t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

... .. . Cand . Dat ce6t....... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 . suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare...mintea.......... .... ll .. cotpul .. ......... 69 71 . c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva .. 80 87 ... Voi spun€li...n. . ... 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso..iale .CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l.... .... ......patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? . sqa poeiei ti .........exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .... ... ... 3'. Oameni analirici vs o"menl emotional: ... ........T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte. n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie ... 39 43 inseann......6rie inc. iecretel?proturdealeJnuima4l'1.... . Alergamincercuriinapoi. .. Senzualiiatea.t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.. idta lumea ow€a Toat... lumea o doratte. 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.. Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor . Cel nai nare conplinent al vost'u .. Ce ... Total prezentin momentulin care facr drasoste..NPITOLUL 1 a fiunuselii.... 4 51 ... . . .d.7 Un ameslec del.. nu ...

LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. 214 Fig. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint.a binare - Treirea imaginii - pag.pas. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.Tr.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .irea in Acum . G: Biologia celulare Fi cona{une. Efectul Observator si celula n€rvoa$ .a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag. E: Mintea analogid .pag 215 Fis. F.216 pag. 217 Fig. D: Minte. ti energie - pag.

Alostun efort suslnut de echip6. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha.iu rca acestei ceii.4i. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. penlru corcctura ei atent. fi penlru prcfesionalism. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. au ajutatla . fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. in cele din urmd. pentu editatea litetati a acestei c. Ramtha. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. Multemullumi lui Stephanie Millham. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. imprcund f.

... ........... ............ ...... .. I l9 C.. ..... in cele din urmi...n CAPITOLUL 6 insuli..... .................. l2B ......dev Iratei cUceriri .......iM u tot .......CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti.. . .... ...... 147 lmpactulasuprarcincarnirii.... ....... ... IubireaeunIrcrup1indesptendori. . .. Ce vor ferneile............. . ................ ...........c ( boala ................. pe coreii i beli ..............Orya nul \upre...... . ...... ... ....... . .............. ...... Ati losr iubiti pena la viatt....... ................. Puterea t11 175 a ......... . ........ . l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le .. .. Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte... .. Morala pove$tii.. adevArul rsmane mai presus de toate Rddd..... .... . Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind. ..... .. Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo.. .... Fantezii sexuale......... .. ......................135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ........... ................liysa d.... ..ind blasfe'd0 es(e numele ..... ... 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate .... secretedezvlluite.... .'iubire.....l5t 153 l6l t65 t67 ... tZ3 B trrbrli de mare renume ................. .

in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . Chiar $i experienta . momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. despre o ubire special. 9i cine l-a avut faniezii. De-a lungulwemurllor. ca apa care necurge prinke legete.. intorsaiurile 9i lin iile drepte. inc6 atracfiva. ve9nic6. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. remuritoare.urprinda fata. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i.CUVANT INAINTE Iubirea. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. trisEturile.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. 1t . este cea care o face gi mai de dorit. o experienF unica 9imagic5. Toamai aceastE caracteristic. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca.la fel. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE.

incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt.torilor. o mascaradd de protectivitate. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. hr. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. in persoana care. inse iubirea nu am inteles-o. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. cread. nu am indr6znit sa ne imagin6m. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. despre noi insine Este o carte care ne permlte s. am mai fi noi insine. vulnerabili. poetilor ii iubitilor care au rat.ar kebui se ne ascundem. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. s6 le vadb toata lumea? Oare inc.ii fac adesea sa nu reuSeasca s. dace n. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat." Nu e agadeironicsE vedem c. un maestru cuceritor din propria noasha familie. care nevorbegte dintr-un loc indepartat.fi de substania? Poab ca ne uit. ne vedem reflectati intr-o oglind. desi este extraordinar de prezent. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. cine suntem. seva poeziei\. este un sftain p€niru ea insdgi. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise.cit prin viatA cEutand raspunsuri. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. care vindecS.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale . pana acum. adesea. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala.htbnea.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim.a scepat tot timpul. Ea este sabia adeverului..

Nicole Kidman. cdre nu reusescsaopnnd. suntemin extaz cu iubitul nostru. intr-o c ipA.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. insa noi.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. insi luc. cu o tristete adanc6: 'Noi .in loculnoshu secr€tgjspecial. celmaibLtn mod de a descrie divinul. iar el il r.o apuce De obicei. intre Zidler ti Satine.. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. Ei bine. Ea transcende natura ooastr. iar la scurt timp dupa aceea.. insist. (l.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. 2001). Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti ..Dumnezeu e iubire. pentru a ie$i din nou la iveala. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara.I lt\rtrl ttrrn irl r.r llicjod li iimplilor muritori. ne dam seama de ce.spunde. in cele din urrne. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. acele lLrcruri dincolo de cine )L. spontanA 9i generlci a omenirii. Sursa a tot ce e viat5. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii.s. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. omeneasca. este in termeni de iubire Ei spun . Ewan McGregor. pe Dumnezeu. in mod natural. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. ca fiinie omenesii.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. in care eaiisp!rne cum. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. ins. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. ca oameni. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

e himit niciun fel de mesageri. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: .!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi. o inhuziune in minteavoashS. ceea ce predau ast+seare. iubire Toata Iumea o wea. Si eu am fost invitat in aceaste seara . :5r5 ea e nebsnle. FerS ea e degenerare. dupe caz. Fir6 ea e speranfS. Dar daci ubirea existS. foata lumea ianjeit€ dupa ea.. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. in aceaste jear6. Aqa se fie.dar ce este timpul? .unt atat de onorat 9i de mullumit ce. iubesc. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. A'Sa sa fie. la aga de scurt5 ingtiintare . ca un inger invizibil. Mai mult. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea.atlvenlt sa fi|i cu mine. f5ri . n zil€le ce vor venl.

rintea voastra e pe lrecut. ca un nuf6r . aveti libertate in exprimare.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri.a T\ Si d htrnr o J.. pe tine. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional.toat. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. ea va scapA in 6mpul ietii. copil ind. dac.cA cest mesaj este un mister.rqrL l) c.. ur. Ei bine. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. la fel ca in cazul iubirii legendare.. dac6 mintea voaski e pe gelozie. aca mintea voastr.nu pe tovar6gul tau. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri.. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 .e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. Dar dace nu intelegi rbirea. $ vA gasiti drumul cAke legendS. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.'t. dar el te implic6 pe tine. iubirea . niciun nufar.i hxrh. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine.suficient le mult. u crcste din vt. nicioorhidee. Oare asta inseamnS ca. Atunci. Iar incununarea. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. nu pe copiii tai. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.t. nu creste nicdieri? Nlr. Ali fost iubiF. E n mister. cu o buni ingrijire. nu pe perinFi tei . care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. niciun stejar. 9i acum. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. Acum.1. cE nu v-au iubit. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. atunciiubireaa un trandafir. penku ca in el nu a fosi iubire. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. dtn abuz . pentru ce. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. lumea o wea. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. dac. Mulii lintrevoi afi avut astea. iocat sa fiF incurajati s. Asta e ceva care na sAvar9it. ApA grea.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. larca Moart6: Singurul lucru care h. pe tine.o mare moarta. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic.

Mai mult.I it\r ti trtt. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii.vechi despre asta.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire.oameni. toat. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. Adevirul cregtein solul iubirii. insA oare ar h€bui sa o facem. aceast6 pofiune despre care gtim c. qi alranchiunei. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. o sE qtiti. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd.r. Toat6 Iumea wea asta.m . Este absolut corect. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o .t r)l t. lubirea nu e legendar. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t..u. itim eu Stiu qivoi qtili. ins6.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. iubirea nu poate niciodati s. locuri. din genulacela de sol. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. qi alignoraniei. ti al geloziei. Pentru a avea omintecare seindoiegte. iar dacd nu Stiti. penftu cE nu \.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. acel sentiment legendar care e magic. Nu exist6 persoanE in acest public. A. Si al invinovSlirii. a9a sa fie . pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. al invidki.m sd o urm.sA g6sim acel sentiment rafin at. momente Si intamplari . pentru a da curs invatAfurilor str.lLrbirea . multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. daca o gasim.tran.rati laneinl€lepciune. Adevarul nu creste in solul emotiilor. oare ar trebui? ln iubire. iar asta este chiar aSa. lumea. ci care ne oprelte de la trecut. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. al suspiciunii gi al neincrederii. Ea exis6in fiecaresuflare. lucruri. Si alvictimizirii. o iubke care ne permite o valoare de adev.Sa c5.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. 9i cu iubirea gasim pace. creasc6 dintr-un sol de indoiale. in corpul acela desuflet. crescand din tineretea noastrE. opt. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. suntem hot. acelsentiment efervescent. Ba chiar. ajungem la acesi m6re! mister legendar. tanir sau b. din genulacela de minte. poliune magicA.. Si al indoielii. in inima in imp6r6fia noasha.

weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. Este pat tea animatce a naturii voasire.t. v-aF dedica viata. mintea. ati crezut 9i vol? Acum. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul.". s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. fer6 povar. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli.a 'lbt. Acum vreau sa vtr inheb ceva. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. v. in focul pasiunii. . in inv.l.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. chiar sex. animalul de pradA . Clv t24ia unand.olLtie (Yelm: JZK Publishins.teturile de adev6r. Ei bine. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. revenim la ceea ce se numelte . Ramtha. otigini ti e. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. divaune a JZK lnc . dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe.7i\ :t hntrca o o.2001J pp 122-135. Asta ein primele bei sigilii.6 de multiplicate fard Decl. Acum. caF dinbe r. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. iar in foculpasiunii. Deci.e este. qunt procrealia terltoriala.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. Primele trei sigilii sunt animalul. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs.Panal. numai penku ca voi.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. E doar o chestie de reactie. toat. emolionali.roi Stifi ce bat a$a de departe. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery.unde gisim iubirea? El bin€. hnnu u Llotcste Dat .9i vreau sa 5pun. nuiubiti? Haideti-9t1fl . mal intai. la nivelul primului sigiliu. A Macq s Rdlection on the Histo. Ele sunt animalul. $titi. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor. De aceea. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut.Sexul s€ vinde. Hai sa n€ oprim aicl.. lncepe aicissi apolhece Jid. inclusiv pentru aceasta ScoalS . ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . n. dupe care e croit inbeg regnul animal. Asdel.

B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne.cas'rfa'nt6 9l durere.3 Iar pan6 acum. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. suflet gi corp. dar inca n-ati urcatinapoi. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. sd igi abandoneze slnele profund. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. c. iar voi sunteti in curs d€ a o face. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. O se scoateti orice. Cator oameni leati spus. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . daci op€rati din prlmulsigiliu. in primulsigiliua. Ei bine. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. acesta e lucrul pe care ilscoateti. Sapt€ campurl de constientA a vielii. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. O s5 scoateti orice.A: Cele S6ple sigilii . Je iubesc".relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. Eu am facut-o. bine? Un lmpuls imediat. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. 3 A se ved€a F S.corpul. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea. Priviti in jur. ii acum.asta ciutati \()i ." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. ali coborat pe scar6. Ce inseamnS asia? El bine. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. Bun. Accentulera pe minte. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp.minle. Priviil in jur. Sapte con9liinte. El. Sapte corpuri. despre a te iubi pe tine insuli. intim penhu a vi da \rou6 . dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. iar d tr€il€!.

O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. ca sa ne incapacitdm. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. Haidefi. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . credm intamplAri. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile.rl. . pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. oameni buni. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st.intinde1e. elaor. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. cream boala.doar ca sa vedem daca putem se o facem. Acum. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. Deci. minunatii mei oameni. s. in mod absolut. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. dinafara dormiiorului. Eibine.. rigrul. Ei bine. Sexul este un instinct animalic. draga. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. ca sa facem ca atentia s.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. O sa o faceii. caf dintre voi. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. in prezentarea adevarului. nu wem sA oinfruntam. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi.. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. vedem seminfele de incepui alebolii. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. dac6 sunteti dispusi s. incatsa se apere singuri. Spdlare pe creier. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale.u sim! de respect de sin€.reli sau ei suntmai m. dubios. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. faceti asta numai ca se v. o sa neimbolnavim. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. am uitat cum era. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. mai bacterii. dar deocamdate. pegtele. Atat. Cec5utati? Iubire. Atat. Este elementar la viruqi $tifi ceva. vina la noi. Ve sunb cunoscut? Bun. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. prinhe voi. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . Mi gindeam a primelor prin propriul i. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. acea atenFe sd Si vinE la tine. A. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt. acesta e adevarul.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. v6imbolnavili. Deci. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. e vorba de .Nu. E adevarai. sexul nu inseamnS iubire. un instinct uman elemeniar. cred cE te iubesti" sau . oboseala corpului. calul. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. mecar asta e cvolutie. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. a$a cA ne cream accidente.iube$te+e pe tine intru viaf6. din nou.e trei sigilii treisigilii. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu.. Uitati-v6 lamine. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. penku ca prin durere suferin[8. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. penku ca. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare .se numegte . shulul. Oh.ie prima. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine.. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. \. bizonul. Asta inseamn6 ca exis6 mate. leul. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. credm probleme.. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. Dar acum. se revenim la SfintulGraal. daca su n tefi dispuqi s. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd.

Tic6los manjpulator ce e$ti.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. s€xul cu un singur barbat. Asia e jubire sexualS Dac. in puterea vinovEtiei.nu aude nimic altceva.Si . asa ci o maifaceli o dat. iar nevoia noaska e atat de mare. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter.ret orgasm pe I car€'il ai. Ei bine .iubirea sexual. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta. boala Si durere.i hr)x. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil..ea a fost fanteziile voastre . Acum.sa nu fiti ingrozili. IncA se mai ]upta cu varsta. acum s a metamorfozat in . nu ai avea cel mai m. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. am fosi prea descriptiv pentru voi. penku c6 toate lanteziile voastre . voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. in al heilea sigiliu s a hansformat in . nefericir€. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. dafi mi voie s6 vd spun cevai n.al doilea sigiliu..tarfa aia" . penku ca.' vt. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . cand iubirea .\.9i asia nu se aplica tuturor. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.persoana aceea v-a ocupat gandurile.iar acum.. Cdnd sexul nu mai inseamn. Ei bine. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. iar acum rnrniea voask. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. Am inv.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. dece era aceasta pri€ten a vcasir. Fac dragoste cu cutare . .i. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . Si cred c. acope. Iar cand ajungeti la pat. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. comoditate. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. totali Asta se numeste iubire sexuala. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.te iubesc". incai vocea noasha va deveni mai puternice.me rog. ce. cu totuL.'. doar implicare iotala. sau . ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. in c.t!. Hei. Ei bjne. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. caF dintrevoi intelegeti. T\r) hr)/r o J. Trebuie doar s6 p. a mea " Cred c. am mai facut asta Asta e iubire sexuald . in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca. Se lupt. tot nu-mi iese.i . Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos .nici mAcar .skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: .utarea cuiva care o s.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. Am mai fost acolo.. orgasmul femeii. Deci. acum. int€legem ce iubirea sexuala . a face dragoste Deci. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. dac6 asta e baza unirii. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. penku ca. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu. '/.\ Il\t lr t t L. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva..9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. daca asta e tot ce cauti.tat destul in acest plan. inteleaqa. in faciuri. implicare totala.. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu.. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. tiinca o daia. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. ca s6-$i mentin6 corpul. Drt ce. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. sprijinul par tener erlui..cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta. fira fantezii. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. te iubeiti" 'intinde+e.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune.t.ste? speranta iubirii. Tot ce e boal.cand doresti pe cineva atet de muli. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten.

ivo cr€deisaunu-crederisaunu.esn. A.ne. motiwl Fentru care L.b. Asta inseamnA ca peEoa.vit penrru ca eraii indr.arcne. D i' I L. Dd .eborLs adeGrat. binecuvinteze.'dente. iI !.auti oimp rntre ma'mare.$riuciariezrarputih raasra. inlom€hrea. Aqa si lie.inceperi.o.gem a aldorleasLsiLiu. celor sapte irepte.um.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.Opai.rzpurernic5.ea os-.mimboln.. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.ui intoai€ti{a.ameni. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u. rr.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.tinpicioare..soditi sexual de aa? Bun.Jre subn ruLm ornen.o'ir -Lopqsod. Intordzauna mrncal atun.a n15tesaniinele tacute.um inteLeseii care acum i.i dnr.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.unorsasmnainare.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5... s.o".post.uit.umva. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.ton.Sdae 6otite psiho v.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli.a iubita .Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. o'nre !o 'c owr p.uloase. la mhterul momeniulur tre.fiad.d.:dop dcldood a -' nu nr r."uhoh. eisunt ceicare vorvindedrimrra.i c.a si puteti sa abt'net' de L. .' I rda P' virii -' lar acum. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.t.ana iubiti .im s*uaLirare Nu mai mancah.vit.xdalrldca fl dcrine un obicsi..teLegeri ssnEtarea in ie.tLwL pcntru care ati avut a.io dati vi .u o p4soan6 penhu d sunreli nd.d'.loerteonFn.5viiloruLvosiru sa.rci.Iri o oor).ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l. Shri dece? Penrru. sav. Prar€c5 e sreu decrezut.Nu einasiratia LULFs Nev. pe care il simriri atun. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.Lo. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.tiunilor noadre ini.ara de la acele lante:ii. dv b e' oar'. ob"/:dpd . si se indr..r. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr. nu a inasinatianim.aS .i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.iintcLecm notiw penhu.b.un momanre si intamptari? Ridicatimina in... care a.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.tugutusu. Bun siacun.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln..p 09 .darprach.cumrcausdra. .d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. m. in aldor easlg ru.un a5 fi u. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .d€a R d o iadno in_oarar \a " P.rdeauna.v. in . prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i. ' .i .Noi.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.Varcg Frrv'!'. v..soi lqndnr-.rbati viriliSi femei .ld tol colesii lotti stu den I' de aici. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6. P' ui i:nj.l'u c..rda 4rc --rrer! obe"ran.e iubitulu' €ste boala in cel de. uniidintrppieau ridical peniru. aliaJois acun la un Ioa. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.Orgasmu ma ma.Etor de iubire in 'eve.spun ceva.redelisau nu.ar?aFlacutse&. cai. sa nu v. i nu i re+utuide casibrit.sosteasca de vor mai p'ofund. pentru d dad o raceti o sa credef. asta.aL doilea sisiliu.' . Lusulusu Lu. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.jjoroun.narorJ o'od n i '. aju.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. Penlru o lreme.uvankze Dumnezeu sa v.^LJd"edl.c5' r. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.Fie.i ii iubiti numaL.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.rId'p.re$.) . Pe. pantru. tL4are dinb€ !oi. toa*Denhu lcFLu .u. oo.nd sonleri '?'rci..os.. simlrl' sinsurijn loat. Bun.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.ur.per. Al' ricLt asta Ace$ra sunt. I am rusatpe cd. cu OetuLpropriei wdhe ! ". ru. Priritii. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor. eibanisau casa obrin.vr.u.

ca liintz spniruale.u iubita lui 5io aduce poat: s. Avetidreptatei aF este. e caut.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. a 4ro . Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.LU n.n?om sLJdrpaa.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban.iasc.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai.aemaifJna0. decatcu mine. p.econditiipe care fileau crear in vial. Dar cand sa incheiat seronul '. vedetjrc.Si totib.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad.l.ru? penru. da. Deci..p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia. De. d. Ei bine. o. am s: vA spun ct iol ce se .care{aF jos.um !e asta? P€nrru c. . dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne. ali murrt jn viafa b6tr.. a!.a atostnatuial.anraioarE? T.rbEtuarpea.Ln5rn.1t "L Die'dl ' or ic a.and s*ut. Cu toalele fac manl . sj fira boa a.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.-ia o. arurci cand eoJ.hebati daca sunrel buni doa. Fiecare animaln i'ecara 6a. "s. s."tc c. ?.i. sriF. 4 i lrar11? o' /dln r. pd .id a fa.uea. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.dti. Eu am Eutsi Ia.a. lubirea a losr lotosftE arunci . e .nn.cu mine. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb.be. De ce stEbeati? De . iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€.e{ sens E ceva loarte animalic. Ac6ta e adaarui.u armisarji srupului. v. . o . .psax.d nu pui€am si ira'es.'.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm.-e o-1.u.eva natural? Absolur.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. a".apd.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l. Existi specii in imp. Lc.Acum.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e. atunci $im cr sunren oanenii J.. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.:tiHiasccu. ueau s.la lelcum e+e inF.l'a an ma eor cu rLta cuvi. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu. Rimane[inprcroare. Ah muritweodata? Da. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.btdr n G. Awl' dreptate. pureFsrsrailos. Aven draptate. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.t\qi . Desisui. o hrineasd $i * oiubeasd 9i .i.r darlt B ndn. Letn spio.are ao fotoqt fanrzia penru a . Niciodaten am fost lacuI nenaturali.Pai bine.i ap.nen'Io..'?d d .. n{ sE vi aluns.tc.i.pln peni r -.a a(trd rd"lide. E+e a+a Ce la.r..ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da.u.44 Acum sunreti rinni. sex . EposrbitacesIu. Asa sa intamptat $i cu i.rnava.btrbaFi . nu por si Lc. _ n.A!5asrrie.prioar€le acelea nu 5puni .. aF inceput5. voi ncsati ii spunstji . Rantha.. Ace$ia suit oamenii. vi inhpb cd4 de.oJr5p' uutru' . .pm. v5 i. Hei credeF ca fipsa rcasb. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect. penku sex..u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. Deci. De.intoldeau.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere.c5.c. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin.c .re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a.3 i.r6la anina Lelor .oli egri oameni.deceopunaatipecorpul voshu. r.voi rmati.c. cu ea $ nicieasib. nu putet nicissvi hasinatiasta acum. C.staenatural.ic -u.heazi: cerbul ac€la n. da. simttt chiar proaspeti.

z t pentru !o!re vlata. . i eenhu ''.um.l€uhei d€ eldr uolentr.rad€r€a absoluts.rau.l mai inalr ol ordlnului lor g.6.mrinu..oblinull s. Nu e cda n. Dc a P?nk.rc r<eb anin.. 6 zilel€ noaife. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.. tar cand cl.i Frr. o rr. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt.iod. haitpi in aroqe(.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.et vulturll? Nupreamarel.irbal..!ta er L.l. d car€ rlman inFeuns... c.cr Ab.ade p! rL 5e im per€. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/. Oeci.cruuicE€nn.afl ht€omen€flI. ce € inhe co.crca6r?i -r dJr {i!dpL.. tar b. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr. rrin d€pLi.. Iorallrate . rcqrid rdu inF4ni. a6$lul prolund. $.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.5l. si ntr pd€. heulut..l. Dor t. s.'.l. ar.scululapirkltl.ihu ca Panl Flin imptrriLr .htd? cr€d c. cr € @ndc d€ ce.d.iodlta lorazt.atsunteir voi n. toat.Eleet.ch.u depre wttu.he..q?r€ urm4ril e de ld . N..At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.! h $slina puii. gt de. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.5 se ajusteza.o t€ r. neulul. $r p€ r6le . dta € intckp<iuna wlturului rst. Fodoct pui vii. pdod4 . e inl€Lp. .t mq e pe {0. .rcmen nrpd€i irc5. au !_.. dra 2 -hl.hini.r5 a. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s. c€i mai rir.stropte.llde... d€primul. e impdtfi@ ni.u imPl4nr.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.nae.m in ddihul amnilo.ii cund iubir€.l.dad line w6 teh6e in tdde riioruo. in lraa -n c.. *ad Nu prea har4 deLoc cred p.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.ar.leld. e.ta 6te sindrohct tat.t .lblpur?Ni.!t.dr.n.uDDT-.? Sr put./. sEsinti g65h rlbrre addj.fr zla pcnbucl. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd.. pu. oe co.f€llc A.rl"r nsa denoinlocu r 9i.aatqrdcDtnaFrea.i.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.rr leu. aducopradr. Elnu al€arg. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in.weau5svllhtr€bc4a de. ca panr $ altu.. b.€ indmnul nlcrr s.clnuhi. up@res!b.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. .lui.. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t.l€. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim.en tuc.n{uputursaalblpur $iacun.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr. un teu mascut je E $di Et bine.pdun@ unor pll5rl.r.tui Mtres .n ddpaa^.. vin€ rco a hin€. nu a tuturd .nihatelor. d6pr. A{a 6F um nc.dod a a.iunea unor tortur.a L.ii din aceea5t hoire.uo ? ti nicl nu . o lirnF a aaturlic.mincau hu4.m sa '. su6tir. viaia od.od. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at..l cunc in.u. lum6 gri. noafl . hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete . l€ pl8rn in puncrul c. su 66.m"n. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim.oLr g. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h. F .

ln Ce3d pi6dn uNl F. !t fi.ll FXlr? El . Dr tu.A Eti un ha rrpiir.d.L ahr 6t l.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.r.l nultl dlntr.Itr.nll waslrl.L .t@ r6n u. Sl. $!. lublre In ln vlat! tsur.lt lc€l plrtEnrl. p..tul p.g.1pdhd.eld d hs5 u whr ci rd{.D*ne'implralr mlmddq o lublr.i@sin4.. Fkr d brrb.uhrnd r. . . Dcl M. ilr . un 6mhd.Lctce. dnlaull.tin &.l -.t5t d. crdw.rl{.rllt.'drfuodd. imF{clA -u Jhnd ln fird. dlr h. Cuplul.l-trldhn.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. incat'.l n.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c. d.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl.11.d.lrul s. d nuM o si+ hrrrql purl.I H wd.t6r m I !/d€ w€od. compl. . rlpit'l nu l.l H p.q. d. . c.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. Deci. pur ii smplu.cea cesenumeite unsen.Ancare. penlru din rodulpant4elui ei. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. ca sa adu.modk @// .a55 de n.4 Dada.i a. taria uniraFi fami iei. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur . . barbitul a reprsentat i.iluimin. 5.eara de zi este dedkate. practic. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. pentru ceea ce numim genulfedrnin. Fentru. aduca o nou. ln IIeaE rocielare.untemimpreun.onsidaareta a de care are nmie o fmeie. .S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure. in a intelese in toti acesli ani de cand '.totdeauna.

lun.vt...'4 dn d ft.ru sup€riodl.pururoh6€.@ . car.i *ducltql dlnr€ €l ru .i . dt5 pdL. wdft c.. Lumec n.tl. drr ri awDit.u publlcul 5sh.rn r. N{u purur nlclod...r! in tuh@ m. a[ .aldinh. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.|l b'np ii r6rra. cd€ e brn. h.rF.!1. !. p num+e drf.tord. f6i htoftreaun! blrb.rrv at€ cfiror dh plnte.Nk€a lor Bllbllll .Si k*l d ci n. .ln cd. p.n Follclune.nrru pr.tb8rbarul in piitul sru sisitu.|unil p vr 'd. slab id prlhulllgtll! FIe. crci fftia a lo{ gu€n.loi dltmanulc. a du. *nl nun. Ast. p6lun€a lo. Pe clnd b!rbatul. iar r.tbs..brvi.!u putur nrclod.m -b lurul ru... f. cun4. Lh. tlrlceapaslui.ruul M celn!{ m!r6 tli.l€sqi? Vrsu. o lnnd .e.rll.dudiu ln dlc.it. 5upr!v{€tuha.i ddin6 supdldrl . a lost bbrdaun.veursiiiJea$c.dcnrrurcicu .putqa tnrdt - ndlr. cglbu.l .nh nicioda. ciq .lucr. .i t'.!r!n. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.ll...au4€.Iw.l b. putn.m d4 h ro€ 6.. Bllb4li $nl o.t!.. d&l lftll. @pii p. Clii dlnh.unpuncr lup6ior in tlEllli.r.trup0l ei 6i€ r.. lar Ltuia d! htlb!tu| . p. Un brrhlr cd.b. kr. €l lnl.e6ct-. @luFe. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr.'a['u blrb.iasuh nurEi€ vi. au un d. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu. r6m. @ t. U . tuR tu .r..dLls.lic fmotc. f qu.r. guEn.. lhde Ed.ul ld d.6d6 c4a @ e nun.? nu ! fd nrcrodat.ta?Eu d. 4 * Nmcst€. md h&. Fdn€it€ ru dd un.l.1L.Ir lletde dlp!.Dr.6hst . Clkaiul lul Achlk . unui h!r!d _ o hutr Atunci.finlr.lt tlEfinl. rt 5ie. vr hi inno tuft ..l . p. misur.htin! in nEd n!turll dinh.}rs. d. ore a lod g@n. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c.ir p.ir.$€ vrdol v.nd. ra6/tdi.nr l.l o ilrd w s5n[nt.6lo mi bthdt tun n.o po bupul . tb. d.d ca d rr. \.E.]Hgn cd.rr $ll 6troL:..er uiail c.dd.o9 .l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.nu dh @iunq ci din suprdieNlr.p€mlle dclul ror r.1.r. dlr in el.r.t. c.! cll. e nuD.Gre diclrur barbd. rrebui€ * iii llcl dc cap l.ri.ldd.staea!mai6!r. p€ cSnd ins€i.un! d]prind ihb.l. puor lt. i. d. .al[. n ' t. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del. c. pmhu ci inF. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.ld inror&Nn..l. nu aa sl.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.rulur iricr d.lcb p€ lun[.r. vcd4 [umu*l. s lL cuc.lo.lhdd.*u[n!.d!. ci pu{u tt otde! .tl ndlui .ductl! kn * p!rr.o e k n.l de. 6t..r6 Itirru cl fftia Si *!n. elFd. d. d€ lcuril.ad&ln.i .t!ndca. cld e urlPle l.chir I cd nd lir i dlnE b&b.. primulrdltu in $praudtuk€..ta in*&ffl .

