APROBAT Directorul_____________________________ _____________________________________ PROIECTAREA ANUAL LA FIZIC Anul colar Obiective de referin 1 Cl.

VI Con inutul tematic 2 E alonarea in timp Nr. de ore Data 3 ore Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Lucrare de laborator Autoevaluare Testare 4 Activitatea de înv are 5

1. Întroducere în lumea fizicii sa descrie metodele de studiu ale fizicii: y observarea, experimentul i ra ionamentul pe baza analizei unor situa ii concrete; sa descrie fenomene din diferite domenii ale fizicii; sa determine experimental volumul corpurilor; sa- i autoevalueze cunoa terea metodelor de studiu i ale obiectelor fizicii.

y Ce este fizica y Cum se cerceteaz în fizic y Cum se m soar în fizic y Determinarea volumului corpului y Sintez y Evaluare sumativ

Experiment. Rezolv ri de probleme Autoevaluare Testare ore Experiment frontal. sa descrie fenomenul de difuziune în gaze. For a y For a de greutate. s determine experimental masa corpurilor. Experimente. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator Experiment. Structura molecular a substan ei y Difuziunea în gaze. Masa corpului y Determinarea masei corpului cu ajutorul balan ei y Densitatea substan ei y Sintez y Evaluare sumativ Experiment frontal Experiment demonstrativ Experiment. solide. Fenomene mecanice sa explice fenomenul mi c rii i a repausului. sa defineasc densitatea substan ei. lichide. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator. y Corp fizic i substan . sa descrie for a ca m rime fizic . y Mi carea i repausul y Interac iunea corpurilor. Autoevaluare Testare i 3. lichide corpuri solide y Iner ia. sa descrie interac iunea dintre un corp i P mînt. Propriet ile fizice de baz ale substan ei sa argumenteze experimental existen a moleculelor i a spa iilor libere între ele. sa cerceteze experimental interac iuni de caractere diferite. y Determinarea ponderii (greut ii) corpului y Sintez y Evaluare sumativ . Ponderea (greutatea) corpului.1 2 3 4 ore 5 2.

Fenomene termice - 3 ore 4 5 sa defineasc temperatura. Experiment demonstrativ. s descrie desc rcarea electric prin scînteie. Rezolvari de probleme Experimente. Rezolvari de probleme Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ. sa descrie fenomenul dilat rii termice a corpurilor solide. mecanismul producerii fulgerului i a tr snetului. Conservarea sarcinii electrice y Electrizarea prin contact. lichide i gaze. y Electrizarea prin frecare. Magneii . Dou feluri de sarcini electrice y Conductoare i izolatoare. Electrizarea prin influen y Fenomene electrice în atmosfer y Interac iuni magnetice. instrumentul de m sur a ei. Lucrare de laborator. Autoevaluare Testare ore Experiment demonstrativ Experiment frontal Experimente.1 2 . s stabileasc experimental propriet ile magne ilor: existen a a 2 poli ce nu pot fi separa i. sa descrie propriet ile electrice ale conductoarelor i ale izolatoarelor. Rezolvari de probleme 5. s m soare temperatura unui corp cu termometrul de laborator. s stabileasc experimental electrizarea prin contact i prin influen . y M surarea temperaturii unui corp care se r ce te y Dilatarea termic a corpurilor y Sintez y Evaluare sumativa Experiment demonstrativ. Electroscopul y Explicarea electriz rii corpurilor. R cirea. Fenomene electrice i magnetice sa stabileasc experimental electrizarea prin frecare i existen a a 2 felri de sarcini electrice. Echilibrul termic. s descrie structura atomului i p rile componente ± nucleul i electronii. y Înc lzirea.

opace i translucide y Propagarea luminii y Umbra i penumbra. Experiment demonstrativ. s disting eclipse totale i par iale.1 2 y Sintez y Evaluare sumativ 3 4 Autoevaluare Testare 5 6. s descrie formarea umbrei i a penumrei. Fenomene optice s defineasc sursa de lumin . Rezolvari de probleme Experiment frontal Autoevaluare Testare Recapitulare . y Surse de lumin . Eclipsele de Soare i de Lun y Sintez y Evaluare sumativ Experiment demonstrativ. paralele i convergente. s disting surse naturale i artificiale. Corpuri transparente.2 ore Total ore Controlat ________________________ Director adjunct ________________________ . s explice eclipsele. s clasifice fasciculele de lumin în divergente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful