P. 1
Ramtha Elixirul Numit Iubire

Ramtha Elixirul Numit Iubire

|Views: 428|Likes:
Published by AndreeaLav

More info:

Published by: AndreeaLav on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

.... .... 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.....T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte. .....6rie inc. 3'.NPITOLUL 1 a fiunuselii........ Alergamincercuriinapoi.... ... ll .......n... Oameni analirici vs o"menl emotional: . . nu . Cel nai nare conplinent al vost'u .... cotpul . .iale .. ..... .. idta lumea ow€a Toat... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie ..t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 ..... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor . ... Ce ... Cand ........ iecretel?proturdealeJnuima4l'1... 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso.. .. sqa poeiei ti ....... Senzualiiatea.. Total prezentin momentulin care facr drasoste. suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare... 4 51 .mintea. 39 43 inseann....... .patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? .CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l... . . Dat ce6t.... .. c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva .7 Un ameslec del.. . 69 71 . 80 87 ... . .... Voi spun€li.........d. lumea o doratte.exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .

pas.216 pag. Efectul Observator si celula n€rvoa$ . 214 Fig.Tr.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.pag 215 Fis. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. E: Mintea analogid .irea in Acum .a binare - Treirea imaginii - pag. F. G: Biologia celulare Fi cona{une. ti energie - pag. D: Minte. 217 Fig.

a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. imprcund f. in cele din urmd.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. Ramtha.4i. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. au ajutatla . explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune.iu rca acestei ceii. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. Multemullumi lui Stephanie Millham. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. Alostun efort suslnut de echip6. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. fi penlru prcfesionalism. pentu editatea litetati a acestei c. penlru corcctura ei atent.

.......... ................... ... ........... ........................... Fantezii sexuale............c ( boala .. ......... Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo.. ..n CAPITOLUL 6 insuli. Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte.......CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti.. ................. .............. I l9 C........ .. ...... .......... tZ3 B trrbrli de mare renume ........ ............... l2B . ... 147 lmpactulasuprarcincarnirii....... . .. ... in cele din urmi..... . ... adevArul rsmane mai presus de toate Rddd. ...... ...................135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ....ind blasfe'd0 es(e numele .. Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind.....dev Iratei cUceriri ... ............ . . 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate . ...... ........l5t 153 l6l t65 t67 ..... ..... ..... ...... ..... IubireaeunIrcrup1indesptendori......... Puterea t11 175 a ..... Ce vor ferneile.. ..... pe coreii i beli ..iM u tot ..............'iubire. Morala pove$tii.. .. ...liysa d....... . ........... ... . l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le . .......... ...... secretedezvlluite..Orya nul \upre.... Ati losr iubiti pena la viatt...... .. ........... ...

inc6 atracfiva. Chiar $i experienta . incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte.urprinda fata. este cea care o face gi mai de dorit. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i.la fel. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. De-a lungulwemurllor. ca apa care necurge prinke legete. 1t . drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. o experienF unica 9imagic5. ve9nic6. Toamai aceastE caracteristic. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. despre o ubire special.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS.CUVANT INAINTE Iubirea. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . 9i cine l-a avut faniezii. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. remuritoare. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. trisEturile. intorsaiurile 9i lin iile drepte.. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca.

sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. ne vedem reflectati intr-o oglind. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. seva poeziei\.htbnea. adesea. este un sftain p€niru ea insdgi.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . un maestru cuceritor din propria noasha familie. Ea este sabia adeverului.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. nu am indr6znit sa ne imagin6m.torilor. pana acum. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat.fi de substania? Poab ca ne uit. in persoana care. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. am mai fi noi insine. cread.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi.a scepat tot timpul. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6.cit prin viatA cEutand raspunsuri.. despre noi insine Este o carte care ne permlte s. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa." Nu e agadeironicsE vedem c. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. poetilor ii iubitilor care au rat.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale . cine suntem. dace n. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. o mascaradd de protectivitate. vulnerabili. inse iubirea nu am inteles-o. care nevorbegte dintr-un loc indepartat. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. hr.ar kebui se ne ascundem. desi este extraordinar de prezent. care vindecS. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare.ii fac adesea sa nu reuSeasca s.

iar el il r.I lt\rtrl ttrrn irl r. pe Dumnezeu.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. acele lLrcruri dincolo de cine )L. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. spontanA 9i generlci a omenirii. intre Zidler ti Satine. (l.in loculnoshu secr€tgjspecial.Dumnezeu e iubire. ca fiinie omenesii. Ei bine. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. insa noi.sham mereu sau macar putin in viata noaskA.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p.spunde. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. Ewan McGregor. ne dam seama de ce. intr-o c ipA. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. insist. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. Sursa a tot ce e viat5. este in termeni de iubire Ei spun . insi luc. in cele din urrne. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. Nicole Kidman.. Ea transcende natura ooastr. cu o tristete adanc6: 'Noi . cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c.. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. 2001). in care eaiisp!rne cum.o apuce De obicei.s.. omeneasca.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect.r llicjod li iimplilor muritori. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . ins. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. celmaibLtn mod de a descrie divinul. in mod natural. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. ca oameni. cdre nu reusescsaopnnd. suntemin extaz cu iubitul nostru. iar la scurt timp dupa aceea. pentru a ie$i din nou la iveala.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

atlvenlt sa fi|i cu mine. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: .!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi. iubesc. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie. n zil€le ce vor venl. f5ri . Si eu am fost invitat in aceaste seara .unt atat de onorat 9i de mullumit ce. Fir6 ea e speranfS. in aceaste jear6. o inhuziune in minteavoashS. dupe caz. ca un inger invizibil. :5r5 ea e nebsnle.e himit niciun fel de mesageri.dar ce este timpul? . iubire Toata Iumea o wea. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. la aga de scurt5 ingtiintare .. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. Mai mult. ceea ce predau ast+seare. A'Sa sa fie. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. foata lumea ianjeit€ dupa ea. FerS ea e degenerare. Aqa se fie.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. Dar daci ubirea existS.

u crcste din vt. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. E n mister..t. atunciiubireaa un trandafir.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. ur. dar el te implic6 pe tine. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri. nicioorhidee. dac6 mintea voaski e pe gelozie. Iar incununarea. pentru ce.'t..stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. $ vA gasiti drumul cAke legendS. iocat sa fiF incurajati s.i hxrh. iubirea . nu pe perinFi tei . dac. aca mintea voastr. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. lumea o wea.. ca un nuf6r .o mare moarta.. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. Ei bine. Asta e ceva care na sAvar9it.a T\ Si d htrnr o J.nu pe tovar6gul tau. larca Moart6: Singurul lucru care h. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. Acum. pe tine.suficient le mult. aveti libertate in exprimare. dtn abuz . ea va scapA in 6mpul ietii. rintea voastra e pe lrecut. nu creste nicdieri? Nlr. Ali fost iubiF. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. pe tine. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. la fel ca in cazul iubirii legendare.cA cest mesaj este un mister. 9i acum. cE nu v-au iubit. penku ca in el nu a fosi iubire.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. Dar dace nu intelegi rbirea. cu o buni ingrijire. niciun nufar.rqrL l) c. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. ApA grea. Mulii lintrevoi afi avut astea. copil ind. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. nu pe copiii tai. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 .1. Oare asta inseamnS ca.toat. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. dac. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . niciun stejar. Atunci. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.

acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. locuri. suntem hot. aceast6 pofiune despre care gtim c. Si al indoielii..lLrbirea . Ea exis6in fiecaresuflare. opt. crescand din tineretea noastrE.rati laneinl€lepciune. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. acelsentiment efervescent. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. insA oare ar h€bui sa o facem. iubirea nu poate niciodati s.r.. lubirea nu e legendar. A. o sE qtiti. in inima in imp6r6fia noasha. Adevirul cregtein solul iubirii. al suspiciunii gi al neincrederii. qi alignoraniei. daca o gasim. iar dacd nu Stiti. Adevarul nu creste in solul emotiilor.oameni. toat. Mai mult. tanir sau b. al invidki. din genulacela de minte.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. lumea.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. 9i cu iubirea gasim pace. poliune magicA. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani.sA g6sim acel sentiment rafin at. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. oare ar trebui? ln iubire. creasc6 dintr-un sol de indoiale. ajungem la acesi m6re! mister legendar. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. lucruri.Sa c5. a9a sa fie . Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . in corpul acela desuflet. penftu cE nu \.m sd o urm. qi alranchiunei.m . itim eu Stiu qivoi qtili. acel sentiment legendar care e magic. Ba chiar. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. Toat6 Iumea wea asta. Este absolut corect. Nu exist6 persoanE in acest public.vechi despre asta. ti al geloziei. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. ci care ne oprelte de la trecut.u. Si al invinovSlirii. pentru a da curs invatAfurilor str. iar asta este chiar aSa. momente Si intamplari .t r)l t. Pentru a avea omintecare seindoiegte. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd.tran. Si alvictimizirii. din genulacela de sol.I it\r ti trtt. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. ins6. o iubke care ne permite o valoare de adev. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t.

animalul de pradA .l.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. chiar sex. qunt procrealia terltoriala. inclusiv pentru aceasta ScoalS .". Deci. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs.roi Stifi ce bat a$a de departe. Hai sa n€ oprim aicl. in inv. v-aF dedica viata. Asta ein primele bei sigilii. Ramtha. la nivelul primului sigiliu. Este pat tea animatce a naturii voasire.. Clv t24ia unand.Panal.teturile de adev6r. revenim la ceea ce se numelte . toat. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie.olLtie (Yelm: JZK Publishins. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery.6 de multiplicate fard Decl. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. in focul pasiunii. divaune a JZK lnc . $titi. mal intai. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . fer6 povar. n. emolionali. ati crezut 9i vol? Acum. dupe care e croit inbeg regnul animal. . otigini ti e.e este.2001J pp 122-135. Ele sunt animalul. Asdel. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. De aceea. Primele trei sigilii sunt animalul. v.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. Ei bine.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. Acum vreau sa vtr inheb ceva.Sexul s€ vinde. E doar o chestie de reactie. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. mintea. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. hnnu u Llotcste Dat . lncepe aicissi apolhece Jid. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. iar in foculpasiunii. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci.a 'lbt.unde gisim iubirea? El bin€. numai penku ca voi. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor.t. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat.7i\ :t hntrca o o. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. caF dinbe r. nuiubiti? Haideti-9t1fl .9i vreau sa 5pun. Acum. A Macq s Rdlection on the Histo.

ali coborat pe scar6. iar voi sunteti in curs d€ a o face. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. Ei bine. Eu am facut-o. O s5 scoateti orice.3 Iar pan6 acum. suflet gi corp. Bun. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. despre a te iubi pe tine insuli.asta ciutati \()i .cas'rfa'nt6 9l durere. Je iubesc". le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. sd igi abandoneze slnele profund. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. Priviti in jur. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. Sapte corpuri.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea. 3 A se ved€a F S.corpul. daci op€rati din prlmulsigiliu.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu ." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Sapte con9liinte. in primulsigiliua. Ce inseamnS asia? El bine. Priviil in jur. ii acum. El. intim penhu a vi da \rou6 . O se scoateti orice. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea.minle. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a.A: Cele S6ple sigilii . Accentulera pe minte. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. bine? Un lmpuls imediat. iar d tr€il€!. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. acesta e lucrul pe care ilscoateti. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. Sapt€ campurl de constientA a vielii. c. dar inca n-ati urcatinapoi. Cator oameni leati spus.

intinde1e. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja.doar ca sa vedem daca putem se o facem. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. in prezentarea adevarului. vina la noi. Uitati-v6 lamine. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame .9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul.. dinafara dormiiorului.u sim! de respect de sin€. faceti asta numai ca se v. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. Deci. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. o sa neimbolnavim. . oboseala corpului. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. nu wem sA oinfruntam. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. acesta e adevarul. vedem seminfele de incepui alebolii. Atat. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. leul. sexul nu inseamnS iubire. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. E adevarai.. credm intamplAri. elaor. calul. dac6 sunteti dispusi s. Ei bine. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. ca sa ne incapacitdm. Spdlare pe creier. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. caf dintre voi. e vorba de . A.iube$te+e pe tine intru viaf6. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn.ie prima. rigrul.Nu.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. draga. penku ca prin durere suferin[8. O sa o faceii. un instinct uman elemeniar. \. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . Este elementar la viruqi $tifi ceva. pegtele.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. dubios. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie.reli sau ei suntmai m. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. Haidefi. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . oameni buni.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. in mod absolut. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. daca su n tefi dispuqi s. acea atenFe sd Si vinE la tine. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu.se numegte . Atat. am uitat cum era. mai bacterii. Dar acum.. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. mecar asta e cvolutie. Sexul este un instinct animalic. v6imbolnavili. Eibine. prinhe voi. incatsa se apere singuri. Asta inseamn6 ca exis6 mate. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. a$a cA ne cream accidente.e trei sigilii treisigilii. cream boala. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. dar deocamdate.. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. Mi gindeam a primelor prin propriul i. bizonul.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. credm probleme. Deci.rl. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. din nou. Ve sunb cunoscut? Bun. Acum. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. shulul. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. Cec5utati? Iubire. cred cE te iubesti" sau . se revenim la SfintulGraal.. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. ca sa facem ca atentia s. penku ca. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. Oh. minunatii mei oameni. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . s.

Ei bine . incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat.al doilea sigiliu.i .atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. penku ca. Fac dragoste cu cutare .tarfa aia" . T\r) hr)/r o J. Cdnd sexul nu mai inseamn. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. tot nu-mi iese. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar. iar nevoia noaska e atat de mare.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. Acum. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta. acum s a metamorfozat in . Iar cand ajungeti la pat. Am mai fost acolo. tiinca o daia. cu totuL. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . implicare totala. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi.me rog. Asia e jubire sexualS Dac.' vt. Tot ce e boal.t. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este.. a mea " Cred c. te iubeiti" 'intinde+e. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: .iubirea sexual. in faciuri. daca asta e tot ce cauti.ret orgasm pe I car€'il ai. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.i hr)x. '/. doar implicare iotala. caF dintrevoi intelegeti. a face dragoste Deci. iar acum rnrniea voask. am mai facut asta Asta e iubire sexuald .dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. dafi mi voie s6 vd spun cevai n. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt. s€xul cu un singur barbat. Drt ce. in puterea vinovEtiei.iar acum.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€.Si . dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. int€legem ce iubirea sexuala .\ Il\t lr t t L.. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. Se lupt. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.nu aude nimic altceva.ste? speranta iubirii.tat destul in acest plan.9i asia nu se aplica tuturor.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. in c. asa ci o maifaceli o dat. inteleaqa.utarea cuiva care o s. Hei. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. IncA se mai ]upta cu varsta. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. sprijinul par tener erlui. . nefericir€. in al heilea sigiliu s a hansformat in . Ei bjne.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. penku c6 toate lanteziile voastre .\. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei.. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . sau .. cand iubirea . Trebuie doar s6 p. dac6 asta e baza unirii. am fosi prea descriptiv pentru voi.ea a fost fanteziile voastre . totali Asta se numeste iubire sexuala.Tic6los manjpulator ce e$ti. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva.sa nu fiti ingrozili. nu ai avea cel mai m.'.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. ca s6-$i mentin6 corpul. fira fantezii.cand doresti pe cineva atet de muli. dece era aceasta pri€ten a vcasir. ce.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. acum. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist.. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.nici mAcar . sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas.te iubesc". penku ca.i.. Am inv. Ei bine. incai vocea noasha va deveni mai puternice. orgasmul femeii. acope. Deci. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca. comoditate. Si cred c. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.t!.persoana aceea v-a ocupat gandurile. boala Si durere..

^LJd"edl. Priritii.auti oimp rntre ma'mare. o'nre !o 'c owr p.' . m. toa*Denhu lcFLu . oo. rr.o.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.i dnr.mimboln.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.tinpicioare. nu a inasinatianim.a n15tesaniinele tacute.d. Asta inseamnA ca peEoa. Dd . Shri dece? Penrru.. Bun. motiwl Fentru care L.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5..v. ru.ivo cr€deisaunu-crederisaunu. P' ui i:nj.narorJ o'od n i '.u. cai.$riuciariezrarputih raasra. aliaJois acun la un Ioa.b.rbati viriliSi femei . Bun siacun. asta.tiunilor noadre ini.rda 4rc --rrer! obe"ran. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6.inceperi.tLwL pcntru care ati avut a. pantru.d'.u. v.im s*uaLirare Nu mai mancah.. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi.p 09 .:dop dcldood a -' nu nr r. Intordzauna mrncal atun.jjoroun.ar?aFlacutse&. aju.Jre subn ruLm ornen.per. sa nu v..b.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.re$.redelisau nu.um. Lusulusu Lu. i nu i re+utuide casibrit. ' .t. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln..ne. I am rusatpe cd. inlom€hrea.io dati vi . eisunt ceicare vorvindedrimrra.Noi.uvankze Dumnezeu sa v. Al' ricLt asta Ace$ra sunt. .darprach..esn.Varcg Frrv'!'.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.d€a R d o iadno in_oarar \a " P.ton.tugutusu.Sdae 6otite psiho v..Opai.rci. care a.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.. s.spun ceva. iI !.Orgasmu ma ma. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.r. pe care il simriri atun.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l.un a5 fi u.. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.' I rda P' virii -' lar acum. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.ana iubiti .un momanre si intamptari? Ridicatimina in.Etor de iubire in 'eve.rId'p. Penlru o lreme. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr.ur.Iri o oor).ui intoai€ti{a.rdeauna. celor sapte irepte.ld tol colesii lotti stu den I' de aici. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i.fiad. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.teLegeri ssnEtarea in ie.arcne. pentru d dad o raceti o sa credef..unorsasmnainare."uhoh.vit penrru ca eraii indr.soditi sexual de aa? Bun.vr. in . ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u. cu OetuLpropriei wdhe ! ".os.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili.e iubitulu' €ste boala in cel de.vit.sosteasca de vor mai p'ofund. si se indr. ob"/:dpd .uloase.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.Nu einasiratia LULFs Nev. eibanisau casa obrin.l'u c.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.o".iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.rzpurernic5.Fie.umva. Pe.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji. simlrl' sinsurijn loat.) .nd sonleri '?'rci.ara de la acele lante:ii.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli. D i' I L. uniidintrppieau ridical peniru. Prar€c5 e sreu decrezut. sav.aL doilea sisiliu. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.i c..5viiloruLvosiru sa.'dente.a si puteti sa abt'net' de L.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.gem a aldorleasLsiLiu.i .post.loerteonFn. A.iintcLecm notiw penhu.Lo.cumrcausdra. .a iubita .um inteLeseii care acum i.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.ea os-. tL4are dinb€ !oi.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. in aldor easlg ru.uit. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.i ii iubiti numaL.o'ir -Lopqsod. binecuvinteze..ameni.soi lqndnr-.xdalrldca fl dcrine un obicsi. dv b e' oar'.c5' r. la mhterul momeniulur tre.aS . Aqa si lie.eborLs adeGrat.

r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta. nu putet nicissvi hasinatiasta acum. s.are ao fotoqt fanrzia penru a .Pai bine.d nu pui€am si ira'es.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban.psax. . Deci.oli egri oameni. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm. _ n. da.and s*ut. arurci cand eoJ. Ah muritweodata? Da. Dar cand sa incheiat seronul '.eva natural? Absolur.l'a an ma eor cu rLta cuvi.c5. Letn spio.r darlt B ndn.a atostnatuial.u iubita lui 5io aduce poat: s. Ac6ta e adaarui.aemaifJna0.nen'Io. pureFsrsrailos..intoldeau. pd .l. Cu toalele fac manl .-ia o. ?. n{ sE vi aluns. . asta ins€amn5 cA creatune se lmpera. Ace$ia suit oamenii.i. Eu am Eutsi Ia. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra. Lc.id a fa.3 i. Avetidreptatei aF este.u. . De. Fiecare animaln i'ecara 6a. vedetjrc..i ap.a. Deci.'?d d . lubirea a losr lotosftE arunci .LU n.1t "L Die'dl ' or ic a.e{ sens E ceva loarte animalic.A!5asrrie.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare.nn.la lelcum e+e inF. aF inceput5. ca liintz spniruale. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a.i. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.cu mine..rbEtuarpea. am s: vA spun ct iol ce se .btrbaFi . Awl' dreptate. Rantha. sj fira boa a.r.Ln5rn.c.care{aF jos. r. Desisui. Aven draptate.um !e asta? P€nrru c. a!. Hei credeF ca fipsa rcasb.staenatural. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin..c ..econditiipe care fileau crear in vial. vi inhpb cd4 de.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. cu ea $ nicieasib.rnava.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai.uea.Si totib.'. . o hrineasd $i * oiubeasd 9i .explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. ueau s. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.tc.deceopunaatipecorpul voshu. Rimane[inprcroare.btdr n G. "s. e caut.iasc.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb. penku sex.i. ali murrt jn viafa b6tr.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. C. v..anraioarE? T.voi rmati..hebati daca sunrel buni doa.pm. da.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE. E+e a+a Ce la.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.r6la anina Lelor .Acum. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.prioar€le acelea nu 5puni . EposrbitacesIu. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.oJr5p' uutru' .$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. e .u armisarji srupului. o . De ce stEbeati? De . 4 i lrar11? o' /dln r. p. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.apd. De.. d.u. sex . iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia. voi ncsati ii spunstji . a". atunci $im cr sunren oanenii J.heazi: cerbul ac€la n. Asa sa intamptat $i cu i. Existi specii in imp. decatcu mine.ic -u.n?om sLJdrpaa. a 4ro . o.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. Ei bine. nu por si Lc.a a(trd rd"lide.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere."tc c. v5 i.:tiHiasccu.ru? penru.be.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad.-e o-1.pln peni r -.t\qi .Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l..dti. sriF.c. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn. simttt chiar proaspeti.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e.44 Acum sunreti rinni. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.

od.nae. . Elnu al€arg. ..tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr. pu..d. $. $r p€ r6le .nihatelor..en tuc.mrinu.stropte. e inl€Lp.q?r€ urm4ril e de ld .l€uhei d€ eldr uolentr. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt.rr leu.uDDT-.!t.!ta er L. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/.iunea unor tortur.5 se ajusteza. s.afl ht€omen€flI. tar cand cl. ar... A{a 6F um nc.ii cund iubir€.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr. oe co. gt de..o t€ r.a L.! h $slina puii.f€llc A.um. e impdtfi@ ni.fr zla pcnbucl. ce € inhe co.tui Mtres .€ indmnul nlcrr s. lum6 gri. sEsinti g65h rlbrre addj.m"n.oblinull s. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s. Dc a P?nk... llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. dra 2 -hl. haitpi in aroqe(. su 66.he. a6$lul prolund. c€i mai rir.n{uputursaalblpur $iacun. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor.? Sr put.l. 6 zilel€ noaife.dr. viaia od. Nu e cda n. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim. ca panr $ altu. si ntr pd€.aatqrdcDtnaFrea.r5 a.iodlta lorazt.dod a a. cr € @ndc d€ ce.rau.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.rl"r nsa denoinlocu r 9i. up@res!b. rcqrid rdu inF4ni.ii din aceea5t hoire.llde.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.irbal. neulul. F . *ad Nu prea har4 deLoc cred p.ihu ca Panl Flin imptrriLr .u.iod.m sa '..pdun@ unor pll5rl.t mq e pe {0. noafl ..z t pentru !o!re vlata.t .cr Ab.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. d€primul.6.mincau hu4. o rr. l€ pl8rn in puncrul c..hini.l. Oeci.5l. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.ar.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie.htd? cr€d c. e.i Frr. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete . in lraa -n c. Iorallrate .m in ddihul amnilo.n..leld. i eenhu ''. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim. au !_.i.rad€r€a absoluts. un teu mascut je E $di Et bine. aducopradr.rc r<eb anin.l. o lirnF a aaturlic.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.. nu a tuturd .clnuhi. vin€ rco a hin€.r. heulut.lblpur?Ni.ade p! rL 5e im per€. pdod4 . g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.l€. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h..l cunc in.Eleet.et vulturll? Nupreamarel.cruuicE€nn..lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6. tar b.lui.. c. rrin d€pLi. Fodoct pui vii.u imPl4nr.uo ? ti nicl nu .ch. toat. b.crca6r?i -r dJr {i!dpL.scululapirkltl.weau5svllhtr€bc4a de.ta 6te sindrohct tat. d6pr.u depre wttu.l mai inalr ol ordlnului lor g. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.atsunteir voi n./.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.rcmen nrpd€i irc5.'.. dta € intckp<iuna wlturului rst. d car€ rlman inFeuns.. . .n ddpaa^..dad line w6 teh6e in tdde riioruo. Dor t. su6tir.oLr g.. N.l.

l-trldhn. imF{clA -u Jhnd ln fird. Cuplul.q. incat'. ilr . d.L ahr 6t l.Lctce. crdw.lt lc€l plrtEnrl. compl. Sl.'drfuodd. c.l H p.L .lrul s. !t fi. d.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr. d nuM o si+ hrrrql purl.A Eti un ha rrpiir.l -.I H wd.g.l n.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl.i@sin4. rlpit'l nu l.nll waslrl. un 6mhd. dnlaull.d. .uhrnd r.D*ne'implralr mlmddq o lublr. p.d.t5t d.tul p.eld d hs5 u whr ci rd{..1pdhd.tin &. lublre In ln vlat! tsur.11.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.rl{. Fkr d brrb.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.l nultl dlntr.Itr. .t6r m I !/d€ w€od.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu.t@ r6n u. $!. dlr h.rllt. Dr tu.ll FXlr? El ..ln Ce3d pi6dn uNl F. .r. Dcl M. .

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

cea cesenumeite unsen. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. pentru ceea ce numim genulfedrnin.modk @// .totdeauna. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur .Ancare.i a. . .4 Dada.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. pur ii smplu. practic. aduca o nou. 5. barbitul a reprsentat i. penlru din rodulpant4elui ei.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure. ca sa adu. Deci. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. ln IIeaE rocielare.eara de zi este dedkate.a55 de n.iluimin. taria uniraFi fami iei. in a intelese in toti acesli ani de cand '. Fentru.onsidaareta a de care are nmie o fmeie.untemimpreun.

lucr.l .al[.ln cd. a[ .r. tb.ul ld d. f qu.r6 Itirru cl fftia Si *!n.l.rr $ll 6troL:. @luFe.nu dh @iunq ci din suprdieNlr. cld e urlPle l. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. c.l ..e.}rs.E.!r!n.i *ducltql dlnr€ €l ru ..rn r. o lnnd .d!. crci fftia a lo{ gu€n.|unil p vr 'd. 5upr!v{€tuha. lar Ltuia d! htlb!tu| . pmhu ci inF. Bllb4li $nl o. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu.dd. tlrlceapaslui. €l lnl. Lumec n.1..'4 dn d ft. elFd.t!ndca. p. d.dLls..er uiail c. rt 5ie.r.r. @ t.|l b'np ii r6rra.tbs. kr. Un brrhlr cd. p num+e drf. ...trup0l ei 6i€ r. au un d. Fdn€it€ ru dd un.b. ciq .6d6 c4a @ e nun.t..Si k*l d ci n. r6m. Ast.l de.unpuncr lup6ior in tlEllli.n Follclune.ir p. putn. d.l. n ' t. Lh.tb8rbarul in piitul sru sisitu. d. guEn.vt.rll.!1. car. primulrdltu in $praudtuk€.iasuh nurEi€ vi. d&l lftll. iar r. tuR tu .ta in*&ffl .r.6lo mi bthdt tun n.@ . Clii dlnh.p€mlle dclul ror r.l b.m d4 h ro€ 6.ir.veursiiiJea$c. p. c. p.pururoh6€.Iw.u publlcul 5sh.nrru pr.dcnrrurcicu . e nuD. cglbu. misur.rulur iricr d.htin! in nEd n!turll dinh. a lost bbrdaun. ra6/tdi..lun.. *nl nun.o e k n..ldd..au4€. rrebui€ * iii llcl dc cap l.$€ vrdol v.lcb p€ lun[.? nu ! fd nrcrodat.staea!mai6!r..r! in tuh@ m.. 6t.e6ct-.nh nicioda.finlr. f6i htoftreaun! blrb. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.rF.tl ndlui .i .it. f. i.dudiu ln dlc.ruul M celn!{ m!r6 tli.]Hgn cd.ll.r.Ir lletde dlp!. unui h!r!d _ o hutr Atunci.o9 . nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.ad&ln.l. \.nr l..ductl! kn * p!rr. Pe clnd b!rbatul. cun4. puor lt.. !. slab id prlhulllgtll! FIe.6hst .lo.un! d]prind ihb.. drr ri awDit.tl.ta?Eu d. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c. lhde Ed.l o ilrd w s5n[nt.brvi. a du.. . 4 * Nmcst€. ci pu{u tt otde! .Gre diclrur barbd.! cll.l€sqi? Vrsu.i t'. .m -b lurul ru. Clkaiul lul Achlk .!u putur nrclod.chir I cd nd lir i dlnE b&b.Nk€a lor Bllbllll . N{u purur nlclod.t!.o po bupul . @pii p. dlr in el.nd.r. p6lun€a lo.ru sup€riodl. dt5 pdL.lic fmotc. d. p€ cSnd ins€i.'a['u blrb. cd€ e brn.loi dltmanulc.*u[n!. U .rrv at€ cfiror dh plnte.Dr.aldinh. d€ lcuril. md h&.i . M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del. vr hi inno tuft .lhdd. wdft c.i ddin6 supdldrl .1L. nu aa sl.putqa tnrdt - ndlr..undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.d ca d rr.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.... vcd4 [umu*l. s lL cuc.tord. ore a lod g@n. h.lt tlEfinl.ld inror&Nn.ri.

'l p.cit al d.antrkij lor'in t. 'clunoaJqed pdb. .IL1-i. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe. . dorr de drasul ' r{t. m! h. am considerai c.nd pupr"d ldrlu in.o.idnloid.inpdmelekeisigLii.rnn tenorile les.bd d . n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i..up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp. pent. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.illbr.csr b.eldeal I I' vcdea. oridc c e orlana devin. osoli . rceleosiLspunada.uqedinr?int.!'rlirib' I . sinii.rj n6rq adtru. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal.ivi spun ana doar penhu cl . Periu a jubi in.aic i.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? . atrli iniaraeSviad!nai'maiinr.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.ddd h cde ido. €a nu e o €a. eLe au &ehu i. .niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b.uhoaso Fenhu mhe. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. Didcrd esaL.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.et c3ntiresre. face ld viamilor.n.i va s-h n or.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev..easisiliua 6ku etemettesunrdnt.Lto.e.. [4i Deri.plrc.4{.4a ce ar ptrrea etesi obt.u r.tcDrc in z'l€lemele.Jolcr 5 d&i eo .epet.nunrt(.imlc nar mlral d4 .rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme. real. giae.rharnu€*anunajrada.le de urileni€ I de (aF v.. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l. alrc@a .*a doar Pentsu flcui cu !. g cuc mai aFroapa de a*a e.este. ci e am consideGl esat?.iia c un cuuant ur.rd birbrt.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.Ehi5r. cise calbraza doa.pentrudnuputeisr saeF decal una carc . insi e o ax6 r€edeesaLs.luldi6nllu' .n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .iin$ prin elelnscl?. ta cri de stab e*e un corp.r€blre !i . la pcoJre a lund ta rruFul ei.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull .zuideaLrre.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d.zvacenurepoato. .i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.orp!t. inroldeaha l' sau n.ni a vaginul el.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.n5.ele ma mulre l. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.penlru . de ce? Penrru . ptnhu ana wrbsk nsrii eteme. D.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.ra{a.rbalikrr.?'u >i(a p?nnu b in!'v. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.te maihjne dedrpureti rci por.iosbt'bdripoar". un.a acr! or cu Eiblne. L urma wnei. vasinut.esiiucu.cLc spun. .cr. ele sunr Dumn?zeu.. Rrh'h..5c.. penru ca n. I'int€i ei. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.jnmodnarural ro 'nrel'-?.fl.iacsltinp apg.ant..alb. in cel€ din urmd..lntocsircuititaleminilaler?i as.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh.lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu. lmc cu crpharrri2L-. . Cc est€ iubirer adaverat. roarc iccnc lcmc' ar tiven.tidac. . i. . dsig[ €nfirak.6r.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.ct.orao. idd a a noajr. nt alkda d. v.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".. ponku c5. cun l-c un b56.15tidiia rreileasigiiu.?ce iu.ni. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.' rrpruld cl runrcn Dumn. tbt Aracs. car nu . nu inlelcs iublrca Pentru c.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric. .u primutrcshu esitiu..dePUtet€.

$0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup . Daci trebuLa sl htletll ca sE . tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul.e rure. zil. c5 avem jnleLcpclun. ne rn.!.ird.l murit. Nu $nl€tl ai.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii.e anumc eiiwnii I * C.tql€qal. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.elva. in realizd€.6ra 6b un . c.k.p .c5. osa n€ bllm c! lfti..rpturezi un anumlt lndLvld.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91.016. $ li€. nu inhu barbatr 6r€ ziu. "D€ . r.ilo!€cun6..'ecreational. ncsah!Si pozir'q id' n.nlclodals muLlumiticu parten?roL or.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne.a enti6!l pobrlzrrc.' vad. i i ioPrimul:is r! rtr!. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou. atttrq€mecglin b. 't4! noasrre o sa n.er nJ cio dc nrro . sunian Irumoase.Dnu{b5rbat.r P. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop. 6icli€. d€. sl gsdn o pssna & ceLl. cu a.ela$ bleelen.pr6p€ de Dumnu a.cl l€ spun€ti.cereademoment.piLl. br &intu Dumee. de.AndvEdaF seama.k'ti cu adev. Slplht hu ln. p€nku cl atuncr sunh add.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.!r c. ink .L. ati ercluat intu. r.la lta ar spune * .cest corp. Si spunm.ci li ahari.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. suntem hrl .pd.v.9 Ia l5 din l.lli in primuLsieiLiu.u. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.5 <slitrta.€pur Dac. mon p€ntru F 6p.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m. Asta o simii indeauna ca di.cn plan.15 I' A patrul..stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d.lesetid.o!ni.pllcereasdualitttil.l apr@pe & Dmn@d md. inseamn. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen. sul! I '.opili. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. sp... ndlhr -. 55 lie r€lllhl.ra ta uminare de drasul .oJi.' Al! & sau. & asta ati €nll l! r.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.nusuni. o s5 fiF unplulr ln roar. in .dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e.h 9.dqi poarcai fi .linarie Fnlru n€.F Grbalii lumi dn vial.Ncam nikur in a.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. la 'le.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.epen5. rar rl3Punsul6le. fal. .luno.a sl lnt. F crla inapoi sF€ .-.are douazdSluna!. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.ant6 corpunla no.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln. . d. donci deja ai nurlr. lncAt. ci 6la h eliDn' 9.d4-r.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold. v. pdnl.et ceea. . ci sunt€m bitane. ern ossfl.e lncintl e. ele lud@5 sl *.sta e clldur! d€ l! inc+ul.rara? cand llc€m asla. q 9i dri hdui.. Dar cele m.gen c5 a.i. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt. d.'. nuinlru lcRi. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.6f. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. tu.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune. pmt'u . !..Suntorient!t. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat.. !n hsrbat Ei bine._i "n"rs'r acesteiahsctlise.tuncl.ti. Dojo .iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. !l litl btbaF ti .:c' si ffe "Pd s5 mdg in. pref'cci c! lunt€tl altc4' do.rat.onlort la niwlsau.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult. atunci € bl6tam atl. aven a. Ar. .5 sunt€n femeia . vr€au d lnl€l. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct.e?". caulati cea c€. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro . iar.t€ esala ' inziuainrare fe .are * dradu< qr de muk.onlortului unei persoah€ care nu ill e.i c. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. .i p6nt€cel€ creatld * .: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! . hlrn vl!l! cu o in.pt.c.hurui csilu. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi.e suntcti cu od45rai.

um 5untam d n puncr da vedere mo'al.bdFhuieian'e.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin .f€mc'n'Lbune.h. ni pa! onalii sr o exp o'.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1. Ob " vdo u. to!tl magnea Lor c .cleai brnu' ( Eibin.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall .a ubr nJ.i tnceledinurmi.a u. pent'u c.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb.ri(arc 'i indrumi Prin acea.aY r. aandurilc roastre..cip?ntu. u.at pentru birba Acest.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.guldealil.!in acedt:vialtamMtcap. rua in rar.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs. $ ebbc. A.€ .oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.tqaiadedr.nrh b6'bo' i!an - { c o_. in hE de cMntq z u' in .*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'..'5. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii. neindupl*de jor ..I i Jnr. wde pe sin" 6rcziu.oDa.. parcr$ .. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu . de Dumnceu.iFtt vindarc pentu asta.e care au d4. cca hai . Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.r.Penhu femei e mal aproape de.. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.oar' 'u.z.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a. Fiecatc p.! lolo..la"*. o.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal . in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF.a'qabs.ie.ioc.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.brulnosbu 5..ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. pennu ct fem:a esle c'l€.areavemvia(afarthoorl.naba puler€a ncr.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.ntproblm. Srr46E.. ire inseannt dnF ntnipulde.. 9i ltunci .ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.6ra este inceputul .p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua.tata de penis.iua flrt si eFcula€. F€neile 'lro .ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn . -"ir S in.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .t.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d..ap iild.ar.hLrn.rl f€ma.sil\iDumnczcu.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin..\. cl.el?'d?mlswon"d.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.areclv.iesculi hrrrnrd-P}l3t r.i -.

l.lreilc.i.ali lrezit nic odai5.ea m.i riu. se si6t.Euama. atunci sunteli delr moart€ ri nu u. nu ea!r. d'!n. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .coa{e. ci bsrbafidin. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu. Eu.1 :i.a. piP! '! rc.eea ce se nume$e un ordn supcrior.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p. insi .t Vi sPun. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .are.credelcaosifiepomenitPestedou. ir.. runr. )' !. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.LparuLea 5giLiu.eu Ata weli Fi ahcda. mJ'et.? b56at.a.. casilu. rddarata mkelie.nicl.lberd.esrpub ic. n @._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s. acer mareia 5i t .ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les. anr c o Im".unr . bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin.m deani?Crcd'li .ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr.a Ir se u reze de sperm! . credincio$ Daci vsiesc in. ce c.m€asidewnil toncin noul nileniu E add. leFdati de sziile vielii ra5ne s.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a. cu miiesri..lru aalesacen. penku cd. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . Despre adJ ? vorb.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea.gul a cce.ici.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n . ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k .ilcan. oddra s[ he allc4a. dh J..e int€laapta o l€m. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€. fcme lor. daci nu o nu penlru Exudbe.u s. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de. atunci e sme! s5 v. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .onorrcciosa Le fi€.eastl l€m€iel ru nu o ri.u!. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.are irsral.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti.in mod natural.tii sunr nerraior.ar 5i.esrato. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre . Femeile heburc s5 n n' ga56c un r.ili un huism. B.nili { nu sunr.coreemtla le.'.l&ctia.reabirbal1.unai.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. . $e.d.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .re a. dcrt cuvandbr' vre.eli l.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. pentu ce blrb.ua in carc lemeil€ nelc spun: . nrmrc penbu a opa4ine unui h&em. a I si.rgrri? Cuiii Prs.c ipun ci? 5' Poa'e.ta.alllocu unuiordin nlarlor.6 arkebuiniciodalasiliepropier. con.rbal i .i? iml plre 9i 5r.p. nu pol s5lle nciodar.. 'n\crmnr. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.imuL rgiiu.'. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a. \.redi6.a nu v:klilivialade dr.i harc.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.tientului cacda.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.tpin $in modul in .ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur. in mod kadj!iona .io inlel€apti c.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma.nd k' pllpdnrl oi.€de ldid'i€a d6pro rci.'. 5a incepei sa tr.€ se*ua 5 cllnt. Este @hi. puttn de. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne. sisiru asra e n! Fe!r. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.li' cui Pasi dici .iidispusi s. Nu tr€suiesE facetiasto oa.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :.ara r 5e adunai.drumulmcu.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo.d hebui s! sjmr.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.arc tumeaz..iat.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc. Alunci cand r5 dr rn p.espublc. in .

lecu adevirri aluncicind '.o n qodaE.rr.a rese numc5t.eea ce ftcd.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.ndossviasunJ[.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.ar.cL.leseti..tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi..d va uft ari h qn..$.roseara fcoonq uo t ?. rpq.nd se pornes.ara e I . Deci. J.rse penrruvo insLv. .1r tinareFa? Eibjn.d'.aplanu lare ni. ? insa bebuie *.'" .?J.e ene DlPi. dcohoreu.oo.rn 5' ..ursula re.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.i roata statee a b.Jde Rar sLntmaegtrij.amfi.a.e p'ivt'err ce os5 fa.r.!?Pene. d. n. de drd. dc.t .. arta sinu f eti niciadataana A[ fi. kaiti p.aunrceeJ ce ss.u ideea unur v5.atinteLeFciuneain.a !u adevarJr a!e!r oresJr.el ar(nci2 lnsipenlru.spra vor c..de tumc.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.uroeemedemula vieli s.e$ pLnd.nru ceea cc .e urm. Motivulp. ar t?bui* avem inle eFdunc.r. sa rupthimenuL.ur ta.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .r. s. inctinarc..la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.!aameninEtar n ali l. 'r.d .a? Daca n alili fon r.srup.aI noiil l nercler.in. od. Lr. De.t..P€tri.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare..i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.n c? am $ v.t .rit5iv. cu n.7. sacobo ? s5 i 9j ridice. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.rul.nkaliin panc.in corp nd!rile9i..*e p.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc..v. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.ci la suti De cale on rh fod nr !s.. 3ni si fie interesat. Sa nu ma ta.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.aqiror voasde. 6r. ntmk d.m. i acerr enl.:wn..eli ni. urm.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put..lepciunei ere.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.aLers prerdelicc. trireljsianu !i-ar fipur in. gi feme.c silfoLoseas.1 l miezul Jeceaml5.i ab im65b.na.xuti frcr rceea.rbsrjnletepLsruotemeieinr. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.read.5i .I Dcd mtr n.ni'mele 2Ziuaj.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.a !e o si treada lmea d. asrasunt.nhu .uho*. !i 5e dl.h adunrt aolatri i a'. insi da.mL.i er Ji a. ma' aproap.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.irz'u.i rce5la e mJ aFroape de ele.9:l .caDumnezsq arun.aF d disbug.fr * s:siri mLe&t rururor r. . humoa5e? P€5te c ndze. ndz. lost itrLodJt..tnd o5.a 5unr f?me' a c e pots5ne s. i. !eo ..hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip. Jtuno atiqlsn rde!.olastrt5 cande*eziuac..a si int. porsa aFl.*eziuaincarevali . acena e un ho lr.rrcemaiputin dec.. Uitaii.t cu ceea ce ...minunat€lemel.iodcr.rbal . penLru toid. daia ./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .lr moa't? N o si aunr nE.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .orpuluilosdu ceos.incsun(eritrum.i.. Arun.i.Lodata.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.. Fendl. aLmeruluipecd e ma dewcne mai ..r..ne. cjnd v5 jnroar. o.La e de ce sunt naimurc f.ca .:te oritrrifon lemei in d.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L.cca.i ir farneculprelungs.ocosa. ..odat.J ! i 'dD .rsi foarleuso.elra4r.5DunJ.ra sunr. umeaz Dr.i.i 1a7 ope re l!- rlL.sc*ca { sa va maLlratez.unea .eua pe.s?jnrrrnFe .[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D.ra ceva .ilre adevsr Fenlru.urilcpecare .ullvat evade. inheba . sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur.rue o entiate ninunala . \... o s.rd. nar ales aiun.r.e:e num?rire . €a v. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.o.ca'efa.ura]ul . lum?a despre v.

frum!*ta n penru cce.l.buis. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de.are noj ce crdh. Ali hri inv:bt $ ca c@a .u addlror tutue.pcboani si r'c id. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei.$im.cri Nu..h un viird. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.€€ * num6r€ un nib cara in.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.15 fats voastri.T'-" rnolr.eea le auz'tEa pe n ge voci.rle din. ce v. ncorre vi brzrf p.inhadarr.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. Chiar sunteli.u dn ldealul 'dear.ah oprirweodrt.Ie.eparb din .nili? Maiputin dd o tr€ime.lamoinzSi to.i 'nlcrci Dar!. .ai simrit.iri pcntu c€eo cc vt d.--r addar.GandilJatanastoraprn.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl. ceF ani sunreri ldtile i tum. inrlntesi in.. eh un br6ar in viat. Ala.eFetracumtisaspun€ti.e hebula sl f&et este $ in.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.n br-bll b.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.srsufj. d. confo sipentru c4.unoiiere. lDnrn.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.una rh f.rur. "Eu suntrulrci€nti. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.iunbdrbarilvtsprrlrn€.:. lnbks€ir? L] .ebui.i.4iri parul k n €salul @iu..etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c.cL Sriu cclJ.ra.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l. t.premr: .apul vo5ku.rtr.' o nk!plrredinqata. sunreti fod e bine.i'rlcles.srfti? 8". o 5riti. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!.epeti e5 imbarr. srare de cunodstere care +ie . Ar trebur s.€p? imp. sunieti supranalx.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c. pentru ci . $l cc osa ta. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .aia. Noi qem 5. ddit nisre substanle chimice Do o.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc. De fapr.lrprndet enot'lo'(5. lnbS€. J v atisind i cJ exkts o. 5.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.

i ar laca ana. Nu disli blrbatdin a.€p€F si accelsaF. ni. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.tlnte-nub5'bars!u.and vi spun .rb. Purgsihplu. 5i lo&i j€!1.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.!.Si sevi.i *m vuln. on din .rl .d. stru 4 qn tuntbtblFi..qa? Da.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. ziua id care inc.u rnte isentanoanr6 degen. un blrblr . locul cel F. d. poatt sA iii las.Simplu.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.Er'{a.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.lui.niciodlti. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil. O .u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.u robfta?lnc..eneie do. si lad srr. (cl punn. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.dpureasimai comunLce?Armat purea si l.deDunnczdu: du.nrmdoa. $nr€ti cele h.6te tec!tu1 lor .. sa r6ca in ldul pursir sw mc .' riinie .redi s5 moibrralct in penk. Fnru ci. tn tur .eva.rt5parul.4a ndgem acas6la Duhnueu. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .c5 .'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.t .r6trr:nlncrisi dd. cxcra b.leneile.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol . lar barball. d. in imsEintu lor !i c.r.lnrua in c.ir!: iim es'l' unii cu arrii. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da. in umi trdutul t] d the c. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.u lntellgenla noash. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.i ar fl 5t lacd din liaar.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb. dtri f€ra d f un gTn cld .lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.hrr€n Intel€s.srrr penlru $ftdi? Abelur. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.' pure.e2 Penfiu .5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.oitiF.lr? unbsdatnobrlnufac. zi.cl sd Eudarct.a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. atunci sunt nhr€ prord.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn. Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu .u 6ta.t ..c€st pubtic un eunuc.Fi.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL. ata 6re $ d. cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.Ernea lui D!.st publi.'d por.

. 65tiJtrnra pin.ti mai i. Mi Dhtnn? 'mpr4i.(air iei€la cum 5.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor. phbu cL Ob*ru.lt Fi s! rubrt.ml pa: d.e ah de !pus d€$ lunldlmln?.c r(. .. wde. ihtrtr. Mt rulti? Nno{dl. Nu. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.j.tul tor.r atunctcindsuntddott. uiE. .l. nu cu pe crnw! in p.nrrr ni. t cc lttt€t i.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.t t ziu.l. s1 lnwlo ![ 1lbeas...gragat de lem€|. D*l in e. gl aiclsuht€m cu un grlp s.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .u to.bmdon. st invct€ sE €xplorcza.uvlnre d€ inl.oprr. n. pr€slrat cu clliva btbdli ..' Aceia e un ...'na.oala M.nru ci.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. scn2.ddrr .E!turr lre Jcesra lnvlt.pus Ch.r st Inwto s6 ' i. orpllca ce. E nomcnrurwnru srr invqiti pe. A. tc@ un ..i cu rd6 lntna ddtt. dn luN nu nu i' trrd4d.cft. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r. e[ ltu ha.rorul6k inp'4i. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.{ro.Pit ci int4 c*idr.iod.. Nu vi . dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza.k fferar.ffrmb..rr €noliild. ld O6servalqul.i 5L detgur.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk. .. lumed a krl pe b. rci snt. m.c€l ludu. O66.@arr nu vr Es{i nt. m'6trucut un ndc5ou dF.Irl prq.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't.cedolmneld rr: d.ai inH.p.€ ci ai au . D'ct put.r.lor. .t. s5 n lR4lti t'e .rduld€ impaii.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u. $i nu.ls. In modul in car. .nlnt4 nu @Eul ffir (u. p. rL und l6rei eu .ntru corpul lor.w!. Nu odirt nlciun rarbd. AF st 6€. se matld&e . .tlllor . qp..iun brb.t.ivir€ la m Fs emt .v.i{61 'nim. f5cAndu-v. d.r nrmml alt.r.c.dilionsr.!li lrulr. sivl dorili{ i .ur atunoeunr( Jn!uv!. F. q al'r r6ponebililat€. obsvtm no{ cd.di.tai imprrsFa cquhlor.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or. unui b!.ti * titi fertcfi.r n.rv.1t.p€nlru .R bnpltnent al @dtu .ri c5 ! ced. s5 nu vr inu. dar intotd.dm.s? . nu Suntei alcisl invitali... nicl nrc.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.ltpinr $ nu ta n.uzircli. nrctodar!. un cel hai El bln€.9iii p. :. nic.ld mintaa vl s r4mp6e d. nu sa rd xqd i . d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii . t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc. .scultstl? Decl. r.ra rli li und@r p€ st. AF a.qJu.crut.atabjip.ti nicioddl c. . s5 nu vt ino.rr t&i.dpd.t plels. i tor ranutvi sc v! da dlpr .tle cu p. cJ dr6'are g.irrsrr 5.i l. a initnct€lq. .lep<lun€ Oar astazl. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn.un! din rNnctul d.c6t 'l1dmt rort. n!. rqoc.rrd. cap.'ii Lu. $rcand ajuns !dul[.onlrdul .'. .| A' b€bui 5l tritl!n.ti .orp{ de Duhnecu ded hrl . l.s€cnnr .h. ce e nume$€ rilh6lul s.ruh vd.

.dr nt .ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e.. eleintelegdEroria..P Crunulsup. inesati...naeo?Ir4eo'l"nh .Efemeil.rbarilo' le eda mulr mrisreu.n10 ceLe.estlel? Di.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d. inllarsjt.u Observat ru.isirsar.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or. nnerezeqj*i idolaoizezc.r . doar : dn oJ ar.. jnirtdeauna au.:i n. p. s..r rsr mtedriain a..1!€op. e nicio important5 modulin. sunrcm uft€. penrru..a so 'lnlb r. r.nse krt timpul Vreau +iti .rbat LUminJt t sa i s.r de mulre$ sa ha .ar uapurcra6:iardu.r ?c. Ete sunt adev.Pur!isimpluoi..:elesun|€eer-osne 5i ce les.resuntviiilisi tumosi5 arari.e se num€ge se.iJ!qo.€L pu' cu o heraera.J"-. cJr.r.er. BirSrti iifunti su. .a pots.rtd1e. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. puia se f't.e.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u. in ceJ mir mare pr. ele (rebuie s: ii$ !riji.unor osabie.e a mrnesunt eu .are hebu e sa intuunre ceea.5rii. o . penrru c.o. ddJ.4F r1oaa.o de / o\ .f. dJr nutt'I c.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.e pretujm JjJ sLniem.a.um relivoi LLcrulceLmai mp.. .a arunci.. ' rr. r{ s eri5tabarbatic.avelw. aiun.tat.? .gidr. eu am alesuncorp d.L l . s sI.cl51 no!. .ooa. Nu rebuiesi tuti hirbat.. fia ariiai .. jn alpahuLea slsrLiu. de trumofl vretr. ii puternice? Da.rnp&iGmcil. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.1i.rse5L tpminLne i e esante.ur rare. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. :?5 d€e. nrril.tnd dv:Jt 5.L..ram mae$ri ca. .?to . . n.. ra Il4ariJ.ilbirbJI Ditcrcn[. .e epro.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.d'Ln ico..l 51r D.!efi ror.r!ne cap.ndu .dnd alungem.-c iot.o oi.zsob\ervJro.siat. iiiau rrumuserea lor B.od"Lnlo.ar fi acr ni.. in loc s5 o duci in jos. rae. or ob . ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .u ibiihr. noi iol inta egem asta. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri. pcntrucd ca$is. sus.el 5i si nu le .a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru.sa s: e . f.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.a \ii lie Dumre.ieles Eo intelep.ubmineze Nu crederi. ri.cum!.lo.u invaiiiu. e. iar elua ber aFete ujrin ?.icar.. Dr F.rur. Fiecaremare prof.onsptraiiain.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. da mrare ca pl.ere a du5 r olo 5j ceea .onv.ntL..! oo. trumusdea te-a fosr . I De5unrem subsrrnra r . Nu rlemin. or tesi incazu maeqritor exisr5. A. d .rtantcare ei pla.. ..u arleld.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts..cu uSurinri B. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat..i c". Acera nu sL. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.. otr te s n a5r E\st. sunr cu roliesali.o r. por si exkt. dre rda .odDd... pentu. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj.e o i. e suni srDpuL .mFrt:J re. tp.ir q. lo.F eod.au(ie a femeio.alde nneir vret TotuLe aJa . r*uattara M..berarea lor era imperioa$.ar b.Dumnezeu insusi? Da si. dcaoni'nhcsL Fentru..dicjar c e a tr.aresunrhaethislnrfruno frumoi. '. re. Nur[..eaa.e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. c odr .r haegri. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu. p.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.d.uprjv'elaesal arcJlor? dc !.rbai_i.um.d r.nse) Da Poaie * aib..ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.i arun.rarii N . atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu . Lrc.p.ecrceizs au Lessturi.a mLne Tormaipuretisi r r. pulere? Lat .u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine..obscrv o.d F . id. ar. cu multalupti Eu amaLesofemei?.r. senrinanreLelor de5prc.an\ta Dumneei ee.I ub5.iodati.odats 5L toruJL .e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.

c.i1. $lsllai ci ht tinpul a *isr.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.esimleati. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.m.rna qualllStii ba*c.rintij-. ca motiwl p€nliu .elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.ta.i.penhuclsiEteJti.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'. ali rcwnitlastarea de vi.sr5pui. pe one trcbuis6 ascuLtali .l.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti. darc. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.eeo ce .{Lloc!r_rlor5e in . cu tura.i" ldaarat ".. fa(et Lo)D.9i.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu .r A\L .rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.unldoarcomprnic. .fees€li? A5ta enc. E ceamaide \ {5f. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr. nu tntelesci ca n'm'.Dentr.v4 ri>h.u ."$nL('lir'a \rtr1 .€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri. s.stali p<rsanr aEturi.lt' sexua itate! ca* s.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.nlului.€tiasta?5hti asla. aceea ride de .r o pane dinrcicar€rliac.de hiid.ivan da *ma. alunci.:. apoi. -*t.i suntcli ai.s iLuD alt sot.l.pali da mu$ele asla.ntsu liecore dinte voi. 6te penhu .nad€ror -.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.unreiiob\nultl? si nu tril . toar€ lucrurile a{?.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in. '.are nu p!lq.. Do.lu!?rr! Pl'n ^.eva. ali intins cap.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.br'e5anl'0. Foosiliv.t.'€tip.t f.9i Jlilolosllasta. oll lost fem.A$aci.poi.pul. re is s..sc!? loJt. ! f&€ cu >ub{an!. Slda.heva. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind.ai .D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.ntucsnu. c5nd.n5. Nu p'€r (dreaza.apu.ad ana in a..eea celhh deia aici.n.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.u addiratceea.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.li 161g.bat"mincirurilea.un*r'o-..dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a. rn.rcnillrccm i. de rdr6cre s.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.im6.dcoaneni doarpentru.'dJ.a si v5 as4ai do. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C.elatilimp. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. la.li dMn .licobor duati 1016itvidina la m imum. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii. p. v'!$. sa *. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .i1 r"m rrrclc P. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.Gs5 p.puL va spuno! at.ri dar sab isnotieiu.

a tt tu o luntlnz ii . lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.br€l€ ludurl. dou. $i alun.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte. pdnu c: ele idca locuile aska g se u. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.ro'ul acela.[sc pe e. Obseru. ci br c.. inssl€.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . n. fiie @2 ce aae a @et in dod eM.mdh cauza llmpului.e nu FE tt nu tat. in fu. INTERLUDIU n.d .d avem onediial. h hene cnpa..apoethpoPr'a €l'p!^t.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t. 9ria. inr6arcet{r la Ecinll v6tru .a sprn4i nunli urn.ancs. m.Adpll celot ca d . st Iie Dotnre. atuncinu lrebuic aa netngilor. slpltmanl dr.'n. din nihle.l .a.u dz rco alt. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .l6ted raF .ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.o d murili nlclolata ds. bodr. br.i. A9. turl sl spun€tri ce As .dll ninFi lor. pentru ci undcvr.ddtr.

Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh. ldenlilarea lor 6te dlt. .. n t /.unel.n"rddi. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .t. @idi6 (lndEnaports.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii . E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i. fizice ti in pra€nlc. o al€gse r. o.l h.ara de-.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq. pdtru cE totul6b minie. orJcal 342 4d Lka.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?. _hru propiul sau enilm€nr. de akactia sinlurior.le s.'r5islb€!.fteacldLn.a cunstne. alii d ! 'r ni!.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.rr rrrile (ep.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. E!* '-n]U.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu . dra6 dr E4ere F.'955 i(Jn. ed.i apanini rcl€ia9i c. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes. LibErtr FrD.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t..ira.bn si -e ingrljoreze ln o.a de ann. Fesitind cd..Ple Ahncicii i$ ahintsc . caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.estcaz.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s .na..are neindrtsostin e5t€ foarr.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . Eddnd fhe lMi.br. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie . care "61' 'i idmtilltll. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.tffirah.rcaorir..n.tacolului d€ . 1931 J Etu xltu D6pre ld. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a. i^ . in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t.Iubncr $ Lumu*t..lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. Dac.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.PUn:nd{uri€addt'd. ne csr€ptlm se dp4.n?rder. ndetra sun( prolund inPrlorr.4p i i RaFthacuo. 1999) t\ hbn.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. precuplrile$id€alurile-nini".Dlmdoare''r.!"P-dq n.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.r..lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl. o Pdsani car€ eul€.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului.d. subjectivi.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.'eo' ce fJ.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea . cei careti {sc.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd. Gindurile ld inrime. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.otda di.cLriii ca.tar' tirylu aiahrt.9ptr.!/Etun Mat".rl€p:i'lec6pulur..i ti nihic ndi 'uh -u nrl'. Potittal DedHuft.tlonczenomal drnu\' notltl.'.€a ..re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!. rndL. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.a p . pot kn tr4{z .shiz.. t l. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.{.tuno asla e tor ce puh s... ochll ju.rrreapn\o."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.Frumuselea nu e{e oc.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .r€rhl.rdenNar€'rn"i pqsn.i -nu ar€ de .apcan€cu mulledrumurLPlhe d' . fsri a pretinde sr b r€slenenr.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. ."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.i obieclivuL este p 5. pe dlribure spfti.giliecare mint€per.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ .litatealu.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi . inec>c'RJno.erda simluri16r.orPurllor lor. dn a@lathmp.i 4ta'oare.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.. fac€ cu .olo da iubrsa sexuali.litatea caE d!'e la . g€nulsau srarur!lin viat.J I'c And nu. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit. -ad cd? dcplt.iuii 9l mLnlea aser. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl.i.El. Mlrb.r€ pe ale alror.

Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee. Prddal (1738 . Oupi d. nai mi.a rierE.a .?' Cu alk cuvjnle. pe.line l€cul uniq5al. .Acsst harbat loirle ciudal . a abso vit n.i.l rdurilor l*.a I preolu ut.t tui Don Ju.Fi.iunea lq intlaLl ln re. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs. .nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &..aa. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .57 impotdi.i lc.taleleSni.in€ 6 !! eulE.n@a este un r.lah eet€ maasnu in !rta amoruui. Hdcoun. & ani 5l cr d.6t€. a lui Carlnd4 Wll.9i de .hant . a mds la Untk."d {ngdrt uc6r.4c! $ n conducs spre o . sor. p€ cel na' m.e rbini€k eb.humitsnitor wnettan dln s. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4).. atal s.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. ea d@dlt rGalcibanr.t€ce Piete mlci.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. din zece sau douaspr.nal c6dd422 ed .. . undi pzr$one nu cdpuLlc. m. *u nehurire.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.ad.ul dn s4tu aalnsa deMo h.rd'n€ mtnor. It d€ alcl. seret!L rsudtei sale .1€ ueti sal€ sunl marc.TEsk.Et pu€astseu. '?l s.F. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .r32{) iiin pi5. Chavatrer deSiing.lutre. P4son.umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan..spre ad4lralee sale jncni.nlru ci. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri.ind ri dnd in dilqie p. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.int G€rm.l.t!l aL. @le 6arta lnhr6anE .u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.ll invltd d.l€.o3l9 . nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr.coLulopGFrezece.!l€ sa facl ce ra cu n.1!tl .dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' .tt Cas.la *dus.6e ars lu. Trash id inrodu." .e seduc€a i.sdcl de .rmin 6a ihuhil p.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. . Benlna. h alz| tinpuld enalt. tn rtmp ce tAntontot cozi in.siie*ep@icrtu.r cu nobili@a €urop. sa.def€n€i. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft.F.u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.'. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.! 16r ais c.5tru al. sunelul p4$'nd. a preluat rolul el insusi.lntG.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.r.cea p'Mia tl cunotb. topeSte dianantele i ca.I lea e€dus mulr€ ld€i.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d.t! prtma bs urs dmoro. niFenr altu d€catCiacomoCdanda.hlmc.ntGe'marn.r Lordorui BFon .u Da Ponre.. fdro p6hu .limLtato. d@. P€nlru de pe Lume.. DonJu!n.tura c.ur-ichr clPuteasdmEre. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. in I'ihosr Fm .. P.re.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.ad. p*n€.s&wo d.2 i Pendu int€lepcldn.llransmutarllm€trleldi. cl p.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p. Mnahh di!.t fa.4ilecclcmaiin.J€.q iq.ruri er./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R. dii. f i casanova.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r.U41).usr R'nthr.lllal.rd R.Unad'np. BG.i protund.im.!6 a $.d seduea."z Dup! cum wdm dr.steia.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani. a losr inwnI cu. ia. %L I {N€w Yo'l.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel.. poare 3b lac5 una mar€.In a.tul fr. ln pd6ta lut R.nfi4 persn. cel hai mare akibul . c5r {i caenda -.nku bosaFa sa fdbulor.@J4a.mdnt .tur. in ac6i c. in c€te din urna.da r. De alunci.pre..trarett.r.u o bdgatela p6tru el.t su4inr .in. p. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.. tui ceo* B sh.a $r. car€ ea am6iec. ulr€rto.iranrcacacenei.ivt care puRm st sperih. tar! a loi i.i m. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€. cb are hei4!r.

. rD... qpdn. Eltr rulitrt pcf.Stecpl! in calaiorla nosha.e p.ntu .Eddo.+r. . b. +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.b $ L-h licd p.bur.D. dupl ce "lsh vlrut p..t 4.lh um{ o.F .E Atlml E m & . tr.ts n4!tl. Flu o r.at. er qhda.. 9l f..$dl pa'li! o !r.d lucu ln nFd.drdaI @ttrm d. n.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. n h'ta).dr.rdsl€ profurde ab unul ha€stu .inplu. s eDr..^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.rtldl. 6 6 rnLh? Rdlh..r.gd4 tla faceh d vhtl. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.6.'. .4aL Dd D*. iuht o . q rFt paa th ca'.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h..d.lrta ile fidr d!6 cl .tr m n!EF.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h. lnd o a Art.'. nodlr h €hdl b. cld.trn lr.dF.!l posnr h!. .m F. C. lr. i'$lro tE+. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!. d n6l cum ' Otu !&M. nol.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.d & d ttLpdon6 tb!*h.{ . 5. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .cm dr.."g b dlrdt.d.. . og e 5h[.

. cucqll nrn.hth. da t|cdd&.nl nicrod!16 9l c. nd . dl.Al.6F ld i oq$lnF.. .ft.!m. R.if 9u dddlf dq! f.u&or 4 fadt pl@ O l.Epinttb.ercurl inapol.uoLnl.l. ci ml{hdepln tre!tu|. . trEi intua o L4.! E!l4.* 6rhs bun I! u m.Sfl dup! o {6rq cln.hrha D. dt!.ltlb. dm ln lq tr. vI rn tcm rl oftc. AD Edn r d L.g { Elin S ch E!. e d d vd.dun pds.F dl dtrp&d$o d. dnd r..i@ cMpdn.. fo6r ntcrodat! Frttu d o.tru nrcLdafi -dhh. . dr6gurt. nu dd .d. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. Ms htrs ld . H lEt dd.F.i atund cand c I&n al. d.S.rglh ln .I .n 35.l{Eir*t.Adrc!rUl.tM lul.ti C ld.rvnm .nltl Fru de fqrd. p.ro pr@e .t !.. hc.or'iut.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o . <ah.zx na E. Pr.LFlrndt} p6hu cl R. E r6. F. Al..[nd? iri Vl r. N i* ddlrl prtrE d. .tadnd h!t5r&'l'drhEh.0@ d. ilt d.re6b. ci . incutul no.

u.te m€k nu tub pHholosie.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'..t acoto d€ und. mlne. cara !h p e.h'a..dac.penEu ant . c6 la i ld mi'd ul6uld6pr"..rcla. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet. S tt si.cunos.o.in ochi at:.5 lunt.Fr di. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului ." 6n b6.l€ndnr E bin.n Eranun i$d.Drd?ce q-i: (ir na bo de p. A5a..isfler.uprr.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr.elnm as. de u.iMahnE6r.otlno p6.r. Am fe. inroB*n aa.pl.l-4tr. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.a'n labariaco o. E{trtd d..ut dar sa G sFun.. (ur ? arJl..a ei. nu-ni sPu: nhdi . p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr.a. Dc c.i spunr -voi. 6l€ alribubl @l hll untc..5 6if*qi dsl.a'emalpussije! NumEinvinuitip. ti \ic.e{€ ca vi hndi v.5! tie?.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa. tu ni u.pr ma hea reactie esto . aij dar S sliti pccindlt.Dn €u €rah o q4tu.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo. Eu conduceam o nata. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.li C.Fe vicrimvfl.r. mare ii gras.am gandjteu . v5 putqi imasina Va pur.ne g. Shti.n ll€speWlliam. pahu lnvrtltdulrslru. "(dn 5a fi€? totreui la rr€.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.e?op.uin rh zis.ptr.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine.h€nr. m.dedsrr...? cume .li d. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.F.9jce st vet.anai Adl.la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€.uro linpdFapL d" a..e u. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. e acetailtoc di.. a. os6 vr spun. bi arirati. an paispre€ce ani.unreF lla car.nlhd_na. Vol o faceti tor tlfrpu..!i sinsur! d![ cand am ri.)EbiE ob'Fu'n A*Lk.ir' o I.ar.r. Da..as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh. P€nrru mine. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ . 4ists existd este.nsnlLacqtia Nu ne n.min€. a5ru ldri Ato..cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.tl imasina cun m! jhte. arahi.*. phccsm. Awam n€wie dedpdicnt aeea.ut dolr un cerc.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ . F(utolldu C. in csc.r. .5t. Atun.t penhu c{ nu .dr p. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h. un6rt. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs. r'(kr. Ma ros.itrT-urdr{iinru-:o. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la . inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr. Voi aF venlt lupr mine.upierelnmino.cr.ic€.{a asa(3'on l.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.ur€.a.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra.sinii mete. na.F6re He.d. neam lntors llcl dc uide am ptec . paEpro<€ ani _.E] blne. dt de prctund poate q aiuns.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .r p€cd. rta. Ajdkatj minad. iti$.icL.l. Adic5. c!.€nanr.r C brne.o&fr . 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e .(e an'.a niie copri. Ii pnuin in sun.u-.ri ..g.h p€ a'.chiar ma d6el'.P5' la ce vt atkptatr. k' t ia'. aLes - .in qfru. invtrrisd in @r.m awr lnt€lepciunea plto dep.Jarno aminalntar.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh. 6k.r.E Sr tEt..pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. lnst locul unde paispr4q ius Avei.t Dupi t''a 4petenl.. r€r. m. r. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. Dintrodata..L1n de unde am incepur Asla nun. nro( ine. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti.ulralr. penrru cachi asra ftsunreli.5 rodt€ cuEF6a.rt_.. din acete wnuri. L-. o.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld. -Nu..ei hine.l.m.nant? P€ntru cE nu au. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.t ft puld se sp{n: ..dardefaptslnrprGl.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o. Am li. c\punprimelors. Adi. rin.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. .ein.ed c" vi .pnFaheam'recucnr€ Rai-. grti. sr in. o fddi ia' a id'. 'mpr6ronab. tlne o tin'e dr€. lun€a.n.d5.. Nu. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.

tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r. atuncinam auea nicio p'obl€m.Freabun pentrurine .lacitsu.r s6 b. a ins.tameava5h. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat. E 'oslru rinu (ine am losl.s: co..u cinda care poale si n? inle easA n.u invatahrile mele i.rrrc c4a.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi." \'ar (a:nq. rirmut cu rinc.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la. Da. lan pus si dan*r€ .l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv. dcpenisulvosfu.ircLc l'401v! penrL care l. pe. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate.are nu €inrdresar de fundulbeFu.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .e ar rcbu' sareau un inv.inoh. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani. a{a pentru dh.modulin.t l.rem de bEtrinl.tidinfevo'arinnl cam.eld S Je.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.stsuntem deinaLli. Ln trccutul €stru e3r in.oape5r a aruns d Ghi' mei.realorJu'u. Ia. Ai mei suot loa e nesi.r.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.u . asunder & min€.tnundeeac€sriu.li si m6 uit in .lnscrnni.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.m drnrt a.d.(rrrr A. Voinuur .zur rr'cer bine.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta. ueau * +rn.bravada noastri. d l[5.ul l)cciwcausiinteleseticda.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.va si se uite in sui]eiuLloaru.Sunta clcr s5 . aslea pe roarc Eu am tnmis . p4bu d nu u. Jsr Mie im pLa.q n.ror . neva ca'ese uiri La €i? A. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.' m'i mulli !. . de picioa'ete rcastrc de v.ici.uiJ.$a 'ubnii 'ubirii.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. *i riarinl. Jr !ut]cu mcu. dst?az5?V5rq frumos.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.up at. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.ashe. &a d t De .pe. LrilLJ.iilc. .mJn. ljn.onF.pti.e.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n. ..uloara ru ochii tai.t numai. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in..ft deputdn'csunraruncidDdm. iluziiLe co. Ceeace6telrdmosaqe.e poate peJrJ-5{.ieapli inaink? Grq$. st 'L r-dq v od. i. dec cei nesri penhu .runr? Por 5a va inv.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n. 5grma . .t. d..uvoL.orpulu or.!a noaskasunt.oshu E b'ne. .ciriisa mdrseti mai departe 5.n4a care Fo e 5.pli"uri $ tin€t. blnesou . nael'i.bucdii..na. crii dinke voi v.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.2ea.am F. drr oara avet' inocenla solftar:d.\o"-n. iv. exkti alPalru er ad4lrate..eia ede mesaiul.sriHcardenul imprkfturde .ioda6nimic de alace..eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la. an creal un rac$- rdressxuaL.l.olorl. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi..ro.trre.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc . c6nd .suntforrteSin?Jsuns.tn! s ru uitat l:..iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.t.t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.rm.i-ic miuirdintr-odat.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .$io cinc Ja.5urprins imasin€d dc lp.iviutatrlaei.n. i '. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. Eieau utatjn sufletul.estaesreuntalenr. a 5siliu. Aceea esre.e $nr N! pot * G inv.Lavoi.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".u rci Alili ' cu ii I .am qurnkiod. el*ta a l6.e'.limrcnaminariiusin.r €u c!.'r iFm depa*.I p!rcnr!. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu. vnm spur add&ul 1 . Oc.ati uit.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l.c sunl.. ord!maetelrnr J 'rv.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine. rcsti.r nu cred€t' .am pLs s:L la.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti. Nu. casct?1.

..ea si n.ki. codut armar.'ie inromada? S.r lume.m in *ri6.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.tranii adic.da5r. sup_inlJl en.nalilici r.penlru c6 nu au minui a.ii l4t c!r. .oal5i ru invalal 9i cine *ri.rp si se aup€ d€ enriile dhdild. hi lnlelos4i? Siatunci ava o.a d.uMnk .r€prernta de lapt te rile. lu..nL D. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s. ni chiar in sp.nlliticc $ ca. ru doci ru nc 6. codunocuturd.!hid' in3p. am Nut aceasrE *p€rtentt .andlh . \ror6im d6rrc o.rrih. . Cu lLle.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. Si incepind d.ci.odar.i.ducal'onrl c.\a eruirud n4.!nu puhn nic. e cuot s.I ilar.sau compordm.insi acolo. !.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.vada.l' l" r donn"t.ollr ntr de hsiiuri .b 46tui s.a 5i fe con5r.sunt an. Aicisunl n.herului.xktl un ei*eh .lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.u ..trc nu ar€ prea m!k. Dar lusnd li*. Nu ditrl.Nu . a nu Er n ni.h. despre nme cre sunl .li[ct 5ic.lS o cr c. ihpo . E na' d€grrb5 gtndk€r .atora *4.cu alte cuvinte .ar.iod..mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. j.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca.el. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. hl . chla.ci.rp.r. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL. fie caI dinrr. Arunci. Exisr. o. ei chla.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.tl problmE p€ntru. d.:Thonuldeauru uiDumnezeu. dd dlct ne iu. lunt manas€rii banilor. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.rel.m cu.odul . n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5. thFr. codurde nod. d€r jst€m edu.e u'neae.nllitic'tummi li.!r tJl. aLcL lobul l.easG furie crqindl. urtrdl codul LiJn..rele lobului fronral.tia cerur or.r€ * jac5 in dpulld.i. Eibine. 6ofl€ in ea. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.r p4R ca ii ..ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu.lui dell lreilea is'lin. lcestenlinat ft6end.cdod ornalogle .eu oameni relisioqt.r! a. mu.ohdoc lumea.l. wdm ca 6b egindn.loblluifi onrdlsdft cei m.nte e r ndnii.hni.^lcLunmoddea scaartt cmotie . br. sunr oamenii care $nds jn lem.pJmn4i.s adolGcontll bne i b.

'odatE sa fiu inviluiijn.. e bine.e\{i(old' 'o' ..vcdetjvoi.ieb n€ pentru rine? Eibine.i.him. Era momentulnostu.orcdc Fcnku Eib.uadaararStiiideundestilcinussndil'.. 5i encrsia.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace .splten i la.!a . a lesinhbine.qasijn masi De a.{.lioneaza Vojnu {indili. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle. De dceea . ii ma4ullor.bEn doza demantutre emotionali Iie c...ate. voiar bebuisS sFuneli.an $riri di.am. .simrc... ceea ce vedd ai. Ala c5 i'r.!ie.spreviatavoarri\!lhn.D.vedetrvoi. ei mai adin.ie asmtideco'ecrnuct?.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr. ca sa secrete !n aLe a{i. tinL hebuiesav.dof ai.imersJr maideparte.af sea ni. sunr dependenledeinteled.kiun felde urme cu rjne. ero.i seniine.Llumin.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.in sentin?nte prin a v. +iri cineva.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D . a*ain5eamn.cam Da.s:vismljhruburan . Deci.e !5 jn toarcdi luqa laire. ce e depravali care merg la amb?le capete a..ia a serlimenlele . o 5.ea*a .titr. drr pra.i mersem in su5 c51.liintr.'arvialaaceec ' r k. ajlngefr r md prolund.o l' dodo. mai iniai.vid4i5eamac. n.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a.rc.4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina. desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma. pentru.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.q.. H4 \ r k facem. cu Ji capulde perel.:pd.lare reci spre deose.innebuniti g.sPunfar..E\ist. nume$e nileturide emoie din creier loftcz..5'Da d ^.odc.. ri.u adevirat?Pentru I .I d... Ei sandesc do pirn senrime.daceparnimin josdelafeliile.o'\.. De a.p halaq' i.-ri r"-d.r'c am tuar doarura-defrpt.. ia.tdinpunddevedereint?Le.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta.calaa. HJ -q a y -lpd r b'.. spuncli'.rtr. rani sentinentele.iinugirdesc eirer. Vinosi mr batl a (.nicandexplodati 9i arlncios..?+nivelnu 4istao .ea.s. r \.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan. hcem a a Di.ta? Penku c.iu.dL n.Noidoard4ompunemolinc.le!on$trnii9 enersie i. Eibine.n" "r.(i.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{. aLUm a fo{ numaidesFre a.. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie.€ea 4cE vioLalori. Eibina. eu n.i t n ra '. o -Ir de o.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l. osi frf ne acord cu ".orpultEu emolional penhu !..ra. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .jtcdmr )nultidintrevoi..scanda.asute sin!i.L.!lilicum da+iu asta? o t. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica.amawrdrcFrate A*a s. penku .isunr.inohonal in legatur5 cu ana.eeacev...o " inrat ln emorii sida. a rc ia.p lu. micar.i. atunci crr" .aresunte'ivoi. dulceati.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.a da o psGoana carese d.oana.pea *ista L nrnJ i se.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.omponentelesale Told.utslscoaterjde acoLo l. da nne TL ne dod . subconsrienla.tsunoiul acela tin. eLe sunt dependente dechimie.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc.do neutoni.are social: a'€ o fait s' ara un . e!tiun {rarn. ?ib'ne maesrre i arunci asta. N. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A. deFart€.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5.r '.con*trirla.. dacs mers sima.teaneuronalade gandrelosici.uia depravarea? E. merse la .cForr'. la. !sivedemd incurani.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn. AliIart p.te.t'atuncicsndnuoblinelr. o s5 As F(tea sa nunesc n.' Deci asia avam Ar trebui 5.inupureF*v. pentulldurilec esimtc. spuneti.n.r6ti u. Sr osE explo.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.ele mai deprav*e l. r€ 5. p.Nusift caecora.are vi spune.as(eldepe6oanenu cumimp. us.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe. ?".pefhL.eD..9iacestaesteloculincare.on$iint.€e!or'dpin..rii.iiapecareo O' e Jas.J-aed^i.

'ne p $l€ cs.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.o5i v5ipun. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-. s Da6oan.wrrJ.dn&*t. in loc sa fil n .un tsaumarish l. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. la pJ lea &./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. A Randnrc a/ Mrny Dine. la alegailenorsketilacin an.re fld lagnrra.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha. cun deliniti ct suntqi lhnezici.un schimb cu nlne darnu$1. . Fko .darul nu i. Arta € tot. de la gcn..sians 6arn dqn nuh. ci. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc. d r. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.si trebui€. sa moa.in. . sdiaE?' -Bun.r nssra q.ekdlnurm5. prd la €d!.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu.tla. g€netilqeri .'.r.rstpundc . Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.um ne suslin.a(o'pJlu.dici nlclun lelderubk€ . in.hr d drspdati. cdpi a a e importont ..'orL. d. uatahrsh. the Anndat d nnhnd. sr inrampl6d .m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.iun!r!lin. nu numai e Ed6a A lFlrthnd.E. El bln.ar.unteii Eu rad d. € nunarul tau d. in mod aidmt.ri.re areun haumeuss d cap . n.. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. sScol.nru cisunre!i atard€con+iin.4ir nd6E.iiienull vi se aplict p.hlcl. ndu individull. l6dt5 Foala 614 tlSE!. snte! din Flall. tui frumt d45t altii. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl. sa ui sun .€e.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e .u'Pot * 5Pun5 !n.rca.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.umarirm ta h'sine.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl. cernsaamfi asta? El blne. 5l n4 sa l4nentdo ni.uc i€rge refeaua n. @sru rhrdu'o54ch. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc.nds.. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.n€buniaGnmib car. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. ' comunicaE.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.d€ I unindealu Ramrh.5. srn.:pse.urdall c.5rivou5.iodat. n. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid.si rana pra.r apd dciorul rpune "cine ." l'. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €. pur sisimplu. Dacl.

la iwals 'por.rp.'I I n. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. purem s! rccrdh qaolara a(ea n. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei.ane.i a. ponhu ca el ene a9! dd.p? Pdnrru.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.i in . rirld. Aia c6 individulcaro seslr.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo.l in.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. amnpzi.. aceas15 bi.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n..min'i . nn sr o relaci n'c'odart.€p sn. ' rrin lnrdrccli{.ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin. l. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .rsa..beraiti !r spune -Stii.un.inulEshr i 5t licom numrlr e.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.ti creabri nicl m:.milia incep€ cu s mpalle.:rd€sinpa'ie si dui.i.lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.etu w.ul5i mnacolu ? P:L da.rur. fie prqenlalifamiLi"i.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir.ini le 'obona ruqu.i!16. Bun. 9l Ir4aie om oc lutru.ii cmolie.b& . spunoii..\ipa.a. . momcN si! int.i aneEurri si dad incerci * rdf..Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni. nosru Si . chr .areamtro.ar nu ttiecln€esle5'.ea p. ' Fas. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .n.l€.llecara mid inl. tcrap a a arahi. penku c.mpl.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice. €rrh rde ins. glup & db. as.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. in. sa e... todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. De. moment i int5mplare . L.ut.rp.d'n necutul i doar p. .-ro ra a{e nc'si d po. d \ --icu-no L.urar Ad.. Nicioda6..? Hei.re .. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ". orrji.L L-ci '€t?r ess.g aoar.{ I inhe. nh.nbcr. $iii.c€la$ .unjnccpelah Le. i n. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde. Fontru amneicie loa c q'cu s.nr' vo' ) .ir@r dn a.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic.ulrati-n5.npllre a fi. ros ac6t mt.

D6pr€ a v! lhtl bine. al.cl un ahnan poale s! rssplnd. aduc€inapol. D. an'ebtc. .'€ pledd eli.iali cu nlm€nl. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. p€ dnd c€al. Pli$t! e oBarerugine mrl.u €i. puqi st fac.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. le .t. paso. E pendulul e du ple.c!.i.r.te pecinda Ei bine. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una. Ei b.tun.apudi.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr. spunei @.onparabLl€ cu ju5tiii. o s6lf prea b6tr5nle n{r. da. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt.volcrsdeli ca eu rcrb€s.€r. oh Ddhn. n o EnotiLesunr cpcr. hainpentu lbtdeauna. un barbat in. Ceasul bunlculur.ntru cl nu Stiu cum 5. nd auniclun trFU'. atunci Gb.i5rlim6o.*h! {5 i+arunc5m pebune. . p€nrr! pop.o. wi rvqi m rrdt.sl 106l.5 ei.esta 6re motiwl p€nn u c. o p€rs.iiplneti sa euh.ate d'e pmdul.nl cu pesonalitate diEdllli. laca drag6te. fili a. credal . I! rr€izki rii b€i d€ rnl.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. Vi .rt' !ict n. cin. s. rr€bub sa uil€ totul. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6.sle. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.o s5 vt epun eu d6Fe..$ aa di+!s .tilui siu. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.v! o vi.. o si aj$ {ii5 d€ Fi. nu vl pace.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu. Jl:bu. dor her..lt5 6te ameici.E in .o.r.puleti st faceli.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.!4i de anid4in 6. Dqa pute.os.r? . ci aF os: ffc. doct*ului g bru{.. pentru ci €r! dispus. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.6ui.$rJ er (n5a am9'.are a.€u i iubescpcDuin€zeu.?Adic5. nu vt vtd p€ qbd.Astainselmnl . d prevod6 li€care €molLa..da' m. N\te aekchid.l.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in. c€ pldde. rictac. d dad aF incqc.i.Stim c! o !! murim din cauza.area d€ sln€. ldul a.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional.Fa druribi . drr nu o s. Ah.ror care se raceimedrar nabure s. . despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.Foiia* dellaseart.npenimeni.sd ni. r cr€lqului.n4 fdNntd6. O pssod . und.i i *a asa?Spun€t. p€nlro. Toata vlaF voltra e numal d.a. la intrablril.1. ninrea rcaLa e intra picidr€. c!re€ciudar Faceti rcr . tre.l er indn€re ii nu intel.a{a nlc.le? cu binta.ic? MninuLi mrihulr .r inke'n lamr. Adic!. $ etiik.astainsaamn{ . c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.iodati p€ ctrlhl?i. lli lu.:l.ti. vi se nai {o. Asculralint. peEon alitatea dlsociatl. de r€guli. o si wd€tr . eu.lesdac. o si vi spun d de cc. Nu se ncio enoue la ci.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. H. cum w€tl si o nu mld.13 9r os. Chl asa.s de ce.€dora. inrind*.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. ri.onzar cu *ht .olrrl n.l.onsltul. Putetr s5 faceti ndddni. vointr.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. @4 . p?ntu propriile u'tu indif. Fodl. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. si nlji cuMsca o ginile. penttu. ffm amna'c' conplet. ll telait.cu pereanarepetivi Ad'.u a f*€ lud.k slEttciune.!!.r.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . a Lltlll. h.5 da }'r Adtr.. Nupur.iildce!isi sulere..lif li punef 5e euhe dc reguli. . 5.pa .n..spro emol . €u. Poate p.d e Ei bin.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!. cu parul roroi. pss. Hai si lim rrio$.trdcelari lucru.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$. Nu.ln par. car.nn?r A5lr. A. e cea mai nsrc pl. ca a schimbat ast pc inpir.sele unui €nar d€ doulzz. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.dl. ApalE $ let rgl.[ d. f dli.. adci. c' deb.are ac.t sunreF llcl.eva spun? Elbln€.el hon. dou.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. h d de s{!. T.r.epiedcLn. lnlolcgtndua: minl€'..lrcr nu sunt.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la..E opsed: inb. in $nea lor.'d p'. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.€r5rll€.u p€re ad6resunr€i. ecndu. nunrrs d€le $i inh. p€ntru ca a.ce.€F aera.utul!r.b bsda sa Eupqto p.

sa va bsanai drn copac jn copac. Corpului emolron a L).la de iudecata!iapoi.tanpe.. S acom v.se profiri deea.at.'ut aFoi exparien Iierbi.ela Sir.. atunci nu ma Hei. odats peBodna nu ma. Oslmears..6miL5idtm fusa Laloale6. Nu faceli decats. o.afaseintthp6.sa alacasturcorp ses.?an.orPU voshu croiional.iie ni.la matur e c. n. d"".. rercFonea5 h deoai.o' indrid .rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. azi.lrnt.e dinre uo.os.n:po56 DB-54 Jmnezic. csF racut? sunteli ink un cdF.a. suntqri inlr-un corp. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun.spun djn nou. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @. EristE o mica p. din . . n.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. Ded." "^r Si atunc .n iJm nihp \4aou.$idem fusa la toalet. arri peEonartate. Dr'. r.nl€shnate Parlirson.n oas. orica. Eca di o. op{sonaltate djsoc' d a o pes. in actiune ceralta pe6onalLtrte.orFul vostrL va F. Sr thal' c. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate.i'n o(6i pi b.srili rc im. aruncididj este. fi€ maastu.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. sistdulimunitrr eiorirft I .6mei Elaptdoeedlr..3: !. coinseamni asra? Un amna'c. dr' exploatat5. avcri un qand . intregut biorihn preiau eu. . Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar. atunci. hebuies. sunteliint un corp chimic. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta.iside aripron. recesibinesi teu.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd.izi€ Voiaij decis s.33 Si arunci ce v: 5pdn.9' ptna sa devenilicreatun sduale. lar in.aq1q n. o(€nFnaPo -aaD'.ri din a4 care e*e anrfted vi. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.imasLne aceani superimasinc.hctusivpesine gt..eboti.aLa. asta. Ei 5'ne cand inh.Siasta€oda.'oaal A.h hbaintu.9i .nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha.il .slstemulbsku educaljona. vina ri s.aLd Mai iita.ri. b. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar . nu mai aresl?ro?a la I.$tiadci p. are diaber zaharat.hia. ne di. a' -r"t'.. viatJsa. x(er. din accsrpuStrc. a deoamefl de2votr. inwte s.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e. genuLac.u acoLo.o drnElpil. acedea nu sesupun nEodat.obbnuram !oi.or.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. ..po e 1(. a ap. te din astaramas Dar dh asta 5i la.i alostr@dataHitLer.D ins€amnic.'ioirp o:i relese'A_pucd . nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti.ie de asta ai.! p.iT .. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai. Ne apucam sa tmlm.a. simtin.r rn dl ncz -. nL md are boli sasrro.aE ilidkrruse un c€nku al crei.a<ee.m din patul a.. . resuLilor bDlogice ta. i dr'nq.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath . abolela pe roars ltrhea di. 'urJ. a. vE egEnali.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta. Asta parinii. e desrut de asFru Daci atunci. d \e.u a. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.iodat5. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e.lpLr..n€tb I ri t L4 . care s.punem un ma€sl.1ur': rrnac nc: aL!41 e.iti. Ne ridic.

on.ih. R€tln€ti..motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.ce+publiconullim€delenai .? Vr€m . nu rem g1 purt.unoasrd€ foarra potundi. ci desp. * nuneia nom€ntul virgin.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. N.lili6E . auda a.rci-nu hebuie s. in nod d€schis.. Menrul de faisie..de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.oarl in m'nt. pe cind 9i !tun. noasri.asosre cu cda.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.en. o purernlc aiminunal.adentr.iod. E bin€. sau pakiarh.rim si pur6m un copiL.ratdecodent.cc d.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .€sle makiarhat!|. .e sl o auda. poarte copilul pent! cn." hir.aufdnrcroda€caotirlr !.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.4 of4.ir monertot 'u. c.h J s..ur No sn ve plad invq:ru.ntei sal.imiracoluL .pilulci aLi.hnaic.. carevlne aici ti o s[ fle puiredt.epurpnn puriiarcaLutA. tinpul.nc At.a.lodatr M i.e. $i acuh o si !in. e ca un. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in.lii r€bu. osE f]e intocnalca voi do. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .on.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande. atunci. va spun ii v'na i o si fie .dr Gr. Astlel i.i. si blia.lcb roato asle.io a..a cl Nu awa nlciun in a fr.oPeh numai srrilucke. atun.rbaii a religiei.m copLlulln decadsnll. Bun motivulpenku care birbatli .rul? Esb lum.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro . Ei bin€ acesla este matriarhdtul . dact ea nu de ni.i. Ii k.a noddt 9i arunci c€ obtinem.olo 9ln€ hot. tr momcdul.dd.r c5 os5 hii. . merge pans laSpnitul or Sfani c1. MoMtul el. tl chlar &e. Condiliil€ i. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.areiLla. Si btb.ll ) . c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.cuios.. b.uh. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.e extrma lluhl^6rii. . pentu c6.slem.rorut uou p. urinamh api 5iltam r6to siurinin.€ dac. .5 in mlntea n. rind 3p d 'cq.hia. arunci. dac.st. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.ard au n@ie s. 6e eqal€ cu ranrezi.a.$r5 in !l. e de arec? h d. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG. oulele csre o si vint o5.rr tnpului mol'onal A$ ca.$ rea! sl !pun. dominaG de h.r .uin6n.and suntem a.enea . in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.od't in r toj o .iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. Y€strd b€n Jorep.ru v e at8 c5 . (sPdt nos. rr urn.asn! _ daci in mintea noasnt . F.t.ra * Decl ndrJ r€.u 6inl.€a3le invatlturA ddF. a4 nr co-aiitd6p.u e Po..niciorGponsabilitara.en! d.io . cu.n! accepitm ni.a care urEeaz. Dmdu ca sa nFn' spun. 4€ec:| (r hq. erclbh.e. dar sr fme e o.u vcnit mulr dup5 nine. cu un sltnt.r. ! crd o L.ns.

eamaivasridesd€spr. cr ecrll[.nrru cd ee.s.odar6 si :i ?un€ti ci sim.u.r un astlet d.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain .dcL _. e$e d luzared tltrontorma.nra unur barbac spafratomizl s5i .. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.mptare.ca in masie a emotiilor inr.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa. nai nutt dacar ' aGt.ucoan!.riratein sinele 6+ u spfiru. p6ku ci.mutam. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .un nonent..m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt.l mi purd.lnh. ce f& iuhi.at moFenlul. p.tcr cde duce ta *t pabu .$.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor ..ru. barhat 5.@a @ Lce c! c.h modc !r &eh 6arte nutt: medio.t Nu q. F ta nu fit' rgn6.k sa pendfu€ lutdt. nu.pac.ea s! U€ oagici nu 6re actur. csndawnta. nu wi o astlel de f€mt.ntl w.qeadat.

rnt6rmdh. d.[mt l.&. Ar.llnh. t ho!i.mdn. c df.rl.dl q.tmuE. un porta dod n€ru.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k.L rna qhi EcuU dl! ..6.onrEdd pa.lrq un lrddu aE ra a .od.r. d o U.n6ru''. Adlc{ qa$t."nlo. nErl .li "onto.grl d€ hlt. pult.. ilqtl t r lnul .lrcul dn nB& udL .unt d. et 6Ff E blll3 d. ihhtdi lpd ol. pdbt & c.o'o unae 6.t.E@$ nd. d.u lnvirlC o *rie d.t @! tl hri lrurD6. numal pot!ca. 6dr. Ar! .cd . v. E un blrbot Dlruni c nu .r fi.l & d@l eE & {1.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . dd aFGn:nu M! o srlnld! d. h. n. crorapr n.Enlhr. clqr.d..lbt! infrpta chid dcl.d d o b.ll Dol oalp€fl n@bl$ut .. 9dli.t!ri no&hc p. .t&! n€grl { @ @t!r'G & . Nqrll. ld tl.r. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo.. n*rn dndL t'Fu dFu.h !. chid chrPq i C-*!lr o pd/.ta d .LMllr d d 'ral.-L $' inb! s. 4B tu Ftdl ftr (9 r.h band. tu. ar€ Ittoil. Iort .c.lnantul naatulul.bEr d.bndi h r Fcl.43p. sdnrc. lungl. .Llltnlru{Fd.

ac€a stare 'n (arte **epiaiD.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!..Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.u p.. mi o g. Si li4ar€ ln€l€ . eta fi. Awa'ot o pccare o abilitate.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.lm.cu cmbinaa. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei.nlrnlesl€. Aru.r.r dunu n cu dueE t! 95r:i.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin.arep. Dod c. Avea o abillt!t€. itiu s.fentastL.n..tawmdefi. 9i dsrc e dd. penfiu.are le uino. Oe asta era€lDonJ!an.a. olspertar ren i: De(. C. ard€acoLo inhmitateainllor€d.Sror care € mll mull d45t .ne d.5is.ubabtur.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5..l .6 r€. nu edelaprulcier.i. susFn.u carc are o rcputatle dc *ducltor.rb. u.gtla cum5{ faca lle. E. en. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d. !icuF.. dar un sedu.lna.o. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.r m5runtet.re talenl alluiDmJuan Pmk! c.. E !a aratat la. t k.rnl.ea .z. o (rtoarc trrho$a. 91 6rd spune ata.. in cntllea wde inchE $ jn br@.ur b. wni a.nh rutuq returol. .rc.lacpJcmultancu@!n&.rrhpluLciputea5. sa d@d[ a I' o mLnuns l..Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.dErsur.I tutun9i nu voidm sa. c.fre e lsm€i€ . cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.um si o t c.6z 3inplu In ffi d! am a..t.6 nq.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. ec. m. Aw.a.r€.rl.ea un anantatat d. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.u ca m.pt .mb.url din perete.rl.dap.i..i drrsone enc sa incepi cu drasosl.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .{ sl. au pnnmhtul sroan'c . (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T. raci dras6re.r ru lnkar o mie de noplt d.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El . te den &r cr rese i vtn"l'.Ioei tlmoa* .v€m 4k' pe!ein4 irrr.ootnc Sriti.esi\rar_ d n nlori€. Si nu rnler€ssaz! ni.l toi.A il inkdai pe €1. d6qu. ln€i t um@e . onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. d? o-tu av€am o baddurd . .bun la pat._ . sl nu lie nicicd.€rachlaroprivetsredeieutrdr.kn(k. Asta ilfacelaimos.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.ea.d.e iLri.im.runutdin tatur e de um. tabmi. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. o r..olo g eptin rdeoecrte.. nu celui cd€ n. qld .ai in Ede inchir cu br<a.h ar anr Adni br-n :ra troro.f cJ a-'iu 5.nul lui aa pddpio. bun.urlu. o5ic. avcm un Dumn. dar qriu car€ d..i.ulbr.nlnun.$'se. Dpci.te ldet dn Europ! D da. da lal€ntul lul. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.c nu qa atvolblLor m. lar dac.r nL. c. fu Era un ndld€|. h tp.i.cul nrclodal. nodul in care la.u ch6 tk atea pudrab pe . -.ute s: ap' ndeF luhlninl.apiadicl. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl. citr€ tt h{*und€ Ana l5.ete.atdr f bea vin.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis.9iatunc{.a . cand birballlfac dragosl€cu feBeile.Hitd {ien sustins mmatul. Erbire.Tot. 'at5.an.

.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre.rtEiii :'i 'n.'t concentez peopqsoan. d€prei idia ta 9. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.mulvietii ftrne. €ra cisirorrr 9i I . in tda lu' MaLn. toa c €ede. suntca .ea inrim arca uno paeane.sa wza i s[ d*€a*.. .Boana a. r. adr fl lac€a mi6ru. dinl. Ata ci pe cine o si Mulre. ..iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. !r!nc. A lansat oporrunirlti 6q.itutsdari deihdgini.ta de emolivSiota de osriLfall de el. nu tiln h luat in se'miblografia.*tH a rh. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.ia Faslrs in ctrc4nlrc. c ad45rati.rcodurea(apul. . sau neEuriea? 9ll.Blzce&ward. barhaFtd oh\nuiri .rrsali rme e . € lo.!qhi {l lodrte tut@ !dca.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. dsElc.u dtaFanE 3.9tac€laalost '. nl/.r at6l Dd Juan dud sra. lnsS pentru ci aifost.n'lded by w\t|'td oh.L.ceamase' lsrfa<t.inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola..rrcahdisr! ci. rd mam. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. nu iuput €i ia. sfitr lum €. Irunu*titQ mle.€ om€na$i.un m66u.u celc ru' lin. Drrider este ci . care r n. care la $ns in ulhha p. . inne o noE (u indct.u (6 h. inpr4 cr suptr.o dea afarS pe intrusa . c... EE ctlltdrt? D. un na€stru .rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr..ra'.ve gssi.pcnru c! h dlPq in cde . p€ car. car€ tunt &ja in.t.pc.a. ana pn€r4i.trc hqv..du.hi mrl l6nar. Ddi.Dn Juan.i ratrnqri p.k ndh .D dinpe...lar €la awtsuli.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari. alrnod€ra jui 2 De.r2 ma..a'e&neiela. ctu .i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.in'c. iot5. r lud frola ri in hcio'". in 'n .atrae!neasr.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei. DacE tu un elft. d'ahulmasa.. p. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .. Lneh! s..ne viata Isri merE.au ascutat pe e. PureF si b..rn. $x b.<nra. Emagl. cssr€ .ntofi.cEri oasperi ilugri l.ctrh il ch€ru. ceea ce nicun bi.d ds s€ io! I . et 4a pla€nt acolo. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.inr Gana'n un ul.t'i. e? c'edeti cl w o frolaz Deci. t2qJunet tavto.at. -d.u d'b5.9&i nuftai nii.r cu rotema.rt€ lrunc aurr tui.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a.ab.. Nktodar: A.ne.a'nr cermain. rcJm diu-. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali. srlre.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. Iodr€ el66rare.la plural. frume st ame$ @nr6i.n.te area &olo sAsa o 3l grili . vqnid \i o noaple pelrocur. To I acea* powel. tldadd ff dr d" aI-.p€nrucssdjnrcehrh''.alunci cand teginde$!_ bine. c! ta numir@S. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici.sau aurobiosraha. asra. .Ldal e mele.. td.sunldare6tum€h p. Bin". dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin..nj. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!. cont6a ta intoE awut5.u ndn. ldcea mea e Multumes. ddftnitcu nd{ de. r' 6 sLp. d..r st faci ce tEcea? Dr.d d. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul.tta Gmdtd. pe cel majFlre amanta w€murilor lor.io Et s. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n.sreaunnr6ru. cu .. deblrborulmirunr in.rte a vierii tur _ o 55 $siti b.caalwtunangatamhtina@azr.i rip?rtcaterd.J pe'"nrF rLl smanr) Ei. 9i . r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.sra e fe.onlinu.

uina. ' ia ' J tecutdin.*epenku a ab6da emol e..€1-ri€prFt on"dr Si da. meu. omenir in s.10d t i.r nr *.eereiperoane.praclic fac Crasonecu o Ieneie.miiFsu[etuluLsru arele..ru.radeidjli.frentut.rLrede b'€ .r n..' ' d.nc.rr qsps de p. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne. rtiidintrevo.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm.hr Uite u DonJu.J Ad i. A*a nu e cevr saftu.y.e dee. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana..um em.iq.el pregafte.aconcepul pe d'avo.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.ieuslntmaim e$mair.aniezii lumea i5ilacevanr. 'd!('nteleget rn.uadevirrr.!i roar.sifr.za rr inrrsoiLn.suntsatastun $ia.!ireta erendrur Fenducar.eh un dutSis. tn.a un anLmal lar 'ub'to.-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.. Nu ihpreuni. s€crere dp2u.nosexuale . anrt. 4' 5'JT.oreasm E bine.rrli.9ini6 rtvftitiein gospod.Si rr c.iui dEkuq in pottasa..rie onar?d.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .r e Adica. care iie s6 s..u Gtj...ere da.rr peBonalilaie omeneas. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc. coLapseze in dip. eisunr.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.tamandouacuLrurilesi . lacdrasostecu unbarbat 5p..ghr. rtun.olodeo femeiefire4.po.nhuline.and flor n impirt. Gc' alt€ u. dar se gandesc c.inLiu penrru cie.eF cum lrabu'. " .dacalalalmeu a foitatGnt..n arJl cumsipohe.uad€varitde.areadus Fenduci.ra ci e perrep o ui4a .utianlu. Ej bjne.ava de5Fre rat.remoniJ At:.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de . dGkugi puterea per.re..1 tu. Nu t.-d. o\ o. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.L r.erl Nustrdnmr. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.Nr".Vreiu sa v.cunoaitere Eibine. (" n uit in ochii a.ec.. A.sunreri mJnaLlasriinr oceremon. lar cand uine . Eitefecioria. d.deobce sfarsas.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia. elm a. Jv.edragosr.op ren? Er b 5e haiu't.ci S p.rma a.rbdriiatr o abundeila ainkes. Eibine ell. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.. orueodd.er€monia.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s.i.ih Da.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p. perko a. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .LU r J mr n inc.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor.i. si {oarem us.Fentru . averineo. asra.vederivoi.Jnca rn Dumn?zeuc e.mcnruisi m..adanteatun.(reag. J.Dni'dinhevo !unteriin:. Candsevorjn6Lla . Asla nEeamna5.eea.pa-r r.la aropa ' .. dupa.D4imiFiesivesFur.enpubL.nu inseamn:.. bat.-e . o ro5 9id?ssDr. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.Iira Privitiino.in ochiunulFe airul dvo'bu do. j daci fuse5e invtrrr sainrc. d t.on.scim. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.r .g.adL.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS. u..Eibire imiplace5ilacana.ins. sa minpar soi. a Franz Jdu.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.'pLrey-rc.Eusuntrno.pnna .: b.rfrdn ct nu xwqr !. !ia Era. i'nren nu 'ubftul!.are ua merse la ovul spln.l.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe..ecu ad4jrar si...as5v.n . iv. ceziceam?Ah.r or...n .."""a u . ana Deci. o.u L i..ha Asas:f e.. cu am Fenbu. sir Don Jri. sajnr aF.bnep o r do. (oi conceputdin spe'ma Lui.rmin inqr! c r r.xlraordinrr Anrca.ald acolo . Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i.. c.r nmied?e.eva Nu e brn?. spun..limieoicc sc intampli d"hbBde() kze. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu .r .tnd m. eo chenie um' oare Sila lelsi'.u .

p€n (c o . n'ma hcatul.iodotl cu alte cuvlnt€.i da. p?nhu.arc ei. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi.hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.Te-4 D. €u sunt o p€6sn. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€. nu le contra.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.roau lost(€aredaunuldinhe@i.la fel.? .uirul A. nc n. 1t . o5a in tinp.r€ti @i? o s5 va spun cei m. uel vcdaa i5rorir tu RJm n.lcr 1qs..€lo.. $L dacE ar firacura!la..tc. exisrs anuniri o. pr./"2 -e4 0.vrne de a morah povesiii. rclur lr .. D4 c.-r fc. 'muni .u e nevoic decst de un m.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran .t ve. Ati lon . vedeJ z or rcrom ssr6vca min€. ? cedah (q e". oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su...ca .orupr.arceste lcgitur. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.La.ontrlnta.5 sunlem 6arbat.copiii vosrri .@a c€ k..ib.n.ar lrbsrSriuL leme aareuns.ma. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer.uF aduczm uncop. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c.gur ovuL barSalu dremiioane Deci. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.. Exhtroaneni ) . Isrt€ fthil'brad.c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin.od ( Iotrr -po .". da.a ar tifacu[ocun rrebuie.cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi. ci atunci . €' bine.leda ni.'.nuvrpLJ.d5postit5 Arunci.on.nri.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo. un . tulburat 5i .anca ur. d.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.. da Eriit o mdalitar€ supsiod. a puru( si csia pentru .s.pil. Est€morala fanteziei: acena este Jd.i mutt. care lace un primcenlru3Lablilace unprim. g1 de unde n.orcepuri jn sax ?temerta.a.d.i . Sjngurul mod jn (are suiletul a.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .6re. de ncgi senftali.dpul. nretidGs owre? Arr. Ene un m'ster. congrenti.ef. )i ti'!.oim8unalavoa.entus !bpenfu boll. i.€ ra( €' n .hileorafd. o c't de multar fi expusi la slc.Iiede@i.ceadrogostecumamcvoasra.mai t.. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.a.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.rpc"-rr.d I wl.euipartend Ar lrebur sI lubim ..c2E.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de..aloslecuoatElemeicorunci rdiLi.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a . dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia. 9tiu.ncrmul Copirr rcSrL .'". ndJa nu ?nc in d.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .atit fon .um apar 6ollle wne'ice.eea ce sunlem. $isinsurulmotivpentru.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul ..]nd .ti putaa si spuneti. ac6t.o'Lpt o s5 dtr .e +. De acolo !{n ri sunt $riti.L sdnd?ec cr dr . d€ gond€e.i idrilvo5lru er.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti .estane. . de slDA.h6' ca.epe'ii acelu'.rlitatea esre un cuvint tm. gErbatol a.Hei.in..ela b...oa..

i spun€li w€d. clli dinhe rci ali irurlar? Du.rc Jllo.ntsmc A.motx or noashc trecure. dclitirranrlercastodlh.himi.€ti dr. incqcdti. oi9.. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i .i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. E5r.cru sA nu u ati asta nclodatl. i €l4trlc. intorrklun.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.are r4!oan.trc pot sr ne $srini bolir. @ftnij ddin &cad€nli. ddine.cd public. care au dal i {.te. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.s6 d. p€ lind er. a. bolrre vadic€ d ciciud..adate ''qli. p6tru ce in . notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a.I D. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .u @ifi lDLdo4 vAntul. oar prima darS . unul ponu c5.{ bolt \r.ri rc sr ni p.um apir€quplia.A!o i dc vrti.a . pcntru c.hp! in .61€ supusi !c.n:L i .and vsnltt la o p€rsoan5 care '. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. cu s(ul 5i .d.ea de la 6riginil€ ri. la..ntu c[ inc€p cu .€rcaF acd apqimcnr. . 5r nuf..g6re o dat.d. boala v! liaceLjnGl.dceptuld€ ursin.omplicart.r !n! c realih. .u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi..5 unde.indeF cu 6la. hat. nicio *por.facamai.. 66rul r fodbun. inapoi la d6d.r€abh tr6tr$ penhu @t. rlacaamuuttsmarfacdodarl.suntorganGme suntvll. B€ dpa4in conrtiinl€1. idr. 'eaLirare. D(i . ooct nu ma credqi. eeau si rritic! ceea nnolionar.doarc.' . dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.i. Ele lrri6 ! v.ti acc.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij.r. penlru num€lelur Dumn€zeu.e facstL itun. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru.wdetr6r.6rorr. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.olul*st5 in afar! tlmpulul in.rcati st o tanslornati in trdtul kstu.trc nicunuLdin a.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua. p. Nic'. in lanraiile c. $bu .. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.nl! orisinab nu v!l wod.tor pQntru voj. lunt loanc nulli prinhe wi in .onltruls .ti llcuF.d. i apoi ah angaial!. Mna.c5to ucruhz Maiintel.p'in fontdiile voastre.re . *am priv urmanduvl hDteta.

p6rr! c5. drlglld A@ drficuhatl nult mal . pentru ci @l inca mal foldiiti . Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.c :'f. lubegre atuncl.irrE Adrc. het .car nu le past .!re. Elisi. ms: 6t. cu rorul .t b phce tnNrd A.. paku ci. Pdlru cr .ta vqnici d. manrLfli..rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii. cine . atunci.lkwa. la lnc. p6t'u c5 . inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol . Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€.u cine runl.wnili edktA sau madninl 5u birb. p. aeabul6bu.? peno u ..tra ni spun. C6te dinh.rienli dotioala. $i poqie sa fie vorba de E.bE rr€r Nici n. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. harblu.:4'""*_rn.sr . iar .re !fl! rnE. tel dragGte c! bne. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr.ndenti.i 6ta . arunc' .6ra 6a un nrsrd.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.vem Nu c weo bin.6aFi de l.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r. dar ..r.gr. in raut. da.'lcJr5 & Nr su !i. d o sa k I .€ra 6t.ords6 d.ine fo. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu."'*.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl. Nu poli ta li . ..r.ca 6r€ dcpandenta noaska.r.vi.." c" p.t€.aud4nitpartmdideidrllli.t lcelelucrurip€ t .u 9. doimnelor. lrede ap.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil. rclbrrie olr€care.3.r.a 9i iripozitele. o hodifkrh. 9i hutldintr. solulhstru chLar v. '._1: tod[ @at5 n nunrtl .{ ia.d{ duDl or€F. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€. t'€bur€ v5 hrr€6ati.rdmli ( c ca. &.llberre el? 9i a5r' d.nu pol .ar€ am incepe s: induca dep.la.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.nita. d#im &p. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. hi.pll a t 6r regllA. n6ir.cin snElid4ine n<llrt ii er. A l.r f urma. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala . $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.pod. cin€ . de. Asra .t? Adica.ra pentru Dumnad.ce s nu € un mrsr.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu.x.r. nu melga a$ Ad d. Nu pot se t. de dur@. Priuin h iur.rr 0r __1.p.. e inportant st o modlrclm de fi.t brhind d€pr" sr.vfi Dcci.I apol sa te (ldcr s. de p!t6.r!!5 in flnt@ra rc. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .gac.car€ dar6.d ltlfostddq. acsl€ (.

a?M. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu .tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.u o rdtaiq nu qm 5.i. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.$vainFebapl .a. T6te aeiaa $nt na.aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara.ein r.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre. .n un dtun.penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.t€ $ €l inlel€g€ .. de ce laco sl.litlbl Nu daF ri. ttili de unde vrne .i. cA d.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. dinh{ distorsiun. penhu.frii . q lt sl 4 in+nnanr. phbu ci addirul ..aduipublLc Sollrl.ind fc dr.obiFuit d€ tal.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .Ed€ffidcu n n€. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. duFi rodr. dar inl.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili.scl.rinll.unlh.c.ffiod copilir6li 5l prrn .rtc cl. Nu mi ero!.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe.poir i cdatia.u @ a b.oprr! *sa qel .prihstff el.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi..5 nu np impr.Ll de iniel4Pta..96h d line.pcLunea e panhu noi. 9l atun.l.tr. ai vd€a ..opiild? v'ne din fant€zia. T.bJ un <oplld b.dici. t rl. .'trn€i rdisi.nl ri atqmmt n.rc o l{m 6r". dc h.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.at sl Implrtdps.ltllllnlsohene. rublre!.n.butul 6upra . suit inuid oaso p€ illcel€ ld.stabuz.lii. purr.tr. ri'nd't' cd .t.. 9l nl. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.ce6t€horrlt.. dund .m treut prin @l€ .la i. n'. Dzci. de repcde uca dl vdu eu tu r. Si pllh sa lac€m asl. Si "obisnuil u&n. unde credqi .d thee fadF fl. ad*+ df. msseli jn l!hlnE wnili in.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap.are cr€eaa as$€lde coprr.raLiraloo jn$.l.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.r€l€ lant4ii prct€rd.s. D4 6tq lnd&auna c.mnasispui. rrun(t(t.ll? Muriti.rcnc|fr.trrlrivioleaua ter.-Nu nu $nr gata penhu orl.er 6 vi lic52 9i . d*5 €u arEd€. $l la f€|.{.. 5aD u.ti?unFiii .l? Pentru c5.l.4r€ sont a!laF araqd€nr 14.r Deci.

.o d. p?nhu ca .ar€ araia €r..iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!. patul f6d€lnk. nu a. hc€cr dh M bun eu o l€hei€..n lnri-un mna. duGeala.cid. p€nird c._perodu.uvinte !.ruL e. c€ nu puted sr ili mi. r@nim b gand!la. inpreun.desprdniracol. Au wur libertatea ll lre . s5 cmc4. in ncd cur. ." wdcm . Jmin. tubir€a nu are heclt.ine vor . d.l' whi. o sa vieti un cp dnunat.!.r.o 55 urce Mli ostl.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. fa': nlclo pcdelr.eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma. PL4|L. consnlh pub€.dad in F.rut dc .shti putetlslconfinuallsiveJu. iubn€.. d*i nu edi. $i hintsa t' e ddentt .are n.fdnp !r pururniciod'tt$. Docr concep€m hlretie . rcnc.<ut J'fl ri r. .ar€ re'. c@tt Gri djnn. ! id cL asrr. no ...rea E(r€r! d.c!modutrn car.p€n p{id€ .c@a a 16r. cunc. ffialirate. orlno. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i .au sa ve inkh cdai nu sliF c.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus. Dar $tl.. A+"pt. corpulur car€ atati asa debine.edencAsu nL !r€nh( oe.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn. o s5 lic.ore a c. patul maribl Dt noi Irff . nodut -m .t€ vE intieb c!rc € Dumneze! .trdrm acoto €.a_ lo Fr. 9i add.Ad4arul6l€. rci nteles€i? q. ctipa.i.n' ar ._ (aL i'Awt q€oar.hi €i .xplc!l'crcnn.li atun. Irunuselea sa .put€d s wd€m .rat nhunall. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe.lai e ale. a.lunde poJrcsi5c inl. prtmul dsiliu $ modul in .eea. dea hc.ti-? $ . $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.na va crea .r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.a cuno4rl€ii nictodar.l foet p5rinti bunl.ti sl vi inddsGfill. inb sa f'€ €ndsl€ (. de lirar€ dot5 .i ! dia. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v.AndvSindragdUlldeopersoanl. sau .bebui. sbuE 5.rcatin 6np c.lrebule d llm indrisdrili de m. aar de lopt ar€ iotut d. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:.. spun? Nu wei savt ipun d.trundda odr" o€nnL cA m:c.a.n"rsrr 4rc s n.Mci.i puraB '.ed privire in o. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i.i d€ Lpr opiii nosri intru.dun cuurnldin(€ dn c.iact$unq'_. jubre. genduri curatq a la@ iubir.m putd€. tred.i mdlru niciodar! n.nunu*tea mr^!r.Eibine.retl€.cucorputathasbu.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h..e.un.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.ea imbt:lisaE r ninFi a.. ne tt€ rurine? Lu. r'irc6.sull€lul.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.. prLn.ea 6anspdt.cu Vrd st n. nJ ar nlelnro niciodali aici.nu'iudd . schciaaic.bilLrarea. @lu!ie.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b.n no p€. O ra ria pmhu nlntea sa.r.oplll cq hare|i copiil c! odR. La suflet. strll.. S' s ptn! l.d.ibtcopii.Nuququl rcspons. a {ndbi n6hu. . Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh. D".are lrebui€ s! ne fie asecr!n. gj shri c4a?EutcEaicns.mpl€ apimulssrliu.c€a aiunqer.atisisrvdlac€tide. .sh niciodala Dar d€ cc b .

Dai clndtoald lumeaintule.. D€ci.u.ele mrl hun.4DdQn!a E! s|1r. n.c6 p. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.."Art! a spue..rn. c2arsaluri Asta ln-.. n o.n. md! acRa D€ lapt .Gsmaln9 L Dfl Jud.€ pecare Le mancatl6i. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq . copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr. dar os.Ia din dlcu!. .xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. el a dMrr . $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl. Elo st n€ tunla cra 6&.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.6bl€R dtc drE o l. .i cr mtr.ut" g.eatr.s. A 16r cinsrir..e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.el n.scic.N!.lnici n-a hancat f.. ".n..tan. Fba n-ti hainel.dsri c"man o amee. cu b:icl. Asult!$.uo 'a *. ld.haDn.r durar 6. Nl. demonr imprS$ati p.nr'cr Adc. El a lPus "o rr vin dar d. imbulb. Dcci.pentr! dnu. hai sl r@enlm. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre.1 rod c $$o..u el.canhcniu€odatidenellns.mni un bsban di*us: a3r.lnr..l acum.. 6lc .9rasta a rar cdditr!. c. dd lea b5!tvtnu).le d? conssatio oleqdur o.'r'dl. in cele din urma. sLc€ Iic€a? E bin€.l.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.Sr a or.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.' "NicioproSkmt Elbne.nldaclrevenih losiLnl. Era chid la fix. dac5 clnevaspunecS fa.el e o alqml . dar € €ra mosl.u el pennu (r 'l ett o contbint.spets in salo.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee. un. rarii hi.slacapltul. rci de'ti copli cd' .d vino.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .revinef6lrtedid. da.l ar sl di.de s! u"d sl ie (r1. nr tcb !!e.e*! era slngurulnodin care awa se vh6.al6cut{. cu.po colenaibune hainc.lashic€a ndcul.ptegps felun ds mancar.6 4lsl€nl.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista. p€nlru cg 4a maglc. nu ca si vl spunl. . 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. o caLrar. trlli rcl.perupierl s. A lost cinstit.xara.'t . Dei.p!n o'5 h T. . a?d an41r danre r.n. O $ * intoarcl.. .llnscucl p€nhucinoei{. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl. maeilri. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A..eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar. mancat nhic. ntc lr. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.' e_run ir.

] Fdn rzK PubrEh.ll.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner.acc.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r. c e .t.b. Doafrne adu-n. catdernc€tranuntatr h c. pacinoa cural?Uo rhnszi.u rrhirtrtitJ de cat pe.Dep5i€$€. cu area sd. Datimi wra st v! spun cda.u.i na$eli ca un! din . t d. aerea in spun.re iEl E.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).. Nunikntimie.q o drvb une .lo!lmurh .di. 6ta? rlti.unaDnerc Ei bi.ddarat orilin.hd dneld. aistl un !4n.r. i5a .rnr. 9l dac.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D. pGibilst vl 5: v. pr.tr d.k ci . r' zh crlr. uitatjrt l. umlnl. Eu vE lot spun cL .cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.. { de riftar.biti Nu. rzK lnc. ei 4au cu mrn. Oh. cinda .ltd.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.*..evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. St a lc.. Foal€ cE asl.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv. ani _ ulraF.are nu are leg urd cu imasinca 5a. askprat pe cinda de. e\aa R2i*.arepurems.. h.a. drt! cindmiti la un eElm€nr.r ttk. pp. Cu bd .Le on birbat..mp mrre a noasrr.l eunqi vil. Ce. o )id.zua cirdl. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai. ma profu. eun concept.i am faclt ! ogerijn aceast.vita mine _ $i cak inc.o..a c8. vnt spun.a5unr?F corpulFnru hoJi ch. alit d€ lLumlnat. Ed.i atat de nou i d" m.i @.pltulEd in luhln!. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.rs $oaL5ln .ur.celz frinle cu . Oh. Decr.u tr<ululs. i junftare. 9i rriti.cel€ .porem' . p. h..Lr! !c6bi dm.de vl Ls€mna mdninlul . sual ni. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. Si. o lluzi€.. El bhe. 2000).er.uvtnt€ au awt Loc dld .i € sfitr.Eun incepeli sl wd€ll cste . ne utt6h la el n rehllh I auzin . sa sprnfr tui ct d.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in . r 3Gr36. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . .t no4ii. )A .Acumpors.nt..cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .d D.re n j@ne d.? De cak . nlj*ryatBilh.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m. pas. am a es s[ hiim pe 6ara.qtinsi $llli € doar oc6nun{t. maidcgrabi de6rpe baza ac. $df.i rdi 9i ui inv6rntt prin u. M@tut h. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa. sriti c. Ald.n ibl o cuh asr.va ca s. Ce. O sE Pmbu.I. n. Nu nr credetl? E o m.. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. vaF. Da. cce.ao mu d daca nu in lumtn[. Fi rcg. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici.si o 5.l'?rc D€ cll.5 . d6gu o.16.care5. d€p6€r&$ d@l6.cun.ti. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih. . un blrblt cu addlr*orLglnal.E dBg tqad^.lle.inic..o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. ml.temicull. Jn deco' Un deco.1 tunran &ia mdf. va de? E bin€.adl.eai ju. Ulr. de.Ah asrae. dragilor? <>L? _D Adic5. Ah. tlcrEm un concepi p aur6i.t FBrrE g o {hinb.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€. Lol catdejnc€tlnvltaF. € da @a 'Mnlentului mare.u. { in afa. o .wdotib.un 9N ri \du.arc sa vi puteti indriso(i.rntn atiEa ira.te.i.rihntllcubi.krui dl. nu.corl.bg.t(B'll MqEv. aia.ea ce idm. esre.h.inh. cc sintin.fla tr .

aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.Ad.!.". eva lransnireprn Fse slg' lii in . se sinderscaeiLav.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde. "5'"t' ralaana' ndr.r"niriho{men.tipl*e...ep?y 5i ? "m(-rr a .opiieunactsacru.-" I irO.. rp . Jr.si. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.nu.5. ata -Ln r(r sc l..ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.!de lac ac€laS' lucru.epei in primulslgiu. .dn%a ("' . $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.raald adi.d de sp4hsroz. I rr-..ii cei. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr.4orr-drn' \oJi'5uct.e I.1in.opl.opu lal'€.o\r. apJrc ac€a*a psso. Aavea. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.pnmoL joil.alard€pur5.!.Loa sacralilatea a. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e.aracterulhrul ol lctului. cu ar€a inseamni at€nlh Gre. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.i.c€lienu.5 atun. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€. 'cincarnarl.vaz Din Fi io'.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.. matu'c ln.licp p'ool Tc.'".e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in. Daine lo eddent. pentr. a" rt'nkrplu ". Da n. mi.L ficutcorpula lost eract.1. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi.e?. eiau rvut . " .izi f aniezia care . dar rc eratr esal cu rea .rr nu c €!e. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C ..prol€a sisiliu. ld.cul6ul2ln.d".u!.AlacedGgosteeunaclsacru.ni care arat. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.rului sau. ..p'.filantdra Esr€cee.-'r '.a'e dn lor )iana Dd ?l.jncdinRr.. alivcniila Fnnliirc5hi S' da. "" :-":.i.el. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6..oipade rr'ra'"lane-rrri-.a vuJshi volsunr..tcz c dir !tili .rdcIronoszConsr hl.-t n or'. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr. aLre DJr e .'.a grs r ! \' ne wdeh.ea!i ticurin uximr " nres.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. . iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride. d loarte atentl ii loan.os.n(-r) "2. Gandili.er curiarcr cdrarea? Eibine.. pienc!impt .vah .cda.l. pentruc.Adics O@nneDumndada. aveal .

pentru ct dacl !m lilost.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.ph. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. 15. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra .a ii vlalA.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€. dd d toor[i atr f.. in pre6t . M-!m onorat$lm-.ei aqgla dkal ln cEis.lnstiti . aiunc nu ne.ntru c5 . p.E cinniF d nlh. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€. in pr@ntul dtvtn. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.r.rrolni nora a Eiista 6del d.r.ai 6!nr.6li.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€. i a. n-sr lim nldod. si * @nMlre.l . o tert. .4. Fd d ld6.area pr. w. t nL P. noa*5 e vt€.u nol in5he.are practict brn. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r.ar. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl.i o perfeclionft.e si fte ha6rru nu ara dltonl. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .ntu. 6ora Id.onr p.6 neam r6pal. . ea $r put . cu addirat Sl n6ah ohd! cu .!t chllr un da.n IGt h:rbrr . Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml. Ded.Nohrripit€zilntcPrlnma tb.g.tno rarrrm . € ma de pEt. n an fod ntcLoir$ . daci sunt@ mars.€ o avm p. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni.pdlt.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla..n6i? Da. Orrce ma6tr! c!r..ii d !limpdsini. p€ @ e e nunrerie r r cdr.ca slmlnt.€ ri i.d €lbaafl a. le d. clcaot! !l f!. d dn suntdn n6r.lar. LlEli m6h.a. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. .da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. h&b!i hrn { rd. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .nl. p€ntru c.ei.." Asta e. c. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d.u clne snr et. .!t.n.ri credindcc nimEnli Mdttut. {nr€m n6uni.uriutJ r{r pc c. 6 p.in cal blrbrdkr.I Da. oftni llwi.ddir!r. wsre 5i..cti.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.r putc at ne s{d5ror€4r tnh. pai.a c€ ne ddro. si fie dod .cdA Rlrer -h.utr. d&5 nu o rtJp* inuril. d(at in nunde iuhi. Ml !sultafl? Da. 9.l .r.{.€t d€ arcl nu are o rpl!.read5 c. c€ rnt Chrtrtodi.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le.|lul h@tuhri i n lart{ p. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.i llwi. m 'rEmntul . Pent'u pd. btindi..kr. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc. penhu cA r5l! ?F{Jtrl. Srii d.d. n! $ lrm nrcrad.i.e.$ .

e si oi iq na|h c .j.t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.

. lel c! i Y6hua b.C.odata d $ voi sunt€t Christd . @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.J. su.! cE . €re chid bl. ttairnr.r. d ln S{d id p's. in ald.td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A. !l6iie. fa6!16 ..hlul nhrrit@e dU d.lr. (d cd€ !! comunical iNaFlurll. n.$r .b.l inuslno. ln nod de!chr!.. d.ddl.1'..hDu|l@? Nu d. 9e Frt .l dlslrugl il dHrW F!!.r lndct t5tll rl d.fffid1€ { rldc.b: \.tl cl $nlel Duhn€. Elt @ si ) .d.1dElI cu .eltac{!. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.nr.dd. nlm6i n-! lpur r.biFuil Ir nElui .n Jd.u? A+r n. h Oeid€nt Eeb.nll cde in4rcl ll. vtq5 d d..lul lrr dh. nlmle . b6d .bi snbfl Dr@ ac!6.tri ma. E{e bl.c.d. .vrht€i Gerlrl *r. tl o s+ml aun m6.Fc.!lr aa lerul lllt . A*lltatj cu n.I Clrd hl.lfemia .m.i c! ni'mi. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L.ph Eu m maj.

ranti +r Lr"o.h€t6p uLpalectaLunui. dd' o s.g iast.r.spun c5 c.are? Nu cdpuld6. car€ iu rransns retalllteiln d.e ar f.inainie dejdul.l. drpl 'rtr dLP. e. pqf€ctionat v{s. osa $ cu ani llmin.m ceaa c€ s€ nuhege .noadi pEcud "viaF. \ralt dt. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur.i Si nat spkrtllu AhDci.t. Oareaslains. E ddr p6rru a c. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€.e iti adu.. hri ' uii de dLc6 ? Nu. Clldhierc qti inle a5 c. ad@a _ntoh.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.l anunitor maegridinAntichnric.re s5 le uaEa. ta . .ra i I'uno"* r5p o f€mete. G lacs tur inl€l€ptl.nltesi€ ori.d.[t d. .a daci .. c.Jn IdL?E nr d€ nu.te LcrulpennJ.rurrl€ &.end d6Eltt 6rput.e relde lmp.ct. sl FomDcz. *!i ulsnL eti llt!.reinar. !n Christ6 spirrlu. c! c. n . a con ujotd.. nll trlnod.. . ci to -D5un. lisJrr el.phra i p€nhu .rnlnlii€ ialni.reqre in sratrc.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF.. cu ad4lGt htnunat. corpul.t atl li. nu[ al.a-e*'LbarerLDa.e. da.q€. mal mrrcrt! O(enei..t. C€nrrut b*une nu ene alt.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€..€t$r lsto *dud.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.amntclnlciodatEnuwp froi rwar. iar dinkda6. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft.r€ e t Bee 6re ceu.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre. n!' brei ri ! uncdlqi.astain.rc sra ajupra v.irrel.car€tLnunin..latianapmlruimplinq i'voic'edelic..L. Etr.qdnoglndt.d a 'igid. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo. un m clr€ nu * .tir bjrc? pi. r!! . Mti €nit. atunci chi{ pukli 5.s buzet€ sate. cabul neleului ttu nu c one. €t pur€re. C btl .! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd . V. Ac€sta .4ritsrtj inlluenlezr propn.ctdri cde !u .t nai sristec&q lucru. faci tu.srgur alunci.infom. in via(a' in care n@tt cel..€ * nun€tt€ un . €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril. c*a ca rost.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt.t.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. lutedtinurs in pr6prt.ar€ se ind. pdlectimat actiunrle.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.t .ao.n peEp4riv.ca.irl htiaslru. @rFrlut. . p'€.r .Ldecd. Ast€a sunr dod Fnlru o clip.delapl.una.c din ehirsii.ter d2 dragul 6te un m tunc. Oai. .a^!un barbar.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel. i Lriiinsamna un ordh eupaior....noi'5lpA^lnulntel€g€m.Ddunlsendftq€od!$ce.inviaF carenudeptnd. maimaretd€cit gcnc c. 9i d. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur. ca. Dar addarar. scndmentdebu.eamnr!iaF. studiul nofr in 9co!1.dpennJ-ecq.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.ii lsl lrunci va duceli . 5r sunt+ hb!l5rh. De .a. Atunci cird t€ .ep.Bun..ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed. @r €nlitate incsni.h.@a. noapleaole clr€i u.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. insulleniii delii C€ . Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a . v6 wtr d a *!na cat de rsn.arbune 6 .e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.nimi !i cde sl numai . ra. Si cand inblhlmlto' ul ..ubqr pe un€ tn$ti. asra.j e ldmrabil gi n.hai maret c.in4a d4it lu instrtt.iubltll n. dc d6gut r4cliitd wtr. cu cdplt. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti . oins€ b_.c6ra ode ata *eamfi c.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c.onducLtormlr.fecf6€d ganduil€. omlnte car€€or! d€ a.. Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte.c4a.n . Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. lhus€i€ nu are dea fac.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .runq rlihqs?in mo_mini.ubtilittiile mink.opuh. c. ca.c. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana . c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo.deai trSlt in ziua. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.uh runcFonead.l rar d. ri s.n: ent! or. And nu q.n sl ilkdem.nuft 6. at' rardr .gcrul& d€ sin€.poate. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .! vedeli lunea? Dup.

n (d. de prog€nlbnt ietro.ma6rrul . pdenrialul . nolslr5 s5 Lcom not. g esl€ rr€. s6 lnteleaga nr. * inrthpli in du.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr. F@t un 'c.ti 5oam.. maesku nu ar.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ .tr.$ plt.io dlpd.tatd€m. 6r.sr. rih.r truput 6lessnd coagutat. priviloiul nu ae. na. En€ b falde I cxibilc. r.ullFpoar€ .t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6.e @inta nodhl.p de notecutara cdpul htiege in k. ce 6re u.t cc po. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b.5 sunr€t] d.rc Fd drdatde Dumn.e€a lvsllcapLtalkn..m t6l nu p.m.dpiir€htt.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De.on li nuitr t. !! rle tali.lo. niciodati.cJls .a.rund !l qer6i€l 3!l€. 3r g.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te. mdd lN4Yolk Simon & schuner.pul 6.lucruri cne nu ari 16r niciodats. €ten. asla o @a @ numim mo e coaqulati. potru ca . ri 6r. .are*trrnsform:inllut!rc Oric.Si rclt va rilcrt puinaie.te fi 4hrmbar6.)a no4i La ivelcontd.ura b oiri nr!.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.jrdm inhnla.tu ' u mdiul €j.pe.m 'udr D-€.tcxulul Si nu credeli nl.n! caG rhtelegeostatt. btoa-bptajm. lu ini .ahimb.. Sirtu^ci. id in .ft v5 d.i adqii au un sndiu.. @otte. Nu au.cut.6 .b.raa . (hid dm td prnE. j(Ee.1.tl. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.bu? De c. Molaler olEndtd lMd4ute d.eintetoso.nlic . stiinla poare slstudieze doar ef4lul. cu inhFe. la k re u noos l? A.uLui in (presi. $ to.3!J.mlinu. O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. br ce eunLlr e* .dnd.hu 6te aid p€ntru pEcde. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.r eea ce n !psq&. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.e ju.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.td sa rhjmb€ ri aton(i d. i.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.tn.n Pentru €nrit.ctu\LE de.but€ si rMr6 tr .mol€.$a Dea.6.jucatpi. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .rru? Un n. E @ d! sub foma d" binla. St c A.d..r numal .. cr humai actorrr . sl n0 dedetr clip.&li ttili ash . 55 tt. nlh p'ed nuk ne. or rr€6ui sd ttli.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.caIn PlanuLExrdulur.u atitudrno trcu jnteiia.io ADN. h frinun.u 6b pdiv + p(hite . D4i u.u. Su'$ nu Foate sa dp[. Nun. p.esidr€.nru cin€ sunbm.i trupuLvonru esraic.artapentru ahnlo? Pentru ci se c. El cas€htamplalntr-or. cta.{ll p n honul lui Du .ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.c.a .m pre.'c6l cu. 61€ on kibui FnrudR.ohldr. ja ru(. p. SA nu ded.re _\ri cj@ kndiul. h.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.i.4 ceea.ia€eunata ta . dd nu poat.:asc5 nicioials Sure. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.lADN.e stllnla nu poar. acolo unde 6 bF.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''. orntohahel cr tnto.r! s! 6Fr €.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.ara. de dcord.l5 luhea. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .? Alun. fal.idul o. In s4. niciodata.ssrru este o per!o.of'ka hd.dlu.l'n damr. cle q urma c.zer.4rajut.r . A.ul r"ddual .arc atl deslt hi si rif.e lbiolosi. .lishinb! orice? C. .t. che nt"h lnt.sa? r.nti atund. c.e €! cohntbute cu 4paiqll t. o Fm iEuraja.enku ci.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. in c.9llnh'nunat€t€salecdde trl.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul. Asta est€ .cula hruti _ bid hut trddr b.inllnpE cind Dunn€. Maerrul . tnkntje Dftl. N{ sa ll. dd' @.!c Fcile in c. l. in .L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom. d.lel rcastr€. pranL Foldln di.cft da. c€t er€ ascuru. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p.E incdaF si mai jnc.rodatl.

rconc d nqi q .al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d.t i tftd tl s5 r.€F [Jin'inu.. fr c.r{t!d4. r@a cr. cu pd!@. . 9 .r qrtll lE rdd. c.r... Lr g.tnd o tE md rut d ndcut nt€i. o hhF folrb rden:att. D.l tt. i ju6 !r.. unn buck molec!1. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn.[nd rctl sra mor E4 L. Fntru c!. o d o *d@I ll ntcr cu o . lnE$6a? C.d p. Det.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. plhA la cr. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o.r5 n.rru unut ct.. d jun&lre d.pollacorp. putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B. cr @.t eolo. sb lumin! r€fi.rc s! daid <s . i .lhHecrun. o si nlninct..rc r€! dl!.l.ef.n$chftrl ..Dumad '.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .Ir fi int! 6tun'E. in cdc wll aw.'.th? F . St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. .glnurl. Et bal. umpt. p€ to. ri $nt Dlttln r.h d.r .!d!r[ E !n pll 6.. irebui.uno@ sr. ca . Er ee kg!turt cu @ c.thult? P.t. it invqe d at. P{8.i. ln lidl clllbo. sunl on nrrcodc .. nld d!.1 . d. d I*! o .!l lle .d (.bure s! ttc .t Ldtlll un.n.re adatr.r glln.m vttur .t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr..g.. tn *t. l: @kdq .dl c.lri lhtt offi. tnqld.rod !r draFet.d et put. olun i . Tr.l Duh d<lt d.ab. a Fod6 tnFrdeaun. 1"rml@n€d.n. D? CAt cdpurr . h corp i th'pott.? Nlslo lm!!tn.ntru ctnn hth.d .ai h cal€a LlcrR..u dn|p!tut . Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. cd.n-.ea..crolr€ld. p. prd6i.EEdulur o.La t*k nu ma td. . d & crb ai d et qpriaF Gu. Sr&dF cd... {nl D. .tI o lrEurstr . 6tna. aE nido sh6 d€ 5.lalcire. cei mqcht. . Exkta o pute dln n6{ c{.te di ld b&b.r.uandc.t. ce nu Br.t.ll€ p€nlluri. d.t rn re. cat p&. .r.t€ s.u I6t g.i.unt mai moh del cnirlL ?rL. hd! naEril . c!€tei Stsw qd h. & rdi? Rnru ca € tut. .lul r. Su't m tut nur dclr .l eu trRi. tdttr. .!s. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . dhll @.d.[ oolimd h l. gu cl . cand .! invi. d€ mh m. nnc. i{ de f4ri cn.i obsd. L&r. Lglturt d @ c. harmull.he cu !d. p.t car. .d.. dinbdatl. r' !n Du .rdut.che nudolr vin 3r tNte d fi. cwr h.! rFbduc Er.a or€chtd.ttonalr ce po. .tcFru slr. E Url.u.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr. td€ q .? Clnd lpun cr chrd q{u !. . g. {nl tuqeii {. u.. Fg. eddnd &ctr ak. e.6nd d. flri eGrtul n. k .61[ lM. ci c.lund . nnlon. Obsqlord.l.9lcub d.ry rplnt. de ce .t. $u de sulltat tu po!r.dRn.hl. €rq t.i ro!t.ta { chr!.cli dnt.h d. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf..ur! . di? Car mal p€t.u dltl nlrEni. .'|. 9@.r.r Arunct. a{a. c.!c. vrd Grcrut c.litr. p.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' ..n.dh & int. p. . Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:.lod lrlnlt cG nu !.Erc|1. d€$n{ nltlE nd. o . €. .ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . ddo cedrje 4 mimd. E un put t!r[ tund $nt n nobt!. -e? AN.

D&5 toat€.l mult maimarelc decAl cele penhu rc . N.nautscul jrtoanein.tictn€nsoz. odo l-r5nd y.u trcut. ab v.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.cur{5iau Eslt s6 cad.. . atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.ni'-l! ntrlde -' J.Nau ricuropcnlruemolie. Deci barbatiic.op0i^ctin..m?nipe dv' Daa .orpul unor lemeie.o.Ert sA va drI seama ce v.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.nlalur . unc cntiriI fabu ode in .respun€. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .ur lor.ni. nr.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem.rra nu erau in pas cu roari .. ce. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam. c.. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn. rl te lca sisiLiu ri c.ueinrcsinDlc.idcsed. a.!cncercuL)in. o".cai ldmcilc suntinmiicare.ala'oriiprintihpsunteic.da-sautdei.olo deloi.l .E.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-..5r.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.rnd. mcnk n JrirJd'n' prho|md.r ee .u mutt d'n. Nu suni.' tind catabrut i.ddl Pd_ t n.rc'rerisideliniibi'ba!iip.. Ei sunt ce care mer s reiiiuh. i io rn.r si akult? adevirul su.la ega'rar. ia' c'.iel decopii osb la. panrru asra.nolionat p€ntru asta. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.ke ! p&uldr DoJr. Eifliau I au f.r. Ara e? Nihant.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.cs?z euin seara ri. bai€ ta lo.e?a . intetes€ti? Pcnnu dali n$]. dlre oa.n.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. c 5io asrleld€ partener..I ar Iic6nal.ar ttcostar c5snicia Lo. Daca ar li 6cur.op'.are spune -nu .6 nr L.'nliri5 dc bElE'is' d.penkucisunrc{16roriinrinp.r6risu hJimanaretecr. or o Eibi.rile 6le 5.ri din . eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc..Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu. in numeLe minunalilor h.id ?rJti. m.' mircr dc.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l. cuims ad.ca s5 6e ac.u el $ nu lie in n c ai impi .i 5i .eyu! ifrpohivit sisr?mului.r ri. pcntu unb6$ar.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame. nuJr aminretie dc rot .i .si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.h patt . Fendu ca n.!ea!c. .Inciv! I a ir oo.plaudacii.ed publ . rub€tta Fa DumneEu ma.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .epiati.Aceiriastrnl.€h?N@d5.tat aurrllor I ar ii.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata. Nu sunr cchipat bior.{€ct ti'btrtii.insdualitatea lo' lnnnrri pe e. Niciofcmeie nu tebu! si.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.d a. relatja lor.'kljmizaii ! .dinpunduL nswderealrcut'€'.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '..onsimt. ci Deci.a. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd. Nu sunte.ste.A p. ia-r voiinci maiorb€. ar 6losr puseinro.Unb.srohe E r. pe c e leau lScur penrru.nantrea.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.r rnhmidaii.s' eiror t' lucr dftizia. cu sigurantA ci c piala phe d. mLLt d?.rb. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.auIo{niciod'rr.Lesl€lerdesal.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa. 9i seau si spun. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.errs conntcrrticin Iata e..hipatipcntru asta.bu \J ru unrrdput'- .rs .. se numesr.n.i. in mod €gal. id?alu'ie lor dc Fartener su.vid barbali' drn rurullu arc mull esali..u un aLr p 5n.a rb n.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . e l c. frult dec . Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen.olo i ati liinur Jcolodmdt.mJ pr6us de roat€... Ar li fo.tdr..Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.a ticur mJmr !oa*ri.r ro Er. .n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.plaudacii birharut.onatprivilesiulinscretate.tt sunD lota..

€te n. . slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti. nu mri . nei€ sa va f. Mai biken d m. O f* de nrasul . otaci Ar. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61.d4.. nu q khimb. A.r.i? Fiecarc pt'nea i c€l .d € . cl .'har djci c.r€cbd O6*ru.ti sra? ln doo{ 4pllma.riti. hlle tuauri tar *hlhb. in slardl inl€. Tr€bu'e \.. in . p€ l. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.s. nldun b..torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. ddd ri r.eeo.mp. tdd.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa. od ! iisl's5 ^.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. suFrio udno remr.a lui inldn lo.r nu . Art! .n€de. ncbu.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.t.ntc{i spkll!at sicet care .rnLalMdriLraa. C€ std in cale! ac.u tui.. 5! d€oiim drn nou c€.6 * in*dnl sa lu.il€edep|in4palru.l. Ati purc!.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. ru &e{cSetu. cum . dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|. se num€rt€ h. lpoctlda .tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.5r. care doar obsav! tlcura. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru . zona a. R'g€m ma.n.i $6alii cu adalrat . Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. tk Edmt.tbatran I hllinl.nl n! int€r6. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld. & mull. blAaF.bute s. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.rid.tlia !unt mair. it punem la ptcioaro. ObseN.plh .Osr ajuns a asta cindos!oanitest. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.. dRl. Ac6ta Lucru. lum. atuncl lili bindv6nlall.un 5a n mic nos.Eu c4 . lilicl lr. $ R sinlin in ndsurdti eu h. ninic.steLa? Prelec5iorl!. .li -u neprM..u.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r. orl d€ c6t.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti.ri.a spunr (5 .batut gpure.i. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i .tb. in protrnzine qt r.. rtunci devrn€ lntglept. chiar fi cand sunbdn in llo. c[Eloria. d.a rd€r.c .pciune.ulrlui pesre viitorut m.i Ac6t S€lur drc.nuu€au s5 aud asta. es6l doar ninil O.€ nc rdR sr n.(F. ce ali lace in dour saplEmani. d. . al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa.c. . atuEl .EL. Addliul € .nn c5 urh dre.pa.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun. st €dcr I g jndilaent c..g c6. Dei.dcc6tpe.. lnb.a.t! * qpdi6ta' . la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr. hr rc.F rr. i $sm eo p.i$un. un Fa. dec€*spune.carcelodinr{ e alt .ar.ll E6rir un Dumn4eu.d€v'ruL D€ @? &nbu ca..g in Mder Lu.€id€ aj.l lnlel€pt e{e s.NLoocn... rrebuie s5 [s profu^d.6re nolllpol s.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.t.d6ubr de fann. 'naie d3uin5.are e *xual. e F'ic.cer doi soripec€r. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.Jrnr .and o 5l lll m. obic€i. $ der € g..eer.bu corpulsiu.€dr e nmmtllin car€ l@te a.r at che su n&il. sunleli lhtr. d€plin .j sdm lcsa rcc.ratie 6tei .Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. cire at i. ln cde €l ne imPlin. ri.incearcai pretindect e ccralos ..vlrul? Ati indrsznl sl hc. tipsitedeemoi€. Bun.ftr .r€ a.€l€ din u'ma I nh.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c. imr plrce.l.b&tr in qt*nl. (a.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.ecrca.lmt. a.tl lt ru .ti.lusivlsr! a aF.DJci o t ti.l.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va.

turll€ 51 3t l€ apli.ea mar clarl.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c.to v: duce in *l punct c€ntal Da.e prosr. gi nor s.91da.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd.liraka Si li<dr.tl la banca de cuno<be ccr.r nu feeli db vaii . dsF cl .€ aratr la l€l ca @l pe crr. pc ddre. i dlnci Psbsdei in cd.proru opaceu.allavea un corp carcad li€ de wcun 9..rne facerecaplluldr€a? Asta y. vE. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.mhrnseuorotatr.. c ea ai.nul. p.r: €xparienlr. pentru . s. mar curaE mar r6Frd! dke n. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. 4 moFd pmtru .s€tr 8ra? &a s.rdera cedru Modtcll.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!. Ob*ruatoruL Cum poar. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v.*5 d6p.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h.r/Fddi@Er!:r sandoe d. c! st il .rh?lrdihorotallei. { pr in b rd.probaF? AEt! € o roarcA bunl.. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid . r€.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.lcul acr€r dizdtaiir.!1.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe .€l c'c E cr $ br honral.c <€ 6ie in a.ie wd€ O6servaiorul.dreh cabdra zorosreliBroft. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.lrr dBFe €mFr. n !v€li. s5 po.m nolst iih.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. Attlntel€s? Lt€ci. in ml.lnseldtoria.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. w€tl l! . diedina p€ .ul d€ .. hlcl nu disti imboluri . frudEiu mr.l. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.l.u s..aE her.. st obsqvebog6lt! tabutoasb.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. nrncrln!. dnp. atuncicumo(. O adlus. tr*utul ea t€rmt.apLcalirinum6geia.ara v{m pred. 6rE .l€i. ry'! expe enla adev.L cali dht2 int€l.r cr puqi s5 accepral.. ca rua in Gd. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d. Dda vi4. nui a'. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla. € pdMr ca o ldneip s.€ 6ta.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt.n? Rntru . !ryrluc2d'e.rulur Stcu n'mw.er. Er. '\tl .rear I5r. Ac6ta e punctul de kd6e .lc. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.r.Dac.la $ qPrl. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.lirar€a. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €.ar. F .mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor. hbra. . da' F. Dd r€au r€lineii cga. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat. n.? cum o obbn. Alunci se -ntthplr tftdr.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .r.rlanucLeu. C!1. g€n.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. obin@ h. niciun 6odv ulied.ln.d nu Pot 5a U.! . chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr.un brbar? o sr o oblinn prh lupr. D. lic.n. oi o re 5 p€ o.riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.c E! i dccop{ rK.. cEh o.itl Duhna€u? Eu u. vi qb.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. DacrObservaroru poot.o dhhat5.hlsculini? o s5 n. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.l. nd int€lesen. ''o.are n! Ll l Pdte 4plic. E doar cun@5t6. rsnha m6i.safla? o st o obtin4 p'inb. vr vqi vedea bltt re.nitesbe 6r€ 5l . doa' corpul !i ahoirllesale.bJie !t s..a hi€rofdntul 5.u pe harsinea invltlturilor. ii 1t2..

dmenii.hinfti.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul..lftr de dupr.aii crolt prin poft.! .onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru . noi n-.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd. p€nlru cinu m.embr'dd@. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn. E uh lenomen.nMiadetovlrqlcsuntlo!t.pons. -Thariqdskdpihd./Lu.i a{r e rot.r lldue 4ld .hl.esrEe. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.u $nturhsrdreas.on .nd6in ror prodqr.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.dpdr. luhlr€a nu € n6lgu.r.€ {nl atqi l.r. s!nt6 luhilj de un ddin sp.nre.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v. tuma incrusiv tu. 4 . or2 a alins di r.diraitz.$toturi *k rda v{etil. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.opuhcu onda.rt p Mullidinb€!ol.4p.ti lo le intel€ptl. hsarEk lq..t avqierda5. .tunt E. $ niti d.ln lrma pofter.nr s invilJti. n.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4. p.opul.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€.e'stl incapdq. lnd #n d. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . nu € abulut.ra v{rtior la'.a nu de l. l.rtrrprin d.nc.pde in poh!. fi'e mtcor r. Lucru adanc. ldadd.. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd. lirr . sp€rant!.tort laniwlchihi.u r€l. l.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.lratr acel mic efet care ap.u.rd. an li on n{nrc.m fi nimic lir.d ! rubn. lubirea nu s rcls. in prolund g 'Dd s u.ol.nci€ d&o/rrDbuL a ion. pdr. . Asta.u .mptdatdep€slAn(b. din6e dd 4ftni d. g a(e{d . nd r!6rt '. firs haut lsr! praent.6le lubkea care 6le cea mal tund.e tudulduF car€ tinF$e roar.Fl.lJ r.ti.9"/ ?EF rk your *d€.rat[ inru lhtua A5i.@ o Fdrt +.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil. lubkea.rid.g6turi cu'ubrr€! D ddev. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.r!lm.Fe unit dinrre bd sunt. ! le..elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil. Ati invEtat cun sa el. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv. din a.. prn despLendori..ntu ca.suybi c e'. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa. la prihur sigilju.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre . .ebli. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc.e vrlorel? Nu.ulca ncvi. D. ac6rur ruc. incat lrrl acea Fairunc.

m5. .orw.i d lPiritual. jncepe inhe picioar.? 9i dn3urul tudu cde v.ca.Adori $nuccdrc.'€ tr!rende pofb.!tr6 In torti lumea poata si taca sex. t i! rr.mtrolafl . la Ireaie niwl _D acr publk.I suntaka$laolalttlonivelchimi.du3..iriBsunt ti p'osi.oeer re. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e.ldru Dnim' paidatq o unlma .st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.. rn? suntetr vor r' ..al. d.. Glq Pr6ra e singurullugo care v. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. ine6.onkolati . d. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.:.rkd'in *da asla .rJaci 6r€ d€ narurs chihici. deeldentarl . oeln. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.un?.i . od!r! g!6ili.d.. lndi\rdurlltatea. cimp.. A.rcl .elaLl.l.le... Iubitul p6te.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.c'r'1 Fi.blucrJlc€ln!l€s-nalinr.sna clr€ 6te as.l.. .pdndu c5!eobkei.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist.tji sunt de s opor. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur.r€alra[.'pab' sa plsoo*r r.arftle care le controleazi p. c. c.ne. lubks!aun lu. +t impdti..l drigoste.6ta drntre pn"rn. Esra un lnlor6 51 6le chimic.ton.L viaF..Lnr'sp"jnidL4pe. A I m a li m .'€laie. de tld6p'el'prulcr. .cL l. Ei bin. aninalel€ din padnre 6t cl Fi . in $r. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf.trb. sep6r5 d.a.! ha' lusbnil! .t Ii purut st 6u d.i ' ind. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.nizi.aBr! € o societar€. r nSretr€i. E c. dureaz6 pentru totdeauna.c'c. Fsrd E' 6.Eudm o alta parere.at1a ln proprla eiunkltdle penku c. i 'sta dea n.ru plhdaipl. ra.d€ e imparlttit! nu nunai su. E. r tobitr 6r.. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate. sauun !rhls!r.! poate ss fa.gor ie.e lncepe ln lulletrlnumai acol6.li Gd . searr d.9hl'5 . oslhdr cea mal p6ietr. indK in.rthiul .In ..9 !!d€ja.9i dit .r. dd.suntika5i Ji'vd emotora. Toar6 LuE.patrundr!. d.iLaccloolDL. din nou D€.. ..ri bdat dc to.va ce p€mite.ird. Drr b.rtg.tnrepd'dc.. $ citiv! dinEe bi . s. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.

5 rtn.scarini.orsasm oartrebuicurt.e... c.vaplska(:fint.. Sl da. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub.r. ma e mainr. cecJ .omunic e este prinsexua tate.ld.aro. in roj.nJbrat. La rka .n?su.. €sunracesria.asa ref]exie.esunrerimrcrft ar J. Pdel'silusticeLmaitanir ce . -..dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn.ar?!isaruta[ jiv.ninosljndi 5lnureoparrei.L .r r\re pro*r.{opcrr Nuedevin.uraflexiala.daG s. M.pcntsu .revaint. u :tr in .ord Nuta.oni.elaep."b.. Rotd va5i5. s.rari n a .isunr.. ar rrebuis. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir. op . €4. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.iodais.ar mai frumoi. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme.codar.rs.ireair naniala.L.hLn6Jii-viFerrF..i a l..l!.paaricstelala. i-r04dd. anacuooqlind: Nura. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o.sr greleala La ci Va FLa.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e..leseti.dLv. ual .orFulu' nosfru.s6lorice chiarina'iiadeorsq.hmtr.h pe uo ingivi.fl*i.et si 5e 5imri mize'abil V. E rorba d?.sunr..' o. va bisati nasu jn to.o"n.Jre lo.arenebantuiernrea. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.o Nu ma' e n€voie s o fa.i Puretis. n! arc?senF. r.x dcarP.eLrtie bazati pe dhire. Reuex a ne cheami ss .niu.nd merg.!r6irce esre mereu ac.u adeu. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar. aluncia*a a facurpa e drn rra. n.oiT.c. nb.m nu Furen ni. JL a fe 5unrqiei Aiubi o. vedeLiana v.d.u..et€' imprelnin . E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .voi.i!i 'nq! a n.$icandnuorecunda$eri . d n.iasta.irtatinuma's. Ananuc'ubne Astaed.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.huts..o !n r' carde p.ofL.vi pLtetivedea ref Lcxia. ena .ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .e anume a refexi: ' voa*ri A+.Tr nammajfo4o.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom. iardezuoltarea e Uril peEoara.va a $.ndvainr.Silolus'.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur.uGdin trorr[?ridin n.e al'enrs.atecscntJei maga.u|occarc.d: num.menlula.c.e sa gati Lpsa la ea. inrold€aun. ed i.s4tcn.odara ind.. o fr. ana.maLiumoasafem.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.re Barf! Dar S peroand.i sisim slarS uL sie .ulu ui pe .ubirec.ri Lubn?accJmairndr€e inr.re aiteo.sti. Un maerrru n. uef-jvorshe. Uiratrisiledeli . uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.d.$ida.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no. 't. a rellqiei.c eesreideaul or r f .dnd iubiri oJn.t.c Sj ur! J..t . J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln.Arund adac amagirea voaslra.cuto ueodal..nsu.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .orputuisiucared?servesre o parte a .rn. . insLne ajq!uo nevcd. nu are nimic.*J .ar Iacc n."rn.u .r. .p.na..privrtDndu siviuitar t. mulrdoco.nngurl modin.eea c.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd..ndt .LnLticinpat.9i !d nu ! Jf.srcuDumncz?u Nirt.runcia+i.. 'dLr" ar tinel' de n\b r.lcdrrguLunu. 'n -.s.nereri..Astanue. 'd 10' in lrpcan.A.r asta jubi'e.re sunrcti rtur. phce 5.' cird v.r deFendenIdcn]om?ntut.hu' rsuht.adin lL'me da. uulti d'nre vo..rarun rovrrrs a cet mai i.ntu i isuiteti exc'tal.r ins: crnd.o Am$sft.: abuzatinentu scort. sr :$a e un lucru drnr D€.ilo._nm.az.Totre{uLcsteindezs. bJo.a.. oamenii p.ci sirsurul modin. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr . d d. vi dr[ panralonf p5si!.$rlali.att n.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.Fcnbrc. Im.5 ar heb! si arate..ur.pcnd?nt. I n o 5a vedel nL..ntru hodutr-nca.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

ni. Dln pr. mi ohrllulE rn dF.r.hJ S Fdrut c.llmltati . ln nlnt€a lor.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt. tublh id .al ffi.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. .. d dEpul h opdt.l*ft m .rL fr e ap'in. lunrn. Bpannnt€ascE.n' it.ls d clll. pll. e care susfln cl o cune E ca'€ l.url . lrunu$F.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu. ln &l. lri ol i!ru tr.d.daar!rp! . m lndld tean g hsr{ad.or..c! .4d.da!r! dspre *En.rdrpd.t'r.2oedtc rnvllull h hlda.6nic d ln p@L . Tr.te a.b ln€lnl d h lddll Fftu . . chda. cun*ur ve!d!U.l€b6ur*lrrmnenill. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.n€. o hntor.rr6F ndta.krEshl . dlt.c.aa. . l6E{a d€ Dlutlrr .!b. El d..luhcl cand se ind'lEort . tu.l! s vt dr.dn: . Nune !*a. l5r. arrpl.lld€ & tE'! .nir din ork.h r .vin faclhli. d-dl. EAndul b o 6llE Ddlon!. i.n. un $tfimt.llln intsl.t n.€ . il cunorgt. ar.Nu.url ecl. o !ir..E. vt.!r.lltlbm 566s.llt. Er 6t er.l\rt!1.!. t Totl hqlfl!.L trl[. @ vis_b5ltltd.xp. .

nr.niun'lrcalor din virra .nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'. 1t : 1hc tt"o D. Asll€l..ulratu dre.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.ictinul duf.rrc i(.are nu e p€rccpur in nod obLs.tir.iarprdoc5iilc. n . Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. dt >p'n . dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele. s ma' mu t dc.lele emo!iior chimi.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.gotlna' inti deine in mod sieur eycl.gonnii.t.unoilcliacelel'irnumniubre.'LIdl(.ontinu.itJic pa.oallil'nFuman5 tcbuis . uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' ....lrc tAl st! f.?'Jiid.arclu dper me. Dupi cun e+li.rrc Ic line pc ioar. Ninicnu p.Ateindrsgosrideope6om.tr Mal!hastr5 Sianumc. lubirca so oliLir !i a mu'it. *i.a lorlrc .Eucunc.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .in r li depitits. su6rin6mpLinorF6onalz..iubtr.\.cr.t intro p'csi d€shakospeare v.!-ro'.a ErcodJrcd'. o'ou i cr o a.aboficrarant.Lilc' i de ideca de.a'.nlirlu pe core nu alllo oslt.TLrid. complsreaz.'.i$n.\. oinEcJqi cas.nirJ ca .nc dr oetal'tat€ c c ne d."nr..aceieluduri-.t&.pe..rlir i.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.u(d l' !i dnmrdinJre.cli.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.d6aunarcrdehJnsicrreen.d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .nea adus lJ rcet hom. r rrc c{P.d..rb.irindciulinsiirlcLesem i.$i$iutotpot...trimuriLncpu.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.icrellciir unicir naall'.nlLn tr-L.i'nki de creativ are.spqrcd.. Encoidrsutnlide.a:tdh numiti\t4t .ura. dr minrcr .m atcnliei apo smeu a. D.lor5Llim i or.p. i c Drrr ci.ic -rdr.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j. pisrdefinareJ ds ran*. nu ir dc la nor . . 'ai.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.si.ad.ubrr ".r.r.lndr. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! . _ uzah corpurile. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .5mrc .cr. unJ pc rlb inlr'un lel .ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.u.a nL 6re a m|c.5a c dln q.vedcmcinarerdckansirici. Minteanu morrs.r.. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.lu('u' dehpr.E fc r.-" Aruncicind c analizati.un.."u.6u.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.silimitarilcnusunipream i pc.b nr c..de.at aartt lc''P!l ..lubtrea r p.r. optiun n n iasneazaniciodJri.u lrenlie.: -".reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.-s"t.l.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.-r".si Peea 4Taeii .. normi. f.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r. rpi Fe! curJ. .binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl.nnr!(.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.r'5Ramrha. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.'mis aP.on.lim 4o'doli.la actulurdc r i.

.s. tEd€ "Cu elirii Flh .rtr.d.lt.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre. E b.d6/&!q c.ie de diod@p.m€l u.tlorha st s.a€ Mnd. n6ff da uaF viqi intresr .trr no.. capl|v.nll c.ttr rceea u uttoare.u4t6e. ..Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.eh e inc€putul c!ut! t. o iJbi'ein hi .mrhrp€nrruc e3Efimt $4.ena carc pehitc dr. orE. c M mwntul er! hrEr.lrd dntrh o. 3n. muq lentenS..t ft.fiului. lc€sa . Eftlirun€..5i Dlmnert lq.L rr drn murltql . lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce.tl dllul M.dolr c! !!.intd€pdunricteibt5p. d€ rnsplra pe calito.or€!lcl tl 3a cre.5 o orl.a p6re ror.jJ.L . .1 Fli hrih ti.biEF t rr€ p.a ff plnl h vi." Dar r€ttn. Esk pl. no ttn€ tnlma si bati {i $ic.'* di hu.qt9. e chinh*nl. ttmpulul t rtii s€tt t(blr.r!.tEe s5 d6k tt.tnF.6rrutul. E!1.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.sE l€ iuhetli p. Esra thvizib trj^i. lnrui .

vr grnditi ar.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.rc. c. .. .r snt ! indtged! n.luctu'i ddrtcc @EuLb.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .d€varul.. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!. 9l din.e .L'Et*l-c.rqul hd'.tl cu a@ Pr.rlh t *ntqial€se cE.t hpqt ntl q. cr.io rublE sdu.6 F€buleE sa h spun4 . in d F9m @ qpulnGbu mid'l.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o. lubi.ddErul N! h€U epur .? T€ff ninFt.r€ a foet $ pe.{ ti6tdE!.tund cind S-. 4i 5P!.l.dfr @. ro.ln dap!. pfrnn a dp.h5 p.ub{anl.csr m-r. o.rEI. wd.!h! tm6b.nlru cI vol.cum.l ptg.t'unqt ? 'I Q) i" . i. n.l!..in cde dln um1 ..d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr. in 6!9!.Flnd pxlclrde in. vi pmqi o inlr.€'.$tii d.F cl ll iublf.l nEdn{€ F. 6l. phtu c5.+i intilr i rt4 p.n5 inst! . Er blne.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er.l cl prln o d\'!hp'I a.rsni de cd.t 35 4H cu..n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.disnl.c6 ce An Itcut a lo.lsErul r'nan.r peni.. (tEbui.

!mal. cd€ ne . s abslinfrli. D. s0. . ln loc ri lin sroici.um 5c . 5L Bt. Am lolosir torul .r.i andun .wdm.rFrricntJinopoi.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P. aipi. glLo.blrea pe c. dd ln llbarar. pll€f s. nq noi cobdln Nb. la iublr€a c.tr..? . hiri rl€ lEsr 'iEete.scl p.lvii . Am d*nir profanlro . Vadh. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .ol c.in. Acum. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. cdp F. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. lli ridlcat mainiLe !l eunel.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. .e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da..rinte 9ltch.av. . n! In*Dn[ h€tu.b E3!e.olPll5r s5 f-. nr..croll cmpadun. lublre.ti d lii .u.ii fac in p. ca sl I!c.ount€le baelrc sunl lesc.h. nu c.u €l.r€ F pxn .l nu ld spun€li. n dMir ipdrrti.r rui. wa6 cr dlslt anl6!1. cde <hrlod. minbr h.ddaru rcum o5l ilU reln.dlr hn.espun€. rra . rhilldeire lubrea rcerst. ehc6. l6re tlcut. Eu !n 3pG intotd€au.utrqul€. c!r..n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl..Ascultd.' Spune ara unellnhl. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc . o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.dd ani6lle a.nnu d slnEurul moliv p€nbu car.e l..arc pot s: rube. An ! dewnir o p.drinuu.I.arnrb. Deci.lqr b lubkq. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd. n ntii un sindi Lr rLtcd.rcis Atr opr€trc . car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale.r drg4i.b.to.dmrtcul o.. chhr mI slmi€.Mne An ('oct iotul cum * cut{no..suJierct.bs. drason.r tl.kdd !nh!|.€.t lupqiore. Por 5a fac drason€. V.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r.oslspunlcu!d@!ratceaa. clre { nlr hSrele d4rt nol!i .I Oei. c'\riin(..! i atdil. in lo( sr fth . dar @re dta € l.sc lac€os.!un!.rk d.rt h. S' abrllc I n€p6!.ntru lod.€. 5iinrcsistim. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq. iuhirii.t un viem€ polL sl * transldne in nuture.tura € d€!{pr. c6di ri lii . mr gind4la ea6t€lllnci.cum c5 iubtc.rei De c€ incs mai roti *..a.dups. Dfti.l por sl h. $titr cd.epul amoiond 5n wea in.l6ta€. poar€ !t{r {.tnd nl gAnd.k lanteri? D4i.. cum tunt.5 n. .

aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc..o.5domm. in naiur5 an maLe .e$tiddecitau avutlh primaJL .i 5 rrna'u obitooi. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d. mdorlri. dr.cu crcepti.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru. totce sintim penLu o'iceperso. a mi..arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.M5fr!d.-j 6r.amenii Iaimoqisilirs creier.a.iubejcFnhude.3rs ronberoane.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. q !qr5 ii td..>.s.-5: aFo.. nu rrfi. jr.r unsuvern d.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde.ranig! ci'. dar penku.n5 . Eibine.De..d okin6. "ro 'ub4' Vdbim d.cecr€coziconducatorrl.r.eg€sau (aeid 5.cama purernici iubn€ care exist5 I De.-nr !o_du!dro.onductro.1u' dc ollreileansrlu .rau'ubitr@dad . da.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.li pinbr.u suntd@al gunoi in vif a noash.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.arc sunr supe.'anasenume*eiubkcJipocrita ...cecrceazi gurutil re gioti. ori. senumes. d ' ' ' pennu ci d.ndiFLki co(ci-.e ani.hr" ih. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.. eviru r.5ruia iau 5pus 'nr4.at!n. '4g.ailinv.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.io e5i mdiorsantate.' n:t'n.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .n aici preenta unui. teoi.r".sus de loatc.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'.drc. .releamrmlirpentru a. dej.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda.l de prim.aperioani. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.spotic. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu. lL'nea l.ndu.. haidel s! relapitulim cc am spus. dm vd h"q/i drr. Asia o puternic Uirorlv. d.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a..le.R.*aaaddrrul . in t@5.J rox pnnt. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine. nu tmtin lucrurileFec.c cin4a .erAliPkitla rajeJa societ.uhullhri multipasiunede.p. 56 laceh asta.i .de9cn".niinc mir pr. i.@.odor pab r .c. do altr cat du'eazi c.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi .5 -d sr sitc .lali in d9.adoua or c. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR. ar tirr a.or pdahile s afrcrpti ca €.i po tShaine 19' s' trosptze.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.conddrdM.ibi..c (eeazi. n'ciun ael d€ rmulcrri.lo' inribne5eiuals 6i5rl u.?*. arun.ict. orr tor.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul . .i acl'onim..dr?.n p r.nfi uhilirorrd Dar.t"s€ bd^.daca neahvindutsufl duL cassohhnem .morabrld Aia c6.'ma'bln€sindi$v.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.inda are n@i€ de ci osi dca rd c. (rmpq. Toaii 'u6 lor put€r€a. noi nu sunrandcitni.. .sunr .lc db unni. Idr.4:. . qarer$tb.ceiihvrlarr Fsntu c.ninak.tnkirr n eisunr oa.clic a+a? Pcnru.c Dls. 1516 nEiun Ll de. r ( ouaori .?Tlin-n"<3. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.. ) d..ldura anmalici. Acum. un ds.a ni5rc. faptrluica exist.ccdpe'. . nJ int.msideratic Pur ti snplo.

i pohivil.rsr'.iiubn' *crt.ub.or.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.le pol icii. trLtp.mii. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon. Da.a qDj. '€9in"lc. ci le€ra frh6 de El.\or.(c\cazs. on V'"ar.6 -".hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .t.cir ir de a oFol?di Ya.i mltt.El- f\i. conse.e ta o in+rn. atunc am f l.p€ntr!cabera hr: d. prni de. E o noua zi . relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild.EocetJgttucru primu srsiiudi. d @hrle o.tu de a supravietul vi r.cc\qazr..hr. na' TUlp ub?< turl..e oare. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc . toj o.p...ubne.! ajunsn Apo. Gcand ceh mai huhe pron. cjun inte os waratri protund..dacarc! durSsauati . in atreitea sigitiu Tor '"$. regln€lor. guvarneld i .r?r. dLp.s {mananca t's?rTpc.do.rs"nritd..1 ce e n46a. dcr Rhik .farr.niip€6onaliau accta5r efecrds.l..o .nedlmo!*mm. de cruzime .in retd in. ti fd. ce..5.rindqj.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.p.menitor Siin a t r_n strro si n.re.e A rd o hoc. pans ! foru iubil. boali ti .tru.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo. acordcu strtutulnosku naru'!.jnir o adundre so. pdelfi de potilici jud€reJn:.r.edca.e. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.. ducilor gi d.alunu " am au.4je..4oi" . din iubirc.Sin nrvlt d.op.jn mpu sulsiu deaftlua.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.{rnd€b. Natu'a e plin. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.iew.h.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii. . c. lua(a.in hiin'lerelisieilirl. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.E Dunna€u€iubne .ddq aorefuzarsit .€o upr reulalhei€a Tott rir.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.nu v: dati5erho de con 5e. ii praSed illor 5r musulna."t l:ri nnon@.re6. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale. inrre ete.mraplsr€rxspmru.a dkennunea .. rcgc { resh. Penhcileeratic.ruldoviaF. pre5adink.nir.irmutpenrucoelahedou: sisilii.dac5 Dumnd€u € lubnc .. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart.1o unird.. i:nio.f s?!rDca(h€rza t .u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu. Esre oisktine.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann. ho.s s5 vi intoar.prten€nti abblutl. nu d€ ad*are.i nenultuntreisup6ra.r.nuosasupraqatljasc. oare .p6.nd. Am mcrsc Far.easra. F'lm.eLo'.supravieluiesic csl h.nob ihec.a sa ohF. np.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un.trrpo.eunutdin aceftioameni a:wr. eia16ru.un<utp'opr'.ti ast+ .sexor a c.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.h aeta inreg'slrat. El..otat5i nai k.iasca penku dadirir.Li spun.p. .d. d.tura cu picaru..arecaear.ob.reiuiata.in.ieupd4 nu ned5mseaha . Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.I $i acum iub rca.6t $ lacdi r...suni. ln.el .ctiuni sunr. o dduce a. ohinredibace. CEnd le Drivim p€ ro.-Lr!o!nr i: .Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o._nleles 3uprarealGt. ast nuin*amnt c6 o. Dacl Dumnezeo a rubir?.regilor.uomin:deoameni.Jpddi izim uiard ndmd i.'vbsie>:nirdt.Jprndcli '"bd" nu sunl prere. Au 'orhnput. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .fi a lost o zica.car€suntwsetarienesi maninca i manan.r.u r.e .rsderului ei prinke lu.i 'c te parssec dup! ce re am . primind cea ma' mulrs at€nt'?.r o' trnout. spos dc vol Fort.nc. c!*\.? J.nd cete ta pol'ftasrtinlt.n '. rv.

i q.cuomiedespini.l.unoasrcr acelelixk numit LUbnc. I rr.os.rrucJ' rri ac.. :n.d $ ingu. Nim n4oiedeiubne. de !o_ i .ali m..e. de"!alin.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .einviril-5ianume.n/. tr Alrcne. i tr..pc M.re r.i cucerni.ul mo0v ra \d !r ad4r'.i r 1. . qri .numaideprnu animate s.d-ry. olo.mardc '"in. b. sunrcli chiar srou.'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.ind asra ruturor 1 o l'h S.cr mritl cara n.crr diod.cumainuli5dispaarddociron.. o@o. n.omprrarcc!puierea . g cu ah fo* un an.cprl ro-i.mintind..o' :ipeca'si s€ti.penru.t Lchu a !. An to{ r $iat.ori. vr ! v..r(l. si.brri.r. Ei uirati-vil.?vr dc spus. 'nc i r.u"sLib. boa6 Ip-detubrc voi spuneri.dpu lo.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo. maner.arcnc dt.ice t5. d.eviinenu.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.i o.iunciaLteliinlcomcnc+i.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .uc n4a.tts c*roq f pn.rr.\Ln' ninciuna dc5pre iubire.c. . rum c compld..edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar . oe tu-! . ra.tr.d.cj. 4eri o o ".5ian suponar bar€ a.i.hr roh..o5ispunandu.a.in avetinevoiedciubne. n la! de ( nczc. credeti c.10. d.elr sex.. rriu roare poteniialuLpe ca..n en 'rl .n'no.de.e{effi'.c nu l. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.nrc n€ di o v alirate .paEU.'s d.uD muls.d. rdr d.un tcu.rurils de care 5unrelids.esr moment Radacina a lot.i i'.icrs q.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror.n.rc rcun ap .prietenii.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd. di bucuia ncmonroar€r pr. nu nd ia care n. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki.ilc inea c e srbcn in capulnosir!. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir. cdc pl ca-.. A5.cu ?sc@trac.s *d no.iabandonqscp.. d. .kd--i.v... fhu roare luciunle la. Bun.a. ni h.rurter\L l-' di so1.. mine.. t.o .ro.r 5u por rbJndond m hq. si c. r dc D.n.r tr.Ltmeu. ) i 1.iTed . i.onduraro' dc$dr.med.s.lipsrinli.-lroti irc _lde' . dod ci 53la.cnri nin4in.a dc'o ot' a iek.n nrzel na' iic -o?. J P( on! c. Ncmonnsursvoc. ..i si hcm.AIo+esanta p€hku ! r.c. i!.rari.rd. nos r inFt.icevasac. cr.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad. bi.4' 3ctul conicmplarii un.rrc rl(.. nu avem iubre in vjrtan€strt.. -a.u . in ld si pu imoco. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.a.cca siohor.

bltndei.'.su. rJungem lJ !n nodus ops. atun. dc.re cu poe.cvd bisrL Jcrrin hi dd.arc v. $id. cu rtspunsu.a.i?Nu nu.eea.. I a.ar exuJiratc..tulGra' a avut o marc.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite..5. i '.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.a asta ua in.leleqell asta.aveEneledeweun arulordjnahrr.6 ff acolo -penlru .le pe ca'e le.dsr' n! pn. )c\J-j t..i.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri. r'raar. I'n'Sht' in noapt€a asta. c(c lud' drogur..sndatirpuscioiubiti zicelircj.h fi.ie meLedcin. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun..s. eo.bild€ blademLe opnn obtr.a.e vi utrat.iu . $i.onqns cu invebarie mele. panru luonc. dact t€5uie * indi 5. Da.EEc{e inima pfina ie conp. penturci? citidintrev.pealteLd uriti drr adev:rulec. " 'rI Sla.isunt dcpendentidc s.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.l pe altLi.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.indt5ieiunulcu.d penhuc.e b iubne.clu'i' Ec$asy dc cc lum.tineri. rot. 'tL PenLuctt dinneb arelosi.nu. s un D<' brrb rFrt. ds la pa ms P.t! &oa paBoa. Pentru alentie.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.oblin.usuntodcrtad.r de mullc v.d s olcrt boa.iudari.infomera!.e'. d€batiboalalor derottaum.eati{coala? Pentru. oler' Dl&. acoaatdnlic ace.laceri hine niciodara.rcrut. slu cum e nuneir?.cv.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc.i nu uam. mincrb prcanutr do ce v. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e.ur r€reaua acea n.jung Sio sE seinslns' io5?as. dar cumu. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.aiabuzddeindedsed uncialreJiint. panhu ci in ziur in .cau dinhercii. pcnhu.l. a. cu clopota' ricdlluicrs. clnu mJifrce dragoste ruea5.si.ooaptea. ardac5 avem. n.dacaacrczut.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan. om. alac. ui jn'iniro$ti ni.cn ru a. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat.hdlu.r iar jn celc dn urni hlscredu. ca OdihniFv.renlie Perooanaca. urrJ PliTfl. atunci n!sa u.iune?9idaca da.. !o. atunciaParc.e.r.ti mrnJurnd. O sb 5c imboldwdi ti si moari.riicre. r...enc lucruri.e 5ianum.ro.hrtnte.nti t ' dt ninri.ri. A. C.arscutsivi4cilau Nu.Jtiimpritriatsim. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.ndi pidtr.Kumasatra sau Krr. in a."Eibinc.s. dd. . maesni penku c5.hl Pc oi.i Jtitudined c torul Ana are sens. roarc:u foniub einru. oblm.1ate. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .ililone .hsmull* da tor. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.r..b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.a si l.brie de.r dasrc ei v.ci titoiusi e.. Iubiti ac€lsrt pecoani.locunlein. aiunsem Dr.redc. 1 b. Domn4eu ..r.sa c.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn.rilor colibri elsnulde JU.elspun. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre. ri.cvispun?Reineli.d voi le. din crcicru| vcbu. Da.AF c.oba-ltrr.surarea eiii. daciv.Muliumcc.er cohparune .I L..t_ iDr ear€a 5i auda.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5. pornogril c? Dc ce Gc?i. m'rzt: Dunnssu cincJp. cu invi(iru e!j desisur.a!'NUrputcrcainm.eialt. oir inlc rgan n (q in p.5ura..rqur.o relatie de comp..uronal.&. atuncic.lJ lplrunra((r I ( rc' in. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a.Pii es'esearar.ulur p.u oanenidn niE.esi..evJff larcanearcJsti6te.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.poarcci niciet nue.6l's. dc r.hEt$. nuhaicas.arc!!rrcri.e lnd erenr de oice.xGrcnri.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc.aluicl ."i d. i. plic. o sa vanee lnniturr. dc.e r.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f .'.avcod.drl o l. r r da .pcunccLeiubi!i. to adiuqni.liinh.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.elisidssecmac:. un. doar p€nlru c.btul s redu...DumncT4 nu blasf.toresc.

.rat bo navl ceea. por s: o cadepind dc cineua . o d 'ndnrrii€ Lun:de.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.Tot.5 at i rdadespremLne c. nuvatiujtar decar brciin:ivi.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.ndria mcJ a ton ar.rati{.id)!'ai n s[ati d. er--'. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii.i . M. obtii enria cuiva.6 nu purcl.-?1opopdpdic.aL'derspnnual cind eunret corupl': . aveti un mod d.ar. cu miLnr .rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.atitudine.l a9l.obcrJraJr.pininunrnacond'ldnimc iub't.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.?se -n.u adev. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .ufrtJ astJ .eta. Dar da. drr o simlcam l.-oL d(.lid?ocn.a s5 ti d5F un o.lilidcsPresPLitu' Oh dP.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.rdi.e n .a atentie. de are.i.pre rre at nte. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me.m.rm( atunc' {tparid. A5rr r-'J' '.um inl.eliqJ 5i iignooi'.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.. Srii de !er ar' jnteles asta? P. a9 pd-_rt ints. Ji lost disp.kn-.A.5 admir ana..giritual?Cededeti'. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. Jin simlii IdP vrcod ainv.upsi.u och cu inima cu mlnteaasta arun.'m' aispune .r-9.l".rdenare. Nin.p4ftu ci pureatiss.le9el. MAndna voasta.e nu suni.rie?^ Ad." Dac.daniliintiLnan: in acesrcorp -.viidn $oalamea. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.hqclr4plk"r"ibi'. in Locs.rrc6ta.jodar.rar s. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln. knili a oislsd espunetr .un. i care sunt ahso ur adulterini? N. panalJmo t?ameo$idm|aumair.€rciati $ la.uputetissiojuial 5 mar deparle.iorum.orpbineltculsini.onshcnr.oh. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. m.. c.1i de aici 5i ducdiri in Balb.u corpll . sir aruia!.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .cnri) 'b. un pic d€ d"cp.sne. d irisnorc.shr nu sinic. rlirvur ro.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.rn: rp. inc n-rm purur ni.auipnn intureric.pl?.ah.totlo. ac?analant?zi€ 'u b.lamea oh.atijntel€s a{a.ti sunrcli proxcneli num. rbuzari depur?r.ni. etotul atun.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.sa tatuld. ei .opartcS pe tot' din uirtane.n.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da. nipl suh.debMinumcrila!6morlpentsu ca. roari chcs[r asla . sa mL oglindea$a dcca rubire. O simle.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.arrnu. iar d. sap'imes.l.cl pulin wi sunteti .um pentru c.S {.stii cova? Enr 6olnava.u boalr nunai .cac.d6 { imb. . atenlle.

d€ ddnonl dln deia. {li nuh.re lucradl Ia indordr.t. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi. lucred.p.l inlrnrar. rrcdrcpr.nt Gr. il lrodi dln cauro d..6aFi. l. @ aI Ecul _6rlnF.!r. v5rtr6 no.FnL . 6t.p. un ludu pln do !pl6ddi.. unur drln.l Dmna.Enl. h vlr.. . d. r. in n.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.in.!.t! i cand . sisiliu. !uni nhti. iubl usd.r.!lil. a.. cludat€.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.r M !l o an.l sun'.ra. l. 9. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .ttE d.uh..l dodk..dcrrl€ pllna & pBiun.c.rtr€ n.c.itr. hEr€ua in d€i.t ll * aud! k.bhr€ a dEriint. c. I .ndnl2ld F6tre & r.hun m. c6b!l s3u p6l4r. tErorL bls! dln . dep.r b l€l cu6 a 6.r.nu puh { rubJm iald€l€ lur. I siti o singura A..i iuhiti i .prrnd bdl. un puEt d.. ln . no. A.on#1nll.nd.e.tu. E ca un {nim. c. €notir.ndent€l voost. O . vral.i E.lsi $ sr nu N.arr.giu pe c.mpd. ln €t... d€ .lc.!.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€.r pl. sd ll luhir€r ltM. .. iuhke. slri . snr.le D(r. dn eiaF.? ln prin. Fru6u*1 . dintll !j@ntliinl.i no.p.i I ! nnnll tn cr.nr.J.k lr€i tgilii. w. L llndet€a no. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s. ldqra'al . h. F numtr5l€u.nint.dor .l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?.l. d.s s. a. .rnd Flmul sigtllu eu nu tui . I ri.hi. print. !tun. & $im hnb.p.u n.dun.rund iublr.rd.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin. &um.lkd€ lonin.5. lar ca.. q.r. Euh. dxr k€tti hdllHr.uh s5dn lubiE.l.! fi€ do.nlr. lftr m.@nr. Av. cd.d€t rmlm $ndul Del .'gr niciodr h. Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L.5l!huh.ttl n4*.b pltd$ .tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.lo.rn.hstull. Kn pr.Rrmrhr$r(i.rFnru.llt.. prl\.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.orp.s.{l.ici iuhir..i in vtcta. b&lnlld. ll F.r nu hai Fr r. Am Mt o pl.ulo. u.nrcu mdEl.l dglul..r€..lnri Fr ll .nutuht€.le O.p. ligllu su nici hlc. Dar crnd lunrsn m.!rei.ti.itrb.r.j c pln! de p.ib. ciinh! pr6ei c!r. (d.tlr.i loi. .citt dlnrerct.d{r pdl. i aFi n. 4istl o c. l.. c6nd hqtlMll. Ei4i huhe qi? '. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc..l curg prln prlh.lr.

nnclecnddcdea!'uts SLle .'rcut(. . d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.PentrL c5 au lacJr a -" r.tori sil€nabileari hlon"i! or. pc .1e noatFe sr tic zrte."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da. oqni. pennJ.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt..tj.onlo abil..c. ur rtal la to' r.d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada.cahdabandonlmtorul ini. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar .viEto ncaduce a un puncr<lc h. dar pure'nic.apco o@runirJrc *\ucla .mcar Si.eGce rna pentru noione ca in cele din urme.o-r-cc .idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.5 am facut asta pa . nu iE niciodrii.P casdliimPovirdzccoPii $niide .aacea+.{d \..o.a L.pun. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. t. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae.lor.tuld'ncareLln.rlc!dcnurJ : .olL Liintclcp..drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna .rotiris..orp am4un5laonpun. scafra de a$a.lro r.ej9i.anneie oritinemilo5itL.DoJnna nicLod.u a(c'.u an'nnl.qtnditi .o.lnuat.tincar€vcd. * rc ritil.la 6re.d4. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta". d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P. rln . atun.Au et'rdin io.v.elu. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.rrane!9i l.arco!_sal..u a(.imJq'nrtiv5. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti.I dac.on!:enl deatatr''rtrva !ol'. atunciceei.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor . !i. sava u t'i la oameni' 5i5. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin. alunsem La un Fund .i. sl'n4er'irhe( oo nr o no).9ilodF-' -.'a I dn.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.!iunslaana in'uncti€!.m6ridcF! poF. ne a e rm nat hormon iinha icisi.6. d sulait rltoddr.da amajunsdo p..aldliobu i.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .!rj. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in.opii.ocr.atungem La un punct-jnonlideaur.5nd e. in put.. dar bihecuvahtatisunt .q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' .g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .ei rdusintr'o$arede sratie.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne . in varna lor mai inoinbtt.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d. cu sguranll . tu pr .dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. in licers.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala. oportonnJr€.i toruLe condus de hormont Dc. Der.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr.n. lond p'opu loJr€ d 'cl.ld: nu edri_'d. Vcdem c.. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.

neu.c.credclic pnn elcitJ c LPi. fi'nt5 omencasca. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.go i de o aLii peGorna de o aLt. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca.tn corpur €. tsbuies.pentru.nd te. v€cht p srenj.pbru m. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert..u.a. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.e alta leheileau fi.itoare in iur ul c.orp. tn fterriseard cusiguiinli.lui rcstu alsini.eli.sPunsul NumiprMai' Nu.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni. ca zrpada. a 16rrazboini.. d.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .urfiior vo+ri? V ar pLicc. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll.itilacLceea. Sr cum putomsa spunpm.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V.cns.pLoa . sttnd aici.inai. r_' 4i -ro pc. u i i. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.re. Asrr c bLne cind m. mt'eala ftntan. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. ndtferantde ce spunrepubL'canii.'.5i prcqran.era cb[. A te ..i in'uraia coprlul ..prntia ac6tei coneriinte €xplohoare.li in &€t. osi mJ vedetic.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre.orp nou.elcar.aliinclt.mc6rpul.irra irld'. lubnea a p€rmi3 .ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.u pJiu dbcazipada rlh.i.n.ua faceli ria @ui inava'C. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.cu sisuranit.e e .espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.a5 fiica mea do. minunaii. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care. ! r (?.a atils..esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode. clmoare.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. daci sunr€ir acca s con$iin6. penrru c. iJ. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un . pe.sriij.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA..dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. d'.redemoa e. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.sriuc.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.Acesranoarc nollnca m.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.rn infe as pe roaro.irrastainseamnac.u nesru caFanacorbulu ddd ril.pulu'.e dn u r.r. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .ry'.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: .d6 a.l'? AF lac@2 v .aziprda inul'ninrc in'. $h!cajnca nu Jli. ci prin lips.e N..iunsir asra.tbcdzipadr A'r'ram. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila. Eram baFan c. vcdeticu piru hzu besru. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. Spirilu Lupiei mi )5rt5. se slirlete a'.!€miF.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua. nul*ae'. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .1. dar o3! rjunsdi.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.i suniem bkc.h. a.1. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc. ne tr€buie un. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.?lear |tclr'.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl..tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.prolhBnoranicesunrcli.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci. Dar din pl.ia' 6la ineamd c.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.VaPa.nrali Uz. n rm ftcur asra niciodarA.

vo'bim ai. ieu cr da .. la*illi.pe" " capulvostu.u e doar o pNft .. dr.aLs Asta nelrangeLnima.lo.btuleinregui".c.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c. rna s o iubtr.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.pcntu ca avdi owcin capul chq ca. soc'al'$i.inu aliawtcopii n. 5. Da.i rouJ dc n'c'utr p rcn.eti totce c dar ei sunr bince.and inccp.todv.aln capulmshu care ee simtc pro* .osainteleseliniciod i dsprcc. voila.m 9idJ.l€ wrslrc dc pulae penro.rtd i.s.c Lupr.. v...i. Dard'cisunrdi parinti.tru? 5i.red c. care vl spune.iii de b' 5' rlili .i.Lblcqba b valtri? Pcntu c. nu v.aeksunldoari.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.'tl'. $i mine putere.peE inriva cu a. vi. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.Ec@!daeoinvbtare' . AF sA fie.ev.d'ntretoar€esreci sal convin. Mhd .spune.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@.i.ermarmaraolc.deormd'cn 'tull "b>oli..1-io epon. rr.reditrebuies:inv5tlti. l' 'trpri pcntr r !*uq' .rcdau laop.$ha. niheni n-a awl s. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula...! r5pl. Dccel.sta e un mosaser pe . cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.carev.elade be atcc6. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.'loorice 5trlic.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.toilLelnregua.in'inderq..cevGo pocrila 'esult u.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r .u wi cum suntcli h'.'l' trc.'$ maieF o @e in capulwsnu.are oe.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.alolad4n'-fp!ni.da.i. c6 asla ecota standard.. ci'c nu poar.mers€pincap o eni6uni.{n r "n' Bur.kiovoceincapulvoshu care . vi lubili pe wi insivi: s. Deci.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o. drh b-cr. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc. r' .9i ap. Ei bine.in plblicu neu. vi jubitipo rciirsivi de c. tc iub. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.buni. naiareliouo.' sensJric. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .s.riada esuofat. I mt cu mare puiere. iuhiticopiii.PJn?n. .e.n Dotsiu'n. ald5rul.vrlianqein6aec6nue.ceea.ene uoci.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.luc$.e.utdn.cred c!m spu.dcc.sifimhlibinef. la !d. spu.

opLlul pcnfu. pro{'[ dar careG spune. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im.a p. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci . ceimJi Cumosisuft dela sis i.ruce? Dlnne.m?Di. uo explc l. nu a (ost Ioa're FUlernk.i. ne.slga asinu iosdu qi.dinsam.lncata perm svo. 10 . c. r.p Cine nu L'ar I i 4. Nu ne indr.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.o'(' n|oa. a a L"lri. !aedemodd. cultamwcea atbncio r5inl.mLI djn evoiavet.-rs.iivoasb. .h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens.o expl.areF.snu."iT a or p d r ' ' ' . mar. mJr.dl"G o.9o5tLmr nu caPet.ra 'fucearoogrnd. Duhnezeu e intr o sr. deznadeidc He .. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.ntavoask. i5 {i.o.ervo.i..puLui nu .ooP cand irv4.cec edc e mar?rcparjnre.Jre e prote rtin b'atel?.. nu $a acot.dr5i . din oslind. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL...ntaas. cum pol s.rPr€a mull?Dac.Pstanuepdstea noasfta.L Dec' cce*e aia .. rvocea.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.opLrir.e .€u ein voi.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's. e \ ...u Lineda. dac..h.tJLo.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti.luftur e.? cum por sa v.Acum fii aleni n! re ducc afar.s arirebujs5oabard..ttr. I nu me.racie.: v.run i.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP..tant.G.a vE ana i aicj e*e.h riamnaru Fraamaresauo.o..redeii.Lagan. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.onlqr'd Sjaruncr.it Credeti.€""....s. dreipri d" o.oF !ar.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. in roaprpa arra nu e brne. explic panu aLcin.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.. ! *vorbes.op e copiluLvosfru lubkea e p.Arueaun. veoddd.'!' lo.uril€.eL candvoceadLn lapulbrlruv.aa inte ep.jtev.siti. muLfumes forr.qi torus.oa*re uriase. rP o..nacest€ u.momentet€!iintinpirjlesisunoru !. tar u.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n..sbt€aec.a.on: rn.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.opria ei frumusere.s tu' Dumnez?u .. d nu e.-penru!avoisivEpnritiiner despr.lrDmlsctea.naa5adem i.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.arrr€bui$oabordati ' . cum po(s.are nea crear se numcsid Lubre 5. btindi ! d.ea acee.. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc. I"6. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine.i ubrea dufrneza an5 e. du rearjund.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.rrrlid. Nu*a0da afari. r. dar r{anu eiubne.eur.a e arha'c.opil carevinedin.a$ am.b. expl.. oa? Cum poi ja v.: Dumnezeueintr obneri.. Nuputem sA neindrigoslim drJ-. dc .a ub raa pt. dac.iir? cum pot 5.. fie a5J d..Fid. huLr' . Paijk co. eae aqadc mici. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.i ca cJ une din int. vcdelipe.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc." d. i .dinouue€voistre..a mama vo.lerala.atdene..nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b. du reibea. d.r 5.{. cerJim uj. .gem ac...*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.i a.e sEGaminreas. nu ariru. pa).ea mea in uai?5tec.d\.eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.ahase+eJicalFenlru ca..madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein..opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.d.o televoadre. v. vi ?xpt c FLanut.m d€cat rare.!4 6ujon suna nu me'gam a.i .m 5.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w. . arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti.parideea iubipe acestcop. ptanutalFsetea? Si na' mpo.in v€la uoasri.-.dejas..onvenl'ona rii de rgnorant cat. d.indneindrigosr.spu.iunii drn capulloshl .era iareirunrinterepli ceos.a Nu m F i. .. h el L'. ru arL la!e aslaS . ot umam r. lJd i .ulatimi .sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult. e.are ui p?rmna € v. sraj acasi sau "Du te aco o. -- .oe.timizare. s.

amror nou o mains n.m 5ecretin a..1a J t. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s.hrm64imodu ln.. noastr.s.d s.i sunteti dod o mrJi.( ? o . niciomaimuti jn spate.i.roana A "e a.n.. sno.esr . devampirLzsr de ce dac.ruLui ?re o r.efo te dLf.orPLrile.er? !iuietid.ricsunt a rjsip.ritdemagnetirmD s. cu cir qpurerisiIrceti. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.speare UratL.nstoriea incarnare seva.d a5d 51..osafiriinliarJwa*raurm A5r.rc miret .r-oni.teL mintc laminteo.el mai maret exemplu ene .srie de drrmi .ram sp nand '. 9inojnucautimdc.g.inava saLyarorutt.di.i ..nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.r ta vina E o rlnpenie s. nu .i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.a in rorianii.u.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. .ima . ok Dormne de. 'n:4!ndn. in. . ban' rn band. .m ucrrr!u ro.. ah.opr. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka. N..r. Nu ne darn. tu insui Trebuie s:.lura cu.5nd ne am vindecar. Tortc se iransforma in rahf si umosdv.uLu oi ulu. nrJ '. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.i..sitioPar.Lutruri .{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.(.ara tr.toa.. \L . n\tebufoni Peo estad5.ie.5Lne.arna'i vi promr.dusulunur Pin.E utuiror.ind re tupticu p.i A nP indr.5ndg. mrsnerid a L ri.pcnru.rair Nuaret.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'..(.cin' aubinvinov kea.ntru..laha buni. p€ voj. inc?p?m si ne.rer.. a.m.Trcbu e sa o ti. ce?a ce as. rPLn dccc Atun... v..dar mrnreamergenaidepan..c hn..t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.oat . Atur. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.anl urcmuri!o' ascult.alr bcni aveti.ror. '+rJig". dr prerul ad*.umrr. al ur vierimi.' ctnd tcjndr.i {himbati ha muLteconumede. cipuren sa ierrsn. T.oncluzic dc int.. ne amsmu rdin r.ei noa{r.tici sexual€.a*a vala condft. l. predi. o.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.lcpc ute D.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr. d va 1''Ip d'scuE Pentru.xutrl$i?foarled f.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: .are are r.i. tacipe. o sr.rfr o p.anl.€.1 noanre.. sice Iacen aruhcic..lkpl9iinlDldumibm L ahtr. 1av.ceana marepovsrededraq. pcntu iubne .spun... As asup.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc. da pitori..ain. si. A spuneadwiruLareconsecnre da.uraIvasut.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.omparalie .n( tenFLul qi nodclul urm. un .a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun. NL are l.ardncjndrssoslim)E..tL pr..necl Da.g ur.rtecarei ax6rar reodari.eLenuinseamdnimi..e?J. ce nu ne place !i. n:1.i.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr.gostr nu c nimic d'n rorte ast?. Puram Nu auem riciun s.ne $riridcc?)p.. anLnaLulpur Os.r?d P an .<a .imi.ili v.si at' lrar in are$ colp.i aFvr.undem ii suprimin. nrmc vietide.m addirul..ttintropie*deshak.L.u ceea ce.nd nejndrssoslrfr? cand. ros Vi rog.: va maibare i. arrasosi lrmtal'.i. !d.Nuarctesaturscu.. care v rtr r spit prjn pizza tibere.bdar€ sa va hs? si Ia4i.:r.dr ao. srrm .unpo ri.. de. 1. tn lumea cuanlic.in.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.d.amspus adevar I ..irf dc.i.'.atacelmanajp.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur.F.?erceinseamnicr de lapt€qa e. roJdoep€nde t.i .u..ua.ndoo..5re va pnmis sa fLi aici. De. s 'nhm produsu unuipirint?n.ndunl?noastre..e nu miam datau fanade asta arn. tubn sur.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .onrinu. daliseama .

iubirea sa de Dumnezeu.prore er.odsssl acdbinJt. a b..unr hom\.o.oqlame'semnj dcpd c.j.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a. p.h b5rh. -' Ja NL c\ .iudli.5ila leln ci.o.!i -. (. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.a.5irimp. de (dn' !ar? ro pln p.racaLneL lih no intr o 09 ind.arevine dc ar' in jG.igcrninr frDtulc.-u ihp.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns.rs pr.eare dn rstLldc blrbrl. runr. nu. ra o hr'.rrc iti spun. h. Dqi. oiemeo.re.?o'Ledkca!isedn n. arunci cand nc indrig. p.odiri hr i ii den.. c. d€ otel a .unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. admirare ascuLral m5 . ca 5i te accepte ori v.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.sri mirka s.ratoqt.rihi qn 'i7boni.i.si i.ep..c propna lui man.e?ti\ii( nd?p. nimic in cJpu riu nu r. rr vorberricu 8a 5.sE s5s I un b:rbai.hipef tie nob 5i.are (i adu. sPuness re ridi.. n.u re.1r >i r'-nlJ oJi. o l€ int€lage nu cu o fo4.'rcdcJ{d'r. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c. db.cl if lr.o.uLmainu!tde.simp?.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun. r a.. propr'ul camp.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.rurJ 14r lungide si aiun. inteleserea sa. dar nu 5le.. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev. 'o rot-q/o!r. nu roar.l admk{r.un.. e nu ma.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa. nu incepe dinke p cio q in. .. spre dz6{5ir€ de dice . comun'.e!cu 5 La n.dea serut oriciiaf.are.! m auen parre sr .dabrci Jd n f" Tpi. in siir:ii.rno+? DoJcc.aablohLl..' nu. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu.r'nbddidirn srl".relpe.oL. L "v $opun de impq?.A fq.6r ' cnd.'s's. hobl€lea deLran1ri".irm J*r faceris. de aici. a$a rese$te. lie ca ocap. ".r . nini. indrfdentcum aEt{ . sau cu un bdrbat . d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr. sil nccinsteasc..in( o JtLi r4rhana $. \. ne pe noiinsin€..-d. itunciuom.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.. nr p ui. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb.Acelac un 66rbdt m. d.unoa$oh a.!' 'l.nhL (1.eincrpu rju .fr ah.upurcr. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.trcrreaa. abordi anJ inseJn.e ilJh si si iaritic.o . $inucr€d c.r€1.ra5.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro. ca.nc ssptorar.arnincjunaerar.avdi de.'naurodms'"F . Dar in mrntc.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep. elrimri n:.n. spu.un rbtA.rk sisitiu .@o in tcaarura c pdmite.o cfl. u. cu oa.r' unbirbatca.on c. .r 5ig iu o"mcniisunt d mul.nsrdc rcspccrp.nd av.qnoai€ ubksr l brq.adr Ecorma'mareddinld.at rilre pidr ilccorpuur c. ro..iar..E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d.xpcrimcnrim o analohieaiubnn.' sunteu?Ea.ara inclerd u p.eiubesrdrdevr.tiir-gle. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn ..ol tr.l. 9. ma.o oveipa ed.roo ne apirnd€ ene.h.un barbat.mdnd€dd'nlium?d\. cJ tich cincvo ar licur. E un barbatcareli at. Acolo€srerubner rd.i!pl.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig..runiel Jp.rcald Nu lrem nL.in a rcLl.slicr. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.u mhr E uab5rbJ.t..a. rr.e.'nev. d. a..Lmnreaabsoiuli.pL' i sLmpLu a ne nor slm.apu Lar nL spunc. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.w d.cl. r. cr ou. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.aree.eqd^tri'dc.n.ur. q r!inuin{dmn.rr.qrcdcNa nik J.ii .sd-dl.vn i !€dm voinli. i-c'qcn. ri un lsuritar de pac€ in dc.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.ofund. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. de sus sifc.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate. ciL un mare rman.idvqip.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.rc JsJ.r. auzirc. prn d 1ebr" \.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef ..: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care . { odata.]. suntdif.tssrjunsis5cunosripob.J[l ...p?.no.oniqi: . uptr..e$it 5unl loarte rari Aiuncic.onrder.e.p.req. aid are les.lie.r mic s.turi cu a r€ indr596ri. rc u I t.cand gisimunasdeldebsrbdl.arcGr.oa m nte. doar $ tiicu dslJ.ta ne . cir€imintes.ul . Nimk dLn.rcandviindrisont.an.nda !..i s..

lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.pe.'n.nr..op:i '(nL*d.. Arra€u. b'beas..ero( peminein5um s.Lrnrm.-n Fclc t.Jer. n co .lator bihan O alt. constiintr intotdeauna .orDron.6ra v.u op.cda6. -d. J. :ange'oasq J I5'.ii.am MrncJ ffic.... i. Rd"e. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei. ni..a o o"d a. r.rc"i6. pe ' I'rrdcn'rr.i m.i4tri.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.ii un ine.mrrdrr 3rF....pan€rli pe loate.laJqr'Jo _.lr5Lp'Jp.i : l'r-ar\n.ieski.uc€neau r.a'. d.'. i 9 udl.pe. pin[ !junsi r una singurs..c N.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d. noiiniinc Nu.ri ni.-.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr.Jk ')rr d? \o i-. -L rn (i.eema nlr dureriininmanuau cgrru.. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.rroer"rr .ap .Jl.dadaa dL_crcJra" (o.ar?5a mr baze.dre d'n uDgni in prezent .l. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.@r.st.utrc*uluctiincactnd roli lurir t.ono. r(r-.!..e Msienria inscafroi s5 lc n.1 dt.sosrilidc Jcer peroana.J irJrr n'aspus€ mt. o $'ub€ayi t c.oende la Ei nihic di.rp..o.d o okhcnra in rapul b.ed.r. r. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se .zcu Eun am awringor.5 m ampabe.nutr\.@' -e.ntJ Srd . tr.. 5.. ibfl nck n!a ?sc b.n.a N rn rvur n mc pe.5 r r trrofl n.e.bcJ.. J.i...in.educe l! o singuri vo.a.uo Si pqerru gnd'ndu. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.mn. -a .pu r"L Nrnd.t hmp?Orngurt @.'.dnoi ^L \i rr n loda r. cl ah .onq.are si im.. ei-jcuceres.ob f.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.. e inlampt penku c.o-F.r.pmrr\pu\doJnnr J.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n. dc.a. "d. tur N cm dvLr orc(( n.le Jicr.cuimpotriva Loi .re du. . Nuhcqrsr Ajbh*. arc Cda m.l4..a. r€greiur vosku cel maimare.rn ddr'"no.. A'rn( (ind n( dc*opc'.p)fl.hu).-oia:ncPortrr.odari nuvecukati. volbea*a.u. Asta e Marer Lucrare o sinsur.vitaod'r.a in. N..s voce.lir5(o'jn-z An L..0 dnJ e m..fd.pq bcni.lr" d6coFerimca.vomglsiiub r€.intene. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c.. rm u'hir cu.r.eun"rrdLno.a!dm" fiindrasoshtideoaltip.

nLu ci niciun maestu spiritual nu a. numaiei.onihin6.a.cm oslan15. Vedeti voi.bi orgineainstrp'!. inlc eg gonul inr de d sciplin. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. 9ru carb. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.Totuld€ acolovinc Atun.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa. asra 5e huma$eprinzul .st'ti. Adic.gLd in LJcla mea Foarre 5iie. Asta se numeire.i. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. 5i toat. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana.u pui?r.arc . p.. e loarte mulli artiicialitarc. Dirs. Adki.Gl!..r lJ? la.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. ti I tieu Stru cc 5e int.cu am fost dcnuL de .rddc!icidinsroz o'.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.o.5Lus. . De l!pt.mpL6 in cr€erullor.. pmhu c5 arun i. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. dar d. p'cdd ir talul J(6L...

*um $ili c.care.nuhest4s. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur. teananoisti6i.ur . dc.tor ca mrne.i.[ !a laceli.are au putut * v. rdbu.lac fl alie lapro Al'ca a5. s. pl.dincol6. minrn.t€lucrdnsa. ftiti.slupp.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.anum. ca 5i idau 9ara.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.uoidcdeasup'r .clusic rci . ins.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli. Dar Eu wcao '.carearclc..d?hultsi.s.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. $idupece aliduzitin *ossrupun.pu0r 5i '. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.dsitoare flitr. €u om lual mlhita rio p5*zintr.imwfmintclc.ni \oJsne.in acd campi p€ {e*r! *en.u i.. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr.rcp.ra oar.n h lum€a dta .m r..f-r: n 1 rlrcr 5hh.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .At6tedaptc[stoarest da obirnuitE. i Deci.enocetr.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr. no s61 cunorri ni.rrcn uuuddr'HU lt.tase c.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p.euam amsr osi afrintctdoouna. . care nu puteli . si anum'rol€ lucrur p.n.el pulin.n. ru6aasca b felde multcand rm incepur c. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.iprniadinkc Dumnacu $ viati.dlrl.u arunciinarrfa sau.. mbajLLl f.sta€cJm plictisiror. l.rm risofll !upe asta.astainscamnasifi i. nu potr 5t i' obisn u ..cicucarcuorhitiiifeesprrn.un lc Rcrer.Jli D. n ar kebu' sa le i .ut rosprrlic cum saspun oeta) ..sufli torlq un€l€ lucrurlse. Toarl v'aia esprrnuala.it.a mau fi.au l. nu o 5'd (u br'et' . g p'in .rduldaochi chilotii.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.psro. in viara spnituar5.drc! suntcm luaii LJ banin5runii..m. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.il. S minanca mtnt. o rs lL L-L d nnc p.r' rri " ' invit:ton..{isttB.: srndu. tudl.. lii fim oh'5n u'd in $ d!..rre ld! aiJ Va Manan(J sde.. :riti. Ei binc.$deti d€tulde obl$uitl.e !i r. mJncnci' 'og *minte.coLo subnu.

lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.n usnu! puternicc.mihrt.itdcmultviiubes.l'. i .d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i.ral Ce!ma mare iubrc.i *.L nmodulinc..-n cinC dcFLs. fa'aii caidv.i-ur5 LF.iuns* h.voinli. 5imr revr mi pirinres. a r"DLl a t d"o vara Pe-. si pe $(.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.iuncaunuimintclcprvalorea.um at pureas.. dnainsermni.cite dein'|l. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€. mreJ l.minlnata. (ods'ldnaceJ5r.u 'nireinGrirur. or$ie.onduc viala S dac.ea riscanr mii per .cpur arun. tineininr s.i rarefi ata.olo tn. .slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk.m.o!i tL_91 tlloi nl' -.elib€rtto. itunci !m in.aGna ar?? la.m rvut.1'n 5Li.5 trn L(ru.i'.i a sa G intin&ti et ..e ette atentiaspechlili!idecelc.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.r h.J 1i!. Eibinc.r. \-re" d.pe deal6prne.slormrlin occ.u os.c!r.eti asta !run. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. Dannu !a et rnu. (.zbo'nic6. Palru ci asrane aral. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.inscrmnr Ad'c.d rntriitprinrorterslea $ u..i am pLe.nq.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni.ntu li sc surpa srb dLci e \si. L. in.i6 in scolulJldouteci s. J hr .i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m.trtr si sprn Inainte $ phc.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.rl $l A.nbu. unde era odari ovale acumc un riu iar.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .tr"ol icclr'n-'cr.ucorleunurrgroranrcarcnr.ut.oa'.' ninicr_n vialrvoJ*ri. Srri ii noJpreaa*J Eu rr. valoroirr .aace.cuvintcL? .s fht: r.nd r" nrc'( a o!rl e F.vadali seama. N" .. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re. srincet.J'a 56 ri /' . ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni. liiri voi. ma'e dc-.rssicrailiviata 5is. j.uls rtrJ. spunciv.iodari n.rpa'menrat nimi..ir€.itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4. Dar conrinuind si ur. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul. ir am primulpas p. altul aqa e minunar.n. uber.'oo d prea multcand laccm .are sa ru r.n. penku n'nrnar. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.rvi iub6c-5i duDicumputcli s. ac€!'r5 .ruir is a diLr.ie i:olarc.aidin aLtr.cumr.am iubiipc Dumne?eutNc(nos. ariia.s?r'i. unul.n. p. rellahra Da' 5 .birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.end v.sunrmulrcL. sicc ctlirone amal f6li ada..telcscm dr.. p n mult€ sulsinrs Si hulr.]t (e ci'.c*priui?giu dc r tr. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.. intelep.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro. spun.iat. consbinla n..d'. nd.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5. vrcau .ast gise c.ritor u c. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.acoo' qi ajungem inft un i. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.rirci.cput 5i m.ddpem5 rtco. de lap' . careamtncepur vjata mea dJ. voi s 'nhh s. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.a...i tormair.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5.

o"t fi ..rhtp F.lostpr.hdeE Arptbr 3i l|e. C. La|e k ! Mrnt.1edl6 al l. R.lh. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa. m nlFih! Ddosu*.shtp F.Jh d lct pr.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d.atandins M.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7.nrhAt. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd.2000 Rrntha.lruo.lud drh a clset 422 €d.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr.t d b '"d ol Intent . Band T LIe a. tn. .eb 422 Atd o Ea Rdmrh.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.Jir Fkdi's Perc h Love cB.tu lorongn.Bt nAhs Dadtc. Y. Th. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage.ol R.. .on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom. .prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.chtudtft@ ' R.1993 Rrnth. 1999 h.d Tea. Y. M!\kry at Bdl and De'th.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in. cd5aE Tradus de J.tAt 3 sdEtek t. 2oM noes coltn{ D@dterJe.td 47a.dchn4 kc s<r yct6 r!'. ol F?nas Than4an.oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9. R.ndet unA. t ot.. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.ns. hd ptElld Ah Mdnl. dioEs ! JzK.to.ismEe de R!m{h!. ars. lort Ft. G. drterik €v€nimc r c . Thc tvhre Book Ed req:u.@. c!er! 374 ed.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn. A Msa \ titu. Ort . au .do.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed. st rna k.. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.24 februane c.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R. capibtut I taa6 luna o wa.hn. Rel. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad .on t.4o4e@o lanae?.htns MoLcut JZK Puhhh. cun tlank . todE tunea o 4046.losoes.hh Cr::non.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.t' 422 eA . dedLaLoE. Y€lhi 1993 d faod.n The Fben.. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.d . u .e D Lov4 cd'et 47a.asncn&G de l.c Rotte...d Be.h. 20. Dr.loeus. rnc. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.d valn.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.tul ast pn rcin.p otul A the FeniniDe c.hrhr Dl.onins d alzrr.4r a. H va. d{tr'e I Jzx.tu I c*da 332s cd . ot s.le 1999 /ro. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu. Rlhrh! uru.hon H.br P.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. 'ndT D'!lquA.

ll/ .

I .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->