P. 1
Legea sindicatelor - modificari 12.01.2011

Legea sindicatelor - modificari 12.01.2011

|Views: 117|Likes:
Published by LaurentiuPop

More info:

Published by: LaurentiuPop on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

organizarea. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. Art.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. (4) Dispoziţiile alin. Serviciul Român de Informaţii. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. Serviciul de Protecţie şi Pază. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. cu respectarea prvederilor legale. .(1). 7 Constituirea. Capitolul 2 Constituirea. precum şi de alocare a acesteia. pentru motive care privesc activitatea sindicală. Ministerul Administraţiei şi Internelor. la alin. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. Art. raportul de serviciu se suspendă. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. 5 (fost art. după caz. Art. funcţionarea. (2) In sensul dispozitiilor de la alin.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. magistraţii. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale.

comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.(1). Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. după caz. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. lichidarea patrimoniului. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. h) divizarea. cu respectarea legii. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. Art. . în condiţiile legii. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. Art. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. de a-şi alege liber reprezentanţii. denumirea acestora. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. Art. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. Art. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. modul de alegere şi de revocare. transmiterea ori. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. durata mandatelor şi atribuţiile lor. 12 Prin contractele colective de muncă sau. (1) şi (2) şi la art. f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. 3 alin.e) organele executive de conducere. după caz.

(1). prevăzut în procesul-verbal de constituire. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. în scris. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. în termen de cel mult 7 zile. potrivit art. funcţiei ocupate. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. 14 alin. cu menţionarea numelui. codului numeric personal. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. . profesiunii şi domiciliului. ART. căruia îl solicita. în termen de 30 de zile. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. 14 alin. b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. 15 (1) Judecătoria competenta. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. remedierea neregularităţilor constatate. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. prenumelui. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. (1). 14 alin. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. b) statutul sindicatului. ART. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . ART. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. (1). cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. (2).

(2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. data înscrierii. unde s-au înregistrat. (1) se face din oficiu. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. prenumele. ART. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. (1) modificările din statut. c) Statutul în forma modificată . orice modificare ulterioara a statutului. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. 14 alin. numele. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. (2) Instanţele prevăzute la alin.domiciliul şi funcţia. (2). iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. codul numeric personal. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art.codul numeric personal al acestora. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. ART. 21 . în termen de 30 de zile. ART. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. se va păstra în arhiva acesteia. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . după caz. după caz . (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. 17 alin. 17 alin.

bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. contractul de cesiune sau dare in folosinta . Art. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. în condiţiile prevăzute de lege. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. conform prevederilor legale. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale.precum şi uniunile judeţene ale acestora. necesare întrunirilor acesteia. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. . (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. cu titlu gratuit sau oneros. (2). (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. în condiţiile legii. în concesiune. Art. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. cu titlu gratuit sau oneros. Art. fără a putea fi împărţite între aceştia. angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate.(1). (3) La cererea sindicatelor.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. în condiţiile prevăzute de lege. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. nu pot fi urmărite. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. se vor încheia contracte de comodat. la valoarea de evidenţă contabilă. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie.

Art.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. Art. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. în interesul membrilor săi. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. marşul. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. 25 Organizaţia sindicală poate. contractele şi acordurile colective de muncă. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. mitingul şi demonstraţia. precum şi bancă proprie. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. în faţa instanţelor . de asigurări. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. cum sunt: negocierile. ce decurg din legislaţia muncii. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. societăţi comerciale. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. b) să constituie case de ajutor proprii. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. petiţia. arbitraj sau greva. precum şi activităţi cultural-artistice. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. statutele funcţionarilor publici. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. pichetul de protest. potrivit legii. care acceptă sub semnătură. mediere. în condiţiile prevăzute de lege. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. de cultură. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. unităţi sociale. în condiţiile legii. d) să înfiinţeze şi să administreze. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi.

(2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale.73 din Constituţie. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. Art. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. economice şi social ale membrilor. după caz. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor.judecătoreşti. în condiţiile legii. prin apărători proprii sau aleşi. Art. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. potrivit art. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative. (1) şi (2). privitoare la probleme de interes profesional. acordurilor colective. economic. vor fi comunicate în scris sindicatului. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. social. organelor de jurisdicţie. după caz. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. economic şi social. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. . Art. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. Art. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.

(3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. precum şi pensionari. Art. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. adoptată conform statutelor proprii.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. în lipsa unor astfel de prevederi. Art. 38 (1) În cazul dizolvării. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. Art.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. Hotărârea se comunică în scris. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. Art. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. . in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale.

(2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art. după caz. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. potrivit art. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.(2). Art.41 alin. Art. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. . (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. (1). împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. Art. (2) şi (3).3 alin. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.

Art. după caz. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. dar nu mai mult de 45 de zile. constituite potrivit art. Art. în care vor . (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii.42 alin. (3) Recursul se judecă cu celeritate. în termen de 5 zile de la pronunţare. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. (1). 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. Instanţa de recurs redactează decizia. Art. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. după caz.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art.43. cu numele.41 alin. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. cu citarea împuternicitului special. prenumele. (4).42 alin. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin.43. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. potrivit statutului. Art. 43.42 alin. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. în scris. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. căruia îi solicită. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. în termen de cel mult 7 zile. remedierea neregularităţilor constatate. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. cu citarea împuternicitului special. rămasă definitivă si irevocabilă. (2) şi la art. (2) şi la art. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. (2) sau la art. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. codul numeric personal şi funcţia acestora. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. este obligat ca. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia.

47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. data înscrierii.42 alin. (2) sau la art. (1) se face din oficiu. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. Art. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere. Art.48. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. Art. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. se va păstra în arhiva tribunalului. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. în termen de 30 de zile. . 42 – art. codul numeric personal al acestora. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. în copii certificate de împuternicitul special. orice modificare ulterioară a statutului. Art.43. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->