APROBAT Directorul_____________________________ _____________________________________ PROIECTAREA ANUAL LA FIZIC Anul colar Obiective de referin 1 Cl.

VI Con inutul tematic 2 E alonarea in timp Nr. de ore Data 3 ore Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Lucrare de laborator Autoevaluare Testare 4 Activitatea de înv are 5

1. Întroducere în lumea fizicii sa descrie metodele de studiu ale fizicii: y observarea, experimentul i ra ionamentul pe baza analizei unor situa ii concrete; sa descrie fenomene din diferite domenii ale fizicii; sa determine experimental volumul corpurilor; sa- i autoevalueze cunoa terea metodelor de studiu i ale obiectelor fizicii.

y Ce este fizica y Cum se cerceteaz în fizic y Cum se m soar în fizic y Determinarea volumului corpului y Sintez y Evaluare sumativ

solide. Experiment. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator. Ponderea (greutatea) corpului. Autoevaluare Testare i 3.1 2 3 4 ore 5 2. sa cerceteze experimental interac iuni de caractere diferite. lichide. sa descrie for a ca m rime fizic . Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator Experiment. sa defineasc densitatea substan ei. sa descrie interac iunea dintre un corp i P mînt. s determine experimental masa corpurilor. lichide corpuri solide y Iner ia. Masa corpului y Determinarea masei corpului cu ajutorul balan ei y Densitatea substan ei y Sintez y Evaluare sumativ Experiment frontal Experiment demonstrativ Experiment. sa descrie fenomenul de difuziune în gaze. y Mi carea i repausul y Interac iunea corpurilor. For a y For a de greutate. Experimente. y Corp fizic i substan . Fenomene mecanice sa explice fenomenul mi c rii i a repausului. y Determinarea ponderii (greut ii) corpului y Sintez y Evaluare sumativ . Structura molecular a substan ei y Difuziunea în gaze. Propriet ile fizice de baz ale substan ei sa argumenteze experimental existen a moleculelor i a spa iilor libere între ele. Rezolv ri de probleme Autoevaluare Testare ore Experiment frontal.

 s descrie desc rcarea electric prin scînteie. instrumentul de m sur a ei. s stabileasc experimental propriet ile magne ilor: existen a a 2 poli ce nu pot fi separa i. Magneii . R cirea. mecanismul producerii fulgerului i a tr snetului. Electrizarea prin influen y Fenomene electrice în atmosfer y Interac iuni magnetice. y M surarea temperaturii unui corp care se r ce te y Dilatarea termic a corpurilor y Sintez y Evaluare sumativa Experiment demonstrativ. s stabileasc experimental electrizarea prin contact i prin influen . Lucrare de laborator. Electroscopul y Explicarea electriz rii corpurilor. lichide i gaze. y Electrizarea prin frecare. y Înc lzirea. Rezolvari de probleme 5. Rezolvari de probleme Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ. Fenomene termice - 3 ore 4 5 sa defineasc temperatura. Conservarea sarcinii electrice y Electrizarea prin contact. Autoevaluare Testare ore Experiment demonstrativ Experiment frontal Experimente.1 2 . sa descrie propriet ile electrice ale conductoarelor i ale izolatoarelor. sa descrie fenomenul dilat rii termice a corpurilor solide. Echilibrul termic. s m soare temperatura unui corp cu termometrul de laborator. Dou feluri de sarcini electrice y Conductoare i izolatoare. Rezolvari de probleme Experimente. Fenomene electrice i magnetice sa stabileasc experimental electrizarea prin frecare i existen a a 2 felri de sarcini electrice. s descrie structura atomului i p rile componente ± nucleul i electronii. Experiment demonstrativ.

Eclipsele de Soare i de Lun y Sintez y Evaluare sumativ Experiment demonstrativ. s clasifice fasciculele de lumin în divergente. y Surse de lumin . Corpuri transparente. opace i translucide y Propagarea luminii y Umbra i penumbra.1 2 y Sintez y Evaluare sumativ 3 4 Autoevaluare Testare 5 6. paralele i convergente. s explice eclipsele. s disting surse naturale i artificiale.2 ore Total ore Controlat ________________________ Director adjunct ________________________ . s descrie formarea umbrei i a penumrei. Rezolvari de probleme Experiment frontal Autoevaluare Testare Recapitulare . Experiment demonstrativ. Fenomene optice s defineasc sursa de lumin . s disting eclipse totale i par iale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful