Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. magistraţii. raportul de serviciu se suspendă. 7 Constituirea. la alin. precum şi de alocare a acesteia. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. Art. Serviciul de Protecţie şi Pază. după caz.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. Capitolul 2 Constituirea. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. Serviciul Român de Informaţii. Art. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. Art. Ministerul Administraţiei şi Internelor. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale.(1). cu respectarea prvederilor legale. funcţionarea. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. . 5 (fost art. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală. (4) Dispoziţiile alin. pentru motive care privesc activitatea sindicală. organizarea.

conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. . 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. Art.(1). (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute.e) organele executive de conducere. şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. h) divizarea. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. transmiterea ori. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. denumirea acestora. Art. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. lichidarea patrimoniului. după caz. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. durata mandatelor şi atribuţiile lor. 12 Prin contractele colective de muncă sau. în condiţiile legii. Art. 3 alin. după caz. (1) şi (2) şi la art. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. de a-şi alege liber reprezentanţii. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. modul de alegere şi de revocare. f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. cu respectarea legii. Art.

potrivit art. în termen de 30 de zile. ART. în scris. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. 14 alin. (1). prenumelui. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. funcţiei ocupate. 14 alin. ART. 15 (1) Judecătoria competenta. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. ART. cu menţionarea numelui. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. (1). c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. 14 alin.Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. profesiunii şi domiciliului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. codului numeric personal. remedierea neregularităţilor constatate. (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. (1). b) statutul sindicatului. (2). b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. căruia îl solicita. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. prevăzut în procesul-verbal de constituire. în termen de cel mult 7 zile. . împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului.

(1) se face din oficiu. ART. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere . ART. data înscrierii. prenumele. (1) modificările din statut. numele. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie. se va păstra în arhiva acesteia. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. (2). precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. codul numeric personal. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. 17 alin. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere.codul numeric personal al acestora. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. după caz. 17 alin. (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. în termen de 30 de zile. după caz . unde s-au înregistrat. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. ART. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. c) Statutul în forma modificată . b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. 14 alin.domiciliul şi funcţia. (2) Instanţele prevăzute la alin. orice modificare ulterioara a statutului. 21 .

(4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. cu titlu gratuit sau oneros. în condiţiile prevăzute de lege. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. Art. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. necesare întrunirilor acesteia. este obligata să pună la dispoziţia acestuia. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată.Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. fără a putea fi împărţite între aceştia. Art. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. în condiţiile prevăzute de lege. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. în concesiune. contractul de cesiune sau dare in folosinta . Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. . bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. în condiţiile legii.precum şi uniunile judeţene ale acestora. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. conform prevederilor legale.(1). (3) La cererea sindicatelor. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. Art. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. se vor încheia contracte de comodat. cu titlu gratuit sau oneros. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. (2). nu pot fi urmărite. la valoarea de evidenţă contabilă.

în faţa instanţelor . d) să înfiinţeze şi să administreze. cum sunt: negocierile. ce decurg din legislaţia muncii. contractele şi acordurile colective de muncă. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. petiţia. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. în interesul membrilor săi. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. b) să constituie case de ajutor proprii. care acceptă sub semnătură. de asigurări. Art. precum şi activităţi cultural-artistice. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. în condiţiile prevăzute de lege. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. unităţi sociale. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. de cultură. în condiţiile legii. marşul. statutele funcţionarilor publici. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări. arbitraj sau greva.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. precum şi bancă proprie. mitingul şi demonstraţia. societăţi comerciale. 25 Organizaţia sindicală poate. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. mediere. potrivit legii. pichetul de protest. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. Art. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii.

federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative.73 din Constituţie. după caz. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. Art. organelor de jurisdicţie. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. vor fi comunicate în scris sindicatului. social. privitoare la probleme de interes profesional. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. Art. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. după caz. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. economic. organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. acordurilor colective. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. potrivit art. Art. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. economice şi social ale membrilor. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. în condiţiile legii. economic şi social. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele.judecătoreşti. prin apărători proprii sau aleşi. (1) şi (2). . Art. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege.

Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. adoptată conform statutelor proprii. Hotărârea se comunică în scris. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. . Art. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. în lipsa unor astfel de prevederi. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. precum şi pensionari.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. Art. 38 (1) În cazul dizolvării. Art. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. Art. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare.

(1). după caz. . (2) şi (3). Art. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. Art. potrivit art. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art.(2). 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. Art. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente.41 alin.3 alin.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.

Art. după caz. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. rămasă definitivă si irevocabilă. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. după caz. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. (2) şi la art. Instanţa de recurs redactează decizia.41 alin. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. în termen de cel mult 7 zile. cu citarea împuternicitului special. constituite potrivit art. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. codul numeric personal şi funcţia acestora. însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. în care vor . căruia îi solicită. este obligat ca. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin.42 alin.43. prenumele. dar nu mai mult de 45 de zile. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. Art. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. Art. cu citarea împuternicitului special. cu numele. Art. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. (1). (4). confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. (2) sau la art. (2) şi la art. 43.43. potrivit statutului. copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. în scris. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. (3) Recursul se judecă cu celeritate. în termen de 5 zile de la pronunţare.42 alin.42 alin. remedierea neregularităţilor constatate.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.

43. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. se va păstra în arhiva tribunalului. Art. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. . 42 – art. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. (2) sau la art. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. codul numeric personal al acestora. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. data înscrierii. în termen de 30 de zile. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. numele şi prenumele membrilor organului de conducere.42 alin. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. Art. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. Art.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. în copii certificate de împuternicitul special. (1) se face din oficiu. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art.48. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal. Art. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. orice modificare ulterioară a statutului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful