Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

Ministerul Administraţiei şi Internelor. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. magistraţii. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. . d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. precum şi de alocare a acesteia. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. raportul de serviciu se suspendă. după caz.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. 5 (fost art. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev.(1). b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. Serviciul de Protecţie şi Pază. 7 Constituirea.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. Art. Serviciul Român de Informaţii. (4) Dispoziţiile alin. Art. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. la alin. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. funcţionarea. organizarea. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. pentru motive care privesc activitatea sindicală. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. Art. Capitolul 2 Constituirea. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. cu respectarea prvederilor legale.

g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. Art. cu respectarea legii. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. 3 alin.e) organele executive de conducere. . comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. Art. denumirea acestora. durata mandatelor şi atribuţiile lor. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. transmiterea ori. modul de alegere şi de revocare.(1). (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. după caz. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. Art. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. lichidarea patrimoniului. Art. în condiţiile legii. după caz. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. 12 Prin contractele colective de muncă sau. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. (1) şi (2) şi la art. de a-şi alege liber reprezentanţii. h) divizarea.

prevăzut în procesul-verbal de constituire. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. . (1). (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. (1). în scris. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. remedierea neregularităţilor constatate. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. cu menţionarea numelui. ART. b) statutul sindicatului. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . 14 alin. ART. profesiunii şi domiciliului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. (1). numele şi prenumele membrilor organului de conducere. funcţiei ocupate. codului numeric personal. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. prenumelui. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. 14 alin. căruia îl solicita. în termen de 30 de zile. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. 15 (1) Judecătoria competenta. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. ART. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. potrivit art. (2).Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. în termen de cel mult 7 zile. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. 14 alin. b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică.

ART. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. data înscrierii. 21 . orice modificare ulterioara a statutului. după caz . numele. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. se va păstra în arhiva acesteia. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. (2). c) Statutul în forma modificată . unde s-au înregistrat. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. codul numeric personal. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) se face din oficiu. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. (1) modificările din statut. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. în termen de 30 de zile. ART. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. 17 alin. 14 alin.domiciliul şi funcţia. după caz. (2) Instanţele prevăzute la alin. ART. prenumele. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie.codul numeric personal al acestora. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

în condiţiile prevăzute de lege. (3) La cererea sindicatelor. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. (2). (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. Art. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. necesare întrunirilor acesteia. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. cu titlu gratuit sau oneros. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. contractul de cesiune sau dare in folosinta . (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. . Art.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. nu pot fi urmărite. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. fără a putea fi împărţite între aceştia. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ.precum şi uniunile judeţene ale acestora. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. în condiţiile legii.(1). în concesiune. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. se vor încheia contracte de comodat. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. la valoarea de evidenţă contabilă. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. conform prevederilor legale. cu titlu gratuit sau oneros. în condiţiile prevăzute de lege. Art.

cum sunt: negocierile. în condiţiile legii. mitingul şi demonstraţia. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. Art. 25 Organizaţia sindicală poate. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. în faţa instanţelor . să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. arbitraj sau greva. ce decurg din legislaţia muncii. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. precum şi activităţi cultural-artistice. în interesul membrilor săi. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. pichetul de protest. care acceptă sub semnătură. de asigurări. în condiţiile prevăzute de lege. marşul. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. de cultură. petiţia. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. unităţi sociale. statutele funcţionarilor publici. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. mediere. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. societăţi comerciale. b) să constituie case de ajutor proprii.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. Art. precum şi bancă proprie. potrivit legii. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. contractele şi acordurile colective de muncă. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. d) să înfiinţeze şi să administreze.

inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. economic. după caz. prin apărători proprii sau aleşi. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. Art. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. privitoare la probleme de interes profesional. vor fi comunicate în scris sindicatului. după caz. în condiţiile legii. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. acordurilor colective. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. organelor de jurisdicţie. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. (1) şi (2). 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. economic şi social. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres.judecătoreşti. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. social. Art. economice şi social ale membrilor. potrivit art. .73 din Constituţie. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. Art. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. Art.

34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. Art.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. 38 (1) În cazul dizolvării. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. Art. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. . Art.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. adoptată conform statutelor proprii. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. Hotărârea se comunică în scris. precum şi pensionari. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. în lipsa unor astfel de prevederi. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. Art.

. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie.41 alin. Art. (1). (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. Art. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. după caz.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale.(2). 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. potrivit art. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. Art. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice.3 alin. (2) şi (3). (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art.

copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. în scris. codul numeric personal şi funcţia acestora. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. 43.41 alin. Instanţa de recurs redactează decizia. potrivit statutului. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art.42 alin. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. (4). Art. (3) Recursul se judecă cu celeritate. Art.43. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. (2) sau la art.43. (2) şi la art. căruia îi solicită. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. (1).42 alin. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. în care vor . În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. constituite potrivit art. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. în termen de cel mult 7 zile. în termen de 5 zile de la pronunţare. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. remedierea neregularităţilor constatate. după caz. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. (2) şi la art. după caz. este obligat ca. dar nu mai mult de 45 de zile. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. prenumele. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. cu numele. cu citarea împuternicitului special. Art. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. Art. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii.42 alin. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. cu citarea împuternicitului special. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. rămasă definitivă si irevocabilă.

data înscrierii. Art. (1) se face din oficiu. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. codul numeric personal al acestora. 42 – art. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (2) sau la art. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. Art. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. se va păstra în arhiva tribunalului. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. Art. în termen de 30 de zile.42 alin. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. . precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere. Art.48. orice modificare ulterioară a statutului.43. în copii certificate de împuternicitul special. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful