Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. 7 Constituirea. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. cu respectarea prvederilor legale. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau.(1). Art. (4) Dispoziţiile alin. magistraţii. la alin. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. raportul de serviciu se suspendă. Capitolul 2 Constituirea. 5 (fost art. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. Art. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. Serviciul Român de Informaţii.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. după caz. precum şi de alocare a acesteia. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. Art. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. pentru motive care privesc activitatea sindicală.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. . organizarea. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. funcţionarea. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. Serviciul de Protecţie şi Pază. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. Ministerul Administraţiei şi Internelor. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale.

Art. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. Art. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin.(1). conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. transmiterea ori. . f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. Art. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. 3 alin. comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. după caz. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. denumirea acestora. (1) şi (2) şi la art. durata mandatelor şi atribuţiile lor. după caz. Art.e) organele executive de conducere. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. h) divizarea. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. lichidarea patrimoniului. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. în condiţiile legii. cu respectarea legii. 12 Prin contractele colective de muncă sau. modul de alegere şi de revocare. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. de a-şi alege liber reprezentanţii.

în scris. b) statutul sindicatului. ART. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. 14 alin. 15 (1) Judecătoria competenta. (1). (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. (2). (1). b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. profesiunii şi domiciliului.Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. . cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . în termen de cel mult 7 zile. ART. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. funcţiei ocupate. cu menţionarea numelui. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. prevăzut în procesul-verbal de constituire. căruia îl solicita. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. 14 alin. 14 alin. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. remedierea neregularităţilor constatate. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. (1). (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. potrivit art. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. ART. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. codului numeric personal. în termen de 30 de zile. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. prenumelui. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. numele şi prenumele membrilor organului de conducere.

unde s-au înregistrat. după caz. c) Statutul în forma modificată . 21 . 17 alin. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. (1) modificările din statut. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. ART. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. (2). (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. în termen de 30 de zile. (1) se face din oficiu. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. data înscrierii. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. se va păstra în arhiva acesteia. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. prenumele. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. ART. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. orice modificare ulterioara a statutului. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. 14 alin. numele. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. ART. 17 alin.codul numeric personal al acestora.domiciliul şi funcţia. (2) Instanţele prevăzute la alin. codul numeric personal. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. după caz . (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin.

cu titlu gratuit sau oneros. se vor încheia contracte de comodat. (2). necesare întrunirilor acesteia. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. Art.precum şi uniunile judeţene ale acestora. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. nu pot fi urmărite. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. Art. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. în concesiune. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. în condiţiile prevăzute de lege. în condiţiile prevăzute de lege. (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. fără a putea fi împărţite între aceştia. la valoarea de evidenţă contabilă. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. în condiţiile legii. . Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. cu titlu gratuit sau oneros. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. conform prevederilor legale.(1). orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată. contractul de cesiune sau dare in folosinta . (3) La cererea sindicatelor. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. Art.

precum şi activităţi cultural-artistice. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. Art. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. care acceptă sub semnătură. de asigurări. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. contractele şi acordurile colective de muncă. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. statutele funcţionarilor publici. în faţa instanţelor . în condiţiile legii. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. de cultură. cum sunt: negocierile. petiţia. potrivit legii. d) să înfiinţeze şi să administreze. pichetul de protest. precum şi bancă proprie. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. b) să constituie case de ajutor proprii. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. în condiţiile prevăzute de lege. ce decurg din legislaţia muncii. în interesul membrilor săi. unităţi sociale. mitingul şi demonstraţia. arbitraj sau greva. 25 Organizaţia sindicală poate. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. marşul. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. societăţi comerciale. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. Art.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. mediere. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut.

Art. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. vor fi comunicate în scris sindicatului. . după caz. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. Art. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. Art. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative.73 din Constituţie. economic şi social. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. Art. potrivit art. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. economice şi social ale membrilor. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. economic. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. în condiţiile legii. după caz. organelor de jurisdicţie. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. social. (1) şi (2). 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele.judecătoreşti. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. prin apărători proprii sau aleşi. acordurilor colective. privitoare la probleme de interes profesional. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.

. în lipsa unor astfel de prevederi. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. Art. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. 38 (1) În cazul dizolvării. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. adoptată conform statutelor proprii. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. potrivit hotărârii adunării de dizolvare.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. Art. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. Hotărârea se comunică în scris. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. precum şi pensionari. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. Art. Art. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă.

41 alin. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. . (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.(2). (2) şi (3). (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1). o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale.3 alin. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. Art. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. după caz. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. Art. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. Art. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. potrivit art. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare.

să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. Art. în scris. în care vor . este obligat ca. remedierea neregularităţilor constatate. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. (2) şi la art.42 alin. potrivit statutului. (1). în termen de cel mult 7 zile. 43. Art. Art. constituite potrivit art. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. Instanţa de recurs redactează decizia. (2) sau la art. după caz. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. cu citarea împuternicitului special. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. căruia îi solicită. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. cu citarea împuternicitului special. dar nu mai mult de 45 de zile. (3) Recursul se judecă cu celeritate. în termen de 5 zile de la pronunţare. rămasă definitivă si irevocabilă. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază.43. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. prenumele. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. cu numele.42 alin.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile.43. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. codul numeric personal şi funcţia acestora. (4). (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. (2) şi la art. după caz.42 alin.41 alin. Art.

codul numeric personal al acestora. se va păstra în arhiva tribunalului. .42 alin. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. 42 – art. orice modificare ulterioară a statutului. (1) se face din oficiu. în copii certificate de împuternicitul special. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. data înscrierii. Art. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal. Art. Art. în termen de 30 de zile.48. Art. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. (2) sau la art.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora.43.