Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala

, de Iluminare
a lui Ramtha
Introducere

Adevãr confirmat prin experientã


,
Învãþãturile lui Ramtha sunt o ºtiinþã unicã. Este nevoie de o analizã ºi o examinare
foarte atentã, pentru a putea surprinde înþelesul deplin ºi impactul total al conþinutului lor.
Învãþãturile lui Ramtha abordeazã întrebãrile fundamentale ale existenþei omeneºti ºi ale
persoanei umane, destinul ºi originea noastrã, binele ºi rãul, sufletul, moartea ºi viaþa,
lumea, relaþia noastrã cu ceilalþi, precum ºi natura spaþiului, timpul ºi materialul din care e
fãcutã realitatea.
Formatul în care sunt transmise învãþãturile lui Ramtha este intrinsec mesajului însuºi.
Învãþãturile nu sunt doar o dizertaþie intelectualã pe anumite subiecte, sau o simplã analizã
a unor astfel de subiecte; nici nu sunt o formã de adevãr revelat, care necesitã dedicarea
oarbã a credinþei. Învãþãturile lui Ramtha nu sunt o nouã religie, nici nu sunt cãrãmizile pe
care se construieºte o nouã bisericã. Învãþãturile sale sunt un sistem de gândire care conþine,
în cadrul modului în care abordeazã realitatea, elementele ºi mecanismele care permit
unei persoane sã utilizeze filosofia lui Ramtha ºi sã îi verifice ºi sã îi experimenteze adevãrul
la prima mânã. Cu alte cuvinte, acest aspect unic al învãþãturilor permite filosofiei, sau
conceptelor de realitate, sã fie experimentate ºi sã devinã, în schimb, înþelepciune despre
natura realitãþii.
Învãþãturile lui Ramtha ne oferã o perspectivã unicã, din care sã vedem misterul
vieþii. Ele ne oferã un cadru în care întrebãrile la care filosofia, ºtiinþa ºi religia nu au gãsit
rãspuns îºi gãsesc un nou înþeles. Aceste învãþãturi pot sã lãrgeascã cuprinderea experienþei
omeneºti cu mult peste graniþele stabilite de ºtiinþã ºi de diferitele religii ale lumii în prezent.
Sistemul de gândire al lui Ramtha nu este nici o religie, nici o interpretare filosoficã a
realitãþii. Este un adevãr care a fost dobândit ºi verificat prin experienþa unui membru al
rasei omeneºti. În acest sens, este cunoaºterea lui Ramtha, ºtiinþa lui Ramtha. Iar acum, cã
drumul a fost bãtut, s-au deschis uºile pentru cei care doresc sã îl exploreze ºi sã îºi
întreprindã propria cãlãtorie în necunoscut.

Observatorul
Învãþãturile lui Ramtha acoperã un mare numãr de subiecte, însã toate slujesc la
expunerea conceptelor fundamentale ale propriului sãu sistem de gândire. El a subliniat

1
de mai multe ori cã totalitatea mesajului sãu ar putea fi exprimatã prin afirmaþia, „Tu eºti
Dumnezeu”. Dar cum sã interpretãm aceastã afirmaþie? Probabil cã existã tot atâtea definiþii
ale termenului „Dumnezeu”, câþi oameni existã pe planetã. Pentru a înþelege corect
învãþãturile lui Ramtha, este crucial sã ne conºtientizãm propriul concept de Dumnezeu ºi
sã vedem cum contrasteazã acesta cu modul în care explicã ºi defineºte Ramtha pe
Dumnezeu ºi natura realitãþii. Aceasta este una din principalele preocupãri ale ªcolii:
redefinirea sinelui ºi redefinirea conceptului nostru de Dumnezeu ºi divin.
Corpul fizic ºi lumea materialã, în gândirea lui Ramtha, sunt numai un aspect al lumii
reale. Practic, ele sunt doar produsul ºi efectul lumii reale, constituitã din conºtiinþã ºi
energie. Persoana omeneascã este descrisã cel mai bine ca fiind conºtiinþã ºi energie care
creeazã natura realitãþii. Lumea fizicã este doar unul din cele ºapte niveluri de expresie a
conºtiinþei ºi energiei. Ramtha foloseºte conceptul de Observator din teoria cuanticã, pentru
a explica acest concept de conºtiinþã ºi energie. De asemenea, el foloseºte conceptul de
Dumnezeu ca ºi creator ºi suveran, pentru a descrie persoana omeneascã în termeni de
conºtiinþã ºi energie.
Este important de remarcat cã, în sistemul de gândire al lui Ramtha, lumea materialã
– planul cel mai dens al existenþei – ºi corpul fizic nu sunt niciodatã vãzute ca ceva rãu,
indezirabil sau intrinsec negativ. Interpretarea dualistã a realitãþii, gãsitã în mod obiºnuit
în tradiþiile gnostice – care subliniazã lupta dintre bine ºi rãu, dintre luminã ºi întuneric,
dintre pãcat ºi dreptate – este intrinsec exclusã în sistemul de gândire al lui Ramtha. Ceea
ce devine o condiþie indezirabilã este rãmânerea într-o stare de ignoranþã ºi negare cu
privire la adevãrata noastrã naturã ºi la adevãratul nostru destin. Este absurd sã ne certãm
pentru propriile noastre limitãri, atunci când, în termeni de conºtiinþã ºi energie, suntem
cei care le-am creat.

Fundamentele învãtãturii
,
Cele patru pietre de temelie ale filosofiei lui Ramtha sunt:
• afirmaþia „Tu eºti Dumnezeu“
• misiunea de a face cunoscut necunoscutul
• conceptul prin care conºtiinþa ºi energia creeazã natura realitãþii
• provocarea de a te cuceri pe tine însuþi
Multe urme ale gândirii lui Ramtha se regãsesc în tradiþiile vechi, deºi, în cele mai
multe cazuri, toate rãmân doar ecouri slabe, care abia au supravieþuit trecerii vremii ºi
pierderii contextului potrivit pentru interpretarea lor. Unele din aceste tradiþii sunt filosofiile
vechilor egipteni ºi ale faraonului Akhnaton, descrierea lui Buddha despre el însuºi când
s-a trezit spiritual, modul în care Socrate înþelege virtutea ºi nemurirea sufletului, conceptul
formelor universale la Platon, viaþa ºi învãþãturile lui Yeshua ben Joseph, lucrãrile Sf. Toma
Apostolul, Imnul Perlei, Apollonius din Tyana, catarii ºi albigensii, schiþa lui Ioan al Crucii
cu Înãlþarea la Muntele Carmel, unde apexul este plasat în creºtetul capului corpului

2
omenesc, lucrãrile de artã ale lui Michelangelo ºi Leonardo da Vinci, maeºtrii Orientului
Îndepãrtat ºi alþii.

Ce veti, învãta
,
Studenþilor la ªcoala de Iluminare a lui Ramtha li se predau urmãtoarele concepte
fundamentale ºi discipline ale Marii Lucrãri:
• Natura conºtiinþei ºi energiei
• Redefinirea lui Dumnezeu ca Observatorul din fizica cuanticã
• Natura Spiritului ºi a materiei
• Povestea involuþiei ºi a evoluþiei
• Misterul sufletului ºi viaþa dupã moarte
• Cine are responsabilitatea destinului personal? Poate acesta sã fie schimbat?
• Procesele chimice ºi neurobiologice din creier în crearea realitãþii
• Disciplinele C&E ® ºi Torsion Process SM, care extind ºi rafineazã puterile minþii
• Disciplina vizualizãrii la distanþã a trecutului, prezentului sau viitorului
• Telepatia ºi tehnici de transmisie ºi recepþionare
• Fieldwork SM – capacitatea de concentrare pe un singur gând pe o perioadã de timp
• Manifestarea a ceva din nimic
• Vindecarea cu ajutorul Corpului albastru
• Penumbra – un proces de vizualizare în timpul somnului
Studenþii sunt iniþiaþi în filosofie prin discipline speciale, proiectate de Ramtha, care
transformã filosofia în experienþã personalã. Acest lucru permite studenþilor sã înceapã
sã îºi experimenteze propriul adevãr personal, propria lor înþelepciune personalã ºi sã nu
se mai bazeze pe credinþã, pe convingere sau pe cuvântul altcuiva.
În aceastã ºcoalã vi se dã o cunoaºtere care nu se mai gãseºte nicãieri în lume.
Disciplinele sunt proiectate în aºa fel, încât nimic nu este lãsat la întâmplare sau la latitudinea
convingerii. Ele vã permit sã testaþi afirmaþia cã vã creaþi propria realitate.

Channeling
În prezent, pentru multe sectoare ale societãþii e uºor sã respingã direct învãþãturile
lui Ramtha, datoritã modului extrem de neobiºnuit în care acestea sunt transmise. Din
pãcate, este o reacþie foarte obiºnuitã, aceea de a ataºa o judecatã la un mesaj, pe baza
formei în care acesta este prezentat, mai degrabã decât pe baza conþinutului care este
prezentat. Marketingul, comunicarea ºi tehnicile de publicitate, vânzare ºi reclamã sunt
exemple sublime în acest sens.
Forma neobiºnuitã prin care Ramtha îºi oferã învãþãturile nu este în niciun caz
arbitrarã ºi superficialã. El a indicat explicit motivele care susþin un astfel de format ºi a

3
explicat cã, pentru a îi putea surprinde mesajul, este important sã devenim conºtienþi de
paradigmele de gândire, de rãdãcinile ideilor preconcepute, ale prejudecãþilor inconºtiente
ºi ale tiparelor în care percepem ºi evaluãm realitatea în mod obiºnuit.
Tehnicile de predare ale lui Ramtha cautã adesea sã provoace individul, dar sã-i ºi
ofere instrumentele pentru a deveni conºtient de aceste idei preconcepute care modeleazã
ºi stabilesc graniþele în cadrul cãrora percepem realitatea în mod normal. Scopul este de a
permite sã aparã o perspectivã mentalã mai vastã, care ne va permite sã experimentãm
realitatea într-un mod mai semnificativ, nelimitat, conºtient ºi extraordinar, dar în acelaºi
timp, ne va oferi un spectru de potenþialitate pentru experienþã mai vast decât cel pe care
îl aveam la dispoziþie anterior.
Unul dintre aspectele mai controversate ale învãþãturilor lui Ramtha este forma în
care a ales sã îºi transmitã mesajul. Prezentându-ºi filosofia ca rod al propriului sãu adevãr
ºi al propriei sale experienþe personale, Ramtha declarã cã el însuºi este întruchiparea
filosofiei, reprezentarea ºi manifestarea vie a gândului sãu. Astfel, el spune cã este un
Dumnezeu nemuritor, conºtiinþã ºi energie – ºi cã a trãit odinioarã ca fiinþã omeneascã,
acum 35.000 de ani, pe continentul demult dispãrut al Lemuriei. El spune cã, în timpul
vieþii sale, a abordat întrebãri legate de existenþa umanã ºi de sensul vieþii ºi cã, prin propriile
sale observaþii, prin reflecþie ºi contemplare, a devenit iluminat ºi a cucerit lumea fizicã ºi
moartea. El a spus cã a realizat un mod în care sã îºi ia corpul cu el la un nivel al minþii în
care esenþa sa adevãratã, de conºtiinþã ºi energie, poate sã rãmânã deplin conºtientã, sã
fie complet liberã ºi nerestricþionatã, ca sã experimenteze orice ºi toate aspectele creaþiei
ºi sã continue sã facã cunoscut necunoscutul. El numeºte acest proces înãlþarea sa.
Faptul cã nu mai e limitat în corpul sãu fizic permite conºtiinþei ºi energiei lui sã
interacþioneze cu lumea fizicã în alte forme. El vorbeºte adesea despre sine ca fiind vântul
care împinge norii, de exemplu, sau ca fiind dimineaþa, sau un strãin, sau un cerºetor pe
stradã, care observã cum vin ºi se duc civilizaþiile, sau ca orice altceva ce ar îndrãzni sã
imagineze conºtiinþa. Forma în care îºi comunicã învãþãturile este prin fenomenul denumit
channeling. De fapt, Ramtha este cel care a fãcut cunoscut acest termen. El foloseºte
corpul lui JZ Knight pentru channeling, ca sã îºi predea filosofia în persoanã.

JZ Knight, channelul
Channelul e diferit de medium, prin aceea cã channelul nu este un intermediar între
conºtiinþa care vine prin el ºi public. Channelul nu rãmâne într-o stare modificatã de transã
atunci când face channeling, ci, mai degrabã, îºi pãrãseºte complet corpul ºi permite
conºtiinþei care se transmite sã aibã controlul deplin asupra tuturor miºcãrilor ºi funcþiilor
corpului lor. Când JZ Knight face channeling, Ramtha are capacitatea sã deschidã ochii,
sã meargã, sã danseze, sã mãnânce ºi sã bea, sã râdã, sã vorbeascã, sã converseze ºi sã
predea în persoanã studenþilor sãi. JZ Knight este singurul channel pe care l-a ales ºi pe
care îl foloseºte pentru a-ºi transmite mesajul.

4
Alegerea lui Ramtha de a îºi transmite mesajul folosind
ca channel o femeie, în loc sã îºi foloseascã propriul sãu corp
fizic, este o declaraþie cã Dumnezeu ºi divinul nu sunt numai
prerogative ale bãrbaþilor – ºi cã ºi femeile au fost întotdeauna expresii vrednice ale divinului,
capabile de genialitate ºi capabile sã fie Dumnezeu realizat. De asemenea, este o declaraþie
cã, în filosofia lui, nu e important sã adori mesagerul, sau un chip sau o imagine – lucru
care a dus la decãderea atâtor eforturi de iluminare în trecut – ci e important sã asculþi
mesajul în sine. În acelaºi timp, înseamnã ºi declaraþia cã adevãrata esenþã a persoanei
omeneºti nu este limitatã la corpul fizic sau la un anumit gen. Ca urmare, fenomenul de
channeling este posibil în cadrul sistemului de gândire al lui Ramtha. Cu alte cuvinte,
channeling-ul, aºa cum are loc în persoana lui JZ Knight, este posibil numai dacã învãþãturile
lui Ramtha sunt adevãrate.
Veridicitatea acestui fenomen indicã adevãrul din mesajul lui Ramtha. Este un element
important de luat în considerare, deoarece progresul ºtiinþei a dezvoltat teste ºi instrumente
care pot observa acest fenomen ºi îl pot studia din punct de vedere fiziologic, neurologic ºi
psihologic. Acum existã tehnici ºtiinþifice prin care se poate studia channeling-ul fãcut de
JZ Knight ºi sã se elimine posibilitatea de fraudã. Aceste studii ºtiinþifice au avut loc în
1996, când o distinsã comisie de doisprezece savanþi – compusã din specialiºti în
neuroºtiinþe, psihologi, sociologi ºi experþi în religie – au studiat-o pe JZ Knight înainte, în
timpul ºi dupã channelingul cu Ramtha
Dupã ce s-au desfãºurat studiile de cercetare ºtiinþificã, folosind cele mai recente
tehnologii ºi echipamente disponibile, s-a ajuns la concluzia cã valorile înregistrate de la
reacþiile sistemului nervos autonom al lui JZ Knight erau atât de dramatice, încât savanþii
au exclus categoric orice posibilitate de falsificare conºtientã, schizofrenie sau caz de
tulburare de personalitate cu personalitãþi multiple.

Campusul
ªcoala de iluminare a lui Ramtha a fost constituitã în 1988, când Ramtha a început o
serie de învãþãturi care au devenit fundamentele ªcolii de Înþelepciune Strãveche, ºcoala
chintesenþialã a minþii.
Campusul se aflã la casa lui JZ Knight din Yelm, Washington. ªcoala este un loc de o
frumuseþe specialã ºi o seninãtate profundã, la poalele Mount Rainier. Terenul e împodobit
de cedri ºi de brazi uriaºi ºi peste tot domneºte un sentiment de atemporalitate. Dar chiar
ºi în acest lãcaº natural paºnic, studenþii înþeleg repede cã ºcoala nu se conformeazã cu
ideile preconcepute pe care ei le-ar putea avea despre alte ºcoli de învãþare spiritualã.
Învãþãturile nu sunt predate într-un hotel sau într-un centru de conferinþe, cu scaune
comfortabile. Cele mai multe cursuri se desfãºoarã în ceea ce se numeºte Sala cea mare
sau Arena. În Sala cea mare au loc pânã la 2000 de studenþi, aºezaþi în locuri stabilite, pe
acoperiºul de astroturf. Deseori, Ramtha þine cursul afarã, pe unul din câmpurile vaste,

5
acoperite cu iarbã. Instruirea poate sã dureze mai multe ore, indiferent de condiþiile
meteorologice.
Existã o zonã cu mese de picnic, o zonã unde se poate cumpãra mâncare, o cafenea,
automate de bãuturi rãcoritoare ºi o Salã de slujbe mare, unde studenþii pot sã îºi depoziteze
proviziile de mâncare pe care le aduc. În ºedinþele prelungite, studenþii pot sã doarmã în
Sala mare, în propriul cort sau în maºinã, pe covoraºe ºi pe saci de dormit pe care ºi le
aduc singuri. În campus existã duºuri cu apã caldã.
Quantum Cafe este o clãdire rotundã, amplasatã în afara Sãlii mari. Este librãria
noastrã din interiorul campusului. Aici veþi gãsi nu numai toate cãrþile, casetele, fotografiile
ºi casetele audio cu Ramtha, dar ºi peste 1500 de alte lucrãri pe teme cum ar fi fizica,
neuroºtiinþa, biologia celularã, sãnãtatea ºi filosofia. În plus, existã casete ºi CDuri cu muzicã,
îmbrãcãminte selecþionatã ºi un sortiment de produse care au legãturã cu ºcoala.

Participarea
ªcoala de iluminare a lui Ramtha are studenþi din toatã lumea ºi din toate straturile
sociale, persoane începând de la vârsta de ºase ani ºi pânã la vârsta de aur. Este o ºcoalã
care vã va supune la provocare actualele convingeri ºi presupuneri intelectuale. Veþi munci
din greu. Veþi evolua. Veþi fi transformaþi. Aici, veþi învãþa strãvechea cunoaºtere filosoficã,
veþi experimenta cunoaºterea în „laboratorul” disciplinelor ºi veþi studia ºtiinþele moderne
care valideazã ceea ce maeºtrii din vechime au ºtiut dintotdeauna despre cine suntem ºi
cum creãm realitatea.
Veþi dobândi cunoaºtere despre cum sã faceþi lucruri miraculoase cu mintea voastrã.
Veþi învãþa cã schimbarea adevãratã, schimbarea cu sens nu este numai abruptã ºi dificilã,
ci ºi o experienþã eliberatoare ºi plinã de bucurie.
Disponibilitatea de a ne schimba ºi de a ne supune la provocare vechile moduri de a
gândi, de a dezvolta o minte deschisã, la fel de vastã ca cele mai mãreþe genii ºi cei mai
mari maeºtri ai vremurilor, este fundamentalã pentru un student serios al Marii Lucrãri la
ªcoala de iluminare a lui Ramtha, ºcoala chintesenþialã a minþii.

„Iatã ce doresc sã faceþi: În primul rând, participaþi. Nimeni


nu picã la ºcoala asta. Nu existã picat la ºcoala asta; existã
numai abandon. ªi cineva care abandoneazã este egal cu ceea
ce se numeºte lipsã de participare. Dacã vreþi sã fiþi în ºcoala
asta, atunci va trebui sã participaþi. Nu existã maeºtri pasivi,
nu existã aºa ceva, dupã cum ºtiu bine studenþii mei avansaþi.“
— Ramtha

S-ar putea să vă placă și