tipuri separate de ştiinţă sau dotf seturi ide principii violent contrastante pentru a trata o ştiinţă uni a vieţii. Cambridge. Nu este posibil. oxigen. mai degradată. Procesul ^^ntropîp. Autorealizarea este un termen folosit adesea. şi nici prin funcţiile descoperite în biochimie. deşi procesul de auto-l refacere care începe imediat nu este mecanic. umidităţii. Materia fără viaţă descreşte în gradul său de organizare. devenind din ceîn ce mai întîmplătoare. acţiune bacterii ană. conchide : „Nu rămîne decât să admiteir că enigma ne depăşeşte şi să conchidem că opoziţia dintre mecaj nicism şi teleologic este însă baza ordinii din natură. pretind q să găsim un tip comun de lege ? Ei doresc să realizeze mai curîn: o „unitate a ştiinţei". inclusiv ştiinţa personalităţii. în special şoareci. care trebuie întotdeauna privită din două puncte de vedere complementare"1 în acelaşi timp — şi aici ne apropiem treptat de problema motivaţiei — filozofii şi oamenii de ştiinţă sînt neliniştiţi în faţj unor asemenea principii contradictorii.nal dublu din natura \ îndată ce un organism moare. Succesele timpurii ale ştiinţei au privit natura tara Chiar şi astăzi ştiinţele naturii sânt de departe în fruntea ţintlor vieţii. Inventăm aerul condiţionat. soarele îşi pierde căldura.

263 te m. deîecaţia şi poate oboseala şi nevoile sexuale pot fi concepute ea stimulări de „exces". Dorim echilibrul. nu există scopuri propuse în mod clar aşa cum ar exista dacă am presupune acţiunea unui instinct de unire. temperatura. Ne place activitatea implicata in rezolvarea problemelor noastre. Dacă Stntem înţelepţi. Cu puţiin. Faptul că foamea e cauzată şi de deficienţe chimice în sînge complică. de aceea „reducerea tensiunii" este termenul preferat pentru hedonismul modern. Mergînd un pas mai departe în concepţia cvasimecanicistă. şi nevoia de zahăr sau sare sînt exemple de stimulare prin „deficit'-. Unii filozofi au exprimat problema întrun mod mai optimist. de autoconservare. sex. Şi dar-ă omul. constantă". din nou motivul este explicat în termeni de satisfacere a impulsurilor de hrană. Foamea şi setea. agitată sau mecanică. ca orice creaturi vii. aşa cum au făcut-'o Jeremy Bentbam. răspunsul este că învăţarea (la clare vom reveni în aurind) este responsabilă pentru aceasta.3 Acest tablou al motivaţiei esiî evident ceva mai teleologic decît reducerea tensiunii. starea de sănătate la un nivel convenabil este complexă şi inspiră respect. sînt îngrijoraţi de o formulă aitit de simplă. învăţarea ne înzestrează cu strategii comune care diminuează tensiunea noastră. conservarea fiinţei noastre. Alte impulsuri. Argumentarea decurge precum urmează : Impuls. Dar nici una din aceste activităţi nu este atu de „intenţionată" pe cît se consideră de obicei a fi insrtinotele. copilul nou-născut pare să sugă în mod automat. în căutarea odihnei. iar psihologii S-R simt că o teorie mecanicistă ţju nu trebuie să utilizeze limbajul „sufletului". Trebuie observat c a. impulsurile do la începutul vieţii par să ducă numai la o acţiune reflexă întîrru pfcăitoare. învăţarea explică şi faptul că nu toate motivele noastre par să fie bazate pe nevoi primitive ale ţesuturilor. asupra faptului că „durerea şi plăcerea sint stăpînii noştri suverani".Şoarecii. mai puţin extremişti m concepţiile lor. Kluckhohn şi Murray sugerează un compromis. tabloul esenţial Un impuls — crice impuls — este definit ca o „schimbare în ţesut" care provoacă o activitate nervoasă pînă cînd echilibrul ţesutului e restabilit. Viaţa are o tendinţă de a se conserva şi de a se reface . apărînd din presiunea reziduurilor sau secreţiilor din corp. Unii psihologi. susţin că homeostazia este şi legea de bază a motivaţiei umane. 98 Psihologia modernă de tip S-R nu vorbeşte despre plăcere şi pur şi simplu pentru că acestea simt cuvinte care descriu conştiente. asemenea activităţi ne îndepărtează de dorinţă şi încordare2. A trăi pe deplin imnă a avea o tensiune. Nu există „suflet" în procesul mecanicist .. spunind că reducerea tensiunii provoacă plăcere şi de aceea toate motivele omului tre considerate ca fiind o căutare a plăcerii. Totuşi. Cu alte cuvinte. dar ei sînt animale relativ simple şi se speră. în Grecia antică. că studiind şoareci în loc de fiinţe omeneşti se poate descoperi modul în care aşa-zisa teleologic poate fi redusă la un tip mai mecanicist de cauzalitate. Capacitatea corpului de a-şi păstra compoziţia chimică. nu are alte motive esenţiale decît impulsurile. Să presupunem că stomacul cuiva e gol : ci se frămintă Şi creează astfel un „stimul de deficit" care împinge organismul să facă mişcări continue. ci mai curmd procesul reducerii tensiunii. dacă spuneţi că unul din principalele dumneavoastră motive în viaţă este să faceţi părinţilor dumneavoastră în vîrstă o existenţă tihnită. de fugă'sau a unui instinct gregar. ca micţiunea. Desigur.instincte". psihologii S-R caută o lege care să definească acţiunea generală a impulsului. epicurienii susţineau că tot ceea ce omul face în viaţă este să încerce să evite durerea (tensiunea). ea nu este numai ceva îmboldit . menţinînd şi mărind astfel dorinţele lor. Ei subliniază faptul că modul cel mai rapid de a reduce tensiunea este comiterea unei sinucideri. în muncă — deoarece. Unii psihologi. trebuie să admitem că apare aici un început Simplu şi irezistibil pentru o teorie a motivaţiei. în ceea ce priveşte hrana. Teoria reducerii tensiunii are antecedente istorice interesante. încercăm să micşorăm dorinţele noastre în aşa fel îneît să avem un minim de tensiune de redus. pentru a fi cît mai aproape posibil do cauzalitatea mecanicista nu vorbim aici de .e excepţii. lipsa de oxigen. se dă explicaţia că acest motiv este pur şi simplu o extensiune învăţată şi complexă a dorinţei dumneavoastră primare pentru hrană. Astfel. întrucit toate impulsurile apar m mod clar dintr-un dezechilibru existent în ţesuturi (stimulare prin exces sau prin deficit) pare limpede pentru aceşti psihologi că motivaţia impulsului este totdeauna un proces de reducere a tensiunii. ca alte animale. Daca spuneţi că sînteţi concentrat asupra învăţării unei profesii. mod clar determinat de t<^ „schimbări in* ţesuturi". majoritatea oamenilor încearcă să rămînă in viaţă cu orice preţ. împrumutmd conceptul. deşi nu lipsite de tensiune. C) altă concepţie favorizată şi înrudită este împrumutată din fiziologie. întrucît o mare parte 97 ii: — Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. oboseală sau de alt gen. filozofi şi psihologi au insistat. De-a lungul secolelor. urmează că întreaga motivaţie reprezintă o presiune îndreptată spre reducerea tensiunii. Dacă întrebaţi cum este posibil ca întreaga motivaţie să conducă la reducerea impulsului. Concepţia e denumită hedonism psihologic. Menţinem tonusul şi tensiunile necesare vieţii. Oamenii nu caută realmente o stare lipsită de tensiune. Tindem să persistăm în a fi ceea ce sîntem intr-o „stare . Reducerea tensiunii. Homeosta/ia. în urmărirea satisfacţiei sexuale. dar nu modifică. dau dovadă de organizare. să respire liber (după primul suflu) şi să elimine automat.

dar asupra lor acţionează (modificîndu-le şi controlîndu-le). dar nu la creştere şi dezvoltare. dar interesul şi străduinţa au persistat. neîncrezătoare care este totdeauna fixată pe satisfacerea impulsurilor sale imediate. copilul (trebuie să fi atins un stadiu în care să poată avea încredere în părinţi şi în mediul său pentru obţinerea satisfacţiilor de bază ce ţin de. spontană in cursul stării de veghe. a făcut planuri ani de zile. intrînd cu nesaţ în procesul devenirii. El este literalmente îneîntat de tot ceea ce găseşte : scoici pe malul mării. Homeostasis as a unifying concept în personality theory. Pe de altă parte. indică dificultatea de a fundamenta o teorie a motivaţiei în întregime pe impulsuri sau homeostaz'ie. Vezi si cap. poveştile pe care le ascultă. de a crea lucruri frumoase şi utile. Dacă nu depăşeşte cu succes acest stadiu. Securitatea apare mai întîi. 223. care face distincţie între motivaţia de securitate şi motivaţia de creştere atît la copii. muli. nepro-gresistă. Motivation and personality. Columbia Univ. cel. ţinîncl seama în mod inadecvat de schimbare sau de creştere. Ceea ce le lipseşte în mod evident este încrederea anticipată sau viitoare care pare să caracterizeze totdeauna o motivaţie matură. Harper. Experienţele noi pe care majoritatea dintre noi le aşteptăm ou nerăbdare nu pot fi exprimate în termenii reducerii tensiunii şi acelaşi lucru se poate spune despre dorinţa noastră de a dobîndi cunoştinţe de dragul cunoştinţelor. Press.hrană. Această critică este în mod explicit dezvoltată de Maslow. Istoria exploratorului arctic Roald Amundsen. în Personality and socic encounter Boston. The open sysLem in personality theory. căci dragostea implică tot felul de responsabilităţi şi tensiuni. pe satisfacerea poftelor (impulsairilor) lor fragmentare. ele sînt încorporate în noi toată viaţa. socicty. 3. deci. iar în copilărie domină în mod complet scena motiva-ţională. speranţele şi dorinţele arzătoare ale persoanei umane. 58. confort. 4 Pentru o discuţie şi o critică mai completă asupra homeostaziei vezi : G W A 1 1 p o r t. Descoperind Polul Sud. rcv. 1953. In ciuda acestor critici severe trebuie să acceptăm importanţa impulsurilor ca factori motivatori de-a lungul vieţii. Dar ele constituie numai partea primitivă a motivaţiei umane. nici să restabilească un echilibru tulburat. "> A. înainte de a putea creşte în sens psihologic. Şi nici simţul datoriei — să faci tot ceea ce poţi cel mai bine în cursul vieţii — nu poate li redus logic la psihologia impulsului. formează punctul de plecare al teoriei noastre asupra dezvoltării. Ele au o funcţie esenţială protectoare. homeostazia este o concepţie a imobilităţii. înecreînd să salveze de la moarte în Arctica un explorator mai puţin înzestrat. de trebuinţe proiective permanente.de stimularea prin exces sau prin deficit. Nobile. M. un copil care are o relaţie' fundamentală d< încredere cu mediul său este un copil care se deschide spre lume cu îneînfare şi interes. II. Maslow. fi „Pwdiol Rc\ " 1051. . A. nu are nevoie să aştepte să fie îmboldit de sti99 I Critica concepţiei cvasimecaniciste a motivaţiei Adversarii acestor concepţii susţin că acestea explică numai în mică parte aspiraţiile. mai ales în primii ani de viaţă. După ce navigase prin Strâmtoarea de nord-vest. siguranţă. Cînd a reuşit. el nu s-ia relaxat prin reducerea tensiunilor.5 Copilul şi adultul sănătos construieşte continuu tensiuni su: forma unor noi interese şi depăşesc nivelul siguranţei de bază a homeostaziei. Şi-a ridicat nivelul aspiraţiilor în acord cu sarcina sa. priceperi noi pe care le dobîndeşte. contribuind la securitate. foame. în spitale (dar şi în viaţa obişnuită) întâlnim oameni care par să nu aibă nici o capacitate de creştere dar sînt centraţi în întregime pe viaţa lor vegetativă. Ea este statică. Nu numai că a menţinut fără încetare un stil de viaţă. M. Murra y.4 3 C Kluckhohn. impulsurile există şi in cea mai mare parte ele tind să împingă organismul să caute o reducere a tensiunii. copilul creşte ca o persoană anxioasă. Organismul treaz este totdeauna „în mişcare". cît şi la adulţi. 36. 5—17. Da. and culture. capabil de a se dezvolta şi de a deveni mai mult decît este. Vezi M. Klineberg le denumeşte pe bună dreptate „motive absolut credibile" — care se întîlnesc la toţi oamenii şi în toate culturile. o sarcină pe care în cele din urmă a realizat-o. Knopf. Ar noi d. dar motivul său central 1-a făcut capabil să reziste tentaţiei de a diminua tensiunile fragmentare create de oboseală. 22 din volumul de lata Studii recente asupra „sistemului reticular activator" din trunchiul cerebral ii mamiferelor ridica faptul că exista un mecanism nervos pentru a Hienţ ne o activitate continua. 1960. 1960. Schneider. Tabloul este cel al unui sistem semiînchis.7 Deşi impulsurile nu pot explica toate motivaţiile ulterioare. D. Impulsurile. New York. Beacon. partea asemănătoare celei ce aparţine animalelor. pînă cînd în final şi-a pierdut viaţa. în ciuda unei descurajări extreme. Ei afirmă că e imposibil de redus motivele adulte elaborate la o simplă bază de impulsuri. Obligaţia sa nu a fluctuat niciodată. E lipsit de teamă. 1954100 zece ani a avut o pasiune damîiian/l explorator polar. nu al unui sistem pe deplin deschis spre lume.6 Concepţiile cvasimeeanieiste ne oferă un tablou al imboldurilor şi impulsurilor. de a da şi primi dragoste. Organismul 1111 poate evita de a fi activ . New York. cap. ridicol şi primejdie. Obstacolele păreau de netrecut. â R Stagner. Totuşi. Emotwn and personality. de a zbura peste Polul Nord. s-a angajat într-un proiect dificil care a dus la descoperirea Polului Sud. Personality urc. principii cvasimecaniciste ale învăţării. p. Nu numai că ele sîn't cvasimaoaniciste în esenţă. New York.

sau pierderii unei persoane apropiate). ca I orice teorie. după cum am arătat. Study Group on Psychologicăl Development o1 tha Chilă. Hoit. explică întreaga personalitate. New York. 102 . Scenariul dezvoltării în termenii condiţionării poate fi expus ca în figura 10. Unele cercetări recente sugerează că prima întipărire poate | avea o importanţă majoră.stimul care se produce simultan" . Teoreticianul cvasimecanicist. orice stimul care se produce simultan va tinde să dobîndească acelaşi răspuns motor . e sigur I să presupui că nimic din ceea ce impresionează ţesutul nervos nu I este vreodată total pierdut. copilul ajunge curând să se „identifice" cu mama şi ajunge. ed. Social psychology. Nu putem spune dacă în învăţarea copiilor se produce ceva atît de primitiv. Condiţionarea. Şi chiar când expe-1 rienţele individuale sînt treptat contopite în deprinderi şi altitudini I în aşa fel încît nici o amintire nu predomină. E lăsată o urmă oare face mai probabilă I excitaţia ulterioară datorată unui stimul similar. Press. De obicei acest obiect este gîsea-mamă. • utilizat. de/asemenea. In măsura în care sînt viabile. 108—131. 1954. dar forţele del schimbare sînt în întregime externe şi nu există o organizării a efectelor lor într-un sistem continuu. Are o puternică preferinţă generală pentru albastru. T.). Le vom revedea pe scurt. vezi K. Deci chiar o teorie I mecanicistă a personalităţii trebuie să presupună că procesele I vieţii sînt. 1928. (Ed's. B. Dăm un exemplu de modul în care combinaţia ar putea funcţiona. Zăpada| este suflată în rafale. Comparative behaviOurology. vederea unei flăcări va provoca evitarea. M. rezultatul este depozit din ce în ce mai bogat de material pentru a fi organizat. înregistrarea urmelor şi întipărirea. al doilea stimul va fi suficient să acţioneze singur pentru a produce o descărcare sub forma acelui răspuns motor.. Amundscn.O. Legea reflexului condiţionat poate fi formulată precum urmează : ori <de cîte ori un stimul implică un răspuns miotor. ca şi alte trăsături ale mediului său. Dou-bleda>. Klineberg. Crowell. O teorie mecanicistă. Copilul care s-a ars evită flacăra. Int. dar odată ce s-a ars. conform legii. Pe măsură ce întipărirea continuă. Următorul său pas este să caute o expli6 Extras din R. I n-heider. în Proc. and Winston. Să presupunem că o femeie îşi decorează camera în albastru. \fr.H. Rine-hart. nu putem decît sugera că prima lege de bază învăţării este aceea că impresiile rămîn într-o formă oarecare ca rrne nervoase. Este de conceput că mama sugarului. trebuie să admită că ţesutul nervos e capabil să reţină I o copie vagă a experienţei originare. 1052. retragerea provocată de vederea flăcării este un reflex condiţionat. după o repetare suficientă (uneori o dată e de a-juns). J. New York. La timpul cuvenit alte lucruri asociate cu mama (de ul neconOîTTonDt ) kt rond . Tanner. un boboc de gîscă poate j urma orice obiect pe care l-au văzut în prima clipă ochii săi cînd a ieşit din găoace. of. Mama este un . dar dai \ obiectul se întîmplă să fie o fiinţă umană.. Univ. De asemenea. My life as an explorer. New York.Factori evasimecanicişti în învăţare învăţarea reprezintă modificarea caracteristicilor psihologice pe baza experienţei. în fiapt. Acest proverb familiar rezumă principiul condiţionării. ar putea argumenta el. 1957. rezultatul întipăririi este încă acolo. la urma urmelor. Retragerea de la căldură intensă este un reflex necondiţionat (înnăscut) . şi a modului în care mişca rile devin mai elaborate în aşa fel încît impulsurile să fie satisfăcut Modelul mecanicist intră îndată într-o oarecare dificultate De ce un organism trebuie totuşi să înveţe rămîne o problemă I Natura neînsufleţită nu învaţă şi nici nu are impulsuri. sădeşte multe flori albastre în grădina ei. I unei boli. întrutotul mecanice. Lorenz. se întipăreşte în aşa fel încît. să privească mediul său familiar ca un cadru sigur şi dezirabil de " K. atunci forma umană este cea pe care o va urma bobocul de gîscă8. Un psiholog S—R îndrăzneţ ar putea spune că condiţionarea este singurul (sau aproape singurul) principiu al învăţării de care avem nevoie. 101 chimbă în cursul vieţii jj măsura in care se întâmplă acest lucru. iKing Solo-mon's Ring. rev. Impulsul şi condiţionarea. pentru o introducere în „etologia" modernă. Toate impresiile stăruie — I unele un timp scurt (ca postimaginea în ochi). datorat unui accident. De exemplu. Procesul prin care impresiile sînt absorbite în sistemele existente ale experienţei este denumit asimilare. Pîlpîiitul unei flăcări atrage întîi copilul. altele de-a lungul I întregii vieţi (de un şoc emoţional intens. 7 O. Se poate îmtîmpla ca în anumite „faze critice" copilul să ină susceptibil de noi forme de iMipărire. gheaţa va crăpa pietrele. mama provoacă un comportament de apropiere (adică dobîndeşte „acelaşi răspuns motor" ca în cazul hranei). îi plac rochiile albastre. La început hrana a provocat un răspuns de apropiere. cîteva principii cvasimecaniciste I sînt acceptabile şi importante. L o 1 e n z. începe cu impulsurile. Pentru moment. necondiţionat. New York. Acesta oste un răspuns înnăscut.

însăşi structura personalităţii noastre este determinată de orice serie de stimuli pe care îi considerăm „echivalenţi". Adulţii. dar în orice conte-xt culoarea albastră produce încă femeii noastre ipotetice „apropierea'*. De aceea el le utilizează tot (timpul. redueîndu-se la cinci sau şase cuvinte. multe obiecte diferite sînt tratate ca şi cum ar fi unul singur. Ştim că buruienile nu sînt bune de mîncat (o cantitate falsă de „cunoştinţe"') si le evităm pe toate. nu e în largul săra în prezenţa părinţilor. ou ajutorul unui psihiatru. Mirosul unei anumite flori ne poate face să retrăim un întreg capitol din copilăria noastră. S-a vindecat . Dar principiul de bază este acelaşi9. în timp ce în condiţionarea simplă legătura este văzută ca o relaţie stimul-stimul. 1959. O variantă a doctrinei condiţionării trebuie menţionată în mod special. chiar şi pe cele care sînt hrănitoare. Băiatul a fost " \ristotel a observat primul legătura asociativă dintre părţi şi între-gurl (subordonatele reactivează supraordonatele). Nimeni nu stă la cheremul multitudinii de stimuli posibili oare ar putea în mod teoretic să condiţioneze un proces impuls-răspuns. dar pen-eu 0 lungă perioadă de timp era încercat de o alarmă necontrolabilă dacă uşile camerei în care se afla erau închise. M a d i s o n. preferinţa ei pentru alhastru) devin condiţionări de ordinul al doilea. Un copil de un an a învăţat cuvîntul . mama din exemplul nostru se poate să fi purtat mereu ochelari. Ulterior principiul a devenit legea majoră a învăţării în scrierile lui Sir William Hamilton şi H. poate reactiva întreaga experienţă originară. care are loc acum. . clauetrofobie numai atunci cînd amintirea originară a revenit şi fost redusă la proporţiile juste. biserici alimente. L. se comportă conform cu generalizarea stimulului. Desigur că el are unele răspunsuri foarte speciale pentru propriul său tată. dar fondul său de cuvinte este mic la această vârstă. Hollmg-worth.(Stimu'i condiţionau ) lendi'nte adiacent' ' de a se adăposti <*a mesteca. învăţăm că ciupercile sînt otrăvitoare şi astfel evităm toate ciupercile din păduri.tată1' şi poate produce o oarecare jenă spunîndu-i oricărui bărbat adult „tată". Pe baza acestei dovezi firave putem căpăta prejudecata împotriva unui întreg grup etnic. Toward under-stahding human personaiities. 104 rorizat. Dezvoltarea unui gust prin condiţionare 103 exemplu. Deşi legea are o validitate considerabilă. persoană în parte — la fiecare stimul posibil din spaţiul nostru de viaţă. inclusiv ciupercile comestibile. găini şi animale în general. In anii următori a uitat (a reprimat) incidentul. ea se aplică cel mai clar la animale şi copii mici. poate contradictorii. Recent el a fost utilizat ca principiu de explicare principal într-o lucrare de teoria personalităţii : R. respingând. Un copil speriat de un cîine se poate teme de pisici. evitând sau sprijinind procesul de condiţionare conform propriilor lor dorinţe sau urmînd alte principii de învăţare. Se poate să fi avut odată o experienţă neplăcută ou un chinez. Observăm aici că accentul este pus pe relaţia parte-întreg. pentru că ei erau o parte a copilăriei sale şi în prezenţa lor se simte împins înapoi lia rolul său juvenil. Nu am putea trăi dacă ar trebui să învăţăm să ne adaptăm la fiecare carte. Fotografia unui prieten poate trezi tot felul de amintiri şi sentimente. Appleton-CenturyCrofts. Dar generalizarea incorectă (tratarea prea grosolană a unui grup de stimuli ca fiind asemănători) este responsabilă de prejudecata de rasă. floare. Unele condiţionări de acest fel ar putea fi invocate pentru a explica preferinţa unui adult pentru tablouri. Astfel. rase de oameni. putem spune că stimulul unui răspuns devine generalizat. Reintegrarea ne spune că o mică parte a unei experienţe originale. care se comportă ca un adult departe de familie. de clasificările false şi de majoritatea erorilor de raţionament. profesii. Vorbind în mod pseudomecanicist. W. Generalizarea stimulului.de a suge Cu'oorta favoriţi o roTin AiScs tai Albastru în alfa contexte Figura 10. doctrine filozofice sau morale. P. Un fermier crud a încuiat un băieţel într-o cameră ou o vulpe. dar această trăsătură nu a căpătat o putere de condiţionare. Adulţii reduc această validitate selec-tînd. iepuri. Mama este poate acum moartă. de asemenea. Un student de colegiu. aliment. Generalizarea corectă a stimulului este un lucru bun. Vom vedea în capitolele 14 şi 15 că noţiunea de generalizare a stimulului este importantă pentru înţelegerea trăsăturilor care compun personalitatea. Leeper. La 18 luni un copil şi-a numit cîinele jucărie „toodle-oo" dar tot aşa numeşte şi negul de pe faţa unei doamne bătrâne. evreu sau negru. New York..

106 Comentariu. Conform legii stricte a întăririi I ei nu trebuie să facă astfel. să descriem consecinţele învăţării (ale oricărei forme de învăţare) pentru structura personalităţii. înainte de a părăsi enumerarea! principiilor evasimecanieiste trebuie să menţionăm trei principii! suplimentare familiare. si să unească ceea ce e separat. dacă apucă corect biberonul poate s>ă-l d la gură şi să-şi satisfacă impulsul foamei. Diferenţiere şi integrare Mersul naturii.întărirea. Ele au o utilitate reală. I Rudyard Kipling vorbeşte despre succes şi eşec ca „impostorii gemeni". Şi astfel ajungem la prirJ cipiul că învăţăm acele moduri de acţiune care reuşesc să reducă I tensiunea. Dar înainte de a reveni la aceste principii suplimentare ale învăţării. deşi găsim multe excepţii în raport cu ele. Aici e vorba evident de o lege interesantă cu o aplicabilitate! extrem de largă. Astfel. vom fi sortiţi-eş&-lui dacă vonî W§~a cazul dezvoltării personalităţii numai în seama ineipii101" cvasimecanieiste descrise aici.mişcările I „corecte" în vorbire. întrucît nu ^irn să multiplicăm principiile fără a fi nevoie. priveşte cu îneînfare cerul — toate acestea pentru a-şi exprima dragostea pentru albastru. iege a învăţării. Asemenea factori nu sînt luaţi în considerare. Dipl0. într-o serie de impresii.! Dar teoria nu explică de ce schimbăm sau variem atît de des un I răspuns anterior reuşit şi riscăm un răspuns nou. j^r limitată. Deoarece I „explică" modificarea eferentă (schimbarea acţiunilor).__. că la început impulsurile unui copil îl determină să dea tot felul de răspunsuri agitate şi perceptibile (mişcări întîm-Platoare). im-1 primarea). Frioritatea ne spune că. este să despartă ceea ce este Urnit. Ne amintim primul vers dintr-o poezie sau un imn mulţi mai bine decît ultimele versuri. deşi sînt de primă importanţă în procesul învăţării.ţiy" Ele se referă mai urînd la proprietăţi ale sistemului nervos care se presupune că ■ntră în acţiune automat atunci cînd sînţ impulsionate în mod adecuat Ele omit asemenea factori ca {intenţia deliberata^) a unei persoane de a învăţa. deşi opus priorităţii. străduinţa şi abilitatea de a percepe. Am văzut anterior că învăţarea este un subiect eX . Şi mai tîrziu el descoperă că în majoritatea reia. prioritate. Mai curînd cumpără veşminte. ea poate I fi utilizată împreună cu condiţionarea (imodificare aferentă) pentru I a elabora un întreg sistem al teoriei învăţării de tipul S—R. potrivirea sau adecvarea unui act la scopuri. efortul ei. unele din acţiunile sau strigătele sale sînt "recompensate". pe scurt. Experienţele noastre din prima copilărie ne-au făcut adesea o impresie de neşters. Cu timpul. Reuşita îl întipăreşte (hedoniştii ar spune că „plăcerea" îl întipăreşte). Este -atît de utilă 'Incit constatăm că „întărirea141 este salutată ca principala. să fie în general valid. Frecvenţa ne spune că „exerciţiul e mamal învăţării" — cu cît o legătură e făcută mai frecvent. îşi tapetează camera. noutate. de asemenea. Principiul faptului recent. Toate acestea sînj principii utile. spunea Goethe. vînzarea mărfurilor. Punctul său de vedere este că adevărata maturitate nel determină să facem ceva pentru raţiuni care nu sînt în mod meca-l nic înrobite principiului recompensei şi pedepsei.plprt ar. Nu există planificare si o imagine de sine călăuzitoare pentru a dirija şi intensifica învăţarea. Să continuăm exemplul. 105 I. Dar ce e cu răspunsul însuşi ? Doamna a cărei pasiune pentru culoarea albastră este indicată în diagramă nu suge sau se ghemuieşte ca un şoarece adult aitunci cînd culoarea albastră apare în cîmpul ei vizual. toate lucrurile fiind egale. 11 Opera lui Clark Huli şi a aşa-numitei şcoli Yale din teoria învâţ<"u':1 este de această natură. copilul învaţă că a cere politicos este o strategie bună —■ de obicei mult mai reuşit^ decit să pretindă. purilor sale decît nişte tactici mai aspre.. Apucarea biberonului se dovedeştij J fi mult mai des recompensată decît simplul seîneet sau pKns. în binecunosicuitul său poem „Dacă". Ne amintim micul dejun din această dimineaţă mai bine decît unul pe care l-am luat acum o săptămînă.w I Sînt mulite puncte slabe ca şi imerite în această formulare. Cum ajunge ea să realizeze aceste acte adaptative adulte ? Principiul întăririi (odinioară numit legea efectului) evidenţiază. Procesul dezvoltării poate fi conceput / m parte ca diferenţierea progresivă a structurii şi a comportamen/ tului şi în parte ca integrarea progresivă a comportamentului şi [_structurii. pare. Un om care m I general cîştigă la şah eînd utilizează deschiderea cu pionul regelui! va încerca totuşi noi gambituri. Deşi-1 gur că pe baza acţiunii recompensei învăţăm să facem . Acest act corect este astfel „întărit". De asemenea. mersul la frigider după sticla cu lapte este întipărit ca u^ mod reuşit de a satisface impulsul. dacă nu unica. El exprima corect cele două /aspecte ale întregii creşteri. prima e probabil să fie puternică (cf. matul învaţă că limbajul înflorit şi indirect serveşte mai bine seo. . şi expunerea noastră nu e deloc completă. cu atît devine mai puternică. M^ tSrziu. Este important de notat că nici unul din aceste principii cvasi-caniciste nu face uz de vreun _ ind. ţiilor umane o abordare plină de tact este recompensatorie. Frecvenţă. Figura 10 arată faptul că condiţionarea clasică este în întregime un principiu al modificării aferente. adică priveşte numai extinderea indicilor sau stimulilor care ajung să evoce un răspuns dat. mersul pe bicicletă.

a pianistului. L e w i n. 4.Murchison (Ed. în mai mare i( fisură decît adultul.Diferenţierea. Copilul oare încearcă prima dată să „facă o foafcâl este neîndemînatic . el nu poate să execute mişcările separate necel sare pentru a mînui ferăstrăul. de retragere sau apropiere globală sau de răsuciri şi contorsionări întîmplătoare ale întregului corp. Copilul mic nu poattl lace distincţie între sine şi cele ce-1 înconjoară.st c. Procesul învăţării domeniului psihol logiei este un proces de separare în teme componente. inll plică diferenţieri din ce în ce mai fine. 1-st ed. u. 107 Mica cot*t4ne Copildria Vîr&ta adulţi . La naştere este imposibil să distingem diferite sisJ tenie de emoţii . Wor-Mass.copilul se trezeşte „în întregime")! De asemenea. capacitatea de a atinge. Clark Univ. mare parte din schimbarea treptată ce apare în viaţa ulterioară! indică acelaşi curs. Press. după cum arată figura 12. Dezvoltarea sa glandulară eH incompletă. teama. bariera dintre copil şi mediul său înconjurător estel mai puţin trainică. constatăm că «aceasta es'l un tablou extrem de confuz. cap. Diferenţierea este explicată în parte pxiin_matamaare.. lateralitatea devin Werenţiaite . Graniţele dintre sistemele funcţionale sânt slabe în primii ani de viaţă (dacă un impuls e trezit. -Aprinderile vocale. Glandele sexuale nu se maturizează înainte de pui^ţ] tate. Slăbi-1 ciunea acestei bariere împiedică dezvoltarea unei conştiinţe de sini precise în primul sau primii doi ani de viaţă. să spunem. Handbook of child psychology. Lcwin subliniază că un copii este. Putem in p K. . lăisîndu-l pradă tuturor tipurilor de stimuli dij mediu pe care mai itîrziu în viaţă va fi capabil să-i ignore. abilităţile şi inteesele de toate felurile apar din întregul global originar. Din această matrice amorfă se desprind treptat activităţi mai fine. Diferenţierea sistemelor funcţionale reprezenta această diferenţiere progresivă a domeniilor în manieri lui Lewin. teorii. Maturi zarea înseamnă desjiyîrsire_fără învăţare. există numai durere difuză sau excitaţie difuzai La sfârşitul primului an de viaţă. Observăm maturizarea cînd apar anumite coordonări motor11' Excitare Ourert £> fcmi Dezgust La naptre Jluni 6 luni Pfâcere Fune Du Ex Pt . Deşi principiul diferenţierii este clar mai ales în prima copilă-l rie. în figura 11. ciocanul şi cuiele. 1931. Este clar că potenţialităţi^ nervoase ale copilului nu sînt complete : creierul său nu este n deplin echipat cu teaca mielinică. dar el exprimă în mod diferenţiat supărarea. gustul de a chelUl> spiritul de economie. suferinţa. bucuria sil afecţiunea. tendinţa de a colecţiona. legi. Un exemplu bun de diferenţiere provine din viaţa emoţionali -a copilului mic. mai tîrziu. Precizia uiterij oară a constructorului de bărci. copilul are încă mult mai puţine sisteme emoţionale decît adultul. a chirurgului. întreaga cunoaştere poate fi privită prin prisfflS problemei de a face distincţii din ce în ce mai fine. Figura 11. capacitatea de a munci.). Copilul mic acţionează la început cu întreg corpul şi numai treptat dobîndeşte abilitatea de a executa acţiuni parţiale. conj cepte. Environmental forces in chilă behavior and development.11 Copilul este la început capabil numai de mişcări în bloc. La o primă aborl dare a domeniului psihologiei. o unitate dinamică.

oarecum imperfect. precum urmează : Reflexe condiţionate. Faptul iniţial 'este că corpul uman conţine trilioane de celule. Teoria integrativă a personalităţii poate fi sugerată. „Euri"'. = dezgust. Personalitate. ci mai curînd un produs total al multor procese de dezvoltare. în „Child developm.una . la extrema opusă. Te.a tuturor sistemelor care privesc adaptările caracteristice ale unui individ la mediile sale variate. (Cf. în ordine crescîndă.M.~> De Fu Du Ex Pi Bu une Afecţiune 12luni De Fu Ge Du Ei PI Bu AA AC 'B luni r? Ge Du PI Ve Bu AA AC luni Figura 12. Untul. Diferenţierea vieţii emoţipnale a copilului mic : Leg îdă : A. afirmaţia lui William James că un om „are tot atîtea euri sociale diferite cîte grupuri distincte de persoane există şi la a căror părere se raportează ou interes". Cea i g ^ pţ mai simplă integrare posibilă ar fi cea a două celule nervoase (una senzorială şi una motorie) ifuneţionînd împreună ca un arc reflex simplu. Jekyll şi Mr.) Un exemplu extrem ar fi cazul „personalităţii multiple" prezentat în povestea lui Robert Louis Stevenson despre Dr. Trăsături personale. în ciuda totalităţii răspunsului său. o abstracţie convenabilă deşi improbabilă."'. Ne grăbim să adău109 găm că personalitatea nu este niciodată complet unificată {vezi capitolul 16). = afecţiune faţă de adulţi. din integrarea deprinderilor specifice. cuvinte separate. o ierarhie a nivelurilor integraţive. Hyde. Deprinderi. implicînd în special răspunsuri „întărite". = excitare. Dacă există sau nu reflexe implicînd numai doi neuroni nu se ştie. valori. Diferenţierea este. dar integrarea 'tinde spre acest soop. . 110 •cutate totală . rîsul —■ din care nici una nu e posibilă la naştere. Acestui nivel îi aparţin dispoziţiile denumite sentimente. instinctul de părinte. C. Ev: tional development in early infancy. dar variază în diferite situaţii. Similar. Ex. din oare peste nouă bilioane se găsesc în creier. gînguritul. Dar între aceste cazuri limită există un spaţiu amplu pentru acţiunea integrării reale. sisteme de trăsături cane sînt coerente între ele. Du.C. de asemenea. Prin diferenţiere el trebuie mai întâi sa înveţe adaptări specifice şi abile. Integrarea sugerează o înr^nizarp^pr^rtiir^ & personalităţii. dar dificultatea în ceea ce priveşte această teorie constă în faptul că copilul a învăţat deja atâtea lucruri referitoare la aceste activităţi. rezultînd. Integrarea. Nu vom vorbi de 'copilul mic ca fiind bine integrat. S. cel puţin în parte. în diagrama din figura 13. Semnificaţia noţiunii de -integrare este înţeleasa cel mai bine prin referire la teoria celulară din biologie. moto-ul integrării este e pluribus unum. cele mai simple forme învăţate ale comportamentului adaptativ. într-un fel oarecare din această mulţime astronomică de unităţi singulare se construieşte o personalitate relativ unificată. deşi improbabilă". Ani putea distinge. sisteme integrate de reflexe condiţionate. Bridges. generînd deprinderi şi trăsături caracteristice. = durere. dar niciodată completă.B. = afecţiune faţă de copii. îndît nu putem afirma că este implicat un „instinct". răspunsuri condiţionate singulare. Fu. A. = veselie (din K. nevoi. interese. integrarea progresivă. de asemenea. 340). = teamă. Mai tîrziu el poate „pune împreună" ceea ce a învăţat în forma structurilor proprii preferate de adaptare. 1932. iar şi mai târziu dispoziţii pentru a juca anumite roluri în anumite împrejurări (numite în diagramă „euri"). PI. Reacţia la un stimul substitut devine integrată într-un sistem reflex înnăscut. Celule nervoase separate funcţionează împreună în aşa fel încât îşi pierd independenţa. fiziologul care are cele mai mari merilte în ceea ce priveşte noţiunea de integrare. explicată prin toate legile învăţării pe care le-am discutat şi le vom discuta. dispoziţii mai dinamice şi flexibile. Unii autori (McDougall de exemplu) spun că unele „instincte" se maturizează tîrziu (instinctul de cuplare.A. — tune. Sherrington. 3. De. Bu = bucurie. Ge = gelozie. Ve. Nu este un principiu separat al învăţării. personalitatea complet integrată este. Din multe apare . Acelaşi lucru e adevărat în legătură cu integrarea. mersul căţăratul. consideră acest caz limită de integrare ca o „abstracţie convenabilă. = plăcere. cel de a aduna) .

căci „atitudinea de învăţare" a lui Harry se generalizează spre a nu avea încredere în nici o fiinţă umană. atitudini. învăţarea cognitivă (organizaţională) Integrarea şi diferenţierea sînt consecinţele unor procese com-plex-e de învăţare. 1950. Mii Ier (Ed. îi fac daruri şi-1 mîngîie pe cap. Atitudini de învăţare. P.ani.". Un copil mic este un sistem biologic omogen. Un copil manifestă o ostilitate timpurie faţă de matematică.). Folosim aoest exemplu pentru a arăta cum anumite situaţii largi de învăţare pot influenţa întregul curs al dezvoltării. 173—190. Avem motive serioase să credem că acest stil de educare a copilului creează o concepţie jţernălDare. El nu o poate învăţa şi nu o va învăţa. în viaţa concretă. cultura13. De aceea creşte cu o încredere de bază. un simţ al umorului. Un alt copil îşi for13 -Cf.reşterea personalităţii. îl resping şi-1 înfricoşează. interese. mai ales în acelea care nu-i sînt cunoscute.1'.Ele exclud rolul discriminării conştiente. şi J. Uneori ei îl pedepsesc sever. Probabil eă'nirf o teorie singulară a învăţării nu va fi suficientă. care adesea se războiesc între ele. Oamenii sînt consideraţi decenţi şi demni de încredere. în „Psychol. Ego-development and the learning pf°' cess. „euri". Deşi principii cvasimecanice ca întărirea şi condiţionarea pot explica unele (tipuri de învăţare. deoarece e tratat atît de inconsecvent. Joe. el este acceptat. Increderea_şi nejncrederea sînt atitnrlini dp ha7. Ar putea fi identificate multe atitudini de învăţare suplimentare. trăsături. vezi D. Să^luăm în considerare doi copii.lle învăţate de personalitatea în dezvoltare. toituşi. Părinţii lui Harry sînt irascibili şi imprevizibili. dar un adult este mai mul* un sistem diferenţiat şi integrat psihologic. neîncrezătoare. va fi împotriva negrilor şi împotriva a aproape orice. Principiile elementare pe care le-am descris oferă ceva mai mult decît un punct de plecare — şi sînt mai aplicabile la învăţarea animalelor şi a copiilor mici decît la învăţarea adultului uman. Experiments in social prccess. Generalizează din experienţa de acasă. fiecare de 3 .atras 'atenţia asupra divensităţii lucrurilor care treb. Totuşi. G i b s o n. ziţie de acceptare sau de respingere. Nu manifestă panică socială. Harry nu-şi cunoaşte niciodată poziţia. Şi astfel conţi] nuăm sarcina de a enumera principii suplimentare necesare. un adult este într-o oarecare măsură un simplu mănunchi de reflexe condiţionate. 20. în cursul tinereţii şi al întregii sale vieţi . cap. suspicioasă asupra vieţii. Chiar când îl pedepsesc ei nu-şi retrag dragostea pentru el. incluzînd abilitaţi cunoştinţe. G. Conditioning and perception. adultul prezintă sisteme mai largi de integrare. Rev. Reprezentarea schematică a integrării. în „Child Developm. în J. o conştiinţă. să nu se încreadă în general în părinţii săi şi să afle după mici indicii dacă ei sînt într-o dispo-. ostilitate generalizată. 8. altădată duce la pedeapsă.^. deprecieri. dimpotrivă. prejudecăţi. J. Acelaşi act care odatâ atrage recompensa.care afectează învăţarea copiln-lui privitoare la__relaţiile umane. speranţe şi teamă. După cum spunea Razran. Singura sa speranţă este să fie permanent în gardă. Chiar dacă el încearcă să înveţe ce acte specifice trebuie să evite. 1949. trăsături. El ştie că oricît de rău s-ar comporta. New YorM McGraw-Hill. 1955. nu poate fi sigur niciodată.14 Tînărul Harry va deveni probabil antisemit. The implications of learning theory for socm psychology. El duce printre altele la prejudecăţi etnice. procesele cvasi-•ttecaniciste se aplică la nivelul „noncognitiv" al învăţării. ura sj iubire. Horry şi Joe. Nu vrem să spunem că persoanele mai în vînsită au dobîndit o integrare perfectă sau chiar extensivă. intenţiei şi autoRazran. 112 î in ă de timpuriu o atitudine foarte favorabilă faţă de profesiunea ală. 14 Pentru o discuţie mai completă asupra celor două stiluri de educaţi^ descrise aici. iar activitatea sa şcolară este afectată în mod defavorabil din aoest motiv. are părinţi care sînt afectuoşi şi în întregime consecvenţi în recompense şi pedepse.Figura 13. faţ ■ de copilul mic. înţelegerii. Deşi unitatea este un ideal (capitolul 16). ele nu explică pe cieplin schimbările uimitor de bogate pe care experienţa le produce în .". A u s u b e 1. Alteori îl copleşesc cu afecţiune. 62 r 111 Am şi .

A. în acest caz copilul înţelegea existenţa unei legălturi vagi între fapta greşită şi lovitură. El punea doi cu doi împreună. destul ide tare pentru a provoca plînsul. Cînd tatăl îi *eră lui A. Cîtuşi de puţin. dar ia batista ţj I buzunarul şorţului mamei sale. sa plîngă. metodişti. ridică spatulg i şi-o pune în gît exact cum făcuse doctorul. ele sini intuitive. pipa (bine curăţită).absoarbe cu sete cunoştinţele medicale pe care le înitîlneşite. avem intuiţie. de a reproduce o structură a evenjl / mentelor care au fost anterior încercate.16 \ Identificarea. ci copiazi ir. Aici e vorba în mod clar de un răspuns con-l diţionat simplu de imitaţie. Din cauza pericolului mama lovea repede. Cincisprezece minute mai tirziu. nu oarbe. Conform principiile I intăririi şi condiţionării el nu ar fi trebuit să facă astfel. Freud susţine că identificarea este aproape singur"1 • cipiu al învatării de care avem nevoie pentru a explica dez-^Itarea personalităţii. sa se agite şi sâ respi»'B obiectul. el capătă multe recompense (borni-l Loana ascunsă. Teoriile cvasi-mecaniciste nu reuşesc să recunoască că puţine condiţionări sau recompense sînt eficiente dincolo de copilăria mică dacă copilul sau adultul nu vor să înveţe. A.l I curte un act cu sens. El încerca în deliberat să recreeze situaţia aşa cum o înţelesese el. Medicul 1-a incomodat pe A. republicam. ^-" î înţelegerea int. yankei. Există cazuri în care se aplică principiile cvasimecaniJ ciste. mîna vinovată. acesta din jurnalul părinţilor micului Andrew : 9 luni. dar dacă îţi pui în . Sau un copil mai mic poate învăţa cJ făcind ca fratele său mai mare. gîndim. Andrew ar fi trebuit sugă coada pipei (cum ar fi făcut ou biberonul sau cu suzeta). Chiar experienţe repetate e puţin probabil să fie înregistrate dacă cineva nu doreşte acest lucru. Principiile cvasi-mecanicisfte ale condiţionării şi întăririi ar spune că în curînd copilul va învăţa să renunţe la maşina de gătit ispititoare. irlandezi.) Un alt exemplu simplu. valorile şi formele sale # iţionament. am luat cîteva exemple elementare din primii ani de viaţă. sărutul de la tata-care-vine-acasă) şi astfel prinl întărire el îşi dezvoltă o „dispoziţie de a imita". A. A. Andrew încerca să-şi imite tatăl suflînd fumul. Din nou alte aspecte din istoria lui Andrew : 113 Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. cj sîntem noi ?" Sîntem. Copilul persista în greşeală.asemenea atitudini cuprinzătoare de învăţare __. Andrew încearcă să exţ. desigur. democraţi. hobbyurile şi religia. Astfel. presbij terieni. un capii de doi ani poate ride cind aude adulţi rîzindl dar fâră să ştie cauza.ă Şi intenţii de învăţare cu o rază mai redusă. O formă specială de imitaţie este identificară moţionala. avea obiceiul de a se ridica în picioare sprijinindu-se de maşina de gătit şi întorcînd butonul pentru gaz. Deşi mare parte din ceea ce facem. Ea a fost uneori numită ca tipul „aha !" de învăţare. apăsîndu-i limba cu o spatmcl j timp ce-i examina gitul. In acest domeniu de învăţare el este ca un burete. I In aceste exemple ii vedem pe Andrew refăcînd deliberat gj tuaţiile care i-au provocat supărare şi durere. obiectează totdeauna cind i se suflă nasul. că fumatul solicită şi aspirat şi suflat. Nu vrem să spunem că întreaga imitaţie exemplifică învăţarea! prin intuiţie. scoţieni. Conform principiilor cvasimecanieiste. mod deliberat actele altora pentru a rezolva probleme . Ultimele noastre trei exemple au fost legate de imitaţia intuil tivâ. Copilul se identifică cu părinţii lui şi sub influenţa acestei atitudini cuprinzătoare de învăţare. O fetiţă de treisprezece luni. înţelegerea intuitivă. Te poţi uita la un număr de telefon de cincizeci de ori în agendă şi totuşi să nu ţi—1 aminteşti .l matie chinezesc. nu putem acorda tot S?1ta pondere ca Freud acestui . ou tonalitate emoţi* nală. fără a obţine rezultatul dorit de mamă. Aici vedeai Hîn acţiune dorinţa de a înţelege. Ceea ce a învăţat totuşi a fosit să-şi tragă de o parte imîna după fiecare greşeală pentru ca să nu fie lovită. incapabilă încă să meargă. 20 luni.y3 a fost definită ca procesul de formare J unei structuri mentale care corespunde unei structuri externe dirl natură. îşi priveşte concentrat tatăl carc-şi fumează pipa. 265 14 luni. Concluzia noastră este că „imitaţia" nu este un principiu separat al învăţării. lacîndu-1 pe A. In afara unor .niti.15 Pe de altă parte] unele imitaţii nu se datoresc condiţionării sau întăririi. lăsat in pace. Poate fi oibtuK ceea ce priveşte arta. pune coada pipei în gură şi suflă viguros. el dobîndeşte multe (din atitudinile. îşi pune nasul în ea şi-1 suflă. americani ? Fiecarc copil se consideră ca aparţinînd automat aceluiaşi grup ca i părinţii săi. ci un tip reflectant de comportament ale cărui forme diferite reflectă diferite feluri de învăţare. Pentru a introduce acest principiu important.. Nu Şti.minte sarcina de a-1 me-ora — atunci se fixează în memorie. dar nu şi în privinţa in0blemelor medicale. {Desigur că în multe cazuri lovitura de condiţionare are efect conform intenţiei — dar nu întotdeauna. Un copil de nouă ani îl întreabă pe tatăl său : „Tata. de fiecare dată. întreabă el. Cind vedem deodată cum se îmbină părţile unui joc enig. v ern şi simţim este afectat de identificare.

n. 45—59. J.^ chol. efortului sau ij|S recului asupra dobîndirii de abilităţi sau cunoştinţe. J joc sau un eveniment la care participaseră ei înşişi în mod actl Cîţiva au raportat'întîmplări în oare fuseseră pasivi. 114 de Kohler şi Wallach. Marea majoritate şi-a amintit o povestire. Imaginaţia unui •at eSte aprinsă de isprăvile unui erou de baseball. Vom admite existenţa principiului completitudinii cînd discutăm grupul final de principii ale învăţării. dar nU4 pat exprima". la ţinuta şi la mersul acestuia. El ar dori să aibă Îndrăzneala. în „Arch.". Thorndike susţine că „apartenenţa" este un principiu central al învăţării. Participarea (învăţarea biografică) Atenţia şi intenţia de a învăţa. el este atent la fiecare detaliu. A.18 Autorul acestei cărţii cerut cîtorva sute de studenţi de colegiu să-şi amintească de zi\M din şcoala primară.". Pasivitatea înseamnă că există impresiem sistemul nervos.1' Asemenea intensificări duc la claritate în percepţie j reţinere. Toate acestea şi alte semne ale îndrăznelii sînt imitate de băiat. Nimic nu e mai evident pentru M\ comun decît faptul că învăţarea pretinde concentrare. de închidere . sub influenţa acestei disozatii largi de învăţare. the auto-kinetic phenomenon. O mare parte din învăţare parc sa fie în principal o problemă de rotunjire. „dispoziţia" f}jj •considerată ca participare prin centrarea atenţiei. J 13 G. iar cap. Hie susţinută sau interes care absoarbe. Attitudinal control of human conditioning. la modul de ^vorbi al eroului său. în „Psychol. Jung se referă la „forţa de co. acţiune apare o angajare neufll fiziologică mai completă. atragem atenţia asupra proprietăţii active. 2. 40. în imaginaţia sa -oate sirnti ca este acest erou. citit. în aşezarea părţilor şi pieselor experienţei în sisteme cu semnificaţie. dar mai puţin nervii motori şi muşchii. semnificînd faptul că individul face în mod activ cej cu obiectul atenţiei sale. Mii Ier. Filozoful italian Croce insistă asupra faptului că jacă nai ne angajăm într-o formă de expresie nu ^p!utem cunoaşte. aproape întotdeauna facem un „efort spre semnificaţie". 1917. E. în „Proc A"! phil. Dacă aceste condiţii ^Prezente într-un grad suficient. 1957. J. Sacral learnng and tmitation. 269—367. Pentru construiij unor urme consolidate şi a unor deprinderi sistematizate fM necesar întregul circuit senzoriomotor. Kohler. dar nu expresie . Un experiment clasic făcut de Gates asupra învăţării în şoxM arată că copiii pot învăţa de două ori mai mult dacă consacră ni mult timp relatării decît studiului pasiv. Haggal şi Rose formulează legea yarticivării: „Cînd un individ are un m activ într-o situaţie de învăţare a). In termenii lui Bartlett. Dollard. nervii senzoriali şi corticali aj implicaţi. Uneori iun student va spune profesorului său : „Ştiu răspunsul. Figurai after-efţects."20 De ce o asemenea angajare activă în sarcină produce o înv» ţâre mai rapi'dă şi mai stabilă ? în. l' 'x E. Razran arată că stabilirea unei forme atît 1 simple de învăţare cum e reflexul condiţionat este grăbită dai subiectul însuşi jace ceva în cadrul experimentului (de exempl suceşte butonul care porneşte soneria de condiţionare). 1. Haggard. 327—337. Haven3' pentru c^analiză mai^^P^^J^^^^^^Ti^G. Soc. bătutul şi prerogativele de adult ale eroului său. Wall a eh. * Cf. cînd' atenţia e concentrată asupra 115 unui cxbielot procesele cortkale electrice subiacente se vor fica. (Desigur că acesta ej motivul pentru care metodele active sînt de obicei de preferat rniM 17 W. De aceea.a unei structuri incomplete. Croce . în completarea unor acţiuni neterminate. II. Identificarea funcţionează în moduri subtile. Orice termen am utiliza (şi sugerez că cel de completitudine exprimă ideea destul de bine). Putem distinge două niveluri ale atj ţiei şi concentrării. 34. 1936.J. ca. se produce foarte puţină învăţare. El nu poate avea întregul statut al eroului său. Completitudinea. Bull. în „J. ^1 chol.^ind^1^^ ele nu sînt prezenite.unor structuri mai ferme. clar va lua părţile pe care le poate lua. I. Psychol. De asemenea. The dominance—contiguity theo<mi the acquisition of classical conditioning.stelare a unui complex". în .". 1944.". efort. R. el tinide să dobîndea. 18 V. Atenţia e atît de evident solicitată în învăţare încît am p^J risca să spunem că prima şi cea mai importantă lege este că i^M vidul va învăţa ceea ce este „dispus" să înveţe. de exempl ascultat. De fapt spunem ca procesele gîndirii conţin într-o oarecare măsură propria lor motivaţie : ele insistă în favoarea." 1944. Razran. 116 4pi prelegerii). organizatoare a întregii cogniţii. Niveluri de participare. Psihologii gestaltişti vorbesc despre „tendinţa spre închidere". 88. putem învăţa aproape orice. Acest erou gte un fel de eu ideal pentru băiat. 54. Recitation as a factor in memorizing. N.scă răspul sul care trebuie învăţat mai repede şi b) acest răspuns tinde să ■ mai stabil decît atunci cînd individul rămîne pasiv. la cravatele pe care le poartă.factor. învăţarea este o problemă de completare a ceea ce este incomplet.19 Rezumînd asemenea mărturii şi adăugind unele noi. Primul dintre acestea îl putem numi „angajj în sarcină". Rose. Some effects of mental set and participation on the conditioning of. 6. no. G a t o s. văzut.

Interesul înseamnă participare angajând cele fd rtivelurLale motivaţiei. prioritate şi noutate. Este necesar să punem un accent suplimentar! pe faptul că participarea este fundamentală pentru învăţare. cît şi în integrare. O adolescentă învaţă mai mult despre stelele de cinema şi T. participarea unuia poate fi la marginile personalităţii sale. generalizarea stimulului. Pentru un copil activitatea este importantă.'. De aceea trebuie să acceptăm principii suplimentare . la nive-j lui acţiunii motorii (angajarea în sarcină) . iar principiile cognitive par (în cea mai mare parte) prea intelectualiste. Din comoditate am separat descrierea principiilor învăţării într-un grad nejustificat de mare. Ca rezultat. Copilul îşi dezvoltă un simţ al „eului" iar interesele sale se încadrează în acest sistem al eului. Dar în. învăţarea produce ambele tipuri de modificări structurale şi conduce la o organizare marcată de articularea unor sisteme mai fine (diferenţiere) şi de dispunerea ierarhică a acestor sisteme în cadrul personalităţii totale (integrare). j^ Acest punct este atît de important încîl riaoam să-1 expunemTtrrfnou. Conditioning and perception. In mod evident acum vorbim despre interes. Poate în învăţarea animalelor este posibil să se demonstreze o condiţionare şi o întărire pură. a identificării (şi a altor forme de imitaţie) si în sfîrşit a completitudinii. Vezi nota 12 supra. Trebuie să încercăm să le considerăm ca operînd simultan — oricît de dificil ar fi de făcut Şcest lucru. condiţionare. DE SINE « EUL TIMPURIU : REZUMAT « DE LA PATRU LA ŞASE ANI « DE LA ŞASE LA DOISPREZECE ANI « . înainte de toate efl are proprietăţile unui sistem (în care toate părţile se află în raporturi reciproce). Pentru a explica modul t» care o persoană dezvoltă un interes pentru chirurgie. ca sa zioem aşa . I reintegrare.pentru a explica mai complet structura şi orga' nizarea din cadrul sistemului personalităţii (batale. Este util de a considera individul în creştere ca progresînd atît în diferenţiere. Un băiat de opt ani care se interesează de molii şi fluturi va absorbi multe cunoştinţe legate de aceste insecte şi pentru moment va învăţa mai puţin din sarcinile sale şcolare. Rezumat Modul în oare se dezvoltă personalitatea este în esenţă o blemă de psihologia învăţării. învăţarea umană. G. 118 CAPITOLUL 6 Elaborarea eului MICA COPILĂRIE 0 EUL CORPORAL « IDENTITATEA DE SINE 0 REŞPECTUt. dacă considerăm omul ca un obiect. totuşi. încercăm să explicăm dezvoltarea personalităţii în mare măsură în termeni de urme. Ele par mult mai aplicabile la procesul de învăţare al animalelor şi copilului mic decît în stadiile mai avansate ale dezvoltării persana-] lităţii. Dar teoria noastră despre înv. dacă nu de toate principiile învăţării tUficţionînd în acord. la periferia fiinţei. Doi copii pot participa în mod egal la Lecţii de pian sau în studiul geografiei . Cel mai mult învă-ţăm din experienţele în care e angajat propriul nostru eu . ele au o relevanţă personală mai mare şi deci o putere mai mare de a fi reţinute. După prima copilărie. principiile S—R par prea exterioare vieţii ! în dezvoltare. In general. băiatul meu. Problema pe care am ridicat-o în acest capitol priveşte orga' nizarea. o con-CePţie politică liberală. ciparea se poate produce la un nivej simplu de atenţie . în acest capitol am întâlnit variate principii din care fiecare pretinde a fi „cea mai importantă" lege a învăţării . a intuiţiei. şi aparent au o performanţă similară. poziţia interesului este însă cea mai puternică dintre toate. este legată de concepţia noastră despre natura omului. Parti. Orice altceva poate fi personalitatea. pentru celălalt nu e. iar la nivelul cel mai semnificativ dintre toate ea rezidă în angajarea eului şi relevanţa personală. Îmbrăţişăm o c:-. cepţie de tip stimul-răspuns care pune aocent cît mai mult poM -[\ pe forţe fiziologice simple (impulsuri) şi pe procese elementare al@ ţesutului nervos.V. ca şi de tip S— R. împins şi tras de ferţe externe (sau chiar „gîndim pe jumătate" în felul acesta despre eij căutăm principii cvasimecaniciste de învăţare. nu-1 ştii". dar oină nu-1 poţi exprima. Comentariu. Concepţiile cvasimecaniciste asupra învăţării subli' niază achiziţia fragmentară. o prejudecată sau un sentiment religios e evoie în mod sigur de multe. Dar nu pot fi egali în ceea ce priveşte „angajarea eului". Aceste sisteme disting părţile centrale şi „calde" ale personalităţii de părţile care sînt. Yn asemenea efort este condamnat eşecului. întărire.ar spune : „îmi pare rău. derît despre istoria predată în liceu. frecvenţă. ] Pentru a explica aceste sisteme sînt necesare principii de învă-j ţâre care să fie de tip „cognitiv". putem denumi acest proces de achiziţie „învăţare biografica"2'. Ele nu ţin seama în mod adecvat de coerenţă şi de relevanţa eului. adică ei cheltuiesc o cantitate egală de timp pentru sarcină. Aceasta „învăţare biografică" ne conduce în capitolul următor la o disouţie a individualităţii — care este baza întregii relevante personale. Orice are o relevanţă pentru eul nostru este asimilat şi reţinut. Imprumutînd un termen de* la Razran. Ei sînt angajaţi în sarcină în acelaşi grad. fac aceleaşi mişcări. întîlnim sisteme de interese parţial formate. Toate acestea sînt principii valide — pînă la un punct. Există însă un nivel şi mai profund al participării pe care-1 putem numi angajarea eului. Printre aceste principii descoperim importanţa remarcabilă a atitudinilor de învăţare. In mod ce n-cret. Razran. a celuilalt este în centru.

fără îndoială că el reprezintă dezvoltarea cea mai importantă care se produce în timpul întregii vie» a -unei persoane. după cum vom vedea. Astfel. ca şi la sunete calmante . II considerăm ca regiunea caldă. poate . Mica copilărie Nu ştim cum ar putea fi experienţa conştientă a unui mic. dar aceste reacţii senzorimotorii se pierd într-un „tot" formă. ea obligată să ofere o relatare faptică atentă a dezvoltării simţului pentru a sprijini filozofia în elaborările ce-i sînt specifice. că e separat de mediu şi că 'capabil să perceapă evenimentele ca semnificative pentru el încă fiinţă independentă. Am putea vorbi despre el ca fiind „uni-cen-PJat« dar nu ca „centrat pe sine"*. El nu sepană| pe „eu" de restul lumii. Uneori nucleul ia amploare şi pare să comande întregul nostru comportament şi conştiinţa . dezvolJ tare nu pot fi completate sau corecte fără a distinge între ceea c? este „legat de eu" în personalitate şi ceea ce nu este. El simte şi reacţioă la presiunile din corpul său sau de pe piele. Eul este ceva de care sîntem imediat conştienţi.ADOLESCENŢA » PROPRIUM « PROBLEMA CUNOSCĂTORULUI » SENTIMENTELE DE INFERIORITATE « CONŞTIINŢA 0 CONCLUZIE ŞI REZUMAT X sihologia personalităţii ascunde o enigmă teribilă — pro-blema_eului*. Intrucît nu s-a *°ut nici o distincţie olară şi consecventă între ego şi eu. ci trebuie P^ abordeze. O teorie completă a personalităţii nu poate ignora această ificilă problemă a naturii subiective (simţite) a eului. să vedem de ce problema este atît de difin â şi evazivă. teoriile despre învăţare. Par să existe trei cauze principale : 1) Termenul eu . Un lucru a sigur : copilul mic nu e conştient de el însuşi ca eu. Copilul mic nu ljs' că îi e foame..) 119 o acută conştiinţă a eului. va r?bui să le tratăm ca echivalente. este o achiziţie treptată în cursul primilor cinci sau şase ani de viaţă. niiesea se foloseşte ca înlocuitor termenul ego. Cu iani în urmă William James o denumea „o confuzie roarej înfloritoare şi zgomotoasă" şi poate că avea dreptate. Mai întîi. că e ud sau că are dureri.-. Unele gînduri şi acte ni se par mai „legaţi .limbajului în al doilea an de viaţa Deşi procesul este treptat.. (Nota trad. 2) Deşi fiecare dintre noi are * In original seif. în ceea ce Piageit numeşte un „absolut nediferenţiat" eului şi mediului. eul este un fel de nucleu al fiinţei noastre. uneori pare să iasă complet din scenă. Conştiinţa de sine. nici pentru adult. Dar eludarea problemei nu este permisă. Se pot invoca :. Conştiinţa şi conştiinţa de sine nu sînt acelaş^ lucru nici pentru copilul mic. incluzînd desigur şi pe mama sa. Abordarea cea mai utilă constă în schiţarea dezvoltării simţului eului începînd cu mica copilărie. lăsîndu-ne i'ără sentimentul vreunui eu. în personalitatea noastră (un concept mai îarg decît conştiinţa) şi în organismul nostru (un concept mai larg decît personalitatea). El numai este şi urlă -nâ cînd nu mai e. nu putem spune exact despre ce an . motivaţie. De aceea. îi lipseşte cu desăvîrşire conştiinţa de sine .. 1) Singurul criteriu sigur al existenţei şi identităţii noastre personale rezidă în simţul pe care îl avem despre eul nostru A lăsa deoparte acest pivot subiectiv al personalităţii echivalează ^ păstrarea învelişului şi aruncarea conţinutului problemei noastre 2) După cum am văzut. E uşor de înţeles de ce mu discuţii psihologice asupra personalităţii evită cu desăvîrşire blema. strict personală a vieţii noastre*. centrală. deşi probabil conştient. 1 Stadiul de la naştere la aproximativ un an şi jumătate este jueori numit stadiul senzorimotor. prezentul capitol ia în considerare aspectele fapticJ ale problemei.. 3) Deşi psiho logia nu poate spera să rezolve dilemele ultime ale filozofiei. la picioare. dar nu există o linie de demarcaţie netă. 3) pîţ) blema ridică dileme filozofice profunde privind natura omului. Copilul primeşte impresii şi reacţi°neaz^> dar nu există un eu mediator. sîntem conştienţi. impui*' iile necontrolate şi tirania nesocializată pe care e exercită asup11 120 fiului său. Şi totuşi nu e un i nucleu constant. adultul le are pe amândouă. Uneori spunem în mod greşit că un copil mic este egocentn1'1 total „centrat pe eu". j „sufletului". joacă un rol crucial în conştiinţa noastră (un concept mai larg decît eul).V eu" decît altele. Şi.J nou trei cauze. Copilului mic. făcînd paşii ca mai repezi o dată cu apariţia .Ca atare. Remarcăm cererile sale insistente.utilizat în foarte multe feluri de o mulţime de teoreticieni. a libertăţii şi nemuririi.1 a cincea şi şasea lună copilul îşi studiază degetele de la şi de. repetăm. Şi tocmai această separaţie constituie pivo-i tul vieţii ulterioare. El poate apuca obiecte dar nu le. dar ele nu sînt identice. nu există nici o ransformare din cursul vieţii atît de importantă ca trecerea gra-ttă de la stadiul unicentrării absolute la stadiul în care copilul tje despre sine că e diferit de ceilalţi.

se plîng ci mod virtual ei au pierdut orice simţ al oului4.. Effects of de(M varwtion in thc şensory environment. Heron.eu| Desigur că simpla senzaţie corporală a copilului nu va da na tere unui simţ al eului —■ aceasta nu are loc la nou-născut — pj cînd ea nu e recunoscută ca recurentă. 12. Bexton. 1957. (Nota trad.) . Note sur la localisation du moi. Satisfacţiile vin din afară . No and yes : on the genesis of human communicqtion. Cînd îşi priveşte picioarele poate să le şi să-şi pună degetele în gură. 1<>. Subia care zăceau inactivi pe un pat timp de o zi sau mai mult. sînt acum recu-şi acest simţ al identităţii altuia precede simţul identităţii Ţiului eu.C de intim este eul corporal se poate constata imaginîndu-vă tr toarea situaţie. ci şi din frustraţii care apar . Cînd copilul mic începe să se r iscă şi să meargă.3 Cel puţin aşa susţin maj| ritatea adulţilor cînd sînt întrebaţi unde simt că se află . 1—12. fluxul ncrU de senzaţii este adesea neobservat. 1954. T. fl sprijinul subiacent al eului corporal este prezent tot timpul. Gîndiţi-vă mai întîi că vă înghiţiţi saliva din 3 E. A. neprimind din afl absolut nici o stimulare. In tot acest timp se pare că se dezvoltă o distincţie vagă între colo afară" şi „aici înăuntru". 19. Din această cauză se spune „Tu este mai timpuriu ' eu". dar nu îsi dă seama deloc că el s-. Psychol. apt luni propria sa imagine în oglindă îl poate determina să se uite fix. are ca rezultat o tendinţă de a „loca"^ eul în regiunea capului adesea în mijlocul frunţii. 4 Cf.acolo afară". 27.i intenţionat. alte cuvinte el cunoaşte treptat o realitate exterioară dură.a lovit pe el însuşi.". Acest fapt. Ps> Geneve. stă o lume născîndă a lui „non-eu" înainte ca simţul reciproc i eu-lui" să se dezvolte complet. Există o tensiune posturală cW tinuă .E. Este adevărat că în stare sănătoasă. Probabil că nu există recunoaştere a periodicităţii înaintea producerii unei maturizi adecvate în cortex pentru reţinerea „urmelor" experienţei. Univ. La zece luni va încerca să atingă se joace cu imaginea. Apoi imaginaţi-vă că o scuipaţi într-uri . care se loveşte la cap. Scott. H. articulaţii. La opt luni copilul plînge adesea cînd apar străini. puţin îr ochilor. Or.. J. '^' 122 chiar faceţi astfel. în „Arch. într-un fel de ochi „ciclopic". împreună cu importanţa ochilor } orice adaptare spaţială. curînd limitele trupului său atît de solid. W. îşi recunoaşte părinţii în oglindă cu mult înainte de cunoaşte propria imagine. ci doar o stimulare interna minimă. Copilul mic primeşte un liUi continuu de senzaţii organice din organele interne ale corpulw din muşchi. ^sychol.DD. s p 11 z. Senzaţiile şi mişcările noastre ne hrănesc c conştiinţa constantă că eu sînt eu. ork. 8. Simţul corporal rămîne pe toată durata vieţii o ancoră a coi ştiinţei de sine. Cercetări recente asupra deprivării senzoriale au arătat cîţ do muli ( pindem do fluxul nostru senzorial în ceea ce priveşte simţul eului. J. el se izbeşte frecvent şi îşi face multe cucuie. Press. mai ales regiunea capului resimte încordarea datorită p ţiei s-ale anatomice. biectele iubite pot să frustreze. Simţul eului corporal se dezvoltă nu numai din senzaţii rg nice recurente.2 j In original „sclf-centered". ca să continuăm pentru încă o clipă ceste gînduri . Figurile liare ale mamei şi tatălui. Ceea ce pare natural şi „al meu" devine deodată ?eZrtustător şi străin. fratelui sau sorei. Obiectele îi scapă din mînă sau le îndeasă în Degetele şi obiectul pe oare-1 ţine în mînă sînt unul şi aceucru pentru copil. cap. mama oare el de obicei „se topeşte" nu îi satisface imediat nevoile.'-. W. CI ap are de. 172—182. Recent developments in Piaget's work. în timp ce într-o stare de bod sau durere sau deprivare simţul corporal este viu configurat.~>7. dar încă nu ştie că e propria imagine. Un cercetător care a lucrat în mod extensiv cu copii 1 ar data conştiinţa „eu-lui" aproximativ în luna a cincea. în „Brit. 1924. 121 Eul corporal Probabil că primul aspect al identităţii proprii care se dezvolt* este simţul unui eu -corporal. Dacă îşi loveşte piciorul . Y A. De-a lungul vieţii simţul eului corporal este mărturia de bai a existenţei noastre. Pi probabil pentru copilul mic existenţa unui echipament nerv pentru reţinerea deprinderilor simple de răspuns înainte de a pud reţine „amintiri" necesare unui simţ al continuităţii eului. tendoane. în „Canad.udr şi că o beţi. Bcrlyn e. Ur care nu poate mînca cînd doreşte. Int.

El nu simte nici dezgustul. „Aceasta. va ride. O dată c i acesta apare şi conştiinţa unui statut independen* jJ grupul social. Din această cauză fiecare gînd. Alţii neagă acest lucru. Auzindu-şi mereu numele copilul se r^ sideră pe sine treptat ca un punct de referinţă distinct şi recurenţ Numele dobmdeste semnificaţie pentru el in al doilea an de \.. variate obiecte pregătesc o stabili-impontantă a identităţii de sine. îmbrăcămintea. B. Am'es. totuşi.6 In legătură cu individualitatea incompletă există o mulţi™ de mărturii suplimentare. ca şi experien? f> Ci. sau despre pantofii săi. Psychol.neplăcute." Confuzia (care este obişnuită cel puţin pînă la \:rsta de doi ani şi jumătate) reflectă dificultatea pe care o are copiii! în înţelegerea propriei sale identităţi. se generează inferenţa după care eul este factorul mu m această relaţie intermitentă. Sprijinul lingvistic cel mai important dintre toate îl const '.S4 *« orig. L. dă următoarea definiţie : eu* . I „acolo afară" şi „aici înăuntru" sîn-t încă vagi. ca. Cmd copilul poarte vorbi şi despre jucării. dar f-M Chiar şi după ce identitatea de sine este parţial stabili copilul îşi abandonează uşor identitatea in jos. nici teama pe care un aci ar simţi-o privind lucruri străine sau dăunătoare. chiar va ) I fără alt motiv serios decit acela că cineva de lingă el fac in creşe apar adesea aceste valuri de emoţie contagioasă. i opriul nume al copilului. El aude constant „Unde e nasul Johnny ?". — ego. identitatea eului continuă. sau despre tăticul sa are instrumente pentru a le «pune in legătură pe acestea cu eu"! Părăsind uneori obiectul şi revenind uneori la el şi pronunţ. numele. aeroplan sau orice altceva a fabricat fanjl sa. Syn. a doua şi a treia. nu mie". şi sînt sigur ie sînt gîndurile aceleiaşi persoane —■ ale mele. apoi imaginaţi-vă că sugeţi sîngele printr-un bandaj în jurul degetului.° „ . . ţinînd ca simpla suprapunere parţială a stărilor succesive de ştiinţă şi înlănţuirea şi' retrospectiva amintirilor reprezinte ce ne este necesar pentru a explica sensul identităţii eului. El nu poate încă separa complet ceea ce este „aici ■ de ceea ce este „aoolo afară". "-"" 124 t. chiar dacă ştim că restul personalităţii noastre s-a schimbat. Acest simţ al identităţii eului eate un fenomen uimitor. pe lingă numele copilului. de sxeir»plu. Oricît de important este simţul corporal. Nu. imaginaţi-vă că sugeţi sîngele dintr-o a ţepătură în deget. Ceea ce percepeţi ca aparţinând intim orpului dumneavoastră este cald şi binevenit .nal seif (Nota ttad ) 123 moarte — şi probabil şi după aceea. fiecare act se modifică cu timpul. Pronumele personale.le de ieri şi de azi. El o poate pi^w atit de complet ineît se supără dacă alte persoane nu reuşesc I recunoască ca urs.aţâ. in „J. deşi totul în jurul lui — inclusiv celulele corpului şi mediul său — s-a schimbat de multe ori. spun ei se întîmplă corpului meu. C Warron (Ed. The sense o( seif in nursey scholl children as "> jested by their verbal behavior. 1952. ni sint rănit. Chiar cineva ptzeci de ani este sigur că e acelaşi „eu" ca la vîrsita de trei ani.un individ considerat drept conştient de identitatea sa proprie continuă şi de relaţia sa cu mediul. CcpilJ de doi ani confundă adesea persoana întîi.-tarat in stabilirea simţului identităţii în al doilea an de viaţă mai departe — factorul limbaj. putem indica un factor psihologic foarte ir. Totuşi. îneît ei argumentează că fiecare personalitate con-'ns o substanţă-suflet imuabilă şi veşnică. Fiecare experienţă pe care o avem ne modifică creieru!. astfel îneît e imposibil ca o experienţă identica să se producă a doua oară. Tigrul din visul său este de real.. „Voi trece cumva prin asta si'voî continua să fiu acelaşi eu care am fost întotdeauna''. Un dicţionar de psihologie. Graniţe. eu al cuiva. Va ţipa. Oricum ar fi. Houghton M. Dictionary of psychology Boston. Aceia care au suferit torturi foarte marî rela-că în timp ce simt dtirerea simt şi o detaşare.. sint gneu de înfruntat.Unii fiîo/ofi sînt atit de impresionaţi de acest s^ns al identi-aţii personale. Această substanţă este "e garantează unitatea unei vieţi date de la naştere la H. ceea ce percepeţi „„ diferit devine imediat rece şi străin. Această proprietate particulară a eului este uneori considerată ca fiind totalitatea problemei eului. De exemplu el ţiile nu sint întotdeauna ale lui. „Johnny e băiat „Johnny e năstruşnic". Şi astfel simţul eului depinde de ceva care nu este reductibil la eul corporal Identitatea de sine Azi îmi amintesc unele din gîndurile mele de ieri şi mîine îmi ji aminti unele din gîndurile me. el nu reprezintă în-•■'. are febră sau se simte obosit sau fă trebuie să •: El poate să se ude sau să se murdărească fără a fi conştie * i acest lucru. William'e rănit. Genet. deoarece schimbarea este altfel regula invincibilă a creşterii.npul zilei.". El poate fi auzit spunmdu-şi sieşi „Ai grijă.). Visele sale nocturne sînt la fel de reale. „Unde sint ochii lui Johnny ?". Copilul mic poate să nu fie conştks t r\ ii t frig. 81.

ca atunci cînd spune : . Simţul ea 3pare cînd aceste activităţi sînt zădărnicite. In acest caz vedem din nou că numele. Vraciul primitiv simte prin incantaţia sa că el „devine" ploaia . Primele semne ale negativismului (de obicei strigătul . Un grad scăzut de au-1 acceptare este definit prin expresia „extrem de nesatisfăqj de tipul de persoană care este". 538— 543. 45. Werner. Dar în limbile europene eu reprezintă totdeauna 0 identitate mgustd si închisa8. rev. Izbucnind în ţipete de protest copilul a fugit din baie şi a refuzait să fie spălat.îteva minute. Ce faj cerneala? Vopseaua? Rujul de buze? Lama de ras? Ce se poa .nnnmio este semnul principal 1 eului în al doilea şi al treilea an de viaţa. Notes on the conception of the seif among the Wintu Indians.) H. de a fi îmbrăcat. Press. 1950. deşi numai un simboj este strîns legat de respectul pentru sine. fie spălată faţa.c. 8 nk' Int. 1957. îmbrăcămintea îl tD tă Pe COPU s^ se delimiteze de mediul înconjurător. ed.. Eul suferă o înfrîngereL %e"rezulta din urruîîre şi mînie.Lee. tatăl în falsa lehuzie* se identifică cu soţia care suferă în chinurile facerii. sa vorbească intr-un mod mai legat de sine. Shakespeare ne asi-:ură că bunul nume al cuiva este averea noastră cea mai preţioasa Soti FaIsa lehuzie — obicei primitiv în care bărbatul face pe lăuza cînd a .ni îşi sporesc simţul identităţii cmd îşi etalează mândri pan-irif'i 'cei noi. A insistat fără succes. la indienii Wintu din California. Asemenea incidente sînf obişnuite la această vîrstă. dacă vreţi. (Nota trad. Eul omului occidental se detaşează puternic. Un bărbat poate spune : Fu sînt bolnav — calul meu". ca de exemplu părul sau unghiile. Părţi ale eului corporal. Probabil că nudiştii speră ca prin abolirea vesmintelor pot recîştîga ceva din libertatea copilului faţă de conştiinţa de sine asupritoare. graniţele oului nil sînt iceleaşi ca la noi.. Un copil de doi ani s-a dus la baie cu tatăl său ca s. Indianul Wintu poate. peruca bunicii? în.Este ca şi cum conştiinţa euiui ar fi o haină la fel de fi or de lepădat ca şi o cămaşă. copilul simte aceasta ca pe o Io^uj-ă dată propriului^ respect fată de sine. Cît de strâns legate sînt numele şi respectul pentru este arătat într-un studiu al lui Strunk. Spunînd „Lasă-mă". copil curios de doi ani poate întoarce casa pe dos. c. Levy a studiat acest tip de „comportament de opoziţie" la aproape 1 000 de copii aduşi la clinică pentru examinare şi analiză medicală. Copiii de doi sau ?^. dacă wea. vrea să determine lucruri se fdcă lucruri. Orice angajează afecţiunea cuiva este inclus ca parte a conceptului de sine al acelei persoane. Dp exemplu. ca şi de simţul identităţi de sine. jn alte căituri el se uneşte mai uşor cu natura şi cu societatea. o panglică pentru păr sau o jucărie.. Cît de repede îl auzim din întîmplare cînd e pronunţat cameră plină cu oameni care conversează ! Ne simţim ofensaţi dg cineva îl uită. Unii psiho-f «: au observat că copiii mici vorbesc mai liber şi mai sincer °nd sînt goi. Dacă vrea sa spună că şia hrănit copilul : „Eu am mîncat — copilul meu". Un timp tatăl a aştep răbdător.7 Chiar şi limbile altor culturi arată că separarea eului de acela s iu de tu este mai puţin netă. de a se supune — un refuz al aproape tuturor dorinţelor părintelui. îneît ' „îi psihologi spun că nevoia de nyf. un simbol al întregii fiinţe.. Dacă o mamă Wintu spune că îi e foame copilului ei. Această pasiune. Cea mai importantă consolidare a identităţii noastre de sine cursul vieţii rămme propriul nostru nume. pisicile. Dezvoltarea conştiinţei de sine atinge astf un stadiu critic în jurul vîrsctei de doi ani.cu dulapurile. Comparative psychology of mental development. dinii. smt uneori tratate ca echivalente cu întregul eu. vrea să controleze lumea sa. . Un bun renume cînd mi-1 şterpeleşti. ^m vorbit desigur despre identitatea eului în culturile' apusene. S-a urmărit asemenea să se determine gradul în care. copilul vrea să-şi împingă căii clorul. Cînd tenrnta explorativă este frustrată..ei se acceptau plăceau) pe ei înşişi ca persoane. S-a cerut unor oa să indice dacă le plăcea sau nu prenumele lor.'1* Numele nostru e cald şi central.într-adevăr mă laşi calic. Psychol". dar în final „a ajutat" copilul. furi un moft. Respectul de sine** înainte de a împlini doi ani. aprinzătoarei e1 strice.11 Negativismul. sertarele de birou. o adevărată pacoste pentru orice părinte. Este numai relaţia normală din! copil şi mediu — „impulsul explorator"..sa naşte. cuvintele utilizate sînt „Mi-e foame — copilului meu". 125 Furi punga-mi. Alte culturi nu insistă asupra unei separări atit de acute a eului de non-eu. Doreşte cu pasiune să manipuleze obiecte. Acest comportament este atît de evident. este o reflectare directă a eului. Tatăl său stricase totul. ca în magia neagră sau alte practici vrăjitoreşti. Univ. s-a luptat ca să deschi robinetul. ■ abnorm. Un simptom al acestei crize rezidă în izbucnirea refuzului de a fi hrănit..Eu singur am lacut aceasta".podoabele şi zaJjrjiirea specială joacă un rol în acest proces. D. chibriturile. soc... A rezultat că persoana cărora le displăcea propriul prenume nu se plăceau în genej nici pe ele însele10.. Copilul devine în mod acut-ionytient de sine ca eu.

No. vezi si D. Nietzsche. 15 H. j 126 127 şapte ani respectul faţă de sine capătă o nuanţă competitivă. Cooperation and competition among primitive t ples. în culturile occidentale. dragostea faţă de sine. Stirner. Au sub el. nnme and one's seif in ■••' ' bchav ^ Lev>> The early development of independent and oppositionăi cap. (Nota trad ) ____. ei par c> se teamă că dacă nu procedează astfel. Thomas. vor fi oarecum „călcaţi în picioare". adulţilor ca o ameninţare potenţială ^. Hop pe. 13 Vezi M. Individul id tifică stima faţă de sine cu stima faţa de grup. II. Ca şi copilul preşcolar.de viaţă se dezvolt treptat trei aspecte ale conştiinţei de sine : Aspectul 1 : simţul eului corporal. în W. Mîndria este un sinonim obişnuit pentru respect faţă de sine. 1964. Negativism as a phase of ego-deveîopment. de Ion E. Aspectul 2 : simţul unei identităţi de sine continui. Dacă nu folosim tactul. I se pare că e mai sigur să reziste dinainte la orice propunere adultă.. 11 Cf.. Eul timpuriu : rezumat Am spus că in curaul primilor trei ani . Identity and the life cycle. a folosi tactul in. încît unii autori occidentali au declarat că egoismul r^N stingherit este trăsătura supremă a omului. copilul de doi ani nu este încă competitiv. Univ. senzaţiile corporale recurente. . Ei contracarează totul în mod cronic .„Nu ! Nu!") apar la jumătate din cazuri la vîrsta de optsprezece luni. alte culturi nu este aşa.nu^. 1950.atry. cam jumătate dobîndes>c sensul lui „Am cîştigat". D. Int. care constituie afirmarea impulsivă ci__unui rg&fiăgTfaţă de "sine lezat. mod de ancorare în real. : In original self-esteem. Unii psihologi moderni au pretins în acela! mod faptul că în toate acţiunile noastre scopul principal este | menţinem „nivelul eului" (adică respectul faţă de sine) cît se poate de ridicat. New York.. Forsch. 64—67. McGraw-HiU.) 10 O Strunk. în „Psychol. E. VtV] s.U. în PsyI Vinea. : ajutata de concepte verbale. Combs. Erfolg und Misserfolg. 796—805. mîndria. Mea d. ' vmer. Snygg. dar modul negativ poate continua pînă la patru ani. între trei şî )atru ani. Press. I| Dantec şi mulţi alţii). seamnă a evita ofensarea eului. James (Ed). New York. 1953. A face un om de ruşine insedmrj să-î zdruncini respectul faţă de sine. nu vreau". 14. and v «sues". 1. vrea să spună „da". propriul nume al persoanei. Copilul de această vîrsită priveşte aproape toate propunerile. *■"*"■". 2nd că-. Springfield. rezultatul este resentimentul.P.". Teatru. At'a Monthly. Actul III.L.. pentru a proteja apariţia respectului său faţă de sine. 1959. Erikson. ' York. în altele imposibil să se producă rivalitate în cadrul grupului. " De exemplu. Harper. Buc©1 c. 1. gîndindu-se mai bine. Aspectul 3 : respectul faţă de sine. P. 19« i—62. . Strîns legată de cele de mai sus este' experienţa obişnuita a stingherelii (numită conştiinţă de sine) care înseamnă că eurile noastre sînt expuse.". traversând strada. o vizita zilnic pe bunica lui. putem arăta faptul că unii adulţi par să fi conservat trăsătura infantilă a negativismului. 1937.14 William James spunea odată că ceea ce omul doreşt» cel mai mult este lauda. chiar dacă. 291 128 Exista multe influenţe care contribuie la dezvoltare : maturi-(anatomica şi fiziologica). 1959. 1920. F. în drul culturii noastre putem spune că în mod sigur la şase sau a Othello. Charles C.13 Totuşi. It U P L f J " H" M Lh l d * In rom. Boston. Antropologii ne spun că in timp ce unele culturi competiţia individuală este aprigă. Filozofii întregi au fQy: construite'pe această presupunere (Hobbes. pentru a o anunţa (fără nici o legătură) „Bunicuţe. stima individuală faţă de sit şi dragostea de sine constituie părţi atît de pronunţate ale naturji noastre. III. Scena 3_ fcesp e ar e.In Midcentury psych.integrităţii rp>1p Şi astfel el dezvoltă o d^grincŢere "generalizată de a spune . H. ■ Oricît de penetrant ar fi acest aspect al eului. altul. la orice argument oferă un comtraargument. întîmplător. Numai la trei ani poate fi învăţat să „o ia înainte". veran în toate cazurile. rNota trad.12 Un bâiat care încă nu împlinise trei ani. în franceză s-ar -pune contredisant. The lettevs of William James. Şi e departe de a acoperi întreaga pro blemă a eului. Attitudcs toward one' Psychol.}3 Să ne gmdim cît de mult se centrează viaţa noastră socială in jurul respectului faţă de sine. Ei opun rezistenţă la orice propunere. Invers. Tracul pe scenă este ui exemplu ilustrativ. W. Deşi negativist. Vezi si A. el nu este su-. g°T. Individual behavior. 1958. 20.

td că actele lor şi răspunsul său. Honet. adică în funcţie de imaginile pe care ceilalţi . Mpdd. Psvchol. 120 __ dezvoltarea pi i st lalităţii _ vd. Numele meu. ajung să pară pa sonale şi importante pentru copil. învăţătoarea : Eu este şi numele meu. Dumneavoastră nu sînteţi eu. Eul şi celălalt se află implicaţi într-un ■rj continuu de interacţiuni —■ asemenea unui joc de tenis intre ''chilti. Unii adulţi imprudenţi care am ninţă copilul cu prejudicii fizice (poate pentru a „i-o tăia" ■ copilul se dedă la jocuri sexuale) îi insuflă acestuia o teamă pr fundă şi astfel îi ameninţă dorinţa creseîndă de autonomie şi w gritate. este al meu.1' ■ II.) / Şi copilul de această vîrsta mai poate avea probleme cu \r. un exemplu a ceea ce Piaget numeşte „recipj citate". oamenii îl stimulează cel mai mult pe copil. 147—167. ou Mead. şi în timp dezvoltă un simţ al continuităţii şi identităţii.ni le au despre el. de obicei un copil 1 un animal. este in mod predominant un produs social. gesturile celorlalţi pe care copilul le le imitj şi cărora le răspunde. Corpul nostru este un lucru . (DuJ o pauză) : Eu sînt eu pentru mine. copil dotat de patru ani şi învăţătoarea sa. Eu sînt eu.. con•â că simţul originar al eului este constituit în mare măsură atitudinile. Evoluţia eului este departe de a fi ortipletă. ştiţi. 'Mind. in general. După cum am spus.18 Stuart : Eu este un nume. Chicago. El în-. Stuart : Nu. o perioadă In acest stadiu copilul începe sa se simtă autonom şi sepaie negativism m care copilul exersează simţul în dezvoltare al _ eUj. seli cu l sna ty. 1943. Univ. Apar parteneri imaginari. H. Aceştia sînt. de asemenea. dar dumneavoastră sînteţi M pentru dumneavoastră ! Acesta este un exemplu bun de învăţare prin intuiţie* (^1 gina 113). alţii ca n tovarăş ele joaca sau ca pe un străin. cuvintele. Circa 201 3 şi probabil chiar mai mulţi din copiii "5 Patra şi şase ani au parteneri imaginari. El este nefericit dacă nu-i recunoaştem ^formările. Acest simţ al eului este dl comportamentului celorlalţi oameni faţă de el. sub toate aspectele sale.19 Simţul eului corporal devine în această perioadă mai fjj Un băiat de cinci ani înfruntînd o operaţie de amigdale spuneai „Nu îmi place să nu fiu eu însumi.".. Mead. .frustraţiile din timpul procesului1 . ca şi actele sale şi răspunsul nr sînt totdeauna corelate. Imaginary companions and reiat d phe-n „J. Ficţiunea do1 viaţa jocului. F mtezia şi realitatea se contopesc. Dar chiar şi acum el se poate uşor „depersonaliza" ra"'0J şi să se simtă obiect. Dumneavoastră sînteţi dumneavoastră.Exista o continuă „conversaţie a gesturiloV" între ei. Mead spune că eul. el nu se elibeniciodata de faptul de a se vedea pe sine în funcţie de rolu)e care le joacă. învăţătoarea : Şi eu sînt eu.'xplorare şi manipulare a mediului înconjurător. Cum poate fi al dumneavoastră j Eu sînt eu. ^ De Ia patru la şase ani Procesele pe care le-am descris continuă să se afirme în cursul 'noadei preşcolare şi ulterior. în special cele genitale. principalul autor care a descris acest proces. 1 tiatea/ t ca pe propriul vlăstar. După o perioadă de timp copilul este în cele din*urmă cs. of Chicago P ess. Stuart : Nu.)\-\ zarea prenumelor. in Desigur.16 Sîntem de acord. je ceilalţi. deşi el înclină să-şi exagereze propriul punct de vedere. Stone şi Church relatează un dialog între Jj . copilul preşcolar îşi pierde cu uşuî identitatea de sine. Uics T Lcamed. Schimbarea bruscă din punctul de vedere al lui S:JCJ este.eurile-oglindă" sau rolurile sale din viaţă.l pabil să înţeleagă punctul de vedere al „celuilalt" şi făcînd astiJ îşi perfecţionează propriul simţ al separării de ceilalţi. 26. ca să dŞă. B. şi acest lucru se va întîmpl chiar şi dacă cea mai mică amigdală mi se ia". animal sau o altă persoană. 62.20 Freudienii J denumi această teamă a băiatului un tip de anxietate de castratei Toate părţile corpului. alţii ca pe un frate.

Această jninge este a mea. îşi consideră punctul de vedere . crede că alţii gîndesc precum gîndeşte el. NeW ' Random House. J.QnaliU. sîntem ■^ oi de acord cu Touchstone : „Este un lucru urît domnule. imaginea sa de sine şi extinderii eului sânt mult intensificate de intrarea în şcoală legii săi de clasă sînt sinceri şi brutali în ceea ce priveşte ciunile sau idiosineraziile sale. Stone. Copilul este în mod virtual inconştient de ^■lCe alt cadru de gîndire. ca sau cariera sa. Printr-un proces de l3rscţiune ci ajunge să cunoască ce aşteaptă părinţii de la el şi Rare .) 19 O reciprocitate completă nu e posibilă înainte de vîrsta cie cloisp zece ani. (No. în „Int. cînd copilul reuşeşte de obicei să înţeleag i că punctul de vociew altei persoane poate fi la fel de bun şi de corect c i si al său. Chldhood and adolescenqe. Childhpod and Adolescence. Bull.O dată cu el apare şi simţul proprietăţii. extrem de -ic. simţului responsabilităţii morale şi Jaşterii da sine care vor juca mai tîrziu un rol dominant . CI unu adulţi nu' reuşesc să o atingă. Reciprocitatea completă este o achiziţie lentă. într-un sens copilul între patru şi şase ani este. >e asemenea. 1957. dar Se al meu". Dar copilul mic are numai ru-vtele unei asemenea extensiuni a eului. Aspectul 5 : Imaginea eului. şi nu simte ia să-şi explice afirmaţiile. Prin această aţie înţelegem că putem cunoaşte cel mai bine personalitatea cînd ce cuprinde eul* extins.tevî s. imaginea de sine este rudimentară. Dar tot acest egocentrism nu este. centrat pe eu . La nivelul adult spunem uneori. în plus faţă de cele trei pe care le-am discutat anterior. extinde simţul proprietăţii pentru a cuprinde ţara sa. că uneori el este „neascultător". De la şase la doisprezece ani Simţul identităţii copilului. cum vrea să fie şi ce ar trebui să fie este numai n Sermene 130 131 1 . Pentru jmnezeu sau Moş Crăciun sînt Fiinţe a căror primă datorie %e să-1 servească. elinele casa mea sînt simţite ca părţi calde ale eului.. Desigur. dar ele ajută şi la st . diferit de al său propriu (există numai 0 ^puţuri firave de reciprocitate). pină acu. Dar bazele sînt puse pentru această extin-importantă a individualităţii. 1951. om este ceea ce el iubeşte" (vezi capitolul 12).i*ea.soarele îl urmăreşte ca să vadă dacă este un . Church. 3. Vezi J. The de ment in children of ţhe idea of the homeland caid of relatians ivith countries. In copilărie capacitatea de a gîndi despre cUm este. Tăticul meu. copilul poate.i. el derivă numai din natura subiec-a gîndirii copilului în această etapă. Copilul însă ştie că părinţii săi vor ca el să fie un băiat „bun" şi. soc. Un studiu aj că copiii elveţieni sub doisprezece ani sînt siguri că francezii de fapt J să fie elveţieni. •ar dacă avem complexe de inferioritate din cauza lui. Am spus că spiritul de competiţie apare abia după vîrsta de trei . de . J. * în original insight. El crede .ta trad.fi'pf?st:i nstpnîare cu propriul său comportament. A. 20 L. p. J. 561—578.n. p. fratele meu-. Stone. De- '. Asempnpa ponecip critice pot răni. vorbind.dai*. 161. Aspectul 4 : Extensia euluî.băiat bun. 1957. Weil. New ■ Random House. El consideră că lumea există în folosul său. El nu ştie că acest mod ndire este numai al lui. copilul pune ^nţiiinf sr-npurilor. Ei îl numesc „ochelarist" sau san". el nu are o conştiinţă clar dezvoltată şi nici o a ceea ce ar vrea să fie la maturitate. Abia la pubertate ei înţeleg că cpneepţia despre viata a alte persoane i se pare acesteia la fel de corecta şi de dorit precum î sf copilului concepţia sa. Piaget. In cursul acestei perioade putem data apariţia a încă două aspecte ale individualităţii. absolut.căruia i se acordă pre-erinţ Chiar cînd sîntem destul de în vîrstă pentru a-i cunoaşte limita 18 L.". Eu po->cd tricicleta. Sci. 124. J. Totuşi. Church.

Aspectul 6 : Ejjiia. Regulile stabilite de părinţi sînt importante. Întrebarea centrală este „Sînt un copil sau un adult ?" Părinţii nu îl pot ajuta. Adolescenţa Erikson remarcă faptul că trăsătura principală în adolescenţă este căutarea reînnoită a identităţii de sine. Ira/erşjinare . dar acum qîndeşte despre gîndire. ca să spunem aşa. Marchează într-adevăr aceste ritua-^•ri intrarea într-o vîrstă a responsabilităţii ? Adolescentului i se Poate permite să conducă o maşină la paisprezece. Este adevărat că din primele luni de viaţă copilul a fost pabil să rezolve probleme simple. părinţilor poate fi cauza propriei ezitări. In curînd copilul învaţă că ce^a ce se aşteaptă de la familipj pfttp fnartp Hifprit dp standardele jjarentale. desigur... cumva. AsenJ nea schimbări intensifică simţul eului.realităţii". Pentru Freud ego este partea conştient 132 j-sonalităţii. şaisprezece sau Vc-vi nota 11.c'tului faţă de sine.. Precum . ca şi toate celelalte aspecte ale individualităţii. Tinerii de optsprezece ani pot fi recrutaţi dar în majoritatea statelor nu pot vota. nu este îni£Î£leauna comP^et rat^orial.r. Simţul eului său est comod numai dacă el adaptează regulile externe.Adesea. Dat'criT~sa include inventer'ea de scuze si-„raţionalizări". Bar Mitzvah*. Qopilul crede ru. Copilul înră mi sp romirig pp sitip r-a nn far+nr rporai independent.21 Ne amintim 1* copi -Iul de cloi ani a şi trecut prin stadiul preliminar. ei tesjare a . în adolescenţă problema centrală a adolescentului devine . Ei ştiu acum bine că eul Ccjp im gîndilxui şi această funcţie devine pentru ei esenţială şi centrală. absolvirea şcolii elementare. dar regulilejsti bilit.... dar o facem pentru că tocmai în această perioadă copiii încep să gîndească reflexiv şi formal.n călăreţ. pentru__a nreYfiR'■■■■-Jănir£a-X£igg. Acum pot să fac ce-mi placeu. Ego-ul. el este acum din punct de vedere fizic şi sexual destul de matur pentru a juca roluri adulte. Dar mai tîrziu el s-a pierdut pe sine. Acum trebuie să fac aeed Acum trebuie să am grijă. de mediul extern şi de interdicţiile puse de părinţi şi de societate (super ego) cuiva. rpjjm precum Şi gffjp'l Hp. factor raţional. criptograme şi cuvinte strai! Cunoaşterea obiectivă îl fascinează şi întrebarea „de ce ?" e mereu pe buzele lui.ahsolrut obligatorii. Sînt maturi sau nu ? Anumite ritualuri.. viata .' jdentiitaţLsi fac ca simţul intern al individualităţii să fie Ş] 1 el ascuţit.ide tificarea" devine un important principiu al învăţării.pd^tani—aw—4^fi4p?mTra-Ttr<»pitntnL. n Eul ca „factor raţional" coincide destul de bine cu defW freudiană a ego-ului. . Un băiat poate învăţa curînd să treacă rapid de la cutiile brutale şi obscene ale colegilor săi. Regulile jocului trebuie urmate în mod rigid. spună : „Acum trebuie să fac asta.intelscluală a copilmlui s.f. " Vezi nota 11.că familia. Poate nega faptul că există obstacole şi poate inventa evaziuni şi strategii care constituie numai false soluţii pentru problemele vieţii. marcînd tranziţia de la copilărie la maturitate. dacă se extini pe sine în cadrul grupului şi dezvoltă imaginea de ^ine a a| bun conformist. în timp ce tînărul păstrează multe atitudini specifice copilăriei.sîn* cu ?u. în această perioadă . el este ferm loi acestor extensiuni distincte ale eului său. un nou pect al individualităţii sale.. de mediul extern şi de interP ţjiernele croate de impulsuri (id).Cjn. a cărei datorie este să găsească o soluţie pentru P ţjiernele croate de impulsuri (id). în loialitatea faţă de familia şi grupul său. şi.n că esi? oarecum arbitrară datarea evoluţiei acestui aspect al individualităţii în cursul perioadei de la şase la doispre-zece ani.dpzv primii ani de şcoală el e înclinat spre ghicitori şi jocuri de cuvin* şi ceva mai tîrziu spre coduri. la lumea mai pojl coasă a părinţilor săi. Cu tOaWj poate simţi un conflict între părinţi şi prieteni. sînt fixate la vîrsta de doisprezece sau treisprezece ani : confirmarea. Mai ÎjaM gîndea. să incorporeze ambele lumi propria sa' fiinţă. Sfaî? dele tribale (ale -tovarăşilor săi) de îmbrăcăminte şi de vorbire ceva nou. eul raţional încearcă să-şi aleagă drumul pentru a evita apcanele puse de aceşti trei „tirani".p dp graip sînt . începe să simtă o nouă putere. Se ştie bine că copiii de această vîrstă devin moralii şti şi J^gJ Us_ţi.) . Inconstanta. Ei învaţă într-ad. este numai „defensiv'. Ad'nLe. Uneori ei îl tratează pe tânăr ca pe un copil. Cînd copjijjjTjxă^Jn^^şjjcipţntpa colegilor. y In tot acest timp. (Nota trad. dar abia acum el înţeleg deplin că are< o capacitate raţională de a le stăplni. * Ceremonie de iniţiere religioasă pentru băieţii evrei în vîrstă de ■ In ebraică termenul semnifică „fiul poruncii divine". alteori aşteaptă de la el să-şi asume responsabilităţi mature.

că nu-şi va lăsa pecetea în lume şi că propria căsnicie este mai puţin perfectă decît sperase. Singurătatea. Totodată. în funcţie de locul său de rezidenţă.23 *o In original propriate strivîng. Respingerea părinţilor. identitate de sine. Adolescentul rareorj sfidpazfl obiceiurile . în întregime sau în parte poate fi un stadiu necesar. Este încercarea sa finală"™ a cuceri autonomia. Proprium Nu există oare un mod de a unifica aceste şapte aspecte aj individualităţii ? Toate smt stări oare ne privesc şi pe . Multe MeăîurT adolescentine sînt atît de înalte încît le este rezervată cădere brutală.măşti. să fie pompier sau pilot cînd va creşte. Parul său. cit ai crescut !". un stil de a-şi aranja părul şi apoi altul (totdeauna în cadrul diapazonului permis de grupul său). discută mereu. respec* faţă de sine. testîndu-S astfel persoana şi apoi pentru a vedea efectul. ParteJ nerii din prima dragoste vor sta de vorbă la nesfîrşit. William James a definit odată eul ca „un luptător pentru sco-Uuri''. J pz^S. James a anticipat actuala noastră analiză. Intrucît părinţii sînt de obiceiI ironici în legătură cu aceste experimente tînărul le încearcă cui tovarăşii săi şi mai ales cu sexul opus şi adesea prin telefon. ' Dar elementul important este că în adolescenţă scopurile de largă perspectivă şi îndepărtate adaugă o nouă dimensiune simţului identităţii. identităţii este dezvăluită de modul în car. Der menschhche Lcbenslauf oh psyeliologischcs P nblem. ci numai ca o temă centrală pentru efort să fie prezentă. Bonn. Ei se ceartă. se pare că preferă mai degrabă să vorbească decît să se| îmbrăţişeze. extensiune a eului şi ""efort r-entral. în genej ral. pentru adolescent nuicleul problemei Hpntitaţii pstp ^legprpa • QcuEatii_3M11 ■'' nnni flit scop în viaţă. mai des la religie. Qăutarea. Hogrofo. I Ceea ce el doreşte într-adevăr nu este totuşi în întregime pre-J zent — personalitatea sa adultă. VY. voi. Hoit. chiar şi rabla sa de maşină sînt conforme sşjşd . gj caută popularitatea şi se teme de ostracizare. mai detaliată. Cine patJ spune unde începe maturitatea ? Adolescentul nu ştie acest lucru • şi nici societatea. Sora sa poate zăbovi cu o privire plină de regret asupra reclamelor pentru furou cu sutien. putem spune că personalităţile lor sînt „oportuniste" şi imature. Mothuen. Cînd s^ Bi-tîmpiă astfel. Tînărul se poate chinui din cauza creşteri. apoi pe altul. imagine de sine. Simţul individualităţii este încă rudimentar. Tînărul care are o maturizare fizică întîrziată este nefericit printre cei de vîrsta sa. lente a bărbii sale sau din cauza constituţiei sale slabe şi a bicep-şilor nedezvoltaţi. iar în această privinţă simţul identităţii capătă S dimensiune care lipsea total în copilărie. cap.13 133 optsprezece ani. New York. Idealismul este o calitate frecventă şi plăcută. conflictul legat de nevoile sexuale devin*! acut. iar în tînărul poate găsi soluţii care vor fi durabile sau. El imită un I erou. al I cărui rob este. El speră să ^ Şa'| se'ască o cale spre identitatea care îi va da posibilitatea să îraDin impulsuri contradictorii. apoi altul. însuşi faptul de a se în-1 drăgosti este un mod de a testa imaginea de sine a cuiva. în termenii de simţ corporal. bineînţeles. Tînărul a şi învăţat interdicţiile stricte şi consideră că e difiŞ I să armonizeze dorinţele carnale cu convenţiile.e_mi ado-l diferita. în aceiaşi timp. Nu e necesar ca scopurile să fie fixate rigid.' sau „intenţionalitatea" aa. 1932 Vezi ^ *-• Buh lor.) şi r~ ^'"' ^IcDougall.. nici unui adolescent nu-i place să audă un adult spunînd „Vai. 1939. Pjnn cînd tînărul nu începe să facă planuri. HirM. se îm-1 pacă. Este pandantul adolescent al negativismului*scopilului. The energie*. James. în acest proces. Reducerea imaginii de sine şi a aspiraţiilor la dimensiunile vieţii este o sarcină pentru anii săi adulţi. I. Prin denumirile sale de eu „corporal". zbuciumul şi stJ*e' sul adolescenţei (în cultura occidentală) sînt bine i^B 134 conflictele duc la sinucidere. Poate după douăzeci de ani tînărul va descoperi ă el are mai puţin talent decît credea. Principles of psychology. Pentru a fi normal un adolescent şi în special 'un adult are nevoie de un obiectiv definitoriu. dimpo-îi vor intensifica suferinţa. Imaginea de sine şi simţul identităţii la adolescent nu sîjyjH destul de ferme pentru a rezista. 10.pntral . Totuşi. of men. Copilul mic „doreşte". AV. El caută încă o haină care să i se potrivească. Mai întîi el adoptă un mod de a vorbi. chiar dacă crud. De aceea vom vorbi despre : Aspectul 7 : Efortul personal c. Adolescentul se află în căutarea asigurării că-el poate atrage şi reţine şi că poate juca un rol acceptabil în pro-l blema serioasă a găsirii unui partener. „material" şi „spiritual". este'adevărat că unii adolescenţi ajung la maturitate fără vreun simţ apreciabil al scopului.* Diverşi autori susţin că liantul care menţine viaţa este „orien-ţareaj.U . Binecunoscutul spirit de revoltă al adolescentului are o rela-J ţip importantă cu căutarea identităţii. El ştie că viitorul trebuie ^T^Jrmezeun jAan. sondează viitorul şi se îmbrăţişează. London. Adesea tînărul tintpştp ° a suS1. o perspectivă în care să spere. simţul eului rirjt_£sta compiat. El accentua aici aspectul generai (efortul central) ăl individualităţii. despre sine a adolescentului depindg_dei_ceilalti. suferinţa. dar în această perioadă nu există un e integrat. ed. James era conştient de aspectele suplimentare pe care le-am descris. Rinehart and 1890. (Nota trad.22 Acest aspect important al eului nu este prezent în primii ani de viaţă. în1 acelaşi timp. gusturi]] sale muzicale. rov.

. F ren eh.. un motiv este acela căi pi. G W. Dar urmele acestor ^Jirienţe sint efective chiar şi atunci cînd nu le observăm.care i simţim.si 11 ' cuno as teri i.. în discuţia noastră despre Învăţare'] din capitolul anterior. 1941. dar şi absolut indispensabil în teoria psihologică. Filozoful Immanuel Kant susţinea că nu avem niciodată expe-aeaia-eufoi eunas«ăixtr_JjL-a££laşj_. un rol jrncgrt^t. Totuşi. adică trăite în mod diferit) sub un sing\jt nume. Med. nu sîntem permanent conştienţi de eul corporal. joacă un roi. ci şi aproape orice performanţă este codificată în funcţie de prezenţa sau absenţa implicării personale-1 Această diferenţă apare în măsurarea atenţiei. Rcv. dar nu este el însuşi sesizat.qria^ă în mqrp măsură în. Cunoscătorul nu este altceva decît organismul i ' . Şoarece sîntem absorbiţi profund în ceea ce. Eiecni-p m felul său este o regiune întinsă a perşgnaliţ^. să explicăm de ce astei necesar să acordăm în teoria personalităţii un loc proprium-ailuil cu variatele sale aspecte. după ou^ am văzut.yăm_r^r»g^ltJ. „Ann N Y. pînă cînd durerea sau deprivarea senzorială nu ne forţează la o asemenea conştientizare.25 *r De aceea considerăm că conceptul de prSprium este nu numai stificfctt. aşa curn unii psil prefera s-o facă. Să alegem termenul tproprm?g) De ce nu pur şi simplu ter.. corect denumit eu. ar fi o nebunie s-o neglijăm.. Ne mulţumim cu expunerea a două eoncepţi^ contrarii.riivirinliii Impre^m^jUcătuiesc eul. problema „cunosj catarului". in „Psy-n°I. Eul cunoscător este un ego transcendental sau pur.ă—ei—sc-simt. Problema cunoscătorului Această problemă dificilă apare cînd intrebăm „Cine este acest eu care cunoaşte eul meu corporal. prin-tre alţii. 3.. 46. sugerăm utilizarea termenului propriu™ pentru a acoperi eul „ca obiect" al cunoaşterii şi trăirii.24 Şi multe experimente psihologice dovpde«j că nu numai învăţarea.rf-nmcnfiil oamenilor v. ne imaginăm Ca Problema există. care are o imagine despre mine însumi şi un simţ al identităţii durabil in timp. Goal."..(2)i Există o problemă filozofică care ţine de eu la care revenim acum. 653—678. E necesar un echilibru astfel îneît emoţiile care în^ ţese implicarea să nu inunde mecanismul nervos integrator. Sci ". \cest lucru e adevărat: o implicare personala pr^ intensă poate submina (ca atunci cînd avînd trac pe scenă uităm 1 îndur" j memorizate cu grijă). nivelului de aspiraţie.au. dar nimic mai mult. Discuţii c'es^ acea st ! problemă se găsesc iii R.. Ii atrezărim o clipă umbra. mai mult.t fautul d_ac.funcţionarea" personalităţii. Fiecare moment al conştiinţei coincide ParUal cu momentul precedent şi cunoscătorul este oarecum incas-trat în ceea ce se cunoaşte. Un alt motiv. a in.11 din experienţele ^%ui de care noi sîntem complet conştienţi. în „Psychosom. Problem* ot performance qnalysis in the study of p&rsonaUtţi.a pe carp fiecărei o-jcunftaşte . Avt 7. 226—252. am văzut că învăţarea este mult mai eficienta cind prezintă un interes personal pentru individ decît a cînd e impersonală.îri . Numai atunci cînd oprim procesul Afinai al cunoaşterii şi reflectăm asupra problemei._un cunoscător independent.implicaţi personal. Într-adevăr. menui eu ? Din două motive : Q5"Majoritat&a autorilor. de exemplu. <Ulid=Qiii£Ct (proprium). 451—478. mod în care avern_ experierita. dar adeseori inconştient. de aseme-j nea. 136 tivaţiei.".. utilizează termenul eu sau ego numai pentru unul sau două din aspectele limitate pe care le-am tratat.facem. Dar nu este mai puţin adevărat că interesul implicat personal joacă totuşi un rol persistent. i rQ2Pp/j. mechanisms and "''J grative field. 137 .' pp. poate aproape deloc. toate cele şapte funcţii. 50. este ace' . întrucât acest aspect al individualităţii este. susţine că nu există. oferită de William James şi John Dewey.-Droce. „ne pierdem" în mod caracteristic. eu ştiu câ eu ştiu aceste luoruri.j3entru viaţa emoţională orga-nj* 7. de.ne este acest eu care dispune de o asemenea cunoaştere de perspectivă ? Nenumăraţi filozofi şi-au frămîntat minţile cu această problemă. AII port. J Este important de subliniat faptul că Qroprium-ul nu pş. .-în cegg__ce_fac_sai i n na implicaţi în sarcină Astfel... In fortul central..i'"t'?ii snhipnti'"'H (simţită) a personalităţii eşţe op. Sîntem! conştienţi îo_mQ-d direct rip proprinm în timp ce niciodată"*^! sîntem direct conştienţi de „cunoscător". 1946.fumf: *. ^eT7. The ego in contemporary psycholoqy. ingglic^tă iu probipiinp importarrţe_. Vezi si în M 3 teroi.p. 2> Cf. Nu intră în intenţia noastră actuală să ne ocupăm de ea in detaliu. Preferăm c de-numire mai proaspătă şi mai cuprinzătoare. care ştie că dispun de eforturi centrale ?" Eu ştiu toate aceste lucruri şi. Dar ci. Soluţia opusă. Pare astfel firesc să unim aceste aspecte (chiar dacă ele sint fenomenologic diferite. uneori în mod conştient. judecăţii. aşa cum este simţit şi cunoscut..t. foarte important. Şi aşa cum am subliniat anterior. Cunoscătorul sesizează. pernnpm conştient. în mod sigur. a productivităţii şi în acţiunea Osaturilor de personalitate. separat. 1943.. înainte de a continua ou acest subiect. M. Acad. memorie* 94 co poate face obiecţia că supraimplicarea eului este dăunătoare Pcn' tru eficienţa învăţării.

1 Nu ne permitem aici să alegem între aceste două soluţii dintre altele care au fost oferite.-6 Există, de exemplu, opinia susţine că eu' <astp n fTţd opnt.rai^ în -^adrul personalităţii. El noaste, doreşte, se străduieşte, vrea. Eul este centrul energiei per serale. Această aşa-numită psihologie a eului ia forme variatj dar poziţia generală este aceeaşi.27 Ea are meritul de a concentra atenţia, aşa cum am făcut-o s; noi, asupra unităţii şi coerenţei care marchează funcţiile prop^j ale personalităţii şi de a le separa într-o oarecare măsură de echi, litoral extins al funcţiilor pur organice şi nerelevante pentru eg0 I Ea prezintă totuşi un pericol serios din punct de vedere ştiinJ ţifLc. Dacă admitem eul ca o forţă separată care cunoaşte, vrea doreşte şi aşa mai departe, nu sînte-m oare în pericol de a creâl o personalitate în vcadrul personalităţii ? Pare că postulăm ,^1 omuleţ în piept". Dacă întrebăm de ce Jim munceşte din greul nu explicăm nimic spunînd că „eul său o doreşte". Dacă întrebai»! de ce acest pacient din spital este deprimat, nu e util să spunem I că „eul are o imagine de sine greşită". A spune că eul face cutare I sau cutare lucru, doreşte cutare sau cutare lucru, vrea cutare sau I cutare lucru înseamnă a socoti rezolvate o serie de probleme difi-l cile. Psihologului nu-i place să fugă de răspundere treeînd-o asu-j pra unei forte a eului. Poziţia mea e aceea că în structura personalităţii, dacă e în-| ţeleasă corect — incluzînd desigur structura centrală —, vom găsii explicaţiile pe care le căutăm. Este imprudent să încredinţămI problemele noastre unui factor intern care conduce din umbră. I In anumite scopuri filozofice poate fi justificat să privim eull ca pe o entitate continuă — poate dotată cu nemurire. Dar în psi-l hologie e mai bine să evităm separarea netă a eului „ca factor de funcţionare a sistemelor centrale din cadrul personalităţii. Sentimentele de inferioritate Multe probleme importante din psihologia personalităţii poţ S abordate numai pe (jalea simţului eului. Aşanumitul complex de inferioritate este una din aceste probleme ; conştiinţa, aUa. -" Pentru o discuţie mai completă asupra problemei vezi G. W. -^' lport, Becorning: basic constăerations {or a psychotogy oi personality, N^ Haven, Oonn , Yale Univ. Press, 1955, pp. 36—62. -7 CI. P. A. Bertocci, The psycholog.cal seif, the ego, and persow lity, în „Psychol. Rev.", 1945, 52, 91—99 ; J. Macmurray, The seif as age™ London, Faber & Faber, 1957 ; şi M. B. Arnold, J. A. G a s s o n, The hurr*a person : an approach to an inteqral theory of personality, New York, Rona 1954. 138 Adesea, fiecare suferim eşecuri. Realizările noastre nu coresund • dorinţelor noastre. Performanţa noastră coboară mult sub P spectul faţă de noi înşine şi tulbură propria noastră imagine de r-ne Cînd acest lucru se întîmplă, în mod normal ne intensificăm eforturile sau ne schimbăm obiectivul şi încetăm de a ne mai face * Totuşi, adeseori, cînd eşecurile revin şi au o semnificaţie personală, nu putem să le înlăturăm. Ele rămîn ca amintiri latente şi obsedante. Şi astfel un sentiment adînc înrădăcinaţ_al_unui deficit ac noaip Hp/vn)t,a si pocite fi mereu agravat. Acest sentiment al deficitului se poate datora unor cauze diferite : slăbiciune fizică, înfăţişare neplăcută, impotenţă sexuală, neadaptare socială (sără-cie, lipsă de educaţie, neîndemînare, vocabular sărac, putere de judecată înceată). Sau se poate datora unor stări ce ţin de lipsa de demnitate, vinovăţie şi păcat. Pe măsură ce eşecurile se înmulţesc ^complexul" se adînceste. Dacă se doreşte o definiţie, putem spune că un complex de inferioritate este o tensiune puternică şi constantă care apare dintr-o atitudine emoţională oarecum morbidă faţă de deficitul personal resimţit. Majoritatea oamenilor cunosc acest tip de disconfort. Un studiu arată că mai puţin de 12o/o dintr-un grup de studenţi de colegiu mărturisesc că nu ştiu ce înseamnă să sufere din cauza unor sentimente chinuitoare de inferioritate. După cum rezultă din tabel, par să existe patru tipuri principale. în ansamblu, fetele par să fie într-o poziţie mai dezavantajoasă decît băieţii. Proporţia mai mare la fete reflectă fără îndoială dezavantajul pe care îl simit într-o „lume a bărbaţilor". în acest eşantion din colegiu incidenţa mare a sentimentelor de inferioritate intelectuală se poate datora faptului că numărul de băieţi era cu mult mai mare decît cel de fete. in general, studenţii din colegiu, de ambele sexe, afirmă că viaţa unui bărbat este mai de dorit ca aceea a unei femei şi ei tind să atribuie calităţi mai favorabile sexului masculm.28. Astfel, se pare- că şi în Statele Unite emanciparea femeii nu este completă.

Tipuri de sentimente de inferioritate Băieţi Fete 243 120 Procenţuaj care indică sentimente perşi tenie de inferioritate F|zic 39 50 Social 52 57 '"'electual 29 61 Moral 16 15 Nici unul 12 10 ,^8,J. P. McKee, A. C. Sherriffs, The diferenţial cvaluation of ' ană females, în „J. Pers.", 1957, 25, 356—371. 139 E inutil să spunem că sentimentele de inferioritate nu pot fj luate drept un indicator al inferiorităţii reale. .Fetele -cuprinse î^ acest studiu erau selectate cu grijă ; nu se putea considera pe baza nici unui test rezonabil că jumătate sau mai mult din ele au î^ mod real aptitudini fizice, sociale sau intelectuale inferioare, gj totuşi, faptele obiective nu par să creeze mari diferenţe. Boxerii] situat pe locul al doilea sau şahistul de pe lacul al doilea sau actorul de pe locul al doilea ar putea suferi de un sentiment adînc de inferioritate. Avem de-a face pur şi simplu cu un fenomen, grj, ] biectiv c<]rf> ţjpp rlp pii şi care se măsoară prin proporţia stabilită intre succesul şi aspiraţiile cuiva într-o direcţie dată. Pare sigur să afirmăm că mulţi din aceşti studenţi aflaţi acum în adolescenţa tîrzie au depăşit sentimentele anterioare de neadap, tare. Alte studii araită că în cursul adolescenţei timpurii majori- I tatea băieţilor mărturisesc o teamă obsedantă de inferioritate fizică. Statura mică, obezitatea, faţă cu coşuri constituie obstacole serioase în căutarea identităţii. Şi am putea să ne întrebăm dacă copiii mici, numai pentru că sînt mici nu încearcă un sentiment. născmd de inferioritate fizică. Recunoaşterea unei slăbiciuni organice autentice şi imaginare a dus la prima formulare a „complexului de inferioritate" de către Alfred Adler în juriul anului ■ 1912.29 Pentru scopurile noastre, ceea ce este în mod special important rezidă în calea prin care această rană cronică a stimei faţă de sine se dezvoltă uneori într-o trăsătură generalizată de personalitate. Un sentiment puternic al eşecului într-un domeniu al vieţii poate lăsa unei persoane un sentiment general de nesiguranţă şi lipsă de încredere. într-o cercetare s-a cerut subiecţilor să spună cit de satisfăcuţi erau cie tră^ătui He lor fizice — par, ten, nas, dinţi etc. ; de asemene», li s-a cerut să se refere la aptitudinile lor intelectuale şi artistice precum şi la trăsăturile morale. Ulterior, aceloraşi persoane li s-au aplicat teste de „siguranţă soj cială" (are măsurau nivelul lor normal de încredere în sine. Corelaţia dintu1 sentimentele de inferioritate şi nesiguranţa generală a fost în jur de 0,50 Alte studii arată că unii oameni tind în general să fie optimişti şi siguri de ei, chiar după un eşec, în timp ce alţii au o pă" A. Adler, OrganmirderwcrUgkeit und ihre psychisehe tîOîKMi.4 1912, trad. 1917, în „Nerv. & Ment. Dis. Monogr. Series", No 24. şi H. L. Ansbacher, R. R. Ansbacher (Eds.), The individual loqy ol Alfred Adler, New York, Basic Books, 1956. 30 S. M. Joura r d, P. F. S e c o r d, Bodv-calhexis cmd personalii?/, „Brit J. Psychol.", 1955, 46, 130—138. 140 deprimata şi pesimista despre aptitudinea lor.31 Destul de !terasant este faptul că persoanele din prima categorie tind să Ladă că cetăţeanul mediu poate influenţa mult sau cel puţin c y,» „oarecare" măsură orientările politice guvernamentale importante prin vot, scrisori şi aşa mai departe, în timp ce perdele care se simt inferioare şi nesigure consideră că cetăţeanul ţ^iiu are un efect mic saiu nici unul asupra cursului evenimentele din cadrul unei organizări democratice.22 Aceste exemple ■jugtrează ce se înţelege printr-o trăsătură generalizată de personalitate (capitolele 14, 15). Sentimentele de inferioritate pot satura iftfri-Hnnea cuiva fată de viaţă în general. $£ompensarga^*Ce face cineva cu sentimente de inferioritate în afară de a suferi ? Mult timp nu poate scăpa de ele, deoarece sînt înrădăcinate în prapriaim. Se cere o formă susţinută de luptă şi această formă Adler a numit-o compensare. Se pot distinge cîiteva tipuri. Acţiunea directă (compensarea în speţă) se produce cînd cel care suferă atacă în mod constant sursa unei inferiorităţi reale şi o înlătură. Cînd slăbiciunea originala nu este ""înlăturată, ci transformată într-o sursă de forţă, vorbim de supiazamperisare. Legenda ne spune că Demostene s-a străduit atît de mult sâ-şi învingă bîlbîiala îneît a devenit nu numai un vorbitor normal, ci şi un mare orator. Theodore RooseveH, a cărui debilitate timpurie constituia o povară, s-a străduit să-şi reconstruiască fizicul şi a sfîrşit prin a-1 supracompensa. A devenit vînător de lei şi Rough Rider* (nu numai un vînător de patîrnichi şi un călăreţ obişnuit). Autodidactul plin de succes din America se poate să fi început ca un imigrant torturat de sentimente de inferioritate socială. Printr-o muncă grea el a compensat — şi poate a supracompensat — handicapul său. Vorbim de rnnj.pp.nanp" pr'-" ?uh?tii""'Hp cînd o persoană nu-şi poate înlătura handicapul, dar în schimb descoperă alte satisfacţii. Cocoşatul nu-şi poate corecta diformitatea dar poate deveni puterea din umbră a unui

tron. O fată simplă îşi poate cultiva în mod compensatoriu farmecul şi inteligenţa, iar un tînăr neatletăe poate excela în studiile sale. aprjŢnre sînt compensări Pe__£eilalţi. Adolescentul îşi poate ascunde nesiguranţa în spatele 8l strîngeri de mînă exagerate. Lăudăroşenia- unui fanfaron 31 J Nuttin Tâche, reussite et echec, Louvain, Editions univcrsitaires, 1953 32 E. Do u van, W. M. W a 1 k e r, The sense of effectiveness in public "f/oirs, ţn „Psychol. Monogr.", 1956, 70, no. 429. * Persoană care călăreşte foarte mult, călăreţ foarte bun. Membru ai l.68\m.entului voluntar de cavalerie înfiinţat de Theodore Roosevelt în răz-0|u! americano-spaniol. (Nota trad.) 141

poate ascunde o slăbiciune interioară. Bărbile, pantofii cvi mare, manierele îndatoritoare pot masca sentimente de inferi^l tate fizică sau socială. este o formă de compensare care înşeală rquit, pe sine decît pe ceilalţi. Un individ palid, neatletic „Mi7e greaţă să aud de globulele roşii ale atleţilor. Globulele r nu trec niciodată prin creier". Asemenea raţionalizări de tipy strugurilor acri sînt obişnuite la fel, ca şi cele de tipul dulce-a c^ şor. Un om cu faţă cadaverică se consolează ou gîndul că acţJ lucru îl face să arate distins „ca Savonarola sau Dante". RaţioJ nalizarea este sprijinită de mass-media. Persoane cu sentimen inferioritate intelectuală sau, socială pot găsi o consolare , sau vizionînd filme care descriu viciile maltei societăţi, grosolani studenţilor din colegiu, nesăbuinţa „intelectualilor" şi superiori, tatea virtuţilor domestice şi a omului obişnuit. Gîndirea autistă conţine o compensare a irn^giripţi^i Putem reuşi în visele noastre cu ochii deschişi, Un anumit tînăr, perse] cutat de colegii săi mai viguroşi, se refugia în camera sa în fi după-amiază pentru a juca cele două jocuri favorite ale sala Intr-unul era învăţător şi administra pedepse corporale băieţilor robuşti. In celălalt era milionar şi completa cecuri substanţiale pentru favoriţii săi şi se întreţinea ou oaspeţi importanţi. Cînd compensarea autistă este avansată întîlnim personalitatea puternic introvertită, poate chiar „schizoidă" (o stare care e la limita schizofreniei anormale în care individul trăieşte aproape în întregim înşurubat în plasa propriilor fantezii). Puţini oameni sînt feriţi de una sau mai multe din formele de compensare pe care le-am descris. Dar pînă cînd procesul nu e^e deprins1 şi adînc înrădăcinat, nu putem vorbi de compensare ca o trăsătură a personalităţii. Conştiinţa Conştiinţa, ca şi sentimentele de inferioritate, p o structurare, a cîtorva stări ..ala-eului — în special re_sjp_ec_tul iâi? de' sine, imaginea de sine şi efortul central. O conştiinţă „bună" nu pare să aibă o configuraţie precisă. Cînd conştiinţa noastră este „liniştită" sau „la odihnă" continuăm să funcţionăm în felul nostru normal, bucurîndu-ne de un echilibru psihic şi moral calm.33 Dar' o conştiinţă „rea" sau „ultragiată" ne sîcîie şi ne spune că oarecum am violat stilul nostru preferat de a fi. Atunci trebuie fie s-° 33 C. I. Jenkins, The significance of conscience, în „Ethics", *'• 261—270. 142 alvâm" Pr'n raţionalizare, fie să ne pocăim si să ne îndreptăm. *Âdâsea con^tl'inţa estc întregită de un sentiment religios, dar une-.? nu evte ! persoanele nereligioase au adesea conştiinţa acută. într-adevăr, putem spune sigur că, exceptînd cîteva „personalităţi ,jf:Cpate-\ conştiinţa se dezvoltă m mod normal la fiecare fiinţă iă. Ea este un indicator — ceva asemănător unui termometru are măsoarâ febra — care ne spune ca o activitate pe care 0 desfăşurăm scindează sau a scindat un aspect important al pro-priei imagini de sine. Există două probleme centrale în psihologia conştiinţei : prima se referă la dezvoltarea acesteia; a doua — la structura sa la Trirsta.adultă. In general, putem considera conştiinţa în curs de ^voTFare"' clin perioada copilăriei ca fiind o conştiinţă care spune jrebuie", iar forma^matură, adultă a conştiinţei ca una care spune „ar trebui", grorrnrb o numeşte pe prima „conştiinţa autoritara" şi pe cealaltă „conştiinţă umanistă".34 Conştiinţa lui trebuie — singura pe care copilul o posedă — se dezvoltă m mod sigur pe baza restricţiilor şi prohibiţiilor parentale. La vîrsta timpurie de optsprezece luni copilul devine temător şi frustrat cînd aude avertismentul părintesc „Nu ! Nu !" Zaharniţa este „Nu !". Televizorul este „Nu !" Murdăria este „Nu ! Nu !" Unele forme de pedeapsă însoţesc adesea aceste cuvinte. Pe măsură ce limbajul se dezvoltă, copilul învaţă cuvîntul „trebuie". El trebuie să se spele pe faţă şi nu trebuie să traverseze singur strada. Aceste cuvinte sînt semne ale puterii părinteşti : ele anunţă recompensele şi pedepsele ce vor urma. Desigur, copilul nu ştie de ce trebuie sau de ce nu trebuie. (într-adevăr, motivele pentru „trebuie" şi „nu trebuie" sînt foarte complexe : în unele

cazuri „trebuie" înseamnă „Ai să te arzi dacă te apropii prea tare de sobă'' adică, natura te va pedepsi ; în alte cazuri, „Eu, părintele tău te voi pedepsi pentru că mă superi" ; uneori, „Oamenii din societate te vor pedepsi pentru cutare sau cutare comportament" ; şi, în sfîrşit, sancţiunea din spatele lui trebuie îi poate rămîne lui Dumnezeu, care te va pedepsi dacă furi sau dacă nu te supui Părinţilor tăi.) * Atunci, copilul — cu mare greutate — învaţă supunerea. El este cel mai supus, desigur, cînd părintele se află de faţă ; dar treptat el „interiorizează" vocea externă a autorităţii şi se com-portă (destul de bine) chiar atunci cînd e singur. Totuşi, cutia interzisă cu prăjituri reprezintă o ispită ani de zile — dacă mama oare veghează nu e prezentă. *• E Fromm, Man for himself, New York, Hoit, Rinehart and Winston, 1947 o expunere instructivă a stadiilor dezvoltării conştiinţei se află în *F Peck c't al., The psychology of character development, New York, Wily. 1960 < 143 ' ' Cam de la şase ani, moralitatea bazată pe cerinţe adulte vs. fixată ferm. Copilul devine un „i£aliăLja3flSE&l" (Piaget). Actele -V-JM în întregime evaluate în termenii conformării sau îndepărtării v de la regulile stabilite. Deprinderea de a aştepta şi a se supuş regulilor este acum atît de bine generalizată încât chiar îi copilul (6 —12 ani) se revoltă dacă acesta nu se desfăşoară form regulilor. Se pare că nu e nici o îndoială că acest stadiu timpuriu ai' conştiinţei se datorează, aşa cum argumentează Freuid, interiori] zării regulilor tribale şi parentale. încălcarea lor produce anxij tate şi vinovăţie chiar dacă o pedeapsă imediată nu e imin Pentru un copil nu e neobişnuit să caute o pedeapsă externă ce a făcut ceva rău, căci în aceat fel speră să-şi restabilească echilibrul psihic şi moral. Şi adesea el se pedepseşte singur suferind mustrări xle conştiinţă şi făcînd mici acte indirecte de reparare. In adolescenţă tînărul suferă o nouă criză. Pe de o parte, el decide că majoritatea restricţiilor parentale sînt stupide. Se angajează în multe acte interzise — deşi poate să simtă încă o oarecare vină. In jur de paisprezece ani apar probleme de disciplină acasă şi la şcoală, deoarece tînărul vrea „să scape nepedepsit" pentru faptele sale antisociale ; încă nu vrea să-şi plaseze armătura morală în interior ; preferă conducători şi supraveghetori puternici care să-1 ţină la respect, chiar dacă în acelaşi timp se revoltă. Dar treptat, pe măsură ce imaginea de sine se dezvoltă, şi 'tînărul îşi elaborează un ideal, aspectele negative ale conştiinţei' care spune trebuie cedează unei conştiinţe complet diferite, care spune ar trebui. Spunem că este „complet diferită", pentru că nu mai este susţinută de teama de pedeapsă, ci fuzionează cu structura pozitivă a efortului central. Tînărul care a ales o profesie ştie că trebuie să studieze pentru aceasta şi dacă nu reuşeşte aceşt lucru el îşi încalcă propriul stil de existenţă pe care 1-a ales. Conştiinţa îşi deplasează treptat centrul de la deprinderi specifice :le supunere spre proprium. „Sentimentul" conştiinţei...e&tp In _rn«Turi-tate rareori ţegaJLile teama de pedeapsă, fie ea externă sau autoadministrată. Acesta esite mai curînd im sentiment, al In perioada adultă, rămîn mulţi „trebuie" dar aceştia izvorăsc acum dintr-o recunoaştere raţională a consecinţelor şi rareori mai | sânt resimţiţi ca probleme de conştiinţă. Trebuie să respect regulile de circulaţie. Trebuie să repar instalaţia electrică. Nu trebuie să-i arăt ei adevăratele mele sentimente. Dar, pe de altă parte, ar trebui să votez. Ar trebui să scriu scrisoarea aceea. Ar trebui să studiez mai mult. Ar trebui să urmez binele aşa cum îl văd eu. Acestea sînt judecăţi personale de valoare. Nimeni nu mă va pedepsi dacă nu reuşesc să trăiesc conform stilului meu preferat 144 A susţine că mi-e teamă de viitoare mustrări de conştiinţă în-tearnnă a confunda un posibil rezultat cu simţul pozitiv al obligaţiei în ansamblu.35 Atunci, conştiinţa matură este un simţ al datoriei pentru a menţine imaginea de sine a cuiva într-o formă acceptabilă, pentru a continua liniile alese ale efortului central — pe scurt, pentru a construi (şi nu a distruge) stilul de a fi al cuiva. Conştiinţa devine un fel de autoorientare generică. Accentul s-a deplasat de la controlul tribal şi parental la controlul individual.36 Din păcate unele interpretări psihologice nu recunosc transformarea care se produce în mod normal de la trebuie la ar trebui. Unii autori susţin că „supraeul" unei persoane nu este nimic altceva decît un model pe viaţă al regulilor şi avertismentelor parentale şi tribale. Este adevărat că unii adulţi suferă de o stagnare a dezvoltării morale. Ei continuă să sufere din cauza culpabilităţii infantile, a unor conflicte nerezolvate cu persoane autoritare (dip copilărie). Dar această patologie a conştiinţei — o suferinţă care nu este neobişnuită — nu modifică regulile care guvernează transformarea conştiinţei din cursul său normal de dezvoltare. Concluzie şi rezumat ţ Acest capitol a fost dedicat simţului individualităţii, nu naturii sale. De aceea discuţia noastră este în primul rînd de natură psihologică şi nu filozofică. Asa cum spunea Moustakas, este mai uşor să__smiti eul decît să-1 defineşti.37 Definiţiile ultime le lăsăm pe seama filozofiei. Totuşi, este un fapt psihologic acela că mintea omenească este capabilă să se privească pe sine ca pe un obiect în acelaşi mod în care priveşte obiectele din lumea externă. Ori de cîte ori stările personale sînt, yăzuţejca fiind_,,specifice_jni^_jim^IISinii gsţe R.re.zent. Am arătaTcă"în" dlîerîte "sTăaTrâle" vieţii apar diferite aspecte

ale conştiinţei de sine.38 Deşi cele şapte aspecte ale pro35 CI'. P. A. B e r t o c c i, A reinterpretation of moral ohligation, în «Phil. & phenomenol. Res.", 1945, 6, 270—283; şi AII port, Becoming : basic consideralion for a psychology of personality, pp. 68—74. Vezi nota 26. 36 Analiza prezentată aici este similară cu argumentarea mult mai eom-Pletă a lui Ii. B e r g s o n, în The sources of morality and religion, prima ^tă publicată în Franţa în 1932 ; Garden City, Doubleday, Anchor, 1954. 37 C. E. Moustakas (Ed.), The seif: explorations in personal growthr New York, Harper, 1956, cap. 1. 38 o reprezentare grafică utilă a acestei apariţii este oferită de T. K. Sar-°in, Preface to a psychological -analysis of the seif, în „Psychol. Rev.", 1952. .' 11—22. în parte stadiile descrise se suprapun cu ale mele, dar în parte Hnt diferite. 145 Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. 265

prium-ului par să apară în stadii succesive de viaţă, nu vreau . s spun că ele funcţionează separat. în experienţa noastră cotidiană unele sau chiar toate aspectele coexistă. Să presupunem că vă aflaţi în faţa unui examen dificil şi critic. Fără îndoială că sînteţi conştient de ritmul rapid al pulsului şi de senzaţiile din stomacul dumneavoastră (em corporal) ; de asemenea, de semnificaţia examenului în raport cu trecutul şi viitorul dumneavoastră (identitatea eului) ; de implicarea dumneavoastră plină de mîndrie (respectul faţă de sine) ; de ceea ce ar însemna succesul sau eşecul pentru familia dumneavoastră (extensiunea eului) ; de speranţele şj aspiraţiile dumneavoastră (imaginea de sine) ; de rolul dumneavoastră ca rezolvitor al problemelor de examen (factorul raţional) ; şi de semnificaţia întregii situaţii pentru scopurile dumneavoastră de perspectivă (efortul central). în viaţa reală, l fuziunea stărilor personale este o regulă. Şi dincolo de aceste stări trăite ale eului prindeţi licăriri indirecte ale eului dumneavoastră în calitate de „cunoscător". Problema cunoscătorului apare atunci cînd întrebăm „Cine e9te eul care cunoaşte aceste funcţii ale eului ?" Nu sîntem numai conştienţi de ceea ce ne este propriu, dar sîntem, de asemenea, '< conştienţi că sîntem conştienţi. Această problemă dificilă a dus la postularea unui factor special al eului (fie ca un cunoscător pur — un ego transcendental —, fie ca o combinaţie a celui care cunoaşte — doreşte — se străduieşte — vrea). Acest ultim punct de vedere pare să plaseze un factor coordonator conducător în cadrul personalităţii, un omuleţ în piept care trage sforile. In ansamblu pare mai înţelept să privim funcţiile peraoanle ale dorinţei, strădaniei, voinţei ca fiind îmbinate cu structura personalităţii totale. Ele sînt resimţite ca semnificative pentru sine, dar nu sînt produse de un factor separat din cadrul personalităţii. In •ceea ce priveşte cunoscătorul, fie că rezidă numai într-o inferenţă pe care o facem la un nivel înalt de complexitate, aşa cum susţin James, Dewey şi alţii, fie că este necesar să postulăm un cunoscător pur, un eu transcendental continuu, cum susţine Kant, avern de-a face cu o problemă pe care nu am rezolvat-o. Revenind la simţul eului, există două structuri familiare care au meritat atenţia noastră specială — sentimentele de inferioritate şi sentimentul conştiinţei. Aceste structuri includ, în proporţii variate, multe, poate toate, aspectele proprium-ului. Ele sînt condiţii subiective importante care afectează funcţionarea şi structurarea personalităţii. In final, ne întoarcem la discuţia asupra principiilor îavăţăr» din capitolul anterior. Am argumentat că simţul eului este 146 "n mod treptat. (Nu e inconsecvent să spunem, dacă cineva doreşte, că fiecare copil are o capacitate latentă înnăscută de a dezvolta un eu.) Deoarece eul este dobîndit, trebuie aplicate legile învăţării. în mod specific, în primul an de viaţă, sau în primii doi ani — aşa cum' am explicat anterior — principiile cvasimecaniciste explică apariţia individualităţii timpurii. Condiţionarea, întărirea, repetiţia sînt necesare în mod clar înainte ca micul copil gă-şi poată lega senzaţiile, experienţele corporale şi etichetele verbale (adică numele său) într-o Identitate de sine pe cale de apariţie. Această formă de învăţare „oportunistă" precede formele învăţării personale pe care le-am descris. Pe scurt, am argumentat că există o anumită discontinuitate în succesiunea învăţării. Principiile

Psychol. Această teorie particulară (Lewin) nu este interesată atît de ceea ce este conştient şi inconştient cît de struc-turi totală a personalităţii. nu avem altă alternativă decît să spunem că cea mai mare 1 Natura trecătoare şi nesigură a conştiinţei a făcut pe unii psihologi să-i nege vreun loc în ştiinţa psihologiei. dincolo de toate slăbiciunile sale. 70. în momentul următor aveni o imagine a ceea ce se va întîmpla mâine . separat printr-o graniţă permeabilă de mediul 5ây înconjurător extern.1 Dar deoarece cîmpul conştiinţei este în orice moment atît de firav. 1957. Era atît de slabă incit subiecţii nu erau conştienţi că priveau" la ceva. A. CAPITOLUL 7 Stratul inconştient'' TEORIILE STRATURILOR « CONCEPŢIA LUI FREUD DESPRE INCONŞTIENT * NEVROTICUL ŞI NORMALUL « MECANISMELE DE APĂRARE 9 REZUMAT N. Teoriile straturilor Cum vom considera inconştientul atunci cînd acesta intră în structura personalităţii ? Metafora nivelurilor sau a straturilor pare cea mai naturală. Kolers. întinderea atenţiei. dar odată stabilit. psihologii au predilecţie pentru expresii spaţiale în limbaj. pentru Lewin. Subliminal stimulation in problem solving.cvasimecaniciste explică apariţia proprium-ului . persoana este un domeniu diferenţiat. 148 te din ceea ce se întîmplă pe planul personalităţii noastre j> tine intr-un anumit fel unui strat inconştient. psihologia bazată pe „stimul si răspuns" înclină să procedeze astfel. Faptul că în acest mod se poate provoca realmente impulsul de a cumpăra produsul este o problemă discutată.) O teorie descrie straturi mergînd dinspre exterior spre interior — ca la ceapă. Ei vorbesc de lărgimea emoţiei. deşi erau total inconştienţi că utilizau impresia inconştientă (subliminală) pe care o primiseră anterior. cîmp de forţă. Nu pare să fie ceva mai mare decât vîrful unui creion fără odihnă precipitînidu-se încolo şi încoace în. conştiinţa ne oferă singurul test sigur legat de existenţa şi identitatea noastră personală. Fluxul de suprafaţă al vieţilor noastre conştiente izvorăşte în „ra măsură din contururi ascunse şi din pîrîiaşe care circulă sub <n\spri[aţă. Behaviorismul. Se consideră că o imagine sau un mesaj tipărit slab care apare pe un ecran de cinematograf sau de televiziune au efecte inconştiente asupra cumpărătorului potenţial chiar dacă el nu ştie că a fost afectat. Aşa cum arată figura 14. ca şi cunoaşterea noastră legată de lumea exterioară este în întregime dependent de această încrucişare a stărilor de conştiinţă. La ce foloseşte. bariere. concentrat cînd în interior. subiecţilor li s-a ^erut să rezolve o problemă a cărei soluţie includea utilizarea pestei figuri nepercepute. u sîntem niciodată conştienţi de ansamblul naturii noastre şi chiar nici de o mare parte din ea. După această experienţă „albă". Subiecţii au reuşit să rezolve problema. Kolers a cerut subiecţilor săi să privească la un ecran aparent Ql pe el era proiectată 'cu o lumină foarte slabă o figură geometrică.2 Acest principiu este aplicat în aşa-numita reclamă subliminală.) în" contact "ireet cu mediul se află anumite sisteme perceptiv-motonii angat : P. 437—441. pot trezi un interes latent sau pot porni un lanţ de griji — şi niciodată-nu vom şti noi înşine raportul cauzal. Într-un moment ne gîndim la vreun eveniment din copilărie . indicatoarelor.". Dar asemenea indici nepercepuţi pot pune în mişcare un şir de idei. (în general. apoi imediat sîntem conştienţi de un eveniment prezent.^ cină în exterior. în „Anner. pozitivismul. Acest fapt poate fi demonstrat prin experiment. dacă ele nu sînt percepute şi interpretate conştient ? Nu putem scăpa de faptul câ cola ştiinţa joacă un fel de rol integrator în comportament. marele edificiu al personalităţii. proprium-ul devine sursa principală a învăţării ulterioare. Simitul eului nostru. 149 . Şi totuş' metoda obiectivă preferată de aceşti psihologi depinde complet de mărturW propriei lor experienţe conştiente. Impresii de care nu sintem conştienţi pot totuşi să-şi 6 se pecetea. pagina 108. o divizare a personalităţii . (Vezi şi figura 11. In orice moment cîmpul conştiinţei este extrem de îngust. iar despre inconştient spun că este scufundat şi că e nevoie de o analiză "în profunzime pentru a ajunge la el. Totuşi.

O reprezentare fundamentală a straturilor diferenţieze exact în acelaşi mod. New York. Aceste regiuni centrale corespund conceptului nostru de pf°~ I prium. ocazional. Preconştientul amintiri ce pot fi evocate Inconştientul amintiri refulate şi inaccesibile Figura 15. însă nu conţin sistemele centrale (personale). Cea mai veche este cea a lui Platon. capul este sediul Intelectual şi raţiunii. . dar în condiţii neobişnuite (în vise. deşi sînt I afectate de acestea. care este orientarea noastră fizică. New York. Abdo3 Pentru o expunere mai completă vezi K. i Printre sistemele periferice putem include diferite deprinderi culturale —■ ca aptitudinea de a vorbi limba maternă. pp. fiecare ancorată într-o regiune corporală. Preconştientul este ceva mai departe de suprafaţă. ele îşi urmează cursul fără conflict sau efort. McGraw-Hill. O concepţie tipică ar putea fi cea reprezentată în figura 15. este subliminală. inconştientului. ea ţine seama de schimbarea care se produce cu timpul. cogniiie. Cu alte cuvinte. 1935. de obicei. Tţ această trihotomie particulară nu priveşte în mod direct prob. ouprinzînd imaginile şi aspiraţiile noastre cele mai scumpe. îţi aduce în minte metafora familiară a iceber-gului Cea mai mare parte a structurii personalităţii este cufundată sub suprafaţă. reprezentarea ţine seama atît de structură. pieptul conţine s dania. dar conţine toate amintirile şi asociaţiile care vor apare în conştiinţă dacă sînt evocate. şi chiar din moment în moment. Nu există două structuri care să se j 150 Conştiinţa (momentul actual al conştiinţei) r\ Subconştientul.Figura 14. Principles of topo-*>9Kal psychology. De la acest strat spre interior se află regiunile periferice ale 1 personalităţii interne. McGrawHill. Există multe variante ale acestui plan de bază. 166 . . aceleaşi trei componente : afectivitate. conaţie. de ex cineslnt aj. Mai spre interior găsim regiunile mai centrale care reprezint motive şi interese mai profunde. sentimente durabile şi prejude. cît şi de flexibilitate — două din atributele esenţiale ale personalităţii. sistemul poate deveni central şi autoimplicat. sistemele periferice pot deveni motivaţionale dacă sînt puse sub tensiune. 1936. desigur (de exemplu. spus anterior că unele teorii moderne împart personalitate. curajul şi voinţa . 7.3 1 Alţi autori sunt mai direct interesaţi de separarea stratului conştient de cel inconştient şi preferă o imagine pe verticală celei concentrice. De obicei unj asemenea sistem acţionează fără un simţ al implicării eului — deşi.( căţi. Ele sînt structurate mai ferm decît regiunea perceptiv-motorie. Dar. Subconştientul este un strat care sprijină imediat vîrfal. Această figură.orientarea msQ-titoare. nu este de obicei accesibil. ce facem.j Lewin numeşte această regiune profund internă eu. inconştientul. în terapie) poate să devină conştient. Concepţia tip „foi de ceapă" asupra structurii personalizat i (după Lewin) jate în perceperea stimulilor şi care acţionează direct asupra acestora. Majoritatea deprinderilor noastre aparţin acestui grup. Nucleul regiunii interne personale este zona cea mai in' timă. O presiune dată din mediu poate pune una sau mai multe regiuni (trăsături) sub tensiune şi astfel să producă o forţă dinamică unică. Pe scurt. dacă un invaidator ne-ar interzice să vorbim limba maternă). Momentul prezent al conştiinţei este in vîrf. şi Dynamic theory °f personality. cap. 151 menul este centrul poftelor şi al dorinţelor . In majoritatea lor aceste sisteme sînt schimbătoare căci ele au nevoie de o adaptare rapidă la cerinţele mediului înconjurător I şi nu reflectă dispoziţiile mai durabile ale personalităţii. L e w i n. Acest filozof antic ne asigura că natura omului are trei părţi. Afară de aceasta. în graniţele regiunilor.ee fac. O trăsătură preţioasă a acestei reprezentări este faptul căţ'ne] seama de unicitatea structurii. Totdeauna „ştim" cine sîntem. Stratul cel mai profund.

Este depozitul amintirilor . precum la o casă. în „J.r FA. prevede viitorul şi coordonează cele c euri inferioare cît poate de bine. să spunem că în fiecare din noi se află un „om cortical" şi un „om profund". Mai recent. că din acest motiv contribuţia sa în psiholoj gie este cea mai mare de la Aristotel (care a formulat primul o I psihologie a vieţii mentale conştiente). Creierul nou este cortexul cerebral. Recent German theories of stratification of ver' sonality. irup şi pun stăpânire pe controlul personalităţii. Vezi. R. Psychol. De asemenea. există un punct foarte controversat pe care trebuie să-1 ţinem minte. 1951. Creierul vechi include talamusul şi tripol talamusul. A. Ultimul ego este un factor intermitent. impuls. Bouvier. Deşi toate curentele de gîndire sînt de acord asupra faptului ntr-un anumit sens straturile inconştiente tulbură conştientul şi chiar ocazionai pot să-1 copleşească. 5 H.ego^ul prospectiv" să le aprobe. sediul emoţiilor. sentiment. care co: reflexe. ele asemenea. impulsive. o sursă de energie sau motivaţie neînţeleasă pe deplin de indi Am putea spune că. I. dacă au o leziune corticală se comportă adesea în mod primitiv. conductele şi valvele care Menţin edificiul în care locuieşte. întrebările sînt Pur şi simplu următoarele : Inconştientul (cu caracterul său pri°E Rothackcr.. P. Asemenea concepţii ca acestea (printre ele şi a lui Freud) ple-dea. în timp ce puterea de control a r. .Carnea se revoită împotriva spiritului şi spiritul împotriva cărnii". 4) emoţii şi însuşiri specific umane .. un factor de inhibiţie. 3—19. Funcţiile vitale. Leipzig. înţelegere şi voinţă. Şi oamenii. emoţionalei ale vieţii sînt . Dw Schichten der Pers&nlichkeit. arhaice. Există un conflict între acestea. vegetative.?ă pentru prioritatea inconştientului. care sînt. şi. atunci. 'LerscBţ Der Aulbau des Charakters. Barth. Gilbert. altfel echilibrată raţional şi moral — nen observat în Germania hitlerisită. Un animal decorticat se va înfuria la cea mai mică provocare. 31. 1938. Omul bine îmbrăcat care locuieşte în casă nu prea cunoaşte şi nici nu e caPabil să controleze cazanele subterane. Kempf s-a exprimat în acelaşi sens susţinînd că sistemul nervos central este în esenţa slujitorul sistemului autonom (vegetativ şi emoţional) (vezi pagina 85). I Această chestiune controversată este : Are stratul conştient (pe care Freud îl numeşte ego) o autonomie şi funcţie proprie sau totdeauna serveşte scopurile şi motivele care sînt profund întipărite în inconştient ? Demult. Wellek Die Polantăt im Aufbau des Charaklers. vecea şi altele).6 O altă schemă măreşte numărul nivelurilor la şapte : vitalitate. Pare logic. cum s-ar numi — nu reuşeşte întotdeauna să domine nivelurile inferioare. narea personalităţii ? Dacă ambele sînt efective. emoţionale. ed. în ce cond'ţii în ce proporţie ia fiecare conducerea ? Concepţia lui Freud despre inconştient De obicei se spune că Sigmund Freud „a descoperit inconştiJ entul". cât şi un sistem de încălzire.. Bern. '■ Problema este centrală pentru teoria noastră. Aceeaşi distincţie fundamentală constituie miezul teoriei ] expresiei personalităţii elaborată de Klages (scrisul. 153 mitiv şi arhaic) sau stratul conştient domină structura şi fun 1. Bouvier. care con-l ţine energie liberă şi aspiră la autorealizare . a planificării. Dar în acest caz nu există o ierarhie clară. Cu toate că afirmaţiile sînt ' prea extreme. două funcţii.. Thomae se aseamănă cu Platon. Thomae. de asemenea. a deciziei rezidă în suprastructura mai puţin] stabilă. control. nii. Freud a reuşit .". „Suprafaţa psihică" a vieţii este iluzorie. sau personal sau prospectiv — ori. ele sînt totuşi în mod fundamental juste. Ea se datoreşte unei evoluţii tîrzii şi-i lipseşte stabilitatea şi forţa dinamică necesare pentru a transforma conţinuturile arhaice ale inconştientului în motive conştiente contemporane pe care . Mai ales In timp de război şi de criză socială. ]948.4 In special în Germania postbelică au fost propuse numeroase versiuni ale teoriei straturilor. Francke. şi este capabil numai parţial să controleze impulsul şi propulsia. senzaţie. un ego prospectiv care planifică. straturile inferioare. 3) impulsuri şi instincte animale . Lersch îl numeşte pe al doilea „baza endotimică" a existenţei şi pe primul „suprastructura personală". precum vom vedea în capitolul 19. 2) un strat * O trecere în revistă interesantă a teoriilor germane despre stratificare se află în A. imaginaţie. O trăsătură atrăgătoare a unor teorii ale straturilor este nuanţa lor evoluţionistă..5 O altă propunere — oarecum similară — pretinde cinci straturi : 1) un strat vital. spun ei. Pavel __ . Rolul fiecărui nivel este determinat de apropierea sau îndepărtarea sa de structura „nucleară" a personalităţii în dezvoltare. 152 veg şi nutritiv. inteligenţă.endotimiceu. Bonn. Anatomiştii fac distincţie între „creierul vechi" şi „creierul nou".7 Un punct asupra căruia toate teoriile stratificării sînt de acord pste acela că stratul contical. prezent întreaga viaţă . Schopenhaeur spunea că intelectul nu poate acţiona prin el însuşi dacă voinţa (straturile inferioare . de asemenea.Majoritatea teoriilor straturilor arată că stratul ineonştier. gestul. grosier vorbind. 5) stratul personal. Personlichkeit: eine dynamische Interpretation. subsolul conţine atît o i u-mulare de obiecte în depozit. Cum spune Sf. distingînd trei straturi : un ego impulsiv.-asiunii şi dorinţei) este activă. un ego propulsiv. 1951. instincte şi impulsuri .

Este o conştiinţă de tipul ^trebuie" (pagina 143). dar. în „Brit. Cleveland. şi pentru u. Funcţia ego-ului este de a rezolva probleme. st W Hoaly. care pretind individului să-şi îndeplinească sarcina orm regulilor prescrise ale jocului. 8 T] G'lovor. Bietul ego este un sclav nu numai pentru cei doi tirani ■— impulsul id-ului şi realitatea externă —. 21'"'—229. nici chiar de . este un grup de deprinderi învăţate de la părinţi şi de la societate. El operează prin „principiul realităţii". Instinctele noastre ne fac să ne gîndim (să halucinăm) la obiectele satisfacţiei dar nu pot facei nimic pentru a realiza o asemenea satisfacere. operând. 1954.8 Id-ul are dorinţele sale. Este un factor| de execuţie. O gazdă obosită şi nu prea binevoitoare spunea musafirilor ei care plecau : „Noapte bună. Anxietatea. Acest tiran. Noi ne imagină™ satisfacerea id-ului în mod direct. comportament nevrotic. A. în scopul de a serVij id-ul.. spune tveud. M. Bronncr. Pentru a studia ■'■'■ Un Freud. conţine un cazan de aburi al energiilor de bază. superego va veghea ca să se producă tot mai multe reprimări. Visurile. El refuză să fie socializat sau civilizat — şi totuşi societatea (prin părinţi) pretinde un comportament „corect". care mediază între instincte şi lumea externă. Pentru a evita durerea şi a obţine plăcerea. Pe de altă parte. F. dacă este prelungită şi nerezolvată. de asemenea.r-'-\ î/157. dar nu moarte. The struc-I and mcaninci oi psychoanalysis. New York. Unele dorinţe ale id-ului (de exemplu. Subterfugiile care rezultă je ai°i sînt „nevrotice". Copilul nou-născut. 1930. împrumutînd energia de la id şi îndeplinind ordinele impulsive ale acestuia. fapt că ego-ul. dă astere unei forme de-. de exemplu. Knopf. „un cazan în clocot" al impu1 urilor instinctive (în principal — impulsul sexual şi agresivitatea} Id-ul dinamic este sistemul originar al personalităţii din "care se diferenţiază alte sisteme. 1933 155 . J.30. îmi pare răii că aţi venit". O1'ld. suge. Pe de o parte. A satisface idul şi a fi totuşi „corect" în mod rezonabil este sarcina „proceselor secundare". rev. conştiinţa şi ego-ul ideal al ^dividului. El este avid. Norton. Reprimarea forţează o idee sau o amintire periculoasă sa iasă din conştiinţă şi o împiedică să revină — cel puţin într-o formă necenzurată. dar nu poate reuşi fără ajutorul important al „reprimării". Id-ul nu cunoaşte realitate externă. Bowers. înmagazinează amintiri uitate sau reJ primate care au căzut sau au fost aruncate — ca să zicem i şa — ca într-o groapa adîncă. ego-ul apare timpuriu în viaţă. dezvăluie adesea procesul primar în ciuda reprimărilor care operează în timpul perioadei de veghe. este bine să se înceapă eu A general introduction to pşy-wfcahiciSi ecl. elimina în scopul satisfacerii id-uluiB Procesul primar se referă la tendinţa de împlinire a dorinţelor pe-l care o observăm în visele şi imaginaţia noastră. consideră că lumea externă este prea rezistentă pentru a fi manevrată. numai pentru satisfacerea instinctelor. Datorită lui Freud. inconştientul. .p „principiul plăcerii". de a se proteja pe sine şi id-ul. după cum am spus.mai mult decît oricare alt autor m istorie să atragă atenţia asupra proceselor formative ascunse care adesea ne modelează personalitatea fără ştirea noastră. După Freud. cu excepţia a ceel ce va face acţiunea reflexă. De aceea. De aceea operează . Nevroza (termen ce acoperă* mare varietate de tulburări ale" personalităţii) se datoreşte simnluliii. dragostea sexuală pentru părinte) sînt în mod atît de profund tabu încît nu li ■ permite niciodată o recunoaştere conştientă. 1935 şi New introductory lectures 3 mPK'r-hoanaly\i^ New York. New York. ! el are numai două instrumente : acţiunea reflexă şi procesul pri-1 mar. med SXc". The fulurc of „dynamic" psychology. Conceptul cheie în teoria psihanalitică a lui Freud este „procesul primar". S.al treilea : superego. A. Sarcin3 sa este dificilă şi în mod frecvent el nu poate realiza adaptări^ dificile cerute. poate strănuta. Anxietatea. este „alia şi omega nevrozei*'. Din cauza frustratiei si a conflictului adesea ip6' 134 ^ anxietate. Rezolvarea inteligentă a problemei ajută. îşi asumă j datorie dublă.. chiar şi omul de pe stradă ştie acum că adesea acţionăm din motive pe care nu le înţelegem şi că în noi se află sentimente care ne-ar surprinde dacă am şti că le avem. în virtutea echipamentului său reflex. Utile ţn special sînt C. în figura 16 se ţine seama de o „supapă de evacuare" prin care conţinutul reprimat al inconştientului poate să se strecoare — dacă este deghizat" şi deplasat în mod corespunzător. copil. Hali. A primar of Freudian psychology. Expunerile despre Freud sînt numeroase. clipi. Gîndurile şi sentimentele ei ostile reprimate au ieşit la iveală. Pe măsura ce socializarea continuă. cu ajutorul procestl-% lui secundar. De asemenea. Liveright. 5e • gîndi şi planifica. Lapsus linguae şi lapsus calarni trădează dorinţe sau animozităţi care sînt îngropate.

Ceea ce este raţional. spune Jung. Mulţi psihanalişti se îndepărtează în mod radical de acest punct şi au elaborat o psihologa neofreudiană a eului. este „Acolo unde era i-M va fi ego-ul. de asemenea. La începuturile istoriei psihanalizei Jung s-a separat in mod viguros de Freud.zejj spune Freud. 20. Quart". murdar şi periculos. E r i k s o n. să se conchidă că regiunile mai adinei ale naturii umane conţin numai ceea ce este rău. cit. de asemenea. Mulţi urmaşi regretă faptul că Freuid a susţinut aceasta concepţie. Scopul psihanalizei este să permit* unui pacient să-şi întărească ego-^| largindu-i scopul. Identity and the'Ufe cllCA Monogr. New York. 156 Problema. E. controlat. alţii spun că a murit înainte de a-şi completa „psihologia egoului". viu contestată. dar adesea prJ\ duc pagube serioase. Numai pentru că rădăcinile bolii se găsesc uneori în inconştient. Desi-J gur. problt >-rels vieţii pot fi abordate în mod reali» fără constrîngeri şi anxietăţi paralizantă care sint produsul unor reprimări repetate. noţiunile de mamă. ordinea naturii. este de cea mai mare importanţă pentru teoria personalităţii. (Cineva a făcut remarca usturătoare că în explorarea inconştientului Freud coboară mai adine.Figura 16. despre natura umană.impfl cerinţa primară a sugarului pentru satisfacţie este mai timpuria decit toate construcţiile raţionale secundare. mai ales capitolele tcrl* de Rapaport şi H. inconştientul conţine complementul personalităţii noastre de toate zilele.11 Astfel. Univ. nemurire sînt categorii ale unei ordini umane universale şi par să zacă într-o formă latenta in inconştient. Freud şi-a trădat întreaga .. adult este secundar. 1951.10 9 Vozi Hali. Strigătul de luptă al psihanali. „amintiri ale rasei" (arhetipuri) care sint formele de gîndire fundamentale pentru existenţa umană. 1^' şi E Kris. Press. dioase şi inlruntindu-le. Press. centrat orbeşte pe sine. declarate tabu şi respinse. Freud spune că instinctele noastre pot forma ataşamente la noi obiecte .). Imaginea lui Freud despre id ca ceva care „nu se schimbă niciodată" poate fi. Fgo psi/choiogy and interpretation in psychbanalytic thercpy< „Psychoanal. alţii îl reinterpretează . contesta prioritatea inconştientului în cursul vieţii. Probabil există impulsuri şi energii creatoare disponibile în inconştient şi aflate în rezervă. dispunem de o concepţie biologică despre natura personalităţii adulte normale. 15—30. Organizatian and pathol thought. ca „sublimări transparente" ale proceselor id-ului. cu cerinţe imediate. Mai mult. şi a fost. Uneori flăcărik p2 sa se stingă de la sine.9 El nu există pîna cindj energia nu este deviată de la id pentru a susţine procesele s<enun-dare care constituie ego-ul. gusturile sale mature şi conştiinţa sa de tip „ar trebui") ca „secundare" sau. Ceea ce este instinctual. Structura personalităţii după Freud Zona de contact cu Reprimarea este ca şi cum ai p intr-un dulap un coş cu hîrtii a] > ^ şi ai închide uşa. Int. 3 dm „Psychological Issues". după cum am spus. D. Nici chiar un adult nu scap \ de' prioritatea procesului primar in viaţa sa. 10 De exemplu. Revenind asupjJ gmdurilor şi sentimentelor primei. Columbia Univ. Fără îndoială acesta este punctul discutabil al doctrinei freuj diene. o nuanţa nevinovată de ". New York. Dar Freud vrea sâj spună mai mult decît aceasta." Să privim mai îndeaproape :er-| menii proces primar şi $ecund<M Făcând această alegere a terr tni-lor. Se poate.) Pentru Jung inconştientul conţine mai mult decit impulsuri agresive şi sexuale încastrate în amintiri. stă mai mult şi se întoarce mai murdar decit oricare alt psiholog. p. op. 36. cum spunea Freud. termenii au. Hartmann . 1951. Dacă privim toate achiziţiile unui adult (altruismul său. şi în general inconştient este primar. no. Rapaport (Ed. El adăposteşte. idealurile sale. Astfel. căci calităţile care se află acolo sînţ reciproca naturii noastre obişnuite : o persoană puternic extroventită are probabil un inconştient introvertit. nu e ' tresar. se poate contesta descrierea făcută de Freud conţinutului inconştientului. de asemenea. Freud insistă asupra i'ap-J tului că „ego-ul nu are o energie proprie".

Psychol. Alegerile noastre conştiente lasă urme . Nev. 12 Ci. Dar toată această reglare se află numai în serviciul unui id a cărui „structură nu se schimbă niciodată" ? Pare foarte puţin probabil. Psihologia modernă a eului încearcă să corecteze tocmai această unilateralitate. dar există o urmă de adevăr în formularea S3 — mai ales cînd explică tendinţele nevrotice ale personalităţii. în loc de echilibru constatăm «un dezechilibru forţat. vezi C. Nevroticul şi normalul Există unii autori care susţin că toţi sîntem nevrotici. implicate. dar neorientate. Outline of a theory of (fonsciousness as a regu-y field : preliminări/ statement.(cathexes). există şi alte motive puternice. 157 umane. G. în cel mai rău caz.".12 De o sută de ori m-am apropiat de uşa mea. am privit critic deprecierea de către Freud a rolului conştiinţei. fheories of perso-ply. Ca şi alţi autori. 269—274. Intuiţiile sale sînt mai aplicabile acestor cazuri decît personalităţilor cu o fiziologie sănătoasă. deşi împotriva unora se pot ridica mai puţine obiecţii decît a altora. Conform acestei concepţii. Collier. ro-ticd : ură. toţi au înclinaţii nevrotice. el (ea) poate manifesta simptome fizice („conversiune") : ulcere. Dacă îmi dirijez relaţiile astfel încît ceilalţi să nu mă evite sau să mă trimită la spital sau în închisoare. Spre deosebire de persoana normală. Nu ar fi aparu't. conştiinţa pare să fi apărut pentru a regla un sistem nervos care s-a dezvoltat prea mult în partea superioară pentru a se r. R. nevroticul nu e capabil să realizeze schimbul echilibrat cerut de o prietenie sănătoasă. Fără ajutor. Persoana nevrotică are pretenţii. Hali. criminale sau chiar psihotice . Freud era un clinician care a lucrat ani şi ani de zile cu personalităţi tulburate. nici un nevrotic nu înţelege pe deplin rădăcinile comportamentului său nefericit. Instantaneu sînt foarite conştient de problemă. repetăm. toţi sînt puţin nebuni. 3. ea asigură un domeniu reglator în care problemele ce nu pot fi rezolvate printr-o deprindere sau printr-un instinct inconştient primesc forţele în interacţiune (reflexia^ analiza. atunci se spune că sînt normal. 1955. dacă nu ar fi avut de jucat un rol în economia vieţii 11 Pentru o expunore bună a teoriei lui Jung despre personalitate. geloasă şi autocompătimitoare. Aşa cum arăta William James. ele construiesc o imagine de sine. este posesivă. eczeme. Ea atribuie conştiinţei un rol pasiv şi secundar. El a simţit că formulările sale nu se limitează la „procesele morbide". York. că nici o persoană nu e normală. 158 Această concepţie este în acprd cu poziţia freudiană. formează o conştiinţă generică. Ego-ul.egla singur. Deşi tulburările în viaţa amoroasă sînt adesea. Punctul de discuţie. 1957. Wilov. poate totdeauna. surditate funcţională. resentiment. este relativa importanţă a funcţiilor inconştiente şi conştiente în formarea şi menţinerea personalităţii. ea este clar asociată cu nivelul cel mai înalt al activităţii metabolice din cortex. teamă. de relaţii calme în muncă şi de fericirea casnică. Lindzey. Imaginea lasă totuşi ego-ul fragil şi relativ inconstant. devine relativ autonom de id.13 Tocmai această poziţie o contestăm. 40. S. ci caracterizau întreaga viaţă mentală umană. Orice altceva ar fi conştiinţa. format în acest mod. excitate —■ însă nu schimbate în mod fundamental. Se poate întâmpla . inclusiv despre inconştient. care adesea se datoresc unor motive inconştiente şi unor conflicte inconştiente. Este portarul aproape ? Unde este colegul meu de cameră ? Pot să intru pe fereastră ? Toate aceste încercări de soluţii îmi ţîşnesc în minte şi din această învălmăşeală conştientă apare o decizie pentru a rezolva problema. cap. în structura ne ■. că există numai grade de aoceptabilitate de către ceilalţi. Cineva a spus că nevroticul va face orice ca să fie iubit. Observăm că sîntem mult mai conştienţi cînd există situaţii problematice cărora nu li se poate face faţă în mod automat. încercarea imaginativă şi decizia) care produc soluţia. M. am scos cheile din buzunar şi am intrat — fără să fiu conştient de succesiune. isterică şi acuzatoare . cu excepţia faptului de a se face pe sine atrăgător. câcî jrreud a simţit că psihanaliza oferea „întreaga bază" pentru ştiinţa psihologiei. A o sută una oară mîna mea nu găseşte cheia şi nu pot să intru. Afirmaţia cea mai adevărata şi cea mai generală despre nevroze pare să fie aceea că ele sînt o reflectare a unei centrări necontrolate asupra eului. dar rămîn aceleaşi forţe instinctuale — înăbuşite. chiar paralizie. în „J. construiesc sisteme noi de interese.

Diagrama atrage atenţia asupra prezenţei preconştientului la oamenii. Sci. coercitiv. S. prost înţelese. disociat al conduitei nevrotice. el are o nuanţă infantilă. o nevroză adevărată este dominată în mare măsură de inconştient. 12. coercitive. In opoziţie. indiferent de orice alte conside~ raţii. K u b i e. sau răzvrătire. Distincţia rezidă mai curînd în caracterul automat. impulsuri nedorite sînt reprimate şi îndepărtate din canalele integratoare ale creşterii.sau raritatea sa determină faptul ca actul să fie normal sau nevrotic. unui eşec în a-şi confrunta nevoile. la personalităţi cu o intuiţie şi o integrare mai reduse şi într-o măsură mai 14 "L. 1958. mont. în general conştienta şi „în acord cu vârsta". cruzime sau blindeţe. Deşi nu putem exclude posibilitatea ca anumite constituţii să fie în mod inerent „slabe" şi astfel să tindă să dezvolte ■manifestări isterice şi să fie lipsite de capacitate pentru o integrare fermă. de obicei îşi poate echilibra impulsurile şi se poate conforma tuturor criteriilor semnificative : adaptarea actului său la timp şi spaţiu adecvate. Toţi am avut în viaţă momentele grele. Faptul c^ un act este normal sau nevrotic depinde numai do natura constelaţiei op forţe care îl determină. deşi efectele sale se prelungesc în anii următori. Ea sugerează faptul că această regiune a unor amintiri accesibile este importantă în special pentru creativitate. Diagrama recunoaşte. implicîrid activitate sau indolenţă. curat sau murdar. op. Originile sale se află probabil în perioada timpurie a vieţii şi. Creativitatea unei persoane normale depinde mai mult de cooperarea preconştientului decît în cazul nevroticilor. p.. dimpotrivă. Nu valoarea ataşată unui act si niti frecvenţd .ca el să sufere datorită unui început prost în viaţă. 159 Distincţia între normal şi nevrotic nu depinde do faptul dacă cova < lc. Ea este „funcţional autonomă" (capitolul 10). Un sistem nevrotic de motivaţie este orb. Nu sîntem oare de aceea. nevortici ? Poate. Nu calitatea unui act îi face să fie nevrotici. sînt de o asa natură încît ele s^ ■■termina repetarea automată a actului. vino\ j sau virtuos. utilizarea unor mijloace adecvate. O diagramă adoptată din Kubie (figura 17) reprezintă marea diferenţă care există între vieţile ordonate în general de planuri. o serie continuă de personalităţi. în „J. Actele inadecvate persistă „indiferent de» orice alte -onsiiderente". 13 Vezi Hali. Astfel. de asemenea. atunci acel act este nevrotic şi forţele care îl determina sînt nevroto-gene. Persoana normală. şi raportarea actului la standardele propriei sale conştiinţe şi la interesele altora. scopuri şi intenţii conştiente (eul autonom) şi vieţile conduse în primul rînd de constrîngeri inconştiente şi formaţiuni nevrotice. Aceasta este o problemă foarte importantă pentru teoria noastră despre motivaţie. motivaţia normală este flexibilă. ea în cazul unei mame exagerat de posesive care reuşeşte numai să-şi îndepărteze copiii. de la acelea aproape complet dominate de scopurile lor conştiente şi în contact continuu cu realitatea. Oamenii normali pot fi egoişti. 518—536. dar există totuşi o prăpastie adîncă între vieţile care sînt în ansamblu bine integrate şi echilibrate (în ciuda unor elemente nevrotice minore) şi vieţile care sînt dominate de conflicte posesive. Din aceste cauze el este de obicei auto-defensiv. 104. constructiv sau distructiv. 160 ^JH Planificare intenţionaţi şi testarea realităţii Creativitate şi imaginaţie nor/nald Creativitatea h nevrotic Oistonftjttea realitatî! Io persoana alienată Conştient . conformi >. cit. Dacă aceste forţe. aroţS sau meschinărie. într-o oarecare măsură. ambiţie sau apatie. automat şi fără legătură cu restul vieţii.. Structura id-ului arhaic nu mai predomină. nota 8. egoist sau generos. Amintiri dure. bun sau rău. este probabil adevărat că tendinţele nevrotice se datorează în principal unei igiene mentale sărace — unei educaţii greşite a copilului. Actul are de obicei o calitate de autoapărare. impulsurile şi ideile cu realitatea. în mare măsură inconştient. Motivaţia normală rupe legăturile cu pa-rioada timpurie a vieţii. curajos sau fricos. succes sau eşec. la care inconştientul se implică în mod mult mai coercitiv şi într-o proporţie mai mare.". anxioşi şi cu pretenţii. The neurotic process as the focus of physiological isychoanalytic re'search. Aici sîntem de acord cu Freud.. Aceasta este esenţa a ceea ce este psihopatologic în cooiportamen Ul urian14.

Inconştient Dominarea conştientului Oominareo oreconstientului Oominareo inconştientului figura 17. Variaţia proporţiilor dominării conştientului şi inconştientului în cadrul personalităţii (adaptată după Kubie) mare dominate atît de funcţiile preconştiente, cît şi de cele inconştiente, şi pînă la cazurile în mod clar anormale ale căror vieţi sînt controlate tot mai mult de sisteme disociate şi inconştiente. într-un sens această ipoteză a continuităţii stricte între normal şi anormal este acceptabilă. Un argument puternic în favoarea sa este existenţa cazurilor limită. Există în mijlocul nostru nevrotici temperaţi, semipsihotici, paranoici la limită' (personalităţi suspicioase) şi alţii. în mod descriptiv, putem spune că normali-tatea — anormalitatea este o problemă de grad. Dar acest oontinuum neîntrerupt este unul din simptome, nu unul din procese. Procesele care contribuie la normalitate şi anormalitate sînt foarte diferite. Să luăm un exemplu. A înfrunta lumea şi problemele sale este în sine un lucru sănătos deoarece produce o adaptare şi o stăpânire adecvată. A evada din lume este în sine un lucru periculos şi morbid. Evadarea extreţaă este întâlnită în cele mai severe forme de tulburare mentală, psihozele. Dar, veţi întreba, nu evadăm cu toţii într-o oarecare măsură ? Da —■ şi, mai mult, putem să ne recreem prin aceasta şi, eventual, să constatăm că visele noastre cu ochii deschişi sînt constructive. Dar asemenea rezultate inofensive şi folositoare pot apare numai dacă procesul dominant este înfruntarea. Lăsată în voia sa, evadata atrage după sine anormalitate. La psihotici (şi la unii nevrotici) acest proces predomină. Dimpotrivă, la persoana normală, confruntarea este procesul de control. 161 ersonalitatii — cd, 265 Murphy oferă o ilustrare simplă a problemei : Dacă cineva împinge un scaun înapoi cîţiva inci, pivotîndu-1 pe pic oj rele dinapoi şi îşi retrage mîna, scaunul va cădea în faţă pentru a-şi ri'lUa vechiul echilibru. Dar dacă îl lasă să treacă cu un milimetru dincolo ck- u„ punct dat, atunci vechiul echilibru nu poate fi recîştigat. Scaunul cade înapoj pe podea, pentru a ajunge într-o poziţie complet nouă fără tendinţa ci > | reveni la cea veche15. Acelaşi lucru este şi cu personalitatea. Cînd, de exemplu presiunea „evazionismului" ne împinge uşor înapoi, de obicei opunem rezistenţă acestei presiuni şi revenim în curând la un echi^ lihru normal. Dar dacă presiunea este prea puternică cădem cu totul şi adoptăm un echilibru nou, deşi anormal, renunţînd complet la lume şi realitate. Să enumerăm unele procese care în mod intrinsec contribuie la anormalitate si normalitate : Care contribuie la anormalitate evazionism (imaginaţie) reprimare ineficientă (cu efecte secundare jenante) autodecepţie dezintegrare (disociere) îngustarea ariei gîndirii adaptări concrete impulsivitate necontrolată fixaţie la nivel juvenil la Care contribuie la normali-] tate confruntare (încercarea reali. taţii) reprimare eficientă (excluderea totală a impulsurilor şi gîndurilor nedorite, vel pagina 166) autointuiţie integrare (organizare progresivă) abstracţie (aptitudinea de a gîndi despre lucruri) toleranţă la frustraţie autonomie adecvată vîrstei şi experienţei De ce denumim procesele din cea de-a doua enumerare procese „normale" ? Cauza este pur şi simplu că aceste modalităţi de funcţionare, ca şi altele asemănătoare, produc o dezvoltare flexibilă, continuă în cadrul personalităţii. Procesele „anormale", luate în sine, duc la un mod de existenţă rigid şi îngust şi la ° oprire în procesul de individualizare şi devenire. Este adevărat 15 G. Murphy, Personality : a biosocial approach to origins and struC' ture, New York, Harper, 1947, p. 85.

162 - toate judecăţile privitoare la normalitate, sănătate fizică şi caentală, maturitate implică un standard valoric. Filozofii ne-ar Reveni că nu e uşor de dovedit, de exemplu, că confruntarea este ^mai bună" decît evadarea din realitate. Dar toţi ■ par să fie de '.'cord în general că aşa este. Revenim la problema criteriilor pen-trll personalitatea normală şi matură în capitolul 12. Pentru a rezuma, Freud, cu toate meritele sale, a călcat graniţa dintre funcţionarea mentală nevrotică şi normală. A făcut acest lucru postulînd (la toţi oamenii) un inconştient extre"° de jncărcat cu impulsuri antisociale şi cu reprimări. Forţa contrarie, ego-ul, este considerată în mod esenţial ca slabă şi secundară (la toţj oamenii). Punctul meu de vedere este considerabil diferit, persoanele care sînt relativ sănătoase au un ego cu mult mai activ şi autonom decât admite Freud (deşi mulţi din urmaşii săi fac acum concesii în această problemă). Procesele normale de creştere şi devenire sînt, în principal, neglijate în teoriile lui Freud despre personalitate. Deşi urme ale trăsăturilor şi mecanismplo1" nevrotice se pot găsi la mulţi oameni sănătoşi, aceste elemente sînt minore în comparaţie cu ţesătura mai puternică a creşterii normale. Mecanismele de apărare Nu e necesar să acceptăm teoriile lui Freud despre motivaţie şi despre inconştient pentru a aprecia strălucita sa expunere asupra strategiilor de apărare pe care le utilizăm cu tofi "^ ^ooul păstrării respectului faţă de noi. Dragostea de sine şi mîndria sînt universale în natura umană, chiar dacă la personalităţile mature nu sînt în mod necesar suverane. în fiecare zi suferim ameninţări grave la adresa respectului faţă de sine : ne' simţim inferiori, vinovaţi, nesiguri, neiubiţi. Nu numai lucrurile mari, dar şi cele Mici ne fac rău : greşim la un examen, facem o gifă socială, ne îmbrăcăm nepotrivit pentru o ocazie. Ego-ul transpiră. încercăm un disconfort, poate anxietate, şi ne grăbim să reparăm rana narcisistă. Mecanismele de apărare ale ego-ului (termenul lui Freud) sint stratageme viclene prin care încercăm să înşelăm disconfortul şi anxietatea. Aceste strategii autoprotectoare sînt obişnuite, dar în flici un caz ele nu constituie întregul repertoriu de acţiuni adap-tative ale persoanei normale. Adesea ea îşi înfruntă slăbiciunile Sl lipsurile şi purcede la a se lupta în mod realist cu ele. Ea înfruntă frontal vina, frica, gafele şi elaborează un mod de viaţă ie ia în considerare în întregime şi în mod conştient ş; face ele pietre de construcţie pentru un edificiu personal mai inte163 grat. Opusul apărării este deci înfruntarea. Persoana nevrotică s apară mai mult şi înfruntă mai puţin. La personalitatea sănătods° predomină, de obicei, înfruntarea. înainte de Freud, mulţi filozofi au fost preocupaţi de tendinţeU i umane de a evita sau de a înirumuseţa lipsurile — printre ei'au fost Hobbes, Nietzsche, Bentham — dar lui Freud îi revine merituj de a fi înscris pentru totdeauna acest capitol în ştiinţa psihologje; Care e esenţa acestui motiv autoprotector râspîndit ? Filozofjj mai vechi aveau obiceiul să spună „Autoapărarea este cea mai veche lege a naturii" sau „Oricum am denumi tiranul conducător eui este factorul hotărîtor". Pentru Freud este o problemă a' ego-ului care se apără împotriva anxietăţii. Dintre psihologi Koffka vorbeşte despre „o forţă care propulsează ego-ul în sens ascendent".16 McDougall consideră că în centrul fiecărei personalităţi se află un sentiment de respect pentru sine care joacă „cel mai puternic şi mai răspîndit rol în viaţa superioară a omului"."■, Psihanaliştii vorbesc de „narcisism fundamental". în capitolele anterioare am acordat un rol important „respectului pentru sine", deşi am subliniat că el este numai unul din funcţiile centrale ale personalităţii. Care sînt cîteva din strategiile principale ale apărării egoului ? Pe drept, Freud acordă primul loc reprimării. Reprimarea. în mod frecvent individul împiedică manifestarea conştientă a dorinţelor şi gîndurilor dezagreabile. „Tot ceea ce este contradictoriu în raport cu tendinţele dominante ale personalităţii conştiente, cu dorinţele, năzuinţele şi idealurile ei şi tot ceea ce ar tulbura buna părere pe care cineva doreşte s-o aibă despre sine poate' fi reprimat"18. Reprimarea ocupă primul loc în enumerarea noastră pentru că toate celelalte mecanisme de apărare par să depindă de ea într-un fel sau altul. Dacă toate dorinţele, amintirile şi conflictele noastre ar fi pe deplin accesibile conştiinţei noastre, în mod normal ard folosi mai curînd înfruntarea decît apărarea. Tocmai deoarece considerăm înfruntarea prea dificilă recurgem la reprimare. Şi cmd adevărata natură a conflictului nu mai este clar înţeleasă sîntem gata pentru noi strategii de autoînşelare. Pentru a lua un exemplu, decanii şi preşedinţii de departamente din colegii sînt adesea uimiţi de numărul mare de studenţi deficitari din punctul de vedere al pregătirii uni^ 16 K. Koffka, Principles of Gestalt psychology, New York, Harcourt, Brace. 1935, pp. 670 ff. 17 W. McDougall, Energies of men, New York, Scribner, 1933, p 23j18 F. Alexander, The medical value of psychoanalysis, New York, Norton, 1932, p. 79. 164 versitare, care „uită" că au primit scrisori de avertizare în legătură cu munca lor din colegiu. Pentru ei ameninţarea eliminării din colegiu este neplăcută şi lucrul cel mai simplu de făcut este să reprime gîndul ei.

„Uitînd" comod ameninţarea, studentul e liber să se distreze şi, de asemenea, să-şi reconstruiască respectul faţă de sine într-o varietate de mo-' dalităţi minore. El îşi poate scuza eşecurile anterioare, blama instructorii şi raţionaliza lenea — pînă cînd realitatea tragică îl ajunge în final din urmă. Chiar dacă el nu a uitat cu adevărat avertismentul, cel puţin i-a redus importanţa şi s-a asigurat pe sine că acesta se datorează unei cauze care nu îi aparţine. Negarea. Chiar dacă cineva nu uită în mod real o ameninţare, totuşi îi poate nega existenţa.19 Un exemplu obişnuit se produce după aflarea bruscă a unei catastrofe sau a unei pierderi ireparabile. E convenabil să spunem şi să credem, cel puţin pentru moment „Nu poate fi adevărat". Unui copil de trei ani i s-a spus că mama sa va mai avea un copil. Gelozia i s-a trezit şi copilul a spus : „Nici un copil" şi a repetat aceste cuvinte multe săptămîni. Cînd copilul s-a născut, el a continuat să-i omită prezenţa şi a ţinut-o cu cîntecul său „Nici un copil, nici un copil". Să revenim la teoria reprimării. Uneori încercarea de a reprima este ineficientă, dar alteori reuşeşte. în nevroze ea este ineficientă căci provoacă un comportament forţat şi neînţeles. Dar există un alt tip de reprimare care este în întregime benign, slujind bine funcţia normală a înfruntării. Zilnic suprimăm în rnod deliberat mult material, îndepărtînd ceea ce nu este folositor şi ceea ce nu se potriveşte cu stilul «de viaţă pe care l-am ales — şi nu suferim consecinţe negative. Un experiment ilustrează acest fapt, McGranahan şi-a prevenit subiecţii că vor primi un şoc electric dacă spun numele unei culori într-un test asociativ verbal. Unei persoane care nu-şi putea inhiba tendinţa de a spune „verde" la cuvîntul stimul „iarbă" i s-a transmis un şoc neplăcut. Experimentatorul, prin chiar natura instructajului său negativ, invita de fapt la un set mental pentru culoare, dar totodată cerea subiecţilor să reprime acest set. Majoritatea subiecţilor 19 A n n a Freud, The ego and the mechanisms of defence, New York, Univ. Press, 1946, cap. 7. 165

nu au întîmpinat dificultăţi în îndeplinirea sarcinii. Ei au su-primat setul de culoare adoptînd un set de nonculoare. Astfel, ei s-au putut regla să dea termeni supraordonaţi, sau sinonime, sau antonime. Adoptînd un set mental sigur, ei au evitat setul periculos şi nedorit. L-au reprimat, şi reprimarea a fost spre binele lor.20 Ei au scăpat de şoc. Totuşi, alţii nu au putut suprima efectiv ideea interzisă de culoare, chiar dacă au fost pedepsiţi în mod repetat prin administrarea unui şoc neplăcut. Atunci, reprimarea este procesul de excludere din conştiinţă, total sau parţial, a unei situaţii conflictuale. (Dacă procesul este deliberat, ca în acest experiment, vorbim de suprimare ; dacă nu e deliberat, de reprimare). Suprimarea sau reprimarea este benignă atunci cînd serveşte interesele înfruntării prin înlăturarea unor impulsuri şi amintiri nesemnificative şi nedorite. Totuşi, uneori, după cum am văzut, înlăturarea nu este sănătoasă ; impulsurile şi amintirile suprimate continuă să tulbure personalitatea. Coşul de hîrtii aprins nu "p"oate fi pus în siguranţă într-un dulap şi apoi închisă uşa.21 Raţionalizarea. Termenul raţionalizare se aplică în sensul larg la orice formă de autoînşelare.22 Este o absurditate a limbii engleze faptul că termenul semnifică opusul lui „raţional" sau „raţiune". Raţiunea este capacitatea de a modela credinţa şi conduita cuiva îm aşa fel încît să fie în acord cu cunoştinţele sale despre lume, iar dacă cunoştinţele sînt insuficiente, constă în capacitatea de a dobîndi mai multe cunoştinţe referitoare la problema respectivă. Raţiunea adaptează impulsurile şi credinţele la lumea realităţii, raţionalizarea adaptează ideea cuiva despre realitate la impulsurile şi credinţele sale. Cum a spus cineva, raţiunea descoperă temeiuri reale, raţionalizarea temeiuri bune pentru ceea ce facem. 20 D. V. McGranahan, A criticai and experimental study of repres-sion, în „J. abnorm, soc. Psychol.", 1940, 35, 212—225. Vezi şi L. B e 1 m o n t, H.' G. B i r c h, Re-individualizing the repression hypothesis, în „J. abnorm, soc. Psychol.", 1951, 46, 226—235. 21 Deşi Freud însuşi a fost preocupat mult mai mult de reprimarea ineficientă şi nesănătoasă decît de cea benignă, el nu neagă posibilitatea ca dorinţele neplăcute să poată fi „în mod real distruse sau anulate". Nu orice impuls persistă în inconştient. Vezi E. Jones, The life and work of Sigmund Freud, New York, Basic Books, 1957, III, 259. 22 Termenul a fost utilizat prima dată în 1908 de Ernest Jones, Raţionalization in every-day life, în „J. abnorm. Psychol.", 1908, 3, 161—169-Totuşi, procesul însuşi a fost recunoscut sub mai multe nume : născociri şi aberaţii (Bentham), ideologie (Mannheim), derivaţii (Pareto), ipocrizie (Le Dantec), mit, folclor,

legende şi altele. Vezi G. W. A11 p o r t, Historical background of modern social psychology. în G. Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology, Cambridge, Mass., Addison-Wesley, 1954, voi. I, cap. !• 166 Într-un experiment subiecţii au fost confruntaţi cu păreri puţin măgulitoare despre ei înşişi. O dată li s-a spus că un străin a emis o judecată severă despre ei, altădată un prieten. Cîţiva oameni au luat această informaţie în sCris şi au meditat mult dacă nu ar trebui să-şi revizuiască propriile lor judecăţi despre ei într-o direcţie mai modestă. Dar cel mai adesea ei şi-au salvat reputaţia prin raţionalizare. Străinul, au spus, „nu se pricepe să judece oajnenii" sau „nici nu mă cunoaşte". Prietenul a dat mai mult de furcă ; dar unii au pretins că „el nu ar fi putut spune asta" sau „de fapt el a vrut să spună altceva". După un timp, mulţi subiecţi şi-au deformat amintirile despre ceea ce a spus prietenul şi au raportat că judecata era mai favorabilă decît fusese în realitate23. Raţionalizarea se întinde de la trivial la grandios. Din impuls sărim să justificăm faptele noastre rele. Cum spunea Emerson „neea ce numim păcat la alţii pentru r,n\ ^ţp experiment". Irita-bilitatea sau lenea noastră sîntem gaca să ie punem pe seama căldurii sau a umezelii. Cînd copilul nostru sparge fereastra unui vecin minimalizăm fapta, numind-o o „prostie copilărească". De nenumărate ori pe zi găsim căi de a apăra buna noastră părere despre noi şi despre familiile noastre La un nivel mai complex construim închipuiri şi ideologii complicate. După Lotze, convingerile filozofice ale unui om sînt de cele mai multe ori o încercare de a justifica o concepţie fundamentală asupra lucrurilor, adoptată de timpuriu o dată pentru totdeauna în viaţă. Credinţa în inferioritatea înnăscută a negrilor este o raţionalizare comodă pentru albii al căror respect pentru sine şi avantaj economic depind de menţinerea negrilor „la locul lor". Un istoric a mers atît de departe incit a spus că aproape toate scrierile trecutului în domeniul ştiinţelor sociale, politicii şi eticii .„pot fi date la o parte de generaţiile viitoare ca fiind, în special, raţionalizări" ,24 Dar această direcţie de gîndire devine primejdioasă. A reduce întreaga teorie la raţionalizare înseamnă a tăia tuturor craca de sub picioare. Este teoria lui Darwin despre supravieţuirea celui *mai apt o simplă raţionalizare a concurenţei economice îndîrjite din secolul al nouăsprezecelea ? Nu este psihologia freudiană nimic mai mult decît o raţionalizare a vieţii sale „decadente, fixată pe sex ?" A fost accentul pus de Kant pe rolul raţiunii numai o fugă comodă de lipsa sa de succes în viaţa emoţională şi activă ? Se poate admite că gîndirea este adesea tendenţioasă fără a conchide că ea nu are niciodată o validitate obiectivă. Raţiunea transcende raţionalizarea ; funcţia sa este să distingă falsul de adevăr ; şi dacă nu credem 23 O. J. H a r v e y, H. H. K e 1 le y, M. M. S h a p i r o, Reactions to unfa-vorable evaluations of seif made by other persons, în „J. Pers.", 1957, 25, 393—411. 24 J. H. Robinson, The mină in the making, New York, Harper, 1921, P. 47. 167 acest lucru nu putem spera să elaborăm o ştiinţă a psihologiei t— Sau orice altceva.. Raţionalizarea este desigur obişnuită cu gîndirea umană dar rolul ei nu trebuie exagerat. ' Proiecţia. Importantul mecanism de apărare al proiecţiei este un tip special de raţionalizare. Ea este în esenţă forma de auto-amăgire prin care se atribuie propriile gînduri, dorinţe şi defecte dezagreabile unei alte persoane. Dacă putem acuza_pe......alţii sint^ salvaţi „de la djureregjjlg, a.,ne. acuza, pe noi înşine. Ne simţim oarecum virtuoşi şi liberi de păcat cînd vorbim comod despre propriile noastre defecte la alţii. Spun eu minciuni ? Bine, uită-te la Tony Este un mincinos inveterat ! Ichheiser a numit această formă particulară de proiecţie • ifflfififlfflgB......lUvttwfcUi'Mn Celălalt are impulsuri negative, la fel am şi eu ; dar datorită proiecţiei văd numai paiul din ochiul lui'şi nu bag de seamă bîrna dintr-al meu.25 Uneori, desigur, celălalt nu are nici măcar un pai — este în întregime inocent. Totuşi eu pot „vedea'* eşecurile mele la el. Un exemplu extrem ar fi persoana psihotică care crede că toţi, cu excepţia lui, sînt nebuni. Un exemplu mai obişnuit este bîrfa neîntemeiată care nu spune nimic adevărat despre victimă, ci o mul- . ţime de lucrări despre conflictele interne ale clevetitorului. în j2JC2i££iîS_^222L2lS2M22iaifl nu atribuim propriile noastre stări mentale altora, ci mai curînd le atribuim motivele şi comportamentul care ar explica (sau ar completa) propria noastră suferinţă.26 Copilul timid crede că cîinele, sau copilul vecin, sau chinezul care spală rufe, au planuri agresive împotriva lui. Paranoicul crede că ceilalţi completează distrugerea lui. Prin proiecţia complementară frica, vina sau grijile noastre primesc o „explicaţie". Mă simt deprimat ? Ei bine, e din cauză că ceilalţi oameni nu mă tratează corect. Deplasarea este o formă specială de proiecţie. Un muncitor nemulţumit este foarte iritat de maistrul sau, dar el nu poate nici să se răzbune, nici să înfrunte direct situaţia ; şi atunci seara îşi varsă necazul asupra soţiei şi .copiilor săi. Umilinţele înmagazinate* pentru înfrîngerea din primul război mondial, precum şi o mulţime de dezordini sociale şi conflicte personale a dus Germania nazistă la a face din evrei ţapi ispăşitori. Este deosebit de interesant că lista de acuzaţii a lui Hitler împotriva evreilor conţinea chiar şi pe acelea de care el însuşi era vinovat (sete de putere, propagandă în favoarea războiului, perversiune sexuală). Prejudecata faţă de grupările minoritare, ia adesea forma acuzării evreilor, negrilor, politicienilor —■ aproape a 25 G. Ichheiser, Projection and Ihe mote-beam mechanism, în „J. d°~ norm Soc. Psychol.", 1947, 42, 131—

133. 26 Cf. G. W. Allport, The nature of prejudice, Cambridgc, Mass.. Addison-Wesley, 1954, cap. 24. 168 oricărui grup — pentru frustraţiile din propria noastră viaţă. Pare mai uşor să-i acuzi pe ei, decît să descoperi si să înfrunţi adevăratele 1 71 cauze/' Fixaţie şi regresiune. Un mecanism de apărare destul ide frecvent constă în a evita asumarea vîrstei adevărate. Nimeni nu aşteaptă mult de la un sugar, un copil sau un tînăr. Şi astfel copilul poate rămîne infantil, tînărul copilăros şi adultul adolescent' in privinţa comportamentului. Această urmă infantilă trădează o încercare de a ocoli responsabilităţile adecvate vîrstei respective. In momente de criză unii oameni regresează. Soţia care consideră viaţa conjugală prea aspră se poate întoarce la mama sa. Soţul nu îndeajuns de matur etalează în faţa soţiei virtuţile mamei lui ca bucătăreasă, gospodină, consolatoare. Accesele de mînie la adult sînt în esenţă regresive. Neurastenia (infirmitate obişnuită), de asemenea, poate fi o autoapărare regresivă. Dacă sînt bolnav nimeni nu poate aştepta de la mine să-mi înfrunt problemele ca un adult. Infirmitatea imaginară devine astfel o apărare sigură. Formarea reacţiei. Formarea reacţiei este o formă suplimentară de apărare. Pentru a ascunde sursa conflictului faţă de alţii şi chiar faţă de sine însuşi, persoana poate pretinde în mod hotărît exact opusul a ceea ce simte. Nu îşi urăşte odrasla, ci o iubeşte pasionat ; nu este temătoare, ci o psrsoană neînfricată şi aventuroasă. îngâmfarea extremă poate reprezenta formarea unei reacţii' pentru a ascunde impulsuri desfrînate. O mamă căreia îi displace copilul ei poate e°ec-tiv să-1 sufoce cu devotamentul ei. „De obicei formarea unei reacţii este marcată de ostentaţie extravagantă — persoana protestsază prea mult — şi de constrîngere."28 Sublimarea. In teoria freudiană procesul prin care impulsurile instinctuale reprimate se exprimă prin canale acceptabile din punct de vedere social şi personal este denumit sublimar". întrucît sexualitatea şi agresivitatea adesea nu pot fi exprimate direct, ele râmîn ca „dorinţe inhibate" şi caută ieşiri prin substituire. Devenind soră medicală, o femeie îşi poate sublima dorinţa de maternitate ; liderul unui club de băieţi poate să-şi sublimeze prin această activitate homosexualitatea reprimată ; un chirurg îsi sublimează sadismul reprimat tăind oameni într-un mod aprobat social. Poetul consideră că el poate „mesteca şi suge versuri frumoase" în loc de sînuî mamei. Psihanaliza spune că asemenea interese *ulte sînt „substituiri transparente" pentru dorinţele adevărate (dar inconştiente) pe care individul le găzduieşte. 17 Ibid, cap. 21. 28 Ha 1,1, Lindzey, op. cit., p. 50. Nota 11, supra. 169

Deşi pot exista cazuri rare (nevrotice) care se potrivesc cu Q asemenea formulare, doctrina sublimării merge cu implicaţiile pre^ departe. Ea implică faptul că toate dorinţele noastre mature nu sîn| nimic mai mult decît un „paravan" pentru dorinţele instinctual^ reprimate. Procesul primar rămâne mai presus de orice, structuri id-ului nu se schimbă niciodată şi ceea ce considerăm ca o persoană matură socializată este ceva mai mult decît un lup îmbrăcat y blană de oaie. în capitolele 9 şi 10 voi pleda mai departe împotriva acestei imagini false a motivaţiei adulte.29 Compensarea. Conceptul de compensare, pe care l-am discutat mai înainte, este adieri an şi freudian. Totuşi, el coincide parţial cu prezenta discuţie despre mecanismele de apărare. Compensarea este o măsură de neutralizare luată împotriva sentimentelor de inferioritate ale unei persoane. Totuşi, unele compensări fac parte clar din categoria înfruntării. Demostene orator, Roosevelt cavalerist, imigrantul care devine milionar sînt toate exemple de corn-pensare prin înfruntare. Tînărul neatletic care substituie creierul muşchilor manifestă, de asemenea, înfruntare mai curînd decît apărare. Dar multe compensări sînt cazuri veritabile de apăr an a ego-ului. Visele în stare de veghe, fanfaronada şi lăudăroşenia, raţionalizările de tip struguri acri şi lămîie dulce, infirmitatea neurastenică pot fi considerate corect atît compensări, cît şi exemple de apărare a ego-ului. Rezumat Există modalităţi variate de a concepa structura personalităţii în straturi sau niveluri. Această abordare a fost la modă în special m teoriile germane postbelice. Majoritatea teoriilor despre straturi, dar nu toate, postulează un nivel mai puţin stabil al conştiinţei şi controlului conştient, diferite niveluri intermediare; (de exam-plu, sub —

sau pre-conştientul) şi un strat inconştient considerat ca fiind sediul forţelor vitale instinctuale. proiecţie. B. 1937. la cele nevrotice şi psihotice. Viaţa conştientă a unei persoane. Este o problemă serioasă dacă concepţia lui despre sexualitate poate fi extinsă cu justeţe atît de mult. deplasare. Freud ne-a oferit o analiză utilă a mecanismelor. regresie şi formarea reacţiei. îneît unii autori o consideră ca fiind factorul cel mai important.nu ar putea avea o personalitate identică du cea a unui om de afaceri ame-„>trican. căci ea atestă o concepţie filozofică cutezătoare despre natura omului. cu impulsuri antisociale şi gînduri distructive. Critica teoriei lui Freud este îndreptată în principal împotriva imaginii ego-ului relativ pasiv. Personality dynamics. „Personalitatea nu poate fi extrasă din cadrul ei (cultural) decît printr-un gen • Cetăţean alb sud-aîrican de origine olandeză. La persoanele normale mecanismele de echilibrare sînt predominante . Personalitatea unei stele de cinematograf şi cea a unei învă-^ ţătoare . New York. Pentru a stabili acest punct am considerat necesar să arătăm că normalitatea şi anormalitatea nu sînt guvernate de aceleaşi procese de dezvoltare. vorbeşte limba engleză. Fiecare persoana născută în America. Influenţa culturii este atît de indiscutabilă. rol „CULTURA BEALĂ" ŞI „CONCEPTUL DE CULTURĂ" « CULTURĂ ŞI PERSONALITATE » ACULTURAŢIA COPILULUI e PERSONALITATEA DE BAZA c SITUAŢIA « ROLUL » SCHIMBAREA SOCIALA CATASTROFICĂ « STRUCTURA INDIVIDUALA ŞI STRUCTURA COLECTIVA » REZUMAT 1 oată lumea admite faptul că cultura este foarte importantă în formarea personalităţii. 185. fixaţie. în general. dar nu corespunde ca formulă pentru personalitatea sănătoasă. 1954. Un aborigen australian . Personality : a psychological interpretation. Ar putea cineva confunda un african cu un ajrikaner* ? Chiar şi diferenţele din cadrul subcult'urilor determină. susţine el. deşi ni se par excesiv de zeloase. raţionalizare. Un culegător de bumbac negru este diferit de un profesor negru. de apărare a ego-ului : reprimare. A11 p o r t. există o discontinuitate între mecanismele de echilibrare şi dezechilibrare. aculturaţiei face din organismul uman o persoană".). Un fermier american puritan are puţine asemănări cu un beatnik dintr-un cartier artistic. în majoritatea societăţilor fiecare bărbat şi femeie este îmbrăcat îm . pp. Hoit. 172 ap chirurgifi-jgarg. Citim multe afirmaţii cu acest conţinut : „In afara vieţii socioculturale există organisme sau ego-uri psihobiologice dar nu persoane". precum îl descrie Freud. vorbitor al limbii kaans. Mecanismele de apărare a ego-ului sînt prezente la toate personalităţile. negare. nu are energie proprie . De asemenea. Un vienez nu seamănă cu un vietnamez şi ambii nu seamănă cu un veneţian. 29 Pentru o analiză mai detailată a conceptului de sublimare vezi G. 356—362. dar sînt permise o mulţime de accente şi grade de îndemînare. New York. situaţie. Cînd ele sînt dominante. ea permite un grad mare de libertate. Ca răspuns la această critică SappenfieW argumentează că concepţia lui Freud despre sexualitate poate fi larg interpretată pentru a acoperi toate exemplele de cathexis pozitiv (satisfacerea persoanei ca întreg) şi că în acest sens toate formele de motivaţie adultă sin sublimări autentice. va jicidejpacientul" i_ La pagina 36 am văzut că ţftip de definiţie consideră personalitatea drept „latura subiectivă a culturii". mari diferenţe în ceea ce priveşte personalitatea.sînt rareori asemănătoare. Aceste concepte sînt valoroase în înţelegerea strategiilor noastre de ocrotire a respectului pentru sine. nu. W. R. Sublimarea este un concept cu o valoare îndoielnică. Aceste afirmaţii culturaliste entuziaste sînt merituoase. „Cultura reală" şi „Conceptul de cultură" Este esenţial să observăm o distincţie trasată de Linton2. CAPITOLUL 8 Cultura. Sappenfield. trad. avem dc-a face cu o viaţă grav tulburată. Rinehart and Winston. Deşi există o continuitate a simptomelor între normal şi anormal. Doctrina sa se oferă ca un sistem psihologic fundamental pentru toţi teoreticienii personalităţii. ca şi al amintirilor îngropate şi neadmisibile. Knopf. Cultura reală este flexibilă. teoria freudiană pare să corespundă cel mai bine cu anumite tipuri de tulburări nevrotice. Persoanele normale le utilizează mai puţin şi adesea le corectează manifestările prin intuiţie personală şi umor. p. Pentru a accepta şi utiliza aceste ajutoare nu avem nevoie să subscriem la întreaga dogmă freudiană privind structura şi motivaţia. este o problemă serioasă dacă inconştientul e încărcat atît de exclusiv. Este chiar mai îndrăzneaţă. Mulţi psihanalişti s-au îndepărtat de la acest accent unilateral şi au introdus o „psihologie a ego-ului". prin natura ei este un slujitor al id-ului. de exemplu. „Factorul. Deşi prescrie limite pentru comportamentul personal şi linii mari de orientare pentru personalitatea în dezvoltare. dialect al limbii olandeze vorbit în Republica Africa de Sud. 170 Cea mai faimoasă dintre teoriile straturilor este cea a lui ^x include nu numai o teorie a structurii personalităţii yt ci şi o teorie a motivaţiei extrem de influentă.

relaţii de asociere cu ceilalţi. soluţii gata elaborate. 1945. plini ceremonia. o etică sau o religw cuprinzătoare. Dorim ca ei să devină diferiţi de alţii — dar nu prea diferiţi. Ajungem să iubim practicile şi valorile şi interpretările pe care le-am învăţat din cultura noastră. Interesul lor nu e legat de soarta unui individ singular. în modelul occidental accentul este pus pe individualitate. "aşadar. El trebuie să se bazeze pe experienţa rasei sale. El se căsătoreşte în mod obişnuit numai o dată în viaţ^ Formula pentru căsătorie (şi impunerea monogamiei) sîn't pregătite pentru el. pp. este adevărat că „cultura" pe care etnologii o descriu este aproape invariabil o suprasimplificare a faptelor — justificabilă pentru anumite scopuri.Nu ar fi prea exact să spunem că o cultură este numai un set de invenţii destinate nevoilor individuale. Aşa-raumiteie societăţi primitive. crearea numai a unor asemănări largi şi aproximative intre diferiţii membri ai aceleiaşi culturi. accentul pe solidaritatea tri! bală. Dar cu timpul cultura devine şi un „mod de viaţă".. In unele ţari fiecare copil este obligat să urmeze şcoala pentru o perioadă minimă de timp. Totuşi. bunăstare şi semnificaţie. ea îndeplineşte această funcţie. haine diferite. Un alt ^ crnplu : majoritatea oamenilor văd o eclipsă totală de soare cam ' dată în viaţă. Culture and 'personality.. In parte cultura este un set de invenţii care au apărut în diferite părţi ale lumii (sau la subgrupe de populaţii) pamtru a :aCC viaţa eficientă şi inteligibilă pentru muritorii caTe luptă cu aceleaşi probleme fundamentale ale vieţii : naştere. dar numai în cadrul cultural permis. S. Ea este un proiect preelaborat de viaţa. deşi este permisă libertatea de alegere personală a veşmintelor. uniformitatea comportamentului şi supunerea strictă fată de formele culturale în mai mare măsură decît o fac societăţile de tradiţie occidentală. căsătorie. De exemplu. crede în vrăjitorie (dar inteinsitatea credinţei variază de la persoană la persoană. Cultura Navaho. In acest caz special o trăsătură modală a conceptului de cultură occidentală (care preţuieşte individualitatea) se leagă strîns de libertatea culturală reală existentă. nu este imaginea în oglindă a modelului cultural mediu. Linton. şi durerea noastră pentru o pierdere ireparabilă. 173 înşelător din punctul de vedere al psihologului. le dăm farfurii şi căni individuale la masă. în măsura în care priveşte studiul personalităţii individuale. Conceptul de cultură nu acordă atenţie seriei de conduite acceptabile. M. Atunci. Istoricul. practic. conceptul de cultură şi cultura reală nu sânt prea îndepărtate una de cealaltă. Distribuim copiilor locuri separate la şcoală (şi ny o bancă colectivă) .. p. Cultura îi oferă soluţii depozitate — nu totdeaun. Nici un indiv. Certificatul de căsătorie. pretestate pentru multe din problemele Jte-viaţă. 41 f. 46. Spunem că cultura germană este eficientă tehnologic (dar în realitate mulţi indivizi germani nu sînt). comun. nlOarte. autorităţile care pot înde. 2 R. Apple-Con-Century-Crofts. Desigur. antropologul. paturi separate. de exemplu. de exemplu. excreţie. A aplica această imagine direct oameni lor înseamnă a falsifica diversitatea personalităţii constatată întrJ singură cultură. The cultural background of personality. New York. dar cel puţin disponibile. Pentru supravieţuirea unui sistem sociocultural individul particular nu este important.. dar care induce în eroare. E adevărat că în cultura reală el are oarecare 174 ştiinţ I rbertate de alegere. Această distincţie are o mare importanţă. 17. E greu de presupus ca un copil să inventeze pe baza propriei sale experienţe de viaţă o limbă sau o schemă de tratament medical . spunem noi. o societate sau o cultură merge înainte. cuini să satisfacem (fără a jntra în conflict cu semenii noştri) nevoile de hrană. modul italian sau modul american de viaţă. Viking Fund. iar unii pot fi complet lipsiţi de o asemenea credinţă). Rezultatul este. Dorum (şi avem nevoie de) modul Hopi. în societăţile primitive rigide. New York.a exacte. dar în realitate nu fiecare personalitate corespunde modelului. creştere. Spunem că America preţuieşte democraţia (dar o mulţime de practici sînt nedemocratice). El ne spune numai ce este obişnuit. . S m i t h ţEd). pe ei îi interesează sistemul culturii ca atare. 1949. deşi el o poate continua cu mult peste această perioadă. orice „concept de cultură" este o suprasimplificare. Ea relevă cum să manevrăm nevoia noastră de recreere şi de respect pentru sine. pun. De asemenea. Pe scurt. sociologul vor pune accentul în mod legitim pe conceptul ^e cultură. indieîndu-ne. aspiraţia pentru sănătate. W. Cultură şi personalitate Cultura modelează personalitatea mai ales pentru că oferi. Este1 adevărat că pentru unele societăţi conceptul de cultură e mai aproape de cultura reală decît în alte societăţi.public. Şi totuşi pentru psiholog individul este important în Primul rînd. există în mod electiv o răspîndire largă a unei conduite acceptabile în cadrul tiparului cultural. el nu ar putea elabora o ştiinţă. La . chiar şi cele mai mici amănunte ale etichetei nunţii sînt stabilite. S a r g e n t.' Conceptul abstract de cultură pare îndepărtat şi chiar 1 Aceste enunţuri pot fi urmărite în S. El dă esenţa unui model. Cultura le determină modul în care vor considera 'l respectiv cu o orientare superstiţioasă sau cu una ţifică. Soluţiile trec de la o generaţie la alta. în timp ce oamenii e «ase şi mor. modal. Noi sjJ tem modelaţi de cultura reală şi nu de imaginea distilată de$pjT cultură a antropologului. Cultura are un răspuns (uneori numai făcut la repezeală) pentru fîicare întrebare care poate fi pusă. să luăm acele evenimente care se produc prea rar pentru ca individul să beneficieze de ele dintr-o experienţa personală. adică.

Ajungem să ne spunem nouă înşine. cultura noastră. Un pui de maimuţă se poate agăţa tenace de mama sa neglijentă în timp ce aceasta sare din arbore în arbore. o oopie ade~ vărată a modelului. copilul creşte „din interior" (nu există altă modalitate de a creşte). ceea ce pare să se întîmple este %>tul că individul. Fiecare cunoaşte. In termenii culturii reale. ^ay. Poate că e vorba numai de propriul nostru concept de cultură pe care îl avem în minte cînd spunem că ne place modul Hopi. conform temperamentului şi simţului eului său. Astfel. avîndu-şi sediul nu în straturile centrale. în ceea ce priveşte scrisul.4 Putem ilustra aceste stadii referinldune la un model culcai familiar — scrisul : Un copil de şase ani va copia laborios litere sau cifre cît poate de exact din manual sau după modelul de pe tablă al învăţătorului. nu vrem să spunem că fiecare trăsătură a fiecărei culturi ajunge să fie iubită de membrii săi.n-gînd o iliziibilitaite desăvîrşită. el este. Kluckhohn. desigur.. şcoala. E adevărat. Oricine cunoaşte „realismul moral" rigid al copilului între aproximativ cinci şi zece ani. un prizonier complet dependent de cultura sa. D. Desigur. ele îi sînt o a doua natură. „Acesta este singurul mod în care pot trăi'f. cel puţin acele trăsături pe care le „interiorizăm". Spre pubertate începe să apară adevărata individualitate în scris. iar dragostea şi (credinţa pentru cultura noastră constituie un prim motiv autonom a cărui forţă o simţim cel mai adînc cînd sîntem lipsiţi de sprijinul cultural3. practicile economice şi prescripţiile pentru hrană. Dar s-a opus energic culturii indiene în ceea ce priveşte fastul costisitor şi sistemul castelor. deviază îa practică şi în gîndire de la modelele culturale şi se conformează numai în limitele necesare. Schneider. Personality in nature. la biserică. 175 . cele exterioare ale personalităţii {pagina 150). limba pe care o învaţă. Dacă puiul atîrnă destul de mult timp de ea. 20. M. Treptat ea devine o valoare ne. Foile scrise de pe băncile din clasă sînt aproape toate asemănătoare. Nu e nevoie ca toate aceste experimentări să fie conştiente. Copiii sînt. El este dependent. religia transmisă cultural. El începe să-şi ia libertate faţă de ele (totdeauna în cadrul unor limite). Scrisul este numai un exemplu al compromisului diintre supunerea culturală şi integritatea individuală la care ajungem cu toţii. 3) o încorporare a 176 ■ odelului revizuit ca un atribut de primă calitate a personalităţii ature. ci în. Adolescentul începe să pună sub semnul întrebării. industria casnică şi altele. Nici un copil nu poate scăpa de moştenirea comună. dar modelele pentru învăţare îi sînt toate exterioare. Individualizarea şi revolta apar ulterior. Revers propune să considerăm procesul de acculturaţie ca producîndu-se în trei stadii : 1) adoptarea modelului cultural. Are basic needs ultimate ? In C. de asemenea. alege din „seria tolerabilă" permisă de propria cultură trăsăturile Care se potrivesc cel mai bitne cu propriul său stil de viaţă. fiecare joc trebuie jucat conform regulilor . Printre acestea era visul independenţei Indiei. conştiinţa tribală (de tip „trebuie") domneşte suverană. society and culture. la radio şi televiziune. Fiecare poveste trebuie -spusă în acelaşi mod „corect" . El începe de timpuriu să înveţe valorile culturii sale. excreţie —■ toate impun exigenţe culturale. dar ele violează clar modelul cultural originar. Aceleaşi stadii sînt observate virtual în toate domeniile vieţii. să considere că aproape toate trăsăturile i se potri3 Capitolul 10 dezvoltă teoria autonomiei funcţionale. de asemenea. dacă este aşa. înclinaţia.început cultura este un instrument care ne instruieşte şi ne satisface necesităţile. "orothy Lee. deşi la o vîrstă mai mică o acceptase ca . poate deveni motivaţională în viaţa noastră. New York. 1953. la şcoală. Deoarece copilul mic are puţine resurse înnăscute pentru su-/ pravieţuire. cap. Uneori. A. Multe practici rămîn deprinderi periferice pentru persoană. Multe dintre ele sînt predate în mod repetat — acasă. De acum copilul a luat m stăpînire formele culturale . Mulţi oameni. Situaţia din familie. El *>ate. el poate primi atenţia de care are nevoie. Knopf. Producţia sa grafică nu are în mod virtual individualitate. Forma literelor. Vezi. Mur-a D i d l N y . scrisul îi devine negativist în raport cu cultura. înfloriturile îi sînt proprii. în sfîrşit. pietatea tradiţională. Dar nou-născutul uman nu poate nici măcar să se agate. Majoritatea dintre noi ne aflăm Snjtre extreme. modul italian sau modul american de viaţă. printre alte lucruri. 2) reacţia împotriva modelului. autodisciplina prin yoga. el devine un conformist perfect. O valoare culturală este un mod de viaţă considerat dezirabil de majoritatea membrilor unei societăţi. Aculturaţia copilului Nou-născutul uman nu ar putea supravieţui dacă el ar depinde de instinctele şi aptitudinile sale. în reviste ilustrate. somn. Mama execută practicile culturale în interesul nevoilor copilului. unii sînt total neadaptaţi şj rabeli. H. de bunăvoinţa şi ajutorul altora. spre deosebire de alte organisme. în ziare. prizonierii culturii lor. Desigur. în mai mare măsură decît orice alt tip de organism. pe de altă parte. stilul grafic se stabilizează şi apoi se produce ceea ce Revers numeşte un „model cultural reviI zuit" — adaptat individualităţii persoanei. Este interesant de amintit că Mahatma Gandhi a susţinut multe valori culturale hinduse şi le-a predat cu credinţă. Este important de observat că adaptarea modelelor culturale se produce în principal în primii ani de viaţă. ati. spiritul de revoltă al adolescenţilor în raport cu obiceiurile părinteşti şi sociale.

Al treilea sistem. în timp ce interacţiunea persoanei cu ceilalţi în îndeplinirea acestor valori creează sisteme sociale. c. şi d. . există de obicei o îmbinare reuşită a elementului tradiţional şi a celui personal. Personalitatea de bază Un călător a făcut următoarea observaţie. deşi în nenumărate puncte există o intersecţie a celor trei sister» Cf. în timp ce Marea Britanie nu. culturi diferite au moduri diferite de formare a copilului — şi lecţii diferite de predare . McGraw Hill. Psychother. W. 1951. Mass.). 1959..". tu vei citi o carte. 1 timp ce interacţiunea dintre preoţi şi credincioşi într-o parohie dată comp1 un sistem social. subliniem faptul că o presiune continuă din direcţia unui model cultural trebuie să afecteze în mod inevitabil cursul dezvoltării personalităţii şi să ducă la anumite trăsături care sînt fundamentale şi comune la majoritatea membrilor unei culturi. Ajungînd pe puntea noului vas a întîlnit o indicaţie vizibilă : „Interzis accesul clinilor şi copiilor în acest salon". putea foarte bine sa găsească un copil străin ureîndu-se pe pătura sa. tate dată ei învaţă aproximativ aceleaşi modalităţi culturale (dar niciodată exact aceleaşi). distinct ambele. Macmillan. în „J. 22 f. Şi într-o socie.pe ceva ultim. Fiecare din principiile pe care le-am examinat I în capitolul 5 este semnificativ pentru acest proces. 1. în „Jahrb. eu un altul . anumite principii (de exemplu. Toman. rev. ed. Americanii pot să spună că britanicul îşi educă copiii să fie prea reticenţi. căci chiar în cadrul unor comutaţi strîns unite influenţa poate varia. eu o carte diferită. 1948. A. 178 spun adesea că americanii îşi lasă nesupravegheaţi copiii. 1950. primesc in^ fluenţe sociale diferite. 265 Chiar copiii din aceeaşi familie sînt supuşi unor aşteptări şi trata. Britanicii1 6 Cf. 'W. Intr-un port străin călătorul a trecut pe un vapor britanic. Psychol. Totuşi.7 Concepţia admite că : a.6 Influenţa culturii reale nu este monolitică . R. aceasta este o problemă extrem de subtilă. 26—36. identificarea) au fost indicate în mod special ca fiind metode prin care se produce aculturaţia relativ uniformă a copiilor într-o societate dată. In acest capitol nu facem o distincţie precisă între influenţa culturală 5 cea socială. ei aveau lilber acces pe navă şi nimănui nu4 păsa. şi mici. experienţe similare vor tinde să producă personalităţi similare în cadrul culturii. pentru fiică se dă importanţă altor aspecte. nici între sistemele culturale şi sistemele sociale. duce la generalizarea faptului că America are o cultură „centrată pe copil". Family constellations as o basic personality determinant. Găsirea propriei identităţi individuale este mai importantă decît conformarea la tradiţie. f. b. ' mente diferite. religia tradiţională este un fapt al sistemului cultural. Tipul personalităţii de bază este definit de Kardiner ca „acea configuraţie a personalităţii care este împărtăşită de majoritatea membrilor societăţii ca rezultat al experienţelor timpurii pe care ei le au îin comun". indiv. I. Harvard Univ. Copiii se plimbau peste tot. Psychology of personality. probabil (într-o anumită măsură) va avea o personalitate care va reflecta „caracterul naţional". New York. Vorbilder personlichen Werdens. 1955. cu un vas american. este. 2 177 Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. 5 Aceste stadii sînt descrise pentru sentimentul religios în G. Părăsind Statele Unite. cap. 15. Astfel. reprimaţi. Totuşi. Sinnbilder menschli-(!len Seins. experienţa timpurie a copilului exercită un efect de durată asupra personalităţii sale . Acest mic fragment de practică culturală. pp. 199—211.". a constatat că printre pasageri se aflau mulţi copii. Psychol. Cultura prescrie scopurile şi metoda formării copilului (în eeneral) : această formare timpurie modelează în . The individual and his religion. cap. adăugat altora de acelaşi gen. personalitatea. Toward a general theory of act^o> Cambridge. Stînd într-un şezlong pe punte. O analiză mai detailată ar trebui să ia în considerare această distincţie. din punctul de vedere al americanilor. Copiii mari. Pe acest vapor copiii erau supravegheaţi. Sistemul cultuTw conţine practici şi valori tradiţionale care afectează persoanele. copiii învaţă cultura lor (definită astfel încît să ting seama de variabilitatea „reală" care se produce). S t a g n e r. a culturii si a imaginii de sine. . AlJ\?rt.analitic. 0 asemenea imagine este falsă. u. Cînd individul în creştere ajunge la maturitate. Fără a argumenta în favoarea vreuneia din cele două practici culturale. . Cum le învaţă. Concepţia implică un ciclu care continuă din generaţie în generaţie într-un sens circular fără sfîrşit. tradiţia culturală determină lecţiile pe care părinţii le vor preda copilului şi modul în care lecţiile sînt predate . mijlOcj. inhibaţi şi conştienţi de poziţia lor socială.5 Am vorbit ca şi cum cultura ar fi o succesiune uniformă de influenţe ce acţionează la fel asupra tuturor membrilor unui grup. J Revers. Press. datorită poziţiei lor în constelaţia familială. controlaţi şi. E. ea este selectivă în funcţie de persoana de care se loveşte şi dg condiţiile care prevalează. New York. Pentru fiu sînt evidenţiate unele aspecte ale cultul rii. P a r s o n s. şi W. la maturitate. că le neglijează manierele şi că îi răsfaţă. 18 şi 19 . La şcoală tu vei avea un învăţător. în final. S h i 1 s (Eds.

iubitor de familie. amant pasionat I posedînd. ce se întâmplă cînd îşi mîngîie organele sexuale — răspunsurile la asemenea întrebări detaliate sînt căutate de c« ce consideră că personalitatea de bază este modelată în primii a& de viaţă. Ond Henri a crescut putem să-1 considerăm drept francez tipic — vioi.n concept care induce în eroare dacă nu ţinem .. fexistă un număr tot mai mare de studii asupra caracterului „aţional abordat din diverse puncte de vedere. Uităm că educaţia lui Henri nti va corespunde exact mod&-| îului conceptual şi că produsul final al personalităţii sale va fi afectat de temperamentul său înnăscut şi de experienţa sa selec-1 tivă. Deoarece liniile directoare ale caracterului se formează. Dacă ştim că el e născut într-o familie pariziană dir| clasa de mijloc putem prezice (cu aproximaţie) că el va g supus unui anumit tip de educaţie în ceea ce priveşte curăţenia şi disciplina. ce se întâmplă cînd are un acces de furie sau cînd se udă sau se murdăreşte. în acest caz noi confundăm cultura reală cu conceptul de cultură. mai ostilă şi mai ameninţătoare. cum e pedepsi* (dacă e pedepsit). Să luăm. dacă e hrănit după program sau la cerere. schema nu reuşeşte să explice diferenţele dintre boşimanii luaţi individual sau dintre oamenii de afaceri aţineri câni luaţi individual. niţele naţionaleX Diferenţele de clasă au fost "studiata extensiv. că copiii din clasele sociale inferioare tind să dorească realizarea imediată a satisfacţiilor. astfel încît ar putea să ajungă să fie complet diferit de stereotipul (conceptul) unui francez tipic. daca este înfăşat. formula este doar largă si aproximativă. Există diferenţe în funcţie de rase. tabuurile şi valorile pozitive.cadrul culturii un tip de personalitate de bază (în Jleral) şi adulţii întăresc Bbontinuă tradiţia CUltu. după Freud. control^ V agresivităţii sale şi dezvoltarea umorului. pe scurt.. Ştim.. în timp ce copiii din clasele socialo superioare au învăţat să-şi amîne plăcerile şi satisfacţiile. conceptul de personalitate de bază — care duce la rjndul lui la conceptul de caracter naţional —■ are un merit. Orice fel de învăţare uniformă în orice stadiu al vieţii ar conduce la asemănări. este necesar ca tocmai în educaţia foarte timpurie a copilului să se realizeze formarea personalităţii de bază. toate trăsăturile „caracterului naţional'' francez. Cu alte cuvinte. New York. Kardiner. iar jversarii prea puţin.10 O metodă de studiere a diferenţelor dintre grupurile natiorale m alt gen o constituie administrarea testelor de . dacă e hrănit la sîn sau nu. băieţii negri comparativ cu cei albi. de doctrina freudiana. la trei ani. cînd este înţărcat. 1945. deprinderile de eoondmisire şi concepţia sa generală. rală pe care o consideră cult^rală ° copuior »mună şi corespunzătoare ■general). cazul ipotetic al unui copil francez Henri. Comportamentul sexual al bărbaţilor cu o educaţie superioară este (în medie) mai puţin promiscuu decît al bărbaţilor cu un grad mai scăzut de educaţie. ■•Desigur. deşi se dovedesc a fi mai puţine decît se crede de obicei. pp. de exemplu. De Figura 18. Totuşi. indi-jerent dacă urmăm sau nu modelul psihanalitic. zgîrcit.8 Proba-Wcă adepţii acestei concentraţii aşteaptă prea mult de la ea. în cea mai mare parte. Conform rezultatelor unor teste ariate. Press. Personalitatea do bază este u.Tradiţie Educapf uniformă.9 Dar cultura nu urniează numai direcţii naţionale. unde doarme. Ciclul cultură-personalitate 7 A. ne ajută să înţelegem de ee un boşiman seamănă ou ^ altul. Cum este îngrijit copilul. văd lumea ca fiind puţin prietanoasă. ocupaţii. 179 asemenea. Univ. cum se desfăşoară formarea deprinderilor igienice. Criticii acestei abordări înclină să o respingă pentru Ct 180 ■ o „antropologie a scutecelor" care induce în eroare. acestea nu uscr&ejzâLgra-. Ceea ce un copil învaţă înainte de trei ani este în principal reglarea funcţiilor şi nevoilor biologice. VI—VIII.socialei pici una_. I Logica este sănătoasă ?i ne ajută să înţelegem de ■ personalităţile boşima\^f*rsonafitatea de Mui şi omului de afaceri ^ sînt diferite. Există şi te diferenţe între grupurile rasiale şi etnice.din. Cercetarea şi teoria referitoare la personalitatea de bază au fost strâns legate. de exemplu. clase.seama de varia-1 bilitatea totdeauna prezentă în cultura reală şi în educaţia copilului.. The psychological frontiers of society.

A 11 p o r t. Murray. Gorer. trivialitatea. 11 (nota 3 S*a) . People of Great Russia. „vaiQr rilor comune". Themes in Japanese cultura. ■„ :o Pentru o discuţie asupra dimensiunii şi naturii asemănării în cadrul uPUrilor etnice vezi G. In G. cit.atitudini sau Bisaturi de personalitate.P61*' 1953. ca şi pofta de. Un student scrie : Nu cred că am vreo trăsătură stabilă.. Fiecare e< unic în organizarea personalităţii sale. „deprinderilor comune". voi. Lindzey (Ed. invariabil este greşită. Din punct de vedere chimic e acelaşi unt. D y m o n d. 1954. 'andbook of Social Psychology. Probabil că sînt autocrat în anumite seturi de condiţii externe şi un anarhist în alte condiţii. Acad. Rinehatf-Winston. din clasa mijlocie. The cross-cultural method. Experimentele arată că psihologii c1. dar în tot cursul zilei de marţi mă izbesc de cîteva eşecuri mărunte. N. op. D. ştim. Niciodată nu întâlnim personalitatea în afara unei situaţii. sau doi englezi care să aibă „comune» vreuna din deprinderile. dar forma şi calitatea sîrat muli. G o r e r. trăsăturile sau valorile lor. Dacă ştim că o femeie este infirmieră. cap 14. 6. Goldma n-E i s 1 e r. > 106—124 . Human nature and conduct. 11 R. 16. I n k e 1 e s. 1949 . pînă unde trebuie să ne dezvăluim şi care sîntl regulile jocului. social şi cultural. Vezi A. Cambridge. Ele sînt aa Y ţări funcţionale ale capacităţilor personale la forţele înconjurătoare12. I nicieni realizează predicţii destul de reuşite numai pe baza cunoşti | ţelor lor despre apartenenţa de grup a clienţilor lor. în Lindzey. actul implică atît aerul extern. toanele. John Dewey a scris : Cinstea. The nature of prejudice.11 Partizanii entuziaşti ai concepţiei personalităţii de ba7.spunea că fiecare avem tot atîtea „euri" cîte grupuri de oameni a căror părere o preţuim (pagina 110). Exemple constituie : G. curajul.. Mass. în „Trans. «■ I. op. Apoi să presupunem că o scoatem şi o punem la soare cîteva ore. Amintim că William James recunoaşte o variabilitate situa-ţională atunci cînd . Deve y. 151—161. determinîndu-se în acest fel diferenţele dintre scorurile medii de grup. Addison-Wesley. 1922 . cap. G. Ori de cîte ori acţionăm sau vorbim. 22. 1950. răutatea. Cel mult putem vorbi similaritate sau comparabilitate în privinţa structurii personali^] ţii lor. sînt numeroase. sau două infirmiere. o mulţime de lucruri despre personalitatea sa (după toate probabilităţile). Hoit. cît şi plămînii interni . Ei pot\chiar vorbi despre o „personalitate comună» Aceasta este o utilizară eronată a termenilor. Sci. Ei vorbesc despre similarităţi datorate „trăsăturile] comune". Rickman. ' ass. modificate de situaţie. Luni sînt dominant. îrŞ ponsabilitatea nu sînt posesiuni particulare ale unei persoane. II. V.Addison-Wesley. totodată. necăsătorită. ce trebuie să evităm. Uneori comportamentele noastre diferă după cum alegem să vorbim sincer sau nu. vjiro nu este personal care să nu fie în acelaşi timp şi o reflectare a mediului fizic. Trăsăturile mele personale sînt atît de instabile încît mă îndoiesc că au o existenţă reală. voi. London.'\ 1943. W. Ser. 181 I teristice ale personalităţii ei. S c li n e i d e r.al unei „izolări ireale a unui eu ireal" este o eroare facilă.In Kluc k hohn. w h 111 n g. Cambridge. Miercuri mă simt inferior şi am devenit umil şi supus. Can clinicians predict individual behavior ? în „J. cit. 1954. castitatea. Ceea ce este intern reclamă ceva extern pentru a crea un circui-al comportamentului. Nu există doi ser I genţi. National Character : the study of />dal personahty and sociocultural systems. Levinson. cap.Y. Dacă un eventual patron îl . trebuie să decidem I (poate conştient) unde ne aflăm. 12 J. Chiar cînd un om respiră. New York.. digestia reclamă hrană. majoritatea elaborate din PUnct de vedere psihanalitic.). Orice teorie care priveşte personalitatea ca ceva stabil.ă Sa a caracterului de grup (sau naţional) utilizează adesea termenul de „comun". de vîrstă mijlocie. Modern Library ed. Toate acestea le facem în mod automat şi personalitatea noastră (cel puţin aşa cum este percepută de ceilalţi)! variază corespunzător. fix. hărnicia. provenind dintr-un mediu protestant din Vestul mijlociu putem (probabil) să prezicem cîteva trăsături carac8 Cercetările asupra personalităţii do bază. O altă metodă este aceea de a vedea care e succesul nostru în predicţia trăsăturilor unui individ pornind numai de la cunoaşterea apartenenţei sale la grup. „atitudinilor comune". ' fesset. 182 Dewey adaugă faptul că a considera personalitatea ca un pro. Breastfeedmg and character forma-'■'°i. mîncare. Situaţia Să presupunem că punem la frigider o livră de unt pentru cîteva ore. La fel se întîmplă şi cu personalitatea umană. F. ce se aşteaptă de la noi. j. J. p.. II. ir. Dacă ştim despre un om numai că este de profesie sergent.

Murphy. Cînd sînt confruntaţi cu situaţie neobişnuită majoritatea oamenilor tind să devină rezervaţi. Schanck. De exemplu. PsychoL". ce credeţi personal despre toate acestea ?" aceeaşi persoană putea da un răspuns absolut contra. atitudinile! publice şi particulare difereau ade^ sea.situa-tionali" decît adulţii. „Totul depinde de străin. 169—181. (Dacă ele ar fi eşuat. nimic mai mult. Issues". *H 18. 1949 şi Consiştency and mcons tencyin intergroup relations. 80—91. cap.36 Din acest punct de vedere este fără sens a administra teste de personalitate în clasă sau în laborator pentru că nu putem spune ce va face subiectul nostru cînd va fi în lumea reală. dacă îşi va asuma noi responsabilităţi sau va fugi de ele cînd va fi pus brusc în faţa unei pierderi grele. R h o d e. Dacă un anchetator de opinie publică pane aceeaşi întrebare el poate spune. A study of a community and its groups and JW*| tutions conceived of as behavior of individuals. celălalt grup a raoor-tat că 21% au răspuns „da". Totul depinde de ceea ce provoacă situaţia Sîntem gheme-de tendinţe totr-o situaţie. 38 si 39. 1949.1 în situaţii noi sau în împrejurări critice.". 3 . Two experiments with an antisemitism ml> în „J. 1947. Coiy Emergent human nat'ure. tindem să ne retragem. M 16 Pentru discuţii asupra variabilităţii situaţionale vezi: W. ceilalţi care nu erau de tip semit şi nu aveau nume evreieşti. nu putem spune ce va face cînd întîlneşte situaţii noi şi neaşteptate. Jim va da probabil un răspuns afirmativ pentru a obţine slujba. Teoria situaţională are dreptate cînd pretinde că teoria psihologică priveşte prea mult „în interiorul pielii".14 Dar variabilitatea situaţîonală nu se datorează numai capaci-T. în „Publ. Monogr. Dar este probabil adevărat că teoria situaţională priveşte prea mult „în afara pielin Ea preşeşte cînd spune că testele de personalitate date în clasj sau în clinică nu reuşesc să facă predicţia comportamentului din alte situaţii. teama sau .întreabă pe Jim Jţi place -să întâlneşti persoane străine ?". Personality: a biosocial approach to origins and strucw New York. a unei boli sau a unui dezastru financiar. ca nefiind valide. Pe scurt. cît ceeri cp vor evita să facă. Foarte ad^ssa oamenii nutresc ds fapt atitudini con-'■adictorii. e vorba doar de făptui că ineaTul în care ne mişcăm are o oarecare stabilitate şi de aceea provoacă un comportament caracteristic în situaţii date. părem a fi gheme de contradicţii. La un moment dat & formulat întrebarea „Ca membru al bisericii dumneavoastră c^ credeţi despre (episcopul dumneavoastră). W Get zel s. „„ D. fi persoană este mult mai activă şi mai expresivă într-o situaţie ^piiliară. Knopf. Investigatorul a pu întrebări privitoare la doctrina religioasă.'ţii noastre de a spune minciuni şi de a masca natura noastră £rspnală. Se aruncă în veselia. El însuşi nu ştie dacă se va comporta^curajos sau va intra în panică. nr. să evite orice acţiune.r. Al doilea fapt este acela că copiii mici sînt mult mai . de asemen G. dar într-un sens individua| le deţine realmente pe amîndouj în funcţie de situaţia cu care se identifică în momentul respectiv. 30. 2. L. Răspunsu rile tindeau să se conformeze poziţiei aşteptate (oficiale) a biserici Dar cînd se întreba „Acum. appl. Primul grup de anchetatori a descoperit că numai 6% din oameni răspundeau „da" la această întrebare . nr. 5. (băutul alcoolul^ (forma potrivită de botez). în aparenţă 15% din primul grup îşi ascundeau adevărata lor atitudine pentru că nu doreau să ofenseze pe anchetatorul evreu.) Si nici nu este adevărat că sîntem complsj lips'iţi de ajutor în predicţia modului în care o persoană va acţior. dictoriu. The question-answer process. studiind comparativ atitudinile instituţionale şi cele individuale. In primul rînd. Tendinţa este atît de marcată încît unii teoreticieni spun că nu există o consistenţă internă y i cadrul personalităţii. cînd nu putem fi. New York. în „Psychol. Quart. Jim poate spune „Străinii mă fac să mă simt nervos şi inferior". Dacă psihiatrul său îi pune aceeaşi întrebare. Acest fapt ar sugera că pentru adulţi situaţiile determină nu atît ceea ce vor face. 1946. s-ar fi renunţat de mult la ele. retraşi. 183 erau în mod real inconsecvenţi cu ei înşişi. Ei tind. Opin. împrejurările critice din viaţă creează combinaţii! cafe nu au existat niciodată în experienţa persoanei. tăcuţi. S. Harper. 15 R. ^ 43. Nu noi sîntem cei integraţi . Robinson. 184 Trebuie avute în rvedere trei fapte.. dacă e posibil. Ne place g fim noi înşine şi."13 într-un studiu de opinie publică (care intenţiona să măsoare antisemitismul ca atitudine a personalităţii) era pusă întrebarea „Credeţi că evreii au prea multă putere în Statele Unite ?" Au fost folosite două grupuri de anchetatori : unii care erau de tip semit şi purtau num 2 evreieşti .„ 13 J. Soc.". Sehanck a constatat că mulţi oameni . în „J. Tot. (alte asemenea subiecte)".^ Nu e necesar să acumulăm exemple de inconsecvenţă.

veselia este funcţie de situaţie". agresivitatea. Şi adulţii sînt. 186 a. Cu alte cuvinte. iar ultimele două sînt produse ale situaţiei. iar alţii sînt supuşi . ci priveşte o prţ) blemă mecanică sau tehnică. t există relaţii sigure (dar nu extinse) între trebuinţele şij trăsăturile unei persoane şi ceea ce face ea în grup. Trăsăturile personale sînt mai puţin ^ portante cînd sarcina nu e de natură verbală. A 18 A. dar ele nu sînt în nici un caz universale. sarcinile şi funcţiile sînt net prescrise. Un «ituptionisţ ar putea . Psychological determinants of interpersonal oen» n teză de doctorat nepublicată. sarcin! i încredinţată grupului constă mai curînd într-o discuţie. care sînt bine adaptate personal si au spre extroversiune. Cine va deveni liderul grupului ? Este adevărat că unii oameni sînt . ce anume trebuie să mai ştim pentru a putea îacej în mod corect predîcţia modului în care un individ se va com-J porta ? Punîndu-şi această problemă.disperarea situaţiei imediate şi par să fie lipsiţi de o . ce forme de autoapărare utilizează . Couch a realizat o experimentare extensivă. în „Psychol. să fie într-un grup şi să contribuie în mod pozitiv la activitatea i. opti-j mismul şi satisfacerea dorinţelor prin imaginaţie. O persoană iubitoare de petreceri dă o petrecere. Să cercetăm puţin mai profund factorii (c) şi (d). situaţiile în care ne găsim sînt adesea produsul direct al personalităţilor noastre anterioare (şi actuale). forme de apărare şi mascare utilizate de persoană .conducători înnăscuţi" şi vor ajunge în vîrf indiferent de împre-jurâri. expresia extro-l vertită a emoţiei.38 Cu alte cuvinte. c. 1959. S.. Putem spune că primele două condiţii sînt produse ale personalităţii. de asemenea. b) cum percepe pe ceilalţi din grup — îi simpatizează ? crede că ceilalţi o simj patizează ? crede că grupul merită osteneală ? c) car? est| presiunea reală asupra ei — se aşteaptă ca ea să condticâj ce muncă i se atribuie ? Toate aceste variabile intră în siţuŞj ţi a totală şi trebuie să le cunoaştem pentru a face predictjj corectă a comportamentului dincolo de ceea ce cunoaşte^ trăsăturilor personale va realiza. de asemenea. 1960. Să presupunem că adunăm împreună un grup mic de oameni care nu se cunosc şi le dăm o sarcină comună de rezolvat. Aceste sînt toate autentice şi semnificative din punct de vedere «istic. 56. Pentru a înţelege un comportament trebuie să cunoaştem ambele seturi de faotori determinanţi. Deoarece personalitatea (considerată ca un sistem de trăsături interne) nu e singurul factor determinant al comportamentului jn grupurile mici. 241—270. Dar pentru a face o predieţie cu un grad mail mare de siguranţă în ceea ce priveşte felul în care ea se va comporta într-un grup este necesar să ştim.) *1 Reiese că rolul trăsăturilor de personalitate este mai maj în situaţii care sînt „nestructurate" — unde. jj.pune „Vedeţi. de asemenea a) în ce grad ea îşi maschează în mod normal personalitatea. adică. Astfel. A review of the relationship between personality performance in smoli groups. Al treilea fapt important este acela că majoritatea oamenilor fac mult pentru a crea situaţia la care ei răspund.prin natură" ? Un alt mod de a pune Problema : „Faptul de a avea anumite trăsături măsurate de personalitate determină o persoană să-si asume conducerea întrun "nip nou de oameni care sînt străini unii fată de alţii ?" La o examinare atentă a cercetărilor pe această problemă ^ann conchide că „personalitatea internă" este într-adevăr o con-%e a calităţii de conducător. Personalitatea iernă este un factor. ei sînt.". Problema de a şti cît din comportamentul nostru se datoreste „personalităţii interne" şi cît „situaţiei externe" ponte să fie supusă studiului experimental cu oarecare şanse de'succes. dar într-o măsură mai mică.p-rsomlitate internă" cînd procedează astfel. Couch. caracteristici durabile ale personalităţii . într-o acţiune calificată.. şi d. gradul ei de deschidere . de exemplu. Bull. Nici o persoană nu poate „percepe situaţia prezentă" şi nici să execute ]|9arcinile concrete care i se cer" decît în funcţie de capacităţile pe care le are. Harvard College Library. Pe scurt. Mann.. observăm din datele disponibile că ceeaJ va face în mod concret o persoană este rezultatul a cel puţin pa "1 condiţii : 17 R. prizonieri ai situaţiei. Trăsâ-j turile pe care le-a măsurat includ anxietatea. De asemenea. . mai deschisă şi nestructurată. Mai întîi a constatat. acolo unde obligaţiile si rolurile. masculi-şi liberalismul favorizează obţinerea conducerii. Am spus că copiii sînt prizonieri ai culturii jor (pagina 176) . Dar a cui funcţie este această situaţie însăşi ? Un om căruia îi p'ace baseball-ul va căuta jocul respectiv. ca şi Mann. Factorii personali determinanţi sînt mai importanţi acolo unde sarcina este mai liberă. D. ce sarcini situaţionale concrete i se cer şi ce se aşteaptă de la ea. e mai probabil ca persoane o inteligenţă superioară. să devină lideri . Este util să ştim poziţia unei persoane în funcţie d? aceste trăsături. conformismul autoritar. cum percepe situaţia prezentă şi semnificaţia acesteia pentru ea.. dar în mod categoric nu este singurul care 185 determină capacitatea de conducere. . Putem avansa cu siguranţă o gone~ ralizare : factorii situaţionali determinanţi sînt cei mai important.17 (Şi desigur „personalitate internă" de azi este în parte un rezultat al interacţiunii cu situaţi* de ieri. trăsături ca spiritul dominator.

Rolul mamei cui prinde o multitudine de obligaţii şi sarcini prescrise. în cultura noastră numărul de „moduri şi coduri structurate" posibile pare infinit . . dar totdeauna în cadrul Mitelor ei particulare. 1951. atît de puternic" încît ■We să privim personalitatea ca o entitate sau structură niciată fixe. chiar gînduri şi sentimente adecvate.. adăugate 1 rolul propriu al copilului. în „Child Developm. ca şi toate vieţile. Să examinăm o familie medie din cultura occidentală. eu pot acţiona numai în cadrul variabilităţii personale permise de aptitudinile şi trăsăturile mele. secretar şi aşa mai departe. mamei şi fraţilor si sui-orilor sa"!e. Interacţiunea tutural acestor roluri este extrem de subtilă şi constituie ceea ce numiiJ sistemul social al familiei. membru al bisericii. 30. care sînt activate în grade variate în cadrul acestor serii conform cerinţelor situaţiei. cap. sociale şi culturale care o înconjoaJ în orice moment. Un copil de doi ani după o faptă rea îşi va spuffl „neascultător" numai pentru ca mama sa ar putea să spună acej lucru .21 Să-1 urmărim pe tată. putem :°ncepe situaţia ca . viaţa sa. sau de extroversiune. cum pleacă dimineaţa de acasă pen» a-şi îndeplini îndatoririle. Poziţia sa exactă jn cadrul seriei în orice moment dat va depinde de ceea ce produc ndicii situaţionali. se presupune că va face lucruri băieţeşti. inclusiv să contraatace cînd e atacat de un coleg de scoală E de aşteptat ca fiica să înveţe menajul şi să fie mai modestă şij mai rezervată decît fratele ei (în general). ca un sistem complex de serii potenţiale de comporta187 mente care pot fi provocate (în limitele posibilităţii unei persoa de diferite condiţii fizice. S h i 1 s. reprezintă ceea ce societatea aşteaptă de la un individ care ocupă o poziţie dată într-un grup. un copil de patru ani imită mişcările tatălui său cînd acefl conduce maşina familiei. e de aşteptat ca tatăl să plece de acasă dimineaţa. poate fi considerată ca o sUccesiune de roluri raportînd individul la o serie complicată de sisteme sociale. dintre care unele sînt proprii rolului fl tată. probabil. Rolul medi«J ia repede controlul comportamentului său (în timp ce rolul tatăl 19 Conceptul de „serie a variabilităţii personale" este utilizat de S. dar sînt şi modele pe care li poate imita. La prînz prezidează o masă la Rotary Club unde ■onfruntat cu noi aşteptări de rol într-un sistem social nou. trebuie să admitem faptul că trăsăturile de personalitate nu trebuie privite ca ceva fix şi stabil. în „Psychol. Este eronat să spunem că Jim are o cantitate y de anxietate. de asemenea. Pentru a pune problema puţin altfel. Nota 6 supra. .ceva „care împinge" o persoană mai sus sau mai jos pe scara potenţialităţilor sale. op. soţie. I Astfel. Impulsul situaţiei este. De aceea sîntem forţaţi să conchidem că în timp ce situaţia poate modifica foarte mult comportamentul. Maccoby. in afară de modurile şi codurile atribuite diferitelor vîrste (copilărie.personalitatea este ea însăşi un factor în aşa-zisa situaţie. să disciplineze copiii. cit. automobilist. 188 ■rsistă latent).în egală măsură adevărat că nu există situaţie separată de s°nalitate. părinte. 1959. oîteva privilegii „Modul structurat" al copilului este. să se joaJ cu ei şi să încurajeze în diverse feluri mama. Role-taking in childhood and its consequ for social learning. votant.". şi. 58. Mai curînd ar trebui să spunem că el posedă limite superioare şi inferioare ale acestor lăsaturi. 20 Vezi P a r s o n s. care operează în mod mecanic în aceeaşi măsură în toate ocaziile. vecin. totuşi. E. Să rezumăm : dacă nu există personalitate în afara situaţiei. poate face acest lucru numai în limitele potenţialului oferit de personalitate. Apoi ■ vizitează mama vîrstnică şi se comportă conform rolului său B-şnuit de fiu. avocat. La ora mesei îşi reîntîlneşte familia şi rolul latent Jtată redevine predominant. în curînd ajunge la spital unde este medic. Chiar în situaţii noi şi neaşteptate. fi senzweig. 4. în ge^. sau de agresivitate. în acelaşi timp. 21 Vezi E. au mare importanţă în socializarea J enculturatia lui pentru cerinţele vieţii adulte. 239—252. Idwdynamics in personalîty theory with special referenc proiective methods. să rneargj la lucru. în scopul recreerii îşi întîlneşte echipa de bowling ■oacă rolul adecvat calităţii sale de membru în această organi-zaţie sportivă. Rev. în general. unul de supunere la care se adaugă privilegiile de joc şi primire a educaţiei. să aibă grijă de familie. Mai curînd ar trebui să considerăm trăsăturile ca serii de comportamente posibile. Rolurii sînt reciprocele propriului său rol.". Copilul de sex masculin ocupă curînd un rol special adecvat masculinităţii sale . există roluri prescrise pentru elev. CopilJ mai mare trebuie să dea ajutor la îngrijirea celui mai mic şi y gospodărie. soţ.19 Rolul Un rol este un mod structurat de participare la viaţa i Mai simplu.20 în timp ce copilul îşi îndeplineşte propriul său rol. Aceasta ar însemna că el niciodată nu prezintă mai mult e o cantitate x şi mai puţin de o cantitate z.. reclamant. Aceste asumări de roluri. ral. manager. el învăţ şi rolurile tatălui. 213—223.

T. favorizînd relaţia de rol Spe_ cifică prieteniei. Pastorul directorului pledează pentru ca băiatului să i se ofere încă o şansă. Alţii rezolvă consecvent conflictul de rol j* favoarea codului „particular". C. Acceptarea sau respinge ■ -rea rolului capacitnti iempera'ment atifudim dispoziţii trebuinţe şi motive stil cognitiv valori etc Comportament în sistemul sociaL Interpretare: rolului- . în „Antffl J. 189 acestuia ? Din această întrebare. p. Age and sex in the social structure of the United States în Kluck-°hn. Să presupunem că un băiat turbulent trebuie disciplinat. Un profesor concepe predarea bună ca o problemă de exerciţiu şi de pedeapsă severa.A. Role conflict and personality. Dar aici întrebarea esta : ce aşteaptă I el de la el însuşi ? El îşi defineşte rolul în modul său propriu. New i°' Harcourt. New i° 1 Columbia Univ. Character and social stnicture. New York. Parent-teacher association = Asociaţia părinţilor şi profesorilor. O femeie care are o profesie şi care este şi mamă cu copii mici constată că rolurile ei sînt greu de împăcat. Acceptarea rolului. Wiley. Ele sînt ceea ce cultura sau subcultura prescrie pen-1 tru tată. 80. cit. Schneider. J. 2. Social. Murray. Press. Conceperea rolului. Cum vom raporta conceptul de rol la personalitate ? Ca şi ^ cazul culturii şi situaţiei.".e \\egataderd PERSONALITATE Conceperea rolului. 22.' 56. St o uf fer. a N.* (al cărui membru este) blamează pe profesorul băiatului — i astfel toate opiniile posibile se încrucişează. cap. Uneori oamenii îşi iubesc rolurile . Ar fi raportat decanului această acţi-I une necinstită aşa cum o cere regulamentul ? Sau nu ar fi ' făcut-o pe baza faptului că rolul de prieten pretinde protecţia 22 Pentru o discuţie asupra tipologiei vîrstelor şi sexului vezi T. W. A. rolurile sexuale pentru bărbat şi femeie sînt în mod special stricte.22 | Rolurile noastre numeroase intră frecvent în conflict. Dăm două exemple : Persoana este compusă din rolurile pe care le joacă25. medic. 1953. Virtual. W. geau în mod constant standardul „universal". tinereţe. fie în termeni ai coîn 24 S. inţelor sociale sînt atît de entuziasmaţi de acest concept încît ar acorda rolului locul predominant în teoria personalităţii. Explorations in : analysis : studies of the school superintendency role. Ele constituie regulile locului si reprezintă ceea ce majoritatea indivizilor dintr~o societate aşteaptă de la orice membru care ocupă o anumită poziţie în orice siistem social obişnuit. Profesorii (ale cărora păreri se presupune că le ^prezintă directorul) doresc ca băiatul să fie exmatriculat. un tată sau un profesori ştie ce se aşteaptă de la el. Par-ns. Mason. 1951.23 Un experiment plin de imaginaţie demonstrează acelaşi ţ fenomen. Gerth. vîrsta mijlocie. Aşteptările rolului.adolescenţă. înainte de a răspunde la întrebarea noastră trebuie să distingem atent patru sensuri ale conceptului de rol — toate justificate dar prea frecvent confundate. în general. G r o s s. 190 prescripţii ale social \Expecfat. altul favorizează munca individuală şi metodele permisive. adică a^ codul oficial de dreptate şi nu făceau excepţii nici chiar peiu tru prietenii lor. Numeroasele roluri directorului îl împing încolo şi încoace. A.. Comitetul şcolar (şeful său oficial) recomandă suspendarea. 1. op. ca şi din altele ip conflicte de rol similare. jj. The social role of the man of knowledge. un individ joacă un număr de diferite roluri.24 Ne-am oprit destul asupra importanţei indiscutabile a roluri. Nota 3 supra. 3. In cursul vieţii sale. mamă. succesiv sau simultan .. unii oameni de ştiinţă din domeniu] şy. 395—406. P. Znaniecki. Un director de şcoală descoperă că în munca sa e 'confruntat cu o reţea de relaţii rle rol care adesea sînt conflictuale. bătrîneţe) şi celor două sexe. O întrebare se referea la ceea ce ar fi făcut ei dacă şi-ar fi luat sarcina de a supraveghea I disciplina la un examen şi ar fi descoperit că unul din prietenii lor buni copiază. 14. sinteza tuturor rolurilor sociale pe care le-a avut de la naştere pînă la moarte constituie personalitatea sa socială26. Stouffer şi Toby au pus diferite întrebări unui mare | număr de studenţi de colegiu. s-a constatat că unii studenţi . Brace. (Nota ■o. p. v k 26 F. Toby.. altul că trebuie să-i acorde libertate. S. Aşteptările rolului sînt stabilite de sistemul social. în toate culturile. lor.(^c' finite fie în termeni de aşteptări ale altora. McEachern. Mills. 1940. Desigur. Imaginea pe care un tată dat sau un profesor dat o are despre rolul său poate să corespundă sau nu I aşteptărilor rolului. elev. W. J 25 H. Un [ tată crede că trebuie să-şi supravegheze îndeaproape fiul adolescent.

Pînă cînd nu cunoaştem răspunsurile nu putem decide dacă rolul este cald si central pentru personalitate sau este numai o prescripţie culturală periferică si dezagreabilă. tot aşa există multe feluri de a fi o mamă bună. al său. constituie o problemă subiectivă.27 ga SUgerează -că putem concepe în două sensuri rolurile Ca aParţinînd sistemului social (şi nu personalităţii). Ceea ce individul face concret cu rolul său depinde de toate aceste condiţii precedente. putem să împăcăm accentul pus pe „sistemul social" (preferat de sociologie şi antropologie) şi accentul pus pa „sistemul personal intern" (preferat de psihologie) în virtutea faptului că ambele abordări permit un cîmp mare de variabilitate. Patru semnificaţii ale „rolului" în raport cu personalitatea cepţiei proprii) . situaţia şi roiul . Un studiu suplimentar arată că perioadele de îmbolnăvire coincid la multe persoane cu tulburări în mediul lor social care a devenit deodată ameninţător si supraexigent din punct de vedere psihologic. Totuşi. Studiul constată '$ nu numai aşa-numitele boli psihosomatice (ulcer. Modul cum individul defineşte rolul pentru sine şi ^ îl acceptă şi îl face central. unora rolurile le sînt indiferente . Interpretarea rolului.* termină în mare măsură atît comportamentul personal. individul are capacităţi flexibile. sau oel puţin încercăm să o menţinem. De aceea. I servatoare şi nici că orice persoană nesatisfăcută de rolul său este radicală . rol — I permit o mare libertate în conduita personală. Nu vrein I să spunem că orice persoană satisfăcută de rolul său este con. admitem că „seria personală de variabilitate11! este mare. Figura 19 indică poziţia acestor moduri diferite de a concepe ^olul. nu există un conflict fatal între ele. de obicei. conform presiunilor 1 culturii. Elevii. dar variaţia care se produce între diferitele moduri de a -oncepe rolul. alergii şi altele) sînt mai numeroase în perioadele de stres personal. situaţiei şi rolului. 192 Logica este clară : pentru a ne întreţine personalitatea avem nevoie de hrana produsă de un mediu stabil în care am trăit mult timp Şi din care obţinem un sprijin continuu prin prezenţa şi amintirile acelora care ne-au cunoscut de ani de zile. sau un profesor bun. totuşi. un director bun. sau îl îndeplineşte într-un superfieial sau inadecvat. Din cînd în cînd oamenii de ştiinţă au prilejul să studieze cazuri de schimbări sociale catastrofice şi efectele lor . ne-a^i asţep ca o schimbare în sistemele sociale şi culturale şi în situaţii producă schimbări în planul personalităţii. "* în cadrul acestei serii activitatea variază. ne menţinem un soi de integritate încăpăţînată. dar se pare că există o tendinţă în această direcţie.28 Deşi este cu siguranţă adevărat faptul că conduita şi sănătatea noastră variază de la situaţie la situaţie şi ou schimbări în rolurile noastre. Este curajos sau nu prea ? Este elevul cooperant sau opozant şi nedisciplinat ? Numai aşteptările rolului nu vor putea să ne-o spună. Aşteptările sînt uniforme şi nre~ scrise. Schimbarea socială catastrofică Rămîne o problemă. Din fericire aceste trei forţe sociale — cultură. Interpretarea este a unei persoane dar ea aîectea>-sistemul social şi poate fi apreciată ca făcînd parte din acest sj ^ tem extern.Figura 19. Şi unora le place modul în care concep ei rolurile proprii dar resping aşteptările celorlalţi. Hill pentru sugerarea acestei diagrame. Sistemul social emite cerinţe flexibile . Dacă personalitatea ar fi nimic mai mult decît „latura subiectivă a culturii" sau „° lecţie de roluri" paralela ar fi perfectă. cei care îşi concep rolurile la fel ca societatea d care le acceptă mulţumiţi sînt oameni care tind să sprijine structura instituţională curentă a societăţii. astm. Unii directori de colegiu şi unii . Există mame binevoitoare şi nebinevoitoare. situaţie. Aşa cnm existai muTte feluri acceptabile de a vorbi limba engleză. mamele. ca şi r>iultr> moduri acceptabile de comportare într-o manifestare SDortiva. alţii o urăsc. directorii. Interpretarea rolului 5 Şi ea un punct de intersecţie între sistemul personalităţii şi 27 Sînt îndatorat lui John P. 191 sistemul social. De regulă. Nu putem fi de acord cu faptul că personalitatea este numai I o conexiune de roluri — sau că este numai latura subiectivă ^1 culturii. alţii urăsc „locul din viaţă la care au fost chemaţi".mineri îşi iubesc munca . 4. acceptat sau respins de persoană). Expectaţia °lului serveşte numai ca model şi stimul extern (care poate fi reerPretat. vânzătorii diferă foarte mult între ei în ceea ce Priveşte interpretarea rolului. In mod normal. gradele de acceptare şi toate caracteristicile şi trăiturile de personalitate asociate acestora modifică enorm inter-Pretarea rolului. sau o marionetă aflată la discreţia situaţiilor în schiiti-l bare. cît si strU1 tura personalităţii. Cei care îşi redefinesc ro~ lurile în mod drastic şi au aversiune pentru ele —■ indiferent (je definirea lor. Dacă acest lucru este adevărat. ci toate tipurile de tulburări cresc. în aeelaşi timp. Dacă mediul nOstru nu este stabil şi integrat. Am spus că cultura. conceptul de rol aparţine în două sensuri per" sonalităţii. societală sau personală — sînt revoltaşi. cum am putea fi noi stabili şi integraţi ? în favoarea acestei concepţii putem cita faptul că „de-privarea senzorială" poate afecta foarte mult orientarea unei perene şi chiar simţul eului său (pagina 122).

Dacă încearcă să coopereze i se spune „E mai mult. nr. Spălarea creierului. desigur. Un agent de publi. 1958.r" eail ar DUtea fi un P and Pers. Devine preocupat să . lipsit de culoare în Lumea Nouă. Med. Un astfel de studiu a fost condus de antropologul Mar-garet Mead. extrovertit. Un profesor de materna. Totuşi. H i n k 1 e. Issues". Reconstruind faptele din numeroase relatări. cel puţin pentru maiori indivizilor. Un om. îşi declară nevinovăţia. Tribul avansase-de la un nivel primitiv la un tip occidental complex de civilizaţie. Suppl. torturaţi .ail -mă. fiindcă nu ştie de nici o crimă — alta decît faptul că el dezaprobă personal regimul. 1954. dai ajunge în America de sud un agent de publicitate optimist extrovertit şi afabil. O evreică extrem de competentă. cît şi în noua lor ţară. Ei an îndepărtaţi de munca lor. dar acum e momentul să spui totul".". Trebuie să încerce să-şi amin-*«ască amănunte exhaustive despre convorbirile pe care le-a avut. reticent şi apatic în tinereţe avea acelaşi temperament şi aceleaşi trăsături o generaţie mai tîrziu. cine sînt asociaţii săi şi fapte complete despre viaţa sa socială şi statutul său economic. i se pot pune cătuşe la jjjîijii şi este dus într-o celulă. prizonierul poate fi apoi legat la ochi. afabil este ruinat de nazişti. adesea în miez de noapte sau în primele ore ale dimineţii. Douăzeci şi cinci de ani mai tîrziu i-a vizitat^ din nou. Nu ne spui totul sincer". H. 49. W o 1 f f. . dar i se spune „Guvernul nu arestează oameni nevinovaţi". Şi t< tuşi. 193 voltarea personalităţii — cd. prezenta aceeaşi îngîmfare care îl caracterizase ca adolescent. ea a observat stabilitatea personalităţilor individuale. prădaţi de bunurile w arestaţi. fiind chestionat el trebuie să spună totul despre munca sa. în „J. în „Ann. Ser. Victima poate fi un misionar american sau un reporter C d Nord sau China Sau ar putea fi un pe vătare. scriitoare cu un stil soînteietor părăseşte Austria în împrejurat periculoase. citate optimist. unde scrie un volum d memorii cu verva ei obişnuită.30 Sîntem siliţi să conchidem că. ce face în ţară. De ■ un al doilea exemplu este instructiv : în timpul perioadei hitleriste în Germania mii de o ai îşi pierduseră sprijinul obişnuit al sistemului social. t. Secole de schimbare socială au fost condensate într-o singură generaţie.. 9Margaret Mead. care a investigat cultura Manus din Polinezia şi s-a familiarizat îndeaproape cu mulţi membri individuali. Experimente C|nistre de „spălare a creierului" sau „chirurgia sufletului" — o eti-Ifietă mai liniştită ar fi „remodelare ideologică" sau „persuasiune -ercitivă" — ne permit să schiţăm rezultatele. pUţin intac sistemul personalităţii sale mai mult sau mai puţin intact. nu dovedesc că schimbările s°ciale mari nu au nici un efect asupra personalităţii. 1 epoca actuală plină de tulburări avem dovada vie că o per--" oricît de intense ar fi eforturile ei. atît înainte de a părăsi Germania. Interogatoriul începe spunîndu-se „Guvernul stie totul despre crimele tale. 8. dincolo de un anumit punct. ea nu mai poate s-o facă. 10. familiile erau dispersate. de obicei într-o lumină foarte puternică care provoacă surmenarea ochilor şi oboseala.". ^r sîntem avertizaţi împotriva generalizării faciale conform căreia . 1373—1388. Sigur că au. Ecologicul investigations of the rela-tl°nship between illness. dar soseşte în Israel. Interogatoriul începe imediat. prizonierul e uluit şi zăpăcit. însoţită de fluturarea pistoalelor şi a altor arme. life experiences and the social environment. reuşeşte să emigreze şi devine profesor de matematică reprimat. între timp întreaga cultură se schimbase-drastic. soc. 2S L.29 Asemenea observaţii. nu poate face permaneni prăbuşirii complete a sprijinului său social. Cultural discontinuities and personality transorrnations. 1—2 194 at într-un lagăr de concentrare nazist sau rusesc. tică cu o fire reprimată şi lipsită de culoare îşi pierde postul. 265 personalitatea este numai o imagine-oglindă a culturii. Victima poate n un ""olult£. Unii au scăpat ţ}' soarta fatală din lagărele de eoncentrare şi au reuşit să p^ răsească ţara şi să emigreze în ţări străine unde nu aveau I nici un fel de rădăcini.asupra personalităţilor individuale. Cercetătorii raportează că impresia vie reieşită din rna_ terialul studiat rezidă în extraordinara continuitate şi identitate a personalităţilor individuale. I Din punct de vedere fiziologic putem spune că sistemul său nervos este supraîncărcat cu produse ale oboselii şi ale frustratiei emoţionale. E. Ce s-a întîmplat atunci cu personaj litatea lor ? Un studiu atent a nouăzeci de asemenea cazujj a arătat cît de persistente «i de energice erau eforturile 1OJ de a-şi conserva propria natură specifică. Chiar în condiţii de an socială (dezintegrarea valorilor) persoana reuşeşte să-şi mc wMilt c. Se instalează inhibiţia deprinderilor si credinţelor sale obişnuite. Un altul care fusese neîncrezător. G. lntern. procesul începe cU o arestare dramatică. schimbai Ue în personalitate nu sînt proportionc schimbările din cultură sau situaţie. In cazul spălării creierului e vorba de dorinţa disperată a unor străini de a modifica sistemul tenace o valori pe care cineva si 1-a construit în cursul unei vieţi do în văţare. Pe măsură ce oboseala creşte i se spune să mărturisească si că în aceăt caz în curînd va fi eliberat de chinuri. acum judecător de vîrstă mijlocie. persecutaţi.

Relaţia generalizată dintre forţa ego-ului şi schimbarea socială stresantă ^henwald pentru a-şi conserva simţul eului. pr babil transferînd asupra lui propriile lor luni de suferinţă. Şi aceste cincizeci devin o realitate pentru tine". dar ide^a aceasta prinde rădăcini şi devine tot mai atractivă pe măsură c1 oboseala şi groaza de tortură fizică se iveşte tof mai mult.31 Relatarea unor asemenea torturi a fost făcută de multe ori în ultimii ani. „Thought reform". 173—19! de acelaşi autor. Presupune mult timp şi suferinţe catastrofale pentru a răsturna credinţe şi valori stabile. Nu te ajută pentru că eşti prea reacţionar.. Ţi' ^ spune mereu să mărturiseşti totul şi atunci vei fi tratat mai bine.33 Probabil. se concentrează asupra împingerii ei tot mai adînc în integrările personale pînă cînd acestea sînt pulverizate şi zdrobite.. dar poate fi făcută — cel puţin îfl multe cazuri. Thought reform and the psychology of totalism. Această odihnă parţială serveşte la dezorientarea si mai "tere a sistemului său obişnuit de deprinderi.32 I Reiese astfel că în condiţii de mediu extern complet contro-■ exercitînd o presiune maximă asupra individului.. Nu scapi niciodată de cătuşe Nimeni nu te spală. Limita critică de rezistenţă este amînată. două. New Norton.. frică*. desigur. bunătate şi va face orice pentru a le merita. timp umplut cu durere şi frustrare totala. j^t" acuzat de a fi „un super-criminal imperialist care refuză să-şi noaiscă crimele". Voi aveţi dreptate şi eu am greşit. Este mai uşor să i accepte standardele oferite .. Dacă trebuie să urinezi. Devine prea dureros să menţii standardele anterioare de adevăr şi minciună. 196 ego-uiui şi integrarea Dezorganiza -rea personalităţi'' \ Creşterea anemiei sociale şi a mediutuj Figura 20. personalitatea (sau importante părţi ale ei) poate fi răsturnată.. El ar spune „Această tortură i se întîmplă trupului meu şi nu mie". după ore sau poate după zile de deprivare de lnă şi somn. dar temnicerii ştiu acest lucru şi. ste dus în celulă şi lăsat să doarmă — dar numai pentru o oră. Nu se ştie încă dacă cei care scapă în final din acest mediu coercitiv îşi pot vreodată regăsi complet sistemele lor anterioare de credinţe şi valori. Mărturisirea în sine poate fi un lucru superficial. Această „teorie DDD" susţine că operarea intensă şi simula tonă a acestor forţe va zdrobi mai devreme sau mai tîrziu orice rezistenţă faţă de sugestiile date de persecutori. O victimă spunea „Iţi construiesc o mentalitate de spion. 19. Aranjezi cana şi strachina cu nasul şi încerci să înghiţi o fiertură de două ori pe zi.. Destul de ciudat. Mărturisirea te va salva". Nu are nimic de mărturisit.. Sînteţi judecători mari şi drepţi Eu sînt un nimic". Ceea ce ai inventat devine realitate. Toate Protestele sau apelurile la raţiune sînt întîmpinate cu „Mărturie?te. cu gura şi dinţii. Suferinţa fizică continuă : Eşti obligat să stai în picioare ou cătuşe la glezne şi cu nile la spate. începi să te gîndeşti cum să scapi de cătuşe. un criminal. [. Bettelheim relatează desptf propria sa luptă timp de multe luni în lagărul de concentrare di* 31 R. ML„ ca un cîine. Dacă mărturiseşti că ai dat patruzeci de mesaje de spionaj. Trebuie să scapi de cătuşe. Adesea pri-Hîeri mai în vîrstă au devenit sclavi jalnici ai temnicerilor lor Rişti. mai ales pentru că în acest fel scăpa. în „Psychiat". Merit ceea ce îmi daţi. un duşman al poporului.. de dreptate şi nedreptate. Nici una din deprinderile sale °Mşnuite nu-1 ajută să scape de situaţia aceasta intolerabilă. 1956. Interogatoriul — adesea tortura — începe din nou. odată înfiptă această pană. dependenţă. 1961. Li f ton. brusca amabilitate a judecătorilor ajută la prăbuşirea rezistenţei şi provoacă victimei regresul la un nivel. Ea imploră confort. 195 în celulă e pus cu criminali mai „avansaţi" în „spălarea Cr ierului" şi aceşti oameni se năpustesc asupra lui cu violenţă. îţi deschid ei pantalonii. mărturisirile pot fi oprite luni de zile.. J. adică a spune „Da. pe măsură ce devine tot mai tulburat şi nesigur. Dar chiar şi Bettel-Kn fixează o limită cam de trei ani de rezistenţă. Adesea. aprobînd predicile acestora şi chiar căutînd bucăţi din hai-ffie lor pentru a le purta cu sine ca fetişuri sacre. Dar ceea ce se întîmplă în cele din urmă — după luni sau ani de astfel de existenţă — este o adevăratj prăbuşire a edificiului personalităţii aşa cum era ea înainte de arestare.] O asemenea distrugere a unor vechi deprinderi şi sentimerffl este extrem de greu de obţinut. data viitoare vei spune că ai dat cincizeci.caute o ieşire si i se spune că singura salvare este să mărturisească. infantil. Păduchii se înmulţesc tot mai mult. victima simto slăbită şi vrea să se supună. Cu o idee atît Je bine implantată. teoria •r . Vrea să-şi „ajute" călăul este atît de insistent. Dar nimic din ce spune nu satisface pe examinatorul Chinul nu s-a terminat. I Unii cercetători au avansat concepţia că aceste transformări extreme se datorează operării a trei forţe : slăbiciune. sînt un spion. Spune adevărul.

AT * In original debility. E. Acest simplu act poate. Angyal postulează.S a r g a n t. dependency. New York. Există un organism biologic. de asemenea. Cînd se produce brusc o boal pierderea slujbei. recunoaştem adevărul din spusele acestor autori. soc. o privaţiune. cit. Putem identifica "uşor sistemul personali-ţii. Doubleday. Astfel.). si ţionale. . devine defensiv sau neagă nenorocul. în „Sociometry". Persoana'trăieşte şi moare într-o splen idevaluarea noastră asupra personalităţii ei. Individual and mass behavior in extreme situations. Cîn presiunea creşte (ca la victimele naziştilor sau în primele luni < închisoare) rezistenţa este mai mare. Coercitive persuasion. Bettelheim. a doua. două trebuinţe use : una de a se potrivi cu ceilalţi oameni (homonomie) şi ceaelaşi timp oglinda culturii sale şi o lumină pentru sine însuşi. r ei abia dacă ne oferă un cadru ştiinţific pentru rezolvarea pro-emei dualităţii. wota trad. un negativism faţă de modalităţile tribale şi dorinţa a fi el însuşi. Brainwashing. ca în cazurile spălare a creierului. la struc-Cultura. condi-and DDD. 1957 . din unitate de izolare. Eroarea individualistă constă în conceperea personalităţii c i ctul decurge natural din sistemul ei de credinţe şi valori. L. Comportamentul ei este consecvent indiferent de situ iHa Dar acelaşi act. Ceea ce pare să se întîmple este faptul că în mod normal o • s B. *•■ S c h e i n e t al.". o capcan em nevoie de ambele. 1943. Nu există o asemenea . pierderea suportului social obişnuit şi inversiunea totală a sistemului social. uneori mai devreme. de ţ. Şi pentru o apreciere cometă a acţiunii umane (pe care nici o ştiinţă nu a încercat-o încă) Structură individuală şi structură colectivă In acest capitol ne-am propus sarcina dificilă de a rapor sistemul personalităţii la sistemul social. arestare. dar tot ce acest organism este un produs al forţelor sociale. Această concepţie neagă autosuficienţa persoanei. a situaţiei Şi rolurilor în care victima se găseşte. trezind unele din mecanismele enunţate la p. 33 I.34 Figura 20 încearcă să generalizeze rezultatele obţinute în dirite studii despre istresul şi presiunea socială asupra personalîtii. Persoana caută soluţii raţional jură să-şi menţină integritatea. personalitatea este „un agregat într-un agregat. alteori mai tîrziu. personalitatea poate fi zdruncinată şi se ce formează (fără rezistenţă) condiţiilor foarte modificate. F H a r 1 o w. Să/ luăm un exemplu. Din fericire penti ttă de a fi independent în viaţa sa (autonomie). gina 162 ca „intrinsec anormale". trăsăturilor imuabile şi a unui eu în Eroarea culturalistă constă în considerarea că personalit de fapt nu există. totuşi. F a r b e r. 1957. izolare. Credem că cea mai bună abordare implică distincţia între două anuri ale discursului. Nu ar fi putut duce planta la spital dacă nu ar fi respectat f°rele de vizită şi prescripţiile acestui sistem social „extern". Psychol.separare ncretă. West. dacă vrem.35 Un om este în vidualizare. op. 20. Ambele-^bordări sînt valabile. 38. da . ea este aproape întotdeauna atentă şi generoiasă în faptele ei. acordă autosuficienţa . individul poate să se sim deprimat şi dezorientat. J. identifica instituţiile lin codul culturii şi a^sistemelor sociale care implică relaţii de l pentru mulţi oameni. de asemenea. Desigur. Am încercat în discut noastră să evităm două tipuri opuse de erori — prima este o caf cană în care psihologii şi psihiatrii cad adesea .-Ea nu ar fi putut nunte plictisitoare bune'de înlăturat în favoarea structurii caraMpumpere planta dacă nu juca rolul de client în florărie şi nu ar ii fost astfel o rotiţă în sistemul comercial al culturii din care face Parte. o terului. care există interior. să conducă la „structura internă" (sistemul personalităţii). majoritatea oamenilor această urnită ultimă nu este niciodată înce^urii individualei Putem. în sfîrşit. 271—285. relaţiile de rol sînt considerate numai ca a n|ura „externă" sau colectivă (sistemul social). Battle for the mmd. abnorm. culturale. constatăm pentru sociologii şi antropologii imprudenţi.trebui să sublinieze. dacă dorim. H. ne conduce. rămînem mulţumiţi. potrivind actul cu nefiind menţionate. organizării fixe. schimbare stresantă în Situaţia socială induce iniţial un tip dezo ganizat de reacţie. 1961. dread — de unde si prescurtarea DDD. '° >. de transport şi medical al comunităţii ei. O doamnă amabilă aduce o plantă unei tetene bolnave în spital. întrebi : este acesta un act caracteristic pentru ea ? Da. New York. mai mult decît o face. ' Pe scurt. Pentru o discuţie mai completă a teoriei vezi L i f t o n. intricarea si dependenta ei în mediul' se i*uctura deprinderilor şi trăsăturilor ei.n?lenea W. se străduieşte din greu să-şi mei ţină vechile credinţe şi valori. Norton.J. 417—452. Sis-■temul personalităţii acestei' bune doamne a intersectat în multe 'feluri sistemul comercial. Aici avem de-a face cu o „structură co-ctivă". Probabil există un punct limită pentru majoritatea personalit ţilor.. El ne confruntă cu multe probleme ale cată. societatea. de asemenea. Dar acest mod dialectic de a trata problema pare nesatisfăcă-r pentru simplul motiv că nimic din personalitate nu este pur ociai" şi nimic pur „individual".

structura personalităţii permite un interval de variabilitate. în virtutea acestei flexibilităţi prezente atît în cadrul sistemului personalităţii. 1955. [ 36 Citatele şi exemplul sînt extrase din F. p. A11 p o r t. . Le consideră ca fiind într-un conflict constant. Prin motiv înţelegem | orice condiţie internă a persoanei. 107. în acelaşi timp constatăm că cultura reală permite o sen1 largă de variaţie acceptabilă în comportamentul personal. Poate psihanaliza. sociologul şi antropologul. Theories of feeptions and the concept of structure. Comportamentul său este modificat în cadrul unor limite de fiecare situaţie socială pe care o întîlneşte. individul este n o neplăcere pentru ştiinţa socială. Angyal. Autorii teoriei rolurilor. Deşi nu trebuie să acceptăm această concep■ ţie extremă. Se în-clină pînă la un punct sub vîntul schimbărilor sociale. Toţi sînt îndreptăţiţi în alegerea lor. Unii autori insistă asupra faptului că cele două su^ biecte sînt identice. ^" CAPITOLUL 9 Dezvoltarea motivelor ADULTUL ÎN COMPARAŢIE CU COPILUL MIC » EMOŢIA * TEORII DESPHE MOTIVELE INVARIABILE » CRITICA TEORIILOR DESPRE MOTIVELE INVARIABILE e TEORII DESPRE MOTIVE VARIABILE o REZUMAT lVJLotivaţia este o problemă centrală în studiul psihologic al I personalităţii. Structurile externe (colective) ar putea să nu existe defel dacă sistemele constitutive ale personalităţii sînt distruse. într-o măsură considerabilă. de structurile externe. este totuşi adevărat că orice teorie a personalităţii / pivotează în jurul analizei naturii motivaţiei. Mai tîrziu ajunge sâ joace multe roluri în cadrul multor sisteme sociale. Ea este o „structură internă" încastrată în şi inter-acţionînd cu „structuri externe". New York. dependenţa reciprocă a celor două structuri — aşa cum acest capi-toi a încercat s-o facă. sau dura mult timp. Unele teorii neglijează sistemele externe. care induce acţiune sau gîndire. afirmă că nu putem scăpa de pecetea arhetipurilor şi a sociale . culturaliştii şi unii sociologi ar putea fi vinovaţi de aceasta. sistemelor social relaţiilor de rol. fără sistemele colective înconjurătoare. Scopul nostru special a fost să examinăm punctele de intersecţie. H. Trăsăturile şi atitudinile sînt structurate în cadrul unor limite superioare şi inferioare. In mod corespunzător. ajunge să accepte rolurile adecvate statutului său din familie. °mmonwealth Fund. In acest capitol am încercat să conservăm un echilibru rezonabil — deşi restul acestui volum se referă în primul rînd la „sistemul intern". de asemenea. Situa ţiile sociale sînt. 1941. A încheia un cont este greu. Foundations for a science of personality. De-a lungul vieţii el reflectă „personalitatea de bază" adecvată culturii şi subculturilor sale. Din acest punct de vedere. Şi putem scuza unilateralitatea într-o oarecare măsură pledînd că fiecare specialist are dreptul să prefere unele teme. ale situaţiei de moment şi ale rolurilor sale. Mulţi autori pun „socialul" şi „individualul" într-o opo dialectică. Dacă schimbarea este violentă şi extremă ca în spălarea creierului. De asemenea. Datorită acestei libertăţi persoana poate întîmpina mai uşor cerinţele culturii sale. Dar toţi trebuie să vegheze şi să recunoască deschis numeroasele puncte de intersecţie şi inter. per misive şi există mai multe modalităţi de a realiza aşteptările de vO\ Jocul considerabil în sistemul social permite o variabilitate personală mare (deşi nu nelimitată). Rezumat Personalitatea este un sistem în cadrul unei matrici de sisteme socioculturale. New York. Copilul dobîndeşte în mod inevitabil (prin principiile învăţării) modalităţi culturale . în mod inevitabil. Wiley. în acelaşi timp fiecare dintre noi are un impuls spre structură în cadrul unei structuri mai mari şi constituind o parte a acesteia"36. Dar nici un sistem dat al personalităţii nu ar putea fi ceea ce este. cît şi în cel social se realizează în mod normal o adaptare reciprocă şi o_ intersecţie reuşită. întreag' sa personalitate poate suferi o transformare. neglijarea sistemului personalităţii se constată în mod obişnuit.instituţiilor culturale. 35 A. Este inutil să întrebăm care structură este mai „reală". Se întîmplă că psihologii sînt interesaţi în special de sistemul personalităţii . existenţialismul şi personalismul ar putea fi acuzate de acest lucru.

nu admite nici o amînâre în satisfacerea impulsurilor sale. legea asupra independenţei Irlandei. trebuinţe sau instincte ne bîntuie din leagăn pînă în mormînt. Leo Tolstoi. nici o rivalitate. în special a motivelor care sînt blocate sau intrate în conflict. un poem indian şi o livră de tutun. 203 rilor noastre arătînd cît de mult s-au dezvoltat sistemele motiva-. sau care fac un progres brusc şi neaşteptat spre scopul lor. luaţi-o de aici". eu sau dumneavoastră am putea numi încă cîteva persoane de acest tip. această pălărie de mătase este o stîrpitură neagră". Descrierea făcută de Chesterton lui Tolstoi zugrăveşte o asemenea persoană : Tolstoi. este unul din foarte puţinii oameni care au o concepţie realistă. 3 f. Totul în lume. Teorii despre motivele invariabile în ciuda diferenţei aparent mari dintre motivele copilului de doi ani şi cele ale adultului. această livră de tutun este un lucru diabolic . Caută plăcerea. nu e bine să separi un imperiu centralizat în naţiuni. Niciodată nu ia in considerare confortul sau bunăstarea altora. Să luăm de exemplu. ajută individul să obţină cele necesare pentru supravieţuirea fizică şi pentru protecţia si dezvoltarea ulterioară a personalităţii sale. pe lîngă un romancier magnific. întrucît sarcina noastră este să înţelegem structura durabilă a motivelor vom omite discutarea condiţiei emoţionale „activate" care adesea le însoţeşte2. deşi constituie un capitol major în domeniul psihologiei generale. Dacă un adult ar fi pe jumătate atît de ego-centrat pe cît este copilul de doi ani ar fi considerat un criminal psihopat. extrem de distructiv. o pălărie de mătase. Să examinăm cîteva din afirmaţiile principale ale . dar toţi au această asemănare esenţială. un poem indian sau o livră de tutun. Este unul din cei doi sau trei oameni din Europa. dincolo de fastul ei aparent. Care este atunci legătura dintre ele ? Emoţia este cel mai bine definită ca o „condiţie activată a organismului". ele subminează şi par a nu servi unor scopuri adaptative. obo202 «eala. în măsura în care este implicată personalitatea. Hilaire Belloc. foame. Emoţia Motiv şi emoţie au aceiaşi rădăcină latină (movere — a mişca). Putem elimina din discuţie ca fiind o exagerare literară pretenţia lui Chesterton că numai „doi sau trei oameni" sînt atît de bine integraţi încît se poate prevedea viziunea lor inevitabilă des-Pre orice lucru. Ar spune i „Cred în extrema simplificare posibilă a vieţii . putem spune că emoţia constituie coloratura subiectivă a motivelor. terenul convingerilor lor. de aceea. filozoful Hobbes spunea odată : „Omul rău nu este decît un copil devenit puternic". sau ca o asigurare că totul e în ordine. necesităţile sale fizice. Nu poate tolera nici 0 frustrare. Toţi trei sînt diametral opuşi unul faţă de celălalt. Şi nici nu trebuie să credem că motivele lui Tolstoi sînt atît de perfect localizate şi integrate pe cît o pretinde autorul. veneraţie. familia. dorinţă sexuală . că dată fiind baza lor de gîndire. de aceea mă interesează acest poem indian. Tolstoi. Există trei oameni care au o asemenea atitudine. Ar spune : „Cred în extrema simplificare posibilă a vieţii . ci trebuie să separi naţiunea în indivizi". cîteva teorii importante ne spun că motivele omenirii sînt în mod esenţial aceleaşi de la naştere pînă la moarte. poate fi şi este redus de Tolstoi la acest mare principiu fundamental tolstoian. Unele emoţii sînt specifice unei trebuinţe actuale: durerea. Chesterton et al. Foamea. părerile se formează ele însele. ca florile pe cîmp. lumea sa trebuie să se dedice satisfacerii imediate a capriciilor sale.. Bernard Shaw şi prietenul meu dl. dl. legea asupra independenţei Irlandei. depresie. de aceea. Adesea ele sînt tonice. O asemenea transformare radicală a personalităţii trebuie să includă modificări majore în motivaţie. Excesiv de pretenţios. emoţiile pot fi considerate ca un semnal că lucrurile nu merg bine cu noi. schiţa slujeşte scopu1 Din G. căci etica orientală. Din punctul său de vedere mama. Oricît de mult îl putem iubi sîntem siliţi să admitem că este o oroare nesocializată. K. ţionale ale adulţilor din motivele impetuoase incoerente. este mult mai simplă. Aceleaşi impulsuri. Hodder and «oughton. viaţa începe în copilărie cu o dependenţă totală. este nerăbdător. London. Natura emoţiei nu este încă complet înţeleasă. încît am putea deduce punctul lor de vedere inevitabil faţa de orice — o pălărie de mătase. Să luăm mai întâi în considerare copilul de doi ani. Oricare ar fi tonalitatea sau durata lor. sensibilitate.Adultul în comparaţie cu copilul mic în general. Există anumite opinii pe care trebuie să le aibă despre anumite lucruri . ei nu formează păreri. altele sînt mai penetrante şi mai de durată : anxietate. Emoţiile ne mişcă . de aceea această lege asupra independenţei Irlandei este numai un compromis meschin . lipsit de conştiinţă şi total dependent. de joc şi de confort — acestea îi sînt singurele preocupări. Tolstoi ar spune : „Cred în extrema simplificare posibilă a vieţii. Totuşi. Dar cînd sînt violente. pp. adultul matur posedă motive care sînt controlate. simpla listă a diferitelor obiecte despre care am scris mai sus. simplificarea vieţii1. opiniile lor despre orice subiect terestru izvorăsc natural. Dintre cunoştinţele noastre. In contrast. | progresează in cursul tinereţii spre o independenţă relativă şi ajunge în perioada adultă la responsabilitate socială. nevoia sa de activitate. solidă şi serioasă despre viaţă. şi mai tolstoiană decît cea occidentală". ego-cen-trate ale primei copilării. la fel şi motivele. teamă. în cazul lui Tolstoi. Ar spune : „Cred în extrema simplificare posibilă a vieţii. de la Biblie la trăgătorul de cizme. 1903. care au o atitudine atît de personală faţă de lucruri. relevante social şi destul de bine integrate unei activităţi planificate.

Au ajuns la hotărârea unanimă că „a fi fericită" era unicul lor motiv. Pe scurt. constituie o strădanie spre echilibru. De asemenea. Există multe dificultăţi în aprecierea conceptului de fericire ca motiv. Una a spus „Ştiu că e caraghios. în uj. dumneavoastră şi eu căutăm plăcerea (sau fericirea). dar bogată. Cînd sîntem absorbiţi a o sarcină. 1960.acestei poziţii. Nu e valabilă această formulă de la naştere pînă la moare ? Copilul de doi ani caută plăcerea . insuficie11 206 plinit de realitate sau de propriile noastre introspecţii şi pentru . Un psiholog era de faţă şi le-a cerut să se uite la două fotografii. sau să cîştigăm un joc. Şi mai* parte din ceea ce este plăcut nu e compatibil cu scopurile prin' cipale ale vieţii unui adult. adevărat că mara parte din comportamentul unui copil mic este impulsiv (controlaţi de impulsuri) şi în acest sens poate fi numit „hedonist". să scrje n un poem. ca la epicureenii antici. dar ţintim să atingem un scop Sţ)c~ cific . Se poate ca motivele omului cavernelor să se fi acorda" unor semnale hedoniste. Cineva ţinteşte spre fericire ţinteşte spre nimic.. un caz „fericire" în sens inteligibil. în ciuda acestor comentarii critice. activitate sexuală. dar extenuat şi ţia Pentru mama devotată a unui criminal condamnat ? Ori de cîte Orj facem ceva pentru că sîntem „datori" s-o facem. Este. aparţinînd evident clasei muncitoare . Dar. întâlnirile sînt obiective pe termen scurt cu o recoltă rapidă de sentimente plăcute). Pare un lucru de bun simţ şi evident a spune că omul caută fericirea şi urmăreşte să evite durerea. fiindcă doresc să fiu fericită . Fericirea este în cel mai bun Caz un produs secundar al unei activităţi cu o altă motivaţie. din punct de vedere fizic. Este perfect.sincronizarea dintre plăcere şi atingerea scopului . îşi cîştigă o existenţă bună. 205 Să ne examinăm propria conştiinţă. Unele din ele au rîs de alegerea făcută. sîntem oare conştienţi de < motiv ale fericirii ? Ştim că vrem să trecem un examen. Dar pe măsură ce dezvoltarea evoluţionistă a omului a progresat se pare că semnalele naturii b. homeostazie sau o fugă de tensiune (cf. e adevărat că mulţi adulţi sînt hedonişti în sensul că toată viaţa caută satisfacţii senzuale imediate. Emotions and personality. dar aşa simt eu". sportul. în cursul secolului al XlX-lea «coala de gîndire utilitaristă a dominat o mare parte din teoria şi politica socială şi economică a Occidentului. excreţie. Press. somn. putem recunoaşte că plăcerea şi durerea sînt semnale ale naturii care ne spun dacă motivele noastre sînt facilitate sau blocate. a unei responsabilităţi şi steagul semnalizator al plăcerii. epicureenii au simţit că scopul principal al omului era evitarea durerii. Columbia Univ. Cea mai serioasă dintre toate este simplul fapt că nu se P°ate ţinti direct la realizarea fericirii. de realizarea unui motiv. are o atracţie ca de sirenă. 2 voi. Toate fetele au fost de acord că prima era fericită şi a doua nefericită.$u ne aflăm pe lume pentru plăcere. pentru că acesta este un principiu confuz. chiar' respirarea aerului proaspăt. în psihologia actuală accentul se pune din nou. ci pentru a ne face blestemata noastră datorie". 204 porteri din timpul Greciei antice şi pînă în ziua de azi. Această faimoasă afirmaţie a lui Jeremy Bentham a avut întotdeauna mulţi 2 Relaţia între motiv şi emoţie este cercetată pe larg de Magda Ar-nold. Unde este fericirea ' pilotul unui bombardier care îşi pierde viaţa pentru ţara sa ? este fericirea pentru omul de stat devotat. Acest experiment revelator (deşi cam înşelător) sugerează că statutul social reprezintă pentru aceste fete un motiv mai puternic şi mai concret decât fericirea. se spune. Hedonismul psihologic. a unei obligaţii. Bismarck a spus odată : . una care reprezenta o fată zîm-bitoare. Tinereţea e şi ea o vîrstă „în care se caută plăcerea" (în sensul că petrecerile. Chiar şi o persoană care îşi urmăreşte propria datorie încearcă unele sclipiri de plăcere sau satisfacţie. Mill a susţinut că un ojn este. De aceea ea nu este un motiv concret. Cineva poate crede că dacă obţine o diplomă. Oare ? Un grup de muncitoare tinere discutau despre motivele vieţii lor. De asemenea. cum este numit acest tip de teorie. anticiparea satisfacţiei nu este decît o penumbră îndepărtai Şi această satisfacţie este adesea de o calitate sinistră. New York. evidentă bogată. va îi fericit. Recunoaştem aceste fapte.. pe evitarea durerii sau disconfortului. de asemenea. adevărat că o tonalitate emoţională plăcută însoţeşte satisfacerea impulsurilor de hrană. se căsătoreşte Susan. Tolstoi caută plăcerea (prin reducerea complexităţii vieţii) . dar aceste reali-ri concrete sînt scopuri tangibile. „Plăcerea şi durerea sînt stăpînii noştri suverani". violăm crezul ^ donismului."Care din ele aţi vrea cel mai mult să fiţi ?" Toate au ales fata nefericită. semnalele nu sînt motive) devin tot mai puţin vrednice de încredere. nu putem construi o teorie a motivaţiei bazată P* hedonism. Multe lucruri pe care sîntem motivaţi să le facem dOar ne măresc tensiunile. ne diminuează şansele pentru plăcere şi ne obligă la o viaţă intensă şi riscantă. pagi-„ile 97-99). „Reducerea tensiunii" este invocată ca un motiv sUveran. în anti-Sjiitate cirenaicii susţineau că toate fiinţele umane sînt motivate s caute o plăcere pozitivă . există anumite relata pozitive între plăcere şi motiv care pot fi subliniate. Totul este atît de simplu. cealaltă o fată deprimată. incapabil să dorească ceva dacă ogea despre acel ceva nu este plăcută. întreaga noastră conduită. Ne aşteptăm în mod vag ca ^u cesul să ne aducă satisfacţie . Dar în epoca modernă constatăm o sincronizare mai slabă între realizarea unui ideal. Au fost apoi întrebate : V.

iar diferenţele individuale mai mari decît ar admite-o teoria. Un educator poate „avea nevoia" unui instinct de joc. combativitatea (ţ3 nia). Thorndike şi S. Acestea două explică cea mai mare parte a comportamentului şi ca-racterului omului. pentru securitate. El poate clădi un întreg sistem pe baza presupunerilor sale —■ dar acestea sînt gratuite şi nedovedita. Znaniecki utilizează elegant şi sistematic aceste Patru dorinţe în sistemul lor de gîndire sociologică : The Polish peasant in wrope and 'America. pentru autoritate. E posibil ca savanţii mai în vîrstă să-şi piardă gustul e viaţă sau să devină mai înţelepţi. I. Nu toate înclinaţiile sînt evidente la naştere. 1924. fuga (cu emoţia fricii). Knopf. L. In loc să dorească direct mîngîierea trupului matern (complexul Oedip) el îşi maschează această dorinţă. L. după cum o ştie toată lumea. O teorie mai sistematică este cea prezentată de William McDougall. New York. Fiecare instinct are ataşat de el o emoţie primară.4 Cu mulţi ani în urmă. dar. să decidă că omul are patru „dorinţe'' de bază : pentru noutate. de exemplu) dobîndeşte noi asociaţii obiectuale. L. E. cum putem explica diferenţa dintre copilul de doi ani şi Tolstoi ? Freud oferă două explicaţii.* Pentru a-şi satisface agresivitatea şi dragostea de viaţă. Bernard a examinat literatura din domeniul psihologiei şi ştiinţelor sociale şi a descoperit aproximativ 14 000 de pretinse (şi arbitrar inventate) instincte. în ajutorul teoretizărilor sale. de curiozitate. Esenţa tivaţiei este desigur mai complexă. Ce pt fi aceste energii.nu este puje. este mai puţin clar enunţat decît în sistemul luţ McDougall. de asemenea. Poate aspiraţia lui Tolstoi spre o viaţă simplă era numai o „dorinţă-scop inhibată".5 Deşi invenţiile de acest gen pot avea o utilitate pragmatică. dar probabil eronat.' 4 Nu trebuie să dispreţuim utilitatea unor asemenea invenţii ad hoc. Teoria hormică. Thomas şi F. explică întreaga 3 Pare a fi real faptul că studenţii mai tineri şi savanţii mai tineri adesea pledează vehement pentru vreo variantă a doctrinei hedonismului. glia-mamă substituindu-se propriei sale mame. 207 se pot diversitate atît de bogată a motivelor umane. Freud a postulat instinctul sexual şi instinctul agresiv ca fiind dominante. Methuen. Combinarea acestor energii instinctive între ele şi cu învăţarea ulterioară. în timp ce savanţii mai în vîrstă tind să pledeze împotriva ei. Această t^ rie ne descrie simultan structura motivaţiei şi a personalităţi' Deşi sistemul lui McDougall este atent gîndit. El este total specula^ şi pretinde un număr dat de mobiluri esenţiale ale naturii um (numărul variază între opt şi optsprezece în diferitele ediţii lucrării sale) care de fapt nu au fost niciodată stabilite. 1932. Instinctul freudian. Dar instinctele de bază sînt aceleaşi. In al doilea rînd. Concepţia cuiva în această problemă va depinde probabil de vîrstă sa. Rinehart and Winston. Instinctul părem (cu emoţia duioşiei). atunci. New York. Freud afirmă : „Structura id-ului nu schimbă niciodată". Luce. care măreşte numărul „înclinaţiilor" de bază este The energies of ien. Dacă instinctele nu se schimbă. 1927. Cînd ac^" tor instincte li se ataşează obiecte obişnuite. 1908. al competiţiei sau al dorinţei de cîştig. Dacă acceptăm evoluţia. nolt. pentru recunoaştere. Expunerea extrem de influentă a vederilor lui McDougall a fost Oblicată prima dată în Social psychology. Un al doilea mod simplu. London.6 El ajunge la concluzia că animalele sînt în mod clar conduse de instinct. Vom menţiona trei tipuri de doctrine ale instinctului. oamenii au înclinaţii de bază care constituie mobilurile lor primare. O expunere «erioară. adultul (Tolstoi. New York. cum e şi normal. de gîndire — şi imediat le inventează pentru scopurile sale. dar ele se perfecţionează (prin maturizare) şi furnizează dinamismul esenţial al întregii conduite umane. L. de a onCl3pe motivaţia este acela de a o atribui în întregime instinctului. Un sociolog poate. gregaritatea (singurătatea) sînt astfel de exemple. făcînd pe ţăra-nul. e capabil de sublimare. Id-ul e plin cu „energii instinctuale". Instinct: a study in social psychology. dezvoltăm sentirnem* şi din sentimente se compune însăşi personalitatea. 2 voi. nu-1 putem ^' cepta ca o descriere adecvată a motivaţiei. k 5 L. acum inconştientă. în primul rînd.. Si iată-le. doreşte diferite obiecte. E uşor să inventezi instincte în funcţie de nevoile cuiva. ele nu se sprijină pe o teorie motivaţională valabilă. Bernard. Freud sînt printre cei care şi-au modificat propriile concepţii pe măsură ce au înaintat în vîrstă. nu există nici o dovadă că Freud a realizat o enumerare fundamentală a . Enumerare ad hoc. Ca şi în cazul teoriei lui McDougall. W. Un economist care doreşte să explice comportamentul economic al omului poate postula cu uşurinţă un instinct &\ măiestriei.

zîmbetul social este provocat la copil în mod normal de la 3 la 6 luni cînd vede o figură umană sau o copie rezonabilă a ei. deplasate. 265 dori lucruri diferite dar există numai cîteva raţiuni pentru care u doresc. sublimate).9 Ca şi sistemul lui McDougall. E. 10 Cf. să fie total vizibilă şi să se mişte. 1953. A. doctrina trebuinţelor afirmă de fapt că în timp ce obiectele dorite pot varia de la persoană la persoană. unind astfel motivaţia şi structura rezultantă a personalităţii. privite din punctul de vedere freudian.motivelor esenţiale ale omului. A. agresiunea. autonomia. A clinical study of sentiments. Cele trei tipuri de teorii ale instinctului pe care le-am menţionat susţin căi : 1) toţi oamenii au esenţialmente aceleaşi forţf dinamice pentru acţiune. Totuşi. motivele sale de bază rămîn neschimbate. Această logică ni se pare inadecvată pentru a explica diferenţele calitative dintre copil şi adult (de exemplu.) 208 tjve canalizate. S p i t z. o personalitate adultă este de fapt o combinaţie de m0" * In original obiect cathexes. sexul. 209 ^Structuraşi dezvoltarea personalităţii — cd. strict vorbind. afilierea.. Să le numim dorinţe. A. * In original wishes. explicînd într-un mod destul de vag rolul învăţării. 3) ele sînt capabile de a fi ataşate unor diferite obiecte şi de aceea de a i1 canalizate (deviate. Murray et a 1. Cf.8 Acest tip de teorie are multe avantaje. în „Genetic Psychol. invariabile. Direcţiile luate de aceste două vieţi sînt atît je diferite încît pare extrem de artificial să le dăm scoruri identice pe scala cu n . R. 2) acestea sînt înnăscute. unul devine poate un masochist sexual. Dar ca şi teoriile precedente. R. Cînd comparăm vîrsta de doi ani cu maturitatea. needs. Explorations in personality. Monogr. 57—125. De exemplu. Ea ocoleşte controversa ereditate-educaţie. educaţia. H.Genet. Nu e nevoie să fie o figură zîmbitoare (fapt care induce imitaţia) sau să aparţină unei persoane cunoscute. instinctive. 1938. Totuşi. Psychol. dar trebuie să aibă doi ochi. de asemenea. nici >că pe măsură ce individul creşte şi se dez-j voltă. Acest tip de răspuns înnăscut există şi e important pentru o deplină înţelegere a psihologiei copilului. Dintre trebuinţe sînt adesea studiate realizarea. Pe scurt. W. 1945. McClelland. 34. deplasate. găr disciplinat. pofte. Lowell The achievent motive.7 Putem menţiona acum două teorii suplimentare care pot fi clasate oarecum alături de doctrinele instinctului. (Nota trad. tipurile fundamentale de dorinţe nu variază.) 8 O apărare esenţială a acestei abordări a motivaţiei se află în H. în orice Pe'' sonalitate găsim aceleaşi motive de bază de la naştere pînă * moarte . L. în >. respectul. K. 3— 149. dominanţa.". desires. nu priveşte direct motivaţia. însă ele sînt atît de fundamentale şi de larg răspîndite încât acţionează ca instincte. achiziţia. unice în fiecare personalitate. Multor psihologi le-ar plăcea să opereze cu o listă definită de impulsuri umane fundamentale. Trebuinţele. New York. celălalt un căln. 9 Cf. Astfel. D. Oamenii pot 7 In psihologia curentă termenul instinct este folosit într-un sens diferit. canalizate şi sublimate. motivul emergent al responsabilităţii sociale). J. wants. The smiling response : a contribution to the ontogenesis of social relations. încurajează cercetarea unui motiv izolat sau a unor motive în combinaţie. Clark. M. 32. A. ca reprimate. sistemul utilizează mult mai mult motivele de bază decît o face Freud şi oferă mai mult spaţiu trebuinţelor conştiente. nevoi sau trebuinţe. New York. Monogr.* Ultimul termen pare să fie cel preferat. presupunerea pare foarte improbabilă. ca şi extraordinara diversitate a motivelor adulte. (Nota trad. Ei spun că nu ne interesează faptul că motivele fundamentale sînt. C. dar sînt prudenţi în legătură cu caracterul lor înnăscut.e umilire . ea explică dezvoltarea trebuinţelor în sentimente.". C Morgan. A t k i n s o n. Faţa poate fi o mască sau chiar un manechin. W o 1 f. doi oameni pot avea o trebuinţă puternică d. Singurele instincte care ne interesează aici sînt motivele instinctuale.10 Trebuinţele pot fi. Appleton-Century-Crofts. Oxford. Murray. 1946. ergs. Şcoala modernă de „etologie" studiază configuraţiile perceptuale la care animalele şi copii răspund fără a avea o experienţă anterioară.

dar comparaţia este numai un scop secundar al psihologiei personalităţii. dar cu excepţii pentru unii indivizi : sex. totuşi energiile de bază sînt privite întotdeauna ca fiind impulsurile înseşi — şi astfel trebuie să clasificăm acest tip de gîn-dire (îmbrăţişat de psihologia behavioristă. Klineberg includea un impuls pentru activitate Şi unul estetic. veridică şi personală cu condiţia ca trebuinţa integrată să fie înţeleasă nu numai ca o organizare de moment.1 ţiuni. Am arătat acolo modul în care conceptele de condiţionare şi întărire prin „extinderea" impulsurilor sînt destinate" să explice întreaga diversitate de deprinderi-răspuns' ale oamenilor. într-o măsură limitată. şi dacă ţinem seama de condiţionarea şi extensiunea imţjnp ţ ş pulsurilor — aşa încît să rezulte „impulsuri secundare" — putem acoperi toate motivele oamenilor. de asemenea. Aspectul cel mai interesant al acestei cercetări îl constituie caracterul „absolut credibil" al motivelor descoperite. pare prea abstractă. comportament de autoapărare. activitate. toate fiinţele umane din lumea întreagă au impulsuri. comportament postmaternal.poziţii de umilire. din moment ce cea mai mare parte. Există. 37. are o mare nevoie de oxigen. unele probleme în ceea ce priveşte enumerarea impulsurilor. găsite în toate culturile. Această concepţie a unei trebuinţe integrate este o mare "îmbunătăţire faţă de trebuinţa-schelet Ea împlineşte pretenţia noastră pentru o unitate de analiză care să fie concretă.. Această cercetare antropologică oferă o listă de „motive absolut credibile" : foame. să evite sursele de căldură prea puternice. Impulsurile sînt în noi de la „astere pînă la moarte . ed. ca şi teoria iru stinctului. respiraţie. Apoi Klineberg constată agrasivi. ele stau la baza întregii noastre învăţări îurii . cum vom vedea acum. In cel mai bun caz observaţia de bun simţ sau activitatea clinică cu pacienţii constituie baza enumerării de instincte sau trebuinţe postulate. ca şi foamea. 11 Această problemă pare să fie admisă de Murray care scrie : „Fiecare trebuinţă este asociată cu urme (sau imagini) care reprezintă mişcări. Vom sublinia în curînd insuficienţa teoriei impulsurilor. 12 O. Dacă cineva este foarte înfometat. să-şi solicite mama pentru a obţine hrană şi alte comodităţi). In capitolul 5 am tratat acest punct de vedere. eliminare. în al doilea rînd. Klineberg. iar toate celelalte motive trec pe planul doi pînă cînd impulsul este satisfăcut. Susţinem că teor'd impulsurilor pare adecvată (sau aproape adecvată) în explicarea motivaţiei în timpul primilor doi ani de viaţă (şi. fără excepţie. de apă sau de odihnă. Klineberg a făcut o încercare valoroasă (studiind caracteristicile culturilor) de a descoperi ce doreşte (sau are nevoie) fără excepţie orice fiinţă umană din orice cultură a lumii12. care luate împreună constituie o trebuinţă integrată". odihnă şi somn. 210 aCesta este conceptul simplu şi suveran pe care se poate fun-damenta întreaga teorie motivaţională. aşa cum arată limpede Klineberg. Nici una din teoriile examinate mai înainte nu se bazează pe o cercetare solidă. gregaritatea.. Faptul că impulsurile sînt esenţiale pentru supravieţuire a condus pe mulţi psihologi la concluzia că. foame senzorială. 3. Totuşi. Există. dorinţa de acaparare si alte modele comportamentale comune ca avmd o frecvenţă descrescătoare. dacă nu întreg comportamentul copilului poatp ii generat de impulsuri — incluzînd. Sînt acestea. In primul rînd. 1954.". „ten-Sluni tisulare" specifice care reclamă reducerea tensiunii ? Sau sînt dotări motivaţionale de un ordin diferit ? Vom reveni mai tîrziu *a această problemă. Hoit. Psychol. „motive foarte credibile". ac. adică stimul-răspuns) în categoria „energiilor invariabile". de-a lungul întregii vieţi) . Nici o teorie a motivaţiei nu poate ocoli acest fapt central. rev. vOi expune acum mai amănunţit . E fără îndoială adevărat că comparaţiile între indivizi nu pot fi făcute chiar aşa de uşor pe baza trebuinţelor integrate ca pe baza trebuinţelor obişnuite . Ne amintim că printre „motivele absolut credibile". Impulsurile. 1936. iar acestea sînt foarte puternice (cînd sînt stîrnite preced toate celelalte motive). Deşi o teorie a impulsurilor solicită (într-adevăr cere) o teorie a învăţării. „Motive credibile". Rine-hart and Winston. impulsurile biologice a căror satisfacere este necesară pentru supravieţuirea biologică. ci şi ca o structură mentală de durată şi care este o caracteristica constantă a persoanei. desigur. tatca. obiecte-scop. E cler că mare parte din ceea ce învaţă un copil sp referă la modalităţi de satisfacere a impulsurilor (să ţină biberonul. în sfîrşit. New York. Teoria trebuinţei. impulsurile pentru activitate si cele estetice — atunci impulsurile sînt fundamentul prim (dar nu în mod necesar permanent) al vieţii noastre motiv-^ţionale. Preferăm o teorie care va descrie sistemele motivaţionale reale ale masochistului sexual şi ale călugărului disciplinat fără derivarea speculativă a două sisteme atît de diferite dintr-o sursă comună izolată (şi nedovedită) a „umilirii". Ele sînt. dar mai întîi trebuie susţinute două lucruri importante în favoarea acesteia. căi. prea imaterială şi depersonalizată pentru a reprezenta motivaţia indivizilor reali11. Social psychology. în „J. 211 Critica teoriilor despre motivele invariabile Am vrut să spun că nici una din teoriile luate în considerar pînă acum nu evidenţiază o suficientă flexibilitate şi variabilit^6 care să justifice marea diversitate a motivelor umane adulte. Scopul primar este reprezentarea vieţii unice personale cu maximum de fidelitate. pare adecvată şi pentru explicarea motivaţiei la animale. setea şi oboseala. fuga. sete.

politică • religia. Izul acestor termeni sugerează : 1) o pasivitate a naturii umane (care receptează şi reacţionează la presiuni externe) şi 2) o refacere sau restabilire a condiţiilor trecute. Woodworth. Freud ne învaţă că liniile directoare ale caracterului unei Persoane se stabilesc la vîrsta de trei ani14. Deşi teoria freudiană şi cea a stimul-răspunsului sînt diferite în multe privinţe. Această imagine generală a motivaţiei face din personalitate un Produs a două forţe arhaice. în timp ce fiinţele umane sînt preocupate de a-şi trăi viaţa în viitor. . J o n o s. iar o fuziune a impulsurilor agresive şi sexuale nu poate fi complet satisfăcută cu activităţi substituit care nu au nimic comun cu sexul sau agresivitatea. dacă nu niciodată. Desigur. sper că ceea ce îndrăznesc să fac va fi o digre^ siune utilă. Chirurgia nu satisface în mod real fuziunea sadică a trebuinţelor sexuale şi agresive şi astfel aceste trebuinţe fuzionate continuă să-1 îmboldească pe chirurg. Reprimarea i * în engleză reinforcement. cap. cît şi din conştiinţa noastră. New York. desigur. pe care le numeşte teorii ale „priorităţii comportamentului ■ In anumite privinţe critica de faţă merge în paralel cu argumentul lui Wooo-worth. regresiune — ca să enumerăm numai cîţiva termeni. Ea pune. adică îşi pierd obiectivul specific şi devin nondirective în scop . agricultură. aspirase şi strădaniile adulte înapoi pînă la rădăcinile instinctuale ale 'exului şi agresivităţii. (Nota trad. Tocmai din această cauză interesul pentru profesiunea sa porsistă o viaţă întreagă. recapitulativ. prezice care din multele căi posibile de a înlocui „o dorinţă inhibată a unui obiectiv" o va adopta o persoană. Conform concepţiei lui Freud totalitatea tensiunilor organice sau a impulsurilor compun id-ul. Poezia nu poate satisface trebuinţele erotice orale şi astfel aceste trebuinţe continuă să preseze şi să susţină această sublimare semiinutîlă. 212 -reşte flacăra lor. 1953. repetiţie. Hoit. reacţie. răspuns. l dar nu despre progres. care este o interiorizare iU ggulilor întipărite în noi de părinţi. The life and work of Sigmund Freud. totuşi putem crede că Freud face dreptate diversităţii. Aceste impulsuri. Woodworth le denumeşte pe amîndouă teorii ale „priorităţii trebuinţelor" şi le opune doctrinelor care ţin seama de modificarea şi ampliţi' carea energiilor. In primul rînd. artă. recompensa întărire*. devin „neutre" . New York. Să luăm în considerare numărul mare de termeni fundamentali din psihologia contemporană care încep cu prefixul re ■ receptor. După Freud personalitatea noastră actuală este \oape o rămăşiţă a diverselor modalităţi în care am încercat să a^tiSfacem trebuinţele id-ului în ciuda opoziţiei provenite atît din ?ajjiea externă. reprimare. reverberativ. Temeinicia doctrinei sublimării este firavă şi ea nu poate.obiecţiile mele faţă de două doctrine cele mai răspîndite : teoria freudiană şi teoria stimul-răspm^ (impuls). Sexul şi agresivitatea sînt poate cele mai importante impulsuri ale id-ului deoarece ele întîmpină cea mai puternică opoziţie din lumea externă şi sînt astfel reprimate. Sublimarea nu poate descărca dccît c anumită parte din energia id-ului. medicină. Principalul procedeu este să se afirme că interesele adulte (în muzică. 213 fi găsite în unele conduite adulte (mai ales nevrotice) . Auzim despre regres. rejlex. Dynamics of behavior. R. 1958. Rine-hart and Winston. Aceste tensiuni sau impulsuri sînt „energiile noastre instinctuale" şi numai ele ne „determină" să acţionăm. Sublimarea reorientează o „dorinţă inhibată a unui obiectiv". un' accent puternic pe primii ani de viaţă cînd frustrările. OtH Revenind la teoria stimul-răspuns constatăm că ea j o altă concepţie asupra motivaţiei de tipul „reducerea ins In acest caz impulsurile sînt singurele mobiluri . de asemenea. i. 13. Trebuie observată o caracteristică a teoriei energiilor sublimate sau neutre. Conchidem că. Din această prezentare putem conchide just că majoritatea teoriilor psihologice dominante azi au un accent oarecum receptiv. ele sînt mai proteice decît energiile instinctuale ale lui Freud. psihanaliza încearcă să urmărească toate interesele. De asemenea. mulţi psihologi ne spun că sîntem numai reactivi. S. Auzim des despre reacţie dar rareori. pentru activitatea orientată spre viitor. ambele coincid în ceea ce priveşte accentul pus pe natura reactivă a motivaţiei13. cînd sînt unite. De aceea interesele adulte dobîndite persistă. S. Prefixul pro este rareori găsit în vocabularul tehnic al psihologiei. Şi în timp ce ni se pare că sîntem în mod spontan activi. admitem bucuros că motivele adulte reflectă adesea şi agresivitatea şi că unele urme ale motivaţiei infantile pot 14 E. unicităţii şi '„^ temporaneităţii majorităţii motivaţiei adulte. Această stare de lucruri se reflectă în principalele teorii despre motivaţie şi arată slăbiciunea acestora. despre proacţie. energia liberă poate fi utilizată pentru a stimula individul să caute aproape orice scop care s-a întîmplat să devină asociat cu acest irnpuls neutru. Basic B°oks. educaţie sau altceva) sînt o problemă de sublimare.) 13 R. Există mult mai puţin sprijin terminologic pentru a indica ce va veni. Ele sînt derate ca tensiuni determinabile şi separate. aproape în întregime reactiv. Poetul se îndreaptă spre declam area unor expresii frumoase pentru că a fost frustrat de „satisfacerea orală" cînd era copil. o mare parte din teoria psihologică este preocupată să urmărească aceste vieţi înapoi în trecut. 5. reprimarea şi asociaţiile obiectuale au fost în mare parte construite. Freud sugerează că o parte din energia care susţine motivele adulte poate veni dintr-o fuziune a impulsurilor sexuale şi agresive.

Arăta ca o . 60. Aparent nu există nici o stingere a ■deprinderilor de evitare. Este un act asociat cu un alt act care duce la reducerea tensiunii ■ 15 J. B. El utiliza fiecare jeton pe măsură ce-1 obţinea. no. Ei săreau peretele pentru a scăpa. Astfel. el continuă să acumuleze un tezaur inutil. Monogr. Food tokens as inventives for learning by chimpanzees. Stocarea suferă a „stingere experimentală". Wolfe. &1 „Comp. meniul micului dejun.c modul în care motivele şi interesele adulte derivă în ultimă analii din impulsurile primare. C o w 1 e s s. învăţăm să ne „placă" (să construim) deprinderi favorabile pentru) patul nostru. Dar cimpanzeul a fost apoi silit să înveţe încă un act din secvenţa hranei. Constatăm că avem o 'versiune faţă de un anumit oraş pentru că ne aminteşte vag (adică 1 caracteristici parţiale corespunzătoare) de un oraş unde am suferit o şedere lungă şi dureroasă în timpul unei boli din copilărie (întărire secundară negativă). Psychol. Orice activitate care a dus (sau a fost strfos asociată cu) la această reducere de tensiune este uşor învăţată pentru că ea este influenţată de întărirea primară.tata. & ■ experimentatorii au renunţat la încercarea de „a stinge" c^ diţionarea. 214 partizanii teoriei S-R sînt aproape siguri că undeva în cadrul tui modei vom găsi explicaţia tuturor motivelor complexe adulte. Ne place covoraşul care era a sufragerie *n C0PÎlăria noastră. Se poate ca la început banii să fi fost un mijloc pentru a cumpăra satisfacerea impulsului. dacă cimpanzeul obţine numai umori recompensa de struguri el îşi pierde interesul pentru jetoanele de poker. Şi aşa mai departe. în care utilizarea unui şoc electric sau a altor stimuli intens dureroşi va determina animalul să evita toată viaţa situaţia care a dus la şoc. Să luăm un exemplu bine cunoscut din cercatările pe animale : Un cimpanzeu a fost învăţat să ia de pe podea un jeton de poker şi să-1 introducă într-un distribuitor -automat. S/ar şi motivele cele mai elaborate sînt cumva anticipări îndepărta ale satisfacerii impulsului primar. cîinii au reuşit să evite şocul. el „stoca" jetoanele. Dar uneori lucrurile care ne plac sînt numai de departe legatei de reducerea tensiunii. "1 1937.foamea. Caracteristica experimentului este că după primele încercări (care erau suficiente pentru a stabili deprinderea) compartimentele nu mai erau conectate electric. învăţarea reprezintă elementul important al teoriei. Conform teoriei. 1936 . Legea „întăririi» I afirmă că mijloacele utilizate în reducerea tensiunilor vor fi reţinute prin învăţare. Principala excepţie este cunoscută sub numele de „condiţionare a evitării". setea. e evitarea durerii fiind exemple importante mult utilizate în lucrări]' experimentale pe animale. I partenerul sexual. sărind dintr-un compartiment într-altul imediat ce soneria suna. Ii plăcea să acumuleze „bogăţie" ca să zicem aşa. Nu mai exista vreun şoc.". tensiunea motivului este redusă. în „Comp. no. în linii generale ea sună după cum urmează. Vrem să mergem la pescuit pentru ir. Şi această stocare ilustrează principiul întăririi secundare. Dar al doilea compartiment avea. care ne satisfăcea multe din dorinţele copilăriei (întărire primară). J. într-un experiment se plasau nişte dini într-o cuşcă cu două compartimente şi cu un perete despărţitor destul de s>cund oa animalele să-1 poată sări. care apoi livra struguri sau stafide. Aproape toate studiile experimentale care elaborează întăriri secundare arată pierderea deprinderilor instrumentale şi a intereselor secundare dacă acestea nu duc efectiv la satisfacerea impulsurilor primare. în cxperimşntul citat mai sus. de asemenea. întreaga motivaţie face presiuni spre reducerea tensiunii impulsurilor primare. Există trei obiecţii serioase faţă de această direcţie de gîndire — fiecare destul de serioasă pentru a ne spune că se află pe o cale greşită : 1.'ne lua la pescuit (întărire secundară). Psychol. Dar 215 cîinii au continuat să sară timp de peste 400 de manifestînd răspunsul condiţionat cu toată forţa. {întreaga motivaţie caută I „reducerea tensiunii"). Enunţă^ din nou aici şi extindem argumentul deja prezentat în capitolul 5 Cînd un impuls primar este satisfăcut. Dar omul avar nu se comportă în acest mod. Huli şi alţi apărători ai abordării $4> au cheltuit mai mult efort decît Freud în încercarea de a expl. Totuşi. Era prea persistentă. cundară. Effectiveness of token-rewards for chimpanzees. de exemplu foamea de hrană. El a descoperit că pentru a obţine jetoanele de poker trebuie să pună în funcţiune o altă maşină care să-i dea jetoanele. T. Dacă nu există o asemenea reducere. Se poate spune că utilizarea jetonului de poker a fost învăţată prin întărire primară. Monogr. un circuit electric astfel îneît clinii primeau acelaşi tratament. dar acum ei devin un scop în sine . Dar dacă era împiedicat să facă astfel. O sonerie suna şi imediat clinii primeau un şoc electric puternic. în asemenea cazuri vorbim de întărire se-.". pîiiă la urmă valoarea întăririi se pierde şi deprinderea sau activitatea instrumentală dispare.

deprindere du **" bilă toată viaţa16. De aceea, evitarea devine un motiv care îşi pierde dependgnt de întărirea primară. Ea exemplifică un fel de „autonomie f^ ţională" pe care o vom discuta in curînd mai profund. Huli a simţit că o condiţionare adiţională foarte intensă rămîne fără întărire primară. El scrie : Ipoteza de faţă nu implică faptul că întărirea secundară va suferi k mod necesar o stingere experimentală cînd suportul reducerii trebuinţei pJ1 m mare este retras. Dacă întărirea primară a fost suficient de puternică CI cursul stabilirii unei depinderi sau al unui interes secundar, anticiparea re I compensei primare poate fi destul de intensă pentru a lua locul recompenSe I actuale şi pentru a nu se stinge niciodată.17 Totuşi, întreaga logică a poziţiei referitoare la „întărirea se-1 cundară" insistă, cum spun Dollard şi Miller, asupra faptului Că| „impulsurile învăţate ar fi slăbite prin reîntărire"18 şi că în ultima I instanţă întărirea poate apărea numai prin reducerea tensiunii im-l pulsurilor primare. In experimentele pe animale dovada stingerii experimentalei (cu excepţia condiţionării evitării) este covîrşitoare, în timp ce I dovada pierderii intereselor umane adulte dobîndite nu. Nu ne I pierdem plăcerea pentru covoraşul din sufragerie pentru că pur şi I simplu timp de patruzeci de ani nu am mai mîncat în prezenta Ml Nu ne pierdem dragostea pentru pescuit numai pentru că tatăl I nostru nu ne mai satisface impulsurile noastre primare. Nu înce-j tăm să economisim bani numai pentru că nu se convertesc în stru-1 guri comestibili. Nu renunţăm la interesul nostru pentru muzică numai pentru că nu mai avem un părinte sau un învăţător care să ne dea întăriri pozitive şi negative. O femeie mai în vîrstă nu-şi pierde gustul în alegerea îmbrăcăminţii cînd hainele nu mai constituie o stratagemă pentru ar-şi atrage un soţ potrivit. Un fost marinar iubeşte încă cu înflăcărare marea, deşi sînt cincizeci de ani de cînd a părăsit^o. 16 R. L. Solomon, L. J. Kamin, L. C. Wynne, Traumatic avoidancţ> learning: the outcomes of severa! extinction procedures with dogs, în >.■>• abnorm, soc. Psychol.", 1953, 48, 291—302. 17 C. L. Huli, Principles of behavior, New York, Appleton-Century-Crofts, 1943, p. 101. Vezi şi discuţia lui Woodworth, op. cit., p. 113. Nota 13 supra. 18 G. Dollard, N. E. Miller, Personality and psychotherapy, Ne« York, McGraw-Hill, 1950, p. 88. 216 teorl îmi of s* 5? folosite. 3. în sfîrşit, — şi această obiecţie este cea mai gravă —■ multe motive nu au o legătură constatabilă cu impulsurile primare. E Uşor de recunoscut foamea, setea, sexualitatea, oboseala, nevoia de oxigen ca motive care îşi au originea în modificările tisulare din corp, într-o stimulare în deficit sau în exces a terminaţiilor nervoase. Dar multe din motivele complexe adulte nu au nici o relaţie demonstrată cu aceste impulsuri şi nici cu „energiile instinctuale" postulate de Freud. Psihologul adept al teoriei S-R sau psihanalistul pot pretinde că interesele adulte pot fi urmărite pînă la energiile sale invariabile, dar ei nu pot dovedi acest lucru. Un adult poate dori să fie colecţionar de timbre, om de ştiinţă, călător, filantrop, preot ; el doreşte să sprijine Naţiunile Unite, să of ore înlesniri copiilor săi, să-şi îndeplinească responsabilităţile. Nici unul din aceste interese nu poate fi urmărit direct pînă la impulsuri. Neurologul Goldstein a spus că numai omul bolnav este condus de impulsuri. Numai cei bolnavi mental sînt obsedaţi de trebuinţa lor de hrană, confort, excreţie, satisfacţie sexuală. Oamenii normali ţin aceste impulsuri la locul lor, dar sînt interesaţi mai mult de ceea ce Goldstein numeşte „realizare de sine" — un termen ce cuprinde principalele sisteme de interese ale perioadei adulte19. Teorii despre motive variabile în contrast cu aceste teorii ale reactivităţii, să examinăm acum ceea ce Woodworth numeşte „teorii ale priorităţii comportamentului'^ Acestea insistă asupra faptului că partea cea mai mare din activităţile noastre zilnice nu contribuie la satisfacerea impulsurilor de bază. Comportamentul nostru în cea mai mare parte a lui are de-a face cu o conduită de explorare a mediului şi de adaptare 19 K. Goldstein, Organismic approach to the problem of motlvation, ln „N.Y. Acad. Sci.", 1947, 9, 218—250. 20 Vezi nota 13 supra. 217 la el. „Jocul" copilului — un motiv extrem de absorbant el -- este un exemplu bun. Chiar cînd impulsurile sale primare PentJ Sîh,

destul de puternice, copilul continuă să se joace. Unui copil treb să-i fie foarte foame pentru a înceta jocul. Cînd impulsurile atu! un grad mare de intensitate şi se simte foarte însetat sau obo/i sau trebuie să elimine, jocul este temporar (dar numai tempOr.!t întrerupt. ' Spre deosebire de impulsurile primare acest tip de motiv par imposibil de satisfăcut. O jucărie dată poate să-şi piardă farmocuf dar copilul nu devine liniştit (ca în „reducerea tensiunii"), ci So îndreaptă spre noi activităţi exploratorii şi de joc. Şi adultul est I motivat special să menţină contactul cu mediul prin activităţi I de manipulare, observare, explorare, comunicare. Nimeni nu neagă că impulsurile organice sînt factori impor.| tanti în motivaţie. Problema este dacă ele pot explica tot ceea q, omul face cu echipamentul său. Combinaţia de interese şi abilităţi a unui muzician este profund motivaţională ; de asemenea, şi a omului de ştiinţă, a infirmierei, a exploratorului. Fiecare e activizat de propriul stil de conduită în raport de lumea sa. Se spune că teoria impulsului ţine seama de ceea ce este esenţial în motivaţie; dar nu reuşeşte să ţină .seama de ceea ce este „neesenţial, dar nepreţuit". Tendinţa exploratorie. Mult timp psihologia animală a scăpat I din vedere semnificaţia comportamentului investigator continuu al 1 animalelor. Ea era prea ocupată cu studierea impulsurilor primare 1 de foame, sete, sexuale, de oboseală. Totuşi, în ultimii ani, dife- I renta esenţială dintre această tendinţă exploratorie şi celelalte impulsuri a fost observată21. Explorarea este o activitate continuă, constituie baza unei mari j părţi din învăţare şi nu este satisfăcută ca impulsurile care cer „reducerea tensiunii". Acest fapt ne duce la concluzia că impulsu- j rile „estetice" şi de „activitate" nu sînt propriu-zis impulsuri, ci ar trebui clasificate într-o concepţie despre motivaţie cu totul j diferită. Competenţa. R. W. White propune conceptul de „competenţă"' pentru a se referi la tot ceea ce copilul face cînd nu se află sub influenţa imediată a unui disconfort, a unor impulsuri puternice, sau a pericolului22. Activitatea lipsită de conflict include explorarea, 21 Cercetări importante sînt T. A. R y a n, Drives, tasks and the initialion of behavior, în „Amer. J. Psychol.", 1958, 71, 74—93 şi H. L. Ansbachet (Ed.), Symposium on expansion and exploration, în „J. individ. Psychol.", 1958, 14, 103—127. Pentru o trecere în revistă a literaturii experimentale semnificative vezi D. E. B e r 1 y n e, Conflict, arousal and curiosity, New York, McGraw-Hill, 1960. 22 Alţi autori au sugerat denumiri diferite : superioritate (Adler) ; /unc-ţie-plăccre (Biihler) ; măiestrie (Woodworth, de asemenea şi W. I. Thomas) ; 218 a ^ip, privitul, ascultatul, trasul, împinsul şi aruncarea "biectelor, alergatul, căţăratul, „făcutul" lucrurilor, imitarea părinţir interacţiunea cu tovarăşii de joc. Nici una din aceste activităţi spontane nu „reduce tensiunea" precum o lac acţiunile provo-le de impulsuri. Cum spune White „imediat ce copilul începe se joace în ţarcul său el ştie că ipoteza reducerii tensiunii este eşită". Acest autor adaugă că doctrina freudiană după care vîr-'de la şase la treisprezece ani constituie o „perioadă de latenţă" este într-adevăr un mit curios. Dezvoltarea copilului în această perioadă este departe de a fi „latentă". El dobîndeşte competenţă in ritm rapid. „Mitul" izvorăşte din presupunerea că' motivul principal în viaţă este (în general), sexual şi că, după Freud, în dezvoltarea psihosexuală nu se produc schimbări deosebite în această perioadă. .Mare parte din competenta pe care o caută copnul se săseşte în domeniul social. El pretinde atenţie, doreşte dragoste şi-i place să se joace cu alţii copii. în aceste cazuri ol învaţă parţial prin recompensele sau respingerile pe care le primeşte de la ceilalţi. Dar în majoritatea problemelor nonsocialo corului (şi adultul) este cel mai bun judecător al propriilor sale succese. El ştie ce anume îi întăreşte stima faţă de sine, ce anume îl loveşte ca un pş°c sau ca o realizare valoroasă, ce anume îi împlineşte propria st imagine despre sine. în consecinţă, dacă teoria întăririi are o valoare explicativă, atunci ea trebuie analizată în general în funcţie de autorecompensă şi

autopedeapsă. Cînd atingem perioada adultă avem nevoie de conceptul de competentă în aceeaşi măsură ca şi în copilăne. Mare parte din ceea c^ f^ce un adult izvorăşte din stocul său d° abilităţi si interese personale. Ca şi copilul, el are o mulţime de trebuinţe biologice (pentru hrană, adăpost, sex) care pot fuziona cu sau se pot depărta de interesele sale. Dar ele nu pot explica impulsul durabil spre activităţi estetice, .intelectuale, religioase sau economice. Deşi nu putem deriva interesele adulte sănătoase în întrenime din modul în care individul îşi manevrează problemele instinctuale impuls-activitate (G. Murphy, O. Klineberg) ; autonomie primară a ego-ului (H. Hartmann). Argumentul lui White că teoria impulsului nu poate explica adecvat creşterea sănătoasă a personalităţii normale se găseşte în două articole : R. W. W h i t e, Adler and the juture of ego psychology, în „J. individ. Psychol.", 1957, 13, 112— 124 si Motivation reconsidered : the concept of cora-Petence, în „Psychol. Rev.", 1959, 66, 297—333. Cititorul poate să se întrebe : „Dacă competenţa este o trebuinţă dominantă şi permanentă, atunci de ce este enumerată în categoria teoriilor despre motive' modificabile ?" Răspunsul este că în cadrul conceptului de competenţă trebuie să ţinem seama de o continuă modificare a motivelor şi scopurilor specifice. A fi competent la maturitate înseamnă a avea o orientare spre scop total diferită de a copilului. Ceea ce nu e cazul în teoriile despre motive fixe şi clasificate 219

infantile (cum ar susţine teoria lui Freud despre sublimare şi rărea eului), totuşi nu trebuie să negăm că multe din interes , pasionate ale adultului pot conţine un amestec de forţe agres" inconştiente sau simbolic sexuale. într-adevăr, cu cît interesul !e (b l mai „pasionat" (obsesiv), cu atît îl putem suspecta mai mult că îbib i l 6s! ă e« îmbibat cu presiuni inconştiente agresive sau sexuale (vgy pagina 159). Dar în mod normal, motivele centrale ale adultului 5i au fundamentul într-un gen mai rece de interese —■ interesele ca-' I implică competenţa. Ar fi greşit să spunem că „trebuinţa de competenţă" este m0 I tivul unic şi suveran al vieţii. Ea poate ajunge la fel de bine Ca| orice altă trebuinţă (mai bine decît cea sexuală) să rezume întreaga I istorie biologică a dezvoltării. Supravieţuim prin competenţă, eres, I tem prin competenţă, ne „autorealizăm" prin competenţă. Legate de explorare si competenţă, sînt şi alte concepte, curente. Acestea schimbă, de asemenea, accentul de pe angrenajul | reactivităţii pe proacţiune şi indicarea viitorului în motivele omului. Motivele de deficit şi motivele de creştere. A. H. Maslow pro-1 pune o teorie extrem de sugestivă. El susţine că în cursul dezvol- j tării specifice copilăriei, este important înainte de toate ca impulsu-1 rile de bază (motivele de deficit) să fie satisfăcute astfel îneît copilul să poată fi mai tîrziu liber să adopte motive mai puţin egocentrice (de creştere). Astfel, un copil care are suficientă hrană, îngrijire, securitate şi dragoste nu are nevoie pe măsură ce creşte să fie obsedat de trebuinţele de bază. Se va simţi în siguranţă şi de aceea va putea atinge scopuri lărgite. Dacă a cunoscut satisfacţia impulsurilor de bază şi de securitate el poate tolera ulterior în viaţă o frustrare-a aceloraşi impulsuri mult mai uşor decît o persoană a cărei întreagă personalitate este axată pe trebuinţe care nu au fost niciodată satisfăcute în mod adecvat23. (Se ştie că unele animale vor elabora deprinderi mai puternice de stocare dacă la începutul vieţii au fost deprivate de satisfacerea primară a foamei). în această teorie Maslow recunoaşte, ca şi noi, că impulsurile primare sînt centrale în primii ani de viaţă ; de asemenea, el schiţează o modalitate în' care se produce trecerea de la motivaţia timpurie la una mai matură. Teoria sa ajută la explicarea persoanei „nevrotice" care nu reuşeşte să elaboreze sisteme de motive funcţional autonome — si care în cursul întregii sale vieţii poate „manifesta" complexe infantile. Desigur, Freud si-a îndreptat aten-ţia iniţial asupra acestui tip de personalitate, dar spre deosebire de Freud, Maslow permite oamenilor normali să depăşească această dependenţă în cursul dezvoltării lor. 23A.H. Maslow, Motivation and personality, New York, Harper, 1954, cap. 5. 220 Autorealizarea. Motivele creşterii, culm le denumeşte Maslow, ^c la autorealizare. De fapt, Goldstein insistă asupra faptului că întreaga motivaţie (de orice tip) împărtăşeşte acest caracter. Auto-rea]jzarea constituie în fond unicul motiv al omului. Conceptul nU este specific, dar are meritul de a indica individualitatea ultimă a motivaţiei ; fiecare personalitate este diferită de toate celelalte si caută să-şi menţină integritatea şi să-şi realizeze propriul destin în propriul său mod. Conceptul are, de asemenea, avantajul de a vedea în motivaţie ceva mai mult

decît presiuni, impulsuri, conflicte. El implică faptul că în timp ce aceste forţe determină persoana să reacţioneze dincolo de o simplă reactivitate, există o mare libertate de dezvoltare fără conflicte şi de autorealizare. Conceptul este clar îndreptat spre viitor, în timp ce teoriile reactivităţii privesc spre trecut sau în cel mai bun caz spre prezentul imediat24. Psihologia ego-ului. Fără îndoială principala eroare din psihologia freudiană constă în afirmaţia că „ego-ul nu are energie proprie". Astăzi mulţi urmaşi ai lui Freud, poate majoritatea, admit greşeala şi o scuză spunînd că „Freud a murit înainte de a-şi fi terminat teoria sa asupra ego-ului". Aşa cum am văzut în capitolul 7, s-a dezvoltat o şcoală de gîndire neofreudiană care neagă faptul că id-ul este unica sursă de energie. Corespunzător, ea neagă faptul că interesele şi motivele adulte sînt susţinute în întregime de sublimarea instinctelor sexuale şi agresive sau, în cel mai bun caz, de o energie neutralizată şi desexualizată care provine din inhibarea scopurilor sexuale şi agresive. Psihologia ego-ului (sau neofreudiană) vorbeşte liber despre „autonomia ego-ului" înţelegînd prin aceasta că regiunea conştientă de sine a personalităţii nu este în totalitatea ei o sclavă a impulsurilor id-ului, dar nici a presiunilor din mediu. Există asemenea lucruri ca „funcţii ale ego-ului libere de conflict". Ne trăim viaţa, cel puţin în parte, conform intereselor, valorilor, planurilor şi intenţiilor noastre conştiente. Motivele noastre sînt cel puţin relativ automate faţă de presiunile care vin de la impulsuri, instincte şi situaţii înconjurătoare25. A admite existenţa unor funcţii ale ego-ului libere de conflict înseamnă a răsturna psihologia freudiană tradiţională. Admiterea acestui lucru înseamnă că mare Parte din viaţa noastră este trăită pe baza unei scheme mature şi 24 Pentru o cercetare asupra autorealizării vezi K. Goldstein, Human naturo in the light of psychopathology, Cambridge, Mass., Harvard Univ. press, 1940. 25 D. Rapaport schiţează deplasarea psihanalizei spre psihologia ego-ului îri două articole : The autonomy of the ego, în „Bull. Menninger Clin.", 1951, 1Ş, 113—123 şi The theory of ego-autonomy : a generalization, în „Bull. Meninger Clin.",' 1958, 22, 13—35. 221

raportabile la valori şi scopuri, şi nu se manifestă numai ca o rare conflictuală împotriva unor forţe primitive instinctuale. denumeşte persoana care a atins acest stadiu de dezvoltare „per^ sonalitate productivă"26. Cum se face că ego-ul poate dezvolta o autonomie relativa faţă de forţele id-ului instinctiv sau ale mediului ? Căutînd să râs. pun dă la această întrebare, Hartmann postulează mai întîi un dis, pozitiv de autonomie primară. Acest „dispozitiv" nu e altceva decît capacitatea adaptativă a omului, reprezentată în funcţionarea per* cepţiei, memoriei, capacităţii motorii, a tot ceea ce îl ajută să se adapteze la mediu. A se adapta înseamnă a rezolva probleme, a depăşi obstacole, a căuta sensuri şi, în general, a folosi creierul propriu. Relaţia dintre acest tip de motivaţie şi ceea ce alţi autori au denumit explorare şi competenţă este strînsă. Alţi autori au pUs problema în moduri diferite. Cu mult timp în urmă Graham Wallas a insistat asupra faptului că printre motivele omului tremure inclus un „instinct al gîndirii". Bartlett a văzut un dinamism de bază în „efortul spre semnificaţie". Psihologia gestaltistă a considerat ,,închiderile" intelectuale ca o tendinţă dinamică importantă ; Festin-ger vorbeşte despre „disonanţa cognitivă" ca forţă de motivare. Cantril şi existenţialişti ca Frankl privesc căutarea semnificativi de către om, căutarea „de ce-ului" experienţei sale ca un ultim — poate ultimul — motiv al vieţii. A atribui o forţă dinamică funcţiilor intelectuale, afectului cognitiv al vieţii este un progres de mare importanţă faţă de diversele teorii referitoare la „energia invariabilă" despre care im discutat mai înainte. înseamnă că scopurile umane nu sînt licitate de o enumerare strictă de impulsuri sau instincte, ci că ele se schimbă în timp, în funcţie de variaţia condiţiilor şi tin pasul cursului devenirii individului. Hartmann vorbeşte, de asemenea, despre un disvozitiv de autonomie secundară, care nu este primar, ci derivat27. El admite că ego-ul serveşte adesea impulsurile instinctuale (cum susţinea Freud), totuşi în cursul creşterii activităţile sale jnstmmp'itrilo şi interesele se pot „înstrăina" de sursele lor instinctuale Ce^i ce odată a fost o funcţie de serviciu a ego-ului sau o autoinărare suferă o „modificare a funcţiei". Tînărul care voia odată să devină om politic din cauza fixaţiei timpurii pe tatăl său poate deveni in26 E. F r o m m, Man for himself, New York, Hoit, Rinchart and Winston, 1947. 27 H. Hartmann, The development of the ego concept in Freud's work, în „Int. J. Psychoanal.", 1956, 37, 425—438. Vezi şi H. Hartmann, Ego psychology and the problem of adaptation, în D. Rapaport

(Ed.), Orga-nization and pathology of thought, New York, Columbia Univ. Press, 1951. p. 362—396. 222 i eresat de politică de dragul politicii : ca mijloc de realizare a proriului său stil de a fi, ca un mod de a-şi realiza potenţialităţile prii28 Ar fi eronat să spunem că toţi freudienii moderni acceptă autonomia ego-ului. Unii dintre ei îl neagă total ; alţii vorbesc prudent <}e autonomie relativă. Şi, desigur, sînt corecţi cînd neagă faptul că motivele ego-ului trebuie totdeauna acceptata drept bune. O parte din motivaţie, repetăm, este inconştientă, infantilă şi ascunsă de sine însuşi. Totuşi, problema importantă este acea că o parte din motivaţie este funcţional autono rn&( mai ales la personalitatea pe care o considerăm normală, matură şi sănătoasă. Rezumat Motivaţia reprezintă „motorul" -personalităţii şi de aceea constituie pioblema noastră cea mai centrală. Psihologii nu concordă în opiniile lor asupra condiţiilor interne care induc acţiunea şi gîn-dirc-a. Unii spun că întreaga conduită este stimulată de instincte s&u impulsuri nemodifîcabile. Asemenea teorii subliniază latura reactivă a comportamentului uman. Trebuie puse restricţii severe asupra unor astfel de teorii (fie de natură psihanalitică, fie de natură S-R). Ele nu reuşesc să tină seama de transformarea extensivă a motivelor din copilărie pînă la maturitate sau de extrema diversitate de motive pe care o constatăm la adult. Unele teorii curente tind să ţină seama de un principiu suplimentar : ele consideră că auţorealizarea, competenta şi autonomia ego-ului sînt în egală măsură trăsături de bază ale motivaţiei umane. O teorie finală a motivaţiei va trebui să admită adevărul care se află în toate aceste concepţii. 28 Cînd gîndirea e pe calea cea bună, ca în cazul de faţă, problema priorităţii scade în importanţă. Totuşi, cititorul atent la istorie poate observa că propria mea concepţie despre autonomia funcţională antedatează „dispozitivul de autonomie secundară" cu cîţiva ani. Vezi G. W. Allport. Perso-■nality : a psychological interpretation, New York, Hoit, Rinehart and Winston, 1937; cap. 7. CAPITOLUL 10 Transformarea motivelor CERINŢE PENTRU O TEORIE ADECVATA A MOTIVAŢIEI & AUTONOMIA FUNCŢIONALĂ « DOUA NIVELURI DE AUTONOMIE o CE PROCESE NU SÎNT FUNCŢIONAL AUTONOME ? « CUM SE PRODUCE AUTONOMIA FUNCŢIONALA ? » TRANSFORMĂRI TRAUMATICE « REZUMAT

I ersonalitatea, ca orice lucru viu, se modifică pe măsură ce creşte. Şi întrucît motivele sînt motorul personalităţii trebuie să ne aşteptăm ca motivele să se dezvolte şi să se modifice şi ele. A lua în considerare transformarea vastă care se produce din primul an de viaţă şi pînă în perioada adultă nu este o sarcină uşoară. Procesul este treptat şi subtil. Impulsurile rămîn în noi. Şi chiar şi în motivele adulte complexe trecutul este încă viu, într-o oarecare măsură, în prezent. Dar sarcina noastră este să descoperim cît din trecut este flacără şi cît cenuşă. Capitolul anterior a pus baza analizei noastre. Cititorul îşi va aminti că s-a făcut o distincţie între teoriile care postulează energii invariabile şi teoriile care postulează energii modificabile. Cerinţe pentru o teorie adecvată a motivaţiei Propunem ca o teorie adecvată a motivelor umane să satisfacă următoarele cerinţe : 1. Să admită actualitatea motivelor. Ceea ce ne mişcă trebuie să ne mişte acum. De aceea o teorie motivaţională trebuie să pri~ 224 a&că la starea prezentă a organismului. Trecutui nu este impor-t nt, dacă nu se poate dovedi că este dinamic activ în prezent. Să 1 iărn, de exemplu, următorul caz : George este un criminal tînăr. A furat, a provocat un incendiu cu premeditare, a comis jaf înarmat şi a atacat în mod laş cîţiva poliţişti. Cauza, se vede clar, se află în viaţa sa familială mizeră. Mama sa, pe care o iubea, a murit cînd el avea cinci ani. După acea tragedie a trăit numai cu tatăl său, care era crud şi beţiv şi care alternativ îl respingea şi-1 maltrata. Explică" această istorie conduita actuală a lui George ? într-un sens, da, căci oferă fapte istorice care sînt esenţiale pentru înţelegerea întregii vieţi a lui George. Dar alţi băieţi cu aceeaşi istorie lugubră pot să nu fie azi delincvenţi. De fapt, un misionar iezuit devotat, pe care îl cunosc, are o biografie familială foarte asemănătoare. Atunci care este diferenţa ? Răspunsul pare să fie acela că George este încă în mod activ tulburat de conflictul

a căuta un strop de apă este un act la f motivaţional ca şi a urmări să obţii titlul de campion olimp natatk1. foame. în termeni fiziologici sistemul nervos central era jvit ca agentul sistemului nervos autonom4.--] O poziţie similară este luată de Charlotte Biihler. s-au străduit să rt i firele ci la modelul simplificat al maşinii. unele sîni de moment. în cel mai bun caz a fost considerat un inons trUrnent pentru realizarea unui motiv. Dar dacă vorbim de energiile sau de âdna-rnica unui motiv trebuie să recunoaştem că ele sînt toate primare. Secundare în . mai benigne. Funcţiile cognitive erau 5uniai slujitori. Pe de altă parte. Ne amintim de distincţia utilă făcută de Maslow. Ne formăm percepţiile. 1960. Cam' tot ceea ce putem spune este că motivele unei persoane inclu i iot ceea ce ea încearcă (conştient sau inconştient. W. Motivation and personaliiy. De aceea nu putem spune că trecutul determină în mod automat „mobilul" actual al motivelor. O teorie adecvat-1 trebuie să le cuprindă pe ambele. 3 Cf. Allport.] motivaţia la. sau la c puterii. altele recurente . Scientific models and human morals. putem vorbi de motive care au o importanţă secundă în personalitate. Celelalte includ amb liile interesele adultului care se dezvoltă normal. cap. în urma unej munci extensive pe bază de biografii. psihologii gestaltişti au atribuit o forţă dinamică operaţiilor cognitive. o personalitate nevrotică nu va defini în mod ne ■sari motivaţia unui individ normal. 1935. sau la autorealizare. securitate de bază. cu instinctele Pţcpougall şi alţii). 265 de şti m2. vă place pescuitul. v siguranţă. El vor". Dacă. misionarul a depăşit într-un fel conflictul şi a înlocuit primele motive ostile cu altele. deşi în fiecare există o urmă de adevăr. conchide că fiecare fiinţă umană caută atît echilibrul cît şi expansiunea : Maturation and Tnotivaiion. Graham Wallas a propus ca să adăugăm la lista lor un 3 instinct al gîndirii"5. Treptat s-a instalat un curent de protest. unele reduc tensiunea. despre motive de deficit şi motive de creştere2. Harper. 5. animalului. altele menţin tensiunea. 1 Un autor care a insistat cu o claritate deosebită asupra caracterului ictual al întregii motivaţii a fost Kurt Lewin. New York. cu cazanul de aburi al id-ului (Freud). Mai recent. G. Primele includ pulsuri si trebuinţe psihologice elementare — sete. reflex sau delib tat) să facă. i 1951. Sub i fjuenţa puternică a acestor doctrine rolul „intelectului" a fost 'iderat neglijabil. ci totdeauna şi numai ÎJi Prezent1. Acum peste patrulei de ani. Nici unul nu are „mobilul" său în trecut. 312—361. şi „mobilul" acestei pasiuni nu este „mobilul" impulsurilor primare ale copilăriei (cu care tatăl dumneavoastră şi pescuitul erau asociate). confort. Motivele sînt atît de diverse ca tipuri. aceasta poate fi secvenţa adevărată. Ieşim dintr-o epocă de extrem iraţion ) ism 2 A. Sa fie o teorie pluralistă — incluzînd multe tipuri de m In plus faţă de eroarea anacronismului (definirea motivaţiei zente în funcţie de evenimente trecute). după ce a analizat teoria lui McDougall despre instincte. Vezi A dynamic theory of Versonality. de asemenea nici moi. în P 's0' nality and social encounter. 3. ne jtiodificăm amintirile. 225 personalităţii — ed. în „Dialectica . sau-la căutarea plăcerii. 1954.] îneît considerăm că e greu să descoperi un numitor comun. bene sau malariei .] unele sînt ocazionale. McGraw-Hill. Mulţi cercetători. o altă lacună a n teorii despre motivaţie este suprasimplificarca.!velei adultului nu continuă întotdeauna motivele copilăriei şi. Nu există motive „secundare" în sens dinamic. De asemenea. Maslow. Beacon. Nici unul nu este adecvai3. sau la inconştient. cu lupta pentru supravieţuire (Darwin). sperînd să descurce ghemul încurcat al motivaţiei umane. H. rezolvăm probleme datorită tendinţelor de . în sf^'şit. Ne amintim că doctrina consideră motivele actuale ca derivîndu-şi energiile din întărirea trecută. Aşa cum am spus. "A da la o un ţînţar de pe obraz este un act motivat.său şi încă îşi manifestă (şi transferă) ■ ostilitatea faţă de tatăl său. Unele motive sînt trecătoare. altele persistenţe: unele inconştiente. altele profunde . Dacă admitem acest principiu al pluralismului trebuie să fim I gata să ţinem seama de faptul că motivqle la animale nu vor fi un model adecvat pentru motivele la om. Boston. Nici una din aceste formulări n fi adecvată. Diverşi autori asigurat că toate motivele sînt reductibile ia un singur tip T pulsuri. care. New York. altele conştiente. motivele trecute nu explică nimic dacă nu sînt şi motive actuale. da. Din această cauză doctrina „impulsurilor secundare" este copleşită de o lipsă fatală de logică. Dar astăzi aveţi pasiune pentru pescuit . Să atribuie o forţă dinamică proceselor cognitive — aîicol planificării şi intenţiei. 226 care motivaţia umană a fost identificată cu voinţa oarbă (Scho-■"Ijjhauer). dar acelaşi lucru se ■ spune si despre acţiunea de a-ţi dedica viaţa eradicării febr >. se datorează cumva f iptului că tatăl dumneavoastră vă lua cîteodată la pescuit şi pentru că eraţi copil vă satisfăcea multe din impulsurile primare ? Istoriceşte. 4. căci toate motivele prezente apar din motive anterioare. copilului -<au al patologicului.

E. Monogr. Xlie autonomie funcţiona and the personaLty.J. Acesta este un motiv de bază. intenţia sa poate împiedica acest scop: deşii îi place fotbalul. no. 1957 . Mai tipic constatăm că oamenii încearcă să facă ceva în care dorinţele şi planurile lor cooperează prompt. 2. Putem intenţie ne ordonăm viaţa conform unui cod etic. El ne spune ce fel de viitor încearcă o persot t ^ realizeze şi aceasta este cea mai importantă întrebare pe care putem s-o punem despre orice muritor. aşa cum o fac majoritatea teoriile poi în trecut. E. Există. Cambridge. 227 dispoziţiile pe termen lung ale personalităţii. O intenţie religioasă ne conduce la l.\ narea vieţii noastre în speranţa atingerii în final a unei extatice'. Macmillân. Intenţia. Soc al psychology. adepţi ai teoriei cognitive. satisfacerea oricărui impuls) . dar termenul are o valoare deosebită indicînd 4 Cf. ce viitor încearcă să realizeze7.) Intenţia poate provoca dezaprobarea părinţilor săi. Ca toate motivele. C a n t r i 1. S. Evanston. existenţialişti6. C.). England. dar de importantă centrală pentru înţelegerea personalităţii. An gel. A theory of cognitive dis-ŞOnG!ice. Ser. Basic Books. Englewood CI::is. L. care est» efectul ei asupra altor oameni şi care pot fi impulsurile şi dorinţele sale.Nerv. Remembering. Elenberger (Eds. se manifestă în prezent do . ' Deşi nu există nici o îndoială asupra faptului că oamenii caută cu nesaţ să afle semnificaţia experienţelor lor prezente şi al existenţei lor ca întreg. c^ intenţionează..ar.. The why oi man's experience. R. . Ase h. nu putem înţelege personali-1 tatea sa. Am prezentat acest punct do vedere în capitolul 4. Existence : a new dimension in psychiatry and psycho-i(KJb.". 28. motivele contradictorii.]ăutodistribuire" dinamică din creier. care au plănuit pentru fiul lor o carieră de comerciant.. Bartlett rezumă asemenea forţe în expresia „efortul spre semnificaţie" — o concepţie care joacă un rol mare în scrierile multor psihologi moderai — experimentalişti. 1958. Intenţii inhibă. ca orice motivaţie. May. de asemenea. (Aşadar. instinctele sau alte imbolduri. Intenţia este o formă mult neglijată a motivaţiei. Ca atare. Daşi este util să ştim ce poate face o persoană. nu trebuie să separăm > net asemenea motive cognitive de acelea care sînt în mod tradiţional denumite comtive sau afective. dorinţa şi raţiunea fuzionează într-un singur motiv pe care îl putem mrmi „intenţie". observîndu-i efectele asupra celorlalţi. N. desigur. nu-1 putem cunoaşte numai enumerînd impulsurile şi dorinţele sale. New York. E. H. intenţia se referă la ceea ce individul încearcă să facă. Intenţia sclectioneaz: Inevitabil cîteva din aptitudinile sale pentru a le rafina şi altşlej pentru a le neglija. Wallas. intenţii imediate si ps termen scurt (obţinerea unui pahar cu apă. Macmillân. în mod conştient el poate interpreta greşit linia efortului său. I o puternică orientare spre viitor. H. Row. Deşi el d6re< te să se căsătorească. New York. Festinger. New York. 6 Următorii autori pun în diverse moduri un accent considerabil pe forţa dinamică a cogniţiei : F.. admitem că un individ nu ştie întotdeauna precis care sînt intenţiile sale. de asemenea. 1914. Conceptul de intenţie ne permite să admiteri cîteva tră importante ala motivaţiei : lv Procesele cognitive şi afective ale personalităţii fuzic într-o tendinţă integrală. în . Cambridge Univ. Un nevrotic .' Press. Cînd identificăm intenţii majore într-o viaţă dispune n de o schemă pentru a considera orientările auxiliare de perspe Un tînăr student din colegiu intenţionează să devină chirurg. care nu au conexiuni necesare cu impulsurile. Ne permite să învingem opoziţia dintre motiv şi gîndire. îndepărtarea unei muşte. 4. nu-1 putem cunoaşte numai studiind aptitudinile sale actuale. 3. imaginea este totdeauna incompletă dacă nu ştim. Termenul are un iz de „tensiune menţinută" şi astfel r \ adevărata condiţie a tuturor motivelor pe termen lung. The great society. Dis. 1950 . să descoperim un s pentru existenţa noastră. III. and ment. în loc să fie într-o relaţie stăpîn-slujitor. J Kempf. Bartlett. Prentice-Hall 1952 . Utilizarea conceptului ne Mtăl să urmărim cursul motivaţiei pe măsură ce viata e tristă în ^re^ I zent — pînă în viitor şi nu. 1932 . 5 G. F. în acord cu descoperirile psihanalizei. 1921. el îl sacrifică în numele studiilor sale în consecinţă. Peterson.

Patriciei îi place să primească oaspeţi acasă. 1957. G. do Naţiunile Unite. Şi la extrema opusă vorbim de arhitectură. care definesc interesul. Aşa cum se subliniază în capitolul 5. 4.7 Cf. Şi totuşi toate aceste funcţii psihologice sînt cuprinse în cursul total al motivaţiei. cap.294. El nu ţin seama de organizare şi de orientarea prin atitudini cognitive. Ospitalitate i. prin control coftical. dar totdeauna include mai mult. Motivul esta dorinţa de> dominare. de asemenea. Ele privesc personalitatea în general. O mamă care e iritată de odrasla sa şi o urăşte inconştient. Heider. Harper. un psiholog „abisal". Este adevărat veă Pal manifestă într un sens . Intenţiile ci au nevoie ele o clarificare pentru qa însăşi cu ajutorul psihiatrului. recunoaştem că nu e vorba de impulsuri. 229 puls. Chiar atunci cînd spunem că un individ e interesat de hrană sau sex. Corespondenţa lor cu cazul concret este nedefinită.. Abstract A operat asocierea unei dorinţe ii cărei obiectiv e inhibat (tec *i î freudiană). P. Concret Mar}r are o dorinţă puternică ă'3 a deveni asistentă medicală. Totuşi. Arc o nevoie de susţinere. Să ia în considerare unicitatea concretă a motivelor. în aceste cazuri poate să nu existe nici un element de impuls detectabil. eficacitatea planificării conştiente şi o „atracţie" pe care imaginea omului despre viitor o exercită asupra conduitei sale prezent". în defni-tiv. sau pentru că are un iz „mentalist"). Jirn este pasion t de muzică. trebuie să spunem următoarele : dacă termenul pare inacceptabil (poate pentru că datează de la Bretano şi chiar de la Thomis d'Aquino. Interesul via c un impuls secundar c voltat de la mama sa muzician. a răspuns : „Aş întreba ce fel de fantezie are omul" (captînd astfel impulsurile inconştiente). nici treizeci de trebuinţe şi nici o combinaţie sau derivare a acestora nu pare adecvată pentru a explica varietatea ncsfîrşită a scopurilor urmărite de o diversitate nesfîrsită de muritori. Nu patru dorinţe. Irene e terorizată de spaţiile deschise (agorafobie) Thomas speră să fie ales preşedinte al clubului său. 228 procedează frecvent aşa. Dar e istă în mod sigur un milion de Şipuri de competenţă în viaţă c ire nu 0 privesc pe Patricia. este pîineâ vieţii pentru ea şi p ice schemă abstractă e lipsită complet de acest punct şi de aceea arunci puţină lumină sau deloc asupra personalităţii ei aşa cum se manifestă aceasta în prezent. ci de modalităţi învăţate de satisfacere a impulsurilor. Dar la majoritatea muritorilor constatăm că impulsul şi planif. Instinctul de zbor este motivul rădăcină (teoria instinctului). Dorinţa d° competenţă acţionează ca sursă. impulsurile ca atare sînt oarbe. 1958. The psychology of interpersonal relations. Diamond. nici optsprezece instincte. în coloana din dreapta vedem modul în care se pot potrivi unor diverse teorii abstracte. Problema în discuţie este ilustrată de răspunsurile a doi psihologi diferiţi la ancheta „Care este cea mai importantă întrebare pe care o puteţi pune unei persoane pentru a-i înţelege personalitatea ?" Primul. 230 Să luăm ultimul exemplu din serie. M. E. Motivul ci este Toarte concret. a spus : „z^ş întreba unde doreşte să fie. Ultimele se potrivesc totdeauna unui sistem teorelic şi derivă din clasificările unor motive umane chipurile fundamentale şi comune. Diamond defineşte interesul ca dispoziţia de a se angaja într-o activitate elaborată cultural fără vreo altă preocupare pentru o recompensă ulterioară în afara simplei exercitări a acestei dispoziţii. conflictele şi intenţiile discordante se reflectă destul de exact în manifestarea Ier conştientă.competenţă" în ospitalitatea ei. fizicalistă" mai favorizantă ar spune că el e împins de motivele sale (nu atras de intenţiile sale). " înainte de a părăsi conceptul de intenţie. William speră să devină un mecanic excelent. New York. Personălity and temperament. Considerarea intereselor unei persoane numai ea modificări într-o structură comună . Care e diferenţa dintre un motiv concret şi unul abstract ? în coloana din stînga am enumerat cîteva motive pe care le constatăm în studiul vieţii prezente . Cauza unei astfel de soluţii rezidă îi aceea că iriteiţia implică scopul. Sam pare întotdeauna să caute laude. problema poate fi conservată în mod satisfăcător punînd accentul pe conceptul de interes. Un interes poate sau nu să includă un element de impuls primar.. 1957. Wiley.8 Expresia „elaborată cultural" atrage atenţia asupra diferenţei dintre complexitatea unui interes şi simplitatea relativă a unui im8 S. Aceste exemple sînt suficiente pentru a arăta diferenţa dintre concepţia concretă şi cea abstractă asupra motivelor. . nu competenţa abstractă. dorinţa şi intenţia. îşi exprimă rctfei trebuinţa de realizare (teoria trebuinţelor). poate fi plină de solicitudine conştientă şi să-şi declare în mod exagerat dragostea („formarea reacţiei"). Intention. F. 4. New York. prin previziune. concepţia . intenţiile unei persoane sînt interesele sale caracteristice. Anscombe.carea. Celălalt. ce doreşte să facă pest'1 cinci ani" (captînd astfel intenţiile sale pe termen lung). O\fordl Basil Blackwell. Mulţi psihologi ar spune că „impulsurile" înglobează în întregime ceea ce numim aici intenţie. psiholog clinician cu o lungă experienţă. Din nefericire conceptul de intenţie nu iese în evidentă în psihologia curentă. care îi satisfăcea impulsurile '-ale primare timpurii (teoria Sft). sau de religie ca interese.

să spunem. dar pu'terea pe care o poate dobîndi asupra unui om este atît de fermă îneît nu e de mirare că Veblcn 1-a luat greşit drept instinct. concret pe care mare parte din motivaţia adultă îl posedă în r~od sigur. Unele mame îşi nasc copiii în silă. prin exerciţiul devotamentului. chiar după ce ele nu mai servesc unui motiv erotic. Să mai adăugăm un exemplu. Relaţia este istorică. dar avariţia persistă şi devine mai puternică cu timpul. Scopuri anterioare duc la scopuri ulterioare dar sînt abandonate în favoarea celor din urmă. pînă cînd treptat. nu poate face o muncă neglijentă. plimbările în parcul public sau o iarnă la Miami pot iniţial sluji. dar sămînţa nu mai susţine şi nu hrăneşte de mult copacul complet crescut. abstract0. Dar acum fostul marinar poate este un bancher bogat. dezvoltarea bunului gust în îmbrăcăminte. O asemenea teorie este evident opusă tuturor concepţiilor ■fespre „energii invariabile". Dar fiecare din aceste activităţi „instrumentale" pot deveni un interes în sine. Nici nevoia. Acest accent pe unicitatea motivelor dezvoltate va provoca consternare. Un om de afaceri. rigide. vom avea vreodată o ştiinţă a motivelor dacă nu generalizăm ?« Răspunsul la această obiecţie este că principiile generale al 2 motivaţiei (ia care capitolul de fală si cel precedent s-au referit) ne pot ajuta să înţelegem modul în care ce produce unicitatea. îndreptat '■-ore viilor. Măiestria nu este un instinct. pe măsură ce dragostea ei pentru copil se dezvoltă. primele ei motive practice dispar. „Instinctul matern" lipseşte com232 plet. de mult timp prosper economic munceşte pînă la epuizare. se poate arăta că nu este un motiv primar. veţi întreba. odată mijloc în ve-derei unui scop. intereselor sexuale. în anii următori nici unul din aceste' motive originare nu poate acţiona. poate chiar pînă la a deveni din nou sărac. utilizarea cosmeticelor. un muzician doreşte cu pasiune să revină la instrumentul său după o absenţă forţată.'variabil. devine independent si supravieţuieşte părinţilor săi. energică de oraş. menţinut o viaţă întreagă. Viaţa Atenei moderne este continuă în raport cu viaţa cetăţii antice. Avarul a deprins poate obiceiul economiei din cauza unei necesităţi aspre. chiar dacă sănătatea poate cere o viaţă mai simplă. Muzicianul se poate să fi fost iniţial împins de o dojana referitoare la interpretarea sa inferioară la instrumentul respectiv. să spunem. Munca necruţătoare. chiar dacă venitul său nu mai Hepinde de menţinerea unor standarde înalte. De asemenea. ele o fac să muncească. într-o epocă de construcţii proaste şi puţin rezistente. Eitc o eroare să admitem că un principiu general ■'! motivaţiei poate să ducă numai la o schemă uniformă de motive comune tuturor oamenilor. Deprinderile urbanizate îl împing spre o existenţă frenetică. îndeletnicirea literaturii. Totuşi reprezintă încercarea noastră de a ne elibera de licitări'0 unor teorii uniforme. motivul originar a fost distrus şi totuşi foamea pentru mare persistă şi chiar creşte în intensitate. Ea refuză să considere energiile adulţilor ca fiind infantile sau arhaice în esenţă. Chiar şi aşa. Mama se poate îngriji de copilul ei de teama vorbelor critice a\e vecinilor ei. Motivaţia este întot231 deauna actuală. nu-i mai pasă de zeflemele şi constată că îşi iubeşte instrumentul mai mult decît orice în lume. însă. sau de teama legii sau poate dintr-o speranţă ob-scură că copilul îi va fi un ajutor sigur la bătrîneţe. Ca tînăr el imită tot ceea ce tatăl său face. poate chiar ţine „discursuri".Cum. Nu este nicidecum singurul principiu valid care priveşte dezvoltarea motivelor umane şi nici nu explică întreaga motivaţie. dar în nici un sens nu depinde de ea pentru „mersul" său prezent. Tenacitatea sentimentului matern este proverbială. Viaţa unui copac este continuă cu cea a seminţei sale. Pe măsură ce individul (sau motivul) se maturizează. dezvoltîndu-se din sisteme antecedente. Asa cum im copil se eliberează treptat de dependenţa de părinţii săi. Marinarul se poate să-şi fi dobîndit dragostea pentru mare ca un incident în lupta sa pentru a-şi cîştiga o existenţă. chiar după ce nevoile sale au fost reduse. care privesc în trecut şi de a recunoaşte caracterul spontan. Unui fost marinar îi este dor de mare.echivalează cu o caricatură a persoanei. un avar continuă să-şi mărească grămada inutilă de bani. Joe este acum de . devine scop în sine. la fel se în-tîrhplă cu multe motive. este fiul unui faimos politician. legătura cu trecutul este ruptă. standardele sale de meşter pot fi în dezavantajul său din punct de vedere economic. Autonomia funcţională Revenim acum la o lege generală a motivaţiei care ia în con-siderare pe deplin unicitatea concretă 2 motivelor personale si care respectă toate celelalte criterii ale unei teorii adecvate a motivaţiei. Acum. De fapt. majoritatea băieţilor trec printr-o perioadă de pasionată „identificare cu tatăl". ca în acest caz. îngrozite la gîndul cor-voadei care le aşteaptă în viaţă. chiar cînd. dar funcţional independente de acestea. Să luăm cîteva exemple comune. Anii trec şi tatăl moare. nu funcţională. Oricît de grosolane ar fi aceste motive. Mulţi băieţi pot alege ocupaţii ca ale tatălui lor. Marea a fost „întărirea secundară" pentru impulsul foamei. Un muncitor se simte obligat să facă bine o muncă. povara ei devine o bucurie. Măiestria este un exemplu bun. nici raţiunea nu pot face o persoană mulţumită într-o fermă izolată după ce s-a adaptat la o viaţă activă. Joe. Autonomia funcţională consideră motivele adulte ca variate Şi ca s'^teme actuale ce se susţin singure. Tranziţia poate fi gradată. dar nu este totuşi drastică. ci unul dobîndit. pentru a-şi realiza planurile.. .

501. şi Dorothy Rethlingshaefer. New York. In T. poate pentru acelaşi post pe care îl ocupase tatăl său. Şi totuşi discuţia a beneficiat de pe urma critici lor şi este. 171—179. New York. Conceptul lui H. ajunge la sfîrşit. Există şanse. 1938. dar ele depăşesc cunoştinţele. W. C.vîrstă mijlocie şi este profund absorbit de politică.". Cambridge. faţă de un motiv primar). A. by H. totuşi. soc. să fie dorit în sine" (The origin of the ■233 Dowă niveluri de autonomie Exemplele de autonomie funcţională ar putea fi înmulţite la infinit şi fără sens. McClelland. 1940. Totuşi. Atunci. îşi depune candidatura pentru o funcţie. Columbia Univ. 16).'1943. 1951. P a r s o n s. 321 f. După ce m-am gîndit cîţiva ani la problemă sînt acum înclinat să cred că fenomenul ar trebui să fie corectat' la două niveluri. acum îşi serveşte sieşi sau. pp. mulţi critici au prezentat o rezistenţă marcată faţă de concept. Vom facă bine să vorbim despre 1) autonomie funcţională perseveraiivă şi 2) autonomie funcţională esenţială Primul nivel se apropie mult de ceea ce sînt (sau se poate afirma că sînt) principiile neurologice simple: Celălalt nivel. agresivitatea sau altele. actuale asupra modului de funcţionare a sistemului nervos. 532 .. 4902. maturitatea. Experimental evidenca for funcţional autonomy of motives. Press. 272—283. E. slujeşte imaginea d^ sine (eul ideal) a persoanei. Harward Univ. Rev. Rev. Următoarele referinţe exemplifică această literatură critică : P. depinde clar de anumite presupuneri privind natura personalităţii umane — nu că aceste presupuneri contrazic în vreun fel fapte neurologice cunoscute. 1335. în „J. Funcţional autonomii of motives as an ex-tinction phenomenan. în . New York. mai convingătoare (cînd este asociată cu capitolele 5 şi 9) decît prima expunere publicată în Personality : a psyăfiological interpre-tation. Shils.". sper. S. Constable. aşa cum am văzut în capitolul anterior. da. Tolman admite „motive terţiare independente" care pentru toate scopurile practice trebuie privite ca autonome funcţional. Al-Iport's iheory of motivaiion.".". Hague.Psychol. Macmillan. reprezintă o parte mare a personalităţii lui Joe. avînd puterea de a se statornici „în mod specific" şi de a dobîndi o „stăpînire absolută" . Bertocci. Dacă activitatea politică da azi a lui Joe este do acest tip nevrotiv îl vom găsi probabil comportîndu-se într-un mod forţat. Toate exemplele noastre au o trăsătură comună. A. 201). este stilul său de viaţă . Autonomia funcţională perseverativă. Op-penheimer. ca interesul pentru politică să fi depăşit originile salo în „identificarea cu tatăl". 25. Rinehart . Ceea ce odată a fost extrinsec şi instrumental devine intrinsec şi activator. în toate carurile activitatea care devine ulterior motivaţională era la început instrumentală faţă de un alt scop (adică. p. transl. dar odată activitatea începută. mai bine să fim mai sistematici în această chestiune. Sci. în „Psychol. Sămînţa originară a fost înlăturată. sexualitatea. transl. Activitatea a slujit odată un impuls sau o trebuinţă simplă . ei argumentează că dacă teoria instinctului sau teoria reducerii impulsului ar fi extinse suficient de mult. din deprindere. O afirmaţie mai familiară este expresia lui R. 1947. Există o continuitate istorică. Critique of Gordon W. Copilăria nu mai e dominantă. 1942. Hoit. Tolman vorbeşte de „dobîndirea de «aderări la tipuri specifice de obiecte-mijloc". 397— 407. Interesul adultului 'pe care îl descriem. în „Psychol. 49. Toward a general theory of action.. 50. totuşi. by C. 2. In general. 1918. Press. începe ca fiind altul. Tlie funcţional autonomy of raotives. dar nu şi una funcţională. C. Stern pune aceeaşi problemă cînd scrie că „fenomotivele" se pot transforma în „genomotive" — General psychology from the personalisiic stană-point. căci se poate ca Joe să nu fi depăşit complexul Oedip (încereînd să fie ca tăticul pentru a cîştiga afecţiunea mamei sale). într-un sens mai larg. Rev. Ca citare. Cu mulţi ani în urmă F. Nu prea ştim cîtă greutate să knowledge of right and wrong. E. Psychol. „Impulsul fundamental spre un anumit scop poate fi foamea. ce îl motivează pe Joe astăzi ? Fixaţia sa timpurie pe tata ? Posibil da. ele ar acoperi toate cazurile de „autonomie funcţională". mijloacele care duc spre scop devin obiect de interes pe cont propriu" (Dynamic psychology. W o o d wo r t h : „mecanismele pot deveni impulsuri". Spoerl. în „Phil. rigid. Mass. E îndoielnic faptul că prezenta expunere a problemei autonomiei funcţionale va satisface pe aceşti critici. autonomia -funcţională se referă la orice sistem dobîndit de motivaţie în care tensiunile implicate nu sint de acelaşi tip ca tensiunile antecedente din care sistemul dobîndit s-a dezvoltat? 9 Autonomia funcţională a fost admisă (fără această denumire) de mulţi autori. Printre criticii care consideră că psihologia stimul-răspuns rămîne adecvată sînt D. London. Brentano o numea „lege psihologică bine cunoscută" după care „ceea ce iniţial era dorit numai ca mijloc pentru altceva. Să vorbim mai întîi despre unele experimente pe animale. p. Politica este acum pasiunea sa dominantă . Hart-mann de „autonomie secundară a egoului" sprijină poziţia noastră. în "altă parte. 370. şi O.". chiar prost adaptat. 47. în ciuda acestui sprijin extensiv.

dar odată vindecaţi nu mai prezentau dorinţa de a le folosi din nou. niciodată. A hierarchy of' values determined by the topology of nervous ncts. 14 Astfel D. 1943.". în „Quart. C. o persoană „agăţată" este o persoană cară a dezvoltat o structuri rro-tivaţională autonomă şi dobândită. Dar. 2. chiar după tratament. prinzînd gust pentru droguri. 231— 276. numărul de mişcări „de curăţire" era încă foarte mare13. P. Olds. 7. McCulloch. ci prin. ele arată ce înţelegem prin perseverare. maimuţele şi pacienţii cărora li se injectau narcotice se obişnuiau şî sufereau enorm cînd erau „privaţi" de acestea. amînare şi autoraportare lipsesc în mare măsură sau complet. Dovezi provenite din studiul pe animale. T. Toată lumea a observat repetarea aproape infinită a actelor de către copil. în marea majoritate a cazurilor^ revin' la viciile lor. of Minnesota Press. mi-e groază şi tremur. S. Părintele înţelegător ridică lingura aruncată mereu jos de un copil mic.". 1. H e b b consideră că „reţele deschise de celule din creier" pot permite o activitate reverberativă de durată : The organization of behavlor. ritmul anterior de activitate maximă (chiar înainte de momentul obişnuit de hrănire) persistă. cap! 22. 01 s o n. Vicii. Chiar o moluscă. „de plăcere5'.12 Un cercetător a aplicat colodiu în urechile unui animal. 1949. Clarendon. III. E c c 1 e s susţine că întrucît o învăţare veche nu se pierde 235 2. simulate de care să rîdă zeflemiştii. Mecaiţisrae circulare. totuşi. Free Press. în „Como.and Winston. 1922. The Measurement of nervous habits in normal chil-dren. Un experimentator hrăneşte un şobolan la intervale regulate. Fenomenele tocmai menţionate.cu alcool devin accese de boală fizică şi mentală. adevăraţii vicioşj. Un impuls nu declanşează un neuron motor pînă cînd nu a trecut în mod continuu prin cerc şi a fost modificat corespunzător. Rev. nu pentru hrană. New York. A behavioristic study of the activity of the rat. Biol. 9. R i c h t e r. care nu mai sînt puse în mişcare exclusiv la controlul stimulilor. 13 W. Monogr. pro-vocîndu-i astfel mişcări de ştergere 'şi curăţire. Un mecanism pus în acţiune datorită unui motiv continuă cel puţin centru un timp să „se hrănească" pe sine. nr. Biophysics". Şobolanul este foarte activ chiar înainte de timpul hrănirii. centrii corticali superiori sînt atît de slab dezvoltaţi încît capacităţile de simbolizare. Neurologii admit fenomenele şi fac speculaţii privitoare la mecanismul nervos implicat. studiate la microscop. C. 1945. Astfel. fără mareo. După un timp. 1934. 7. am greţuri.16 3. C. Oricît de departe ar merge aceste experimente şi multe altele asemănătoare. Minneapolis. ea poate fi reorganizată în aşa fel îneît nu se mai manifestă în structura comportamentală căreia i-a „aparţinut" iniţial : The neurophysiolo-gical basis of mind. faptul că s-a format un subsistem al personalităţii care manipulează frustraţiile vieţii. Olds introduse conceptul de „autostimulare" pentru a explica „continuităţile pe termen lung" : J. deşi acurn e înfometat tot timpul. Dodson.' care se găsesc şi la om. experimentatorul înfometează şobolanul. nu mai prezentau urme de iritare. Glencoe. cînd va fi adusă de pe plajă în laborator. Părinte1" se plictiseşte de joc cu mult înaintea copilului. nervoase şi emoţionale. Pe de altă parte. 1917. chiar cînd va fi hrănit pînă la saturare va merge corect prin labirint. Fiecaro activitate pare să aibă un „l'eed-back" pe canalele senzoriale. Psysiological psychology. O direcţie teoretică înrudită este oferită de W. ale cărei obiceiuri de a se ascunde în nisip şi de a reapare depind de mişcările mareei. în „Psychobiol. Nimeni nu va nega că dorinţa puternică de tutun alcool sau narcotica este un apetit dobîndit sau că dorinţa aceasta poate fi foarte intensă. Nu sînt lucruri facile.14 10 C. C. Wiley. 62—65. Univ. 201—214. Acest lucru nu poate fi explicat prin foame fiziologică. 11 S. Pe de altă parte.. Gîngurltul copilului. ca şi cele enumerate mai jos indică prezenţa unor circuite independente sau substructuri. O. animalele posedă rudimente de bază. McGraw-Hill. Acest autor susţine că sistemul nervos nu c organizat pe o bază liniară.". 1053. O lună după începerea experimentului cînd urechile şobolanilor. în toate aceste ipoteze observăm . cînd toate simptomels de privare au dispărut. Morgan vorbeşte de „stări de motive centrale". pp. cap. Totuşi. Un alcoolic în tratament scrie : Aceste dorinţe paroxistice se produc la intervale regulate. J. 1956. Psychol. Aici avem exemplul cel 'mai elementar de autonomie funcţională. lucrări recente asupra viciilor arată că dinamismul implicat este în maro măsură de natură psihologică. primele manipulări şi jocul indică aceeaşi autoperpetuare. Characteristics of nocturnul animals.15 S-ar putea spune că o asemenea foame fizică indusă artificial prin droguri nu reprezintă un exemplu corect. Morgan. 1. Gura îmi salivează. Crawford. în „Bull-math. 89. cam la troi săptămîni şi durează cîteva zile. 234 le acordăm. 12 J D. va continua acelaşi ritm. Astfel.11 Un şobolan care a învăţat* să iasă din labirint stimulat de foame. The groiDth and structure of motives. New York. aparent. 1929. Pe de o parte. Relative value of reward and punishment in habit forrnatioii. stomacul şi intestinele suferă de crampe şi mă doare bila. 1937. Oxford. Dacă nu sînt potolite. ci că neuronii corticali sînt ordonaţi în cerc. ci. Deocamdată nu e posibil a specifica baza neurologică a autonomiei funcţionale perseverative de acest tip.10.

A. Woodworth vorbea în mod original de „deprinderi care devin impulsuri". un nume rusesc. hologii gestaltişti vorbesc de o „tendinţă spre închidere" (Gestaltdrang) care persistă pînă la terminarea unei sarcini. 237 prinderea automată au puterea de impulsionare. Macmillan. Desigur. „deprinderile în formare" sînt foarte dinamice. Adolescentul este obsedat pînă cînd îşi desăvîrşeşte abilitatea de a patina. Ind. 1953. 236 d astfel un „reflex circular". Animal drive and the learninq process. Plăcerea care pro /ine 1 dintr-un pat familiar nu este plăcerea somnolenţei. H. aşa cum am văzut. Forsch. acest enp ilustrează numai o autonomie funcţională temporară. Psychol. dar o doreşte pe coa familiară. devine pentru noi rutină şi aproape imposibil de corectat.19 Există o presiune de a continua lucrul "în orice sarcină neterminată. 1955. Studies in perseveration. Zeigarnik. B. New York. Dar I această explicaţie nu este satisfăcătoare. fără a dori. Un copil nu mai găseşte satisfacerea foamei I într-o hrană familiară. Acest principiu poate sfîrşi prin a oferi o bază nervoasă pentru autonomia funcţională per-severativă. To-tuSij este lin exemplu important pentru a arăta faptul că există m jnecanism nervos pentru menţinerea structurilor de activitate ^ră ca noi să avem nevoie să urmărim fiecare act pînă la moti-vul. Hol t. Vber des Behalten von erledigten und unerledigten en. sau că nordul este sudul. Maslow a arătat că oamenii j elaborează rapid preferinţe pentru lucrări de artă şi chiar pentru nume străine pe care le-au întîlnit anterior. supunerii şi rutinei. F. Copilul caro tocmai învaţă să vorbească sau să meargă nare împins să perfecţioneze aceste abilităţi. 1931. în „J. Se întîmpîăj uneori. Rinehart and Winston. Starea de „dezorientare" este plictisitoare si în mod sigur nu satisface nici un impuls . Beyond Ihe door of delusion. unele ' abilităţi nu sînt niciodată realmente perfecţionate. Bloomington. ninti multe cuvinte care încep cu litera c. 3> 223—264. ci aceea a unei simple familiarităţi.". aşa cum subliniază Piaget. 1947. a~ 5. de ase-autonomia funcţională este de scurtă durată. Odată învăţate. Devierea de la ea înseamnă trai°" gresiune20. Jucăriile. psihologic şi social nu au prin natura lor proprietatea de auto-ntenţmere : Theories of perception and the concept of structure. Într-o serie de experimente. 'nsMai ales în copilărie. dansa sau şofa. chiar în timpul somnului. Springfield. La un nivel teoretic supe-!"lor.impuls. si poate şi a doua zî. j^. Multe experimente arată faptul că sarcini incomplete produc tensiuni care îl fac pe individ să lu-creze pînă cînd sarcina este terminată — indiferent cît durează aCSSt lucru.. New York. Credem că estul este nordul. este foarte rnulj o moralitate a obiceiurilor. 4. Aici. 281. Totuşi. de a conduce automobilul sau de limbaj numai în serviciul motivelor active. Lindesmith. pe care l-au auzit o dată sau de două ori mal înainte. mai'ales cap. aspects in relation to clinical problems. Putem conchide problema în acest fel : nu talentul perfecţionat şi de17 E. 15Inmate Ward Eight. Allport ridică problema dacă toate „structurile evenimentelor" la nivel fizic. New York. 16 A. Cînd părăseşte camera de experiment. repetarea are o Ca i litate de nebiruit. ci într-una nouă. Thomas. 7 şi 8. 19B. Chiar o sarcină banală poate deveni obsedantă pentru o perioadă considerabilă. Ei ponsidcră. ruperea ei înseamnă o violare a dreptului. Dacă îi spui o poveste unui copil mic nu te v lăsa să o spui altfel a doua oară. 1936. va continua să pereeverez şi. Şi ce impuls satisface repetarea exactă a unei povesti ? Dinamismul rutinei se poate constata acolo unde nici un impuls nu e prezent — chiar cînd ele sînt zădărnicite. Hoit. 1927. Perseverarea în sarcină. mai armonios şi le place mai mult decît un nume rusesc complet nou. 1—85. în „Psychol. 1932. ci mai curînd lentul imperfect şi deprinderea-în-formare. wiley. Opiate addiction : psysiological and neurophys-iologicai. Este cunoscut faptul că-memoria sarcinilor neterminate este mai bună decît cea o sarcinilor terminate. Un cadru do referinţă este repede stabilit. de exemplu. Cereţi unui subiect ca timp de o oră sg se gîndească sau să scrie toate cuvintele care încep cu litera c. dar ea persistă. Opiate addiction. Charles C. majoritatea deprinderilor par să devină numai abilităţi instrumentale. R. Nu o dorim. Excursiile în afara căminului' poate într-o tabără de vară. dar nu putem scăpa clc ea. mai ales cap. Principia Press.17 După cum se ştie.".18. 9. să intrăm într-un oraş necunoscut si să rr pierdem simţul orientării. patul nostru obişnuit este asociat cu un somn odihnitor •■ ne place pentru că este un „întăritor secundar" al odihnei. W i k 1 e r.revenirea conceptului de circuit cortical reverberativ. Utilizăm deprinderea de a scrie la maşina de scris. produc adesea un dor puternic de casa' I Moralitatea copilăriei. III. John Dewey scria : Esenţa rutinei este de a insista asupra propriei sale continuităţi. Pianistul concertist se simte îmboldit zilnic la ore de exerciţiu. . 21. mîncărurile familiar„ obiceiurile familiei sînt preferate.22 . p.21 Cititorul poate obiecta că o ambianţă familiară este numai o ] asigurare condiţionată că impulsurile noastre vor fi îndeplinite Astfel. dar lucrul ial este faptul că nu e nevoie de nici o ipoteză de autoafir-rivalitate sau orice altă trebuinţă de bază pentru a explica auto tenţinerea sistemului dinamic temporar în activitate. Această afirmaţie este numai parţial acceptabilă. 13Isabel Kendig. Familiaritatea şi rutina.

alţii preferă numai să lase aerul să se filtreze prin fante. Kinc art and Winston. dar numai parţial.". impulsurile abia pot opera uneori. Toată lumea are nevoie de o dgen. Nu observaţi că toţi ocupă după amiaza . Să luăm în considerare cîteva exenvj ple de la acest nivel al autonomiei funcţionale. 1951. Dar ea le exercită numai pentru a obţine o recompensă ? Puţin probabil. Maslow. exp. nu vom reuşi să ţinem seama de toate motivele adulte dacă ne oprim în acest punct. Basic Books. 22 A. The influence of familiarization on preference. El îl numeşte canalizare?^ Acest autor subliniază faptul că imboldul familiarităţii este adesea strîns legat de satisfacerea impulsurilor. Menlcl. jv I aceea expunerea noastră nu poate fi completă pînă cînd nu legajj. C a n n i n g e t a 1.elor primare în dinamîsme ulterioare. Un studiu asupra copiilor din clasele a zecea şi a douăsprezecea a arătat că forţa intereselor lor într-o perioadă de trei ani corela cu numai +0. funcţionează pentru a susţine sistemele la nivelul lor actual. 1932. Dar. 240 . Hoit. nu sînt funcţional autonome.. Deşi personalitatea conţine multe aseme ' nea sisteme independente. Si aceeaşi pasiune se constată în biografiile geniilor care în cursul vieţii au prir o recompensă mică sau nici una pentru munca lor : Galiîeo. Totuşi. sau pentru sănătate. excreţie şi activitatea sexuală sînt extrem de individuale şi sînt in^ grediente foarte importante în structura motivaţională totala. Pentru geniu. energiile sale principale sînt sistemei conducătoare ale motivaţiei. 1941. In acelaşi timp. Permanence ol interest test scores dver twenty-two years. E important de observat că interesele majore ale vieţii !Î'it rareori clar formate sau chiar schiţate în copilărie (copiii minune din muzică fiind o excepţie). acoperă autonomia funcţională. Pînă acum ne-am fixat atenţia ra proceselor de nivel relativ „inferior" care manifestă o schim-t> o i dinamisrr.". dar unii oameni sînt foarte amatori de aer proaspăt şi le place să adie o boare de aer în dormitor . 21. atelier umplut cu ceasuri ma fără legătură între ele. hrană. 1922. numai dacă dorinţa pentru ■iabilitate (familiaritate) nu este ea însăşi un impuls.' bilit că de obicei oamenilor le place să facă ceea ce pot face bin@ (corelaţia între abilităţi şi interese este mare). extrem de individuale.". dacă procedăm astfel. Schubert.. poate pentru toată viaţa. Permanence of vocational interests of high schoot boys. Gardner Murphy a introdus un concept care parţial.î loc pe care l-au ocupat dimineaţa ? Şi dacă conferinţa con-.20 J. Pentru perioade lungi de timp el uita de toata acestea. 1. 1937. în „J. Piaget. 238 Să presupunem că asistaţi la o conferinţă care are sesiuni di-■■■■■. ] conceptul de autonomie funcţională de funcţiile centrale ale per_ j sonalităţii (paginile 135—-137). Murp h y. Cauza primă a învăţării unei abilităţi poate să nu fie interesul De exemplu. Este adevărat că recompensele se dau unei persoane capabile i pentru exercitarea talentelor sale. Human nature and conduct. în toate exemplele noas-fre am admis că un anumit servomecanism sau mecanism de feed'. i şi după amiaza. Dorim ca impulsurile noastre să fie satisfăcute într-un mod cunoscut/ Majoritatea dintre noi mîncăm trei mese pe zi. New York. Este un fapt sta. în „J. Psychol. 78. The moral judgement of the child. Ceea ce era un mijloc în vederea unui scop. pasiunea creatoare insăşi este motivul. Psychol. cînd aceste sisteme suferă o modificare internă. Şi astfel conchidem că deşi există o asemănare de suprafaţă.24 24 I.. Dewey. fiindcă le face plăcere părinţilor săi sau pentru că e la o oră convenabilă. devine un scop în sine.57. căci un motiv-impuls fundamental este totdeauna prezent. dar îl defineşte şi-i impune o preferinţă dobîndită. un student care iniţial se angajează în studiul unui domeniu fiindcă i se cere. băut. poate sfîrşi prin a se trezi absorbit de subiect. 162—180. ademenea ataşamente dobîndite. antrenat de incandescenţa cercetării. 89—91. 32. Autonomia funcţională esenţială. în timp ce acelaşi test a indicat o stabilitate mult mai mare (+0. New York. 21 J. Uiii oameni nu pot dormi bine dacă nu au o pernă. New York. p. van Cogh şi mulţi alţii. 1958. strict vorbind. Acest ritm al meselor nu este independent de impulsul foamei. nu două sau cinci. Aceasta are nu satisface nici un impuls. conceptul de canalizare aparţine în mod fundamental teoriilor despre „energiile invariabile" şi nu autonomiei funcţionale. 239 paraţii al unei ceasornicării. Momentele. care conferă mai multă unitate pejv sonalităţii decît o pot face sisteme perseverative disparate. somn sau familie ca fiind izvorul devotamentului pentru munca sa. ir „J. educ. Abilitatea se transformă adesea în interes. H.75) a intereselor în decursul unei perioade de douăzeci şi doi de ani după absolvirea colegiului. Cît de amăgitor este să te gîndeşti la interesul lui Pasteur pentru recompensă. 51. dacă gusturile dobîndite. locurile şi intervalele pe care le alegem pentru mâncare. Strong. Psychol. două perne sau uneori nici una. Nici o motivaţie de acest gen nu explică impulsul din spatele geniului. Harcours Brace. nu sînt îndeplinite. E. Motivele originare pot să dispară complet. 481—494 . imaginea rezultantă a personalităţii ar fi ca aceea a atelierului de re23 G. cîteva'zile obişnuinţa spaţială este ferm instalată. appl. Ultimele dedin primele deşi nu mai depind de ele. Mai întîi. Human potentialities.

Recent applications of the „Study of r?îues".C. în „J. Un element esenţial al acestui dinamism dominant este scut mentul responsabilităţii pe care o persoană îl are faţă de viaţa s Modul în care cineva defineşte rolul său şi obligaţiile în determină o mare parte din conduita sa zilnică. Spre deosebire de Freud sau Alder. ^932. 241 şi dezvoltarea personalităţii — cd. de asemenea. Mary E. Impulsurile. appl. în ca-"pitolul următor vom arăta că ceea ce percepe. ele formează o imagine de sine complexă sau un stil de viaţă care este.J voeate de o stimulare specifică şi e îndoielnic că pot fi clasificate' 1 ■ c x moţi /aţicnalo.". Se dezvoltă treptat în cursul vieţii. Vorbesc aici despre nivelurile cele mai înalte de organizare ale personalităţii. 43. 74—78. 54. 1959. în timp ce adulţii progresează în ^nicitate (individualizare).". Interesele şi valorile dobîndite au putere selectivă. 192 . împreună.In mod evident interesele tinerilor sînt mai puţin stabile decît ]g ale adulţilor. să spunem că dacă un motiv poate fi urmărit esenţialmente pînă la tensiunile impulsurilor atunci el nu este un caz de autonomie funcţională. Ele sînt J răspunsuri automate. funcţional autonome. nu to'ate motivele sînt funcţional autonome. 2. în „Psychol. W. zi de zi. Majoritatea teoriilor despre personalitate (mai ales acelea care postulează „energiile invariabile") omit forţa mo-tivaţională a structurilor de nivel superior. de asemenea ţ. no. Pe măsură ce un interes creşte creează o condiţie tensională durabilă care duce la o conduită corespunzătoare şi acţionează de asemenea. conduce şi unifica toate. fiinţa umană e supună impulsurilor biologice. Nu are importanţă pentru moment dacă vom denumi aceste motive esenţiale interese. ] Dar canalizarea nu constituie o autonomie funcţională adecvată. Imaginea de . Engstrom. pare sigur să afirmăm că interesele Majorităţii copiilor. Desigur. Unele capacităţi şi sisteme t I cel mai bine considerate ca relativ fixe şi . Clipitul ochiului. Jenkin. în „J abnorm. Affective processes in perception. spasmul genunchiului. procesul digestiv — deşi şi ele manifestă o individualitate de funcţionare —■ nu trebuie considerate funcţional autonome. funcţional autonom. sentimente. ele sînt. un altul de religie şi artă. Totuşi. 2.) Ce procese nu sînt funcţional autonome ? Am argumentat că în cea mai mare parte structura personali-taţii este postinstinctuală : ea nu e dominată total de impulsuri în. Psychol. Un om e absorbit de afaceri şi de golf . să elimine şi corpul său trebuie să realizeze nenumărate adaptări homeostatice pentru a menţine echilibrul delicat al vieţii. născute : şi nici nu e în mod obişnuit dominată de structuri timpurii de complexe juvenile. Monogr. Oricum le-am denumi. ca primă generalizare. ca un agent tăcut pentru selecţionarea şi orientarea a orice este legat de interes. Opinia mea este aceea că.. ele sînt motive superioare dobîndite. s-a subliniat mai sus că majoritatea motivelor manifestă stiluri ca-nalizate de expresie şi caută satisfacţia într-o manieră preferată.26 Aceeaşi tendinţă selectivă se (descoperă la toate formele de interes care au fost testate. prin definiţia noastră. Cîteva tipuri de motive nu sînt autonome. Ea trebuie să mănînce. memorează şi gîndeşte o persoană este în mare parte determinat de structurile sale esenţiale. revision of the „Study of Values" l0r use in magazine readership research. chiar ale celor între 10 şi 19 ani.. O bătrînă dintr-un azil îşi concentrează viaţa nu-mai pe speranţa că „poate unii îşi amintesc cu drag de mine".25 Dacă li se dă de citit un ziar ei vor citi mai multe articole privitoare la artă decît persoanele fără interese estetice. 26 H. Echipamentul constituţional. în „Psychol. sînt foarte semănătoare cu ale altor copii. Bull". G. C a n t r i 1. (McDougall u meşte acest nivel de organizare „sentiment de autoconsideraţie' alţii „ideal de sine". A11 p o r t. A. 1957. întrucît tensiunile pe oare le implică nu sînt de acelaşi tip ca tensiunile motivelor originare. General and specific attitudes. N. sau cel puţin multe din raporturile unei persoane cu viaţa. nu susţin câ liniile călăuzitoare ale personalităţii sînt de obicei formate la vîrsta de trei sau cinci ani. De la naştere pînă la moarte. 1933. C a n t r i 1. 259—273 . oameni cu un interes estetic puternic răspund mai repede la cuvinte legate de acest interes decît la cuvinte referitoare la interese care le lipsesc. Astfel.". valori sau altfel. instanţa cea mai importantă a autonomiei funcţionale s seşte în organizarea esenţială. 3.sine şi stilul de viaţă sînt factori de organizare. Mai mult. să doarmă. Acţiunea reflexă. 100—127. Atunci. 265 există. 28. complexă care determină „atitud nea totală" a unui sistem de viaţă matur. Pasiunile dominante ale adulţilor sînt extrem de diverse. 3. Ar fi o eroare să considerăm interesele ca mobiluri esenţiale singulare şi separate. pro. capabile numai de o rnoduicare uşoară. Soc. Psychol. Power. deşi sistemele independente (perseverative) de nivel inferior 25 H. 1.

Similar. dar cînd îl exhala.invariabile în vieţii. 1952. p. Ori de cîte ori. atunci acest lucru indică faptul că motivaţia sa era legată în întregime de gustul său pentru dulciuri. 'în acest caz conduita la vîrsta de doisprezece ani este în realitate manifestarea unui cotaflict nerezolvat de la vîrsta de pa„ Iru ani.®e acelaşi ordin sînt legile ereditare ale dezvoltării (ca maturarea capacităţilor odată cu vîrsta. Sper că poziţia mea despre „întărire" este clară acum. Nu şi-a format un interes nou pentru noi. A. Ea urmează un imbold care este fundamental nemodificat din primii ani de viaţă. Freud ne-a învăţat că rădăcinile unei nevroze se află adeseori în primii ani de viaţă. e kme s^ se retmă efectele lor limitative asupra transformării motivelor. Deşi s-a arătat că „deprinderile-în-formare" se -nCadrează bine în concepţia noastră despre autonomia funcţională oerseverativă.C. Nevroticul pare incapabil să se centreze în mod adecvat pe prezent sau pe viitor. totuşi nu e înţelept să susţinem că deprinderile-în-general sînt exemple de motivaţie funcţional autonomă. Dacă copilul nu mai vine. Pare posibil ca un stil nevrotic de viaţă să fie stabilit rigid şi să nu mai găzduiască în sens clar conflicte trecute. numai dacă ea nu satisface un impuls originar. inteligenţei. Dar iată o altă faţetă a tabloului. majoritatea deprinderilor nu sînt deloc mbtivaţionale. ticul a persistat totuşi. Observăm că ie-} tiţa a fost vindecată cînd conflictul ei datînd de opt ani a fost îndepărtat. Ne referim în primul rînd la „materiile prime" ale consti-tuţiei fizice. Un ecou al vieţii anterioare obsedează conduita ei. ea a încercat să nu mai respire. întreaga chestiune era atît de dureroasă îneît a reprimat tirea întîmplării. dai. 6. acesta era „bun". aşa cum o arată exemplele noastre. Theoretical models and personality theory. El revine iar şi iar. In esenţă ne-ar plăcea să afirmăm că motivele nevrotice nu sînt funcţional autonome. • Cititorul perspicace poate întreba : „Nu avem aici cazul unei autonomii funcţioanle perseverative ? Fetiţa pare să fi suferit din cauza unui sistem motivational independent disociat. G. Abia s-a terminat actul silit că pare să înceapă repetarea aceluiaşi act silit. Press. 5. putem spune în mod sigur că pentru el munca era numai o deprindere extrinsecă (slujind nevoii sil" de a-şi cîştiga existenţa) şi nu un motiv funcţional autonom intrinsec. pentru că ea a înţeles că era rea făcînd aerul „rău". Sila de a-şi spăla mâinile. A dobîndit un motiv nou (funcţional autonom) ? ir'entru a găsi răspunsul va trebui să feuprimăm prăjitura.. Autonomia funcţională nu este implicată. scărpinatul. De^ 242 ici unul din faptele enumerate nu constituie în mod direct „mo-fve". S. analiza a dezvăluit faptul că cu opt ani înainte mama ei îi spusese că atunci cînd inhala aer. Observaţia este bună. Deprinderi. în ceea co priveşte „întărirea secundară" s-^a ară\at în capitolele 5 şi 9 că această explicare a transformării motivelor este prea vagă şi totuşi prea legată de „energiile invariabile" pentru a oferi o teorie satisfăcătoare a progresului intereselor mature. K r e c h. pr^ fund tulburată. Dacă un muncitor depinde de laude pentru 'a-şi menţine standardele de calitate nu putem spune că măiestria este pentru el un motiv dobîndit. Ele sînt sisteme instrumentale declanşate în slujba motivelor. 244 . complicat de manevre desemnate să menţină viaţa în condiţii dificile. In acelaşi timp există o diferenţă esenţială. producerea pubertăţii şi altele). 4. O fată de doisprezece ani avea obiceiul iritant de a ples-căi din buze de eîteva ori pe minut. Obiceiul a persistat. N. aerul era 243 „rău". în D. Mai ales ceea ce se nu27 Cf. Orice nevroză este un sistem in'terrelaţionat.27 Este un stil învăţat de supravieţuire şi poate fi conceput fără nici o relaţie cu nevbile primare neîmplinite. ca în exemplele de mai sus. rosul unghiilor. A fost necesară in tervenţia psihanalizei pentru a aduce în conştiinţă conflict^ uitat şi pentru a vindeca ticul. 141. Aceşti termeni moralişti au întristat copilul de ani. Duke Univ. Ori de cîte ori o persoană adultă manifestă un conflict infantil sau juvenil. sugerea degetului. Întărirea primară. Durham. este complicată din punctul de vedere al autonomiei funcţionale.). într-adevăr. Unele nevroze. Un copil vecin vine la uşa noastră şi primeşte o prăjitură. Infatilisme şi fixaţii. NereuşindiJ acest efort eroic a inventat ritualul sărutării aerului pe careJ exhala pentru „a-1 face bun din nou". Klein (Eds. Toate schemele de conduită care reclamă o întărire primară sînt în afara concepţiei despre autonomia funcţională. Problema comportamentului nevrotic. Comportamentul ei nevrotic nu era esenţialmente autonom. 7. în final. A theoretical model for personality studies. căci actele prezente ale unei persoane nevrotice sînt încărcate mai ales -cu consideraţii care aparţin trecutului. desigur acţionează ca sisteme cu feedback. temperamentului (capitolul 4). nu putem vorbi de autonomie funcţională. o formă de comportament se „stinge". Putem adăuga limitele individuale ale forţei corporale şi sănătăţii. ticurile faciale. Angyal. nu putem vorbi de transformarea motivelor. Putem foarte bine să acordăm un loc concepţiei autonomiei funcţionale perseverative în cadrul teoriei nevrozelor coercitive. dacă el primeşte o moştenire şi nu mai munceşte.

dar n-are bust !• i place poezia. Criticii autonomiei funcţionale citează cazuri speciale peil(j a-şi dovedi punctul de vedere. şi pentru ei acest nou nivel al existenţei devine funcţional autonom. „sublimările transparente" există uneori.^sistemul său motivaţional actual). este mama sa. Estetismul lui Lars este n vrotic —■ o sublimare transparentă a motivelor sale adevărate. ei'g -^ substitute pentru lucrurile pe' care le doresc in mod real in vN Fără îndoială. motivaţia este funcţional autonomă. Ar părea înţelept pentru terapeut să stabilească dacă simptomele pacientului trebuie retrăite „mergînd la rădăcina problemei" sau dacă cea ce se poate cel mai mult spera este o reconciliere a pacientului cu propriul său stil de viaţă. ConstitJ dragostea sa pentru frumos şi ceea ce este fermecător un motiv funeţionj autonom ? Nu cred. Revenind dintr-o a] menea incursiune el a spus „Ea mi se pare mai potrivită. „Idealul său de fată". I De exemplu. Psihozele pot fi considerate din acelaşi punct de vedere. „mestecatul şi suptul" versurilor frumoase —* toate indică dl rinţa de a-şi poseda (sau de a reveni la) mama. Unii pacienţi cu tulburări mentale.şte cu altă fată. în mod permanent. El nu este intrinsec naturii sale. Pînă cînd nu l-am jj tîlnit. Am încercat să disc . Un student scrie : înclinaţia mea este biologică. Mă interesează cazul unui preot pe care l-am întîlnit recent. atunci acest interes nu trebuie -onsiderat ca fiind funcţional autonom. ?»Iulţi oi meni mi-au spus că este un om cu un singur motiv în viaţă : să sti ingă bl pentru o mănăstire pe care speră să o construiască. Numele său o Lars. în definitiv. 245 8. dobîndit. atunci nevroza nu a fost func^nal autonomă. ?nţionâm aici acest caz pentru a sublinia faptul că este necesar examinăm fiecare caz specific pentru a stabili în ce măsură şi în ^d poate fi implicată autonomia funcţională. sînt total incapabili să-şi stăpînească existenţa şi. dar exis^ în slujba unui alt motiv. „trec în altă lume". El şi mama sa divorţată îşi sînt extrem de devo unul altuia. Dacă într-adevăr cazul este aşa cum îl prezintă studentul. dacă astăzi ar trăi numai astfel de oameni".^evroză caracterială" reflectă o imagine de sine prost adap-:' ja" realitate. Dacă este aşa (cum se vede : ponstrîngerea şi rigiditatea sa). mai puternic şi în cel mai bun caz p jumătate conştient. Preocuparea1 pentru busturi. să revenim la cazul politicianului care urmează calea l său (pagina 233). dar totuşi persistentă şi permanent stilistică. La fiecare sfîrşit de sântj mînă se intîlne. Totuşi. pe de altă parte. în primul caz el presupune că nevroza nu e funcţional autonomă. Un asemenea pacient adoptă un model iluzoriu şi un evantai redus de comportamente drept stilul său permanent de viaţă. Licţional autonom. sarcina mea a fost să mă ocup de închirierea sălii de sfj tacole a şcolii sale pentru un bal de adolescenţi. atunci nu avem altă alteritivă' decît să admitem că ea este un sistem .motivaţional. Nu ■ ' aq aceea. Să descriu un I care ar corespunde înclinaţiei mele şi pare să nege autonomia funcţjOn. funcţional autonomă ? Există cel puţin o distincţie teoretică care să ne ajute să deci„ ^Dacă prin psihanaliză pacientul retrăieşte trecutul (ca fata de •'-prezece ani) şi află care incidente reprimate au fost perturba0 p si dacă această urmărire retroactivă produce o vindecare °anirii că pacientul vede că elementul perturbator nu-şi are locul '. Există aici o morală în ceea ce priveşte psihoterapia. Cunoscuta teorie a lui Freud susţine Câ ] motivele adulte — chiar şi cele mai preţuite din punct de vJtj social şi cele mai idealiste — sînt „sublimări transparente" ale ^ tivelor primare ale sexului şi agresivităţii. dacă a depăşit de lult timp dependenţa sa juvenilă şi acum are un interes pentru uticâ de dragul politicii. în ai doilea. o „nevroză caracterială" l% atît de ferm structurată îneît acum constituie un model de •ată si dacă nimic nu poate s-o disloce. Unele tulburări psihotice sînt temporare. Dacă. Tulburarea nu e funcţional autonomă. Acolo am ridicat problema dacă interesul Şau profesional ca adult este numai o „manifestare" nevrotică a identificării anterioare cu tatăl său. c^ este şi că poate fi tratata mai bine prin reeaucare acrit prin retrăiie. J^l onarul îşi deplasează „dorinţele al căror motiv e inhibat" . artistul.j Am un prieten care pare să fie motivat puternic de valori estetice tj ceea ce face pare consecvent cu sistemul său motivaţional bine integrat tf înalţă capul din examinarea fotografiilor cu Afrodita fără braţe şi suspini! „Ah. Cînd citeşte versuri lasă cuvintele să cadă ca nişte bile. Sublimarea. Iată un alt caz. nici nu puteam > să-mi imaginez dominanţa atotputernică a aceşti unic motiv în conduita sa. totuşi. ni există o bază pentru a afirma că stilul estetic de viaţă al lui Lai este funcţional autonom. căutînd pe cea perfectă. dar ne^ energic că ele explică toate motivele adulte. mecanicistă şi freudiană. M-a întrebat ce procent oj profituri ar încasa pentru proiectul mănăstirii sale. Medicul. în sfîrşit. I ceea ce priveşte autonomia funcţională. reflectînd un dezechilibru în sistemul existent al motivaţiei. Se „obişnuieşte" ou maladia sa şi-şi construieşte viaţa în jurul oi. de asemenea descris de un student sceptic. Şi în multe ale privinţe este un superestet. li j tează pe Noel Coward.

247 Pe de altă parte. Dealtfel. Din cauză.nevoile adolescenţilor pentru unele condiţii favorabile de recreere .iii s. Autonomia funcţională nu este o .-. atunci nu avem un caz de autonomie funcţională. • arhiepiscopul nu prea pare să susţină proiectul preotului pentru că se cr ^ .-. aceia de construcţie a unei mănăstiri.om. de încercarea de a rece i : a ia sa. nu ara încredere în "c_„: ic i puc si nu evi ■. Decizia poate veni numai după un şti] diu intensiv al fiecărei vieţi individuale. După cum am văzut. Dar nu e o doctrină a ar i > Nici mac n nii încearcă sa eXpliee motivul său central! In acest caz. Practic. transparentă a ^e alt tip. ci pus pe un şevalet. Nu putem realmente spune în acest caz dacă i' sau autonomia funcţionala cs potriveşte cel mai bine o. Cu greu se i. la întrebarea „Cînd nu este astfel ?" nu pOa).i nantă. i.e dor. în . c ici nu numi că este nepopular din^ cauza ? ntfi ' -( neplăcute. In consecinţă.e faţ. Ay tresa c ptam ca un mod îi cară toat.acesta a deturnat o parte din fondurile parohiei sale pentru propriul 246 ^ c i aceastl urmărire a unu. Mai curînd. decizia este adel sea greu de luat. în biroul său se găseşte un tablou mare al n proiectate. ipplasînd o aorinţi al cărei obiectiv e inhibat (sexuală. Dacă autorul se înţelege prin ta c r cori o explicare istorică a paşilor din viaţa preotului i. Am încercat să discut tensiunile interreligioase ale comunităţii.doctrină a dis-<irii"'.o a trai intr-un proiect limitat cu un scop jjnilar.. nu putem declara că un motiv este totdeauna de tipul sau. complet adulte. :''ce aii r i. Ku m câu+a o alta reducţie.i « ca u con. explicaţia hedonistă.de viaţă. ca in multe altele.\ spu poate ca aceasta pasiune doi mantă est funcţional autonomi ea it) buia afirmaţie pr> care putem si o l. Totuşi pt cm să raportam orice motiv funcţional autonom la rnul central total şi să descoperim importanţa sa relativa în . Dar caţia istorica ru este o explicaţie funcţională. 1J dat deoparte. ( — pur şi simplu pentru ca nu ştim destul despre viaţa e Trei ie s. nu atîrnat pe perete. poate). replica : „Cît obţin Pen mănăstirea mea ?" Relaţiile sale cu oamenii din oraş sînt proaste.uIul sexual s?oO i i <. extrinsece ş7T! trinsece. în mări sau în formule de viaţă. '. scop unic ? Să acceptam ilicâ c t celibatarul este i astfel e dorl d pj_ar< "> ilicâ c t celibatarul este i astfel e dor■ ■ Tclum . integrmau-se cu trebuinţele şi interesele sale sint ?riue mtr-o structura unică de efort central.. la vedere. La orice încercare de conversaţie. ca Faust din vechime. Din acest punct jtivul sau.e influenţele complexe j. ^ă rezumam : claca avem de-a face cu sublimare. r i\a a e L. itrîn. chiar impulsurile. Într-uri se s o r i] un motiv "uncţional autor ori c^te pe onâlitatea. este ţio ai ti uor. o alta e'ovad i ■ ■ •. nu-l 'n resau. p^ acesta la aciuaia sa pac:-iUr. şi-au găsit întreaga r raţiune l. este o denumire directă a knui aspect imporiOirte neglijat al motivaţiei umane.iu — i cealif i ! < st" m r \ foai .i adăugam un cuvmt privind pfîngerea celui c ca doctrina autonomiei funcţionale „nici măcar nu in cearcă c motivul sau central". dobîndesc tonalităţi noi şi extrem de individuale. mulţi oameni. k Grade de autonomie funcţională. Comportaţi jiu mult pecU pb. un poate reflecta o combinaţie de forţe : infantile şi adulte. Viaţa ir3aşi e \ a si „explica'• Nu aven nevoie si nu putem să privim „mai adînc" — dacă ui e^te funcţional autonom. dar nici nu prea face electiv progrese. -. exista un răspuns categoric.p< *.r preot proiectul poate fi numai cristaliza-a concis a ^i unui i totiv religios şi a unui stil de viaţă. a declara fără dovezi că toate interesele sînt o mascaradă pentru ceea ce omul doreşte în realitate (în n cipal sexualitatea şi agresiunea) este la fel de neverosimil <C'1 inorog. tuale şi intenţionale conştiente şi inconştiente. Trebuie să ţinem seama de posibilitatea că motivele vieţii n! prezenta multe grade de puritate şi impuritate în raport cu'auy nomia funcţională. pentru că ii fără milă pentru bani.e o parte. pur şi simplu nu ştim destul 6pre persoana in chestiune pentru a ajunge la o decizie clara.icem. ' c' ln jurul său? Deşi posibil ■ i. natura extrem de obsesivă a comportamentului preşului ridica i"itr_ tarea daca nu e implicată o nevroza coercitivă. nu există . în virtutea zării. într-o fixaţie infantilă. Discuţia noastră a clarifj faptul că nu este totdeauna posibil să se stabilească dacă un n/^ dat îşi are rădăcina în impulsuri.

în S.\ii>' de „stingere întîrziacă' aparenţă permanent întîrz ite şi în aceste cazuri con~hicW I autonomia funcţională esce implicata. îşi poate menţine acest interes pentru pescuit un timp. S. odată învăţate. u 28 N. pentru moment. S-a descoperit că activităţile care sînt J compensate numai o parte din timp par să fie mai rezistentei stingere deoît activităţile care primesc totdeauna o recomperl în ultimul caz. întărirea de tip superior şi variaţia de la un agent o>-ire la altul se adaugă acestei posibilităţi se poate vedea cît de dificil •^'situaţiile umane complexe să se stabilească dacă o deprindere este sau <:stefuncţionai autonomă. în afară de cea a lui Miller. 248 249 Si conchidem de a că dacă odată cu trecerea timp interes dobândit dispare i =■ stinge) nu e vorba de un caz nomie funcţională. De aceea. în legătură cu acest subiect ne amintim faptul bine stabilit că motivele evitării. Am atras atenţia asupra u diverse sisteme perseverative ca reprezentînd un nivel relativ ferior de autonomie funcţională. Cum se produce autonomia funcţională ? Ar fi satisfăcător din punct de vedere ştiinţific dacă ani putea da un răspuns simplu la această întrebare tulburătoare. Toţi avem un repertoriu vast de ssemenea motive de evitare şi nu trebuie să revenim la prima ex-Perienţă dureroasă pentru a susţine aceste evitări. în pasajul citat mai sus Miller susţine ă unele sisteme dobîndite persistente sînt de fapt pe cale de a se btinge. sînt citate în nota 9 supra. Solomon. putem spune că în în care un motiv actual caută scopuri noi (adică manifestă un diferit de tensiune faţă de motivele din care s-a dezvoltat) el funcţional autonom. Tot ceea ce putem spune în prezent este faptul că aud menţinerea pare să fie o proprietate nervoasă fundamentală şi OfJ o ba^-ă pentru conceptul de autonomie funcţională. nu cunoaştea procesele nervoase care ar putea fi implicate în transformarea sisj temelor vechi şi în menţinerea sistemelor noi de motivaţie.). cînd recompensa nu se mai dă. legată da producerea autonomiei funcţionale. dbook of experimental psychology. 2. cap. Mi ller. Wiley. Miller scrie : spunem că un impuls puternic dobîndit ar putea părea să nu fie stins . în „Psychol. Ele durează o Vlaţa întreagă şi nu se sting. dar dacă nu e întărit prin atenţia tatălui. Stevens (Ed. Stingere întîrziată. par să sfideze stingerea. sau boală) acolo unde a fost prima dată rănit. Rev. Un termen familiar în teoria na logică modernă este acela de feedbac z. psihologia actuală nu posedă o teorie consecventă dea pre natura omului. Fenomenul autonomiei funcţionale nu va 2 niciodată clar înţeles pînă cînd nu vom şti mai mult despre meeaj nismele nervoase relevante şi despre formularea corectă a naturi intenţionale a motivelor. nepermiţîn-du-şi niciodată să fie într-o poziţie în care să sufere şocul (sau arsură. Ceea ce nu ştim este cît de permanent poate fi un asemeM a stern. situaţia finală (un răspuns) trimite impulsuri nervoase croieruJ Aceste impulsuri de întoarcere se descarcă pe căile libero şi fel tind să menţină într-un mod circular (sau într-un mod uşor J dificat) sistemul care funcţionează31. Consideraţii cvasimecaniciste. dar trebuie să atragem atenţia asupra numeroaselor cazuri în care interesele dobîndite nu se sting niciodată. în primul rînd. d ir ■ . L. In & doilea rînd. Am menţionat deia ca J exemplu elementar de asemenea cercuri reflexe. 13. L. Din nefericire nu putem fai astfel —■ şi aceasta din două motive.Cînd generalizarea. E. 1. Dacă se întîmplă acest lucru. Drin SR. să nege autonomia funcţională ^plicind fenomenul în termeni familiali de S-R29. ele au . 3. Explicaţia pare să fie aceea că animalul (sau fiinţa umană) „nu-şi asumă riscul". Deşi'aceste sisteme id puizează tot evantaiul motivelor funcţional autonome. atunci desigur interesul pentru pescuit nu a devenit funcţional autonom. El c^e referă . Learnable drives and reward. vom încerca în răspunsul nostr» numai să arătăm care ni se pare a fi direcţia generală corectă. 29 Alte încercări. („Copilul care s-a ars odată evită focul"). Admitem acest argument. Traumatic avoidance learning : the M54 * es °f anxiety conservation and parţial irreversibility.28 Ceea ce ne arată acest pasaj este faptul că teoria stimul-răsms ar preconiza. . VoJj numi primul grup de consideraţii „cvasimecaniciste" şi al dil^ grup „esenţiale". 353—385. *• 61. Să revedem cîteva consideraţii cvasimecaniciste care sînt relevante şi ar putea fi utile. Acest fapt esle admis de teoreticienii S-R30. dacă ar fi posibil. Din nefericire geşti termeni devin extrem de vagi cînd se aplică la ceea ce Miller ■îurneşte ^situaţii umane complexe". W y n n. întărirea parţială. activitatea dispaa imediat. C. Astfel băieţelul care ^vaţă să iubească pescuitul pentru că această activitate a fost asociată ou primirea dragostei şi atenţiei din partea tatălui său. totuşi. New York.". Comen-*a această problemă.'je-acum dificultăţi teoriei predominante a învăţării.im număr considerabil de încercări şi totuşi să se stingă în cele din . el îşi va pierde în cele din urmă interesul. Circuite reverberative. 1951..principiu. gînguritul copiy lui şi alte secvenţe repetitive de acte.

neez ce este nou într-o combinaţie cu ceea ce este familiar . Appleton-Century-Crofts. Acest autor indică faptul că interesele care ^jtosusţin par să reflecte o preocupare pentru nou cînd acesta . menţionată tj sus. ti9făcut nici un impuls elementar cunoscut. A stăpîni arta mer. dacă după un timp nu i| primesc hrană. dar nu cu toate. Cînd abilităţile sînt stăoinite. observăm. pp. în cazul jocurilor de noroc şi al pescuitului.generalizare" şi de . care rfnt hil niţi de fiecare dată cînd se aprinde o lumină. în „J. îşi vor schiml] în curînd deprinderea de a ciuguli.'ntir'rc d '-"din J perior". filtrează şi „pun bariere" răspunsurilor specifice de toate tipurile.t? consumată. 224—231. C h a n g. El nu este funcţional autonom. B. Jucător^ învederat are nevoie să cîştige numai ocazional.. în legătură cu aceasta ne putem referi la teoria genetică dj pre inteligenţă a lui PiageL Acest autor susţine că în cur ral vieţi „scheme" noi şi de ordin superior se elaborează — astfel îneît gîa direa noastră este controlată de noi . de asemenea ÎI. Prioritatea „barierelor" de rdvel superior. >n York. Nota 14 supra< 250 251 rale faţă de puritatea. aceste stiluri evident dobîndi e :lnf tivate şi ele controlează şi dirijează în mod cert mod mânca. In critica sa asupra autonomiei funcţionale. da" nu pe aceea) şi ne-am elaborat unele atitudini foarte geneHebb. La nivel uman jocul de noroc este un bun exemplu. Gu această întărire neregulată. I 31 Vezi notele 14 şi 17 supra . factorul imprevi Iii în pescuitul cu undiţa poate ajuta ia susţinerea zelului pi carului. Fersi şi Skinner constată că chiar şi după ce nu primesc h^ană. unui copil îi place o jucărie dacă ea este mformă cu aşteptările sale. dl prinderea 'se păstrează. nu ne părăseşte de la naştere pînă la moarte. 12 C. Putem exemplifica în felul următor : Impulsul de foame. Totuşi. Neurophysiol. 5. F. Acest tip de stare motivatoare centrală — deşi nu îi cunoaştem natura nervoasă — corespunde tipului de autonomie funcţională pe care le-am denumit „perseverarea în sarcină" (pagina 237). unele nu sînt rezolvate niciodată în viaţă. neurofiziologia modernă ebandj nează deprinderea specifică întărită pentru cîmpul nervos dina» care are prioritate asupra deprinderilor de răspuns specific. rn. poate că este bine să acceptăm amendamentul lui Hebb : caracterul mo-tivaţional al rutinei este mult intensificat dacă conţine în sine tensiunea noului. Fără a nega acest dinamism. alţii se apropie de mm tr-un mod curios şi afectat. 1957. cit. The '"''F^îl dlscharge of corticoilialamic reverberating clrcuits. Dar dacă uneori sînt hrăniţi şi uneori nu..den'jL-j deri şi răspunsuri specifice. Tocmai deprinderea-i-formare sau atenuarea noului în ceea ce este familiar pare să estreze sistemul neurofizic cu autonomie. Astfel. Miller vorbeşte da . pf rumbei! ciugulesc îndelung şi cu înfocare —■ după mii şi nţ de încercări32. 235—257.. mu3nul e absorbit să atace piese noi şi mai dificile în cadrul evan"'■-'lui său de abilităţi . Ni se pare pertinent să considerăm aceşti factori oa \ lecţii" făcute de către achiziţiile de ordin superior ale uno. decît ca întăriri ale unor impulsuri sj cifice. Skinner. Sar-cinile sînt în mod frecvent coercitive pînă cînd sint îndeplinite — şi. satisfacerea impulsului este totuşi clar implica^ Pe de altă parte. Ceea ce pare să tîr°Ple este *aPtul că scoPurile sînt mai atractive dacă uneori : 'n tinse şi uneori nu. Probabil că efectele dinamice întăririi parţiale pot fi un caz special al unui principiu mai rfi enunţat de Hebb. Exploratori. Elementul „risc" este desigur evident în 'nt: interese ale maturităţii. Ne-am referit înainte la un tip de preferinţă pentru ceea ce este familiar (pentru rutină) care marchează mare parte din v'ata noastră motivaţională (pagina 238). în mod similar.]Uj este un motiv absorbant pentru un copil de cincisprezece îmi căci îi lărgeşte capacităţile actuale. în cursul dezvoltării. căutători ai adevărului religios ultim îşi fixează noi sarcini în cadre familiare şi îşi urmăresc scopurile pînă la moarte. savanţi. Schedulcs of reinforcenient. ele nu mai au un caracter rnotivaţional. Ferster. Un om de ştiinţă e ""fascinat . calitatea hranei Unii sînt gurmanzi radicali . „aventura" noastră în cursul ■ conduite poate fi un factor care conferă autonomie. B. Speranţa chtiŞt lui pare să-i susţină pasiunea. am elaborat multe canalizări specifice (vom mînca această hrană. Eroarea teoriei S-R constă în imaginea demodată ne Caj o oferă despre organizarea nervoasă în termenii unui manunţi de miriade de impulsuri specifice şi deprinderi separate întării Aşa cum fizica a încetat ?ă considere natura «a un compus de uj tăti centimetru-gram-secundă.Să luăm exemplul unui animal.". înfăţişarea. Porumbeii. 4 Amestecul de nou şi familiar. rnestecac cu ceea ce este familiar33. în cazul porumbeilor vedem că deşi „întărirea neperiodi<| previne stingerea. H 13. Este un principiu neurologic acceptat faptul că organizările de nivel superior selecţionează. op. Acest principiu în sine favorizează dezvoltarea autonomiei «Micţionale. adnitem. Ori de cîte ori foamea apa 1 hrana e .

252 r 2.. Review of R.fying concept in personality 'fteorj/. f Am denumit această concepţie despre om teorie homeostatică inile 99—101)35. 1959. Fără a nega adevărul homeostaziei. Psychol. 1932.. Homeostasis as a un'. nu că persoana este re-compensata. în „Psychol. Woodworth. 253 Consideraţii esenţiale. Homeostasis : corruptions or rais™>nceptions "> — A reply. la un nivel de existenţă homeosta-•*. A cognitive theory of dynamics. Conceptul de homeostazie se referă la menţi-av sau restaurarea unor „stări constante" în organism. de obicei. tensiunii. ce ocupă de hobby-ul favorit. Dacă i mecanism eşuează. ar pujea fi căutate în mod liber cele neesenţiale. acesteia îi este necesar un supliment vital. Cannon. înainte de a conţin" efortul nostru de a spune „cum se produce autonomia funcţionalj cititorul ar trebui să se oprească o clipă şi să ia în considerai cea mai importantă problemă din întreaga teorie psihologică : P^ blema referitoare la natura omului. Natura^ nu pune toate ouăle în acelaşi coş.". 37 Ibid. în „Contemp. Fiecare separat caută redu 34 J.".". „Regii săm" la ele uneori. Dar cînd s-a săturat şi s-a refăcut. B. Acţiunile de echilibrare între glande. M o'frer. Totuşi. Cannon. O. El ie : Odată trebuinţele esenţiale satisfăcute prin homeostazie. Spunem că un impuls este satisfăcut. 35 CI". Filozofia creşterii: o problemă crucială. The psychology of intelligence. New York. Rev. adică. Astfel* : uflera că o activitate este recompensată. 58. De aceea este un mănunchi de moduri recompensate de răspuns. 205—208 . El este alcătuit < foarte multe impulsuri discordante. în căutare de echilibru. Punctul de vedere obişnuit ne spune ceva de genul urma*( omul este un animal care caută echilibrul. sistemele metabolice şi impulsurile şi trebuinţele biologice sînt atît de complicate şi de remarcabile îneît Cannon vorbeşte despre ele ca reprezentînd „înţelepciunea corpului"36. Dynamics 1 behavior. nu a :t-o ca pe o lege care explica întreaga conduită umană. 129—133. doreşte o noul activitate. P i a g e t. 6. i mod bun de adaptare este susţinut de multe mecanisme. H. Dar. I aceea este foarte probabil ca autonomia funcţională să se poa datora sau să fie ajutată de oricare sau de toate principiile asup cărora ne-am îndreptat atenţi — ca şi de unele principii supl mentare la care ne vom referi acum. R Stagner. El afirmă just că scm mele mai vechi râmîn latente si pot fi adesea reutîlizate. Este -un principiu al comportamentul mamiferelor că supravieţuirea este supradeterminată . în „psychol. dar nepreţuite. Dar în cel mai bun caz ele duc la întreţinerea unei ordini existente. dacă vrem să explicăm Motivaţia umană. 1954. Revenind la autonomia funcţională sj tem pregătiţi să afirmăm că la consideraţiile . Norton. 4. 5—17 . o duzină de alte mecanisme rămîn să susţii acelaşi rezultat. doritor de hrană şi odihnă. citeşte o oarte stimulantă sau iese seara la plimbare sau la un spectacol. p. The wisdom of the body. 61. transl. c? se întâmplă atunci ? Dacă e sănătos. nu că o persoană satisfăcută. 56 W. lucrăm ele preferinţă cu şist! mele noastre dobîndite şi nu cu cele antecedente lor34. In acest portret al omului observăm că segmente separate ale fiinţei sale sînt tratate ca şi cum ar fi suficiente lor însele. 323. omul doreşte o mulţime de lucruri în viata în afara unui echilibru biologic sănătos şi a satisfacerii impulsurilor sale. care a formulat-o. Mulţi psihologi nu văd nimic în personalitatea umană dincolo le această lege de bază. Tratăm fiecare sistem separat şi nu privim func-srea vieţii ca un întreg. Ceea ce Cannon numeşte „lucrurile neesenţiale dar nepreţuite" ale vieţii este caracteristica cea mai evidentă a personalităţii uir ane — dacă boala sau mizeria extremă nu au redus cumva individul la un simplu impuls.sisteme. Rouu and Kegan Paul* 1950.37 Cu alte cuvinte. Mecanisme multivle. Rev. London. Venind acasă de la lucru omul se simte obosit şi înfometat. Cînd e găsit un mod anume de adaptare reuşită (adică ci cînd un act este recompensat) acesta este învăţat. S. 1951.

O persoană tînără intenţionează să devină medic. Concepţia autonomiei funcţionale nu semnifică faptul că în structura matură fiecare motiv este autonom în raport cu celelalte . există o revenire normală din anxietate. Am luai deja o poziţie fermă împotriva procedeului discutabil de a căuta explicaţii în termeni de eu separat. în schiţarea dezvoltării motivelor mature. De aceea o parte importantă a răspunsului nostru la întrebarea cum se produce autonomia funcţională este că însăşi structura eului la om o cere. 255 de a se raporta la semenii săi şi la univers în general. ele echivalează cu spune că autonomia funcţională se produce pentru că ea este f sau nucleul naturii teleologice a omului. moartea. cît în îndeplinirea unor acţiuni care depăşesc acest nivel de existenţă simplă. vinovăţia. care să-i umple timpul. Principii de măiestrie şi competenţă. Principiul structurării esenţiale. acum datorită unor întăriri îndepărtate. trebuie să facă ceva cu energia sa Dacă motivele sale curente (de supravieţuire şi satisfacere a ir^ pulsurilor) nu-i absorb forţa. ceea ce ii dă individului po^ibilit. Nici una din aceste ambiţii nu este înnăscută. "O asemenea femeie este într-adevăr nefericită dacă nu poate să-şi dezvolto in-1 terese noi în politică. 1. se vor dezvolta unele noi. el va trebui să „inventeze motive". într-adevăr.cvasimecaniciste of^ rite mai sus că o explicaţie parţială. ele constituie într-o mare măsură eul (capitolul 6). om de lume. Dacă adoles-! centul fără ocupaţie nu are interese constructive. să-şi stabiiea^ „identitatea". caută noi lumi cU cucerit. fără nici o dependenţa de o structură esenţială. nici că motivele se declanşează ca atîtea mobiluri esenţiale independente. însăşi esenţa naturii umane — . postularea „motivelor de creştere" şi a realizării de sine". totuşi. individul progresează de la adapta la mediu la adaptarea mediului la sine"38. q femeie sănătoasă care ajunge la vîrsta mijlocie şi nu mai are copjj de îngrijit va căuta cu nerăbdare „ceva de făcut". Luate împreună. Omul are energii de utilizat care depăşesc necesităţile de reacţie. muncă artistică. el trece cu uşurinţă la revoltă. Ca o consecinţă a acestei căutări ■—• care reprezw.. Spunem că esenţa omului este astfel încât motivele noi trebuie să apară la persoanele sănătoase pentru a suplimenta minimul inadecvat de homeostazie. vandalism sau crimă ca o eliberare pentru energia sa. deoarece el implică faptul că un misterios agent intern (un suflet) Modelează în ultimă instanţă lorţele dinamice ale vieţii.ori un adult poa 254 ^ deveni dezorientat şi anxios într-un oraş nou şi străin). există utilizarea constructivă a acestuia. Susţinem că ele nu exist. particular. Cu excepţia unor sisteme perseye-rative izolate. politician sau ermit. Pe scurt. Trebuie să existe motive care să consume energiile disponibile ale cuiva . Să luăm în consj derare omul care. în această tendinţă spre unificare putem identifica multe aracteristiei psihologice centrale. 3. ca orice om sănătos. iar în alternativa în care motivele ■ existente nu sînt suficiente. Ar trebui atunci să spunem că existenţa eului este cea care explică autonomia funcţională ? Acest răspuns este periculos. are acest focar motiva-ţional particular. Este clar că mulţi autori resping concepţia „reactivă" asupra ornului. dacă nu cea mai mare parte conduitei sale. Printre ele se află încercarea °tnului de a căuta răspunsuri la „trio-ul tragic" de probleme : suerinţa. ditia nouă si „periculoasă". ea ne oferă un plan de bază important pentru o teorie a motivelor dobîndite. Principiul „competenţei" sau al . în s. Buhler subliniază o secvenţă întîlnită în mod obişnuit. toate strîns legate de funcţii] esenţiale ale personalităţii.'îi'şit. efortul său Vezi nota 2 supra. formată treptat. El. Vedem -el încearcă să descopere locul său propriu în lume. Iniţia • obiecte noi şi străine produc anxietate (un copil poate tresa la declicul butonului de lumină electrică . de asemenea. Toate sînt interese dobîndite. servicii sociale. Identificăm. adică bine ancorate în eu. e necesar să adăugăm c^ puţin trei principii suplimentare.în primul rînd el are o imagine de sine extensibilă (o concepţie a ceea ce i-ar plăcea să fie) şi urmărirea aces'lui scop dirijează o mare parte. Unele din acestea admit că măiestria („prioritatea comportamentului") constituie imboldul funH damental în viaţă. Preferăm să spunem că natura esenţială a omului esta astfel Uicît ea tinde spre unificarea relativă a vieţii (niciodată pe deplin realizată). Deşi această direcţie de gîndire nu explică cum apare un motiv . Principiul organizării nivelului energetic. luînd la diferite vîrste forme noi şi diferite. multe teorii ale personalităţii consideră că „mobilul" vieţii umane rezidă nu atît în satisfacerea impulsurilor primare şi a derivatelor lor.adecvării" este similar . In ifiirînd. 'motivele funcţional autonome sînt foarte personale. Aici ne referim la discuţia acelor teorii motivaţionale care iau în considerare „energiile modificabile" (paginile 217—223). „Cu alte cuvinte. după o masă sau un somn bun. Mai curînd ele există pentru că o imagine de sine. studiu sau ■scopuri similare. Apoi urmează „o trebuinţă de a şti şi a controla" obiectul sau con-. 2. de asemenea.1 să-şi extindă posibilităţile anterioare do competenţă si c trol.

interesul pentru ceilalţi poate înlocui pas cu pas autocentrarea din copilărie. Traume perseverative. Mulţi oameni au frici de acest ge"1 iraţionale dar cu neputinţă de dezrădăcinat. experienţa timpurie a unei pierderi ireparabile sau poate adoptarea de către o familie sînt toate ocazii coapte pentru o experienţă traumatică. furtunile. îl aşteaptă noi erienţe de eşec şi ridicol. Şi aceste sisteme pot continua ie zile. cu ritualuri preventive. Am observat că motivele de evitare paf să nu se stingă niciodată. Şi totuşi unele transformări sînt bruşte şi cuprinzătoare.încărcat de anxietate se produce freovent conform obser. specialist în psihiatria infantilă. Din acest punct de vedere autonomia funcţională este numa1 un mod de a afirma că motivele omului se schimbă şi se dezvolt' în cursul vieţii.unilie — toate acestea şi alte evenimente specifice pot cauza şi pentru totdeauna tendinţe fobice. suferindul. faptul de a se i ■ pierdut'' pe o stradă. Cînd ia şase ani copilul părăseşte adăpostul căminului său pen■ mediul mai dur al şcolii şi al terenului de joacă. sau din cea a autonomiei funcţionale esenţiale. Un copil sub trei ani era atît de terorizat de o lo în plină viteză. Naşterea unui nou copil avînd ca rezultat sentimentul de gelozie. scrie că „un eve. Schimbările traumatice pot fi sau din categoria autonomiei funcţionale perseverative. abia ar putea să meargă cîteva l 256 i departe de locuinţa sa. Dacă teama este neobişnuit de profunda şi coercitivă vorbim de o fobie. homeostatio cvasiînchis al omului consideră dificil să admită aceasta. călătoria lui Goethe în Italia. Transformări traumatice Schimbările motivelor sînt uneori atît de gradate încît nu putem spune unde se termină unul şi unde începe celălalt Dragostea pentru muzică de dragul muzicii poate înlocui numai treptat exerciţiul ascultător. molip-sirea lui Nietzsche de către o prostituată. întrucît natura omului determină acest !ucru Numai teoreticienii devotaţi unui model reactiv. Ca adult. a i*05^ s^^ Să-Şi ţină orele de clasă acasă39. copilul să-şi poată verbaliza experienţele. el poate fi în mod rial susceptibil la şocuri pe care nu le poate înţelege sau stă-I pini sau chiar discuta. Asemei traume lasă efecte îndelungate. Se poate pune totuşi întrebarea dacă sistemul nervos la ere este destul de matur pentru a purta o impresie durabilă spre evenimentul naşterii. Unii psihiatri (O. intenţională şi unică pentru ei v procesul total simţul eului sau imaginea de sine sînt implic^11 i Totuşi. Asemenea transformări traumatice constituie un caz special de autonomie funcţională. Schimbările pot opera la fel de gradat ca fluxul care ridică o barcă împotmolită pînă cînrî deodată aceasta pluteşte. moartea . atunci cînd era separat temporar de mama sa încît întreaga sa viaţă era dominată de o teamă de lipsă' securitate. dare era învăţător. urioase din partea copilului. pare rezonabil să fim de acord cu Levy că înainte . de exemplu) jr^umentat că traumatismele naşterii constituie un eveniment strofic oare probabil lasă o urmă permanentă asupra fiecărui ■jtor. uneori toată viaţa. în primii doi ani de viaţă"40. Situaţia s-a înrăutăţit pe măsură ce el a crescut. Să luăm în considerare pe scurt pe fiecare. pavid Levy. Un copil sensibil poate deveni 'manent morbid sau poate dezvolta un sentiment de inferiori- .observăm că conduita omului e + într-o mare măsură proactivă. Copilul care s-a ars odată se teme de foc — pentru totdeauna. nu eul (ca factor separat) îl produce. O operaţie chirurgicală. Oricum ar fi. Copiii care nu-şi pot l d lege sau controla încă mediul lor înconjurător sînt la discreeocaZiilor înfricoşătoare. Eul este reflectare' acestui proces uman fundamental de devenire.sale. actele nechibzuite de respind'in partea părinţilor. Puţine vieţi par să fie axate pe un eveniment decisiv : convertirea Sfîn-tului Paul sau a lui Tolstoi. aspiraţia religioasă se poate dezvolta' încet din obişnuinţa religioasă . Mai ales un copil care este şchiop sau care are o cicatrice vizibilă (sau un copil dintr-un grup minoritar) te suferi zeflemeaua nemiloasă din partea altor copii. Rank. mutarea într-o nouă locuinţă. în cele din urmă.

scena tragică la sicriul tataj ei i-a dat impresia că lumea morţii era paşnică şi frurr. On cvaluating the „specific event" as a source of anxiety. The locomotive dod. Schimbările critice şi abrupte paj să fie cele mai numeroase în timpul adolescenţei. Greene and Stratton... ApJ noi lumi de cucerit. şi aproape tot atît de incult pe cit poate fi un student de colegiu. Fericită. aşa £W am spus. a remuşcării şi vinovăţiei. un răsărit al frumuseţii poetice. 48% au pretins că au ayuj experienţe emoţionale deosebit de impresionante. la şase ani. Dimpotrivă. altele schimbă direcţia creşterii. Acestea sânt exemple de „autonomie funcnală perseverativă" datorat unor „răni psihice" acute produse r-o ocazie determinată. pin aceste întîmplări de la virata de doi şi şase ani Ruth Bene-t Si-a făurit un stil de viaţă care a durat mulţi ami de zile. Cred că aceasta a fost ideea fundamentală ou care am trăit pînă la treizeci şi cinci de ani. în ciuda durerii. Univ. care într-un fel par să producă I transformare bruscă dintr-un domeniu major al personali» lor."41. Lfon a r d. examene de trecut.. Cînd au fost întrebaţi direct. Anxiety.'1'1 sau tăierea provocatoare a părului sau orice act de îndrăzneai^*6' să fie suficiente. a prins aluzia şi a spus . Chicago. o profesie de ales. compensări noi. a qM versiunii. Nu trebuie să admitem că toţi oamenii sînt marcaţi de schimbări traumatice. Nevrozele perseverative la animale sînt le de J h. Behavior and neurosis. W E. ea considera ascunzişul din stogul de fi drept propriul „mormînt".. Hock. de asemenea. Dacă se întîmplă astfel. 265 O perioadă cu o importanţă specială in viaţa băiatului • rican este pubertatea.). de asemenea. în principiu. Succesul ei artistic in această ocazie a constituit o experienţă traumatică. şocurile datorate eşecului în afaceri. la majoritatea oamenilor schimbarea este doar treptată — chiar dacă toţi oamenii pot trăda o experiena emoţională vie şi impresionantă. Evenimentul singular impresionant. declans o recentrare a imaginii de sine şi astfel să afecteze evoluţia s*! rilor esenţiale funcţional autonome. Următoarele două întîmplări se referă la experienţe traumatice în sCoală şi colegiu. căreia i-a fost de atunci înainte devotată. avea dificultăţi speciale la cursul de compoziţie în engleză.0 imagine de sine se poate dezvolta. o ulerg. . în toate aceste stadii cruciale se pot produci experienţe traumatice. Dar asemenea evenimente pot. ţy] perienţa succesului şi eşecului.mi-a venit în minte ca un fulger de iluminare că m-aş putea avea de tovarăş întotdeauna.oaS 258 târziu. New York. o ~. a întrebat cum ar fi fost exprimat pasajul respectiv în Biblie.Apleacă-ţi urechea la ruga mea fierbinte". Unele traume produc frică şi limitează creşterea . Făcea o traducere de rutină. negreşit şi că dacă n-aş vorbi nimănui de lucrurile care mi s-au întîmplat. Dacă obstacolul nu e depăşit cu succes. o aversiunj un ritual). cînd avea doi ani. o exjj tentă de cîştigat. lolij unor pierderi ireparabile pot. Se dezvoltă interese religioase. Probabil că o luptă cu pumnii. Prost -adaptat la colegiu. dificilă şi plictisitoare. New York. nimeni nu mi le-ar putea lua. într-o zi. personalitatea după vîrstJ de treizeci de ani este mult mai puţin supusă unor revoluţii bruşl decît înainte de această vîrstă. Ea scrie : „. viaţa de „băiat normn se află înaintea sa. J Zubin (Eds. Appleton-Century^ 1927. Oricum. O femeie acum în vîrstă de şaizeci de ani îşi urmăreşte pasiunea de o viaţă pentru poezie pînă la o întîmplare petrecută în liceu la cursul despre Virgiliu. avea o concepţie dispreţuitoare despre toate activităţile intelectuale. Totuşi. într-un set de autobiografii ale unor studenţi de colegiu se pare că nu mai mult de 10% raportează în mod disting evenimente traumatice. Profesorul. eu deprinderi insuficiente de studiu. când el trebuie să se plaseze pe scara cendentă a maturităţii. 257 şi dezvoltarea personalităţii — cd. of M Lovv. lasă în urmă un sistem perseverativ (o fobie. databilă. provenind dintr-o familie fără cultură. a" d tatul poate fi o alterare radicală a vieţii .. a primei dragoste pot avea o importanţă supremă. să cauzeze alterai rapide şi profunde. Un student din anul I de colegiu. Masserman. dar în P^VJ cazuri aceste experienţe au dus la o reorientare bruscă a vieţ* Traume esenţiale. Antropologul Ruth Benedict ne povesteşte despre serios pe care 1-a avut la moartea tatălui ei. în curînd apar alte cerinţe din partea grupului de partener' incluzînd relaţii cu sexul opus. în anii maturităţii.■■ care să dureze o viaţă întreagă — chiar dacă obţine ulterior succes răsunător. El trebuie să depăşească obstacolul al „gardului efeminat". De fapt nu e posibil de trasat! linie precisă între transformările traumatice şi cele gradate. Această autobiografie este foarte recomandată pentru meritul său T S1 pentru fascinaţia psihologică. încercând pentru a suta oară să dea semnificaţie sarcinii.

deşi unele sînt traumatice şi bruşte. An anthropologist at work. ar fi mai convenabil dacă am putea diviza personalitatea în facultăţile sale majore. Wyatt. <a obţinut o notă mare. cît şi cele esenţiale. 1 Cf. Diferenţele între motivele infantile şi adulte sjn mari. (Nota trad. New York..). dar a devenit pasionat de subiect. uneori acestea sînt numite cogniţie. Personality. care necesită efort şi sînt orientate spre un scop"1. De la Platon încoace. j termen care se referă la orice sistem dobîndit de motivaţie în caw tensiunile implicate nu sînt de acelaşi tip ca tensiunile antecedent] din care sistemul dobîndit s-a dezvoltat. N u 11 i n. D. distincţia între gîndire şi motivaţie este artificială. ci despre viaţa ta". Este inutil să spunem că întotdeauna trebuie să existe în viaţă reqătire pentru a accepta şi utiliza asemenea experienţe trau-atice. Sheed & Ward. McClelland. Desigur. de asemenea. nu mia plăcut şi n-o să-mi placă niciodată". a realizat nivelul Phi Beta Kappa* şi în cele din urmă a devenit profesor de limba engleză. acelaşi fenomen se produce cu deprinderile noastre de gîndire. Lovitura a ajuns oarecum la ţintă. Rezumat Acest lung capitol a avut multe de spus. totuşi. Fenomenul transformării îl numim autonomie funcţională. Unele sisteme funcţional automate sînt perseverative. § argumentat. Acelaşi element esenţial e semr lat de J. 261 Un asemenea cadru analitic îşi are atracţia lui dar în cel j^j bun caz este artificial. continue. 1951. Tînărul nu numai că şi-a modificat atitudinea neîntemeiată. New York. Ceea ce pare să se întîmple este faptul că vechile materiale l">rind personalitatea sînt brusc regrupate şi investite cu o nouă prsonalitatea sînt bru gpe şi i ă 41 M a rgarctMead (Ed. De fapt. Cînd urmărim jocul intens al copiilor vedem că acesta un întreg : nu poate fi separat în cutare şi cutare sentimeni cutare şi cutare gînduri şi cutare şi cutare acte. Basic Societate cu caracter onorific compusă din studenţii din colegiile ame-arp posedă un nivel şcolar superior. 1953. diferiţi autori au încercat să o facă şi chiar au căzut de acord că facultăţile majore sînt trei la număr : glndirea. Psychoanalysis and personality : a dynamic theory on l°rmal personahty. altele sînt centrale p tendinţele majore ale vieţii şi trebuie concepute în termenii j dezvoltări esenţiale. Oamenii nu sînt (la Gaul) divizaţi în trei părţi. acestea nu corespund^facultâţilor antice ale meritului. Some remarks on the place of cognition in ego psycho-M ' în "J. ^ CAPITOLUL 11 Cogniţie si personalitate ATITUDINEA MENTALA : CHEIA EDIFICIULUI PERSONALITĂŢII e COGN1TIE VERIDICA ŞI NONVERIDICĂ o PROCFPTIA CULTURALĂ * PROCEPTIA XNDI-VIDUALA * RIGIDITATE SI FLEXIBILITATE COGNITIVA 0 ÎNŢELEGEREA PERSOANEI IN LUMEA SA • REZUMAT e măsură ce motivele noastre se dezvoltă şi se modifică. Termenul descrie bine ceea ce să se întâmple în toate cazurile de transformare traumatică. afectivitate. în el am argumen-că o simplă teorie homeostatică a motivaţiei este inadecvată. Efectul a Tost cu totul neprevăzut. transl. a spus : „Nu despre engleză vorbesc acum. conaţie. Majoritatea transformărilor | produc treptat. C. New York. trăsături (deprinderi de acţiune) şi motive (dinamism afectiv)2. .cînd instructorul său de an ii mustra. Ambele reprezintă „activităţi personale.Tech-"' 1953> 17' 144 —151. băiatul i-a dat replica sa obişnuită de apărare : „Nu-mi place engleza.proJ. în autonomia funcţională sînt implicate atît funcţiile evasiJ mecaniciste. gîndirii. Orice persoană — începînd din copilărie — caută să atingă un anume grad de ordine în viaţa sa mentală pentru a corespunde motivelor sale în dezvoltare. că nu putem înţelege rolul pe cărţi joacă motivele adulte numai schiţînd traseul lor pînă la orjgijJ clin copilărie. acţiunii. r^ fiecare viaţă îşi are propriile ei sisteme şi subsisteme (vezi lele 14 şi 15). El secţionează personalitatea într-un mod ^ totul fals. Un teoretician contemporan utilizează clar acest trio antic afirmînd că per-5onalitatea este alcătuită din trei tipuri de elemente : scheme (cognHi'). Sloane. Instructorul plictisit dar persistând. F.recentrînd" o viaţă.) 259 semnificaţie. acţiunea (voinţa) şi simţirea .. ca o caracteristică a însăşi naturii orrmlJ Astfel. William James vorbea de convertiri religioase tive ca . sînt sisteme locale independente .

care trebuie luate în considerare3. Totul depinde de faptul dacă orientarea dumneavoastră este spre limba franceză sau spre limba engleză. III. Să presupunem că vă cer să traduceţi din limba franceză : Pas de lieu Rhone que nous. 1958 .Y. fireşte : „Sine. Orice set ca acestea. scădea sau înmulţi . . va trebui sâ găsim o cale să discutăm despre gîndire şi cogniţie ca părţi ale unui stil personal unic în care gîndirea şi cunoaşterea sînt amestecate cu emoţii. Exemplele noastre sînt banale. dacă d-na Y este interesată de asistenţa socială a copiilor. Dacă dl. Dorind să ascundă fapta a luat un creion (fără gumă) şi a falsificat cifrele romane în aşa fel încît numărul să corespundă conţinutului ce rămăsese în cutie. Festinger. Dacă acest lucru ar fi întotdeauna astfel. Thinking : an experimental and social study. brutarul a scris cu cifre romane numărul nouă. Social psychology. trebuie să adun. spunem că dorinţa de a cunoaşte este ea însăşi un motiv şi că există motive cognitive. Din punct de vedere fiziologic. Aj* a id Un win. aceste sisteme sîm o combinaţie de dorinţă-acţiune-voinţăgîndire-simţire Este artificial să distingi un aspect de altul. orientează şi modelează contrac-™e fazice care duc la rezolvarea' problemei sau la realizarea unui Paddle your own canoe = bizuie-te pe tine însuţi ' (Nota trad. B a r tle 11.'C. Să luăm o „problemă de gîndire'' (majoritatea lor au de-a face cu un set).. nu am putea gîndi în limba franceză. London. Unii teoreticieni — „iraţîonaliştii" ca : Schopenhauer.. predispoziţii. să scad sau să înmulţesc ?" Nu puteţi să înaintaţi nici măcar un pas în această problemă (şi nici în orice sarcină de viaţă) pînă cînd nu aveţi un set orientativ. Să presupunem că rezolvaţi următoarea problemă de aritmetică : 11 7 Veţi întreba. Le purtăm ca pe nişte abilităţi latente şi 10 găsim gata de acţiune în circumsUan-ţe adecvate.Ul Cînd e trezită. The concept of cognitive dissonan Evanston.Şi acelaşi lucru e adevărat despre adulţi. Nu am putea aduna. dar ele demonstrează rolul crucial pe care îl joacă atitudinea chiar şi în operaţiile mentale trecătoare. Şi nici nu are sens — în franceză. Dar băiatul ilul ra marifa era orientat spre engleză şi a inserat litera S înaintea „nume263 act.romane". Neavînd încredere în tînăr. separarea cogniţiei de motivaţie ar putea fi justificată în mod rezonabil. caracteristici Per' tonale. Iar personalitatea este structurată aşa cum e structura» pentru că este alcătuită din „seturi" extinse care pot fi numite trăsături. Row. 1957. structuri preferate. prevenindu-1 astfel pe client la cîte gogoşi să se aştepte. 1^'j F. ea dirijează. în limba engleză sau în sistemul numeralelor romane dacă nu am învăţat odată aceste „posibilităţi ■wnianente de acţiune''. orientări. Rezultă un binecunoscut dicton*. Peterson. Atitudinea mentală : cheia edificiului personalităţii Psihicul um'an funcţionează mai ales pentru că abundă în atitudini.. Oricît ar fi de dificil. atitudini. seturile sînt structuri cort) şi posturale care au capacitatea de a „ecluza" sau . Putem numi starea de pregătire latentă aspectul tonic al setu-. L. X ar un interes profund pentru legea corporaţiei. ca şi impulsuri.orientare în problemă" sau cu denumirea germană Aujgabe. Cum a făcut ? Problema este uşor de rezolvat dacă aveţi orientarea corectă4. Kernpf Freud şi alţii — au susţinut că cogniţia (viaţa noastră mentală) este în esenţă slujitoarea trebuinţelor şi impulsurilor noastre. Tînărul nu a puttut rezista ispitei şi a mîncat trei. dorinţe. adoptat pentru un scop anumit şi intr-un moment anumit este uneori denumit „orientare în sarcină".flămînd să ducă nişte gogoşi unui client. Dar schimbaţi-vă orientarea spre limba engleză şi pronunţaţi cuvintele cu voce tare. tendinţe sau ceva similar. 3 Tendinţa spre un nou accent pe „motivele cognitive" se constată S A s c h. Dar în prezent nu putem accepta această judecată facilă. Cînd spunem că avem o „curiozitate ştiinţifică" sau că toţi oamenii fac un „efort spre semnificaţie"! sau că toţi încearcă să rezolve „disonanţa cognitivă". Dar chiar în aceste exemple observăm funcţionarea unor atitudini durabile. N. Un brutar a cerut unui băiat . Veţi replica just că acest mişmaş de cuvinte e un nonsens. Englewood Cliffs. Prtentice-Hall. 262 Să începem cu exemple simple..) _ Majoritatea oamenilor vizualizează IX ca cifre .

gste cu mult mai eficient să facem noi experienţe şi să le dizolvăm n experienţele vechi. Affective processes in perception. Repetăm. ci şi de cea personală6.! tul tonic este realizat undeva în domeniul încă misterios al pr0 sului neurodinamic. deoarece ambele sînt numai aspecte ale unui stil personal unic de viată. 265 . a fi liberi de griji. prin modificarea interpretării noastre despre ceilalţi şi prin combinarea semnificaţiilor nou venite cu deprinderile noastre trecute. Nu fiecare copac din pădure P. jt de repede se detaşează numele dumneavoastră dacă e menţionat ! Percepţia selectivă este o necesitate funcţională tot atît je mult ca şi percepţia veridică. tendinţa observaţiilor este constant pozitivă. Cînd blocăm informaţiile neplăcute („Orb e numai acela care nu vrea să vadă") vorbim de „apărare perceptivă". Nu le cunoaştem din nou.pe în focarul perceptiv. Dar acest lucru pretinde mai mult decît o reflectare. op. Deşi experimentele şi teoria au fost mult criticate (de XeiJiplu F. A11P °L^ Theories of perception and the concept of structure. Personalitatea este constelaţie de seturi — de toate ordinele de specificitate şi gene^ ralitate şi de diverse grade de disponibilitate şi urgenţă5. iasţ. Şi nu ar avea nici un sens dacă ar trebui să începem în fiecare i să construim o cogniţie nouă şi veridică a lumii în care trăim. Cogniţie veridică şi nonveridică Cerinţa fundamentală pentru toţi oamenii este să stăpînească lumea într-un mod suficient de competent pentru a supravieţui. dorinţele prezente şi direcţiile viitoare. dar este foarte sensibilă la gradele de temperatură. 6 Mare parte din literatura „noului val" a fost trecută în revistă de V'■ J en k i n. ly \ 264 ■ Totuşi. ci numai unul pe care îl tăiem. H. în capi.". tolele 14 şi 15 vom examina mai îndeaproape acele „seturi11 care compun trăsăturile structurale majore ale personalităţii. 5 Pentru o examinare mai completă a setului. Termenul (împrumutat din denumirea dată modei îmbrăcăminţii feminine în jurul anului 1950) se referă la faptul că psihologii nu mai sînt interesaţi numai de Percepţia veridică. putem spune că erCepţia şi cogniţia trebuie să se abată de la oglindirea exactă ^eritru a ne fi de maximă utilitate. New York. distincţia între motivaţie şi procesele mentale superioare este artificială. linia şi forma cu o fineţe superioară . în cea mai mare parte percepţiile şi cunoştinţe' noastre sînt adevărate. de a patina sau de a vorbi o limu" străină. în fiecare zi ar începe un nou haos. în măsura în care avem un motiv penetrant pentru a supravieţui şi a stăpîni lumea din jur. In mai puţin de un deceniu cel puţin 300 de cercetări s-au oprit ~%>ra influenţei pe care factorii de personalitate (sau motivaţionali) o exer•ta asupra „percepţiei". Obiectivul nostru prezent este să arătăm că viaţa mentală (sau ceea ce adesea e denumit „procesele mentale superioare") poate fi cel mai bine concepută ca angrenîndu-se strîns cu restul personalităţii. Astfel. urechile înregistrează cu exactitate o gamă largă de vibraţii ale aerului. Ele pot fi de scurtă durat■ ■ ca atunci cînd „ne pregătim1' să alergăm la o cursă sau să astei!' tăm un telefon. un sens satisfăcător pentru existenţa noastră. rezultă că înfruntarea realităţii poate fi cel mai bine slujită prin ignorarea completă a unor stimuli. e~ Seturile tonice sînt de multe tipuri. ci numai prietenii sau jusff>anu noştri.. Dacă auziţi un murmur de conversaţie vagă. Pielea este imperfectă pentru a ne spune mărimea şi forma. ei şi personal. Deci putem vedea că procesul de percepţie (care este baza cog-niţiei) nu este numai veridic. atunci murim. Ele pot fi încă şi mai dinamice şi pot reprezenta sistei^ presante de interese. în ansamblu percepem în mod exact pentru a putea face faţă în mod realist. Toate aceste procese au fost stabilite în mod experimental prin ceea ce s-a numit teoria „noului val" în percepţie. cit. m&~127. Pot fi deprinderi sau abilităţi durabile —■ ca abir tatea de a conduce o maşină. . A 11 p o r t. pasiunea noastră pentru percepţii şi cogniţii veridice constituie o parte a acestui motiv. în „Psychol. 54. Ochii percep culoa-. ale intereselor şi ale atitudinilor noastre obişnuite. Şi acest lucru se realizează prin seturi. Dacă noul nu ar fi solubil în vechi nu am avea o personalitate continuă. Cînt percepem rapid probleme importante pentru noi (ca numele nostru) vorbim de „vigilenţă perceptivă". Cînd dizolvăm informaţia nouă în semnificaţiile cunoscute o facem din cauza „stării de pregătire perceptivă".). Nulniai aspectul fazic eiste extern şi vizibil . urmînd aceeaşi linie de raţionament. A face faţă realităţii înseamnă a ne îndeplini trebuinţele. rea. ambiţii sau aspiraţii. Wiley. ci le recunoaştem jn termenii propriei noastre istorii trecute. în cursul evoluţiei procesele noastre senzoriale şi corticale au devenit bine dezvoltate pentru a ne înzestra cu cogniţii şi percepţii adevărate („veridice). a găsi oportunităţi de dezvoltare şi. Bull. 1957. Aşadar. H. vezi F. Seturile sau dispoziţiile guvernează complet viaţa noastră mentală. a găsi siguranţă şi dragoste şi respect de sine. Nu fiecare ^ de pe stradă este clar perceput. în sfîrşit.dirija reacf^ fizice specifice. Dacă nu menţinem un contact rezonabil de strîns cu „realitatea". demne de încredere şi verificabile.

un artist. neprietenoşi şi înfricoşători. Nu contează prea mult pentru scopurile noastre. dar uneori şi distorsiuni şi reprimări.". într-adevăr. 1956. op. . în momentul în care persoana răspunde (sau nu reuşeşte să răspundă) rareori putem fi siguri care a fost experienţa senzorială. De menea. dar poate să nu le reţină dacă sil adresate celorlalţi. dacă cuvîntj „preot'' e pronunţat repede în faţa unui om al cărui interj dominant îl constituie banii şi afacerile bancare e mai put» probabil ca el să recunoască cuvîntul decît un om al cărui 18 teres dominant este religios)8. S Personalitatea este un sensibilizator . recunoaşterea rapidă. în mai mare măsură decît dacă li se arată înainte de joc. Văd real-mente copiii o schimbare în trăsăturile feţelor. Cîteva exemple vor Ii suficiente. gîndesc despre ^ (sau cel puţin despre mijloacele şi căile de a obţine hrăn mult mai repede decît oamenii ale căror stomacuri sînt In mod similar. şi reţinut rezonează cu structura personalităţii. Nota ti supra. Un student va observa şi memora cuvintele de laudj ale profesorului adresate lui. In exemplul pe care l-am uti-yea(. să împrumutăm denumirea procepţie de la . nu este totdeauna posibil să spunem că subiectul vede monede ca fiind mai mari decît discurile de carton de aceeaşi mărime. Strict vorbind un percept constă în senzaţie plus Unele senzaţii (auditive. cit. u dacă numai judecă sau raportează că sînt astfel. aşa cum William Jamesi a subliniat demult. D a v i d s. Mulţi psihologi fac la fel. reiese că D° soanele flămînde percep. Studenţii de (colegiu care se simt „alienaţi4* (pesW neîncrezători) tind să audă şi să-şi amintească mai multe ' vinte triste decît studenţii care sînt mai fericiţi şi mai kH adaptaţi7. 266 jere v înd vorbim despre percepere. asociaţiile extrem de rapide. un om de afaceri şi un playboy — vor vedeai auzi. Cititorul va observa că am utilizat m menul percepţie în sens larg. Oamenii y metaţi au fost îndelung studiaţi. Pers. o multitudine de operaţii mentale superioare intră rapid în funcţiune. O mare parte din selectivitate este legată de respectul faţă q sine (egoism). A. Dar pentru a evita disputele terminologice putem.. deprinderile. persoanele despre care se ştie că au interes pntţ valori înalte estetice. 25. sau dispoziţia lor de frică îi determină să judece şi să raporteze în mod diferit ? Cînd spunem „Orb e numai cel ce nu vrea să vadă" vrem să spunem că apărarea perceptivă împiedică pur şi simplu pe cineva să vadă sau trece rapid peste imagine şi uită ceea ce este neplăcut ? Adevărul este că atunci cînd un stimul impresionează un organ de simţ. în general. Rezultă judecăţi şi idei. Fiecare dintre noi are o percepţie egocentrică de aceSI tip mai pronunţată decît ar fi util. Past expenence and present personality i deţerminants of selective auditory memory. Semnalul senzorial atinge creierul şi aici acţionează asupra lui aşteptările. vizuale sau tactile) ar trebui avute 7 A. dacă dorim. ele nu mai par necesare pentru a stabili prezenţa factorului personal i percepţie şi cogniţie. ataşăm o importanţă atît de marj propriei persoane încît imediat ne imaginăm că actele şi cuvintelj celorlalţi oameni au ca scop să ne facă bine sau rău — deşi rareofl este aşa. în „J. 8 Literatura asupra acestor experimente şi a multor altora cotnp» poate fi urmărită prin J e n k i n.Factorul personal în percepţie şi cogniţie este în multe experimente. imaginează. Deşi asemenea studii experimentale sînt numeroase. H. că patru oameni care merg în Europa — un politician. religioase sau de alt tip sînt sensibila zate din punct de vedere perceptiv la cuvinte sau obiecfl care sînt legate de aceste valori. Este foarte evident. monede cu valoare monetară sînt „văzute fiind mai mari decît discurile de carton fără valoare. Murray constată că după ce au jucat un joc impresionant <e „asasinat" copiii pretind că oamenii din fotografiile care li se arată imediat după joc sînt ostili. ceea ce este a<j . observa şi memora scene şi evenimente complet diferite. Ne interesează numai stabilirea influenţei tuturor tipurilor de „seturi" ale personalităţii asupra funcţiilor largi ale perceperii şi cunoaşterii. Percept versus procept. (De exemplu.

Elementul veridic şi cel cultural fuzionează elementul personal. căci în mod virtuaT i percepţia noastră urmează — cel puţin în parte — tipare 1 rale O oarecare veridicitate plus o oarecare modelare culală pregătesc procesele noastre mentale superioare să facă ţg condiţiilor de bază ale existenţei noastre. în discuţie voi utiliza termenul procepţie pentru a acoperi toate influenţele atitudinale care intervin pe traiectul dintre stimularea senzorială şi act. manipula şi vorbi. Toate exemplele cu caracter etnic ilustrează problema — ca tratatul despre elefanţi. ci şi asupra imaginaţiei. Percep"" proception and public health. Procepţia individuală A exista ca persoană înseamnă a transcende elementul verile şi cultural şi a-ţi dezvolta propria viziune asupra lumii. în Zululand este posibil să convingi cu tact persoanelJ cu tuberculoză acută să meargă la sanatoriu pentru tratament.o fjj gură puternică şi venerată numai dacă pronunţă cuvintele pline de încredere „Bolnavul se va vindeca". Buchler adaugă : „Dacă n-ar exista direcţii proceptive. aşa cum subliniază Whitehead. Nuttin şi-a asumat sarcina să descopere dacă dispoziţiile „optimiste" şi pesimiste" ale oamenilor colorează . fiecare inj'vind este totuşi unic. fiecare dintre noi îşi conduce relaţi'a „ego-lume" în propriul său mod. constatăm că fiecare sistem proceptiv. percepţiile. B°stt Beacon. în Personality and social encounter. Press. Englezul şi I-a intitulat : „Elefanţii pe care i-am vînat" . O asemenea afirmaţie e considerată drept o acuzaţie de vrăjitorie. A 11 p o r t. francezul „Viaţa amoroasă a elefanţilor" . Exemplele sînt nern>~ mărate10. acţiona. 1936. memo-riei Şi uitării. Psihologii consideră dificilă studierea unor asemenea stiluri de viaţă „toate-' — deşi multe studii asupra „orientării valorilor" abordează acest nivel (paginile 298—302). Ceea ce este important este s aibă grijă de membrii familiei în caz de boală şi să fie 'r grijiţi de ei. germanul „O prolegomenă generală la filozofia patrupedelor elefantine". The psy of social norms. Am definit cultura (capitolul 8) ca un set de răspu ! suri gata elaborate la toate problemele obişnuite ale vieţii. W. O căpetenie din Swaziland . dispoziţiile emoţionale şi aşteptările pentru viitor. Şi nimeni nu va admite că este vrăjitor. auzi. Deşi reţinem une] idiosincrazii. Lumea poate apărea ca un loc unde să-ţi faci datoria cu tristeţe sau ca o păşune pentru cultivarea prieteniei şi dragostei. ca izolaţionism.12 Pentru unîi lumea este un loc ostil unde oamenii sînt răi şi periculoşi. Unii. Nature and judgment. Igieniştii americani îşi propun ca scop „inculcarea în fiecare individ a simţului responsabilităţii faţă de propria sănătate". lg_ 9 J Buchler. sînt'ern să „procepem" lumea în mod corespunzător. Vezi şi G.ple relevante sînt oferite de M. gîndi. Responsabilitatea faţă de sine este procepu . 10 Multe exem. New York.filozoful Justus Buchl< Termenul subliniază faptul că fiecare individ îşi poartă cu sine relaţiile trecute cu lumea. Uneori acestea sînt denumite „dispoziţii de răspuns perceptiv' sau „constructe personale" sau numai „stiluri cognitive"13. Columbia Univ. 268 îf e necesar să înmulţim exemplele. judecăţii. Dar pacientul va rezista dacă î se spune că este „purtător" al maladiei. Este într-o oarecare măsură mai uşor să studiezi dispoziţii proceptive relativ limitate în raport cu care oamenii pot fi comparaţi. cogniţiile şi conduita noastră se conf0 & mează în ansamblul standardelor culturale. cu excepţia uneia în sens pur biologic" (Pagina 122). în fiecare moment. Aceste „direcţii proceptive'' îi asigura potenţialităţi de a vedea. 18. Harper.a văzut" pe toţi ofiţerii <j circulaţie din Londra ca extrem de prietenoşi (deoarece j» Swaziland un braţ ridicat înseamnă un salut călduros) Un medic dintr-un sat din India va fi proceput ca. Sherif. Şi acest lucru este imediat acceptat de cultura clasei superioare şi mijlocii. Dar cu toată această f'ndardizare. raţionamentului şi relatării. alţii a prezentului şi alţii a viitorului. Dar este proceput diferit de membr claselor inferioare. Dar în Chile aceeaşi predicţie plină de încredere îl va face pe medic să pară arogant şi în consecinţă va atrage neîncrederea. nu ar putea exista o caracterizare a cursului unei vieţi individuale şi în consecinţă nici o viaţă individuală. fiind chiar neloială. Pentru ei este o insultă la adresa valorilor lor familiale îndrăgite. pentru alţii este o scenă pentru distracţii şi ghiduşii. 1960. au o mentalitate dominantă a trecutului.11 Ar fi imposibil să enumerăm toate tipurile-mari de direcţii pro-ceptive care servesc la distingerea oamenilor unii de alţii. 267 Proeepţia culturală Dispoziţiile noastre proceptive sînt în parte dobîird'ite ctîn Cul tura noastră.. termenul a pro-rePe acoperă orice influenţă pe care atitudinea o poate avea nu numai asupra aspectului senzorial. în timp ce termenul a percepe ar trebui să se refere cu precizie la aspectul senzorial. New York. De-a lungul unei perioade de timp ne construim constelaţii ego-lume" caracteristice şi proprii. cap. q^ i ' ţ societatea a implantat ferm aceste „răspunsuri" în noi.

1953. p. 1954. dacă erau dependenţi de cîmp.. of Nebraska ress.". Norton. în Perspectives in personality theories. Witkin şi colaboratorii săi au numit primul grup cîcpenj ăent de cîmp. In lata tor. sînt pasivi în multe privinţe şi se supun imediat forţelor autorităţii . în „J. Nuttm este un teoretician care conceptualizează personalitatea în *cest mod. N. Personality dyna-"mcs. 12. Pers. pentru alţii amintirea eşecului. 10. New York. motivation and behavior. N u 11 i n. ca şi în viaţă. von B r a c k e n (Eds. 1957. J o n e s ka->> Nebraska Symposium on Motivation : 1954. al doilea grup independent de cîmp. Dimpotrivă. Kelley. au ininţiativă şi abilitate de organizare . Whitehead. ei acţionau consecvent la teste complet Astfel. Să luăm acum în considerare personalitatea celor dependenţi de cîmp — aceia care nu se pot degaja de constrînge-rile situaţiei în care se găsesc. Reussite et Echec : theorle de la conduite hiwai Louvain. H. (pe* York. u 12 A. să descopere anumite elemente ascunse. în contrast ci aceasta. ifher den Einfluss der Erfah-ng auf die Wahrnehmung i Figuvcu. Basic Books. După administrarea testelor şi utilizarea interviurilor şi a altor tehnici. 269 lor legate de o sarcină specifică de laborator. sînt conştienţi de viaţa lor interioară şi îşi acceptă . întrun experiment subiectul stătea într-un scaun înclinat. P. subiecţii independenţi de cîmp nu au nevoie de sprijin din mediul înconjurător . dimpotrivă. El nu putea să abstrag ticăia adevărată" din situaţia sa în cîmp. tind să aibă un respect scăzut faţă de sine şi o autoac-ceptare redusă. într-un desen Gottschaldt modificat. utilizînd model? 14 J. El i-a < tat cu o serie de probleme scurte.". L. ^acmilian. mai bine să ne concenfl asupra unei dimensiuni proceptive căreia i-a fost de< mod special un studiu intensiv. ei erau incapabili. Symbolism : its meaning and effect. Apoi i s-ai cerut să adapteze o tijă mobilă în aşa fel încît să fie verticală] Subiectul dependent de cîmp tindea să ţină tija paralelă ci corpul său şi cu linia vederii. Toţi subiecţii au trecut prin ac* procedură şi au fost întrebaţi ulterior dacă „au reuşit in mai mare parte" sau „nu au reuşit în cea mai mare parte"' existat mari diferenţe : pentru unii amintirea succesului' dominantă . în „Psychoî. Editions Universitaires. Perception. G. 1955 . Gottschaldt. sînt activi şi vor să se realizeze . CaP. P o s t m a n. The psychology of personal constructs. Prin manipularea met de notare el a putut induce un sentiment de succes sa eşec conform unui model. consecvent cu atitudinile lor proceptive)14 Decît să înmulţim exemplele.procepţiile 11 J. G. New York. „y Forsch. 2 voi. alţii.). Tâche.Desene ascunse lectate din K. Univ. 1953. A. 17—32 . Rigiditate şi flexibilitate cognitivă Prin abordări diferite cîţiva cercetători au făcut o singură descoperire fundamentală. 270 «■mira 2l. nu sînt intuitivi în ce priveşte viaţa lor interioară şi se tem de propriile lor impulsuri agresive şi sexuale . sînt flexibili. Weeci anei regulation. Ideea importantă este că subiecţii s-au comportat într-u^ mod similar în alte teste care implică orientare spaţiala tr-adevăr. Vezi H. Klein. persoana independentă de cîmp era capabilă să-a neutralizeze propria poziţie şi să manevreze tija aşa cum * cereau condiţiile obiective. D a v i d. 1927. R. sînt lipsiţi de abilitatea de a iniţia. 63. Lincoln. ei se comportă conform lipului r< (adică. 46) fi 0 similare celor din figura 21. S-o enunţăm în termenii cei mai simpli Unii oameni sînt în mod cronic incapabili să-şi schimbe atitudinii cînd condiţiile obiective o cer. în M. cercetătorii ne spun că aceşti subiecţi sînt oameni care în general sînt foarte dependenţi de suportul din mediu . Pentru scopU] noastre constatarea importantă este că aceiaşi oameni e caracterizaţi în mod independent drept optimişti cronici j pesimişti cronici de către prietenii şi asociaţii lor. 1929. mi Fg.

1954. 25. De ce copiii dezvoltă stiluri cognitive atît de diferite ? Lucrînd cu copii . Intolerance of ambiguity as an emoţional and perceptual personality var}. cap. evrei şi alte grupuri. 17 C. Chiar la vîrsta de şapte ani pare să exis^ corelaţie între rigiditatea gîndirii şi prejudecata etnică. că ştim puţin despre stilurile cognitive „intermediare" şi că multe alte stiluri cognitive individuale sînt omise. Klein.de zece ani. nici în „asumarea riscurilor" cu gro puri etnice diferite de al lor19. 1950. Ramsey (Eds. în multe (poate în majoritatea) din conduitele sale prezintă 0 tendinţă consecventă de a fi rigidă în mod pasiv sau adaptativă n H. 1 dividul mai activ. Witkin. De asemenea Else Frenke 1-B r u n s # . Este.). K. Pare ca şi cum ei n-ar pud tolera nici un fel de ambiguitate : nici în percepţiile şi cate goriile lor de gîndire. fl nald. Monogr. au un respect mare faţă de sine şi autoacceptare mare15. de asemenea. gen. New York.". 239. Acest studiu marchează o încercare îndrăzneaţă de a demonstra că persoana se apropie de lumea sa cu o dispoziţie proceptivă ftiare. 108—143. Dimpotrivă.az multe dovezi în sprijin. 272 şi să gîndească în verigi care sînt flexibile şi în ansamblu este mai bine adaptat cerinţelor obiective ale situaţiei în care se găseşte. 460.". Psychol. &igur. I-Iarper. avem totuşi în v. cît şi retragerea dragostei. Abordînd aceeaşi problemă d ghiuri noi. relaxat este capabil să perceap 16 G. j G. Machovcr. în „J.Bretnall M e i s s n e r. . New York. Kutn Patterns of mental functioning associated with prejudice in children. 1957. părinţii copiilor dependenţi de cîmp îi pedepseau mai sever. H. The case for perceptual defcnce. Primii „joacă la sigur" menţinîndu-se strict -a cadrul cîmpuiui — excluzînd percepţiile şi judecăţile avj turoase.. No. P. în R. dar tipurile intermediare nu prezintă un stil cognitiv clar de acest tip. A11 p o r t. Monogr. docil.". Hertzman. 18. Dar dovezile sînt totuşi destul de bune pentru a susţine ideea noastră că personalitatea şi pro^epteie merg mînă în mină. Că asemenea tipuri există pare sta-ţ>rtit. S. Similară este distincţia lui Eriksen între reprimanţi sj ■ j lelectualizanii. tinde să aibă un stil cognitiv congrn ent care este rigid. în „Psychol. cărora li s-au dat teste perceptive similare celor ale lui Witkin. emită judecăţi îndrăzneţe corespunzătoare cerinţelor obiectivi ale situaţiei17. Gruen. care urmează îndeaproape realitatea strictă şi J cu gîndire abstractă. Klein descoperă ceea ce el numeşte nivelări (indivizi în mod caracteristic se ţin de categoriile lor de percept. Bev 1954. Personality through perception. ^ No. Mass. 56. în „J. 1949. uti-lizînd atît modalităţi agresive de pedepsire. capabil. concret. Pers. 73—93. care pot fi"detaşaţi şi flexibili18. legat de cîmp. W. A critique and re-evaluation f Witkin's perception and perception-personality work. părinţii copiilor independenţi de cîmp îi încurajau să ia propriile lor decizii şi mai • adesea îi pedepseau pentru că erau prea pasivi sau copilăroşi decît pentru că îşi manifestau independenţa. The nature of prejudice. Goldstein. p°atru o critică mai generală vezi A. M. W a p n e r. s-a constatat că provenienţa şi educaţia copiilor dependenţi de cîmp şi a celor independenţi de cîmp difereau în mod marcat în ansamblu. W. 1941. 61. 175—182. W. Perception: an approach to personality. Personal world through perception. Goldstein şi Scheerer fac distincţie între cei cu gîndiJ concreta. O limită principală a acestei cercetări constă în fap1[ că utilizează numai cazuri extreme. aceşti copii erau liberi să-şi dezvolte autonomia şi nu erau pedepsiţi pentru ea20. Vezi B. Eriksen. care se simte îngrozită de viaţă sa inadecvată în alte privinţe. Abstract and concrete behavu" an experimental study with special tests.impulsurile chiar cînd manifestă un bun control asupra lor . evident că ceea în lumea externă este legat de ceea ce simte despre lumea Deşi o singură investigaţie îndrăzneaţă de acest tip cădea în capcane de metodă şi interpretare. în contrast. Ceilalţi sînt capabili' să se detaşeze de cîmp s.03"1 judecată) şi temerari (care par. . ca şi cei independenţi de cj6' să fie aventuroşi în înfruntarea cu datele mediului '' rător)56. Le interziceau să manifeste un comportament afirmativ sau peste măsură de independent şi în general le impuneau propriile standarde. W.i 19 Vezi G. O persoană care este nj sigură. ^ dsson-Wesley. 18 K. Lewis. Să rezumăm ce ne indică dovezile. Trebuie să admitem că dovezile noastre provin din surse dispersate.". 1958. alţi cercetători au ajuns la concluzii similare.. Scheerer. Pe scurt. A. în legătură cu această problemă deosebit de inteVesaJ este descoperirea faptului că oamenii care sînt rigizi în peri cepţiile şi stilul lor de gîndire tind să aibă prejudecăţi de negri. 1954. 271 în mod activ şi flexibil. în >•* chol. M. B. neîncrezătoare în sine. Boston. în „Psychol.

Hitler. H. Bei'" keley : Univ. o înzestrează cu sin] gurul simţ al ordinii şi siguranţei pe care îl are. unde cineva se poate pierde. c^'A Aceeaşi ambivalenţă este arătată faţă de tatăl său. ■> 273 "uctura şi dezvoltarea personalităţii — ed. ^ Dar în ansamblu respectăm căci demnitatea umană. în „Amer. Deşi respinge grupurile minoritare. 1957. Schaffer. Maslow. în „Publications in Personality Assessment and Research". Barron. Karl îl admiră pe Hitler. în acelaşi timp se plînge de nedreptatea lor : „Mulţi dintre ei te duc la biroul directorului pentru ceya ce n-ai făcut. 21 Există date experimentale că oamenii care sînt prost adaptaţi sau anormali fac mai multe erori la sarcinile perceptuale obişnuite decît persoanele bine adaptate: F. „nu e prea rău" deşi „uneori a fost puţin prea rău şi a făcut lucruri murdare ca punerea de chibrituri aprinse la unghiile de la picioarele americanilor''. a romancierului. în comparaţie cu aceşti artişti. 1957. 12. Sknţindu-se în interior nesiguri. Percepţiile şi cogniţiile sînt deficiente ca veridicitate21. Semantics Bull. 1. dar nu şi poporul german. a biografului. simţim noi. care a avut multe boli. nici ceea ce poate să spună într-un interviu. Ei sînt buni luptători cînd se bat cu cuţitul". psihologul bîjbîie neîndemînatic încercînd să spună cum îşi concepe omul lumea sa şi descriind direcţiile sale pro-ceptive. în modele de educare ale copiilor. convenţionalism strict — toate contrastînd puternic cu dezordinea şi agresivitatea proprie.Preocuparea pentru hrană şi curăţenie este obişnuită la copiii cu prejudecăţi. 22 Adaptat din Else Frenkel-Brunswik. vorbeşte adesea de forţa lor de luptători. spune Karl. 265 iblu ^ 1 sînt devorate de autoapărare şi prejudecată. S.Astfel.". nu e suficient să-i ştim notele la testele de personalitate. Ne poate ajutl să înţelegem dezvoltarea unor asemenea dispoziţii proceptive perverse examinarea cazului lui Karl. J. Preocuparea faţă ăe junglă. Totul pare oa şi oum prejudecăţi^ deşi încercate şi sigure (dar totuşi false). Karl spune despre negri : „Produc tulburări şi încep războaie. înţelegerea persoanei în lumea sa Dacă într-adevăr dorim să cunoaştem o persoană. Ştim cum gîndesc prietenii noştri. I*. La suprafaţă KarJ manifestă o supunere accentuată. Pe japonezi vrea „să-i pună într-o insulă şi să arunce bombe peste ei". egoişti şi „gata să pună mîna pe tine". în „Amer. Psychol. pp. 1954. Karl gîndeşte aproape întotdeauna în termeni violenţi. „Fiecare magazin să aibă tot felul de bomboane şi gume de mestecat". Two kinds of cogm-tion and their integration. Mi s-a întîmplat de multe ori". Judith Seder.. în „Gen. Some developmental factors related to fieid-independence in children. Şi totuşi toţi. Aş vrea să ţin doi ca luptători. dezvoltăm o oarecare abilitate în înţelegerea stilurilor cognitive ale celorlalţi. 1—6. Este totodată şi arta dramaturgului. 543—558. „Ar trebui să punem toţi germanii şi japonezii într-o insulă şi să aruncăm o bombă atomică peste ei". Patterns of social ani cognitive outtook in children and parents. el afirmă „tata este bun cu mine". şi faţă de animale sălbatice domină în general imaginaţia lui Karl. Tulburarea mentală se produce atunci cînd o persoană pierde parţial contactul cu realitatea. 399. nici biografia sa. Pe de» o parte. dar apoi îl critică pentru că nu-i dă destui bani de buzunar. of California Press. se bazează în instanţă pe validitatea gîndirii umane. Nos. Unii răpesc fete şi băieţi şî-i folosesc drept sclavi1'. Orthopsychiat. Despre filipinezi spune " „Sînt buni luptători şi categoric e bine să mergi cu ei prin junglă". Această ambivalenţă privitoare la autoritate se manifestă prin afirmaţia lui Karl că îl plac profesorii săi — mai ales dacă sînt severi. Personal soundness in university graduale stw dents. No. Karl: un infirm cognitiv. cum valorile şi orientările lor principale vor colora judecăţile şi conduita lor.". pedeapsă aspră pentru răufăcători. . începem cu atitudinile sale faţă de grupurile minoritare. rădăcinile acestor stiluri cognitive par să rezide. Uneori aceste stiluri 20 J.. Evreii „cred că sînt deştepţi şi poartă tot felul de bijuterii. E cerută o ordine rigidă. 274 Cînd e întrebat „Cum ţi-ar place să schimbi America ?" el răspunde „Mi-ar place să fie o staţie de benzină tot la două blocuri" şi „toate curţile din spate să fie curăţite". inclusiv psihologii. dar în acelaşi . Înţelegerea pretinde ca noi să o luăm ca o fiinţă unică în lumea saj Acesta e marele adevăr pe care ni-1 transmite existenţialismul. El crede că „întotdeauna va fi război" şi crede că oamenii sînt zgîrciţi. Ar trebui alungaţi din San Francisco pentru că se îmbată şi omoară oameni. A. cel puţin în parte. un băiat de unsprezece ani care e pe cale să-şi elaboreze un stil cognitiv mutilat22. doresc în exterior ordine şi control. (Stilurile lor cognitive sînt modurile lor distincte de existenţă în lume. Karl este un băiat gras şi pasiv. 20 and 21. Mednick. l95l> I 21. Ca majoritatea copiilor cu prejudecăţi.".

Cazul lui Karl este mai mult sau mai puţin tipic pentru ceea ce s-a numit „personalitate autoritară". AUaalfiti de bază în manifestarea strădaniei ^ f^ ° fi' ţiil iiil juţl Uaalfiti de bază în manifestarea strădaniei ^ f °. Tatăl spune „Se pare că lui Karl îi e frică de mine". mama a răspuns : „N-aş zice. Rezumat S-a spus că personalitatea este modul unic al unui. Nu e nimic secundar în raport cu cogniţia. Vrea hrană şi apă şi „o fată". el are o părere rigidă în legătură cu poziţia femeilor. Propria sa insecuritate. căci asta „e treabă de femeie". inclusiv a lui însuşi23. Foamea de a şti. Psychology of personality. fdini' dirijează percepţiile. că astfel de concepţii au o semnificaţie funcţională clară pentru viaţă (oferind un fel de siguranţă şi respect faţă de sine pentru cei care sînt lipsiţi de o încredere de bază). „Stelele o arată". Neagă că are vreo dorinţă de a-şi schimba părinţii in vreun fel. consideră că Karl va ajunge departe. Ambii părinţi au avut mame şi taţi născuţi în străinătate Au trebuit să lupte pentru a atinge o respectabilitate caracte275 ristică clasei de mijloc. de încredere în oameni par sâ decurgă în mod firesc din influenţa familiei. de asemenea. imaginile. Stagner. Karl admite că „unii băieţi doresc să fie fete" — o proiecţie posibilă a dorinţei sale adînc împlântată. Karl nu este deloc sigur de masculinitatea sa. nu ar alege nici un membru al familiei sale ca tovar£> pe o insulă pustie. Această definiţie are meritul de a ridica operaţiile cognitive la un nivel de primă importanţă. Tatăl nu-1 va lăsa pe Karl să lucreze în casă. E clar dsr. ca şi insistent/ asupra curăţeniei. ca rezultat al propriei \Q nesiguranţe. de asemenea. stilul său rigid de „gîndire prudentă" şi lipsa. pentru fiecare individ rezultă un stil cognitivi n. Fără înde ială. slăbiciunea sa fizică. odată accese de furie. Ar fi mai exact să spunem că toate motivele sînt o combinaţie inextricabilă de sentiment şi cogniţie. de a înţelege mediul nostru înconjurător este un mctîv fundaimental în viaţă. Fetele sînt sigure. constitui^ un factor. pentru că modelul este probabil cea mai obişnuită formă de mutilaire cognitivă îfrtr-o societate în care (bărbaţii şi femeile nu au învăţat încă să accepte incertitudinile vieţii şi nici să aibă încredere în propria lor identitate şi valoare. ca şi viaţa sa familială. care însă nu este binevenită. Deşi Karl are probleme cu identitatea sa sexuală. Factorul sursă în ambele este o „atitudine" sau „tendinţă" (atît cognitivă. cît şi afectivă)23 R. visele şi vorbele sale că leagă ideea unei fete de hrănirea ei sau de hrănirea lui de către ea şi de a fi la adăpost de ameninţările pe care le simte în legătură cu băieţii sau bărbaţii.de familie în care trăieşte Karl. explicindu-se asttel mar flexibil CAPITOLUL 12 Personalitate matpirâ . Acest convenţionalism. la fel sînt si visele sale. Pare să trăiască sub teroarea unor „bărbaţi periculoşi". Acestea sînt cîteva indicaţii asupra tipului . prezintă o mare ostilitate faţă de figura tatălui şi a mamei. Lucrurile pe care le spune sînt pline de crime şi de sînge . întrebată dacă el a avut vre. Deşi Karl pare să-şi idealizeze părinţii cînd vorbeşte despre ei. Probabil. dar cînd priveşte fotografii de persoane mai în vîrstă. Mama crede în astrologie s. rev. ordinii. judecăţile atltUt nrocepţiile noastre) despre lumea noastră Pfs°^. 1961. McGraW-Hill. Nu pre~ a avut". Ea contracarează concepţia comună eronată a proceselor mentale superioare ca simple umbre (slujitori şi raţionalizări) ale motivelor subiacente.. supunerii este un mod de a mînuj o existenţă pe care o simţea prea ameninţătoare.anu ă cultura modifică acest stil. 276 Idinile cele mai importante sînt trăsăturile per soi*dg. Ambii părinţi urăsc pe faţă pe negri şi pe evrei. individ de percepere a mediului său înconjurător. Pedeapsa era severă şi abuzivă. îl prezentăm. A fost rezumat aici pentru a arăta că stilurile cognitive se pot forma în primii ani de viaţă. El trebuia s> fie în pat „fix la şase negreşit". Locul lor este în familie şi fetele n-ar trebui să încerce să vorbească cînd un băiat vorbeşte. ed. au fixat reguli stricte pentru Karl. Această dihotomie netă a rolurilor sexuale adesea merge mînă în mînă cu prejudecata etnică. New York.timp e dominat de frică şi de gînduri rebele pe care încearcă să le reprime.

întrebăm. Această ultimă referinţă face o distincţie importantă între normele statistice (cum sînt majoritatea oamenilor) şi normele etice (cum ar trebui să fie persoana sănătoasă). Cînd Freud a fost întrebat : „Ce ar trebui să fie capabilă o persoană normală să facă ?" el a răspuns „Ar trebui să fie capabilă să iubească şi să muncească". în „Sociological Rev. Culturi diferite au concepţii oarecum diferite despre sănătate. Richard Cabot. 1953 .2 Creşterea interesului se datorează în parte pericolului acut al tulburărilor mentale şi al bolilor emoţionale care alarmează azi toate naţiunile. From m.". pe realizarea propriilor potenţialităţi personale. moti-1 vaţiei şi stilurilor cognitive ajunge în sfîrşit la întrebarea crucială : Ce este personalitatea matură ? Nu putem răspunde la această întrebare numai în termeni pur psihologici. What men live by. Din fericire în cultura occidentală există un acord considerabil asupra normelor de sănătate sau maturitate (vom utiliza aceşti termeni unul în locul altuia). New York. de asemenea. Deşi am putea fi de acord cu această afirmaţie. Pentru a spune că o persoană este mental sănătoasă. B. Current concepts of positivc mental health. „Aceasta e tot ce ar trebui să fie capabilă o persoană să facă ?" Un alt medic. Există tot atîtea moduri de a creşte cîţi indivizi care cresc şi în fiecare caz produsul final sănătos este unic. C o 1 e. E.1 ] R. Sîntem astăzi martori la un mare avînt al interesului în această problemă. Ştiinţa singură nu ne poate spune niciodată ce este sănătos sau bun. G. Bogăţia şi congruenţa distinctivă a unei personalităţi complet mature nu sînt uşor de descris. L. Psihologia singură nu ne poate spune. interesul izvorăşte în parte dintr-o dorinţă de a descoperi valori comune la indivizii sănătoşi. Personality : normal and abnormăl. New York. Boston. într-o anumită măsură judecata etică este implicată. Rinehart and Winston. Yonkers. Cabot. Hoit. N. In lumea occidentală etalonul pune un accent mai mare pe individualitate. 278 Fie că preferăm prima enumerare sau pe cea de a doua. aproape întotdeauna aleg 2 Dintre cercetările asupra acestei probleme mi-aş îndrepta în mod special atenţia asupra : Măriei Jahoda. De asemenea. dragoste. Este discutabil dacă trebuie să ne aşteptăm întotdeauna să găsim în persoană un model al maturităţii.sănătoasă este cea care uită cOmplet de sine în urmarea tradiţiilor şi creşterea bunăstării tribului său. Acestea sînt activităţile prin care trăieşte o-persoană sănătoasă.Y. psihiatri şi de alţii. ca fundament pe care să se construiască o societate universală mai paşnică. B. 1914. joc şi veneraţie. 1958 . A1-1P o r t. Înainte de a o face. Human behavior : psycho-'ogy as a bio-social Science. Este semnificativ faptul că atunci cînd cerem oamenilor să numească o persoană care li se pare a avea o „personalitate matură". 6. a dublat enumerarea : muncă. se impun patru remarci preliminare : 1. ABILI-TAŢI ŞI SARCINI e OBIECTIVAREA EULUI : INTUIŢIE ŞI UMOR « FILOZOFIA 1 UNIFICATOARE A VIEŢII o PSIHOTERAPIA ® OBSERVAŢII ASUPRA 3MBA-TRlNIRII A REZUMAT V J_jUnga noastră trecere în revistă a dezvoltării eului. Man for himself. Este discutată din toate direcţiile de psihologi. Basic Books. 1947 . alegerea noastră se bazează pe temeiuri etice şi nu pe fapte ştiinţifice. 3. M. Sarcina noastră în acest capitol este să examinăm şi să clarificăm această bază comună a acordului. logică şi matură trebuie să ştim ce este sănătatea şi maturitatea. 2. W. 1958. Singura modalitate de a rezolva problema este enumerarea valorilor componente (procedeu urmat în capitolul de faţă) : Research strategies toward a conception of positive mental .. World Book. 167—180. Deşi în acest capitol căutăm criterii universale pentru indivizii adulţi normali. Smith arată clar că există o singură entitate de sănătate mentală.CRITERII PROPUSE PENTRU IDENTIFICAREA MATURITĂŢII a EXTENSIUNEA SIMŢULUI EULUI « RAPORTAREA CALDĂ A EULUI LA CEILALŢI « SECURITATEA EMOŢIONALA (AUTOACCEPTAREA) « PERCEPŢIE REALISTA. Vom vorbi mai curînd despre un ideal decît de o persoană reală. jn unele regiuni singura persoană . nu trebuie să uităm niciodată jocul extensiv al structurii individualităţii.. Houghton Mifflin.

această definiţie este satisfăcătoare. Dăm un exemplu : . 1950. 1959. 673—681. Această constatare întăreşte concluzia noastră anterioară că securitatea şi stabilitatea în copilărie prevestesc un progres continuu în dezvoltarea personalităţii. Vîrsta jocului : simţul de iniţiativă. selecţionaţi la întîmplare. giu sănătos poate fi imlai matur decît propriul său părinte s&u chia» decît bunicul său. Vîrsta matură : integritate şi acceptare. Int. * ralela este departe de a fi perfectă. A reie şit că subiecţii care au primit o apreciere . S e n n. Principalele diferenţe de personalitate între studenţii normali şi cei mai puţin normali (stabilite prin teste. O asemenea personalitate stă pe propriile picioare fără să aibă pretenţii excesive faţă de ceilalţi. 4 E. 'j1 M. issues". era de acord cu aprecierile facultăţilor într-o măsură reprezentata de o corelaţie de 0.4 3 Mărie Jahoda. existau diferenţe medii apreciabile în ceea ce priveşte mediile lor familiale.' Criterii propuse pentru identificarea maturităţii O definiţie concisă spune că o personalitate sănătoasă îşi stă-pîneşte în mod activ mediul. medii familiale mai stabile şi părinţi cu reuşită mai înaltă şi foarte respectaţi care serveau de model pentru dezvoltarea ■ proprie". manifestă o anumită unitate a perso-J nalităţii şi este capabilă să perceapă în mod corect lumea şi pe ea însăşi. New York. H. semnificativ înaltă.41. Adultul tînăr : intimitate. adesea. De Poate pentru că familiaritatea îi face prea conştienţi de slăbi nile piartenerilor lor cei mai apropiaţi şi de cele ale proptrkiliui ^ Unii oameni se apropie de maturitatea adevărată. interviuri. Dar o realizez" cineva complet vreodată ? 4. Identity and the life cycle : selected papers. Utilizînd conceptul de „normalitate". O copilărie favorabilă poate ajuta la stăpînirea problemelor ulterioare dar nu reprezintă totul. Toward a social psychology of mental health. evaluări controlate) sînt patru la număr : 281 1. totuşi cer-Rrile clinice şi de laborator pot aduce o lumină corectivă şi tentatoare. Cîţiva psihologi se aflau în grupul de studiu si nu ştiau ce aprecieri pentru „normalitaitie" dăduseră subiecţilor facultăţile. în „Amor. 14.). Foundation. Vîrsta adultă : facultatea generatoare. Psycholo-§ist". 279 pe cineva din afara propriei lor familii şi de sex opus. „In general.JM' chol. Vîrsta şcolară : sîrguinţă şi competenţă. în . Membrii diferitelor facultăţi ale universităţii au apreciat studenţii absolvenţi după o scală în nouă puncte pentru „normalitatea globală ca persoană" definită ca „echilibru şi gradul de maturitate pe care individul le manifestă în relaţiile sale cu ceilalţi oameni". cu o incidenţă mai mică 'a bolilor sau a traiuimielor serioase în copilărie. Un băiat bine echilibrat de unsprezece ani „înţelept peste vîrsta sa" poate releva mai multe semne de maturitate Oe^ cît mulţi adulţi centraţi pe ei înşişi şi nevrotici. 280 i Deşi e adevărat că o judecată de valoare sau etică intră în rjce definiţie a sănătăţii şi maturităţii şi normalităţii. No.3 în măsura în care e posibil. 1. au venit în grupuri de cîte zece pentru o perioadă intensivă de testare şi de existenţă în comun timp de două zile pline. Press. Erikson. La si'îrşitul studiului a reieşit că grupul de studiu. Josia» Macy Jr. Maturitatea personalităţii nu are o relaţie necesară cu vîrst-cronologică. Secretul rezidă în „modul de răspuns la problemele puse de viaţă". Dar pa. care specifică perioada din viaţă în care fiecare atribui este (sau ar trebui să fie) realizat în mod normal : Pruncie : un sentiment fundamental de încredere. J.68) este la fel de bună pe cît o permite aprecierea personalităţii în mod obişnuit. Univ. Ei avertizează că o copilărie blîndă şi uşoară nu constituie secretul maturităţii. Ceea ce ne interesează în mod special în acest studiu sînt diferenţele descoperite între aceia pe care facultăţile îi considerau normali şi anormali.health. 1959. E. Desigur. S-au obţinut şase note pentru fiecare student şi fidelitatea generală a notelor (0. care dăduse aprecieri independente pentru normalitate. Totuşi. Symposium on the health personality. Prima copilărie : simţul autonomiei. Adolescenţa : identitate personală. Un elev de cole. dar nu perfectă. Optzeci din studenţii apreciaţi. subiecţii superior apreciaţi aveau un curs de dezvoltare mai uşor. Erikson pune un acent principal pe simţul identităţii a cărui formare constituie o problemă deosebit de acută în adolescenţă-Fără un simţ ferm al identităţii (cine sîrat eu ?) maturitatea adevărată nu poate fi atinsă. Institutul de cercetare şi evaluare a personalităţii de la Universitatea din California a folosit următoarea metodă. o experienţă mai matură si 9 continuă înfruntare şi stăpînire a obstacolelor şi a suferinţei conferă o mai mare maturitate odată cu avansarea în vîrstă. Monogr. Mai întîi. Organizarea efectivă a muncii către un scop. New York. (Ed. O serie mai completă de criterii e oferită de Erikson. cercetătorii au constatat cîteva excepţii nete de la această regulă — cazuri de normalitate foarte bună provenite din medii familiale mizere.

Detaşare. Sentimentul social. Berkcley. Subiecţii superiori au dat dovada că sînt mai de încredere.6 El a făcut o analiză intensivă de cazuri. aveau mai multă vitalitate şi erau mai adaptabili . Relaţii sociale profunde. Majoritatea subiecţilor exprimă un interes pentru esenţa ultimă a realităţii. Cercul ataşamentelor strînse poate fi mic. . Ei nu manifestau. ci poate sesiza „experienţele maxime" ale existenţei. Cel mai adesea se descriau pe sine ca „fericiţi mai tot timpul". Orizonturi nelimitate.5 mai plini de resurse. cum preferă el să spună. ca şi persoanele „normale" din studiul 5 F. să reducă judecăţile cotidiene pe care le facem despre „normalitate" sau „maturitate" la unele aspecte concrete măsurabile. 6. 4. sîcîitoare şi posesive. Prospeţime continuă a aprecierii. Un alt studiu. Personal soundness in university qraduate sţudents. Maslow acordă o mare importanţă capacităţi de a aprecia arta. Centrare pe problemă. Persoana matură nu e copleşită de convenţionalism. O percepţie mai eficientă a realităţii şi relaţii mai comode cu ea. „o nevoie catastrofică de certitudine. dar apreciază. mai responsabili şi mai toleranţi. Motivation and personality. toleranţa etnică şi religîOa : este asociată cu alte trăsături ale maturităţii. relaţiile superficiale din afara acestei orbite sînt tratate cu calm şi cu fricţiuni puţine. 4. Harper. Din nou întîlnim aici un aspect al spontaneităţii şi capacităţii de răspuns la noi experienţe. numai pentru că este un individ ma Aşa cum au arătat alte studii. Independenţă de cultură şi mediu. Strîns legată este abilitatea die a lua sau lăsa de o paţrte prejudecăţi de tipul idola flori. 10. uitînd mai mult sau mai puţin pe ego-ul lor. 2. Prieteniile lor şi ataşamentul faţă de familie nu sînt aderente. mai puţin egoişti şi mai puţin neîncrezători. 195* 282 făcut în California. 'Aveau „principii determinate in_ tern" puternice. calităţile „superioare" care ajută la împlinirea naturii umane. Nici linguşirea nici critica nu tulbură cursul lor fundamental de dezvoltare.7 . judecă corect situaţiile şi oamenii. Nu numai la testele ţje percepţie subiecţii superior apreciaţi erau mai exacţi. făcut de Maslow utilizează o metodă ceva mai puţin obiectivă dar totuşi admisibilă. 1954. S-a străduit să excludă persoanele cu tendinţe nevrotice puternice. 2. 5. 11. Pot uita de sine cînld e vorba de probleme autentice fără a fi preocupaţi de ei înşişi. Acceptă trebuinţele corporale şi procesele naturale fără dezgust sau ruşine. Ca şi cazurile din California. Nu se simt stingheriţi de natură şi de natură umană. 1. Univ-of California Press. Spontaneitate. Perceperea corectă a realităţii. a celorlalţi şi a naturii. Prezentau mai puţine urme de tendinţe nevrotice şi de alte tendinţe anormale. New York. Acceptarea eului. cel puţin întpun oarecare grad. o cunoaştere mai corectă despre sine (autointuiţie) şi s-au dovedit a fj mai sceptici referitor la evenimentele aparent miraculoase 3. 9. Se manifestă sentimentul fundamental de „identificare.superioara <jj 1 partea facultăţilor erau mai stabili. dar ej I au manifestat în general o judecată mai bună. de asemenea. Persoanele care se autorealizează simt nevoia de solitudine şi de autosuficienţă. Structură de caracter democratică. B a r r o n. de personalităţi atît în viaţă cît şi istorice. E vorba de factorul religios în maturitate. Maslow constată că subiecţii săi în general simt şi manifestă „respect pentru 283 orice fiinţă umană. 3. aceşti oameni lucrează efectiv şi cu multă perseverenţă la sarcinii obiective. Adaptare interpersonală şi intrapersonală. Subiecţii. Complementar atributului de „detaşare" constatăm că persoanele care se autorealizează sînt capabile de ataşamente personale foarte strînse. mai capabili să reziste } stres . dar chiar şi. totuşi posedă marele avantaj de a\ confirma judecata despre normalitate (făcută de membrii facultăţilor) prin analiza normalităţii realizată într-un cadru de laborator. Subiecţii apreciaţi ca superiori erau mai puţin defensivi. „care se autorealizeaza". mai serioşi. distracţiile şi existenţa plină de viaţă. La testele de percepţie în laboratoj au prezentat o fluctuaţie şi o inconsecvenţă mai mică în peN formanţa vizuală. Caracter şi integritate în sens etic. tare printr-o „definiţie populară" ar fi considerate mature sau. determinare şi ordine". Compasiunea pentru semenul muritor pare să fie un semn al maturităţii. ca oamenii imaturi. Caracteristicile pe care le-a descoperit pot fi pe scurt rezumate astfel : 1. H. siguranţă. Maslow.5 Meritul acestui studiu este că reuşeşte. deşi a constatat că defecte şi nechibzuinţe minore existau chiar şi la persoanele cu nivel ridicat de autorealizare. simpatie şi afecţiune" în ciuda unei supărări sau nerăbdări ocazionale. Poate din această cauză erau „în mod regulat neameninţaţi şi neînfricoşaţi de necunoscut". Maslow caracterizează această trăsătură drept „mistică" sau „oceanică". dar selective. 6 A. 7. 'n „Publications in Personality Assessment and Research". Deşi metoda are fisuri. No. 8.

Psychologist". în «Amer. Routledge anei Kegan Paul. care este mai curînd intrinsec situaţiei decît adăugat ei. Shoben. seninătatea optimistă. Ni se spune cum Edward Sheldon. Tillich. 1957. Vezi şi T. Toward a concept of the normal personality. Cambridge. intenes sdciail democrate şi idealuri". Suferinţa îşi croieşte drumul în două feluri : uneori pare că distruge. Maslow nu pretinde că aceste criterii sînt independente unul de celălalt. Shoben încearcă să derive criteriile nor-malităţii din calităţile esenţiale ale fiinţei umane (ca perioada lungă de dependenţă juvenilă şi abilitatea de a mînui simboluri)-Această abordare îl conduce la a accentua latura serioasă a ma-J 7 G. F r a n k 1. capacitatea de a iubi. 27. Leziunile. Halmos. Conn. A 11 p o r t. reacţie adecvată la situaţie şi responsabilitate socială. A accepta şi a mînui suferinţa. Press. aceleaşi condiţii produc adesea fermitate. x 284 w turţ Pentru el normalitate înseamnă „autocontrol. Ele nu sînt în mod clar. compun. 285 .8 Criteriile avansate de existenţialişti subliniază. Jr. V. New Haven. în ciuda împrejurărilor. Persoanele sănătoase nu sînt întotdeauna atît de fericite şi lipsite de conflicte pe cît ar părea s-o implice enumerarea psihiatrilor. 10 O biografie care scoate în evidenţă această problemă cu o extraordinară vivacitate este E. autocunoaştere. 1954. Toţi membrii grupului au menţionat veselia. A. bolile. de a atinge scopuri. şi nici nu o doresc pentru copiii lor. New York. Psychol.12. 1956. W. Este arbitrar să spunem că sînt şase la număr.". Simţ neostil al umorului. Totuşi şase par să ofere un echilibru rezonabil între distincţiile prea fine şi cele prea grosiere pentru scopul nostru. Revenim acum la sarcina rezumării în maniera noastră a criteriilor de maturitate pe care le-am trecut în revistă. K o t eh en. Maslow atrage atenţia asupra unei trăsături sigure a subiecţilor sâi. nu confundau mijloacele cu scopurile şi urtr\^ reau cu fermitate scopurile pe care le considerau drepte 13. Totuşi e perfect clar că unii oameni. Mass. 1957. London. sănătoase. de asemenea. de asemenea. responsabilitate personală. care este mai curînd spontan decît pregătit şi care foarte adesea e irepetabil". manifestare temperată a emoţiilor. Toţi subiecţii erau siguri în te„ ce priveşte diferenţa dintre bine şi rău în viaţa cotidiana q9 alte cuvinte. sau poate niciodată atins. Extensiunea simţului euîui Simţul eului elaborat treptat în primul an de viaţă nu este complet format în ■primii trei sau zece ani de viaţă. The nature of prejudice. Toward a mea-sure of man: the frontiers of normal adjustment. glumele s-ironia ostilă erau constatate mai rar decît „umorul filozof ic profund care de obicei trezeşte mai curînd zîmbetul decît rîsul. dar toate par să fie reunite în personalităţile pe care în mod variat le numim mature. The courage to be. 12. 174—181. Ca o caracteristică rezumativă. închisoarea.Existenţial mental health : an empirieal approach. El continua să se extindă odată cu experienţa pe măsură ce cercul de parti8 E. Calambururile. B a r n e s. normale sau autorealizate.. Cineva i-a întrebat ce înţeleg prin „sănătate mentală". Boston. dramaturg lovit de o paralizie artistică totală şi de orbire. J. vinovăţia şi moartea face parte din soarta omului. de a se bucura de joc. Aceste trăsături sînt preferate din ctauiza necesităţii psihiatrului de a trata oameni bolnavi. 1952 . cap. Fără excepţie. Certitudine etică. este o problemă dacă o viaţă uşoară pavează vreodată calea spre maturitate.9 Războaiele secolului al douăzecilea cu cortegiul lor de nenorociri au concentrat atenţia asupra suferinţei umane. Scrib-fter. 1960. Deşi oamenii nu caută niciodată suferinţa. „spălarea creierului" adesea produc prăbuşire permanentă şi disperare dar.. latura serioasă a maturităţii şi includ dobîndirea semnificaţiei şi responsabilităţii ca şi acceptarea şi „curajul de a fi". Dar enumerarea este sugestivă pentru însuşi motivul că se bazează pe o mare experienţă profesională a cazurilor de personalităţi nu tocmai normale. bogăţie şi forţă. Yale Univ. From death câmp to existe?itialism.. alteori că construieşte personalitatea. . individ. Spirit creator. 16. Vezi şi P. fie că scriu. lustruiesc pantofi sau fac gospodărie. reSjponsiabilitate sociaiă. 14. stilul lor de viaţă are o anumită forţă şi individualitate care îşi pune amprenta asupra a tot ce fac. a depăşit acest handicap şi a devenit sfătuitorul înţelept şi foarte căutat de nenumăraţi prieteni şi confraţi. capacitatea de a se bucura de muncă. ( Un grup de psihiatri stăteau la taifas. 1959. The man who lived twice. Personalităţile cele mai robuste îşi au defectele şi momentele lor de regres şi într-o mare măsură ele depind de sprijinul mediului înconjurător pentru maturitatea lor.10 Toate criteriile trecute în revistă indică un ideal rareori. 183—189. Wesley. se apropie mult mai mult de acest ideal decît alţii. Beacon. I 9 P. fa „J.

Ea focalizează impulsul puternice dar discordante : tonicitate sexuală. Vorbim aici desigur de autonomia funcţională esenţială (şi nu numai perse verativă). cam tot aş^ cum el înghite una din plăcintele de la automat. La sfîrşitul zilei se înfundă K-o tavernă şi. dar nu a intrat 'ntr-o relaţie personală cu nici o fiinţă umană. băutură. pretin-zîndu-i să devină interesată în mod pasionat de toate aceste sfere de activitate. A luat contact cu o mulţime de personalităţi avînd o responsabilitate în cadrul corporaţiei". A participa nu este acelaşi lucru cu a fi activ pur şi simplu. activitatea sa frenetică la o maşină este reglată de „legea cererii şi ofertei". el caută un vis de zi standardizat produs de Hollywood. ea trăieşte mai aproape de nivelul animal decît de nivelul uman de existenţa. bunăstarea celuilalt este identică cu proprie. Sam le neglijează pe toate. chiar unei persoane mature. adolescenţa reprezintă în mod special o perioadă critic. După ce a adresat complimente grăbite proprietaresei. comandă într-o succesiune ^pid. dar ineficientă. de „disponibilitatea materiilor prime" şi de „mărimea procentului pre-valent". acel monstru corporativ. Dragostea de sine este un factor proeminent şi inevitabil în viaţă. dar nu trebuie să domine. La fabrică devine o rotiţa într-o serie de sisteme aflate mult dincolo de competenţa sa. La sindicat funcţionarul îi ridică cotizaţia. La prînz. Aici e necesar în mod clar principiul autonomiei funcţionale (capitolul 10). împreunare . Criteriul maturităţii pe care îl examinăm acum cere o participare autentică a persoanei în citeva sfere semnificative ale efortului uman. economică. ale interesului uman . distracţii şj hobby-uri noi şi. Aşa cum subliniază Ej son. Existenţa sa. siguranţă. peste toate. viaţa înseamnă mai mult de-cît hrană. Sam e în iscare. devin incorporate în simţul eului. studiul nostru. se aruncă în sistemul de transport ale cărei mistere mecanice şi civile nu le înţelege.■ ambiţii noi. este el realmente autoimplicat ?n Ce nu e în regulă cu Sam ? Nu şi-a extins simţul eului în nici un domeniu semnificativ al vieţii sale. Pentru persoana matură. după-amiaza. prieteni noi. tendinţe domina. Nu numai dragostea adolescentă lărgeşte „singularitatea1. Să-J luăm. ciira bini periferice sau total nepotrivite pentru stilul său de viaţa i Prima dragoste ilustrează problema. Dacă o persoană nu dezvoltă interese puternice „în afara eului său'' {şi totuşi făcînd încă parte din acesta). interese estetice. nu-1 interesează niciodată conştient. fără ca el să ştie de ce. mai mult decît tot ceea ce poate fi direct sau chiar indirect legat de „reducerea impulsului". Pentru el (ca şi pentru oricare altul) compania pentru care lucrează este o abstracţie . este destinat săptămîna viitoare „pieţii excedentare a muncii". extrem de activ. Oamenii pe care i-a întîlmt jjiit ca V ei rotiţe într-un sistem de transmisie. Probabil ceri prea mult. Bunăstarea celuilalt este la fel de importantă ca cea proprie . nu incorporează nici una în sine. atinge multe sfere. atît de vitale pentru sănătatea sa. domestică şi religioasă. sentimentul farnj. dar numai extensiunea eului este . victimă inconştientă a publicităţii. ocupaţia favorită din timpul liber. pe Cetăţeanul Sam.ogic la ceea ce face ? Deşi implicat în sarcină în mod constant. Dar dacă nu s-au dezvoltat interese autonome în uaele din aceste domenii — dacă munca noastră. jucînd un rol într-o duzină ■ cicluri impersonale de comportament. O participare adevărată dă o direcţie vieţii. F Sam a fost activ toată ziua. Ce fapte şi. mai bine zis. Fiecare manifestă dragoste de sine. Graniţele eului sîm rapid extinse. Toată ziua. liei. implicat într-o sarcină sau alta — dar participă el în sens psiho-. îl înghite. Luptând împotriva „difuziei identităţii" tînărul doreşte să sţ:' cine este. toare sau submisive. politica sau aspiraţia religioasă nu au devenit personale în mod semnificativ — nu putem fi calificaţi ca personalităţi mature. ca aceea a celorlalţi oameni. Să spunem că-şi petrece orele de inconştienţă undeva pe terenurile degradate din Bronx. vocaţia. noi relaţii de grup. Să punem problema în alt 'mod. Horn şi Hardart. Fără să ştie. el joacă un rol involuntar în „crearea de surplusuri" (oricare ar fi ele) şi.'i „Four Roşes". După mai multă activităţi. Acum ele devin factori în identitatea persoanei. Dar important este faptul că aceast undă intimă se ataşează de o altă persoană. politică. Maturitatea avansează pe măsură ce viaţa e decentrată din manifestarea imediată şi zgomotoasă a corpului şi a egocentrării.cipare al unui individ devine mai larg. recreaţională. deşi nu o ştie. educaţională. pentru 286 r odihni mintea tensionată. Se trezeşte dimineaţa pentru a înhăţa laptele de dimineaţă lăsat la uşă de un agent al marelui sistem de distribuire a laptelui ale cărui manevre corporative. idei noi. „Three Feathers" şi „Vati69". ambiţii. chiar emoţie religioasă. de exemplu. mult prea distraşi pentru a etamina vreunul din ciclurile în care sînt angrenaţi. familia noastră.experienţe şi roluri îi sînt adecvate. care se mişcă şi există în marea roată a activităţii din oraşul New York.

Posedă o anumită detaşare care o feee să respecte şi să înţeleagă condiţia umană a tuturor oamenilor. în acelaşi timp. Pe de o parte. dar restul este străin. sînt împovăraţi cu un imbold de a supravieţui şi sînt înghiontiţi de impulsuri şi pasiuni. Nimeni nu cunoaşte sigur sensul vieţii . dintre dragoste şi ură. Dificultapare să rezide aici în identificarea motivaţiei adulte aproape Kdusivîtate cu impulsul sexual. dar o duc cumva la capăt. întîlnesc eşecul. fără a-i pune lanţurile de fier ale obli-gaţiei. O femeie cu o maturitate marcată a fost întrebată care considera ca este cea mai importantă regulă a vieţii. suferă. Sexul este o ternă atît de dominantă la majoritatea oamenilor. adică acela de a spune că sînt ataşate condiţii : celălalt trebuie să plătească pentru privilegiu. fricii şi preferinţei. 287 '•( Uh't'A1 Atît imtimiifaltea. pricit ar fi de convingător argumentul. Acest tip de căldură poate fi numit covipasiune. atît bărbaţi cît şi femei. în Personality and s°ci<ii encounter. cît şi campasiiuiniea reclamă ca cineva să nu fie o povară sau o nenorocire pentru alţii. Dar se pare că persoana mai puţin matură doreşte mai mult să fie iubită decît doreşte să dăruiască iubire. în-|t siluitorii şi perverşii pot fi capabili de o satisfacţie orgasmică bletă. matur sau imatur. periculos. Genitalitatea este capacitatea potenţială de a pita o potentă orgasmică în relaţia cu un partener iubit de sex opus. cu o sensibi-> genitala deplină şi eu o descărcare generală a tensiunii din tot corpul. nepoftită şi posesivă cu oamenii (chiar cu familia sa). Beacon. Ea a răspuns • „Să nu otrăveşti aerul pe care alţi oameni trebuie să-1 respire" Acest respect pentru persoana ca persoană este dobîndit printr-o extensiune imaginativă a experienţelor mai dure din viaţa proprie. ~~~v Ar trebui spuse mai multe despre ataşamentele personale mai profunde. Pe de altă parte. Iţa orgasmică nu înseamnă aici descărcarea produselor sexului în sensul tvacuări" folosit de Kinsey. totuşi sîntem con-[ţi de excepţii. fiecare îmbătrîneşte pe măsură ce navighează spre o destinaţie necunoscută. ea evită o implicare fără rost. ce concluzie vom trage ? Pare înţelept să admitem ţi cadrul multor vieţi maturitatea genitală însoţeşte maturita-personală generală. A 11 p o r t. încît este uşor de văzut de ce unii teoreticieni susţin că obţinerea unei satisfacţii genitale orgasmice complete este un semn principal al maturităţii-Ei argumentează că jocul liber al funcţiei sexua!e este măsura cea mai bună a capacităţii individului de a depăşi forţele represive ale 288 Maţii ca şi presiunea fixaţiilor sexuale infantile. şi nici să le stânjenească libertatea în găsirea propriei lor identităţi. cap. O iubire posesivă. ale căror realizări şi a căror conduită sînt atît de remar-le Incit nu putem să-i considerăm ca „imaturi".să fie Hitm obsedant şi inutilă dominaţia sadică12. trebuie exclus din formula sa meschină de supravieţuire. 11 G. Este o afirmaţie sigură că nimeni. nimeni altcineva. persoana imatură simte că numai ea a trăit experienţa umană a pasiunii. pate armoniza cu maturitatea generală şi o . Totuşi. devine imediat necesar să se modifice criteriul prin li-fca satisfacţiei sexuale la aceea trăită „cu un partener iubit ■x opus". Şi nici nu e clar că klsul sexual este atit de strîns legat de toate domeniile per-lităţii pe cît o pretinde teoria. Este <o lecţie dură pentru părinte — sau pentru o soţie. nu poate iubi sau nu poate fi iubit îndeajuns. să-i dorească binele şi să-1 acepte aşa cum este.semnul maturităţii.. o asemenea persoană e capabilă de o mare intimitate în capacitatea sa de a iubi — fie că ataşamentul său este Pentru viaţa de familie sau pentru o prietenie profundă. dintre fapte şi imaginaţie. în virtutea extensiunii eului. clubul său. Atunci. iubit sau prieten -— să înveţe că trebuie să dorească compania celuilalt. S-ar putea imediat admite că Impuls atît de important. ci reciprocitate heterosexuală. Biserica sa. Unii psihanalişti sînt înclinaţi să echivaleze maturitatea cu ceea ce ei numesc „genialitate".. Tocmai aici întîlnim toleranţa şi „structura de caracter democratică" atît de des prezentate ca semne ale maturităţii. şi naţiunea sa formează o unitate sigură. Nemulţumirea şi critica continuă. Nu e de mirare că poetul strigă : „Prea-1 slăviţi pe Domnul pentru fiecare picătură de milă omenească". în sfîrşit. gelozia şi sarcasmul sînt toxice în relaţiile sociale. 1960. bd clar. soţ. Cînd dăruieşte iubire o face de obicei în modul său personal. Relaţii sexuale satisfăcătoare determină faptul ca sexulţ. B si joc. Ea şi minunata sa persoană. Nu s-a dovedit că orice individ genital matur [sănătos în toate domeniile vieţii sale. familia sa. sufocantă — ca acee'a cu care unii părinţi îşi împovărează copiii — este destul de obişnuită dar nesănătoasă atît pentru cel oare dă. dacă e stăpânit într-un mod matur. 12. nu putem susţine că oa-|i maturi nu trăiesc frustraţii şi deviaţii în stăpînirea impulsurilor. Genitalitatea.pation. cît şi peritru cel ce primeşte. inclusiv impulsurile ramificate ale sexualităţii. W. Boston. Toţi sînt încolţiţi între două abisuri de uitare. Ajungem să ştim că toţi muritorii sînt în aceeaşi situaţie umană : ei nu au cerut să vină pe lume. şi chiar de devianţi Hi. Erikson expune argumentul precum urmează : Psihanaliza a subliniat genitalitatea ca unul din principalele semne ale t personalităţi sănătoase. există nenumărate pple de celibatari. în contrast. Raportarea caldă a eului ia ceilalţi I Adaptarea socială a persoanei mature este marcată de două tipuri complet diferite de căldură. The psychology of partic'. ideea este că experienţa reciprocităţii culminante a orgasmului Se un exemplu suprem de reglare reciprocă a unor structuri complicate jr-un fel calmează furia potenţială provocată de dovada zilnică a opozi-lintre bărbat şi femeie.

individul îşi asumă noi riscuri şi. forţă verbală (simbolică) şi capacitate generală de rezolvare de probleme. A fi matur înseamnă a avea aceste aptitudini intelectuale de bază. dar şi periculoasă. Nimeni nu deţine controlul as'J' 290 ■timpului. fără ca ce'aşi timp si se reducă întreaga problemă a maturităţii la lalitate. S-ar putea afirma că o persoană normală are . I Am arătat deja că percepţiile şi cogniţiile cotidiene ale perso-nalitaţii normale sînt marcate în ansamblu de eficienţă şi exactitate (paginile 272—273. El se naşte pentru că punctul său de vedere este în rfeneral realist şi pentru că individul posedă valori integratoare ^■controlează şi selectează fluxul impulsului emoţional. pomenea simţ al proporţiei nu este un atribut izolat al per. Psihologul Terinam. Această caracteristîi a maturităţii include abilitatea de a evita suprareacţia faţă . impozitelor. Egotistul. libru emoţional şi cea care este emoţional zgomotoasă şi care 1 drumul unor izbucniri de mînie şi pasiune — inclusiv îngâduin» excesive faţă de alcool şi unor izbucniri obsesive de înjur şi obscenităţi. Stările sale sufleteşti se schimbă .sale. Iar în etape ulterioare a învăţa cumva că nu orice împunsătură în mîndria sa constituie o r"Jia mortală şi că nu orice frică prevesteşte dezastrul. iar procesele mentale superioare bătătura ţesăturii. Dimpotrivă. din punct de vedere temperamental. să planifice. persoana matură suportă frustraţia. nu caută în n. convingerea şi sentimentele cu respect g de convingerile şi sentimentele celorlalţi. iar vina asupra sa (fiiind „intropunitivă") dacă este potrivit s-o facă. Sentimente securităţii nu este deloc absolut. Cineva îşi aci impulsul sexual şi face tot ce poate mai bine pentru a-1 stăp cu minimum de conflict cu i sine şi cu societatea.poate întări. Totuşi. Probabil că nu ar putea face astfel dacă nu şi-ar fi elaborat. 1959.atitudini1. 282). constant ceea ce este obscen şi scatologic. se dezvoltă o preocupare nevrotică pentru pericolul pe care-1 prezintă cuţitele.ma se simte ameEată de propriile sale expresii emoţionale sau de ale altora. S-ar putea spune că viaţa sentimentelor şi emoţiilor constituie urzeala. Percepţie realistă. destrăbălatul. ecuaţia nu e reversibilă. 1 i: If. morţii sau dezastrelor. un sentiment continuu de securitate în viaţă. în „Psychological Issues".olialităţii. Reprodus cu fisiunea editorilor. 289 Securitatea emoţională (autoacceptarea) Observăm imediat diferenţa dintre persoana care are un et. a studiat o populaţie de copii suprado-taţi ale căror scoruri la testele de inteligenţă erau atît de înalte incit fiecare copil era literalmente „unul dintr-o miek\ Nu numai dotarea lor intelectuală era mare. să ocolească obstacolul sau. sau totdeauna veselă. p. Mulţi oameni cu o inteligenţă superioară sînt lipsiţi de echilibrul emo-'•°nal şi organizarea intelectuală caracteristic unei personalităţi sănătoase . Adultui\imatur. PerI matură îşi exprimă. P<? mă%£ ce simţul oului se extinde.care conduc la veridicitate într-un grad mai mare fccît o persoană mai puţin normală.n. 96. Categoric nu o adevărat că persoana matură este totdeauna calmă şi senină. şi . dacă e necesar. Zilnic se produc iritări şi piedici. poate fi. tocurile înalte. acu-zînd pe ceilalţi şi plîngîndu-şi sieşi de milă.. se resemnează în faţa inevitabilului. cit J de moartea finală. superior ? O asemenea judecată este adevărată. I. pentru hrană igienică şi medicamente. probleme care aparţin impulsurilor segmentale. Maturitatea nu modifică realitatea pentru a se potrivi cu trebuinţele şi fanteziile . chiar pesimistă şi deprimată. persoana infantilă nu trecut cu succes prin stadiile normale de dezvoltare. le întîmpină ou accese de mînie sau cu tînguicli. International Universities Press. a şi copilul. Evident că e necesar un minimum solid de memorie. dar această temă poate fi stâpînită prin acceptare. Aceasta înseamnă oare că nici o persoană nu poate fi sănătoasă şi matură dacă nu are un CI. Dar ea a învăţat să trăiască cu stările sale emoţionale în aşa fel îneît nu se trădează în acte impulsive şi nici nu interferează cu bunăstarea altora. Fiecare se teme atît de pericolele imediate. Devii prudent fără să intri în paK Autocontrolul este o reflectare a simţului proporţiei. 291 . pentru superstiţii autoprotectoare şi ritualuri. dar şi ca grup se bucurau de toate avantajele în domeniul sănătăţii. preocupaţi de frînturi şi secvenţe de experienţă emoţi0najr Mulţi autori vorbesc de autoacceptare. în \ni/ aud the lifc cycle : selected papers.' de un simţ al proporţiei. Experienţele timpuri1 din copilărie privitoare la „încrederea de bază" vor avea c<?vâ de-a face cu această dezvoltare. Calitatea numită „toleranţa la frustraţie" este în mod special importantă. Krikson. j şanse de eşec. formei fizice şi bazei socioeeonoimioe. Monogr. Dacă nu. Dar aceste insecurităţi sînt într-un fel susţiE. Ea poate să aştepte momentul potrivit. Growth and crlses of the healthy pcr^onaliiy. New York. abilităţi şi sarcini I Aşa cum s-a arătat în capitolul precedent. şi nici nu este rezervat şi reprimat. Ei sînt în. mareelor. gîndirea este o parte integrantă a personalităţii.

Pe scurt. chiar pentru a le privi în faţă. Maslow.tndard de viaţă mereu ascendent) este o cerinţă înfricoşătoare. Ea produce încordai* şi crize adesea mai devastatoare decît crizele sexuale şi cele * 33 L. Nu numai că percepţiile sînt în majoritate veridice. conform căreia unui bolnav mental. ce trebuie sâ fac. Calif. Stanford. oamenii . mulţi reuşiseră cu succes îndepi^ nirea promisiunilor timpurii. în spiritul existenţialismului. Alături de veridicitate şi abilitate trebuie să enumerăm capacitatea de a se lăsa absorbit de munca sa. ostil.Mă cunosc (nu c vorba de o cunoaştere comună. 96« « din studenţi au pretins că au o intuiţie medie sau mai bună decît media. s-a constatat că .14 Cum poate un psiholog să spună dacă un individ are.j. 1947. Ceea ce este obiectiv e demn de făcut. Sînt unele incidente de josnicie sau de 293 ruşine caro ar fi prea umilitoare pentru a le dezvălui .. ce nu pot şi. La diverse cursuri de psihologie. de a rămîne solvabil.scris fiului său : .13 Dar. Terman. Desigur." Majoritatea oamenilor cred că posedă o intuiţie de sine bună. starea de defensivă pat fi toate uitate pentru lungi intervale de timp. Există şansa ca ei să păstreze unele sanctuare secrete faţă de ochii curioşi — chi. M. Extinzînd această utilizare la . care ştie că ol (şi nu altcineva) suferă de dezorientare. neurochirurgul. mîndria. Personalităţile tinere par uneori relaxate /"hiar senine) înaintea încercării care le aşteaptă în viaţă. Studenţii de colegiu nu evaluea/ă întotdeauna n10d corect dificultatea pe care o vor întâmpina cînd vor intra 111 competiţia dolarului. Aceasta nu e sarcină uşoară. iar ţiile cognitive exacte şi realiste. la un i. sîntem silu-să conchidem că numai inteligenţa excepţională nu garantear maturitatea.nereuşitele în organizarea nalităţii nu erau mai puţin numeroase decît în populaţia nerală de aceeaşi vîrstă. urmărind aceste cazuri.. studiul efectuat în California — subliniază acest lucru. deoarece o sarcină le preia. în consecinţă. în ansamblu. jj alte privinţe normală. Va vedea obiectele.ir faţă de ai lui proprii. Deşi adesea întîlnim oameni pricepuţi care sînt imaturi nu întîlnkn niciodată oameni maturi fără abilităţi orientate spre problemă. Milita H. sau ji intuiţie ? Conform unei vechi zicale. chiar ina foarte serioase. Şi. Genetic studia o/ The gifted child grows up. Şi va avea o muncă importantă de făcut Trebuie să adăugăm aici un cuvînt despre „maturitatea eco-jiomică'\ Pentru majoritatea oamenilor lupta de a-şi ciştiga existenţa. Unii autori îşi fac un ţel. 292 . A fi pabil '«î te întreţii pt* tine si familia ta (în America. douăzeci şi cinci •mai tîrziu. o persoană matură va fi în contact strîns cu cecM ce mimim „lumea reală".şi situaţiile aşa cum sînt.în mod obiectiv" pentru a le citi lumea. patern spune că 0 autoemoaştere exactă este o dimensiune în care oamenii ocupă Poziţii care merg de la o autointuiţie mare pînă la una mică sau care lipseşte total. a o înfrunta fără panică. Press. Santayana scria : „Nimic nu pretinde un eroism intelectual mai rar decît bunăvoinţa de a-ţi vedea ecuaţia transcrisă".. chiar o virtute din recunoaşterea defectelor lor şi îşi scriu confesiunile .Singura modalitate de a suporta viaţa este să ai o sarcină de îndeplinit''. Obiectivarea eului : intuiţie şi umor Socrate spunea că pentru a realiza o viaţă bună există o regulă absolută : să te cunoşti pe tine însuţi. Acest criteriu special poate fi pus în legătură cu scopul „responsabilităţii" care e subliniat de gînditorii existenţialişti. Ştiu ce pot. numai 4o/() admiţîhd o deficienţă posibilă. i se atribuie intuiţie. O persoană. extensiune pe care o reclama maturitatea. fără a manifesta . deşi ar fi fost greu de făcut o comparaţie populaţia medie.. Inadaptarea era prezentă. plăcerea.populaţia normală. . politică sau gospodărie — nu va avea securitatea sail mijloacele necesare extensiunii eului. orice om are trei caractere^ 1.Totuşi. O d e n. a spus odată . Persoanele mature sînt centrate pe probleme. Harvey Cushing. de a înfrunta o competiţie economici aprigă reprezintă o cerinţă majoră a vieţii.n comportament defensiv. Autobiografiile oferă un studiu interesant în legătură cu acest subiect. multe autofoioqraf-sînt ceva imai mult decît auto justificări minuţioase.ititaîe a eului. lasă-mă să ţi-o spun). Acest fapt înseamnă că imboldurile egoiste /ale satisfacţiei impulsului. Stanford Univ. cel pe care îl are . fără autoeoonpasiune. Alcoolismul şi psihozele erau la de predominante. întrucît ne gindim la noi o atît de mare parte din timp este confortant să afirmăm că gîndiroa noastră este veridică — că intradevăr ne cunoaştem. Lord Chesterfield era poate prea satisfăcut de el însuşi cînd i-a . căreia îi lipseşte priceperea în meseria sa J fie ea mecanică. dar şi abilităţi adecvate sînt ponibilo pentru rezolvarea unor probleme obiective. de autoamăgire este unul din ţestele acute de maturitate. Freud. desigur.. Termenul intuiţie (adesea numit autointuiţie) provine din utilizarea în psihiatrie.

V c r n o n. într-un studiu nepuibliqat în. 294 mau între1 oi în funcţie de un mare număr de trăsături. 151—163. în cele din urmă. Posedînd o intuiţie bună. Ceea ce este considerat de obicei hazliu — pe scenă. R. Landi s. D. oferă o definiţie perfectă si un indiciu asupra intuiţiei sale. adică se . Impulsul agresiv este doar uşor deghizat. Experimental studies of projection : I. Soc. r> R. în „J. 295 Motivul pentru care intuiţia şi umorul merg mină în rrrînă es probabil faptul că la bază ele constituie un singur fenomen __. New York. Ros s. ne amintim (pagina 282) că studenţii' apreciaţi ca superiori în „normalitate" aveau o intuiţie superioară. 7. în benzile comice. Un copil are un simţ ascuţit al comicului.. Psychol. 42— 58. 4. 1942. The interrelationships among acceptance-reject^on.15 De asemenea. R. S c o d e 1.a ego-ului propriu. 1956. el nu poate fi combătut. Psychol. fie că evaluatorii nu erau capabili să distingă intre cele două calităţi.^ . cel pe care alţii cred că îl are.. In ambele cazuri rezultatul este important. 37. 49. Legat de inteligenţa agresivă (care ia în derîdere pe celălalt) este rîsul declanşat de ceea ce este picant. W. el s-h ridicat în picioare pentru ca auditoriul amuzat să poată compara mai bine faţa sa cu masca care intenţiona să-1 ridiculizeze. seif other identity. într-un asemenea caz evaluarea intuiţiei sale trebuie Lisată cerului. 16 R. propria persoană şi tot ceea ce ţine de ea) şi totuşi să le iubeşti. No. în „J. 1936. . Bes-Council. H. Psihologii ştiu că există a>numite corelative ale intuiţiei. Există dovada că oamenii care sînt mai puţin inteligenţi. Agresiunea şi sexul stau la baza a mare parte din ceea ce numim comic. Hobbes si mulţi alţii au văzut în această „glorie bruscă'. E.Practic. 42. Psychol. Umoristul adevărat percepe în spatele unui eveniment solemn — el însuşi. Acesta din urmă este un apanaj comun al aproape tuturor oamenilor. ■Ce este atunci simţul umorului ? Romancierul Meredith spune că este capacitatea de a rîde de lucrurile pe care cineva le iubeşte (inclusiv. de asemenea. Humor and its rehitwn to other perso-nahty. dar rareori sau Aiciodată nu rîde de sine însuşi. 1933. The attribution ol trails. A11 p o r ţ. Aristotel.consult. Sci. Psychol.traiti.17 De asemenea. rîând de sine însuşi. Umorul. Some characteristics of thc good judge of personality> în „J. de exemplu — contrastul dintre pretenţie şi realizare. A. 205—235. Soc.". în medie. care subiecţii se eva14 Această problemă e discutată mai complet în G. Some psychological correlates of humor preferences. în "J. In mod ideal. Soc. 1953. din absurdităţi. insight into seif. 4. indiciul cel mai utilizabil devine proporţia dintre al doilea şi al treilea item — relaţia dintre ceea Ce crede un om că este şi ceea ce alţii (mai ales psihologul care îl studiază) cred că el este.De exemplu cei care sînt conştienţi de unele calităţi proprii antipatice sînt im uit mai puţin înclinaţi să le atribuie altor oamearf. . intuiţia trebuie măsurată prin proporţia dintre al doilea item şi primul.". greşeşte în ceea ce-1 priveşte. la TV — constă. 17 P. dovada că cei cu o intuiţie bună au.". şi 3. The u^e of personal documenta in psychological science. secretul rîsului. 1933. J56—175 . 20. desigur. Simţul umorului trebuie distins net de simţul mai brut al comicului. Chiar în adolescenţă tînărul îşi Priveşte eşecurile mai degrabă cu o acută suferinţă decît rîzînd. persoanele cu o intuiţie foarte bună judecă mai bine pe ceilalţi oameni şi probabil că sînt acceptaţi de aceştia.T.88. totuşi. S e a r s. glume grosolane şi jocuri de cuvinte. Dacă omul obiectează că toată lumea. copii ca şi adulţi.'18 ]8 C. Normau. corelaţia tre aprecierile pentru intuiţie şi umor a reieşit că este de 0.". and realistic percepiion of others în „■>■ Soc Psychol.16 Există. Poate că corelativa cea mai izbitoare a intuiţiei este simţul umorului. In cea mai mare parte comicul constă din degradarea unui aparent imaginar. inclusiv psihologul. Bull. căci ceea ce crede un om că este. . este greu de obţinut o dovadă pozitivă despre ceea ce un om este în sens biofizic. W. Personalitatea lui Socrate arată asociaţia strînsă dintre cele două trăsături. Grzi-0 k.". asemenea coeficient mare înseamnă fie că personalităţile cu tiţie marcată au de asemenea o mare doză de umor. De aceea. care au valori estetice şi teoretice scăzute preferă comicul şi sînt lipsiţi t'e un simţ al umorului bazat pe relaţii reale din viaţă. Legenda ne spune că la o reprezentare a piesei Norii de Aristofan. de obicei. de asemenea. o inteligenţă relativ superioară. rîs ce pare 5>ă se datoreze relaxării reprimării. el era capabil să privească caricatura în mod detaşat şi să ajute gluma.2. cel pe care crede că îl arc .proiectează'' mai puţin decît cei care s'înt lipsiţi de intuiţie. în re-laţie cu ceea ce el este într-adevăr. Soc.

Spre treizeci de ani o persoană poate afla că aptitudinile sale şi împrejurările reclamă o adaptare. Totul ar fi privit ca banal. pare o prognoză mai bună pentru tinereţe. faptul de a avea aspiraţii înalte şi apoi de a le coborî. VeVlag von Hirzel. Scopurile variază. Afectarea.. Direcţionare. Intuiţia şi umorul ţin \m astfel de i in sah. 1959. Persoana 'afectată nu e conştientă că minciuna sa este transparentă sau că poza sa este deplasată. Der menschlichr Lebenslauf als psychologi-Sc'tes Problem. E vorba aici de regiuni mai subtile ale personalităţii — un teritoriu pe care sperăm că psihologii îl vor explora în viitor cu mai mult succes deeît în trecut. 'dar chiar şi acest focar serveşte drept scop pentru luptă. Am vorbit despre dificultatea atingerii urioi . Un om va mărturisi nesilit că nu are ureche muzicală sau gust pentru literatură sau chiar nici un interes pentru religie.nornenul obiectivării eului. Hogrefe. Maturitatea reclamă. Perse ana matură. căci de obicei ne aşteptăm ca în adolescenţă să întîu mm ambiţii înalte şi idealism. celebri şi mediocri19.iarlottei Buhler asupra biografiilor multor bidi-vi/. Analizînd cam două sute de ■ biografii a reieşit că fiecare viaţă e ordonată sau îndreptată spre unul sau mai multe scopuri selectate. Această cercetătoare a simţit că este necesar sa introduci conceptul de Bestimmung. Leipzig. în mod mai deschis centrat la persoanele mai puţin mature. O filozofie a existenţei i-cesiv de umoristă ar duce la cinism./'. Un studiu paralel asupra sinuciderilor arată că viaţa devine intolerabilă numai pentru aceia care nu găsesc nimic spre care să ţintească. o intenţie majoră. Persoana care are simţul cel mai com~ plet al proporţiei în ceea ce priveşte propriile sale calităţi şi valţj rile îndrăgite este capabilă să perceapă dezacordurile şi absurdi taţile lor în anumite situaţii. Adesea este cumplit de perseverat avînd o speranţă redusă de succes.i. Dar chiar aş vrea să văd omul care să anunţe că nu are simţul umorului. Opusul exact al criteriului pe care-1 descriem este tendinţa unor oameni de a părea. pe scurî. maturitatea timpurie aduce -definirea în urmărirea scopului. 29G r Filozofia unificatoare a vieţii Am spus că umorul este indispensabil pentru o viziune matură supra vieţii.. Deşi cinicul se poate amuza în drumul său. Vieţile năpăstuite de ghinion îşi pot pune un scop mai modest (coborînd „nivelul aspiraţiei"). ştie că nu poate contraface o personalitate. dimpotrivă. Nu există o calitate a minţii omeneşti faţă de care posesorul ei să fie mai sensibil decât simţul umorului. el scrie : „Un interes special este întotdeauna ataşat umorului. Ei par lipsiţi de orice motivaţii" chiar şi numai de scurtă durată. ni a E doar corect sa afirmăm că până acum psihologii au avut prea puţin succes în măsurarea atît a intuiţiei. o înţelegere clara a scopului vieţii în termenii unei teorii inteligibile. Nouăzeci . Utilizând acest concept putem afirma că la personalităţile mature Bestimmung este mai marcat. In copilărie obiectivele lipsesc iniţial . se instalează dezamăgirea. 297 care nu au în vedere direcţionarea. Dar în ciuda acestui stadiu de deziluzionare. în afară de umor. Dar nu e niciodată suficient. O criză postadolescentă obişnuită este adesea omisă.. că. Salariile nu pot fi atît de mari pe cit se speră . căsătoria nu poate fi roză .maturităţi economice". Biihler subliniază că spre treizeci de ani. 0 formă oarecare de filozofie unificatoare a vieţii. şi nu sînt nici maturi nici ferieiţj2o' Unii pot dezvolta mai tîrziu o direcţionare. Bonn._ persoana nu-şi poate depăşi toate handicapurile personale. Toţi întîlnesc obstacole. deplasat şi absurd. Unele personalităţi învinse rămin legate de viaţă printr-o „simplă indignare". Este adevărat că majoritatea dintre noi încercăm să punem in valoare partea noastră cea mai bună şi chiar pretindem ca avem virtuţi şi realizări care exagerează adevărul.de a nu şti de ce trăiesc"'. în My Dis-■ covery of England. Fiecare persoană are ceva special pentru care trăieşte. Ca şi în cazul intuiţiei. O abordare psihologică a problemei este prc -zcnid 'în cercetarea C. Un studiu asupra studenţii de colegiu estimează că aproximativ o cincime se află într-un sta diu . decît aceea în care nu există nici o orientare . 1933. Raţiunea ar fi privită cu neîncredere şi toate soluţiile serioase ar fi respinse. aproape toată lumea pretinde că are un rar simţ al umorului. Am vorbit de înclinaţia adolescentului de a încerca să adopte tot felul de „identităţi". rev. dar viziunea lor nu este favorabilă. Sa i. după ce idealurile adolescenţei au fost puse la încercare.nu joacă teatru în mod deliberat pentru distracţie. exterior. drept ceva ce vnu pot ii. O problemă apare la tinerii 19 C h a r 1 o 11 e Buhler. dacă .. el este de fapt un suflet singuratic. Stephen Leacock a observat aceeaşi vanitate. Aceloraşi studenţi care şi-ail apreciat propria intuiţie în comparaţie cu cea a altor oameni H s-a cerut să-şi aprecieze simţul ^umorului. m adolescenţă ele sînt vag definite . căci e lipsit de tovărăşia unui scop în viaţă. De fapt fiecare om este apt să gîndeaseâ despre sine că e posesorul unui dar excepţional în această direcţie.şi patru la sută au răspuns că e la fel de bun sau mai bun dţ>cît media. cît şi a simţului umorului. unii pun totul în joc pentru un singur obiectiv mare . alţii au o serie de scopuri definite. Dar persoana matură oau lasă acest efort social să contrasteze prea serios cu natura sa adevărată. un termen german oarecum inadecvat tradus ca „direcţionare". care nu au un scop de urmărit.

{Ne amintim de bătrîn. Abordarea este în esenţă una de antropologie culturală. Acest autor susţine că orice persoană reală poate fi privită ca apropiindu-se (dar nu potrivindu-tse perfect) de una sau mai multe din aceste direeţii-valori. A reieşit că tinerii americani subscriau mai frecvent decît alţii pentru „integrarea dinamică a diversităţii". Morris. Interesul dominant al omului teoretic .. prin retragere sau izolare. Acestea erau în principal 20 C. Tipul teoretic. în mod frecvent savant sau fiW ^ Scopul său principal în viaţă este să-şi ordoneze şi să-şi sistematic cunoaşterea. Harvard Univ. Doo interesele omului teoretic şînt empirice.idealu e în mod rac-teristic interesat de ceea ce e util. ei pot petrece timpul în mod profitabil. una care caută asemănări şi dife-renţe. Orientarea valorilor. Cînd în cele din urmă ei nu mai sînt capabili de o realizare în lume.. Marile realizări ale ingineriei. Spranger. Cana bridge. defineşte. un al treilea pe „activitatea şi distracţia în grup" . Termenul tip ideal este utilizat în această concepţie. P i g o r s. Un tip ideal este mai curînd o „schemă de comprehensibilitate" — o dimensiune prin graţia căreia putem spune cît de departe a ajuns 0 persoană în organizarea vieţii sale prin una sau mai multe din aceste scheme de bază22. un al patrulea pe „integrarea dinamică a diversităţii". care permite o diversitate infinită de direcţii pentru viaţa umană. el ia o ati-tudijae „cognitivă" caracteristică. ar pune accentul pe „interesul simpatetic pentru ceilalţi" . What people are : a study of normal young men. Omul de tip economic . conducerii ştiinţifice şi ale . de la direcţiile lor de dezvoltare. valoarea utilităţii intră în conflict cu valoarea estetică. arătînd că doreau o viaţă bogată. 1. oy P. De asemenea. Problema apare în mod diferit la vîrsta bătrîneţii. Trebuie înţeles clar că Spranger nu pledează pentru existenţa a şase tipuri principale de oameni. creştină. în urmărirea acestui scop. W. 1 ^ E. Tipologia se referă la valori pure nu la persoane reale. 299 litatea obiectelor şi caută numai să observe şi să raţioneze. Niemeyer. comerţul şi consumul bunurilor . Heath. realizarea operaţiilor de erudit şi acumularea unei bogăţii palpabile. unind ceea ce ştiu despre viaţă şi confinuînd să caute structura ei în studiul şi gîndirea filozofică sau religioasă. interesul pentru \xt\. Două investigaţii psihologice de acest tip merită să fie relatate.fermă.a pensionară a unui azil care şi-a exprimat drept unică dorinţă ca „cineva să-fei amintească cu drag de mine după ce mă duc"). a C.psihologiei aplicate" rezultă din cerinţele pe care omul de tip economic le ridică faţă do învăţare.practic" şi se conformează concepţiei predominam^. Varieties of human value. omul de tip economic poate dezgoli versantul frumos al unui deal sau poate polua un rîu cu deşeuri industriale. e] in mod necesar intelectualist. Denumirea nu semnifică faptul că tipurile stat în mod necesar bune sau că ele se găsesc totdeauna în forma lor pură. New York. pacifistă sau „beatnik''. transl. Stechert. of Chicago Press.. W. Tiiaerilor din mai multe ţări li s-a cerut să citească cele treisprezece „moduri" şi să Iacă prima alegere. Unul. probabil e mai interesat să-i . al doilea pe „autocontrolul stoic" . oarecum iii maniera lui Morris. Spranger. Atitudinea economică este adesea în conflict cu alte valon Omul de tip economic doreşte o educaţie pentru a fi practic şi consideră cunoştinţele neaplicate ca o pierdere de vreme. 1923. critice şi raţionale. cu excepţia situaţiei în care arta serveşte scopuri comerciale. S-ar putea spuine că o anumită persoană este comunistă. şase tipuri de valori majore. Types of men. Scopul poate fi acum foarte modest. Chicago. Un asemenea studiu are meritul de a ramîne apropiat de ideologiile culturale existente şi invită la o comparaţie a tinerilor din inulte ţări. Tipul economic. eît şi plictiseala în existenţa lor21. Fără nici un sentiment de .. htate se dezvoltă pentru a cuprinde chestiunile practice şi lurne" afacerilor — producţia.ideal" este descoperirea adevărului. plină şi respingeau atît rutina. cit şi cel descris mai jos diferă de conceptul de Bestimmung al lui Biihler. 298 alcătuite din ideologiile dominante în lume.. Spranger consideră ră viaţa omenească găzduieşte şase tipuri principale de valori si că acestea atrag în diverse grade pe indivizii care îşi construiesc unitatea vieţii lor în jurul acestora.nepotrivire în acţiunea sa. In viaţa sa personală proruibii că face o confuzie între lux şi frumuseţe. Acest tin este în întregime . ei încă doresc să-şi menţină orientarea chiar dacă activitatea lor trebuie să fie foarte mult diminuată. Mass. Press. 1945. Avînd iniţial la bază satis{T cerea trebuinţelor corporale (autoconservarea). a omului de afaceri american mijlociu.. Lebensformen. în relaţiile sale c i oamenii. Morris a formulat un luing paragraf descriind fiecare din treisprezece „moduri de a trăi". Un alt mod de abordare a acestui criteriu al maturităţii este acela de a cerceta filozofia unificatoare în termenii unei clasificări standard a valorilor. 1928. S-ar implica faptul că mare parte sau cea mai mare parte din unitatea vieţii vine din urmărirea orientării valorilor specifice unuia din aceste standarde. Deşi oamenii bătrîni petrec mult timp evaluîndu-şi efortul total. în general există o mare pierdere socială în îndepărtarea persoanelor mai în ivîrstă. de exemplu. 1956. care renunţă la judecăţi referitoare la frumuseţea sau uti■c. Hale. 2. 3rd ed. Univ. Atît studiul lui Morris. El nu predetermină numărul de „moduri 'do a trăi".

simpatetic şi altruist. He spre individualism şi autosuficienţă. în alte împrejurări. adică îşi găsesc experienţa religioasă în afirmarea vieţii şi în participarea activă la ea. I 4. Omul de tip estetic are drept valoare suprema forma şi armonia. bogăţia. tru indivizi. interesul social este altruist şi tinde fte apropie mult de atitudinea religioasă. Henry poate savura puterea in comunitatea. prima e interesată de diversitate şi a doua de identităţile experienţei. mulţi filozofi au considerat puterea drept cel mai universal şi cel mai fundamental dintre motive. senzuale. Fiecare experienţă singulară este judecată din punctul de vedere al graţiei. el este estetic dacă îşi găseşte interesul principal în momentele artistice ale vieţii. Totuşi. fie conjugală. 3. Spranger defineşte omul religios drept unul .depăşească în bogăţie decît să-i domine (valoare politică) sau să-i slujească (valoare socială). inversat. în chestiunile sociale. Am putea obiecta. Tipul social. vitale şi temporare pentru adap. împreună cu Keats. consideră idevărul ca echivalent cu frumosul sau este de acord cu Mencken 300' |. 301 Un avantaj al unor asemenea portrete. ca oamenii sfinţi din India şi găseşte experienţa unităţii prin automegaţie şi meditaţie. Omul social consideră pe ceilalţi oa-gjeni ca scopuri. se poate ■ne că e interesat de persoane. probabil consideră atitudinile teoretică. Nu e necesar să fie un artist creator şi nici un decadent . El este mistic şi caută să înţeleagă cosmosul ca întreg şi să se raporteze pe sine la această totalitate cuprinzătoare. ele au puteri de atracţie foarte diferite p^. filială. Valoarea supremă pentru acest tip ideal este R/ostea de oameni. tare. ea oferă o tribuţie importantă la studiul orientării valorilor ca un factor integrator al . Un Faust cu elanul Şi entuziasmul său vede ceva divin în fiecare eveniment. persoane care doresc înainte de toate putere personală. plînge că valorile sînt definite larg.a cărui structură mentală e^te permanent îndreptată spre crearea unei experienţe cu valoarea cea mai înaltă şi absolut satisfăcătoare". de publicitate şi comerţ o distrugere pe scară mare a fcr mai importante valori ale sale. chiar dacă ele sînţ perfecte în coerenţă pentru a exista în viaţa reală. dar se Kn activităţii politice cînd aceasta tinde spre reprimarea indivi-Blităţii. el poate avea consideraţie pentru dumnezeul tradiţional. Persoanelor de tip estetic B>laco adesea însemnele frumoase ale fastului şi puterii. în sfera economică estetul vede în procesul de Iricaţie.mistici imanenţi". şi de aceea el însuşi este 'bun. simetriei sau corespondenţei. Tipul religios. „Misticul transcendental".. el este ascet. dar oricare ar fi vocaţia sa. este acela se pretează la măsurare. Ne putem întreba dacă aceste direcţii-valori epuizează toate poq_ bilităţile.. Dar intenţia nu e ca sehem se potrivească cu toate cazurile individuale.sa. Deşi John poate fi interesat de teoria filozofică.ch. Omul de tip politic este interesat în primul rînd de putere. Ne-am putea. de asemenea. dar nu şi de putere sau religie. Mocnească sau filantropică. Omul estetic. deoarece mulţi oameni nu au nici o valoare dincolo de trebuinţele hedoniste. economică şi estetică î^eci şi inumane. Valoarea estetică este într-un sens diametral opusă faţă de cea teoretică. Nu. caută unitatea sa cu o realitate suPerioară prin retragerea din viaţă . el se trădează pe sine ^mMachtvienv. Unii oameni de «cest"tip sînt. In unele cazuri se poate spune că omul de tip economic are drept religie cul-tu] lui Mammon. Tipul estetic. Valoarea supremă pentru omul de tip religios poate fi numită unitate. în contrast cu tipul politic.' în domeniul religiei ei confundă frumuseţea cu experi-■jt religioasă mai pură. Activităţile sale nu se află în mod necesar în cîmpul îngust al politicii. pe de altă parte. în general.sau mai mulţi. Constatăm că o persoană este interesată de teorie şi h~ frumos. de asemenea. I 5.e de un milion de ori mai important să faci un lucru fermecă-Jideeit adevărat". omul social priveşte dragostea Ratare drept singura formă potrivită de putere. ti. fie unul. prosperitatea si alte bine-v'uvîntări palpabile. Totuşi. dar nu de bunăstarea persoanelor . influenţă şi renume. fiecare impresie singulară este savurată de dragul ei însăşi. Tipul politic. In forma sa cea mai pură. Există totuşi unele personalităţi la care dorinţa pentru o exprimare directă a Restui motiv este foarte puternică. au o popularitate în ansamblul populaţiei. măsurate fiind. întrueît competiţia şi lupta joacă un mare rol în viaţă. dar nu în politică. La alta accentul este r. sau respinge în-Baga concepţie despre putere ca periclitînd integritatea personalităţii. dar înclină să-1 considere drept cel care dăruieşte darurile bune. că ele tind să flateaţ natura umană. să spu teoriile fizicii îl pot lăsa indiferent. Un test de personalitate intitulat Un UnJ? al valorilor (descris in capitolul 18) face posibil să descoperim î^ ' măsură un individ real subscrie la fiecare din aceste direcţii-valorj3 Reiese că deşi aceste valori.. conducătorii din orice domeniu plasează foarte sus valoarea puterii. El pri-\ este viaţa ea o diversitate de evenimente .

Fie şi numai acest fapt arată că religia este adesea mai curând separatoare decît unificatoare. The individual and Ms religion. cap. gîndirea raţională nu este exclusă. Religions and prejudice. Compararea cu umorul ar putea ajuta la înţelegerea sentimentului religios astfel definit. Nota 11 supra. Este utilitaristă şi incidentală în viaţă. conflictul dificil dintre bine şi rău. în ambele cazuri rezultă o nouă perspectivă. 1950. 1960. am văzut. faptul că e] care rîde. P. prejudecăţi. Este un truism acela că toţi oamenii trăiesc prin credinţă. religia se referă la concordanţa ultimă. urmează că nu putem fi simultan serioşi şi neserioşi. Dar asemenea nepotriviri nu ! afectează prioritatea „interesului ultim".. în lumina unei teorii inteligibile. Ambele aşază un eveniment neliniştitor într-un nou cadru de referinţă. nici percepţie realistă. Umorul depinde de sesizarea dezacordului în evenimente . 16. G. In acelaşi timp. De fapt. integratoare şi motivaţională25. Dumnezeu preferă poporul meu şi nu pe al tău". A 'study of valueq 3rd ed. ca Santa Claus sau un părinte supraindulgent. Sau sentimentul poate fi de tip tribal : „Biserica mea e mai bună decît biserica ta. Religia matură . adică. a le vedea în mod religios. . Vernon. New York. deşi utilizată. întreaga credinţă — religioasă sau nu — reprezintă o afirmare în oare cunoaşterea. Boston. 2' Criteriile religiei intrinsece (mature) sînt descrise mai complet în 5 W. Adesea sânt vestigii din copilărie. Lindzey. căci nimeni nu ştie că valorile sale sînt importante. nu reprezintă factorul decisiv. Houghton Mifflin. sentimentul religios poate fi de un asemenea tip încît. Ceea ce împiedică persoana religioasă să devină un cinic — a$a cum trebuie să fie umoriştii radicali — este convingerea că 24 Cf G. Deoarece experienţele nu pot fi considerate în orice moment oa fiind în acelaşi timp de mare importanţă şi banale. desigur nu putem spune că sentimentul religios conţi tuie întotdeauna o filozofie unificatoare a vieţii. Allport. Numai într-o privinţă sînt asemănătoare. E. ca şi rlsul însuşi. căci nimic altceva în lume nu e nevoie de luat în serios. The nature of prejudice. Ea reprezintă un mecanism de apărare (adesea un mecanism de evaziune) şi nu cuprinde şi conduce viaţa ca întreg. A vedea problemele noastre în mod umoristic înseamnă a le vedea ca avînd consecinţe minore . ei cred numai că sînt. 303 1 ia uaza ceva este mai important decît rîsul. se dedau la deşertăciuni an zante. Putem rîde şi ne putem ruga în legătură cu aceleaşi evenimente tulburătoare din viaţă. au un sens coerent. fiind un răspuns al etikti total. pe scurt. A11 port. dar niciodată în acelaşi timp. scoţîndu-le din cadrul obişnuit. nici autointuiţie sau umor. ca valoarea care stă la t>aza tuturor lucrurilor şi este dezirabilă pentru ea însăşi. 1954 . Slăbiciunile omeneşti legate de intenţia religioass sînt surse posibile de amuzament.. exemple fiind întîmplările nepotrivite care se produc în biserică. Credinţa religioasă diferă de alte credinţe în principal prin caracterul său comprehensiv. să °fere ° soluţie cuprinzătoare pentru enigmele vieţii. sînt actori pe o* scenă. au un loc în schema lucrurilor p acest rezultat important este stabilit. fiecare ia ceea ce i se „potriveşte" mai bine şi mai raţional. Cînd vorbim de „filozofia unificatoare a vieţii" unei persoane trebuie să ne gîndim mai întîi la'religia sai (Spranger. Religia extrinsecă oferă un sprijin pentru excluderi. 302 Unele studii arată că prejudecata etnică este mai obişnuită printre credincioşi decît printre necredincioşi24. Cît despre conţinutul credinţei religioase a cuiva. în asemenea cazuri religia serveşte numai respectul de sine. doar dacă se întîmplă să atingă chestiunea rii lor ultime în schema lucrurilor. Addison-Weslej. faptele existenţei. Mass. Religia implică întotdeauna ceva mai mult decît procesele cognitive ale omului . cît şi religia aruncă o lumină nouă asupra neplăcerilor vieţii. Ea susţine că dacă cunoaşterea ar fi reală s-ar constata că universul în aiteamblu. Atît umorul. A 11 p o r t. Ele sînt construcţii autocentrate în care este adoptată o zeitate care favorizează interesele imediate ale individului. W. Pentru ea nimic în du-te-vino-u] nu are consecinţe. Dar aici trebuie făcută o distincţie imediată. animozităţi care neagă toate criteriile de maturitate. o considera drept cea mai comprehensivă si integraţi vă din toate orientărilevalori). Perso>ana r oasă poate vedea că o mulţime de ântîmplări sînt ridicole. totuşi. zdruncinînd statornicia contextului specific orientării de tip ad-literam. am putea ţine cont de simţul supe umorului în cazul persoanei religioase care a stabilit'o dată totdeauna care lucruri sânt sacre şi au o valoare ultimă. W. Eul nu este extins . Cambridge. inclusiv ea însăşi. Numai esenţa şi scopul unei concepţii religioase sînt inaceesj bile umorului.personalităţii mature. religia devine o valoare intrinsecă pentru individ şi ca atare este comprehensivă. Este o valoare „extrinsecă" în sensul că persoana o găseşte „utilă" pentru slujirea scopurilor sale imediată23 G. Poate să facă astfel dacă căutarea religioasă este privită ca un seop-în-sine. nu există o legătură caldă a eului cu ceilalţi. înseamnă a le vedea într-o schemă serioasă cu un sens schimbat. nici securitate emoţională. de asemenea. în Personality ar>d social encounter. Macmillan. Sentimentul religios. că baţii şi femeile. mai există încă suficient pentru glumă. în toate celelalte privinţe ele 'sînt diferite. Aban-donîndu-se pe sine acestui scop (şi nu „utilizîndu-1"). Sentimentele religioase ale multor oameni — poate ale majorităţii — sînt în med evident imature.

. în „Amor. în Soc.". PsychoL". există dovada că absolvenţii de colegiu după o decadă sau două de la absolvire sînt mai religioşi decît cînd se aflau în colegiu27. deşi de dorit.. W. 41. 10. Conştiinţa. sînt denumit] psflp . c* din lume şi pe creşterea în productivitate . Patterns of religious attitude shifts Irom college ? lourteen ?/cur<. Şi fiinţele umane sînt astfel construite încît ele că au anumite preferinţe şi antipatii dar. Jn medie „motivaţia religioasă" se afla mai la urmă în enumerare. Totuşi. Dacă conştiinţa unei persoane trasează linii cuprinzătoare de orientare pentru întreaga (sau aproape întreaga) sa conduită. nu putem spune cu siguranţă cît de obişnuit este sentimentul religios comprehensiv ca filozofie unificatoare a vieţii. J39—144. vity.. O persoană matură are o imagine de sine relativ clară în tutea căreia îşi poate reprezenta ce_i-ar place să fie şi ce ar trej nstruiască fundamentele identităţii pacientului. ^ -~ —-. urmat de o „dorinţă de a şti şi a înţelege". 3) să întărească experienţa sa pozitivă. « Conştiinţa genetică.. Ci. de asemenea. din care aproape jumătate.. Cînd li s-a cerut să clasifice factorii constructivi din viaţa lor care duc la creativitate. ^ este evident o forţă unificatoare. 'rimul scop este evident insuficient. A-ţi asuma responsabilitatea 26 W. Dar nici nu putem accepta punctul de vedere că religia instituţională şi „ortodoxă" este totdeauna o supunere copilăroasă faţă de autoritate şi de aceea imatură. No. dar datoria şi r ponsabilitatea constituie factorul de cimentare în multe vieţi c nu au o filozofie distinctă. se pare.!--. pune acceniimpatizează şi se antipatizează pe ele însele pentru ca le pm securitate şi fuga de anxietate . -_ ut ÎS* ale§e propriul său scop. în „The Huma-' W58. Trebuie aici să respingem concepţia că toate impulsurile religioase din viaţă sînt infantile. de asemenea Psihoterapia si înd oamenii sînt nesatisfăcuţi de personalitatea lor pot sâ 'ă la consiliere. Clasificarea medie foarte joasă se datorează faptului că majoritatea cazurilor studiate nu o considerau drept sursa lor principală de motivaţie26. . H. Că o asemenea religie „extrinsecă" există — nu este nici o îndoială. laier. este <i(eea care e luată ca avînd autoritate corectă în direcţionarea con-duitei. ea poate reflecta o filozofie a vieţii aleasă cu grijă... Clark a obţinut judecăţi de la aproximativ trei sute de persoane bine educate. 305 ' Structura şi dezvoltarea personalităţii — ed. Clark. .. BfndtT. A htudy of somc of thc factors leading to achievement ld creat.. Căutarea sensului religios pare să crească odată cu avansarea în vîrstă. E. deoa. cum spunea John Dewey. dar nu e o teorie care poate fi probată în toate detaliile. din cauza unei obtuzităţi morale. Kelley. Frankl caută să ştiinţa este o posesiune universală a omului. 424. regresive sau evazioniste. O mulţime de oameni serioşi considera formele istorice şi tradiţionale ale religiei „adaptarea cea mi! bună*4 pentru căutările lor în termeni de sens şi inteligibilitate. Horney. însă un fapt important este acela că oamenii diferă foarte mult în privinţa felului cum clasifică importanţa religiei. In capitolul 6 am schiţat evoluţia conştiinţei. Monogr. 659 — f l t î Th H / f py. N. cam la egalitate cu „dorinţa de a crea frumuseţe". Astlel. ivith special reference io religious skepticism and belief. a reieşit că factorul principal este „interesul şi satisfacţia în muncă de dragul muncii". E. Astfel. "sist of thc adult pcnonahty. Cînd simp-2 sînt înlăturate. Pe al treilea loc s-a situat dorinţa de a ajuta societatea. 304 Par nu trebuje să facem eroarea reciprocă şi să afirmăm că a este unicul sentiment unificator. cu excepţia citoimască sensul şi responsabilitatea în viaţa pacientului . Ei tind să-î ofere un loc superior sau unul foarte jos. 1956. Erikson. 57—69. Şi astfel chiar religia tradiţională poate reflecta mai mult decît' veneraţie copilăroasă şi deprindere. matură şi productivă. ^ rămîne faptul că mulţi oameni găsesc un grad înalt de unificare in alte direcţii. persoana nu este fundamental diferită . 265 este un ideal existenţialist pentru maturitate. Care sînt sco-urmărite prin aceste remedii ? Într-o -anumită măsură fiecare iu^cn. poate. pe învingerea alie-sau nu anumite lucruri şi pentru că fac anumite acte. erau enumerate în Who'i Who. From. Changmg patterns of religious mterest.(intrinsecă) este o teorie pe deplin cuprinzătoare a vieţii. în „Psvchol.. 2) să adapteze persoana la societatea ea trăieşte . 1955. indivizi care. L.. . In mod logic. Ea trece p multe stadii. psihoterapie sau psihanaliză. vati Dar este o mare diferenţă între conştiinţa tribala sau ce inţa nehotărîtă a copilului şi conştiinţa generică a maturităţi. ea este desemnată să confere unitate. Psychologist". şi ndoielnic dacă simptomele pot fi înlăturate pînă cînd cele-' 3-uă scopuri nu sînt. H. 1955.ţinteşte să cuprindă tot ceea ce rezidă în experienţă şi tot ea ce rezidă dincolo de ea. „ y • J K. a discuta fiecare punct de vedere ne putem hazarda să 1 că majoritatea terapeuţilor urmăresc trei scopuri : 1) să simptome nedorite . 18. P N e 1 s o n.

1 p o r t. părinţilor şi terapeuţilor care îi vor ajuta pe ceilaiţ-°n~ cursul vieţii lor. sensul bunăstării este un criteriu evaziv. făcîndu-1 nit şi lipsindu-1 de aspiraţii ? La naţiunea sa. de ce să faci un pacient mulţumit de nedreptăţile. ceea ce priveşte al doilea scop. dar cînd o f. ipocriziile şi războaiele ei ? Şi la ietate vom adapta pacientul ? La clasa sa socială. te-rat al obligaţiei morale produce o filozofie unificatoare a v»»^ privim critic aceste scopuri terapeutice comune ele au un fie că este legat sau nu de un sentiment religios la fel de dţ cu condiţia să fie suplimentate cu o concepţie oarecum mai voltat28. _. este mai puţin " ' cifiee şi necorelate pe care copilul mic sită de greşeli şi de păcate minore şi nici nu confundă obiceiu culturale cu moralitatea personală de bază.j. destul de ciudat. Pre*^ 306 tetă asupra destinului uman. Trebuie să admitem acest lucru. Yale Univ. bună d'ul lui Clark pagina 305) simt că dorinţa lor de a sluji societa a poate fj încercată doar în contrast cu suferinţa._„. W. Nimeni i-~" '------' -a. Totdeauna vom eşua în privinţa aceasta. O religie extr: ventă. există multe lucruri bune în viaţă în afară de normalitatea şi nv" turitatea personalităţii. Putem să cedăm în această problemă._j. O societate de vînători de capete pretinde vînă~'~r . In contrast cu acea. Acest tip de conştiinţă nu este acel obedient al copilăriei. ' '1 Un postscriptum important la această discuţie scurtă treK adăugat. precum şi faptul '.Armări totale ■ pretinde să fie căutată o stare calificată ca rea şi totuşi eufogenerică a cărei calitate este aceea a unei direcţionări i fcneirea sau chiar „experienţele culminante" oferă doar un Este tfoarte interesant de observat că mulţi oameni ^(ca in «j. a Conştiinţa poate avea sau nu o notă religioasă/ Desigur avea dacă posesorul ei ar fi o persoană religioasă. dar cel care deviază dt secă utihtarista va n V . Este maturitatea singura valoare ultimă „bună" pem'* personalitate ? Nu cunoaştem cu toţii persoane imature care s^ foarte creatoare. bunăEste tfoarte interesant de ^ t ziv de aturitate. sentimentul religios intrinsec si matur este însoţit de o^consta unei direcionar^ n mod necesar o fiinţă umană imatură ? 3e asemenea. . De aceea ' rezintă un' motiv generic mult mai important pentru ei di htatea trebuie să aibă o cotă parte de suferinţă fie şi numai hid că un si ţ mut p htatea trebuie să aibă o cotă parte de suferinţă. Haven. De aceea. chiar nevrotici şi psihotici. r-™„ vai„ TTniv Pre*L 1955. . din fericire rămîn multe valori sănătoase. desig persoana acceptă standarde selecţionate din cultura sa care semnificative pentru propriul ideal.conştiinţei de tip „trebuie" copilărie şi a conştiinţei de tip „ar trebui" de la maturitate vezi G. Becoming : basic consideration for a psychology of personality.x .T *". ^S totuşi susţinem drept un scop dezirabil în general pe acela al de voltării personalităţii spre nivelul cel mai înalt accesibil de maţi ritate. fie şi numai realizarea unui destin religios. 28 Pentru o discuţie mai completă asupra. şi că în mod specific cele şase criterii de matu307 ritate pe care le-am descris trebuie acceptate ca obiective ale silierilor. eroice în mod special şi posedă alte trăsatun dezirabile ? în mod special se pare că valoarea creativităţii es.realizate. Mai mult. Sugerăm că scopurile psihoterapiei trebuie stabilite Işti termeni. liniştită rapid prin autojustificare sau poate obsedata în rr nevrotic de frînturi specifice de vinovăţie. De fapt îşi spune sieşi „Eu ar trebui sâ tot ce pot pentru a deveni persoana care în parte sînt şi sper întregime să fiu". destul de ciudat.f însotită de o conştiinţă pătată şi inconsMe capete bine adaptaţi ca cetăţeni.^ evaziv de maturitate. Mai mult.„ ~^upul său punînd sub semnul întrebării valoarea decapitării să facă ca individ unic şi nu numai ca membru al tribului său ca fiu al părinţilor săi. lipsindu-1 ast-I o viziune asupra omenirii ca întreg ? Nu e sigur că putem la societatea (orice societate) ca standard pentru o perso-ite sănătoasă. conchidem că un simţ L a fi depăşită. Atunci. Iar lumea are nevoie de ere tivitate. chiar dacă.'Conn. pare a fi un beneficiu îndo-Societatea însăşi e bolnavă.. Conform cu psihoetica acestui susţinem că un anumit gen de creştere şi dezvoltare conîn stadiul maturităţii este ceea ce caută fiinţa umană pe h formată.n prezentă în viaţa multor indivizi care sînt în alte privinţe deviantî întîrziaţi.

Unicitatea persistă pînă în rnor-raînt.Cîteva cuvinte despre îmbătrânire Am insistat asupra faptului că procesul îmbătrînirii ni în mod necesar acelaşi lucru cu „maturizarea" personalităţii. în viitor. Deşi tinerii sub douăzeci şi cinci de ani obţin rezultate consecvent mai mari la testele de coordonare şi abilitate motorie. R. Creşterea deosebită a interesului faţă de acest subiect în ultimii ani se datorează faptului că din 1900 durata medie de viaţă a crescut de la aproximativ patruzeci de ani la şaptezeci. Mod. 3) vâ avea o securitate emoţională de bază si va accepta pe sine .Y. singurătatea lor şi întrebarea dacă mai pot fi de folos societăţii sînt toate probleme arzătoare. 5) va fi capabilă autoobiectivare.". m H. No. de autointuiţie şi umor . pp. Totuşi. De asemenea. inclusiv psihologii şi specialiştii în psihoterapie ar vrea 'a Ştie. Dimpotrivă. Ceea ce pretind ele de la viaţă nu a luat sfîrşit. 309 biect. raţionare şi judecata nu descresc în m măsurabil. va gîndi şi va acţiona ". interes în conformitate cu realitatea externă . C. îrnbătrînirea este o etapă normală în viaţă şi merită un studiu special în domeniul teoriei personalităţii. Acad. p^ nalitatea matură 1) va avea un simţ extins al eului . orice persoană cu spirit practic. ele se pot îmbunătăţi datorită stocul^1 ^ mare disponibil de experienţă. Hardrd Sohool of Public Health. 308 Cercetările arată că rezultatele obţinute de oamenii mai in vîrstă în industrie sînt surprinzător de bune. . R. 1. în „Scientific Monthly". bunăstarea economică. 14—32. XXXII. problemele medii După ce a dezvoltat de-^a lungul vieţii o personalitate unică. Mo ore. i38' 47. Ar fi o etică şi o psihologie m sănătoase să se încurajeze dezvoltarea personalităţii umane toate cele şase direcţii. nici o persoană care îmbătrîneşte nu poate fi considerată ca po-trivindu-se numai unui tip mediu.. Sănătatea celor în vîrstă. Pare că persoanele care îmbătrânesc pot compensa ceea ce au pierdut în abilitatea motorie utilizând prudenţa şi judecata30. din copilărie şi pînă la sfîrşitul vieţii.Warren. fluman vdriables in motor vehicle accidents. Deşi retraşi şi forţai la o izolare virtuală. Urmărind o parte din vasta literatură asupra acestui su29 R. fluctuaţia în muncă este mai scăzută şi au rezultate egale comparativ ou muncitorii tineri. 2d ser. 2) va fi Ca bilă să se raporteze cu căldură la ceilalţi atît în contacte intirn cît şi neintime . Ei au mai puţine accidente industriale. Acelaşi eşec îşi pune pecetea asupra politicii noast privitoare» la persoanele în vîrstă". Cine poate aprecia cantitatea de înţelepciune pe care societatea o poate pierde înăbuşind dezvoltarea în cursul ultimelor decade de viată ? ' Rezumat Psihologii nu ne pot spune ce înseamnă normalitatea.nică direcţionare. McFarland. Dar pare relativ superficial să discutăm îmbătrânirea numai in funcţie de competenţa medie. De Silva. sănă. Companiile de asigurare recunosc acest fapt prin primele de asigurare mai mari pe care le impun şoferilor tineri. . Părinţii şi bunicii trăiesc acum rareori cu copiii şi nepoţii lor căsătoriţi. N. Mc F ari and. Boston. Scopurile psihoterapiei şi ale consilierii sînt uneori enunţa într-un mod care nu reuşeşte să recunoască toate aceste crit'ei de maturitate. atitudinile medii. The psychological aspects of aging. A.sau maturitatea personalităţii. Totu?1 capacitatea de înţelegere. 6) va trăi în armonie o filozofie de viaţă unificatoare. voi. 4) va percepe. în acelaşi timp sînt mai puţin eficienţi în muncile care reclamă o acţiune continuă şi rapidă29. Problema de a şti ce să faci cu aceste persoane este deosebit de acută pentru că „familia extinsă*' este un lucru care ţine de trecut. Tragedia constă în retezarea oportunităţilor lor de a căuta o dezvoltare în continuare. 536—545. 1955. Este adevărat că vigoarea biologică descre§ după douăzeci şi treizeci de ani. 11 B. Cea mai importantă lecţie pe care o învăţăm din numeroasele studii psihologice asupra îmbătrânirii este aceea că persoanele în vîrstă nu diferă prea mult după retragere de ceea ce au fost înainte. am constatat un acond considerabil. tind să fie mai stabili şi mai loiali cînd nu se află sub o supraveghere severă. Este instructiv să luăm în considerare statistica accidentelor de automobil. mai mult decît ori cînd înainte tot mai multe „personalităţi" se vor afla în stadiul avansat al vieţii. De asemenea. în p„J oular constatăm şase criterii care rezumă sfera acordului. Totuşi. cel puţin în ceea priveşte concepţia despre valori în cultura occidentală. R. de asemenea şi acuitatea senz°' rială şi îndemînarea de a rezolva „teste de inteligenţă". 1956. „Bull. mulţi posedă încă abilităţi înalte şi o puter-. totuşi proporţia lor de accidente la condus este mai mare decît a şoferilor peste şaizeci de ani. \. Age and highway accident. Cercetări recente indică faptul că majoritatea oamenilor nifli în vîrstă sînt departe de a fi slabi sau inapţi.

idei. ELEMENTELE FACTOTUAl. 1958 —> 314 pin secolul al IV-lea î. Experimentatorii pe animale tavo313 rizează elementele stimul-răspuns (impuls. căci meseria noastră este să <?*' plicăm ordonările mai extinse (molare) de conduită şi nu contracţii musculare. alţii. ca al oricărei ştiinţe. un cercetător preocupat de clasificarea activităţilor motorii Va alege mersul ca un element mai acceptabil. imaginile. fe. structuri şi cîmpuri. Să luăm un exemplu : un psihofiziolog interes t de flexia şi extensia alternativă a piciorului ar putea decide c-rejlexul în lanţ este elementul de bază oare ne interesează . favorizează trăsăturile. atitudini. depărta de oameni. Totuşi ceva trebuie să explice repetiţiile şi stăbilităţile din comportamentul personal. riei personalităţii i-a fost dat să fie scrisă în mare . pînă în secolul al XVII-lea e. imagini. Rinehart and Winston. Deşi admitem că elementele nu pot exista într-o „stare pură" (căci conduita noastră zilnică este determinată de confluenţa mai multor elemente activate). Cel puţin o şcoală de psihologie (teoria cîmpului) condamnă orice „atomism" în psihologie şi pune accentul numai pe configuraţii. Dacă interesul nostru se îndreaptă spre dispoziţii mai generalizate ale personalităţii ne putem fixa asupra trăsăturii de a fi retras. instincte. statisticienii de g factori. considerau senzaţiile. Wundt şi Titchener. chimia nu ar exista. Această concepţie încearcă să se apropie de fluiditatea care caracterizează întreaga viaţă mentală şi comportamentul. tnipulsuri. New York. Unde sar situa fizica fără cuante sau biologia fără ce-luk ? Orice ştiinţă este analitică. senzaţii. ca orice lucru din natură. emo-lUe drept elementele ultime. substructuri sau microstructuri. Cum putem explica acest fapt dacă nu căutăm anumite structuri ? Cercetarea elementelor în trecut1 Avem nevoie în studiul personalităţii de elemente de un lelativ înalt de complexitate. psihologii cdinicieni înclină spre trebuinţe . Dar nu s-a dP"s la un acord de bază. Elementele diferă ca grad de complexitate. Elemente fine sau grosiere de toate felurile îşi au locul lor. depinde în mare parte de capacitatea ei de a identifica elementele semnificative din care e alcătuită partea din cosmos care-i este atribuită. Hoit.). emoţii. j saţi de personalitate. sentimente). Ele pot fi turi majore. atitudinile sau timentele. Dar această variabilitate a elementelor produce în cel mai bun caz confuzie pentru ştiinţă.n. iar analiza înseamnă „a descompune sau separa'1.E « REZUMAT N atura omului. Problema caracteristică a psihologiei S-a spus adesea că psihologia este „cu mult în urma" altor ţe pentru că ea nu poate descoperi elementele saje fundamen-"tale in secolul trecut au fost propuse multe elemente (printre ele. deprinderi. Dacă studiem comportamentul interpersonal am putea prefera deprinderea de a se îjţ. factori. Asser. arcuri reflexe. deprindere). tion. Lipsa acordului provine din faptul că psihologii au în vedere 'copuri diferite. precum sînt căile reflexe s^ atît de complexe ca filozofia diriguitoare vieţii — toate sînt în acU eaşi măsură reale.n.sment of moW . facultăţi. totuşi constatăm că personalitatea este relativ stabilă în cursul timpului si în diferite domenii situaţionale. depinzând de nostru de interes.: PARTEA A III-A structura Personalităţii CAPITOLUL 13 în cântarea elementelor PROBLEMA CARACTERISTICA A PSIHOLOGIEI 0 CERCETAREA ELEMENTELOR IN TRECUT w ELEMENTELE DE STIMUL-RASPUNS o ELEMENTELE IDENTICE . logii vorbesc de ansambluri de celule . este compusă din stru -turi relativ stabile. Lindzey (Ed.e. în G. Fără tabelul elementelor. al căror interes rezidă numai Ul viaţa mentală conştientă. De aceea succesul ştiinţei psihologice. Afirmaţia cea mai veridică ce poate fi gc despre sistemul nervoşi uman este aceea că el este orînduit "** mod ierarhic : structuri atît de simple. 1 într-o anumită măsură această discuţie urmează capitelul meu intitUi What units shall we employ ?.

sentimentele. Cambi I Mass. A. p. Perioada următoare. 220. Alţi psihologi au transformat instinctele în doctrina trebuinţelor (paginile 208—211). 1930. scheme. pentru a domina scena. 315 ^ °~ realizarea. pp. 1951. Toward a general theory of actiori. izolarea. sînge — sangvin. Unul sau mai mulţi autori preferă unul sau altul din aceste tipuri de elemente şi oferă definiţiile şi subclasificările lor. a dobîndi. Nu vom încerca să definim sau să explicăm toate aceste propuneri. Spre sfîrşitul acestei perioade. Impulsurile erau în cea mai mare parte simple ape-tituri şi aversiuni fiziologice. Propunerile actuale sînt într-un număr tulbu rător de mare. tâ relevă de fapt că fizica. dorinţei cu dorinţa însăşi — ceea I este un progres faţă de clasificările mai abstracte3. schema este coerentă. S. aceasta nu se va face în acest mod suprasimplitJC Cînd elementele umorale nu au mai atras în cele din urmă interesul.). A. ' Elementele de stimul-răspuns Acum trebuie să atacăm o problemă fundamentală în teoria personalităţii. Hartsi M. dragoste de urmaşi. dominanţa. 1olt. dar nu se susţine. L. a menţine. ente umorale paralele (bila neagră — melancolic. dar are ava' tajul de a integra obiectul . structuri preferate. Acest punct de vedere. nu există o organizare la niveluri superioare. spre deosebire de McDougall. Numărul rezultant de elemente motivaţionale este mare poate fi manevrat. Fiecare poate fj^6 gat de un vector . banii. constructe personale. 1924. AII port. Singurul element este . care scapă de abstracţiunea trebuinţelor. II.\ m. Printre trebuinţe sînt : umilinţa. Behavioriştii au postulat impulsurile ca elemente neînvăţate pe care se bazează personalitatea. Elementul esenţial este deprinderea specifică. bila gal-" ă __ coleric. vor fi examinate în acest capitol şi în cele următoare. Toward a claxxification of interactions. Este interesant faptul că aceste ^peramente au fost considerate drept corespunzătoare celor patru ^rnente ale naturii enunţate de Empedocle şi celor patru ele-. valorii vectori şi sentimente. atenţiei. Cîteva din ele. Spre deosebire de instincte. de exemplu) adesea ei nu sînt de acord cu elementele specifice care trebuie recunoscute în cadrul tipului respectiv. Knopi'. bunăvoinţă şi altele de acest fel. Sub influenţa lui Darwin. Nejv York. Instinct: a study in social psychology. O teorie cuprinzătoare despre „structură" se află în F. raţionamentului şi aşa mai departe. Hinehart and Wmston. Macmillan. teoreticienii personalităţii au schimbat facultăţile cu instinctele. în afară de instincte. biochimia şi psihologia se bazează pe Aceleaşi patru elemente cosmice. El considera că aceste unităţi ar putea fi ordonate într-o listă de elemente motivaţionale uniforme în raport cu care toate persoanele să poată fi comparate. Press. Murray a adoptat conceptul valoare-vector. Wiley. întîlnim" deprinderi. flegma — flegmatic)." tendinţă de comportament specific care trebuie definită 'în funcţie de un stimul anumit şi de un răspuns anumit"4. este încă larg răspîndit în America. în 1 sons. Th<* vature of pcrccption and thc concept of structurc. sindroirturi regiuni. Mai recent. Diagnosing persm lity and conduct. 4 Knunţări ale acestui punct de vedere pot fi găsite în II. 9 . Freud a întărit căutările în această direcţie deşi. C i Emergent human nature. de către McDougall. dimensiuni factori. atitudini. cap. Aceste fragmente de istorie servesc pentru a da o perspectiv' căutării care a început acum două mii de ani şi care nu a ajun încă la o concluzie. deşi mai puţin obişnuit decît era acum două decade. Dacă „unitatea ştiinţei" va fi eodată realizată. sexul. New York. A. Aşa cum m arătat în capitolul 3. receptivitatea zorială. Cu alte cuvinte. E.onds. el nu a oferit o clasificare clară a instinctelor. trăsături şi tendinţe. . care a durat aproximativ şaizeci de ani. doctrina facultăţilor. agresivitatea. ideologia. El susţine că „personalitatea este alcătuită din mii de deprinderi independente şi specifice". Schema este strict nomotetică. de exemplu. ergi. Harvard Univ. în 1924. impulsuri. I95o pceastă teorie ajută la explicarea stabilităţii structurilor personale şi în ace■ timp a capacităţii lor de modificare în contact cu structurile „externe" Waturale sau sociale) j. M„!~ rây enumera paisprezece valori fundamentale şi doisprezece tori. Murray. L. Ma>% F. 3 II. a apărut. K. sexualitatea. AppletonCentury-Crofts. Doctrina instinctului şi-a modificat forma. 1949. W. Vale -^ tipice sînt: sănătatea. Timp de două secole (cam de la 1650 la 1850) natura omului a fost concepută ca un amestec de facultăţi — „puterile" memoriei. Berna i-d. Dar chiar dacă unii autori sînt de acord în privinţa unui anumit tip de elemente (factorii. New York. ele sînt doar direcţii de bază ale motivelor. a adus apărarea elegantă a instinctelor şi a derivatelor lor. New York. trebuinţele nu sînt în mod necesar moştenite . Gali — frenologul — a căutat facultăţi care se apropiau de calităţile personale : vanitate.. trebuinţe. Shils (Eds.măsură în r&enn celor patru temperamente. Bernard a rapontat faptul că au fos>t propuse peste 14 000 de instincte diferite şi că în perspectivă nu se contura vreun acord2. totuşi. S-o numim problema specificităţii. P. a evita. aşa cum se sugerează în utilizarea obişnuită a termenului trăsătură. 463 f. M. 1931.

Adepţii specificităţii îşi susţin punctul lor de vedere pe baza argumentelor mai vechi din Character Educatlon Inquiry (C. Witty. Studie*. ^udiei tn servlCP nnl] seif-control. 11 II Hartshorne. Iată un exemplu din aceste rezultate.".E. Trăsăturile lor par să fie generalizate. P. incit s-a pus problema existenţei reale :. cooperarea.. De nenumărate ori o baterie de teste desemnată să măsoare trăsături ca severenta sau agresivitatea sau onestitatea a dat rezultate atît de nesigure f. Intr-o anumită măsură. v-udics U1 tkc urganization of character. Astfel. 317 Minciu . in deent. voi I. Lehmann. Li s-a dat. May. şi. nu e pe deplin convingător. M. O. S hutţle Wor t h). să trişeze la jocuri. Macmillan. New York. Dai' în acelaşi timp nu cunoaştem şi oameni care sînt aproape întotdeauna îngrijiţi. 44. 1929 . Copiilor li s-a dat ocazia să fure bănuţi (şi a reieşit faptul că ei aveau deprinderi destul de constante de a fura sau de a nu fura). sfinţi în zi de sărbătoare şi diabolici în cursul săptămînii. cinici sau serviabili ? Putem prevedea în mod corect comportamentul lor în situaţii noi. experienţa comună confirmă această părere. J. 1928: voi 11. Tre-■juie aduse oîteva obiecţii importante : 5 H.316 Temeinicia acestei concepţii este formulată tranşant de Leh. Această cercetare a fost ingenioasă şi meticuloasă.I. III (eu F. Cercetătorii au pus sarcini concrete în faţa a sute de copii. tirani acasă. perseverenţa şi autocontrolul. de asemenea. Psychol. O deprindere necinstită într-o situaţie era independentă de deprinderea necinstită din altă situaţie. 1934. voi. slabe.. K. Din răspunsurile lor a fost posibil să se studieze dovezile pentru şi împotriva existenţei unor asemenea pretinse trăsături ca : înşelăciunea. Cunoaştem cu toţii oameni care sînt îngrijiţi în privinţa jrnbrăcăminţii. Faculty psychology and personaltiy lra't\ în „Amer.de puţin demne de încredere.132. bunăvoinţa. de asemenea. Corelaţiile între aceste forme de comportament erau s-căzute. Concluzia finală a fost că asemenea calităţi sînt „mai curînd grupuri de deprinderi specifice decît trăsături generale". timizi ia serviciu. timizi. 1930. ocazia" să trişeze la lucrările scrise de la şcoală şi să mintă în legătură cu trişarea. furtul bănuţilor şi minciuna în legătură cu trişarea corelau numai +0.şi Witty. Studiul. dar neîngrijiţi la biroul lor. Osaturilor generale5. 490. deşi impresionant. — Cercetarea asupra educaţiei caracterului)6. \. A.

In urma cercetării menţionate o importantă directivă de la biroul central din New York a fost trimisă la nivel naţional conducătorilor unei organizaţii de tineret. 1934. Un băiat de zece ani obişnuit cu respectul tovarăşilor sal de joacă acasă.ste faptul că noţiunea abstractă de „cinste" nu este o trăsătură la fel de puternică la copil cum sînt alte dispoziţii personale. Ei tind să fie „cinstiţi în întregime" sau poate „mincinoşi în general". aceasta este o problemă. intercorelaţia medie a douăzeci şi trei de /teste utilizate a fost +0. de a învăţa respectul pentru interesul altora. dar consecvenţa sa nu corespndea idealului social. Există dovezi serioase că oamenii mai în vîrstă devin mai constanţi în comportamentul lor socializat.I. raportează că în obţinerea unui „scor total pentru caracter" la copii. 3.Furt Pretinsa trâsâturâ de necinste -. Această concluzie. pentru că nu doreşte să alerteze sentimentele profesorului. Un copil care are deprinderea de â fura bănuţi poate face astfel pentru că economiseşte în vederea cumpărării unei truse de scule . s-a găsit în timpul verii printre băieţi niai mari care l-au privit de sus ca pe un străin şi drept ceva fără valoare. General and specific factori in character. nu este fermă sau bine socializată în primii ani de viaţă. p 7 J."._ (rz+1321 __Figura 22. Soc. să nu fure Prăjituri. Investigatorii şi^au propus să studieze calităţi etice. între altele se spunea : „Psihologia nu mai recunoaşte cinstea ca trăsătură permanentă. Copilul F (figura 22) poate minţi pentru că simte o foame cronică pentru laudă şi aprobare. în educarea unui copil nu ne putem aştepta la mai mult decît o dezordine de deprinderi . Cercetarea nu dovedeşte ca „furatul bănuţilor" este o deprindere izolată. conchide că există o dovadă pentru admiterea unui factor general c de caracter. B Maller. trebuie să-i educăm să nu ia bani din geanta mamei. mai ales în copilărie. Conştiinţa unui copil. sau pentru că ae simte inferior^social şi doreşte să-şi cumpere bomboane pentru a cîştiga aterrCia tovarăşilor săi de joc. Copilul este considerat inca-Pabil de a generaliza norme de decenţă. 5. Un autor. Cazul următor ilustrează problema. fără legătură ep structuri' superioare ale organizării personalităţii la copilul respectiv. A întreprins singur furtul şi în cîteva clipe a ieşit din magazin cu o provizie mare de batoane de ciocolată. Critica unor concepţii no'motetice asupra trăsăturilor (Elipsa en linie întreruptă reprezintă trăsătura aşa cum este concepută de cercetător' elipsele cu linie continuă.I. aşa cum a fost măsurată nu este ea însăşi o trăsătură. Cu alte cuvinte. Ceea ce descoperă cercetarea e.. Deprinderile mai puţin stabile de cinste au fost distrusa de o trăsătură mai puternică şi mai organizată. ici mai curînd un lucru specific în fiecare situaţie". Ceva pare în mod serios eronat în această imagine.E. dar . La început deprinderile de cinste ale băiatului l-au îndemnat să reziste la propunere. ci numai că adulţii sânt mai constanţi decît copiii. siţi de trăsături. rezultatele nu dovedesc că copiii sînt lip.E. ci numai că necinstea. Nu vrem să spunem că orice persoană este perfect constantă. în „J. «\vchol. 17—102. să nu forţeze lacătul băcăniei. Cercetătorii C. analizând datele C. extrasă din date identice. într-o zi nn 318 'membru al grupului a propus „şterpelirea" cîtorva bucăţi de dullciuri de la magazinul din colţ. dorinţa sa majoră de admiraţie şi superioritate socială s-a trezit. în exemplul dat. S-a simţit frustrat şi îndurerat. Un copil care minte o poate face pentru că îi e teamă de pedeapsă .30 (mai mare decît pentru comparaţia furtminciună). Băiatul era destul de consecvent cu sine însuşi. mult complicate prin aprobare şi dezaprobare socială. este în mod direct opusă concluziei prime a investigatorilor. dispoziţii personale posibile omise de ei) 1. Trăsăturile de caracter nu sînt trăsături generale. sau pentru că este răzbunător într-un mod antisocial. 4.. Dacă relaţia pozitivă constantă trebuie privită ca o dovadă a specificităţii sau a generalităţii. 2.7 Doctrina specificităţii a avut rezultate oarecum dăunătoare. Factorul c este definit drept dispoziţia de a re-junţ ia un dştig imediat de dragul unui cîştig mai îndepărtat. cum am văzut. dar cînd grupul şi-a bătut joc de el.' Aceste componente ale caracterului nu sînt părţi fundamentale ale personalităţii.

sociabile (sau nu) la^ un item. de obicei. relevă o constanţă considerabilă.mai mare. Mischel şi R. copiii pot fi constanţi. în care se presupunea jj c i rezidă o deprindere specifică. alţii de aceeaşi vîrstă pre-lnc> satisfacţii imediate. Este apropiată de doctrinele răspuns care caută un răspuns măsurabil ce urmează unui ştia măsurabil (o situaţie de care uneori se apropie cercetarea pe anUi male). folosind o metodă care se bazează numai pe investigaţie de masă. Astfel.8 în al doilea rînd. Elementele identice H>a:\: cineva concepe personalitatea ca fiind alcătuită din Bunărate deprinderi specifice" trebuie să răspundă la întreCum explicaţi constanţa considerabilă pe care oamenii o în conduita lor ? Un răspuns. O persoană poate fi total constanta în raport cu ea însăşi. nu ne putem niciodată aştepta ca toţi oamenii să fie constanţi. 69. decât să considere omul ca avînd trăsături stabile care determină comportamentul său fără a exista o depetl denţă evidentă de situaţie. dovezile nu sînt convingătoare.". dovada rezultată din trăsături comune. nu trebuie să ne aşteptăm la nici o constanţă. II. in sfîrşit. Dacă constanţa nu e căutată in direcţia corectă. Dar dacă este cercetat subiectul cărţilor alese ar apărea trăsături bine organizate ale interesului. i în ciuda neajunsurilor sale evidente. tradiţia analitic* este puternică în gîndirea americană . recente făcute de W. în al treilea rînd. Dacă ar^îi studiate numai coperţile. 319 ii-it . Desigur că nu au. Am văzut în figura 22 că înj raport cu ei înşişi. sînt tot astfel în general la toţi ceilalţi itemi. Dacă nu reuşim să găsim constanţa. Există B^ri superioare de integrare şi acestea garantează structuri I -> nt mai iargi decît simplele deprinderi specifice. în primul rînd. din cîteva motive. L. Next steps in pcrsonality ment. ne place să reducem comportamentul la componentele cele mai mici posibile. în „Charact. 320 e fidelitate internă care există în testele de personalitate îtă fidelitate este de obicei mult mai mare decît o implică iu de la pagina 317. Watson.i3 James şi E. Metzner arată că această tră-T^ţ este relativ constantă în personalitatea copilului. tot ceea ce se cunoaşte referitor la acţiunea inte |are a sistemului nervos este incompatibil cu specificitatea. Acestora le place mai curînd să considere că sitr/ aţiile recurente (modelele 'culturale) produc orice stabilitate care s~ află în conduita omului. ţi înt'r-o „circumvoluţie nervoasă". Thorndike care au pus un accent mare pe tul deprindere din conduită. Să presupunem că întrebăm dacă oamenii care utilizează bibliotecile publice au trăsături care îi fac să scoată numai cărţi cu coperţi roşii sau verzi. tind sa & plaseze la fel şi la celelalte. Unii copii dezvoltă o "uitate generalizată de a amîna satisfacţiile lor . inacceptabilă. Este înrudită cu poziţia unor sociologi care pun un accem mare pe situaţie. Am putea spune de un anumit îâiat că este politicos. Enunţat mai pe larg. dar nu şi cu o componentă concepută nomotetic. ea nu va fi găsită. deşi nu indică niciodată o siguranţă perfectă. Ori de cîte *ori un „test de personalitate" prezintă o fidelitate mare (constanţă internă) înseamnă că pe1'" soanele care sînt agresive. perseverente. Sau dacă s plasează într-o poziţie inferioară la o măsurătoare. e poate pentru că nu o căutăm unde trebuie. specificitatea este contrazis3 8 Exemplu] este din G. Teoria specificităţii . 1933. G. 2. and Pers. Dar în ciuda afinităţii sale cu etosul american nu ne puterj mulţumi cu specificitatea. >a fost abandonată. B.tradiţional a fost dat în ter^■i existenţei elementelor identice. fără a fi constantă în trăsături care Isînt testate pe o populaţie generală.. Ea se potriveşte cu tradiţia lui u«. Doctrina că întregul comportament (şj ca atare şi personalitatea) este compus din nenumărate deprinderi specifice este. doctrina Specifici prezintă o atracţie considerabilă pentru teoriile americane (nu''" pentru cele europene). »■ Sa vedem cum decurge teoria.

prin 'mijlocirea exer-ţiului. cîmpul stimulului Ii).(elementelor identice) pune : „Nu. ţj observator neinformat ar putea remarca faptul că este un băiat politicos. Orice relaţie ar putea exista între cele şase deprinderi enumerate aici.e in eîmpurile de stimuli. Mai curînd. The nature of conduct. ar putea sugera un zîmbet prietenos (deprinderea 5). Ceea ce se neagă este faptul că nu există nici o dispoziţie generalizată căreia să i se poată ataşa în mod corect denumirea de „politeţe". pry unele componente verbale asociate în mod obişnuit — de exemplu. Astfel. „Bună ziua. de asemenea. capabile să ciib trăsături identice. de exem~ piu. 1928. care. deprinderile înseşi sînt. cjn. ei waţă să scoată şapca respectivă cînd ajunge la o uşă anumită ■ prezenţa mamei sale. un zîmibet prietenos. să salute dinăuntru (deprinderea 3). ce mai faceţi ?" — să pună în mişcare o întrebare următoare referitoare la sănătatea lor (deprinderea 4). 321 etura şi dezvoltarea personalităţii — cd. nu are nici o trăsătură generală . negata de teorie -H P M Sv iiionds. prin asociere specifică ulterioară. că atunci cînd intră pe uşa de la intrare (a) în proprja casă (cîmpul stimulului I) el trebuie să-şi scoată şapca (' derea 1).' > Teoria elementelor ■cp Identitatea poate apar. pagina 104) Astfel. . cele trei de. Macmillan. New York. ca invitarea -afară la joc a prietenului (deprinderea 6). elementele identice din cîmpurile de stimuli sau din structura neuropsihică sînt responsabile de cvasiconstanţa conduitei băiatului. Irusfîrşit. O diagramă va clarifica teot^ Băiatul din exemplul nostru a învăţat.9 Atunci polite. ea se datoreşte în întregime unor componente şi mai fine şi mai specifice ale acestor deprinderi. nu are nici o trăsătură de politeţe". provocată de stimulii anterior asociaţi cu aceste deprinderi sau « e deprinderile înseşi au o legătură. 265 ţea nu e nimic altceva decît repetarea aceleiaşi deprinderi. Băiatul este în mod fundamental o creatură cu deprinderi specifice. Dar cu timpul el poate să-şi scoată şapca. la rîndul ei. Acum. 1 deprinderi (Liniile con. ^Bălăria sau orice are pe cap cînd intră pe orice uşă. iar elipsa cu linie rupta reprezintă trăsătura fceă ele politeţe negată de teorie) Trăsătura generalizata d? politeţe' ' ~~ -. pe scurt unor elemente identice. salutul adresat celor din casă (deprinderea 3) ar putea. Defel. să-şi şteargă pantofii (deprinderea 2). Uşile de la intrare au ceva m (elemente identice în cîmpuri diferite de stimuli) : toate îl j voacă pe băiat să realizeze aceleaşi trei deprinderi (ca. astfel încît apariţia uneia poate să atragă âum sine apariţia alteia (în virtutea acţiunii reintegratoare. cînd intră pe uşa unui vecin. duce la un act suplimentar de „politeţe". a1.i — indică asemenea ţtăţi Săgeţile indică direcţii pmuUire. în orice B*indiferent dacă o persoană e prezentă sau nu". în virtutea unei expresii faciale asociate în mod obişnuit. prinderi ale sale sînt automat puse în funcţiune ori de cîte ori întîlneşte elemente identice în cîmpuri diferite.

cu excepţia cazului în car4 pot exista elemente identice între limba latină şi alte activităţi^ De exemplu. sau făcîndu-se roşu la faţă şi urlînd sau adunînd revoltaţi şi aruncând cu pietre în casa unui negru sau a altui „comunist". de modă veche. Pentru el.Acesta este tabloul structurii personalităţii după teoria elementelor identice. Să observăm o clipă comportamentul său. dar nu implică elemente identice în . dacă ţn studierea limbii latine un elev elaborează deprinderea de a se ocupa de gramatică în fiecare seară. da. Apoi caută să explice structurile de nivel superior postulând conexiuni sau asociaţii între aceste elemente mici. elevul cîş-ceva valoros în pronunţie sau în vocabular prin repetarea elemente specifice. aceasta 322 e un element identic în limba engleză cu amorous. Hume) pînă la teoriile moderne stimul — răspuns. susţine că studiul limbii latine aduce beneficii mult mai ^ari. se pune adesea întrebarea dacă nu este biifl să se studieze limba latină pentru că „educă mintea". Să precizăm această problemă : pare probabil că teoria elementelor identice permite un „transfer al învăţării" prea mic. da . De exemplu. nu. . elemente identice. Cititorul trebuie să observe că acest punct de vedere este adesea întîlnit în psihologia generală. toţi liberalii. Or. ruŞii. Pentru a rezuma această concepţie am putea spune că iniţial ea postulează elemente foarte mici (ideea simplă la Locke. Comporta-raentul este similar de la situaţie la situaţie. Tradiţia specificităţii şi a elementelor identice a predominat în psihologia anglo-americană din timpul empiriştilor englezi din secolul al XVIII-lea (de exemplu. majoritatea profesorilor de colegiu. De aceea. traiect nervos sau orice altă legătură identică) este imposibilă. tradiţional denumit „disciplină for-alău. feastă deprindere îl va ajuta poate cînd va întreprinde studiul chi-iei sau al oricărei alte materii. arcul reflex sau deprinderea la behaviorişti). antisegregaţioniştii Şi evreii — toţi sînt „comunişti" şi îi urăşte. Să revenim acum la personalitate. punctul de vedere opus. Pare iraţional să pre-'Punem că asemenea stimuli diverşi au elemente comune. Caracterul general al unei trăsături. ca să spunem aşa. 323 mcerdri de c'eseqreqr re scnr scrisori de protest *oteazâ artpa ap pxtrf-^A aderă io rtuk'ux Hlan tn ju ri i ţrîtica ONU comenran os' !f oruncd < u p i ti t Sf rvotlo '-'■} Figura 24. într-o metaforă folosită odată pentru a descrie un poet popular dar care din punct de vedere sentimental era de calitate inferioară —■ „un produs de pluş purpuriu al plăcintelor cu brinză poetice" — unde este elementul comun care uneşte nefericitul poet cu această imagine ucigătoare ? Această metaforă şi altele pot să ne învăluie ca expresii apte de similaritate — şi totuşi Casarea unui element (specific oomun (fie senzaţie. iar teoria „disciplinei formale". Punctul "e vedere al specificităţii ar spune : „Nu. o fobie faţă de -otnunism Aceasta pare să fie trăsătura sa principală. El ar stimula imaginaţia (în ansamblu). ar exersa. nxiişchii intelectului. Uneori McCarley va da frîu liber urii sale scriind o scrisoare unui ziar local. deprindere. Dar el aceştia alcătuiesc un concept organizat (o t similaritate). în franceză cu amour şi amour-propre. ca şi în psihologia perso* nalităţii. toate or-§anizaţiile pentru pace. hai să spunem. Naţiunile Unite înseşi. întreaga problemă iese la lumină cînd ne punem întrebarea : Ce este similaritatea ? în versul lui Goethe „Verde este arborele de aur al vieţii" simţim cumva ce vrea să înţeleagă poetul. Volumul trăsăturii e minat de echivalenţa stimulilor care o produc şi de echivalenţa răspuivpe care Ic provoacă Orice este nou sau ciudat sau străin probabil că se includ* această atitudine (sau trăsătură) foarte generală. ar dezvolta un simţ al preciziei în limbaj (în general). Locke. senzaţia la Hume. dar unde se află un element identic care să unească viaţa cu un arbore de aur şi simultan cu verdele ? Similaritate. dacă cineva învaţă cuvîntul amor în latină. unul prea mare. Un anumit „superpatriot"' (să-1 numim oare McCarley ?) are.

Bureau of Publieations. W. în care integrarea şi gene-ralizarea joacă un rol conducător. de exemplu. Dar piftem greşi. (Nota trad. R. Hoit. The transfer va've <>( quided learning. 21 Vezi. Sau că băiatul politicos va fi atent în aproape toate situaţiile. Rinehart and Winston. gchivalenţa şi similaritatea nu sînt uniforme pentru toţi .) 325 grupa experienţele sale mai prompt datorită acestei atitudini on. New York. sau cît de identică trebuie să fie o 'u titate. Ceea ce am numit „dispoziţii proceptive" ne ajută sîi ^ ţelegem „analogiile electrice" pe care le fac oamenii şi structur1? ferme de personalitate pe care le dezvoltă. Multe situaţii pot trezi o trăsătură (sau cbpcept) gfljj ralizată şi multe forme de comportament pot fi echivalente exprimă trăsătura (sau conceptul). Dar. Dar putem. desigur. să utilizăm un cor mai obiectiv. nizatoare. Teachers Coolege. Băiatul care îşi scoate ş şi îşi şterge pantofii cînd intră în casă nu procedează astfel pentru că unele elemente din cele două acte sînt legate în mecanic. Putem. Aici efectele transferului depind jn primul rînd de echivalenţa semnificaţiei pentru individ a domeniilor cu care se confruntă. teoria intră în conflict cu multe do 324 e negative"10 în procesul educaţional nu se constată că copiii învaţă un nou material proporţional cu numărul 'elemente identice din el şi dintr-un material vechi . Teoria factorilor este un punct de vedere mult favorizat. De ce-urile similarităţii şi echivalenţei sînt dincolo de înţelegerea noastră actuală. are o nuanţă subiectivă. transferul are loc.capacitatea de a vedea amplitudinea mare a similarităţii în diferite cazuri). Personality : a psychological lTite> pretation. cap.sens inteligibil (în fiecare caz grupe complet diferite de muşchi pot fi implicate).11 Dovezile favorizează 'o teorie opusă. cum face doctrina specificităţii. A 11 p o r t. ci deoarece pentru el acestea au aceeaşi semnificaţie soi esenţială. spune în mod destul de sigur că dl. deşi putem adesea să o facem cu un succes oarecare.. New York. şi să vorbim de echivalenţa stimulilor sau echivalenta! răspunsului. * comportament. Columbia Univ. ele constituie o chestiune personală şi de aceea este imposibilă predicţia en niasse* pentru oameni a valorii transferului unei singure experienţe saii elaborarea unui program de studii şcolare care să asigure efecte de transfer uniforme pentru toţi copiii. Eiesmenteie factoriale Ne îndreptăm atenţia spre o. 1937. 10. Putem împrumuta o expresie din William James şi să spunem că toate fiinţele umane au . spunem că el are o satură de politeţe. în capitolele următoare voi enunţa opinia mea personală (W pre natura adevăratelor elemente ale personalităţii. Una este aceea că teoria nu este capabilă sa cifice ce este un element. C Cra î g. O persoană care e timidă poate avea de la în eput o distie de a dezvolta teama de ceea ce e străin .. Termenul similaritate. Dacă ele sînt similare. Atît de rapid şi de subtil ne grupăm experienţele şi ne formăm conceptele şi atitudinile şi trăsăturile încît procesul este într adevăr deconcertant. Percepem similarităţi. Există cîteva dificultăţi în ceea ce priveşte doctrina eleţi telor identice. în general. toate avînd un sens echivalent. dar ei -nvaţă proporţional cu capacitatea lor de înţelegere a principiilor /adică. de exemplu. v. Elementele factoriale nu se bazează pe presupuneri de ordin nervos sau comportamental. Discuţia din capitolul 11 asupra atitudinilor cognitive ne poate ijuta să înţelegem formarea conceptelor generale şi a trăsăturilor. . Sau o persoană care are o imagine ^e sine precisă (văzîndu-se pe sine ca un „prieten al omului") va 10 Întreaga problemă a elementelor identice si a dovezil6r semnificative este revăzută mai pe larg în G. în prezent nu putem prezice cu exactitate ce stimuli şi ce răspunsuri vor fi echivalente pentru o persoană. 1953. să explice grupul respingător de calităţi care formează tendinţa dominantă a lui McCarley. dacă preferăm. McCarley va reacţiona negativ la orice este „străin''. o formă de atitudine mentală) va face progrese rapide în organizarea tuturor exemplelor semnificative pentru acest Principiu într-un concept general. Această cor cepţie neagă faptul că elementele specifice de stimul-răspuns ga elementele identice constituie cheile de bolită fundamentale ale turii personalităţii. ceea ce înseamnă că multe situaţii provoacă di ziţia de atenţie faţă de ceilalţi şi conduce la multe forme vâri. desigur.direcţie de cercetare complet diferită. ci mai curînd pe presupuneri statistice. f Ceea ce vrem să spunem este faptul că trăsăturile noastrel personale (ca şi viaţa noastră mentală) sînt organizate pe bază] de similarităţi şi că similarităţile nu pot fi reduse la elemente identice. el este „rupt de casă" şi în măsura în care multe acte echivalente sînt incluse în sistem.o aptitudine electrică pentru analogii1'. această insecuritate este un fel de atitudine care ar putea. în primul rînd. * In franceză în original. Sau un copil în şcoală care învaţă un principiu orienta-tor (care este.

P. New York. de asemenea. care înregistrează un scor mare la dominanţa 326 D (65 80 50 -30 . McGraw-**Ul. mult mai multe intercorelatii sînt incluse într-o matrice si numărul de factori care rezultă este mai mare decît în exemplul nostru simplu. No. la înclinaţia de a fi secret şi la pasivitate. Thurstone. Chicago. Differential psychology. of Chicago Press'. pornind cu 70 de variabile în domeniul a ceea ce ei au numit „temperament". Să presupunem că un cercetător a măsurat cîteva sute sau o mie de oameni din perspectiva a şapte „trăsături". W. Factor analysis. Unele dintre ele se suprapun mult. Harper. în „Psychol. Monogr.". întru cît numărul de variabile potenţiale este mare.Figura 25. Să luăm un exemplu ipotetic simplu. R.30 . Univ. Un tabel imaginar de corelaţii indică situaţia. sau cum ? Analiza factorială constituie un mod mai precis de a descoperi şi purifica suprapunerea dintr-un tabel de corelaţii şi de a stabili factori care să explice grupurile. S. 327 activitate generala. New York. :952 . recesivitate ?. Legea economiei ne previne : „Nu aveţi nevoie de şapte elemente separate . Fiecare persoană ar putea fi testată sau evaluată după aceşti 13 factori de bază13 : 12 Pentru o scurtă prezentare a procedeelor factoriale vezi An ne A n a s-tasi. conducere şi chiar la locvacitate . în mod obişnuit. Să-1 numim retractilitate ?. Matricea ipotetică din care pot li extraşi factori vor avea un scor mare la amabilitate. 1956. 417. aveţi numai două grupuri de bază". ed. Fourieen dimensions of tem-perament. J. Guilford şi Zimmerman afirmă că 13 factori acoperă întregul domeniu.40 . C a 11 c 11. Desigur. Să denumim Grupul II nu e mai uşor. într-o măsură şi cu amabilitate şi locvacitate. introversiune afectivă ?.w -50 . Să spunem că „trăsăturile" sînt acestea: D — Dominanţă A — Amabilitate C — Conducere L — Locvacitate G — Stare de spirit generală S — înclinaţia de a fi secret P — Pasivitate El descoperă acum rapid că acestea nu sînt trăsături „inde" pendente". 3rd ed. Pentru Prezentări mai largi.20 6 ( Si 45 J 50 p "«*>. Guilford.Factorii sînt populari pentru că ei încearcă să răspundă la în' trebarea pe care ştiinţa o pune persistent1: Care este numărul cel mai mic de concepte care pot ordona şi descrie o multiplicitate de fenomene ? întrebarea reflectă „legea economiei" care avertizează ştiinţa să nu Înmulţească fără rost conceptele. Zimmerman. de exemplu.12 Sute de studii factoriale au fost făcute asupra variabilelor personalităţii. New York.40 -90 A C L 55 -20 -60 55 j . Poate că el utilizează teste pentru aceste calităţi sau poate că utilizează aprecieri adunate de la prietenii şi cunoştinţele lor. . l. p Guilford. Majoritatea oamenilor. Problema este cum să denumim Grupul I. natura esenţială a elementului factorial nu e dificil de înţeles1. 1947. 1954. Astfel. Multiple-factor analysis. Psychometric methods. rev.. în mod obişnuit cercetătorii fac analiza factorială a unui domeniu din câmpul total al personalităţii. 1958. Macmillan. dar. în mod specific ea pune întrebarea : Care este numărul minim de grupuri separate care pot fi considerate că stau la baza unei matrici de coeficienţi de corelaţie ? Deşi calculele matematice cerute sînt complexe.35 -90 . B. 13 J. L. în acelaşi timp. aceiaşi oameni tind să aibă un scor mic la dispoziţie generală.. Pare mult încărcat cu dominanţă şi conducere. Analiza factorială aplică legea economiei pentru căifiîarea elementelor de bază ale personalităţii.

Problema dacă diferitele studii factoriale sînt de acord între ele este neclară. de exemplu. au reieşit următorii 18 factori14 : — interes tehnic. şi încă două : o dimensiune timidă (deprimată) . Cattell.şi una care priveşte normalitatea sau maturitatea (opu-nîndu-se nevrotismului). A ton. caracter plăcut. n ) 37 j 328 privitori. în „Psychol. — supracompensare hipomaniacă. — interes ştiinţific. Lista ilustrează o limită importantă a analizei factoriale Ea nu include toate interesele posibile. interesul religios. — realism precis — tendinţă psihotică. sociabilitate.17 O aplicare cuprinzătoare a analizei factoriale la sfera totală a semnificaţiei a fost făcută de Osgood şi Suci. încredere — sentimente de inferioritate. N. întîlnim critici care spun că există un acord redus între factorialişti.16 Pe de altă parte. — gîndire. — agresivitate. — interes pentru afaceri. P Guilford. — ordine. Monogr. A. masculinitate — feminitate. care. ■— exprimare estetică. B. — exactitate critică. emotivitate. -— interes pentru ocupaţii funcţionăreşti. — rezerve nervoase — nevrotism. De repetate ori apar anumiţi factori. toleranţă. /* —■ apreciere estetică.autocontrol introspectiv culturalizat. R. — nevoie de atenţie.18 Procedeul în aceşi caz a fost să se aplice 50 de scale de apreciere cu 7 trepte la 20 de substantive comune.T. — impuls fizic. A factor analysis ştudy o[ human interests. calm. Christensen. — interes pentru muncă în aer liber. . factorii sint un fel de derivare de ordinul doi din datele iniţiale. Ele utilizează diferite tipuri de teste. capacitate de reflexie depresie. sociabilă).la religie. alertă. . reticenţă. există următorii factori : —• afirmare competentă. I — bunăvoinţa sociabilă. O încercare mai ambiţioasă de a acoperi aproape întregul domeniu al personalităţii este ilustrată în lucrarea lui R. — hotărîre activă. — reţinere — timiditate. De ce nu ? Pentru că chestionarul iniţial nu conţinea iternun 14 . — temperament apatic. deşi sînt denumiţi diferit. ca să luăm un exemplu din domeniul Intereselor umane o echipă de cercetători a folosit o scală alcătuită din 1 000 de Hemuri. Bond Jr. Diamond consideri că există un acord parţial. indică faptul că există c mensiune afiliativă (prietenoasă. — reactivitate nervoasă. După cum vedem. uneori procedee statistice diferite. — anxietate în realizare — siguranţă în realizare.ascendenţă. — conformism cultural. parametri iniţiali diferiţi. — precizie. obiectivitate. Sau.15 în afară de factorii intelectuali. —. — asistenţa socială. R. şi ca atare sînt complet jtţi ide ceea ce cuprind testele iniţiale. toţi desemnaţi să măsoare multe tipuri de interese. Pe baza multor" studii el încearcă să rezume factorii pe care el şi alţi cercetători i-au descoperit. — asociabilitate. M. -— nevoie de distracţie. cooperare. stăpînire de sine — nervozitate. ca şi o dimensiune agresivă (dominantă sau ascendentă) . Astfel. După ce tabelul de intereorelaţii a fost analizat factorial. — aventură.

şi că ea nu poate îndura mătreaţa. Se pare că utilizarea cea mai bună a analizei factoriale în domeniul personalităţii provine din utilizarea ei într-un domeniu bine definit. M.". Personality and temperament. lf>57. 50. într-un sens ei sînt „supraconcepte". Cattell. Ele sînt componente statistice — reduse la număr pe cît posibil. Suci.dacă aţi fi cel ce apreciază. activitate. . Studiind sute de itemuri verificate pe sute de oameni. The principal replicated factors discovered in objec-tive personality tesis. 325—338. Presupunerile par a fi departe de realitate. totuşi rezultatul este revelator în mod moderat. Aceste exemple variate demonstrează suficient intenţia şi meritele elementelor factoriale. tindem în mod fundamental să-i considerăm în funcţie de valoarea lor (judecată caracteriala). din indicaţia limitată a acestui experiment ne-am putea hazarda să ghicim faptul că în timp ce utilizăm mii de adjective pentru a descrie oamenii. în „J. 291—314. G. Reiese că sînt factori (sau supraconcepte) de valoare. 3. cu excepţia ponderii lor diferite. Să dăm un exemplu. Ber-keloy. Univ. of California Library (umpublished). Psychol. Scorurile la multe teste pe o . în gene ral. în primul rînd. Denumirea poate pare fără sens. soc. Dar trebuie făcute critici serioase referitoare la conceptul de „factor". 50. toate aceste evaluări se reduc la trei factori majori. Harsh constată că aceste cauze de iritare se grupează în jurul a patru focare principale 1. ar putea să se refere în mod salutar la modalităţi de bază în care personalitatea este percepută şi judecată. Altele indică diferite modele de aversiuni. putere. E Osgood. 2. neregularităţi în înfăţişarea personală.19 Adepţii analizei factoriale consideră că această metodă ar putea eventual să ne conducă la un set de calităţi cu adevărat fundamentale (sau „sursă") ale naturii umane. puterea lor şi activitatea lor. Diamond. London. W53. să zicem aşa. An inventory study of categories of annoyance. cît de n R. limitat —■ mai limitat în scop decît este cazul de obicei. pentru a explica o matrice de corelaţii. dinţii strîmbi. în „J. 329 bună sau rea. Methuen. tabelului de elemente periodice din chimie. J.".s of meamng. O persoană relatează că nu suportă oamenii care fon'făie. Dacă acest tip de analiza ar fi exitins sau confirmat. 1955. P. ofense aduse ego-ului propriu şi 4 iritare la ghinioane mărunte. 1955. exp. vi s-ar cere să spuneţi (în 7 trepte sau grade) cît de puternică sau slabă. ■ 1. p 12. 2. abnorm. 1 ette nu se aseamănă nioi unui individ în particular. Astfel. Factor analys. 1936.171 17 P E Vernon Personality tests and assessment. încălcări ale obiceiurilor şi moralei. poveştile obscene şi marinarii agresivi. Dacă s-ar descoperi elemente fundamentale de acest gen atunci am putea să inventăm teste pentru a măsura poziţia fiecărei persoane faţă de fiecare factor esenţial. să fie •deotici ? în cel mai bun caz. 330 e oare ca factorii. un factor este o fotografie compusă. deoarece cuprind grosso modo toate cele 50 de concepte utilizate în evaluare. 18 C. Harsh. Harsh a întreprins studiul „iritabilităţii". este rezonabil să afirmăm că toţi oamenii posedă de fapt aceeaşi componentă de bază a personalităţii ? Trebuie să fie elementele de organizare aceleaşi la toţi oamenii ? 19 C. Elementele statistice descoperite sînt departe de organismul individual. Harper. B. corespunză/toare. New York. 16 S. cît de umedă sau uscată vi se pare o „tomată" asemenea o „pană" sau chiar o „doamnă".

m şi altele..Y. 331 laţia vreunuia dintre ele cu denumirea dată factorului n. Personality and motivation structure and measure-"> Yonkers. Pare mai sigur să aperi un simbol abstract decît să pledezi curajos pentru asemenea elemente substanţiale ca voinţă. 1957. Elementele compuse statistic conţin adesea o c nea neclaritate. limitării bateriei de măsurători. respectiv. cooperare. iar amestecul este atît de complet încît ceea ce iese este un lanţ de factori în care fiecare individ organic şi-a pierdut identitatea. masculinitate.B. Un singur grup factorial conţinea următorul ghiveci : acuităţi spaţiale. facultăţile şi factorii. am putea spune că metoda moşteneşte toate erorile rate măsurătorilor şi corelaţiilor anterioare pe care se ba eşantionării populaţiei. în procedeele de analiză factorială au fost introduse variat? modificări. lipsei de fidelitate şi validitate a testeP utilizate.. frumuseţe combinată cu impuls. N. Am vorbit de faptul că nimic nu poate rezulta din factorială care să nu fi fost pus iniţial în ea. perseverare. Mulţi cercetători preferă să denumească factorii cu litere. o pp. Acestea favorizează punctul de vedere stimul-răspunsi şi. Uneori factorul rezultant pur şi simplu nu poate fi numit. 4. 1 332 îvepţia stimul-răspuns are o dificultate în a explica struc-^He mai complexe pe care organizarea ierarhică a sistemului îs le produce în mod clar. Se poate extrage vreun sens psihologic clar de aici ? Cînd luăm în considerare elementele componente ale aproape oricărui factor care este izolat nu reuşim să găsim un nume care să poată fi aplicat corect produsului.20 Nici coerenţa acestor răspunsuri între ele şi nici re??ien/ Pv. ca şi cum nu ar îndrăzni să pronunţe numele factorilor cu voce tare. Să lăsăm cititorul să se întrebe singur dacă următoarele răspunsuri indică prezenţa unei trăsături subsecvente care să determine aceste răspunsuri : Consideraţi că trebuie să evitaţi situaţiile excitante pentru că vă obosesc prea mult ? Da Credeţi că mare parte din aşa-zisa educaţie progresivistă este mai puţin sănătoasă decît vechiul dicton : „Bătaia e ruptă din rai" ? Da în general. Nu există absolut nici o dovadă că elementele factoriale corespund „trăsăturilor sursă". Teoria conexiunii via „elemente ^Hce" nu e convingătoare. p. Pentru anumite scopuri limitate (ca . descoperim că numele este în mare măsură arbitrar. unele din ele încercînd să depăşească aceste critici. ^ adică compoziţiei genetice a naturii umane —■ cum au pretins unii entuziaşti. Ambele propuneri au U"j mite serioase. o şi alte variantei Numai într-o mică măsură. în psihologia anglo-americană se conturează cu claritate două abordări curente. cea mai vizibilă din ele fiind îndepărtarea faţă dej structura vieţii umane aşa cum o observăm de obicei. Ele' mentul statistic favorizat este factorul. Un motiv este acela că pe unii psihologi îi interesează comportamentul detaliat (molecular) iar pe alţii (mai ales cercetătorii personalităţii) tendinţele comportamentale mai largi (molare). precum şi erorile şi pr judecăţile experimentale. p. dar avînd o relaţie negativă cu empatia şi dexteritatea spaţială. ca w. Psihologii au căutat cu atenţie elementele componente ale vieţii mentale. aceste variante scapă de criticile de bază aduse aici. punctul de vedere statistic. O 'mare dificultate apare în denumirea factorilor. c.populaţie mare de oameni sânt puse într-o rîşniţă statistică. . ]ujn(j mai curând în considerare comportamentul recurent al individului decît simplele valori medii ale comportamentului fiecăruia Procedeul tradiţional de analiză factorială este denumit tehnica r Recent inventatorii au introdus tehnici q. Factorii derivaţi în acest mod rareori se aseamănă cu dispoziţiile descoperite prin metode clinice. vizibilă. Analiza factorială are dificultăţi în ■S^ezentarea vieţii individuale concrete : elementele ei sînt derivate -un amestec de răspunsuri ale unui mare număr de oameni la mare varietate de măsurători. Nota 12 supra. Cînd în cele din urmă sînt numiţi. Pentru a vorbi pe larg. mai ales să micşoreze forţa celei de7a doua critici de mai sus. World Book. 21 Pentru o scurtă definiţie a acestor tehnici. vezi Anastasi. vă place mai mult tovărăşia cărţilor sau a oamenilor ? A oamenilor Vă e frică în mod necontrolat de un anumit animal ? Da Acestea sînt de fapt simple componente ale unui pretins factor denumit „înclinaţie spre culpabilitate ■— încredere în sine". dar nu au ajuns niciodată la un acord în privinţa numărului sau a naturii lor. dacă nu defel. cînd un individ este studiat intensiv. Rezumat Fiecare ştiinţă caută elementele din care este format obiectul ei de studiu. elementele umorale şi sentimentele. 3. Vezi factorul O. Au fost propuse elemente de multe tipuri — la fel de diverse ca reflexele condiţionate şi trebuinţele. Dispoziţiile sale sînt amestecate cu ale celorlalţi. . 336—339. Cattell. Elementul susţinut de abordarea stimul-răspuns este deprinderea specifică.

descoperirea faptului dacă o trăsătură comună presupusă — să zicem jritabilitatea" sau in tro versiune a — este realmente „unitară" sau compusă din factori separaţi) metoda e utilă. un act dat este produsul unei interacţiuni a multor forţe determinante. Pînă acum căutarea comportamentelor de bază ale personalităţii nu a prea dat rezultate. ' Singurul lucru pe care îl putem observa este actul şi nici un -t nu e produsul unei singure trăsături. am considerat că concepţia echivalenţei stimulilor şi echivalenţei răspunsului pregăteşte calea pentru înţelegerea organizării personalităţii Pentru individ. ca şi pre- . totuşi. Numai o singură activitate integrată are loc într-un moment dat şi această activitate este rezultatul unei convergenţe finale dintre energiile şi presiunile relevante. deforma sau inhiba complet conduita pe care am aşteptat-o în mod normal ca rezultat al trăsăturilor unei persoane. fiecare act succesiv reprezentînd mobilizarea unei energii mari pentru un anumit scop de îndeplinit.ele s-ar potrivi sau nu cu o asemenea sarcină delicată.. şi o porţiune constantă şi tocmai această porţiune constantă căutăm s-o desemnăm cu conceptul de trăsătură. femeia aceea este dificilă. In acelaşi timp. Presiunile din mediul înconjurător. Dar unde o tul care poate prevedea ce se va întimpla cu un element chimic cu-dacă întîlneşte un element chimic necunoscut într-un vas necunoscut ?. nu e uniform „ambiţios" în orice direcţie . mări. Reacţia împotriva trăsăturilor In primul rînd. >t. Tînărul profesor nu e totdeauna „amabil" . iar motivul pe care l-au invocat poate fi luat drept o enun-:1 e' clasica a limitelor oricărei doctrine a trăsăturilor : Este uşor de prevăzut exact rezultatul întîlnirii unui element chimic cu-scut cu un alt element chimic cunoscut într-o eprubetă curată. cum poate un psiholog să prevadă cu oarecare grad de precizie rezui-j'l întîlninlor viitoare ale unei personalităţi abia cunoscute cu sute de alto „ersbnalităţi necunoscute aflate în oraşe. (Am discutat deja reacţia împotriva „situaţionalismului'' m capitolul 8. Percalul de cercetare a constatat că sarcina lor era extrem de difi. Cînd scrieţi 6 scrisoare. „entuziasmul" său depinde în mod sigur de ceea ce predă şi cui predă. de asemenea. foarte multe situaţii în care se găseşte sînt funcţionai echivalente („similare" pentru el) şi foarte multe tipuri separate de acte sînt funcţional echivalente în intenţia şi rezultatul lor (adică în „semnificaţia" lor pentru el). ca cele din paragraful precedent.) Toate acestea sînt adevărate . iar problema trăsăturilor este unul din domeniile în care bunul simţ. trebuie examinat critic şi redefinit.. sate. Principiul 4e bază al comportamentului este fluxul său continuu. dar muncitor. După testategice a stabilit un Centru de evaluare în care erau examinaţi 'şi studierea unui om timp de cîteva zile._ apărea în această părticică de comportament tot felul de fac-fi determinanţi : simţul datoriei. cîţiva psihologi . areori se pune sub semnul întrebării existenţa trăsăturilor ca elemente fundamentale ale personalităţii. Spunem că acest om este posac şi timid. vorbăreaţă şi zgîrcită. în fluxul activităţii unei persoane există. 334 timpul celui de-al II-lea război mondial Biroul Serviciilor ice a stabilit un Centru de evaluare în care erau examinaţi [daţii pentru munca în serviciile secrete străine. dar avînd iun temperament iute. Chiar în cercetările lor tehnice asupra personalităţii majoritatea investigatorilor dispun de un fel de doctrină a trăsăturilor (aşa cum s-a arătat în capitolul precedent). implică prea mult. Cu alte cuvinte. dincolo de o porţiune variabilă. chiar dacă fundamental e corect. Această concepţie a echivalenţei stă la baza teoriei trăsăturilor prezentată în următoarele două capitole. Recent un psiholog a scris o scrisoare de recomandare pentru un fost student caraeterizîndu-1 drept ambiţios. faptul că aveţi am răgazul pentru scris.e. Limbajul comun le presupune. pe latura constructivă. Totuşi. cîmpii şi jungle îndepărtate si necunoscute care sînt saturate cu cine ştie ce pagube şi beneficii potenţiale ?' Critica este atît de adevărată şi de semnificativă încît trebuie să admitem de la început că nici o teorie a trăsăturilor nu poate ji întemeiată dacă nu ia în considerare şi nu explică variabilitatea conduitei unei persoarj. persoanele cu care stabileşte relaţii şi contracurenţii din persoana msăşi pot întîrzia. din care trăsăturile reprezintă numai una. vorbesc în aceşti termeni. CAPITOLUL 14 Teoria trasaturilor comune REACŢIA ÎMPOTRIVA TRASATURILOR « StNT TRASATURILE VERIDICE SAU FICTIVE ? o NATURA TRASATURILOR COMUNE « CUM SE STABILESC ? # DISTRIBUŢIA NORMALA 0 TRASATURILE ŞI ALTE TENDINŢE DETERMINANTE * TIPURI « DENUMIREA TRASATURILOR COMUNE 9 . dorul pentru prietenul dum-avoastră. denumirile trăsăturilor. Perbuiau să încerce să descopere trăsăturile sale şi să prevadă "ţă ele s-ar potrivi sau nu cu o asemenea sarcină delicată. o cerere pe care vreţi să i-o adresaţi. hîrtie şi stilou la îndemână. amabil şi profesor entuziast. Psihologii.REZUMAT R . psihologii ştiu că bunul simţ este uneori un ghid prost.

re. ci mai curlnd categorii pentru clasificarea deprinderilor5. '. dar nu sînt dată unicul factor determinant. dar trăsăturile rezidă nu în persoana însăşi. inclusiv numele pe care îl dăm trăsăturilor. dar aceşti termeni sînt etichete clasificatorii . este „caracteristjH în conduită. Acest ultim citat este pe linia „doctrinei specificităţii". nu sînt „omuleţi în piept" Ca trag firele comportamentului. Hoiighton Mifflin. şi nici nu putem tiovedi că o trăsătură corespunde unei structuri neurofiziologice. fiecare expresie a unei trăsături fiind uşor diferită. Psychol. întrebarea este aceasta : sînt trăsăturile dispoziţii autentice. 1956. în „J. în acest caz. Ea spune. *879. 9. iar în viitor a trăsătură nu Va fi niciodată exact aceeaşi cum a fost anterior Astfel. 333 zenţa amintirilor. Shaffer. de exemplu. E. citâM două definiţii : O trăsătură este o forţă psihică directoare constantă'care determină rom-J portamentul activ şi reactiv al individului2. nu sînt trăsăturile nimic /altceva ficţiuni nominale. Putem spune că anumite acte sînt caracte. Pe scurt. 3. •2F. Pnnciples of inorals and legislation. Sînt trăsăturile veridice sau fictive %_ O întrebare metafizică apare la începutul oricărei d despre trăsături. Character quallties. în capitolul anterior a fost examinat argumentul adep-ţil'or specificităţii şi au fost date motive pentru a fi respins. 1932. 131. 3. în fapt. generalizarea total . 2P0. Assessment of men. O asemenea convergenţă complexă de tendinţe ^ll1 minante ne împiedică să spunem că o singură activitate este î er' dusul exclusiv al uneia' sau mai multor trăsături. simple cuvinte. 133. ci numai în ochii observatorului. pentru a exprima ceea ce se presupune că e permanent în jnintea unui om'. care dintr-un grup de reacţii constante şi asociate ce caracterizează adaptările ti-i pice ale unei persoane3. întreaga proi devine mai dificilă. există aproximativ 18 000 de termeni în limba engleză care descriu pretinse trăsături umane. Trăsăturile r?r°~ stituie unul din factorii care determină un act prezent şi eie ^ ca actul să pară „caracteristic" pentru persoană . Cu cît mai repede putem s-o rezolvăm cu atîtj mai bine. pe de altă parte. Oxford. spre deosebire de „facultăţile" său ' „puterii i enunţate de psihologia anterioară. Şi totuşi tindem să clasifică^ oamenii (indivizii. Ele nu sînt entităţi psihologice. soc. dar nu se poate dovedi că derivă din deosebirile din natură. New York. 317. Este personalitatea într-adevăr „acolo afară" sau este ceva construit în ochii şi mintea observatorului ? Acum întrebăm dacă trăsăturile sînt într-adevăr „acolo afară" sau dacă ele sînt numai categorii pentru o descriere sistematică a comportamentului (adică. de fapt. că elemente mici de comportament (deprinderile) sînt veridice. L. după ce un act are loc. 'en«J't and Winston. Deprinderile înseşi sînt reale. Cuvintele desemnează categorii sociale şi nu naturale. un ecou al capitolului 2 unde am discutat definiţiile veridice şi nominale ale personalităţii. p. grupări convenţionale ale unei pluralităţi de acte fără legătură între ele ? Ca exemple ale concepţiei despre trăsături veridice. p. Psychol. Boston. întregul limbaj. p. Trăsăturile. O afirmaţie mai recentă a aceluiaşi punct de vedere este ur-înătoarea : Trăsăturile sînt numai denumiri comode date unor tipuri sau calităţi ale comportamentului.-•este evident fără sens. asociaţiilor semnificative activitate. J. 3 M. emoţiilor. care a fost întotdeauna împotriva substituirii entităţilor reale cu unele fictive : Dispoziţia (trăsătura) este un fel de entitate fictivă inventată pentru comoditatea discursului. Cum vorn arăta mai tîrziu în acest capitol. argumentele poziţiei nominaliste sînt următoarele : 1. Mai mult. Enunţate pe scurt. aceasta este o poziţie curioasă. 8. Shoben. M a y. ca şi . pentru ea. Hoit. The psychologij of adjustment. în „Brit.l ed . O trăsătură este o dimensiune sau un aspect al personalităţii.obiectul în discuţie este într-adevăr. Clarendon. Această dispută e. Fiecăruia îi place să suprasimplifice percepţiile şi judecăţile sale despre oameni. corespunde unui sistem meurofîziolo-j gic. dacă e veridică. 2. dec ea înfruntă alte condiţii determinante. 336 r Concepţia nominalistă a fost exprimată acum peste un secol e Jeremy Bentham. Cineva poate susţine. Or. cap. fluxul continuu este faptul primar. J. sistematică pentru observator). există „feedback" spre sistemul nervos. Trăsăturile stau la baza a ceea ce.1 O s S Assessment S t a f f.". F. Trăsăturile sînt tendinţe mai pe^!? rale. care au elemente comune.) Astf trăsătură. ştim că trăsăturile există pentru că în ciuda fluxului continuu şi a modificării există o considerabilă constanţă în modul de comportamer unei persoane. şi dacă se permite acest lucru. este nominal. ei au o utilitate socială. acolo. Totuşi. Problcms of vieasuring character and ijersonality. 337 neşi." 26. 1948. veridice ? (Termenul veridic se referă în filozofiei Ja faptul că . dar că dispoziţii mai largi (trăsătura) sînt fictive.6 A atribui trăsături într-un mod atît de gr c1 sier ne bagă întotdeauna în bucluc. că negrii (toţi negrii) sînt le4 J Bentha m. Baumgarten. ignoranţi şi superstiţioşi. Nimeni nu a văzut vreodată o trăsătură a unei persoane .

Putem face acest lucru numai comparîndu-1 cu alţi c pe acelaşi parametru. este în egală măsură adevărat că nimeni nu a văzut vreodată vreuna din structurile şi procesele de care psihologia trebuie inevitabil să se ocupe (impulsuri. Mac Cor quo dale. O. trăsătura este pentru moment o inferenţă inevitabilă şi poate că într-o zi va fi demonstrată direct. New York. 1949 338 al s săturii de izolare specifică lui John.. întrucît nu putem să le observăm niciodată direct. 95—107.". categorii). în sfîrşit. traversarea străzii pentru a evita întîlnirea cu o cunoştinţă recentă. Cambridge. Actele separate sînt în termenii lui Stagner „indicatori" ai trăsăturilor. Vrem să testăm forţa acestei trăsături la p . Ştim.. după cum vom arăta acum. sperăm. cap. 55. 1954. O?. neurofiziologia ne va arăta direct procesele integrării. Toate aceste argumente sînt temeinice. Sîntem preveniţi Sâ nu admitem că cuvintele pe care le utilizăm corespund exact elementului psihologic pe care încercăm să-1 numim. a'e Cineva încearcă să treacă înaintea dumneavoastră la rînd. Facem un pas înainte faţă de concepţia veridicităţii atunci cînd încercăm să-1 forţăm pe John să intre într-o schemă uniformă de trăsături pe care încercăm să o aplicăm la toţi oamenii. în „Psychol. 1948. Dar adoptăm această concepţie a veridicităţii cu anumite rezerve.. „priviţi ucigător" pe intrus sau faceţi .grupurile) cu ajutorul cîtorva etichet lingvistice. W. 1961). Stagner enumera acte ca refuzarea invitaţiei la o petrecere. Presupunînd că intrusul e de acelaşi soxUl< dumneavoastră.. The nature of prejudice. argumentul ne spune că avem nevoie de metode sănătoase. de asemenea. sute şi chiar mii de acte care arată o regularitate şi o constanţă demne de încredere. credenj. La un moment dat planeta Pluton — sau modestul atom — a fost un „construct ipotetic". M e e h 1. Deşi toţi ar putea indica o trăsătură de izolare.. planificarea zilei în aşa fel încît contactele sociale să se producă cu' o mică probabilitate. am face bine să vorbim de un „construct ipotetic"7. 8 Structuri neurofiziologice posibile care să stea la baia trăsăturilor sînt descrise de D.. ed. Wiley. inclusiv în cazul lui J°hn.. Nimeni nu este atît de simplu şi ferm structurat ne cît o implică denumirile noastre. The organization of behavior. E. ştim că etichetele verbale sau matematice pe care le punem sînt derivate din propriile noastre percepţii asupra comportamentului altuia şi că actul de categorizare a percepţiilor noastre este influenţat negativ de răul simplificării.8 în prezent. în calitate de construct ipotetic. Stagner. le poate categorisi sub o singură rubrică de semnificaţie. „Tendinţele similare de acţiune" sînt acelea pe care un observator. deprinderi. Trebuie să mai adăugăm o rezervă importantă. trei indicatori nu sînt suficienţi. fiecare scală de apreciere face exact acest lucru. Fiecare test de personalitate. canalizării şi ale secvenţelor fazice care corespund actualelor noastre constructe ipotetice. ci zeci. 7 K. G. similar. într-o zi. La un moment dat ştiinţa a fost capabilă să le demonstreze direct. McGraw-Hill 1943 ' i01 (rev. Ad-«Îisork-Wesley.. Rev. New York. dar ele nu dovedesc că persoanele sînt lipsite de trăsături. că forţăm ceea ce observăm să intre în rubricile sociale sau matematice de care dispunem (rubrici ca agresiv sau pasionat sau Factorii A. Mass. aşteptări. atitudini. Mai întîi. De aceea elaborăm o scară. a distinction bctween hypothptical constructs and intervenmg variables. Considerăm că o trăsătură este un sistem larg de tendinţe similare de acţiune care există la persoana pe care o studiem.9 Desigur.) Natura trăsăturilor comune Am votat pentru concepţia trăsăturilor veridice. B sau C). (Şi aici ne întrerupem pentru a ne aminti că nu ne putem aştepta niciodată la o constanţă perfectă. punînd n0 întrebări ca cele următoare10 : .. ei ar putea fi explicaţi de asemenea în funcţie de afacerile lui John sau de o indispoziţie temporară. Psychology of personaLty. Deşi e adevărat că nimeni nu a văzut vreodată o trăsătură. ne simţim pe un teren mai sigur dacă afirmăm că John trebuie să fie un individ retras. pentru a stabili existenţa trăsăturilor celuilalt. Dar cînd nu avem trei acte. 10 şi 11. dovezile noastre referitoare la existenţa trăsăturilor provin din consistenţa actelor separate şi observabile ale comportamentului. Ca indicatori ai tră6 Cf. P. 339 John. A11 p o r t.. R. Nu există o obiecţie pentru a proceda astfel cu condiţia să nu confundăm „constructul ipotetic" cu simpla „ficţiune". S-a propus ca atunci cînd simţim nevoia să presupunem existenţa unei dispoziţii veridice care să explice o activitate observată. H e b b. Aţi aşteptat c timp şi nu mai puteţi aştepta. de obicei Cli protestaţi idtă de intrus . Ele certifică numai că ar trebui să evităm tendinţa noastră de a suprasimplifica structura personalităţii celuilalt (a celuilalt individ). privindu-le din punctul de vedere al actorului. Să presupunem că ne interesează o trăsătură pe care o putem 'Urni ascendenţă-supunere (sau am putea s-o denumim domi-^nţă sau conducere). . Cazul trăsăturilor este..

. una s-a afirmat ca cel ce ia prînzul.. O persoană poate trăi destul de confortabi i <şi îneîntător) fiind un om „care cedează". teste.. Scala nu recunoaşte şi nu poate recunoaşte nuanţele subtile ale trăsăturilor la indivizi. în capitolul următor vom examina mai îndeaproape problema trăsăturilor individuale sau personale.. Un lucru care vă aparţine se află la reparat într-un atelier de reparaţii Mer geţi să-1 luaţi la timpul fixat. oameni care trăiesc în ţări anglofone dezvoltă j o capacitate mai mare sau mai mică în utilizarea limbii engleze şi este complet raţional să dai teste uniforme de realizare a limbajului pentru a vedea dacă modul în care o persoană stăpîneşte limba engleză se află peste sau sub medie.. radicalismul. In afară de ascendenţâ-supunere. Psychol... 118—1J ' 340 cOt sau educaţie) consideră că dominanţa este un stil mai po-frjvit de adaptare şi de stăpînire a mediului'său. izolarea. supuşi şi suflete timide. B<^t0"' Houghton Miîflin. cealaltă s-a resemnat să devină primul. afaceri ? în mod pronunţat .. dar reparatorul spune că „abia s-a început Iu" cru! la el". Cînd primele două fiare s-au întîlnit în pădure. Apoi îl comparăm pe John cu această normă şi conchidem că. în acelaşi timp. şi. A 1 1 p o r t.. agresori. să vă exprimaţi nemulţumirea moderat .. putem menţiona locvacitatea... F. anxietatea. 23. conducători. Pentru a conchide.. pentru că indivizi construiţi similar în medii similare vor dezvolta scopuri similare şi metode similare de obţinere a lor.. The AS Reaction Study. H. Trăsăturile mune sînt de aceea mai nominale şi mai puţin veridice decît t săturile personale (capitolul 15). Lucrări recente au arătat că există o „ierarhie" constantă la găini şi la alte animale.. am putea spune c. să vă înăbuşiţi cu totul sentimentele .. deloc _ .. Există multe aspecte ale personalităţii în privinţa cărora toţi oamenii dintr-o cultură dată pot fi comparaţi în 'mod rezonabil.. ca a noastră. oarecum . Deocamdată să formulăm din nou cazul trăsăturilor comune... trăsăturile comune nu derivă complet din deosebirile naturale ale personalităţii. dar sînt totuşi indispensabile cînd prindem studiul personalităţii cu scale. de pasivitate extremă.. trăsăturile co... De exemplu.. aprecieri sau alte metode comparative. există varietăţi infinite de dominatori.. Un altul (prin tempera' | 10 G. el este tipul de individ care cedează şi renunţă. Să luăm trăsătura comună de dominanţă-supunere. conchidem că are o trăsătură puternică de „supunere". sînt numai semiveridice.1928. Descris în „J. înclinaţia pentru bani. sau ştergător de picioare. Ca atare. Descoperim că se află în cele zece procente inferioare ale populaţiei.. nevoia de realizare.. Cu ani în urmă Herbert Spencer a subliniat faptul că întreaga luptă evoluţionistă forţează animalul. Vă simţiţi intimidat în prezenţa unor superiori din lumea academică . Unii oameni elaborează un stil de agresivitate extremă . abnorm.... A 11 p o r t. în aşa fel încît animalul A domină în mod regulat animalul B. spunea'Spencer. discipoli. Cerem acum unui mare număr de oameni d'tn „grupul standardizat" să completeze testul şi determinăm scorul mediu pentru grup. . procedeul este în cel mai bun caz aproximativ. Problema este aceea că în societatea noastră oamenii pot fi comparaţi (în general) în ceea ce priveşte lT1odul în care au rezolvat această problemă de raportare la mediu Şi ^a ceila^ţi oameni.. Trăsăturile comune sînt acele aspecte ale personalităţii în raport cu care majoritatea oamenilor dintr-o cultură dată pot fi comparaţi avantajos.sînt într-o anumită măsură artefacte ale metodei noastre 341 de forţare a categoriilor pe persoane individuale.". Reacţia dumneavoastră obişnuită este. alţii.. ar trebui să fie clar acum ca mai curînd violentăm structura personalităţii lui John dacă îl iorţăm să fie inclus în nişte categorii uniforme de trăsături decît dacă îl privim ca pe un individ în sine şi încercăm să descoperim sistemele interne reale ale vieţii sale personale.. în definitiv... B îl domină pe C şi aşa mai departe. nu faceţi nimic . ca şi fiinţa umană să-şi găsească nivelul de dominanţă. hotărîţi sa nu aşteptaţi şi plecaţi .către vecin comentarii cu voce tare . într-o societate competitivă. Oricît de logic este să elaborezi o scală uniformă pentru ascendenţă-supunere. soc. să-1 mustraţi . astfel... Există un temei serios pentru a presupune existenţa £?-âsăfu-j rilor comune şi pentru a măsura o personalitate dată pe o scală dimensională comună în raport cu alţi oameni. Temeiul este -acesta : Oamenii normali dintr-o arie culturală dată\ tind în mod necesar să dezvolte unele moduri de adaptare camparabile în general. în ceea ce priveşte fiinţele umane există zicala că fiecare trebuie să fie sau gheată... în raport cu alţi oameni. 1928. fiecare individ tinde să ga' sească un nivel de afirmare sau ascendenţă care este confort cu modul său de viaţă.. prejudecata rasială şi sute de alte dimensiuni. în ceea ce priveşte veridicitatea. W..

Şi să presupunem că întreb : „De unde ştiţi că este astfel ?" Răspunsul dumneavoastră desigur ar fi : „Ei bine. de exemplu. autoritate. să utilizeze „eşantionarea timpului*" — poate în observarea unui copil anumit pe un teren de joaca zece minute pe zi. Cu alte cuvinte. testul măsoară o trăsătură comuna cu a constanţă mare. itemurile corelează unul cu celălalt şi cu scorul total. Toate trei împreună (şi multe altele din aceeaşi scală) mtreabă cît de mare e gama situaţiilor în care adoptaţi un „model preferat" dominant sau submisiv. d Presupunem că un cercetător îşi propune să descopere dacă Ţozitatea. de asemenea. extroversiune-introver-e socială. să se manifeste de asemenea ca dominantă (de obicei) în alte situaţii. pe termen lung. frecventa cu care o persoană adoptă un anumit tip de adaptare este un criteriu al trăsăturii. nacă se utilizează un test. după cum am văzut. conformism. Dacă se utilizează observatori sau valuatori diferiţi. Al doilea item întreabă cit de intens este răspunsul dumneavoastră. Să presupunem că spuneţi despre un anumit prieten al dumneavoastră că este generos. conchidem că oamenii în general tind în mod constant să ocupe 0 poziţie dată pe continuumul de la dominare mare la supunere m'că. psihologul va voi ca judecăţile să fie confirmate de e persoane — pentru a stabili ceea ce se numeşte fidelitatea il-servatorului). gste. Spunem că dacă se poate dovedi că un tip de activitate este de obicei asociat statistic cu un alt tip de aptivitate. Priviţi la cele trei itemuri de test de la pagina 340. adică o trăsătură. el face de obicei lucruri gene-' roase. De asemenea. Cititorul perspicace poate găsi o capcană în acest procedeu. gama şi intensitatea) sînt cuantificabili şi permit o manevrare statistică. aceste itemuri vă cer să apreciaţi ce anume este uzual sau obişnuit în cazul dumneavoastră (frecvenţa). pictează el însuşi puţin şi are în bibliotecă multe lucrări de artă . există dovada că ceva se află la baza celor două activităţi. dacă o persoană se manifestă ca dominantă într-o situaţie. Multe (probabil mii) de trăsături comune au fost stabilite în acesta. Făcînd astfel. Deoarece. este o trăsătură comună şi măsurabilă 0 scală. Toţi trei parametri (frecvenţa. menţionat mai sus. anxietate manifestă. Se poate să nu aibă încredere în introspecţie şi să aleagă utilizarea observaţiei directe.85. Mai întîi trebuie să inventeze scala. măsurătorile statistice utilizate (fidelitate internă) determină numai dacă pentru o populaţie întreagă de oameni. Ar putea. esenţial ca. Să numim cîteva : nevrotism. Mary şi Tom. Merge în mod frecvent la expoziţii de artă. Dacă e astfel.78 (1. Un al doilea criteriu este evantaiul situaţiilor în care adoptă acelaşi mod de acţiune. rareori întîrzie.ada statistică pentru existenţa unei trăsături rezidă în . iubitor de artă şi plin c!e umor. Un al treilea criteriu este intensitatea reacţiilor sale în conformitate cu acest „model preferat" de comportament. în situaţii în care interesul şi bunăstarea altor oameni este implicat. trebuinţă de reali-:cire. şi de aceea pot fi comparaţi avantajos în privinţa acestui aWbut comun (generalizat) al personalităţii. Primul şi al treilea vă întreabă care este „modelul preferat" de dumneavoastră \ dominant sau submisiv. „. el 343 . Cît de frecvent.âsurări variate ale fidelităţii. cît de intens şi cît de largă e gama situaţiilor în care un copil este dominant sau supus ? El "r 342 a observa adulţii la o întîlnire a unui comitet de lucru (poate li} tr-un ecran unilateral) şi să numere „interacţiunile" care sînt 1 dominanţă sau de supunere. Este o „trăsătură comună" dacă dovada este derivată de la întreaga populaţie de oameni. Aceasta înseamnă că pentru toţi oamenii supuşi testului există în general o tendinţă pentru cei care obţin scoruri mari la un item să aibâ scoruri mari la alte itemuri. aceasta înseamnă a cere foarte mult unui individ. punctual.00 ar fi perfectă) şi o fidelitate internă de aproximativ 0. el reuşeşte frecvent (dar desigur nu întotdeauna) să le depăşească cu uşurinţă dînd situaţiei o întorsătură plină de umor". în confruntarea cu încurcăturile din viaţa sa şi din lumea înconjurătoare. nacă utilizează pe o scală de apreciere şi chiar dacă face singur iservaţii. este esenţial ca ei să cadă de acord între ei. de exemplu. Un psiholog utilizează exact aceleaşi criterii. are o fidelitate la repetare de 0. Ori de cîte ori a avut o întîlnire. Desigur că un psiholog nu are nevoie să utilizeze introspecţia ca în acest test de tipul „creion şi hîrtie". Sau ar putea utiliza o scală de de ă l 3 eCjere şi să ceară altor persoane să aprecieze cît de mult sau de puţin dintr-o trăsătură dată posedă John. masculinitate sau feminitate a intereselor. pov.Cum se stabilesc ? . Testul pentru dominare-supunere. este esenţial ca aproximativ aceleaşi sCoruri să reiasă pentru toţi subiecţii diferiţi dacă testul este readministrat după un interval de timp (fidelitate de repetare). De aceea. îl cunosc de destul de mult timp şi.

ea este de obicei un pro- . prin însăşi natura lor. ca întregul Pr cedeu să fie cam artificial). Psychol. perfidie sau ■ cleptomanie pentru a justifica scalarea Indi\! zilor în raport cu aceste variabile. (Cititorul va obcă această afirmaţie se referă numai la trăsăturile comune. nu se întîlnesc des. ţionale (pentru fidelitate de repetare sau pentru constanţă int< majoritatea psihologilor nu ar avea încredere în corelaţii' sub 0. El poate utiliza rezultatele într-o varietate de scopuri statistice Deşi curba normală este visul îneîntător al examinatorului nu -' uşor de spus ce semnifică ea. orele de dimineaţă. şi ocazional aşa se întîmplă. mese. Dacă utilizăm corelaţiil.se demonstreze < treagă populaţie de oameni este în mod rezonabil eonst raport cu ea însăşi de-a lungul timpului şi într-o seiie de sit^H Dar ce nivel de constanţă vom cere ? Nu există răspun Statistic vorbind. cu cît fidelitatea este mai mare cu atît e I bună dovada pentru o trăsătură. Dudycha. în „Arch. care indică o dispoziţie de a evita modalităţile extreme de adaptare . de a întîrzia sau de a^| mai devreme la adunările din colegiu (cum ar fi jocu^H basket. efectiv puncte. cum am spus. 204. Astfel. Figura arată o serie mare de scoruri. indicînd că scala e sensibilă. (în cazul din urmă scorul mediu induce în eroare. conferinţe part.) Cînd cercetătorul obţine o asemenea distribuţie normală a scorurilor el este satisfăcut. El poate compara acum personalităţi raport cu o trăsătură comună.". sau poate rezulta. J. ceea ce z„3 duce în scală determină trăsătura comună pe care o scoc arbitrar violează oarecum naturalismul pur (adică aflarea a ( ce „sînt într-adevăr" diferenţe comparabile în natura Acesta este unul din motivele pentru care nu putem pretinV" prea mare veridicitate pen. no. 11 G. trăsăturile individuale care vor fi dis-e în capitolul următor. în cazul trăsăti comune este. Un scor mediu poate rezulta din cumularea răspunsurilor „moderate".) Acum investigatorul doreşte să considere o trăsătură comună „continuă" cu scoruri dispuse într-o distribuţie de tipul jotului". Dar pentru aproximativ 80% exista o varîabilitate prea pentru a afirma că ei au vreun „model preferat" de tare. "ar restul se îngustează spre extrema superioară şi inferioară. An objective study of punctuality in rclatK'1 perso-nality and achievement. Ştie că scorurile mari şi cele mici constituie deviaţii importante de la norma universală (sau de grup).11 -—v Dovada ştiinţifică pentru existenţa unei trăsături provine totdeauna din demonstrarea printr-o metodă acceptabilă a c stanţei ei în comportamentul unei persoane. constată că unele situaţii nu corespund cu altele (fideluJ iternului e scăzută). La anumiţi indivizi acestea fi dispoziţii personale importante.80. aşa că le înlătură pe acestea şi schimbă^B mularea altora pînă cînd are o scală fidelă. Figura 26 ilustrează situaţia unei trăsături comune. Majoritatea cazurilor trebuie să aibă scoruri medii. necesar să _. Concret. Eşecurile în stabilirea unei trăsături comune sînt clarifi toare. Majoritatea oamenilor au scoruri medii care se grupează în jurul „mediei moarte" (media). 1936. din anularea răspunsurilor foarte autoritare şi a celor foarte submisive. pentru că subiectul are dispoziţii puternice. Cînd luăm în considerare 'variabilitatea inerentă a comportamentului. 344 Distribuţia normală O proprietate obişnuită (dar nu invariabilă) a trăsăturilor. Dudycha a descoperit că aproximativ 40% din populaţie exista într-adevăr o : sigură de a fi constant punctuali. fi scalate într-o populaţie. de asemenea. efectele situaţiei imediate şi erorile de măsurare. Probabil nu am reuşi să găsim destule cazuri de doncM tism. nu pot. dar nu sînt trăsături încercînd să descopere dacă punctualitatea — îrii era o trăsătură comună. să zicem dorriinare-supunere. nu c' mirare că pentru a atinge acest minim o scală trebuie adesea rj vizuită de cîteva ori (ceea ce face. Ea arată că scorurile extreme.fabrică un număr mare de situaţii imaginare. inc este aşa-numita lor distribuţie normală.ru trăsăturile comune. Nudacă o trăsătură are această distribuţie normală putem aplica Lele statistice obişnuite de măsurare. dar contradictorii. După prestarea lei.

12 Deoarece psihologii au afirmat întotdeauna că deprinderile. psihologia nu se poatel lipsi de conceptul de „atitudine". primind pecetea personHj lităţii de-a lungul drumului. sentimentele. în primul rînd. Trăsăturile şi alte tendinţe determinante După cum am văzut în capitolul 11. distribuţia est?' Of tr-o anumită măsură afectată de creatorul testului care vede "^ revizuiri succesive ale scalei sale duc la dispersia din ce în c* mai simetrică a scorurilor. Cei cîţiva extremişti care încearcă să abordeze proble111 e. cum mai mulţi autori o fac.va" riabilă intermediară" chiar şi cel mai exigent metodolog va admite deprinderi' t atitudini. Dar prin . trăsături. Numai procedînd astfel putem evita greşeala de I presupune. 346 I Ceea ce ne interesează pe noi aici este numai o problemă t r. atitudinile mentale şi multe dispoziţii sau sisteme de acelaşi tip există în structura neuropsihică. dar. Totuşi.. Distribuţia scorurilor unui test caro măsoară dominanţa şi supu--onstruită pe baza distribuţiei prin decile a scorurilor din A—S Reac-tion Study : Forma pentru bărbaţi. urmele memoriei. în aceasta 12 Slăbiciunea formulei S-R este aceea că ea nu reuşeşte să explici nizarea internă extrem de complicată care se produce . nu am avea nevoie de conceptul de per50" nalitate". în sfârşit. gîndit. termen din această serie ? . este bine să se realizeze extinderea complicat? ilor introduse într-o singură variabilă „simplă" în scopuri de mâ surare comodă. impulsurile. care implică o pregătire pentru răspuns. Cînd va fi folosit termenul „trăsătură" şi cînd un '. Fără un asemenea concept ar fi imposibil să se explice stabilitatea şi constanţa conduitei. că „totul în personalitate are o distribuţie normală".Da sînt întrebaţi cum ar aborda problemele personalităţii. Vezi pagina 426. în acţiune. complexele inconştiente. în interesul un i teorii sănătoase. trebuinţele. Metodologii exigenţi spun că noi nu putem cunoaşte exact ce est şi ar trebui să-1 denumim numai „o variabilă intermediară". nu e nevoie de un argument nou pentru a adăuga „trăsăturile" sene. Maiai eeptabilă e formula S-O-R (structură de stimulare — organizare internă -răspuns la produsul organizării). reflectă presiunea socială spre confo e" tate cu un nivel „mediu" acceptat de conduită. canalizat într-o direcţie şi nu în alta. psihologice pe baza strictă a relaţiei S-R („organism gol") lucrează în genera cu porumbei sau şobolani şi nu contribuie la cercetarea personalităţii.ninologică. Distribuţia **"** mala rezultă adesea dintr-o juxtapunere arbitrară a modalitâ??K opuse de adaptare pe o scală liniară. I 345 dus al unor circumstanţe amestecate. Nu există o obiecţie serioasă fatâ ?e acest ultim procedeu. nici faţă de curba normală astfel obţW-6 deoarece în orice caz scalarea trăsăturilor comune nu e decît 3' mod grosier de abordare a personalităţii. înainte de a intra. răspunsul este vag • j „dacă am şti destul despre stimul.cînd stimulul e per-i ceput.-55 OoiVinonţQ Supunere 'rf" fi 26. „O" din această formulă este o recunoaşte^* a existenţei „tendinţelor determinante" în sensul în care noi utilizăm termen. Neconvingător. în plus. în sfîrşit. curba în parte să reflecte preferinţa naturii pentru niveluri medii ^ distincte) .

Mulţi adulţi au o deprindere generalizată de a îndepărta orice formă de murdărie de la persoana lor. £U trecerea anilor. într-o ţară el va văţa (pentru a fi politicos) să-şi întrebe gazda cît a plătit diferitele ei bunuri . Nu e totdeauna posibil să distingem între ceea ce ar trebui numit în mod corect o trăsătură şi ce anume o atitudine. De obicei. Dacă are deprinderea de a ocupa locul ' mai incomod din cameră îşi va distruge rapid această deprind cînd va afla în Germania că locul cel mai incomod este j sofaua care. în ţările călătorul nostru politicos constată că majoritatea relaţii]^ sale sociale trezesc în el dispoziţia de a . Ea a încălcat deprinsa. Acesta-din urmă. discutat la pagina 104. „Echivalenţa" pretinde că individul percepe o semnificaţie comună în seria de stîmuli la care răspunde).'n lanţul de acte pe care copilul le îndeplineşte seara şi dimineaţa. pagina 324. o trăsătură este o structură neuropsihică ce are capacitatea de a face funcţional echivalenţi mulţi stimuli şi de o iniţia şi orienta jorme echivalente (constante semruficativ) de comportament adaptativ şi expresiv. totuşi. echivalente în aceea că ele semnifică toate politie Figura 24. O persoană cu adevărat politicoasă va înregistra schimbări în comportamentul său chiar pînă acolo îneît Sa distrugă deprinderile sale de politeţe pentru a menţine trăsă-Ura. se simte jenat nu numai pentru că o deprindere eS'te frustrată. în mod obişnuit termenul deprin-jerc se aplică unui tip îngust şi limitat de tendinţă determinantă. . Un copil nu e niciodată „politicos în general". totuşi. Atunci. se poate spune că are o trăsătură de politeţe. Ne referim aici din nou la conceptul de echivalenţă. £Opilul mic învaţă (cu dificultate) să se spele pe dinţi seara şi dimineaţa. spălatul dinţilor devine nu numai automat (cum e cazul deprinderilor). a ilustrat problema.Trăsătură şi deprindere. adică devine o trăsătură de curăţenie personală. Politeţea este mai mult decît o simplă aglomerare ele deprinderi. ■ Acest exemplu implică. în altă ţară (pentru.sa de politeţe. destul de corect. Trăsătură şi atitudine. Deprinderile sînt acum integrate într-o concepţie a ceea ce stilul de viaţă al cuiva ar trebui să fie. e declanşată numai prin comenzi adecvate din partea părintelui ca un item . ci şi pentru că omisiunea violează o trăsătură mai generală de curăţenie. El învaţă la început să spună „mulţumesc". să rîgîie cu satisfacţie după masă în unele ţări . Deprinderile nu se integrează automat. să ţină deschisă uşa pentru mama ca să intre în casă. Şi acesta e un lucru de mare importanţă. Dacă cineva omite să_şi spele dinţii. prin integrarea a numeroase deprinderi specifice care au aceeaşi semnificaţie adaptativă generală pentru persoană.fi politicos. (Conceptul de echivalenţă este oarecum similar cu conceptul S—R de „generalizare stimulului". în acest caz o trăsătură este mai generalizată decît o deprindere. e mai variabilă în expresia sa. Toate acestea sînt unităţi specifice de învăţare. totuşi. totuşi. este un loc de onoare. De asemenea. Este probabil mai uşor pentru persoanele cu anumite structuri înnăscute să dezvolte trăsătura politeţii decît pentru altele. inteligenţei şi constituţiei fizice joacă un rol. dar şi-a menţinut trăsătura. în altele să ^ acest act zgomotos. pare să implice faptul că generalizarea rezultă în mod automat dintr-o condiţionare frecventă. sîr asemenea. Patriotismul este o trăsătură sau o atitudine faţă de tura1 natală ? Extroversiunea este . Cîţiva ani această deprindere rămîne izolată. dar este integrat într-un sistem mai larg de deprinderi. deşi extrem de variate ca tip. la masa de prînz nu e politicos să "ei din ceaşcît de spălat degetele la masă. în procesul învăţării trăsăturilor nu trebuie să uităm că -influenţa temperamentului. ce: puţin în parte. De aceea mult stimuli sociali sînt echivalenţi în declanşarea trăsăturii. ci ele fac aceasta cînd persoana are un concept general sau o imagine de sine care -duce la fuziunea lor într-un sistem superior de organizare. că o trăsătură apare. Cînd devine adult. Pe latura răspunsului. activităţile sale. 347 U :e or în timp ce călătoreşte un american politicos va învăţa r. a fi politicos) nu va asemenea întrebări personale. dar povestea spune că } amfitrioană din Washington a procedat astfel pentru a-şi linişti Oaspetele din Orient care deja băuse din ea. să nu întrerupă pe alţii în timp ce vorbesc.

privitoare la poziţia Angliei în Orientul Mijlociu) limba greacă foloseşte termenul stasis. 2. „Attitude" in psychology and psychosomatic medi-Cmp> în „J. valoare. în domeniul personalităţii ne interesează structura persoanei şi de aceea trăsătura devine conceptul favorit.. Atît atitudinea.15 Patriotism ar putea fi numit sentiment. W. favoi sau nefavorabile. fie „motor perceptuală")17. 287—299. Dacă un om îşi iubeşte dinele. nerv. o atitudine poate avea o gamă atît de largă încît să fie identică cu o trăsătură. vorbind de o atitudine politică (de exemplu. că termenul pentru atitudine este în general mai înclinat spre starea motorie decît spre starea internă. trebuinţă. Istoria termenului şi utilizarea sa sistematică în Psihologia socială sînt descrise de G. să încercăm acum o formulare rezumativă. Cineva e „gata"-de acţiune.14 Totuşi. Această formulare este. care acestea se dovedesc a fi elemente utile în compararea indivizilor şi sînt considerate a desemna dispoziţii care funcţionează în mod real.". totuşi. Sentimentul stă între atitudine şi trăsătură. ment Dis. d^ prindere generalizată (Dewey).socială. press> 1935^ cap. în C. în timp ce vorbind de modul de gîndire şi comportare (ca în relaţiile rasiale) aceeaşi limbă utilizează symperiphora. Andre are o atitudine favorabilă faţă de biserica sa. A 11 p o r t. Attitudes. ele fac pe ( neva să se1 apropie sau să se retragă de la obiectul lor. cum am -spus. atitudini. 17. dar nu alte animale. Astfel. el are în acelaşi timp o trăsătură de bunătate. Johnstone arată că aceasta e situaţia şi. Dar în mod obişnuit există două distincţii între cele două cepte : 1. instinct. putem desemna obiectul unui sentiment ca şi al unei 13 J Johnstone. De aceea. complex. el are o atitudine . C neva are o atitudine jaţă de păstîrnac [. o trăsătură comună . O trăsătură comună este o categorie pentru clasificarea for-melor funcţional echivalente de comportament dintr-o populaţie generală de oameni. O atitudine are întotdeauna un obiect de referinţă. de fapt. Trăsăturile şi alte forme de dispoziţie. sindrom (Mas*Low). Clark Univ. g^ extrem de sugestivă şi a fost descrisă în capitolul 7. sistemul ego-ului (Koffka).. A handbook of social psychology. cultură şi societate) ea a ajuns să fie conceptul favorit în psihologia . în măsura în.o trăsătură sau o atitudine fai viaţă ? Cineva are o trăsătură sau o atitudine autoritară ? ■ aceste cazuri şi altele similare este indiferent ce termen folosim Oricare denumire este acceptabilă. Alţi termeni se referă la-anumite tipuri de trăsături şi vor fi numai enumeraţi aici : interes. cît şi nefavorabilă) faţă de televiziune. Factorul. în trecere. expansivă. dar totuşi un concept înrudit cu trăsătura. Deşi influenţată de consideraţii nominaliste şi artificiale. dacă are o atitudine atentă şi de simpatie faţă de oameni şi animale. o atitudine ne&?] tivă faţă de vecinul apropiat şi o atitudine ambivalenţă (atît ' vorabilă. 1953. ti dominantă în atîtea situaţii încît nu le numim ca în căzu. totuşi obiectele sînt destul de generale. După ce am făcut aceste variate distincţii. Deşi acest termen poate cuprinde mai mult declt tr-"~ săturile. 14 Aproape fiecare manual do psihologie socială caracterizează atitudinea lffePt conceptul său. Anterior am discutat despre „variabile intermediare" ca impuls.. Mass.16 Lewin vorbeşte de o giune (fie „personală internă". Worcester. O persoană este conformistă. Există concepte curente suplimentare care par chiar mai apropiate. ar trebui să subliniem faptul că întrucît atitudinea priveşte orientările oamenilor faţă de faţete precise ale mediului înconjurător (incluzînd oameni. cîţ şi trăsătura sînt concepte indispensabile în psihologie. M u r-jT" i n s o n (Ed.13 Dar.] sau explorările i\r O trăsătură e declanşată de atît de multe obiecte Incit nu încercăm să le specificăm. sau atitudine sau trăsătură. ele pot fi subsumate conceptului nostru de trăsătură comună. bine dispuse sau prost dispuse. ÎR general. Unele limbi fac distincţii mai fine decît limba engleză. Prin analiza a 12 limbi. Goldstein a introdus conceptul de modele preferate de CQm portament. această metaforă spaţială implică un modei teoretic de cîmp. cum am arătat. C. Să le Menţionăm pe scurt. în majoritatea limbilor găsim termeni comparabili care combină o „poziţie" motorie cu o stare internă de spirit. o trăsătură este considerată 0 obicei ca fiind mai generală (un nivel mai înalt de integrare) Q cît atitudinea.). Atitudinile sînt de obicei pro sau contra. Ele acoperă principalele tipuri de dispoziţii cu care se ocupă psihologia personalităţii. 348 r Această trăsătură de apropiere sau evitare dă o nuanţă clară de motricitate conceptului de atitudine. de asemenea. 117. 349 atitudini . el este oarecum echivalent. o condensare a discuţiei noastre de pînă acum din capitolul de faţă. este o construcţie cam artificială. central. stil de viaţă (Adler).

Această enumerare ar putea fi mult lungită. Tipuri ) Vorbirea obişnuită ne spune că o persoană are o trăsătură. Lewi n. somatoton. ca veridice. atunci aceşti oameni constituie un tip. atitudinile şi trăsăturile tind să se grupeze) intră în Mieultate. 3—149. un altul.) Figura 27 ilustrează situaţia. (Putem chiar viola utilizarea obişnuită şi să spunem că ei au un tip. Dificultatea este aceea că însuşi conceptul de tip im-â o discontinuitate. Sheldon de visceroton. ■dar se potriveşte unui tip. I. cap. economic. indivizi care pot fi ordonate în funcţie de eşafodajul său teoretic. In ochii săi. 717 K. 1939. cititorul poate prefera formularea simplă dar mai puţin precisă că o trăsătură comună este orice dispoziţie generalizată în raport cu care oamenii pot fi în mod avantajos comparaţi. Trăsăturile rezidă în per~ soană . cel puţin în parte. ci numai de acele părţi din.". New York. Există totuşi un sens în care tipul poate fi privit ca trăsătură comună supraordonată. 1933 . datorită unei naturi umane comune şi unei culturi comune. Din acest punct de vedere cineva ar putea argumenta că intraversiunea sau somatotonia (pagina 73) ^prezintă un tip empiric. 33. Figura 3 (pagina 29) ilustrează procesul de dezmembrare. dar tipurile numai ca nominale. Tipuri empirice. apolinici — dionisiaci. McGraW-Hill. A clinical study of sentiments. cap. tipurile într-un punct de vedere exterior persoanelor. Energies of men. A. Scribner. dezvoltă moduri similare de adaptare la mediul lor. alţii se potrivesc altui tip . 1945. Spranger preferă-tipul teoretic. un altul preferă o dihotomie diferită. Christina D. 1936. Morgan. în „Genot Ps-V" chol. orientat spre interior şi orientat spre altul. Monogr. şi totuşi unii nu se potrivesc unuia. şi de H. Dacă printr-o investigaţie empirică se poate arăta că 'multe deprinderi. New York. Această posibilitate apare cînd investigatorul vrea să acopere un domeniu mare al personalităţii multor oameni.reflectă într-o anumită măsură dispoziţii veridice şi comparabile ale mai multor personalităţi care. 17. Din acest punct de Vedere doctrina tipului empiric se află între nivelul trăsăturilor şi nivelul personalităţii totale. cerebroton. 16 K. Acestea par a fi mijloace pentru a exalta interesul special al unui autor pe seama individului. M c D o u-g a 11. social. Ceea ce izbeşte mai întîi în legătură cu aceste serii eterogene' este faptul că autorul îşi impune propriile interese legate de natura umană. Nu e interesat de indivizi intacţi. 350 Adevărul problemei depinde în mare măsură de ce fel de tipologie vorbim. estetic. Implică faptul că unii oameni se potrivesc tip . Să luăm în considerare mai întîi cîteva tipologii je nuanţă nominalistă. Acest lucru sugerează că tipurile exista nu în oameni sau în natură. M u r r a y. Un autor ne-spune că omenirea poate fi împărţită în două grupuri. The organism. dacă nu chiar în întregime. William James vorbea de sensibili şi duri . omenirea pare să fie divizibilă în funcţie de schema sa. trăsăturile trebuie considerate. Ea pretinde să acopere o mare parte din organizarea personalităţii totale. filistinii şi boemii .ale unei organizări mai cuprinzătoare (şi dacă se găsesc mulţi oameni care posedă această organizare cuprinzătoare). Cu alte cuvinte. Psihologii interesaţi de imaginaţie sugerează alte tipuri : vizual — Sinestezic — auditiv. politic şi religios. ci în ochiul observatorului. Dar chiar tipurile empirice (stabilite pe baza dovezii serioase CŞ activităţile. trăsături şi atitudini sînt manifestări . dovezile pentru un tip sînt de acelaşi gen cu dovezile pentru o trăsătură.Goldstein. American Book. deşi în grade variate. 15 Sentimentul este elementul personalităţii preferat de W. în acest caz. Principles of topological psychology New York.. /__v Dacă această formulare pare prea tehnică. Pînă acum discuţia noastră defineşte tipurile ca abstracţii create prin luarea unor părţi din oameni şi introducerea lor cu forţa într-o categorie care prezintă un interes special pentru un investigator. Problema este că împărţiri precise de acest gen nu se 351 Nivelul lipului .

18 Ce are de-a face acest lucru cu personalitatea ? Dacă toate concepţiile fundamentale despre viaţă sînt trei la număr (trei tipuri). The organization of personalUy. politic şi religios (vezi pagina 299). cum vedem din figura 3. Ei spun. E1 sînt.. totuşi. atît cerebro-toni cît şi somatotoni. nu se întîmplă astfel. Am văzut că într-un mod similar dar mai sofisticat. Aşa cum arată figura 28 această soluţie înseamnă de fapt că termenul tip se aplică corect numai extremelor unui continuum. Ea implica o discontinuitate clară între „tipurile1' de fiinţe umane. tip mixt" Figura 28. 1951. admitem pe deplin că unele trăsături co-tr măsurabile sînt largi. Filozoful german Dilthey. elevul lui Dilthey. Pentru a conserva doctrina tipurilor empirice ca atare este necesar să spunem că majoritatea oamenilor sînt un „tip mixt". economic. ceea ce nu 352 L constatat că există în mod real. specific i'tr/ura 21. J.Ni velul răspunsulu. Să vedem cum funcţionează această logică oarecum paradoxală. Tipuri ideale.ideale". 103) Extrovert Ambiverţi .Altele sînt mult mai „înguste" (ca punctualitatea. El nu pretinde că orice persoană dată se potriveşte cu un singur tip în mod absolut. Adevărul care rezidă în tipurile s' pjrice este de-acum pe deplin recunoscut în conceptul nostru de e zgături comune. social. mai ales acelea de genul introversiunii il ă l i d un g . dar. estetic. Adică. face o analiză apriori a valorilor umane fundamentale. după ce a examinat sistemele filozofice din lume. atît introvertiţi cît şi extrovertiţi. Nu cîştigăm nimic dacă etichetăm trăsăturile mai largi drept „tipuri". Tipurile empirico ca extreme alo unui contthuuin găsesc în populaţia umană. naturalism. Le denumeşte idealism al libertăţii. că ele privesc o mare parte din concepţia despre Saţă a omului. idealism obiectiv. 20. atunci oamenii individuali pot fi consideraţi în funcţie de faptul dacă se potrivesc (sau cel puţin aproximează) cu unul din aceste tipuri . Edward Spranger. Cum am văzut în capitolul 3. Adevăratul defect al doctrinei tipurilor empirice este acela că implică faptul că personalitatea este complet subsumată unui tip. de exemplu. există un mod complet diferit de a privi tipurile. chiar dacă nici o persoană nu se potriveşte cu această schemă. ifiliteţea sau dominanţa). După el există tipul teoretic.". Tipul ca nivel superior al trăsăturii (adaptat din II. gornatotoniel. dar spune că . Eysenck. Putem spune numai că unii oameni au unele dintre atributele unora dintre tipuri. Conchidem deci că doctrina tipului empiric nu aduce un ioloŞ real în reprezentarea structurii personalităţii umane. Pers. Această schemă reţine nuanţa discontinuităţii ţinând seama în acelaşi timp de continuitatea faptică. în : „J. conchide că există trei forme fundamentale de filozofie. Unii teoreticieni utilizează conceptul fără a pretinde că tipurile lor implică personalităţi concrete. că schema lor tipologică ne ajută să înţelegem personalitatea.

într-un anumit grad putem înţelege o persoană examinîndu-i valorile cu ajutorul acestor rubrici. Ele sînt „scheme de comprehensibilitate". Ele ne ajută să înţelegem oamenii pentru că oamenii se aliniază în diferite grade unuia sau mai multora din aceste variate valori umane Posibile 19 Tipuri culturale. Undeva între tipurile ideale şi tipurile empirice se află o mulţime de tipuri culturale. Spunem despre un om câ este un ,,britanic tipic" ; despre altul că este un „veritabil cosmopolit" ; despre un al treilea că este un „soldat profesionist" învederat. Asemenea epitete ne spun foarte mult. Tipurile ocupaţio-nale par revelatoare în mod special. Un sindrom bogat de trăsă18 W. Dilthey, Weltanschauungslehre, în Gesammelte Schriften, LeiP«g,_Teubiier, 1931, VIII, 75—118. W28. 19 E. Spranger, Types of men, transl. by P. Pigors, Halle, Niemeyer, 353 23 •^Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. 265 turi ne vine în gînd dacă spunem că John este un avocat tjn. un comerciant, muncitor nepriceput, fermier, bărbier, cleric politician „tipic". Sa*J Cum am văzut în capitolul 8, unii autori susţin că prin noaşterea ocupaţiei unui om, sau a statutului, rolurilor şi sale în societate, ştim mai mult despre personalitatea sa dacă îi studiem trăsăturile. Această afirmaţie induce în în primul rînd, soldatul în chestiune poate să nu fie tipic grupul său, ci poate fi un deviant mascat. în al doilea rînd, maţia scapă din vedere faptul că, chiar pentru soldatul tipic, acest" trăsături sînt acum ale sale. Ele rezidă în el (şi nu în profesia sa} Această problemă este importantă. Nu e niciodată sigur sg caracterizezi personalitatea umană în termeni de roluri, ocupaţie status social sau orice alte rubrici culturale sau sociologice. Cî'nd spunem că Max e fermier, suburban, catolic, fizician, italian, director de întreprindere sau membru al clasei „mijlocii superioare11 nu îi descriem personalitatea. El poate fi deviat, şi chiar dacă el este „tipic", tocmai propriile sale trăsături îi reglează acum personalitatea. Deşi trăsăturile sale pot fi influenţate de apartenenţa sa la un grup, nu trebuie să confundăm această apartenenţă (tip social) cu propria sa personalitate în funcţiune. Tipurile ca propedeutică. In ciuda opiniei noastre oarecum negative despre tipologie, putem admite că a începe cu o „suspiciune" legată de tipuri (de orice fel) este adesea un procedeu productiv. în ultimii ani cercetarea a fost stimulată de postularea tipurilor constituţionale (capitolul 4), a tipurilor perceptive şi cognitive (capitolul 11), a tipurilor de maturitate şi imaturitate (capitolul 12), ca să dăm cîteva exemple. Pe scurt, doctrina tipurilor poate fi o trambulină bună pentru teoria psihologică, dar ea face o figură proastă la linia de sosire. Pentru a pune problema mai-concret, s-ar putea spune că pornind cu tipurile, cercetătorii sfîr-şesc adesea cu o informaţie utilă privind trăsăturile complexe, dar cu nimic altceva în consecinţă. / Denumirea trăsăturilor comune Există aproximativ 18 000 de cuvinte (mai ales adjective) în limba engleză care desemnează forme distincte de comportament personal.20 La prima vedere această cantitate pare un coşmar semantic. Totuşi, e evident că denumirea trăsăturilor are o relaţie 20 G. W. A 11 p o r t, H. S. O d b e r t, Trait-names : a psycho-lexicd study, în „Psychol. Monogr.", 1936, no. 211. Secţiunea de faţă citează lbe din această sursă. 354 elementele structurale de bază ale personalităţii şi este de da-L-ja noastră să descoperim, dacă putem, care este această reiaţi* Aceste mu de termeni îşi au originea în două tipuri separate je interes. Mai întîi, putem fi siguri că oamenii încearcă o dorinţă s a numi ceea ce este cu adevărat real în natura umană. Dacă semenii noştri muritori nu ar avea capacităţi şi dispoziţii, ar fi jjnprobabil să le numim. Mai mult, denumirile sînt într-o anumită măsură autocorective, căci nu cîştigăm nimic dacă se conservă prin denumiri o credinţă eronată în entităţi fabuloase ; e totul de cîştigat utilizînd termeni care să desemneze structuri psihice adevărate. Acesta e un motiv pentru care avem denumiri de trăsă-turj; dacă ar fi singurul motiv, corespondenţa între dicţionarul nostru şi adevărul psihologic ar fi strînsă, mult mai strînsă decît e în realitate. O a doua influenţă asupra lexicului de denumiri de trăsături este total diferită ; provine pe calea capriciului şi modei din interesul cultural. De foarte timpuriu, datorită persistenţei medicinii galenice, limba engleză a utilizat asemenea denumiri de trăsături ca sangvin, coleric, melancolic, flegmatic, bine dispus, prost dispus, sau cu sînge rece, inimos, fără inimă şi cordial (derivate din credinţa că inima e sediul intelectului şi sentimentului). Reforma protestantă, cu accentul pus pe natura interioară şi introspecţie, a adus multe adjective utile pentru precizarea de trăsături, printre ele sincer, pios, bigot, precis, fanatic, ca şi multe din cuvintele compuse cu sine : respect de sine, considerare de sine, dragoste de sine, încredere în sine, stimă de sine. Egoist este un termen inventat de presbiterieni pe la 1640. Subiectivitatea crescîndă a literaturii din secolul al XVIII-lea a adus termeni ca apatie, mîhnire, deprimare, visare. Cercurile de la curte au adăugat alţi termeni : afectat, nă-tăfleţ, interesant, plictisitor. Anilor recenţi le aparţin multe expresii, unele încă privite ca aparţinînd slangului : speculant, carierist, beatnik, huligan, linguşitor, trişor, sclifosit, panicard, excroc, gigolo, suburban.* La acest vocabular mereu în creştere

legat de psihologia caracteristicilor umane s-au adăugat termeni ca introvertit, nevrotic, regresiv, psihopat, somatoton, schizoid şi mulţi alţii. Deşi unele simboluri se sting, tendinţa specifică denumirilor de trăsături este să se multiplice — fără îndoială o reflectare a interesului mereu crescînd pentru natura Ufnană. De aceea conchidem că în parte denumirile de trăsături de Care dispunem relevă caracteristici comune în privinţa cărora , * In original booster, climber, beatnik, hoodlum, yes-man, tour-flusher, "-saefc, jitter-bug, chiseler, gigolo, exurbanite. (Nota trad.). 355 oamenii pot fi comparaţi. Cu alte cuvinte, mulţi termeni să desemneze manifestări veridice ale oamenilor. Cam : termeni sînt de acest ordin. dir Dar limba este înşelătoare. Ea slujeşte şi un scop evaluaf Cînd spunem că o femeie e atrăgătoare nu spunem nimic de^- 'V' o dispoziţie aflată „în piele", ci despre efectul ei asupra alt oameni. Cam 30% din denumirile noastre de trăsături au aceasr nuanţă predominant evaluativă : printre ele, adorabil, plictisitor, dezgustător, de invidiat, rău, magnific, insuportabil învingător. Graniţa dintre termenii veridici şi cei evaluativi- este ade sea greu de stabilit. In primul rînd, un termen de laudă sau d~ acuzare, ca onest, paşnic sau altruist, poate ajunge să reprezint o imagine de sine dorită şi o persoană se poate strădui (adică, îSj "poate dezvolta o trăsătură) să corespundă idealului social. Mai există două clase suplimentare de termeni. Desemnăm stări temporare ale spiritului, temperamentului, emoţiei sau activităţii prezente ; de exemplu fîstîdt, bîlbîit, bucuros, frenetic. Deşi asemenea termeni descriu conduita, ei nu se referă la „modele preferate" permanente. Aproximativ 25% din cele 18 00!) de cuvinte sînt de acest fel. In sfîrşit, trebuie să admitem o cantitate mare (20% din total) care parte metaforică sau discutabilă, termeni ca viu, amorf, dolofan, prolific. Cînd spunem că lista termenilor descriptivi din punct de vedere uman totalizează cam 18 000 omitem numărul mare de expresii străine intrate în limbă şi expresii compuse : iubitor de natură, duşman al afectării, genul de persoană care nu se încurcă* niciodată în amănunte şi altele. N-ar fi de mirare ca numărul de descrieri posibile ale fiinţelor umane în limba engleză (sau în altă limbă superior dezvoltată) să fie aproape infinit. Pentru a rezuma teoria noastră despre denumirile de trasă-' turi susţinem că numele oferite de lexic sînt simboluri sociale irwj ventate dintr-o combinaţie de interese psihologice, culturale şi etice. Termenii, care sînt evaluativi şi critici, au o semnificaţie redusă pentru studiul structurii personalităţii, oricît de utili ar fi pentru studierea influenţei sociale a unui individ asupra celorlalţi. Poate că numărul termenilor singulari, neapreciativi, îndreptaţi clar spre desemnarea unor trăsături permanente (netemporare/t este între 4 000 şi 5 000. Deşi sînt posibile atît de multe combinaţii de cuvinte numărul de denumiri accesibile de trăsături este mult' mai mare. în cel mai bun caz denumirile de trăsături sînt denumiri w categorii. Adică, cînd spunem că Tom şi Ted sînt ambii agresiv' nu înţelegem prin aceasta că agresivitatea lor este identică ca tip. Vorbirea comună este un ghid prost pentru subtilităţile 356 . Dar cuvintele nu sînt altceva decît categorii de tip omnibus. în ele o mulţime de sensuri care sînt comparabile între ele l d iî l .general, dar numai în general. Oricît de nesatîsfăcuţi am fi, nu avem altceva la dispoziţie jecît etichetele verbale. Poate într-o zi ştiinţa psihologiei va avea jte simboluri pentru a desemna trăsăturile' (factoriale sau matematice), dar progresul de pînă acum în această direcţie e prea mic pentru a ne tenta să abandonăm loialitatea primordială faţă de limba noastră maternă. Soarta noastră este să analizăm trăsăturile prin cuvinte făcînd totul pentru a defini termenii noştri. Rezumat ■ Peişonaliţaţea_j)oate fi analizată — într-o anumită măsură şi cU un succes parţial — în termeni de trăsături comune^_JA££Slea_ sînt dispoziţii mai generale decît deprinderile sau atitudinile — în raport cu care oamenii dintr-o populaţie pot fi avantajos comparaţi. Simţul comun ne împinge să facem asemenea comparaţii în mocTconstant. Spunem că un om este mai dominant decît altul. Psihologii fac acelaşi lucru, deşi ei pot uneori prefera să vorbească despre „dimensiuni", „factori1' sau „variabile" în loc de trăsături. Trăsăturile comune sînt stabilite în mod empiric atunci cînd testele de personalitate (sau alţi indicatori) se dovedesc sigure, in-dicînd faptul că oamenii răspund constant după o perioadă de timp şi cu o intensitate caracteristică. Sute de trăsături comune au fost stabilite în acest mod, majoritatea lor prezentînd o distribuţie normală într-o populaţie de ansamblu. ,0 trăsătură comună_cu un volum şi o cuprindere „neobişnuite -este-uneori denumită ţip empiric, dar este discutabil dacă concep-|uL_de_yjI are vreun avantaj ştiinţific. Fie că tipurile sînt empirice, ideale sau culturale, ele violentează considerabil individul concret care e introdus cu forţa în ele. Trăsăturile comune oferă o me-todăjji o teorie mai bună pentru studiul comparativ al personalî-- taţilor., Dispoziţiile personale, cum va arăta capitolul următor, oferă cea mai bună metodă şi teorie pentru studiul morfogenetic al personalităţii. Deşi denumirile trăsăturilor comune creează multe ambiguităţi ?i dificultăţi, sîntem obligaţi să le utilizăm în

analiza personalităţii. 357 CAPITOLUL 15 Dispoziţiile personale UNICITATEA DISPOZIŢIILOR PERSONALE ® INTERDEPENDENŢA DISPOZIŢIILOR o CONSTANŢA DISPOZIŢIILOR 9 DISPOZIŢII GENOTIPICE, FENOTI-PICE ŞI PSEUDODISPOZIŢII « DISPOZIŢII CARDINALE, CENTRALE ŞI SECUNDARE $ CÎTE DISPOZIŢII ARE O PERSOANA ? « CUM SE STUDTAZA DISPOZIŢIILE PERSONALE ? 0 DISPOZIŢII PERSONALE ŞI MOTIVE-\» DEFINIŢIE • REZUMAT entru moment vom cohtinua discuţia noastră despre denumirea trăsăturilor. Constatăm că unele din acestea derivă de la personaje individuale istorice sau fictive : donchişotist, narcisist (iniţial narcisusist, apoi narcisist, acum narcisic), şovin, sadic, zburdalnic*, colaboraţionist**. Unele sînt scrise cu majuscule : Bos-wellian, Lesbian, Chesterfieldian, Rabelaisian, Pickwickian, Emer-sonian, Falstajfian, Homeric, Faustian. Spunem despre o persoană că seamănă cu Christos, că e un Don Juan, un Beau Brummell, o Xantipa. în toate aceste cazuri, şi în multe altele asemănătoare, observăm că o caracteristică particulară remarcabilă a unei singure persoane ne-a dat o nouă denumire pentru a o aplica ocazional (nu des) altor oameni. în asemenea cazuri nu avem de-a face cu o trăsătură comună-Ar fi absurd să încercăm să comparăm toţi oamenii — sau un nti" măr mare de oameni — pe o scară desemnată să măsoare exhiba ţionaUsmul fastidios al unui Beau Brummel sau cruzimea sexuală a unui marchiz de Sade. Totuşi, însuşi faptul că acum denumi"1 * în original puckish. (Nota trad.) ** In original quisling. (Nota trad.) 358 raCteristiea arată că am abstras-o din viaţa individuală cu in-tenţia de a o aplica altor vieţi cu care se poate potrivi. Cuvintele înt generale. Chiar dacă spunem „acest băiat", utilizăm două cu-pirite abstracte pentru a indica ceva particular. Numai un nume rOpriu, ca Franklin Roosevelt, se apropie de desemnarea unui veninient personal unic în natură. Unicitatea dispoziţiilor personale Revenim la enunţul care pare atît de şocant pentru ştiinţă. Franklin Roosevelt a fost un eveniment istoric unic în natură şi organizarea extraordinar de complexă a proceselor sale mentale si a sistemului său nervos a fost, de asemenea, unică. Nu ar fi putut fi altfel, ţinînd seama de individualitatea eredităţii sale, de individualitatea experienţei sale de viaţă — cum s-a explicat în capitolul 1. Chiar subsistemele personalităţii sale erau fundamental unice. Cînd a fost confruntat cu această logică indiscutabilă, un psiholog a exclamat ofensat : „Cred că e o prostie să spui că niciodată doi oameni nu au aceeaşi trăsătură. Vreau să spun, desigur, că e adevărat, dar acesta este unul din acele adevăruri care nu pot fi acceptate". Replicăm : Din nefericire, acesta e un adevăr pe care studiul personalităţii trebuie să-1 accepte, oricît de mari dificultăţi s-ar crea. Pentru a face distinctă această problemă de cea a trăsăturilor comune, trebuie să adoptăm o terminologie diferită. Am putea să vorbim cu justeţe de trăsături individuale (sau personale) ca distincte de trăsăturile comune, căci există o similaritate între cele două concepte (ambele, de exemplu, se referă ia un nivel complex de organizare). Totuşi, pentru scopuri de claritate vom desemna elementul individual nu ca o trăsătură, ci ca o dispoziţie personală (şi vom utiliza ocazional abrevierea d.p.).1 1 O altă denumire posibilă pe care o am în minte pentru acest element «te aceea de trăsătură morfogenetică. Acest termen sugerează corect un element care poartă „forma" structurii personalităţii şi ajută la menţinerea acestei forme (ie-a lungul unei perioade considerabile de timp. Morfogeneza este o ramură a biologiei care încearcă să explice proprietăţile structurate ale întregului organism. Este un domeniu relativ neglijat al uologiei, aceasta preocupîndu-se mai mult de identificarea elementelor ultime sînt comune întregii vieţi. Biologia moleculară a demonstrat că aceste elemente ultime, în termeni de acizi nucleici, proteine, principii genetice sînt xtraordinar de asemănătoare în toate organismele, indiferent de forma lor. ^ceasta descoperire, desigur, face mai imperativă (şi nu mai puţin imperativă) ^utarea forţelor care explică integritatea structurată a organismului indivizi- Paralela cu psihologia este aproape perfectă. Am, căutat cu zel analitic fentele uniforme ale tuturor personalităţilor (trăsături comune, trebuinţe, int -şi a?a mai departe), dar am pierdut din vedere structura morfogenetică 359 Multe din ceea ce am spus referitor la trăsăturile comune aplică şi la dispoziţiile personale. Ambele sînt tendinţe det nante largi (generalizate) ; ambele diferă în acelaşi mod di prinderi, atitudini şi tipuri ; ambele se referă la nivelul de liză cel mai convenabil pentru studiul personalităţii ; existent, ambelor este inferată prin producerea activităţilor care au o valenţă funcţională''. Dar există şi diferenţe. N-are sens să vorbim de „distribuf normală" a d.p., pentru că fiecare este unică pentru o

persoan^ Nominalizările de trăsături se potrivesc mai bine trăsăturilor Cn mune decît d.p. (în general e nevoie de cîteva cuvinte pentru denumi o dispoziţie, ca atunci cînd spunem : „Micuţa Susan are un fel propriu de a se îngriji special şi anxios de ceilalţi" ; Sa„ „El va face orice pentru tine dacă nu-1 va costa nici un efort") Pretenţia noastră este că, dacă sînt corect diagnosticate, d.p reflectă structura personalităţii cu precizie, în timp ce trăsăturile comune sînt categorii în care individul e introdus cu forţa. De exemplu, prin metoda trăsăturii comune, constatăm că Peter are o poziţie superioară în ceea ce priveşte interesul estetic şi anxietatea, dar una inferioară în ceea ce priveşte conducerea şi trebuinţa de realizare. Adevărul este acela că toate aceste trăsături comune au o coloratură specială în viaţa sa, şi — încă şi mai important -^^ele interac-ţionează între ele. Astfel, ar putea fi mai corect să spunem că dispoziţia sa personală este un fel de izolare autosufi-cientă şi artistică: Scorurile sale separate la trăsături comune nu reflectă pe deplin această structură. Dar, se va pune întrebarea, nu e „mai ştiinţific" să lucrăm cu trăsături comune ? Vom răspunde la acesta întrebare treptat. Pentru moment insistăm numai că trăsăturile comune sînt în cel mai bun caz aproximări. Adesea ele nu reuşesc să reflecte structura unei personalităţi date. O ilustrare a acestei probleme provine din studiul lui Conrad asupra evaluărilor. Trei profesori au evaluat un nu—»' încă o sugestie utilă provine de la conceptul de tendinţă al lui F. H. AU; port. Acest element este un sistem foarte energizat sau o caracteristică ciclic? semnificativă a personalităţii individuale. „Ea reprezintă, în termeni familiaţ' ceea ce individul încearcă în mod caracteristic să facă, adică ce semnificat' încearcă întotdeauna să realizeze...". Structurile tendinţei sînt „interstruct -rate în sisteme mai largi (unitatea personalităţii)", F. H. A11 p o r t, Theorw of perception and the concept of struciure, New York, Wiley, 1955, P- wl Deşi aceste sugestii întăresc argumentul prezentat în acest capitol, . mai bun lucru pentru scopurile noastre actuale pare utilizarea denuii" descriptive mai simple de dispoziţie personală. 360 măr de copii preşcolari după 231 de trăsături comune, fiind astfel siliţi să presupună că toţi copiii posedau exact aceleaşi calităţi personale într-un anumit grad. Plecînd de la această presupunere precară a existat doar un acord scăzut printre profesori; cu o corelaţie medie de +0,48. Mulţi copii, se pare, erau evaluaţi numai pe ghicite, pur şi simplu pentru că investigaţia cerea ca fiecare copil să primească o apreciere pentru fiecare calitate. Dar în cursul aceluiaşi studiu, s-a cerut profesorilor să însemneze printr-un asterisc aprecierile lor la acele calităţi pe care le considerau a avea „o importanţă centrală sau dominantă în personalitatea copilului." în această parte a sarcinii lor profesorii au fost de acord aproape perfect, aprecierile lor corelînd aproximativ +0,95. Acest rezultat arată că fidelitatea redusă a evaluării se poate adesea datora faptului că subiecţii sînt comparaţi în mod forţat în raport cu trăsătura comună care nu le aparţine. în cîteva cazuri (calităţile însemnate) conceptul de trăsătură comună părea să corespundă destul de bine unei d.p. individuale frapante, dar în majoritatea cazurilor dimensiunile comune erau departe de ţintă.2 Cititorul trebuie să ţină minte faptul că noi nu condamnăm abordarea prin trăsături comune. Departe de aşa ceva. Cînd dorim să comparăm un om cu altul, aceasta este singura abordare posibilă. Mai mult, scorurile şi profilurile care rezultă sînt pînă la un punct edificatoare. Spunem doar că există un a,l doilea mod, mai exact, de a lua în considerare personalitatea : şi anume, structurarea internă (morfogeneza) a vieţii considerate ca un produs unic al naturii şi societăţii. Considerăm personalitatea — în singurul mod în care poate îi inteligibil considerată — ca o reţea de organizare, compusă din sisteme în cadrul altor sisteme, unele sisteme avînd o magnitudine mică şi fiind oarecum periferice faţă de structura centrală sau esenţială, alte sisteme avînd o amploare mai mare în nucleul edificiului total ; unele intrînd uşor în acţiune, altele fiind mai latente ; unele conformîndu-se din punct de vedere cultural în a?a fel încît pot fi imediat considerate drept „comune" ; altele categoric particulare. Dar în ultimă analiză această reţea — utili-21nd bilioane şi bilioane de celule nervoase, modelată de ereditate şi de experienţe ambientale niciodată repetate — este în cele ^ urmă unică. Savantul nomotetic încăpăţînat replică : „Ei bine, totul în este unic —• fiecare piatră de pe pajişte, fiecare pantof vechi, r 2 H. S. C o n r a d, The validity of personality ratings of preschool chil-n> în „J. educ. Psychol.", 1932, 23, 671—680. 361

fiecare şoarece ; dar toţi sînt alcătuiţi ' din aceleaşi elemen Unicitatea apare cînd elementele comune apar în proporţii rite. Chimia organică este în principal interesată de combi variate de şase sau şapte elemente şi s-a estimat că sînt posib! aproximativ trei milioane de combinaţii din aceste cîteva ei e

mente. Ţinînd seama de cîteva elemente în plus (inclusiv tras'" turi comune) -putem în ultimă analiză explica unicitatea finală fiecărei persoane." a Răspunsul meu este acesta : Personalitatea există numai î stare postelementară ; există numai cînd caracteristicile comun ale naturii umane au interacţionat deja între ele şi au produs sis teme unice, continue şi evolutive. Aceasta nu înseamnă că depis" tarea elementelor comune sau a funcţiilor umane comune nu e de dorit. în cea mai mare parte ştiinţa psihologiei face acest lucru şi nimic altceva. Insist numai asupra faptului că dacă ne interesează personalitatea trebuie să depăşim domeniul elementelor si să ajungem în domeniul morfogenetic.3 Interdependenţa dispoziţiilor Cu această imagine în faţa ochilor să punem întrebarea dacă e rezonabil să considerăm o personalitate individuală1 ca fiind compusă din dispoziţii separate. Nu este oare organizarea atît de integrată încît nu putem dezmembra individul în d.p. componente ? Este desigur adevărat că nu putem constata niciodată o singură d.p. la un moment dat. Fluxul continuu al comportamentului utilizează simultan toate tipurile de tendinţe determinante. Să luăm în considerare actul scrierii unei scrisori : el cere convergenţa atitudinilor mentale, a motivelor momentului, a abilităţilor, deprinderilor stilistice, ca şi a convingerilor personale profunde şi a valorilor. Comportamentul' reclamă întotdeauna convergenţa efectivă a multor influenţe determinante. Generalizînd exemplul, putem spune că nici o performanţă nu este vreodată un produs univoc al unei singure trăsături sau d.p. în acelaşi timp, deoarece actele adaptaţive dintr-o perioadă de timp prezintă în mod repetat aceleaşi scopuri şi aceeaşi calitate expresivă, devine necesar să presupunem că anumite influenţe stabile şi continue sînt în funcţiune. O persoană locvace, care îşi declanşează tirul vorbirii la cea mai mică provocare, trebuie 3 Un punct de vedere morfogenetic în biologie este reflectat °e E. W. S i n n o 11, The biology of the spirit, New York, Viking, 1955. A autor susţine că configuraţia personalităţii umane este menţinută mai de motivele îndreptate spre un scop (nu de impulsuri). 362 - aibă o tendinţă neuropsihică ce îi canalizează conduita în această lecţie- Locvacitatea ei, provocată atît de uşor (de o echivalenţă gtirnulilor), duce la o vorbire fluentă în care pot fi folosite tot f ml de idei şi cuvinte (echivalenţa răspunsului). Deşi nu e uşor ig conceput în termeni neurologici, trebuie să existe un sistem neroS cu un prag scăzut de declanşare, capabil să genereze acest f jflportament constant. In orice moment, desigur, forma pe care o locvacitatea este determinată şi de alţi factori operativi —■ de 'deile şi atitudinile persoanei faţă de subiectul discursului şi faţă L interlocutor, de disponibilitatea ascultătorului, ca şi de alte d.p. ale ei. Expresia focare de organizare reprezintă ceea ce înţelegem prin dispoziţii personale. Individul mediu va avea anumite grupe je interese şi valori, anumite moduri şi feluri de exprimare, şi poate una sau două obsesii magnifice. Aceste dispoziţii focalizate pot fi declanşate de o serie largă de stimuli şi pot duce la 0 serie mare de răspunsuri echivalente. (Vezi figura 24, pagina 324). Dar graniţele dintre aceste sisteme nu sînt rigide. Chiar si aşa-numitele „compartimente logice etanşe" nu sînt complet separate ; graniţele lor sînt cel puţin semipermeabile. Atunci o d.p. poate fi identificată nu prin contururi sau graniţe precise, ci printr-o calitate nucleară* Calitatea nucleară va fi un scop sau un sens important, sau uneori un stil de expresie. Toate acestea trădează efortul individului de supravieţuire şi stăpînire şi dau o formă personalităţii sale. Constanţa dispoziţiilor întrucît principiul prim al comportamentului este fluxul său convergent, nu putem să ne aşteptăm ca dispoziţiile să fie complet constante şi previzibile. Totuşi, proba noastră pentru d.p. (ca Şi pentru o trăsătură comună) rezidă în recurenţa demonstrabilă a comportamentului „funcţional echivalent". Un director din New York, aproape întotdeauna hotărît, ordonat, şi prompt, poate fi v'rtual paralizat cînd se întîlneşte într-un restaurant cu o tavă ' plăcinte franţuzeşti. De ce ? Poate că este doar oboseala la firşitul zilei ; poate e vorba de un complex îngropat care poate fi urmărit pînă la o pedeapsă primită în copilărie pentru că a furat ăcinte. Dispoziţiile nu sînt niciodată complet constante. Ce plic-sitor ar fi dacă ar fi aşa — şi ce haos dacă nu ar fi deloc constante. Am şi discutat despre inconstanţa datorată situaţiei. Unii au-°ri> cum am văzut, merg atît de departe încît declară că persona363 litatea nu are o constanţă internă, ci îşi datoreşte uniformit asemănării situaţiilor întîlnite în mod repetat. Am pledat îrn triva acestei poziţii. Chiar o persoană care într-un moment ^°~ dominantă şi în altul concesivă, într-un moment brutală şi în afţte dulce, trebuie să aibă aceste tendinţe contrarii în ea însăşi, Une U-o

p. de asemenea. 'i face un pas înainte faţă de simţul comun mai ales prin sa de a separa dispoziţiile adevărate de pseudodispo365 Dispoziţii cardinale. Trebuie să existe o relaţie demonstrabilă între actele separate. dualitatea este explicată. 364 Dispoziţii genotipice. Contradicţia aparentă provine din faptul că am pus un diagnostic superficial. Cuceritorul şi Cel ri renunţă. ceea ce îi aparţine nu este numai în ordine. Să luăm cazul dr. Aproape fiecare act pare să derive din ei. ele prezintă cel puţin o oarecare constanţă în comportamentul unei persoane. mai fundamentală (genotipică) pe care o tificăm ca autocentrare. de exemplu. Pseudotrăsăturile sînt atunci erori de inferenţă.p. una de ordine şi una de dezordine. cu semnificaţie majora d. va avea în natura sa o jemina inconştientă" O situaţie dă naştere unei d. gxpunerile explicative. de exemplu.. înainte ca existenţa sa să poată fi inferată. Numai caracterul erotic anal ar fi considerat corect genotipic. tot atît de fun-dpmerrtală ca şi cele care sînt posibil de constatat în personalitatea lor). atunci avariţia ar fi o dispoziţie fenotipică. cu semnificaţie minoră. D. pasiune conducătoare. De obicei focarele unei vieţi par să rezide într-un grup de d. fenotipice şi pseudodispoziţii Acest ultim punct ar conduce la o distincţie utilă propusă de Lewin. D. prin faptul că D. deşi pot să nu' reflecte dina-mica intimă şi structura centrală a personalităţii individuale. altă situaţie altei d. lasă uşa bibliotecii neîncuiată şi cărţile se pierd . In acest caz nu avem de-a face nici măcar cu o dispoziţie fenotipjcă.p. ci totdeauna pentru ale sale. pe cît ştim. dar nu şi pentru ceilalţi. constata^ că contradicţia scade dacă identificăm corect dispoziţia cea mal profundă (cea mai esenţială) care operează. Urmărind mai departe cazul. rit şi neglijente (fenotipice). Dar unii avari pot să nu aibă acest fenotip particular subsecvent.p.p. totdeauna îngrijit în ceea ce priveşte persoana sa şi masa de lucru. de exemplu. Dar poate că încearcă numai să cumpere o favoare. o d. e lipsit de dispoziţii personale ? Deloc. poate fi un fel de sentiment interior de inseHitate în viaţă.. Sistemul psihologic al lui jUn se bazează în principal pe conceptul contrariilor. Teoria psihanalitică susţine că trăsătura de avariţie. cel puţin parţial. Dispoziţiile centrale probabil că sînt acelea pe care le menţionăm cînd scriem o scrisoare atentă de recomandare. de obicei. D. Cu alte cuvinte. In acest caz conchidem că constanţa unei dispoziţii este ° chestiune de grad. specifice şi chiar contradictorii nu este în mod necesar fatală inferenţei. Dr. centrale distincte.p. Şi. căci persoana nu are nici o înclinaţie pentru generozitate. dispoziţiile centrale (cele .p. el are moduri de comportament atît oTdonate. iNu ar fi corect să spunem că dispoziţiile fenotipice nu sînt dispoziţii adevărate. răspunde.p. dar şi ţinut cu grijă sub cheie. căutarea dispoziţiilor mai profunde sînt QenottPice. Lista de termeni de la pagina 358 derivată din numele prop ale unor personaje istorice şi fictive (chiar ţinînd seama de e^a'1 gerare şi suprasimplificare) sugerează ceea ce se înţelege dispoziţii cardinale. Acest exemplu arată că numai prin studierea exhaustivă a vieţii singulare putem spera să distingem genotipul de fenotip cu un succes rezonabil. de asemenea. Această autocentrare cardinală (pentru care există dovezi abundente) reclamă ordine pentru sine. schiţele şi dosarele . centrale şi secundare în orice personalitate există d. temă unitară sau rădăcina vieţii. de biblioteca facultăţii.In cazul lui D. . producerea unor acte disociate. Este o personalitate neobişnuită cea care posedă o singură dispoziţie ■ cardinală şi numai una. Poate că la ei acumularea a început dintr-o aspră necesitate şi a devenit funcţional autonomă. care sînt opuse. Pur şi simplu le place să simtă aurul (sau echivalentul său). Dar ar trebui să subliniem că ceea ce apare drept comportament contradictoriu nu este adesea de fel contradictoriu. un individ e cunoscut prin ea. avariţia poate fi concepută ca un genotîp adevărat (adică. Totuşi. crede că o persoană care dă daruri este o persoană generoasă. In acest caz. Vedem din nou aici că numai metodele cele mai sănătoase şi abi-tatea crjtică cea mai ascuţită vor duce la un diagnostic corect. Descrierile în termeni de „aici şi acum" sînt fenotipice. Uneori inferenţa noastră poate fi complet eronată. sînt di^ poziţii ce -pot exista în aceeaşi inimă. îşi îndeplineşte obligaţia cu neglijenţă . Ele sînt „adevărate" în acelaşi sens ca trăsăturile comune. este o reflectare a unui sindrom caracterial erotic anal. sfîntul şi păcătosul. Studiul lui Conrad citat la paginile 360—361 priveşte.p. Cîte anume aceasta e întrebarea pe care o vom pune acum. Nu pu tem nega acest fapt. dar aceste dispoziţii opuse (fiecare acoperind o serie de situaţii şi răspunsuri echivalente) sînt ancorate într-o d. este o d. El are două dispoziţii stilistice opuse. O asemenea calitate dominantă a fost uneor" denumită trăsătură eminentă. meticulos in legătură cu notele de curs. are o dispoziţie cardinală (motivaţională) din care derivă aceste stiluri contradictorii. şi poate deveni cp lebru datorită ei. Putem. O persoană mas^ culină. udecăţi greşite care provin din fixarea atenţiei numai pe aparenţe.persoană poate găzdui d. Goethe 1-a creat pe Faiw din asemenea tendinţe paradoxale. Dacă a)şa ar sta lucrurile. Dispoziţia fenotipică este mituirea (nu generozitatea) iar genotipul subsecvent. Nici o dispoziţie de acest gen nu poate^ mîne ascunsă. este atît de trântă şi de importantă într-o viaţă încît merită a fi numită ziţie cardinală. Ocazional. nu-i pasă că praful se strînge^ Semnifică oare această contracţie în comportament faptul că dr. sentiment do-minant. Situaţii diferite declanşează dispoziţii diferite. extrovertitul şi introvertitul. Faptul remarcabil legat de personalitatea sa este acela că el este un egoist centrat pe sine însuşi care nu acţionează niciodată pentru interesele altor oameni.

" 367 Numărul mediu de caracteristici enumerat de student' fost 7. în lucrarea sa definitivă asupra vieţii lui William James. denumiri de trăsături comune . O primă şi destul de obiectivă metodă constă în examinarea amănunţită a poziţiei pe care o ocupă* indivizii în instrumentele de testare universală sau în scalele de evaluare. centrale.p. vor fi găsite dispoziţii personale importante. poate mii de studii ale trăsăturilor comune. dispunem de mai puţine metode pentru determinarea dispoziţiilor personale la indivizi singulari. morbide. opt) acoperă în mod adecvat structura majoră a vieţii. că ea poate să facă mai mult decît face pentru explorarea organizării morfogenetice.p.4 4 Trebuie spus un cuvînt despre „intensitate". D. Totuşi. care. Să luăm în considerare o dovadă experimentală. ComBinate cu aceste d. Perry simte că un număr limitat de dispoziţii majore (în icest caz. Ralph Barton perry scrie că pentru a înţelege această figură fascinantă este necesar să luăm în considerare opt „trăsături" sau „componente" dominante. secundare — mai puţin evidente. mai mult. aversiune pentru procesele gîn-dirii exacte. De exemplu. putem estima — ca aici — irlieil. Pentru scopurile noastre este important faptul' că. chiar lupă un studiu extrem de exhaustiv al unei personalităţi complexe. desigur.ceea ce li se pare că reprezintă caracteristici esenţiale ale acestei persoane". secundare probabil că sînt mai periferice şi mai puţin esenţiale decît d.p-trăsătură comună. mai puţin generalizate. atunci. dacă luăm ina vidul drept punctul nostru de referinţă. deoarece n există o normă exterioară cu care să fie comparată. de la cele mai delimitate şi instabile pînă la cele mai generale şi mai ferm structurate. Scoruri semnificative înalte sau scăzute pe variabile comune'pot să ne îndrepte atenţia spre domenii în care. Totuşi. 7. Nii vom risca o presupunere privind dispoziţiile secundare.Intrebarea e îndrăzneaţă din mai multe motive : comporta-Lntul este un flux continuu . Pentru fiecare studiu al trăsăturilor individuale găsim sute. calitate.p. Trebuie amintit că profesorii erau de acord în mod special în ceea ce priveşte . 2. sensibilitate. Totuşi. ipohondrie. într-un sens. şi vom vorbi destul despre ele pentru a arăta că provocarea adresată de noi ştiinţei este justificată ■—■ şi anume. dacă o d-R este privită ca unică. vivacitate. ne referim din nou la studiul de evaluare a lui Con-rad (paginile 360—361). propoziţii sau fraze care să exprime destul de bine. nu poate exista ca variabilă în „grad". similare . Numai 10% din studenţi au simţit că aveau nevoi^!ria mai mult de 10 itemuri pentru a descrie „caracteristicile es ţiale" ale prietenului lor. el enumera patru dispoziţii-tendinţe „morbide". La un nivel mai puţin important putem vorbi de d. dar le defineşte în aşa fel încît coloratura specială jamesiană e scoasă m relief. în realitate există toate gradele posibile de organizare. desigur. 3. Am cerut unui număr de 93 de studenţi „să se gîndească la cineva de acelaşi sex pe care îl cunosc bine" . Cînd psihologia elaborează m ^ tode adecvate de diagnostic pentru descoperirea direcţiilor m ' jore de-a lungul cărora o personalitate particulară este organizat' (dispoziţii personale). dacă privim mai atent. conducând la reconsiderarea lor. şi apoi „să îl (o) descrie. am transformat d. mai puţin constante şi mai puţin active decît dispoziţiile centrale. Expresia caracteristici esenţiale a fost definită ca „orice trăsătură.p. metodele de diagnostic sînt prea prost jeZvoltate pentru a ne permite să descoperim răspunsul. dar ei deschid o posibilitate importantă. sînt patru dispoziţii „benigne" : 5. Denumirile pe care le utilizează Perry sînt. poate reieşi că numărul unor asemenea f0U care va diferi în mod normal între cinci şi zece. decît ne-ar place. dacă încercăm să comparăm o <WJ cu d. preocupare pentru stări mentale excepţionale.p. interes etc. ]<Je vom îndrepta mai întîi spre domeniul biografiei. se ocupă de universal şi nu de particular". sociabilitate. Intîi. oamenii manifestă dispoziţii contradictorii în situaţii contradictorii . In majoritatea cercurilor predomină clişeul : „Psihologia. oscilaţii marcate ale dispoziţiei şi 4. ca ştiinţă. s-ar putea dovedi handicapuri serioase : 1. 6. dispoziţiile nu se exprimă niciodată singular. umanism. Formulăm această afirmaţie ca o ipoteză susceptibilă de o eventuală testare ştiinţifică Cum se studiază dispoziţiile personale ? Intrucît psihologia şi-a îndreptat atît de rar atenţia asupra-individualităţii. cardinale sau centrale. nu trebuie să ne aşteptăm să găsim structurii la fel de ferme ca mai tîrziu în viaţă). este util să avem la îndemînă aceste distincţii cînd dorim să vorbim în general despre importanţa şi intensitatea relativă a unor dispoziţii variate într-o personalitate dată. luate în sine. în raport cu altele şi astfel ajungem la scala noastră gj sieră: cardinal-central-secundar. cu condiţia să ne limităm la nivelul d. se pot face cîteva presupuneri pe baza unor dovezi parţiale.p. tatea unei d. Particularizarea trăsăturilor comune.o. Totuşi. Se înţelege de la sine că aceste trei gradări sînt arbitrare şi sînt formulate în primul rînd pentru comoditatea discursului. scriind cuvinte.2. tendinţă.p.5 ■eru Acestea sînt doar elemente care sugerează dovezi. 8. desigur.ale altor oameni. Totuşi metode — sau sugestii de metode — sînt disponibile. pe care-1 consideri ca avînd o importanţă majoră pentru descrierea persoanei pe care o alegi. 366 Cîte dispoziţii are o persoană ? Cîte dispoziţii are o persoană este o întrebare foarte îndrăz-ea{ă Şi se poate răspunde numai într-un mod preliminar şi speculată. în care metoda aprecierilor „însemnate dintre peste 200 de trăsături comune a arătat care variabile păreau să indice dispoziţii importante la copii individuali.însemnate cu asterisc) din personalitatea copiilor preşcolari (în care.

D. întrucît consilierii. utilizînd precauţii şi instrumente analitice. putem face în diverse moduri o „analiză de conţinut" revelatoare a lor.p. 1942.p. 1958. H. Rinehart and Winston. în „J. Această metodă a fost propusă de F. ei fac inevitabil judecăţi privitoare la dispoziţiile personale. pînă acum psihologii clinicieni. disponibile pentru studiu.abnorm. s-o corectăm. era paranoidă în ceea ce privest~ relaţiile ei cu femeile . 369 ersonalităţll — cd. Cum să utilizăm ştiinţific asemenea date se arată în lucrarea lui Baldwin care denumeşte metoda sa „analiza structurii personale". Dispoziţii personale şi motive Ajungem acum la problema noastră cea mai dificilă. Să presupunem. Deşi aceste scrisori se poate să nu fi dezvăluit întreaşa structură a personalităţii lui Jenny. acasă. Analiza empirică a actelor unei persoane. Abordarea clinică. Din nefericire.p. putem considera ipoteza confirmată şi d. 90—91. Assessment of human motives. Dar acasă era zgomotos. Hoit. dar atenţia lor este fixată pe structura personală prezentă. probabile î(l putea apoi trece la descoperirea coloraturii fiecăruia din ele. după cum y0Vn vedea în capitolul 17. and Pers. harnic şi atent. Allport în următorul caz. este clar că abordarea clinică oferă în principiu c ocazie demnă de invidiat pentru investigarea dispoziţiilor morfo-genetice. totuşi metoda arată că o activitate cantitativă atentă poate fi realizată în domeniul dispoziţiilor personale unice. Dacă proporţia este mare. totuşi. scrisorile sau jurnalul unei persoane conţine grupări recurente de idei. E. 7 A. să devină o metodă ştiinţifică importantă. consultanţii îsau terapeuţii se ocupă de indivizi. a cum există într-o viaţă anumită. S a r b i n. Atunci. Din punct de vedere fenotipic el prezenta dispoziţii contrare. aşa cum le-am descris şi discuţia noastră despre motive (capitolele 9 şi 10) ? 8 Cf. cap: 9. stabilită. 163—183. S-a spus destul pentru a stabili punctul nostru de vedere : ştiinţa poate şi trebuie să se ocupe de personalitatea individuală în mod direct şi nu numai să compare persoane în maniera obişnuită a trăsăturilor comune. Taft. O utilizare mai largă a acestei metode a ipotezelor ne-ar conduce la o concentrare utilă asupra vieţilor individuale. nesupunîndu-se acestora. E. Apoi lansăm ipoteza că obiectul — în acest caz o personalitate particulară —■ se va dovedi că e format din anumite dispoziţii majore. Oricît de improvizată ar ârea că este metoda literaturii şi a bunului simţ. H. 1960. Testarea d. 2 voi. 37.). ce lna ceva menţionează în acelaşi timp (în aceeaşi secvenţă de gî dire) ? Prin această metodă el a stabilit că Jenny dezvăW~ doar cîteva dispoziţii centrale evidente ale vieţii ei. What units shall we employ ?. psihologul ar putea apoi să numere actele băiatului în cursul zilei (fiind verificat de un observator independent) pentru a vedea cîte din ele au fost „funcţional echivalente". 265 Acest cercetător a analizat peste o sută de scrisori se de Jenny între cincizeci şi nouă şi şaptezeci de ani. ca orice savant. Clinteai inference and' cognitive theory. A11 p o r t. psihanaliştii şi alţi consilieri au lăsat ca interesul lor pentru legi generate şi pre-dicţii statistice (medii) să aibă precădere în teoretizările lor.". Boston. avea un interes estetic puternic' s-era scrupuloasă în materie de pani.8 Totuşi. că întîi aruncăm o privire din unghiul bunului simţ asupra obiectului pe care îl studiem. Baldwin. ca orice savant sensibil. The thought an character of William James. El constată că îşi atinge cel mai bine scopul la şcoală conformîndu-se regulilor . ■ cap. Care e relaţia dintre d. 202—214. Identificînd astfel d. Perry. W. L. P. In viitor putem spera în apariţia Unei cercetări clarificatoare din această sursă. era ordonat. Soc. Hoit.p. New York. După ce a emis această ipoteză. voi. Allport. New York. Little Brown. of Minnesota Press. 6. Cea mai clară din toate metodele este studiul biografiilor sau al cazurilor singulare. Personal structure analysis: o statistical method for investigating the single personality. în G. T. ipotetice. Rinehart and Winston. dacă e necesar. Clinicat vs. Pe durata consultaţiei sînt absorbiţi de structura proprie a clientului. Desigur ei vor crede că legile ge-rierale pot fi aplicate la conduita sau problema persoanei. Era e>a trem de geloasă pe fiul ej . 1937. 370 . B. Uneori chiar desconsideră valoarea studierii formaţiunilor mor-fogenetice în viaţa individuală. Teleonomic descriptlon in the study of personality.. Acum psihologul ar putea emite ipoteza : dispoziţia centrală a acestui băiat este dorinţa fierbinte de a i se acorda atenţie.6 Un anumit băiat prezenta la şcoală o conduită exemplară . Psihologia se poate ocupa de cazul singular. 1954. în „Charac. adică au manifestat o solicitare clară de atenţie. 1936. ea poate. ■ 368 însemnate cu asterisc. Psychol. R. R.7 6 F. L i n d ze3 (Ed.". B a 1-] e y. neascultător şi tiran faţă de copiii mai mici. Minneapolis. De exemplu. Datele biografice se găsesc în R. Studiile de caz. Dacă avem un număr mare de acte ale unei singure persoane. Meeh 1. vom încerca să verificăm în mod empiric ipoteza noastră şi. Univ.5 Vezi G. El pus întrebarea : Dacă Jenny menţionează un subiect. De asemenea. statistica! prediction.

A spune. Ştim. Mass. reprimată. întrebarea noastră este dacă trebuinţa sexuală există vreodată separată de un sistem de dispoziţii. sadică. slujirea copiilor săi. Press. Constable. 216. vedem că "Sexul fuzionează în mod complicat cu tot felul de credinţe dobândite. o dispoziţie constantă de a se comporta politicos. Deşi am putea afla ceva des.11 Acest faptare poate ajuta să explicăm cum selectează o dispoziţie comp) **? stimuli echivalenţi din mediu şi declanşează sau „pune barieră unor răspunsuri echivalente (toate fiind consonante cu dispo?jr de nivel superior). Pentru McClelland o trăsă-tliră este numai „tendinţa învăţată a unui individ de a reacţiona aşa cum a reacţionat cu mai mult sau mai puţin succes în trecut în situaţii similare cînd a fost motivat similar". de exemplu. 1906. Murray e t al.. Dl. Dar încă nu ştim ce fel de reţete complexe sau ansambluri de ce9 II. altruistă. Dar. insistă Hebb. 1953. admirativă. ne grăbim să adăugăm că există multe grade de dinamism. C. disimulată. Mai recent acelaşi autor vorbeşte despre vectorvaloare ca element al analizei personalităţii. Poate tendinţele determinante sînt dinamice (adică ele produc un comportament) şi astfel într-un sens toate dispoziţiile personale au o forţă motivaţională. Sherrington. Dl. 3. Fiecare 11 C. centrală şi exigentă în personalitate. Freud crede că instinctele sînt elemente motivaţionale.. Cambridge. Saunders. obiectul şi modul de comportare sînt toate integrate într-o singură dispoziţie. scheme (pagina 261). gusturi. ~ 'Ia în acelaşi timp. Murray separă trebuinţele (motivale de bază a.j întîi. Unele dispoziţii personale. 1951. pare foarte artificial să spunem că sexul ia aceeaşi formă sau are aceeaşi semnificaţie la două personalităţi. 1938.10 Părerea noastră e diferită. A textbook of psychology. estetică. Personality. protectoare. pasivă. centrală. „Cathexes" fac parte din „motiv". Alţii separă clar motivele (de ce acţionează cineva) je atitudini (cum acţionează cineva). Toward a general theory of action. durabilă. 10 D. Harvard Univ. IV. p. Dar el desigur nu părăseşte niciodată casa numai pentru a fi politicos cu cineva. în mod concret. O. Philadelphia. despre care se vorbeşte atît de des ca trebuinţă uniformă. în acest punct am dori să putem face apel la neurofiziologie. sublimată. că un anumit bărbat sau femeie este homosexual nu înseamnă deloc a-i caracteriza motivaţia. dulce. difuză..De exemplu. nici una nu e lip-■ sită de un anume grad de forţă dinamică. După cum am spus.. H e b b. Nu pot crede că personalitatea eSte net împărţită în motive pe de o parte şi maniere (modalităţi de realizare a motivelor) pe de altă parte. A. sînt mult mai motivaţionale decît altele. Deşi termenul dă trebuinţei un conţinut oarecum mai obiectiv. amintim cititorului că majoritatea teoreticienilor o distincţie clară între motive şi alte componente ale perso-alităţii. din nefericire. de exemplu. superficială. 371 lule corespund unei dispoziţii şi nici nu ştim exact cum o presiune aceste reţete asupra comportamentului. X are. New York.). sînt indicii că dispoziţiile complexe sînt mai adevărat motivaţionale decît impulsurile. acest termen sugerează în sine exact ceea ce căutăm : un sistem singular în care trebuinţa.pre natura acestor structuri studiind baza biologică . maşinăria noastră nervoasă este dispusă pe niveluri astfel"9}' c? nivelurile superioare mai complexe au dublu rol de impulsioif0'1 şi frînare pentru nivelurile inferioare mai simple. nu avem nici o dovadă că un impuls (sau u imbold sau un motiv) acţionează vreodată separat şi singur. activă. S. totuşi implică 0 separare nefericită între motivaţie şi scopul ei. trăsături. Să luăm în considerare aşa-numitul impuls sexual. specifică. mai mult o dispoziţie motivcrţională. tot atîtea forme cîţi indivizi a căror trebuinţă sexuală a fost „canalizată" spre propriul sex — Şi să ne gîndim la multitudinea de alte moduri în care această trebuinţă abstractă poate fi canalizată. Există mii de forme de homosexualitate : manifestă. 1951. cele mai importante componente ale personalităţii) de modul de ?nCjeplinire al lor. Cînd privim la vieţile concrete. 372 trăieşte cu propria sa structură. Shils (Eds. de asemenea. cap. Politeţea este mai mult o dispoziţie stilistică în caracterul său . McClelland. periferică. un impuls năvăleşte într-o organizare de nivel superior şi creează o stare motivaţională generală difuză de unde o presiune integrată merge eferent din cortex în trunchiul cerebral şi eventual intră în -acţiune. deprinderi şi inhibiţii. Exploralions in personality. Parsons. Oxford. Totuşi. p. X are o pasiune arzătoare de a da copiilor săi o educaţie mai bună decît a primit el. 160. Vezi T. p. Murray utilizează termenul nu pentru sisteme durabile în cadrul personalităţii. ci numai pentru integrarea momentană a trebuinţei şi a modului de răspuns. într-o privinţă Murray vorbeşte de integrarea trebuinţelor. Acum putem cu uşurinţă să-1 zugrăvim părăsind casa dimineaţa în scopul îndeplinirii obiectivului său referitor la copiii săi. Sloane. The integrative action of the nervous systein. Sistemul nervos nu ţine impulsul sexual în mod comod într-un compartiment separat de aceşti factori cu care el fuzionează. Atunci. pentru simplul motiv că acestea din urmă nu funcţionează fără să implice integrări superioare. E. 12 D. New York. Totuşi. London. Dim potrivă.9 Similar. intelectuală — în sfîrşit.12 Deşi cunoştinţele noastre despre această maşinărie lasă mult de dorit. constrînsă. Să luăm un exemplu. în timp ce cathexes reprezintă obiectele gtaşate lor. temporară. Ne amintim' că McClelland presupune că personalitatea e formată din trei tipuri de elemente : motive.

p.13 Dacă o d. de exemplu. într-un grad mai redus. energie sau negativism. riscăm încă o dată să admitem că unele dispoziţii au o forţă motivaţională mai mare decît altele. Acest nivel poate fi numit nivelul „trăsăturii" şi este. o chestiune de grad. stilistica. ^-j Definiţie în urma acestei îndelungate dezbateri sîntem pregătiţi să oferim o definiţie a dispoziţiei personale. Ele devin componente ale dispoziţiilor personale. ne putem aştepta ca o persoană politicoasă să acţioneze conform dispoziţiilor sale sexuale cu un grad special de consideraţie pentru partenerul ei. Dar ai%umentînd că nu putem face o distincţie precisă între ot şi dispoziţii personale. (unele numai secundare) în acelaşi timp şi motive. pot „simţi o dorinţă arzătoare" de a rev la munca lor. sau pe o bîrfîroare să repovestească pe larg faptele vecinilor ei. îşi cheamă la telefon un prieten pentru a se descărca. strict vorbind.p.p.i Trăsăturile comune desemnează complexităţi organizate pri-jt drept comune (sau comparabile) într-o populaţie . Într-adevăr. de scopui--1 Ele nu sînt numai modalităţi de reacţie faţă de mediul înconjură' tor. Totuşi. într-un sens1 există totdeauna un indiciu senzorial.comună. Unele sînt irezistibile. Die menschliche Personlichkeit.. Desigur că nu sunetul telefonului este cel care îl determină pe un egoist să vorbească jumătate de oră nestingherit despre ultimele sale isprăvi. De aceea. răspunsul izvorăşte din înclinaţii profunde. Leipzig." ales dacă sînt sisteme mature. Aşa cum am arătat în capitolul 10. Barth. disconfortul care rezultă atrage atenţia asupra presiunii normale care există chiar şi într-o d. de fapt. unele impulsuri — ca durerea sau foamea de oxigen — pot opera într-un mod reflex pentru a realiza reducerea tensiunii cu o integrare redusă în sistemele de nivel superior. Dacă o persoană politicoasă este silită să se comporte nepoliticos. atunci. probabil că sînt mai irezistibile decît o d. Stern face distincţie între dispoziţiile motivaţionale şi stilistice UMlizînd termenii germani Richtungsdisposition (direcţional) şi Rustungsdis-P°sition (instrumental). cît şi de 374 aprinderile noastre de vorbire curentă. înseşi cazanele de aburi ale vieţii. Altele sînt stilistice şi instrumentale în esenţă — dar totuşi dinamice. ar fi o greşeală să presupunem că activitatea sexuală abstractă este ea însăşi un element separabil al motivaţiei. autoactive. au şi ele o anumită forţă directoare. înclinaţii temperate pînă la simple obiceiuri. în afară sau în interiorul corpului. Dispoziţiile variază de la pasiunile absorbante.' valn gusturi. 1923. fobii. strângeri. înclinaţii. funcţional autonome. predilecţii — toate sînt d. unele sînt aStf'el numai în sens instrumental. 373 ocupaţia lor favorită. Ele direcţionează activitatea care este motivată de alte d. mai ales cînd este frustrată. autoactive în mod spontan. în aceste cazuri. De exemplu. nivelul cel mai recunoscut atît de psihologi. £ele care implică sexul. ambiţii.p. j^. Este dinamică o dispoziţie în sensul că ea este autoactivă (intră spontan în acţiune) ? Desigur. totuşi. stilistică de politeţe. în aceste cazuri. este motivaţională sau instrumentală este. care au o forţă mai mare.p. atitudini generale. care provoacă tensiunea. găsim necesar să facem distincţie între două modalităţi de concepe organizarea trăsăturilor. considerind acest ■1. o gospodină. peşi toate dispoziţiile sînt într-o măsură dinamice. oric'e dispoziţie trebuie declanşată înainte de a fi dinamic activă. egoistul şi bîr-fitoarea pot fi sub o asemenea tensiune încît ei să caute o scuză pentru a vorbi. Un autor. dispoziţiile sînt. putem descoperi o forţă dinamică. pentru toate sco ^ rile practice. este imposibil a considera dispoziţiile persn nale ca elemente ale personalităţii total separate de motivaţi ■" în unele cazuri ele sînt motivele conducătoare ale vieţii. un meşteşugar. în mod obişnuit. Constatăm că stilurile noastre de comportare nu sînt în întregime o chestiune de slujire a motivelor mai puternice . hobby-uri. Rezumat în ultimele două capitole am căutat să stabilim nivelul de analiză cel mai util pentru studiul personalităţii umane. O dispoziţie personală este o structură neuropsihică generalizată (specifică individului). nu din sunetul telefonului. Chiar în dispoziţia stilistică. Această expunere datorează mult lui Stern. Alte impulsuri — ca cel sexual şi nevoia de hrană — par să fie foarte integrate cu funcţiile corticale şi nu mai rămîn pur biologice în esenţă. avînd capacitatea de a interpreta mulţi stimuli funcţional echivalenţi şi de a iniţia şi orienta forme constante (echivalente) de comportament aăaptativ şi stilistic. dacă sînt lipsiţi de 13 W. Interese. " în concluzie. ■ Dar într-un alt sens dispoziţiile motivaţionale sînt autoactive. Cititorul atent va observa că fiecare parte a definiţiei a fost explicată. Pare necesar să postulăm o gamă largă de forţe motivaţio-nale pentru dispoziţiile personale. Ea este foarte apropiată de definiţia dată de noi trăsături (pagina 348). -. ci modalităţi de a-1 înfrunta.

Uneori elemente care sînt iniţial directoare dobîndesc ulterior o forţă de impulsionare. valori. Dacă evităm termenii laudativi şi cei depreciativi. natorită apartenenţei oamenilor la o specie comună şi la o cultură comună. Pentru a evita proiectarea propriei sale esenţe şi alte multe surse de eroare. cît şi ale mediului înconjurător. ci şi al unor presiuni de moment din persoană şi din situaţie. trebuie identificate dispoziţiile personale. Altele sînt mai puţin dinamice. Trăsăturile şi dispoziţiile sînt modi vivendi. atributele personalităţii pot fi zugrăvite numai cu ajutorul vorbirii comune. O adaptare eficientă la lume reclamă flexibilitate şi declanşarea unor variate tendinţe determinante în situaţii diferite. centrale şi secundare sînt foarte colorate de individualitate. complexe. Una este să admitem trăsăturile şi dispoziţiile drept elementele cele mai acceptabile pentru studiu. majoritatea încercărilor de măsurare se bazează pe asemenea „trăsături comune". avîiid mai curînd capacitatea de a dirija (de a stiliza) comportamentul decît de a-1 iniţia. Modul în care viaţa sa este organizată poate să nu corespundă de fel vreunei scheme analitice a trăsăturilor comune. 375 în denumirea acestor complexităţi organizate există capcane. O personalitate dată poate manifesta contradicţie şi conflict — după cum romancierii şi clinicienii nu obosesc a ne spune. dar sînt persistente chiar şi cînd sînt latente şi au un prag relativ scăzut de declanşare. cercetătorul trebuie să utilizeze toate instrumentele empirice relevante ale Ştiinţei sale pentru a face validă propria inferenţă. căci numai^ posedă o subtilitate rezonabilă şi o inteligibilitate -stabilită. dar numai cîteodată. în scopuri comparative —• şi majoritatea studiilor despre personalitate sînt comparative — trăsăturile comune sînt suficiente. nu numai al unor atitudini durabile. să căutăm categorii de comportament care sînt destul de uniforme.de persoane. Oricît de regretabil ar fi. cu> temei. cultură. în funcţie de cerinţele de moment atît sociale. Chiar dacă trăsăturile şi dispoziţiile stabilizează conduita ele nu sînt niciodată total constante şi nici nu sînt independente unele de altele. Opinia noastră despre dispoziţiile personale nu neagă importanţa interacţiunii sociale în modelarea conduitei umane. Dispoziţiile personale sînt elemente de acelaşi ordin de complexitate dar sînt considerate ca „diferenţele proprii ale naturii". ^dică sînt elemente neuropsihice pe care le constatăm în mod real la persoane individuale. Trăsăturile şi Opoziţiile nu pot fi'inventate : ele trebuie descoperite. Pentru studiul mai detailat al individului. Aceste tendinţe nu sînt tot timpul active. Ele îşi derivă semnificaţia din rolul pe care îl joacă în progresul adaptării şi al stăpînirii lumii personale. e' sibil a realiza un vocabular psihologic noncritic de denumiri h trăsături. dispoziţiile ei cardinale. dar este altceva să determinăm caracterul lor precis într-o viaţă dată. ţial impulsionate pot deveni doar directoare. Este imposibil să observăm trăsături sau dispoziţii în mod direct. putem. iar cele care sînt inj. Mai probabil. întreaga psihologie diferenţială. rol. Putem nurriai infera existenţa lor. Numai producerea repetată a unor acte avînd aceeaşi semnificaţie (echivalenţa răspunsului). Termenul dispoziţie personală (care ar putea fi tradus ca trăsătură individuală sau trăsătură morfogenetică) atrage atenţia asupra oricărei atitudini generalizate care rezidă efectiv în sistemml neuropsihic al persoanei singulare. dar poate păstra totuşi un interes pentru atletism. una fiind confundarea aprecierilor pur sociale cu fa™ obiectiv. care succedă unei serii definîbile de stimuli avînd aceeaşi semnificaţie personală (echivalenţa stimulilor) face necesară inferenţa trăsăturilor şi dispoziţiilor personale. ambif^' sentimente. Cîteodată. Pledăm numai pentru ideea că o persoană dată are o gamă largă de deprinderi şi dispoziţii care pot fi activate în diferite grade şi în diferite combinaţii. în capitolul 8 am recunoscut efectele exercitate de situaţie. Un act specific este întotdeauna produsul multor factori determinanţi. Toate studiile comparative asupra personalităţilor. CAPITOLUL 16 Unitatea personalităţii RETROSPECTIVA $ CONCEPŢII FILOZOFICE a UNITATEA CA EFORT 9 UNITATEA ŞI IMAGINEA DE . Un atlet care îmbă-trîneşte îşi poate pierde zelul. Ambele concepţii îşi au utilitatea lor. o persoană este atît de tipică pentru cultura sa şi pentru felul său de a fi încît poate fi caracterizată în mod adecvat în termeni de trăsături comune. Unele trăsături şi dispoziţii sînt în mod clar motîvaţionai mai ales acelea cunoscute în mod obişnuit drept interese.

uşor poticniţi şi nesiguri. apare o u • tate învăţată. Deşi acest curs al conduitei poate fi foarte mult determinat de cerinţele actuale (schimbarea unui cauciuc. Putem spune : „Acel mic gest al lui spune multe" şi înţelegem prin această afirmaţie că multe niveluri complexe ale personalităţii erau unificate (convergente) cu actul momentan. Integrarea ecfr librează procesul segmentar de diferenţiere. chiar în timp ce procesul contrar de diferenţiere coi^ tinuă. de asemenea. Pe baza mersului nu pot spune dacă omul are interese estetice. Cineva poate să nu se simtă decepţionat pînă cînd nu simte o serie de stadii anterioare : dorinţă. Ele se întreţes ca o tapiserie. Ajungem acum la problema unităţii. Chiar şi o experienţă simplă şi obişnuită cum este decepţia presupune acest lucru. în mod fundamental nesigură şi dependentă. în primii ani el reacţionează într-un mod de tipul „totul sau 377 nimic". în orice moment. disocierea. Să spunem că diagnosticul meu e corect (şi constatăm adesea că aprecierile noastre bazate pe activităţi expresive cum este mersul se confirmă). lipsă de îndeplinire. să reamin tim echilibrarea organică ce rezultă din homeostazie (pagina 99)~ A menţine o „stare constantă" înseamnă a conserva o unitate fundamentală. există un proces constant în această direcţie. Cînd o persoană acţionează. căci acum recunosc că fără el nu există un mod adecvat de a vorbi de unele din aspectele morfogenetice ale personalităţii. un semn al unităţii. ca toate trăsăturile cardinale. că mare parte din personalitatea acestui om este convergentă într-o activitate zilnică obişnuită. existenţa sa rezidă în devenire". prin definiţie. pare să fie doar o chestiune de grad. cam deprimată. Scriitorul german Herder spunea : „Omul nu e niciodată complet. Concepţii filozofice Mulţi filozofi afirmă că tot ceea ce facem. Problema este. *n primele luni de viaţă copilul răspunde ca un întreg ori de cîte °ri se emoţionează. Se pot extrage douăzeci şi opt de feluri d# îngheţată din douăzeci şi opt je containere etichetate . Mai mult. Deşi examinarea trăsăturilor şi dispoziţiilor privea în primul rînd multiplicitatea organizării personalităţii. de gradare. Mare parte. cît şi stilistice.1 Acest subiect a frămîntat pe mulţi. dar nu toţi au ajuns la aceeaşi concluzie. în legătură cu acest subiect trebuie. Paşii sînt grei dar înceţi. a conchis în silă şi fără prea mare convingere că un agent (un eu) caracterizat de . Multe trăsături importante ale acestei persoane nu se dezvăluie prin mersul său. aşteptare. într-ade-vâr. Pasiunea lui Tolstoi pentru „simplificarea 378 ■eţji« sau idealul călăuzitor de „respect pentru viaţă" al lui ccfrweitzer. A integra înseam'~ a forma elemente mai cuprinzătoare. în al doilea rînd. deşi statică. probabil că focalizează multe atitudini adînc înrădăcinate. poate pe majoritatea filozofilor. o dispoziţie cardinală este. intră în joc cîteva dispoziţii. chiar dezintegrarea personalităţii nu au o semnificaţie separată de presupunerea că persoana — tot timpul — este o unitate fundamentală şi continuă. Dar pe măsură ce unitatea primitivă se reduce. se calmează sau îşi exprimă emoţia. însuşi termenul eu implică unitate. şi aces'a e lucrul cel mai important. Pe măsură ce creşte şi ri-i^ renţierea se accentuează. De exemplu. dar nu toată. Aud pe cineva suind treptele de lemn de lîngă uşa mea deschisă. discuţia noastră despre simţul în dezvoltare al eului (capitolul 6) formează un preludiu pentru prezenta cercetare a unităţii. Un conflict actual nu ar putea fi cunoscut decît în termenii de unitate anterioară sau de unitate sperată în viitor. în sfîrşit. ea lua în considerare şi o unificare. spunem sau sîntem presupune unitate. este sentimental. Unificarea. energiile disponibile sînt mobilizate într-un curs maxim integrat al conduitei. Filozoful Hume. dar sistemul nervos nu are containere separate . în teoria noastră asupra trăsăturilor şi dispoziţiilor ţţjjern seama de interdependenţa lor. El este incapabil amînare. are numai reţele de organizare. Sînt implicate atît dispoziţii motivaţionale. psihologii au revenit la el. Deşi se pare că o integra a totală nu e atinsă niciodată. unitatea (de moment) este văzută în principiul convergenţei. dotat intelectual sau agnostic. pentru că sînt multe sensuri în care termenul unitate poate fi aplicat personalităţii . în virtutea procesului de integrare. în mica copilărie există un grad înalt de „unitate dinamică". Aceasta este o problemă care te pune în încurcătură din două cauze : mai întîi. conflictul. că este o persoană cu conflicte. în consecinţă. mai ales cînd este implicată emoţia. Retrospectivă în capitolele precedente am întîlnit variate aspecte importante ale problemei unităţii. această unitate primitivă se reduce. de exemplu. . aşteptarea unui client sau interpretarea la pian). aşa cum există. în capitolele precedente am considerat diversitatea în termeni de trăsături şi dispoziţii. sînt unificatoare într-un grad mare. de discriminare. într-un sens complet diferit. Această dialectică a divizării şi unificării am discutat-o în capitolul 5. Va fi util să le reamintim. După ce au renunţat cîteva decenii la acest concept. Faptul că avem conflicte şi dezacorduri în scopurile noastre este o dovadă de unitate.SINE o FUNCŢIILE ESENŢIALE ŞI UNITATEA 9 CORESPONDENŢA VERSUS CONCORDANŢA s ABORDĂRI EMPIRICE ALE CONCORDANŢEI 0 REZUMAT I ersonalitatea este o unitate în diversitate — o unitas multiplex. toate fiind stadii ce aparţin unui singur agent continuu. pentru că este discutabil dacă unitatea este vreodată realizată. Mă gîndesc că cel ce suie poate nu e tînăr şi nici viguros.

Vezi şi • S. aşa cum individul se concepe pe sine să fie. deşi imperfect.). Macmillan. aşa cum unitatea unui acoperiş de şindrilă constă îna°te prapunerea şindrilelor. Ei văd unitatea în natura „sistemică" esenţială a personalităţii. motivul este acela că ele reclamă un studiu mai proiund decît îl putem oieri aici. Sll~ Aşa cum am văzut în capitolul 6. ca să luăm un exemplu. Filozofii care ^ urmat după Kant se pare că adoptă una din cele două concept^ Fie susţin că eul este un garant pasiv al unităţii — o „bază cont'' nuă" fără participare activă şi'„intervenţie" . Ronald. Person and reality. La fiinţele umane. dar posedarea cunoştinţelor. New York. 449. Niciodată nu atingem complet ceea ce iubim . W Stern. Filozofii aşa-zi jl XlX-lea preferau să spună : „Un om este ceea ce iubeşte". Extinzând acest ultim punct de vedere.continuitate era mai mult o iluzie decît un fapt fundamental. Esenţa eului este să depună efort (nu totdeauna încununat de succes) pentru un grad mai înalt de perfecţiune decît cel pe care îl posedă în prezent. conatus ia forma unei tendinţe de a se dezvolta în forma perfectă proprie fiinţei respective. . Casson (Eds. dincolo de limitele sale prezente. progres. Ei postulează o „tendinţă spre stabilitate'" (Fechner). 379 ficator. o „relaţie sistematică" (Whitehead) sau un „conatus" (Spinoza). New York. după Spinoza. General psychology front the personalistic standpoint.2 Această direcţie de gîndire atrage atenţia asupra convingerii unor autori că problema unităţii nu poate fi avută în vedere fără ca în acelaşi timp Să se ia în considerare natura şi destinul ultim al omului. G. Sensul scopului este idealul unei persoane perfecte. discordii şi obstacole. decît fiinţele umane. Pentru a atinge un scop trebuie să depăşim confuzii. 14. Spoerl. J. 1938.. Dragostea' de a învăţa. Filozofii aşa-zis romantici din secolul Unitatea ca %efort rii filozofice este în ilor. întrucît omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. conduce. există o normă de perfecţiune (a omului aşa cum ar trebui el să fie) care îndrumă. Ceea ce integrează energiile noastre este urmărirea unui scop. Alţi filozofi evită presupunerea că eul este un factor unifica-tor. Chiar fiinţa cea mai slabă manifestă o tendinţă de bază pentru îmbogăţire." să garanteze unitatea personală de-a lungul vieţii. psihologii tomişti spun că eul unificator are un scop obiectiv şi inevitabil. Scopul nostru. Magda B. Ronald. Aceşti filozofi admit că formele inferioare de viaţă realizează mai uşor unitatea. cap. Ar noi d. 1958. Aşa cum subliniază Kayserling. el va realiza o unificare efectivă a personalităţii sale. Cînd scopul este atins. decît o fiinţă umană în căutarea pîinii zilnice. Brightman. cînd atragem atenţia asupra lor. argumentînd că întrucît noi ştim că actele noastre rate sînt ale noastre. Kant ajunge la opusă. este acela de 2 Cf. selecţionează conduita s-astfel realizează activ unitatea. O persoană centrată pe devenirea a ceea ce vrea să devină este mult mai integrată decît una care şi-a atins scopul — şi nu mai are spre ce să năzuiască. William James — luptîndu-se °u aceeaşi problemă — a conchis că nu există nici un principiu uni1 Cf. p. care au atîtea potenţialităţi mai diversificate care reclamă realizare. A. Omul întrezăreşte calea spre unitatea ultimă şi în măsura în care o urmează. ifansl. The human an approach to an integral theory of personality. trebuie să existe un „ego pur'' care conţin^. datorită raţiunii şi alegerii saîe. un pescăruş care prinde rapid hrana pe malurile unui lac reprezirtă o unitate mai perfectă. Efortul implicat produce unitate. comandă. fie susţin că eul est" un jactor care vrea. dar că unitatea rezidă în suprapunerea unor stări si succesive. New York. 380 \ arăta că este necesară o rafiAare filozofică pentru a ajunge la o orie complet satisfăcătoare despre natura unificării în viaţa perO direcţie a gîndirii filozofice este în mod special apropiată inventarul psihologilor. pur şi simplu conti-nllăm să iubim şi să dorim tot mai mult. Dacă aceste variate soluţii filozofice par confuze. energia se dispersează. by H. este o forţă unificatoare. nu. El a decis că oamenii sînt alcătuiţi din demente discontinue de experienţă. activitatea unificatoare a evului. chiar dacă mai puţin complicată.

Epistola Sf. . este legată de uniformitatea "r cOntinuitatea semnificaţiei proprii pentru alţii5. scrie : Intelectul se forţează şi fragmentează experienţa pentru a o supune unei tratări intelectuale. Doctrina unităţii-prin-efort pretinde unitate de intenţie. o nouă unitate şi o nouă maturitate a personalităţii au fost realizate.. în cursul vieţii3. acel material în care sîntem autoimplicaţi. Tocmai în acest sens special. abilităţilor. Reunind împreună aceste aspecte ale imaginii de sine se face apropierea de unificare.4. 381 Unitatea şi imaginea de sine Implicată în doctrina efortului este prezenţa unui factor Co nitiv — o imagine de sine (pagina 131). Mai ales în timpul adolescenţei individu încearcă să pună simţul identiiăţii proprii în acord cu relaţiile sale sociale. toate percepţiile propriului eu în raport cu ceilalţi — sînt acceptate în conceptul conştient şi organizat de eu. trebuie eliminate din sis" tem. (Un alt mod de a formula problema este a spune că învăţăm numai.. ar fi fost damnat. Psychologist". p. Zen insistă asupra faptului că adevăratul eu nu poate fi cunoscut prin concepte analitice sau prin credinţă — cum au obi-feiul occidentalii —.. sarcina fiecăruia este să descopere £jne sînt eu ?■' Cînd această întrebare primeşte un răspuns satisfăcător. ci ceva pe care ne străduim de-a lungul întregii vieţi să-1 construim. ci s-ar abandona pe parcurs unei stări tentante de autosatisfacţie.Un psiholog. Lecky. există o asimilare constantă a ideilor noi şi expulzarea uno" idei vechi. Ca toate marile epopei. „eul" conferă unitate. în acest caz. 1945. ideea formată ca rezultat al Ur. Rogers. 1947.. . asupra condiţiilor în care este realizată unificarea personalităţii. def~ neşte personalitatea drept „o organizare de idei care sînt simţit" a fi compatibile una cu alta. Biblia acordă importanţă acestui lucru. Din acest punct de vedere. 358— 368. 382 Simţul identităţii eului reprezintă încrederea crescută că abilitatea de a gpţine uniformitatea şi continuitatea internă. mai ales a scopului vieţii pe care şi 1-a fixat („un popor liber pe un pămînt liber") a fost salvarea sa.ce sînt eu'fc.. Suzuki. Sentimentul original de identitate este astfel pierdut şi intelectului i se permite să aibă modul său caracteristic de fragmentare a realităţii în părţi separate6. scria George Bernard Shaw. Mefisto a făcut o prinsoare cu Faust. Existenţialistul Kierkegaard insistă asupra faptului că pentru a fi sPiritual întregi trebuie „să voim un singur lucru". ^evărata bucurie a vieţii." El adaugă faptul că o motivaţie c 6 pleşitoare în viaţă trebuie să menţină unitatea acestui sistem ■ Comportamentul exprimă efortul de a menţine integritatea şi unitat organizării. care este o discriminare sau bifurcare. O abordare oarecum înrudită se constată în conceptul neo-freudian de identitate. Satori este o trăire a unităţii : eul şi non-eul se unesc. New Island. Self-consistency: a theory of personality. 135. Mulţi oameni nu reuşesc să realizeze o unitate sănătoasă a personalităţii lor din cauza autoînşelării. că identitatea proprie e separată de baza subsecventă a existenţei cuiva. Zen aspiră la cunoaşterea totală a naturii proprii a cuiva. Imaginea de sine include nu numai o viziune despre . Evanghelia ^•_ Luca spune : „Nici un slujitor nu poate sluji la doi stăpîni". e interesat de importanţa ajutorării oamenilor pentru a realiza o imagine de sine care să fie exactă şi completă. O aplicaţie importantă a teoriei lui Lecky se aTlă în domeniul învăţării. Lecky. Deprinderile noastre de analiză intelectuală ne împiedică să atingem o asemenea unitate subiectivă perfectă. O extindere a acestei căutări în*domeniul misticii se găseşte jni budismul Zen. aceea că l-ar putea în aşa fel ademeni încît n-ar mai lupta pentru completitudine.ce doresc să fiu" şi „ce ar trebui să fiu". „Faust*' de Goethe ne oferă o viziune profundă asupra naturii umane . Scopul disciplinei Zen "este trăirea satori-ului sau a iluminării. sau cel mai bine. Cari Rogers. Este dificil pentru mintea occidentală să realizeze o asemenea experienţă mistică totală. R.Goethe a apreciat că la Faust tocmai căutarea neobosită a obiectivelor. Ml 4 C. atunci această realizare este însoţită de sentimente de confort şi eliberate de tensiune. Ar rezulta că atunci cînd toate modurile prin care individul se percepe pe sine — toate percepţiile calităţilor.) Acest subiect l-am discutat în capitolul 5. Efortul difuz Poate distruge unitatea. Dacă Faust ar fi cedat iluziei că şi-a atins obiectivul. ideile a căror incompatibilitate e recu noscută pe măsură ce se dezvoltă personalitatea. După Jung eul nu e ceva ce avem. Un scop major este adevăratul unificator. 2. maestru Zen. este să ^staţi că ai „fost utilizat pentru un scop recunoscut de tine însuţi *ePt puternic". învăţăm numai ceea ce se potriveşte cu imaginea noastră despre sistemul eului. Some observations on the organization of personal-» în „Amer. Erikson scrie : 3 P.6a noi experienţe trebuie să fie simţită că este compatibilă cu ideile de-acun" prezente în sistem. impulsurilor şi atitudinilor persoanei. Această linie de gîndire identifică sănătatea în cadrul personalităţii cu o imagine de sine completă şi unificată... dar şi despre . Pe de altă parte.. lacob previne că „un °m nehotărît este nestatornic în toate căile sale". Un alt autor. Erikson face din el nucleul unei versiuni moderne a psihanalizei. Astfel. sau chiar să-i înţeleagă esenţa. în final a fost salvat pentru că s-a străduit necontenit spre scopul pe care nu 1-a atins niciodată. Pentru a fi imediat asimilată. Psihologul Jung recunoaşte aceeaşi situaţie în definit5 a sa despre eu.

Trăsăturile comune sînt numai variabile după care comparăm o populaţie mare de oameni.. submisivă sau mijlocie. H. H Erikson. 5. Subiecţii au fost puşi în stare de tensiune mai mare. Au dat unui grup de subiecţi o serie \ de teste de inteligenţă în două condiţii experimentale. Psychol. C an tril. Autorii conchid că încrederea este o trăsătură constantă de personalitate cînd ego-ul este implicat. Suzuki. Princeton. dar adulţii au pierdut-o. în eroina. Dar sînt multe împrejurări 'în care pentru motive esenţiale măsurătorile unei persoane nu corespund. fcii atunci cînd nu sînt aşa de legate. B. în „J. După fiecare din cele şase teste li se cerea să lor-' muleze gradul de siguranţă pe care-1 simţeau în legătură cu precizia performanţelor lor. că testul pentru o anumită trăsătură (de exemplu. monotonă. O învaţă să vorbească într-un elegant şi constată că se supune prompt ordinului său. Prin acest termen înţelegem că scorurile subiecţilor la o scală a unei trăsături comune sînt destul de constante. abnorm. de exemplu. Aprecierile asupra încrederii au devenit foarte constante. Dacă' spune să se poarte ca o slujnică.J. Press. atmosfera era neutră. Dar la bază o explicaţie unificatoare a conduitei sale : e îndrăgostită de profe^ sorul ei. Fromm. 10 H. dominanţă — supunere) are un coeficient de fidelitate de 0.85. 1959. 6 D. spunem că majoritatea oamenilor răspund în acelaşi mod semnificativ item cu item şi moment cu moment. în „Psychologia". După un interval de timp. conchidem. The irifluence of ego-lnvolveineni on confidence. Klein. vor fi destul de constanţi (unificaţi) în a susţine toate propunerile care sînt lf" gate de acea problemă. 1954„ • 214—217.de profesorul pentru a-i educa vorbirea. Cînd spunem. Funcţiile esenţiale şi unitatea. ea se reflectă în scrierile lui Fromm7 şi Maslow8 care consideră că omul poate să-şi sporească mult unitatea învăţînd să evite dihotomiile afectiv-intelectuale şi cultivînd experienţa unui caracter nemijlocit şi creator pe care copiii o posedă. Sondajele de opinie publică arată că oaraen» care se simt siguri în legătură cu o problemă. Schoenfeld. Este adevărat că studiile statistice asupra trăsăturilor comune pOt să ne ofere unele dovezi referitoare la constanţa sau unitatea personalităţii. Press. New YorK Int. cap. Schimbarea a fost efectivă.9 Implicarea ego-ului în orice situaţie pare să aducă o constanţă mai mare. Corespondenţă versus concordanţă Urmează un corolar. 89.. Şi totuşi nu putem spune că structura personalităţii sale este de aceea lipsită de unitate. în prima. Harper. . li s-a spus să-şi dea toată silinţa pentru că rezultatele acestor teste de inteligenţă vor fi introduse în dosarele lor şcolare. 5 E. Pygmalion. central şi important în viaţa noastră. un al doilea set echivalent de teste a fost dat şi atmosfera s-a schimbat vizibil. Trebuie să ne aşteptăm ca să fie evidentă o unificare mai mare în dispoziţiile personale decît în trăsăturile comune. Putem risca o generalizare : Unitatea Personalităţii trebuie căutată mai întîi în funcţiile esenţiale (şi nu m cele ocazionale sau periferice). Psychoanalysis and Zen Buddhism. o Univ. 79—99. Motivation and personality. 36. New York. se poartă astfel .10 9 G. s-a simţit sigur că a făcut bine (sau prost) la celelalte cinci teste. N. S. în afară de conceptul de corespondenţă (dovada unităţii unei trăsături comune) e necesar conceptul de concordanţă (dovada unităţii dispoziţionale).". fie că aceste variabile au sau nu o importanţă centrală în viaţa lor. o florăreasă ignorantă. A. Un student care s-a simţit sigur că a făcut bine (sau prost) la un test. Sau. ca o se comportă în consecinţă. Christian and Buddhist. New York. Gauging public opinion. este luată . 1943. Har-P» i957 i957t p 105 E. 383 Ne amintim de povestea lui G. T. dar că este variabilă şi inconstantă cînd subiectul nu are un interes esenţial în joc. Identity and the life cycle: selected papers. Şi astfel majoritatea oamenilor. Klein şi Schoenfeld au dorit să studieze siguranţa Ca atribut al personalităţii. Mysticism. Subiecţii erau numai cobai de laborator făcînd gesturi de rutină. Să ne referim la un studiu experimental. Dragostea ei este un factor esenţial. Atît efortul cit şi imaginea de sine sînt aspecte esenţiale ale personalităţii (capitolul 6).Deşi această direcţie de gîndire e străină concepţiilor occidentale despre personalitate. Shaw. Dacă se simt mai puţin siguri (mai puţi" autoimplicaţi) sînt variabili şi inconstanţi. Şi tocmai factor" esenţiali explică o asemenea unitate care se găseşte în personali1 tate. fără implicarea ego-ului. Pentru cele şase teste a existat o cons antă redusă în aceste aprecieri ale certitudinii. Din afară s-ar părea că Eliza nu posedă nici o constanţă în personalitatea ei. Princeto Univ. 1959. se menţin la un nivel destul de constant de adaptare dominantă. p. 2. Soc.11 Dovada unităţii care provine din corelarea măsurătorilor efectuate într-o populaţie generală o vom numi o dovadă a corespondenţei. 384 Să generalizăm punctul nostru de vedere : gîndurile şi com-tl au o constanţă mai mare cînd sînt legate de ceea ce fi ld l 'j considerăm a fi cald. pentru a ne exprima d ai pe scurt : funcţiile esenţiale tind să unifice personalitatea. 1941. Maslow. 249—258. W.

în biografii. Dacă dispoziţiile pe care le descoperim sînt foarte generale şi intense (cardinale sau centrale) sîntem aProape de descoperirea temei sau a temelor unificatoare ale 387 77 . Ce anume determină forma totală a personalităţii nu ştim. Există cazul fetei de treisprezece ani care a fost îndru mată spre consiliere deoarece utiliza un machiaj excesiv faţă. în „Z. Avea o pasiune puternică pentru profesoara ei. dar un progres mic în arhitectură. Bogen and Lipmann. Pe de o parte nu există nici îndoială că studiile experimentale şi statistice tind să subesti3 eze unitatea personalităţii pur şi simplu pentru că tehnicile lor reuşesc să se concentreze asupra domeniilor esenţiale ale yjeţii individuale. 335 ~. 195—216.". Franke. gste dificil a menţine echilibrul. B. se produce o exagerare inevitabilă a constanţei. 386 jn definitiv. Operaţiile standard sînt prescrise în studiile statistice ale corespondenţei. Psychol. 265 bine integrată în ceea ce priveşte dragostea ei pentru sorul Higgins. aceasta este numai un inchau aj inadecvării şi superficialităţii observaţiilor noastre anterioare12. p.După cum am văzut. Autorul doreşte să extragă „esenţa" sau semnificaţia vieţii ca întreg. Nici nu trebuie să spunem. f. 56.. că totul în personalitate s-ar dovedi a fi coerent cu restul. Răspund ei la întrebări în fiecare *i în acelaşi fel sau sînt variabili ? Un asemenea procedeu de măsurare a trăsăturii comune de „integrare" generală a fost propus de R. Cattell. 1931. Dacă o persoană care ne « cunoscută pare neconcordantă cu ea însăşi. Fetiţa era în întregime concordantă în strădania ei de a fi la fel ca profesoara iubită. în cel mai bun caz. Nu e strict adevărat că nu s-a făcut nici un progres. 12 R. deşi lipsite de pondenţă. Sarcina devine mai dificilă prin faptul că nu ne putem aştepta la o unitate completă. Enunţul următor împinge problema prea departe : Unitatea unei persoane poate fi trasată în fiecare clipă a vieţii sale ^u există nimic în caracter care să se contrazică. Psychol. Reperăm o profundă. 1943. în „Amer. Pe de altă parte. sînt complet concordante. Capitolul precedent a menţionat metode variate pentru descoperirea dispoziţiilor personale. Am făcut unele progrese în fabricarea pietrelor de construcţie (trăsături) şi în denumirea lor. Este mai uşor să fii „obiectiv" în studierea corespondenţei măsurătorilor decît în studierea concordanţei. mentul personal. Adesea ne putem afla în eroare. Abordări empirice ale concordanţei Ziua unei psihologii cu adevărat morfogenetice nu a sosit încă. Eliza Doolittle era absurd de neintegrată în modul de a vorbi şi de a se comporta . dar pînă acum avem metode puţine care să ne ajute să stabilim aceste idei pe o bază ştiinţifică. 45. angew. care era ea însăşi studioasă şi avea un ten natural frumos. chiar detaliate. Din nou." no. Integrarea nu este niciodată perfectă Şi astfel. La pagina 364 am consemnat cazul profesorului D. putem spera să descoperim nimic ^aî mult decît o schemă generală şi o structură parţială. Cînd ştim acest lucru.» substituind astfel faptelor o interpretare arbitrară. Gang tind Charakter. J. e uşor de citit într-un comnortarnent discordant o unitate mitică. dar pentru a detecta concordanţa adesea trebuie să facem o interpretare clinică — a cărei corectitudine e greu de dovedit. contrasta f^ reuşea să corespundă) cu meticulozitatea legată de D soana şi biroul său. Scindarea aparentă din personalitatea fetiţei a fost ' rapid explicată. dacă numai noi cunoaştem rădăcina concordanţelor. Apare un grad remarcabil de unitate — mai mare decît a fost prezentat vreodată la persoana respectivă în viaţă. vedem că înseşi rea şi comportamentul ei inconstante.". a rui dezordine din biblioteca de care se ocupă. ed. Această deprindere părea tristă în contradicţie cu na tura ei studioasă.Structura şi dezvoltarea personalităţii — cd. avem unele idei despre problemă. genotipică (pagina 365). unitatea personalităţii este numai o chestiune qrad şi trebuie să evităm exagerările. exis^~ o corespondenţă redusă dar o concordanţă mare în person 5 litatea sa. Profesoara ei a simţit că ceva nu e „în regulă". Activităţi şi trăsături „nerelevante" sînt îndepărtate. Concepte precum concordanţă. Probabil că tocmai din acest motiv cercetătorii din domeniul personalităţii tind să treacă cu vederea situaţiile genotipice din viaţa individuală care ajută la rezolvarea contradicţiilor aparente din comporta-. Acest lucru produce o imagine a unei uni. taţi mai mari decît se justifică. by H. Admitem totuşi că nu e uşor de stabilit cu certitudine diagnosticele noastre intuitive asupra concordanţei. Aşa cum a arătat acest capitol. structură totală rămîn în cea mai mare Parte simple concepte. dar era ■ u Se poate merge mai departe şi să se studieze cantitatea de „integrare" Prezentată de indivizi la multe trăsături. 58. stil de viaţă. O asemenea exagerare este clară mai ales în necrologuri. Fluctuation of sentiments and attitudes as a measure of character integra-'*°n and of temperament. Un genotip profund de autocentrare e I plică ambele grupuri de acte contradictorii.

) Capitolele următoare privesc metodele pentru evaluarea per-ollalităţii. Principiul asocierii este ilustrat în figura 29. vVnif11 The Expression oj p"". Referinţele pot fi de diferite tipuri : biografii. Metoda asocierii are avantajul că permite ca producţii complexe să fie orînduite cu alte producţii complexe. Deşi majoritatea acestor metode se concentrează asu-ra unei trăsături sau cel mult a cîtorva. Harnl0' J943. cum am spus. chiar dacă stabilim ferm. Dacă am cunoaşte concordanţele . New York. Metoda reclamă ca un evaluator să grupeze diferite referinţe care privesc o personalitate preluîndu-le dintr-o mulţime de referinţe care sînt luate şi se referă la multe personalităţi.. 20) Per.> w ţfii vieţi. nu ne spune de ce un evaluator percepe concordanţa dintre ele. (Totuşi. înainte de a ne adînci în metode.ci'ise „„. patru sau Uinci dispoziţii centrale într-o viaţă. Asocierea*. Cele trei manuscrise muzicale reprezentate în figură au fost scrise de trei compozitori binecunoscuţi : Bach. să spunem. BeethovUs şi Mozart (dîn W. Metoda permite studiul cantitativ al structurilor calitative. fără ca mai întîi să se întreprindă vreun proces de analiză. vom menţiona două tehnici care au o semnificaţie specială pentru problema de faţă. Unul din scopurile principale ale ştiinţei este să facă predicţii exacte.13 Predicţia. nality. scoruri la diferite teste. Manuscrise zicale de Bacii. iar apoi să se determine cît de superior hazardului poate fi un evaluator dat. pp. Metoda asocierii estg un mod excelent de a de~ monstra concordanţa. Figura 29. Este uşor să se determine cîte asocieri s-ar produce prin hazard. Din cunoştinţele despre aceşti oameni vi se cere să potriviţi numele cu scrierea muzicală caracteristică. alte metode ne conduc jnai departe în considerarea problemei interrelaţiilor. ne întrebăm încă despre felul . deşi. specimene de scris. Beethoven şi Mozart. deşi nu aruncă nici o lumină asupra cau-zelor ei. fotografii. Sau se pot combina aceste producţii cu numele autorului. producţii artistice sau orice altceva. care sînt legate între ele. =gs=y ^ p T -ff .

Enunţul este într-adevăr fără sens. 390 Aşa cum am văzut în capitolul 1. se bazează pe o înţelegere atentă a unei persoane şi a dispoziţiilor ei (adică pe idiodinamica vieţii sale). Bull. Majoritatea oamenilor percep rapid unităţile : capriciul vioi la Mozart. intrigat. se propun cîteva concepte psihologice pentru a explica unitatea aşa cum există — dintre ele. încît nu putem considera problema pînă acum rezolvată. Predictia sta-tistică — genul utilizat de agenţiile de asigurări — poate fi uitrii tor de precisă pentru o masă mare de date. O structură nu e niciodată completă. este de asemenea adevărat că comportamentul viitor al unei persoane depinde în ultimă analiză de ceea ce ea este — şi nu de felul grupului căruia îi aparţine. III = Bach. în „Psychol. zbuciumul vijelios la Beethoven — calităţi reflectate nu numai în muzica şi scrisul lor dar şi-n viaţa lor perso-nală ca atare. Deşi este adevărat că majoritatea soldaţilor de profesie pot avea anumite stiluri de comportare. Voi merge sau nu voi merge şi numai cunoaşterea atitudinilor mele. (Desigur că nu am putea prevedea răspunsul exact. putem spune că întreaga poziţie prezentată în acest capitol şi în cele precedente pledează pentru superioritatea predicţiei morfogenetice faţă de cea statistică. Există două feluri de predicţie (vezi pagina 32). cum o vom numi aici. precum şi un rezumat al unor cercetări anterioare care au utilizat metoda sînt date în P. Cambridge. E. funcţii esenţiale (opuse celor periferice) şi alte reprezentări ale eului . Vezi. R. Addison-Wesley. identitatea de sine. Ae problemă. M o s t e 11 e r. Sursa dificultăţii. I. am putea prevedea cu succes mare parte din viitorul ei. F. Cunoscînd tendinţele medii putem prevedea cîţi oameni se vor naşte sau vor muri în următoarele douăsprezece luni . Poate convingerea ei cea mai certă este că nici o personalitate nu e total unificată. Dacă şase din zece americani merg la filme în fiecare săptămînă. cred.). psihologia a pătruns pînă acum cu greu în acest domeniu de cercetare. Selected luantitative methods. R. 1963. în viitor. B u s h. putem fi tentaţi să spunem că am şansa de 6 la 10 de a merge la film săptămînă aceasta. Biologii morfogeneticieni subliniază proprietăţile formale specifice fiecărei fiinţe vii care o fac să fie o unitate independentă. dacă va avea un accident. 33. rezidă în faptul că psihologii nu au învăţat încă cum să descopere dispo-ziţiile personale pe care se bazează predicţiile lor. dar că le va plăcea sîntem siguri. 389 o serie de răspunsuri. psihologul Meehl.) în măsura în Ca 6 prevedem corect pe baza cunoştinţelor noastre despre concordant6 am îndeplinit cerinţa ştiinţifică de a dovedi obiectiv constant personalităţii. (Nota trad. imaginea de sine. Din punct de vedere strict empiric. A conchis că acele studii făcute pe baza unor gjjnple scoruri la teste şi alte criterii statistice erau la fel de bune. 1954. Putem spera că. V e r n o n. dacă nu superioare. The matching method applied to investigations of personality.) 13 Îndrumări pentru utilizarea metodei. ca cele făcute pe bază de intuiţie clinică. Filozofi. Metodele empirice pentru determinarea dispoziţiilor personale ar părea cele mai promiţătoare în a ne ajuta să găsim temele majore ale unităţii unei vieţi. trebuie să fim capabili să spunem cu mai mult succes dacă se va duce sau nu la film. a intereselor şi a situaţiei ambientale va spune dacă voi merge sau nu.mai adînci dintr-o viaţă. în capitolul 8 am subliniat concepţia că a şti că un om este „soldat de profesie" înseamnă a avea o bază pentru o predicţie mai buna decît dacă cunoaştem numai trăsăturile sale „vagi". Lindzey (Ed. metodele statistice vor fi aplicate tot mai mult în studiul caracterului integrat al vieţii individuale. decît dacă aplicăm medii statistice la cazul său. Dacă cunoaştem o persoană temeinic. Din nefericire. Predictia statistică se referă întotdeauna la distribuţia specifică unei populaţii largi. 307—311. aplicată la viitorul oricărui individ singular. ci numai * în original matching. îmbinarea corectă pentru figura 29 : I = Beethoven . stilul de viaţă şi diferite conceote existenţiale înrudite (care vor fi discutate în capitolul 22). Mass. De fapt.". teologi — toţi au ceva de spus. de asemenea. Rezumat Problema unităţii personalităţii este multilaterală. 149—177. Nu prevede niciodată ce se va întîmpla unei anumite persoane. în G. II = Mozart. putem prevedea destul de bine cîţi morţi de accidente de maşină vor fi la un sfîrşit de săptămînâ • putem chiar să spunem că dintre cuplurile avînd un anumit mediu familial şi anumite calităţi personale 70% vor divorţa. Astfel. Handbook of social psychology. Deşi metodele empirice rămîn în urmă. a examinat dovezile pentru asemenea studii de pre-vjziune statistică. Rareori putem prezice cuvintele exacte care prietenii noştri le vor utiliza în exprimarea plăcerii cînd ^ dăm un dar. Predictia morfogenetică. dacă va căuta să divorţeze. Ceea ce putem cel mai mult spera este să găsim grade de concordanţă şi direcţii mai mult sau mai puţin constante de dezvoltare. poeţi. fluxul ordonat şi constant la Bach. există o eroare logică serioasă făcută în examinarea predicţiei statistice. Tehnicile specifice de asociere şi predicţie ajută la testarea preciziei percepţiilor noastre legate de concordanţă. de asemenea. Neuro-fiziologii ne spun că semnul distinctiv al sistemului nervos este capacitatea sa integratoare. De fapt. studiile pe care le citează sînt atît de parţiale în esenţă si atL de puţin comparabile între ele. Am citat deja opinia că predicţiile cu succesul cel mai mare provin din cunoaşterea apartenenţei de clasă a unei persoane. Dar în această problemă se dezlănţuie o controversă vie. ..

Cu cît scopul este mai intangibil cu ayt poate fi mai formativ. Ca şi alte ştiinţe. în capitolele 3 şi 4 am recunoscut contribuţiile bil io giei. STUDII ASUPRA APARTENENŢEI SOCIOCULTURALE. De asemenea. Figura 3n ne ajută să punem în perspectivă gama largă de discipline implicat în studiul complet al personalităţii. Cum vom clasifica metodele ? . EŞANTIONAREA CONDUITEI # 6. Scopul studiului psihologic este să tăţească capacitatea noastră de a evalua personalitatea peste p p nh^ Iul de exactitate pe care îl putem atinge prin bunul simţ neajutor &~ In acest capitol ne ocupăm de procedeele care urmăresc ^ scop. este observaţia unui dat şi interpretarea sems 395 ncauei sale.) Majoritatea metodelor noastre actuale de evaluare se ocupă de substructuri ale ansamblului. Personalitatea nu e un dat exclusiv al cercetării din ştiint psihologică. (Un sceptic remarca faptul că nu putem face nimic altceva cu o „personalitate totală" decît să-i trimitem flori. ŞI FIZIOLOGIC « 2. fiecare avînd un loc adecvat. Urmărirea (nu atingerea) unor scopuri majore este care modelează o viaţă. deoarece în prezent ele nu par Promiţătoare — printre ele. ca a oricărei alte ştiinţe (sau a simţului comun). exemplul unic exagerat. EVALUAREA CLASIFICATORIE 'upă ce am plătit tribut unităţii personalităţii (în măsura în care este o unitas) revenim la problema multiplicităţii. frenologia. DIAGNOSTICUL CONSTITUŢIONAL. altele. Un poet a spus că omul realizează unitate cea mai mare cînd aspiră constant spre „înălţimea care se dove deşte prea înaltă şi spre eroismul care este prea sublim pentru pămînt". chiromanţia. psihologia a elaborat o serie tehnici speciale pentru a face o observaţie sistematică şi garanta interpretarea. Figura nu include contribuţia metodelor literare şi filozofice a căror importanţă de asemenea'0 recunoaştem. AUTOEVALUAREA ft 5. anecdota neverificată. deducţia cu prejudecăţi. iar în capitolul 8 pe cele ale ştiinţei socioculturale. DOCUMENTELE PERSONALE ŞI STUDIILE DE CAZ « 4. merg în direcţia întregului insesizabil. excludem unele mijloace Populare de „citire a caracterului". STATUSULUI ŞI BOLULUI 0 3. Majoritatea metodelor inventate pînă acum pentru studiul personalităţii nu se ocupă de ansamblu.391 Poate că cel mai util concept dintre toate este unul pe Ca psihologii îl împart cu mulţi filozofi — unificarea vine pe Cai efortului. Excludem desigur mijloacele neîngrijite şi ilegitime pe care psihologia a învăţat de mult să le ocolească : bîrfa. mai cuprinzătoare şi sinoptice. numerologia. Unele din ele se concentrează pe un detaliu mic . Personalitatea este un lucru atît de complex încît fiecare metodă legitimă trebuie utilizată în studierea ei. Metoda de bază a psihologiei. Dar rămîn multe metode legale şi promiţătoare. astrologia. PARTEA A IV-A evaluarea Personalităţii CAPITOLUL 17 O trecere în rţvistâ a metodelor CUM VOM CLASIFICA METODELE ? * 1.

O schemă triplă suplimentară este avansată de Super. condiţiile de administrare (în laborator. dacă e cantitativ sau necantitativ. behaviorism şi aşa mai departe) . frenetică Biometne .Există multe principii logice după care am putea ordona metodele de evaluare care se utilizează în prezent.. aperceptiv-di-narnice (interpretarea desenelor. instrucţiuni precise sau nedefinite. I. consult.1 Desigur că e de dorit să adoptăm o schemă de clasificare pe cît posibil simplă.". în clasă sau în situaţia naturală cotidiană) . 56. 2. în mod necesar închidem ochii faţă de toate celelalte principii la fel de valide. 2S Rosenzweig. 1948. me-todfe de autodescriere. care alege. cap. trăsături. M. imaginaţie. metode de observaţie. J Cf G Lindzey. 1959. teoriile ce stau la baza elaborării unui instrument (dacă derivă din psihanaliză. D. aptitudini. 397 OBSERVAŢIE Şl INTERPRETARE Bunul simţ Ajutat de 1 Diagnostic constituţional si fiziologic. Locul personalităţii în diferite ştiinţe Şi alte principii ar putea servi drept cadru de clasificare. A. aparate. modul de interpretare (dacă e detaliat şi prescris.G.". Wiley. interviu sau test de personalitate hîrtie-creion. A typo-'°9y of 'tests proiective and otherwise. autoevaluare. drept cate-Sorii principale de clasificare. Campbell. 396 ştiinţe biologi ce „rf pan accentul pe constituţia fizica) . tipul de răspuns cerut (de exemplu.Morfologie fiziologie KndccrTnologie Ştiinţe psihologice Icare pun accentul pe structura şi funcţia interni) PERS O NALITATEA Psihologia biologici Psihologia ffenerald Psihologia Psihologia Clinică socială Ştiinţe sociale (cere pun accentul pe mediu ) Antropologie Istorie Ştiinţe politice Econom i e SocTologîe FTIcsofio socialG Figura 30. opinii. reacţii complet nedirijate ca în scrierea unei autobiografii) . domeniile de personalitate explorate (de exemplu. perceptiv-structurale (de exemplu petele de cerneală ale lui Rorschach). B a s s. alegere obligatorie între două alternative. 3. T. Princeton. 7. B e r g (Eds. 4. tipul de stimul prezentat subiectului (de exemplu. Andrews (Ed. am putea clasifica metodele în funcţie de : 1. asociaţii verbale şi altele). 1957. E. De asemenea D. 2. sau deschis şi liber . 158—168. dacă e proiectat în mod raţional sau derivat empiric. Tehnici psihologice speci--fice de evaluare . în B.' Bull. N. în „J. Van Nos-trand. 1959. °t>iective approaches to personality assessment. De exemplu. On te classification of proiective techniques. Rosenzweig sugerează ordonarea metodelor în funcţie de trei rubrici : tehnici subiective. Metodele proiective sînt de trei tipuri : expresiv motorii (de exemplu gesturile şi scrisul). Psychol. dacă e nomotetic sau idiografic) . 5.). funcţii cognitive sau motorii). obiective şi proiective? în metodele subiective el ar include orice formă de introspecţie.J. Super. Dificultatea este că dacă diferenţiem instrumentele numai după un principiu. Methods of psychology. metode proiective. ^ 6. Investigating and appraising personahty.). alegere multiplă. Metodele obiective includ măsurători fiziologice precum şi comportamentul observat în laborator sau în situaţii cotidiene. fie autobiografie. în „Psyehol. creion-hîrtie. dacă e limitat la o trăsătură sau e holistic). 207 —210. Theories and assumptions underlying aProaches to personality assessment. New York. 21. analiza factorială. obiecte structurate sau nestructurate) . în T. aprecieri făcute de către persoane cunoscute şi experimente de multe tipuri. principiile de construire (dacă instrumentul este standardizat sau nestandardizat.

asupra funcţiilor glandulare şi anatomice. Figura 31 este o reprezentare grafică a acestor tipuri mari. Studii asupra apartenenţei socioculturale. undelor electrice cerebrale. chimice şi fiziologice este fă-cutâ de R M A11 e n Personality assessment procedures.Documente personale şi studii de caz Autoapreciere 7 Teste si scări Tehnici proiective 11 Eşantioane de conduita Evaluări Analiza în profunzime Comportament expresiv Procedee sinoptice Figura 31. Ele nu urmează un principiu unic de organizare. Măsurători delicate ale funcţiilor fiziologice pot jj acum făcute cu ajutorul poligrafelor electronice pentru ca procesul în corelarea acestor măsurători cu caracteristicile temperamentului să fie asigurat. Iar tehnicile utilizate azi vor părea naive peste o generaţie. reflexului psihogalvanic cutanat. Ofer în schimb o grupare minimă practică de metode cu unsprezece titluri. Har399 . Studiul tipurilor somatice (paginile 71—74) este o metodă promiţătoare. atunci conchidem că personalitatea normală nu e reglată în detaliu de funcţii glandulare sau fiziologice specifice. dar că structuri morale (de exemplu. se pare că s-a stabilit că undele cerebrale anormale se găsesc frecvent în anumite forme de tulburări de personalitate (mai ales la epileptici). Capitolul 1 a demonstrat gama largă a individualităţii biochimice Dacă interpretăm corect cercetările făcute am spune că se pare că nu există relaţii specifice cunoscute între activitatea glandelor sau funcţiile metabolice şi trăsăturile unei personalităţi nonnale.3 F Studiile în domeniul eredităţii pot fi făcute pe baza' tabelelor je înregistrare a familiilor elaborate de asociaţiile eugenice ca şi pe baza cercetării gemenilor monozigoţi (pagina 81). pare cam prea grosieră. status şi rol sînt subsumate ^urnite metode care nu se ocupă de personalitate în mod direct ci de cadrul în care se dezvoltă personalitatea. gemenilor monozigoţi — se află doar . Deoarece personalitatea este într-o măsură 3 O trecere în revistă a metodelor fizice. ci par să reflecte destul de clar situaţia actuală din evaluarea personalităţii. importante de metode. Numărul şi complexitatea tehnicilor actuale fac ca cele d<? acum o generaţie să pară naive şi primitive. dar cînd se produce o disfuncţie accentuată. Elec-troencefalografia este destul de avansată . somatotipul) şi mai ales anormalităţile mari se reflectă în formarea personalităţii. Studiile asupra constituţiei corpului. O clasificare a metodelor de evaluare Deşi această schemă simplă are un mare merit. De asemenea. 398 1. dar dispoziţiile sînt numai riduri uşoare la suprafaţa structurii personalităţii. pare destul de probabil ca alternările normale de dispoziţie să însoţească modificări fiziologice. ■^tropometrie pentru a ne da cunoştinţe despre bazele personalizaţii (capitolul 4). endocrinologie. Totuşi această grupare iargă de metode era validă acum o generaţie şi poate va continua să servească ca un cadru general în care invenţii şi îmbunătăţiri viitoare pot fi introduse. Argumentul în favoarea lor este evident. personalitatea este probabil că suferă o tulburare corespunzătoare. New York. Diagnosticul constituţional şi fiziologic Corelatele biologice ale personalităţii sînt importante. biochimie. începuturile lor. 2. statusului şi rolului Sub titlul de poziţie culturală. E nece--ară ° cercetare constantă în genetică. Dacă această impresie e corectă.

căci nici un individ nu oglindeşte exact apartenenţa sa naţională sau religioasă sau clasa sa socială. Este important de notat că toate acestea sînt documente redac-. S-ar părea că există cel puţin o duzină de motive distincte. New York. Perso~ nalitatea. 3. 2) jurnalele. Chiar atunci cînd o persoană deviază mult de la poziţia sa socioculturală este important de ştiut normele de la care ea se îndepărtează. Un locuitor din Mississipi care fraternizează cu negrii este o personalitate mai uimitoare decît altul din nord care face acelaşi lucru. naraţiuni. pentru alte scopuri. metodele etnologiei. 3) scrisori . 170—213. 1944.". în „J. Toate metodele valide de determinare a cadrului social al vieţii sînt admise. Pe lîngă acestea. observaţia prin participare. biografii.! tate la persoana întîi. 4E. dar pentru a înţelege cazurile deviante ca şi pe cele relativ tipice este necesară cunoaşterea normelor şi rolurilor. incluzînd interviuri. ocupatin'1*16 căruia îi aparţine o persoană obţinem un anumit grad de cunosti^f probabile despre trăsăturile sale. soc. Ceea ce numim „documente personale" prezintă interes nu numai pentru psiholog. în J. 1956. 1. 1) autobiografiile comprehensive sau de interes restrîns . P. menţionăm diferitele documente scrise la persoana a treia : studii de caz. Poate că nici o autobiografie nu e total lipsită de autojustificare. dar intensitatea acestui motiv diferă mult de la . clasificările transculturale. 4) chestionare cu întrebări deschise (dar nu testele standardizate) . M. 5) înregistrări textuale. abnorm. A şti că el sau ea este arab. Şi astfel o evaluare corectă a personalităţii va include neapărat indicaţii privitoare la sex vîrstă ocupaţie clasă socială • apartenenţă socială. 52.determinată de convenţiile sociale. Psychol. Putem defini un document personal ca fiind orice mărturie scrisă sau orală.' că prin specificarea grupului rasial. care suSf. 400 Intrucît aceste studii asupra poziţiei socioculturale nu intră -n domeniul psihologiei nu e necesar să intrăm într-o examinare detaliată a metodelor pentru colectarea unor informaţii semnifi-cative. 246—250. naţională. 6) anumite compoziţii literare. Pledoarie specială. Poate că primul lucru ce trebuie stabilit în legătură cu orice document redactat la persoana întîi este motivul scrierii lui. Un scriitor se poate întrece pe sine în a dovedi că ceilalţi sînt mai păcătoşi decît el. Hunt (Ed. pp. de obiceiuri şi coduri. Ronald. naţional. S e c o r d şi S. Pentru unele scopuri sînt folosite datele de recensămînt. CapuT"6 8 s-a ocupat de conceptul de „personalitate de bază". biograf şi romancier. regională alte norme semnificative roluri în principalele grupuri cărora persoana le aparţine. intime sau cele care relatează evenimente zilnice . Guthrie afirmă că cunoaşterea apartenenţei de grup a unei persoane ne dă posibilitatea de a face o predicţie mai bună despre conduita sa viitoare decît ar face-o măsurarea trăsăturilor : Personality in terms of associative learning. confesiuni. Documentele personale şi studiile de caz Ajungem acum la metodele elaborate în cadrul ştiinţei psihologice (mai curînd decît biologice sau socioculturale). S-a argumentat că asemenea cunoştinţe despre apartenenţa ] grup este mijlocul cel mai bun de a prevedea conduita viitOa a a unei persoane. cum am insistat. interviurile şi altele. care aduce intenţionat sau neintenţionat informaţii referitoare la structura şi dinamica vieţii autorului. elaborată în afara oricărei constrîngeri. R.4 Totuşi. Totuşi prima de care ne ocupăm este încă într-o oarecare măsură interdisci-plinară. religios.5 Printre acestea trebuie să includem cu siguranţă . lingvistica. Personality and the behaviour disorders. sau chiar mamă. 0 parte din natura omului probabil că reflectă aceste norme. istoria culturală. actor. înseamnă a st' o mulţime de lucruri despre cursul probabil prezent şi viitor al vief ■ persoanei în chestiune. un simplu raport asupra apartenenţei socioculturale nu e niciodată suficient în sine. Fiul unui om bogat care devine socialist prezintă o problemă psihologică diferită de fiul unui conducător revoluţionar care devine socialist. ci şi pentru istoric. este mai mult decît „latura subiectivă a culturii" — un adevăr pe care unii reprezentanţi ai ştiinţelor sociale par să-1 fi uitat. F.). Nici o personalitate nu e replica exactă a normelor predominante. inginer militae fetişcană din Armata Salvării. McV. J ° u~ r a r d au subliniat că evaluatorii masculini atribuie» aproape uniform acelea?1 trăsături mamelor lor — fapt care sugerează că există un tip de „personalitate de bază" corespunzător rolului de mamă : Mother concepts and judgments of young ivomen's faces.

Interesul ştiinţific. Atribuirea unei sarcini. New York. cît şi în timpul tinereţii.P. Catharsis. 6."* 3. inclusiv studenţii. 1. Acest motiv. şomerii. ca în cazul celebrului jurnal al lui Pepys. Bull. 11. Cîştig bănesc. Problema primilor ani de viaţă este un obstacol serios. 13. w astfel sînt cei ce ţin jurnale. nici din anii în care. şi omul acesta voi fi eu. 10. Vreau să înfăţişez semenilor mei un om în tot vărul firii lui . G.) 402 mentele de acest tip sînt probabil demne de încredere. spion. Chiar documentul cel mai complet şi mai candid suferă de unele dezavantaje inerente. Salvarea şi reîncadrarea socială. 5. Documentele de acest tip sînt atît substitute de acţiune cît şi amortizori de acţiune. Nimeni nu posedă amintiri precise din prima copilărie. 12. cît şi prin virtuţile sale — într-o lumină cît mai vie posibilă. aproximativ 8OVo dintre ei aleg să-şi scrie autobiografia. în colegiu. The use of personal documents in psychological science. Un pacient care produce o autobiografie sau alt document personal pentru terapeutul său procedează astfel pentru a-şi ajuta propriul tratament. alcoolic. Dorinţa de nemurire. cartea întîi (1712—1722). B. 7. Aprecierea unei persoane referitoare la propria ereditate are probabil o valoare redusă. se fixează liniile de orientare ale personalităţii (paginile 87—93). Asemănător este documentul în care egoismul se dezlănţuie. A11-Port. Exhibiţionism. Autobiografiile unor negri. . Res.T. Rousseau îşi începe Confesiunile cu urmă5 O examinare mai completă a acestei metode se va găsi în G. 5. 49. Editura pentru literatură.. . Multe documente sînt scrise pentru a asigura reducerea tensiunii. în sfîrşit. I. ele înclină mai mult spre latura tulburărilor decît spre relatarea unei funcţionări normale. adesea îşi oferă jurnalele sau alte documente psihologilor pentru studiu ştiinţific. Confesiuni.document la document. (Nota trad. Dar ori de cîte ori banii determină realizarea unor documente bune. Clifford Beers în A Mind that Found Itself (Un spirit care s-a găsit pe sine) dorea să îmbunătăţească soarta alienaţilor. R o u s s e a u. 1969. Wells mărturiseşte acest lucru ca prim motiv pentru scrierea lucrării Experiment in Autobiography. voi. A fi uitat înseamnă a muri a doua oară şi definitiv. deşi nu e rar. ale unor muncitori din oraşe satelit sau ale unor luptători politici intră în această categorie. In general. studenţii pot fi invitaţi să scrie autobiografii (E de prost gust să se ceara realizarea unei asemenea sarcini.) 9. Documentele nu au fost redactate în acest scop şi totuşi ele sîht cedate cu această intenţie lăudabilă. Autorul caută să se etaleze pe sine — atît prin păcatele. 265 torul fragment de autoetalare : „Alcătuiesc o lucrare n-a mai fost alta la fel şi a cărei înfăptuire nu va avea tator. Soc. Consolidarea perspectivei personale. Indivizii culţi. Rezultatul poate fi idilic ca în Marbacka de Selma Lagerlof sau viguros ca în Black Boy de Richard Wright. care nu pot dormi noaptea pîn'â ce anumite experienţe ale zilei nu au fost notate. refugiaţii sînt atraşi de oferta în bani a psihologului în schimbul unor documente autobiografice. Bucureşti. toxicoman conţin rugăminţi implicite de iertare şi reacceptare socială. Multe documente personale sînt scrise într-o formă artistică pentru a da autorului şi cititorului sentimentul simetriei şi perfecţiunii. Interesul literar. Similare sînt şi documentele care sînt motivate de realizarea unei reforme sociale sau politice. Aşa cum sînt oameni care îşi curat" continuu camera şi îşi pun în ordine ceea ce le aparţine. ele sînt motivate şi de o conversiune adevărată şi de dorinţa de a-i ajuta pe alţii.. 1942. adesea la vîrsta mijlocie. 8. Sci.. 401 dezvoltarea personalităţii — că. Judecind producţiile realizate în virtutea unei astfel de recompense. traducere şi prefaţă de P e r i c 1 e M a r-t i n e s c u. dar importante vor fi ţinute secrete chiar în documente care fac mare caz de candoare şi confesiune. Pînă cînd nu ştim cum si de ce a luat fiinţă documentul respectiv nu putem decide cît adevăr să-i acordăm şi nici nu putem să apreciem plenitudinea relatării. W. Council. calitatea lor nu e în mod nece^sar compromisă. Ajutor în terapie. 4. Documentele personale reflectă adesea „lupta împotriva uitării". Autorul care nu poate obţine o reducere a tensiunii prin acţiune poate să se exprime printr-un scris năvalnic. Multe documente sincere sînt încercări de a face un „inventar'' la o răscruce în viaţă. Enumerăm această mare varietate de motive numai pentru a ilustra prima noastră problemă metodologică. Dorinţa de ordine. Serviciul public. p. după unele teorii. Confesiunile unui fost criminal. este probabil că unele episoade amare sau ruşinoase. No. Şi e de asemenea adevărat că deformările memoriei se produc atît în anii ulteriori de viaţă. Acest motiv pare coercitiv. este probabil că autorii au fost atraşi de sarcină şi din alte motive. deşi experienţa arată că dacă studenţii au ocazia să aleagă între a scrie un studiu de caz despre o altă persoană şi o autobiografie. este prea puţin exprimat în mod deschis. dar rezultatul poate fi valoros pur şi simpiu pentru că este circumstanţial. Uneori studenţii. Deşi docu* Cî. H.

J-abnorm.6 Alţi autori s-au specializat în biografii scrise cu accent pe evenimentele politice. The study of personality by the intuitive meihod . în funcţie de folosul diferiţilor destinatari. 8 J. Poate fascinaţia lor rezidă în faptul că atunci cînd eram copii eram pedepsiţi pentru citirea scrisorilor altor oameni — un delict asemănător cu cel de a trage eu ochiul pe gaura cheii. o valoare redusă. Pînă la vîrsta d treisprezece ani sau după. G. 7 De exemplu.7 O varietate interesantă este analiza autobiografiilor viitorului.9 Unii psihologi. G. autobiografiile pot fi cuprinzătoare „spu. E.Un fenomen interesant apare în pierderea perspectivei autorului referitoare la evenimente recente. W. Din acest jjjotiv un jurnal necesită materiale suplimentare pentru a aşeza ţnregistrarea într-o perspectivă adevărată. German refugee life histories. W. O simplă înregistrare a vremii. scrisorile sau interviurile. Psychol. 1941.". Baldwin a lucrat cu o colecţie mare şi revelatoare de scrisori ale unei văduve. S. De asemenea. 1—22. 9 Unele îndrumări de acest fel sînt enumerate de A11 e n. probabil mai mult fetele decît băieţii. A11 p o r t.. în „Charact. Dar ca şi jurnalele. probabil datorită diferitelor complicaţii sociale care intră în scrierea unei scrisori. ocupîndu-se numai de un aspect al vieţii.. Green. ftră îndoială pentru că jurnalele se ocupă de „jumătatea interioară" a vieţii. 1929. studiul idiografic al unui singur jurnal sau studiul comparativ (nomotetic) al mai multora oferă o cale importantă de înţelegere a vieţilor aşa cum au fost ele efectiv trăite. pe de altă parte. 10. important de observat că jurnalele privesc în principal conflictele. Jurnalul (dacă nu e doar un jurnal de bord) este în mod normal mai puţin restrictiv decît autobiografiile. dacă e fe