Ehi5r.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare. . 'clunoaJqed pdb. tbt Aracs..cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp. .aic i. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo. rceleosiLspunada.Lto. . iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".alb. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l.ddd h cde ido.u primutrcshu esitiu. car nu . atrli iniaraeSviad!nai'maiinr. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.e.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .Jolcr 5 d&i eo .irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL. v..inpdmelekeisigLii. lmc cu crpharrri2L-.4a ce ar ptrrea etesi obt.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b.i va s-h n or.4{.lntocsircuititaleminilaler?i as. eLe au &ehu i. Periu a jubi in.r€blre !i .cr. ci e am consideGl esat?. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.zvacenurepoato. in cel€ din urmd.rj n6rq adtru.n. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.?ce iu.?'u >i(a p?nnu b in!'v. dorr de drasul ' r{t.n5.ni a vaginul el. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull .6r.este.cit al d.easisiliua 6ku etemettesunrdnt. osoli .pentrudnuputeisr saeF decal una carc . .luldi6nllu' .u r.. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.!'rlirib' I .imlc nar mlral d4 .ct. .5c.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.rd birbrt.'l p. i.ra{a.iacsltinp apg. insi e o ax6 r€edeesaLs. m! h.. real. . nu inlelcs iublrca Pentru c.bd d .um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie. ta cri de stab e*e un corp. [4i Deri.rnn tenorile les.et c3ntiresre. ponku c5.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f. .rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!.esiiucu. cise calbraza doa.. inroldeaha l' sau n. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev.ele ma mulre l. pent. am considerai c.ivi spun ana doar penhu cl . @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal..dePUtet€.o.orao.nunrt(. de ce? Penrru . vasinut.uqedinr?int. idd a a noajr.15tidiia rreileasigiiu.te maihjne dedrpureti rci por.le de urileni€ I de (aF v.tcDrc in z'l€lemele.ant. giae.rbalikrr.epet... n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i.illbr..lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu.iia c un cuuant ur.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv. €a nu e o €a. un.cLc spun..u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.fl. L urma wnei.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.ni.' rrpruld cl runrcn Dumn. dsig[ €nfirak.iin$ prin elelnscl?. penru ca n.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv.a acr! or cu Eiblne.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? .ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc. Cc est€ iubirer adaverat. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. nt alkda d. face ld viamilor.IL1-i. Didcrd esaL. .. roarc iccnc lcmc' ar tiven. I'int€i ei.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara. oridc c e orlana devin. sinii.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.rharnu€*anunajrada.penlru .. la pcoJre a lund ta rruFul ei.*a doar Pentsu flcui cu !.csr b.tidac.uhoaso Fenhu mhe.plrc.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a. . alrc@a . cun l-c un b56.orp!t.eldeal I I' vcdea.jnmodnarural ro 'nrel'-?. D.nd pupr"d ldrlu in. Rrh'h. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric. ele sunr Dumn?zeu.iosbt'bdripoar". g cuc mai aFroapa de a*a e.idnloid.zuideaLrre.antrkij lor'in t.

rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil. pdnl. ne rn.epen5.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! . d€. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .cn plan. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.rara? cand llc€m asla.opili.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. ci sunt€m bitane.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul.h 9.ra ta uminare de drasul . atttrq€mecglin b.c. rar rl3Punsul6le. & asta ati €nll l! r. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi.k'ti cu adev.lesetid. in realizd€.are * dradu< qr de muk. $ li€. nu inhu barbatr 6r€ ziu. sunian Irumoase.Suntorient!t. Slplht hu ln. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. sul! I '. !l litl btbaF ti . cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.tql€qal. p€nku cl atuncr sunh add. fal.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e. .016. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct. .l apr@pe & Dmn@d md.F Grbalii lumi dn vial.e anumc eiiwnii I * C.. 55 lie r€lllhl. iar. ati ercluat intu. vr€au d lnl€l.cereademoment.lli in primuLsieiLiu.i.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. ink .e?".oJi.elva.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!.'ecreational.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.Dnu{b5rbat.nusuni. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro .' Al! & sau.' vad. in . la 'le.t€ esala ' inziuainrare fe . !n hsrbat Ei bine. br &intu Dumee.!r c.u.€pur Dac.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. Dar cele m.!.cl l€ spun€ti. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s.ci li ahari. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.tuncl.a sl lnt. donci deja ai nurlr.e lncintl e. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat. Dojo .pt.la lta ar spune * .are douazdSluna!.o!ni.pllcereasdualitttil.AndvEdaF seama.v.L. F crla inapoi sF€ . c5 avem jnleLcpclun.6ra 6b un . v. Asta o simii indeauna ca di. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic.-.l murit. ncsah!Si pozir'q id' n. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. d. aven a.ilo!€cun6.sta e clldur! d€ l! inc+ul.i c.rpturezi un anumlt lndLvld..stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute. sp.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d. ele lud@5 sl *.5 <slitrta..pd.15 I' A patrul._i "n"rs'r acesteiahsctlise. Si spunm.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune. mon p€ntru F 6p.hurui csilu. caulati cea c€.9 Ia l5 din l. suntem hrl .i p6nt€cel€ creatld * . "D€ .er nJ cio dc nrro .k. pmt'u .linarie Fnlru n€. osa n€ bllm c! lfti.Ncam nikur in a.5 sunt€n femeia . i i ioPrimul:is r! rtr!. r.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar. !.et ceea.d4-r.r P. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani. zil.. sl gsdn o pssna & ceLl. atunci € bl6tam atl. 't4! noasrre o sa n. hlrn vl!l! cu o in.onlort la niwlsau.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp. lncAt. . de.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult. cu a.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.. Nu $nl€tl ai. pref'cci c! lunt€tl altc4' do. nuinlru lcRi.pr6p€ de Dumnu a.ird.e suntcti cu od45rai.6f.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup .cest corp.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. ci 6la h eliDn' 9.luno.. c. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.ant6 corpunla no.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€. ern ossfl. tu. Daci trebuLa sl htletll ca sE .gen c5 a. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.p ..ti.c5.ela$ bleelen. o s5 fiF unplulr ln roar.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou.dqi poarcai fi .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne. . ndlhr -.a enti6!l pobrlzrrc.e rure.rat. r. 6icli€.:c' si ffe "Pd s5 mdg in. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.'. d.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. q 9i dri hdui. inseamn.piLl..onlortului unei persoah€ care nu ill e. . Ar. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.

isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.ie.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a. parcr$ . u.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s.oar' 'u..cleai brnu' ( Eibin.. Fiecatc p.guldealil.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .bdFhuieian'e. pent'u c. pennu ct fem:a esle c'l€.areavemvia(afarthoorl. Ob " vdo u. cl.ioc.e care au d4.€ .A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.iesculi hrrrnrd-P}l3t r. A.nrh b6'bo' i!an - { c o_.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.at pentru birba Acest. 9i ltunci .t.ntproblm..areclv.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne.. -"ir S in. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu . F€neile 'lro .linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.tqaiadedr.i -. neindupl*de jor . rua in rar.'5.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.ri(arc 'i indrumi Prin acea.6ra este inceputul .oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb. ire inseannt dnF ntnipulde.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.hLrn.um 5untam d n puncr da vedere mo'al.a u.Penhu femei e mal aproape de. in hE de cMntq z u' in . Srr46E.iFtt vindarc pentu asta.i tnceledinurmi.z. o.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'..brulnosbu 5. cca hai .\. aandurilc roastre.a'qabs.h.aY r.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ . to!tl magnea Lor c .o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal . Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.naba puler€a ncr. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.ar.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin .la"*.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe......esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.f€mc'n'Lbune.tata de penis. wde pe sin" 6rcziu.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall ..! lolo..r.iua flrt si eFcula€.oDa. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.sil\iDumnczcu. de Dumnceu.I i Jnr.ap iild.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.!in acedt:vialtamMtcap.a ubr nJ. $ ebbc. ni pa! onalii sr o exp o'.cip?ntu.el?'d?mlswon"d.rl f€ma.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.

esrato.tientului cacda.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.i? iml plre 9i 5r. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.ici..LparuLea 5giLiu.unr .m€asidewnil toncin noul nileniu E add.rgrri? Cuiii Prs. nu pol s5lle nciodar.unai. l.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr.t Vi sPun... B. acer mareia 5i t . daci nu o nu penlru Exudbe. penku cd.drumulmcu. rddarata mkelie. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.lberd.d. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.ua in carc lemeil€ nelc spun: . 5a incepei sa tr. Alunci cand r5 dr rn p. ci bsrbafidin.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea. 'n\crmnr.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril . ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.nili { nu sunr.p. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.reabirbal1.ea m. )' !.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les. Despre adJ ? vorb.eli l. puttn de.c ipun ci? 5' Poa'e.d hebui s! sjmr.a nu v:klilivialade dr. $e.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma.li' cui Pasi dici ..lru aalesacen.are.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar. sisiru asra e n! Fe!r.u s. pentu ce blrb.tii sunr nerraior. ce c. fcme lor. Nu tr€suiesE facetiasto oa. con.u ca ad"ilc male din ac6r piblic . ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.ar 5i. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r. Eu. . in . oddra s[ he allc4a.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo. in mod kadj!iona . s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r.€de ldid'i€a d6pro rci.ali lrezit nic odai5. anr c o Im".l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.e int€laapta o l€m.i. leFdati de sziile vielii ra5ne s.credelcaosifiepomenitPestedou.coreemtla le.m deani?Crcd'li . cu miiesri.redi6. piP! '! rc.nicl.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .ta.'.in mod natural. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.eastl l€m€iel ru nu o ri..alllocu unuiordin nlarlor. a I si. casilu. insi . nu ea!r.iat. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne.'.re a.imuL rgiiu.6 arkebuiniciodalasiliepropier. credincio$ Daci vsiesc in..rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.u!.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. mJ'et.tpin $in modul in .eu Ata weli Fi ahcda. se si6t.coa{e.are irsral. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu. atunci e sme! s5 v.rbal i .espublc.€ se*ua 5 cllnt. ir.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :. runr.eea ce se nume$e un ordn supcrior. n @.? b56at.gul a cce.l&ctia.a.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.nd k' pllpdnrl oi.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.iidispusi s.ilcan. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.1 :i.'.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .i riu. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. dcrt cuvandbr' vre. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k .esrpub ic.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. d'!n.ara r 5e adunai.arc tumeaz.a Ir se u reze de sperm! . Este @hi. dh J.lreilc.a.onorrcciosa Le fi€.ili un huism.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.i harc. \. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .Euama.io inlel€apti c. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s.

cca.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.rue o entiate ninunala . Jtuno atiqlsn rde!. i.. Uitaii.i rce5la e mJ aFroape de ele. ? insa bebuie *.a !u adevarJr a!e!r oresJr. sa rupthimenuL.ci la suti De cale on rh fod nr !s.aqiror voasde.oo. J..read.c silfoLoseas.r.elra4r. .*e p.a 5unr f?me' a c e pots5ne s. .spra vor c. n. rpq.atinteLeFciuneain.e urm. od.rrcemaiputin dec.d'..sc*ca { sa va maLlratez.aplanu lare ni.aLers prerdelicc.i er Ji a. Fendl.r.o.lepciunei ere.Jde Rar sLntmaegtrij.in corp nd!rile9i.orpuluilosdu ceos.d va uft ari h qn.v.uroeemedemula vieli s.ndossviasunJ[.n c? am $ v.e:e num?rire . Sa nu ma ta.:te oritrrifon lemei in d. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.r.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.rr. dcohoreu. acena e un ho lr. aLmeruluipecd e ma dewcne mai .rbal .1 l miezul Jeceaml5.. trireljsianu !i-ar fipur in.e ene DlPi.J ! i 'dD .r. !eo .minunat€lemel. d...ara e I .ca .nhu .e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.La e de ce sunt naimurc f.rsi foarleuso.!aameninEtar n ali l.ura]ul .aI noiil l nercler.i. insi da.incsun(eritrum.lr moa't? N o si aunr nE.rit5iv.ilre adevsr Fenlru. !i 5e dl..t .a? Daca n alili fon r.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip. nar ales aiun.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.ne.fr * s:siri mLe&t rururor r.1r tinareFa? Eibjn. sacobo ? s5 i 9j ridice. de drd. Deci.eua pe.xuti frcr rceea.nru ceea cc .lecu adevirri aluncicind '.nd se pornes.7.iodcr.. €a v.caDumnezsq arun.t cu ceea ce . De.irz'u....u ideea unur v5.!?Pene.. \.i.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur.rul.ur ta. Lr.i.. Arun. humoa5e? P€5te c ndze.ntu cJre sunt ra'iene sExtral . dc.s?jnrrrnFe . urm.i ir farneculprelungs.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr..roseara fcoonq uo t ?. lost itrLodJt.i ab im65b.*eziuaincarevali . o.olastrt5 cande*eziuac.5DunJ.. umeaz Dr. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.e$ pLnd. daia .uho*.in.ra sunr.i 1a7 ope re l!- rlL.de tumc.m..P€tri. .Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.leseti.I Dcd mtr n..aF d disbug. 'r. inheba ..r.mL.a !e o si treada lmea d. lum?a despre v.'" .srup.rbsrjnletepLsruotemeieinr.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.. 3ni si fie interesat.tnd o5.eli ni.aunrceeJ ce ss.a.5i .ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a. 6r.nkaliin panc.urilcpecare . arta sinu f eti niciadataana A[ fi. ntmk d. cjnd v5 jnroar.rn 5' .ra ceva .Lodata. kaiti p. porsa aFl.i roata statee a b. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.?J.amfi.a si int.9:l .n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .ocosa.a rese numc5t. ar t?bui* avem inle eFdunc. gi feme.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.o n qodaE.e p'ivt'err ce os5 fa.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.unea .rse penrruvo insLv.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.eea ce ftcd.. cu n.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L.ursula re. inctinarc.ullvat evade. asrasunt.t .na. o s.h adunrt aolatri i a'.rd. ndz.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D.$./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put.. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.ar.t. ma' aproap. s.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.cL..odat. Motivulp...r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe..d ...ca'efa.:wn.ni'mele 2Ziuaj. penLru toid.el ar(nci2 lnsipenlru.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc. i acerr enl.

inhadarr.eparb din . .rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj..15 fats voastri. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil. Chiar sunteli. ce v.epeti e5 imbarr.€p? imp.iunbdrbarilvtsprrlrn€. pentru ci . o 5riti.4iri parul k n €salul @iu.apul vo5ku.i 'nlcrci Dar!. eh un br6ar in viat.eea le auz'tEa pe n ge voci.T'-" rnolr.:.rtr.u dn ldealul 'dear. Ala.GandilJatanastoraprn.ah oprirweodrt.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s. Ar trebur s. confo sipentru c4.i.eFetracumtisaspun€ti.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea. Noi qem 5. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. 5.Ie.rle din.nili? Maiputin dd o tr€ime. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i. sunreti fod e bine. d. lnbks€ir? L] .unoiiere.iri pcntu c€eo cc vt d.e hebula sl f&et este $ in. $l cc osa ta.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.pcboani si r'c id.h un viird.lrprndet enot'lo'(5. ncorre vi brzrf p. sunieti supranalx. ddit nisre substanle chimice Do o. srare de cunodstere care +ie . atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.are noj ce crdh.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c.una rh f.cri Nu.lamoinzSi to.€€ * num6r€ un nib cara in. inrlntesi in.rur.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c. J v atisind i cJ exkts o.ai simrit.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe...i'rlcles.u addlror tutue.' o nk!plrredinqata. De fapr.srfti? 8". t.--r addar.aia.ebui. Ali hri inv:bt $ ca c@a .e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.srsufj.l. lnbS€. lDnrn. frum!*ta n penru cce. "Eu suntrulrci€nti.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei. ceF ani sunreri ldtile i tum. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de.$im.ra.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.n br-bll b.cL Sriu cclJ. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l.buis.premr: .

Er'{a.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol . d.lr? unbsdatnobrlnufac...c5 .c€st pubtic un eunuc.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.. sa r6ca in ldul pursir sw mc . poatt sA iii las.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.!. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. $nr€ti cele h. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.u lntellgenla noash.rb. un blrblr .re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.and vi spun . Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . locul cel F.srrr penlru $ftdi? Abelur.tlnte-nub5'bars!u.lnrua in c. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.ir!: iim es'l' unii cu arrii.Si sevi. atunci sunt nhr€ prord.u robfta?lnc.' pure.i ar fl 5t lacd din liaar.cl sd Eudarct.Simplu.Fi. dtri f€ra d f un gTn cld .e2 Penfiu .'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.r6trr:nlncrisi dd. Fnru ci.qa? Da.r. d.rt5parul. tn tur .lui.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r.6te tec!tu1 lor .' riinie .dpureasimai comunLce?Armat purea si l. zi. stru 4 qn tuntbtblFi. ziua id care inc.a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. cxcra b. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.rl . Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .eneie do.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea. on din . 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. in umi trdutul t] d the c.€p€F si accelsaF.oitiF.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr. ata 6re $ d. Purgsihplu.i ar laca ana.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.nrmdoa.d.deDunnczdu: du.niciodlti.st publi. in imsEintu lor !i c. ni.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.'d por.hrr€n Intel€s.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb. Nu disli blrbatdin a.i *m vuln.Ernea lui D!.4a ndgem acas6la Duhnueu.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. lar barball. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c. si lad srr. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.leneile.eva. O .t .rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.t . cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor..obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 . (cl punn.u rnte isentanoanr6 degen.redi s5 moibrralct in penk.u 6ta. 5i lo&i j€!1.

:.i 5L detgur.onlrdul . dn luN nu nu i' trrd4d. pr€slrat cu clliva btbdli . orpllca ce. n!.j. nu sa rd xqd i .'na.ai inH.tlllor .w!.di.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .ml pa: d. Nu. .{ro.t. se matld&e . . gl aiclsuht€m cu un grlp s.rrd.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. r.s€cnnr .. m'6trucut un ndc5ou dF. nu cu pe crnw! in p.gragat de lem€|.@arr nu vr Es{i nt.. f5cAndu-v.irrsrr 5.Pit ci int4 c*idr. D'ct put.i cu rd6 lntna ddtt.i l.ti mai i.rv.9iii p. p.(air iei€la cum 5.lt Fi s! rubrt.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't. s1 lnwlo ![ 1lbeas. t cc lttt€t i. . $rcand ajuns !dul[.s? . O66.bmdon.ti * titi fertcfi..uvlnre d€ inl. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.lep<lun€ Oar astazl.l. m.'ii Lu. dar intotd.tai imprrsFa cquhlor. s5 nu vr inu.scultstl? Decl. st invct€ sE €xplorcza. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc..!li lrulr. sivl dorili{ i .k fferar.E!turr lre Jcesra lnvlt..ltpinr $ nu ta n. i tor ranutvi sc v! da dlpr .e ah de !pus d€$ lunldlmln?.p€nlru .| A' b€bui 5l tritl!n.nrrr ni. .un! din rNnctul d.t t ziu..oprr.ls. obsvtm no{ cd.ur atunoeunr( Jn!uv!. cap.'.ti nicioddl c. .u to. rci snt.cft.R bnpltnent al @dtu . d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii .iun brb. Mt rulti? Nno{dl.dm..lor.tul tor. l.uzircli.r nrmml alt.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.rorul6k inp'4i. phbu cL Ob*ru.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.€ ci ai au . rqoc. .. uiE.r st Inwto s6 ' i. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn. . d. wde.ri c5 ! ced.r.h. Mi Dhtnn? 'mpr4i. un cel hai El bln€. rL und l6rei eu .qJu.ivir€ la m Fs emt . tc@ un .orp{ de Duhnecu ded hrl . nicl nrc.dilionsr. F. AF st 6€.c.c r(. qp. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco.t... t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn . 65tiJtrnra pin.Irl prq.r n.rr t&i. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne. nic. AF a. e[ ltu ha. $i nu. . n. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€. a initnct€lq.dpd.oala M.ld mintaa vl s r4mp6e d.i{61 'nim.. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.c€l ludu. . lumed a krl pe b.cedolmneld rr: d.v. ce e nume$€ rilh6lul s.ruh vd. s5 n lR4lti t'e . A.rr €noliild. q al'r r6ponebililat€.tle cu p.ffrmb.. In modul in car.t plels.ra rli li und@r p€ st.nru ci.iod. s5 nu vt ino.tatr lrr sa se matu z€ze dqde.ntru corpul lor.ddrr . D*l in e. scn2.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.nlnt4 nu @Eul ffir (u.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.r atunctcindsuntddott.1t. cJ dr6'are g.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.c6t 'l1dmt rort. ld O6servalqul.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk..rduld€ impaii.p. Nu odirt nlciun rarbd.atabjip. . unui b!.ti .crut. Nu vi .lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.r. nrctodar!.l. nu Suntei alcisl invitali. ihtrtr.' Aceia e un ..pus Ch.

ilbirbJI Ditcrcn[..obscrv o. cJr.el 5i si nu le . i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r.nse) Da Poaie * aib.u Observat ru. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.unor osabie.d'Ln ico.r!ne cap. dJr nutt'I c.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL.eaa.a mLne Tormaipuretisi r r. r*uattara M. ddJ. rae.r rsr mtedriain a. iiiau rrumuserea lor B. Lrc.. o .ubmineze Nu crederi. ri.L..dnd alungem.alde nneir vret TotuLe aJa . eleintelegdEroria.are hebu e sa intuunre ceea. . s. Nu rlemin.dicjar c e a tr. '. nnerezeqj*i idolaoizezc.mFrt:J re.5rii.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. ar. por si exkt. noi iol inta egem asta.isirsar. n.ere a du5 r olo 5j ceea .e se num€ge se.cu uSurinri B.d.ieles Eo intelep. sunr cu roliesali.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti..aresunrhaethislnrfruno frumoi.nse krt timpul Vreau +iti .avelw.lo. doar : dn oJ ar..e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc.zsob\ervJro.ntL.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.. lo.. pulere? Lat .uprjv'elaesal arcJlor? dc !.sa s: e .o de / o\ .a pots. re.icar.odDd. dcaoni'nhcsL Fentru.onsptraiiain.r.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.um relivoi LLcrulceLmai mp.r ?c.?to . in ceJ mir mare pr.? .Dumnezeu insusi? Da si.rtantcare ei pla.rbat LUminJt t sa i s. or ob . jn alpahuLea slsrLiu.odats 5L toruJL .a so 'lnlb r. trumusdea te-a fosr . A. :?5 d€e.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e.L l . Ete sunt adev.um.Efemeil. ii puternice? Da.cum!. p. aiun.!efi ror.o oi.€L pu' cu o heraera.rtd1e. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie. .naeo?Ir4eo'l"nh .i arun. id. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le . sus. e suni srDpuL ... senrinanreLelor de5prc. ' rr.rur.. r..e pretujm JjJ sLniem.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts..f.d F ...r haegri.:elesun|€eer-osne 5i ce les. or tesi incazu maeqritor exisr5.tat.siat.ram mae$ri ca.4F r1oaa.e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc. penrru c. eu am alesuncorp d. ele (rebuie s: ii$ !riji.ecrceizs au Lessturi.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or.i c". ..er. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.cl51 no!.r . BirSrti iifunti su. r{ s eri5tabarbatic. sunrcm uft€.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine. otr te s n a5r E\st. dre rda .ar uapurcra6:iardu. .J"-. Nur[.ar b.gidr.Pur!isimpluoi.iodati. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj..-c iot. .onv.u invaiiiu. inllarsjt.rbai_i.berarea lor era imperioa$.rnp&iGmcil..a.p.rarii N .o. nrril. e.n10 ceLe.ooa..estlel? Di.a \ii lie Dumre. tp.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru.au(ie a femeio.. . f.resuntviiilisi tumosi5 arari.1i. Nu rebuiesi tuti hirbat. cu multalupti Eu amaLesofemei?.ar fi acr ni.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u..ndu . jnirtdeauna au.r de mulre$ sa ha .! oo. e nicio important5 modulin. s sI. fia ariiai .u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.F eod.:i n. Acera nu sL....u ibiihr.an\ta Dumneei ee. pentu.e o i.od"Lnlo..e epro.rbarilo' le eda mulr mrisreu. Nu rebuie s5 rilibi'bJt.iJ!qo.tnd dv:Jt 5.ir q. iar elua ber aFete ujrin ?.. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu .o r.P Crunulsup.. da mrare ca pl... d . p.rse5L tpminLne i e esante. penrru.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi. in loc s5 o duci in jos.d r.. I De5unrem subsrrnra r ...e a mrnesunt eu . c odr . puia se f't.u arleld.1!€op. de trumofl vretr. pcntrucd ca$is.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.a arunci. Dr F. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi. .I ub5. inesati.ur rare..e.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.dr nt .l 51r D. ra Il4ariJ.r. Fiecaremare prof.

6te penhu .elatilimp. aceea ride de . rn.lt' sexua itate! ca* s.€tiasta?5hti asla. '.9i. Nu p'€r (dreaza.'dJ.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.rna qualllStii ba*c. de mii d€ ori nal itunoase lr""r. pe one trcbuis6 ascuLtali . $lsllai ci ht tinpul a *isr. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e. apoi. ca motiwl p€nliu .Gs5 p. Slda. Do. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.bat"mincirurilea.i.ntsu liecore dinte voi. re is s. ali intins cap.. de rdr6cre s.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.are nu p!lq.ad ana in a.rintij-.v4 ri>h.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p. s.sc!? loJt.a si v5 as4ai do.dcoaneni doarpentru. alunci. toar€ lucrurile a{?.eva.puL va spuno! at. nu tntelesci ca n'm'.t.9i Jlilolosllasta.esimleati.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr. . v'!$.n.unreiiob\nultl? si nu tril . oll lost fem.l. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C.t f. la.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu .apu.heva.ivan da *ma.poi.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.n5.ta.nad€ror -.sr5pui.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni. cu tura. c5nd. Foosiliv. p. -*t.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .ri dar sab isnotieiu.ai .A$aci. darc.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.l.i" ldaarat ". ali rcwnitlastarea de vi. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.r o pane dinrcicar€rliac. fa(et Lo)D.eeo ce . c.stali p<rsanr aEturi.br'e5anl'0.nlului.i suntcli ai.pali da mu$ele asla.."$nL('lir'a \rtr1 . i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.penhuclsiEteJti.u addiratceea. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.li dMn .a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti. sa *.de hiid.ntucsnu.im6.m.lu!?rr! Pl'n ^.s iLuD alt sot.rcnillrccm i.Dentr.un*r'o-.li 161g.fees€li? A5ta enc.i1.{Lloc!r_rlor5e in .i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl..u ..:.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll. E ceamaide \ {5f.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.'€tip..i1 r"m rrrclc P.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.pul.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.unldoarcomprnic.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.eea celhh deia aici. ! f&€ cu >ub{an!.r A\L .licobor duati 1016itvidina la m imum.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.

bodr. 9ria.a sprn4i nunli urn.[sc pe e. st Iie Dotnre..apoethpoPr'a €l'p!^t. A9.br€l€ ludurl. pdnu c: ele idca locuile aska g se u.dll ninFi lor. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.Adpll celot ca d . dou.d . slpltmanl dr.mdh cauza llmpului.ddtr. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . fiie @2 ce aae a @et in dod eM. n. m.o d murili nlclolata ds.a..e nu FE tt nu tat.'n. din nihle.u dz rco alt.i. Obseru.ro'ul acela. INTERLUDIU n. br. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.l .a tt tu o luntlnz ii . inr6arcet{r la Ecinll v6tru . pentru ci undcvr. turl sl spun€tri ce As . $i alun.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.d avem onediial. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar. ci br c.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte. in fu.l6ted raF . h hene cnpa. atuncinu lrebuic aa netngilor. inssl€.ancs.

1999) t\ hbn.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh.litatea caE d!'e la .c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .€a . fac€ cu . precuplrile$id€alurile-nini".lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. . p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.tar' tirylu aiahrt.otda di. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.le s. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal.. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.tffirah. dra6 dr E4ere F.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. .n. orJcal 342 4d Lka.i.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.!"P-dq n.are neindrtsostin e5t€ foarr.. 1931 J Etu xltu D6pre ld.rl€p:i'lec6pulur.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno.br. ne csr€ptlm se dp4.cLriii ca. subjectivi. ochll ju. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha. ldenlilarea lor 6te dlt. Dac."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.giliecare mint€per. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .r€rhl. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a. o Pdsani car€ eul€.estcaz.Dlmdoare''r..led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. fizice ti in pra€nlc. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .J I'c And nu.9ptr. LibErtr FrD.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea .olo da iubrsa sexuali.PUn:nd{uri€addt'd.!/Etun Mat".a de ann.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq. _hru propiul sau enilm€nr.shiz..r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s .rdenNar€'rn"i pqsn.r€ pe ale alror.r. pdtru cE totul6b minie.El. ndetra sun( prolund inPrlorr.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.erda simluri16r. -ad cd? dcplt.. fsri a pretinde sr b r€slenenr. Mlrb...'.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 . alii d ! 'r ni!. de akactia sinlurior.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii .{.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.'955 i(Jn.Iubncr $ Lumu*t. dn a@lathmp. @idi6 (lndEnaports.rr rrrile (ep. t l.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle.bn si -e ingrljoreze ln o.. o.a p .'eo' ce fJ.l h.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl.rrreapn\o.i apanini rcl€ia9i c.tuno asla e tor ce puh s.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului.na.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.tlonczenomal drnu\' notltl.Frumuselea nu e{e oc. pot kn tr4{z .. ed.litatealu.ira. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i. pe dlribure spfti.d.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.Ple Ahncicii i$ ahintsc . n t /. g€nulsau srarur!lin viat. Eddnd fhe lMi. rndL. inec>c'RJno. cei careti {sc. care "61' 'i idmtilltll..unel. Potittal DedHuft.i -nu ar€ de .i 4ta'oare.tacolului d€ . Fesitind cd.n?rder. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.'r5islb€!.. Gindurile ld inrime.. i^ .fteacldLn.a cunstne.t.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca .re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!.rcaorir. o al€gse r. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.ara de-. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe . E!* '-n]U. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ ..4p i i RaFthacuo.iuii 9l mLnlea aser.orPurllor lor.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi .i obieclivuL este p 5."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.n"rddi.

q iq.sdcl de .i.taleleSni.ivt care puRm st sperih.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' . ea d@dlt rGalcibanr. *u nehurire.d seduea. DonJu!n.nfi4 persn.humitsnitor wnettan dln s.l rdurilor l*.t!l aL. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r.llransmutarllm€trleldi.6t€. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d. atal s. c5r {i caenda -. dii. Trash id inrodu. fdro p6hu .nlru ci. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a ."d {ngdrt uc6r.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.u Da Ponre.rmin 6a ihuhil p.9i de .spre ad4lralee sale jncni..I lea e€dus mulr€ ld€i. .s&wo d. m.iunea lq intlaLl ln re.def€n€i.r. '?l s.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.nal c6dd422 ed . car€ ea am6iec. & ani 5l cr d. pe.u o bdgatela p6tru el.t su4inr .iranrcacacenei.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. a preluat rolul el insusi.da r.o3l9 . c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.tul fr.int G€rm. p.nku bosaFa sa fdbulor. @le 6arta lnhr6anE .la *dus.hant . cl p. tui ceo* B sh.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.lah eet€ maasnu in !rta amoruui.. It d€ alcl.lutre.l.ntGe'marn.pre.2 i Pendu int€lepcldn.. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr. tar! a loi i. p*n€. ia.a rierE.ul dn s4tu aalnsa deMo h. a mds la Untk. din zece sau douaspr. d@.Fi.r Lordorui BFon . .uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel.rd'n€ mtnor.mdnt .. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.Unad'np.t tui Don Ju.limLtato.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.r cu nobili@a €urop. nai mi.U41).1€ ueti sal€ sunl marc.?' Cu alk cuvjnle.Et pu€astseu.. Prddal (1738 . sor.trarett.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae. ln pd6ta lut R. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.!6 a $. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee.t! prtma bs urs dmoro.a $r. poare 3b lac5 una mar€. P. P4son. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .ll invltd d. tn rtmp ce tAntontot cozi in. Benlna. sa.cea p'Mia tl cunotb. in I'ihosr Fm .t fa. in c€te din urna. seret!L rsudtei sale .!l€ sa facl ce ra cu n.i m. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€. a losr inwnI cu.@J4a. cb are hei4!r. P€nlru de pe Lume.a . a lui Carlnd4 Wll.l€."z Dup! cum wdm dr. ulr€rto.coLulopGFrezece.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt.Acsst harbat loirle ciudal .1!tl . Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S. p€ cel na' m.im.ur-ichr clPuteasdmEre.r.a I preolu ut.in€ 6 !! eulE. h alz| tinpuld enalt. topeSte dianantele i ca..umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani." .t€ce Piete mlci. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4).tur. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft. De alunci. .hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m.r32{) iiin pi5. undi pzr$one nu cdpuLlc.ad.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln. Mnahh di!.. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. BG.ruri er.rd R..u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.e rbini€k eb. .hlmc.TEsk.u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.In a.aa..e seduc€a i.line l€cul uniq5al. Chavatrer deSiing.4ilecclcmaiin. %L I {N€w Yo'l. sunelul p4$'nd.in.ind ri dnd in dilqie p.i protund.J€.i lc.lllal.siie*ep@icrtu.5tru al.F.usr R'nthr.tt Cas.n@a este un r.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.57 impotdi.lntG. cel hai mare akibul .6e ars lu.ad./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R..4c! $ n conducs spre o .re.'.tura c. a abso vit n. Oupi d.steia. Hdcoun.! 16r ais c. in ac6i c.F. f i casanova.

..ntu .D. nol. lnd o a Art.. Flu o r.dF.trn lr. n h'ta). iuht o . q rFt paa th ca'.rtldl. . . qpdn.e p. C.d.cm dr. 6 6 rnLh? Rdlh. ..Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h.inplu. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.. d n6l cum ' Otu !&M.lh um{ o. dupl ce "lsh vlrut p.at. n. tr.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. b...E Atlml E m & ...$dl pa'li! o !r.lrta ile fidr d!6 cl . og e 5h[.t 4..fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.Stecpl! in calaiorla nosha. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€."g b dlrdt.gd4 tla faceh d vhtl.ts n4!tl.. 9l f.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h.Eddo. nodlr h €hdl b.F . cld. i'$lro tE+.d lucu ln nFd.tr m n!EF.r. er qhda. s eDr.b $ L-h licd p. rD.d & d ttLpdon6 tb!*h. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim . Eltr rulitrt pcf.'.bur. lr.+r.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.{ .drdaI @ttrm d.'.m F.4aL Dd D*.dr.!l posnr h!.6.rdsl€ profurde ab unul ha€stu .d. . 5.

nltl Fru de fqrd. ci .[nd? iri Vl r. nd ..ft. .tM lul. dnd r. fo6r ntcrodat! Frttu d o. Ms htrs ld .ercurl inapol. d.rvnm .u&or 4 fadt pl@ O l.tru nrcLdafi -dhh. R.g { Elin S ch E!. trEi intua o L4.. nu dd . da t|cdd&.l.ro pr@e .F dl dtrp&d$o d..i@ cMpdn. dt!. N i* ddlrl prtrE d. Al.nl nicrod!16 9l c.rglh ln .zx na E. H lEt dd.tadnd h!t5r&'l'drhEh.Adrc!rUl.re6b. Pr.Al.0@ d. ci ml{hdepln tre!tu|.LFlrndt} p6hu cl R.i atund cand c I&n al.I .dun pds.hrha D. .! E!l4. cucqll nrn.hth. vI rn tcm rl oftc.. incutul no.ti C ld.Epinttb. dl.ltlb. p. E r6. <ah.n 35. e d d vd.S.F. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L..Sfl dup! o {6rq cln. dm ln lq tr. hc.uoLnl.or'iut.d.if 9u dddlf dq! f.l{Eir*t.t !. dr6gurt.!m.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o . ilt d. .* 6rhs bun I! u m. AD Edn r d L. .6F ld i oq$lnF.. F.

lun€a.ein.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.Drd?ce q-i: (ir na bo de p. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.li d.e?op. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs. v5 putqi imasina Va pur. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.ne g. mare ii gras.t ft puld se sp{n: .9jce st vet. ti \ic. 'mpr6ronab.r C brne.)EbiE ob'Fu'n A*Lk. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la .i lntLreu6 dnib cdpuLui ld..E] blne..pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. 4ists existd este. paEpro<€ ani _. bi arirati. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".anai Adl.dr p.ir' o I.. sr in. arahi.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh.isfler.ut dolr un cerc.cr.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ .pr ma hea reactie esto . inroB*n aa.a.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai . a. tu ni u..iMahnE6r..F6re He. nu-ni sPu: nhdi .F.d. invtrrisd in @r.i spunr -voi. de u. Shti.itrT-urdr{iinru-:o. neam lntors llcl dc uide am ptec .ei hine.rt_.a'n labariaco o.Fe vicrimvfl. Da.r.Jarno aminalntar...Dn €u €rah o q4tu. dt de prctund poate q aiuns.t Dupi t''a 4petenl.a. r. . Adi.m.l-4tr.ur€. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ . Nu. 6k.r.? cume . din acete wnuri.sinii mete. pahu lnvrtltdulrslru.a'emalpussije! NumEinvinuitip.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.ptr. in csc. Am li.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.uprr. mlne.n Eranun i$d.li C. Vol o faceti tor tlfrpu. phccsm.t acoto d€ und. "(dn 5a fi€? totreui la rr€. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr.nlhd_na.n ll€speWlliam.dardefaptslnrprGl.e u.a ei.l. Voi aF venlt lupr mine. o fddi ia' a id'. F(utolldu C. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. k' t ia'.cunos.ri .nsnlLacqtia Nu ne n.dac.in ochi at:. E{trtd d.e{€ ca vi hndi v. grti.E Sr tEt.dedsrr.upierelnmino. na.r. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet. aLes - .d5.ulralr..in qfru. r'(kr.h p€ a'.r p€cd. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.. tlne o tin'e dr€. Adic5. un6rt.uin rh zis.a niie copri... A5a. e acetailtoc di.min€.uro linpdFapL d" a.(e an'.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh..i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. (ur ? arJl.5! tie?. S tt si. Dintrodata..la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului . Ajdkatj minad..l€ndnr E bin.h€nr. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.r.chiar ma d6el'.t penhu c{ nu . r€r.o. Dc c.n..penEu ant . iti$.nant? P€ntru cE nu au.g.5t. m.. a5ru ldri Ato.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m.€nanr. penrru cachi asra ftsunreli.unreF lla car. cara !h p e.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. 6l€ alribubl @l hll untc. c\punprimelors. os6 vr spun.u-.m awr lnt€lepciunea plto dep. aij dar S sliti pccindlt.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par.5 rodt€ cuEF6a.!i sinsur! d![ cand am ri. Ii pnuin in sun.elnm as. Awam n€wie dedpdicnt aeea.ic€. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. P€nrru mine. Eu conduceam o nata.te m€k nu tub pHholosie.ut dar sa G sFun.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine. Am fe. c!. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e . Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.pl.Fr di.. an paispre€ce ani.. Ma ros. rin.*.r.l.{a asa(3'on l. -Nu. L-.5 6if*qi dsl.L1n de unde am incepur Asla nun..I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.o&fr .am gandjteu .ed c" vi .otlno p6..tl imasina cun m! jhte... . u. Atun. o.P5' la ce vt atkptatr.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa. nro( ine.. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.5 lunt.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.ar.rcla.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.h'a.pnFaheam'recucnr€ Rai-. m.icL. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu." 6n b6. lnst locul unde paispr4q ius Avei. rta.

stsuntem deinaLli. dec cei nesri penhu . iv.tn! s ru uitat l:. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.lnscrnni.t.ul l)cciwcausiinteleseticda..obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.suntforrteSin?Jsuns.r nu cred€t' .$io cinc Ja.\o"-n.limrcnaminariiusin. i.r €u c!. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.(rrrr A.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.. a ins. ljn. blnesou .Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.bucdii.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n.oape5r a aruns d Ghi' mei.ieapli inaink? Grq$.ashe. .va si se uite in sui]eiuLloaru..5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.li si m6 uit in .ioda6nimic de alace.am qurnkiod.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.uvoL. 5grma .rm. d. Nu.am F..Sunta clcr s5 .l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.mJn.n4a care Fo e 5. .r s6 b.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.s: co.t l.tidinfevo'arinnl cam.orpulu or.u . p4bu d nu u. Jr !ut]cu mcu. LrilLJ.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .i-ic miuirdintr-odat.I p!rcnr!.estaesreuntalenr. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. ord!maetelrnr J 'rv. Ia. Aceea esre. ueau * +rn.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.uloara ru ochii tai.q n. drr oara avet' inocenla solftar:d. rirmut cu rinc.pe. a{a pentru dh.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine.d.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.are nu €inrdresar de fundulbeFu. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici. *i riarinl.n.$a 'ubnii 'ubirii. Ln trccutul €stru e3r in.runr? Por 5a va inv.iviutatrlaei.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la. Voinuur . iluziiLe co.t. de picioa'ete rcastrc de v.modulin.ror . . .uiJ. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .ft deputdn'csunraruncidDdm. .e'..t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.Freabun pentrurine .pli"uri $ tin€t. a 5siliu.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.trre.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni. Da. E 'oslru rinu (ine am losl. el*ta a l6.!a noaskasunt." \'ar (a:nq.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.realorJu'u. Eieau utatjn sufletul.ici. atuncinam auea nicio p'obl€m.tameava5h. neva ca'ese uiri La €i? A. crii dinke voi v.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.inoh.lacitsu.sriHcardenul imprkfturde .na. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.5urprins imasin€d dc lp.e. nael'i.e poate peJrJ-5{. &a d t De .am pLs s:L la. Ai mei suot loa e nesi. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.'r iFm depa*.tnundeeac€sriu. aslea pe roarc Eu am tnmis .onF.bravada noastri.u invatahrile mele i. Oc. i '... c6nd .Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti. asunder & min€. Ceeace6telrdmosaqe. an creal un rac$- rdressxuaL. dcpenisulvosfu.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€.Lavoi.l.pti..t numai. casct?1.ro. st 'L r-dq v od.ciriisa mdrseti mai departe 5.rem de bEtrinl.zur rr'cer bine.ircLc l'401v! penrL care l. dst?az5?V5rq frumos.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .up at. exkti alPalru er ad4lrate. lan pus si dan*r€ . pe.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.c sunl.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .ati uit.rrrc c4a. vnm spur add&ul 1 . Jsr Mie im pLa.' m'i mulli !. rcsti.eld S Je.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la.. d l[5.r.m drnrt a. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.oshu E b'ne.e $nr N! pot * G inv.eia ede mesaiul.iilc.olorl.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a..u cinda care poale si n? inle easA n.2ea.u rci Alili ' cu ii I .e ar rcbu' sareau un inv.

Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.i.h. \ror6im d6rrc o. fie caI dinrr.ci. Exisr.nalilici r.iod. !.I ilar.trc nu ar€ prea m!k.r p4R ca ii .rel. aLcL lobul l.ii l4t c!r.nL D.herului.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. ni chiar in sp.xktl un ei*eh . .insi acolo.easG furie crqindl. sunr oamenii care $nds jn lem. o. codunocuturd..rp si se aup€ d€ enriile dhdild. chla.loblluifi onrdlsdft cei m.!nu puhn nic.!r tJl.r! a. Dar lusnd li*.i.nte e r ndnii. br.lS o cr c.ohdoc lumea.odul .^lcLunmoddea scaartt cmotie . Cu lLle.!hid' in3p.b 46tui s. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum. lu. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.'ie inromada? S. j. hl . am Nut aceasrE *p€rtentt . mu.r€ * jac5 in dpulld.r lume.eu oameni relisioqt. wdm ca 6b egindn.rrih.tranii adic. lcestenlinat ft6end.m cu.atora *4.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca..oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.lui dell lreilea is'lin..mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c.r. d€r jst€m edu.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra.pJmn4i. d.. ihpo .nllitic'tummi li.ducal'onrl c.li[ct 5ic.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. ru doci ru nc 6.sunt an.ea si n.cdod ornalogle .vada.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.da5r. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme. Arunci. Eibine.r€prernta de lapt te rile.ci. dd dlct ne iu.l. Nu ditrl.el.l' l" r donn"t.odar.m in *ri6. Aicisunl n.uMnk ..Nu . codurde nod. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.\a eruirud n4. 6ofl€ in ea.ar.:Thonuldeauru uiDumnezeu.rele lobului fronral.e u'neae.andlh .tl problmE p€ntru.penlru c6 nu au minui a.ki.a 5i fe con5r.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.nlliticc $ ca. .cu alte cuvinte .rp.. urtrdl codul LiJn..hni. thFr.sau compordm. codut armar. E na' d€grrb5 gtndk€r .ollr ntr de hsiiuri . ei chla.oal5i ru invalal 9i cine *ri. hi lnlelos4i? Siatunci ava o. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.tia cerur or. sup_inlJl en. despre nme cre sunl .s adolGcontll bne i b. lunt manas€rii banilor. Si incepind d.u .a d. a nu Er n ni. e cuot s.

tinL hebuiesav. ero. r€ 5. ?". atunci crr" ..iinugirdesc eirer.as(eldepe6oanenu cumimp.tsunoiul acela tin.jtcdmr )nultidintrevoi.q.rii. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle.am.n. AliIart p... micar.i..innebuniti g. subconsrienla.Llumin.orpultEu emolional penhu !.r '.af sea ni.€ea 4cE vioLalori.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta..s:vismljhruburan . +iri cineva.bEn doza demantutre emotionali Iie c. o 5...4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.titr.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr. penku . Eibine.are vi spune.amawrdrcFrate A*a s.aresunte'ivoi.him.vid4i5eamac.an $riri di.tdinpunddevedereint?Le. N. ia. o s5 As F(tea sa nunesc n. rani sentinentele..'odatE sa fiu inviluiijn.ieb n€ pentru rine? Eibine. a*ain5eamn. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan. ajlngefr r md prolund.pea *ista L nrnJ i se.{.o'\. dulceati.le!on$trnii9 enersie i. eLe sunt dependente dechimie.!lilicum da+iu asta? o t. Eibina.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l..omponentelesale Told.:pd. voiar bebuisS sFuneli.ele mai deprav*e l.in sentin?nte prin a v.imersJr maideparte.ra.inohonal in legatur5 cu ana.nicandexplodati 9i arlncios.e !5 jn toarcdi luqa laire.s.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh. ceea ce vedd ai.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.utslscoaterjde acoLo l. aLUm a fo{ numaidesFre a.eeacev.ea*a .epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn. Deci.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.. pentru.. ri. us.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.uia depravarea? E.liintr.p lu.-ri r"-d. p. da nne TL ne dod .calaa. 5i encrsia.?+nivelnu 4istao .9iacestaesteloculincare. . ?ib'ne maesrre i arunci asta. ii ma4ullor..sPunfar.scanda.o " inrat ln emorii sida. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e ..ta? Penku c. Ei sandesc do pirn senrime.Nusift caecora.I d.pefhL.isunr.ie asmtideco'ecrnuct?.asute sin!i.ate. merse la .inupureF*v.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D . e!tiun {rarn.J-aed^i.' Deci asia avam Ar trebui 5.cForr'.daceparnimin josdelafeliile.i seniine.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a..D.simrc. ca sa secrete !n aLe a{i. la.qasijn masi De a. Vinosi mr batl a (.are social: a'€ o fait s' ara un . o -Ir de o. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie.orcdc Fcnku Eib. deFart€. mai iniai. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica. r \. drr pra. H4 \ r k facem.lioneaza Vojnu {indili.(i.!a .spreviatavoarri\!lhn.lare reci spre deose.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu. Era momentulnostu.con*trirla.. !sivedemd incurani. HJ -q a y -lpd r b'.€e!or'dpin. pentulldurilec esimtc..oana. Ala c5 i'r.dL n.ea.cam Da.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace . desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma.o l' dodo..iiapecareo O' e Jas..i mersem in su5 c51.t'atuncicsndnuoblinelr.vcdetjvoi.. ce e depravali care merg la amb?le capete a.uadaararStiiideundestilcinussndil'.kiun felde urme cu rjne. n. sunr dependenledeinteled.p halaq' i...eD.i.odc.5'Da d ^.r'c am tuar doarura-defrpt. ei mai adin. cu Ji capulde perel.'arvialaaceec ' r k. a lesinhbine.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.on$iint.E\ist. eu n. e bine..Noidoard4ompunemolinc.r6ti u.splten i la.vedetrvoi..e/d"oie 1td d r' -n ora4 put. dacs mers sima.dof ai.a da o psGoana carese d. hcem a a Di..!ie.do neutoni. spuncli'. spuneti.te..e\{i(old' 'o' .i t n ra '. De a. Sr osE explo.rtr.n" "r. De dceea .teaneuronalade gandrelosici. a rc ia. osi frf ne acord cu ".u adevirat?Pentru I .iu.rc.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5.ia a serlimenlele ..rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.L.

I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl." l'. cernsaamfi asta? El blne.sians 6arn dqn nuh.a(o'pJlu.ar. Fko .r nssra q. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. uatahrsh.re fld lagnrra. sa moa.un schimb cu nlne darnu$1.iodat. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €. sdiaE?' -Bun. ci.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu.tla. cdpi a a e importont . Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. n. prd la €d!. g€netilqeri .:pse.wrrJ. € nunarul tau d.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha.darul nu i. sr inrampl6d . dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d. Arta € tot. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-..m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc.u'Pot * 5Pun5 !n.iun!r!lin. sa ui sun . 5l n4 sa l4nentdo ni. .nds.'orL.ri.. . sScol.umarirm ta h'sine.dici nlclun lelderubk€ .nru cisunre!i atard€con+iin.hlcl./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.urdall c.dn&*t.'. in.r. ndu individull. snte! din Flall. srn.E.'ne p $l€ cs. Dacl.um ne suslin. s Da6oan. pur sisimplu..unteii Eu rad d.. la alegailenorsketilacin an. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa. A Randnrc a/ Mrny Dine.un tsaumarish l.si trebui€.4ir nd6E.re areun haumeuss d cap . €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. tui frumt d45t altii. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '. cun deliniti ct suntqi lhnezici.rca.n€buniaGnmib car. n.in. the Anndat d nnhnd.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e . la pJ lea &.rstpundc .o5i v5ipun.iiienull vi se aplict p.uc i€rge refeaua n.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr. in loc sa fil n .r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. in mod aidmt.hr d drspdati.r apd dciorul rpune "cine . @sru rhrdu'o54ch. nu numai e Ed6a A lFlrthnd. l6dt5 Foala 614 tlSE!. ' comunicaE.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. d. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.si rana pra.d€ I unindealu Ramrh.5rivou5.I 9inu credetici J$r vi sc rpr. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. d r. de la gcn.ekdlnurm5. El bln.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.€e.5. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl.

rirld. purem s! rccrdh qaolara a(ea n. aceas15 bi.ti creabri nicl m:.ini le 'obona ruqu.? Hei.i in .min'i ..ul5i mnacolu ? P:L da.milia incep€ cu s mpalle.'I I n.\ipa. Bun. i n. penku c.-ro ra a{e nc'si d po.ulrati-n5. as.L L-ci '€t?r ess. . Aia c6 individulcaro seslr.re .d'n necutul i doar p. momcN si! int.ii cmolie. orrji.beraiti !r spune -Stii.areamtro. la iwals 'por. Fontru amneicie loa c q'cu s.nbcr.ar nu ttiecln€esle5'.rsa. ' Fas.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic. d \ --icu-no L.. tcrap a a arahi.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde. L.a.rp. .n. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl . ros ac6t mt.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir..mpl. ' rrin lnrdrccli{.i a. amnpzi.ir@r dn a.nr' vo' ) . todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. moment i int5mplare . nh.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.i!16...b& .rp. glup & db. €rrh rde ins.l in.l€. ponhu ca el ene a9! dd.etu w.inulEshr i 5t licom numrlr e.i aneEurri si dad incerci * rdf. nosru Si .a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ". Nicioda6. l.unjnccpelah Le. De. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .ea p.urar Ad..ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. spunoii.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice. nn sr o relaci n'c'odart.ut. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei...lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.c€la$ . chr ..rur.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo..Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni.g aoar.p? Pdnrru.llecara mid inl.i.un. $iii. fie prqenlalifamiLi"i.€p sn. in.{ I inhe.ane.npllre a fi.:rd€sinpa'ie si dui. 9l Ir4aie om oc lutru.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. sa e.

astainsaamn{ .ntru cl nu Stiu cum 5.eva spun? Elbln€.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. pentru ci €r! dispus. Vi .l er indn€re ii nu intel.b bsda sa Eupqto p.tilui siu.l.os. peEon alitatea dlsociatl. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt..trdcelari lucru.ic? MninuLi mrihulr . pss.:l. €u. rictac. Putetr s5 faceti ndddni. lnlolcgtndua: minl€'. ApalE $ let rgl.onsltul.13 9r os.iodati p€ ctrlhl?i. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. da. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.lbrgi I o sotr€ mlnunatl .da' m.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. Adic!.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho.ce. oh Ddhn. cum w€tl si o nu mld.ror care se raceimedrar nabure s... T. Poate p.k slEttciune.iildce!isi sulere. E pendulul e du ple.!!.. in $nea lor.s de ce.nn?r A5lr.iiplneti sa euh. wi rvqi m rrdt. atunci Gb. c€ pldde. le .uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. cu parul roroi.E opsed: inb. D6pr€ a v! lhtl bine.onparabLl€ cu ju5tiii.1. ca a schimbat ast pc inpir. o si aj$ {ii5 d€ Fi.€r. ci aF os: ffc.Astainselmnl . Hai si lim rrio$.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr. . doct*ului g bru{. Nupur.nl cu pesonalitate diEdllli.npenimeni.5 ei. .r.*h! {5 i+arunc5m pebune.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu..cu pereanarepetivi Ad'.r.spro emol .v! o vi.t sunreF llcl.o. vointr. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul.sl 106l.rt' !ict n.ti. aduc€inapol. o p€rs. 5.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.€F aera.?Adic5.apudi.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.are a. a Lltlll.i.n.. an'ebtc. drr nu o s.sele unui €nar d€ doulzz. ecndu. cin.r. Ei b. o s6lf prea b6tr5nle n{r.i i *a asa?Spun€t. Asculralint. D. Jl:bu.€r5rll€. c' deb.le? cu binta.pa .a{a nlc. dou. paso. d dad aF incqc. p?ntu propriile u'tu indif. eu. Ceasul bunlculur.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. p€nlro. $ etiik. de r€guli. rr€bub sa uil€ totul. penttu. p€ntru ca a.epiedcLn. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.lesdac. Fodl. e cea mai nsrc pl.i5rlim6o.$ aa di+!s . dor her. h..iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.ln par. d prevod6 li€care €molLa.te pecinda Ei bine.. ldul a.are ac. p€ dnd c€al.utul!r.. O pssod . Dqa pute. fili a.Foiia* dellaseart. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne. inrind*. ll telait.i.r inke'n lamr.!4i de anid4in 6. credal .Stim c! o !! murim din cauza. si nlji cuMsca o ginile.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr. Nu se ncio enoue la ci. .area d€ sln€.l.c!.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional. puqi st fac. lli lu. un barbat in. ninrea rcaLa e intra picidr€. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll.€dora.. nunrrs d€le $i inh. Ah. nu vl pace. nu vt vtd p€ qbd.sle. Toata vlaF voltra e numal d. p€nrr! pop. la intrablril.iali cu nlm€nl. car.cl un ahnan poale s! rssplnd.ate d'e pmdul. @4 .a.onzar cu *ht . Pli$t! e oBarerugine mrl. N\te aekchid.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la. laca drag6te.r? .u p€re ad6resunr€i. ri.el hon.€u i iubescpcDuin€zeu.'d p'. f dli.d e Ei bin. h d de s{!. nd auniclun trFU'. A. o si wd€tr . Chl asa. spunei @.volcrsdeli ca eu rcrb€s. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.o.$rJ er (n5a am9'. c!re€ciudar Faceti rcr .esta 6re motiwl p€nn u c. vi se nai {o.u a f*€ lud.lif li punef 5e euhe dc reguli. n o EnotiLesunr cpcr.o s5 vt epun eu d6Fe.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!. .[ d. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.6ui.sd ni. Nu.. adci.n4 fdNntd6.u €i.lt5 6te ameici. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.t. H.'€ pledd eli.puleti st faceli. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. o si vi spun d de cc.tun.E in . und.5 da }'r Adtr. hainpentu lbtdeauna.dl.Fa druribi .lrcr nu sunt.olrrl n. tre. ffm amna'c' conplet. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6. r cr€lqului. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi. al. s.r.

.$idem fusa la toalet.n:po56 DB-54 Jmnezic. op{sonaltate djsoc' d a o pes. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd.n iJm nihp \4aou. a.srili rc im.o' indrid .'ioirp o:i relese'A_pucd .6miL5idtm fusa Laloale6. r. atunci. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.or.1ur': rrnac nc: aL!41 e.Siasta€oda." "^r Si atunc .te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath . Oslmears.po e 1(.iodat5.a<ee.iti. a ap.slstemulbsku educaljona. acedea nu sesupun nEodat.h hbaintu. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. sunteliint un corp chimic. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.i alostr@dataHitLer. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci. genuLac. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.. te din astaramas Dar dh asta 5i la.iside aripron.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c. n. o. suntqri inlr-un corp. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. ne di. hebuies.u acoLo. n.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.a.la de iudecata!iapoi.. i dr'nq.. din accsrpuStrc. orica. odats peBodna nu ma.iT .n€tb I ri t L4 .n oas. vE egEnali.spun djn nou. Corpului emolron a L).. sa va bsanai drn copac jn copac. o(€nFnaPo -aaD'.r rn dl ncz -.u a. 'urJ. lar in.'oaal A.. .. Ne ridic. Asta parinii. .tpa in care reuine !ie*e persoand nomate.il .9i . aruncididj este. EristE o mica p. Ded. e desrut de asFru Daci atunci.i'n o(6i pi b.3: !.ela Sir. x(er.se profiri deea.D ins€amnic. inwte s.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. vina ri s.$tiadci p.aLa.iie ni.m din patul a. csF racut? sunteli ink un cdF. nL md are boli sasrro.aE ilidkrruse un c€nku al crei.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta. Nu faceli decats. Ei 5'ne cand inh. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar . nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti.o drnElpil. din .Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.. azi. viatJsa.. .imasLne aceani superimasinc. simtin.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r.hia.hctusivpesine gt. d \e.e dinre uo.aq1q n.?an.at. . asta.la matur e c.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre.lrnt.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. coinseamni asra? Un amna'c.9' ptna sa devenilicreatun sduale.. are diaber zaharat.orFul vostrL va F.33 Si arunci ce v: 5pdn. d"". intregut biorihn preiau eu. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace.lpLr.'ut aFoi exparien Iierbi.eboti. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar. Eca di o. rercFonea5 h deoai. in actiune ceralta pe6onalLtrte.aLd Mai iita.sa alacasturcorp ses. recesibinesi teu. nu mai aresl?ro?a la I. Sr thal' c.ri.izi€ Voiaij decis s. arri peEonartate.os..ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha.nl€shnate Parlirson.! p.afaseintthp6. resuLilor bDlogice ta.a. care s. fi€ maastu. Ne apucam sa tmlm. sistdulimunitrr eiorirft I . atunci nu ma Hei. a' -r"t'.tanpe. Dr'. abolela pe roars ltrhea di.orPU voshu croiional.obbnuram !oi. a deoamefl de2votr. S acom v. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.ri din a4 care e*e anrfted vi.ie de asta ai.6mei Elaptdoeedlr. b. avcri un qand .um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.punem un ma€sl. dr' exploatat5.

sau pakiarh.h J s. si blia. cu.€sle makiarhat!|.e sl o auda..$r5 in !l. poarte copilul pent! cn.dr Gr.e.ra * Decl ndrJ r€.oPeh numai srrilucke.e.slem. c. ilr in a*lel d€ mn4e puiem . F.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm.cc d. ci desp.€ dac.a care urEeaz. e de arec? h d.rbaii a religiei. Bun motivulpenku care birbatli .motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.rim si pur6m un copiL.asn! _ daci in mintea noasnt .on...u vcnit mulr dup5 nine.$ rea! sl !pun. .a..' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande.rci-nu hebuie s. rr urn.. atun.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. dominaG de h.ntei sal. merge pans laSpnitul or Sfani c1. dar sr fme e o. e ca un.lodatr M i.e extrma lluhl^6rii.lili6E .uin6n.ard au n@ie s.ru v e at8 c5 . oulele csre o si vint o5. ! crd o L.u e Po.ll ) . R€tln€ti.u 6inl.nc At.io . dact ea nu de ni.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.r. Ei bin€ acesla este matriarhdtul . cu un sltnt. N. tl chlar &e..de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro . Condiliil€ i.a noddt 9i arunci c€ obtinem. noasri. pe cind 9i !tun.iod. (sPdt nos. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.cuios.i.ih..asosre cu cda.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ . . arunci.n! accepitm ni.dd.io a.rorut uou p. 4€ec:| (r hq.? Vr€m . . E bin€. Menrul de faisie. osE f]e intocnalca voi do.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. tr momcdul. urinamh api 5iltam r6to siurinin. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.hia.4 of4.od't in r toj o . cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG. rind 3p d 'cq.niciorGponsabilitara. a4 nr co-aiitd6p. pentu c6.en! d. Si btb.i. Astlel i. nu rem g1 purt.imiracoluL .ratdecodent.lii r€bu. Ii k. in nod d€schis.uh.a cl Nu awa nlciun in a fr. dac. . atunci.ur No sn ve plad invq:ru.€a3le invatlturA ddF.en.on.oarl in m'nt.enea .hnaic. in nod idninctiq eLe nu o'au ni. * nuneia nom€ntul virgin. b. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.m copLlulln decadsnll.rr tnpului mol'onal A$ ca. tinpul.r c5 os5 hii.olo 9ln€ hot.ce+publiconullim€delenai . Dmdu ca sa nFn' spun. MoMtul el. $i acuh o si !in.. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.aufdnrcroda€caotirlr !.pilulci aLi. va spun ii v'na i o si fie . carevlne aici ti o s[ fle puiredt.rul? Esb lum. erclbh.5 in mlntea n.epurpnn puriiarcaLutA. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e. Y€strd b€n Jorep.ns..ir monertot 'u.adentr.a.st. o purernlc aiminunal.t. 6e eqal€ cu ranrezi." hir.unoasrd€ foarra potundi.areiLla.lcb roato asle. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa. auda a.and suntem a.r .

ca in masie a emotiilor inr. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain .odar6 si :i ?un€ti ci sim.h modc !r &eh 6arte nutt: medio.$. nu.@a @ Lce c! c. nai nutt dacar ' aGt.at moFenlul. F ta nu fit' rgn6.r un astlet d.u. csndawnta.mutam. nu wi o astlel de f€mt.ucoan!. p. p6ku ci.ea s! U€ oagici nu 6re actur.un nonent.qeadat.m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt.nrru cd ee. cr ecrll[.k sa pendfu€ lutdt.l mi purd.ru.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor .tcr cde duce ta *t pabu .Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.nra unur barbac spafratomizl s5i .riratein sinele 6+ u spfiru.dcL _..lnh.mptare..t Nu q. ce f& iuhi.ntl w.s. e$e d luzared tltrontorma..eamaivasridesd€spr. barhat 5. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .pac.

d d o b. Adlc{ qa$t.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k. pdbt & c. Ar. clqr. d.tmuE. dd aFGn:nu M! o srlnld! d. et 6Ff E blll3 d... n.c. crorapr n. ."nlo. un porta dod n€ru.[mt l..E@$ nd.ta d .h !. d o U.cd . Nqrll. E un blrbot Dlruni c nu .r fi.rnt6rmdh.t @! tl hri lrurD6.rl.od.llnh. ld tl. 6dr.lrcul dn nB& udL .6. t ho!i.r.t.grl d€ hlt.&.li "onto. ilqtl t r lnul .r. Ar! . h. n*rn dndL t'Fu dFu.Enlhr. 4B tu Ftdl ftr (9 r.d.lnantul naatulul.t&! n€grl { @ @t!r'G & .t!ri no&hc p. c df. ar€ Ittoil. sdnrc.lrq un lrddu aE ra a . numal pot!ca.. ihhtdi lpd ol. 9dli.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . nErl .o'o unae 6.unt d.-L $' inb! s.lbt! infrpta chid dcl.l & d@l eE & {1. tu.43p. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo. lungl.h band. v.n6ru''. pult. d. .onrEdd pa.ll Dol oalp€fl n@bl$ut .Llltnlru{Fd.LMllr d d 'ral.mdn.dl q.bndi h r Fcl.L rna qhi EcuU dl! .. Iort .bEr d.u lnvirlC o *rie d. chid chrPq i C-*!lr o pd/.

u p. E. -.ubabtur.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.i. t k..url din perete. ac€a stare 'n (arte **epiaiD. Si nu rnler€ssaz! ni. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid. Dod c.ootnc Sriti. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T.Sror care € mll mull d45t . Avea o abillt!t€. avcm un Dumn.a. o r.v€m 4k' pe!ein4 irrr. E !a aratat la..fentastL.z.ai in Ede inchir cu br<a. Awa'ot o pccare o abilitate.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.rl. bun.f cJ a-'iu 5.6 r€. 'at5. 9i dsrc e dd.a . penfiu. nu celui cd€ n..lm.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin.9iatunc{.rrhpluLciputea5.rb.ete. 91 6rd spune ata..esi\rar_ d n nlori€.fre e lsm€i€ . onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d. ard€acoLo inhmitateainllor€d.nh rutuq returol.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis..€rachlaroprivetsredeieutrdr.. olspertar ren i: De(. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl. sl nu lie nicicd.gtla cum5{ faca lle. Asta ilfacelaimos.bun la pat.olo g eptin rdeoecrte.nlrnlesl€.o. susFn. d? o-tu av€am o baddurd . nu edelaprulcier.lna.pt . m.runutdin tatur e de um. .i drrsone enc sa incepi cu drasosl. ec.ute s: ap' ndeF luhlninl.an.ulbr. au pnnmhtul sroan'c .cu cmbinaa.h ar anr Adni br-n :ra troro. dar un sedu. qld .. sa d@d[ a I' o mLnuns l.r. h tp. itiu s. C.dErsur.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.are le uino. Si li4ar€ ln€l€ .l toi.d.im. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r.I tutun9i nu voidm sa.t.i.u ca m. d6qu..c nu qa atvolblLor m.r dunu n cu dueE t! 95r:i. raci dras6re.rc.lacpJcmultancu@!n&.r€. wni a.mb.cul nrclodal.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.atdr f bea vin.urlu.rnl. Oe asta era€lDonJ!an.tawmdefi. da lal€ntul lul. ln€i t um@e .ne d.apiadicl.dap. Aru.te ldet dn Europ! D da.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a . tabmi.i.A il inkdai pe €1. mi o g. eta fi.$'se.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. Aw.ea . in cntllea wde inchE $ jn br@. c.n.i._ . un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.r nL.nul lui aa pddpio. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!..rl. te den &r cr rese i vtn"l'..ea un anantatat d.{ sl.l . !icuF.5is.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .. dar qriu car€ d.um si o t c.arep. o5ic.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh.kn(k.a.r m5runtet.e iLri. o (rtoarc trrho$a. Erbire.nlnun. c. lar dac.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.. cand birballlfac dragosl€cu feBeile. nodul in care la.Tot.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.ur b. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei.u ch6 tk atea pudrab pe ..re talenl alluiDmJuan Pmk! c. Dpci. en.r ru lnkar o mie de noplt d. u.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe. fu Era un ndld€|.6z 3inplu In ffi d! am a. citr€ tt h{*und€ Ana l5.ea.Ioei tlmoa* . .6 nq.Hitd {ien sustins mmatul.u carc are o rcputatle dc *ducltor.

na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a. p€ car.un m66u.rtEiii :'i 'n.du. Nktodar: A.inr Gana'n un ul.*tH a rh.nj. nu tiln h luat in se'miblografia. car€ tunt &ja in. e? c'edeti cl w o frolaz Deci. vqnid \i o noaple pelrocur. srlre. 9i .i rip?rtcaterd..itutsdari deihdgini.k ndh .t'i.n'lded by w\t|'td oh.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.mulvietii ftrne.D dinpe. -d.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t. € lo. cu . sau neEuriea? 9ll. r. frume st ame$ @nr6i..ia Faslrs in ctrc4nlrc.d ds s€ io! I .rcodurea(apul.€ om€na$i. c! ta numir@S. ldcea mea e Multumes.Boana a.cEri oasperi ilugri l. r lud frola ri in hcio'". care la $ns in ulhha p.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.rrcahdisr! ci.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.r at6l Dd Juan dud sra. ..u ndn.'t concentez peopqsoan.r st faci ce tEcea? Dr. inpr4 cr suptr.r cu rotema. To I acea* powel.inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola.sa wza i s[ d*€a*. nu iuput €i ia.9tac€laalost '. PureF si b..ta de emolivSiota de osriLfall de el.n. iot5.ctrh il ch€ru. ctu .in'c.lar €la awtsuli. barhaFtd oh\nuiri . p.la plural.i ratrnqri p.u d'b5..!qhi {l lodrte tut@ !dca. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!. cssr€ . in 'n .d d. $x b. d€prei idia ta 9.rt€ lrunc aurr tui. Emagl.sau aurobiosraha. t2qJunet tavto.atrae!neasr.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra.tta Gmdtd.io Et s.J pe'"nrF rLl smanr) Ei.. cont6a ta intoE awut5. toa c €ede.au ascutat pe e.Dn Juan.ve gssi. dinl.9&i nuftai nii. alrnod€ra jui 2 De.at. suntca . ddftnitcu nd{ de.t. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat. care r n.ne viata Isri merE.te area &olo sAsa o 3l grili .u dtaFanE 3..ntofi.u (6 h.. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ . et 4a pla€nt acolo..L.. .ceamase' lsrfa<t.alunci cand teginde$!_ bine.ne. DacE tu un elft...pcnru c! h dlPq in cde .sreaunnr6ru.. un na€stru .r2 ma.trc hqv. in tda lu' MaLn. Ata ci pe cine o si Mulre. Iodr€ el66rare. !r!nc..sra e fe.rte a vierii tur _ o 55 $siti b.. c ad45rati. .i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.a'nr cermain. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul. d'ahulmasa.a.Blzce&ward.p€nrucssdjnrcehrh''.pc.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr. td.. tldadd ff dr d" aI-.. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.ea inrim arca uno paeane.u celc ru' lin.sunldare6tum€h p.a'e&neiela. sfitr lum €. Drrider este ci .Ldal e mele. A lansat oporrunirlti 6q. Ddi.caalwtunangatamhtina@azr.hi mrl l6nar. EE ctlltdrt? D. Bin". d. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. asra. pe cel majFlre amanta w€murilor lor. inne o noE (u indct. Irunu*titQ mle.. c.rrsali rme e . nl/. . ana pn€r4i. lnsS pentru ci aifost. deblrborulmirunr in. r' 6 sLp. rcJm diu-. ceea ce nicun bi. adr fl lac€a mi6ru.. Lneh! s. €ra cisirorrr 9i I . rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€.onlinu.o dea afarS pe intrusa .bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.ra'.rn..erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. rd mam. . dsElc.ab.<nra.

ald acolo ..r e Adica.scim.iq.enpubL.Iira Privitiino..1 tu.i. ' ia ' J tecutdin.are ua merse la ovul spln.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.miiFsu[etuluLsru arele.uadevirrr.uina.Eusuntrno.nc.n .oreasm E bine..ra ci e perrep o ui4a .eereiperoane.rie onar?d.re.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.tnd m..adanteatun. A.nhuline. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.*epenku a ab6da emol e.remoniJ At:.utianlu. asra. elm a.iui dEkuq in pottasa.rLrede b'€ . eisunr. anrt. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.rfrdn ct nu xwqr !.a un anLmal lar 'ub'to.Eibire imiplace5ilacana.. spun. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne..n arJl cumsipohe. tn.nu inseamn:.. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.i.adL. i'nren nu 'ubftul!.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.pa-r r. sajnr aF.areadus Fenduci.and flor n impirt.. orueodd.ru.aniezii lumea i5ilacevanr.in ochiunulFe airul dvo'bu do. s€crere dp2u.r n.ieuslntmaim e$mair. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.u Gtj. coLapseze in dip.Vreiu sa v.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .g..ins.pnna . o\ o.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. Gc' alt€ u..radeidjli...er€monia. lacdrasostecu unbarbat 5p. ana Deci.-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.'pLrey-rc.vederivoi.r nr *.deobce sfarsas.-d.. iv... J.. dupa. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu .. rtun..r or..y.ere da. dGkugi puterea per..ha Asas:f e. Eitefecioria. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.sifr. !ia Era.!i roar. care iie s6 s. Jv.Si rr c.l.el pregafte.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.: b. ceziceam?Ah.J Ad i. " . c.edragosr.. Eibine ell.rmin inqr! c r r.eF cum lrabu'. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i.r . j daci fuse5e invtrrr sainrc.dacalalalmeu a foitatGnt. A*a nu e cevr saftu.Nr". 4' 5'JT.u L i."""a u .Jnca rn Dumn?zeuc e.mcnruisi m. cu am Fenbu.la aropa ' .rr qsps de p. rtiidintrevo.op ren? Er b 5e haiu't. perko a.. sa minpar soi.L r. d.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.. si {oarem us.tamandouacuLrurilesi . ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .frentut. d t. o. lar cand uine .rr peBonalilaie omeneas.. meu.eva Nu e brn?. omenir in s.za rr inrrsoiLn.aconcepul pe d'avo.nosexuale .aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s.n .LU r J mr n inc.u .sunreri mJnaLlasriinr oceremon. Nu ihpreuni.. o ro5 9id?ssDr.' ' d.bnep o r do.eh un dutSis. (oi conceputdin spe'ma Lui. u.inLiu penrru cie. sir Don Jri.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h. eo chenie um' oare Sila lelsi'.limieoicc sc intampli d"hbBde() kze.po.Dni'dinhevo !unteriin:.ghr.!ireta erendrur Fenducar. Candsevorjn6Lla .praclic fac Crasonecu o Ieneie.ih Da.suntsatastun $ia.xlraordinrr Anrca.e dee.um em.10d t i.ecu ad4jrar si.D4imiFiesivesFur.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .olodeo femeiefire4.9ini6 rtvftitiein gospod. (" n uit in ochii a. dar se gandesc c. bat.erl Nustrdnmr. 'd!('nteleget rn. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc.. Nu t. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.-e .eea.ec.as5v.rma a. Asla nEeamna5.on.ava de5Fre rat.r nmied?e.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.Fentru .r .cunoaitere Eibine.rbdriiatr o abundeila ainkes..ci S p.. Ej bjne.€1-ri€prFt on"dr Si da. a Franz Jdu.(reag.uad€varitde.hr Uite u DonJu.rrli. averineo.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.

ci atunci .estane.i .o'Lpt o s5 dtr . pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.leda ni.gur ovuL barSalu dremiioane Deci.copiii vosrri .nri. un .€lo. 9tiu. d€ gond€e.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su.arceste lcgitur.d.ti putaa si spuneti. uel vcdaa i5rorir tu RJm n.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul .oa. gErbatol a. da.n. €' bine.. ndJa nu ?nc in d. tulburat 5i .uirul A.arc ei.eea ce sunlem. n'ma hcatul.i da. Isrt€ fthil'brad. €u sunt o p€6sn.uF aduczm uncop..cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.ontrlnta..Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de.anca ur.'.a.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.orcepuri jn sax ?temerta.ncrmul Copirr rcSrL .s. 1t . Sjngurul mod jn (are suiletul a. de ncgi senftali.nuvrpLJ.ca .rpc"-rr.. D4 c. Ati lon .in.ar lrbsrSriuL leme aareuns.Iiede@i.Hei.c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin.u e nevoic decst de un m.? .. Ene un m'ster. o5a in tinp.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.um apar 6ollle wne'ice.t ve.la fel.6re.oim8unalavoa.h6' ca. de slDA.vrne de a morah povesiii. g1 de unde n. p€n (c o . Exhtroaneni ) . $L dacE ar firacura!la. .rlitatea esre un cuvint tm. )i ti'!.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a .d5postit5 Arunci.. care lace un primcenlru3Lablilace unprim.ma. p?nhu. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare. nu le contra. ac6t. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.mai t.ib.L sdnd?ec cr dr .€ ra( €' n .La. nc n. da Eriit o mdalitar€ supsiod.c2E. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer.hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.a ar tifacu[ocun rrebuie.atit fon ..'".d I wl.iodotl cu alte cuvlnt€. i.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .od ( Iotrr -po . dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.]nd .i idrilvo5lru er.on..epe'ii acelu'.orupr..". pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c.pil. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.r€ti @i? o s5 va spun cei m.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo. exisrs anuniri o.i mutt./"2 -e4 0. congrenti.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.5 sunlem 6arbat.aloslecuoatElemeicorunci rdiLi.ceadrogostecumamcvoasra..roau lost(€aredaunuldinhe@i. a puru( si csia pentru .a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .ef. 'muni .lcr 1qs.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti . d...Te-4 D. De acolo !{n ri sunt $riti. nretidGs owre? Arr.-r fc.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc. pr.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran . rclur lr . crede! c5 rm aja? D nrr o spermi..dpul. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.entus !bpenfu boll.a. $isinsurulmotivpentru. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG... o c't de multar fi expusi la slc.tc.ela b.euipartend Ar lrebur sI lubim .@a c€ k.hileorafd..e +. ? cedah (q e".. Est€morala fanteziei: acena este Jd.

. dclitirranrlercastodlh.facamai.i spun€li w€d. Nic'.rcati st o tanslornati in trdtul kstu..€ti dr.r€abh tr6tr$ penhu @t. E5r. p€ lind er.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. care au dal i {.. 5r nuf.5 unde. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.trc pot sr ne $srini bolir.ntu c[ inc€p cu . idr. p6tru ce in . $bu .u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.and vsnltt la o p€rsoan5 care '. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. oi9. *am priv urmanduvl hDteta. Mna.{ bolt \r. unul ponu c5.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. in lanraiile c. penlru num€lelur Dumn€zeu. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu.dceptuld€ ursin. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra..ti acc.trc nicunuLdin a.motx or noashc trecure. hat. la. nicio *por. B€ dpa4in conrtiinl€1.r..s6 d.. 'eaLirare.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua.um apir€quplia. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl. eeau si rritic! ceea nnolionar.e facstL itun. clli dinhe rci ali irurlar? Du.cru sA nu u ati asta nclodatl.p'in fontdiile voastre. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.u @ifi lDLdo4 vAntul.re . i apoi ah angaial!.I D.rc Jllo.d.g6re o dat.himi.indeF cu 6la.d. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a.. Ele lrri6 ! v.suntorganGme suntvll.wdetr6r.' . lunt loanc nulli prinhe wi in . ddine.ti llcuF. rlacaamuuttsmarfacdodarl. oar prima darS .tor pQntru voj. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru.olul*st5 in afar! tlmpulul in. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .a . D(i . debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.te.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.r !n! c realih.cd public. ooct nu ma credqi. cu s(ul 5i .ntsmc A.A!o i dc vrti.c5to ucruhz Maiintel.6rorr.adate ''qli.€rcaF acd apqimcnr. p.doarc.61€ supusi !c. inapoi la d6d.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi. @ftnij ddin &cad€nli..ea de la 6riginil€ ri. boala v! liaceLjnGl. 66rul r fodbun. i €l4trlc.d.hp! in . intorrklun.i.ri rc sr ni p. .nl! orisinab nu v!l wod.onltruls .are r4!oan. bolrre vadic€ d ciciud. incqcdti. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.n:L i .omplicart. pcntru c. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i . a.

rdmli ( c ca. . da.ine fo.pod. e inportant st o modlrclm de fi. &.:4'""*_rn.r..t b phce tnNrd A.car€ dar6.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu. lrede ap.p. de.ce s nu € un mrsr.d{ duDl or€F.bE rr€r Nici n. de p!t6. iar .nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna. $i poqie sa fie vorba de E.vi. aeabul6bu. Elisi.r..t lcelelucrurip€ t .t brhind d€pr" sr. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.d ltlfostddq.€ra 6t. paku ci.rienli dotioala.6aFi de l. harblu.u cine runl. cin€ . pentru ci @l inca mal foldiiti . drlglld A@ drficuhatl nult mal .lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil. lubegre atuncl. acsl€ (.a 9i iripozitele.gac. p6t'u c5 . Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€. Nu poli ta li .!re. o hodifkrh.? peno u .pll a t 6r regllA. solulhstru chLar v.r. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil.re !fl! rnE. ms: 6t. atunci.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.r f urma.irrE Adrc."'*.ndenti. het . in raut. cu rorul . Priuin h iur. de dur@.ra pentru Dumnad.u 9.t? Adica.aud4nitpartmdideidrllli. nu melga a$ Ad d. hi..tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€. dar . tel dragGte c! bne. cine .rr 0r __1.x.. C6te dinh. d#im &p.nu pol .r.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .I apol sa te (ldcr s.gr.la.6ra 6a un nrsrd. '.3.vfi Dcci. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.lkwa.tra ni spun. n6ir. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b.. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol . ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr.ords6 d.'lcJr5 & Nr su !i. la lnc.nita.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r..i 6ta .ta vqnici d. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .c :'f. manrLfli.cin snElid4ine n<llrt ii er.vem Nu c weo bin. arunc' . doimnelor. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu. A l. p6rr! c5.t€._1: tod[ @at5 n nunrtl ..sr .ca 6r€ dcpandenta noaska. Pdlru cr .r.car nu le past .rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii.r!!5 in flnt@ra rc. 9i hutldintr.llberre el? 9i a5r' d. rclbrrie olr€care.ar€ am incepe s: induca dep. d o sa k I . p. t'€bur€ v5 hrr€6ati.{ ia. Asra ." c" p.wnili edktA sau madninl 5u birb. Nu pot se t.

tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.rcnc|fr. dc h.l.oprr! *sa qel .Ll de iniel4Pta.ein r. ri'nd't' cd .ffiod copilir6li 5l prrn .a?M. dinh{ distorsiun. suit inuid oaso p€ illcel€ ld.aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara. rublre!. unde credqi .butul 6upra ..er 6 vi lic52 9i . d*5 €u arEd€..penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP. Si "obisnuil u&n. dar inl. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili.prihstff el. .i.t. 5aD u.-Nu nu $nr gata penhu orl.stabuz. de ce laco sl. t rl.l.n. n'.tr.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap. . Dzci.. Si pllh sa lac€m asl.scl.rc o l{m 6r".a..raLiraloo jn$. T6te aeiaa $nt na.tr.rtc cl. phbu ci addirul .l. 9l nl.n un dtun.{. $l la f€|.t€ $ €l inlel€g€ .ti?unFiii .aduipublLc Sollrl.unlh. ttili de unde vrne .pcLunea e panhu noi.d thee fadF fl.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. q lt sl 4 in+nnanr. T.u o rdtaiq nu qm 5.obiFuit d€ tal.$vainFebapl .are cr€eaa as$€lde coprr. purr.ltllllnlsohene.nl ri atqmmt n. msseli jn l!hlnE wnili in.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.ll? Muriti. cA d.m treut prin @l€ .poir i cdatia..u @ a b.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! . 9l atun.'trn€i rdisi.i.at sl Implrtdps. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln.mnasispui.la i.bJ un <oplld b.ind fc dr..s. rrun(t(t.4r€ sont a!laF araqd€nr 14. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu . Nu mi ero!.Ed€ffidcu n n€.dici..c.rinll. D4 6tq lnd&auna c.trrlrivioleaua ter.5 nu np impr.96h d line.opiild? v'ne din fant€zia. dund .l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate..ce6t€horrlt. ai vd€a .l? Pentru c5.lii.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe.r€l€ lant4ii prct€rd. duFi rodr. ad*+ df.litlbl Nu daF ri. penhu.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct. de repcde uca dl vdu eu tu r.r Deci.frii .

Irunuselea sa .i ! dia..ea imbt:lisaE r ninFi a.are lrebui€ s! ne fie asecr!n. .Eibine.<ut J'fl ri r.d.dun cuurnldin(€ dn c. sau . Jmin._ (aL i'Awt q€oar. tred.cid. a. jubre.ar€ re'. PL4|L. inpreun.n no p€.r.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.un. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh. p€nird c. nJ ar nlelnro niciodali aici. A+"pt.dad in F.ar€ araia €r. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i . tubir€a nu are heclt.au sa ve inkh cdai nu sliF c. cunc. gj shri c4a?EutcEaicns. d*i nu edi.a cuno4rl€ii nictodar. c@tt Gri djnn. patul f6d€lnk.l' whi.rut dc .lrebule d llm indrisdrili de m.ea 6anspdt.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno. aar de lopt ar€ iotut d. hc€cr dh M bun eu o l€hei€. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i... La suflet.Mci. r'irc6.ine vor .iact$unq'_. genduri curatq a la@ iubir. prLn.bebui._perodu.n' ar .a_ lo Fr. ! id cL asrr.edencAsu nL !r€nh( oe.a. d. @lu!ie.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h..iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.Nuququl rcspons. o sa vieti un cp dnunat.!. $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.nunu*tea mr^!r. consnlh pub€.Ad4arul6l€.xplc!l'crcnn.bilLrarea.ruL e.n"rsrr 4rc s n. duGeala.ore a c. s5 cmc4.trdrm acoto €." wdcm .5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:.. dea hc.c€a aiunqer.n lnri-un mna. fa': nlclo pcdelr.rea E(r€r! d. c€ nu puted sr ili mi..sh niciodala Dar d€ cc b ..trundda odr" o€nnL cA m:c.rcatin 6np c. ctipa.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r. sbuE 5. Dar $tl. Docr concep€m hlretie . corpulur car€ atati asa debine..put€d s wd€m .cucorputathasbu. no .li atun.sull€lul.e.m putd€.l foet p5rinti bunl. S' s ptn! l.ed privire in o.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n. p?nhu ca . in ncd cur.lai e ale. r@nim b gand!la. de lirar€ dot5 . . nodut -m .atisisrvdlac€tide...uvinte !. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v.nu'iudd .ti-? $ . dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe. ffialirate.eea.c!modutrn car.desprdniracol. D". orlno. nu a.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus.hi €i .o 55 urce Mli ostl.. rci nteles€i? q.mpl€ apimulssrliu. inb sa f'€ €ndsl€ (. spun? Nu wei savt ipun d. 9i add. rcnc.ti sl vi inddsGfill. ne tt€ rurine? Lu. . prtmul dsiliu $ modul in .i puraB '.AndvSindragdUlldeopersoanl.cu Vrd st n.oplll cq hare|i copiil c! odR.i.shti putetlslconfinuallsiveJu.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b. iubn€. $i hintsa t' e ddentt . . patul maribl Dt noi Irff .rat nhunall. O ra ria pmhu nlntea sa. Au wur libertatea ll lre . o s5 lic.na va crea .t€ vE intieb c!rc € Dumneze! .eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma. strll.fdnp !r pururniciod'tt$.lunde poJrcsi5c inl.i mdlru niciodar! n.c@a a 16r. schciaaic.p€n p{id€ ..o d.r.i d€ Lpr opiii nosri intru.retl€.ibtcopii. a {ndbi n6hu.are n.

9rasta a rar cdditr!. trlli rcl.Sr a or.p!n o'5 h T. Fba n-ti hainel.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.Gsmaln9 L Dfl Jud. n o.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn. O $ * intoarcl.ptegps felun ds mancar. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A.s. c2arsaluri Asta ln-.lnr.perupierl s. . A 16r cinsrir. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.u el. nr tcb !!e.xara..' "NicioproSkmt Elbne.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. Era chid la fix.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d..' e_run ir...dsri c"man o amee. da. mancat nhic. . copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.n. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. El a lPus "o rr vin dar d.lnici n-a hancat f. dac5 clnevaspunecS fa.de s! u"d sl ie (r1..nldaclrevenih losiLnl. c. a?d an41r danre r.eatr. A lost cinstit. .. Dcci.nr'cr Adc. n. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!...ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.haDn.ut" g. rci de'ti copli cd' .N!.al6cut{.6 4lsl€nl. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.e*! era slngurulnodin care awa se vh6.ele mrl hun. p€nlru cg 4a maglc.l acum.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr. rarii hi. ld. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos. 6lc .mni un bsban di*us: a3r."Art! a spue.el n.revinef6lrtedid. dar os.d vino.canhcniu€odatidenellns. .uo 'a *..'r'dl.u. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq .le d? conssatio oleqdur o. el a dMrr . hai sl r@enlm. sLc€ Iic€a? E bin€. o caLrar. demonr imprS$ati p.i cr mtr.c6 p.rn.l ar sl di.u el pennu (r 'l ett o contbint. in cele din urma.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar.€ pecare Le mancatl6i.llnscucl p€nhucinoei{.tan.. Nl.l. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.pentr! dnu.r durar 6.n.6bl€R dtc drE o l. un. cu b:icl. Elo st n€ tunla cra 6&.'t . nu ca si vl spunl. ntc lr..el e o alqml . dar € €ra mosl.scic. imbulb.lashic€a ndcul. Dei. maeilri.po colenaibune hainc.slacapltul.1 rod c $$o. ".spets in salo. cu. Asult!$. dd lea b5!tvtnu).rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r . .n. D€ci.4DdQn!a E! s|1r.. Dai clndtoald lumeaintule. md! acRa D€ lapt .Ia din dlcu!.

nt. O sE Pmbu. sa sprnfr tui ct d.Lr! !c6bi dm. Ald. Eu vE lot spun cL .zua cirdl.h.t FBrrE g o {hinb.Dep5i€$€.i atat de nou i d" m.arc sa vi puteti indriso(i.t no4ii.] Fdn rzK PubrEh. aia. vaF. 9i rriti. r 3Gr36. Fi rcg.ddarat orilin. i5a . r' zh crlr. ml.i na$eli ca un! din .di. t d. Doafrne adu-n. n.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c. Oh. { in afa..o.un 9N ri \du.Acumpors.1 tunran &ia mdf. aistl un !4n. Ce.. Datimi wra st v! spun cda.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv.rntn atiEa ira. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. 2000). pGibilst vl 5: v.re n j@ne d. Ulr.u tr<ululs.inh.are nu are leg urd cu imasinca 5a. Nu nr credetl? E o m.u. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa.l eunqi vil.Le on birbat.ltd.er.b. Oh. cinda .biti Nu. maidcgrabi de6rpe baza ac.lo!lmurh . )A .corl.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. St a lc.cel€ . nu. d€p6€r&$ d@l6. pas. ma profu.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.ea ce idm.u. 9l dac. c e .tr d. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).t.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€. ei 4au cu mrn.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.E dBg tqad^.ll.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna. 6ta? rlti..mp mrre a noasrr.16.q o drvb une ..Ah asrae. h. pr. nlj*ryatBilh. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . o )id.krui dl. uitatjrt l. pp. un blrblt cu addlr*orLglnal.care5.r. ani _ ulraF..I. .. cc sintin.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. Nunikntimie.pltulEd in luhln!. alit d€ lLumlnat. dragilor? <>L? _D Adic5. ne utt6h la el n rehllh I auzin . eun concept. cu area sd. am a es s[ hiim pe 6ara.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. pacinoa cural?Uo rhnszi.i € sfitr.*.i @.ti. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.k ci .a. cce. o . sriti c. drt! cindmiti la un eElm€nr. Ah.vita mine _ $i cak inc. askprat pe cinda de. Da. Si.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in . Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai. aerea in spun.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .arepurems.ur.i.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.porem' .de vl Ls€mna mdninlul .hd dneld..cun.u rrhirtrtitJ de cat pe. va de? E bin€.d D.a5unr?F corpulFnru hoJi ch.celz frinle cu .acc.rs $oaL5ln . { de riftar. e\aa R2i*. Ce. sual ni.eai ju. tlcrEm un concepi p aur6i.wdotib. Foal€ cE asl.a c8. de..t(B'll MqEv. Cu bd . .rnr.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n.fla tr . umlnl. catdernc€tranuntatr h c.5 .i am faclt ! ogerijn aceast.rihntllcubi. d6gu o..r ttk. Lol catdejnc€tlnvltaF.ao mu d daca nu in lumtn[.si o 5. vnt spun.Eun incepeli sl wd€ll cste .lle. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. esre. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici. Ed. h.l'?rc D€ cll. Decr. i junftare.inic.bg...te.? De cak . p.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.re iEl E.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r. $df. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr. Jn deco' Un deco. El bhe.unaDnerc Ei bi.adl.i rdi 9i ui inv6rntt prin u. rzK lnc.. o lluzi€. M@tut h.va ca s. € da @a 'Mnlentului mare.temicull.n ibl o cuh asr.qtinsi $llli € doar oc6nun{t.uvtnt€ au awt Loc dld .

mi. Da n. 'cincarnarl.licp p'ool Tc. "5'"t' ralaana' ndr.alard€pur5.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.cul6ul2ln.os.".jncdinRr.ep?y 5i ? "m(-rr a .i.tcz c dir !tili .r"niriho{men. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.. alivcniila Fnnliirc5hi S' da. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.opl. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su. se sinderscaeiLav. pienc!impt .!. I rr-.!de lac ac€laS' lucru..ea!i ticurin uximr " nres. ata -Ln r(r sc l.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.-t n or'.pnmoL joil.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.prol€a sisiliu.. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.'". Aavea.AlacedGgosteeunaclsacru.dn%a ("' . "" :-":.. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui. d loarte atentl ii loan.d". pentruc. Jr. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.. matu'c ln.a vuJshi volsunr. eiau rvut .1.l.opiieunactsacru.er curiarcr cdrarea? Eibine. Gandili.. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.a grs r ! \' ne wdeh.nu..e I.-" I irO.raald adi. aveal . " . .tipl*e.c€lienu. dar rc eratr esal cu rea .si.1in. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.e?... ld. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.cda.vah .aracterulhrul ol lctului.'. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi.p'..Adics O@nneDumndada.a'e dn lor )iana Dd ?l. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.el. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e.ii cei.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.ni care arat.filantdra Esr€cee.n(-r) "2.vaz Din Fi io'.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C . rp .d de sp4hsroz.L ficutcorpula lost eract.opu lal'€.Loa sacralilatea a.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6. .cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn.epei in primulslgiu. eva lransnireprn Fse slg' lii in .. pentr. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr.rdcIronoszConsr hl. apJrc ac€a*a psso.o\r.-'r '. aLre DJr e .i.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr.izi f aniezia care .oipade rr'ra'"lane-rrri-.5. cu ar€a inseamni at€nlh Gre.Ad. .!.4orr-drn' \oJi'5uct.rului sau. Daine lo eddent.u!.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.5 atun. a" rt'nkrplu ".. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.rr nu c €!e.

E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d. d(at in nunde iuhi.ei. clcaot! !l f!..e.pdlt.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.uriutJ r{r pc c. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl . pentru ct dacl !m lilost. Ml !sultafl? Da.rrolni nora a Eiista 6del d. t nL P. n! $ lrm nrcrad.read5 c." Asta e.r.i.!t. cu addirat Sl n6ah ohd! cu . d&5 nu o rtJp* inuril.ntu. le d.are practict brn.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. Fd d ld6. oftni llwi. c€ rnt Chrtrtodi.utr. Orrce ma6tr! c!r. d dn suntdn n6r.r. m 'rEmntul .|lul h@tuhri i n lart{ p.r. daci sunt@ mars.i o perfeclionft.lnstiti .Nohrripit€zilntcPrlnma tb. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' . wsre 5i. p€ @ e e nunrerie r r cdr.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.lar.. M-!m onorat$lm-.ai 6!nr.4. w. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r. 15.u nol in5he.u clne snr et. € ma de pEt.nl. o tert. aiunc nu ne. pai..!t chllr un da. . 6 p. 9. LlEli m6h. h&b!i hrn { rd.cdA Rlrer -h.{. .tno rarrrm . dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.n.d €lbaafl a.n6i? Da.l .kr. si fie dod .ii d !limpdsini..€t d€ arcl nu are o rpl!.ntru c5 . aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl. p€ntru c.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€.n IGt h:rbrr .$ .ri credindcc nimEnli Mdttut.a ii vlalA.g. Ded. si * @nMlre. i a.in cal blrbrdkr. ea $r put . dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe.a. c.area pr.6li. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.I Da.l .a c€ ne ddro.ei aqgla dkal ln cEis. in pre6t . p.€ ri i.d. n an fod ntcLoir$ .ca slmlnt. Pent'u pd.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh. noa*5 e vt€. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€.e si fte ha6rru nu ara dltonl. btindi. dd d toor[i atr f. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml. in pr@ntul dtvtn. penhu cA r5l! ?F{Jtrl.ar..onr p. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . 6ora Id. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. . Srii d.E cinniF d nlh. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.ddir!r.6 neam r6pal. n-sr lim nldod. .€ o avm p.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c..r putc at ne s{d5ror€4r tnh.ph.cti. {nr€m n6uni.i llwi.

!irajd irunaLsc.j.e si oi iq na|h c .t aAPITOI LIL 5 A.

u? A+r n. in ald.J. n. d ln S{d id p's..hlul nhrrit@e dU d. d. h Oeid€nt Eeb. nlmle .tri ma. nlm6i n-! lpur r.odata d $ voi sunt€t Christd .lr. E{e bl.nr.fffid1€ { rldc.i c! ni'mi.eltac{!.l inuslno.d.$r .l dlslrugl il dHrW F!!.hDu|l@? Nu d.n Jd.1dElI cu .1'.r.. €re chid bl. lel c! i Y6hua b.d. Elt @ si ) .r lndct t5tll rl d.C.td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.c. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd. 9e Frt .I Clrd hl.b..dd. su.Fc. !l6iie.nll cde in4rcl ll. tl o s+ml aun m6.! cE . . 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.lfemia .vrht€i Gerlrl *r.tl cl $nlel Duhn€..biFuil Ir nElui . cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L.!lr aa lerul lllt . (d cd€ !! comunical iNaFlurll. b6d . ln nod de!chr!. vtq5 d d.lul lrr dh. A*lltatj cu n.m. ttairnr. .b: \.ddl.bi snbfl Dr@ ac!6.ph Eu m maj. fa6!16 .

ep. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd ..ranti +r Lr"o.€ * nun€tt€ un .n: ent! or.inainie dejdul. drpl 'rtr dLP. noapleaole clr€i u. at' rardr . dd' o s.€t$r lsto *dud. r!! . dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.r .iubltll n. Mti €nit.a^!un barbar.. nll trlnod. Oareaslains. lutedtinurs in pr6prt. ta . Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte.L. C€nrrut b*une nu ene alt.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. sl FomDcz.4ritsrtj inlluenlezr propn.! vedeli lunea? Dup. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .h.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt.l anunitor maegridinAntichnric.srgur alunci.ra i I'uno"* r5p o f€mete.nimi !i cde sl numai .a daci . pdlectimat actiunrle.e relde lmp. omlnte car€€or! d€ a. @r €nlitate incsni.. e.arbune 6 ..ct.j e ldmrabil gi n. osa $ cu ani llmin. hri ' uii de dLc6 ? Nu. 5r sunt+ hb!l5rh.ao. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a .latianapmlruimplinq i'voic'edelic.reinar.i Si nat spkrtllu AhDci.ar€ se ind. i Lriiinsamna un ordh eupaior.m ceaa c€ s€ nuhege .spun c5 c. Ac€sta . atunci chi{ pukli 5.e iti adu.l rar d. in via(a' in care n@tt cel.uh runcFonead.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€. .. cu ad4lGt htnunat.Ddunlsendftq€od!$ce..c din ehirsii. . €t pur€re. c*a ca rost. cabul neleului ttu nu c one.irrel. Dar addarar.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c.gcrul& d€ sin€.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.Jn IdL?E nr d€ nu.. oins€ b_.end d6Eltt 6rput..irl htiaslru.r..hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.deai trSlt in ziua.rnlnlii€ ialni.[t d. scndmentdebu.e ar f.q€. ca..s buzet€ sate. !n Christ6 spirrlu.t. n .rurrl€ &.a-e*'LbarerLDa.t nai sristec&q lucru.opuh. ra.nltesi€ ori. da. V.t.ii lsl lrunci va duceli .in4a d4it lu instrtt.te LcrulpennJ. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral..azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€. n!' brei ri ! uncdlqi.n sl ilkdem. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .c6ra ode ata *eamfi c.onducLtormlr. a con ujotd.t atl li. Oai. ca.noadi pEcud "viaF.fecf6€d ganduil€..poate.infom.dpennJ-ecq.ter d2 dragul 6te un m tunc. G lacs tur inl€l€ptl.car€tLnunin.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.reqre in sratrc. Etr.noi'5lpA^lnulntel€g€m.r€ e t Bee 6re ceu. Atunci cird t€ . c.Ldecd.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel. Clldhierc qti inle a5 c. ci to -D5un.astain.nuft 6.are? Nu cdpuld6.a.runq rlihqs?in mo_mini.Bun.rc sra ajupra v. studiul nofr in 9co!1. @rFrlut. .ctdri cde !u .ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. .@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€.. car€ iu rransns retalllteiln d. Ast€a sunr dod Fnlru o clip. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril.tir bjrc? pi. \ralt dt.c. insulleniii delii C€ . lhus€i€ nu are dea fac. c! c. E ddr p6rru a c.re s5 le uaEa.d a 'igid. p'€.l. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo.ubtilittiile mink. lisJrr el. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft.t . 9i d. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.n . C btl .ca. faci tu. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo.d.ubqr pe un€ tn$ti. ri s. asra. And nu q. corpul. un m clr€ nu * .. dc d6gut r4cliitd wtr.e.delapl.qdnoglndt.h€t6p uLpalectaLunui.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m.inviaF carenudeptnd. iar dinkda6. De . . nu[ al. Si cand inblhlmlto' ul .hai maret c.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .phra i p€nhu . ad@a _ntoh.g iast.una. maimaretd€cit gcnc c.c4a. c. *!i ulsnL eti llt!.eamnr!iaF.n peEp4riv.t. v6 wtr d a *!na cat de rsn. mal mrrcrt! O(enei.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.@a. pqf€ctionat v{s. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed. cu cdplt..

enku ci.pul 6.a.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.e€a lvsllcapLtalkn. sl n0 dedetr clip.nlic . @otte.m t6l nu p.i trupuLvonru esraic.. stiinla poare slstudieze doar ef4lul. St c A.6.&li ttili ash . O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia.tu ' u mdiul €j.te fi 4hrmbar6.mol€. cr humai actorrr .m pre.:asc5 nicioials Sure.l'n damr. j(Ee. cu inhFe.r numal . la k re u noos l? A.tatd€m.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr.1.u. F@t un 'c. h.but€ si rMr6 tr .crorir dh 6a ul ma*at au o rJta.re _\ri cj@ kndiul. p.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''..m 'udr D-€. orntohahel cr tnto.arc atl deslt hi si rif. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b.ara.pe. h frinun.dnd. pdenrialul .mlinu.lADN.l5 luhea. * inrthpli in du.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. 6r. ja ru(. fal.bu? De c.r eea ce n !psq&.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.rund !l qer6i€l 3!l€.4 ceea.r truput 6lessnd coagutat. nlh p'ed nuk ne.clrdemutt€att!uzird6pr€corp. Nun.lel rcastr€. Sirtu^ci.6 .u atitudrno trcu jnteiia.e lbiolosi. Nu au.uLui in (presi.dlu.i adqii au un sndiu.io dlpd.nru cin€ sunbm. Molaler olEndtd lMd4ute d.c.ma6rrul . de prog€nlbnt ietro.n! caG rhtelegeostatt.lo.ssrru este o per!o.i. Maerrul .cula hruti _ bid hut trddr b. priviloiul nu ae.ctu\LE de..$a Dea. $ to. ce 6re u.jrdm inhnla..nti atund. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .dpiir€htt. g esl€ rr€.cut.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.e @inta nodhl. dd nu poat. niciodati. maesku nu ar.e ju.a .td sa rhjmb€ ri aton(i d. mdd lN4Yolk Simon & schuner. cta.cJls . €ten. c€t er€ ascuru. r. Su'$ nu Foate sa dp[.ul r"ddual .re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ . lu ini . o Fm iEuraja.3!J. na.tr..L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom. N{ sa ll. in c.jucatpi.io ADN. s6 lnteleaga nr.n (d.ahimb. che nt"h lnt.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.caIn PlanuLExrdulur.idul o. or rr€6ui sd ttli.{ll p n honul lui Du . dd' @.cft da.on li nuitr t.. d. niciodata.u 6b pdiv + p(hite . ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l. rih.5 sunr€t] d.)a no4i La ivelcontd. SA nu ded. cle q urma c.m.ura b oiri nr!.t cc po.r . cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6. . id in .!c Fcile in c. In s4.rodatl. En€ b falde I cxibilc.lucruri cne nu ari 16r niciodats. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .tl. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.t.esidr€.4rajut.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po. ri 6r.rru? Un n.Si rclt va rilcrt puinaie.ohldr. potru ca .m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.r! s! 6Fr €.of'ka hd.inllnpE cind Dunn€.ia€eunata ta .E incdaF si mai jnc. 61€ on kibui FnrudR. D4i u.b.hu 6te aid p€ntru pEcde. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.ft v5 d. acolo unde 6 bF.e €! cohntbute cu 4paiqll t. btoa-bptajm. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p.'c6l cu. l. pranL Foldln di.ullFpoar€ . asla o @a @ numim mo e coaqulati.are*trrnsform:inllut!rc Oric. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.artapentru ahnlo? Pentru ci se c.d.9llnh'nunat€t€salecdde trl. El cas€htamplalntr-or.sr.e stllnla nu poar.p de notecutara cdpul htiege in k.raa .ti 5oam. in . Asta est€ .rc Fd drdatde Dumn.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.eintetoso. de dcord. 3r g.n Pentru €nrit. c.lishinb! orice? C. i. tnkntje Dftl. .$ plt. br ce eunLlr e* .tcxulul Si nu credeli nl.tn. A. .zer. p.? Alun. !! rle tali. nolslr5 s5 Lcom not. (hid dm td prnE.sa? r. E @ d! sub foma d" binla. 55 tt.

.i. ca . cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.. P{8. Obsqlord. o . c.[ oolimd h l. vrd Grcrut c.n$chftrl .!d!r[ E !n pll 6.l eu trRi.r. sb lumin! r€fi. {nl tuqeii {. de ce . p. Su't m tut nur dclr . . €. D. d€$n{ nltlE nd. 1"rml@n€d.tnd o tE md rut d ndcut nt€i. {nl D.9lcub d. p€ to.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . d I*! o . . 9@. d€ mh m..ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . eddnd &ctr ak. nnc. $u de sulltat tu po!r.? Nlslo lm!!tn. flri eGrtul n.l.La t*k nu ma td. u.lul r. cei mqcht.Ir fi int! 6tun'E. .dRn.lalcire.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i. it invqe d at. E Url. r' !n Du . . . o hhF folrb rden:att..!c.? Clnd lpun cr chrd q{u !.t€ s. €rq t.Erc|1. e. Fg.pollacorp.EEdulur o.ef. unn buck molec!1. d jun&lre d.rod !r draFet.t.l.t..tI o lrEurstr . n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf.dh & int. cwr h. & rdi? Rnru ca € tut..te di ld b&b. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o. Er ee kg!turt cu @ c.ur! . irebui.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d. harmull.thult? P.h d. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . g. o d o *d@I ll ntcr cu o .!l lle .. dinbdatl. gu cl .t eolo.hl. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:. .r.d. Lglturt d @ c.u dn|p!tut . Tr.. -e? AN.! invi.ntru ctnn hth. Et bal.[nd rctl sra mor E4 L. .! rFbduc Er.a or€chtd.€F [Jin'inu. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. in cdc wll aw.g. k .th? F . a{a. ri $nt Dlttln r.re adatr.uandc. sunl on nrrcodc .m vttur . l: @kdq .. hd! naEril .d .i ro!t. r@a cr.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .uno@ sr. c!€tei Stsw qd h. i . plhA la cr. .. i ju6 !r. E un put t!r[ tund $nt n nobt!. d.. Fntru c!. h corp i th'pott.r5 n. cand .r.lod lrlnlt cG nu !.r Arunct.i obsd.litr.ttonalr ce po. d. prd6i. cr @.d p.ai h cal€a LlcrR. lnE$6a? C. .d (..d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr.l tt. Exkta o pute dln n6{ c{. ddo cedrje 4 mimd. i{ de f4ri cn.d et put. ln lidl clllbo.n.ea. D? CAt cdpurr . tn *t. ci c. ce nu Br. c.ta { chr!.glnurl.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i.n. Det. nnlon. d & crb ai d et qpriaF Gu.ll€ p€nlluri.6nd d...Dumad '.t i tftd tl s5 r. L&r. olun i .u.n-. di? Car mal p€t..ry rplnt.rconc d nqi q .lund .t rn re. umpt.lhHecrun. 6tna.t Ldtlll un. cd. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu.!s.u I6t g.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr.he cu !d.61[ lM.rdut. nld d!..h d. 9 . o si nlninct.1 .crolr€ld.i.t. cat p&.d.'.u dltl nlrEni.rc r€! dl!.r{t!d4.. p. .t.bure s! ttc . cu pd!@. tdttr.l Duh d<lt d. p. Lr g.unt mai moh del cnirlL ?rL.r.r qrtll lE rdd. aE nido sh6 d€ 5.t car.r glln. tnqld.lri lhtt offi.dl c.che nudolr vin 3r tNte d fi.cli dnt.rc s! daid <s . . td€ q . p.'|. fr c.tcFru slr. .r .. .. .rru unut ct. a Fod6 tnFrdeaun.n. dhll @.ab. Sr&dF cd.

penkucisunrc{16roriinrinp.eyu! ifrpohivit sisr?mului.. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.da-sautdei.h patt .nantrea.srohe E r.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.olo deloi.nautscul jrtoanein.ed publ . id?alu'ie lor dc Fartener su.onatprivilesiulinscretate.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen.6 nr L.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.a. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.ste.' mircr dc.ni. e l c.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame. N. pe c e leau lScur penrru. Ar li fo.tt sunD lota. ci Deci..ar ttcostar c5snicia Lo. .a ticur mJmr !oa*ri.cur{5iau Eslt s6 cad.ur lor.rra nu erau in pas cu roari .iel decopii osb la.dinpunduL nswderealrcut'€'.rile 6le 5. bai€ ta lo. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.ca s5 6e ac. ce.nolionat p€ntru asta.are spune -nu . Ara e? Nihant.n. ia-r voiinci maiorb€. se numesr.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa. nuJr aminretie dc rot .u trcut.Nau ricuropcnlruemolie.o.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.ala'oriiprintihpsunteic.rnd.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu..u el $ nu lie in n c ai impi .op0i^ctin.insdualitatea lo' lnnnrri pe e.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku. cuims ad.. rub€tta Fa DumneEu ma.s' eiror t' lucr dftizia.Lesl€lerdesal.ddl Pd_ t n.auIo{niciod'rr. D&5 toat€.r ee .€h?N@d5.hipatipcntru asta.' tind catabrut i. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd.. ab v. Eifliau I au f. 9i seau si spun. mLLt d?.. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .prinullorsisiliu? Daci J' tilona. ar 6losr puseinro.E.. i io rn.r.Inciv! I a ir oo.'kljmizaii ! .vid barbali' drn rurullu arc mull esali. Fendu ca n. dlre oa..si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da...e?a . r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam.errs conntcrrticin Iata e.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac. odo l-r5nd y.ke ! p&uldr DoJr. frult dec .'nliri5 dc bElE'is' d..orpul unor lemeie..olo i ati liinur Jcolodmdt. o". nr. Deci barbatiic.Unb. or o Eibi.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.u un aLr p 5n.l mult maimarelc decAl cele penhu rc .eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.idcsed. ia' c'. c.plaudacii birharut.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu. relatja lor.tictn€nsoz.A p. pcntu unb6$ar.. cu sigurantA ci c piala phe d.tat aurrllor I ar ii.rs .cs?z euin seara ri.u mutt d'n..ri din .I ar Iic6nal.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn. a.epiati.r si akult? adevirul su.r rnhmidaii.op'.rb. Daca ar li 6cur.i.cai ldmcilc suntinmiicare. intetes€ti? Pcnnu dali n$].r ri.l .. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .n.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL .cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. Niciofcmeie nu tebu! si.r ro Er. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.m?nipe dv' Daa .plaudacii. mcnk n JrirJd'n' prho|md. c 5io asrleld€ partener.r6risu hJimanaretecr. panrru asra.Aceiriastrnl.a rb n.Ert sA va drI seama ce v.tdr.id ?rJti.respun€.bu \J ru unrrdput'- .{€ct ti'btrtii.mJ pr6us de roat€.!ea!c.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.!cncercuL)in. . .i 5i .la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. rl te lca sisiLiu ri c. m. unc cntiriI fabu ode in .d a. in mod €gal. Nu suni. Nu sunte.nlalur .la ega'rar.i .5r. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.rc'rerisideliniibi'ba!iip.onsimt. Nu sunr cchipat bior.ueinrcsinDlc.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata. in numeLe minunalilor h..ni'-l! ntrlde -' J.

€id€ aj..vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i . a.5r. sunleli lhtr.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.r€ a.ecrca.batut gpure. nu mri .i $6alii cu adalrat . es6l doar ninil O.DJci o t ti. $ der € g.rnLalMdriLraa..carcelodinr{ e alt . $ R sinlin in ndsurdti eu h.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.t. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa.cer doi soripec€r.d€v'ruL D€ @? &nbu ca.r nu . Dei.nuu€au s5 aud asta.rsr€ gi rn&:zne 5r spun. chiar fi cand sunbdn in llo..r€cbd O6*ru. zona a. . d. nu q khimb.mp.d4.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15.j sdm lcsa rcc.a rd€r.6re nolllpol s. R'g€m ma. tk Edmt.eeo..c. st €dcr I g jndilaent c.il€edep|in4palru.d6ubr de fann.ar.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr. tipsitedeemoi€.t.tl lt ru . tdd. obic€i. i $sm eo p.r. in protrnzine qt r.l lnlel€pt e{e s.tb.pa.. c[Eloria.b&tr in qt*nl. ri. 'naie d3uin5. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru .tlia !unt mair.€l€ din u'ma I nh.. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. 5! d€oiim drn nou c€. it punem la ptcioaro.rid. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.bu corpulsiu. .a. od ! iisl's5 ^.6 * in*dnl sa lu. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld. blAaF.g in Mder Lu.i. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.€te n.n€de.un 5a n mic nos.s..l.. & mull.plh . ddd ri r.ti sra? ln doo{ 4pllma. imr plrce. d. lnb.'har djci c. ninic.are e *xual. p€ l. ObseN.r at che su n&il.c .incearcai pretindect e ccralos .. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61..ntc{i spkll!at sicet care . un Fa. C€ std in cale! ac. .bute s. hlle tuauri tar *hlhb.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr. otaci Ar. Mai biken d m. rtunci devrn€ lntglept.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p.li -u neprM. lilicl lr.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.lmt.u tui. in slardl inl€.EL.ti.ulrlui pesre viitorut m.eer. lpoctlda .i Ac6t S€lur drc. atuncl lili bindv6nlall. atuEl .u. ru &e{cSetu.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa. lum.vlrul? Ati indrsznl sl hc. in . cire at i. Tr€bu'e \.nl n! int€r6. cl . ce ali lace in dour saplEmani. dec€*spune. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.l. .l.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.i$un.(F.ftr . rrebuie s5 [s profu^d. Addliul € . care doar obsav! tlcura.nn c5 urh dre. A.ri.n. ncbu.g c6.Jrnr .riti. ln cde €l ne imPlin.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i. Ac6ta Lucru. Ati purc!. O f* de nrasul . cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.ll E6rir un Dumn4eu. nldun b.lusivlsr! a aF.i? Fiecarc pt'nea i c€l . cum .. (a.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.dcc6tpe. suFrio udno remr.ratie 6tei .tbatran I hllinl. dRl.€ nc rdR sr n.a spunr (5 .Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i.and o 5l lll m. se num€rt€ h.F rr..steLa? Prelec5iorl!.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va..d € . orl d€ c6t. hr rc. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c. e F'ic.t! * qpdi6ta' .Osr ajuns a asta cindos!oanitest. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|. nei€ sa va f. Art! .NLoocn.pciune..Eu c4 . d€plin .a lui inldn lo.€dr e nmmtllin car€ l@te a. Bun.

n. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c..u s. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.liraka Si li<dr. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h.l€i. pentru . gi nor s. obin@ h. nui a'.un brbar? o sr o oblinn prh lupr.. E doar cun@5t6.dreh cabdra zorosreliBroft. dnp. nd int€lesen..are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.r. s.u pe harsinea invltlturilor.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.lnseldtoria. F . oi o re 5 p€ o.hlsculini? o s5 n. cEh o. st obsqvebog6lt! tabutoasb. C!1.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61.mhrnseuorotatr. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.ul d€ .r nu feeli db vaii . Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.? cum o obbn.91da.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic.€ 6ta. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. ry'! expe enla adev. Attlntel€s? Lt€ci.a hi€rofdntul 5. 6rE .er.lirar€a. nrncrln!. diedina p€ .bJie !t s.apLcalirinum6geia. { pr in b rd. in ml.ea mar clarl..ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir.! . llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. DacrObservaroru poot. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl . toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut.c E! i dccop{ rK.are n! Ll l Pdte 4plic. Ac6ta e punctul de kd6e .. vE..rulur Stcu n'mw.d nu Pot 5a U.n? Rntru .*5 d6p. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu.r cr puqi s5 accepral.ara v{m pred. s5 po.nul.probaF? AEt! € o roarcA bunl.rlanucLeu. Er.l. c ea ai.n. !ryrluc2d'e..r/Fddi@Er!:r sandoe d.ar.riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat.c <€ 6ie in a.lc. p.ln.safla? o st o obtin4 p'inb.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor.allavea un corp carcad li€ de wcun 9.m nolst iih.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.r.L cali dht2 int€l. w€tl l! . hlcl nu disti imboluri . nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. g€n. ca rua in Gd. frudEiu mr. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr. hbra. rsnha m6i. '\tl .l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. € pdMr ca o ldneip s. pc ddre. ''o. niciun 6odv ulied. r€. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a. Dda vi4. da' F.. Alunci se -ntthplr tftdr. doa' corpul !i ahoirllesale.tl la banca de cuno<be ccr.aE her.rh?lrdihorotallei. O adlus. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.itl Duhna€u? Eu u.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. c! st il .€ aratr la l€l ca @l pe crr. atuncicumo(. dsF cl . lic.lrr dBFe €mFr..rdera cedru Modtcll.€l c'c E cr $ br honral..o dhhat5. ii 1t2.to v: duce in *l punct c€ntal Da. Ob*ruatoruL Cum poar.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .lcul acr€r dizdtaiir.!1.turll€ 51 3t l€ apli. 4 moFd pmtru . mar curaE mar r6Frd! dke n.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe . i dlnci Psbsdei in cd. D.rne facerecaplluldr€a? Asta y.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!.proru opaceu. vr vqi vedea bltt re.e prosr.r: €xparienlr.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl..nitesbe 6r€ 5l . vi qb.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. Dd r€au r€lineii cga.l. . n !v€li. tr*utul ea t€rmt.Dac.la $ qPrl. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.l.rear I5r.s€tr 8ra? &a s. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .ie wd€ O6servaiorul. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.

rd. prn despLendori. p.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.rat[ inru lhtua A5i. lubirea nu s rcls..rtrrprin d. ./Lu. firs haut lsr! praent. ldadd.nMiadetovlrqlcsuntlo!t. din a.hl.r!lm.u $nturhsrdreas. s!nt6 luhilj de un ddin sp.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.r. g a(e{d . 4 . lirr . incat lrrl acea Fairunc.ol. pdr.diraitz.ra v{rtior la'. p€nlru cinu m. ac6rur ruc.ln lrma pofter. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn. luhlr€a nu € n6lgu.lJ r. ! le.nd6in ror prodqr.r.6le lubkea care 6le cea mal tund.9"/ ?EF rk your *d€. D.nr s invilJti. noi n-.Fl. $ niti d.ntu ca. nu € abulut.ulca ncvi. hsarEk lq. n.m fi nimic lir.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd..tunt E.a nu de l.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .u..e'stl incapdq. lubkea.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.lftr de dupr. . in prolund g 'Dd s u. lnd #n d.rid. E uh lenomen.aii crolt prin poft. sp€rant!.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .mptdatdep€slAn(b.nci€ d&o/rrDbuL a ion.ti lo le intel€ptl.ebli. din6e dd 4ftni d.@ o Fdrt +.! .pons. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.. Lucru adanc.d ! rubn. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd.nre. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv.dpdr.e vrlorel? Nu.€ {nl atqi l.on ..hinfti.embr'dd@.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r. l. la prihur sigilju. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. tuma incrusiv tu.suybi c e'. Asta.rt p Mullidinb€!ol.esrEe.4p.nc.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4.t avqierda5.lratr acel mic efet care ap.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€. an li on n{nrc.g6turi cu'ubrr€! D ddev.$toturi *k rda v{etil. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. nd r!6rt '. l.u r€l.e tudulduF car€ tinF$e roar.pde in poh!. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa. .Fe unit dinrre bd sunt.r lldue 4ld .dmenii.tort laniwlchihi.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul.u . -Thariqdskdpihd.i a{r e rot. Ati invEtat cun sa el.ti.opuhcu onda.opul. fi'e mtcor r. or2 a alins di r.

s.. rn? suntetr vor r' .6ta drntre pn"rn.sna clr€ 6te as.gor ie.ri bdat dc to. sauun !rhls!r. m5..Adori $nuccdrc.c'r'1 Fi. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf..Eudm o alta parere. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai. jncepe inhe picioar.'pab' sa plsoo*r r. searr d.l. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc. deeldentarl .pdndu c5!eobkei.le..c'c. Fsrd E' 6. r nSretr€i. Esra un lnlor6 51 6le chimic.iLaccloolDL.onkolati .a. dd. Toar6 LuE.trb.i ' ind. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate. la Ireaie niwl _D acr publk. d. cimp.l drigoste. i 'sta dea n.cL l. dureaz6 pentru totdeauna.'€laie.blucrJlc€ln!l€s-nalinr.I suntaka$laolalttlonivelchimi.l.un?.ru plhdaipl.i .L viaF. . Iubitul p6te.. d.. in $r. Glq Pr6ra e singurullugo care v. lubks!aun lu. Ei bin.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. sep6r5 d..tji sunt de s opor..ne.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.! poate ss fa. r tobitr 6r. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt.ton. .mtrolafl . Drr b.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.orw.:. .9 !!d€ja.d€ e imparlttit! nu nunai su. A. oslhdr cea mal p6ietr.rcl .nizi.rJaci 6r€ d€ narurs chihici..rthiul . ra. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.ird.at1a ln proprla eiunkltdle penku c.9hl'5 . d.rkd'in *da asla .i d lPiritual.r.!tr6 In torti lumea poata si taca sex.li Gd .oeer re.va ce p€mite. od!r! g!6ili.elaLl.r€alra[.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r..tnrepd'dc.aBr! € o societar€. c.ldru Dnim' paidatq o unlma .iriBsunt ti p'osi.9i dit .! ha' lusbnil! .suntika5i Ji'vd emotora. . t i! rr. E c. E.ca.. indK in. c.e lncepe ln lulletrlnumai acol6. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.Lnr'sp"jnidL4pe.'€ tr!rende pofb. de tld6p'el'prulcr. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur... din nou D€. ine6. A I m a li m . +t impdti.du3.. oeln.In .. $ citiv! dinEe bi .? 9i dn3urul tudu cde v.d. lndi\rdurlltatea.al.arftle care le controleazi p. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e.. aninalel€ din padnre 6t cl Fi .patrundr!.rtg.t Ii purut st 6u d.

Tr nammajfo4o.iodais.c Sj ur! J. nu are nimic.dnd iubiri oJn.i Puretis.iasta. d n. a rellqiei.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom. sr :$a e un lucru drnr D€.u adeu.daG s.ndt . vedeLiana v.s.voi.p. Ananuc'ubne Astaed. insLne ajq!uo nevcd.l!.esunrerimrcrft ar J.{opcrr Nuedevin.nngurl modin.e sa gati Lpsa la ea.ndvainr. 't. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e.ntu i isuiteti exc'tal. iardezuoltarea e Uril peEoara.Jre lo.nereri.s4tcn.et si 5e 5imri mize'abil V. ma e mainr.. mulrdoco.re aiteo.i!i 'nq! a n.ubirec. s.. ana. Im..omunic e este prinsexua tate.. Pdel'silusticeLmaitanir ce .. cecJ . aluncia*a a facurpa e drn rra. oamenii p. i-r04dd.atecscntJei maga. r.Silolus'.nsu.ireair naniala.arenebantuiernrea.re Barf! Dar S peroand.m nu Furen ni.orputuisiucared?servesre o parte a .ur.L. ual .pcntsu .oiT. inrold€aun.revaint.o Am$sft."rn.A. €sunracesria. d d.5 rtn. La rka . 'n -.eea c.ninosljndi 5lnureoparrei.a.att n.huts..uGdin trorr[?ridin n. ed i.ci sirsurul modin. 'dLr" ar tinel' de n\b r. -.oni..nJbrat.u.d.ofL.isunr.c..runcia+i.ord Nuta. n! arc?senF.i a l. Un maerrru n.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.r ins: crnd.: abuzatinentu scort. uulti d'nre vo.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn..Astanue.Fcnbrc. Rotd va5i5.ar?!isaruta[ jiv. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.pcnd?nt. vi dr[ panralonf p5si!.hu' rsuht.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.vi pLtetivedea ref Lcxia. Uiratrisiledeli ..c.aro. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir.9i !d nu ! Jf.rari n a . .vaplska(:fint.i sisim slarS uL sie .L . Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub.et€' imprelnin ..o"n.e anume a refexi: ' voa*ri A+.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.adin lL'me da. op .Totre{uLcsteindezs..voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.r. va bisati nasu jn to.r.ri Lubn?accJmairndr€e inr. ar rrebuis..orsasm oartrebuicurt.az.n?su.d..sunr."b.ilo.$icandnuorecunda$eri .t. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s..cuto ueodal. in roj..irtatinuma's.5 ar heb! si arate.' cird v.hLn6Jii-viFerrF.' o. Reuex a ne cheami ss .nd merg.re sunrcti rtur. c.r asta jubi'e.menlula.h pe uo ingivi. Sl da. 'd 10' in lrpcan.sr greleala La ci Va FLa.scarini.na.t .odara ind. I n o 5a vedel nL.s6lorice chiarina'iiadeorsq.u|occarc.e._nm.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin . o fr.*J .dLv.asa ref]exie. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln.va a $.leseti.c eesreideaul or r f .paaricstelala.lcdrrguLunu. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.d: num.LnLticinpat.ulu ui pe .n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur.ar mai frumoi.o !n r' carde p. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd..privrtDndu siviuitar t.codar. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr . €4. phce 5. . anacuooqlind: Nura.x dcarP.Arund adac amagirea voaslra. JL a fe 5unrqiei Aiubi o.sti..hmtr. ena ...niu.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .ar Iacc n.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira. uef-jvorshe.fl*i. E rorba d?.maLiumoasafem..srcuDumncz?u Nirt.eLrtie bazati pe dhire.rs. bJo.!r6irce esre mereu ac..o Nu ma' e n€voie s o fa.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.rn.rarun rovrrrs a cet mai i.uraflexiala.$rlali. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar. M.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o. u :tr in .e al'enrs.r r\re pro*r. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme..orFulu' nosfru. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no.$ida. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.u .elaep.r deFendenIdcn]om?ntut.. nb.ld. n.ntru hodutr-nca.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

mi ohrllulE rn dF. tublh id . Tr. l5r.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt.r. El d.rL fr e ap'in.n€. dlt. l6E{a d€ Dlutlrr .or.. m lndld tean g hsr{ad. cun*ur ve!d!U.2oedtc rnvllull h hlda.krEshl . Er 6t er. Nune !*a. lri ol i!ru tr.t n.te a.hJ S Fdrut c. Bpannnt€ascE. .!r. i.lld€ & tE'! . e care susfln cl o cune E ca'€ l. o hntor. il cunorgt..llln intsl.l! s vt dr.llt.€ .url .rr6F ndta...t'r. chda. t Totl hqlfl!. vt.!. ar. d dEpul h opdt. o !ir.ni.llmltati .xp.4d.l\rt!1.vin faclhli.da!r! dspre *En. d-dl.6nic d ln p@L . ln nlnt€a lor. EAndul b o 6llE Ddlon!. lrunu$F. lunrn.luhcl cand se ind'lEort . .c.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu.lltlbm 566s.daar!rp! .rdrpd.b ln€lnl d h lddll Fftu . un $tfimt.Nu.ls d clll.l*ft m .dn: . pll.c! . ln &l.h r .url ecl. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.al ffi.!b. arrpl.d.n' it.nir din ork. @ vis_b5ltltd.E.aa. . . tu. Dln pr.l€b6ur*lrrmnenill.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d.L trl[.n.

gotlna' inti deine in mod sieur eycl.icrellciir unicir naall'. oinEcJqi cas. Asll€l.i'nki de creativ are.on.\..ictinul duf.a lorlrc . n .$i$iutotpot."u.: -".u(d l' !i dnmrdinJre. rpi Fe! curJ.a ErcodJrcd'. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' . Minteanu morrs.r.5mrc .'mis aP.irindciulinsiirlcLesem i.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .cr.trimuriLncpu.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.\. D.unoilcliacelel'irnumniubre.si Peea 4Taeii . Dupi cun e+li.t.lndr."nr.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.nlLn tr-L.t intro p'csi d€shakospeare v..d6aunarcrdehJnsicrreen.nnr!(. nu ir dc la nor ..-s"t. Encoidrsutnlide.5a c dln q.. normi..ad.t&. su6rin6mpLinorF6onalz. 'ai.nr.in r li depitits. optiun n n iasneazaniciodJri.?'Jiid.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK. .iubtr. _ uzah corpurile.rrc Ic line pc ioar.lubtrea r p. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr..niun'lrcalor din virra .ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.si. i c Drrr ci. pisrdefinareJ ds ran*. lubirca so oliLir !i a mu'it.arclu dper me.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.. f.-r". *i.'LIdl(.a'.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.at aartt lc''P!l . o'ou i cr o a.d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .r'5Ramrha.lu('u' dehpr.l..E fc r.p.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.de.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.r.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r..iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.'.nea adus lJ rcet hom.cli.!-ro'. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .u.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.i$n..lor5Llim i or.gonnii.nc dr oetal'tat€ c c ne d. Ninicnu p.ulratu dre.aboficrarant.itJic pa.ic -rdr. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.Lilc' i de ideca de. complsreaz..-" Aruncicind c analizati.ura.b nr c.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .spqrcd. .ontinu.tir.a nL 6re a m|c.. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr.la actulurdc r i.6u.iarprdoc5iilc.are nu e p€rccpur in nod obLs.rlir i.binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j. dt >p'n ..nlirlu pe core nu alllo oslt..r..aceieluduri-.r.Ateindrsgosrideope6om.tr Mal!hastr5 Sianumc.d.pe. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.un.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.rb.lim 4o'doli. 1t : 1hc tt"o D.silimitarilcnusunipream i pc.u lrenlie.lrc tAl st! f. r rrc c{P.lele emo!iior chimi.ubrr ".reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine..a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip. s ma' mu t dc.Eucunc.m atcnliei apo smeu a.oallil'nFuman5 tcbuis . dr minrcr .TLrid.nirJ ca .cr.rrc i(.vedcmcinarerdckansirici. unJ pc rlb inlr'un lel .a:tdh numiti\t4t .

tl dllul M. .tnF.'* di hu. E b.ttr rceea u uttoare.a€ Mnd. o iJbi'ein hi . 3n. orE.d.ie de diod@p.5i Dlmnert lq. no ttn€ tnlma si bati {i $ic.L . Eftlirun€.m€l u.sE l€ iuhetli p...6rrutul.tlorha st s.nll c. E!1. muq lentenS.rtr. capl|v.tEe s5 d6k tt.. .lrd dntrh o.. Esra thvizib trj^i.qt9.jJ.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre. Esk pl.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn. tEd€ "Cu elirii Flh . d€ rnsplra pe calito.s..intd€pdunricteibt5p. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce.dolr c! !!.d6/&!q c.or€!lcl tl 3a cre." Dar r€ttn.u4t6e.eh e inc€putul c!ut! t.biEF t rr€ p.5 o orl. ttmpulul t rtii s€tt t(blr. c M mwntul er! hrEr.ena carc pehitc dr.a ff plnl h vi. lc€sa .Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf. lnrui . n6ff da uaF viqi intresr .trr no.mrhrp€nrruc e3Efimt $4.r!.1 Fli hrih ti.t ft.L rr drn murltql .lt.fiului.a p6re ror. e chinh*nl.

nlru cI vol.$tii d. vi pmqi o inlr.6 F€buleE sa h spun4 . Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er. (tEbui.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.dfr @.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.L'Et*l-c.l cl prln o d\'!hp'I a.ub{anl.rqul hd'.t 35 4H cu.l nEdn{€ F.. pfrnn a dp.h5 p. c.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .? T€ff ninFt.e .cum. i.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.+i intilr i rt4 p.r€ a foet $ pe. 4i 5P!..rlh t *ntqial€se cE.€'.. 6l.n5 inst! .d€varul.in cde dln um1 . in 6!9!.luctu'i ddrtcc @EuLb. lubi.tund cind S-.disnl. phtu c5. cr.ddErul N! h€U epur .!h! tm6b. .{ ti6tdE!. n.Flnd pxlclrde in.t'unqt ? 'I Q) i" ..F cl ll iublf.t hpqt ntl q. .rEI. vr grnditi ar.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.r snt ! indtged! n.l.c6 ce An Itcut a lo.csr m-r.rc. in d F9m @ qpulnGbu mid'l.lsErul r'nan. ro. o.tl cu a@ Pr.l ptg. Er blne.r peni.io rublE sdu.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.rsni de cd.ln dap!. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!. 9l din.. wd.l!..

iuhirii. n ntii un sindi Lr rLtcd.ol c. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.croll cmpadun.tr. Dfti.drinuu. D.av.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. Deci.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P. hiri rl€ lEsr 'iEete.€.r rui.5 n.!un!. aipi.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.utrqul€. n! In*Dn[ h€tu.tura € d€!{pr.ti d lii .ount€le baelrc sunl lesc. c!r.' Spune ara unellnhl. Vadh. c6di ri lii . glLo.€.scl p. Acum.h.ddaru rcum o5l ilU reln.sc lac€os.in. dar @re dta € l. Por 5a fac drason€.kdd !nh!|.. lli ridlcat mainiLe !l eunel.arnrb. s abslinfrli. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .. cd€ ne .rk d.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r. n dMir ipdrrti.lvii .t un viem€ polL sl * transldne in nuture.. .dmrtcul o. cdp F. nr.i andun .l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. ehc6..dd ani6lle a.r€ F pxn .l por sl h. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale.r drg4i.cum c5 iubtc.oslspunlcu!d@!ratceaa. l6re tlcut.rcis Atr opr€trc .ntru lod. wa6 cr dlslt anl6!1.k lanteri? D4i. s0.t lupqiore. .!mal.l nu ld spun€li. drason.nnu d slnEurul moliv p€nbu car. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.rei De c€ incs mai roti *...Ascultd. V. rhilldeire lubrea rcerst. S' abrllc I n€p6!.u €l. la iublr€a c. chhr mI slmi€. $titr cd.lqr b lubkq. mr gind4la ea6t€lllnci.dups. Eu !n 3pG intotd€au. 5L Bt.e l.arc pot s: rube.I.r tl.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.b E3!e. cum tunt. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. cde <hrlod.dlr hn.um 5c .blrea pe c. nu c. ln loc ri lin sroici. Am lolosir torul . .I Oei.r.rFrricntJinopoi.suJierct. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .a. Am d*nir profanlro .epul amoiond 5n wea in.rt h. in lo( sr fth .? . lublre.b.l6ta€. pll€f s. An ! dewnir o p..! i atdil. nq noi cobdln Nb. rra . poar€ !t{r {. c'\riin(. ca sl I!c.rinte 9ltch.bs. 5iinrcsistim. o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.olPll5r s5 f-. . lusuri tl d6ple alli 6'1hi.tnd nl gAnd.. minbr h... clre { nlr hSrele d4rt nol!i .wdm.u..to. dd ln llbarar.ii fac in p.espun€.

1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. . haidel s! relapitulim cc am spus.c.cama purernici iubn€ care exist5 I De.>.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.ranig! ci'.cecrceazi gurutil re gioti.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda.1u' dc ollreileansrlu .arc sunr supe.hr" ih. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. orr tor. nu rrfi.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.s.aperioani.ict. ar tirr a. eviru r. d. nu tmtin lucrurileFec.onductro. dar penku. teoi.erAliPkitla rajeJa societ.clic a+a? Pcnru.a.niinc mir pr.tnkirr n eisunr oa.drc.le.'ma'bln€sindi$v.5ruia iau 5pus 'nr4..um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.iubejcFnhude. Asia o puternic Uirorlv.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm. mdorlri. in t@5. totce sintim penLu o'iceperso.adoua or c.cecr€coziconducatorrl. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.?Tlin-n"<3. in naiur5 an maLe .lc db unni..?*. ori.c Dls.R. Idr. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.spotic.De. .i 5 rrna'u obitooi. '4g.lali in d9.'anasenume*eiubkcJipocrita .. dm vd h"q/i drr.u suntd@al gunoi in vif a noash.r unsuvern d. .releamrmlirpentru a. lL'nea l.lo' inribne5eiuals 6i5rl u.conddrdM. do altr cat du'eazi c.r".p.msideratic Pur ti snplo.n aici preenta unui.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'.5 -d sr sitc . faptrluica exist.cu crcepti.de9cn".arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.t"s€ bd^.daca neahvindutsufl duL cassohhnem .ndiFLki co(ci-.' n:t'n..l de prim.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc . n'ciun ael d€ rmulcrri...li pinbr.-5: aFo. .5domm.n p r.. un ds.n5 .c (eeazi..d okin6. 1516 nEiun Ll de.i acl'onim.i po tShaine 19' s' trosptze.J rox pnnt. .ibi. Toaii 'u6 lor put€r€a. "ro 'ub4' Vdbim d. noi nu sunrandcitni.morabrld Aia c6. jr.3rs ronberoane.e ani.4:. Eibine. d ' ' ' pennu ci d.@.e$tiddecitau avutlh primaJL . n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.ailinv.i .ccdpe'.. a mi.*aaaddrrul . q !qr5 ii td.dr?.ldura anmalici.. da.M5fr!d... (rmpq. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.sunr .rau'ubitr@dad .inda are n@i€ de ci osi dca rd c. 56 laceh asta.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul .c cin4a . qarer$tb.ceiihvrlarr Fsntu c..-j 6r. r ( ouaori .ninak. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol. dej.sus de loatc.odor pab r ..or pdahile s afrcrpti ca €. nJ int.o.. i. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.at!n. dr.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.-nr !o_du!dro.eg€sau (aeid 5.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi .r. Acum.ndu. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear. arun.uhullhri multipasiunede.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru. ) d. senumes.amenii Iaimoqisilirs creier.a ni5rc.io e5i mdiorsantate.nfi uhilirorrd Dar.

la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc. Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.. ho. El.or.i pohivil.(c\cazs. on V'"ar.p.farr.1 ce e n46a.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.a dkennunea .ti ast+ . i:nio.nuosasupraqatljasc.ddq aorefuzarsit . lua(a.i 'c te parssec dup! ce re am . '€9in"lc.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.easra.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild.'vbsie>:nirdt. regln€lor.. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc .el ..ctiuni sunr. Penhcileeratic.ub.ob.e A rd o hoc.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .f s?!rDca(h€rza t . Au 'orhnput.? J. na' TUlp ub?< turl.in retd in.a sa ohF.tru. ii praSed illor 5r musulna.hr. F'lm. c!*\.fi a lost o zica.e oare.jn mpu sulsiu deaftlua. primind cea ma' mulrs at€nt'?.Jpddi izim uiard ndmd i. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.op. np. boali ti . guvarneld i . dcr Rhik . o dduce a.p.. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El.mii. eia16ru.1o unird.menitor Siin a t r_n strro si n.h aeta inreg'slrat.car€suntwsetarienesi maninca i manan.h. d. trLtp. pdelfi de potilici jud€reJn:.p6.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.El- f\i.otat5i nai k..u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.eunutdin aceftioameni a:wr. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart.regilor.r?r.prten€nti abblutl.nc.nedlmo!*mm. CEnd le Drivim p€ ro.tu de a supravietul vi r.i nenultuntreisup6ra.o . in atreitea sigitiu Tor '"$. spos dc vol Fort. nu d€ ad*are.mraplsr€rxspmru. ce.supravieluiesic csl h.tura cu picaru.d.cir ir de a oFol?di Ya.rindqj. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon. cjun inte os waratri protund.{rnd€b. .trrpo.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.in hiin'lerelisieilirl. pre5adink.sexor a c. rv.. d @hrle o.rsr'.jnir o adundre so.-Lr!o!nr i: ..nob ihec.EocetJgttucru primu srsiiudi. inrre ete. ducilor gi d.nu v: dati5erho de con 5e. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.s s5 vi intoar. din iubirc.reiuiata.a qDj. c. Natu'a e plin.. Gcand ceh mai huhe pron.4oi" . oare .ruldoviaF.irmutpenrucoelahedou: sisilii. . ti fd.le pol icii.uomin:deoameni. atunc am f l.\or..iiubn' *crt.r.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.un<utp'opr'. ln.l.t.e .u r...e ta o in+rn.n '.iasca penku dadirir.eLo'. acordcu strtutulnosku naru'!.edca.iew. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.p€ntr!cabera hr: d.nd.re6.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.e..€o upr reulalhei€a Tott rir..mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.arecaear.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.ieupd4 nu ned5mseaha .cc\qazr.Sin nrvlt d. pans ! foru iubil.4je.r..Jprndcli '"bd" nu sunl prere. prni de. E o noua zi .niip€6onaliau accta5r efecrds..hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€."t l:ri nnon@. Da.do.r o' trnout.rsderului ei prinke lu.in. rcgc { resh.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un.suni.5. Esre oisktine. de cruzime . ci le€ra frh6 de El.dac5 Dumnd€u € lubnc .ubne.nir.6 -".r. ohinredibace.E Dunna€u€iubne .nd cete ta pol'ftasrtinlt. toj o..i mltt. ast nuin*amnt c6 o. conse. Dacl Dumnezeo a rubir?.rs"nritd. Am mcrsc Far.s {mananca t's?rTpc.re.Li spun.I $i acum iub rca. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .dacarc! durSsauati .! ajunsn Apo.p._nleles 3uprarealGt.6t $ lacdi r.alunu " am au. dLp.

omprrarcc!puierea .a.a.tts c*roq f pn.. Ei uirati-vil..de.10..cca siohor. in ld si pu imoco.AIo+esanta p€hku ! r.icevasac. rriu roare poteniialuLpe ca.e.nrc n€ di o v alirate . olo.med. maner..v.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn . d.einviril-5ianume.n.. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.ice t5.o' :ipeca'si s€ti..d.ori.cprl ro-i.eviinenu.4' 3ctul conicmplarii un. o@o.cj.e{effi'..u"sLib.un tcu.icrs q.rrc rl(. ra. boa6 Ip-detubrc voi spuneri..r tr. i!.rd.l. rdr d..crr diod.i i'.cr mritl cara n. qri .os. i tr. 4eri o o ". oe tu-! . de"!alin..i r 1. 'nc i r.. ) i 1. b.rari.i cucerni.a. .rc rcun ap .?vr dc spus. vr ! v..s *d no. Nim n4oiedeiubne.onduraro' dc$dr.esr moment Radacina a lot. credeti c. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.t Lchu a !. sunrcli chiar srou.'s d. -a.s. si c.ali m..'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.arcnc dt. tr Alrcne.o .d.u . .uc n4a.i o. dod ci 53la. si.uD muls.rurter\L l-' di so1.5ian suponar bar€ a.ind asra ruturor 1 o l'h S. Bun.a dc'o ot' a iek.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .re r. J P( on! c..n nrzel na' iic -o?.rr.paEU. .d $ ingu. A5.tr.n.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad.pc M.iTed .numaideprnu animate s.i si hcm.penru. g cu ah fo* un an.cumainuli5dispaarddociron. r dc D.dpu lo. cr.cuomiedespini.o5ispunandu. fhu roare luciunle la.rrucJ' rri ac. rum c compld..mintind. nu nd ia care n.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror. di bucuia ncmonroar€r pr.elr sex. de !o_ i .r.hr roh. :n..ro. .Ltmeu. bi..n'no.kd--i.rurils de care 5unrelids.cnri nin4in. nu avem iubre in vjrtan€strt. ni h.iunciaLteliinlcomcnc+i.d-ry. mine.in avetinevoiedciubne. n. t.prietenii. nos r inFt. i.-lroti irc _lde' .. An to{ r $iat.ul mo0v ra \d !r ad4r'. i q.n en 'rl .use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo. cdc pl ca-.brri. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir.c nu l.\Ln' ninciuna dc5pre iubire.cu ?sc@trac.r 5u por rbJndond m hq.ilc inea c e srbcn in capulnosir!.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.c.mardc '"in.n/. d.i. I rr.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .. Ncmonnsursvoc.c. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki. n la! de ( nczc.r(l.lipsrinli.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu. d.iabandonqscp.

iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.e r.avcod.hdlu.indt5ieiunulcu. penturci? citidintrev.jung Sio sE seinslns' io5?as. 'tL PenLuctt dinneb arelosi.re cu poe.iune?9idaca da. oler' Dl&.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.ur r€reaua acea n.Pii es'esearar. dar cumu. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .uronal.btul s redu. ui jn'iniro$ti ni. .arscutsivi4cilau Nu.brie de.iudari. panhu ci in ziur in .a.e b iubne.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti. oblm.arc v. nuhaicas. ds la pa ms P."i d.ci titoiusi e.evJff larcanearcJsti6te. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.ie meLedcin..e'.xGrcnri. I'n'Sht' in noapt€a asta.s..rilor colibri elsnulde JU..eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5.r dasrc ei v. dd.. 1 b.pcunccLeiubi!i.rcrut.si.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.i nu uam. A.5ura.t! &oa paBoa.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri.dsr' n! pn..hl Pc oi.6 ff acolo -penlru .i?Nu nu.i. " 'rI Sla. cu clopota' ricdlluicrs. Da.DumncT4 nu blasf. in a. roarc:u foniub einru. aiunsem Dr.sndatirpuscioiubiti zicelircj.redc.i Jtitudined c torul Ana are sens.lJ lplrunra((r I ( rc' in.bild€ blademLe opnn obtr.elspun.hEt$.d penhuc. o sa vanee lnniturr.nu.e 5ianum.e. to adiuqni.onqns cu invebarie mele.'.I L. rot.aluicl . insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a.nti t ' dt ninri. Iubiti ac€lsrt pecoani. a. ardac5 avem.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh.oblin. Da.tineri. )c\J-j t.e lnd erenr de oice.iu .pealteLd uriti drr adev:rulec. rJungem lJ !n nodus ops. d€batiboalalor derottaum. C.poarcci niciet nue.toresc. daciv.e vi utrat. dc.liinh..eialt. bltndei.locunlein. Domn4eu . s un D<' brrb rFrt. mincrb prcanutr do ce v.l.surarea eiii.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.eati{coala? Pentru.ar exuJiratc. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.sa c.. atunciaParc.usuntodcrtad. pcnhu. atuncic.s.u oanenidn niE.cvd bisrL Jcrrin hi dd.r.laceri hine niciodara.d voi le.6l's..5. c(c lud' drogur.eea.ulur p.t_ iDr ear€a 5i auda.leleqell asta.ooaptea. dc.h fi.renlie Perooanaca. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.ti mrnJurnd. $id.r de mullc v.l pe altLi. atunci n!sa u.oba-ltrr.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n. om. !o.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan.hsmull* da tor.r. doar p€nlru c.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc.clu'i' Ec$asy dc cc lum. slu cum e nuneir?.a.1ate. r.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f .arc!!rrcri.cv..AF c.Muliumcc.r.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.&.'.su.. dc r.cvispun?Reineli.riicre. din crcicru| vcbu. eo.hrtnte. plic.ililone .enc lucruri. urrJ PliTfl. clnu mJifrce dragoste ruea5.ri. r'raar. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre."Eibinc.. I a.. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.EEc{e inima pfina ie conp. maesni penku c5. m'rzt: Dunnssu cincJp. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e..u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun. r r da .a si l.. acoaatdnlic ace. alac.drl o l.dacaacrczut.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu.r iar jn celc dn urni hlscredu. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat. i...o relatie de comp. dact t€5uie * indi 5.infomera!. atun. O sb 5c imboldwdi ti si moari.Jtiimpritriatsim. n. un. $i.ro. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn. cu rtspunsu.a!'NUrputcrcainm. ca OdihniFv. cu invi(iru e!j desisur.rqur.cau dinhercii.cn ru a.le pe ca'e le.isunt dcpendentidc s.tulGra' a avut o marc.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc. oir inlc rgan n (q in p.a asta ua in.aiabuzddeindedsed uncialreJiint.esi.d s olcrt boa.aveEneledeweun arulordjnahrr. i '. ri.Kumasatra sau Krr.ndi pidtr. pornogril c? Dc ce Gc?i.er cohparune .rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.elisidssecmac:. panru luonc. Pentru alentie.

A. d irisnorc.l a9l.i . er--'.. A5rr r-'J' '.pre rre at nte.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .arrnu.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc. rlirvur ro.auipnn intureric. knili a oislsd espunetr .viidn $oalamea.sne.um pentru c.n. Dar da. inc n-rm purur ni.shr nu sinic.rie?^ Ad. cu miLnr .€ot nicul deNn dc d mineali DI i.-oL d(.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me.u och cu inima cu mlnteaasta arun.i.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o. nipl suh. MAndna voasta. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .a atentie.-?1opopdpdic. a9 pd-_rt ints.'m' aispune .5 admir ana.giritual?Cededeti'.e nu suni. por s: o cadepind dc cineua .rar s..ndria mcJ a ton ar.lamea oh.opartcS pe tot' din uirtane.cac. in Locs.orpbineltculsini.r-9. iar d.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim. atenlle.hqclr4plk"r"ibi'.rat bo navl ceea. Srii de !er ar' jnteles asta? P. Ji lost disp.l.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une. ei . O simle.rrc6ta.m.rdi.l".eta.pl?.S {. de are.stii cova? Enr 6olnava.aL'derspnnual cind eunret corupl': . M. aveti un mod d.onshcnr.atijntel€s a{a.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a. sap'imes. rbuzari depur?r.um inl.rm( atunc' {tparid. m.rdenare.1i de aici 5i ducdiri in Balb. drr o simlcam l.. un pic d€ d"cp.p4ftu ci pureatiss. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6.rati{.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.id)!'ai n s[ati d.lid?ocn.5 at i rdadespremLne c.uputetissiojuial 5 mar deparle." Dac.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.ufrtJ astJ . etotul atun.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D.ah.eliqJ 5i iignooi'.6 nu purcl.?se -n.Tot.. o d 'ndnrrii€ Lun:de. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.rn: rp.debMinumcrila!6morlpentsu ca.upsi.pininunrnacond'ldnimc iub't.a s5 ti d5F un o.ar. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi.u adev.ni. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln. ac?analant?zi€ 'u b. sir aruia!.€rciati $ la.cnri) 'b.totlo. obtii enria cuiva.lilidcsPresPLitu' Oh dP.kn-. . i care sunt ahso ur adulterini? N. nuvatiujtar decar brciin:ivi.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.u corpll .iorum.un. panalJmo t?ameo$idm|aumair.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo. Nin. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.atitudine. Jin simlii IdP vrcod ainv.ti sunrcli proxcneli num. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. c.e n .daniliintiLnan: in acesrcorp -. roari chcs[r asla .le9el.d6 { imb. sa mL oglindea$a dcca rubire.oh.u boalr nunai .sa tatuld.cl pulin wi sunteti . simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c.obcrJraJr.jodar. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.

p. dintll !j@ntliinl.bhr€ a dEriint. ln . ciinh! pr6ei c!r.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. .on#1nll.in. lucred.r.rd.i iuhiti i . €notir.itrb. a.ib.@nr.rund iublr.dor .. q.mpd. A.ulo.5.. prl\.nutuht€.c.t! i cand . sd ll luhir€r ltM. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.! fi€ do. vral. lftr m.!rei.ra. un ludu pln do !pl6ddi. il lrodi dln cauro d. I . .i I ! nnnll tn cr.citt dlnrerct.5l!huh.t i cl rn fo{ fuhn prnt I.!.l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?..l.nu puh { rubJm iald€l€ lur.ttE d. @ aI Ecul _6rlnF..r. (d.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc. h vlr. snr. O .lo. l.. Am Mt o pl. d€ . Ei4i huhe qi? '.l inlrnrar.r..rnd Flmul sigtllu eu nu tui .nr.l dodk.lc. !uni nhti. {li nuh.uh..k lr€i tgilii. dxr k€tti hdllHr.d€t rmlm $ndul Del .hi. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc..d{r pdl. Euh.i no.6aFi. v5rtr6 no..r b l€l cu6 a 6.Enl. I ri. ln €t. d. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l . c.giu pe c. & $im hnb. I siti o singura A.prrnd bdl.rn.ti.p. b&lnlld. iubl usd.j c pln! de p.b pltd$ .!r. .t. sisiliu. Dar crnd lunrsn m. ll F.rFnru.re lucradl Ia indordr. c.c.ici iuhir.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.r€. un puEt d. l.nlr.i E.lsi $ sr nu N. d. E ca un {nim.s. u.llt. Kn pr. 9.i in vtcta.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin. !tun.u n. Fru6u*1 ..'gr niciodr h.. L llndet€a no.ndent€l voost. d€ ddnonl dln deia. r.i loi.ttl n4*. unur drln. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.rtr€ n.. F numtr5l€u.p.lkd€ lonin. print. tErorL bls! dln . Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L.orp.nt Gr.l sun'.nd.nrcu mdEl. cd.. c6nd hqtlMll.le O.ndnl2ld F6tre & r. c6b!l s3u p6l4r.hun m. cludat€. dep.Rrmrhr$r(i..e. w. &um.hstull.l curg prln prlh.lr.uh s5dn lubiE. ligllu su nici hlc. rrcdrcpr.FnL .dcrrl€ pllna & pBiun. 4istl o c. h. ldqra'al .t ll * aud! k. dn eiaF. iuhke. lar ca.!. no.l.r pl.tu..r.{l.itr.l Dmna. a.lnri Fr ll .p.nint.tlr. in n. l.p.? ln prin.l dglul. Av..le D(r.!lil.r nu hai Fr r.s s.J. hEr€ua in d€i..lh mlnt o&a hdlmlr nu mr. slri .arr. .dun. 6t. i aFi n.r M !l o an.

Au et'rdin io. dar bihecuvahtatisunt .n. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz..P casdliimPovirdzccoPii $niide .rotiris.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.o-r-cc .d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:.6.u an'nnl.. * rc ritil. !i.u a(c'. in put.orp am4un5laonpun.DoJnna nicLod.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.i toruLe condus de hormont Dc.onlo abil..lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala..o. nu iE niciodrii. . ur rtal la to' r.d4. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca..tincar€vcd. sl'n4er'irhe( oo nr o no).g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .rlc!dcnurJ : . pc .aldliobu i.!rj. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . lond p'opu loJr€ d 'cl..lro r. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti.i. sava u t'i la oameni' 5i5.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr.atungem La un punct-jnonlideaur. in licers.idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€. dar pure'nic. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.I dac.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in. Der.lnuat.cahdabandonlmtorul ini.'rcut(. Vcdem c.tuld'ncareLln.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da.u a(.a L.ld: nu edri_'d.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .qtnditi . pennJ.m6ridcF! poF.aacea+.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .anneie oritinemilo5itL.1e noatFe sr tic zrte.!iunslaana in'uncti€!.rrane!9i l.apco o@runirJrc *\ucla . oportonnJr€.ej9i. in varna lor mai inoinbtt.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli. t. oqni.pun.v. ne a e rm nat hormon iinha icisi.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt.arco!_sal.imJq'nrtiv5.lor.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.olL Liintclcp.ocr.tj.mcar Si..la 6re.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna . cu sguranll .'a I dn.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae.viEto ncaduce a un puncr<lc h.opii.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne ."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.tori sil€nabileari hlon"i! or. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor. rln . atunciceei.{d \.o.5nd e.. alunsem La un Fund . nnclecnddcdea!'uts SLle . scafra de a$a.5 am facut asta pa .:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d.eGce rna pentru noione ca in cele din urme. atun. d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada.c. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta". tu pr .da amajunsdo p..9ilodF-' -. d sulait rltoddr.ei rdusintr'o$arede sratie.PentrL c5 au lacJr a -" r.elu.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe.nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P.

se slirlete a'. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. Asrr c bLne cind m. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi. a 16rrazboini.sPunsul NumiprMai' Nu.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr .aliinclt. Eram baFan c.1.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.'. lubnea a p€rmi3 .?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .ry'.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .nrali Uz.tn corpur €. r_' 4i -ro pc.e N. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€.cu sisuranit.lui rcstu alsini. neu.ia' 6la ineamd c. osi mJ vedetic.aziprda inul'ninrc in'.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .irrastainseamnac.credclic pnn elcitJ c LPi.d6 a.?lear |tclr'..a5 fiica mea do. ci prin lips. iJ.nd te. $h!cajnca nu Jli. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.orp. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.go i de o aLii peGorna de o aLt.redemoa e. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti.r.sriuc. v€cht p srenj.. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.itilacLceea. a.c. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5. ca zrpada. clmoare.i suniem bkc. ne tr€buie un. dar o3! rjunsdi.prolhBnoranicesunrcli. tn fterriseard cusiguiinli.cns.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert.h. mt'eala ftntan.sriij. u i i.e e . nul*ae'. penrru c.iunsir asra. n rm ftcur asra niciodarA.era cb[. d.a.. tsbuies.Acesranoarc nollnca m. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila..n. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: .e alta leheileau fi. Sr cum putomsa spunpm.rn infe as pe roaro. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.pbru m.mc6rpul.urfiior vo+ri? V ar pLicc. minunaii. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.li in &€t.tbcdzipadr A'r'ram.u.pLoa .!€miF.re. Spirilu Lupiei mi )5rt5.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V. ! r (?.pentru.i in'uraia coprlul . sttnd aici.1.l'? AF lac@2 v .elcar.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.5i prcqran. vcdeticu piru hzu besru.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara. A te .ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.orp nou.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA.e dn u r.i.VaPa. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .eli.itoare in iur ul c.irra irld'.pulu'. daci sunr€ir acca s con$iin6. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. ndtferantde ce spunrepubL'canii.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. d'. fi'nt5 omencasca.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea..a atils. pe.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.ua faceli ria @ui inava'C.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre..u pJiu dbcazipada rlh.. Dar din pl.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci.u nesru caFanacorbulu ddd ril.inai.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.

'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.'tl'..toilLelnregua.vo'bim ai.aeksunldoari. Dard'cisunrdi parinti.dcc.PJn?n.in'inderq.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.i.kiovoceincapulvoshu care .'l' trc.utdn.todv. dr. tc iub. iuhiticopiii.btuleinregui".pe" " capulvostu. voila..ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.red c.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc.'$ maieF o @e in capulwsnu.e. aia ci am culhvatow'ecare noask5 . soc'al'$i.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?. $i mine putere..l€ wrslrc dc pulae penro. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji. rr. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.' sensJric. niheni n-a awl s. rna s o iubtr. r' . E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.in plblicu neu.buni. Ei bine.e.cevGo pocrila 'esult u.i. la !d.{n r "n' Bur.tru? 5i.Lblcqba b valtri? Pcntu c.alolad4n'-fp!ni.luc$. ald5rul.iii de b' 5' rlili .s.'loorice 5trlic. 5. I mt cu mare puiere.vrlianqein6aec6nue. vi.c Lupr.riada esuofat.. ci'c nu poar.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.sta e un mosaser pe .are oe.pcntu ca avdi owcin capul chq ca.c.carev.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo. vi jubitipo rciirsivi de c.1-io epon.sifimhlibinef. Dccel.reditrebuies:inv5tlti. l' 'trpri pcntr r !*uq' . eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.inu aliawtcopii n. spu.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r ..ev. nu v. la*illi.peE inriva cu a.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@. drh b-cr. Mhd ..mers€pincap o eni6uni. ieu cr da .lo..Ec@!daeoinvbtare' . AF sA fie.ceea.ene uoci.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.u wi cum suntcli h'.eti totce c dar ei sunr bince.i rouJ dc n'c'utr p rcn.and inccp.ermarmaraolc.n Dotsiu'n.s.u e doar o pNft .i. Deci. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.rcdau laop.aln capulmshu care ee simtc pro* .deormd'cn 'tull "b>oli.d'ntretoar€esreci sal convin.m 9idJ..i. care vl spune.da. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.spune. v. vi lubili pe wi insivi: s. Da.aLs Asta nelrangeLnima.cred c!m spu.! r5pl.osainteleseliniciod i dsprcc.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.elade be atcc6.9i ap. naiareliouo.. c6 asla ecota standard. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote. .$ha..rtd i.

u Lineda.opria ei frumusere.eL candvoceadLn lapulbrlruv.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.-rs. v.o'(' n|oa.run i.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n.puLui nu .. pro{'[ dar careG spune.ruce? Dlnne.snu.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w.naa5adem i.e ." d..nacest€ u.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's.ahase+eJicalFenlru ca.onlqr'd Sjaruncr.a. du rearjund. Nu*a0da afari..are nea crear se numcsid Lubre 5.a vE ana i aicj e*e.siti.ulatimi .Acum fii aleni n! re ducc afar.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.: v...m?Di. lJd i . oa? Cum poi ja v.. huLr' .h. .o televoadre.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.dr5i .. mJr... sraj acasi sau "Du te aco o.ra 'fucearoogrnd.b. i .-penru!avoisivEpnritiiner despr.? cum por sa v.onvenl'ona rii de rgnorant cat. uo explc l. I"6.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr. rP o. r.ttr. c. nu ariru. s.mLI djn evoiavet.areF.a$ am.are ui p?rmna € v..opLrir.ntavoask. du reibea.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde. d nu e.a p.{.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.arrr€bui$oabordati ' . -- .i. veoddd.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.Arueaun.ntaas. rvocea.'!' lo. eae aqadc mici.dl"G o.rrrlid. pa).!4 6ujon suna nu me'gam a..Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.m d€cat rare. cum pol s. vi ?xpt c FLanut.tJLo...spu.racie. dc .a ub raa pt.r 5.iir? cum pot 5.ea mea in uai?5tec. 10 .dejas.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.oe.it Credeti. ne.d\.. a a L"lri.a Nu m F i. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc.. cerJim uj. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.opil carevinedin.Lagan.€u ein voi.dinsam. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine... I nu me..sbt€aec.parideea iubipe acestcop. h el L'. fie a5J d. explic panu aLcin.p Cine nu L'ar I i 4. ceimJi Cumosisuft dela sis i. dar r{anu eiubne. in roaprpa arra nu e brne.redeii.atdene..i . r.oF !ar.o expl.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun.iivoasb.rPr€a mull?Dac.. e. .lncata perm svo.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein.h riamnaru Fraamaresauo.luftur e. ot umam r. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im. dac.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.opLlul pcnfu.indneindrigosr. !aedemodd.."iT a or p d r ' ' ' .i.in v€la uoasri.i ubrea dufrneza an5 e. Duhnezeu e intr o sr.lerala.: Dumnezeueintr obneri. expl.timizare. dac. vcdelipe.tant.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.i a.a e arha'c.e sEGaminreas.uril€. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti.-.m 5.gem ac. nu a (ost Ioa're FUlernk.€""..a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.qi torus.lrDmlsctea.. Paijk co. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens.op e copiluLvosfru lubkea e p. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.iunii drn capulloshl .s arirebujs5oabard..jtev. muLfumes forr. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.. dreipri d" o.oa*re uriase. ! *vorbes. ptanutalFsetea? Si na' mpo.cec edc e mar?rcparjnre.G.era iareirunrinterepli ceos.slga asinu iosdu qi..eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.eur.d. mar.L Dec' cce*e aia . din oslind.9o5tLmr nu caPet.aa inte ep.Jre e prote rtin b'atel?. . tar u. i5 {i.Fid.. nu $a acot. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .dinouue€voistre.ooP cand irv4.ervo. e \ . Nu ne indr...i ca cJ une din int.s.o.Pstanuepdstea noasfta.. cum po(s. deznadeidc He .a mama vo..s tu' Dumnez?u . cultamwcea atbncio r5inl.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti. btindi ! d.o.ea acee.on: rn. .. d. ru arL la!e aslaS . Nuputem sA neindrigoslim drJ-. d.

. cipuren sa ierrsn... 9inojnucautimdc.teL mintc laminteo... al ur vierimi. 1.5nd ne am vindecar.atacelmanajp.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data.. As asup. \L . o sr.. arrasosi lrmtal'..m 5ecretin a. NL are l. ros Vi rog.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.n.r?d P an .rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .ndunl?noastre.nd nejndrssoslrfr? cand.r-oni. .ndoo.u ceea ce.. d va 1''Ip d'scuE Pentru.ttintropie*deshak.necl Da. care v rtr r spit prjn pizza tibere. tacipe.ind re tupticu p. roJdoep€nde t.ntru.anl.amror nou o mains n.ara tr.. in.ritdemagnetirmD s.alr bcni aveti. Atur.i.ardncjndrssoslim)E.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.Trcbu e sa o ti.oat .i sunteti dod o mrJi..rer.5ndg. dr prerul ad*.u. Tortc se iransforma in rahf si umosdv.' ctnd tcjndr.arna'i vi promr.toa.i {himbati ha muLteconumede.1 noanre..unpo ri.. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.ricsunt a rjsip..:r.. da pitori.i..cin' aubinvinov kea.n( tenFLul qi nodclul urm.xutrl$i?foarled f.i .s.dar mrnreamergenaidepan. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s.Lutruri .i A nP indr.<a . ru potis5 iuse$ pe cireva atun.u.imi.i.dusulunur Pin.osafiriinliarJwa*raurm A5r. l. .: va maibare i. un . Puram Nu auem riciun s. sno.irf dc. anLnaLulpur Os. 1av.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i. s 'nhm produsu unuipirint?n. .rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.'.tici sexual€.eLenuinseamdnimi.bdar€ sa va hs? si Ia4i.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.speare UratL.1a J t. daliseama .(.. ce nu ne place !i. ban' rn band.. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka.lura cu.. tubn sur.c hn. tu insui Trebuie s:.oncluzic dc int.F. predi..d.ne $riridcc?)p. devampirLzsr de ce dac. de.are are r.r ta vina E o rlnpenie s..ili v.orPLrile.m addirul. N.r.di.. A spuneadwiruLareconsecnre da.er? !iuietid. cu cir qpurerisiIrceti.uraIvasut.rtecarei ax6rar reodari. '+rJig". si.a in rorianii.spun.uLu oi ulu.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. tn lumea cuanlic.E utuiror.ua.undem ii suprimin. pcntu iubne .avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr. ne amsmu rdin r.opr..L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. De.rair Nuaret.pcnru.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.efo te dLf..rc miret .amspus adevar I .tL pr.(.in.i.g ur.omparalie . ce?a ce as.esr .h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.anl urcmuri!o' ascult.d a5d 51. v. einqurutmo0v penrru care sunrem bol. inc?p?m si ne. noastr.ceana marepovsrededraq...i .rfr o p. nrJ '.umrr.i aFvr.lcpc ute D.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.ei noa{r.el mai maret exemplu ene . 'n:4!ndn.m ucrrr!u ro.g.( ? o .gostr nu c nimic d'n rorte ast?.. n\tebufoni Peo estad5..L. ok Dormne de.roana A "e a.ain.i.ram sp nand '. Nu ne darn.m.5re va pnmis sa fLi aici..i.. nu . a..ror.5Lne.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv.ima .itputal ea mancati NL ar? Lag:tur. niciomaimuti jn spate. nrmc vietide. !d.ie. p€ voj.ruLui ?re o r.dr ao.si at' lrar in are$ colp.d s.?erceinseamnicr de lapt€qa e.onrinu.€. T. o..laha buni.Nuarctesaturscu.e nu miam datau fanade asta arn.inava saLyarorutt..atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.nstoriea incarnare seva. n:1.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: . srrm . rPLn dccc Atun.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.. sice Iacen aruhcic. mrsnerid a L ri.hrm64imodu ln.a*a vala condft. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u. ah.e?J.srie de drrmi .sitioPar.

irm J*r faceris.upurcr. p. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .at rilre pidr ilccorpuur c.arevine dc ar' in jG. d.are (i adu.' sunteu?Ea.w d.!i -.rno+? DoJcc.p.eiubesrdrdevr. a$a rese$te. -' Ja NL c\ . q r!inuin{dmn. arunci cand nc indrig. inteleserea sa.'naurodms'"F .no. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu.nsrdc rcspccrp.5ila leln ci. L "v $opun de impq?. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.a. de aici.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .t.prore er.e. indrfdentcum aEt{ .avdi de. h.racaLneL lih no intr o 09 ind.'rcdcJ{d'r.ep.iudli. sau cu un bdrbat .nc ssptorar..ur..n. iubirea sa de Dumnezeu.roo ne apirnd€ ene.sri mirka s. propr'ul camp.are. dar nu 5le. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.i!pl.J[l . c..h.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d. nu. rr.qrcdcNa nik J.ul .. cir€imintes. abordi anJ inseJn.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.. hobl€lea deLran1ri". a.. ma.un barbat.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.oniqi: ..un. ciL un mare rman.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care ..o. admirare ascuLral m5 . ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb...rurJ 14r lungide si aiun.sd-dl.rcald Nu lrem nL. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.un rbtA.Acelac un 66rbdt m. .xpcrimcnrim o analohieaiubnn. db. comun'.. e nu ma.vn i !€dm voinli.pL' i sLmpLu a ne nor slm.Lmnreaabsoiuli.r' unbirbatca.cand gisimunasdeldebsrbdl.aree.odsssl acdbinJt. cr ou.dea serut oriciiaf.ofund.on c.A fq.-d. i-c'qcn. nimic in cJpu riu nu r.o.nd av.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig. r.. ro.unoa$oh a.adr Ecorma'mareddinld..h b5rh.1r >i r'-nlJ oJi.dabrci Jd n f" Tpi.aablohLl.o . de sus sifc. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr.in( o JtLi r4rhana $.. nu incepe dinke p cio q in.'s's.nhL (1. itunciuom. nr p ui.r'nbddidirn srl".igcrninr frDtulc.n. { odata.eare dn rstLldc blrbrl.si i.idvqip.i.e ilJh si si iaritic. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia. Acolo€srerubner rd. spu.e?ti\ii( nd?p.. runr.slicr.r .nda !. . ne pe noiinsin€.e$it 5unl loarte rari Aiuncic.mdnd€dd'nlium?d\. 'o rot-q/o!r.arcGr. E un barbatcareli at. nini.!' 'l.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.! m auen parre sr . d€ otel a .-u ihp.'nev.. rc u I t. elrimri n:. Dar in mrntc.apu Lar nL spunc.an.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.u re.sE s5s I un b:rbai.relpe.odiri hr i ii den.6r ' cnd.rcandviindrisont. o l€ int€lage nu cu o fo4..o oveipa ed. rr vorberricu 8a 5.a. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr.].in a rcLl. (.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.turi cu a r€ indr596ri.p?.req. d..oqlame'semnj dcpd c. \.r 5ig iu o"mcniisunt d mul.l.fr ah.r.. cu oa..uLmainu!tde.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.c propna lui man.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.tiir-gle.iar.ii .ra5.rihi qn 'i7boni.j. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.onrder. auzirc. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.lie.ratoqt.o cfl. doar $ tiicu dslJ. 9. spre dz6{5ir€ de dice . ca 5i te accepte ori v..rc JsJ.eqd^tri'dc.' nu.runiel Jp. r a.rr.i s. lie ca ocap.ta ne . sil nccinsteasc.oL. ca.qnoai€ ubksr l brq. ".u mhr E uab5rbJ. cJ tich cincvo ar licur.ara inclerd u p. aid are les.trcrreaa.e.eincrpu rju .ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate.rs pr.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns. n.o.re.unr hom\. Nimk dLn.?o'Ledkca!isedn n.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun. in siir:ii.cl if lr.oa m nte. $inucr€d c. prn d 1ebr" \. ra o hr'.rk sisitiu .l admk{r. nu roar.r€1.@o in tcaarura c pdmite. sPuness re ridi.e!cu 5 La n. uptr..rrc iti spun.ol tr.tssrjunsis5cunosripob. a b.arnincjunaerar.r mic s. ri un lsuritar de pac€ in dc. suntdif.hipef tie nob 5i. u.simp?. de (dn' !ar? ro pln p. Dqi..cl. oiemeo.5irimp. p.

-..rp. -a .eema nlr dureriininmanuau cgrru. r.l4.a.a. d. ..ar?5a mr baze.onq.a. ibfl nck n!a ?sc b.1 dt.ii un ine.p)fl. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.a N rn rvur n mc pe.dre d'n uDgni in prezent .o.Lrnrm.pq bcni.l. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.eun"rrdLno.nr.ri ni. noiiniinc Nu.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d..Jl.rn ddr'"no..vomglsiiub r€.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n. 5. cl ah . volbea*a. constiintr intotdeauna .. i..educe l! o singuri vo.r.ed.@r..o-F.@' -e.s voce....re du.n.pe. o $'ub€ayi t c.ntJ Srd .ob f. rm u'hir cu.uc€neau r. pe ' I'rrdcn'rr..cuimpotriva Loi . J.in.ieski.c N.5 m ampabe.ono. -L rn (i.. Asta e Marer Lucrare o sinsur.i4tri.am MrncJ ffic.. r.a!dm" fiindrasoshtideoaltip.i..sosrilidc Jcer peroana.Jk ')rr d? \o i-. e inlampt penku c.'.lr5Lp'Jp. J.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr.rc"i6.i : l'r-ar\n..op:i '(nL*d.lator bihan O alt.i m. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'. -d. i 9 udl.J irJrr n'aspus€ mt.mn.lr" d6coFerimca.ap . dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se .dnoi ^L \i rr n loda r.-n Fclc t. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. Arra€u..e Msienria inscafroi s5 lc n.lir5(o'jn-z An L.bcJ..'n.cda6.ii.6ra v.le Jicr. arc Cda m.fd.are si im..rroer"rr . tr..er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.mrrdrr 3rF.a'.uo Si pqerru gnd'ndu.r.orDron.oende la Ei nihic di. N.!.pu r"L Nrnd.Jer.pan€rli pe loate.5 r r trrofl n.laJqr'Jo _.dadaa dL_crcJra" (o.e..-oia:ncPortrr.hu). pin[ !junsi r una singurs. r€greiur vosku cel maimare. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum. Nuhcqrsr Ajbh*.intene.pe.0 dnJ e m... Rd"e..u op.'.. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei.zcu Eun am awringor.pmrr\pu\doJnnr J. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c. b'beas.d o okhcnra in rapul b.u.odari nuvecukati. :ange'oasq J I5'. ei-jcuceres. dc. "d.nutr\..vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.r. ni. r(r-..a o o"d a.ero( peminein5um s.utrc*uluctiincactnd roli lurir t..vitaod'r.st. n co . tur N cm dvLr orc(( n.a in. A'rn( (ind n( dc*opc'.t hmp?Orngurt @.

asra 5e huma$eprinzul .CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s.st'ti..u pui?r.. inlc eg gonul inr de d sciplin. 9ru carb. Asta se numeire.o.mpL6 in cr€erullor.rddc!icidinsroz o'.onihin6. p'cdd ir talul J(6L. o si li€ ti ei ca roli ceihlli. pmhu c5 arun i. ti I tieu Stru cc 5e int. Adic.arc . Dirs.i. dar d. p.cu am fost dcnuL de . lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.Totuld€ acolovinc Atun. Adki.r lJ? la.5Lus.. De l!pt. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL.gLd in LJcla mea Foarre 5iie.Gl!.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa.a. numaiei. 5i toat.cm oslan15. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. .bi orgineainstrp'!.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. e loarte mulli artiicialitarc.. Vedeti voi. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana..torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c.

un lc Rcrer. Toarl v'aia esprrnuala.nuhest4s. teananoisti6i.sta€cJm plictisiror.t€lucrdnsa.. dc.. mbajLLl f.clusic rci .d?hultsi. S minanca mtnt.cicucarcuorhitiiifeesprrn.euam amsr osi afrintctdoouna. ru6aasca b felde multcand rm incepur c.tase c.dlrl.a mau fi..il.u arunciinarrfa sau.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr . in viara spnituar5.r' rri " ' invit:ton. €u om lual mlhita rio p5*zintr. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl. mJncnci' 'og *minte.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi..carearclc.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. ca 5i idau 9ara.care. nu o 5'd (u br'et' . *um $ili c. o rs lL L-L d nnc p.n.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE.ur . Dar Eu wcao '.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.e !i r.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli.rm risofll !upe asta..ra oar.sufli torlq un€l€ lucrurlse.. minrn. g p'in . tudl.i. nu potr 5t i' obisn u .s.{isttB.anum.dsitoare flitr.pu0r 5i '.rrcn uuuddr'HU lt. care nu puteli .f-r: n 1 rlrcr 5hh.lac fl alie lapro Al'ca a5.enocetr. lii fim oh'5n u'd in $ d!. n ar kebu' sa le i .m..Jli D.[ !a laceli.: srndu. .astainscamnasifi i. pl.n. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.rcp.slupp.rduldaochi chilotii..iprniadinkc Dumnacu $ viati.el pulin. l.drc! suntcm luaii LJ banin5runii.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr. :riti.are au putut * v.u i. ftiti.rre ld! aiJ Va Manan(J sde. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh. rdbu.au l.coLo subnu.m r.psro. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p. i Deci. s.dincol6..care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur.n h lum€a dta . no s61 cunorri ni.ni \oJsne.uoidcdeasup'r .un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p. ins.ut rosprrlic cum saspun oeta) .tor ca mrne.. $idupece aliduzitin *ossrupun..it.$deti d€tulde obl$uitl. Ei binc.in acd campi p€ {e*r! *en. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr.imwfmintclc. si anum'rol€ lucrur p.

sicc ctlirone amal f6li ada.c!r. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.ral Ce!ma mare iubrc. (ods'ldnaceJ5r.rl $l A. (.nq.n usnu! puternicc.voinli. ariia.i a sa G intin&ti et .i am pLe. in.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro. spun.s?r'i.ntu li sc surpa srb dLci e \si.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.iodari n.i6 in scolulJldouteci s.]t (e ci'.inscrmnr Ad'c.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.cpur arun.uls rtrJ.ddpem5 rtco. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.. dnainsermni. L.J'a 56 ri /' .c*priui?giu dc r tr.5 trn L(ru. p n mult€ sulsinrs Si hulr.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.aidin aLtr.a.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.trtr si sprn Inainte $ phc. fa'aii caidv. rellahra Da' 5 .nd r" nrc'( a o!rl e F.ruir is a diLr. .mihrt.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.elib€rtto.tr"ol icclr'n-'cr.L nmodulinc. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re.um at pureas.r h. 5imr revr mi pirinres. spunciv. N" .dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .s fht: r.n.m rvut.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn. ma'e dc-. de lap' .u os.iat... srincet.i'. p.iuns* h. tineininr s. ir am primulpas p.. valoroirr ..lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5..rssicrailiviata 5is.ucorleunurrgroranrcarcnr. penku n'nrnar. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.sunrmulrcL. voi s 'nhh s.birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni..acoo' qi ajungem inft un i.aace.ritor u c.m. liiri voi.cite dein'|l.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e . mreJ l.are sa ru r.aGna ar?? la.cuvintcL? .u 'nireinGrirur. J hr . uber.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.o!i tL_91 tlloi nl' -.d rntriitprinrorterslea $ u. i .J 1i!.itdcmultviiubes.ir€.rirci.'oo d prea multcand laccm .olo tn. Dar conrinuind si ur.eti asta !run.onduc viala S dac. careamtncepur vjata mea dJ.zbo'nic6. si pe $(.. itunci !m in. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .n. \-re" d. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.cumr.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL. vrcau .e ette atentiaspechlili!idecelc.. altul aqa e minunar.ut.slormrlin occ.ea riscanr mii per .nbu.oa'. Dannu !a et rnu. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.i-ur5 LF.vadali seama.i tormair.end v. consbinla n.i rarefi ata.pe deal6prne.-n cinC dcFLs. or$ie.' ninicr_n vialrvoJ*ri.rpa'menrat nimi.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i.ie i:olarc.r. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd. intelep.l'. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni. ac€!'r5 .ast gise c.n.iuncaunuimintclcprvalorea.cput 5i m.1'n 5Li. a r"DLl a t d"o vara Pe-. unde era odari ovale acumc un riu iar.minlnata. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.telcscm dr. Palru ci asrane aral. Eibinc..i *. unul.. j.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m. Srri ii noJpreaa*J Eu rr.rvi iub6c-5i duDicumputcli s. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.d'.. nd.

lh. Thc tvhre Book Ed req:u. au .1993 Rrnth.hh Cr::non.hdeE Arptbr 3i l|e..Jh d lct pr. lort Ft.onins d alzrr. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. Y.td 47a.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .nrhAt.do. R.s 6Rt olbde EnadaEt line cd. C. Y€lhi 1993 d faod. 'ndT D'!lquA. d{tr'e I Jzx.chtudtft@ ' R.eb 422 Atd o Ea Rdmrh. .rhtp F. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.t' 422 eA .losoes.hrhr Dl.ns. .rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.tu lorongn.tul ast pn rcin. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.on t. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa.shtp F. dioEs ! JzK.Jir Fkdi's Perc h Love cB.24 februane c.. cun tlank .ndet unA.d .o"t fi .2000 Rrntha. 20. dedLaLoE.h.le 1999 /ro. cd5aE Tradus de J. Dr.loeus.c Rotte. R.4r a. u .hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad . H va.lostpr. t ot.ol R.htns MoLcut JZK Puhhh.dchn4 kc s<r yct6 r!'. M!\kry at Bdl and De'th.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in. c!er! 374 ed.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.. st rna k. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. drterik €v€nimc r c . ol F?nas Than4an.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing.br P.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed. rnc.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.d valn. La|e k ! Mrnt.ismEe de R!m{h!. Rel.hn.1edl6 al l.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.t d b '"d ol Intent .tAt 3 sdEtek t.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d.lud drh a clset 422 €d.p otul A the FeniniDe c..lruo.d Tea. Rlhrh! uru.n The Fben.4o4e@o lanae?.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.. Ort .hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr. Band T LIe a. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.to. capibtut I taa6 luna o wa.tu I c*da 332s cd .oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9. ars.asncn&G de l. Y. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2. . todE tunea o 4046.Bt nAhs Dadtc.hon H.d Be. G. hd ptElld Ah Mdnl. tn.atandins M.. 2oM noes coltn{ D@dterJe. Th.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt. A Msa \ titu. m nlFih! Ddosu*.@. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4..e D Lov4 cd'et 47a. ot s. 1999 h.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.

ll/ .

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful