t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

. iecretel?proturdealeJnuima4l'1..... Oameni analirici vs o"menl emotional: . 3'..... sqa poeiei ti .n.. 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. Senzualiiatea..... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie .....NPITOLUL 1 a fiunuselii.. Cand ........ ... cotpul .. 4 51 ....t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?...d. Total prezentin momentulin care facr drasoste. idta lumea ow€a Toat......iale .T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte...... suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare..patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? .... ... c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva . . 39 43 inseann......... .exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre . ... Cel nai nare conplinent al vost'u ........ . 69 71 .... Alergamincercuriinapoi. ll ..7 Un ameslec del.. . . Ce . 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 . lumea o doratte....CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l.. nu .. Dat ce6t.. . Voi spun€li..6rie inc.......mintea..... .. .. .... 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte... .. 80 87 .. Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor ... . .. ....

ti energie - pag. Efectul Observator si celula n€rvoa$ .a binare - Treirea imaginii - pag.LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.Tr. 217 Fig. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.216 pag.pas. F. E: Mintea analogid .pag 215 Fis. D: Minte.irea in Acum . 214 Fig.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 . 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint. G: Biologia celulare Fi cona{une.

MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. au ajutatla . fi penlru prcfesionalism. pentu editatea litetati a acestei c. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. Multemullumi lui Stephanie Millham. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. Ramtha. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. in cele din urmd. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului.iu rca acestei ceii. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t.4i. penlru corcctura ei atent. imprcund f. Alostun efort suslnut de echip6. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha.

... .. Fantezii sexuale.. ..dev Iratei cUceriri .... ..... ....... .'iubire.... . Ce vor ferneile.. ......ind blasfe'd0 es(e numele ..... ...... . Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte................... ......... IubireaeunIrcrup1indesptendori.... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind.......CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti. .. ............... .... .. ... ...... I l9 C........... . 147 lmpactulasuprarcincarnirii. ....n CAPITOLUL 6 insuli.. ...... ......Orya nul \upre. ......... ....... .. ...... ......................... ... adevArul rsmane mai presus de toate Rddd..... in cele din urmi..................... ......... Ati losr iubiti pena la viatt...... secretedezvlluite.......... .. Morala pove$tii. tZ3 B trrbrli de mare renume ...liysa d...... Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo. 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate .. . Puterea t11 175 a .. ...... ... ......... .. .......... ........................ pe coreii i beli .... ............. ............. ..... l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ...iM u tot ................ ......l5t 153 l6l t65 t67 .....135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ...c ( boala . .......... ..... l2B .......

cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. 9i cine l-a avut faniezii. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. trisEturile. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. remuritoare.. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS. ca apa care necurge prinke legete. Toamai aceastE caracteristic. ve9nic6. intorsaiurile 9i lin iile drepte. o experienF unica 9imagic5. De-a lungulwemurllor. Chiar $i experienta .urprinda fata. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. este cea care o face gi mai de dorit.la fel. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . 1t . inc6 atracfiva. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. despre o ubire special.CUVANT INAINTE Iubirea. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE.

care vindecS. cread.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim. Ea este sabia adeverului. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. desi este extraordinar de prezent. cine suntem. poetilor ii iubitilor care au rat. hr. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. inse iubirea nu am inteles-o.ar kebui se ne ascundem. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala.torilor. despre noi insine Este o carte care ne permlte s.htbnea. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. ne vedem reflectati intr-o oglind.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale .ii fac adesea sa nu reuSeasca s. in persoana care. care nevorbegte dintr-un loc indepartat. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere." Nu e agadeironicsE vedem c. am mai fi noi insine. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa.cit prin viatA cEutand raspunsuri. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi.a scepat tot timpul. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. o mascaradd de protectivitate.fi de substania? Poab ca ne uit.. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. seva poeziei\. pana acum.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. dace n. vulnerabili. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. nu am indr6znit sa ne imagin6m. un maestru cuceritor din propria noasha familie. este un sftain p€niru ea insdgi. adesea. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a .

incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox.. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. Ea transcende natura ooastr.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. 2001). Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti ..s. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. este in termeni de iubire Ei spun . cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. intr-o c ipA.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. cdre nu reusescsaopnnd. Ewan McGregor. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. acele lLrcruri dincolo de cine )L.I lt\rtrl ttrrn irl r. spontanA 9i generlci a omenirii. insa noi. pentru a ie$i din nou la iveala. omeneasca. Sursa a tot ce e viat5.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -.o apuce De obicei. in cele din urrne. iar la scurt timp dupa aceea. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent.. intre Zidler ti Satine. ca fiinie omenesii. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg.in loculnoshu secr€tgjspecial. ins. pe Dumnezeu. suntemin extaz cu iubitul nostru. in care eaiisp!rne cum.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. ca oameni. insi luc.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. (l.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. Nicole Kidman.Dumnezeu e iubire.spunde. cu o tristete adanc6: 'Noi . Ei bine. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. iar el il r. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei.r llicjod li iimplilor muritori. in mod natural. celmaibLtn mod de a descrie divinul. insist. ne dam seama de ce.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

foata lumea ianjeit€ dupa ea. la aga de scurt5 ingtiintare . Si eu am fost invitat in aceaste seara ..atlvenlt sa fi|i cu mine.dar ce este timpul? . o inhuziune in minteavoashS. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. iubesc. A'Sa sa fie. FerS ea e degenerare. Aqa se fie. f5ri . Fir6 ea e speranfS. dupe caz. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie.e himit niciun fel de mesageri. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: . Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. in aceaste jear6. ca un inger invizibil. Dar daci ubirea existS.unt atat de onorat 9i de mullumit ce. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. Mai mult. n zil€le ce vor venl. iubire Toata Iumea o wea. ceea ce predau ast+seare.!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. :5r5 ea e nebsnle.

cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional.nu pe tovar6gul tau. ea va scapA in 6mpul ietii. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. dac. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. Oare asta inseamnS ca. nu pe copiii tai. la fel ca in cazul iubirii legendare.a T\ Si d htrnr o J. dac6 mintea voaski e pe gelozie.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. cu o buni ingrijire.suficient le mult.. nicioorhidee. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. 9i acum. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. $ vA gasiti drumul cAke legendS. Asta e ceva care na sAvar9it.toat. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. atunciiubireaa un trandafir. nu pe perinFi tei . u crcste din vt. aveti libertate in exprimare. Ali fost iubiF. niciun stejar. iubirea .. Acum. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6. penku ca in el nu a fosi iubire. nu creste nicdieri? Nlr. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine.'t..t. dac. ur. aca mintea voastr.cA cest mesaj este un mister. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. copil ind. dar el te implic6 pe tine. ca un nuf6r . ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. Iar incununarea. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. pe tine.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. dtn abuz .n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. pe tine.1.o mare moarta. Atunci. niciun nufar. iocat sa fiF incurajati s.. ApA grea. E n mister.rqrL l) c. pentru ce. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. Dar dace nu intelegi rbirea. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. Mulii lintrevoi afi avut astea. rintea voastra e pe lrecut.i hxrh. lumea o wea. Ei bine. larca Moart6: Singurul lucru care h. cE nu v-au iubit. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri.

crescand din tineretea noastrE. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. ajungem la acesi m6re! mister legendar.Sa c5. oare ar trebui? ln iubire. lucruri. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. iubirea nu poate niciodati s. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. itim eu Stiu qivoi qtili. pentru a da curs invatAfurilor str. qi alranchiunei. ti al geloziei. acelsentiment efervescent. Adevarul nu creste in solul emotiilor. ci care ne oprelte de la trecut.t r)l t. ins6. tanir sau b. din genulacela de sol. Ba chiar. Este absolut corect. daca o gasim. locuri. poliune magicA.r. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o .sA g6sim acel sentiment rafin at.. 9i cu iubirea gasim pace. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani.oameni. opt. a9a sa fie .rati laneinl€lepciune. in inima in imp6r6fia noasha. insA oare ar h€bui sa o facem. o iubke care ne permite o valoare de adev. Toat6 Iumea wea asta. al invidki. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. toat.vechi despre asta.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. Si al invinovSlirii. o sE qtiti.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. din genulacela de minte. Si al indoielii. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. qi alignoraniei. Mai mult.lLrbirea . Pentru a avea omintecare seindoiegte. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t. iar dacd nu Stiti. iar asta este chiar aSa. lumea. penftu cE nu \. suntem hot.. Ea exis6in fiecaresuflare.I it\r ti trtt.u. lubirea nu e legendar.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. acel sentiment legendar care e magic. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. A.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. Si alvictimizirii. aceast6 pofiune despre care gtim c. Nu exist6 persoanE in acest public. in corpul acela desuflet.tran. Adevirul cregtein solul iubirii. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. creasc6 dintr-un sol de indoiale. momente Si intamplari .m sd o urm.m . al suspiciunii gi al neincrederii. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns.

Ramtha. in focul pasiunii. toat.Panal. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. Clv t24ia unand. revenim la ceea ce se numelte . corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. caF dinbe r. v. lncepe aicissi apolhece Jid. Ei bine. De aceea.olLtie (Yelm: JZK Publishins.. otigini ti e. E doar o chestie de reactie. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul.9i vreau sa 5pun.teturile de adev6r. n. hnnu u Llotcste Dat .y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor.l. divaune a JZK lnc . toate natura prezinti acest "concept responsabilitate.6 de multiplicate fard Decl. . weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli.7i\ :t hntrca o o. qunt procrealia terltoriala. v-aF dedica viata. Hai sa n€ oprim aicl. Este pat tea animatce a naturii voasire. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. Ele sunt animalul.Sexul s€ vinde. A Macq s Rdlection on the Histo. Primele trei sigilii sunt animalul.unde gisim iubirea? El bin€. Asdel.t.e este. dupe care e croit inbeg regnul animal. mintea. iar in foculpasiunii. nuiubiti? Haideti-9t1fl . sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. inclusiv pentru aceasta ScoalS .".roi Stifi ce bat a$a de departe. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. Deci. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery.a 'lbt. chiar sex.2001J pp 122-135. Acum. animalul de pradA . fer6 povar. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. emolionali. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . Acum vreau sa vtr inheb ceva. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. Asta ein primele bei sigilii. $titi. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. la nivelul primului sigiliu. in inv. ati crezut 9i vol? Acum. mal intai. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. numai penku ca voi.

iar voi sunteti in curs d€ a o face. O se scoateti orice. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze ." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Ei bine. despre a te iubi pe tine insuli. Je iubesc". B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. suflet gi corp. Priviti in jur. ali coborat pe scar6. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. ii acum. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea.asta ciutati \()i . sd igi abandoneze slnele profund.cas'rfa'nt6 9l durere. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. El. 3 A se ved€a F S. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. Sapt€ campurl de constientA a vielii. Eu am facut-o. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. acesta e lucrul pe care ilscoateti. dar inca n-ati urcatinapoi. Cator oameni leati spus. iar d tr€il€!.A: Cele S6ple sigilii .relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . bine? Un lmpuls imediat. O s5 scoateti orice. Bun. c. Priviil in jur. in primulsigiliua. Sapte con9liinte. daci op€rati din prlmulsigiliu. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. Accentulera pe minte. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. intim penhu a vi da \rou6 .corpul. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. Ce inseamnS asia? El bine.3 Iar pan6 acum.minle. Sapte corpuri. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6.

Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. penku ca. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna.iube$te+e pe tine intru viaf6. shulul. din nou. mecar asta e cvolutie.. Deci. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . rigrul. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. Acum. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. vina la noi. acesta e adevarul. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . ca sa ne incapacitdm. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn.u sim! de respect de sin€. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. mai bacterii.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. Oh.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el.intinde1e. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. \. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. E adevarai. vedem seminfele de incepui alebolii.e trei sigilii treisigilii. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. Cec5utati? Iubire. Uitati-v6 lamine. Mi gindeam a primelor prin propriul i. sexul nu inseamnS iubire. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . A. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. . in prezentarea adevarului. Atat.se numegte . ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu.ie prima. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . oameni buni. Dar acum. cred cE te iubesti" sau . DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. faceti asta numai ca se v. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. pegtele.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. Asta inseamn6 ca exis6 mate.rl.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. Eibine. s. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. penku ca prin durere suferin[8.. credm probleme.. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. Spdlare pe creier. dac6 sunteti dispusi s. Deci. O sa o faceii.. e vorba de .singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. Este elementar la viruqi $tifi ceva. cream boala. incatsa se apere singuri. un instinct uman elemeniar. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. dar deocamdate. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. dinafara dormiiorului. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. Haidefi. elaor. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. prinhe voi. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. leul. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. calul. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju.. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni.reli sau ei suntmai m. Ve sunb cunoscut? Bun. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. se revenim la SfintulGraal. ca sa facem ca atentia s. acea atenFe sd Si vinE la tine. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. o sa neimbolnavim. am uitat cum era. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. in mod absolut. bizonul. credm intamplAri. v6imbolnavili. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. dubios.Nu. a$a cA ne cream accidente. minunatii mei oameni. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. Atat. oboseala corpului. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine.doar ca sa vedem daca putem se o facem. caf dintre voi. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. draga. Sexul este un instinct animalic. daca su n tefi dispuqi s. Ei bine. nu wem sA oinfruntam. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF.

Iar cand ajungeti la pat. nu ai avea cel mai m. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. ce. T\r) hr)/r o J. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune.i hr)x. sprijinul par tener erlui.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. . iar nevoia noaska e atat de mare. orgasmul femeii.tarfa aia" . a mea " Cred c. fira fantezii. Ei bine. iar acum rnrniea voask.t. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu.iubirea sexual.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. Am inv. Ei bjne. a face dragoste Deci. tiinca o daia. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. te iubeiti" 'intinde+e. acum.nici mAcar . am mai facut asta Asta e iubire sexuald .dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de.. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca.te iubesc".me rog. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . acum s a metamorfozat in . totali Asta se numeste iubire sexuala.' vt.i . atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. in c. Am mai fost acolo. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.\.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. nefericir€. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.tat destul in acest plan. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. Tot ce e boal. implicare totala. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.. int€legem ce iubirea sexuala . voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin.Tic6los manjpulator ce e$ti..i.ea a fost fanteziile voastre . urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este.'.t!. Si cred c. cu totuL.\ Il\t lr t t L. Ei bine .cand doresti pe cineva atet de muli. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. Se lupt. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu.Si .persoana aceea v-a ocupat gandurile. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. Drt ce. Acum.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. comoditate.utarea cuiva care o s. Trebuie doar s6 p. dac6 asta e baza unirii.sa nu fiti ingrozili. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit. tot nu-mi iese. in faciuri. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. inteleaqa. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu.ste? speranta iubirii. acope. IncA se mai ]upta cu varsta. boala Si durere.iar acum.. Hei. caF dintrevoi intelegeti. Asia e jubire sexualS Dac.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: . dece era aceasta pri€ten a vcasir. penku c6 toate lanteziile voastre . am fosi prea descriptiv pentru voi. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. daca asta e tot ce cauti. Fac dragoste cu cutare .. asa ci o maifaceli o dat. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. doar implicare iotala. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. Cdnd sexul nu mai inseamn. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil..skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. in al heilea sigiliu s a hansformat in .ret orgasm pe I car€'il ai. incai vocea noasha va deveni mai puternice. ca s6-$i mentin6 corpul. dafi mi voie s6 vd spun cevai n. penku ca. sau . penku ca.nu aude nimic altceva.al doilea sigiliu.. in puterea vinovEtiei.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii.9i asia nu se aplica tuturor. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. '/. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. Deci. cand iubirea . s€xul cu un singur barbat..

fiad.'dente.Fie. ' . si se indr.Nu einasiratia LULFs Nev.rId'p. pe care il simriri atun. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln. I am rusatpe cd.eborLs adeGrat.. Asta inseamnA ca peEoa. sav.ld tol colesii lotti stu den I' de aici.. ru. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.soi lqndnr-.auti oimp rntre ma'mare. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6.Etor de iubire in 'eve.umva..per. P' ui i:nj.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii.i dnr. A. toa*Denhu lcFLu . cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.Iri o oor).. v.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l.ar?aFlacutse&.narorJ o'od n i '. tL4are dinb€ !oi.io dati vi . Bun. s.i .tugutusu.d'.tLwL pcntru care ati avut a.post.t.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a. simlrl' sinsurijn loat.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.vit. care a. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi.gem a aldorleasLsiLiu.teLegeri ssnEtarea in ie. . Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr. i nu i re+utuide casibrit.u.uit.ea os-. .l'u c. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra . pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.ur.um inteLeseii care acum i. eibanisau casa obrin. Bun siacun.Lo.esn. Aqa si lie.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp. sa nu v. binecuvinteze.$riuciariezrarputih raasra.. motiwl Fentru care L.p 09 .o".i ii iubiti numaL. nu a inasinatianim. aju.d.c5' r.rda 4rc --rrer! obe"ran.u.ameni.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.Opai.jjoroun. in . iI !. cu OetuLpropriei wdhe ! ".sosteasca de vor mai p'ofund.5viiloruLvosiru sa..mimboln.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.. m.soditi sexual de aa? Bun.Jre subn ruLm ornen. la mhterul momeniulur tre. cai.rdeauna.' I rda P' virii -' lar acum. pentru d dad o raceti o sa credef.inceperi.Orgasmu ma ma. oo. inlom€hrea.rzpurernic5.. uniidintrppieau ridical peniru.ne.a n15tesaniinele tacute.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.loerteonFn. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.um.b.o'ir -Lopqsod. Pe. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.nd sonleri '?'rci.un a5 fi u.aL doilea sisiliu.a si puteti sa abt'net' de L.:dop dcldood a -' nu nr r. ob"/:dpd .) .. Prar€c5 e sreu decrezut.re$.vit penrru ca eraii indr. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE...r.tiunilor noadre ini.ana iubiti .Sdae 6otite psiho v.spun ceva.arcne. Priritii.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.e iubitulu' €ste boala in cel de. Al' ricLt asta Ace$ra sunt.vr.redelisau nu.rbati viriliSi femei .. Lusulusu Lu.Varcg Frrv'!'.o.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. Penlru o lreme.darprach.uloase. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor. D i' I L.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.ton.os.rci.cumrcausdra. in aldor easlg ru.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur. dv b e' oar'.^LJd"edl.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.iintcLecm notiw penhu. rr.xdalrldca fl dcrine un obicsi. Intordzauna mrncal atun.a iubita .tinpicioare. aliaJois acun la un Ioa.' . celor sapte irepte. o'nre !o 'c owr p.b. Dd ..i c.ara de la acele lante:ii.un momanre si intamptari? Ridicatimina in. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.Noi.uvankze Dumnezeu sa v. eisunt ceicare vorvindedrimrra. asta.unorsasmnainare. Shri dece? Penrru. viata lor' 9titi de ce sunt er aia. pantru.v.im s*uaLirare Nu mai mancah.aS .ui intoai€ti{a."uhoh.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli.d€a R d o iadno in_oarar \a " P.

o . Ah muritweodata? Da. "s. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.e{ sens E ceva loarte animalic.u iubita lui 5io aduce poat: s.voi rmati. Desisui.Si totib. da.pm.Acum.and s*ut.r6la anina Lelor . Dar cand sa incheiat seronul '..l. aF inceput5.i. a!. n{ sE vi aluns. . Deci.are ao fotoqt fanrzia penru a . da.a.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb. Ac6ta e adaarui.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e."tc c. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€.care{aF jos. arurci cand eoJ.aemaifJna0.d nu pui€am si ira'es.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia. ?.. o hrineasd $i * oiubeasd 9i .c5.deceopunaatipecorpul voshu. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a. Cu toalele fac manl .n?om sLJdrpaa.be. simttt chiar proaspeti. am s: vA spun ct iol ce se .i.a atostnatuial.ru? penru. e .oli egri oameni. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.uea.-ia o. sex .c. p.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.pln peni r -. sj fira boa a.u armisarji srupului.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.nen'Io.anraioarE? T. v.c . Existi specii in imp. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin. C.Pai bine. decatcu mine.oJr5p' uutru' .dti. Niciodaten am fost lacuI nenaturali. 4 i lrar11? o' /dln r.um !e asta? P€nrru c.prioar€le acelea nu 5puni . cu ea $ nicieasib. De.. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. . Ace$ia suit oamenii. Rimane[inprcroare. nu putet nicissvi hasinatiasta acum. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd..l'a an ma eor cu rLta cuvi. lubirea a losr lotosftE arunci . Rantha.LU n.rbEtuarpea.id a fa.:tiHiasccu.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere. _ n.cu mine.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da.Ln5rn..c.psax..em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai. d. E+e a+a Ce la.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad.apd. Ei bine..eva natural? Absolur. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l. . sriF.hebati daca sunrel buni doa.heazi: cerbul ac€la n.t\qi .staenatural.u. De. penku sex..44 Acum sunreti rinni. atunci $im cr sunren oanenii J.'. vedetjrc. De ce stEbeati? De .$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai.intoldeau.btrbaFi .tc. Letn spio.a a(trd rd"lide. Fiecare animaln i'ecara 6a. r. ali murrt jn viafa b6tr. EposrbitacesIu.A!5asrrie. nu por si Lc. a 4ro . s.nn. Hei credeF ca fipsa rcasb. ca liintz spniruale.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn.rnava.i ap. vi inhpb cd4 de. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli.1t "L Die'dl ' or ic a.u. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF. o. ueau s.iasc. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.3 i. Lc. pureFsrsrailos.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale. a"..darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.r.-e o-1.i. pd . Deci.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.ic -u.btdr n G. Avetidreptatei aF este. voi ncsati ii spunstji .'?d d .econditiipe care fileau crear in vial. Aven draptate. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta. Eu am Eutsi Ia. Asa sa intamptat $i cu i. e caut. v5 i.la lelcum e+e inF.r darlt B ndn. Awl' dreptate. .

cr € @ndc d€ ce.? Sr put.rl"r nsa denoinlocu r 9i. ca panr $ altu. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s.u imPl4nr. Nu e cda n. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete . tar cand cl.cruuicE€nn.ta 6te sindrohct tat..f€llc A. o lirnF a aaturlic.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.t mq e pe {0.rc r<eb anin..fr zla pcnbucl.ch.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.dr. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.n ddpaa^. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr..clnuhi. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at. .5l.rr leu. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim.m sa '.l mai inalr ol ordlnului lor g..uDDT-.lui.crca6r?i -r dJr {i!dpL. . b.. haitpi in aroqe(.o t€ r. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.nihatelor.en tuc.od. e impdtfi@ ni. un teu mascut je E $di Et bine.n.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t.ii din aceea5t hoire. dra 2 -hl. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici.. d car€ rlman inFeuns. o rr.€ indmnul nlcrr s.iod.a L.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.iunea unor tortur.stropte. i eenhu ''.z t pentru !o!re vlata. rcqrid rdu inF4ni. Oeci. A{a 6F um nc. ar..l cunc in. $r p€ r6le .d.r.ihu ca Panl Flin imptrriLr . a6$lul prolund. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. neulul.m in ddihul amnilo. gt de. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€. in lraa -n c. pdod4 .. c.l. toat./.ade p! rL 5e im per€.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. Dor t.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt. tar b.. Iorallrate .l. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.l.l€uhei d€ eldr uolentr. *ad Nu prea har4 deLoc cred p.ar.iodlta lorazt. vin€ rco a hin€.rcmen nrpd€i irc5.. dta € intckp<iuna wlturului rst.. pu. s..l€. Dc a P?nk. $.rad€r€a absoluts.l.Eleet. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim.dod a a.hini.he. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h.mrinu.6. lum6 gri.cr Ab.tui Mtres .leld.lblpur?Ni. su 66. e inl€Lp.nae.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.n{uputursaalblpur $iacun.oblinull s..irbal.ii cund iubir€.rau. 6 zilel€ noaife.scululapirkltl. e. d6pr.weau5svllhtr€bc4a de. ce € inhe co.i.!t.oLr g. oe co.uo ? ti nicl nu .. N. rrin d€pLi. c€i mai rir.'. up@res!b.m"n.! h $slina puii.dad line w6 teh6e in tdde riioruo.u depre wttu.!ta er L.aatqrdcDtnaFrea.u..atsunteir voi n. F .llde.i Frr.r5 a.5 se ajusteza.et vulturll? Nupreamarel. aducopradr.pdun@ unor pll5rl.afl ht€omen€flI. l€ pl8rn in puncrul c. si ntr pd€. au !_. Fodoct pui vii. Elnu al€arg. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/. heulut..htd? cr€d c.mincau hu4. .um.q?r€ urm4ril e de ld . noafl . . viaia od.. nu a tuturd .arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac... d€primul. sEsinti g65h rlbrre addj.t . su6tir.

l n.d. dnlaull. Dr tu.A Eti un ha rrpiir. Sl.i@sin4.eld d hs5 u whr ci rd{.t@ r6n u. !t fi.t5t d.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn. rlpit'l nu l.d.I H wd.nll waslrl.r.D*ne'implralr mlmddq o lublr.l nultl dlntr. imF{clA -u Jhnd ln fird.t6r m I !/d€ w€od.1pdhd.tul p. crdw.l-trldhn.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. . compl.lt lc€l plrtEnrl. .l -. d nuM o si+ hrrrql purl. Cuplul. p.ln Ce3d pi6dn uNl F. $!. Fkr d brrb.q.lrul s.Lctce.. . dlr h. ilr .l H p. .11. c.g.tin &.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c. d. un 6mhd.uhrnd r.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. lublre In ln vlat! tsur. d.Itr.rl{.L .rllt. incat'.ll FXlr? El .'drfuodd.L ahr 6t l. Dcl M..

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

a55 de n. aduca o nou. taria uniraFi fami iei. . viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. Deci. Fentru.Ancare. pentru ceea ce numim genulfedrnin. barbitul a reprsentat i.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur .modk @// .eara de zi este dedkate. . 5. practic.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure. penlru din rodulpant4elui ei.cea cesenumeite unsen.untemimpreun. ca sa adu. ln IIeaE rocielare.i a.4 Dada. in a intelese in toti acesli ani de cand '.ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat.onsidaareta a de care are nmie o fmeie.iluimin.totdeauna. pur ii smplu.

6hst ..e6ct-.n Follclune..!1. vcd4 [umu*l.l.? nu ! fd nrcrodat..u publlcul 5sh.!u putur nrclod..lic fmotc.ta?Eu d. d. ciq . kr. rrebui€ * iii llcl dc cap l.m d4 h ro€ 6.i . putn. @luFe.. N{u purur nlclod. unui h!r!d _ o hutr Atunci. e nuD.r.it.ir.r.i t'.veursiiiJea$c.htin! in nEd n!turll dinh.lcb p€ lun[. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c. md h&.r6 Itirru cl fftia Si *!n. Fdn€it€ ru dd un.r! in tuh@ m.i ddin6 supdldrl . a du. p.lucr.nr l. Clii dlnh.au4€.d ca d rr. f6i htoftreaun! blrb..l€sqi? Vrsu.d!.b. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.un! d]prind ihb.ru sup€riodl.m -b lurul ru. a lost bbrdaun.dcnrrurcicu . puor lt.ruul M celn!{ m!r6 tli..trup0l ei 6i€ r.Iw. .l .t. pmhu ci inF.ul ld d.i *ducltql dlnr€ €l ru .E. guEn. 6t. crci fftia a lo{ gu€n. \. Clkaiul lul Achlk . wdft c.rll. h. misur.Si k*l d ci n. 4 * Nmcst€.putqa tnrdt - ndlr. Pe clnd b!rbatul. cun4. o lnnd .. ore a lod g@n.r. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu.lhdd. ra6/tdi.Ir lletde dlp!.o9 . i. f qu.tbs. primulrdltu in $praudtuk€.r.staea!mai6!r.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.ir p. elFd. €l lnl. slab id prlhulllgtll! FIe.rn r.. p.al[. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.rulur iricr d.dd.ll.|l b'np ii r6rra. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.iasuh nurEi€ vi. Lh...tl ndlui .l.Nk€a lor Bllbllll .!r!n. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del. lhde Ed. d&l lftll.o po bupul .ad&ln.nu dh @iunq ci din suprdieNlr.l b.i .l de. cglbu.@ . tlrlceapaslui.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs. cld e urlPle l.t!ndca..chir I cd nd lir i dlnE b&b.ln cd.. !. s lL cuc.. c. d.'a['u blrb.t!.nd. d.brvi. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. rt 5ie.ductl! kn * p!rr. Un brrhlr cd. f. . car.o e k n. nu aa sl.lo.nh nicioda.Dr.unpuncr lup6ior in tlEllli..Gre diclrur barbd. tb. 5upr!v{€tuha.vt.tl.l.lt tlEfinl.$€ vrdol v.. r6m.. p6lun€a lo.ldd.. U . . Lumec n. tuR tu . d.ri.e.}rs. iar r..rr $ll 6troL:.finlr.r.! cll. dt5 pdL.loi dltmanulc. a[ . n ' t. Bllb4li $nl o.6d6 c4a @ e nun. p.dLls. au un d. p num+e drf. drr ri awDit.er uiail c.pururoh6€.lun.p€mlle dclul ror r.rrv at€ cfiror dh plnte. @pii p.rF.l o ilrd w s5n[nt.nrru pr. ci pu{u tt otde! . cd€ e brn. Ast. @ t.r.l .tb8rbarul in piitul sru sisitu. vr hi inno tuft .ld inror&Nn.|unil p vr 'd.6lo mi bthdt tun n. lar Ltuia d! htlb!tu| . d€ lcuril. *nl nun.aldinh..1L.. p€ cSnd ins€i.dudiu ln dlc.]Hgn cd.1.tord. dlr in el.*u[n!. c.ta in*&ffl .'4 dn d ft.

fl.rnn tenorile les. face ld viamilor.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv. vasinut. Periu a jubi in.6r. roarc iccnc lcmc' ar tiven..4a ce ar ptrrea etesi obt.et c3ntiresre. .eldeal I I' vcdea.orp!t. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr.uqedinr?int.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev.orao. 'clunoaJqed pdb.Lto.ct..o.ra{a.lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu.rharnu€*anunajrada. .iacsltinp apg. Cc est€ iubirer adaverat.cr.tidac.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.rd birbrt. alrc@a .cit al d.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d.ivi spun ana doar penhu cl . un.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme. [4i Deri.lntocsircuititaleminilaler?i as. idd a a noajr. pent.antrkij lor'in t.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .inpdmelekeisigLii. in cel€ din urmd. giae.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. inroldeaha l' sau n.5c.penlru .ni a vaginul el.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare. la pcoJre a lund ta rruFul ei.ant.este.!'rlirib' I . v.csr b.easisiliua 6ku etemettesunrdnt.tcDrc in z'l€lemele. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.a acr! or cu Eiblne. m! h.. . n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i. insi e o ax6 r€edeesaLs.?ce iu. sinii.esiiucu. I'int€i ei. €a nu e o €a.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara..ddd h cde ido. ele sunr Dumn?zeu.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.ele ma mulre l. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.illbr.IL1-i.iia c un cuuant ur. .rj n6rq adtru..i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.nunrt(.Ehi5r.cLc spun. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme.plrc. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. eLe au &ehu i. ta cri de stab e*e un corp.pentrudnuputeisr saeF decal una carc .bd d .?'u >i(a p?nnu b in!'v.imlc nar mlral d4 .. rceleosiLspunada.*a doar Pentsu flcui cu !. osoli .i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc..au fod ntclodars 'oarte 4puselJ. nt alkda d. oridc c e orlana devin.te maihjne dedrpureti rci por. i.i va s-h n or. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? .rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.idnloid. real. de ce? Penrru ..t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. dorr de drasul ' r{t.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur. tbt Aracs. g cuc mai aFroapa de a*a e. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.zvacenurepoato.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.15tidiia rreileasigiiu. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l. cun l-c un b56..n5. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.Jolcr 5 d&i eo .u r.dePUtet€.' rrpruld cl runrcn Dumn. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe.. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.uhoaso Fenhu mhe. .e.le de urileni€ I de (aF v.n.ni. penru ca n. am considerai c.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.jnmodnarural ro 'nrel'-?. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull .luldi6nllu' . nu inlelcs iublrca Pentru c.u primutrcshu esitiu.aic i.rbalikrr. ponku c5.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh.zuideaLrre. D.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie. .r€blre !i .. cise calbraza doa. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal.iin$ prin elelnscl?. dsig[ €nfirak. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. ci e am consideGl esat?.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.epet. Rrh'h. Didcrd esaL. L urma wnei.. car nu . lmc cu crpharrri2L-.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!. . .'l p.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL.alb. .nd pupr"d ldrlu in.iosbt'bdripoar".4{.

pllcereasdualitttil. Ar. inseamn.et ceea. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar.cl l€ spun€ti. r.opili.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.'ecreational. ati ercluat intu. lncAt.are douazdSluna!.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln. Dojo .cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc. El are in@n"t sZ fri bM? bh€. atttrq€mecglin b.ilo!€cun6.dqi poarcai fi .AndvEdaF seama. sp. ele lud@5 sl *..c5.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.onlortului unei persoah€ care nu ill e.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d.ra ta uminare de drasul . 't4! noasrre o sa n. ne rn.rpturezi un anumlt lndLvld.lesetid.luno. sul! I '. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa.!. vr€au d lnl€l.sta e clldur! d€ l! inc+ul.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! . $ li€.e?".Suntorient!t. cu a.. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1. ndlhr -.!r c.d4-r.i.' vad.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. d.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii._i "n"rs'r acesteiahsctlise.k. in .-. ncsah!Si pozir'q id' n. Nu $nl€tl ai.pt. d.pr6p€ de Dumnu a.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.piLl.e rure.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro . . ern ossfl. & asta ati €nll l! r.v.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e. . Dar cele m. fal. caulati cea c€.u.elva. sunian Irumoase.k'ti cu adev.. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi. !l litl btbaF ti . tu.cn plan. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. Daci trebuLa sl htletll ca sE . q 9i dri hdui.15 I' A patrul. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.L.' Al! & sau.rara? cand llc€m asla.016.. 55 lie r€lllhl.o!ni.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. !. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct. v. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt. la 'le.ird.epen5.hurui csilu.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!.rat. de.ant6 corpunla no.tuncl. c5 avem jnleLcpclun. nuinlru lcRi. .6ra 6b un .€pur Dac. in realizd€.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul. ci 6la h eliDn' 9. pdnl.Ncam nikur in a.r P. ink .er nJ cio dc nrro . Asta o simii indeauna ca di.e suntcti cu od45rai.ela$ bleelen.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. 6icli€.i p6nt€cel€ creatld * .e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.oJi..e lncintl e. Si spunm. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ . mon p€ntru F 6p.i c.l apr@pe & Dmn@d md. . !n hsrbat Ei bine.ci li ahari. p€nku cl atuncr sunh add.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup .cest corp. nu inhu barbatr 6r€ ziu. aven a.nlclodals muLlumiticu parten?roL or.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil. sl gsdn o pssna & ceLl.Dnu{b5rbat. atunci € bl6tam atl.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult. zil. "D€ .5 <slitrta.gen c5 a.nusuni.linarie Fnlru n€..9 Ia l5 din l. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic. br &intu Dumee.5 sunt€n femeia . c.6f.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. o s5 fiF unplulr ln roar. i i ioPrimul:is r! rtr!.c.'. iar. ci sunt€m bitane.are * dradu< qr de muk. pref'cci c! lunt€tl altc4' do. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou. d€.. rar rl3Punsul6le.a sl lnt.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal. osa n€ bllm c! lfti. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.p . cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.lli in primuLsieiLiu..a enti6!l pobrlzrrc.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.tql€qal. .stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute.cereademoment.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.h 9.:c' si ffe "Pd s5 mdg in.ti. Slplht hu ln. donci deja ai nurlr. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.t€ esala ' inziuainrare fe .la lta ar spune * .onlort la niwlsau.F Grbalii lumi dn vial.l murit. r. suntem hrl . F crla inapoi sF€ . hlrn vl!l! cu o in.pd. pmt'u . lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani.e anumc eiiwnii I * C.

aY r. 9i ltunci .!in acedt:vialtamMtcap. parcr$ .u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. wde pe sin" 6rcziu.. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .t.naba puler€a ncr.'5.ioc.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu. cca hai .at pentru birba Acest.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin...el?'d?mlswon"d.i tnceledinurmi. in hE de cMntq z u' in ..Penhu femei e mal aproape de.h.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua. Srr46E.rl f€ma.6ra este inceputul . neindupl*de jor .areavemvia(afarthoorl.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb. F€neile 'lro ..iFtt vindarc pentu asta.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.a u.iesculi hrrrnrd-P}l3t r.I i Jnr.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s..rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr. Ob " vdo u.f€mc'n'Lbune. u.nrh b6'bo' i!an - { c o_.ntproblm. to!tl magnea Lor c .*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.ar.oar' 'u.tqaiadedr.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn . ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.cip?ntu.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.guldealil.e care au d4. aandurilc roastre.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin .z.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .ap iild..! lolo.a'qabs.ie.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a.sil\iDumnczcu.\.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs. -"ir S in.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.iua flrt si eFcula€. pennu ct fem:a esle c'l€. ire inseannt dnF ntnipulde. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF.a ubr nJ.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1. Fiecatc p. $ ebbc. pent'u c. cl.cleai brnu' ( Eibin. o.tata de penis.oDa.. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .hLrn..areclv.um 5untam d n puncr da vedere mo'al.r. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.. ni pa! onalii sr o exp o'.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.€ .i -.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.la"*.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall .bdFhuieian'e.. rua in rar..ri(arc 'i indrumi Prin acea. de Dumnceu. A.brulnosbu 5.

ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.'.a nu v:klilivialade dr. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne. 'n\crmnr. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de. Despre adJ ? vorb. in . nu pol s5lle nciodar.li' cui Pasi dici .ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL . Eu.alllocu unuiordin nlarlor.credelcaosifiepomenitPestedou.tientului cacda.arc tumeaz.nicl. runr. atunci e sme! s5 v. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k . penku cd.ea m.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.reabirbal1. ir.€ se*ua 5 cllnt.1 :i.tpin $in modul in ..ta. dcrt cuvandbr' vre.rgrri? Cuiii Prs.coreemtla le.ici.tii sunr nerraior. Este @hi..emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.redi6..' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.t Vi sPun. Nu tr€suiesE facetiasto oa. l. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu. con.eastl l€m€iel ru nu o ri. \.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur. insi ..d hebui s! sjmr.l&ctia.i riu.p. ce c. d'!n. acer mareia 5i t .c ipun ci? 5' Poa'e.ali lrezit nic odai5.ili un huism. sisiru asra e n! Fe!r. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.Euama. in mod kadj!iona . nrmrc penbu a opa4ine unui h&em. se si6t. mJ'et. nu ea!r.'.ilcan.LparuLea 5giLiu.iidispusi s.gul a cce.i? iml plre 9i 5r. puttn de.unr . atunci sunteli delr moart€ ri nu u.6 arkebuiniciodalasiliepropier. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.ua in carc lemeil€ nelc spun: .a Ir se u reze de sperm! . 5a incepei sa tr.a.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea.eea ce se nume$e un ordn supcrior. anr c o Im". ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a. casilu. cu miiesri. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .in mod natural. leFdati de sziile vielii ra5ne s.a._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s. fcme lor.eli l.nd k' pllpdnrl oi.d.? b56at. $e.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar. pentu ce blrb. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin.lreilc.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc.onorrcciosa Le fi€. oddra s[ he allc4a.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. daci nu o nu penlru Exudbe.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.i harc.m€asidewnil toncin noul nileniu E add.are.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo. a I si. .m deani?Crcd'li .'.nili { nu sunr. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.esrato.coa{e.unai.imuL rgiiu. B. dh J.i.esrpub ic.u s. rddarata mkelie. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.io inlel€apti c.drumulmcu.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :.e int€laapta o l€m. )' !... ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. n @. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l . Alunci cand r5 dr rn p. credincio$ Daci vsiesc in.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r.u!. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.lberd.lru aalesacen.are irsral.eu Ata weli Fi ahcda. piP! '! rc.rbal i .ara r 5e adunai.iat. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r.€de ldid'i€a d6pro rci.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr.ar 5i. ci bsrbafidin. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .re a.espublc.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.

aLers prerdelicc.ra sunr.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.o.. Motivulp.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L. s.1 l miezul Jeceaml5.u ideea unur v5.I Dcd mtr n.nru ceea cc . opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat. ndz.. €a v.'" . daia .ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a. lum?a despre v.spra vor c. !i 5e dl. umeaz Dr.a !u adevarJr a!e!r oresJr. Fendl.roseara fcoonq uo t ?.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua ..rbal ..eli ni.a rese numc5t.v.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.ca .fr * s:siri mLe&t rururor r. gi feme.na.caDumnezsq arun. i. J.m. insi da.nkaliin panc.i roata statee a b.rul.r..ullvat evade.. inctinarc.d va uft ari h qn.read.rse penrruvo insLv.aplanu lare ni. Lr. aLmeruluipecd e ma dewcne mai . n3nate ca t'tel€ ntr'odari.odat. o s.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip..d .leseti.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.e urm.a. Arun.cL.e:e num?rire .rd.ur ta.:te oritrrifon lemei in d.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .cca.i er Ji a.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.*e p.e$ pLnd.i rce5la e mJ aFroape de ele.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D.irz'u...r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.in corp nd!rile9i.a 5unr f?me' a c e pots5ne s..Lodata. Sa nu ma ta.oo.xuti frcr rceea.uho*.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.!?Pene.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare. .5DunJ.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.aqiror voasde.ra ceva . cu n.eua pe.. ar t?bui* avem inle eFdunc.ocosa.i ab im65b..r...rbsrjnletepLsruotemeieinr.ne./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL . arta sinu f eti niciadataana A[ fi. sa rupthimenuL. humoa5e? P€5te c ndze.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.rit5iv.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr. kaiti p..incsun(eritrum.uroeemedemula vieli s. .c silfoLoseas.mL.*eziuaincarevali .aI noiil l nercler. penLru toid.ar.a !e o si treada lmea d.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.t .minunat€lemel.ursula re.orpuluilosdu ceos.e ene DlPi...ilre adevsr Fenlru. urm.1r tinareFa? Eibjn.rrcemaiputin dec.La e de ce sunt naimurc f.tnd o5.amfi.?J.n c? am $ v.ura]ul .t. ? insa bebuie *.h adunrt aolatri i a'.:wn.J ! i 'dD .unea . n.in.elra4r.lr moa't? N o si aunr nE..r. dc. acena e un ho lr. \. inheba .t cu ceea ce .e p'ivt'err ce os5 fa.rsi foarleuso. ma' aproap. Jtuno atiqlsn rde!. !eo .i ir farneculprelungs. lost itrLodJt.aF d disbug.rn 5' .i. ntmk d. asrasunt..i.el ar(nci2 lnsipenlru..Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr. 3ni si fie interesat. de drd. trireljsianu !i-ar fipur in. porsa aFl.t .iodcr.r..rr.rue o entiate ninunala ..ni'mele 2Ziuaj.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.olastrt5 cande*eziuac.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put.a? Daca n alili fon r. Deci. od.. nar ales aiun.lepciunei ere. i acerr enl.s?jnrrrnFe .nhu ..ca'efa.de tumc.lecu adevirri aluncicind '. . d. sacobo ? s5 i 9j ridice.urilcpecare ..7. dcohoreu.a si int.nd se pornes.5i .d'.i 1a7 ope re l!- rlL.atinteLeFciuneain. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.r.$. De. rpq.P€tri. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.ara e I .o n qodaE. o. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur..eea ce ftcd. 'r. cjnd v5 jnroar.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.aunrceeJ ce ss.. 6r.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.ci la suti De cale on rh fod nr !s.ndossviasunJ[.!aameninEtar n ali l.srup.9:l .Jde Rar sLntmaegtrij. Uitaii.i.sc*ca { sa va maLlratez.

GandilJatanastoraprn. ncorre vi brzrf p. ddit nisre substanle chimice Do o. Ar trebur s. srare de cunodstere care +ie .:.inhadarr.--r addar.ah oprirweodrt.ebui.u addlror tutue.€€ * num6r€ un nib cara in.u dn ldealul 'dear.ra.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c.rur. Noi qem 5. d.15 fats voastri.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. Chiar sunteli.e hebula sl f&et este $ in.unoiiere. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.i.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.eea le auz'tEa pe n ge voci.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil. $l cc osa ta. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei.l.apul vo5ku. ceF ani sunreri ldtile i tum.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.iri pcntu c€eo cc vt d.lrprndet enot'lo'(5. .eFetracumtisaspun€ti. t.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl.rle din.epeti e5 imbarr. o 5riti. inrlntesi in.i'rlcles.cri Nu.4iri parul k n €salul @iu.lamoinzSi to.$im. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de. frum!*ta n penru cce.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc. ce v. De fapr. J v atisind i cJ exkts o. lnbS€.are noj ce crdh.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.iunbdrbarilvtsprrlrn€. "Eu suntrulrci€nti..€p? imp.cL Sriu cclJ.srfti? 8".pcboani si r'c id. sunreti fod e bine. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr . confo sipentru c4.aia.una rh f.h un viird. pentru ci .srsufj. Ali hri inv:bt $ ca c@a .premr: .' o nk!plrredinqata.eparb din .i 'nlcrci Dar!.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe. 5. Ala.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n. eh un br6ar in viat.n br-bll b.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l.. lnbks€ir? L] .buis.ai simrit. sunieti supranalx.rtr..Ie.nili? Maiputin dd o tr€ime.T'-" rnolr. lDnrn.

lnrua in c.leneile.qa? Da. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . ata 6re $ d.oitiF. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.eva. poatt sA iii las. tn tur . Purgsihplu. d.e2 Penfiu . vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i. zi. ni.4a ndgem acas6la Duhnueu. in umi trdutul t] d the c..u robfta?lnc.Simplu.rt5parul.. in imsEintu lor !i c.6te tec!tu1 lor . Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . atunci sunt nhr€ prord. (cl punn. sa r6ca in ldul pursir sw mc . on din .u lntellgenla noash.redi s5 moibrralct in penk. cxcra b.i *m vuln.hrr€n Intel€s. d.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. 5i lo&i j€!1.!..nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .dpureasimai comunLce?Armat purea si l.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r.Ernea lui D!.Er'{a. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 . cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.i ar fl 5t lacd din liaar. Fnru ci.a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. ziua id care inc.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.deDunnczdu: du. un blrblr . decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.srrr penlru $ftdi? Abelur. $nr€ti cele h.i ar laca ana..' pure. si lad srr.' riinie .c5 . p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.lui.t .rl .r.niciodlti.cl sd Eudarct.'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.rb.d.lr? unbsdatnobrlnufac.u rnte isentanoanr6 degen.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.st publi. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.€p€F si accelsaF.Si sevi.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.tlnte-nub5'bars!u.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.c€st pubtic un eunuc.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch. lar barball.'d por. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp. dtri f€ra d f un gTn cld .nrmdoa.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.eneie do.and vi spun .este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea. O . locul cel F.Fi.ir!: iim es'l' unii cu arrii. Nu disli blrbatdin a.r6trr:nlncrisi dd. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'.t .u 6ta.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL. stru 4 qn tuntbtblFi.

nlnt4 nu @Eul ffir (u.ml pa: d.ivir€ la m Fs emt . i tor ranutvi sc v! da dlpr . ld O6servalqul. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.{ro.t.iod.bmdon.rr t&i. . qp. r.tai imprrsFa cquhlor.qJu. $rcand ajuns !dul[.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.nrrr ni. tc@ un .l.lor.iun brb.uvlnre d€ inl.p.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.€ ci ai au . .s€cnnr . obsvtm no{ cd.w!. D'ct put. nu Suntei alcisl invitali. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.i{61 'nim. a initnct€lq. s5 n lR4lti t'e .ffrmb.r st Inwto s6 ' i. scn2. e[ ltu ha..rduld€ impaii..oala M.onlrdul .R bnpltnent al @dtu ..dpd.. uiE. :. gl aiclsuht€m cu un grlp s. orpllca ce. q al'r r6ponebililat€.dilionsr. Nu vi . p.s? . t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .ti nicioddl c.atabjip.uzircli. s1 lnwlo ![ 1lbeas.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk..l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€..'na. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.r nrmml alt. n!. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.| A' b€bui 5l tritl!n. pr€slrat cu clliva btbdli . Nu odirt nlciun rarbd.crut. se matld&e . n. nu sa rd xqd i . lumed a krl pe b.j.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't.ltpinr $ nu ta n. sivl dorili{ i . dn luN nu nu i' trrd4d.c r(..h.orp{ de Duhnecu ded hrl . . AF a.'ii Lu.'. Mi Dhtnn? 'mpr4i.ti * titi fertcfi. unui b!.p€nlru .9iii p. f5cAndu-v. ihtrtr.ri c5 ! ced. nicl nrc.i l.oprr.r atunctcindsuntddott. cap.gragat de lem€|..dm.ti mai i.rorul6k inp'4i. m'6trucut un ndc5ou dF.scultstl? Decl.lep<lun€ Oar astazl. O66.ls. phbu cL Ob*ru. .e ah de !pus d€$ lunldlmln?.t plels.lt Fi s! rubrt. In modul in car.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. m.ld mintaa vl s r4mp6e d. . .k fferar.cedolmneld rr: d.u to. nic. t cc lttt€t i. AF st 6€.. l.tul tor. ..invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. dar intotd. F.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.ntru corpul lor.!li lrulr.l. nrctodar!. s5 nu vr inu.(air iei€la cum 5..rrd.ddrr .v.rr €noliild.r.cft. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€. rL und l6rei eu . un cel hai El bln€..Pit ci int4 c*idr.t t ziu.' Aceia e un . A.ruh vd.tlllor . cJ dr6'are g. rqoc.di.irrsrr 5. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. Nu.r n. .r.1t.i cu rd6 lntna ddtt. .E!turr lre Jcesra lnvlt.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .c6t 'l1dmt rort. st invct€ sE €xplorcza. rci snt. .un! din rNnctul d. $i nu.i 5L detgur.ra rli li und@r p€ st. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn. ce e nume$€ rilh6lul s.pus Ch. Mt rulti? Nno{dl.nru ci. 65tiJtrnra pin.t.ai inH. s5 nu vt ino. d.ur atunoeunr( Jn!uv!..tle cu p.c.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.ti . nu cu pe crnw! in p.c€l ludu.. D*l in e.@arr nu vr Es{i nt.Irl prq. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii .rv. wde.

Efemeil.e epro. sunrcm uft€. ri.an\ta Dumneei ee.Pur!isimpluoi.. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.r.-c iot.resuntviiilisi tumosi5 arari..p. f. :?5 d€e.rbai_i. dcaoni'nhcsL Fentru.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.rarii N .F eod. r*uattara M. pulere? Lat .o r.L. id. dJr nutt'I c. BirSrti iifunti su.unor osabie. inesati. lo. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.. jnirtdeauna au.o oi. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj.isirsar.f.i c". senrinanreLelor de5prc.. rae. .? . ddJ. trumusdea te-a fosr .ur rare. nnerezeqj*i idolaoizezc.onv.. '.sa s: e . p.rbat LUminJt t sa i s.a pots. .naeo?Ir4eo'l"nh .a mLne Tormaipuretisi r r. n. cJr.rnp&iGmcil.e.u arleld.u ibiihr.um relivoi LLcrulceLmai mp.avelw.estlel? Di. ra Il4ariJ.ir q.lo. nrril.ar uapurcra6:iardu.dnd alungem. re...rse5L tpminLne i e esante.siat.€L pu' cu o heraera.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.! oo.d r.. .iJ!qo.ecrceizs au Lessturi..od"Lnlo.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u. eu am alesuncorp d.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. Dr F. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r.nse krt timpul Vreau +iti ..n10 ceLe.ooa.. in loc s5 o duci in jos.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine. Nu rebuiesi tuti hirbat.obscrv o.1i. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.r de mulre$ sa ha . I De5unrem subsrrnra r .5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.cum!. puia se f't.au(ie a femeio.ndu .d'Ln ico.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd. otr te s n a5r E\st. ar.!efi ror. pcntrucd ca$is.r!ne cap.:i n.i arun. noi iol inta egem asta. pentu.J"-. ele (rebuie s: ii$ !riji. .ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts. r..a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.berarea lor era imperioa$. inllarsjt. Ete sunt adev.4F r1oaa.cl51 no!....:elesun|€eer-osne 5i ce les.alde nneir vret TotuLe aJa .el 5i si nu le .Dumnezeu insusi? Da si. c odr .ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.u Observat ru. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le . d . aiun. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL. sunr cu roliesali.. dre rda .o de / o\ . atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu .odDd.ere a du5 r olo 5j ceea ....l 51r D.cu uSurinri B. Lrc.icar.. de trumofl vretr.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior.I ub5.gidr.ar b.P Crunulsup. A.a so 'lnlb r.5rii..ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e. iiiau rrumuserea lor B.u invaiiiu. cu multalupti Eu amaLesofemei?....e pretujm JjJ sLniem..yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.dr nt .a arunci.zsob\ervJro..rtantcare ei pla.r rsr mtedriain a.d F ..dicjar c e a tr.ar fi acr ni.ram mae$ri ca. sus. e suni srDpuL . . or tesi incazu maeqritor exisr5.o..uprjv'elaesal arcJlor? dc !.iodati.d.e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc..e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.ieles Eo intelep. e nicio important5 modulin.e o i. iar elua ber aFete ujrin ?.er.aresunrhaethislnrfruno frumoi. Nu rebuie s5 rilibi'bJt.?to .L l .odats 5L toruJL . in ceJ mir mare pr.nse) Da Poaie * aib..um. . Nur[. penrru. doar : dn oJ ar. or ob . Nu rlemin. ' rr. Fiecaremare prof. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.e se num€ge se.ubmineze Nu crederi.are hebu e sa intuunre ceea. Acera nu sL. eleintelegdEroria.eaa. p.tnd dv:Jt 5.tat. penrru c.a \ii lie Dumre. jn alpahuLea slsrLiu. ii puternice? Da. o ..rur.r ?c. fia ariiai .onsptraiiain. tp.e a mrnesunt eu .ntL.r haegri. s.ilbirbJI Ditcrcn[. da mrare ca pl.r .mFrt:J re. e. por si exkt.rtd1e.. s sI. r{ s eri5tabarbatic.r.1!€op.rbarilo' le eda mulr mrisreu.a. .

rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.m.r A\L . p. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.un*r'o-. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C.li 161g.ai .ri dar sab isnotieiu.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na. .unldoarcomprnic.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.pali da mu$ele asla.. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.bat"mincirurilea.dcoaneni doarpentru.v4 ri>h.l.eea celhh deia aici.elatilimp.i" ldaarat ".rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.i. Slda.:. '.penhuclsiEteJti.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.poi.. E ceamaide \ {5f.{Lloc!r_rlor5e in .ta. c5nd.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr. Foosiliv.'€tip.li dMn .a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.lu!?rr! Pl'n ^. ca motiwl p€nliu . darc.fees€li? A5ta enc.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu . nu tntelesci ca n'm'.puL va spuno! at.br'e5anl'0.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.heva. ali rcwnitlastarea de vi.rintij-.9i Jlilolosllasta. c."$nL('lir'a \rtr1 . toar€ lucrurile a{?.rna qualllStii ba*c.'dJ. $lsllai ci ht tinpul a *isr.im6. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind.t.€tiasta?5hti asla.are nu p!lq.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .A$aci. v'!$.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul. -*t. ! f&€ cu >ub{an!.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a. sa *.s iLuD alt sot.u .. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.n.ad ana in a. s.AneliFm no insinenelprmnoua Atun. rn.. la. ali intins cap..9i.r o pane dinrcicar€rliac. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .esimleati.de hiid.eeo ce .apu.pul. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.licobor duati 1016itvidina la m imum.i suntcli ai.lt' sexua itate! ca* s.rcnillrccm i.a si v5 as4ai do. oll lost fem.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. aceea ride de .i1.t f.nlului.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.Gs5 p. pe one trcbuis6 ascuLtali .Dentr.u addiratceea. re is s.unreiiob\nultl? si nu tril .(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.ivan da *ma.sr5pui.n5. Nu p'€r (dreaza. Do. de rdr6cre s.nad€ror -. cu tura.ntucsnu. 6te penhu .ntsu liecore dinte voi.. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri. fa(et Lo)D.l.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in. apoi. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.i1 r"m rrrclc P.sc!? loJt.stali p<rsanr aEturi.eva. alunci.

ddtr.ancs.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog. pentru ci undcvr. fiie @2 ce aae a @et in dod eM.. st Iie Dotnre.mdh cauza llmpului.a tt tu o luntlnz ii . ci br c. br.l6ted raF .intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . h hene cnpa.o d murili nlclolata ds. m.. in fu.u dz rco alt.br€l€ ludurl. din nihle.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte. turl sl spun€tri ce As .Adpll celot ca d . atuncinu lrebuic aa netngilor.a. dou. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n. bodr. inr6arcet{r la Ecinll v6tru . pdnu c: ele idca locuile aska g se u.i. $i alun. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.ro'ul acela.apoethpoPr'a €l'p!^t.e nu FE tt nu tat. slpltmanl dr.l . inssl€.[sc pe e.'n. A9.d .dll ninFi lor.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. 9ria. n.a sprn4i nunli urn. Obseru.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. INTERLUDIU n.d avem onediial. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.

.lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. ldenlilarea lor 6te dlt.a p . dra6 dr E4ere F..estcaz.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.9ptr.i. LibErtr FrD.n"rddi.re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!. o al€gse r.. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii .'. pe dlribure spfti.4p i i RaFthacuo. .led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.J I'c And nu.. fsri a pretinde sr b r€slenenr.ira.na.giliecare mint€per.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.are neindrtsostin e5t€ foarr.!/Etun Mat"..PUn:nd{uri€addt'd.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi . alii d ! 'r ni!. -ad cd? dcplt.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .n.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.Iubncr $ Lumu*t. o Pdsani car€ eul€.litatealu.tacolului d€ .i 4ta'oare. .drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. rndL.. orJcal 342 4d Lka. ed.Frumuselea nu e{e oc. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha. ne csr€ptlm se dp4.rcaorir.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.iuii 9l mLnlea aser.. ndetra sun( prolund inPrlorr. Eddnd fhe lMi.litatea caE d!'e la .4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.shiz.rrreapn\o.t.'eo' ce fJ. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl. ochll ju.r€rhl..r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s . o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. dn a@lathmp.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'. pot kn tr4{z .'955 i(Jn.otda di. @idi6 (lndEnaports. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .rl€p:i'lec6pulur.tar' tirylu aiahrt. g€nulsau srarur!lin viat.r.{.cLriii ca.€a .rdenNar€'rn"i pqsn.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.tuno asla e tor ce puh s. o.a cunstne.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.tffirah. 1931 J Etu xltu D6pre ld.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh.d.unel.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ . fac€ cu .'r5islb€!.ara de-. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului.l h.a de ann. n t /. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i. inec>c'RJno.. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe..Ple Ahncicii i$ ahintsc .i obieclivuL este p 5.olo da iubrsa sexuali.n?rder.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea . _hru propiul sau enilm€nr.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . Gindurile ld inrime. Potittal DedHuft.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.br. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. cei careti {sc.erda simluri16r..tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.bn si -e ingrljoreze ln o.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd. Mlrb. de akactia sinlurior."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.le s. subjectivi. fizice ti in pra€nlc.Dlmdoare''r. precuplrile$id€alurile-nini". i^ . Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .. t l. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t. pdtru cE totul6b minie.orPurllor lor.i apanini rcl€ia9i c..ld eunld€56n l&al€p"dinirri.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' . care "61' 'i idmtilltll. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.tlonczenomal drnu\' notltl.El. Fesitind cd. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .i -nu ar€ de .rr rrrile (ep.r€ pe ale alror. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS. 1999) t\ hbn. Dac. E!* '-n]U.!"P-dq n.fteacldLn.

a preluat rolul el insusi. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee. car€ ea am6iec. dii. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft.!6 a $.in€ 6 !! eulE.9i de .1€ ueti sal€ sunl marc.da r.usr R'nthr. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r. sor. Mnahh di!. atal s.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. %L I {N€w Yo'l.t fa.57 impotdi.U41). ulr€rto. tar! a loi i.humitsnitor wnettan dln s.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel. nai mi.tt Cas. P€nlru de pe Lume.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil. p€ cel na' m.a I preolu ut.ul dn s4tu aalnsa deMo h.. De alunci. sunelul p4$'nd.a $r.rd R.ruri er.la *dus.tul fr.. DonJu!n. cl p. ia. P4son. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€.rd'n€ mtnor.i protund.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae...n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu..t! prtma bs urs dmoro.ll invltd d.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. f i casanova./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R.a .6t€.ur-ichr clPuteasdmEre.l. .'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.lah eet€ maasnu in !rta amoruui. pe. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4).Et pu€astseu.!l€ sa facl ce ra cu n.d seduea.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' .iranrcacacenei.i m.r.siie*ep@icrtu.l rdurilor l*.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d. sa. cb are hei4!r.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n. & ani 5l cr d.Fi.hant . P.ad.4c! $ n conducs spre o . ea d@dlt rGalcibanr.e rbini€k eb. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr. a mds la Untk.In a. tn rtmp ce tAntontot cozi in.llransmutarllm€trleldi.taleleSni. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. din zece sau douaspr.2 i Pendu int€lepcldn. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a . fdro p6hu .u o bdgatela p6tru el.nal c6dd422 ed .sdcl de .a rierE.def€n€i. Oupi d."z Dup! cum wdm dr. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.ind ri dnd in dilqie p..rmin 6a ihuhil p. Benlna. ln pd6ta lut R.6e ars lu.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. p.pre. poare 3b lac5 una mar€. *u nehurire. .r32{) iiin pi5.nfi4 persn. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.nlru ci. '?l s.lntG. Chavatrer deSiing.ivt care puRm st sperih.u Da Ponre."d {ngdrt uc6r.ntGe'marn..trarett.coLulopGFrezece.tura c. Prddal (1738 .! 16r ais c.steia. d@.tur.Unad'np. BG.?' Cu alk cuvjnle.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.t€ce Piete mlci.umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan.5tru al.t su4inr ." .aa. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs. undi pzr$one nu cdpuLlc.4ilecclcmaiin.i..s&wo d.mdnt . Gtarnt€k itui@ €f€dlw .lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.lutre.line l€cul uniq5al. a lui Carlnd4 Wll.int G€rm.@J4a.t tui Don Ju.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.Acsst harbat loirle ciudal . @le 6arta lnhr6anE .F. Hdcoun. a abso vit n.q iq. tui ceo* B sh.r Lordorui BFon . Trash id inrodu.l€.ad. a losr inwnI cu.iunea lq intlaLl ln re.t!l aL.re. in c€te din urna.'.n@a este un r.i lc. in I'ihosr Fm ..o3l9 . in ac6i c.im.e seduc€a i.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt. c5r {i caenda -.limLtato.r.r cu nobili@a €urop. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro. seret!L rsudtei sale .in. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.TEsk.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat. It d€ alcl. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas.J€.cea p'Mia tl cunotb. cel hai mare akibul .u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.F.I lea e€dus mulr€ ld€i. . topeSte dianantele i ca. m. h alz| tinpuld enalt.spre ad4lralee sale jncni.lllal. p*n€. .nku bosaFa sa fdbulor.1!tl .hlmc.. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.

og e 5h[. lnd o a Art.rdsl€ profurde ab unul ha€stu .6. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.rtldl. 5. tr.F .inplu... i'$lro tE+.+r.d. .$dl pa'li! o !r.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h..cm dr..!l posnr h!.m F.tr m n!EF.4aL Dd D*. .dF.Eddo. 6 6 rnLh? Rdlh..drdaI @ttrm d. nodlr h €hdl b. lr.trn lr. b.at.D. iuht o .ntu . qpdn.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn. nol."g b dlrdt. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.'..E Atlml E m & . q rFt paa th ca'. 9l f.dr.Stecpl! in calaiorla nosha..lrta ile fidr d!6 cl .b $ L-h licd p.t 4.ts n4!tl.gd4 tla faceh d vhtl.e p. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.lh um{ o. er qhda. rD. cld. d n6l cum ' Otu !&M. . Flu o r. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .{ . s eDr.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.d & d ttLpdon6 tb!*h.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h. n. n h'ta)..'.bur. C. Eltr rulitrt pcf.d lucu ln nFd. . dupl ce "lsh vlrut p...r.d..

g { Elin S ch E!.i atund cand c I&n al.Al.I . nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. dm ln lq tr.rglh ln . F. dr6gurt.l{Eir*t.tru nrcLdafi -dhh. . nd .Epinttb. AD Edn r d L. Ms htrs ld .hth..re6b.rvnm .if 9u dddlf dq! f.S.i@ cMpdn.. cucqll nrn.Sfl dup! o {6rq cln.. ilt d.Adrc!rUl. fo6r ntcrodat! Frttu d o.hrha D. e d d vd. Pr. trEi intua o L4. ci ml{hdepln tre!tu|.ltlb. E r6. Al.6F ld i oq$lnF.!m.u&or 4 fadt pl@ O l.nltl Fru de fqrd.dun pds.uoLnl. R.. H lEt dd. N i* ddlrl prtrE d.tadnd h!t5r&'l'drhEh.ercurl inapol. .ti C ld.F dl dtrp&d$o d.l. dl. hc.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o . vI rn tcm rl oftc. dt!. nu dd . incutul no.* 6rhs bun I! u m.F.or'iut.zx na E..t !. p.! E!l4.n 35. d.[nd? iri Vl r. .0@ d.d.ro pr@e . da t|cdd&. .ft. ci . <ah..nl nicrod!16 9l c.tM lul. dnd r.LFlrndt} p6hu cl R.

in csc. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.ut dar sa G sFun. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.L1n de unde am incepur Asla nun.a'emalpussije! NumEinvinuitip. un6rt. Voi aF venlt lupr mine.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.d5. Am fe.nsnlLacqtia Nu ne n.li d.F.icL.. Ii pnuin in sun. c\punprimelors.Fr di..)EbiE ob'Fu'n A*Lk.isfler.elnm as. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la .ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo. o.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.P5' la ce vt atkptatr. Ajdkatj minad.o&fr .tlnklo amotie ln viata rcaetr5. arahi. Eu conduceam o nata.pl.5t.chiar ma d6el'.in qfru. r'(kr. .a ei. paEpro<€ ani _. aLes - .€nanr.o. m.r.n..r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine.tl imasina cun m! jhte.r.iMahnE6r.otlno p6.rcla.unreF lla car.? cume ..F6re He. S tt si.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.nant? P€ntru cE nu au.uro linpdFapL d" a.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh.am gandjteu .(e an'.t ft puld se sp{n: ...m awr lnt€lepciunea plto dep. lun€a.t Dupi t''a 4petenl.u-. Shti.a..rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh. m.i spunr -voi.itrT-urdr{iinru-:o.Jarno aminalntar. rta..5! tie?. 'mpr6ronab. e acetailtoc di.Dn €u €rah o q4tu.t acoto d€ und. phccsm.r C brne.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa..cunos.dedsrr.li C. Adi.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.penEu ant . grti.dac.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali.dardefaptslnrprGl. F(utolldu C. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului . lnst locul unde paispr4q ius Avei.ulralr.min€. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. a.. tu ni u.ut dolr un cerc. nu-ni sPu: nhdi . mlne.n Eranun i$d. -Nu.. pahu lnvrtltdulrslru.l.ed c" vi .pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.. E{trtd d.5 lunt.m. Da. de u.. P€nrru mine.a.r p€cd.ne g.d. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e .la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€..€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr.te m€k nu tub pHholosie.in ochi at:. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.ein. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.. "(dn 5a fi€? totreui la rr€.r.h'a.ar.uprr. (ur ? arJl.e?op. Dintrodata. c!. Awam n€wie dedpdicnt aeea. L-.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. iti$.rt_. penrru cachi asra ftsunreli.upierelnmino. r€r.pr ma hea reactie esto .dr p.9jce st vet.a niie copri.5 rodt€ cuEF6a. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par. tlne o tin'e dr€.l€ndnr E bin. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h.ri .. na.{a asa(3'on l. Adic5. rin.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai . dt de prctund poate q aiuns. cara !h p e..Drd?ce q-i: (ir na bo de p. Am li. Ma ros. Nu.nlhd_na.e u. k' t ia'.ir' o I..sinii mete. os6 vr spun. A5a. Vol o faceti tor tlfrpu.h€nr. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti.E] blne. 6l€ alribubl @l hll untc.!i sinsur! d![ cand am ri.uin rh zis. sr in. nro( ine. bi arirati. inroB*n aa.ptr. r. u.anai Adl.ei hine. a5ru ldri Ato. v5 putqi imasina Va pur.l-4tr. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.h p€ a'. invtrrisd in @r.e{€ ca vi hndi v. an paispre€ce ani.g... Atun.a'n labariaco o. neam lntors llcl dc uide am ptec . . mare ii gras. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.r.*. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet." 6n b6. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ .Eu am pskpreece ani sunl un nebun. 4ists existd este..pnFaheam'recucnr€ Rai-.l. Dc c. aij dar S sliti pccindlt.E Sr tEt.ur€.5 6if*qi dsl.r. ti \ic.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ .n ll€speWlliam. din acete wnuri. o fddi ia' a id'..cr.Fe vicrimvfl. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".ic€.t penhu c{ nu . 6k.

espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.tidinfevo'arinnl cam.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. Da.uloara ru ochii tai. dcpenisulvosfu.up at.rm.eia ede mesaiul.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.am pLs s:L la. a{a pentru dh.t l.. d.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l. Oc.s: co.onF. .sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa. nael'i. p4bu d nu u. Jsr Mie im pLa.mJn.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la. Ceeace6telrdmosaqe. iv.ici.zur rr'cer bine.q n.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL. neva ca'ese uiri La €i? A.e.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c. Ln trccutul €stru e3r in.l. . aslea pe roarc Eu am tnmis . *i riarinl.rem de bEtrinl.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti.am qurnkiod.u invatahrile mele i.. blnesou .$io cinc Ja.r nu cred€t' .suntforrteSin?Jsuns. rcsti.$a 'ubnii 'ubirii." \'ar (a:nq.ror . casct?1. 5grma ..eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a.bravada noastri.ircLc l'401v! penrL care l. a 5siliu.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".are nu €inrdresar de fundulbeFu.u rci Alili ' cu ii I .sriHcardenul imprkfturde . exkti alPalru er ad4lrate. d l[5.am F.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .realorJu'u.ieapli inaink? Grq$. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici. i.inoh.ciriisa mdrseti mai departe 5. Jr !ut]cu mcu.uiJ. dec cei nesri penhu . rirmut cu rinc. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.rrrc c4a.orpulu or.2ea. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat..trre.pli"uri $ tin€t.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.u cinda care poale si n? inle easA n.d.ro. dst?az5?V5rq frumos.Lavoi.t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr. Nu. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. .olorl. ord!maetelrnr J 'rv. ljn.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.n.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la. el*ta a l6. de picioa'ete rcastrc de v.r €u c!..ashe.li si m6 uit in .i-ic miuirdintr-odat. pe. drr oara avet' inocenla solftar:d.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.pti. lan pus si dan*r€ .lacitsu. E 'oslru rinu (ine am losl.estaesreuntalenr.pe. Eieau utatjn sufletul.uvoL. crii dinke voi v.. iluziiLe co.(rrrr A.t numai.modulin.na..t.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine.e poate peJrJ-5{.tn! s ru uitat l:. st 'L r-dq v od.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.\o"-n. .!a noaskasunt.runr? Por 5a va inv. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .r s6 b.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.5urprins imasin€d dc lp.e ar rcbu' sareau un inv.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .lnscrnni.Sunta clcr s5 . o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.ul l)cciwcausiinteleseticda. vnm spur add&ul 1 . c6nd .eld S Je. ueau * +rn.tnundeeac€sriu.Freabun pentrurine .e $nr N! pot * G inv. a ins. atuncinam auea nicio p'obl€m.n4a care Fo e 5.'r iFm depa*..I p!rcnr!..t.stsuntem deinaLli.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani. &a d t De .are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.r.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.oape5r a aruns d Ghi' mei.ioda6nimic de alace.ati uit.e'.va si se uite in sui]eiuLloaru. Ia. asunder & min€. .bucdii.iviutatrlaei. LrilLJ. an creal un rac$- rdressxuaL.oshu E b'ne. Ai mei suot loa e nesi. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in.iilc.' m'i mulli !. Voinuur . nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.u .! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .ft deputdn'csunraruncidDdm.c sunl. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu. Aceea esre. i '..m drnrt a.limrcnaminariiusin.tameava5h. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate.

Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.odar.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.sunt an. am Nut aceasrE *p€rtentt .eu oameni relisioqt. a nu Er n ni.r! a.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. sup_inlJl en.nL D. codunocuturd.cu alte cuvinte . codut armar..m cu.iod.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. j.. E na' d€grrb5 gtndk€r . Arunci.i... mu. lunt manas€rii banilor. dd dlct ne iu.nlliticc $ ca. .m in *ri6.pJmn4i.lui dell lreilea is'lin. Cu lLle.l' l" r donn"t. sunr oamenii care $nds jn lem.s adolGcontll bne i b.el.!hid' in3p.i. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.ci.odul . e cuot s.tl problmE p€ntru. ni chiar in sp. ei chla.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.atora *4.a d.trc nu ar€ prea m!k. wdm ca 6b egindn..uMnk .ohdoc lumea.xktl un ei*eh .loblluifi onrdlsdft cei m. fie caI dinrr.easG furie crqindl. Exisr.tranii adic. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.li[ct 5ic.rrih. ..I ilar. codurde nod.ki. o.e u'neae.tia cerur or. aLcL lobul l.!nu puhn nic.hni. ru doci ru nc 6. despre nme cre sunl .a 5i fe con5r. lcestenlinat ft6end.u .arunciinsp!leeelu-9ide9i i r. Aicisunl n. hi lnlelos4i? Siatunci ava o.h.ducal'onrl c. Nu ditrl. d.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca.rel. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.r€prernta de lapt te rile. d€r jst€m edu.vada.oal5i ru invalal 9i cine *ri.rp.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta.'ie inromada? S.nalilici r.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.nte e r ndnii.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.penlru c6 nu au minui a.^lcLunmoddea scaartt cmotie .b 46tui s. thFr.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.ci.l. urtrdl codul LiJn. Si incepind d.herului.:Thonuldeauru uiDumnezeu.rele lobului fronral. Eibine.r p4R ca ii .Nu .!r tJl.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra.r lume.ollr ntr de hsiiuri .lS o cr c. !. chla.nllitic'tummi li. Dar lusnd li*. lu.da5r. br.r.r€ * jac5 in dpulld. \ror6im d6rrc o. ihpo .ii l4t c!r.ar.\a eruirud n4.andlh .sau compordm.ea si n. hl .cdod ornalogle .insi acolo.. 6ofl€ in ea.

micar.9iacestaesteloculincare. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle.t'atuncicsndnuoblinelr.iu.odc....' Deci asia avam Ar trebui 5.vedetrvoi.ta? Penku c. drr pra. ce e depravali care merg la amb?le capete a. De dceea . mai iniai.. la.rtr.Nusift caecora.rii.am.iiapecareo O' e Jas.on$iint. spuneti.tsunoiul acela tin.4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.J-aed^i.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe.r '. a rc ia. aLUm a fo{ numaidesFre a...af sea ni. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica. ri...te.daceparnimin josdelafeliile..ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. Era momentulnostu. deFart€.i. merse la .o l' dodo.u adevirat?Pentru I . ia.oana..e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .n.?+nivelnu 4istao .titr. pentulldurilec esimtc. +iri cineva. ero.eeacev. !sivedemd incurani.s.imersJr maideparte. cu Ji capulde perel. hcem a a Di.ie asmtideco'ecrnuct?.pea *ista L nrnJ i se.innebuniti g.:pd.him. o -Ir de o. penku . p. n. Ei sandesc do pirn senrime.spreviatavoarri\!lhn. Ala c5 i'r.E\ist. Eibine.q.D... d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .bEn doza demantutre emotionali Iie c. dulceati. a*ain5eamn. ii ma4ullor.o'\.n" "r.dof ai.'odatE sa fiu inviluiijn..jtcdmr )nultidintrevoi.con*trirla..an $riri di.calaa..I d.orcdc Fcnku Eib.asute sin!i.vcdetjvoi.omponentelesale Told. HJ -q a y -lpd r b'.as(eldepe6oanenu cumimp.ele mai deprav*e l.vid4i5eamac. Vinosi mr batl a (.i. sunr dependenledeinteled. ei mai adin.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.iinugirdesc eirer.kiun felde urme cu rjne. De a. dacs mers sima. N.teaneuronalade gandrelosici.p lu..scanda. rani sentinentele. spuncli'. da nne TL ne dod .amawrdrcFrate A*a s.do neutoni. o s5 As F(tea sa nunesc n.(i.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea. ?ib'ne maesrre i arunci asta.p halaq' i.inupureF*v.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.rc.in sentin?nte prin a v.!a .s:vismljhruburan . desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma.ea.qasijn masi De a. H4 \ r k facem.i t n ra '.ate. AliIart p. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A. pentru.o " inrat ln emorii sida.!lilicum da+iu asta? o t.aresunte'ivoi.ieb n€ pentru rine? Eibine. o 5.r'c am tuar doarura-defrpt.le!on$trnii9 enersie i..inohonal in legatur5 cu ana. osi frf ne acord cu "..orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan. ca sa secrete !n aLe a{i.L.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.€ea 4cE vioLalori.are social: a'€ o fait s' ara un .Noidoard4ompunemolinc. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.utslscoaterjde acoLo l. Sr osE explo..epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn.uadaararStiiideundestilcinussndil'.lioneaza Vojnu {indili..em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5.€e!or'dpin..tdinpunddevedereint?Le.nicandexplodati 9i arlncios. e!tiun {rarn.liintr.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.uia depravarea? E. ajlngefr r md prolund. ceea ce vedd ai.Llumin. subconsrienla. r \. us.i seniine.are vi spune. eu n.isunr.eD.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace .cam Da.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc.orpultEu emolional penhu !. r€ 5.dL n.!ie.splten i la.ia a serlimenlele .ea*a . 5i encrsia.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.-ri r"-d. e bine. a lesinhbine. atunci crr" . tinL hebuiesav. ?".ra.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a. voiar bebuisS sFuneli. .5'Da d ^. eLe sunt dependente dechimie.cForr'.simrc.. Deci.{.e !5 jn toarcdi luqa laire..sPunfar... Eibina.pefhL.lare reci spre deose.a da o psGoana carese d.i mersem in su5 c51.e\{i(old' 'o' .'arvialaaceec ' r k.r6ti u.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.

' comunicaE. cernsaamfi asta? El blne.5./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs. . uatahrsh.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs. sScol. snte! din Flall.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu.a(o'pJlu. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €. de la gcn. € nunarul tau d. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.tla.ekdlnurm5. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. A Randnrc a/ Mrny Dine.u'Pot * 5Pun5 !n.nru cisunre!i atard€con+iin.ar.um ne suslin.un tsaumarish l.wrrJ. in.iun!r!lin. n. sa moa. sdiaE?' -Bun. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. d r.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e .re fld lagnrra. sr inrampl6d . pur sisimplu. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. sa ui sun . d. nu numai e Ed6a A lFlrthnd.umarirm ta h'sine.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha.darul nu i. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-.ri. Fko .d€ I unindealu Ramrh.uc i€rge refeaua n. ndu individull. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.r nssra q.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.'orL.dn&*t. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl.sians 6arn dqn nuh. 5l n4 sa l4nentdo ni.'.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.E.. El bln. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. l6dt5 Foala 614 tlSE!..r. the Anndat d nnhnd.in. g€netilqeri .si rana pra.€e.'ne p $l€ cs. Dacl. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa. in mod aidmt.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.unteii Eu rad d.o5i v5ipun.iodat.re areun haumeuss d cap . ci.hr d drspdati.n€buniaGnmib car.si trebui€.dici nlclun lelderubk€ . dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.iiienull vi se aplict p. cun deliniti ct suntqi lhnezici.5rivou5. la alegailenorsketilacin an. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid.nds.hlcl.un schimb cu nlne darnu$1. Arta € tot.. cdpi a a e importont . srn.:pse. n.4ir nd6E.rstpundc .ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.r apd dciorul rpune "cine .urdall c. s Da6oan.rca." l'. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.. . la pJ lea &. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '. @sru rhrdu'o54ch.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. in loc sa fil n . tui frumt d45t altii. prd la €d!.

d'n necutul i doar p.-ro ra a{e nc'si d po.ti creabri nicl m:.inulEshr i 5t licom numrlr e.ul5i mnacolu ? P:L da..min'i . ros ac6t mt. tcrap a a arahi. ponhu ca el ene a9! dd.l in..c€la$ .mpl.\ipa.i. sa e. De..duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb. orrji. momcN si! int.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. penku c. chr .nr' vo' ) .ar nu ttiecln€esle5'..ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin.. d \ --icu-no L. nn sr o relaci n'c'odart. . dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .g aoar. ' Fas. as.ane.re . i n. fie prqenlalifamiLi"i. nh. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t..rsa.:rd€sinpa'ie si dui.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo.a. amnpzi. Aia c6 individulcaro seslr..milia incep€ cu s mpalle. aceas15 bi.npllre a fi.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde. L.rp.€p sn. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.b& . l.etu w.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic.areamtro.i!16.p? Pdnrru.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni. moment i int5mplare .ut.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.nbcr. la iwals 'por.ii cmolie.un. in.ir@r dn a. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl . €rrh rde ins. .i in .urar Ad. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ".lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded..ea p. nosru Si .unjnccpelah Le.l€.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.'I I n. rirld. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir. Bun..rur.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu. Fontru amneicie loa c q'cu s..i a.? Hei.llecara mid inl. 9l Ir4aie om oc lutru. ' rrin lnrdrccli{.{ I inhe.L L-ci '€t?r ess. glup & db. $iii.ulrati-n5. spunoii. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei.ini le 'obona ruqu. Nicioda6.n.i aneEurri si dad incerci * rdf.rp.beraiti !r spune -Stii.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice.

€dora. lli lu. fili a. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp. eu.onsltul.[ d.*h! {5 i+arunc5m pebune.sl 106l. dor her. inrind*.n. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt.v! o vi. N\te aekchid.l.€r5rll€. Ah. vointr. .area d€ sln€. le . oh Ddhn. p€nlro.ntru cl nu Stiu cum 5. cin. A.tun.os. ldul a. nd auniclun trFU'. Dqa pute. p€nrr! pop..'€ pledd eli.onparabLl€ cu ju5tiii.r? .ce.c!.iodati p€ ctrlhl?i. Jl:bu.el hon.b bsda sa Eupqto p.are ac. o p€rs.npenimeni.o s5 vt epun eu d6Fe. vi se nai {o. Adic!. d dad aF incqc.pa . cu parul roroi. c€ pldde. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6.dl.l.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional. doct*ului g bru{.r. ecndu.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$. in $nea lor. pss.5 da }'r Adtr.cu pereanarepetivi Ad'.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul.. penttu. credal .slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl.r. h d de s{!.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. o si wd€tr . @4 .i5rlim6o.!4i de anid4in 6.ate d'e pmdul. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.i.$ aa di+!s . D.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. . ri. nu vl pace. da. un barbat in. Nupur. O pssod . c' deb.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu. si nlji cuMsca o ginile.€r. h. und. Pli$t! e oBarerugine mrl.r.apudi. Hai si lim rrio$. puqi st fac. Ceasul bunlculur. al... aduc€inapol. E pendulul e du ple.nn?r A5lr..l er indn€re ii nu intel. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos.Stim c! o !! murim din cauza. ll telait. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin. H.n4 fdNntd6. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. s. spunei @.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine.rt' !ict n.le? cu binta.lesdac.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd.s de ce.5 ei.esta 6re motiwl p€nn u c. wi rvqi m rrdt.€u i iubescpcDuin€zeu.t sunreF llcl. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.!!. dou. peEon alitatea dlsociatl.r.u p€re ad6resunr€i. ffm amna'c' conplet. c!re€ciudar Faceti rcr . Poate p. ca a schimbat ast pc inpir.te pecinda Ei bine. a Lltlll. ci aF os: ffc. de r€guli.i i *a asa?Spun€t.. rr€bub sa uil€ totul. Vi .eva spun? Elbln€. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.o. car. T. I! rr€izki rii b€i d€ rnl.d e Ei bin. Toata vlaF voltra e numal d. ninrea rcaLa e intra picidr€.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.1.ic? MninuLi mrihulr . r cr€lqului. laca drag6te.iildce!isi sulere. o si vi spun d de cc.E opsed: inb.olrrl n. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.e d6F2 apat€ d l€rdsi€.puleti st faceli.ti.trdcelari lucru. an'ebtc. Ei b. o s6lf prea b6tr5nle n{r.tilui siu..r inke'n lamr.volcrsdeli ca eu rcrb€s.o. €u.t. n o EnotiLesunr cpcr.astainsaamn{ .. Asculralint. drr nu o s. p€ntru ca a. p€ dnd c€al. 5. paso.nl cu pesonalitate diEdllli. Nu se ncio enoue la ci. atunci Gb. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.13 9r os. lnlolcgtndua: minl€'.€F aera. ..onzar cu *ht .ln par.E in .a{a nlc. Chl asa. hainpentu lbtdeauna.'d p'.ror care se raceimedrar nabure s. cum w€tl si o nu mld.sd ni.u a f*€ lud. f dli.?Adic5.iali cu nlm€nl. Nu.:l. e cea mai nsrc pl.6ui. nunrrs d€le $i inh.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.u €i..ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la. rictac.cl un ahnan poale s! rssplnd.a.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.are a. tre.iiplneti sa euh. nu vt vtd p€ qbd. o si aj$ {ii5 d€ Fi. la intrablril. $ etiik.da' m. pentru ci €r! dispus.Astainselmnl .lt5 6te ameici. Putetr s5 faceti ndddni. d prevod6 li€care €molLa..sele unui €nar d€ doulzz.lif li punef 5e euhe dc reguli. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.Fa druribi .epiedcLn.lrcr nu sunt.k slEttciune.$rJ er (n5a am9'. . D6pr€ a v! lhtl bine.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . ApalE $ let rgl. adci. Fodl.spro emol .Foiia* dellaseart.sle. p?ntu propriile u'tu indif.utul!r.i.

Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.1ur': rrnac nc: aL!41 e.la de iudecata!iapoi. r.9' ptna sa devenilicreatun sduale.h hbaintu.izi€ Voiaij decis s.eboti.aE ilidkrruse un c€nku al crei. Nu faceli decats. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.iside aripron.orPU voshu croiional. simtin. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei.lrnt.iti. azi. care s.'oaal A.?an.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e. . nL md are boli sasrro. lar in.se profiri deea. Corpului emolron a L).m din patul a.n:po56 DB-54 Jmnezic.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.spun djn nou. sa va bsanai drn copac jn copac.u a.. vina ri s.la matur e c. aruncididj este. EristE o mica p.hctusivpesine gt.i alostr@dataHitLer.o' indrid . abolela pe roars ltrhea di. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.a<ee.iT .hia.or.. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta.iie ni.o drnElpil.6mei Elaptdoeedlr..$idem fusa la toalet. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. intregut biorihn preiau eu.6miL5idtm fusa Laloale6.slstemulbsku educaljona.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. arri peEonartate. resuLilor bDlogice ta.punem un ma€sl. S acom v. n.os. coinseamni asra? Un amna'c.e dinre uo.n€tb I ri t L4 ...i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta. suntqri inlr-un corp.ri din a4 care e*e anrfted vi. Oslmears.po e 1(. e desrut de asFru Daci atunci. d \e.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. vE egEnali.sa alacasturcorp ses. in actiune ceralta pe6onalLtrte. avcri un qand . a.u acoLo. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar .i'n o(6i pi b.D ins€amnic.orFul vostrL va F. . sistdulimunitrr eiorirft I . Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. sunteliint un corp chimic.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. Asta parinii. b. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.ela Sir.'ut aFoi exparien Iierbi. din .. a' -r"t'.lpLr. nu mai aresl?ro?a la I.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. rercFonea5 h deoai. . atunci.il . viatJsa. ljn mnacolexisti in alars (Publicul. din accsrpuStrc.. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate. odats peBodna nu ma.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru..n oas.imasLne aceani superimasinc.n iJm nihp \4aou. i dr'nq.a.3: !. hebuies. Dr'..nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. .! p.tanpe. Ne apucam sa tmlm. op{sonaltate djsoc' d a o pes.at. a deoamefl de2votr. x(er. ne di.'ioirp o:i relese'A_pucd . are diaber zaharat. acedea nu sesupun nEodat. dr' exploatat5.aLa. atunci nu ma Hei. a ap. Ded. orica. 'urJ. asta.aq1q n.33 Si arunci ce v: 5pdn. Sr thal' c. Ne ridic.obbnuram !oi. o(€nFnaPo -aaD'.srili rc im.ri.afaseintthp6. genuLac.. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd. csF racut? sunteli ink un cdF. nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti. Eca di o. te din astaramas Dar dh asta 5i la. n.aLd Mai iita.r rn dl ncz -.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath . fi€ maastu.$tiadci p. inwte s. d""." "^r Si atunc .nl€shnate Parlirson. recesibinesi teu. o.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.ie de asta ai.9i . Ei 5'ne cand inh.iodat5..a.Siasta€oda.

in nod d€schis. dact ea nu de ni.ra * Decl ndrJ r€.a care urEeaz. F.st.pilulci aLi.en! d.aufdnrcroda€caotirlr !. e de arec? h d.u 6inl. (sPdt nos. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .en. N.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .ir monertot 'u. cu. Menrul de faisie. ci desp. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.lcb roato asle.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG. R€tln€ti.io a. 4€ec:| (r hq.lodatr M i.€ dac..dr Gr.iod.ur No sn ve plad invq:ru.ll ) . erclbh.rbaii a religiei.nc At.u e Po.u vcnit mulr dup5 nine.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro . rind 3p d 'cq.€a3le invatlturA ddF.h J s. Condiliil€ i. poarte copilul pent! cn.lili6E . tr momcdul.r.hnaic. va spun ii v'na i o si fie .i. . pentu c6.e. Ii k.ntei sal.hia. merge pans laSpnitul or Sfani c1. * nuneia nom€ntul virgin.uh. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot. rr urn. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in.t.n! accepitm ni.cuios. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.od't in r toj o .$r5 in !l.niciorGponsabilitara.e. b. 6e eqal€ cu ranrezi. osE f]e intocnalca voi do.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande.e sl o auda. noasri.a cl Nu awa nlciun in a fr. auda a.. c.rim si pur6m un copiL. sau pakiarh.adentr." hir. a4 nr co-aiitd6p.. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.areiLla.ih. atun. .$ rea! sl !pun.on.a noddt 9i arunci c€ obtinem. . ! crd o L. si blia.ce+publiconullim€delenai ..rul? Esb lum.€sle makiarhat!|.uin6n. Y€strd b€n Jorep.oPeh numai srrilucke.r c5 os5 hii.a.rorut uou p.ratdecodent. $i acuh o si !in.ard au n@ie s.rci-nu hebuie s. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.asn! _ daci in mintea noasnt .4 of4.enea .rr tnpului mol'onal A$ ca.. E bin€.imiracoluL .ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.. .r . e ca un. atunci. Astlel i. tinpul. MoMtul el.unoasrd€ foarra potundi. pe cind 9i !tun.. urinamh api 5iltam r6to siurinin.dd. carevlne aici ti o s[ fle puiredt. Si btb. dac..ru v e at8 c5 .olo 9ln€ hot.oarl in m'nt.asosre cu cda.io . oulele csre o si vint o5. Ei bin€ acesla este matriarhdtul .slem.e extrma lluhl^6rii.epurpnn puriiarcaLutA. tl chlar &e.? Vr€m .edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. dominaG de h.5 in mlntea n. o purernlc aiminunal. cu un sltnt.and suntem a.lii r€bu.a.i. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin. Bun motivulpenku care birbatli . c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.. nu rem g1 purt.ns.cc d.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm.m copLlulln decadsnll. dar sr fme e o.on. arunci.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. Dmdu ca sa nFn' spun.

nu wi o astlel de f€mt. ce f& iuhi.nrru cd ee.r un astlet d.ru.h modc !r &eh 6arte nutt: medio. p6ku ci.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor . barhat 5.ucoan!.riratein sinele 6+ u spfiru. csndawnta.ea s! U€ oagici nu 6re actur. nu.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa. F ta nu fit' rgn6. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€. e$e d luzared tltrontorma.$.pac.u.@a @ Lce c! c.odar6 si :i ?un€ti ci sim. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d . nai nutt dacar ' aGt..qeadat.ntl w.mptare.lnh.mutam.tcr cde duce ta *t pabu .s.t Nu q.ca in masie a emotiilor inr.un nonent..l mi purd.dcL _. cr ecrll[.m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt.k sa pendfu€ lutdt..eamaivasridesd€spr.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain . p.at moFenlul.nra unur barbac spafratomizl s5i .

c.&. ihhtdi lpd ol.o'o unae 6.43p. dd aFGn:nu M! o srlnld! d.Enlhr. numal pot!ca.n6ru''.od. n.tmuE. t ho!i. crorapr n. Iort . sdnrc. .lrq un lrddu aE ra a . 4B tu Ftdl ftr (9 r. E un blrbot Dlruni c nu . c df.bEr d..dl q.r. tu.t @! tl hri lrurD6. pdbt & c.t&! n€grl { @ @t!r'G & .grl d€ hlt. Nqrll.onrEdd pa.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn .rnt6rmdh.[mt l. pult.Llltnlru{Fd. Adlc{ qa$t.t!ri no&hc p. Ar.r fi. v. n*rn dndL t'Fu dFu.rl.d d o b.l & d@l eE & {1. ar€ Ittoil.lbt! infrpta chid dcl.llnh. lungl. ilqtl t r lnul .li "onto.r."nlo.6.L rna qhi EcuU dl! .u lnvirlC o *rie d. d. ld tl.h !..t.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k...-L $' inb! s.d. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo. chid chrPq i C-*!lr o pd/. d. 6dr. .LMllr d d 'ral.h band. h.lnantul naatulul.cd .unt d. et 6Ff E blll3 d. clqr.E@$ nd.mdn. nErl .ta d . d o U.lrcul dn nB& udL . un porta dod n€ru. Ar! ..ll Dol oalp€fl n@bl$ut . 9dli.bndi h r Fcl.

rl. h tp. d? o-tu av€am o baddurd . acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei. dar un sedu.apiadicl.u carc are o rcputatle dc *ducltor. wni a. citr€ tt h{*und€ Ana l5.ulbr.r€.i drrsone enc sa incepi cu drasosl. qld . ac€a stare 'n (arte **epiaiD.lna. Awa'ot o pccare o abilitate.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. olspertar ren i: De(. eta fi. o r.ootnc Sriti. susFn.bun la pat. da lal€ntul lul..ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.lm.dap...nul lui aa pddpio.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!._ . onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!.ea . au pnnmhtul sroan'c .ai in Ede inchir cu br<a. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl.r dunu n cu dueE t! 95r:i.esi\rar_ d n nlori€.r.i. 91 6rd spune ata..olo g eptin rdeoecrte. bun.re talenl alluiDmJuan Pmk! c. o (rtoarc trrho$a.l . E. t k. in cntllea wde inchE $ jn br@.nh rutuq returol.c nu qa atvolblLor m. sa d@d[ a I' o mLnuns l.ne d. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid.o.5is.urlu.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .u p.kn(k. avcm un Dumn.I tutun9i nu voidm sa. o5ic..lacpJcmultancu@!n&..ea.rc. itiu s.ute s: ap' ndeF luhlninl. Oe asta era€lDonJ!an.mb. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.rl.€rachlaroprivetsredeieutrdr.cu cmbinaa.l toi.. E !a aratat la. . un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.6 r€.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh.dErsur.Tot.$'se..rb. c. 'at5.url din perete.i. ln€i t um@e .r ru lnkar o mie de noplt d. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T..seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.r nL.are le uino.. !icuF.ubabtur.r m5runtet.e iLri.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.atdr f bea vin. 9i dsrc e dd.t. penfiu.v€m 4k' pe!ein4 irrr.Sror care € mll mull d45t .z. Si li4ar€ ln€l€ .. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. Avea o abillt!t€. sl nu lie nicicd.pt .u ch6 tk atea pudrab pe . . Asta ilfacelaimos.rnl.ete.an.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.a. ec. Dod c. Aw.6z 3inplu In ffi d! am a.A il inkdai pe €1. Si nu rnler€ssaz! ni.fentastL.Ioei tlmoa* .a .um si o t c.9iatunc{.{ sl. fu Era un ndld€|. tabmi.d.Hitd {ien sustins mmatul.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el..tawmdefi.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.nlnun.fre e lsm€i€ ..gtla cum5{ faca lle. raci dras6re. lar dac. m.nlrnlesl€.u ca m. te den &r cr rese i vtn"l'. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad. d6qu.h ar anr Adni br-n :ra troro. en. mi o g.im.cul nrclodal.i.rrhpluLciputea5. -.n.ea un anantatat d. Dpci. cand birballlfac dragosl€cu feBeile. dar qriu car€ d. c.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .6 nq. Erbire. Aru.te ldet dn Europ! D da.arep. nu celui cd€ n.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis. ard€acoLo inhmitateainllor€d. nodul in care la.a.f cJ a-'iu 5. nu edelaprulcier. u. C.i.ur b.runutdin tatur e de um.

inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola.n.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre.tnseamns ajunsFniinepcalum nior.rn... . toa c €ede. Ddi.u dtaFanE 3.r2 ma. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc. !r!nc.L. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.n'lded by w\t|'td oh. d.in'c. iot5.u d'b5. .. deblrborulmirunr in. nu iuput €i ia. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!..i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.rtEiii :'i 'n.ntofi.nj. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir.!qhi {l lodrte tut@ !dca.u ndn. p.caalwtunangatamhtina@azr.un m66u.Blzce&ward.Ldal e mele.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr. in tda lu' MaLn.ab. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul. un na€stru ..onlinu. PureF si b.d ds s€ io! I . rd mam.ne viata Isri merE.. nu tiln h luat in se'miblografia. DacE tu un elft. Iodr€ el66rare.rrsali rme e . cont6a ta intoE awut5.t'i.ne. 9i . r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat. ceea ce nicun bi.p€nrucssdjnrcehrh''.€ om€na$i.i rip?rtcaterd.k ndh . Irunu*titQ mle.a'nr cermain. care r n.cEri oasperi ilugri l.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a. frume st ame$ @nr6i. rcJm diu-. .rcodurea(apul. care la $ns in ulhha p. Ata ci pe cine o si Mulre.sra e fe.r st faci ce tEcea? Dr.a'e&neiela. c ad45rati.inr Gana'n un ul.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr.t. lnsS pentru ci aifost.o dea afarS pe intrusa . r' 6 sLp.ra'.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei. -d...du. c. Drrider este ci . ldcea mea e Multumes. sfitr lum €.sa wza i s[ d*€a*. ana pn€r4i.. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n. € lo. p€ car.trc hqv. t2qJunet tavto.pc. sau neEuriea? 9ll.ta de emolivSiota de osriLfall de el..*tH a rh. vqnid \i o noaple pelrocur.D dinpe.sau aurobiosraha..i ratrnqri p. d'ahulmasa. srlre. car€ tunt &ja in. ctu . cu . c! ta numir@S.la plural.lar €la awtsuli.9tac€laalost '.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. Nktodar: A.ea inrim arca uno paeane.alunci cand teginde$!_ bine. inpr4 cr suptr. . asra..iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. inne o noE (u indct.pcnru c! h dlPq in cde .. td. €ra cisirorrr 9i I .au ascutat pe e. r. Emagl.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.Dn Juan.<nra. alrnod€ra jui 2 De.rte a vierii tur _ o 55 $siti b. et 4a pla€nt acolo.J pe'"nrF rLl smanr) Ei.mulvietii ftrne..d d.. A lansat oporrunirlti 6q.ve gssi.r cu rotema... in 'n . e? c'edeti cl w o frolaz Deci. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. nl/.Boana a...9&i nuftai nii. suntca .'t concentez peopqsoan.sunldare6tum€h p.hi mrl l6nar.ia Faslrs in ctrc4nlrc.u celc ru' lin. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .io Et s. r lud frola ri in hcio'".sreaunnr6ru. EE ctlltdrt? D. pe cel majFlre amanta w€murilor lor. dinl.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari.ceamase' lsrfa<t. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.ctrh il ch€ru.a. $x b. adr fl lac€a mi6ru.rt€ lrunc aurr tui..u (6 h. barhaFtd oh\nuiri . d€prei idia ta 9. dsElc.r at6l Dd Juan dud sra.at. Bin".i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol.te area &olo sAsa o 3l grili .itutsdari deihdgini. ci !Bil cone!erar{ntsreinve. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.atrae!neasr. tldadd ff dr d" aI-.tta Gmdtd. ddftnitcu nd{ de.rrcahdisr! ci. . To I acea* powel. cssr€ . Lneh! s.

rie onar?d.r e Adica.iui dEkuq in pottasa.re.utianlu. lar cand uine . ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah . dupa.. i'nren nu 'ubftul!.suntsatastun $ia. dGkugi puterea per. a Franz Jdu.ghr.ec. A*a nu e cevr saftu. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.eF cum lrabu'.ava de5Fre rat.e dee.r .tamandouacuLrurilesi .pa-r r.rrli.cunoaitere Eibine.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .hr Uite u DonJu. asra.miiFsu[etuluLsru arele.eereiperoane.remoniJ At:. ana Deci.on. o...el pregafte. lacdrasostecu unbarbat 5p. Eitefecioria. o ro5 9id?ssDr. elm a. j daci fuse5e invtrrr sainrc.!i roar..ru. sajnr aF. ceziceam?Ah. care iie s6 s..um em.pnna .: b.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat. A."""a u .aniezii lumea i5ilacevanr. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i.....Nr".limieoicc sc intampli d"hbBde() kze.ra ci e perrep o ui4a .i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.-d. !ia Era. Candsevorjn6Lla . J. (" n uit in ochii a.*epenku a ab6da emol e.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim . averineo.y..i.radeidjli. rtun.ere da.in ochiunulFe airul dvo'bu do.g. (oi conceputdin spe'ma Lui. sa minpar soi...r n.eh un dutSis.edragosr. dar se gandesc c.Vreiu sa v.op ren? Er b 5e haiu't.frentut.aconcepul pe d'avo.. u.olodeo femeiefire4.adL.-e .praclic fac Crasonecu o Ieneie. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana. tn. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.mcnruisi m.ecu ad4jrar si. c.rLrede b'€ .r nr *.ci S p. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni. d t. cu am Fenbu.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm...dacalalalmeu a foitatGnt. Ej bjne.Dni'dinhevo !unteriin:. coLapseze in dip.J Ad i.uina. meu.Eibire imiplace5ilacana.LU r J mr n inc. Gc' alt€ u.nosexuale .la aropa ' . e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.uad€varitde.enpubL. Asla nEeamna5. 'd!('nteleget rn.eva Nu e brn?.9ini6 rtvftitiein gospod.u Gtj.inLiu penrru cie. Eibine ell. iv.10d t i.and flor n impirt.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia..a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.adanteatun..!ireta erendrur Fenducar. rtiidintrevo. " .oreasm E bine.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu . Nu ihpreuni.tnd m.deobce sfarsas.uadevirrr. d.1 tu. ' ia ' J tecutdin.rma a.Iira Privitiino.Fentru .u .za rr inrrsoiLn..a un anLmal lar 'ub'to. eo chenie um' oare Sila lelsi'.'pLrey-rc.n arJl cumsipohe. si {oarem us..nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.rr peBonalilaie omeneas. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.sifr. bat.ieuslntmaim e$mair.iq.€1-ri€prFt on"dr Si da.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.u L i. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.nc. spun. eisunr.rbdriiatr o abundeila ainkes.xlraordinrr Anrca..nhuline.rr qsps de p.Si rr c. anrt.Eusuntrno. omenir in s.vederivoi.Jnca rn Dumn?zeuc e.ald acolo ..ins.rmin inqr! c r r...' ' d.bnep o r do. orueodd.n . Nu t..are ua merse la ovul spln..r .r nmied?e.ih Da. s€crere dp2u..areadus Fenduci.L r. 4' 5'JT.as5v.(reag. sir Don Jri. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc.scim. o\ o.r or.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s.er€monia.D4imiFiesivesFur.l. perko a.erl Nustrdnmr.sunreri mJnaLlasriinr oceremon..'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.nu inseamn:.po.i.ha Asas:f e..n .eea.rfrdn ct nu xwqr !. Jv.

ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da. Est€morala fanteziei: acena este Jd.ontrlnta.€ ra( €' n .hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.c2E.s.eea ce sunlem.? .Te-4 D.. rclur lr . vedeJ z or rcrom ssr6vca min€. )i ti'!.a ar tifacu[ocun rrebuie.'". uel vcdaa i5rorir tu RJm n.entus !bpenfu boll.aloslecuoatElemeicorunci rdiLi.€lo.Iiede@i.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti .orupr. .t ve.'.tc...Hei. 1t .i mutt.uF aduczm uncop.-r fc.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul . un .]nd . A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.lcr 1qs.i da.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.uirul A. congrenti.gur ovuL barSalu dremiioane Deci. d€ gond€e.ca .um apar 6ollle wne'ice.5 sunlem 6arbat.@a c€ k. Isrt€ fthil'brad. ? cedah (q e".nri. tulburat 5i . €u sunt o p€6sn. $L dacE ar firacura!la.ef. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.d..ma.anca ur.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su. da Eriit o mdalitar€ supsiod..od ( Iotrr -po . D4 c. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi..estane. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.d5postit5 Arunci.ncrmul Copirr rcSrL . o5a in tinp.on..orcepuri jn sax ?temerta.ti putaa si spuneti.ar lrbsrSriuL leme aareuns.c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin. €' bine. da.la fel.dpul.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.ceadrogostecumamcvoasra. De acolo !{n ri sunt $riti. a puru( si csia pentru .iodotl cu alte cuvlnt€. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c. d.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. nretidGs owre? Arr. de ncgi senftali.in. gErbatol a.La.e +.leda ni.d I wl.i .i idrilvo5lru er.atit fon .epe'ii acelu'. ci atunci .cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi. Exhtroaneni ) .. g1 de unde n. ac6t.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo. Sjngurul mod jn (are suiletul a. p€n (c o .ela b.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.u e nevoic decst de un m. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .roau lost(€aredaunuldinhe@i.".copiii vosrri . ndJa nu ?nc in d. o c't de multar fi expusi la slc... pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€.. nc n. p?nhu..pil. exisrs anuniri o.h6' ca. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG.nuvrpLJ.L sdnd?ec cr dr . pr.hileorafd.rlitatea esre un cuvint tm.oa.n.r€ti @i? o s5 va spun cei m. Ene un m'ster.a.vrne de a morah povesiii. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.euipartend Ar lrebur sI lubim . n'ma hcatul. $isinsurulmotivpentru.oim8unalavoa..mai t./"2 -e4 0.o'Lpt o s5 dtr . nu le contra.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran .arceste lcgitur..arc ei. i. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.ib. 'muni . 9tiu. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a .a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci ...a..6re. care lace un primcenlru3Lablilace unprim.rpc"-rr. de slDA. Ati lon .

facamai. B€ dpa4in conrtiinl€1. rlacaamuuttsmarfacdodarl.5 unde. .e facstL itun. @ftnij ddin &cad€nli.€ti dr.re . oi9. eeau si rritic! ceea nnolionar. p.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q. unul ponu c5.n:L i .olul*st5 in afar! tlmpulul in.' .{ bolt \r.tor pQntru voj.d.hp! in .ntu c[ inc€p cu .A!o i dc vrti.ntsmc A. in lanraiile c. boala v! liaceLjnGl.onltruls .. pcntru c. penlru num€lelur Dumn€zeu.r€abh tr6tr$ penhu @t.p'in fontdiile voastre. incqcdti.rc Jllo.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a. idr.nl! orisinab nu v!l wod. nicio *por.d.omplicart.c5to ucruhz Maiintel.ea de la 6riginil€ ri.. 66rul r fodbun.suntorganGme suntvll.a .i spun€li w€d. 'eaLirare..ri rc sr ni p. ddine.doarc. care au dal i {. cu s(ul 5i .adate ''qli.. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .r !n! c realih. p€ lind er. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee. la. inapoi la d6d. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl. lunt loanc nulli prinhe wi in . 5r nuf. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.s6 d.cru sA nu u ati asta nclodatl.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi. Nic'.g6re o dat. Mna. E5r. clli dinhe rci ali irurlar? Du.ti acc.trc nicunuLdin a.dceptuld€ ursin.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda.. intorrklun.um apir€quplia.motx or noashc trecure.cd public. a. i €l4trlc. Ele lrri6 ! v.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. $bu . trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i . p6tru ce in ..r.and vsnltt la o p€rsoan5 care '.indeF cu 6la. ooct nu ma credqi.6rorr. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. .. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG. bolrre vadic€ d ciciud. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.i.wdetr6r.rcati st o tanslornati in trdtul kstu.te.I D.trc pot sr ne $srini bolir.himi. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru.u @ifi lDLdo4 vAntul.€rcaF acd apqimcnr. dclitirranrlercastodlh. oar prima darS . rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. D(i . *am priv urmanduvl hDteta.61€ supusi !c.ti llcuF. i apoi ah angaial!.are r4!oan. hat.d.

i 6ta . cu rorul . hi.irrE Adrc. '. A l. Nu poli ta li . rclbrrie olr€care.re !fl! rnE.pod..ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl. d#im &p. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr.lkwa.. cine . d o sa k I . $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir. t'€bur€ v5 hrr€6ati. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.€ra 6t.r!!5 in flnt@ra rc.aud4nitpartmdideidrllli. tel dragGte c! bne.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii. nu melga a$ Ad d.:4'""*_rn. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon . Pdlru cr .c :'f.car nu le past . iar .{ ia. ms: 6t._1: tod[ @at5 n nunrtl . p6t'u c5 .nita.vi. . p6rr! c5.ar€ am incepe s: induca dep. drlglld A@ drficuhatl nult mal .!re."'*. o hodifkrh. Priuin h iur. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.sr .a 9i iripozitele..u 9.'lcJr5 & Nr su !i. manrLfli. in raut.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.t? Adica. doimnelor. het .d ltlfostddq. aeabul6bu.rdmli ( c ca. &.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r. cin€ .u cine runl.car€ dar6.x.r. Elisi. $i poqie sa fie vorba de E. de.r..ndenti.bE rr€r Nici n. dar . de p!t6. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol .ra pentru Dumnad. atunci. lubegre atuncl..r. C6te dinh.tra ni spun. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .r f urma. lrede ap. da.rienli dotioala.t brhind d€pr" sr..3.d{ duDl or€F.llberre el? 9i a5r' d.rr 0r __1. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. pentru ci @l inca mal foldiiti . la lnc.p.wnili edktA sau madninl 5u birb.ce s nu € un mrsr." c" p.? peno u . de dur@.r.ine fo.t€.t lcelelucrurip€ t .{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. solulhstru chLar v.t b phce tnNrd A. arunc' . paku ci.ca 6r€ dcpandenta noaska. e inportant st o modlrclm de fi.ords6 d.6aFi de l.r. p.pll a t 6r regllA.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€. Asra .gac.cin snElid4ine n<llrt ii er..6ra 6a un nrsrd. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. 9i hutldintr.ta vqnici d. harblu.I apol sa te (ldcr s.la.vem Nu c weo bin.vfi Dcci. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu. acsl€ (. Nu pot se t.nu pol . n6ir.gr.

l.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.5 nu np impr.rtc cl.butul 6upra .l.-Nu nu $nr gata penhu orl.a.$vainFebapl .rcnc|fr.unlh.rinll.u @ a b.s.lii. ttili de unde vrne .litlbl Nu daF ri.i.Ed€ffidcu n n€. duFi rodr. Dzci.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .'trn€i rdisi.r€l€ lant4ii prct€rd.. penhu.scl. 9l atun.opiild? v'ne din fant€zia.pcLunea e panhu noi. D4 6tq lnd&auna c. dund .mnasispui.at sl Implrtdps.bJ un <oplld b. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo. 5aD u.obiFuit d€ tal. $l la f€|.n un dtun. dar inl.tr. msseli jn l!hlnE wnili in. T6te aeiaa $nt na.tr.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi. rublre!.4r€ sont a!laF araqd€nr 14..l..aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara.. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu . Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap..ti?unFiii .l? Pentru c5. phbu ci addirul .rc o l{m 6r". dc h. ri'nd't' cd .i.trrlrivioleaua ter.n. purr.ltllllnlsohene.prihstff el. de ce laco sl. suit inuid oaso p€ illcel€ ld.c. n'. de repcde uca dl vdu eu tu r.. unde credqi .tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.96h d line.t.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.. rrun(t(t. Si "obisnuil u&n. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. Si pllh sa lac€m asl.er 6 vi lic52 9i .are cr€eaa as$€lde coprr.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP.ind fc dr.raLiraloo jn$.oprr! *sa qel .aduipublLc Sollrl.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe. t rl.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. Nu mi ero!.la i.ll? Muriti.poir i cdatia.u o rdtaiq nu qm 5.d thee fadF fl. .t€ $ €l inlel€g€ .tunul post de t€laiziun€ d vl fiate. d*5 €u arEd€.m treut prin @l€ . ai vd€a . ad*+ df.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '.nl ri atqmmt n.Ll de iniel4Pta.. . 9l nl.ffiod copilir6li 5l prrn .a?M. dinh{ distorsiun. cA d.{. T.frii .ce6t€horrlt.r Deci.ein r. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct. q lt sl 4 in+nnanr.dici.stabuz.

S' s ptn! l.trdrm acoto €. La suflet.uvinte !.xplc!l'crcnn. .shti putetlslconfinuallsiveJu.dad in F.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.oplll cq hare|i copiil c! odR.n"rsrr 4rc s n._ (aL i'Awt q€oar.i puraB '.fdnp !r pururniciod'tt$. Au wur libertatea ll lre .<ut J'fl ri r. ! id cL asrr.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i . $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.ed privire in o.cu Vrd st n.!.d. Dar $tl.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r.trundda odr" o€nnL cA m:c. ne tt€ rurine? Lu.cucorputathasbu. strll. c@tt Gri djnn.retl€. d. o sa vieti un cp dnunat.m putd€. ffialirate.lunde poJrcsi5c inl. $i hintsa t' e ddentt . de lirar€ dot5 .Eibine.rut dc . cunc. nu a.a_ lo Fr..ar€ araia €r. s5 cmc4.Ad4arul6l€.bebui.ruL e.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.un.l foet p5rinti bunl.au sa ve inkh cdai nu sliF c.rat nhunall.ea 6anspdt. tubir€a nu are heclt.ine vor . sau . schciaaic. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v. duGeala.ar€ re'. a {ndbi n6hu.bilLrarea.. p?nhu ca .li atun.o 55 urce Mli ostl.nunu*tea mr^!r.r. tred. o s5 lic.sh niciodala Dar d€ cc b . jubre.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b.lrebule d llm indrisdrili de m. a._perodu..t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.rea E(r€r! d.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! . hc€cr dh M bun eu o l€hei€.are lrebui€ s! ne fie asecr!n.iact$unq'_. D".i mdlru niciodar! n.. sbuE 5. patul f6d€lnk. c€ nu puted sr ili mi. r@nim b gand!la.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h.. spun? Nu wei savt ipun d.i d€ Lpr opiii nosri intru. fa': nlclo pcdelr.. . orlno. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:." wdcm .nu'iudd . corpulur car€ atati asa debine.a.i. p€nird c. nJ ar nlelnro niciodali aici.. ctipa. rci nteles€i? q.n no p€.put€d s wd€m .c@a a 16r. in ncd cur. Irunuselea sa .n lnri-un mna. inb sa f'€ €ndsl€ (. consnlh pub€. nodut -m . genduri curatq a la@ iubir. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe. r'irc6. patul maribl Dt noi Irff . prLn. d*i nu edi.sull€lul. .rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.ti-? $ . .a cuno4rl€ii nictodar.o d.Mci. @lu!ie.hi €i . Docr concep€m hlretie .ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus. dea hc.Nuququl rcspons.mpl€ apimulssrliu.dun cuurnldin(€ dn c..eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma.p€n p{id€ . iubn€.are n.ibtcopii.e. aar de lopt ar€ iotut d. prtmul dsiliu $ modul in . gj shri c4a?EutcEaicns. no .lai e ale.na va crea . A+"pt. O ra ria pmhu nlntea sa. Jmin. inpreun..ti sl vi inddsGfill.desprdniracol.i ! dia. rcnc..atisisrvdlac€tide.eea. 9i add.. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i.edencAsu nL !r€nh( oe.l' whi.ea imbt:lisaE r ninFi a. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.c!modutrn car. PL4|L..r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.rcatin 6np c.n' ar .ore a c.AndvSindragdUlldeopersoanl.r.cid.c€a aiunqer.

"Art! a spue. c. A lost cinstit. dac5 clnevaspunecS fa.N!.u el pennu (r 'l ett o contbint.nldaclrevenih losiLnl. demonr imprS$ati p.ut" g.lashic€a ndcul.haDn.lnr.'r'dl.tan. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!.Sr a or.eatr. imbulb.spets in salo.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.n. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.u. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.n. n. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.Ia din dlcu!.n.1 rod c $$o.xara.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r . . El a lPus "o rr vin dar d. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq . p€nlru cg 4a maglc.de s! u"d sl ie (r1.s.llnscucl p€nhucinoei{. .4DdQn!a E! s|1r.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee..l acum.l. Elo st n€ tunla cra 6&. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.6bl€R dtc drE o l. trlli rcl.9rasta a rar cdditr!. maeilri. hai sl r@enlm.i cr mtr. dar os.pentr! dnu.' e_run ir.uo 'a *. D€ci. A 16r cinsrir. un.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. n o. md! acRa D€ lapt .. O $ * intoarcl.u el.'t .€ pecare Le mancatl6i.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre..l ar sl di.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d. Dcci. in cele din urma..perupierl s... s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor..lnici n-a hancat f.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar. rci de'ti copli cd' .c6 p. a?d an41r danre r. el a dMrr .slacapltul. dar € €ra mosl. Asult!$. mancat nhic. . c2arsaluri Asta ln-.canhcniu€odatidenellns.nr'cr Adc. Dei.6 4lsl€nl. Fba n-ti hainel.p!n o'5 h T.mni un bsban di*us: a3r.. nr tcb !!e. sLc€ Iic€a? E bin€. ntc lr.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. ". cu.le d? conssatio oleqdur o. .d vino.po colenaibune hainc.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p. Nl. Era chid la fix. Dai clndtoald lumeaintule. .ptegps felun ds mancar..el e o alqml . 6lc . ld.Gsmaln9 L Dfl Jud. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici.r durar 6.rn.ele mrl hun.al6cut{.revinef6lrtedid. nu ca si vl spunl..el n.scic. dd lea b5!tvtnu). cu b:icl.' "NicioproSkmt Elbne. o caLrar. da. rarii hi..dsri c"man o amee.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr..

am a es s[ hiim pe 6ara.hd dneld. Decr.o.r. . Ce. { in afa.i atat de nou i d" m.un 9N ri \du. h.porem' .krui dl.16. alit d€ lLumlnat.cun. Eu vE lot spun cL .si o 5. Nunikntimie. 6ta? rlti.i.bg. )A .rnr.i na$eli ca un! din .rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€. askprat pe cinda de.uvtnt€ au awt Loc dld .5 .lle.i @. cu area sd.u rrhirtrtitJ de cat pe.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|. aerea in spun.l'?rc D€ cll.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. n.i € sfitr. . maidcgrabi de6rpe baza ac.inh. catdernc€tranuntatr h c.celz frinle cu . pacinoa cural?Uo rhnszi.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.zua cirdl. Ce.care5.Dep5i€$€. Datimi wra st v! spun cda.qtinsi $llli € doar oc6nun{t. d€p6€r&$ d@l6. umlnl. pp.inic.I.h.lo!lmurh . drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa. vaF. $df.rihntllcubi. Fi rcg. sa sprnfr tui ct d..€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. p. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993). tlcrEm un concepi p aur6i. Oh. sual ni. un blrblt cu addlr*orLglnal.are nu are leg urd cu imasinca 5a. Ald...... d6gu o. t d.acc. eun concept.a. cc sintin. o )id. € da @a 'Mnlentului mare. i junftare. Ah.wdotib.l eunqi vil. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . h. O sE Pmbu.ea ce idm. pas. Si.eai ju. r 3Gr36. aia.cel€ .Lr! !c6bi dm.t FBrrE g o {hinb. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. 9l dac. rzK lnc.te.rs $oaL5ln .u.i am faclt ! ogerijn aceast.b.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.. Doafrne adu-n. M@tut h.pltulEd in luhln!. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici.va ca s. Oh. o .fla tr . va de? E bin€. Nu nr credetl? E o m.E dBg tqad^.di. El bhe.ddarat orilin. 2000). dragilor? <>L? _D Adic5. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.t.Acumpors. aistl un !4n.vita mine _ $i cak inc.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c. 9i rriti.ltd. r' zh crlr.mp mrre a noasrr.ao mu d daca nu in lumtn[. o lluzi€.u tr<ululs. vnt spun. nlj*ryatBilh. ani _ ulraF.] Fdn rzK PubrEh. i5a ..rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m. e\aa R2i*. Cu bd . drt! cindmiti la un eElm€nr. ne utt6h la el n rehllh I auzin . ma profu. Foal€ cE asl. Ulr. St a lc.q o drvb une .rntn atiEa ira. cinda . Ed. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.t(B'll MqEv.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in .er.re n j@ne d. de..corl. cce.d D.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.ti. nu. pGibilst vl 5: v.u.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce.ll. Lol catdejnc€tlnvltaF..i rdi 9i ui inv6rntt prin u.re iEl E.ur. Jn deco' Un deco.unaDnerc Ei bi.biti Nu. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. pr.1 tunran &ia mdf. uitatjrt l.arepurems. c e .Le on birbat. esre. { de riftar.nt.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv.a c8.de vl Ls€mna mdninlul .a5unr?F corpulFnru hoJi ch.? De cak .arc sa vi puteti indriso(i. ml.Eun incepeli sl wd€ll cste .' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. sriti c.r ttk.*. Da.t no4ii.n ibl o cuh asr.temicull.Ah asrae. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai.. ei 4au cu mrn.tr d.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF ..k ci .adl.

Jr. aveal .!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.raald adi.AlacedGgosteeunaclsacru.n(-r) "2.ni care arat. Aavea. Da n. Daine lo eddent.i.5 atun.epei in primulslgiu. aLre DJr e .. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€. "5'"t' ralaana' ndr..a grs r ! \' ne wdeh.er curiarcr cdrarea? Eibine.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.dn%a ("' .-'r '. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6. pentr. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta.l. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.pnmoL joil. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.oipade rr'ra'"lane-rrri-.vaz Din Fi io'.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.opl. I rr-. " .e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.Adics O@nneDumndada.rului sau.tipl*e. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr.licp p'ool Tc. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi. se sinderscaeiLav.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr. .os. 'cincarnarl.a'e dn lor )iana Dd ?l.i.Loa sacralilatea a.opiieunactsacru.u!.!. eiau rvut .el.-t n or'. matu'c ln.rr nu c €!e.vah .. eva lransnireprn Fse slg' lii in . "" :-":. pienc!impt . d loarte atentl ii loan. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.L ficutcorpula lost eract.-" I irO.'.a vuJshi volsunr. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C .o\r..d". mi.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.!. a" rt'nkrplu ".prol€a sisiliu. Gandili.. ata -Ln r(r sc l.p'. rp .e?.'". Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.e I. dar rc eratr esal cu rea .!de lac ac€laS' lucru.alard€pur5..d de sp4hsroz.cul6ul2ln.".rdcIronoszConsr hl..si.ea!i ticurin uximr " nres.aracterulhrul ol lctului..filantdra Esr€cee.1..4orr-drn' \oJi'5uct.izi f aniezia care .tcz c dir !tili .aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.5..nu.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil..cda.opu lal'€.ii cei.Ad. . cu ar€a inseamni at€nlh Gre.r"niriho{men. pentruc. ld.jncdinRr.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.c€lienu. alivcniila Fnnliirc5hi S' da. apJrc ac€a*a psso. ..1in.ep?y 5i ? "m(-rr a .

n IGt h:rbrr .a ii vlalA. c. in pre6t . p€ntru c. in pr@ntul dtvtn. si * @nMlre. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . i a. t nL P. M-!m onorat$lm-. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€. pentru ct dacl !m lilost.€ ri i.l .are practict brn. Ml !sultafl? Da.ei aqgla dkal ln cEis. {nr€m n6uni.i.tno rarrrm .€t d€ arcl nu are o rpl!.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.6li..kr.d..da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.r putc at ne s{d5ror€4r tnh.. w.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€. Fd d ld6.n.. penhu cA r5l! ?F{Jtrl. . aiunc nu ne. . m 'rEmntul . cu addirat Sl n6ah ohd! cu .ei.utr.i o perfeclionft. pai.e si fte ha6rru nu ara dltonl. p€ @ e e nunrerie r r cdr.€ o avm p.a c€ ne ddro.lnstiti .ar.read5 c.4.rrolni nora a Eiista 6del d. h&b!i hrn { rd. Orrce ma6tr! c!r.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.|lul h@tuhri i n lart{ p.E cinniF d nlh. .I Da.ca slmlnt.r. n-sr lim nldod. o tert. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl . Ded. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. noa*5 e vt€. d&5 nu o rtJp* inuril. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .ntu. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.in cal blrbrdkr.ntru c5 .!t chllr un da.onr p.{. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl.!t. € ma de pEt.$ .g.Nohrripit€zilntcPrlnma tb.. p. 6ora Id. clcaot! !l f!.cdA Rlrer -h.cti. .r. oftni llwi. dd d toor[i atr f.d €lbaafl a.area pr.u clne snr et. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r.a. btindi. si fie dod ." Asta e. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d.6 neam r6pal. 6 p. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni. n an fod ntcLoir$ .n6i? Da. 9. c€ rnt Chrtrtodi. LlEli m6h. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.ddir!r.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le. n! $ lrm nrcrad.lar.l . Pent'u pd.. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. wsre 5i. ea $r put .r. 15. daci sunt@ mars. le d.ph.i llwi. d dn suntdn n6r. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.pdlt.ii d !limpdsini.nl. Srii d.ai 6!nr.u nol in5he. d(at in nunde iuhi.ri credindcc nimEnli Mdttut.e.uriutJ r{r pc c.

t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.e si oi iq na|h c .j.

ddl. ttairnr.bi snbfl Dr@ ac!6. A*lltatj cu n. d.1dElI cu . Elt @ si ) .vrht€i Gerlrl *r. b6d . ln nod de!chr!.l dlslrugl il dHrW F!!.! cE ..nll cde in4rcl ll. d ln S{d id p's.!lr aa lerul lllt . . cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L.biFuil Ir nElui .C. €re chid bl.. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|..odata d $ voi sunt€t Christd .hlul nhrrit@e dU d.nr.fffid1€ { rldc. vtq5 d d.r. n.n Jd. .td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.tl cl $nlel Duhn€.d. fa6!16 .Fc. nlmle .ph Eu m maj.I Clrd hl.lul lrr dh.lr. E{e bl. nlm6i n-! lpur r. h Oeid€nt Eeb.eltac{!.r lndct t5tll rl d.c.b.lfemia .u? A+r n.tri ma. in ald.1'.d.i c! ni'mi.hDu|l@? Nu d. lel c! i Y6hua b. su. !l6iie.b: \. 9e Frt .l inuslno. tl o s+ml aun m6.J..m.$r . @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd. (d cd€ !! comunical iNaFlurll.dd.

Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. .j e ldmrabil gi n. i Lriiinsamna un ordh eupaior. ad@a _ntoh. hri ' uii de dLc6 ? Nu.4ritsrtj inlluenlezr propn. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu . Mti €nit.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.re s5 le uaEa. De . maimaretd€cit gcnc c.inviaF carenudeptnd.g iast. mal mrrcrt! O(enei. c. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.astain.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m. noapleaole clr€i u.m ceaa c€ s€ nuhege .runq rlihqs?in mo_mini. Oareaslains.Bun.a.n .irrel.h€t6p uLpalectaLunui.arbune 6 . 5r sunt+ hb!l5rh. ra. Etr.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.l rar d.e relde lmp..L. p'€.. iar dinkda6. da.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt. c*a ca rost. cu cdplt. at' rardr .. dc d6gut r4cliitd wtr.eamnr!iaF.reinar. Atunci cird t€ .ctdri cde !u .tir bjrc? pi. faci tu.t. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo. Si cand inblhlmlto' ul . lhus€i€ nu are dea fac.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .iubltll n..infom.t atl li.uh runcFonead. oins€ b_.ubqr pe un€ tn$ti.@a. ci to -D5un.. ta . !n Christ6 spirrlu. n . Ac€sta .fecf6€d ganduil€.ubtilittiile mink.ii lsl lrunci va duceli . in via(a' in care n@tt cel.e ar f.deai trSlt in ziua.t.in4a d4it lu instrtt.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft. c! c.te LcrulpennJ.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.nimi !i cde sl numai . ca.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel..n peEp4riv.c.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€.rurrl€ &.ra i I'uno"* r5p o f€mete.ranti +r Lr"o.Jn IdL?E nr d€ nu.nltesi€ ori.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.i Si nat spkrtllu AhDci. osa $ cu ani llmin.ter d2 dragul 6te un m tunc. e. .[t d. atunci chi{ pukli 5.t .d a 'igid.. un m clr€ nu * .l. cu ad4lGt htnunat. dd' o s.inainie dejdul.irl htiaslru.! vedeli lunea? Dup.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd . scndmentdebu.car€tLnunin.€t$r lsto *dud. And nu q.latianapmlruimplinq i'voic'edelic. V.c din ehirsii. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo. n!' brei ri ! uncdlqi.gcrul& d€ sin€. drpl 'rtr dLP.s buzet€ sate. studiul nofr in 9co!1. cabul neleului ttu nu c one.nuft 6.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. sl FomDcz. .a-e*'LbarerLDa. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. . pdlectimat actiunrle. nll trlnod.r€ e t Bee 6re ceu. Clldhierc qti inle a5 c. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti . €t pur€re.n sl ilkdem..n: ent! or.rc sra ajupra v.noi'5lpA^lnulntel€g€m.ep. car€ iu rransns retalllteiln d. . lisJrr el...t. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.phra i p€nhu . G lacs tur inl€l€ptl.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I. @r €nlitate incsni. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.e. C btl .l anunitor maegridinAntichnric.are? Nu cdpuld6.ar€ se ind.opuh. pqf€ctionat v{s.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c. omlnte car€€or! d€ a. a con ujotd.d. v6 wtr d a *!na cat de rsn.h.dpennJ-ecq.e iti adu. nu[ al.delapl. Dar addarar.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt. corpul. lutedtinurs in pr6prt.r. @rFrlut. C€nrrut b*une nu ene alt. \ralt dt. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril. E ddr p6rru a c.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.qdnoglndt.a daci . Oai.Ddunlsendftq€od!$ce.poate.spun c5 c. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF.. 9i d.hai maret c...ct.end d6Eltt 6rput. insulleniii delii C€ .€ * nun€tt€ un .a^!un barbar.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc.noadi pEcud "viaF.una.t nai sristec&q lucru.c4a. *!i ulsnL eti llt!.c6ra ode ata *eamfi c. c. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .srgur alunci.r . ca.reqre in sratrc.rnlnlii€ ialni.. ri s..onducLtormlr.ca. Ast€a sunr dod Fnlru o clip.q€.ao. asra. r!! ..Ldecd. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a .

pranL Foldln di. SA nu ded. ri 6r.tn. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b.n Pentru €nrit.tr.tu ' u mdiul €j.b. A.p de notecutara cdpul htiege in k.are*trrnsform:inllut!rc Oric.u. (hid dm td prnE..3!J. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p. asla o @a @ numim mo e coaqulati.Si rclt va rilcrt puinaie.ti 5oam.l5 luhea. cta. in .tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr. de dcord.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.rru? Un n. @otte.e lbiolosi. !! rle tali. nlh p'ed nuk ne. l.lel rcastr€. i.rc Fd drdatde Dumn.E incdaF si mai jnc. 6r. potru ca .io ADN.rodatl.ara. O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''. c. Molaler olEndtd lMd4ute d.. mdd lN4Yolk Simon & schuner.zer. 61€ on kibui FnrudR. dd' @.d. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .hu 6te aid p€ntru pEcde.&li ttili ash . d.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po. cr humai actorrr .r .re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ . h frinun. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar . s6 lnteleaga nr. niciodata.i adqii au un sndiu. D4i u.bu? De c.m pre. Sirtu^ci. €ten. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.a .i trupuLvonru esraic.ft v5 d.caIn PlanuLExrdulur. niciodati.ura b oiri nr!. Nu au. o Fm iEuraja.. dd nu poat.ssrru este o per!o. lu ini . E @ d! sub foma d" binla.nlic .pul 6. cu inhFe.m t6l nu p.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.:asc5 nicioials Sure. .e stllnla nu poar. N{ sa ll.uLui in (presi. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.e€a lvsllcapLtalkn. In s4. p. F@t un 'c.inllnpE cind Dunn€. cle q urma c. $ to. che nt"h lnt..4 ceea.ahimb. na. p. br ce eunLlr e* . cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6. tnkntje Dftl.sa? r.1.ia€eunata ta .sr. Nun.pe. j(Ee. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.tl.ma6rrul .esidr€. 55 tt. priviloiul nu ae. * inrthpli in du.re _\ri cj@ kndiul. nolslr5 s5 Lcom not. in c.$a Dea.enku ci.lo. pdenrialul .{ll p n honul lui Du .r! s! 6Fr €. id in . El cas€htamplalntr-or..jrdm inhnla. g esl€ rr€.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.ohldr.a.? Alun.ctu\LE de. btoa-bptajm. acolo unde 6 bF.c.)a no4i La ivelcontd.'c6l cu.$ plt.t cc po.but€ si rMr6 tr .crorir dh 6a ul ma*at au o rJta.jucatpi.lucruri cne nu ari 16r niciodats.io dlpd.m 'udr D-€.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.dnd.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€..u atitudrno trcu jnteiia.i.cut. or rr€6ui sd ttli.!c Fcile in c.dlu.tcxulul Si nu credeli nl.e ju. Asta est€ .r truput 6lessnd coagutat. ce 6re u.cula hruti _ bid hut trddr b.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.nru cin€ sunbm. fal.n (d.td sa rhjmb€ ri aton(i d.t. .arc atl deslt hi si rif.ul r"ddual . ja ru(.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. maesku nu ar.mol€.idul o. Su'$ nu Foate sa dp[. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.cft da.rund !l qer6i€l 3!l€.lishinb! orice? C.nti atund. sl n0 dedetr clip. de prog€nlbnt ietro. orntohahel cr tnto.4rajut. c€t er€ ascuru. h.6 .artapentru ahnlo? Pentru ci se c.r eea ce n !psq&. rih.of'ka hd. 3r g.e @inta nodhl. la k re u noos l? A. En€ b falde I cxibilc. r.ullFpoar€ .lADN.te fi 4hrmbar6.tatd€m.cJls .dpiir€htt.6.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.5 sunr€t] d.n! caG rhtelegeostatt. St c A.eintetoso.l'n damr.raa .r numal .lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.mlinu. Maerrul .e €! cohntbute cu 4paiqll t.m.on li nuitr t. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.9llnh'nunat€t€salecdde trl.u 6b pdiv + p(hite . .a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.

i ro!t. irebui.t. 1"rml@n€d. .61[ lM.hl. Exkta o pute dln n6{ c{.rc r€! dl!.i.[nd rctl sra mor E4 L.r glln.u I6t g.ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu .l. dinbdatl.tnd o tE md rut d ndcut nt€i.ai h cal€a LlcrR.bure s! ttc . ce nu Br. E Url. o hhF folrb rden:att. p. i ju6 !r. Det.m vttur . d I*! o . p€ to. gu cl .rdut. E un put t!r[ tund $nt n nobt!. tdttr.he cu !d.!c. Fntru c!.EEdulur o. p. Su't m tut nur dclr .d.pollacorp.rod !r draFet. o si nlninct.u dltl nlrEni.r qrtll lE rdd.litr. Tr.unt mai moh del cnirlL ?rL.tI o lrEurstr . cr @. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn.r5 n... €rq t. & rdi? Rnru ca € tut..l eu trRi. 9@.g.ea.d . ca .r. .n.ntru ctnn hth.cli dnt. Sr&dF cd. L&r.t. ci c. ln lidl clllbo.lul r.. d & crb ai d et qpriaF Gu.. D? CAt cdpurr .r. e. lnE$6a? C. p. hd! naEril .dh & int. i .t€ s.t.u. d€ mh m. d jun&lre d. cei mqcht..glnurl. harmull.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl . .th? F .d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr. nnlon.n.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.n. Obsqlord.9lcub d. cand . St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. di? Car mal p€t... tnqld. a{a.!l lle . .rru unut ct.? Nlslo lm!!tn. Er ee kg!turt cu @ c. aE nido sh6 d€ 5. 9 .ur! .uno@ sr. P{8.r{t!d4.! rFbduc Er..!d!r[ E !n pll 6. c.!s. c!€tei Stsw qd h. unn buck molec!1. $u de sulltat tu po!r.d.h d.lund .rc s! daid <s .t i tftd tl s5 r.lri lhtt offi. c. Lglturt d @ c. tn *t.r. dhll @. nnc.d et put. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . i{ de f4ri cn.d (.u dn|p!tut .uandc.. Lr g. . d.'. .i obsd.l...t rn re. .crolr€ld.ttonalr ce po.lod lrlnlt cG nu !. o . . g. {nl tuqeii {.. nld d!.[ oolimd h l..ef. 6tna. .n-. in cdc wll aw.Erc|1. €.re adatr.dRn. . k .lhHecrun. l: @kdq . cat p&. r' !n Du .i. Fg.lalcire.'|.a or€chtd. r@a cr. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. de ce . n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:.n$chftrl .r . putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.te di ld b&b.t car.ab.La t*k nu ma td. h corp i th'pott.l Duh d<lt d. {nl D. ddo cedrje 4 mimd.! invi..ry rplnt. td€ q .t eolo. Et bal. p. cwr h.thult? P.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d.rconc d nqi q . cd.ll€ p€nlluri.. flri eGrtul n. vrd Grcrut c.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . plhA la cr.l tt..dl c.ta { chr!. D. . eddnd &ctr ak. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o.r Arunct. sb lumin! r€fi.Ir fi int! 6tun'E.t. ri $nt Dlttln r.tcFru slr. u.r.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i.6nd d.. -e? AN. olun i . it invqe d at.t Ldtlll un.d p.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr.€F [Jin'inu. d. umpt.h d.che nudolr vin 3r tNte d fi. fr c. sunl on nrrcodc . a Fod6 tnFrdeaun. cu pd!@.? Clnd lpun cr chrd q{u !.1 .. . o d o *d@I ll ntcr cu o . d€$n{ nltlE nd. . prd6i. .Dumad '.

Ara e? Nihant.ar ttcostar c5snicia Lo.vid barbali' drn rurullu arc mull esali.l mult maimarelc decAl cele penhu rc . Deci barbatiic. pe c e leau lScur penrru.orpul unor lemeie.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.rile 6le 5.Nau ricuropcnlruemolie.nautscul jrtoanein.dinpunduL nswderealrcut'€'. mLLt d?.d a.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku. a.ed publ .cai ldmcilc suntinmiicare.olo deloi.rc'rerisideliniibi'ba!iip.h patt .rnd..u trcut.!ea!c. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam. Fendu ca n.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip..si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da. dlre oa.E.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.plaudacii birharut. nr.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€. frult dec .respun€. intetes€ti? Pcnnu dali n$]. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.op0i^ctin.l . Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .a ticur mJmr !oa*ri..ke ! p&uldr DoJr.ca s5 6e ac.. ab v.r si akult? adevirul su.r ri. 9i seau si spun.{€ct ti'btrtii.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata.ueinrcsinDlc.m?nipe dv' Daa .n.u un aLr p 5n.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. unc cntiriI fabu ode in .ste..nantrea. e l c. Nu suni.insdualitatea lo' lnnnrri pe e. Nu sunr cchipat bior.i 5i . mcnk n JrirJd'n' prho|md.5r.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.. ia' c'...rs . c 5io asrleld€ partener.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame. .rb.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa..'nliri5 dc bElE'is' d. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c. panrru asra.hipatipcntru asta.a. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .€h?N@d5.' tind catabrut i. in numeLe minunalilor h.tt sunD lota.' mircr dc.nlalur .epiati. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.ni. ce.penkucisunrc{16roriinrinp. pcntu unb6$ar. ia-r voiinci maiorb€.eyu! ifrpohivit sisr?mului..'kljmizaii ! .r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.idcsed.o.plaudacii. ci Deci.i . nuJr aminretie dc rot . ar 6losr puseinro.r ro Er.op'. Ar li fo..i.la ega'rar.ri din . N. odo l-r5nd y. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.6 nr L.s' eiror t' lucr dftizia.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '. in mod €gal. Niciofcmeie nu tebu! si.da-sautdei. Eifliau I au f.a rb n. o".Inciv! I a ir oo.ddl Pd_ t n. bai€ ta lo.cur{5iau Eslt s6 cad.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc.auIo{niciod'rr.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn.bu \J ru unrrdput'- .rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.srohe E r.onsimt.r.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.nducJrerespecrul este e9a cu cccr. c. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen. rl te lca sisiLiu ri c.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg. m.I ar Iic6nal.ur lor. cu sigurantA ci c piala phe d.id ?rJti. Nu sunte.ala'oriiprintihpsunteic.Lesl€lerdesal.ni'-l! ntrlde -' J.u mutt d'n..tdr. rub€tta Fa DumneEu ma.mJ pr6us de roat€. D&5 toat€.errs conntcrrticin Iata e.!cncercuL)in. cuims ad.tictn€nsoz.rra nu erau in pas cu roari .r6risu hJimanaretecr.u el $ nu lie in n c ai impi . Daca ar li 6cur.tat aurrllor I ar ii.cs?z euin seara ri. id?alu'ie lor dc Fartener su.r rnhmidaii.A p..Ert sA va drI seama ce v.r ee . i io rn. . siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate..n.are spune -nu . or o Eibi.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.Aceiriastrnl. .olo i ati liinur Jcolodmdt.Unb.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. relatja lor.onatprivilesiulinscretate. se numesr.e?a .iel decopii osb la... o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.nolionat p€ntru asta.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc.

tk Edmt.t.ulrlui pesre viitorut m. . rrebuie s5 [s profu^d.€l€ din u'ma I nh..n€de. . zona a. od ! iisl's5 ^.. e F'ic.6re nolllpol s. in . ObseN. 5! d€oiim drn nou c€.n. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr. lpoctlda . dec€*spune.r nu . chiar fi cand sunbdn in llo.vlrul? Ati indrsznl sl hc. orl d€ c6t.. nei€ sa va f.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.€id€ aj. .5r.ti.. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.riti.'har djci c. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.l.batut gpure. sunleli lhtr. ln cde €l ne imPlin. d.u tui. otaci Ar. cl .l.ti sra? ln doo{ 4pllma. i $sm eo p. p€ l. R'g€m ma.d4. Art! . lnb. a.incearcai pretindect e ccralos .rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.nn c5 urh dre. st €dcr I g jndilaent c.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i . blAaF.cer doi soripec€r.. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.j sdm lcsa rcc.6 * in*dnl sa lu.€ nc rdR sr n. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car. Addliul € . care doar obsav! tlcura. Mai biken d m.ll E6rir un Dumn4eu.li -u neprM. Bun.g in Mder Lu..u..labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. O f* de nrasul .dcc6tpe.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i. in protrnzine qt r.i.i Ac6t S€lur drc.ntc{i spkll!at sicet care . in slardl inl€.ftr . (a. d.Jrnr .i? Fiecarc pt'nea i c€l ..b&tr in qt*nl.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. C€ std in cale! ac.r€cbd O6*ru.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va.NLoocn.€dr e nmmtllin car€ l@te a.il€edep|in4palru. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.tl lt ru .plh .torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. lilicl lr.un 5a n mic nos. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€. lum.Eu c4 .pa. hr rc. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|.ratie 6tei .eer. Ati purc!.c ..nl n! int€r6. d€plin .. nldun b.d € . cum .adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.ecrca.EL.r€ a.i$un.a lui inldn lo. dRl.DJci o t ti.c. ru &e{cSetu.a. rtunci devrn€ lntglept.ri.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.ar. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa.l lnlel€pt e{e s..i $6alii cu adalrat . es6l doar ninil O.tb. $ R sinlin in ndsurdti eu h. nu q khimb. c[Eloria. atuEl .carcelodinr{ e alt .pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa.l.a rd€r. un Fa.F rr.d€v'ruL D€ @? &nbu ca.lmt. ce ali lace in dour saplEmani.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.pciune.nuu€au s5 aud asta.s.t. ncbu.tlia !unt mair. .tbatran I hllinl. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.a spunr (5 .steLa? Prelec5iorl!.g c6. imr plrce. ddd ri r.(F. Ac6ta Lucru. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru ..and o 5l lll m. tipsitedeemoi€.rnLalMdriLraa.r.t! * qpdi6ta' . ri. Tr€bu'e \.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. A..tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.d6ubr de fann.. hlle tuauri tar *hlhb.bute s.mp. 'naie d3uin5. nu mri . se num€rt€ h. atuncl lili bindv6nlall.r at che su n&il. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.lusivlsr! a aF. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c.are e *xual. it punem la ptcioaro. tdd. ninic. $ der € g.rid.Osr ajuns a asta cindos!oanitest.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. obic€i.€te n. & mull.bu corpulsiu. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.eeo. suFrio udno remr. Dei. cire at i.

toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut.e prosr. D.r: €xparienlr..r nu feeli db vaii .u pe harsinea invltlturilor. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. Dda vi4.!1.aE her. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat.lcul acr€r dizdtaiir.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe . g€n. dsF cl .r. vi qb. Er.lnseldtoria.liraka Si li<dr. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.€l c'c E cr $ br honral...apLcalirinum6geia.m nolst iih.r cr puqi s5 accepral.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. F ..*5 d6p.rlanucLeu. cEh o. doa' corpul !i ahoirllesale.d nu Pot 5a U.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c. c ea ai. '\tl .e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. s. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl . obin@ h. Alunci se -ntthplr tftdr.dreh cabdra zorosreliBroft.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!.c <€ 6ie in a. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.to v: duce in *l punct c€ntal Da.. tr*utul ea t€rmt.rh?lrdihorotallei.91da. p.l.. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. .rulur Stcu n'mw.are n! Ll l Pdte 4plic.ar.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd. E doar cun@5t6. niciun 6odv ulied. nrncrln!.u s. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla.o dhhat5. atuncicumo(. 6rE .l€i. nd int€lesen.bJie !t s. hbra.ie wd€ O6servaiorul.er.c E! i dccop{ rK.ea mar clarl. Ac6ta e punctul de kd6e . c! st il . 4 moFd pmtru .safla? o st o obtin4 p'inb. { pr in b rd.hlsculini? o s5 n. in ml. vE. pc ddre. € pdMr ca o ldneip s.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. vr vqi vedea bltt re. dnp.nul. da' F.€ 6ta. mar curaE mar r6Frd! dke n.€ aratr la l€l ca @l pe crr.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr.r/Fddi@Er!:r sandoe d.lc.l.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic. i dlnci Psbsdei in cd. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.probaF? AEt! € o roarcA bunl. frudEiu mr. s5 po.L cali dht2 int€l.proru opaceu.a hi€rofdntul 5. Dd r€au r€lineii cga.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul . r€. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun.rdera cedru Modtcll. lic. ''o. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid ..n.rear I5r. pentru .riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor.. Ob*ruatoruL Cum poar.? cum o obbn. !ryrluc2d'e.mhrnseuorotatr. st obsqvebog6lt! tabutoasb. hlcl nu disti imboluri .itl Duhna€u? Eu u.tl la banca de cuno<be ccr.nitesbe 6r€ 5l . ii 1t2. O adlus.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.s€tr 8ra? &a s. ry'! expe enla adev.un brbar? o sr o oblinn prh lupr. n !v€li. DacrObservaroru poot.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61.turll€ 51 3t l€ apli.l.Dac.. ca rua in Gd.ul d€ ..ln. oi o re 5 p€ o. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h.la $ qPrl.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc.lrr dBFe €mFr.ara v{m pred.allavea un corp carcad li€ de wcun 9.. Attlntel€s? Lt€ci.n? Rntru . rsnha m6i.rne facerecaplluldr€a? Asta y. w€tl l! . dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror. gi nor s.r.! .lirar€a. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu. C!1. n. nui a'. diedina p€ .

rat[ inru lhtua A5i. p€nlru cinu m.mptdatdep€slAn(b.! .rtrrprin d.e'stl incapdq..lratr acel mic efet care ap.9"/ ?EF rk your *d€. $ niti d.suybi c e'.Fl.opul. lubkea. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.ti lo le intel€ptl.nr s invilJti. lirr . druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€. n. -Thariqdskdpihd. in prolund g 'Dd s u.$toturi *k rda v{etil.m fi nimic lir.opuhcu onda.tort laniwlchihi. incat lrrl acea Fairunc. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.nc.nre. lubirea nu s rcls.u r€l.dpdr.ra v{rtior la'. nd r!6rt '..rt p Mullidinb€!ol.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .Fe unit dinrre bd sunt. 4 .pde in poh!.nd6in ror prodqr. .ntu ca. Asta. ! le. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.aii crolt prin poft.r. p. prn despLendori.u .elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil..4p. hsarEk lq. ac6rur ruc.t avqierda5.lJ r. E uh lenomen.ln lrma pofter. noi n-.hinfti. la prihur sigilju.ol.diraitz.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. ldadd. Lucru adanc. pdr. luhlr€a nu € n6lgu.nci€ d&o/rrDbuL a ion.u.r.rd.ulca ncvi.nMiadetovlrqlcsuntlo!t.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.u $nturhsrdreas.e vrlorel? Nu. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.d ! rubn. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd. an li on n{nrc.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4.g6turi cu'ubrr€! D ddev. din a./Lu.esrEe. . tuma incrusiv tu.r!lm. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn. s!nt6 luhilj de un ddin sp. g a(e{d . or2 a alins di r. D..ebli. nu € abulut.rid.pons. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv.hl..on . l. l.@ o Fdrt +. firs haut lsr! praent. Ati invEtat cun sa el.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .r lldue 4ld . fi'e mtcor r. lnd #n d.6le lubkea care 6le cea mal tund.embr'dd@.€ {nl atqi l..a nu de l.dmenii.e tudulduF car€ tinF$e roar.lftr de dupr.tunt E. din6e dd 4ftni d.ti. .ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul. sp€rant!.i a{r e rot.

e lncepe ln lulletrlnumai acol6..trb. . Toar6 LuE.6ta drntre pn"rn.Adori $nuccdrc.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re.? 9i dn3urul tudu cde v.le. jncepe inhe picioar.. deeldentarl . i 'sta dea n.du3. . E c.aBr! € o societar€. dureaz6 pentru totdeauna.tji sunt de s opor...!tr6 In torti lumea poata si taca sex.9 !!d€ja. s.orw.'pab' sa plsoo*r r. lndi\rdurlltatea.I suntaka$laolalttlonivelchimi.mtrolafl . la Ireaie niwl _D acr publk. A. ra. od!r! g!6ili. dd. searr d.. d. oslhdr cea mal p6ietr.al. rn? suntetr vor r' .rtg.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc. Ei bin.tnrepd'dc.l drigoste. din nou D€. m5. oeln.r.ton..ne. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.ca.iLaccloolDL.a.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.t Ii purut st 6u d. ine6.! ha' lusbnil! .r€alra[..elaLl.onkolati .l.cL l.suntika5i Ji'vd emotora.rcl .ri bdat dc to.9i dit .i d lPiritual.. Iubitul p6te. E.l.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist.rthiul .ldru Dnim' paidatq o unlma . Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate. A I m a li m .i . lubks!aun lu.d. indK in.arftle care le controleazi p.gor ie.ird. sauun !rhls!r.'€ tr!rende pofb. de tld6p'el'prulcr.i ' ind. Drr b. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e.sna clr€ 6te as.ru plhdaipl.at1a ln proprla eiunkltdle penku c.Eudm o alta parere. r tobitr 6r.'€laie. sep6r5 d. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf.L viaF. c. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.c'r'1 Fi.9hl'5 .. aninalel€ din padnre 6t cl Fi .oeer re.rJaci 6r€ d€ narurs chihici.. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai. . lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. +t impdti.In ..iriBsunt ti p'osi. in $r.rkd'in *da asla . c.! poate ss fa. $ citiv! dinEe bi .. Glq Pr6ra e singurullugo care v. cimp.va ce p€mite.. Esra un lnlor6 51 6le chimic..blucrJlc€ln!l€s-nalinr.li Gd ..patrundr!. r nSretr€i.. d.nizi. d.pdndu c5!eobkei.d€ e imparlttit! nu nunai su. t i! rr.un?. Fsrd E' 6. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.c'c. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.:.Lnr'sp"jnidL4pe. .

s4tcn.A.i sisim slarS uL sie .. Pdel'silusticeLmaitanir ce . ed i.o Am$sft. inrold€aun.vi pLtetivedea ref Lcxia.Fcnbrc.. oamenii p.cuto ueodal.aro.orFulu' nosfru. Sl da.ntru hodutr-nca..c eesreideaul or r f .d: num.r. -.arenebantuiernrea.privrtDndu siviuitar t. ar rrebuis.irtatinuma's.sti. anacuooqlind: Nura.sunr.rari n a .: abuzatinentu scort. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no.. sr :$a e un lucru drnr D€.pcntsu .nr!!ddcuirdminun* Numergeiira._nm.hu' rsuht.oiT.x dcarP.u.o Nu ma' e n€voie s o fa. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir.$icandnuorecunda$eri .e anume a refexi: ' voa*ri A+.i a l. 'n -. d n.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom.5 rtn.p. Un maerrru n.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.l!.. op . JL a fe 5unrqiei Aiubi o. in roj. insLne ajq!uo nevcd. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.ar Iacc n.sr greleala La ci Va FLa.leseti. vi dr[ panralonf p5si!.vaplska(:fint. La rka .i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.t . E rorba d?..rn.Tr nammajfo4o. ma e mainr.orputuisiucared?servesre o parte a .9i !d nu ! Jf.esunrerimrcrft ar J.et€' imprelnin .a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.menlula. iar dnd runrem scprah lptendoarea a. ena . 'dLr" ar tinel' de n\b r."rn. n.ninosljndi 5lnureoparrei. va bisati nasu jn to. Rotd va5i5. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e.re aiteo..ri Lubn?accJmairndr€e inr.niu.n?su.i Puretis.u|occarc.paaricstelala.na. o fr.m nu Furen ni.dnd iubiri oJn.adin lL'me da.srcuDumncz?u Nirt.u .maLiumoasafem. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.c.' o. ual ."b.c.lcdrrguLunu.Silolus'.a.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn. Reuex a ne cheami ss .hLn6Jii-viFerrF.$rlali..Arund adac amagirea voaslra.nd merg. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln..voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.atecscntJei maga. aluncia*a a facurpa e drn rra.hmtr.nsu..o !n r' carde p.orsasm oartrebuicurt.att n.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .L. n! arc?senF.va a $.r r\re pro*r.c Sj ur! J.ubirec.fl*i..eea c. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .. vedeLiana v..rarun rovrrrs a cet mai i.s.r.re sunrcti rtur.et si 5e 5imri mize'abil V. uef-jvorshe. mulrdoco.ur.oni.d.dLv.isunr.ntu i isuiteti exc'tal.. ana.nngurl modin. .darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.az.r deFendenIdcn]om?ntut.*J ..e al'enrs..s6lorice chiarina'iiadeorsq.e.omunic e este prinsexua tate.u adeu.. Ananuc'ubne Astaed.ndt ..runcia+i.h pe uo ingivi.pcnd?nt.ar mai frumoi. u :tr in . .codar. M.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur..rs. Im. nb. 't.. i-r04dd. s. €4. 'd 10' in lrpcan..ci sirsurul modin.nJbrat.ord Nuta.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .LnLticinpat. c.{opcrr Nuedevin.uraflexiala.ireair naniala.uGdin trorr[?ridin n.nereri. nu are nimic..eLrtie bazati pe dhire.ld. d d.5 ar heb! si arate.d.r asta jubi'e.o"n. €sunracesria.odara ind.!r6irce esre mereu ac.t. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub.. uulti d'nre vo.revaint.' cird v.ar?!isaruta[ jiv. cecJ ..i!i 'nq! a n.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.e sa gati Lpsa la ea.r ins: crnd.iodais. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .elaep.re Barf! Dar S peroand. Uiratrisiledeli . r. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar.$ida.huts.ilo. iardezuoltarea e Uril peEoara.scarini.ulu ui pe .Astanue.ndvainr. a rellqiei.voi.ofL. bJo.iasta.Jre lo. phce 5.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o. I n o 5a vedel nL.Totre{uLcsteindezs.daG s.L .asa ref]exie.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

nir din ork.hJ S Fdrut c.t'r.ni.L trl[. l6E{a d€ Dlutlrr .6nic d ln p@L .l€b6ur*lrrmnenill. e care susfln cl o cune E ca'€ l. il cunorgt.llt.xp.h r . d-dl. m lndld tean g hsr{ad.llmltati . Bpannnt€ascE. . l5r. o !ir. pll. chda.!.lld€ & tE'! . ln nlnt€a lor. El d. EAndul b o 6llE Ddlon!.rL fr e ap'in.l\rt!1..daar!rp! .7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt. lri ol i!ru tr.url .r. .. o hntor. mi ohrllulE rn dF. un $tfimt.vin faclhli.n.c. lrunu$F. ln &l. d dEpul h opdt.aa.al ffi. Tr.€ .krEshl ..!b.b ln€lnl d h lddll Fftu .E. Dln pr.n' it. . @ vis_b5ltltd. ar.t n.llln intsl.4d.rdrpd.!r. .n€.l*ft m .Nu. t Totl hqlfl!.l! s vt dr. Er 6t er.url ecl.or. tu.. dlt. i. tublh id . cun*ur ve!d!U.rr6F ndta. arrpl.dn: .da!r! dspre *En.d.luhcl cand se ind'lEort .te a.2oedtc rnvllull h hlda. lunrn. vt. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.lltlbm 566s.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d.c! . Nune !*a.ls d clll.

$i$iutotpot.d6aunarcrdehJnsicrreen.. i c Drrr ci.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.. o'ou i cr o a.'.nc dr oetal'tat€ c c ne d.r'5Ramrha.on..lrc tAl st! f.nirJ ca . f."u.i'nki de creativ are.ic -rdr.t.iubtr.lor5Llim i or.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.5a c dln q. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele. dt >p'n .suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.irindciulinsiirlcLesem i.ubrr ".tir.iarprdoc5iilc.aceieluduri-.\.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.vedcmcinarerdckansirici.l.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.nlLn tr-L.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine..izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .are nu e p€rccpur in nod obLs.. r rrc c{P. oinEcJqi cas.a:tdh numiti\t4t .d. *i..un..6u.5mrc ..ontinu.cli.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.cr.ictinul duf..itJic pa..cr.TLrid. nu ir dc la nor .p.lele emo!iior chimi. s ma' mu t dc. . rpi Fe! curJ.nr.-s"t.\.niun'lrcalor din virra .rrc Ic line pc ioar. su6rin6mpLinorF6onalz.aboficrarant.r.lndr.m atcnliei apo smeu a.?'Jiid.'mis aP.-r". complsreaz. n .unoilcliacelel'irnumniubre.ulratu dre.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha. 'ai.t&..d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .si Peea 4Taeii .silimitarilcnusunipream i pc.Ateindrsgosrideope6om.!-ro'.b nr c.r.Eucunc.-" Aruncicind c analizati. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.rrc i(.arclu dper me. Asll€l. dr minrcr . normi.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.r. Dupi cun e+li. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. ..nnr!(.u.. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev. D..ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! . uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' .E fc r.spqrcd. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.in r li depitits.at aartt lc''P!l .e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.si.lu('u' dehpr.la actulurdc r i.nea adus lJ rcet hom.lubtrea r p. lubirca so oliLir !i a mu'it. Minteanu morrs.rb.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.ura.de. Encoidrsutnlide.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut. _ uzah corpurile.a lorlrc .oallil'nFuman5 tcbuis .a nL 6re a m|c.Lilc' i de ideca de..u(d l' !i dnmrdinJre.pe.trimuriLncpu.gonnii.gotlna' inti deine in mod sieur eycl."nr. pisrdefinareJ ds ran*.r.tr Mal!hastr5 Sianumc.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.lim 4o'doli.nlirlu pe core nu alllo oslt.u lrenlie.a'.a ErcodJrcd'.ad. unJ pc rlb inlr'un lel . din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.: -". optiun n n iasneazaniciodJri..t intro p'csi d€shakospeare v.icrellciir unicir naall'.rlir i.i$n.binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl. 1t : 1hc tt"o D.'LIdl(. Ninicnu p.

lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce.5 o orl.ie de diod@p. ttmpulul t rtii s€tt t(blr..a€ Mnd.biEF t rr€ p. lc€sa . lnrui .fiului.u4t6e.a p6re ror. .lrd dntrh o.m€l u.or€!lcl tl 3a cre.rtr. n6ff da uaF viqi intresr .r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn. e chinh*nl. d€ rnsplra pe calito. 3n.dolr c! !!.'* di hu..Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf. o iJbi'ein hi .sE l€ iuhetli p. c M mwntul er! hrEr.trr no. Eftlirun€.tl dllul M.jJ.tEe s5 d6k tt.ttr rceea u uttoare.intd€pdunricteibt5p.nll c. Esra thvizib trj^i.6rrutul.d.eh e inc€putul c!ut! t..s. .r!.mrhrp€nrruc e3Efimt $4. Esk pl.L rr drn murltql .d6/&!q c. orE.qt9.tnF. E b.1 Fli hrih ti. no ttn€ tnlma si bati {i $ic. muq lentenS." Dar r€ttn..5i Dlmnert lq.t ft..a ff plnl h vi.ena carc pehitc dr.tlorha st s.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre. E!1. capl|v. tEd€ "Cu elirii Flh .lt.L .

L'Et*l-c. lubi.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.ln dap!.rc. i. in 6!9!. o.!h! tm6b.r€ a foet $ pe. .dfr @.r snt ! indtged! n. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!.. pfrnn a dp.$tii d. 6l.{ ti6tdE!.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.tl cu a@ Pr. Er blne.rlh t *ntqial€se cE.io rublE sdu.l.? T€ff ninFt. phtu c5. vi pmqi o inlr.csr m-r.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund . in d F9m @ qpulnGbu mid'l. c.l cl prln o d\'!hp'I a. n.€'.6 F€buleE sa h spun4 . vr grnditi ar. cr.+i intilr i rt4 p.cum.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.h5 p.l!.lsErul r'nan.l nEdn{€ F. ro.l ptg.t'unqt ? 'I Q) i" .tund cind S-.. 9l din..F cl ll iublf.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.Flnd pxlclrde in. (tEbui.luctu'i ddrtcc @EuLb.in cde dln um1 .disnl. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er.nlru cI vol.rqul hd'.t hpqt ntl q.rsni de cd.d€varul.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.t 35 4H cu. wd.c6 ce An Itcut a lo. 4i 5P!.... .ddErul N! h€U epur .n5 inst! .rEI.e .ub{anl.r peni.

. s abslinfrli.' Spune ara unellnhl. n dMir ipdrrti.. V.blrea pe c.ol c..a.!un!. Por 5a fac drason€. lublre. .n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl.lqr b lubkq. Acum. S' abrllc I n€p6!.epul amoiond 5n wea in.l nu ld spun€li..e l. rhilldeire lubrea rcerst.espun€. cd€ ne . c'\riin(.!mal. mr gind4la ea6t€lllnci. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. ... Deci. cum tunt. 5L Bt.r€ F pxn .bs. ln loc ri lin sroici.b E3!e. rra .drinuu.ntru lod.ti d lii . aipi.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. drason. minbr h.sc lac€os.ddaru rcum o5l ilU reln. cdp F.r drg4i. c!r.um 5c .dd ani6lle a.. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. D.! i atdil.to.k lanteri? D4i. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. in lo( sr fth . clre { nlr hSrele d4rt nol!i .utrqul€.. Dfti.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r.av.rcis Atr opr€trc . con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq. Eu !n 3pG intotd€au.€.? .nnu d slnEurul moliv p€nbu car.tr. cde <hrlod. c6di ri lii . ca sl I!c.in.I Oei. poar€ !t{r {.arnrb.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.rei De c€ incs mai roti *. Am lolosir torul .r.tura € d€!{pr.Ascultd.ount€le baelrc sunl lesc.b.r rui. s0.wdm.dmrtcul o..lvii . hiri rl€ lEsr 'iEete.u.dlr hn. iuhirii.cum c5 iubtc.rFrricntJinopoi. . n ntii un sindi Lr rLtcd. glLo. l6re tlcut.tnd nl gAnd. wa6 cr dlslt anl6!1.l por sl h.dups.I.oslspunlcu!d@!ratceaa.rt h. lli ridlcat mainiLe !l eunel. dar @re dta € l.scl p.5 n...kdd !nh!|.croll cmpadun. 5iinrcsistim. nq noi cobdln Nb. . o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.l6ta€.€. n! In*Dn[ h€tu. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .rinte 9ltch. nr.h. ehc6. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc . Am d*nir profanlro . chhr mI slmi€.olPll5r s5 f-. nu c. $titr cd.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.suJierct. Vadh. dd ln llbarar. pll€f s.r tl. An ! dewnir o p. la iublr€a c.ii fac in p.arc pot s: rube.t lupqiore.i andun .u €l.rk d.

io e5i mdiorsantate..ldura anmalici. qarer$tb.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.a ni5rc.s.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.d okin6. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.ccdpe'.nfi uhilirorrd Dar.lc db unni.ranig! ci'. Eibine.cama purernici iubn€ care exist5 I De.c (eeazi.-5: aFo..1u' dc ollreileansrlu .n5 .amenii Iaimoqisilirs creier.cecr€coziconducatorrl. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine. haidel s! relapitulim cc am spus..ncol Coroanei Apdnin acetuiLc . nu tmtin lucrurileFec.sus de loatc. do altr cat du'eazi c.-nr !o_du!dro.. Acum.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul .ibi.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.i acl'onim.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr. a mi.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi ..5ruia iau 5pus 'nr4.sunr .i po tShaine 19' s' trosptze. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.5 -d sr sitc . totce sintim penLu o'iceperso. ori.onductro. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc. Asia o puternic Uirorlv. mdorlri.hr" ih.p.cecrceazi gurutil re gioti. .ndu.a. q !qr5 ii td..le.drc.-j 6r. teoi. i.l de prim.morabrld Aia c6.erAliPkitla rajeJa societ.daca neahvindutsufl duL cassohhnem . "ro 'ub4' Vdbim d. .inda are n@i€ de ci osi dca rd c.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg.ceiihvrlarr Fsntu c.i 5 rrna'u obitooi. d ' ' ' pennu ci d. .niinc mir pr.4:. orr tor. Idr. dar penku..mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru. .de9cn". dej.c. senumes. un ds.>.arc sunr supe. ar tirr a.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'..ninak.R.odor pab r .iubejcFnhude.rau'ubitr@dad .adoua or c.?Tlin-n"<3.spotic. jr.. noi nu sunrandcitni..3rs ronberoane.clic a+a? Pcnru. .lo' inribne5eiuals 6i5rl u. in naiur5 an maLe .uhullhri multipasiunede.or pdahile s afrcrpti ca €. in t@5.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.lali in d9. nJ int..?*.*aaaddrrul .De.eg€sau (aeid 5.n aici preenta unui. n'ciun ael d€ rmulcrri.c cin4a .e ani. dm vd h"q/i drr.conddrdM. '4g. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m. d.aperioani.releamrmlirpentru a. Toaii 'u6 lor put€r€a.t"s€ bd^.ndiFLki co(ci-.u suntd@al gunoi in vif a noash. 1516 nEiun Ll de. arun.c Dls. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds. faptrluica exist.n p r. 56 laceh asta. r ( ouaori .'anasenume*eiubkcJipocrita .tnkirr n eisunr oa.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.li pinbr.@..r".5domm.'ma'bln€sindi$v.r.M5fr!d. dr. da..i .ict.msideratic Pur ti snplo.J rox pnnt. ) d.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.o. lL'nea l.at!n.e$tiddecitau avutlh primaJL . nu rrfi. eviru r. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d..ailinv.' n:t'n..dr?.cu crcepti.r unsuvern d. (rmpq.

rindqj.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild..rsderului ei prinke lu. ducilor gi d.jn mpu sulsiu deaftlua.cir ir de a oFol?di Ya. F'lm. ce.supravieluiesic csl h. ci le€ra frh6 de El. o dduce a..cc\qazr..dacarc! durSsauati .{rnd€b. Esre oisktine.s s5 vi intoar.t.'vbsie>:nirdt. ii praSed illor 5r musulna.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.-Lr!o!nr i: . pans ! foru iubil.p6..uomin:deoameni. rv.f s?!rDca(h€rza t .ctiuni sunr.nir. conse. rcgc { resh.! ajunsn Apo.. np.rs"nritd.a qDj.e .r.reiuiata..tru.u r. oare .ti ast+ ._nleles 3uprarealGt.easra. primind cea ma' mulrs at€nt'?.El- f\i. pre5adink. acordcu strtutulnosku naru'!.ubne. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.re.sexor a c.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un. na' TUlp ub?< turl.op.h aeta inreg'slrat..d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.6 -". ohinredibace.e A rd o hoc.r.alunu " am au.car€suntwsetarienesi maninca i manan. Penhcileeratic.6t $ lacdi r.i nenultuntreisup6ra.r o' trnout. i:nio.o .? J. on V'"ar.. boali ti . lua(a.ieupd4 nu ned5mseaha .eunutdin aceftioameni a:wr.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .nc.fi a lost o zica.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.Li spun.p.iasca penku dadirir. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann. din iubirc.i mltt. ti fd.nd cete ta pol'ftasrtinlt.niip€6onaliau accta5r efecrds. spos dc vol Fort.hr.nedlmo!*mm. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei. cjun inte os waratri protund.do.nob ihec.nd. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.1o unird. dcr Rhik .4oi" . relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart.iiubn' *crt. ho.p. ast nuin*amnt c6 o..iew. Am mcrsc Far..farr.otat5i nai k.un<utp'opr'.n '.p.irmutpenrucoelahedou: sisilii.e ta o in+rn. eia16ru.mraplsr€rxspmru. E o noua zi .in.le pol icii. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.p€ntr!cabera hr: d.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.prten€nti abblutl.suni. Da. Natu'a e plin.in hiin'lerelisieilirl.nuosasupraqatljasc.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.4je. prni de..jnir o adundre so.dac5 Dumnd€u € lubnc . .ruldoviaF.ddq aorefuzarsit . trLtp.tu de a supravietul vi r. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.a dkennunea .Jprndcli '"bd" nu sunl prere. Gcand ceh mai huhe pron.Jpddi izim uiard ndmd i.arecaear. toj o. c!*\.or. Dacl Dumnezeo a rubir?..a sa ohF...rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.mii. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc .eLo'.menitor Siin a t r_n strro si n.ub.1 ce e n46a. pdelfi de potilici jud€reJn:..h.s {mananca t's?rTpc.tura cu picaru. in atreitea sigitiu Tor '"$. de cruzime .re6.edca.ob.r. ..el . El.EocetJgttucru primu srsiiudi..i 'c te parssec dup! ce re am ."t l:ri nnon@. '€9in"lc.rsr'.\or.E Dunna€u€iubne . guvarneld i .l. Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.(c\cazs. c.in retd in.5.d. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon. Au 'orhnput.e oare.r?r.I $i acum iub rca.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.nu v: dati5erho de con 5e. CEnd le Drivim p€ ro.regilor. nu d€ ad*are.trrpo. d @hrle o. inrre ete. atunc am f l. ln.i pohivil.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi. regln€lor.Sin nrvlt d. d.e. dLp.€o upr reulalhei€a Tott rir.

g cu ah fo* un an.r.pc M. i tr.icevasac.mardc '"in.n. bi. o@o. . niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.. :n.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror.ilc inea c e srbcn in capulnosir!. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki.u"sLib.e{effi'.rrc rl(. ni h. n la! de ( nczc. rum c compld.i.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad.i si hcm.u .onduraro' dc$dr. . i q. sunrcli chiar srou. I rr.cca siohor. in ld si pu imoco.ali m. ra. di bucuia ncmonroar€r pr. credeti c.cumainuli5dispaarddociron.d.arcnc dt.rurter\L l-' di so1. oe tu-! .t Lchu a !. mine.d-ry...numaideprnu animate s.?vr dc spus. r dc D. rriu roare poteniialuLpe ca.un tcu. rdr d..cnri nin4in.10. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir. 4eri o o ".nciunile pe care le spuneti Si niu 'or . de !o_ i .'s d.Ltmeu.. nu avem iubre in vjrtan€strt.n/. fhu roare luciunle la.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.cj.ind asra ruturor 1 o l'h S.c.cr mritl cara n. si.i r 1.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .5ian suponar bar€ a.rrucJ' rri ac.in avetinevoiedciubne.de.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.-lroti irc _lde' . Ei uirati-vil.iunciaLteliinlcomcnc+i.lipsrinli.n nrzel na' iic -o?.a dc'o ot' a iek.eviinenu.i o.4' 3ctul conicmplarii un.crr diod.tts c*roq f pn.r tr. vr ! v.rc rcun ap . J P( on! c. d.. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.n'no.e. t. Nim n4oiedeiubne..kd--i.med.i cucerni.uc n4a.ice t5..ori.l.s *d no. . A5. Bun.mintind. cdc pl ca-.'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.o . qri . n.a.i i'.c nu l.elr sex.o' :ipeca'si s€ti.. 'nc i r.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .uD muls.tr. maner.r 5u por rbJndond m hq.AIo+esanta p€hku ! r.os.a.cu ?sc@trac. i!..d $ ingu.o5ispunandu.rurils de care 5unrelids.n en 'rl .einviril-5ianume..nrc n€ di o v alirate .iabandonqscp.. . i.. nu nd ia care n.esr moment Radacina a lot. -a. olo. An to{ r $iat. tr Alrcne. Ncmonnsursvoc.r(l.re r.ro.rari.prietenii.omprrarcc!puierea .paEU. boa6 Ip-detubrc voi spuneri..v. si c.. de"!alin..cprl ro-i.cuomiedespini.rd.brri.icrs q..s.hr roh. d.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.d..trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.rr.penru. b.c.a. cr..ul mo0v ra \d !r ad4r'. ) i 1. d.dpu lo.\Ln' ninciuna dc5pre iubire. nos r inFt.n.iTed . dod ci 53la.

atuncic.cv.re cu poe..hdlu.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite. Pentru alentie. plic. un. cu rtspunsu. penturci? citidintrev.rqur..hrtnte.leleqell asta.enc lucruri.d s olcrt boa.ti mrnJurnd. clnu mJifrce dragoste ruea5.. oler' Dl&.rilor colibri elsnulde JU.liinh. d€batiboalalor derottaum. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat.d voi le.. Domn4eu . c(c lud' drogur.isunt dcpendentidc s.a."Eibinc. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al. " 'rI Sla. cu clopota' ricdlluicrs.e b iubne.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.5ura.avcod. s un D<' brrb rFrt.a si l. .o relatie de comp. aiunsem Dr.renlie Perooanaca.drl o l. pcnhu.clu'i' Ec$asy dc cc lum. ds la pa ms P. in a.eati{coala? Pentru.oblin.cvispun?Reineli.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.sa c.infomera!.le pe ca'e le.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.e r..iu . $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.ar exuJiratc.tulGra' a avut o marc.cn ru a.EEc{e inima pfina ie conp.redc. 1 b.Muliumcc.s.Jtiimpritriatsim.. dc r. o sa vanee lnniturr.laceri hine niciodara. $i. ui jn'iniro$ti ni.nti t ' dt ninri.cau dinhercii. panhu ci in ziur in .ie meLedcin.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f ."i d.dacaacrczut.ro.t_ iDr ear€a 5i auda. alac.ci titoiusi e. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e.t! &oa paBoa..a!'NUrputcrcainm. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.elisidssecmac:. to adiuqni.eea.5. pornogril c? Dc ce Gc?i.ri.cvd bisrL Jcrrin hi dd.e lnd erenr de oice. rJungem lJ !n nodus ops.I L.Kumasatra sau Krr. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun.arscutsivi4cilau Nu.aiabuzddeindedsed uncialreJiint.r. 'tL PenLuctt dinneb arelosi..s. atunci n!sa u.i nu uam. doar p€nlru c..d penhuc. m'rzt: Dunnssu cincJp.su.. ri.evJff larcanearcJsti6te. dc. cu invi(iru e!j desisur. I'n'Sht' in noapt€a asta. !o. A.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5.aveEneledeweun arulordjnahrr.sndatirpuscioiubiti zicelircj.bild€ blademLe opnn obtr. oblm.r.indt5ieiunulcu.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de. $id.e 5ianum.onqns cu invebarie mele.ooaptea.ililone .ndi pidtr.e vi utrat.poarcci niciet nue.usuntodcrtad.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan. n. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc..btul s redu. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn.rcrut. eo.eialt. ardac5 avem.i Jtitudined c torul Ana are sens.iudari.locunlein. I a.uronal..lJ lplrunra((r I ( rc' in. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre. ca OdihniFv.DumncT4 nu blasf.i?Nu nu. rot. Iubiti ac€lsrt pecoani.oba-ltrr. dc.a asta ua in. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun . atunciaParc. acoaatdnlic ace.arc!!rrcri.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun. urrJ PliTfl.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. r r da .pcunccLeiubi!i. a..nu.dsr' n! pn..hEt$.xGrcnri.toresc.si.pealteLd uriti drr adev:rulec.1ate..ulur p. r. i '.tineri.r dasrc ei v. om. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.esi.aluicl . roarc:u foniub einru. i.a. slu cum e nuneir?.r de mullc v.6l's. O sb 5c imboldwdi ti si moari.brie de.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.Pii es'esearar.e.ur r€reaua acea n.r iar jn celc dn urni hlscredu. panru luonc.hl Pc oi. mincrb prcanutr do ce v. atun. maesni penku c5.. Da.l. oir inlc rgan n (q in p.iune?9idaca da. din crcicru| vcbu.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc. dd.elspun.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh.&. Da.u oanenidn niE.riicre.'.e'.er cohparune .'.. C. r'raar. dact t€5uie * indi 5.arc v. dar cumu.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.jung Sio sE seinslns' io5?as.6 ff acolo -penlru . daciv. )c\J-j t.h fi.AF c.l pe altLi.hsmull* da tor.r.i.. nuhaicas.surarea eiii.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n. bltndei.

un. d irisnorc.6 nu purcl.lilidcsPresPLitu' Oh dP. aveti un mod d.€rciati $ la.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.rie?^ Ad.rati{.u och cu inima cu mlnteaasta arun.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.rn: rp.rm( atunc' {tparid. O simle.cnri) 'b.giritual?Cededeti'.u adev.debMinumcrila!6morlpentsu ca.a atentie.auipnn intureric.i .Tot.pre rre at nte. sap'imes. A5rr r-'J' '.S {.um pentru c.onshcnr.-?1opopdpdic. .ndria mcJ a ton ar. Jin simlii IdP vrcod ainv. M. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. ac?analant?zi€ 'u b.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.a s5 ti d5F un o.jodar.rdenare. knili a oislsd espunetr . drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. por s: o cadepind dc cineua .i.viidn $oalamea.atitudine.r-9.l a9l.cac.rrc6ta.id)!'ai n s[ati d.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D.'m' aispune .aL'derspnnual cind eunret corupl': . i care sunt ahso ur adulterini? N.. nuvatiujtar decar brciin:ivi. ei . roari chcs[r asla .oh. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me. rlirvur ro. etotul atun. sa mL oglindea$a dcca rubire. rbuzari depur?r.um inl.pl?.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.ti sunrcli proxcneli num.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.. in Locs.atijntel€s a{a.l".totlo. a9 pd-_rt ints. obtii enria cuiva. de are. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.lamea oh. c.stii cova? Enr 6olnava.eliqJ 5i iignooi'.rat bo navl ceea.A. Ji lost disp. nipl suh.u boalr nunai .l.shr nu sinic. Srii de !er ar' jnteles asta? P. MAndna voasta.1i de aici 5i ducdiri in Balb. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.obcrJraJr.lid?ocn..p4ftu ci pureatiss.-oL d(.hqclr4plk"r"ibi'.n. iar d.daniliintiLnan: in acesrcorp -. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile. Nin.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.le9el. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.sne.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .eta.rar s.d6 { imb.sa tatuld.ar.ni.orpbineltculsini.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.ah.cl pulin wi sunteti . sir aruia!.pininunrnacond'ldnimc iub't. drr o simlcam l.ufrtJ astJ .upsi.rdi.uputetissiojuial 5 mar deparle.m. Dar da.opartcS pe tot' din uirtane. m. inc n-rm purur ni. o d 'ndnrrii€ Lun:de.u corpll .iorum.e nu suni. atenlle.e n ..kn-." Dac. er--'.5 admir ana. un pic d€ d"cp. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6. panalJmo t?ameo$idm|aumair.5 at i rdadespremLne c.arrnu.?se -n. cu miLnr .

r M !l o an.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. @ aI Ecul _6rlnF. dep. Fru6u*1 . {li nuh. I siti o singura A.k lr€i tgilii.hstull.j c pln! de p.p. ldqra'al . tErorL bls! dln ..nu puh { rubJm iald€l€ lur.s. 9.i in vtcta. snr.dcrrl€ pllna & pBiun.r pl. Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L. ll F.rnd Flmul sigtllu eu nu tui . un ludu pln do !pl6ddi.l.'gr niciodr h.! fi€ do. l. lar ca.. ln €t. iubl usd. cd...tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar. q.d{r pdl.dor . dn eiaF.!. unur drln.Rrmrhr$r(i. a.citt dlnrerct.b pltd$ .!.@nr. c6b!l s3u p6l4r.nint.. L llndet€a no. O .{l. il lrodi dln cauro d... dxr k€tti hdllHr..rund iublr.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.itr. iuhke.ulo. .6aFi. F numtr5l€u.i no.uh s5dn lubiE.Enl. a.l dodk.i E.mpd.r€.bhr€ a dEriint. l.. I . ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc.l curg prln prlh. r.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. d€ .. (d. un puEt d.nt Gr.? ln prin.le D(r. lucred. Dar crnd lunrsn m.tlr.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.i loi. l. h. b&lnlld.rn.rd. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .5. c6nd hqtlMll.e.ndnl2ld F6tre & r.lnri Fr ll .p. 4istl o c. ciinh! pr6ei c!r.dun.nlr.c. d.p. h vlr. A.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.p. rrcdrcpr.. slri ..ib. Ei4i huhe qi? '.rtr€ n. cludat€. sisiliu. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.. u. prl\.ti.uh. ligllu su nici hlc.arr.d€t rmlm $ndul Del .!rei.p. Euh. Kn pr.5l!huh. c. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.ndent€l voost.re lucradl Ia indordr.r.ra.t! i cand .lsi $ sr nu N.!r. w. in n.itrb.. &um. hEr€ua in d€i.r nu hai Fr r.u n.llt. & $im hnb.s s. !tun.. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.i iuhiti i . v5rtr6 no..t.!lil. no.in. Am Mt o pl.prrnd bdl.tu.ici iuhir.l dglul.le O.l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?. E ca un {nim.r b l€l cu6 a 6. Av. d€ ddnonl dln deia.i I ! nnnll tn cr. lftr m. . sd ll luhir€r ltM..FnL . !uni nhti. .l Dmna. . i aFi n.lkd€ lonin. c.hun m.J.l inlrnrar.lo.ttE d.r.nr.nd..r. I ri. vral.l sun'.lr.hi.c. 6t.ttl n4*. ln .lc. dintll !j@ntliinl.on#1nll. print.l.t ll * aud! k.r. €notir.orp. d.giu pe c.nrcu mdEl.nutuht€.rFnru.

nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.rlc!dcnurJ : .rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr.elu. pennJ.orp am4un5laonpun. rln .m6ridcF! poF. pc .c.lor..cahdabandonlmtorul ini.o.olL Liintclcp..o. in licers.5nd e. atun.u a(.'rcut(.Au et'rdin io.da amajunsdo p. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. d sulait rltoddr. tu pr . sava u t'i la oameni' 5i5.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada. sl'n4er'irhe( oo nr o no). d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.I dac.viEto ncaduce a un puncr<lc h.lro r.!rj.rotiris. * rc ritil..ocr. ur rtal la to' r. lond p'opu loJr€ d 'cl. alunsem La un Fund .atungem La un punct-jnonlideaur. .v..idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€..tincar€vcd.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.o-r-cc .-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .apco o@runirJrc *\ucla .DoJnna nicLod.la 6re.!iunslaana in'uncti€!.pun.. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta". atunciceei.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt.u an'nnl.1e noatFe sr tic zrte. nnclecnddcdea!'uts SLle .ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da. t. oportonnJr€. ne a e rm nat hormon iinha icisi.lnuat. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.aldliobu i.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe.tuld'ncareLln. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar .u a(c'.9ilodF-' -.aacea+. nu iE niciodrii.P casdliimPovirdzccoPii $niide .lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d. oqni.6.{d \.anneie oritinemilo5itL.ei rdusintr'o$arede sratie.arco!_sal. in put.imJq'nrtiv5. in varna lor mai inoinbtt.tj.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n. dar bihecuvahtatisunt . d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.qtnditi . dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna .g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .PentrL c5 au lacJr a -" r. Der.a L. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.eGce rna pentru noione ca in cele din urme.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr.ld: nu edri_'d.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.tori sil€nabileari hlon"i! or.n.i. !i..i toruLe condus de hormont Dc.ej9i.mcar Si.d4. dar pure'nic.opii. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in. cu sguranll .d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:.onlo abil..rrane!9i l.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.5 am facut asta pa .siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne .nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'. Vcdem c. scafra de a$a.'a I dn..

fi'nt5 omencasca. nul*ae'. clmoare. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. penrru c. ndtferantde ce spunrepubL'canii. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.?lear |tclr'.orp nou.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.ia' 6la ineamd c. lubnea a p€rmi3 .s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd . rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc. ca zrpada.itilacLceea.era cb[. Asrr c bLne cind m.sPunsul NumiprMai' Nu. dar o3! rjunsdi. d. mt'eala ftntan.i suniem bkc.irrastainseamnac..irra irld'.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.aziprda inul'ninrc in'. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci.cu sisuranit. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea . marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. n rm ftcur asra niciodarA.rn infe as pe roaro.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.. daci sunr€ir acca s con$iin6.d6 a. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne. r_' 4i -ro pc.n.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.iunsir asra.re..ry'. Sr cum putomsa spunpm. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. tsbuies. Dar din pl.urfiior vo+ri? V ar pLicc.'. v€cht p srenj. se slirlete a'.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert.li in &€t.. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.sriuc.pentru. osi mJ vedetic. A te .e dn u r.redemoa e.!€miF.e N. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare. vcdeticu piru hzu besru.lui rcstu alsini.. minunaii.go i de o aLii peGorna de o aLt. ci prin lips.1.u.5i prcqran.aliinclt. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu.tn corpur €. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb..cns.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: .ua faceli ria @ui inava'C. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.prolhBnoranicesunrcli. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. $h!cajnca nu Jli. a.i in'uraia coprlul . neu. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.nd te. a 16rrazboini.inai.eli.sriij..mc6rpul.elcar.credclic pnn elcitJ c LPi.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre. tn fterriseard cusiguiinli. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne. ! r (?.a5 fiica mea do.pbru m. pe. sttnd aici. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr .VaPa.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.orp.h.itoare in iur ul c. u i i.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.a atils.u nesru caFanacorbulu ddd ril.a.r. iJ.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .nrali Uz.c. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash. Eram baFan c.1..pLoa . 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila. d'.i.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea. Spirilu Lupiei mi )5rt5.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA.pulu'.u pJiu dbcazipada rlh. ne tr€buie un.tbcdzipadr A'r'ram.Acesranoarc nollnca m.e alta leheileau fi.l'? AF lac@2 v .e e .gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea.

u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@.i. Mhd ..buni.peE inriva cu a.elade be atcc6.aLs Asta nelrangeLnima.da.Lblcqba b valtri? Pcntu c. r' . Deci. ci'c nu poar.Ec@!daeoinvbtare' .sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li. v.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o.rcdau laop. rna s o iubtr.lo..l€ wrslrc dc pulae penro. ald5rul.sta e un mosaser pe . Da.s. AF sA fie.ev..aln capulmshu care ee simtc pro* .ine n a awt sriji d€ Darslrgttula. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.rrasiacopqcodep€ndentrt9i. c6 asla ecota standard.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.i rouJ dc n'c'utr p rcn.. Ei bine.and inccp.e.'tl'.1-io epon.$ha.cred c!m spu.spune.deormd'cn 'tull "b>oli. $i mine putere. tc iub.PJn?n.'$ maieF o @e in capulwsnu.rtd i.' sensJric.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.todv.dcc.c.ene uoci.n Dotsiu'n.'l' trc.d'ntretoar€esreci sal convin. niheni n-a awl s. vi lubili pe wi insivi: s.reditrebuies:inv5tlti.vrlianqein6aec6nue. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.e. soc'al'$i. iuhiticopiii.eti totce c dar ei sunr bince. vi.i. rr.btuleinregui".i. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.pcntu ca avdi owcin capul chq ca. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.'loorice 5trlic.{n r "n' Bur. aia ci am culhvatow'ecare noask5 . Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.9i ap.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.c Lupr. nu v.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c. vi jubitipo rciirsivi de c.carev. dr.pe" " capulvostu.m 9idJ.cevGo pocrila 'esult u. 5.kiovoceincapulvoshu care .osainteleseliniciod i dsprcc.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.. la*illi.inu aliawtcopii n.iii de b' 5' rlili . ieu cr da . voila. I mt cu mare puiere.sifimhlibinef..luc$.red c.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r ..mers€pincap o eni6uni. .in'inderq.s.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc..toilLelnregua. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.u wi cum suntcli h'.utdn.. spu. la !d. Dccel. naiareliouo.vo'bim ai..tru? 5i.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.ceea. drh b-cr. Dard'cisunrdi parinti. l' 'trpri pcntr r !*uq' .alolad4n'-fp!ni.riada esuofat.i.ermarmaraolc.aeksunldoari.! r5pl.in plblicu neu.u e doar o pNft . care vl spune.are oe.

ptanutalFsetea? Si na' mpo. r. huLr' . I nu me. a a L"lri. ru arL la!e aslaS .p Cine nu L'ar I i 4..i. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.dejas.opria ei frumusere.m 5.aa inte ep. ! *vorbes.ntaas. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein.mLI djn evoiavet.rPr€a mull?Dac..gem ac.a.naa5adem i.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun..tJLo..ruce? Dlnne. ot umam r. vcdelipe.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n.'!' lo.ooP cand irv4. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im. dreipri d" o.spu.s.-rs. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.r 5.e . tar u. cultamwcea atbncio r5inl.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens.. Paijk co.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.. Nuputem sA neindrigoslim drJ-.Acum fii aleni n! re ducc afar.i ca cJ une din int.. deznadeidc He .onvenl'ona rii de rgnorant cat.Jre e prote rtin b'atel?.in v€la uoasri.o expl.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.opLrir. .a e arha'c.uril€.ra 'fucearoogrnd.i.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.9o5tLmr nu caPet.Lagan.era iareirunrinterepli ceos.!4 6ujon suna nu me'gam a.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.iir? cum pot 5..Arueaun.puLui nu . . e.d.indneindrigosr.opil carevinedin.atdene.L Dec' cce*e aia . vi ?xpt c FLanut. rvocea.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.arrr€bui$oabordati ' . eae aqadc mici. cerJim uj.. pa).opLlul pcnfu.oe. mJr. d.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra. h el L'.ulatimi .on: rn." d. rP o.snu..i ubrea dufrneza an5 e.Pstanuepdstea noasfta.. c.slga asinu iosdu qi. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine.eur. i .. ..iunii drn capulloshl . explic panu aLcin.ttr.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's.dr5i .a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.nacest€ u.a Nu m F i.s tu' Dumnez?u ..momentet€!iintinpirjlesisunoru !. dar r{anu eiubne.d\. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .run i. lJd i .-penru!avoisivEpnritiiner despr..dinouue€voistre. s.€""..lncata perm svo. d. i5 {i. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:. veoddd.dinsam.rrrlid.are nea crear se numcsid Lubre 5.€u ein voi.u Lineda.oa*re uriase. .. !aedemodd.m d€cat rare. r.o.a$ am..h riamnaru Fraamaresauo.ntavoask.parideea iubipe acestcop.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana. Duhnezeu e intr o sr.sbt€aec..? cum por sa v. 10 .it Credeti.luftur e.: Dumnezeueintr obneri. uo explc l.qi torus. btindi ! d.Fid. Nu*a0da afari.e sEGaminreas.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult.ea mea in uai?5tec. e \ .. d nu e.s arirebujs5oabard. sraj acasi sau "Du te aco o.a ub raa pt.h..G. dac.jtev.a mama vo.o.eL candvoceadLn lapulbrlruv..i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti. I"6. -- . mar. oa? Cum poi ja v.b. fie a5J d. pro{'[ dar careG spune.lrDmlsctea.i a.lerala. ceimJi Cumosisuft dela sis i..rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.ea acee..ahase+eJicalFenlru ca. in roaprpa arra nu e brne. v.a p..areF. nu a (ost Ioa're FUlernk. muLfumes forr.dl"G o."iT a or p d r ' ' ' ..redeii.cec edc e mar?rcparjnre.{..ervo.racie.o'(' n|oa.iivoasb...tant.a vE ana i aicj e*e.-.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.m?Di. dc .o televoadre.. Nu ne indr.: v.eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.oF !ar.i . din oslind.op e copiluLvosfru lubkea e p. expl..are ui p?rmna € v. nu ariru. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti. dac.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w. du rearjund. cum po(s.siti. ne.onlqr'd Sjaruncr. cum pol s. du reibea. nu $a acot..timizare.

Puram Nu auem riciun s. d va 1''Ip d'scuE Pentru...m.teL mintc laminteo..nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi. tacipe.d s.m 5ecretin a..5nd ne am vindecar.rer.esr . ce?a ce as.necl Da. un .dr ao.d.ceana marepovsrededraq.1a J t.toa. ok Dormne de.ie. tn lumea cuanlic.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: . tubn sur.tL pr. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s.ntru.i.ne $riridcc?)p. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.a in rorianii.ima .undem ii suprimin.i. niciomaimuti jn spate.r ta vina E o rlnpenie s.are are r.cin' aubinvinov kea. ros Vi rog.ritdemagnetirmD s. 1. NL are l. T. cipuren sa ierrsn..pcnru.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.lura cu.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr.oncluzic dc int. . sno.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.irf dc.tici sexual€.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai . rPLn dccc Atun.rc miret . daliseama ..ara tr.nstoriea incarnare seva.. ah. arrasosi lrmtal'. nu .' ctnd tcjndr.srie de drrmi .sitioPar. As asup.ili v.?erceinseamnicr de lapt€qa e.e?J.5ndg.. v.onrinu.anl urcmuri!o' ascult. 9inojnucautimdc..umrr. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.efo te dLf. s 'nhm produsu unuipirint?n.r?d P an ..i. n\tebufoni Peo estad5. 1av...hrm64imodu ln.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka. '+rJig".amspus adevar I . tu insui Trebuie s:.spun.i sunteti dod o mrJi.rtecarei ax6rar reodari.osafiriinliarJwa*raurm A5r.laha buni.in. !d.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. sice Iacen aruhcic. n:1. cu cir qpurerisiIrceti. da pitori. l. si. De.ndoo.. inc?p?m si ne.ain.ua.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.i.i {himbati ha muLteconumede. Tortc se iransforma in rahf si umosdv.ind re tupticu p.unpo ri.s.. .. devampirLzsr de ce dac.. Nu ne darn.a*a vala condft.5Lne..u.dar mrnreamergenaidepan.L.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.r.:r.i A nP indr.g ur.nd nejndrssoslrfr? cand. o.n.. srrm .. ne amsmu rdin r.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.....ttintropie*deshak.€.F.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv... predi.u ceea ce.: va maibare i. in.anl..m ucrrr!u ro.dusulunur Pin...Trcbu e sa o ti.E utuiror.i aFvr.c hn.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. o sr.1 noanre. de.ardncjndrssoslim)E.. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.gostr nu c nimic d'n rorte ast?.Nuarctesaturscu.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur.(.eLenuinseamdnimi.er? !iuietid.arna'i vi promr. N. anLnaLulpur Os.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.d a5d 51.n( tenFLul qi nodclul urm.. ban' rn band. al ur vierimi. pcntu iubne . dr prerul ad*. noastr.ndunl?noastre.speare UratL.amror nou o mains n.rfr o p. 'n:4!ndn.( ? o .e nu miam datau fanade asta arn.omparalie .rair Nuaret. a.si at' lrar in are$ colp.ror.Lutruri .orPLrile.inava saLyarorutt.i .m addirul. A spuneadwiruLareconsecnre da.alr bcni aveti. Atur.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data. mrsnerid a L ri.el mai maret exemplu ene . ce nu ne place !i.bdar€ sa va hs? si Ia4i. roJdoep€nde t.i.di. \L .i .i.ricsunt a rjsip. p€ voj.g.ei noa{r.'.ruLui ?re o r..r-oni.5re va pnmis sa fLi aici. nrmc vietide.lcpc ute D.ram sp nand '.u.. nrJ '.uLu oi ulu.uraIvasut.roana A "e a.imi..opr.xutrl$i?foarled f.(.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.<a . .atacelmanajp.oat . care v rtr r spit prjn pizza tibere.

arunci cand nc indrig. nu roar.n.c propna lui man.nd av..n.are (i adu.u re..iudli.dea serut oriciiaf. L "v $opun de impq?. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia. nu. sPuness re ridi.cl if lr. ..'nev.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.. e nu ma.a. elrimri n:.'naurodms'"F ..cl.tiir-gle. cr ou.rc JsJ.dabrci Jd n f" Tpi.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate. q r!inuin{dmn. a...o .sE s5s I un b:rbai.lie.!' 'l. Acolo€srerubner rd.l. ca 5i te accepte ori v.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig. r a. $inucr€d c. itunciuom. o l€ int€lage nu cu o fo4. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.! m auen parre sr .r' unbirbatca.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r..r .j.re.un barbat. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. nini.5ila leln ci.rs pr.sri mirka s.l admk{r.i s.' nu..ofund. nu incepe dinke p cio q in. de aici. r.p. prn d 1ebr" \.arnincjunaerar. ro. sil nccinsteasc.o. u.e.o oveipa ed.hipef tie nob 5i.xpcrimcnrim o analohieaiubnn.. (.eqd^tri'dc. \.an. spre dz6{5ir€ de dice .r€1. rc u I t.relpe.w d.-u ihp.ol tr. ri un lsuritar de pac€ in dc.. h.odiri hr i ii den. dar nu 5le. de sus sifc.t.].onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep. p.rno+? DoJcc.qnoai€ ubksr l brq. ne pe noiinsin€.eare dn rstLldc blrbrl. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb.onrder.'s's. d€ otel a . auzirc.r 5ig iu o"mcniisunt d mul. ra o hr'.oqlame'semnj dcpd c. d. ma. { odata.'rcdcJ{d'r.in a rcLl.A fq.oniqi: ..nda !.h. i-c'qcn..nhL (1. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. in siir:ii.qrcdcNa nik J. ". nimic in cJpu riu nu r.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.o.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.racaLneL lih no intr o 09 ind.fr ah.. Dar in mrntc.unr hom\.Lmnreaabsoiuli.5irimp.rrc iti spun.mdnd€dd'nlium?d\..rihi qn 'i7boni. ciL un mare rman.irm J*r faceris.uLmainu!tde.aablohLl.un.oa m nte.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.o cfl.p?.Acelac un 66rbdt m.oL.no. aid are les.rr. rr vorberricu 8a 5.simp?. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.@o in tcaarura c pdmite.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. sau cu un bdrbat .i..rcald Nu lrem nL.prore er.pL' i sLmpLu a ne nor slm.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.. a$a rese$te.ara inclerd u p.runiel Jp. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.e!cu 5 La n. cu oa.apu Lar nL spunc. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.in( o JtLi r4rhana $. suntdif.?o'Ledkca!isedn n.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .' sunteu?Ea.upurcr. db.e.e ilJh si si iaritic.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .e?ti\ii( nd?p.u mhr E uab5rbJ. lie ca ocap. propr'ul camp. nr p ui.ul . oiemeo.. c.si i.iar.rk sisitiu .o.r mic s..avdi de. p.trcrreaa.arevine dc ar' in jG. uptr. ca. 9. hobl€lea deLran1ri".ratoqt. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr.idvqip.ii .turi cu a r€ indr596ri.1r >i r'-nlJ oJi. comun'.tssrjunsis5cunosripob.i!pl.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa. 'o rot-q/o!r. admirare ascuLral m5 . . >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.rurJ 14r lungide si aiun.ur. indrfdentcum aEt{ .. E un barbatcareli at.slicr.-d.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns.sd-dl. n.!i -. rr.ep.ra5. iubirea sa de Dumnezeu.a.adr Ecorma'mareddinld.roo ne apirnd€ ene.eiubesrdrdevr. a b.cand gisimunasdeldebsrbdl.nsrdc rcspccrp. cJ tich cincvo ar licur. doar $ tiicu dslJ.req.r'nbddidirn srl".vn i !€dm voinli.nc ssptorar. spu. Dqi. -' Ja NL c\ .r.eincrpu rju .igcrninr frDtulc. runr. abordi anJ inseJn.unoa$oh a.rcandviindrisont.h b5rh. cir€imintes.un rbtA.e$it 5unl loarte rari Aiuncic. d.arcGr. de (dn' !ar? ro pln p.odsssl acdbinJt.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.J[l .on c..at rilre pidr ilccorpuur c.are. inteleserea sa. Nimk dLn...aree. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.ta ne ..n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.6r ' cnd.

rm u'hir cu.Jer.a o o"d a.ii.'...a'. n co . ibfl nck n!a ?sc b.c N.. tur N cm dvLr orc(( n.ono. noiiniinc Nu.r. "d.ar?5a mr baze..mrrdrr 3rF.p)fl.i.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.Jl.vomglsiiub r€.ed....lr" d6coFerimca.6ra v.t hmp?Orngurt @.. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.onq.r.n.cuimpotriva Loi .. dc.utrc*uluctiincactnd roli lurir t.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.@r. J.eun"rrdLno.1 dt..uo Si pqerru gnd'ndu.s voce.pu r"L Nrnd.ii un ine.. arc Cda m. e inlampt penku c.-n Fclc t. :ange'oasq J I5'..odari nuvecukati. A'rn( (ind n( dc*opc'. Arra€u. tr. 5. d.laJqr'Jo _.lir5(o'jn-z An L. ni.'n.are si im.fd.am MrncJ ffic.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.d o okhcnra in rapul b.dadaa dL_crcJra" (o.rn ddr'"no..lr5Lp'Jp.i : l'r-ar\n.uc€neau r.le Jicr. r.nr. -d.Jk ')rr d? \o i-. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se .r.a.e...i m.bcJ. Nuhcqrsr Ajbh*. J.rc"i6.ieski. volbea*a. Asta e Marer Lucrare o sinsur.a N rn rvur n mc pe. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. i 9 udl.l4.orDron. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'. N.a.cda6.. cl ah .eema nlr dureriininmanuau cgrru.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr.l. b'beas.pan€rli pe loate.@' -e.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.5 r r trrofl n.pe. -a .o-F.. ei-jcuceres. i..hu).!.pq bcni.lator bihan O alt.rroer"rr .re du....nutr\.sosrilidc Jcer peroana.pmrr\pu\doJnnr J.mn. r..a.u.a in.-.rp.. .vitaod'r. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.u op. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.ero( peminein5um s.pe. pin[ !junsi r una singurs.st. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c..0 dnJ e m.i4tri. o $'ub€ayi t c.Lrnrm.op:i '(nL*d.o.. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei.a!dm" fiindrasoshtideoaltip.ob f.J irJrr n'aspus€ mt..educe l! o singuri vo.'.intene..ri ni.dnoi ^L \i rr n loda r. pe ' I'rrdcn'rr. constiintr intotdeauna .-oia:ncPortrr.in. -L rn (i.oende la Ei nihic di. r(r-.ap .e Msienria inscafroi s5 lc n. r€greiur vosku cel maimare.dre d'n uDgni in prezent .5 m ampabe.ntJ Srd .zcu Eun am awringor. Rd"e.

u pui?r. inlc eg gonul inr de d sciplin. De l!pt. pmhu c5 arun i. Vedeti voi. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c.mpL6 in cr€erullor. .o. ci nu rcr s5 ate niminlL ana..5Lus. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.r lJ? la.rddc!icidinsroz o'.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. p'cdd ir talul J(6L..u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa.Totuld€ acolovinc Atun. 9ru carb. Adic. e loarte mulli artiicialitarc.gLd in LJcla mea Foarre 5iie.. 5i toat.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana.cu am fost dcnuL de .st'ti. Adki. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. ti I tieu Stru cc 5e int. asra 5e huma$eprinzul .i.onihin6.cm oslan15. dar d. p.bi orgineainstrp'!. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.Gl!.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.a. numaiei..CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. Dirs.arc . Asta se numeire.

it.il. .. rdbu. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p.care.slupp. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.un lc Rcrer. ins.rduldaochi chilotii.sufli torlq un€l€ lucrurlse.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.[ !a laceli. €u om lual mlhita rio p5*zintr.u i.uoidcdeasup'r .s.el pulin.pu0r 5i '..n h lum€a dta .5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli. mJncnci' 'og *minte.{isttB.u arunciinarrfa sau.: srndu. pl.au l. teananoisti6i. si anum'rol€ lucrur p..drc! suntcm luaii LJ banin5runii.lac fl alie lapro Al'ca a5.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.r' rri " ' invit:ton.$deti d€tulde obl$uitl.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur. Dar Eu wcao '..in acd campi p€ {e*r! *en.coLo subnu.enocetr.are au putut * v. l. o rs lL L-L d nnc p..ni \oJsne. i Deci..Jli D.dincol6.ra oar. *um $ili c.d?hultsi.tase c. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt. dc.ur ..nuhest4s. n ar kebu' sa le i . ca 5i idau 9ara.a mau fi.carearclc. ftiti.imwfmintclc.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE.rcp. mbajLLl f.rrcn uuuddr'HU lt..ut rosprrlic cum saspun oeta) . ru6aasca b felde multcand rm incepur c.anum.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .f-r: n 1 rlrcr 5hh.n. Toarl v'aia esprrnuala.t€lucrdnsa. $idupece aliduzitin *ossrupun.psro.sta€cJm plictisiror.clusic rci ..astainscamnasifi i.e !i r. s..'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk. S minanca mtnt.m.. in viara spnituar5. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh.rre ld! aiJ Va Manan(J sde.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor.m r. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr. minrn.n. Ei binc.iprniadinkc Dumnacu $ viati. no s61 cunorri ni. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.euam amsr osi afrintctdoouna. lii fim oh'5n u'd in $ d!. nu o 5'd (u br'et' . tudl.tor ca mrne.dlrl.dsitoare flitr. care nu puteli .cicucarcuorhitiiifeesprrn.i. :riti. nu potr 5t i' obisn u . g p'in .rm risofll !upe asta.

rpa'menrat nimi. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.i6 in scolulJldouteci s. de lap' .o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.inscrmnr Ad'c.birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.L nmodulinc. srincet..ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.u 'nireinGrirur. liiri voi.l'.]t (e ci'. consbinla n. p n mult€ sulsinrs Si hulr.i *. penku n'nrnar. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.trtr si sprn Inainte $ phc.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul.e ette atentiaspechlili!idecelc.minlnata.voinli.m.n. p.ritor u c. altul aqa e minunar. Srri ii noJpreaa*J Eu rr.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.cput 5i m.c!r.m rvut. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim. (ods'ldnaceJ5r. N" .tr"ol icclr'n-'cr.iat. j.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.5 trn L(ru.cite dein'|l. . in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.iuns* h.am iubiipc Dumne?eutNc(nos. ariia.sunrmulrcL.rvi iub6c-5i duDicumputcli s.cuvintcL? . in. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m. a r"DLl a t d"o vara Pe-.ddpem5 rtco. L.ea riscanr mii per .aGna ar?? la.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.u os. spun.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca ..nd r" nrc'( a o!rl e F..elib€rtto.cumr. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.n.n usnu! puternicc.'oo d prea multcand laccm .. itunci !m in.i a sa G intin&ti et . dnainsermni. rellahra Da' 5 . nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn..n. \-re" d.rssicrailiviata 5is.ir€. mreJ l.are sa ru r. Palru ci asrane aral.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.d'.i'.J'a 56 ri /' .ie i:olarc. tineininr s.nq.' ninicr_n vialrvoJ*ri. valoroirr .zbo'nic6.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro. careamtncepur vjata mea dJ.uls rtrJ.onduc viala S dac. ir am primulpas p. Dannu !a et rnu.olo tn.cpur arun. unul.i rarefi ata.end v.um at pureas.ruir is a diLr.. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.eti asta !run.ral Ce!ma mare iubrc.iuncaunuimintclcprvalorea.rirci.aace.mihrt. Eibinc.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i.i-ur5 LF.rl $l A.o!i tL_91 tlloi nl' -. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.telcscm dr.r h.J 1i!.itdcmultviiubes.. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€. vrcau . si pe $(.1'n 5Li.-n cinC dcFLs.oa'.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .c*priui?giu dc r tr..pe deal6prne.acoo' qi ajungem inft un i. i .s?r'i.d rntriitprinrorterslea $ u. sicc ctlirone amal f6li ada.s fht: r. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk. ma'e dc-.i tormair. spunciv. voi s 'nhh s. Dar conrinuind si ur..a.ut.i am pLe.ntu li sc surpa srb dLci e \si. or$ie.ast gise c.ucorleunurrgroranrcarcnr. unde era odari ovale acumc un riu iar. J hr .vadali seama. uber.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.iodari n. ac€!'r5 .lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5..nbu.aidin aLtr. (. 5imr revr mi pirinres.r. intelep. nd.. fa'aii caidv.slormrlin occ..

n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a. lort Ft.asncn&G de l.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'. capibtut I taa6 luna o wa.nrhAt.losoes. 'ndT D'!lquA.Bt nAhs Dadtc.eb 422 Atd o Ea Rdmrh. au .splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad .rhtp F. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.d Tea.. Y.4o4e@o lanae?. todE tunea o 4046.ns.dchn4 kc s<r yct6 r!'.br P. 20.tu lorongn. dioEs ! JzK. m nlFih! Ddosu*.@.e D Lov4 cd'et 47a.oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9.chtudtft@ ' R..ndet unA. Rel. ot s. R. 2oM noes coltn{ D@dterJe.. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2.tul ast pn rcin.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh. La|e k ! Mrnt.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7. Th.to.lh. M!\kry at Bdl and De'th.. 1999 h. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und. H va.hdeE Arptbr 3i l|e. Dr. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa. cun tlank .on t. cd5aE Tradus de J. ol F?nas Than4an. . Thc tvhre Book Ed req:u.tAt 3 sdEtek t.tu I c*da 332s cd . hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d. Y.hrhr Dl. Y€lhi 1993 d faod.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.hon H. Ort .s 6Rt olbde EnadaEt line cd.htns MoLcut JZK Puhhh.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.1edl6 al l.o"t fi . C.hh Cr::non. st rna k.d . dedLaLoE.hn.h. rnc. Rlhrh! uru. A Msa \ titu.c Rotte. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. d{tr'e I Jzx.le 1999 /ro.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr . .tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.t d b '"d ol Intent .anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.p otul A the FeniniDe c.. . 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage.24 februane c.ismEe de R!m{h!.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.shtp F.ol R.loeus.do.Jir Fkdi's Perc h Love cB.1993 Rrnth. R.n The Fben.onins d alzrr.lostpr. ars.lruo. hd ptElld Ah Mdnl.t' 422 eA . ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. G.atandins M.d valn. Band T LIe a.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr... Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed. u . c!er! 374 ed.2000 Rrntha.d Be. t ot.lud drh a clset 422 €d. drterik €v€nimc r c .4r a. tn.td 47a.Jh d lct pr.

ll/ .

I .