Legea sindicatelor - modificari 12.01.2011

Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

Art. Ministerul Administraţiei şi Internelor. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. Serviciul Român de Informaţii. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. funcţionarea. organizarea. Capitolul 2 Constituirea. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. raportul de serviciu se suspendă. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. după caz. cu respectarea prvederilor legale. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. Art. (4) Dispoziţiile alin. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. Art. Serviciul de Protecţie şi Pază. pentru motive care privesc activitatea sindicală.(1). denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. . 7 Constituirea. magistraţii. 5 (fost art.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. precum şi de alocare a acesteia. la alin. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală.

Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. transmiterea ori. comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. cu respectarea legii. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. lichidarea patrimoniului. h) divizarea. Art. 3 alin. Art. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. de a-şi alege liber reprezentanţii. modul de alegere şi de revocare. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. . f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. durata mandatelor şi atribuţiile lor. denumirea acestora. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. după caz.(1). Art. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. Art. (1) şi (2) şi la art. după caz. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art.e) organele executive de conducere. 12 Prin contractele colective de muncă sau. în condiţiile legii. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia.

în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. codului numeric personal. (2). 14 alin. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. remedierea neregularităţilor constatate. cu menţionarea numelui. profesiunii şi domiciliului. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. 14 alin. (1). ART. ART. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. în termen de cel mult 7 zile. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. . (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. în scris. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. potrivit art. prevăzut în procesul-verbal de constituire. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. 14 alin. căruia îl solicita. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. ART. 15 (1) Judecătoria competenta. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. (1).Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (1). b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. funcţiei ocupate. b) statutul sindicatului. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. prenumelui. în termen de 30 de zile. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. semnat de cel puţin 15 membri fondatori .

(1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. în termen de 30 de zile. după caz.domiciliul şi funcţia. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. numele. 14 alin.codul numeric personal al acestora. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. ART. (1) se face din oficiu. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. codul numeric personal. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . c) Statutul în forma modificată . după caz . se va păstra în arhiva acesteia. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. 17 alin. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. unde s-au înregistrat. (2). 21 . ART. ART. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) modificările din statut. (2) Instanţele prevăzute la alin. data înscrierii. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. prenumele. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. orice modificare ulterioara a statutului.

(2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. contractul de cesiune sau dare in folosinta . fără a putea fi împărţite între aceştia. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. cu titlu gratuit sau oneros.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat.(1). (3) La cererea sindicatelor. conform prevederilor legale. în condiţiile prevăzute de lege. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. . este obligata să pună la dispoziţia acestuia. angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. cu titlu gratuit sau oneros. nu pot fi urmărite. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. la valoarea de evidenţă contabilă. Art. (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. în condiţiile legii. necesare întrunirilor acesteia. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. se vor încheia contracte de comodat.precum şi uniunile judeţene ale acestora. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. în concesiune. în condiţiile prevăzute de lege. (2). Art. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. Art. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor.

întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. de asigurări. care acceptă sub semnătură. pichetul de protest. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. în interesul membrilor săi. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. d) să înfiinţeze şi să administreze. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. precum şi bancă proprie. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. Art. în faţa instanţelor . societăţi comerciale. de cultură. arbitraj sau greva. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. în condiţiile prevăzute de lege. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. cum sunt: negocierile. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. unităţi sociale. marşul. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. mitingul şi demonstraţia. ce decurg din legislaţia muncii. în condiţiile legii. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. precum şi activităţi cultural-artistice. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. Art. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. 25 Organizaţia sindicală poate. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. statutele funcţionarilor publici. petiţia. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. b) să constituie case de ajutor proprii. potrivit legii. mediere. contractele şi acordurile colective de muncă.

potrivit art. economic. privitoare la probleme de interes profesional. Art. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. vor fi comunicate în scris sindicatului.73 din Constituţie. Art. Art. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. . după caz. social. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. prin apărători proprii sau aleşi. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. după caz. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. Art. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative.judecătoreşti. acordurilor colective. în condiţiile legii. (1) şi (2). 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele. organelor de jurisdicţie. economic şi social. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. economice şi social ale membrilor. a altor instituţii sau autorităţi ale statului.

Hotărârea se comunică în scris. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. Art. Art. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. Art. precum şi pensionari. Art. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. 38 (1) În cazul dizolvării.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. adoptată conform statutelor proprii. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. în lipsa unor astfel de prevederi. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. . (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate.

hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art. Art. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. Art. după caz.3 alin. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. . (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. Art. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică.41 alin. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. potrivit art. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. (1). b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. (2) şi (3).(2). să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.

Art. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.42 alin. în termen de cel mult 7 zile. cu citarea împuternicitului special. după caz. cu citarea împuternicitului special. (2) şi la art.43. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. 43.42 alin. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. rămasă definitivă si irevocabilă. Art. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. Art. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. remedierea neregularităţilor constatate. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei.43. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. cu numele. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. potrivit statutului. constituite potrivit art. (1). în scris.42 alin. căruia îi solicită.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. este obligat ca. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. dar nu mai mult de 45 de zile.41 alin. prenumele. (2) sau la art. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. Art. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. codul numeric personal şi funcţia acestora. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. (3) Recursul se judecă cu celeritate. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. în care vor . Instanţa de recurs redactează decizia. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (4). rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. în termen de 5 zile de la pronunţare. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. după caz. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. (2) şi la art.

50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal. Art.48. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. data înscrierii. Art. .consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. în termen de 30 de zile. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin.43. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.42 alin. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. Art. 42 – art. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. (2) sau la art. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. se va păstra în arhiva tribunalului. Art. orice modificare ulterioară a statutului. codul numeric personal al acestora. (1) se face din oficiu. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. în copii certificate de împuternicitul special. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful