Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

Serviciul de Protecţie şi Pază. . b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. magistraţii. după caz.(1). 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. Art. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. raportul de serviciu se suspendă. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. Art. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. (4) Dispoziţiile alin. cu respectarea prvederilor legale. Art. Serviciul Român de Informaţii.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. precum şi de alocare a acesteia. Capitolul 2 Constituirea. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. pentru motive care privesc activitatea sindicală. organizarea. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. funcţionarea. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. 7 Constituirea. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. la alin. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. 5 (fost art. Ministerul Administraţiei şi Internelor. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi.

după caz.(1). comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. cu respectarea legii. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. de a-şi alege liber reprezentanţii. . în condiţiile legii. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. durata mandatelor şi atribuţiile lor. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. h) divizarea. Art.e) organele executive de conducere. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. 3 alin. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. 12 Prin contractele colective de muncă sau. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. transmiterea ori. denumirea acestora. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. Art. f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. Art. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. lichidarea patrimoniului. modul de alegere şi de revocare. Art. după caz. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. (1) şi (2) şi la art. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale.

în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. (2). prenumelui. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. funcţiei ocupate. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. codului numeric personal. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. profesiunii şi domiciliului. ART. b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. potrivit art. în termen de 30 de zile. în termen de cel mult 7 zile. b) statutul sindicatului. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. prevăzut în procesul-verbal de constituire. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. 14 alin. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. remedierea neregularităţilor constatate.Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. 14 alin. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. căruia îl solicita. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. (1). cu menţionarea numelui. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . în scris. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. . ART. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. ART. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. (1). (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. 15 (1) Judecătoria competenta. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. (1). în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. 14 alin. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului.

împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. numele. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art.codul numeric personal al acestora. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. orice modificare ulterioara a statutului. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. ART. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. (2) Instanţele prevăzute la alin. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. 14 alin. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. după caz . 21 . (2). (1) se face din oficiu. c) Statutul în forma modificată . unde s-au înregistrat. (1) modificările din statut. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art.domiciliul şi funcţia. codul numeric personal. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. 17 alin. ART. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. data înscrierii. după caz. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. în termen de 30 de zile. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . ART. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. 17 alin. se va păstra în arhiva acesteia. prenumele. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin.

orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. la valoarea de evidenţă contabilă. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. în condiţiile prevăzute de lege. necesare întrunirilor acesteia. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. nu pot fi urmărite. în condiţiile legii. (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. în concesiune. fără a putea fi împărţite între aceştia. conform prevederilor legale. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. cu titlu gratuit sau oneros. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege.(1). (3) La cererea sindicatelor. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. se vor încheia contracte de comodat. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. cu titlu gratuit sau oneros. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. (2). angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. contractul de cesiune sau dare in folosinta . terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. Art. Art. în condiţiile prevăzute de lege.precum şi uniunile judeţene ale acestora.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. . Art. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora.

potrivit legii. b) să constituie case de ajutor proprii. marşul. mediere. ce decurg din legislaţia muncii. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. statutele funcţionarilor publici. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. în faţa instanţelor . unităţi sociale. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. în condiţiile prevăzute de lege. pichetul de protest. contractele şi acordurile colective de muncă. societăţi comerciale. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. precum şi activităţi cultural-artistice. de cultură. petiţia. Art.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. în condiţiile legii. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. de asigurări. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. precum şi bancă proprie. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. mitingul şi demonstraţia. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. Art. în interesul membrilor săi. d) să înfiinţeze şi să administreze. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. 25 Organizaţia sindicală poate. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. care acceptă sub semnătură. arbitraj sau greva. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. cum sunt: negocierile.

inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele.73 din Constituţie. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. după caz. social. organelor de jurisdicţie. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. economic. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. . privitoare la probleme de interes profesional. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. Art. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative. (1) şi (2). Art. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. economic şi social. Art. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. acordurilor colective. prin apărători proprii sau aleşi. Art. în condiţiile legii. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. după caz.judecătoreşti. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. potrivit art. vor fi comunicate în scris sindicatului. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. economice şi social ale membrilor. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora.

(3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. . în lipsa unor astfel de prevederi. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. Art.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. Art. Art. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. Hotărârea se comunică în scris. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. 38 (1) În cazul dizolvării. adoptată conform statutelor proprii. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. precum şi pensionari. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. Art. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin.

dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. Art. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie.41 alin. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.(2). potrivit art. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. după caz. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. . 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. (1). să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. Art. (2) şi (3). Art.3 alin. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică.

constituite potrivit art. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 43. potrivit statutului. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. în care vor . dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. codul numeric personal şi funcţia acestora. în termen de cel mult 7 zile. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. cu numele. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. în scris. după caz. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin.43. Art. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. prenumele. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. căruia îi solicită. Art. (1).42 alin.42 alin. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. rămasă definitivă si irevocabilă. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. Art.41 alin. dar nu mai mult de 45 de zile. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. (2) sau la art. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. după caz. Art. (2) şi la art. cu citarea împuternicitului special. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. (4). în termen de 5 zile de la pronunţare. (2) şi la art. (3) Recursul se judecă cu celeritate.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice.43. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii.42 alin. Instanţa de recurs redactează decizia. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. cu citarea împuternicitului special. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. remedierea neregularităţilor constatate. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. este obligat ca.

50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. (2) sau la art. se va păstra în arhiva tribunalului. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. (1) se face din oficiu. data înscrierii. în termen de 30 de zile. Art. în copii certificate de împuternicitul special. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. Art. codul numeric personal al acestora.42 alin. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. Art. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere.48. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. 42 – art. . Art. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut.43. orice modificare ulterioară a statutului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful