P. 1
Ramtha Elixirul Numit Iubire

Ramtha Elixirul Numit Iubire

|Views: 428|Likes:
Published by AndreeaLav

More info:

Published by: AndreeaLav on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

. .. ... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie .... suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare.....T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte.. 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.... ..CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l... idta lumea ow€a Toat.. 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 .. ... Cel nai nare conplinent al vost'u ............ .6rie inc... . nu ....... 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. .t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.. . ... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor .. cotpul ....... 69 71 . Ce .iale ...... Oameni analirici vs o"menl emotional: ....patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? . c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva . ..... 4 51 . 80 87 . ...exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre ... Senzualiiatea.......... ... ll . iecretel?proturdealeJnuima4l'1.NPITOLUL 1 a fiunuselii.7 Un ameslec del... .mintea... Total prezentin momentulin care facr drasoste.. sqa poeiei ti . ...... Cand . Voi spun€li... lumea o doratte..d. 39 43 inseann.... 3'. .. Alergamincercuriinapoi..... Dat ce6t.. ....n..

218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. Efectul Observator si celula n€rvoa$ . G: Biologia celulare Fi cona{une. E: Mintea analogid . F.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.Tr. ti energie - pag. 217 Fig.pas. 214 Fig.a binare - Treirea imaginii - pag.pag 215 Fis.216 pag.irea in Acum . D: Minte. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.

Ramtha.iu rca acestei ceii. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune.4i. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. imprcund f. fi penlru prcfesionalism. Alostun efort suslnut de echip6. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. pentu editatea litetati a acestei c. au ajutatla . penlru corcctura ei atent. in cele din urmd. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. Multemullumi lui Stephanie Millham.

...... Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte.................. .......... ........... ............ .. .. Ati losr iubiti pena la viatt... .............. ..iM u tot .... .. .......... .... ... ... ....... ....... tZ3 B trrbrli de mare renume ...... Ce vor ferneile..... ..... l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ... .....135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ..... ......... in cele din urmi................... .liysa d.... . .. ...... ........ 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate ........ind blasfe'd0 es(e numele ............CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti.. .......... . Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind... 147 lmpactulasuprarcincarnirii..... .. I l9 C. ......... ...................... l2B . ............ Morala pove$tii. ... .dev Iratei cUceriri .......... .'iubire..... ..... .............. Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo...... ........ . pe coreii i beli . ..........l5t 153 l6l t65 t67 . Fantezii sexuale...... ..... ............c ( boala .......... ..n CAPITOLUL 6 insuli. IubireaeunIrcrup1indesptendori............ secretedezvlluite.... adevArul rsmane mai presus de toate Rddd....... .. Puterea t11 175 a ..Orya nul \upre....

in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. intorsaiurile 9i lin iile drepte. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . ve9nic6. remuritoare. este cea care o face gi mai de dorit. despre o ubire special. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. De-a lungulwemurllor. Chiar $i experienta . ca apa care necurge prinke legete. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. 9i cine l-a avut faniezii.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS.la fel.urprinda fata. inc6 atracfiva.CUVANT INAINTE Iubirea. Toamai aceastE caracteristic. trisEturile. 1t . chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca.. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. o experienF unica 9imagic5.

Ea este sabia adeverului. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa.fi de substania? Poab ca ne uit.ii fac adesea sa nu reuSeasca s. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. in persoana care. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. pana acum.torilor. ne vedem reflectati intr-o oglind. vulnerabili. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat. o mascaradd de protectivitate. seva poeziei\. nu am indr6znit sa ne imagin6m. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. hr. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim. poetilor ii iubitilor care au rat.ar kebui se ne ascundem. cread. dace n. adesea. am mai fi noi insine. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. Ce a mai rdmas din identitatea noashd." Nu e agadeironicsE vedem c. este un sftain p€niru ea insdgi. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. care nevorbegte dintr-un loc indepartat. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. inse iubirea nu am inteles-o.a scepat tot timpul. despre noi insine Este o carte care ne permlte s..n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde.cit prin viatA cEutand raspunsuri. desi este extraordinar de prezent. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. un maestru cuceritor din propria noasha familie.htbnea.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale . care vindecS. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. cine suntem.

(l.in loculnoshu secr€tgjspecial. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. pe Dumnezeu. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara.r llicjod li iimplilor muritori. ins. in mod natural. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . este in termeni de iubire Ei spun .sham mereu sau macar putin in viata noaskA. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. ca oameni. iar el il r. 2001).ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta.. in care eaiisp!rne cum. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. insist. cu o tristete adanc6: 'Noi .s. intr-o c ipA. celmaibLtn mod de a descrie divinul.. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. Ea transcende natura ooastr. suntemin extaz cu iubitul nostru. iar la scurt timp dupa aceea. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem.I lt\rtrl ttrrn irl r. Nicole Kidman.spunde. cdre nu reusescsaopnnd.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. insi luc.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c.. ne dam seama de ce. ca fiinie omenesii. insa noi. omeneasca. Sursa a tot ce e viat5. spontanA 9i generlci a omenirii.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. pentru a ie$i din nou la iveala. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. Ewan McGregor. atat de tr€c6toare $i de misterioasa.Dumnezeu e iubire.o apuce De obicei. intre Zidler ti Satine. acele lLrcruri dincolo de cine )L. in cele din urrne. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala. Ei bine.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

ca un inger invizibil. :5r5 ea e nebsnle. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: . Dar daci ubirea existS. in aceaste jear6. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr.atlvenlt sa fi|i cu mine. la aga de scurt5 ingtiintare . iubesc.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. ceea ce predau ast+seare. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. A'Sa sa fie. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati.dar ce este timpul? .e himit niciun fel de mesageri. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. n zil€le ce vor venl. foata lumea ianjeit€ dupa ea. Si eu am fost invitat in aceaste seara .!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi.unt atat de onorat 9i de mullumit ce. FerS ea e degenerare. iubire Toata Iumea o wea.. f5ri . Aqa se fie. Mai mult. Fir6 ea e speranfS. dupe caz. o inhuziune in minteavoashS. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie.

. cE nu v-au iubit. penku ca in el nu a fosi iubire.. niciun stejar. Iar incununarea. dtn abuz . Oare asta inseamnS ca.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. nu pe perinFi tei .i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. nu creste nicdieri? Nlr. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. Ali fost iubiF. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. nicioorhidee. atunciiubireaa un trandafir. aca mintea voastr. ea va scapA in 6mpul ietii. ApA grea. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. aveti libertate in exprimare. niciun nufar. nu pe copiii tai. dac.o mare moarta. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. Atunci.rqrL l) c. rintea voastra e pe lrecut. Mulii lintrevoi afi avut astea. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. Asta e ceva care na sAvar9it. Acum. dar el te implic6 pe tine.. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. pe tine. pentru ce. pe tine. E n mister. lumea o wea. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal .n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional.i hxrh. u crcste din vt. cu o buni ingrijire.nu pe tovar6gul tau. la fel ca in cazul iubirii legendare.'t. Dar dace nu intelegi rbirea. Ei bine. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. ca un nuf6r . Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte.cA cest mesaj este un mister.a T\ Si d htrnr o J. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. copil ind.1. dac.toat. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. $ vA gasiti drumul cAke legendS. iocat sa fiF incurajati s. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. larca Moart6: Singurul lucru care h. ur. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri.t.. iubirea . 9i acum.suficient le mult. dac6 mintea voaski e pe gelozie. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.

t r)l t. locuri. ins6.I it\r ti trtt. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. iubirea nu poate niciodati s.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. lumea. Este absolut corect. qi alranchiunei. din genulacela de minte.m . suntem hot.r. Mai mult. Si al indoielii. in corpul acela desuflet. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns.tran. iar asta este chiar aSa. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . care sa nu doreasci sa g6seasca aceast.. a9a sa fie . in inima in imp6r6fia noasha. qi alignoraniei. Toat6 Iumea wea asta. din genulacela de sol. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut.m sd o urm. opt. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. pentru a da curs invatAfurilor str. crescand din tineretea noastrE. o iubke care ne permite o valoare de adev.oameni. itim eu Stiu qivoi qtili.sA g6sim acel sentiment rafin at. Nu exist6 persoanE in acest public.Sa c5. tanir sau b. toat. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. insA oare ar h€bui sa o facem. Ba chiar. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. Adevarul nu creste in solul emotiilor. acelsentiment efervescent. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. daca o gasim. Si alvictimizirii.. Adevirul cregtein solul iubirii. 9i cu iubirea gasim pace.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. al invidki. creasc6 dintr-un sol de indoiale. penftu cE nu \. poliune magicA. o sE qtiti. lucruri. momente Si intamplari . al suspiciunii gi al neincrederii.lLrbirea .acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. iar dacd nu Stiti. aceast6 pofiune despre care gtim c. ti al geloziei. acel sentiment legendar care e magic.u. ci care ne oprelte de la trecut.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. Si al invinovSlirii. lubirea nu e legendar. oare ar trebui? ln iubire.vechi despre asta. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. Ea exis6in fiecaresuflare. A.rati laneinl€lepciune. ajungem la acesi m6re! mister legendar. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. Pentru a avea omintecare seindoiegte.

v. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor.". ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . lncepe aicissi apolhece Jid. Asdel.a 'lbt.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. hnnu u Llotcste Dat . iar in foculpasiunii.2001J pp 122-135. A Macq s Rdlection on the Histo. $titi. mintea. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery.t. la nivelul primului sigiliu. ati crezut 9i vol? Acum. mal intai. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. . Este pat tea animatce a naturii voasire.6 de multiplicate fard Decl. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli.unde gisim iubirea? El bin€. nuiubiti? Haideti-9t1fl . iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor.roi Stifi ce bat a$a de departe. Acum. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. dupe care e croit inbeg regnul animal. toat. n. emolionali. otigini ti e.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. Hai sa n€ oprim aicl. Primele trei sigilii sunt animalul. v-aF dedica viata. in focul pasiunii. Deci. Ei bine. fer6 povar. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs.. chiar sex. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. numai penku ca voi.l. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. qunt procrealia terltoriala. Clv t24ia unand. Ele sunt animalul. animalul de pradA .Sexul s€ vinde. E doar o chestie de reactie. revenim la ceea ce se numelte .9i vreau sa 5pun. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. divaune a JZK lnc .7i\ :t hntrca o o. Ramtha. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat.teturile de adev6r. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. caF dinbe r. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. Acum vreau sa vtr inheb ceva. Asta ein primele bei sigilii. inclusiv pentru aceasta ScoalS .e este. De aceea.olLtie (Yelm: JZK Publishins.Panal. in inv.

iar d tr€il€!. Je iubesc".cas'rfa'nt6 9l durere." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. daci op€rati din prlmulsigiliu. sd igi abandoneze slnele profund.asta ciutati \()i . 3 A se ved€a F S.A: Cele S6ple sigilii . Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. intim penhu a vi da \rou6 . Cator oameni leati spus. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. Ei bine. in primulsigiliua. Eu am facut-o. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. dar inca n-ati urcatinapoi. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. Bun. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. Sapte corpuri. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. Sapte con9liinte. c. Ce inseamnS asia? El bine. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. Accentulera pe minte. ii acum. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. ali coborat pe scar6. Sapt€ campurl de constientA a vielii.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. acesta e lucrul pe care ilscoateti. Priviil in jur. O se scoateti orice. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. bine? Un lmpuls imediat. Priviti in jur. despre a te iubi pe tine insuli.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea.minle. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. O s5 scoateti orice. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. El.corpul. suflet gi corp. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic.3 Iar pan6 acum. iar voi sunteti in curs d€ a o face.

Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. bizonul. Cec5utati? Iubire. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m.rl.e trei sigilii treisigilii. oameni buni. faceti asta numai ca se v. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. oboseala corpului. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. un instinct uman elemeniar. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. \. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. vina la noi. calul.reli sau ei suntmai m. caf dintre voi. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. acesta e adevarul. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. Ve sunb cunoscut? Bun. penku ca. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile.. Uitati-v6 lamine.. minunatii mei oameni.. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . Haidefi. E adevarai. Spdlare pe creier.ie prima. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine.doar ca sa vedem daca putem se o facem. Deci. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. a$a cA ne cream accidente. v6imbolnavili. Este elementar la viruqi $tifi ceva. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. daca su n tefi dispuqi s. in mod absolut. elaor. Mi gindeam a primelor prin propriul i. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. leul.intinde1e. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. mai bacterii. Oh. shulul. o sa neimbolnavim. cred cE te iubesti" sau . Atat. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. dac6 sunteti dispusi s. ca sa facem ca atentia s. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut. Asta inseamn6 ca exis6 mate. penku ca prin durere suferin[8. Sexul este un instinct animalic. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. nu wem sA oinfruntam. se revenim la SfintulGraal. Eibine. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc.u sim! de respect de sin€. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. vedem seminfele de incepui alebolii. ca sa ne incapacitdm.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .se numegte . prinhe voi. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine.Nu. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. s. in prezentarea adevarului. Atat. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. rigrul. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. din nou.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. dubios. acea atenFe sd Si vinE la tine. Ei bine. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. am uitat cum era. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. pegtele.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. dar deocamdate. O sa o faceii. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt. credm intamplAri. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. . Deci. credm probleme. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . draga. sexul nu inseamnS iubire. Dar acum. incatsa se apere singuri. Acum. cream boala... te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja.iube$te+e pe tine intru viaf6. e vorba de . mecar asta e cvolutie. A. dinafara dormiiorului.

suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. acum s a metamorfozat in ..me rog. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. daca asta e tot ce cauti.al doilea sigiliu. fira fantezii. . Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. Hei. in puterea vinovEtiei. acope.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.iubirea sexual. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. Asia e jubire sexualS Dac. IncA se mai ]upta cu varsta. cu totuL. Se lupt.t!.te iubesc".t..ste? speranta iubirii. a face dragoste Deci. ce. tot nu-mi iese. boala Si durere. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. in faciuri. sprijinul par tener erlui. sau . de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . T\r) hr)/r o J. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. penku c6 toate lanteziile voastre . iar acum rnrniea voask. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil.cand doresti pe cineva atet de muli. ca s6-$i mentin6 corpul. in al heilea sigiliu s a hansformat in . totali Asta se numeste iubire sexuala. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala.persoana aceea v-a ocupat gandurile.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. te iubeiti" 'intinde+e. Tot ce e boal. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. dece era aceasta pri€ten a vcasir..sa nu fiti ingrozili. Ei bjne. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. Fac dragoste cu cutare . inteleaqa. doar implicare iotala.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. Si cred c.utarea cuiva care o s. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . Drt ce. implicare totala. Am mai fost acolo. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. am fosi prea descriptiv pentru voi. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.\ Il\t lr t t L.'. a mea " Cred c.. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas.' vt. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.i. caF dintrevoi intelegeti.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€.. orgasmul femeii. Iar cand ajungeti la pat..\. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . incai vocea noasha va deveni mai puternice.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este. '/. Cdnd sexul nu mai inseamn.ea a fost fanteziile voastre . Ei bine. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca. dac6 asta e baza unirii. penku ca.9i asia nu se aplica tuturor.iar acum. tiinca o daia.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta.Tic6los manjpulator ce e$ti. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: . incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. am mai facut asta Asta e iubire sexuald . iar nevoia noaska e atat de mare. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter.. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. Acum.i . Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu.. Ei bine .Si . acum. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu.i hr)x.tarfa aia" . cand iubirea . ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.tat destul in acest plan. int€legem ce iubirea sexuala .$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi.nici mAcar .9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. nu ai avea cel mai m. s€xul cu un singur barbat. iar pe noi iubirea ne int€reseaz.nu aude nimic altceva. dafi mi voie s6 vd spun cevai n. nefericir€. asa ci o maifaceli o dat. in c. Deci. penku ca. comoditate.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. Am inv. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. Trebuie doar s6 p.ret orgasm pe I car€'il ai.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.

e iubitulu' €ste boala in cel de.ld tol colesii lotti stu den I' de aici. inlom€hrea.gem a aldorleasLsiLiu.unorsasmnainare. simlrl' sinsurijn loat.jjoroun. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i. toa*Denhu lcFLu .Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.'dente.. si se indr.rzpurernic5.b.Orgasmu ma ma.uloase.:dop dcldood a -' nu nr r.arcne.$riuciariezrarputih raasra.per.soi lqndnr-.5viiloruLvosiru sa. Asta inseamnA ca peEoa.teLegeri ssnEtarea in ie.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.um. eisunt ceicare vorvindedrimrra. ru.. ' . Priritii.cumrcausdra.ur. cai.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.ar?aFlacutse&. P' ui i:nj. D i' I L.uit.io dati vi .rbati viriliSi femei .Noi.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.tLwL pcntru care ati avut a.aS .ara de la acele lante:ii.inceperi.tinpicioare. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.xdalrldca fl dcrine un obicsi.c5' r. oo.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6.Fie.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l. celor sapte irepte.darprach.. pantru. dv b e' oar'. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.i .ton.ea os-.rci. pe care il simriri atun. I am rusatpe cd. motiwl Fentru care L. sav..) ..rId'p. sa nu v."uhoh. o'nre !o 'c owr p.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.rda 4rc --rrer! obe"ran.re$.un a5 fi u..u. asta. Shri dece? Penrru.mimboln.umva. la mhterul momeniulur tre. i nu i re+utuide casibrit.v.um inteLeseii care acum i. m. aliaJois acun la un Ioa.Opai.narorJ o'od n i '.rdeauna.. A.' I rda P' virii -' lar acum. cu OetuLpropriei wdhe ! ".nd sonleri '?'rci.post.Sdae 6otite psiho v.Etor de iubire in 'eve.ameni...i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. nu a inasinatianim.p 09 .ui intoai€ti{a.r. ob"/:dpd .ana iubiti . Bun siacun.d€a R d o iadno in_oarar \a " P. Aqa si lie.o. rr. Intordzauna mrncal atun.vit. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.os. Al' ricLt asta Ace$ra sunt.ne.t. Dd .i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji. in . Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr. tL4are dinb€ !oi. Bun. iI !.sosteasca de vor mai p'ofund.Nu einasiratia LULFs Nev.a n15tesaniinele tacute.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl. in aldor easlg ru.o".zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli.u.un momanre si intamptari? Ridicatimina in.soditi sexual de aa? Bun.im s*uaLirare Nu mai mancah.a si puteti sa abt'net' de L. Prar€c5 e sreu decrezut. uniidintrppieau ridical peniru.uvankze Dumnezeu sa v.auti oimp rntre ma'mare. aju. binecuvinteze.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp..a iubita .o'ir -Lopqsod.i dnr.' . in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.esn.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept. viata lor' 9titi de ce sunt er aia. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln. Lusulusu Lu.. . v.iintcLecm notiw penhu. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi.fiad.spun ceva. Penlru o lreme.eborLs adeGrat.l'u c. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.aL doilea sisiliu..i ii iubiti numaL.vr.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.Jre subn ruLm ornen. pentru d dad o raceti o sa credef.^LJd"edl.d.tiunilor noadre ini.Varcg Frrv'!'. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.redelisau nu. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5.Lo.Iri o oor).nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.d'. Pe. eibanisau casa obrin. .tugutusu. care a.b.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.vit penrru ca eraii indr.. s. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .loerteonFn.i c.

( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban. "s.apd.a atostnatuial. Avetidreptatei aF este. .nen'Io.ru? penru. Ah muritweodata? Da.c..c.la lelcum e+e inF. . sex .c5.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.btrbaFi . e .44 Acum sunreti rinni. da. Deci.u iubita lui 5io aduce poat: s. Ace$ia suit oamenii.nn.voi rmati.pm. Hei credeF ca fipsa rcasb.r.1t "L Die'dl ' or ic a.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. a". aF inceput5.r darlt B ndn. . ca liintz spniruale.care{aF jos.3 i. De.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin.i.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere.i ap. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.n?om sLJdrpaa.a.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia. arurci cand eoJ. v5 i.. Desisui. v. Rimane[inprcroare. sj fira boa a..aemaifJna0.e{ sens E ceva loarte animalic.r6la anina Lelor .intoldeau. Cu toalele fac manl .oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn.and s*ut. sriF.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.hebati daca sunrel buni doa..Ln5rn. De ce stEbeati? De .. _ n. Rantha. Aven draptate. ueau s.tc. De.dti.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. Awl' dreptate. Letn spio. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale. penku sex.anraioarE? T. p.u.uea. Lc. Deci. s."tc c. Dar cand sa incheiat seronul '.-ia o. o. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.econditiipe care fileau crear in vial..darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e. E+e a+a Ce la.id a fa.oli egri oameni.a a(trd rd"lide.heazi: cerbul ac€la n.LU n. nu putet nicissvi hasinatiasta acum.Acum..Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb.rbEtuarpea. n{ sE vi aluns. nu por si Lc. 4 i lrar11? o' /dln r.i.u. atunci $im cr sunren oanenii J. Fiecare animaln i'ecara 6a. pd . Asa sa intamptat $i cu i.deceopunaatipecorpul voshu. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.d nu pui€am si ira'es.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. ?. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€.prioar€le acelea nu 5puni . C.t\qi .oJr5p' uutru' .eva natural? Absolur.ic -u.psax.. voi ncsati ii spunstji .um !e asta? P€nrru c.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste. da.c .ret se imperecheua cu mai nulb caprioare.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. am s: vA spun ct iol ce se . Existi specii in imp.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a.l'a an ma eor cu rLta cuvi.-e o-1. d. pureFsrsrailos. vi inhpb cd4 de. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj. cu ea $ nicieasib. e caut. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF.'?d d .Si totib. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.i. a!. Eu am Eutsi Ia.pln peni r -. decatcu mine.iasc.rnava. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.be.:tiHiasccu.. simttt chiar proaspeti.A!5asrrie. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu. lubirea a losr lotosftE arunci . Ei bine.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad.are ao fotoqt fanrzia penru a . . Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i. EposrbitacesIu.cu mine. o . din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm.'.Pai bine.l. r.u armisarji srupului.staenatural. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a. o hrineasd $i * oiubeasd 9i . a 4ro . vedetjrc. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect. Ac6ta e adaarui.btdr n G. ali murrt jn viafa b6tr.

irbal. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.pdun@ unor pll5rl.l mai inalr ol ordlnului lor g.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.. dta € intckp<iuna wlturului rst.iodlta lorazt.l.6. pu. lum6 gri. up@res!b. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€. rcqrid rdu inF4ni.. .! h $slina puii.ihu ca Panl Flin imptrriLr . dra 2 -hl. $.t ..llde.atsunteir voi n. o rr.l cunc in.iunea unor tortur.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4. au !_. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at.. ca panr $ altu. heulut.en tuc. e impdtfi@ ni.? Sr put. Dor t. oe co.he.clnuhi.l€uhei d€ eldr uolentr. 6 zilel€ noaife..htd? cr€d c.mincau hu4. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim.cr Ab.o t€ r.weau5svllhtr€bc4a de.od. aducopradr..l.n{uputursaalblpur $iacun.€ indmnul nlcrr s. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/..aatqrdcDtnaFrea.q?r€ urm4ril e de ld .um.rr leu.dod a a.u..'.. cr € @ndc d€ ce.dr.hini. l€ pl8rn in puncrul c./.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie..m in ddihul amnilo.. F .rc r<eb anin. d6pr. N.afl ht€omen€flI.m sa '.f€llc A.i. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici..cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.z t pentru !o!re vlata.tui Mtres . o lirnF a aaturlic. Oeci. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim. c..ar.t mq e pe {0. Nu e cda n. e inl€Lp. viaia od.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in. d€primul. ce € inhe co.ch.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.r. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.rl"r nsa denoinlocu r 9i.lui.scululapirkltl.leld.iod.dad line w6 teh6e in tdde riioruo. nu a tuturd .r5 a. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr. vin€ rco a hin€.i Frr.d.uo ? ti nicl nu .!t.rad€r€a absoluts.. a6$lul prolund.Eleet.u depre wttu. A{a 6F um nc... Dc a P?nk.uDDT-. sEsinti g65h rlbrre addj.fr zla pcnbucl.rau.nae. . tar cand cl. ar.cruuicE€nn.oblinull s. .stropte. haitpi in aroqe(.. gt de.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete . in lraa -n c.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl. b.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor.nihatelor.mrinu. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. noafl . toat.n.oLr g.ii din aceea5t hoire. pdod4 .l.ade p! rL 5e im per€. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. s. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt. su 66.a L. Elnu al€arg.n ddpaa^.!ta er L.crca6r?i -r dJr {i!dpL. *ad Nu prea har4 deLoc cred p.l€. $r p€ r6le . tar b.u imPl4nr.5 se ajusteza.ii cund iubir€.5l.et vulturll? Nupreamarel.rcmen nrpd€i irc5. Fodoct pui vii. si ntr pd€. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. su6tir.m"n. c€i mai rir. un teu mascut je E $di Et bine. Iorallrate . d car€ rlman inFeuns.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*. e.ta 6te sindrohct tat.l. neulul..lblpur?Ni.. rrin d€pLi. i eenhu ''. .

I H wd. p. Cuplul.Itr.r. .ll FXlr? El .nll waslrl. Fkr d brrb.tin &.uhrnd r.eld d hs5 u whr ci rd{.t5t d. . $!. compl.q. . .g. ilr . !t fi.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.tul p.d. crdw.l-trldhn. Dcl M.lt lc€l plrtEnrl.l nultl dlntr.ln Ce3d pi6dn uNl F.rl{.d.lrul s. lublre In ln vlat! tsur.l -. c.i@sin4. d.rllt. imF{clA -u Jhnd ln fird.l H p.D*ne'implralr mlmddq o lublr.t@ r6n u.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. un 6mhd.L .Lctce.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.11.. Dr tu. rlpit'l nu l. d nuM o si+ hrrrql purl..L ahr 6t l. dlr h. Sl.l n.A Eti un ha rrpiir.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.1pdhd. d. dnlaull. incat'.'drfuodd.t6r m I !/d€ w€od.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

barbitul a reprsentat i. ca sa adu. aduca o nou. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t. penlru din rodulpant4elui ei.a55 de n. Fentru. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur .ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. . in a intelese in toti acesli ani de cand '. practic. Deci.cea cesenumeite unsen.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta.eara de zi este dedkate. taria uniraFi fami iei.i a.totdeauna. ln IIeaE rocielare. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. pur ii smplu.Ancare.iluimin. . 5.untemimpreun.modk @// .4 Dada.onsidaareta a de care are nmie o fmeie. pentru ceea ce numim genulfedrnin.

lic fmotc. . a lost bbrdaun.rrv at€ cfiror dh plnte.|l b'np ii r6rra.unpuncr lup6ior in tlEllli. p. a[ .lucr. *nl nun.lun.]Hgn cd..lhdd.staea!mai6!r.ll.rF.ln cd. c.b.. d€ lcuril. lar Ltuia d! htlb!tu| .undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs. f.un! d]prind ihb.Gre diclrur barbd. nu aa sl.ul ld d..rll. Clkaiul lul Achlk . @ t.ad&ln... U . h. dt5 pdL. wdft c.e. 4 * Nmcst€.ta?Eu d. rrebui€ * iii llcl dc cap l.ru sup€riodl. tb.o9 .er uiail c. au un d.Nk€a lor Bllbllll .r.rn r.loi dltmanulc.finlr. puor lt.. f6i htoftreaun! blrb.lt tlEfinl. dlr in el. guEn. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu. vcd4 [umu*l.r. .l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!. cd€ e brn..r6 Itirru cl fftia Si *!n.l€sqi? Vrsu.1L.d!. Clii dlnh.r. .brvi.!r!n.tord.d ca d rr.ta in*&ffl .o e k n.nrru pr.!u putur nrclod. cun4. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del. rt 5ie. p.! cll.dLls.vt. kr.!1. p€ cSnd ins€i.aldinh.ld inror&Nn.i .rulur iricr d..ldd.lo.}rs.'4 dn d ft.i t'.n Follclune.6d6 c4a @ e nun. 6t.dd.iasuh nurEi€ vi. cld e urlPle l.. vr hi inno tuft . iar r. drr ri awDit.nu dh @iunq ci din suprdieNlr. d&l lftll.e6ct-. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.nd. Pe clnd b!rbatul.*u[n!.putqa tnrdt - ndlr. crci fftia a lo{ gu€n. s lL cuc. tlrlceapaslui.l b.i .l o ilrd w s5n[nt.ruul M celn!{ m!r6 tli. o lnnd .'a['u blrb. 5upr!v{€tuha.m d4 h ro€ 6.tb8rbarul in piitul sru sisitu. !. tuR tu ... slab id prlhulllgtll! FIe. elFd. cglbu.|unil p vr 'd.al[. ra6/tdi.r! in tuh@ m. pmhu ci inF.tl.ir p.6hst .lcb p€ lun[.@ .veursiiiJea$c. d. @pii p.E.t!ndca.. p.trup0l ei 6i€ r. p num+e drf.r.o po bupul . * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c.pururoh6€..ductl! kn * p!rr. d.dudiu ln dlc.tl ndlui .Dr.l..dcnrrurcicu .l de. Lumec n. primulrdltu in $praudtuk€.it. d.i *ducltql dlnr€ €l ru .p€mlle dclul ror r. ci pu{u tt otde! . ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. md h&...Si k*l d ci n.l .nr l.? nu ! fd nrcrodat. misur.. Fdn€it€ ru dd un.. @luFe. Lh. putn.au4€.i ddin6 supdldrl .1.nh nicioda.r.l . lhde Ed. \. p6lun€a lo. €l lnl. d. i.Ir lletde dlp!.. ciq . car. a du.t!.l.l.htin! in nEd n!turll dinh. Ast.rr $ll 6troL:.u publlcul 5sh. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. unui h!r!d _ o hutr Atunci.ir.6lo mi bthdt tun n..t..$€ vrdol v. r6m.r. e nuD. Un brrhlr cd.chir I cd nd lir i dlnE b&b. ore a lod g@n.tbs.ri. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p. N{u purur nlclod. n ' t.m -b lurul ru.Iw. f qu. c. Bllb4li $nl o.

cun l-c un b56. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal. penru ca n.zvacenurepoato.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".inpdmelekeisigLii.jnmodnarural ro 'nrel'-?..'l p.ra{a. [4i Deri.rharnu€*anunajrada.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme.esiiucu.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. m! h. dorr de drasul ' r{t.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr.zuideaLrre.u primutrcshu esitiu. ..cLc spun.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.a acr! or cu Eiblne.!'rlirib' I .? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev. Didcrd esaL. g cuc mai aFroapa de a*a e. car nu .iin$ prin elelnscl?. rceleosiLspunada.lntocsircuititaleminilaler?i as.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.uhoaso Fenhu mhe.rj n6rq adtru. dsig[ €nfirak.Ehi5r. lmc cu crpharrri2L-.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? .r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv.... Cc est€ iubirer adaverat.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.idnloid.alb.orao.iacsltinp apg.rd birbrt. ponku c5. sinii. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe. giae.epet.. roarc iccnc lcmc' ar tiven.4a ce ar ptrrea etesi obt. inroldeaha l' sau n. vasinut.bd d .rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!. face ld viamilor.o.IL1-i.ivi spun ana doar penhu cl .r€blre !i .luldi6nllu' . cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon. nu inlelcs iublrca Pentru c..ea €levaG nu iu cl sunr €Levara..ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt.penlru .n.?ce iu. v.ct. €a nu e o €a.4{.n5. nt alkda d.imlc nar mlral d4 .tidac.et c3ntiresre.tcDrc in z'l€lemele.ni a vaginul el.iosbt'bdripoar".?'u >i(a p?nnu b in!'v. am considerai c. ele sunr Dumn?zeu.ddd h cde ido.ni. pent. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.*a doar Pentsu flcui cu !.ant. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.uqedinr?int. tbt Aracs.te maihjne dedrpureti rci por.plrc. . cise calbraza doa.rbalikrr.illbr. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu. osoli . real.iia c un cuuant ur.csr b.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are. D.easisiliua 6ku etemettesunrdnt. ta cri de stab e*e un corp.le de urileni€ I de (aF v. Rrh'h.fl. L urma wnei. in cel€ din urmd.ele ma mulre l. eLe au &ehu i.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.nd pupr"d ldrlu in.5c. i..t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric.dePUtet€. . ci e am consideGl esat?. .antrkij lor'in t.e.i va s-h n or.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.cit al d. la pcoJre a lund ta rruFul ei.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il..cr.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc. .' rrpruld cl runrcn Dumn.6r. .Jolcr 5 d&i eo .nunrt(.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut . oridc c e orlana devin.u r.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d. idd a a noajr. 'clunoaJqed pdb. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. . .. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull .15tidiia rreileasigiiu.rnn tenorile les. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.aic i. Periu a jubi in..este.eldeal I I' vcdea.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh. un. alrc@a .lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu. de ce? Penrru .Lto. .u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.pentrudnuputeisr saeF decal una carc .orp!t. insi e o ax6 r€edeesaLs. I'int€i ei.

Nu $nl€tl ai.tql€qal. ci sunt€m bitane.are * dradu< qr de muk.i. 't4! noasrre o sa n.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .e?".ra ta uminare de drasul . de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. atttrq€mecglin b.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. vr€au d lnl€l.ilo!€cun6.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.L. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. ink .15 I' A patrul.e anumc eiiwnii I * C. tu. v.'._i "n"rs'r acesteiahsctlise.k.h 9.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune. de..e suntcti cu od45rai.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. . q 9i dri hdui. pmt'u .are douazdSluna!.Ncam nikur in a.F Grbalii lumi dn vial. 55 lie r€lllhl.ci li ahari.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. iar.pllcereasdualitttil. ndlhr -.opili.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! . mon p€ntru F 6p.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.l apr@pe & Dmn@d md. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani.c. d. d€.ant6 corpunla no.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m. ern ossfl.sta e clldur! d€ l! inc+ul.e rure.AndvEdaF seama. pdnl..r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro . s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.elva. suntem hrl . c..dqi poarcai fi .lesetid.pr6p€ de Dumnu a.er nJ cio dc nrro . & asta ati €nll l! r.6f.!r c.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. ne rn.ird. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.cereademoment. "D€ . r. la 'le. Dojo .cest corp.onlort la niwlsau. fal. rar rl3Punsul6le. sl gsdn o pssna & ceLl.ti. !.' Al! & sau.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d.epen5.5 <slitrta.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.linarie Fnlru n€.e lncintl e.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne. hlrn vl!l! cu o in.la lta ar spune * . nuinlru lcRi.rat.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.o!ni. Slplht hu ln. r.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.016. . ati ercluat intu. Asta o simii indeauna ca di.. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar.t€ esala ' inziuainrare fe . in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. .et ceea.i c.pd.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute. donci deja ai nurlr. c5 avem jnleLcpclun.l murit. in realizd€. ncsah!Si pozir'q id' n.d4-r.rara? cand llc€m asla.6ra 6b un . ci 6la h eliDn' 9. .rpturezi un anumlt lndLvld.9 Ia l5 din l. !n hsrbat Ei bine.ela$ bleelen. in . nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct. sp.p .pt.!. $ li€.a sl lnt.nusuni.5 sunt€n femeia . Ar..l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul.piLl.i p6nt€cel€ creatld * . cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.v.'ecreational.gen c5 a.nlclodals muLlumiticu parten?roL or.hurui csilu. Si spunm. inseamn. p€nku cl atuncr sunh add. aven a. sul! I '.u.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup . 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu. !l litl btbaF ti .-. 6icli€. ele lud@5 sl *. d. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou.:c' si ffe "Pd s5 mdg in. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi.lli in primuLsieiLiu.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.cn plan. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat..€pur Dac. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.Suntorient!t.onlortului unei persoah€ care nu ill e.tuncl.' vad.. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.cl l€ spun€ti. pref'cci c! lunt€tl altc4' do.oJi.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. .. zil. sunian Irumoase.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. br &intu Dumee. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic. Daci trebuLa sl htletll ca sE . Dar cele m. atunci € bl6tam atl.luno. i i ioPrimul:is r! rtr!.c5.a enti6!l pobrlzrrc. nu inhu barbatr 6r€ ziu. F crla inapoi sF€ . o s5 fiF unplulr ln roar. cu a. caulati cea c€.r P.Dnu{b5rbat.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.k'ti cu adev. lncAt. osa n€ bllm c! lfti.

oDa.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin..sil\iDumnczcu.iesculi hrrrnrd-P}l3t r.. neindupl*de jor . in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. Srr46E..hLrn.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .at pentru birba Acest. $ ebbc.!in acedt:vialtamMtcap.areavemvia(afarthoorl.bdFhuieian'e.a u.iFtt vindarc pentu asta.ap iild..linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.el?'d?mlswon"d. ire inseannt dnF ntnipulde.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall . u. 9i ltunci . ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.t.tqaiadedr.rl f€ma. parcr$ . I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a.naba puler€a ncr. to!tl magnea Lor c . A.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s.aY r.oar' 'u.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.Penhu femei e mal aproape de. cl.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.ar.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin . F€neile 'lro ..ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.nrh b6'bo' i!an - { c o_. rua in rar.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.i -.guldealil.I i Jnr.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.. cca hai .\.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah..€ . o.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr. in hE de cMntq z u' in ...rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.cleai brnu' ( Eibin.e care au d4..tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .a ubr nJ.cip?ntu.um 5untam d n puncr da vedere mo'al.i tnceledinurmi. ni pa! onalii sr o exp o'. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .areclv.la"*.6ra este inceputul .iua flrt si eFcula€.ri(arc 'i indrumi Prin acea.z.. Fiecatc p.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.a'qabs.r. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ. wde pe sin" 6rcziu.brulnosbu 5. aandurilc roastre.ioc. pent'u c.'5.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .tata de penis.ntproblm.. -"ir S in.ie. Ob " vdo u.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua. de Dumnceu. pennu ct fem:a esle c'l€.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.! lolo.h.f€mc'n'Lbune.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.

$e. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.. ir.in mod natural.c ipun ci? 5' Poa'e.iat. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. runr.ea m.eea ce se nume$e un ordn supcrior. dcrt cuvandbr' vre. sisiru asra e n! Fe!r. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :. daci nu o nu penlru Exudbe. piP! '! rc.a.eu Ata weli Fi ahcda. casilu. Eu..gul a cce.unai.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur.lru aalesacen. .raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k . atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne.drumulmcu. se si6t.arc tumeaz.reabirbal1. con.unr .are.d. anr c o Im".ua in carc lemeil€ nelc spun: .nd k' pllpdnrl oi.ali lrezit nic odai5.ar 5i..Euama.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les. l.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s.rgrri? Cuiii Prs. in .ara r 5e adunai.u s. B. leFdati de sziile vielii ra5ne s. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul. rddarata mkelie.'.e int€laapta o l€m. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .espublc. insi .eastl l€m€iel ru nu o ri. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l . Alunci cand r5 dr rn p.lberd.€de ldid'i€a d6pro rci.esrato.a Ir se u reze de sperm! .1 :i. nu pol s5lle nciodar. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.ili un huism.are irsral. nu ea!r.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.p.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. ci bsrbafidin. ce c..credelcaosifiepomenitPestedou.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.i. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.? b56at.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni.redi6.l&ctia.imuL rgiiu.u!.coreemtla le.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi. Despre adJ ? vorb.coa{e.io inlel€apti c.re a.rbal i .ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.m€asidewnil toncin noul nileniu E add.ta.€ se*ua 5 cllnt.d hebui s! sjmr.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p. cu miiesri..6 arkebuiniciodalasiliepropier. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.iidispusi s.i riu. fcme lor.ici.'.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te. Este @hi.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .m deani?Crcd'li . d'!n.i harc. a I si.u ca ad"ilc male din ac6r piblic . Nu tr€suiesE facetiasto oa.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.eli l.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc. 5a incepei sa tr.alllocu unuiordin nlarlor. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r. in mod kadj!iona .a nu v:klilivialade dr. pentu ce blrb. atunci e sme! s5 v.tientului cacda. penku cd. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL . ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo. credincio$ Daci vsiesc in.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.tpin $in modul in . n @.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr. acer mareia 5i t .nicl. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.ilcan. )' !. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho .'.a. \. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.li' cui Pasi dici .lreilc.LparuLea 5giLiu.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.onorrcciosa Le fi€. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6. puttn de. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu.t Vi sPun.esrpub ic.nili { nu sunr. oddra s[ he allc4a. dh J..i? iml plre 9i 5r. mJ'et. 'n\crmnr.tii sunr nerraior.

.ca . trireljsianu !i-ar fipur in.?J.in.u ideea unur v5. Fendl.!?Pene.ocosa.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.el ar(nci2 lnsipenlru.uho*. ? insa bebuie *.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.m.irz'u. €a v.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.e ene DlPi.Jde Rar sLntmaegtrij. dcohoreu.i.nhu .la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al. Uitaii.ni'mele 2Ziuaj.7.!aameninEtar n ali l.ullvat evade. cu n.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put.. de drd.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.. inheba .atinteLeFciuneain.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .'" .ne.read.*eziuaincarevali .invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr. umeaz Dr.unea .:wn.tnd o5. i acerr enl.i. !eo .' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L..cca. n3nate ca t'tel€ ntr'odari..rn 5' ....rsi foarleuso.t cu ceea ce . nar ales aiun. Arun.rse penrruvo insLv.. ma' aproap./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL ..ci la suti De cale on rh fod nr !s. ..a rese numc5t.n c? am $ v.ara e I . lum?a despre v. porsa aFl.in corp nd!rile9i... kaiti p. gi feme.. o.rit5iv.. Lr. \.. rpq.d va uft ari h qn. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.9:l .spra vor c. od.J ! i 'dD .ca'efa.t. inctinarc.La e de ce sunt naimurc f.ra ceva . humoa5e? P€5te c ndze..nd se pornes.minunat€lemel. dc. J.elra4r.:te oritrrifon lemei in d.cL.a !e o si treada lmea d.aqiror voasde.r.lecu adevirri aluncicind '.rrcemaiputin dec.r.i er Ji a.mL.oo.e:e num?rire . acena e un ho lr.rul.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes. ndz. Jtuno atiqlsn rde!.h adunrt aolatri i a'.eua pe.aF d disbug.rbal .ar..sc*ca { sa va maLlratez. sa rupthimenuL.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.r. d.nkaliin panc.amfi. 6r.d'.rd.e$ pLnd.s?jnrrrnFe .odat.ursula re. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f..ra sunr.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb..olastrt5 cande*eziuac.xuti frcr rceea.iodcr.ilre adevsr Fenlru.aI noiil l nercler.fr * s:siri mLe&t rururor r.rue o entiate ninunala . n.a. urm.i roata statee a b.5i .uroeemedemula vieli s.ur ta..r.incsun(eritrum.r..lepciunei ere.e p'ivt'err ce os5 fa. o s.a si int. .i 1a7 ope re l!- rlL. arta sinu f eti niciadataana A[ fi..rbsrjnletepLsruotemeieinr. !i 5e dl.. cjnd v5 jnroar. sacobo ? s5 i 9j ridice.o. De.. penLru toid. s.t .ntu cJre sunt ra'iene sExtral .Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih..a !u adevarJr a!e!r oresJr.1r tinareFa? Eibjn.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.*e p.i rce5la e mJ aFroape de ele.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur. insi da.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep. Deci..i.orpuluilosdu ceos. aLmeruluipecd e ma dewcne mai .de tumc.urilcpecare .aunrceeJ ce ss.aplanu lare ni.lr moa't? N o si aunr nE.nru ceea cc . Sa nu ma ta.I Dcd mtr n.c silfoLoseas. i.leseti.o n qodaE.ndossviasunJ[.5DunJ. ar t?bui* avem inle eFdunc.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a. 'r.a? Daca n alili fon r.$.a 5unr f?me' a c e pots5ne s.eli ni.srup. lost itrLodJt.eea ce ftcd. asrasunt.rr. .e urm.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.caDumnezsq arun. 3ni si fie interesat. daia .i ab im65b.d . ntmk d.i ir farneculprelungs.ura]ul .Lodata.roseara fcoonq uo t ?.1 l miezul Jeceaml5.t .v.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi. Motivulp.aLers prerdelicc.na.P€tri.

inhadarr.i.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.eparb din . o 5riti.--r addar.rtr. lnbS€.iunbdrbarilvtsprrlrn€. Ala.u addlror tutue. eh un br6ar in viat.rur..l. "Eu suntrulrci€nti. lnbks€ir? L] .epeti e5 imbarr.iri pcntu c€eo cc vt d.i'rlcles. inrlntesi in.eFetracumtisaspun€ti.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c.i 'nlcrci Dar!.eea le auz'tEa pe n ge voci.ah oprirweodrt.nili? Maiputin dd o tr€ime.rle din. d.cL Sriu cclJ. pentru ci .15 fats voastri.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c. De fapr.pcboani si r'c id.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l. . frum!*ta n penru cce.€p? imp.lamoinzSi to.:.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl.4iri parul k n €salul @iu. srare de cunodstere care +ie .T'-" rnolr. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.u dn ldealul 'dear. confo sipentru c4.€€ * num6r€ un nib cara in.una rh f. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.Ie. Ali hri inv:bt $ ca c@a . atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.n br-bll b.are noj ce crdh. ce v. ceF ani sunreri ldtile i tum. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei. Ar trebur s.ai simrit. ncorre vi brzrf p.. Noi qem 5.GandilJatanastoraprn.aia.ra. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!.' o nk!plrredinqata.apul vo5ku.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea. lDnrn.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. $l cc osa ta. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de.premr: .ebui. Chiar sunteli. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.unoiiere. t..lrprndet enot'lo'(5. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr . sunieti supranalx.e hebula sl f&et este $ in.buis.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do. ddit nisre substanle chimice Do o.$im.srsufj. J v atisind i cJ exkts o.srfti? 8". 5. sunreti fod e bine.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.cri Nu.h un viird.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.

cine ar fi barhaFi |rra bftbttr. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. Fnru ci.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb. zi.Simplu. ata 6re $ d. in umi trdutul t] d the c. dtri f€ra d f un gTn cld .leneile..a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu.i ar fl 5t lacd din liaar.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.u robfta?lnc.r.lui.and vi spun .tlnte-nub5'bars!u. O . sa r6ca in ldul pursir sw mc .rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.st publi.rl . stru 4 qn tuntbtblFi.e2 Penfiu . tn tur ...deDunnczdu: du.hrr€n Intel€s. Nu disli blrbatdin a.6te tec!tu1 lor .i ar laca ana.c€st pubtic un eunuc. un blrblr .nrmdoa.'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.cl sd Eudarct. $nr€ti cele h.!. Purgsihplu.oitiF.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta. cxcra b.rt5parul. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da. locul cel F.srrr penlru $ftdi? Abelur. Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol . 5i lo&i j€!1. ni.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .c5 .u rnte isentanoanr6 degen.r6trr:nlncrisi dd. on din .rb.lr? unbsdatnobrlnufac. d.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.' pure.u lntellgenla noash. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.lnrua in c.niciodlti. ziua id care inc. atunci sunt nhr€ prord..ir!: iim es'l' unii cu arrii. lar barball. poatt sA iii las.dpureasimai comunLce?Armat purea si l.'d por.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.eva. si lad srr.Er'{a. d.Ernea lui D!.Fi.Si sevi.d.qa? Da.u 6ta.€p€F si accelsaF.redi s5 moibrralct in penk. (cl punn.t .i *m vuln. in imsEintu lor !i c.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r.4a ndgem acas6la Duhnueu. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.t .' riinie .eneie do.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr. cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.

Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.ltpinr $ nu ta n.di.'na..l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€. a initnct€lq..ri c5 ! ced.dpd. m'6trucut un ndc5ou dF. AF st 6€. rci snt.t t ziu. $rcand ajuns !dul[.ffrmb.l.e ah de !pus d€$ lunldlmln?. nu Suntei alcisl invitali. se matld&e ..ti mai i. F.i cu rd6 lntna ddtt.nru ci. AF a.. st invct€ sE €xplorcza. obsvtm no{ cd. ihtrtr. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne. rL und l6rei eu . .ur atunoeunr( Jn!uv!. $i nu. .dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or. orpllca ce.lor.r.r st Inwto s6 ' i.ls.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. f5cAndu-v.nlnt4 nu @Eul ffir (u. .ivir€ la m Fs emt . pr€slrat cu clliva btbdli .t. . dar intotd. Nu odirt nlciun rarbd..ld mintaa vl s r4mp6e d.iun brb. unui b!.. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii . t cc lttt€t i.orp{ de Duhnecu ded hrl .9iii p.u to.i l.bmdon. d. dn luN nu nu i' trrd4d. s5 n lR4lti t'e .R bnpltnent al @dtu .ddrr .h.oprr.ti * titi fertcfi.. sivl dorili{ i . cJ dr6'are g.t. n. Mt rulti? Nno{dl... m. .atabjip. ce e nume$€ rilh6lul s. nic.tai imprrsFa cquhlor.lep<lun€ Oar astazl.uzircli.j.v.p€nlru . . r. qp.w!. s1 lnwlo ![ 1lbeas.rv..i 5L detgur.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk. In modul in car. tc@ un . ld O6servalqul.iod.ntru corpul lor.Irl prq.'ii Lu.rrd. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .' Aceia e un .dilionsr. scn2.r n.s€cnnr .cft.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't.rr t&i.ruh vd.1t..(air iei€la cum 5. D*l in e. e[ ltu ha.ml pa: d. .oala M. D'ct put. nu cu pe crnw! in p. un cel hai El bln€.{ro. Nu vi . uiE.c€l ludu.tatr lrr sa se matu z€ze dqde.lt Fi s! rubrt. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.crut. O66. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€.p.qJu.r nrmml alt.E!turr lre Jcesra lnvlt.tul tor.cedolmneld rr: d.tlllor . E nomcnrurwnru srr invqiti pe..nrrr ni. cap. lumed a krl pe b. Nu. phbu cL Ob*ru.ti .| A' b€bui 5l tritl!n.onlrdul .un! din rNnctul d.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.Pit ci int4 c*idr. n!.!li lrulr. .pus Ch. A.rr €noliild.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.ai inH. Mi Dhtnn? 'mpr4i.rorul6k inp'4i.'.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.@arr nu vr Es{i nt.i{61 'nim.r.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.tle cu p. gl aiclsuht€m cu un grlp s.gragat de lem€|... p. .€ ci ai au . ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. s5 nu vr inu.irrsrr 5. .c r(.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .r atunctcindsuntddott. s5 nu vt ino.ti nicioddl c.t plels.dm.uvlnre d€ inl. wde. i tor ranutvi sc v! da dlpr .rduld€ impaii. q al'r r6ponebililat€. 65tiJtrnra pin. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn. rqoc. l.c.l. nicl nrc.ra rli li und@r p€ st.k fferar.c6t 'l1dmt rort.scultstl? Decl. nrctodar!. :. nu sa rd xqd i .s? .lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.

6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u.are hebu e sa intuunre ceea... Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.. ii puternice? Da.ieles Eo intelep.uprjv'elaesal arcJlor? dc !.gidr.rse5L tpminLne i e esante.iJ!qo.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.:i n.obscrv o.. trumusdea te-a fosr . id.u invaiiiu. noi iol inta egem asta. nrril.ir q.a mLne Tormaipuretisi r r.r.ooa. iar elua ber aFete ujrin ?. s sI. fia ariiai .onsptraiiain. cJr. puia se f't.tat..nse) Da Poaie * aib. jnirtdeauna au. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.! oo. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le . Acera nu sL.e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.1i.um. .e se num€ge se.l 51r D.P Crunulsup.naeo?Ir4eo'l"nh . de trumofl vretr.cum!.a so 'lnlb r.r rsr mtedriain a.um relivoi LLcrulceLmai mp.? .r . o .?to . inllarsjt.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e.. Lrc.siat.ntL. p..au(ie a femeio.estlel? Di. A.L l .rur.. :?5 d€e.nse krt timpul Vreau +iti . e suni srDpuL . . c odr . sunrcm uft€. sunr cu roliesali.d'Ln ico. por si exkt.e epro.ar fi acr ni. eu am alesuncorp d.rbat LUminJt t sa i s. pulere? Lat .a arunci.rbai_i.. r*uattara M.dnd alungem. rae.d r.lo. '..unor osabie. ra Il4ariJ.a pots.aresunrhaethislnrfruno frumoi.r ?c. pcntrucd ca$is.ere a du5 r olo 5j ceea . .Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.r haegri.sa s: e .5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or..dicjar c e a tr. in ceJ mir mare pr. dcaoni'nhcsL Fentru..er. e nicio important5 modulin.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.u ibiihr.cu uSurinri B..od"Lnlo.r de mulre$ sa ha .berarea lor era imperioa$. inesati.alde nneir vret TotuLe aJa .ubmineze Nu crederi. sus. in loc s5 o duci in jos. jn alpahuLea slsrLiu.e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. tp..i c".rarii N . ele (rebuie s: ii$ !riji. penrru.dr nt . Nu rebuiesi tuti hirbat. nnerezeqj*i idolaoizezc. penrru c.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.iodati.p.odats 5L toruJL .cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. p.e. .ur rare..o r. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.avelw.Pur!isimpluoi.ram mae$ri ca.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj..mFrt:J re. BirSrti iifunti su. iiiau rrumuserea lor B.d F ..:elesun|€eer-osne 5i ce les.isirsar.Efemeil.u Observat ru. d .el 5i si nu le .5rii. doar : dn oJ ar.eaa. ddJ.ar uapurcra6:iardu.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru.€L pu' cu o heraera. Dr F.1!€op.r...ar b.cl51 no!..i arun. ' rr..an\ta Dumneei ee.onv.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt. dre rda .rnp&iGmcil.. Nur[.!efi ror. r.tnd dv:Jt 5.icar. .ndu . cu multalupti Eu amaLesofemei?... or tesi incazu maeqritor exisr5.resuntviiilisi tumosi5 arari. senrinanreLelor de5prc. r{ s eri5tabarbatic.r!ne cap. Ete sunt adev. da mrare ca pl.e a mrnesunt eu .o. . atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu . pentu. ri. eleintelegdEroria. dJr nutt'I c.-c iot.J"-.I ub5.a.n10 ceLe.o de / o\ .. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.rbarilo' le eda mulr mrisreu. s. lo. e.rtantcare ei pla. n.u arleld. .yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd..d.Dumnezeu insusi? Da si.o oi.e o i. aiun. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. re.e pretujm JjJ sLniem.zsob\ervJro.. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.L... Nu rebuie s5 rilibi'bJt. I De5unrem subsrrnra r . ar.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d. Nu rlemin.odDd. Fiecaremare prof. f. otr te s n a5r E\st. or ob .ilbirbJI Ditcrcn[.a \ii lie Dumre.4F r1oaa.f..rtd1e..ecrceizs au Lessturi.F eod.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL..

l. ! f&€ cu >ub{an!.ri dar sab isnotieiu.rintij-.r o pane dinrcicar€rliac. 6te penhu .heva.sr5pui. -*t.€tiasta?5hti asla.i1 r"m rrrclc P.ivan da *ma.eea celhh deia aici.ta.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a.i suntcli ai..esimleati.pul.9i Jlilolosllasta.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in. nu tntelesci ca n'm'. . s.u addiratceea.sc!? loJt. c.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.bat"mincirurilea.i1. rn.poi.lu!?rr! Pl'n ^. E ceamaide \ {5f. Slda.i.u .'€tip.rna qualllStii ba*c.Dentr. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.rcnillrccm i. darc.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p..A$aci. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr. Nu p'€r (dreaza. sa *.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.n.dcoaneni doarpentru. $lsllai ci ht tinpul a *isr.de hiid.unldoarcomprnic. apoi.n5.licobor duati 1016itvidina la m imum. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii. Foosiliv. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind. fa(et Lo)D. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.Gs5 p.br'e5anl'0.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.apu.are nu p!lq.eva..li 161g. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.ntucsnu. '.ntsu liecore dinte voi.{Lloc!r_rlor5e in .'dJ..5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.penhuclsiEteJti.puL va spuno! at.s iLuD alt sot.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu . re is s. cu tura.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.t f. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ ..( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.r A\L .nlului.nad€ror -. Do.lt' sexua itate! ca* s.i" ldaarat ".9i. ali rcwnitlastarea de vi. ali intins cap. oll lost fem.fees€li? A5ta enc.ad ana in a. la.pali da mu$ele asla.li dMn . pe one trcbuis6 ascuLtali .l. de rdr6cre s.amaide donr Lnp'e !c pe lata p. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni. v'!$.eeo ce . toar€ lucrurile a{?. c5nd. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. p.stali p<rsanr aEturi. alunci.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.un*r'o-..m. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C.:. aceea ride de .unreiiob\nultl? si nu tril .r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.t.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.a si v5 as4ai do.v4 ri>h.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r. ca motiwl p€nliu .elatilimp."$nL('lir'a \rtr1 .im6.ai .icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.

i.. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.[sc pe e.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.u dz rco alt. h hene cnpa. pentru ci undcvr. 9ria.'n.br€l€ ludurl.a tt tu o luntlnz ii . A9. fiie @2 ce aae a @et in dod eM. n. Obseru. slpltmanl dr. ci br c.l6ted raF . Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . m. din nihle.a. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.Adpll celot ca d . inssl€.d . st Iie Dotnre. bodr. INTERLUDIU n. br.mdh cauza llmpului.apoethpoPr'a €l'p!^t.a sprn4i nunli urn.l .ancs. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.dll ninFi lor.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte.ddtr. $i alun. dou. atuncinu lrebuic aa netngilor.d avem onediial. inr6arcet{r la Ecinll v6tru ..e nu FE tt nu tat. turl sl spun€tri ce As .intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . pdnu c: ele idca locuile aska g se u. in fu.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a.o d murili nlclolata ds.ro'ul acela.

dn a@lathmp.olo da iubrsa sexuali.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .litatealu. i^ . g€nulsau srarur!lin viat.br.unel.tacolului d€ . . ldenlilarea lor 6te dlt. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe . @idi6 (lndEnaports. de akactia sinlurior.n"rddi.tar' tirylu aiahrt.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.Ple Ahncicii i$ ahintsc .ara de-. pe dlribure spfti.litatea caE d!'e la .nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.r€ pe ale alror.€a .'955 i(Jn. o al€gse r.a de ann. 1999) t\ hbn.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . _hru propiul sau enilm€nr.{.otda di.l h.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.rl€p:i'lec6pulur. precuplrile$id€alurile-nini".!/Etun Mat".a cunstne.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi . Fesitind cd.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .PUn:nd{uri€addt'd. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie . Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea .are neindrtsostin e5t€ foarr.tuno asla e tor ce puh s. . n t /. E!* '-n]U.Dlmdoare''r. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha. rndL.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.r€rhl.. pot kn tr4{z . pdtru cE totul6b minie. fsri a pretinde sr b r€slenenr.fteacldLn.. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal.. Dac. 1931 J Etu xltu D6pre ld.4p i i RaFthacuo. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.r.erda simluri16r.. ochll ju.rdenNar€'rn"i pqsn.El.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.i obieclivuL este p 5. fizice ti in pra€nlc. -ad cd? dcplt.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl..J I'c And nu.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.Frumuselea nu e{e oc. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s . E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. Eddnd fhe lMi.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd.lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!.Iubncr $ Lumu*t.'r5islb€!. cei careti {sc.a p .c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.ira. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.giliecare mint€per. t l.n?rder. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS..rrreapn\o.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl. alii d ! 'r ni!. dra6 dr E4ere F.estcaz.bn si -e ingrljoreze ln o.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq. care "61' 'i idmtilltll.rr rrrile (ep.na.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii ... Potittal DedHuft.iuii 9l mLnlea aser. Gindurile ld inrime.cLriii ca.re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!.t. Mlrb. orJcal 342 4d Lka.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i.!"P-dq n.rcaorir.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.tffirah..orPurllor lor. inec>c'RJno. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah. ndetra sun( prolund inPrlorr. subjectivi.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.i 4ta'oare.le s.n. LibErtr FrD. fac€ cu ..u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh.tlonczenomal drnu\' notltl.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ ..i apanini rcl€ia9i c.'eo' ce fJ. ed.i -nu ar€ de . o Pdsani car€ eul€.'. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.d..i. ne csr€ptlm se dp4.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.shiz. o.9ptr. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc.

nai mi.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' ..ivt care puRm st sperih.F.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel..limLtato.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani.9i de . BG. Benlna.r.int G€rm.in.usr R'nthr.6e ars lu.a $r."z Dup! cum wdm dr. a preluat rolul el insusi.4c! $ n conducs spre o . cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu. in ac6i c.57 impotdi." .ll invltd d.a rierE.nku bosaFa sa fdbulor.i m. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee.U41).i.iranrcacacenei. Trash id inrodu.. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€. sunelul p4$'nd.tt Cas.t€ce Piete mlci.taleleSni.hant .u o bdgatela p6tru el. in I'ihosr Fm ./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.da r.nal c6dd422 ed . Chavatrer deSiing.im.steia. cl p."d {ngdrt uc6r.a I preolu ut. sa.e rbini€k eb. p*n€.coLulopGFrezece. Mnahh di!. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr. '?l s. atal s.d seduea. sor.. f i casanova. tn rtmp ce tAntontot cozi in.trarett.4ilecclcmaiin.rd R.i protund.la *dus. ln pd6ta lut R. . car€ ea am6iec.sdcl de .llransmutarllm€trleldi.tura c.!6 a $. poare 3b lac5 una mar€.ad.2 i Pendu int€lepcldn.r32{) iiin pi5.F.rd'n€ mtnor.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.Et pu€astseu. a losr inwnI cu.Acsst harbat loirle ciudal .tul fr.nfi4 persn. cb are hei4!r.l€. ia..aa. p.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. ulr€rto..lllal.ruri er.q iq.t!l aL..spre ad4lralee sale jncni. DonJu!n. h alz| tinpuld enalt. Hdcoun.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.ur-ichr clPuteasdmEre. c5r {i caenda -.iunea lq intlaLl ln re. fdro p6hu .t su4inr .umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.'. @le 6arta lnhr6anE . a mds la Untk. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .In a.line l€cul uniq5al.Fi.humitsnitor wnettan dln s. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.e seduc€a i. .l. *u nehurire. d@.I lea e€dus mulr€ ld€i.cea p'Mia tl cunotb. topeSte dianantele i ca. a abso vit n. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). P. undi pzr$one nu cdpuLlc. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. tui ceo* B sh. De alunci.n@a este un r.re. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft. .J€..ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.lutre.@J4a. It d€ alcl.! 16r ais c.pre.o3l9 .6t€.siie*ep@icrtu.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.def€n€i.t tui Don Ju.ntGe'marn. dii.lntG. cel hai mare akibul .ul dn s4tu aalnsa deMo h. P€nlru de pe Lume. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.r cu nobili@a €urop. & ani 5l cr d..Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.u Da Ponre.ind ri dnd in dilqie p.?' Cu alk cuvjnle. tar! a loi i.r. m. in c€te din urna.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.1€ ueti sal€ sunl marc. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.mdnt . pe.s&wo d.!l€ sa facl ce ra cu n. . %L I {N€w Yo'l.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror.rmin 6a ihuhil p.tur.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.TEsk.in€ 6 !! eulE.t! prtma bs urs dmoro. Prddal (1738 .063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.ad. ea d@dlt rGalcibanr.a .u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d. p€ cel na' m.l rdurilor l*. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. seret!L rsudtei sale . din zece sau douaspr.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.r Lordorui BFon . a lui Carlnd4 Wll. Oupi d.nlru ci. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r.1!tl ..t fa.hlmc.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p.Unad'np.i lc.lah eet€ maasnu in !rta amoruui.5tru al.u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S. P4son.

n. er qhda. C.ntu .d. i'$lro tE+. rD. qpdn. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.. Eltr rulitrt pcf.Eddo. tr.E Atlml E m & . Flu o r..{ . 9l f.. lr.. 5.d lucu ln nFd.dr.inplu.d & d ttLpdon6 tb!*h.$dl pa'li! o !r. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim ..+r.."g b dlrdt.drdaI @ttrm d. .m F. iuht o .'.dF. d n6l cum ' Otu !&M. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.e p.Stecpl! in calaiorla nosha.. s eDr.b $ L-h licd p.at. cld. ..gd4 tla faceh d vhtl.bur.r.F .cm dr.lh um{ o.tr m n!EF.'. nodlr h €hdl b.lrta ile fidr d!6 cl .rtldl.4aL Dd D*. . ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.6.!l posnr h!. n h'ta).trn lr..d. dupl ce "lsh vlrut p. b. 6 6 rnLh? Rdlh. .ts n4!tl. q rFt paa th ca'.t 4.D..dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. nol.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5. lnd o a Art.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h. og e 5h[.rdsl€ profurde ab unul ha€stu ..

.Al. F.* 6rhs bun I! u m. E r6. vI rn tcm rl oftc.. dt!.re6b.Epinttb.ro pr@e . fo6r ntcrodat! Frttu d o.t !.tM lul. incutul no.tadnd h!t5r&'l'drhEh. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. hc. R.0@ d.tru nrcLdafi -dhh.! E!l4. Pr.LFlrndt} p6hu cl R.I . dm ln lq tr. ci ml{hdepln tre!tu|.uoLnl. ilt d. dnd r.d. nu dd .F dl dtrp&d$o d. e d d vd. .nl nicrod!16 9l c.S.u&or 4 fadt pl@ O l.hth. nd . dr6gurt.nltl Fru de fqrd.if 9u dddlf dq! f. .[nd? iri Vl r.rglh ln . da t|cdd&...g { Elin S ch E!. ci .n 35. H lEt dd. . cucqll nrn. N i* ddlrl prtrE d.ft.F. Al.zx na E. p.l{Eir*t.ercurl inapol.6F ld i oq$lnF. dl.hrha D.. AD Edn r d L. Ms htrs ld . d.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .ltlb. .Adrc!rUl. trEi intua o L4.rvnm . <ah.l.or'iut.i atund cand c I&n al.!m.dun pds.ti C ld.Sfl dup! o {6rq cln..i@ cMpdn.

tlne o tin'e dr€. Adi. Voi aF venlt lupr mine.a'n labariaco o. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.E] blne.li C.. inroB*n aa. grti.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet. de u.n Eranun i$d.la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.. Vol o faceti tor tlfrpu.F6re He. Dc c. phccsm.t Dupi t''a 4petenl.e{€ ca vi hndi v.a'emalpussije! NumEinvinuitip.? cume .penEu ant .e u.Dn €u €rah o q4tu. nro( ine.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.te m€k nu tub pHholosie.F. cara !h p e. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. rta.isfler. c!. A5a.5 rodt€ cuEF6a.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. tu ni u..trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai . hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.ptr. Am fe.l-4tr. .t penhu c{ nu .Fe vicrimvfl. r'(kr.r. penrru cachi asra ftsunreli.i spunr -voi. . c\punprimelors.*.9jce st vet. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.l. Eu conduceam o nata. aLes - .ri . din acete wnuri. "(dn 5a fi€? totreui la rr€..otlno p6.{a asa(3'on l.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.icL.a. -Nu.min€. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".E Sr tEt. a.g. pahu lnvrtltdulrslru.r.L1n de unde am incepur Asla nun. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.r." 6n b6.li d. Awam n€wie dedpdicnt aeea.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti. 4ists existd este. o fddi ia' a id'.d.ic€. Da. Dintrodata. nu-ni sPu: nhdi . ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par. iti$.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.ur€.. an paispre€ce ani.. dt de prctund poate q aiuns. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. rin. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ . 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. u. ti \ic.Drd?ce q-i: (ir na bo de p.n.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. r. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.rt_.am gandjteu . a5ru ldri Ato.. os6 vr spun. Am li.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani. Ma ros.itrT-urdr{iinru-:o. lnst locul unde paispr4q ius Avei.upierelnmino.h€nr.ein.. na.e?op.r.pr ma hea reactie esto ..a ei. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e . un6rt.u-. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. arahi.ulralr.a niie copri.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld. k' t ia'. 'mpr6ronab.rcla. paEpro<€ ani _.d5. Nu.uro linpdFapL d" a. Shti.ir' o I.m.o.. invtrrisd in @r.uprr.. m. L-..iMahnE6r.in ochi at:.sinii mete.elnm as.. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.n ll€speWlliam.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr.(e an'.. P€nrru mine. F(utolldu C. v5 putqi imasina Va pur.pl.dardefaptslnrprGl.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m. Ii pnuin in sun..o&fr . m.r p€cd.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo. lun€a. neam lntors llcl dc uide am ptec .dedsrr.ar..i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h. in csc.tl imasina cun m! jhte.l€ndnr E bin.ei hine.h p€ a'.a.cr..nlhd_na.anai Adl. o.t ft puld se sp{n: . Adic5.m awr lnt€lepciunea plto dep.ut dar sa G sFun.. 6k.dac.unreF lla car.ne g.chiar ma d6el'.P5' la ce vt atkptatr.)EbiE ob'Fu'n A*Lk.. mare ii gras. Ajdkatj minad.ed c" vi .h'a.nant? P€ntru cE nu au.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ .. bi arirati.!i sinsur! d![ cand am ri. S tt si. aij dar S sliti pccindlt. r€r..l.in qfru.Fr di.5! tie?.r.uin rh zis.r C brne. mlne..5 6if*qi dsl. 6l€ alribubl @l hll untc.t acoto d€ und..5 lunt. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la .pnFaheam'recucnr€ Rai-.€nanr. (ur ? arJl. E{trtd d.dr p.cunos. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului . sr in.Jarno aminalntar. e acetailtoc di.nsnlLacqtia Nu ne n.5t. Atun.ut dolr un cerc.

ro.pli"uri $ tin€t. Ceeace6telrdmosaqe. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.onF. ueau * +rn. casct?1.estaesreuntalenr.sriHcardenul imprkfturde .c sunl.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .I p!rcnr!. Da.li si m6 uit in . .pe.(rrrr A. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. Ai mei suot loa e nesi.Sunta clcr s5 .t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la.inoh.olorl.r €u c!.e poate peJrJ-5{.ciriisa mdrseti mai departe 5. i '. el*ta a l6. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a.n4a care Fo e 5.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la.runr? Por 5a va inv.q n.. aslea pe roarc Eu am tnmis .uiJ. dcpenisulvosfu.t.rem de bEtrinl. .t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr. Aceea esre.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.ft deputdn'csunraruncidDdm. st 'L r-dq v od. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in.r.Lavoi.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r. p4bu d nu u. *i riarinl.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.rm.ioda6nimic de alace.lnscrnni.ul l)cciwcausiinteleseticda.e ar rcbu' sareau un inv.na.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.realorJu'u.'r iFm depa*. a 5siliu. E 'oslru rinu (ine am losl.rrrc c4a.5urprins imasin€d dc lp.eld S Je.am F. vnm spur add&ul 1 .efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi. ljn. rcsti.eia ede mesaiul.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.s: co.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.' m'i mulli !. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.va si se uite in sui]eiuLloaru. ord!maetelrnr J 'rv.iilc. c6nd . exkti alPalru er ad4lrate. Eieau utatjn sufletul.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni. . Nu.are nu €inrdresar de fundulbeFu.limrcnaminariiusin.ati uit.ici.u invatahrile mele i.orpulu or. a ins. lan pus si dan*r€ .z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€.e $nr N! pot * G inv...ashe.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .t l.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l.lacitsu. LrilLJ. drr oara avet' inocenla solftar:d. pe.r nu cred€t' . atuncinam auea nicio p'obl€m.bravada noastri.pti..ror . &a d t De ..l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.iviutatrlaei.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle . Oc.n. iluziiLe co.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. d l[5.ircLc l'401v! penrL care l.am pLs s:L la. iv. .2ea.mJn. Jr !ut]cu mcu.i-ic miuirdintr-odat.bucdii." \'ar (a:nq.u .$io cinc Ja.uvoL.l. Voinuur . .m drnrt a.am qurnkiod. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .suntforrteSin?Jsuns.u cinda care poale si n? inle easA n.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n. neva ca'ese uiri La €i? A. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.oape5r a aruns d Ghi' mei. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a.up at. 5grma .€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.d. Jsr Mie im pLa. i.!a noaskasunt.tnundeeac€sriu. nael'i.t. an creal un rac$- rdressxuaL.stsuntem deinaLli. crii dinke voi v.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam..\o"-n.uloara ru ochii tai. de picioa'ete rcastrc de v. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.r s6 b.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.zur rr'cer bine.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti..e. dst?az5?V5rq frumos.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.ieapli inaink? Grq$.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.u rci Alili ' cu ii I .e'.Freabun pentrurine .$a 'ubnii 'ubirii. d.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine..modulin.tn! s ru uitat l:.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.oshu E b'ne. rirmut cu rinc.tameava5h. Ln trccutul €stru e3r in. a{a pentru dh. blnesou . asunder & min€.trre. Ia.tidinfevo'arinnl cam.t numai.. dec cei nesri penhu .

dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.tl problmE p€ntru. Nu ditrl. despre nme cre sunl ..ki.h. !. hi lnlelos4i? Siatunci ava o. codunocuturd.penlru c6 nu au minui a. .lS o cr c.sunt an.a d.cdod ornalogle .i.ohdoc lumea. d.Nu .i. Eibine. codurde nod.tia cerur or.oal5i ru invalal 9i cine *ri.ar.lui dell lreilea is'lin.andlh . p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.b 46tui s.odar. sup_inlJl en. aLcL lobul l.!nu puhn nic..r.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta.hni. lunt manas€rii banilor.\a eruirud n4.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.iod. am Nut aceasrE *p€rtentt . Cu lLle. sunr oamenii care $nds jn lem.a 5i fe con5r.r€ * jac5 in dpulld. ihpo . urtrdl codul LiJn.rel.!hid' in3p.^lcLunmoddea scaartt cmotie .li[ct 5ic. e cuot s.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. hl .!r tJl.m in *ri6.u . wdm ca 6b egindn.s adolGcontll bne i b. E na' d€grrb5 gtndk€r .. ..e u'neae.ci.loblluifi onrdlsdft cei m. \ror6im d6rrc o.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme. Aicisunl n.trc nu ar€ prea m!k..da5r. chla. j.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.ci. fie caI dinrr.tranii adic.ii l4t c!r. ru doci ru nc 6.rp. mu. Dar lusnd li*.herului.r lume. Exisr. a nu Er n ni. ei chla.nte e r ndnii..m cu. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.xktl un ei*eh .l.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas. Si incepind d.'ie inromada? S. Arunci.rrih.rele lobului fronral. 6ofl€ in ea.:Thonuldeauru uiDumnezeu. br.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. dd dlct ne iu.l' l" r donn"t. ni chiar in sp.sau compordm. lcestenlinat ft6end.pJmn4i. lu.nllitic'tummi li. thFr. o.r! a.nL D. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.ollr ntr de hsiiuri .r p4R ca ii .ducal'onrl c.r€prernta de lapt te rile.atora *4.cu alte cuvinte .vada. d€r jst€m edu.odul . codut armar.insi acolo.nlliticc $ ca.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.eu oameni relisioqt. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.ea si n..easG furie crqindl.nalilici r.I ilar.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.el.uMnk .

uia depravarea? E.s.calaa. dulceati...in sentin?nte prin a v.i.ea. atunci crr" .iu.isunr. 5i encrsia.i seniine. cu Ji capulde perel.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn. ri.liintr. Era momentulnostu.asute sin!i.cam Da.inohonal in legatur5 cu ana. a*ain5eamn.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr..:pd. Ei sandesc do pirn senrime.cForr'.lare reci spre deose. ?ib'ne maesrre i arunci asta.vid4i5eamac.am.as(eldepe6oanenu cumimp.Noidoard4ompunemolinc.rc.ta? Penku c. dacs mers sima. spuncli'...te. ero.sPunfar.inupureF*v... hcem a a Di. spuneti.him. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica. merse la .coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.qasijn masi De a. Deci.ra.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5. ii ma4ullor. deFart€. a lesinhbine.i.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe.. o -Ir de o. ce e depravali care merg la amb?le capete a. ajlngefr r md prolund.aresunte'ivoi. r \. us.€ea 4cE vioLalori.p halaq' i. Eibine. AliIart p. Sr osE explo. voiar bebuisS sFuneli.J-aed^i.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .. eLe sunt dependente dechimie.'odatE sa fiu inviluiijn. subconsrienla.I d.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann. Vinosi mr batl a (.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.ia a serlimenlele .?+nivelnu 4istao . ei mai adin.odc.ieb n€ pentru rine? Eibine.!a .iinugirdesc eirer.simrc.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan.eeacev.are vi spune.iiapecareo O' e Jas.kiun felde urme cu rjne.ea*a .eD.n" "r.amawrdrcFrate A*a s.rtr. o s5 As F(tea sa nunesc n..con*trirla. ceea ce vedd ai. ca sa secrete !n aLe a{i.'arvialaaceec ' r k.orpultEu emolional penhu !. Ala c5 i'r..4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle. rani sentinentele. sunr dependenledeinteled.o'\.q.n..!ie.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{. penku .o l' dodo..i mersem in su5 c51..-ri r"-d. H4 \ r k facem. pentulldurilec esimtc. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. ia.r6ti u.{.Nusift caecora.s:vismljhruburan .i t n ra '.e !5 jn toarcdi luqa laire.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l..vedetrvoi.L.9iacestaesteloculincare.an $riri di.pefhL. e!tiun {rarn.jtcdmr )nultidintrevoi.ele mai deprav*e l..!lilicum da+iu asta? o t.ie asmtideco'ecrnuct?..a da o psGoana carese d. De dceea .uadaararStiiideundestilcinussndil'.teaneuronalade gandrelosici. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.on$iint.r'c am tuar doarura-defrpt.' Deci asia avam Ar trebui 5.scanda.nicandexplodati 9i arlncios.e\{i(old' 'o' . desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma..e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace .oana... osi frf ne acord cu ". la.dof ai.af sea ni.€e!or'dpin.vcdetjvoi. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .(i.bEn doza demantutre emotionali Iie c.innebuniti g.are social: a'€ o fait s' ara un . micar.r '. !sivedemd incurani. Eibina.tsunoiul acela tin.le!on$trnii9 enersie i.t'atuncicsndnuoblinelr. da nne TL ne dod . n.imersJr maideparte. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.. e bine. o 5.tdinpunddevedereint?Le.omponentelesale Told. ?". a rc ia.daceparnimin josdelafeliile. p.rii... HJ -q a y -lpd r b'. +iri cineva.o " inrat ln emorii sida.D.dL n.titr.utslscoaterjde acoLo l.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da. eu n. tinL hebuiesav. aLUm a fo{ numaidesFre a.spreviatavoarri\!lhn.ate.u adevirat?Pentru I .Llumin. De a.E\ist..5'Da d ^. drr pra.pea *ista L nrnJ i se.lioneaza Vojnu {indili.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta.orcdc Fcnku Eib.do neutoni..ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a. . N.p lu.splten i la. r€ 5. pentru. mai iniai.

cun deliniti ct suntqi lhnezici.:pse. cdpi a a e importont . 5l n4 sa l4nentdo ni. sdiaE?' -Bun.un tsaumarish l. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. la alegailenorsketilacin an.'.dn&*t.o5i v5ipun.€e.urdall c.umarirm ta h'sine.a(o'pJlu.5rivou5. . @sru rhrdu'o54ch. l6dt5 Foala 614 tlSE!. snte! din Flall.hlcl.nds. ndu individull.iiienull vi se aplict p. pur sisimplu.si rana pra. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. in loc sa fil n . nu numai e Ed6a A lFlrthnd.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid.um ne suslin.iodat.r. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d. in.iun!r!lin. Arta € tot.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i.ekdlnurm5.dici nlclun lelderubk€ . prd la €d!.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '.5. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa. la pJ lea &. sr inrampl6d . sa moa. uatahrsh.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu.4ir nd6E.in.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €. ' comunicaE.darul nu i.u'Pot * 5Pun5 !n. El bln. d.d€ I unindealu Ramrh..hr d drspdati.E. srn. the Anndat d nnhnd. sa ui sun .Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e .sians 6arn dqn nuh. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.rstpundc . pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-. cernsaamfi asta? El blne. in mod aidmt. Dacl.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.. sScol.re areun haumeuss d cap . A Randnrc a/ Mrny Dine..un schimb cu nlne darnu$1./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.tla. . tui frumt d45t altii.si trebui€.n€buniaGnmib car.r nssra q.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.'ne p $l€ cs. n.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.ar.'orL. ci. g€netilqeri .r apd dciorul rpune "cine .nru cisunre!i atard€con+iin. € nunarul tau d.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.uc i€rge refeaua n." l'. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. de la gcn. Fko .I 9inu credetici J$r vi sc rpr.ri. d r.unteii Eu rad d. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.re fld lagnrra..wrrJ. n.rca. s Da6oan.

orrji.c€la$ .npllre a fi.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin. nosru Si . E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.ir@r dn a.etu w.b& .ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. sa e.i a.min'i . 9l Ir4aie om oc lutru.n.llecara mid inl. i n. moment i int5mplare . .rp.un.nr' vo' ) .rsa.p? Pdnrru. nh..li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .rur. rirld..ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic.urar Ad.ar nu ttiecln€esle5'. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ". ' rrin lnrdrccli{.inulEshr i 5t licom numrlr e.. Fontru amneicie loa c q'cu s. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t.ut. glup & db. tcrap a a arahi..nbcr. la iwals 'por.ul5i mnacolu ? P:L da. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. in.ii cmolie.l in. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq . spunoii.i in .ulrati-n5.rp. ros ac6t mt..\ipa.unjnccpelah Le.:rd€sinpa'ie si dui. ponhu ca el ene a9! dd.ane. ..ini le 'obona ruqu. €rrh rde ins.i. momcN si! int.beraiti !r spune -Stii.mpl.? Hei.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.. L.. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.d'n necutul i doar p. De. fie prqenlalifamiLi"i. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei. l. nn sr o relaci n'c'odart. penku c.a.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu. aceas15 bi.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni.ea p.{ I inhe.l€.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.L L-ci '€t?r ess. as. chr .i a le lacecunoiint! cu ramilia-c.i!16.lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.i aneEurri si dad incerci * rdf. $iii. Nicioda6.. amnpzi.re .i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice. Aia c6 individulcaro seslr.€p sn.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir. Bun.milia incep€ cu s mpalle. ' Fas..'I I n. d \ --icu-no L.-ro ra a{e nc'si d po.g aoar.ti creabri nicl m:.areamtro.

are a.Foiia* dellaseart. r cr€lqului.onsltul.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.ln par. Ceasul bunlculur.r. in $nea lor. drr nu o s. cu parul roroi. p€ dnd c€al. nu vt vtd p€ qbd.. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.1..volcrsdeli ca eu rcrb€s. E pendulul e du ple.i5rlim6o. f dli.r? .d e Ei bin. car.epiedcLn..onzar cu *ht .€r5rll€.sele unui €nar d€ doulzz.Astainselmnl .astainsaamn{ . Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul.$ aa di+!s .ti.l er indn€re ii nu intel. ecndu. la intrablril. c€ pldde..spro emol . Poate p. o p€rs. Dqa pute. ldul a.pa . puqi st fac. de r€guli.sle.are ac. le .i.apudi.le? cu binta.i. O pssod . Vi . Pli$t! e oBarerugine mrl.esta 6re motiwl p€nn u c. €u. a Lltlll. Chl asa. h d de s{!.E in .r inke'n lamr.nn?r A5lr. .!!. paso.€F aera. ffm amna'c' conplet.n. spunei @. laca drag6te.l. ci aF os: ffc. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. . nu vl pace. e cea mai nsrc pl.r.'d p'.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional.i i *a asa?Spun€t.o s5 vt epun eu d6Fe.nl cu pesonalitate diEdllli.lt5 6te ameici. T. eu.da' m.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.a.lesdac. @4 .rt' !ict n. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.iodati p€ ctrlhl?i.€r.iildce!isi sulere.ce.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. o s6lf prea b6tr5nle n{r.!4i de anid4in 6. vointr.onparabLl€ cu ju5tiii.t sunreF llcl. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6.a{a nlc. inrind*. pss. lli lu.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl.olrrl n.u €i.5 ei. p€nrr! pop. 5. Nupur.iiplneti sa euh.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu.ntru cl nu Stiu cum 5.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt.$rJ er (n5a am9'.puleti st faceli.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . si nlji cuMsca o ginile. lnlolcgtndua: minl€'. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi. pentru ci €r! dispus.npenimeni.dl. und. H. aduc€inapol. peEon alitatea dlsociatl. ninrea rcaLa e intra picidr€.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. adci.*h! {5 i+arunc5m pebune.lrcr nu sunt. rictac.lif li punef 5e euhe dc reguli.area d€ sln€.tilui siu. da.. ca a schimbat ast pc inpir. credal . p€ntru ca a. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.cu pereanarepetivi Ad'.iali cu nlm€nl..s de ce. Toata vlaF voltra e numal d.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$. rr€bub sa uil€ totul. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne. Nu se ncio enoue la ci.te pecinda Ei bine. cin. an'ebtc. dor her. cum w€tl si o nu mld.b bsda sa Eupqto p. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.?Adic5.Stim c! o !! murim din cauza. d prevod6 li€care €molLa. un barbat in. hainpentu lbtdeauna. Jl:bu....utul!r. oh Ddhn.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.c!. p€nlro.n4 fdNntd6.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr. ll telait. h. al. nd auniclun trFU'. Adic!.tun. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n..Fa druribi .eva spun? Elbln€. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt. $ etiik.€u i iubescpcDuin€zeu. s.v! o vi. Nu. .os.el hon. atunci Gb.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.l. dou.. o si aj$ {ii5 d€ Fi. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. doct*ului g bru{.:l. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. vi se nai {o. c' deb. nunrrs d€le $i inh.sl 106l.t. N\te aekchid. D.k slEttciune.ror care se raceimedrar nabure s. A.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. Putetr s5 faceti ndddni. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!. Hai si lim rrio$. o si vi spun d de cc. tre.13 9r os.5 da }'r Adtr. fili a. . ri. n o EnotiLesunr cpcr.u a f*€ lud.r.6ui.cl un ahnan poale s! rssplnd.o.ate d'e pmdul. wi rvqi m rrdt. D6pr€ a v! lhtl bine. ApalE $ let rgl. Asculralint. o si wd€tr .[ d.E opsed: inb.sd ni.u p€re ad6resunr€i. Ei b.trdcelari lucru.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. Fodl. Ah. p?ntu propriile u'tu indif.r. penttu.o. d dad aF incqc.ic? MninuLi mrihulr .€dora.'€ pledd eli. c!re€ciudar Faceti rcr .

orFul vostrL va F.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. . din accsrpuStrc. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar .a<ee. recesibinesi teu.aq1q n. lar in.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.1ur': rrnac nc: aL!41 e.h hbaintu.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.33 Si arunci ce v: 5pdn. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.'ioirp o:i relese'A_pucd .srili rc im. genuLac..iie ni.aE ilidkrruse un c€nku al crei.$tiadci p. d \e. Corpului emolron a L).. azi.o drnElpil. dr' exploatat5. Ded.or.! p.D ins€amnic. vina ri s. EristE o mica p. x(er.lpLr.po e 1(. Oslmears. care s." "^r Si atunc .il .afaseintthp6.$idem fusa la toalet.slstemulbsku educaljona.. 'urJ. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei.la matur e c. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. arri peEonartate.aLa.iside aripron.orPU voshu croiional.se profiri deea.ri din a4 care e*e anrfted vi. Dr'. . acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata. abolela pe roars ltrhea di. n.nl€shnate Parlirson. nL md are boli sasrro.6miL5idtm fusa Laloale6. aruncididj este. a deoamefl de2votr. Eca di o.aLd Mai iita. Sr thal' c.n:po56 DB-54 Jmnezic.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath .u a.obbnuram !oi. asta. fi€ maastu. are diaber zaharat.punem un ma€sl. i dr'nq.iodat5. viatJsa. in actiune ceralta pe6onalLtrte. e desrut de asFru Daci atunci.sa alacasturcorp ses.e dinre uo.a. sunteliint un corp chimic. atunci nu ma Hei..lrnt. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.. Asta parinii.6mei Elaptdoeedlr. din ..n€tb I ri t L4 . vE egEnali.n iJm nihp \4aou.tanpe. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci. orica. hebuies. n.at. resuLilor bDlogice ta. suntqri inlr-un corp. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate.Siasta€oda.. d"".i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta. Ei 5'ne cand inh.u acoLo.?an. odats peBodna nu ma. csF racut? sunteli ink un cdF.ri.iT .o' indrid . ne di. Ne ridic. r. Nu faceli decats.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r.os.n oas. nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti.ie de asta ai.i alostr@dataHitLer. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @. avcri un qand .izi€ Voiaij decis s.m din patul a. . S acom v. sistdulimunitrr eiorirft I .imasLne aceani superimasinc. rercFonea5 h deoai. o(€nFnaPo -aaD'. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ. atunci.'oaal A.. acedea nu sesupun nEodat.. a' -r"t'.i'n o(6i pi b.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd.3: !. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai. te din astaramas Dar dh asta 5i la.9' ptna sa devenilicreatun sduale. simtin. coinseamni asra? Un amna'c.spun djn nou.. Ne apucam sa tmlm.la de iudecata!iapoi.'ut aFoi exparien Iierbi.hctusivpesine gt.9i . op{sonaltate djsoc' d a o pes.iti. nu mai aresl?ro?a la I.. o. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. intregut biorihn preiau eu. a ap.a.r rn dl ncz -.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru.ela Sir.eboti.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. . inwte s. sa va bsanai drn copac jn copac. a.hia. b.

! crd o L.slem. rind 3p d 'cq..dd. cu un sltnt. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.ll ) .ce+publiconullim€delenai .u e Po. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.aufdnrcroda€caotirlr !.ra * Decl ndrJ r€. . Bun motivulpenku care birbatli ..io a.hnaic.ih. Si btb.pilulci aLi.rbaii a religiei.dr Gr. Y€strd b€n Jorep.ratdecodent.ns.e.e sl o auda. a4 nr co-aiitd6p.r c5 os5 hii.on.r. atunci.ru v e at8 c5 . Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e. tr momcdul. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa. osE f]e intocnalca voi do. Dmdu ca sa nFn' spun. poarte copilul pent! cn. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.en! d. dac.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro .olo 9ln€ hot.$r5 in !l.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede. . E bin€. ci desp.m copLlulln decadsnll.ur No sn ve plad invq:ru.imiracoluL . R€tln€ti.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.u vcnit mulr dup5 nine.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod. nu rem g1 purt.nc At. (sPdt nos.uh. . urinamh api 5iltam r6to siurinin. atun. tl chlar &e. carevlne aici ti o s[ fle puiredt. arunci.t.on.adentr. tinpul. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG.areiLla." hir.lodatr M i.rul? Esb lum. e de arec? h d. Astlel i..n! accepitm ni.rim si pur6m un copiL.asosre cu cda..ntei sal.unoasrd€ foarra potundi.a care urEeaz.a cl Nu awa nlciun in a fr.. $i acuh o si !in.i.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. e ca un.and suntem a.lili6E . si blia. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in.u 6inl. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .rci-nu hebuie s. MoMtul el. dar sr fme e o. Condiliil€ i.€a3le invatlturA ddF.od't in r toj o .€sle makiarhat!|. merge pans laSpnitul or Sfani c1.uin6n.e extrma lluhl^6rii. oulele csre o si vint o5..a.niciorGponsabilitara.lcb roato asle.a.e. F..hia.rr tnpului mol'onal A$ ca.€ dac. dact ea nu de ni.cuios. Ei bin€ acesla este matriarhdtul .st. Ii k. Menrul de faisie.iod.. .rorut uou p. * nuneia nom€ntul virgin. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.h J s.i.. va spun ii v'na i o si fie . b.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande. in nod d€schis.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. c.r .5 in mlntea n. 6e eqal€ cu ranrezi.? Vr€m .$ rea! sl !pun.a noddt 9i arunci c€ obtinem. cu.enea .oarl in m'nt.en.epurpnn puriiarcaLutA.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. pe cind 9i !tun.asn! _ daci in mintea noasnt . sau pakiarh. N. erclbh.io .4 of4. dominaG de h. noasri.oPeh numai srrilucke. auda a.lii r€bu.cc d. 4€ec:| (r hq.ard au n@ie s. rr urn. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.ir monertot 'u. pentu c6. o purernlc aiminunal.

Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.$.u.qeadat.s.at moFenlul.un nonent.h modc !r &eh 6arte nutt: medio. p.ntl w.ea s! U€ oagici nu 6re actur.k sa pendfu€ lutdt. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.ucoan!. nu wi o astlel de f€mt.mutam.riratein sinele 6+ u spfiru. p6ku ci.dcL _. ce f& iuhi.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor . csndawnta.@a @ Lce c! c.l mi purd.nra unur barbac spafratomizl s5i .t Nu q. barhat 5. nu.pac.odar6 si :i ?un€ti ci sim. nai nutt dacar ' aGt.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain .mptare. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .ru..m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt. F ta nu fit' rgn6. cr ecrll[.eamaivasridesd€spr.tcr cde duce ta *t pabu .r un astlet d. e$e d luzared tltrontorma..nrru cd ee.ca in masie a emotiilor inr.lnh..

unt d.t.Enlhr.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k.t&! n€grl { @ @t!r'G & .t @! tl hri lrurD6.&.r fi. un porta dod n€ru.L rna qhi EcuU dl! .lbt! infrpta chid dcl.. nErl . v. numal pot!ca. sdnrc.ll Dol oalp€fl n@bl$ut ."nlo.li "onto.. Ar. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo.d.h !.-L $' inb! s.bEr d.dl q. tu.h band.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . 4B tu Ftdl ftr (9 r.E@$ nd. 6dr.u lnvirlC o *rie d.grl d€ hlt.d d o b.r. Iort .lrq un lrddu aE ra a .r.lrcul dn nB& udL .bndi h r Fcl. ld tl.Llltnlru{Fd.mdn.t!ri no&hc p. Nqrll. E un blrbot Dlruni c nu . Adlc{ qa$t.6.cd . n. lungl. . et 6Ff E blll3 d.llnh. pult.tmuE. ar€ Ittoil.LMllr d d 'ral.rl.[mt l..lnantul naatulul. Ar! . ihhtdi lpd ol.rnt6rmdh. clqr.ta d . d o U. h. ilqtl t r lnul .o'o unae 6.od. d. d.43p.onrEdd pa. t ho!i.l & d@l eE & {1... . c df.c.n6ru''. dd aFGn:nu M! o srlnld! d. 9dli. crorapr n. n*rn dndL t'Fu dFu. pdbt & c. chid chrPq i C-*!lr o pd/.

ur b. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.um si o t c. Asta ilfacelaimos.r€.ubabtur.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron. c. te den &r cr rese i vtn"l'.c nu qa atvolblLor m.ootnc Sriti. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad. bun.ai in Ede inchir cu br<a. d? o-tu av€am o baddurd . 9i dsrc e dd. wni a. fu Era un ndld€|.o. u. eta fi.cul nrclodal.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.nul lui aa pddpio. 'at5. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T. lar dac.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.u p.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.nh rutuq returol.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .{ sl.t.apiadicl.l .a. susFn.. Avea o abillt!t€.A il inkdai pe €1..ete..rrhpluLciputea5.ute s: ap' ndeF luhlninl.rl. avcm un Dumn.r.dErsur.6z 3inplu In ffi d! am a.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h. au pnnmhtul sroan'c .. m.gtla cum5{ faca lle. c.a. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei.6 nq.u ch6 tk atea pudrab pe .la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.d.lna.are le uino.fre e lsm€i€ .mb.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis. mi o g.ea.cu cmbinaa. ard€acoLo inhmitateainllor€d.. raci dras6re. Si li4ar€ ln€l€ .n..h ar anr Adni br-n :ra troro.ea un anantatat d. ec.z. en..dap. dar qriu car€ d.f cJ a-'iu 5.url din perete.u carc are o rcputatle dc *ducltor. E.$'se.Ioei tlmoa* .5is. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. Aw. in cntllea wde inchE $ jn br@. d6qu.e iLri.fentastL. E !a aratat la.rc. Oe asta era€lDonJ!an. o5ic.€rachlaroprivetsredeieutrdr.r dunu n cu dueE t! 95r:i.kn(k.im.lacpJcmultancu@!n&.bun la pat.Tot.ulbr.u ca m. 91 6rd spune ata. cand birballlfac dragosl€cu feBeile.atdr f bea vin. o r.lm. !icuF. nu edelaprulcier. ln€i t um@e . dar un sedu.. sa d@d[ a I' o mLnuns l.Sror care € mll mull d45t ..Hitd {ien sustins mmatul. nodul in care la.te ldet dn Europ! D da.olo g eptin rdeoecrte.i.r ru lnkar o mie de noplt d.tawmdefi. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl. .6 r€.9iatunc{.l toi. ac€a stare 'n (arte **epiaiD. itiu s.rb. citr€ tt h{*und€ Ana l5.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d. C.i. . nu celui cd€ n. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid. Erbire.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.ea . tabmi.re talenl alluiDmJuan Pmk! c..esi\rar_ d n nlori€.rnl.an. -. Aru.pt .1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin.arep. olspertar ren i: De(. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. Awa'ot o pccare o abilitate.v€m 4k' pe!ein4 irrr.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .I tutun9i nu voidm sa.r nL. Dpci. h tp. o (rtoarc trrho$a. qld ._ .nlnun.r m5runtet.runutdin tatur e de um.a . Si nu rnler€ssaz! ni.i.nlrnlesl€. da lal€ntul lul...urlu..i.rl. Dod c. t k.ne d. sl nu lie nicicd. penfiu.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.

Ata ci pe cine o si Mulre.Boana a.a'nr cermain.onlinu...rn.te area &olo sAsa o 3l grili .sunldare6tum€h p.u celc ru' lin. . e? c'edeti cl w o frolaz Deci. suntca . r..mulvietii ftrne. .rcodurea(apul. barhaFtd oh\nuiri .ne viata Isri merE.pcnru c! h dlPq in cde .u d'b5.. p€ car. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n.J pe'"nrF rLl smanr) Ei.. .alunci cand teginde$!_ bine..r2 ma. €ra cisirorrr 9i I .sreaunnr6ru.p€nrucssdjnrcehrh''.at. dinl.t'i.k ndh . $x b. rd mam.r st faci ce tEcea? Dr. sfitr lum €. lnsS pentru ci aifost.lar €la awtsuli.tta Gmdtd. cssr€ . c.u (6 h. p. alrnod€ra jui 2 De.. d'ahulmasa.. .sau aurobiosraha.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari.Blzce&ward.au ascutat pe e.r at6l Dd Juan dud sra. care la $ns in ulhha p. frume st ame$ @nr6i. car€ tunt &ja in. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.la plural.rrsali rme e . inpr4 cr suptr. Ddi.inr Gana'n un ul. inne o noE (u indct.inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola. r' 6 sLp. td.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr..u dtaFanE 3. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin. care r n.9tac€laalost '. Emagl.€ om€na$i.itutsdari deihdgini.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.*tH a rh.d ds s€ io! I .rte a vierii tur _ o 55 $siti b. et 4a pla€nt acolo. un na€stru .n.9&i nuftai nii.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€.!qhi {l lodrte tut@ !dca..i rip?rtcaterd. cu .o dea afarS pe intrusa . rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc. DacE tu un elft.caalwtunangatamhtina@azr..trc hqv.i ratrnqri p. in 'n . ddftnitcu nd{ de.D dinpe. ana pn€r4i. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!.ctrh il ch€ru. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul. sau neEuriea? 9ll.ia Faslrs in ctrc4nlrc.L.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a.rrcahdisr! ci.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.cEri oasperi ilugri l. ldcea mea e Multumes.t. rcJm diu-.. To I acea* powel. nl/. nu tiln h luat in se'miblografia.Dn Juan. deblrborulmirunr in. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali..io Et s. d€prei idia ta 9.un m66u. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .a'e&neiela.rtEiii :'i 'n. srlre.ta de emolivSiota de osriLfall de el. ceea ce nicun bi.u ndn.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol. € lo. Bin". nu iuput €i ia. Lneh! s.sa wza i s[ d*€a*.<nra. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici.rt€ lrunc aurr tui. -d..r cu rotema.in'c. vqnid \i o noaple pelrocur.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr. dsElc.du. ctu . Iodr€ el66rare. in tda lu' MaLn.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. 9i .. r lud frola ri in hcio'".hi mrl l6nar. EE ctlltdrt? D. c ad45rati. c! ta numir@S. cont6a ta intoE awut5.a.atrae!neasr. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir.. Nktodar: A..ea inrim arca uno paeane. asra. pe cel majFlre amanta w€murilor lor. d.pc. adr fl lac€a mi6ru.sra e fe. A lansat oporrunirlti 6q. . Drrider este ci . t2qJunet tavto.ceamase' lsrfa<t.. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat. tldadd ff dr d" aI-.'t concentez peopqsoan.d d.ab.. !r!nc.n'lded by w\t|'td oh.ne. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.ve gssi.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. iot5.ra'. toa c €ede.Ldal e mele. Irunu*titQ mle.ntofi.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre..nj. PureF si b.

aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s. si {oarem us. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu . coLapseze in dip.'pLrey-rc.n arJl cumsipohe.g. ' ia ' J tecutdin.aniezii lumea i5ilacevanr.vederivoi.. Candsevorjn6Lla ..rie onar?d.rbdriiatr o abundeila ainkes.ra ci e perrep o ui4a .J Ad i. o. dupa. Jv.r .areadus Fenduci.enpubL.nc.!i roar.ins. anrt. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana. (oi conceputdin spe'ma Lui.ec. eisunr. A*a nu e cevr saftu.frentut..tnd m. 'd!('nteleget rn.-d.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.uina.po.uad€varitde.la aropa ' .xlraordinrr Anrca.rLrede b'€ .tamandouacuLrurilesi .Nr"..suntsatastun $ia..ald acolo ..Eibire imiplace5ilacana.in ochiunulFe airul dvo'bu do.!ireta erendrur Fenducar.. i'nren nu 'ubftul!..adL. elm a.10d t i. Ej bjne.(reag.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. Asla nEeamna5.Dni'dinhevo !unteriin:. asra. (" n uit in ochii a.. cu am Fenbu.sifr."""a u . sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.ava de5Fre rat.iui dEkuq in pottasa. meu. care iie s6 s.Iira Privitiino.*epenku a ab6da emol e.ieuslntmaim e$mair.rfrdn ct nu xwqr !.r nr *.pnna . omenir in s.remoniJ At:.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .are ua merse la ovul spln.um em.olodeo femeiefire4.adanteatun.scim. A.eF cum lrabu'..r n.uadevirrr.el pregafte. o\ o.Vreiu sa v...nu inseamn:. " . s€crere dp2u. Nu t. Eibine ell.. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.' ' d.-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.1 tu.u L i.nosexuale . 4' 5'JT.miiFsu[etuluLsru arele. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.ha Asas:f e.erl Nustrdnmr.l.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim . a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.rmin inqr! c r r. ana Deci.as5v. sa minpar soi.on. dGkugi puterea per. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.r or. rtiidintrevo.. o ro5 9id?ssDr.. sir Don Jri. iv.iq.rrli..: b. a Franz Jdu.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.r . lar cand uine .cunoaitere Eibine.LU r J mr n inc. averineo.za rr inrrsoiLn.Eusuntrno. eo chenie um' oare Sila lelsi'.ghr. J..i. bat.ecu ad4jrar si.e dee. sajnr aF. lacdrasostecu unbarbat 5p.eea.y. Nu ihpreuni. perko a... pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc. u.D4imiFiesivesFur.edragosr. rtun.Si rr c.i.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.L r.rr peBonalilaie omeneas... c. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g. orueodd.u .sunreri mJnaLlasriinr oceremon.. Gc' alt€ u..Fentru ..n .limieoicc sc intampli d"hbBde() kze.ere da.rr qsps de p.bnep o r do. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .9ini6 rtvftitiein gospod.praclic fac Crasonecu o Ieneie.rma a.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.mcnruisi m.€1-ri€prFt on"dr Si da.nhuline.op ren? Er b 5e haiu't.radeidjli.inLiu penrru cie.er€monia.eva Nu e brn?. spun..Jnca rn Dumn?zeuc e.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d. dar se gandesc c.and flor n impirt.oreasm E bine..eh un dutSis.deobce sfarsas.ih Da.u Gtj. j daci fuse5e invtrrr sainrc.hr Uite u DonJu. d.r nmied?e.a un anLmal lar 'ub'to.utianlu..eereiperoane. tn. d t.n . !ia Era.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.ci S p.re. Eitefecioria.-e ..r e Adica. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i.dacalalalmeu a foitatGnt. ceziceam?Ah.ru.aconcepul pe d'avo.pa-r r.

Hei.on.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.a.ma.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a . g1 de unde n.epe'ii acelu'.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. congrenti...ncrmul Copirr rcSrL . ndJa nu ?nc in d..ib..euipartend Ar lrebur sI lubim . 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.e +. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG.ela b..hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.d I wl. nretidGs owre? Arr.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran . rclur lr .nri.in.ca . Sjngurul mod jn (are suiletul a..entus !bpenfu boll. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.arceste lcgitur. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare. o5a in tinp. i.'.. d€ gond€e.mai t. Exhtroaneni ) . 'muni .La. n'ma hcatul. $isinsurulmotivpentru. a puru( si csia pentru .c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin. Isrt€ fthil'brad.ceadrogostecumamcvoasra. ac6t.'".anca ur.iodotl cu alte cuvlnt€. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€.gur ovuL barSalu dremiioane Deci.6re...roau lost(€aredaunuldinhe@i. Est€morala fanteziei: acena este Jd.oim8unalavoa.u e nevoic decst de un m.Te-4 D. o c't de multar fi expusi la slc.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .atit fon ..Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.la fel.tc. Ene un m'ster.eea ce sunlem.r€ti @i? o s5 va spun cei m. €u sunt o p€6sn. 1t .aloslecuoatElemeicorunci rdiLi.cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi..uirul A. )i ti'!.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci . Ati lon . ci atunci . €' bine.? . ? cedah (q e".s..c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul ..vrne de a morah povesiii. 9tiu.hileorafd.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti .i da. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi. exisrs anuniri o.c2E.ar lrbsrSriuL leme aareuns. nc n.€lo.]nd .copiii vosrri .a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.t ve.lcr 1qs.n. care lace un primcenlru3Lablilace unprim.ef.5 sunlem 6arbat.d. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su. tulburat 5i .@a c€ k.-r fc. $L dacE ar firacura!la. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc. De acolo !{n ri sunt $riti.. un .".i mutt.Iiede@i. nu le contra.L sdnd?ec cr dr .dpul. D4 c. . p€n (c o .orcepuri jn sax ?temerta.. gErbatol a.arc ei.i .ti putaa si spuneti. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.um apar 6ollle wne'ice.€ ra( €' n . bolivin de h ormeni dezschr lbratr. uel vcdaa i5rorir tu RJm n.h6' ca.od ( Iotrr -po .oa...i idrilvo5lru er.rpc"-rr. da.pil. de slDA. da Eriit o mdalitar€ supsiod.d5postit5 Arunci. d. p?nhu. de ncgi senftali.a.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc. pr.ontrlnta.estane.o'Lpt o s5 dtr .nuvrpLJ.orupr.a ar tifacu[ocun rrebuie.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.rlitatea esre un cuvint tm./"2 -e4 0.uF aduczm uncop.leda ni.

doarc.5 unde. oi9...r€abh tr6tr$ penhu @t. $bu .ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua..ea de la 6riginil€ ri. dclitirranrlercastodlh. @ftnij ddin &cad€nli. inapoi la d6d. intorrklun.d. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl.suntorganGme suntvll. *am priv urmanduvl hDteta. a.ntsmc A..61€ supusi !c.trc nicunuLdin a.ri rc sr ni p.' .p'in fontdiile voastre.olul*st5 in afar! tlmpulul in.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.um apir€quplia. care au dal i {. nicio *por.trc pot sr ne $srini bolir. oar prima darS .u @ifi lDLdo4 vAntul.i spun€li w€d. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. D(i . Ele lrri6 ! v.dceptuld€ ursin. in lanraiile c.a .€ti dr.g6re o dat. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.€rcaF acd apqimcnr.c5to ucruhz Maiintel.d.te. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a.d. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.. pcntru c.ntu c[ inc€p cu .n:L i . hat. Mna. ooct nu ma credqi.re .s6 d.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.tor pQntru voj. clli dinhe rci ali irurlar? Du.e facstL itun. rlacaamuuttsmarfacdodarl.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i . Nic'.motx or noashc trecure. lunt loanc nulli prinhe wi in .wdetr6r.and vsnltt la o p€rsoan5 care '. i €l4trlc. 5r nuf. ddine.ti acc. p.himi.are r4!oan.onltruls . penlru num€lelur Dumn€zeu.rcati st o tanslornati in trdtul kstu.hp! in . 'eaLirare. De afd lunt€tl DuBnezeu D61. unul ponu c5. E5r. B€ dpa4in conrtiinl€1.{ bolt \r.omplicart.rc Jllo. p6tru ce in .r !n! c realih. eeau si rritic! ceea nnolionar.facamai.A!o i dc vrti.nl! orisinab nu v!l wod. incqcdti.. . bolrre vadic€ d ciciud. la.r. 66rul r fodbun.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. cu s(ul 5i .6rorr. boala v! liaceLjnGl.indeF cu 6la.. p€ lind er. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru. i apoi ah angaial!.cru sA nu u ati asta nclodatl. . Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr.adate ''qli.I D.ti llcuF. idr. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .i. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.cd public.

t lcelelucrurip€ t ." c" p. p. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol .:4'""*_rn.I apol sa te (ldcr s.bE rr€r Nici n.ra pentru Dumnad. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.ndenti. het .'lcJr5 & Nr su !i. pentru ci @l inca mal foldiiti . harblu. lubegre atuncl. cin€ . C6te dinh.r f urma.cin snElid4ine n<llrt ii er.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil. Pdlru cr .u 9.irrE Adrc. p6t'u c5 . o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala . drlglld A@ drficuhatl nult mal . lrede ap. aeabul6bu.lkwa. doimnelor.x.car€ dar6.sr .r!!5 in flnt@ra rc. atunci. &. n6ir.d{ duDl or€F..nu pol .llberre el? 9i a5r' d.ine fo. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu. $i poqie sa fie vorba de E.gac.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.wnili edktA sau madninl 5u birb.ce s nu € un mrsr.r. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe. d#im &p. manrLfli.aud4nitpartmdideidrllli. e inportant st o modlrclm de fi.ar€ am incepe s: induca dep. arunc' . p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr. ms: 6t.t b phce tnNrd A. iar .gr. Priuin h iur. cu rorul .3.6ra 6a un nrsrd. cine .r.t brhind d€pr" sr. tel dragGte c! bne.t? Adica. A l. la lnc. paku ci._1: tod[ @at5 n nunrtl .r.€ra 6t..car nu le past . Asra .tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€.? peno u .vem Nu c weo bin.rdmli ( c ca.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.re !fl! rnE. de dur@.la.pll a t 6r regllA... de p!t6.r. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.t€.ords6 d.rienli dotioala. Nu poli ta li .u cine runl.vi.!re. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon . Nu pot se t. t'€bur€ v5 hrr€6ati. in raut.d ltlfostddq.vfi Dcci.tra ni spun.ca 6r€ dcpandenta noaska. '.nita. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. Elisi...pod. hi. rclbrrie olr€care.rr 0r __1. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. dar .. nu melga a$ Ad d. da. o hodifkrh.{ ia. d o sa k I .a 9i iripozitele.6aFi de l.c :'f. . 9i hutldintr."'*. solulhstru chLar v.p.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€.ta vqnici d.r.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu. acsl€ (.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii.i 6ta . de. p6rr! c5.

T6te aeiaa $nt na.frii .c. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili. .er 6 vi lic52 9i .ll? Muriti. dund .96h d line.t.scl. D4 6tq lnd&auna c.bJ un <oplld b. $l la f€|.Ll de iniel4Pta.ind fc dr.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi.nl ri atqmmt n. Si "obisnuil u&n.a.$vainFebapl . purr..t€ $ €l inlel€g€ .tr.u @ a b.d thee fadF fl. de ce laco sl.4r€ sont a!laF araqd€nr 14.ffiod copilir6li 5l prrn .obiFuit d€ tal. 9l atun.at sl Implrtdps.. dar inl.Ed€ffidcu n n€.{.rtc cl.rc o l{m 6r".Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap.'trn€i rdisi.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe.stabuz. 5aD u.rcnc|fr.tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr. penhu.are cr€eaa as$€lde coprr.s.l? Pentru c5. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu . dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo. q lt sl 4 in+nnanr. rrun(t(t.mnasispui..poir i cdatia.a?M.dici.litlbl Nu daF ri.l.i.. duFi rodr.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate.ein r.raLiraloo jn$.aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara. Si pllh sa lac€m asl.ltllllnlsohene. T.oprr! *sa qel .n. t rl.ce6t€horrlt. 9l nl.pcLunea e panhu noi.penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP.l.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre. dc h.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc. d*5 €u arEd€.prihstff el. ai vd€a .? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .opiild? v'ne din fant€zia..m treut prin @l€ .butul 6upra . suit inuid oaso p€ illcel€ ld.. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.r€l€ lant4ii prct€rd.-Nu nu $nr gata penhu orl.5 nu np impr. unde credqi .ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. cA d.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on. n'.rinll.lii. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.u o rdtaiq nu qm 5.n un dtun. msseli jn l!hlnE wnili in. Dzci.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '. rublre!.r Deci. dinh{ distorsiun. Nu mi ero!.ti?unFiii .unlh. ttili de unde vrne ...i.aduipublLc Sollrl. ad*+ df. de repcde uca dl vdu eu tu r. phbu ci addirul .trrlrivioleaua ter.tr.l. ri'nd't' cd .la i. .

sh niciodala Dar d€ cc b . ctipa.rut dc .ti sl vi inddsGfill.n lnri-un mna..lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. r'irc6. .e. jubre. consnlh pub€.AndvSindragdUlldeopersoanl. prtmul dsiliu $ modul in .i puraB '.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h. A+"pt.ed privire in o.cucorputathasbu.a_ lo Fr..lunde poJrcsi5c inl.r. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i. $i hintsa t' e ddentt .bilLrarea.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b. .uvinte !. o sa vieti un cp dnunat. rcnc.n' ar .li atun. s5 cmc4.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r.Ad4arul6l€. r@nim b gand!la. @lu!ie. inb sa f'€ €ndsl€ (.mpl€ apimulssrliu.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn..Mci.i mdlru niciodar! n. de lirar€ dot5 . 9i add.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! . aar de lopt ar€ iotut d.nu'iudd .i.edencAsu nL !r€nh( oe.. p€nird c.nunu*tea mr^!r. corpulur car€ atati asa debine. genduri curatq a la@ iubir.a.ore a c. prLn.i ! dia. nodut -m .i d€ Lpr opiii nosri intru. Docr concep€m hlretie . rci nteles€i? q.. gj shri c4a?EutcEaicns. Jmin.atisisrvdlac€tide. no .. strll.trdrm acoto €. patul f6d€lnk.lrebule d llm indrisdrili de m. in ncd cur. .oplll cq hare|i copiil c! odR. schciaaic.. ne tt€ rurine? Lu.o d. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe. p?nhu ca .shti putetlslconfinuallsiveJu.!.l' whi.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus. orlno.<ut J'fl ri r.ibtcopii.un.xplc!l'crcnn.iact$unq'_. .put€d s wd€m .desprdniracol.c!modutrn car. spun? Nu wei savt ipun d.dad in F.c€a aiunqer. nu a.ine vor ..dun cuurnldin(€ dn c.trundda odr" o€nnL cA m:c. Au wur libertatea ll lre .rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.are n.retl€.ruL e.Nuququl rcspons.. fa': nlclo pcdelr.Eibine.au sa ve inkh cdai nu sliF c.n no p€. cunc.p€n p{id€ . dea hc.bebui. D"._perodu. patul maribl Dt noi Irff .rcatin 6np c.ar€ re'." wdcm .. ffialirate.cu Vrd st n.r. iubn€. PL4|L.m putd€. $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.d.eea.a cuno4rl€ii nictodar. Irunuselea sa .o 55 urce Mli ostl..rat nhunall. d*i nu edi.cid.na va crea .hi €i .n"rsrr 4rc s n. d.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte. c€ nu puted sr ili mi. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.rea E(r€r! d.ea imbt:lisaE r ninFi a.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.ea 6anspdt.lai e ale. tred. La suflet.. nJ ar nlelnro niciodali aici. a.are lrebui€ s! ne fie asecr!n. duGeala. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:. sau . O ra ria pmhu nlntea sa. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i . Dar $tl.sull€lul. ! id cL asrr.c@a a 16r. S' s ptn! l.eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v. tubir€a nu are heclt. hc€cr dh M bun eu o l€hei€. c@tt Gri djnn.ar€ araia €r.fdnp !r pururniciod'tt$.ti-? $ . o s5 lic. sbuE 5.l foet p5rinti bunl. a {ndbi n6hu._ (aL i'Awt q€oar. inpreun.

A 16r cinsrir. D€ci. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it. mancat nhic..perupierl s. dd lea b5!tvtnu). n o.llnscucl p€nhucinoei{. . $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee. c. hai sl r@enlm..de s! u"d sl ie (r1.uo 'a *.. in cele din urma.el n.canhcniu€odatidenellns.lnici n-a hancat f.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l.lashic€a ndcul. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl. cu b:icl.nldaclrevenih losiLnl.Ia din dlcu!. ntc lr. ld.d vino. ".d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.spets in salo.nr'cr Adc. dac5 clnevaspunecS fa. a?d an41r danre r..pentr! dnu. demonr imprS$ati p. El a lPus "o rr vin dar d.revinef6lrtedid. Fba n-ti hainel.. Nl. A lost cinstit. .coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r . cu.€ pecare Le mancatl6i. Asult!$.l.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.al6cut{. md! acRa D€ lapt . n. dar € €ra mosl.tan.ele mrl hun. Dai clndtoald lumeaintule. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq . 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici.u.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn. .n.eatr.ptegps felun ds mancar..s.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar.dsri c"man o amee. c2arsaluri Asta ln-.i cr mtr.'r'dl.po colenaibune hainc.haDn. un. Dcci.r durar 6..l ar sl di. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!.u el pennu (r 'l ett o contbint.4DdQn!a E! s|1r. 6lc .."Art! a spue.p!n o'5 h T. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.1 rod c $$o. o caLrar.xara.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.l acum. nu ca si vl spunl. Era chid la fix. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A. rarii hi.'t . el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6. trlli rcl. maeilri.. p€nlru cg 4a maglc.n. nr tcb !!e. sLc€ Iic€a? E bin€. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre.ut" g. da. dar os.mni un bsban di*us: a3r..6bl€R dtc drE o l. el a dMrr .u el.lnr.rn. .N!.Gsmaln9 L Dfl Jud.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. rci de'ti copli cd' .Sr a or. O $ * intoarcl.6 4lsl€nl.9rasta a rar cdditr!.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.slacapltul.n. imbulb.c6 p. Elo st n€ tunla cra 6&.scic.. ..' "NicioproSkmt Elbne. Dei.' e_run ir.el e o alqml .le d? conssatio oleqdur o.

ti. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai.un 9N ri \du..o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. vnt spun.arc sa vi puteti indriso(i.q o drvb une . o lluzi€.di. o . h.r.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.lo!lmurh .temicull. cinda . Oh.. t d. { de riftar. aistl un !4n.ea ce idm.Acumpors.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. aia. El bhe. { in afa. askprat pe cinda de.cun.t no4ii. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa.o. nlj*ryatBilh.lle. drt! cindmiti la un eElm€nr. tlcrEm un concepi p aur6i.? De cak .vita mine _ $i cak inc.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. nu.mp mrre a noasrr. )A . AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993). Ce. Nunikntimie.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r. Doafrne adu-n. catdernc€tranuntatr h c. pp. Lol catdejnc€tlnvltaF.k ci . 6ta? rlti.1 tunran &ia mdf. cce.d D.i rdi 9i ui inv6rntt prin u.rntn atiEa ira. Ulr.u tr<ululs. am a es s[ hiim pe 6ara.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in .arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.zua cirdl. Fi rcg. M@tut h. p.re n j@ne d.b.cel€ . Ce.l eunqi vil.5 .wdotib. € da @a 'Mnlentului mare. pr.] Fdn rzK PubrEh. Foal€ cE asl. de. esre. pacinoa cural?Uo rhnszi. Datimi wra st v! spun cda.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.care5. rzK lnc. maidcgrabi de6rpe baza ac. cu area sd.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. 9l dac. eun concept.corl.E dBg tqad^. St a lc. Decr.ltd.si o 5.de vl Ls€mna mdninlul .i.u rrhirtrtitJ de cat pe.ll.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .re iEl E.u.are nu are leg urd cu imasinca 5a.Lr! !c6bi dm.n ibl o cuh asr. sual ni. h.i atat de nou i d" m.t FBrrE g o {hinb. ei 4au cu mrn.celz frinle cu . un blrblt cu addlr*orLglnal.rs $oaL5ln .arepurems. alit d€ lLumlnat. i5a .unaDnerc Ei bi. .rnr. Ald. dragilor? <>L? _D Adic5. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.h.t(B'll MqEv.acc.16. r 3Gr36..tr d.a5unr?F corpulFnru hoJi ch.krui dl.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.a c8.Le on birbat.hd dneld.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.t. r' zh crlr. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.ddarat orilin.va ca s. d6gu o.i na$eli ca un! din . ne utt6h la el n rehllh I auzin .i € sfitr.inh. Eu vE lot spun cL .l'?rc D€ cll. pas. pGibilst vl 5: v.bg.fla tr . Jn deco' Un deco. e\aa R2i*.. Cu bd . ..pltulEd in luhln!. sa sprnfr tui ct d. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr. sriti c. cc sintin. ma profu.I.er.*. c e . ml.uvtnt€ au awt Loc dld ... Ed.Dep5i€$€. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici.i am faclt ! ogerijn aceast.i @. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. va de? E bin€.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv. Da. aerea in spun. 9i rriti.r ttk. n.te.eai ju.inic.. 2000)..qtinsi $llli € doar oc6nun{t.. vaF. ani _ ulraF. umlnl. i junftare.u.ur.rihntllcubi. Ah.nt. Si.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€. O sE Pmbu.Ah asrae. o )id. d€p6€r&$ d@l6..porem' .biti Nu.adl. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun .a.ao mu d daca nu in lumtn[. uitatjrt l.Eun incepeli sl wd€ll cste . Nu nr credetl? E o m. $df. Oh..

vah ..1in.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr.-" I irO. pienc!impt . Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.nu.AlacedGgosteeunaclsacru.5 atun. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.ep?y 5i ? "m(-rr a .jncdinRr.cul6ul2ln.alard€pur5.opiieunactsacru. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e.rului sau.Adics O@nneDumndada.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5..rr nu c €!e.ea!i ticurin uximr " nres. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.oipade rr'ra'"lane-rrri-. aveal .tipl*e.!de lac ac€laS' lucru.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn.si.c€lienu.. . Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.o\r.-t n or'.epei in primulslgiu.cda. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde. d loarte atentl ii loan.licp p'ool Tc.opl.ni care arat.. cu ar€a inseamni at€nlh Gre. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. rp .rdcIronoszConsr hl.tcz c dir !tili .'".izi f aniezia care . .a vuJshi volsunr.el.d".. mi.Ad... Da n. .r"niriho{men. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun. ld.i.raald adi. "" :-":.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C ."...vaz Din Fi io'.1.d de sp4hsroz. " .e?.i.5.er curiarcr cdrarea? Eibine. Gandili.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.!..Loa sacralilatea a. dar rc eratr esal cu rea .L ficutcorpula lost eract.'. 'cincarnarl.!.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6. alivcniila Fnnliirc5hi S' da. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in. Aavea.-'r '. matu'c ln. aLre DJr e .e I.opu lal'€.p'.prol€a sisiliu.a'e dn lor )iana Dd ?l.dn%a ("' .leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr. a" rt'nkrplu ".. eiau rvut .4orr-drn' \oJi'5uct.ii cei. "5'"t' ralaana' ndr. eva lransnireprn Fse slg' lii in . iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.os.u!.aracterulhrul ol lctului.n(-r) "2.pnmoL joil.a grs r ! \' ne wdeh. pentr. ata -Ln r(r sc l. Jr. se sinderscaeiLav. apJrc ac€a*a psso. Daine lo eddent.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c. pentruc.filantdra Esr€cee. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi. I rr-.l.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.

!t chllr un da. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml..uriutJ r{r pc c.in cal blrbrdkr. m 'rEmntul .pdlt. cu addirat Sl n6ah ohd! cu . n an fod ntcLoir$ . p€ntru c.u nol in5he.€ ri i. wsre 5i. le d. . d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra .onr p.6 neam r6pal.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl. d(at in nunde iuhi. {nr€m n6uni..ei aqgla dkal ln cEis.kr. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe.ei. w. c. p. daci sunt@ mars.ai 6!nr.ph. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.i llwi. Srii d. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o. penhu cA r5l! ?F{Jtrl.€ o avm p.r.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.€t d€ arcl nu are o rpl!.u clne snr et. Orrce ma6tr! c!r. oftni llwi.I Da.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€. 9. clcaot! !l f!. . Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€. c€ rnt Chrtrtodi.!t.d €lbaafl a.ii d !limpdsini. d dn suntdn n6r.. o tert.i o perfeclionft.r. € ma de pEt. .nl. in pre6t .are practict brn.ar. ea $r put .tno rarrrm .area pr.l .mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€. Fd d ld6.|lul h@tuhri i n lart{ p.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.ddir!r.cti. p€ @ e e nunrerie r r cdr.6li. pai. 6ora Id. h&b!i hrn { rd. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .a c€ ne ddro.{.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl..utr. 6 p.ri credindcc nimEnli Mdttut. Pent'u pd. d&5 nu o rtJp* inuril.cdA Rlrer -h.e. pentru ct dacl !m lilost.. 15. M-!m onorat$lm-.n6i? Da." Asta e.Nohrripit€zilntcPrlnma tb.$ .l .ntu.n IGt h:rbrr . i a. .r.4. n! $ lrm nrcrad. noa*5 e vt€. Ded.d.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le. si * @nMlre. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r.ca slmlnt. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d. n-sr lim nldod. btindi.a ii vlalA.lnstiti . LlEli m6h.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t.i.lar. dd d toor[i atr f. in pr@ntul dtvtn. aiunc nu ne.. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .n.rrolni nora a Eiista 6del d.ntru c5 .read5 c. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc. Ml !sultafl? Da.e si fte ha6rru nu ara dltonl. si fie dod .g. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. t nL P. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni.r putc at ne s{d5ror€4r tnh.a.E cinniF d nlh.

j.t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.e si oi iq na|h c .

.i c! ni'mi..r lndct t5tll rl d.dd. lel c! i Y6hua b. . Elt @ si ) . fa6!16 .b: \.I Clrd hl. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.. ttairnr. n.$r .! cE . nlmle .Fc.1'.!lr aa lerul lllt . €re chid bl.vrht€i Gerlrl *r.J.r.eltac{!.c. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.1dElI cu . E{e bl..ddl. su.biFuil Ir nElui .td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.hlul nhrrit@e dU d. !l6iie.hDu|l@? Nu d.lul lrr dh. d ln S{d id p's.tri ma. A*lltatj cu n.d. 9e Frt .tl cl $nlel Duhn€.odata d $ voi sunt€t Christd . (d cd€ !! comunical iNaFlurll. tl o s+ml aun m6.b.lfemia . ln nod de!chr!.l inuslno.bi snbfl Dr@ ac!6. d.nll cde in4rcl ll.m. in ald.ph Eu m maj.n Jd.fffid1€ { rldc.u? A+r n. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L.C.d. h Oeid€nt Eeb. nlm6i n-! lpur r.. b6d .l dlslrugl il dHrW F!!.lr. vtq5 d d.nr.

h. asra. osa $ cu ani llmin.ar€ se ind.deai trSlt in ziua.h€t6p uLpalectaLunui.opuh.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb.r€ e t Bee 6re ceu.Ldecd.l. nll trlnod.inainie dejdul.eamnr!iaF.infom. r!! .re s5 le uaEa. n!' brei ri ! uncdlqi. insulleniii delii C€ .ranti +r Lr"o.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.. oins€ b_. pdlectimat actiunrle.a. car€ iu rransns retalllteiln d. ra..hai maret c.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.. noapleaole clr€i u.onducLtormlr. ca.t nai sristec&q lucru.ca.. Ac€sta . un m clr€ nu * .[t d. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft. €t pur€re.ao.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€.reinar. V.te LcrulpennJ.arbune 6 .t atl li. n .a daci . mal mrrcrt! O(enei.ra i I'uno"* r5p o f€mete.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m. ta . 9i d..ep. a con ujotd.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.qdnoglndt...ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€.c din ehirsii.t.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c. corpul.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc..ter d2 dragul 6te un m tunc. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan.d. ci to -D5un.4ritsrtj inlluenlezr propn.@a. !n Christ6 spirrlu.delapl. Mti €nit.iubltll n. i Lriiinsamna un ordh eupaior.irrel.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.c4a.nuft 6.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt. iar dinkda6. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF. sl FomDcz.ii lsl lrunci va duceli .end d6Eltt 6rput. e.spun c5 c..Bun.€t$r lsto *dud. 5r sunt+ hb!l5rh.Ddunlsendftq€od!$ce. c*a ca rost. Oai.m ceaa c€ s€ nuhege .noadi pEcud "viaF. v6 wtr d a *!na cat de rsn. faci tu.ubqr pe un€ tn$ti. Ast€a sunr dod Fnlru o clip.l rar d.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .t. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo. dd' o s.nimi !i cde sl numai . . . Atunci cird t€ .poate. at' rardr .! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd . Dar addarar.e ar f.phra i p€nhu ... €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril.L.ubtilittiile mink.runq rlihqs?in mo_mini.dpennJ-ecq. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur. p'€.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€. cu cdplt.n .latianapmlruimplinq i'voic'edelic..inviaF carenudeptnd. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral. cabul neleului ttu nu c one.car€tLnunin. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.astain. Clldhierc qti inle a5 c. omlnte car€€or! d€ a. lhus€i€ nu are dea fac.r. E ddr p6rru a c. maimaretd€cit gcnc c.e relde lmp. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .n: ent! or. Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo.nltesi€ ori.tir bjrc? pi.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.. scndmentdebu.uh runcFonead.Jn IdL?E nr d€ nu.e. .r .t.fecf6€d ganduil€.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel.c. ad@a _ntoh.irl htiaslru. .. atunci chi{ pukli 5. pqf€ctionat v{s. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. da.are? Nu cdpuld6.! vedeli lunea? Dup. Etr.l anunitor maegridinAntichnric. @rFrlut.rnlnlii€ ialni. c. ri s. G lacs tur inl€l€ptl.s buzet€ sate.una. C btl .ct.e iti adu. @r €nlitate incsni. C€nrrut b*une nu ene alt. Si cand inblhlmlto' ul . in via(a' in care n@tt cel.gcrul& d€ sin€.j e ldmrabil gi n. And nu q.n peEp4riv..ctdri cde !u .t . *!i ulsnL eti llt!. . ca.a^!un barbar. De . studiul nofr in 9co!1.srgur alunci.in4a d4it lu instrtt.q€. \ralt dt.i Si nat spkrtllu AhDci.a-e*'LbarerLDa.n sl ilkdem. drpl 'rtr dLP.rurrl€ &. dc d6gut r4cliitd wtr. Oareaslains.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.noi'5lpA^lnulntel€g€m.rc sra ajupra v. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .reqre in sratrc. nu[ al. hri ' uii de dLc6 ? Nu.€ * nun€tt€ un . lisJrr el. c. cu ad4lGt htnunat. c! c..g iast.c6ra ode ata *eamfi c. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .d a 'igid. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a . lutedtinurs in pr6prt. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.

eintetoso.i adqii au un sndiu. in .m.ssrru este o per!o.ft v5 d. br ce eunLlr e* .ahimb.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l. potru ca . Maerrul .1.e€a lvsllcapLtalkn. maesku nu ar. Asta est€ . pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar . niciodati. ri 6r.Si rclt va rilcrt puinaie.cut.m pre.'c6l cu.ura b oiri nr!.ara. . niciodata. l.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.tr.. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w. Su'$ nu Foate sa dp[.e ju.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.r . O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. .a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.ctu\LE de. i.ti 5oam.td sa rhjmb€ ri aton(i d. o Fm iEuraja. $ to. pdenrialul . c.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.3!J.cula hruti _ bid hut trddr b.jucatpi. p. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.b.pul 6.raa .? Alun. priviloiul nu ae.e stllnla nu poar.cJls . D4i u. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.&li ttili ash .sa? r.$a Dea. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6.tcxulul Si nu credeli nl.5 sunr€t] d.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.t. de dcord.u atitudrno trcu jnteiia.tu ' u mdiul €j.esidr€. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.dnd.t cc po.nru cin€ sunbm. dd nu poat.c.4rajut. In s4.u.mlinu. St c A.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''.hu 6te aid p€ntru pEcde.idul o.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr. nolslr5 s5 Lcom not.!c Fcile in c.of'ka hd.jrdm inhnla.m 'udr D-€. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui. asla o @a @ numim mo e coaqulati.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin. h frinun.a.r! s! 6Fr €.r numal .l'n damr.lel rcastr€.i. p. En€ b falde I cxibilc.l5 luhea. (hid dm td prnE.. or rr€6ui sd ttli. che nt"h lnt. c€t er€ ascuru.ma6rrul . Nu au.p de notecutara cdpul htiege in k. lu ini .6.tl..m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF. h.tatd€m.m t6l nu p.e lbiolosi.dpiir€htt..)a no4i La ivelcontd. cu inhFe.arc atl deslt hi si rif.artapentru ahnlo? Pentru ci se c.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom. 6r. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati. tnkntje Dftl.r truput 6lessnd coagutat.ullFpoar€ . Molaler olEndtd lMd4ute d.e €! cohntbute cu 4paiqll t. d. ja ru(. 61€ on kibui FnrudR.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.d. 3r g.4 ceea.nlic .io dlpd.lo.E incdaF si mai jnc.lishinb! orice? C. orntohahel cr tnto.rc Fd drdatde Dumn.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. btoa-bptajm.tn. €ten. * inrthpli in du.enku ci. 55 tt.r eea ce n !psq&.ia€eunata ta . r..dlu.caIn PlanuLExrdulur.{ll p n honul lui Du . . s6 lnteleaga nr. nlh p'ed nuk ne. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p. rih.bu? De c. mdd lN4Yolk Simon & schuner. cr humai actorrr .9llnh'nunat€t€salecdde trl.rru? Un n. cta. na.sr. N{ sa ll.but€ si rMr6 tr .io ADN.e @inta nodhl. id in . g esl€ rr€. j(Ee. pranL Foldln di. A.ohldr.re _\ri cj@ kndiul. Sirtu^ci.pe.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras. de prog€nlbnt ietro.nti atund.n! caG rhtelegeostatt.:asc5 nicioials Sure. ce 6re u.rodatl.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ . Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b. in c.cft da.zer. sl n0 dedetr clip.n (d.are*trrnsform:inllut!rc Oric. F@t un 'c.u 6b pdiv + p(hite . El cas€htamplalntr-or.mol€.i trupuLvonru esraic.on li nuitr t. @otte.n Pentru €nrit.ul r"ddual . fal.uLui in (presi. SA nu ded.6 . la k re u noos l? A. !! rle tali.inllnpE cind Dunn€. Nun.te fi 4hrmbar6. cle q urma c.lADN. E @ d! sub foma d" binla. acolo unde 6 bF.rund !l qer6i€l 3!l€.a .lucruri cne nu ari 16r niciodats. dd' @..$ plt.

r qrtll lE rdd.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr.bure s! ttc .rc r€! dl!.r.ef.tI o lrEurstr . D. Tr.glnurl. L&r. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . ddo cedrje 4 mimd.. a{a.i obsd. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf.r.. cd.i ro!t. tnqld. c. d I*! o . tdttr. E un put t!r[ tund $nt n nobt!.. cat p&. .l Duh d<lt d. d€ mh m.. o d o *d@I ll ntcr cu o . umpt.€F [Jin'inu. dinbdatl. 6tna. .d. & rdi? Rnru ca € tut.crolr€ld. p. sunl on nrrcodc .r5 n.. flri eGrtul n.! invi. .lod lrlnlt cG nu !.r . p.t. e.t Ldtlll un. Fntru c!. Et bal.unt mai moh del cnirlL ?rL. cr @.. cwr h.n..hl.n$chftrl .u dltl nlrEni.re adatr. irebui.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. Obsqlord.! rFbduc Er.rru unut ct.h d..he cu !d.. ca . €rq t.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr.t. Su't m tut nur dclr . o . -e? AN.9lcub d.61[ lM. d.lul r.EEdulur o. plhA la cr.!d!r[ E !n pll 6.dh & int.r.ai h cal€a LlcrR. 9@.ttonalr ce po. putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.ur! .rconc d nqi q . D? CAt cdpurr . .d p. Er ee kg!turt cu @ c. Lr g. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:.litr. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. . ..g.tcFru slr..uandc.h d.uno@ sr. u. d€$n{ nltlE nd.tnd o tE md rut d ndcut nt€i.a or€chtd.r{t!d4.Dumad '.u dn|p!tut .ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu .n. c!€tei Stsw qd h.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl . {nl tuqeii {. ..t car. o si nlninct.ntru ctnn hth. in cdc wll aw. td€ q .? Clnd lpun cr chrd q{u !.r Arunct.che nudolr vin 3r tNte d fi.thult? P.t rn re.l tt. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn.. tn *t. P{8. p.lri lhtt offi.rdut.pollacorp. 9 .i. unn buck molec!1. eddnd &ctr ak. de ce .l.[ oolimd h l. l: @kdq .La t*k nu ma td.r glln. lnE$6a? C. . gu cl .ll€ p€nlluri. o hhF folrb rden:att. sb lumin! r€fi.d (. a Fod6 tnFrdeaun. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o.t. nld d!..r. Fg.dl c.!s. E Url. r' !n Du .Erc|1.dRn. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu.i. d & crb ai d et qpriaF Gu. harmull. Exkta o pute dln n6{ c{. d. fr c.d. nnc.ab. vrd Grcrut c.n-. h corp i th'pott.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' .lalcire. .l eu trRi. ln lidl clllbo. it invqe d at. .th? F .t. d jun&lre d.'.te di ld b&b.. ci c.. aE nido sh6 d€ 5.? Nlslo lm!!tn. p.!c.ea. i{ de f4ri cn. r@a cr. . di? Car mal p€t. g.u I6t g. i ju6 !r. Lglturt d @ c. $u de sulltat tu po!r.t i tftd tl s5 r. 1"rml@n€d.. prd6i.u.d et put.t eolo.t€ s. cei mqcht.rod !r draFet. cu pd!@.1 . . . Det..ry rplnt. ri $nt Dlttln r.n.!l lle .m vttur . cand .6nd d. p€ to. olun i . hd! naEril . dhll @.rc s! daid <s . Sr&dF cd. €..'|.lhHecrun. .ta { chr!.cli dnt. k .[nd rctl sra mor E4 L.Ir fi int! 6tun'E. {nl D.d . nnlon. c.l.lund . i . ce nu Br.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d.

r rnhmidaii.i.r6risu hJimanaretecr.!ea!c.ni'-l! ntrlde -' J. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde . ia-r voiinci maiorb€.Ert sA va drI seama ce v..prinullorsisiliu? Daci J' tilona..u el $ nu lie in n c ai impi .ala'oriiprintihpsunteic. ar 6losr puseinro.are spune -nu .srohe E r. Ar li fo.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.tictn€nsoz. ce.ri din . in numeLe minunalilor h. Niciofcmeie nu tebu! si.'nliri5 dc bElE'is' d.rs . Deci barbatiic. Eifliau I au f.onsimt. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.m?nipe dv' Daa . Nu suni.{€ct ti'btrtii.nautscul jrtoanein. in mod €gal.insdualitatea lo' lnnnrri pe e. odo l-r5nd y.u mutt d'n. pe c e leau lScur penrru.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. Fendu ca n. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen. panrru asra.r ro Er.r ri.cs?z euin seara ri. cu sigurantA ci c piala phe d.u un aLr p 5n.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.a ticur mJmr !oa*ri.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc.' mircr dc.5r. ab v.penkucisunrc{16roriinrinp.id ?rJti.cai ldmcilc suntinmiicare. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam...iel decopii osb la.ste. ia' c'..tdr.ni.d a.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu. Daca ar li 6cur.. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd. Nu sunr cchipat bior. nr. Ei sunt ce care mer s reiiiuh. a.' tind catabrut i. nuJr aminretie dc rot . mLLt d?.onatprivilesiulinscretate. i io rn.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa. id?alu'ie lor dc Fartener su. cuims ad. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.'kljmizaii ! .E.r. . 9i seau si spun.da-sautdei. dlre oa.e?a . bai€ ta lo.nducJrerespecrul este e9a cu cccr. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee. se numesr.€h?N@d5.Inciv! I a ir oo.r si akult? adevirul su..i 5i .epiati.tat aurrllor I ar ii.Nau ricuropcnlruemolie. Nu sunte.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.dinpunduL nswderealrcut'€'.op0i^ctin.cur{5iau Eslt s6 cad. mcnk n JrirJd'n' prho|md.olo deloi.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn.. o".auIo{niciod'rr.ueinrcsinDlc.errs conntcrrticin Iata e.n.ca s5 6e ac.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu. or o Eibi.op'.a rb n..l . pcntu unb6$ar. c 5io asrleld€ partener. m.respun€.ed publ .h patt .Aceiriastrnl. Ara e? Nihant.rra nu erau in pas cu roari . D&5 toat€. .l mult maimarelc decAl cele penhu rc .s' eiror t' lucr dftizia.i .bu \J ru unrrdput'- . rub€tta Fa DumneEu ma.Unb.o.olo i ati liinur Jcolodmdt.A p.mJ pr6us de roat€.hipatipcntru asta. c.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata..la ega'rar.vid barbali' drn rurullu arc mull esali.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.rc'rerisideliniibi'ba!iip.rile 6le 5.ddl Pd_ t n. relatja lor.rb.. e l c. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.n. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.r ee .idcsed. intetes€ti? Pcnnu dali n$].nolionat p€ntru asta.a..tt sunD lota. rl te lca sisiLiu ri c. unc cntiriI fabu ode in .rnd.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci.ke ! p&uldr DoJr.plaudacii.orpul unor lemeie.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL ..eyu! ifrpohivit sisr?mului.6 nr L.!cncercuL)in.ar ttcostar c5snicia Lo. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .u trcut.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.nantrea.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€..ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku..Lesl€lerdesal.I ar Iic6nal. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c. frult dec . ci Deci.ur lor.plaudacii birharut. .si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da..nlalur . N.

F rr.ntc{i spkll!at sicet care .. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.u tui.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15.steLa? Prelec5iorl!.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i.r€ a.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r.batut gpure. Art! . dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|.dcc6tpe.a spunr (5 .ecrca.. 'naie d3uin5.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i.t! * qpdi6ta' .DJci o t ti. tipsitedeemoi€.vlrul? Ati indrsznl sl hc.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld..r nu .u. zona a. .lmt. ru &e{cSetu. Ati purc!.s.pa.li -u neprM. orl d€ c6t. od ! iisl's5 ^.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr..d6ubr de fann. Addliul € ..nn c5 urh dre...ftr . d.j sdm lcsa rcc. & mull.. lilicl lr. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl..incearcai pretindect e ccralos . ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61.ri.n. e F'ic. ln cde €l ne imPlin. C€ std in cale! ac.plh .€ nc rdR sr n. ninic.l. lnb.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. es6l doar ninil O.6 * in*dnl sa lu.l. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.i$un. . dRl.eeo.d € . ri. care doar obsav! tlcura.g in Mder Lu.riti. 5! d€oiim drn nou c€. tk Edmt.l.'har djci c. (a. rrebuie s5 [s profu^d.(F. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.Osr ajuns a asta cindos!oanitest.. st €dcr I g jndilaent c. suFrio udno remr.carcelodinr{ e alt . dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p.tbatran I hllinl. i $sm eo p. hr rc. hlle tuauri tar *hlhb. it punem la ptcioaro. blAaF. lpoctlda . al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa. cl . fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.g c6.6re nolllpol s. un Fa.b&tr in qt*nl.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.. nu q khimb. $ R sinlin in ndsurdti eu h.€l€ din u'ma I nh. lum. O f* de nrasul . in . Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.ulrlui pesre viitorut m. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€. Ac6ta Lucru. nei€ sa va f.l lnlel€pt e{e s.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq.t. Mai biken d m.€te n.il€edep|in4palru.rid.t.tlia !unt mair.mp.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.rnLalMdriLraa.a lui inldn lo.d4. in protrnzine qt r. ce ali lace in dour saplEmani. Dei.ti sra? ln doo{ 4pllma.€id€ aj.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. dec€*spune.a. obic€i.r€cbd O6*ru. d. se num€rt€ h.i? Fiecarc pt'nea i c€l . .eer.are e *xual. sunleli lhtr. atuEl .un 5a n mic nos. in slardl inl€.nuu€au s5 aud asta. tdd.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.NLoocn. .€dr e nmmtllin car€ l@te a. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.pciune.r at che su n&il. Bun.ratie 6tei .c ..a rd€r.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa.r. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c.. imr plrce. R'g€m ma.cer doi soripec€r. ncbu. Tr€bu'e \. ObseN. atuncl lili bindv6nlall.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.ar.ti.i Ac6t S€lur drc.EL.ll E6rir un Dumn4eu.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i .and o 5l lll m. cire at i. otaci Ar.lusivlsr! a aF.i $6alii cu adalrat .Jrnr . A. nu mri .5r. c[Eloria. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru . chiar fi cand sunbdn in llo.Eu c4 . $ der € g. nldun b. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a..bu corpulsiu. ddd ri r.n€de.tb. a.c. p€ l.d€v'ruL D€ @? &nbu ca. d€plin .n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va.bute s. cum . rtunci devrn€ lntglept.i.tl lt ru .nl n! int€r6.

vE.. hbra. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat.e prosr. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr.lnseldtoria.!1.lrr dBFe €mFr. € pdMr ca o ldneip s. Attlntel€s? Lt€ci. st obsqvebog6lt! tabutoasb.ea mar clarl.allavea un corp carcad li€ de wcun 9. vi qb.L cali dht2 int€l.u pe harsinea invltlturilor.. vr vqi vedea bltt re.l. r€. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.. ry'! expe enla adev. ca rua in Gd.er. Ob*ruatoruL Cum poar.rdera cedru Modtcll.nitesbe 6r€ 5l . 4 moFd pmtru .ar.. nrncrln!. F .r.. i dlnci Psbsdei in cd.n.d nu Pot 5a U. p.turll€ 51 3t l€ apli.? cum o obbn.lc.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. 6rE . dnp.a hi€rofdntul 5. nd int€lesen.. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu. lic. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD. w€tl l! . d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.to v: duce in *l punct c€ntal Da.€ aratr la l€l ca @l pe crr. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.l.itl Duhna€u? Eu u.tl la banca de cuno<be ccr. Er.un brbar? o sr o oblinn prh lupr.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc.c <€ 6ie in a.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. { pr in b rd. c! st il . diedina p€ . '\tl .liraka Si li<dr.l€i.r/Fddi@Er!:r sandoe d.ara v{m pred.proru opaceu.ul d€ . llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla.dreh cabdra zorosreliBroft.r.rne facerecaplluldr€a? Asta y. in ml.hlsculini? o s5 n. g€n. doa' corpul !i ahoirllesale. tr*utul ea t€rmt. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid . Dda vi4. ii 1t2. ''o.o dhhat5.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd. mar curaE mar r6Frd! dke n. nui a'.riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR...rulur Stcu n'mw.91da.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. D. hlcl nu disti imboluri . AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .Dac.r cr puqi s5 accepral. rsnha m6i. s.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. pentru . niciun 6odv ulied.€l c'c E cr $ br honral. cEh o.ie wd€ O6servaiorul.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu. Alunci se -ntthplr tftdr. da' F.rlanucLeu.are n! Ll l Pdte 4plic. Dd r€au r€lineii cga...mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor. gi nor s. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.u s.rh?lrdihorotallei. atuncicumo(.nul.c E! i dccop{ rK.n? Rntru .mhrnseuorotatr.rear I5r.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. pc ddre.aE her.r nu feeli db vaii .r: €xparienlr. Ac6ta e punctul de kd6e .€ 6ta.bJie !t s.lcul acr€r dizdtaiir.ln.*5 d6p.s€tr 8ra? &a s. O adlus.lirar€a. . obin@ h. !ryrluc2d'e. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c.! . s5 po. oi o re 5 p€ o. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. frudEiu mr.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61.l. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.apLcalirinum6geia.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe .safla? o st o obtin4 p'inb.probaF? AEt! € o roarcA bunl. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. C!1. n !v€li. c ea ai. dsF cl . DacrObservaroru poot. E doar cun@5t6.la $ qPrl. n..ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic.m nolst iih.

dmenii.ra v{rtior la'.9"/ ?EF rk your *d€.aii crolt prin poft.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.rat[ inru lhtua A5i. din a.e'stl incapdq.embr'dd@.ebli. or2 a alins di r.r!lm.on . incat lrrl acea Fairunc. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.t avqierda5. g a(e{d .Fe unit dinrre bd sunt.r. din6e dd 4ftni d. s!nt6 luhilj de un ddin sp.tort laniwlchihi.. l. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv. luhlr€a nu € n6lgu. Asta.u $nturhsrdreas. . ! le.ln lrma pofter.rt p Mullidinb€!ol.€ {nl atqi l. tuma incrusiv tu.dpdr.rd. noi n-.tunt E. sp€rant!.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul. lubirea nu s rcls.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .diraitz. la prihur sigilju. nd r!6rt '..hl. $ niti d. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd.opuhcu onda. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4. Lucru adanc.lJ r. l.e vrlorel? Nu.nre.r.$toturi *k rda v{etil.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.@ o Fdrt +. .6le lubkea care 6le cea mal tund.opul. lubkea. hsarEk lq.g6turi cu'ubrr€! D ddev. E uh lenomen.suybi c e'. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl .d ! rubn.. ldadd.nci€ d&o/rrDbuL a ion.pde in poh!. nu € abulut. prn despLendori.ulca ncvi. firs haut lsr! praent.ntu ca.rtrrprin d.m fi nimic lir.lratr acel mic efet care ap.nr s invilJti. an li on n{nrc.nc.hinfti.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil.rid.nd6in ror prodqr. p€nlru cinu m. fi'e mtcor r.u .ol. 4 . lirr .4p.esrEe.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.mptdatdep€slAn(b.r lldue 4ld . Ati invEtat cun sa el. lnd #n d.! . n.pons.u r€l.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€.lftr de dupr. p. ac6rur ruc. pdr.u. -Thariqdskdpihd.d $be_ h4F/4u ri ajdlr./Lu.Fl. in prolund g 'Dd s u.a nu de l. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. .. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.i a{r e rot.ti lo le intel€ptl. D.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil..nMiadetovlrqlcsuntlo!t. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc.e tudulduF car€ tinF$e roar.ti.

iriBsunt ti p'osi.. Iubitul p6te. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc..L viaF. jncepe inhe picioar. searr d.rtg. cimp.i d lPiritual.rcl .c'r'1 Fi.? 9i dn3urul tudu cde v.tji sunt de s opor. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.trb. aninalel€ din padnre 6t cl Fi .. +t impdti.. A..un?.ne. deeldentarl .In .i .al.li Gd .. oslhdr cea mal p6ietr..suntika5i Ji'vd emotora.rJaci 6r€ d€ narurs chihici.onkolati .ldru Dnim' paidatq o unlma .aBr! € o societar€.6ta drntre pn"rn.i ' ind. Esra un lnlor6 51 6le chimic.! poate ss fa.t Ii purut st 6u d.Adori $nuccdrc. i 'sta dea n. c.l. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. Fsrd E' 6.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r. lubks!aun lu.!tr6 In torti lumea poata si taca sex.cL l. od!r! g!6ili.e lncepe ln lulletrlnumai acol6.oeer re..Eudm o alta parere.'€laie. t i! rr.9hl'5 . d. dureaz6 pentru totdeauna.rthiul . Ei bin.ru plhdaipl. de tld6p'el'prulcr. $ citiv! dinEe bi . din nou D€. oeln.nizi.l. d.d. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf.arftle care le controleazi p. d. s.iLaccloolDL.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist.'€ tr!rende pofb.ri bdat dc to. m5.d€ e imparlttit! nu nunai su.. . Glq Pr6ra e singurullugo care v. . Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.sna clr€ 6te as. in $r. . penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur.Lnr'sp"jnidL4pe.at1a ln proprla eiunkltdle penku c. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate. indK in.ird.r€alra[. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin..I suntaka$laolalttlonivelchimi. A I m a li m . r tobitr 6r. sep6r5 d. c.a. sauun !rhls!r. ra.blucrJlc€ln!l€s-nalinr.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. E c. rn? suntetr vor r' . Drr b.du3.. la Ireaie niwl _D acr publk.patrundr!.9 !!d€ja. dd.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.ca.le. ine6.mtrolafl .l drigoste.rkd'in *da asla ..pdndu c5!eobkei.. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.ton.gor ie.va ce p€mite. E. . r nSretr€i.r.tnrepd'dc. lndi\rdurlltatea..'pab' sa plsoo*r r.9i dit .c'c. Toar6 LuE.:...elaLl.orw.! ha' lusbnil! .

ci sirsurul modin.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.va a $. o fr.oiT."b.ntu i isuiteti exc'tal.orFulu' nosfru.ndt . Reuex a ne cheami ss .uGdin trorr[?ridin n.*J .maLiumoasafem.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no. oamenii p. sr :$a e un lucru drnr D€.n?su.' cird v. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.r.ord Nuta. ar rrebuis.ri Lubn?accJmairndr€e inr. -.: abuzatinentu scort.. r. va bisati nasu jn to.o Am$sft.o !n r' carde p.. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.cuto ueodal.re Barf! Dar S peroand. iardezuoltarea e Uril peEoara.uraflexiala.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.Totre{uLcsteindezs.ar mai frumoi.r.ar?!isaruta[ jiv.5 rtn.nsu..s4tcn.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.vi pLtetivedea ref Lcxia. nb. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme.x dcarP.irtatinuma's.isunr.h pe uo ingivi.codar.e al'enrs.r r\re pro*r.l!.ld.ar Iacc n.o Nu ma' e n€voie s o fa._nm.i!i 'nq! a n. ena .u adeu. op ..ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .Astanue..lcdrrguLunu.orsasm oartrebuicurt. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.srcuDumncz?u Nirt.. ed i.e.ndvainr.. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur ..c Sj ur! J.scarini. in roj. JL a fe 5unrqiei Aiubi o.c.na. mulrdoco..nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.odara ind.niu. M. i-r04dd.re sunrcti rtur.dLv.leseti.oni. . Pdel'silusticeLmaitanir ce .ilo.paaricstelala. phce 5..nngurl modin.t. insLne ajq!uo nevcd.$ida..d.daG s.rs. ana.c eesreideaul or r f . sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar. 'n -.r ins: crnd.et€' imprelnin .!r6irce esre mereu ac..e anume a refexi: ' voa*ri A+. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln. nu are nimic.nJbrat..ofL. .u|occarc.d: num. vi dr[ panralonf p5si!.pcntsu . n! arc?senF. bJo.elaep.Silolus'.s.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.r asta jubi'e.privrtDndu siviuitar t. vedeLiana v.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.ur.5 ar heb! si arate.Jre lo.iodais. anacuooqlind: Nura."rn. Rotd va5i5. I n o 5a vedel nL.i a l. 'd 10' in lrpcan.a..hmtr. €sunracesria.o"n. c. d n. Un maerrru n.i Puretis.az.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .u .re aiteo.omunic e este prinsexua tate.Arund adac amagirea voaslra.sti.c.ninosljndi 5lnureoparrei. uef-jvorshe.rari n a .rarun rovrrrs a cet mai i.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o. d d.runcia+i. u :tr in . cecJ .fl*i. Sl da.menlula.aro. Uiratrisiledeli .hu' rsuht.sr greleala La ci Va FLa..ntru hodutr-nca.orputuisiucared?servesre o parte a .s6lorice chiarina'iiadeorsq.atecscntJei maga.hLn6Jii-viFerrF. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir. La rka ..eea c. s. uulti d'nre vo. Ananuc'ubne Astaed.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur.adin lL'me da.$rlali.e sa gati Lpsa la ea. E rorba d?. ma e mainr. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.nd merg.arenebantuiernrea. ual .u.r deFendenIdcn]om?ntut.L . 't.sunr.vaplska(:fint.att n.dnd iubiri oJn.ireair naniala. inrold€aun. 'dLr" ar tinel' de n\b r.asa ref]exie.eLrtie bazati pe dhire.. €4.voi.revaint. a rellqiei.rn.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom..d.esunrerimrcrft ar J.L. aluncia*a a facurpa e drn rra..Tr nammajfo4o.' o..p.. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .pcnd?nt.huts. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub..et si 5e 5imri mize'abil V.Fcnbrc.m nu Furen ni.ulu ui pe .$icandnuorecunda$eri .ubirec.LnLticinpat.i sisim slarS uL sie .9i !d nu ! Jf.iasta.A.. Im. n.nereri..{opcrr Nuedevin.t .

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

krEshl .luhcl cand se ind'lEort .llt. e care susfln cl o cune E ca'€ l.rL fr e ap'in.hJ S Fdrut c.n' it.vin faclhli. El d. .L trl[.!. il cunorgt. ar.dn: .da!r! dspre *En.t n.te a.n.l*ft m .b ln€lnl d h lddll Fftu .4d. l5r.l! s vt dr. Nune !*a. d dEpul h opdt.lltlbm 566s.daar!rp! . chda. .. vt. mi ohrllulE rn dF.2oedtc rnvllull h hlda. d-dl. dlt.Nu.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt. t Totl hqlfl!.c! .lld€ & tE'! .6nic d ln p@L . lunrn..n€. lri ol i!ru tr. Bpannnt€ascE.r. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.!r. arrpl.E.€ . o hntor. lrunu$F.llln intsl.c. i. o !ir. @ vis_b5ltltd.l\rt!1.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu.rdrpd. m lndld tean g hsr{ad.url .lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d.d.rr6F ndta.llmltati .or. un $tfimt. ln &l. Er 6t er. tu. l6E{a d€ Dlutlrr .h r . Tr.l€b6ur*lrrmnenill.url ecl.!b..t'r. pll. cun*ur ve!d!U. ln nlnt€a lor. .nir din ork.aa.xp. .ni.al ffi. EAndul b o 6llE Ddlon!.ls d clll. Dln pr.. tublh id .

trimuriLncpu.: -".tr Mal!hastr5 Sianumc. D.de. r rrc c{P. lubirca so oliLir !i a mu'it.ad.on. unJ pc rlb inlr'un lel .. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .nlLn tr-L. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c..Lilc' i de ideca de.pe.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.at aartt lc''P!l . Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr.ictinul duf.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin. s ma' mu t dc.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.lim 4o'doli. dt >p'n .5a c dln q.ulratu dre..!-ro'.nirJ ca .a nL 6re a m|c.. Dupi cun e+li.si Peea 4Taeii .u.i$n. 'ai.lor5Llim i or.t intro p'csi d€shakospeare v.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.'LIdl(.lrc tAl st! f. i c Drrr ci.l..spqrcd.r'5Ramrha.lndr.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.m atcnliei apo smeu a.binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl.lu('u' dehpr.aboficrarant.t&. pisrdefinareJ ds ran*.nc dr oetal'tat€ c c ne d.. Ninicnu p. *i.ubrr ".are nu e p€rccpur in nod obLs.p. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j..oallil'nFuman5 tcbuis .r.gonnii.rrc Ic line pc ioar.u(d l' !i dnmrdinJre. su6rin6mpLinorF6onalz.iubtr.ontinu.?'Jiid. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.lele emo!iior chimi.rb. n .suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.-s"t.vedcmcinarerdckansirici..gotlna' inti deine in mod sieur eycl.nnr!(.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t..silimitarilcnusunipream i pc. complsreaz.lubtrea r p. Encoidrsutnlide.irindciulinsiirlcLesem i.nea adus lJ rcet hom.a:tdh numiti\t4t .a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.iarprdoc5iilc.6u.t.cr.-r"..ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .r.\.'mis aP.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s. Asll€l.a'.\.r.u lrenlie.arclu dper me..niun'lrcalor din virra .b nr c.5mrc .a lorlrc .la actulurdc r i. nu ir dc la nor . dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele."u.d6aunarcrdehJnsicrreen..r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a . oinEcJqi cas.$i$iutotpot.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.d..ic -rdr.aceieluduri-.cr."nr.rlir i.TLrid.'.a ErcodJrcd'.in r li depitits.nr.icrellciir unicir naall'. o'ou i cr o a.Eucunc..si.ura.nlirlu pe core nu alllo oslt. .un.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.cli.-" Aruncicind c analizati.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera. _ uzah corpurile. . uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' .Ateindrsgosrideope6om..tir. f. normi.E fc r..r. dr minrcr . rpi Fe! curJ.unoilcliacelel'irnumniubre.rrc i(.i'nki de creativ are.itJic pa. 1t : 1hc tt"o D. Minteanu morrs. optiun n n iasneazaniciodJri.

ttr rceea u uttoare.1 Fli hrih ti. no ttn€ tnlma si bati {i $ic.6rrutul.ie de diod@p.tl dllul M.nll c.tEe s5 d6k tt.r!. 3n.jJ.d.biEF t rr€ p.eh e inc€putul c!ut! t.Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.L rr drn murltql .'* di hu. e chinh*nl.mrhrp€nrruc e3Efimt $4. Eftlirun€. n6ff da uaF viqi intresr .tlorha st s.lt.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre..d6/&!q c.u4t6e. E b. c M mwntul er! hrEr. Esra thvizib trj^i.or€!lcl tl 3a cre. capl|v.dolr c! !!.tnF.a ff plnl h vi..a€ Mnd.a p6re ror.intd€pdunricteibt5p. o iJbi'ein hi .sE l€ iuhetli p. orE.m€l u. tEd€ "Cu elirii Flh .5 o orl. lnrui .5i Dlmnert lq. d€ rnsplra pe calito.s.lrd dntrh o.L ..fiului.trr no.. . .ena carc pehitc dr. muq lentenS. ttmpulul t rtii s€tt t(blr." Dar r€ttn. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce. E!1.qt9. lc€sa ..r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.rtr.t ft. Esk pl.

tund cind S-..rlh t *ntqial€se cE.t hpqt ntl q.dfr @.io rublE sdu. Er blne.r€ a foet $ pe.disnl.$tii d..lsErul r'nan. lubi.l!. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!. (tEbui. c.rEI. 4i 5P!. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er.+i intilr i rt4 p.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A. n.L'Et*l-c.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr. in d F9m @ qpulnGbu mid'l. cr.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.l nEdn{€ F.rsni de cd. 6l.r peni. ro. vi pmqi o inlr.csr m-r.l.cum.? T€ff ninFt.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni. in 6!9!.l cl prln o d\'!hp'I a.ddErul N! h€U epur .d€varul.n5 inst! .6 F€buleE sa h spun4 .rc.ln dap!.{ ti6tdE!.t'unqt ? 'I Q) i" .luctu'i ddrtcc @EuLb...l ptg.e .F cl ll iublf. . o.. 9l din.c6 ce An Itcut a lo. pfrnn a dp.r snt ! indtged! n.t 35 4H cu. .tl cu a@ Pr.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .rqul hd'. wd. phtu c5.. i.€'.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.ub{anl.!h! tm6b. vr grnditi ar.nlru cI vol.h5 p.in cde dln um1 .Flnd pxlclrde in.

i andun .ol c..a.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da. c!r. cd€ ne .u. s abslinfrli. Acum. V.€.!un!. n ntii un sindi Lr rLtcd.b E3!e. rra .kdd !nh!|. clre { nlr hSrele d4rt nol!i . aipi. drason.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.I Oei. rhilldeire lubrea rcerst. Dfti. ehc6. .sc lac€os...dmrtcul o.cum c5 iubtc. in lo( sr fth . mr gind4la ea6t€lllnci..tr.tura € d€!{pr.arc pot s: rube. 5L Bt.lvii . dar @re dta € l. An ! dewnir o p. glLo. pll€f s. cum tunt.l nu ld spun€li. $titr cd.!mal.wdm.. .l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du.. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. . S' abrllc I n€p6!.in.rt h.utrqul€.olPll5r s5 f-.. ca sl I!c.ount€le baelrc sunl lesc.dlr hn.! i atdil. Deci.b.suJierct.to.k lanteri? D4i. n! In*Dn[ h€tu.nnu d slnEurul moliv p€nbu car.drinuu. ln loc ri lin sroici. c'\riin(.r€ F pxn .rinte 9ltch. iuhirii.t lupqiore. lublre. nu c.epul amoiond 5n wea in..eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r.lqr b lubkq. Vadh..€.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl.r drg4i.r.av. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .' Spune ara unellnhl.ii fac in p.rei De c€ incs mai roti *. n dMir ipdrrti.u €l. poar€ !t{r {. Am d*nir profanlro .h. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t . Am lolosir torul .rFrricntJinopoi. Eu !n 3pG intotd€au. c6di ri lii .bs. Por 5a fac drason€.dd ani6lle a. wa6 cr dlslt anl6!1. nq noi cobdln Nb. s0.l por sl h.blrea pe c. ..Mne An ('oct iotul cum * cut{no. cde <hrlod.um 5c .espun€.ddaru rcum o5l ilU reln. chhr mI slmi€. lli ridlcat mainiLe !l eunel.ti d lii . lusuri tl d6ple alli 6'1hi. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.croll cmpadun.5 n. cdp F. nr. dd ln llbarar. o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld. 5iinrcsistim. minbr h.arnrb.ntru lod.I. hiri rl€ lEsr 'iEete. la iublr€a c.l6ta€.oslspunlcu!d@!ratceaa.rk d.? . l6re tlcut.Ascultd. D..scl p.r rui.dups.e l. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.rcis Atr opr€trc .tnd nl gAnd. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl.r tl.t un viem€ polL sl * transldne in nuture.

De. da. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc. .odor pab r . eviru r.' n:t'n.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. ..tnkirr n eisunr oa.eg€sau (aeid 5..R.ndiFLki co(ci-. dej.M5fr!d.sunr . r ( ouaori . do altr cat du'eazi c.i acl'onim. Idr.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. 56 laceh asta.3rs ronberoane. Eibine. noi nu sunrandcitni.5domm. teoi..ldura anmalici. '4g.cu crcepti.ranig! ci'..adoua or c.amenii Iaimoqisilirs creier. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d. Asia o puternic Uirorlv. faptrluica exist. 1516 nEiun Ll de.ccdpe'..?Tlin-n"<3.spotic.i . mdorlri.4:. Toaii 'u6 lor put€r€a. q !qr5 ii td.drc.. senumes.cama purernici iubn€ care exist5 I De.n p r.le.u suntd@al gunoi in vif a noash. (rmpq.ibi.r unsuvern d.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.c Dls.dr?.ndu.1u' dc ollreileansrlu .' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.-nr !o_du!dro.'ma'bln€sindi$v.a.-j 6r.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'. orr tor.ceiihvrlarr Fsntu c. un ds.5ruia iau 5pus 'nr4. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m..niinc mir pr.ailinv.rau'ubitr@dad .. arun. in naiur5 an maLe . lL'nea l. ) d.nfi uhilirorrd Dar.d okin6. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine.a ni5rc.l de prim. haidel s! relapitulim cc am spus.aperioani..re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.ict. dm vd h"q/i drr.. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear. jr. dr.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt. qarer$tb.cecr€coziconducatorrl.cecrceazi gurutil re gioti.c.erAliPkitla rajeJa societ.li pinbr.msideratic Pur ti snplo.clic a+a? Pcnru.io e5i mdiorsantate.releamrmlirpentru a. nu rrfi..@.p.e ani.5 -d sr sitc . Acum.iubejcFnhude.s.e$tiddecitau avutlh primaJL .or pdahile s afrcrpti ca €...o.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.t"s€ bd^. a mi.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .n aici preenta unui. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul . "ro 'ub4' Vdbim d.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a. . i. n'ciun ael d€ rmulcrri.?*.r".lo' inribne5eiuals 6i5rl u.lc db unni. ar tirr a.c cin4a .lali in d9. d ' ' ' pennu ci d.'anasenume*eiubkcJipocrita .de9cn". nu tmtin lucrurileFec.daca neahvindutsufl duL cassohhnem .i 5 rrna'u obitooi. d.sus de loatc.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi . n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.onductro.conddrdM.hr" ih. .um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.r. totce sintim penLu o'iceperso.inda are n@i€ de ci osi dca rd c.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. nJ int. . maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol. ori.*aaaddrrul .J rox pnnt. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.n5 ..arc sunr supe.ninak.morabrld Aia c6. dar penku.uhullhri multipasiunede.. in t@5.at!n.c (eeazi.i po tShaine 19' s' trosptze.>.-5: aFo.

trrpo. inrre ete.i pohivil. ii praSed illor 5r musulna. atunc am f l. oare ."t l:ri nnon@.. pans ! foru iubil..otat5i nai k..nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.Jpddi izim uiard ndmd i.sexor a c..ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild. Au 'orhnput. na' TUlp ub?< turl.regilor.i mltt.le pol icii.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.Li spun. conse.nd cete ta pol'ftasrtinlt.re. regln€lor. pdelfi de potilici jud€reJn:.nd. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.eLo'.ob.. Penhcileeratic.? J. acordcu strtutulnosku naru'!.car€suntwsetarienesi maninca i manan. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc .op.arecaear.1o unird. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon.6t $ lacdi r.E Dunna€u€iubne .. eia16ru.nu v: dati5erho de con 5e. prni de._nleles 3uprarealGt. dcr Rhik .u r. din iubirc. F'lm.4oi" .nir.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .a sa ohF.jnir o adundre so.menitor Siin a t r_n strro si n.rsderului ei prinke lu.. Dacl Dumnezeo a rubir?. c!*\.el . .a qDj.tura cu picaru.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.p.ruldoviaF.! ajunsn Apo.i 'c te parssec dup! ce re am .irmutpenrucoelahedou: sisilii.nob ihec. '€9in"lc. on V'"ar. Natu'a e plin. d. guvarneld i .e .(c\cazs.e ta o in+rn. ci le€ra frh6 de El.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.cc\qazr.edca. de cruzime .1 ce e n46a. primind cea ma' mulrs at€nt'?.5.eunutdin aceftioameni a:wr. toj o.t. E o noua zi . cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.fi a lost o zica.r.h aeta inreg'slrat..d. ce. spos dc vol Fort. CEnd le Drivim p€ ro.supravieluiesic csl h.r?r.. ho.jn mpu sulsiu deaftlua.dacarc! durSsauati .Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.a dkennunea .dac5 Dumnd€u € lubnc .un<utp'opr'.iiubn' *crt.do.alunu " am au.in retd in.rindqj.s s5 vi intoar. .prten€nti abblutl.ctiuni sunr.Jprndcli '"bd" nu sunl prere. rcgc { resh. cjun inte os waratri protund..d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput. pre5adink.n '.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.ub.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo. np. Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.ddq aorefuzarsit .nc..hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.ti ast+ . c.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un.p.\or.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.re6.l.ubne. ti fd. El.uomin:deoameni.r.{rnd€b.farr.r o' trnout.o .'vbsie>:nirdt.€o upr reulalhei€a Tott rir.. rv.e oare.reiuiata.niip€6onaliau accta5r efecrds..-Lr!o!nr i: .mii.nuosasupraqatljasc. ast nuin*amnt c6 o. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. in atreitea sigitiu Tor '"$.i nenultuntreisup6ra. dLp. i:nio.f s?!rDca(h€rza t .I $i acum iub rca.iasca penku dadirir..4je.iew.in. o dduce a.s {mananca t's?rTpc.h. Gcand ceh mai huhe pron.tru. nu d€ ad*are.rs"nritd.El- f\i.r.6 -".. trLtp.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.rsr'.p€ntr!cabera hr: d.p6.cir ir de a oFol?di Ya.suni. d @hrle o. Am mcrsc Far.e. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .tu de a supravietul vi r. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9..mraplsr€rxspmru. ducilor gi d.easra. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El. lua(a. Da.e A rd o hoc. boali ti .EocetJgttucru primu srsiiudi. ohinredibace.nedlmo!*mm..hr.or.ieupd4 nu ned5mseaha . ln. Esre oisktine.in hiin'lerelisieilirl.Sin nrvlt d.p.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.

iabandonqscp. i!.rrc rl(.cuomiedespini.d.c..n nrzel na' iic -o?.cu ?sc@trac.. 'nc i r. boa6 Ip-detubrc voi spuneri. de !o_ i . mine.c. olo.numaideprnu animate s.paEU..mintind.i o.elr sex.\Ln' ninciuna dc5pre iubire. cr.brri. r dc D. rriu roare poteniialuLpe ca.l.unoasrcr acelelixk numit LUbnc. i. si.esr moment Radacina a lot. nu nd ia care n.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror. . qri . jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d. si c. g cu ah fo* un an.icrs q.c nu l..rd..ind asra ruturor 1 o l'h S.'s d.ice t5. J P( on! c.d-ry.rrucJ' rri ac.. rdr d.arcnc dt.r tr.cr mritl cara n..a. o@o.de.i. .einviril-5ianume. Ei uirati-vil. ni h.re r.r(l. credeti c.a.d.rurter\L l-' di so1. dod ci 53la.nrc n€ di o v alirate .AIo+esanta p€hku ! r. fhu roare luciunle la.n. di bucuia ncmonroar€r pr. de"!alin. d.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad.v.iTed .eviinenu.os.cj.o .i i'.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.icevasac.n. n la! de ( nczc.-lroti irc _lde' .cnri nin4in.cumainuli5dispaarddociron. i q..ori.r.. :n.ilc inea c e srbcn in capulnosir!.. Bun. nos r inFt.u .i cucerni.i r 1. Ncmonnsursvoc. nu avem iubre in vjrtan€strt.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .tr.. oe tu-! . i tr. n.s *d no.'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.rr. An to{ r $iat. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki..penru.mardc '"in.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.e.n/.o5ispunandu.n en 'rl . bi.un tcu. Nim n4oiedeiubne.iunciaLteliinlcomcnc+i..'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.t Lchu a !..ro. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii..uc n4a.crr diod. ra.. tr Alrcne. t.in avetinevoiedciubne.lipsrinli.tts c*roq f pn. d. b.n'no.onduraro' dc$dr.a. in ld si pu imoco. .cca siohor.i si hcm...5ian suponar bar€ a. -a. cdc pl ca-.. vr ! v.rc rcun ap .Ltmeu.a dc'o ot' a iek.prietenii.omprrarcc!puierea . d.uD muls.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar . v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir.ali m. rum c compld. maner.s.d $ ingu. A5.med.u"sLib. 4eri o o ". sunrcli chiar srou.kd--i.?vr dc spus.cprl ro-i. I rr.rari.4' 3ctul conicmplarii un.r 5u por rbJndond m hq.hr roh.pc M.dpu lo.e{effi'.ul mo0v ra \d !r ad4r'.rurils de care 5unrelids.10.o' :ipeca'si s€ti. . ) i 1.

elspun. 1 b.infomera!..iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli..d penhuc.e.ci titoiusi e.. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a. ds la pa ms P. oblm.a!'NUrputcrcainm. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.e'. dc.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan.bild€ blademLe opnn obtr.a. plic.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5.i. din crcicru| vcbu. om. oler' Dl&. Da.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun. rot.su.e lnd erenr de oice.sa c. daciv.s. d€batiboalalor derottaum. pcnhu.iu .tulGra' a avut o marc.ulur p.evJff larcanearcJsti6te.6 ff acolo -penlru .xGrcnri.poarcci niciet nue.jung Sio sE seinslns' io5?as.ie meLedcin.elisidssecmac:..e r.arc!!rrcri.pealteLd uriti drr adev:rulec.arc v.drl o l.t_ iDr ear€a 5i auda... sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e.s.. I a. a.toresc.aveEneledeweun arulordjnahrr. oir inlc rgan n (q in p. n.r.a.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f .ur r€reaua acea n. r'raar. in a.ooaptea.aluicl . !o.clu'i' Ec$asy dc cc lum.tineri. i '.arscutsivi4cilau Nu.Jtiimpritriatsim.indt5ieiunulcu. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat.i Jtitudined c torul Ana are sens. aiunsem Dr. bltndei."i d. $id.hrtnte. un.rqur..redc. pornogril c? Dc ce Gc?i. Domn4eu . acoaatdnlic ace..15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh. roarc:u foniub einru..renlie Perooanaca. dd. I'n'Sht' in noapt€a asta.I L.nti t ' dt ninri.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u. dar cumu. urrJ PliTfl.cv.hl Pc oi.cau dinhercii.e vi utrat.le pe ca'e le. alac.er cohparune .leleqell asta.u oanenidn niE.sndatirpuscioiubiti zicelircj.brie de. Pentru alentie. ca OdihniFv.hdlu. dc. atuncic. r r da . . penturci? citidintrev.dacaacrczut. maesni penku c5.locunlein. r.&.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri.liinh. ui jn'iniro$ti ni. O sb 5c imboldwdi ti si moari.l pe altLi. Iubiti ac€lsrt pecoani.1ate. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.5.isunt dcpendentidc s.r dasrc ei v. $i..iune?9idaca da. ardac5 avem. )c\J-j t..AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.nu.AF c. to adiuqni..i nu uam.onqns cu invebarie mele.DumncT4 nu blasf.laceri hine niciodara. doar p€nlru c. clnu mJifrce dragoste ruea5.aiabuzddeindedsed uncialreJiint..re cu poe.si. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.t! &oa paBoa. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.oblin.ri."Eibinc.Muliumcc. dact t€5uie * indi 5. panru luonc. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn.e b iubne.'.eialt.dsr' n! pn.surarea eiii.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun. i.i?Nu nu.Kumasatra sau Krr.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc. nuhaicas.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt. slu cum e nuneir?. o sa vanee lnniturr.rcrut.eea..usuntodcrtad. mincrb prcanutr do ce v. cu clopota' ricdlluicrs.d voi le.r.'.cvd bisrL Jcrrin hi dd.EEc{e inima pfina ie conp.btul s redu. ri. c(c lud' drogur.ro.rilor colibri elsnulde JU.5ura.cn ru a.r.r iar jn celc dn urni hlscredu.e 5ianum.d s olcrt boa.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.ar exuJiratc.r de mullc v. atun..Pii es'esearar. atunciaParc. A. m'rzt: Dunnssu cincJp.lJ lplrunra((r I ( rc' in. cu rtspunsu. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds..sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.ndi pidtr. cu invi(iru e!j desisur.hEt$. panhu ci in ziur in . Da.o relatie de comp. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc.iudari.oba-ltrr.pcunccLeiubi!i.. dc r.riicre.hsmull* da tor.h fi.cvispun?Reineli. " 'rI Sla.6l's. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .enc lucruri.a asta ua in.avcod.uronal. atunci n!sa u.ililone .ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti. s un D<' brrb rFrt.eati{coala? Pentru.esi.a si l. rJungem lJ !n nodus ops.ti mrnJurnd. C. 'tL PenLuctt dinneb arelosi. eo.l.

rm( atunc' {tparid.5 at i rdadespremLne c.daniliintiLnan: in acesrcorp -.id)!'ai n s[ati d.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.jodar.aL'derspnnual cind eunret corupl': .un.rie?^ Ad.?se -n.um pentru c.rdenare.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.hqclr4plk"r"ibi'.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt." Dac.Tot.a s5 ti d5F un o. ei .cnri) 'b.u och cu inima cu mlnteaasta arun. aveti un mod d.obcrJraJr.shr nu sinic. nuvatiujtar decar brciin:ivi. a9 pd-_rt ints.l.rati{. sa mL oglindea$a dcca rubire.i .m. de are. c. Jin simlii IdP vrcod ainv.5 admir ana.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.e n .iorum. i care sunt ahso ur adulterini? N..lilidcsPresPLitu' Oh dP. m.onshcnr.pre rre at nte.ar. atenlle. d irisnorc. iar d. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .i.auipnn intureric. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile..5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c.u corpll .ti sunrcli proxcneli num. O simle.u adev.atitudine. knili a oislsd espunetr .ni.eta.d6 { imb..lamea oh.totlo.ah.arrnu.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.um inl. MAndna voasta.ufrtJ astJ . Nin.r-9. un pic d€ d"cp.le9el.viidn $oalamea.giritual?Cededeti'. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.A.upsi.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.rdi.ndria mcJ a ton ar. nipl suh. o d 'ndnrrii€ Lun:de. roari chcs[r asla .pininunrnacond'ldnimc iub't. drr o simlcam l.rrc6ta.cac. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna. etotul atun. cu miLnr .kn-.stii cova? Enr 6olnava. sap'imes.'m' aispune .nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me. sir aruia!.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo . M.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da. panalJmo t?ameo$idm|aumair.uputetissiojuial 5 mar deparle. rbuzari depur?r.opartcS pe tot' din uirtane.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.debMinumcrila!6morlpentsu ca.l".p4ftu ci pureatiss.-oL d(.rat bo navl ceea. . Srii de !er ar' jnteles asta? P.. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. Ji lost disp.u boalr nunai .sa tatuld. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6.1i de aici 5i ducdiri in Balb.eliqJ 5i iignooi'.a atentie. er--'.€rciati $ la.-?1opopdpdic.pl?.cl pulin wi sunteti .n. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. por s: o cadepind dc cineua . in Locs.lid?ocn. A5rr r-'J' '.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.e nu suni.rar s.sne.l a9l. obtii enria cuiva.rn: rp. Dar da.S {.atijntel€s a{a.6 nu purcl. rlirvur ro.orpbineltculsini. ac?analant?zi€ 'u b. inc n-rm purur ni.oh.

L llndet€a no. .rund iublr. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc.. (d. ciinh! pr6ei c!r.nlr.p. l. A.rd. ligllu su nici hlc.nt Gr. O . Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L.citt dlnrerct.llt.itrb.c.r.l inlrnrar.rnd Flmul sigtllu eu nu tui . dn eiaF.l. sisiliu.ib...i loi.@nr.nint.nr.u n.Rrmrhr$r(i.b pltd$ .FnL .ndnl2ld F6tre & r.lr. hEr€ua in d€i.s s. h vlr. @ aI Ecul _6rlnF. Kn pr.i E.5. c.i I ! nnnll tn cr. &um..? ln prin.arr. dintll !j@ntliinl. u. unur drln.lkd€ lonin. I ri.r. . ldqra'al . .i in vtcta. w.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. ll F.!lil. lftr m. il lrodi dln cauro d. cludat€.lc.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar. prl\.on#1nll.ttE d.t! i cand .rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.lsi $ sr nu N. dxr k€tti hdllHr. Euh. no.r nu hai Fr r..t. 6t.rFnru. ln .l dodk.5l!huh.r.r. d€ .l dglul.. cd.. q.rtr€ n.r b l€l cu6 a 6.uh.tu.{l. 4istl o c.d{r pdl. E ca un {nim.l. b&lnlld.orp.r M !l o an. snr. lucred.nd.r pl. slri . I .i iuhiti i .. & $im hnb.nu puh { rubJm iald€l€ lur.ndent€l voost. d€ ddnonl dln deia.l Dmna.giu pe c. iubl usd. un puEt d.tlr. v5rtr6 no.'gr niciodr h.dun. Av.re lucradl Ia indordr. i aFi n.itr.p. vral.hstull.d€t rmlm $ndul Del .l curg prln prlh.J.s.p. l.r€. .nrcu mdEl.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.l sun'.mpd.ttl n4*.j c pln! de p.ulo.. rrcdrcpr.. in n.k lr€i tgilii.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. c6nd hqtlMll..Enl. ln €t. F numtr5l€u. I siti o singura A.. d. Dar crnd lunrsn m. r. Am Mt o pl.t ll * aud! k.l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor..lnri Fr ll . iuhke. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.!rei.le D(r. print.uh s5dn lubiE. h. sd ll luhir€r ltM.!r.c.ti.dor .in. un ludu pln do !pl6ddi. Fru6u*1 . €notir. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.!. c.rn.lo. 9.ici iuhir. lar ca. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.ra.. tErorL bls! dln . c6b!l s3u p6l4r.!.p.6aFi.dcrrl€ pllna & pBiun.. {li nuh. Ei4i huhe qi? '.. a.p. dep.i no. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l . l. !uni nhti.! fi€ do.e.hun m.prrnd bdl.hi. a.nutuht€... !tun. d.bhr€ a dEriint.le O.

1e noatFe sr tic zrte.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d.tori sil€nabileari hlon"i! or.u a(.nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe.m6ridcF! poF.mcar Si.!iunslaana in'uncti€!.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne . atunciceei.o.6. sava u t'i la oameni' 5i5.5 am facut asta pa .am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna .inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. rln .'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.a L.n.9ilodF-' -.lnuat.aldliobu i. in put. cu sguranll .rrane!9i l. * rc ritil.ej9i.olL Liintclcp...idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.eGce rna pentru noione ca in cele din urme.opii. nu iE niciodrii.ld: nu edri_'d. pc . .c. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da.tuld'ncareLln. pennJ.apco o@runirJrc *\ucla .rlc!dcnurJ : . dar bihecuvahtatisunt . in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . dd(a 5unrcr 'rp d urdii-. ur rtal la to' r.ocr.5nd e. alunsem La un Fund . in varna lor mai inoinbtt.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada. d sulait rltoddr.d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:. nnclecnddcdea!'uts SLle .dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.viEto ncaduce a un puncr<lc h.o.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli. atun. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".o-r-cc .P casdliimPovirdzccoPii $niide .lor.'a I dn.aacea+.!rj.pun.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae.tincar€vcd.i toruLe condus de hormont Dc.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd . sl'n4er'irhe( oo nr o no). Vcdem c.orp am4un5laonpun.tj. oqni. oportonnJr€. t. dar pure'nic.'rcut(. scafra de a$a.PentrL c5 au lacJr a -" r.la 6re.ei rdusintr'o$arede sratie.da amajunsdo p..qtnditi .g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .u a(c'.d4.imJq'nrtiv5. Der. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.elu.. lond p'opu loJr€ d 'cl.. tu pr . !i.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in...onlo abil.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n.arco!_sal. in licers..u an'nnl. d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.v.I dac.anneie oritinemilo5itL..nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.rotiris. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca. ne a e rm nat hormon iinha icisi.DoJnna nicLod.lro r.cahdabandonlmtorul ini. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.i. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.{d \.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala.Au et'rdin io.atungem La un punct-jnonlideaur.

ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.prolhBnoranicesunrcli.5i prcqran.e e .irrastainseamnac.e alta leheileau fi. a. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H. iJ.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.urfiior vo+ri? V ar pLicc. dar o3! rjunsdi.?lear |tclr'. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb. r_' 4i -ro pc.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.orp.mc6rpul.u pJiu dbcazipada rlh. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.elcar.nd te.'.ua faceli ria @ui inava'C.l'? AF lac@2 v .!€miF.inai.n. ci prin lips. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .Acesranoarc nollnca m.era cb[.pentru. u i i..orp nou..ry'.1.lui rcstu alsini.go i de o aLii peGorna de o aLt.cns..sriij.a atils. tn fterriseard cusiguiinli. d.irra irld'.iunsir asra. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca. daci sunr€ir acca s con$iin6.a. sttnd aici. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. a 16rrazboini.sPunsul NumiprMai' Nu.pulu'. ! r (?.e dn u r. nul*ae'. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll.eli.nrali Uz.1..VaPa.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.tbcdzipadr A'r'ram.itilacLceea. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un . 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.rn infe as pe roaro.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre. v€cht p srenj.tn corpur €.u nesru caFanacorbulu ddd ril.r. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea . rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc. ndtferantde ce spunrepubL'canii. tsbuies.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.u. minunaii.i.e N. Dar din pl. $h!cajnca nu Jli. neu.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. A te .c.. pe. ca zrpada.ia' 6la ineamd c.aliinclt.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare.re.pLoa . se slirlete a'.li in &€t. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.i suniem bkc. d'.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V. Asrr c bLne cind m. n rm ftcur asra niciodarA.credclic pnn elcitJ c LPi.aziprda inul'ninrc in'.. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.. Eram baFan c.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode.d6 a.h.a5 fiica mea do. Sr cum putomsa spunpm.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: . mt'eala ftntan. lubnea a p€rmi3 .s:cantiatac nidinochlrc5h' larua. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.redemoa e.pbru m.. vcdeticu piru hzu besru. osi mJ vedetic.cu sisuranit. fi'nt5 omencasca. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .i in'uraia coprlul . ne tr€buie un. penrru c. clmoare.itoare in iur ul c.sriuc.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert. Spirilu Lupiei mi )5rt5.

.i. vi jubitipo rciirsivi de c. $i mine putere.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.peE inriva cu a.PJn?n.sta e un mosaser pe . care vl spune..iii de b' 5' rlili .capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.ermarmaraolc. c6 asla ecota standard. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .and inccp. la !d.vrlianqein6aec6nue. rna s o iubtr.red c. dr. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca. nu v. AF sA fie.'tl'.luc$.elade be atcc6.e.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.i.riada esuofat.'l' trc. spu.alolad4n'-fp!ni..nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o..o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc.cred c!m spu.s.rtd i. vi lubili pe wi insivi: s.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r ...rcdau laop.are oe. ald5rul. drh b-cr. 5. ieu cr da .i. vi..ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.osainteleseliniciod i dsprcc.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.spune.todv.n Dotsiu'n. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.lo. l' 'trpri pcntr r !*uq' .d'ntretoar€esreci sal convin.reditrebuies:inv5tlti.ev. naiareliouo.kiovoceincapulvoshu care . tc iub.mers€pincap o eni6uni.i rouJ dc n'c'utr p rcn. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.m 9idJ. r' .tru? 5i.eti totce c dar ei sunr bince. Da. Ei bine.Ec@!daeoinvbtare' .{n r "n' Bur.9i ap.pcntu ca avdi owcin capul chq ca..in'inderq.carev. la*illi.Lblcqba b valtri? Pcntu c.s.aln capulmshu care ee simtc pro* .' sensJric. iuhiticopiii.u e doar o pNft .u wi cum suntcli h'.i. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.utdn.aeksunldoari.btuleinregui". Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.e. ci'c nu poar. v.l€ wrslrc dc pulae penro. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.1-io epon.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@. Dccel.cevGo pocrila 'esult u. Mhd . rr.deormd'cn 'tull "b>oli.$ha. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune. Dard'cisunrdi parinti.da.ceea.toilLelnregua.! r5pl.sifimhlibinef.in plblicu neu..buni. soc'al'$i.ene uoci. niheni n-a awl s. Deci.. voila.c.vo'bim ai.dcc.'loorice 5trlic.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.c Lupr. I mt cu mare puiere.. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.'$ maieF o @e in capulwsnu.pe" " capulvostu.aLs Asta nelrangeLnima.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.inu aliawtcopii n.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.

vi ?xpt c FLanut. s.a e arha'c.. din oslind.s tu' Dumnez?u . I nu me.d. btindi ! d."iT a or p d r ' ' ' .uril€.. dac.tant.i.lncata perm svo.ea acee.o. nu $a acot. I"6.-.. ne. rvocea. Paijk co. sraj acasi sau "Du te aco o.puLui nu .ooP cand irv4..jtev.i. pa).onlqr'd Sjaruncr.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc. expl. oa? Cum poi ja v. ptanutalFsetea? Si na' mpo..ervo.areF.luftur e. dar r{anu eiubne.€u ein voi. d..op e copiluLvosfru lubkea e p.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.ahase+eJicalFenlru ca. dreipri d" o.dinsam.i ca cJ une din int.ntavoask..dinouue€voistre.run i.racie.i .are ui p?rmna € v.dejas.snu.Fid..: v.m?Di..Acum fii aleni n! re ducc afar.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.atdene. Nu ne indr.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.o. d.. fie a5J d.i ubrea dufrneza an5 e. dac. d nu e..ulatimi ..alifacuto rusinerauafte Bieitem4's.i a..h riamnaru Fraamaresauo. du reibea.d\.iivoasb.slga asinu iosdu qi. r.in v€la uoasri. a a L"lri.mLI djn evoiavet..a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.€"". arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti.arrr€bui$oabordati ' . veoddd. muLfumes forr..rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w. ceimJi Cumosisuft dela sis i..-rs. mJr. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc. 10 . Duhnezeu e intr o sr.it Credeti.ruce? Dlnne.b.e .ea mea in uai?5tec.spu.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. Nu*a0da afari.p Cine nu L'ar I i 4.rrrlid.tJLo..i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti. uo explc l.on: rn.!4 6ujon suna nu me'gam a.. ru arL la!e aslaS . ..s arirebujs5oabard. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.naa5adem i..o expl.ra 'fucearoogrnd.opil carevinedin.oe. cultamwcea atbncio r5inl.G.a$ am. mar.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.a. cum pol s.eL candvoceadLn lapulbrlruv.a mama vo. e \ .lrDmlsctea.....a ub raa pt.. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im.iir? cum pot 5.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.o televoadre. rP o.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens..opLlul pcnfu.redeii..eur.m d€cat rare.parideea iubipe acestcop.sbt€aec. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.opLrir. ot umam r. nu ariru.s. cum po(s. h el L'.qi torus. eae aqadc mici.nacest€ u. cerJim uj.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein..gem ac.a vE ana i aicj e*e.ttr.m 5.siti.dl"G o..lerala.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.Lagan.e$numaimerqeli o o? o *tpunel." d.rPr€a mull?Dac. nu a (ost Ioa're FUlernk. ! *vorbes. .indneindrigosr.era iareirunrinterepli ceos.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.o'(' n|oa.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n.'!' lo.oa*re uriase. . v. i5 {i.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.aa inte ep. i .eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.r 5.dr5i .e sEGaminreas.Arueaun.timizare.oF !ar.cec edc e mar?rcparjnre. dc . vcdelipe. -- .? cum por sa v.h. deznadeidc He . huLr' . lJd i .. explic panu aLcin. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. tar u.are nea crear se numcsid Lubre 5.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult.Jre e prote rtin b'atel?.a p.: Dumnezeueintr obneri.. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL. !aedemodd. c.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.a Nu m F i. du rearjund.{.L Dec' cce*e aia .onvenl'ona rii de rgnorant cat. Nuputem sA neindrigoslim drJ-. in roaprpa arra nu e brne.Pstanuepdstea noasfta. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .-penru!avoisivEpnritiiner despr. .ntaas.. r.iunii drn capulloshl . e.opria ei frumusere.u Lineda. pro{'[ dar careG spune. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.9o5tLmr nu caPet.

.ruLui ?re o r.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.5re va pnmis sa fLi aici.E utuiror. o sr.uLu oi ulu. tacipe.. nrmc vietide. ros Vi rog. sno. s 'nhm produsu unuipirint?n.imi. d va 1''Ip d'scuE Pentru.esr .rair Nuaret.er? !iuietid..1a J t.<a .lcpc ute D.eLenuinseamdnimi. cu cir qpurerisiIrceti.amspus adevar I ..nstoriea incarnare seva. l.ardncjndrssoslim)E..uraIvasut.:r. A spuneadwiruLareconsecnre da.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr.i.si at' lrar in are$ colp. ban' rn band.in.Nuarctesaturscu.ei noa{r..nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi..spun.s..opr. da pitori.(. Atur. \L .onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.a*a vala condft.i.lura cu. n:1. nrJ '. '+rJig".(.laha buni.r-oni..ricsunt a rjsip.n.lkpl9iinlDldumibm L ahtr. arrasosi lrmtal'.d.gostr nu c nimic d'n rorte ast?.umrr.r?d P an .onrinu..srie de drrmi .dar mrnreamergenaidepan.rer.m ucrrr!u ro. ok Dormne de. roJdoep€nde t. srrm . einqurutmo0v penrru care sunrem bol.ain.rc miret . devampirLzsr de ce dac.m.oncluzic dc int. pcntu iubne .n( tenFLul qi nodclul urm.osafiriinliarJwa*raurm A5r.5ndg.. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka.g.. !d..lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.omparalie .i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv. mrsnerid a L ri.'.. Tortc se iransforma in rahf si umosdv.hrm64imodu ln.. tn lumea cuanlic. daliseama .?erceinseamnicr de lapt€qa e.ndunl?noastre.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.alr bcni aveti.r ta vina E o rlnpenie s.ua. cipuren sa ierrsn.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. Puram Nu auem riciun s. tubn sur. care v rtr r spit prjn pizza tibere.. 1.ceana marepovsrededraq.ili v.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: . ru potis5 iuse$ pe cireva atun. .el mai maret exemplu ene ..irf dc.m 5ecretin a. 9inojnucautimdc.5Lne. dr prerul ad*. NL are l.cin' aubinvinov kea. a.. rPLn dccc Atun.toa.u ceea ce..ima .gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.u.i .itputal ea mancati NL ar? Lag:tur. 'n:4!ndn.. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s. si. inc?p?m si ne.e?J.ndoo.u.m addirul.di.are are r..i..necl Da.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.ara tr.i A nP indr.i {himbati ha muLteconumede.F. .rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.ntru. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.atacelmanajp.tL pr.tici sexual€.rfr o p. nu .teL mintc laminteo. de.xutrl$i?foarled f.ie. noastr.speare UratL.: va maibare i.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i. sice Iacen aruhcic..undem ii suprimin.anl urcmuri!o' ascult. Nu ne darn.efo te dLf...dr ao. predi. T. 1av.amror nou o mains n..a in rorianii.. As asup.sitioPar.e nu miam datau fanade asta arn..ttintropie*deshak.c hn.i sunteti dod o mrJi.d a5d 51. ce?a ce as.dusulunur Pin.i.unpo ri.oat .5nd ne am vindecar.nd nejndrssoslrfr? cand.. ah. ne amsmu rdin r.. al ur vierimi. un .pcnru.i.€. ce nu ne place !i. anLnaLulpur Os. p€ voj.bdar€ sa va hs? si Ia4i..Lutruri .ne $riridcc?)p.ror.Trcbu e sa o ti.. tu insui Trebuie s:.inava saLyarorutt.anl. De. in.rtecarei ax6rar reodari.orPLrile.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal..i aFvr.L. v..roana A "e a.ritdemagnetirmD s.ram sp nand '.( ? o . N..g ur. n\tebufoni Peo estad5. niciomaimuti jn spate.i.1 noanre.d s.i .5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data.arna'i vi promr. o.ind re tupticu p.' ctnd tcjndr. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.r.

re. iubirea sa de Dumnezeu.' nu.aree. (. rc u I t.h b5rh.nhL (1. admirare ascuLral m5 .r€1.. e nu ma.req.igcrninr frDtulc.dabrci Jd n f" Tpi. de (dn' !ar? ro pln p.e.! m auen parre sr . mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.nd av. dar nu 5le.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.dea serut oriciiaf.o. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. auzirc. runr.in( o JtLi r4rhana $. .e?ti\ii( nd?p.'naurodms'"F .J[l .E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d. uptr. ne pe noiinsin€.idvqip.e ilJh si si iaritic.i s.Acelac un 66rbdt m. p.r 5ig iu o"mcniisunt d mul. ra o hr'. d€ otel a .-u ihp.eqd^tri'dc. aid are les.aablohLl..cand gisimunasdeldebsrbdl.roo ne apirnd€ ene.eincrpu rju .. Nimk dLn.upurcr.oL.runiel Jp.rrc iti spun. indrfdentcum aEt{ . prn d 1ebr" \.o . arunci cand nc indrig.iudli..hipef tie nob 5i.ii . ca.unoa$oh a. de aici...ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.irm J*r faceris.ta ne .ul . Dar in mrntc.u mhr E uab5rbJ.at rilre pidr ilccorpuur c. ciL un mare rman.are (i adu.rk sisitiu . suntdif.sri mirka s. nimic in cJpu riu nu r. r.w d. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.an.o. hobl€lea deLran1ri". ri un lsuritar de pac€ in dc. cu oa.'nev. de sus sifc. \.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns. nr p ui.onrder.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.pL' i sLmpLu a ne nor slm. sil nccinsteasc. h.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.rc JsJ. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .ep.6r ' cnd.no.cl. -' Ja NL c\ .slicr. spu..5ila leln ci.tiir-gle. nu incepe dinke p cio q in.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate. oiemeo. spre dz6{5ir€ de dice . ro.@o in tcaarura c pdmite. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.e. cJ tich cincvo ar licur. inteleserea sa.p?. cr ou.odiri hr i ii den.oniqi: .ara inclerd u p. Dqi. itunciuom. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr.ra5.ol tr.oqlame'semnj dcpd c. n.rr.rcandviindrisont. sau cu un bdrbat .n.adr Ecorma'mareddinld.simp?..vn i !€dm voinli.. elrimri n:.5irimp.'s's. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.un rbtA.r.trcrreaa.h. ma.o oveipa ed.mdnd€dd'nlium?d\. cir€imintes..are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .uLmainu!tde.r mic s.qnoai€ ubksr l brq.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep..turi cu a r€ indr596ri. doar $ tiicu dslJ.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.apu Lar nL spunc. db.arcGr. nu roar. comun'..r .o. a b. d.rurJ 14r lungide si aiun..unr hom\.un barbat.eiubesrdrdevr.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.Lmnreaabsoiuli. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb. o l€ int€lage nu cu o fo4.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa. lie ca ocap.r' unbirbatca.prore er.cl if lr.u re.rcald Nu lrem nL.j.l admk{r. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc. 'o rot-q/o!r.. c.1r >i r'-nlJ oJi.un.avdi de.o cfl. rr vorberricu 8a 5.relpe.xpcrimcnrim o analohieaiubnn. ca 5i te accepte ori v.c propna lui man. propr'ul camp.. i-c'qcn.odsssl acdbinJt.. in siir:ii.in a rcLl. 9.i!pl.rno+? DoJcc. $inucr€d c. p. { odata.. nini. E un barbatcareli at.si i.n.p.l.oa m nte.ofund.r'nbddidirn srl". ".nsrdc rcspccrp.eare dn rstLldc blrbrl.nc ssptorar. a$a rese$te.tssrjunsis5cunosripob.qrcdcNa nik J.arevine dc ar' in jG.sd-dl.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .a.].. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr. r a.sE s5s I un b:rbai.i. rr.?o'Ledkca!isedn n. q r!inuin{dmn..e!cu 5 La n.!' 'l.'rcdcJ{d'r. nu.on c..fr ah. u.t.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a. abordi anJ inseJn.!i -.e$it 5unl loarte rari Aiuncic.a.' sunteu?Ea. .racaLneL lih no intr o 09 ind. d.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. L "v $opun de impq?.lie..A fq.arnincjunaerar.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n..are.ur. a.nda !..-d.rs pr. Acolo€srerubner rd.ratoqt..iar. sPuness re ridi. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.rihi qn 'i7boni.

6ra v.. noiiniinc Nu.. ni. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.cuimpotriva Loi .a. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.J irJrr n'aspus€ mt.am MrncJ ffic. e inlampt penku c.c N..pu r"L Nrnd..oende la Ei nihic di.op:i '(nL*d.nr.t hmp?Orngurt @.dadaa dL_crcJra" (o.e.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d. r.ed. arc Cda m.utrc*uluctiincactnd roli lurir t..i m.ap .p)fl..pq bcni.Jer. r.Lrnrm.orDron. pe ' I'rrdcn'rr. d.in.mrrdrr 3rF.. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se .e Msienria inscafroi s5 lc n.. .. -a .vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.are si im. J.dre d'n uDgni in prezent .'n.rp.lr5Lp'Jp.@' -e. 5.'. "d.i. tur N cm dvLr orc(( n.l4.l...lator bihan O alt.. J.d o okhcnra in rapul b.a.-oia:ncPortrr.n. i.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei.intene.hu).bcJ.ii. r€greiur vosku cel maimare. Asta e Marer Lucrare o sinsur..rc"i6.u op.dnoi ^L \i rr n loda r.r.ieski.i : l'r-ar\n. vom sasi articoluL orisinal O sinsu..5 r r trrofl n.rroer"rr .u.eema nlr dureriininmanuau cgrru..uc€neau r.eun"rrdLno.ntJ Srd .er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i. N. pin[ !junsi r una singurs.a o o"d a.ar?5a mr baze.vomglsiiub r€. ei-jcuceres..educe l! o singuri vo.lir5(o'jn-z An L.a N rn rvur n mc pe.cda6. ibfl nck n!a ?sc b. cl ah . Nuhcqrsr Ajbh*.Jl. tr.o.a'.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.rn ddr'"no. Rd"e.uo Si pqerru gnd'ndu.. r(r-.@r. Arra€u.st.ii un ine. A'rn( (ind n( dc*opc'.... suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l.r.'..0 dnJ e m.Jk ')rr d? \o i-. rm u'hir cu.a in.s voce.!. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c.pe.nutr\.lr" d6coFerimca. i 9 udl. constiintr intotdeauna .mn.o-F.vitaod'r.pmrr\pu\doJnnr J.odari nuvecukati.a!dm" fiindrasoshtideoaltip. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.re du.fd.5 m ampabe.zcu Eun am awringor. :ange'oasq J I5'. dc.ob f. -d.ero( peminein5um s.laJqr'Jo _..onq.. n co .pan€rli pe loate.. volbea*a. o $'ub€ayi t c..pe.sosrilidc Jcer peroana.a.ri ni.-.le Jicr.-n Fclc t.. -L rn (i.i4tri..ono.r. b'beas.1 dt.

lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.bi orgineainstrp'!.a. Adic.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s.r lJ? la..o. ti I tieu Stru cc 5e int.arc . numaiei. asra 5e huma$eprinzul . ci nu rcr s5 ate niminlL ana.cu am fost dcnuL de .i.u pui?r.5Lus. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. 9ru carb.. Adki. Asta se numeire. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.. . id@a acElei dpedmle nr'o lormasana. Vedeti voi.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5. Dirs.mpL6 in cr€erullor.onihin6.cm oslan15. 5i toat.gLd in LJcla mea Foarre 5iie. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.nLu ci niciun maestu spiritual nu a...rddc!icidinsroz o'. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. p. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa. pmhu c5 arun i.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. dar d.Totuld€ acolovinc Atun. De l!pt.st'ti. inlc eg gonul inr de d sciplin. e loarte mulli artiicialitarc. p'cdd ir talul J(6L.Gl!.

.are au putut * v. :riti.. Dar Eu wcao '..cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor.t€lucrdnsa.sta€cJm plictisiror.il.Jli D.drc! suntcm luaii LJ banin5runii.d?hultsi.ur .rcp.clusic rci .: srndu.uoidcdeasup'r .m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.rduldaochi chilotii.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.imwfmintclc.slupp. care nu puteli . *um $ili c.. ins.u i.. nu potr 5t i' obisn u . s. i Deci. nu o 5'd (u br'et' .$deti d€tulde obl$uitl... teananoisti6i.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.nuhest4s.n h lum€a dta ..n.astainscamnasifi i. tudl.u arunciinarrfa sau. mbajLLl f.el pulin. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh.i..enocetr. n ar kebu' sa le i .ut rosprrlic cum saspun oeta) . Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.rrcn uuuddr'HU lt.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE.dincol6. Ei binc. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt. €u om lual mlhita rio p5*zintr.tor ca mrne. minrn. rdbu. o rs lL L-L d nnc p.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .rre ld! aiJ Va Manan(J sde.dsitoare flitr.euam amsr osi afrintctdoouna. $idupece aliduzitin *ossrupun. no s61 cunorri ni..a mau fi. l.e !i r. dc.lac fl alie lapro Al'ca a5.. lii fim oh'5n u'd in $ d!.in acd campi p€ {e*r! *en.pu0r 5i '.rm risofll !upe asta. S minanca mtnt.ra oar.ni \oJsne.m r.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.cicucarcuorhitiiifeesprrn. Toarl v'aia esprrnuala.tase c.au l.n.m. in viara spnituar5.psro.r' rri " ' invit:ton. mJncnci' 'og *minte.it. ru6aasca b felde multcand rm incepur c. g p'in .carearclc.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.care.iprniadinkc Dumnacu $ viati.dlrl.sufli torlq un€l€ lucrurlse.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p.coLo subnu.un lc Rcrer. .anum. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr.s. ca 5i idau 9ara. si anum'rol€ lucrur p.[ !a laceli.{isttB. ftiti. pl.f-r: n 1 rlrcr 5hh.

ea riscanr mii per .cput 5i m.are sa ru r.mihrt. intelep.. (ods'ldnaceJ5r. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€.i a sa G intin&ti et . in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.-n cinC dcFLs.cpur arun. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.minlnata.. fa'aii caidv. ac€!'r5 .. L.nbu.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro.d rntriitprinrorterslea $ u.slormrlin occ. p.n usnu! puternicc.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.J 1i!..tr"ol icclr'n-'cr.l'. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.i am pLe.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk.5 trn L(ru.oa'.telcscm dr. a r"DLl a t d"o vara Pe-. altul aqa e minunar.trtr si sprn Inainte $ phc.iuns* h.ntu li sc surpa srb dLci e \si. voi s 'nhh s. Dar conrinuind si ur.ddpem5 rtco.ie i:olarc.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.i rarefi ata.ir€.voinli.nd r" nrc'( a o!rl e F.cuvintcL? .1'n 5Li. Dannu !a et rnu. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.i tormair.iat.e ette atentiaspechlili!idecelc.sunrmulrcL.n. ir am primulpas p.rvi iub6c-5i duDicumputcli s.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.i'.rpa'menrat nimi.ut.d'. N" ..nq.n. ma'e dc-. si pe $(.eti asta !run.elib€rtto.'oo d prea multcand laccm .i6 in scolulJldouteci s.J'a 56 ri /' . lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier. or$ie.ast gise c.n..cumr.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5. spun.ruir is a diLr. careamtncepur vjata mea dJ. tineininr s. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.ucorleunurrgroranrcarcnr. itunci !m in.cite dein'|l.iodari n. vrcau .' ninicr_n vialrvoJ*ri.. i ..d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i. valoroirr . rellahra Da' 5 .a. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re.end v. (. p n mult€ sulsinrs Si hulr. spunciv.onduc viala S dac.i *.s fht: r. unul.uls rtrJ..birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.um at pureas. mreJ l. sicc ctlirone amal f6li ada. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim. unde era odari ovale acumc un riu iar.zbo'nic6.ritor u c. consbinla n.ral Ce!ma mare iubrc. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .r h.rirci. uber.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.rl $l A.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul.. penku n'nrnar. ariia.r. .iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .c*priui?giu dc r tr. dnainsermni. in.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni.i-ur5 LF.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub. liiri voi. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.itdcmultviiubes.o!i tL_91 tlloi nl' -.rssicrailiviata 5is.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m.. j.iuncaunuimintclcprvalorea.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.aGna ar?? la.vadali seama. Palru ci asrane aral.]t (e ci'.acoo' qi ajungem inft un i. de lap' . Srri ii noJpreaa*J Eu rr. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.L nmodulinc.u 'nireinGrirur. Eibinc. \-re" d.m rvut.aace. nd.m. 5imr revr mi pirinres. srincet.pe deal6prne.u os.olo tn.inscrmnr Ad'c.aidin aLtr..c!r.s?r'i. J hr .

Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4. M!\kry at Bdl and De'th.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.chtudtft@ ' R..on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom. c!er! 374 ed. 2oM noes coltn{ D@dterJe.lh.tu lorongn..rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'. .d valn. Dr. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd. A Msa \ titu.hdeE Arptbr 3i l|e. Y.4o4e@o lanae?.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a. todE tunea o 4046. lort Ft. drterik €v€nimc r c .le 1999 /ro.d Tea. dioEs ! JzK.@. G. Th.t' 422 eA .lostpr. Band T LIe a.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d. cd5aE Tradus de J.tAt 3 sdEtek t. . Y. m nlFih! Ddosu*. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2. Thc tvhre Book Ed req:u.2000 Rrntha.htns MoLcut JZK Puhhh.p otul A the FeniniDe c.hon H. dedLaLoE.asncn&G de l. R.rhtp F. rnc.Bt nAhs Dadtc. d{tr'e I Jzx. La|e k ! Mrnt.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu. R.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .lruo.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.s 6Rt olbde EnadaEt line cd. H va. 20.br P. C. tn.atandins M.do..Jir Fkdi's Perc h Love cB.ol R.eb 422 Atd o Ea Rdmrh.h.ns. u .oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9. st rna k.o"t fi . A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.to.Jh d lct pr.nrhAt. ol F?nas Than4an. cun tlank ..24 februane c.ndet unA.1993 Rrnth.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7. au . Rlhrh! uru.on t.e D Lov4 cd'et 47a. t ot..dchn4 kc s<r yct6 r!'. Ort .hn.c Rotte.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr.1edl6 al l.d Be.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.hh Cr::non. capibtut I taa6 luna o wa.loeus.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad .lud drh a clset 422 €d. Y€lhi 1993 d faod.. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. hd ptElld Ah Mdnl.hrhr Dl.tul ast pn rcin.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. Rel.td 47a..onins d alzrr.t d b '"d ol Intent . 'ndT D'!lquA.shtp F. ot s.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.tu I c*da 332s cd . .4r a. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa. 1999 h.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.ismEe de R!m{h!.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.d .n The Fben. ars.losoes. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.

ll/ .

I .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->