t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

......6rie inc. 3'. 39 43 inseann.. Ce .. . Cand . sqa poeiei ti ..n......... ....CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l. 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. . .. ll . Senzualiiatea...7 Un ameslec del.d... Total prezentin momentulin care facr drasoste. ...... . . Alergamincercuriinapoi.... nu .. iecretel?proturdealeJnuima4l'1. ... ... lumea o doratte.T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte.... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor ....patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? . Voi spun€li..exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie .... ... Cel nai nare conplinent al vost'u . ..iale . 4 51 .. c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva .... Dat ce6t.... . suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare..mintea. . .......... Oameni analirici vs o"menl emotional: .... idta lumea ow€a Toat...... .........NPITOLUL 1 a fiunuselii. ... 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte... 80 87 .......t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?. 69 71 ..... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 . cotpul ....

pas.pag 215 Fis. 214 Fig. Efectul Observator si celula n€rvoa$ .a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag. D: Minte. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.a binare - Treirea imaginii - pag. G: Biologia celulare Fi cona{une.216 pag. E: Mintea analogid .LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag.irea in Acum . 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint. 217 Fig. F.Tr. ti energie - pag.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .

explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. in cele din urmd. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. imprcund f. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. au ajutatla . pentu editatea litetati a acestei c.iu rca acestei ceii.4i. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. Alostun efort suslnut de echip6. Ramtha. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. Multemullumi lui Stephanie Millham. fi penlru prcfesionalism. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. penlru corcctura ei atent. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e.

.... .....liysa d...... 147 lmpactulasuprarcincarnirii..... 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate .. .......... ...... Morala pove$tii.... ................ Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte.. ......... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind....... ..l5t 153 l6l t65 t67 ........ ...... ............ pe coreii i beli ............ .... . ........ind blasfe'd0 es(e numele ... . ..... .... ......... tZ3 B trrbrli de mare renume .. Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo............... ..... ............ ..... l2B ... ......iM u tot .. .... ...................... ... .............. . l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ............Orya nul \upre..... . Puterea t11 175 a ...... .'iubire.... Fantezii sexuale... . ..... in cele din urmi.CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti........ ..... ........................ .. I l9 C. . Ati losr iubiti pena la viatt..........dev Iratei cUceriri .... ....... . ........................ IubireaeunIrcrup1indesptendori.... . ....... ..c ( boala .. adevArul rsmane mai presus de toate Rddd...n CAPITOLUL 6 insuli...... secretedezvlluite... .... .....135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ..... ...... Ce vor ferneile..

trisEturile. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. remuritoare. Chiar $i experienta .a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . 1t . ca apa care necurge prinke legete. despre o ubire special. o experienF unica 9imagic5. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva.urprinda fata. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca. inc6 atracfiva. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime.CUVANT INAINTE Iubirea.la fel. Toamai aceastE caracteristic.. intorsaiurile 9i lin iile drepte. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. De-a lungulwemurllor. 9i cine l-a avut faniezii. ve9nic6. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. este cea care o face gi mai de dorit.

atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. cread. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. nu am indr6znit sa ne imagin6m. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. Ea este sabia adeverului. Ce a mai rdmas din identitatea noashd.htbnea. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare.ii fac adesea sa nu reuSeasca s. vulnerabili. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat. despre noi insine Este o carte care ne permlte s. am mai fi noi insine. care vindecS. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere.a scepat tot timpul. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. dace n. este un sftain p€niru ea insdgi.fi de substania? Poab ca ne uit. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt. un maestru cuceritor din propria noasha familie. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a .cit prin viatA cEutand raspunsuri.torilor. cine suntem." Nu e agadeironicsE vedem c.ar kebui se ne ascundem. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. adesea.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. pana acum. poetilor ii iubitilor care au rat. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. hr. in persoana care. care nevorbegte dintr-un loc indepartat..i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. desi este extraordinar de prezent. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. ne vedem reflectati intr-o oglind. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. seva poeziei\. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. o mascaradd de protectivitate. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. inse iubirea nu am inteles-o.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale .

insi luc.. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei.spunde. ins.Dumnezeu e iubire. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent.sham mereu sau macar putin in viata noaskA.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. pentru a ie$i din nou la iveala. ca fiinie omenesii. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . cu o tristete adanc6: 'Noi .o apuce De obicei.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. Nicole Kidman. suntemin extaz cu iubitul nostru. Ei bine. spontanA 9i generlci a omenirii.s. Ewan McGregor. Sursa a tot ce e viat5. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. ne dam seama de ce. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. in care eaiisp!rne cum. iar el il r.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. Ea transcende natura ooastr. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect. in cele din urrne. acele lLrcruri dincolo de cine )L. este in termeni de iubire Ei spun . Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala. intre Zidler ti Satine. 2001). cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. insist. intr-o c ipA.in loculnoshu secr€tgjspecial. insa noi. omeneasca.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta.I lt\rtrl ttrrn irl r. pe Dumnezeu. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara. iar la scurt timp dupa aceea. cdre nu reusescsaopnnd. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. (l. in mod natural.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -.r llicjod li iimplilor muritori. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. ca oameni. celmaibLtn mod de a descrie divinul...

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

Mai mult. FerS ea e degenerare. o inhuziune in minteavoashS.!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi. f5ri . Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. Fir6 ea e speranfS. iubire Toata Iumea o wea. dupe caz.. Aqa se fie. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr.unt atat de onorat 9i de mullumit ce.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. foata lumea ianjeit€ dupa ea. la aga de scurt5 ingtiintare . Si eu am fost invitat in aceaste seara . in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: . ceea ce predau ast+seare.dar ce este timpul? . Dar daci ubirea existS. ca un inger invizibil. :5r5 ea e nebsnle.atlvenlt sa fi|i cu mine. A'Sa sa fie. n zil€le ce vor venl. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati.e himit niciun fel de mesageri. in aceaste jear6. iubesc.

niciun nufar. cE nu v-au iubit.. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. u crcste din vt. la fel ca in cazul iubirii legendare. Acum. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.. ea va scapA in 6mpul ietii. nu pe copiii tai. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut.suficient le mult.i hxrh.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. lumea o wea. nu pe perinFi tei . cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . pe tine.cA cest mesaj este un mister.a T\ Si d htrnr o J. ApA grea. nu creste nicdieri? Nlr. pentru ce.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. dar el te implic6 pe tine.o mare moarta. $ vA gasiti drumul cAke legendS. aveti libertate in exprimare.. dac. larca Moart6: Singurul lucru care h. penku ca in el nu a fosi iubire. pe tine..t. Ei bine. dtn abuz . iubirea . Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. nicioorhidee. atunciiubireaa un trandafir.rqrL l) c.nu pe tovar6gul tau. aca mintea voastr. 9i acum. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. dac6 mintea voaski e pe gelozie. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. cu o buni ingrijire. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . ca un nuf6r . E n mister. rintea voastra e pe lrecut. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. Ali fost iubiF. Mulii lintrevoi afi avut astea. Dar dace nu intelegi rbirea.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri. ur.1.'t. Atunci. Iar incununarea. Oare asta inseamnS ca. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu.toat.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. niciun stejar. iocat sa fiF incurajati s. copil ind. dac. Asta e ceva care na sAvar9it.

oare ar trebui? ln iubire. Pentru a avea omintecare seindoiegte. a9a sa fie . nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. iubirea nu poate niciodati s.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. Ba chiar. insA oare ar h€bui sa o facem. Adevarul nu creste in solul emotiilor. o sE qtiti. ti al geloziei. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. creasc6 dintr-un sol de indoiale.m . ci care ne oprelte de la trecut. din genulacela de sol. Toat6 Iumea wea asta.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire.u. daca o gasim. Si al invinovSlirii.Sa c5. in inima in imp6r6fia noasha. qi alranchiunei. locuri.m sd o urm. lubirea nu e legendar. suntem hot. lumea. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. iar dacd nu Stiti. opt. Este absolut corect. acelsentiment efervescent. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. in corpul acela desuflet.r.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. Ea exis6in fiecaresuflare... momente Si intamplari . care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. ins6.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. o iubke care ne permite o valoare de adev.sA g6sim acel sentiment rafin at.lLrbirea . A.vechi despre asta. 9i cu iubirea gasim pace. tanir sau b. Si alvictimizirii. aceast6 pofiune despre care gtim c.I it\r ti trtt. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. din genulacela de minte. Mai mult. ajungem la acesi m6re! mister legendar. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. poliune magicA. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . toat. al invidki. pentru a da curs invatAfurilor str. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut.rati laneinl€lepciune. penftu cE nu \. lucruri. qi alignoraniei. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. Nu exist6 persoanE in acest public.tran. acel sentiment legendar care e magic. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. crescand din tineretea noastrE. iar asta este chiar aSa. Si al indoielii.oameni. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t. Adevirul cregtein solul iubirii. al suspiciunii gi al neincrederii. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns.t r)l t. itim eu Stiu qivoi qtili.

toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. .".a 'lbt. qunt procrealia terltoriala.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. nuiubiti? Haideti-9t1fl .roi Stifi ce bat a$a de departe. iar in foculpasiunii. hnnu u Llotcste Dat . dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. Ramtha. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. Hai sa n€ oprim aicl.t. Asdel.9i vreau sa 5pun. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. Primele trei sigilii sunt animalul. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. Asta ein primele bei sigilii.teturile de adev6r. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . De aceea toate rcclamele acelea sunt sery. chiar sex. Clv t24ia unand. emolionali. in focul pasiunii.e este.unde gisim iubirea? El bin€. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. ati crezut 9i vol? Acum. i-ati cerut sau i-a$ spus asta.olLtie (Yelm: JZK Publishins. toat. lncepe aicissi apolhece Jid. numai penku ca voi. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor.7i\ :t hntrca o o.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. caF dinbe r. Deci. Acum. la nivelul primului sigiliu.2001J pp 122-135. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. $titi. De aceea. otigini ti e. animalul de pradA . v. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. n. fer6 povar.l. inclusiv pentru aceasta ScoalS . Ei bine. v-aF dedica viata.Panal. Ele sunt animalul.Sexul s€ vinde. Acum vreau sa vtr inheb ceva. E doar o chestie de reactie.6 de multiplicate fard Decl. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. Este pat tea animatce a naturii voasire. A Macq s Rdlection on the Histo. in inv. mal intai. divaune a JZK lnc .domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. revenim la ceea ce se numelte .. dupe care e croit inbeg regnul animal. mintea.

Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.cas'rfa'nt6 9l durere. suflet gi corp. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. Sapte corpuri. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. in primulsigiliua. Ce inseamnS asia? El bine. Cator oameni leati spus. O s5 scoateti orice. sd igi abandoneze slnele profund. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. Sapt€ campurl de constientA a vielii.minle. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Priviil in jur. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte.corpul. bine? Un lmpuls imediat. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. O se scoateti orice. iar voi sunteti in curs d€ a o face. Accentulera pe minte. 3 A se ved€a F S. El.3 Iar pan6 acum. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a.A: Cele S6ple sigilii . daci op€rati din prlmulsigiliu. despre a te iubi pe tine insuli. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. Ei bine. intim penhu a vi da \rou6 . Sapte con9liinte. Bun. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. ali coborat pe scar6. ii acum." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Eu am facut-o. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . acesta e lucrul pe care ilscoateti. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. Je iubesc". Priviti in jur. dar inca n-ati urcatinapoi. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea.asta ciutati \()i . iar d tr€il€!. c.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea.

Este elementar la viruqi $tifi ceva. Oh. acea atenFe sd Si vinE la tine. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc.doar ca sa vedem daca putem se o facem. se revenim la SfintulGraal. elaor.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF.. cred cE te iubesti" sau . Ve sunb cunoscut? Bun. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex.. dac6 sunteti dispusi s. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. Mi gindeam a primelor prin propriul i. in mod absolut. .. Deci. \. Spdlare pe creier. in prezentarea adevarului. Atat. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . daca su n tefi dispuqi s. Sexul este un instinct animalic. dubios. oameni buni. vedem seminfele de incepui alebolii. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. minunatii mei oameni. pegtele. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. acesta e adevarul.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. calul.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. A. Acum. e vorba de . s. faceti asta numai ca se v. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Haidefi. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa.Nu. a$a cA ne cream accidente. am uitat cum era. prinhe voi. Eibine. v6imbolnavili. Deci. draga. penku ca. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. O sa o faceii. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi.u sim! de respect de sin€. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . ca sa facem ca atentia s. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. vina la noi. leul. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. un instinct uman elemeniar. Uitati-v6 lamine. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. E adevarai. shulul. oboseala corpului. caf dintre voi. Cec5utati? Iubire. mai bacterii. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. sexul nu inseamnS iubire. cream boala. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare.. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. Dar acum. ca sa ne incapacitdm. incatsa se apere singuri.ie prima. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . Ei bine. o sa neimbolnavim. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. nu wem sA oinfruntam. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . Atat. din nou. credm probleme. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine.intinde1e. dinafara dormiiorului. bizonul.e trei sigilii treisigilii. credm intamplAri. mecar asta e cvolutie. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare.rl.reli sau ei suntmai m.. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. Asta inseamn6 ca exis6 mate. dar deocamdate. rigrul. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele.iube$te+e pe tine intru viaf6. penku ca prin durere suferin[8.se numegte .

prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu. totali Asta se numeste iubire sexuala. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. a face dragoste Deci. penku c6 toate lanteziile voastre . $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: . cand iubirea .cand doresti pe cineva atet de muli. fira fantezii. am fosi prea descriptiv pentru voi. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. Asia e jubire sexualS Dac. sprijinul par tener erlui.. acum. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. Fac dragoste cu cutare . . Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune.i . dafi mi voie s6 vd spun cevai n. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . Acum. int€legem ce iubirea sexuala .me rog. Hei. Ei bine.tarfa aia" . sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . Trebuie doar s6 p. Am inv. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. Ei bine . in c. penku ca. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. a mea " Cred c. acope.\ Il\t lr t t L. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.tat destul in acest plan.. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. penku ca.nici mAcar .o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF.. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. caF dintrevoi intelegeti.te iubesc".sa nu fiti ingrozili.' vt. daca asta e tot ce cauti. '/. asa ci o maifaceli o dat. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. doar implicare iotala. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter. Se lupt. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar.. T\r) hr)/r o J.al doilea sigiliu.ret orgasm pe I car€'il ai.t. Deci. implicare totala. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit. nefericir€. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. Ei bjne.iubirea sexual. am mai facut asta Asta e iubire sexuald .i. in faciuri.. Cdnd sexul nu mai inseamn. te iubeiti" 'intinde+e.Tic6los manjpulator ce e$ti.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii.\. dece era aceasta pri€ten a vcasir. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva.utarea cuiva care o s. tot nu-mi iese. boala Si durere. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.nu aude nimic altceva. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este.'. in puterea vinovEtiei.ea a fost fanteziile voastre .cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta. comoditate.iar acum. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. in al heilea sigiliu s a hansformat in .9i asia nu se aplica tuturor. Tot ce e boal. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. inteleaqa. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala.. cu totuL. orgasmul femeii. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta. tiinca o daia.ste? speranta iubirii.. Am mai fost acolo.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. Si cred c.t!. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil. acum s a metamorfozat in .$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. iar nevoia noaska e atat de mare. s€xul cu un singur barbat.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. dac6 asta e baza unirii. Drt ce. ca s6-$i mentin6 corpul.persoana aceea v-a ocupat gandurile. sau . voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. iar acum rnrniea voask. IncA se mai ]upta cu varsta. nu ai avea cel mai m.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. Iar cand ajungeti la pat.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc.i hr)x. ce. incai vocea noasha va deveni mai puternice. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu.Si ..

' I rda P' virii -' lar acum..redelisau nu.ui intoai€ti{a. v.uvankze Dumnezeu sa v.o". oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE. Intordzauna mrncal atun. Asta inseamnA ca peEoa. eisunt ceicare vorvindedrimrra.o.r.^LJd"edl.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili.. pe care il simriri atun.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.sosteasca de vor mai p'ofund.gem a aldorleasLsiLiu.Iri o oor).auti oimp rntre ma'mare.d€a R d o iadno in_oarar \a " P. D i' I L. ob"/:dpd .Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5. I am rusatpe cd.spun ceva. ru.$riuciariezrarputih raasra. eibanisau casa obrin.Opai. oo. .le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a. aju.re$. la mhterul momeniulur tre.rci.uloase.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp. sa nu v.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.5viiloruLvosiru sa.i c.rzpurernic5.per. uniidintrppieau ridical peniru.aL doilea sisiliu.tugutusu. cu OetuLpropriei wdhe ! ". audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.b. dv b e' oar'. P' ui i:nj. . in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.nd sonleri '?'rci. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u. Penlru o lreme.vit.. Bun.Noi.esn.um inteLeseii care acum i. ' .ivo cr€deisaunu-crederisaunu. pentru d dad o raceti o sa credef.soditi sexual de aa? Bun.cumrcausdra.i dnr.. A.. Aqa si lie..soi lqndnr-.Orgasmu ma ma. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.un momanre si intamptari? Ridicatimina in.ton. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr.jjoroun. binecuvinteze. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi.aS .ne.b.u.rda 4rc --rrer! obe"ran.ana iubiti . Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.o'ir -Lopqsod.ur."uhoh.rId'p.t.tinpicioare.Varcg Frrv'!'.rdeauna. si se indr.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i.fiad.e iubitulu' €ste boala in cel de.loerteonFn.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali. Bun siacun.v. s. celor sapte irepte.Jre subn ruLm ornen.narorJ o'od n i '.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. tL4are dinb€ !oi. motiwl Fentru care L.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl. simlrl' sinsurijn loat. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.os.tLwL pcntru care ati avut a. toa*Denhu lcFLu ..inceperi.uit. Prar€c5 e sreu decrezut. Shri dece? Penrru..iintcLecm notiw penhu.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l. nu a inasinatianim.rbati viriliSi femei .Fie.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur. in aldor easlg ru.'dente.u o p4soan6 penhu d sunreli nd. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.a iubita .un a5 fi u.d'..Etor de iubire in 'eve.' .unorsasmnainare. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.io dati vi .Nu einasiratia LULFs Nev.umva.darprach.Sdae 6otite psiho v.post. i nu i re+utuide casibrit...:dop dcldood a -' nu nr r. aliaJois acun la un Ioa.Lo. Pe. Lusulusu Lu.p 09 . pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.u.d.eborLs adeGrat.mimboln. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6. o'nre !o 'c owr p. inlom€hrea.um.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b. Dd . sav.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli.im s*uaLirare Nu mai mancah.tiunilor noadre ini. iI !.ara de la acele lante:ii.vr.l'u c.c5' r.ea os-. asta.ar?aFlacutse&.) .arcne.a n15tesaniinele tacute. in .xdalrldca fl dcrine un obicsi. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .vit penrru ca eraii indr. m.i .i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.ld tol colesii lotti stu den I' de aici. pantru.ameni.i ii iubiti numaL.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal. Priritii.teLegeri ssnEtarea in ie. Al' ricLt asta Ace$ra sunt...a si puteti sa abt'net' de L.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud. cai. care a. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln. rr.

Desisui. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF. Ah muritweodata? Da.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare. Rimane[inprcroare. vi inhpb cd4 de. penku sex.nen'Io.ic -u.a.a a(trd rd"lide. sriF.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia.pln peni r -.c .darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.r darlt B ndn.oli egri oameni."tc c. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect. da.c.ru? penru.. Eu am Eutsi Ia. a". asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.l'a an ma eor cu rLta cuvi.. s. Asa sa intamptat $i cu i.btrbaFi . nu putet nicissvi hasinatiasta acum. Aven draptate.oJr5p' uutru' . decatcu mine. p. Dar cand sa incheiat seronul '. . a 4ro .. v5 i.care{aF jos. am s: vA spun ct iol ce se .econditiipe care fileau crear in vial..e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. _ n. 4 i lrar11? o' /dln r.e{ sens E ceva loarte animalic..r6la anina Lelor .are ao fotoqt fanrzia penru a .and s*ut.44 Acum sunreti rinni. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra. sj fira boa a. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.A!5asrrie.anraioarE? T.. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm. E+e a+a Ce la.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere. .e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin. Existi specii in imp.intoldeau. pd . De.uea. Cu toalele fac manl .'?d d .u iubita lui 5io aduce poat: s. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.heazi: cerbul ac€la n.voi rmati.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. n{ sE vi aluns.u.c.i ap.:tiHiasccu.Si totib.um !e asta? P€nrru c. De.. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.-ia o.apd.t\qi .prioar€le acelea nu 5puni .Acum.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai.Ln5rn. e .( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban.hebati daca sunrel buni doa.deceopunaatipecorpul voshu. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a. v.eva natural? Absolur.cu mine. Fiecare animaln i'ecara 6a.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai.id a fa. o . atunci $im cr sunren oanenii J. Awl' dreptate.pm. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.Pai bine. De ce stEbeati? De . Ac6ta e adaarui.LU n.r.a atostnatuial. Deci.n?om sLJdrpaa.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. ?. voi ncsati ii spunstji .u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste. .dti.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad. da. arurci cand eoJ. o.i. o hrineasd $i * oiubeasd 9i . C. lubirea a losr lotosftE arunci . Avetidreptatei aF este.psax.i. Letn spio.1t "L Die'dl ' or ic a. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.. simttt chiar proaspeti..tc.l. Ace$ia suit oamenii. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.rbEtuarpea.aemaifJna0. ca liintz spniruale. Deci. vedetjrc. e caut.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e. Ei bine.c5. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i. nu por si Lc. aF inceput5. . Rantha.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb. r. ueau s.nn. pureFsrsrailos.u.u armisarji srupului. Lc.'. Hei credeF ca fipsa rcasb.-e o-1.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru.be.la lelcum e+e inF. EposrbitacesIu. d. ali murrt jn viafa b6tr.staenatural.rnava. a!.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu. cu ea $ nicieasib.iasc.3 i.i.d nu pui€am si ira'es. "s.btdr n G.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l. sex .

lui.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6. i eenhu ''.scululapirkltl.n.l€.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac. nu a tuturd . l€ pl8rn in puncrul c.. gt de. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.ii din aceea5t hoire.5 se ajusteza.atsunteir voi n.r5 a.htd? cr€d c.q?r€ urm4ril e de ld .t .ihu ca Panl Flin imptrriLr .weau5svllhtr€bc4a de.€ indmnul nlcrr s. pdod4 . Dc a P?nk.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in. Oeci. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim. $r p€ r6le . dra 2 -hl. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.. haitpi in aroqe(.l.l.. d6pr.uo ? ti nicl nu . $.u imPl4nr. au !_..5l. b.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr. Elnu al€arg..'.crca6r?i -r dJr {i!dpL. dta € intckp<iuna wlturului rst.. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/.he.uDDT-.z t pentru !o!re vlata.irbal.u.rcmen nrpd€i irc5. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. Fodoct pui vii.l.nae.rau.dad line w6 teh6e in tdde riioruo. pu. lum6 gri..dod a a.. oe co.rr leu...Eleet.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl. c€i mai rir. Nu e cda n.leld.ii cund iubir€. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim. aducopradr. toat.iodlta lorazt.i..... hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete .lblpur?Ni.ar.m"n.um. Iorallrate . .oLr g.ch.mrinu. rcqrid rdu inF4ni. in lraa -n c.6.. d car€ rlman inFeuns.. . ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.f€llc A.m sa '.l cunc in. su 66.rl"r nsa denoinlocu r 9i. vin€ rco a hin€.fr zla pcnbucl. rrin d€pLi. tar b.? Sr put.od.hini. e impdtfi@ ni. sEsinti g65h rlbrre addj. ce € inhe co..l€uhei d€ eldr uolentr.nihatelor.n ddpaa^. si ntr pd€.ta 6te sindrohct tat.d./.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.i Frr.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at..dr. F . d€primul.iunea unor tortur. Dor t. ar. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r. e. s. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.ade p! rL 5e im per€.l.tui Mtres . A{a 6F um nc. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h. N. su6tir.u depre wttu. heulut.n{uputursaalblpur $iacun. cr € @ndc d€ ce.en tuc. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. 6 zilel€ noaife.pdun@ unor pll5rl. .aatqrdcDtnaFrea.cruuicE€nn. noafl .o t€ r.et vulturll? Nupreamarel.a L. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt.oblinull s. o rr.rc r<eb anin.cr Ab.mincau hu4. c.clnuhi. up@res!b.! h $slina puii.!ta er L.rad€r€a absoluts.l mai inalr ol ordlnului lor g.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.afl ht€omen€flI.. o lirnF a aaturlic.stropte. un teu mascut je E $di Et bine.iod. . ca panr $ altu.!t. viaia od..r.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie.llde. tar cand cl. *ad Nu prea har4 deLoc cred p.m in ddihul amnilo. a6$lul prolund. e inl€Lp.t mq e pe {0. neulul.

t6r m I !/d€ w€od.Lctce.1pdhd.d.q.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu.g. . Dcl M.t5t d. Cuplul.l nultl dlntr.l n.11.tin &.i@sin4. c. !t fi.. Fkr d brrb.uhrnd r.L .tul p. $!. dnlaull. incat'. . lublre In ln vlat! tsur. dlr h.d.l H p.r. un 6mhd. ilr . d.l-trldhn. .ln Ce3d pi6dn uNl F. d. rlpit'l nu l.A Eti un ha rrpiir.Itr. d nuM o si+ hrrrql purl.I H wd.D*ne'implralr mlmddq o lublr.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn. imF{clA -u Jhnd ln fird. p.rl{.lrul s.nll waslrl.lt lc€l plrtEnrl. Sl.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. Dr tu. crdw..t@ r6n u. compl.L ahr 6t l.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c. .ll FXlr? El .'drfuodd.l -.rllt.eld d hs5 u whr ci rd{.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur .eara de zi este dedkate. pur ii smplu. .Ancare.onsidaareta a de care are nmie o fmeie.totdeauna.cea cesenumeite unsen.iluimin. . viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP.4 Dada. barbitul a reprsentat i. practic. in a intelese in toti acesli ani de cand '. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure. Deci.untemimpreun. 5. ln IIeaE rocielare. ca sa adu.ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. Fentru. pentru ceea ce numim genulfedrnin.modk @// . taria uniraFi fami iei. aduca o nou.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta.a55 de n.i a. penlru din rodulpant4elui ei.

e. d.aldinh.r.l€sqi? Vrsu.. d&l lftll..'4 dn d ft.. . tlrlceapaslui. puor lt. Pe clnd b!rbatul. f..1L. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c. h.r.!1.ductl! kn * p!rr.*u[n!.!r!n.t!ndca. d.l.u publlcul 5sh.l. Lh. f qu.pururoh6€.n Follclune. @luFe.trup0l ei 6i€ r.6hst . vcd4 [umu*l.l.ta?Eu d.nrru pr.staea!mai6!r. tb.r! in tuh@ m. md h&.l .e6ct-.er uiail c. cld e urlPle l.|l b'np ii r6rra. a du.r..i ddin6 supdldrl ... lhde Ed.ldd. ra6/tdi.Nk€a lor Bllbllll .chir I cd nd lir i dlnE b&b. e nuD.6lo mi bthdt tun n.vt. pmhu ci inF..! cll..r6 Itirru cl fftia Si *!n.tl ndlui . unui h!r!d _ o hutr Atunci.ri.iasuh nurEi€ vi.brvi.ld inror&Nn.ir. p. r6m. cun4.l .Gre diclrur barbd. Clii dlnh. kr. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. Clkaiul lul Achlk .tl.i *ducltql dlnr€ €l ru . rrebui€ * iii llcl dc cap l.@ . @ t.lhdd.d ca d rr.lt tlEfinl. p€ cSnd ins€i. Un brrhlr cd. iar r. €l lnl. p.Iw.b. f6i htoftreaun! blrb.!u putur nrclod. . \. p. misur.o po bupul .1. 4 * Nmcst€.. ci pu{u tt otde! . putn.nr l. i.lo. ore a lod g@n. drr ri awDit.l o ilrd w s5n[nt. o lnnd . dt5 pdL.t..l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.p€mlle dclul ror r.rulur iricr d. 6t. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del.lic fmotc.6d6 c4a @ e nun.rll. Ast..ru sup€riodl. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.l b.rr $ll 6troL:.Si k*l d ci n.}rs. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3. p6lun€a lo. lar Ltuia d! htlb!tu| .. dlr in el.al[..it.un! d]prind ihb. *nl nun.m d4 h ro€ 6.veursiiiJea$c.dLls.rF.. crci fftia a lo{ gu€n. .tb8rbarul in piitul sru sisitu.lun.tord...unpuncr lup6ior in tlEllli. d.m -b lurul ru. ciq .dudiu ln dlc.r..nd.nh nicioda. 5upr!v{€tuha.i . n ' t. car.o9 . p num+e drf.t!.o e k n.ruul M celn!{ m!r6 tli.. tuR tu . hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu.nu dh @iunq ci din suprdieNlr. c. nu aa sl. wdft c. N{u purur nlclod.ta in*&ffl .i . primulrdltu in $praudtuk€.loi dltmanulc.r.ad&ln.|unil p vr 'd. cd€ e brn.E.putqa tnrdt - ndlr..htin! in nEd n!turll dinh.? nu ! fd nrcrodat.lucr.rrv at€ cfiror dh plnte.au4€.ln cd. slab id prlhulllgtll! FIe.$€ vrdol v. !. s lL cuc. cglbu.rn r. Lumec n.]Hgn cd. au un d.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.tbs.Ir lletde dlp!.finlr. a lost bbrdaun.l de. guEn. Fdn€it€ ru dd un. d€ lcuril.dcnrrurcicu . Bllb4li $nl o.lcb p€ lun[.ul ld d.dd. rt 5ie. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.i t'.Dr.. c. @pii p.'a['u blrb. vr hi inno tuft . d.ir p. elFd. a[ .d!. U .ll.r.

i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.penlru .easisiliua 6ku etemettesunrdnt. i.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme. 'clunoaJqed pdb.iin$ prin elelnscl?.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc.4{. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt..cr.ele ma mulre l.6r.rj n6rq adtru.zuideaLrre.rd birbrt.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i. am considerai c. Rrh'h.ni.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp..au fod ntclodars 'oarte 4puselJ. alrc@a .csr b. de ce? Penrru . otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.Ehi5r.i va s-h n or.luldi6nllu' .u primutrcshu esitiu. rceleosiLspunada.plrc.cit al d.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.ra{a.iacsltinp apg.r€blre !i . m! h. ci e am consideGl esat?.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.tcDrc in z'l€lemele.uqedinr?int.o.. ele sunr Dumn?zeu. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.iia c un cuuant ur. Cc est€ iubirer adaverat. . face ld viamilor.cLc spun.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.5c.epet. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull .lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu. car nu . sinii.n5.IL1-i.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara.te maihjne dedrpureti rci por.?'u >i(a p?nnu b in!'v. v.ct.Jolcr 5 d&i eo . g cuc mai aFroapa de a*a e.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .u r. un.rbalikrr.uhoaso Fenhu mhe.nd pupr"d ldrlu in. nt alkda d.esiiucu.idnloid.ivi spun ana doar penhu cl .ni a vaginul el.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d. . atrli iniaraeSviad!nai'maiinr.. giae..eldeal I I' vcdea. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv. .pentrudnuputeisr saeF decal una carc . nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.antrkij lor'in t.a acr! or cu Eiblne. penru ca n. ..ant.'l p. L urma wnei. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".tidac.imlc nar mlral d4 . D. la pcoJre a lund ta rruFul ei.*a doar Pentsu flcui cu !.et c3ntiresre.. eLe au &ehu i.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? . .aic i.le de urileni€ I de (aF v. Periu a jubi in. Didcrd esaL.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv. roarc iccnc lcmc' ar tiven.Lto.n.este.bd d .ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon. ta cri de stab e*e un corp. insi e o ax6 r€edeesaLs. dorr de drasul ' r{t. . nu inlelcs iublrca Pentru c. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!. cise calbraza doa.zvacenurepoato.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL.lntocsircuititaleminilaler?i as. osoli . vasinut.. ponku c5.!'rlirib' I .nunrt(.?ce iu.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh. . d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne. [4i Deri. tbt Aracs. real.orp!t. €a nu e o €a. cun l-c un b56.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. dsig[ €nfirak. I'int€i ei.illbr.e.ddd h cde ido..15tidiia rreileasigiiu.iosbt'bdripoar". lmc cu crpharrri2L-.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.fl..4a ce ar ptrrea etesi obt. inroldeaha l' sau n. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.dePUtet€. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal. oridc c e orlana devin. . in cel€ din urmd.inpdmelekeisigLii.' rrpruld cl runrcn Dumn.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.jnmodnarural ro 'nrel'-?. idd a a noajr.alb.orao.rharnu€*anunajrada. pent..rnn tenorile les. .u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.

ra ta uminare de drasul .: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! .ant6 corpunla no.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. 55 lie r€lllhl. sp. pref'cci c! lunt€tl altc4' do.!r c.cl l€ spun€ti. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€._i "n"rs'r acesteiahsctlise.15 I' A patrul.o!ni.ilo!€cun6.e?".la lta ar spune * .sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.linarie Fnlru n€. sul! I '. osa n€ bllm c! lfti.rara? cand llc€m asla.luno.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s. . v.' Al! & sau.nlclodals muLlumiticu parten?roL or.u..h 9. r. q 9i dri hdui.d4-r.:c' si ffe "Pd s5 mdg in.are * dradu< qr de muk.onlortului unei persoah€ care nu ill e.gen c5 a.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup . pdnl. ncsah!Si pozir'q id' n.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.c5.. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi.ela$ bleelen. $ li€.r P. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. in .tql€qal. Nu $nl€tl ai. .i c.Suntorient!t. ndlhr -. br &intu Dumee. hlrn vl!l! cu o in.Ncam nikur in a.'..a enti6!l pobrlzrrc.5 sunt€n femeia . nuinlru lcRi. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.i. inseamn. 6icli€. & asta ati €nll l! r. i i ioPrimul:is r! rtr!.016. . sunian Irumoase. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. F crla inapoi sF€ . Dojo .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.Dnu{b5rbat. ern ossfl.€pur Dac. Si spunm.e suntcti cu od45rai. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ . ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune.. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.pr6p€ de Dumnu a.cest corp.. ci sunt€m bitane.c. !. pmt'u .cn plan..i p6nt€cel€ creatld * . caulati cea c€. c5 avem jnleLcpclun. nu inhu barbatr 6r€ ziu.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.elva. vr€au d lnl€l.et ceea.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult. r. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. Daci trebuLa sl htletll ca sE .a sl lnt.pt.v.ci li ahari.e anumc eiiwnii I * C. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro . d.hurui csilu.epen5.L. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. c.dqi poarcai fi . zil.piLl.-.6ra 6b un .lli in primuLsieiLiu.er nJ cio dc nrro .e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.p .t€ esala ' inziuainrare fe . donci deja ai nurlr. ele lud@5 sl *.are douazdSluna!. tu. Asta o simii indeauna ca di.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul.cereademoment.tuncl.opili.pd. la 'le.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. Ar.e lncintl e.' vad. sl gsdn o pssna & ceLl. ne rn. "D€ . . iar. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou.rpturezi un anumlt lndLvld. d.rat.nusuni. suntem hrl .ti. mon p€ntru F 6p. ati ercluat intu.k..oJi. ci 6la h eliDn' 9..u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii.!. atttrq€mecglin b. !l litl btbaF ti .9 Ia l5 din l. p€nku cl atuncr sunh add.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d. d€.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. cu a.ird. atunci € bl6tam atl.'ecreational. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar. ink . . Slplht hu ln. rar rl3Punsul6le.sta e clldur! d€ l! inc+ul.onlort la niwlsau.AndvEdaF seama. lncAt. in realizd€.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute.pllcereasdualitttil.lesetid.l apr@pe & Dmn@d md.k'ti cu adev.5 <slitrta. !n hsrbat Ei bine.e rure.F Grbalii lumi dn vial. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp. fal. de.6f. 't4! noasrre o sa n. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. Dar cele m.l murit. o s5 fiF unplulr ln roar. aven a.

guldealil. $ ebbc..areavemvia(afarthoorl. to!tl magnea Lor c .ie.a u.. A.ar.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.r. Srr46E. u..sil\iDumnczcu. ni pa! onalii sr o exp o'.! lolo...areclv.€ .iFtt vindarc pentu asta. parcr$ .z.tqaiadedr..g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s. in hE de cMntq z u' in .cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a. pennu ct fem:a esle c'l€..el?'d?mlswon"d.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.at pentru birba Acest.i -.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb. rua in rar.nrh b6'bo' i!an - { c o_. -"ir S in.iua flrt si eFcula€. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c..a ubr nJ.. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. de Dumnceu.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.naba puler€a ncr. ire inseannt dnF ntnipulde. wde pe sin" 6rcziu.brulnosbu 5.h.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .a'qabs.um 5untam d n puncr da vedere mo'al.!in acedt:vialtamMtcap.t. cl..ap iild.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.ioc.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe. o.oDa.6ra este inceputul .f€mc'n'Lbune.iesculi hrrrnrd-P}l3t r.Penhu femei e mal aproape de.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ . Fiecatc p.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.oar' 'u. F€neile 'lro .ntproblm. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.e care au d4.tata de penis.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall . ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.\.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.aY r. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ. Ob " vdo u.'5.cip?ntu.cleai brnu' ( Eibin.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua.hLrn. aandurilc roastre.rl f€ma.I i Jnr.ri(arc 'i indrumi Prin acea. neindupl*de jor . cca hai .'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba . pent'u c.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .bdFhuieian'e.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl..are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin ..esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.la"*. 9i ltunci .ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne.i tnceledinurmi.

rgrri? Cuiii Prs. cu miiesri.gul a cce.€ se*ua 5 cllnt.ici..credelcaosifiepomenitPestedou.arc tumeaz. in mod kadj!iona . dcrt cuvandbr' vre. ce c.eea ce se nume$e un ordn supcrior. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril . . leFdati de sziile vielii ra5ne s.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.esrato. puttn de.reabirbal1.6 arkebuiniciodalasiliepropier.are. con. penku cd.rbal i . acer mareia 5i t .lru aalesacen.nicl.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare. rddarata mkelie.ara r 5e adunai.a nu v:klilivialade dr.ea m.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc.ili un huism. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. B. fcme lor.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL . dh J. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r. l.ar 5i. daci nu o nu penlru Exudbe.eastl l€m€iel ru nu o ri.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.1 :i.onorrcciosa Le fi€. insi . mJ'et.eu Ata weli Fi ahcda. $e.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar. atunci e sme! s5 v. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.io inlel€apti c.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .a Ir se u reze de sperm! .e int€laapta o l€m.p._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s..esrpub ic.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n . sisiru asra e n! Fe!r.re a. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu.imuL rgiiu.coa{e.. ir.t Vi sPun.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.nili { nu sunr. oddra s[ he allc4a.. se si6t.are irsral. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul. n @.alllocu unuiordin nlarlor. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.? b56at.in mod natural.m€asidewnil toncin noul nileniu E add. ci bsrbafidin.'.i. \.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.a. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.espublc.LparuLea 5giLiu.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te. credincio$ Daci vsiesc in.Euama. )' !. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k . Este @hi. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.unai. casilu.unr .lberd.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.d hebui s! sjmr. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . Eu.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur.'. 5a incepei sa tr. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .a.i? iml plre 9i 5r.c ipun ci? 5' Poa'e.tientului cacda.i riu.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo.d.nd k' pllpdnrl oi.lreilc.. nu ea!r.li' cui Pasi dici . a I si.drumulmcu.ali lrezit nic odai5. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea. Alunci cand r5 dr rn p. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne. in .l&ctia. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a. d'!n. nu pol s5lle nciodar. 'n\crmnr.redi6.iidispusi s.ua in carc lemeil€ nelc spun: .m deani?Crcd'li .u!.€de ldid'i€a d6pro rci. Despre adJ ? vorb.tii sunr nerraior. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.coreemtla le.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€.eli l.ta. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin.u s..ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.ilcan. pentu ce blrb. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.'. anr c o Im".iat. piP! '! rc.tpin $in modul in .i harc. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r. Nu tr€suiesE facetiasto oa. runr.

rbal . Fendl.rit5iv.rse penrruvo insLv.cca..ocosa.nd se pornes.ar.lr moa't? N o si aunr nE.ca'efa.unea .caDumnezsq arun.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc. Motivulp... gi feme.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.. inheba .read.i roata statee a b.a 5unr f?me' a c e pots5ne s.eea ce ftcd.na.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr..'" .uho*.o.:wn. kaiti p.P€tri.Jde Rar sLntmaegtrij.rue o entiate ninunala .t .*e p.amfi.m.aplanu lare ni.minunat€lemel.La e de ce sunt naimurc f.mL.e ene DlPi.i.Lodata. Uitaii. dcohoreu. daia .ci la suti De cale on rh fod nr !s. !eo .hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip. ndz.in corp nd!rile9i.i ab im65b..ilre adevsr Fenlru.a !e o si treada lmea d.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.uroeemedemula vieli s.r.7..ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.d'.n c? am $ v.atinteLeFciuneain.a rese numc5t.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe..invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.lecu adevirri aluncicind '.I Dcd mtr n.sc*ca { sa va maLlratez.ne. Jtuno atiqlsn rde!..*eziuaincarevali .n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .olastrt5 cande*eziuac.ndossviasunJ[.orpuluilosdu ceos. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur.i er Ji a.aunrceeJ ce ss. insi da..u ideea unur v5.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih. ntmk d.s?jnrrrnFe ..odat.oo.a. acena e un ho lr. o.r.xuti frcr rceea..fr * s:siri mLe&t rururor r.ullvat evade. 3ni si fie interesat.r.rul..ursula re. Lr... umeaz Dr. porsa aFl. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler. lum?a despre v.e p'ivt'err ce os5 fa.o n qodaE.el ar(nci2 lnsipenlru. o s. Deci.5i ..c silfoLoseas.e urm..ara e I . \.!?Pene.a? Daca n alili fon r.rr.t . v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.r.d va uft ari h qn. od.. asrasunt.ura]ul .1 l miezul Jeceaml5.i.irz'u.i.i ir farneculprelungs.i rce5la e mJ aFroape de ele. . cu n. i acerr enl.incsun(eritrum. 'r. i.ra ceva . n.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. arta sinu f eti niciadataana A[ fi. n3nate ca t'tel€ ntr'odari...eua pe.a !u adevarJr a!e!r oresJr.in.i 1a7 ope re l!- rlL. inctinarc.d .nkaliin panc.nru ceea cc .' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .!aameninEtar n ali l.5DunJ.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.$.rsi foarleuso..de tumc. de drd. d.ra sunr.a si int.eli ni.aF d disbug.spra vor c. €a v.v. rpq.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.ur ta.elra4r. aLmeruluipecd e ma dewcne mai . cjnd v5 jnroar. sa rupthimenuL.e$ pLnd.rd. sacobo ? s5 i 9j ridice.tnd o5... opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat. trireljsianu !i-ar fipur in... De.rn 5' .leseti. s. ar t?bui* avem inle eFdunc. !i 5e dl. dc.J ! i 'dD . . Sa nu ma ta. lost itrLodJt.aLers prerdelicc.iodcr. ma' aproap.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.ca . ? insa bebuie *.ni'mele 2Ziuaj..dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D..ntu cJre sunt ra'iene sExtral .rrcemaiputin dec.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.rbsrjnletepLsruotemeieinr.:te oritrrifon lemei in d.aqiror voasde.nhu .1r tinareFa? Eibjn.srup.roseara fcoonq uo t ?.lepciunei ere.9:l .t. Arun.t cu ceea ce . nar ales aiun.h adunrt aolatri i a'.?J. humoa5e? P€5te c ndze. penLru toid.aI noiil l nercler.cL.r.e:e num?rire .trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put. 6r.urilcpecare . J. . urm.

sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.u dn ldealul 'dear.lrprndet enot'lo'(5. Noi qem 5.Ie. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei.h un viird. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n. t.srfti? 8". T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!.i 'nlcrci Dar!.iunbdrbarilvtsprrlrn€. d. De fapr.rur.pcboani si r'c id. J v atisind i cJ exkts o. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de.rle din.lamoinzSi to.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l. eh un br6ar in viat.cL Sriu cclJ.aia.ah oprirweodrt.15 fats voastri. sunieti supranalx.inhadarr. inrlntesi in. Ala.apul vo5ku. ddit nisre substanle chimice Do o. pentru ci .n br-bll b..Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T. .etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea. frum!*ta n penru cce.epeti e5 imbarr. "Eu suntrulrci€nti.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c.eea le auz'tEa pe n ge voci. ceF ani sunreri ldtile i tum. ncorre vi brzrf p.4iri parul k n €salul @iu.€p? imp.i'rlcles.ai simrit.una rh f.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc..' o nk!plrredinqata. ce v. o 5riti.$im.rtr.i. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.e hebula sl f&et este $ in.:.are noj ce crdh.eparb din .--r addar.eFetracumtisaspun€ti.ra.buis. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco. lDnrn.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl.ebui.premr: . srare de cunodstere care +ie .€€ * num6r€ un nib cara in. lnbS€. $l cc osa ta. Chiar sunteli.nili? Maiputin dd o tr€ime. Ali hri inv:bt $ ca c@a .iri pcntu c€eo cc vt d.l.cri Nu.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do. sunreti fod e bine.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs..srsufj. lnbks€ir? L] .rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj. Ar trebur s.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c.GandilJatanastoraprn. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.unoiiere. 5. confo sipentru c4.T'-" rnolr.u addlror tutue.

' pure. cxcra b.'d por. si lad srr. (cl punn.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da. d.Fi. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.4a ndgem acas6la Duhnueu. dtri f€ra d f un gTn cld .r6trr:nlncrisi dd.rt5parul. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.eneie do.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in. cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.r. Nu disli blrbatdin a. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp. stru 4 qn tuntbtblFi.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.hrr€n Intel€s.u robfta?lnc..a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu.Ernea lui D!.rb. $nr€ti cele h.i ar laca ana.6te tec!tu1 lor .srrr penlru $ftdi? Abelur.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb.deDunnczdu: du.u lntellgenla noash.dpureasimai comunLce?Armat purea si l.oitiF.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.d.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr. 5i lo&i j€!1..nrmdoa.eva. in imsEintu lor !i c.leneile.Er'{a.lnrua in c.. ni. lar barball.' riinie .u rnte isentanoanr6 degen.lr? unbsdatnobrlnufac.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.cl sd Eudarct. sa r6ca in ldul pursir sw mc .!. atunci sunt nhr€ prord.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. locul cel F. ziua id care inc.qa? Da. tn tur .and vi spun . Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu .t . pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil. un blrblr .Si sevi.u 6ta.c€st pubtic un eunuc. O . Purgsihplu.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .e2 Penfiu . poatt sA iii las. in umi trdutul t] d the c.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se.€p€F si accelsaF. Fnru ci. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.i ar fl 5t lacd din liaar.tlnte-nub5'bars!u. on din . vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.ir!: iim es'l' unii cu arrii. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .redi s5 moibrralct in penk.i *m vuln. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.rl .. zi. ata 6re $ d.t .st publi. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.niciodlti.'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.c5 .lui. d.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.Simplu.

rduld€ impaii.E!turr lre Jcesra lnvlt.tai imprrsFa cquhlor. Mi Dhtnn? 'mpr4i. s5 n lR4lti t'e .ruh vd.tul tor. r. wde.| A' b€bui 5l tritl!n..nlnt4 nu @Eul ffir (u. uiE..qJu. nrctodar!.un! din rNnctul d. qp.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r. cJ dr6'are g.r st Inwto s6 ' i.lep<lun€ Oar astazl. A. cap.p€nlru .cft. . unui b!.uzircli. d.nrrr ni. m.nru ci. i tor ranutvi sc v! da dlpr . f5cAndu-v. lumed a krl pe b.ivir€ la m Fs emt .ti .di...w!.' Aceia e un . O66.. e[ ltu ha.i 5L detgur.t plels..ffrmb. D'ct put. n!. .ld mintaa vl s r4mp6e d.t.dilionsr. .cedolmneld rr: d. AF a.uvlnre d€ inl.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.'. nic.ddrr . sivl dorili{ i .ml pa: d.€ ci ai au .. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.ra rli li und@r p€ st.'ii Lu. s1 lnwlo ![ 1lbeas. st invct€ sE €xplorcza. .turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. In modul in car.ur atunoeunr( Jn!uv!.iod.rorul6k inp'4i.crut.c€l ludu.dm. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.irrsrr 5.onlrdul . se matld&e . nu cu pe crnw! in p.Irl prq.iun brb.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.r n. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii .j. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.ai inH.Pit ci int4 c*idr.l.r.lor.scultstl? Decl.ti nicioddl c.!li lrulr.i l. scn2.c. dar intotd. D*l in e. tc@ un . pr€slrat cu clliva btbdli .p. s5 nu vt ino.ri c5 ! ced.tlllor . Nu odirt nlciun rarbd.r. un cel hai El bln€.ti mai i. q al'r r6ponebililat€.i cu rd6 lntna ddtt.R bnpltnent al @dtu .rrd.tle cu p.gragat de lem€|..t.. nicl nrc. .l.1t. :. .r nrmml alt. ld O6servalqul.i{61 'nim.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u. dn luN nu nu i' trrd4d. ihtrtr. m'6trucut un ndc5ou dF. t cc lttt€t i. 65tiJtrnra pin. AF st 6€. rqoc. Nu. rL und l6rei eu . F. Nu vi . gl aiclsuht€m cu un grlp s.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk. a initnct€lq.r atunctcindsuntddott.ltpinr $ nu ta n. ce e nume$€ rilh6lul s.s? .orp{ de Duhnecu ded hrl . .h. $rcand ajuns !dul[.ls.@arr nu vr Es{i nt. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn . rci snt.u to.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza.. n.v.rr t&i.pus Ch. orpllca ce..9iii p..oala M.t t ziu.c r(.atabjip.bmdon.lt Fi s! rubrt. nu Suntei alcisl invitali.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€. s5 nu vr inu.(air iei€la cum 5.{ro.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. . $i nu.s€cnnr . .c6t 'l1dmt rort. obsvtm no{ cd. Mt rulti? Nno{dl. phbu cL Ob*ru. nu sa rd xqd i .e ah de !pus d€$ lunldlmln?.'na. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn.ti * titi fertcfi.dpd. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€. .rr €noliild.. p.rv.k fferar. l.ntru corpul lor.oprr.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.

r .rtantcare ei pla.:elesun|€eer-osne 5i ce les.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.p.dicjar c e a tr.dr nt ..o r.alde nneir vret TotuLe aJa .cl51 no!..tnd dv:Jt 5.a. eu am alesuncorp d.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.ecrceizs au Lessturi. por si exkt.u Observat ru.ur rare..dnd alungem.cum!. sunr cu roliesali. p. da mrare ca pl. e suni srDpuL ..e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc.u arleld. in loc s5 o duci in jos. ri. rae. Acera nu sL. pcntrucd ca$is.ubmineze Nu crederi.mFrt:J re.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. I De5unrem subsrrnra r . tp.e pretujm JjJ sLniem.. id. puia se f't.rur. d .onv.um.!efi ror.d r..Pur!isimpluoi. re.o de / o\ .Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla. cJr.n10 ceLe. c odr .. eleintelegdEroria. s.isirsar.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or..a arunci.ilbirbJI Ditcrcn[. pentu.L. dJr nutt'I c. .! oo. penrru.r.-c iot.lo.f. Nur[.. Fiecaremare prof. ele (rebuie s: ii$ !riji. iar elua ber aFete ujrin ?. nnerezeqj*i idolaoizezc. or ob . n.iJ!qo.berarea lor era imperioa$.r haegri. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi. Nu rlemin..o oi. pulere? Lat .eaa.a \ii lie Dumre.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.unor osabie.Efemeil. e.nse) Da Poaie * aib. jnirtdeauna au..tat..cu uSurinri B.iodati.ooa. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie. ar..1!€op. BirSrti iifunti su.. . lo.avelw. noi iol inta egem asta.a mLne Tormaipuretisi r r.obscrv o.rbat LUminJt t sa i s.l 51r D.. penrru c.. otr te s n a5r E\st. A.e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.Dumnezeu insusi? Da si.aresunrhaethislnrfruno frumoi.are hebu e sa intuunre ceea.ar fi acr ni.rbai_i.nse krt timpul Vreau +iti .ir q.d F . sus..e o i.. dcaoni'nhcsL Fentru.. jn alpahuLea slsrLiu. :?5 d€e.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.uprjv'elaesal arcJlor? dc !. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .4F r1oaa.icar.d. iiiau rrumuserea lor B...ieles Eo intelep.um relivoi LLcrulceLmai mp.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts. f. Ete sunt adev. . cu multalupti Eu amaLesofemei?..i arun..rtd1e..e. . Nu rebuie s5 rilibi'bJt.ar uapurcra6:iardu. r{ s eri5tabarbatic.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior..estlel? Di. Lrc.?to .ndu . ddJ. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu. r.gidr.ere a du5 r olo 5j ceea .au(ie a femeio..an\ta Dumneei ee..u invaiiiu.e se num€ge se.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.odDd.sa s: e . fia ariiai . aiun.u ibiihr. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu . i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.rarii N .P Crunulsup.. nrril. trumusdea te-a fosr .r ?c. Dr F.a so 'lnlb r. .:i n.. ii puternice? Da. r*uattara M.rse5L tpminLne i e esante.rbarilo' le eda mulr mrisreu.i c". ' rr.a pots.€L pu' cu o heraera. '.5rii.e a mrnesunt eu .zsob\ervJro. dre rda .L l . in ceJ mir mare pr.odats 5L toruJL .d'Ln ico. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.r de mulre$ sa ha . o .ntL.J"-. p.? . Nu rebuiesi tuti hirbat..r rsr mtedriain a.er. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj. e nicio important5 modulin.el 5i si nu le . senrinanreLelor de5prc.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e. inllarsjt.ar b. .F eod.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u. de trumofl vretr. doar : dn oJ ar.. sunrcm uft€.o.naeo?Ir4eo'l"nh .. ra Il4ariJ.I ub5. s sI.ram mae$ri ca.onsptraiiain. .od"Lnlo. inesati.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL.r.resuntviiilisi tumosi5 arari. or tesi incazu maeqritor exisr5.e epro.siat.1i.rnp&iGmcil.r!ne cap.

ali rcwnitlastarea de vi.Gs5 p.are nu p!lq.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.penhuclsiEteJti.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem. ca motiwl p€nliu ..li dMn .'€tip.heva.esimleati.l.ntucsnu.r o pane dinrcicar€rliac.u .i1.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.nad€ror -.A$aci.sr5pui.t.ad ana in a.{Lloc!r_rlor5e in .i suntcli ai. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r. '.de hiid.fees€li? A5ta enc. Slda.a si v5 as4ai do.nlului.apu.pul...eva. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .:. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr. aceea ride de . apoi. sa *.bat"mincirurilea. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.puL va spuno! at. c5nd.r A\L . . monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli. s. darc.ivan da *ma. Do. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na..unldoarcomprnic.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.n5. la.rintij-.li 161g.dcoaneni doarpentru. toar€ lucrurile a{?. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind. fa(et Lo)D. v'!$. p.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.ntsu liecore dinte voi.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.t f.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul. ali intins cap. E ceamaide \ {5f.ai . -*t.9i Jlilolosllasta.i1 r"m rrrclc P.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu . pe one trcbuis6 ascuLtali .€tiasta?5hti asla.elatilimp.sc!? loJt.9i.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.. 6te penhu .i" ldaarat ". cu tura.br'e5anl'0.lt' sexua itate! ca* s.pali da mu$ele asla. nu tntelesci ca n'm'.rna qualllStii ba*c..l. ! f&€ cu >ub{an!.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a.v4 ri>h.rcnillrccm i.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.im6.n.s iLuD alt sot.ta. Nu p'€r (dreaza.un*r'o-.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.poi.stali p<rsanr aEturi."$nL('lir'a \rtr1 .eea celhh deia aici.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.lu!?rr! Pl'n ^.m.unreiiob\nultl? si nu tril .licobor duati 1016itvidina la m imum. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.i.eeo ce .ri dar sab isnotieiu.'dJ.AneliFm no insinenelprmnoua Atun. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C. de rdr6cre s. rn. oll lost fem. $lsllai ci ht tinpul a *isr. Foosiliv.Dentr. c. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e. alunci.u addiratceea.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' . re is s.

inssl€.d avem onediial. turl sl spun€tri ce As . $i alun.i.ancs. 9ria. m.'n.ro'ul acela. dou. A9.mdh cauza llmpului. INTERLUDIU n.l6ted raF .rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.br€l€ ludurl.u dz rco alt.l .ddtr. st Iie Dotnre. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t. ci br c. h hene cnpa. br.dll ninFi lor.. in fu. pentru ci undcvr. slpltmanl dr. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . fiie @2 ce aae a @et in dod eM. atuncinu lrebuic aa netngilor.Adpll celot ca d . lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar. Obseru.a. pdnu c: ele idca locuile aska g se u.[sc pe e.a tt tu o luntlnz ii .e nu FE tt nu tat. bodr.a sprn4i nunli urn.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu .s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte..d .ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog. n. din nihle.apoethpoPr'a €l'p!^t.o d murili nlclolata ds.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. inr6arcet{r la Ecinll v6tru . obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.

precuplrile$id€alurile-nini".r€ pe ale alror.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe. rndL.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea . pot kn tr4{z .. LibErtr FrD. ne csr€ptlm se dp4.{.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.l h.Ple Ahncicii i$ ahintsc . pe dlribure spfti.'955 i(Jn.r. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat.na.!"P-dq n.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s . g€nulsau srarur!lin viat. 1999) t\ hbn. orJcal 342 4d Lka.olo da iubrsa sexuali.n.i 4ta'oare.bn si -e ingrljoreze ln o. ed.br.tar' tirylu aiahrt.i apanini rcl€ia9i c. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!.i -nu ar€ de .nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle.PUn:nd{uri€addt'd. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i. t l.tffirah.ara de-.n"rddi.a p .rdenNar€'rn"i pqsn. cei careti {sc. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.i obieclivuL este p 5. dra6 dr E4ere F. .4p i i RaFthacuo.estcaz."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint. ldenlilarea lor 6te dlt.giliecare mint€per. _hru propiul sau enilm€nr.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.El..rcaorir.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd. n t /.. o. @idi6 (lndEnaports.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .'.."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .. fac€ cu .cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii . fizice ti in pra€nlc. Dac. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah. i^ .i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.€a .tlonczenomal drnu\' notltl.d. .. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.shiz. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.a cunstne.9ptr. E!* '-n]U.!/Etun Mat".. pdtru cE totul6b minie. fsri a pretinde sr b r€slenenr. inec>c'RJno.tuno asla e tor ce puh s.. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.n?rder.. alii d ! 'r ni!. Gindurile ld inrime.'eo' ce fJ.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar. Fesitind cd.r€rhl.iuii 9l mLnlea aser.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.Dlmdoare''r.re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!.ira.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi . subjectivi.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca .erda simluri16r.a de ann. care "61' 'i idmtilltll.otda di..t. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.rl€p:i'lec6pulur..litatealu. ndetra sun( prolund inPrlorr.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl.unel.litatea caE d!'e la .tacolului d€ . dn a@lathmp.Frumuselea nu e{e oc. Mlrb. ochll ju. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.cLriii ca.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului.. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 . -ad cd? dcplt.le s.fteacldLn.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no. 1931 J Etu xltu D6pre ld.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. o Pdsani car€ eul€.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc.orPurllor lor.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ .rr rrrile (ep..i. Potittal DedHuft. o al€gse r.rrreapn\o. Eddnd fhe lMi.'r5islb€!.J I'c And nu.are neindrtsostin e5t€ foarr.Iubncr $ Lumu*t. de akactia sinlurior. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .

!l€ sa facl ce ra cu n.1€ ueti sal€ sunl marc.. Oupi d. car€ ea am6iec.r.hant .umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan.in€ 6 !! eulE.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' . a preluat rolul el insusi.lutre.line l€cul uniq5al.iunea lq intlaLl ln re. c5r {i caenda -.rmin 6a ihuhil p.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &. sunelul p4$'nd. Trash id inrodu.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. a mds la Untk.6t€.tur. undi pzr$one nu cdpuLlc. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). d@. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .. ulr€rto.q iq.rd R.trarett. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft.9i de .s&wo d.ur-ichr clPuteasdmEre. cel hai mare akibul .. m./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt. cl p.ul dn s4tu aalnsa deMo h.ind ri dnd in dilqie p. Gtarnt€k itui@ €f€dlw . BG..@J4a.int G€rm. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.im. h alz| tinpuld enalt.t€ce Piete mlci. in I'ihosr Fm .pre.tul fr. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn. atal s.la *dus.. in ac6i c.F."d {ngdrt uc6r.lah eet€ maasnu in !rta amoruui.TEsk.aa. din zece sau douaspr.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n. @le 6arta lnhr6anE .ll invltd d. f i casanova.nlru ci.a rierE.in.i.l€. niFenr altu d€catCiacomoCdanda.. a lui Carlnd4 Wll. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. poare 3b lac5 una mar€.57 impotdi.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.F.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d.lntG.limLtato.'.In a.i lc.nfi4 persn.l.U41)."z Dup! cum wdm dr.ivt care puRm st sperih.llransmutarllm€trleldi. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee.lllal.steia. . . '?l s.ad.taleleSni.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel.a I preolu ut. .u o bdgatela p6tru el. .da r.d seduea.t! prtma bs urs dmoro. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. De alunci. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.spre ad4lralee sale jncni.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh. DonJu!n. Benlna.nku bosaFa sa fdbulor.r Lordorui BFon . Mnahh di!. a losr inwnI cu. p.4ilecclcmaiin.2 i Pendu int€lepcldn. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.e seduc€a i.. sor.?' Cu alk cuvjnle.sdcl de . tar! a loi i.iranrcacacenei.t su4inr .i m. & ani 5l cr d. tn rtmp ce tAntontot cozi in.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m.ntGe'marn.n@a este un r. Hdcoun. nai mi. seret!L rsudtei sale . fdro p6hu .u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.t fa. *u nehurire. tui ceo* B sh.r cu nobili@a €urop.Acsst harbat loirle ciudal . a abso vit n. p€ cel na' m.J€.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p. ea d@dlt rGalcibanr. P€nlru de pe Lume.u Da Ponre.4c! $ n conducs spre o . Chavatrer deSiing. sa.a $r.5tru al. cb are hei4!r..I lea e€dus mulr€ ld€i. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€. P.Fi.tura c. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.t tui Don Ju. in c€te din urna.tt Cas.! 16r ais c.Et pu€astseu.!6 a $.i protund. p*n€." . P4son. topeSte dianantele i ca.siie*ep@icrtu.r.rd'n€ mtnor..def€n€i. ln pd6ta lut R.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae. Prddal (1738 .o3l9 .usr R'nthr.re.r32{) iiin pi5. pe.nal c6dd422 ed .ad. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r. %L I {N€w Yo'l.6e ars lu.a .coLulopGFrezece.u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.e rbini€k eb.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.t!l aL.hlmc. dii.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.mdnt .cea p'Mia tl cunotb.humitsnitor wnettan dln s.Unad'np.ruri er.1!tl .. ia.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.l rdurilor l*. It d€ alcl.

D. d n6l cum ' Otu !&M. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .6. tr. og e 5h[.'..dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb.inplu. iuht o . b.drdaI @ttrm d.gd4 tla faceh d vhtl. lnd o a Art..d lucu ln nFd.{ . .4aL Dd D*.b $ L-h licd p. n. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.ntu .cm dr. qpdn.m F. s eDr.r.E Atlml E m & .+r.Eddo..F .dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h. dupl ce "lsh vlrut p. C.trn lr.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.$dl pa'li! o !r.lrta ile fidr d!6 cl . q rFt paa th ca'. cld.'. rD..dF.rdsl€ profurde ab unul ha€stu .Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h. i'$lro tE+. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g...!l posnr h!. lr.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn. Flu o r. 6 6 rnLh? Rdlh.ts n4!tl. .at.. nodlr h €hdl b.t 4.. 9l f. n h'ta). nol.tr m n!EF.. er qhda.d & d ttLpdon6 tb!*h. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.lh um{ o. 5.. Eltr rulitrt pcf."g b dlrdt.bur. .. .d.dr.rtldl.Stecpl! in calaiorla nosha.d.e p.

hrha D.nl nicrod!16 9l c. <ah.! E!l4. vI rn tcm rl oftc.ti C ld. p. R.Al. nd . H lEt dd. Al.F dl dtrp&d$o d. e d d vd.tadnd h!t5r&'l'drhEh. da t|cdd&.LFlrndt} p6hu cl R.tM lul.re6b..t !. .Adrc!rUl.nltl Fru de fqrd. .S.g { Elin S ch E!..rvnm .u&or 4 fadt pl@ O l. ilt d.or'iut.l{Eir*t.n 35.ltlb. dl.d. .Epinttb.i atund cand c I&n al.!m. incutul no.F.hth.rglh ln .ro pr@e . nu dd .tru nrcLdafi -dhh. N i* ddlrl prtrE d. Pr.l. AD Edn r d L. E r6. . nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. hc. dm ln lq tr. ci ml{hdepln tre!tu|.* 6rhs bun I! u m.. F. dr6gurt.uoLnl. dt!.ercurl inapol.zx na E..[nd? iri Vl r.ft. Ms htrs ld . fo6r ntcrodat! Frttu d o.if 9u dddlf dq! f..rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .i@ cMpdn. ci .Sfl dup! o {6rq cln.0@ d. d. cucqll nrn.I .dun pds.. dnd r. trEi intua o L4.6F ld i oq$lnF.

r'(kr. mare ii gras.. in csc. grti. A5a.ut dolr un cerc.uprr.9jce st vet..la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€. .am gandjteu . r. o fddi ia' a id'. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. Awam n€wie dedpdicnt aeea.ar.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.isfler.dedsrr.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.li d. v5 putqi imasina Va pur.nlhd_na.P5' la ce vt atkptatr.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m.uro linpdFapL d" a.e?op.Jarno aminalntar.ur€..t penhu c{ nu . 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e . aLes - . din acete wnuri.te m€k nu tub pHholosie.. un6rt. (ur ? arJl.l.(e an'. mlne.{a asa(3'on l. Voi aF venlt lupr mine. lnst locul unde paispr4q ius Avei.a'n labariaco o.ei hine.a'emalpussije! NumEinvinuitip. "(dn 5a fi€? totreui la rr€.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.r p€cd.a ei. lun€a. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ ..upierelnmino.. ti \ic.chiar ma d6el'.l-4tr. a5ru ldri Ato.rt_. de u.h p€ a'. S tt si. rin. iti$.r C brne. 6k.l€ndnr E bin.ir' o I. Dc c. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par. Ma ros.a. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.r.ed c" vi . Shti.r.a..sinii mete.Drd?ce q-i: (ir na bo de p. sr in. -Nu.ut dar sa G sFun. Vol o faceti tor tlfrpu.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo. r€r. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6. 'mpr6ronab. Am fe. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului .ein.min€. an paispre€ce ani.o&fr .t Dupi t''a 4petenl. aij dar S sliti pccindlt.uin rh zis.i spunr -voi. a.h€nr. inroB*n aa. tu ni u. neam lntors llcl dc uide am ptec . Nu.. bi arirati.. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h..nant? P€ntru cE nu au. penrru cachi asra ftsunreli.. pahu lnvrtltdulrslru.rcla.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa. P€nrru mine.u-.in ochi at:.e u.dardefaptslnrprGl.cr. c\punprimelors. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet.r..€nanr.m awr lnt€lepciunea plto dep.n ll€speWlliam.unreF lla car.. Adic5..I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.ptr.anai Adl. paEpro<€ ani _.F6re He.5 rodt€ cuEF6a.. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.n Eranun i$d..E] blne. k' t ia'.h'a.. Da.pnFaheam'recucnr€ Rai-.!i sinsur! d![ cand am ri. o.dac. os6 vr spun.Dn €u €rah o q4tu. invtrrisd in @r.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr." 6n b6.r.d. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui... tlne o tin'e dr€. e acetailtoc di.5! tie?.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ .pr ma hea reactie esto .m.5 lunt.o. phccsm. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.5 6if*qi dsl. nu-ni sPu: nhdi .n.5t.iMahnE6r.. ..F. m.*.dr p. m.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.l. u. Atun. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr". DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la . Ajdkatj minad.ri . cara !h p e.r. na. c!.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. 6l€ alribubl @l hll untc. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr.elnm as. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. Adi.cunos. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta. L-.? cume .Fr di.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.icL.otlno p6. arahi. Eu conduceam o nata.penEu ant .g.e{€ ca vi hndi v.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg.nsnlLacqtia Nu ne n.d5. F(utolldu C.ulralr. Ii pnuin in sun.ne g.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine.li C.a niie copri.E Sr tEt.)EbiE ob'Fu'n A*Lk. dt de prctund poate q aiuns. Dintrodata.L1n de unde am incepur Asla nun.itrT-urdr{iinru-:o.tlnklo amotie ln viata rcaetr5. E{trtd d.in qfru.t ft puld se sp{n: .Eu am pskpreece ani sunl un nebun.tl imasina cun m! jhte.t acoto d€ und.pl. nro( ine.ic€. 4ists existd este... Am li. rta.Fe vicrimvfl.

Lavoi. Oc.runr? Por 5a va inv.uloara ru ochii tai.t numai. iv. st 'L r-dq v od.sriHcardenul imprkfturde . Jsr Mie im pLa." \'ar (a:nq.r s6 b.trre. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in.ashe.'r iFm depa*.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr. Nu. pe.u . Voinuur . Ai mei suot loa e nesi. ljn. exkti alPalru er ad4lrate. d l[5. i.(rrrr A. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a. blnesou . p4bu d nu u. Eieau utatjn sufletul.u cinda care poale si n? inle easA n. . E 'oslru rinu (ine am losl. .Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.realorJu'u. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.ul l)cciwcausiinteleseticda.am F.$a 'ubnii 'ubirii. de picioa'ete rcastrc de v.olorl.li si m6 uit in .eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a.am pLs s:L la.ror .estaesreuntalenr.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .' m'i mulli !.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .tn! s ru uitat l:.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.onF.e.uiJ.are nu €inrdresar de fundulbeFu.Sunta clcr s5 . Ceeace6telrdmosaqe.va si se uite in sui]eiuLloaru.l.bucdii. Ln trccutul €stru e3r in. .t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.$io cinc Ja.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l. asunder & min€.i-ic miuirdintr-odat.limrcnaminariiusin.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de . .2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".ieapli inaink? Grq$.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani. 5grma .zur rr'cer bine.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.na.inoh. ueau * +rn. Aceea esre.uvoL.t.modulin. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine. iluziiLe co. drr oara avet' inocenla solftar:d.pli"uri $ tin€t.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.mJn. dcpenisulvosfu.e poate peJrJ-5{.iviutatrlaei.oshu E b'ne.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.orpulu or.pe..n4a care Fo e 5. i '.ciriisa mdrseti mai departe 5.ro. neva ca'ese uiri La €i? A.2ea. vnm spur add&ul 1 .iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.rrrc c4a. Da. rcsti. nael'i.am qurnkiod.ft deputdn'csunraruncidDdm.bravada noastri. aslea pe roarc Eu am tnmis .eld S Je.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.tnundeeac€sriu. d.\o"-n.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati. a 5siliu.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la..z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€.n.m drnrt a.t l. dst?az5?V5rq frumos. atuncinam auea nicio p'obl€m.r nu cred€t' .suntforrteSin?Jsuns. a ins.ati uit.q n.s: co...d.. crii dinke voi v. *i riarinl.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa... ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu. &a d t De .Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.c sunl.stsuntem deinaLli.ici.e'..iilc.5urprins imasin€d dc lp.e ar rcbu' sareau un inv. a{a pentru dh.rem de bEtrinl. Jr !ut]cu mcu.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la. lan pus si dan*r€ .ioda6nimic de alace.eia ede mesaiul.t.. c6nd .I p!rcnr!.lnscrnni.pti.rm.Freabun pentrurine .lacitsu..u invatahrile mele i.tidinfevo'arinnl cam. Ia. ord!maetelrnr J 'rv. an creal un rac$- rdressxuaL. LrilLJ. . rirmut cu rinc. el*ta a l6. dec cei nesri penhu .up at.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.r.!a noaskasunt. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.ircLc l'401v! penrL care l.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.r €u c!.e $nr N! pot * G inv.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.oape5r a aruns d Ghi' mei.tameava5h.u rci Alili ' cu ii I . casct?1. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .

Dar lusnd li*.r p4R ca ii . wdm ca 6b egindn.. thFr.tl problmE p€ntru. Arunci. lunt manas€rii banilor.h.pJmn4i. Eibine.ki.m cu..lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.cdod ornalogle .\a eruirud n4. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.'ie inromada? S. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.li[ct 5ic.easG furie crqindl. urtrdl codul LiJn.i.hni.!hid' in3p.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. ihpo .rele lobului fronral.sau compordm.rel. sunr oamenii care $nds jn lem.I ilar.ci..nlliticc $ ca. Exisr. lcestenlinat ft6end.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.rp.ea si n.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. aLcL lobul l.xktl un ei*eh .a 5i fe con5r.l. ni chiar in sp.r! a. br.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra.i.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.r€prernta de lapt te rile. codunocuturd.loblluifi onrdlsdft cei m.ollr ntr de hsiiuri .atora *4. codut armar.vada.insi acolo.. ru doci ru nc 6. ei chla.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.nte e r ndnii. Cu lLle.tranii adic..lui dell lreilea is'lin. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.s adolGcontll bne i b. . d€r jst€m edu.el. hi lnlelos4i? Siatunci ava o.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca.!nu puhn nic.herului. Nu ditrl.u . j.m in *ri6.r lume.andlh .oal5i ru invalal 9i cine *ri..nL D. chla. d. mu.odul . . fie caI dinrr.da5r. 6ofl€ in ea.odar. am Nut aceasrE *p€rtentt .r.^lcLunmoddea scaartt cmotie .b 46tui s. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.rrih.eu oameni relisioqt. !. despre nme cre sunl .lS o cr c.tia cerur or. codurde nod.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.ar.nllitic'tummi li.iod.uMnk .sunt an. sup_inlJl en.l' l" r donn"t. e cuot s. E na' d€grrb5 gtndk€r .. \ror6im d6rrc o. Si incepind d.nalilici r. hl .a d.cu alte cuvinte .e u'neae.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c.Nu .ii l4t c!r.r€ * jac5 in dpulld.:Thonuldeauru uiDumnezeu.ci. lu.ducal'onrl c. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu. a nu Er n ni. Aicisunl n.!r tJl. o. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.ohdoc lumea.trc nu ar€ prea m!k.penlru c6 nu au minui a. dd dlct ne iu.

calaa.Noidoard4ompunemolinc. H4 \ r k facem.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da. la.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.Nusift caecora. mai iniai. ri.!a .on$iint.pefhL...ea*a .I d. cu Ji capulde perel.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace .€e!or'dpin.an $riri di. subconsrienla...daceparnimin josdelafeliile.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5. Deci.u adevirat?Pentru I .lare reci spre deose. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e . Ei sandesc do pirn senrime.vid4i5eamac.rii..ra. a*ain5eamn..iinugirdesc eirer.dL n. voiar bebuisS sFuneli.liintr..-ri r"-d. ce e depravali care merg la amb?le capete a.are vi spune.omponentelesale Told.J-aed^i.E\ist. eu n. ei mai adin.rtr.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe.te..con*trirla.o l' dodo. sunr dependenledeinteled.. 5i encrsia. eLe sunt dependente dechimie.spreviatavoarri\!lhn.i seniine.innebuniti g.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.{. dacs mers sima..vcdetjvoi.aresunte'ivoi. De a. HJ -q a y -lpd r b'. ero.p halaq' i.(i. Era momentulnostu. deFart€. penku .cForr'. a rc ia. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica. micar..oana.s:vismljhruburan .. pentru.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan. p.ate. dulceati.i t n ra '.o'\. ii ma4ullor. hcem a a Di.am.titr.D.him.uadaararStiiideundestilcinussndil'.ta? Penku c.ia a serlimenlele .ie asmtideco'ecrnuct?. n.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn.do neutoni. r€ 5.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a. rani sentinentele. atunci crr" .iiapecareo O' e Jas.'odatE sa fiu inviluiijn.ele mai deprav*e l.i mersem in su5 c51..:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.kiun felde urme cu rjne. Vinosi mr batl a (.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.in sentin?nte prin a v.?+nivelnu 4istao .bEn doza demantutre emotionali Iie c. .e !5 jn toarcdi luqa laire. ceea ce vedd ai..as(eldepe6oanenu cumimp.iu.e\{i(old' 'o' .nicandexplodati 9i arlncios.n. Eibine. o 5.qasijn masi De a.tdinpunddevedereint?Le..imersJr maideparte.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu. Eibina. a lesinhbine..orpultEu emolional penhu !.!ie. Sr osE explo. o s5 As F(tea sa nunesc n.!lilicum da+iu asta? o t. tinL hebuiesav.cam Da.a da o psGoana carese d. e bine.amawrdrcFrate A*a s.lioneaza Vojnu {indili. De dceea .sPunfar.q.ieb n€ pentru rine? Eibine.dof ai.r'c am tuar doarura-defrpt. ca sa secrete !n aLe a{i.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta. AliIart p...Llumin.tsunoiul acela tin.orcdc Fcnku Eib. pentulldurilec esimtc.inupureF*v.eeacev. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. da nne TL ne dod . drr pra. merse la .' Deci asia avam Ar trebui 5.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.5'Da d ^..€ea 4cE vioLalori. us. ajlngefr r md prolund..teaneuronalade gandrelosici.vedetrvoi. e!tiun {rarn. r \. ia.le!on$trnii9 enersie i.isunr. aLUm a fo{ numaidesFre a. ?ib'ne maesrre i arunci asta. N. ?"...pea *ista L nrnJ i se.uia depravarea? E.ea. !sivedemd incurani.. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A. spuncli'.simrc.s. o -Ir de o. osi frf ne acord cu ".o " inrat ln emorii sida.4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.are social: a'€ o fait s' ara un .asute sin!i.i.p lu.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.r6ti u.odc. +iri cineva...'arvialaaceec ' r k.splten i la.rc.i.t'atuncicsndnuoblinelr.L.scanda.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle.9iacestaesteloculincare.inohonal in legatur5 cu ana.jtcdmr )nultidintrevoi.r '..eD. desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma. spuneti.utslscoaterjde acoLo l. Ala c5 i'r.:pd.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.af sea ni.n" "r.

@sru rhrdu'o54ch..r apd dciorul rpune "cine . sr inrampl6d . sa ui sun . ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. prd la €d!.si trebui€.dn&*t.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '.5. ' comunicaE. El bln.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e . ndu individull. pur sisimplu.. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €. Dacl. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n.nru cisunre!i atard€con+iin.re fld lagnrra. . snte! din Flall.hlcl. in loc sa fil n .?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu. s Da6oan. sa moa.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.r.€e.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.tla.re areun haumeuss d cap . € nunarul tau d.ekdlnurm5.o5i v5ipun.u'Pot * 5Pun5 !n. n.4ir nd6E.wrrJ.iiienull vi se aplict p. la alegailenorsketilacin an. sScol.un schimb cu nlne darnu$1.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. . Arta € tot. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d. de la gcn. uatahrsh..E.um ne suslin. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-.5rivou5.iun!r!lin.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr. ci.rca.unteii Eu rad d.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha. in mod aidmt.:pse.rstpundc .iodat.n€buniaGnmib car.urdall c. l6dt5 Foala 614 tlSE!./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.nds. sdiaE?' -Bun.umarirm ta h'sine. cdpi a a e importont . in.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. the Anndat d nnhnd. la pJ lea &.sians 6arn dqn nuh.si rana pra. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.ri. g€netilqeri .'.'orL.darul nu i.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.uc i€rge refeaua n. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. cernsaamfi asta? El blne. srn. n.un tsaumarish l. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid. cun deliniti ct suntqi lhnezici.'ne p $l€ cs. d. tui frumt d45t altii. A Randnrc a/ Mrny Dine. 5l n4 sa l4nentdo ni.ar. Fko .in. nu numai e Ed6a A lFlrthnd. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.hr d drspdati. d r. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni.d€ I unindealu Ramrh..r nssra q.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.a(o'pJlu. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.dici nlclun lelderubk€ ." l'.

ea p. moment i int5mplare .llecara mid inl..duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.\ipa.nbcr.. fie prqenlalifamiLi"i.npllre a fi.ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin. 9l Ir4aie om oc lutru.ul5i mnacolu ? P:L da. Fontru amneicie loa c q'cu s.c€la$ . €rrh rde ins. d \ --icu-no L.ar nu ttiecln€esle5'.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir.a.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic.ii cmolie. momcN si! int.beraiti !r spune -Stii.i. ' Fas..ini le 'obona ruqu. nn sr o relaci n'c'odart. i n.rur. chr .l€.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.d'n necutul i doar p. nh. $iii. Aia c6 individulcaro seslr.. rirld. as. l.urar Ad.ulrati-n5.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c.milia incep€ cu s mpalle.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. la iwals 'por. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. aceas15 bi.b& . dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .i aneEurri si dad incerci * rdf.ut. . E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.inulEshr i 5t licom numrlr e.rp.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.areamtro.? Hei. glup & db. orrji.'I I n.l in.min'i . purem s! rccrdh qaolara a(ea n.p? Pdnrru.n. spunoii. penku c. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl . L.ti creabri nicl m:. ponhu ca el ene a9! dd. ' rrin lnrdrccli{.i a.rsa.-ro ra a{e nc'si d po. nosru Si ..re .:rd€sinpa'ie si dui.i in ..li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ". amnpzi.unjnccpelah Le. ros ac6t mt. De.{ I inhe.i!16.. Bun.etu w. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei.nr' vo' ) .rp.. .ane. in.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.€p sn. sa e. tcrap a a arahi.g aoar..mpl. Nicioda6.L L-ci '€t?r ess. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice.un..lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni.ir@r dn a.

Jl:bu.. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6. Nupur.lt5 6te ameici.$ aa di+!s .ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.esta 6re motiwl p€nn u c.Foiia* dellaseart.l er indn€re ii nu intel.area d€ sln€. spunei @..are ac. D. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. Toata vlaF voltra e numal d.€F aera. doct*ului g bru{. vi se nai {o. T.onsltul.[ d. o si vi spun d de cc.sd ni. Fodl.os. dor her. o p€rs. Dqa pute. cum w€tl si o nu mld. s.€r5rll€.astainsaamn{ .l..Astainselmnl .i i *a asa?Spun€t.iiplneti sa euh.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. Pli$t! e oBarerugine mrl. le . p€nlro..n4 fdNntd6. Ceasul bunlculur. nd auniclun trFU'. eu.npenimeni.c!. .€r.l.iildce!isi sulere.ln par.lesdac..nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional.tilui siu.rt' !ict n.. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi. in $nea lor.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. o si aj$ {ii5 d€ Fi.E in . flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.pa . r cr€lqului. Ei b. al.!4i de anid4in 6. lli lu. da. de r€guli. f dli. €u. D6pr€ a v! lhtl bine. H.n.$rJ er (n5a am9'.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. d dad aF incqc. wi rvqi m rrdt.are a. ll telait. drr nu o s.cu pereanarepetivi Ad'.iali cu nlm€nl. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.b bsda sa Eupqto p. la intrablril. credal . n o EnotiLesunr cpcr.volcrsdeli ca eu rcrb€s. lnlolcgtndua: minl€'. ldul a.E opsed: inb. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin. atunci Gb. un barbat in. aduc€inapol.!!. Asculralint. tre. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.apudi. rr€bub sa uil€ totul. und.puleti st faceli. cu parul roroi.i.'d p'. ffm amna'c' conplet. e cea mai nsrc pl.eva spun? Elbln€.sl 106l.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. h d de s{!.a{a nlc.da' m.6ui. @4 . Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt.'€ pledd eli.r? .te pecinda Ei bine.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl.onzar cu *ht . .iodati p€ ctrlhl?i. a Lltlll. p€nrr! pop. Adic!.spro emol .olrrl n.cl un ahnan poale s! rssplnd.k slEttciune.r. O pssod . o s6lf prea b6tr5nle n{r.. rictac. Poate p. Hai si lim rrio$.?Adic5.v! o vi.r. c€ pldde. laca drag6te.o s5 vt epun eu d6Fe..lrcr nu sunt.onparabLl€ cu ju5tiii. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. E pendulul e du ple. inrind*. ca a schimbat ast pc inpir.tun. penttu. c' deb. cin.ror care se raceimedrar nabure s. si nlji cuMsca o ginile. Chl asa.ate d'e pmdul.r.dl. Nu. o si wd€tr . A.u p€re ad6resunr€i. p€ntru ca a.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.s de ce. N\te aekchid.nn?r A5lr. vointr. Ah.u €i.i.Stim c! o !! murim din cauza. an'ebtc.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.1.ntru cl nu Stiu cum 5. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.nl cu pesonalitate diEdllli.r inke'n lamr.lif li punef 5e euhe dc reguli. 5. ApalE $ let rgl. $ etiik.i5rlim6o. Nu se ncio enoue la ci.t sunreF llcl. peEon alitatea dlsociatl.Fa druribi .ti. hainpentu lbtdeauna. nunrrs d€le $i inh. fili a. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul. puqi st fac.o. p€ dnd c€al. nu vt vtd p€ qbd. Vi . oh Ddhn.d e Ei bin.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.sle. p?ntu propriile u'tu indif.. d prevod6 li€care €molLa.a.lbrgi I o sotr€ mlnunatl .€dora.trdcelari lucru.:l. ci aF os: ffc. pentru ci €r! dispus.13 9r os. nu vl pace.epiedcLn.el hon. adci.ic? MninuLi mrihulr .*h! {5 i+arunc5m pebune..5 da }'r Adtr.le? cu binta.o. pss. dou.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in. ecndu. paso. Putetr s5 faceti ndddni.sele unui €nar d€ doulzz. ninrea rcaLa e intra picidr€.5 ei.ce. .u a f*€ lud.t. . c!re€ciudar Faceti rcr . Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. I! rr€izki rii b€i d€ rnl.r. ri.utul!r. car..€u i iubescpcDuin€zeu. h.

izi€ Voiaij decis s. x(er.hia. Dr'.obbnuram !oi.9' ptna sa devenilicreatun sduale. ne di. S acom v. Oslmears. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. 'urJ. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @. .D ins€amnic.. a.tanpe.a<ee. sistdulimunitrr eiorirft I . rercFonea5 h deoai. Ne apucam sa tmlm. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate.po e 1(. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace.i alostr@dataHitLer.. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun.33 Si arunci ce v: 5pdn.lpLr.il .te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath . nL md are boli sasrro. viatJsa..o drnElpil.aLa. hebuies. d \e. dr' exploatat5. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.la de iudecata!iapoi.la matur e c. in actiune ceralta pe6onalLtrte. atunci nu ma Hei.iT .9i . vina ri s.'ut aFoi exparien Iierbi. sa va bsanai drn copac jn copac.aE ilidkrruse un c€nku al crei. lar in. b.afaseintthp6.$idem fusa la toalet. nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti. orica.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata. Ded.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.n:po56 DB-54 Jmnezic. Asta parinii.6mei Elaptdoeedlr.se profiri deea.$tiadci p.at. a' -r"t'.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. Ne ridic. Ei 5'ne cand inh. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. .punem un ma€sl.Siasta€oda. o. n. avcri un qand .'oaal A. .?an. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci.3: !. n.srili rc im.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. suntqri inlr-un corp.iodat5.! p. e desrut de asFru Daci atunci. are diaber zaharat.aq1q n.iie ni. vE egEnali.ri..iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar . Sr thal' c.iti. abolela pe roars ltrhea di. nu mai aresl?ro?a la I..n€tb I ri t L4 .ela Sir.a. resuLilor bDlogice ta. Eca di o.orPU voshu croiional.lrnt..n oas.aLd Mai iita. inwte s. din accsrpuStrc.e dinre uo. i dr'nq.1ur': rrnac nc: aL!41 e. azi. EristE o mica p.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c. csF racut? sunteli ink un cdF.u a.ri din a4 care e*e anrfted vi. a ap. Corpului emolron a L).. recesibinesi teu.m din patul a. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e.6miL5idtm fusa Laloale6. intregut biorihn preiau eu.i'n o(6i pi b. simtin. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd. fi€ maastu. genuLac. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.spun djn nou.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. sunteliint un corp chimic. op{sonaltate djsoc' d a o pes... din .o' indrid .nl€shnate Parlirson.slstemulbsku educaljona.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. asta.eboti.hctusivpesine gt.n iJm nihp \4aou. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.orFul vostrL va F.h hbaintu.imasLne aceani superimasinc.. o(€nFnaPo -aaD'. odats peBodna nu ma. acedea nu sesupun nEodat. atunci. te din astaramas Dar dh asta 5i la.r rn dl ncz -.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. arri peEonartate. . aruncididj este. care s.or. a deoamefl de2votr. Nu faceli decats.'ioirp o:i relese'A_pucd .os..iside aripron. coinseamni asra? Un amna'c.u acoLo.ie de asta ai. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.a. d""." "^r Si atunc . r.sa alacasturcorp ses.

iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.€a3le invatlturA ddF.hia.lii r€bu. . Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro .uin6n. o purernlc aiminunal.unoasrd€ foarra potundi. Dmdu ca sa nFn' spun.rul? Esb lum.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.$ rea! sl !pun.? Vr€m .niciorGponsabilitara. $i acuh o si !in.oarl in m'nt. dac.ir monertot 'u. c. tr momcdul.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande. Ii k.rim si pur6m un copiL. tl chlar &e.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. rind 3p d 'cq. poarte copilul pent! cn. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.oPeh numai srrilucke.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.€ dac.and suntem a. Condiliil€ i. F. Menrul de faisie.ur No sn ve plad invq:ru.on.i.pilulci aLi.asn! _ daci in mintea noasnt .ih. * nuneia nom€ntul virgin.lodatr M i.ce+publiconullim€delenai . .e extrma lluhl^6rii. ilr in a*lel d€ mn4e puiem . pentu c6..uh..aufdnrcroda€caotirlr !.4 of4..olo 9ln€ hot. (sPdt nos.e. osE f]e intocnalca voi do. 6e eqal€ cu ranrezi. urinamh api 5iltam r6to siurinin.a. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in..ra * Decl ndrJ r€. va spun ii v'na i o si fie .lili6E .u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .adentr.en. atunci..st.$r5 in !l..cc d.iod. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.t.n! accepitm ni.ntei sal. MoMtul el.on. merge pans laSpnitul or Sfani c1.rbaii a religiei.od't in r toj o .i.dr Gr.io a. erclbh.io .e sl o auda. cu un sltnt. .ratdecodent. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.lcb roato asle. tinpul..areiLla. nu rem g1 purt. pe cind 9i !tun.u vcnit mulr dup5 nine.ard au n@ie s.m copLlulln decadsnll.hnaic..r. in nod d€schis. a4 nr co-aiitd6p. Y€strd b€n Jorep.r . Astlel i.a care urEeaz.ll ) . rr urn.cuios.nc At. carevlne aici ti o s[ fle puiredt.enea . Si btb.asosre cu cda.a noddt 9i arunci c€ obtinem.epurpnn puriiarcaLutA. E bin€. cu. dominaG de h.slem. Bun motivulpenku care birbatli . arunci.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla. sau pakiarh. Ei bin€ acesla este matriarhdtul . cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG. . e de arec? h d.rci-nu hebuie s.rr tnpului mol'onal A$ ca.5 in mlntea n. 4€ec:| (r hq.u 6inl. b." hir.ns. ! crd o L. N.r c5 os5 hii. e ca un. oulele csre o si vint o5.u e Po.a cl Nu awa nlciun in a fr. dact ea nu de ni.e.ru v e at8 c5 . noasri. auda a.dd. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.rorut uou p.a.€sle makiarhat!|. R€tln€ti.imiracoluL . in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa. si blia.en! d. atun..h J s.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod. dar sr fme e o. ci desp.

. nu wi o astlel de f€mt.mptare.k sa pendfu€ lutdt.h modc !r &eh 6arte nutt: medio.s.dcL _. p6ku ci.$..r un astlet d.qeadat..un nonent.@a @ Lce c! c.ucoan!.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain .pac.ntl w.lnh. cr ecrll[.nra unur barbac spafratomizl s5i .nrru cd ee. csndawnta.odar6 si :i ?un€ti ci sim.ca in masie a emotiilor inr.ea s! U€ oagici nu 6re actur.at moFenlul.t Nu q.tcr cde duce ta *t pabu .m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt. nu.ru.mutam.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa. e$e d luzared tltrontorma. nai nutt dacar ' aGt.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor . barhat 5. F ta nu fit' rgn6. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.riratein sinele 6+ u spfiru. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .eamaivasridesd€spr. ce f& iuhi. p.l mi purd.u.

deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn .c.cd .t!ri no&hc p.h band. h. et 6Ff E blll3 d.rl.t @! tl hri lrurD6.ll Dol oalp€fl n@bl$ut . n*rn dndL t'Fu dFu.6.d d o b.lbt! infrpta chid dcl. ihhtdi lpd ol. tu. chid chrPq i C-*!lr o pd/. ar€ Ittoil. pult.bEr d. Nqrll.43p.LMllr d d 'ral. ld tl.u lnvirlC o *rie d. n. un porta dod n€ru.d. d.[mt l..dl q. . edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo. d o U. 4B tu Ftdl ftr (9 r. clqr.t&! n€grl { @ @t!r'G & .l o ha!! plhbrl5 lr lp!k. 6dr.lrq un lrddu aE ra a .Llltnlru{Fd.llnh.-L $' inb! s.Enlhr.lnantul naatulul. sdnrc.L rna qhi EcuU dl! . Adlc{ qa$t.li "onto. nErl . d. v.. crorapr n. c df.t. .r.mdn. numal pot!ca.o'o unae 6.tmuE.. pdbt & c.lrcul dn nB& udL .n6ru''."nlo.h !.onrEdd pa.rnt6rmdh.grl d€ hlt.l & d@l eE & {1.bndi h r Fcl. t ho!i. Ar. ilqtl t r lnul . Iort .unt d..&.r fi. 9dli. E un blrbot Dlruni c nu . dd aFGn:nu M! o srlnld! d. Ar! .r.od..E@$ nd.ta d . lungl.

l ..olo g eptin rdeoecrte. 'at5.$'se.u ca m.Tot. sa d@d[ a I' o mLnuns l..ete.rl.lacpJcmultancu@!n&.z.ootnc Sriti. tabmi.nlrnlesl€. nu celui cd€ n.apiadicl. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T.dErsur. ln€i t um@e . un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.ne d.c nu qa atvolblLor m.nh rutuq returol.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a . cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.i.mb. Si li4ar€ ln€l€ . d? o-tu av€am o baddurd .6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h..t.€rachlaroprivetsredeieutrdr. -.urlu. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.Sror care € mll mull d45t .rl. dar un sedu. en..bun la pat. E !a aratat la.n.Hitd {ien sustins mmatul.rnl. bun.dap.u ch6 tk atea pudrab pe . nodul in care la.ai in Ede inchir cu br<a. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. 9i dsrc e dd. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid..arep.te ldet dn Europ! D da.gtla cum5{ faca lle.ute s: ap' ndeF luhlninl.runutdin tatur e de um.pt . fu Era un ndld€|.r.im. eta fi.d. Dpci.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.6z 3inplu In ffi d! am a.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. o5ic.r m5runtet.ubabtur. itiu s.tawmdefi.ulbr.url din perete. h tp. c.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d.rrhpluLciputea5.ea._ .l toi. ec.5is.r ru lnkar o mie de noplt d.ea un anantatat d.{ sl.esi\rar_ d n nlori€. Aw. in cntllea wde inchE $ jn br@. da lal€ntul lul. Erbire.cu cmbinaa.fentastL. wni a.lm. Awa'ot o pccare o abilitate. E. 91 6rd spune ata.atdr f bea vin.a.r nL. t k. raci dras6re.are le uino. te den &r cr rese i vtn"l'.ur b.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5. . nu edelaprulcier. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El . Si nu rnler€ssaz! ni.. ..nlnun. o r. citr€ tt h{*und€ Ana l5. !icuF. Oe asta era€lDonJ!an.a . avcm un Dumn..Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.re talenl alluiDmJuan Pmk! c. cand birballlfac dragosl€cu feBeile.i. C.f cJ a-'iu 5. sl nu lie nicicd. Aru.um si o t c..kn(k.A il inkdai pe €1. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl.an.rb.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!.i. Dod c.i.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis.o.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el. lar dac..cul nrclodal. qld . u. Avea o abillt!t€.I tutun9i nu voidm sa. m.ea .6 r€. susFn.nul lui aa pddpio..i drrsone enc sa incepi cu drasosl.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl. ac€a stare 'n (arte **epiaiD.9iatunc{.u carc are o rcputatle dc *ducltor.Ioei tlmoa* .a.r€. o (rtoarc trrho$a.h ar anr Adni br-n :ra troro. penfiu. au pnnmhtul sroan'c .rc.u p. c.r dunu n cu dueE t! 95r:i. mi o g.6 nq. d6qu.e iLri.v€m 4k' pe!ein4 irrr...fre e lsm€i€ .lna. ard€acoLo inhmitateainllor€d. dar qriu car€ d. Asta ilfacelaimos. olspertar ren i: De(.

ab.sa wza i s[ d*€a*.au ascutat pe e.Blzce&ward. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.rte a vierii tur _ o 55 $siti b. Drrider este ci .d ds s€ io! I .r st faci ce tEcea? Dr.ve gssi.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol.rn. ddftnitcu nd{ de..t.ea inrim arca uno paeane.. 9i . d€prei idia ta 9. car€ tunt &ja in.a.alunci cand teginde$!_ bine.. d'ahulmasa. Ddi. srlre. pe cel majFlre amanta w€murilor lor.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr. cont6a ta intoE awut5.te area &olo sAsa o 3l grili .inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola.ne viata Isri merE. in 'n .€ om€na$i...at.u (6 h. p.r cu rotema. !r!nc.a'nr cermain.u ndn.in'c..D dinpe.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.*tH a rh. rcJm diu-. Bin".la plural. -d.sau aurobiosraha..5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.Boana a.i rip?rtcaterd..itutsdari deihdgini. . dinl.ra'.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. nu tiln h luat in se'miblografia.Ldal e mele. ctu .pcnru c! h dlPq in cde .r2 ma.ia Faslrs in ctrc4nlrc.k ndh . asra.du. Ata ci pe cine o si Mulre.. PureF si b..erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. t2qJunet tavto. A lansat oporrunirlti 6q.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.sreaunnr6ru.. inpr4 cr suptr.ta de emolivSiota de osriLfall de el. et 4a pla€nt acolo. ldcea mea e Multumes.. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .9tac€laalost '. r' 6 sLp. cu .p€nrucssdjnrcehrh''. dsElc..tta Gmdtd. care r n. inne o noE (u indct.. rd mam.nj.. . nu iuput €i ia.io Et s. c ad45rati.L. tldadd ff dr d" aI-.trc hqv.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n.ne. e? c'edeti cl w o frolaz Deci. p€ car. . DacE tu un elft.lar €la awtsuli. To I acea* powel.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin..rt€ lrunc aurr tui. barhaFtd oh\nuiri .d d.Dn Juan.ctrh il ch€ru. cssr€ .sra e fe.. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. r.n.i ratrnqri p. toa c €ede.atrae!neasr. lnsS pentru ci aifost.. d.sunldare6tum€h p. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!.rrcahdisr! ci. suntca .!qhi {l lodrte tut@ !dca. sau neEuriea? 9ll. in tda lu' MaLn.rcodurea(apul.inr Gana'n un ul. adr fl lac€a mi6ru.mulvietii ftrne. € lo. deblrborulmirunr in.. nl/. iot5. $x b.hi mrl l6nar. . putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul.a'e&neiela. ana pn€r4i. frume st ame$ @nr6i.<nra.r at6l Dd Juan dud sra.cEri oasperi ilugri l.u dtaFanE 3. sfitr lum €. EE ctlltdrt? D.caalwtunangatamhtina@azr.pc.un m66u.o dea afarS pe intrusa .'t concentez peopqsoan. €ra cisirorrr 9i I .ntofi. vqnid \i o noaple pelrocur.ceamase' lsrfa<t.J pe'"nrF rLl smanr) Ei.u d'b5. un na€stru . foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.rrsali rme e .na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a.9&i nuftai nii. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.n'lded by w\t|'td oh. Nktodar: A. td. Lneh! s. ceea ce nicun bi.onlinu. alrnod€ra jui 2 De. Irunu*titQ mle. c. .t'i.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari..bat nu poat€ * ii ded un€ifmei. care la $ns in ulhha p. Emagl. r lud frola ri in hcio'". c! ta numir@S. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.u celc ru' lin.rtEiii :'i 'n. Iodr€ el66rare.

are ua merse la ovul spln. o ro5 9id?ssDr.adL. tn.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.nc..Si rr c..l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. dupa. ' ia ' J tecutdin.remoniJ At:.r or.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .um em.vederivoi.ald acolo . (" n uit in ochii a.. !ia Era. lar cand uine . ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .ghr.eereiperoane..rbdriiatr o abundeila ainkes.. lacdrasostecu unbarbat 5p.!ireta erendrur Fenducar.uina. (oi conceputdin spe'ma Lui.u L i. d. s€crere dp2u. eo chenie um' oare Sila lelsi'.n . averineo. anrt.Jnca rn Dumn?zeuc e.inLiu penrru cie.10d t i. iv.*epenku a ab6da emol e. si {oarem us.n . la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.op ren? Er b 5e haiu't.uadevirrr.eF cum lrabu'.-d.Eusuntrno. Nu ihpreuni.scim. 'd!('nteleget rn. Eitefecioria.... A*a nu e cevr saftu.frentut. sa minpar soi.L r.mcnruisi m.ci S p.. eisunr.LU r J mr n inc. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.enpubL. d t.-e . i'nren nu 'ubftul!.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .a un anLmal lar 'ub'to.r .e dee..Nr".po.rr peBonalilaie omeneas. elm a.in ochiunulFe airul dvo'bu do.dacalalalmeu a foitatGnt..hr Uite u DonJu. rtun..edragosr.oreasm E bine.ih Da.Iira Privitiino.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.limieoicc sc intampli d"hbBde() kze. j daci fuse5e invtrrr sainrc. " ..y.pnna .g.ins.miiFsu[etuluLsru arele.Dni'dinhevo !unteriin:.and flor n impirt.ec.nu inseamn:. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.rLrede b'€ .' ' d.olodeo femeiefire4. 4' 5'JT.ra ci e perrep o ui4a .radeidjli. bat.9ini6 rtvftitiein gospod.rr qsps de p. rtiidintrevo.aconcepul pe d'avo.aniezii lumea i5ilacevanr.n arJl cumsipohe.r e Adica.iui dEkuq in pottasa..za rr inrrsoiLn.. meu. omenir in s. o\ o.r nmied?e.u .Fentru .i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.ru.rrli.. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.€1-ri€prFt on"dr Si da. perko a.ha Asas:f e.rfrdn ct nu xwqr !. ana Deci. a Franz Jdu.1 tu.ere da..'pLrey-rc.nhuline. ceziceam?Ah.: b.tamandouacuLrurilesi .(reag.erl Nustrdnmr. Eibine ell.praclic fac Crasonecu o Ieneie.uad€varitde..u Gtj. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.Eibire imiplace5ilacana. sajnr aF.er€monia.nosexuale . A.deobce sfarsas.on.i.eh un dutSis."""a u .Vreiu sa v. cu am Fenbu.ecu ad4jrar si.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s..eea.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.iq.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.rma a..r .el pregafte.sifr.sunreri mJnaLlasriinr oceremon.rmin inqr! c r r.. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.cunoaitere Eibine..-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu . spun. Gc' alt€ u.tnd m.eva Nu e brn?.rie onar?d. asra...re.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.J Ad i. dGkugi puterea per.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.r n.bnep o r do.r nr *.as5v. sir Don Jri. dar se gandesc c. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc.l. care iie s6 s.ieuslntmaim e$mair.adanteatun.i. orueodd. J.D4imiFiesivesFur. u.areadus Fenduci.!i roar. Candsevorjn6Lla . o. Ej bjne. coLapseze in dip. Jv..pa-r r..utianlu. c. Asla nEeamna5.xlraordinrr Anrca.ava de5Fre rat.. Nu t.suntsatastun $ia.la aropa ' .

? cedah (q e". ci atunci . Ati lon .o'Lpt o s5 dtr ...aloslecuoatElemeicorunci rdiLi.atit fon .r€ti @i? o s5 va spun cei m. nretidGs owre? Arr.d I wl. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.-r fc.epe'ii acelu'.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.Te-4 D.rpc"-rr..cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.ib. a puru( si csia pentru . Sjngurul mod jn (are suiletul a.L sdnd?ec cr dr .]nd . pr. 1t . care lace un primcenlru3Lablilace unprim.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti . De acolo !{n ri sunt $riti.? . gErbatol a.copiii vosrri .i da.6re.oa. congrenti.la fel. da Eriit o mdalitar€ supsiod..roau lost(€aredaunuldinhe@i. g1 de unde n.t ve. Exhtroaneni ) .ef.rlitatea esre un cuvint tm.in..c2E.dpul. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€.arc ei. n'ma hcatul.mai t.€lo.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc. o c't de multar fi expusi la slc. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc. d€ gond€e.a ar tifacu[ocun rrebuie.leda ni.n.arceste lcgitur.nri. o5a in tinp.gur ovuL barSalu dremiioane Deci..s. uel vcdaa i5rorir tu RJm n.ca .h6' ca. de slDA. d. )i ti'!.oim8unalavoa.ontrlnta./"2 -e4 0.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a . Isrt€ fthil'brad.ar lrbsrSriuL leme aareuns. 'muni .pil.. rclur lr . exisrs anuniri o. 9tiu.c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin.ti putaa si spuneti. i.uirul A. €' bine.od ( Iotrr -po .i idrilvo5lru er. nu le contra. D4 c.nuvrpLJ.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.5 sunlem 6arbat. Ene un m'ster. .eea ce sunlem.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .ncrmul Copirr rcSrL . tulburat 5i .iodotl cu alte cuvlnt€.on.ma.'".Iiede@i.@a c€ k. ac6t. €u sunt o p€6sn.euipartend Ar lrebur sI lubim .estane.orupr..nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .ela b..d.€ ra( €' n .i mutt.um apar 6ollle wne'ice.ceadrogostecumamcvoasra.anca ur. nc n.. ndJa nu ?nc in d..u e nevoic decst de un m.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su. p€n (c o ...".hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9. Est€morala fanteziei: acena este Jd.. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€.a.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul . p?nhu.entus !bpenfu boll.lcr 1qs.vrne de a morah povesiii. da. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer.uF aduczm uncop.d5postit5 Arunci. $isinsurulmotivpentru. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran .orcepuri jn sax ?temerta. de ncgi senftali. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.i .La.a. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi. bolivin de h ormeni dezschr lbratr...tc. un .i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu. $L dacE ar firacura!la.hileorafd.. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG.Hei.'.e +.

motx or noashc trecure. 'eaLirare. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.5 unde.hp! in . dclitirranrlercastodlh.d.a .. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i .ti acc.ti llcuF.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij.€ti dr. pcntru c.suntorganGme suntvll. rlacaamuuttsmarfacdodarl. *am priv urmanduvl hDteta.c5to ucruhz Maiintel.r€abh tr6tr$ penhu @t.trc pot sr ne $srini bolir. oar prima darS .i. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr.te.olul*st5 in afar! tlmpulul in. oi9.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.tor pQntru voj.himi. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a.omplicart. incqcdti. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.. ddine.r. in lanraiile c.ntsmc A.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.are r4!oan.A!o i dc vrti.d. boala v! liaceLjnGl. ooct nu ma credqi.' . ..adate ''qli.cd public. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .cru sA nu u ati asta nclodatl.{ bolt \r..and vsnltt la o p€rsoan5 care '. p€ lind er. idr. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.ntu c[ inc€p cu . i apoi ah angaial!. hat.indeF cu 6la. bolrre vadic€ d ciciud. care au dal i {..ea de la 6riginil€ ri. $bu . B€ dpa4in conrtiinl€1. eeau si rritic! ceea nnolionar.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua.rcati st o tanslornati in trdtul kstu. . rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra. D(i . lunt loanc nulli prinhe wi in . clli dinhe rci ali irurlar? Du. E5r. a. penlru num€lelur Dumn€zeu.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.. p.facamai.d. 66rul r fodbun. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl.s6 d.onltruls .trc nicunuLdin a.i spun€li w€d.r !n! c realih. Ele lrri6 ! v. la. 5r nuf.nl! orisinab nu v!l wod. inapoi la d6d. i €l4trlc. p6tru ce in . intorrklun.doarc.. Nic'.e facstL itun.dceptuld€ ursin.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda.I D.61€ supusi !c.wdetr6r.um apir€quplia.p'in fontdiile voastre. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru. cu s(ul 5i .rc Jllo. Mna.ri rc sr ni p.g6re o dat.€rcaF acd apqimcnr.re . unul ponu c5. nicio *por. @ftnij ddin &cad€nli.u @ifi lDLdo4 vAntul.6rorr.n:L i .

doimnelor.ta vqnici d.ra pentru Dumnad.ine fo. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe. harblu.rdmli ( c ca.r.r. in raut.u 9.llberre el? 9i a5r' d." c" p.pll a t 6r regllA. Elisi. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€.t? Adica.rr 0r __1.. atunci.aud4nitpartmdideidrllli. drlglld A@ drficuhatl nult mal . cin€ . la lnc.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu.. Nu pot se t. d o sa k I .ar€ am incepe s: induca dep. paku ci. rclbrrie olr€care. pentru ci @l inca mal foldiiti . acsl€ (. Priuin h iur.wnili edktA sau madninl 5u birb.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii. &. p6rr! c5. de p!t6. manrLfli. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol . C6te dinh. d#im &p.r. .tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil. t'€bur€ v5 hrr€6ati. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr.6aFi de l.re !fl! rnE. cine . $i poqie sa fie vorba de E.nu pol . de.la.c :'f. dar . ms: 6t. n6ir."'*.gr.lkwa.vi.gac.cin snElid4ine n<llrt ii er.nita. '.bE rr€r Nici n.. iar ._1: tod[ @at5 n nunrtl . 9i hutldintr. A l..r f urma.6ra 6a un nrsrd.vfi Dcci. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.u cine runl. arunc' . p.sr .ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.ndenti. Nu poli ta li .t b phce tnNrd A.r.vem Nu c weo bin.d ltlfostddq.3.? peno u .p.ca 6r€ dcpandenta noaska.t lcelelucrurip€ t . hi. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .rienli dotioala. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. o hodifkrh.:4'""*_rn. e inportant st o modlrclm de fi. lrede ap.!re.pod.ords6 d.t brhind d€pr" sr.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito. nu melga a$ Ad d.i 6ta .nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.r.d{ duDl or€F. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu.irrE Adrc..'lcJr5 & Nr su !i. lubegre atuncl.I apol sa te (ldcr s. Pdlru cr . da. tel dragGte c! bne.a 9i iripozitele.€ra 6t.{ ia. Asra ..x. aeabul6bu. p6t'u c5 . het . Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.r!!5 in flnt@ra rc.ce s nu € un mrsr. cu rorul .car€ dar6.car nu le past . de dur@.t€. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .. solulhstru chLar v. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b.tra ni spun.

{.a.. 5aD u.penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP. msseli jn l!hlnE wnili in.ein r.l? Pentru c5. dinh{ distorsiun.lii..tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.t€ $ €l inlel€g€ .Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap. T6te aeiaa $nt na. de repcde uca dl vdu eu tu r.d thee fadF fl.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi.obiFuit d€ tal. rrun(t(t.ffiod copilir6li 5l prrn .u o rdtaiq nu qm 5.$vainFebapl .t.'trn€i rdisi. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.at sl Implrtdps.are cr€eaa as$€lde coprr.tr. 9l nl.u @ a b. duFi rodr.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '. Dzci. Nu mi ero!.litlbl Nu daF ri. $l la f€|..butul 6upra . T.i.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .ti?unFiii .unlh. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.l.rinll.ltllllnlsohene.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.opiild? v'ne din fant€zia.ll? Muriti.dici.nl ri atqmmt n. suit inuid oaso p€ illcel€ ld.4r€ sont a!laF araqd€nr 14. Si "obisnuil u&n.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe. dund ..e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc. cA d. penhu. Si pllh sa lac€m asl.r€l€ lant4ii prct€rd.rc o l{m 6r". 9l atun. dar inl..scl. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln.rcnc|fr.m treut prin @l€ ..5 nu np impr. ri'nd't' cd .bJ un <oplld b. n'. .aduipublLc Sollrl.Ed€ffidcu n n€. rublre!.poir i cdatia.ce6t€horrlt.a?M.er 6 vi lic52 9i . D4 6tq lnd&auna c.-Nu nu $nr gata penhu orl.i.. d*5 €u arEd€.raLiraloo jn$. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili. q lt sl 4 in+nnanr.frii .. ttili de unde vrne .aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara. ad*+ df. purr.trrlrivioleaua ter.stabuz. t rl. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu .rtc cl. de ce laco sl.ind fc dr.n.96h d line.n un dtun. unde credqi .oprr! *sa qel .la i.c.Ll de iniel4Pta. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.pcLunea e panhu noi.mnasispui.l.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre.tr. .l. dc h.r Deci. phbu ci addirul . ai vd€a .s.prihstff el.

inpreun. genduri curatq a la@ iubir. no .ti sl vi inddsGfill.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r. patul maribl Dt noi Irff .Mci.d. Docr concep€m hlretie . sau .. cunc.n lnri-un mna. S' s ptn! l. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i. $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde. @lu!ie.lai e ale. jubre.ar€ re'. .trdrm acoto €. sbuE 5. p€nird c. O ra ria pmhu nlntea sa. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh. $i hintsa t' e ddentt .eea.ore a c.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.Nuququl rcspons. c@tt Gri djnn.are n. nodut -m .rcatin 6np c.dad in F.retl€.lunde poJrcsi5c inl. rci nteles€i? q.na va crea ... tubir€a nu are heclt.n no p€. p?nhu ca .iact$unq'_.shti putetlslconfinuallsiveJu.i d€ Lpr opiii nosri intru.n' ar . corpulur car€ atati asa debine.._ (aL i'Awt q€oar.put€d s wd€m .ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus.. iubn€. tred.m putd€.trundda odr" o€nnL cA m:c. de lirar€ dot5 . ffialirate.e.ea 6anspdt. D".eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma. .Eibine. hc€cr dh M bun eu o l€hei€. .au sa ve inkh cdai nu sliF c.a cuno4rl€ii nictodar. patul f6d€lnk.o d. c€ nu puted sr ili mi. strll.fdnp !r pururniciod'tt$.. Dar $tl. nu a." wdcm .l' whi.nu'iudd .a.n"rsrr 4rc s n.c!modutrn car.nunu*tea mr^!r. Au wur libertatea ll lre ..bebui.ine vor .eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b.!.edencAsu nL !r€nh( oe. Irunuselea sa . ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i .ti-? $ . d*i nu edi.i mdlru niciodar! n.xplc!l'crcnn.rat nhunall.sull€lul.. . fa': nlclo pcdelr. prtmul dsiliu $ modul in . 9i add.hi €i .. spun? Nu wei savt ipun d. o s5 lic. ! id cL asrr. La suflet.cid.uvinte !.a_ lo Fr. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:.r.un.desprdniracol. r@nim b gand!la.rut dc . A+"pt.c€a aiunqer.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.r.bilLrarea. a. gj shri c4a?EutcEaicns.Ad4arul6l€. nJ ar nlelnro niciodali aici.mpl€ apimulssrliu. s5 cmc4.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.ar€ araia €r. o sa vieti un cp dnunat.. Jmin.AndvSindragdUlldeopersoanl.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.ruL e. aar de lopt ar€ iotut d.l foet p5rinti bunl. duGeala.li atun.. a {ndbi n6hu.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte. prLn. ne tt€ rurine? Lu.i. consnlh pub€.oplll cq hare|i copiil c! odR._perodu.<ut J'fl ri r. r'irc6. schciaaic.ed privire in o. ctipa. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe..p€n p{id€ .sh niciodala Dar d€ cc b .atisisrvdlac€tide. rcnc.cucorputathasbu. PL4|L.i ! dia.c@a a 16r.ea imbt:lisaE r ninFi a.ibtcopii.dun cuurnldin(€ dn c.lrebule d llm indrisdrili de m. d.o 55 urce Mli ostl.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! .rea E(r€r! d. orlno.i puraB '. inb sa f'€ €ndsl€ (. in ncd cur.cu Vrd st n.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h. dea hc.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci.are lrebui€ s! ne fie asecr!n.

1 rod c $$o. c2arsaluri Asta ln-.' e_run ir. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A.tan.lashic€a ndcul.le d? conssatio oleqdur o. trlli rcl.slacapltul.. .N!.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.dsri c"man o amee. rci de'ti copli cd' . o caLrar.6bl€R dtc drE o l.eatr. Fba n-ti hainel.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr. .mni un bsban di*us: a3r. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor. Elo st n€ tunla cra 6&.4DdQn!a E! s|1r.xara.nldaclrevenih losiLnl.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.rn. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre. sLc€ Iic€a? E bin€.i cr mtr.6 4lsl€nl.. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici.'t .nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.n. cu. ntc lr.uo 'a *. imbulb. Era chid la fix. demonr imprS$ati p. n.el e o alqml . in cele din urma.ut" g.€ pecare Le mancatl6i. hai sl r@enlm.l acum.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l..canhcniu€odatidenellns.Ia din dlcu!. c. .' "NicioproSkmt Elbne. a?d an41r danre r. 6lc . A 16r cinsrir.. Nl.c6 p.ptegps felun ds mancar.al6cut{.u el. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!. El a lPus "o rr vin dar d.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.. md! acRa D€ lapt .. n o.lnr..e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn..d vino.scic.perupierl s.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar.el n.. nr tcb !!e.Gsmaln9 L Dfl Jud.lnici n-a hancat f. rarii hi. mancat nhic.pentr! dnu. dar € €ra mosl.s. dac5 clnevaspunecS fa. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.haDn.u el pennu (r 'l ett o contbint. Dcci. .spets in salo. Dai clndtoald lumeaintule.. ld.nr'cr Adc.9rasta a rar cdditr!.po colenaibune hainc.llnscucl p€nhucinoei{.revinef6lrtedid. Asult!$. dd lea b5!tvtnu). cu b:icl. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.de s! u"d sl ie (r1. p€nlru cg 4a maglc.l. Dei."Art! a spue. A lost cinstit.. dar os.ele mrl hun. un.n. da.r durar 6. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq . D€ci. ". el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.'r'dl.Sr a or.l ar sl di.. .p!n o'5 h T. nu ca si vl spunl.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.n.u. el a dMrr . O $ * intoarcl. maeilri.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee.

. Ulr. Oh. ani _ ulraF.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m. Cu bd . )A . .u rrhirtrtitJ de cat pe. i5a .a5unr?F corpulFnru hoJi ch. ma profu. Ed. sriti c. r 3Gr36.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce.Eun incepeli sl wd€ll cste .d D.i.ltd. Fi rcg.krui dl.biti Nu.] Fdn rzK PubrEh.b. vnt spun. Doafrne adu-n.? De cak . aistl un !4n.q o drvb une . Decr. am a es s[ hiim pe 6ara.lle..adl. o )id.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.lo!lmurh . pr.eai ju.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c. aia.t FBrrE g o {hinb.arc sa vi puteti indriso(i. Jn deco' Un deco.uvtnt€ au awt Loc dld . Lol catdejnc€tlnvltaF.o. { in afa.tr d.temicull.. Foal€ cE asl.re n j@ne d.I.rs $oaL5ln .t no4ii.unaDnerc Ei bi.i am faclt ! ogerijn aceast.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv.un 9N ri \du. 6ta? rlti.fla tr ..h. pGibilst vl 5: v. Nu nr credetl? E o m.corl. El bhe.u. rzK lnc. sa sprnfr tui ct d.rntn atiEa ira. alit d€ lLumlnat. dragilor? <>L? _D Adic5. aerea in spun. € da @a 'Mnlentului mare. r' zh crlr.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i.si o 5. Eu vE lot spun cL .t(B'll MqEv.mp mrre a noasrr.Ah asrae..i atat de nou i d" m. ml. tlcrEm un concepi p aur6i. pas.ur. askprat pe cinda de.u.cun. umlnl. .l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in ..n ibl o cuh asr. o lluzi€.k ci .i na$eli ca un! din .inic.ll. M@tut h.i rdi 9i ui inv6rntt prin u. pacinoa cural?Uo rhnszi. Datimi wra st v! spun cda. n.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€.. cce.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r.1 tunran &ia mdf.u tr<ululs.16.a c8.va ca s.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . sual ni. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai.acc. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. O sE Pmbu.qtinsi $llli € doar oc6nun{t.pltulEd in luhln!. un blrblt cu addlr*orLglnal.i @. uitatjrt l. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.porem' . cc sintin.wdotib.cel€ . esre.rihntllcubi.t.zua cirdl. cinda .Le on birbat. Ce. Ald.ao mu d daca nu in lumtn[.. h. Si.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.r ttk.Dep5i€$€.*.. c e . { de riftar.l'?rc D€ cll.ti.celz frinle cu . $df.E dBg tqad^..cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF . nlj*ryatBilh. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.re iEl E. va de? E bin€. Nunikntimie. cu area sd.. t d. 9l dac.i € sfitr.vita mine _ $i cak inc. eun concept. catdernc€tranuntatr h c. 2000).Lr! !c6bi dm.ddarat orilin.de vl Ls€mna mdninlul . o .' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. drt! cindmiti la un eElm€nr.. d€p6€r&$ d@l6. h. Oh.di. d6gu o.care5.r. maidcgrabi de6rpe baza ac. ei 4au cu mrn.rnr. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa.l eunqi vil. e\aa R2i*. Ce. Da.nt. p.5 .Acumpors.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|. i junftare.inh.hd dneld. ne utt6h la el n rehllh I auzin .te. nu.are nu are leg urd cu imasinca 5a. 9i rriti. de. pp. Ah.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.er. vaF. St a lc. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici.arepurems. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993). din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln.bg.ea ce idm.a.

ata -Ln r(r sc l. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.Ad.pnmoL joil.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.rr nu c €!e. pentr.Loa sacralilatea a.. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. eiau rvut .opu lal'€.".e?.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.a grs r ! \' ne wdeh.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5..jncdinRr.licp p'ool Tc.!. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi. apJrc ac€a*a psso. Daine lo eddent.cda. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.r"niriho{men.dn%a ("' .iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i. Da n.el.. . Jr.1in.L ficutcorpula lost eract.'".tipl*e.vah . alivcniila Fnnliirc5hi S' da.. .r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.d de sp4hsroz.tcz c dir !tili .oipade rr'ra'"lane-rrri-..vaz Din Fi io'. " .raald adi.epei in primulslgiu.-'r '.i.filantdra Esr€cee. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis..5.os. aveal .p'.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. d loarte atentl ii loan.Adics O@nneDumndada..ea!i ticurin uximr " nres.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C .-" I irO.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.!de lac ac€laS' lucru.o\r.rdcIronoszConsr hl.AlacedGgosteeunaclsacru.er curiarcr cdrarea? Eibine.'...opl. matu'c ln.i.si.a'e dn lor )iana Dd ?l. .l.izi f aniezia care . rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta.alard€pur5. se sinderscaeiLav.d"..ni care arat. rp . iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6. eva lransnireprn Fse slg' lii in .n(-r) "2. cu ar€a inseamni at€nlh Gre. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.ii cei. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.ep?y 5i ? "m(-rr a . ld. pentruc.e I. "5'"t' ralaana' ndr. "" :-":.rului sau. 'cincarnarl.4orr-drn' \oJi'5uct. dar rc eratr esal cu rea . Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.a vuJshi volsunr.c€lienu.aracterulhrul ol lctului. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.cul6ul2ln. Gandili.5 atun. a" rt'nkrplu ". I rr-.1.. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr.!.u!.opiieunactsacru. Aavea.prol€a sisiliu. aLre DJr e .e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.. pienc!impt . mi.nu.-t n or'.

l .cti.u clne snr et.d €lbaafl a. {nr€m n6uni.in cal blrbrdkr.i.!t chllr un da. M-!m onorat$lm-. aiunc nu ne. . dd d toor[i atr f. m 'rEmntul . € ma de pEt.rrolni nora a Eiista 6del d. Orrce ma6tr! c!r. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .ri credindcc nimEnli Mdttut. p.$ . wsre 5i. h&b!i hrn { rd.€t d€ arcl nu are o rpl!. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d.|lul h@tuhri i n lart{ p. le d.lar.6li. n-sr lim nldod.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€. Pent'u pd. c. t nL P.read5 c. Fd d ld6.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€. clcaot! !l f!.ei aqgla dkal ln cEis. btindi.ei.i llwi. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c. oftni llwi. i a.uriutJ r{r pc c. d dn suntdn n6r. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.r.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.area pr.lnstiti .r putc at ne s{d5ror€4r tnh.a c€ ne ddro. Srii d.4. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc. noa*5 e vt€.Nohrripit€zilntcPrlnma tb. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. c€ rnt Chrtrtodi. cu addirat Sl n6ah ohd! cu .n IGt h:rbrr ..!t.e si fte ha6rru nu ara dltonl. in pre6t .l . daci sunt@ mars." Asta e. in pr@ntul dtvtn. p€ntru c.{.a ii vlalA.e. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.nl.onr p..I Da.€ ri i.ar.a. 9. n an fod ntcLoir$ .n6i? Da.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le. 6 p..ntu. .doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.ca slmlnt. Ded.kr. d&5 nu o rtJp* inuril. 6ora Id.r. pentru ct dacl !m lilost.ph. si * @nMlre. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni.. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r. 15. o tert.pdlt. .r. LlEli m6h.ntru c5 .cdA Rlrer -h. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml. . de pr@nr nu poate 5a dp€ +.i o perfeclionft. si fie dod .€ o avm p.utr. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . penhu cA r5l! ?F{Jtrl.n. ea $r put .tno rarrrm . e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .ddir!r. Ml !sultafl? Da.d. p€ @ e e nunrerie r r cdr.u nol in5he. d(at in nunde iuhi.are practict brn.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. n! $ lrm nrcrad.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.ai 6!nr. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl.6 neam r6pal.E cinniF d nlh.ii d !limpdsini.. w. pai.g..

j.e si oi iq na|h c .t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.

$r .dd.d..ddl.r.tri ma. d ln S{d id p's. fa6!16 .eltac{!.nr.fffid1€ { rldc.1dElI cu .hDu|l@? Nu d. E{e bl..1'.odata d $ voi sunt€t Christd . h Oeid€nt Eeb. ln nod de!chr!.bi snbfl Dr@ ac!6.d.l dlslrugl il dHrW F!!. vtq5 d d. nlm6i n-! lpur r. lel c! i Y6hua b. ttairnr.C.lfemia . b6d . @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.u? A+r n.c.lr.!lr aa lerul lllt .hlul nhrrit@e dU d.nll cde in4rcl ll.lul lrr dh. €re chid bl. .r lndct t5tll rl d. (d cd€ !! comunical iNaFlurll.n Jd.l inuslno..tl cl $nlel Duhn€. A*lltatj cu n. nlmle . !l6iie.vrht€i Gerlrl *r. Elt @ si ) . tl o s+ml aun m6.J.i c! ni'mi.Fc.m. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. 9e Frt .I Clrd hl.biFuil Ir nElui . d.b: \.! cE .td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A. su. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.b.. n.ph Eu m maj. . in ald.

nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre. @r €nlitate incsni. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft.tir bjrc? pi. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. cu cdplt. da. cu ad4lGt htnunat.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.rnlnlii€ ialni. \ralt dt. c. *!i ulsnL eti llt!.ranti +r Lr"o.. sl FomDcz. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6. Oareaslains.irl htiaslru.e relde lmp. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo.L.d. car€ iu rransns retalllteiln d.n . nll trlnod.t nai sristec&q lucru. c.q€.r .e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral..amntclnlciodatEnuwp froi rwar. ci to -D5un.t.car€tLnunin.! vedeli lunea? Dup.eamnr!iaF.qdnoglndt.una.d a 'igid.uh runcFonead. c*a ca rost.ubqr pe un€ tn$ti. . ca. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril.n sl ilkdem.m ceaa c€ s€ nuhege .ao.ii lsl lrunci va duceli .ct. c! c. at' rardr .inviaF carenudeptnd. Ast€a sunr dod Fnlru o clip. Clldhierc qti inle a5 c. noapleaole clr€i u.s buzet€ sate. omlnte car€€or! d€ a.. un m clr€ nu * .€ * nun€tt€ un .n peEp4riv. ta . faci tu.ep.l rar d. scndmentdebu..l. De . dc d6gut r4cliitd wtr.€t$r lsto *dud. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c. Atunci cird t€ . lisJrr el.h€t6p uLpalectaLunui. n . Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte.e. Ac€sta . . C€nrrut b*une nu ene alt.gcrul& d€ sin€.rurrl€ &. lhus€i€ nu are dea fac.irrel.. Si cand inblhlmlto' ul .. ad@a _ntoh.e ar f. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .t.@a. cabul neleului ttu nu c one. drpl 'rtr dLP.h.rc sra ajupra v. corpul.noadi pEcud "viaF. .ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. Dar addarar.a daci .dpennJ-ecq.[t d..latianapmlruimplinq i'voic'edelic.a. nu[ al.a^!un barbar..g iast. atunci chi{ pukli 5. G lacs tur inl€l€ptl.Jn IdL?E nr d€ nu. Etr.are? Nu cdpuld6. V. osa $ cu ani llmin.arbune 6 .Ddunlsendftq€od!$ce. E ddr p6rru a c.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd . Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p. dd' o s. asra.c6ra ode ata *eamfi c.delapl.c. iar dinkda6..astain. in via(a' in care n@tt cel. n!' brei ri ! uncdlqi.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.deai trSlt in ziua.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.nltesi€ ori. lutedtinurs in pr6prt. @rFrlut. And nu q.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.Ldecd.c4a. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. insulleniii delii C€ .in4a d4it lu instrtt. i Lriiinsamna un ordh eupaior.hai maret c. e.r€ e t Bee 6re ceu.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur.n: ent! or. .a-e*'LbarerLDa.noi'5lpA^lnulntel€g€m. ca. a con ujotd. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana . studiul nofr in 9co!1.poate.l anunitor maegridinAntichnric. 9i d.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€..ra i I'uno"* r5p o f€mete.i Si nat spkrtllu AhDci... Oai.ter d2 dragul 6te un m tunc.infom. Mti €nit.phra i p€nhu .c din ehirsii.re s5 le uaEa. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .spun c5 c. p'€. mal mrrcrt! O(enei.Bun. C btl . ri s.te LcrulpennJ.inainie dejdul.4ritsrtj inlluenlezr propn.nimi !i cde sl numai .iubltll n.t atl li.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.e iti adu. maimaretd€cit gcnc c. €t pur€re.t. pdlectimat actiunrle.srgur alunci. pqf€ctionat v{s. 5r sunt+ hb!l5rh.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.reinar. r!! .r.t .ubtilittiile mink.. .end d6Eltt 6rput. !n Christ6 spirrlu.nuft 6. oins€ b_.j e ldmrabil gi n.reqre in sratrc. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF. v6 wtr d a *!na cat de rsn. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a .ar€ se ind.ca.. ra.runq rlihqs?in mo_mini.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel..opuh.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€..onducLtormlr. hri ' uii de dLc6 ? Nu.fecf6€d ganduil€.ctdri cde !u .

tcxulul Si nu credeli nl.lADN.ft v5 d.{ll p n honul lui Du . 55 tt.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te. . orntohahel cr tnto. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6.r truput 6lessnd coagutat.ullFpoar€ .lo. priviloiul nu ae.e €! cohntbute cu 4paiqll t.zer. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .pul 6. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p. * inrthpli in du. asla o @a @ numim mo e coaqulati. niciodata.. €ten. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b. s6 lnteleaga nr.m pre.ma6rrul .L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.sr. de prog€nlbnt ietro. cu inhFe.d.cula hruti _ bid hut trddr b.inllnpE cind Dunn€. de dcord.te fi 4hrmbar6.u 6b pdiv + p(hite . Nun.tatd€m.p de notecutara cdpul htiege in k. br ce eunLlr e* .i adqii au un sndiu. Nu au. in . lu ini . Molaler olEndtd lMd4ute d.)a no4i La ivelcontd. c€t er€ ascuru.clrdemutt€att!uzird6pr€corp. !! rle tali. btoa-bptajm. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.of'ka hd. fal.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.tl. id in . mdd lN4Yolk Simon & schuner.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.mlinu.'c6l cu. Asta est€ .orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.6.caIn PlanuLExrdulur. .1.ohldr.ctu\LE de. SA nu ded.6 .bu? De c. o Fm iEuraja. maesku nu ar. acolo unde 6 bF.r eea ce n !psq&..i trupuLvonru esraic.cJls . r. E @ d! sub foma d" binla.a . In s4.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.mol€.9llnh'nunat€t€salecdde trl.n (d.n! caG rhtelegeostatt.ia€eunata ta . nlh p'ed nuk ne.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.eintetoso.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ .enku ci. cta.ahimb. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui. p. Maerrul . D4i u.. i.on li nuitr t. F@t un 'c. dd nu poat.esidr€.rru? Un n. na.l5 luhea.dnd.:asc5 nicioials Sure. rih.but€ si rMr6 tr .lucruri cne nu ari 16r niciodats.r numal .cft da. (hid dm td prnE.rc Fd drdatde Dumn. nolslr5 s5 Lcom not.sa? r.io ADN. niciodati.rund !l qer6i€l 3!l€.E incdaF si mai jnc. che nt"h lnt.jrdm inhnla. la k re u noos l? A.3!J..nti atund. . c.? Alun.$ plt. tnkntje Dftl. pdenrialul .t.jucatpi.io dlpd..dlu.rodatl. El cas€htamplalntr-or.lishinb! orice? C. 61€ on kibui FnrudR.tu ' u mdiul €j.e stllnla nu poar.a.nru cin€ sunbm.tn.dpiir€htt. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie. St c A. dd' @.ti 5oam.e€a lvsllcapLtalkn.uLui in (presi.e ju.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin. @otte.pe.n Pentru €nrit.e lbiolosi.hu 6te aid p€ntru pEcde.lel rcastr€.i. h. potru ca .u atitudrno trcu jnteiia. pranL Foldln di. cle q urma c.r .5 sunr€t] d.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr. ce 6re u.arc atl deslt hi si rif.re _\ri cj@ kndiul.td sa rhjmb€ ri aton(i d. $ to.!c Fcile in c.c.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€. ri 6r.Si rclt va rilcrt puinaie. 6r. En€ b falde I cxibilc.e @inta nodhl.ssrru este o per!o. N{ sa ll. p. cr humai actorrr .raa .crorir dh 6a ul ma*at au o rJta.cut. A. g esl€ rr€.&li ttili ash .b.$a Dea.l'n damr.ara.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''. Su'$ nu Foate sa dp[.artapentru ahnlo? Pentru ci se c.are*trrnsform:inllut!rc Oric.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.m.ura b oiri nr!.m t6l nu p. l.u. j(Ee. sl n0 dedetr clip. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .tr. in c.idul o.t cc po.nlic . 3r g. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w. ja ru(. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.m 'udr D-€.r! s! 6Fr €.4rajut.. or rr€6ui sd ttli.4 ceea.ul r"ddual . d. O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. Sirtu^ci. h frinun.

dinbdatl. .1 .tnd o tE md rut d ndcut nt€i. sb lumin! r€fi. de ce . c. d jun&lre d.ntru ctnn hth.i.Dumad '. €rq t.t€ s.r5 n. d€$n{ nltlE nd.g.i ro!t. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.che nudolr vin 3r tNte d fi.lul r. i ju6 !r. . gu cl .. Lr g. 9@.? Clnd lpun cr chrd q{u !. .La t*k nu ma td. cr @.ai h cal€a LlcrR.. -e? AN.l eu trRi.!s. olun i .t car.n$chftrl .i obsd.9lcub d. . E un put t!r[ tund $nt n nobt!.u dn|p!tut . l: @kdq . 6tna. E Url. g.t.unt mai moh del cnirlL ?rL.r{t!d4.t.rc r€! dl!. €.Ir fi int! 6tun'E. nnc..hl. nld d!.r. L&r.d p. .. eddnd &ctr ak.tcFru slr.lund . u. .bure s! ttc .EEdulur o..!d!r[ E !n pll 6.lri lhtt offi. & rdi? Rnru ca € tut. in cdc wll aw.'|.t i tftd tl s5 r.u I6t g. Su't m tut nur dclr .ry rplnt. Er ee kg!turt cu @ c. o .61[ lM. Det. cei mqcht. Obsqlord..rod !r draFet. D? CAt cdpurr .! invi.crolr€ld.dh & int.uandc.!l lle . d€ mh m.a or€chtd. flri eGrtul n. ri $nt Dlttln r. . c.t.thult? P. Et bal.rc s! daid <s . St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. .th? F ..ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . aE nido sh6 d€ 5. harmull. a Fod6 tnFrdeaun. sunl on nrrcodc .dRn.glnurl. i . P{8. cand . cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. it invqe d at.cli dnt.h d.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr. o hhF folrb rden:att.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. cd. d I*! o . unn buck molec!1.t Ldtlll un. o si nlninct. cat p&.dl c..lhHecrun. lnE$6a? C. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. plhA la cr. p.n-.he cu !d.[ oolimd h l. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:.! rFbduc Er. p. p€ to.d . nnlon.re adatr.n.? Nlslo lm!!tn.uno@ sr..litr. 1"rml@n€d. r@a cr. di? Car mal p€t. ddo cedrje 4 mimd. d. td€ q .. tn *t. ..pollacorp.r Arunct. i{ de f4ri cn. d.ttonalr ce po.d et put. Tr. p. Sr&dF cd. cu pd!@. hd! naEril . {nl D. $u de sulltat tu po!r.rconc d nqi q .i. tdttr.!c. Exkta o pute dln n6{ c{. a{a.n... .te di ld b&b. o d o *d@I ll ntcr cu o .ef. r' !n Du . {nl tuqeii {. c!€tei Stsw qd h. .l Duh d<lt d. d & crb ai d et qpriaF Gu.d..r.n. .tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i. tnqld.ta { chr!.. h corp i th'pott.ea. 9 .al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d.t.6nd d.tI o lrEurstr .ll€ p€nlluri.d.r glln. umpt.l. p.l.u dltl nlrEni.lalcire.d (. ci c.t rn re. . Fg.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .lod lrlnlt cG nu !. k .u. vrd Grcrut c.ab.r qrtll lE rdd.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr. Fntru c!. dhll @. e.m vttur .r. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf.t eolo. irebui. ce nu Br.ur! . ln lidl clllbo.l tt..r .[nd rctl sra mor E4 L. prd6i.r.rdut.€F [Jin'inu.rru unut ct. . D. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o. Lglturt d @ c.Erc|1.'.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . cwr h. ca ....h d. fr c.

u un aLr p 5n. Daca ar li 6cur.n..' mircr dc.hipatipcntru asta.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili. frult dec .I ar Iic6nal..srohe E r.E...plaudacii. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.!ea!c. c 5io asrleld€ partener..n. relatja lor. mcnk n JrirJd'n' prho|md. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee. Deci barbatiic. rub€tta Fa DumneEu ma.si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.Nau ricuropcnlruemolie. .. ci Deci.tt sunD lota. nr. nuJr aminretie dc rot .cs?z euin seara ri. unc cntiriI fabu ode in ..la ega'rar.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn. a.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.rra nu erau in pas cu roari . odo l-r5nd y.a ticur mJmr !oa*ri.ur lor. N.rs . se numesr.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.dinpunduL nswderealrcut'€'.ca s5 6e ac. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen.u el $ nu lie in n c ai impi .rb.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip. pe c e leau lScur penrru.l . ce. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam. e l c.nolionat p€ntru asta.l mult maimarelc decAl cele penhu rc .tat aurrllor I ar ii.vid barbali' drn rurullu arc mull esali. c.5r. cuims ad...Aceiriastrnl.i 5i . intetes€ti? Pcnnu dali n$].ke ! p&uldr DoJr.cai ldmcilc suntinmiicare.Ert sA va drI seama ce v.r ee .onsimt. Fendu ca n. Nu suni.auIo{niciod'rr.bu \J ru unrrdput'- ..penkucisunrc{16roriinrinp. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.orpul unor lemeie.{€ct ti'btrtii.ni'-l! ntrlde -' J.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.Lesl€lerdesal. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd.op0i^ctin. Nu sunr cchipat bior. Eifliau I au f.errs conntcrrticin Iata e. o"..h patt . ar 6losr puseinro.a rb n.'kljmizaii ! .a. 9i seau si spun.eyu! ifrpohivit sisr?mului.epiati.m?nipe dv' Daa .ar prlrccarib amologlorsi' dun(.'nliri5 dc bElE'is' d.ala'oriiprintihpsunteic.insdualitatea lo' lnnnrri pe e.idcsed. Ar li fo.r ri. pcntu unb6$ar. ia' c'.mJ pr6us de roat€.tictn€nsoz. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. D&5 toat€..eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.ed publ . bai€ ta lo.u trcut.Unb. id?alu'ie lor dc Fartener su.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata.respun€.Inciv! I a ir oo.r. or o Eibi.A p. panrru asra. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn..ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL .da-sautdei.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. rl te lca sisiLiu ri c.r ro Er.rile 6le 5. cu sigurantA ci c piala phe d.r si akult? adevirul su. ia-r voiinci maiorb€.s' eiror t' lucr dftizia.i.cur{5iau Eslt s6 cad.iel decopii osb la. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.nautscul jrtoanein. Ara e? Nihant.o..u mutt d'n.i . Nu sunte. m.rnd.nlalur .ri din .olo i ati liinur Jcolodmdt. dlre oa.e?a .6 nr L.' tind catabrut i.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.!cncercuL)in. .r rnhmidaii.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. ab v.op'.d a.ni.€h?N@d5. in mod €gal.olo deloi.rc'rerisideliniibi'ba!iip..id ?rJti. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .tdr.plaudacii birharut.nantrea. Niciofcmeie nu tebu! si.ueinrcsinDlc. ..i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.r6risu hJimanaretecr.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.onatprivilesiulinscretate.ste.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu. in numeLe minunalilor h.are spune -nu .ddl Pd_ t n. i io rn. mLLt d?. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.ar ttcostar c5snicia Lo.

. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c. atuEl .pa..carcelodinr{ e alt . ddd ri r.a lui inldn lo.un 5a n mic nos. tipsitedeemoi€. blAaF. . . un Fa.i? Fiecarc pt'nea i c€l .ti.mp. a. $ R sinlin in ndsurdti eu h.plh . & mull.r€ a.€te n. Art! . d. suFrio udno remr. .pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.tl lt ru . Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.F rr. es6l doar ninil O.i. cum . od ! iisl's5 ^. ncbu. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.ulrlui pesre viitorut m. . lpoctlda .?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. orl d€ c6t. Addliul € .li -u neprM. c[Eloria.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. p€ l.d4.d€v'ruL D€ @? &nbu ca.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr.riti.6re nolllpol s.tbatran I hllinl.rid. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa. dec€*spune. cire at i.r at che su n&il.l lnlel€pt e{e s.6 * in*dnl sa lu.n. otaci Ar.rnLalMdriLraa.r€cbd O6*ru.ecrca. ru &e{cSetu. ri.g in Mder Lu.. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.l. ninic.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i.eeo. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru .a. se num€rt€ h.vlrul? Ati indrsznl sl hc.i $6alii cu adalrat .r nu .il€edep|in4palru.tlia !unt mair. (a.steLa? Prelec5iorl!.bu corpulsiu.pciune. in . it punem la ptcioaro.c. Dei.tb. obic€i.nn c5 urh dre.NLoocn..(F.t.l. in protrnzine qt r.. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va.. cl . Ac6ta Lucru.d6ubr de fann. hlle tuauri tar *hlhb. lilicl lr. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.l.Eu c4 .a rd€r.lusivlsr! a aF.t! * qpdi6ta' .g c6. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. Ati purc!.dcc6tpe.nl n! int€r6.i Ac6t S€lur drc.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun. tdd.t.batut gpure.ftr .lmt.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr. A. hr rc.incearcai pretindect e ccralos ..€id€ aj..€ nc rdR sr n.s. nei€ sa va f..d € . rrebuie s5 [s profu^d. Tr€bu'e \. sunleli lhtr.DJci o t ti. rtunci devrn€ lntglept. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to. lnb. dRl.are e *xual. lum.u.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. Bun.n€de. nldun b.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.i$un.ri.b&tr in qt*nl.€l€ din u'ma I nh.eer. 5! d€oiim drn nou c€.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d.ll E6rir un Dumn4eu.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. zona a.a spunr (5 .u tui.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r..rsr€ gi rn&:zne 5r spun.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh. d€plin .r. O f* de nrasul . nu mri .Jrnr . ObseN.ti sra? ln doo{ 4pllma.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i . atuncl lili bindv6nlall. Mai biken d m.j sdm lcsa rcc.EL. i $sm eo p. R'g€m ma. st €dcr I g jndilaent c.'har djci c. e F'ic.ntc{i spkll!at sicet care . C€ std in cale! ac.bute s.5r. ln cde €l ne imPlin.ratie 6tei . ce ali lace in dour saplEmani.. 'naie d3uin5....and o 5l lll m. nu q khimb. chiar fi cand sunbdn in llo. $ der € g.ar.Osr ajuns a asta cindos!oanitest. care doar obsav! tlcura. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.c . Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.€dr e nmmtllin car€ l@te a. imr plrce. in slardl inl€.nuu€au s5 aud asta. d.cer doi soripec€r. tk Edmt.

l. p.safla? o st o obtin4 p'inb. r€..e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. cEh o. vE. n.u pe harsinea invltlturilor. Er. . niciun 6odv ulied.rlanucLeu. c! st il .€ 6ta.nitesbe 6r€ 5l .rear I5r. nrncrln!.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .itl Duhna€u? Eu u. st obsqvebog6lt! tabutoasb.hlsculini? o s5 n.ln. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .lcul acr€r dizdtaiir.!1.r nu feeli db vaii . dsF cl .l. nd int€lesen.. vr vqi vedea bltt re. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. w€tl l! .ea mar clarl. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu. atuncicumo(.er. diedina p€ .riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.? cum o obbn. E doar cun@5t6. C!1. ''o.apLcalirinum6geia.probaF? AEt! € o roarcA bunl.€l c'c E cr $ br honral.mhrnseuorotatr. ca rua in Gd.n.turll€ 51 3t l€ apli. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .are n! Ll l Pdte 4plic. oi o re 5 p€ o.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. hlcl nu disti imboluri . c ea ai.r: €xparienlr. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.s€tr 8ra? &a s.lrr dBFe €mFr. i dlnci Psbsdei in cd. dnp. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor. € pdMr ca o ldneip s. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat. pentru .ie wd€ O6servaiorul.ul d€ . dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.to v: duce in *l punct c€ntal Da. '\tl . Allii dinke wi n-twn her€ de a3la. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c.€ aratr la l€l ca @l pe crr. 4 moFd pmtru . { pr in b rd.l.r.lc.la $ qPrl.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe . n !v€li. ii 1t2.. ry'! expe enla adev.. Dda vi4.tl la banca de cuno<be ccr. hbra. Ac6ta e punctul de kd6e . 6rE . pc ddre.. lic. frudEiu mr.m nolst iih.d nu Pot 5a U. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.. O adlus.l€i.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic.bJie !t s.ar.u s.c <€ 6ie in a. nui a'. doa' corpul !i ahoirllesale.c E! i dccop{ rK.nul.proru opaceu. Attlntel€s? Lt€ci. D.e prosr. da' F...a hi€rofdntul 5.. Alunci se -ntthplr tftdr.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.Dac. s5 po.n? Rntru .L cali dht2 int€l.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. F .e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. !ryrluc2d'e.aE her.91da. s.r.dreh cabdra zorosreliBroft. DacrObservaroru poot.liraka Si li<dr..allavea un corp carcad li€ de wcun 9.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h.un brbar? o sr o oblinn prh lupr. obin@ h.lirar€a. tr*utul ea t€rmt. in ml.*5 d6p.rh?lrdihorotallei. g€n. rsnha m6i.rne facerecaplluldr€a? Asta y..itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.lnseldtoria.rdera cedru Modtcll. Ob*ruatoruL Cum poar. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla.r/Fddi@Er!:r sandoe d. vi qb.ara v{m pred. gi nor s. Dd r€au r€lineii cga.o dhhat5. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.! .r cr puqi s5 accepral. mar curaE mar r6Frd! dke n.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61.rulur Stcu n'mw.

Lucru adanc.ti lo le intel€ptl. luhlr€a nu € n6lgu. E uh lenomen.r lldue 4ld . -Thariqdskdpihd. l. D.d ! rubn..4p.e tudulduF car€ tinF$e roar.tort laniwlchihi.tunt E.u r€l.$toturi *k rda v{etil.aii crolt prin poft.lJ r.rt p Mullidinb€!ol. din6e dd 4ftni d.embr'dd@. lubirea nu s rcls.rid.r!lm. prn despLendori. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld. nu € abulut.ntu ca.hinfti.r.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. .g6turi cu'ubrr€! D ddev. lnd #n d.suybi c e'.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.9"/ ?EF rk your *d€./Lu.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4.ol.. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii. lirr .Fl.ulca ncvi. tuma incrusiv tu. firs haut lsr! praent. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.ra v{rtior la'. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd. or2 a alins di r. noi n-.m fi nimic lir. s!nt6 luhilj de un ddin sp.dmenii. ldadd.e'stl incapdq..nci€ d&o/rrDbuL a ion.. . fi'e mtcor r.rat[ inru lhtua A5i.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.nr s invilJti..ti. 4 . ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. ac6rur ruc. g a(e{d .pde in poh!.€ {nl atqi l.on .nre. incat lrrl acea Fairunc.i a{r e rot.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.nd6in ror prodqr.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .pons.! . n.esrEe. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv.rd. lubkea.lratr acel mic efet care ap.opuhcu onda.opul. nd r!6rt '.rtrrprin d.lftr de dupr.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.t avqierda5.Fe unit dinrre bd sunt. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa. $ niti d.ln lrma pofter. din a. in prolund g 'Dd s u. ! le. sp€rant!.6le lubkea care 6le cea mal tund. p.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.nc.u $nturhsrdreas. p€nlru cinu m.@ o Fdrt +. la prihur sigilju. l. pdr.hl.diraitz.dpdr.r. hsarEk lq.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€.u .mptdatdep€slAn(b..e vrlorel? Nu. .nMiadetovlrqlcsuntlo!t. Ati invEtat cun sa el.ebli. an li on n{nrc. Asta.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil.a nu de l.u.

at1a ln proprla eiunkltdle penku c.rtg. m5.du3. Drr b.rcl .tnrepd'dc.ru plhdaipl. ine6. c. cimp. oslhdr cea mal p6ietr.iLaccloolDL. d. $ citiv! dinEe bi .? 9i dn3urul tudu cde v. dd.Adori $nuccdrc.oeer re. c. s.pdndu c5!eobkei.ca. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.i .i ' ind.'€ tr!rende pofb. jncepe inhe picioar.va ce p€mite.I suntaka$laolalttlonivelchimi. d..9i dit . lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. de tld6p'el'prulcr.. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate.cL l.rthiul .6ta drntre pn"rn..iriBsunt ti p'osi. .elaLl. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.. oeln.. lubks!aun lu. .c'c.Eudm o alta parere.li Gd . +t impdti.tji sunt de s opor.suntika5i Ji'vd emotora..blucrJlc€ln!l€s-nalinr.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re.! poate ss fa.Lnr'sp"jnidL4pe..arftle care le controleazi p. A.gor ie.le.. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur.ton.L viaF. din nou D€.un?.aBr! € o societar€.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.l.ne. deeldentarl .:.orw.9hl'5 . Iubitul p6te.! ha' lusbnil! . i 'sta dea n.l drigoste.. in $r.ird. Esra un lnlor6 51 6le chimic.onkolati . Fsrd E' 6. ra.r€alra[.mtrolafl .a.9 !!d€ja.'€laie. r tobitr 6r. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.d€ e imparlttit! nu nunai su.. .c'r'1 Fi.rkd'in *da asla .r.al.e lncepe ln lulletrlnumai acol6. E. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.nizi. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. searr d. indK in.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist.rJaci 6r€ d€ narurs chihici..patrundr!.l. A I m a li m . E c. . lndi\rdurlltatea. Ei bin.sna clr€ 6te as. Glq Pr6ra e singurullugo care v..6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.trb. la Ireaie niwl _D acr publk.ldru Dnim' paidatq o unlma . sep6r5 d.. rn? suntetr vor r' .!tr6 In torti lumea poata si taca sex. r nSretr€i. od!r! g!6ili. dureaz6 pentru totdeauna. t i! rr.i d lPiritual...d.'pab' sa plsoo*r r. aninalel€ din padnre 6t cl Fi . sauun !rhls!r.In . d.t Ii purut st 6u d.. Toar6 LuE.ri bdat dc to.

cecJ ..ndt .dnd iubiri oJn. Rotd va5i5. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir. d d. anacuooqlind: Nura.ord Nuta.e sa gati Lpsa la ea.huts. ual .r.c. uef-jvorshe.adin lL'me da.omunic e este prinsexua tate. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln.r asta jubi'e..irtatinuma's.cuto ueodal.Jre lo.e anume a refexi: ' voa*ri A+.menlula.orputuisiucared?servesre o parte a .nd merg.voi.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana . 'dLr" ar tinel' de n\b r.eLrtie bazati pe dhire.A..ulu ui pe .r deFendenIdcn]om?ntut.hu' rsuht.runcia+i.codar. vi dr[ panralonf p5si!.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o. Im. inrold€aun.leseti.c eesreideaul or r f .oni.ld.m nu Furen ni.s6lorice chiarina'iiadeorsq.s4tcn.scarini.pcntsu .ur.hLn6Jii-viFerrF.' cird v.a.t . mulrdoco.ar mai frumoi.isunr.. oamenii p.ar Iacc n.atecscntJei maga.5 rtn. M.nngurl modin. c.maLiumoasafem.oiT.u. s. ed i.odara ind. ana.sti.att n.nereri.esunrerimrcrft ar J.u|occarc. ar rrebuis.re Barf! Dar S peroand.ninosljndi 5lnureoparrei.L .vi pLtetivedea ref Lcxia..sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.ireair naniala. JL a fe 5unrqiei Aiubi o.eea c. nb.r.pcnd?nt. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no. uulti d'nre vo.p.orsasm oartrebuicurt.ntru hodutr-nca. 'd 10' in lrpcan. Ananuc'ubne Astaed.uraflexiala.: abuzatinentu scort. . gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.re aiteo. E rorba d?.et si 5e 5imri mize'abil V..rarun rovrrrs a cet mai i.x dcarP.d. -.i a l.ilo.*J .nJbrat.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom. bJo.u adeu.Totre{uLcsteindezs. in roj.ndvainr.niu. ena ... sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar.t.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v... vedeLiana v.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn. aluncia*a a facurpa e drn rra.!r6irce esre mereu ac.r r\re pro*r. u :tr in . €sunracesria. r. va bisati nasu jn to.daG s.vaplska(:fint.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur.orFulu' nosfru.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira. 't.h pe uo ingivi.n?su.na.Astanue. Uiratrisiledeli .$icandnuorecunda$eri ._nm.rs. Reuex a ne cheami ss .i sisim slarS uL sie . icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.Tr nammajfo4o.. o fr.L.s. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub."rn. i-r04dd.ntu i isuiteti exc'tal.Fcnbrc. iardezuoltarea e Uril peEoara. nu are nimic.Arund adac amagirea voaslra. La rka .. ma e mainr.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.rn..elaep.asa ref]exie. sr :$a e un lucru drnr D€.e.$rlali.fl*i.nsu.LnLticinpat.e al'enrs.{opcrr Nuedevin. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme.ubirec.o !n r' carde p..revaint.. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.c.i!i 'nq! a n.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.o Nu ma' e n€voie s o fa. d n.aro.ar?!isaruta[ jiv. Un maerrru n.l!. 'n -.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.o Am$sft. phce 5.iasta.ci sirsurul modin.d: num..sunr.i Puretis..ri Lubn?accJmairndr€e inr.o"n.9i !d nu ! Jf.et€' imprelnin .voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.r ins: crnd.ofL.u . insLne ajq!uo nevcd.5 ar heb! si arate.c Sj ur! J.$ida... t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr . iar dnd runrem scprah lptendoarea a..va a $. n! arc?senF. €4. Pdel'silusticeLmaitanir ce ..re sunrcti rtur. n.dLv.d.uGdin trorr[?ridin n.paaricstelala.iodais. . op .lcdrrguLunu. a rellqiei.srcuDumncz?u Nirt.' o.hmtr.rari n a .. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e.sr greleala La ci Va FLa."b.. Sl da. I n o 5a vedel nL..az.privrtDndu siviuitar t.arenebantuiernrea. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .Silolus'.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

cun*ur ve!d!U. vt.luhcl cand se ind'lEort .llmltati . ln nlnt€a lor.. e care susfln cl o cune E ca'€ l. tublh id .l*ft m .$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu. d-dl.r.Nu. .7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt.4d. pll.llt.or.l! s vt dr. o hntor.llln intsl. l5r.aa.nir din ork.krEshl . chda.6nic d ln p@L . lrunu$F. .l\rt!1.ni.rL fr e ap'in. i. t Totl hqlfl!.lltlbm 566s.hJ S Fdrut c. .n€.url .€ .c.rr6F ndta.d..!b. o !ir. El d. ar.E.daar!rp! .rdrpd. tu.lld€ & tE'! .b ln€lnl d h lddll Fftu .ls d clll. arrpl. d dEpul h opdt.da!r! dspre *En.c! . un $tfimt.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. lri ol i!ru tr.h r . Tr.n.dn: .n' it. il cunorgt.t'r.xp. Bpannnt€ascE. .al ffi.te a. m lndld tean g hsr{ad. EAndul b o 6llE Ddlon!. Nune !*a.t n. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&. @ vis_b5ltltd.l€b6ur*lrrmnenill. mi ohrllulE rn dF. dlt.2oedtc rnvllull h hlda..!..L trl[. Er 6t er.url ecl.!r. Dln pr. lunrn. l6E{a d€ Dlutlrr . ln &l.vin faclhli.

unJ pc rlb inlr'un lel .rrc i(. Ninicnu p.. n .trimuriLncpu..arclu dper me.niun'lrcalor din virra . o'ou i cr o a.r.5a c dln q. .$i$iutotpot.un.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.ontinu.p.pe.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.i$n.nea adus lJ rcet hom.itJic pa.tr Mal!hastr5 Sianumc. rpi Fe! curJ.a:tdh numiti\t4t .t&.iubtr.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.nirJ ca . laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 ..aceieluduri-..TLrid.'mis aP..are nu e p€rccpur in nod obLs.-r".lrc tAl st! f. 'ai..ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.ictinul duf..vedcmcinarerdckansirici.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t. complsreaz.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.nlLn tr-L..\.lubtrea r p.nc dr oetal'tat€ c c ne d.'LIdl(.i'nki de creativ are. Asll€l. normi. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.lim 4o'doli. i c Drrr ci. su6rin6mpLinorF6onalz. oinEcJqi cas.ic -rdr.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.rlir i.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.r. Dupi cun e+li. dt >p'n . s ma' mu t dc.irindciulinsiirlcLesem i.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.at aartt lc''P!l .ura.5mrc .inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.cr.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.-s"t. Encoidrsutnlide.. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.unoilcliacelel'irnumniubre.rb...icrellciir unicir naall'.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.d6aunarcrdehJnsicrreen.spqrcd. lubirca so oliLir !i a mu'it.ubrr ".d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .nnr!(.l.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca ..!-ro'.u. _ uzah corpurile.Eucunc.ulratu dre. f."nr.u(d l' !i dnmrdinJre.Lilc' i de ideca de.la actulurdc r i.r.si.rrc Ic line pc ioar.de.t intro p'csi d€shakospeare v.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.tir.d.on.\.E fc r.silimitarilcnusunipream i pc. nu ir dc la nor .binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl.u lrenlie. 1t : 1hc tt"o D.a'.aboficrarant.: -".ad. . r rrc c{P.a lorlrc . D.lu('u' dehpr.r. Minteanu morrs.m atcnliei apo smeu a..b nr c. dr minrcr .t. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' .r'5Ramrha.. pisrdefinareJ ds ran*.gotlna' inti deine in mod sieur eycl."u.gonnii.6u.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.?'Jiid. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr..a ErcodJrcd'.a nL 6re a m|c.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.in r li depitits.cli.'.iarprdoc5iilc.lor5Llim i or.lele emo!iior chimi..nlirlu pe core nu alllo oslt.oallil'nFuman5 tcbuis .Ateindrsgosrideope6om.si Peea 4Taeii .lndr.cr. *i.-" Aruncicind c analizati.nr.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! . Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. optiun n n iasneazaniciodJri.

d6/&!q c.'* di hu.1 Fli hrih ti.ttr rceea u uttoare. Eftlirun€.ena carc pehitc dr.trr no.tl dllul M.or€!lcl tl 3a cre. Esk pl..u4t6e.tlorha st s.fiului..Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre.lt.Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.a p6re ror. muq lentenS.qt9.rtr.t ft.intd€pdunricteibt5p. e chinh*nl. ttmpulul t rtii s€tt t(blr.tEe s5 d6k tt.L .mrhrp€nrruc e3Efimt $4.m€l u. lnrui .r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn. Esra thvizib trj^i.eh e inc€putul c!ut! t..a ff plnl h vi. .dolr c! !!..ie de diod@p.6rrutul. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce." Dar r€ttn.lrd dntrh o. n6ff da uaF viqi intresr . E b.. d€ rnsplra pe calito.d.tnF. c M mwntul er! hrEr.nll c. o iJbi'ein hi . . tEd€ "Cu elirii Flh . lc€sa . capl|v.jJ. 3n.biEF t rr€ p.a€ Mnd.5i Dlmnert lq. E!1.5 o orl.sE l€ iuhetli p. orE. no ttn€ tnlma si bati {i $ic.L rr drn murltql .s.r!.

n..t 35 4H cu.l!. (tEbui. lubi. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.rsni de cd.cum. cr.ddErul N! h€U epur .6 F€buleE sa h spun4 .. c.L'Et*l-c.rc.r snt ! indtged! n.e .6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.€'.l nEdn{€ F.? T€ff ninFt. vi pmqi o inlr. Er blne. o. 9l din.r€ a foet $ pe..!h! tm6b.io rublE sdu.in cde dln um1 .tl cu a@ Pr.nlru cI vol..l. . wd.h5 p. vr grnditi ar.disnl.r peni.$tii d. pfrnn a dp.. .+i intilr i rt4 p.lsErul r'nan.tund cind S-.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.l ptg.t hpqt ntl q.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund . 4i 5P!.rEI. in d F9m @ qpulnGbu mid'l.Flnd pxlclrde in.rlh t *ntqial€se cE.c6 ce An Itcut a lo.luctu'i ddrtcc @EuLb. ro.rqul hd'.d€varul.ub{anl.t'unqt ? 'I Q) i" .{ ti6tdE!..l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.dfr @.csr m-r.n5 inst! . in 6!9!. phtu c5. 6l. i.l cl prln o d\'!hp'I a.ln dap!.F cl ll iublf.

ehc6.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl.lqr b lubkq. la iublr€a c. ca sl I!c.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.r.arc pot s: rube.ount€le baelrc sunl lesc. rhilldeire lubrea rcerst.wdm. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale.rt h. pll€f s. $titr cd.utrqul€. Eu !n 3pG intotd€au.oslspunlcu!d@!ratceaa. cd€ ne . D.b. c6di ri lii .dlr hn. drason.arnrb.espun€.av.r drg4i.u.to.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. 5iinrcsistim.ii fac in p.h. s abslinfrli.! i atdil.rFrricntJinopoi. rra .. c'\riin(.r€ F pxn . nr. lusuri tl d6ple alli 6'1hi.. ln loc ri lin sroici.. l6re tlcut. Deci.tr. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl..kdd !nh!|.I Oei. lli ridlcat mainiLe !l eunel.. Acum.dd ani6lle a.olPll5r s5 f-.!un!. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .ntru lod.a. c!r.rinte 9ltch.suJierct. Por 5a fac drason€. dd ln llbarar.. cum tunt.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.in.cum c5 iubtc. mr gind4la ea6t€lllnci. poar€ !t{r {.l por sl h. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd..ol c.blrea pe c. nu c. . nq noi cobdln Nb.Ascultd. lublre. dar @re dta € l. wa6 cr dlslt anl6!1.tura € d€!{pr. Dfti. clre { nlr hSrele d4rt nol!i . hiri rl€ lEsr 'iEete.ti d lii . Vadh.sc lac€os.l6ta€.I.r tl. n ntii un sindi Lr rLtcd. n dMir ipdrrti. S' abrllc I n€p6!.croll cmpadun.ddaru rcum o5l ilU reln..e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da. 5L Bt.l nu ld spun€li. Am d*nir profanlro . n! In*Dn[ h€tu. V.e l.drinuu. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .? ..€.um 5c . iuhirii.k lanteri? D4i. .bs.scl p. chhr mI slmi€.r rui. An ! dewnir o p.€. glLo. minbr h. . in lo( sr fth . o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld. .l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. aipi.i andun ..t lupqiore.rk d.rcis Atr opr€trc . s0.dups.!mal. Am lolosir torul .u €l.nnu d slnEurul moliv p€nbu car.epul amoiond 5n wea in.rei De c€ incs mai roti *. cde <hrlod.tnd nl gAnd. cdp F.lvii .dmrtcul o..b E3!e.' Spune ara unellnhl.5 n.

inda are n@i€ de ci osi dca rd c.?*.rau'ubitr@dad .c Dls.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.-j 6r..ict.p. "ro 'ub4' Vdbim d.lali in d9.u suntd@al gunoi in vif a noash.onductro..sunr ..c..io e5i mdiorsantate. haidel s! relapitulim cc am spus.r unsuvern d.1u' dc ollreileansrlu .ldura anmalici.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi .l de prim.lc db unni.ninak. 1516 nEiun Ll de.cama purernici iubn€ care exist5 I De. q !qr5 ii td.5domm.msideratic Pur ti snplo.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar. . . d ' ' ' pennu ci d.spotic. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.3rs ronberoane..drc.lo' inribne5eiuals 6i5rl u. ar tirr a.5ruia iau 5pus 'nr4. '4g.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds. eviru r. da.?Tlin-n"<3.uhullhri multipasiunede. senumes.r.De.releamrmlirpentru a.'anasenume*eiubkcJipocrita .de9cn". totce sintim penLu o'iceperso. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.tnkirr n eisunr oa.amenii Iaimoqisilirs creier.>.clic a+a? Pcnru.i po tShaine 19' s' trosptze.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda.ranig! ci'.n p r.adoua or c. .a..i 5 rrna'u obitooi.ceiihvrlarr Fsntu c. d. dar penku. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc..ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .n5 .nfi uhilirorrd Dar.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul . faptrluica exist..a ni5rc.ibi.-5: aFo. nJ int. Asia o puternic Uirorlv.odor pab r .aperioani.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.r".4:.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.@.s.cecrceazi gurutil re gioti.n aici preenta unui.. r ( ouaori .mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. Idr.erAliPkitla rajeJa societ.ailinv.i acl'onim.c cin4a . 56 laceh asta. dm vd h"q/i drr. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine. n'ciun ael d€ rmulcrri. Acum.c (eeazi.niinc mir pr..re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.conddrdM.. arun.. teoi. . a mi. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru.arc sunr supe. (rmpq.-nr !o_du!dro. in naiur5 an maLe ..daca neahvindutsufl duL cassohhnem . Toaii 'u6 lor put€r€a. i. qarer$tb.sus de loatc.iubejcFnhude.e ani. dr.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.'ma'bln€sindi$v. nu tmtin lucrurileFec. dej..R.ndu.' n:t'n. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.morabrld Aia c6. ) d.*aaaddrrul .5 -d sr sitc . noi nu sunrandcitni. un ds. ori. Eibine.ccdpe'.M5fr!d.li pinbr. nu rrfi.d okin6. jr.dr?.o..ndiFLki co(ci-.at!n.eg€sau (aeid 5.cu crcepti. mdorlri. orr tor.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'. in t@5. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.cecr€coziconducatorrl.or pdahile s afrcrpti ca €. .le.i . lL'nea l.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. do altr cat du'eazi c.t"s€ bd^. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.J rox pnnt.hr" ih.e$tiddecitau avutlh primaJL .

. Dacl Dumnezeo a rubir?. .dac5 Dumnd€u € lubnc .e oare. El.r.otat5i nai k.farr.un<utp'opr'..f s?!rDca(h€rza t . cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. Gcand ceh mai huhe pron.re.e .d.arecaear.ob.iasca penku dadirir.nedlmo!*mm.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.€o upr reulalhei€a Tott rir.r.-Lr!o!nr i: . d. oare .rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.niip€6onaliau accta5r efecrds. Esre oisktine. ce.edca.tura cu picaru. d @hrle o.. ln.a qDj. ci le€ra frh6 de El. Penhcileeratic.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.4je. F'lm. Au 'orhnput.n '.irmutpenrucoelahedou: sisilii. np.nir. pre5adink.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.nuosasupraqatljasc. nu d€ ad*are.ddq aorefuzarsit .nu v: dati5erho de con 5e.nd cete ta pol'ftasrtinlt.I $i acum iub rca.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.(c\cazs. acordcu strtutulnosku naru'!._nleles 3uprarealGt.iiubn' *crt.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.supravieluiesic csl h. guvarneld i .la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.? J.ruldoviaF.iew. trLtp.. pans ! foru iubil. ast nuin*amnt c6 o. na' TUlp ub?< turl.fi a lost o zica.. c!*\. dcr Rhik .regilor."t l:ri nnon@. '€9in"lc.p.El- f\i.ctiuni sunr.alunu " am au.ub. ti fd.i pohivil. pdelfi de potilici jud€reJn:. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon..i 'c te parssec dup! ce re am .le pol icii.menitor Siin a t r_n strro si n. Am mcrsc Far.4oi" .! ajunsn Apo.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.i mltt. ho.r?r.tu de a supravietul vi r.r.ti ast+ . pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc . . ohinredibace. primind cea ma' mulrs at€nt'?. toj o.nd. ii praSed illor 5r musulna.rindqj. atunc am f l.Jprndcli '"bd" nu sunl prere. o dduce a. CEnd le Drivim p€ ro. Natu'a e plin..tru. de cruzime .5.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.o ..ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild. cjun inte os waratri protund.. din iubirc.t.. rcgc { resh. boali ti .dacarc! durSsauati . c..jn mpu sulsiu deaftlua. i:nio.{rnd€b.trrpo. regln€lor.s s5 vi intoar.hr.op. inrre ete. in atreitea sigitiu Tor '"$.or.'vbsie>:nirdt..\or. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.in retd in.6 -".suni. ducilor gi d.cir ir de a oFol?di Ya.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o. Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.jnir o adundre so.p€ntr!cabera hr: d.6t $ lacdi r.Jpddi izim uiard ndmd i.mii.in.. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .cc\qazr. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .a dkennunea .nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.u r.el .rsr'.in hiin'lerelisieilirl.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.E Dunna€u€iubne .rsderului ei prinke lu. Da. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.Li spun.reiuiata.l.p. spos dc vol Fort. on V'"ar. dLp.e.nc..h.ubne. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El.nob ihec.s {mananca t's?rTpc.e ta o in+rn.prten€nti abblutl.do. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.uomin:deoameni.easra.. conse.p6.. E o noua zi .re6.mraplsr€rxspmru.EocetJgttucru primu srsiiudi. eia16ru. prni de.h aeta inreg'slrat.1 ce e n46a.a sa ohF.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un. lua(a.ieupd4 nu ned5mseaha .car€suntwsetarienesi maninca i manan. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a..e A rd o hoc.rs"nritd.sexor a c.1o unird.p. rv.eLo'.Sin nrvlt d.i nenultuntreisup6ra.eunutdin aceftioameni a:wr.r o' trnout.

rdr d. n.numaideprnu animate s.?vr dc spus.n'no.cuomiedespini.hr roh. dod ci 53la..nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .. d..c.tts c*roq f pn.10. Ncmonnsursvoc.rurter\L l-' di so1.einviril-5ianume.rr.r(l.o5ispunandu.r.cca siohor.d. nu nd ia care n.. mine.c nu l.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad. g cu ah fo* un an.v.uc n4a. A5.o' :ipeca'si s€ti.r 5u por rbJndond m hq.d.nrc n€ di o v alirate . b.'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.i cucerni. d.onduraro' dc$dr..ilc inea c e srbcn in capulnosir!. :n.mardc '"in. oe tu-! .a dc'o ot' a iek. de !o_ i .a. olo.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.rd. I rr.. cdc pl ca-.rurils de care 5unrelids.i i'. i!. 'nc i r. An to{ r $iat.rc rcun ap . ra.lipsrinli..cumainuli5dispaarddociron. Ei uirati-vil. tr Alrcne. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir. si c.iunciaLteliinlcomcnc+i.tr. nu avem iubre in vjrtan€strt.brri. sunrcli chiar srou.i r 1. 4eri o o ". Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki.pc M.rari. vr ! v.cnri nin4in..n. Nim n4oiedeiubne.ro.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .eviinenu. cr. .s.l.dpu lo.AIo+esanta p€hku ! r.uD muls. di bucuia ncmonroar€r pr. i.kd--i. bi.d $ ingu.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror.in avetinevoiedciubne.ul mo0v ra \d !r ad4r'. nos r inFt.re r. qri .med..cr mritl cara n.rrc rl(.paEU. . -a.s *d no. si.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.u .omprrarcc!puierea .n en 'rl .de.Ltmeu. credeti c.. fhu roare luciunle la.cj. d.iTed .r tr.'s d. o@o.iabandonqscp.\Ln' ninciuna dc5pre iubire.cprl ro-i..u"sLib. de"!alin.crr diod. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.a. ) i 1. t. .rrucJ' rri ac. rum c compld.elr sex.un tcu...cu ?sc@trac..ice t5. maner. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d. Bun.. in ld si pu imoco. i tr.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.n nrzel na' iic -o?.e. n la! de ( nczc.ind asra ruturor 1 o l'h S.o .-lroti irc _lde' .n/. J P( on! c. ni h.penru.t Lchu a !..os..d-ry.n.arcnc dt.ori.a.ali m.icevasac. rriu roare poteniialuLpe ca.i o.5ian suponar bar€ a. r dc D.4' 3ctul conicmplarii un.prietenii. boa6 Ip-detubrc voi spuneri.icrs q.c.esr moment Radacina a lot.mintind.. i q..i si hcm. .i.e{effi'.

s un D<' brrb rFrt.uronal.a. aiunsem Dr..locunlein.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.EEc{e inima pfina ie conp. panhu ci in ziur in . sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.6l's. eo.arc!!rrcri. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn.poarcci niciet nue.xGrcnri. panru luonc.avcod. pornogril c? Dc ce Gc?i.ulur p.a asta ua in. dc.a.a si l.ti mrnJurnd.. acoaatdnlic ace.rilor colibri elsnulde JU.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan. clnu mJifrce dragoste ruea5.cvd bisrL Jcrrin hi dd. Da. Iubiti ac€lsrt pecoani. roarc:u foniub einru. nuhaicas...Muliumcc.esi.hdlu.l pe altLi.dsr' n! pn.infomera!.toresc..nu. m'rzt: Dunnssu cincJp.iu .5ura.ndi pidtr. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.I L.btul s redu.ooaptea.indt5ieiunulcu.le pe ca'e le. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc. A. r.liinh. i '.h fi.usuntodcrtad.d s olcrt boa. to adiuqni.Jtiimpritriatsim. 1 b. rot.bild€ blademLe opnn obtr.re cu poe.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur. n.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.s. C.sndatirpuscioiubiti zicelircj.'..renlie Perooanaca. ardac5 avem. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .lJ lplrunra((r I ( rc' in. i. d€batiboalalor derottaum.leleqell asta.sa c..5 va albli inn{ relaFd€inleleserc.u oanenidn niE.r. .d voi le. atun. in a.ri.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.6 ff acolo -penlru .cvispun?Reineli. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.e r. dc.drl o l. ri. slu cum e nuneir?. ds la pa ms P.ililone .ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. I'n'Sht' in noapt€a asta.&.aiabuzddeindedsed uncialreJiint.s.laceri hine niciodara. dd.rqur... !o. a.Kumasatra sau Krr. oir inlc rgan n (q in p.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli. atunciaParc. cu invi(iru e!j desisur.si.o relatie de comp.e. oler' Dl&. I a.redc.enc lucruri.tulGra' a avut o marc.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.i nu uam..cv.tineri.r.hl Pc oi.ro. penturci? citidintrev.arscutsivi4cilau Nu..onqns cu invebarie mele.nti t ' dt ninri. dar cumu.r iar jn celc dn urni hlscredu. ui jn'iniro$ti ni. din crcicru| vcbu. doar p€nlru c. " 'rI Sla.aluicl .ie meLedcin.e 5ianum. oblm. maesni penku c5.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.r.ur r€reaua acea n.l.e'.Pii es'esearar.hrtnte.. rJungem lJ !n nodus ops.oblin.. Da. $i. dc r.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.. plic.rcrut."i d.t_ iDr ear€a 5i auda.hsmull* da tor.isunt dcpendentidc s. )c\J-j t.t! &oa paBoa.i Jtitudined c torul Ana are sens. daciv.iune?9idaca da.ar exuJiratc.aveEneledeweun arulordjnahrr. Pentru alentie. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.5. un.e b iubne.arc v.e vi utrat. urrJ PliTfl.eati{coala? Pentru. c(c lud' drogur.er cohparune . atuncic.i?Nu nu.a!'NUrputcrcainm.. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e.oba-ltrr. o sa vanee lnniturr. dact t€5uie * indi 5. mincrb prcanutr do ce v.surarea eiii. cu rtspunsu. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.riicre.elisidssecmac:.eea.clu'i' Ec$asy dc cc lum.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.su.r de mullc v. alac..elspun. O sb 5c imboldwdi ti si moari.iudari.i. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.d penhuc. $id.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh. om. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a. bltndei. r'raar.r dasrc ei v.jung Sio sE seinslns' io5?as. Domn4eu .hEt$."Eibinc.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat..1ate. atunci n!sa u.pealteLd uriti drr adev:rulec. cu clopota' ricdlluicrs. ca OdihniFv.cn ru a. r r da .ci titoiusi e.pcunccLeiubi!i.evJff larcanearcJsti6te. pcnhu.DumncT4 nu blasf.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun..e lnd erenr de oice.dacaacrczut.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f .eialt.brie de.cau dinhercii. 'tL PenLuctt dinneb arelosi.'.AF c.

S {.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .u corpll .'m' aispune .1i de aici 5i ducdiri in Balb.e n .iorum.ar. rlirvur ro.rn: rp.. A5rr r-'J' '." Dac.hqclr4plk"r"ibi'.5 at i rdadespremLne c.m. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. knili a oislsd espunetr .id)!'ai n s[ati d.pininunrnacond'ldnimc iub't.-?1opopdpdic. inc n-rm purur ni.oh.-oL d(.lid?ocn. in Locs.lamea oh.lilidcsPresPLitu' Oh dP. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.debMinumcrila!6morlpentsu ca.rar s.u adev. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .6 nu purcl. m. Dar da.giritual?Cededeti'.eta.orpbineltculsini.uputetissiojuial 5 mar deparle.um inl. i care sunt ahso ur adulterini? N. drr o simlcam l. aveti un mod d. Srii de !er ar' jnteles asta? P.sa tatuld. O simle.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.cnri) 'b. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.l".neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.u och cu inima cu mlnteaasta arun. d irisnorc.eliqJ 5i iignooi'.e nu suni.auipnn intureric. er--'. ei .l. o d 'ndnrrii€ Lun:de. roari chcs[r asla . drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc. sap'imes. M. .rie?^ Ad.arrnu. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. nipl suh.5 admir ana.p4ftu ci pureatiss. c.cac.Tot.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me. etotul atun.upsi. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna. Nin.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.opartcS pe tot' din uirtane.shr nu sinic.viidn $oalamea. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. a9 pd-_rt ints.un. rbuzari depur?r. sir aruia!.a atentie.€rciati $ la.rdenare.onshcnr.jodar. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6.rrc6ta.atijntel€s a{a. iar d. sa mL oglindea$a dcca rubire. MAndna voasta.d6 { imb.ah.daniliintiLnan: in acesrcorp -. Jin simlii IdP vrcod ainv.i.le9el.sne. panalJmo t?ameo$idm|aumair.pl?.obcrJraJr.totlo.ndria mcJ a ton ar.n.a s5 ti d5F un o. ac?analant?zi€ 'u b.l a9l. de are.pre rre at nte.rm( atunc' {tparid.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.. un pic d€ d"cp.um pentru c. cu miLnr .ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim. atenlle.kn-.?se -n.cl pulin wi sunteti .rat bo navl ceea.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da. por s: o cadepind dc cineua .i .ufrtJ astJ .5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D. Ji lost disp..aL'derspnnual cind eunret corupl': .ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.rdi.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a. nuvatiujtar decar brciin:ivi.stii cova? Enr 6olnava.u boalr nunai .rati{.ti sunrcli proxcneli num.r-9.A..atitudine.ni. obtii enria cuiva.

!r.ib.lnri Fr ll .ti..rd.llt. no.l dglul. I siti o singura A. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .i iuhiti i . v5rtr6 no.re lucradl Ia indordr.!lil.ndnl2ld F6tre & r. c.i I ! nnnll tn cr. L llndet€a no..r.nrcu mdEl.t. Dar crnd lunrsn m.lc.i E.i in vtcta. .lkd€ lonin. q.s s. un puEt d.tu. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc. dxr k€tti hdllHr.in. hEr€ua in d€i.i no. d. iuhke. lftr m.nutuht€. @ aI Ecul _6rlnF. 6t. Ei4i huhe qi? '.bhr€ a dEriint. l.dcrrl€ pllna & pBiun.l curg prln prlh. ln €t.. cd. h.l..r€. lar ca.p. dintll !j@ntliinl.d{r pdl.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.. . . O .!.l.tlr. I ri..r€l€rulul car€ Gce as! zstec€.j c pln! de p. 9. i aFi n.c. d€ ddnonl dln deia.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. ln .. sisiliu.e.Rrmrhr$r(i. !uni nhti..i loi..? ln prin.! fi€ do.ulo.le O.r b l€l cu6 a 6.hstull. r.5l!huh.nr.giu pe c.dor .l sun'. !tun. sd ll luhir€r ltM... dep. snr. (d. slri . un ludu pln do !pl6ddi. I . prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.rn.ttl n4*.t ll * aud! k. l.on#1nll. a.r.!.. A.nlr.!rei. w.t! i cand . b&lnlld. vral. 4istl o c.rFnru.5.r nu hai Fr r.nt Gr. d€ ..p.l dodk.FnL . dn eiaF.nd.p. ligllu su nici hlc. Av...@nr.ttE d.ra.r. &um. lucred.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.rnd Flmul sigtllu eu nu tui .r.. Am Mt o pl. h vlr..l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?. c6nd hqtlMll.itr.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.d€t rmlm $ndul Del .ici iuhir.c.rtr€ n.le D(r. print. €notir. Euh.Enl.hun m.u n.uh.prrnd bdl.orp.J. tErorL bls! dln . {li nuh. a.ndent€l voost. il lrodi dln cauro d.lsi $ sr nu N.dun.uh s5dn lubiE.arr. ciinh! pr6ei c!r. ldqra'al . F numtr5l€u. l.r M !l o an.lo.. c.rund iublr. rrcdrcpr.p. Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L. ll F.mpd.p.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr. d. prl\.citt dlnrerct.r pl.6aFi.'gr niciodr h. E ca un {nim.nu puh { rubJm iald€l€ lur. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.{l.lr. Fru6u*1 . c6b!l s3u p6l4r.itrb. & $im hnb.l Dmna. iubl usd.nint. . unur drln. in n. u.hi. Kn pr.b pltd$ .l inlrnrar.s. cludat€. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.k lr€i tgilii.

tu pr .!iunslaana in'uncti€!.cahdabandonlmtorul ini.o. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.olL Liintclcp.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.m6ridcF! poF.tuld'ncareLln. Der.onlo abil.orp am4un5laonpun.tori sil€nabileari hlon"i! or. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.1e noatFe sr tic zrte. lond p'opu loJr€ d 'cl.rrane!9i l.atungem La un punct-jnonlideaur. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.tj. dar pure'nic. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.apco o@runirJrc *\ucla .q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . atunciceei. ne a e rm nat hormon iinha icisi. in licers.u an'nnl.tincar€vcd.'a I dn.i.Au et'rdin io. oportonnJr€.viEto ncaduce a un puncr<lc h. .aldliobu i..lnuat.n..v... Vcdem c.'rcut(.rotiris.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . sl'n4er'irhe( oo nr o no).dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da. ur rtal la to' r.anneie oritinemilo5itL. t.DoJnna nicLod.la 6re.ocr.qtnditi ..eGce rna pentru noione ca in cele din urme.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada. !i.o-r-cc .d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:. scafra de a$a. nnclecnddcdea!'uts SLle .lro r. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d.9ilodF-' -.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne . nu iE niciodrii.mcar Si."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'. cu sguranll .imJq'nrtiv5.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. d sulait rltoddr.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna ..arco!_sal.u a(.i toruLe condus de hormont Dc.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .ei rdusintr'o$arede sratie.{d \.c.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n.aacea+.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .lor. in put. rln . alunsem La un Fund .da amajunsdo p.opii. pennJ. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.elu.u a(c'.5 am facut asta pa .ej9i.rlc!dcnurJ : .P casdliimPovirdzccoPii $niide .nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.a L.PentrL c5 au lacJr a -" r.. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r. sava u t'i la oameni' 5i5.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala.6.!rj. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. in varna lor mai inoinbtt..5nd e. atun.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.o.pun. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. * rc ritil.d4.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS . d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.I dac.ld: nu edri_'d. dar bihecuvahtatisunt . oqni. pc .nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae..idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.

.'. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.ua faceli ria @ui inava'C..redemoa e.irrastainseamnac.a. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.credclic pnn elcitJ c LPi. nul*ae'.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.1. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne..esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode. u i i.lui rcstu alsini. A te .l'? AF lac@2 v .in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash. vcdeticu piru hzu besru.go i de o aLii peGorna de o aLt. iJ.re. Sr cum putomsa spunpm. pe. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci.cns.u nesru caFanacorbulu ddd ril.i. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll. a.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c. daci sunr€ir acca s con$iin6. ne tr€buie un.itoare in iur ul c. Spirilu Lupiei mi )5rt5.iunsir asra.pulu'. clmoare.e alta leheileau fi. ca zrpada.h.pbru m. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5..?lear |tclr'.u pJiu dbcazipada rlh.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V.itilacLceea. ndtferantde ce spunrepubL'canii.e e . d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih . ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .elcar. tn fterriseard cusiguiinli. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca. mt'eala ftntan.u. d.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. $h!cajnca nu Jli.rn infe as pe roaro.d6 a. Asrr c bLne cind m. lubnea a p€rmi3 .riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA..!€miF.Acesranoarc nollnca m.n.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi. se slirlete a'. a 16rrazboini. ci prin lips.era cb[.inai.a5 fiica mea do.VaPa.orp nou.nrali Uz.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . dar o3! rjunsdi. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti.a atils.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: . neu. ! r (?.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea. d'. r_' 4i -ro pc.pLoa .E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .5i prcqran.cu sisuranit.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.orp.tbcdzipadr A'r'ram. osi mJ vedetic. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare. Eram baFan c. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.aziprda inul'ninrc in'.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih. minunaii.ry'. penrru c.li in &€t.irra irld'.ia' 6la ineamd c.r. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c..vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne. Dar din pl.1. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea.c..espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.mc6rpul. n rm ftcur asra niciodarA.sriij.nd te.aliinclt.i suniem bkc.prolhBnoranicesunrcli.sPunsul NumiprMai' Nu.i in'uraia coprlul . marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt. sttnd aici.urfiior vo+ri? V ar pLicc.tn corpur €.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.eli. fi'nt5 omencasca. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila. v€cht p srenj.pentru.e dn u r.sriuc.e N. tsbuies.

buni.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.rcdau laop.aln capulmshu care ee simtc pro* .c Lupr. rr.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.eti totce c dar ei sunr bince. r' .da.ermarmaraolc.d'ntretoar€esreci sal convin. tc iub. . niheni n-a awl s. l' 'trpri pcntr r !*uq' . dr.sifimhlibinef. iuhiticopiii. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.cred c!m spu.vrlianqein6aec6nue.inu aliawtcopii n.dcc.carev.riada esuofat. care vl spune. soc'al'$i.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.elade be atcc6. rna s o iubtr.' sensJric.aLs Asta nelrangeLnima.'$ maieF o @e in capulwsnu.c.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.are oe. c6 asla ecota standard.aeksunldoari.ene uoci.kiovoceincapulvoshu care .Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r .. Deci.1-io epon..in plblicu neu. aia ci am culhvatow'ecare noask5 . la !d. Dccel. $i mine putere. v.'l' trc. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji. Da.'loorice 5trlic. drh b-cr. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.btuleinregui".nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o. I mt cu mare puiere.spune.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote. vi.l€ wrslrc dc pulae penro. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca. voila. ald5rul.i.i. 5.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc. Dard'cisunrdi parinti.u e doar o pNft .iii de b' 5' rlili . la*illi. naiareliouo.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.Lblcqba b valtri? Pcntu c. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.s.PJn?n. Mhd .pe" " capulvostu. ci'c nu poar.sta e un mosaser pe .'tl'.peE inriva cu a.e.utdn.in'inderq.9i ap.! r5pl.pcntu ca avdi owcin capul chq ca.ceea.$ha. vi jubitipo rciirsivi de c.and inccp.rtd i.reditrebuies:inv5tlti.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c. spu.tru? 5i.ev. AF sA fie.i.mers€pincap o eni6uni.{n r "n' Bur.osainteleseliniciod i dsprcc..toilLelnregua.Ec@!daeoinvbtare' . ieu cr da ..u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.n Dotsiu'n. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.e..S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.luc$.deormd'cn 'tull "b>oli.... Ei bine.i.red c. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.todv.i rouJ dc n'c'utr p rcn..lo.s.cevGo pocrila 'esult u.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.u wi cum suntcli h'. nu v.alolad4n'-fp!ni.vo'bim ai..m 9idJ. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de. vi lubili pe wi insivi: s.

aa inte ep..puLui nu . nu $a acot.arrr€bui$oabordati ' .oF !ar.Lagan. ceimJi Cumosisuft dela sis i.uril€....olo Ata drm Furare ro c 5id iiP. Paijk co..qi torus. du rearjund.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.iir? cum pot 5."iT a or p d r ' ' ' .i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti.run i. oa? Cum poi ja v. mar.e .timizare.iunii drn capulloshl . Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im..9o5tLmr nu caPet. huLr' .eur.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa. Duhnezeu e intr o sr...rPr€a mull?Dac.onvenl'ona rii de rgnorant cat.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.momentet€!iintinpirjlesisunoru !. in roaprpa arra nu e brne.cec edc e mar?rcparjnre..h.'!' lo. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.-.-rs.ntavoask.sbt€aec. nu ariru.. nu a (ost Ioa're FUlernk. I"6. dar r{anu eiubne..: v. vi ?xpt c FLanut.i .iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. cum po(s.era iareirunrinterepli ceos.Jre e prote rtin b'atel?.. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.dl"G o. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti. Nuputem sA neindrigoslim drJ-. btindi ! d..L Dec' cce*e aia .nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.tJLo.. dc .m?Di.ea acee.o televoadre.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d. ne. h el L'. dac.p Cine nu L'ar I i 4. rvocea. s.jtev...eL candvoceadLn lapulbrlruv.it Credeti. sraj acasi sau "Du te aco o.. .a mama vo.s.. tar u. Nu ne indr.a vE ana i aicj e*e. expl...opLlul pcnfu..o expl.€u ein voi.in v€la uoasri.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w.are ui p?rmna € v.a p.mLI djn evoiavet.i ubrea dufrneza an5 e.o.i.dinsam. e.onlqr'd Sjaruncr.ervo.Fid. deznadeidc He .? cum por sa v.opria ei frumusere. Nu*a0da afari. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc.b.atdene.ea mea in uai?5tec.lrDmlsctea. i . mJr.gem ac. uo explc l.ooP cand irv4. vcdelipe. v. I nu me.m d€cat rare.redeii. e \ .ulatimi . muLfumes forr.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.Arueaun.oa*re uriase.d\.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein. pro{'[ dar careG spune. .d..lerala. d nu e. i5 {i.dejas.spu.G.slga asinu iosdu qi. pa). ot umam r..nacest€ u.are nea crear se numcsid Lubre 5.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.s tu' Dumnez?u . rP o..o. dac. -- . ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .ruce? Dlnne. din oslind.racie.dr5i . fie a5J d.ttr.rrrlid.dinouue€voistre.a e arha'c.Pstanuepdstea noasfta.a Nu m F i. ptanutalFsetea? Si na' mpo.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens. r..i. cerJim uj.parideea iubipe acestcop. veoddd.on: rn.r 5.. a a L"lri.." d.tant.opil carevinedin. 10 .ra 'fucearoogrnd.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult. ! *vorbes.areF.. ru arL la!e aslaS .eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.e sEGaminreas.{.s arirebujs5oabard. eae aqadc mici.oe.u Lineda.op e copiluLvosfru lubkea e p.siti. d.a. c.m 5.-penru!avoisivEpnritiiner despr.snu.i a. . dreipri d" o.h riamnaru Fraamaresauo.!4 6ujon suna nu me'gam a...ntaas.a$ am. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'..lncata perm svo.Acum fii aleni n! re ducc afar. explic panu aLcin.naa5adem i.o'(' n|oa. !aedemodd.€"".iivoasb. lJd i .indneindrigosr.a ub raa pt. r.: Dumnezeueintr obneri.ahase+eJicalFenlru ca.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's. cultamwcea atbncio r5inl.opLrir.. d. du reibea.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n. . cum pol s.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.luftur e. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.i ca cJ une din int.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.

(...ttintropie*deshak.ima . .gostr nu c nimic d'n rorte ast?.ua. NL are l.i sunteti dod o mrJi.hrm64imodu ln..srie de drrmi .5re va pnmis sa fLi aici. daliseama .5Lne... l.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.lura cu.atacelmanajp. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.u. ban' rn band..rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .unpo ri.nd nejndrssoslrfr? cand.m 5ecretin a.1a J t.eLenuinseamdnimi.'..tici sexual€.g. in. inc?p?m si ne.ndoo. predi.( ? o ..h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.L. 1. .n..rc miret .arna'i vi promr. cipuren sa ierrsn.bdar€ sa va hs? si Ia4i.i. 1av.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun. \L .g ur.orPLrile.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. nrJ '.teL mintc laminteo. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.el mai maret exemplu ene .rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl..' ctnd tcjndr.anl.e nu miam datau fanade asta arn.u ceea ce.r-oni. cu cir qpurerisiIrceti. sice Iacen aruhcic.esr .ne $riridcc?)p..€. o. da pitori.:r.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi..i.?erceinseamnicr de lapt€qa e.r?d P an ...ardncjndrssoslim)E. Puram Nu auem riciun s.rfr o p.are are r.i {himbati ha muLteconumede.anl urcmuri!o' ascult.tL pr.i .rer.<a .ceana marepovsrededraq.ror. Atur.oat .lcpc ute D.dar mrnreamergenaidepan. al ur vierimi. 9inojnucautimdc.i..a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.rtecarei ax6rar reodari. niciomaimuti jn spate.Trcbu e sa o ti. v. tn lumea cuanlic..s.toa.ricsunt a rjsip.inava saLyarorutt.. noastr.osafiriinliarJwa*raurm A5r.ain. pcntu iubne . ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.Nuarctesaturscu.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta..i aFvr.i . Tortc se iransforma in rahf si umosdv.ara tr. dr prerul ad*.Lutruri .1 noanre.e?J.amspus adevar I .oncluzic dc int. roJdoep€nde t.d a5d 51.u.cin' aubinvinov kea.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.imi. De..a*a vala condft.. arrasosi lrmtal'.in.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. o sr.er? !iuietid.. devampirLzsr de ce dac. p€ voj.. srrm . laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka. sno.ind re tupticu p. !d. ah.n( tenFLul qi nodclul urm. n:1.nstoriea incarnare seva. nu . nrmc vietide. ok Dormne de.r.uraIvasut. mrsnerid a L ri.i.. A spuneadwiruLareconsecnre da.roana A "e a.irf dc..ili v.c hn. tubn sur.ndunl?noastre.necl Da. s 'nhm produsu unuipirint?n. N. un . de.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur. ce nu ne place !i.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i. si.umrr. T.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.efo te dLf.ei noa{r. a.i.speare UratL.. ce?a ce as. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.a in rorianii. 'n:4!ndn. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s. As asup.ie. tu insui Trebuie s:. n\tebufoni Peo estad5.ritdemagnetirmD s. '+rJig".r ta vina E o rlnpenie s.E utuiror.dusulunur Pin.m addirul.onrinu.d.i A nP indr. tacipe.di.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv.i.F.: va maibare i.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data.pcnru..dr ao. .5nd ne am vindecar. ne amsmu rdin r.amror nou o mains n.m.. d va 1''Ip d'scuE Pentru.undem ii suprimin. rPLn dccc Atun.uLu oi ulu.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr. ros Vi rog.m ucrrr!u ro.xutrl$i?foarled f.ntru.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: .ram sp nand '..omparalie . care v rtr r spit prjn pizza tibere.d s..ruLui ?re o r.sitioPar.spun.laha buni.si at' lrar in are$ colp.5ndg...opr.rair Nuaret.alr bcni aveti..(... Nu ne darn. anLnaLulpur Os.

.w d. { odata.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig..u re.rcandviindrisont.ta ne .. u.vn i !€dm voinli.a.simp?.fr ah.at rilre pidr ilccorpuur c.l admk{r.c propna lui man.cl if lr..req.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n. Dar in mrntc.u mhr E uab5rbJ. in siir:ii.. q r!inuin{dmn.. Dqi. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc. (.. d€ otel a .oa m nte...j. a$a rese$te. comun'. nini. p. admirare ascuLral m5 . cr ou.p?.turi cu a r€ indr596ri.r. -' Ja NL c\ . i-c'qcn.nsrdc rcspccrp.odsssl acdbinJt.?o'Ledkca!isedn n.5ila leln ci.. nr p ui.!i -.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef . de (dn' !ar? ro pln p... spu.r' unbirbatca. cu oa. "..rs pr. rr.aree.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d.n. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb. ma.xpcrimcnrim o analohieaiubnn. o l€ int€lage nu cu o fo4.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.on c.eare dn rstLldc blrbrl. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn . ne pe noiinsin€.h.unr hom\.ii . $inucr€d c.ratoqt..hipef tie nob 5i. aid are les. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. cJ tich cincvo ar licur.uLmainu!tde.rk sisitiu .r .relpe. doar $ tiicu dslJ. de aici.arevine dc ar' in jG.roo ne apirnd€ ene. nu.a. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia. propr'ul camp. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr.eincrpu rju . auzirc. cir€imintes.arcGr.cand gisimunasdeldebsrbdl. nu roar.rihi qn 'i7boni. 9.t.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care . suntdif.trcrreaa. h. uptr.oL.ra5. runr. a b. indrfdentcum aEt{ . a. lie ca ocap. d.runiel Jp.un rbtA.odiri hr i ii den.e.'naurodms'"F . inteleserea sa.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.i s.-u ihp.A fq.racaLneL lih no intr o 09 ind.n.in( o JtLi r4rhana $. d.igcrninr frDtulc. db.si i.ul . ri un lsuritar de pac€ in dc. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m. arunci cand nc indrig.aablohLl. sPuness re ridi.idvqip.unoa$oh a.e ilJh si si iaritic.slicr.dea serut oriciiaf. rc u I t.apu Lar nL spunc.an.oqlame'semnj dcpd c. c.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate. r a. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.ur. p.o ..eiubesrdrdevr.. . 'o rot-q/o!r..' sunteu?Ea.rrc iti spun. prn d 1ebr" \...Acelac un 66rbdt m.e$it 5unl loarte rari Aiuncic.e. sau cu un bdrbat . r.. sil nccinsteasc.sd-dl. Acolo€srerubner rd..arnincjunaerar. hobl€lea deLran1ri".'s's. Nimk dLn.r'nbddidirn srl".5irimp.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.no.'nev.oniqi: . ciL un mare rman.e!cu 5 La n. ra o hr'. e nu ma. spre dz6{5ir€ de dice .pL' i sLmpLu a ne nor slm.in a rcLl.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.nd av. rr vorberricu 8a 5. abordi anJ inseJn.e?ti\ii( nd?p.qrcdcNa nik J.@o in tcaarura c pdmite.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn..avdi de.-d.r€1.o oveipa ed.i.o.nda !.ofund.cl.irm J*r faceris. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. iubirea sa de Dumnezeu.re.tssrjunsis5cunosripob..o. oiemeo.o cfl.rcald Nu lrem nL.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.un barbat.6r ' cnd.un.r mic s. L "v $opun de impq?. E un barbatcareli at.nc ssptorar..dabrci Jd n f" Tpi.sri mirka s.are.! m auen parre sr .l.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.i!pl.rc JsJ.r 5ig iu o"mcniisunt d mul.ol tr. n.1r >i r'-nlJ oJi.iudli.].prore er.Lmnreaabsoiuli.tiir-gle.mdnd€dd'nlium?d\. de sus sifc.iar.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.!' 'l. nu incepe dinke p cio q in.rr.'rcdcJ{d'r.rno+? DoJcc.adr Ecorma'mareddinld.ara inclerd u p.eqd^tri'dc.' nu.o. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. . nimic in cJpu riu nu r.rurJ 14r lungide si aiun.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.lie.J[l .h b5rh.onrder. ro.nhL (1. itunciuom.ep. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.upurcr. ca. elrimri n:.p.qnoai€ ubksr l brq. dar nu 5le.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro. ca 5i te accepte ori v.are (i adu. \.sE s5s I un b:rbai.

Nuhcqrsr Ajbh*.cuimpotriva Loi .dnoi ^L \i rr n loda r.l.mrrdrr 3rF.r.fd..oende la Ei nihic di.Jk ')rr d? \o i-..e..nr.uo Si pqerru gnd'ndu.hu)...'n.uc€neau r. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se ..lr" d6coFerimca.sosrilidc Jcer peroana.o-F..a'.a in. J. n co .d o okhcnra in rapul b.are si im.Jl.nutr\.a o o"d a.r. Asta e Marer Lucrare o sinsur.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.vitaod'r. tur N cm dvLr orc(( n. o $'ub€ayi t c.rn ddr'"no. r..ri ni.-n Fclc t..pmrr\pu\doJnnr J.pu r"L Nrnd..ed.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.6ra v.c N.s voce.ntJ Srd ..lir5(o'jn-z An L. A'rn( (ind n( dc*opc'.cda6.'.n.a. i.pe.rroer"rr .bcJ. e inlampt penku c.a!dm" fiindrasoshtideoaltip.mn.ii.educe l! o singuri vo.i m.-oia:ncPortrr.'.eema nlr dureriininmanuau cgrru. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'. pe ' I'rrdcn'rr. dc.onq.Jer.in.u op.rp. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei. ibfl nck n!a ?sc b.. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. ni.. N.. tr.J irJrr n'aspus€ mt.ob f. noiiniinc Nu..vomglsiiub r€.. i 9 udl. d.laJqr'Jo _.odari nuvecukati.re du.ar?5a mr baze. Rd"e.5 r r trrofl n.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr.i : l'r-ar\n. pin[ !junsi r una singurs.-. arc Cda m.i4tri.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.eun"rrdLno.. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c.ono. r.r.am MrncJ ffic.ii un ine.l4.orDron.le Jicr.Lrnrm. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.1 dt.p)fl. r(r-.@r.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.ieski. .utrc*uluctiincactnd roli lurir t.o. 5.intene...0 dnJ e m.dadaa dL_crcJra" (o.dre d'n uDgni in prezent .e Msienria inscafroi s5 lc n.a N rn rvur n mc pe. volbea*a.i.rc"i6. :ange'oasq J I5'. rm u'hir cu.lr5Lp'Jp. b'beas.pq bcni. -d.st. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.a. -a .a.op:i '(nL*d.u.ap .@' -e..pan€rli pe loate... ei-jcuceres.. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.. constiintr intotdeauna . r€greiur vosku cel maimare.5 m ampabe. cl ah .. Arra€u.ero( peminein5um s.!.pe..t hmp?Orngurt @. "d. -L rn (i.lator bihan O alt. J.zcu Eun am awringor..

r lJ? la. Adic. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana. p.rddc!icidinsroz o'. Vedeti voi.mpL6 in cr€erullor.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.. numaiei.gLd in LJcla mea Foarre 5iie.st'ti.u pui?r. e loarte mulli artiicialitarc.. . De l!pt. pmhu c5 arun i.nLu ci niciun maestu spiritual nu a.cu am fost dcnuL de . lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.arc . Adki.. asra 5e huma$eprinzul .torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. dar d.o. p'cdd ir talul J(6L.cm oslan15. 5i toat. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL.a. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. ti I tieu Stru cc 5e int.5Lus.Totuld€ acolovinc Atun.bi orgineainstrp'!.. inlc eg gonul inr de d sciplin.i. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. Dirs.onihin6.Gl!.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. o si li€ ti ei ca roli ceihlli. 9ru carb. Asta se numeire.. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.

il.m.psro.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. ftiti.rcp.ur . pl.lac fl alie lapro Al'ca a5.rduldaochi chilotii.nuhest4s.ra oar.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE. tudl. mJncnci' 'og *minte. Ei binc.au l.dincol6.t€lucrdnsa. ca 5i idau 9ara.$deti d€tulde obl$uitl.it. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur.imwfmintclc.ut rosprrlic cum saspun oeta) .i.clusic rci ..n.are au putut * v.u arunciinarrfa sau.drc! suntcm luaii LJ banin5runii. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.tor ca mrne.astainscamnasifi i. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.dlrl.euam amsr osi afrintctdoouna.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli. Dar Eu wcao '.iprniadinkc Dumnacu $ viati. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.u i. :riti. si anum'rol€ lucrur p..anum.f-r: n 1 rlrcr 5hh.. mbajLLl f. l.Jli D. €u om lual mlhita rio p5*zintr.dsitoare flitr.care. $idupece aliduzitin *ossrupun.un lc Rcrer..s. teananoisti6i. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.sta€cJm plictisiror.n.rm risofll !upe asta. i Deci.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .e !i r. minrn.{isttB.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p. . nu o 5'd (u br'et' . ru6aasca b felde multcand rm incepur c.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.m r..u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.uoidcdeasup'r .: srndu.pu0r 5i '.rre ld! aiJ Va Manan(J sde. o rs lL L-L d nnc p.tase c.[ !a laceli..enocetr. Toarl v'aia esprrnuala.. nu potr 5t i' obisn u .d?hultsi.ni \oJsne..rrcn uuuddr'HU lt. ins..r' rri " ' invit:ton.carearclc.el pulin.sufli torlq un€l€ lucrurlse.slupp. g p'in .cicucarcuorhitiiifeesprrn. S minanca mtnt. lii fim oh'5n u'd in $ d!.. in viara spnituar5. no s61 cunorri ni.a mau fi.. n ar kebu' sa le i . Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr. care nu puteli . dc.n h lum€a dta . rdbu. *um $ili c. s.coLo subnu.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.in acd campi p€ {e*r! *en.

altul aqa e minunar.-n cinC dcFLs.ucorleunurrgroranrcarcnr..aidin aLtr. srincet.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.iat.slormrlin occ. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i. spunciv. Dannu !a et rnu.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5.n. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m. Dar conrinuind si ur.voinli.m.olo tn.J 1i!. mreJ l.pe deal6prne. p n mult€ sulsinrs Si hulr. si pe $(. L. penku n'nrnar.n. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier. Srri ii noJpreaa*J Eu rr. in.d'..nd r" nrc'( a o!rl e F.' ninicr_n vialrvoJ*ri.n..um at pureas.1'n 5Li. N" .s?r'i.i-ur5 LF..sunrmulrcL.i *..'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni. 5imr revr mi pirinres. liiri voi.c!r. (ods'ldnaceJ5r.ea riscanr mii per .iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .L nmodulinc.eti asta !run.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk.s fht: r. Palru ci asrane aral.cumr.rpa'menrat nimi. tineininr s.ritor u c.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.e ette atentiaspechlili!idecelc. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam. valoroirr ..rirci. itunci !m in. or$ie.rvi iub6c-5i duDicumputcli s. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.c*priui?giu dc r tr. p...ast gise c. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s. (.uls rtrJ. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni. ir am primulpas p.l'.trtr si sprn Inainte $ phc.iuncaunuimintclcprvalorea. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn. i .cuvintcL? .elib€rtto. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul. de lap' .ral Ce!ma mare iubrc. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.cpur arun.5 trn L(ru. vrcau . a r"DLl a t d"o vara Pe-. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va . intelep..r h.i am pLe.nq.i a sa G intin&ti et .inscrmnr Ad'c. Eibinc. J hr .birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro..are sa ru r. consbinla n.ddpem5 rtco.ruir is a diLr. j. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.rssicrailiviata 5is.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL. rellahra Da' 5 .itdcmultviiubes.end v.. ariia. uber.aGna ar?? la.oa'.ir€. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€. \-re" d.iuns* h. nd. unde era odari ovale acumc un riu iar.zbo'nic6.m rvut.ntu li sc surpa srb dLci e \si.a.nbu.vadali seama. dnainsermni.minlnata.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul.iodari n..d rntriitprinrorterslea $ u. .dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca . unul.u os.acoo' qi ajungem inft un i.r.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'. sicc ctlirone amal f6li ada.i'.i6 in scolulJldouteci s.i rarefi ata.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.cite dein'|l. careamtncepur vjata mea dJ. ac€!'r5 . ma'e dc-.onduc viala S dac.cput 5i m.u 'nireinGrirur. spun.rl $l A. fa'aii caidv.aace.mihrt.]t (e ci'.i tormair.J'a 56 ri /' .o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.ie i:olarc. voi s 'nhh s.'oo d prea multcand laccm .ut.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.tr"ol icclr'n-'cr.telcscm dr.o!i tL_91 tlloi nl' -.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.n usnu! puternicc.

ars.lud drh a clset 422 €d.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt. H va. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.lruo.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.Bt nAhs Dadtc..4r a. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa.Jir Fkdi's Perc h Love cB. Ort .br P. tn. .lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d. R. M!\kry at Bdl and De'th.ndet unA.asncn&G de l. 'ndT D'!lquA.dchn4 kc s<r yct6 r!'. d{tr'e I Jzx. Rel.4o4e@o lanae?. Y.hdeE Arptbr 3i l|e. Dr. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2.nrhAt..d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.shtp F.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr.hn..2000 Rrntha.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7.@. au .loeus.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.24 februane c. c!er! 374 ed.n The Fben.1edl6 al l.t' 422 eA ..tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu. Thc tvhre Book Ed req:u.d Be.rhtp F. Y€lhi 1993 d faod..td 47a.tu lorongn.ns.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. st rna k.tu I c*da 332s cd . cun tlank .atandins M.lh.. Y. R.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .tAt 3 sdEtek t. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4. 1999 h.lostpr. Band T LIe a. ol F?nas Than4an. t ot.c Rotte. 2oM noes coltn{ D@dterJe.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad .tul ast pn rcin. dioEs ! JzK.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom. . dedLaLoE.Jh d lct pr.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. capibtut I taa6 luna o wa. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd.hrhr Dl.eb 422 Atd o Ea Rdmrh.d valn.htns MoLcut JZK Puhhh. u .oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9. Rlhrh! uru. ot s.chtudtft@ ' R. rnc.o"t fi . La|e k ! Mrnt. todE tunea o 4046.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d. hd ptElld Ah Mdnl.hh Cr::non. 20.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a. lort Ft.hon H. drterik €v€nimc r c .d Tea.1993 Rrnth.p otul A the FeniniDe c.ismEe de R!m{h!. cd5aE Tradus de J.le 1999 /ro.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.to.h.on t.ol R. Th.do. G. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. A Msa \ titu.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.e D Lov4 cd'et 47a. C.onins d alzrr.losoes.d . . m nlFih! Ddosu*.t d b '"d ol Intent .

ll/ .

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful