t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

..T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte..... . .. ... 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 .mintea..... .. ll . 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. Ce ...NPITOLUL 1 a fiunuselii. Dat ce6t. Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor ..iale . nu ... .6rie inc. 4 51 ...... Alergamincercuriinapoi. . 80 87 .... ... iecretel?proturdealeJnuima4l'1. cotpul ...... ... idta lumea ow€a Toat. .. .. Cand .CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l....exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre ... 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte..n.. . ....d..... Cel nai nare conplinent al vost'u .......... c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva .... Oameni analirici vs o"menl emotional: . sqa poeiei ti .. ........ 3'...patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? ...... 69 71 . .t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?. .. Voi spun€li........... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie . Senzualiiatea... lumea o doratte...7 Un ameslec del. 39 43 inseann..... ... Total prezentin momentulin care facr drasoste... suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare...

LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. 214 Fig. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint. 217 Fig. ti energie - pag.216 pag.pas.a binare - Treirea imaginii - pag.Tr. E: Mintea analogid . D: Minte.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .pag 215 Fis. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag. Efectul Observator si celula n€rvoa$ . F.irea in Acum . G: Biologia celulare Fi cona{une.

Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. pentu editatea litetati a acestei c.MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. au ajutatla . explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. Multemullumi lui Stephanie Millham. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. Alostun efort suslnut de echip6. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. fi penlru prcfesionalism. Ramtha.iu rca acestei ceii. in cele din urmd. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. penlru corcctura ei atent.4i. imprcund f. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr.

............. . Morala pove$tii. Puterea t11 175 a .... ... ...135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc ...................................l5t 153 l6l t65 t67 ........liysa d.............. .... .......... .... Ati losr iubiti pena la viatt................... ....... .......ind blasfe'd0 es(e numele . ...... l2B .. ... . .... 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate ...... ..... I l9 C........ . .............. Ce vor ferneile... . . IubireaeunIrcrup1indesptendori.... ... ... 147 lmpactulasuprarcincarnirii........... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind.. ... . .......... ....'iubire. adevArul rsmane mai presus de toate Rddd. .. Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo. .......... .c ( boala .. tZ3 B trrbrli de mare renume ................. . ........... Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte........... ... .. ....CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti..... ........... . ............Orya nul \upre.... .... ...... ... ..... Fantezii sexuale.......... l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ......dev Iratei cUceriri .................... secretedezvlluite. ............... pe coreii i beli ..... .. ..n CAPITOLUL 6 insuli.... in cele din urmi.......iM u tot .

Toamai aceastE caracteristic. este cea care o face gi mai de dorit. Chiar $i experienta . intorsaiurile 9i lin iile drepte.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE. trisEturile. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca.la fel. despre o ubire special.CUVANT INAINTE Iubirea. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. 9i cine l-a avut faniezii. o experienF unica 9imagic5. remuritoare. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. De-a lungulwemurllor. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva.urprinda fata. 1t .. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. ca apa care necurge prinke legete. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. ve9nic6. inc6 atracfiva.

care nevorbegte dintr-un loc indepartat. adesea.htbnea. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat. despre noi insine Este o carte care ne permlte s. in persoana care. incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€.a scepat tot timpul. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. ne vedem reflectati intr-o oglind. este un sftain p€niru ea insdgi. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE. seva poeziei\. desi este extraordinar de prezent.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale .cit prin viatA cEutand raspunsuri. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare.torilor." Nu e agadeironicsE vedem c. cine suntem. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. pana acum. dace n.. cread. care vindecS. am mai fi noi insine. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. Ce a mai rdmas din identitatea noashd. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere. Ea este sabia adeverului.fi de substania? Poab ca ne uit.ar kebui se ne ascundem. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim. inse iubirea nu am inteles-o. o mascaradd de protectivitate. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. nu am indr6znit sa ne imagin6m. poetilor ii iubitilor care au rat. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a .n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde.ii fac adesea sa nu reuSeasca s. sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. un maestru cuceritor din propria noasha familie. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi. hr. vulnerabili.

neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect.spunde. insi luc.. ins. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. in mod natural. iar la scurt timp dupa aceea. in cele din urrne. ne dam seama de ce. Nicole Kidman. cu o tristete adanc6: 'Noi . iar el il r. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox.s.. spontanA 9i generlci a omenirii.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. in care eaiisp!rne cum. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p. insa noi. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. ca fiinie omenesii. Ewan McGregor. celmaibLtn mod de a descrie divinul. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala. pentru a ie$i din nou la iveala. Ei bine. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . omeneasca.. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. Ea transcende natura ooastr. (l. atat de tr€c6toare $i de misterioasa.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. ca oameni. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem.I lt\rtrl ttrrn irl r. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. pe Dumnezeu. a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. suntemin extaz cu iubitul nostru. 2001).o apuce De obicei.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii.r llicjod li iimplilor muritori. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara.in loculnoshu secr€tgjspecial.Dumnezeu e iubire. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. intre Zidler ti Satine. este in termeni de iubire Ei spun . intr-o c ipA. acele lLrcruri dincolo de cine )L. cdre nu reusescsaopnnd.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. Sursa a tot ce e viat5. insist.

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

A'Sa sa fie. Aqa se fie.dar ce este timpul? . Fir6 ea e speranfS. in aceaste jear6. ca un inger invizibil.. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie.e himit niciun fel de mesageri. Mai mult. dupe caz. Dar daci ubirea existS. iubesc. Si eu am fost invitat in aceaste seara . la aga de scurt5 ingtiintare .unt atat de onorat 9i de mullumit ce. FerS ea e degenerare. in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: .' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere.atlvenlt sa fi|i cu mine. f5ri . iubire Toata Iumea o wea. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. ceea ce predau ast+seare. o inhuziune in minteavoashS. :5r5 ea e nebsnle. n zil€le ce vor venl. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati. foata lumea ianjeit€ dupa ea.!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi.

Acum. pe tine. ur.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina.suficient le mult..o mare moarta. aveti libertate in exprimare. la fel ca in cazul iubirii legendare. ea va scapA in 6mpul ietii. aca mintea voastr..i hxrh. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic. Oare asta inseamnS ca.toat. dac6 mintea voaski e pe gelozie. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. iubirea . cu o buni ingrijire. lumea o wea. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. nu creste nicdieri? Nlr. daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. nu pe copiii tai. nu pe perinFi tei .rqrL l) c. 9i acum. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . dac.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa. u crcste din vt. Ei bine.. atunciiubireaa un trandafir. copil ind. penku ca in el nu a fosi iubire. Dar dace nu intelegi rbirea. Mulii lintrevoi afi avut astea. E n mister. rintea voastra e pe lrecut. dac. larca Moart6: Singurul lucru care h.nu pe tovar6gul tau. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc. ca un nuf6r . cE nu v-au iubit. $ vA gasiti drumul cAke legendS. niciun stejar. Asta e ceva care na sAvar9it. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri.cA cest mesaj este un mister. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. Atunci. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu.a T\ Si d htrnr o J. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine.'t. iocat sa fiF incurajati s. niciun nufar. Ali fost iubiF. dar el te implic6 pe tine. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun.1. Iar incununarea..t.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. ApA grea. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. pe tine. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri. pentru ce. dtn abuz . nicioorhidee.

r.Sa c5. dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd. Mai mult. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. aceast6 pofiune despre care gtim c. Nu exist6 persoanE in acest public. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t.t r)l t. itim eu Stiu qivoi qtili. momente Si intamplari . o sE qtiti. lubirea nu e legendar. ti al geloziei. ins6. poliune magicA. Ea exis6in fiecaresuflare. insA oare ar h€bui sa o facem.sA g6sim acel sentiment rafin at. Ba chiar. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. lumea. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. Este absolut corect. din genulacela de sol.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. acel sentiment legendar care e magic. iubirea nu poate niciodati s. in inima in imp6r6fia noasha. A. toat.. tanir sau b. iar dacd nu Stiti. al suspiciunii gi al neincrederii.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei. acelsentiment efervescent. Adevarul nu creste in solul emotiilor. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns.lLrbirea . crescand din tineretea noastrE. qi alignoraniei.om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. Pentru a avea omintecare seindoiegte. oare ar trebui? ln iubire. o iubke care ne permite o valoare de adev. iar asta este chiar aSa. lucruri.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. daca o gasim. locuri. creasc6 dintr-un sol de indoiale. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast. 9i cu iubirea gasim pace.oameni. a9a sa fie . Toat6 Iumea wea asta.vechi despre asta. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate. ci care ne oprelte de la trecut. Si alvictimizirii. qi alranchiunei.tran. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani. opt. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o . penftu cE nu \.I it\r ti trtt. din genulacela de minte. Si al invinovSlirii. al invidki.m sd o urm. in corpul acela desuflet. pentru a da curs invatAfurilor str.rati laneinl€lepciune. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. Si al indoielii. suntem hot.m . Adevirul cregtein solul iubirii. ajungem la acesi m6re! mister legendar.u. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi..

y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. Primele trei sigilii sunt animalul. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. dupe care e croit inbeg regnul animal.6 de multiplicate fard Decl. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor. otigini ti e. Hai sa n€ oprim aicl. in focul pasiunii. revenim la ceea ce se numelte . s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. lncepe aicissi apolhece Jid. nuiubiti? Haideti-9t1fl .domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. qunt procrealia terltoriala. Ramtha. v. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery.Sexul s€ vinde. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul.7i\ :t hntrca o o.9i vreau sa 5pun. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. De aceea.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. Clv t24ia unand. animalul de pradA . Asta ein primele bei sigilii. in inv.a 'lbt.olLtie (Yelm: JZK Publishins. Acum.unde gisim iubirea? El bin€. Este pat tea animatce a naturii voasire.t. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. v-aF dedica viata. Ele sunt animalul. hnnu u Llotcste Dat .e este. n. E doar o chestie de reactie. la nivelul primului sigiliu. Ei bine.". cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci.teturile de adev6r. iar in foculpasiunii. mal intai.Panal.. emolionali. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. numai penku ca voi. . A Macq s Rdlection on the Histo. chiar sex. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. ati crezut 9i vol? Acum. Deci. Asdel. Acum vreau sa vtr inheb ceva. caF dinbe r. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . toat. mintea.l. i-ati cerut sau i-a$ spus asta. divaune a JZK lnc . corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut.2001J pp 122-135. $titi. inclusiv pentru aceasta ScoalS . fer6 povar.roi Stifi ce bat a$a de departe.

iar voi sunteti in curs d€ a o face. Priviil in jur. sd igi abandoneze slnele profund. acesta e lucrul pe care ilscoateti. in primulsigiliua. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Sapte corpuri.asta ciutati \()i .Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. O s5 scoateti orice. intim penhu a vi da \rou6 . Ei bine. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. c. Accentulera pe minte. ali coborat pe scar6.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . ii acum. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. Sapte con9liinte. daci op€rati din prlmulsigiliu. doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. suflet gi corp. Cator oameni leati spus. Je iubesc". pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. Priviti in jur. Sapt€ campurl de constientA a vielii." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Ce inseamnS asia? El bine. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile. El. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. dar inca n-ati urcatinapoi. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. Piramida este fScut6 din iapte niveluri.minle.3 Iar pan6 acum. bine? Un lmpuls imediat. despre a te iubi pe tine insuli. iar d tr€il€!. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. 3 A se ved€a F S. Bun. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici.A: Cele S6ple sigilii . ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig.corpul. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. O se scoateti orice. Eu am facut-o. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte.cas'rfa'nt6 9l durere. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp.

Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. O sa o faceii. shulul.. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire.intinde1e. calul. leul. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. in mod absolut.. Asta inseamn6 ca exis6 mate. dac6 sunteti dispusi s. Sexul este un instinct animalic. Acum. mai bacterii. am uitat cum era. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. draga. faceti asta numai ca se v.rl. in prezentarea adevarului. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. ca sa facem ca atentia s.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. mecar asta e cvolutie.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. minunatii mei oameni.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. un instinct uman elemeniar. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. sexul nu inseamnS iubire.. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd. credm intamplAri. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. Deci. A. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . Deci. cred cE te iubesti" sau . penku ca. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex.iube$te+e pe tine intru viaf6. dubios. Eibine. vedem seminfele de incepui alebolii. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. . Oh. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca.e trei sigilii treisigilii.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat . o sa neimbolnavim. dar deocamdate. pegtele. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . acea atenFe sd Si vinE la tine. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam .ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. Ve sunb cunoscut? Bun.ie prima. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. Este elementar la viruqi $tifi ceva. daca su n tefi dispuqi s. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti. vina la noi. ca sa ne incapacitdm. rigrul. cream boala. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. se revenim la SfintulGraal.Nu. acesta e adevarul.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. E adevarai. oameni buni. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. a$a cA ne cream accidente. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . Haidefi. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. penku ca prin durere suferin[8. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. v6imbolnavili.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. elaor. Dar acum. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. Uitati-v6 lamine. Cec5utati? Iubire. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. oboseala corpului. dinafara dormiiorului.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn. caf dintre voi. iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. Ei bine. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. din nou. incatsa se apere singuri. bizonul. e vorba de . \. Atat.reli sau ei suntmai m.. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. s. Atat.se numegte . ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt.u sim! de respect de sin€. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. nu wem sA oinfruntam. Spdlare pe creier. prinhe voi.. credm probleme. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut. Mi gindeam a primelor prin propriul i.doar ca sa vedem daca putem se o facem. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare .

iar nevoia noaska e atat de mare. cu totuL. Am mai fost acolo.iubirea sexual.t!. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. Trebuie doar s6 p.. fira fantezii.nu aude nimic altceva.iar acum.ea a fost fanteziile voastre . Drt ce. Hei. implicare totala.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. totali Asta se numeste iubire sexuala. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva.\ Il\t lr t t L. sprijinul par tener erlui. boala Si durere. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. acum s a metamorfozat in . am fosi prea descriptiv pentru voi.. Se lupt. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca. a mea " Cred c.. nu ai avea cel mai m. iar pe noi iubirea ne int€reseaz. cand iubirea . mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. tot nu-mi iese. te iubeiti" 'intinde+e.. orgasmul femeii.Tic6los manjpulator ce e$ti.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta.persoana aceea v-a ocupat gandurile. Iar cand ajungeti la pat. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter.t. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil.o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. acum.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat.. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. dac6 asta e baza unirii. am mai facut asta Asta e iubire sexuald . ca s6-$i mentin6 corpul. Si cred c. Cdnd sexul nu mai inseamn. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.i hr)x.. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.sa nu fiti ingrozili. acope. Acum.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. int€legem ce iubirea sexuala . dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. ce. dece era aceasta pri€ten a vcasir.nici mAcar . daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. caF dintrevoi intelegeti. sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar . in c. nefericir€. Ei bine . Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu.tat destul in acest plan.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. Fac dragoste cu cutare .cand doresti pe cineva atet de muli. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. penku ca. s€xul cu un singur barbat. incai vocea noasha va deveni mai puternice. in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: . inteleaqa. Tot ce e boal.ste? speranta iubirii. Asia e jubire sexualS Dac.' vt.te iubesc". N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei..\. in faciuri.'.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist. comoditate.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. in al heilea sigiliu s a hansformat in . Am inv. iar acum rnrniea voask.9i asia nu se aplica tuturor.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos. Ei bjne. a face dragoste Deci. T\r) hr)/r o J.al doilea sigiliu. penku c6 toate lanteziile voastre .tarfa aia" . in puterea vinovEtiei. Ei bine. tiinca o daia. penku ca.. . sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine.Si . '/.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. sau . face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu.i . voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. doar implicare iotala. dafi mi voie s6 vd spun cevai n.ret orgasm pe I car€'il ai.i. IncA se mai ]upta cu varsta. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos . asa ci o maifaceli o dat. daca asta e tot ce cauti.utarea cuiva care o s.me rog. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar. Deci.

vit penrru ca eraii indr.teLegeri ssnEtarea in ie.un momanre si intamptari? Ridicatimina in.redelisau nu.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.' .rda 4rc --rrer! obe"ran.o'ir -Lopqsod.. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .ana iubiti . Priritii. pe care il simriri atun. inlom€hrea.Varcg Frrv'!'.per.a n15tesaniinele tacute.ur.. sa nu v.uvankze Dumnezeu sa v.$riuciariezrarputih raasra.os. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.u.Noi.loerteonFn."uhoh.p 09 .im s*uaLirare Nu mai mancah.narorJ o'od n i '. ru. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. sav.Fie.u.rId'p.ara de la acele lante:ii.a iubita .tugutusu. iI !. nu a inasinatianim. Prar€c5 e sreu decrezut. Penlru o lreme.b.spun ceva.. motiwl Fentru care L.ton. celor sapte irepte. rr. eibanisau casa obrin.aS .. eisunt ceicare vorvindedrimrra.darprach. ob"/:dpd . P' ui i:nj. D i' I L..) . v.b.:dop dcldood a -' nu nr r. in .Nu einasiratia LULFs Nev. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr..un a5 fi u.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o. .vit.e iubitulu' €ste boala in cel de. Intordzauna mrncal atun.i c. s..uit.v. care a. Aqa si lie. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.rzpurernic5.ld tol colesii lotti stu den I' de aici.aL doilea sisiliu. Bun siacun.fiad. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue.5viiloruLvosiru sa.ar?aFlacutse&. tL4are dinb€ !oi.Opai.ameni. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.tLwL pcntru care ati avut a. aju.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.r.nd sonleri '?'rci.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali. Pe.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.o".gem a aldorleasLsiLiu.^LJd"edl.re$. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i.uloase. asta.unorsasmnainare. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln.rdeauna. cu OetuLpropriei wdhe ! ".darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.l'u c. jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.iintcLecm notiw penhu.t. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.soditi sexual de aa? Bun.inceperi.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli. pecoana araspuns primuluiniveLdc astept.tiunilor noadre ini. dv b e' oar'..sosteasca de vor mai p'ofund.a si puteti sa abt'net' de L. si se indr.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii. Bun.d€a R d o iadno in_oarar \a " P.io dati vi .xdalrldca fl dcrine un obicsi. la mhterul momeniulur tre. m.ne.i ii iubiti numaL.tinpicioare. aliaJois acun la un Ioa.. A. Dd . oo.i . in aldor easlg ru. Al' ricLt asta Ace$ra sunt. Asta inseamnA ca peEoa.mimboln. Shri dece? Penrru.Orgasmu ma ma. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.jjoroun.soi lqndnr-.um..sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl.arcne.Lo.Iri o oor). ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e. .. binecuvinteze.o.i dnr. i nu i re+utuide casibrit. simlrl' sinsurijn loat..9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. I am rusatpe cd. toa*Denhu lcFLu .Etor de iubire in 'eve. pantru.Sdae 6otite psiho v.cumrcausdra. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. Lusulusu Lu. uniidintrppieau ridical peniru.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.ui intoai€ti{a.rbati viriliSi femei .. cai. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.ea os-.Jre subn ruLm ornen.auti oimp rntre ma'mare.um inteLeseii care acum i.post. pentru d dad o raceti o sa credef. ' .d'.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5.vr.umva.' I rda P' virii -' lar acum.rci.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.d.esn.c5' r.'dente. o'nre !o 'c owr p.eborLs adeGrat.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.

voi rmati.A!5asrrie.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas. e .oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn.u iubita lui 5io aduce poat: s.id a fa. .i.anraioarE? T.c5. a".u. o. Rantha. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.rnava. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.hebati daca sunrel buni doa. Cu toalele fac manl . v5 i.intoldeau. ueau s.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad.d nu pui€am si ira'es. De ce stEbeati? De . dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF. cu ea $ nicieasib.and s*ut. Dar cand sa incheiat seronul '.:tiHiasccu. E+e a+a Ce la.nen'Io.r darlt B ndn. ?.l'a an ma eor cu rLta cuvi.Ln5rn. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i. EposrbitacesIu.. pureFsrsrailos.iasc. Ei bine.i. n{ sE vi aluns. nu por si Lc. Hei credeF ca fipsa rcasb. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm. .eva natural? Absolur. Desisui. Deci. .deceopunaatipecorpul voshu. Asa sa intamptat $i cu i. asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.3 i. Rimane[inprcroare. voi ncsati ii spunstji .'. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.i ap.aemaifJna0.r6la anina Lelor . .cu mine. Existi specii in imp.pm.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.-e o-1. sj fira boa a.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. vi inhpb cd4 de. da.u.ic -u..LU n.ru? penru. arurci cand eoJ. Letn spio.-ia o. Lc. e caut. penku sex.tc. a 4ro . Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu. o hrineasd $i * oiubeasd 9i .l.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia. p.pln peni r -.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. De.c.. v. simttt chiar proaspeti. _ n. Awl' dreptate. aF inceput5. Aven draptate.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.. ali murrt jn viafa b6tr.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e.prioar€le acelea nu 5puni .uea.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.e{ sens E ceva loarte animalic.nn..um !e asta? P€nrru c.u armisarji srupului.staenatural.apd.Acum.rbEtuarpea. sex . vedetjrc.c ..a atostnatuial.Pai bine.heazi: cerbul ac€la n. atunci $im cr sunren oanenii J.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai.. pd .ret se imperecheua cu mai nulb caprioare.oJr5p' uutru' .btdr n G."tc c. decatcu mine. Fiecare animaln i'ecara 6a. am s: vA spun ct iol ce se . d. o .are ao fotoqt fanrzia penru a .btrbaFi . lubirea a losr lotosftE arunci .r. sriF. De.Si totib.i.psax. "s.. Avetidreptatei aF este. 4 i lrar11? o' /dln r. nu putet nicissvi hasinatiasta acum.c.care{aF jos.a. Ace$ia suit oamenii. Eu am Eutsi Ia.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l. Deci.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra. r.44 Acum sunreti rinni. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.be.n?om sLJdrpaa.1t "L Die'dl ' or ic a.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. C.oli egri oameni. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a. ca liintz spniruale.la lelcum e+e inF.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. Ac6ta e adaarui.dti.'?d d .econditiipe care fileau crear in vial.t\qi .a a(trd rd"lide. Ah muritweodata? Da. a!. s.. da.

oblinull s. $. Iorallrate . dta € intckp<iuna wlturului rst.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela. A{a 6F um nc.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr. nu a tuturd .ade p! rL 5e im per€.z t pentru !o!re vlata. neulul. aducopradr.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6. oe co. F .htd? cr€d c. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s. dra 2 -hl. pdod4 . rcqrid rdu inF4ni.. o rr..l€. haitpi in aroqe(.cruuicE€nn.m in ddihul amnilo. un teu mascut je E $di Et bine.iodlta lorazt.6. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*. l€ pl8rn in puncrul c.en tuc. heulut. *ad Nu prea har4 deLoc cred p...l€uhei d€ eldr uolentr.stropte.n{uputursaalblpur $iacun. N. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at.n. 6 zilel€ noaife.l.. c.l.od. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. s.mrinu.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s.atsunteir voi n.5l. Nu e cda n.€ indmnul nlcrr s.rc r<eb anin. a6$lul prolund. noafl .. Dor t.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in. up@res!b. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim.ch.. e.llde.!ta er L..or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.scululapirkltl.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. d6pr. pu..rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.aatqrdcDtnaFrea.i Frr.5 se ajusteza.r.afl ht€omen€flI.dad line w6 teh6e in tdde riioruo.nae..m sa '.u.clnuhi. vin€ rco a hin€. in lraa -n c.oLr g. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim.ar. e impdtfi@ ni.rl"r nsa denoinlocu r 9i..nihatelor.t mq e pe {0.d./.? Sr put. Dc a P?nk.uo ? ti nicl nu .lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr. Oeci.uDDT-. ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/.he.r5 a.irbal. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. cr € @ndc d€ ce..et vulturll? Nupreamarel. d car€ rlman inFeuns..n ddpaa^.cr Ab.iod.'.l mai inalr ol ordlnului lor g. Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici.m"n. i eenhu ''. su6tir.i. ce € inhe co.. Elnu al€arg. o lirnF a aaturlic.l cunc in.rcmen nrpd€i irc5. d€primul.. lum6 gri. rrin d€pLi.u depre wttu. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete .t ..leld.dod a a. qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr.fr zla pcnbucl.iunea unor tortur.o t€ r. b. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h. ca panr $ altu.weau5svllhtr€bc4a de..ihu ca Panl Flin imptrriLr . si ntr pd€. . tar cand cl.a L.crca6r?i -r dJr {i!dpL.l.rad€r€a absoluts.lui.rau.Eleet...t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4. sEsinti g65h rlbrre addj. ar. gt de.dr. ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.u imPl4nr.!t.pdun@ unor pll5rl.ii cund iubir€. Fodoct pui vii. . su 66.q?r€ urm4ril e de ld . .um. au !_. toat.tui Mtres . D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s. e inl€Lp.mincau hu4.ta 6te sindrohct tat. c€i mai rir.lblpur?Ni. $r p€ r6le .! h $slina puii.hini.. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt. viaia od.ii din aceea5t hoire.l. . tar b.f€llc A.rr leu.

ln Ce3d pi6dn uNl F. d nuM o si+ hrrrql purl.L .Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.uhrnd r.g. c.d.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c. compl. dlr h. $!. Dcl M.l n.'drfuodd. .. .u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr. d.r.t6r m I !/d€ w€od. Cuplul.Itr.Lctce.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. ilr .l -. imF{clA -u Jhnd ln fird.lt lc€l plrtEnrl. d. Sl.rl{.i@sin4.rllt.11.D*ne'implralr mlmddq o lublr.l H p.eld d hs5 u whr ci rd{..t5t d. Dr tu.tin &.ll FXlr? El . rlpit'l nu l.1pdhd.A Eti un ha rrpiir.d. .t@ r6n u.l nultl dlntr.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu.nll waslrl.q.lrul s. . dnlaull. !t fi. p. Fkr d brrb.I H wd.l-trldhn. crdw. incat'.tul p.L ahr 6t l. un 6mhd. lublre In ln vlat! tsur.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

iluimin.a55 de n.i a. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur . ca sa adu. pur ii smplu. Deci.untemimpreun. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.onsidaareta a de care are nmie o fmeie. pentru ceea ce numim genulfedrnin. practic. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. ln IIeaE rocielare.modk @// . aduca o nou.totdeauna. Fentru. . taria uniraFi fami iei. 5.4 Dada. penlru din rodulpant4elui ei.ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. barbitul a reprsentat i. . in a intelese in toti acesli ani de cand '.cea cesenumeite unsen.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure.eara de zi este dedkate.Ancare.

*nl nun.? nu ! fd nrcrodat.. a du. drr ri awDit.d ca d rr.d!.o po bupul .]Hgn cd. tb.l de.ul ld d.l.rulur iricr d. Clii dlnh. Ast. vcd4 [umu*l.r. d. 4 * Nmcst€. tlrlceapaslui. i. p num+e drf.Ir lletde dlp!. f6i htoftreaun! blrb. d. p€ cSnd ins€i.. !.l.ld inror&Nn. p. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.trup0l ei 6i€ r.r.finlr..r6 Itirru cl fftia Si *!n. puor lt. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del.Si k*l d ci n. putn.i *ducltql dlnr€ €l ru .r. p.ta in*&ffl . ci pu{u tt otde! ..o9 . ore a lod g@n.lo. \.ldd.. @luFe. 6t.htin! in nEd n!turll dinh. . cglbu.ductl! kn * p!rr.chir I cd nd lir i dlnE b&b.i .Dr. dlr in el.un! d]prind ihb.au4€. ..r. @pii p.m -b lurul ru. r6m.putqa tnrdt - ndlr.lic fmotc. misur.6hst .ruul M celn!{ m!r6 tli. unui h!r!d _ o hutr Atunci. guEn..dd.e6ct-. Fdn€it€ ru dd un.@ .l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!. . c. f. lar Ltuia d! htlb!tu| .}rs.tb8rbarul in piitul sru sisitu.lhdd. cld e urlPle l. primulrdltu in $praudtuk€.l b.lcb p€ lun[.loi dltmanulc.i t'. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c.tord.!1.u publlcul 5sh. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3. cd€ e brn.it.ru sup€riodl. rt 5ie.l . nu aa sl..unpuncr lup6ior in tlEllli.Nk€a lor Bllbllll .nr l. Lumec n.Iw. elFd. h.staea!mai6!r. kr.!u putur nrclod.6d6 c4a @ e nun. d&l lftll. @ t.i . a lost bbrdaun. Clkaiul lul Achlk . tuR tu .iasuh nurEi€ vi.al[..e.. e nuD. N{u purur nlclod. s lL cuc.er uiail c.l o ilrd w s5n[nt.tl ndlui . hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu.l .aldinh.'a['u blrb. Un brrhlr cd.r. p. o lnnd .rr $ll 6troL:.ll. Pe clnd b!rbatul.! cll. Lh. dt5 pdL. p6lun€a lo. slab id prlhulllgtll! FIe.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.b.brvi.Gre diclrur barbd. pmhu ci inF.ta?Eu d.$€ vrdol v..tl. md h&.rF.E.1.nrru pr. rrebui€ * iii llcl dc cap l. ra6/tdi.dudiu ln dlc.1L.|l b'np ii r6rra.!r!n. n ' t.t!ndca. 5upr!v{€tuha.r! in tuh@ m. d. wdft c. a[ ..ln cd.l€sqi? Vrsu..lt tlEfinl.nu dh @iunq ci din suprdieNlr..lun.|unil p vr 'd. au un d. lhde Ed.ri..nh nicioda.r. d€ lcuril.'4 dn d ft. vr hi inno tuft . crci fftia a lo{ gu€n.pururoh6€.lucr.dLls. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. ciq .m d4 h ro€ 6.rrv at€ cfiror dh plnte.rll.6lo mi bthdt tun n.rn r. Bllb4li $nl o..vt.ad&ln. €l lnl.t!.ir.p€mlle dclul ror r.. f qu.n Follclune. U .l. cun4. c.ir p.veursiiiJea$c...o e k n. iar r.dcnrrurcicu .nd.. car.*u[n!.t. d.tbs..i ddin6 supdldrl . ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr.

n5.ni. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt. Rrh'h.ct.ant.u r. cun l-c un b56.rd birbrt. Didcrd esaL.aic i.Jolcr 5 d&i eo . otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu.ele ma mulre l.te maihjne dedrpureti rci por. D. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe.. v.le de urileni€ I de (aF v.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric.' rrpruld cl runrcn Dumn.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.alb. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i.antrkij lor'in t. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv. 'clunoaJqed pdb. insi e o ax6 r€edeesaLs. un.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!.iosbt'bdripoar". dsig[ €nfirak. tbt Aracs.i va s-h n or.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare.IL1-i...inpdmelekeisigLii. .easisiliua 6ku etemettesunrdnt. .Ehi5r.zuideaLrre. face ld viamilor. oridc c e orlana devin.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$. ci e am consideGl esat?..n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .penlru . . roarc iccnc lcmc' ar tiven.6r..?'u >i(a p?nnu b in!'v.uhoaso Fenhu mhe. ponku c5.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc. inroldeaha l' sau n. nu inlelcs iublrca Pentru c.rj n6rq adtru.nunrt(.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv.. €a nu e o €a.zvacenurepoato.ni a vaginul el.rnn tenorile les.15tidiia rreileasigiiu. .rharnu€*anunajrada.?ce iu.imlc nar mlral d4 .plrc.'l p.pentrudnuputeisr saeF decal una carc .bd d . la pcoJre a lund ta rruFul ei. Periu a jubi in. in cel€ din urmd.csr b.r€blre !i .illbr.uqedinr?int..ddd h cde ido.cr. lmc cu crpharrri2L-..ivi spun ana doar penhu cl . ta cri de stab e*e un corp. rceleosiLspunada.epet.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.rbalikrr. am considerai c.fl.idnloid.tcDrc in z'l€lemele.et c3ntiresre.4{.esiiucu.nd pupr"d ldrlu in. .tidac.o. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr. .o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are. ptnhu ana wrbsk nsrii eteme.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. m! h. dorr de drasul ' r{t.lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu.4a ce ar ptrrea etesi obt.u primutrcshu esitiu.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev.. Cc est€ iubirer adaverat..rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh.e. real. penru ca n. I'int€i ei.. . cise calbraza doa.iin$ prin elelnscl?.ra{a.a acr! or cu Eiblne.orao. sinii.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL.eldeal I I' vcdea. alrc@a . @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal. g cuc mai aFroapa de a*a e.iia c un cuuant ur. i.dePUtet€.Lto.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? . pent. vasinut. osoli .este. . iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.5c.cit al d.orp!t. car nu . ele sunr Dumn?zeu.luldi6nllu' . L urma wnei..t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. eLe au &ehu i. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo. giae.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.lntocsircuititaleminilaler?i as. idd a a noajr.iacsltinp apg.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.cLc spun. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull . .jnmodnarural ro 'nrel'-?.n. de ce? Penrru .i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a. nt alkda d.!'rlirib' I . [4i Deri.*a doar Pentsu flcui cu !. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.

sul! I '. br &intu Dumee. 6icli€.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. Daci trebuLa sl htletll ca sE .er nJ cio dc nrro . cu a. Dar cele m. ati ercluat intu.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil..d4-r. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s. v. rar rl3Punsul6le. .Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ . fal.onlortului unei persoah€ care nu ill e.rara? cand llc€m asla. aven a. !.-.i c. vr€au d lnl€l. pmt'u .nlclodals muLlumiticu parten?roL or. d. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne.!r c. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop. in realizd€.cereademoment. c5 avem jnleLcpclun. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi. atunci € bl6tam atl. . $ li€.F Grbalii lumi dn vial. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.c5. lncAt. r.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii.luno.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou.k'ti cu adev.e anumc eiiwnii I * C.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. ncsah!Si pozir'q id' n.pllcereasdualitttil. sp. zil.e rure. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro .5 <slitrta.gen c5 a.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd.AndvEdaF seama.ra ta uminare de drasul .9 Ia l5 din l.tql€qal.Dnu{b5rbat. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.. Nu $nl€tl ai.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib.5 sunt€n femeia . 't4! noasrre o sa n.la lta ar spune * . hlrn vl!l! cu o in.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune.ela$ bleelen. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.e lncintl e. ci sunt€m bitane. in . ele lud@5 sl *. q 9i dri hdui.e suntcti cu od45rai.i.Ncam nikur in a. 55 lie r€lllhl. Slplht hu ln.cest corp.piLl.016.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! .rpturezi un anumlt lndLvld. ndlhr -.a enti6!l pobrlzrrc. & asta ati €nll l! r.!. .r P. ink . inseamn.linarie Fnlru n€. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s.h 9.ird.hurui csilu.l apr@pe & Dmn@d md. o s5 fiF unplulr ln roar.oJi. d€.e?"..ti.sta e clldur! d€ l! inc+ul.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.:c' si ffe "Pd s5 mdg in. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic. nu inhu barbatr 6r€ ziu. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.'. Si spunm.i p6nt€cel€ creatld * . iar.pt.Suntorient!t. F crla inapoi sF€ . ne rn.. caulati cea c€. pref'cci c! lunt€tl altc4' do.. Asta o simii indeauna ca di.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.' vad. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani.are douazdSluna!. suntem hrl . atttrq€mecglin b. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat.i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup .nusuni.u.'ecreational.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul. nuinlru lcRi. !l litl btbaF ti ._i "n"rs'r acesteiahsctlise.pr6p€ de Dumnu a.L.opili.p .t€ esala ' inziuainrare fe .k. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen. mon p€ntru F 6p. de.o!ni.epen5.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. sl gsdn o pssna & ceLl.onlort la niwlsau.€pur Dac.6f.cn plan. c..ci li ahari.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct.15 I' A patrul. tu.rat. d. ci 6la h eliDn' 9. El are in@n"t sZ fri bM? bh€.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln. r. sunian Irumoase.et ceea.. p€nku cl atuncr sunh add. osa n€ bllm c! lfti. !n hsrbat Ei bine.are * dradu< qr de muk. Dojo .a sl lnt.ilo!€cun6. pdnl.v.lesetid. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. la 'le. "D€ .' Al! & sau. i i ioPrimul:is r! rtr!.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.dqi poarcai fi . .u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91. ern ossfl.lli in primuLsieiLiu. Ar.6ra 6b un .ant6 corpunla no.tuncl. ..cl l€ spun€ti.elva.l murit.c.pd. donci deja ai nurlr.

.ri(arc 'i indrumi Prin acea.f€mc'n'Lbune.ap iild.oDa.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb. Srr46E.bdFhuieian'e.cleai brnu' ( Eibin.ioc. in hE de cMntq z u' in .i -.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn.h.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. Fiecatc p. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .t. pent'u c.sil\iDumnczcu.la"*.tata de penis.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.6ra este inceputul .iua flrt si eFcula€. 9i ltunci .. $ ebbc.iFtt vindarc pentu asta.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.tqaiadedr.cip?ntu.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua.ntproblm.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.I i Jnr.cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.r..a'qabs. F€neile 'lro . cl.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.um 5untam d n puncr da vedere mo'al..oar' 'u. ire inseannt dnF ntnipulde.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.€ .rl f€ma..cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE..are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin . Ob " vdo u.at pentru birba Acest.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs.a u. cca hai . aandurilc roastre.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.! lolo. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'. neindupl*de jor .i tnceledinurmi.'5.naba puler€a ncr. A. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c. to!tl magnea Lor c .. rua in rar.nrh b6'bo' i!an - { c o_. ni pa! onalii sr o exp o'.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall ..o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal .ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF.el?'d?mlswon"d.iesculi hrrrnrd-P}l3t r. wde pe sin" 6rcziu.areavemvia(afarthoorl.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.ie.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.a ubr nJ.e care au d4.brulnosbu 5.z.areclv.. o.hLrn.. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba ..Penhu femei e mal aproape de.aY r.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.ar.\. parcr$ . u. -"ir S in..guldealil. pennu ct fem:a esle c'l€. de Dumnceu.!in acedt:vialtamMtcap.

ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.are irsral.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.ar 5i. piP! '! rc.m€asidewnil toncin noul nileniu E add.€de ldid'i€a d6pro rci.ici.i? iml plre 9i 5r.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .m deani?Crcd'li . cu miiesri. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril . insi . sisiru asra e n! Fe!r.coreemtla le.iat.re a. puttn de. mJ'et.i riu.d hebui s! sjmr.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl. Este @hi. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k . 5a incepei sa tr. $e. in mod kadj!iona . . casilu.u ca ad"ilc male din ac6r piblic . nu pol s5lle nciodar.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo.Euama.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea.'. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.i harc.t Vi sPun.l&ctia. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu. anr c o Im".? b56at. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.ilcan. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne.tpin $in modul in .nd k' pllpdnrl oi. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho . se si6t.li' cui Pasi dici . ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev.. oddra s[ he allc4a. \.a.redi6. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre . ce c.LparuLea 5giLiu.u s. dh J.1 :i.lberd.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.d.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.rgrri? Cuiii Prs.tii sunr nerraior. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r..rbal i .imuL rgiiu..a nu v:klilivialade dr. nu ea!r.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.tientului cacda.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma. in .credelcaosifiepomenitPestedou.coa{e. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul.e int€laapta o l€m.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a. ir.p.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.a.'.ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr. Alunci cand r5 dr rn p.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni.io inlel€apti c. ci bsrbafidin.ara r 5e adunai.. leFdati de sziile vielii ra5ne s.eastl l€m€iel ru nu o ri.u!.al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna.ea m.a Ir se u reze de sperm! . Femeile heburc s5 n n' ga56c un r. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin.eli l. acer mareia 5i t .eu Ata weli Fi ahcda. dcrt cuvandbr' vre..esrato.c ipun ci? 5' Poa'e.. d'!n.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur. credincio$ Daci vsiesc in. fcme lor.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.ili un huism. con. )' !.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. l.alllocu unuiordin nlarlor. atunci e sme! s5 v. B.espublc. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.unr . a I si.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.are.nicl. n @.reabirbal1.lru aalesacen.iidispusi s.ta. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.in mod natural. rddarata mkelie.6 arkebuiniciodalasiliepropier.€ se*ua 5 cllnt.esrpub ic.lreilc.drumulmcu.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. daci nu o nu penlru Exudbe. pentu ce blrb. Nu tr€suiesE facetiasto oa.'.unai.ali lrezit nic odai5._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.onorrcciosa Le fi€. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6.ua in carc lemeil€ nelc spun: . runr.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .Jiaiesc penhu Dumnzeul meu. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l . Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.gul a cce. 'n\crmnr. Despre adJ ? vorb.eea ce se nume$e un ordn supcrior.nili { nu sunr. penku cd.i. Eu.arc tumeaz.

a !e o si treada lmea d.nd se pornes.o..rr.!aameninEtar n ali l.P€tri.rit5iv.eua pe.olastrt5 cande*eziuac.e:e num?rire .aplanu lare ni.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da. lum?a despre v.ocosa.ca .incsun(eritrum. €a v.ara e I .uho*.unea .?J.i.i. umeaz Dr. Uitaii.r.cL... 6r.5i ..lepciunei ere. kaiti p. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat. \.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes.urilcpecare .de tumc.e p'ivt'err ce os5 fa.:wn.rd.rbal . Sa nu ma ta. 'r. d.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.5DunJ. Arun.J ! i 'dD . de drd.aqiror voasde.. inctinarc. sacobo ? s5 i 9j ridice.ra ceva .rsi foarleuso.nkaliin panc.. 3ni si fie interesat.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr. v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.ilre adevsr Fenlru.7.d'. arta sinu f eti niciadataana A[ fi. rpq...rn 5' .eli ni.. o s.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.i.I Dcd mtr n. i.in corp nd!rile9i.lecu adevirri aluncicind '..ra sunr. trireljsianu !i-ar fipur in.ndossviasunJ[..1r tinareFa? Eibjn.tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi. sa rupthimenuL. o.oo.iodcr. ma' aproap.d .nhu .fr * s:siri mLe&t rururor r.e urm..eea ce ftcd.cca.irz'u. nar ales aiun. urm.i ab im65b.caDumnezsq arun.1 l miezul Jeceaml5.d va uft ari h qn.xuti frcr rceea.aI noiil l nercler. inheba .m.roseara fcoonq uo t ?.a rese numc5t. Lr. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.i ir farneculprelungs. Fendl. dc..5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. .aF d disbug.c silfoLoseas. insi da.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare. ndz. lost itrLodJt.a !u adevarJr a!e!r oresJr.a..spra vor c..r.atinteLeFciuneain. Motivulp.. acena e un ho lr. gi feme.a 5unr f?me' a c e pots5ne s.mL.t. Deci.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.na.ursula re.rul.$.t cu ceea ce . od.i roata statee a b.La e de ce sunt naimurc f.s?jnrrrnFe .a si int.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.r.lr moa't? N o si aunr nE. cjnd v5 jnroar.odat.rse penrruvo insLv.ullvat evade.'" .*eziuaincarevali . i acerr enl.minunat€lemel.aLers prerdelicc.t .elra4r.:te oritrrifon lemei in d. porsa aFl.ne.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .r. asrasunt..i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.ni'mele 2Ziuaj.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.o n qodaE.Lodata. n.aunrceeJ ce ss.e ene DlPi.rue o entiate ninunala .t .nru ceea cc .ura]ul .u ideea unur v5. cu n.ur ta.ci la suti De cale on rh fod nr !s. ? insa bebuie *.. penLru toid.[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D..rrcemaiputin dec. dcohoreu.!?Pene.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb. ntmk d.a? Daca n alili fon r.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua ..tnd o5.orpuluilosdu ceos. s.rbsrjnletepLsruotemeieinr. . sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur. !eo ..trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put..' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L.Jde Rar sLntmaegtrij.n c? am $ v.read.ca'efa.. .ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.i 1a7 ope re l!- rlL.srup.r.*e p.. De. humoa5e? P€5te c ndze.leseti.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr. ar t?bui* avem inle eFdunc.h adunrt aolatri i a'.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr. aLmeruluipecd e ma dewcne mai .in.i er Ji a..9:l .i rce5la e mJ aFroape de ele. !i 5e dl..v. J. Jtuno atiqlsn rde!.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip. daia .ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.sc*ca { sa va maLlratez.ar.amfi.e$ pLnd.el ar(nci2 lnsipenlru.uroeemedemula vieli s./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .

T'-" rnolr. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco. pentru ci .i.epeti e5 imbarr. ce v.--r addar. eh un br6ar in viat. lDnrn.inhadarr.e hebula sl f&et este $ in.nili? Maiputin dd o tr€ime.Ie.i'rlcles. De fapr. srare de cunodstere care +ie .rle din.i 'nlcrci Dar!. o 5riti.rtr.pcboani si r'c id. J v atisind i cJ exkts o. Ar trebur s. ddit nisre substanle chimice Do o. lnbks€ir? L] .n br-bll b.cri Nu.l.$im.unoiiere.srsufj.buis.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.ah oprirweodrt. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl. confo sipentru c4.lamoinzSi to.cL Sriu cclJ.:.ai simrit. Noi qem 5.GandilJatanastoraprn.iunbdrbarilvtsprrlrn€.h un viird. inrlntesi in. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr . sunieti supranalx. v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei..rur.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe. Ali hri inv:bt $ ca c@a .€€ * num6r€ un nib cara in. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.are noj ce crdh.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs.15 fats voastri. lnbS€. "Eu suntrulrci€nti.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.eFetracumtisaspun€ti.eparb din . ceF ani sunreri ldtile i tum...aia.una rh f.u addlror tutue.lrprndet enot'lo'(5. .etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.4iri parul k n €salul @iu. $l cc osa ta. Ala. sunreti fod e bine.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.eea le auz'tEa pe n ge voci. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.iri pcntu c€eo cc vt d. Chiar sunteli.srfti? 8".€p? imp. 5. t.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de. ncorre vi brzrf p.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. frum!*ta n penru cce. d.ebui.u dn ldealul 'dear.ra.apul vo5ku.premr: .rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.' o nk!plrredinqata.

r. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.t .'d por.leneile.deDunnczdu: du.u 6ta. un blrblr . lar barball.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.6te tec!tu1 lor . tn tur . pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb. d.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul. zi. ziua id care inc. (cl punn. sa r6ca in ldul pursir sw mc .u rnte isentanoanr6 degen.4a ndgem acas6la Duhnueu. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr. in umi trdutul t] d the c. cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu. Fnru ci.Ernea lui D!.lr? unbsdatnobrlnufac.ir!: iim es'l' unii cu arrii.eva.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.eneie do.u lntellgenla noash.. stru 4 qn tuntbtblFi.Er'{a. poatt sA iii las.i *m vuln. atunci sunt nhr€ prord. O .5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se.e2 Penfiu .' pure. cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor.niciodlti.srrr penlru $ftdi? Abelur. d.lnrua in c.hrr€n Intel€s.d. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp. dtri f€ra d f un gTn cld . ata 6re $ d.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.€p€F si accelsaF.qa? Da.. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul .Simplu. 5i lo&i j€!1.'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u. si lad srr.lui.i ar fl 5t lacd din liaar..c5 .nrmdoa.rb. $nr€ti cele h.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r.u robfta?lnc.rl . vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i.rt5parul. in imsEintu lor !i c.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.st publi.c€st pubtic un eunuc.Fi. Purgsihplu.redi s5 moibrralct in penk. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'.r6trr:nlncrisi dd.Si sevi.tlnte-nub5'bars!u.dpureasimai comunLce?Armat purea si l. p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5.' riinie .obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .and vi spun .t .a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu.i ar laca ana..u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s. Nu disli blrbatdin a. on din .!. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd. locul cel F.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.cl sd Eudarct.oitiF. Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . ni.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea. cxcra b.

9iii p.iod. nu cu pe crnw! in p. e[ ltu ha.' Aceia e un . un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn.r nrmml alt. r... st invct€ sE €xplorcza. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.'.ra rli li und@r p€ st.irrsrr 5. F. . n!. In modul in car. rqoc.scultstl? Decl. .. d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii .rr €noliild.. D*l in e.ls.lt Fi s! rubrt. nicl nrc. obsvtm no{ cd.e ah de !pus d€$ lunldlmln?. se matld&e .h.k fferar. s1 lnwlo ![ 1lbeas.s€cnnr . un cel hai El bln€. i tor ranutvi sc v! da dlpr .r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u. D'ct put.i cu rd6 lntna ddtt. .rr t&i.ti mai i.rv.tul tor.. l. rci snt. nrctodar!. Nu odirt nlciun rarbd.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.oala M. ihtrtr. nu Suntei alcisl invitali.ntru corpul lor. scn2.t t ziu.ml pa: d. s5 n lR4lti t'e .c. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco.@arr nu vr Es{i nt. unui b!.r atunctcindsuntddott.rduld€ impaii. pr€slrat cu clliva btbdli .lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor. cJ dr6'are g.tle cu p.c€l ludu. AF a.lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c. cap.r n.i{61 'nim. A. $i nu.ld mintaa vl s r4mp6e d.un! din rNnctul d.R bnpltnent al @dtu . phbu cL Ob*ru.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .. .cft.ti .| A' b€bui 5l tritl!n.di.p€nlru .NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk.nlnt4 nu @Eul ffir (u. p.v.nrrr ni..!li lrulr.'na. .crut.. nic. f5cAndu-v. dn luN nu nu i' trrd4d.r.c r(. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€.ltpinr $ nu ta n. tc@ un .atabjip.t.r. m.ti nicioddl c.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik.Irl prq.ddrr .i 5L detgur.orp{ de Duhnecu ded hrl .purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't. .tai imprrsFa cquhlor. q al'r r6ponebililat€.l.dilionsr.nru ci. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r.(air iei€la cum 5.pus Ch. Nu vi .1t. Nu.ruh vd.qJu. ld O6servalqul. ..l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn. Mt rulti? Nno{dl.rrd.p.t.l..dm..lor.iun brb. s5 nu vt ino. gl aiclsuht€m cu un grlp s. Mi Dhtnn? 'mpr4i. orpllca ce. n. ce e nume$€ rilh6lul s.uzircli.E!turr lre Jcesra lnvlt.rorul6k inp'4i.ur atunoeunr( Jn!uv!.t plels.lep<lun€ Oar astazl.€ ci ai au .'ii Lu.onlrdul .ri c5 ! ced. .dpd. 65tiJtrnra pin..s? . :.c6t 'l1dmt rort.ai inH. d.uvlnre d€ inl. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn . wde. . dar intotd.cedolmneld rr: d.ffrmb. . lumed a krl pe b. O66.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. nu sa rd xqd i .u to.r st Inwto s6 ' i. a initnct€lq. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.tlllor .w!.oprr.i l. $rcand ajuns !dul[.{ro.Pit ci int4 c*idr.bmdon.ti * titi fertcfi. sivl dorili{ i .invatai Lt€le i um 5i mln'pohza.ivir€ la m Fs emt .j. AF st 6€.. t cc lttt€t i. s5 nu vr inu. qp.. m'6trucut un ndc5ou dF. rL und l6rei eu .gragat de lem€|. uiE.

o. por si exkt.r haegri.I ub5. s.rur.u invaiiiu. .gidr. Acera nu sL.1i. sunrcm uft€..:i n.eaa.ooa.dnd alungem..r rsr mtedriain a..6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u.P Crunulsup.e. jnirtdeauna au. pulere? Lat . dre rda . .aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.J"-..ar fi acr ni.r . da mrare ca pl. A.!efi ror.o oi.ubmineze Nu crederi.avelw.e pretujm JjJ sLniem. nrril..cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. n.aresunrhaethislnrfruno frumoi.zsob\ervJro.. senrinanreLelor de5prc.e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. inllarsjt.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi. eu am alesuncorp d. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.onsptraiiain.ilbirbJI Ditcrcn[.nse) Da Poaie * aib.isirsar. dcaoni'nhcsL Fentru.r!ne cap.lo. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu .el 5i si nu le .e a mrnesunt eu ..cl51 no!.u ibiihr. jn alpahuLea slsrLiu. :?5 d€e.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.Efemeil.um.odDd.r de mulre$ sa ha .. Lrc.alde nneir vret TotuLe aJa .a.. doar : dn oJ ar. p. BirSrti iifunti su.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati. Ien?iLe Nu mip$E ce spunat.r.o r.Dumnezeu insusi? Da si. p. ii puternice? Da.unor osabie. pentu.ur rare.onv. cu multalupti Eu amaLesofemei?.dicjar c e a tr.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts.an\ta Dumneei ee.o de / o\ ...F eod. I De5unrem subsrrnra r .5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or. .a arunci.naeo?Ir4eo'l"nh .l 51r D. cJr..siat.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt.? .dr nt ..Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla. pcntrucd ca$is.d F . r.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e. e suni srDpuL . Nu rlemin..tat. d . ri. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri. nnerezeqj*i idolaoizezc. c odr .a so 'lnlb r. .er.ram mae$ri ca..a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.-c iot.i c". s sI.e o i.ar b.. Nur[..rbarilo' le eda mulr mrisreu. iiiau rrumuserea lor B.d'Ln ico. r{ s eri5tabarbatic.f. lo.nse krt timpul Vreau +iti .rtantcare ei pla. sus. dJr nutt'I c.! oo.1!€op.au(ie a femeio..Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL. in ceJ mir mare pr. rae.a pots. Dr F.obscrv o.5rii.. aiun.ar uapurcra6:iardu.are hebu e sa intuunre ceea.resuntviiilisi tumosi5 arari..a mLne Tormaipuretisi r r.d.L.u arleld.rnp&iGmcil.odats 5L toruJL . in loc s5 o duci in jos.a \ii lie Dumre.ieles Eo intelep.:elesun|€eer-osne 5i ce les.. inesati. e. ddJ. otr te s n a5r E\st.rbai_i. penrru c.. penrru.u Observat ru..r ?c.. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. '.icar.rarii N . re. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj. or ob .?to .od"Lnlo..ir q. ar.cu uSurinri B.berarea lor era imperioa$. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu.iJ!qo.tnd dv:Jt 5..rbat LUminJt t sa i s. tp.. iar elua ber aFete ujrin ?. sunr cu roliesali. r*uattara M.L l . Ete sunt adev. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi.rse5L tpminLne i e esante. Fiecaremare prof. fia ariiai . ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .uprjv'elaesal arcJlor? dc !.d r.. id. ra Il4ariJ. . e nicio important5 modulin.a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. f. de trumofl vretr. ' rr.ere a du5 r olo 5j ceea . noi iol inta egem asta.r.sa s: e . Nu rebuiesi tuti hirbat.e se num€ge se.p. .Pur!isimpluoi.ndu .4F r1oaa..ecrceizs au Lessturi.ntL.um relivoi LLcrulceLmai mp. ..i arun. o .iodati. trumusdea te-a fosr ..e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc.cum!.mFrt:J re. eleintelegdEroria.estlel? Di.. puia se f't. ele (rebuie s: ii$ !riji. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. or tesi incazu maeqritor exisr5.n10 ceLe.rtd1e.e epro.€L pu' cu o heraera.

sa *. 6te penhu .sr5pui. oll lost fem. .nlului.ai .elatilimp. toar€ lucrurile a{?.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.AneliFm no insinenelprmnoua Atun. nu tntelesci ca n'm'. p.ntucsnu. rn.apu.i.eeo ce .5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.r o pane dinrcicar€rliac..rintij-.pul.amaide donr Lnp'e !c pe lata p.i1 r"m rrrclc P.lt' sexua itate! ca* s."$nL('lir'a \rtr1 .licobor duati 1016itvidina la m imum.l.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll. cu tura. $lsllai ci ht tinpul a *isr.i1. Slda.heva.. aceea ride de . monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.ivan da *ma.fees€li? A5ta enc.s iLuD alt sot. alunci. c5nd.u addiratceea.rna qualllStii ba*c. de rdr6cre s.a si v5 as4ai do.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.are nu p!lq.n.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.bat"mincirurilea..lu!?rr! Pl'n ^.un*r'o-.€tiasta?5hti asla.t f. E ceamaide \ {5f.esimleati.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.'dJ. ali intins cap.v4 ri>h. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo. darc.t. pe one trcbuis6 ascuLtali . ca motiwl p€nliu .ri dar sab isnotieiu. Foosiliv.r A\L .da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.Gs5 p. ali rcwnitlastarea de vi.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a.i" ldaarat ".( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' . '.{Lloc!r_rlor5e in . n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C. -*t.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.. ! f&€ cu >ub{an!.ntsu liecore dinte voi. Do.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to. apoi.eva.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.unldoarcomprnic.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.l. v'!$..puL va spuno! at.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl. de mii d€ ori nal itunoase lr""r.n5.de hiid.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.A$aci.m.'€tip.nad€ror -.9i. fa(et Lo)D.eea celhh deia aici.dcoaneni doarpentru.sc!? loJt.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind.im6. s.na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu .poi.rcnillrccm i. la.li dMn .penhuclsiEteJti. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr.br'e5anl'0.Dentr.:.i suntcli ai.ad ana in a.unreiiob\nultl? si nu tril .u .ta..li 161g. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.stali p<rsanr aEturi.9i Jlilolosllasta.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua. re is s. Nu p'€r (dreaza.pali da mu$ele asla. c.

'n.l ..i. inssl€.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte.. inr6arcet{r la Ecinll v6tru .mdh cauza llmpului.br€l€ ludurl. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar. n. fiie @2 ce aae a @et in dod eM. pentru ci undcvr. A9.Adpll celot ca d . atuncinu lrebuic aa netngilor. Obseru.apoethpoPr'a €l'p!^t.d .ancs. $i alun. ci br c.ddtr.d avem onediial.dll ninFi lor.a. slpltmanl dr. st Iie Dotnre. 9ria. din nihle.ro'ul acela. in fu.u dz rco alt. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. m. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . br. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & . h hene cnpa. pdnu c: ele idca locuile aska g se u.a tt tu o luntlnz ii .a sprn4i nunli urn. bodr.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.[sc pe e.o d murili nlclolata ds. INTERLUDIU n. dou.l6ted raF . turl sl spun€tri ce As .e nu FE tt nu tat.

{. Fesitind cd.Frumuselea nu e{e oc.ara de-.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl.estcaz.!/Etun Mat".'. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.tacolului d€ .Iubncr $ Lumu*t.t. precuplrile$id€alurile-nini". Potittal DedHuft. Mlrb..shiz.El.i apanini rcl€ia9i c.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t.n?rder.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .4p i i RaFthacuo.. Eddnd fhe lMi. Gindurile ld inrime. pot kn tr4{z . care "61' 'i idmtilltll.n.tar' tirylu aiahrt.'r5islb€!. o al€gse r.re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.a cunstne. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t.na.u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.i -nu ar€ de .orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului. t l. in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .d.orPurllor lor.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'. g€nulsau srarur!lin viat. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. Dac. fsri a pretinde sr b r€slenenr.!"P-dq n.PUn:nd{uri€addt'd. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.Dlmdoare''r. -ad cd? dcplt.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .otda di.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .rr rrrile (ep.a de ann.r€rhl.r€ pe ale alror.J I'c And nu.rrreapn\o...l h. de akactia sinlurior. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca . dn a@lathmp.rl€p:i'lec6pulur. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.rdenNar€'rn"i pqsn.ld eunld€56n l&al€p"dinirri.litatea caE d!'e la .apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .Ple Ahncicii i$ ahintsc .olo da iubrsa sexuali.€a .bn si -e ingrljoreze ln o. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.i obieclivuL este p 5.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.n"rddi. . i^ . subjectivi.are neindrtsostin e5t€ foarr.tuno asla e tor ce puh s. o Pdsani car€ eul€.giliecare mint€per. 1931 J Etu xltu D6pre ld."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.9ptr. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.. ne csr€ptlm se dp4.i..epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.tffirah.ira.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii . @idi6 (lndEnaports.br. dra6 dr E4ere F.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl. pe dlribure spfti. E!* '-n]U.fteacldLn.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea . _hru propiul sau enilm€nr. pdtru cE totul6b minie.r. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .i 4ta'oare.'eo' ce fJ.tlonczenomal drnu\' notltl. rndL.. fizice ti in pra€nlc."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.litatealu. inec>c'RJno. LibErtr FrD..''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ .'955 i(Jn. n t /.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi .dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd.a p . orJcal 342 4d Lka.unel.iuii 9l mLnlea aser. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl. ed.rcaorir. ochll ju. o.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.cLriii ca.. fac€ cu . ldenlilarea lor 6te dlt.. cei careti {sc.. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.erda simluri16r.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s .utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat. . ndetra sun( prolund inPrlorr.le s..lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!.. alii d ! 'r ni!. 1999) t\ hbn.

u o bdgatela p6tru el. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.tul fr.r32{) iiin pi5. .humitsnitor wnettan dln s.aa. *u nehurire. ln pd6ta lut R. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .r cu nobili@a €urop.lutre. a losr inwnI cu.6t€.Unad'np.umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan. Trash id inrodu.s&wo d.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel. sunelul p4$'nd.ntGe'marn.Acsst harbat loirle ciudal .ad.int G€rm.1!tl ..57 impotdi..lllal.tura c.spre ad4lralee sale jncni.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat. Chavatrer deSiing... Oupi d. De alunci. tar! a loi i.o3l9 . topeSte dianantele i ca. atal s.r.t€ce Piete mlci. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.rmin 6a ihuhil p. sa..pre.ad.Et pu€astseu. seret!L rsudtei sale . ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas.i m. .nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.'. nai mi.ll invltd d.ruri er.siie*ep@icrtu.ur-ichr clPuteasdmEre.2 i Pendu int€lepcldn. P4son.a I preolu ut. pe.steia. ia.@J4a.t fa.hlmc.i.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. Prddal (1738 .r. a abso vit n.1€ ueti sal€ sunl marc. in c€te din urna.9i de . p€ cel na' m. sor." ..tt Cas. P. dii.iranrcacacenei. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S. BG.. f i casanova. cb are hei4!r.coLulopGFrezece. in I'ihosr Fm .d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p. in ac6i c.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror. '?l s.l. Hdcoun. tn rtmp ce tAntontot cozi in.nku bosaFa sa fdbulor.limLtato. poare 3b lac5 una mar€.d seduea. m.?' Cu alk cuvjnle.t su4inr . .lntG. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.in.llransmutarllm€trleldi. c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln. d@.F.!l€ sa facl ce ra cu n. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€.4ilecclcmaiin.6e ars lu.u Da Ponre.usr R'nthr.tur.trarett. cl p. ea d@dlt rGalcibanr.i protund.a $r. ulr€rto.rd R.F.TEsk.i lc.4c! $ n conducs spre o . a mds la Untk. din zece sau douaspr. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.e seduc€a i.t! prtma bs urs dmoro.la *dus. %L I {N€w Yo'l. tui ceo* B sh.! 16r ais c.omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. P€nlru de pe Lume.mdnt . h alz| tinpuld enalt.t tui Don Ju.!6 a $.nal c6dd422 ed .t!l aL.ul dn s4tu aalnsa deMo h. Benlna. fdro p6hu . nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr.q iq.def€n€i. .l rdurilor l*.da r. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4).a rierE."z Dup! cum wdm dr.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl. c5r {i caenda -.sdcl de .dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' ."d {ngdrt uc6r.n@a este un r.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh. Mnahh di!.re. undi pzr$one nu cdpuLlc.iunea lq intlaLl ln re.ind ri dnd in dilqie p. @le 6arta lnhr6anE .. a preluat rolul el insusi.line l€cul uniq5al.I lea e€dus mulr€ ld€i./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R.nfi4 persn. & ani 5l cr d.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu..ivt care puRm st sperih.In a. p. a lui Carlnd4 Wll. DonJu!n.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d.a .J€. car€ ea am6iec.taleleSni.. cel hai mare akibul .hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani. p*n€.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .Fi. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri.lah eet€ maasnu in !rta amoruui.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.rd'n€ mtnor.r Lordorui BFon .e rbini€k eb.u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace.5tru al.im.hant .in€ 6 !! eulE.Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.nlru ci. It d€ alcl.U41).l€. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r.cea p'Mia tl cunotb.

dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h.4aL Dd D*. lr..^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5.tr m n!EF. 5.Eddo.rdsl€ profurde ab unul ha€stu ..$dl pa'li! o !r.lrta ile fidr d!6 cl . .dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. rD..'. d n6l cum ' Otu !&M. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.trn lr.t 4. C.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .E Atlml E m & .e p.. 6 6 rnLh? Rdlh. b.ntu . s eDr.bur.m F.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h. 9l f..+r..b $ L-h licd p.d & d ttLpdon6 tb!*h. n. Flu o r. cld..lh um{ o. n h'ta). i'$lro tE+. q rFt paa th ca'.F .dr.{ . +un&i ce CAPNOLUL 3 S€.!l posnr h!.. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.dF..gd4 tla faceh d vhtl.6. tr.d lucu ln nFd..inplu.ts n4!tl. . er qhda. .r.at.drdaI @ttrm d. nol.d. .d.D.. iuht o ."g b dlrdt.Stecpl! in calaiorla nosha.rtldl. lnd o a Art. nodlr h €hdl b. dupl ce "lsh vlrut p. og e 5h[. qpdn.'. Eltr rulitrt pcf.cm dr.

<ah.Al. nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. ilt d.l{Eir*t.nltl Fru de fqrd.ft..hth.tM lul. da t|cdd&.zx na E. hc.rvnm .I . trEi intua o L4.if 9u dddlf dq! f. dl.d.ltlb.F.F dl dtrp&d$o d. fo6r ntcrodat! Frttu d o..ti C ld. F.Adrc!rUl. incutul no.l. ci ml{hdepln tre!tu|. ci .!m. dm ln lq tr. ..uoLnl.6F ld i oq$lnF. E r6.* 6rhs bun I! u m.S.ercurl inapol. R.t !. .! E!l4.dun pds. d.. AD Edn r d L.ro pr@e . nd .u&or 4 fadt pl@ O l. .Sfl dup! o {6rq cln.rglh ln .LFlrndt} p6hu cl R.or'iut.nl nicrod!16 9l c. Ms htrs ld . nu dd . cucqll nrn.hrha D. dr6gurt.i atund cand c I&n al.0@ d.tru nrcLdafi -dhh..tadnd h!t5r&'l'drhEh. . Al. vI rn tcm rl oftc.n 35. Pr. e d d vd.Epinttb.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .re6b.[nd? iri Vl r.. dnd r. p.i@ cMpdn.g { Elin S ch E!. dt!. H lEt dd. N i* ddlrl prtrE d.

. Adi.r.anai Adl.pl.*.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.cr.la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€. grti.u-.in qfru. lun€a.itrT-urdr{iinru-:o.nlhd_na.t Dupi t''a 4petenl. os6 vr spun.h p€ a'.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.r p€cd.iMahnE6r. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui. Vol o faceti tor tlfrpu. aij dar S sliti pccindlt.r.5 6if*qi dsl. . "(dn 5a fi€? totreui la rr€.L1n de unde am incepur Asla nun.elnm as. arahi.li C.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh.dedsrr.l€ndnr E bin.. phccsm.li d.i spunr -voi.a. paEpro<€ ani _.a'emalpussije! NumEinvinuitip. na.Jarno aminalntar..5 rodt€ cuEF6a. iti$. Ma ros. F(utolldu C.. Shti.t acoto d€ und. inroB*n aa.5t.pr ma hea reactie esto .mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'.dr p. tu ni u.a niie copri. pahu lnvrtltdulrslru.tlnklo amotie ln viata rcaetr5. S tt si.uro linpdFapL d" a. k' t ia'.a..te m€k nu tub pHholosie.e?op. din acete wnuri. tlne o tin'e dr€.otlno p6.tl imasina cun m! jhte.n Eranun i$d.. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr".nant? P€ntru cE nu au. a5ru ldri Ato. Nu.t penhu c{ nu . o fddi ia' a id'.ut dar sa G sFun.. an paispre€ce ani. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6. penrru cachi asra ftsunreli.5 lunt.l-4tr. Eu conduceam o nata.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .cunos.. 6l€ alribubl @l hll untc.ed c" vi ..o&fr . A5a.dac. Atun.unreF lla car.r. m. e acetailtoc di.uin rh zis. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. a. Adic5.ri . mare ii gras.ulralr.d. Am fe. rin.9jce st vet. un6rt. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.ei hine..F.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ . m. Voi aF venlt lupr mine.h'a.ic€.penEu ant . nu-ni sPu: nhdi .isfler.? cume . Awam n€wie dedpdicnt aeea..am gandjteu . sr in. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la . Am li.m.ut dolr un cerc. ti \ic.n ll€speWlliam.. Ajdkatj minad. P€nrru mine.h€nr. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h..olo r n rh ma' uurnrciodate sa m.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. Da. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului . r'(kr.a ei. aLes - .icL. c!. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.ar. de u. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. .P5' la ce vt atkptatr.dardefaptslnrprGl. neam lntors llcl dc uide am ptec . ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet..ein. dt de prctund poate q aiuns. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.5! tie?.Fr di.!i sinsur! d![ cand am ri.e u.r. bi arirati. mlne. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ .cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine.nsnlLacqtia Nu ne n.g.E Sr tEt.rt_. rta. lnst locul unde paispr4q ius Avei..uprr.a'n labariaco o. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu... 4ists existd este.. o.E] blne.ir' o I.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra.Dn €u €rah o q4tu. Ii pnuin in sun.rcla. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. E{trtd d. 'mpr6ronab.upierelnmino.in ochi at:. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par.)EbiE ob'Fu'n A*Lk. nro( ine.Drd?ce q-i: (ir na bo de p.F6re He.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani." 6n b6. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu. r. (ur ? arJl.l.t ft puld se sp{n: .d5. in csc..chiar ma d6el'. u. c\punprimelors.Eu am pskpreece ani sunl un nebun..unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa. -Nu.e{€ ca vi hndi v.ur€.€nanr.r. cara !h p e. 6k.l.pnFaheam'recucnr€ Rai-. v5 putqi imasina Va pur.min€.o.r C brne.ne g.{a asa(3'on l... invtrrisd in @r. L-..(e an'. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e . r€r.n. Dintrodata.Fe vicrimvfl.sinii mete.m awr lnt€lepciunea plto dep.I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.ptr. Dc c.

u invatahrile mele i.Freabun pentrurine . pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in. Da. Oc.trre..limrcnaminariiusin.li si m6 uit in . magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. Ln trccutul €stru e3r in.e.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.iilc. E 'oslru rinu (ine am losl. drr oara avet' inocenla solftar:d. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.u rci Alili ' cu ii I . nael'i.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a. Jr !ut]cu mcu.'r iFm depa*.ici.ioda6nimic de alace. LrilLJ. rcsti.r nu cred€t' .' m'i mulli !. Jsr Mie im pLa. Voinuur . .bravada noastri.onF.lnscrnni.u cinda care poale si n? inle easA n.Sunta clcr s5 . rirmut cu rinc. dec cei nesri penhu . Eieau utatjn sufletul.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc . pe.!a noaskasunt. . i.r.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a.$a 'ubnii 'ubirii.n4a care Fo e 5.suntforrteSin?Jsuns.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de .sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.ft deputdn'csunraruncidDdm. c6nd .EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.estaesreuntalenr. lan pus si dan*r€ .t numai.." \'ar (a:nq.d.uiJ. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.ul l)cciwcausiinteleseticda.ati uit.pti.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.(rrrr A. .u .tn! s ru uitat l:. aslea pe roarc Eu am tnmis .i-ic miuirdintr-odat.pli"uri $ tin€t..eld S Je..eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine.t. neva ca'ese uiri La €i? A.itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL. d. a ins.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii . an creal un rac$- rdressxuaL. i '.mJn. el*ta a l6. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c. vnm spur add&ul 1 .uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n. Ai mei suot loa e nesi.orpulu or.I p!rcnr!.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l. p4bu d nu u.nlru d cl nu la trrnsmrie ni. Nu.tidinfevo'arinnl cam.are nu €inrdresar de fundulbeFu..tameava5h. iv.lacitsu. dcpenisulvosfu. de picioa'ete rcastrc de v. casct?1. d l[5.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.Lavoi.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la. blnesou .iviutatrlaei.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.rrrc c4a. .\o"-n.$io cinc Ja.ieapli inaink? Grq$.e $nr N! pot * G inv. atuncinam auea nicio p'obl€m.am pLs s:L la.pe.n.e poate peJrJ-5{. Ceeace6telrdmosaqe.olorl.t.oape5r a aruns d Ghi' mei.am qurnkiod. .stsuntem deinaLli. a 5siliu.tnundeeac€sriu. asunder & min€.ro.5urprins imasin€d dc lp.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .m drnrt a. &a d t De . ljn.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.t l.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.ror .va si se uite in sui]eiuLloaru..rm.ircLc l'401v! penrL care l.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r..z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a. ord!maetelrnr J 'rv.up at.zur rr'cer bine.realorJu'u.l.Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.r s6 b. Aceea esre.inoh.rem de bEtrinl. Ia.uloara ru ochii tai.modulin.runr? Por 5a va inv.ciriisa mdrseti mai departe 5.uvoL. a{a pentru dh. dst?az5?V5rq frumos.eia ede mesaiul.r €u c!.c sunl. *i riarinl.e ar rcbu' sareau un inv. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p. 5grma . crii dinke voi v.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.. exkti alPalru er ad4lrate.oshu E b'ne.ashe.am F. st 'L r-dq v od.. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.sriHcardenul imprkfturde .q n. iluziiLe co.na.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.e'. ueau * +rn.s: co.bucdii.2ea..

tia cerur or.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.oal5i ru invalal 9i cine *ri. dd dlct ne iu.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c. lcestenlinat ft6end.li[ct 5ic. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.nlliticc $ ca.l.a 5i fe con5r.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. .ducal'onrl c.nte e r ndnii.m cu.i. br.penlru c6 nu au minui a.I ilar.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r. e cuot s.herului. Aicisunl n.r! a. thFr..da5r.rele lobului fronral.r€ * jac5 in dpulld.nL D.ii l4t c!r.hni.. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu.!nu puhn nic.trc nu ar€ prea m!k. lu. d€r jst€m edu. o..odul .b 46tui s. E na' d€grrb5 gtndk€r .xktl un ei*eh .odar. aLcL lobul l.rp si se aup€ d€ enriile dhdild.easG furie crqindl.vada.ea si n.r€prernta de lapt te rile.s adolGcontll bne i b.loblluifi onrdlsdft cei m. ei chla.rp.rrih.nalilici r.. \ror6im d6rrc o. chla.ohdoc lumea.^lcLunmoddea scaartt cmotie . j..ar. hl .h. ru doci ru nc 6. mu. d. despre nme cre sunl . Cu lLle. Si incepind d. codunocuturd.insi acolo.'ie inromada? S.iod. a nu Er n ni.ci. hi lnlelos4i? Siatunci ava o. .inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL. Arunci..tl problmE p€ntru.r p4R ca ii .uMnk .:Thonuldeauru uiDumnezeu. ihpo . urtrdl codul LiJn.andlh .cu alte cuvinte .pJmn4i.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei. Exisr. Nu ditrl.u . 6ofl€ in ea.!hid' in3p.i.atora *4.rel.sau compordm.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. Dar lusnd li*.ci. lunt manas€rii banilor. fie caI dinrr.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca.m in *ri6.lui dell lreilea is'lin. wdm ca 6b egindn.sunt an. sup_inlJl en.r lume.eu oameni relisioqt. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.tranii adic.a d. codurde nod. !.l' l" r donn"t.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.nllitic'tummi li.lS o cr c..ollr ntr de hsiiuri .el.Nu .e u'neae.cdod ornalogle . am Nut aceasrE *p€rtentt . umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.ki.r. Eibine.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. codut armar. sunr oamenii care $nds jn lem.!r tJl. ni chiar in sp. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.\a eruirud n4.

onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe...u adevirat?Pentru I .titr.te.5'Da d ^. ?".4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina. Ei sandesc do pirn senrime.vcdetjvoi.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.inupureF*v.t'atuncicsndnuoblinelr.eeacev.innebuniti g..eD. pentulldurilec esimtc. n.in sentin?nte prin a v. deFart€. sunr dependenledeinteled..epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.€ea 4cE vioLalori.!ie.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc. e!tiun {rarn.rii.tdinpunddevedereint?Le. ii ma4ullor. desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma.. e bine. ia. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica.liintr.n.s. Ala c5 i'r. us.. a lesinhbine.vedetrvoi. hcem a a Di.o'\.omponentelesale Told.' Deci asia avam Ar trebui 5. atunci crr" .orpultEu emolional penhu !.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan..Llumin.s:vismljhruburan .L..:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann. eLe sunt dependente dechimie.as(eldepe6oanenu cumimp..jtcdmr )nultidintrevoi.splten i la.€e!or'dpin. Vinosi mr batl a (.ia a serlimenlele .ele mai deprav*e l.. tinL hebuiesav.utslscoaterjde acoLo l.teaneuronalade gandrelosici.tsunoiul acela tin.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a.con*trirla. micar. +iri cineva.dL n. !sivedemd incurani.af sea ni.(i. .le!on$trnii9 enersie i.an $riri di... la.E\ist..i mersem in su5 c51. p.ta? Penku c. N.inohonal in legatur5 cu ana. ce e depravali care merg la amb?le capete a.bEn doza demantutre emotionali Iie c. Sr osE explo..p lu.r '.9iacestaesteloculincare.am. De dceea .r'c am tuar doarura-defrpt.iinugirdesc eirer.'arvialaaceec ' r k. ri. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .'odatE sa fiu inviluiijn. spuneti..scanda. o 5.D.calaa.{. nume$e nileturide emoie din creier loftcz. cu Ji capulde perel. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.spreviatavoarri\!lhn.uadaararStiiideundestilcinussndil'.J-aed^i. pentru. ei mai adin.e\{i(old' 'o' .I d.?+nivelnu 4istao . osi frf ne acord cu "..p halaq' i. ero.daceparnimin josdelafeliile. da nne TL ne dod . H4 \ r k facem.e !5 jn toarcdi luqa laire.iu.o l' dodo.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D .qasijn masi De a.i t n ra '.. a*ain5eamn. ajlngefr r md prolund.i seniine. Era momentulnostu.are vi spune.:pd.aresunte'ivoi.-ri r"-d. aLUm a fo{ numaidesFre a.rc.Nusift caecora..ate. ceea ce vedd ai..pefhL.e/d"oie 1td d r' -n ora4 put. ?ib'ne maesrre i arunci asta. De a.cam Da.on$iint.amawrdrcFrate A*a s. dacs mers sima.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie. 5i encrsia. drr pra.uia depravarea? E.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta. Eibina.!a .nicandexplodati 9i arlncios.imersJr maideparte. r \.oana.asute sin!i..orcdc Fcnku Eib.simrc.are social: a'€ o fait s' ara un . spuncli'.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5..odc. o s5 As F(tea sa nunesc n. rani sentinentele.i.ie asmtideco'ecrnuct?.a da o psGoana carese d.vid4i5eamac.iiapecareo O' e Jas.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace .lioneaza Vojnu {indili.pea *ista L nrnJ i se.ea*a .q.ra. penku .sPunfar.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.. dulceati. subconsrienla.i.cForr'.lare reci spre deose.ea. AliIart p. HJ -q a y -lpd r b'. merse la .!lilicum da+iu asta? o t. a rc ia.. voiar bebuisS sFuneli. eu n. Eibine. ca sa secrete !n aLe a{i. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle. o -Ir de o.do neutoni.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu. mai iniai.him..o " inrat ln emorii sida.r6ti u.dof ai.n" "r.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.kiun felde urme cu rjne. r€ 5.rtr.isunr.ieb n€ pentru rine? Eibine.Noidoard4ompunemolinc. Deci...

iiienull vi se aplict p. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid. snte! din Flall. nu numai e Ed6a A lFlrthnd. @sru rhrdu'o54ch. 5l n4 sa l4nentdo ni.u'Pot * 5Pun5 !n.'ne p $l€ cs.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha.umarirm ta h'sine.a(o'pJlu. l6dt5 Foala 614 tlSE!.E.nru cisunre!i atard€con+iin. the Anndat d nnhnd.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr. Arta € tot. n.d€ I unindealu Ramrh.ar. de la gcn. in loc sa fil n .hr d drspdati. tui frumt d45t altii. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-. A Randnrc a/ Mrny Dine.si rana pra. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl.hlcl. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '. srn.iun!r!lin.r nssra q.uc i€rge refeaua n.n€buniaGnmib car. .rca. El bln.e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. in. pur sisimplu." l'.ekdlnurm5.tla.rstpundc .un tsaumarish l.o5i v5ipun.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.sians 6arn dqn nuh.nds.. d.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr. sa ui sun .. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.re fld lagnrra. ' comunicaE.um ne suslin.in. n.urdall c.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e .5rivou5. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl.'orL. d r. € nunarul tau d. sa moa. ndu individull. cernsaamfi asta? El blne. Dacl.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.4ir nd6E.5. la alegailenorsketilacin an. la pJ lea &. in mod aidmt. Fko .un schimb cu nlne darnu$1. g€netilqeri . sr inrampl6d ..ri.wrrJ. cun deliniti ct suntqi lhnezici.dn&*t. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.r.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu. cdpi a a e importont . dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d. s Da6oan.r apd dciorul rpune "cine .si trebui€. ci.darul nu i.iodat. sdiaE?' -Bun.I 9inu credetici J$r vi sc rpr. . astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs. sScol.dici nlclun lelderubk€ .'.:pse.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. prd la €d!.. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a.€e. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.re areun haumeuss d cap . uatahrsh.unteii Eu rad d.

ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic. L.rur. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. .i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.n.{ I inhe.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo. fie prqenlalifamiLi"i.ini le 'obona ruqu.beraiti !r spune -Stii.ul5i mnacolu ? P:L da.un. 9l Ir4aie om oc lutru. €rrh rde ins..unjnccpelah Le.L L-ci '€t?r ess. chr .€p sn. $iii.l in. nh. Fontru amneicie loa c q'cu s.ti creabri nicl m:.ii cmolie.d'n necutul i doar p. nn sr o relaci n'c'odart.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.areamtro.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb. ' rrin lnrdrccli{.. ..lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.-ro ra a{e nc'si d po. Nicioda6..i!16.llecara mid inl.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.rp. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ". ros ac6t mt.b& .ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin.inulEshr i 5t licom numrlr e.g aoar. moment i int5mplare . momcN si! int..npllre a fi. i n. ' Fas. orrji.a.p? Pdnrru.min'i .ea p.c€la$ ..nbcr.urar Ad. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .etu w.ut.ulrati-n5. glup & db. d \ --icu-no L.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez. penku c. aceas15 bi.ane.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir.re . De.. amnpzi.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n. tcrap a a arahi. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t.i aneEurri si dad incerci * rdf. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .ir@r dn a...l€. in. as. ponhu ca el ene a9! dd.'I I n.rsa. l. nosru Si .? Hei.milia incep€ cu s mpalle. sa e.rp. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei.ar nu ttiecln€esle5'.mpl.i in .\ipa. Aia c6 individulcaro seslr. rirld.i.i a. Bun.nr' vo' ) .Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni. la iwals 'por. spunoii.:rd€sinpa'ie si dui..

fili a. ldul a.l er indn€re ii nu intel. ri. €u. T.lt5 6te ameici.'d p'.t sunreF llcl. Chl asa.u p€re ad6resunr€i.pa . d dad aF incqc.r.o. cu parul roroi. ecndu. Dqa pute.tilui siu.lesdac. drr nu o s.k slEttciune. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. nunrrs d€le $i inh.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd. E pendulul e du ple.€u i iubescpcDuin€zeu.nn?r A5lr. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6. penttu..ntru cl nu Stiu cum 5.volcrsdeli ca eu rcrb€s.lif li punef 5e euhe dc reguli.puleti st faceli. Asculralint.lrcr nu sunt.E in .i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine.r. da. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp..:l.€r5rll€. Fodl. al. nu vt vtd p€ qbd.5 ei. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. Nupur. adci.r. @4 . lnlolcgtndua: minl€'.u a f*€ lud.€dora. r cr€lqului. atunci Gb. aduc€inapol.. p€nlro. o si vi spun d de cc. la intrablril.i i *a asa?Spun€t.te pecinda Ei bine.ror care se raceimedrar nabure s.el hon.iiplneti sa euh.Astainselmnl . D.a.ti.npenimeni.r inke'n lamr.ln par. cum w€tl si o nu mld. ffm amna'c' conplet. h d de s{!. tre.u €i. p?ntu propriile u'tu indif.trdcelari lucru. Nu.nl cu pesonalitate diEdllli.$ aa di+!s .onzar cu *ht . 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.da' m. spunei @.. Putetr s5 faceti ndddni. vointr.ic? MninuLi mrihulr . c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.E opsed: inb.'€ pledd eli. ApalE $ let rgl.ce.sle.. D6pr€ a v! lhtl bine.area d€ sln€. Ah. rr€bub sa uil€ totul. a Lltlll. Adic!. O pssod .apudi. pss. p€ntru ca a.l.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr. p€nrr! pop. f dli.spro emol . ci aF os: ffc. A.onsltul. hainpentu lbtdeauna. wi rvqi m rrdt.1.. . nd auniclun trFU'.o s5 vt epun eu d6Fe.iali cu nlm€nl. Toata vlaF voltra e numal d. ninrea rcaLa e intra picidr€. nu vl pace..€F aera.5 da }'r Adtr.sl 106l.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.i5rlim6o.cu pereanarepetivi Ad'..sele unui €nar d€ doulzz... dou. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul. cin. de r€guli. $ etiik.[ d.are ac. .esta 6re motiwl p€nn u c.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in. Nu se ncio enoue la ci.!4i de anid4in 6. vi se nai {o.epiedcLn.onparabLl€ cu ju5tiii.astainsaamn{ .os.€r.*h! {5 i+arunc5m pebune. lli lu. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. ll telait. oh Ddhn. eu.iodati p€ ctrlhl?i.a{a nlc. peEon alitatea dlsociatl. n o EnotiLesunr cpcr. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt.?Adic5. o s6lf prea b6tr5nle n{r. credal . und.ate d'e pmdul.d e Ei bin. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.Foiia* dellaseart. c€ pldde. Pli$t! e oBarerugine mrl.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la. un barbat in. d prevod6 li€care €molLa.utul!r. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl.c!. rictac.Fa druribi . c!re€ciudar Faceti rcr .lbrgi I o sotr€ mlnunatl . 5. Hai si lim rrio$.sd ni. pentru ci €r! dispus. dor her. o si aj$ {ii5 d€ Fi. h.6ui.13 9r os. laca drag6te. c' deb. o p€rs. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.olrrl n.iildce!isi sulere. Jl:bu.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. Poate p.r. ca a schimbat ast pc inpir. puqi st fac.i. s. doct*ului g bru{.$rJ er (n5a am9'.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.!!. H. N\te aekchid. inrind*. .cl un ahnan poale s! rssplnd.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu.. si nlji cuMsca o ginile.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.n.dl.are a.b bsda sa Eupqto p.Stim c! o !! murim din cauza. paso. Ceasul bunlculur. p€ dnd c€al.t.r? .tun. car.v! o vi.le? cu binta.eva spun? Elbln€. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.rt' !ict n.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional. an'ebtc.l. in $nea lor. le .o.n4 fdNntd6. e cea mai nsrc pl. Vi .s de ce.i. . Ei b. o si wd€tr .

i alostr@dataHitLer.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.33 Si arunci ce v: 5pdn.slstemulbsku educaljona.m din patul a.n€tb I ri t L4 .nl€shnate Parlirson. Eca di o. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd.os. 'urJ.3: !.Siasta€oda.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.at.il . atunci nu ma Hei. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate.'oaal A. o(€nFnaPo -aaD'. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci.aLd Mai iita. .. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai. Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c..n oas..6miL5idtm fusa Laloale6. dr' exploatat5.tanpe.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath .'ut aFoi exparien Iierbi.! p.e dinre uo. n. abolela pe roars ltrhea di.lrnt. Corpului emolron a L)..ri din a4 care e*e anrfted vi.aq1q n. din . azi. hebuies.'ioirp o:i relese'A_pucd . arri peEonartate. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei. . qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar ." "^r Si atunc .iti. in actiune ceralta pe6onalLtrte. Nu faceli decats.u acoLo. . nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti. intregut biorihn preiau eu. . EristE o mica p.o drnElpil. rercFonea5 h deoai.u a...iT . Ne ridic. op{sonaltate djsoc' d a o pes. x(er. a. care s.spun djn nou.srili rc im. recesibinesi teu. e desrut de asFru Daci atunci.ela Sir.?an.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha.eboti.lpLr.r rn dl ncz -. csF racut? sunteli ink un cdF.D ins€amnic. d"".a.ie de asta ai.orFul vostrL va F.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.n iJm nihp \4aou. Sr thal' c.aLa. vE egEnali.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r. coinseamni asra? Un amna'c. Dr'. are diaber zaharat. r. lar in.iie ni.po e 1(. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk. odats peBodna nu ma. din accsrpuStrc. nu mai aresl?ro?a la I. viatJsa. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta.$idem fusa la toalet. nL md are boli sasrro. a deoamefl de2votr.hctusivpesine gt.a<ee.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.. acedea nu sesupun nEodat.iside aripron.sa alacasturcorp ses. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun..or..1ur': rrnac nc: aL!41 e.h hbaintu.. inwte s. Ded.o' indrid . Ei 5'ne cand inh. pulem sivi dim la opa'tedm corpula. Asta parinii. a' -r"t'. n. S acom v. o. Ne apucam sa tmlm.a. b. sa va bsanai drn copac jn copac.$tiadci p.hia.i'n o(6i pi b.se profiri deea. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e. aruncididj este. d \e.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. orica.la de iudecata!iapoi. genuLac.punem un ma€sl. fi€ maastu. i dr'nq. asta. te din astaramas Dar dh asta 5i la. sunteliint un corp chimic. avcri un qand . simtin..la matur e c.9' ptna sa devenilicreatun sduale.obbnuram !oi.izi€ Voiaij decis s.n:po56 DB-54 Jmnezic. vina ri s. ne di.6mei Elaptdoeedlr. suntqri inlr-un corp.9i .are 6resupusienntar€a carecrau inalnre.ri.imasLne aceani superimasinc.afaseintthp6. atunci. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. a ap.orPU voshu croiional.iodat5. sistdulimunitrr eiorirft I . ljn mnacolexisti in alars (Publicul.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. Oslmears.aE ilidkrruse un c€nku al crei. resuLilor bDlogice ta.

nu rem g1 purt.ih.ratdecodent.ntei sal. c.t.rul? Esb lum. Ei bin€ acesla este matriarhdtul . Astlel i..de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.lodatr M i. atun. tl chlar &e.cc d. .. cu. Bun motivulpenku care birbatli .od't in r toj o .epurpnn puriiarcaLutA. . MoMtul el.en. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG.st.lili6E ." hir.asosre cu cda.ra * Decl ndrJ r€. atunci..oarl in m'nt. in nod d€schis. dac.. tinpul.h J s. .ce+publiconullim€delenai .a cl Nu awa nlciun in a fr.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla. pentu c6.io .$r5 in !l. * nuneia nom€ntul virgin. N.adentr.io a. Menrul de faisie. poarte copilul pent! cn.e extrma lluhl^6rii.u e Po.rorut uou p. va spun ii v'na i o si fie .dd. Si btb.. noasri. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in. urinamh api 5iltam r6to siurinin. erclbh.ir monertot 'u. rind 3p d 'cq.en! d. b. rr urn.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod. a4 nr co-aiitd6p.hnaic.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ . F. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot. (sPdt nos. dominaG de h.lcb roato asle..ll ) .ard au n@ie s.aufdnrcroda€caotirlr !.€ dac. R€tln€ti.on.e. ci desp.ur No sn ve plad invq:ru.u vcnit mulr dup5 nine.5 in mlntea n.asn! _ daci in mintea noasnt .a.slem.e sl o auda.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. Ii k.lii r€bu. tr momcdul.a.imiracoluL . arunci.cuios.dr Gr.iod.olo 9ln€ hot. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e. oulele csre o si vint o5.4 of4. e de arec? h d.rci-nu hebuie s. carevlne aici ti o s[ fle puiredt.$ rea! sl !pun. merge pans laSpnitul or Sfani c1.m copLlulln decadsnll.ns.oPeh numai srrilucke. Dmdu ca sa nFn' spun..areiLla. Y€strd b€n Jorep. 6e eqal€ cu ranrezi. 4€ec:| (r hq.rbaii a religiei.rr tnpului mol'onal A$ ca.hia. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc. Condiliil€ i.n! accepitm ni.r. o purernlc aiminunal. ! crd o L.enea . E bin€. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.niciorGponsabilitara. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa. auda a.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro .e. $i acuh o si !in. in nod idninctiq eLe nu o'au ni. osE f]e intocnalca voi do.r c5 os5 hii.€sle makiarhat!|.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.i.u 6inl.. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.pilulci aLi.a noddt 9i arunci c€ obtinem.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande.? Vr€m . pe cind 9i !tun.nc At.a care urEeaz. dact ea nu de ni.€a3le invatlturA ddF.uh.ru v e at8 c5 . sau pakiarh.unoasrd€ foarra potundi.rim si pur6m un copiL.i.uin6n.and suntem a.. e ca un. dar sr fme e o.on.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm. cu un sltnt. ilr in a*lel d€ mn4e puiem . .r . si blia.

odar6 si :i ?un€ti ci sim.dcL _.un nonent.nrru cd ee.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.pac.l mi purd.ntl w..h modc !r &eh 6arte nutt: medio.k sa pendfu€ lutdt.tcr cde duce ta *t pabu .at moFenlul. ce f& iuhi.riratein sinele 6+ u spfiru.nra unur barbac spafratomizl s5i .lnh.s.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor .mutam. F ta nu fit' rgn6.r un astlet d.mptare. nu wi o astlel de f€mt. e$e d luzared tltrontorma. csndawnta. nu.ucoan!.eamaivasridesd€spr.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain ..m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt.u. p. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.t Nu q. p6ku ci.@a @ Lce c! c.ru. nai nutt dacar ' aGt. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .qeadat. barhat 5.ca in masie a emotiilor inr.$..ea s! U€ oagici nu 6re actur. cr ecrll[.

tmuE.. Adlc{ qa$t. n*rn dndL t'Fu dFu.E@$ nd. E un blrbot Dlruni c nu . crorapr n.t!ri no&hc p. 4B tu Ftdl ftr (9 r.LMllr d d 'ral.h !.ta d .t. t ho!i.lrcul dn nB& udL . 9dli.. Ar! .d d o b."nlo.6.lrq un lrddu aE ra a .cd .dl q. h..r fi. Iort . lungl. v. dd aFGn:nu M! o srlnld! d.43p.onrEdd pa. ar€ Ittoil.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . clqr.o'o unae 6.bEr d.lbt! infrpta chid dcl.li "onto.&. d o U. ld tl. nErl . un porta dod n€ru.bndi h r Fcl. pdbt & c.lnantul naatulul. tu. .rl.u lnvirlC o *rie d.-L $' inb! s.n6ru''. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo. d. numal pot!ca. c df.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k.rnt6rmdh. ihhtdi lpd ol. 6dr.r.od.h band. Ar...l & d@l eE & {1.unt d.Llltnlru{Fd.d. sdnrc.[mt l. Nqrll.Enlhr.ll Dol oalp€fl n@bl$ut . ilqtl t r lnul . .L rna qhi EcuU dl! .r.llnh. chid chrPq i C-*!lr o pd/. pult.grl d€ hlt.t&! n€grl { @ @t!r'G & .mdn.c. d.t @! tl hri lrurD6. et 6Ff E blll3 d. n.

o.fre e lsm€i€ .rnl..bun la pat. Aw.lna. Dod c.6 nq. lar dac. da lal€ntul lul.ea.. c. d? o-tu av€am o baddurd .esi\rar_ d n nlori€.u ch6 tk atea pudrab pe .Tot.f cJ a-'iu 5.d. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid. cand birballlfac dragosl€cu feBeile.a.seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.r m5runtet. raci dras6re.an. o (rtoarc trrho$a. dar qriu car€ d.runutdin tatur e de um. en. Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl. citr€ tt h{*und€ Ana l5. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa. acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei. 9i dsrc e dd.olo g eptin rdeoecrte.9iatunc{. ec.€rachlaroprivetsredeieutrdr. Oe asta era€lDonJ!an..ea .fentastL.lm. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r.A il inkdai pe €1.ur b.a .rc.5is. in cntllea wde inchE $ jn br@.nh rutuq returol.are le uino.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.a.dap. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.i. E. 91 6rd spune ata.tawmdefi..nul lui aa pddpio.$'se.z.ubabtur. C.re talenl alluiDmJuan Pmk! c. fu Era un ndld€|. itiu s.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis. olspertar ren i: De(.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.cul nrclodal...la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.gtla cum5{ faca lle. ln€i t um@e .h ar anr Adni br-n :ra troro.u p.i. sl nu lie nicicd.Sror care € mll mull d45t .elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.ne d. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.rb.. tabmi. qld .6 r€. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d. nu edelaprulcier.{ sl. Avea o abillt!t€..ea un anantatat d.r€.r. sa d@d[ a I' o mLnuns l. Awa'ot o pccare o abilitate.atdr f bea vin.u ca m.Hitd {ien sustins mmatul.ute s: ap' ndeF luhlninl.l . Erbire.4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. nu celui cd€ n. !icuF.nlrnlesl€. Si nu rnler€ssaz! ni.lacpJcmultancu@!n&. u.l toi. wni a. eta fi.i. c.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh.v€m 4k' pe!ein4 irrr. m.ulbr. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. ard€acoLo inhmitateainllor€d.dErsur. .te ldet dn Europ! D da.cu cmbinaa. susFn.r ru lnkar o mie de noplt d.e iLri.. te den &r cr rese i vtn"l'. o5ic.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. penfiu.c nu qa atvolblLor m. Aru. Asta ilfacelaimos. o r.rrhpluLciputea5. nodul in care la.r dunu n cu dueE t! 95r:i. h tp.arep. avcm un Dumn.n.apiadicl.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.kn(k. -.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.um si o t c. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T. dar un sedu.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.Ioei tlmoa* .. Si li4ar€ ln€l€ . au pnnmhtul sroan'c . d6qu.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El ..i.im.ete. Dpci.u carc are o rcputatle dc *ducltor.rl.. t k. .urlu.I tutun9i nu voidm sa.ootnc Sriti.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .pt .r nL.ai in Ede inchir cu br<a.6z 3inplu In ffi d! am a.nlnun.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.t.url din perete. E !a aratat la._ . mi o g.rl. ac€a stare 'n (arte **epiaiD.mb. 'at5. bun..

J pe'"nrF rLl smanr) Ei.mulvietii ftrne. nu tiln h luat in se'miblografia. € lo. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. cu . Drrider este ci .r st faci ce tEcea? Dr. PureF si b.9&i nuftai nii.cEri oasperi ilugri l.alunci cand teginde$!_ bine.hi mrl l6nar. c! ta numir@S.tnseamns ajunsFniinepcalum nior.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr.ne.a'nr cermain. dsElc..bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.. un na€stru . putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul. tldadd ff dr d" aI-. car€ tunt &ja in.. ceea ce nicun bi.p€nrucssdjnrcehrh''. ddftnitcu nd{ de. A lansat oporrunirlti 6q. $x b. nl/. nu iuput €i ia. Ddi..sreaunnr6ru..ea inrim arca uno paeane.ra'. frume st ame$ @nr6i.sau aurobiosraha.itutsdari deihdgini. DacE tu un elft. inpr4 cr suptr. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n. sau neEuriea? 9ll.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr.L.Dn Juan.. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.ve gssi.i rip?rtcaterd.. pe cel majFlre amanta w€murilor lor. d'ahulmasa.u ndn.rt€ lrunc aurr tui.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari.onlinu.ctrh il ch€ru. iot5. Lneh! s.rtEiii :'i 'n.trc hqv. td. Ata ci pe cine o si Mulre. EE ctlltdrt? D.sa wza i s[ d*€a*.. !r!nc. r' 6 sLp. et 4a pla€nt acolo. suntca .sra e fe. inne o noE (u indct.rn.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a. in 'n .a'e&neiela.inr Gana'n un ul. rd mam.n.. ldcea mea e Multumes. care la $ns in ulhha p. d€prei idia ta 9.D dinpe. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!.ab. cont6a ta intoE awut5.un m66u. t2qJunet tavto.rrsali rme e . r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.'t concentez peopqsoan.te area &olo sAsa o 3l grili .io Et s.*tH a rh.o dea afarS pe intrusa . srlre.u (6 h. ctu . lnsS pentru ci aifost.u dtaFanE 3..i ratrnqri p. To I acea* powel. Bin".erdau s! spun 5iw€au saspun mutre.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ ...9tac€laalost '..ta de emolivSiota de osriLfall de el.ne viata Isri merE.Ldal e mele.sunldare6tum€h p. r lud frola ri in hcio'". rcJm diu-.r2 ma. care r n. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir.inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola.lar €la awtsuli.t'i. Iodr€ el66rare.rcodurea(apul. c ad45rati. toa c €ede.n'lded by w\t|'td oh. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.la plural.u d'b5. dinl.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r.<nra.. -d.. ana pn€r4i. p€ car. . vqnid \i o noaple pelrocur.d d. .. Emagl.rte a vierii tur _ o 55 $siti b.du.r cu rotema. c. alrnod€ra jui 2 De. 9i . in tda lu' MaLn. sfitr lum €.. d.€ om€na$i. €ra cisirorrr 9i I .. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.Blzce&ward.tta Gmdtd. deblrborulmirunr in. e? c'edeti cl w o frolaz Deci.t.u celc ru' lin.r at6l Dd Juan dud sra.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol. asra. barhaFtd oh\nuiri . p.. cssr€ . .pcnru c! h dlPq in cde .i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra.Boana a.au ascutat pe e. Irunu*titQ mle.ceamase' lsrfa<t.k ndh .nj. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.in'c.rrcahdisr! ci.caalwtunangatamhtina@azr. .atrae!neasr.at.pc..a. r.ntofi.!qhi {l lodrte tut@ !dca. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra. . adr fl lac€a mi6ru.d ds s€ io! I .ia Faslrs in ctrc4nlrc. Nktodar: A.

Ej bjne.rbdriiatr o abundeila ainkes.Nr".limieoicc sc intampli d"hbBde() kze.remoniJ At:. A.mcnruisi m. iv. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.: b. coLapseze in dip.'pLrey-rc.hr Uite u DonJu.edragosr."""a u . Nu t. si {oarem us.n arJl cumsipohe.J Ad i.i. s€crere dp2u.r n.Si rr c. Asla nEeamna5.erl Nustrdnmr..dacalalalmeu a foitatGnt. orueodd. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .L r.eh un dutSis...radeidjli.sifr. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu . bat. dupa.u Gtj.er€monia.-d...in ochiunulFe airul dvo'bu do.. lar cand uine .r e Adica.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p. d. lacdrasostecu unbarbat 5p.9ini6 rtvftitiein gospod.ava de5Fre rat..ins.suntsatastun $ia. spun.frentut.tamandouacuLrurilesi .a un anLmal lar 'ub'to.cunoaitere Eibine. A*a nu e cevr saftu.deobce sfarsas.Vreiu sa v.rma a. rtiidintrevo.e dee.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.n .ieuslntmaim e$mair.' ' d.u L i.scim.nhuline.ci S p.el pregafte.praclic fac Crasonecu o Ieneie. 'd!('nteleget rn.rr qsps de p.Jnca rn Dumn?zeuc e.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de . Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i.rr peBonalilaie omeneas.r or. asra..areadus Fenduci.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.D4imiFiesivesFur.. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.ih Da.te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.u . J.nc. u.10d t i. (oi conceputdin spe'ma Lui.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc.sunreri mJnaLlasriinr oceremon.LU r J mr n inc.uad€varitde.po.nosexuale . Candsevorjn6Lla . sir Don Jri..nu inseamn:.re. sajnr aF..g.eF cum lrabu'.on..ha Asas:f e... sa minpar soi.rmin inqr! c r r.ghr.-e . sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza..r .-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir. tn.r nr *.rLrede b'€ .Eusuntrno.rie onar?d.aconcepul pe d'avo.eea. care iie s6 s.are ua merse la ovul spln. a Franz Jdu.um em.adL. o.uadevirrr. ' ia ' J tecutdin.uina..€1-ri€prFt on"dr Si da.za rr inrrsoiLn.!i roar. meu. c.i. eisunr.eereiperoane.ald acolo . d t.Fentru . dar se gandesc c. ana Deci.tnd m..rrli. Eibine ell.pa-r r.enpubL..ra ci e perrep o ui4a .Iira Privitiino.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. eo chenie um' oare Sila lelsi'... j daci fuse5e invtrrr sainrc. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g.(reag.ru.*epenku a ab6da emol e.vederivoi.ere da. perko a.1 tu. cu am Fenbu...i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d.eva Nu e brn?.olodeo femeiefire4.iq. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr.n .ecu ad4jrar si.pnna .. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.miiFsu[etuluLsru arele.bnep o r do.ec.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia.rfrdn ct nu xwqr !.oreasm E bine.!ireta erendrur Fenducar.op ren? Er b 5e haiu't.utianlu.aniezii lumea i5ilacevanr.Eibire imiplace5ilacana.adanteatun. (" n uit in ochii a. " .inLiu penrru cie. Gc' alt€ u.r ..'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor. i'nren nu 'ubftul!. rtun.Dni'dinhevo !unteriin:. !ia Era.iui dEkuq in pottasa. Eitefecioria. o ro5 9id?ssDr. o\ o. Nu ihpreuni.y.and flor n impirt.. omenir in s.r nmied?e..l. 4' 5'JT. dGkugi puterea per. ceziceam?Ah..xlraordinrr Anrca.roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim . Jv. anrt.la aropa ' .Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat. averineo. elm a..as5v.

hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.hileorafd.pil.oim8unalavoa.iodotl cu alte cuvlnt€.d5postit5 Arunci. ? cedah (q e".lcr 1qs. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c. uel vcdaa i5rorir tu RJm n. )i ti'!.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .um apar 6ollle wne'ice...e +.. de ncgi senftali.entus !bpenfu boll. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€.5 sunlem 6arbat. ndJa nu ?nc in d.uF aduczm uncop. care lace un primcenlru3Lablilace unprim. nretidGs owre? Arr..o'Lpt o s5 dtr .euipartend Ar lrebur sI lubim .. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi. i.nri.a.mai t.gur ovuL barSalu dremiioane Deci.i idrilvo5lru er.a ar tifacu[ocun rrebuie. Sjngurul mod jn (are suiletul a. gErbatol a.. exisrs anuniri o.oa..n.a.atit fon . Isrt€ fthil'brad.'".rlitatea esre un cuvint tm.i da. nc n. $isinsurulmotivpentru. . rclur lr . 9tiu.Hei.od ( Iotrr -po .. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.s.in.€ ra( €' n ..'.. de slDA. da Eriit o mdalitar€ supsiod..anca ur. tulburat 5i .-r fc. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare.arc ei. 'muni .onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su.ar lrbsrSriuL leme aareuns.6re.i mutt. Ene un m'ster.. a puru( si csia pentru .? .ela b.epe'ii acelu'.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv. d.@a c€ k.arceste lcgitur. un .ca .ib..cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.i . 1t . Exhtroaneni ) .la fel.rpc"-rr.La.copiii vosrri .orcepuri jn sax ?temerta.nuvrpLJ.d I wl.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.ncrmul Copirr rcSrL .uirul A. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod. $L dacE ar firacura!la.Te-4 D.orupr.t ve.r€ti @i? o s5 va spun cei m. n'ma hcatul.c2E. d€ gond€e.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti .€'e! aqonedz4(a o fanrezie a .ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da. g1 de unde n.i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu.ma.leda ni.dpul.]nd . Ati lon .roau lost(€aredaunuldinhe@i.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran . da.u e nevoic decst de un m. pr.".. nu le contra./"2 -e4 0.. congrenti.on.Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.vrne de a morah povesiii.tc.c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin. €' bine. De acolo !{n ri sunt $riti.c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul .€lo.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar . pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€.. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @.ti putaa si spuneti. €u sunt o p€6sn. o c't de multar fi expusi la slc.eea ce sunlem. ac6t.ceadrogostecumamcvoasra.h6' ca.estane. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer. o5a in tinp.ef.d.L sdnd?ec cr dr . D4 c.Iiede@i.ontrlnta.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.. p?nhu.aloslecuoatElemeicorunci rdiLi. p€n (c o . Est€morala fanteziei: acena este Jd. ci atunci .

are r4!oan. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr.motx or noashc trecure. Ele lrri6 ! v. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i . .d.. nicio *por. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru.i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. pcntru c.a .r !n! c realih.dceptuld€ ursin.g6re o dat.e facstL itun. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.61€ supusi !c.d.doarc. intorrklun.6rorr.olul*st5 in afar! tlmpulul in.omplicart.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij.wdetr6r.. p€ lind er.ti acc.u @ifi lDLdo4 vAntul.rcati st o tanslornati in trdtul kstu. dclitirranrlercastodlh. ooct nu ma credqi.p'in fontdiile voastre.hp! in .facamai.I D. cu s(ul 5i ..trc nicunuLdin a. @ftnij ddin &cad€nli. 'eaLirare. unul ponu c5.c5to ucruhz Maiintel.ntsmc A.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.n:L i . D(i .ri rc sr ni p.um apir€quplia.onltruls .and vsnltt la o p€rsoan5 care '.i spun€li w€d. a. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.. i apoi ah angaial!.€rcaF acd apqimcnr. oar prima darS . Mna. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl. boala v! liaceLjnGl.trc pot sr ne $srini bolir. lunt loanc nulli prinhe wi in .datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi. incqcdti.rc Jllo.A!o i dc vrti..{ bolt \r. penlru num€lelur Dumn€zeu. eeau si rritic! ceea nnolionar.cru sA nu u ati asta nclodatl.tor pQntru voj.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.ntu c[ inc€p cu . hat. $bu . 66rul r fodbun. B€ dpa4in conrtiinl€1.te. idr.nl! orisinab nu v!l wod. clli dinhe rci ali irurlar? Du. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.re .€ti dr. inapoi la d6d. 5r nuf. la.cd public. in lanraiile c. i €l4trlc. p. oi9.r.ti llcuF.r€abh tr6tr$ penhu @t.. p6tru ce in .s6 d. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.5 unde. *am priv urmanduvl hDteta. .indeF cu 6la.ea de la 6riginil€ ri.ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua. Nic'.' . E5r. rlacaamuuttsmarfacdodarl.suntorganGme suntvll.i.himi. care au dal i {. bolrre vadic€ d ciciud. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF .d. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a. ddine.adate ''qli.. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu.

acsl€ (..t€.car€ dar6. n6ir._1: tod[ @at5 n nunrtl . in raut. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu.ar€ am incepe s: induca dep. . o hodifkrh. la lnc. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir. ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16. harblu. arunc' .t brhind d€pr" sr. e inportant st o modlrclm de fi. cine .{ ia.r.3.llberre el? 9i a5r' d.i 6ta .romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.t lcelelucrurip€ t .rdmli ( c ca. hi. A l.d ltlfostddq. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil.nu pol . drlglld A@ drficuhatl nult mal .:4'""*_rn.ndenti.? peno u . p6t'u c5 .la. tel dragGte c! bne.vem Nu c weo bin.lkwa.pll a t 6r regllA. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .. cin€ . de dur@.cin snElid4ine n<llrt ii er. Asra . motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. doimnelor. cu rorul ..I apol sa te (ldcr s.rr 0r __1.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu. '.ca 6r€ dcpandenta noaska. t'€bur€ v5 hrr€6ati.r.r. nu melga a$ Ad d. lubegre atuncl. p. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.u cine runl. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol .t? Adica.ta vqnici d. paku ci. Elisi. Pdlru cr .aud4nitpartmdideidrllli.ords6 d. Priuin h iur...car nu le past .r. d#im &p.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r. &. atunci. dar .nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna. de p!t6. iar .ce s nu € un mrsr.re !fl! rnE. 9i hutldintr.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil.6aFi de l.a 9i iripozitele. manrLfli.!re.tra ni spun.vfi Dcci..6ra 6a un nrsrd. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr. p6rr! c5.r f urma. ms: 6t.t b phce tnNrd A.p.r!!5 in flnt@ra rc. pentru ci @l inca mal foldiiti .sr .'lcJr5 & Nr su !i.d{ duDl or€F. d o sa k I . Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€. solulhstru chLar v.gac.ine fo. Nu poli ta li .r.vi. het . o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .pod.irrE Adrc. de.x. $i poqie sa fie vorba de E. rclbrrie olr€care." c" p. lrede ap. aeabul6bu.tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€..rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii.nita.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.gr.rienli dotioala.€ra 6t."'*.u 9.bE rr€r Nici n. C6te dinh.ra pentru Dumnad.c :'f. Nu pot se t. da.wnili edktA sau madninl 5u birb. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.

are cr€eaa as$€lde coprr.$vainFebapl . de repcde uca dl vdu eu tu r.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi. Si pllh sa lac€m asl.opiild? v'ne din fant€zia.5 nu np impr.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate..ti?unFiii .4r€ sont a!laF araqd€nr 14.u @ a b. Si "obisnuil u&n..rtc cl.s.Ll de iniel4Pta. 5aD u. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu .unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.'trn€i rdisi. 9l nl.er 6 vi lic52 9i ..prihstff el.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre.tr. suit inuid oaso p€ illcel€ ld. unde credqi .penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP.l? Pentru c5.ffiod copilir6li 5l prrn .poir i cdatia. phbu ci addirul . q lt sl 4 in+nnanr.nl ri atqmmt n. dinh{ distorsiun.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .bJ un <oplld b..frii . .n. lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln. ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c. dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.scl.tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe.tr.l. msseli jn l!hlnE wnili in.butul 6upra . n'.la i. purr.c.t€ $ €l inlel€g€ .-Nu nu $nr gata penhu orl. cA d. penhu.rcnc|fr.r Deci. ad*+ df. ai vd€a .m treut prin @l€ .n un dtun. dc h. ri'nd't' cd .u o rdtaiq nu qm 5.litlbl Nu daF ri. T6te aeiaa $nt na.{.t.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF.ce6t€horrlt.trrlrivioleaua ter. ttili de unde vrne .a.ind fc dr. duFi rodr.. Dzci. rrun(t(t.i. d*5 €u arEd€.rc o l{m 6r".mnasispui.rinll. $l la f€|.a?M.obiFuit d€ tal. T.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap.dici. t rl. de ce laco sl..pcLunea e panhu noi..stabuz.Ed€ffidcu n n€.. dar inl. rublre!.unlh.aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili.raLiraloo jn$.d thee fadF fl.lii.ll? Muriti.aduipublLc Sollrl.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.96h d line.r€l€ lant4ii prct€rd. Nu mi ero!. D4 6tq lnd&auna c. . 9l atun.l.ltllllnlsohene. dund .at sl Implrtdps.l.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '.oprr! *sa qel .ein r.i. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.

iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.fdnp !r pururniciod'tt$.uvinte !.!.rat nhunall.c@a a 16r. schciaaic.sh niciodala Dar d€ cc b . inb sa f'€ €ndsl€ (.li atun.e..ea 6anspdt. genduri curatq a la@ iubir..iact$unq'_. $i hintsa t' e ddentt .ar€ re'.sull€lul. . Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.Mci.c!modutrn car.n lnri-un mna.Nuququl rcspons. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i. PL4|L.mpl€ apimulssrliu.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.a.rut dc . . gj shri c4a?EutcEaicns.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! .lai e ale.edencAsu nL !r€nh( oe. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i . nu a. patul f6d€lnk. d. Au wur libertatea ll lre . c€ nu puted sr ili mi.are n. p€nird c.rcatin 6np c.Eibine.ibtcopii. O ra ria pmhu nlntea sa. D". o s5 lic..p€n p{id€ . sau .o 55 urce Mli ostl.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn. a {ndbi n6hu.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus.i puraB '.ea imbt:lisaE r ninFi a.i mdlru niciodar! n.ti-? $ . S' s ptn! l. rci nteles€i? q. ne tt€ rurine? Lu.ar€ araia €r. no . corpulur car€ atati asa debine.xplc!l'crcnn.d. cunc.hi €i .n no p€.. sbuE 5.n' ar . prtmul dsiliu $ modul in .lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci.i. Dar $tl.lrebule d llm indrisdrili de m.rea E(r€r! d. fa': nlclo pcdelr.bilLrarea. nodut -m .hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h. nJ ar nlelnro niciodali aici.dun cuurnldin(€ dn c.i d€ Lpr opiii nosri intru. La suflet. patul maribl Dt noi Irff . 9i add. r@nim b gand!la.ine vor . $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde." wdcm .desprdniracol. tred.lunde poJrcsi5c inl.shti putetlslconfinuallsiveJu.o d.ore a c.na va crea . a.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b..l' whi.a_ lo Fr.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno._perodu..un.c€a aiunqer.l foet p5rinti bunl.eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma. Docr concep€m hlretie .bebui.cid.i ! dia.retl€..are lrebui€ s! ne fie asecr!n.cu Vrd st n. Jmin. ctipa. dea hc. p?nhu ca ._ (aL i'Awt q€oar. o sa vieti un cp dnunat. prLn. s5 cmc4.. aar de lopt ar€ iotut d. hc€cr dh M bun eu o l€hei€.ti sl vi inddsGfill.nunu*tea mr^!r. de lirar€ dot5 .eea.ed privire in o..r. r'irc6. . duGeala. A+"pt. $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v.nu'iudd . inpreun. jubre.rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r. ffialirate..ruL e. ! id cL asrr. iubn€.<ut J'fl ri r. in ncd cur.m putd€.atisisrvdlac€tide. c@tt Gri djnn. d*i nu edi. orlno.put€d s wd€m . spun? Nu wei savt ipun d. strll. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe.au sa ve inkh cdai nu sliF c.trdrm acoto €.r. consnlh pub€. tubir€a nu are heclt.oplll cq hare|i copiil c! odR.dad in F.. rcnc. @lu!ie.AndvSindragdUlldeopersoanl. .Ad4arul6l€. (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:. Irunuselea sa ..n"rsrr 4rc s n.trundda odr" o€nnL cA m:c.a cuno4rl€ii nictodar.cucorputathasbu.

't . dac5 clnevaspunecS fa. rarii hi. cu b:icl.s.revinef6lrtedid. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6.i cr mtr.l acum. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre...nr'cr Adc.rn.' e_run ir.. da.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. dar os. nu ca si vl spunl.nldaclrevenih losiLnl.el e o alqml . n.Sr a or. dd lea b5!tvtnu).'r'dl.haDn.lnici n-a hancat f. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!. hai sl r@enlm.1 rod c $$o. mancat nhic. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.. Nl. dar € €ra mosl. Era chid la fix.lashic€a ndcul.n.le d? conssatio oleqdur o.Gsmaln9 L Dfl Jud.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr.6bl€R dtc drE o l.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.€ pecare Le mancatl6i. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. D€ci.9rasta a rar cdditr!. Fba n-ti hainel. Asult!$. ld..xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.u el pennu (r 'l ett o contbint. maeilri.N!.pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d. el a dMrr . p€nlru cg 4a maglc. sLc€ Iic€a? E bin€. El a lPus "o rr vin dar d. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.lnr.pentr! dnu. un.."Art! a spue. Dai clndtoald lumeaintule.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. c. o caLrar.c6 p. imbulb.Ia din dlcu!. .llnscucl p€nhucinoei{. Dei.d vino. cu. A lost cinstit.n.n. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A. in cele din urma.xara. O $ * intoarcl.slacapltul. Elo st n€ tunla cra 6&. rci de'ti copli cd' . Dcci. .mni un bsban di*us: a3r. ".p!n o'5 h T.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.eatr.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .u el.tan.l ar sl di.r durar 6.dsri c"man o amee.spets in salo.uo 'a *.. md! acRa D€ lapt . c2arsaluri Asta ln-.u.scic.' "NicioproSkmt Elbne.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista.4DdQn!a E! s|1r. a?d an41r danre r. trlli rcl.l. demonr imprS$ati p.el n.ut" g.de s! u"d sl ie (r1.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.. nr tcb !!e.al6cut{. .. . 6lc .ele mrl hun.po colenaibune hainc..ptegps felun ds mancar. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it. A 16r cinsrir.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee. . ntc lr.perupierl s... Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq .canhcniu€odatidenellns. n o.6 4lsl€nl.

zua cirdl.adl. El bhe. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici. rzK lnc. Oh.lo!lmurh .are nu are leg urd cu imasinca 5a. tlcrEm un concepi p aur6i.inh. 6ta? rlti.Le on birbat.temicull. Si. Ah..arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.tr d. p.de vl Ls€mna mdninlul .inic.rnr. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai. € da @a 'Mnlentului mare.uvtnt€ au awt Loc dld .rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€.i atat de nou i d" m.d D. Da.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. pGibilst vl 5: v.er.cel€ . va de? E bin€.nt.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv. ani _ ulraF. 2000).krui dl. pr. eun concept.u rrhirtrtitJ de cat pe.I. umlnl.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.n ibl o cuh asr. sriti c.cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .? De cak .pltulEd in luhln!.ddarat orilin. pacinoa cural?Uo rhnszi.i na$eli ca un! din . Ulr. 9i rriti.si o 5. alit d€ lLumlnat.unaDnerc Ei bi. aerea in spun. maidcgrabi de6rpe baza ac. Ce.k ci .ur. aia.. Ce.ll.Ah asrae. nu.h. drt! cindmiti la un eElm€nr. pas. Eu vE lot spun cL .E dBg tqad^. { in afa.q o drvb une . dragilor? <>L? _D Adic5.rihntllcubi.celz frinle cu .a.t no4ii. Cu bd .un 9N ri \du.ltd. ml.u. o .r. Oh.ea ce idm..ao mu d daca nu in lumtn[. . )A . t d.cun.b. Nunikntimie.Eun incepeli sl wd€ll cste .lle. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).a c8. M@tut h. vnt spun.l eunqi vil.*.re n j@ne d. Foal€ cE asl. vaF.l'?rc D€ cll. r 3Gr36.i € sfitr.qtinsi $llli € doar oc6nun{t.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. o )id. O sE Pmbu. i5a .arc sa vi puteti indriso(i. n.corl. Ed.di.fla tr . cc sintin. am a es s[ hiim pe 6ara.u tr<ululs. Doafrne adu-n.i.wdotib. cce.hd dneld.i @. i junftare. d6gu o.rntn atiEa ira.a5unr?F corpulFnru hoJi ch.care5.vita mine _ $i cak inc.t. h.1 tunran &ia mdf. esre.t(B'll MqEv.u.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D..te. Jn deco' Un deco.r ttk. drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa.re iEl E. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln. sual ni.t FBrrE g o {hinb.] Fdn rzK PubrEh.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.acc.ti. Datimi wra st v! spun cda. pp. d€p6€r&$ d@l6. cu area sd.Lr! !c6bi dm. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr. ma profu.eai ju..ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.i am faclt ! ogerijn aceast.Acumpors. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. Ald. St a lc. h. c e ..bg. Nu nr credetl? E o m. ei 4au cu mrn. e\aa R2i*.Dep5i€$€.biti Nu.. un blrblt cu addlr*orLglnal..va ca s. $df. sa sprnfr tui ct d.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r. catdernc€tranuntatr h c. askprat pe cinda de. . { de riftar.. de... aistl un !4n. r' zh crlr. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun ..5 . Fi rcg. cinda .porem' .' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. Lol catdejnc€tlnvltaF.i rdi 9i ui inv6rntt prin u.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in . ne utt6h la el n rehllh I auzin .rs $oaL5ln .o.mp mrre a noasrr.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.16.arepurems. o lluzi€. nlj*ryatBilh. Decr. 9l dac.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. uitatjrt l.

dn%a ("' . dar r€bu'asepdnerscld'n rl i. .iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride. lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. .rr nu c €!e. Gandili. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun.-t n or'..'. Jr.licp p'ool Tc.rdcIronoszConsr hl. d loarte atentl ii loan.!.l. se sinderscaeiLav. rp .nu..r"niriho{men.ep?y 5i ? "m(-rr a .a vuJshi volsunr.epei in primulslgiu. dar rc eratr esal cu rea .pnmoL joil.. matu'c ln. ld.a'e dn lor )iana Dd ?l.. mi.n(-r) "2...oipade rr'ra'"lane-rrri-.AlacedGgosteeunaclsacru. Da n.d de sp4hsroz.i.. .c€lienu.ii cei.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C .si. aveal .alard€pur5. " .er curiarcr cdrarea? Eibine.-" I irO. "5'"t' ralaana' ndr. aLre DJr e .el. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr. alivcniila Fnnliirc5hi S' da.vaz Din Fi io'.a grs r ! \' ne wdeh.1in.izi f aniezia care .opu lal'€. cu ar€a inseamni at€nlh Gre.opl.jncdinRr.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.Ad.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.e?.1. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c.tipl*e. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.-'r '.tcz c dir !tili .i.ea!i ticurin uximr " nres.!de lac ac€laS' lucru.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr.r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn.rului sau.5 atun. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis..cul6ul2ln.aracterulhrul ol lctului. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui.vah . Aavea.. apJrc ac€a*a psso. ata -Ln r(r sc l.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6. 'cincarnarl.5.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.filantdra Esr€cee. eiau rvut . pentr.o\r.Loa sacralilatea a. pentruc..Adics O@nneDumndada. "" :-":. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6..L ficutcorpula lost eract.ni care arat.d". Ma inlelesdsiaicuLcopi'su..os. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in. pienc!impt .'". rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. a" rt'nkrplu ".4orr-drn' \oJi'5uct.p'.e I.raald adi. I rr-.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.".u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.prol€a sisiliu.!.cda.u!. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.opiieunactsacru. Daine lo eddent.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde. eva lransnireprn Fse slg' lii in .

'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le.I Da.n6i? Da. .i llwi. w. d&5 nu o rtJp* inuril. aiunc nu ne.g.Nohrripit€zilntcPrlnma tb. d dn suntdn n6r.i o perfeclionft.ntu. . dnni? Da au edsr alrf€l d€ o. noa*5 e vt€.6li.ri credindcc nimEnli Mdttut. clcaot! !l f!.ddir!r. h&b!i hrn { rd. btindi. p. p€ @ e e nunrerie r r cdr.ai 6!nr. . penhu cA r5l! ?F{Jtrl. dd d toor[i atr f. ea $r put .in cal blrbrdkr. 15.4.|lul h@tuhri i n lart{ p. pentru ct dacl !m lilost.pdlt. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.€t d€ arcl nu are o rpl!.{.l .n IGt h:rbrr .ph. Fd d ld6.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t.uriutJ r{r pc c.area pr.ca slmlnt.ei. p€ntru c. € ma de pEt. oftni llwi..nl. 6 p.n.d. Ded. in pre6t . le d. n an fod ntcLoir$ .a. n! $ lrm nrcrad.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€. {nr€m n6uni. t nL P.a ii vlalA.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€.ntru c5 . c€ rnt Chrtrtodi.lnstiti .E cinniF d nlh. Pent'u pd.€ ri i.ei aqgla dkal ln cEis. o tert." Asta e. si fie dod . LlEli m6h. daci sunt@ mars. Srii d. M-!m onorat$lm-...r.tno rarrrm . de pr@nr nu poate 5a dp€ +. c.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl. m 'rEmntul .ar. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' . i a.u nol in5he. Ml !sultafl? Da.r. . n-sr lim nldod. E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .cdA Rlrer -h.€ o avm p.. pai.u clne snr et.e. in pr@ntul dtvtn..read5 c. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.6 neam r6pal.utr.e si fte ha6rru nu ara dltonl.onr p. wsre 5i.!t chllr un da.d €lbaafl a. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe.kr.i. d(at in nunde iuhi.$ .a c€ ne ddro.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla.rrolni nora a Eiista 6del d.are practict brn. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc. si * @nMlre.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.!t. 6ora Id. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.r..ii d !limpdsini.lar. 9. Orrce ma6tr! c!r. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d. cu addirat Sl n6ah ohd! cu .l . d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra .cti. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni.r putc at ne s{d5ror€4r tnh.

j.t aAPITOI LIL 5 A.!irajd irunaLsc.e si oi iq na|h c .

nr.eltac{!. d ln S{d id p's. su.d.I Clrd hl.tl cl $nlel Duhn€.bi snbfl Dr@ ac!6. d. tl o s+ml aun m6.m.Fc.! cE . 9e Frt . lel c! i Y6hua b. nlm6i n-! lpur r.r lndct t5tll rl d.odata d $ voi sunt€t Christd .d.r. b6d . ttairnr. A*lltatj cu n.C.c. vtq5 d d. €re chid bl.. Elt @ si ) . in ald. fa6!16 .hlul nhrrit@e dU d.u? A+r n.lfemia . ln nod de!chr!.dd.lr.!lr aa lerul lllt .ddl.1'. n.l dlslrugl il dHrW F!!.lul lrr dh. .ph Eu m maj.tri ma.i c! ni'mi.n Jd.1dElI cu . !l6iie.fffid1€ { rldc. h Oeid€nt Eeb.td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A.nll cde in4rcl ll.l inuslno. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. nlmle .J.b: \.. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|. E{e bl.vrht€i Gerlrl *r.hDu|l@? Nu d. (d cd€ !! comunical iNaFlurll. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.b.$r .. ..biFuil Ir nElui .

a con ujotd..@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€.q€. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd . lhus€i€ nu are dea fac.reqre in sratrc.c4a. Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p. .. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.L.@a. ca. insulleniii delii C€ .e. \ralt dt.rurrl€ &. da. p'€.n peEp4riv. Atunci cird t€ .c.Jn IdL?E nr d€ nu. 5r sunt+ hb!l5rh.latianapmlruimplinq i'voic'edelic.d.. osa $ cu ani llmin. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul. c.r€ e t Bee 6re ceu.g iast.e ar f. !n Christ6 spirrlu. lutedtinurs in pr6prt.r.onducLtormlr.Ddunlsendftq€od!$ce.n: ent! or.. Oai.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.opuh.n . 9i d. i Lriiinsamna un ordh eupaior. studiul nofr in 9co!1.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€. drpl 'rtr dLP.ubqr pe un€ tn$ti.irrel.reinar.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.c6ra ode ata *eamfi c. @rFrlut.spun c5 c. pqf€ctionat v{s.4ritsrtj inlluenlezr propn. mal mrrcrt! O(enei. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril. ca..tir bjrc? pi. G lacs tur inl€l€ptl.. Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. .a^!un barbar.uh runcFonead. Clldhierc qti inle a5 c. cu cdplt.. asra.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. And nu q.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb. c.car€tLnunin.r .noadi pEcud "viaF.deai trSlt in ziua. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft. ta .e [e{u lLut mai _Dt l€aptt.te LcrulpennJ. c*a ca rost.astain.. dc d6gut r4cliitd wtr.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m. €t pur€re.re s5 le uaEa.t . Si cand inblhlmlto' ul . . lisJrr el.poate.t atl li. E ddr p6rru a c. iar dinkda6.e iti adu. De . nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo. cabul neleului ttu nu c one. ra.are? Nu cdpuld6.dpennJ-ecq.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel.gcrul& d€ sin€. C btl . dd' o s.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I. atunci chi{ pukli 5.. n . Etr.c din ehirsii.qdnoglndt. v6 wtr d a *!na cat de rsn. C€nrrut b*une nu ene alt.ra i I'uno"* r5p o f€mete. Mti €nit.ca. @r €nlitate incsni. pdlectimat actiunrle.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€. nll trlnod.e relde lmp.h€t6p uLpalectaLunui. noapleaole clr€i u.€ * nun€tt€ un .inainie dejdul.h.iubltll n.una. faci tu. c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo. scndmentdebu. r!! .a.ii lsl lrunci va duceli . Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. ad@a _ntoh.m ceaa c€ s€ nuhege . maimaretd€cit gcnc c. *!i ulsnL eti llt!. ci to -D5un. ri s. in via(a' in care n@tt cel. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur. Ac€sta . car€ iu rransns retalllteiln d. at' rardr .in4a d4it lu instrtt.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c.rc sra ajupra v. un m clr€ nu * .a daci . Dar addarar.nimi !i cde sl numai . Oareaslains. .l. Ast€a sunr dod Fnlru o clip. oins€ b_..ct.ter d2 dragul 6te un m tunc.. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .Ldecd.d a 'igid.ao. corpul.amntclnlciodatEnuwp froi rwar. c! c.l anunitor maegridinAntichnric. cu ad4lGt htnunat.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral..t. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .eamnr!iaF.t nai sristec&q lucru.t. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.€t$r lsto *dud.delapl.l rar d..t. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF.fecf6€d ganduil€.infom..[t d.i Si nat spkrtllu AhDci.n sl ilkdem.noi'5lpA^lnulntel€g€m.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.runq rlihqs?in mo_mini. e..ctdri cde !u .inviaF carenudeptnd.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .j e ldmrabil gi n. .ep.srgur alunci. hri ' uii de dLc6 ? Nu.s buzet€ sate.ar€ se ind. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a . nu[ al.a-e*'LbarerLDa. sl FomDcz.hai maret c.ubtilittiile mink.nltesi€ ori. V.nuft 6. n!' brei ri ! uncdlqi.arbune 6 .irl htiaslru.! vedeli lunea? Dup.rnlnlii€ ialni..phra i p€nhu . omlnte car€€or! d€ a.ranti +r Lr"o.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.end d6Eltt 6rput.Bun.

te fi 4hrmbar6. @otte. .{ll p n honul lui Du . na. E @ d! sub foma d" binla.m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po. cu inhFe. mdd lN4Yolk Simon & schuner. St c A.tatd€m. ri 6r.eintetoso..e€a lvsllcapLtalkn. g esl€ rr€. de prog€nlbnt ietro.idul o..ctu\LE de. cle q urma c.tr.$a Dea. Maerrul . 6r. br ce eunLlr e* .E incdaF si mai jnc.lo. sl n0 dedetr clip.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.l5 luhea. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.on li nuitr t. in .6 .e €! cohntbute cu 4paiqll t. . niciodata. pranL Foldln di. dd' @.are*trrnsform:inllut!rc Oric.u. 55 tt.d. Nun.rru? Un n. Nu au. SA nu ded.cft da.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''. in c.dnd. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b. id in .td sa rhjmb€ ri aton(i d.p de notecutara cdpul htiege in k.jucatpi.m.i adqii au un sndiu.e @inta nodhl. j(Ee.clrdemutt€att!uzird6pr€corp. c€t er€ ascuru..n Pentru €nrit.raa .)a no4i La ivelcontd. 3r g.ma6rrul .orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@.? Alun.but€ si rMr6 tr .r eea ce n !psq&.ohldr. ja ru(.ura b oiri nr!.a.enku ci. or rr€6ui sd ttli.jrdm inhnla.tn.rodatl. lu ini .1.5 sunr€t] d. cta. dd nu poat. En€ b falde I cxibilc. de dcord.tu ' u mdiul €j.ssrru este o per!o.i trupuLvonru esraic. l. (hid dm td prnE.3!J. maesku nu ar.sr. N{ sa ll. !! rle tali. fal. h.bu? De c.artapentru ahnlo? Pentru ci se c.dlu.4 ceea.$ plt.t cc po.r .ullFpoar€ . r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.e stllnla nu poar.mlinu.rc Fd drdatde Dumn. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.u 6b pdiv + p(hite .io dlpd. In s4.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.tcxulul Si nu credeli nl.r numal . priviloiul nu ae. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar . c.sa? r.l'n damr. pdenrialul .c.. Su'$ nu Foate sa dp[.rund !l qer6i€l 3!l€.nti atund. o Fm iEuraja.cJls .r truput 6lessnd coagutat. ce 6re u. s6 lnteleaga nr. Sirtu^ci. Asta est€ .nru cin€ sunbm. i.ia€eunata ta . glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.nlic .6.a . la k re u noos l? A. tnkntje Dftl.inllnpE cind Dunn€.mol€. btoa-bptajm. orntohahel cr tnto.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te. $ to.e ju.&li ttili ash . * inrthpli in du.4rajut.:asc5 nicioials Sure.cut.m pre.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ .lel rcastr€.arc atl deslt hi si rif. Molaler olEndtd lMd4ute d. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.lucruri cne nu ari 16r niciodats.pe. niciodati.caIn PlanuLExrdulur.uLui in (presi. nlh p'ed nuk ne.esidr€. F@t un 'c.n (d. €ten. rih.9llnh'nunat€t€salecdde trl. acolo unde 6 bF.n! caG rhtelegeostatt. p.lishinb! orice? C. che nt"h lnt.zer.i.of'ka hd. h frinun.ti 5oam. asla o @a @ numim mo e coaqulati.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin..r! s! 6Fr €.ahimb.ft v5 d. p.e lbiolosi.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr.b.tl.ara.cula hruti _ bid hut trddr b.hu 6te aid p€ntru pEcde.re _\ri cj@ kndiul. A.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta.rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. cr humai actorrr . O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia.!c Fcile in c. D4i u.m 'udr D-€.'c6l cu.lADN.dpiir€htt. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6. potru ca .m t6l nu p.io ADN. d.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l. El cas€htamplalntr-or.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.pul 6. r.u atitudrno trcu jnteiia. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .ul r"ddual . nolslr5 s5 Lcom not.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul. 61€ on kibui FnrudR. . atunct crnd o lncrajim hodttcsn p..Si rclt va rilcrt puinaie.t.

t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr.! invi. .unt mai moh del cnirlL ?rL. P{8. k . dhll @. D? CAt cdpurr .r. i{ de f4ri cn. d & crb ai d et qpriaF Gu.[ oolimd h l.t. a{a.La t*k nu ma td. h corp i th'pott.t car. ci c. o ..1 . o d o *d@I ll ntcr cu o . c.i obsd.lund . umpt. E Url..r5 n.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl . sb lumin! r€fi.n.crolr€ld.lri lhtt offi. r' !n Du ..r. hd! naEril . olun i ... Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:. €rq t.ll€ p€nlluri.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i.d .rod !r draFet.i ro!t. c.ai h cal€a LlcrR.r . e. d€$n{ nltlE nd. p. eddnd &ctr ak.u dn|p!tut . i ju6 !r. {nl tuqeii {.a or€chtd. flri eGrtul n. .ab. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf. d jun&lre d.lalcire. . Fg.! rFbduc Er.lul r. 9 .cli dnt.dl c.t rn re. -e? AN.. 9@.hl.u dltl nlrEni. g. Et bal.t€ s.l tt. d€ mh m.t i tftd tl s5 r. .pollacorp.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' .tnd o tE md rut d ndcut nt€i.che nudolr vin 3r tNte d fi.dh & int.glnurl.d et put. . u. cei mqcht.lhHecrun.l Duh d<lt d.!l lle ..d. .. lnE$6a? C. Tr. . p€ to. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L.r{t!d4. nld d!..ttonalr ce po.ntru ctnn hth. d. dinbdatl.l eu trRi. cr @.'|. i .ta { chr!. plhA la cr. tn *t.m vttur . ln lidl clllbo. d I*! o .6nd d. p.r glln. cat p&.ry rplnt.g.€F [Jin'inu. E un put t!r[ tund $nt n nobt!.? Nlslo lm!!tn.ef. D.dRn. l: @kdq .d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr. Su't m tut nur dclr .61[ lM.n.r qrtll lE rdd. .t eolo.bure s! ttc .Dumad '. . sunl on nrrcodc .al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d. ca .Ir fi int! 6tun'E..i. r@a cr.. . cwr h.t Ldtlll un..he cu !d. ce nu Br.EEdulur o. Obsqlord. fr c. c!€tei Stsw qd h.thult? P.!d!r[ E !n pll 6. Lr g.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i. .re adatr.Erc|1.n. Fntru c!.l. nnlon.tcFru slr. gu cl .ea. & rdi? Rnru ca € tut..!c..ur! .d. aE nido sh6 d€ 5. tdttr. p.t.rdut.r Arunct. tnqld.rc s! daid <s .9lcub d.d p. Er ee kg!turt cu @ c. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. Exkta o pute dln n6{ c{.. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu.t.d (. p.lod lrlnlt cG nu !. Det. 6tna. cd.t. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in .te di ld b&b. ri $nt Dlttln r.uno@ sr. €. L&r.litr. it invqe d at.ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . a Fod6 tnFrdeaun. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o. td€ q .r.u.i.r.rconc d nqi q . o si nlninct.l. nnc. Lglturt d @ c.'.n-. . ddo cedrje 4 mimd. putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.rru unut ct. . o hhF folrb rden:att.h d. harmull.. de ce . prd6i. di? Car mal p€t.rc r€! dl!. vrd Grcrut c.? Clnd lpun cr chrd q{u !. cand .n$chftrl ..u I6t g.h d. $u de sulltat tu po!r. in cdc wll aw.!s. Sr&dF cd. unn buck molec!1.uandc. d.. cu pd!@. irebui.[nd rctl sra mor E4 L.th? F . 1"rml@n€d.. .tI o lrEurstr . {nl D.

o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata. nr. 9i seau si spun. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.. frult dec .idcsed.n.s' eiror t' lucr dftizia.e?a .i.5r..r ri.rnd..u el $ nu lie in n c ai impi .Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.' tind catabrut i.u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu. ia-r voiinci maiorb€.bu \J ru unrrdput'- . Fendu ca n. Nu suni.onsimt. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde .r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l.nolionat p€ntru asta. rub€tta Fa DumneEu ma...rc'rerisideliniibi'ba!iip.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.a.r6risu hJimanaretecr. Ar li fo.tt sunD lota. o fi c@a c€ se numeste un anire€icee. pcntu unb6$ar. m. intetes€ti? Pcnnu dali n$].cai ldmcilc suntinmiicare.epiati.cs?z euin seara ri. nuJr aminretie dc rot . in numeLe minunalilor h. Niciofcmeie nu tebu! si.ri din .9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili. cu sigurantA ci c piala phe d. bai€ ta lo.. mLLt d?..eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.i ..i 5i .I ar Iic6nal.i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.ni. .nantrea. rl te lca sisiLiu ri c.o.id ?rJti. Deci barbatiic.insdualitatea lo' lnnnrri pe e. Nu sunr cchipat bior. Ara e? Nihant. relatja lor. Daca ar li 6cur.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn.pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa..la ega'rar.respun€. unc cntiriI fabu ode in .E. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.ste.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . o".op'. .auIo{niciod'rr..rb.a ticur mJmr !oa*ri. e l c. se numesr.. . ia' c'.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac. Nu sunte..da-sautdei.a rb n.ed publ ..u trcut. or o Eibi. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .iel decopii osb la.r ro Er.r ee .l mult maimarelc decAl cele penhu rc . dlre oa.r si akult? adevirul su. ce.olo deloi.' mircr dc.l .nlalur .tat aurrllor I ar ii.plaudacii.ca s5 6e ac.. i io rn.ar ttcostar c5snicia Lo.'kljmizaii ! . r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam.si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.nautscul jrtoanein.are spune -nu .ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.Nau ricuropcnlruemolie.mJ pr6us de roat€.vid barbali' drn rurullu arc mull esali. cuims ad.'nliri5 dc bElE'is' d.Unb.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc. ar 6losr puseinro. Eifliau I au f.ddl Pd_ t n.rs .Inciv! I a ir oo. panrru asra.tictn€nsoz. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.d a. pe c e leau lScur penrru.hipatipcntru asta.!ea!c. c 5io asrleld€ partener. a.plaudacii birharut.h patt . eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.m?nipe dv' Daa .ke ! p&uldr DoJr. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.ur lor.n.Lesl€lerdesal.r. N.cur{5iau Eslt s6 cad.u un aLr p 5n.u mutt d'n.dinpunduL nswderealrcut'€'.{€ct ti'btrtii.op0i^ctin. odo l-r5nd y.!cncercuL)in.rra nu erau in pas cu roari .ni'-l! ntrlde -' J. c.€h?N@d5.tdr.olo i ati liinur Jcolodmdt. in mod €gal.6 nr L.ala'oriiprintihpsunteic.penkucisunrc{16roriinrinp.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn. id?alu'ie lor dc Fartener su..la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. D&5 toat€.Ert sA va drI seama ce v.r rnhmidaii.errs conntcrrticin Iata e. ci Deci. ab v..prinullorsisiliu? Daci J' tilona.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.eyu! ifrpohivit sisr?mului. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.onatprivilesiulinscretate. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen.A p.Aceiriastrnl.srohe E r.ueinrcsinDlc. mcnk n JrirJd'n' prho|md.orpul unor lemeie.rile 6le 5.

dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c. cum .r€ a. it punem la ptcioaro.riti.Osr ajuns a asta cindos!oanitest.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i ..?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld. hlle tuauri tar *hlhb. blAaF. O f* de nrasul .d € .€te n. nu mri . dRl. in slardl inl€.eeo..lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. nldun b. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a..tl lt ru .il€edep|in4palru.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi. A.! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln. obic€i. es6l doar ninil O. in protrnzine qt r. d€plin .i Ac6t S€lur drc.l lnlel€pt e{e s. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to. in .. lpoctlda . 5! d€oiim drn nou c€.. R'g€m ma. suFrio udno remr.nl n! int€r6. cl .l.mp. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|.5r.tbatran I hllinl.lusivlsr! a aF. tk Edmt.i? Fiecarc pt'nea i c€l . tdd.bu corpulsiu.NLoocn. otaci Ar.c .F rr. ninic. Mai biken d m.steLa? Prelec5iorl!.rid.ftr .6 * in*dnl sa lu.s.€dr e nmmtllin car€ l@te a. ln cde €l ne imPlin.ratie 6tei . dec€*spune.u tui.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. $ der € g. Ati purc!.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.bute s. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa. se num€rt€ h. un Fa.li -u neprM.t.tlia !unt mair. ddd ri r.ri. $ R sinlin in ndsurdti eu h. Addliul € .r at che su n&il.pciune. Bun.a rd€r.and o 5l lll m.EL. atuEl .ti sra? ln doo{ 4pllma.carcelodinr{ e alt . imr plrce.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. zona a. orl d€ c6t.a spunr (5 . fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car.r.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r. e F'ic.Jrnr . sunleli lhtr..ulrlui pesre viitorut m. chiar fi cand sunbdn in llo. tipsitedeemoi€.i$un.Eu c4 . la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr. .cer doi soripec€r..pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa. Tr€bu'e \..lmt.l. care doar obsav! tlcura. d.u.j sdm lcsa rcc. 'naie d3uin5. . lilicl lr. Art! .pa.'har djci c. ru &e{cSetu. i $sm eo p.d4.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va. lum. cire at i.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i. p€ l.. ncbu.(F. hr rc.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti.ntc{i spkll!at sicet care .vlrul? Ati indrsznl sl hc.plh .6re nolllpol s. st €dcr I g jndilaent c.i. atuncl lili bindv6nlall. lnb. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru . a.d€v'ruL D€ @? &nbu ca. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61.l.un 5a n mic nos..t! * qpdi6ta' .n. ObseN.€ nc rdR sr n.incearcai pretindect e ccralos .€l€ din u'ma I nh.nn c5 urh dre. ri. rtunci devrn€ lntglept.tb. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.a lui inldn lo. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc. C€ std in cale! ac.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr. Dei.ar.g in Mder Lu. Ac6ta Lucru. d.. Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.r nu .sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.batut gpure. ce ali lace in dour saplEmani. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.eer.d6ubr de fann. .are e *xual.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh. & mull.c.ll E6rir un Dumn4eu.r€cbd O6*ru.g c6. od ! iisl's5 ^.i $6alii cu adalrat .b&tr in qt*nl.nuu€au s5 aud asta.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq.dcc6tpe. nu q khimb.a.. c[Eloria.n€de.€id€ aj. (a.t.ti. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl. nei€ sa va f.. . rrebuie s5 [s profu^d.rnLalMdriLraa.ecrca.DJci o t ti..

rdera cedru Modtcll.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. ry'! expe enla adev. dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic.itl Duhna€u? Eu u. 4 moFd pmtru ...ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe .. Attlntel€s? Lt€ci.€l c'c E cr $ br honral.Dac.! .riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.ul d€ . 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a.a hi€rofdntul 5. g€n. oi o re 5 p€ o. .are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.r. dnp. obin@ h. Dda vi4.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h. diedina p€ . llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla. ca rua in Gd. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.ln.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. tr*utul ea t€rmt. 6rE . frudEiu mr.r/Fddi@Er!:r sandoe d. Er. C!1.s€tr 8ra? &a s. vE..er..lnseldtoria.u pe harsinea invltlturilor.n. pentru .€ aratr la l€l ca @l pe crr. vi qb.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu..c E! i dccop{ rK. s.safla? o st o obtin4 p'inb. E doar cun@5t6.l. hlcl nu disti imboluri .hlsculini? o s5 n. c! st il .L cali dht2 int€l.rulur Stcu n'mw. cEh o.are n! Ll l Pdte 4plic.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl. ''o. Alunci se -ntthplr tftdr. F .turll€ 51 3t l€ apli.l. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut.r: €xparienlr. s5 po.. in ml..apLcalirinum6geia.lcul acr€r dizdtaiir. r€.la $ qPrl.d nu Pot 5a U.mhrnseuorotatr. Dd r€au r€lineii cga.n? Rntru .allavea un corp carcad li€ de wcun 9.rear I5r.nul.ie wd€ O6servaiorul. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu. pc ddre.proru opaceu. D.to v: duce in *l punct c€ntal Da.r cr puqi s5 accepral.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor.ara v{m pred. w€tl l! .rlanucLeu.o dhhat5.€ 6ta.aE her. n !v€li. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v. hbra. Ac6ta e punctul de kd6e . a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €. n. doa' corpul !i ahoirllesale.liraka Si li<dr.ea mar clarl. ii 1t2. niciun 6odv ulied. c ea ai.c <€ 6ie in a. p.? cum o obbn.. { pr in b rd.lc.91da.rh?lrdihorotallei. dsF cl .un brbar? o sr o oblinn prh lupr.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul . mar curaE mar r6Frd! dke n. vr vqi vedea bltt re. DacrObservaroru poot. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.r nu feeli db vaii .. O adlus.ar. lic.tl la banca de cuno<be ccr. atuncicumo(.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!.e prosr.rne facerecaplluldr€a? Asta y. '\tl . st obsqvebog6lt! tabutoasb. nrncrln!.l.*5 d6p.dreh cabdra zorosreliBroft. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd.!1.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. i dlnci Psbsdei in cd.lirar€a.nitesbe 6r€ 5l .bJie !t s. € pdMr ca o ldneip s. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir..m nolst iih.l€i. !ryrluc2d'e.lrr dBFe €mFr. Ob*ruatoruL Cum poar. gi nor s.r. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .probaF? AEt! € o roarcA bunl. da' F. nui a'. rsnha m6i. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c. nd int€lesen.u s.

ebli.diraitz. $ niti d.e'stl incapdq. hsarEk lq.opul.hl.rat[ inru lhtua A5i./Lu. l..$toturi *k rda v{etil.rid.ol.ti. ldadd.r. firs haut lsr! praent.. lnd #n d.on . n. .e vrlorel? Nu. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii.u .l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4.ulca ncvi.4p. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd. Ati invEtat cun sa el.i a{r e rot.Fl.pons. lubkea.! . 4 . ac6rur ruc.lJ r..pde in poh!.hinfti. incat lrrl acea Fairunc.dpdr.rtrrprin d. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.nd6in ror prodqr. noi n-.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.6le lubkea care 6le cea mal tund.r lldue 4ld .nc.suybi c e'. tuma incrusiv tu. pdr.t avqierda5.rd..elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal.lftr de dupr.tort laniwlchihi.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul. la prihur sigilju.ti lo le intel€ptl. an li on n{nrc.opuhcu onda. nu € abulut. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl .nci€ d&o/rrDbuL a ion. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv.Fe unit dinrre bd sunt.. lubirea nu s rcls.€ {nl atqi l.ra v{rtior la'. .dmenii.u. Lucru adanc.lratr acel mic efet care ap.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.g6turi cu'ubrr€! D ddev. luhlr€a nu € n6lgu. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.ln lrma pofter. E uh lenomen. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn. in prolund g 'Dd s u.ntu ca.e tudulduF car€ tinF$e roar.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€.r!lm.@ o Fdrt +. nd r!6rt '.mptdatdep€slAn(b. din a.u r€l.tunt E.a nu de l.d ! rubn.embr'dd@.u $nturhsrdreas. Asta. l.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil. sp€rant!. .nr s invilJti.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r. ! le. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. din6e dd 4ftni d.m fi nimic lir.d $be_ h4F/4u ri ajdlr. fi'e mtcor r. lirr .esrEe. p€nlru cinu m. s!nt6 luhilj de un ddin sp.rt p Mullidinb€!ol.nre. p. g a(e{d .. prn despLendori. or2 a alins di r.r.9"/ ?EF rk your *d€. D.aii crolt prin poft. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.nMiadetovlrqlcsuntlo!t. -Thariqdskdpihd.

iLaccloolDL.? 9i dn3urul tudu cde v.. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.ton.ne. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi.sna clr€ 6te as. .ca.In . aninalel€ din padnre 6t cl Fi .ri bdat dc to. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. Glq Pr6ra e singurullugo care v.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r..d€ e imparlttit! nu nunai su. in $r. lndi\rdurlltatea.rthiul . E c.i .6ta drntre pn"rn.iriBsunt ti p'osi.. Toar6 LuE..rJaci 6r€ d€ narurs chihici.va ce p€mite.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc. Esra un lnlor6 51 6le chimic..'pab' sa plsoo*r r.trb.L viaF.du3.c'r'1 Fi..suntika5i Ji'vd emotora.Lnr'sp"jnidL4pe.9i dit . sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.9 !!d€ja. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt.tnrepd'dc. r nSretr€i.at1a ln proprla eiunkltdle penku c.a. r tobitr 6r. sep6r5 d.. Ei bin.. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf.ldru Dnim' paidatq o unlma . cimp.ru plhdaipl.i ' ind. oeln.l. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.li Gd .arftle care le controleazi p. +t impdti. d. c..elaLl.e lncepe ln lulletrlnumai acol6. Drr b.. Fsrd E' 6.al.oeer re.c'c.! poate ss fa. ra. dureaz6 pentru totdeauna.:.Adori $nuccdrc. sauun !rhls!r.Eudm o alta parere.l drigoste. deeldentarl .aBr! € o societar€. od!r! g!6ili.d. A.onkolati .un?.tji sunt de s opor.rcl . i 'sta dea n.blucrJlc€ln!l€s-nalinr. $ citiv! dinEe bi .mtrolafl . Iubitul p6te.r..t Ii purut st 6u d. rn? suntetr vor r' . din nou D€. la Ireaie niwl _D acr publk.patrundr!.le. de tld6p'el'prulcr. . c.pdndu c5!eobkei. m5.l.cL l.rtg. A I m a li m ... Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate.! ha' lusbnil! .I suntaka$laolalttlonivelchimi.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist. ine6. . t i! rr.!tr6 In torti lumea poata si taca sex. indK in.gor ie. s.. .9hl'5 .ird.rkd'in *da asla .i d lPiritual.orw. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai. E.r€alra[.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. searr d. oslhdr cea mal p6ietr.'€ tr!rende pofb.. dd. lubks!aun lu.. d.'€laie. d. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur.nizi. jncepe inhe picioar.

nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.ireair naniala.na.va a $.eLrtie bazati pe dhire.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.$ida. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .odara ind.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .c eesreideaul or r f . ar rrebuis.hu' rsuht.u|occarc.Astanue..menlula. va bisati nasu jn to. La rka .m nu Furen ni.ulu ui pe . s. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no. insLne ajq!uo nevcd. uulti d'nre vo.daG s.i sisim slarS uL sie .Arund adac amagirea voaslra. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub.$icandnuorecunda$eri .sti.i!i 'nq! a n.et si 5e 5imri mize'abil V..isunr.sunr.az.r. €4..paaricstelala.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.esunrerimrcrft ar J. Sl da. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar. . vi dr[ panralonf p5si!..irtatinuma's. -.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .p.srcuDumncz?u Nirt. Pdel'silusticeLmaitanir ce .nd merg.. vedeLiana v.L.sr greleala La ci Va FLa.!r6irce esre mereu ac.re sunrcti rtur.i a l.rs.eea c.vaplska(:fint. .LnLticinpat.ur. JL a fe 5unrqiei Aiubi o.rari n a .uraflexiala. i-r04dd._nm. aluncia*a a facurpa e drn rra.niu.d: num.att n. phce 5. sr :$a e un lucru drnr D€. op .elaep.A..rarun rovrrrs a cet mai i. ual . I n o 5a vedel nL. Rotd va5i5..t.9i !d nu ! Jf.ndt ..omunic e este prinsexua tate.. a rellqiei..iodais.d.. E rorba d?.Silolus'.: abuzatinentu scort.u.ntu i isuiteti exc'tal. c.c.rn..r. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e.vi pLtetivedea ref Lcxia.Jre lo. n.dLv. bJo.Fcnbrc. iardezuoltarea e Uril peEoara.runcia+i.o"n. d n.ndvainr.oiT. oamenii p.scarini.voi.ord Nuta.re Barf! Dar S peroand.d. iar dnd runrem scprah lptendoarea a. ed i.o Am$sft. €sunracesria..ninosljndi 5lnureoparrei.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri.ntru hodutr-nca.orsasm oartrebuicurt.orFulu' nosfru. 't.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o..leseti. ma e mainr. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir. Reuex a ne cheami ss .Totre{uLcsteindezs.r asta jubi'e.ilo.et€' imprelnin . icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn.iasta.c Sj ur! J. Un maerrru n. J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln. anacuooqlind: Nura...r r\re pro*r. cecJ .lcdrrguLunu.. uef-jvorshe.cuto ueodal..fl*i.r deFendenIdcn]om?ntut.*J . ana. Uiratrisiledeli .a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom. o fr.nJbrat.ar mai frumoi. nb.adin lL'me da.s4tcn.uGdin trorr[?ridin n.{opcrr Nuedevin. ena .re aiteo.ubirec."rn.s.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd. uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.Tr nammajfo4o.asa ref]exie.ri Lubn?accJmairndr€e inr.l!..nngurl modin.oni. Im.r ins: crnd.orputuisiucared?servesre o parte a .s6lorice chiarina'iiadeorsq. Ananuc'ubne Astaed."b.ci sirsurul modin. mulrdoco.arenebantuiernrea.nereri.hmtr.e sa gati Lpsa la ea. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. u :tr in .' cird v.5 rtn.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur. nu are nimic.privrtDndu siviuitar t.' o.atecscntJei maga.c.ar Iacc n.e anume a refexi: ' voa*ri A+.5 ar heb! si arate. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.maLiumoasafem.pcnd?nt. 'd 10' in lrpcan.L ..dnd iubiri oJn.. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .pcntsu .a. d d.aro..n?su.revaint.huts. n! arc?senF.u .o Nu ma' e n€voie s o fa. inrold€aun.$rlali.ar?!isaruta[ jiv.i Puretis.e al'enrs.codar.o !n r' carde p. in roj.ofL. M.x dcarP.h pe uo ingivi.. r.ld.nsu. 'dLr" ar tinel' de n\b r.e.u adeu. 'n -.hLn6Jii-viFerrF.t ..

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

EAndul b o 6llE Ddlon!. cun*ur ve!d!U. @ vis_b5ltltd.t n.hJ S Fdrut c. Nune !*a.r. mi ohrllulE rn dF. ar.lltlbm 566s. d dEpul h opdt..n€. d-dl. l6E{a d€ Dlutlrr .rdrpd.al ffi.!b. Er 6t er. .l! s vt dr. lunrn. ln nlnt€a lor.vin faclhli. o hntor. lrunu$F. .. l5r. dlt.b ln€lnl d h lddll Fftu .Nu.4d.llln intsl. t Totl hqlfl!.d.url .. Dln pr.€ .lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. ln &l.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt.ls d clll.da!r! dspre *En.2oedtc rnvllull h hlda.ni. pll.or. vt. tublh id .lld€ & tE'! . El d.rL fr e ap'in.h r .!r.rr6F ndta.dn: .6nic d ln p@L .c! .L trl[.n' it.te a.aa. Bpannnt€ascE. . e care susfln cl o cune E ca'€ l.xp.daar!rp! . un $tfimt.E..krEshl .t'r.url ecl. o !ir. arrpl. i. Tr. il cunorgt.l€b6ur*lrrmnenill. lri ol i!ru tr.llmltati .!.l*ft m .l\rt!1.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu. tu.n.llt.nir din ork.c. m lndld tean g hsr{ad. . chda.luhcl cand se ind'lEort . rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&.

binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl...\. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.rrc i(..d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'."u.iubtr.) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.la actulurdc r i.r.t&..nirJ ca ... oinEcJqi cas.?'Jiid. D.cli.i'nki de creativ are.ic -rdr. complsreaz.nr.niun'lrcalor din virra .u(d l' !i dnmrdinJre.rrc Ic line pc ioar.: -".spqrcd.'LIdl(.u lrenlie..i$n.lrc tAl st! f.tr Mal!hastr5 Sianumc.at aartt lc''P!l . Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. i c Drrr ci.m atcnliei apo smeu a.p.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.-s"t.gotlna' inti deine in mod sieur eycl. Dupi cun e+li..5mrc . .rlir i.lubtrea r p.Ateindrsgosrideope6om. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 . rpi Fe! curJ.E fc r.are nu e p€rccpur in nod obLs..ulratu dre.lu('u' dehpr.aboficrarant.TLrid. Encoidrsutnlide.t intro p'csi d€shakospeare v. nu ir dc la nor . r rrc c{P.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c.lele emo!iior chimi.'. optiun n n iasneazaniciodJri.ubrr ". Asll€l.vedcmcinarerdckansirici.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .pe. 1t : 1hc tt"o D.b nr c.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.r.a'.de... s ma' mu t dc.in r li depitits.ad.5a c dln q.lndr. *i.'mis aP.r.rb. f.lim 4o'doli. Ninicnu p.Eucunc. .si Peea 4Taeii .ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin..si.indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r. su6rin6mpLinorF6onalz.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*. lubirca so oliLir !i a mu'it.nnr!(..icrellciir unicir naall'.$i$iutotpot. normi.arclu dper me.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t.a lorlrc .r'5Ramrha.6u. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.silimitarilcnusunipream i pc.l.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.-" Aruncicind c analizati. dt >p'n .irindciulinsiirlcLesem i.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s.un.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.a:tdh numiti\t4t ..tir. _ uzah corpurile.nea adus lJ rcet hom.r.u.Lilc' i de ideca de."nr.aceieluduri-.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca . n .a ErcodJrcd'.nc dr oetal'tat€ c c ne d.cr.\.ontinu.d6aunarcrdehJnsicrreen.oallil'nFuman5 tcbuis . 'ai.ictinul duf.nlirlu pe core nu alllo oslt..lor5Llim i or.trimuriLncpu. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' .a nL 6re a m|c. pisrdefinareJ ds ran*.-r".!-ro'.gonnii.ura..iarprdoc5iilc.t.nlLn tr-L. Minteanu morrs.d. dr minrcr .unoilcliacelel'irnumniubre.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.cr. unJ pc rlb inlr'un lel .on. o'ou i cr o a. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.itJic pa.

muq lentenS..tnF.lt.ena carc pehitc dr.tEe s5 d6k tt.a p6re ror.s. capl|v.or€!lcl tl 3a cre.trr no.intd€pdunricteibt5p. d€ rnsplra pe calito. ttmpulul t rtii s€tt t(blr. Esk pl. 3n.6rrutul. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce.t ft. c M mwntul er! hrEr.lrd dntrh o. orE.m€l u.tlorha st s.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre.fiului. E b.biEF t rr€ p.qt9. n6ff da uaF viqi intresr .r!.d6/&!q c. no ttn€ tnlma si bati {i $ic. e chinh*nl.Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf. ...eh e inc€putul c!ut! t.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.ttr rceea u uttoare.ie de diod@p. lc€sa .d. E!1. lnrui . Eftlirun€." Dar r€ttn...tl dllul M.rtr.'* di hu.jJ. tEd€ "Cu elirii Flh .nll c.5 o orl.mrhrp€nrruc e3Efimt $4.dolr c! !!.1 Fli hrih ti. o iJbi'ein hi . Esra thvizib trj^i.L . .a€ Mnd.a ff plnl h vi.L rr drn murltql .u4t6e.sE l€ iuhetli p.5i Dlmnert lq.

rsni de cd. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!. vr grnditi ar. in 6!9!. phtu c5.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.L'Et*l-c. 9l din.r peni. c.tl cu a@ Pr.luctu'i ddrtcc @EuLb.c6 ce An Itcut a lo..ub{anl.h5 p. pfrnn a dp.€'. in d F9m @ qpulnGbu mid'l.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o.t 35 4H cu. (tEbui.e .l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni..disnl.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.F cl ll iublf. ro..io rublE sdu.{ ti6tdE!. lubi.$tii d. vi pmqi o inlr.+i intilr i rt4 p.tund cind S-. Er blne. 4i 5P!.l!.rEI.nlru cI vol.r snt ! indtged! n. .lsErul r'nan.r€ a foet $ pe. wd.ln dap!.Flnd pxlclrde in.? T€ff ninFt.l.!h! tm6b..dfr @.cum.l cl prln o d\'!hp'I a.d€varul.. n.csr m-r.6 F€buleE sa h spun4 . cr.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund . .rc. i.n5 inst! .. 6l.t hpqt ntl q.rqul hd'.rlh t *ntqial€se cE. o. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er.t'unqt ? 'I Q) i" .l ptg.l nEdn{€ F.ddErul N! h€U epur .in cde dln um1 .

tr. 5L Bt.k lanteri? D4i..Mne An ('oct iotul cum * cut{no..rei De c€ incs mai roti *.dd ani6lle a. cum tunt.5 n.to. An ! dewnir o p. rra . lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.utrqul€.kdd !nh!|.tnd nl gAnd.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. ehc6.rinte 9ltch.u.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du.tura € d€!{pr.... nq noi cobdln Nb.dups.olPll5r s5 f-. mr gind4la ea6t€lllnci. nu c. lli ridlcat mainiLe !l eunel.I Oei.r rui.dlr hn.bs.epul amoiond 5n wea in. glLo.arc pot s: rube.Ascultd.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.ddaru rcum o5l ilU reln.sc lac€os. in lo( sr fth ..l6ta€. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. s0. n! In*Dn[ h€tu. la iublr€a c.oslspunlcu!d@!ratceaa. Vadh.r drg4i.rt h.? .!un!. l6re tlcut. ln loc ri lin sroici. Deci. Por 5a fac drason€.r. chhr mI slmi€.av. minbr h.a. iuhirii.b. D. Acum. c'\riin(.ol c. n dMir ipdrrti. c!r. grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t .r tl.u €l. .l nu ld spun€li.dmrtcul o.! i atdil.in. Eu !n 3pG intotd€au.!mal.t lupqiore. c6di ri lii .croll cmpadun. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. hiri rl€ lEsr 'iEete.blrea pe c.scl p.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r. n ntii un sindi Lr rLtcd.rcis Atr opr€trc .€.drinuu.ti d lii . . wa6 cr dlslt anl6!1.wdm. s abslinfrli.nnu d slnEurul moliv p€nbu car. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd. o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc . lublre..lqr b lubkq.l por sl h. V.ntru lod.i andun .e l. Am d*nir profanlro .I.rFrricntJinopoi.h.ii fac in p.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. dd ln llbarar.b E3!e.lvii .' Spune ara unellnhl..r€ F pxn . S' abrllc I n€p6!. nr.. Am lolosir torul . . cdp F. clre { nlr hSrele d4rt nol!i .espun€. dar @re dta € l. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq. aipi. pll€f s.cum c5 iubtc. rhilldeire lubrea rcerst.€. . 5iinrcsistim. cd€ ne .ount€le baelrc sunl lesc.arnrb.rk d.. ca sl I!c. Dfti. cde <hrlod.um 5c . poar€ !t{r {.. drason. $titr cd.suJierct.

daca neahvindutsufl duL cassohhnem .'ma'bln€sindi$v. "ro 'ub4' Vdbim d. .-j 6r.p. a mi. Acum. noi nu sunrandcitni. arun.io e5i mdiorsantate. n'ciun ael d€ rmulcrri.r unsuvern d.3rs ronberoane..*aaaddrrul .le.J rox pnnt. Toaii 'u6 lor put€r€a.spotic.?*.ldura anmalici.morabrld Aia c6. . mdorlri. .polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.a.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.1u' dc ollreileansrlu . nJ int..releamrmlirpentru a. haidel s! relapitulim cc am spus.i . aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc.De.clic a+a? Pcnru.inda are n@i€ de ci osi dca rd c. (rmpq.hr" ih.or pdahile s afrcrpti ca €.u suntd@al gunoi in vif a noash.amenii Iaimoqisilirs creier. senumes.?Tlin-n"<3. eviru r.rau'ubitr@dad . n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.e$tiddecitau avutlh primaJL . in naiur5 an maLe .ndu.arc sunr supe. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine. d ' ' ' pennu ci d.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.erAliPkitla rajeJa societ.>.dr?. ar tirr a..cecrceazi gurutil re gioti..arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi ..nfi uhilirorrd Dar.cu crcepti. ori.' n:t'n. dar penku. dej. .M5fr!d. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.uhullhri multipasiunede. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.drc.d okin6. totce sintim penLu o'iceperso.cama purernici iubn€ care exist5 I De.sunr . nu tmtin lucrurileFec.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde. '4g. in t@5.ranig! ci'.i 5 rrna'u obitooi.. qarer$tb. un ds.aperioani. dm vd h"q/i drr.ailinv.c Dls. ) d.niinc mir pr.r". i.ccdpe'.ndiFLki co(ci-.i acl'onim.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru.sus de loatc. lL'nea l. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m. 56 laceh asta.o.t"s€ bd^.i po tShaine 19' s' trosptze.n5 .arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.de9cn".iubejcFnhude.lo' inribne5eiuals 6i5rl u. faptrluica exist.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm.c (eeazi.conddrdM.e ani.s.n p r.msideratic Pur ti snplo.ceiihvrlarr Fsntu c.R. Eibine. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.5ruia iau 5pus 'nr4.lc db unni.lali in d9. orr tor.ninak. dr.n aici preenta unui.at!n.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.. teoi.odor pab r . Asia o puternic Uirorlv.. jr.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.c cin4a ...ict.a ni5rc. nu rrfi.5domm. 1516 nEiun Ll de.l de prim.-5: aFo. q !qr5 ii td. Idr.tnkirr n eisunr oa.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .onductro. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.4:.l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul . r ( ouaori . do altr cat du'eazi c.eg€sau (aeid 5.c.-nr !o_du!dro.cecr€coziconducatorrl. d.. maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol..1'risi ivcli puterea5uprJunor akg.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda.@..5 -d sr sitc .adoua or c..li pinbr. da.r.'anasenume*eiubkcJipocrita ..ibi. .

4je.i nenultuntreisup6ra.otat5i nai k. Au 'orhnput.r.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.fi a lost o zica.p. F'lm. Esre oisktine.re.prten€nti abblutl.p.regilor.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie. prni de.r o' trnout. c!*\. primind cea ma' mulrs at€nt'?. Natu'a e plin. El.op.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un. pans ! foru iubil. i:nio. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a. Da.edca.._nleles 3uprarealGt. inrre ete. cjun inte os waratri protund.Li spun..eLo'. toj o.4oi" . ducilor gi d. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.s s5 vi intoar. Am mcrsc Far.! ajunsn Apo. spos dc vol Fort.cc\qazr.p6. ho.le pol icii.EocetJgttucru primu srsiiudi.(c\cazs..nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.uomin:deoameni.tura cu picaru.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.Jpddi izim uiard ndmd i. '€9in"lc.p.e ta o in+rn.'vbsie>:nirdt. pdelfi de potilici jud€reJn:.rsderului ei prinke lu.s {mananca t's?rTpc.o ... o dduce a.cir ir de a oFol?di Ya.a dkennunea .\or.in hiin'lerelisieilirl.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.i pohivil. guvarneld i . pre5adink. atunc am f l.in. CEnd le Drivim p€ ro.eunutdin aceftioameni a:wr.5.E Dunna€u€iubne .rindqj.car€suntwsetarienesi maninca i manan.r?r. E o noua zi .e .i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.a sa ohF.6t $ lacdi r.iasca penku dadirir. de cruzime .{rnd€b.I $i acum iub rca. acordcu strtutulnosku naru'!. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.€o upr reulalhei€a Tott rir.nir.tu de a supravietul vi r. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.tru.nuosasupraqatljasc..ctiuni sunr.. ci le€ra frh6 de El. ast nuin*amnt c6 o.. ii praSed illor 5r musulna.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc.t.e.i mltt. .l.ubne..tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru.un<utp'opr'. ln. in atreitea sigitiu Tor '"$. oare .ruldoviaF.Jprndcli '"bd" nu sunl prere.nd cete ta pol'ftasrtinlt.dacarc! durSsauati . Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.farr. rcgc { resh."t l:ri nnon@. d @hrle o. regln€lor.arecaear.h.e A rd o hoc.ieupd4 nu ned5mseaha .nc.. trLtp. Penhcileeratic.r.ddq aorefuzarsit .irmutpenrucoelahedou: sisilii.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .suni.trrpo.rs"nritd. Dacl Dumnezeo a rubir?. dLp. rv.nedlmo!*mm.-Lr!o!nr i: .d.ob. on V'"ar.mii.easra.mraplsr€rxspmru.Sin nrvlt d. boali ti .nu v: dati5erho de con 5e.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput.supravieluiesic csl h.f s?!rDca(h€rza t .or.jnir o adundre so. Gcand ceh mai huhe pron. conse.1 ce e n46a...rsr'.ub.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. dcr Rhik . np.menitor Siin a t r_n strro si n.6 -". eia16ru.jn mpu sulsiu deaftlua.do.n '. d. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El.in retd in.alunu " am au.iiubn' *crt.. lua(a. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici .niip€6onaliau accta5r efecrds. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon.sexor a c. c. ce.e oare. din iubirc. nu d€ ad*are.i 'c te parssec dup! ce re am .a qDj.p€ntr!cabera hr: d..El- f\i.? J.iew. .reiuiata.re6.dac5 Dumnd€u € lubnc .1o unird.r.nd. na' TUlp ub?< turl.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'.h aeta inreg'slrat.ti ast+ .hr.u r.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild. ti fd.el . pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc .. ohinredibace..nob ihec.

use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar . d.AIo+esanta p€hku ! r. nu avem iubre in vjrtan€strt. .n.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad.unoasrcr acelelixk numit LUbnc.lipsrinli. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir.paEU.ori. de"!alin. nos r inFt.n.r 5u por rbJndond m hq. dod ci 53la. o@o. cdc pl ca-.de. oe tu-! . ..rd.i r 1..c.4' 3ctul conicmplarii un..ilc inea c e srbcn in capulnosir!.i cucerni.ul mo0v ra \d !r ad4r'.icrs q.dpu lo.d. vr ! v.icevasac.elr sex.t Lchu a !.\Ln' ninciuna dc5pre iubire.pc M.cprl ro-i.i i'. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.eviinenu.o .ice t5.e..crr diod.rurils de care 5unrelids. olo.-lroti irc _lde' . maner.iunciaLteliinlcomcnc+i. ni h. r dc D.ind asra ruturor 1 o l'h S... nu nd ia care n.hr roh.brri.un tcu. rdr d.c. :n. Nim n4oiedeiubne. t.a. b.'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.Ltmeu. bi.. Bun.a dc'o ot' a iek. di bucuia ncmonroar€r pr.e{effi'.arcnc dt.c nu l.ali m.u . cr.cr mritl cara n.n en 'rl .i. 4eri o o ". n..nrc n€ di o v alirate .. fhu roare luciunle la.onduraro' dc$dr. J P( on! c.uc n4a.iTed .d $ ingu.einviril-5ianume. i q.cnri nin4in. Ncmonnsursvoc. ) i 1.u"sLib.a.tr.cj.os.ro. ra.cu ?sc@trac. rriu roare poteniialuLpe ca.cca siohor..d-ry. si. tr Alrcne. qri . boa6 Ip-detubrc voi spuneri.cumainuli5dispaarddociron.v. A5. credeti c.uD muls.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.cuomiedespini.r(l. g cu ah fo* un an. 'nc i r.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or . Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki..rr.o5ispunandu..rurter\L l-' di so1.l.tts c*roq f pn.rari. -a. Ei uirati-vil. de !o_ i .numaideprnu animate s.5ian suponar bar€ a. sunrcli chiar srou. si c.i si hcm.d.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .mardc '"in.mintind.'s d.r.s *d no...prietenii. d.kd--i. mine.rc rcun ap . i tr.. i.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd. . jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.s.i o.. n la! de ( nczc..rrucJ' rri ac. in ld si pu imoco.med.esr moment Radacina a lot.iabandonqscp. i!.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror.n nrzel na' iic -o?.n/.in avetinevoiedciubne. I rr.o' :ipeca'si s€ti. An to{ r $iat.r tr. d. ..rrc rl(.a.. rum c compld.penru.omprrarcc!puierea .10.re r.n'no.?vr dc spus.

pcunccLeiubi!i.a si l.s.renlie Perooanaca.ie meLedcin.aveEneledeweun arulordjnahrr.cau dinhercii.iune?9idaca da.esi.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc. rJungem lJ !n nodus ops.bild€ blademLe opnn obtr.cvispun?Reineli.. in a.redc. ardac5 avem.e b iubne.dacaacrczut.5ura.d penhuc.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri.'.d voi le. pornogril c? Dc ce Gc?i.dsr' n! pn.t_ iDr ear€a 5i auda. om.oblin..hrtnte.e 5ianum.hl Pc oi.su.e r.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.locunlein. " 'rI Sla.poarcci niciet nue.. atuncic. $id.ti mrnJurnd.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite.l.tineri. r'raar. clnu mJifrce dragoste ruea5. cu invi(iru e!j desisur.hsmull* da tor.e'.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n. slu cum e nuneir?.isunt dcpendentidc s. din crcicru| vcbu.tulGra' a avut o marc.1ate. o sa vanee lnniturr. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat. ca OdihniFv.riicre.jung Sio sE seinslns' io5?as. A.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun.aiabuzddeindedsed uncialreJiint.I L.iudari. daciv.cv.AF c. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e. . alac. eo. m'rzt: Dunnssu cincJp.. Da.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u. atunci n!sa u. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a. aiunsem Dr.eialt.iu .15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh. c(c lud' drogur. cu rtspunsu.ri.r iar jn celc dn urni hlscredu. maesni penku c5.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.e vi utrat. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.enc lucruri. I'n'Sht' in noapt€a asta. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.h fi.ndi pidtr. n.brie de.liinh.r dasrc ei v.Pii es'esearar.&.drl o l.eati{coala? Pentru. nuhaicas.. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun ..i nu uam. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn..si. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv. $i. dc.l pe altLi.e lnd erenr de oice. to adiuqni. s un D<' brrb rFrt.arscutsivi4cilau Nu.avcod. doar p€nlru c. Iubiti ac€lsrt pecoani.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f . dd. Da.. C.sa c.usuntodcrtad.d s olcrt boa.oba-ltrr. i '.ililone . un.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5. cu clopota' ricdlluicrs..xGrcnri. urrJ PliTfl..btul s redu.indt5ieiunulcu. r r da ..rqur.rilor colibri elsnulde JU."Eibinc.elisidssecmac:.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur.a.arc v.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt. plic. rot. oler' Dl&. mincrb prcanutr do ce v.sndatirpuscioiubiti zicelircj. d€batiboalalor derottaum.6 ff acolo -penlru .toresc.nti t ' dt ninri.Muliumcc.hdlu.nu. atun. dc.'.e. penturci? citidintrev. oir inlc rgan n (q in p. r.pealteLd uriti drr adev:rulec.lJ lplrunra((r I ( rc' in.. oblm.i?Nu nu.. 1 b.leleqell asta.EEc{e inima pfina ie conp. i.arc!!rrcri.i. roarc:u foniub einru..r.r de mullc v. a.DumncT4 nu blasf.cn ru a. Pentru alentie. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds. dc r.aluicl . dar cumu.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti. ds la pa ms P. ri. O sb 5c imboldwdi ti si moari. )c\J-j t.u oanenidn niE..6l's. 'tL PenLuctt dinneb arelosi.Kumasatra sau Krr.ulur p. I a.a asta ua in.ci titoiusi e.s. ui jn'iniro$ti ni.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. panhu ci in ziur in .elspun.eea.infomera!..rcrut.a!'NUrputcrcainm.cvd bisrL Jcrrin hi dd.le pe ca'e le.a. Domn4eu .onqns cu invebarie mele. bltndei.i Jtitudined c torul Ana are sens.laceri hine niciodara..inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan. pcnhu.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de. acoaatdnlic ace.o relatie de comp.r.Jtiimpritriatsim.clu'i' Ec$asy dc cc lum.ur r€reaua acea n.er cohparune . r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc. !o.ooaptea.. dact t€5uie * indi 5. atunciaParc. panru luonc.re cu poe.uronal.r.hEt$.ar exuJiratc."i d.ro.surarea eiii.5. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.t! &oa paBoa.evJff larcanearcJsti6te. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.

Dar da. de are.uputetissiojuial 5 mar deparle. etotul atun.onshcnr. A5rr r-'J' '. i care sunt ahso ur adulterini? N.5 admir ana. a9 pd-_rt ints.. sap'imes.€ot nicul deNn dc d mineali DI i.shr nu sinic.hqclr4plk"r"ibi'.kn-. nuvatiujtar decar brciin:ivi.l a9l.n.d6 { imb. cu miLnr .Tot.-oL d(." Dac.cnri) 'b.ti sunrcli proxcneli num.ah.lamea oh.un. aveti un mod d. Nin. d irisnorc. Ji lost disp.rn: rp. por s: o cadepind dc cineua .rat bo navl ceea. iar d..a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une.jodar.cac.viidn $oalamea. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. un pic d€ d"cp. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu . simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c.pre rre at nte.rm( atunc' {tparid.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me.rie?^ Ad.m. ei .casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.giritual?Cededeti'. o d 'ndnrrii€ Lun:de. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.um pentru c.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D.opartcS pe tot' din uirtane.lilidcsPresPLitu' Oh dP.orpbineltculsini. ac?analant?zi€ 'u b.'m' aispune . atenlle. MAndna voasta. m.daniliintiLnan: in acesrcorp -.rrc6ta.l". afadnuvatiu nkiod 6ldaltii.atitudine.l.1i de aici 5i ducdiri in Balb.sa tatuld.a atentie. O simle.pininunrnacond'ldnimc iub't. knili a oislsd espunetr . in Locs.e nu suni.cl pulin wi sunteti .r-9.6 nu purcl. .totlo.aL'derspnnual cind eunret corupl': .p4ftu ci pureatiss.a s5 ti d5F un o. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6..i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo . rlirvur ro.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.ni.pl?. rbuzari depur?r.u corpll . 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna. panalJmo t?ameo$idm|aumair.i .A.u och cu inima cu mlnteaasta arun.S {.?se -n.€rciati $ la.rati{.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.auipnn intureric. M. obtii enria cuiva. c.debMinumcrila!6morlpentsu ca. drr o simlcam l.ufrtJ astJ .neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt.obcrJraJr.oh.sne..ar.atijntel€s a{a.stii cova? Enr 6olnava.eta.e n .u adev. sa mL oglindea$a dcca rubire. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.u boalr nunai . Srii de !er ar' jnteles asta? P. nipl suh.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.rar s.arrnu. roari chcs[r asla .i.eliqJ 5i iignooi'. Jin simlii IdP vrcod ainv.le9el.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.id)!'ai n s[ati d.iorum.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc. er--'.5 at i rdadespremLne c.upsi.rdenare. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile.um inl. inc n-rm purur ni.lid?ocn.-?1opopdpdic.rdi.ndria mcJ a ton ar. sir aruia!.

b&lnlld. prl\.ulo.! fi€ do.ttl n4*. l.J. slri .!rei. c..hstull.dcrrl€ pllna & pBiun.5.c. c.uh s5dn lubiE..u n. lucred.l Dmna. ln .i E. (d.b pltd$ .d{r pdl. . E ca un {nim.in.. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc. @ aI Ecul _6rlnF.t i cl rn fo{ fuhn prnt I.t... rrcdrcpr.s.ici iuhir.. & $im hnb.FnL . I ri. Fru6u*1 .citt dlnrerct. ldqra'al .re lucradl Ia indordr.Rrmrhr$r(i. ligllu su nici hlc.hi. cludat€.dun. Ei4i huhe qi? '. ln €t.rd.? ln prin. c6nd hqtlMll. l. print.j c pln! de p.le D(r.r.k lr€i tgilii.t ll * aud! k.lkd€ lonin. vral. d. r.l.l sun'. . A. Dar crnd lunrsn m.r. 9. q. 6t.r€. tErorL bls! dln .uh..tu.. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .rFnru. il lrodi dln cauro d... !tun.prrnd bdl.6aFi.rund iublr.itr. ll F.l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?. !uni nhti. in n. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s.lr.i I ! nnnll tn cr.mpd.Enl. iuhke. d.@nr.{l..r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. &um. d€ . iubl usd. O .c.arr.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.on#1nll. I . lftr m.giu pe c...i in vtcta. . prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc.!lil.ti.itrb. v5rtr6 no.nlr.l curg prln prlh.lnri Fr ll . Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L. a. cd.nd. dn eiaF.ndent€l voost.bhr€ a dEriint.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.t! i cand .ib. h vlr.rnd Flmul sigtllu eu nu tui . sisiliu.hun m. lar ca. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi. un ludu pln do !pl6ddi.e.r. sd ll luhir€r ltM. d€ ddnonl dln deia. l.ttE d.p. Kn pr..r b l€l cu6 a 6..nutuht€.lsi $ sr nu N.l dglul.p. . u.r M !l o an. Euh.i iuhiti i . €notir. snr.r pl. no. h.nt Gr.d€t rmlm $ndul Del .ndnl2ld F6tre & r. dintll !j@ntliinl. I siti o singura A.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.le O. {li nuh.p. Am Mt o pl. 4istl o c.l inlrnrar.llt.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.p. Av.i no.r nu hai Fr r.s s.rn. L llndet€a no.nu puh { rubJm iald€l€ lur. c6b!l s3u p6l4r.!.lc.ra.nr.l. ciinh! pr6ei c!r.5l!huh.. w. hEr€ua in d€i.orp.tlr.!r.. F numtr5l€u.'gr niciodr h. unur drln.!.dor .p. dxr k€tti hdllHr. i aFi n.i loi. dep..r.nint.nrcu mdEl. un puEt d.l dodk.lo.rtr€ n. a.

nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in.lnuat.-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd .am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .o-r-cc . lond p'opu loJr€ d 'cl. atunciceei.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .rrane!9i l.qtnditi . rln .u a(c'. in put.olL Liintclcp.la 6re.{d \. ne a e rm nat hormon iinha icisi.orp am4un5laonpun..atungem La un punct-jnonlideaur. pc .6. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.rlc!dcnurJ : .opii.n. sl'n4er'irhe( oo nr o no). tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. !i. Der.DoJnna nicLod..v.lor.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.ld: nu edri_'d.rotiris. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.ei rdusintr'o$arede sratie.. scafra de a$a.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r. oportonnJr€.imJq'nrtiv5.o.P casdliimPovirdzccoPii $niide .a L. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . t.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala. Vcdem c.idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.o.tori sil€nabileari hlon"i! or. oqni.arco!_sal.viEto ncaduce a un puncr<lc h. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-. nnclecnddcdea!'uts SLle .da amajunsdo p.d4.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' .ocr.tuld'ncareLln.i toruLe condus de hormont Dc.PentrL c5 au lacJr a -" r."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'.lro r.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.'a I dn..5 am facut asta pa . d sulait rltoddr.apco o@runirJrc *\ucla ..Au et'rdin io.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr.tj.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae. tu pr . .d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:. dar pure'nic. in licers.. ur rtal la to' r.nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P.. dar bihecuvahtatisunt ..aldliobu i.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n. d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.c.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da.!iunslaana in'uncti€!..tincar€vcd. in varna lor mai inoinbtt.eGce rna pentru noione ca in cele din urme. nu iE niciodrii. alunsem La un Fund . * rc ritil.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne . cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".onlo abil.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna .:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d. atun. cu sguranll .ej9i. sava u t'i la oameni' 5i5.aacea+.'rcut(.5nd e.u a(.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada.!rj.mcar Si.anneie oritinemilo5itL.9ilodF-' -.I dac.pun.elu. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.m6ridcF! poF.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe.i.u an'nnl. pennJ.cahdabandonlmtorul ini.1e noatFe sr tic zrte.

neu. Sr cum putomsa spunpm. iJ.cu sisuranit.i.eli.orp nou.inai.'. vcdeticu piru hzu besru.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6.1.!€miF. sttnd aici.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea. se slirlete a'.aziprda inul'ninrc in'.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.n.5i prcqran.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.urfiior vo+ri? V ar pLicc.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. r_' 4i -ro pc. Eram baFan c.pentru.a.e e .jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: . dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H. mt'eala ftntan. Asrr c bLne cind m..itilacLceea.ua faceli ria @ui inava'C.prolhBnoranicesunrcli. tsbuies. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V.tbcdzipadr A'r'ram. d.. ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih . fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua..rn infe as pe roaro.mc6rpul.go i de o aLii peGorna de o aLt. u i i. lubnea a p€rmi3 .d6 a. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi. ca zrpada.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode.l'? AF lac@2 v . ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .sriij.c.pLoa . tn fterriseard cusiguiinli.Acesranoarc nollnca m.. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.ia' 6la ineamd c. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.VaPa.a5 fiica mea do. fi'nt5 omencasca. ci prin lips.h.nd te.e N. d'.prntia ac6tei coneriinte €xplohoare.?lear |tclr'.pbru m. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.elcar.lui rcstu alsini. Spirilu Lupiei mi )5rt5.e alta leheileau fi.sriuc.u. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci.cns. Dar din pl.re.. $h!cajnca nu Jli.a atils.irrastainseamnac.li in &€t.pulu'.i suniem bkc.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu. a. ndtferantde ce spunrepubL'canii.aliinclt.iunsir asra. A te . leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5. daci sunr€ir acca s con$iin6. clmoare.ry'. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .tn corpur €. osi mJ vedetic.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .. ! r (?. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila.. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care. v€cht p srenj.sPunsul NumiprMai' Nu.era cb[. n rm ftcur asra niciodarA. pe.e dn u r.i in'uraia coprlul . a 16rrazboini. penrru c.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi.r. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.credclic pnn elcitJ c LPi. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.irra irld'. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu.u pJiu dbcazipada rlh. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre.orp.1. nul*ae'.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert. dar o3! rjunsdi. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca.redemoa e. ne tr€buie un.u nesru caFanacorbulu ddd ril.. minunaii.itoare in iur ul c.nrali Uz.

. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru. $i mine putere.. dr.ermarmaraolc.c.elade be atcc6.peE inriva cu a. ald5rul. vi. 5..u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@. nu v.and inccp.kiovoceincapulvoshu care .buni.'$ maieF o @e in capulwsnu.pe" " capulvostu.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.riada esuofat. iuhiticopiii.in plblicu neu. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r .sifimhlibinef. niheni n-a awl s.PJn?n.deormd'cn 'tull "b>oli.eti totce c dar ei sunr bince.utdn.s.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.sta e un mosaser pe .'loorice 5trlic. tc iub.d'ntretoar€esreci sal convin.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.btuleinregui". . eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o. Ei bine. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.rtd i.m 9idJ.u e doar o pNft . ci'c nu poar. naiareliouo.luc$.i. la*illi.u wi cum suntcli h'.lo.vrlianqein6aec6nue. vi lubili pe wi insivi: s.rcdau laop.toilLelnregua.i.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.n Dotsiu'n.are a v"bit pentru umanitatar ndeu.Lblcqba b valtri? Pcntu c.todv.. c6 asla ecota standard. I mt cu mare puiere.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.cred c!m spu.tru? 5i.cevGo pocrila 'esult u.are oe.Ec@!daeoinvbtare' .i rouJ dc n'c'utr p rcn. spu. rr.l€ wrslrc dc pulae penro. r' .carev.ceea. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune.red c. Da.iii de b' 5' rlili . Mhd . Dard'cisunrdi parinti.da. soc'al'$i.mers€pincap o eni6uni. Deci.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv.'tl'.spune. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.{n r "n' Bur. ieu cr da .'l' trc.c Lupr.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.' sensJric.i.e.e..aLs Asta nelrangeLnima. drh b-cr. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo.i. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.9i ap.alolad4n'-fp!ni. la !d.$ha. v..inu aliawtcopii n.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc.osainteleseliniciod i dsprcc. vi jubitipo rciirsivi de c...s. care vl spune.in'inderq.aeksunldoari.! r5pl.vo'bim ai.pcntu ca avdi owcin capul chq ca. Dccel.. rna s o iubtr. voila.dcc. AF sA fie.aln capulmshu care ee simtc pro* .ene uoci.ev.. l' 'trpri pcntr r !*uq' .1-io epon. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .reditrebuies:inv5tlti.

e \ .siti. Nu ne indr.parideea iubipe acestcop.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w. r. 10 .i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti. d nu e. c.o.!4 6ujon suna nu me'gam a.-penru!avoisivEpnritiiner despr. cultamwcea atbncio r5inl.op e copiluLvosfru lubkea e p.cec edc e mar?rcparjnre.tant.. rvocea. nu $a acot.ea acee. pa). ru arL la!e aslaS .eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im. huLr' . I nu me.G... dac..indneindrigosr. lJd i .a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i. vi ?xpt c FLanut.snu.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n. Duhnezeu e intr o sr.a vE ana i aicj e*e. pro{'[ dar careG spune..o expl..opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr.era iareirunrinterepli ceos.atdene. e.d\.. tar u.rrrlid. h el L'. !aedemodd. mJr. . vcdelipe.. btindi ! d.redeii.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.dl"G o.s arirebujs5oabard. ptanutalFsetea? Si na' mpo.naa5adem i..a ub raa pt..eur.. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.m 5.run i.dinouue€voistre.Arueaun..ulatimi . v. cum pol s.are ui p?rmna € v. dac.Lagan.Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc. du reibea. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine.luftur e.Pstanuepdstea noasfta. veoddd.o'(' n|oa.dr5i .iunii drn capulloshl .i.oF !ar.lerala.are nea crear se numcsid Lubre 5.. drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.dejas." d.on: rn..a Nu m F i..ntavoask..ruce? Dlnne. -- .-rs.. nu ariru.: Dumnezeueintr obneri...sbt€aec.jtev.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti.ttr.{..a$ am. dc .ntaas. uo explc l.p Cine nu L'ar I i 4.. cerJim uj.opLlul pcnfu.s. deznadeidc He .9o5tLmr nu caPet.ooP cand irv4.Acum fii aleni n! re ducc afar.opil carevinedin.m?Di.aa inte ep.ea mea in uai?5tec.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.opLrir. i5 {i.rPr€a mull?Dac. Nu*a0da afari.qi torus.racie..o.ervo. mar.oa*re uriase. d.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.tJLo. oa? Cum poi ja v.€""..-..h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens.i ca cJ une din int.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.opria ei frumusere. expl.. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc.oe.gem ac.Jre e prote rtin b'atel?. rP o.in v€la uoasri.uril€.h riamnaru Fraamaresauo.slga asinu iosdu qi.e .ra 'fucearoogrnd.a.? cum por sa v.it Credeti.h.lrDmlsctea..mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.arrr€bui$oabordati ' .spu.dinsam. ceimJi Cumosisuft dela sis i. muLfumes forr. din oslind.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult. in roaprpa arra nu e brne.L Dec' cce*e aia .madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein. ! *vorbes.e sEGaminreas.o televoadre.€u ein voi.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d.ahase+eJicalFenlru ca. .onlqr'd Sjaruncr. .lncata perm svo.s tu' Dumnez?u .i ubrea dufrneza an5 e.onvenl'ona rii de rgnorant cat. eae aqadc mici..mLI djn evoiavet. r.d.i. dreipri d" o. fie a5J d. du rearjund. ne.u Lineda.iir? cum pot 5. s.. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.m d€cat rare.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP.. nu a (ost Ioa're FUlernk.a e arha'c. a a L"lri.eL candvoceadLn lapulbrlruv.i .nacest€ u.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa. Nuputem sA neindrigoslim drJ-. explic panu aLcin.e$numaimerqeli o o? o *tpunel. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .'!' lo. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'. dar r{anu eiubne.. sraj acasi sau "Du te aco o.areF. Paijk co.."iT a or p d r ' ' ' .timizare..r 5.puLui nu .Fid.a mama vo. I"6. i .: v.i a. . ot umam r.b.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's. d. cum po(s.a p.iivoasb.

E utuiror. inc?p?m si ne.i..avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr.:r. tubn sur.. l.eLenuinseamdnimi.. \L . daliseama . !d..ua.imi.F.esr .uLu oi ulu. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae. As asup.r?d P an . 'n:4!ndn. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.laha buni.1 noanre. ce?a ce as.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei.r.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.ntru.i A nP indr.hrm64imodu ln.m addirul. tu insui Trebuie s:.: va maibare i.r ta vina E o rlnpenie s.1a J t.ndoo.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr.bdar€ sa va hs? si Ia4i. al ur vierimi.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.i . ros Vi rog. nrJ '. si.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data. mrsnerid a L ri.i aFvr.di.roana A "e a.srie de drrmi . roJdoep€nde t.xutrl$i?foarled f.5ndg.cin' aubinvinov kea.unpo ri..spun..e nu miam datau fanade asta arn. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka.ttintropie*deshak. niciomaimuti jn spate.sitioPar.nd nejndrssoslrfr? cand.arna'i vi promr.. Puram Nu auem riciun s. a.?erceinseamnicr de lapt€qa e.ricsunt a rjsip. noastr.irf dc. .i. nrmc vietide.i.lura cu.osafiriinliarJwa*raurm A5r..oat . 1.orPLrile.tL pr. arrasosi lrmtal'.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.i .necl Da.rtecarei ax6rar reodari.ara tr.i sunteti dod o mrJi..9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: ..(..m.g ur.tici sexual€.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta... predi.ili v.u.umrr.m ucrrr!u ro.rair Nuaret.er? !iuietid. ce nu ne place !i.5nd ne am vindecar. Atur..d a5d 51..onrinu.ne $riridcc?)p.efo te dLf.si at' lrar in are$ colp..ceana marepovsrededraq.( ? o . 9inojnucautimdc.a*a vala condft. ah.uraIvasut. . care v rtr r spit prjn pizza tibere. cipuren sa ierrsn.nstoriea incarnare seva..5Lne. un .opr.r-oni.Nuarctesaturscu. N. n\tebufoni Peo estad5.rc miret .i. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.u ceea ce.'.. . o sr.d s... ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.ain.oncluzic dc int.(.ror.n. tn lumea cuanlic.i. anLnaLulpur Os.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur. d va 1''Ip d'scuE Pentru.in. rPLn dccc Atun.ram sp nand '.undem ii suprimin.anl. s 'nhm produsu unuipirint?n. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s.e?J.5re va pnmis sa fLi aici...alr bcni aveti. cu cir qpurerisiIrceti.amspus adevar I . '+rJig".n( tenFLul qi nodclul urm. v. sno.pcnru.ndunl?noastre.Trcbu e sa o ti.ind re tupticu p. sice Iacen aruhcic.rfr o p.. tacipe. dr prerul ad*..inava saLyarorutt. ban' rn band.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun.ei noa{r.el mai maret exemplu ene .atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.dar mrnreamergenaidepan. Nu ne darn.Lutruri .nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.dusulunur Pin. De..speare UratL.ardncjndrssoslim)E. Tortc se iransforma in rahf si umosdv. T.i {himbati ha muLteconumede.' ctnd tcjndr. de.u.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.are are r.ruLui ?re o r..a in rorianii.L..i.ima .omparalie .h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.anl urcmuri!o' ascult.amror nou o mains n. pcntu iubne . A spuneadwiruLareconsecnre da.lcpc ute D. p€ voj.rer..dr ao.d. nu ..m 5ecretin a. in.c hn.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun....gostr nu c nimic d'n rorte ast?. 1av.ritdemagnetirmD s.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai . o.s.. da pitori.atacelmanajp.g.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv. ne amsmu rdin r.toa.teL mintc laminteo. devampirLzsr de ce dac. srrm . n:1. NL are l.ie..<a .€. ok Dormne de.

. lie ca ocap.o...nhL (1. L "v $opun de impq?. doar $ tiicu dslJ. -' Ja NL c\ .1r >i r'-nlJ oJi.unr hom\.'nev.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan. o l€ int€lage nu cu o fo4.r mic s. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef ..ep.oqlame'semnj dcpd c.h.re.. sPuness re ridi.apu Lar nL spunc.ul .o. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap. nu.h b5rh. spu. oiemeo. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. nimic in cJpu riu nu r.ofund.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa. i-c'qcn. prn d 1ebr" \..Acelac un 66rbdt m.trcrreaa.' sunteu?Ea.-d. a b.. u. 'o rot-q/o!r. Dar in mrntc. arunci cand nc indrig. nu roar..n.hipef tie nob 5i.arevine dc ar' in jG.A fq.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate.fr ah..no.5irimp.racaLneL lih no intr o 09 ind. a$a rese$te. n.i!pl. in siir:ii.cand gisimunasdeldebsrbdl. . ne pe noiinsin€.! m auen parre sr .unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria.si i.'rcdcJ{d'r.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns..r€1.iudli.iar.-u ihp. c. cu oa.runiel Jp..urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce. 9.e. a. hobl€lea deLran1ri". nini..in a rcLl.c propna lui man.aablohLl.simp?.an..p?.i.e?ti\ii( nd?p.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.prore er..a.nda !.rs pr.are (i adu.'s's.l admk{r. ro.roo ne apirnd€ ene. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr. de sus sifc.lie.p. d.rr. e nu ma..o oveipa ed.ol tr.rno+? DoJcc. db. nr p ui.6r ' cnd.e$it 5unl loarte rari Aiuncic.t. E un barbatcareli at.nsrdc rcspccrp.odsssl acdbinJt.o.arcGr.unoa$oh a.ara inclerd u p.in( o JtLi r4rhana $.adr Ecorma'mareddinld.u mhr E uab5rbJ. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. (.u re.rcandviindrisont. comun'. uptr.nc ssptorar.ii .on c.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d. sil nccinsteasc.relpe.oL. elrimri n:. ".sd-dl.tssrjunsis5cunosripob.eare dn rstLldc blrbrl.qrcdcNa nik J. ca 5i te accepte ori v. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m.rcald Nu lrem nL.e. auzirc. ma.turi cu a r€ indr596ri.ratoqt.cl if lr.at rilre pidr ilccorpuur c.rc JsJ. aid are les.r'nbddidirn srl". r a.rk sisitiu .].arnincjunaerar.nd av.un. propr'ul camp.odiri hr i ii den. rc u I t..mdnd€dd'nlium?d\. Acolo€srerubner rd.dea serut oriciiaf. ra o hr'.upurcr. Dqi. ri un lsuritar de pac€ in dc. admirare ascuLral m5 .'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.irm J*r faceris. cir€imintes.are...oniqi: . spre dz6{5ir€ de dice .onrder.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.r 5ig iu o"mcniisunt d mul. abordi anJ inseJn.rurJ 14r lungide si aiun.igcrninr frDtulc. ca. de aici.rihi qn 'i7boni.r' unbirbatca. cr ou. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc.a.?o'Ledkca!isedn n.slicr.vn i !€dm voinli. . \. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn . q r!inuin{dmn.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care . de (dn' !ar? ro pln p.r.@o in tcaarura c pdmite. rr vorberricu 8a 5..xpcrimcnrim o analohieaiubnn.pL' i sLmpLu a ne nor slm.avdi de. iubirea sa de Dumnezeu.req.sri mirka s. indrfdentcum aEt{ .aree. d. d€ otel a .ta ne .Lmnreaabsoiuli.tiir-gle.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.eiubesrdrdevr..e ilJh si si iaritic. rr. sau cu un bdrbat . nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.j.o . h.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.rrc iti spun. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi. cJ tich cincvo ar licur.!i -. r.ra5.cl. { odata.J[l . inteleserea sa. nu incepe dinke p cio q in.5ila leln ci...d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.!' 'l.uLmainu!tde. ciL un mare rman.e!cu 5 La n..dabrci Jd n f" Tpi.idvqip.n.un barbat. $inucr€d c. dar nu 5le.'naurodms'"F .o cfl.sE s5s I un b:rbai.' nu.eincrpu rju .6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a. Nimk dLn.r .eqd^tri'dc.w d. suntdif.qnoai€ ubksr l brq.oa m nte. p. runr.l.un rbtA. p..ur. itunciuom.i s.

lator bihan O alt.pq bcni. arc Cda m. pe ' I'rrdcn'rr.bcJ.dnoi ^L \i rr n loda r.vomglsiiub r€.am MrncJ ffic.. dc.a.sosrilidc Jcer peroana.5 r r trrofl n. J.nr..r.. noiiniinc Nu.le Jicr. Nuhcqrsr Ajbh*.laJqr'Jo _. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se . cl ah .. A'rn( (ind n( dc*opc'. Asta e Marer Lucrare o sinsur. b'beas. d. ni. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c.zcu Eun am awringor.rc"i6.-n Fclc t.6ra v.i4tri.lir5(o'jn-z An L. ibfl nck n!a ?sc b.e.i : l'r-ar\n..ntJ Srd .r. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.orDron.. ei-jcuceres. -L rn (i.a o o"d a.a. "d.!..'. constiintr intotdeauna . tr.pan€rli pe loate. Arra€u.ap ..s voce.rp.-.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.a N rn rvur n mc pe.i m.a in. suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. r.eema nlr dureriininmanuau cgrru. pin[ !junsi r una singurs.t hmp?Orngurt @..rroer"rr .rn ddr'"no..o. .c N.'..@' -e.mrrdrr 3rF. N. :ange'oasq J I5'. i.pe.ii un ine.i.Jk ')rr d? \o i-. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.onq.n.. n co .eun"rrdLno.hu)...c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.r. r€greiur vosku cel maimare.5 m ampabe.ar?5a mr baze.nutr\.p)fl.oende la Ei nihic di.e Msienria inscafroi s5 lc n.. r.in. rm u'hir cu.ii..mn.ieski. tur N cm dvLr orc(( n. o $'ub€ayi t c..ed..l4.u.lr" d6coFerimca.l.a.ob f.J irJrr n'aspus€ mt.'n.intene.Lrnrm.1 dt. r(r-.pe.op:i '(nL*d. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum..0 dnJ e m.lr5Lp'Jp. i 9 udl.cda6. 5.@r.ri ni.st.vitaod'r.. J.fd.cuimpotriva Loi .a!dm" fiindrasoshtideoaltip.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.o-F.. -a .Jl.educe l! o singuri vo.pmrr\pu\doJnnr J.ono....dre d'n uDgni in prezent .-oia:ncPortrr.re du.pu r"L Nrnd.u op.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.d o okhcnra in rapul b.utrc*uluctiincactnd roli lurir t.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo. volbea*a.Jer.are si im. -d..a'.uc€neau r.dadaa dL_crcJra" (o. Rd"e. e inlampt penku c. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei.odari nuvecukati...ero( peminein5um s.uo Si pqerru gnd'ndu.

cm oslan15. Vedeti voi.Totuld€ acolovinc Atun.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s. Asta se numeire. numaiei.o.arc . id@a acElei dpedmle nr'o lormasana. pmhu c5 arun i. ci nu rcr s5 ate niminlL ana. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. dar d.Gl!.. 5i toat. inlc eg gonul inr de d sciplin.u pui?r.i. Adki. p'cdd ir talul J(6L. p.mpL6 in cr€erullor.a. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a.. .gLd in LJcla mea Foarre 5iie. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. De l!pt.st'ti. ti I tieu Stru cc 5e int.. asra 5e huma$eprinzul . Adic. e loarte mulli artiicialitarc. Dirs.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5..torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa.nLu ci niciun maestu spiritual nu a.rddc!icidinsroz o'.bi orgineainstrp'!. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a. 9ru carb.cu am fost dcnuL de .r lJ? la.onihin6.5Lus. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.

.f-r: n 1 rlrcr 5hh.. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr. mbajLLl f.imwfmintclc.tor ca mrne.dsitoare flitr.dlrl.dincol6.[ !a laceli.nuhest4s. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi. lii fim oh'5n u'd in $ d!.carearclc.cicucarcuorhitiiifeesprrn. €u om lual mlhita rio p5*zintr..slupp.rrcn uuuddr'HU lt.pu0r 5i '.sufli torlq un€l€ lucrurlse. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.a mau fi. . :riti.tase c.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE. mJncnci' 'og *minte. Toarl v'aia esprrnuala. teananoisti6i.. Dar Eu wcao '.it.: srndu. nu o 5'd (u br'et' .drc! suntcm luaii LJ banin5runii.rduldaochi chilotii.{isttB.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli..are au putut * v..il.. rdbu.e !i r.enocetr.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.t€lucrdnsa. tudl.d?hultsi.iprniadinkc Dumnacu $ viati.n h lum€a dta .Jli D.ni \oJsne.anum. ftiti.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor.r' rri " ' invit:ton. pl. minrn.ut rosprrlic cum saspun oeta) .clusic rci .ra oar.coLo subnu.n.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr. si anum'rol€ lucrur p.in acd campi p€ {e*r! *en. s.. care nu puteli . in viara spnituar5.i. S minanca mtnt. l.u i.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p. g p'in .psro.uoidcdeasup'r .m r.au l.rre ld! aiJ Va Manan(J sde. n ar kebu' sa le i . ins. *um $ili c. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.care.u arunciinarrfa sau.rcp. ru6aasca b felde multcand rm incepur c. o rs lL L-L d nnc p.sta€cJm plictisiror.el pulin. dc. i Deci.n. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.lac fl alie lapro Al'ca a5. $idupece aliduzitin *ossrupun..ur .s.. Ei binc. nu potr 5t i' obisn u .AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr .astainscamnasifi i.m..un lc Rcrer. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh. no s61 cunorri ni. ca 5i idau 9ara.rm risofll !upe asta.euam amsr osi afrintctdoouna.$deti d€tulde obl$uitl.

]t (e ci'.i6 in scolulJldouteci s.rvi iub6c-5i duDicumputcli s. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk. altul aqa e minunar..i am pLe. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim..'oo d prea multcand laccm .ie i:olarc. 5imr revr mi pirinres. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll. unde era odari ovale acumc un riu iar. Srri ii noJpreaa*J Eu rr.. p n mult€ sulsinrs Si hulr.slormrlin occ.d'. in.end v.n.5 trn L(ru.r h.l'.ruir is a diLr.elib€rtto. Dar conrinuind si ur.rl $l A.ucorleunurrgroranrcarcnr.L nmodulinc. si pe $(.cpur arun.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca . (ods'ldnaceJ5r.itdcmultviiubes. .i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m.r. unul.c*priui?giu dc r tr. Eibinc. Palru ci asrane aral.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.aace.nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.onduc viala S dac.rssicrailiviata 5is.ddpem5 rtco.pe deal6prne..d rntriitprinrorterslea $ u. tineininr s. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd..iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e . i . itunci !m in.iuns* h. J hr . de lap' . (. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .J 1i!. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€..ritor u c.n.ast gise c.vadali seama.sunrmulrcL.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i.ut. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.' ninicr_n vialrvoJ*ri.rpa'menrat nimi.trtr si sprn Inainte $ phc. voi s 'nhh s.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.m rvut. spunciv.u os. liiri voi..reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro.zbo'nic6.n. nd. ac€!'r5 .are sa ru r.inscrmnr Ad'c.minlnata..acoo' qi ajungem inft un i.i tormair.n usnu! puternicc.u 'nireinGrirur. sicc ctlirone amal f6li ada.rirci.birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.s?r'i.eti asta !run.ntu li sc surpa srb dLci e \si.mihrt. ma'e dc-. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.iat.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni. ariia.oa'.1'n 5Li. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier. fa'aii caidv. careamtncepur vjata mea dJ. or$ie...itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.iodari n.a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.m.nd r" nrc'( a o!rl e F.tr"ol icclr'n-'cr.i a sa G intin&ti et .telcscm dr. mreJ l.uls rtrJ. vrcau .J'a 56 ri /' .nbu.. uber.s fht: r.a.-n cinC dcFLs.cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul.um at pureas. penku n'nrnar.i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.i'. \-re" d.olo tn.cput 5i m. ir am primulpas p.aGna ar?? la.ral Ce!ma mare iubrc.nq.voinli.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5. srincet.cuvintcL? .i-ur5 LF.i rarefi ata.e ette atentiaspechlili!idecelc. spun. p.ea riscanr mii per .am iubiipc Dumne?eutNc(nos. j. N" .aidin aLtr. rellahra Da' 5 ..ir€. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.cite dein'|l. consbinla n.iuncaunuimintclcprvalorea. Dannu !a et rnu. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s.o!i tL_91 tlloi nl' -. dnainsermni. L. intelep. a r"DLl a t d"o vara Pe-.cumr. valoroirr .i *. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.c!r.

.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.h. Band T LIe a.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7.loeus.. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2.chtudtft@ ' R. . Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa.asncn&G de l. rnc..br P.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d..tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd.1993 Rrnth.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr. Ort . R. 1999 h. A Msa \ titu. ars.o"t fi . capibtut I taa6 luna o wa.Jir Fkdi's Perc h Love cB.ndet unA.d Be. Dr. La|e k ! Mrnt. C.on t.lud drh a clset 422 €d.shtp F. dedLaLoE.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr . m nlFih! Ddosu*.2000 Rrntha.24 februane c.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.losoes. G. Y€lhi 1993 d faod.d valn.le 1999 /ro. au .ns.ismEe de R!m{h!. H va.eb 422 Atd o Ea Rdmrh. 20. R.Bt nAhs Dadtc. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.ol R.1edl6 al l.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.@. M!\kry at Bdl and De'th. dioEs ! JzK.tAt 3 sdEtek t. Rel.tu lorongn. Y.p otul A the FeniniDe c.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing.lostpr.n The Fben. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN.htns MoLcut JZK Puhhh. ol F?nas Than4an.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.t d b '"d ol Intent .hdeE Arptbr 3i l|e.t' 422 eA . hd ptElld Ah Mdnl.d . Th.td 47a.rhtp F.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.Jh d lct pr. t ot. ot s.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.do.. .onins d alzrr.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.. Y.tul ast pn rcin.hrhr Dl.hon H.lruo.e D Lov4 cd'et 47a.tu I c*da 332s cd . Thc tvhre Book Ed req:u. todE tunea o 4046. Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.to. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.hn. c!er! 374 ed. tn. u . . d{tr'e I Jzx. st rna k.lh.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom. drterik €v€nimc r c .atandins M.c Rotte.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad . 'ndT D'!lquA. Rlhrh! uru..oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9. lort Ft.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R. cd5aE Tradus de J.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage.nrhAt.4r a. 2oM noes coltn{ D@dterJe.dchn4 kc s<r yct6 r!'.d Tea.4o4e@o lanae?. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d. cun tlank .hh Cr::non.

ll/ .

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful