P. 1
Legea sindicatelor - modificari 12.01.2011

Legea sindicatelor - modificari 12.01.2011

|Views: 117|Likes:
Published by LaurentiuPop

More info:

Published by: LaurentiuPop on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Varianta 12 ianuarie 2011 TITLUL II Sindicatele Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.

2 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor angajatilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. (2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Art. 3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii incadrati in munca, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la un sindicat. Pensionarii şi şomerii pot rămâne membri într-o organizaţie sindicala. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate. (3) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-o unitate angajatoare sau angajatori diferiti din cadrul aceluiasi sector de activitate (4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală. (5) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelasi angajator. (6) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii sindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. Art. 4 (fost art. 10) (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor si organizatiilor sindicale inscrisi in registrul special al Judecatoriilor/Tribunalului Municipiului Bucuresti, nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului sau organizatiei sindicale. (2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) situatiile in care unitatile sau subunitatile se desfiinteaza.

Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 8 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind prevederi cel puţin cu privire la: a) scopul constituirii. d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului şi modului de încasare a cotizaţiei. raportul de serviciu se suspendă.(3) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale. organizarea. cu respectarea prvederilor legale. după caz. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special. Capitolul 2 Constituirea. . organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale Secţiunea 1 Statutele organizaţiilor sindicale Art. unitatile si/sau subunitatile din subordinea sau coordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală.(1) se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post. (2) In sensul dispozitiilor de la alin. magistraţii. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi. pentru motive care privesc activitatea sindicală. personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale. funcţionarea. Art. 6 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii. Art. denumirea şi sediul organizaţiei sindicale. b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale. precum şi de alocare a acesteia. Ministerul Administraţiei şi Internelor. Serviciul Român de Informaţii. Art. (4) Dispoziţiile alin.(1). 11) (1) Pe perioada în care persoana aleasă sau numita în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală contractul său individual de muncă sau. 5 (fost art. prin functie de conducere se intelege exercitarea nemijlocita sau prin delegare a atributiilor de angajator. Serviciul de Protecţie şi Pază. (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prev. 7 Constituirea. c) drepturile şi îndatoririle membrilor. la alin.

transmiterea ori. 9 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii. Art. a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel. angajatorilor şi organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. 12 Prin contractele colective de muncă sau. de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune. (2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice.(1). modul de alegere şi de revocare. de a-şi alege liber reprezentanţii. 11 (1) Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare. . şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. 3 alin. Art. conducerile organizatiilor sindicale au acces în unităţile în care au membri. Art. după caz. 10 Pot fi alese sau numite în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. 4 pentru cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. după caz. Art. Secţiunea 2 Conducerea organizaţiilor sindicale Art. denumirea acestora. durata mandatelor şi atribuţiile lor. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta regulamentul intern al acesteia. cu respectarea legii. comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale. (2) In exercitarea mandatului prevazut in statute. g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial. prin acorduri colective privind raporturile de serviciu se pot stabili. 13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa numărului de membri. lichidarea patrimoniului. constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. (1) şi (2) şi la art. f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor. în condiţiile legii.e) organele executive de conducere. h) divizarea.

. (1). în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. preşedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta. 14 (1) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către sindicat. (2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi două copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special după următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului. (1). (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. ART. profesiunii şi domiciliului.Secţiunea 3 Dobândirea personalităţii juridice Art. 15 (1) Judecătoria competenta. semnat de cel puţin 15 membri fondatori . (4) Instanta pronunţa o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. (2). ART. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia. c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului. prenumelui. 14 alin. numele şi prenumele membrilor organului de conducere. la primirea cererii de înscriere este obligată ca. Instanta de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare. prevăzut în procesul-verbal de constituire. cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. remedierea neregularităţilor constatate. în scris. potrivit art. în termen de cel mult 7 zile. 14 alin. ART. 14 alin. împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului. (2) În cazul în care constata ca cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite. 17 (1) Judecătoria este obligată sa ţină un registru special al sindicatelor. în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului. 16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusa numai recursului. instanta va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile. funcţiei ocupate. (3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale. (1). (5) Hotărârea judecătoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere. în termen de 30 de zile. codului numeric personal. cu menţionarea numelui. b) statutul sindicatului. b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. (3) Înscrisurile depuse de sindicat nu trebuie să îmbrace forma autentică. căruia îl solicita. sa examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art.

prenumele. b) copie după hotărîrea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi copie după ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere. 21 . (3) Cererea privind modificarea Statutelor şi/sau a organelor de conducere a sindicatelor va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului. 17 alin. se va păstra în arhiva acesteia. iar al doilea exemplar al tututor actelor prevăzute la art. (3) Certificatul de înscriere al sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. unde s-au înregistrat. după caz. codul numeric personal. 14 alin. 18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 17 alin. data înscrierii. ART. numele. 20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate sa aducă la cunostinta judecătoriei sau Tribunalului Municipiului Bucureşti după caz. în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie. semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere : a) procesul verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere .domiciliul şi funcţia. (1) a hotărârii judecatoresti definitive de admitere a cererii. (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. ART. precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. (2) Instanţele prevăzute la alin. ART. (1) sunt obligate sa menţioneze în registrul special prevăzut la art. (1) modificările din statut. c) Statutul în forma modificată . 19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. după caz . orice modificare ulterioara a statutului. Secţiunea 4 Patrimoniul organizaţiei sindicale Art. d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de judecătorie.codul numeric personal al acestora. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere. precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al organizaţiei sindicale. (1) se face din oficiu. pe care judecătoria certifica înscrierea pe fiecare pagină. (2). în termen de 30 de zile.

angajatorii vor reţine pe statele lunare de plată şi vor vira cotizaţiile conform dispoziţiilor de la alin. (6) Sindicatele si organizatiile sindicale sunt scutite de impozitul pe cladiri aferent spatiilor folosite pentru activitati sindicale conform statutelor acestora. (3) Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se va negocia punerea la dispoziţie a facilitaţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. după cum urmează: minim 30% către federaţie şi minim 10% catre confederaţie. (3) La cererea sindicatelor.precum şi uniunile judeţene ale acestora. (7) Bunurile si serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sunt scutite de TVA. în concesiune. necesare întrunirilor acesteia. 23 (1) Regimul juridic al bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice centrale sau locale. (2) Cotizaţia stabilită în conformitate cu alin. se vor încheia contracte de comodat. în condiţiile prevăzute de lege. (4) Pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau administraţiilor locale în care îşi desfăşoară activitatea federaţii şi confederaţii sindicale legal constituite şi reprezentative conform legii. 24 (1) Cotizaţia plătită de membrii sindicatului este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. cu titlu gratuit sau oneros. cu titlu gratuit un spaţiu necesar desfăşurării activităţii sindicale. nu pot fi urmărite. orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată.(1).Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat. . este obligata să pună la dispoziţia acestuia. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiilor din veniturile lunare ale membrilor de sindicat. 22 (1) Organizaţiile sindicale pot dobândi. în condiţiile prevăzute de lege. cu titlu gratuit sau oneros. (2). fără a putea fi împărţite între aceştia. (5) Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot primi. (2) Unitatea în care este constituita un sindicat reprezentativ. bibliotecii sau cursurilor de pregătire şi perfecţionare a membrilor organizaţiilor sindicale. Contractele de comodat se încheie pe durata existenţei organizaţiilor. conform prevederilor legale. în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat. ori primite în folosinţă vor fi stabilite in contractul de vanzare/cumparare. în condiţiile legii. la valoarea de evidenţă contabilă. Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. Art. (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicala în condiţiile prevăzute de lege. Art. se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate. contractul de cesiune sau dare in folosinta . Art.

contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. în condiţiile legii. Art. (2) Controlul asupra activităţii economice definite ca atare prin legea finantelor publice desfăşurate de organizaţiile sindicale. contractele şi acordurile colective de muncă. 28 (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor. precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul de stat se realizează de către organele administraţiei de stat competente. procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere. de cultură. mitingul şi demonstraţia. să li se reţină şi vireze cotizaţia sindicală de către angajator. marşul. societăţi comerciale. Art 24 (2) in discutie – propune partea sindicala Art. potrivit legii. f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi în cluburi sportive. în condiţiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii. c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. precum şi bancă proprie. arbitraj sau greva. Secţiunea 5 Atribuţiile organizaţiilor sindicale Art. b) să constituie case de ajutor proprii. mediere. e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. ce decurg din legislaţia muncii. d) să înfiinţeze şi să administreze. unităţi sociale. abilitat să stabilească nivelul cotizaţiei. de asigurări. care acceptă sub semnătură. cum sunt: negocierile. 26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare. Art. pichetul de protest. b) tabel nominal cu membrii de sindicat. organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice. petiţia. 27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite. statutele funcţionarilor publici. h) sa desfasoare alte activitati prevazute prin statut. g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională. învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale. în faţa instanţelor . întocmit la începutul fiecărui an şi actualizat ori de câte ori apar schimbări.(4) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiilor se face pe baza cererii sindicatelor la care se ataşează : a) copie după hotărârea organului de conducere a sindicatului. în interesul membrilor săi. precum şi activităţi cultural-artistice. 25 Organizaţia sindicală poate. în condiţiile prevăzute de lege.

organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei. după caz. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată in mod expres. social. Secţiunea 6 Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor Art.73 din Constituţie. Art. acordurilor colective. (3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia. prin apărători proprii sau aleşi. potrivit art. federaţiile sau confederaţiile sindicale reprezentative. 29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente. organelor de jurisdicţie. Art. Art.judecătoreşti. 31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate. 30 (1) Angajatorul are obligaţia de a invita organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia. privitoare la probleme de interes profesional. vor fi comunicate în scris sindicatului. inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau. (1) şi (2). în condiţiile legii. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege. economice şi social ale membrilor. pot delega reprezentanţi care să le asiste sau/şi să le reprezinte interesele în relaţia angajatorii sau organizaţiile acestora. economic şi social. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. a altor instituţii sau autorităţi ale statului. propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. după caz. 33 (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele. . economic. (2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. Art. inclusiv in cazul administratiei publice la discutarea problemelor de interes profesional. 32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele acestora şi prezenta lege. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.

Hotărârea se comunică în scris. Art.(2) Inscrierea in cadrul unui alt sindicat la acelasi angajator inseamna retragerea automata din acel sindicat. (2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare. Art. Art. în lipsa unor astfel de prevederi. urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă. 35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. potrivit hotărârii adunării de dizolvare. 34 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. . hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. (3) Beneficiarii zilelor prevazute la alin. patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau. care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale.(1) precum si numarul exact al acestora vor fi stabilite prin hotărâre a organului de conducere al organizaţiei sindicale. (2) În funcţiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi. Art. (4) Modalitatea de plata a zilelor alocate pentru activităţi sindicale se stabileşte prin contractele colective de munca aplicabile. angajatorului în termen de cinci zile de la adoptare. personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. (3) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. 38 (1) În cazul dizolvării. 37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaţilor acestora. in conformitate si in limita listei organelor de conducere depuse la judecatorie/Tribunalul Municipiului Bucuresti. precum şi pensionari. 36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale. Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale Art. adoptată conform statutelor proprii. (5) Modalitatea de desfăşurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileşte de către parţi prin contractul sau acordul colectiv de muncă.

b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie.(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă. care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică. 40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor. (1). (3) Această menţiune se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. după caz. orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză în baza unei cereri motivate. hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului. însoţită de următoarele înscrisuri: a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei. (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice. Art. (4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. (2) Două sau mai multe sindicate constituite din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta. 42 (1) Federaţiile şi confederaţiile constituite prin asociere. 39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare.(2).3 alin. dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi. să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale. sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaţiei sindicale poate să ceară instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. semnate de reprezentanţii legali ai acestora. (2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire prevăzute la art. (3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente. potrivit art.41 alin. Capitolul 4 Forme de asociere şi structurare a organizaţiilor sindicale Art. (2) şi (3). . Art. tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. Art. o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice.

însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii. în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii. Art. în care vor . d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite. rămasă definitivă si irevocabilă. dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. Art.43. 43. (2) şi la art. căruia îi solicită. cu citarea împuternicitului special. potrivit statutului. (2) sau la art. 44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. Art.41 alin. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sa ţină un registru special al federaţiilor. Art. în termen de 5 zile de la pronunţare. după caz. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale. cu citarea împuternicitului special. (2) Mai multe federaţii sau confederaţii pot constitui uniuni teritoriale. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. în termen de cel mult 7 zile. prenumele. b) dacă actul constitutiv şi statutul organizaţiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. 45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.43. codul numeric personal şi funcţia acestora. Instanţa de recurs redactează decizia. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite. instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile.42 alin. constituite potrivit art. preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. în scris. e) lista membrilor din organul executiv de conducere. în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. după caz.42 alin. (5) Hotărârea tribunalului se comunică organizaţiei. (2) şi la art. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare. este obligat ca. rămase definitive şi irevocabile ale organizaţiilor sindicale care se asociază. (1). copia certificată ale statutului federaţiei sau confederaţiei şi de copia legalizata a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice a acesteia. În acest scop împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea. dar nu mai mult de 45 de zile. cu numele.c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice. (4). să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. (3) Recursul se judecă cu celeritate. confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora. remedierea neregularităţilor constatate.42 alin.

. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. orice modificare ulterioară a statutului. 47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. (1) se face din oficiu.consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere. în termen de 30 de zile. Art. împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere.48. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. se va păstra în arhiva tribunalului. în copii certificate de împuternicitul special. (3) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut. 49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţă tribunalului unde s-a înregistrat. în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal. 48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului. Art. 42 – art. (2) sau la art. iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice. 50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora. precum şi orice schimbare în componenta organului executiv de conducere. numele şi prenumele membrilor organului de conducere.43. precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. codul numeric personal al acestora. (3) Certificatul de înscriere al federaţiei. confederaţiei şi al uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.42 alin. Art. Art. data înscrierii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->