Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. precum şi de alocare a acesteia. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. la alin. Ministerul Administraţiei şi Internelor. raportul de serviciu se suspendă. după caz. 7 Constituirea. funcţionarea. cu respectarea prvederilor legale. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. Art. Art. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. Serviciul de Protecţie şi Pază. pentru motive care privesc activitatea sindicală.(1). c) drepturile şi îndatoririle membrilor. . Capitolul 2 Constituirea. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 5 (fost art. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. Serviciul Român de Informaţii. (4) Dispoziţiile alin.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. Art. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. organizarea. magistraţii. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale.

f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. modul de alegere şi de revocare. durata mandatelor şi atribuţiile lor. Art. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. Art. comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. Art.e) organele executive de conducere. după caz. 12 Prin contractele colective de muncă sau. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. în condiţiile legii. de a-şi alege liber reprezentanţii. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute.(1). 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. denumirea acestora. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. după caz. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. cu respectarea legii. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. . 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. h) divizarea. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. lichidarea patrimoniului. 3 alin. Art. transmiterea ori. (1) şi (2) şi la art.

15 (1) Judecătoria competenta. b) statutul sindicatului. remedierea neregularităţilor constatate. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. în termen de cel mult 7 zile. (1).Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. ART. (1). 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. funcţiei ocupate. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. prevăzut în procesul-verbal de constituire. potrivit art. în termen de 30 de zile. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. 14 alin. codului numeric personal. prenumelui. ART. (1). în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. . ART. profesiunii şi domiciliului. (2). împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. în scris. 14 alin. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. cu menţionarea numelui. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. 14 alin. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. căruia îl solicita. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile.

împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin.domiciliul şi funcţia. numele. unde s-au înregistrat. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. 14 alin. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. ART. ART. codul numeric personal. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. 21 . 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. în termen de 30 de zile. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. după caz. c) Statutul în forma modificată . 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. prenumele. orice modificare ulterioara a statutului. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. (2) Instanţele prevăzute la alin. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. data înscrierii. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. 17 alin. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere.codul numeric personal al acestora. (2). după caz . d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. ART. se va păstra în arhiva acesteia. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. 17 alin. (1) se face din oficiu. (1) modificările din statut. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere .

conform prevederilor legale. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. la valoarea de evidenţă contabilă. Art. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. contractul de cesiune sau dare in folosinta . cu titlu gratuit sau oneros. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. în condiţiile legii. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. Art. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. se vor încheia contracte de comodat. . angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. fără a putea fi împărţite între aceştia. nu pot fi urmărite.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. în condiţiile prevăzute de lege. (2). (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi.(1). (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. Art. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. în condiţiile prevăzute de lege. cu titlu gratuit sau oneros. în concesiune.precum şi uniunile judeţene ale acestora. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. necesare întrunirilor acesteia. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. (3) La cererea sindicatelor.

Art. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. mitingul şi demonstraţia. care acceptă sub semnătură.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. unităţi sociale. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. arbitraj sau greva. în condiţiile prevăzute de lege. Art. ce decurg din legislaţia muncii. în condiţiile legii. b) să constituie case de ajutor proprii. pichetul de protest. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. d) să înfiinţeze şi să administreze. marşul. statutele funcţionarilor publici. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. cum sunt: negocierile. de asigurări. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. precum şi activităţi cultural-artistice. 25 Organizaţia sindicală poate. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. mediere. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. potrivit legii. de cultură. contractele şi acordurile colective de muncă. în faţa instanţelor . precum şi bancă proprie. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. societăţi comerciale. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. petiţia. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. în interesul membrilor săi.

acordurilor colective. potrivit art. privitoare la probleme de interes profesional. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege.73 din Constituţie. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. Art. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres.judecătoreşti. economice şi social ale membrilor. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. organelor de jurisdicţie. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. după caz. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. social. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. după caz. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. Art. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. prin apărători proprii sau aleşi. Art. Art. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele. (1) şi (2). în condiţiile legii. . vor fi comunicate în scris sindicatului. economic şi social. economic.

care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. în lipsa unor astfel de prevederi. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. precum şi pensionari. Art. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. 38 (1) În cazul dizolvării. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. adoptată conform statutelor proprii. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. Art. . Art. Hotărârea se comunică în scris.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. Art. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi.

să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale.3 alin. potrivit art. (1). (2) şi (3). (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. Art. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.(2). .(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate.41 alin. Art. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. după caz. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. Art. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta.

în care vor . căruia îi solicită. (2) şi la art. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. este obligat ca.41 alin.42 alin. în scris. cu citarea împuternicitului special. remedierea neregularităţilor constatate. Art. după caz.43. (4). (2) sau la art.43. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. după caz. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. cu numele. rămasă definitivă si irevocabilă. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. 43. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. dar nu mai mult de 45 de zile. prenumele. (2) şi la art. Art. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. constituite potrivit art. în termen de 5 zile de la pronunţare. Art. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. (1). b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare.42 alin. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. Instanţa de recurs redactează decizia. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora.42 alin. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. codul numeric personal şi funcţia acestora. în termen de cel mult 7 zile. (3) Recursul se judecă cu celeritate. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. potrivit statutului. cu citarea împuternicitului special. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. Art. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare.

codul numeric personal al acestora. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. Art. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. . (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. Art. 42 – art. în termen de 30 de zile. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. (1) se face din oficiu. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere.42 alin. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. Art. orice modificare ulterioară a statutului. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere.43. (2) sau la art.48. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. în copii certificate de împuternicitul special. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. se va păstra în arhiva tribunalului. Art. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal. data înscrierii. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art.