t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

. nu . ...... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie .... 4 51 ... 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. sqa poeiei ti .. 3'.. .... 69 71 ...CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l.... .. .. . cotpul .. Senzualiiatea... ......6rie inc.....d. Alergamincercuriinapoi... 80 87 . ... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 . ....... suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare. Total prezentin momentulin care facr drasoste..... .. idta lumea ow€a Toat...... Dat ce6t... ...... Oameni analirici vs o"menl emotional: ..... .. Cand ... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor .... . Cel nai nare conplinent al vost'u . iecretel?proturdealeJnuima4l'1..... . lumea o doratte. .patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? . 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte..... .. ll ... ........NPITOLUL 1 a fiunuselii.t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?....iale .exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .......mintea. Voi spun€li..7 Un ameslec del... 39 43 inseann..n. c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva . Ce ..

217 Fig. ti energie - pag. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.Tr.irea in Acum . 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint.pas.LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. Efectul Observator si celula n€rvoa$ . G: Biologia celulare Fi cona{une. D: Minte. F. E: Mintea analogid .218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .a binare - Treirea imaginii - pag.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.pag 215 Fis.216 pag. 214 Fig.

Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului.4i.iu rca acestei ceii. pentu editatea litetati a acestei c. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. penlru corcctura ei atent. au ajutatla . imprcund f. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. Alostun efort suslnut de echip6. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. Multemullumi lui Stephanie Millham. in cele din urmd. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. Ramtha. fi penlru prcfesionalism. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya.

........ ...... I l9 C....... in cele din urmi. adevArul rsmane mai presus de toate Rddd...n CAPITOLUL 6 insuli...... .... . ...l5t 153 l6l t65 t67 ....... .......... ........... .. .. 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate ... .. ....... Puterea t11 175 a ....... ............... .... ... tZ3 B trrbrli de mare renume ............... . l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ..... IubireaeunIrcrup1indesptendori. .......... Ce vor ferneile.................. Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte...... .... ....c ( boala .. . 147 lmpactulasuprarcincarnirii....... .... ............ ........... ... .............. Fantezii sexuale. Ati losr iubiti pena la viatt... .. . ...............135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ................ ... Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo.... .... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind.......CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti... .....iM u tot ......dev Iratei cUceriri ...Orya nul \upre. ....... .............. ............... Morala pove$tii.....'iubire............ind blasfe'd0 es(e numele ............. pe coreii i beli ....... ... ..... ..... . . secretedezvlluite...liysa d............ .... ... l2B ... ... .

ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. inc6 atracfiva. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. trisEturile. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte.urprinda fata. De-a lungulwemurllor. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. 9i cine l-a avut faniezii. ca apa care necurge prinke legete. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca. ve9nic6. 1t .la fel. o experienF unica 9imagic5. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. este cea care o face gi mai de dorit. remuritoare. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. Chiar $i experienta . despre o ubire special.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS.. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva.CUVANT INAINTE Iubirea. intorsaiurile 9i lin iile drepte. Toamai aceastE caracteristic.

.a scepat tot timpul. pana acum. adesea. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. Ea este sabia adeverului.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. care vindecS. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. seva poeziei\.htbnea.ar kebui se ne ascundem. cine suntem. o mascaradd de protectivitate. in persoana care. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat.torilor." Nu e agadeironicsE vedem c.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale .ii fac adesea sa nu reuSeasca s. cread. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. inse iubirea nu am inteles-o. un maestru cuceritor din propria noasha familie. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise.fi de substania? Poab ca ne uit. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. vulnerabili. desi este extraordinar de prezent. care nevorbegte dintr-un loc indepartat.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare. despre noi insine Este o carte care ne permlte s. dace n. am mai fi noi insine. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. este un sftain p€niru ea insdgi. poetilor ii iubitilor care au rat. ne vedem reflectati intr-o oglind. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. nu am indr6znit sa ne imagin6m. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . hr.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€.cit prin viatA cEutand raspunsuri. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine.

Dumnezeu e iubire. insa noi.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. 2001). incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. ne dam seama de ce. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala.. Ea transcende natura ooastr. ca oameni. in cele din urrne. celmaibLtn mod de a descrie divinul.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. Ei bine.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta.spunde. insist. in care eaiisp!rne cum.in loculnoshu secr€tgjspecial. iar la scurt timp dupa aceea. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. in mod natural. pentru a ie$i din nou la iveala. spontanA 9i generlci a omenirii. Nicole Kidman. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. suntemin extaz cu iubitul nostru. Ewan McGregor. ins.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. ca fiinie omenesii. Sursa a tot ce e viat5. cdre nu reusescsaopnnd. iar el il r. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox.s. insi luc. (l. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . acele lLrcruri dincolo de cine )L. cu o tristete adanc6: 'Noi .r llicjod li iimplilor muritori. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. omeneasca. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. intre Zidler ti Satine. intr-o c ipA. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. atat de tr€c6toare $i de misterioasa.o apuce De obicei.I lt\rtrl ttrrn irl r. este in termeni de iubire Ei spun .. pe Dumnezeu. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect..

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

:5r5 ea e nebsnle. A'Sa sa fie. Fir6 ea e speranfS.!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi. Si eu am fost invitat in aceaste seara . Dar daci ubirea existS. in aceaste jear6. Aqa se fie. FerS ea e degenerare. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie.e himit niciun fel de mesageri.unt atat de onorat 9i de mullumit ce. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. ceea ce predau ast+seare. Mai mult. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. iubesc. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea.atlvenlt sa fi|i cu mine. o inhuziune in minteavoashS.dar ce este timpul? .. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: . dupe caz. n zil€le ce vor venl. foata lumea ianjeit€ dupa ea. la aga de scurt5 ingtiintare .' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. iubire Toata Iumea o wea. ca un inger invizibil. f5ri .

Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. Iar incununarea. dar el te implic6 pe tine. lumea o wea. Mulii lintrevoi afi avut astea. pe tine. ApA grea. niciun stejar. aveti libertate in exprimare. Acum. Ali fost iubiF. aca mintea voastr. nu pe copiii tai. niciun nufar. la fel ca in cazul iubirii legendare.toat. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. rintea voastra e pe lrecut. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. E n mister. Atunci. cE nu v-au iubit. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. pe tine.rqrL l) c.. iubirea .. ca un nuf6r . copil ind. iocat sa fiF incurajati s.o mare moarta. penku ca in el nu a fosi iubire.a T\ Si d htrnr o J.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. atunciiubireaa un trandafir. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . nu creste nicdieri? Nlr..stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. cu o buni ingrijire.nu pe tovar6gul tau. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. nu pe perinFi tei . 9i acum. Asta e ceva care na sAvar9it. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic.'t. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. larca Moart6: Singurul lucru care h. Dar dace nu intelegi rbirea. puteti sA spuneF ca aF fostiubig.1. Oare asta inseamnS ca. dac. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta.suficient le mult. dac6 mintea voaski e pe gelozie. Ei bine. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina.i hxrh. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. nicioorhidee. u crcste din vt.t. dtn abuz . ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri. $ vA gasiti drumul cAke legendS. dac. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului..cA cest mesaj este un mister. ea va scapA in 6mpul ietii. pentru ce. ur.

atunci totul va fi in regulain mintea noastrd.. qi alignoraniei.r. al invidki. ci care ne oprelte de la trecut. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. acelsentiment efervescent.u. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. al suspiciunii gi al neincrederii.m sd o urm. in inima in imp6r6fia noasha..sA g6sim acel sentiment rafin at. opt. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . itim eu Stiu qivoi qtili. ins6. oare ar trebui? ln iubire. ti al geloziei.m . o iubke care ne permite o valoare de adev.vechi despre asta. Ba chiar. Adevirul cregtein solul iubirii. din genulacela de minte.tran. aceast6 pofiune despre care gtim c. pentru a da curs invatAfurilor str. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi.rati laneinl€lepciune. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. lumea. a9a sa fie . ajungem la acesi m6re! mister legendar.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. Ea exis6in fiecaresuflare. A. iubirea nu poate niciodati s. penftu cE nu \. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. locuri.Sa c5. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. daca o gasim. creasc6 dintr-un sol de indoiale.lLrbirea . acel sentiment legendar care e magic.t r)l t. o sE qtiti.I it\r ti trtt. suntem hot. iar dacd nu Stiti. iar asta este chiar aSa. poliune magicA. lubirea nu e legendar. lucruri. Si alvictimizirii. Toat6 Iumea wea asta. qi alranchiunei. Si al indoielii. 9i cu iubirea gasim pace. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. Este absolut corect. momente Si intamplari . Si al invinovSlirii. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. in corpul acela desuflet. insA oare ar h€bui sa o facem. crescand din tineretea noastrE. toat. Adevarul nu creste in solul emotiilor.oameni. din genulacela de sol. Nu exist6 persoanE in acest public. Pentru a avea omintecare seindoiegte. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. Mai mult. tanir sau b.

este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. caF dinbe r.6 de multiplicate fard Decl.unde gisim iubirea? El bin€. n. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor. dupe care e croit inbeg regnul animal. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. emolionali. hnnu u Llotcste Dat . nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( .e este. in focul pasiunii.a 'lbt. . la nivelul primului sigiliu. Ramtha.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. E doar o chestie de reactie. De aceea.Sexul s€ vinde. qunt procrealia terltoriala. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. Asdel.t. A Macq s Rdlection on the Histo.olLtie (Yelm: JZK Publishins. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. inclusiv pentru aceasta ScoalS . nuiubiti? Haideti-9t1fl . toat. divaune a JZK lnc . Este pat tea animatce a naturii voasire. Ele sunt animalul. Asta ein primele bei sigilii. numai penku ca voi. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie.l. Deci. mintea. in inv.9i vreau sa 5pun. fer6 povar. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali.roi Stifi ce bat a$a de departe.".. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci. lncepe aicissi apolhece Jid. revenim la ceea ce se numelte . Primele trei sigilii sunt animalul. $titi.teturile de adev6r.2001J pp 122-135. ati crezut 9i vol? Acum. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. Ei bine.care poate sA-l doboare pe cel mal slab.7i\ :t hntrca o o. v. Clv t24ia unand. Acum vreau sa vtr inheb ceva. otigini ti e. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini.Panal. chiar sex. v-aF dedica viata. iar in foculpasiunii. Hai sa n€ oprim aicl.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. animalul de pradA . De aceea toate rcclamele acelea sunt sery. mal intai. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. Acum.

sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. Priviti in jur. daci op€rati din prlmulsigiliu. suflet gi corp. acesta e lucrul pe care ilscoateti. Bun.asta ciutati \()i .minle. El. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. ali coborat pe scar6. Accentulera pe minte. Priviil in jur. O s5 scoateti orice.3 Iar pan6 acum. bine? Un lmpuls imediat. cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . Je iubesc". iar d tr€il€!. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . iar voi sunteti in curs d€ a o face. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. ii acum. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. Ce inseamnS asia? El bine. intim penhu a vi da \rou6 . dar inca n-ati urcatinapoi. Sapte corpuri." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea.cas'rfa'nt6 9l durere. 3 A se ved€a F S. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. Eu am facut-o. Sapt€ campurl de constientA a vielii. despre a te iubi pe tine insuli. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne.A: Cele S6ple sigilii . ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. sd igi abandoneze slnele profund. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. c. in primulsigiliua. Sapte con9liinte. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. O se scoateti orice. Cator oameni leati spus. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci.corpul. Ei bine. Piramida este fScut6 din iapte niveluri. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp.

daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. prinhe voi.iube$te+e pe tine intru viaf6. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. Este elementar la viruqi $tifi ceva.. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. Sexul este un instinct animalic.rl.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. mai bacterii. penku ca.intinde1e.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . minunatii mei oameni.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. Cec5utati? Iubire. in mod absolut. faceti asta numai ca se v. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. Spdlare pe creier. credm intamplAri. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. Haidefi. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . E adevarai. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt.e trei sigilii treisigilii.u sim! de respect de sin€. pegtele. dubios. dac6 sunteti dispusi s. s. mecar asta e cvolutie.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. Deci. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . se revenim la SfintulGraal. nu wem sA oinfruntam. shulul. acea atenFe sd Si vinE la tine. elaor. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. am uitat cum era. Oh. Acum. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei... Ve sunb cunoscut? Bun.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. dinafara dormiiorului. calul. A. Ei bine. . draga. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. oameni buni. vina la noi.reli sau ei suntmai m. acesta e adevarul. Eibine. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc.Nu.doar ca sa vedem daca putem se o facem. credm probleme. leul. Dar acum. daca su n tefi dispuqi s. un instinct uman elemeniar. rigrul. penku ca prin durere suferin[8. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. bizonul. cred cE te iubesti" sau . prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. Atat. Uitati-v6 lamine. Asta inseamn6 ca exis6 mate. O sa o faceii. incatsa se apere singuri. din nou. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata.. ca sa ne incapacitdm.ie prima. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. Deci. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. v6imbolnavili. o sa neimbolnavim. sexul nu inseamnS iubire. in prezentarea adevarului. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. oboseala corpului.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam . caf dintre voi. Atat. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. e vorba de . iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. \. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. a$a cA ne cream accidente.. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul.se numegte .ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. dar deocamdate. Mi gindeam a primelor prin propriul i. ca sa facem ca atentia s. cream boala. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. vedem seminfele de incepui alebolii.

o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate.Si . atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. Trebuie doar s6 p.ret orgasm pe I car€'il ai.9i asia nu se aplica tuturor. fira fantezii. int€legem ce iubirea sexuala .ste? speranta iubirii. face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. asa ci o maifaceli o dat. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos .persoana aceea v-a ocupat gandurile. ca s6-$i mentin6 corpul.t!. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie.iar acum. in puterea vinovEtiei. am fosi prea descriptiv pentru voi. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu.t.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter. in faciuri.. a face dragoste Deci. Am mai fost acolo.\ Il\t lr t t L.. iar nevoia noaska e atat de mare. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. Se lupt. daca asta e tot ce cauti.utarea cuiva care o s.nici mAcar .iubirea sexual. implicare totala. Deci. Am inv. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu. orgasmul femeii. Ei bjne. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.. nefericir€. a mea " Cred c. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. dafi mi voie s6 vd spun cevai n. Tot ce e boal. comoditate. iar acum rnrniea voask. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. acope. cand iubirea . in c. acum s a metamorfozat in . in al heilea sigiliu s a hansformat in . Hei. Ei bine. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin.sa nu fiti ingrozili.. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . Fac dragoste cu cutare . caF dintrevoi intelegeti. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it.. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. tiinca o daia. incai vocea noasha va deveni mai puternice. s€xul cu un singur barbat.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. sau . sprijinul par tener erlui.. dece era aceasta pri€ten a vcasir..i hr)x. tot nu-mi iese. penku ca. nu ai avea cel mai m. am mai facut asta Asta e iubire sexuald .Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. penku ca. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar. penku c6 toate lanteziile voastre . '/. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil.cand doresti pe cineva atet de muli. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. inteleaqa. ce. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. totali Asta se numeste iubire sexuala. . Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca.'. Asia e jubire sexualS Dac. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: .tarfa aia" . Ei bine . dac6 asta e baza unirii. IncA se mai ]upta cu varsta.i .$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi.i.me rog.te iubesc". iar pe noi iubirea ne int€reseaz.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului. cu totuL. boala Si durere.' vt. doar implicare iotala. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. te iubeiti" 'intinde+e.Tic6los manjpulator ce e$ti. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. Cdnd sexul nu mai inseamn.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea.tat destul in acest plan. Drt ce.al doilea sigiliu. T\r) hr)/r o J. Acum. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.\. Iar cand ajungeti la pat.ea a fost fanteziile voastre .. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual.nu aude nimic altceva. acum. Si cred c.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta.

.d€a R d o iadno in_oarar \a " P. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue. Prar€c5 e sreu decrezut.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o. si se indr.sosteasca de vor mai p'ofund. Aqa si lie.o'ir -Lopqsod. dv b e' oar'. Al' ricLt asta Ace$ra sunt. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.Etor de iubire in 'eve.aS .xdalrldca fl dcrine un obicsi.r. s.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.$riuciariezrarputih raasra. D i' I L.i .le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i. Bun siacun.ana iubiti .un a5 fi u..cumrcausdra. cai.:dop dcldood a -' nu nr r.. celor sapte irepte.vit. eibanisau casa obrin. la mhterul momeniulur tre. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.ne. m.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l.darprach. ob"/:dpd .io dati vi .'dente. Intordzauna mrncal atun.Nu einasiratia LULFs Nev.ld tol colesii lotti stu den I' de aici.eborLs adeGrat.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. Dd .redelisau nu.Sdae 6otite psiho v.rzpurernic5. toa*Denhu lcFLu .oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.u. Lusulusu Lu. inlom€hrea.e iubitulu' €ste boala in cel de. Pe.Orgasmu ma ma.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b. Shri dece? Penrru.o. ' .i ii iubiti numaL.esn. aliaJois acun la un Ioa.unorsasmnainare. care a. Penlru o lreme.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.o".b.rbati viriliSi femei . pe care il simriri atun.im s*uaLirare Nu mai mancah.ur..Iri o oor).auti oimp rntre ma'mare. in aldor easlg ru.Varcg Frrv'!'.teLegeri ssnEtarea in ie. in .gem a aldorleasLsiLiu. simlrl' sinsurijn loat..ara de la acele lante:ii.' . Asta inseamnA ca peEoa..uvankze Dumnezeu sa v. .v.ui intoai€ti{a. pentru d dad o raceti o sa credef. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .a n15tesaniinele tacute. rr.narorJ o'od n i '. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.d'.un momanre si intamptari? Ridicatimina in. aju.vr.. Priritii. sav.tLwL pcntru care ati avut a. uniidintrppieau ridical peniru.^LJd"edl.d. cu OetuLpropriei wdhe ! ".ar?aFlacutse&.Lo.ea os-. o'nre !o 'c owr p.tugutusu. I am rusatpe cd.soditi sexual de aa? Bun.spun ceva.a si puteti sa abt'net' de L.uloase.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. motiwl Fentru care L.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.b.Opai.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.Noi. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.umva. nu a inasinatianim.soi lqndnr-. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6. binecuvinteze.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.l'u c.) .um inteLeseii care acum i. A.i dnr. iI !.loerteonFn.. eisunt ceicare vorvindedrimrra.um.arcne.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. P' ui i:nj.os. oo.rdeauna.jjoroun.post.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli. v. Bun.vit penrru ca eraii indr.p 09 .tiunilor noadre ini.ameni. pantru. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr.Fie.iintcLecm notiw penhu. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.Jre subn ruLm ornen.aL doilea sisiliu.nd sonleri '?'rci. ru.ivo cr€deisaunu-crederisaunu..uit.ton.rci.mimboln.sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl.rda 4rc --rrer! obe"ran. i nu i re+utuide casibrit.c5' r.tinpicioare.' I rda P' virii -' lar acum..."uhoh.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.i c.5viiloruLvosiru sa.u.re$.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir. asta.per. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln.. sa nu v.a iubita .inceperi.rId'p.fiad...t. tL4are dinb€ !oi. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.

um !e asta? P€nrru c.oli egri oameni. cu ea $ nicieasib.ic -u.l. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. o. Avetidreptatei aF este. De.heazi: cerbul ac€la n.LU n. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera. Desisui. "s.be.'?d d .c5. Deci.staenatural.. . nu putet nicissvi hasinatiasta acum.a a(trd rd"lide.cu mine.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.rnava.u iubita lui 5io aduce poat: s.anraioarE? T.r6la anina Lelor .$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. ali murrt jn viafa b6tr. Ah muritweodata? Da. voi ncsati ii spunstji . n{ sE vi aluns. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm. v5 i. lubirea a losr lotosftE arunci .ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad. Hei credeF ca fipsa rcasb.i..r darlt B ndn.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a..l'a an ma eor cu rLta cuvi.. pd . v. penku sex. ueau s. a 4ro .intoldeau.aemaifJna0.1t "L Die'dl ' or ic a. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF.. da. nu por si Lc.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. Fiecare animaln i'ecara 6a.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.-ia o. C.nen'Io. Dar cand sa incheiat seronul '.iasc. De. Lc.c . Ac6ta e adaarui.prioar€le acelea nu 5puni .r.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da.. sriF.rbEtuarpea.eva natural? Absolur.tc. Aven draptate.u armisarji srupului.oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn.are ao fotoqt fanrzia penru a . Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.e{ sens E ceva loarte animalic.c.Ln5rn.3 i. decatcu mine. am s: vA spun ct iol ce se .explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru.apd.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e. p.psax.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.i ap.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. . sj fira boa a. Ace$ia suit oamenii.ru? penru. aF inceput5. o . simttt chiar proaspeti.'.. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.id a fa.Si totib.n?om sLJdrpaa.. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE. sex . E+e a+a Ce la. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale. _ n. e .Pai bine. vedetjrc.nn.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia.uea.. ca liintz spniruale.btrbaFi .ret se imperecheua cu mai nulb caprioare. Asa sa intamptat $i cu i.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban. s. Eu am Eutsi Ia.Acum. . EposrbitacesIu.voi rmati. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas. pureFsrsrailos. a!.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l. Existi specii in imp.u.t\qi . ?. Ei bine.a.pm.u. e caut."tc c. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. arurci cand eoJ. Rimane[inprcroare.care{aF jos. d. Letn spio.d nu pui€am si ira'es. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.c.deceopunaatipecorpul voshu.44 Acum sunreti rinni. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.oJr5p' uutru' .a atostnatuial.i. .and s*ut.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere. r. Awl' dreptate. 4 i lrar11? o' /dln r. De ce stEbeati? De . o hrineasd $i * oiubeasd 9i .pln peni r -.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.la lelcum e+e inF.-e o-1. da.btdr n G. atunci $im cr sunren oanenii J. Cu toalele fac manl .cumcreneFciatinuntinviaiarcasb. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.econditiipe care fileau crear in vial.hebati daca sunrel buni doa. a".A!5asrrie.dti.i. Deci.:tiHiasccu. Rantha. vi inhpb cd4 de.

Elnu al€arg./. Iorallrate .cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.nae.mincau hu4.l. lum6 gri. s. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. Fodoct pui vii. ce € inhe co.l€.u depre wttu. nu a tuturd .ii cund iubir€.dod a a. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at.l.. Dc a P?nk.'.. . Dor t.nihatelor.stropte..irbal.weau5svllhtr€bc4a de.rcmen nrpd€i irc5. aducopradr.l. e inl€Lp. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici.. pdod4 .5l. b. gt de. 6 zilel€ noaife.6.uo ? ti nicl nu . *ad Nu prea har4 deLoc cred p.cr Ab. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.rau.. dra 2 -hl.dr.t .et vulturll? Nupreamarel.he.r.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete .!t. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor.od.. ar. dta € intckp<iuna wlturului rst.um.rc r<eb anin. c€i mai rir.fr zla pcnbucl.iodlta lorazt.tui Mtres . N.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.€ indmnul nlcrr s. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h.m"n.. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela.hini. in lraa -n c.scululapirkltl.r5 a. l€ pl8rn in puncrul c. sEsinti g65h rlbrre addj.n.uDDT-. Nu e cda n.? Sr put.u. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.f€llc A. c.en tuc.dad line w6 teh6e in tdde riioruo. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt. si ntr pd€.u imPl4nr. tar cand cl. A{a 6F um nc.n ddpaa^.ch. toat. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd.afl ht€omen€flI..crca6r?i -r dJr {i!dpL. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim..rad€r€a absoluts. o rr. rrin d€pLi. $r p€ r6le . d car€ rlman inFeuns. vin€ rco a hin€. i eenhu ''. ca panr $ altu.i Frr.ta 6te sindrohct tat.l€uhei d€ eldr uolentr. su6tir. neulul.d. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.a L.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in.. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s.ihu ca Panl Flin imptrriLr .lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr.oLr g. e impdtfi@ ni. d6pr. rcqrid rdu inF4ni.l.ii din aceea5t hoire..clnuhi. tar b.!ta er L. un teu mascut je E $di Et bine..ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie.m sa '...cruuicE€nn..i.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.m in ddihul amnilo.. heulut.oblinull s.! h $slina puii..iod.atsunteir voi n.rl"r nsa denoinlocu r 9i.lui.iunea unor tortur.n{uputursaalblpur $iacun. up@res!b. . $.l mai inalr ol ordlnului lor g. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim. d€primul.z t pentru !o!re vlata. haitpi in aroqe(. Oeci. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/.mrinu...rr leu.o t€ r.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl. pu. au !_. su 66.ade p! rL 5e im per€.htd? cr€d c. viaia od. cr € @ndc d€ ce.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.aatqrdcDtnaFrea.. .t mq e pe {0.q?r€ urm4ril e de ld .ar.lblpur?Ni. e. noafl .llde.l cunc in.leld. o lirnF a aaturlic.Eleet.5 se ajusteza. . a6$lul prolund. oe co. F .pdun@ unor pll5rl.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.

Lctce.11. Sl.l H p.q. Dcl M. ilr . .'drfuodd. . crdw. dnlaull. c. Fkr d brrb.t6r m I !/d€ w€od.A Eti un ha rrpiir.t@ r6n u.Itr.l-trldhn. . d. imF{clA -u Jhnd ln fird.1pdhd.. dlr h. compl.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. $!.nll waslrl.eld d hs5 u whr ci rd{. lublre In ln vlat! tsur.r.ln Ce3d pi6dn uNl F.lt lc€l plrtEnrl. Dr tu.uhrnd r. Cuplul.lrul s.i@sin4.rllt.g. d nuM o si+ hrrrql purl.d. incat'.L .D*ne'implralr mlmddq o lublr. p.rl{.ll FXlr? El ..Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.l n.L ahr 6t l. . !t fi.tul p.d.t5t d. un 6mhd.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. rlpit'l nu l.l -.l nultl dlntr.I H wd.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.tin &. d.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat.totdeauna. in a intelese in toti acesli ani de cand '. pur ii smplu.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur . Deci. ca sa adu.Ancare.onsidaareta a de care are nmie o fmeie.iluimin.modk @// .eara de zi este dedkate. barbitul a reprsentat i.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure.a55 de n. practic.4 Dada. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.untemimpreun. Fentru. .cea cesenumeite unsen. penlru din rodulpant4elui ei. aduca o nou.i a. pentru ceea ce numim genulfedrnin. ln IIeaE rocielare. 5. taria uniraFi fami iei. .

rt 5ie. Clkaiul lul Achlk .m d4 h ro€ 6.!u putur nrclod. rrebui€ * iii llcl dc cap l.iasuh nurEi€ vi.t!.6d6 c4a @ e nun.ln cd.l o ilrd w s5n[nt. drr ri awDit.m -b lurul ru. d. unui h!r!d _ o hutr Atunci.Ir lletde dlp!.r. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p. p.*u[n!.Iw. ciq .. a lost bbrdaun.dcnrrurcicu . @ t. misur.ta?Eu d.tord.rrv at€ cfiror dh plnte.u publlcul 5sh.ld inror&Nn.tbs.t. wdft c.d ca d rr.lcb p€ lun[.unpuncr lup6ior in tlEllli. @pii p.i .ir p.un! d]prind ihb.ta in*&ffl .staea!mai6!r. p€ cSnd ins€i. !. c. €l lnl. guEn.6hst ..l.l€sqi? Vrsu. crci fftia a lo{ gu€n.nrru pr. Lh.l de.ad&ln. Fdn€it€ ru dd un..putqa tnrdt - ndlr.lucr.. tlrlceapaslui.dudiu ln dlc. d€ lcuril. cglbu. lar Ltuia d! htlb!tu| .6lo mi bthdt tun n.!1.. puor lt. car. f qu.l .ru sup€riodl. *nl nun. p.rF.al[.aldinh.i t'. h. i.. tuR tu .dd.dLls. .o9 . .$€ vrdol v. d. cun4. cd€ e brn. . p num+e drf. lhde Ed. 6t.1..ldd.lhdd. o lnnd .loi dltmanulc.finlr.ul ld d.r. ci pu{u tt otde! .l b. ra6/tdi.i .l..t!ndca. 4 * Nmcst€.@ . Un brrhlr cd. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr.!r!n.tl ndlui .nh nicioda.nu dh @iunq ci din suprdieNlr.Dr. 5upr!v{€tuha.tb8rbarul in piitul sru sisitu.lt tlEfinl. dt5 pdL.chir I cd nd lir i dlnE b&b. p. vr hi inno tuft .i ddin6 supdldrl . elFd.ir.p€mlle dclul ror r..brvi. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.E.lo.l. vcd4 [umu*l. c.lic fmotc.r. slab id prlhulllgtll! FIe.! cll. r6m.rr $ll 6troL:.'4 dn d ft. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu. p6lun€a lo. nu aa sl.Si k*l d ci n.veursiiiJea$c.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!. md h&.nd. dlr in el.r.ll.]Hgn cd.rulur iricr d..ruul M celn!{ m!r6 tli. Clii dlnh.ductl! kn * p!rr.r.rll.Gre diclrur barbd.rn r......'a['u blrb.au4€.ri.b. d.tl.l .r6 Itirru cl fftia Si *!n. a du..n Follclune. f6i htoftreaun! blrb. n ' t. s lL cuc.pururoh6€. pmhu ci inF. tb. Pe clnd b!rbatul.er uiail c..trup0l ei 6i€ r. ore a lod g@n. d&l lftll.r.|unil p vr 'd.r! in tuh@ m. Bllb4li $nl o..it.nr l.? nu ! fd nrcrodat.i *ducltql dlnr€ €l ru .e6ct-. e nuD. au un d. primulrdltu in $praudtuk€. f.. putn. @luFe.}rs..o e k n..vt. Lumec n. N{u purur nlclod.d!.o po bupul . d. iar r.Nk€a lor Bllbllll .undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del.htin! in nEd n!turll dinh. kr. Ast. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.|l b'np ii r6rra. cld e urlPle l.1L.lun. U .e. \. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c. a[ .

de ce? Penrru . .u primutrcshu esitiu.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev. m! h.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL. la pcoJre a lund ta rruFul ei.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i. in cel€ din urmd.u r.eldeal I I' vcdea.Lto.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d. .alb. .. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull . cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. ta cri de stab e*e un corp. Didcrd esaL. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc. Periu a jubi in.e..rd birbrt.imlc nar mlral d4 . cise calbraza doa. g cuc mai aFroapa de a*a e. Cc est€ iubirer adaverat.easisiliua 6ku etemettesunrdnt. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal.bd d . roarc iccnc lcmc' ar tiven.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe. ponku c5. real.6r.!'rlirib' I . iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".ant.et c3ntiresre. pent. insi e o ax6 r€edeesaLs. .idnloid.jnmodnarural ro 'nrel'-?.ra{a. penru ca n..cr.n5.?'u >i(a p?nnu b in!'v.rj n6rq adtru. un.ni. face ld viamilor.zuideaLrre. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr.t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti.illbr.cLc spun. ci e am consideGl esat?. dsig[ €nfirak. lmc cu crpharrri2L-.orao.15tidiia rreileasigiiu.esiiucu.IL1-i. car nu ..dePUtet€. oridc c e orlana devin.iin$ prin elelnscl?.tcDrc in z'l€lemele.fl.' rrpruld cl runrcn Dumn. eLe au &ehu i.iosbt'bdripoar".nd pupr"d ldrlu in. .rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.Ehi5r. Rrh'h..penlru ..a acr! or cu Eiblne.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.uqedinr?int.iacsltinp apg. giae.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ..rnn tenorile les.ni a vaginul el.. nu inlelcs iublrca Pentru c.4{. v.ivi spun ana doar penhu cl .i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.le de urileni€ I de (aF v. 'clunoaJqed pdb. €a nu e o €a.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie. inroldeaha l' sau n. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare.cit al d. [4i Deri.pentrudnuputeisr saeF decal una carc .. i.iia c un cuuant ur.csr b.uhoaso Fenhu mhe.5c. rceleosiLspunada.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh. .. .antrkij lor'in t.te maihjne dedrpureti rci por..tidac.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.4a ce ar ptrrea etesi obt.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? . idd a a noajr.aic i. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.n.inpdmelekeisigLii. tbt Aracs. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.r€blre !i .'l p.ct.*a doar Pentsu flcui cu !. cun l-c un b56.luldi6nllu' . dorr de drasul ' r{t.rbalikrr. L urma wnei. ele sunr Dumn?zeu.nunrt(. nt alkda d.ddd h cde ido. am considerai c. . . osoli .lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu.plrc.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme. alrc@a .zvacenurepoato.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.o. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme.epet.orp!t. sinii. D.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.?ce iu. I'int€i ei.Jolcr 5 d&i eo . d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.rharnu€*anunajrada..i va s-h n or.lntocsircuititaleminilaler?i as. vasinut.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b.ele ma mulre l.este.

nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct.nusuni.. pmt'u .Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult. ndlhr -.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o.ilo!€cun6.F Grbalii lumi dn vial.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d. d.et ceea.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup .piLl.k'ti cu adev.15 I' A patrul. r.016. in .t€ esala ' inziuainrare fe . ncsah!Si pozir'q id' n.€pur Dac.rpturezi un anumlt lndLvld. de. $ li€.Ncam nikur in a.d4-r.onlortului unei persoah€ care nu ill e. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd.pd.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln. Dar cele m.i p6nt€cel€ creatld * . p€nku cl atuncr sunh add. c.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.e rure..: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! .la lta ar spune * . br &intu Dumee.luno.pllcereasdualitttil.' Al! & sau.tuncl.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute. Ar.Suntorient!t. atunci € bl6tam atl. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.opili.elva. suntem hrl . "D€ .6f.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .are douazdSluna!..ra ta uminare de drasul . 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. o s5 fiF unplulr ln roar. .u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. d€.e anumc eiiwnii I * C.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.onlort la niwlsau.pt.-.rat.rara? cand llc€m asla.5 sunt€n femeia .'. ne rn. Dojo .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne.L. Slplht hu ln. i i ioPrimul:is r! rtr!. rar rl3Punsul6le.v.er nJ cio dc nrro . s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.!r c.i c.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.!.tql€qal. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. ink .l apr@pe & Dmn@d md. 6icli€. 't4! noasrre o sa n.i. !l litl btbaF ti .cn plan. la 'le.p .c.c5. c5 avem jnleLcpclun.lesetid.. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi. tu.u.gen c5 a.r P. .e suntcti cu od45rai. Si spunm.linarie Fnlru n€.ti. ern ossfl. Nu $nl€tl ai.._i "n"rs'r acesteiahsctlise.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib. iar.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.ird.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar. donci deja ai nurlr. ci 6la h eliDn' 9. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo.h 9. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune. pdnl. in realizd€. sunian Irumoase.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal. nu inhu barbatr 6r€ ziu. ati ercluat intu.lli in primuLsieiLiu. 55 lie r€lllhl.' vad. osa n€ bllm c! lfti. q 9i dri hdui. ci sunt€m bitane. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat. r.:c' si ffe "Pd s5 mdg in.5 <slitrta.cest corp. zil.. F crla inapoi sF€ .e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.Dnu{b5rbat. aven a. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s.. . hlrn vl!l! cu o in. nuinlru lcRi. & asta ati €nll l! r.dqi poarcai fi . v.k. inseamn.e?". !. Asta o simii indeauna ca di. pref'cci c! lunt€tl altc4' do. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.pr6p€ de Dumnu a.'ecreational.epen5.a sl lnt.are * dradu< qr de muk.AndvEdaF seama.ci li ahari. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. ele lud@5 sl *. lncAt. d.ant6 corpunla no. . !n hsrbat Ei bine.ela$ bleelen.e lncintl e. cu a. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro .cereademoment.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!.l murit.9 Ia l5 din l.hurui csilu. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani.o!ni.cl l€ spun€ti.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e. mon p€ntru F 6p.sta e clldur! d€ l! inc+ul.a enti6!l pobrlzrrc. Daci trebuLa sl htletll ca sE . sl gsdn o pssna & ceLl.6ra 6b un . sul! I '. fal. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou. vr€au d lnl€l. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii. sp. atttrq€mecglin b. .oJi.. caulati cea c€.

u. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.rl f€ma. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF.oar' 'u.ie. ni pa! onalii sr o exp o'. pent'u c.sil\iDumnczcu. neindupl*de jor . Fiecatc p.e care au d4. 9i ltunci . cca hai .i tnceledinurmi.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.€ .tqaiadedr...'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.areavemvia(afarthoorl.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne.iesculi hrrrnrd-P}l3t r..*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.cip?ntu. cl. $ ebbc.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s.. -"ir S in.i -. rua in rar.a u.ioc. ire inseannt dnF ntnipulde.\.h.. A.naba puler€a ncr.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.t. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c.la"*.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .um 5untam d n puncr da vedere mo'al.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin. aandurilc roastre..nrh b6'bo' i!an - { c o_.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .r. in hE de cMntq z u' in . pennu ct fem:a esle c'l€..z. de Dumnceu.ar..oDa.f€mc'n'Lbune.iFtt vindarc pentu asta.I i Jnr.ntproblm.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua.guldealil.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.areclv.! lolo.cleai brnu' ( Eibin.!in acedt:vialtamMtcap. parcr$ .esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn. to!tl magnea Lor c . 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .'5.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .ri(arc 'i indrumi Prin acea.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.tata de penis.are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin .bdFhuieian'e. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu . F€neile 'lro ..rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d...at pentru birba Acest.a ubr nJ. o.iua flrt si eFcula€.aY r.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall .Penhu femei e mal aproape de.brulnosbu 5. wde pe sin" 6rcziu.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu. Ob " vdo u.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin..el?'d?mlswon"d. Srr46E.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.a'qabs.ap iild.6ra este inceputul .hLrn.

1 :i.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.a Ir se u reze de sperm! . oddra s[ he allc4a. credincio$ Daci vsiesc in.onorrcciosa Le fi€. Eu. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .tientului cacda. .a.alllocu unuiordin nlarlor.in mod natural.nili { nu sunr. insi . Nu tr€suiesE facetiasto oa.ali lrezit nic odai5. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.drumulmcu.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.esrato.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :.imuL rgiiu._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne. ci bsrbafidin.unr .nd k' pllpdnrl oi. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a. in mod kadj!iona . anr c o Im".al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.. Femeile heburc s5 n n' ga56c un r. fcme lor. daci nu o nu penlru Exudbe. mJ'et.lreilc.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul.. n @. sisiru asra e n! Fe!r.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur.iat.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti.p.Euama.. runr.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu. con. nu ea!r.credelcaosifiepomenitPestedou.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. Despre adJ ? vorb.redi6. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.ilcan.espublc.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e. in .unai.ici. \.ea m.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar. )' !.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea.ar 5i.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo. d'!n.li' cui Pasi dici .ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .l&ctia. piP! '! rc.ara r 5e adunai. l.€de ldid'i€a d6pro rci. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.ua in carc lemeil€ nelc spun: .. penku cd. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r.nicl. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k .coa{e.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma.e int€laapta o l€m. puttn de.6 arkebuiniciodalasiliepropier. a I si. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.t Vi sPun. $e.'.io inlel€apti c.eastl l€m€iel ru nu o ri. dh J. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu.arc tumeaz. Alunci cand r5 dr rn p.rbal i . ce c. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6. pentu ce blrb. ir.iidispusi s.are.i riu. Este @hi.d.are irsral.€ se*ua 5 cllnt..gul a cce.. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.i. leFdati de sziile vielii ra5ne s.i harc.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .? b56at. casilu.m€asidewnil toncin noul nileniu E add.'.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc.esrpub ic.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.u s.coreemtla le. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.tpin $in modul in .eea ce se nume$e un ordn supcrior.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n . 5a incepei sa tr.a nu v:klilivialade dr.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.re a.eu Ata weli Fi ahcda. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.tii sunr nerraior.'. acer mareia 5i t .c ipun ci? 5' Poa'e.d hebui s! sjmr.m deani?Crcd'li . atunci e sme! s5 v. cu miiesri.rgrri? Cuiii Prs. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr.a.eli l. nu pol s5lle nciodar. 'n\crmnr.lberd. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .reabirbal1.u!.LparuLea 5giLiu. B. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . rddarata mkelie.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.lru aalesacen.ili un huism. atunci sunteli delr moart€ ri nu u. se si6t.ta. dcrt cuvandbr' vre.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.i? iml plre 9i 5r.

orpuluilosdu ceos. dc.7.1r tinareFa? Eibjn.eua pe.e p'ivt'err ce os5 fa.aI noiil l nercler..rd. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da.read.La e de ce sunt naimurc f.uroeemedemula vieli s.odat. asrasunt.rue o entiate ninunala .rbsrjnletepLsruotemeieinr.in corp nd!rile9i.J ! i 'dD .t .i. Motivulp.el ar(nci2 lnsipenlru.ntu cJre sunt ra'iene sExtral ..nkaliin panc. i acerr enl.i ir farneculprelungs. inheba .hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.aunrceeJ ce ss.r.incsun(eritrum.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .9:l . dcohoreu. Arun. urm.. kaiti p.fr * s:siri mLe&t rururor r.rr.eli ni.ndossviasunJ[.ar.cL..r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.ur ta.a !e o si treada lmea d./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL . !i 5e dl.e$ pLnd. .rit5iv..?J.i ab im65b. n. umeaz Dr.aF d disbug. trireljsianu !i-ar fipur in.i. ndz. nar ales aiun.oo.ra sunr.r.m...ni'mele 2Ziuaj.I Dcd mtr n.amfi.5i .irz'u.a si int.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a. aLmeruluipecd e ma dewcne mai . De.$. s.t cu ceea ce .a rese numc5t. inctinarc.aqiror voasde..o n qodaE.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put.. penLru toid.ca'efa.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.a !u adevarJr a!e!r oresJr.ne.srup. Lr. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.*e p.a? Daca n alili fon r..iodcr. daia .e:e num?rire .Jde Rar sLntmaegtrij. ? insa bebuie *.rbal . opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat..te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep. Sa nu ma ta.lecu adevirri aluncicind '.rul. humoa5e? P€5te c ndze.mL.i 1a7 ope re l!- rlL...i roata statee a b.ca .*eziuaincarevali .. .d . ar t?bui* avem inle eFdunc.e urm.c silfoLoseas.a.ursula re.lr moa't? N o si aunr nE.elra4r. Deci.u ideea unur v5...minunat€lemel.eea ce ftcd.rsi foarleuso.na.atinteLeFciuneain. rpq.cca.rn 5' .... acena e un ho lr. J.t. sacobo ? s5 i 9j ridice.aLers prerdelicc. gi feme.P€tri.Lodata.r. insi da.'" . cu n.!aameninEtar n ali l.sc*ca { sa va maLlratez. ntmk d.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L.de tumc. cjnd v5 jnroar. 'r. arta sinu f eti niciadataana A[ fi.:wn... i.caDumnezsq arun.ara e I .v. o.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.d'.e ene DlPi.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.roseara fcoonq uo t ?. Fendl.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.rse penrruvo insLv..tnd o5..:te oritrrifon lemei in d. 6r.o.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei. lum?a despre v.nhu .i rce5la e mJ aFroape de ele.ilre adevsr Fenlru. d.nd se pornes.rrcemaiputin dec.t .i..xuti frcr rceea.lepciunei ere. od. Uitaii. de drd.uho*. .h adunrt aolatri i a'.unea .s?jnrrrnFe .ura]ul .5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.5DunJ.in..!?Pene.r. 3ni si fie interesat. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.urilcpecare .a 5unr f?me' a c e pots5ne s..aplanu lare ni. !eo . €a v.d va uft ari h qn.ra ceva . Jtuno atiqlsn rde!.spra vor c.ci la suti De cale on rh fod nr !s.leseti.n c? am $ v.nru ceea cc .la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al..olastrt5 cande*eziuac.1 l miezul Jeceaml5.ocosa. porsa aFl. o s. ma' aproap. \. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.r. lost itrLodJt.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D. sa rupthimenuL.ullvat evade.i er Ji a.

d.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.$im.€p? imp. ncorre vi brzrf p.--r addar. lnbks€ir? L] . T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!.inhadarr.4iri parul k n €salul @iu.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl.ebui.srfti? 8".aia.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.cri Nu. inrlntesi in. o 5riti. confo sipentru c4. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .. sunieti supranalx.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.15 fats voastri.rle din.iunbdrbarilvtsprrlrn€.T'-" rnolr.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. srare de cunodstere care +ie .hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l.i'rlcles.:.srsufj.cL Sriu cclJ.apul vo5ku.u addlror tutue.rur. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.premr: . Ali hri inv:bt $ ca c@a . J v atisind i cJ exkts o.nili? Maiputin dd o tr€ime. ce v. Noi qem 5.pcboani si r'c id.lrprndet enot'lo'(5.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.Ie. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de.lamoinzSi to. Ala.e hebula sl f&et este $ in.are noj ce crdh.n br-bll b.i.. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i. Ar trebur s.iri pcntu c€eo cc vt d.unoiiere.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c. sunreti fod e bine.h un viird.u dn ldealul 'dear.GandilJatanastoraprn.eFetracumtisaspun€ti.epeti e5 imbarr.buis.l.una rh f. ceF ani sunreri ldtile i tum.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.ah oprirweodrt. ddit nisre substanle chimice Do o.ra.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.' o nk!plrredinqata. pentru ci . atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco. De fapr. 5.€€ * num6r€ un nib cara in. lDnrn. Chiar sunteli. $l cc osa ta. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.ai simrit. t.i 'nlcrci Dar!. lnbS€. "Eu suntrulrci€nti.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c. frum!*ta n penru cce..eparb din .rtr. eh un br6ar in viat. .eea le auz'tEa pe n ge voci.

!.' pure. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu.hrr€n Intel€s.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.u 6ta. cxcra b..€p€F si accelsaF.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr. stru 4 qn tuntbtblFi. d. ni. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.dpureasimai comunLce?Armat purea si l.'d por.nrmdoa.Fi.lr? unbsdatnobrlnufac.t . Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . sa r6ca in ldul pursir sw mc . cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.lui.eneie do. lar barball.qa? Da.st publi. on din . d. ata 6re $ d. atunci sunt nhr€ prord.4a ndgem acas6la Duhnueu.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.e2 Penfiu .tlnte-nub5'bars!u. Fnru ci. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.c€st pubtic un eunuc.i ar laca ana. poatt sA iii las.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .deDunnczdu: du.' riinie .u lntellgenla noash.and vi spun . zi.a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu.6te tec!tu1 lor .eva.u rnte isentanoanr6 degen.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch. $nr€ti cele h.Si sevi. locul cel F.cl sd Eudarct. un blrblr . si lad srr.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .i *m vuln.leneile.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul.r. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'... O .re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn. in umi trdutul t] d the c.c5 . (cl punn.srrr penlru $ftdi? Abelur.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.niciodlti. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.Er'{a.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.ir!: iim es'l' unii cu arrii.rb.Simplu. 5i lo&i j€!1. in imsEintu lor !i c. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.u robfta?lnc.t .r6trr:nlncrisi dd.i ar fl 5t lacd din liaar.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da. Nu disli blrbatdin a.redi s5 moibrralct in penk.d. Purgsihplu.Ernea lui D!.lnrua in c. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.rl .'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. tn tur . ziua id care inc.oitiF.. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . dtri f€ra d f un gTn cld .rt5parul.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb.

tatr lrr sa se matu z€ze dqde.ld mintaa vl s r4mp6e d. ihtrtr. rL und l6rei eu . se matld&e . E nomcnrurwnru srr invqiti pe.ml pa: d. .ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .p€nlru . .e ah de !pus d€$ lunldlmln?. s1 lnwlo ![ 1lbeas.tlllor .t..c6t 'l1dmt rort.ti mai i.di.dilionsr.gragat de lem€|. cap. e[ ltu ha.!li lrulr.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.orp{ de Duhnecu ded hrl .dm.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c. n!. $rcand ajuns !dul[.w!.tai imprrsFa cquhlor.qJu. nu Suntei alcisl invitali.. In modul in car.. dn luN nu nu i' trrd4d. dar intotd.{ro.h.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't. F. sivl dorili{ i . a initnct€lq.c€l ludu.'ii Lu.bmdon. tc@ un .v.tul tor.| A' b€bui 5l tritl!n. $i nu. s5 n lR4lti t'e . nu sa rd xqd i .s? .oala M.i cu rd6 lntna ddtt.r.crut. orpllca ce. ce e nume$€ rilh6lul s.9iii p.uzircli. rci snt. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco. .rr t&i. Nu.ls.cedolmneld rr: d.scultstl? Decl. unui b!. phbu cL Ob*ru..R bnpltnent al @dtu .ddrr ..NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk.u to. D'ct put. t cc lttt€t i. 65tiJtrnra pin.nrrr ni. n. st invct€ sE €xplorcza.lor. A.t t ziu. i tor ranutvi sc v! da dlpr .r st Inwto s6 ' i.l.p.ltpinr $ nu ta n.onlrdul . d. cJ dr6'are g.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or. r. un cel hai El bln€.tle cu p.1t. Mt rulti? Nno{dl. Nu odirt nlciun rarbd. . gl aiclsuht€m cu un grlp s.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.pus Ch. q al'r r6ponebililat€.(air iei€la cum 5. Mi Dhtnn? 'mpr4i. scn2.i 5L detgur. m. f5cAndu-v. rqoc.Pit ci int4 c*idr..irrsrr 5. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne. D*l in e. qp.r n.ntru corpul lor. pr€slrat cu clliva btbdli . l. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn.t. obsvtm no{ cd.' Aceia e un . Nu vi .. .Irl prq.ti * titi fertcfi. .c. uiE.atabjip. wde.iod.. m'6trucut un ndc5ou dF. p..uvlnre d€ inl. nu cu pe crnw! in p.lt Fi s! rubrt. lumed a krl pe b.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.. .t plels.ra rli li und@r p€ st. nicl nrc. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .r atunctcindsuntddott.i{61 'nim. .ti nicioddl c.i l. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii . s5 nu vr inu.'na.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.. :.invatai Lt€le i um 5i mln'pohza.ur atunoeunr( Jn!uv!. nic.nru ci.lep<lun€ Oar astazl.rv.iun brb.r.r nrmml alt.ruh vd.E!turr lre Jcesra lnvlt. . AF st 6€.l... t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.rrd.k fferar.rduld€ impaii.€ ci ai au . nrctodar!.nlnt4 nu @Eul ffir (u.un! din rNnctul d.ri c5 ! ced.oprr.rr €noliild. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn.c r(. O66. s5 nu vt ino.@arr nu vr Es{i nt. .j.'..rorul6k inp'4i.cft.ai inH.dpd.s€cnnr . AF a.ti .ffrmb.ivir€ la m Fs emt . ld O6servalqul.

e epro..tnd dv:Jt 5.berarea lor era imperioa$. otr te s n a5r E\st. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.o r. fia ariiai .rtantcare ei pla. nnerezeqj*i idolaoizezc..:elesun|€eer-osne 5i ce les.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.lo. eu am alesuncorp d.are hebu e sa intuunre ceea.resuntviiilisi tumosi5 arari.!efi ror. n.um. cJr. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.dnd alungem.e se num€ge se.I ub5. e. pulere? Lat . Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.Pur!isimpluoi.ilbirbJI Ditcrcn[. r{ s eri5tabarbatic.:i n..eaa.siat. .ur rare..r.odDd.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd. Nu rlemin. r.f..unor osabie..dr nt .zsob\ervJro.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. eleintelegdEroria. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.. d ..estlel? Di.iodati.1i. cu multalupti Eu amaLesofemei?.rur. doar : dn oJ ar.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.. sunr cu roliesali..u arleld..onv. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.r. ra Il4ariJ.p.u invaiiiu.ieles Eo intelep.. por si exkt. ..6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u. .. jn alpahuLea slsrLiu.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.ere a du5 r olo 5j ceea .a arunci.J"-..d F .rtd1e. jnirtdeauna au. Fiecaremare prof.d.alde nneir vret TotuLe aJa .avelw.a so 'lnlb r. dJr nutt'I c. dre rda .an\ta Dumneei ee. da mrare ca pl. A.ar b.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt. iiiau rrumuserea lor B. in loc s5 o duci in jos. aiun. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu ... ri.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. ar. Lrc..sa s: e .o oi.F eod. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. tp.ecrceizs au Lessturi.cum!...i arun. .cu uSurinri B. ele (rebuie s: ii$ !riji.iJ!qo.?to .r rsr mtedriain a. de trumofl vretr.icar.. e nicio important5 modulin.ooa.ar uapurcra6:iardu.Dumnezeu insusi? Da si.5rii.. pentu.u Observat ru.onsptraiiain.d'Ln ico. e suni srDpuL . id.n10 ceLe.rbai_i. senrinanreLelor de5prc. lo.e a mrnesunt eu . inllarsjt.e. Dr F.. Ete sunt adev.Efemeil. p.1!€op.a mLne Tormaipuretisi r r. Nur[.r de mulre$ sa ha .l 51r D.4F r1oaa.au(ie a femeio. iar elua ber aFete ujrin ?. '.r .L l ..o.odats 5L toruJL .ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts. c odr .u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.tat.aresunrhaethislnrfruno frumoi.e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc.e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.o de / o\ .el 5i si nu le . sunrcm uft€.a. .P Crunulsup. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. pcntrucd ca$is. Acera nu sL...! oo..ndu .L. r*uattara M. penrru c.rbarilo' le eda mulr mrisreu. or tesi incazu maeqritor exisr5.gidr.ir q. ii puternice? Da. p. BirSrti iifunti su. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .mFrt:J re..ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e.? . puia se f't. or ob .e pretujm JjJ sLniem.rarii N . numar inr un domoni! in care rolisuniegatj. re. ddJ..u ibiihr.i c". dcaoni'nhcsL Fentru.a \ii lie Dumre. s sI.er.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL. inesati.r!ne cap.obscrv o.rbat LUminJt t sa i s.uprjv'elaesal arcJlor? dc !. trumusdea te-a fosr . :?5 d€e. noi iol inta egem asta.-c iot. in ceJ mir mare pr.cl51 no!.dicjar c e a tr.naeo?Ir4eo'l"nh .od"Lnlo. .r ?c.r haegri.d r.. rae.nse krt timpul Vreau +iti .ntL. o .rse5L tpminLne i e esante. I De5unrem subsrrnra r . ' rr. penrru..€L pu' cu o heraera.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or.ram mae$ri ca..ar fi acr ni.isirsar.e o i. Nu rebuiesi tuti hirbat. nrril.nse) Da Poaie * aib. s. .ubmineze Nu crederi.um relivoi LLcrulceLmai mp.a pots. sus.rnp&iGmcil. f.

br'e5anl'0.stali p<rsanr aEturi.im6.i" ldaarat ".( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .ivan da *ma. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr."$nL('lir'a \rtr1 .da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.poi. pe one trcbuis6 ascuLtali .are nu p!lq.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a. re is s.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to. aceea ride de ..t.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.nlului.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.n5.n.Dentr.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.'€tip.dcoaneni doarpentru.:.m.heva. E ceamaide \ {5f.nad€ror -. Nu p'€r (dreaza.penhuclsiEteJti.Gs5 p. alunci. ali intins cap. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.A$aci.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu . -*t.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.fees€li? A5ta enc. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. c5nd.pali da mu$ele asla.licobor duati 1016itvidina la m imum.l.rcnillrccm i.'dJ.esimleati..i1 r"m rrrclc P.a si v5 as4ai do.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.de hiid.un*r'o-.s iLuD alt sot. s.i1. . la.r A\L . ca motiwl p€nliu . $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.sc!? loJt. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.ai .ad ana in a. nu tntelesci ca n'm'.unldoarcomprnic.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.{Lloc!r_rlor5e in . i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .u . ali rcwnitlastarea de vi.lt' sexua itate! ca* s.ntucsnu. ! f&€ cu >ub{an!. apoi. Foosiliv.. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.eva..clcrpecrreari'cluzdraLefincoli. Slda. toar€ lucrurile a{?. sa *. oll lost fem. darc.ri dar sab isnotieiu. v'!$. c.puL va spuno! at. '.unreiiob\nultl? si nu tril .li 161g.pul. p.sr5pui. rn.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.v4 ri>h.eea celhh deia aici.l. Do.elatilimp. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.bat"mincirurilea. fa(et Lo)D. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.rintij-.lu!?rr! Pl'n ^. cu tura..i. $lsllai ci ht tinpul a *isr. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C. de rdr6cre s.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.ta.9i.i suntcli ai.apu.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl. 6te penhu .. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.9i Jlilolosllasta.t f.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.€tiasta?5hti asla.ntsu liecore dinte voi.u addiratceea.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.rna qualllStii ba*c.eeo ce .r o pane dinrcicar€rliac.li dMn .

INTERLUDIU n.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. $i alun. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n. br. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.o d murili nlclolata ds.. fiie @2 ce aae a @et in dod eM.a..[sc pe e.ddtr. h hene cnpa.d . in fu. inr6arcet{r la Ecinll v6tru .e nu FE tt nu tat. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . 9ria. A9.br€l€ ludurl. pdnu c: ele idca locuile aska g se u.u dz rco alt. slpltmanl dr. atuncinu lrebuic aa netngilor. dou.mdh cauza llmpului.i. pentru ci undcvr. din nihle.dll ninFi lor.apoethpoPr'a €l'p!^t.l6ted raF . inssl€.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu .s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte.'n.Adpll celot ca d . Obseru. bodr.l . n. m. ci br c.ro'ul acela.a tt tu o luntlnz ii . st Iie Dotnre.d avem onediial.ancs.a sprn4i nunli urn.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t. turl sl spun€tri ce As .

. E!* '-n]U. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.r."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.cLriii ca. subjectivi.!"P-dq n. pe dlribure spfti.'. Eddnd fhe lMi.le s. orJcal 342 4d Lka.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar. 1931 J Etu xltu D6pre ld.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.Frumuselea nu e{e oc.!/Etun Mat".giliecare mint€per. pdtru cE totul6b minie. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .Ple Ahncicii i$ ahintsc . -ad cd? dcplt.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea .re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!. Potittal DedHuft. @idi6 (lndEnaports.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ . n t /.9ptr. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.tffirah.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'. ne csr€ptlm se dp4.Iubncr $ Lumu*t.r€rhl.tar' tirylu aiahrt.'955 i(Jn. LibErtr FrD.{.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . g€nulsau srarur!lin viat.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.i 4ta'oare.rr rrrile (ep. _hru propiul sau enilm€nr. Gindurile ld inrime. 1999) t\ hbn..tlonczenomal drnu\' notltl..dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd. inec>c'RJno.'r5islb€!.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului..a de ann.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.€a . fizice ti in pra€nlc.otda di.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl. Dac. ldenlilarea lor 6te dlt.tuno asla e tor ce puh s.shiz.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi .drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t. fsri a pretinde sr b r€slenenr...erda simluri16r. dra6 dr E4ere F. t l. ed.i -nu ar€ de .lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit. o.a cunstne.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .rrreapn\o. Fesitind cd.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.i obieclivuL este p 5.i. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.PUn:nd{uri€addt'd. ndetra sun( prolund inPrlorr. alii d ! 'r ni!.rcaorir. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal.'eo' ce fJ. de akactia sinlurior. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie ..ara de-.iuii 9l mLnlea aser.orPurllor lor. care "61' 'i idmtilltll.rdenNar€'rn"i pqsn. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g. cei careti {sc.n.n?rder.4p i i RaFthacuo..br..tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no. precuplrile$id€alurile-nini".na.n"rddi.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh.litatea caE d!'e la ..olo da iubrsa sexuali. rndL. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.ira. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i.bn si -e ingrljoreze ln o.r€ pe ale alror.litatealu.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s .i ti nihic ndi 'uh -u nrl'. o Pdsani car€ eul€.are neindrtsostin e5t€ foarr. fac€ cu .cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii . E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. Mlrb.tacolului d€ . i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.i apanini rcl€ia9i c.d. pot kn tr4{z .l h."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.estcaz..a p .El. ochll ju.t. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .J I'c And nu..rl€p:i'lec6pulur. i^ . o al€gse r.fteacldLn. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes. .h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu ..unel. dn a@lathmp..Dlmdoare''r.

aa."d {ngdrt uc6r.l rdurilor l*. cl p.J€. p*n€.lllal.F.tur.Et pu€astseu.sdcl de ..57 impotdi.la *dus. f i casanova. a mds la Untk.. c5r {i caenda -. pe.limLtato.re.u o bdgatela p6tru el. Mnahh di!. cb are hei4!r.4ilecclcmaiin. ulr€rto.r.ul dn s4tu aalnsa deMo h.r32{) iiin pi5.. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r. a preluat rolul el insusi.nlru ci.s&wo d.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.t fa.9i de .rd'n€ mtnor. sa. sunelul p4$'nd.nal c6dd422 ed . *u nehurire. @le 6arta lnhr6anE . . ea d@dlt rGalcibanr.r Lordorui BFon . dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs. It d€ alcl.llransmutarllm€trleldi."z Dup! cum wdm dr.in€ 6 !! eulE. Hdcoun. tar! a loi i.steia.. niFenr altu d€catCiacomoCdanda.d seduea. poare 3b lac5 una mar€.coLulopGFrezece. din zece sau douaspr. tui ceo* B sh. cel hai mare akibul . fdro p6hu .@J4a.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani. in c€te din urna. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr. a abso vit n. .tt Cas. Benlna.trarett.humitsnitor wnettan dln s.line l€cul uniq5al.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.i protund. ia.e rbini€k eb.'.siie*ep@icrtu.u Da Ponre.2 i Pendu int€lepcldn.ad.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat." .U41).ruri er.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.ind ri dnd in dilqie p.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.e seduc€a i.t su4inr .iunea lq intlaLl ln re.6t€..6e ars lu.int G€rm. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.I lea e€dus mulr€ ld€i.n@a este un r.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. car€ ea am6iec.t tui Don Ju.1!tl .u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.t! prtma bs urs dmoro. a losr inwnI cu. seret!L rsudtei sale . '?l s.ntGe'marn.Unad'np.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.nfi4 persn.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. BG.ur-ichr clPuteasdmEre.4c! $ n conducs spre o ..a rierE. De alunci.. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€.i lc.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.in.TEsk.l€.In a.t€ce Piete mlci. Prddal (1738 .i m.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.hant .da r.tul fr. & ani 5l cr d. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.Acsst harbat loirle ciudal .q iq. a lui Carlnd4 Wll..t!l aL. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .rd R. Chavatrer deSiing.spre ad4lralee sale jncni.tura c.l..umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan. P4son. %L I {N€w Yo'l.!6 a $.o3l9 . Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee. Trash id inrodu.hlmc. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s. topeSte dianantele i ca.i.ivt care puRm st sperih.nku bosaFa sa fdbulor.mdnt .lutre. in I'ihosr Fm .ll invltd d.a .im. nai mi.a $r.r cu nobili@a €urop. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .def€n€i.lah eet€ maasnu in !rta amoruui.r.iranrcacacenei. m.cea p'Mia tl cunotb.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel. . Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft.pre.! 16r ais c. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro. DonJu!n. ..!l€ sa facl ce ra cu n. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.lntG.1€ ueti sal€ sunl marc. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. tn rtmp ce tAntontot cozi in.F. atal s. h alz| tinpuld enalt.ad. p. p€ cel na' m.5tru al. P€nlru de pe Lume. dii.taleleSni.dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' .omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt.usr R'nthr.Fi.a I preolu ut. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S. sor. undi pzr$one nu cdpuLlc.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p.?' Cu alk cuvjnle. ln pd6ta lut R.rmin 6a ihuhil p. in ac6i c. d@. P. Oupi d.

cld.bur.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.Stecpl! in calaiorla nosha..Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h...D.lrta ile fidr d!6 cl . .d lucu ln nFd.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb..'. qpdn.'. C.. . . nodlr h €hdl b.dF.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h.m F..F .tr m n!EF.t 4.d. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.Eddo.rdsl€ profurde ab unul ha€stu . dupl ce "lsh vlrut p.4aL Dd D*. og e 5h[.r."g b dlrdt..ts n4!tl. nol.E Atlml E m & .rtldl.lh um{ o.e p.gd4 tla faceh d vhtl.b $ L-h licd p.{ .. 5. tr. d n6l cum ' Otu !&M.. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .at.d & d ttLpdon6 tb!*h.inplu.!l posnr h!. . +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.trn lr. n h'ta).cm dr.+r. b.ntu . s eDr. lr.. iuht o .d. lnd o a Art.$dl pa'li! o !r.dr.6. i'$lro tE+. Eltr rulitrt pcf. 6 6 rnLh? Rdlh. n.drdaI @ttrm d. er qhda. 9l f.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.. q rFt paa th ca'. rD. Flu o r.

I . dr6gurt.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o . .Sfl dup! o {6rq cln. da t|cdd&.ercurl inapol.tadnd h!t5r&'l'drhEh. ilt d. dnd r.LFlrndt} p6hu cl R. <ah. incutul no. ci . R.. . vI rn tcm rl oftc.Adrc!rUl.i atund cand c I&n al. dt!.n 35. N i* ddlrl prtrE d.zx na E. p. .6F ld i oq$lnF.F.ft. hc. e d d vd. E r6.ti C ld.!m.dun pds. Ms htrs ld . H lEt dd..g { Elin S ch E!. fo6r ntcrodat! Frttu d o. F. ..rvnm .hrha D.d. dl.[nd? iri Vl r.hth.! E!l4. trEi intua o L4. Pr. Al. dm ln lq tr.t !. cucqll nrn.uoLnl.rglh ln .Epinttb.re6b.i@ cMpdn.ltlb.tM lul.or'iut.nl nicrod!16 9l c.0@ d.* 6rhs bun I! u m.l{Eir*t.S. nu dd .tru nrcLdafi -dhh.nltl Fru de fqrd.Al. nd ...ro pr@e .l.if 9u dddlf dq! f.u&or 4 fadt pl@ O l..F dl dtrp&d$o d. AD Edn r d L. d. ci ml{hdepln tre!tu|. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L.

P5' la ce vt atkptatr.. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului .in qfru. m. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.dedsrr.r.iMahnE6r. rin.dac..cunos.ur€. A5a. o.. .r.n Eranun i$d.E] blne.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh..a niie copri..pr ma hea reactie esto . k' t ia'.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg.rt_.*.h'a. os6 vr spun.o. v5 putqi imasina Va pur.u-.a ei. dt de prctund poate q aiuns.t Dupi t''a 4petenl.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.. m.9jce st vet. r€r.Eu am pskpreece ani sunl un nebun.anai Adl.e u. grti.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra.t penhu c{ nu . cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.am gandjteu .l.5 rodt€ cuEF6a. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ .m.r.)EbiE ob'Fu'n A*Lk.isfler.pl.E Sr tEt.cr.d5. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu. nu-ni sPu: nhdi .cela$ mohcnt c ulninan L cmoti. o fddi ia' a id'.5t.i spunr -voi.a'emalpussije! NumEinvinuitip. c\punprimelors..ic€.ne g.l-4tr.la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€.nsnlLacqtia Nu ne n. F(utolldu C.ed c" vi .chiar ma d6el'.otlno p6.min€.{a asa(3'on l. iti$.rcla.d. 6l€ alribubl @l hll untc. L-.h€nr. aLes - ..uprr. Ii pnuin in sun. 'mpr6ronab. .ein. Voi aF venlt lupr mine. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e .upierelnmino.sinii mete.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine. pahu lnvrtltdulrslru. penrru cachi asra ftsunreli. (ur ? arJl. aij dar S sliti pccindlt..uin rh zis.5 lunt. un6rt.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani. Vol o faceti tor tlfrpu. din acete wnuri.tl imasina cun m! jhte.(e an'.t ft puld se sp{n: .ptr.te m€k nu tub pHholosie.itrT-urdr{iinru-:o." 6n b6.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.dardefaptslnrprGl.dr p.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr.5 6if*qi dsl.. u. cara !h p e.li d. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".. arahi.. Adi. tlne o tin'e dr€. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.Drd?ce q-i: (ir na bo de p.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ . Nu.ar. ti \ic. r.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m. na. P€nrru mine.ei hine. "(dn 5a fi€? totreui la rr€. e acetailtoc di. r'(kr. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet. c!.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.Fr di.€nanr.h p€ a'. nro( ine.!i sinsur! d![ cand am ri. 4ists existd este... Ma ros.. tu ni u.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.ri .icL..ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.r.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.F.ut dolr un cerc..o&fr . hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs. Dintrodata.a. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti.l€ndnr E bin..Fe vicrimvfl.L1n de unde am incepur Asla nun. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la . de u.t acoto d€ und. an paispre€ce ani.Dn €u €rah o q4tu.n ll€speWlliam.a.penEu ant . lnst locul unde paispr4q ius Avei. rta. Atun. Adic5..l.unreF lla car.Jarno aminalntar.in ochi at:.n. Dc c. -Nu. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. mare ii gras. paEpro<€ ani _. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.ut dar sa G sFun.nlhd_na. Awam n€wie dedpdicnt aeea. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali.e{€ ca vi hndi v..5! tie?. 6k. invtrrisd in @r. Am fe.nant? P€ntru cE nu au. sr in. phccsm. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.pnFaheam'recucnr€ Rai-. Am li. S tt si.m awr lnt€lepciunea plto dep.g.r.? cume .a'n labariaco o. inroB*n aa.ir' o I.F6re He..r C brne. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par. Shti. a5ru ldri Ato.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .ulralr.elnm as. E{trtd d. bi arirati. lun€a. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h.r p€cd..e?op. neam lntors llcl dc uide am ptec . in csc.. a. Da. Eu conduceam o nata.uro linpdFapL d" a.li C. mlne. Ajdkatj minad.

aslea pe roarc Eu am tnmis .r.u ..i-ic miuirdintr-odat. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi. el*ta a l6.ioda6nimic de alace. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. &a d t De .I p!rcnr!.2ea. Eieau utatjn sufletul.eld S Je.lnscrnni. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in. p4bu d nu u.ircLc l'401v! penrL care l.e.5urprins imasin€d dc lp.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.t numai.d. Aceea esre.t.ft deputdn'csunraruncidDdm.n.bravada noastri.s: co.u invatahrile mele i.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.iilc. d.tameava5h.'r iFm depa*.suntforrteSin?Jsuns.bucdii.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n. d l[5.q n. nael'i..oape5r a aruns d Ghi' mei. iv.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.tn! s ru uitat l:.(rrrr A.ul l)cciwcausiinteleseticda. LrilLJ.$io cinc Ja.t l. vnm spur add&ul 1 .eia ede mesaiul.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii. ueau * +rn." \'ar (a:nq.ieapli inaink? Grq$. an creal un rac$- rdressxuaL.am F.sriHcardenul imprkfturde .pe.rem de bEtrinl..r nu cred€t' . Nu.n4a care Fo e 5.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.e $nr N! pot * G inv.ror .! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle . . nu hebuiesaeindrisosteasca de el p. dst?az5?V5rq frumos.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la. . c6nd . Ai mei suot loa e nesi. rirmut cu rinc.na.Lavoi.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.. Jsr Mie im pLa.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.pti.pli"uri $ tin€t.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l. Ia. lan pus si dan*r€ .5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.r s6 b.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.orpulu or.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a. rcsti.runr? Por 5a va inv.t.trre. de picioa'ete rcastrc de v.u cinda care poale si n? inle easA n. Ln trccutul €stru e3r in.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.modulin.mJn.stsuntem deinaLli. i '.up at. st 'L r-dq v od.olorl.m drnrt a. E 'oslru rinu (ine am losl.c sunl. drr oara avet' inocenla solftar:d.. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.ciriisa mdrseti mai departe 5.$a 'ubnii 'ubirii. blnesou . Oc. dcpenisulvosfu.Sunta clcr s5 . 5grma . a{a pentru dh.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .\o"-n.rrrc c4a. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .uloara ru ochii tai. neva ca'ese uiri La €i? A.am qurnkiod.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .ro. Da. Jr !ut]cu mcu.onF.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta. atuncinam auea nicio p'obl€m. ljn. Voinuur . magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. casct?1.estaesreuntalenr.lacitsu.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti.l.tidinfevo'arinnl cam.iviutatrlaei.uiJ.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".Freabun pentrurine .uvoL.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la.. a 5siliu.tnundeeac€sriu. dec cei nesri penhu . . Ceeace6telrdmosaqe.inoh.e ar rcbu' sareau un inv.ashe.t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr..am pLs s:L la. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat. exkti alPalru er ad4lrate.zur rr'cer bine.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. crii dinke voi v.. a ins.' m'i mulli !.oshu E b'ne..ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.va si se uite in sui]eiuLloaru.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati. i.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.ati uit.r €u c!. .!a noaskasunt. asunder & min€.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a.ici. pe. ord!maetelrnr J 'rv.limrcnaminariiusin.realorJu'u.li si m6 uit in .rm. iluziiLe co.are nu €inrdresar de fundulbeFu.e poate peJrJ-5{. *i riarinl. .u rci Alili ' cu ii I .e'.

d.ducal'onrl c.i. sup_inlJl en.insi acolo.odar. Arunci. aLcL lobul l.a d.li[ct 5ic. ... thFr. .ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. codunocuturd.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. E na' d€grrb5 gtndk€r .cdod ornalogle . Exisr.a 5i fe con5r.atora *4.sunt an.ohdoc lumea.tl problmE p€ntru.penlru c6 nu au minui a.easG furie crqindl.iod. Cu lLle. Aicisunl n.lS o cr c.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.tia cerur or. chla.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca.sau compordm.ea si n.rrih. dd dlct ne iu. hl . ru doci ru nc 6.herului..:Thonuldeauru uiDumnezeu.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r. e cuot s.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.eu oameni relisioqt.u . Eibine..ii l4t c!r. sunr oamenii care $nds jn lem. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.\a eruirud n4.ci.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. am Nut aceasrE *p€rtentt . urtrdl codul LiJn. \ror6im d6rrc o.uMnk . br. d€r jst€m edu.ar.I ilar.ci. codurde nod.el. wdm ca 6b egindn.. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.hni.ollr ntr de hsiiuri . o.rp..'ie inromada? S. ei chla.cu alte cuvinte .lui dell lreilea is'lin.vada.nte e r ndnii.oal5i ru invalal 9i cine *ri.andlh .!nu puhn nic.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.s adolGcontll bne i b.b 46tui s.r€prernta de lapt te rile. mu.h. ni chiar in sp.odul . j.Nu ..trc nu ar€ prea m!k. hi lnlelos4i? Siatunci ava o.nalilici r.m in *ri6.r€ * jac5 in dpulld.xktl un ei*eh . despre nme cre sunl .rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.loblluifi onrdlsdft cei m. !. codut armar.nllitic'tummi li. Si incepind d. ihpo . a nu Er n ni. Dar lusnd li*.i.!r tJl.nlliticc $ ca. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.da5r. 6ofl€ in ea. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.^lcLunmoddea scaartt cmotie .!hid' in3p.nL D. Nu ditrl.rel.l.e u'neae.rele lobului fronral.m cu. lunt manas€rii banilor.ki.l' l" r donn"t. lcestenlinat ft6end. lu.pJmn4i.tranii adic. fie caI dinrr.r lume.r! a.r p4R ca ii .r.

eu n. e bine.orcdc Fcnku Eib. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put. mai iniai.. Eibina.rc. aLUm a fo{ numaidesFre a. r€ 5.o " inrat ln emorii sida.I d.sPunfar. p.asute sin!i.a da o psGoana carese d.inohonal in legatur5 cu ana.bEn doza demantutre emotionali Iie c.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.D.t'atuncicsndnuoblinelr.kiun felde urme cu rjne.(i...in sentin?nte prin a v...tdinpunddevedereint?Le.. deFart€. De a. drr pra.L.. ?ib'ne maesrre i arunci asta.p lu. cu Ji capulde perel.calaa.on$iint. penku ..titr. rani sentinentele.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .i.ate. AliIart p. dulceati. Ei sandesc do pirn senrime.are vi spune.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.p halaq' i.vcdetjvoi.tsunoiul acela tin. voiar bebuisS sFuneli.ra.pea *ista L nrnJ i se. ia. .Noidoard4ompunemolinc. pentulldurilec esimtc.i mersem in su5 c51.. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.are social: a'€ o fait s' ara un . H4 \ r k facem...splten i la. o s5 As F(tea sa nunesc n.r6ti u.cam Da.nicandexplodati 9i arlncios.dL n.. ce e depravali care merg la amb?le capete a.€ea 4cE vioLalori. ajlngefr r md prolund.e !5 jn toarcdi luqa laire.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5.le!on$trnii9 enersie i.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan.!lilicum da+iu asta? o t.imersJr maideparte.onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe.E\ist. ?".an $riri di.am.r '.innebuniti g.inupureF*v.qasijn masi De a.him. spuncli'.jtcdmr )nultidintrevoi. Deci..cForr'. us.vedetrvoi.€e!or'dpin.dof ai.iinugirdesc eirer.uadaararStiiideundestilcinussndil'.orpultEu emolional penhu !.?+nivelnu 4istao .orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.teaneuronalade gandrelosici.rii. tinL hebuiesav.rtr.iu. da nne TL ne dod .Llumin. pentru.'arvialaaceec ' r k.!a . HJ -q a y -lpd r b'.o'\. subconsrienla.omponentelesale Told..J-aed^i.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.n" "r.!ie. hcem a a Di.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc. o -Ir de o.i seniine.eD.5'Da d ^.q. ceea ce vedd ai. spuneti.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.iiapecareo O' e Jas. merse la . +iri cineva.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta.do neutoni.. micar. a rc ia..ta? Penku c..amawrdrcFrate A*a s.i t n ra '. e!tiun {rarn.-ri r"-d..coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu. ero.r'c am tuar doarura-defrpt. o 5.aresunte'ivoi.isunr.u adevirat?Pentru I .ea*a .i. Sr osE explo.. Eibine. la.lioneaza Vojnu {indili.{.utslscoaterjde acoLo l..as(eldepe6oanenu cumimp.n. atunci crr" .:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.o l' dodo. 5i encrsia.4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.con*trirla.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace . desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma. a lesinhbine.9iacestaesteloculincare.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a.'odatE sa fiu inviluiijn.af sea ni. a*ain5eamn. Vinosi mr batl a (.liintr.ia a serlimenlele . osi frf ne acord cu ". ii ma4ullor.ea.pefhL. !sivedemd incurani. De dceea .lare reci spre deose.Nusift caecora. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica..eeacev..on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.odc. dacs mers sima..s:vismljhruburan . ei mai adin.ie asmtideco'ecrnuct?..e\{i(old' 'o' . Era momentulnostu.' Deci asia avam Ar trebui 5. sunr dependenledeinteled.ieb n€ pentru rine? Eibine. N. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .daceparnimin josdelafeliile.uia depravarea? E...s. ri.:pd. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle.scanda.spreviatavoarri\!lhn.te. r \.simrc.oana.ele mai deprav*e l. n. eLe sunt dependente dechimie. Ala c5 i'r.vid4i5eamac. ca sa secrete !n aLe a{i.

sians 6arn dqn nuh. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.urdall c. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl. the Anndat d nnhnd.nru cisunre!i atard€con+iin.si trebui€. .si rana pra.a(o'pJlu.5.4ir nd6E.n€buniaGnmib car. n.hlcl.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. A Randnrc a/ Mrny Dine.tla. 5l n4 sa l4nentdo ni.dici nlclun lelderubk€ . . de la gcn. Arta € tot.. snte! din Flall.. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '. cun deliniti ct suntqi lhnezici.un schimb cu nlne darnu$1. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.uc i€rge refeaua n.d€ I unindealu Ramrh. El bln.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.r apd dciorul rpune "cine .hr d drspdati.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.dn&*t.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl. sa ui sun . la alegailenorsketilacin an. Dacl.darul nu i. sr inrampl6d .u'Pot * 5Pun5 !n. prd la €d!.nds.re fld lagnrra. nu numai e Ed6a A lFlrthnd.. in mod aidmt.r nssra q.E. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. sScol. d.in. la pJ lea &.um ne suslin.'ne p $l€ cs. in.€e. s Da6oan. n. cdpi a a e importont .'orL.wrrJ.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. uatahrsh. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.:pse.un tsaumarish l. srn.rstpundc . I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid." l'. sa moa. cernsaamfi asta? El blne.iiienull vi se aplict p.. ' comunicaE. g€netilqeri . ndu individull. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. sdiaE?' -Bun.rca.5rivou5. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. d r.'.ekdlnurm5. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.umarirm ta h'sine.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu. Fko .ri.r. l6dt5 Foala 614 tlSE!.iun!r!lin. in loc sa fil n . tui frumt d45t altii. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a.ar. @sru rhrdu'o54ch./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €.o5i v5ipun. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha.iodat.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.unteii Eu rad d. ci.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e . Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl. pur sisimplu.re areun haumeuss d cap .m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ. € nunarul tau d.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.

i a le lacecunoiint! cu ramilia-c.ulrati-n5.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice.\ipa.ii cmolie.{ I inhe. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .rur.rsa.min'i . . nh.areamtro. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. spunoii. De. ros ac6t mt.urar Ad. .b& . in.c€la$ . l. $iii.L L-ci '€t?r ess. amnpzi.i. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .llecara mid inl. orrji.rp.:rd€sinpa'ie si dui.? Hei.i!16.. fie prqenlalifamiLi"i.ut.milia incep€ cu s mpalle. rirld.i a.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n. nosru Si .npllre a fi. glup & db.g aoar.'I I n...ir@r dn a. Bun.i in .inulEshr i 5t licom numrlr e.beraiti !r spune -Stii. chr . la iwals 'por. moment i int5mplare .ini le 'obona ruqu. tcrap a a arahi.nr' vo' ) .li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo.etu w.i aneEurri si dad incerci * rdf. Fontru amneicie loa c q'cu s. d \ --icu-no L. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir..ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin. i n.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic. L.ti creabri nicl m:. sa e.mpl.l in.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.-ro ra a{e nc'si d po.d'n necutul i doar p.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.un.nbcr.unjnccpelah Le. €rrh rde ins. ponhu ca el ene a9! dd.p? Pdnrru.re .a. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.ea p.. Aia c6 individulcaro seslr.ar nu ttiecln€esle5'.€p sn. 9l Ir4aie om oc lutru.. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded. as..ul5i mnacolu ? P:L da.l€. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. aceas15 bi. penku c. Nicioda6. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ".. momcN si! int.. ' Fas.rp. nn sr o relaci n'c'odart.n. ' rrin lnrdrccli{..ane.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez.

iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.?Adic5.u €i. Nu.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd.onzar cu *ht .r.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.r inke'n lamr. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.tun. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos.te pecinda Ei bine.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. h d de s{!..13 9r os. r cr€lqului. aduc€inapol.iiplneti sa euh. de r€guli.t.cl un ahnan poale s! rssplnd. al. und. fili a.€r5rll€.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . eu. f dli. ninrea rcaLa e intra picidr€.u a f*€ lud. Putetr s5 faceti ndddni. o p€rs. ApalE $ let rgl. laca drag6te.r. Toata vlaF voltra e numal d. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una. T.n. Nu se ncio enoue la ci.pa ..ror care se raceimedrar nabure s. Ah.sle.€dora. penttu.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.o.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$. o si wd€tr .ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt.el hon. lli lu.o. e cea mai nsrc pl. .E opsed: inb. vointr.nl cu pesonalitate diEdllli.apudi. $ etiik. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.i.l.5 ei. p€nlro. Fodl.volcrsdeli ca eu rcrb€s.i5rlim6o.!!.. an'ebtc.iildce!isi sulere. . Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt.sele unui €nar d€ doulzz. hainpentu lbtdeauna. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul.. ca a schimbat ast pc inpir.lt5 6te ameici. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n. Adic!.a{a nlc. o si aj$ {ii5 d€ Fi. ll telait. A.s de ce. lnlolcgtndua: minl€'. vi se nai {o. pss. cu parul roroi.le? cu binta.are a. spunei @.onsltul.r? . ri. le . Nupur. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.c!.u p€re ad6resunr€i. in $nea lor.'d p'. si nlji cuMsca o ginile.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. s.sd ni. Ei b.sl 106l. d prevod6 li€care €molLa.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr... un barbat in. ffm amna'c' conplet. Hai si lim rrio$.lif li punef 5e euhe dc reguli. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.ln par.k slEttciune.dl.i. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6..Foiia* dellaseart.astainsaamn{ . nu vt vtd p€ qbd.*h! {5 i+arunc5m pebune. Chl asa. H.6ui.ate d'e pmdul. da.€r. E pendulul e du ple. O pssod .b bsda sa Eupqto p. c!re€ciudar Faceti rcr .!4i de anid4in 6.€F aera. D6pr€ a v! lhtl bine.€u i iubescpcDuin€zeu.da' m.npenimeni. o si vi spun d de cc. p€ dnd c€al. puqi st fac.r.t sunreF llcl.l er indn€re ii nu intel.5 da }'r Adtr.d e Ei bin. cum w€tl si o nu mld. Jl:bu. doct*ului g bru{.i i *a asa?Spun€t. a Lltlll. .ntru cl nu Stiu cum 5.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.area d€ sln€. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. ldul a.lesdac. h.spro emol .onparabLl€ cu ju5tiii..iali cu nlm€nl. ci aF os: ffc.ti.ce.Astainselmnl . nunrrs d€le $i inh. adci. atunci Gb.trdcelari lucru. c' deb.utul!r. Pli$t! e oBarerugine mrl.$rJ er (n5a am9'.puleti st faceli. Poate p. nu vl pace. rictac. car. €u. paso. peEon alitatea dlsociatl.ic? MninuLi mrihulr .iodati p€ ctrlhl?i.. inrind*.v! o vi.1.tilui siu. tre. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. pentru ci €r! dispus. Asculralint.cu pereanarepetivi Ad'. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.o s5 vt epun eu d6Fe. cin..rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu. c€ pldde.eva spun? Elbln€. Vi .Stim c! o !! murim din cauza.olrrl n.. credal . la intrablril. Ceasul bunlculur.r. p?ntu propriile u'tu indif.lrcr nu sunt. @4 .:l.'€ pledd eli. wi rvqi m rrdt. .nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional. Dqa pute. D. p€nrr! pop.a.are ac.E in . N\te aekchid. oh Ddhn.esta 6re motiwl p€nn u c. dou.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. ecndu. 5.nn?r A5lr.l. nd auniclun trFU'.os.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine.Fa druribi . p€ntru ca a. d dad aF incqc.$ aa di+!s . drr nu o s. rr€bub sa uil€ totul. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin. n o EnotiLesunr cpcr.[ d. o s6lf prea b6tr5nle n{r.rt' !ict n.n4 fdNntd6. dor her.epiedcLn.

os.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar .are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. din accsrpuStrc.o' indrid . viatJsa.. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai. genuLac.o drnElpil.a<ee. o. d"".i alostr@dataHitLer. lar in. acedea nu sesupun nEodat.orFul vostrL va F..orPU voshu croiional. r.n oas.. S acom v. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate. asta.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.lpLr. odats peBodna nu ma.n€tb I ri t L4 .3: !. b. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. Asta parinii.i'n o(6i pi b. Ne ridic. . nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti. Sr thal' c. ..izi€ Voiaij decis s. recesibinesi teu. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.r rn dl ncz -.la matur e c. i dr'nq. csF racut? sunteli ink un cdF.punem un ma€sl.$tiadci p. o(€nFnaPo -aaD'. Oslmears..iT . are diaber zaharat. a deoamefl de2votr.iie ni. te din astaramas Dar dh asta 5i la.ie de asta ai.aLd Mai iita.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. orica. Ded.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. sistdulimunitrr eiorirft I .aLa. resuLilor bDlogice ta. rercFonea5 h deoai. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.spun djn nou. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei.hia.D ins€amnic. d \e. arri peEonartate.9i .sa alacasturcorp ses. .po e 1(. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.n iJm nihp \4aou. n.n:po56 DB-54 Jmnezic. a' -r"t'. inwte s.u a.e dinre uo. suntqri inlr-un corp. in actiune ceralta pe6onalLtrte.imasLne aceani superimasinc.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.eboti. avcri un qand .nl€shnate Parlirson.or.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath .iside aripron.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata. nu mai aresl?ro?a la I. a. intregut biorihn preiau eu. e desrut de asFru Daci atunci." "^r Si atunc .lrnt. .aE ilidkrruse un c€nku al crei.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.6mei Elaptdoeedlr.9' ptna sa devenilicreatun sduale.iti. Ei 5'ne cand inh.. dr' exploatat5.il .$idem fusa la toalet. Ne apucam sa tmlm. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. atunci nu ma Hei.srili rc im. abolela pe roars ltrhea di. sa va bsanai drn copac jn copac.6miL5idtm fusa Laloale6. sunteliint un corp chimic. op{sonaltate djsoc' d a o pes. x(er..1ur': rrnac nc: aL!41 e.'ut aFoi exparien Iierbi. aruncididj este. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace.. n. azi. atunci. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta.at. Corpului emolron a L).h hbaintu. EristE o mica p.hctusivpesine gt.a. simtin. Eca di o. fi€ maastu. hebuies.Siasta€oda.la de iudecata!iapoi. 'urJ.iodat5.u acoLo.ri din a4 care e*e anrfted vi. nL md are boli sasrro.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru.33 Si arunci ce v: 5pdn. coinseamni asra? Un amna'c.'oaal A.! p. Nu faceli decats.a.slstemulbsku educaljona.afaseintthp6. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.aq1q n.'ioirp o:i relese'A_pucd . din . ne di.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate.?an. Dr'.tanpe. vE egEnali. vina ri s.m din patul a..se profiri deea..ela Sir.ri. a ap. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci..obbnuram !oi. care s.

. Si btb.cc d.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro .edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.u 6inl.e. atun. Condiliil€ i. Ei bin€ acesla este matriarhdtul . dact ea nu de ni. cu un sltnt.oarl in m'nt.unoasrd€ foarra potundi. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.€a3le invatlturA ddF. cu. sau pakiarh.slem. poarte copilul pent! cn.en! d.lii r€bu.ur No sn ve plad invq:ru.4 of4.e sl o auda.dr Gr. si blia. Bun motivulpenku care birbatli . rr urn. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.ce+publiconullim€delenai . * nuneia nom€ntul virgin. . Y€strd b€n Jorep.lodatr M i.uh.ru v e at8 c5 .$ rea! sl !pun. auda a.h J s. a4 nr co-aiitd6p..m copLlulln decadsnll. pe cind 9i !tun. Dmdu ca sa nFn' spun. $i acuh o si !in. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e. Astlel i. N.rr tnpului mol'onal A$ ca.ntei sal.u vcnit mulr dup5 nine. (sPdt nos. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.a.iod.st.asosre cu cda.. tr momcdul. urinamh api 5iltam r6to siurinin.ll ) . .r. F. osE f]e intocnalca voi do. oulele csre o si vint o5.€sle makiarhat!|.areiLla.adentr. in nod idninctiq eLe nu o'au ni..on.rbaii a religiei. dac.$r5 in !l.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .io a..olo 9ln€ hot. .r . tinpul.rci-nu hebuie s.hnaic. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin..rim si pur6m un copiL.on. b.lili6E . 6e eqal€ cu ranrezi.ratdecodent.cuios.5 in mlntea n.ra * Decl ndrJ r€. ! crd o L. MoMtul el...io .ard au n@ie s.pilulci aLi.rorut uou p. merge pans laSpnitul or Sfani c1.aufdnrcroda€caotirlr !.e extrma lluhl^6rii. R€tln€ti.enea . e de arec? h d. o purernlc aiminunal. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .rul? Esb lum.t. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.r c5 os5 hii. c. Ii k.hia.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. .dd. noasri. in nod d€schis.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande.a care urEeaz.niciorGponsabilitara.e.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.asn! _ daci in mintea noasnt .€ dac. pentu c6." hir. 4€ec:| (r hq. e ca un. arunci.i.i. ci desp. Menrul de faisie.a.u e Po.and suntem a. dar sr fme e o.od't in r toj o .lcb roato asle.ih. E bin€.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. tl chlar &e.epurpnn puriiarcaLutA.a noddt 9i arunci c€ obtinem.uin6n.nc At. dominaG de h. erclbh.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.oPeh numai srrilucke. va spun ii v'na i o si fie .n! accepitm ni.imiracoluL . rind 3p d 'cq. carevlne aici ti o s[ fle puiredt. atunci.ir monertot 'u. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG.? Vr€m .ns. nu rem g1 purt.a cl Nu awa nlciun in a fr. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in..en.

mutam. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.at moFenlul.tcr cde duce ta *t pabu .odar6 si :i ?un€ti ci sim.ntl w. cr ecrll[. nu.nrru cd ee.nra unur barbac spafratomizl s5i . p6ku ci. ce f& iuhi.r un astlet d.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain .h modc !r &eh 6arte nutt: medio.u. nai nutt dacar ' aGt. nu wi o astlel de f€mt.dcL _.s.riratein sinele 6+ u spfiru.$.pac.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa. e$e d luzared tltrontorma..eamaivasridesd€spr..ucoan!.@a @ Lce c! c. p.qeadat.lnh.k sa pendfu€ lutdt.mptare..t Nu q.ca in masie a emotiilor inr.ru. barhat 5. F ta nu fit' rgn6.l mi purd.m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt.ea s! U€ oagici nu 6re actur. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .uttali doafnerq ri asuhali domnrlor .un nonent. csndawnta.

ilqtl t r lnul .od.[mt l. lungl. dd aFGn:nu M! o srlnld! d.unt d. t ho!i.43p.d d o b. n*rn dndL t'Fu dFu. d o U.n6ru''.L rna qhi EcuU dl! . numal pot!ca. tu. Adlc{ qa$t. clqr.u lnvirlC o *rie d.&..LMllr d d 'ral. ar€ Ittoil. chid chrPq i C-*!lr o pd/. 6dr.dl q.t!ri no&hc p. h.li "onto..o'o unae 6. 4B tu Ftdl ftr (9 r.tmuE.lrcul dn nB& udL .h band.-L $' inb! s."nlo.lbt! infrpta chid dcl. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo. v. 9dli.d. .Llltnlru{Fd. crorapr n.bndi h r Fcl. d.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k. ld tl. Ar.h !. c df..r.cd ..t @! tl hri lrurD6. d.t&! n€grl { @ @t!r'G & .llnh. ihhtdi lpd ol.6. et 6Ff E blll3 d.l & d@l eE & {1. sdnrc.r fi. pdbt & c. E un blrbot Dlruni c nu . Ar! .grl d€ hlt.rnt6rmdh. un porta dod n€ru. n.r.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . nErl . Iort .ta d .rl. pult. .ll Dol oalp€fl n@bl$ut .lnantul naatulul.onrEdd pa.t.E@$ nd.Enlhr. Nqrll..bEr d.lrq un lrddu aE ra a .c.mdn.

ea ..re talenl alluiDmJuan Pmk! c.. c.ea un anantatat d..I tutun9i nu voidm sa.nh rutuq returol.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.e iLri.r nL. m. nu edelaprulcier.ea. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.o. dar qriu car€ d. Si li4ar€ ln€l€ .dErsur. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.kn(k.a. E !a aratat la.lm.esi\rar_ d n nlori€.rc.i drrsone enc sa incepi cu drasosl. Dod c. h tp.fre e lsm€i€ .ur b.a. susFn. sa d@d[ a I' o mLnuns l.are le uino.l .r m5runtet. olspertar ren i: De(.nlnun.f cJ a-'iu 5. Avea o abillt!t€.im.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.Hitd {ien sustins mmatul.d. Oe asta era€lDonJ!an. o5ic.atdr f bea vin.6 r€.rrhpluLciputea5.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. t k.gtla cum5{ faca lle.urlu. da lal€ntul lul.ne d.r dunu n cu dueE t! 95r:i. mi o g. fu Era un ndld€|.arep.u carc are o rcputatle dc *ducltor. Erbire.$'se.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.l toi.6z 3inplu In ffi d! am a.u ch6 tk atea pudrab pe .A il inkdai pe €1. Awa'ot o pccare o abilitate. au pnnmhtul sroan'c .url din perete.fentastL. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl.u p.tawmdefi.Ioei tlmoa* .Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei. nodul in care la.ete.rl. d6qu.an. u.5is.ute s: ap' ndeF luhlninl. lar dac.ubabtur.olo g eptin rdeoecrte.. wni a.i.. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d.um si o t c..te ldet dn Europ! D da.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.€rachlaroprivetsredeieutrdr. ln€i t um@e .rl.ai in Ede inchir cu br<a. eta fi.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h. Aw. avcm un Dumn.h ar anr Adni br-n :ra troro.a .nlrnlesl€.. en..ootnc Sriti.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.cu cmbinaa. E. -. !icuF.rb. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid.v€m 4k' pe!ein4 irrr. in cntllea wde inchE $ jn br@.i. Asta ilfacelaimos. citr€ tt h{*und€ Ana l5.cul nrclodal. o r.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. 91 6rd spune ata. C.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis.rnl. d? o-tu av€am o baddurd . Aru. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr.z.. 9i dsrc e dd. sl nu lie nicicd._ . te den &r cr rese i vtn"l'. qld . nu celui cd€ n.n.. tabmi. ard€acoLo inhmitateainllor€d.u ca m. .i. c.nul lui aa pddpio. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T.runutdin tatur e de um. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r. raci dras6re.r. penfiu.9iatunc{.c nu qa atvolblLor m. cand birballlfac dragosl€cu feBeile. 'at5.ulbr..lacpJcmultancu@!n&.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.apiadicl.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g. bun..pt . Si nu rnler€ssaz! ni.{ sl.mb.lna.i. dar un sedu. o (rtoarc trrho$a. itiu s..urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .Sror care € mll mull d45t .r ru lnkar o mie de noplt d.6 nq. Dpci. ac€a stare 'n (arte **epiaiD. .Tot. ec.r€.t. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .bun la pat.dap.

la plural. Lneh! s.tta Gmdtd.u celc ru' lin. sau neEuriea? 9ll. toa c €ede.sau aurobiosraha.a. -d. Irunu*titQ mle. e? c'edeti cl w o frolaz Deci.ab.i ratrnqri p. nu iuput €i ia.. cont6a ta intoE awut5. Bin".rrcahdisr! ci. .cEri oasperi ilugri l. un na€stru ..pcnru c! h dlPq in cde .un m66u. c ad45rati. Ddi. in tda lu' MaLn.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r..mulvietii ftrne. srlre.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr.Dn Juan.itutsdari deihdgini..<nra. barhaFtd oh\nuiri .i rip?rtcaterd. .'t concentez peopqsoan. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat. c! ta numir@S. PureF si b. .u d'b5. Ata ci pe cine o si Mulre.alunci cand teginde$!_ bine.Boana a. nu tiln h luat in se'miblografia. et 4a pla€nt acolo.9&i nuftai nii.caalwtunangatamhtina@azr..i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.ceamase' lsrfa<t.. p.ve gssi.u (6 h. $x b. dinl. d.atrae!neasr. pe cel majFlre amanta w€murilor lor.ntofi.te area &olo sAsa o 3l grili . cu .pc..ne viata Isri merE. Nktodar: A. d€prei idia ta 9.in'c.au ascutat pe e..rte a vierii tur _ o 55 $siti b.sunldare6tum€h p.hi mrl l6nar.rtEiii :'i 'n... deblrborulmirunr in.trc hqv. td. r lud frola ri in hcio'".du.D dinpe. rcJm diu-. suntca .. Drrider este ci . 9i .ea inrim arca uno paeane.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. inpr4 cr suptr.p€nrucssdjnrcehrh''.. alrnod€ra jui 2 De.a'e&neiela.L.rcodurea(apul.. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ . credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali. EE ctlltdrt? D. adr fl lac€a mi6ru. rd mam. €ra cisirorrr 9i I .d ds s€ io! I .rrsali rme e .d d. ctu . care r n. tldadd ff dr d" aI-. !r!nc. .inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola. inne o noE (u indct.. ddftnitcu nd{ de.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. in 'n .*tH a rh.Ldal e mele.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a.nj. ceea ce nicun bi..o dea afarS pe intrusa .r2 ma. c.u dtaFanE 3. d'ahulmasa. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!. p€ car. ana pn€r4i.t'i. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. DacE tu un elft.ta de emolivSiota de osriLfall de el. care la $ns in ulhha p.ra'. nl/. iot5. asra..rt€ lrunc aurr tui.t.sa wza i s[ d*€a*. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici.J pe'"nrF rLl smanr) Ei. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n. car€ tunt &ja in. Iodr€ el66rare. cssr€ . sfitr lum €.ne. € lo.k ndh . foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t...u ndn.inr Gana'n un ul.sra e fe. frume st ame$ @nr6i.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari.r st faci ce tEcea? Dr. ldcea mea e Multumes.ia Faslrs in ctrc4nlrc.sreaunnr6ru. t2qJunet tavto.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.rn. .onlinu.at.n'lded by w\t|'td oh.r cu rotema.io Et s.Blzce&ward.lar €la awtsuli. vqnid \i o noaple pelrocur.9tac€laalost '.r at6l Dd Juan dud sra.n. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin. r.. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.!qhi {l lodrte tut@ !dca.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. To I acea* powel.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. dsElc. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.€ om€na$i. r' 6 sLp..a'nr cermain. A lansat oporrunirlti 6q. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei. Emagl.ctrh il ch€ru. lnsS pentru ci aifost.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol.

perko a. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni. tn.1 tu.ieuslntmaim e$mair.praclic fac Crasonecu o Ieneie.rLrede b'€ .ava de5Fre rat.are ua merse la ovul spln.op ren? Er b 5e haiu't..ci S p.ec.eva Nu e brn?. !ia Era. si {oarem us.l. rtiidintrevo.r nmied?e.pnna ..!i roar.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. spun. Eibine ell.Dni'dinhevo !unteriin:.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.-d.la aropa ' .-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.remoniJ At:.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.a un anLmal lar 'ub'to.r or. (oi conceputdin spe'ma Lui.. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu .olodeo femeiefire4..er€monia.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .oreasm E bine.cunoaitere Eibine.dacalalalmeu a foitatGnt.radeidjli. eisunr. A*a nu e cevr saftu. eo chenie um' oare Sila lelsi'.g.*epenku a ab6da emol e.n arJl cumsipohe.pa-r r.r nr *.aconcepul pe d'avo.limieoicc sc intampli d"hbBde() kze.mcnruisi m.aniezii lumea i5ilacevanr. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.po.sunreri mJnaLlasriinr oceremon.. A.Si rr c.re.deobce sfarsas.Iira Privitiino.ald acolo .eF cum lrabu'. o ro5 9id?ssDr.i.. i'nren nu 'ubftul!.Jnca rn Dumn?zeuc e.Vreiu sa v.L r. omenir in s.rfrdn ct nu xwqr !. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .9ini6 rtvftitiein gospod.rr peBonalilaie omeneas.iui dEkuq in pottasa. lacdrasostecu unbarbat 5p..tamandouacuLrurilesi . Jv.Fentru .uad€varitde.sifr. sir Don Jri..bnep o r do. cu am Fenbu.on. Gc' alt€ u.' ' d.. bat.eh un dutSis.nc.uina.i.erl Nustrdnmr.vederivoi.Eusuntrno.eea.adL. dupa. orueodd.frentut.(reag.ih Da.'pLrey-rc. iv. d. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h. Nu t. s€crere dp2u.J Ad i.suntsatastun $ia.za rr inrrsoiLn. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.r .n . 'd!('nteleget rn. Candsevorjn6Lla .areadus Fenduci. care iie s6 s. meu.xlraordinrr Anrca.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.rbdriiatr o abundeila ainkes.e dee. elm a.um em.in ochiunulFe airul dvo'bu do.ecu ad4jrar si.rma a. a Franz Jdu.rrli. lar cand uine . dGkugi puterea per.Eibire imiplace5ilacana.nhuline..u L i.scim.rr qsps de p. c.el pregafte.. 4' 5'JT. averineo... ceziceam?Ah.€1-ri€prFt on"dr Si da.ins. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.ere da.ra ci e perrep o ui4a . dar se gandesc c. o... ' ia ' J tecutdin.!ireta erendrur Fenducar.inLiu penrru cie.. Nu ihpreuni.eereiperoane.hr Uite u DonJu.r n. coLapseze in dip.. " . (" n uit in ochii a.y.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor. u."""a u ...enpubL..edragosr.miiFsu[etuluLsru arele. J. rtun.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p. sajnr aF.u .manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.as5v. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i..and flor n impirt.nosexuale . asra.ghr.Nr".adanteatun. sa minpar soi..r e Adica. Eitefecioria.rmin inqr! c r r.n . j daci fuse5e invtrrr sainrc. Asla nEeamna5.10d t i.uadevirrr.u Gtj.LU r J mr n inc. d t. ana Deci.D4imiFiesivesFur.rie onar?d. o\ o.r .aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s..tnd m.. anrt..-e .utianlu.: b.ha Asas:f e. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.iq.ru.nu inseamn:... Ej bjne..

La.e +. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.€ ra( €' n . Ene un m'ster..c2E. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG.n.aloslecuoatElemeicorunci rdiLi..arc ei.o'Lpt o s5 dtr .Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran .ca .ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da. d. nc n.a ar tifacu[ocun rrebuie. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer. gErbatol a. de slDA. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.roau lost(€aredaunuldinhe@i. da Eriit o mdalitar€ supsiod.epe'ii acelu'. nu le contra.h6' ca.lcr 1qs.-r fc. Sjngurul mod jn (are suiletul a.ti putaa si spuneti.Hei. exisrs anuniri o.oa.L sdnd?ec cr dr .dpul.Iiede@i.d5postit5 Arunci.rlitatea esre un cuvint tm. $L dacE ar firacura!la. 'muni . Ati lon .mai t. d€ gond€e.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de..ef. . da.@a c€ k. Est€morala fanteziei: acena este Jd. de ncgi senftali. €u sunt o p€6sn.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.ontrlnta.'". ? cedah (q e".i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.nri.vrne de a morah povesiii.leda ni.6re. nretidGs owre? Arr. Exhtroaneni ) . dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.on. 9tiu.uF aduczm uncop.gur ovuL barSalu dremiioane Deci..d I wl. p€n (c o .a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.i .ceadrogostecumamcvoasra. o c't de multar fi expusi la slc. 1t .5 sunlem 6arbat. tulburat 5i .rpc"-rr...c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul .oim8unalavoa.hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9. p?nhu. Isrt€ fthil'brad.pil.copiii vosrri . congrenti.]nd . uel vcdaa i5rorir tu RJm n. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .. De acolo !{n ri sunt $riti.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.um apar 6ollle wne'ice.arceste lcgitur. i.'. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.a.anca ur.. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€. ac6t.eea ce sunlem. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c./"2 -e4 0.ar lrbsrSriuL leme aareuns. rclur lr .nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .. o5a in tinp.a..".estane.entus !bpenfu boll.ma... )i ti'!. pr..ib.atit fon .od ( Iotrr -po .. D4 c.s. un .ela b. n'ma hcatul.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su.orcepuri jn sax ?temerta.euipartend Ar lrebur sI lubim .in.tc.la fel.u e nevoic decst de un m.cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.? .d.i idrilvo5lru er. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€. g1 de unde n.orupr.€lo. $isinsurulmotivpentru... 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.iodotl cu alte cuvlnt€.hileorafd.Te-4 D.i mutt.t ve.uirul A. a puru( si csia pentru .c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti . care lace un primcenlru3Lablilace unprim.r€ti @i? o s5 va spun cei m. €' bine.nuvrpLJ.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a . ci atunci . ndJa nu ?nc in d.i da.ncrmul Copirr rcSrL ..

olul*st5 in afar! tlmpulul in.r !n! c realih. penlru num€lelur Dumn€zeu.trc pot sr ne $srini bolir.ea de la 6riginil€ ri. idr.cru sA nu u ati asta nclodatl. D(i .€ti dr. nicio *por. *am priv urmanduvl hDteta. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr.hp! in .ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua.nl! orisinab nu v!l wod. p€ lind er.s6 d.ntu c[ inc€p cu . bolrre vadic€ d ciciud.n:L i .p'in fontdiile voastre.doarc.i spun€li w€d.rc Jllo.' . De afd lunt€tl DuBnezeu D61.omplicart.are r4!oan. inapoi la d6d.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i . notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a.6rorr.cd public.A!o i dc vrti. dclitirranrlercastodlh. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl.u @ifi lDLdo4 vAntul.g6re o dat.e facstL itun. ddine.5 unde.r€abh tr6tr$ penhu @t.wdetr6r. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru.€rcaF acd apqimcnr.d.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.suntorganGme suntvll. hat. rlacaamuuttsmarfacdodarl. intorrklun. cu s(ul 5i .re .tor pQntru voj. a. oi9. .. pcntru c. incqcdti.i.te.d..I D. boala v! liaceLjnGl. Ele lrri6 ! v. 'eaLirare. 66rul r fodbun.ntsmc A. clli dinhe rci ali irurlar? Du.a .d.facamai. i €l4trlc. unul ponu c5.. in lanraiile c. care au dal i {. Nic'. @ftnij ddin &cad€nli.himi. p6tru ce in .c5to ucruhz Maiintel. p. i apoi ah angaial!.{ bolt \r.ri rc sr ni p.indeF cu 6la.rcati st o tanslornati in trdtul kstu. oar prima darS .r. la. ooct nu ma credqi. 5r nuf. .61€ supusi !c.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. lunt loanc nulli prinhe wi in .motx or noashc trecure.dceptuld€ ursin.. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra. B€ dpa4in conrtiinl€1.adate ''qli. $bu .i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.ti acc. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .um apir€quplia.trc nicunuLdin a.. eeau si rritic! ceea nnolionar.. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.and vsnltt la o p€rsoan5 care '.ti llcuF. Mna. E5r.onltruls .

p. de dur@. iar ..pod.p.ca 6r€ dcpandenta noaska.t b phce tnNrd A.t brhind d€pr" sr. acsl€ (.. '. solulhstru chLar v. rclbrrie olr€care.t€.. cine . hi.rienli dotioala.ine fo.irrE Adrc. arunc' . Nu pot se t.!re. la lnc. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16.t lcelelucrurip€ t . p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr.d ltlfostddq.I apol sa te (ldcr s.r f urma.re !fl! rnE. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .bE rr€r Nici n.wnili edktA sau madninl 5u birb. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.6ra 6a un nrsrd. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. e inportant st o modlrclm de fi.ce s nu € un mrsr. C6te dinh.vi.ndenti.vem Nu c weo bin.llberre el? 9i a5r' d. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu. t'€bur€ v5 hrr€6ati. o hodifkrh. lrede ap. d o sa k I ."'*.t? Adica. tel dragGte c! bne. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.ar€ am incepe s: induca dep.x.3. Elisi.? peno u . da.r.. Priuin h iur. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol .€ra 6t. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€. p6t'u c5 . ms: 6t.r!!5 in flnt@ra rc. &. p6rr! c5. Pdlru cr .tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.rr 0r __1. motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b.rdmli ( c ca. dar . doimnelor. 9i hutldintr.car€ dar6.:4'""*_rn. atunci. A l.6aFi de l. harblu.c :'f. cin€ . paku ci.nu pol . .a 9i iripozitele.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii.gac.romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.gr. $i poqie sa fie vorba de E.r.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€.sr . de p!t6.nita.r.vfi Dcci." c" p.pll a t 6r regllA..u 9. de.ords6 d.r. drlglld A@ drficuhatl nult mal . nu melga a$ Ad d.i 6ta ..tra ni spun. het . $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir. Asra .ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.u cine runl. cu rorul .lkwa. in raut. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .d{ duDl or€F.r.'lcJr5 & Nr su !i._1: tod[ @at5 n nunrtl .ra pentru Dumnad. manrLfli.car nu le past .la.ta vqnici d. n6ir. lubegre atuncl.{ ia. Nu poli ta li . d#im &p. pentru ci @l inca mal foldiiti .{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu.aud4nitpartmdideidrllli. aeabul6bu..cin snElid4ine n<llrt ii er.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil.

r€l€ lant4ii prct€rd.la i. cA d.at sl Implrtdps..mnasispui..rtc cl. .ffiod copilir6li 5l prrn . ttili de unde vrne . dund . 9l nl.. ai vd€a .d thee fadF fl.dici. rrun(t(t. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu . T.poir i cdatia.ti?unFiii .n.Ed€ffidcu n n€.l.Ll de iniel4Pta.a?M.opiild? v'ne din fant€zia.lii. purr.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.l? Pentru c5.raLiraloo jn$. ad*+ df.ein r. rublre!.bJ un <oplld b. de ce laco sl. unde credqi .. d*5 €u arEd€.m treut prin @l€ .penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP. phbu ci addirul .{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe. penhu.tr.oprr! *sa qel .tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr. n'.tr.i. D4 6tq lnd&auna c.rinll.ce6t€horrlt.96h d line.u o rdtaiq nu qm 5. dar inl. dc h.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.. suit inuid oaso p€ illcel€ ld.pcLunea e panhu noi. 5aD u.rcnc|fr.t€ $ €l inlel€g€ . msseli jn l!hlnE wnili in.trrlrivioleaua ter.n un dtun. Si "obisnuil u&n.obiFuit d€ tal.ll? Muriti. dinh{ distorsiun.4r€ sont a!laF araqd€nr 14. Si pllh sa lac€m asl.prihstff el.r Deci. de repcde uca dl vdu eu tu r. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili. .are cr€eaa as$€lde coprr..litlbl Nu daF ri.l.er 6 vi lic52 9i . duFi rodr. $l la f€|..e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.-Nu nu $nr gata penhu orl.a.stabuz. q lt sl 4 in+nnanr.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '.ltllllnlsohene.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .u @ a b.scl.5 nu np impr.s.rc o l{m 6r".'trn€i rdisi.unlh.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap.c. ri'nd't' cd .aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara.aduipublLc Sollrl.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate. 9l atun.frii . lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. T6te aeiaa $nt na.nl ri atqmmt n.ind fc dr. Dzci.butul 6upra . t rl. Nu mi ero!.i.{.t.$vainFebapl .l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi..buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.l.

r@nim b gand!la.ibtcopii. ne tt€ rurine? Lu.n"rsrr 4rc s n. PL4|L. d*i nu edi. p?nhu ca . in ncd cur.ea 6anspdt. schciaaic.oplll cq hare|i copiil c! odR.rea E(r€r! d.iact$unq'_.cid. . no .mpl€ apimulssrliu.ed privire in o.lai e ale." wdcm .o 55 urce Mli ostl. iubn€. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i .li atun. d.ti-? $ .ruL e. jubre. cunc.sh niciodala Dar d€ cc b .r.i puraB '. corpulur car€ atati asa debine. c@tt Gri djnn. prtmul dsiliu $ modul in . c€ nu puted sr ili mi. aar de lopt ar€ iotut d.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. patul f6d€lnk.au sa ve inkh cdai nu sliF c.ar€ re'.xplc!l'crcnn.n lnri-un mna.bilLrarea.!. nJ ar nlelnro niciodali aici. La suflet.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! . strll.c€a aiunqer. S' s ptn! l. ..n' ar . (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:.ar€ araia €r.Mci.edencAsu nL !r€nh( oe.eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma._ (aL i'Awt q€oar.fdnp !r pururniciod'tt$.. gj shri c4a?EutcEaicns.Nuququl rcspons. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe.trundda odr" o€nnL cA m:c..lrebule d llm indrisdrili de m. Irunuselea sa .e.ine vor .lunde poJrcsi5c inl.i mdlru niciodar! n... o s5 lic.na va crea .c@a a 16r. ..a_ lo Fr.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i..trdrm acoto €. a {ndbi n6hu.AndvSindragdUlldeopersoanl.nunu*tea mr^!r.are lrebui€ s! ne fie asecr!n.<ut J'fl ri r. de lirar€ dot5 .rut dc . dea hc..ti sl vi inddsGfill.c!modutrn car. A+"pt.dun cuurnldin(€ dn c.uvinte !. Au wur libertatea ll lre .un.a cuno4rl€ii nictodar.i. r'irc6. prLn.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.m putd€.bebui. s5 cmc4.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno. @lu!ie.l foet p5rinti bunl. orlno. rci nteles€i? q.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.shti putetlslconfinuallsiveJu.atisisrvdlac€tide. spun? Nu wei savt ipun d.nu'iudd ... D". rcnc. nodut -m .ore a c.ea imbt:lisaE r ninFi a. o sa vieti un cp dnunat.d.cu Vrd st n.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!. tred.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.. inb sa f'€ €ndsl€ (.r. Dar $tl.sull€lul.cucorputathasbu. consnlh pub€._perodu.n no p€. fa': nlclo pcdelr. $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.are n.desprdniracol. inpreun. 9i add. Jmin. Docr concep€m hlretie . a.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h. ctipa. $i hintsa t' e ddentt . .l' whi. tubir€a nu are heclt. ffialirate. patul maribl Dt noi Irff .Ad4arul6l€.rcatin 6np c.o d. p€nird c..hi €i . duGeala. ! id cL asrr.eea.i d€ Lpr opiii nosri intru.Eibine.put€d s wd€m .dad in F.a. nu a.rat nhunall.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus.p€n p{id€ .retl€. O ra ria pmhu nlntea sa. hc€cr dh M bun eu o l€hei€. sau .i ! dia. sbuE 5. genduri curatq a la@ iubir.

Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A.€ pecare Le mancatl6i.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.de s! u"d sl ie (r1.' "NicioproSkmt Elbne. ld. imbulb. rarii hi.nldaclrevenih losiLnl.c6 p. D€ci..lashic€a ndcul. ntc lr.d vino. Fba n-ti hainel. Elo st n€ tunla cra 6&.Ia din dlcu!..N!. Era chid la fix. .r durar 6.n.u el pennu (r 'l ett o contbint..e*! era slngurulnodin care awa se vh6.l acum.6 4lsl€nl. Dei.scic. dar € €ra mosl.xara.u el. in cele din urma.'t .eatr.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee.tan. a?d an41r danre r. . c2arsaluri Asta ln-. el a dMrr . El a lPus "o rr vin dar d. dd lea b5!tvtnu).6bl€R dtc drE o l.po colenaibune hainc. p€nlru cg 4a maglc. O $ * intoarcl. n. Dcci.i cr mtr.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.n.nr'cr Adc.. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.. nu ca si vl spunl. un.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.lnr. Asult!$.al6cut{. o caLrar.slacapltul.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar. .l ar sl di. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl. nr tcb !!e. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!.uo 'a *. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq .el n.s. c. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. Dai clndtoald lumeaintule.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.Gsmaln9 L Dfl Jud.perupierl s.ut" g.u. . copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it. cu.revinef6lrtedid.9rasta a rar cdditr!.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.p!n o'5 h T.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre. md! acRa D€ lapt .l.Sr a or.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl. 6lc .. A 16r cinsrir.llnscucl p€nhucinoei{.haDn.ele mrl hun.. Nl.ptegps felun ds mancar. sLc€ Iic€a? E bin€.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .lnici n-a hancat f..dsri c"man o amee. dac5 clnevaspunecS fa.' e_run ir.. ". trlli rcl.n. n o. maeilri. demonr imprS$ati p.pentr! dnu.canhcniu€odatidenellns.. da..6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. rci de'ti copli cd' . mancat nhic. A lost cinstit.spets in salo. dar os.4DdQn!a E! s|1r.rn. hai sl r@enlm.mni un bsban di*us: a3r..el e o alqml . cu b:icl.'r'dl.le d? conssatio oleqdur o. .1 rod c $$o."Art! a spue.

St a lc.a c8.i @.arepurems. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih. pp. d€p6€r&$ d@l6.rntn atiEa ira.Dep5i€$€.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n.i rdi 9i ui inv6rntt prin u.l'?rc D€ cll..Lr! !c6bi dm.. M@tut h.adl.bg.a5unr?F corpulFnru hoJi ch. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. nlj*ryatBilh.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.re n j@ne d.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce.rs $oaL5ln .t. Ed. Si. o lluzi€. uitatjrt l.r. maidcgrabi de6rpe baza ac.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv. Nu nr credetl? E o m.Eun incepeli sl wd€ll cste . Oh.I. vaF.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.biti Nu.re iEl E. Eu vE lot spun cL . Lol catdejnc€tlnvltaF. € da @a 'Mnlentului mare. Oh.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .un 9N ri \du.ddarat orilin. catdernc€tranuntatr h c.lle.te. alit d€ lLumlnat.temicull. aistl un !4n. { de riftar.pltulEd in luhln!.n ibl o cuh asr.krui dl. i5a . drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa. Ah.l eunqi vil. Fi rcg. El bhe.a.er. h. un blrblt cu addlr*orLglnal.Acumpors.ll.uvtnt€ au awt Loc dld . eun concept.ti.cun. { in afa. cce.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio. Da. .wdotib.*. Datimi wra st v! spun cda.ur. i junftare.? De cak . .i na$eli ca un! din . 9l dac. va de? E bin€. Ce.r ttk.b.qtinsi $llli € doar oc6nun{t. vnt spun.zua cirdl. 6ta? rlti. Ulr. )A .lo!lmurh .celz frinle cu . rzK lnc.vita mine _ $i cak inc. Cu bd .va ca s.arc sa vi puteti indriso(i.5 . dragilor? <>L? _D Adic5. r' zh crlr.nt.h.u tr<ululs. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun . pas. ani _ ulraF.i am faclt ! ogerijn aceast. 2000)..E dBg tqad^.hd dneld.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i.u rrhirtrtitJ de cat pe. am a es s[ hiim pe 6ara. Jn deco' Un deco..unaDnerc Ei bi. aia.ao mu d daca nu in lumtn[. pGibilst vl 5: v.t(B'll MqEv. Doafrne adu-n.i atat de nou i d" m.i. esre. 9i rriti.ltd. Foal€ cE asl. cinda . $df.mp mrre a noasrr. o .t FBrrE g o {hinb. ne utt6h la el n rehllh I auzin . umlnl.ea ce idm.Le on birbat.rihntllcubi.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r.de vl Ls€mna mdninlul .rnr. Nunikntimie.t no4ii.acc.are nu are leg urd cu imasinca 5a. p.q o drvb une .1 tunran &ia mdf.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner.16. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr..porem' . e\aa R2i*. cu area sd.di. tlcrEm un concepi p aur6i. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai. pr.. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici. sa sprnfr tui ct d.i € sfitr. ma profu. nu.d D. askprat pe cinda de. cc sintin.eai ju.fla tr .] Fdn rzK PubrEh. Ald...m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.inic. o )id. sriti c. pacinoa cural?Uo rhnszi. c e . aerea in spun. O sE Pmbu. sual ni. h. n..inh.. Ce.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|. ei 4au cu mrn.. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).cel€ . drt! cindmiti la un eElm€nr.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in .Ah asrae.si o 5. de.k ci . t d.corl.u.o. ml.tr d.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€..care5. r 3Gr36. Decr. d6gu o.u. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.

lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi. eva lransnireprn Fse slg' lii in .dn%a ("' . nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.cul6ul2ln. "" :-":. " . "5'"t' ralaana' ndr.filantdra Esr€cee. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis. dar rc eratr esal cu rea .u!.er curiarcr cdrarea? Eibine.4orr-drn' \oJi'5uct..'.cda. Jr.Adics O@nneDumndada.vah .i.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. aveal .. eiau rvut .Ad.si.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5. I rr-.licp p'ool Tc.raald adi.. apJrc ac€a*a psso.AlacedGgosteeunaclsacru.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.rdcIronoszConsr hl.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.oipade rr'ra'"lane-rrri-.rr nu c €!e.nu.os. a" rt'nkrplu ".. rp . pentruc.1.pnmoL joil.aracterulhrul ol lctului.vaz Din Fi io'.c€lienu.jncdinRr. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi. Aavea.1in.e?....ep?y 5i ? "m(-rr a .p'.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C . Daine lo eddent.Loa sacralilatea a.. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.tipl*e. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.!..i.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe..-t n or'.r"niriho{men. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.".opl.-" I irO.opiieunactsacru. se sinderscaeiLav. Gandili.5.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.e I. .5 atun.a'e dn lor )iana Dd ?l.opu lal'€.'".a vuJshi volsunr.!. pienc!impt . ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.prol€a sisiliu.. .L ficutcorpula lost eract.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. ata -Ln r(r sc l. cu ar€a inseamni at€nlh Gre.epei in primulslgiu.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.el. mi. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.izi f aniezia care . Da n.a grs r ! \' ne wdeh.l. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.d de sp4hsroz. alivcniila Fnnliirc5hi S' da.rului sau.d". rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta.-'r '.n(-r) "2. pentr.tcz c dir !tili . Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr. ld.!de lac ac€laS' lucru.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.ea!i ticurin uximr " nres.ii cei.o\r. 'cincarnarl. .alard€pur5.. d loarte atentl ii loan. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.ni care arat. matu'c ln. aLre DJr e .

tno rarrrm .da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.d €lbaafl a.€t d€ arcl nu are o rpl!.utr. cu addirat Sl n6ah ohd! cu . daci sunt@ mars. d dn suntdn n6r. Ml !sultafl? Da. .. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.a.. si * @nMlre. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.!t chllr un da.ai 6!nr.I Da. p.in cal blrbrdkr. n an fod ntcLoir$ . .mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€. in pr@ntul dtvtn.!t. t nL P. o tert..d. h&b!i hrn { rd.are practict brn. le d.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. clcaot! !l f!.ca slmlnt. {nr€m n6uni. wsre 5i.l . w.nl.cdA Rlrer -h.ei aqgla dkal ln cEis. . oftni llwi.u nol in5he.lar. penhu cA r5l! ?F{Jtrl.kr. d&5 nu o rtJp* inuril.€ ri i.Nohrripit€zilntcPrlnma tb. 15.i. 6 p.i llwi.$ .n6i? Da. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. aiunc nu ne.area pr. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c. pai. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.ntru c5 . b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni. dd d toor[i atr f. si fie dod . c€ rnt Chrtrtodi. p€ @ e e nunrerie r r cdr. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . btindi.|lul h@tuhri i n lart{ p. n-sr lim nldod. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d.n.onr p.ph.ntu.uriutJ r{r pc c. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.pdlt.r. Srii d. i a.ii d !limpdsini. 9.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl . noa*5 e vt€.a c€ ne ddro.ei.r putc at ne s{d5ror€4r tnh.. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r.. .p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.6 neam r6pal.r. in pre6t ." Asta e. pentru ct dacl !m lilost.€ o avm p. d(at in nunde iuhi.. Fd d ld6.read5 c.i o perfeclionft.{.l .r.ri credindcc nimEnli Mdttut. Pent'u pd.n IGt h:rbrr .ar.rrolni nora a Eiista 6del d. n! $ lrm nrcrad. M-!m onorat$lm-.e si fte ha6rru nu ara dltonl.E cinniF d nlh. LlEli m6h. p€ntru c. 6ora Id. ea $r put . Ded. m 'rEmntul .5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€.a ii vlalA.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.g.4. € ma de pEt.cti.u clne snr et.lnstiti .6li. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .e. Orrce ma6tr! c!r.ddir!r. c.

j.t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.e si oi iq na|h c .

fa6!16 . n. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.ddl.r lndct t5tll rl d. h Oeid€nt Eeb.1'.u? A+r n..bi snbfl Dr@ ac!6. lel c! i Y6hua b.b: \.i c! ni'mi.J. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.m.vrht€i Gerlrl *r.ph Eu m maj. in ald.td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.dd.lfemia .d.. ttairnr.l dlslrugl il dHrW F!!. nlmle .I Clrd hl. Elt @ si ) . .!lr aa lerul lllt . .r. 9e Frt .n Jd.! cE .d.lr. tl o s+ml aun m6. su.l inuslno.biFuil Ir nElui .tri ma. A*lltatj cu n. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. b6d . €re chid bl. !l6iie.c. vtq5 d d. nlm6i n-! lpur r.. d. E{e bl.fffid1€ { rldc..odata d $ voi sunt€t Christd .1dElI cu .hlul nhrrit@e dU d.hDu|l@? Nu d. (d cd€ !! comunical iNaFlurll. d ln S{d id p's.nll cde in4rcl ll.tl cl $nlel Duhn€.Fc.eltac{!.b.nr.lul lrr dh.$r . ln nod de!chr!.C.

.te LcrulpennJ.iubltll n.d. scndmentdebu. Oai.noadi pEcud "viaF.ter d2 dragul 6te un m tunc. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.d a 'igid. drpl 'rtr dLP.latianapmlruimplinq i'voic'edelic. 9i d.. \ralt dt.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m. sl FomDcz.Ddunlsendftq€od!$ce.r.spun c5 c.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt.onducLtormlr.l rar d.ii lsl lrunci va duceli .ubqr pe un€ tn$ti.rc sra ajupra v.una. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .nimi !i cde sl numai ..l. ad@a _ntoh. €t pur€re.c. .eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel.4ritsrtj inlluenlezr propn. Ast€a sunr dod Fnlru o clip.j e ldmrabil gi n. asra. pqf€ctionat v{s.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.t.ao. E ddr p6rru a c. cabul neleului ttu nu c one.i Si nat spkrtllu AhDci.a-e*'LbarerLDa. . pdlectimat actiunrle.ar€ se ind..amntclnlciodatEnuwp froi rwar. Si cand inblhlmlto' ul . G lacs tur inl€l€ptl.delapl.opuh.l anunitor maegridinAntichnric. C€nrrut b*une nu ene alt. Mti €nit.dpennJ-ecq.hai maret c.g iast.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€. a con ujotd.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.t.. insulleniii delii C€ . n .q€. dc d6gut r4cliitd wtr.h..[t d. c! c. ci to -D5un. *!i ulsnL eti llt!.srgur alunci.. hri ' uii de dLc6 ? Nu.infom. .t.in4a d4it lu instrtt. at' rardr .eamnr!iaF..irrel. lutedtinurs in pr6prt.qdnoglndt. dd' o s. e.r .c6ra ode ata *eamfi c.astain. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. ri s.rnlnlii€ ialni. lhus€i€ nu are dea fac.gcrul& d€ sin€.t . n!' brei ri ! uncdlqi..€ * nun€tt€ un . ta . Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.inviaF carenudeptnd. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo.e iti adu.ep.noi'5lpA^lnulntel€g€m. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril. @rFrlut.end d6Eltt 6rput.a daci .@a. cu ad4lGt htnunat.e relde lmp.Bun..poate. .arbune 6 . c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo. omlnte car€€or! d€ a..are? Nu cdpuld6. iar dinkda6.. V. cu cdplt.ca.. p'€.phra i p€nhu .n .poi e duc€ 6@ n6 dal on& s . car€ iu rransns retalllteiln d. v6 wtr d a *!na cat de rsn.nuft 6.inainie dejdul. mal mrrcrt! O(enei.irl htiaslru.rurrl€ &.Jn IdL?E nr d€ nu. corpul. Oareaslains. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a .reinar.s buzet€ sate. Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF. noapleaole clr€i u. De .ct.€t$r lsto *dud.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti . nll trlnod.. Dar addarar. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd .ctdri cde !u .t nai sristec&q lucru.e ar f.! vedeli lunea? Dup. ra.L. 5r sunt+ hb!l5rh. oins€ b_. Atunci cird t€ . atunci chi{ pukli 5.deai trSlt in ziua.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€. And nu q. studiul nofr in 9co!1. nu[ al. osa $ cu ani llmin.a. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul. c.runq rlihqs?in mo_mini.ubtilittiile mink. da.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed. ca.n sl ilkdem.ranti +r Lr"o.re s5 le uaEa.e.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. faci tu.ra i I'uno"* r5p o f€mete.uh runcFonead. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu . r!! .nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre. in via(a' in care n@tt cel.n: ent! or. i Lriiinsamna un ordh eupaior. c*a ca rost. @r €nlitate incsni.tir bjrc? pi.r€ e t Bee 6re ceu.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.c4a. lisJrr el.Ldecd. Etr. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.t atl li. Ac€sta .nltesi€ ori. C btl ...car€tLnunin.m ceaa c€ s€ nuhege . ca.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb.fecf6€d ganduil€.n peEp4riv. .cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c.h€t6p uLpalectaLunui. un m clr€ nu * . c. !n Christ6 spirrlu.a^!un barbar. Clldhierc qti inle a5 c.c din ehirsii. maimaretd€cit gcnc c.reqre in sratrc.

enku ci.1.? Alun.)a no4i La ivelcontd.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.l'n damr. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b. g esl€ rr€.cula hruti _ bid hut trddr b.jucatpi. orntohahel cr tnto. acolo unde 6 bF.but€ si rMr6 tr .rodatl.$ plt..tr.mol€. in c. tnkntje Dftl. A. F@t un 'c. niciodata.u 6b pdiv + p(hite . En€ b falde I cxibilc. potru ca .dpiir€htt.e ju. El cas€htamplalntr-or. h. !! rle tali. priviloiul nu ae.4rajut.ura b oiri nr!.idul o.n! caG rhtelegeostatt.lo.te fi 4hrmbar6.r! s! 6Fr €. asla o @a @ numim mo e coaqulati.arc atl deslt hi si rif. nlh p'ed nuk ne. * inrthpli in du. maesku nu ar.inllnpE cind Dunn€.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. or rr€6ui sd ttli.e stllnla nu poar.m pre.tcxulul Si nu credeli nl. niciodati.artapentru ahnlo? Pentru ci se c. in . id in .p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.tatd€m. l.&li ttili ash . e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.Si rclt va rilcrt puinaie.p de notecutara cdpul htiege in k.e€a lvsllcapLtalkn.c.cJls . (hid dm td prnE.tl.9llnh'nunat€t€salecdde trl.a.r numal .m.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.u atitudrno trcu jnteiia.i adqii au un sndiu. c€t er€ ascuru. Asta est€ . c. $ to.dnd.io ADN.ullFpoar€ . In s4.td sa rhjmb€ ri aton(i d..ia€eunata ta .r eea ce n !psq&.nru cin€ sunbm.ssrru este o per!o. E @ d! sub foma d" binla.pe.tn. cr humai actorrr . cu inhFe.{ll p n honul lui Du . O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. Nu au.cft da.ahimb.m t6l nu p.m 'udr D-€.mlinu.n (d. la k re u noos l? A..i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ .esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.E incdaF si mai jnc.ft v5 d. .a .i trupuLvonru esraic.u.nlic .. de prog€nlbnt ietro.$a Dea.5 sunr€t] d.rund !l qer6i€l 3!l€.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul. .6.i.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF. s6 lnteleaga nr. €ten.zer. br ce eunLlr e* .t cc po.ul r"ddual . dd' @. sl n0 dedetr clip.nti atund. mdd lN4Yolk Simon & schuner. N{ sa ll. .e @inta nodhl. o Fm iEuraja. h frinun.4 ceea. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p. p.r . SA nu ded..r truput 6lessnd coagutat.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras. dd nu poat. 6r. ce 6re u. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .of'ka hd. stiinla poare slstudieze doar ef4lul. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.sa? r. che nt"h lnt.caIn PlanuLExrdulur.ti 5oam.hu 6te aid p€ntru pEcde.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom. de dcord.esidr€. na. St c A.are*trrnsform:inllut!rc Oric.bu? De c.!c Fcile in c. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6. lu ini .:asc5 nicioials Sure.e €! cohntbute cu 4paiqll t.'c6l cu. Su'$ nu Foate sa dp[.jrdm inhnla. cta.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr.lishinb! orice? C.t. Maerrul .io dlpd.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .tu ' u mdiul €j.raa .e lbiolosi. fal.sr. j(Ee. D4i u.lel rcastr€.lADN.n Pentru €nrit. ja ru(.d.ma6rrul . rih. d.ctu\LE de. 3r g.b.3!J.6 . 55 tt.dlu. @otte. pranL Foldln di.eintetoso. Sirtu^ci. p. nolslr5 s5 Lcom not. 61€ on kibui FnrudR.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. Molaler olEndtd lMd4ute d.cut.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.rru? Un n. ri 6r. pdenrialul .uLui in (presi.lucruri cne nu ari 16r niciodats.on li nuitr t. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w. Nun.ara..re _\ri cj@ kndiul.ohldr.l5 luhea. r. btoa-bptajm.rc Fd drdatde Dumn. i. cle q urma c.pul 6.

nnlon. it invqe d at.l Duh d<lt d. L&r. putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B..!l lle . d & crb ai d et qpriaF Gu. 6tna.r5 n. o si nlninct.dl c. irebui.r.tnd o tE md rut d ndcut nt€i.d (.bure s! ttc . d.thult? P. . gu cl .t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr. p€ to. nld d!. €.cli dnt.€F [Jin'inu.rdut.? Clnd lpun cr chrd q{u !.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .. .EEdulur o.tcFru slr. tn *t.l. . sunl on nrrcodc .ry rplnt.r. ci c.[ oolimd h l.Erc|1.!s. €rq t. & rdi? Rnru ca € tut. i{ de f4ri cn. r' !n Du . ri $nt Dlttln r.he cu !d.. olun i . .dRn. Et bal. .al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d. dinbdatl.lul r. d€ mh m. 9 .lri lhtt offi. d€$n{ nltlE nd.litr.! invi.l tt.. c!€tei Stsw qd h.n.uandc. .h d. {nl D. Sr&dF cd.t rn re.hl. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o.ur! .lod lrlnlt cG nu !.ai h cal€a LlcrR. cu pd!@. fr c. i .ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . . cei mqcht. g.u dltl nlrEni.r Arunct. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu.rod !r draFet. E Url.l. aE nido sh6 d€ 5..d p.61[ lM. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf. {nl tuqeii {. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . dhll @.i. p. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. $u de sulltat tu po!r.ttonalr ce po.n-. Exkta o pute dln n6{ c{. p.t€ s. in cdc wll aw.. de ce . cat p&.n.glnurl. D? CAt cdpurr . flri eGrtul n.t. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. c.u dn|p!tut . 1"rml@n€d. lnE$6a? C.[nd rctl sra mor E4 L.1 .t i tftd tl s5 r.La t*k nu ma td.r{t!d4.9lcub d.? Nlslo lm!!tn. Lr g.t.r qrtll lE rdd..che nudolr vin 3r tNte d fi.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr.lund . di? Car mal p€t.a or€chtd. d jun&lre d. . Er ee kg!turt cu @ c. Tr.u. ca . k .!c. d. .rconc d nqi q . nnc.. harmull. td€ q .n.i obsd. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:. cd.!d!r[ E !n pll 6.6nd d. P{8.pollacorp. ddo cedrje 4 mimd. cwr h.dh & int. Fntru c!..t. plhA la cr. vrd Grcrut c. e. .u I6t g.r .i.lhHecrun.ea.d. 9@. l: @kdq .uno@ sr. cr @. umpt. h corp i th'pott.r glln.g.ntru ctnn hth.ll€ p€nlluri.n$chftrl . p. Det. prd6i.! rFbduc Er. . p.crolr€ld.tI o lrEurstr .ef. o hhF folrb rden:att.lalcire... E un put t!r[ tund $nt n nobt!. unn buck molec!1.ab...re adatr. Obsqlord. sb lumin! r€fi. Su't m tut nur dclr ..rc r€! dl!.te di ld b&b. o . d I*! o .m vttur . Lglturt d @ c..th? F . tnqld. . a Fod6 tnFrdeaun. eddnd &ctr ak.d. ce nu Br.t car. Fg. a{a. D. r@a cr..Ir fi int! 6tun'E.d et put.rru unut ct.t Ldtlll un..r.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. u.rc s! daid <s . ln lidl clllbo. o d o *d@I ll ntcr cu o . i ju6 !r.. . hd! naEril .Dumad '. -e? AN.d .t eolo.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . c.l eu trRi. ..i ro!t.unt mai moh del cnirlL ?rL.'. tdttr.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.t.r. cand .'|.ta { chr!.h d.

ci Deci.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.op0i^ctin.onatprivilesiulinscretate.rile 6le 5. panrru asra. Fendu ca n. ia' c'.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.. Ara e? Nihant.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.I ar Iic6nal.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci.respun€. pcntu unb6$ar.op'. N.olo deloi. odo l-r5nd y.u el $ nu lie in n c ai impi .' tind catabrut i. ab v. unc cntiriI fabu ode in .. ar 6losr puseinro.ed publ .iel decopii osb la.auIo{niciod'rr.n.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.i.h patt . lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg..srohe E r. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen.. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii. mcnk n JrirJd'n' prho|md.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa. c 5io asrleld€ partener. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.Aceiriastrnl.ri din .Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac. cuims ad. mLLt d?..ni'-l! ntrlde -' J.ddl Pd_ t n.ni. nr.rb.ala'oriiprintihpsunteic.ar ttcostar c5snicia Lo. D&5 toat€.cs?z euin seara ri. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.da-sautdei.. Nu suni. relatja lor.rc'rerisideliniibi'ba!iip.a rb n.dinpunduL nswderealrcut'€'.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc.rs .? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem.m?nipe dv' Daa .ar prlrccarib amologlorsi' dun(. intetes€ti? Pcnnu dali n$]. a.tdr. nuJr aminretie dc rot .plaudacii birharut. o". i io rn.€h?N@d5.errs conntcrrticin Iata e. or o Eibi. in mod €gal. dlre oa. cu sigurantA ci c piala phe d..Unb. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a . bai€ ta lo.mJ pr6us de roat€. Deci barbatiic..o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata.r rnhmidaii.olo i ati liinur Jcolodmdt.Lesl€lerdesal.r ri. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.E. in numeLe minunalilor h. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.Nau ricuropcnlruemolie.eyu! ifrpohivit sisr?mului.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.'nliri5 dc bElE'is' d.idcsed.nautscul jrtoanein.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.r ee . e l c..ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . se numesr. Eifliau I au f.A p.orpul unor lemeie.r6risu hJimanaretecr. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.cai ldmcilc suntinmiicare.Ert sA va drI seama ce v.'kljmizaii ! .insdualitatea lo' lnnnrri pe e.i .r si akult? adevirul su.plaudacii.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.!ea!c.ueinrcsinDlc.bu \J ru unrrdput'- . Nu sunte. ia-r voiinci maiorb€.u un aLr p 5n.l . c. id?alu'ie lor dc Fartener su.. rl te lca sisiLiu ri c. ce.tat aurrllor I ar ii.hipatipcntru asta. frult dec .si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.u mutt d'n..r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.r ro Er.are spune -nu .Inciv! I a ir oo.u trcut.ca s5 6e ac.i 5i .cur{5iau Eslt s6 cad..rra nu erau in pas cu roari .onsimt.id ?rJti.o.n.rnd. ..nolionat p€ntru asta.epiati. 9i seau si spun.e?a .ur lor.' mircr dc.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.la ega'rar.ste. m. Ar li fo.tictn€nsoz.ke ! p&uldr DoJr..nlalur .a. rub€tta Fa DumneEu ma. .{€ct ti'btrtii.6 nr L.!cncercuL)in.5r. pe c e leau lScur penrru.d a. Niciofcmeie nu tebu! si.penkucisunrc{16roriinrinp.. Nu sunr cchipat bior.l mult maimarelc decAl cele penhu rc .nantrea.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. .a ticur mJmr !oa*ri.r. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.tt sunD lota. Daca ar li 6cur.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.s' eiror t' lucr dftizia.vid barbali' drn rurullu arc mull esali.

A.t! * qpdi6ta' . ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.b&tr in qt*nl.c . dec€*spune.. C€ std in cale! ac. d. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to... cum . un Fa. hr rc. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c.l.r€cbd O6*ru. 'naie d3uin5.d6ubr de fann. ln cde €l ne imPlin. dRl. nu mri . fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.a rd€r. od ! iisl's5 ^. ce ali lace in dour saplEmani. d€plin . ddd ri r.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. lilicl lr. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|.F rr.nuu€au s5 aud asta. Tr€bu'e \.pa.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.nn c5 urh dre. Ati purc!.tlia !unt mair.€dr e nmmtllin car€ l@te a. atuEl .n. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl. chiar fi cand sunbdn in llo. nei€ sa va f. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.r nu . Art! . orl d€ c6t. ri. ncbu. ru &e{cSetu.eer.6 * in*dnl sa lu. se num€rt€ h. blAaF..ulrlui pesre viitorut m. d. i $sm eo p. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld. hlle tuauri tar *hlhb.6re nolllpol s.bu corpulsiu.'har djci c.rid. nldun b.ti sra? ln doo{ 4pllma.lusivlsr! a aF. Ac6ta Lucru. & mull. es6l doar ninil O.and o 5l lll m. zona a. lnb. .Osr ajuns a asta cindos!oanitest. .n€de..adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi. lpoctlda .t.l.un 5a n mic nos.5r. atuncl lili bindv6nlall.bute s..ti.il€edep|in4palru.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. suFrio udno remr.€l€ din u'ma I nh.li -u neprM.r at che su n&il.steLa? Prelec5iorl!. rrebuie s5 [s profu^d.r€ a. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€...tb.. a.t. tipsitedeemoi€.are e *xual. otaci Ar.a. (a.pciune.d € . imr plrce.a lui inldn lo. Addliul € .g c6.a spunr (5 . in .ntc{i spkll!at sicet care . care doar obsav! tlcura. tdd.incearcai pretindect e ccralos .NLoocn.u.ftr . 5! d€oiim drn nou c€.cer doi soripec€r. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa. e F'ic.i? Fiecarc pt'nea i c€l .u tui.l.d4.Eu c4 .dcc6tpe.carcelodinr{ e alt .tl lt ru .?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc.ratie 6tei . O f* de nrasul .i Ac6t S€lur drc.rsr€ gi rn&:zne 5r spun. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a.c.€id€ aj.tbatran I hllinl.. cl .d€v'ruL D€ @? &nbu ca.eeo. Mai biken d m.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln.lmt.ri. tk Edmt. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti. nu q khimb.(F. cire at i.riti.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i .ecrca.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. rtunci devrn€ lntglept.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. in slardl inl€.€te n. in protrnzine qt r. Dei.plh . ObseN. p€ l.. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru . lum.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va.ar.r.Jrnr .6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa.s..torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq.sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun. . . Bun. st €dcr I g jndilaent c. R'g€m ma.EL.batut gpure.i.l lnlel€pt e{e s. it punem la ptcioaro.j sdm lcsa rcc. c[Eloria.ll E6rir un Dumn4eu.rnLalMdriLraa. obic€i.vlrul? Ati indrsznl sl hc.. ninic.nl n! int€r6.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr.mp. $ R sinlin in ndsurdti eu h.i $6alii cu adalrat .€ nc rdR sr n. $ der € g.DJci o t ti.i$un.. sunleli lhtr.g in Mder Lu.

ara v{m pred.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd. D. g€n. . Er.safla? o st o obtin4 p'inb. w€tl l! .riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR. ry'! expe enla adev. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.aE her. diedina p€ .nul.rne facerecaplluldr€a? Asta y.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. gi nor s. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h. € pdMr ca o ldneip s. nrncrln!.a hi€rofdntul 5.u s. rsnha m6i.€ 6ta.bJie !t s.!1.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor.o dhhat5.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic.to v: duce in *l punct c€ntal Da.apLcalirinum6geia. 4 moFd pmtru . n !v€li.are n! Ll l Pdte 4plic...allavea un corp carcad li€ de wcun 9. c ea ai. doa' corpul !i ahoirllesale. in ml.91da. st obsqvebog6lt! tabutoasb.mhrnseuorotatr. DacrObservaroru poot.. pentru .e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun.turll€ 51 3t l€ apli..r cr puqi s5 accepral..ul d€ . dnp. vi qb.la $ qPrl.l. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl.liraka Si li<dr. vE. c! st il .r nu feeli db vaii . chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr. n.*5 d6p. E doar cun@5t6.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. pc ddre.ie wd€ O6servaiorul. s5 po.. '\tl . niciun 6odv ulied. i dlnci Psbsdei in cd. r€.r/Fddi@Er!:r sandoe d.hlsculini? o s5 n.d nu Pot 5a U.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. O adlus.lrr dBFe €mFr. ''o.probaF? AEt! € o roarcA bunl. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD. Attlntel€s? Lt€ci. tr*utul ea t€rmt. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.n.dreh cabdra zorosreliBroft. dsF cl .r. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.s€tr 8ra? &a s.. lic.rh?lrdihorotallei. obin@ h. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .lirar€a. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .u pe harsinea invltlturilor. Dd r€au r€lineii cga. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. !ryrluc2d'e. mar curaE mar r6Frd! dke n. da' F.lnseldtoria.r.l. vr vqi vedea bltt re. Ob*ruatoruL Cum poar.itl Duhna€u? Eu u.m nolst iih. Alunci se -ntthplr tftdr. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla. atuncicumo(. s.er. { pr in b rd..itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.Dac. hbra..un brbar? o sr o oblinn prh lupr.nitesbe 6r€ 5l .rlanucLeu. frudEiu mr.rear I5r. nd int€lesen. C!1. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat.l€i. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu.l. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c. cEh o.proru opaceu.ln.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a. Ac6ta e punctul de kd6e . F .ea mar clarl.rdera cedru Modtcll.ar. Dda vi4.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon.lc. p. nui a'. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. ca rua in Gd.tl la banca de cuno<be ccr.n? Rntru .e prosr.! .ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe ..lcul acr€r dizdtaiir.l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc.L cali dht2 int€l.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.c <€ 6ie in a. ii 1t2..rulur Stcu n'mw. hlcl nu disti imboluri .? cum o obbn. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.r: €xparienlr. oi o re 5 p€ o.€ aratr la l€l ca @l pe crr. 6rE .c E! i dccop{ rK.€l c'c E cr $ br honral.

tunt E.ti lo le intel€ptl.r!lm./Lu. nu € abulut. nd r!6rt '. luhlr€a nu € n6lgu. ldadd. lirr . p.mptdatdep€slAn(b.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .hl..rd.ln lrma pofter. ! le. or2 a alins di r.a nu de l. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn.ra v{rtior la'.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r. $ niti d. D. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. incat lrrl acea Fairunc. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd.suybi c e'.u .u r€l. din a.9"/ ?EF rk your *d€. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.nMiadetovlrqlcsuntlo!t.embr'dd@. firs haut lsr! praent.pons. fi'e mtcor r. l. sp€rant!. .u $nturhsrdreas. tuma incrusiv tu.6le lubkea care 6le cea mal tund.rtrrprin d.r. lnd #n d.dpdr..ebli. hsarEk lq.4p.tort laniwlchihi. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.nc.t avqierda5.esrEe.opul.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v... lubirea nu s rcls.ti.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.rat[ inru lhtua A5i.g6turi cu'ubrr€! D ddev.r.nci€ d&o/rrDbuL a ion.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil. 4 . Asta.hinfti. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv.on . nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.e vrlorel? Nu. E uh lenomen. lubkea.lratr acel mic efet care ap.e'stl incapdq.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.Fe unit dinrre bd sunt. pdr.ntu ca. n.nd6in ror prodqr.pde in poh!. g a(e{d .ol. l. .! . Ati invEtat cun sa el.nr s invilJti.€ {nl atqi l.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4. ac6rur ruc. din6e dd 4ftni d. noi n-.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul. p€nlru cinu m. Lucru adanc. an li on n{nrc.aii crolt prin poft. -Thariqdskdpihd.lJ r.rt p Mullidinb€!ol.i a{r e rot. s!nt6 luhilj de un ddin sp. .rid.@ o Fdrt +.$toturi *k rda v{etil.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .ulca ncvi. prn despLendori..r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€.diraitz.Fl.dmenii.m fi nimic lir. la prihur sigilju.lftr de dupr..r lldue 4ld .nre.u.e tudulduF car€ tinF$e roar.d ! rubn.opuhcu onda. in prolund g 'Dd s u. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.

i 'sta dea n.! ha' lusbnil! . osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc. Drr b.l. cimp.ldru Dnim' paidatq o unlma ..li Gd .9i dit . ra.. r tobitr 6r.ne.l.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. d.Adori $nuccdrc. indK in.al. Esra un lnlor6 51 6le chimic.. lndi\rdurlltatea.cL l.r€alra[.pdndu c5!eobkei.onkolati .i d lPiritual.'€laie.orw.? 9i dn3urul tudu cde v.rthiul .. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.9hl'5 .blucrJlc€ln!l€s-nalinr. +t impdti..i . . Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.trb.! poate ss fa.nizi. E c.In .ri bdat dc to.e lncepe ln lulletrlnumai acol6.ru plhdaipl.patrundr!. de tld6p'el'prulcr. oeln.I suntaka$laolalttlonivelchimi. d.. c. A.d.. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf. t i! rr... Ei bin. A I m a li m .oeer re.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r. sep6r5 d.Lnr'sp"jnidL4pe.gor ie.i ' ind.c'c.ca. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate.9 !!d€ja.elaLl. . od!r! g!6ili.rcl . . dd.r. c. E. d. lubks!aun lu. Iubitul p6te. dureaz6 pentru totdeauna.suntika5i Ji'vd emotora. jncepe inhe picioar. . $ citiv! dinEe bi .Eudm o alta parere.rJaci 6r€ d€ narurs chihici.t Ii purut st 6u d.. Glq Pr6ra e singurullugo care v. deeldentarl .. m5.. r nSretr€i.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist. oslhdr cea mal p6ietr..arftle care le controleazi p. rn? suntetr vor r' .un?..rkd'in *da asla .6ta drntre pn"rn.. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt.sna clr€ 6te as.. in $r.le.a. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin. aninalel€ din padnre 6t cl Fi . Fsrd E' 6.L viaF. s.ton.tnrepd'dc.'pab' sa plsoo*r r.iLaccloolDL. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.iriBsunt ti p'osi.du3. Toar6 LuE.mtrolafl .l drigoste.rtg.va ce p€mite. din nou D€. la Ireaie niwl _D acr publk.:. ine6.!tr6 In torti lumea poata si taca sex.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur.ird.c'r'1 Fi. sauun !rhls!r.tji sunt de s opor.aBr! € o societar€. searr d.at1a ln proprla eiunkltdle penku c.'€ tr!rende pofb.d€ e imparlttit! nu nunai su.

nereri.Totre{uLcsteindezs.atecscntJei maga.asa ref]exie. s..oiT. Ananuc'ubne Astaed.rari n a .m nu Furen ni.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.ci sirsurul modin._nm.u .t. .n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur..uraflexiala.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana . Reuex a ne cheami ss . ena .iasta.5 ar heb! si arate.$ida.. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub.ninosljndi 5lnureoparrei.r ins: crnd.eLrtie bazati pe dhire. bJo.s4tcn..oni.o !n r' carde p.' o.privrtDndu siviuitar t. iardezuoltarea e Uril peEoara.ri Lubn?accJmairndr€e inr.ntru hodutr-nca.ilo.re sunrcti rtur.eea c..ireair naniala.d. ual . insLne ajq!uo nevcd..u. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. d n.A.ar?!isaruta[ jiv.r asta jubi'e..e anume a refexi: ' voa*ri A+.vaplska(:fint.arenebantuiernrea.fl*i.et€' imprelnin .hu' rsuht.srcuDumncz?u Nirt.lcdrrguLunu.elaep. i-r04dd.c eesreideaul or r f .a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom.uGdin trorr[?ridin n. M.!r6irce esre mereu ac.{opcrr Nuedevin. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.s.Arund adac amagirea voaslra. vi dr[ panralonf p5si!.c Sj ur! J.$rlali.Astanue. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .paaricstelala. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln. vedeLiana v.huts.aro.ld.r deFendenIdcn]om?ntut."b.voi. Sl da.nsu.niu.LnLticinpat..ndvainr.isunr.leseti.nJbrat.d: num.daG s.. Un maerrru n.dnd iubiri oJn.Jre lo. uef-jvorshe. €4.sti."rn. ar rrebuis. ..n?su.r r\re pro*r.et si 5e 5imri mize'abil V.o Am$sft.x dcarP. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.e sa gati Lpsa la ea.ntu i isuiteti exc'tal.rn.re Barf! Dar S peroand.t .orputuisiucared?servesre o parte a .dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn. inrold€aun...r.hLn6Jii-viFerrF.ord Nuta.ofL. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no.. €sunracesria.hmtr..na..u|occarc.pcntsu .. mulrdoco. u :tr in .az.5 rtn. op . n.nd merg.orFulu' nosfru.L .i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.sunr. uulti d'nre vo. oamenii p.codar.runcia+i.9i !d nu ! Jf. ana.i a l.Fcnbrc. o fr. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o... n! arc?senF.. JL a fe 5unrqiei Aiubi o. d d. c. ma e mainr.$icandnuorecunda$eri .ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.h pe uo ingivi.menlula.dLv.ulu ui pe .revaint.e.maLiumoasafem.ndt .i Puretis.r.ur.' cird v.vi pLtetivedea ref Lcxia.nngurl modin.att n.adin lL'me da.Silolus'. E rorba d?.o Nu ma' e n€voie s o fa.. Uiratrisiledeli .rs.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o..*J . va bisati nasu jn to.c.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .c.s6lorice chiarina'iiadeorsq.re aiteo.omunic e este prinsexua tate. cecJ .esunrerimrcrft ar J...orsasm oartrebuicurt.L. 'dLr" ar tinel' de n\b r.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.o"n. 't. La rka . ed i. Rotd va5i5.i!i 'nq! a n.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.iodais.irtatinuma's.e al'enrs.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd. in roj.sr greleala La ci Va FLa.rarun rovrrrs a cet mai i.a. Im.ar mai frumoi.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.u adeu. nu are nimic. aluncia*a a facurpa e drn rra. r.ar Iacc n.scarini. anacuooqlind: Nura.ubirec. nb. I n o 5a vedel nL. sr :$a e un lucru drnr D€. a rellqiei. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar.cuto ueodal.odara ind.p. -.va a $.d. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .Tr nammajfo4o.l!.i sisim slarS uL sie . icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.pcnd?nt. 'd 10' in lrpcan.. phce 5. 'n -. Pdel'silusticeLmaitanir ce .: abuzatinentu scort. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

ls d clll. e care susfln cl o cune E ca'€ l.te a.llln intsl.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt. d dEpul h opdt.ni. cun*ur ve!d!U. un $tfimt. m lndld tean g hsr{ad.E. l5r. ln nlnt€a lor. o hntor.c! . Er 6t er.2oedtc rnvllull h hlda. d-dl.r. Bpannnt€ascE. ar.hJ S Fdrut c.krEshl .n€.L trl[.lltlbm 566s. i.da!r! dspre *En.€ . vt. EAndul b o 6llE Ddlon!.lld€ & tE'! .b ln€lnl d h lddll Fftu . mi ohrllulE rn dF.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. @ vis_b5ltltd.Nu.l! s vt dr.llmltati . pll. .daar!rp! .rL fr e ap'in. il cunorgt.l*ft m ...!r.aa.n.luhcl cand se ind'lEort . . lrunu$F. Tr. t Totl hqlfl!. dlt.!. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.nir din ork. Dln pr.llt.6nic d ln p@L .l\rt!1.al ffi.url ecl.t n. ln &l. El d. chda.c.rdrpd.d.dn: . o !ir.rr6F ndta.or.xp. l6E{a d€ Dlutlrr .t'r.n' it. .h r .url . arrpl. .vin faclhli.. Nune !*a. lunrn.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu.l€b6ur*lrrmnenill.!b. tu. lri ol i!ru tr. tublh id ..4d.

rrc i(.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.\. normi.. s ma' mu t dc.un.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.r'5Ramrha. dt >p'n .a ErcodJrcd'. *i.a lorlrc .u.nr.lu('u' dehpr.irindciulinsiirlcLesem i.gonnii.ura. su6rin6mpLinorF6onalz. optiun n n iasneazaniciodJri.cr.cr.. r rrc c{P.$i$iutotpot.m atcnliei apo smeu a.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.t&.b nr c.'.aceieluduri-.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !. _ uzah corpurile.aboficrarant.nnr!(.Eucunc.at aartt lc''P!l . dr minrcr . o'ou i cr o a.6u. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .nlirlu pe core nu alllo oslt. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' . i c Drrr ci..cli.r..TLrid.E fc r. Asll€l.la actulurdc r i.silimitarilcnusunipream i pc.gotlna' inti deine in mod sieur eycl.lim 4o'doli.lndr..) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.are nu e p€rccpur in nod obLs.r.nc dr oetal'tat€ c c ne d. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.: -".si Peea 4Taeii ..ad. oinEcJqi cas. .itJic pa.i'nki de creativ are. D.Lilc' i de ideca de.?'Jiid.iarprdoc5iilc. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.!-ro'.lubtrea r p.ic -rdr.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.lele emo!iior chimi.in r li depitits.Ateindrsgosrideope6om.u(d l' !i dnmrdinJre..tr Mal!hastr5 Sianumc. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.oallil'nFuman5 tcbuis . complsreaz.on.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.l.binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl...nlLn tr-L.-" Aruncicind c analizati.ulratu dre. 1t : 1hc tt"o D.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.p.-r".u lrenlie. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi. pisrdefinareJ ds ran*."nr.-s"t..arclu dper me.i$n.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.ubrr ".. Dupi cun e+li.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.\. lubirca so oliLir !i a mu'it. .tir.d6aunarcrdehJnsicrreen.iubtr. Minteanu morrs.trimuriLncpu. 'ai.de.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.vedcmcinarerdckansirici.'mis aP. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele..a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.niun'lrcalor din virra . Encoidrsutnlide...indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.a'.t.r.lrc tAl st! f. n . rpi Fe! curJ.d.si.ictinul duf.5a c dln q.r.rrc Ic line pc ioar.spqrcd.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.pe.nirJ ca .a:tdh numiti\t4t . nu ir dc la nor .rb.nea adus lJ rcet hom.unoilcliacelel'irnumniubre. f.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.icrellciir unicir naall'. unJ pc rlb inlr'un lel .. Ninicnu p.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca .a nL 6re a m|c.rlir i.ontinu.'LIdl(.t intro p'csi d€shakospeare v.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .lor5Llim i or."u.5mrc ..

eh e inc€putul c!ut! t.L rr drn murltql .a p6re ror. lc€sa .nll c. Esk pl.qt9.a ff plnl h vi.tnF.r!. ttmpulul t rtii s€tt t(blr. no ttn€ tnlma si bati {i $ic." Dar r€ttn.ttr rceea u uttoare.dolr c! !!.. capl|v.ena carc pehitc dr. o iJbi'ein hi . n6ff da uaF viqi intresr ..d.t ft.tEe s5 d6k tt.6rrutul.d6/&!q c. . 3n.mrhrp€nrruc e3Efimt $4.Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.jJ.ie de diod@p. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce. tEd€ "Cu elirii Flh .1 Fli hrih ti.'* di hu.or€!lcl tl 3a cre.lt.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn. E!1..lrd dntrh o. c M mwntul er! hrEr.a€ Mnd.. orE.trr no. E b.fiului.tlorha st s.intd€pdunricteibt5p.m€l u..u4t6e.5i Dlmnert lq. muq lentenS. lnrui .s.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre. d€ rnsplra pe calito. Esra thvizib trj^i.sE l€ iuhetli p.tl dllul M.biEF t rr€ p.L .5 o orl. e chinh*nl. Eftlirun€.rtr. .

cr. wd.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.l ptg.io rublE sdu. c.t hpqt ntl q. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er. in d F9m @ qpulnGbu mid'l.n5 inst! .l cl prln o d\'!hp'I a.in cde dln um1 .rc. o.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr. 4i 5P!.h5 p.r peni.nlru cI vol.+i intilr i rt4 p.Flnd pxlclrde in.t'unqt ? 'I Q) i" . lubi.r€ a foet $ pe.l.r snt ! indtged! n. i.rqul hd'. 6l. in 6!9!.tund cind S-. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!.luctu'i ddrtcc @EuLb. .c6 ce An Itcut a lo.ln dap!..l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.d€varul.ddErul N! h€U epur .rlh t *ntqial€se cE.e .l nEdn{€ F.L'Et*l-c. Er blne. vi pmqi o inlr. vr grnditi ar.cum.!h! tm6b.? T€ff ninFt.dfr @. (tEbui. 9l din...csr m-r.l!.€'.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.$tii d.lsErul r'nan.rEI..6 F€buleE sa h spun4 .tl cu a@ Pr. .! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.rsni de cd.F cl ll iublf.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund . ro. phtu c5.t 35 4H cu.{ ti6tdE!..ub{anl. n.disnl. pfrnn a dp..

cd€ ne . Eu !n 3pG intotd€au.arnrb. cde <hrlod....to.I.? .wdm.. rhilldeire lubrea rcerst. iuhirii.5 n. c'\riin(.blrea pe c. dd ln llbarar..olPll5r s5 f-. D.suJierct. .drinuu.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.a. lublre. $titr cd.Ascultd..r tl. Deci.oslspunlcu!d@!ratceaa.h.u €l.e l. ca sl I!c.ii fac in p. V. n ntii un sindi Lr rLtcd. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.b.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.. n! In*Dn[ h€tu.rcis Atr opr€trc .' Spune ara unellnhl.i andun . Dfti. Acum.ti d lii .dd ani6lle a. mr gind4la ea6t€lllnci.! i atdil.rinte 9ltch.lvii . ehc6.rFrricntJinopoi.l6ta€. c!r.!mal. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale.dups. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .espun€.. dar @re dta € l.sc lac€os. drason. lli ridlcat mainiLe !l eunel.croll cmpadun. An ! dewnir o p. l6re tlcut. chhr mI slmi€. s abslinfrli.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r.r. S' abrllc I n€p6!.rt h.epul amoiond 5n wea in. nu c.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. .r rui.. Por 5a fac drason€.rk d.€.tura € d€!{pr.. pll€f s.ddaru rcum o5l ilU reln. s0.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. hiri rl€ lEsr 'iEete. n dMir ipdrrti. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .. la iublr€a c. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl.t lupqiore.ount€le baelrc sunl lesc. wa6 cr dlslt anl6!1.dmrtcul o.l nu ld spun€li. ln loc ri lin sroici.dlr hn.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. clre { nlr hSrele d4rt nol!i .tnd nl gAnd.cum c5 iubtc. Am lolosir torul .€. rra . cum tunt.rei De c€ incs mai roti *. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. cdp F. minbr h.!un!.um 5c .ntru lod. 5iinrcsistim.scl p.arc pot s: rube. c6di ri lii . 5L Bt. in lo( sr fth .l por sl h.tr. . Am d*nir profanlro .r drg4i.av.nnu d slnEurul moliv p€nbu car.lqr b lubkq.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.b E3!e. o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld. nq noi cobdln Nb.in. poar€ !t{r {.kdd !nh!|. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd. .I Oei.u.ol c. glLo. nr. aipi.r€ F pxn . Vadh.utrqul€.bs.k lanteri? D4i.

rau'ubitr@dad .ndu. noi nu sunrandcitni.5 -d sr sitc .t"s€ bd^. (rmpq.iubejcFnhude.r". r ( ouaori .adoua or c. Toaii 'u6 lor put€r€a.hr" ih..io e5i mdiorsantate.a ni5rc. dar penku.li pinbr.r unsuvern d.at!n.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr. '4g. ) d..c (eeazi. do altr cat du'eazi c. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.J rox pnnt..polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.drc.sunr . Asia o puternic Uirorlv. dm vd h"q/i drr.1u' dc ollreileansrlu . .R. 1516 nEiun Ll de.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.c Dls.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru. faptrluica exist..-nr !o_du!dro.de9cn".s.n aici preenta unui.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. haidel s! relapitulim cc am spus.ibi.?Tlin-n"<3.or pdahile s afrcrpti ca €.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi . a mi..o. in t@5. jr.sus de loatc. aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc..-j 6r. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-. in naiur5 an maLe .lo' inribne5eiuals 6i5rl u.ndiFLki co(ci-. .uhullhri multipasiunede..l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul ..5domm. lL'nea l.ailinv.niinc mir pr. nu tmtin lucrurileFec.>. 56 laceh asta.5ruia iau 5pus 'nr4.ldura anmalici..' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.*aaaddrrul .i .ninak.nfi uhilirorrd Dar. "ro 'ub4' Vdbim d. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu. Eibine. n'ciun ael d€ rmulcrri..i acl'onim.cama purernici iubn€ care exist5 I De.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .lc db unni.r. .onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'...spotic.dr?. arun.amenii Iaimoqisilirs creier.' n:t'n.@. ar tirr a.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'. dr.c. q !qr5 ii td. .inda are n@i€ de ci osi dca rd c.l de prim.arc sunr supe.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. senumes. i.daca neahvindutsufl duL cassohhnem ..a.tnkirr n eisunr oa.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg.M5fr!d.cecr€coziconducatorrl.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.cecrceazi gurutil re gioti.lali in d9.e ani..qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a. eviru r. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m. mdorlri.ceiihvrlarr Fsntu c.e$tiddecitau avutlh primaJL . nu rrfi. d ' ' ' pennu ci d.4:.De. teoi. orr tor.-5: aFo.?*.n p r. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine.msideratic Pur ti snplo. Idr. Acum.n5 . dej.i po tShaine 19' s' trosptze.erAliPkitla rajeJa societ..eg€sau (aeid 5.clic a+a? Pcnru.releamrmlirpentru a.p.'anasenume*eiubkcJipocrita .odor pab r .ict. ori. da. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.ccdpe'.le. . d.ranig! ci'. totce sintim penLu o'iceperso.d okin6. nJ int.morabrld Aia c6.'ma'bln€sindi$v.conddrdM.onductro. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.aperioani.3rs ronberoane.i 5 rrna'u obitooi.c cin4a . qarer$tb. un ds.u suntd@al gunoi in vif a noash.cu crcepti.

i:nio.in hiin'lerelisieilirl.otat5i nai k. d @hrle o.E Dunna€u€iubne . nu d€ ad*are. na' TUlp ub?< turl.un<utp'opr'.{rnd€b. spos dc vol Fort. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale..'vbsie>:nirdt.ubne... '€9in"lc. regln€lor..e A rd o hoc. din iubirc.€o upr reulalhei€a Tott rir. . CEnd le Drivim p€ ro. ohinredibace.fi a lost o zica.car€suntwsetarienesi maninca i manan. dLp. ducilor gi d.ieupd4 nu ned5mseaha .dac5 Dumnd€u € lubnc .iew. E o noua zi . d.easra. Da.irmutpenrucoelahedou: sisilii..Sin nrvlt d.do.eunutdin aceftioameni a:wr."t l:ri nnon@.r.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.tu de a supravietul vi r.nuosasupraqatljasc..p.rs"nritd. trLtp.cc\qazr. ho. rcgc { resh.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie. prni de.alunu " am au..i nenultuntreisup6ra. F'lm.s {mananca t's?rTpc.p6. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.supravieluiesic csl h.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.farr.4je.mii.p€ntr!cabera hr: d.edca.tru.iiubn' *crt. pdelfi de potilici jud€reJn:.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.nir.ddq aorefuzarsit .e ta o in+rn.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.l.niip€6onaliau accta5r efecrds.. ii praSed illor 5r musulna.r?r.h.6t $ lacdi r.jnir o adundre so.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann. Am mcrsc Far.ti ast+ .op.nob ihec. acordcu strtutulnosku naru'!. c!*\.dacarc! durSsauati .nedlmo!*mm..a dkennunea .p. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart.jn mpu sulsiu deaftlua.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.ctiuni sunr.n '.\or..rsderului ei prinke lu. . on V'"ar.prten€nti abblutl. o dduce a.i mltt. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild.p.1 ce e n46a.rindqj.nd cete ta pol'ftasrtinlt.le pol icii.I $i acum iub rca.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele . inrre ete.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€. El.i pohivil. c.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.trrpo.d.in.t._nleles 3uprarealGt.nd.re.uomin:deoameni..e ..re6.i 'c te parssec dup! ce re am .eLo'.nc.r.ob.r o' trnout.rsr'. primind cea ma' mulrs at€nt'?.f s?!rDca(h€rza t . c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El. Esre oisktine. boali ti .(c\cazs.or.-Lr!o!nr i: .iasca penku dadirir.o . Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon. toj o. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .4oi" . Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.reiuiata.sexor a c. atunc am f l. ln.e oare.a sa ohF.mraplsr€rxspmru. conse. de cruzime .? J.El- f\i.! ajunsn Apo.el .1o unird. Penhcileeratic.regilor.Li spun. Au 'orhnput. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc ... cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.Jpddi izim uiard ndmd i.Jprndcli '"bd" nu sunl prere. cjun inte os waratri protund.6 -"..arecaear.ub. ast nuin*amnt c6 o.a qDj. rv.nu v: dati5erho de con 5e.cir ir de a oFol?di Ya.in retd in.s s5 vi intoar. lua(a. oare .. Dacl Dumnezeo a rubir?. ce.EocetJgttucru primu srsiiudi.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'. np. ti fd. Gcand ceh mai huhe pron. eia16ru.hr. ci le€ra frh6 de El.ruldoviaF. pre5adink.h aeta inreg'slrat.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un. pans ! foru iubil. in atreitea sigitiu Tor '"$.r. dcr Rhik .suni.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.tura cu picaru. guvarneld i .menitor Siin a t r_n strro si n.u r.5.. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c. Natu'a e plin.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.e.

maner..d. .uc n4a. cdc pl ca-. n. A5.cj.prietenii.a dc'o ot' a iek.c..'s d.a.elr sex.penru.o5ispunandu. dod ci 53la.arcnc dt. si.lipsrinli..t Lchu a !.?vr dc spus.os.u"sLib..rrucJ' rri ac.ul mo0v ra \d !r ad4r'.ro. in ld si pu imoco.hr roh. Nim n4oiedeiubne.rr.d.rurter\L l-' di so1.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad. :n.iabandonqscp. credeti c.einviril-5ianume..-lroti irc _lde' .n'no.cuomiedespini.a.v. rriu roare poteniialuLpe ca... qri .e.. i q..use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.i si hcm..rurils de care 5unrelids. .cca siohor. cr.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror. sunrcli chiar srou. nu avem iubre in vjrtan€strt.crr diod. -a.tts c*roq f pn.\Ln' ninciuna dc5pre iubire. tr Alrcne.cnri nin4in.ind asra ruturor 1 o l'h S.i.r tr.n en 'rl .rd.ice t5.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd. nos r inFt..e{effi'.c nu l. ni h. rum c compld.pc M.cu ?sc@trac.i i'.paEU. Bun. i!.. boa6 Ip-detubrc voi spuneri.n/.icrs q.in avetinevoiedciubne.4' 3ctul conicmplarii un. mine.nrc n€ di o v alirate .r(l.u .s *d no. ) i 1. Ei uirati-vil.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .re r.mintind. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir. An to{ r $iat. ra. b.cumainuli5dispaarddociron. .Ltmeu.ali m.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.n.10. r dc D.rari.n nrzel na' iic -o?.cr mritl cara n. si c. bi.mardc '"in. d. i tr..tr.r.rc rcun ap . n la! de ( nczc. oe tu-! .omprrarcc!puierea .'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu. de"!alin.n..l. vr ! v.ori. di bucuia ncmonroar€r pr.d $ ingu.eviinenu. g cu ah fo* un an.iTed .rrc rl(..i o. 4eri o o ". J P( on! c.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .ilc inea c e srbcn in capulnosir!.r 5u por rbJndond m hq. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.icevasac. d. olo.c. I rr.iunciaLteliinlcomcnc+i.un tcu.uD muls. d.i r 1. o@o.s... fhu roare luciunle la. de !o_ i .cprl ro-i.AIo+esanta p€hku ! r..o .brri. Ncmonnsursvoc.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.esr moment Radacina a lot.de.d-ry.numaideprnu animate s.dpu lo.. rdr d. 'nc i r.kd--i. . t.o' :ipeca'si s€ti.5ian suponar bar€ a. i.med. nu nd ia care n.i cucerni.onduraro' dc$dr.a.

eea. pcnhu.ulur p. mincrb prcanutr do ce v.hdlu.i nu uam.sa c."Eibinc.iune?9idaca da. panru luonc.. atunciaParc..elspun. maesni penku c5.laceri hine niciodara.ti mrnJurnd..cvd bisrL Jcrrin hi dd. !o. r.cau dinhercii. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e..s. o sa vanee lnniturr. nuhaicas.s.sndatirpuscioiubiti zicelircj. om.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti. rJungem lJ !n nodus ops.e 5ianum. daciv. Da.I L.brie de..iudari.aluicl .pealteLd uriti drr adev:rulec. bltndei.a.clu'i' Ec$asy dc cc lum.infomera!.5.rqur..h fi. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.avcod."i d. dar cumu.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de. dd. din crcicru| vcbu.. plic.e'.bild€ blademLe opnn obtr.eialt.ci titoiusi e..&. Iubiti ac€lsrt pecoani. I'n'Sht' in noapt€a asta.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu.usuntodcrtad. ds la pa ms P. $id.5ura.renlie Perooanaca. un. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv. alac.su. rot.d voi le.tulGra' a avut o marc.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat. dact t€5uie * indi 5.jung Sio sE seinslns' io5?as.nu.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.rilor colibri elsnulde JU. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc. n. I a.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.DumncT4 nu blasf.pcunccLeiubi!i. Domn4eu . Da.. O sb 5c imboldwdi ti si moari.Pii es'esearar.hrtnte.cvispun?Reineli.riicre.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n. dc r.onqns cu invebarie mele. .l pe altLi.tineri.esi. Pentru alentie.ri.e.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc. clnu mJifrce dragoste ruea5.rcrut.hl Pc oi.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.arscutsivi4cilau Nu. i '. to adiuqni. roarc:u foniub einru.ro. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds.isunt dcpendentidc s.Muliumcc.locunlein.surarea eiii.hEt$. cu clopota' ricdlluicrs. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun. atuncic. 'tL PenLuctt dinneb arelosi. cu invi(iru e!j desisur. ca OdihniFv.Kumasatra sau Krr. aiunsem Dr.drl o l. r'raar.indt5ieiunulcu. panhu ci in ziur in .'. m'rzt: Dunnssu cincJp.a!'NUrputcrcainm. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .'.. a.i?Nu nu. eo.u oanenidn niE.r.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur. cu rtspunsu.e vi utrat. C. atunci n!sa u.liinh.evJff larcanearcJsti6te. r r da . ardac5 avem.aiabuzddeindedsed uncialreJiint.er cohparune ..ie meLedcin.a.ar exuJiratc.poarcci niciet nue. slu cum e nuneir?.cn ru a.arc v.dacaacrczut..AF c.t! &oa paBoa. in a. " 'rI Sla.EEc{e inima pfina ie conp.r.e b iubne. )c\J-j t.oba-ltrr.arc!!rrcri. doar p€nlru c. urrJ PliTfl. A. pornogril c? Dc ce Gc?i.o relatie de comp.nti t ' dt ninri.e lnd erenr de oice.ndi pidtr.leleqell asta.oblin. $i.enc lucruri.eati{coala? Pentru.ililone ..cv.toresc.l..15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh.r de mullc v.elisidssecmac:.. 1 b. d€batiboalalor derottaum.dsr' n! pn.ur r€reaua acea n.d penhuc.xGrcnri.a asta ua in.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri.6l's. oblm. s un D<' brrb rFrt.1ate.redc.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f . atun. i.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun. ri.lJ lplrunra((r I ( rc' in.iu .ooaptea.. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a.e r. dc. oler' Dl&. acoaatdnlic ace. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.btul s redu.hsmull* da tor.re cu poe.i Jtitudined c torul Ana are sens. c(c lud' drogur.r dasrc ei v.r..i.Jtiimpritriatsim.6 ff acolo -penlru . atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan.t_ iDr ear€a 5i auda.r iar jn celc dn urni hlscredu.uronal..d s olcrt boa.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.a si l.aveEneledeweun arulordjnahrr. penturci? citidintrev. oir inlc rgan n (q in p. dc.le pe ca'e le. ui jn'iniro$ti ni.si.

mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.pre rre at nte.lid?ocn.um pentru c.. M. Srii de !er ar' jnteles asta? P. d irisnorc.ar.pl?. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6. A5rr r-'J' '.-oL d(.. drr o simlcam l." Dac.i .6 nu purcl.un.obcrJraJr. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.cnri) 'b. Nin.lamea oh.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.atitudine.u corpll .rdenare. un pic d€ d"cp.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.eliqJ 5i iignooi'.viidn $oalamea.eta.le9el.hqclr4plk"r"ibi'.ti sunrcli proxcneli num.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D.r-9.Tot.onshcnr.uputetissiojuial 5 mar deparle.ufrtJ astJ .'m' aispune .aL'derspnnual cind eunret corupl': . sir aruia!.giritual?Cededeti'.oh.shr nu sinic. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi.i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .sne.ndria mcJ a ton ar.u adev. Jin simlii IdP vrcod ainv. ac?analant?zi€ 'u b.stii cova? Enr 6olnava.p4ftu ci pureatiss. O simle.auipnn intureric.rdi.€ot nicul deNn dc d mineali DI i. i care sunt ahso ur adulterini? N.rrc6ta. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6. etotul atun.pininunrnacond'ldnimc iub't.cl pulin wi sunteti .rat bo navl ceea. m..debMinumcrila!6morlpentsu ca. o d 'ndnrrii€ Lun:de.A. obtii enria cuiva. rlirvur ro..i.kn-.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.5 at i rdadespremLne c.um inl.ah. ei . nipl suh.u och cu inima cu mlnteaasta arun.opartcS pe tot' din uirtane.sa tatuld. cu miLnr . sa mL oglindea$a dcca rubire.rm( atunc' {tparid. rbuzari depur?r.a atentie.l a9l. in Locs.rn: rp.daniliintiLnan: in acesrcorp -.?se -n.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.rati{. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. a9 pd-_rt ints.m.cac. Dar da. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.ni.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me. Ji lost disp.upsi. de are. .l". iar d.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da. c. nuvatiujtar decar brciin:ivi. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu .lilidcsPresPLitu' Oh dP. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.iorum.a s5 ti d5F un o. roari chcs[r asla .5 admir ana. por s: o cadepind dc cineua .id)!'ai n s[ati d.1i de aici 5i ducdiri in Balb. atenlle.e nu suni.arrnu. panalJmo t?ameo$idm|aumair.rie?^ Ad.€rciati $ la. MAndna voasta. sap'imes.n.orpbineltculsini. knili a oislsd espunetr .-?1opopdpdic. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii.l.e n .jodar.rar s.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.atijntel€s a{a.totlo.S {.d6 { imb.u boalr nunai . er--'. aveti un mod d. inc n-rm purur ni.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.

rn.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€.5l!huh. ln €t. Am Mt o pl.{l. h vlr. prl\. c6b!l s3u p6l4r.nint. L llndet€a no. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi. i aFi n. .rFnru..t.b pltd$ . ll F.lc.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.'gr niciodr h....citt dlnrerct.r..!.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar. rrcdrcpr.c.!lil.l Dmna.p.lo.t ll * aud! k. lucred.d{r pdl. snr.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor. 6t.d€t rmlm $ndul Del .le O. iuhke.5.p..on#1nll. Av.j c pln! de p.llt..lsi $ sr nu N. {li nuh. l.tu. vral.@nr.giu pe c. I siti o singura A.r€. c.ndnl2ld F6tre & r.nr.. & $im hnb.i iuhiti i . il lrodi dln cauro d. a. d€ .ici iuhir.lr.. €notir. !uni nhti. A. Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L..k lr€i tgilii.!rei. tErorL bls! dln .6aFi.. O . d€ ddnonl dln deia.p. h.lkd€ lonin. Kn pr.i in vtcta.!.r.u n. in n. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l . ldqra'al . Euh.ra.r b l€l cu6 a 6.p. Fru6u*1 .ti. iubl usd. .. dn eiaF.Enl. dep.nu puh { rubJm iald€l€ lur.nt Gr. Ei4i huhe qi? '.mpd. sd ll luhir€r ltM.l inlrnrar. @ aI Ecul _6rlnF. sisiliu.uh s5dn lubiE.J..l dodk.arr. d. u. q.uh.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. slri .ndent€l voost.le D(r.hstull. I .i I ! nnnll tn cr.itrb.nutuht€. un puEt d.s s.in.ttl n4*.l sun'.ib. E ca un {nim.r M !l o an. .? ln prin.i no.l.r. c6nd hqtlMll.e. &um. a.re lucradl Ia indordr. (d.p.nd.. Dar crnd lunrsn m.l dglul.hi. l.l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?.hun m.s.i E.dcrrl€ pllna & pBiun. cd.ulo.l curg prln prlh. hEr€ua in d€i.bhr€ a dEriint.c.orp. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc. v5rtr6 no. b&lnlld.r nu hai Fr r. F numtr5l€u.. lar ca.r pl.rtr€ n.i loi. dxr k€tti hdllHr.FnL .r. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.ttE d. ligllu su nici hlc.tlr. 4istl o c.nrcu mdEl.. !tun. lftr m.rnd Flmul sigtllu eu nu tui . c. w..rund iublr. unur drln. ciinh! pr6ei c!r.t! i cand . l. 9.dor .Rrmrhr$r(i. I ri.. ln . d. un ludu pln do !pl6ddi. r.nlr.itr. print.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.rd.prrnd bdl.lnri Fr ll . . cludat€. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.!r.l. no. dintll !j@ntliinl.dun.! fi€ do.

ne a e rm nat hormon iinha icisi.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.pun.orp am4un5laonpun. d sulait rltoddr.rrane!9i l.ld: nu edri_'d. nnclecnddcdea!'uts SLle .rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae.rlc!dcnurJ : . in licers. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r..{d \.lnuat.cahdabandonlmtorul ini.1e noatFe sr tic zrte.Au et'rdin io.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d. oqni.aacea+. Vcdem c. * rc ritil.PentrL c5 au lacJr a -" r.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada..anneie oritinemilo5itL. pennJ.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n. pc . cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti.u a(.tori sil€nabileari hlon"i! or.la 6re.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna .o.onlo abil.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. Der.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' . dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .. dar bihecuvahtatisunt . Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe.d4. t.I dac.lro r.i. rln .ei rdusintr'o$arede sratie. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca. ur rtal la to' r.tincar€vcd.ocr.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.qtnditi .rotiris. cu sguranll . atunciceei.v.opii.olL Liintclcp.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne .n. in put.9ilodF-' -.viEto ncaduce a un puncr<lc h.mcar Si.imJq'nrtiv5.5 am facut asta pa .idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.apco o@runirJrc *\ucla .!iunslaana in'uncti€!.u a(c'.6.P casdliimPovirdzccoPii $niide . sava u t'i la oameni' 5i5.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor . d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O. !i.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. . lond p'opu loJr€ d 'cl. nu iE niciodrii. scafra de a$a.lor..dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt..'a I dn..nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P.. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar .a L.on!:enl deatatr''rtrva !ol'. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.DoJnna nicLod.atungem La un punct-jnonlideaur..da amajunsdo p.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da.tuld'ncareLln. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in. sl'n4er'irhe( oo nr o no). dar pure'nic.i toruLe condus de hormont Dc.d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS . oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.tj. oportonnJr€.arco!_sal.eGce rna pentru noione ca in cele din urme. alunsem La un Fund . atun..u an'nnl."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.5nd e.o-r-cc .!rj.elu.o.m6ridcF! poF. tu pr .ej9i.c. in varna lor mai inoinbtt.aldliobu i.'rcut(.

pentru.a.u nesru caFanacorbulu ddd ril. ci prin lips.inai.cns.c.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac. sttnd aici. Dar din pl.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c..utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .mc6rpul.e e .tn corpur €.iunsir asra. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.Acesranoarc nollnca m. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V. fi'nt5 omencasca. minunaii.. dar o3! rjunsdi..irrastainseamnac. A te . ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert. se slirlete a'.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc.sPunsul NumiprMai' Nu.!€miF.u pJiu dbcazipada rlh.. lubnea a p€rmi3 ..sriij. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .e alta leheileau fi.credclic pnn elcitJ c LPi.prolhBnoranicesunrcli.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.r.. Spirilu Lupiei mi )5rt5.u. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne. daci sunr€ir acca s con$iin6. u i i.i in'uraia coprlul .1.n.cu sisuranit. ndtferantde ce spunrepubL'canii. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .re.d6 a.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: .nrali Uz. tsbuies. neu. tn fterriseard cusiguiinli.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila.?lear |tclr'.h.lui rcstu alsini.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.redemoa e. Sr cum putomsa spunpm.. penrru c. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.urfiior vo+ri? V ar pLicc.ry'.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA.aliinclt. iJ.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.a atils.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea.go i de o aLii peGorna de o aLt.era cb[. osi mJ vedetic.e dn u r.tbcdzipadr A'r'ram. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb. ne tr€buie un. nul*ae'. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .pbru m. n rm ftcur asra niciodarA.irra irld'.i suniem bkc.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode.elcar. v€cht p srenj. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5.itoare in iur ul c.aziprda inul'ninrc in'.orp nou. ca zrpada. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.itilacLceea.1.'. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.nd te.VaPa. clmoare. vcdeticu piru hzu besru. Eram baFan c.eli.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.a5 fiica mea do. a.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.ia' 6la ineamd c. ! r (?. Asrr c bLne cind m. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. mt'eala ftntan. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.5i prcqran.sriuc.orp. $h!cajnca nu Jli.ua faceli ria @ui inava'C. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.i.l'? AF lac@2 v . r_' 4i -ro pc..?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. pe.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua. d.pLoa .rn infe as pe roaro. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll. d'.e N.li in &€t.pulu'. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca. a 16rrazboini.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare.

buni.9i ap.red c..l€ wrslrc dc pulae penro. Dard'cisunrdi parinti. ieu cr da .rcdau laop. nu v. voila.alolad4n'-fp!ni.PJn?n. ald5rul.todv.i.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.u wi cum suntcli h'. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune. Dccel. Da.dcc. vi jubitipo rciirsivi de c.btuleinregui". eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.e.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula. soc'al'$i.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.mers€pincap o eni6uni.i rouJ dc n'c'utr p rcn. . Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.s.. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de. I mt cu mare puiere.ev.aln capulmshu care ee simtc pro* .cred c!m spu.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@. AF sA fie.deormd'cn 'tull "b>oli.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o. drh b-cr. care vl spune. rna s o iubtr.'loorice 5trlic. vi lubili pe wi insivi: s.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr. v.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo. niheni n-a awl s. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.kiovoceincapulvoshu care .i.Lblcqba b valtri? Pcntu c. la*illi. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca. Ei bine..ene uoci.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r . aia ci am culhvatow'ecare noask5 .in'inderq.sta e un mosaser pe .s.pe" " capulvostu.{n r "n' Bur.! r5pl.are oe.' sensJric.aLs Asta nelrangeLnima.osainteleseliniciod i dsprcc.m 9idJ.u e doar o pNft .carev.lo..o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc. c6 asla ecota standard.ermarmaraolc.elade be atcc6.peE inriva cu a.eti totce c dar ei sunr bince.and inccp.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.Ec@!daeoinvbtare' .riada esuofat. la !d.. l' 'trpri pcntr r !*uq' .utdn.ceea.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote. Mhd .vrlianqein6aec6nue.. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te. r' ..d'ntretoar€esreci sal convin.i.. Deci. rr.rtd i.. ci'c nu poar.spune.sifimhlibinef.vo'bim ai. iuhiticopiii.da.iii de b' 5' rlili .in plblicu neu.'l' trc.'$ maieF o @e in capulwsnu.1-io epon. tc iub.i. naiareliouo. $i mine putere.e.toilLelnregua.'tl'.tru? 5i. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.n Dotsiu'n.aeksunldoari.inu aliawtcopii n.. spu.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.cevGo pocrila 'esult u. dr. 5.pcntu ca avdi owcin capul chq ca. vi.$ha.reditrebuies:inv5tlti.c Lupr.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.luc$.c.

'!' lo.iir? cum pot 5.a ub raa pt.eL candvoceadLn lapulbrlruv.lncata perm svo. cerJim uj. vi ?xpt c FLanut.Arueaun. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.ooP cand irv4.op e copiluLvosfru lubkea e p.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr. mJr.. Nu*a0da afari.ruce? Dlnne.ervo.e sEGaminreas.iivoasb.ntaas.opil carevinedin. nu $a acot. veoddd.ttr...*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde. r.areF. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev. nu ariru. a a L"lri.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.L Dec' cce*e aia . .timizare.-penru!avoisivEpnritiiner despr.s arirebujs5oabard. I"6. r.a e arha'c.. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'..eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.puLui nu ...run i.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w.arrr€bui$oabordati ' .snu.. din oslind.sbt€aec. e \ . expl..m 5.era iareirunrinterepli ceos. dreipri d" o.. .naa5adem i. pro{'[ dar careG spune. eae aqadc mici.: Dumnezeueintr obneri..eaa e @cea Lut Duhr ezcu n.u Lineda.oe..e$numaimerqeli o o? o *tpunel.{.o televoadre.opria ei frumusere.-.? cum por sa v.slga asinu iosdu qi.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult.mLI djn evoiavet. Nu ne indr.i.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.m?Di. e.. cum po(s.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.lrDmlsctea. cum pol s.i ubrea dufrneza an5 e. oa? Cum poi ja v. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci . !aedemodd..dl"G o.oa*re uriase.redeii.rrrlid.onlqr'd Sjaruncr... pa)..a mama vo.luftur e.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b. dac. .a p.atdene.in v€la uoasri.€"".rPr€a mull?Dac.s.onvenl'ona rii de rgnorant cat. fie a5J d.dinsam. h el L'. du rearjund. .Acum fii aleni n! re ducc afar..mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa. d.dr5i .jtev. d.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's. Paijk co.i .o'(' n|oa.oF !ar.it Credeti.o.b.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti..e .ntavoask.Pstanuepdstea noasfta. lJd i .dinouue€voistre..indneindrigosr.a. huLr' . ne.iunii drn capulloshl .eur. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im. i ..€u ein voi. nu a (ost Ioa're FUlernk..r 5.i ca cJ une din int.a$ am.ulatimi . drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.qi torus. mar.mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.Jre e prote rtin b'atel?. dar r{anu eiubne. deznadeidc He .iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. i5 {i.G.parideea iubipe acestcop.spu.h riamnaru Fraamaresauo.a vE ana i aicj e*e. ! *vorbes. dac.Fid. v. btindi ! d.ea mea in uai?5tec.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.d\. sraj acasi sau "Du te aco o.a Nu m F i.cec edc e mar?rcparjnre.p Cine nu L'ar I i 4."iT a or p d r ' ' ' .racie. rP o.h.ahase+eJicalFenlru ca. ptanutalFsetea? Si na' mpo. d nu e.m d€cat rare.are nea crear se numcsid Lubre 5.d. I nu me.tant.ea acee.-rs..uril€. s.gem ac.i.i a. explic panu aLcin.!4 6ujon suna nu me'gam a. uo explc l.dejas. Nuputem sA neindrigoslim drJ-..: v. dc . muLfumes forr.tJLo.on: rn..momentet€!iintinpirjlesisunoru !.opLrir.9o5tLmr nu caPet.Lagan.o expl.opLlul pcnfu. c..s tu' Dumnez?u .ra 'fucearoogrnd. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc. ot umam r... -- . Duhnezeu e intr o sr. ceimJi Cumosisuft dela sis i.siti. rvocea." d.nacest€ u.lerala. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. ru arL la!e aslaS .madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein. cultamwcea atbncio r5inl. 10 .... tar u. in roaprpa arra nu e brne. vcdelipe.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens.are ui p?rmna € v.o.. du reibea.aa inte ep.

ei noa{r.unpo ri. '+rJig".osafiriinliarJwa*raurm A5r.:r.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur.1a J t. mrsnerid a L ri. devampirLzsr de ce dac.rfr o p.g.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv. ok Dormne de.n.in.i.. Tortc se iransforma in rahf si umosdv.ritdemagnetirmD s.e nu miam datau fanade asta arn.. daliseama .(. anLnaLulpur Os.Lutruri .i A nP indr.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.ndunl?noastre..teL mintc laminteo.lcpc ute D. inc?p?m si ne.srie de drrmi .bdar€ sa va hs? si Ia4i.cin' aubinvinov kea. N.s.are are r.sitioPar.. sno. Atur. . da pitori.c hn.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.r..a in rorianii.uLu oi ulu.omparalie .eLenuinseamdnimi. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s..Nuarctesaturscu. 1av...F.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi..i.m.' ctnd tcjndr.imi. NL are l. .rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai . arrasosi lrmtal'..ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei. p€ voj.orPLrile. 'n:4!ndn.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr.i.ram sp nand '.rc miret .ili v.ain.efo te dLf.u. ah.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.ie. \L .atacelmanajp..anl urcmuri!o' ascult. v.. !d..( ? o .roana A "e a.speare UratL. ce?a ce as. in.lura cu.er? !iuietid.i.inava saLyarorutt.ndoo.rer.ruLui ?re o r. de.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun. al ur vierimi. Nu ne darn.. pcntu iubne . si.di.ntru. dr prerul ad*.ima .ttintropie*deshak.ceana marepovsrededraq.toa.. 9inojnucautimdc.Trcbu e sa o ti.5ndg.E utuiror.rtecarei ax6rar reodari.€.necl Da.anl.i aFvr.i .dar mrnreamergenaidepan. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.i.9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: .e?J.nd nejndrssoslrfr? cand. . tn lumea cuanlic.dusulunur Pin..xutrl$i?foarled f. ru potis5 iuse$ pe cireva atun. d va 1''Ip d'scuE Pentru. un .ind re tupticu p.si at' lrar in are$ colp..(.L..5nd ne am vindecar.onrinu.g ur.u. s 'nhm produsu unuipirint?n.ardncjndrssoslim)E.oat .i {himbati ha muLteconumede. srrm .lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta. tacipe.hrm64imodu ln..i sunteti dod o mrJi.ua. care v rtr r spit prjn pizza tibere.. a..nstoriea incarnare seva..m addirul.. ros Vi rog.arna'i vi promr.el mai maret exemplu ene .r-oni.ror.. n:1.5re va pnmis sa fLi aici.gostr nu c nimic d'n rorte ast?..tici sexual€.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc..umrr..m ucrrr!u ro.laha buni.n( tenFLul qi nodclul urm. l.ricsunt a rjsip.<a .alr bcni aveti. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.r ta vina E o rlnpenie s.: va maibare i. predi.pcnru. ban' rn band.u ceea ce.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.i.amror nou o mains n.amspus adevar I . tu insui Trebuie s:.ara tr. ce nu ne place !i..irf dc.. A spuneadwiruLareconsecnre da. rPLn dccc Atun.. cipuren sa ierrsn. n\tebufoni Peo estad5.?erceinseamnicr de lapt€qa e.5Lne.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data.uraIvasut.a*a vala condft. ne amsmu rdin r.dr ao. nu .d s. noastr. cu cir qpurerisiIrceti.m 5ecretin a..spun.. As asup. o.r?d P an . tubn sur.i . laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka. Puram Nu auem riciun s. o sr. T.'. nrJ '.oncluzic dc int.1 noanre..L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. sice Iacen aruhcic.ne $riridcc?)p.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl. 1.d.rair Nuaret. De. niciomaimuti jn spate. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.d a5d 51.opr.undem ii suprimin.esr . nrmc vietide.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'..tL pr. roJdoep€nde t.

sau cu un bdrbat .A fq.o. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A. $inucr€d c. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev..are (i adu.un rbtA.. 'o rot-q/o!r.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d.' sunteu?Ea. p.r'nbddidirn srl"..: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .eiubesrdrdevr. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c. propr'ul camp.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.. runr.nc ssptorar. in siir:ii.-u ihp.-d.slicr.odsssl acdbinJt. n. abordi anJ inseJn. r.aablohLl.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .lie.. arunci cand nc indrig.on c.i.a.nd av. doar $ tiicu dslJ.rcald Nu lrem nL. nr p ui. elrimri n:. cir€imintes.xpcrimcnrim o analohieaiubnn.prore er. p.aree.'naurodms'"F . d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr.p.ol tr. L "v $opun de impq?.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n. (.cand gisimunasdeldebsrbdl..avdi de.c propna lui man. rc u I t.un.e$it 5unl loarte rari Aiuncic. db.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate.onrder. ca. Dqi.'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r. nimic in cJpu riu nu r.rrc iti spun. inteleserea sa.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns.rihi qn 'i7boni.u re. ma. ca 5i te accepte ori v.. ri un lsuritar de pac€ in dc.5irimp.cl.o. d€ otel a .relpe. r a.r mic s. aid are les. Acolo€srerubner rd.n. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb. nu roar.J[l .o. sil nccinsteasc. nini. de sus sifc. comun'.hipef tie nob 5i. suntdif..at rilre pidr ilccorpuur c.o oveipa ed.racaLneL lih no intr o 09 ind.! m auen parre sr . a b.1r >i r'-nlJ oJi.arnincjunaerar.u mhr E uab5rbJ.irm J*r faceris.an.'s's..urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.simp?.dabrci Jd n f" Tpi. nu incepe dinke p cio q in. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .odiri hr i ii den.a.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.rs pr.cl if lr.sri mirka s.runiel Jp.r' unbirbatca.ul . o l€ int€lage nu cu o fo4. sPuness re ridi. { odata.5ila leln ci.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan. oiemeo.n.!i -. rr..ii .ofund. prn d 1ebr" \.eqd^tri'dc. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. itunciuom.p?. d.'nev.qnoai€ ubksr l brq.o .n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.. i-c'qcn. hobl€lea deLran1ri". admirare ascuLral m5 .oniqi: .oa m nte. ro.nhL (1.eincrpu rju .e!cu 5 La n.un barbat.igcrninr frDtulc.roo ne apirnd€ ene.h.ur.vn i !€dm voinli.rno+? DoJcc.iudli. uptr.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig.' nu.nsrdc rcspccrp. auzirc.dea serut oriciiaf.no. 9.nda !..Lmnreaabsoiuli. indrfdentcum aEt{ .ep.uLmainu!tde.i s.r. e nu ma.tssrjunsis5cunosripob. \.!' 'l..l admk{r.?o'Ledkca!isedn n.mdnd€dd'nlium?d\.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria.turi cu a r€ indr596ri.fr ah.qrcdcNa nik J.. nu.r€1.idvqip..e ilJh si si iaritic. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.arevine dc ar' in jG. ne pe noiinsin€.pL' i sLmpLu a ne nor slm.l.i!pl. ra o hr'.in( o JtLi r4rhana $.Acelac un 66rbdt m.sd-dl..unoa$oh a. Nimk dLn. h.r 5ig iu o"mcniisunt d mul.e.trcrreaa. ciL un mare rman. ".oL.@o in tcaarura c pdmite.rr.are.sE s5s I un b:rbai.rcandviindrisont..o cfl.e. de aici.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.e?ti\ii( nd?p.oqlame'semnj dcpd c.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.'rcdcJ{d'r. q r!inuin{dmn. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.ara inclerd u p. spu.j.. -' Ja NL c\ .]. a$a rese$te.rurJ 14r lungide si aiun. a. rr vorberricu 8a 5.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn..t..eare dn rstLldc blrbrl. . Dar in mrntc. iubirea sa de Dumnezeu. . de (dn' !ar? ro pln p..req. c.adr Ecorma'mareddinld. cu oa. E un barbatcareli at.. cJ tich cincvo ar licur.rk sisitiu .rc JsJ.si i.unr hom\. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr.h b5rh..ra5. d.iar.ratoqt.re.ta ne . cr ou.in a rcLl. lie ca ocap.r . u.tiir-gle.6r ' cnd..upurcr. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi. dar nu 5le.arcGr. spre dz6{5ir€ de dice .w d.apu Lar nL spunc. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.

ed. b'beas. tr. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei.nr.ap .5 m ampabe.eun"rrdLno.a o o"d a.'n. -a ..pmrr\pu\doJnnr J. dc. arc Cda m.Jl.r.lator bihan O alt.ri ni.mn..io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.op:i '(nL*d.hu).i : l'r-ar\n.onq.e. Arra€u..re du.mrrdrr 3rF.fd.. Nuhcqrsr Ajbh*.-n Fclc t.l4.n.a. J.a!dm" fiindrasoshtideoaltip..r.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo. "d. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c..in. ei-jcuceres...-oia:ncPortrr.J irJrr n'aspus€ mt.Lrnrm.utrc*uluctiincactnd roli lurir t. :ange'oasq J I5'.oende la Ei nihic di.. rm u'hir cu.vitaod'r. -d. Asta e Marer Lucrare o sinsur. J.a in..'. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.zcu Eun am awringor.. ibfl nck n!a ?sc b. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se ...a. 5.orDron.a...u. r€greiur vosku cel maimare.Jer.are si im.. volbea*a.cda6. ni. constiintr intotdeauna .rn ddr'"no.pe.lir5(o'jn-z An L. r(r-.a N rn rvur n mc pe. N..eema nlr dureriininmanuau cgrru.Jk ')rr d? \o i-.i4tri.le Jicr. pe ' I'rrdcn'rr.rroer"rr .uc€neau r.dadaa dL_crcJra" (o.ob f..ono.lr5Lp'Jp.pan€rli pe loate.u op.s voce. pin[ !junsi r una singurs. r. d.d o okhcnra in rapul b..pe.l.st.t hmp?Orngurt @.ero( peminein5um s. Rd"e.a'.0 dnJ e m.r.uo Si pqerru gnd'ndu.intene.dnoi ^L \i rr n loda r. i.rp. tur N cm dvLr orc(( n.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr..ii.nutr\.6ra v.vomglsiiub r€. i 9 udl.@r.1 dt.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i. e inlampt penku c. r. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.p)fl.i.c N. -L rn (i.5 r r trrofl n.o.educe l! o singuri vo.!. .rc"i6..'..-.pq bcni.ar?5a mr baze.e Msienria inscafroi s5 lc n.laJqr'Jo _.ntJ Srd .o-F. n co .pu r"L Nrnd.sosrilidc Jcer peroana. cl ah . noiiniinc Nu. A'rn( (ind n( dc*opc'.i m.odari nuvecukati..dre d'n uDgni in prezent .@' -e.lr" d6coFerimca.am MrncJ ffic.cuimpotriva Loi .ieski.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. o $'ub€ayi t c.ii un ine..bcJ..

a. pmhu c5 arun i. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii. Adic. numaiei.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.o. Adki. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. p. ti I tieu Stru cc 5e int. Asta se numeire.cu am fost dcnuL de . lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a.Totuld€ acolovinc Atun.gLd in LJcla mea Foarre 5iie... dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c.bi orgineainstrp'!.arc . asra 5e huma$eprinzul . e loarte mulli artiicialitarc.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. p'cdd ir talul J(6L.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. .5Lus.onihin6. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. dar d.mpL6 in cr€erullor.. Vedeti voi. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. 9ru carb.u pui?r. inlc eg gonul inr de d sciplin.r lJ? la. Dirs.i. 5i toat...st'ti.rddc!icidinsroz o'.cm oslan15.Gl!.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa. De l!pt.

rre ld! aiJ Va Manan(J sde..enocetr. l..m r...sufli torlq un€l€ lucrurlse.d?hultsi.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli..n.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur.pu0r 5i '.ut rosprrlic cum saspun oeta) .a mau fi. in viara spnituar5.ra oar.ni \oJsne.iprniadinkc Dumnacu $ viati.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.imwfmintclc. Dar Eu wcao '.u i.il. s.. mJncnci' 'og *minte. g p'in .in acd campi p€ {e*r! *en.coLo subnu. tudl.ur .s. teananoisti6i.$deti d€tulde obl$uitl.rm risofll !upe asta.drc! suntcm luaii LJ banin5runii. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh.euam amsr osi afrintctdoouna. rdbu.nuhest4s. €u om lual mlhita rio p5*zintr.Jli D.r' rri " ' invit:ton.dsitoare flitr..care.tor ca mrne. Toarl v'aia esprrnuala. Ei binc.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.are au putut * v.[ !a laceli. minrn. *um $ili c.dincol6. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE. no s61 cunorri ni.lac fl alie lapro Al'ca a5..astainscamnasifi i.psro.e !i r. $idupece aliduzitin *ossrupun. ca 5i idau 9ara.sta€cJm plictisiror. o rs lL L-L d nnc p.el pulin.rrcn uuuddr'HU lt.tase c.f-r: n 1 rlrcr 5hh. ftiti. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.cicucarcuorhitiiifeesprrn.i. :riti. pl.{isttB.rduldaochi chilotii. care nu puteli . mbajLLl f. i Deci. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr. ins.t€lucrdnsa.. n ar kebu' sa le i .au l.anum.carearclc.n. nu potr 5t i' obisn u . dc.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.uoidcdeasup'r .AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .m.n h lum€a dta .rcp.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.dlrl. ru6aasca b felde multcand rm incepur c.slupp.un lc Rcrer. nu o 5'd (u br'et' . lii fim oh'5n u'd in $ d!. .cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor..ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.clusic rci .: srndu.u arunciinarrfa sau. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl. si anum'rol€ lucrur p.. S minanca mtnt.it.

aace. 5imr revr mi pirinres. i . si pe $(.i'. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.n.cuvintcL? .cumr.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5.a.ea riscanr mii per ..l'. (ods'ldnaceJ5r.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i. dnainsermni.eti asta !run. spunciv. penku n'nrnar. intelep..iodari n.e ette atentiaspechlili!idecelc.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL. Dannu !a et rnu. .trtr si sprn Inainte $ phc. Palru ci asrane aral.. consbinla n.ucorleunurrgroranrcarcnr. ma'e dc-.ut. valoroirr .J 1i!.tr"ol icclr'n-'cr.u 'nireinGrirur.elib€rtto.n usnu! puternicc.cite dein'|l.olo tn.. vrcau . uber.. mreJ l.'oo d prea multcand laccm .nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub. (. in.uls rtrJ.rvi iub6c-5i duDicumputcli s.ast gise c.ntu li sc surpa srb dLci e \si. fa'aii caidv. sicc ctlirone amal f6li ada. rellahra Da' 5 . cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.d'.r. Srri ii noJpreaa*J Eu rr.r h.i tormair.i6 in scolulJldouteci s.acoo' qi ajungem inft un i.voinli.zbo'nic6.1'n 5Li. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll. nd. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.minlnata..cput 5i m.J'a 56 ri /' .aidin aLtr. unul. careamtncepur vjata mea dJ. itunci !m in.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.nbu.pe deal6prne.iuns* h..end v.i *..um at pureas.nq.c!r. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re.iat. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni. de lap' .. unde era odari ovale acumc un riu iar.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. liiri voi.i-ur5 LF..-n cinC dcFLs.inscrmnr Ad'c.itdcmultviiubes.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€.L nmodulinc.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro.rssicrailiviata 5is. N" . p n mult€ sulsinrs Si hulr.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk. ac€!'r5 .u os.s fht: r.vadali seama.c*priui?giu dc r tr.mihrt.aGna ar?? la. ariia. altul aqa e minunar. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.i am pLe. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.sunrmulrcL. srincet.ie i:olarc.]t (e ci'. spun. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .ddpem5 rtco. Dar conrinuind si ur. \-re" d. tineininr s.nd r" nrc'( a o!rl e F. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd.o!i tL_91 tlloi nl' -.m rvut.ral Ce!ma mare iubrc.m.n.rirci. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier. L..rpa'menrat nimi.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m.ir€.telcscm dr.rl $l A. ir am primulpas p. J hr .oa'.onduc viala S dac.cpur arun. Eibinc.s?r'i. a r"DLl a t d"o vara Pe-. voi s 'nhh s. j. or$ie.5 trn L(ru.d rntriitprinrorterslea $ u.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.ritor u c.i rarefi ata.slormrlin occ. p.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.are sa ru r.n.' ninicr_n vialrvoJ*ri.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .iuncaunuimintclcprvalorea.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'..ruir is a diLr.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni.i a sa G intin&ti et .itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.

. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4. cun tlank .t' 422 eA . Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa..lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh. c!er! 374 ed.Jir Fkdi's Perc h Love cB.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.lud drh a clset 422 €d. C.dchn4 kc s<r yct6 r!'.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.Bt nAhs Dadtc.td 47a.chtudtft@ ' R.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7. H va.4o4e@o lanae?.ol R.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.t d b '"d ol Intent .hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr. Y. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd. u . Th.le 1999 /ro.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu..on t. Band T LIe a.shtp F. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F. Y. lort Ft. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. dioEs ! JzK. t ot. au . ars.d valn.loeus. 'ndT D'!lquA.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing.ndet unA. G.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn. capibtut I taa6 luna o wa.tu lorongn. Ort . Y€lhi 1993 d faod. ol F?nas Than4an. Dr. cd5aE Tradus de J.tul ast pn rcin.Jh d lct pr. todE tunea o 4046. 2oM noes coltn{ D@dterJe. Rlhrh! uru.h.hn. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.lostpr. 1999 h...br P.24 februane c.rhtp F. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.do.hon H.@.hh Cr::non.n The Fben.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.1edl6 al l. R. .oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9.o"t fi . rnc.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.1993 Rrnth.eb 422 Atd o Ea Rdmrh.nrhAt.tAt 3 sdEtek t. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage.d Tea.ns. drterik €v€nimc r c .hdeE Arptbr 3i l|e.4r a.2000 Rrntha.c Rotte.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad .e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d. La|e k ! Mrnt. dedLaLoE.d Be.onins d alzrr.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.d .. hd ptElld Ah Mdnl.htns MoLcut JZK Puhhh. A Msa \ titu. tn. d{tr'e I Jzx.to.p otul A the FeniniDe c. m nlFih! Ddosu*.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'. st rna k.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.e D Lov4 cd'et 47a.lh.asncn&G de l.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .lruo.losoes. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2. 20.tu I c*da 332s cd .anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.atandins M. ot s.hrhr Dl. . R.ismEe de R!m{h!. Thc tvhre Book Ed req:u. M!\kry at Bdl and De'th. Rel. ..

ll/ .

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful