APROBAT Directorul_____________________________ _____________________________________ PROIECTAREA ANUAL LA FIZIC Anul colar Obiective de referin 1 Cl.

VI Con inutul tematic 2 E alonarea in timp Nr. de ore Data 3 ore Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Lucrare de laborator Autoevaluare Testare 4 Activitatea de înv are 5

1. Întroducere în lumea fizicii sa descrie metodele de studiu ale fizicii: y observarea, experimentul i ra ionamentul pe baza analizei unor situa ii concrete; sa descrie fenomene din diferite domenii ale fizicii; sa determine experimental volumul corpurilor; sa- i autoevalueze cunoa terea metodelor de studiu i ale obiectelor fizicii.

y Ce este fizica y Cum se cerceteaz în fizic y Cum se m soar în fizic y Determinarea volumului corpului y Sintez y Evaluare sumativ

y Corp fizic i substan . sa defineasc densitatea substan ei. sa descrie for a ca m rime fizic . sa descrie fenomenul de difuziune în gaze. y Mi carea i repausul y Interac iunea corpurilor. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator Experiment. sa descrie interac iunea dintre un corp i P mînt. Experimente. y Determinarea ponderii (greut ii) corpului y Sintez y Evaluare sumativ . Autoevaluare Testare i 3. lichide corpuri solide y Iner ia. solide. Experiment. Fenomene mecanice sa explice fenomenul mi c rii i a repausului. Rezolv ri de probleme Autoevaluare Testare ore Experiment frontal. Ponderea (greutatea) corpului.1 2 3 4 ore 5 2. s determine experimental masa corpurilor. For a y For a de greutate. Masa corpului y Determinarea masei corpului cu ajutorul balan ei y Densitatea substan ei y Sintez y Evaluare sumativ Experiment frontal Experiment demonstrativ Experiment. Structura molecular a substan ei y Difuziunea în gaze. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator. lichide. sa cerceteze experimental interac iuni de caractere diferite. Propriet ile fizice de baz ale substan ei sa argumenteze experimental existen a moleculelor i a spa iilor libere între ele.

 s descrie structura atomului i p rile componente ± nucleul i electronii. R cirea. Fenomene electrice i magnetice sa stabileasc experimental electrizarea prin frecare i existen a a 2 felri de sarcini electrice. s descrie desc rcarea electric prin scînteie. Lucrare de laborator. s stabileasc experimental electrizarea prin contact i prin influen . instrumentul de m sur a ei. Dou feluri de sarcini electrice y Conductoare i izolatoare. mecanismul producerii fulgerului i a tr snetului. y M surarea temperaturii unui corp care se r ce te y Dilatarea termic a corpurilor y Sintez y Evaluare sumativa Experiment demonstrativ. Rezolvari de probleme 5. sa descrie fenomenul dilat rii termice a corpurilor solide. lichide i gaze. Autoevaluare Testare ore Experiment demonstrativ Experiment frontal Experimente. Echilibrul termic. s stabileasc experimental propriet ile magne ilor: existen a a 2 poli ce nu pot fi separa i. Electrizarea prin influen y Fenomene electrice în atmosfer y Interac iuni magnetice. sa descrie propriet ile electrice ale conductoarelor i ale izolatoarelor.1 2 . Electroscopul y Explicarea electriz rii corpurilor. Experiment demonstrativ. Magneii . Fenomene termice - 3 ore 4 5 sa defineasc temperatura. s m soare temperatura unui corp cu termometrul de laborator. y Înc lzirea. Rezolvari de probleme Experimente. Rezolvari de probleme Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ. Conservarea sarcinii electrice y Electrizarea prin contact. y Electrizarea prin frecare.

Corpuri transparente. opace i translucide y Propagarea luminii y Umbra i penumbra. s explice eclipsele. s disting eclipse totale i par iale. paralele i convergente. s disting surse naturale i artificiale. Fenomene optice s defineasc sursa de lumin . Experiment demonstrativ. s descrie formarea umbrei i a penumrei. s clasifice fasciculele de lumin în divergente. y Surse de lumin .1 2 y Sintez y Evaluare sumativ 3 4 Autoevaluare Testare 5 6. Eclipsele de Soare i de Lun y Sintez y Evaluare sumativ Experiment demonstrativ.2 ore Total ore Controlat ________________________ Director adjunct ________________________ . Rezolvari de probleme Experiment frontal Autoevaluare Testare Recapitulare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful