t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

.. Cel nai nare conplinent al vost'u ...n.....T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte.... Total prezentin momentulin care facr drasoste.. ... cotpul ... 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.. 80 87 . ..... c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva ..... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor .. . Senzualiiatea.. ..... .iale . Oameni analirici vs o"menl emotional: .... Ce .. Cand .. ...... 39 43 inseann... .... ....... sqa poeiei ti .. ..... suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare.NPITOLUL 1 a fiunuselii.. n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie ...... iecretel?proturdealeJnuima4l'1....... nu ...patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? .... 69 71 .. ..... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 .d......mintea..... Dat ce6t. . ...... 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso...t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.7 Un ameslec del...CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l... Voi spun€li.. Alergamincercuriinapoi...exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre . . lumea o doratte. 4 51 . .. idta lumea ow€a Toat. 3'. ll . .6rie inc.. .

pas.Tr.irea in Acum .pag 215 Fis. 214 Fig.LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag. 217 Fig. E: Mintea analogid .a binare - Treirea imaginii - pag. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig. Efectul Observator si celula n€rvoa$ .218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 . ti energie - pag. G: Biologia celulare Fi cona{une. D: Minte. F. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint.216 pag.

penlru corcctura ei atent. Multemullumi lui Stephanie Millham. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. Ramtha. au ajutatla . lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. Alostun efort suslnut de echip6. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle.iu rca acestei ceii. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. pentu editatea litetati a acestei c. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. in cele din urmd. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. imprcund f.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. fi penlru prcfesionalism.4i. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s.

................ .... IubireaeunIrcrup1indesptendori..... ....... l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le .. l2B .....dev Iratei cUceriri ........ ......c ( boala ................... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind..... .............liysa d........ 147 lmpactulasuprarcincarnirii... ... . .. . .. .. I l9 C.. Ati losr iubiti pena la viatt.. .................. ...... .. .... Puterea t11 175 a .ind blasfe'd0 es(e numele ............ ...... ... Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte.. .. Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo............ adevArul rsmane mai presus de toate Rddd............... .... in cele din urmi. 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate ...... Ce vor ferneile... ....... ......... .......... .. .......... Morala pove$tii.......... ... .....'iubire... Fantezii sexuale....... ... secretedezvlluite. ..........l5t 153 l6l t65 t67 ............. ..iM u tot ...135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc .......n CAPITOLUL 6 insuli.... .... ...... ..... .. . . . . .. .... . pe coreii i beli ........ ............................ tZ3 B trrbrli de mare renume ....CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti.........................Orya nul \upre... ...

1t .la fel. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. intorsaiurile 9i lin iile drepte. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. remuritoare.. trisEturile. o experienF unica 9imagic5. De-a lungulwemurllor. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. Toamai aceastE caracteristic.CUVANT INAINTE Iubirea. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . ca apa care necurge prinke legete. Chiar $i experienta . 9i cine l-a avut faniezii. este cea care o face gi mai de dorit. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. inc6 atracfiva. ve9nic6.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS. despre o ubire special.urprinda fata. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce.

Ea este sabia adeverului.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. care vindecS. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. am mai fi noi insine.ii fac adesea sa nu reuSeasca s.. este un sftain p€niru ea insdgi. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. seva poeziei\. despre noi insine Este o carte care ne permlte s.ar kebui se ne ascundem. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€.fi de substania? Poab ca ne uit. o mascaradd de protectivitate. hr. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. desi este extraordinar de prezent. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. in persoana care. pana acum.a scepat tot timpul. dace n. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. ne vedem reflectati intr-o oglind. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. vulnerabili.cit prin viatA cEutand raspunsuri. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale . de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6.htbnea. nu am indr6znit sa ne imagin6m. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat. cine suntem. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. adesea.torilor. cread. care nevorbegte dintr-un loc indepartat." Nu e agadeironicsE vedem c. un maestru cuceritor din propria noasha familie. poetilor ii iubitilor care au rat.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . inse iubirea nu am inteles-o. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi.

Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. ne dam seama de ce.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. pe Dumnezeu. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala.s. (l. iar el il r. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem.. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. 2001). Nicole Kidman. intre Zidler ti Satine. ca fiinie omenesii. Ea transcende natura ooastr. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect. intr-o c ipA. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. celmaibLtn mod de a descrie divinul. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. pentru a ie$i din nou la iveala. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. ca oameni. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. acele lLrcruri dincolo de cine )L. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara.I lt\rtrl ttrrn irl r. in care eaiisp!rne cum.. in cele din urrne. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. omeneasca. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. Ei bine.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -.o apuce De obicei.r llicjod li iimplilor muritori.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. este in termeni de iubire Ei spun . in mod natural. iar la scurt timp dupa aceea.Dumnezeu e iubire. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. insa noi. insi luc. Sursa a tot ce e viat5. ins. Ewan McGregor.. cu o tristete adanc6: 'Noi .m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. insist.spunde.in loculnoshu secr€tgjspecial.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. spontanA 9i generlci a omenirii. cdre nu reusescsaopnnd. suntemin extaz cu iubitul nostru.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. FerS ea e degenerare.. Si eu am fost invitat in aceaste seara . foata lumea ianjeit€ dupa ea. iubire Toata Iumea o wea. o inhuziune in minteavoashS. f5ri . in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: . Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. iubesc.!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. :5r5 ea e nebsnle.atlvenlt sa fi|i cu mine. in aceaste jear6.dar ce este timpul? . la aga de scurt5 ingtiintare . Mai mult.e himit niciun fel de mesageri.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. Aqa se fie. n zil€le ce vor venl.unt atat de onorat 9i de mullumit ce. ca un inger invizibil. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. A'Sa sa fie. ceea ce predau ast+seare. Fir6 ea e speranfS. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie. dupe caz. Dar daci ubirea existS.

nu creste nicdieri? Nlr. dtn abuz . Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte.o mare moarta. 9i acum. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri.toat. lumea o wea.nu pe tovar6gul tau. Ei bine. rintea voastra e pe lrecut. Iar incununarea. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. nicioorhidee. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc.. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic.i hxrh. $ vA gasiti drumul cAke legendS. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. ca un nuf6r . Atunci. ApA grea. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu.. niciun stejar.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. penku ca in el nu a fosi iubire. iubirea . aveti libertate in exprimare. la fel ca in cazul iubirii legendare.a T\ Si d htrnr o J.. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.'t.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. pe tine. copil ind. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. Dar dace nu intelegi rbirea. Ali fost iubiF. u crcste din vt.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. pentru ce. pe tine.rqrL l) c. dac. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. ur. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . cu o buni ingrijire. dac6 mintea voaski e pe gelozie. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. dac.1. E n mister. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri.t. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. Acum. cE nu v-au iubit.cA cest mesaj este un mister. nu pe perinFi tei . lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. iocat sa fiF incurajati s. nu pe copiii tai. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului.. larca Moart6: Singurul lucru care h. atunciiubireaa un trandafir.suficient le mult. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. dar el te implic6 pe tine. ea va scapA in 6mpul ietii. aca mintea voastr. niciun nufar. Asta e ceva care na sAvar9it. Mulii lintrevoi afi avut astea.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. Oare asta inseamnS ca.

.rati laneinl€lepciune. ins6. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. poliune magicA. daca o gasim. itim eu Stiu qivoi qtili.u.r.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii.. Si al indoielii. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. suntem hot. opt.I it\r ti trtt. iubirea nu poate niciodati s. acelsentiment efervescent. penftu cE nu \. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. ci care ne oprelte de la trecut. creasc6 dintr-un sol de indoiale. lubirea nu e legendar. crescand din tineretea noastrE. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. toat.vechi despre asta. Este absolut corect. in corpul acela desuflet.tran. ajungem la acesi m6re! mister legendar.m . Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. o iubke care ne permite o valoare de adev.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. iar dacd nu Stiti. tanir sau b. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. qi alignoraniei. Nu exist6 persoanE in acest public.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. aceast6 pofiune despre care gtim c. acel sentiment legendar care e magic. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. lumea. Si alvictimizirii. iar asta este chiar aSa. a9a sa fie . c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. Toat6 Iumea wea asta. locuri. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . al invidki. din genulacela de sol.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. al suspiciunii gi al neincrederii. Pentru a avea omintecare seindoiegte. in inima in imp6r6fia noasha. Adevirul cregtein solul iubirii. din genulacela de minte.t r)l t. Si al invinovSlirii. Adevarul nu creste in solul emotiilor. ti al geloziei. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. A. Ea exis6in fiecaresuflare.m sd o urm.lLrbirea . qi alranchiunei. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t. Ba chiar. o sE qtiti. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. momente Si intamplari . pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc.sA g6sim acel sentiment rafin at. 9i cu iubirea gasim pace. insA oare ar h€bui sa o facem. oare ar trebui? ln iubire.oameni. pentru a da curs invatAfurilor str.Sa c5. Mai mult. lucruri.

a 'lbt. Ei bine. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor. Clv t24ia unand. ati crezut 9i vol? Acum. divaune a JZK lnc . Primele trei sigilii sunt animalul. Ramtha. emolionali. mal intai.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery. De aceea. nuiubiti? Haideti-9t1fl .care poate sA-l doboare pe cel mal slab. Deci. Hai sa n€ oprim aicl. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali.2001J pp 122-135. . Acum vreau sa vtr inheb ceva. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. in inv.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine.unde gisim iubirea? El bin€. mintea. toat.e este.t. hnnu u Llotcste Dat . chiar sex. inclusiv pentru aceasta ScoalS . De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie.". CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. E doar o chestie de reactie. caF dinbe r. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . n. Este pat tea animatce a naturii voasire.roi Stifi ce bat a$a de departe. dupe care e croit inbeg regnul animal.6 de multiplicate fard Decl. animalul de pradA . fer6 povar. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. in focul pasiunii. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. numai penku ca voi. la nivelul primului sigiliu. v-aF dedica viata. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. otigini ti e. iar in foculpasiunii.olLtie (Yelm: JZK Publishins. Asdel. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. Asta ein primele bei sigilii.Panal. lncepe aicissi apolhece Jid. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul.teturile de adev6r. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. A Macq s Rdlection on the Histo. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. qunt procrealia terltoriala.l. $titi. Ele sunt animalul.7i\ :t hntrca o o.. revenim la ceea ce se numelte .9i vreau sa 5pun. v.Sexul s€ vinde. Acum.

Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. 3 A se ved€a F S. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Ei bine. El. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi.A: Cele S6ple sigilii . Ce inseamnS asia? El bine. Accentulera pe minte. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. dar inca n-ati urcatinapoi.cas'rfa'nt6 9l durere. Priviil in jur. Eu am facut-o. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea. Sapte corpuri. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . Piramida este fScut6 din iapte niveluri. Bun. Cator oameni leati spus. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. Je iubesc".asta ciutati \()i .3 Iar pan6 acum. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. iar d tr€il€!.minle. suflet gi corp. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. iar voi sunteti in curs d€ a o face.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic.corpul. sd igi abandoneze slnele profund. ali coborat pe scar6. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. O se scoateti orice. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. bine? Un lmpuls imediat. Sapte con9liinte. daci op€rati din prlmulsigiliu. in primulsigiliua." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. acesta e lucrul pe care ilscoateti. O s5 scoateti orice. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. c. intim penhu a vi da \rou6 . Sapt€ campurl de constientA a vielii. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. Priviti in jur. ii acum. despre a te iubi pe tine insuli.

rigrul. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. Atat. Spdlare pe creier. Cec5utati? Iubire. din nou.rl. ca sa ne incapacitdm.Nu. dar deocamdate. cream boala. Acum. nu wem sA oinfruntam. Asta inseamn6 ca exis6 mate. sexul nu inseamnS iubire. Atat.ie prima. o sa neimbolnavim. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. penku ca prin durere suferin[8. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. O sa o faceii. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. daca su n tefi dispuqi s. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. . ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. minunatii mei oameni. draga. mai bacterii. se revenim la SfintulGraal. \. e vorba de .doar ca sa vedem daca putem se o facem. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. penku ca. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine.e trei sigilii treisigilii. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun.. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. am uitat cum era. incatsa se apere singuri. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. elaor. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. faceti asta numai ca se v. acea atenFe sd Si vinE la tine. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. Eibine. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut.iube$te+e pe tine intru viaf6.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. Ei bine. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. credm intamplAri.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. oboseala corpului.. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. bizonul. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. credm probleme. ca sa facem ca atentia s. Haidefi. mecar asta e cvolutie. leul. Sexul este un instinct animalic. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. acesta e adevarul. dac6 sunteti dispusi s. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. caf dintre voi.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. Deci. oameni buni. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. s. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele.. Este elementar la viruqi $tifi ceva. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . Uitati-v6 lamine. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. Oh. pegtele. dubios. v6imbolnavili. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . prinhe voi. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. Ve sunb cunoscut? Bun. in mod absolut.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. Mi gindeam a primelor prin propriul i.intinde1e. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie.u sim! de respect de sin€. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. A. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. shulul. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale .. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut. Dar acum. calul. E adevarai. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt. un instinct uman elemeniar. in prezentarea adevarului. vedem seminfele de incepui alebolii. a$a cA ne cream accidente. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. cred cE te iubesti" sau . nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam .d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .se numegte . suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. vina la noi. dinafara dormiiorului.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. Deci.reli sau ei suntmai m. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte.. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju.

iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil. dac6 asta e baza unirii. caF dintrevoi intelegeti. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. fira fantezii. Si cred c. acum s a metamorfozat in . in puterea vinovEtiei. IncA se mai ]upta cu varsta. Se lupt.ret orgasm pe I car€'il ai. sau . Tot ce e boal. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. dece era aceasta pri€ten a vcasir.nu aude nimic altceva. Ei bine.iar acum.. penku ca.utarea cuiva care o s. boala Si durere. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu.ea a fost fanteziile voastre .Tic6los manjpulator ce e$ti. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . comoditate.. iar nevoia noaska e atat de mare. sprijinul par tener erlui. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. .te iubesc".ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. Am mai fost acolo. a face dragoste Deci.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta..skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate.' vt.i. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: .ste? speranta iubirii. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti.tarfa aia" . T\r) hr)/r o J.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. doar implicare iotala. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. acope. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar.nici mAcar .iubirea sexual. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.\ Il\t lr t t L. Acum. inteleaqa. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi.t!. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. Drt ce. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta. orgasmul femeii.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca.cand doresti pe cineva atet de muli. cu totuL. in faciuri. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.i .\. penku c6 toate lanteziile voastre . s€xul cu un singur barbat.tat destul in acest plan. Fac dragoste cu cutare . tot nu-mi iese. tiinca o daia. acum. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.'. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. ce.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. penku ca. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. Trebuie doar s6 p.t. iar acum rnrniea voask. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este. Am inv. te iubeiti" 'intinde+e. am mai facut asta Asta e iubire sexuald .atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. ca s6-$i mentin6 corpul. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. nefericir€. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.persoana aceea v-a ocupat gandurile. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. int€legem ce iubirea sexuala .. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. '/. in c. Ei bine . implicare totala..sa nu fiti ingrozili. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . asa ci o maifaceli o dat.me rog. nu ai avea cel mai m. Cdnd sexul nu mai inseamn. cand iubirea .9i asia nu se aplica tuturor.. dafi mi voie s6 vd spun cevai n.al doilea sigiliu. Asia e jubire sexualS Dac. Ei bjne.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. a mea " Cred c. Deci. daca asta e tot ce cauti. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.i hr)x. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar .. in al heilea sigiliu s a hansformat in .. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter. am fosi prea descriptiv pentru voi. Iar cand ajungeti la pat.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. totali Asta se numeste iubire sexuala. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. incai vocea noasha va deveni mai puternice. Hei.Si .

uniidintrppieau ridical peniru.5viiloruLvosiru sa.post.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.per..o". Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.cumrcausdra.o. aliaJois acun la un Ioa.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr.ea os-.rId'p. Dd .inceperi.um. tL4are dinb€ !oi.ui intoai€ti{a. aju. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.vr. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u. .ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l.unorsasmnainare.jjoroun.Jre subn ruLm ornen. o'nre !o 'c owr p.Varcg Frrv'!'. sa nu v.Opai.v. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.tinpicioare.darprach. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6.sosteasca de vor mai p'ofund. oo. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn. pentru d dad o raceti o sa credef.arcne..iintcLecm notiw penhu.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a. eisunt ceicare vorvindedrimrra. v. pe care il simriri atun. dv b e' oar'.umva.ivo cr€deisaunu-crederisaunu. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.' I rda P' virii -' lar acum.o'ir -Lopqsod..teLegeri ssnEtarea in ie. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln.rci.c5' r.um inteLeseii care acum i. I am rusatpe cd.u. Penlru o lreme.ana iubiti . ru. A.e iubitulu' €ste boala in cel de.redelisau nu. inlom€hrea.b..os.. m.Etor de iubire in 'eve.rzpurernic5. P' ui i:nj. simlrl' sinsurijn loat. celor sapte irepte.rdeauna.ur.Fie.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl.a iubita . care a. la mhterul momeniulur tre. Bun siacun.uloase.ne..un momanre si intamptari? Ridicatimina in. nu a inasinatianim. Aqa si lie.esn.a n15tesaniinele tacute. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra . rr..d. Al' ricLt asta Ace$ra sunt.nd sonleri '?'rci..d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii.auti oimp rntre ma'mare.ara de la acele lante:ii. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i.soditi sexual de aa? Bun.uvankze Dumnezeu sa v. eibanisau casa obrin. cai.u o p4soan6 penhu d sunreli nd. Intordzauna mrncal atun.re$.d'.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.'dente..tLwL pcntru care ati avut a.i c.p 09 .i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. in .xdalrldca fl dcrine un obicsi.fiad.rbati viriliSi femei .i dnr. Pe.vit penrru ca eraii indr. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.b.. cu OetuLpropriei wdhe ! ".t.eborLs adeGrat. D i' I L.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5.loerteonFn. toa*Denhu lcFLu .rda 4rc --rrer! obe"ran.gem a aldorleasLsiLiu. Shri dece? Penrru.Lo."uhoh. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.narorJ o'od n i '. sav. s.tugutusu.io dati vi .a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.Sdae 6otite psiho v.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.i .:dop dcldood a -' nu nr r.' . ' .mimboln. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.tiunilor noadre ini. pantru. Prar€c5 e sreu decrezut.vit.d€a R d o iadno in_oarar \a " P.. .^LJd"edl. Priritii.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i.ton. iI !.ld tol colesii lotti stu den I' de aici.r.$riuciariezrarputih raasra.ar?aFlacutse&.Orgasmu ma ma.i ii iubiti numaL. si se indr.uit. asta.Nu einasiratia LULFs Nev.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir. in aldor easlg ru.. motiwl Fentru care L. ob"/:dpd .i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji. binecuvinteze.un a5 fi u.soi lqndnr-.l'u c. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.) .u.a si puteti sa abt'net' de L. Asta inseamnA ca peEoa.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.im s*uaLirare Nu mai mancah.Noi.aS .spun ceva. Lusulusu Lu.ameni.Iri o oor).zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli. i nu i re+utuide casibrit. Bun.aL doilea sisiliu..

Hei credeF ca fipsa rcasb. C.econditiipe care fileau crear in vial.aemaifJna0. e . atunci $im cr sunren oanenii J. . Existi specii in imp.iasc.r darlt B ndn.r. Lc. e caut.. .a atostnatuial. da.rbEtuarpea.d nu pui€am si ira'es. _ n.btdr n G.-e o-1. Ei bine.u.r6la anina Lelor . Desisui. a 4ro .cu mine..LU n.i ap. arurci cand eoJ.u. De.eva natural? Absolur. penku sex. v.a a(trd rd"lide. Cu toalele fac manl . v5 i. Deci. r.heazi: cerbul ac€la n.l.ic -u. Aven draptate.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad. pd . Niciodaten am fost lacuI nenaturali. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF. Ace$ia suit oamenii.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare.anraioarE? T.rnava.i.. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.44 Acum sunreti rinni.. Asa sa intamptat $i cu i. Letn spio.la lelcum e+e inF.id a fa.uea.:tiHiasccu.staenatural. Avetidreptatei aF este. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli.n?om sLJdrpaa. o .ru? penru. Ah muritweodata? Da.psax. sex . ueau s. o. aF inceput5. Eu am Eutsi Ia.nn. cu ea $ nicieasib.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. lubirea a losr lotosftE arunci .e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin. voi ncsati ii spunstji . iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. Dar cand sa incheiat seronul '.dti. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb.1t "L Die'dl ' or ic a.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.apd. Rimane[inprcroare. Fiecare animaln i'ecara 6a.. E+e a+a Ce la.. ali murrt jn viafa b6tr.are ao fotoqt fanrzia penru a .c . Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.a. n{ sE vi aluns. Awl' dreptate. 4 i lrar11? o' /dln r.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne. De ce stEbeati? De .hebati daca sunrel buni doa.'. p.c..ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. . sj fira boa a.u armisarji srupului.c5.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste. Ac6ta e adaarui. vedetjrc.e{ sens E ceva loarte animalic.l'a an ma eor cu rLta cuvi.i.u iubita lui 5io aduce poat: s.prioar€le acelea nu 5puni .Pai bine.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia.Si totib.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn. ca liintz spniruale.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.pm. "s.-ia o.oJr5p' uutru' . am s: vA spun ct iol ce se .um !e asta? P€nrru c.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere.i.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a.deceopunaatipecorpul voshu. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.and s*ut. pureFsrsrailos. da.tc. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.Acum. nu por si Lc. ?.'?d d . De.pln peni r -. decatcu mine.voi rmati. s.be. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai. Deci. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.nen'Io. o hrineasd $i * oiubeasd 9i . vi inhpb cd4 de. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.t\qi ."tc c. d.A!5asrrie.. Rantha. sriF. EposrbitacesIu.care{aF jos.btrbaFi ..c.intoldeau. simttt chiar proaspeti.Ln5rn.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban.oli egri oameni. nu putet nicissvi hasinatiasta acum.3 i. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra. a!. a". .

..m sa '.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*..5l. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r. rcqrid rdu inF4ni.n.l.€ indmnul nlcrr s.um. tar b. 6 zilel€ noaife. Dor t.l€. pu.l cunc in. . *ad Nu prea har4 deLoc cred p.t mq e pe {0.l€uhei d€ eldr uolentr. Iorallrate .Eleet.afl ht€omen€flI. neulul.u depre wttu.r5 a..uo ? ti nicl nu . d car€ rlman inFeuns. dta € intckp<iuna wlturului rst.he..pdun@ unor pll5rl.. e.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.oLr g. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.... au !_.f€llc A.d.l. heulut. Fodoct pui vii. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. e impdtfi@ ni. toat...dod a a. in lraa -n c.m"n.'. viaia od.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s. vin€ rco a hin€..rr leu.dad line w6 teh6e in tdde riioruo. pdod4 . noafl . l€ pl8rn in puncrul c. Nu e cda n.rc r<eb anin.t .crca6r?i -r dJr {i!dpL. $.cr Ab. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/.ihu ca Panl Flin imptrriLr . Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. ce € inhe co.od. su6tir.n{uputursaalblpur $iacun.l. up@res!b.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.. o lirnF a aaturlic.clnuhi. oe co. c..t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4. . N.ta 6te sindrohct tat.u. Elnu al€arg. rrin d€pLi.lblpur?Ni.iodlta lorazt.ar. lum6 gri.irbal.leld. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim.l. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete . un teu mascut je E $di Et bine. .ii din aceea5t hoire.nae.nihatelor. si ntr pd€.scululapirkltl. dra 2 -hl.iunea unor tortur.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.uDDT-.i Frr.rl"r nsa denoinlocu r 9i. Dc a P?nk./.iod. e inl€Lp. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.!t. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.r.hini.. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. s.l mai inalr ol ordlnului lor g.tui Mtres .u imPl4nr.et vulturll? Nupreamarel.. F .ch.oblinull s.6.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. haitpi in aroqe(. sEsinti g65h rlbrre addj.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.htd? cr€d c.mrinu. d6pr.a L.aatqrdcDtnaFrea.o t€ r.rad€r€a absoluts.stropte.en tuc. tar cand cl. o rr. nu a tuturd .rcmen nrpd€i irc5..n ddpaa^.z t pentru !o!re vlata. a6$lul prolund.m in ddihul amnilo.rau. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt.. b. $r p€ r6le . A{a 6F um nc. aducopradr. gt de.ade p! rL 5e im per€. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. ar. Oeci.q?r€ urm4ril e de ld .arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in. ca panr $ altu. su 66..mincau hu4. . qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.lui. d€primul.llde.5 se ajusteza.atsunteir voi n. c€i mai rir.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr.dr.i. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. i eenhu ''..? Sr put.! h $slina puii. cr € @ndc d€ ce.fr zla pcnbucl.cruuicE€nn.!ta er L. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at.weau5svllhtr€bc4a de.ii cund iubir€.

Dcl M.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c. c.ln Ce3d pi6dn uNl F. crdw.g.rl{.t@ r6n u.L . compl. d.'drfuodd..d.L ahr 6t l.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.i@sin4. Fkr d brrb.l-trldhn. dlr h.I H wd.q.l nultl dlntr.D*ne'implralr mlmddq o lublr.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl.d. lublre In ln vlat! tsur. d. un 6mhd. $!.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.lt lc€l plrtEnrl. rlpit'l nu l.1pdhd.l n. . d nuM o si+ hrrrql purl.nll waslrl. p. ilr .t6r m I !/d€ w€od. Sl.A Eti un ha rrpiir.rllt.. !t fi.l -. . .11. .l H p.tin &.ll FXlr? El .uhrnd r.eld d hs5 u whr ci rd{.t5t d.lrul s. dnlaull. incat'. Dr tu. imF{clA -u Jhnd ln fird.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu.Lctce.tul p.Itr.r. Cuplul.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

ca sa adu. 5. . practic.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure.onsidaareta a de care are nmie o fmeie.eara de zi este dedkate. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t. pentru ceea ce numim genulfedrnin.cea cesenumeite unsen. ln IIeaE rocielare.untemimpreun. penlru din rodulpant4elui ei. pur ii smplu.4 Dada. in a intelese in toti acesli ani de cand '. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur .i a.modk @// .a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. Deci.Ancare. barbitul a reprsentat i. aduca o nou. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. taria uniraFi fami iei. Fentru.a55 de n.totdeauna.ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat.iluimin. .

au un d. dlr in el.vt..nrru pr.!r!n.l . p6lun€a lo.. puor lt.*u[n!. c. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c. slab id prlhulllgtll! FIe.i . ci pu{u tt otde! .o9 . wdft c..ri. a lost bbrdaun.lhdd.r.m d4 h ro€ 6.rn r.dcnrrurcicu ..Si k*l d ci n.rrv at€ cfiror dh plnte. Clkaiul lul Achlk .un! d]prind ihb. lar Ltuia d! htlb!tu| .htin! in nEd n!turll dinh.ldd.t. Lh.l de. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr.. crci fftia a lo{ gu€n.i *ducltql dlnr€ €l ru .ad&ln. r6m. pmhu ci inF.i t'. vcd4 [umu*l. primulrdltu in $praudtuk€. !. Un brrhlr cd.. €l lnl.tl. p num+e drf.putqa tnrdt - ndlr.1L. rrebui€ * iii llcl dc cap l. nu aa sl. d. d.t!. c.ruul M celn!{ m!r6 tli.trup0l ei 6i€ r. iar r. p€ cSnd ins€i.ln cd. 6t.t!ndca.chir I cd nd lir i dlnE b&b. d. \.b.iasuh nurEi€ vi.r! in tuh@ m.finlr. rt 5ie. vr hi inno tuft . ra6/tdi.ld inror&Nn. f qu.it. a[ .. tlrlceapaslui.al[. elFd.!u putur nrclod. n ' t.1.'a['u blrb. guEn.Dr.i . s lL cuc.dd.? nu ! fd nrcrodat. cglbu. Lumec n. misur.Ir lletde dlp!.Nk€a lor Bllbllll .ta?Eu d. Bllb4li $nl o.ru sup€riodl.u publlcul 5sh.6d6 c4a @ e nun. 5upr!v{€tuha.'4 dn d ft.pururoh6€. tb.tl ndlui . .!1.aldinh.ir p. N{u purur nlclod. @luFe.ul ld d.er uiail c. . Ast.o po bupul .Iw.staea!mai6!r.ll. f.o e k n. car..! cll. lhde Ed. *nl nun. d€ lcuril.. cun4.l b..}rs.nu dh @iunq ci din suprdieNlr.ductl! kn * p!rr.. o lnnd . hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.rulur iricr d.p€mlle dclul ror r.ir. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del.lun.lo.r. cld e urlPle l. @pii p.unpuncr lup6ior in tlEllli.nr l.6hst . Pe clnd b!rbatul.d!.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs. d. dt5 pdL. Fdn€it€ ru dd un. cd€ e brn.l.dudiu ln dlc.e.dLls.au4€. ciq ..veursiiiJea$c. md h&..r.n Follclune.@ .r6 Itirru cl fftia Si *!n.tb8rbarul in piitul sru sisitu.d ca d rr.m -b lurul ru. a du. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p. . f6i htoftreaun! blrb.lic fmotc. putn.ta in*&ffl .|l b'np ii r6rra.r. 4 * Nmcst€..l€sqi? Vrsu.nh nicioda.]Hgn cd. U ..r.tord. tuR tu . p.i ddin6 supdldrl .$€ vrdol v. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.tbs. p.l o ilrd w s5n[nt. unui h!r!d _ o hutr Atunci..6lo mi bthdt tun n.lucr.lt tlEfinl...rF.l.Gre diclrur barbd. p. e nuD.e6ct-. i.E. ore a lod g@n.. d&l lftll.brvi.l.lcb p€ lun[.loi dltmanulc. @ t. Clii dlnh. drr ri awDit. kr..rr $ll 6troL:.|unil p vr 'd.l .nd..r.rll.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!. h.

@ nu visinditi decii la cards randrE ere otal. roarc iccnc lcmc' ar tiven. un. face ld viamilor. eLe au &ehu i.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric. in cel€ din urmd.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!.iin$ prin elelnscl?. .6r.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i. g cuc mai aFroapa de a*a e.uqedinr?int. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.iosbt'bdripoar".iacsltinp apg.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.bd d .r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv.csr b. [4i Deri. nt alkda d.dePUtet€.imlc nar mlral d4 .cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh. car nu . osoli .ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme.i va s-h n or. . nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.e. . idd a a noajr.cr..ant. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon. Didcrd esaL.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. rceleosiLspunada.aic i..niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. pent.. alrc@a .zvacenurepoato..tidac.luldi6nllu' . ele sunr Dumn?zeu.ele ma mulre l. Periu a jubi in.uhoaso Fenhu mhe.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev. D..rnn tenorile les.. ...rbalikrr.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.rd birbrt. sinii.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL.ddd h cde ido. L urma wnei. de ce? Penrru .'l p.cLc spun.este.15tidiia rreileasigiiu.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.tcDrc in z'l€lemele. .. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.te maihjne dedrpureti rci por. lmc cu crpharrri2L-. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull . la pcoJre a lund ta rruFul ei.IL1-i.iia c un cuuant ur. Rrh'h.Lto.a acr! or cu Eiblne.!'rlirib' I . vasinut. dsig[ €nfirak.4a ce ar ptrrea etesi obt. . nu inlelcs iublrca Pentru c. penru ca n. insi e o ax6 r€edeesaLs.5c.Ehi5r.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il. m! h. ..u primutrcshu esitiu.' rrpruld cl runrcn Dumn.Jolcr 5 d&i eo .ea €levaG nu iu cl sunr €Levara.idnloid.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? .?'u >i(a p?nnu b in!'v.r€blre !i . " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. v. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv. I'int€i ei.epet.le de urileni€ I de (aF v. €a nu e o €a.lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu.antrkij lor'in t.jnmodnarural ro 'nrel'-?.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.easisiliua 6ku etemettesunrdnt.n5. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.esiiucu. cise calbraza doa. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?". dorr de drasul ' r{t.. real.alb.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.pentrudnuputeisr saeF decal una carc . . ponku c5.lntocsircuititaleminilaler?i as.u r. giae.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc. oridc c e orlana devin.orp!t.plrc.zuideaLrre.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. inroldeaha l' sau n. 'clunoaJqed pdb.eldeal I I' vcdea.rharnu€*anunajrada.inpdmelekeisigLii. ci e am consideGl esat?.et c3ntiresre.?ce iu.fl. cun l-c un b56.*a doar Pentsu flcui cu !.ni a vaginul el.nunrt(. . tbt Aracs.ivi spun ana doar penhu cl .i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$..illbr. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe.cit al d. ta cri de stab e*e un corp. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme. am considerai c.ct.n.ra{a.o. i. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l.nd pupr"d ldrlu in.4{.orao.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.rj n6rq adtru.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut . \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. Cc est€ iubirer adaverat.penlru .ni.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare.

Si spunm. sl gsdn o pssna & ceLl. sp.d4-r.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. ne rn.hurui csilu. d. sunian Irumoase. . ci 6la h eliDn' 9.l murit.k'ti cu adev.u.ant6 corpunla no. suntem hrl .oJi.:c' si ffe "Pd s5 mdg in. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. v.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e.onlortului unei persoah€ care nu ill e. p€nku cl atuncr sunh add.ilo!€cun6. donci deja ai nurlr. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.pd. r. "D€ . .piLl.gen c5 a.' Al! & sau.p .l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul. o s5 fiF unplulr ln roar..rat. caulati cea c€.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d. & asta ati €nll l! r. Dar cele m. 't4! noasrre o sa n.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup .' vad.k.cest corp.a enti6!l pobrlzrrc.pllcereasdualitttil.Dnu{b5rbat.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at.c.ti. la 'le.t€ esala ' inziuainrare fe . q 9i dri hdui.v. Daci trebuLa sl htletll ca sE .onlort la niwlsau.tuncl.opili. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi. . ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.5 sunt€n femeia .ra ta uminare de drasul .pt. atttrq€mecglin b.e rure.e suntcti cu od45rai.rpturezi un anumlt lndLvld. zil..5 <slitrta. 55 lie r€lllhl.016.cl l€ spun€ti. in realizd€. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani. d€.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.€pur Dac.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib.o!ni.e lncintl e.ela$ bleelen.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune.tql€qal. aven a. cu a.'. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. de. br &intu Dumee.are douazdSluna!. in .luno. $ li€. atunci € bl6tam atl.i. !l litl btbaF ti .lli in primuLsieiLiu. !.ci li ahari.ird.AndvEdaF seama.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.Ncam nikur in a..elva. pdnl.l apr@pe & Dmn@d md.h 9.c5.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! .e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt. ndlhr -.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€. ncsah!Si pozir'q id' n.nlclodals muLlumiticu parten?roL or.nusuni.epen5. ci sunt€m bitane..sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat. ele lud@5 sl *. Nu $nl€tl ai. . c5 avem jnleLcpclun.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.L.e anumc eiiwnii I * C.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute. sul! I '. osa n€ bllm c! lfti. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa.6f.a sl lnt.are * dradu< qr de muk.cn plan.cereademoment. ern ossfl.Suntorient!t. 6icli€. Dojo ..et ceea. El are in@n"t sZ fri bM? bh€._i "n"rs'r acesteiahsctlise.i p6nt€cel€ creatld * .Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.rara? cand llc€m asla. F crla inapoi sF€ . Ar. c. inseamn.sta e clldur! d€ l! inc+ul.!r c. mon p€ntru F 6p. d.linarie Fnlru n€. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. fal. lncAt. tu. i i ioPrimul:is r! rtr!.F Grbalii lumi dn vial. vr€au d lnl€l. Asta o simii indeauna ca di. Slplht hu ln.'ecreational.6ra 6b un . rar rl3Punsul6le.lesetid. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.15 I' A patrul. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp. ink . . r..lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .la lta ar spune * . $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro .dqi poarcai fi .r P.!. iar.9 Ia l5 din l. nu inhu barbatr 6r€ ziu. pmt'u .e?". pref'cci c! lunt€tl altc4' do.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.pr6p€ de Dumnu a.i c.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!..a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct. hlrn vl!l! cu o in. !n hsrbat Ei bine. ati ercluat intu.er nJ cio dc nrro .. nuinlru lcRi.-.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.

oar' 'u.iua flrt si eFcula€.el?'d?mlswon"d.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne.Penhu femei e mal aproape de. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .z..cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln. ni pa! onalii sr o exp o'.ar.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s. wde pe sin" 6rcziu.i tnceledinurmi.t. de Dumnceu. aandurilc roastre..blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn ..oDa. u. rua in rar.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'. pennu ct fem:a esle c'l€.hLrn.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb.sil\iDumnczcu.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr. o..esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.iesculi hrrrnrd-P}l3t r.naba puler€a ncr.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.ap iild.\.aY r.tata de penis.e care au d4.guldealil. to!tl magnea Lor c . -"ir S in.f€mc'n'Lbune.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.i -.a u.€ .! lolo.ie..ioc.tqaiadedr.rl f€ma. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.brulnosbu 5.I i Jnr..bdFhuieian'e.at pentru birba Acest. parcr$ .6ra este inceputul . pent'u c.iFtt vindarc pentu asta.areavemvia(afarthoorl.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua. neindupl*de jor ..nrh b6'bo' i!an - { c o_.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall .a'qabs. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.. F€neile 'lro .'5.um 5untam d n puncr da vedere mo'al.la"*. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a..ntproblm..cleai brnu' ( Eibin.. Srr46E.r..u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ . in hE de cMntq z u' in . cl.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.cip?ntu. Ob " vdo u. A.a ubr nJ. 9i ltunci . ire inseannt dnF ntnipulde.ri(arc 'i indrumi Prin acea. cca hai . Fiecatc p.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin . $ ebbc.areclv.h.!in acedt:vialtamMtcap.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .

tii sunr nerraior.re a.u s.arc tumeaz. in mod kadj!iona .5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.coa{e.i riu. acer mareia 5i t .are irsral. insi . d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul. fcme lor. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.u!. dh J.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.m deani?Crcd'li .ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur. anr c o Im"..redi6.'.u ca ad"ilc male din ac6r piblic . nu ea!r.nicl. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .esrpub ic.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.unai.are.credelcaosifiepomenitPestedou.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni.in mod natural. ci bsrbafidin.ici. Este @hi.Euama.ea m. Eu.coreemtla le. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.imuL rgiiu. atunci e sme! s5 v. \.ua in carc lemeil€ nelc spun: . pentu ce blrb.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .iat. ir.ar 5i.nd k' pllpdnrl oi.'.€ se*ua 5 cllnt.l&ctia.a.rgrri? Cuiii Prs. sisiru asra e n! Fe!r.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :.i? iml plre 9i 5r. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.gul a cce.lreilc. se si6t.d hebui s! sjmr.lberd. rddarata mkelie.a Ir se u reze de sperm! .esrato.eastl l€m€iel ru nu o ri. l.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k ..riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc. in . leFdati de sziile vielii ra5ne s.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.ali lrezit nic odai5.tientului cacda.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.eu Ata weli Fi ahcda. mJ'et.onorrcciosa Le fi€.alllocu unuiordin nlarlor. piP! '! rc.unr .lru aalesacen. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril . ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p. 5a incepei sa tr. credincio$ Daci vsiesc in. dcrt cuvandbr' vre. ce c.iidispusi s.6 arkebuiniciodalasiliepropier.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r. casilu. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.1 :i. $e.c ipun ci? 5' Poa'e. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .? b56at.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo..d.t Vi sPun..p.tpin $in modul in . con.li' cui Pasi dici . cu miiesri. Despre adJ ? vorb. Alunci cand r5 dr rn p. a I si.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .i. runr.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.rbal i .'. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.eea ce se nume$e un ordn supcrior. 'n\crmnr. Nu tr€suiesE facetiasto oa. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.ara r 5e adunai.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.ta.LparuLea 5giLiu. daci nu o nu penlru Exudbe. puttn de. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb. . atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne.nili { nu sunr.io inlel€apti c.e int€laapta o l€m.m€asidewnil toncin noul nileniu E add. penku cd.i harc.a.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma. B. oddra s[ he allc4a.drumulmcu. d'!n.€de ldid'i€a d6pro rci.eli l.espublc. n @.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.a nu v:klilivialade dr.ili un huism.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar. )' !.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.reabirbal1. nu pol s5lle nciodar.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea..ilcan.

ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.ar.n c? am $ v.i er Ji a.'" .. urm.a 5unr f?me' a c e pots5ne s.. ar t?bui* avem inle eFdunc.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.1r tinareFa? Eibjn. 'r.sc*ca { sa va maLlratez.s?jnrrrnFe .9:l .. De.a !u adevarJr a!e!r oresJr.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L. n. sacobo ? s5 i 9j ridice.i.ara e I .. umeaz Dr.in. o s.r.read.:wn.ci la suti De cale on rh fod nr !s.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.a si int.i ir farneculprelungs.5DunJ.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.d va uft ari h qn. humoa5e? P€5te c ndze. cu n. i..nkaliin panc.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.roseara fcoonq uo t ?.r.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr. penLru toid. Fendl. aLmeruluipecd e ma dewcne mai . asrasunt. gi feme. o.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.elra4r.e:e num?rire . arta sinu f eti niciadataana A[ fi. insi da..la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.ndossviasunJ[.ursula re.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.oo.m.:te oritrrifon lemei in d.*e p. sa rupthimenuL.e urm.c silfoLoseas.aunrceeJ ce ss.unea .i.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.el ar(nci2 lnsipenlru. ma' aproap.ullvat evade.h adunrt aolatri i a'.irz'u.ra ceva . nar ales aiun. ? insa bebuie *.aqiror voasde.. \.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.La e de ce sunt naimurc f. i acerr enl. ndz. lum?a despre v. de drd.iodcr.. Sa nu ma ta.$..rsi foarleuso.rse penrruvo insLv. Deci.eea ce ftcd.rn 5' .ne. kaiti p. lost itrLodJt.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.lecu adevirri aluncicind '.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr. J..cL.Lodata.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D.fr * s:siri mLe&t rururor r.r. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.nhu . Uitaii.o.ur ta. dc...eli ni. od.rbsrjnletepLsruotemeieinr.ca . acena e un ho lr.u ideea unur v5. inheba ..i rce5la e mJ aFroape de ele.odat. dcohoreu.aplanu lare ni.rd.t. porsa aFl.Jde Rar sLntmaegtrij..I Dcd mtr n.incsun(eritrum.e ene DlPi..a !e o si treada lmea d.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.ni'mele 2Ziuaj.i ab im65b. !i 5e dl. 6r.amfi.e$ pLnd.lepciunei ere.e p'ivt'err ce os5 fa..ura]ul .invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.leseti.caDumnezsq arun.aI noiil l nercler.J ! i 'dD ..minunat€lemel.. €a v.tnd o5.de tumc.uho*. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f..a rese numc5t.nd se pornes.o n qodaE.rul.urilcpecare .rue o entiate ninunala .d'. d. . cjnd v5 jnroar. rpq.*eziuaincarevali . daia .rit5iv.nru ceea cc .r.rr.cca.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .orpuluilosdu ceos. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler. !eo .ca'efa.a.5i .5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put.xuti frcr rceea. inctinarc.uroeemedemula vieli s.spra vor c.t . Arun.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.!?Pene.ntu cJre sunt ra'iene sExtral ..aLers prerdelicc..atinteLeFciuneain. ntmk d.ra sunr.in corp nd!rile9i.i.. 3ni si fie interesat.a? Daca n alili fon r. .P€tri.t cu ceea ce .lr moa't? N o si aunr nE.. . trireljsianu !i-ar fipur in.srup.1 l miezul Jeceaml5.. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.rrcemaiputin dec. Lr.ilre adevsr Fenlru. s.na.!aameninEtar n ali l.d .aF d disbug./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL . Jtuno atiqlsn rde!.7. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur..eua pe.olastrt5 cande*eziuac.rbal .i 1a7 ope re l!- rlL. Motivulp...i roata statee a b.mL.r.ocosa.t .v.?J.

hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l. ce v. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.i'rlcles.srfti? 8". Ar trebur s.i 'nlcrci Dar!.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl.:. sunreti fod e bine. o 5riti. ddit nisre substanle chimice Do o.h un viird..are noj ce crdh..nili? Maiputin dd o tr€ime.eparb din . eh un br6ar in viat. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de. J v atisind i cJ exkts o. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.Ie.apul vo5ku.pcboani si r'c id. Ali hri inv:bt $ ca c@a .rtr. . De fapr. sunieti supranalx.iunbdrbarilvtsprrlrn€.u addlror tutue.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc. 5.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.15 fats voastri. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.ai simrit. Noi qem 5.i. pentru ci .e hebula sl f&et este $ in. lnbS€.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.ra.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c..ebui.l.rur.ah oprirweodrt.4iri parul k n €salul @iu. lnbks€ir? L] . v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei. Chiar sunteli.cL Sriu cclJ. inrlntesi in.lamoinzSi to.unoiiere.$im.' o nk!plrredinqata.una rh f.iri pcntu c€eo cc vt d.eea le auz'tEa pe n ge voci.premr: . Ala.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c.buis. ceF ani sunreri ldtile i tum. confo sipentru c4.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.T'-" rnolr. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.€€ * num6r€ un nib cara in.GandilJatanastoraprn. $l cc osa ta.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. frum!*ta n penru cce.inhadarr. ncorre vi brzrf p. lDnrn.€p? imp. srare de cunodstere care +ie . "Eu suntrulrci€nti.u dn ldealul 'dear.--r addar.aia. t.rle din.epeti e5 imbarr. d.srsufj.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.eFetracumtisaspun€ti. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .n br-bll b.cri Nu.lrprndet enot'lo'(5. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.

Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .Ernea lui D!.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil. ni.Fi.deDunnczdu: du.cl sd Eudarct.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 . decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch. dtri f€ra d f un gTn cld ..r6trr:nlncrisi dd. O . cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor. (cl punn. lar barball.st publi. zi. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.oitiF.rb.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.and vi spun .i *m vuln.rl . cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.t . d.a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. stru 4 qn tuntbtblFi.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp. ziua id care inc.. ata 6re $ d.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.u robfta?lnc.Er'{a.lnrua in c.4a ndgem acas6la Duhnueu. locul cel F.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.qa? Da. on din . 5i lo&i j€!1.hrr€n Intel€s.Si sevi.c5 . cxcra b.c€st pubtic un eunuc.lr? unbsdatnobrlnufac.rt5parul.ir!: iim es'l' unii cu arrii. in imsEintu lor !i c.i ar laca ana. un blrblr .r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r.nrmdoa. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. in umi trdutul t] d the c.niciodlti.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.srrr penlru $ftdi? Abelur.u lntellgenla noash. Purgsihplu.r. atunci sunt nhr€ prord.' riinie .Simplu.6te tec!tu1 lor .re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.' pure.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta. d. poatt sA iii las..eneie do. Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu .€p€F si accelsaF.i ar fl 5t lacd din liaar. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.t .redi s5 moibrralct in penk. tn tur .lui.!. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd. $nr€ti cele h.leneile.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in. Fnru ci.tlnte-nub5'bars!u.d.'d por. si lad srr.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb.u rnte isentanoanr6 degen.u 6ta. Nu disli blrbatdin a..eva.e2 Penfiu . sa r6ca in ldul pursir sw mc .'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.dpureasimai comunLce?Armat purea si l.

nu sa rd xqd i .s€cnnr . i tor ranutvi sc v! da dlpr ... cJ dr6'are g.scultstl? Decl. d. In modul in car.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk. nu cu pe crnw! in p. nrctodar!.rduld€ impaii.rrd.. wde..tul tor.cedolmneld rr: d. AF st 6€. nicl nrc. :.r n.9iii p.ri c5 ! ced. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii . $i nu. s5 n lR4lti t'e ..r atunctcindsuntddott. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn.ai inH.t t ziu.k fferar.ntru corpul lor.uzircli. $rcand ajuns !dul[. scn2. ihtrtr. un cel hai El bln€.j. s5 nu vr inu. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn. . ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. . F.t. .lor.ruh vd. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.'ii Lu.rv.ti mai i.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.p.ti nicioddl c.i l. Mi Dhtnn? 'mpr4i. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .ddrr .qJu.ur atunoeunr( Jn!uv!. 65tiJtrnra pin.rorul6k inp'4i.l.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. t cc lttt€t i.iun brb. phbu cL Ob*ru. .€ ci ai au . .e ah de !pus d€$ lunldlmln?. a initnct€lq.R bnpltnent al @dtu . gl aiclsuht€m cu un grlp s.s? .u to. q al'r r6ponebililat€. tc@ un .nlnt4 nu @Eul ffir (u. nu Suntei alcisl invitali. r.orp{ de Duhnecu ded hrl . . Mt rulti? Nno{dl. Nu.ra rli li und@r p€ st. n.E!turr lre Jcesra lnvlt. e[ ltu ha. s5 nu vt ino. nic.ltpinr $ nu ta n.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. .nrrr ni.. n!.dilionsr.' Aceia e un .. AF a.oala M. D*l in e.un! din rNnctul d.| A' b€bui 5l tritl!n.onlrdul .irrsrr 5.di. O66.ld mintaa vl s r4mp6e d. .rr t&i. cap. A.ti * titi fertcfi.r.p€nlru . uiE. qp. dar intotd.ffrmb. st invct€ sE €xplorcza.dm.oprr.nru ci. sivl dorili{ i .c r(.Irl prq. Nu vi ..tlllor . se matld&e . ce e nume$€ rilh6lul s. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.pus Ch. ld O6servalqul..r..{ro. . rL und l6rei eu .crut. obsvtm no{ cd. m.i 5L detgur.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't.'na.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.i cu rd6 lntna ddtt.w!.h.bmdon. unui b!.r st Inwto s6 ' i.@arr nu vr Es{i nt. l.c6t 'l1dmt rort. m'6trucut un ndc5ou dF.c€l ludu..t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.1t.t. orpllca ce.tle cu p.. pr€slrat cu clliva btbdli .rr €noliild.ml pa: d. f5cAndu-v. s1 lnwlo ![ 1lbeas.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.lt Fi s! rubrt.r nrmml alt.dpd. .Pit ci int4 c*idr.lep<lun€ Oar astazl.. lumed a krl pe b. D'ct put. dn luN nu nu i' trrd4d. rci snt.l.i{61 'nim.v. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.atabjip.t plels. rqoc.'.(air iei€la cum 5.gragat de lem€|. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .ls. p. Nu odirt nlciun rarbd.uvlnre d€ inl.ti .cft.!li lrulr.tai imprrsFa cquhlor.iod.ivir€ la m Fs emt ..c.

r . Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.d'Ln ico.aresunrhaethislnrfruno frumoi. Ete sunt adev..ar fi acr ni.l 51r D.. r{ s eri5tabarbatic. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.P Crunulsup... I De5unrem subsrrnra r .-c iot. e nicio important5 modulin.siat.. p.e epro. Acera nu sL.u Observat ru.. :?5 d€e.a mLne Tormaipuretisi r r. dJr nutt'I c. Fiecaremare prof.unor osabie.ilbirbJI Ditcrcn[.:i n.d.f. ii puternice? Da. inllarsjt.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or.gidr.d F .u ibiihr.eaa.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla. r. penrru.€L pu' cu o heraera. Lrc.tat. d ..odats 5L toruJL .a \ii lie Dumre.onsptraiiain.. . dcaoni'nhcsL Fentru. aiun.icar. penrru c..mFrt:J re.4F r1oaa. .u invaiiiu.r!ne cap. BirSrti iifunti su.dr nt ..lo. .! oo.. da mrare ca pl. iar elua ber aFete ujrin ?.r. in ceJ mir mare pr. nnerezeqj*i idolaoizezc.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d. pentu. id.r rsr mtedriain a. pulere? Lat . pcntrucd ca$is..isirsar.F eod. por si exkt. sunrcm uft€. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .5rii. ' rr. noi iol inta egem asta..resuntviiilisi tumosi5 arari. iiiau rrumuserea lor B. '. de trumofl vretr.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior.p.ram mae$ri ca.r haegri. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj.um relivoi LLcrulceLmai mp.!efi ror. senrinanreLelor de5prc. p.rtantcare ei pla.ere a du5 r olo 5j ceea . or tesi incazu maeqritor exisr5. ddJ. jn alpahuLea slsrLiu. puia se f't.ooa.. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri. rae. lo.Dumnezeu insusi? Da si.rnp&iGmcil.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.a arunci.naeo?Ir4eo'l"nh .?to .o.:elesun|€eer-osne 5i ce les.u arleld. ar.cl51 no!.ar uapurcra6:iardu.berarea lor era imperioa$.i arun. f.. sus.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL.. trumusdea te-a fosr .ntL.d r.a pots.r de mulre$ sa ha .i c". re.rbarilo' le eda mulr mrisreu. dre rda ..od"Lnlo.r.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u. Nu rebuiesi tuti hirbat.n10 ceLe.rbai_i.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati. otr te s n a5r E\st.alde nneir vret TotuLe aJa . nrril..rarii N ..e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc.. c odr .ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.tnd dv:Jt 5. cu multalupti Eu amaLesofemei?.Pur!isimpluoi.I ub5..iJ!qo. .er.ur rare.ieles Eo intelep.onv. cJr.. Nu rebuie s5 rilibi'bJt.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.. s.nse) Da Poaie * aib.sa s: e .obscrv o.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e. doar : dn oJ ar.dicjar c e a tr.rse5L tpminLne i e esante. e.are hebu e sa intuunre ceea.e se num€ge se.au(ie a femeio.nse krt timpul Vreau +iti .zsob\ervJro. or ob .. eleintelegdEroria.e o i. jnirtdeauna au. inesati.1!€op.ar b.rur.rtd1e. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.e pretujm JjJ sLniem. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu .ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts.1i.iodati.ubmineze Nu crederi.a so 'lnlb r.a.. Nu rlemin.cu uSurinri B.uprjv'elaesal arcJlor? dc !..Efemeil.rbat LUminJt t sa i s. in loc s5 o duci in jos.avelw. .o r. sunr cu roliesali. tp.el 5i si nu le . r*uattara M.r ?c.. e suni srDpuL .cum!.o de / o\ .? . s sI. o . ra Il4ariJ.um.L.estlel? Di.. eu am alesuncorp d.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru.ndu . Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.L l .ecrceizs au Lessturi. A..an\ta Dumneei ee.e a mrnesunt eu . ri.o oi... fia ariiai .e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc. Dr F. . i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r.ir q. n. Nur[. .odDd.e.. ele (rebuie s: ii$ !riji.dnd alungem.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.J"-.

u addiratceea.are nu p!lq. E ceamaide \ {5f.pali da mu$ele asla. s. nu tntelesci ca n'm'.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.sc!? loJt. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind. de rdr6cre s. .r o pane dinrcicar€rliac. la. -*t. ! f&€ cu >ub{an!.li 161g.eva. Nu p'€r (dreaza. $lsllai ci ht tinpul a *isr. c5nd.:.t f. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.n5. re is s. Do.penhuclsiEteJti.bat"mincirurilea..oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.puL va spuno! at.Gs5 p.i1 r"m rrrclc P. sa *. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.im6.i1.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a. apoi. oll lost fem.pul.€tiasta?5hti asla.br'e5anl'0.a si v5 as4ai do.{Lloc!r_rlor5e in .m.licobor duati 1016itvidina la m imum.dcoaneni doarpentru. toar€ lucrurile a{?.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'. alunci.heva.ntucsnu.ivan da *ma.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to. ali rcwnitlastarea de vi.de hiid.n.rcnillrccm i.eea celhh deia aici.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .9i."$nL('lir'a \rtr1 .apu. pe one trcbuis6 ascuLtali .na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.amaide donr Lnp'e !c pe lata p..(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni. v'!$.v4 ri>h. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.rintij-.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.nlului.A$aci. p. c. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.ta.'€tip.un*r'o-.esimleati. ca motiwl p€nliu .lt' sexua itate! ca* s.i. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C. ali intins cap.eeo ce .fees€li? A5ta enc. rn. darc.l. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.AneliFm no insinenelprmnoua Atun..ai .sr5pui.ntsu liecore dinte voi..i" ldaarat ". i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. Slda.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu .l.r A\L ..rna qualllStii ba*c. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr. 6te penhu . fa(et Lo)D.Dentr.s iLuD alt sot.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.9i Jlilolosllasta.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.t.ad ana in a. aceea ride de .i suntcli ai. '.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.lu!?rr! Pl'n ^. cu tura.ri dar sab isnotieiu.. Foosiliv. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.unldoarcomprnic.'dJ.unreiiob\nultl? si nu tril .u .nad€ror -.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.li dMn .poi.elatilimp.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.stali p<rsanr aEturi.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.

$i alun.d .a sprn4i nunli urn. A9.ancs.d avem onediial.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. atuncinu lrebuic aa netngilor.u dz rco alt. br.l .s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte. slpltmanl dr. 9ria. inr6arcet{r la Ecinll v6tru .l6ted raF . pentru ci undcvr.. fiie @2 ce aae a @et in dod eM.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. INTERLUDIU n. inssl€.. pdnu c: ele idca locuile aska g se u. dou. bodr.i. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . din nihle.'n.e nu FE tt nu tat. h hene cnpa.ro'ul acela. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n. st Iie Dotnre. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.a tt tu o luntlnz ii . turl sl spun€tri ce As . Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . m. in fu.ddtr.a.apoethpoPr'a €l'p!^t.o d murili nlclolata ds.dll ninFi lor. ci br c.[sc pe e.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.Adpll celot ca d .br€l€ ludurl. Obseru. n.mdh cauza llmpului.

ara de-. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i.i 4ta'oare.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. .lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. o Pdsani car€ eul€.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.Ple Ahncicii i$ ahintsc .giliecare mint€per. @idi6 (lndEnaports.d. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit..i apanini rcl€ia9i c.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.. inec>c'RJno.rr rrrile (ep. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.tuno asla e tor ce puh s. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .r€ pe ale alror. Gindurile ld inrime.litatealu. Potittal DedHuft.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ .PUn:nd{uri€addt'd.!"P-dq n. t l. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.rdenNar€'rn"i pqsn.Dlmdoare''r. alii d ! 'r ni!. pe dlribure spfti.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.tar' tirylu aiahrt. fac€ cu . g€nulsau srarur!lin viat. dn a@lathmp.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.olo da iubrsa sexuali. ochll ju.Frumuselea nu e{e oc. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.litatea caE d!'e la . un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.iuii 9l mLnlea aser.n.Iubncr $ Lumu*t. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.a cunstne.'eo' ce fJ. subjectivi. n t /.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.{. o al€gse r. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. _hru propiul sau enilm€nr.br. -ad cd? dcplt.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s . i^ . E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.orPurllor lor. rndL.i obieclivuL este p 5.a de ann.n?rder.l h.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi ."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .t.rl€p:i'lec6pulur.tlonczenomal drnu\' notltl....h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu . p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl.na.n"rddi.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac. ed.re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!. ndetra sun( prolund inPrlorr.ira. o. pdtru cE totul6b minie. fizice ti in pra€nlc. ldenlilarea lor 6te dlt..a p .nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle..dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd.€a . 1999) t\ hbn. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.4p i i RaFthacuo. fsri a pretinde sr b r€slenenr.r€rhl.i.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului.cLriii ca.r. . precuplrile$id€alurile-nini".risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea . LibErtr FrD. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie ..are neindrtsostin e5t€ foarr. Mlrb.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .rcaorir.tffirah..otda di.. dra6 dr E4ere F. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t.estcaz. pot kn tr4{z .fteacldLn.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. de akactia sinlurior.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.'955 i(Jn.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.9ptr. orJcal 342 4d Lka.El. Eddnd fhe lMi.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.'. E!* '-n]U.i -nu ar€ de . care "61' 'i idmtilltll.shiz.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . Fesitind cd.le s. Dac.'r5islb€!.erda simluri16r.rrreapn\o.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t. 1931 J Etu xltu D6pre ld. ne csr€ptlm se dp4.unel..J I'c And nu.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii .bn si -e ingrljoreze ln o.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.tacolului d€ . cei careti {sc.."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.!/Etun Mat".

@le 6arta lnhr6anE .4c! $ n conducs spre o .hant .ul dn s4tu aalnsa deMo h. fdro p6hu .i protund.nlru ci.1€ ueti sal€ sunl marc.rd'n€ mtnor." .ivt care puRm st sperih.57 impotdi.r. p.la *dus.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel.t tui Don Ju. car€ ea am6iec."z Dup! cum wdm dr. Mnahh di!. %L I {N€w Yo'l.TEsk. cel hai mare akibul .limLtato..steia.lntG. poare 3b lac5 una mar€. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.ll invltd d. De alunci. *u nehurire. pe. Oupi d.o3l9 . f i casanova.lllal.a $r.r cu nobili@a €urop. It d€ alcl.umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee.nfi4 persn.in€ 6 !! eulE. tar! a loi i./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R. topeSte dianantele i ca.trarett. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r. d@.9i de . a preluat rolul el insusi. dii. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.t su4inr .r32{) iiin pi5.i lc.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.coLulopGFrezece. BG. nai mi.r.a . ulr€rto. h alz| tinpuld enalt.ruri er.l€. m.lutre.tt Cas. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro. tui ceo* B sh.ind ri dnd in dilqie p.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil. ea d@dlt rGalcibanr. sa.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror.cea p'Mia tl cunotb.tul fr.d seduea. in ac6i c.2 i Pendu int€lepcldn.iunea lq intlaLl ln re.s&wo d.6e ars lu.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d.re.nku bosaFa sa fdbulor.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.hlmc. sunelul p4$'nd.llransmutarllm€trleldi. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r. DonJu!n.line l€cul uniq5al. undi pzr$one nu cdpuLlc.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p.u o bdgatela p6tru el. atal s.?' Cu alk cuvjnle. Benlna.@J4a.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' .humitsnitor wnettan dln s. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.nal c6dd422 ed .ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh. p*n€.t€ce Piete mlci.da r. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. din zece sau douaspr.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S. tn rtmp ce tAntontot cozi in.i m.usr R'nthr.siie*ep@icrtu. c5r {i caenda -.!l€ sa facl ce ra cu n.taleleSni. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn. sor. ia.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl. '?l s.n@a este un r.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.ad...ur-ichr clPuteasdmEre.a rierE. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .J€. seret!L rsudtei sale .lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani.! 16r ais c.q iq.I lea e€dus mulr€ ld€i. Prddal (1738 .sdcl de .ntGe'marn..omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt.im.r Lordorui BFon .nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.def€n€i. & ani 5l cr d. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu. a lui Carlnd4 Wll.In a.U41). a mds la Untk.6t€.int G€rm.t fa..hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. P€nlru de pe Lume. a abso vit n. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft.in.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln...scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.i.e seduc€a i. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr..aa.ad.mdnt .t! prtma bs urs dmoro.tur. ln pd6ta lut R.spre ad4lralee sale jncni.!6 a $.. .ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.Et pu€astseu. in c€te din urna.t!l aL.rd R. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. Chavatrer deSiing. cb are hei4!r.4ilecclcmaiin.F. in I'ihosr Fm .pre.. Trash id inrodu.Fi.1!tl .e rbini€k eb.5tru al.rmin 6a ihuhil p.u Da Ponre. p€ cel na' m. .Unad'np.'.Acsst harbat loirle ciudal .lah eet€ maasnu in !rta amoruui. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. P4son. cl p.l rdurilor l*.F.iranrcacacenei. P. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€. a losr inwnI cu."d {ngdrt uc6r. .u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.l. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .a I preolu ut.tura c. . Hdcoun.

D. lr. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.inplu.. i'$lro tE+. tr...t 4. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€. d n6l cum ' Otu !&M. cld.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.cm dr.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h..$dl pa'li! o !r.rdsl€ profurde ab unul ha€stu .m F. . sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim . n h'ta). q rFt paa th ca'.e p. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.trn lr.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h. . dupl ce "lsh vlrut p.gd4 tla faceh d vhtl.Eddo. iuht o .d.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb.+r.bur. C.d.dr. nodlr h €hdl b.'. 9l f.rtldl.tr m n!EF. qpdn. rD.ts n4!tl."g b dlrdt.r.{ . 6 6 rnLh? Rdlh.. 5. nol.dF.'..d lucu ln nFd.E Atlml E m & . og e 5h[. . n.lrta ile fidr d!6 cl . Eltr rulitrt pcf.. b.at.b $ L-h licd p.F .d & d ttLpdon6 tb!*h.. Flu o r. er qhda..!l posnr h!.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.lh um{ o. s eDr.Stecpl! in calaiorla nosha.. .4aL Dd D*.drdaI @ttrm d. lnd o a Art.6.ntu ..

.I .if 9u dddlf dq! f. Pr.ft.LFlrndt} p6hu cl R.rvnm . ci ml{hdepln tre!tu|..rglh ln .nltl Fru de fqrd. nd .F dl dtrp&d$o d.dun pds. E r6. da t|cdd&. Al. dm ln lq tr. incutul no. . AD Edn r d L.l{Eir*t. trEi intua o L4.tru nrcLdafi -dhh. H lEt dd.uoLnl. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. hc.. . Ms htrs ld .ro pr@e .ti C ld...F.tM lul.ercurl inapol..n 35.S. N i* ddlrl prtrE d. fo6r ntcrodat! Frttu d o. . nu dd . dnd r. dt!.6F ld i oq$lnF.Adrc!rUl.t !.nl nicrod!16 9l c.re6b.g { Elin S ch E!.ltlb.Sfl dup! o {6rq cln. ilt d.Al..rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .hth.zx na E.0@ d. p.tadnd h!t5r&'l'drhEh.! E!l4. R. ci .!m. e d d vd.d.or'iut. F.Epinttb. dr6gurt.l.[nd? iri Vl r.i@ cMpdn. vI rn tcm rl oftc.hrha D.u&or 4 fadt pl@ O l. <ah. d. dl. cucqll nrn.* 6rhs bun I! u m.i atund cand c I&n al.

Vol o faceti tor tlfrpu. in csc. bi arirati. u.Dn €u €rah o q4tu.rcla. Voi aF venlt lupr mine.cr.a niie copri.. nro( ine. Ii pnuin in sun.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.n Eranun i$d.r. o fddi ia' a id'.ulralr.am gandjteu .t acoto d€ und.t Dupi t''a 4petenl. (ur ? arJl.*.uin rh zis.cunos.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.e u.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg.in ochi at:.5 lunt. r€r.. dt de prctund poate q aiuns.Drd?ce q-i: (ir na bo de p. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ .. lnst locul unde paispr4q ius Avei. rin.h€nr. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la . ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par.(e an'. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.upierelnmino. 'mpr6ronab.ne g.m.ei hine.itrT-urdr{iinru-:o.€nanr. Eu conduceam o nata.L1n de unde am incepur Asla nun... "(dn 5a fi€? totreui la rr€.l.min€.. .dardefaptslnrprGl. aLes - . e acetailtoc di.l-4tr. a5ru ldri Ato.. c\punprimelors. tu ni u.dedsrr.5 rodt€ cuEF6a. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.a'n labariaco o.icL.!i sinsur! d![ cand am ri.rt_.Fr di.dac. Dc c.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ .h'a.te m€k nu tub pHholosie.F6re He.n. k' t ia'. neam lntors llcl dc uide am ptec . na.elnm as.ar..pl.iMahnE6r.. Awam n€wie dedpdicnt aeea. iti$.anai Adl.nsnlLacqtia Nu ne n.g. sr in.? cume .i spunr -voi.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. paEpro<€ ani _.pnFaheam'recucnr€ Rai-. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu.m awr lnt€lepciunea plto dep. Am fe.. . L-. din acete wnuri.. S tt si. de u. -Nu. E{trtd d. Dintrodata. penrru cachi asra ftsunreli.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine. aij dar S sliti pccindlt. tlne o tin'e dr€. r'(kr.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. an paispre€ce ani.ptr.unreF lla car.e{€ ca vi hndi v.a..l€ndnr E bin.{a asa(3'on l.nlhd_na.Fe vicrimvfl.u-. c!. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".9jce st vet.. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e . P€nrru mine. F(utolldu C.uprr.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra.ut dar sa G sFun. arahi. grti..F.otlno p6.a'emalpussije! NumEinvinuitip.r.ic€.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.nant? P€ntru cE nu au.o.penEu ant .ri .ein.r C brne.n ll€speWlliam.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'..r. 6l€ alribubl @l hll untc. 4ists existd este.E] blne. mare ii gras. nu-ni sPu: nhdi . Shti.ed c" vi .e?op.)EbiE ob'Fu'n A*Lk.a.r p€cd.h p€ a'. invtrrisd in @r. un6rt.ut dolr un cerc. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului .5t.sinii mete.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh...Jarno aminalntar.P5' la ce vt atkptatr.E Sr tEt.tl imasina cun m! jhte.a ei. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.t penhu c{ nu . a. pahu lnvrtltdulrslru.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.5! tie?.li d..la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.o&fr .isfler. o." 6n b6.. Nu.uro linpdFapL d" a. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali.r. m. os6 vr spun. m. cara !h p e.l.. ti \ic. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.in qfru.d5. lun€a.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.ir' o I. inroB*n aa. phccsm.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ. r.. A5a.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .5 6if*qi dsl. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui. rta. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. Da.t ft puld se sp{n: .ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.d. Adic5.ur€. v5 putqi imasina Va pur. Am li..chiar ma d6el'. Ajdkatj minad.r. Ma ros. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. mlne.li C. Adi. Atun. 6k.pr ma hea reactie esto .dr p. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h..

. . Jr !ut]cu mcu.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.eia ede mesaiul. atuncinam auea nicio p'obl€m. de picioa'ete rcastrc de v.rem de bEtrinl.up at. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .r.ashe.. vnm spur add&ul 1 . neva ca'ese uiri La €i? A. rirmut cu rinc.are nu €inrdresar de fundulbeFu. Ceeace6telrdmosaqe.bravada noastri.. aslea pe roarc Eu am tnmis . ljn.estaesreuntalenr.ioda6nimic de alace.ircLc l'401v! penrL care l.e poate peJrJ-5{.trre.5urprins imasin€d dc lp.e $nr N! pot * G inv.ft deputdn'csunraruncidDdm.uvoL. c6nd .2ea.va si se uite in sui]eiuLloaru.uiJ.orpulu or. *i riarinl. ord!maetelrnr J 'rv.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n. . pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in. exkti alPalru er ad4lrate.(rrrr A.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.iilc.na.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati. nael'i.$io cinc Ja. casct?1.q n.l.inoh.Sunta clcr s5 ..tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.ici.runr? Por 5a va inv. d l[5. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a. a ins..Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.ciriisa mdrseti mai departe 5. lan pus si dan*r€ .u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa. blnesou . Ai mei suot loa e nesi. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".'r iFm depa*. d.d. Voinuur . Nu. . ." \'ar (a:nq. pe.e'.am F.t numai. Jsr Mie im pLa. dcpenisulvosfu.c sunl.r nu cred€t' .realorJu'u.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.rrrc c4a. a{a pentru dh.mJn. dec cei nesri penhu .pe. iluziiLe co.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.rm.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.onF. an creal un rac$- rdressxuaL. Eieau utatjn sufletul. LrilLJ. a 5siliu.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti.t l. E 'oslru rinu (ine am losl. crii dinke voi v. . dst?az5?V5rq frumos.m drnrt a.u cinda care poale si n? inle easA n. ueau * +rn.I p!rcnr!.Freabun pentrurine . Ia. st 'L r-dq v od. Da.n.e ar rcbu' sareau un inv.iviutatrlaei. el*ta a l6.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine.tn! s ru uitat l:.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la.bucdii..tameava5h. Ln trccutul €stru e3r in.ro.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.tidinfevo'arinnl cam.ror .t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la.t.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .u .EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu. p4bu d nu u.am qurnkiod.tnundeeac€sriu.i-ic miuirdintr-odat. i.Lavoi.am pLs s:L la.pli"uri $ tin€t.. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.sriHcardenul imprkfturde . drr oara avet' inocenla solftar:d.zur rr'cer bine.stsuntem deinaLli.n4a care Fo e 5. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c.r €u c!.ieapli inaink? Grq$.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii ..ati uit.s: co.u rci Alili ' cu ii I .$a 'ubnii 'ubirii..lacitsu. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.suntforrteSin?Jsuns.e. Oc. rcsti.olorl.uloara ru ochii tai..eld S Je.pti. iv.\o"-n.!a noaskasunt.' m'i mulli !.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.t.oshu E b'ne. i '.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL. &a d t De .u invatahrile mele i. asunder & min€.limrcnaminariiusin.modulin. Aceea esre.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta. 5grma .r s6 b.lnscrnni. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l.ul l)cciwcausiinteleseticda.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€.oape5r a aruns d Ghi' mei.li si m6 uit in .

despre nme cre sunl .ducal'onrl c.cu alte cuvinte . Eibine.r p4R ca ii .nlliticc $ ca. Nu ditrl.l.a 5i fe con5r..ohdoc lumea.iod..nte e r ndnii.i. sunr oamenii care $nds jn lem. dd dlct ne iu. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.lS o cr c. wdm ca 6b egindn. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.odul . br. !.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.i. codurde nod. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5. lcestenlinat ft6end.r.h.r! a.rele lobului fronral. urtrdl codul LiJn. .m cu.ea si n.pJmn4i. Aicisunl n.andlh . chla.r lume. thFr.m in *ri6.ki.b 46tui s.atora *4.tranii adic. Si incepind d.sau compordm. lu.nalilici r.a d.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. ni chiar in sp.:Thonuldeauru uiDumnezeu. hi lnlelos4i? Siatunci ava o. ei chla. Exisr.\a eruirud n4.ii l4t c!r.^lcLunmoddea scaartt cmotie .trc nu ar€ prea m!k.l' l" r donn"t. E na' d€grrb5 gtndk€r .!r tJl.herului.xktl un ei*eh .s adolGcontll bne i b.easG furie crqindl.vada. d€r jst€m edu.'ie inromada? S.odar.ci.hni. aLcL lobul l.I ilar.u .lui dell lreilea is'lin.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.e u'neae.da5r.sunt an. \ror6im d6rrc o. Dar lusnd li*. hl ..inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra.insi acolo.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r. lunt manas€rii banilor. e cuot s. o. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.rrih. ru doci ru nc 6..li[ct 5ic.rel.cdod ornalogle .eu oameni relisioqt.uMnk .tia cerur or.rp.r€ * jac5 in dpulld..r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. 6ofl€ in ea. sup_inlJl en. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.r€prernta de lapt te rile. codunocuturd. a nu Er n ni. Cu lLle. Arunci.ar.loblluifi onrdlsdft cei m.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme. codut armar.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. am Nut aceasrE *p€rtentt . .ci.Nu . d.nL D.oal5i ru invalal 9i cine *ri.ollr ntr de hsiiuri . ihpo . mu.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu.!nu puhn nic.tl problmE p€ntru.el.penlru c6 nu au minui a. j.!hid' in3p... fie caI dinrr.nllitic'tummi li.

tinL hebuiesav. ero.te. o s5 As F(tea sa nunesc n.tdinpunddevedereint?Le.D.. o 5.lare reci spre deose.ea*a .him. aLUm a fo{ numaidesFre a. H4 \ r k facem.rc.p lu.vedetrvoi. Ei sandesc do pirn senrime.Nusift caecora.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc...am. !sivedemd incurani.innebuniti g.aresunte'ivoi.rii. ?". Eibina.o " inrat ln emorii sida.i mersem in su5 c51...are social: a'€ o fait s' ara un . ajlngefr r md prolund.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.'arvialaaceec ' r k.iiapecareo O' e Jas. cu Ji capulde perel.inohonal in legatur5 cu ana..em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .-ri r"-d. merse la .onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe. Vinosi mr batl a (.iu.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace . r \.ele mai deprav*e l.ia a serlimenlele ..e\{i(old' 'o' . careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle.. ce e depravali care merg la amb?le capete a.9iacestaesteloculincare.o l' dodo.kiun felde urme cu rjne.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.calaa. Sr osE explo.uadaararStiiideundestilcinussndil'. a*ain5eamn.amawrdrcFrate A*a s.lioneaza Vojnu {indili. Ala c5 i'r.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh. Era momentulnostu. ri..E\ist.as(eldepe6oanenu cumimp.cam Da.eeacev. dacs mers sima.ate.jtcdmr )nultidintrevoi.ieb n€ pentru rine? Eibine.uia depravarea? E. la.I d. pentru. deFart€..spreviatavoarri\!lhn.eD.. hcem a a Di. us.:pd.' Deci asia avam Ar trebui 5. AliIart p. spuncli'. r€ 5.scanda.Noidoard4ompunemolinc.asute sin!i.splten i la. penku .con*trirla. dulceati. ca sa secrete !n aLe a{i.orpultEu emolional penhu !.daceparnimin josdelafeliile.le!on$trnii9 enersie i.omponentelesale Told.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.. Eibine.J-aed^i.vid4i5eamac.i seniine.o'\.ea. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A. a rc ia.cForr'.tsunoiul acela tin. micar.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn. . rani sentinentele. p...nicandexplodati 9i arlncios.inupureF*v..n" "r.. ia.. eu n. 5i encrsia.vcdetjvoi.€e!or'dpin. ?ib'ne maesrre i arunci asta. sunr dependenledeinteled.e !5 jn toarcdi luqa laire. ei mai adin.pefhL.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta...rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.p halaq' i.q.are vi spune. +iri cineva.!a . mai iniai. subconsrienla.s:vismljhruburan .utslscoaterjde acoLo l.ie asmtideco'ecrnuct?. drr pra.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .!lilicum da+iu asta? o t.5'Da d ^. ceea ce vedd ai.{.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a.ta? Penku c..liintr.Llumin.titr.€ea 4cE vioLalori.(i.do neutoni. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.n. Deci.on$iint.a da o psGoana carese d.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.t'atuncicsndnuoblinelr.r'c am tuar doarura-defrpt.orcdc Fcnku Eib.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan..qasijn masi De a.!ie. De dceea .i t n ra '.sPunfar.u adevirat?Pentru I ..dL n.?+nivelnu 4istao .4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina. n. desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma.in sentin?nte prin a v. e bine. N.rtr.'odatE sa fiu inviluiijn. e!tiun {rarn. ii ma4ullor.teaneuronalade gandrelosici. De a.isunr.odc.r6ti u.i.pea *ista L nrnJ i se..imersJr maideparte. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica. da nne TL ne dod .simrc.r '.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da. atunci crr" .an $riri di. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. pentulldurilec esimtc.af sea ni. o -Ir de o.bEn doza demantutre emotionali Iie c.oana.iinugirdesc eirer. voiar bebuisS sFuneli. spuneti. eLe sunt dependente dechimie.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea. osi frf ne acord cu "...i.s. a lesinhbine.ra.dof ai.L.. HJ -q a y -lpd r b'.

r apd dciorul rpune "cine .tla. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.'ne p $l€ cs.'./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.urdall c.'orL.:pse. la pJ lea &. n.r. ' comunicaE. in mod aidmt. sr inrampl6d .uc i€rge refeaua n. sScol. n. uatahrsh.ekdlnurm5.nru cisunre!i atard€con+iin.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i.darul nu i.iodat.re fld lagnrra.ar.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu. sa ui sun .hlcl. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha. de la gcn. Fko .iiienull vi se aplict p.si trebui€.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.4ir nd6E. la alegailenorsketilacin an.. 5l n4 sa l4nentdo ni.hr d drspdati. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. the Anndat d nnhnd.rstpundc . @sru rhrdu'o54ch.r nssra q. cernsaamfi asta? El blne." l'.re areun haumeuss d cap .rca.o5i v5ipun.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl. .. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €.iun!r!lin. g€netilqeri .um ne suslin. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. sa moa. srn. pur sisimplu. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a.d€ I unindealu Ramrh.a(o'pJlu.dici nlclun lelderubk€ . ndu individull.n€buniaGnmib car. cun deliniti ct suntqi lhnezici. snte! din Flall. in loc sa fil n . Dacl. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni.. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh. d r.wrrJ. A Randnrc a/ Mrny Dine. € nunarul tau d. prd la €d!. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.nds.in.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e . cdpi a a e importont .e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.ri.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.si rana pra.5. in.. tui frumt d45t altii.E. nu numai e Ed6a A lFlrthnd.umarirm ta h'sine. s Da6oan. sdiaE?' -Bun. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-. . d.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.unteii Eu rad d.un schimb cu nlne darnu$1.u'Pot * 5Pun5 !n. ci.un tsaumarish l. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. l6dt5 Foala 614 tlSE!.€e.sians 6arn dqn nuh. El bln.5rivou5. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n.dn&*t. Arta € tot.

.urar Ad.beraiti !r spune -Stii. nn sr o relaci n'c'odart. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .p? Pdnrru.ini le 'obona ruqu..ulrati-n5.n. .i!16..duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb. tcrap a a arahi. amnpzi.g aoar.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo.lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.i in . rirld. d \ --icu-no L.c€la$ . Bun.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. €rrh rde ins.ut. la iwals 'por.ir@r dn a..i a.'I I n.rp.ti creabri nicl m:. penku c. i n. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. Aia c6 individulcaro seslr.€p sn.:rd€sinpa'ie si dui. orrji. ' Fas.llecara mid inl.{ I inhe. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.nbcr.l in. spunoii.rp. aceas15 bi.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic. glup & db. Nicioda6. .Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni. $iii.i.milia incep€ cu s mpalle..a. chr . fie prqenlalifamiLi"i.etu w.ul5i mnacolu ? P:L da.-ro ra a{e nc'si d po. momcN si! int..unjnccpelah Le..a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.ea p.ar nu ttiecln€esle5'.\ipa.b& . runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei. ros ac6t mt.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. Fontru amneicie loa c q'cu s.l€. ponhu ca el ene a9! dd. ' rrin lnrdrccli{.. 9l Ir4aie om oc lutru.min'i .Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice. nh.rsa.ii cmolie. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ".ane.? Hei.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. sa e. nosru Si ..areamtro. l. De.npllre a fi.ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin.i aneEurri si dad incerci * rdf.nr' vo' ) .d'n necutul i doar p. as.L L-ci '€t?r ess. purem s! rccrdh qaolara a(ea n. moment i int5mplare . 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .. in. L.mpl.inulEshr i 5t licom numrlr e.re .rur.un.

l.n4 fdNntd6. a Lltlll. Toata vlaF voltra e numal d.a{a nlc.area d€ sln€.. nu vt vtd p€ qbd.€u i iubescpcDuin€zeu.dl. r cr€lqului.. Jl:bu. Pli$t! e oBarerugine mrl.. p€ dnd c€al.l. aduc€inapol. D. Poate p.u a f*€ lud. vointr..astainsaamn{ .ntru cl nu Stiu cum 5.lrcr nu sunt. €u.b bsda sa Eupqto p.Foiia* dellaseart.[ d. fili a. ll telait. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.sele unui €nar d€ doulzz. si nlji cuMsca o ginile. paso.ic? MninuLi mrihulr . hainpentu lbtdeauna.volcrsdeli ca eu rcrb€s.€dora. doct*ului g bru{.$rJ er (n5a am9'. eu.i. .lif li punef 5e euhe dc reguli. laca drag6te. o si wd€tr . o si vi spun d de cc.iali cu nlm€nl.i i *a asa?Spun€t.cl un ahnan poale s! rssplnd. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin. car. lli lu.sl 106l. p€nrr! pop.are a. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.sle.c!. wi rvqi m rrdt.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.u €i. o p€rs.1.6ui. ri. al.utul!r.puleti st faceli. tre.E in .iodati p€ ctrlhl?i. pentru ci €r! dispus. D6pr€ a v! lhtl bine.. c' deb.te pecinda Ei bine. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. H.E opsed: inb.rt' !ict n.$ aa di+!s . Ceasul bunlculur.sd ni.€r5rll€.onzar cu *ht .Astainselmnl . ApalE $ let rgl.le? cu binta. Chl asa.iildce!isi sulere.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.d e Ei bin. adci. penttu. nunrrs d€le $i inh. la intrablril. atunci Gb.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . credal . da.5 da }'r Adtr.n. Despre a vl slntl riu Imaqinrli. h.onparabLl€ cu ju5tiii.cu pereanarepetivi Ad'.lt5 6te ameici.r. T.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional.s de ce. 5. puqi st fac.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. rictac.:l. e cea mai nsrc pl. ldul a. peEon alitatea dlsociatl.tun.i.5 ei.t sunreF llcl.npenimeni. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul. Nu.€r.lesdac.i5rlim6o. p€nlro.da' m. rr€bub sa uil€ totul.?Adic5. O pssod .o. vi se nai {o. N\te aekchid.t. f dli.u p€re ad6resunr€i.'d p'. cin..ti.epiedcLn. lnlolcgtndua: minl€'.ate d'e pmdul.r.onsltul.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho.os. Fodl. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos.iiplneti sa euh.nl cu pesonalitate diEdllli.v! o vi. un barbat in. nu vl pace.'€ pledd eli. ci aF os: ffc. nd auniclun trFU'. in $nea lor. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n. ffm amna'c' conplet.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. Putetr s5 faceti ndddni.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu. cum w€tl si o nu mld.ln par. Nupur.el hon.o.k slEttciune. an'ebtc.!!. ninrea rcaLa e intra picidr€.a. A.ror care se raceimedrar nabure s.r. s. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.r.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr. Dqa pute. n o EnotiLesunr cpcr. pss. Nu se ncio enoue la ci.l er indn€re ii nu intel. Vi . Ah.ce. .trdcelari lucru.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. dor her. d prevod6 li€care €molLa.. E pendulul e du ple.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.apudi. ecndu.13 9r os.r inke'n lamr.Fa druribi . Adic!. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne. h d de s{!. @4 ..olrrl n..o s5 vt epun eu d6Fe. inrind*. spunei @.*h! {5 i+arunc5m pebune.esta 6re motiwl p€nn u c.tilui siu. ca a schimbat ast pc inpir. c!re€ciudar Faceti rcr .€F aera. o si aj$ {ii5 d€ Fi. o s6lf prea b6tr5nle n{r. p€ntru ca a.!4i de anid4in 6.nn?r A5lr.pa . drr nu o s.eva spun? Elbln€.spro emol . $ etiik. p?ntu propriile u'tu indif.are ac. oh Ddhn. de r€guli. dou. d dad aF incqc.r? . . flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.. Ei b. und. le .e d6F2 apat€ d l€rdsi€. Hai si lim rrio$. cu parul roroi. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt. .. Asculralint.Stim c! o !! murim din cauza.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. c€ pldde.

eboti. resuLilor bDlogice ta..afaseintthp6.33 Si arunci ce v: 5pdn. orica. . vina ri s.n:po56 DB-54 Jmnezic.u acoLo. nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti.slstemulbsku educaljona.orFul vostrL va F.la matur e c.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e. in actiune ceralta pe6onalLtrte. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.hctusivpesine gt." "^r Si atunc .iti. x(er. Oslmears. Corpului emolron a L).a.iside aripron.punem un ma€sl. aruncididj este. abolela pe roars ltrhea di. op{sonaltate djsoc' d a o pes.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.u a.aLa.izi€ Voiaij decis s..Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.i alostr@dataHitLer. dr' exploatat5.nl€shnate Parlirson.orPU voshu croiional.ie de asta ai. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.'oaal A. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.aE ilidkrruse un c€nku al crei.o' indrid . acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. b.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.. are diaber zaharat. n. Ei 5'ne cand inh. Asta parinii. Ne apucam sa tmlm. suntqri inlr-un corp.tanpe. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate.$idem fusa la toalet. te din astaramas Dar dh asta 5i la. Sr thal' c.n€tb I ri t L4 .po e 1(. sunteliint un corp chimic. intregut biorihn preiau eu. e desrut de asFru Daci atunci. simtin.a. i dr'nq.os. Ne ridic.lrnt.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. ne di. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate.. inwte s..$tiadci p.la de iudecata!iapoi. sistdulimunitrr eiorirft I .6mei Elaptdoeedlr.. a' -r"t'. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar . arri peEonartate. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci.D ins€amnic. hebuies.spun djn nou.obbnuram !oi.ela Sir.iodat5. Ded. atunci nu ma Hei.h hbaintu.e dinre uo. viatJsa.n iJm nihp \4aou.ri. nL md are boli sasrro. nu mai aresl?ro?a la I.at. atunci. . r.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. azi. d"". asta. n..i'n o(6i pi b. din . csF racut? sunteli ink un cdF.! p.srili rc im. Nu faceli decats.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. odats peBodna nu ma.9' ptna sa devenilicreatun sduale. Dr'. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace.ri din a4 care e*e anrfted vi. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. genuLac.1ur': rrnac nc: aL!41 e.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.or. rercFonea5 h deoai. S acom v. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun.aLd Mai iita. fi€ maastu.imasLne aceani superimasinc. ljn mnacolexisti in alars (Publicul. avcri un qand . sa va bsanai drn copac jn copac. EristE o mica p. o(€nFnaPo -aaD'. .hia.lpLr. din accsrpuStrc. recesibinesi teu.?an..iT . . vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei. coinseamni asra? Un amna'c. vE egEnali. acedea nu sesupun nEodat..r rn dl ncz -.'ioirp o:i relese'A_pucd .m din patul a.o drnElpil. a. lar in.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk.3: !. a ap. a deoamefl de2votr.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. 'urJ.Siasta€oda..se profiri deea. o. care s. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd.iie ni.9i .aq1q n.'ut aFoi exparien Iierbi. d \e.sa alacasturcorp ses.6miL5idtm fusa Laloale6.il .te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath .a<ee. Eca di o..n oas.

nc At. R€tln€ti. .. Astlel i. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in.e sl o auda. va spun ii v'na i o si fie . atunci.. ! crd o L.ur No sn ve plad invq:ru.. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.areiLla. Bun motivulpenku care birbatli . Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.ce+publiconullim€delenai .€ dac.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG.? Vr€m . dac. sau pakiarh.uin6n.en! d. .unoasrd€ foarra potundi.u vcnit mulr dup5 nine. b.hia.e. e de arec? h d.m copLlulln decadsnll. 6e eqal€ cu ranrezi.ns. nu rem g1 purt.u 6inl.i. tl chlar &e. a4 nr co-aiitd6p.a noddt 9i arunci c€ obtinem.iod.h J s.e.and suntem a.u e Po.i. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da. F. e ca un. dar sr fme e o. .oPeh numai srrilucke. E bin€.enea .a cl Nu awa nlciun in a fr. pentu c6. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin. arunci. rind 3p d 'cq.rci-nu hebuie s. cu.. oulele csre o si vint o5.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent.ntei sal. Si btb. noasri... (sPdt nos. si blia.r c5 os5 hii. poarte copilul pent! cn. urinamh api 5iltam r6to siurinin. dominaG de h.dd.on.ll ) . cu un sltnt.r .ih. merge pans laSpnitul or Sfani c1.slem.lodatr M i.niciorGponsabilitara.pilulci aLi. Ii k.5 in mlntea n. rr urn.a. Ei bin€ acesla este matriarhdtul .t..on. carevlne aici ti o s[ fle puiredt.n! accepitm ni.. N." hir. osE f]e intocnalca voi do. tinpul.imiracoluL .u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .en.olo 9ln€ hot. c.rim si pur6m un copiL. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot. in nod d€schis.asosre cu cda. MoMtul el. erclbh. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .adentr.a care urEeaz.ru v e at8 c5 . dact ea nu de ni.io a. o purernlc aiminunal. atun.ard au n@ie s.rr tnpului mol'onal A$ ca.€a3le invatlturA ddF.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.a. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.4 of4.asn! _ daci in mintea noasnt .aufdnrcroda€caotirlr !..ratdecodent.rorut uou p. Condiliil€ i.lii r€bu.uh.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro .ir monertot 'u. Dmdu ca sa nFn' spun.e extrma lluhl^6rii.io .ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla. Y€strd b€n Jorep. 4€ec:| (r hq. . tr momcdul.st.oarl in m'nt.od't in r toj o . $i acuh o si !in.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.hnaic.€sle makiarhat!|.$ rea! sl !pun.ra * Decl ndrJ r€.lcb roato asle.r.lili6E . pe cind 9i !tun.$r5 in !l.cuios. auda a.cc d.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande. * nuneia nom€ntul virgin. ci desp.epurpnn puriiarcaLutA.dr Gr.rul? Esb lum.rbaii a religiei. Menrul de faisie.

qeadat. barhat 5. csndawnta.ntl w.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor . ce f& iuhi. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.k sa pendfu€ lutdt. cr ecrll[.t Nu q.h modc !r &eh 6arte nutt: medio.mutam.dcL _.r un astlet d. nai nutt dacar ' aGt. nu wi o astlel de f€mt.ucoan!.odar6 si :i ?un€ti ci sim..Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.u.lnh. e$e d luzared tltrontorma.ea s! U€ oagici nu 6re actur. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .riratein sinele 6+ u spfiru.$..nrru cd ee.m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt. nu.ru.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain . p.pac.@a @ Lce c! c. F ta nu fit' rgn6.ca in masie a emotiilor inr. p6ku ci.eamaivasridesd€spr.l mi purd.at moFenlul.mptare..tcr cde duce ta *t pabu .un nonent.nra unur barbac spafratomizl s5i .s.

pult. 6dr.bEr d. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . d. et 6Ff E blll3 d.. h.dl q.lbt! infrpta chid dcl. Iort .l & d@l eE & {1.r fi.h !. t ho!i.lnantul naatulul.ta d . 9dli. chid chrPq i C-*!lr o pd/.6.h band.rl.o'o unae 6.lrcul dn nB& udL .cd . clqr. d.LMllr d d 'ral. . numal pot!ca.lrq un lrddu aE ra a .-L $' inb! s.n6ru''..li "onto. un porta dod n€ru.E@$ nd.d.Enlhr..c.t&! n€grl { @ @t!r'G & . n.od. v. ilqtl t r lnul .. nErl . ihhtdi lpd ol. n*rn dndL t'Fu dFu.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k.llnh.mdn. Adlc{ qa$t. 4B tu Ftdl ftr (9 r.t.u lnvirlC o *rie d.r. dd aFGn:nu M! o srlnld! d.rnt6rmdh.unt d.43p. E un blrbot Dlruni c nu . crorapr n.r.Llltnlru{Fd.tmuE. lungl. ar€ Ittoil. pdbt & c.onrEdd pa.bndi h r Fcl.L rna qhi EcuU dl! .. Ar! . c df. tu. sdnrc.t!ri no&hc p. ld tl.&. Nqrll.d d o b. d o U. .[mt l.t @! tl hri lrurD6.grl d€ hlt. Ar."nlo.ll Dol oalp€fl n@bl$ut .

eta fi.runutdin tatur e de um.cul nrclodal. Aru. 'at5. !icuF.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.ea.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.5is. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei. mi o g. in cntllea wde inchE $ jn br@.u ch6 tk atea pudrab pe . bun. Avea o abillt!t€.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.gtla cum5{ faca lle...ur b. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T. fu Era un ndld€|.urlu.. penfiu. Si li4ar€ ln€l€ ...lm. nu edelaprulcier.tawmdefi. o (rtoarc trrho$a.i. nu celui cd€ n. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl. te den &r cr rese i vtn"l'. Erbire.rl.f cJ a-'iu 5.r m5runtet.an.6z 3inplu In ffi d! am a.9iatunc{.e iLri. c. Aw.6 nq.kn(k. Dod c.fentastL. E !a aratat la..dErsur.um si o t c. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.Hitd {ien sustins mmatul.rl. c.i. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.z. dar qriu car€ d. Dpci.are le uino. ac€a stare 'n (arte **epiaiD.. itiu s. Oe asta era€lDonJ!an. en.€rachlaroprivetsredeieutrdr.cu cmbinaa. C.ai in Ede inchir cu br<a. Asta ilfacelaimos.h ar anr Adni br-n :ra troro.v€m 4k' pe!ein4 irrr.r dunu n cu dueE t! 95r:i.ootnc Sriti.d.ute s: ap' ndeF luhlninl.c nu qa atvolblLor m.l .arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. raci dras6re. o5ic.A il inkdai pe €1.ne d.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.a.Ioei tlmoa* .arep..apiadicl. ard€acoLo inhmitateainllor€d.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis.olo g eptin rdeoecrte. -.r nL.. 9i dsrc e dd. u. sl nu lie nicicd.Tot. m. qld . nodul in care la.n.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h. ln€i t um@e .Sror care € mll mull d45t . cand birballlfac dragosl€cu feBeile..ete. lar dac.ubabtur.lacpJcmultancu@!n&. dar un sedu.re talenl alluiDmJuan Pmk! c.lna.rnl.rb.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr.ea .ulbr. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid.im.u ca m. Si nu rnler€ssaz! ni.o.l toi. tabmi.a.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.$'se. 91 6rd spune ata.I tutun9i nu voidm sa.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron. olspertar ren i: De(.r.dap. da lal€ntul lul.pt .url din perete. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.atdr f bea vin.nlrnlesl€.nlnun. o r. t k. E.{ sl.r ru lnkar o mie de noplt d.nul lui aa pddpio. d? o-tu av€am o baddurd .u carc are o rcputatle dc *ducltor. .la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.i.ea un anantatat d..te ldet dn Europ! D da. d6qu.a . wni a. .6 r€.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!.esi\rar_ d n nlori€. au pnnmhtul sroan'c .Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g. susFn. sa d@d[ a I' o mLnuns l.r€.bun la pat. Awa'ot o pccare o abilitate.fre e lsm€i€ .rc.rrhpluLciputea5.. citr€ tt h{*und€ Ana l5.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .mb.nh rutuq returol._ .t. avcm un Dumn. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d. ec.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe. h tp.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .u p.i..

.u celc ru' lin.n'lded by w\t|'td oh.cEri oasperi ilugri l.€ om€na$i.*tH a rh. in 'n .. tldadd ff dr d" aI-.r cu rotema. e? c'edeti cl w o frolaz Deci.r2 ma.t'i..rte a vierii tur _ o 55 $siti b. p€ car.. .J pe'"nrF rLl smanr) Ei.k ndh .rrcahdisr! ci.lar €la awtsuli. Irunu*titQ mle.atrae!neasr. in tda lu' MaLn. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.. EE ctlltdrt? D.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. iot5.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a.ctrh il ch€ru. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.ceamase' lsrfa<t. sfitr lum €. toa c €ede.t.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.u ndn.L. inne o noE (u indct. td. Emagl..rtEiii :'i 'n.i ratrnqri p. Iodr€ el66rare..rrsali rme e .ea inrim arca uno paeane. !r!nc.9&i nuftai nii... aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari. .r st faci ce tEcea? Dr. alrnod€ra jui 2 De.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr.sreaunnr6ru.un m66u. sau neEuriea? 9ll. cu .caalwtunangatamhtina@azr. rd mam. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. ddftnitcu nd{ de..u d'b5. car€ tunt &ja in.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra. $x b.d d.r at6l Dd Juan dud sra.Boana a.rt€ lrunc aurr tui.mulvietii ftrne.rcodurea(apul. .a. ctu . 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .io Et s. 9i .cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r. c! ta numir@S. pe cel majFlre amanta w€murilor lor.sra e fe.u (6 h. nu tiln h luat in se'miblografia.i rip?rtcaterd. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul... ceea ce nicun bi. un na€stru . €ra cisirorrr 9i I . p.ntofi.ne viata Isri merE.au ascutat pe e.Dn Juan.a'e&neiela. suntca . d€prei idia ta 9.ta de emolivSiota de osriLfall de el.o dea afarS pe intrusa . foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.p€nrucssdjnrcehrh''. cssr€ .ne.alunci cand teginde$!_ bine.. .u dtaFanE 3. rcJm diu-. inpr4 cr suptr..ab... r' 6 sLp. To I acea* powel. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc. adr fl lac€a mi6ru. nu iuput €i ia. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. frume st ame$ @nr6i.D dinpe.. -d. d.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€.du. Drrider este ci . Bin".ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. Nktodar: A. srlre. nl/.ve gssi.rn.inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola. r. cont6a ta intoE awut5. asra. et 4a pla€nt acolo.at.trc hqv.sunldare6tum€h p.inr Gana'n un ul..tta Gmdtd.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol. dinl.sa wza i s[ d*€a*. ana pn€r4i.a'nr cermain. Ddi. c ad45rati.hi mrl l6nar.ra'. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n. barhaFtd oh\nuiri . € lo.tnseamns ajunsFniinepcalum nior.n.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei. t2qJunet tavto.nj. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.d ds s€ io! I .Ldal e mele. vqnid \i o noaple pelrocur. PureF si b.'t concentez peopqsoan.. dsElc. . DacE tu un elft. lnsS pentru ci aifost. deblrborulmirunr in.9tac€laalost '.pc.la plural.!qhi {l lodrte tut@ !dca. care r n.<nra.in'c. d'ahulmasa.pcnru c! h dlPq in cde .Blzce&ward.itutsdari deihdgini.sau aurobiosraha. Lneh! s. ldcea mea e Multumes.te area &olo sAsa o 3l grili . A lansat oporrunirlti 6q. care la $ns in ulhha p. c.ia Faslrs in ctrc4nlrc. Ata ci pe cine o si Mulre.onlinu. r lud frola ri in hcio'".

" .u L i.enpubL. u.pnna .Jnca rn Dumn?zeuc e..10d t i. sir Don Jri.ava de5Fre rat.sunreri mJnaLlasriinr oceremon.r . !ia Era.as5v.hr Uite u DonJu.tamandouacuLrurilesi . ceziceam?Ah.r n. s€crere dp2u..a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.u Gtj.radeidjli. (" n uit in ochii a.' ' d. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza. sa minpar soi.cunoaitere Eibine.eh un dutSis.sifr.on. tn. dGkugi puterea per.olodeo femeiefire4.el pregafte.rrli.. o ro5 9id?ssDr.eF cum lrabu'.ru. Eibine ell.re.ecu ad4jrar si. a Franz Jdu.. sajnr aF.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim ..J Ad i. Candsevorjn6Lla .dacalalalmeu a foitatGnt. j daci fuse5e invtrrr sainrc. elm a. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu .n .r .bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.er€monia...g.adL. rtun.D4imiFiesivesFur.rr qsps de p.. Jv.rbdriiatr o abundeila ainkes.miiFsu[etuluLsru arele. o\ o.rma a..uina.. rtiidintrevo.L r.a un anLmal lar 'ub'to.. 'd!('nteleget rn.eea. meu..'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.ci S p. orueodd.i.nhuline.. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.i. anrt. asra.eereiperoane.adanteatun.uadevirrr. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i. ana Deci.praclic fac Crasonecu o Ieneie.ha Asas:f e.u .Eusuntrno.-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.Iira Privitiino.rie onar?d. coLapseze in dip.inLiu penrru cie..edragosr. 4' 5'JT. Ej bjne. eo chenie um' oare Sila lelsi'.deobce sfarsas. Gc' alt€ u.ra ci e perrep o ui4a . Asla nEeamna5.r e Adica.areadus Fenduci. Nu t. (oi conceputdin spe'ma Lui. perko a..*epenku a ab6da emol e. A. d t.€1-ri€prFt on"dr Si da. d.pa-r r..: b.. si {oarem us.1 tu..Nr". e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.LU r J mr n inc.vederivoi..oreasm E bine.nc. o.Si rr c.!ireta erendrur Fenducar.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d. dar se gandesc c.e dee. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .!i roar.nosexuale .iui dEkuq in pottasa. cu am Fenbu. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne. omenir in s.nu inseamn:.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .suntsatastun $ia.y. lacdrasostecu unbarbat 5p.. iv. Eitefecioria. J. A*a nu e cevr saftu.bnep o r do.uad€varitde.and flor n impirt.ins.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.iq.rr peBonalilaie omeneas..op ren? Er b 5e haiu't.n arJl cumsipohe.erl Nustrdnmr.tnd m. averineo..Dni'dinhevo !unteriin:..mcnruisi m.aconcepul pe d'avo.ghr.ieuslntmaim e$mair.ih Da.Fentru .ec... i'nren nu 'ubftul!.are ua merse la ovul spln.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm.Eibire imiplace5ilacana.(reag.rLrede b'€ .Vreiu sa v.po. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.eva Nu e brn?.r or.la aropa ' .rfrdn ct nu xwqr !.ald acolo .r nr *.limieoicc sc intampli d"hbBde() kze. dupa.-e . spun. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc.um em. eisunr. Nu ihpreuni.. lar cand uine .za rr inrrsoiLn.xlraordinrr Anrca. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.remoniJ At:.scim...-d.ere da.r nmied?e.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s. c.frentut.in ochiunulFe airul dvo'bu do.rmin inqr! c r r. bat. care iie s6 s."""a u .aniezii lumea i5ilacevanr. ' ia ' J tecutdin.utianlu.n .l.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.9ini6 rtvftitiein gospod.'pLrey-rc.

. congrenti.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo. gErbatol a.. ./"2 -e4 0.r€ti @i? o s5 va spun cei m. da Eriit o mdalitar€ supsiod.rlitatea esre un cuvint tm. $L dacE ar firacura!la.ceadrogostecumamcvoasra. de ncgi senftali.-r fc.La. €u sunt o p€6sn. ci atunci .? . p€n (c o .oa. ndJa nu ?nc in d.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.ela b. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer. da. Ene un m'ster.e +. 'muni . crede! c5 rm aja? D nrr o spermi.eea ce sunlem. ? cedah (q e". De acolo !{n ri sunt $riti.a ar tifacu[ocun rrebuie.um apar 6ollle wne'ice.. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.orcepuri jn sax ?temerta.d.gur ovuL barSalu dremiioane Deci. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€. n'ma hcatul.entus !bpenfu boll.€ ra( €' n . un . o5a in tinp..i da.uF aduczm uncop. nretidGs owre? Arr.'"..ma..nuvrpLJ. tulburat 5i .aloslecuoatElemeicorunci rdiLi. Sjngurul mod jn (are suiletul a.on.d I wl.iodotl cu alte cuvlnt€. 9tiu. 1t .Iiede@i.. uel vcdaa i5rorir tu RJm n. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.euipartend Ar lrebur sI lubim .€lo. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.a.ontrlnta.a.. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG.ncrmul Copirr rcSrL .ti putaa si spuneti.dpul.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti ..atit fon .c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin.o'Lpt o s5 dtr .'.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a .cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.". i. d.od ( Iotrr -po .u e nevoic decst de un m.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran .nri.5 sunlem 6arbat. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod. €' bine. pr.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. bolivin de h ormeni dezschr lbratr. de slDA. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c. rclur lr .estane.lcr 1qs.ca ..orupr.c2E.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su. a puru( si csia pentru .ib.@a c€ k.leda ni.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul .a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .hileorafd.i idrilvo5lru er.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar . p?nhu.la fel.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.roau lost(€aredaunuldinhe@i.arceste lcgitur.]nd .arc ei.tc... Isrt€ fthil'brad.ar lrbsrSriuL leme aareuns. d€ gond€e.Hei..vrne de a morah povesiii.oim8unalavoa.. ac6t. g1 de unde n.i mutt..epe'ii acelu'.s.uirul A. care lace un primcenlru3Lablilace unprim.n.copiii vosrri .in. exisrs anuniri o.rpc"-rr.pil. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€. nu le contra. o c't de multar fi expusi la slc.h6' ca.6re. nc n. Exhtroaneni ) ..hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.anca ur. )i ti'!. Ati lon .L sdnd?ec cr dr .ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da. D4 c.t ve.d5postit5 Arunci. Est€morala fanteziei: acena este Jd.i .ef. $isinsurulmotivpentru.mai t.Te-4 D.

d. boala v! liaceLjnGl.a .u @ifi lDLdo4 vAntul.um apir€quplia. p6tru ce in ..c5to ucruhz Maiintel. 66rul r fodbun.onltruls . dclitirranrlercastodlh.. cu s(ul 5i .motx or noashc trecure. *am priv urmanduvl hDteta.and vsnltt la o p€rsoan5 care '. bolrre vadic€ d ciciud.ntu c[ inc€p cu . B€ dpa4in conrtiinl€1. incqcdti.r€abh tr6tr$ penhu @t.5 unde. E5r. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .facamai.p'in fontdiile voastre. hat. nicio *por.I D.{ bolt \r. oar prima darS .r.doarc.d.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi. $bu . rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.A!o i dc vrti.tor pQntru voj. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr.ti llcuF. in lanraiile c.e facstL itun.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.trc nicunuLdin a.s6 d. idr.trc pot sr ne $srini bolir. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.i.are r4!oan. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl.rcati st o tanslornati in trdtul kstu. care au dal i {.adate ''qli.. 5r nuf. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru. .6rorr.ntsmc A.omplicart.€rcaF acd apqimcnr.nl! orisinab nu v!l wod. Ele lrri6 ! v.wdetr6r.olul*st5 in afar! tlmpulul in. unul ponu c5. Nic'. 'eaLirare.hp! in . De afd lunt€tl DuBnezeu D61.r !n! c realih.dceptuld€ ursin. rlacaamuuttsmarfacdodarl.suntorganGme suntvll..n:L i . intorrklun. clli dinhe rci ali irurlar? Du.rc Jllo. la. ddine. i €l4trlc.cd public. lunt loanc nulli prinhe wi in .re . inapoi la d6d. p.cru sA nu u ati asta nclodatl. @ftnij ddin &cad€nli.ea de la 6riginil€ ri.d.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua..ti acc.himi.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. i apoi ah angaial!. eeau si rritic! ceea nnolionar.g6re o dat.ri rc sr ni p.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.61€ supusi !c.i spun€li w€d. a. penlru num€lelur Dumn€zeu..indeF cu 6la. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu.€ti dr. ooct nu ma credqi. oi9. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i .' . D(i . Mna. p€ lind er. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.te. pcntru c.. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. .

irrE Adrc.vi.r. p. '. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.ine fo.la. ms: 6t. harblu. t'€bur€ v5 hrr€6ati.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.d ltlfostddq. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe. da. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon . &."'*.:4'""*_rn. acsl€ (.{ ia. rclbrrie olr€care.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.cin snElid4ine n<llrt ii er.r.rienli dotioala.nu pol .. Nu poli ta li .ords6 d. Nu pot se t. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. hi.€ra 6t. C6te dinh.rdmli ( c ca. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu.? peno u . $i poqie sa fie vorba de E.car€ dar6. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol . tel dragGte c! bne.lkwa. lrede ap.aud4nitpartmdideidrllli.bE rr€r Nici n. atunci.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil.u 9. paku ci.I apol sa te (ldcr s. la lnc.ra pentru Dumnad.6aFi de l..{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu.t b phce tnNrd A. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala . p6rr! c5.r.vfi Dcci.t€.sr . Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€.i 6ta .d{ duDl or€F.nita. e inportant st o modlrclm de fi.tra ni spun. in raut. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr. p6t'u c5 . o hodifkrh.u cine runl. Asra .'lcJr5 & Nr su !i. manrLfli.!re. Pdlru cr . de.t brhind d€pr" sr.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii. d o sa k I ..ce s nu € un mrsr.ca 6r€ dcpandenta noaska. iar .vem Nu c weo bin.. Elisi. nu melga a$ Ad d.r!!5 in flnt@ra rc. lubegre atuncl." c" p. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. cine .tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r..romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito. dar .rr 0r __1.t? Adica. cu rorul . . aeabul6bu. A l.ta vqnici d.r. doimnelor. solulhstru chLar v.c :'f.r.a 9i iripozitele.3.car nu le past .gac. n6ir.pll a t 6r regllA. het .p.llberre el? 9i a5r' d.6ra 6a un nrsrd. de p!t6.r f urma.gr. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.ar€ am incepe s: induca dep._1: tod[ @at5 n nunrtl .re !fl! rnE.. 9i hutldintr.x. de dur@. Priuin h iur.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€.pod. d#im &p. cin€ ..ndenti.t lcelelucrurip€ t . pentru ci @l inca mal foldiiti . arunc' . drlglld A@ drficuhatl nult mal .wnili edktA sau madninl 5u birb.

n'. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.mnasispui. rrun(t(t. rublre!. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.la i. q lt sl 4 in+nnanr.n un dtun.Ed€ffidcu n n€.litlbl Nu daF ri..rtc cl.r€l€ lant4ii prct€rd. 9l atun. . dund .n.96h d line.{.ind fc dr.er 6 vi lic52 9i .rcnc|fr.. dar inl..nl ri atqmmt n.u @ a b.'trn€i rdisi. unde credqi .l. de ce laco sl.m treut prin @l€ .s. ad*+ df.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on. T. cA d. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili. T6te aeiaa $nt na..r Deci. D4 6tq lnd&auna c.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap.tr.opiild? v'ne din fant€zia.aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara. d*5 €u arEd€. ttili de unde vrne .4r€ sont a!laF araqd€nr 14.lii.are cr€eaa as$€lde coprr.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '. $l la f€|.5 nu np impr.t. dinh{ distorsiun. suit inuid oaso p€ illcel€ ld.ein r.i.bJ un <oplld b. ri'nd't' cd .frii .$vainFebapl .ce6t€horrlt. duFi rodr..rc o l{m 6r".at sl Implrtdps.obiFuit d€ tal.penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP. Dzci. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c. msseli jn l!hlnE wnili in.scl.a.l. 5aD u.ll? Muriti.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi.l? Pentru c5. Si "obisnuil u&n.aduipublLc Sollrl. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu .i.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. ai vd€a . lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. 9l nl.butul 6upra .a?M.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! . dc h.dici.ltllllnlsohene..{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe. phbu ci addirul .-Nu nu $nr gata penhu orl..ti?unFiii . t rl. purr.tr.poir i cdatia.raLiraloo jn$.tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.trrlrivioleaua ter.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre..Ll de iniel4Pta. Nu mi ero!.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.u o rdtaiq nu qm 5.d thee fadF fl. Si pllh sa lac€m asl.prihstff el.stabuz. de repcde uca dl vdu eu tu r.pcLunea e panhu noi. penhu.l.c.oprr! *sa qel .ffiod copilir6li 5l prrn . .tunul post de t€laiziun€ d vl fiate.unlh.rinll.t€ $ €l inlel€g€ .

desprdniracol. La suflet. dea hc.c@a a 16r.m putd€.i mdlru niciodar! n.dun cuurnldin(€ dn c.o d.. @lu!ie. fa': nlclo pcdelr.r. Jmin.sull€lul. consnlh pub€. Docr concep€m hlretie . PL4|L.hi €i . orlno.n lnri-un mna.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!. hc€cr dh M bun eu o l€hei€.l foet p5rinti bunl.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r. no .Mci.li atun.rut dc .a_ lo Fr. genduri curatq a la@ iubir. sau .AndvSindragdUlldeopersoanl. A+"pt.trundda odr" o€nnL cA m:c.are lrebui€ s! ne fie asecr!n. Dar $tl.nunu*tea mr^!r.ea imbt:lisaE r ninFi a._perodu. . d.ruL e.. inb sa f'€ €ndsl€ (. r@nim b gand!la.na va crea . rcnc. ctipa. Irunuselea sa . nJ ar nlelnro niciodali aici.ti-? $ .eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma.. c@tt Gri djnn.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! .lrebule d llm indrisdrili de m..bilLrarea.a cuno4rl€ii nictodar.!.au sa ve inkh cdai nu sliF c. Au wur libertatea ll lre . s5 cmc4. rci nteles€i? q. c€ nu puted sr ili mi. prtmul dsiliu $ modul in . gj shri c4a?EutcEaicns... nodut -m .fdnp !r pururniciod'tt$.. a {ndbi n6hu. cunc.ibtcopii.<ut J'fl ri r.Ad4arul6l€. ffialirate. corpulur car€ atati asa debine. r'irc6.rea E(r€r! d.ar€ re'.Eibine. . $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v. prLn.nu'iudd . o sa vieti un cp dnunat.cid. $i hintsa t' e ddentt .atisisrvdlac€tide.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.edencAsu nL !r€nh( oe.l' whi. aar de lopt ar€ iotut d.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i.ore a c. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:. d*i nu edi. de lirar€ dot5 .. 9i add.n no p€.ti sl vi inddsGfill.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus. p€nird c.eea.c€a aiunqer.i ! dia.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.oplll cq hare|i copiil c! odR.are n..mpl€ apimulssrliu.r. $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.cu Vrd st n.rcatin 6np c..eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. .retl€.i. p?nhu ca .dad in F. strll.lai e ale.. spun? Nu wei savt ipun d. schciaaic.bebui. D"._ (aL i'Awt q€oar. tred.. ! id cL asrr. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i .put€d s wd€m . iubn€.i puraB '.o 55 urce Mli ostl.e.cucorputathasbu.sh niciodala Dar d€ cc b . ne tt€ rurine? Lu. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe.n"rsrr 4rc s n. tubir€a nu are heclt." wdcm .d. jubre. duGeala.i d€ Lpr opiii nosri intru. in ncd cur. S' s ptn! l. inpreun.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn. .lunde poJrcsi5c inl.ine vor .iact$unq'_.c!modutrn car. o s5 lic.uvinte !.rat nhunall.un.Nuququl rcspons. a.a. nu a.n' ar .trdrm acoto €.xplc!l'crcnn. patul f6d€lnk. O ra ria pmhu nlntea sa.p€n p{id€ .5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte. sbuE 5.ea 6anspdt.shti putetlslconfinuallsiveJu. patul maribl Dt noi Irff . Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.ed privire in o.ar€ araia €r.

s.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .slacapltul.Gsmaln9 L Dfl Jud.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee. O $ * intoarcl. Era chid la fix. rci de'ti copli cd' .al6cut{. cu. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.6bl€R dtc drE o l.po colenaibune hainc.xara.eatr. nu ca si vl spunl.lashic€a ndcul.revinef6lrtedid. .9rasta a rar cdditr!.4DdQn!a E! s|1r.c6 p. md! acRa D€ lapt .u el. imbulb. dar € €ra mosl.haDn.lnr. 6lc . dar os.nr'cr Adc.'t . maeilri.dsri c"man o amee.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr.€ pecare Le mancatl6i. Fba n-ti hainel. rarii hi. A 16r cinsrir. Dai clndtoald lumeaintule.Ia din dlcu!. a?d an41r danre r. p€nlru cg 4a maglc.llnscucl p€nhucinoei{. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq .ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista. da.. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it. .n.e*! era slngurulnodin care awa se vh6.ptegps felun ds mancar. dd lea b5!tvtnu). c. .l ar sl di.N!.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p. Dcci. o caLrar.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.spets in salo.rn."Art! a spue.' "NicioproSkmt Elbne.el n.le d? conssatio oleqdur o.uo 'a *. ".i cr mtr.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr. el a dMrr . ld. in cele din urma.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar. n.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.mni un bsban di*us: a3r.de s! u"d sl ie (r1.'r'dl. D€ci. El a lPus "o rr vin dar d.lnici n-a hancat f. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl. mancat nhic.l. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l.u el pennu (r 'l ett o contbint.u..perupierl s. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A. cu b:icl.. trlli rcl.n.' e_run ir.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.. Elo st n€ tunla cra 6&.1 rod c $$o.r durar 6.tan.scic. A lost cinstit..ut" g.el e o alqml .Sr a or. .l acum.ele mrl hun. c2arsaluri Asta ln-. demonr imprS$ati p.n.nldaclrevenih losiLnl...6 4lsl€nl.pentr! dnu.canhcniu€odatidenellns. n o. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6. hai sl r@enlm.p!n o'5 h T.d vino.... nr tcb !!e. dac5 clnevaspunecS fa. sLc€ Iic€a? E bin€. Asult!$. un. ntc lr. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. Dei. .. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre. Nl.

o. va de? E bin€. { de riftar.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.fla tr .l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in .pltulEd in luhln!. Da.q o drvb une .arepurems.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r. r' zh crlr.tr d.corl. ei 4au cu mrn.u rrhirtrtitJ de cat pe. pacinoa cural?Uo rhnszi.care5.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€. vnt spun.acc. .uvtnt€ au awt Loc dld . o )id.adl. cc sintin.. d6gu o.hd dneld.i € sfitr.inh. c e .t. aerea in spun. Decr. O sE Pmbu. Ulr. ml.b.Ah asrae..i rdi 9i ui inv6rntt prin u. d€p6€r&$ d@l6. t d.n ibl o cuh asr. $df. dragilor? <>L? _D Adic5. Si..Acumpors.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna. Fi rcg.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .te. 9i rriti.l'?rc D€ cll.Eun incepeli sl wd€ll cste .i na$eli ca un! din . alit d€ lLumlnat. o lluzi€. El bhe.u.i am faclt ! ogerijn aceast.cel€ . r 3Gr36. ma profu. i5a . Oh. Jn deco' Un deco.. Eu vE lot spun cL .celz frinle cu .ddarat orilin.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr. Datimi wra st v! spun cda. pp.i atat de nou i d" m. tlcrEm un concepi p aur6i.. cu area sd. catdernc€tranuntatr h c.. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici.er. Ah.qtinsi $llli € doar oc6nun{t. ne utt6h la el n rehllh I auzin .h. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund.a5unr?F corpulFnru hoJi ch.inic. Ed.biti Nu. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa.t no4ii.ll. aistl un !4n. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai. maidcgrabi de6rpe baza ac..bg.arc sa vi puteti indriso(i.mp mrre a noasrr. 2000).a.ur.lo!lmurh .rnr. sa sprnfr tui ct d. )A .u. esre.r.unaDnerc Ei bi..de vl Ls€mna mdninlul . aia.I. Ce. rzK lnc.Lr! !c6bi dm. vaF.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m. pas. M@tut h.E dBg tqad^.porem' . uitatjrt l.d D.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.16.] Fdn rzK PubrEh. { in afa.5 .re n j@ne d.va ca s. askprat pe cinda de.un 9N ri \du.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner.ti.ao mu d daca nu in lumtn[.rntn atiEa ira. p. St a lc.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. un blrblt cu addlr*orLglnal.ltd.*. am a es s[ hiim pe 6ara. Lol catdejnc€tlnvltaF. 9l dac. Cu bd .t(B'll MqEv.Dep5i€$€.. pGibilst vl 5: v.re iEl E.ea ce idm.temicull. cce.krui dl.. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. e\aa R2i*.k ci . 6ta? rlti.are nu are leg urd cu imasinca 5a. € da @a 'Mnlentului mare.di. .rihntllcubi.t FBrrE g o {hinb.. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . h.lle. h. n. sriti c.1 tunran &ia mdf. Ce.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. de. Ald.zua cirdl. umlnl. nu.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv.? De cak .i @. Foal€ cE asl.nt. Nunikntimie. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).eai ju. cinda . o .o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i.l eunqi vil.vita mine _ $i cak inc.i. ani _ ulraF.wdotib.Le on birbat. Oh.a c8. sual ni. Doafrne adu-n. i junftare.cun.si o 5. drt! cindmiti la un eElm€nr..rs $oaL5ln .u tr<ululs.r ttk. Nu nr credetl? E o m. pr. nlj*ryatBilh. eun concept.

a'e dn lor )iana Dd ?l. Jr.-" I irO. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.". Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.l.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr.ni care arat. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.ep?y 5i ? "m(-rr a .Adics O@nneDumndada.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.1..opiieunactsacru. Daine lo eddent. pentruc. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. .licp p'ool Tc..cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. pienc!impt .d". I rr-.'"..c€lienu.i. . alivcniila Fnnliirc5hi S' da.AlacedGgosteeunaclsacru.vaz Din Fi io'.rdcIronoszConsr hl. "" :-":.si.opl.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.el.cul6ul2ln. "5'"t' ralaana' ndr. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.a vuJshi volsunr.i.alard€pur5.-t n or'.e I. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.!. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.!..r"niriho{men. cu ar€a inseamni at€nlh Gre.1in.izi f aniezia care .e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.a grs r ! \' ne wdeh.dn%a ("' .tipl*e.e?. d loarte atentl ii loan.ii cei. aveal .filantdra Esr€cee. dar rc eratr esal cu rea .!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h..cda. . eva lransnireprn Fse slg' lii in . " .ea!i ticurin uximr " nres.. matu'c ln.pnmoL joil.u!.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.5.prol€a sisiliu.aracterulhrul ol lctului.o\r. Aavea.raald adi.os. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.L ficutcorpula lost eract.p'.d de sp4hsroz. apJrc ac€a*a psso. Da n..k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C .er curiarcr cdrarea? Eibine.opu lal'€.rr nu c €!e. aLre DJr e . se sinderscaeiLav.oipade rr'ra'"lane-rrri-. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui. a" rt'nkrplu ".5 atun. ata -Ln r(r sc l..!de lac ac€laS' lucru. 'cincarnarl.4orr-drn' \oJi'5uct.'. eiau rvut .jncdinRr. mi.n(-r) "2.Ad. pentr. ld.-'r '..rului sau.. Gandili.. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta.epei in primulslgiu. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi. rp .Loa sacralilatea a.. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.tcz c dir !tili .iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.nu.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.vah .

b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni. Orrce ma6tr! c!r.onr p.pdlt. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le.ii d !limpdsini. 6ora Id.ar. i a. w.cti. 6 p.€ ri i.{.u nol in5he.a.ntu.E cinniF d nlh. .!t chllr un da.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.!t.. n an fod ntcLoir$ .i o perfeclionft.d. M-!m onorat$lm-.u clne snr et. € ma de pEt.l . cu addirat Sl n6ah ohd! cu . Fd d ld6..d €lbaafl a. oftni llwi. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.Nohrripit€zilntcPrlnma tb. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d.ntru c5 .n IGt h:rbrr .a ii vlalA.ca slmlnt. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl. 9." Asta e. n-sr lim nldod..uriutJ r{r pc c. d(at in nunde iuhi. btindi. Pent'u pd. le d.. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . penhu cA r5l! ?F{Jtrl.e si fte ha6rru nu ara dltonl. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl . clcaot! !l f!. 15. o tert.ei. t nL P.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.4.i llwi.rrolni nora a Eiista 6del d. Srii d.n6i? Da..lar.lnstiti .|lul h@tuhri i n lart{ p. p.$ . d&5 nu o rtJp* inuril. p€ntru c. .g. {nr€m n6uni.n.r.€ o avm p.ph.. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.ei aqgla dkal ln cEis.kr. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.nl.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c. . Ml !sultafl? Da. p€ @ e e nunrerie r r cdr.i.are practict brn.6 neam r6pal.ddir!r. aiunc nu ne.r putc at ne s{d5ror€4r tnh.€t d€ arcl nu are o rpl!.ri credindcc nimEnli Mdttut. dd d toor[i atr f.l . wsre 5i. d dn suntdn n6r. noa*5 e vt€. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. si * @nMlre.r. LlEli m6h.I Da. pentru ct dacl !m lilost.read5 c.in cal blrbrdkr. c€ rnt Chrtrtodi. in pr@ntul dtvtn. daci sunt@ mars.utr.e.area pr. de pr@nr nu poate 5a dp€ +.a c€ ne ddro. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r. ea $r put . .6li. m 'rEmntul . c. n! $ lrm nrcrad.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€.cdA Rlrer -h. h&b!i hrn { rd. si fie dod .ai 6!nr. pai.r. in pre6t . Ded. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .tno rarrrm .mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€.

e si oi iq na|h c .j.t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.

n Jd.1'.l dlslrugl il dHrW F!!..b: \.ph Eu m maj.nr. lel c! i Y6hua b.biFuil Ir nElui .tri ma.odata d $ voi sunt€t Christd . tl o s+ml aun m6.r. ttairnr.u? A+r n.fffid1€ { rldc. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|. E{e bl.J. nlm6i n-! lpur r.vrht€i Gerlrl *r.hlul nhrrit@e dU d..d.l inuslno.Fc.C.b. (d cd€ !! comunical iNaFlurll.dd. b6d .lr. h Oeid€nt Eeb.eltac{!.bi snbfl Dr@ ac!6. fa6!16 .!lr aa lerul lllt .nll cde in4rcl ll. n.hDu|l@? Nu d.c.i c! ni'mi. !l6iie. Elt @ si ) . . A*lltatj cu n.. ln nod de!chr!. nlmle .lfemia .m. .td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.r lndct t5tll rl d.I Clrd hl. €re chid bl. in ald. vtq5 d d. 9e Frt .1dElI cu .. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.tl cl $nlel Duhn€. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. d ln S{d id p's.lul lrr dh.ddl.d. d.$r . su.! cE .

hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.Jn IdL?E nr d€ nu.. E ddr p6rru a c. n!' brei ri ! uncdlqi. drpl 'rtr dLP. e.a-e*'LbarerLDa. insulleniii delii C€ .nuft 6.ao..4ritsrtj inlluenlezr propn.! vedeli lunea? Dup..tir bjrc? pi. ca. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur. Ac€sta . cabul neleului ttu nu c one.r. omlnte car€€or! d€ a.n sl ilkdem.ct.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.. .e ar f.ca.ep.e iti adu. r!! . !n Christ6 spirrlu. nll trlnod. *!i ulsnL eti llt!.L.onducLtormlr.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc.in4a d4it lu instrtt. Clldhierc qti inle a5 c. ci to -D5un. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .noi'5lpA^lnulntel€g€m.ranti +r Lr"o. c*a ca rost..c. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo. ..d. @rFrlut.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m.. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .. maimaretd€cit gcnc c.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt. ra.rc sra ajupra v. And nu q.inviaF carenudeptnd. 5r sunt+ hb!l5rh. 9i d.. sl FomDcz.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s ...ter d2 dragul 6te un m tunc. De . c! c.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.nimi !i cde sl numai .noadi pEcud "viaF. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel.c din ehirsii.uh runcFonead. pdlectimat actiunrle. Ast€a sunr dod Fnlru o clip. . Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. C btl .n: ent! or. .qdnoglndt.deai trSlt in ziua.fecf6€d ganduil€. atunci chi{ pukli 5.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€. ri s. scndmentdebu.r€ e t Bee 6re ceu.ar€ se ind.€t$r lsto *dud.inainie dejdul. Mti €nit. . lhus€i€ nu are dea fac. oins€ b_.i Si nat spkrtllu AhDci. ca. Oareaslains.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c. c.reqre in sratrc.Ddunlsendftq€od!$ce.n .ubqr pe un€ tn$ti.g iast. cu cdplt. car€ iu rransns retalllteiln d. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a . dd' o s. at' rardr . v6 wtr d a *!na cat de rsn.e relde lmp.ctdri cde !u ..t. lisJrr el. C€nrrut b*une nu ene alt.t .l rar d. hri ' uii de dLc6 ? Nu.€ * nun€tt€ un . Si cand inblhlmlto' ul .phra i p€nhu . dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.@a.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd .r . in via(a' in care n@tt cel.q€. Etr..te LcrulpennJ. asra. n .ubtilittiile mink. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. a con ujotd.s buzet€ sate.are? Nu cdpuld6.arbune 6 . V.t.a daci .d a 'igid.t atl li.c4a. Atunci cird t€ .ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.e.srgur alunci.hai maret c.gcrul& d€ sin€. @r €nlitate incsni.car€tLnunin. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. \ralt dt. ad@a _ntoh.una..rurrl€ &.Bun.h€t6p uLpalectaLunui..e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.a^!un barbar.j e ldmrabil gi n. cu ad4lGt htnunat.reinar.nltesi€ ori.t. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril.spun c5 c. ta .n peEp4riv.ra i I'uno"* r5p o f€mete.l anunitor maegridinAntichnric.re s5 le uaEa. faci tu. c.infom. un m clr€ nu * . osa $ cu ani llmin.eamnr!iaF.irrel.latianapmlruimplinq i'voic'edelic. pqf€ctionat v{s.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.iubltll n.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.opuh.m ceaa c€ s€ nuhege .l.astain.dpennJ-ecq.rnlnlii€ ialni. i Lriiinsamna un ordh eupaior. lutedtinurs in pr6prt.ii lsl lrunci va duceli . corpul. Dar addarar. €t pur€re.t nai sristec&q lucru.a. nu[ al.c6ra ode ata *eamfi c. G lacs tur inl€l€ptl.h.delapl. Oai. da. dc d6gut r4cliitd wtr.[t d.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.. p'€. noapleaole clr€i u. iar dinkda6. mal mrrcrt! O(enei. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft.irl htiaslru.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.runq rlihqs?in mo_mini.Ldecd. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo. studiul nofr in 9co!1. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF.end d6Eltt 6rput.poate.

sr.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. * inrthpli in du. priviloiul nu ae. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.bu? De c.m pre. (hid dm td prnE.cula hruti _ bid hut trddr b. fal. Nu au. pranL Foldln di.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.ssrru este o per!o.!c Fcile in c. Maerrul .ctu\LE de.t.io dlpd. cr humai actorrr . id in .e€a lvsllcapLtalkn. de prog€nlbnt ietro.nlic .r truput 6lessnd coagutat.e €! cohntbute cu 4paiqll t.ohldr.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.ullFpoar€ . .r! s! 6Fr €.b. ri 6r.r eea ce n !psq&.lucruri cne nu ari 16r niciodats.i adqii au un sndiu..p de notecutara cdpul htiege in k.lishinb! orice? C. potru ca .a.u 6b pdiv + p(hite . p. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.{ll p n honul lui Du . dd' @. In s4. br ce eunLlr e* .dnd.arc atl deslt hi si rif.tr.io ADN. F@t un 'c. 3r g. j(Ee.4 ceea. g esl€ rr€.mlinu. Asta est€ . niciodata.Si rclt va rilcrt puinaie. N{ sa ll.lADN.dlu..n (d. or rr€6ui sd ttli. s6 lnteleaga nr.inllnpE cind Dunn€.i trupuLvonru esraic.m 'udr D-€. ce 6re u..tatd€m. nlh p'ed nuk ne. Molaler olEndtd lMd4ute d. $ to. h. dd nu poat.e lbiolosi.ul r"ddual . Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b.t cc po.ma6rrul .pe.. 61€ on kibui FnrudR. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.rc Fd drdatde Dumn.ura b oiri nr!.nru cin€ sunbm. c. cta. !! rle tali.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. cu inhFe. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.6 .uLui in (presi.e ju.m t6l nu p.sa? r.tn.ti 5oam.n Pentru €nrit.zer. niciodati.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.artapentru ahnlo? Pentru ci se c. SA nu ded.dpiir€htt. D4i u. Nun.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.&li ttili ash .l5 luhea.ahimb. in c.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te. O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia.)a no4i La ivelcontd.ia€eunata ta .mol€. o Fm iEuraja.td sa rhjmb€ ri aton(i d.u atitudrno trcu jnteiia. cle q urma c.9llnh'nunat€t€salecdde trl.tu ' u mdiul €j.are*trrnsform:inllut!rc Oric.:asc5 nicioials Sure.te fi 4hrmbar6.cut. d. in .hu 6te aid p€ntru pEcde. acolo unde 6 bF. r.tl.e stllnla nu poar.idul o.m.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''.1.. la k re u noos l? A.nti atund.enku ci.n! caG rhtelegeostatt. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .jrdm inhnla.c. St c A. €ten. orntohahel cr tnto. @otte..$ plt. p.pul 6.lel rcastr€. . e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.6. 55 tt.cJls . asla o @a @ numim mo e coaqulati. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p. tnkntje Dftl.d. El cas€htamplalntr-or.r . E @ d! sub foma d" binla.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.lo. En€ b falde I cxibilc. . sl n0 dedetr clip.E incdaF si mai jnc. i.rodatl.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po. btoa-bptajm.raa .ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.$a Dea.5 sunr€t] d.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@. maesku nu ar.rund !l qer6i€l 3!l€.u. Sirtu^ci.r numal . che nt"h lnt. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ . rih.esidr€.ft v5 d. l. Su'$ nu Foate sa dp[.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr.eintetoso. c€t er€ ascuru.4rajut.but€ si rMr6 tr . ja ru(. lu ini . mdd lN4Yolk Simon & schuner. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .i. pdenrialul .'c6l cu.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.of'ka hd.re _\ri cj@ kndiul.e @inta nodhl. h frinun. de dcord.caIn PlanuLExrdulur.3!J.a . 6r.jucatpi.ara.on li nuitr t.cft da.? Alun.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF. A. nolslr5 s5 Lcom not.rru? Un n.l'n damr. na.tcxulul Si nu credeli nl.

hl.lod lrlnlt cG nu !... Obsqlord. i{ de f4ri cn.t Ldtlll un.d. d. td€ q . Fg. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o. i ju6 !r. . p€ to. 1"rml@n€d.i.th? F . sunl on nrrcodc . sb lumin! r€fi.La t*k nu ma td.Dumad '. e. r' !n Du ... -e? AN. d. nld d!.n. .ry rplnt.tcFru slr.. . eddnd &ctr ak.lri lhtt offi. D. Exkta o pute dln n6{ c{.ur! . a Fod6 tnFrdeaun.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. ddo cedrje 4 mimd..r.!d!r[ E !n pll 6. cat p&.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr.n. .t rn re.rdut.l. . p.Erc|1... €.rod !r draFet.1 . c. h corp i th'pott.61[ lM.. flri eGrtul n.. . in cdc wll aw. cd. 6tna.d (. ci c.i ro!t. Lr g..dl c. $u de sulltat tu po!r.Ir fi int! 6tun'E.rru unut ct.unt mai moh del cnirlL ?rL. d jun&lre d.tI o lrEurstr . ln lidl clllbo. k .r Arunct.t.d .stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .? Clnd lpun cr chrd q{u !.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d.ntru ctnn hth.h d.n. prd6i. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu.ai h cal€a LlcrR. Su't m tut nur dclr . l: @kdq . ce nu Br.thult? P.t€ s.n-.uno@ sr. Sr&dF cd. a{a. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. {nl tuqeii {.r qrtll lE rdd. plhA la cr. umpt.tnd o tE md rut d ndcut nt€i. p... .!c. r@a cr. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L.t. c!€tei Stsw qd h.ea.rc r€! dl!.!l lle . cwr h.bure s! ttc . Det. P{8. c.lul r.r.9lcub d.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf..u dn|p!tut .. lnE$6a? C.l eu trRi.ll€ p€nlluri.uandc.[ oolimd h l. olun i .pollacorp. o d o *d@I ll ntcr cu o .cli dnt.[nd rctl sra mor E4 L.. E un put t!r[ tund $nt n nobt!. ri $nt Dlttln r..u dltl nlrEni.d p.i obsd. aE nido sh6 d€ 5. dinbdatl. nnc.? Nlslo lm!!tn.ttonalr ce po.t i tftd tl s5 r. D? CAt cdpurr .! rFbduc Er.. tn *t. di? Car mal p€t.che nudolr vin 3r tNte d fi.crolr€ld.d. o si nlninct.t. cei mqcht. ca .rc s! daid <s . vrd Grcrut c. irebui. Et bal. . d€ mh m. Lglturt d @ c.l. hd! naEril . putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.te di ld b&b. i . . p.. o .dRn. Fntru c!.r . Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:. harmull. . . Tr.r5 n.r glln. {nl D.r. fr c.!s.t car.t eolo.rconc d nqi q .'|.g. tnqld.i. cr @.ef. unn buck molec!1. tdttr.! invi.t. o hhF folrb rden:att.6nd d.d et put. 9 . dhll @.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr. .glnurl. & rdi? Rnru ca € tut.l tt. cand .ta { chr!.lhHecrun.re adatr. €rq t. .u. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . d & crb ai d et qpriaF Gu.ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu .EEdulur o. cu pd!@. 9@. Er ee kg!turt cu @ c.he cu !d. p.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.m vttur . nnlon. E Url.lalcire.litr.n$chftrl . L&r. d I*! o .lund .'. gu cl .u I6t g.r{t!d4. it invqe d at.€F [Jin'inu. de ce .a or€chtd.l Duh d<lt d. d€$n{ nltlE nd.ab. . g.dh & int.r.h d. u.

Aceiriastrnl..d a.onsimt.onatprivilesiulinscretate. i io rn.I ar Iic6nal. Ei sunt ce care mer s reiiiuh..r ee .cur{5iau Eslt s6 cad. cu sigurantA ci c piala phe d. panrru asra. in numeLe minunalilor h. .r ri.i. c. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen. or o Eibi. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam.. m.da-sautdei.rra nu erau in pas cu roari . frult dec ..cs?z euin seara ri. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.r ro Er.prinullorsisiliu? Daci J' tilona..nlalur .ed publ .rile 6le 5. D&5 toat€.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.respun€.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.' tind catabrut i.ala'oriiprintihpsunteic.vid barbali' drn rurullu arc mull esali.u trcut. unc cntiriI fabu ode in . id?alu'ie lor dc Fartener su.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€. relatja lor. nuJr aminretie dc rot . Nu sunte.ca s5 6e ac.u mutt d'n.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.epiati.ni'-l! ntrlde -' J.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. Deci barbatiic. pe c e leau lScur penrru.€h?N@d5.nantrea.i 5i ..ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.ri din .' mircr dc.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.rc'rerisideliniibi'ba!iip.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa.s' eiror t' lucr dftizia.e?a . 9i seau si spun.cai ldmcilc suntinmiicare.r.. c 5io asrleld€ partener. N. ce.r6risu hJimanaretecr.eyu! ifrpohivit sisr?mului.olo i ati liinur Jcolodmdt.nolionat p€ntru asta. Nu sunr cchipat bior.5r.idcsed.'nliri5 dc bElE'is' d.u el $ nu lie in n c ai impi .i .n.!ea!c.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata.op'. a.olo deloi.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. ab v.'kljmizaii ! . o". Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c. ia-r voiinci maiorb€..ar prlrccarib amologlorsi' dun(.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.plaudacii. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.tictn€nsoz. pcntu unb6$ar. rub€tta Fa DumneEu ma..dinpunduL nswderealrcut'€'. cuims ad. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a . mLLt d?. ia' c'.m?nipe dv' Daa . Nu suni. .mJ pr6us de roat€.Lesl€lerdesal.Ert sA va drI seama ce v. Ara e? Nihant.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.a rb n..ueinrcsinDlc.id ?rJti..ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.plaudacii birharut..Nau ricuropcnlruemolie.ar ttcostar c5snicia Lo. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde . Daca ar li 6cur.ke ! p&uldr DoJr. se numesr.o.h patt .srohe E r. dlre oa.ste.bu \J ru unrrdput'- .u loofrrc'ccncar reh"sl plni '. Fendu ca n.penkucisunrc{16roriinrinp.{€ct ti'btrtii. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.r si akult? adevirul su. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.Inciv! I a ir oo.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc.la ega'rar.ni.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.a ticur mJmr !oa*ri..errs conntcrrticin Iata e. mcnk n JrirJd'n' prho|md. .op0i^ctin. ar 6losr puseinro.are spune -nu .Unb.r rnhmidaii. bai€ ta lo.ur lor.6 nr L.n.nautscul jrtoanein.l mult maimarelc decAl cele penhu rc .rs .tdr..l .a.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc. odo l-r5nd y.E.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu. rl te lca sisiLiu ri c. ci Deci.orpul unor lemeie. nr. Ar li fo.insdualitatea lo' lnnnrri pe e.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip. Eifliau I au f.ddl Pd_ t n.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn.!cncercuL)in.u un aLr p 5n.tat aurrllor I ar ii.iel decopii osb la. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd. intetes€ti? Pcnnu dali n$].rnd..rb. Niciofcmeie nu tebu! si. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.A p.hipatipcntru asta.. in mod €gal. e l c.si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.auIo{niciod'rr.tt sunD lota.

r nu . a. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c.batut gpure..n. tdd. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl. in protrnzine qt r.cer doi soripec€r. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.ecrca.ftr .torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. od ! iisl's5 ^.l.pa.l. cum . & mull. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.ratie 6tei .. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa.i. ninic. ObseN. care doar obsav! tlcura.and o 5l lll m.g c6.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld. Art! .tb. hlle tuauri tar *hlhb. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p. cl .mp. cire at i.t.i $6alii cu adalrat . Addliul € . $ der € g.plh .nl n! int€r6.il€edep|in4palru.rnLalMdriLraa.€te n. lilicl lr. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc. rtunci devrn€ lntglept. e F'ic.are e *xual. rrebuie s5 [s profu^d..6re nolllpol s.t. zona a.tbatran I hllinl.un 5a n mic nos. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti.5r. c[Eloria.r€ a. Ac6ta Lucru.a spunr (5 . p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.d4.lmt.. C€ std in cale! ac.j sdm lcsa rcc.c.vlrul? Ati indrsznl sl hc. orl d€ c6t.ti sra? ln doo{ 4pllma.pciune. se num€rt€ h. (a.r€cbd O6*ru.ll E6rir un Dumn4eu. .(F.riti. chiar fi cand sunbdn in llo. Tr€bu'e \.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr. atuEl . nldun b.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. lnb.t! * qpdi6ta' .ri. ru &e{cSetu.ti.tlia !unt mair. .vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i .nuu€au s5 aud asta.c .b&tr in qt*nl.. tk Edmt. lum.l.. 5! d€oiim drn nou c€.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p.a lui inldn lo.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i.steLa? Prelec5iorl!.i Ac6t S€lur drc. d.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.d € .lusivlsr! a aF.bute s.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.carcelodinr{ e alt . $ R sinlin in ndsurdti eu h.dcc6tpe.n€de. tipsitedeemoi€.ulrlui pesre viitorut m.s.. dRl.nn c5 urh dre.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh. ln cde €l ne imPlin. A.l lnlel€pt e{e s. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru ..d6ubr de fann.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15.d€v'ruL D€ @? &nbu ca. i $sm eo p..adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.a rd€r.i$un. ncbu.tl lt ru . ce ali lace in dour saplEmani..€l€ din u'ma I nh. . otaci Ar.ar. obic€i.a. it punem la ptcioaro.i? Fiecarc pt'nea i c€l . d.incearcai pretindect e ccralos . Dei. imr plrce.. dec€*spune. ri. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.NLoocn.u tui. hr rc.€id€ aj.€dr e nmmtllin car€ l@te a. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.eer.eeo.r at che su n&il. st €dcr I g jndilaent c. un Fa.li -u neprM. d€plin .'har djci c. suFrio udno remr.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r.r.DJci o t ti. Bun. atuncl lili bindv6nlall. ddd ri r.EL. blAaF.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va. lpoctlda .Eu c4 .! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.bu corpulsiu..Osr ajuns a asta cindos!oanitest.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa.Jrnr . in slardl inl€.6 * in*dnl sa lu.€ nc rdR sr n.rid. nu mri . O f* de nrasul .F rr. es6l doar ninil O. nu q khimb. in .ntc{i spkll!at sicet care . sunleli lhtr. nei€ sa va f. 'naie d3uin5.g in Mder Lu. . Ati purc!.u.. Mai biken d m.. p€ l. R'g€m ma.

tr*utul ea t€rmt.ea mar clarl. n !v€li.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic. ca rua in Gd. g€n.*5 d6p.lnseldtoria.lcul acr€r dizdtaiir.lrr dBFe €mFr. mar curaE mar r6Frd! dke n.u pe harsinea invltlturilor.. n. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €.rlanucLeu. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h. 4 moFd pmtru . pc ddre.s€tr 8ra? &a s. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la. Ac6ta e punctul de kd6e .! . da' F.hlsculini? o s5 n. c ea ai. Attlntel€s? Lt€ci.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!. 6rE .rear I5r.apLcalirinum6geia...liraka Si li<dr. vr vqi vedea bltt re..ie wd€ O6servaiorul.o dhhat5. hlcl nu disti imboluri . st obsqvebog6lt! tabutoasb. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla. doa' corpul !i ahoirllesale. vE.e prosr. { pr in b rd..l. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut.m nolst iih... chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr.? cum o obbn.are n! Ll l Pdte 4plic.r/Fddi@Er!:r sandoe d. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. c! st il .€l c'c E cr $ br honral. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. F .un brbar? o sr o oblinn prh lupr.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. vi qb. € pdMr ca o ldneip s.ln. hbra. C!1.ara v{m pred.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe ..ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. '\tl . Dd r€au r€lineii cga.ar.c E! i dccop{ rK. E doar cun@5t6. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu.€ 6ta.r.r cr puqi s5 accepral. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD. niciun 6odv ulied.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. pentru . p.proru opaceu. ii 1t2.itl Duhna€u? Eu u.l€i.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd..91da.rh?lrdihorotallei.r: €xparienlr. diedina p€ . DacrObservaroru poot.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .lirar€a.er.rne facerecaplluldr€a? Asta y. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l. gi nor s.c <€ 6ie in a. Er.aE her. O adlus. rsnha m6i. . i dlnci Psbsdei in cd.Dac.ul d€ . Dda vi4.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .!1. atuncicumo(. ''o.nul. Ob*ruatoruL Cum poar. oi o re 5 p€ o. nd int€lesen. r€.rdera cedru Modtcll.safla? o st o obtin4 p'inb. dnp.d nu Pot 5a U. in ml. !ryrluc2d'e. lic.n? Rntru . s5 po.€ aratr la l€l ca @l pe crr.rulur Stcu n'mw. w€tl l! .n.allavea un corp carcad li€ de wcun 9. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v.l.bJie !t s.mhrnseuorotatr. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .la $ qPrl.a hi€rofdntul 5. obin@ h.nitesbe 6r€ 5l .probaF? AEt! € o roarcA bunl. ry'! expe enla adev.l.turll€ 51 3t l€ apli.L cali dht2 int€l.. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.u s. frudEiu mr.r nu feeli db vaii .olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.lc.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.r. dsF cl . cEh o.to v: duce in *l punct c€ntal Da.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor. nui a'. Alunci se -ntthplr tftdr. s.. nrncrln!.riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.dreh cabdra zorosreliBroft. D.tl la banca de cuno<be ccr.

a nu de l. lubkea.e tudulduF car€ tinF$e roar.esrEe.aii crolt prin poft.embr'dd@. E uh lenomen. din6e dd 4ftni d. ! le.r. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl .iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.hl. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal./Lu. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.i a{r e rot.lftr de dupr. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.! .d $be_ h4F/4u ri ajdlr. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd. .ntu ca.ti. -Thariqdskdpihd. Asta.. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv. n.6le lubkea care 6le cea mal tund.tort laniwlchihi.rid. or2 a alins di r. noi n-.u . nu € abulut.suybi c e'.Fl. lnd #n d. incat lrrl acea Fairunc. Ati invEtat cun sa el.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul.ln lrma pofter. pdr.e vrlorel? Nu.€ {nl atqi l.ebli. in prolund g 'Dd s u..lratr acel mic efet care ap.opuhcu onda.dpdr.g6turi cu'ubrr€! D ddev.nr s invilJti.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil. luhlr€a nu € n6lgu.nre. tuma incrusiv tu.mptdatdep€slAn(b.t avqierda5. hsarEk lq..u $nturhsrdreas.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€. .rat[ inru lhtua A5i.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .lJ r.nd6in ror prodqr.nci€ d&o/rrDbuL a ion. fi'e mtcor r.d ! rubn.u.hinfti. l.rd.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4. ldadd. . nd r!6rt '.9"/ ?EF rk your *d€..ol. din a. prn despLendori.m fi nimic lir.. l.pde in poh!.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.Fe unit dinrre bd sunt.r lldue 4ld .nc. lirr .. $ niti d.ti lo le intel€ptl. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii. Lucru adanc. ac6rur ruc. sp€rant!. s!nt6 luhilj de un ddin sp.nMiadetovlrqlcsuntlo!t.e'stl incapdq. 4 .pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.r.rt p Mullidinb€!ol.4p.u r€l. p€nlru cinu m.@ o Fdrt +. an li on n{nrc.tunt E.ulca ncvi.on .diraitz.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .dmenii.rtrrprin d. la prihur sigilju. g a(e{d .pons.$toturi *k rda v{etil. lubirea nu s rcls.r!lm. D. p. firs haut lsr! praent.ra v{rtior la'.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.opul. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn.

c. rn? suntetr vor r' .le. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc. c. $ citiv! dinEe bi .tnrepd'dc.. E.oeer re.d.I suntaka$laolalttlonivelchimi. Glq Pr6ra e singurullugo care v.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc. s.!tr6 In torti lumea poata si taca sex.l drigoste. din nou D€. i 'sta dea n.'€laie.. oslhdr cea mal p6ietr. E c.onkolati . lndi\rdurlltatea. deeldentarl .st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re.suntika5i Ji'vd emotora. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.'€ tr!rende pofb..:. r tobitr 6r. .Lnr'sp"jnidL4pe.rthiul .! poate ss fa. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.ton. A.6ta drntre pn"rn.ca.c'r'1 Fi.ne.mtrolafl .rJaci 6r€ d€ narurs chihici. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc. de tld6p'el'prulcr... searr d.. cimp.trb. d. Esra un lnlor6 51 6le chimic..orw. indK in.blucrJlc€ln!l€s-nalinr. t i! rr..gor ie. ra. dureaz6 pentru totdeauna. Iubitul p6te.ri bdat dc to.iLaccloolDL.pdndu c5!eobkei.r€alra[. oeln..aBr! € o societar€.d€ e imparlttit! nu nunai su.cL l.du3..al.un?.a.i .at1a ln proprla eiunkltdle penku c..elaLl. ine6..va ce p€mite. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. in $r.sna clr€ 6te as. .arftle care le controleazi p.nizi.ru plhdaipl. d.. sep6r5 d. dd.l.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.i d lPiritual.9 !!d€ja. od!r! g!6ili.l. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate.e lncepe ln lulletrlnumai acol6. Ei bin. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.? 9i dn3urul tudu cde v. m5. d.9i dit . Drr b.iriBsunt ti p'osi.ldru Dnim' paidatq o unlma .t Ii purut st 6u d. jncepe inhe picioar.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist.tji sunt de s opor.Adori $nuccdrc. . penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur. sauun !rhls!r.rtg.Eudm o alta parere. Toar6 LuE.c'c.L viaF..In .i ' ind. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. A I m a li m ..9hl'5 . la Ireaie niwl _D acr publk. lubks!aun lu. Fsrd E' 6. aninalel€ din padnre 6t cl Fi .rcl .li Gd . r nSretr€i. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf.patrundr!.'pab' sa plsoo*r r.ird.! ha' lusbnil! . +t impdti..r. .rkd'in *da asla .

sr :$a e un lucru drnr D€. ena . n! arc?senF. Reuex a ne cheami ss . E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur ..hLn6Jii-viFerrF.menlula. 'dLr" ar tinel' de n\b r.$icandnuorecunda$eri .u.$ida.oni.irtatinuma's.Fcnbrc.ri Lubn?accJmairndr€e inr.o !n r' carde p.r deFendenIdcn]om?ntut.rari n a .hmtr. €sunracesria. -.LnLticinpat.nereri.va a $. u :tr in .$rlali.leseti. 'n -.a. phce 5.et€' imprelnin .niu.m nu Furen ni.arenebantuiernrea.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira. inrold€aun.s.codar. iardezuoltarea e Uril peEoara..ar mai frumoi.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.oiT."b..lcdrrguLunu..i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v. Rotd va5i5.r.Tr nammajfo4o.orFulu' nosfru.Silolus'.asa ref]exie.revaint.adin lL'me da. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.x dcarP.dLv...ireair naniala..Arund adac amagirea voaslra..att n.c Sj ur! J. ar rrebuis.sti.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o.L.fl*i.L . Uiratrisiledeli .hu' rsuht.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom.ar?!isaruta[ jiv.ci sirsurul modin.i Puretis. va bisati nasu jn to.isunr.huts.d: num.ord Nuta.' o.Totre{uLcsteindezs. op .nJbrat. vedeLiana v.maLiumoasafem.ilo.r.rarun rovrrrs a cet mai i.. ana. 't. JL a fe 5unrqiei Aiubi o. E rorba d?. in roj.o"n. 'd 10' in lrpcan.s6lorice chiarina'iiadeorsq.aro.e al'enrs._nm. I n o 5a vedel nL.vi pLtetivedea ref Lcxia.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur..Jre lo.re Barf! Dar S peroand.9i !d nu ! Jf.u|occarc.sr greleala La ci Va FLa.' cird v.dnd iubiri oJn.p.o Am$sft..r asta jubi'e.nsu.elaep. s. Im.. uulti d'nre vo.pcntsu . cecJ . nu are nimic. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.!r6irce esre mereu ac. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.ntru hodutr-nca.pcnd?nt..sunr. i-r04dd.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn.iodais. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme.esunrerimrcrft ar J.d. €4.ndvainr. anacuooqlind: Nura.rs. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir.ar Iacc n.ubirec.ndt .d.A.ninosljndi 5lnureoparrei.r ins: crnd.e. Ananuc'ubne Astaed.n?su.re aiteo.daG s."rn. r.c eesreideaul or r f .. d d. mulrdoco.odara ind. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e. bJo.h pe uo ingivi.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin . a rellqiei.u adeu. insLne ajq!uo nevcd. . Sl da.re sunrcti rtur. oamenii p.ofL.s4tcn. vi dr[ panralonf p5si!..*J .u . .i!i 'nq! a n.rn.t. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub..c.vaplska(:fint.et si 5e 5imri mize'abil V.i sisim slarS uL sie . J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln. M.srcuDumncz?u Nirt.paaricstelala. d n.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.privrtDndu siviuitar t.orputuisiucared?servesre o parte a .orsasm oartrebuicurt.e sa gati Lpsa la ea.5 rtn.5 ar heb! si arate.nd merg..darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .ur. aluncia*a a facurpa e drn rra.eea c. ual .eLrtie bazati pe dhire.voi.: abuzatinentu scort.ulu ui pe ... nb.ntu i isuiteti exc'tal.atecscntJei maga.cuto ueodal. uef-jvorshe. c. Un maerrru n. o fr.scarini.omunic e este prinsexua tate.uGdin trorr[?ridin n.uraflexiala.ld.na. Pdel'silusticeLmaitanir ce .. ed i. La rka . r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no.az.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn..o Nu ma' e n€voie s o fa. ma e mainr.nngurl modin. n.{opcrr Nuedevin.runcia+i.Astanue..c.r r\re pro*r.. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.e anume a refexi: ' voa*ri A+.l!.t .iasta.i a l. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

lltlbm 566s. .aa.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu. ln nlnt€a lor. il cunorgt.llln intsl..h r . Er 6t er. lri ol i!ru tr.n€. vt.rr6F ndta.!r.L trl[..rL fr e ap'in. e care susfln cl o cune E ca'€ l.4d.!.llt.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt. chda.6nic d ln p@L . ln &l.d.ls d clll. @ vis_b5ltltd.l! s vt dr. ar.l€b6ur*lrrmnenill. arrpl.xp. l5r.c.url ecl. d-dl.l*ft m . . . Bpannnt€ascE.b ln€lnl d h lddll Fftu .vin faclhli. o hntor. o !ir.da!r! dspre *En. Nune !*a. tublh id .llmltati .ni.or. d dEpul h opdt. m lndld tean g hsr{ad. t Totl hqlfl!.rdrpd. cun*ur ve!d!U. El d.t'r.hJ S Fdrut c.te a. .daar!rp! . tu.€ . Tr.lld€ & tE'! . Dln pr.n' it.E. lunrn.n.nir din ork.krEshl .url . i. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.t n.luhcl cand se ind'lEort . pll. un $tfimt.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d.dn: . EAndul b o 6llE Ddlon!. l6E{a d€ Dlutlrr . mi ohrllulE rn dF.Nu.2oedtc rnvllull h hlda.r. lrunu$F. dlt.al ffi...c! .!b.l\rt!1.

5mrc .lor5Llim i or.r'5Ramrha.TLrid.nirJ ca ."nr.irindciulinsiirlcLesem i.\.. 'ai.m atcnliei apo smeu a.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev. dr minrcr .suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.a lorlrc . laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 ...nnr!(.cli. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' . complsreaz. .si.rrc i(. normi.E fc r. s ma' mu t dc.tr Mal!hastr5 Sianumc.vedcmcinarerdckansirici.p.niun'lrcalor din virra .inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.ura..'mis aP.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.lele emo!iior chimi.ad.t&."u.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.un.icrellciir unicir naall'.itJic pa. Ninicnu p.a'... Asll€l. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.cr.i'nki de creativ are.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !..t intro p'csi d€shakospeare v. unJ pc rlb inlr'un lel .gonnii. nu ir dc la nor .ubrr ".cr. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.'LIdl(.a nL 6re a m|c. su6rin6mpLinorF6onalz.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r..nea adus lJ rcet hom.6u.i$n. D. Encoidrsutnlide.u(d l' !i dnmrdinJre.rlir i.a ErcodJrcd'. n .oallil'nFuman5 tcbuis .?'Jiid..d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .si Peea 4Taeii .e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.$i$iutotpot.a:tdh numiti\t4t .5a c dln q.r.Lilc' i de ideca de..izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .\.d6aunarcrdehJnsicrreen.b nr c.ontinu.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru. optiun n n iasneazaniciodJri.u.on.ictinul duf.nc dr oetal'tat€ c c ne d.!-ro'..lubtrea r p.in r li depitits.aboficrarant.u lrenlie.lim 4o'doli. .binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl..ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.. Dupi cun e+li.rrc Ic line pc ioar. rpi Fe! curJ.are nu e p€rccpur in nod obLs.spqrcd.aceieluduri-. lubirca so oliLir !i a mu'it.r.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.gotlna' inti deine in mod sieur eycl.tir.de..at aartt lc''P!l .lrc tAl st! f.trimuriLncpu.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.silimitarilcnusunipream i pc. 1t : 1hc tt"o D.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.pe.ic -rdr. r rrc c{P.: -".Ateindrsgosrideope6om.iubtr. *i.nlLn tr-L. o'ou i cr o a.ulratu dre.arclu dper me. f.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.lndr.rb. oinEcJqi cas.-" Aruncicind c analizati.-r". _ uzah corpurile.l.la actulurdc r i.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.t. i c Drrr ci.Eucunc. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr.'.-s"t.unoilcliacelel'irnumniubre.lu('u' dehpr. pisrdefinareJ ds ran*. Minteanu morrs.nlirlu pe core nu alllo oslt.. dt >p'n .ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.r.r.nr.iarprdoc5iilc.d..

m€l u.5i Dlmnert lq.eh e inc€putul c!ut! t.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre.. d€ rnsplra pe calito. n6ff da uaF viqi intresr .L .intd€pdunricteibt5p.1 Fli hrih ti. tEd€ "Cu elirii Flh .dolr c! !!.tlorha st s.6rrutul. no ttn€ tnlma si bati {i $ic.lrd dntrh o.5 o orl.tnF.biEF t rr€ p.ena carc pehitc dr.sE l€ iuhetli p.ie de diod@p.r!. 3n.t ft.'* di hu..jJ. Esk pl.a€ Mnd. muq lentenS. c M mwntul er! hrEr. Eftlirun€. E!1. lnrui . . lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce.a p6re ror.. lc€sa ." Dar r€ttn. orE.qt9.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.or€!lcl tl 3a cre. .lt.rtr.tEe s5 d6k tt. Esra thvizib trj^i.fiului. o iJbi'ein hi .L rr drn murltql .mrhrp€nrruc e3Efimt $4.. ttmpulul t rtii s€tt t(blr.trr no.d6/&!q c.u4t6e.Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.a ff plnl h vi. capl|v.ttr rceea u uttoare. e chinh*nl. E b.tl dllul M.s.d.nll c..

ddErul N! h€U epur . . n.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .6 F€buleE sa h spun4 . (tEbui.F cl ll iublf.€'. vr grnditi ar.luctu'i ddrtcc @EuLb.rqul hd'.ln dap!. Er blne. pfrnn a dp.r snt ! indtged! n.dfr @.? T€ff ninFt.tund cind S-.c6 ce An Itcut a lo.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.r€ a foet $ pe. cr. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er..l ptg.t 35 4H cu..+i intilr i rt4 p.tl cu a@ Pr.io rublE sdu. 6l. ro. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!.rc. phtu c5.rlh t *ntqial€se cE. c.disnl.nlru cI vol.l!.$tii d. wd. in d F9m @ qpulnGbu mid'l.l.l cl prln o d\'!hp'I a.cum.Flnd pxlclrde in. i.h5 p.d€varul.l nEdn{€ F.ub{anl.rsni de cd.lsErul r'nan.e .!h! tm6b.n5 inst! .{ ti6tdE!.r peni.L'Et*l-c. .. 9l din.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr. vi pmqi o inlr.t hpqt ntl q. in 6!9!. 4i 5P!.csr m-r..rEI..in cde dln um1 . lubi.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.t'unqt ? 'I Q) i" . o..

o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.ount€le baelrc sunl lesc.ii fac in p..e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.oslspunlcu!d@!ratceaa.bs..l nu ld spun€li.i andun .a. n! In*Dn[ h€tu..r.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P. lublre. nu c.t un viem€ polL sl * transldne in nuture.I. dd ln llbarar. l6re tlcut.t lupqiore. . cdp F. Am d*nir profanlro .kdd !nh!|. aipi.l6ta€.rt h. Am lolosir torul .rei De c€ incs mai roti *. hiri rl€ lEsr 'iEete.r€ F pxn .! i atdil.. rhilldeire lubrea rcerst. Eu !n 3pG intotd€au.tr.blrea pe c.drinuu.b E3!e. .Ascultd.to. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.. lli ridlcat mainiLe !l eunel.dmrtcul o.b. s0. poar€ !t{r {.olPll5r s5 f-.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du.ti d lii .croll cmpadun. S' abrllc I n€p6!. s abslinfrli. ln loc ri lin sroici. .rk d. glLo. c'\riin(. n ntii un sindi Lr rLtcd.cum c5 iubtc.lqr b lubkq. Dfti.r rui. mr gind4la ea6t€lllnci.' Spune ara unellnhl. c!r.dlr hn.nnu d slnEurul moliv p€nbu car. dar @re dta € l..ol c.. la iublr€a c... 5L Bt. wa6 cr dlslt anl6!1. iuhirii.rFrricntJinopoi.? . chhr mI slmi€. in lo( sr fth . D. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc . lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. V. .ntru lod.€.k lanteri? D4i.. Por 5a fac drason€.h.!mal.wdm. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale.tnd nl gAnd. An ! dewnir o p.dups.scl p. drason. Acum.r tl. cum tunt.ddaru rcum o5l ilU reln. 5iinrcsistim.sc lac€os. nr.dd ani6lle a.av. rra .Mne An ('oct iotul cum * cut{no.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r. n dMir ipdrrti.um 5c .espun€. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. c6di ri lii . $titr cd.suJierct.epul amoiond 5n wea in. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.e l.utrqul€.lvii .r drg4i. cde <hrlod.in.rcis Atr opr€trc .arc pot s: rube. Deci.€.rinte 9ltch. nq noi cobdln Nb.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. clre { nlr hSrele d4rt nol!i . pll€f s.u €l.u.!un!. Vadh. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .5 n. ehc6.I Oei.. cd€ ne . ca sl I!c. minbr h.tura € d€!{pr.arnrb.l por sl h.

ninak. lL'nea l.spotic.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. da. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.sus de loatc.i .hr" ih.ranig! ci'.u suntd@al gunoi in vif a noash.ccdpe'.ndiFLki co(ci-. dar penku.amenii Iaimoqisilirs creier. teoi.c..niinc mir pr.3rs ronberoane. un ds. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.cama purernici iubn€ care exist5 I De. ) d.tnkirr n eisunr oa.odor pab r . Eibine.r unsuvern d.daca neahvindutsufl duL cassohhnem . totce sintim penLu o'iceperso.r".'ma'bln€sindi$v. .ailinv.?Tlin-n"<3. ori.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .. mdorlri. eviru r.i po tShaine 19' s' trosptze..drc.c cin4a .. ar tirr a.c (eeazi. 1516 nEiun Ll de.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.dr?.n aici preenta unui.conddrdM. nJ int. do altr cat du'eazi c.a ni5rc. jr.nfi uhilirorrd Dar.iubejcFnhude.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi .ict. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc.>. in t@5. a mi. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-. d ' ' ' pennu ci d.cecr€coziconducatorrl.c Dls. faptrluica exist.. .n5 . nu tmtin lucrurileFec. Toaii 'u6 lor put€r€a.ndu.1u' dc ollreileansrlu . au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.5ruia iau 5pus 'nr4.erAliPkitla rajeJa societ. .p.sunr .l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul ...um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr. in naiur5 an maLe . dm vd h"q/i drr.*aaaddrrul .ibi.r. qarer$tb.li pinbr.ceiihvrlarr Fsntu c.msideratic Pur ti snplo.d okin6. noi nu sunrandcitni.aperioani..ir apoi Jn pomir citle o akt tunda.-j 6r.De.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a. q !qr5 ii td.. 56 laceh asta. orr tor.@.i acl'onim.onductro. haidel s! relapitulim cc am spus. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'. dr.5domm.arc sunr supe.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.l de prim. arun.de9cn".n p r.4:. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu. nu rrfi.releamrmlirpentru a.cecrceazi gurutil re gioti.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. . Acum.a. "ro 'ub4' Vdbim d..or pdahile s afrcrpti ca €.lali in d9.uhullhri multipasiunede.morabrld Aia c6.i 5 rrna'u obitooi. '4g.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds. senumes.lc db unni.5 -d sr sitc .ldura anmalici. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine. i..lo' inribne5eiuals 6i5rl u.adoua or c.?*.e ani.' n:t'n.eg€sau (aeid 5..at!n.. (rmpq.J rox pnnt.clic a+a? Pcnru.M5fr!d. r ( ouaori .t"s€ bd^.o.le. dej. Asia o puternic Uirorlv.-nr !o_du!dro.. d.R. n'ciun ael d€ rmulcrri.e$tiddecitau avutlh primaJL .inda are n@i€ de ci osi dca rd c.io e5i mdiorsantate.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.-5: aFo.rau'ubitr@dad .cu crcepti.s. .'anasenume*eiubkcJipocrita .srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'. Idr..

ci le€ra frh6 de El.in retd in. spos dc vol Fort. CEnd le Drivim p€ ro.e A rd o hoc.(c\cazs. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc ..irmutpenrucoelahedou: sisilii.hr.e ta o in+rn. toj o.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un. ti fd. Esre oisktine.l.{rnd€b.ruldoviaF. cjun inte os waratri protund. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.a dkennunea .mii. c!*\.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu. ast nuin*amnt c6 o.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.in hiin'lerelisieilirl. oare . Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.nu v: dati5erho de con 5e..mraplsr€rxspmru. prni de.Jprndcli '"bd" nu sunl prere.jnir o adundre so._nleles 3uprarealGt. Penhcileeratic.s s5 vi intoar.ob.. acordcu strtutulnosku naru'!. din iubirc. eia16ru.tru.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.. Au 'orhnput.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.rsderului ei prinke lu.nedlmo!*mm.. regln€lor.prten€nti abblutl.iew. dLp.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild.re. np.6t $ lacdi r. ho.i 'c te parssec dup! ce re am . rcgc { resh. d.dac5 Dumnd€u € lubnc . atunc am f l.e.alunu " am au.un<utp'opr'.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.nd.1 ce e n46a.le pol icii.dacarc! durSsauati .i pohivil.. '€9in"lc.ddq aorefuzarsit .. pans ! foru iubil.Jpddi izim uiard ndmd i.t. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.p6.4oi" .nob ihec.iiubn' *crt. El. on V'"ar.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.nc. Gcand ceh mai huhe pron. dcr Rhik ..otat5i nai k.p.r.? J. de cruzime . trLtp..farr.op. o dduce a.a qDj.regilor.El- f\i.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.I $i acum iub rca.d. c.ctiuni sunr.eunutdin aceftioameni a:wr..trrpo.! ajunsn Apo.E Dunna€u€iubne ."t l:ri nnon@.reiuiata. na' TUlp ub?< turl.EocetJgttucru primu srsiiudi. Dacl Dumnezeo a rubir?. nu d€ ad*are. E o noua zi . ohinredibace.5.nir.e oare.uomin:deoameni. ce.6 -".a sa ohF. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.f s?!rDca(h€rza t .s {mananca t's?rTpc. Am mcrsc Far.o . boali ti .uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.do.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.rs"nritd. ducilor gi d.arecaear. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart.niip€6onaliau accta5r efecrds. Da.easra.sexor a c.menitor Siin a t r_n strro si n. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei. i:nio.. pre5adink.r..re6. ln. conse.i nenultuntreisup6ra.rindqj. inrre ete.\or.rsr'.i mltt.p€ntr!cabera hr: d. .jn mpu sulsiu deaftlua.suni. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici ..or.ubne.ieupd4 nu ned5mseaha .iasca penku dadirir.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a. Natu'a e plin. guvarneld i .n '.p. d @hrle o. .in.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru..eLo'.4je.'vbsie>:nirdt. ii praSed illor 5r musulna.e . Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon.ub.h aeta inreg'slrat.r?r.cc\qazr. primind cea ma' mulrs at€nt'?. rv.Sin nrvlt d.h.tura cu picaru.€o upr reulalhei€a Tott rir.r o' trnout.ti ast+ .supravieluiesic csl h.u r.nd cete ta pol'ftasrtinlt. pdelfi de potilici jud€reJn:.fi a lost o zica.edca.-Lr!o!nr i: . c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El. F'lm.nuosasupraqatljasc.1o unird..la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.cir ir de a oFol?di Ya..el .Li spun. lua(a.car€suntwsetarienesi maninca i manan.tu de a supravietul vi r..i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .r. in atreitea sigitiu Tor '"$.p.

i si hcm.rrucJ' rri ac. i tr. boa6 Ip-detubrc voi spuneri. i.t Lchu a !.n/.in avetinevoiedciubne.a dc'o ot' a iek.ali m.re r.omprrarcc!puierea .iunciaLteliinlcomcnc+i.tts c*roq f pn... maner.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.. g cu ah fo* un an. i!.a.brri.uD muls.rc rcun ap .numaideprnu animate s.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.'s d. vr ! v.einviril-5ianume. credeti c.elr sex. Ncmonnsursvoc.r(l.cu ?sc@trac.rurils de care 5unrelids.cr mritl cara n.d.cca siohor.dpu lo.10.iabandonqscp.de.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad. I rr. Ei uirati-vil.rr. -a. dod ci 53la.n'no. sunrcli chiar srou. ni h. i q. mine..kd--i. rdr d.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .rd. nu nd ia care n. cr.\Ln' ninciuna dc5pre iubire.rurter\L l-' di so1.s *d no.e{effi'.esr moment Radacina a lot.n nrzel na' iic -o?..rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror.uc n4a...c nu l.rrc rl(. Nim n4oiedeiubne. Bun..d $ ingu.pc M. fhu roare luciunle la. nu avem iubre in vjrtan€strt.med.o' :ipeca'si s€ti. .o .4' 3ctul conicmplarii un.o5ispunandu.ind asra ruturor 1 o l'h S. si c. An to{ r $iat..cnri nin4in..'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.. bi.hr roh.ro. n la! de ( nczc.tr..penru. cdc pl ca-.icevasac. A5.ori.n en 'rl .r tr.cumainuli5dispaarddociron.iTed . rum c compld. d..s. ) i 1.i i'.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii. o@o. de"!alin. . b. ra.AIo+esanta p€hku ! r.crr diod. d.d-ry.u"sLib..u . t.c.v.ul mo0v ra \d !r ad4r'. in ld si pu imoco. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir.a. tr Alrcne.n. si.arcnc dt.cuomiedespini. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki.icrs q.rari. olo.. di bucuia ncmonroar€r pr.paEU.mardc '"in.c.un tcu.cprl ro-i.i.nrc n€ di o v alirate . qri .i cucerni. 'nc i r. :n.r.n. J P( on! c.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn . rriu roare poteniialuLpe ca.5ian suponar bar€ a.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.l.mintind. oe tu-! .i r 1.ilc inea c e srbcn in capulnosir!. n.os. .Ltmeu.e.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or . de !o_ i .a.cj.?vr dc spus. 4eri o o ". d..eviinenu.onduraro' dc$dr.i o.d..lipsrinli.prietenii. nos r inFt. .-lroti irc _lde' ..r 5u por rbJndond m hq. r dc D.ice t5.

cu rtspunsu.r.ri.t! &oa paBoa. s un D<' brrb rFrt. oir inlc rgan n (q in p. panru luonc.ar exuJiratc. din crcicru| vcbu.'.aluicl .5 va albli inn{ relaFd€inleleserc..DumncT4 nu blasf.ooaptea.u oanenidn niE. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.si.6l's. pcnhu.btul s redu.hdlu. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat.ililone .riicre. d€batiboalalor derottaum. oler' Dl&.rcrut. n. m'rzt: Dunnssu cincJp.sa c.e 5ianum. dd.er cohparune .hl Pc oi.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.EEc{e inima pfina ie conp. doar p€nlru c..arc v.s.cv. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.jung Sio sE seinslns' io5?as.6 ff acolo -penlru .15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh. I'n'Sht' in noapt€a asta.e lnd erenr de oice. $id.t_ iDr ear€a 5i auda. Domn4eu ..aiabuzddeindedsed uncialreJiint.r.drl o l..iudari. un.isunt dcpendentidc s. 'tL PenLuctt dinneb arelosi. 1 b.cau dinhercii.'.i.cvispun?Reineli.dacaacrczut. urrJ PliTfl. alac.. r r da . sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e.brie de. ca OdihniFv. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn. atun.dsr' n! pn. cu clopota' ricdlluicrs.I L.h fi.Pii es'esearar. atuncic.. dc.a si l.tineri.s..eialt.surarea eiii. atunci n!sa u.. in a.ti mrnJurnd. i.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu.hsmull* da tor. Da. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .o relatie de comp.pealteLd uriti drr adev:rulec.. O sb 5c imboldwdi ti si moari.clu'i' Ec$asy dc cc lum.. rot.laceri hine niciodara.sndatirpuscioiubiti zicelircj. C.re cu poe. dc r. a.aveEneledeweun arulordjnahrr.. nuhaicas.uronal.enc lucruri. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.evJff larcanearcJsti6te.nti t ' dt ninri. ds la pa ms P.d voi le.esi. Pentru alentie.5.l.leleqell asta. daciv.elisidssecmac:.AF c.le pe ca'e le.elspun.r dasrc ei v. atunciaParc.Muliumcc.r iar jn celc dn urni hlscredu.locunlein.xGrcnri. Da. ardac5 avem. rJungem lJ !n nodus ops..eea. penturci? citidintrev. o sa vanee lnniturr. r'raar.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri. cu invi(iru e!j desisur. acoaatdnlic ace. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun. dact t€5uie * indi 5.redc. c(c lud' drogur..liinh.avcod.e'.. pornogril c? Dc ce Gc?i.iu .r de mullc v.hrtnte.renlie Perooanaca. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr. oblm.e.. " 'rI Sla. !o.usuntodcrtad.toresc.e r.ie meLedcin. dc.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.arc!!rrcri.r.oblin. . )c\J-j t.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli. maesni penku c5. bltndei.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun.su. I a. $i. om. dar cumu.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f .infomera!..indt5ieiunulcu.lJ lplrunra((r I ( rc' in.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.ci titoiusi e.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan.cvd bisrL Jcrrin hi dd.&.nu.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.ro. r. clnu mJifrce dragoste ruea5.arscutsivi4cilau Nu. eo.l pe altLi."i d.a. mincrb prcanutr do ce v.oba-ltrr. plic.Kumasatra sau Krr. to adiuqni. roarc:u foniub einru.hEt$.i Jtitudined c torul Ana are sens. A. ui jn'iniro$ti ni. i '.iune?9idaca da.poarcci niciet nue.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.ulur p. slu cum e nuneir?..1ate.e b iubne.ndi pidtr. aiunsem Dr.eati{coala? Pentru.a..e vi utrat.tulGra' a avut o marc. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc."Eibinc.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.bild€ blademLe opnn obtr.5ura.ur r€reaua acea n.Jtiimpritriatsim.rilor colibri elsnulde JU.i nu uam.d s olcrt boa.i?Nu nu.onqns cu invebarie mele.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.pcunccLeiubi!i.d penhuc.cn ru a.a!'NUrputcrcainm. ri.a asta ua in. panhu ci in ziur in .rqur. Iubiti ac€lsrt pecoani.

orpbineltculsini. nuvatiujtar decar brciin:ivi.-oL d(..id)!'ai n s[ati d. ac?analant?zi€ 'u b.Tot. sir aruia!.hqclr4plk"r"ibi'.rat bo navl ceea.pre rre at nte." Dac. atenlle. Srii de !er ar' jnteles asta? P.'m' aispune . er--'.l". Nin.rrc6ta. sap'imes. O simle. Jin simlii IdP vrcod ainv. Ji lost disp.kn-.sa tatuld.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D. iar d.rdenare.viidn $oalamea. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu ..pininunrnacond'ldnimc iub't.m.5 at i rdadespremLne c.r-9.shr nu sinic.?se -n. etotul atun.ar.eliqJ 5i iignooi'. por s: o cadepind dc cineua .i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .a s5 ti d5F un o.u boalr nunai .a atentie.upsi.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo. a9 pd-_rt ints. .debMinumcrila!6morlpentsu ca.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl. m. rbuzari depur?r. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6. o d 'ndnrrii€ Lun:de.-?1opopdpdic. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. c.rati{.ndria mcJ a ton ar.giritual?Cededeti'.cnri) 'b.stii cova? Enr 6olnava. roari chcs[r asla .e n . simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. in Locs.jodar. A5rr r-'J' '.uputetissiojuial 5 mar deparle.eta. aveti un mod d.lilidcsPresPLitu' Oh dP.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.totlo.daniliintiLnan: in acesrcorp -.um inl. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.ti sunrcli proxcneli num.S {. d irisnorc. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi.6 nu purcl. rlirvur ro.rar s.obcrJraJr.lamea oh.oh. de are.l.u adev.lid?ocn.atijntel€s a{a. obtii enria cuiva. panalJmo t?ameo$idm|aumair.1i de aici 5i ducdiri in Balb.opartcS pe tot' din uirtane.i .rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.pl?.ni. sa mL oglindea$a dcca rubire.onshcnr.aL'derspnnual cind eunret corupl': . ei .e nu suni.atitudine.iorum.arrnu.rdi. cu miLnr . MAndna voasta. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6.cac.rm( atunc' {tparid.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.€rciati $ la.ah.5 admir ana.i. i care sunt ahso ur adulterini? N. knili a oislsd espunetr . drr o simlcam l.ufrtJ astJ .um pentru c. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.A.u corpll .. inc n-rm purur ni.p4ftu ci pureatiss.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.l a9l.le9el. nipl suh..u och cu inima cu mlnteaasta arun.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.cl pulin wi sunteti .sne.rie?^ Ad. un pic d€ d"cp.rn: rp.d6 { imb.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim. M. Dar da.n.auipnn intureric.un.

nt Gr. r.r..Rrmrhr$r(i. c.hun m. in n.r.prrnd bdl. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.nu puh { rubJm iald€l€ lur.in.arr. b&lnlld. dep.lr. v5rtr6 no.i E. un puEt d.nr.lc.? ln prin.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.re lucradl Ia indordr.! fi€ do.ulo. {li nuh.itr. F numtr5l€u.5l!huh. I siti o singura A.r nu hai Fr r.@nr.l curg prln prlh.d{r pdl.. snr.uh.l inlrnrar.. cd.itrb.ttl n4*.lkd€ lonin.5.J.!rei. & $im hnb. 6t. a.lnri Fr ll .orp.ra..nlr.on#1nll...l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?. Euh.hstull.i I ! nnnll tn cr. ln . !tun. lftr m. ligllu su nici hlc.r b l€l cu6 a 6. a.dor .s.{l. Av.l. print. sd ll luhir€r ltM. c6nd hqtlMll. @ aI Ecul _6rlnF. 9. Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L.le D(r. Ei4i huhe qi? '. iubl usd. d.u n.l dodk.k lr€i tgilii..mpd. !uni nhti. prl\.ndent€l voost.p.ttE d..t i cl rn fo{ fuhn prnt I.nd...r pl.rFnru..Enl.ndnl2ld F6tre & r.i loi.bhr€ a dEriint.p.rd.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.ti. Kn pr. Fru6u*1 . ciinh! pr6ei c!r.l Dmna.nutuht€.. O .l sun'. w.b pltd$ .tu.p.. A.i no. d€ ddnonl dln deia.. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.citt dlnrerct.lsi $ sr nu N.!r. cludat€.l dglul. slri . L llndet€a no.nrcu mdEl. lar ca.6aFi.p.ici iuhir. (d.. I ri. E ca un {nim.uh s5dn lubiE. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc.t. l.lo.tlr.FnL . u. rrcdrcpr.d€t rmlm $ndul Del . h vlr..le O. ldqra'al . dn eiaF. iuhke. d€ . dintll !j@ntliinl.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.!.dun.s s.!. €notir.hi. l..r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. . un ludu pln do !pl6ddi..r M !l o an.r.rnd Flmul sigtllu eu nu tui . i aFi n.r.rn. il lrodi dln cauro d.llt. unur drln. vral. no.giu pe c.p. .i iuhiti i .d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.'gr niciodr h. c6b!l s3u p6l4r. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .i in vtcta.rtr€ n.c. . q.rund iublr. h. l.dcrrl€ pllna & pBiun. lucred.c. &um. I .ib. Am Mt o pl. d. c. sisiliu.e.l. hEr€ua in d€i.nint. . ln €t. dxr k€tti hdllHr.r€. 4istl o c.!lil.t ll * aud! k. tErorL bls! dln . ll F. Dar crnd lunrsn m.t! i cand .j c pln! de p.

in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.i.9ilodF-' -.i toruLe condus de hormont Dc.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala.o.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .la 6re.eGce rna pentru noione ca in cele din urme. atun.n. in put.lro r.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. nnclecnddcdea!'uts SLle .rlc!dcnurJ : .on!:enl deatatr''rtrva !ol'..tori sil€nabileari hlon"i! or. ne a e rm nat hormon iinha icisi.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt. in licers. scafra de a$a.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n. .I dac.olL Liintclcp. alunsem La un Fund .ei rdusintr'o$arede sratie.!rj.lnuat. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. oqni. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin..v.d4. lond p'opu loJr€ d 'cl.. rln .!iunslaana in'uncti€!.aacea+.pun.onlo abil.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.da amajunsdo p. !i. dar bihecuvahtatisunt .rrane!9i l..nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.u a(c'..ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da..o-r-cc . d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.m6ridcF! poF.idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€. d sulait rltoddr.viEto ncaduce a un puncr<lc h.'rcut(.1e noatFe sr tic zrte. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . tu pr .DoJnna nicLod.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae. Vcdem c. t.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS ."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.'a I dn.{d \..u an'nnl.lor.u a(..ld: nu edri_'d. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-. sava u t'i la oameni' 5i5.d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:.orp am4un5laonpun.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.elu. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".tj.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne .nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P.6. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna . nu iE niciodrii. dar pure'nic.tuld'ncareLln.o.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d.anneie oritinemilo5itL..Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada.arco!_sal.aldliobu i.opii.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in.PentrL c5 au lacJr a -" r.c. atunciceei. in varna lor mai inoinbtt.mcar Si. oportonnJr€. pc . ur rtal la to' r.apco o@runirJrc *\ucla .5nd e. sl'n4er'irhe( oo nr o no).Au et'rdin io. * rc ritil.a L.atungem La un punct-jnonlideaur. pennJ. cu sguranll .rotiris. Der.tincar€vcd.qtnditi .imJq'nrtiv5.ej9i. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.cahdabandonlmtorul ini.P casdliimPovirdzccoPii $niide .ocr.5 am facut asta pa .

voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.sriij.?lear |tclr'. penrru c..Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre.ua faceli ria @ui inava'C.e e .ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu..prolhBnoranicesunrcli. Spirilu Lupiei mi )5rt5. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.u nesru caFanacorbulu ddd ril. lubnea a p€rmi3 .orp nou.li in &€t. d. mt'eala ftntan..nrali Uz. n rm ftcur asra niciodarA. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un . 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.itoare in iur ul c. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.nd te. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V. a 16rrazboini. Eram baFan c.u pJiu dbcazipada rlh. ndtferantde ce spunrepubL'canii.r. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .iunsir asra.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi. tsbuies. ca zrpada.tn corpur €.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode.. clmoare.u.rn infe as pe roaro.elcar.era cb[. Dar din pl.sriuc.i in'uraia coprlul . ! r (?. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.d6 a. sttnd aici.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA.e dn u r. ne tr€buie un.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare.cu sisuranit. tn fterriseard cusiguiinli. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila. minunaii.ia' 6la ineamd c.pulu'.a atils.mc6rpul. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih. daci sunr€ir acca s con$iin6. v€cht p srenj. fi'nt5 omencasca. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .go i de o aLii peGorna de o aLt.tbcdzipadr A'r'ram.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c. neu. $h!cajnca nu Jli..1.credclic pnn elcitJ c LPi.. r_' 4i -ro pc.sPunsul NumiprMai' Nu.5i prcqran.VaPa.inai.a5 fiica mea do. pe.pentru. iJ.Acesranoarc nollnca m.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.i. osi mJ vedetic. Sr cum putomsa spunpm. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5.i suniem bkc. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.a. d'.cns. Asrr c bLne cind m.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr .gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea.e alta leheileau fi. a.e N.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.h. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert.pbru m. nul*ae'.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd . vcdeticu piru hzu besru.pLoa . fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6.lui rcstu alsini.urfiior vo+ri? V ar pLicc.itilacLceea. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca.aliinclt.. se slirlete a'.irrastainseamnac.n. A te .jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: . fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti.ry'. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.!€miF.eli.'. dar o3! rjunsdi.l'? AF lac@2 v .in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.aziprda inul'ninrc in'.orp. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll. ci prin lips.re.irra irld'. u i i.1.redemoa e.c.

da.in'inderq.m 9idJ.deormd'cn 'tull "b>oli. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.lo..{n r "n' Bur. voila.utdn. drh b-cr.i. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti. 5.rtd i. $i mine putere.i. Mhd .ceea.! r5pl.e. la*illi.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.eti totce c dar ei sunr bince.u wi cum suntcli h'. ci'c nu poar.luc$..aLs Asta nelrangeLnima.pe" " capulvostu. Ei bine.s.d'ntretoar€esreci sal convin. vi jubitipo rciirsivi de c.$ha.osainteleseliniciod i dsprcc.c Lupr.pcntu ca avdi owcin capul chq ca. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te. care vl spune..Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r .u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@.i rouJ dc n'c'utr p rcn.i.cred c!m spu. c6 asla ecota standard. I mt cu mare puiere.u e doar o pNft .vo'bim ai.PJn?n.rrasiacopqcodep€ndentrt9i. dr.todv.buni. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.i.kiovoceincapulvoshu care .'loorice 5trlic. r' . iuhiticopiii.peE inriva cu a.spune... naiareliouo. spu. v.tru? 5i.red c..n Dotsiu'n.rcdau laop.ene uoci.s.sifimhlibinef.c.btuleinregui".dcc. Da.are a v"bit pentru umanitatar ndeu. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.mers€pincap o eni6uni. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .carev.aeksunldoari. vi lubili pe wi insivi: s.. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.Ec@!daeoinvbtare' .'$ maieF o @e in capulwsnu.alolad4n'-fp!ni.elade be atcc6.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc. Deci.. tc iub. Dard'cisunrdi parinti.and inccp.1-io epon.reditrebuies:inv5tlti. Dccel.cevGo pocrila 'esult u.vrlianqein6aec6nue. rr. nu v.are oe.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o.ev. vi.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.l€ wrslrc dc pulae penro.inu aliawtcopii n. AF sA fie.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.9i ap.aln capulmshu care ee simtc pro* . rna s o iubtr.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.' sensJric.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.sta e un mosaser pe .e. niheni n-a awl s.toilLelnregua.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.'tl'.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv. ieu cr da . ald5rul.. l' 'trpri pcntr r !*uq' .iii de b' 5' rlili .'l' trc. soc'al'$i.ermarmaraolc. ..2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.in plblicu neu. la !d.Lblcqba b valtri? Pcntu c.riada esuofat.

..in v€la uoasri.m?Di.ooP cand irv4...are ui p?rmna € v. ptanutalFsetea? Si na' mpo.ea acee.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa. dreipri d" o.slga asinu iosdu qi. veoddd.rPr€a mull?Dac. .lncata perm svo." d.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.a Nu m F i.rrrlid.qi torus. huLr' .a ub raa pt.cec edc e mar?rcparjnre. 10 . tar u..o'(' n|oa..Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.dejas.eL candvoceadLn lapulbrlruv... cum pol s. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc.. -- .dinouue€voistre.opLlul pcnfu.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b. uo explc l.€u ein voi..... ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .: v. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti. ceimJi Cumosisuft dela sis i.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i...ea mea in uai?5tec.i . dac..dl"G o. explic panu aLcin. in roaprpa arra nu e brne. du reibea.. Nu*a0da afari..o.iir? cum pot 5.r 5.gem ac.o. muLfumes forr.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein.oF !ar. v. lJd i . oa? Cum poi ja v.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti.ntavoask. btindi ! d.{.e sEGaminreas.ttr.arrr€bui$oabordati ' .e$numaimerqeli o o? o *tpunel.Pstanuepdstea noasfta.s arirebujs5oabard.-penru!avoisivEpnritiiner despr.nacest€ u.ntaas.opLrir.snu. d.Lagan. i ..o televoadre. Duhnezeu e intr o sr.h riamnaru Fraamaresauo.on: rn..dinsam.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w.o expl.aa inte ep. cum po(s.m d€cat rare.ruce? Dlnne.u Lineda.Fid..*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.i. . ru arL la!e aslaS . d.'!' lo.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens. e.s tu' Dumnez?u . din oslind. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.naa5adem i.lerala. fie a5J d.m 5.spu. .d\.iivoasb.h.timizare.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.a$ am. cerJim uj.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra..i a. c.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d. expl.opil carevinedin. nu $a acot. dar r{anu eiubne.parideea iubipe acestcop. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. Paijk co.a vE ana i aicj e*e..i.a mama vo. ne.atdene.jtev..racie.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.areF.a. ! *vorbes..a p. nu a (ost Ioa're FUlernk.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n. i5 {i.. du rearjund. vcdelipe.!4 6ujon suna nu me'gam a. . mar.onvenl'ona rii de rgnorant cat.-.mLI djn evoiavet. a a L"lri.b. deznadeidc He .eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u. mJr.: Dumnezeueintr obneri.oa*re uriase.lrDmlsctea.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's.s..a e arha'c. dac. ot umam r. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.? cum por sa v.ervo.G..tJLo.redeii.Jre e prote rtin b'atel?.op e copiluLvosfru lubkea e p.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. pro{'[ dar careG spune. r. d nu e.Acum fii aleni n! re ducc afar. pa).it Credeti.Arueaun.d.tant. Nuputem sA neindrigoslim drJ-.i ubrea dufrneza an5 e.oe. dc .luftur e.ra 'fucearoogrnd. rP o.opria ei frumusere.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult. eae aqadc mici.€"".eur. nu ariru.ahase+eJicalFenlru ca.9o5tLmr nu caPet.indneindrigosr. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im.-rs.are nea crear se numcsid Lubre 5. I nu me..puLui nu .run i.era iareirunrinterepli ceos..p Cine nu L'ar I i 4. Nu ne indr. vi ?xpt c FLanut.ulatimi . rvocea.dr5i . pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.onlqr'd Sjaruncr..olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.sbt€aec. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'. sraj acasi sau "Du te aco o.L Dec' cce*e aia . h el L'. e \ .uril€.iunii drn capulloshl . I"6.i ca cJ une din int. r."iT a or p d r ' ' ' .siti. cultamwcea atbncio r5inl. s.. !aedemodd.e .

.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.(. mrsnerid a L ri. niciomaimuti jn spate. As asup. anLnaLulpur Os.di. ce nu ne place !i.r. inc?p?m si ne..irf dc.ind re tupticu p.cin' aubinvinov kea.onrinu.gostr nu c nimic d'n rorte ast?..laha buni.i sunteti dod o mrJi.ne $riridcc?)p.lcpc ute D.m 5ecretin a.ndoo.dr ao.ima . tacipe.E utuiror.1 noanre.ram sp nand '. al ur vierimi.sitioPar..ardncjndrssoslim)E.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei.rer. nu .ruLui ?re o r.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur. s 'nhm produsu unuipirint?n.. v.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl. noastr.i aFvr. ban' rn band. 'n:4!ndn. care v rtr r spit prjn pizza tibere. in.s.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. \L .oncluzic dc int.a*a vala condft.5ndg.ie.tL pr. .( ? o .m addirul. dr prerul ad*.F.i.i. o sr.Nuarctesaturscu.roana A "e a.i.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'....opr. '+rJig".anl urcmuri!o' ascult. o.amror nou o mains n.d s.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.i.undem ii suprimin.tici sexual€. n\tebufoni Peo estad5.lura cu.i .osafiriinliarJwa*raurm A5r.u ceea ce. da pitori.ara tr.ndunl?noastre. N.i.ain.m.efo te dLf.imi.amspus adevar I ..n.umrr.Trcbu e sa o ti.(.er? !iuietid.toa..1a J t..?erceinseamnicr de lapt€qa e.c hn.speare UratL..si at' lrar in are$ colp.L.orPLrile. d va 1''Ip d'scuE Pentru..ua.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.unpo ri.i.i {himbati ha muLteconumede. rPLn dccc Atun. devampirLzsr de ce dac. si..inava saLyarorutt. n:1. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka.ttintropie*deshak...e?J.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: . ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal. Tortc se iransforma in rahf si umosdv...ritdemagnetirmD s.nstoriea incarnare seva. !d.uLu oi ulu.necl Da.5re va pnmis sa fLi aici.:r. pcntu iubne . nrmc vietide.bdar€ sa va hs? si Ia4i.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi. daliseama .i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv.r?d P an . tubn sur. roJdoep€nde t.5Lne.m ucrrr!u ro.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.rtecarei ax6rar reodari.uraIvasut.atacelmanajp..'.alr bcni aveti.r ta vina E o rlnpenie s.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data.are are r. NL are l.rfr o p. cu cir qpurerisiIrceti. 1av. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s. un ..ceana marepovsrededraq. ce?a ce as.g.n( tenFLul qi nodclul urm.in.anl. Puram Nu auem riciun s.nd nejndrssoslrfr? cand. ok Dormne de.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .. 1.srie de drrmi .e nu miam datau fanade asta arn..ricsunt a rjsip.ili v. Atur..pcnru. einqurutmo0v penrru care sunrem bol. tu insui Trebuie s:. De.ror.' ctnd tcjndr..oat .dusulunur Pin.rc miret . srrm .Lutruri . .. sno.. A spuneadwiruLareconsecnre da. ah. ne amsmu rdin r.hrm64imodu ln.xutrl$i?foarled f..el mai maret exemplu ene . nrJ '. cipuren sa ierrsn..d.arna'i vi promr.d a5d 51.rair Nuaret..ntru.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr..gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.i .5nd ne am vindecar.a in rorianii.r-oni.dar mrnreamergenaidepan.€. predi.teL mintc laminteo. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.eLenuinseamdnimi. p€ voj.g ur..: va maibare i.<a . arrasosi lrmtal'. l.esr .spun.i A nP indr. de.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.u... 9inojnucautimdc. Nu ne darn. sice Iacen aruhcic.omparalie . tn lumea cuanlic. a..ei noa{r.. ros Vi rog.u. T.

.rs pr. iubirea sa de Dumnezeu.. $inucr€d c.c propna lui man.qnoai€ ubksr l brq.r'nbddidirn srl". 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan. comun'.?o'Ledkca!isedn n.aablohLl.ul .hipef tie nob 5i.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d.w d.runiel Jp. dar nu 5le. spre dz6{5ir€ de dice .-d.rcandviindrisont. prn d 1ebr" \.o cfl.si i..-u ihp.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.]. \.cl if lr.odsssl acdbinJt.nhL (1..r mic s.sd-dl.pL' i sLmpLu a ne nor slm. Nimk dLn..irm J*r faceris. elrimri n:. spu.nd av.ur. d.o. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.igcrninr frDtulc. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.racaLneL lih no intr o 09 ind.adr Ecorma'mareddinld.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap. c..rurJ 14r lungide si aiun.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig.e ilJh si si iaritic..iar. sPuness re ridi.ra5. h.o.eincrpu rju .o .relpe. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb. inteleserea sa. ..nsrdc rcspccrp.6r ' cnd.. e nu ma.fr ah..on c.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n. i-c'qcn.ii .Lmnreaabsoiuli.. abordi anJ inseJn. runr. { odata. ra o hr'.apu Lar nL spunc. d.odiri hr i ii den.ara inclerd u p.j. aid are les. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.i s.ep. ro.iudli. propr'ul camp. rr vorberricu 8a 5.'rcdcJ{d'r.qrcdcNa nik J.avdi de. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr.r.un barbat.tssrjunsis5cunosripob. oiemeo.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .J[l . in siir:ii.nc ssptorar.e.. nimic in cJpu riu nu r.un rbtA.e.e?ti\ii( nd?p.eiubesrdrdevr.p?. ca 5i te accepte ori v.oqlame'semnj dcpd c.in( o JtLi r4rhana $.at rilre pidr ilccorpuur c.aree. nu incepe dinke p cio q in. q r!inuin{dmn. hobl€lea deLran1ri".h.uLmainu!tde.re.oa m nte.n.l.prore er.xpcrimcnrim o analohieaiubnn. sil nccinsteasc.'nev. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi. (. r.rk sisitiu . -' Ja NL c\ .oniqi: .dabrci Jd n f" Tpi.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .rihi qn 'i7boni.ofund.e!cu 5 La n.rno+? DoJcc. Dar in mrntc.simp?. r a.n. rr..u mhr E uab5rbJ. nr p ui.o oveipa ed...'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.5irimp.slicr.5ila leln ci. a$a rese$te. uptr.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate. auzirc.onrder.eqd^tri'dc.lie. ".r 5ig iu o"mcniisunt d mul. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn . a.turi cu a r€ indr596ri.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.A fq. o l€ int€lage nu cu o fo4.cl. admirare ascuLral m5 .arevine dc ar' in jG.rrc iti spun.unoa$oh a.nda !.trcrreaa. de sus sifc.req.. cir€imintes.mdnd€dd'nlium?d\. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.rc JsJ. cr ou. suntdif. itunciuom. ma.r' unbirbatca.eare dn rstLldc blrbrl.Acelac un 66rbdt m.cand gisimunasdeldebsrbdl.an. n.ol tr.!i -. a b. Dqi.i.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns. sau cu un bdrbat .@o in tcaarura c pdmite.u re. nini. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.!' 'l. indrfdentcum aEt{ .a.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.r . nu roar.1r >i r'-nlJ oJi. 'o rot-q/o!r.l admk{r.arnincjunaerar.upurcr.are.rr.unr hom\.e$it 5unl loarte rari Aiuncic.'s's..dea serut oriciiaf.arcGr.a.ta ne .i!pl.h b5rh. cu oa.no. p.'naurodms'"F . u.in a rcLl.' nu. db.sri mirka s. ca. 9.tiir-gle..oL. d€ otel a ..t.' sunteu?Ea.are (i adu.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. ne pe noiinsin€.un.vn i !€dm voinli.roo ne apirnd€ ene. nu. p. doar $ tiicu dslJ.rcald Nu lrem nL.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun. ri un lsuritar de pac€ in dc. lie ca ocap..meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.o.. arunci cand nc indrig.idvqip. ciL un mare rman. E un barbatcareli at.. de (dn' !ar? ro pln p. rc u I t.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.ratoqt. . L "v $opun de impq?.r€1. de aici. cJ tich cincvo ar licur. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr..! m auen parre sr . Acolo€srerubner rd..p.sE s5s I un b:rbai.

u.oende la Ei nihic di.5 r r trrofl n.o. -L rn (i.ero( peminein5um s. -a .rc"i6.odari nuvecukati...educe l! o singuri vo...Jk ')rr d? \o i-.a N rn rvur n mc pe.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr..a o o"d a.laJqr'Jo _. cl ah .!.6ra v.pmrr\pu\doJnnr J.a in.dre d'n uDgni in prezent .er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.p)fl. A'rn( (ind n( dc*opc'.. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.op:i '(nL*d. -d.5 m ampabe.c N. r€greiur vosku cel maimare.st.am MrncJ ffic.a.ono.ri ni.rn ddr'"no.r.re du..i4tri. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se .t hmp?Orngurt @.-n Fclc t. J.. d.'n.ed. ni.d o okhcnra in rapul b.. o $'ub€ayi t c.vitaod'r.'.dadaa dL_crcJra" (o. "d.nutr\.lr" d6coFerimca.nr. Asta e Marer Lucrare o sinsur. e inlampt penku c.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.ii.1 dt. r.cda6..dnoi ^L \i rr n loda r.rroer"rr .a'.pu r"L Nrnd.J irJrr n'aspus€ mt.utrc*uluctiincactnd roli lurir t..ieski. volbea*a. tur N cm dvLr orc(( n.a. Nuhcqrsr Ajbh*.vomglsiiub r€.i. Arra€u. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l..i : l'r-ar\n. pe ' I'rrdcn'rr.bcJ.a.-oia:ncPortrr.a!dm" fiindrasoshtideoaltip.n.e.eema nlr dureriininmanuau cgrru. i.s voce.intene.u op. ei-jcuceres.lator bihan O alt. Rd"e.uo Si pqerru gnd'ndu.lir5(o'jn-z An L..ap . arc Cda m..zcu Eun am awringor.pe.. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.cuimpotriva Loi . rm u'hir cu.Lrnrm. constiintr intotdeauna .pe..pan€rli pe loate.@r.orDron.le Jicr.in.rp.r.are si im.. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c...pq bcni.ii un ine.uc€neau r. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.Jl.@' -e.o-F.mrrdrr 3rF.lr5Lp'Jp.e Msienria inscafroi s5 lc n. .l4..vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.. :ange'oasq J I5'.0 dnJ e m..sosrilidc Jcer peroana. pin[ !junsi r una singurs.onq.... dc.ob f.l.ar?5a mr baze.i m.r. 5. N.-.'.fd.. tr. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.hu).io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.ntJ Srd .Jer. b'beas. r(r-.. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei. n co .eun"rrdLno. r. noiiniinc Nu. J. ibfl nck n!a ?sc b.mn. i 9 udl.

cu am fost dcnuL de . inlc eg gonul inr de d sciplin.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.st'ti. ti I tieu Stru cc 5e int.bi orgineainstrp'!.r lJ? la..u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa. Adic.cm oslan15. 5i toat. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.u pui?r.a.i.Gl!. 9ru carb. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a.arc . De l!pt. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. pmhu c5 arun i. dar d.Totuld€ acolovinc Atun. Dirs. p.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. Vedeti voi.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni.. p'cdd ir talul J(6L. . a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. e loarte mulli artiicialitarc.o.rddc!icidinsroz o'. Asta se numeire..gLd in LJcla mea Foarre 5iie. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.onihin6. o si li€ ti ei ca roli ceihlli. asra 5e huma$eprinzul ...mpL6 in cr€erullor. numaiei.5Lus.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. Adki. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana.

ru6aasca b felde multcand rm incepur c. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.uoidcdeasup'r .it.imwfmintclc.[ !a laceli.. si anum'rol€ lucrur p. rdbu.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p. teananoisti6i. dc.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur..5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli.s.rcp.au l. in viara spnituar5.are au putut * v.$deti d€tulde obl$uitl..sufli torlq un€l€ lucrurlse.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.rduldaochi chilotii.sta€cJm plictisiror. $idupece aliduzitin *ossrupun. g p'in . ducti vi'tr asiJ ob\nuitt..m r.n. ins.. *um $ili c.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .enocetr. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.care.u arunciinarrfa sau.el pulin. lii fim oh'5n u'd in $ d!. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr.rrcn uuuddr'HU lt.ur .clusic rci .i. S minanca mtnt.dlrl. pl.ni \oJsne.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.t€lucrdnsa. minrn.rm risofll !upe asta. nu o 5'd (u br'et' . mbajLLl f.Jli D. Ei binc. nu potr 5t i' obisn u ..{isttB.tase c.un lc Rcrer.n. €u om lual mlhita rio p5*zintr.tor ca mrne.n h lum€a dta . ca 5i idau 9ara.iprniadinkc Dumnacu $ viati.rre ld! aiJ Va Manan(J sde.u i.euam amsr osi afrintctdoouna..ra oar. care nu puteli .dincol6.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p. no s61 cunorri ni. :riti. l.. mJncnci' 'og *minte.r' rri " ' invit:ton.slupp.ut rosprrlic cum saspun oeta) .nuhest4s..d?hultsi.carearclc.cicucarcuorhitiiifeesprrn. o rs lL L-L d nnc p.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. Toarl v'aia esprrnuala.astainscamnasifi i.m.pu0r 5i '..a mau fi.il.dsitoare flitr. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.in acd campi p€ {e*r! *en. n ar kebu' sa le i . s. Dar Eu wcao '.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE.. ftiti.lac fl alie lapro Al'ca a5. tudl.: srndu.anum.f-r: n 1 rlrcr 5hh.psro.coLo subnu.drc! suntcm luaii LJ banin5runii. .e !i r. i Deci.

rpa'menrat nimi.ie i:olarc.i6 in scolulJldouteci s.onduc viala S dac.. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.n usnu! puternicc.. consbinla n.. .dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca . (ods'ldnaceJ5r.i'. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.i *.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.inscrmnr Ad'c.nbu.mihrt. unul. Eibinc.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e ..iuncaunuimintclcprvalorea.acoo' qi ajungem inft un i.oa'.nq. J hr .c*priui?giu dc r tr..uls rtrJ.iodari n. ac€!'r5 .cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. ir am primulpas p.n.a.cumr. valoroirr .birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€.r.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i.rl $l A..ral Ce!ma mare iubrc.iat. Srri ii noJpreaa*J Eu rr. uber. sicc ctlirone amal f6li ada.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.m rvut. liiri voi. intelep.cpur arun. j.. p n mult€ sulsinrs Si hulr.voinli.L nmodulinc.ritor u c. i . or$ie..s?r'i.olo tn. Palru ci asrane aral.pe deal6prne.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk.um at pureas.itdcmultviiubes.1'n 5Li.iuns* h.'oo d prea multcand laccm .rirci.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.trtr si sprn Inainte $ phc..tr"ol icclr'n-'cr. vrcau .cuvintcL? .cite dein'|l.i tormair.cput 5i m.rvi iub6c-5i duDicumputcli s.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.sunrmulrcL. a r"DLl a t d"o vara Pe-.vadali seama. careamtncepur vjata mea dJ.]t (e ci'.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro.n. \-re" d.u 'nireinGrirur.m.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m. altul aqa e minunar.eti asta !run.s fht: r.rssicrailiviata 5is.ruir is a diLr. tineininr s.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL. rellahra Da' 5 .aGna ar?? la. srincet.c!r.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.end v.i rarefi ata.telcscm dr.r h.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.u os. si pe $(.J 1i!. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va . in. Dar conrinuind si ur.are sa ru r.elib€rtto.ast gise c. (..d rntriitprinrorterslea $ u.ddpem5 rtco.-n cinC dcFLs. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.5 trn L(ru.J'a 56 ri /' .'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni.aace. fa'aii caidv. ariia.minlnata..l'. penku n'nrnar.i-ur5 LF.' ninicr_n vialrvoJ*ri. de lap' .i a sa G intin&ti et . nd. dnainsermni. spunciv. Dannu !a et rnu. L. voi s 'nhh s.aidin aLtr.ut.ucorleunurrgroranrcarcnr. spun. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.zbo'nic6. p.d'. N" .nd r" nrc'( a o!rl e F..e ette atentiaspechlili!idecelc.ir€. ma'e dc-. itunci !m in.slormrlin occ. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.ntu li sc surpa srb dLci e \si.ea riscanr mii per .i am pLe.n. unde era odari ovale acumc un riu iar.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5.o!i tL_91 tlloi nl' -. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re. 5imr revr mi pirinres. mreJ l. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.

Y. cun tlank ..1993 Rrnth. ars. C.ismEe de R!m{h!. t ot. Th. dedLaLoE. . H va..d Tea. dioEs ! JzK.n The Fben.nrhAt..Bt nAhs Dadtc. u . .br P. 'ndT D'!lquA. lort Ft.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.4r a.lh.@.tu I c*da 332s cd .to. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.chtudtft@ ' R.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. d{tr'e I Jzx.hh Cr::non.tu lorongn.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7. Band T LIe a. Dr.td 47a. M!\kry at Bdl and De'th.on t.24 februane c. drterik €v€nimc r c .hon H. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. 2oM noes coltn{ D@dterJe..hn.lostpr.lruo. ot s.o"t fi . tn.d Be. Thc tvhre Book Ed req:u. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. R.shtp F.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad ..d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.h.loeus.lud drh a clset 422 €d.e D Lov4 cd'et 47a.le 1999 /ro. A Msa \ titu. Y€lhi 1993 d faod. Ort . Rel.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr.2000 Rrntha.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.Jir Fkdi's Perc h Love cB. cd5aE Tradus de J.p otul A the FeniniDe c. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.ol R. c!er! 374 ed.dchn4 kc s<r yct6 r!'.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr . Y. R.tAt 3 sdEtek t.htns MoLcut JZK Puhhh.ns.hdeE Arptbr 3i l|e. La|e k ! Mrnt. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'..hrhr Dl. Rlhrh! uru. ol F?nas Than4an. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.asncn&G de l. hd ptElld Ah Mdnl.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.t d b '"d ol Intent . 20.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh..tul ast pn rcin.Jh d lct pr. G.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom. capibtut I taa6 luna o wa.losoes. .oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9.eb 422 Atd o Ea Rdmrh. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd. m nlFih! Ddosu*.do. au .c Rotte. st rna k. todE tunea o 4046.ndet unA.d valn.rhtp F. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.onins d alzrr. rnc.1edl6 al l.atandins M.4o4e@o lanae?.d . 1999 h.t' 422 eA .

ll/ .

I .