Sunteți pe pagina 1din 46

Cuprins

Nu este necesar să fii orator ca să fii


ascultat de Dumnezeu.
Tehnici de transformare Rugăciunea în viziunea unui om de
ştiinţă

Puterea gândului
17 Mesajul lui Dalai Lama
Un semnal de alarmă Practica iubirii
21 Libertatea de a fi copil 36 Posibilităţile minţii sunt
3 Un nou val de epidemii
ameninţă umanitatea Spiritualitate infinite
Oamenii folosesc în mod obişnuit
Problema epidemiilor părea rezolva- Să descoperim copilul ascuns în doar 10% din capacitatea creierului.
tă, însă numărul maladiilor fiecare dintre noi. Restul de 90% este nefolosit, deşi
infecţioase a sporit alarmant în ultimii este disponibil.
ani. 18 Teoria şi practica
37 O experienţă mentală
Alimentaţie
meditaţiei
Meditaţia trebuie să pornească
inedită
întotdeauna dintr-o centrare în suflet. „În urma antrenamentului cu brain-
5 Adevărul amar despre machine, creierul meu a dobândit un
îndulcitorii artificiali Terapii naturale nou tonus, iar mintea mea a
cunoscut şi experimentat noi căi de
În ultimul timp au fost descoperiţi a gândi.“
numeroşi îndulcitori artificiali. Iată şi 22 Introducere în
ceea ce se ştie mai puţin despre
aceştia. aromoterapie ªtiinţă
Yogaterapie
Plantele aromatice şi parfumurile
vegetale reprezintă remedii eficiente 39 Fizica modernă confirmă
în tratamentul bolilor
experienţele mistice
7 Elongaţia coloanei 24 Secretul „tinereţii fără Deoarece noi, oamenii, suntem făcuţi
vertebrale bătrâneţe“ din energie, iar energia nu poate
muri, fizicienii au tras concluzia că
O tehnică eficientă contra durerilor Longevitatea implică mult mai mult oamenii sunt nemuritori.
de spate şi scoliozei. decât „a subzista pe acest pământ“.
Astrologie iniţiatică
Înseamnă a înţelege esenţa nemuririi.
Fitoterapie
Test 41 Secretele cerului
9 Leacuri naturale in
tulburările de ciclu 26 Vă arătaţi vârsta? Astrologie iniţiatică.
Predicţiile pentru anul 2001
menstrual
Cinci plante miraculoase.
Arta iubirii Enigme
Relatări 28 Taina iubirii
O nouă spiritualitate iese la lumină.
Iubirea este un fascinant zbor în care Reţete şi sfaturi
11 „M-am vindecat prin fiinţa umană atinge cerul 44 Curiozităţi...Enigme...
tratament naturist!“ 30 Extraordinara putere a Paranormal!
Remedii de excepţie elixirului sexual
Umor
Cea mai mare realizare a bărbatului
constă în transformarea rezervei sale
12 Spânzul în tratamentul energetice sexuale în creativitate şi
cancerului energie psiho- spirituală.
Terapia cu spânz este un tratament 32 Eliberarea femeii
naturist de excepţie.
Sensul spiritual al vieţii unei femei

Interviu Religie
16 34 Rugăciunea - lumina
sufletului

Elixirium 1
ARTA DE A FI FERICIT
Editori
T
răim într-o lume a contradicţiilor din ce în ce mai flagrante. Cercetătorii şi
savanţii caută cu asiduitate cele mai bune soluţii pentru eliminarea bolilor
devastatoare pentru umanitate: cancerul, SIDA, scleroza în plăci etc.
Avem medicamente pentru majoritatea bolilor, chirurgia modernă a ajuns la
performanţe ce altădată nici nu puteau fi măcar bănuite, iar psihologii sunt gata să
se ocupe cu profesionalism de diferitele traume şi suferinţe de natură psihică….
Cu toate acestea, privind în jurul nostru, vom constata că oamenii nu sunt mai
fericiţi! Dimpotrivă, ei sunt asaltaţi mereu de probleme „extraordinar de
importante“ care le ocupă aproape tot timpul, sunt apăsaţi de griji, frământaţi,
neliniştiţi, stresaţi şi suferă de numeroase boli. Un om care a ajuns la vârsta de 25-
30 de ani a trecut deja prin mai multe afecţiuni destul de severe; spre vârsta de 40-
50 de ani, mulţi consideră fireşti durerile de ficat, problemele stomacului,
obezitatea sau „nisipul“ la rinichi, iar reumatismul şi nevrozele devin ceva aproape
obişnuit. Există şi excepţii, dar medicii recunosc faptul că afecţiunile degenerative
sau cronice, specifice mai ales persoanelor în vârstă, tind să apară în ultimii ani la
vârste din ce în ce mai mici. Există numeroase persoane care ajung să arate de 60
de ani la vârsta de 40.
Toate aceste situaţii anormale se datorează adesea unei imense ignoranţe în ceea
ce priveşte propria noastră fiinţă. Ne cunoaştem mult prea puţin trupul, pentru a
nu mai vorbi de suflet şi de minte. Dacă ne-am cunoaşte corpul, am şti să-i
ascultăm şi să-i înţelegem mesajele disperate pe care el le dă atunci când îl
încărcăm cu alimente suprarafinate, cu îndulcitori artificiali, cafea şi alcool. Dacă
am percepe corect mesajele sufletului nostru, am sesiza din timp faptul că adesea
îi lipseşte iubirea, că are nevoie de ocrotire, de împlinire, de comunicare reală şi
sinceră cu ceilalţi oameni, şi că este mult prea împovărat de mâhniri şi

Elixirium
neînţelegeri. Dacă ne-am înţelege şi cunoaşte în mod real mintea, am putea
înlătura cu rapiditate agitaţia şi haosul care adesea pun stăpânire pe ea şi am fi
capabili să utilizăm mult mai mult din posibilităţile ei imense de memorare,
Editor: s.c. KAMALA s.r.l. atenţie, luciditate şi am avea acces la resursele nelimitate ale subconştientului
nostru, devenind astfel creativi, inspiraţi şi calmi.
Director: Liviu Gheorghe
Datorită acestor neîmpliniri ale omului modern, devine evidentă necesitatea
Director editor: Simona Trandafir asimilării unei cunoaşteri care să dea coerenţă vieţii fiecăruia. Orientarea către
Redactor şef: Veronica Godeanu sistemele naturale şi nenocive de armonizare şi vindecare reprezintă una dintre
Consultanţi de specialitate: aceste căi de cunoaştere.
dr. Daniela Vasile, dr. Domnica Ghiman Pentru a aduce lumină în viaţa dumneavoastră, această revistă îşi propune
Redactori: informarea cât mai exactă şi prezentarea unor metode naturale de vindecare, care
şi-au dovedit eficienţa de-a lungul timpului. Ne propunem prezentarea terapiilor
Medicină naturistă: naturale, a unor remedii deosebit de eficiente preparate din plante, a alimentelor
Mihai Minoiu, Teodor Alexandrovici, care sunt indicate sau contraindicate pentru sănătatea dumneavoastră.
Călin Ianţa, Cătălina Cioarec Terapia naturală nu poate fi însă completă dacă vom urmări la modul mecanic
Spiritualitate: Sebastian Teodor, vindecarea corpului fără a ne ocupa în acelaşi timp de suflet şi de minte. În
Nicoleta Maftei paginile revistei noastre, publicăm o serie întreagă de articole ce au ca temă
Astrologie: Adrian Ioniţă dezvoltarea autocontrolului, descoperirea resurselor ascunse ale sufletului şi
minţii, amplificarea capacităţilor mentale remarcabile şi cunoaşterea profundă a
Colaboratori: Mihai Stelea, Anca
unor elemente ezoterice de ayurveda (medicină tradiţională indiană), fitoterapie,
Stăneasă, Mirela Turică, dr. Mirela bioenergie, yoga, astrologie, parapsihologie. Corelarea înţeleaptă a modalităţilor
Tomescu, Paul Rădulescu expuse poate să aducă mult bine în viaţa fiecăruia, cu condiţia ca aceste elemente
Corectura: Ana Maria Mărginean să fie aplicate corespunzător.
Coperta: Mihai Minoiu În momentul în care însă scopul nostru nu mai este doar rezolvarea unor
Tehnoredactare: Dănuţ Vîrlan probleme de sănătate, ci în primul rând acela de ne apropia de Dumnezeu,
eficienţa acţiunilor noastre creşte uimitor, căci noi nu mai acţionăm egoist, ci ne
Adresa: OP 2, CP 23, Braşov, 2200 integrăm în armonia divină. A dori această transformare lăuntrică este o dovadă de
Tel. 092/33.23.99; 092/57.96.93 profunzime şi maturitate spirituală, ce exprimă posibilitatea de a intui sensul
Publicitate: Bogdan Minoiu existenţei noastre, de a vedea nu în paşi mărunţi, ci într-o perspectivă vastă.
Difuzare-vânzări: Dorin Balate, ªi vom înţelege atunci că adevăratul ELIXIR este fericirea pe care o descoperim
Iulian Diancă în sufletul nostru.
Mihai Minoiu

2 Elixirium
Un nou val de
Semnal de alarmă

epidemii ameninţă
În urmă cu zece-cincisprezece ani, ca urmare a
progreselor ştiinţei farmaceutice (ale chimismului
mai ales), se ajunsese la o scădere simţitoare a mor-
talităţii datorată bolilor infecţioase. Problema epi-
demiilor, care secole la rând seceraseră milioane de
vieţi, fiind un adevărat spectru terifiant pentru
umanitate, părea rezolvată, însă numărul mala-
diilor infecţioase a sporit alarmant în ultimii ani. Noi
microorganisme, rezistente la antibiotice, noi boli au
apărut în fiecare an.

U
n studiu recent pune în evidenţă planetei, au ajuns şi ei la concluzia că rădă-
pe măsură ce cunoştinţele ştiinţifice se
faptul că bolile infecţioase: tuber- cina acestor boli trebuie căutată nu doar înadâncesc. Se pare că de sănătatea şi igiena
culoza, febra galbenă, holera ş.a. exterior, ci în însăşi fiinţa umană. Un factor
mentală depinde într-o măsură foarte mare
afectau 16,5 milioane de persoane în 1993, care nu a fost luat în considerare multă vre-
capacitatea corpului de a se apăra de boli,
constituind o treime din cauzele morţii pen- me în tratarea acestor boli a fost igiena boli între care se numără şi cele infecţioase.
tru populaţia planetei. Numai în Statele vieţii psihice a individului. S-a ajuns la Coordonarea sistemului imunitar de la ni-
Unite ale Americii numărul deceselor pro- concluzia că factorii de stres, de exemplu, velul creierului nu mai este de mult un se-
vocate de maladiile infecţioase a crescut cu au o influenţă hotărâtoare asupra capacităţii
cret, după cum nu este un secret nici faptul
58% între anii 1980 şi 1992. La ora aceasta, de apărare a organismului. Stările de nesi- că orice perturbare la nivelul minţii şi
pe glob, 9 milioane de oameni suferă de tu- guranţă, de anxietate, de depresie, angoasă,psihicului se reflectă nefast asupra întregii
berculoză. La noi în ţară există deja cele- furie etc. sunt tot atâţia factori perturbatori
activităţi cerebrale şi, conex, asupra unor
brele epidemii de meningită virală, febră ti- ai echilibrului organismului privit în an- funcţii cum ar fi cea de apărare, reglaj en-
foidă, antrax (buba neagră). Relativ de samblu. docrin, etc. Sănătatea mentală a planetei
curând, umanitatea s-a „îmbogăţit“ cu viru- este într-un periculos declin. Printre prime-
O altă categorie de factori ce influenţea-
sul care produce hepatita C, ale cărei com- ză sensibilitatea la bolile infecţioase suntle cauze ale acestui declin se situează vi-
plicaţii sunt foarte grave, în timp ce în cei alimentari. Mulţi nu-şi dau seama, însă ciul, mai ales alcoolul (care în unele ţări
fiecare an apar tulpini de viruşi gripali care alimentaţia omului de astăzi este cea mai face adevărate ravagii), la mică distanţă
fac mii de victime. urmează stresul psihic, mai ales cel provo-
artificială şi, în consecinţă, cea mai toxică
din toate timpurile. Din punctul de vedere cat de insecuritatea socială, iar în ultima
CAUZELE NOILOR VALURI vreme tot mai multe voci încep să acuze
al medicinii orientale, alimentaţia de astăzi
DE EPIDEMII mass-media care propagă adesea influenţe
este dezechilibrată şi dezechilibrantă şi sub
aspectul polarităţii energetice yin-yang. foarte perturbatoare (gândiţi-vă la impactul
Cauzele apariţiei acestei situaţii foarte Majoritatea alimentelor de bază ale omului filmelor de groază sau cu violenţă vizionate
îngrijorătoare sunt multiple. Mulţi pun actual sunt excesiv de yin: zahărul, carnea ore şi zile în şir).
aceste probleme pe seama degradării me- de porc şi de vită, sucurile obţinute din Vom reveni în articolele noastre pentru a
diului înconjurător şi nu se înşeală. Printre concentrate, majoritatea lactatelor, etc. studia mai profund, furnizând şi multe ele-
factorii agravanţi se numără poluarea mente practice, corelarea intimă între
apelor (o cincime din populaţia planetei nu „IGIENA“ SUFLETULUI sănătatea minţii şi sănătatea corpului.
are apă de o calitate corespunzătoare), dis- ARE O IMPORTANÞÃ TOT
pariţia a numeroase zone împădurite, În Occident, o problemă a devenit chiar
creşterea temperaturii planetei, poluarea MAI MARE şi traiul prea „igienic“, cu locuinţe sterili-
aerului. zate, cu alimente pasteurizate, cu aer con-
Celebrul dicton Mens sana in corpore diţionat etc. Mania igienei, care este
Oamenii de ştiinţă, fiind de această dată sano (adică: Minte sănătoasă într-un corp tradusă mai degrabă în crearea unor
la unison cu toate tradiţiile spirituale ale sănătos) capătă semnificaţii tot mai ample, condiţii de viaţă tot mai artificiale, este

Elixirium 3
Semnal de alarmă
periculoasă. Pielea spălată foarte des este cazul gripei, meningitei virale ori hepatitei,
mai sensibilă la infecţii cu ciuperci, bac- deşi mii de oameni intră în contact cu
terii etc.; mucoasa vaginală, de exemplu, microbii, doar unii (cei mai slăbiţi
este de câteva ori mai expusă la infecţii imunitar) se îmbolnăvesc, în timp ce cei-
dacă este spălată excesiv de des fără o re- lalţi rămân sănătoşi. Cheia acestei
comandare specială a medicului. Infecţii- imunităţi se află în fiecare din noi înşine.
le ciudate, cu microorganisme de regulă În sinteză, capacitatea naturală a fiecărui
nu foarte agresive, care însă au efecte om de apărare împotriva infecţiilor este cu
foarte grave, chiar mortale în cazul anu- atât mai mare cu cât:

mitor persoane, se datorează lipsei de
stimulare a sistemului imunitar. mănâncă mai puţin artificial şi mai
echilibrat,

Sistemul imunitar mai este însă slăbit şi
de alţi doi factori: lipsa de activitate şi face mai multă mişcare şi evită traiul
O altă cauză de prim ordin este utilizarea sedentar,

„bombardamentul“ cu medicamente de lipsită de orice discernământ şi simţ al pro-
sinteză cu efecte imprevizibile asupra porţiilor a antibioticelor, ceea ce duce la respiră mai corect şi îşi petrece mult timp
în mijlocul naturii,

organismului. apariţia „tulpinilor de microbi rezistente“.
De altfel, excesul de medicamente este reuşeşte să controleze stresul şi să-l
SEDENTARISMUL ªI menţină la cote rezonabile,

sursa a peste jumătate din bolile infecţioase
EXCESUL DE din lumea civilizată. are grijă de viaţa sa sufletească, ferind-o
MEDICAMENTE Mai este citată printre circumstanţele conştient de influenţele nefaste ale mass-
mediei,

agravante şi mobilitatea foarte mare a po-
Traiul sedentar duce la slăbirea organis- pulaţiei. Aceasta face, de exemplu, ca un nu face nici un fel de exces sau abuz de
mului, făcându-l excesiv de sensibil la acţi- microb să fie răspândit în toată lumea în medicamente,
unea nocivă a agenţilor microbieni. Seden- câteva zile de miile de persoane care
tarismul este una din problemele majore circulă rapid pe calea aerului. • reuşeşte să menţină un echilibru al
igienei, fără a ajunge în nici una din
ale omului din ţările dezvoltate economic. Din păcate, serviciile de sănătate caută în extreme,
Dincolo de aspectul de estetică şi compor- continuare „arme“ de luptă pentru a dis-
tamental al acestei „maladii“, apar şi con- truge germenii infecţioşi, dar nu se urmă- • practică yoga sau o altă disciplină
spirituală.
secinţe directe, la scara întregii populaţii. reşte prevenirea maladiilor infecţioase prin
Lipsa de mişcare în aer liber înseamnă su- stimularea mijloacelor noastre naturale de În Occidentul ultimilor ani a luat
focarea lentă a organismului în lipsa oxige- apărare. amploare „moda naturistă“ sau, mai corect
nului şi a unei respiraţii ample, corecte. spus, a fost conştientizată nevoia reîntoar-
Tehnicile de fitness, culturismul, cursurile CÂTEVA SOLUÞII cerii la Natură. Din ce în ce mai mulţi oa-
de gimnastică aerobică nu pot suplini decât CONCRETE meni recurg la alimentaţia lacto-vegeta-
superficial acest contact direct cu natura şi riană, la folosirea plantelor medicinale şi a
mişcarea în mediul firesc de viaţă al Pentru a reduce acest salt al ratei morta- apiterapiei în locul medicamentelor de
omului, care, desprins de rădăcinile sale, se lităţii şi răspândirea bolilor infecţioase, se sinteză. Se observă un impact tot mai mare
„ofileşte“, iar capacitatea sa de apărare im pu ne să luăm în primul rând noi înşine al unor terapii neconvenţionale cum ar fi
scade dramatic. mă su rile care se cuvin pentru a ne menţine yoga, reiki sau meditaţia. Aceste semne
la cote maxime capacitatea de apărare. În dau speranţa găsirii unei noi „formule“ mai
naturale de a trăi. Oamenii încep să
Yin şi Yang - energiile fundamentale ale universului realizeze nevoia de a fi aproape de Natură,
de tradiţiile medicale şi spirituale ale
Indiferent de ordinul de organizare a să le echilibreze permanent, omenirii. Acest avânt ar putea fi un prim
materiei, una din legile fundamentale întreţinând astfel armonia în pas în înlocuirea societăţii de consum actu-
care operează în natură este aceea a manifestarea acestora, întregul ale cu una nouă, diferită de ceea ce ne-am
permanentei interacţiuni dintre două Universa devine cea mai înaltă şcoală imaginat până acum.
forţe opuse ca sens, dar complemen- de înţelepciune. Pentru cel care nu În articolele următoare vom prezenta
tare, care sunt cunoscute sub numele cunoaşte sau ignoră aceste principii mijloacele pe care umanitatea le-a desco-
de forţa masculină, pozitivă, solară fundamentale, încălcând legile prin perit pentru a contracara prin mijloace na-
(Yang, +) şi forţa feminină, negativă, care aceste două forţe se manifestă, turale, nenocive şi eficiente maladiile
lunară (Yin, -). Forţa fundamentală Yin întreaga viaţă devine plină de actuale, care ameninţă umanitatea nu doar
este centrifugă, (-), se manifestă suferinţe, deziluzii, boli şi insuccese. la nivel vital, ci şi la nivelul calităţii şi
expansiv, este sursa liniştii, calmului, Reflectând în mod creator la securităţii vieţii. Aceste mijloace vizează
frigului, întunericului. Forţa funda- realitatea de bază a lumii, în lumina a- introducerea unui mod armonios de viaţă, a
mentală Yang este centripetă, (+), se cestor noţiuni fundamentale, apreciind unei alimentaţii şi a unor proceduri de
manifestă în contracţie, este sursa în termeni Yin şi Yang tot ceea ce exis- întreţinere care să ajute fiecare fiinţă să se
sunetului, dinamismului şi căldurii. tă, fiinţa umană are acces aproape in- auto-menţină în echilibru.
Pentru cel care cunoaşte tendinţele stantaneu la însăşi profunzimile
Yin (-) şi Yang (+), ajungând să ştie esenţiale ale Creaţiei. Teodor Alexandrovici

4 Elixirium
Alimentaţie
Adevărul amar
despre îndulcitorii
Dulciurile au reprezentat mereu un punct de maximă atracţie în ali-
mentaţia oamenilor. Nevoia de a consuma dulciuri a crescut considera-
bil în ultimii ani, stimulată şi de creşterea nivelului de stres în zonele
urbane (se cunoaşte faptul că alimentele dulci produc o anumită sen-
zaţie de diminuare a stării de tensiune nervoasă). Aceasta a condus în
scurt timp la descoperirea de noi îndulcitori artificiali, din ce în ce mai
„performanţi“ din punctul de vedere al puterii lor de îndulcire. Iată, în
continuare şi ceea ce se ştie mai puţin despre majoritatea acestor
îndulcitori, în fruntea cărora se află binecunoscutul aspartam.

Efectele toxice grave pe care le creşterea proporţiei acestei substanţe în


Aspartamul este un aditiv produce această substanţă apar tocmai creier, simultan cu o scădere a nivelului
datorită compuşilor chimici pe care îi de serotonină. Un efect evident al acestei
alimentar foarte periculos conţine: 40% acid aspartic, 50% manifestări este depresia psihică, în
Aspartamul este numele „ştiinţific“ fenilalanină şi 10% metanol. Iată câteva cazurile grave putându-se ajunge până la
pentru o serie întreagă de mărci de îndul- efecte produse de aceste substanţe din schizofrenie. Aceasta nu este o simplă
citori artificiali, care au o putere de îndulcitorii artificiali. ipoteză teoretică. Există mai multe cazuri
îndulcire de 200 de ori mai mare decât - Acidul aspartic - Dr. Russel în care împătimiţi consumatori de sucuri
cea a zahărului şi un preţ mult mai Blaylock de la Universitatea din „dietetice“ cu aspartam au constatat apa-
scăzut. Acest îndulcitor este cunoscut Mississippi, atrage atenţia asupra perico- riţia unor depresii grave şi chiar a le-
sub diferite nume: Nutra Sweet, Equal, lului determinat de acidul aspartic din as- ziunilor cerebrale, însoţite de pierderi de
Equal-Measure, etc. El a fost descoperit partam. Folosind numeroase surse memorie.
în 1965 şi aprobat mai apoi de forurile de ştiinţifice, el demonstrează influenţa ne- - Metanolul – Este o substanţă morta-
specialitate pentru îndulcirea alimentelor fastă a acestuia, care se manifestă mai lă, fiind cunoscută mai ales în urma de-
şi băuturilor. La scurt timp după ales asupra celulelor sistemului nervos. ceselor produse printre alcoolici. În pro-
utilizarea sa în America, el a invadat Fenomenul de supraexcitaţie produs dusele cu aspartam el se găseşte în
pieţele din întreaga lume. poate determina chiar distrugerea lor, proporţii destul de reduse, dar datorită
Aspartamul este de departe unul dintre ceea ce conduce la afecţiuni grave, de la eliminării sale dificile şi treptate din
cei mai periculoşi aditivi alimentari, scleroză multiplă la pierderea memoriei, organism, se produc acumulări foarte
fiind responsabil de peste 75% din tulburări hormonale, leziuni cerebrale, nocive. Se consideră că limita accep-
reacţiile adverse provocate de aceştia. demenţă, Parkinson, etc. Anumite foruri tabilă de metanol absorbit în corp pe zi
Într-un raport al Departamentului pentru americane de sănătate (cum ar fi FASEB) este de 7,8 miligrame. Un litru de
Sănătate al S.U.A., publicat în februarie recomandă evitarea aspartamului în băutură îndulcită cu aspartam conţine 56
1994, sunt dezvăluite peste 90 de special de către femeile însărcinate şi de miligrame de metanol, iar produsele
simptome nocive produse de consumarea copii. alimentare uscate pot conţine chiar mai
alimentelor cu conţinut de aspartam. - Fenilalanina – este un aminoacid ale mult. Simptomele otrăvirii includ stări de
Acestea includ: dureri de cap, ameţeli, cărui efecte se resimt tot asupra cre- greaţă şi perturbări gastro-intestinale,
greaţă, spasme musculare, îngrăşare, ierului. Consumul de aspartam duce la slăbiciune, frisoane, dureri în extremităţi,
mâncărimi, depresii, oboseală pierderi temporare de memorie, dureri de
accentuată, iritabilitate, probleme de
vedere, insomnie, pierderea auzului,
probleme respiratorii, palpitaţii cardi-
ace, anxietate, pierderea gustului, ţiui-
turi în urechi, pierderea memoriei,
dureri ale încheieturilor. Studii
ulterioare dovedesc o influenţă nefastă a
acestor substanţe, de accelerare a evolu-
ţiei unor boli cronice cum sunt: scleroza
în plăci, Parkinson, Alzheimer, diabet, fi-
bromatoze.

Ce conţine aspartamul?
Elixirium 5
Alimentaţie
cap şi dezechilibre comportamentale. ma sub formă de paste sau pulberi adău-
În plus, o serie întreagă de probleme gate în diferite mâncăruri dulci, sau ca
DEREGLÃRILE CREIERULUI ªI sunt legate de alterarea vederii,
ajungându-se chiar până la orbire.
atare.
3. Zahărul invertit – deşi nu este
ALIMENTAŢIA MODERNÃ Alternative naturale chiar varianta ideală, reprezintă, totuşi, o
variantă mult mai acceptabilă decât
Zahărul rafinat, alcoolul, ţigările, anu- Rolul dulciurilor în alimentaţie nu ceilalţi îndulcitori. Prin procesul de
mite substanţe chimice din alimentaţie, poate fi contestat. Cu toate acestea, mult invertire, zahărul alb se transformă în
drogurile, sunt substanţe neurotoxice care doritele bomboane şi îngheţata, pe care compuşi uşor asimilabili de organism, şi
atacă creierul şi îi slăbesc capacitatea de majoritatea părinţilor le oferă copiilor anume glucoza şi fructoza. Modul de
funcţionare. Cercetătorii de la Universita- lor, nu fac decât să grăbească procesele preparare este foarte simplu şi
tea din New York, folosind o tehnologie de degenerare prema- presupune fierberea timp
de obiectivare a activităţii electro-magne- tură şi îmbolnăvire a de 10-15 minute a 1
Produse kg de zahăr rafinat
tice a creierului, au realizat un studiu în acestora. Care este
urma căruia au descoperit că oamenii îşi atunci soluţia, având alimentare care conţin împreună cu 500 ml
doresc astfel de alimente improprii sănă- în vedere că şi za- ASPARTAM de apă şi sucul de la o
tăţii, tocmai pentru a compensa un anumit hărul, la rândul său lămâie. Se spumează
dezechilibru existent la nivel cerebral. De prezintă numeroase Acest îndulcitor nociv este pre- continuu până când
exemplu, oamenii care suferă în anumite efecte toxice asupra zent în multe dintre micile dejunuri preparatul ajunge de
grade de depresie, au lobul frontal al cre- organismului? Exis- instant care au apărut şi la noi, în consistenţa mierii. Se
ierului afectat, fapt obiectivat în urma tă mai multe moda- bomboane mentolate, guma de pune apoi în borcane
investigaţiilor realizate prin metoda men- lităţi simple care vor mestecat „fără zahăr“ (o adevărată bine închise. Nu este
ţionată. Când aceste persoane consumă putea fi aplicate de păcăleală prin faptul că aspartamul necesară păstrarea la
zahăr sau alte stimulente, activitatea cre- cei care doresc să este de câteva ori mai nociv decât rece; preparatul îşi va
ierului se normalizează destul de rapid. stopeze acest proces „ruda“ sa apropiată, zahărul). Îl gă- păstra în continuare
Din nefericire, utilizarea repetată face ca de otrăvire lentă, sim, de asemenea, în îngheţate, c o n s i s t e n ţ a
ulterior anomaliile să se accentueze. S-a întreţinut cu bună gelatine, suplimente alimentare cu semilichidă.
constatat că pentru anumiţi oameni dul- ştiinţă de mulţi vitamine, unele sortimente de cafea Concluzie
ciurile sintetice reprezintă poarta spre dintre marii produ- şi ceai instant, iaurturi cu fructe
alcool şi alte tipuri de stimulente şi mai cători de aditivi ali- etc. Aditivii alimentari
puternice. O mare parte dintre disfuncţio- mentari: Se recomandă multă atenţie din nu reprezintă o soluţie
nalităţile minore ale creierului, mani- 1. Mierea natu- partea consumatorilor în cazul tutu- pentru sănătatea uma-
festate prin diferite stări de indispoziţie, rală de albine: este ror produselor pe care se menţio- nă, ci doar un profit fi-
pot fi corectate gradat printr-o dietă îndulcitorul natural nează „fără zahăr“, ele fiind adesea nanciar pentru firmele
corectă bazată într-o măsură de cel puţin ideal pentru toate chiar mai nocive decât celelalte, în producătoare. Omul
50% pe fructe, legume proaspete şi tipurile de produse cazul existenţei altor îndulcitori grăbit al acestui secol
lactate. alimentare. Ea poate artificiali. trebuie, sau va fi
Consumaţi nuci pentru o fi utilizată în diferite
preparate sau în com-
nevoit, să se orienteze
din nou cu răbdare asu-
inimă sănătoasă binaţii cu sucuri naturale, salate de fruc- pra propriei fiinţe, alegând cu mult
te, polen apicol, fulgi de cereale, discernământ hrana pe care o foloseşte.
Într-un raport publicat recent în ciocolată de casă şi multe alte preparate Aspartamul nu este singurul aditiv ali-
British Medical Journal, Dr. Frank Hu a dulci. mentar nociv. Există o adevărată indus-
declarat, în urma unui studiu făcut pe 2. Utilizarea fructelor deshidratate: trie a alimentelor toxice şi dăunătoare
mai mult de 86000 de cazuri, că femeile stafidele, curmalele, smochinele, cai- sănătăţii care începe cu margarina şi
care au mâncat nuci mai mult de 5 ori pe sele, merele etc. reprezintă adevăraţi în- continuă cu miile de substanţe chimice
săptămână timp de 10 ani, au avut de dulcitori pentru diferite preparate uscate alimentare pe care le regăsim sub forma
trei ori mai puţine boli de inimă. (prăjituri, îngheţate etc.). Se pot consu- unor misterioase „E“-uri urmate de
Nucile sunt bogate în grăsimi, dar ma- cifre, pe majoritatea alimentelor pe care
joritatea acizilor graşi sunt nesaturaţi. le cumpărăm. Deşi aceste elemente sunt
Dr. Hu crede că acizii graşi acţionează cunoscute, totuşi puţini sunt cei care le
asupra lipidelor ce ajută la reducerea iau în considerare, fie din nepăsare, fie
colesterolului. Nucile sunt bogate şi în din ignoranţă şi cu siguranţă nu va trebui
proteine vegetale, magneziu, vitamina să ne aşteptăm ca iniţiativa eliminării
E, fibre şi potasiu. acestor substanţe distructive din
alimentaţia noastră să vină de la
Un studiu pe termen lung făcut de producători…
22000 de doctori a arătat că nucile pot
preveni ritmul neregulat al inimii numit
fibrilaţie ventriculară ce poate cauza Cătălina Cioarec
moartea.

6 Elixirium
Yogaterapie
O TEHNICĂ EFICIENTĂ CONTRA DURERILOR DE SPATE
ªI SCOLIOZEI

ELONGAÞIA COLOANEI
Scolioza este o deformaţie în plan late- cunoscută sub numele de „asana de
ral a coloanei vertebrale, care poate fi elongaţie pentru torace şi coloană“. Ea
congenitală, produsă ca urmare a unor este indicată pentru eliminarea oricăror
boli endocrine, sau dobândită, fiind pro- dureri de spate. Conferă totodată multă
dusă de o poziţie defectuoasă a corpului, vitalitate, elimină stresul şi oboseala.
mai ales în timpul şederii la masă.
Această afecţiune se „dobândeşte“ mai Tehnica de execuţie
ales în timpul adolescenţei, datorită unei În picioare, cu tălpile depărtate la circa
poziţii incorecte la scris şi la învăţat. În de două ori lăţimea umerilor, orientate
lumea civilizată a secolului XX, proporţia oblic, aşezăm podul palmelor pe coapse,
populaţiei afectată într-o mai mică sau chiar în unghiul dintre coapse şi bazin. În-
mai mare măsură de scolioză este incredi- cepem cu o expiraţie profundă, cu apleca-
bil de mare, peste 70% după ultimele esti- re către în faţă. Inspirăm apoi complet şi,
mări. Majoritatea celor care au scolioză în timpul retenţiei pe plin, ne lăsăm
nu ştiu, mulţi aflând de ea întâmplător, la greutatea trunchiului pe braţe, urmărind
plajă sau la un masaj. să întindem cât mai mult coloana. Păs-
Principalul dezavantaj al scoliozei este trăm coloana vertebrală cât mai dreaptă, Fig. 1 Poziţia de plecare
de ordin estetic în primă fază, mai ales la cu capul în prelungirea ei. În timpul re-
femei, deoarece deformează foarte mult tenţiei ne concentrăm să percepem ener-
silueta. Gravitatea scoliozei este cu atât gia care pătrunde prin creştetul capului,
mai mare cu cât este mai mare curbura trece prin coloana vertebrală şi se acumu-
coloanei. Evoluţia acestei boli este cea lează în centrul energetic situat la baza
mai intensă la vârsta pubertăţii (13-17) coloanei, între anus şi sex. Expirăm apoi
ani, afectând mai ales fetele. complet, cu aplecare către în faţă, şi
Mijloacele de tratament sunt în primul revenim la poziţia iniţială. Facem o scurtă
rând profilactice şi constau în cultură fizi- pauză între două execuţii.
că medicală, corelată cu un (auto)control
permanent al poziţiei corpului de către Conştientizarea
pacient. În cazurile mai grave, medicina Simţim mărirea distanţei dintre coaste,
alopată recurge la aparate medicale (cum elasticizarea şi întinderea coloanei verte-
ar fi corsetul) şi, rareori, la intervenţii chi- brale, energizarea corpului, având ca ax
rurgicale. de iradiere coloana vertebrală, flexi-
În general, se recurge la cultura fizică bilitate.
medicală care se face obligatoriu sub con- Fig. 2 Expiraţie profundă
ducerea unui profesor, necesitând şi o Secrete ale acestei tehnici
anumită dotare materială. Ca urmare, tra-
tamentul scoliozei prin această metodă 1.Genunchii trebuie să fie orientaţi
este destul de inaccesibil majorităţii paci- către exterior.
enţilor. 2.Expiraţia trebuie să fie completă;
Ce facem, totuşi, dacă nu vrem să urmărim să eliminăm aerul din plămâni
tolerăm această malformaţie a coloanei, compresând atât zona toracică şi cea cla-
care prejudiciază nu numai silueta, ci şi viculară, cât şi zona abdominală. Inspi-
funcţionarea normală a anumitor organe raţia trebuie să fie şi ea completă. La
şi grupe musculare? început va fi greu de realizat o expiraţie şi
o inspiraţie completă, dar prin auto-
Vom prezenta în continuare o metodă observare atentă şi exerciţiu, în timp,
terapeutică deosebită, care pentru cei do- performanţele dumneavoastră se vor
taţi cu perseverenţă şi entuziasm s-a îmbunătăţi.
dovedit a fi miraculoasă. Este vorba de o
tehnică simplă şi, în acelaşi timp, foarte 3.Vizualizarea creatoare este absolut
eficientă, preluată din Hatha Yoga, necesară pentru a obţine efectele benefice
Fig. 3 Poziţia finală

Elixirium 7
Yogaterapie
ale acestei tehnici. Vom vizualiza în
timpul retenţiei pe plin un flux de
lumină alb-strălucitoare ce pătrunde
Scorţişoara în sprijinul prin creştetul capului, străbate coloana
diabeticilor vertebrală şi se opreşte la baza acesteia,
energizându-ne. La început, este
Cercetătorii au raportat că diabeticii de tipul posibil ca această vizualizare să nu fie
II îşi pot îmbunătăţi posibilitatea de a-şi regla foarte clară şi să nu simţim foarte
nivelul zahărului din sânge adăugând puţin… pregnant energia vindecătoare.
condiment vieţii lor. În urma studiilor realizate
s-a constatat că scorţişoara ajută celulele să Perseverând cu credinţă şi cu aspiraţie,
recunoască şi să răspundă la insulină vom începe chiar să o vedem şi să o
(hormonul ce îndepărtează excesul de glucoză simţim. Fără vizualizare creatoare, fără
din sânge şi îl depozitează în celule). Testele au experimentarea directă a circulaţiei
confirmat că scorţişoara creşte metabolismul armonioase a energiei, ieşim din do-
glucozei de 20 de ori. Tocmai de aceea meniul tehnicilor HATHA YOGA şi
specialiştii americani recomandă ca în intrăm (cu sau fără voie) în cel al gim-
alimentaţia zilnică să fie adăugată 1-1,5 nasticii mecanice.
linguriţe de pulbere de scorţişoară (de preferat 4.Nu trebuie să ne aşteptăm la
împărţită la mai multe mese). Deşi diabetul II obţinerea unor rezultate fără muncă,
apare mai ales la persoanele peste 45 de ani, fără efort perseverent (zilnic), depus în
adesea fiind asociat şi cu obezitatea, s-a plan fizic, dar şi mental şi spiritual.
constatat că datorită sedentarismului şi 5.Pe parcursul tratamentului, este ne-
modului de viaţă, această medie tinde să scadă, cesar să urmărim să ne cultivăm o
fiind diagnosticate chiar cazurile unor tineri atitudine optimistă şi realistă. Nu ne
care se confruntă cu această formă de diabet. lăsăm amăgiţi de rezultate care nu
Tocmai de aceea, un mod de hrănire echilibrat,
însoţit de anumite suplimente de plante şi există sau de o dorinţă prea slabă de a
alimente-medicament este recomandat de toţi realiza ceva în acest sens.
specialiştii. Scorţişoara este un astfel de Greşeli care trebuie
supliment care utilizat zilnic, dar fără a
exagera, poate îmbunătăţi starea de sănătate a evitate frontală - cifoza („gârboveala“ sau
celor suferinzi de diabet. Scorţişoara este şi un „cocoaşa“).
foarte bun afrodisiac. 1. Nu se fac execuţii în lanţ, fără pauză
de minim o jumătate de minut între - elimină grăsimea inestetică din
Carenţe grave în dieta ele. talie şi de pe picioare. Ajută la
2. La apariţia unor stări de ameţeală, ne eliminarea ţesutului adipos. Reduce şi
adolescenţilor face să dispară celulita.
oprim, facem o pauză în care ne
Un studiu realizat în SUA pe o grupă de 400 relaxăm, apoi reluăm exerciţiul. - măreşte mobilitatea articulaţiilor şi
de adolescenţi a relevat faptul că dietele 3. Nu forţăm retenţia aerului în a coloanei vertebrale.
acestora sunt lipsite de multe substanţe vitale plămâni, pe plin sau pe vid. - elimină durerile intervertebrale.
(vitamine şi minerale), chiar şi în condiţiile în - conferă o stare globală de vioiciune
care aceştia consumă totuşi suplimente 4. Nu facem mişcări bruşte şi evităm
excesele de orice fel. şi prospeţime.
vitaminice sub formă de pastile.
Cercetătorii au descoperit că o treime dintre 5. Nu facem pauze mai mari de o zi în - elimină somnolenţa, stările de lipsă
tineri nu preiau prin alimentaţie suficiente practica acestui exerciţiu, până la de entuziasm, de slăbiciune.
vitamine esenţiale, calciu, fier şi zinc, având obţinerea efectelor aşteptate. - conferă o stare foarte plăcută de
carenţe considerabile. Principala problemă ţine forţă şi dinamism.
de alegerea unor alimente potrivite şi suficient Efecte ale acestei tehnici - măreşte mobilitatea mentală şi
de hrănitoare. Chiar pilulele cu vitamine nu pot - elimină durerile de spate puterea de adaptare.
compensa lipsa unor substanţe din alimentaţie. - dinamizează creativitatea.
Cercetătorii afirmă că fibrele vegetale şi - îndreaptă considerabil coloana ver-
antioxidanţii precum şi vitaminele naturale te brală după numai 2 luni de practică Alte indicaţii: poliartrită reumatoidă,
sunt cel mai uşor preluate din legumele şi zilnică, consecventă. Combate atât sciatică, rigidizarea coloanei vertebrale,
fructele proaspete. Înlocuirea fructelor, curbura laterală - scolioza, cât şi cea sudarea vertebrelor (spondilită anchilo-
legumelor şi produselor lactate cu cantităţi zantă).
impresionante de pizza şi dulciuri este o soluţie
proastă, chiar dacă acestea din urmă aduc o prof. Yoga Liviu Gheorghe
oarecare satisfacţie gustativă.
În ţara noastră situaţia nu este cu mult mai
fericită, tendinţa generală fiind aceea de
occidentalizare a dietei, aşa încât adolescenţi,
atenţie la ceea ce mâncaţi!

8 Elixirium
Fitoterapie
TOPUL CELOR MAI EFICIENTE

LEACURI NATURALE ÎN
TULBURÃRILE DE CICLU
Încă din perioada adolescenţei, ciclul tonifiere excepţională a întregii zone a Administrare: Dozele şi
menstrual reprezintă pentru orice femeie organelor genitale feminine. Se poate frecvenţa administrării pot să
un adevărat „indicator“ al stării de sănă- spune că este una dintre plantele lăsate difere de la caz la caz. Doza
tate a organismului. Micile sau mai ma- de Dumnezeu ca un veritabil ajutor medie este de 4-5 grame de
rile supărări, unele excese în alimentaţie, pentru femei. pulbere pe zi (administrată ca
unele vicii (cum sunt alcoolul şi fumatul) Administrarea: se face în principal mai sus) sau câte o linguriţă de
şi o serie întreagă de factori adesea nebă- sub formă de pulbere câte 1 gram, de 4 tinctură luată de 3-4 ori pe zi, pe
nuiţi de către femei, pot conduce la se- ori pe zi. Se ţine pulberea (proaspăt mă- stomacul gol. În cazul tincturilor,
rioase tulburări ale acestei manifestări cinată a plantei) sub limbă, timp de 10- administrarea se realizează
ciclice a organismului. Ce trebuie însă să 15 minute, după care se înghite cu puţină întotdeauna în 200-300 ml de
facem atunci când, din neglijenţă sau apă. Nu trebuie să aveţi reţineri din apă.
datorită unor evenimente neaşteptate, cauza puternicului gust astringent.
ajungem fie în situaţia unui ciclu men- Efectul său este în totalitate
3. SALVIA
strual foarte abundent, fie la dureri inten- binefăcător! (Salvia officinalis) –
se, fie chiar la manifestarea sa neregula- bucurându-se încă din
tă, haotică? 2. TRAISTA-CIOBANULUI antichitate de faima unui
Unii terapeuţi recomandă adesea în (Capsella bursae pastoris) - adevărat panaceu, salvia
astfel de situaţii terapiile hormonale (cu deşi face parte dintre cele mai este considerată unul
hormoni de sinteză) ceea ce conduce însă comune plante de la noi, dintre tonicele feminine
la unele efecte secundare greu controla- efectele sale nu sunt cele mai eficiente. Pe
bile, care pe multe dintre femei le sperie. „exploatate“ decât prea puţin. lângă substanţele
Astfel de efecte ţin frecvent de creşterea Majoritatea formulelor amare şi astringente
în greutate, poftă de mâncare exagerată eficiente din plante pentru din componenţa sa,
sau dispariţia acesteia, iar uneori poate să tulburări de ciclu ea conţine principii
pară că întregul organism „o ia razna“. menstrual conţin şi acest cu efect estrogen
ingredient miraculos. (asemănătoare unor
În anumite situaţii, hormoni feminini),
terapia hormonală poate Principiile sale active, în
special taninurile pe care le săruri minerale şi SALVIA (Salvia officinalis)
fi necesară, dar cel mai vitamine.
adesea „farmacia naturii“ conţine, îi conferă
oferă suficiente remedii eficienţă în majoritatea Cele mai importante efecte ale sale
excepţionale pentru a ne cazurilor de hemoragii asupra femeii sunt: eliminarea
putea echilibra starea de uterine, probleme corelate problemelor legate de ciclu (cum ar fi
sănătate, ajungând astfel la cu menopauza sau ciclu menstrele dureroase, cu o durată prea
normalitate. menstrual abundent. Mai mare, prea abundente, durerile de
puţini însă sunt cei care ştiu abdomen, etc.), eliminarea ţesuturilor
Iată în continuare câteva adipoase, reducerea scurgerilor sanguine
dintre cele mai eficiente ierburi faptul că această plantă, ale
cărei frunze în formă de abundente şi bufeurilor de căldură
de leac, care au fost studiate şi care însoţesc menopauza, combaterea
folosite în astfel de tulburări, inimioară le cunosc
chiar şi copiii, este eficientă sterilităţii feminine. Este indicată şi
cu rezultate surprinzătoare. pentru contracararea apariţiei
chiar şi în cazurile mai
grave ale unor fibroame ţesuturilor adipoase, flasce,
1. CREŢIªOARA uterine… deformării corporale la nivelul
(Alchemilla vulgaris) Prin asocierea cu plante sânilor. Reducerea simptomelor
– această plantă cu calmante, cum ar fi talpa- supărătoare din timpul ciclului şi al
aspect foarte catifelat gâştii sau sunătoarea, menopauzei face din această plantă
şi delicat are un efect pulberea sau tinctura de un medicament anti-stress feminin de
astringent remarcabil, care traista ciobanului poate să mare valoare.
face ca în scurt timp reducă durerile intense în Administrare: Este indicată intern
excesul fluxului zona abdominală, care apar sub formă de pulbere 1 gr. de 4 ori pe
menstrual să dispară, la unele femei în timpul zi.
producând simultan o ciclului.
TRAISTA-CIOBANULUI
CREŢIªOARA (Alchemilla vulgaris) (Capsella bursae pastoris) Elixirium 9
Fitoterapie
- creşterea armonioasă a sânilor (nu este durată (2-3 luni) în remedierea anumitor
o glumă, ci o observaţie rezultată în forme de sterilitate feminină şi ca adju-
urma unor studii îndelungate!), vant în tratamentul chisturilor ovariene.
- încetinirea ritmului de creştere al Administrare: 40 de picături de 3 ori
pilozităţilor (altfel spus, remediază pe zi, în apă, pe stomacul gol, cu 20 de
hirsutismul), minute înainte de masă.
- mărirea vitalităţii şi a tonusului la nivel RECOMANDÃRI DE FINAL
global,
- Consumaţi cât mai multe vegetale,
- mărirea secreţiei lactate a femeilor fructe şi lactate uşoare încă de la primele
care alăptează. semne ale apariţiei ciclului menstrual.
În anumite cazuri s-a mai remarcat re- Continuaţi acest regim alimentar până la
medierea frigidităţii, dezinhibarea în încheierea completă a lui, şi chiar 2-3
plan erotic, estomparea simptomelor de- zile după aceasta.
ranjante ale menopauzei. Izolat, s-a mai
constatat sporirea cantităţii de sânge - Evitaţi să mâncaţi în această
menstrual; foarte rar mărirea cu 1-2 zile perioadă alimente foarte bogate în
a duratei ciclului menstrual, în timp ce în proteine (ouă, nuci, arahide, ciuperci,
alte cazuri s-a remarcat reducerea acestei drojdie etc.)
perioade şi diminuarea simptomelor
deranjante (balonare, sângerări, dureri - Sfatul medicinii psihosomatice este
abdominale). acela de a evita ferm orice fel de supărări
prelungite şi stări emoţionale tensionate
Se administrează cu precauţie sau nu în special în cazurile unui ciclu menstrual
se administrează deloc în cazurile de foarte abundent. S-a constatat că mai
ciclu menstrual foarte îndelungat şi mult de 70% din cazurile de hiper-
abundent. menoree sunt în legătură cu stări de spirit
Administrarea: Se ia sub formă de proaste foarte intense şi conflictuale, în
pulbere: 2 grame de 4 ori pe zi, sau câte special în ceea ce priveşte viaţa intimă!
MĂRARUL (Anethum graveolens) o linguriţă de tinctură din seminţe de
mărar de 4 ori pe zi, în 200 ml de apă. - Dacă începeţi un tratament cu una
Pentru prevenirea simptomelor neplă- sau (preferabil) mai multe dintre plantele
cute din timpul ciclului se recomandă
5. MUGURII DE ZMEUR
expuse aici, daţi dovadă de perseverenţă
utilizarea ei constantă, pe o durată mai şi nu încetaţi administrarea lor mai
lungă de timp, în doza indicată, iar cu 3 (Rubus idaeus) - Extractele naturale devreme de 3 luni, chiar dacă rezultatele
zile (aproximativ) înainte de declanşarea din muguri par a fi una dintre descoperiri- se vor face simţite cu rapiditate! În modul
menstruaţiei se poate mări doza la 1,5 le, sau mai bine zis redescoperirile acesta vă asiguraţi că disfuncţiile în
grame de 4 pe zi. fitoterapiei actuale. Eficienţa şi forţa vita- cauză pot fi eliminate definitiv.
lizantă a remediilor preparate din mugurii
proaspeţi (remedii ce se găsesc gata pre- - Comunicaţi şi altor femei (chiar prin
4. MĂRARUL (Anethum graveolens) – parate în unele farmacii homeopate) le intermediul revistei noastre) rezultatele
Numele acestei plante v-ar putea determi- depăşesc pe acelea ale plantelor mature în pe care le-aţi obţinut prin utilizarea
na să zâmbiţi, gândindu-vă doar la parfu- special în ceea ce priveşte rapiditatea cu acestor leacuri străvechi.
matele frunze cu care condimentaţi care apar efectele. Se recomandă în men-
mâncarea. Cu toate acestea, efectele stre dureroase, abundente şi pentru regla- Dr. Mirela Tomescu
seminţelor de mărar (căci acestea se folo- rea perioadei de ciclu. Efecte deosebite au
sesc în scop medicinal) pot să surclaseze putut fi remarcate în cazul utilizării de
din punct de vedere al raportului
eficienţă/efecte adverse, majoritatea me-
dicamentelor hormonale de sinteză pentru
femei.
Pulberea şi tinctura extrasă la rece din
seminţele de mărar sunt un stimulent şi
un reglator hormonal foarte puternic.
Glandele care beneficiază cel mai mult de
această stimulare sunt gonadele. În urma
unui tratament de 15-20 de zile cu
pulbere sau tinctură de mărar, se pot
constata următoarele efecte:
- reglarea ciclului menstrual,
- remedierea amenoreei,
- reducerea duratei de somn,

10 Elixirium
„M-AM
Relatări

VINDECAT
PRIN
Psoriazis Fibrom uterin plin. Acum ştiu şi cred că medicina
naturistă, dacă e bine aplicată, te poate
„Timp de 10 ani, de când am descoperit „Acum patru ani, confruntându-mă cu scăpa de o mulţime de neplăceri, chiar
că sunt bolnavă de psoriazis, m-am dureri în zona abdominală, foarte acute în dacă efortul depus este mai mare.“
chinuit continuu, folosind fel de fel de perioada ciclului, am făcut o ecografie, în (A.J., Covasna)
creme şi medicamente care s-au dovedit urma căreia medicii au constatat existenţa
ineficiente. Am aflat dintr-o carte că m-aş a două fibroame de aproximativ 4x7 şi Alergie severă
putea vindeca cu ajutorul unui post mai respectiv 3x4 cm. Mi s-a spus că trebuie
lung şi m-am hotărât să încerc, orice ar fi. să mă operez de urgenţă, dar mi-a fost „Am suferit de alergie şi edem
Am ţinut 12 zile de post negru în care nu teamă de operaţie şi am început să caut un Quinckle timp de 30 de ani. Am urmat
am băut nimic în afară de ceai dintr-o tratament naturist. Un prieten, medic din multe tratamente, am urmat cure cu ape
plantă cu calităţi excepţionale - trei fraţi Bucureşti, mi-a sugerat să încerc regimul minerale, dar am obţinut doar rezultate
pătaţi - cam 2 litri pe zi. Eram într-o fază Oshawa, ceea ce am şi făcut. Am început parţiale. Tratamentele făcute nu eliminau
de plină criză a psoriazisului, care se regimul şi l-am repetat de mai multe ori la boala, ci numai efectele ei. Cu ajutorul lui
agravase după o vizită pe care am făcut-o rând, cu câte trei zile pauză între două Dumnezeu, am reuşit în cele din urmă să
la ţară, la pă- regimuri. La început a fost destul de aflu care erau factorii agravanţi ai bolii
rinţi. Imediat „Cura de post este greu, dar apoi am început să mă obiş- (încordarea nervoasă, stresul, oboseala,
ce m-am întors măsura cea mai drastică. nuiesc. Am ţinut acest regim un an de praful, poluarea, ciocolata, cafeaua, con-
m-am hotărât Dar şi cea mai eficace în zile. Slăbisem destul de mult, dar servele, mezelurile, grăsimile de porc, în
să încep pos- orice boală.(...) Postul te- soţul meu m-a susţinut totuşi ca să special prăjelile) şi căutam să le evit pe
tul. Mi-a fost rapeutic curăţă nu numai continui. Mă simţeam mai bine în pe- cât posibil. În ceea ce priveşte tra-
greu la înce- zgura corporală, ci şi pe rioada ciclului, dar la ecografii am tamentul, el a constat din următoarele:
put, dar după cea spirituală, sufletească.” constatat că situaţia a rămas neschim- cura de ceaiuri (urzică, păpădie, trei-fraţi-
primele zile bată (tot era bine că nu avansase). Am pătaţi şi brusture) pe care le beam în loc
foamea mi-a dr. Ernst Schneider început să iau şi plante de apă, regim alimentar
dispărut şi deşi în timpul regimului (o Regimul Oshawa lacto-vegetarian (nu mai
mă simţeam slăbită, totuşi vedeam cum combinaţie de năpraznic, constă în a consuma timp de mănânc deloc carne) şi
boala începe să cedeze. Urina a avut o rostopască, salvie şi anghi- zece zile numai următoarele regimul nr. 7 al dr.
culoare şi un miros neplăcut după 3-4 nare), pe care le ţineam cereale: grâu, orez, mei şi Oshawa (cu cereale inte-
zile. Am mai avut un scaun (Dumnezeu sub limbă de patru ori pe hrişcă (crude, fierte sau grale), pe care l-am ţinut
ştie din ce, că nu am mai mâncat absolut zi. Am continuat în modul coapte), apă şi sare. Acest de 14 ori, alternativ cu cel
nimic) după 10 zile de post, cu un miros acesta şi după un an am regim a fost creat de lacto-vegetarian. Am fă-
fetid şi m-am gândit atunci că acumula- trecut la un regim mai fondatorul macrobioticii, cut la 3-6 luni câte o
sem multe mizerii în corpul meu. După 12 puţin sever, dar numai cu medicul japonez George spălătură digestivă şi câte
zile, în finalul postului mă simţeam ca alimente Yang. Am început Oshawa. o clismă o dată pe săptă-
nouă şi când am început să mănânc să revin la greutatea nor- mână. Caut să evit gându-
(neapărat ieşirea din post trebuie să se mală şi să simt că pot să rile negative, să văd tot ce
facă gradat) parcă reveneam la viaţă continui mai eficient tratamentul. Parcă este frumos în jurul meu. Dar cel mai
pentru prima oară după 10 ani. După abia acum începeau să se simtă foarte mult m-a ajutat, în toate acestea, credinţa
încheierea postului nu am mai mâncat bine efectele acelei lungi perioade de re- în Dumnezeu. Din atee convinsă, am
niciodată carne. Au trecut de atunci 5 ani gim. După încă trei luni de regim devenit credincioasă şi mă mir de mine
şi boala nu a mai dat nici un semn de vegetarian şi de plante, am fost din nou la acum, cum nu puteam să văd că
revenire. […] Dumnezeu este mare şi bun ecograf şi am sărit în sus de bucurie când Dumnezeu există în tot şi în toate! De
şi nu cred că este boală să nu aibă leac mi-a spus medicul că nu mai am nimic. când mi-am schimbat stilul de viaţă, nu
dacă există credinţă şi dorinţă de Aproape că nu mi-a venit să cred, aşa că am mai luat nici un medicament, nu am
vindecare…“ am mers la un alt doctor şi am obţinut mai consultat medicii, fiindcă m-am
(M.I., Braşov) acelaşi răspuns. Efortul lung a meritat din vindecat.“ (B.P., Bucureşti)

Elixirium 11
Remedii de excepţie
TRATAMENTE NATURISTE MIRACULOASE

Spânzul în
tratamentul Teodor Alexandrovici

Câteva date despre cancer


În prezent, cancerul este cea de a doua năvirile de cancer decât celelalte. Des-
cauză a mortalităţii la nivel mondial, după coperirile arheologice au pus în evidenţă
bolile cardiovasculare. Anual, pe glob, că această boală a afectat umanitatea din
peste zece milioane de oameni mor de a- cele mai vechi timpuri, însă abia în epo-
ceastă boală, care poate fi localizată prac- ca industrială ea a luat amploare, deve-
tic oriunde în organism, poate apărea la nind a doua cauză de deces la nivel
orice vârstă, fiind mortală în peste 50% mondial.
din cazuri. La bărbaţi, cel mai frecvent
apare cancerul pulmonar, în timp ce la fe- Tratamentul medical clasic
mei cel mai adesea apare cancerul la sân.
Tratamentul alopat al cancerului
În privinţa mortalităţii produsă de constă în:
cancer, ţara noastră, din păcate, tinde să
devanseze celelalte ţări. Cauzele acestei 1. Chimioterapie
situaţii sunt stresul în creştere, poluarea 2. Terapie chirurgicală
din zonele industriale, sechelele ira- 3. Radioterapie.
dierilor produse cu ocazia accidentului de mală, precum şi premizele în care apare
Din păcate, toate cele trei forme de această cumplită maladie. Au fost create
la Cernobil şi… consumul ridicat de car- tratament sunt extrem de dure şi produc
ne, mai ales de carne de porc, unde baze imense de date cu diferite plante şi
efecte secundare cumplite. La cinci ani substanţe organice care combat această
România se situează pe primul loc în după un tratament clasic doar 30 bolnavi
Europa Centrală şi de Est. boală, au fost chiar create medicamente
de cancer din 100 vor mai fi în viaţă, iar cu o eficienţă crescută (TAXOLUL, pro-
Ce este cancerul? după încă cinci ani, numărul lor va scădea dus din tisă este cel mai bun exemplu în
cu încă o treime. Deocamdată tendinţa acest sens), dar cercetările sunt încă la
Cancerul este o multiplicare necontro- generală este de studiu teoretic al cance- început.
lată a unor celule, care aglomerează ţesu- rului, aplicaţiile practice fiind mai puţine
turile sănătoase, oprind în final funcţio- – de unde rezultă şi rata redusă a supra- Contribuţii ale
narea organelor vitale. Fiecare dintre noi vieţuirii după acest tip de tratamente. medicinii româneşti la
avem în organism în permanenţă între
100 şi 10.000 de celule canceroase, dar Ce speranţe oferă tratamentul cancerului
acestea sunt distruse, pe măsură ce apar, medicina viitorului ?
de către sistemul imunitar. Dacă sistemul Poziţia oficială în ceea ce priveşte tra-
imunitar este slăbit şi nu funcţionează În faţa acestei situaţii, pe drept cuvânt tamentul cancerului este cât se poate de
corespunzător, celulele canceroase ajung considerată ca dezastruoasă, s-a trecut la simplă: din ’89 până acum nu au mai inte-
să se fixeze pe un organ, îşi construiesc o reconsiderare a poziţiei faţă de trata- resat resursele interne ce pot fi angrenate
un strat acoperitor de fibrină, astfel ca mentul cancerului, începându-se (în în această direcţie, o importanţă mai mare
anticorpii să nu le mai găsească şi în acest Occident mai ales) o căutare sistematică a fiind acordată importurilor de medica-
fel apar formaţiunile tumorale maligne, unor remedii şi scheme de tratament mai mente şi de tehnologii de investigare.
cu alte cuvinte cancerul. Pe măsură ce nenocive şi mai eficiente. Contribuţiile originale româneşti în
înaintăm în vârstă şi scade capacitatea de În cadrul mai multor programe guver- tratarea acestei afecţiuni aparţinând unor
apărare a sistemului imunitar, creşte şi namentale de studiu al cancerului din ţări eminenţi oameni de ştiinţă cum ar fi
riscul de a face cancer, ceea ce nu cum ar fi Statele Unite, Japonia, profesorul Brad, doctorul Udrişte, docto-
înseamnă că tinerii nu sunt expuşi la Germania, Mexic au fost cercetate nu rul Nicolescu şi mulţi alţii au fost complet
cancer. În cazul lor însă incidenţa este atotputernicele medicamente de sinteză, ignorate şi pe alocuri blocate.
mai mică. Persoanele care consumă bău- nici sofisticatele dispozitive de radiotera- Costul mare al terapiilor şi al
turi alcoolice, tutun, care locuiesc în pie, ci plantele medicinale, legumele, medicaţiei anticancer fiind greu de
medii poluate sunt mai expuse la îmbol- algele, anumite produse de origine ani- suportat de omul de rând pe de o parte,

12 Elixirium
Remedii de excepţie
eficienţa redusă a tratamentului clasic pe poate însă să acopere rezultatele concrete, clismele cu cafea ale doctorului Gerson
de altă parte au condus la apariţia unei nu puţine la număr, obţinute la noi. şi exemplele ar putea continua. Printre
medicini neconvenţionale foarte eficien- În ultimii ani au apărut noi metode de plantele anticancerigene nou descoperite,
te. Aceasta este o adaptare la condiţiile tratament, au fost aclimatizate cu foarte se detaşează clar spânzul (Helleborus
actuale ale medicinii populare tradiţiona- mult succes anumite terapii naturiste din purpurascens), remful (Aristolochia cle-
le, care există de mii de ani. Această străinătate, au fost studiate şi aprofun- matitis), rodul pământului (Conium
medicină populară, renăscută în mod sur- date domenii cum ar fi yoga, artele mar- maculatum) şi năpraznicul (Geranium
prinzător la noi în ţară, este unică faţă de ţiale, reiki. Regimul doctorului japonez robertianum), cu care au fost obţinute
ţările din jur prin amploare, răspândire, George Oshawa, cu cereale integrale, a rezultate de excepţie. Dintre toate tera-
dar şi prin rezultatele de excepţie obţinu- fost deja urmat de câteva mii de oameni, piile, cea cu spânz s-a dovedit cea mai
te. Multe voci oficiale susţin că nu mai care s-au vindecat de boli cum ar fi eficientă. În continuare vom căuta să
există medicină populară românească în cancer, chisturi sau dermatoze grave. realizăm, în premieră, o sinteză a
prezent, că tratamentele–minune de acum Acelaşi lucru, dar la o scară mai mică tratamentelor anticancerigene făcute cu
sunt o şarlatanie, menită să-i exploateze s-a petrecut şi cu tratamentul cu crudităţi această plantă.
pe naivi, etc. Această minimalizare nu al lui E. Gunther, cu regimul hiposodic şi

Aproape totul despre tratamentul cu spânz al cancerului


Data naşterii dăcină dormitează în timpul iernii). Se prin altă metodă, fie ea clasică sau
terapiei cu spânz găseşte pretutindeni în ţară în zonele de neconvenţională). Sunt însă cunoscute şi
deal, la marginea pădurilor. Primăvara vindecări ale cancerului cu alte
Este o terapie care, conform informa- devreme face o floare mare, cu o culoare localizări. Menţionăm în continuare
ţiilor noastre, abia împlineşte în această destul de ştearsă: verzuie-roşie, până la formele de cancer care se vindecă cu
iarnă 2 ani. Originea metodei de vinde- neagră-verzuie. Se foloseşte rădăcina, spânz, în ordinea frecvenţei, fiind însă
care cu spânz (Helleborus purpurascens) care se scoate primăvara, în timpul peri- siguri că această listă se va îmbogăţi în
nu este foarte clară. Se pare că a fost oadei de înflorire, sau toamna, după ce a timp:
descoperită de nişte ţărani din Moldova intrat în repausul vegetativ. - Cancer la gât, chiar în stadiile
de la care a ajuns la un avocat din Iaşi, Toate părţile plantei, inclusiv rădă- terminale
bolnav de cancer, care s-a vindecat cu cina, sunt extrem de toxice – în doză de - Cancer la sân
această plantă. Acest avocat peste 5 grame pot omorî
a fost, la început, promo- un om. Se spune că - Cancer uterin, cancer genital (sunt
torul acestei terapii, printr- ATENÞIE! numai spânzul cu floarea menţionate cazuri de cancer testicular
un articol publicat în cu- gălbuie (o varietate care vindecate)
noscutul săptămânal Nu este recomandat să faceţi creşte în Moldova mai - Cancer la pancreas
“Formula AS“. Imediat te- nici una din formele de ales) este eficient în - Cancer la oase – stadiile I şi II
rapia cu spânz a fost pre- tratament cu spânz prezen- tratamentul cancerului,
luată, îmbogăţită, nuan- tate, fără o supraveghere ceea ce conform investi- - Cancer pulmonar
ţată, combinată cu alte ti- medicală, supradozând ori gaţiilor noastre este - Cancer ganglionar.
puri de tratament naturist, nerespectând recomandările complet fals, obţinându- Din studiul nostru reiese că în doi ani
aşa că în momentul actual privind dieta. Redacţia nu îşi se vindecări şi cu spânz au fost realizate peste două sute de
există vreo zece forme de asumă responsabilitatea cules din zona Clujului vindecări ale cancerului – cazuri în care
tratament cu această plan- pentru cei care folosesc şi Sibiului (unde are
tă. Nu există nici o lucrare aceste tratamente fără să ne floarea cu nuanţe spre
în străinătate sau în ţară, de contacteze în prealabil. negru), din zona Caraş-
medicină contemporană Severin etc. În pieţele
sau de etnoiatrie, care să fi menţionat uti- noastre o singură rădăcină de spânz a
lizarea spânzului în terapia cancerului. O ajuns la incredibilul preţ de o sută de mii
parte a membrilor colectivului de cerce- de lei, nejustificat decât de lăcomia de
tare de la Cluj, care s-a ocupat cu studiul bani şi de necunoaşterea acestei plante,
acestei plante sub conducerea regretatu- altfel destul de banală în flora noastră, a
lui doctor Boici (care practic şi-a consa- cărei imagine o vedeţi în fotografia
crat întreaga viaţă studiului acestei plan- alăturată.
te), ne-au confirmat originalitatea acestei
aplicaţii. Formele de cancer care se
vindecă prin tratamentul
Ce este spânzul cu spânz
şi unde se găseşte?
Cele mai receptive la acest tratament
Spânzul (Helleborus purpurascens) s-au dovedit a fi tumorile cerebrale şi ale
este o plantă ierboasă, perenă (a cărei ră- orbitei (care sunt foarte greu de tratat Spânz (Helleborus purpurascens)

Elixirium 13
Remedii de excepţie

„Sunt perfect convins că dragostea intensă şi necondiţionată este cel mai puternic stimulent cunoscut pentru întărirea
sistemului imunitar. Dacă le spun pacienţilor să-şi ridice nivelele sângelui şi imunoglobulele pentru a ucide celulele T, nimeni nu
va şti cum să o facă. Dar dacă pot să-i învăţ să se iubească pe ei înşişi şi pe ceilalţi pe deplin, aceleaşi schimbări se petrec automat.
Adevărul este că dragostea vindecă.“ Bernie S. Siegel

a avut loc o remisie completă a tumorii. vertij. În acest caz tratamentul cu spânz medical calificat şi constă în realizarea
Există, de asemenea, alte câteva zeci de (Helleborus purpurascens) trebuie oprit. urgentă a spălăturilor stomacale,
cazuri de ameliorări, precum şi persoane administrarea de purgative puternice şi
care s-au auto-tratat cu succes, dar nu Care este riscul acestui rapide, administrarea de cărbune activ şi
sunt cunoscute. tratament? de medicamente stimulente ale centrilor
nervoşi ce coordonează activitatea respi-
Există cazuri în care De când a fost prezentat acest ratorie şi cardiacă.
spânzul nu este eficient? tratament nu este cunoscut nici un caz de
intoxicaţie mortală cu spânz, care ar fi
În stadiul III al cancerului, rezultatele fost mai mult ca sigur exploatat de Colectivul din Bucureşti care a
tratamentului cu spânz sunt incerte. Din medicii care îşi văd ameninţat prestigiul studiat gradul în care este suportat
păcate, mulţi pacienţi ajung la de invazia terapiei naturiste, dar aceasta spânzul în raport cu constituţia pacientu-
tratamentul cu “otrava vindecătoare“ nu înseamnă că tratamentul cu spânz nu lui a observat că intensitatea reacţiilor
când deja este foarte târziu, motiv pentru este periculos. Una din schemele de adverse la acest tratament nu depinde
care au fost înregistrate şi eşecuri. Sunt tratament, care prevede cantităţi foarte doar de masa corporală a celui tratat. O
cunoscute de pildă, cazuri în care mari din această plantă (pe care o vom observaţie surprinzătoare dacă ţinem cont
speranţa de viaţă a pacienţilor estimată la prezenta doar informativ), aduce practic de faptul că de obicei doza este calculată
1-3 săptămâni a fost triplată, dispărând pacientul la hotarul dintre viaţă şi pe kilogram corp. Mai mult chiar, starea
chiar durerile, revenind anumite funcţii moarte, apărând şi simptomele grave ale de vitalitate a pacientului influenţează
la normal, dar în cazurile disperate, deşi intoxicaţiei în ultimele zile de tratament. într-o măsură mai mică decât s-ar putea
există posibilitatea miracolului, şansele De aceea, recomandăm pe de o parte crede rezistenţa la acest tratament, exis-
de reuşită sunt mult reduse. efectuarea tratamentului doar sub supra- tând oameni care, chiar mai vitali fiind,
Există şi oameni care pur şi simplu nu veghere medicală şi pe de altă parte sunt totuşi foarte sensibili la otrava spân-
pot suporta spânzul: de la primele doze folosirea unor doze moderate, care zului. Acesta este un motiv în plus să nu
(care sunt în toate schemele de tratament conform investigaţiilor făcute sunt la fel vă hazardaţi să supradozaţi sub nici un
foarte mici) apar dureri puternice în zona de eficiente ca şi dozele mari. motiv această plantă.
posterioară a cutiei craniene, ochii se Primul ajutor în cazul depăşirii dozei
înroşesc, apare o senzaţie puternică de de spânz va fi acordat de personal

Eficientizarea tratamentului cu ATENÞIE !

Pentru a putea menţine un tratament oprea în ciuda respectării tuturor Câteva precizări necesare
blând şi nepericulos cu spânz, dar în celorlalte prescripţii, procesul de
acelaşi timp eficient, organismul trebuie eliminare fiind re-declanşat prin câteva Această sinteză despre trata-
ajutat printr-o dietă de purificare – fără zile de practică intensă a rugăciunii. De
zahăr, carne, margarină, fără aditivi ali- altfel rugăciunea sinceră, făcută cu con- mentele cu spânz efectuate în
mentari, alcool. Cel mai eficient este tra- secvenţă este un remediu extraordinar ţara noastră nu se constituie
tamentul combinat cu: post negru (mai pentru combaterea stărilor de panică, în nici un caz într-un ghid te-
ales la persoanele foarte vitale), regim teamă, suspiciune cu care se confruntă rapeutic care să substituie
Oshawa (timp de 10 zile se consumă mulţi din cei care urmează un tratament autoritatea medicului, cu atât
numai grâu, orez, mei, hrişcă, sare, apă), de acest tip contra cancerului. mai mult cu cât acest trata-
regim cu hrană netrecută prin foc. Timp
de 7 ani se menţine regimul lacto- ment comportă anumite riscuri
vegetarian pentru stabilizarea datorită toxicităţii ridicate a
rezultatelor. acestei plante.
De o mare importanţă este atitudinea Am urmărit să facem o rela-
lăuntrică în timpul tratamentului. Una tare cât mai obiectivă a unei
dintre persoanele care s-a vindecat cu
spânz, ne-a relatat că tumoarea se terapii care deocamdată s-a
elimina doar în zilele în care era foarte dovedit, atunci când a fost
liniştită şi împăcată sufleteşte. După mai ţinută corect, extrem de
multe zile de stres, de tulburare eficientă.
sufletească, procesul de eliminare se

14 Elixirium
Remedii de excepţie

Cele trei modalităţi de tratament cu spânz – avantaje şi dezavantaje


Metoda I
Acţionează lent datorită dozajului scăzut, dar nu dă reacţii secundare,
în plus principiile active sunt asimilate de organism fără un efort prea
mare. Deşi a fost caracterizat de unii practicanţi ai tratamentelor cu
spânz drept „apă chioară“, extractul prezentat mai jos se dovedeşte a fi
eficient, mai ales la pacienţii de vârstă tânără (inclusiv copii) şi la cei
care nu pot înghiţi pulberi datorită localizării cancerului în gură, gât etc.
În jumătate de litru de apă se pun patru grame de spânz (aproximativ
o linguriţă) şi se lasă să macereze de seara până dimineaţa. Dimineaţa
se filtrează acest preparat şi se pune într-un vas. În continuare se pun
alte 4 grame de spânz în trei sferturi de litru de
apă clocotită şi se lasă să fiarbă 5 minute, după
care se filtrează. În final, se combină maceratul Metoda a II-a
la rece cu fiertura şi se păstrează într-o sticlă, la Nu este recomandată deoarece este foarte periculoasă, la structurile
frigider. mai fragile putând chiar pune în pericol viaţa. Deşi cu ajutorul ei s-au
Administrare: vindecat destul de multe cazuri, foarte mulţi din cei care au urmat această
În prima zi, se ia câte o linguriţă dimineaţa, formă de tratament s-au confruntat cu simptome dure cum ar fi: dureri
la prânz şi seara, înaintea meselor. A doua zi, se puternice de cap şi abdominale, diaree foarte puternică, senzaţie de ameţeală
iau câte 2 linguriţe dimineaţa, la prânz şi seara, continuă, stări puternice de teamă, depresie. În continuare descriem, pur
înainte de masă; a treia zi se iau câte trei informativ, această metodă:
linguriţe etc. Doza zilnică se măreşte cu o Se fierb 2 litri de apă, timp de o jumătate de oră. Din apa fiartă se măsoară
linguriţă pe zi, până se ajunge la 20 linguriţe 1 1/4 litri, în care se pun 7 linguriţe pline (cu vârf) cu spânz pisat şi se mai
dimineaţa, 20 la prânz şi 20 seara. Se face o fierb 5 minute. Se lasă la răcit, apoi se strecoară prin tifon. Preparatul se
pauză de 10 zile, după care se repetă păstrază într-o sticlă la frigider. În prima zi, se ia câte o linguriţă dimineaţa,
tratamentul. Dacă nu ajunge cantitatea la prânz şi seara, după mese. A doua zi, se iau câte 2 linguriţe dimineaţa, la
preparată iniţial, se mai face o porţie. prânz şi seara, după mese; a treia zi se iau câte trei linguriţe etc. Doza zilnică
se măreşte cu o linguriţă pe zi, până se ajunge la 20 linguriţe dimineaţa, 20
la prânz şi 20 seara. Se face o pauză de 10 zile, după care se
repetă tratamentul. Dacă nu ajunge cantitatea preparată iniţial, se
Metoda a III-a mai face o porţie.
Este metoda cea mai echilibrată, care acţionează ceva mai
lent, dar sigur, mai ales dacă este combinată şi cu o dietă şi „Pentru mine, procesul vindecării pe o cale naturală
un stil de viaţă corespunzător. Tratamentul se face de această implică transformarea modului de a gândi, dragoste
dată cu trei plante: spânz (Helleborus purpurascens), lemnul necondiţionată, iertare şi îndepărtarea fricii“.
domnului (Arthemisia abrotanum) şi salvie (Salvia off.), Gerald Jampolsky
spânzul având evident rolul central, în timp ce salvia şi
lemnul domnului au rolul de a tempera efectele nocive ale
spânzului şi de a accelera procesele de vindecare. Două simptome care nu trebuie să vă
Iată schema de tratament: sperie
Salvia şi lemnul domnului (Arthemisia abrotanum) se iau 1. Adesea, la câteva zeci de minute (uneori ore) după
constant, câte 1 gram (jumătate de linguriţă de pulbere) din administrarea spânzului apare o uşoară diaree, care este un
fiecare plantă administrat cu fiecare doză de spânz. Doza de semn normal de dezintoxicare. Dacă diareea este foarte
spânz variază astfel: puternică trebuie ţinută sub control prin administrarea de 2-4
- în primele 3 zile se iau 0,20 grame pe zi ori pe zi a unei linguriţe de pulbere de coada racului
- în următoarele 3 zile se iau 0,40 grame pe zi (Potentilla anserina), coajă de stejar (Quercus robur) sau
iarbă de creţişoară (Alchemilla vulgaris).
- în următoarele 3 zile se iau 0,60 grame pe zi
2. La un anumit moment tumoarea începe efectiv să curgă,
- în următoarele 3 zile se iau 0,80 grame pe zi pot apărea şi sângerări combinate cu stări de rău (greaţă,
- încă 8 zile se ia 1 gram pe zi, după care se face pauză 1- ameţeală, senzaţie de vlăguire). Este un simptom descris de
2 săptămâni şi apoi se reia cura. majoritatea celor care au tumori localizate în zona capului sau
Pulberea se ţine sub limbă timp de un sfert de oră, după a gâtului. În general, procesul de eliminare începe noaptea, în
care se înghite cu apă. Plantele se administrează pe stomacul timpul somnului.
gol. Dacă apare o diaree foarte puternică, înroşirea ochilor,
Atunci când este reluat tratamentul după perioada de pauză dureri violente de cap este cazul să întrerupeţi tratamentul şi
se poate ajunge mai repede la doza maximă de un gram pe zi. să consultaţi de urgenţă medicul curant.

Elixirium 15
Interviu

16 Elixirium
Mesajul
Tehnici de transformare

Dalai Lama conducătorul spiritual al Tibetului, este considerat


încarnarea spiritului Tibetului, care asigură continuitatea tradiţiei
civilizaţiei tibetane. 70% din populaţia acestei ţări făcea parte din
lamaserii (mănăstiri) înainte de invazia chineză din 1950, ceea ce denotă Al 14-le a Da la i La ma
un popor profund religios.

Într-o zi, în faţa lui Dalai Lama a venit întrebări se reduc, de fapt, la ultima între- Pr ac t ic a iu b ir ii
un grup de occidentali care l-au rugat să bare. Pentru că atunci când oamenii se 1. La începutul fiecărei zile, să
răspundă la cinci întrebări în care ei sin- vor apropia mai mult de Dumnezeu, vor
tetizaseră problemele esenţiale ale pe tre cem 5 minute amintindu-ne
fi pe o cale spirituală şi vor trăi stări de că do rim cu toţii acelaşi lucru: să
umanităţii. Aceste întrebări erau: iubire profundă pentru ceilalţi oameni,
1. Cum putem rezolva decalajul care fim fe riciţi şi iubiţi, şi că aceasta
toate celelalte probleme se vor rezolva de creează o legătură invizibilă în tre
există între săraci şi bogaţi? la sine. ªi le-a indicat să realizeze zilnic noi toţi.
2. Cum putem proteja pământul? următorul exerciţiu, pe care îl prezentăm
în continuare în speranţa că toţi vom 2. Vom petrece 5 minute în
3. Cum trebuie să ne educăm copiii? fiecare di mineaţă emiţând
înţelege necesitatea vindecării spirituale
4. Cum putem ajuta popoarele a umanităţii prin vindecarea spirituală a gânduri de iu bi re pentru noi
oprimate? fiecăruia dintre noi. înşine şi pentru cei- lal ţi. În acest
5. Cum putem face ca toţi oamenii să În final, el a subliniat importanţa interval, renunţăm la ab so lut
ajungă la spiritualitate, la iubirea acestei practici a iubirii şi a recomandat orice judecăţi şi critici. Putem
profundă faţă de ceilalţi? ca toţi cei care o află să o transmită unui aso cia aceasta cu respiraţia:
Dalai Lama le-a răspuns că toate aceste număr de minim şapte persoane. atunci când inspirăm, emitem un
gând de iu bire pentru noi înşine,
atunci când expirăm, emitem un
gând de iu bire pentru ceilalţi.
Dacă în acest in terval, ne apar în
minte chipurile u nor persoane în
dificultate, e mi tem gânduri de
iubire pentru ele.
3. În fiecare zi, extindem
această a ti tudine faţă de toţi cei
pe care îi în tâlnim, gândind că
suntem cu to ţii o singură fiinţă şi
trebuie să ne iu bim reciproc la fel
de mult cum ne iu bim pe noi
înşine. Facem aceasta cu cei din
familie, cu prietenii, cu co legii de
la serviciu, cu cei pe care îi
întâlnim pe stradă, etc., urmărind
să trăim această stare de iubire
pen tru din ce în ce mai mulţi
oameni.
4. Nu lăsăm să treacă nici o zi
fără a realiza această practică,
orice se va petrece.

Elixirium 17
Spiritualitate
Diferenţa esenţială între cele două
genuri de „oboseală“ care apar este
faptul că primul este o oboseală care
pare să ne golească interior, pe când
cel de al doilea ne lasă „împliniţi“ şi
gata oricând să o luăm de la început
în acelaşi sens. Majoritatea activită-
ţilor noastre care ţin de aceste
„funcţii“ se sfârşesc totuşi cu un gen
de „oboseală“, fie că este plăcută sau
nu.
Meditaţia însă nu este o astfel de
„funcţie“, fiind foarte diferită de acti-
vităţile cu care suntem obişnuiţi.
Dacă meditaţia ne oboseşte, con-
cluzia pe care o putem desprinde este
că, de fapt, ne-am angajat într-un alt
gen de activitate pe care am denumit-o
meditaţie, deşi în realitate nu este
vorba despre această tehnică.
A medita este
un mod de a fi
În general, putem să fim obosiţi de
muncă, dar nu putem fi obosiţi de noi
înşine. Concluzia firească care se
desprinde de aici este că atunci când
suntem obosiţi de o anumită acţiune,
aceasta se produce pentru că ea nu

Teoria şi
face parte din propria noastră natură,
fiind ceva exterior. Dacă meditaţia
este percepută ca o „activitate“ a
fiinţei noastre şi nu este un mod de a fi, ea
devine ceva exterior şi într-o zi ne vom

practica
simţi obosiţi de atâta meditaţie, sau chiar
o vom respinge pentru că vom avea
senzaţia că ea se impune ca un element
străin peste propria noastră fiinţă sau
propria noastră natură lăuntrică.
Meditaţia este o culme a practicii yo-
ghine şi o împlinire a strădaniei spiritua-
le. Însă puţini dintre noi înţelegem cu
adevărat semnificaţia sa reală, iar esenţia-
Mulţi oameni în zilele noastre sunt a- care, prin urmare, par cel mai adesea a fi lul se pierde adeseori, datorită confuziei
traşi de practica meditaţiei, însă puţini într-o mare măsură exterioare propriei care apare între practica meditativă şi un
sunt cei care ajung să mediteze cu adevă- noastre naturi, propriei noastre fiinţe. gen de muncă sau activitate a minţii. Da-
rat şi să se bucure de roadele ei. Aceasta Această diferenţiere pe care o sesizăm torită acestui fapt, mulţi dintre noi con-
se produce pentru că foarte puţini sunt cei între ceea ce pare exterior şi ceea ce pare siderăm că este ceva dificil să rămânem
care înţeleg care este adevărata semnifi- a ne fi interior face ca munca sau pentru mult timp în meditaţie şi suntem
caţie a meditaţiei şi subtilele ei meca- acţiunile pe care le facem să ne obosească copleşiţi fie de somn, fie de o oboseală
nisme care sunt puse în mişcare. În ciuda dacă nu ne plac sau nu ne interesează, sau generală a sistemului psiho-fizic, fie de o
numeroaselor tehnici apărute în reviste dimpotrivă, să ne susţină şi să ne bucure senzaţie de discomfort.
sau cărţi, există încă multe neînţelegeri atunci când ne captivează şi ne
legate chiar de bazele practicii meditaţiei. Este chiar curios cum ceva care ar
pasionează. Foarte puţini ne bucurăm să trebui să fie chiar centrul vieţii noastre
Meditaţia nu este o activitate care să fie spălăm vase timp de două ore şi cel mai spirituale poate să devină o cauză de
făcută la fel cum ne realizăm treburile zil- adesea, dacă trebuie să o facem, ne oboseală, frustrare sau uneori repulsie.
nice sau activităţile profesionale. Majori- simţim apoi obosiţi. În schimb, dacă Adeseori vrem să cunoaştem secretele
tatea acţiunilor pe care viaţa de zi cu zi le trebuie să ne plimbăm sau să practicăm meditaţiei datorită insatisfacţiei create de
implică sunt asemănătoare unor funcţii sportul favorit am putea să o facem un evenimentele vieţii obişnuite şi a
care sunt îndeplinite de individualitatea timp mult mai lung şi să ne simţim mult senzaţiei că există ceva care lipseşte în
sau personalitatea noastră superficială şi mai puţin obosiţi.

18 Elixirium
Spiritualitate
existenţa noastră. Dar dacă chiar şi
acest remediu ajunge să creeze sen-
potenţial fie un obiect al dorinţei
noastre, fie o sursă a suferinţei; Ce este meditaţia ?
timentul unei alte lipse, al unui ne- - aşa-numitele plăceri ale vieţii par
ajuns sau al unei insatisfacţii, şi dacă de cele mai multe ori să ţină de o „Meditaţia este calea
există anumiţi factori care ne pot anumită excitaţie nervoasă, sau o regală ce conduce la
împinge către o stare de saturaţie în supunere faţă de anumite impulsuri desăvârşire, la eliberare
care să spunem „Ajunge!“ meditaţiei, involuntare şi o sclavie faţă de (MOKSHA). Ea elimină
făcându-ne să ne orientăm către alte instinctele primare, mai degrabă decât orice suferinţă, orice
activităţi pentru a uita de aceasta, de trăirea adevăratei libertăţi şi fericiri mâhnire. Meditaţia
trebuie să tragem de aici concluzia că care este, în cele din urmă, ţelul către conferă viziunea Unităţii
nu am înţeles deloc ce este meditaţia. care orice om aspiră. şi percepţia directă a
Dacă vom căuta să înţelegem cu Unicităţii.“
Dacă acestea sau altele, pe care nu Swami Sivananda
atenţie şi intuitiv meditaţia, privită ca le-am putut cuprinde în aceste câteva
un exerciţiu spiritual, ne vom afla idei, sunt neajunsurile vieţii, cum ar
în faţa unor adevăruri putea fi ele remediate prin Meditaţia este un fenomen telepatic de
tulburătoare referitoare la viaţă meditaţie? Mai întâi meditaţia ar rezonanţă sublimă, spirituală, elevată, cu aspecte
şi la Univers văzute ca un trebui să fie o activitate mentale benefice sau energii spirituale din
întreg. Înainte de a începe continuă a minţii şi nu o Univers. Starea mentalului în care nu mai există
orice acţiune, este necesar simplă tehnică pe care o gânduri care provin de la simţuri şi se produce
să ne creăm o imagine cât exersăm doar atât timp cât cufundarea netulburată a minţii în subiectul
mai clară despre ea suntem în locul pe care concentrării este numită meditaţie. Ea este a
pentru ca să nu apară o l-am dedicat exer- şaptea etapă a sistemului Yoga (DHYANA), care
confuzie între ceea ciţiilor spirituale. O urmează după concentrare (DHARANA).
ce trebuie să facem analiză atentă a Cele mai timpurii mărturii despre practica
şi ceea ce noi naturii meditaţiei meditaţiei aparţin civilizaţiei Indiei antice, fiind
doar presupunem deschide poarta cunoscută sub numele sanscrit de dhyana. Aceasta
că avem de făcut. către o a devenit Chan în China şi Zen în Japonia. Buddha
realitate mai profundă decât cea care a dezvoltat tehnica meditaţiei în anii 500 î. Ch., iar
O întrebare este revelată de procesele mentale Patanjali a sistematizat practica acesteia în
fundamentală obişnuite, cum ar fi raţionamentul, lucrarea sa “Yoga Sutras”, în anii 250 î. Ch.
înţelegerea şi senzaţia. Meditaţia este În civilizaţia modernă, meditaţia este deseori
De unde ştim că meditaţia este re- într-adevăr mai mult o efervescenţă a
mediul neîmplinirilor vieţii? Răspun- sufletului decât o simplă funcţie a utilizată ca o tehnică non-religioasă pentru
sul la această întrebare ar necesita să minţii. relaxare şi diminuarea stresului. Beneficiile
ştim ce este ceea ce cu adevărat ne acestei metode sunt confirmate ştiinţific prin
lipseşte în viaţă. În linii mari vorbind, Fiinţa noastră este la cercetările asupra undelor cerebrale, modificărilor
sentimentul de insatisfacţie apare în unison cu nemărginirea fiziologice şi transformărilor psihologice pe
momentul în care, după ce am trăit un termen lung, realizate pe subiecţi aflaţi în starea de
anumit număr de ani, ajungem la con- meditaţie. Scopurile spirituale ale meditaţiei sunt
Sufletul nu este decât rareori activ în pacea minţii, înţelepciunea şi, în mod
cluzia că: circumstanţele vieţii obişnuite. Dife- fundamental, starea de iluminare sau de eliberare
- dorinţele omeneşti par să nu aibă renţa dintre funcţiile pe care perso- spirituală.
nici un sfârşit; nalitatea omenească obişnuită le
Meditaţia este, la modul esenţial, o simplă
- cu cât oamenii posedă mai multe îndeplineşte şi acţiunile realizate cu tehnică, care are totuşi rezultate profund spirituale.
lucruri, cu atât vor mai multe; sufletul este faptul că, în primul caz, o
singură funcţie este activă în timp ce Poziţia clasică pentru meditaţie este aceea în care
- obiectele simţurilor nu fac altceva celelalte sunt ignorate sau suprimate; practicantul este aşezat pe sol, având picioarele
decât să ne iluzioneze în loc să ne eli- în cel de al doilea caz, întreaga noastră încrucişate (în poziţia lotusului, Padmasana, sau
bereze de tensiuni, anxietăţi şi dorinţe. fiinţă în aspectul său esenţial se Siddhasana), cu spatele drept şi ochii închişi. În
- dorinţa de fericire depăşeşte trezeşte la momentul potrivit pentru faza de început, atenţia este focalizată asupra
puterea imaginaţiei şi nu poate fi acţiune şi nimic nu este exclus din respiraţiei, practicantul urmărind să îşi liniştească
împlinită de nimic din ceea ce există în aceasta. Foarte rar noi acţionăm cu su- mintea, astfel încât să nu mai apară gânduri, ci
această lume, datorită faptului că atât fletul trezit, însă atunci când acţionăm numai o stare de martor detaşat şi tăcut. Dacă
timp cât mai rămâne ceva în afara astfel, chiar şi într-o formă mai atenu- mintea este distrasă de apariţia diferitelor gânduri,
fiinţei noastre, acel ceva reprezintă ată, trăim o fericire incomparabilă. se revine pur şi simplu la observarea respiraţiei.
La început, perioada în care mintea este golită de
Cele mai superficiale manifestări ale gânduri este destul de scurtă, dar prin practică,
sufletului prin canalele personalităţii devine din ce în ce mai îndelungată. Este foarte
umane pot fi percepute, de exemplu, în importantă atitudinea interioară relaxată şi calmă
entuziasmul extatic trăit în artă. În ast- în timpul acestui procedeu. După această pregătire
fel de trăiri, noi uităm de propria noas- se trece la fazele superioare ale meditaţiei.
tră fiinţă şi devenim una cu obiectul
experienţei noastre. Acesta este

Elixirium 19
Spiritualitate
motivul pentru care arta poate să zi, iar atunci când este
focalizeze atenţia atât de intens, făcându- trezit şi activ transformă
ne să uităm de orice altceva pe timpul cât alchimic toate aceste
acea manifestare artistică se desfăşoară aparente neajunsuri, în
sau ne captează atenţia. stările opuse lor.
Motivul este foarte
Sufletul se trezeşte uneori simplu: atunci când ac-
în viaţa de zi cu zi ţiunea porneşte din suflet,
chiar dacă este realizată
ªi în viaţa de zi cu zi există unele mo- prin simţuri, minte sau
mente în care sufletul se trezeşte. Acestea corp, care sunt expresiile
sunt momentele în care trăim emoţii lui distorsionate, unitatea
foarte intense. Atunci, întreaga noastră pe care o generează este
fiinţă este pusă la unison în acţiunea res- irezistibilă, pentru că su-
pectivă, şi în aceste cazuri logica impusă fletul este esenţa întregii
de intelect şi etichetele generate de lume noastre fiinţe şi nu numai
şi prejudecăţi nu mai valorează nimic. o anumită capacitate, fa-
Este adevărat că, cel mai adesea, aceste cultate sau funcţie a perso-
momente trec neobservate, pentru că nalităţii. Cât timp există o
imediat după ce acel moment de împlinire manifestare parţială, ceea
şi de pură manifestare a Existenţei, apare ce este ignorat, ceea ce ră-
uitarea care ne determină să ne orientăm mâne deoparte va fi o sur-
din nou către exterior. să de neîmplinire şi neferi-
Această trăire de culme este de multe cire. Când însă totul este
ori foarte scurtă şi foarte puţin conştienti- cuprins într-o manifestare
zată, dar ne poate permite, atunci când armonioasă şi dătătoare de
suntem atenţi, să trecem dincolo de con- împlinire, apare transfor-
junctura efemeră care a generat-o şi să marea plenară a existenţei
pătrundem în realitatea profundă a esenţei noastre într-o existenţă
sufletului nostru. divină, pentru că aceea scânteie de dum- conştiinţa a ceva exterior, nici măcar a
propriei noastre personalităţi, şi de aceea
nezeire a cărei expresie este sufletul îşi
Alchimia trezirii sufletului regăseşte prezenţa în tot ceea ce o bucuria experimentată este o stare plină
înconjoară şi dispare atunci însăşi sursade încântare şi de farmec care cuprinde în
Toate aceste elemente legate de modul suferinţei şi neîmplinirii care este ea totul. Putem, de asemenea, să
de a trăi evenimentele existenţei de zi cu dualitatea. observăm că meditaţia este o manifestare
zi au în comun dualitatea dintre suferinţă, a sufletului trezit şi nu o funcţie a minţii.
oboseală, saturaţie pe de o parte şi fe- Starea de bucurie extatică Aceasta explică de ce meditaţia trebuie să
ricire, împlinire, energie nesfârşită, efer- fie, atunci când este corect practicată, o
vescenţă, de cealaltă parte. Cel care face pătrunde totul sursă de fericire şi nu o sursă de oboseală
această diferenţă este sufletul care atunci Concluzia acestor idei expuse până şi plictiseală.
când este adormit face ca fiinţa să acum este faptul că atunci când sufletul Meditaţia poate fi învăţată şi realizată
experimenteze neajunsurile vieţii de zi cu este cel care acţionează, nu mai există la voinţă, efectele ei urmând după aceea
să se manifeste şi în viaţa de zi cu zi. În
meditaţie, sufletul nu se manifestă prin
intermediul simţurilor, minţii sau al
corpului, deşi impactul acţiunii sale poate
fi resimţit şi în aceste structuri. De aceea,
meditaţia trebuie să pornească întotdea-
una mai întâi dintr-o centrare în suflet, în
acea senzaţie intimă de A FI care
caracterizează existenţa fiinţei conştiente.
Deşi acest A FI cuprinde omul privit ca
un întreg, cu toate structurile sale grosiere
sau subtile, el are întotdeauna un centru
care poate fi localizat în zona pieptului.
Deşi starea de conştienţă pare a fi legată
mai mult de cap şi de activitatea mentală,
sentimentul de A FI se centrează mereu
în inimă, care este atât motorul vieţii
fizice, cât şi centrul vieţii spirituale.
Sebastian Teodor

20 Elixirium
Tehnici de transformare
Motto: „Atunci când am încetat de a mai fi copii, suntem deja morţi.“

Libertatea de a fi
Constantin Brâncuşi

Unul dintre cele mai responsabile lucruri pe care le putem face ca


adulţi, deşi poate părea paradoxal, este de a deveni din ce în ce mai
mult copii. O atitudine de curiozitate şi fascinaţie valorează mult mai

A
mult decât o atitudine înclinată mereu către a face presupuneri şi
deducţii logice.
ceasta este o idee foarte simplă, debordând de veselie, fie că suntem sau Permiteţi fanteziei să se
având însă consecinţe profunde. nu conştienţi de efectul curativ al râsului.
Copiii mici învaţă extrem de manifeste
El este deosebit de eficient în eradicarea
rapid, deoarece sunt extrem de curioşi depresiei, inerţiei sau chiar a panicii. Pur Copiilor le place să viseze, să
faţă de orice lucru. Ei nu ştiu şi ştiu că nu şi simplu nu putem fi deprimaţi, inventeze poveşti, utilizându-şi din plin
ştiu, astfel că nu se îngrijorează dacă vor neliniştiţi sau nervoşi atunci când râdem. imaginaţia şi trăind apoi cu toată frenezia
părea stupizi dacă vor pune întrebări. La bucuria creaţiei lor. Atunci când sunteţi
urma urmei, fiecare credea odinioară că Faceţi-i pe cei din jur să împreună cu un copil cu care puteţi să
Soarele se învârtea în jurul Pământului, râdă cu poftă în fiecare zi râdeţi şi să vă jucaţi, încurajaţi fantezia
că ceva mai greu decât aerul nu poate atât la el, cât şi la dumneavoastră înşivă,
zbura şi că este imposibil să alergi 100 m Urmăriţi să realizaţi acest lucru şi veţi oricât de mult doriţi.
în mai puţin de 10 secunde. Transforma- vedea că aceasta nu implică neapărat să
rea este singura constantă. vă străduiţi să fiţi amuzant, ci doar să vă Fiţi spontani
În momentul în care veţi avea curajul relaxaţi pentru o secundă, ieşind cu de-
să fiţi şi adult şi copil în acelaşi timp, de- taşare din sfera preocupărilor stresante, Spontaneitatea este adeseori cheia în-
păşind şabloanele artificiale ale gândirii şi să vedeţi sau să vă amintiţi ceva tregului comportament de copil.
care au încercat întotdeauna să distrugă amuzant, pe care să îl împărtăşiţi apoi Observaţi modul în care copiii doresc
sau cel puţin să separe copilul din fiecare celorlalţi. Astfel, vă veţi obişnui să vedeţi instinctiv să experimenteze orice lucru
dintre noi de personalitatea noastră adul- partea bună a lucrurilor, cu alte cuvinte, sau idee nouă, chiar în momentul apariţi-
tă, veţi putea să acţionaţi în toate îndato- jumătatea cea plină a paharului. ei acestora. Copilul din interiorul
ririle zilnice cu bucuria specifică unui dumneavoastră doreşte să fie impulsiv şi
copil care se joacă şi puteţi fi sigur că în Bucuraţi-vă de libertate aventuros, fără a trebui să fie obligat să
tot ceea ce veţi întreprinde veţi fi un în- se încurce în raţionamente complicate
Petreceţi un anumit timp cu un grup de care urmăresc să plănuiască întotdeauna
vingător. Veţi putea aborda orice proble- copii, fără nici un alt motiv decât acela
mă mult mai direct, cu dezinvoltura spe- pas cu pas lucrurile în avans.
de a vă bucura de compania lor. Când vă
cifică unui copil. Vă veţi putea desfăşura aflaţi în prezenţa lor, nu încercaţi să le Acceptaţi lumea
activităţile cu mult mai multă voie bună încadraţi viaţa în acele şabloane rigide în
şi libertate, fără ca în acelaşi timp să aşa cum este
a căror capcană dumneavoastră aţi căzut
manifestaţi seriozitatea rigidă sau deja, să îi corectaţi sau să îi educaţi,
atitudinea sumbră a adultului mereu Imaginaţi-vă că tocmai v-aţi născut şi în
ghidându-i mereu din perspectiva adul- ochii dumneavoastră se poate citi încă mi-
apăsat de griji, care a uitat de mult să mai tului. Pur şi simplu fiţi alături de ei în
fie copil. rarea şi fascinaţia cu care priviţi lumea ca-
bucuria libertăţii lor şi veţi observa că re vă înconjoară. Cu siguranţă că, aflân-
A descoperi copilul ascuns în fiecare râsul şi voia bună vor deveni curând o du-vă în această ipostază, nu veţi încerca
dintre noi şi a-i permite să se manifeste „regulă de aur“ în viaţa dumneavoastră şi să vă luptaţi cu lumea din jur, ci dim-
înseamnă, de fapt, a descoperi însăşi acea nu o excepţie. potrivă, o veţi privi cu compasiune. Acest
legendară fântână a vieţii şi a tinereţii, şi sentiment de compasiune nu numai că nu
totodată căile de acces către ea. Dar ce va lăsa nici o posibilitate de manifestare a
trebuie făcut pentru aceasta? Nu avem unei stări interioare conflictuale, dar chiar
decât să urmăm aceste căi: vă va permite să întâmpinaţi cu bucurie
Râdeţi cât mai mult orice experienţă, integrându-vă fericit în
spectacolul fascinant al propriei existenţe.
Copilul din dumneavoastră, ca orice
copil, iubeşte râsul şi compania
oamenilor plini de umor. Căutăm cu toţii (Extras din lucrarea „Inteligenţă şi
să fim în preajma oamenilor care râd, transformare“ de Claudiu Trandafir şi
Iulia Bontaş)
Elixirium 21
Introducere în
Terapii naturale

În ultimii ani, au apărut tot mai multe informaţii legate de tratamentul diferitelor boli cu ajutorul uleiurilor
eterice (aromoterapie). Vom prezenta, în serial, răspunzând la întrebări de bază, noţiunile fundamentale din
această străveche metodă terapeutică, modalităţi de preparare şi păstrare a parfumurilor şi a produselor
aromatice, diferite reţete şi indicaţii de folosire a uleiurilor eterice.

I: Care sunt diferitele tipuri de aromo-


terapie ?
R: Uleiurile eterice sunt folosite în cos-
metică, masaj şi aromoterapie olfactivă.
În aromoterapia cosmetică, esenţele sunt
combinate cu produsele de îngrijire a te-
nului, a corpului şi a părului, toate conţi-
nând doar ingrediente naturale. Masajul
aromoterapeutic combină tehnicile de
masaj terapeutic cu proprietăţile benefice
ale uleiurilor eterice. În aromoterapia ol-
factivă, esenţele sunt pulverizate în me-
diul înconjurător pentru a fi asimilate
apoi în organism, prin respiraţie sau difu-
zie. Pentru a fi asimilate prin respiraţie, se
pun 2-5 picături dintr-un ulei esenţă într-
o batistă sau se pulverizează un amestec
de esenţe volatile şi apă distilată direct în
aerul încăperii. Difuzia reprezintă evapo-
rarea componentelor aromatice ale unui
ulei esenţă în atmosferă cu ajutorul
lămpilor de difuzie, electrice sau din lut
nesmălţuit. Indiferent de metoda de aro-
moterapie folosită, întotdeauna uleiul e-
senţă trebuie diluat într-un agent uleios
sau în apă, într-un procent de 2-3 %. De
exemplu, putem amesteca 10-15 picături
de ulei esenţă într-un sfert de cană de li-
chid (50-60 ml). Deoarece uleiul şi apa nu
sunt omogene, înainte de a folosi un a-
mestec pe bază de apă, acesta trebuie agi-
tat foarte bine.

I: Care este diferenţa dintre esenţele u-


leioase şi “produsele de aromoterapie”?
R: Esenţele uleioase sunt extrase din trice, au o durată de viaţă mai mică decât fructului, iar componentele instabile din
plante, iar aromele lor au numeroase efec- altele, precum paciuli sau lemn de santal, aceasta, precum cerurile şi acizii graşi,
te benefice asupra fiinţei umane. Ele pot care par să fie mai bune pe măsura trece- sunt prezente, de asemenea, şi în uleiul e-
fi folosite ca atare sau în combinaţii, în rii timpului. Este adevărat? senţă. Majoritatea uleiurilor esenţă sunt
scopuri bine determinate. Uleiurile esen- R: Media duratei de viaţă a uleiurilor e- extrase folosind metoda distilării prin va-
ţiale sunt folosite pentru crearea produ- senţă diferă datorită procesului de fabri- pori, iar căldura produsă în timpul acestui
selor aromoterapeutice care includ uleiuri caţie şi păstrării lor. Uleiurile ar trebui proces modifică şi stabilizează compo-
de masaj, săpunuri de baie, parfumuri, păstrate în recipiente ermetice şi rezisten- nentele naturale ale plantei. După distila-
te de sticlă, la temperaturi între 15-20oC.
produse de îngrijire a tenului, a pielii şi a re, uleiurile extrase trec printr-un proces
părului, spray-uri de împrospătare a aeru- Dacă sunt îndeplinite condiţiile optime, de maturizare, iar în această etapă au loc
lui şi lămpi de aromoterapie. majoritatea uleiurilor pot fi păstrate cel schimbări chimice suplimentare, înainte
puţin 3 ani. Uleiurile de citrice (de lămâ- ca mirosul să se stabilizeze. Această sta-
bilizare poate dura şi câteva săptămâni, ca
I: Care este durata de viaţă a unui ulei ie, portocal, etc.) au o durată de viaţă mai în cazul uleiului de mentă. Uleiurile mai
esenţă? Unele uleiuri, precum cele de ci- mică pentru că sunt extrase din coaja grele, mai tari, cum ar fi cel de paciuli sau
22 Elixirium
Terapii naturale
folosite în mod o- parte a plantei produce uleiul eteric, cum
bişnuit pentru pro- este extras acesta şi care este concentraţia
duse cosmetice. de ulei din plantă. De exemplu, este
nevoie de 2,5 kg de lavandă pentru a
obţine 30 g de ulei eteric. Evident, esenţa
I: Ce sunt uleioasă de trandafiri este mult mai
agenţii purtători scumpă decât cea de lavandă.
(de bază) ai uleiu-
rilor esenţiale şi
cum sunt ei utili- I: La ce se referă aromoterapeuţii când
zaţi în aromotera- vorbesc despre “sinergie”?
pie? R: Fenomenul de sinergie apare atunci
R: Agenţii pur- când două sau mai multe lucruri acţio-
tători sunt uleiuri nează împreună pentru a produce un
vegetale extrase efect mai amplu decât efectele fiecăruia
din nuci şi seminţe considerate separat. În aromoterapie,
oleaginoase. acest termen descrie fenomenul care se
Aceste uleiuri au petrece atunci când două sau mai multe
fost de-a lungul uleiuri esenţă sunt combinate pentru a
timpului surse de produce un efect superior efectului
de lemn de santal au nevoie de mai mult produs de fiecare ulei în parte. Aromo-
timp pentru a-şi manifesta întregul po- energie şi factori nutritivi în hrana
oamenilor. Ele formează o bază exce- terapeuţii folosesc acest fenomen pentru
tenţial. a mări eficacitatea unui parfum (prin
lentă în care pot fi diluate uleiuri esenţă,
în scopul obţinerii produselor de întreţi- combinarea unor uleiuri care îşi amplifi-
I: Cum afectează căldura unei lămpi nere a corpului. Deoarece sunt mult mai că reciproc efectele) sau pentru a crea
de aromoterapie uleiurile esenţă? puţin volatile decât uleiurile esenţă, ele parfumuri care sunt benefice simultan
au o durată de viaţă mai mare. Exemple: atât în plan fizic, cât şi în cel al senti-
R: Căldura face să se răspândească mai mentelor. Cu cât se combină mai multe
uşor într-o încăpere parfumul uleiurilor uleiurile de migdal dulce, de sâmburi de
cais, de jojoba şi de seminţe de struguri. uleiuri, cu atât se obţin efecte sinergice
esenţă. Pentru că esenţele eterice sunt mai numeroase şi mai complexe. În ge-
foarte uşor volatile, utilizarea căldurii în Agenţii purtători, la fel ca majoritatea
produselor de aromoterapie, pot fi găsiţi neral, se recomandă folosirea a doar do-
timpul procesului de difuziune face ca uă sau trei uleiuri când ne creăm propri-
uleiul să se evapore mult mai repede. în magazinele şi farmaciile cu produse
naturiste. ile parfumuri.
Dacă temperatura este prea ridicată,
aroma este puternică, dar durează puţin,
iar efectul terapeutic este aproape nul. De I: Cum putem să ştim dacă un produs În numărul viitor vom începe prezenta-
aceea, nu trebuie folosită niciodată apă are cu adevărat beneficii aromoterapeu- rea unor modalităţi practice de creare a
fierbinte pentru evaporarea uleiurilor. tice? produselor aromoterapeutice.
Este suficient să lăsăm uleiurile la Paul Rădulescu
temperatura camerei pentru ca parfumul R: Este întotdeauna bine să alegem un
lor să se răspândească. Astfel se obţine o produs aromoterapeutic
aromă mult mai delicată şi care durează pentru conţinutul şi
mai mult. beneficiile sale şi nu pentru
numele de marcă sau
mirosul pe care îl are. Este
I: Care este diferenţa între uleiurile e- absolut necesar să citim
terice şi parfumuri? eticheta, pentru a fi siguri
R: Uleiurile eterice sunt esenţe foarte că esenţele respective sunt
concentrate, volatile şi parfumate, 100% naturale şi nu sintetice.
naturale, fiind extrase din plante fie prin Uleiurile esenţă conţin sute
distilare cu ajutorul vaporilor, fie prin de constituenţi organici,
presare la rece. În timp ce uleiurile esenţă incluzând hormoni, vitami-
sunt parfumate de la sine, termenul de ne şi alte elemente naturale
„parfum” este folosit pentru a desemna extrase din plante. Din
uleiuri sintetice, produse prin combina- acest motiv, parfumurile
rea unor componente chimice aromatice sintetice nu pot egala mi-
de bază derivate din gudron de cărbune, resmele şi beneficiile plan-
care diferă semnificativ de uleiurile esen- telor aromatice. Un alt ele-
ţă pure. Aceste uleiuri au un miros destul ment cheie este preţul. Pen-
de apropiat de mirosul uleiurilor natura- tru a produce câteva grame
le, dar sunt lipsite de efectele terapeutice de ulei eteric natural este
ale acestora. Uleiurile artificiale nu sunt nevoie de o mare cantitate
recomandate pentru aromoterapie şi sunt de plantă. Contează ce

Elixirium 23
Secretul „tinereţii fără
Terapii naturale

surprinşi să constate cât de mare este


numărul lor şi în câte zone ale globului
pot fi întâlnite.
Un caz cu totul excepţional este cel al
anumitor populaţii din Caucaz, unde
depăşirea vârstei de o sută de ani este un
fapt obişnuit. Conform studiilor întreprin-
se, vârstele întâlnite frecvent în aceste
zone sunt cuprinse între 107 şi 135 de ani.
Remarcabil este faptul că aceşti „cam-
pioni ai longevităţii“, în general, nu sunt
supuşi diferitelor boli specifice bătrâneţii,
ci se menţin până în apropierea momen-
tului morţii într-o tinereţe relativă,
continuând să arate de aproximativ 80-90
de ani.
Un studiu japonez referitor la cele mai
vârstnice persoane din această ţară a scos
la iveală date istorice incredibile. Cazul
cel mai neobişnuit este cel al unui bătrân
ţăran pe nume Mampe, invitat de au-
torităţi în 1795 la Tokyo, pe vremea când
avea nu mai puţin de 195 de ani. El a
recunoscut că practica împreună cu
întreaga sa familie o formă de acupunctu-
ră care le permitea menţinerea vitalităţii.
Până la vârsta de 28-35 de ani, mulţi dintre noi nu ne punem Soţia sa avea pe atunci 175 de ani, fiul
întrebarea: Cât de mult voi trăi? Unora dintre noi le este teamă să 153 şi nepotul 105. În lucrarea
realizeze că inevitabil va veni un sfârşit al vieţii noastre pe acest „Fiziologia longevităţii“ a medicului
Finot este amintit un ţăran ungur care a
pământ. Putem spune, fără să greşim, că important nu este cât, ci murit la vârsta de 195 de ani, în timp de
cum trăim. Totuşi, longevitatea implică mult mai mult decât „a fiul său avea 155.
subzista pe acest pământ“. Înseamnă a înţelege esenţa nemuririi. La Timişoara a fost înregistrat cazul u-
nui locuitor pe nume Petrus Czerten care
Cât poate să trăiască întrebarea: Cât de mult ar putea trăi omul a trăit şi el până la venerabila vârstă de
omul? în condiţiile unei sănătăţi 185 de ani. În Anglia este
perfecte? cunoscut cazul lui Thomas
„A te lăsa des-
A duce o existenţă fericită o perioadă Un savant francez Parr, considerat cel mai în
lungă de timp pe acest pământ a fost din- constata existenţa unei legi curajat de gândul morţii vârstă om de pe teritoriul ţării
totdeauna visul foarte multor oameni, de biologice care face ca în lu- înseamnă a te închina ei sale, care a murit în 1655 la
la cei mai simpli şi până la fiinţele mea animală, perioada de atunci când îi poţi sta vârsta de 152 de ani, la scurt
geniale. Se pare că există adânc înră- viaţă să fie cam de 5-6 ori împotrivă.“ timp după ce a fost invitat la
dăcinată în fiinţa fiecărui om o sete mis- mai lungă decât perioada în N. Iorga curtea regală (se spune că din
terioasă de viaţă, de fericire, de nemurire care acel organism ajunge la cauză că… mâncase prea mult
care se traduce uneori prin dorinţa de a maturitate. El a transpus mai apoi în cazul la curtea regelui).
rămâne cât mai mult în această lume. omului această lege şi a obţinut o durată În ţara noastră, o statistică din anii ‘70
Acest puternic impuls lăuntric i-a făcut pe „normală“ de viaţă de 125-150 de ani. menţiona existenţa pe teritoriul ţării a mai
mulţi să caute să dezlege acest mister al După el, mai mulţi savanţi şi cercetători mult de 270 de centenari.
menţinerii vieţii. Mai recent, unii dintre tind să se apropie prin diferite mijloace de
cercetători au căutat să dea un răspuns la aceeaşi cifră, care depăşeşte întotdeauna Pe toate meridianele s-a observat că cea
100 de ani. mai lungă perioadă de viaţă o au preoţii şi
„Să ştii că timpul este o formă a călugării, urmaţi de muzicieni (mai ales
iubirii, iar înfăţişarea noastră se află în C â t ev a do v ez i s ta tisti ce ş i dirijori) şi de medici. Activitatea continuă
şi rodnică este una din cheile vieţii
afara lui, fiindcă timpul este o colivie istorice îndelungate şi fericite, aşa cum vom
dincolo de care se găseşte Absolutul
Cei care au studiat cazurile persoanelor vedea în continuare.
etern.“ Rumi care au trecut peste o sută de ani au fost

24 Elixirium
Terapii naturale
Trebuie să prelungim intensitate şi plenitudine a fiecărui de dezvoltare sufletească şi spirituală.
tinereţea, nu bătrâneţea moment. Chiar povestirile unor astfel de Sufletele „mari“ au şanse reale de a trăi
oameni, descrise în dife- mai mult…
Media actuală de viaţă a rite lucrări, sunt pline de
crescut considerabil faţă de viaţă şi de o efervescenţă Condiţii ce accelerează
cea de acum un secol, ajun- tinerească. îmbătrânirea
gând la 70-80 de ani – aproape - Activităţi susţinute şi La concluzia de mai sus au ajuns mulţi
s-a dublat –, dar cu ce preţ? intense. dintre cei care s-au preocupat de prelun-
Este incontestabil faptul că - Contactul direct cu girea vieţii de-a lungul timpului, fie ei al-
această longevitate este într-un natura este şi el recu- chimişti din vechime sau savanţi din
anumit grad „artificială“, de- noscut ca fiind extrem de perioada modernă. Bătrâneţea nu este
oarece odată cu înaintarea în regenerant. Cei mai mulţi doar o condiţie a corpului, ci ea ajunge să
vârstă se resimt tot mai acut dintre centenari nu au cu- fie de fapt o stare de spirit. În acelaşi
anumite suferinţe datorate de- noscut modul de viaţă mod, este evident că şi tinereţea este tot
generării şi bolilor, apare seni- dintr-o zonă urbană aglo- o stare. Nu sunt rare cazurile unor
litatea şi alte fenomene ce erau Marele yoghin
Paramahamsa Yogananda merată. oameni care la 20-30 de ani ajung să fie
necunoscute centenarilor „ve- cu o oră înainte de a părăsi efectiv bătrâni datorită rigidi-
ritabili“. planul fizic. - Absenţa
aproape „Trecut şi viitor zării, închistării, lipsei de
Este evident faptul că metodele medi- completă a stărilor sunt în sufletul meu ca iubire, incapacităţii afective,
cinii moderne au permis prelungirea spe- depresive, a mâniei şi pădurea într-un sâmbure intoxicării organismului prin-
ranţei de viaţă, dar cu toate acestea ele nu supărării de durată.
sunt suficiente pentru a garanta şi o de ghindă, şi infinitul tr-o alimentaţie dezastruoasă
foarte bună calitate a acesteia. Cineva - Alimentaţia echili- asemenea, ca reflectarea şi a unui mod de viaţă autodis-
afirma cu înţelepciune: „Longevitatea bra tă, mai degrabă redu- cerului înstelat într-un tructiv. Nu este vorba în aces-
te cazuri numai de aspectul
este de dorit dacă se prelungeşte să decât prea abundentă. strop de rouă.“ fizic, ci şi de o stare psihică
tinereţea, nu bătrâneţea.“ Adesea, S-a constatat că longevivii M. Eminescu predominantă cu nuanţe mor-
oamenii care trec de o anumită vârstă se evită în mod spontan
bide, marcată de imaginea unei
gândesc cu disperare şi teamă la excesele, fără a fi adepţii vieţi lip site de orizont şi de scop, care
perspectiva bătrâneţii cu toate probleme- unui puritanism excesiv. pare să întunece aproape complet orice
le pe care aceasta le implică în mod - Apropierea spontană de frumuse- perspective ale fericirii, bunei-dispoziţii,
obişnuit. În mod cu totul uimitor, la ţea naturii, de Dumnezeu sau de o etc. Este evident că o astfel de situaţie nu
fiinţele foarte longevive s-a constatat o credinţă vie într-un ideal înalt. Cel mai face decât să reducă în mod drastic
vitalitate extraordinară şi o putere de adesea, aceste calităţi sunt completate de şansele unei existenţe îndelungate…
muncă remarcabilă de care dau dovadă o mare simplitate. Este bine să ne întrebăm din timp dacă
chiar şi după depăşirea „primilor“ 100 de - Activitatea sexuală lipsită de nu cumva mintea şi sufletul nostru au
ani de viaţă. Altfel spus, a trăi mult, în excese, mai ales în tinereţe. Potenţa şi îmbătrânit înaintea trupului.
cazul lor, nu înseamnă, aşa cum unii virilitatea în cazul bărbaţilor s-a putut Lipsa credinţei în Dumnezeu sau în
dintre noi s-ar putea gândi, o prelungire a menţine adesea până la sfârşitul vieţii. anumite idealuri înalte, pierderea entuzi-
suferinţei din ultimii ani de viaţă, ci chiar Este cunoscut dealtfel, în lumea ştiinţifi- asmului specific tinereţii, lipsa trăirii
o prelungire a unei existenţe fericite şi că, faptul că incontinenţa sau altfel spus, stărilor de fericire, lipsa umorului,
împăcate. Secretul longevităţii nu poate risipirea haotică a potenţialului sexual absenţa dragostei, senzaţia lipsei de sens
fi o simplă metodă mecanicistă, ci chiar este o cale sigură de accelerare a proce- a vieţii – reprezintă stări ce trebuie să fie
însuşirea unei veritabile arte de a trăi în selor de îmbătrânire. rapid înlocuite şi eliminate de
armonie. Unii (puţini) „au în sânge“ - Absenţa viciilor. “Anii nu contează. cei ce aspiră să poată trăi
această artă minunată, noi, ceilalţi, va Există desigur şi excepţii Avem anii inimii noastre.” mult, dar şi bine. Trebuie să
trebui să o dobândim. (de unde provin o serie de recunoaştem însă că şi condi-
glume), dar statistic Gian Dauli
Secretele longevivilor ţiile exterioare prezintă o
vorbind, la majoritatea lon- influenţă considerabilă. E sufi-
Cum altfel am putea afla secretul lon- gevivilor cumpătarea este caracteristică. cient să amintim aici stresul, poluarea
gevităţii, al acestei arte de a trăi, decât - Creativitatea şi inventivitatea, (industrială, fonică, alimentară - alimen-
observând efectiv „metodele“ folosite altfel spus exprimarea plenară a energiei taţia chimizată), agitaţia continuă impusă
instinctiv de cei care au reuşit perfor- creatoare. de ambianţa urbană în marile oraşe,
manţa de a trăi mult şi fericit. Cercetările Tot acest ansamblu de calităţi duc contactul redus cu mediul natural,
au demonstrat existenţa a 10 caracteris- înspre o direcţie diferită faţă de cea a cer- diferite condiţii economice şi sociale
tici comune la majoritatea oamenilor cetătorilor ADN-ului sau a diferitelor care sunt menite să reducă perspectivele
care au reuşit să trăiască peste 120 de componente fiziologice: tinereţea nu „fericite“.
ani: este pur fiziologică, ci este în primul În numărul viitor vom începe prezenta-
- Buna dispoziţie molipsitoare şi rând o stare de spirit. Se pare că ne- rea unor metode practice de reîntinerire
simţul umorului bine dezvoltat. întâmplător în mai multe tradiţii spiritua- şi creştere a longevităţii prin mijloace na-
- Trăirea efervescentă, plină de le se afirmă că timpul de existenţă în turale.
această lume este strâns legat de gradul Mihai Minoiu
Elixirium 25
Test Vă arătaţi
Intrebarea Niciodată Uneori Deseori Întotdeauna
1. În cercul meu de prieteni sunt cel (cea) mai vârstnic(ă). 1 2 3 4
2. Îmi plac distracţiile zgomotoase. 1 2 3 4
3. Îmi place să mă îmbrac în culori pământii. 1 2 3 4
4. Gândul la bătrâneţe mă îngrozeşte. 1 2 3 4
5. Sunt foarte nestatornic(ă) în privinţa sentimentelor mele. 1 2 3 4
6. Manifest înţelegere faţă de oamenii tineri. 1 2 3 4
7. Sunt o fire nestăpânită şi îmi ies uşor din sărite. 1 2 3 4
8. Umorul este sfătuitorul meu în toate împrejurările din viaţă. 1 2 3 4
9. Renunţ la multe lucruri care mi-ar face plăcere, fiindcă
1 2 3 4
sunt mult prea în vârstă pentru ele.
10. De cele mai multe ori sunt bine dispus(ă) şi echilibrat(ă). 1 2 3 4
11. Viaţa înseamnă schimbare. 1 2 3 4
12. Oamenii tineri ar trebui să înveţe ce înseamnă ascultarea. 1 2 3 4
13. Mă îmbrac cum vreau, chiar dacă celor din jurul meu nu le place. 1 2 3 4
14. Sunt sedentar(ă). 1 2 3 4
15. Îmi place să îi văd pe tineri că se maturizează. 1 2 3 4
16. Mi-am reglat din timp problemele testamentare. 1 2 3 4
17. Sunt de acord cu orice fel de exces. 1 2 3 4
18. Viaţa mea cotidiană înseamnă obişnuinţă şi plictiseală. 1 2 3 4
19. Fac orice pentru a părea mai tânăr(ă). 1 2 3 4
20. Fiecare vârstă îşi are avantajele ei. 1 2 3 4
21. În relaţiile de lungă durată dispare atracţia sexuală. 1 2 3 4

Scrieţi în dreptul întrebării punctajul pe care îl consideraţi corespunzător în cazul dumneavoastră, apoi
adunaţi pe coloană totalul punctelor obţinute. Aparţineţi tipului care are cel mai mare punctaj.

Punctaj
Tipul A Tipul B Tipul C
Întrebarea Puncte Întrebarea Puncte Întrebarea Puncte
1 2 3
4 6 9
5 8 12
7 10 14
13 11 16
17 15 18
19 20 21
Total Total Total

Tipul A: Tânăr de profesie Tipul B: Fără vârstă Tipul C: Plictisitul


Inima a rămas încă tânără şi vă mai Deşi în inima dumneavoastră aţi rămas Nu vă simţiţi mai tânăr(ă) decât sunteţi
comportaţi ca un (o) adolescent(ă), chiar şi tânăr(ă), vă recunoaşteţi vârsta. Capa- în realitate. Dimpotrivă. Cu trecerea anilor
atunci când se impune o reacţie potrivită, citatea de vă bucura din plin de avantajele aţi pierdut tinereţea, dar şi optimismul şi
conformă vârstei pe care o aveţi. Impresia fiecărei etape din viaţă vă conferă darul de bucuria de a trăi. Evident, rutina zilnică vă
pe care vreţi să o lăsaţi şi modul cum vă a deţine secretul tinereţii fără bătrâneţe. ªi deranjează cumplit.
îmbrăcaţi au drept scop să vă ascundă fiindcă nu aţi uitat cum este când ai 20 de Aproape că în viaţa dumneavoastră nu
vârsta. Aţi reflectat vreodată asupra ani, manifestaţi înţelegere şi duioşie faţă mai există nimic care să vă bucure din plin.
motivului pentru care vă sperie atât de de cei tineri. Datorită atitudinii pozitive
adoptate faţă de viaţă, sunteţi un exemplu În loc să folosiţi la maxim posibilităţile
mult ideea că îmbătrâniţi? Vă este teamă pe care vi le oferă viaţa, vă lăsaţi cople-
că fiind matur(ă) nu mai sunteţi intere- bun pentru tânăra generaţie.
şit(ă) de gânduri negre. Vă lipseşte acel
sant(ă)? Este un lucru binecunoscut, Dumneavoastră vi se potriveşte zicala: impuls, acea sprinteneală caracteristică oa-
fiecare vârstă îşi are farmecul ei. Dacă vă „Fiecare are vârsta pe care simte că o menilor care rămân tineri şi la vârste
cramponaţi să rămâneţi tânăr(ă), vă lipsiţi are“. Iar dumneavoastră vă simţiţi tânăr(ă) înaintate. Cel mai bine ar fi dacă aţi aduce
de alte experienţe valoroase, specifice şi nu cunoaşteţi ce înseamnă povara anilor. o transformare în viaţa personală sumbră.
următoarelor etape din viaţa dumneavoas- Nu este de mirare, aşadar, că cei din jur ca- Este nevoie doar de un prim impuls, ca pe
tră. Urmăriţi să descifraţi avantajele vârstei ută prietenia dumneavoastră. Chiar şi când urmă totul să meargă de la sine. Îndată ce
efective pe care o aveţi. Veţi fi surprins(ă) veţi încărunţi, inima vă va rămâne tot v-aţi trezit dorinţa de viaţă, veţi rezolva
de câte lucruri minunate veţi descoperi. tânără. orice problemă.
26 Elixirium
Taina
Arta iubirii Domeniul

Motto: „Ea Îl privea


pe Dumnezeu, eu Îl
vedeam prin ochii ei şi
cerul devenise mai
albastru.“ (Dante)

O lume fără iubire este o


lume fără Dumnezeu
„Sexul conformist“ al mentalităţii bur-
gheze a oprit multă vreme manifestările
erotice normale, armonioase. După ipo-
crita pudoare victoriană a secolului al
XIX-lea, azi s-a ajuns la o dezlănţuire
erotică fără precedent. O sexualitate

nici să împlinească, Erosul poate înlănţui sau


nici să construiască înălţa
o fiinţă. Înseamnă
să cedezi tentaţiei Libertatea moravurilor lumii moderne,
de a nu mai aştepta printr-un contrast violent, determină o
nimic de la viaţă. sete secretă de puritate. Pe fundalul trist
Aşteptarea pozitivă al erotismului de azi, blazat şi scufundat
este o trăire din plin într-o uriaşă plictiseală, iubirea se pre-
a prezentului fără zintă ca o fascinantă şi singură mare
prejudecăţi cu pri- aventură în care fiinţa umană atinge cerul
vire la ziua de nu numai poetic, ci şi ontologic, prin sfin-
mâine. Lipsind ţenia erosului.
exuberanţa, en-
tuziasmul, fe- O nouă spiritualitate iese la lumină.
ricirea, dinamis- Omul, iubind, depăşeşte conflictul arti-
mul, dăruirea, bu- ficial dintre spiritual şi material. Lumea
curia iubirii şi a de astăzi cheamă o sfinţenie capabilă să
erotismului adevă- răspundă problemelor sale printr-o soluţie
rat, profund a unei vieţi trăită în mijlocul lumii.
obsedantă, obositoare, invadează viaţa spiritual, nu trupul, ci spiritul se des- Iubirea pentru Dumnezeu se umanizează,
oamenilor. Nu se mai vorbeşte de iubire, compune. devine iubire faţă de toată făptura lui
nici despre eros, ci numai despre sex. Această lume, în care femeia nu-şi în- Dumnezeu.
Filmat sub flash-uri stridente, proiectat pe deplineşte rolul de preoteasă a vieţii şi se Instinctul sexualităţii şi al iubirii este
ecrane şi afişat fără bun-simţ, misterul de masculinizează, este din ce în ce mai mult prea puternic şi prea universal pentru a
odinioară este redus la o anatomie oferită o lume fără Dumnezeu. Este simptomatic putea fi ignorat. Erosul poate înlănţui,
unei curiozităţi morbide şi repede blazată. faptul că, în această ambianţă, desfrâ- distruge sau înălţa. Este o forţă care poate
Pierderea sentimentului de sacralitate narea copiilor şi homosexualitatea se afir- fi sacralizată, devenind o cale principală
neutralizează şi minimalizează iubirea, la mă deschis. Într-o lume desacralizată se de evoluţie spirituală. La polul opus, ea
nivelul unei simple descărcări fiziologice. instalează Sexul demistificat. Aici nu mai poate degrada şi poate deveni instrument
Sexul ridicat la rang de religie nu are ni- este posibil să pui peste iubire un chip, ci de seducţie şi trădare. Marele filosof şi
mic comun nici chiar cu fetişismul reli- o formă anatomică. Separarea de teolog Tillich spunea: „Puterea nu este
gios antic, care cel puţin se închina în faţa Dumnezeu a antrenat şi antrenează se- niciodată bună, decât dacă se află în
misterului. Dar absenţa a ceva nu poate pararea de ceilalţi oameni. mâna unui om bun“.
Elixirium 27
Domeniul Arta iubirii
În unirile armonioase dintre doi oameni omului încununează creaţia gradată a iar trupul se avântă la unison cu dorinţa
care se iubesc are loc o spiritualizare pro- lumii, dăruindu-i o semnificaţie de comuniune a sufletului, asemenea
gresivă până la atingerea extazului mistic. spirituală. În om, diferenţierea sexuală îşi fulgerului care străluceşte pentru o clipă
Trupul nu este ceva ce poate fi suprimat găseşte sensul şi valoarea proprie. în mijlocul nopţii, luminând şi revelând
de spirit sau redus la tăcere; el este sfera Sufletul nu-şi atinge întreaga realitate totul. Iubirea ruptă de spiritual nu oferă
în care se întrupează spiritul, oferit pute- decât dăruindu-se neîncetat, până când decât trupuri din care sufletul lipseşte.
rilor sale transfiguratoare, sau mormânt nu-şi mai aparţine. Ritualul unirii nu Sexualitatea se depăşeşte prin propria sa
deschis în care te poţi îngropa de viu. comportă nici o teamă de sex, nici o simbolistică; simbol al unităţii, ea se
neîncredere, nici un dispreţ, făcând din transcende spre integritatea spirituală a
Trupul este poezia trup nu un obiect, ci poezia unei tandreţi unei singure fiinţe. Viitorul lumii se ba-
tandreţii adevărate. zează pe plenitudinea trăirii de către iubiţi
a supranaturalului şi a sfinţeniei legăturii
Viaţa fiecărui om ar trebui să fie o ex- Rugăciunea pentru castitatea iubirii lor. Esenţialul transfigurării se regăseşte
plorare creatoare şi pasională a iubirii şi o cere însăşi minunea transfigurării în ideea că nimic nu este înăbuşit, totul
celebrare continuă a misterului vieţii. erosului. Depăşirea, spiritualizarea in- fiind în profunzime prelucrat şi orientat
Orice eveniment are o potenţială semni- stinctelor sexuale deschide noi porţi prin spiritual. În cursul ascensiunii, energia
ficaţie care poate ajuta fiinţa umană să-şi care iubirea iese veşnic tânără, nouă şi sexuală se eliberează de animalitate, se
înţeleagă propria unicitate. Apariţia virgină. Sufletul face trupul să vibreze, umanizează şi se spiritualizează. Sub

Dragostea -
Asemeni snopilor de grâu, ea vă juns iubirea infinită, sublimă şi transfi-
seceră, niciodată întâmplător. guratoare.
Vă treieră pentru a vă descoji. Când iubiţi nu trebuie să spuneţi

poartă către cer


Vă vântură spre a vă curăţa de pleavă. „Creatorul este în inima mea“, ci mai
degrabă „eu sunt acum topit de iubire
Vă macină până la înălbirea făinii în inima Creatorului“.
voastre.
ªi să nu credeţi că puteţi croi singuri
„Când iubirea copleşitoare vă face Vă frământă până ajungeţi foarte su- drumul iubirii, fiindcă iubirea, dacă o
semn, urmaţi-i îndemnul, puşi, divini şi puri. Ca apoi să vă hără- meritaţi cu adevărat, vă va arăta cu
zească focului său şi să puteţi deveni siguranţă drumul ea însăşi.
Chiar dacă drumurile ei sunt aparent pâinea cea sfântă a nemuririi la ospăţul
grele şi prăpăstioase, divin. Iubirea nu are nici o altă dorinţă decât
ªi când vraja ei paradisiacă vă aceea de a se împlini prin totală iubire.
Toate acestea şi multe altele vi le va da
cuprinde cu aripile ei angelice, supune- cu prisosinţă iubirea, pentru ca, astfel, Dar dacă iubeşti şi trebuie să ai
ţi-vă misterului ei să vă puteţi cunoaşte pe deplin tainele dorinţe, fie ca acestea să fie:
Chiar dacă sabia ascunsă-n penajul-i inimii şi să deveniţi o parte din inima Să te topeşti de iubire în tot şi să devii
v-ar putea răni, Vieţii Eterne din care izvorăşte nesfârşită izvor de iubire divină ce susuru-n noapte
Iar când iubirea transfiguratoare vă iubirea. îşi cântă;
vorbeşte şi o simţiţi profundă şi divină, Dar dacă, stăpâniţi de îndoială, Să cunoşti adeseori durerea prea marii
daţi-i crezare, egoism, meschinărie, suspiciune sau de duioşii;
Chiar dacă vocea ei ar putea să vă teamă, veţi căuta doar tihna şi plăcerea Să fii rănit şi îmbătat de înţelegerea
sfarme visurile himerice, asemenea vân- dragostei care permanent vi se dăruie iubirii;
tului de miazănoapte care vă pustieşte fără ca voi să iubiţi,
Să sângerezi de bunăvoie şi
grădinile. Atunci e mai bine să vă acoperiţi, fiind bucurându-te;
Fiindcă, precum iubirea vă încunună, înfrânţi, goliciunea şi să ieşiţi din treieri-
şul iubirii, Să te trezeşti în zori, cu inima mereu
adeseori ea trebuie să vă şi crucifice. înaripată şi să înalţi, plin de
Precum vă face să creşteţi mult mai repe- Spre a vă întoarce, rămânând recunoştinţă, mulţumire pentru încă o zi
de şi îmbătaţi de fericire, tot ea trebuie închistaţi şi singuri, în lumea fără de de iubire;
să vă şi reteze uscăciunile şi să vă anotimpuri, unde veţi râde, dar nu cu
distrugă cât mai repede răutăţile şi întreaga voastră bucurie, unde veţi Să te odihneşti, copleşit de beatitudine,
egoismul. plânge, dar nu cu toate lacrimile voastre la ceasul amiezii şi să cugeţi la extazul
pe care vi le-ar fi putut smulge extazul iubirii;
Precum ea vă ridică, îmbătaţi de bucu-
rie, până la înălţimea voastră ideală, iubirii. Să te întorci împăcat şi debordând de
alintându-vă cu o dumnezeiască Iubirea nu se dăruie decât pe sine şi nu fericire acasă la ora amurgului,
gingăşie ramurile cele mai fragile care ia energia sa atotputernică, divină şi ªi apoi, să adormi înălţând în inimă o
freamătă în lumina soarelui infinit al misterioasă decât de la sine. rugă pentru fiinţa iubită, iar pe buze un
iubirii, Iubirea nu stăpâneşte şi nu vrea cântec de laudă.“
Tot la fel ea va răzbate ca o miraculoa- niciodată să fie stăpânită de cel sau cea
să forţă purificatoare până în adâncul căreia i se dăruie;
rădăcinilor voastre, zdruncinând încleş- Fiindcă iubirii adevărate îi este de a- (Kahlin Gibran, „Profetul“)
tarea lor cu pământul.

28 Elixirium
Arta iubirii

harul tainei iubirii, viaţa sexuală este trăită fără a aduce nici cea mai
mică scădere a nivelului lăuntric. Prin simbolismul ei, ea devine un ne-
prihănit izvor de bucurie imaterială. În frumuseţea unui trup, sufletul
este însăşi esenţa lui, iar în frumuseţea sufletului, ceea ce ne răpeşte
este însuşi chipul lui Dumnezeu regăsit.
Fiinţa iubită este un dar ceresc
Iubirea înalţă dăruirea fizică la nivelul dăruirii spirituale reciproce şi
îmbogăţeşte toată viaţa cu armoniile sale. Nimic nu poate fi impus
iubirii. Ea nu cunoaşte norme, ea cunoaşte valorile spirituale, în care
domnesc libertatea şi inspiraţia divină.
Fiinţa iubită este un dar ceresc în care străluceşte prezenţa lui
Cea mai mare realizare a bărbatului constă în
transformarea rezervei sale energetice sexuale
în creativitate şi energie psiho- spirituală, care
să-i asigure o cât mai rapidă evoluţie. Reţinerea
seminţei în interiorul corpului este primul pas
către inversarea acestui ciclu în care bărbatul
plăteşte un preţ foarte ridicat şi inutil în
Reţinerea fluidului generator de uriaşe cantităţi de energie. ejaculatorie obişnuită a unui bărbat (în
seminal Prin această metodă se poate face America).
dragoste mult mai des decât înainte şi Să luăm în calcul estimarea de 5.000
De-a lungul secolelor s-au emis efectele produse la nivel psiho-mental de de ejaculări pe viaţă (estimare făcută de
diferite ipoteze în legătură cu elixirul acest nou mod de a face dragoste vor Kinsey în anii ‘50).
secret al sexualităţii. Înţelepţii Orientului determina uluitoare transformări în
relaţia de cuplu, cu ecouri profunde la Pentru a calcula fluxul de fluid seminal
au înţeles de mult timp că actul sexual, pierdut în mod normal:
atunci când este realizat cu dragoste şi nivel spiritual.
este controlat, poate determina trezirea 5.000 x 3cmc (fluid) =15.000 cmc.
puterilor latente ale minţii şi ale corpului. 15 litri de lichid seminal Aceasta înseamnă cca. 15 litri fluid
Actul iubirii a fost recunoscut dintotdea- seminal. Sămânţa risipită într-o ejaculare
Se poate estima, cu oarecare aproxima- obişnuită are un volum de 2 până la 5
una ca fiind benefic, spiritualizant şi ţie, că bărbatul ejaculează în medie de
izvor de fericire, iar maeştrii taoişti au cmc. Această cantitate conţine între 200
5000 ori în viaţă, echivalentul a aproxi- şi 500 milioane celule spermatice
descoperit în el şi principiile nemuririi. mativ 15 litri. Statistica furnizează urmă-
Prin exersarea controlului asupra unor individuale.
toarele detalii despre frecvenţa
anumiţi muşchi, tendoane şi ţesuturi din Corpul nostru conţine
partea inferioară a trunchiului şi prin dis- Vârsta Media ejaculărilor
persarea tensiunii genitale în întreg energie atomică
(ani) pe săptămână
corpul, fluidul seminal poate fi reţinut. În Această concluzie este uimitoare: o
acelaşi timp vor putea fi resimţite 15 3
singură ejaculare obişnuită răspândeşte
senzaţii deosebit de plăcute, de o infinită 16-20 3,5 între 2 milioane şi 500 de milioane de
varietate. Stările de fericire determinate spermatozoizi. Distribuită la 250
de acest mod de a iubi sunt total diferite 21-25 4
milioane de ovule, o singură ejaculare ar
de obişnuitele plăceri fizice; intensitatea 26-30 3,5 genera, în măsura în care se poate
lor este atât de mare încât adeseori imagina aşa ceva, populaţia actuală a
produc trezirea spirituală a celui care le 31-35 3
Statelor Unite. Înmulţind mai departe cu
trăieşte. 36-40 2,5 5000 ejaculări, obţinem indicele numeric
Un bărbat care stăpâneşte această me- 41-45 2 al puterii seminale. Un bărbat ejaculează
todă îşi va descoperi activitatea sexuală o cantitate de substanţă suficientă pentru
profund transformată şi va realiza cum în 46-50 2 a crea un trilion de vieţi umane. În corpul
viaţa lui s-a produs o minunată schimba- 50-55 1,5 unui bărbat se află capacitatea de a
re. Cuplurile devin asemeni unui dinam, produce mai mult de două sute de ori
56-60 1
Elixirium 29
Domeniul Arta iubirii
Dar oricare ar fi direcţia orientării energi- ună în infinitele câmpuri energetice for-
ilor lăuntrice produse în urma procesului matoare.
de transmutare însoţită de sublimare a po- Energia sexuală este un câmp de forţe
tenţialului vital şi creator, bărbatul are ca- generat în interiorul corpului şi aflat
pacitatea de a-şi îmbogăţi substanţial într-o strânsă interacţiune cu marile câm-
viaţa activă prin adaptarea creativă la me- puri cosmice prin procese şi fenomene
diul în care trăieşte. complexe de rezonanţă, interacţiuni pe
care nici un cercetător nu le înţelege
Fiecare bărbat poate crea astăzi. Dar nu există nici un motiv să
4 bilioane de oameni aşteptăm 500 de ani pentru ca ştiinţa să
vină cu explicaţii despre sexualitate, de
populaţia existentă pe planetă. În adevă- Mulţi bărbaţi sunt încă limitaţi de in- vreme ce fiecare om poate experimenta
ratul sens, fiecare bărbat poate crea un stinctele lor biologice, însă atunci când ei manifestarea specifică a propriului câmp
acumulator de energie în propria fiinţă vor trece pe un nivel evolutiv mai înalt, energetic sexual şi de aici să tragă pro-
care ar fi mai puternic decât chiar bomba libertatea totală a existenţei lor spirituale priile concluzii chiar în prezent. Maeştrii
atomică. Dacă acest imens rezervor de va fi mai presus de influenţa instinctului orientali au fost adevăraţi oameni de
energie psihică ar fi fost destinat biologic. Aceasta nu încalcă principiile fi- ştiinţă înzestraţi cu putere de introspecţie
dragostei şi armoniei, planeta noastră ar fi zicii, ci pretinde numai că suntem creaţi şi autoanaliză care s-au consacrat cunoaş-
fost o planetă a fericirii continue. cu puterea inerentă de a ne cultiva energia terii evoluţiei umane prin metode
Unii oameni de ştiinţă occidentali pot fi la un nivel care să ne permită să ne stăpâ- spirituale. Fiecare generaţie a testat prac-
amuzaţi de ideea că sperma poate avea nim liberi corpurile fizice. Revelaţiile ticile care le-au fost transmise şi a urmărit
această putere imensă. Însă nici unul nu mentale ne-au permis să concepem arma să le îmbunătăţească. Metodele s-au
poate nega potenţialul vital existent în nucleară şi să trimitem oameni pe Lună; schimbat de-a lungul timpului, dar prin-
sperma unui singur bărbat. Păstrând atunci de ce să nu ne folosim mintea pen- cipiul a rămas acelaşi: puterea spermei
această forţă generatoare de viaţă în noi tru a ne conduce şi controla perfect pro- este o forţă gigantică aflată într-un mod
înşine, vom asimila energii uriaşe pe care priul corp care este mai aproape decât superior oricând la dispoziţia bărbaţilor şi
le vom putea focaliza precis în sensul Luna? aşteptând ca aceştia să o folosească.
unei profunde transformări lăuntrice. Explicaţiile ştiinţifice pălesc în faţa ca- Esenţa subtilă a substanţei seminale este
Efectele asimilării acestei energii pot fi pacităţii de a crea 4 bilioane de exempla- combustibilul necesar pentru expansiu-
diferite la fiecare individ. Nici un om sau re umane unice, fiecare în parte înzestra- nea spiritului conştient în nemărginire, şi
rasă umană nu utilizează în aceeaşi direc- tă cu inteligenţă creativă. Fizica teoretică reprezintă totodată mijlocul de am-
ţie, acelaşi tip de energie. Unele grupuri modernă recunoaşte astăzi că este impo- plificare a forţei iubirii şi realizării unei
de oameni îşi dezvoltă mai mult forţa fi- sibil să analizezi actul extatic al creaţiei. adevărate evoluţii spirituale în această
zică, altele - rezistenţa la boală, altele - Fizica cuantică a acceptat perspectiva că viaţă.
puterile de clarviziune sau longevitate, iar nu există particulă fizică la baza creării Liviu Gheorghe
o altă categorie de oameni foloseşte acest lumii. Există numai multiplele universuri

Transmutarea şi sublimarea
potenţial uriaş pentru evoluţia spirituală. ale spaţiului şi timpului, înlănţuite împre-
Analogic, putem spune că
transmutaţia biologică a potenţialului
sexual al fiinţei umane este
Transmutarea biologică este reacţia energie care va putea fi sublimată, condu- comparabilă cu acţiunea inteligentă a
prin care un organism viu, prin mijloace când la o serie nesfârşită de mutaţii rapide omului de transformare a unei spontane
proprii, produce (cu declanşări lente de în fiinţă, conform cu intenţiile acesteia. În căderi de apă într-o sursă continuă de
energie) un element chimic din alt urma acestui proces, rezultă energii electricitate. Sublimarea este procesul
element chimic, în anumite condiţii uriaşe care fac posibilă manifestarea unor ulterior în care electricitatea rezultată va
specifice. fenomene extraordinare cum ar fi: fi transportată prin linii de înaltă tensiune
Transmutaţia biologică sexuală repre- capacităţi paranormale, apariţia unor stări pentru a fi transformată şi potrivită după
zintă procesul în care, pe parcursul unor superioare de conştiinţă, amplificarea in- necesităţi ca tensiune şi frecvenţă, ajun-
trăiri amoroase intense, „materia“ amo- teligenţei, tonus afectiv constant euforic gând să genereze apoi o gamă vastă de
roasă (respectiv fluidele sexuale, atât la etc. fenomene calorice, sonore, luminoase,
bărbat, cât şi la femeie) este transformată Procesul ulterior de deplasare magnetice, etc.
treptat, graţiei unui control constant, în interioară şi modificare (din punctul de Fenomenele de transmutaţie biologică
vedere al frecvenţei lor caracteristice) a la temperaturi joase se declanşează cu
n g u r ă e x i s t e n ţ ă . Re ţ i n e r e a s e m i n ţ e i î n energiilor rezultate în urma transmutării, uşurinţă şi se menţin nealterate prin an-
o r ul c o rp u l ui e ste p ri m ul p as că tre pe măsură ce străbat nivelele fiinţei grenarea constantă a forţei voinţei mai
s a r e a a c e s t u i c i c l u î n c ar e bă r b at u l p l ă t e ş t e umane, determinând la fiecare nivel ales în situaţia unor trăiri amoroase, sexu-
r eţ fo ar t e r i d i c a t ş i i n u t i l î n s c h i m b u l efecte specifice, remanente în timp, este ale, suficient de intense şi profunde. În
a ce r i i s e x ua l e , f ă ră s ă a j un g ă s ă t ră i a s că definit drept sublimare. potenţialul sexual al fiecărei fiinţe se află
u l d ă ru i t d e e ro s.
Aşteptăm relatări din partea celor care au experimentat
continenţa sexuală şi eventualele întrebări pe adresa
30 Elixirium
Eliberarea
Arta iubirii Domeniul

Pentru mulţi bărbaţi încă, femeia


care le măguleşte orgoliul este foarte
frumoasă, elegantă, mamă bună, soţie
fidelă, dar totodată pasivă, ignorantă,
capricioasă. Este încă des întâlnită
ideea că feminitatea este sinonimă cu
pasivitatea, slă bi ciu nea, prostia şi
imoralitatea.
„ Vi s u l “ f e m e i i
Femeile în se le, condiţionate prin
educaţie şi societate, au sfârşit prin a-şi
accepta deprecierea în to talitate.
Dispreţul faţă de femeie este încă viu la
ambele sexe; există multe femei care
nu se acceptă ca femei, fiind convinse
că a fi bărbat este o favorizare a sorţii.
Menstruaţia, naşterile, menopauza au
creat prejudecata că o femeie este o
fiinţă care depinde de trup şi de natură
şi deci ea nu se poate ridica până la
culmile in teligenţei, creativităţii,
spiritualităţii, rezervate bărbaţilor.
Pentru a se conforma “noii imagini”
a feminităţii, multe femei îşi petrec pu-
ţi ne le lor ore libere citind reviste
stupide, a lergând prin magazine,
făcându-şi rochii care se demodează în
câteva luni, exagerând prin grija faţă
de propria coafură, creându-şi astfel o
existenţă plină de griji frivole. Aceasta
le consumă timpul ne ce sar pentru
autocunoaştere şi desăvârşire şi le
U n p u n ct d e v ed e r e carieră. Femeia legată de cămin prin împiedică să se gândească în mod pro-
g r e ş it maternitate a fost identificată cu ideea fund la scopul vieţii lor.
de slăbiciune, a fost considerată o O greşeală actuală frecventă este ca
Există un anumit mod de a înţelege fiinţă temătoare, pasivă, având nevoie femeia, pusă în inferioritate secole
lumea, acceptat atât de femei, cât şi de de protecţie nu numai fizică, dar şi de–a rândul, să dorească superioritatea
bărbaţi. Există femei care vor să fie in- morală, socială, juridică. mas cu li nă, pe care o confundă cu
de pen dente, dar nimic nu le Mulţi oameni mai au încă tendinţa de libertatea a de vărată, cu realizarea
înspăimântă mai mult decât faptul de a a desconsidera o femeie inteligentă, personală. Femeia vi sează să-l
nu aparţine ni mă nui. O femeie cul ti va tă, activă, pentru că nu se înlocuiască pe bărbat, să de vi nă o
necăsătorită se simte dem nă de conformează stereotipului feminin, aşa amazoană, dar aceasta nu înseamnă a
compătimire, dar un bărbat necăsătorit cum există tendinţa de a dispreţui un rezolva problema, ci a inversa rolurile.
este considerat demn de invidie. Feme- bărbat sensibil şi blând pentru că nu Dar, deşi între bărbaţi şi femei există
ia vrea incontestabil să-şi clădească corespunde ideii preconcepute despre diferenţe biologice care imprimă com-
soarta cu propriile mâini, dar foarte virilitate. În societatea actuală, bărbaţii por tamente diferite în anumite
mul te femei, dacă se împotmolesc, care reuşesc sunt bărbaţi „virili”, adică împrejurări, aceste diferenţe sunt
spun: „Sunt numai o femeie”. În ambiţioşi, agresivi, fără scrupule, cei minime raportate la ceea ce bărbatul şi
general, nu există tineri care să-şi lege care aleargă după bani, onoruri, glorie; femeia au în comun ca fiinţe umane.
proiectele vieţii lor de ideea: “mă bărbaţii modeşti, generoşi, sensibili, Eliberarea femeii de aceste prejudecăţi
însor”, dar mai există încă destule dezinteresaţi sunt consideraţi e fe - nu este un eveniment izolat, ea este
tinere care îşi leagă viaţa de ideea: “mă minaţi. legată de toate fiinţele umane.
mărit”, făcându-şi din căsătorie o

Elixirium 31
Domeniul Arta iubirii
omenirii către Lumina Divină, prin manifestarea minunată a Feminităţii.
spiritualizarea pro fun dă a vieţii şi Femeia cuprinde în fiinţa sa Principiul
totodată posibilitatea de a duce Creator al Universului, principiu care
omenirea la eşec, prin amplificarea pune totul în mişcare, care animă şi
tendinţelor sale inferioare. Întotdeauna manifestă. În epoca actuală, femeile au
femeia se înalţă sau decade, pentru ea o mai mare deschidere către planurile
nu există cale de mijloc. spirituale decât bărbaţii, dar necon-
ştientizându-şi puterea şi dinamismul
S en s u l s p i r i t u al al vi eţ ii ce pot impulsiona şi trezi lumea
u n e i f em ei întreagă, se complac în slăbiciune şi
Trezirea calităţilor specific feminine inerţie, se pierd în lucruri mărunte,
reprezintă în cazul unei femei dăruirea neînsemnate, acceptă to tul fără ca
către Viaţă. Femeia nu poate să-şi măcar să-şi pună problema de a
găsească împlinirea în afara fiinţei transforma ceva, pentru că nu ştiu că
sale, ci doar prin acceptarea ei deplină se poate şi altfel!
M ă r e ţ i a f e m e ii co n d u c e Este timpul ca femeia să înveţe să se
şi conştientă. Iar ac cep tare nu
l u m ea c ăt r e D i vi n it at e cunoască mai bine, să-şi aducă aminte
înseamnă doar constatarea faptului că
Cele mai multe femei nu-şi cunosc este fiziologic femeie , ci conştien- de lu mina din sufletul ei şi să o
posibilităţile, multe au fost lăsate în ig- tizarea calităţilor specific feminine în recunoască şi în cei din jur. Este
noranţă, altele au renunţat la studii la propria fiinţă şi a rolului ei profund timpul ca ea, prin strălucirea fiinţei
naşterea primului copil, şi multe alte transformator în această lume. Sensul sale, să arate bărbatului calea spre
femei nu au nici un fel de pregătire spiritual al vieţii ei este cel de a lumină şi împreună, îmbogăţiţi prin
pro fe sio na lă. Cum să devii transforma vi ziunea limitată a iubire şi unire, să se înalţe în Tărâmul
independentă, cum să ai o activitate oamenilor despre esenţa lumii, prin Nemuririi.
creatoare, când sufletul şi mintea ta
sunt lăsate în paragină, când nu le
pliveşti de buruieni, nici nu le cultivi?
Iar pentru femeile care au aceste capa-
cităţi, problema constă în a şti să
reziste societăţii, a avea îndrăzneala de
a se deschide către adevărata lor
menire, întrezărită de-a lungul istoriei
omenirii.
În unele perioade, femeia nu era
privită ca o simplă fiinţă umană; ea
întruchipa Fe cunditatea, Pământul,
Natura, Viaţa. I den tificată cu
divinităţile reprezentând aceste
entităţi, ea era considerată sacră. În nu-
meroase epoci, femeia a fost adorată.
Ea este, în funcţie de epocă şi de civi-
li zaţie, zeiţă, preoteasă (Vestalele,
Pitia), ea este Muza, Silfida; ea
personifică Frumuseţea, Graţia,
Blândeţea, Duioşia; ea este Mama,
Soţia, Iubita, Cea care îl conduce pe
bărbat la Dumnezeu. Ea este în -
carnarea Absolutului şi are misiunea
de a orienta lumea către Realitatea
Ultimă Su premă. Prin Femeie
străluceşte spiritul Re alităţii
Universale; prin Femeie, Universul
este cel ce vine în întâmpinarea băr-
batului. Măreţia femeii este aceea de a
con duce lumea către Divinitate.
Femeia are în mână ascensiunea
32 Elixirium
Rugăciunea - lumina
Involuţia spirituală vagă idee despre ceea ce înseamnă cu din omul modern o fiinţă aproape oarbă
actuală adevărat rugăciunea plină de fervoare din punct de vedere spiritual. Forţa
către Dumnezeu. Religia nu mai are o spirituală este tot atât de necesară reuşitei
Civilizaţia modernă apare în istorie ca influenţă efectivă nici asupra gândirii, în viaţă ca şi cea intelectuală şi materială.
o adevărată anomalie: dintre toate civili- nici asupra modului lor de a acţiona, este Se impune deci să reînviem în noi cât
zaţiile cunoscute nouă, ea este singura ca şi cum ar fi separată de restul vieţii. mai curând activităţile spirituale, care,
care s-a dezvoltat într-un sens pur mate- Practic, „credincioşii“ şi ateii se compor- mai mult decât cele intelectuale, imprimă
rial şi singura care nu se sprijină pe nici tă aproape la fel. Pentru mulţi oameni, personalităţii sensul fundamental şi
un principiu de ordin superior. Această afirmarea supranaturalului nu are decât o puterea lor.
dezvoltare materială, care durează de valoare teoretică şi ar fi foarte încurcaţi
mai multe secole şi care a luat un ritm dacă ar fi puşi în situaţia să constate un Importanţa rugăciunii
din ce în ce mai accelerat, a fost însoţită miracol.
A vorbi despre rugăciune oamenilor
de o involuţie spirituală greu de compen- Pentru cei mai mulţi, rugăciunea ţine moderni pare la prima vedere o acţiune
sat. Autentica şi pura spiritualitate nu numai de frică şi neîmpliniri, fără nici o cu totul inutilă. Cu toate acestea, în
mai este în ziua de azi un subiect de stu- dimensiune spirituală. Dar sentimentul ciuda opacităţii lor, este absolut necesar
diu. Strădaniile oamenilor se îndreaptă religios înseamnă mult mai mult decât să cunoaştem cât mai bine toate
către cultivarea ştiinţelor experimentale devoţiunea sentimentală, mai mult decât activităţile omeneşti de care, în mod po-
şi practice. Un singur exemplu ar fi su- preceptele morale sau decât consolările tenţial, suntem în stare. Ne asumăm un
ficient pentru a înţelege decăderea la care pentru fiinţele slăbite de suferinţă. mare risc lăsând să moară sau să dor-
s-a ajuns: tratatul „Summa theologica“ a Adeseori, raţiunea ni se pare superi- miteze în noi vreuna din calităţile sau
sfântului Toma d’Aquino era, la vremea oară intuiţiei şi preferăm inteligenţa în înzestrările fundamentale, fie ea de ordin
sa, un manual pentru studiul studenţilor. locul sentimentului. ªtiinţa analizează pu- fiziologic, psihic, mental, intelectual sau
Unde s-ar mai putea găsi astăzi studenţi ternic, în timp ce spiritualitatea, credinţa spiritual.
capabili să aprofundeze şi să asimileze în Divin se stinge tot mai mult în zilele
acest tratat? noastre. De aceea, căutăm de cele mai Nu este necesar să fii
Simţul sacrului este multe ori să dezvoltăm inteligenţa, iar orator ca să fii ascultat de
simţul moral, simţul iubirii, simţul fru- Dumnezeu
esenţial pentru fiinţa mosului, dar mai ales simţul sacrului le
umană neglijăm aproape cu desăvârşire. Atro- Pentru a ajunge să îl simţi pe
Cei care se cred cu sinceritate religioşi fierea acestor dimensiuni fundamentale Dumnezeu nu este necesar un ceremonial
nu au, în cea mai mare parte, decât o ale mentalului şi psihicului nostru face

Elixirium 33
Domeniul Religie
absolut necesare pentru ca o rugăciune să lumea, nici deşertăciunile, nici slava ei,
fie eficientă. Nu este necesar să fii orator nu vreau nici chiar cerul, dar te vreau
ca să fii ascultat de Dumnezeu. Când pe Tine; căci unde eşti Tu, acolo e şi
judecăm valoarea rugăciunilor după cerul.“
rezultatele lor, constatăm cu uşurinţă că „În Tine mi-am aflat pacea şi
atât cele mai umile cuvinte de aspiraţie, fericirea inimii mele. Pentru Tine este
rugă şi laudă, cât şi cele mai frumoase creată inima mea, nu pentru alte
invocaţii par a fi primite la fel de către făpturi. De aceea inima mea nu-şi poate
Dumnezeu, cu condiţia să fie sincere şi găsi nicăieri odihnă decât în Tine, Tată,
pure. Chiar flacăra unei lumânări, consa- cel ce ai sădit în mine această sete de
crată cu dragoste lui Dumnezeu, este o pace şi de dumnezeire. Smulge din
rugăciune. Este de ajuns pentru aceasta inima mea tot ceea ce este potrivnic
ca în fiinţa noastră lăuntrică flacăra ma- voinţei Tale, sălăşluieşte Tu în adâncul
terială şi formularea noastră simplă către ei şi călăuzeşte-o Tu însuţi.“
Divin să simbolizeze elanul şi aspiraţia
sinceră către Dumnezeu. Nicoleta Maftei
Oferim în încheiere, pentru bucuria
sufletului, câteva din rugăciunile lui
Sundar Singh, indian convertit la creş-
tinism, care a realizat şi profeţii legate de
viitorul ţării noastre:

„O, Doamne Dumnezeule, Tu care


complicat. Rugăciunea este uşoară, iar eşti totul şi pretutindeni, Tu cel care eşti
tehnica ei simplă se află la îndemâna viaţa vieţii mele, duhul duhului meu, ai
oricui. O regăsim în scurta năzuinţă milă de mine şi umple-mă cu duhul Tău
frenetică către Dumnezeu şi în profunda cel sfânt şi cu iubirea Ta, să nu mai
contemplaţie; în cuvintele simple şi trăite încapă nimic altceva în inima mea în
cu toată inima, rostite de ţăranca din faţa afară de Tine.“
troiţei de la răscrucea drumurilor şi în
măreţia extatică a cântecelor gregoriene. „Nu doresc nici o binecuvântare, ci
Solemnitatea, grandoarea, seriozitatea pe Tine însuţi, pe Tine cel ce eşti izvorul
sau frumuseţea cuvintelor nu sunt vieţii şi binecuvântare. Nu vreau nici

subtile invizibile, cât şi în universul

C
material şi omenesc? Acest mediu
hirurgul şi fiziologul francez energetic şi material, adică de energizant, subtil, considerat în totalitate,
Alexis Carrel (28 iunie 1873 - universul cosmic apropiat şi nu este altceva decât Fiinţa imanentă din
5 noiembrie 1944), laureat al foarte îndepărtat. În realitate, el care provin la origine toate fiinţele,
Premiului Nobel pentru fiziologie este în contact permanent cu superioară tuturor, pe
şi chirurgie fiziologică, este cunos- macrocosmosul, căci este intim care noi o numim
cut în domeniul literaturii ca autor legat de acest mediu prin Dumnezeu.
al lucrărilor „Omul, acest necu- nevoia neîncetată de oxigenul S-ar putea deci compara
noscut“ şi „Rugăciunea“. Iată câte- din aer şi de hrana pe care i-o simţul spiritual de Divin cu
va din ideile acestui savant despre dă pământul. Pe de altă parte, nevoia stringentă de oxigen şi
rugăciune şi despre relaţia omului fiinţa omului nu este cu totul aspiraţia plină de fervoare
cu Dumnezeu. cuprinsă în corpul fizic. Ea se către Dumnezeu sau
„Pentru ce oare simţul spiritual de compune din mental, psihic, spirit, ca şi rugăciunea ar putea fi deci
Divin joacă un rol atât de important în re- din materie. Iar spiritul, care este scânteia asemănată cu funcţia noastră
uşita în viaţă? Prin ce mecanism lăuntric divină din om, deşi locuieşte în organele respiratorie. Ea ar trebuie
acţionează aspiraţia către Absolut sau ru- noastre, se prelungeşte cu mult în afara atunci să fie privită ca un agent
găciunea asupra noastră? Aici părăsim celor patru dimensiuni ale spaţiului şi natural, firesc, al relaţiilor de
domeniul observaţiei pentru cel al timpului. Oare nu ne este îngăduit, când integrare armonioasă între
ipotezei, care, chiar îndrăzneaţă fiind, înţelegem toate acestea, să credem că conştiinţă şi mediul său propriu.
este necesară procesului cunoaşterii şi locuim simultan atât în lumea cosmică, Ea ar putea fi considerată,
conştiinţei. Trebuie în primul rând să ne cât şi în mai multe medii energizante, analogic vorbind, ca o activitate
reamintim că omul este un tot indivizibil, inteligibile, invizibile şi imateriale, biologică, fundamentală, de
structurat ca un microcosmos în considerate de parapsihologi lumi care depinde structura
miniatură, şi compus din ţesuturi, lichide paralele, care sunt de o natură noastră. Cu alte cuvinte, ca o
organice şi conştiinţă. El se crede asemănătoare celei a conştiinţei şi de funcţie morală a corpului, psihicului, a
adeseori, datorită ignoranţei sale, care nu reuşim niciodată să ne lipsim fără mentalului şi a spiritului nostru.“
independent de mediul său subtil a fi păgubiţi atât la nivelul corpurilor
Posibilităţile
Puterea G
gândului

Modelul holografic al
creierului

minţii sunt
Chiar dacă ideea folosirii numai a 10%
din capacitatea cerebrală este argumen-
tată de studii ale neurofiziologiei şi dă
mari speranţe celor care urmăresc opti-
mizarea minţii umane, noi vom merge
chiar mai în profunzime. În definitiv, a
Cum ar fi dacă aţi putea să utilizaţi doar 10% din degetele dvs., cu alte memora de 10 ori mai bine sau a fi de 10
cuvinte un singur deget? Totul ar fi extrem de complicat, de la ridicarea ori mai inteligent, chiar dacă ar însemna
foarte mult, ar reprezenta totuşi o limită
unui creion şi până la răsucirea unui buton. V-aţi simţi probabil extrem
de netrecut. În realitate, nu trebuie să
de frustrat şi aţi renunţa. Oamenii folosesc în mod obişnuit doar 10% privim funcţionarea minţii într-un mod
din capacitatea unuia dintre cele mai importante organe ale corpului: mecanic, gândind că se va dezvolta în
creierul. Restul de 90% rămâne în general nefolosit, deşi este viitor de 10 ori mai mult, aşa cum un
disponibil. calculator personal Pentium este de câ-

P
teva ori mai rapid decât unul 386.
Cercetători de renume, cum ar fi fiziolo-
entru a ne folosi în mod cât gul Karl Pribram, împreună cu fizicianul
mai eficient mintea, primul David Bohm au propus un model holo-
pas îl constituie utilizarea grafic al funcţionării creierului şi memo-
ambelor emisfere cerebrale în mod riei. Într-o asemenea viziune, posibilită-
egal. În mod natural, emisfera ţile minţii umane devin, aşa cum se
stângă coordonează activităţile afirmă de altfel şi în tradiţia spirituală
logice şi este responsabilă de aşa- orientală, practic infinite.
numita gândire din aproape în
aproape, în timp ce emisfera
dreaptă este centrată pe sen- dintre emisfere, într-un ritm ondulatoriu,
timente, fantezie, imagini mentale de val. Timpul mediu al unui ciclu com-
şi intuiţie. Profesorul de psihologie plet, de la emisfera dreaptă la cea stângă
Don Schuster de la Universitatea şi înapoi la cea dreaptă, aşa cum a
din Iowa afirmă că : „Atunci când descoperit el, este de aproximativ 120 mi-
ambele emisfere sunt implicate nute.
în procesul învăţării, acesta Potrivit cercetărilor sale, nu numai
devine uşor şi rapid.“ emisferele cerebrale, dar şi partea mai
Ciclul de funcţionare activă a corpului s-a dovedit a-şi schimba
dominanta. Astfel, la fiecare 90-120 de
a emisferelor minute, se realizează un ciclu complet în
cerebrale care este mai activă, mai plină de forţă şi
susţinută energetic mai întâi jumătatea
În revista internaţională de oto- stângă a corpului, apoi urmând să devină
neuro-oftalmologie, doctorul activă pentru un interval identic jumătatea
român I.N. Riga publica în dreaptă a corpului.
premieră, în 1957, un studiu despre
alternanţa perioadelor active ale Sinergia cerebrală
emisferelor cerebrale. amplifică posibilităţile
Neurosavantul David creatoare
Shannahoff-Khalsa de la Institutul
de ªtiinţe Biologice din Salk a Aspectul cel mai important din punct
realizat studii encefalografice de vedere practic în privinţa dominanţei
analizând comparativ activitatea emisferei cerebrale este de a crea o stare
emisferelor cerebrale stângă şi de echilibru şi armonie a acestor emisfere.
dreaptă. El a descoperit o S-a descoperit că în timpul fiecărui ciclu
de schimbare a emisferei dominante
există o perioadă în care activitatea ce-
rebrală devine echilibrată între ambele
succesiune a dominanţei uneia sau alteia emisfere. Cercetările ne sugerează faptul
că acesta este momentul de maximă
Elixirium 35
O experienţă mentală
Î
şi ne-am privit un timp care mie mi s-a înţeles atunci că până în acel moment îmi
ncă de tânăr am fost interesat de părut foarte lung; pupilele ei strălucitoare acceptam variatele stări mentale ca
posibilităţile nemăsurate ale minţii, deveniseră centrul universului, tot restul evenimente date; dacă mă simţeam
de performanţele nebănuite, a devenit alb, îndepărtându-se, şi am deprimat, mânios sau ameţit nu mă
ascunse ale creierului. Eram fascinat de privit fix acei ochi, ca hipnotizat. întrebam de ce sunt aşa, îmi acceptam
metodele inventate pentru creşterea Cercetătorul a fost pur şi simplu stupe- stările şi atât. Acum am înţeles că stările
inteligenţei, îmbunătăţirea memoriei, fiat, întrucât îi dădusem peste cap toate obişnuite de conştiinţă erau produsul sau
accelerarea procesului de învăţare, statisticile, producând mai multe unde efectul unei anumite activităţi mentale
amplificarea creativităţii, cu alte cuvinte cerebrale de tip alfa decât grupul care care se obiectiva prin ritmul şi amplitudi-
de tot ceea ce astăzi este numit învăţase şi se antrenase special în acest nea acestor unde cerebrale. Am înţeles că
„neuroştiinţă“. La un moment dat, am sens prin tehnici speciale. Nu înţelegeam această activitate mentală, acest ritm al
întâlnit un cercetător care studia tehnica exact cum puteam realiza acest lucru, dar undelor cerebrale poate fi schimbat la
de bio-feedback şi dorea să compare întotdeauna când evocam acei ochi în voinţă. Această revelaţie mi-a schimbat
eficacitatea diverselor tehnici de învăţare care mă scufundam privindu-i, simţeam viaţa.
a generării undelor alfa (5-13 cicli/s). ca atunci când, răsucind lent butonul Claritatea mentală pe care o simţeam
Am fost repartizat la început într-un grup unui radio, deodată toţi paraziţii dispar şi după lucrul cu acest ceas al undelor alfa
de control, în timp ce alte grupuri au rămâne o voce sau o melodie clară; se menţinea zile întregi, făcându-mă nu
învăţat gradat tehnici de meditaţie, de atunci numai să mă simt diferit, dar şi să
respiraţie ritmică, de relaxare progresivă apăreau acţionez diferit. Am început să scriu o
etc. a ş - serie de scurte povestiri. Ele
teptatele înfloreau parcă în mintea mea
Am găsit metoda! unde alfa din eter, întrucât personajele
şi acul şi intrigile niciodată nu mi le
Grupului meu nu i s-au dat nici un fel ceasului imaginasem mai înainte.
de instrucţiuni. Conducătorul experimen- s e Apăruse chiar o fervoare scri-
tului ne-a instalat electrozii pe cap şi învârtea. itoricească şi mă trezeam în
ne-a spus să urmărim să determinăm acul faţa calculatorului,
unui ceas care era activat de undele alfa Îmi întrebându-mă ce noi
să meargă mai repede. După câteva personaje vor apare. Scriam
încercări nereuşite, mi-am dat seama că puteam modifica la voinţă
activitatea mentală şi studiam cu o mare viteză.
obţin gradat o oarecare abilitate. Tot ce Mă simţeam mult mai energizat, perce-
aveam de făcut era să îmi amintesc de o peam un nou sens al clarităţii mentale şi
situaţie neobişnuită petrecută pe vremea De fiecare dată când terminam experi-
mentul, mă simţeam înviorat. Începusem treptat am învăţat să obţin un anumit
când locuiam într-un mic refugiu control asupra undelor mele cerebrale.
construit într-o zonă de munte. Eram să observ clar această stare de relaxare şi,
cu cât exersam mai mult, mă simţeam Am simţit că deveneam mai inteligent,
complet izolat, într-o regiune înzăpezită. m a i
Într-o zi, eram aşezat pe un bolovan şi din ce în ce mai bine. Era ceva care mă
transforma profund şi mă făcea să mă c r e a t i v,
urmăream curgerea unui izvor; eram de m a i
atât de mult timp nemişcat, încât o simt permanent mult mai bine, mai
relaxat, mai destins şi plin de tonus. productiv,
nevăstuică s-a apropiat foarte mult fără m a i
ca măcar să mă observe. Apoi m-a văzut Parcă eram chiar mai inteligent. Am

36 Elixirium
Puterea G
gândului Domeniul
eficient şi chiar mai înţelept. căşti. său rămăsese complet nemişcat şi relaxat.
Atunci mi-am pus următoarea întrebare: Colegul meu a spus atunci: „Aceasta
„Poate o anumită maşină mentală să ne este o bătaie de inimă... acum e sunetul Deodată am văzut...
facă mai buni, mai inteligenţi, mai înţe- oceanului... acestea este un zumzăit de Nu-mi venea să cred şi în sinea mea mă
lepţi, mai creativi?“ Simţeam că acest albine“. Treptat, un zâmbet de mulţumire întrebam ce se petrecuse în realitate. Abia
lucru s-a petrecut cu mine, dar aceasta nu şi de siguranţă a apărut pe faţa sa. aşteptam să se ridice el pentru a mă instala
constituia o dovadă. Am început să inves- Deodată, el a spus cu o voce îndepărta- eu în faţa acestei fascinante maşini. Când
tighez, să cercetez, să vorbesc cu oameni tă: „Aud nişte voci de femei; parcă ar fi m-am aşezat în fotoliu, tremuram uşor. Mă
de ştiinţă şi am aflat că proiecte care doar nişte incantaţii religioase.“ S-a aşezat simţeam puţin copleşit. Eram conştient de
cu câţiva ani înainte aparţineau domeniu- mai bine în fotoliu; părea acum complet oamenii care mă priveau şi aş fi vrut mai
lui ştiinţifico-fantastic, cum ar fi transfuzii relaxat. Peste câteva clipe, a adăugat: degrabă să experimentez maşina singur, la
de memorie, stimularea electronică, mine acasă. Punându-mi căştile, am auzit
transplanturi de creier, interfeţe computer- „Acum se aude sunetul unei viori şi o
femeie care cântă; undeva în depărtare un uşor zumzet electronic şi m-am întrebat
creier, stimularea electronică a centrilor cum fusese posibil să-şi imagineze că
cerebrali ai plăcerii, maşinile de somn e- se aude un fel de cor.“ Se legăna uşor în
ritmul muzicii pe care numai el o auzea. aude atâtea sunete diferite. Atunci când
lectromagnetic, tehnologiile de creştere mi-am pus ochelarii, luminile albe m-au
accelerată a creierelor, regenerarea neuro- „Acum se aude o muzică minunată, de
pian... Din nou, voci cântând... cu sigu- invadat, clipind supărător. Am observat pe
nală, învăţarea rapidă, controlul activităţii ecranul consolei că ritmul era de
emisferelor şi undelor cerebrale, astăzi re- ranţă, voi vă jucaţi cu posturile de
radio.“ aproximativ 20 cicli/sec., caracteristic un-
prezintă punctul de interes al multor labo- delor beta rapide, specifice stărilor
ratoare ale lumii. Tehnicianul a acţionat butonul de lumini
şi deodată flash-urile luminoase s-au obişnuite de conştiinţă din starea de
Aceste cercetări schimbă presupuneri veghe. Pentru a determina un ritm mai lent
îndelung valabile în ceea ce priveşte limi- schimbat.
al luminilor, am comutat butonul de
tările creierului uman, evidenţiind faptul „Ce efecte vizuale!“, a strigat atunci frecvenţă către 10, apoi către 5 cicli/sec,
că anumite aparate pot constitui cu adevă- ritm specific undelor beta lente, care
rat instrumente puternice pentru dezvolta- însoţesc reveria profundă, meditaţia şi vi-
rea facultăţilor şi capacităţilor mentale, zualizarea mentală creatoare. Strălucirea
dar şi pentru stimularea creşterii şi dezvol- flash-urilor luminoase a crescut, şi
tării creierului fizic. deodată am văzut...
Scepticismul colegului ªtiam că micuţele flash-uri luminoase
erau albe, dar viziunile care mi-au apărut
meu s-a transformat curând erau vii, dinamice, spectaculoase,
în entuziasm în culori strălucitoare - stranii franje lumi-
noase, peisaje colorate zimţate, tunele
După un anumit timp, am avut posibili- înguste de lumini care se schimbau cu sal-
tatea să experimentez un asemenea aparat turi rapide, jocuri multicolore spiralate,
pentru antrenament mental, numit „brain- fragmente de imagini reale ce interferau
machine“. Când l-am văzut, nu am fost cu modele luminoase.
prea impresionat: o consolă electrică de a- Eram perfect lucid. M-am simţit atras
proximativ mărimea unei cărţi, acoperită colegul meu. „O insectă dă furioasă din
aripi, este o insectă neagră, dar vibraţia irezistibil către interiorul propriei mele
cu cadrane, de care erau ataşate căşti ste- fiinţe. Neliniştea şi tensiunea de la început
reo şi nişte ochelari, care aveau mai multe aripilor este purpurie şi galbenă; eu pot
chiar să o schimb acum, uitându-mă se topiseră. Eram conştient că există
beculeţe în interior. oameni în cameră, dar nu mai prezentau
atent la ea. Până acum, presupuneam
Înaintea mea, s-a aşezat la aparat un că ceea ce văd este real, dar pe măsură nici un interes pentru mine; ei constituiau
coleg, a cărui figură îi trăda scepticismul. ce îmi focalizez atenţia asupra a orice, o altă lume depărtată. Am experimentat
ªi-a aşezat căştile şi ochelarii şi aparatul a pot să-l schimb!... Mă simt atât de feri- numeroase frecvenţe şi modele de
fost pus în funcţiune. Fiecare mic beculeţ cit!“ a spus el râzând. stimulare şi de fiecare dată viziunea
din interiorul ochelarilor a început să interioară se schimba. Am observat că
licărească ritmic. Atunci când tehnicianul „Flash-uri galbene, portocalii, roşii
într-o curgere continuă. Este precum un anumite modele readuceau în memorie
a acţionat un buton, manifestarea amintiri extrem de vii. M-am simţit din
luminoasă s-a schimbat, flash-ul de lumi- evantai, doar că în loc să îl văd, eu sunt
evantaiul. Privesc în soare, se roteşte nou copil pe malul unui lac, urmărind
nă generându-se mai întâi în dreptul interesat broscuţe şi păianjeni, simţind
fiecărui ochi, alternativ, apoi în dreptul acum şi emite spirale de unde sonore
portocalii, galbene şi purpurii. În mijloc soarele fierbinte pe spatele gâtului şi miro-
ambilor ochi simultan, apoi în moduri din sul algelor verzi şi al nămolului din lac.
ce în ce mai complexe. Noi nu puteam se află o stea. O modificare de la roşu
către negru, care trece printr-o paletă Cu timpul, am trăit o nouă stare.
auzi ceea ce el auzea prin căşti şi nici nu Creierul meu a dobândit un nou tonus,
puteam percepe ceea ce el sesiza sub infinită de culori, atât de repede încât
nu le pot vedea, dar le simt în mine pe aveam gânduri noi şi sesizam noi căi de a
efectul stimulării vizuale şi sonore. Acţio- gândi. Era ca şi cum creierul meu ar fi fost
nând un alt buton, tehnicianul a început să toate. Este ca şi cum cineva m-a aruncat
în soare. Ce lumină albă! Se împrăştie reglat să funcţioneze acum într-un alt
schimbe frecvenţa uşorului zumzet elec- mod, iar mintea mea cunoştea şi
tronic pe care îl puteam auzi şi noi din acum în mii de culori care cântă...“ Un
zâmbet fericit a înflorit pe faţa sa. Corpul experimenta noi căi de a gândi şi noi

Elixirium 37
Fizica modernă
Domeniul ªtiinţă

confirmă
Una din cele mai recente descoperiri ale fizicii moderne a fost aceea
că materia este energie. Deoarece noi, oamenii, suntem făcuţi din
energie, iar energia nu poate muri, fizicienii au tras concluzia că
oamenii sunt nemuritori.

De la fizică la psihofizică quinze milliards d’annees“, el scrie: mulţumesc cu o înţelegere aproximativă


„Ceea ce marele public ignoră în a naturii, cu o cunoaştere „relativă“, în
După Einstein, ritmul descoperirilor general este faptul că spiritualitatea, timp ce înţelepţii, dimpotrivă, se
ştiinţifice s-a accelerat simţitor. În 1908, fără să bată la uşă, şi-a făcut apariţia preocupă de cunoaşterea „absolută“, care
la trei ani după apariţia teoriei cuantice şi brusc în laboratoarele ştiinţei mo- implică o înţelegere a totalităţii vieţii.
a teoriei relativităţii restrânse, derne“. Mulţi dintre savanţii de avangardă care
Minkowski, profesorul de matematică al au putut intra în contact cu milenara cul-
lui Einstein, publică lucrările sale privind Cu Jean Charon se descoperă o altă
cale cu care se urmăreşte să se iasă din tură a Indiei, a Chinei, Japoniei, au recu-
spaţiul şi timpul. În 1913, Niels Bohr noscut aceste asemănări surprinzătoare şi
propune un model al atomului impasul dintre determinism şi
probabilitate, prin crearea unei punţi le-au exprimat în mod deschis. Iată ce
asemănător cu cel al sistemului solar. În afirma în acest sens N. Bohr:
1921, Louis de Broglie studiază undele între cele două. În 1924, N. Bohr,
materiei. În acelaşi an, N. Bohr, Kramers şi John Slater introduc „Paralel cu lecţiile teoriei atomice,
împreună cu alţi doi cercetători, abor- conceptul de probabilitate în descrierea trebuie să ne îndreptăm spre proble-
dează primul concept privind unda de ştiinţifică, de unde a luat naştere primul mele care aparţin spiritului, cu care
probabilitate. În 1927, are loc ceea ce a concept de undă de probabilitate. Mai Buddha şi Lao-Tse s-au confruntat, în-
fost numită „interpretarea de la Copen- târziu, Heisenberg accentuează interpre- cercând să armonizăm situaţia
haga“ a mecanicii cuantice. Această tarea probabilităţii, enunţând principiul noastră de spectatori şi actori în
interpretare a fost prima formulare a nedeterminismului. drama existenţei“. Iar Heinsenberg
fizicii noi, fizica cuantelor, privită ca o Prin studiul „găurilor negre“ şi al eoni- completa: „Importanţa contribuţie a
concepţie coerentă a lumii. În anul 1928, lor, Jean Charon transformă fizica în psi- Japoniei la teoria fizicii indică o
fizicianul englez Paul Dirac îşi publică hofizică. Eonul, electronul spiritual, de- anumită înrudire între ideile filozofice
lucrările referitoare la antimaterie şi, cu vine agent al spiritualităţii în lume, tradiţionale ale Extremului Orient şi
ele, calea spre o nouă ştiinţă este suport al unei mistici noi în pragul unei substanţa filozofică a teoriei cuantice“.
deschisă. ere noi. Prin fizica sa de avangardă, pe
care o numeşte el însuşi „psihofizică“, J. Realitatea ultimă a tuturor
O nouă etapă este depăşită atunci când lucrurilor
fizicianul francez Jean Charon introduce Charon susţine ideea că toate gândurile
o viziune spirituală în descrierea fizică a noastre, conştiente şi inconştiente, sunt
conţinute în interiorul particulelor de Cea mai importantă trăsătură a viziunii
universului. În cartea sa, „J’ai vecu orientale este conştiinţa unităţii şi inter-
materie.
corelării tuturor lucrurilor şi
Fizica de astăzi ridică problema relaţii- evenimentelor, experienţa fenomenelor
lor dintre materie şi spiritul nostru. Sin- ca manifestări ale unei unice conştiinţe
gura fizică „adevărată“ va fi cea care va primordiale. Toate lucrurile sunt privite
reuşi să integreze omul total în ca părţi interdependente şi inseparabile
reprezentarea sa coerentă asupra lumii. ale întregului cosmic, ca manifestări
Suntem deci spirit. Această importantă diferite ale aceleiaşi Realităţi Ultime.
descoperire a fizicii de avangardă se Tradiţiile orientale se referă în mod
uneşte tot mai mult cu învăţăturile constant la această realitate ultimă, in-
tradiţiilor orientale. divizibilă, care se manifestă în toate lu-
În viziunea orientală, ca şi în cea a fi- crurile şi din care fac parte toate
zicii moderne, fiecare fenomen din lucrurile. În hinduism ea este numită
univers este legat de toate celelalte. Brahman, în budism Dharmakaya, în
Fizicienii şi misticii sunt de acord asupra taoism Tao.
imposibilităţii de a explica în mod Această unitate nu este numai caracte-
complet toate fenomenele, dar ei adoptă ristica centrală a experienţei mistice, ci şi
atitudini diferite. Oamenii de ştiinţă se unul dintre cele mai importante adevăruri
ªtiinţă Domeniul
În anul 1935, istoricul Arnold revelate de fizica modernă. Ea devine de obiecte, ci ca pe un sistem complex
Toynbee prezicea faptul că dezvoltarea evidentă la nivel atomic şi se manifestă de relaţii stabilite între diferitele părţi
din ce în ce mai pregnant pe măsură ce ale unui întreg unic. Aceasta este şi
cea mai semnificativă a epocii noastre ar pătrundem mai profund în domeniul realitatea experimentată de misticii
putea fi influenţa gândirii orientale asupra par ti cu le lor subatomice. Diversele orientali. Unii dintre ei şi-au descris
occidentului. Iar fizicianul Patrick Drouot modele care descriu lumea subatomică experienţa mistică în termeni aproape
afirma în cartea sa „Nous sommes tous exprimă mereu în moduri diferite, identici cu cei folosiţi de fizicienii
immortels“: aceeaşi idee, şi anume că elementele atomişti:
constitutive ale materiei şi fenomenele „Obiectul material... se deosebeşte
„După ultimele descoperiri, un în care acestea sunt implicate sunt de ceea ce ne apare nouă; el nu este
anumit număr de cercetători, în special interconectate şi interdependente; ele un obiect separat de restul naturii, ci
fizicieni, tind să demonstreze că fizica nu pot fi înţelese ca entităţi izolate, ci o parte integrantă şi, într-un mod
cuantică şi teoria relativităţii se apropie doar ca părţi ale întregului. încă şi mai subtil, chiar expresia uni-
de tradiţiile mistice orientale, devenind Teoria cuantică relevă caracterul in- tăţii naturii.“ (Sri Aurobindo,
terdependent al universului. Ea de- „Sinteze de Yoga“)
astfel căi de cunoaştere spirituală. Nu monstrează că nu putem descompune
trebuie să ne surprindă faptul că în „Lucrurile îşi află natura şi exis-
lumea în elemente independente. Pe tenţa în interdependenţă; ele nu sunt
secolul XXI programele de fizică vor măsură ce coborâm în adâncul materiei, nimic prin ele însele.“ (Nagarjuna).
cuprinde cursuri de meditaţie.“ ne dăm seama că ea este compusă din
particule, dar acestea nu sunt Misticii confirmă că percepţia unităţi
„cărămizile“ lui Democrit şi Newton. lu mii este atinsă în acea stare de

Dansul energiei
Sunt mai curând idealizări utile conştiinţă în care individualitatea se
scopurilor practice, dar fără dizolvă în nediferenţiere, în care lumea
semnificaţie fundamentală. Aşa cum simţurilor, ca şi noţiunea de „obiect“
afirma Niels Bohr: „Particulele sunt depăşite. După cum afirma
„Mă aflam pe malul oceanului, într-o Chuang Tse: „Legătura cu trupul şi
materiale izolate nu sunt decât
după-amiază târzie de vară, priveam abstracţiuni; cu părţile
valurile rostogolindu-se şi îmi ascultam proprietăţile par- sale dispare.
propria respiraţie când, deodată, am ticulelor pot fi Percepţia
avut revelaţia întregului meu univers observate numai senzorială
prin intermediul e s t e
angajat într-un dans cosmic gigantic. înlăturată.
Find fizician, ştiam că nisipul, pietrele, interacţiunilor
acestora cu alte Astfel, pă-
apa şi aerul din jurul meu sunt formate răsindu-mi
din molecule şi atomi în vibraţie, iar sisteme“.
f o r m a
acestea, la rândul lor, din particule care Interconectarea materială şi
interacţionează producând sau distru- universului re pre - conştiinţa
zintă ca racterul egoului,
gând alte particule. ªtiam, de asemenea, fundamental al
că atmosfera terestră este permanent devin una cu
realităţii a to mi ce, M a r e l e
bombardată de fascicule de «raze independent de Unu.“
cosmice», particule de mare energie interpretarea dată
care suferă multiple ciocniri. Toate formalismului Pentru a
matematic. David Bohm con fir mă r e z u m a
acestea îmi erau familiare din viziunea asupra lumii rezultată din
cercetările mele în fizica energiilor această idee: „Suntem conduşi către
noţiunea de întreg indestructibil, no- cercetările de fizică atomică, am ales
înalte, dar până în acel moment le cuvintele lui Lama Anagarika Govinda:
receptasem numai la nivelul graficelor, ţiune opusă ideii clasice de realitate
separabilă în părţi ce pot fi analizate „Budistul nu crede într-o lume ex-
diagramelor şi teoriilor fundamentate independent. Ideile clasice de terioară, separată şi independentă de
matematic. Acolo, pe acea plajă, realitate constituită din «componente fiinţa umană. Lumea exterioară şi lu-
experienţa mea trecută se însufleţi: am elementare» fun da men ta le şi de mea interioară sunt pentru el două
«văzut» cascade de energie revărsân- sistem alcătuit prin alăturarea şi aspecte ale aceleiaşi construcţii în
aranjarea părţilor au fost care toate forţele, evenimentele şi
du-se toate formele conştiinţei se împletesc
d i n părăsite. Spunem acum că inter-
dependenţa cuantică a întregului într-o reţea infinită de relaţii ce se
constituie realitatea fundamen- condiţionează reciproc.“
tală şi că părţile care se compor-
tă doar în mod relativ indepen- Teodor Sebastian
dent sunt forme particulare inte-
grate acestei unităţi.“
Teoria cuantică ne obligă să
privim universul nu ca pe o colecţie

Elixirium 39
AstDrolm
og
enieiuilniţiatică

Timpul nu este liniar


Cum putem ştii cu anticipaţie propriile
„şanse astrologice“ şi genul de acţiuni pe determină în foarte mare măsură câte 12 ani, fiecare an dintr-un ciclu fiind
care le putem realiza cu succes în desfăşurarea evenimentelor sociale şi guvernat de o anumită zodie. Există, de
anumite momente? De la acţiuni legate individuale. Mişcarea lor continuă asemenea, cicluri mai mari, de 60 de ani,
de planul social şi material, afaceri, ser- creează un joc dinamic de forţe căruia în care se regăsesc cele 12 zodii
viciu, sănătate şi până la acţiuni spiri- omul îi este supus conştient sau incon- combinate cu influenţa energetică,
tuale de anvergură sau acţiuni realizate ştient, cel puţin atât timp cât el nu le ia în subtilă a celor 5 elemente fundamentale
cu scop precis într-un anumit moment, considerare, pentru ca, angrenându-se cu din univers: eterul, aerul, focul, apa şi
orice poate fi realizat cu succes, dacă voinţă, să le modifice în bine. pământul. În cele ce urmează, ne vom
ştim să folosim cu inteligenţă momentele Astrologia predictivă studiază influen- referi la zodiile cunoscute în tradiţia
potrivite. Toate acestea se pot integra ar- ţele astrale viitoare pe o perioadă deter- europeană, chiar dacă sistemul de
monios, cu impact maxim asupra evo- minată de timp. Această ramură a corespondenţă zodie-an provine din
luţiei noastre şi a celorlalţi, cunoscând cu astrologiei conferă o anumită înţelepciu- tradiţia chinezească şi orientală.
anticipaţie perioadele favorabile. Această ne, prin integrarea armonioasă în diferi- Anul 2000 a reprezentat începutul unui
cunoaştere se dobândeşte prin citirea tele conjuncturi astrale. De asemenea, nou ciclu de 12 ani, fiind anul
atentă a astrogramei predictive a acelei putem beneficia din plin de anumite Berbecului. A fost în multe direcţii un an
perioade sau prin aprofundarea semni- momente astrologice benefice, aşa- al unor noi începuturi, în toate domeniile.
ficaţiilor energiilor planetare, corelate cu numitele şanse astrologice, pe care viaţa Chiar la nivel individual s-a putut resimţi
calculul momentelor şi perioadelor planetelor ni le oferă permanent. Căci o uşurare de anumite poveri destinice,
aspectelor astrale benefice. privind din această perspectivă, timpul adunate pe parcursul întregului ciclu
Într-adevăr, timpul nu este liniar şi re- nu este liniar şi monoton, el se derulează anterior, de 12 ani. A fost un an în care
gulat decât pentru cel ignorant. Timpul mai degrabă în cicluri şi ritmuri su- personalitatea şi imaginea de sine s-au
are mai curând o structură ciclică şi plină prapuse. Cel ce cunoaşte aceasta simte impus. Un an caracterizat de conflicte,
de momente deosebite. Aprofundând diferitele momente şi perioade ca pe ve- lupte, separări, un an în care mai mult ca
astrologia şi punând în practică această ritabile comori ascunse, elixiruri nebănu- niciodată fiecare şi-a urmat propria lui
metodă de folosire a aspectelor astrale ite ce pot face viaţa armonioasă şi ferici- cale. Anul 2000, anul Berbecului,
benefice, descoperim gradat că Lumina tă, conferind o stare de împlinire atât în guvernat de Marte, a fost cu precădere
Divină ne dăruieşte zi de zi, noi şi noi planul material-social cât şi în cel favorabil pentru toţi cei care au avut
daruri, ce se manifestă prin comuniunea sufletesc şi spiritual. tenacitate şi perseverenţă, în urmărirea
cu diferitele aspecte divine. Timpul pe Priviţi cu respect şi dragoste planetele scopurilor propuse. Pe plan internaţional,
care îl priveam înainte ca derulându-se cu sferele lor de influenţă, ca pe nişte gi- luptele, războaiele, conflictele, calom-
într-un ritm constant, fără suişuri şi gantice fiinţe, asemenea popoarelor din niile şi intrigile au colorat sumbru anul
coborâşuri, ne apare acum ca fiind antichitate care le venerau ca pe zei care s-a încheiat.
permanent plin, asemeni unei ghirlande atotputernici. Anul 2001 este guvernat de zodia
de nestemate, făcându-ne să trăim starea Taurului, domiciliul planetei Venus şi
de fericire şi de închinare în faţa 24 Ianuarie 2001– „exaltarea” Lunii. Taurul este zodia cea
armoniei Creaţiei. mai stabilă şi cea mai ancorată în planul
Începutul Anului Taurului
Astrologie predictivă concret, material. De aceea, în anul care
Caracteristici: Muncă, Răbdare şi urmează se va tinde mai mult spre o
Astrologia este în acelaşi timp o ştiinţă Perseverenţă. Fructificare, Prosperitate şi anumită stare de stabilitate, în special în
exactă şi o artă. Astrologia autentică ne Dragoste. plan material. De asemenea, există
conferă o nouă perspectivă asupra vieţii Astrologia Chineză, la unison cu tendinţa de a munci din greu pentru
şi evoluţiei, atât individuale, cât şi astrologia indiană, ia în considerare obţinerea prosperităţii şi împlinirii
generale. Planetele sistemului nostru ciclicitatea celor 12 zodii transpusă la materiale. Aceste tendinţe sunt
solar sunt surse gigantice de energie ce nivelul anilor. Astfel se obţin cicluri de armonioase atât timp cât nu se

40 Elixirium
Astrologie iniţiatică Domeniul
exagerează şi nu se scapă din vedere coincidenţe neîntâmplătoare, semne de
aspectele morale şi spirituale care trebuie foarte bun augur în pragul mileniului 3,
să se împletească armonios cu cele mileniu care va aduce cu sine trecerea
materiale. Cei care vor urmări plini de omenirii, în mod inexorabil, în Era mult
răbdare şi tenacitate ca prin muncă mai luminoasă şi spirituală a
cinstită să atingă o stare de împlinire în Vărsătorului. Această eră este de-
plan material, şi care cu toate acestea nu terminată în mod matematic de trecerea
se vor depărta de ei însuşi şi de ceilalţi, punctului vernal (0 grade Berbec) în
vor putea atinge în acest an fericirea mult constelaţia Vărsătorului, aşa cum rezultă
dorită. Aceste aspecte sunt accentuate şi ea din mişcarea de precesie a
mai mult la începutul anului de poziţia Pământului.
lui Saturn în zodia Taurului (Saturn este
planeta stabilităţii, muncii, perseverenţei, Prima fază de Lună Plină
răbdării, dar şi a folosirii înţelepte a a Anului 2001 a fost
mijloacelor materiale). Racului, în a doua jumătate a anului, va
aduce cu sine o orientare mai inspirată în dublată de Eclipsa de
De asemenea, Venus, planeta Lună
guvernatoare a zodiei Taurului, incită la politică, favorizând oamenii politici care
iubire şi la trăirea plăcerilor simţurilor, la luptă cu adevărat pentru binele
oamenilor, şi nu pentru propriul lor Acesta este un alt eveniment notabil la
abundenţă şi prosperitate. Punând pe începutul anului şi mileniului, care poate
primul loc iubirea, dragostea şi armonia interes. Aşa că, în măsura în care astfel
de politicieni există, ei vor putea fi fi considerat un semn de bun augur.
în relaţiile cu ceilalţi putem crea, cu
precădere în acest an, premisele unei cunoscuţi şi apreciaţi prin acţiunile lor Se ştie că Luna Plină este un moment
vieţi fericite şi împlinite. Pericolul drepte. mai dificil în care energiile feminine în
satisfacerii plăcerilor trupeşti în lipsa exces fac dificil controlul de sine. Forţele
Ultima fază de Lună Nouă negative se manifestă cu mai mare
dragostei poate conduce însă uşor la
ruina sufletului. a Anului a fost chiar de intensitate în perioadele de lună plină.
Rareori faza de lună plină este însoţită de
Exaltarea Lunii în Taur indică, pentru Crăciun Eclipsa Lunii (alinierea perfectă a
anul 2001, posibilitatea armonizării Pământului, Soarelui şi Lunii), dar atunci
relaţiilor familiale, a relaţiilor cu mama O modalitate de cunoaştere a
evenimentelor probabile pentru un nou când aceasta se produce energiile foarte
în special, şi cu femeile în general (atât mari, Yin, feminine, ale Lunii Pline sunt
pentru bărbaţi, cât şi pentru femei). Este an este aceea de a analiza ultimul
moment de Lună Nouă din anul anterior, armonizate, polarizate de Eclipsă. Acest
un an propice echilibrării în plan psihic şi fenomen a fost prezent şi pe 9 Ianuarie a. c.
emoţional. O atmosferă de linişte şi bună acest moment fiind un veritabil moment
initium pentru perioada următoare. În Eclipsa de la această dată a fost chiar
înţelegere va putea fi resimţită cu foarte deosebită, prin faptul că Luna a
uşurinţă în sfera intimă a căminului şi anul 2000, acest moment special a fost
exact de Crăciun şi a fost asociat cu o fost eclipsată chiar în zodia în care ea
familiei. este cea mai puternică, acolo unde ea se
conjuncţie deosebită Venus (iubire,
Pe plan internaţional este foarte posibil armonie) – Uranus (altruism, află “în domiciliu”, adică în zodia
ca tactul şi diplomaţia să ia adesea locul spiritualitate, libertate). Racului. Altfel spus extremul Yin a fost
conflictelor şi luptelor. De asemenea, echilibrat, polarizat prin această eclipsă.
intrarea „marelui benefic”, Jupiter, în Pentru cei sceptici, aceasta nu spune
foarte mult. Pentru alţii însă, acestea sunt (VA URMA)
domiciliul său de exaltare, zodia Adrian Ioniţă

C en t r u l d e A s tr o l og i e S O L A R I S v ă of er ă :
1 . A S T R O G R A M E P R E D I C T I V E – pentru cunoaşterea diferitelor aspecte astrologice de care puteţi să beneficiaţi (se poate realiza atât
pentru perioade scurte de timp, pentru cunoaşterea detaliată a fiecărui aspect astrologic, cât şi pentru perioade lungi, pentru cunoaşterea
aspectelor cu influenţă îndelungată). Este necesar să se precizeze datele de naştere şi perioada pentru predicţii.
Nume şi prenume..................................Ziua........ Luna........ Anul........ Ora naşterii........... Localitatea.............. Judetul............
Perioada pentru predicţii................................................................................................................................................................
2 . A S T R O G R A M E N A T A L E – pentru o cunoaştere profundă şi detaliată a propriei fiinţe
Nume şi prenume..................................Ziua........ Luna........ Anul........ Ora naşterii........... Localitatea.............. Judetul............
3 . A S T R O G R A M E D E C O M P A T I B I L I T A T E – pentru studiul afinităţilor în relaţiile de cuplu, afaceri, familie, etc.
Nume şi prenume..................................Ziua........ Luna........ Anul........ Ora naşterii........... Localitatea.............. Judetul............
Compatibilitate cu:
Nume şi prenume..................................Ziua........ Luna........ Anul........ Ora naşterii........... Localitatea.............. Judetul............
Completaţi talonul de mai sus şi trimiteţi-l pe adresa redacţiei (O.P. 2, C.P. 23, Braşov, 2200) împreună cu banii aferenţi (60.000
astrograma natală, 50.000 astrograma predictivă, 50.000 astrograma de compatibilitate)

Elixirium 41
Curiozităţi ... Enigme ... Paranormal !
Parapsihologie Domeniul

Înflorire neaşteptată Din 1920 până în 1940, Edward de grandoare. Nimeni nu a aflat vreodată
Leedskalnin, un om de numai 1,50 m, cum reuşea el să ridice blocurile enorme
După moartea doctorului Nandor care cântărea 50 kg, şi-a petrecut majori- de coral şi să le potrivească la locul lor.
Fodor psihanalist pasionat de parapsi- tatea nopţilor lucrând la construirea unui De obicei, când avea vizitatori,
hologie, toate obiectele din apartamentul castel în amintirea unei iubiri fără spe- Leedskalnin îşi întrerupea munca şi nu o
în care locuia soţia sa au început să se ranţă. El a deplasat blocuri masive de relua decât după ce pleca toată lumea,
mişte, ca şi cum spiritul medicului dorea coral cântărind în medie 30 de tone, cu astfel încât să nu fie văzut niciodată lu-
să arate cu orice preţ că moartea nu exis- crând. A murit în 1951, ducând cu el se-
tă cu adevărat. Dar soţia lui a fost cel cretul. Se mulţumise să spună doar că
mai mult impresionată de stăpânea legea gravitaţiei...
comportamentul florilor de pe balconul
apartamentului. Era vorba despre nişte
trandafiri agăţători, care îşi pierdeau în Basorelieful fantomă
general petalele la fiecare patru zile,
apoi apăreau noi muguri. Dar, după C. C. Jung, celebrul psihiatru elveţian,
descrie în cartea sa, “Memorii, vise şi re-
flecţii”, vizita sa, împreună cu o
prietenă, la mormântul Gallei Placidia
din Ravenna, Italia. Jung a fost frapat de
un mozaic al baptiseriului care îl
ajutorul unor tehnici rudimentare. reprezenta pe Iisus întinzând mâna
Castelul continuă şi astăzi să îi uimească Sfântului Petru. Jung şi prietena sa au
pe arhitecţi şi ingineri şi să atragă mii de rămas o jumătate de oră în faţa
turişti în fiecare an. mozaicului, discutând despre diferite
Respins chiar în ajunul căsătoriei, ritualuri ale botezului. Întors la Zurich,
Edward şi-a părăsit ţinutul de pe malul i-a cerut unuia dintre prietenii săi care
Mării Baltice şi a venit să trăiască în pleca la Ravenna să îi aducă o repro-
Florida. Folosind materialele de con- ducere a minunatului mozaic. Dar s-a
strucţie găsite la faţa locului, a început a- constatat până la urmă că acel mozaic nu
moartea dr. Fodor, cel puţin o sută tunci să construiască un castel de corali, exista!
cincizeci de flori au rămas deschise în speranţa că o va atrage astfel pe aleasa Atât Jung, cât şi prietena lui, au
vreme de câteva săptămâni. În acest inimii lui. refuzat să creadă că au putut să aibă o
timp, nici o floare nu şi-a pierdut nici halucinaţie comună. “Este foarte greu de
măcar o petală. Iar într-o zi, toţi s-au Fata nu a venit niciodată, dar
Leedskalnin şi-a continuat efortul, învă- determinat, scria Jung, dacă şi în ce
vestejit brusc. Soţia doctorului a tăiat măsură două persoane văd acelaşi lucru
bobocii astfel încât la următoarea luindu-şi opera într-o aură de mister şi
înflorire să apară o singură floare. ªi
aceasta a trăit, în mod misterios, mai
multe săptă-mâni.
Cazul doctorului Fodor nu este unic.
În numărul din octombrie 1972 al
revistei Ladie’s Home Journal, scriitorul
Taylor Caldwell a descris o experienţă
asemănătoare. Doamna Caldwell şi soţul
ei aveau numeroşi crini care nu dăduseră
nici o floare timp de peste 20 de ani.
Totuşi, după moartea ei, toţi crinii au
înflorit chiar de ziua funeraliilor.

Castelul iubirii
dezamăgite

Elixirium 43
Curiozităţi ... Enigme ... Paranormal !
Domeniul Parapsihologie

în acelaşi timp. În cazul acesta însă, am


putut să constat că subiectul princ ipal al
mozaicului pe care îl văzusem era
acelaşi atât la mine, cât şi la prietena
mea.”
Avionul dispărut
Cea mai mare parte a fenomenelor
misterioase se încadrează în una din cate-
goriile OZN, monştri marini, poltergeist,
etc. Uneori însă, misterul este atât de
profund, încât devine imposibil de clasat.
Un astfel de fenomen s-a produs în
Orientul Mijlociu. La 11 august 1979,
deasupra deşertului egiptean, la sud-est
de Cairo, s-a pierdut orice urmă a unui a-
vion particular cu reacţie. Avionul pără-
sise Atena îndreptându-se spre Djedda,
avându-l la bord pe proprietarul său, ar-
matorul libanez Ali Eldin al-Bahrim,
specialistul în produse petroliere Peter
Seimer, o femeie, Theresa Drake şi doi
piloţi. Ultima oară când turnul de control
din Cairo primise veşti despre el, avionul a dat peste avionul dispărut, la 450 km de Îl rog să vină acasă.” Un eori repeta me-
mai avea carburant pentru patru ore de Cairo. Fuselajul era intact şi nu s-a con- sajele, apoi închidea. Apoi forma urmă-
zbor. Nu s-a înregistrat nici o chemare de statat nici o urmă de incendiu. O aripă se torul număr de pe agendă. Dar, cu doi ani
ajutor. desprinsese şi a fost găsită la 1500 m de înaintea morţii, sora lui Karl începuse să
aparat. La prima vedere nu erau resturi aibă grijă de ea şi apelurile încetaseră.
Avionul nu a ajuns niciodată la omeneşti la bord. Dar un examen
Djedda. Aviaţia egipteană şi cea La două zile după moartea bunicii,
minuţios a descoperit pe podeaua avio- Karl s-a hotărât pe neaşteptate să facă o
sudaneză au organizat cercetări intense nului oseminte umane sfărâmate, făcute
de-a lungul traiectoriei de zbor a avionu- vizită unui nou prieten, Peter D’Alessio.
aproape praf. Cea mai mare rămăşiţă din Băieţii se aflau la subsolul casei când a
lui dispărut, dar nici o rămăşiţă din avion oase nu depăşea mărimea degetului mare
nu a fost reperată la sol. sunat telefonul. Doamna D’Alessio l-a
de la mână. strigat pe Karl, spunându-i că o doamnă
Familia lui al-Bahrim a cheltuit un mi- Osteologul britanic Michael Day a bătrână îl caută şi are nevoie de el, repe-
lion şi jumătate de dolari pentru cercetări afirmat că „în mod normal, oasele ar fi tând mereu aceeaşi frază. Până să ajungă
suplimentare făcute de specialişti aduşi trebuit să fie intacte. În 8 ani, nu ar fi tre- la aparat, telefonul s-a întrerupt. În ace-
din Kenya. Dar nici un rezultat. buit nici măcar să înceapă să se dezinte- eaşi seară, după ce se întorsese acasă, te-
În februarie 1987, o echipă arheologică greze. Nici animalele sălbatice nu lasă lefonul lui Karl a mai sunat de câteva ori,
fragmente atât de mici.” dar nimeni nu vorbea atunci când ridica
receptorul.
Karl a afirmat că nimeni dintre priete-
Un telefon din altă lume nii lui din acel moment nu ştia despre te-
lefoanele pe care bunica lui obişnuia să
Fostul cântăreţul rock Karl Uphoff a
început să creadă că există o viaţă şi după
ce murim, deoarece în 1969, când el avea
18 ani, a primit un telefon de la bunica
sa, decedată.
Între Karl şi bunica lui exista o
legătură aparte. Spre sfârşitul vieţii, bă-
trâna doamnă devenise surdă şi Karl o
ajuta mult. Când el era plecat la prietenii
lui şi ea avea nevoie de el, obişnuia să îl
sune. Pentru că nu putea auzi nimic, ea se
mulţumea să formeze numărul, apoi
aştepta puţin şi spunea: “Karl este la voi?
44 Elixirium
Reţete şi sfaturi
Sfaturi
Reţete practice
Maceratul revigorant de - Nu fierbeţi alimentele mai mult
năut decât este necesar, doar „pentru a fi
siguri“ că vor fi foarte bine înmuiate.
Se pun la macerat, timp de 24 - 36 de Prepararea prin fierbere sau prăjire
ore, la temperatura camerei, 50 grame de îndelungată ajunge după un anumit
boabe de năut în 100 ml de apă. Lichidul timp să distrugă cea mai mare parte
se bea pe stomacul gol şi are efecte dintre vitaminele, enzimele şi
revigorante, reîntineritoare, mai ales pen- celelalte elemente hrănitoare din
tru bărbaţi. Este recomandat pentru cerealele şi legumele „vii“.
redobândirea potenţei şi a apetitului nor- - Uleiul vegetal natural se adaugă
mal. Este contraindicat pentru persoanele întotdeauna în finalul preparării, din
cu hipertensiune. aceleaşi motive legate de evitarea
Pastă de soia distrugerii componentelor valoroase.
- Nu este recomandat să realizaţi
Boabele se lasă la înmuiat 12 ore, apoi combinaţii alimentare foarte com-
se fierb până se înmoaie. Apa în care au plexe, care se pot dovedi greu de
fiert se păstrează, iar boabele fierte se lasă digerat sau care nu prezintă o savoare
să se răcească. Se zdrobesc (se pasează) gustativă certă.
apoi până devin o pastă omogenă. Pentru a - Condimentele şi frunzele zarza-
favoriza omogenizarea şi zdrobirea mâna pe planşeta presărată cu făină, se
vaturilor se adaugă numai în final,
boabelor se adaugă câte puţin din lichidul nivelează cu sucitorul şi se taie în rondele, atunci când mâncarea a fost luată de
în care au fiert. În final se adaugă usturoi cu paharul. Acestea se prăjesc în pe foc; se acoperă vasul cu un capac şi
sau ceapă tăiată mărunt (facultativ), ulei, untdelemnul încins. Se pot servi cu sos de se mai lasă 5-10 minute înainte de
zarzavaturi tăiate mărunt, condimente. roşii, cu sos de ciuperci sau cu sos picant servire, pentru a se infuza şi ultimele
cu smântână. ingrediente.
Chifteluţe de cartofi
Turtă dulce cu grâu - În cazul preparării sucurilor
Ingrediente: 1kg de cartofi fierţi, 100 g proaspete din legume sau fructe,
caşcaval (sau brânză) ras, 50 g unt sau unt integral metoda ideală este de a folosi o presă
clarifiat, 1 ou, 2 gălbenuşuri, sare, piper, sau un storcător special care are
Ingrediente: 300 g miere, 4 linguri ulei, părţile metalice izolate cu un material
200 ml untdelemn pentru prăjit.
1 linguriţă bicarbonat, 1 ou, 400 g făină plastic protector. În cazul contactului
Pentru aluat: 100 ml apă fierbinte, 50 integrală, 50 g miez de nucă măcinat,
unt sau unt clarifiat, 150 g făină, 2 ouă direct cu metalul, unele vitamine se
scorţişoară, nucşoară, sare. distrug. Dacă acest lucru nu este
sare.
Se amestecă foarte bine mierea cu posibil şi folosiţi o presă obişnuită,
Din făină, ouă, unt, sare şi apă caldă se bicarbonatul şi un ou. Se adaugă făina de este bine să consumaţi sucul imediat
face un aluat. Cartofii, curăţaţi şi fierţi, se după preparare; nu păstraţi sucurile
amestecă cu cele 2 gălbenuşuri, cu untul şi grâu integral, miezul de nucă măcinat,
uleiul, scorţişoara şi puţină sare. naturale din legume sau fructe mai
cu 1 ou întreg până se omogenizează. Se mult de 6-8 ore, chiar dacă le ţineţi la
adaugă caşcavalul ras şi se amestecă cu Aluatul moale obţinut se pune într-o rece. Este de preferat să le consumaţi
aluatul. Se potriveşte de sare şi piper. tavă tapetată cu ulei şi făină şi se coace la imediat după preparare, sau cel mult
Compoziţia bine frământată se întinde cu foc potrivit. în aceeaşi zi.
- Este bine ca întotdeauna să aveţi
la dispoziţie cât mai multe
condimente. Ele vă vor ajuta să
„reglaţi“ şi să ajustaţi cu multă fineţe
efectele mâncărurilor pe care le
preparaţi.

Elixirium 45
UMOR
L
N ATURA
100% Umor
100% NATURAL

Răspunsuri ... astrologice Cel mai important este cum te vezi TU...
Întrebare: De câţi oameni este nevoie ca să schimbe un bec ars?
Berbecul: Numai de unul. De câte ori vrei să îl schimb?
Taurul: De unul (dar trebuie să îl convingi că becul ars este
nefolositor şi trebuie aruncat).
Gemenii: De doi (dar treaba nu va fi terminată niciodată: ei vor
discuta numai despre cine se presupune că ar face aceasta şi cum
ar trebui să o facă!)
Racul: Numai de unul (dar unui terapeut îi vor fi necesari trei ani
pentru a-l ajuta să depăşească acest necaz).
Leul: Leii nu schimbă becuri arse; subalternii mei vor aduce pe
cineva să schimbe becul.
Fecioara: Aproximativ 1,000000, cu eroare de ± 1 la un milion.
Balanţa: Doi. Sau poate unul. Nu, cred că doi. Cum te mai
simţi?
Scorpionul: Această informaţie este strict secretă...
Săgetătorul: Soarele străluceşte, este încă dimineaţă, avem
întreaga viaţă în faţă, şi tu eşti în casă necăjindu-te din cauza unui
bec ars?
Capricornul: Eu nu îmi pierd timpul cu glume copilăreşti. Diferenţe
Vărsătorul: Trebuie să îţi aminteşti că totul este energie, aşa - Care este diferenţa între o amantă şi o soţie?
că... - 45 kg.
Peştii: Bec? Care bec? - Care este diferenţa între un amant şi un soţ?
- 45 de minute.
Neînţelegeri
Ai un fier de călcat?
„Dacă iubeşti pe cineva, lasă-l liber.
Dacă se întoarce, înseamnă că te-a iubit mereu.
Dacă nu se întoarce, înseamnă că nu te-a iubit niciodată.”
Dar dacă acest cineva se află chiar acum în casa ta,
Îţi poartă hainele, te lasă fără mâncare,
Îţi foloseşte telefonul, îţi cere bani
ªi nu pare să înţeleagă că îi dai libertatea...
Atunci ori te căsătoreşti, ori îl părăseşti tu.
Cine vorbeşte?
Un om bate la poarta unei case. Câinele din curte se
ridică în două labe şi spune:
Prea vorbăreţ -Stăpânul nu e acasă!
Un nou discipol soseşte la aşezământul spiritual al unui maestru. Omul leşină de spaimă. Când îşi revine, îl întreabă pe
Acesta îi spune: câine:
„Poţi să rămâi aici, dar noi avem o regulă importantă: trebuie să - Dacă eşti câine, de ce nu latri?
păstrezi jurământul tăcerii. Poţi să vorbeşti doar o dată la 12 ani.” - N-am vrut să te sperii, îi răspunde câinele.
După 12 ani de practică, i se permite să rostească o singură
propoziţie. Comunicarea cu natura
„Patul este prea tare”, a spus el. Tarzan în mijlocul junglei, se urcă într-un copac, găseşte
După alţi 12 ani, are voie să vorbească din nou. o liană frumoasă, pe placul lui şi exclamă:
„Mâncarea nu este bună”. - Bună liană!
Trec încă 12 ani de practică, şi are altă şansă de a vorbi. Liana răspunde:
„Plec!”. - Bună Tarzane!
„Foarte bine, oricum tot timpul te-ai plâns!”, i-a răspuns
maestrul.

46 Elixirium