t

Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

CUPRINS

4r)t_l-uMIRt

\JVANTiNAINTE l.n.d. sqa poeiei ti
.NPITOLUL
1

a

fiunuselii.........

..

ll
.........
....

idta lumea ow€a Toat; lumea o doratte. Dat ce6t, ....... Voi spun€li,.T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5?
Trei iubiri din tapte. Senzualiiatea, suferinta

t7
19

!iputereamanipulatoare.

Cand ,exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .. .. ....... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor - - ... . - .

n
27
31

]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu

olemeie

.......

.

3',7

Un ameslec del,6rie inc;patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals?

..

39
43

inseann,t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.
Ce

... .. .

4
51

..

46
50

Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.... Cel nai nare conplinent al vost'u - mintea,
nu

...

....

cotpul ....... . ......

5?

NTERLUDIU ub lulperfect

53

:APITOLUL 3

.. iecretel?proturdealeJnuima4l'1..... ... Alergamincercuriinapoi, c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva ......... Oameni analirici vs o"menl emotional: .....

69
71
..

73
77

Paradoxul unei personaliuti amne:ice

Sialpersonalil6liidiso.iale ....

........ Total prezentin momentulin care facr drasoste...

...

80
87

LISTA

FIGURILOR

Fig A: C€le

Sapte

sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman

-

pag. 211

Fig

B: 9apte niveluri de con$tiint; ti energie

-

pag. 212

Fig C: Creierul-pag 213
Fig. D: Minte,a binare

-

Treirea imaginii

-

pag. 214

Fig. E: Mintea analogid - Tr;irea in Acum

- pag

215

Fis. F, Efectul Observator si celula n€rvoa$

- pas.216
pag. 217

Fig. G: Biologia celulare Fi cona{une,a gandurilor

Fig H: Structura sub forma depan*

a

celulelor pag.218

Fis

l:

CorpulAlbastru pag 219

MULTUMIRI

Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care, imprcund f,iu rca acestei ceii. Alostun efort suslnut de echip6. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr, Ramtha, fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e, penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. Multemullumi lui Stephanie Millham, penlru corcctura ei atent, fi penlru prcfesionalism. Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya, pentu editatea litetati a acestei c;4i, pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha, a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. in cele din urmd, dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t, pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s; explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle.
au ajutatla

CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti. ,... .... ........... Ce vor ferneile.. .... ..... ... Fantezii sexuale, secretedezvlluite........................ Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind.........................
Morala pove$tii...............

9t
93 96 98

t06 l15

CAPITOLULS
Adev2trala frumusete 9i originhlitate ,..... ................... ..............,....................... I l9 C;ind blasfe'd0 es(e numele .dev Iratei cUceriri .... ....... ...... ............ .. .... l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le . . ..... .. ..... ...... .................. . .... tZ3 B trrbrli de mare renume .... .... ................. .. l2B

..

IubireaeunIrcrup1indesptendori.............................................135
a te iubi pe tine

FINAL:

Elixirul: O iubirc ;n
CAPITOLUL 6

insuli.... .. ... .. ....

.....

147

lmpactulasuprarcincarnirii...............
in
cele din urmi, adevArul rsmane mai presus de

toate

Rddd.iM u tot .c ( boala - liysa d,'iubire.

.... ...... .......

............l5t
153

l6l
t65
t67

- Orya nul \upre, Ati losr iubiti pena la viatt... . ..... ......... . . ... Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo, pe coreii i beli .. . Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte. ...
Puterea

t11
175

a

CUVANT INAINTE
Iubirea, seva poeziei $i a frumusetii

jne nu isi aminteste prima datE, momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. 9i cine l-a avut faniezii, in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime, despre o ubire special;, o experienF unica 9imagic5, ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i,la fel. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor, incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte, in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i ;urprinda fata, trisEturile, intorsaiurile 9i lin iile drepte. Chiar $i experienta ;a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS, ca apa care necurge prinke legete. Toamai aceastE caracteristic; este cea care o face gi mai de dorit, remuritoare, ve9nic6, inc6 atracfiva, chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca. De-a lungulwemurllor, drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva, :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite,

1t

htbnea. seva poeziei\.i a l'unusetii

lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim." Nu e agadeironicsE vedem c; cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi- care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale - ii fac adesea sa nu reuSeasca s; cread; in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare, dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi.fi de substania? Poab ca ne uit;m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€, in persoana care, adesea, este un sftain p€niru ea insdgi, o mascaradd de protectivitate, cdre a uitat cine poarta capa Si masca in
piesa.

Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€.a scepat tot timpul, despre noi insine Este o carte care ne permlte s; ne vedem reflectati intr-o oglind;, vulnerabili, sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise, ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere, Ce a mai rdmas din identitatea noashd, cine suntem, atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala, s6 le vadb toata lumea? Oare inc; am mai fi noi insine, dace n.ar kebui se ne ascundem, sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel

nolinsine, incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt;torilor, poetilor ii iubitilor care au rat;cit prin viatA cEutand raspunsuri. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi, care vindecS, hr;n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde, pana acum, nu am indr6znit sa ne imagin6m. inse iubirea nu am inteles-o. Ea este sabia adeverului, care ne provoaci s6 ne cucerim
de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe

haurile care ne intuneca natura cea adevEratE, de nesters
noastrA pure

Si

idenhtatea

Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6, care nevorbegte dintr-un

loc indepartat, desi este extraordinar de prezent; !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat, un maestru cuceritor din propria noasha familie, care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a

I lt\rtrl ttrrn irl r,

(l.r llicjod li iimplilor muritori, cdre

nu

reusescsaopnnd;,s;o apuce

De obicei, cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti - o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p;sham mereu sau macar putin in viata noaskA. intr-o c ipA, suntemin extaz cu iubitul nostru,in loculnoshu secr€tgjspecial- prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. iar la scurt timp dupa aceea, dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui, neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect;

pentru a ie$i din nou la iveala. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala, spontanA 9i generlci a omenirii, atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir; insi luc.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr;, ca fiinie omenesii, sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. Ea transcende natura ooastr; omeneasca, insa noi, ca oameni, insist;m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c; acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c; celmaibLtn mod de a descrie divinul, pe Dumnezeu, Sursa a tot ce e viat5, este in termeni de iubire Ei spun ,,Dumnezeu e iubire. Ei bine, ne dam seama de ce. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara, atat de tr€c6toare $i de misterioasa, incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem, acele lLrcruri dincolo de cine )L,ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. ins; cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi, in mod natural, rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate, pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg, ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent, Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox, Nicole Kidman, Ewan McGregor, 2001), intre Zidler ti Satine, in care eaiisp!rne cum, in cele din urrne, a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei, iar el il r;spunde, cu o tristete adanc6:

'Noi

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

unt atat de onorat 9i de mullumit ce, la aga de scurt5 ingtiintare - dar ce este timpul? - atlvenlt sa fi|i cu mine, in aceaste jear6. Si eu am fost invitat in aceaste seara - !i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi, n zil€le ce vor venl. Aqa se fie. Mai mult, ceea ce predau ast+seare, f5ri ;e himit niciun fel de mesageri, am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie, penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati, dupe caz. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr;, o inhuziune in minteavoashS. A'Sa sa fie. iubesc.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl, Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere, iubire Toata Iumea o wea. foata lumea ianjeit€ dupa ea. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. :5r5 ea e nebsnle, FerS ea e degenerare. Fir6 ea e speranfS, Dar daci ubirea existS, ca un inger invizibil, in vletile noastre gi este liberd pentru

Voi spuneli:

1,.'t,i hxrh.t,,
u crcste din

vt.a T\
Si

d

htrnr o J.rqrL l)

c..stc

din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina. larca Moart6: Singurul lucru care h;i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. nicioorhidee, niciun nufar, niciun stejar, niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. ApA grea, cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 - o mare moarta. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea. Ei bine, la fel ca in cazul iubirii legendare, ea va scapA in 6mpul ietii, pentru ce. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6, dac; rintea voastra e pe lrecut, dac6 mintea voaski e pe gelozie, dac; lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta, aca mintea voastr; e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri, atunciiubireaa un trandafir, ca un nuf6r - n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. Oare asta inseamnS ca, daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional, nu creste nicdieri? Nlr, Acum, iubirea - toat; lumea o wea. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri, cE nu v-au iubit. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. penku ca in el nu a fosi iubire. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut, iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri, cu o buni ingrijire, care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. Asta e ceva care na sAvar9it. Ali fost iubiF- suficient le mult, iocat sa fiF incurajati s; aveti libertate in exprimare. Mulii lintrevoi afi avut astea. Atunci, puteti sA spuneF ca aF fostiubig, copil ind. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic; de dis-cernSmant Asta e un rcru bun; asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc, 9i acum. $ vA gasiti drumul cAke legendS. Iar incununarea, ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic, care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. Dar dace nu intelegi rbirea, ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal - nu pe tovar6gul tau, nu pe copiii tai, nu pe perinFi tei - cA cest mesaj este un mister, dar el te implic6 pe tine, pe tine, pe tine. E n mister,

ur;, dtn abuz

I it\r ti trtt,t r)l t, toat; lumea, opt;m sd o urm;m - oameni, locuri, lucruri, momente Si intamplari - sA g6sim acel sentiment rafin at, acelsentiment efervescent, acel sentiment legendar care e magic, multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate- astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire. Toat6 Iumea wea asta, lubirea nu e legendar;. Ea exis6in fiecaresuflare. A,Sa c5, pentru a da curs invatAfurilor str;vechi despre asta, a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t;u, cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o - acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii,
iar asta este chiar aSa. Este absolut corect. ins6. crescand din tineretea noastrE, ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi, penftu cE nu \,om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap, pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. insA oare ar h€bui sa o facem, oare ar trebui? ln iubire, ajungem la acesi m6re! mister legendar. Nu exist6 persoanE in acest public, tanir sau b;tran, nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani, care sa nu doreasci sa g6seasca aceast; poliune magicA, aceast6 pofiune despre care gtim c;, daca o gasim, atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. in inima

in imp6r6fia noasha. 9i cu iubirea gasim pace, dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd, ci care ne oprelte de la trecut, inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate, o iubke care ne permite o valoare de adev;r. Adevirul cregtein solul iubirii. Adevarul nu creste in solul emotiilor, nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii, qi alignoraniei, qi alranchiunei, ti al geloziei, Si al invinovSlirii, Si alvictimizirii, Si al indoielii. Ba chiar, iubirea nu poate niciodati s; creasc6 dintr-un sol de indoiale. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri, c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. Pentru a avea omintecare seindoiegte, suntem hot;rati laneinl€lepciune. Mai mult, itim eu Stiu qivoi qtili, iar dacd nu Stiti, o sE qtiti; a9a sa fie - ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei, al invidki, al suspiciunii gi al neincrederii. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul
Si Si

in sufletul nostru, in corpul

acela desuflet, din genulacela de minte, din genulacela de sol.lLrbirea

7i\

:t hntrca o

o.a 'lbt;, hnnu

u Llotcste Dat .e

este,

Acum, la nivelul primului sigiliu, care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs, inclusiv pentru aceasta ScoalS - Sexul s€ vinde. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery. De aceea, in inv;teturile de adev6r, ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( - 9i vreau sa 5pun, chiar sex. Ei bine, caF dinbe r.roi Stifi ce bat a$a de departe. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci, v-aF dedica viata, mintea, corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut, iar in foculpasiunii. ati crezut 9i vol? Acum, weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini, nuiubiti? Haideti-9t1fl , v;domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. Acum vreau sa vtr inheb ceva. Hai sa n€ oprim aicl. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana, i-ati cerut sau i-a$ spus asta, numai penku ca voi, in focul pasiunii, sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat, De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. Deci, revenim la ceea ce se numelte - unde gisim iubirea? El bin€, mal intai, este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli, dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. lncepe aicissi apolhece Jid. E doar o chestie de reactie. emolionali. Primele trei sigilii sunt animalul. Ele sunt animalul. qunt procrealia terltoriala, animalul de pradA - care poate sA-l doboare pe cel mal slab. Este pat tea animatce a naturii voasire, dupe care e croit inbeg regnul animal. $titi, nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. Asdel. toat; natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor, iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor.6 de multiplicate fard Decl, toate natura prezinti acest "concept responsabilitate, fer6 povar;". Asta ein primele bei sigilii.
s

b

lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali. Ramtha, A Macq s Rdlection on the Histo,y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii, n.t.l,Panal, Clv t24ia unand, otigini ti e.olLtie (Yelm: JZK Publishins, divaune a JZK lnc ,2001J pp 122-135.

Lh\ tl trutrt ttl\!r

Trei iubiri din tapte:

gi

Senzualitatea, suferinta put@rea manipulatoare

Sa te iubegtl pe hne. Ei bine, credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi, dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Ce inseamnS
asia? El bine, sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat

intr-un grad modic. Eu am facut-o, iar voi sunteti in curs d€ a o face. Piramida este fScut6 din iapte niveluri, Sapte corpuri, Sapte con9liinte, Sapt€ campurl de constientA a vielii.3 Iar pan6 acum, ali coborat pe scar6, dar inca n-ati urcatinapoi. El, ii acum, despre a te iubi pe tine insuli. Bun. Cator oameni leati spus, Je iubesc", le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte, dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci, in primulsigiliua, cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi, sd igi abandoneze slnele profund. intim penhu a vi da \rou6 - asta ciutati \()i - minle, suflet gi corp. Accentulera pe minte, pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze - corpul. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti, penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. Priviti in jur. Priviil in jur, doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril, bine? Un lmpuls imediat, acesta e lucrul pe care ilscoateti. O se scoateti orice, daci op€rati din prlmulsigiliu. O s5 scoateti orice. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a, doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.
3

A se ved€a F S. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici, con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp, c.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu - cas'rfa'nt6 9l durere, iar d tr€il€!, ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig- A: Cele S6ple sigilii

Lli

ul hun1it' iubirc

Tlati lLtn.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .e

este?

Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex, shulul. calul, bizonul. rigrul, leul. elaor.rl. pegtele, prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. $ice era viata? Energie a primelor _ energ,e trei sigilii
treisigilii. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine, singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame - singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari, incatsa se apere singuri. Atat. Atat. Deci, sexul nu inseamnS iubire. Sexul este un instinct animalic, un instinct uman elemeniar, Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare, hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Mi gindeam
a primelor

prin propriul i;u sim! de respect de sin€, prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti, prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. CaF dinke vor Stili
acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. E adevarai. Oh, draga, mai

bacterii. Este elementar la viruqi $tifi ceva, data viitoare cand ve pregEtili
sd

5i eu a9a.

ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st; in prezentarea adevarului. Eibine, daca su n tefi dispuqi s; v6imbolnavili, daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau, dac6 sunteti dispusi s; faceti asta numai ca se v; transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului, ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el, mecar asta e cvolutie. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. Asta inseamn6 ca exis6 mate.ie prima. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care

Ei bine, \,yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. Haidefi, oameni buni. Deci, suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni, pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. A,ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici, nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam - se numegte ,,iube$te+e pe tine intru viaf6.,, s; te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. Ei bine, iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun; dubios. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile, oboseala corpului, durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine, de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare - de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie, doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei, pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja, iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. Ve sunb cunoscut? Bun, caf dintre voi, din nou, ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt, o mai c6p6tali? Sunt mai mulF,. prinhe voi, dar deocamdate, acesta e adevarul. Uitati-v6 lamine, minunatii mei oameni. Cec5utati? Iubire, destula incat s6 te imbolnavesti de ea - 9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. penku ca prin durere suferin[8, acea atenFe sd Si vinE la tine, dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu, ci sE vinE doar

pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc, ,,intinde1e, cred cE te iubesti" sau - Nu, am uitat cum era. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex, penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut, nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. Dar acum, se revenim la SfintulGraal. Dupb ce alerg5m noi ioti?

o ceuiati

-

o cautati

-

Dupa iubire. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale, dinafara dormiiorului, o sa neimbolnavim, ca sa ne incapacitdm, dar sA obtinem

aceea$i atingere omeneascd, aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale - doar ca sa vedem daca putem se o facem. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. Spdlare pe creier. O sa o faceii, in mod absolut, doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m;reli sau ei suntmai m;reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. Acum, vedem seminfele de incepui alebolii. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii, penku ca, dupa ce minciuna a fostdezvaluit6, nu wem sA oinfruntam, a$a cA ne cream accidente, cream boala, credm intamplAri, credm probleme, ca sa facem ca atentia s; vina la noi, pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut; e vorba de

\
Il\t lr t t L,
'/;',t!,i hr)x.,i

,' vt.. T\r) hr)/r o J,\.;t.i. Drt ce.ste?

speranta iubirii, iar pe noi iubirea ne int€reseaz;. Acum, suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu, boala Si durere, nefericir€, in c;utarea cuiva care o s; inteleaqa; iar nevoia noaska e atat de mare. incai vocea noasha va deveni mai puternice, acope.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi
Daca primulsigiliu esteseducge

-

ejacularea bErbatului, orgasmul

femeii- atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. IncA se mai ]upta cu varsta. Se lupt; cu totuL, ca s6-$i mentin6 corpul, sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar - nici mAcar - nu aude nimic altceva. Trebuie doar s6 p;skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€, s€xul cu un singur barbat, daca asta e tot ce cauti, devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter, penku ca, dac6 asta e baza unirii, atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul
neincrederii Atunci ne deplas;m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. Tot ce e boal; - dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de,al doilea sigiliu. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. Ei bine, acum, cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar, dafi mi voie s6 vd spun cevai n,o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF- Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei, in puterea vinovEtiei, in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: ,,te iubesc", acum s a metamorfozat in .,tarfa aia" - sa nu fiti ingrozili; voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos - iar acum, in al heilea sigiliu s a hansformat in ,Tic6los manjpulator ce e$ti. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten; a mea " Cred c; urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este, dece era aceasta pri€ten a vcasir;? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. Hei, ce, am fosi prea descriptiv pentru voi, prea descriptiv?
25

Cand ajunge la al treilea sigiliu, iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil, sprijinul par tener erlui, in faciuri. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit, iar acum rnrniea voask; face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva, sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva, penku ca, dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi, n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii, in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca, dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie, nu ai avea cel mai m;ret orgasm pe

I

car€'il ai.9i asia nu se aplica tuturor, ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti, Si cred c; te iubeiti" 'intinde+e, sau - me rog, tot nu-mi iese. Ei bine .. Am inv;tat destul in acest plan. Deci, daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual, de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: ,,$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi. Fac dragoste cu cutare - Si - cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta, atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.

Cdnd sexul nu mai inseamn; a face dragoste
Deci, int€legem ce iubirea sexuala - iubirea sexual; primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd; totali Asta se numeste iubire sexuala, implicare totala; fira fantezii, doar implicare iotala. Asia e jubire sexualS Dac; sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine, voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. Am mai fost acolo, am mai facut asta Asta e iubire sexuald - cand doresti pe cineva atet de muli, incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. Iar cand ajungeti la pat, mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6, penku c6 toate lanteziile voastre - ea a fost fanteziile voastre - persoana aceea v-a ocupat gandurile; ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it, ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos, asa ci o maifaceli o dat; tiinca o daia. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt;ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist; comoditate. Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. Ei bjne, caF dintrevoi intelegeti, panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala, cand iubirea

Lo.ur. ru..un momanre si intamptari? Ridicatimina in.io dati vi .os.$riuciariezrarputih raasra.darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b,ne.uvankze Dumnezeu sa v; binecuvinteze. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue. Shri dece? Penrru.; jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a.tiunilor noadre ini.rdeauna. Bun. cai- dinl'e voi atj indtar cda
Ej bjne 9i daca eati

pir;re$. s.xdalrldca fl dcrine un obicsi.

in .Jre subn ruLm ornen,.

Dd .cumrcausdra.u.

toa*Denhu lcFLu .iintcLecm

notiw

penhu.arcne..mimboln;uit.Noi.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud.aS .un a5 fi u. prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i.d. v, ros truno' M otiw Pentucaretali imboln;vit. m.tLwL pcntru care ati avut a..'dente. motiwl Fentru care L.narorJ o'od n i ',rId'p,d Fc ?ne p€nr 1yrd

alinierea ceLor Sapie esilii, celor sapte irepte. pentru a dowdi rubtrza

'

'e

ras6.o'ir -Lopqsod; ' ,^LJd"edl.i dnr.b,vit penrru ca eraii indr;soditi sexual de aa? Bun. Penlru o lreme, pecoana araspuns primuluiniveLdc astept;r. i nu i re+utuide

casibrit.u o p4soan6 penhu

d

sunreli

nd;soi

lqndnr-.o". dv b e' oar'.. iI !;loerteonFn,
cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.u.ar?aFlacutse&.umva. si se indr;sosteasca de vor mai p'ofund. cu OetuLpropriei wdhe ! ".i .;t. o'nre !o 'c owr p- d€a R d o iadno in_oarar \a " P,vr,. D i' I L.ea os-. P' ui i:nj.' I rda P' virii -'

lar acum, la mhterul momeniulur tre.Etor de iubire in 'eve.im s*uaLirare Nu mai mancah. Intordzauna mrncal atun.i c;nd sonleri '?'rci.Opai. ;:dop dcldood a -' nu nr r- p 09 . n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. Aqa si lie. Bun siacun. aju.gem a aldorleasLsiLiu. sav;spun ceva. Prar€c5 e sreu decrezut.darprach..oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal;, ca * capere aizntianea6Srurs a atilra - sifanrezia ac€eaesre

' ' ' Vedl.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur. sa nu v; simlrl' sinsurijn loat; asta. pentru d dad o
raceti o sa

credef.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji, aliaJois acun

la un

Ioa,rzpurernic5.Fie.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.rci,b;rbati viriliSi femei .redelisau nu. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE. in aldor easlg ru.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5;inceperi,"uhoh,tugutusu. Lusulusu Lu. Asta inseamnA ca peEoa.a iubita - per.ana iubiti .auti oimp rntre ma'mare,unorsasmnainare.Orgasmu ma ma.e
iubitulu' €ste boala in cel de.aL doilea sisiliu. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn; pe care il simriri atun.i clnd peEoana pe care o iubili are
al

*adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.v;ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l. pantru.5viiloruLvosiru sa.d'.tinpicioare. I am rusatpe cd.ara de la acele lante:ii. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o. oo,le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.esn.ameni.Varcg Frrv'!'.Nu einasiratia LULFs Nev,ton, nu a inasinatianim;.ui intoai€ti{a. Priritii. A.um. eisunt ceicare vorvindedrimrra.uloase.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de

e' ad?\o,Iri o oor).c5' r; ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o
E un

orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu

ascultati

somdr!e. ob"/:dpd - rda 4rc --rrer! obe"ran.) - ..jjoroun.o, inlom€hrea. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice

-

tofr. care a.um inteLeseii care acum i.teLegeri ssnEtarea in ie.Sdae 6otite psiho

v.i

-

sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. .a n15tesaniinele tacute,ld tol colesii lotti stu den I' de aici- 9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. viata lor' 9titi de ce sunt er aia, Pe.l'u c; tL4are dinb€ !oi, in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.i ii iubiti numaL.a si puteti sa abt'net' de L. eibanisau casa obrin.fiad;post. Al' ricLt asta Ace$ra sunt.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli, uniidintrppieau ridical peniru.iosimt ci os5 vrna Dar eu
@rbe$ desp.eborLs adeGrat; rr.'

explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. Rimane[inprcroare. Deci, ueau s; vi inhpb cd4 de.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.care{aF jos,cumcreneFciatinuntinviaiarcasb;anraioarE? T;.44 Acum sunreti rinni, da. sj fira boa a. Ah muritweodata? Da. nu putet nicissvi hasinatiasta acum. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. a!,c5,u; simttt chiar proaspeti. Asa sa intamptat $i cu i,oli egri oameni. ,$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. Hei credeF ca fipsa rcasb; n{ sE vi aluns; din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm; sriF.um !e asta? P€nrru c; ali murrt jn viafa b6tr; a 4ro ;i ap.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere, atunci $im cr sunren

oanenii J.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin.aemaifJna0.econditiipe care fileau crear in vial;. EposrbitacesIu.ru? penru.a. vedetjrc,, d..ic -u.'?d d ,1t "L Die'dl ' or ic a.Ln5rn.btdr n G.,-ia o, _ n, a".u.dti. - c, o,-e o-1., e caut; iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. Ei bine, nu por si

Lc, s,
,oJr5p'

uutru'

,

Lc.l,

Fiecare animaln i'ecara 6a.id a fa.psax. Deci. e .eva natural? Absolur. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls

Atlenrlaoi ol i.a a(trd rd"lide,ro"Tp-ii

riu

ob'snuiiidppestad; Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.Acum. am s: vA spun ct iol ce se , 4 i lrar11? o' /dln r,r darlt B ndn."tc c; o ; v; "s.c .pln peni r -; ?.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. r
aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.LU n. Letn spio.nen'Io..3 i.'.be.(

saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban, p.nn- c; r;n?om sLJdrpaa.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd. pd ; .p-n -tuc md r*n v zdr
o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia., Eu am Eutsi Ia. sex .uea,d nu pui€am si ira'es. cu ea $ nicieasib;iasc;cu mine. Desisui.staenatural.intoldeau.a atostnatuial. Niciodaten am fost lacuI nenaturali. Ac6ta e adaarui. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai, dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de

PiviF.i. Ace$ia suit oamenii.are ao fotoqt fanrzia penru a .ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e.voi rmati.A!5asrrie. pureFsrsrailos.

De.i, rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale. lubirea a losr lotosftE arunci .and s*ut. arurci cand eoJ, ca liintz spniruale, aF inceput5; v5 i.hebati daca sunrel buni doa. penku sex. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.deceopunaatipecorpul voshu, De ce stEbeati? De .e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al

prioriEli,la lelcum e+e inF;r;l'a an ma eor cu rLta cuvi.tc, asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.heazi: cerbul ac€la n;ret se imperecheua cu mai nulb caprioare. C;prioar€le acelea nu 5puni ,Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.rnava, decatcu mine. Cu toalele fac manl .u armisarji srupului. Dar cand sa incheiat seronul ',apd.t\qi .oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn; I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.Si totib;rbEtuarpea.:tiHiasccu.,btrbaFi . $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.e{ sens E ceva loarte animalic. De.i, voi ncsati ii spunstji ,Pai bine, Rantha, laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas. Avetidreptatei aF este. Aven draptate. Awl' dreptate. Existi specii in imp;r6la anina Lelor .ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. da. E+e a+a
Ce

la.pm.u un marenltu' sE

masiw tn apropierca unuireu ca

un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.u iubita lui 5io aduce

poat: s; o hrineasd $i

*

oiubeasd

9i

rcmen nrpd€i

irc5.

DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim.i. c.r.mincau hu4..l€uhei
d€

eldr

uolentr, c€i mai rir...t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4, qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr. tar cand cl. aducopradr, d€primul.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in.mrinu,rc r<eb anin.htd? cr€d c; .. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete .nihatelor. gt de; vin€ rco a hin€, e.ta 6te sindrohct tat;tui Mtres - dad line w6 teh6e in

tdde

riioruo, $r p€ r6le ..At4a' trebur !a l€ lu5m !i s; l€ pl8rn in puncrul c.l mai inalr ol ordlnului lor g.f€llc A.ade p! rL 5e im per€.he.z t pentru !o!re vlata. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s; e impdtfi@ ni.iod,ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela, neulul, d6pr. .ar. toat; lum6 gri. cr € @ndc d€ ce. ce € inhe co.!t.l.lui, heulut.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d

lriunl.stropte.uDDT-.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr.n ddpaa^,n{uputursaalblpur $iacun,od.6.scululapirkltl.fr zla pcnbucl.cruuicE€nn..l.clnuhi.5l.lblpur?Ni.iodlta lorazt. 6 zilel€ noaife, dta € intckp<iuna wlturului rst. e inl€Lp.iunea unor tortur.l€, dra 2 -hl.l.pdun@ unor pll5rl. nu a tuturd - dod a

a.um.weau5svllhtr€bc4a de...afl ht€omen€flI, noafl ;m in ddihul amnilo.? Sr put.m sa '. sEsinti g65h rlbrre addj.rau, Iorallrate .tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr.dr., Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. epnntnd cl l@te
$1

in

ddhll lnim.leld, su

66.cr Ab.oLr g, oe co, Dc a P?nk- crca6r?i -r dJr {i!dpL,,a L,nae., F . up@res!b,q?r€ urm4ril e de ld .rr leu. o rr.t mq e pe {0,.. aqa * nlh€sre qetoz4
e1tsu
o

tuned anrna etor au in vrt.t ,5 se ajusteza. s. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r, $,o t€ r.u imPl4nr, tar b,irbal, b;hini, rcqrid rdu inF4ni. ar;ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. Dor t.ii din aceea5t hoire, un teu mascut je E

$di

Et bine, in

lraa

-n c.rl"r

nsa

denoinlocu r 9i.u.atsunteir voi n.i Frr.llde.et vulturll? Nupreamarel, *ad Nu prea har4 deLoc cred p.ihu ca

Panl Flin imptrriLr .nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at., ca panr $ altu.ii cund iubir€. a6$lul prolund;, pdod4 .l cunc in.rad€r€a absoluts, d€p"nd6fa absolull il rtu

cepd.ch..lor

e

dbsolur5

ti l*ut in h'n6. A{a 6F um nc,

haitpi in

aroqe(, N,m"n,

g&*
qts

Dar marele
o

wltur $
5i se

unet€ turturel€

pcrfthe

t.cr! finti iari lrh

ihpo(heazi pcnr! bara

FsEn nai nt.l. viaia od.r5 a.en tuc,u depre wttu, i eenhu ''.
ah€

i

uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€. su6tir. si ntr pd€. ,! h $slina puii. Oeci. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s; Fodoct pui vii, d car€ rlman inFeuns. Nu e cda n.oblinull s; Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. Elnu al€arg;.Eleet. o lirnF a aaturlic.'.d.aatqrdcDtnaFrea. rrin d€pLi.!ta er L. au !_.n.uo ? ti nicl nu ..€ indmnul nlcrr s; faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h;or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac. pu,.

?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/,./,

'drfuodd.g.D*ne'implralr mlmddq o lublr. .t5t d. p.rl{.11, incat'- i@sin4.A Eti un ha rrpiir. Sl.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn. c.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.l n.l nultl dlntr. rlpit'l nu l- q. Dr tu.L ahr 6t l.l -.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. crdw. un 6mhd., dlr h,t6r m I !/d€ w€od.d.uhrnd r. d nuM o si+ hrrrql purl, Dcl M.eld d hs5 u whr ci rd{. .I H wd. $!. imF{clA -u Jhnd ln fird. .L .l-trldhn, ilr .l H p.t@ r6n u.ll FXlr? El .u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr. Cuplul.d.ln Ce3d pi6dn uNl F.lrul s..r. d. compl.tin &.1pdhd.rllt,Itr.lt lc€l plrtEnrl.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. Fkr d brrb.tul p.Lctce,
lublre In
ln vlat!

tsur.nll

waslrl,

!t fi. d. dnlaull,

CAPITOLUL 2
Cum faci dragost€ cu o femeie?

eara de zi este dedkate. pur ii smplu. pentru ceea ce numim genulfedrnin, in a intelese in toti acesli ani de cand ',untemimpreun; .a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur ,cea cesenumeite unsen. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t;ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. Fentru.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure, ca sa adu.i a.a55 de n,Ancare. Deci, practic, barbitul a reprsentat i.totdeauna, ln IIeaE
rocielare, taria uniraFi fami iei.

.4

Dada.iluimin.onsidaareta a de care are nmie o fmeie, penlru din rodulpant4elui ei, 5; aduca o nou; viaF prin dureria nagerii

'Lum naeuraap urd@viel idlP;modk @//

lic fmotc, pmhu ci inF. lhde Ed.n Follclune. dlr in el.|l b'np ii r6rra. vcd4 [umu*l.. drr ri awDit.E. \,]Hgn cd. 4 * Nmcst€.r..rrv at€ cfiror dh plnte.e,6d6 c4a @ e nun.$€ vrdol

v.dcnrrurcicu .pururoh6€,veursiiiJea$c.brvi.t.

n
'

t;ri. p.nh
nicioda.d

ca

d

rr,'4 dn d ft, d. a du.. @pii p. tuR tu . puor lt. misur.r! in tuh@ m.*u[n!. Lumec n.htin!

in nEd n!turll dinh- dd,ru sup€riodl, i.i ddin6 supdldrl . 5upr!v{€tuha.. Pe clnd b!rbatul, car. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.1. cd€ e brn.d!, rrebui€ * iii llcl dc cap l.b.r. ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. ra6/tdi. elFd.|unil p vr 'd.nu dh @iunq ci din suprdieNlr., p€ cSnd ins€i. lar Ltuia d! htlb!tu| - l. a[ .ad&ln. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. Clii dlnh.

@ t. f6i htoftreaun! blrb.rulur iricr d. f.rn r.? nu ! fd nrcrodat; guEn.r, d€ lcuril. d. ore a lod g@n.tb8rbarul in piitul sru sisitu. crci fftia a lo{ gu€n.r6

Itirru cl fftia

Si

*!n, rt

5ie.er
uiail

c.

* nuh€lt

Fcmcla 6re

€6ut ea c.o po

bupul .i - trup0l ei 6i€ r,iasuh nurEi€ vi.tl ndlui .o9 , .ir. vr

hi

inno

tuft .tbs,ta

in*&ffl .l b.ul ld d. putn..ld inror&Nn. c.l de.i t'.1L. cglbu. ci pu{u tt otde! .}rs.. f qu.Iw. o lnnd .o e k n. r6m.nd.r, p.nrru pr.vt.Nk€a lor Bllbllll ..!u putur nrclod.rr $ll 6troL:. primulrdltu in $praudtuk€, N{u purur nlclod.t!. Ast. a lost bbrdaun. p.Gre diclrur barbd, Clkaiul lul Achlk .l
,'a['u blrb.l. Un brrhlr cd. d. slab id prlhulllgtll! FIe.lhdd.lun. s lL cuc.rll. cun4.m d4 h ro€ 6... Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p.... md h&. h.rF.l. d. c. p num+e drf,ruul M celn!{ m!r6 tli.tord..un! d]prind ihb,loi dltmanulc.r. nu aa sl.6hst .r.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.tl.,ta?Eu
d. dt5 pdL, Lh.ll. au un d.nr l. @luFe. Bllb4li $nl o..l o ilrd w s5n[nt.Ir lletde dlp!. tb, cld e urlPle l.lo.. Fdn€it€ ru dd un.lcb p€ lun[,ln cd. *nl nun.l .@ .. e nuD.ir p.!r!n. tlrlceapaslui..staea!mai6!r.al[.t!ndca.dLls.p€mlle dclul ror r.Dr.dudiu ln dlc. .lt tlEfinl, p6lun€a lo. 6t. !.au4€, iar r.ductl! kn * p!rr.. kr. ciq .finlr. €l lnl.l€sqi? Vrsu.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.!1.. U .! cll.ldd.m -b lurul ru- chir I cd nd lir i dlnE b&b.Si k*l d ci n.i *ducltql dlnr€ €l ru .u publlcul 5sh, M5l !! lle Eu runl dor o
F€

Del, d&l lftll.lucr.aldinh.unpuncr lup6ior in tlEllli,6lo

mi bthdt tun n.i .e6ct-, hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu,it. unui h!r!d _ o
hutr

Atunci.

wdft

c- putqa tnrdt -

ndlr,

'l
p.r$naliiJrc
ir' truptrl
5Ftrn

ad€e75iv;

i.6r., lmc cu crpharrri2L-..nunrt(,

,

un,ni.5c.rd birbrt,Ehi5r.uqedinr?int.tcDrc

in z'l€lemele. roarc iccnc lcmc' ar tiven,i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc,te maihjne dedrpureti rci por. tbt

Aracs.esiiucu.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$,?ce iu.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc;.

ci e am consideGl esat?. am considerai c; ele sunr Dumn?zeu. g cuc mai aFroapa de a*a e,a acr! or cu
Eiblne. de ce? Penrru

. Didcrd esaL. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?"..ele ma mulre l, rceleosiLspunada.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.
\i

!c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. dorr de drasul ' r{t.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.luldi6nllu' .!'rlirib' I , nt alkda d.cit al d,snului penru ct arunc' cind asia e '

atat ek erau mJ f.uhoaso Fenhu mhe,ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme.lntocsircuititaleminilaler?i as;ni a vaginul el. la pcoJre a lund ta rruFul ei,.et c3ntiresre, car nu .ant;.este. oridc c e orlana devin. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l;. giae. dsig[ €nfirak. .ea €levaG nu iu cl sunr €Levara. penru ca n.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ.imlc nar mlral d4 .4a ce ar ptrrea etesi obt,n5. [4i Deri, cun l-c un b56.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric. alrc@a - Lto, .orp!t, sinii, vasinut, cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are, ptnhu ana wrbsk nsrii eteme, I'int€i ei. ponku c5, L urma wnei. €a nu e o €a. intet€seti7

o lac Fentu copiii Fe.aic i.u r,.rharnu€*anunajrada.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL. .um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie. pent.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt.lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu. nu inlelcs iublrca Pentru c; eLe au &ehu i, otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu. Periu a jubi in.eldeal

I

I'

vcdea.ivi

spun ana doar penhu

cl - cLc spun.*a doar Pentsu flcui cu !.csr b,rbat 'ar ^'?+

d

(Lo'lersisiliuca+5il.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh. inroldeaha l' sau n;rnn tenorile les.le de urileni€ I de (aF v; .up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b;rbalikrr. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne. . . in cel€ din urmd. v. face ld viamilor. Cc est€ iubirer adaverat;? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau
cnarubneaadev;ra{a.zvacenurepoato.illbr.inpdmelekeisigLii. cise calbraza doa. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull - iia c un cuuant ur;t a

9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti.. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal, ta cri de stab e*e un corp, .ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare,pentrudnuputeisr saeF decal una carc . osoli .u primutrcshu esitiu. insi e o ax6
r€edeesaLs.zuideaLrre,easisiliua 6ku etemettesunrdnt,15tidiia rreileasigiiu,penlru .iin$ prin elelnscl?. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo- o.plrc.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d, D.fl.IL1-i.cr- r€blre !i ,n.epet, ,i va s-h n or,.orao, m! h..bd d - .Jolcr 5 d&i eo ,e.o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur. n_ar rrebtri ''

prftFresaaveiuio

9i.jnmodnarural ro

'nrel'-?,n d'bar tnuri oinfeLo
purelr

'Modut

.ddd

h cde ido,4{. Rrh'h. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.rj n6rq adtru. idd a a noajr; real, i

mznlineperc'insiviinsPaliulcon.antrkij lor'in t.iacsltinp apg;nd pupr"d ldrlu in.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.alb.dePUtet€.tidac; atrli iniaraeSviad!nai'maiinr;' rrpruld cl runrcn Dumn.?'u >i(a p?nnu b in!'v; 'clunoaJqed pdb.ct,iosbt'bdripoar".idnloid.rukeo l€m€'e arun i"u
cine

lr?l at!- i dc\'rviri_a ivl

rcbu'€d

ne imPacam?

Ncam nikur in a.cn plan.a enti6!l pobrlzrrc, ncsah!Si pozir'q id' n.er nJ cio dc nrro ._i "n"rs'r acesteiahsctlise.lli in primuLsieiLiu. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.o!ni. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani, ati ercluat intu.elva,.a sl lnt.lesetid,dqi poarcai fi .!r c.v.'ecreational, nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct, ink .d4-r, fal; rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro - ci li ahari.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o. Asta o simii indeauna ca di.pt, d.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.€pur Dac; .sta e clldur! d€ l! inc+ul. atunci € bl6tam atl, .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne,c5.i. atttrq€mecglin b;rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil, ern ossfl.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat;.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. Slplht hu ln.epen5; caulati cea c€,u.k'ti cu adev;rat, o s5 fiF unplulr ln roar. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie

dn{rar.!,ird.p - '.i

!li

m

ffi

Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup ;cereademoment.Dnu{b5rbat, donci deja ai nurlr. Dojo .l murit. Daci trebuLa sl htletll ca sE .rpturezi un anumlt lndLvld. inseamn; c; mon p€ntru F 6p.ra ta uminare de drasul .onlortului unei persoah€ care nu ill e,t€ esala ' inziuainrare fe .ilo!€cun6..iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. nu inhu barbatr 6r€ ziu. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo.. , r. !.' vad.5 <slitrta. br &intu Dumee, nuinlru lcRi, F crla inapoi sF€ .6f, Ar. $ li€. q 9i dri hdui. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s. v; pref'cci c! lunt€tl altc4' do.et ceea.e suntcti cu od45rai. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou, in .cest corp, cu a.ela$ bleelen, la 'le.are douazdSluna!. zil. pdnl.AndvEdaF seama.e anumc eiiwnii
I

*

C.
El
are

in@n"t

sZ fri

bM?

bh€. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1, care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic, ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.Suntorient!t.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune, iar.opili.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d,c;nusuni..piLl..tuncl.pllcereasdualitttil. Dar cele m.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .onlort la niwlsau.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul, vr€au d lnl€l.gen c5 a.6ra 6b un .dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e, ele lud@5 sl *;dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€, lncAt.L, .are * dradu< qr de muk. d.cl l€ spun€ti. "D€ .e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s, 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa, d€.e?". rar rl3Punsul6le,Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.la lta ar spune

*

.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp. 55 lie r€lllhl, pmt'u .i p6nt€cel€ creatld * .lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91, in realizd€, lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi, osa n€ bllm c! lfti. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. 't4! noasrre o sa n. hlrn vl!l! cu o in.linarie Fnlru n€.oJi.k, de. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt, $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! .5 sunt€n femeia .e lncintl e, sunian Irumoase. ci sunt€m bitane, c5 avem jnleLcpclun. ne rn.ant6 corpunla no.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute, p€nku cl atuncr sunh add;rara? cand llc€m asla. suntem hrl .pr6p€ de Dumnu a. Si spunm, .luno, ci 6la h eliDn' 9,9 Ia l5 din l.F Grbalii lumi dn vial. ndlhr -.pd,:c' si ffe "Pd s5 mdg in.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.l apr@pe & Dmn@d md.' Al! & sau, sp.e rure, 6icli€, sl gsdn o pssna & ceLl.h 9;, !n hsrbat
Ei bine.

i

i

ioPrimul:is r! rtr!.ti. tu,15 I' A patrul.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd. sul! I '.r P,hurui csilu.

rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp; r;tql€qal.{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib.-., aven a.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold; & asta ati €nll l! r.016. Nu $nl€tl ai.i c. !l litl btbaF ti

f€mc'n'Lbune,cip?ntu.i tnceledinurmi.sil\iDumnczcu. u.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah. cl.um 5untam d n puncr da vedere mo'al, aandurilc roastre, Ob " vdo u. o.i -. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ.brulnosbu 5. wde pe sin" 6rcziu. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. rua in rar.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. A.6ra este inceputul

,,I

i Jnr..o € bilb!r

cara aveacaptc ateard fJc5

asi'

un

b&bal

,

ni

pa!

onalii

sr o exp

o'.h lir:relponsabil ate Astd

nu

€tiu

E

Fem€rLenupot*Jrirllrs.tqaiadedr.guldealil.h.ie.9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d. de Dumnceu. in hE de cMntq z u' in .are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin - cu
zra in
obsvaObservatorul 6teru!ln.areavemvia(afarthoorl..Penhu femei e mal aproape de.at pentru birba Acest.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn..a'qabs.bdFhuieian'e,ioc,e care au d4.rl f€ma, pennu ct fem:a esle c'l€. cca hai .p'opia6
Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua, pent'u c; to!tl magnea Lor c .oDa.tata de penis. Fiecatc p.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1..g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s, parcr$ .iua flrt si eFcula€. F€neile 'lro

,\,.lorrd naiinalt

in mod €videni an ales acerstt viall , -"ir S in..a u,,la"*.- *ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.t, I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo'
d€ inleLeqe'e epune

ci

I

! c.!in

acedt:vialtamMtcap,cirat€a$ance$igdtcapa'it're'

a.z.ntproblm;.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.areclv.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.ior
nu au

'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.el?'d?mlswon"d;ri(arc

'i

indrumi Prin acea,tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe

Revolulia

tuua6 fi ltb.naba
puler€a ncr.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ . ire inseannt dnF ntnipulde. Srr46E. neindupl*de jor ,! lolo,aY r.cleai brnu' (

Eibin.. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii. $ ebbc.ar.. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu ,€ ,iFtt vindarc pentu asta, 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .ap iild. 9i ltunci .a ubr nJ,nrh b6'bo' i!an

-

{ c o_.'5.oar' 'u;r.iesculi

hrrrnrd-P}l3t r,hLrn;blrbal iai:!r'

in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn

drumulmcu. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6. Despre adJ ? vorb., cu miiesri, fcme lor.
Femeile heburc s5
n

n' ga56c un r.varar)
brbatri

intelelgi

cs e € nu sunt ma, puttn de.ar

5i.6 arkebuiniciodalasiliepropier.reabirbal1.'.ilcan.d hebui s! sjmr. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul. )' !.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. $e.u!, 'n\crmnr.re a,ta. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.tpin $in modul in .are irsral. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.ali lrezit
nic odai5. penku cd. in mod kadj!iona , bSrbalii taie5c dln pr frul lor

ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. runr.li' cui Pasi dici .1 :i,rgrri? Cuiii Prs; cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .,i.c ipun ci? 5' Poa'e. d'!n.', a

I si..

insi .ea m.i harc.d.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. ci bsrbafidin,lreilc. sisiru asra e n! Fe!r. con.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.unai.a Ir se u reze de sperm! .ara r 5e adunai.coa{e.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.ass j
stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr,Euama.eastl l€m€iel ru nu o ri.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo. Este @hi. in ,ua in carc lemeil€ nelc spun: ,Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te. n @. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.a, \;nd k' pllpdnrl oi.? b56at.are,_miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s, se si6t; mJ'et, o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_. anr c o Im",e int€laapta o l€m.io inlel€apti c.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em, pentu ce blrb.tii sunr nerraior.ici. B;rbal i ,unr .esrato,nicl. Alunci cand r5 dr rn p,imuL rgiiu. nu pol s5lle nciodar; credincio$ Daci vsiesc in,LparuLea 5giLiu. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne,eu Ata weli Fi ahcda. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.al c4a ce ari fd ^lm'c
inrordeauna- in mod natural. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.esrpub ic,coreemtla le. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .eea ce se nume$e un ordn supcrior. casilu.alllocu unuiordin nlarlor. Nu tr€suiesE facetiasto oa.a nu v:klilivialade dr.gul a cce. ce c.€de ldid'i€a d6pro rci, atunci e sme! s5 v; leFdati de sziile vielii ra5ne s, 5a incepei sa tr;ili un huism. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu'

in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .onorrcciosa Le fi€.redi6.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.; ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre , oddra s[ he allc4a. dcrt cuvandbr' vre.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .arc tumeaz; piP! '! rc. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho ,lberd.€ se*ua 5 cllnt.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n ,.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :..emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.riw in ulrinti z4€
rmintiirL cinc, dh J.espublc.credelcaosifiepomenitPestedou,m deani?Crcd'li
.ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur;l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.as'e cinaa dc €l
ilioana

jumitate de 'ni. l,l&ctia, rddarata mkelie, acer mareia
5i

t

.i

riu. nu ea!r. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev;rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare. Eu.m€asidewnil toncin noul nileniu E add;'.t Vi sPun.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.iat. ir. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu.eli l. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a
pesie

dournr

dc a.i? iml plre

9i 5r;p.nili { nu sunr.iidispusi s; ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k .tientului cacda.a.u s. ne minh riccre mnots urat inteksqi?

Relincli asta Dumneeu vo,lru aalesacen.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea. daci nu o nu penlru Exudbe.

I
Dcd

mtr

n, od, , o,.o
n qodaE.

s, porsa aFl.a !u adevarJr a!e!r oresJr. 6r; sacobo ? s5 i 9j ridice. J.cL.a 5unr f?me' a c e pots5ne s;..rsi foarleuso, Deci.minunat€lemel.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr;caDumnezsq arun.i.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. €a v; dcohoreu; gi
feme,La

e de ce sunt naimurc f.ne, inctinarc.ilre adevsr Fenlru.i rce5la e mJ aFroape de ele. asrasunt.lecu adevirri aluncicind

',.h

adunrt aolatri

i

a'.

Lr..:te oritrrifon lemei in d..ursula re.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da. ndz.ci la suti De cale on rh fod nr !s, humoa5e? P€5te c ndze.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L.!?Pene.in.7.olastrt5 cande*eziuac;ndossviasunJ[.ura]ul .,:wn.t .P€tri.ullvat evade.atinteLeFciuneain.i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes. cu n,mL. dc.;t cu ceea ce

.,

'r.5DunJ.m,ni'mele 2Ziuaj.ca'efa.elra4r.*eziuaincarevali ./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna
Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL

.i

roata statee a

b;rbal .r.

i.

n,.Lodata.v..[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D,na.e$ pLnd. ma' aproap. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.i.. nar ales aiun.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe.aLers prerdelicc.a rese numc5t.roseara fcoonq uo t ?. Arun. ,nkaliin panc;. Fendl.a !e o si treada lmea d.spra vor c;nd se pornes.in corp nd!rile9i.cca.e:e num?rire .ocosa,?J; !eo

,t

.i

1a7

ope re

l!-

rlL.sc*ca { sa va maLlratez. .*e p.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.oo.ra ceva .eua pe.a.c silfoLoseas.a? Daca n alili fon r.!aameninEtar n ali l, lost itrLodJt; n3nate ca t'tel€ ntr'odari.5i , trireljsianu !i-ar fipur in.aF d disbug; penLru toid.aunrceeJ ce

ss.read; lum?a despre v. ? insa bebuie *,; inheba .e urm;rr, urm;n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.lepciunei ere.r,r;rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb;rbsrjnletepLsruotemeieinr.t.aplanu lare ni..dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr,i.rd.1r tinareFa? Eibjn.. acena e un ho lr;ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.orpuluilosdu ceos;s?jnrrrnFe .tnd o5; v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.uho*;. cjnd v5 jnroar.e p'ivt'err ce os5 fa.el ar(nci2 lnsipenlru.incsun(eritrum.rse penrruvo insLv;.srup.nhu .eea ce ftcd. umeaz Dr.; kaiti p.nru ceea cc .r.de tumc. d.ra sunr.lr moa't? N o si aunr nE,odat; ntmk d,n c? am $ v; rpq, insi da.d va uft ari h qn.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.,unea

. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr;. Sa nu ma ta.eli ni.iodcr; arta sinu f eti niciadataana A[ fi.uroeemedemula vieli s;n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .rrcemaiputin dec;tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.i ir farneculprelungs,$. aLmeruluipecd e ma dewcne mai ,irz'u. o s; !i 5e dl;rue o entiate ninunala .ara e I .J
!

i

'dD

..9:l

.d'.'"

;d
,1

l miezul Jeceaml5.ur ta.amfi.trr{pentrua{ardecerm

Fenbu air

n daca put.fr * s:siri mLe&t rururor r.aqiror voasde. Jtuno atiqlsn rde!;rul. i acerr

enl,.Jde

Rar sLntmaegtrij. Motivulp.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei. De.r..xuti frcr rceea.i ab im65b;rit5iv.aI noiil l nercler.u ideea unur v5.ar. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur; daia .a si int.leseti.e ene DlPi.. sa rupthimenuL. ar t?bui* avem inle eFdunc. Uitaii.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al..urilcpecare

.. \,

3ni si fie interesat; de

drd.rn 5'

.o.i

er

Ji a.ca

pcboani si r'c id.cL Sriu cclJ.cri Nu,srfti? 8".i'rlcles.i 'nlcrci Dar!.ah oprirweodrt, J v atisind i cJ exkts o.unoiiere. o 5riti. srare de cunodstere care +ie .E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c;uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in
5unre6 foad" hine tirr s; eh un br6ar in viat. lDnrn. sunreti fod e bine. Chiar sunteli. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.rur... De fapr. sunieti supranalx.aia. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil;15 fats voastri. pentru ci - sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.' o nk!plrredinqata.GandilJatanastoraprn;lamoinzSi to.eparb
din

.u addlror tutue. ceF ani sunreri ldtile i tum.Ie. inrlntesi in.epeti e5 imbarr;nili? Maiputin dd o tr€ime. $l cc osa ta.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea.e hebula sl f&et este $ in.eFetracumtisaspun€ti, "Eu suntrulrci€nti. lnbS€,una rh f.srsufj.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.ebui. 5; t;iri pcntu c€eo cc vt d; confo sipentru c4. ce v; d; frum!*ta n penru cce. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i.n br-bll b.--r addar. ncorre vi brzrf p- rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.iunbdrbarilvtsprrlrn€. T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de;ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl; plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia
sunreF

dr

;

Ar trebur s; v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol

a

mtnte

Erblne preJubitiimei. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.rle din.apul vo5ku. Ali hri inv:bt $ ca c@a .o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. ddit nisre substanle chimice Do o.eea le auz'tEa pe n ge voci. Ala.i.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru

4qir

penn-c,:.inhadarr..lrprndet enot'lo'(5.T'-" rnolr.hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l.ai simrit. Noi qem 5.l.ra;h un viird.premr:
.u dn ldealul 'dear. .rtr.buis;$im,6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.are
noj
ce

crdh.€€

*

num6r€ un

nib

cara in.€p?

imp.4iri parul

k

n €salul

@iu. lnbks€ir?
L]

Er'{a.srrr penlru $ftdi? Abelur. Fnru ci. d..t .and vi spun .u 6ta. cxcra b;rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.Si sevi.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul. 5i lo&i j€!1, p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric
si

sisri

csrli? ah5.lui.

'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. Jddrrrdin rd puhhc

c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu , vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala

Vedi i.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .r6trr:nlncrisi dd.nrmdoa.tlnte-nub5'bars!u,eneie do.' riinie - ir!: iim es'l'

unii cu arrii. 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.t .u lntellgenla noash;deDunnczdu: du.u rnte isentanoanr6 degen, cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd.leneile, $nr€ti cele h.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.e2 Penfiu .a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. locul cel F.i

*m

vuln.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.oitiF.lnrua in c.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.€p€F si accelsaF. tn tur ,.4a ndgem acas6la Duhnueu.Simplu. lar barball, ziua id care inc.redi s5 moibrralct in penk. in imsEintu lor !i c;'d por. (cl punn. sa r6ca in ldul pursir sw mc - !; poatt sA iii las. in umi trdutul t] d the c- 6te tec!tu1 lor - este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.,hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr;Fi, pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.Ernea lui D!.i ar fl 5t lacd din liaar. on din .c€st pubtic un eunuc, cine ar fi barhaFi |rra bftbttr, ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.rt5parul.u robfta?lnc;dpureasimai comunLce?Armat purea si l.rl .qa? Da.i ar laca ana, d.c5 .' pure. si lad srr, dtri f€ra d f un gTn cld .r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se. ni.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.eva. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. zi. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor. Nu disli blrbatdin a..st publi.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb;rb.r. Purgsihplu, ata 6re $ d.cl sd Eudarct. atunci sunt nhr€ prord. stru 4 qn tuntbtblFi. O .obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule

I

lami nii6ine!5 ,'-ti" r'r'
n'niea

auen dod mlntea

vl

spun

ci e

fisl

lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld
aveF

u.hrr€n

Intel€s.lr?

unbsdatnobrlnufac.d.niciodlti,

un

blrblr

purcli!i
Nu

Nu purcri si a<kmn't, un md6r
un

'dcmcn ' putEi Lccn.j.. Nu.dm,t,

m'6trucut

un ndc5ou

dF;r orun4 rind

invrtal minciunr 5a nu u- invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. s5 nu vr inu.(air iei€la cum 5. se matld&e , rqoc. s5 nu vt ino.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. s5 n lR4lti t'e .oprr, st invct€ sE €xplorcza, s1 lnwlo ![ 1lbeas.r st Inwto s6 ' i,,lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor. $rcand ajuns !dul[, q al'r r6ponebililat€. p.ntru corpul lor. dar intotd..un! din rNnctul d. wde.€ ci ai au .onlrdul - ai inH.s? - ri c5 ! ced. p€nku c$unrd unuim dco pr6ne. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco.dilionsr. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.lt Fi s! rubrt. Nu vi .bmdon.ti nicioddl c.9iii p.nrrr ni.iun brb.t. Mt rulti? Nno{dl. AF st 6€. $i nu.ml pa: d..r nrmml alt.'na. dn luN nu
nu i'

trrd4d..irrsrr 5,

Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn, nu cu pe crnw! in p.tul tor. D'ct put.ti * titi fertcfi. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc, n!.ur atunoeunr( Jn!uv!., ,Irl prq. A.t plels. e[ ltu ha, qp,orp{ de Duhnecu ded hrl ,{ro.p. rL und l6rei eu . unui b!,h.r. AF a.pus Ch,i{61 'nim. ,crut.ti mai i.tai imprrsFa cquhlor, i tor ranutvi sc v! da dlpr .cft.' Aceia e un .ddrr - ti . t cc lttt€t i.s€cnnr . tc@ un .ffrmb; d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii .u to.rr t&i,,i cu rd6 lntna ddtt.k fferar.

dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€,NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk.ld mintaa vl s r4mp6e d. un

cel hai
El bln€,

n.R bnpltnent

al @dtu

- nlnt4

nu @Eul

ffir

(u. ihtrtr.t
inht|ll{

rub{il cJ €l ri

vtsi cu 6 r, cJ dr6'are g, nrctodar!. nic.@arr nu vr Es{i
nt.iod,r,

nu sa

rd xqd

i

.lie

sunt ei irebuie

r

pundJl h ca'c,c

r(..Pit ci int4 c*idr..c.atabjip.ntsu tume nu hri &roe

d€e[!t I .r atunctcindsuntddott.ltpinr
$ nu

ta

n.t

t

ziu.

m; .scultstl? Decl,cedolmneld rr: d.l.E!turr lre Jcesra lnvlt;turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik, phbu cL Ob*ru.rorul6k inp'4i.| A' b€bui 5l tritl!n,. O66.rv.rduld€ impaii.l. ld O6servalqul, In modul in car. obsvtm no{ cd., .tle cu p.ivir€ la m Fs emt .c€l ludu. Mi Dhtnn? 'mpr4i,l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.i 5L detgur, gl aiclsuht€m cu un grlp s.gragat de lem€|, pr€slrat cu clliva btbdli - p€nlru . orpllca ce. ce e nume$€ rilh6lul s.lor. Nu odirt nlciun rarbd, F.nru ci, 65tiJtrnra pin; l. .c6t 'l1dmt rort; lumed a krl pe b.rr €noliild, a initnct€lq, . scn2.tlllor .dpd.ls. uiE, rci snt.i l. :.oala M.'ii Lu.rrd. D*l in e.'. .ra rli li und@r p€ st.di. f5cAndu-v; d. cap, nicl nrc.r n.!li lrulr. .e ah de !pus d€$ lunldlmln?,1t. sivl dorili{ i .uzircli.v..uvlnre d€ inl.lep<lun€ Oar astazl, nu Suntei alcisl invitali.
,

.dqld!

AE*J!! F'e f Erdui Or,.w!,qJu, r..ruh vd. t conaqm qsnaudr

ti Fie G

Biddsn

I
ub5.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.obscrv o,u ibiihr, Nur[, cJr.r,e epro.er.zsob\ervJro,u arleld..ilbirbJI Ditcrcn[.r. . c odr ,, tp...r ?c,; or ob

,o r..d F ,.,?to . ri. d

.-c iot,

A,.o.dr nt .,.n10

ceLe.are hebu e sa intuunre ceea.e se num€ge se.ur rare. BirSrti iifunti su.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi,5rii.

Lrc..cum!.rnp&iGmcil. inllarsjt..uprjv'elaesal arcJlor? dc !; nrril,. f,um.rse5L tpminLne i e esante. ii puternice? Da. otr te s n a5r E\st; lo.? .a.a arunci. penrru c; trumusdea te-a fosr , o .,J"-, :?5 d€e,o de / o\ .r rsr mtedriain a.estlel? Di. dJr nutt'I c, noi iol inta egem asta.

r{

s eri5tabarbatic.resuntviiilisi tumosi5 arari.an\ta Dumneei
ee.Dumnezeu insusi? Da si.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi. s sI;siat, Dr F.ntL.;.eaa.ere a du5 r olo 5j ceea .e pretujm JjJ sLniem. p.ndu .i arun.r .dnd alungem. ', e nicio important5 modulin. I De5unrem subsrrnra r . n. sunrcm uft€. eu am alesuncorp d.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL,dicjar c e a tr;ir q.odats 5L toruJL . e suni srDpuL .e

A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. Ete sunt adev;rarii

N .a

so

'lnlb r.:i n.l 51r D.1!€op.,.
dcaoni'nhcsL Fentru.:elesun|€eer-osne 5i ce les;rur; dre rda .u invaiiiu,a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. in ceJ mir mare pr..au(ie a femeio,. ele (rebuie s: ii$ !riji. pentu.5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or.gidr.Efemeil.ar uapurcra6:iardu.e o i. sus. in loc s5 o duci in jos, atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu - cu uSurinri B;rbarilo' le eda mulr mrisreu.u Observat ru. penrru.; senrinanreLelor de5prc..!efi ror.ecrceizs au Lessturi.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati. r*uattara M; ascu(4i? Ei 'ar

ro pulqricr

aL{le .

r.ar

fi

acr

ni.iodati.onsptraiiain.e,sa s:

e

.,ubmineze Nu crederi.a pots; re.unor osabie. aiun.L.tnd dv:Jt 5, e,berarea lor era imperioa$. Fiecaremare prof.icar. fia ariiai

, nnerezeqj*i idolaoizezc. p.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d..6mn J dalr or Nu inlelegeliasra?

d'u.d'Ln

ico,ar

b;rbat LUminJt

t

sa

i

s.€L pu' cu o heraera. iar elua ber aFete ujrin

?,d.,,i

c",

;naeo?Ir4eo'l"nh ;P

Crunulsup.avelw, eleintelegdEroria.Pur!isimpluoi.ieles Eo intelep.r!ne cap;tat; cu multalupti Eu amaLesofemei?. pcntrucd

ca$is; Ien?iLe Nu mip$E ce spunat. jnirtdeauna au.isirsar. doar : dn oJ ar. .L l .! oo. ,ooa;p.F eod. .o oi,.. .iJ!qo. ' rr.ur o nrordpauna Drn serualLia
sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt, inesati. s, iiiau rrumuserea lor B;rbai_i.aresunrhaethislnrfruno frumoi.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie, or tesi incazu maeqritor exisr5.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts,mFrt:J re. Nu rlemin...d r;ram mae$ri ca,e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc; jn alpahuLea slsrLiu. Acera nu sL.r haegri. sunr cu roliesali. por si exkt. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj.

i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. ar.r de mulre$ sa ha
,od"Lnlo, , id.lo. ddJ.1i.4F r1oaa.cl51 no!.a \ii lie Dumre,el 5i si nu le .onv,nse) Da Poaie * aib; pulere?

Lat .rtd1e.odDd. rae,f. ra

Il4ariJ, mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu, da mrare ca pl;nse krt timpul Vreau +iti .u hrtii ci

*

D

!utel ra deveniljcanine. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. Nu rebuiesi tuti hirbat.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.a mLne Tormaipuretisi r r. de trumofl vretr..a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti, puia se f't.alde nneir vret TotuLe aJa
.um

relivoi

LLcrulceLmai mp.rtantcare ei pla.e a mrnesunt eu

i

cu nu

poisi

fiu vizut Nu i'rtcl.sc!? loJt. monrcntclc acccr

i"

fatrosLinzii.bat"mincirurilea.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli,
toar€ lucrurile

a{?,

n

'cau

ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri, nu tntelesci ca n'm'. ! f&€ cu >ub{an!.r A\L .v4 ri>h;lu!?rr! Pl'n

^,rcnillrccm i, rn,; c.d

sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo,lt' sexua itate! ca* s;s iLuD alt sot. Foosiliv; D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e. Nu p'€r (dreaza.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.dcoaneni doarpentru.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll,unldoarcomprnic.l.fees€li? A5ta enc..amaide donr Lnp'e !c pe lata p;m;nlului. E ceamaide

\ {5f;5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric; de rdr6cre s; nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r- Dentr- ( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' ,'dJ.i- 4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr

'na, v'!$.i1 r"m rrrclc P;na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu , i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl'

colpulnolbunua.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment

'

N-mn:.i1.br'e5anl'0.{Lloc!r_rlor5e in ;r's5!r'cdi'i sJre

dq'l lem6e

de pe lata

prdnlulu',(ci (rFnu

ar€

n@?d?n'h?ni.

.'€tip.oli 5'da(i nu"rtnm

t 1Tq in- na l l

h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl
ro'za

inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul, cu tura, re is s, p;rintij-.a si v5 as4ai do.heva. $lsllai ci ht tinpul a *isr.r o pane dinrcicar€rliac; la.€tiasta?5hti asla. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.ri dar sab isnotieiu.ad ana in a.elatilimp.penhuclsiEteJti.u addiratceea.esimleati. darc.puL va spuno! at.eva. Do.l, pe one trcbuis6 ascuLtali .apu. s.u

.ntsu liecore dinte voi, oll lost fem. de mii d€ ori nal itunoase lr""r,.un*r'o-- de hiid. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal

pruh ind;im6.sr5pui.t.dacr lissracsmoc irepdsdJl

c@a.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.n,ai .li dMn .eeo ce ;nad€ror -. fa(et Lo)D.."$nL('lir'a \rtr1 .;D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.ntucsnu,unreiiob\nultl? si nu tril .a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti, alunci, ca motiwl p€nliu .are nu p!lq, sa *;pali da mu$ele asla. 6te penhu .i suntcli ai. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl

inima?C,pul.9i Jlilolosllasta.A$aci.licobor duati 1016itvidina la m imum, apoi, c5nd.li 161g.ta, ali intins cap.rna qualllStii ba*c.9i.poi,Gs5 p.stali p<rsanr aEturi. ali rcwnitlastarea de vi.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr;n5. Slda.ivan da *ma.:.eea celhh deia aici, aceea ride de

.t

f. -*t. '.i"
ldaarat

",,

i

ce lel dc

onll

li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€

rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. 9ria.d avem onediial., atuncinu lrebuic aa netngilor;mdh cauza llmpului. A9. ci br c. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar. Obseru.ro'ul acela. $i alun.i, obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n.o d murili nlclolata ds.'n.d ..u dz rco alt; bodr. Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .ancs, pdnu c: ele idca locuile aska g se u.[sc pe e. inssl€, pentru ci undcvr, in fu.dll ninFi lor, cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t. dou; slpltmanl dr.a sprn4i nunli urn;br€l€ ludurl.

INTERLUDIU

n. st
Iie

Dotnre. n.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte
ji rtbog;l6ted raF .a tt tu o luntlnz ii .Adpll
celot

ca d .e nu FE tt nu tat.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte.

fiie

@2

ce aae

a

@et

in dod

eM, h hene cnpa.

din

nihle.

m.

turl
sl spun€tri ce

As . br. inr6arcet{r

la

Ecinll v6tru

.fi

iNltlL

sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a;a.apoethpoPr'a €l'p!^t;intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor'
ndrruri

d6nd*

o

lr ce

est€

bbnea cu

.ddtr.l

Iubncr $ Lumu*t.a p .i apanini rcl€ia9i c.rcaorir, dn a@lathmp..led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar .{,,Frumuselea nu e{e oc.litatealu.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 - giliecare mint€per.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint; _hru propiul sau enilm€nr. fsri a pretinde sr b r€slenenr.r€ pe ale alror.."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.are neindrtsostin e5t€ foarr. subjectivi. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .ira.r€rhl.i 4ta'oare, pe dlribure spfti.le s,u p€ rapdturi I propo4ii
_D

Rsspunsullui Ramrh.br.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i,lor in dhlcare hipnolici rLle prinde

r!.d.shiz.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea .J I'c And nu. o.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu . o al€gse r,.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii .n?rder..4p i i RaFthacuo,lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl. ,unel.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .Dlmdoare''r. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.tacolului d€ ,rr rrrile (ep. alii d ! 'r ni!,el '_d'vdudl panhl a forF' -oi ,cLriii ca.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca .'eo' ce fJ.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.litatea caE d!'e la ,El. pdtru cE totul6b minie,''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ .i -nu ar€ de . fac€ cu .orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului, ochll ju.iuii 9l mLnlea aser; un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal;.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a

tr'npa cl. inec>c'RJno.n"rddi.ara de-.rrreapn\o.n.. -ad cd? dcplt.rl€p:i'lec6pulur, g€nulsau srarur!lin viat.. cei careti {sc.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. fizice ti in pra€nlc.€a .orPurllor lor, aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul
fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes;fteacldLn.olo da iubrsa sexuali. de akactia sinlurior. Gindurile ld inrime, precuplrile$id€alurile-nini".ld eunld€56n l&al€p"dinirri. Fesitind cd.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar; i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii,re fi de

' p?'snllitrFdd'q'al!.PUn:nd{uri€addt'd.rdenNar€'rn"i pqsn. o Pdsani car€ eul€.a de ann.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.Ple Ahncicii i$ ahintsc ,'r5islb€!..a cunstne.'955 i(Jn.tlonczenomal drnu\'
notltl. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit. ldenlilarea lor 6te dlt..r; in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t; care "61' 'i idmtilltll. ndetra sun( prolund inPrlorr. in mhb Td sarul d€ imint4
kecutul

ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. Dac; n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac. .tuno asla e tor ce puh s; ne csr€ptlm se dp4,tffirah. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n.bn si -e
ingrljoreze ln o.estcaz.
E

bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€..t.. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .i. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u

cl.i

obieclivuL este p 5.erda simluri16r, orJcal
342

4d Lka,!/Etun Mat". pot kn tr4{z . t l. dra6 dr E4ere F. Mlrb. ed. @idi6 (lndEnaports. rndL,na. LibErtr FrD.l h. 1931 J Etu xltu D6pre ld.drt dut gunutui lotrhe strndatd
Marat. Potittal

DedHuft. E!*

'-n]U.9ptr..!"P-dq n.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd. Eddnd fhe lMi.'.otda di. i^ .tar' tirylu aiahrt. n t /, caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha. 1999)
t\

hbn.r

c un lDdu Pl)n de

'Ph"'tan

casaa362-s

Unad'np;4ilecclcmaiin.iranrcacacenei.siie*ep@icrtu, Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln.i protund. ln pd6ta lut R.nfi4 persn.tul fr.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m,i m.re.hant - 6t€, in
ac6i c.r, niFenr altu d€catCiacomoCdanda, Chavatrer deSiing.tt Cas.n@a este un r.humitsnitor wnettan dln s.coLulopGFrezece. car€ ea am6iec.r cu nobili@a €urop.ad, fdro p6hu .I lea e€dus mulr€ ld€i- F.im.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat. a lui Carlnd4 Wll.rd R. Trash id inrodu.pre, ia.a .omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt, a mds la Untk,trarett. Prddal (1738 - U41). a abso vit n, ulr€rto. a losr inwnI cu.rd'n€ mtnor. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee;. in c€te din urna, ea d@dlt rGalcibanr. P.nlru ci, tn rtmp ce tAntontot cozi in.4c! $ n conducs spre o .sdcl de .a rierE, sor. nai mi.a I preolu ut, Benlna,ll invltd d.spre ad4lralee sale jncni.Fi.In a.aa,t! prtma bs urs dmoro.!6 a $. tar! a loi i.a $r.la *dus. Oupi d."d {ngdrt uc6r.l€, a preluat rolul el insusi. De alunci. d@.1€ ueti sal€ sunl marc.l.def€n€i.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S.ntGe'marn, ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri, f i casanova, c€l

si
StiJ cum

no

lqrani

Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s. DonJu!n. p.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.1!tl ,t su4inr .cea p'Mia tl cunotb. sunelul p4$'nd, It d€ alcl. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r. seret!L rsudtei sale ,ad.usr R'nthr,da r;,e seduc€a i.limLtato. undi pzr$one nu cdpuLlc.steia. '?l s.lntG.rmin 6a ihuhil p.nku bosaFa sa fdbulor;, P€nlru
de pe Lume."

,t fa.i

lc.'.i.d t n€rahdator !lsi

suslini clP!

liacare pe6oan5 pa care o @dea

st

fie singuta

cunoaikr€a !a protundl d6p.e rbini€k eb.2 i Pendu int€lepcldn.. sa. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.t!l aL.hlmc,llransmutarllm€trleldi..ur-ichr clPuteasdmEre.scl pidele pr€loase dLncolo de din€n.iunea lq intlaLl ln re.lllal., Gtarnt€k itui@ €f€dlw .u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl. @le 6arta lnhr6anE ,,Acsst harbat loirle ciudal .ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.

nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr; p*n€, cel hai mare akibul .t tui Don Ju.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d, dudcum Dur€m sE verttrcrm
pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs, ,Et

pu€astseu.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror,.d

seduea,ul dn s4tu aalnsa deMo h,063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.u Da Ponre.! 16r ais c,u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. P4son.lutre.F,. dii.ind ri dnd in dilqie p,6e ars lu, Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). in I'ihosr Fm .r Lordorui BFon ,@J4a,o3l9 - r32{) iiin pi5, tui ceo* B sh.q

iq.tur; aPqeinlt!'Doi Juanskh

spun€,Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae, cb are hei4!r. & ani 5l cr d.line l€cul uniq5al. cl p.!l€ sa facl ce ra cu n.tura c; topeSte dianantele i ca. din zece sau douaspr.t€ce Piete mlci, poare 3b lac5 una mar€, cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.ruri er.u o bdgatela p6tru el."z Dup! cum wdm dr. atal s.int G€rm.in, c5r {i caenda -.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d. m.5tru al.uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel;lah eet€ maasnu in !rta amoruui, Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft. ,9i de . pe.in€ 6 !! eulE, p€ cel na' m.r. .mdnt .l rdurilor l*, *u nehurire.?' Cu alk cuvjnle. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.taleleSni.57

impotdi,

Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.umnemurir€a6l rin€r€t€a
mai

la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan.ivt care puRm st sperih.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin

vegici rrani.dld4ortrrilePenku

o delinirc

qpdioldd

nai mit€!tr'

,J€,./

sc^9nt Hdory

ar Me

radurdew

Lle lltuaa aatii

dd R.TEsk. %L I {N€w Yo'l, Hdcoun. BG.s&wo d.

, Mnahh di!;

h alz| tinpuld enalt.nal c6dd422

ed

dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. cld..t 4.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n
L6h. lnd

o
a

Art. n. .Stecpl! in calaiorla nosha, dupl ce "lsh vlrut p. rD.b $ L-h licd p. b.r.'. s eDr.m F.$dl pa'li! o !r.tr m n!EF, Flu o r.4aL Dd D*..F . og e 5h[.E Atlml E m & ..d & d ttLpdon6 tb!*h...Eddo. tr.lrta ile fidr d!6 cl .. iuht o .!l posnr h!..fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.',{ .e p.ntu . Eltr rulitrt pcf..trn lr.ts n4!tl, lr.bur. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim - rtldl. nodlr h €hdl b.drdaI @ttrm d.+r. nol. r! urm uftL ru+urtu +ril

i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.dF.Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h.dr.lh um{ o.d.d. er qhda. 6 6 rnLh? Rdlh. qpdn, .d lucu ln nFd.inplu, +un&i
ce

CAPNOLUL 3
S€.rdsl€ profurde ab unul ha€stu

,at.
9l

f.cm dr.gd4 tla faceh d vhtl."g b dlrdt, i'$lro tE+. d n6l
cum

' Otu !&M, ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g, n h'ta). q rFt paa th ca',,,,6. .^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt

5, C.D,

5,

Al.rglh ln .ercurl inapol, <ah. incutul

no.tru

nrcLdafi -dhh.,uoLnl.,Sfl dup! o {6rq cln.l.* 6rhs bun I!

u m.. cucqll nrn.nl nicrod!16 9l c. hc.i atund cand c I&n al. AD Edn r d L.u&or 4 fadt pl@ O l. vI rn tcm rl oftc.ti C ld, .F.! E!l4, E r6.[nd? iri Vl r.g { Elin S ch E!.n 35,0@ d. dl. Ms htrs ld .dun pds.ltlb. p. dm ln lq tr.6F ld i oq$lnF.LFlrndt} p6hu cl R.hth. da t|cdd&, F.hrha D. fo6r ntcrodat! Frttu d o.tM lul, H lEt dd.nltl Fru de fqrd, N i* ddlrl prtrE d. dr6gurt,

e

d

d

vd,

Al. ci . ilt d.t !.!m. ci ml{hdepln tre!tu|.

nd . d.ro

pr@e

.Epinttb.re6b..Adrc!rUl, dt!. nu dd . nlclo pr@e Nu F&E l@ re L.S., dnd r.i@

cMpdn.d.tadnd h!t5r&'l'drhEh.ft..or'iut, . Pr.if 9u dddlf dq! f, R.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .rvnm . .zx na

E,I

. trEi

intua o L4.F dl dtrp&d$o d.l{Eir*t,

I
Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.h€nr. Adi.r, p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h.sinii mete, din acete wnuri, bi arirati.a niie copri. A5a.r, un6rt, grti. arahi.F, penrru cachi asra ftsunreli. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. Eaa tosr brmk6 sa he
insnrrta.Jarno aminalntar.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.o&fr - ri .. sr in.*. o.r C brne, m; invtrrisd in @r.; m. inroB*n aa.t acoto d€ und. phccsm. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti, ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par;cunos.ur€. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs.9jce st vet, e acetailtoc di. cara !h p e.ar. Am fe.ut dolr un cerc, mare ii gras. Vol o faceti tor tlfrpu. Ajdkatj minad.cr.F6re He, 6k.h'a, c!.l€ndnr E bin., v5 putqi imasina Va pur.tl imasina cun m! jhte,E Sr tEt; lun€a,ic€, tu ni u,a ei,i spunr -voi,unreF lla car. aij dar
S sliti pccindlt.a'n labariaco o.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ,rt_.ir' o I;, r'(kr,rcla.e?op..r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani. Ma ros, dt de prctund poate q aiuns; "(dn 5a fi€?

totreui la rr€.ut dar sa G sFun.a.am gandjteu .l.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ - !i sinsur! d![ cand am ri.uin rh zis.5 lunt,anai Adl.l,chiar ma d6el'. Eu conduceam o nata. Da, an paispre€ce ani. Awam n€wie dedpdicnt aeea.
6

E

rc potl$

darosinsurtdrriedeajunsp6tru
rci? De ce raanili nereu, in csc,

mlne.

DeccnD€d6tultrp6bn

i

*i

-

-n**

in aF oi la .cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.nant? P€ntru cE nu au.tlnklo amotie ln viata rcaetr5, asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6. Am li.uro linpdFapL d" a.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m; nro( ine.5 6if*qi dsl. k' t ia'. o fddi ia' a id'. Dc c.? cume .,Fr di, ti \ic.. (ur ? arJl.d5.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga

secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva

qbd
mai

.upierelnmino.a'emalpussije! NumEinvinuitip.min€.dac;
c6 la

i

ld mi'd ul6uld6pr". de u; 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e - e{€ ca vi hndi v; rin.li d. F(utolldu C.iMahnE6r.)EbiE ob'Fu'n

A*Lk.li

C.ed c" vi

.; c\punprimelors,uprr.u-,r. u.itrT-urdr{iinru-:o,,ein.;
4ists
existd este.icL.

neam lntors llcl dc uide am ptec .. S tt si, ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet.pl.dardefaptslnrprGl,penEu
ant - ei hine, iti$. paEpro<€ ani _.t ft puld se sp{n: ,P5' la ce vt atkptatr,- Dn €u €rah o q4tu,5 rodt€ cuEF6a,

tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. Nu. lnst locul unde

paispr4q

ius Avei. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ .€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. -Nu.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'. rta. F li rp s nioodat+ "Nu hl
trecutului

.m;. a5ru ldri Ato,l-4tr.€nanr.g.dedsrr.pr ma hea reactie esto ,E] blne. na.n..nlhd_na. Voi aF venlt lupr mine. Adic5,la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€,Fe vicrimvfl,.n Eranun

i$d.r aclhlr

nunai noi cream rsatitat€? Ei hine, nu-ni sPu: nhdi ,{a asa(3'on l.pnFaheam'recucnr€ Rai-,, r€r.,r p€cd," 6n b6. - dr p.Drd?ce q-i: (ir na bo de p,otlno p6.r.5! tie?,, r.L1n de unde am incepur Asla nun.t penhu c{ nu .m awr
lnt€lepciunea

plto dep.isfler.(e an'.,o.ne g, os6 vr spun.d, 'mpr6ronab,t Dupi t''a 4petenl, - in qfru,,te m€k nu tub pHholosie. E{trtd

d..

tlne o tin'e dr€.ptr,

Shti,unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.a.elnm as.ulralr.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh;. L-.n ll€speWlliam,pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg.h p€ a'.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr. P€nrru mine, pahu lnvrtltdulrslru, a..5t. 6l€ alribubl @l hll untc. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui. Atun.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.in ochi at:.e u.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.nsnlLacqtia Nu ne n.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld. Ii pnuin in sun.r. Dintrodata,
aLes

-

I
p!rcnr!;limrcnaminariiusin.u .mJn,.olorl.modulin.ircLc
l'401v! penrL care l.am pLs s:L la.t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.pti, Jr !ut]cu mcu. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in,Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la.,n4a care Fo e 5; ljn; rirmut cu rinc,

, iv.m drnrt a.eld S Je.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr.'r iFm depa*. Ceeace6telrdmosaqe.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.up at. el*ta a l6.ul
l)cciwcausiinteleseticda.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.suntforrteSin?Jsuns.Sunta clcr s5 , LrilLJ.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. .r s6 b,tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.(rrrr A.eia ede mesaiul. nael'i. Oc. Ia. a{a pentru dh; dst?az5?V5rq frumos. Voinuur ., 5grma .itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo

si lini pasuL.uvoL, drr oara avet' inocenla solftar:d. d l[5. pe.,n.va si se uite in sui]eiuLloaru, crii dinke voi v.ati uit.t l. casct?1. .u invatahrile mele i, c6nd .rm.ro.5urprins imasin€d dc lp.oape5r a aruns d Ghi' mei. i.r €u
c!,e poate

peJrJ-5{.uiJ. i '.,"

\'ar (a:nq.r.\o"-n;s: co.i-ic

miuirdintr-odat;Lavoi..;tidinfevo'arinnl cam;uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n;na. &a d t De .2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c.runr? Por 5a va inv;t numai.2ea.e $nr N! pot * G inv;l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv;tnundeeac€sriu.$io cinc

Ja.d.;onF.realorJu'u. ord!maetelrnr J 'rv;zur rr'cer bine. atuncinam auea nicio p'obl€m;.u rci Alili ' cu ii I ,ciriisa mdrseti mai departe 5, ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu. Ln trccutul €stru e3r in.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul
{nten preo i",pli"uri $ tin€t, aslea pe roarc Eu am tnmis ,.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati, vnm spur add&ul 1 .' m'i mulli !; asunder & min€. p4bu d nu u.li si m6 uit in ,l, rcsti, d.r nu cred€t' .5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.ieapli inaink? Grq$, o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a. Da. lan pus si dan*r€ .! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .rrrc c4a. Nu. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.ioda6nimic de alace.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.e.u cinda care poale si n? inle easA n.ashe, iluziiLe co.puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l.ici,bravada noastri. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat. blnesou ,c sunl.Freabun pentrurine ,am F.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine, penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.!a noaskasunt.e'.trre.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la.stsuntem deinaLli.lacitsu.rem de bEtrinl, E 'oslru rinu (ine am losl. Eieau utatjn sufletul.oshu E b'ne, exkti alPalru er ad4lrate. . ueau * +rn. a 5siliu. Aceea esre.$a 'ubnii 'ubirii; magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. a
ins;

*i

riarinl.tameava5h.ft deputdn'csunraruncidDdm;uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet
9i de .e ar rcbu' sareau un inv;t;ror .are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v;€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii. .inoh.are nu €inrdresar de fundulbeFu. de picioa'ete rcastrc de v.q n. dcpenisulvosfu, Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .uloara ru ochii tai. Ai mei suot loa e nesi. st

'L r-dq v od, dec cei nesri penhu .i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.am qurnkiod.t; Jsr Mie im pLa.eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn
sulot?EiSind a.estaesreuntalenr.pe.bucdii.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi,iilc.orpulu or. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c; an creal un rac$-

rdressxuaL.lnscrnni.iviutatrlaei.sriHcardenul imprkfturde .tn! s ru uitat l:. neva ca'ese uiri La €i? A.ena ade motivulp€ntru

'ubtrii

I
ilar.a 5i fe con5r,insi acolo. ru doci ru nc 6.ea si n. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu. am Nut aceasrE *p€rtentt - ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu.inee$€et cicino
sexua

Ormeni anrlilici

w

oam€ni emolionrli

Bdr

daca ista e tonoL,

thFr;tia cerur or, chla.

aLcL lobul

l,!r tJl.:Thonuldeauru uiDumnezeu.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.,cdod ornalogle - r€prernta de lapt te rile,sau compordm.nte e r ndnii. Si incepind d..ki, wdm ca 6b egindn.a d. br.vada, . .trc nu ar€ prea m!k, 6ofl€ in ea. E na' d€grrb5 gtndk€r .nalilici r., ni chiar in sp.rele lobului fronral. Dar lusnd li*.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. ihpo .nL D.ci.!hid' in3p.rel.loblluifi onrdlsdft cei m.i.nllitic'tummi li,r lume. Aicisunl n.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.l,eu
oameni relisioqt. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine. Cu lLle.uMnk - cu alte cuvinte - el.ohdoc lumea. lunt manas€rii banilor. sunr oamenii care $nds jn lem.ni de ocuatii
tr

t

utregigi

Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. dd dlct ne iu.m cu.lS o cr c.r€ * jac5 in dpulld.rrih.!nu puhn nic,odar. j. lu;m in *ri6. Arunci. a nu Er n ni.iod.r! a.atora *4, umnara

Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.b 46tui s,rp. d.r p4R ca ii ,pJmn4i. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum., o.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c.lui dell lreilea is'lin. \ror6im d6rrc o.hni, despre nme cre sunl .nlliticc $ ca.e u'neae.odul .h.ii l4t c!r.sunt an.li[ct 5ic.r. urtrdl codul LiJn.herului. codunocuturd. mu.ci, codut armar.i, codurde nod; !..\a eruirud n4. sup_inlJl en.l' l" r donn"t...dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. Eibine,oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.oal5i ru invalal 9i cine *ri. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.'ie inromada? S.ollr ntr de hsiiuri .u - Nu .xktl un ei*eh .ducal'onrl c.rp si se aup€ d€ enriile dhdild. Nu ditrl. Exisr; d€r jst€m edu.andlh .ar. e cuot s; n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5; fie caI dinrr. hi lnlelos4i? Siatunci ava o.da5r.tl problmE p€ntru.s adolGcontll bne i b;tranii adic. ei chla. hl ,lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei,penlru c6 nu au minui a.easG furie crqindl, lcestenlinat ft6end,^lcLunmoddea scaartt cmotie

I
d.scanda. Ala c5 i'r.p lu.rurrl€caresuntdreptes

ri n5rriuia{;. ii ma4ullor.{.

pentulldurilec esimtc.isunr.orcdc

Fcnku

Eib,ie asmtideco'ecrnuct?..ra.tdinpunddevedereint?Le.rtr.
Deci.daceparnimin josdelafeliile.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta..hiar lndntedesubcongtie num ji amotc. Ei sandesc do pirn senrime.te. penku .i seniine.ia a serlimenlele - 4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina. Eibine, +iri cineva.are vi spune.,simrc; e bine.. voiar bebuisS sFuneli,,D.asute sin!i.ieb n€ pentru rine? Eibine. eu n.af sea ni.'odatE sa fiu inviluiijn.orpultEu emolional penhu

!; n,.p halaq' i;dof ai;€e!or'dpin.r '.odc.;dL n..:pd,, da nne TL ne dod ; r \, ero.,i t n ra '.bEn doza demantutre emotionali Iie c; a*ain5eamn; a lesinhbine. a rc ia.i.iu. r€ 5.-ri r"-d. HJ -q a y -lpd r b',. H4 \ r k
facem. Era momentulnostu. Eibina. desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma. N.am.kiun felde urme cu rjne, micar. Vinosi mr batl
a

(..Llumin.rc.Noidoard4ompunemolinc.le!on$trnii9 enersie i.omponentelesale Told.spreviatavoarri\!lhn.'arvialaaceec ' r k.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr;.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.are social: a'€ o fait s' ara un .orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan; aLUm a fo{ numaidesFre a.ea*a ,o'\.liintr.aresunte'ivoi. Sr osE explo.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.splten i la.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5; hcem a a Di. ri.ate. ceea ce vedd ai. . ia.i mersem in su5 c51.. subconsrienla, !sivedemd incurani.oana.iinugirdesc eirer.lioneaza Vojnu {indili.uadaararStiiideundestilcinussndil'.u adevirat?Pentru
I

.inupureF*v;con*trirla.eeacev;sPunfar;s:vismljhruburan
.inohonal in legatur5 cu ana.

us; dulceati. e!tiun {rarn.'

Deci asia avam Ar trebui 5; spuneti, ?ib'ne maesrre i arunci asta. atunci crr" . d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e .onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe.lare reci spre deose.(i.a da o psGoana carese d; cu Ji capulde perel. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle,pefhL.s.vedetrvoi,as(eldepe6oanenu

cumimp;cam Da.:5pui

9titiceineamn: ana2A ainseann;calaa.?+nivelnu 4istao ,.teaneuronalade gandrelosici.E\ist;do neutoni.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l...9iacestaesteloculincare.titr;jtcdmr )nultidintrevoi. AliIart p.in sentin?nte prin a v, rani sentinentele, p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.!a .e !5 jn toarcdi luqa laire.utslscoaterjde acoLo l.tsunoiul acela tin.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh. tinL hebuiesav; educim noi o$ I'lr
lpecuLatieilozolica, pentru.i.vcdetjvoi- !lilicum da+iu asta? o t; spuncli',Nusift caecora.t'atuncicsndnuoblinelr.ea.iiapecareo

O' e Jas- o l' dodo.L;

sunr dependenledeinteled.

eLe

sunt dependente dechimie.

Cii

drnrre

vo inteLeseli?chinie..him.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a,ta? Penku c;. mai iniai, osi frf ne acord cu

".o " inrat ln emorii sida.imersJr maideparte,innebuniti g, dacs mers sima, deFart€, o 5; ajlngefr r md prolund. ei mai adin., p;nicandexplodati 9i arlncios;vid4i5eamac;amawrdrcFrate A*a s. nume$e nileturide emoie din creier
loftcz, o s5
As F(tea sa nunesc

n,n" "r,, o -Ir

de

o,

la.uia depravarea? E. merse la .ele mai deprav*e l.q;turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.!ie. De dceea .r6ti u.qasijn masi De a.€ea 4cE vioLalori. De a.pea *ista L nrnJ i se,eD.J-aed^i.;,..n.5'Da d ^.cForr'.an
$riri

di.

ce e

depravali care merg la amb?le capete a.e conrrol emoriiLe de ca'e au n

D , ?".e\{i(old' 'o' ,e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.rii. ca sa secrete !n
aLe

a{i.on$iint;

5i

encrsia. drr pra.r'c am tuar

doarura-defrpt.on5[nlanoa$raeunsinqurrand

Alica iatace

I
9inu credetici J$r vi sc rpr.5rivou5,o5i v5ipun.iiienull vi se aplict p.nru cisunre!i atard€con+iin.'orL. uatahrsh;" l'.'.r., snte! din Flall.nds. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc.
Dacl. cernsaamfi asta? El blne, astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh. srn.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu.wrrJ,a(o'pJlu. @sru rhrdu'o54ch,hlcl. g€netilqeri .'ne p $l€ cs,unteii Eu rad d.n€buniaGnmib car. cred d sunr

in p@rv5 cu alt€ pss@ne ',FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e , sr inrampl6d - i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc; pd biciclcri ri o
c loartevniLn foatte Prlnei

-*-.

tui frumt

d45t altii. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €.hr d drspdati. Fko .. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a.€e. 5l n4 sa l4nentdo ni.iodat;si trebui€, pur sisimplu, sa moa.E. Arta € tot. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl, in loc sa fil

n

, n,1_

Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. ci, in mod aidmt, l6dt5 Foala 614 tlSE!,5. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid; ndu individull, de la gcn.ri.r nssra q, prd la €d!.4ir nd6E. la alegailenorsketilacin an.iun!r!lin.in.ekdlnurm5,tla.um
ne suslin.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.rca. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.

s Da6oan.rstpundc .Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs;b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr.un schimb cu nlne darnu$1. sdiaE?' -Bun. .ar. € nunarul tau d. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.

'

comunicaE, .u'Pot

*

5Pun5

!n.. d.r apd dciorul rpune "cine

,Aiun $l? A

o solie?" ra?

Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice

c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.e

$ al Peenalir-tii di*iatc
ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun, cun deliniti ct suntqi lhnezici. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c.re areun haumeuss d cap - un tsaumarish l. cdpi a a e importont - si rana pra.uc i€rge refeaua n.urdall c.re fld lagnrra.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha, El bln., sa ui sun .ate c&a d6Ee €i
amnezia? H€i, nu numai e Ed6a A
lFlrthnd.

ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl
ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda
la

Nt'aF

intebara dar rSspunde

un D€cl, c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n.umarirm ta h'sine, la pJ lea &.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn&

n

tt

bafr, the Anndat d nnhnd, A Randnrc a/ Mrny Dine.sians 6arn dqn nuh.dn&*t. n./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.

sScol.d€ I unindealu Ramrh.

in.:pse,

d

r.darul nu i.dici nlclun lelderubk€

'I
I

n,ini le
'obona

ruqu, momcN

si! int;mpl,re - d'n necutul i doar p,ii cmolie.
spunoii.l€,

nosru

Si

,
'

rrin lnrdrccli{; .etu w.inulEshr i

5t licom numrlr e.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un

";

ros ac6t mt.

Bun. tcrap a a arahi.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. chr , runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei,i!16.unjnccpelah Le. l.milia incep€ cu s mpalle. Aia c6 individulcaro seslr;duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.:rd€sinpa'ie si dui.i. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. in.€p sn.g aoar; la iwals 'por, , orrji. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. $iii. €rrh rde ins,ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin.areamtro.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic;, aceas15 bi.ti creabri nicl m:.ar nu ttiecln€esle5'. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq .min'i . 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .{ I inhe.b& ,lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded. Fontru amneicie loa c q'cu s; fie prqenlalifamiLi"i. penku c; amnpzi.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu, glup & db.beraiti !r spune -Stii,.ir@r dn a..ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez.ul5i mnacolu ? P:L da.i tstm
un amnozlcln pace el poale

!l

mmifeste orice, ponhu ca el ene a9!

dd.urar Ad.i aneEurri si dad incerci * rdf..i a.ea

p.rsa.i

in ,c€la$

..rp. nn sr o

relaci n'c'odart. Nicioda6. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.un.. De.p? Pdnrru.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo,l in.a.. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.-ro ra a{e nc'si d po. ' Fas. i n, L.L L-ci '€t?r ess.ane. 9l Ir4aie om oc lutru. moment i int5mplare - llecara mid inl;npllre a fi.ut- cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir;rur;? Hei, as.ulrati-n5. sa e; nh,nbcr. rirld,n. d \ --icu-no L.;\ipa;,;rp.nr' vo'

)

iriv!

Awt

mult€ feljidccrc cr

muroli in.le? cu binta. vointr. D.cl un ahnan poale s! rssplnd; la intrablril. doct*ului g bru{, si nlji cuMsca o ginile. atunci Gb.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.u a f*€ lud.ror care se raceimedrar nabure s; puqi st fac.trdcelari lucru. car. e cea mai nsrc pl.dl.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr. Ah. credal - volcrsdeli ca eu rcrb€s. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.sl 106l..sle.. Nu,o s5 vt epun eu d6Fe.e d6F2 apat€ d l€rdsi€. ApalE $ let rgl., und. . ldul a.€dora, in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6, atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.6ui. ffm amna'c' conplet. .6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.npenimeni. Nupur.i5rlim6o.iali cu nlm€nl. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll, Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. Adic!, s. un barbat in.[ d. dor her,i, cu parul roroi, h.onzar cu *ht .lbrgi I o sotr€ mlnunatl - $ aa di+!s ,r inke'n lamr.ti. I! rr€izki rii b€i d€ rnl, Ei b,n4 fdNntd6, rr€bub sa uil€ totul, al. ca a schimbat ast pc inpir;Fa druribi . T.tilui siu, pentru ci €r! dispus. Dqa pute. d prevod6 li€care €molLa. Asculralint. Toata vlaF voltra e numal d.spro emol . D6pr€ a v! lhtl bine. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.v! o vi.E in .are ac.lrcr nu sunt.onparabLl€ cu ju5tiii.area d€ sln€. Putetr s5 faceti

ndddni.ic? MninuLi mrihulr - iildce!isi sulere, penttu.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. lnlolcgtndua: minl€', f dli, ninrea rcaLa e intra picidr€. Hai si lim rrio$. Poate p.ntru cl nu Stiu cum 5; laca drag6te.u €i, p€nlro.5 ei, in $nea lor, nu vt vtd p€

qbd,

ll

telait;n.l.*h! {5 i+arunc5m pebune. Vi .5 da }'r Adtr, lli lu.'d p', c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne.Astainselmnl - astainsaamn{ - c!.Foiia* dellaseart. E pendulul e du ple.!!, rictac. Ceasul bunlculur..ate d'e pmdul, nunrrs d€le $i inh.o.r. o s6lf prea b6tr5nle n{r; vi se nai {o.1. ri. oh Ddhn.. cin. o si aj$ {ii5 d€ Fi. .tun.r?
. h d de s{!. Vt c 1
Volblm despr€ du Guwrnul. Fodl. ci aF os: ffc. H.l. nu vl pace.eva spun? Elbln€, da.t sunreF llcl- €u i iubescpcDuin€zeu,ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. c' deb.$rJ er (n5a am9'.13 9r os, Jl:bu- a{a nlc,olrrl n.o., fili a.el hon.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional, p€ntru ca a.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!. 5; spunei @.. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una. €u, aduc€inapol.ln par.cu pereanarepetivi Ad'.i. an'ebtc.puleti st faceli. Pli$t! e oBarerugine mrl.lesdac;Stim c! o !! murim din cauza.rt' !ict n.os; hainpentu lbtdeauna.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. c!re€ciudar Faceti rcr .€r.€r5rll€; o si wd€tr .l er indn€re ii nu intel.s de ce. o si vi spun d de cc. Nu se ncio enoue la ci. inrind*. N\te aekchid. dou;!4i de anid4in 6.sele unui €nar d€ doulzz.i

i

*a

asa?Spun€t,.apudi.da' m.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.€F aera, adci. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!, d dad aF incqc. @4 .b bsda
sa Eupqto

p.te

pecinda

Ei bine, c€ pldde.a,

Chl

asa. n o

EnotiLesunr

cpcr.epiedcLn.nn?r A5lr.uinsrrnA(a

O eA la conskuiaecd, drr nu o s; le .onsltul.sd ni.iodati p€ ctrlhl?i. tre.utul!r. A.esta 6re motiwl p€nn u c.'€ pledd eli, $ etiik. ecndu.; nd auniclun trFU'.d e Ei bin., wi rvqi m rrdt.u p€re ad6resunr€i,?Adic5,iiplneti sa euh. de r€guli, p?ntu propriile u'tu indif.lif li punef 5e euhe dc reguli. p€nrr! pop.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba

s[ alb! nc]o €mote in v{at5

latl incl un dehplu. o p€rs.nl cu pesonalitate diEdllli. O pssod .E opsed: inb- pa . r cr€lqului, p€ dnd c€al.lt5 6te ameici. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt; pss.r, eu.k slEttciune, cum w€tl si o
nu

mld. D€cl

u

na

d Ln

tr€

pesoane clr€l!

llp.r.

paso. a Lltlll, peEon alitatea dlsociatl. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.are a.r..t.ce.:l;

imasLne aceani superimasinc. dr' exploatat5,se profiri deea.srili rc

im.!

p.

vi ro9 ExEti sili inhesi

9icesei.tanpe. genuLac. a deoamefl de2votr; a.?an. arri peEonartate. Ei 5'ne cand inh, in actiune ceralta pe6onalLtrte. sistdulimunitrr eiorirft I .lrnt. odats peBodna nu ma, are diaber zaharat. nu mai aresl?ro?a la I.at. nL md are boli sasrro,nl€shnate Parlirson. EristE o mica p;,ri.ri din a4 care e*e anrfted vi.6mei Elaptdoeedlr. op{sonaltate djsoc' d a o pes.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c; abolela pe roars ltrhea di. viatJsa.,hctusivpesine gt.u a,eboti. lar in.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. atunci nu ma
Hei, nu m5 crcdeti? Eu eunr un

ci4 pe cde si h ci'iti.33 Si arunci ce v: 5pdn. asta, ljn mnacolexisti in alars (Publicul, Corpului emolron a L). a' -r"t'. Dr'. d""; d \e.i'n o(6i pi b.r rn dl ncz -. n- n oas; i dr'nq.or.o' indrid - po e 1(.aq1q n,.n:po56 DB-54 Jmnezic. n.os;iie ni.iodat5.i alostr@dataHitLer. Oslmears;la
de

iudecata!iapoi, os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd;a<ee,a, , r;'ioirp o:i relese'A_pucd ; inwte s; vina ri s; fi€ maastu.
Total

pE€nt in monenhrl in care laci

dragost€

demdu ninunar. intregut biorihn
preiau eu.3: !.sa

alacasturcorp ses.h

hbaintu.lpLr; aruncididj

este- afaseintthp6. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.D ins€amnic;,obbnuram

!oi. avcri un qand - slstemulbsku educaljona. Asta parinii, ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.1ur': rrnac nc: aL!41 e; x(er. ; 'urJ.a. a ap;'ut aFoi exparien Iierbi. te din astaramas Dar dh asta 5i la. recesibinesi teu.9' ptna sa devenilicreatun sduale,la matur e c.;. o,n€tb I ri t L4 ..il ; ." "^r
Si atunc , csF racut? sunteli ink un cdF. suntqri inlr-un corp, un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. sunteliint un corp chimic, care

s; spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar .$tiadci p. orica.e dinre uo. din accsrpuStrc, pulem sivi dim la opa'tedm corpula.ela Sir;punem un ma€sl,u acoLo. Sr thal' c; atunci, .orFul vostrL va F;!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r;! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. S acom v;spun djn nou, azi- 9i .hia. e desrut de asFru Daci atunci. coinseamni asra? Un amna'c.aE ilidkrruse un c€nku al crei.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk..iars care
nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e. acedea nu sesupun nEodat; resuLilor bDlogice ta.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate,

rercFonea5 h deoai. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci,ie de asta ai.iside aripron.Siasta€oda.izi€ Voiaij decis s; b;iti, sa va bsanai drn copac jn copac, din .orPU voshu croiional. Nu faceli decats; vE egEnali. Ded..um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ. o(€nFnaPo -aaD'.;n iJm nihp \4aou.iT ; simtin. Ne apucam sa tmlm. Ne ridic;m din patul a.aLa.aLd Mai iita. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. Eca di o.'oaal A.o drnElpil;. hebuies; ne di.6miL5idtm fusa Laloale6.$idem fusa la toalet;ri

Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea

lF4h@ut

Ranlha.

a t tttut

rde tu' e n a1ie I rLt b ud @,te i deh

^Dq

tan sad4!tct P4thrcat Feeath

uin6n. urinamh api 5iltam r6to siurinin. rr urn;rorut uou p. .areiLla.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm.nc

At.
4€ec:|

(r

hq. e de
arec?

h d. rind 3p
d

'cq. tinpul. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.5 in mlntea n.asn! _ daci in mintea noasnt - n! accepitm ni.iod.t; c€ea ce esr€ in dnrad

Ao a\4n c

Dc.i. atun.i. ! crd o L.oarl in m'nt.a cl Nu awa nlciun in a fr.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. Astlel i.pilulci aLi.on.epurpnn puriiarcaLutA.uh. R€tln€ti.imiracoluL .$r5 in !l.rr tnpului mol'onal A$ ca. dact ea nu de ni.io ,lili6E , tr momcdul, e ca un.hnaic. $i acuh o si !in;. MoMtul el. o purernlc aiminunal, b.rci-nu hebuie s; va spun ii v'na i o si fie .u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ .iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. E bin€, .st. * nuneia nom€ntul virgin, Menrul de faisie, ilr in a*lel d€ mn4e puiem . .on.oPeh numai srrilucke. Bun motivulpenku care birbatli - li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro - motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla,dr Gr;niciorGponsabilitara. N.aufdnrcroda€caotirlr !; poarte copilul pent! cn. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.lodatr

M

i..ur

No

sn ve

plad invq:ru.a

care urEeaz;,

Ii k.ns.en!

d.r .€ dac;? Vr€m ,en.slem.,a, (sPdt nos,u e Po,ra

*

Decl

ndrJ

r€.od't in

r toj o ,e.io a, a4 nr co-aiitd6p,e. erclbh.4 of4,a,,ir monertot
'u. Y€strd b€n Jorep,

Ei bin€ acesla este matriarhdtul - €sle makiarhat!|, sau pakiarh.rul? Esb lum.. dominaG de h;rbaii a religiei. Condiliil€ i.enea .u vcnit mulr dup5 nine. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.ru v e at8 c5 - $ rea! sl !pun. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.ce+publiconullim€delenai .ard au n@ie s; auda a.€a3le invatlturA ddF," hir.cuios. Si btb.lii r€bu.e sl o auda. dar sr fme e o.unoasrd€ foarra potundi, c.r. merge pans laSpnitul or Sfani c1. arunci.and suntem a.olo 9ln€ hot;rim si pur6m un copiL. nu rem g1 purt;m copLlulln decadsnll, pentu c6, dac; cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG, tl chlar &e, atunci.hia. si blia, oulele csre o si vint o5; 6e eqal€ cu ranrezi. noasri, .u 6inl.a noddt 9i arunci c€ obtinem, in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.; cu.dd;ratdecodent;, carevlne aici ti o s[ fle puiredt. osE f]e intocnalca voi do.r c5 os5 hii.lcb roato asle. in nod d€schis. pe cind 9i !tun.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.adentr, ci desp.e extrma lluhl^6rii. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot. cu un sltnt. F.cc d.asosre cu cda. rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in.h J s.ih;ntei sal., Dmdu ca sa nFn' spun.ll

)

qeadat; F ta nu fit' rgn6.ntl w.odar6 si :i ?un€ti ci sim;nra unur barbac spafratomizl s5i - m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt;mptare. p6ku ci.@a @ Lce c! c.l mi purd.k sa pendfu€ lutdt. o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d

.eamaivasridesd€spr.$..u.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.ru, e$e d luzared tltrontorma,ca in masie a emotiilor inr.un nonent. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.at moFenlul. csndawnta.pac.mutam.ucoan!,lnh.dcL _.s.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor - h modc !r &eh 6arte nutt: medio.riratein sinele 6+ u spfiru.t Nu q.r un astlet d. barhat 5.. nai nutt dacar ' aGt, nu wi o astlel de f€mt., nu, p.nrru cd ee. ce f& iuhi.ea s! U€ oagici nu 6re actur, cr ecrll[.tcr cde duce ta *t pabu .a biul

mic

CAPITOLUL 4
Don Juan ti Saint-Gemain

ll

Dol oalp€fl n@bl$ut

.bEr d. h.rl,lrq un lrddu aE ra a .l & d@l eE & {1. Adlc{ qa$t,d.onrEdd pa,..-L $' inb! s.rnt6rmdh. E un blrbot Dlruni c nu . chid chrPq i

C-*!lr o pd/.r. Iort , 6dr. t ho!i. 4B tu Ftdl ftr (9 r,"nlo, tu.o'o unae 6.u lnvirlC o *rie d.43p.li "onto.t. d. sdnrc.mdn,.Llltnlru{Fd. ilqtl t r lnul .llnh. et 6Ff E blll3 d.Enlhr. clqr; n*rn dndL t'Fu dFu, dd aFGn:nu M! o srlnld! d. .c.r.t!ri no&hc p. .l o ha!! plhbrl5 lr lp!k, un

porta dod n€ru. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo..r fi.lrcul dn nB& udL .cd .L rna qhi EcuU dl! .tmuE, ld tl.E@$ nd. d o U..unt d. nErl - n6ru''. Nqrll.LMllr d d 'ral. v.lnantul naatulul, Ar. crorapr n.grl d€ hlt.&, ar€ Ittoil. lungl, pdbt & c.t&! n€grl { @ @t!r'G & .[mt l. d. Ar! .bndi h r Fcl,6. n.t @! tl hri lrurD6; ihhtdi lpd ol, c df,dl q.od.ta d .d d o b.lbt! infrpta chid dcl, 9dli, pult.h band. numal

pot!ca,h !.deuEMl

lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn

I
tutun9i nu voidm sa.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron,i. o (rtoarc trrho$a. Aru.i. d? o-tu av€am o baddurd .h ar anr

Adni br-n :ra troro- r nL.

o5ic;$'se,1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i
DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin.. C.ea.e iLri.ea un anantatat d.fentastL. nu edelaprulcier.bun la pat,lacpJcmultancu@!n&.rrhpluLciputea5;seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl., sl nu lie nicicd.6 nq;Hitd {ien sustins mmatul. Si li4ar€ ln€l€ - fre e lsm€i€ - la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el. Dod c; parle asla d€ arcr €ra o (a<ad; citr€ tt h{*und€ Ana l5.ea .elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.u p. h tp.r€. E !a aratat la.rnl, in cntllea wde inchE $ jn br@.rl.urlu. Awa'ot o pccare o abilitate. Avea o abillt!t€,gtla cum5{ faca lle.arep.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc. cand birballlfac dragosl€cu feBeile, ec. !icuF.i- Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.url din perete.9iatunc{. au pnnmhtul sroan'c .are le uino, ac€a stare 'n (arte **epiaiD, cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!. 9i dsrc e dd.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. qld .um si o t c; da lal€ntul lul. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r;te ldet dn Europ! D da.A il inkdai pe €1, .l .lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .nlrnlesl€. Asta ilfacelaimos. Oe asta era€lDonJ!an. penfiu.l toi.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis; susFn; acea prlur€glcunorka
sufLetulparcanei. ard€acoLo inhmitateainllor€d. E.nlnun.t. Dpci, avcm un Dumn.z.u carc are o rcputatle dc *ducltor, dar un sedu.Sror care € mll mull d45t .d; mi o g.ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa,4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. nu celui cd€ n.a ,.cul nrclodal; itiu s; raci dras6re. 91 6rd spune ata. dar qriu car€ d. c.lm.im.re talenl alluiDmJuan Pmk! c; nodul in care la.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.o, lar dac; te

den

&r

cr

rese

i

vtn"l'.lna.

Si

nu

rnler€ssaz! ni.runutdin tatur e

de um,n.6
r€,

eta fi.ur

b.rb.r m5runtet. Aw. o r.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6.. ln€i t um@e - Ioei tlmoa* - cu cmbinaa. 'at5. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d.u ch6 tk atea pudrab pe .apiadicl,€rachlaroprivetsredeieutrdr.Tot.an.tawmdefi.ute s: ap' ndeF luhlninl., Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl.. wni a.olo g eptin rdeoecrte.f cJ a-'iu 5. en.dap,ootnc Sriti.ete,mb.a.ai in Ede inchir cu br<a,r dunu n cu dueE t! 95r:i. d6qu,, fu
Era un

ndld€|.rl,dErsur.ubabtur..5is,urdd4&ria inteen6tun

awt rmpr€3a

.r

ru lnkar o mie de noplt d. tabmi..

.pt .atdr f bea vin. Erbire,a.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.r.i,,esi\rar_ d n nlori€.{ sl.v€m 4k' pe!ein4 irrr, olspertar ren i: De(.. -,ne
d,6z 3inplu In

ffi

d! am a.ulbr.u ca m. m.rc.kn(k, c;c nu qa atvolblLor m. bun. sa d@d[ a I' o mLnuns l. t k,. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T.nul lui aa pddpio, u, dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@
de a

c&rE! Fid.nh rutuq returol.._

't
concentez peopqsoan;,ve gssi.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€,9&i nuftai nii. d,itutsdari deihdgini. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.io Et s.du.ea inrim arca uno paeane, nu iuput €i ia. ana pn€r4i, adr fl lac€a mi6ru. EE ctlltdrt? D., €ra cisirorrr 9i I .onlinu.r st faci ce tEcea? Dr, r

conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.pcnru c! h dlPq in cde . r;.d d, cssr€ .u ndn, td. et 4a pla€nt acolo. rd mam. aceaca numaifrumusete

utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. d'ahulmasa. in 'n ,t;mulvietii ftrne, in tda lu' MaLn. srlre.a'e&neiela.ceamase' lsrfa<t.at; deblrborulmirunr in.atrae!neasr;,cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .<nra. tldadd ff dr d" aI-, inne o noE (u indct. vqnid \i o noaple pelrocur; cu - ctrh il ch€ru, - Dn Juan, p€ car. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali. ldcea mea e
Multumes. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t., d€prei idia ta 9.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra,€ om€na$i, Iodr€ el66rare, nu tiln h luat in se'miblografia,sau aurobiosraha. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.t'i. lnsS pentru ci aifost.ta de emolivSiota de osriLfall de el,tnseamns

ajunsFniinepcalum nior.9tac€laalost ',a'nr cermain. un na€stru - un m66u. PureF si b;rtEiii :'i 'n.rrsali rme e .u d'b5.ia Faslrs in ctrc4nlrc. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.na: PuFtl s5 o luatl
Ecu Mediu ria

r ff"s

delam6a,p€nrucssdjnrcehrh'';sreaunnr6ru;!qhi {l lodrte tut@ !dca. € lo.rt€ lrunc aurr tui, alrnod€ra jui 2

De; r' 6 sLp.ra'.nj.r cu rotema, Lneh! s,i rip?rtcaterd., .u celc ru' lin. dsElc. .u (6 h.i ratrnqri p.ntofi. c,r2 ma, frume st ame$ @nr6i. dinl.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra.cEri oasperi ilugri l.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr..u dtaFanE 3.J pe'"nrF rLl smanr) Ei. rcJm diu-. toa c €ede, ; inpr4 cr

suptr.r at6l Dd Juan dud sra, c! ta numir@S.inr Gana'n un ul..rn. Bin". $x b. sfitr lum €. DacE tu un elft, !r!nc, p.Boana a.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari. Nktodar:

A. &

Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n,sunldare6tum€h p. care la $ns in ulhha p.rte a vierii tur _ o 55 $siti b.te area &olo sAsa o 3l grili .5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr, care r
n.n'lded by w\t|'td

oh, sunr ataba idei p€ care k clariltc aici, Irunu*titQ mle. Ddi. e? c'edeti cl w o frolaz Deci, iot5.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. Drrider este ci - Ldal e mele,la plural. suntca - alunci cand teginde$!_ bine, ceea ce nicun bi.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.ne viata Isri merE. 9i .sra e fe,n,tta Gmdtd, car€ tunt &ja in.in'c. barhaFtd oh\nuiri - sa wza i s[ d*€a*; asra. Ata ci pe cine o si Mulre, pe cel majFlre amanta w€murilor lor, sau neEuriea? 9ll.au ascutat pe e.lar €la awtsuli.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o
ce

d left

liol;.D dinpe.ab.caalwtunangatamhtina@azr,rrcahdisr!
ci.pc..rcodurea(apul, r lud frola ri in hcio'", ddftnitcu nd{ de.hi mrl l6nar;. Emagl.. To I acea* powel. c ad45rati, cont6a ta intoE awut5;o dea afarS pe intrusa - inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola. A lansat oporrunirlti 6q,ne,

nl/, t2qJunet tavto,*tH

a

rh,k

ndh

,,a,, -d. ,,,;,,; ctu ,Blzce&ward.trc

hqv,L,d ds s€

io!

I

uina. Ej bjne. sajnr

aF.as5v.;Si rr c.rmin inqr! c r r.y.n .l,LU r J mr n inc; o ro5 9id?ssDr. anrt.za rr inrrsoiLn, sir Don Jri,.,, j daci fuse5e invtrrr sainrc.rfrdn ct nu xwqr !,
ur

cermain dras

Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.aniezii lumea i5ilacevanr.u L i,,9ini6 rtvftitiein gospod;r e Adica. bat; iv,inLiu penrru cie.ald acolo - !i roar; dupa.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s; coLapseze in dip;. A.ra ci e perrep o ui4a ,(reag; perko a.el pregafte. lar cand uine
, Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i,Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat; pentru ci

Apo re desfiioari

Fantezii sexualc. s€crere dp2u;,,ih Da.: b;rbdriiatr o abundeila ainkes, omenir in s;manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia- adL.i. eisunr.Jnca rn Dumn?zeuc e.re.uadevirrr.ins;miiFsu[etuluLsru arele.rr peBonalilaie omeneas.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni.oreasm E bine, Jv.r nmied?e. averineo,e dee.

i'nren nu

'ubftul!;u .,ec. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g,.ere da.op ren?
Er b

5e

haiu't;

la

dupa aleea

Eustiuramplet

na caidnudfr.eF cum lrabu'.. rtun.L

r,bnep

o r do.-d.. o\ o,.r

or.po,. o.iq; orueodd....r

nr *.u Gtj- !ireta erendrur Fenducar.Dni'dinhevo !unteriin:.enpubL,. rtiidintrevo,sunreri

mJnaLlasriinr oceremon,ecu ad4jrar si.radeidjli..areadus Fenduci.vederivoi..er€monia.*epenku a ab6da emol e. anragon+!i
vosFu J ficurdrasos(ecu

. " ,Nr".a

ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.deobce sfarsas.pnna .,vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de ;te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.nosexuale - praclic fac Crasonecu o Ieneie, dar se gandesc c; lacdrasostecu unbarbat 5p.rma a.eea.are ua merse la ovul spln.limieoicc sc intampli

d"hbBde() kze.pa-r r.-e ,r n- .-d":lleF !

Berbalir barbatisunlcreatuir.uad€varitde.adanteatun.' '

d..remoniJ At:.edragosr.nu inseamn:.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe;rrli.sifr.eh un dutSis; sa minpar soi. si {oarem us.;roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .xlraordinrr Anrca. ana
Deci, ceziceam?Ah. d,. asra.

'd!('nteleget rn.'pLrey-rc.€1-ri€prFt on"dr Si da. eo chenie um' oare Sila lelsi'; Gc' alt€ u.ru. Asla
nEeamna5; dGkugi puterea per.on.

c;l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm;ha Asas:f e,Fentru

;

a oamenilor d'n ac€stpublrc

nu e 6rne.Vreiu sa v; spun.eva Nu e brn?. A*a nu e cevr saftu. Nu

ihpreuni.Iira
Privitiino.hr

Uite u DonJu.n arJl cumsipohe.scim.frentut.g,rr qsps de p. a Franz Jdu.and flor n impirt;tnd m.mcnruisi m;nc;nd
nicio d srrasere ir pf indu lutru p. care iie s6

s.in ochiunulFe airul

dvo'bu do., (" n uit in ochii a.eereiperoane. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de

orqi J'{

cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza. Nu

t.ci

S

p.nhuline.Eibire imiplace5ilacana.D4imiFiesivesFur.ava de5Fre rat; meu. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah ,10d t i, tn.i.n ,r .1 tu. d t., u,J Ad i."""a u .rLrede b'€ .r .la aropa ' , J. 4' 5'JT. ' ia ' J tecutdin.olodeo femeiefire4; !ia Era.a un anLmal lar 'ub'to. (oi conceputdin spe'ma Lui. Eibine ell.aconcepul pe d'avo. cu am Fenbu.ieuslntmaim e$mair;utianlu.tamandouacuLrurilesi

.,iui

dEkuq in pottasa. elm a. Eitefecioria.Eusuntrno.erl Nustrdnmr.suntsatastun $ia.um

em.rie onar?d.cunoaitere

Eibine.dacalalalmeu a foitatGnt.ghr.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor. Candsevorjn6Lla

t
ve.hileorafd, uel vcdaa i5rorir tu RJm

n,;d I wl, vedeJ z or rcrom

ssr6vca

min€. g1 de unde n.ib. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi. gErbatol a.ela b.mai t.a 6ctrr po diavo

acun? Intelcse!i? Deci .arceste lcgitur;. pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c; da Eriit o mdalitar€ supsiod;? , rclur lr .Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.rlitatea esre un cuvint tm. pr.vrne de a morah povesiii. Est€morala fanteziei: acena este Jd.uirul A.estane.ncrmul Copirr rcSrL - copiii vosrri - cele mai

cqidn rcrcial

inlclcs

pi.i

,onleFru dc moralirate? I'4or

irarea are

cin€ su.r€ti @i? o s5 va spun cei m.i mutt, dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia. Ati lon .orcepuri jn sax ?temerta,. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc. $L dacE ar firacura!la.i da.a ar tifacu[ocun rrebuie. nc n.atit fon

,nri,.oim8unalavoa,roau lost(€aredaunuldinhe@i,Iiede@i, i,c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul

.on.epe'ii acelu'..pil. Sjngurul mod jn (are suiletul a.€lo. tulburat 5i .orupr. a puru( si csia pentru .i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu,ar lrbsrSriuL leme aareuns.gur ovuL barSalu dremiioane

Deci. nretidGs owre? Arr. p?nhu.i idrilvo5lru er. o5a in tinp.ef;ceadrogostecumamcvoasra.Hei.nuvrpLJ.c2E,6re.ma, 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod,aloslecuoatElemeicorunci

rdiLi.tc.@a c€ k.hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.e +.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a ..euipartend Ar lrebur sI lubim .eea ce sunlem. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer...5 sunlem 6arbat. ci atunci .]nd .Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de.ontrlnta. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @., n'ma hcatul,dpul.Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran - d.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.u e nevoic decst de un m.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti - la fel.uF aduczm uncop, pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€,d5postit5
Arunci.

ndJa

nu ?nc in

d.',.'". da.lcr 1qs.Te-4

D. ? cedah (q e".od ( Iotrr -po ,-r fc,.a,. )i ti'!.rpc"-rr, p€n

(c o .n.,c

!i

La

misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin, Ene un m'ster. $isinsurulmotivpentru.arc ei.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc.um apar 6ollle wne'ice, ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG. de ncgi senftali. d€ gond€e, d. 'muni .anca ur.in. de slDA, exisrs anuniri o,h6' ca.". o c't de multar fi expusi la slc. nu le contra.leda ni.iodotl cu alte cuvlnt€. ac6t. bolivin de h ormeni dezschr lbratr, congrenti. De acolo !{n ri sunt

$riti,.

un

,/"2 -e4 0. 1t .ca ..La.oa.s,,a,

9tiu. ,ti putaa si spuneti. €' bine, €u sunt o p€6sn; Isrt€ fthil'brad. D4 c;nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .€ ra( €' n .L sdnd?ec cr dr .o'Lpt o s5 dtr ;. DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare, care lace un primcenlru3Lablilace unprim.entus !bpenfu boll. Exhtroaneni

)

I

D.d. lunt loanc nulli prinhe wi in .cd public. care au dal i {.rc Jllo, oi9.ntsmc A.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. Ele lrri6 ! v. dclitirranrlercastodlh.i.te.suntorganGme suntvll.A!o i dc vrti. D(i .e facstL itun.' .and vsnltt la o p€rsoan5 care ',n:L i .trc nicunuLdin a.c5to ucruhz Maiintel, trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i , .rcati st o tanslornati in trdtul kstu, p6tru ce in .hp! in .are r4!oan. ddine.r€abh tr6tr$ penhu @t.61€ supusi !c.r.{ bolt \r,cru sA nu u ati asta nclodatl. Mna.olul*st5 in afar! tlmpulul
in.€rcaF acd apqimcnr. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF . la.€ti dr.g6re o dat; in lanraiile c.re .! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q.adate ''qli.um apir€quplia. B€ dpa4in conrtiinl€1. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG, boala v! liaceLjnGl;tor pQntru voj. idr.u @ifi lDLdo4 vAntul. incqcdti. ooct nu ma credqi, eeau si rritic! ceea
nnolionar. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.motx or noashc trecure, ,trc pot sr ne $srini bolir.. bolrre vadic€ d ciciud. a.6rorr,

clli dinhe rci ali irurlar? Du.s6 d.r !n! c realih.. E5r. unul ponu c5, drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.

hat;,

lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru,p'in fontdiile voastre. 5r nuf,i spun€li w€d,ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua. Nic'.d.ri rc sr ni p,indeF cu 6la. $bu .5 unde. p€ lind er.ti llcuF, *am priv urmanduvl hDteta. Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu. penlru num€lelur Dumn€zeu. 'eaLirare.. De afd lunt€tl DuBnezeu D61, notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a, Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. i apoi ah angaial!, dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl,.himi. i €l4trlc, inapoi la d6d. 66rul r fodbun, rlacaamuuttsmarfacdodarl,doarc;datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.omplicart, pcntru c;,wdetr6r, nicio *por.nl! orisinab nu v!l wod,ti acc..d.a .ea de la 6riginil€ ri. intorrklun, debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee, @ftnij ddin &cad€nli, p.ntu c[ inc€p cu .dceptuld€ ursin, cu s(ul 5i .u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a. oar prima darS - i

aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda.facamai.onltruls

r.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r,'lcJr5 & Nr su !i.ta vqnici d. pentru ci @l inca mal foldiiti .r.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu, nu melga a$ Ad d.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna.u 9; tel dragGte c! bne. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu. Nu poli ta li . het .ra pentru Dumnad. Nu pot se t,romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.t lcelelucrurip€ t .tra ni spun. Elisi, d o sa k I - nu pol .{ ia.i 6ta - I apol sa te (ldcr s; manrLfli. Asra . cu rorul .lkwa, iar .€ra 6t. aeabul6bu.
rclbrrie olr€care. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€, lrede ap.rienli dotioala, de; d#im &p.rdmli ( c ca, e inportant st o modlrclm de fi.car€ dar6. p6t'u c5 .ca 6r€ dcpandenta noaska. o hodifkrh. $i poqie sa fie vorba de E.x, de dur@, de p!t6. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.bE rr€r Nici n;car nu le past .u cine runl. Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon - tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€, Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa. drlglld A@ drficuhatl nult mal ,ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl, atunci.vem
Nu c weo

bin., arunc' .vfi Dcci, motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b.6aFi de l. ms: 6t. Pdlru cr .t b phce tnNrd A.6ra 6a un nrsrd. A l.ce s nu € un mrsr.r. 9i hutldintr. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. in c€ledrn

sr€utdh no rihF

sloe. o&! nu ud

luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala - vi.la, n6ir.a 9i iripozitele.
acsl€

(;.r.gac.re !fl! rnE,.sr ," c" p.r.c :'f.,"'*,:4'""*_rn.rr 0r __1,_1: tod[ @at5 n nunrtl .t brhind d€pr" sr.? peno u .r

f

urma,aud4nitpartmdideidrllli.pod.gr.nita.cin snElid4ine n<llrt ii er..r!!5 in flnt@ra rc.irrE Adrc.. t'€bur€ v5 hrr€6ati, '; solulhstru chLar v; lubegre atuncl.3.d ltlfostddq.ords6 d.wnili edktA sau madninl 5u birb.t? Adica, p. cin€ - p. cine - llberre el? 9i a5r' d.ine fo.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii, p6rr! c5, da. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr,d{ duDl or€F.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil, paku ci, in raut.t€, inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol .!re, &. la lnc.pll a t 6r regllA, dar .ar€ am incepe s: induca dep.ndenti. C6te dinh. hi, doimnelor, ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16.. Priuin h iur, harblu.

er 6 vi lic52 9i . de repcde uca dl vdu eu tu r,bJ un <oplld b. rrun(t(t.d thee fadF fl.. ri'nd't' cd .l? Pentru c5, ttili de unde vrne .butul 6upra .opiild? v'ne din fant€zia.are cr€eaa as$€lde coprr. T.trrlrivioleaua ter.la i.{cprJri dc

ii ulbhu

ra

cnkucaastaeolantercpe.aresfariescprh!oawasotulrisotia
(1iidr ara. Nu mi ero!.ll? Muriti. msseli jn l!hlnE wnili in.poir i cdatia.aduipublLc Sollrl. suit inuid oaso p€ illcel€ ld, penhu.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi.l.{.ti?unFiii - frii - 4r€ sont a!laF araqd€nr 14; dc h.nl ri atqmmt n.obiFuit d€ tal;. Si "obisnuil u&n, ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c;tr. t rl, unde credqi .dici. ,ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF.$vainFebapl .Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap;rinll.a.e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.stabuz.penhucrei

doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP- Ed€ffidcu n n€. T6te aeiaa $nt na.t€ $ €l inlel€g€ - tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr. D4 6tq lnd&auna c.ein r..litlbl Nu daF ri. n'.'trn€i rdisi. 9l nl.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate, 5aD u.unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.n..scl. Da putd s5 flm
p€

iliuhd

trcsponsabili, dar inl.l.pcLunea e panhu noi, Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct, dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps

dcplinorclaliecuo.ltllllnlsohene.s.i,c.rcnc|fr.prihstff el.Ll de iniel4Pta, cA d.l. .m treut prin @l€ .ffiod copilir6li 5l prrn .r€l€ lant4ii prct€rd. 9l atun.i, n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu ..rc o l{m 6r".5 nu np impr.unlh.u o rdtaiq nu qm 5; purr;n un dtun, dinh{ distorsiun. Si pllh sa lac€m asl.
Dzci,ce6t€horrlt.t.a?M.raLiraloo jn$.mnasispui,-Nu nu

$nr

gata penhu

orl.tr..9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu

',lii.oprr!

*sa qel , duFi

rodr.

lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln.at sl Implrtdps. rublre!, phbu ci addirul .rtc cl, dund .ind fc dr.96h d line, ad*+ df; ai vd€a .u @ a b.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre., $l la f€|. d*5 €u arEd€., q lt sl 4 in+nnanr.r Deci, de ce laco sl.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !!

,t
neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.lunde poJrcsi5c inl;mpl€ apimulssrliu.desprdniracol,li atun.i puraB '." wdcm - put€d s wd€m .i d€ Lpr opiii nosri intru.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h.rcatin 6np c.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e
Dcci. Jmin.eput

Siukm dragofe fl p€ c
ob

Iubiro * pEte inrimpta Nma, d*i nu edi; tred. gj shri c4a?EutcEaicns. schciaaic,.cucorputathasbu,c!modutrn car.a_ lo Fr. orlno,e.d.._perodu,_ (aL

i'Awt q€oar,.xplc!l'crcnn.cid,Eibine,iact$unq'_;n'
ar

.

(rra ooinudn sr ra-"m
obisnuDm:,.i

!

dia. o s5

lic.fdnp

!r

pururniciod'tt$.ibtcopii.Ad4arul6l€..nu'iudd .Nuququl rcspons.bilLrarea. Au wur libertatea ll lre .ine vor . fa': nlclo
pcdelr,!. 9i add;ruL
e,t€

vE intieb c!rc € Dumneze! .ore a c.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b;rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.cu

Vrd st n. inpreun;n lnri-un mna.o d. jubre. tubir€a nu are heclt. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh. D". . dea hc; ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu
i
,i

mdlru

niciodar! n,dun cuurnldin(€ dn

c; nu a.l foet p5rinti bunl. Docr concep€m hlretie - lrebule d llm indrisdrili de m;retl€. consnlh pub€, rcnc.p€n p{id€ - bebui. s5 cmc4.m putd€. S' s ptn! l. c@tt Gri djnn. rci nteles€i? q.au sa ve inkh cdai nu sliF c, $du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v; spun? Nu wei savt ipun d. c€ nu puted sr ili mi.un.ti-? $ .Mci, r@nim b gand!la..l' whi, ffialirate, genduri curatq a la@ iubir. in ncd cur.i, patul f6d€lnk, patul maribl Dt noi Irff .5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.uvinte !.ed privire in o.hi €i .c€a aiunqer. La suflet, a.ea imbt:lisaE r ninFi a.ea 6anspdt,r. a {ndbi n6hu. .c@a a 16r.n"rsrr 4rc s n;<ut J'fl ri r. d.dad in F, inb sa f'€ €ndsl€ (.r" ak ldunaG 4i!ijG

!
cuno.sh niciodala
Dar d€ cc
b

.are n.o

55 urce

Mli ostl,
ctipa, no .a cuno4rl€ii nictodar, iubn€.. sbuE 5; ne tt€ rurine? Lu.rut dc .are lrebui€ s! ne fie asecr!n.eea.rea E(r€r! d,n no p€.a,. nJ ar nlelnro

niciodali aici. strll, prLn.lai e ale, dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe. $le€au 5i spun ci ntchiar

'!nr"
nk
un

r€&Fm5h ri ortunde. .trundda

odr" o€nnL cA m:c.edencAsu nL !r€nh( oe. hc€cr dh M bun eu o l€hei€. aar de lopt ar€ iotut d. ! id cL asrr. prtmul dsiliu $ modul in .ar€ re'.trdrm acoto €,r. nodut -m ..,. o sa

vieti un cp dnunat, A+"pt,ti sl vi inddsGfill, p€nird c. de lirar€ dot5 - iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!. @lu!ie. PL4|L. corpulur car€ atati asa debine. Dar $tl, cunc.AndvSindragdUlldeopersoanl,lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r. .ar€ araia €r. O ra ria pmhu nlntea sa. $i hintsa t' e ddentt - sull€lul. duGeala, Irunuselea sa - nunu*tea mr^!r. Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i, p?nhu ca .na va crea .oplll cq hare|i copiil c! odR;rat nhunall. r'irc6,shti putetlslconfinuallsiveJu.atisisrvdlac€tide.ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus, sau

pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.rn;. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista, demonr imprS$ati p. c2arsaluri Asta ln-.mni un bsban di*us: a3r. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.l.s.i cr mtr.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p.6bl€R dtc drE o l.c6 p.nbu qdhatd @olonal

qrbunc'Jdul:,'r'dl.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r - d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos- nr'cr Adc; 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici. rci de'ti copli cd'

;l acum,revinef6lrtedid.nldaclrevenih losiLnl,Gsmaln9 L Dfl Jud. .6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l. md! acRa D€ lapt .lnici n-a hancat f.ptegps felun ds mancar.,
n.. mancat nhic. dd lea b5!tvtnu).9rasta a rar cdditr!. Asult!$. El a lPus "o rr vin dar d..e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.€ pecare Le mancatl6i."Art! a spue.

Nl.lnr.d

vino.' "NicioproSkmt Elbne,n.al6cut{. Dai clndtoald lumeaintule.perupierl s. imbulb. cu, trlli rcl. cu b:icl. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. A lost cinstit, o caLrar. rarii hi.eatr. A 16r cinsrir. .N!, dar os;po colenaibune hainc.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr. a?d an41r danre r,p!n o'5 h T; ".1 rod c $$o. Dei, in cele din urma. el a dMrr .el n.r durar 6.spets in salo,n.le d? conssatio oleqdur o. ld, p€nlru cg 4a maglc. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.tan, dar € €ra mosl. sLc€ Iic€a? E bin€,lashic€a ndcul. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor. 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre. Era chid la fix. Fba n-ti hainel. .ele mrl hun. D€ci, maeilri- el e o alqml .l ar sl di- Ia din dlcu!. O $ * intoarcl, da. nu ca si vl spunl.Sr a or. dac5 clnevaspunecS fa.. .haDn.llnscucl p€nhucinoei{.canhcniu€odatidenellns.u el. Elo st n€ tunla cra 6&. Dcci, hai sl r@enlm. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!. .6 4lsl€nl. un.n; 6lc .tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee,pentr! dnu.xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr..scic.slacapltul.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr

Ar. c; nr tcb !!e.4DdQn!a E!
s|1r. n o.xara. ntc

lr.dsri c"man

o amee.de s! u"d sl ie (r1...- ' e_run ir,u.,.ut" g.uo 'a *.'t ..u el pennu (r 'l ett o contbint;

Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq

acc.a5unr?F corpulFnru hoJi ch,ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv.biti Nu.h, pas;. Nunikntimie.u rrhirtrtitJ de cat pe.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.r. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund; Ce. ma profu.di..mp mrre a noasrr, esre.i am faclt ! ogerijn aceast, vaF. am a es s[ hiim pe 6ara. cce. cc sintin. maidcgrabi de6rpe baza ac.ea ce idm. Si.cun. sriti c;re n j@ne d. ani _ ulraF.vita mine _ $i cak inc.rntn atiEa ira.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce,wdotib,,o

a a SidupS

eFoie eie cr

sunrati i. ml,oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r.o.Ah asrae.Acumpors;rotosescdcus6

i

drzia si no prlUfrz Poat€.1 tunran &ia mdf. Oh, drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna, aia.lo!lmurh .si o 5; ne utt6h la el n rehllh I auzin ...€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner. de,zua cirdl.l'?rc D€ cll.? De cak .*.pltulEd in luhln!, dragilor? <>L? _D Adic5, p..k ci .Lr! !c6bi dm. { in afa.a c8.i @.te. o .qtinsi $llli € doar oc6nun{t.temicull, drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa. Jn deco' Un deco. Ulr.ti.eai ju. Cu bd .rnr.tr d.corl.i.

umlnl, 9l dac, vnt spun. 6ta? rlti.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in ..re iEl E.l eunqi vil. Ald.16, aistl un !4n.de vl Ls€mna mdninlul - un 9N ri \du, Foal€ cE asl. € da @a 'Mnlentului mare, din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln..ur,, Eu vE lot spun cL . o lluzi€. Nu nr credetl? E o m.rs $oaL5ln .er, El bhe, uitatjrt l. Lol catdejnc€tlnvltaF, catdernc€tranuntatr h c.va ca s;
Ce, o

)id,arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.rihntllcubi. Ah, va de? E bin€, sa sprnfr tui ct d. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.nt, Fi rcg.i rdi 9i ui inv6rntt prin u.t FBrrE g o {hinb.ll, { de riftar. drt! cindmiti la un eElm€nr, pr.cdc atl

nu ttlEunbllint-reclpitulorein

lld

a@ediF

.i

sfitr, .$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.bg, $df. ei 4au cu mrn. c e .krui dl. i junftare, h.r ttk. 9i rriti, obtrnutau 5i
9trti cili d nlro @ c€i de aici. askprat pe cinda de.arc sa vi puteti indriso(i. cinda .are nu are leg urd cu imasinca 5a. cu
area sd.

sual

ni.inic...u

tr<ululs;u. pacinoa

cural?Uo rhnszi. Da. d6gu o. Oh. Doafrne adu-n,unaDnerc Ei bi.a. eun concept.u.arepurems; tlcrEm un concepi p aur6i. nu,i

atat de nou

i

d"

m;inh.b. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun - Eun incepeli sl wd€ll cste .uvtnt€ au awt Loc dld .cel€ .lle, i5a .5 .cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|. St a lc,porem' .Dep5i€$€, d€p6€r&$ d@l6.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.i
na$eli ca un! din .celz frinle cu .ddarat orilin.Le on birbat, un blrblt cu addlr*orLglnal. alit d€ lLumlnat,
Decr,
)A

. pGibilst vl

5: v;
aerea in

spun. Datimi wra st

v! spun cda. O

sE

Pmbu.ao mu d daca nu in
lumtn[. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai,care5.n

ibl o cuh

asr.,

M@tut h,fla tr .t no4ii. t d.I.hd dneld, n.t.] Fdn rzK PubrEh,q o drvb une . rzK lnc. 2000), pp. r 3Gr36. r' zh crlr.t(B'll MqEv, AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).

e\aa R2i*, h. nlj*ryatBilh.d

D.adl.

Ed.ltd,E

dBg

tqad^.

alard€pur5, Jr;rdcIronoszConsr hl,!,nu.i.pnmoL joil,u!.1. .u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.si.el. aLre DJr e .'. mi.rr nu c €!e. pentruc; nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6. apJrc ac€a*a psso.ni care arat; Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr. d loarte atentl ii loan. 'cincarnarl, lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.er curiarcr cdrarea? Eibine, cu ar€a inseamni at€nlh Gre.jncdinRr. eva lransnireprn Fse slg' lii in .opu lal'€. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.prol€a sisiliu. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr. Aavea.opiieunactsacru.AlacedGgosteeunaclsacru.Ad,.a

vuJshi volsunr.ii cei. . alivcniila Fnnliirc5hi S' da. eiau rvut . ld.tcz c dir !tili ..vaz Din Fi io'.d de sp4hsroz.izi f aniezia care .L ficutcorpula lost eract.ea Foirivita

$

va spun

ctrcifaceF

asta

listili ci

o faceil. Asta

nuin*amnt sl

t€

Fefac€ti c. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€, matu'c ln.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn,cul6ul2ln.epei in primulslgiu. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi- !ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.ep?y 5i ? "m(-rr a .a'e dn lor )iana Dd ?l.n(-r) "2. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.e I,a grs r ! \' ne wdeh.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde. Daine lo eddent. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr, dar rc eratr esal cu rea .raald adi.5, aveal .cda.filantdra Esr€cee..ea!i ticurin uximr

" nres.l;d".,1in,p'.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.licp p'ool Tc. pentr. rp . Da n- !, "

,;,,".

""

:-":.'",-'r

'. "5'"t'

ralaana' ndr;4orr-drn'

\oJi'5uct;r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.os;r"niriho{men.!de
lac ac€laS' lucru.Adics

O@nneDumndada,c€lienu.tipl*e,aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis; se sinderscaeiLav.. Gandili.vah .opl. .o\r. ata -Ln r(r sc l,e?,

I rr-.dn%a ("' .oipade rr'ra'"lane-rrri-.Loa

sacralilatea a.rului sau.aracterulhrul ol lctului.5 atun.i, ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata

emoJ Atun. pienc!impt .-" I irO,...-t n or'. a"

rt'nkrplu

",.k

s ' $ ono'ab'l

rJJLLl

A>ro e

'J

rela pc in rcaull E
C

I
Da. daci sunt@ mars.ei. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe. n! $ lrm nrcrad.ri credindcc nimEnli Mdttut, n-sr lim nldod.E cinniF d nlh.nl, p€ntru c; n an fod ntcLoir$ .lnstiti .u nol in5he, pentru ct dacl !m lilost, aiunc nu ne.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t. Ml !sultafl? Da.6 neam r6pal. cu addirat Sl n6ah ohd! cu .ddir!r. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra - in cal blrbrdkr, p.ntru c5 .n IGt h:rbrr - ca slmlnt. noa*5 e vt€, b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni., d(at in nunde iuhi.ii d !limpdsini, i a,r. pai. si fie dod .g.l .u clne snr et. d dn suntdn n6r. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.a.€ o avm p.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€,Nohrripit€zilntcPrlnma tb.r.,doarpenhu cl dmobicelu 516c asla, M-!m onorat$lm-.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€,.!t chllr un da." Asta e,i. 6 p.rrolni nora a Eiista 6del d. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.n6i? Da, oftni llwi, h&b!i hrn { rd.i llwi. c€ rnt Chrtrtodi, E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .. . wsre 5i, d&5 nu o rtJp* inuril, Fd d ld6.ei aqgla dkal ln cEis. si * @nMlre. p€ @ e e
nunrerie
r

r

cdr, .uriutJ

r{r

pc

c.'e

o

Fdm

din labul din

'!su

fionldl

ud

<I

'(@{Addutld'cid"

#

o

pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le, Srii d. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .cdA Rlrer -h.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6
e

llidAnd! Nuh.i

o

perfeclionft. LlEli m6h. Orrce ma6tr! c!r. w.e si fte ha6rru nu ara dltonl, penhu cA r5l! ?F{Jtrl. t nL P.4.ntu.$ .tno rarrrm .e.a c€ ne ddro.pdlt, aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl,lar.!t. € ma de pEt. Pent'u pd.onr p. .ar. o tert;n, ea $r put . 15.read5 c; {nr€m n6uni. 9.r putc at ne s{d5ror€4r tnh. btindi. dd d toor[i atr f.d €lbaafl a. 6ora Id. Ded. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r..{. de pr@nr nu poate 5a dp€ +.|lul h@tuhri i n lart{ p. c.l .d. le d.kr.ai 6!nr. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.€t d€ arcl nu are o rpl!.are practict brn. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.utr.ph.area pr.cti.a ii vlalA. clcaot! !l f!.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur
lnc€t d nu rdomrl. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c; in pr@ntul dtvtn, in pre6t ..r. .€

ri

i.6li, m

'rEmntul

t

aAPITOI LIL 5

A.j.!irajd

irunaLsc,e si oi iq

na|h c

I

Clrd hl.lfemia .c. nlmle .d.vrht€i Gerlrl *r. .eltac{!, A*lltatj cu n.r. !l6iie. b6d .fffid1€ { rldc.b. .td dr d uau 35 hc
9lro c! atlns

A.m, @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.i c! ni'mi, in ald, d. n.tri ma.$r .r lndct t5tll rl d. (d cd€ !! comunical

iNaFlurll. ln nod de!chr!, nlm6i n-! lpur r.odata d $ voi sunt€t Christd - .!lr aa lerul lllt .J. fa6!16 - tl cl $nlel Duhn€.u? A+r n. ttairnr.. E{e bl.C.nr. h Oeid€nt Eeb. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|..1',1dElI cu .dd,lr.l inuslno. €re chid bl.ddl. d ln S{d id p's. 9e Frt . cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. lel c! i Y6hua b.n Jd.ph Eu m maj, tl o s+ml aun m6.lul lrr dh.nll cde in4rcl ll.l dlslrugl il dHrW F!!.hlul nhrrit@e dU d. vtq5 d d. su.,biFuil

Ir nElui .b: \,bi snbfl Dr@ ac!6.Fc.hDu|l@?

Nu

d.d.!

cE

. Elt

@

si

)

Bun,.e relde lmp.ct.rc sra ajupra v,.tir bjrc? pi,, ,n .ca,l anunitor maegridinAntichnric, asra, a con ujotd. V;spun c5 c. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a .a.ep;reqre in sratrc, c.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat

!i

dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.reinar.te LcrulpennJ,deai trSlt in ziua.c4a, car€ iu rransns retalllteiln d.t, ra, ca.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt, nll trlnod.i Si nat spkrtllu
AhDci.end d6Eltt 6rput. ad@a _ntoh.ter
d2 dragul

6te un m tunc, un m clr€ nu * .uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb;ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€.t ..t nai sristec&q lucru, Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan, .r .[t d. nu[ al,4ritsrtj inlluenlezr propn. \ralt dt.h.n peEp4riv, mal mrrcrt! O(enei. Etr..ra i I'uno"* r5p o f€mete.Ldecd; drpl 'rtr dLP; lisJrr el, r!! .Jn IdL?E nr d€ nu.r. oins€ b_. And nu q., Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.noadi pEcud "viaF. in via(a' in care n@tt cel. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.. Mti €nit; *!i ulsnL eti llt!. Ast€a sunr dod Fnlru o clip; E ddr p6rru a c.phra i p€nhu . .opuh. Dar addarar. lhus€i€ nu are dea fac. cu cdplt. Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril.inviaF carenudeptnd.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.a^!un barbar. !n Christ6 spirrlu. c.r€ e t Bee 6re ceu. cu ad4lGt htnunat,j e ldmrabil gi n.l rar d.crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt. lutedtinurs in pr6prt, €t pur€re. .ar€ se ind;gcrul& d€ sin€. Atunci cird t€ ,ubqr pe un€ tn$ti, e,fecf6€d ganduil€, pdlectimat actiunrle. pqf€ctionat v{s.L, iar dinkda6. cabul neleului ttu nu c one. ci to -D5un. C€nrrut b*une nu ene alt.in4a d4it lu instrtt, ri s; faci tu.rurrl€ &.t.. ca,e iti adu. noapleaole clr€i u. scndmentdebu.una. c! c....e ar f;cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c. maimaretd€cit gcnc c. ta - hai maret
c.re
s5 le uaEa. Ac€sta

.a-e*'LbarerLDa.irrel.ao,qdnoglndt,dpennJ-ecq.c,.,c din ehirsii, c*a ca rost.s buzet€ sate. c€aa cc ainte in tacrinik pc
ft.e9te
tor

4

ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti . hri ' uii de dLc6 ? Nu. dd' o s, G lacs tur inl€l€ptl, n!' brei ri ! uncdlqi. osa $ cu ani llmin;inainie dejdul.c6ra ode ata *eamfi c; at' rardr ,! vedeli lunea? Dup, c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo, v6 wtr d a *!na cat de rsn.ranti +r Lr"o,delapl. Clldhierc qti inle a5 c.ea ce !h predar p6nt
Nu

nr€tiunecdechimicJc,g iast.infom.latianapmlruimplinq i'voic'edelic;astain,eamnr!iaF.Ddunlsendftq€od!$ce.poate. i Lriiinsamna un ordh eupaior. omlnte car€€or! d€ a.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m.nltesi€ ori.€t$r lsto *dud. corpul,.are? Nu cdpuld6,h€t6p uLpalectaLunui.onducLtormlr.irl htiaslru. Oareaslains.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.hliisuale?

cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I. Oai, p'€.iubltll n.l, studiul nofr in 9co!1. shEkhe

de

lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur, nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo.d;m ceaa c€ s€ nuhege ,ubtilittiile

mink.

@rFrlut, dc d6gut

r4cliitd

wtr.

nlntd

Inron€tatt chjnicq p6ru

InemuluibioloolcF.car€tLnunin,noi'5lpA^lnulntel€g€m.uh runcFonead. 9i d.srgur alunci, dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.n sl ilkdem.azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€, .poi e duc€ 6@ n6 dal on& s .n: ent! or. n .nimi !i cde sl numai .@a.€ * nun€tt€ un .arbune 6 .rnlnlii€ ialni.d a 'igid, insulleniii delii C€ .nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre, da.t atl li,.runq rlihqs?in mo_mini. Si cand inblhlmlto' ul .@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€. sl FomDcz. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana , De .eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel, atunci chi{ pukli 5; spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu .a daci .ii lsl lrunci va duceli .u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€. 5r sunt+ hb!l5rh.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd .e.nuft 6. @r €nlitate incsni;t.q€, F€ntru cd€ trpnl a t6t s6. C btl .ctdri cde !u

jucatpi.sa? r,enku ci.e ju.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul, j(Ee. asla o @a @ numim mo e

coaqulati.9llnh'nunat€t€salecdde trl, h frinun,r! s! 6Fr €, 61€ on kibui FnrudR.m t6l nu p.nru cin€ sunbm. cta. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc .n (d. .. 55 tt. che nt"h lnt.t 9€n?

riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.td sa rhjmb€ ri aton(i d.but€ si rMr6 tr .ctu\LE de, 6r. (hid dm td prnE, ja ru(;m pre. nlh p'ed nuk ne,m 'udr D-€, In s4,6 .6,rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De.t, p.n Pentru €nrit.raa .arc atl deslt hi si rif. St c A..1. or rr€6ui sd ttli, c€t er€ ascuru, €ten. A.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€. Sirtu^ci, ce 6re u. na.rru? Un n.ssrru este o per!o.n! caG rhtelegeostatt.a.eintetoso.r truput 6lessnd coagutat.sr. tnkntje

Dftl,clrdemutt€att!uzird6pr€corp,p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@. orntohahel cr tnto,m,ia€eunata ta

.dnd.,

rih,

glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.jrdm inhnla. g esl€ rr€.b. nolslr5 s5 Lcom not.cula hruti _ bid hut trddr b,of'ka hd.ura b oiri nr!, btoa-bptajm. r.cJls - dpiir€htt.3!J.e @inta nodhl,lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.e €! cohntbute cu 4paiqll t, p.esidr€. l.r eea ce n !psq&, E @ d! sub foma d" binla. acolo unde 6 bF.tr.4rajut, o Fm iEuraja. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p.p de notecutara

cdpul htiege in k.cut, cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6,tn, pranL Foldln di.

F@t

un

'c.t

cc po.te fi 4hrmbar6.u atitudrno trcu jnteiia. sl n0 dedetr clip, .i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''.io ADN.ul r"ddual - lucruri cne nu ari 16r niciodats, ri 6r. pdenrialul ,rc Fd drdatde Dumn.zer, de prog€nlbnt ietro.tcxulul Si nu credeli nl.io dlpd.i trupuLvonru esraic, En€ b falde I cxibilc.ohldr.are*trrnsform:inllut!rc Oric.mol€.ullFpoar€ .ahimb. cu inhFe. potru ca .L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.tl.. SA nu ded.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr. Nu au, d.cft da.5 sunr€t] d.)a no4i La ivelcontd.nti atund, cle q urma c.e lbiolosi..lADN.uLui in (presi. !! rle tali- Si rclt va rilcrt puinaie.tatd€m.dlu.pe.tu ' u mdiul €j. dd' @. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui, id in .'c6l cu, O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. $ to.l5 luhea. de dcord.u.$a Dea.e€a lvsllcapLtalkn, D4i u. maesku nu ar. fal;r numal .crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. Maerrul - ma6rrul - hu 6te aid p€ntru pEcde, cr humai actorrr ,l'n damr, c.re _\ri cj@ kndiul. Nun.i adqii au un sndiu. priviloiul nu ae. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b.!c Fcile in c.pul 6,bu? De c. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.c.artapentru ahnlo? Pentru ci se c.{ll p n honul lui Du .mlinu.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ - inllnpE cind Dunn€.u 6b pdiv + p(hite .d,? Alun.i, br ce eunLlr e* .lo.r .on li nuitr t.a .m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF. El cas€htamplalntr-or,caIn PlanuLExrdulur,canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r. i. lu ini - &li ttili ash - $ plt.lishinb! orice? C. * inrthpli in du. in .ft v5 d.ti 5oam, in c.E incdaF si mai jnc.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras; la k re u noos l? A.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.lel rcastr€, Asta est€
, mdd

lN4Yolk

Simon & schuner,

Molaler olEndtd lMd4ute d. @otte. h.4

ceea.e stllnla nu poar. s6 lnteleaga nr.rodatl. stiinla poare slstudieze doar ef4lul, pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .ara.idul o.nlic .rund !l qer6i€l 3!l€, dd nu poat. 3r g;:asc5 nicioials Sure. Su'$ nu Foate sa dp[.. niciodati, ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati. N{ sa ll. niciodata.

dRn,i obsd.rdut, Lr g.dh & int.tcFru slr.che nudolr vin 3r tNte d fi. a{a. it invqe d at.!s. St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. Fntru c!, dinbdatl, {nl
D.d, .6nd
d. sb lumin! r€fi.crolr€ld, ci c.rod !r draFet, ri $nt Dlttln r.lul r.EEdulur o.r. k . .he cu !d.',.rc s! daid <s .. i{ de f4ri cn. ce nu Br. prd6i.t eolo, p. €..ut pdottltott
sco6i

catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' ,'|- ai h cal€a LlcrR, olun i .[nd rctl sra mor E4 L. i .h d. r@a cr. ,u. in cdc wll aw. dpslmlc c6lr L'@-

l" zuJ in

.rc

r€! dl!. {nl tuqeii {. & rdi? Rnru ca € tut. d. o hhF folrb rden:att, c. ,ry rplnt, irebui. ca .unt mai moh del cnirlL ?rL. Su't m tut nur dclr . 6tna. . td€ q . Fg. l: @kdq . Et bal, tdttr, tnqld. tn *t.t.i., Tr.bure s! ttc .d. harmull,9lcub d. gu cl . cwr h.thult? P.ntru ctnn hth. dhll @.61[ lM. E Url, p. aE nido sh6 d€ 5.,n, ddo cedrje 4 mimd. $u de sulltat tu po!r. umpt. u.!d!r[ E !n pll 6,1
.uandc.? Nlslo lm!!tn.n-.r
Arunct. de ce

..

r'

!n Du .d

(...

1"rml@n€d.dl

c. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf, P{8. putdli d5t @ltudu lnqEirk

lund

E

drst€nt nu B. Lglturt d @ c. o si nlninct, cu pd!@. p. cd. o d o *d@I ll ntcr cu o .lri lhtt offi.ef, Er ee kg!turt cu @ c. d€ mh m., eddnd &ctr ak. .uno@ sr.ttonalr ce po.r. fr c.litr.[ oolimd h l,rru unut ct..ur! . unn buck molec!1.r. plhA la cr.l.r glln.pollacorp, h corp i th'pott. c!€tei Stsw qd h.l Duh d<lt d.. 9@.h d.lhHecrun. Sr&dF cd. a Fod6 tnFrdeaun. hd! naEril .r .n$chftrl , p. c.t car. .u I6t g.t. .! invi. .l tt. Obsqlord, flri eGrtul n.rconc d nqi q - i ro!t. €rq t. sunl on nrrcodc - !l lle .n., d I*! o .l.g.re adatr.ta { chr!. D. .te di ld b&b.l eu trRi., d & crb ai d et qpriaF Gu.t rn re. nnlon. i ju6 !r. d. D? CAt cdpurr .m vttur - cli dnt, .ab. e.glnurl, .ll€ p€nlluri, cei mqcht, cat p&. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn. d jun&lre d. di? Car mal p€t.! rFbduc Er.? Clnd lpun cr chrd q{u !. vrd Grcrut c. L&r.a or€chtd..t. lnE$6a? C.La t*k nu ma td, .tI o lrEurstr .r qrtll lE

rdd.d p. -e? AN.d .t i tftd tl s5 r.ulI h €leca lttnd hodwtdht

Cun poBI uEplu .th? F .d et put, Exkta o pute dln n6{ c{. g. cr

@...

d€$n{

nltlE

nd.t€ s.i.n,

E un put

t!r[

tund

$nt

n nobt!. Det. .tnd o

tE md rut d ndcut nt€i, nnc.r{t!d4.r.t, cand

.€F

[Jin'inu.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh
r:,r5

n.lalcire. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L..n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. 9 .lund .tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i,u dltl nlrEni. nld d!.d 6pd lui Chrktea cd€ !l

mlr.al leabdEr

Nu

dilrr trtdGub

nu

al{a cl G'Pl6r'
Blcuri'

nu

d.!c.ea.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl .Dumad

'. p€ to.t Ldtlll un.

ln

lidl

clllbo.u dn|p!tut

.hl.lod

lrlnlt cG nu !...Erc|1. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona

m ff do o.Ir

fi int!

6tun'E;

o

5r.!cncercuL)in.ueinrcsinDlc.r6risu hJimanaretecr,eyu! ifrpohivit sisr?mului. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen, nuJr aminretie dc rot .plaudacii. Ara e? Nihant. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c.i .rra nu erau in pas cu roari .nantrea. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.r.ala'oriiprintihpsunteic.nautscul jrtoanein,srohe E r,auIo{niciod'rr.plaudacii birharut.respun€.da-sautdei. .are spune -nu . Eifliau I au f.cur{5iau Eslt s6 cad; bai€ ta lo.ur lor. Fendu ca n..u trcut- ca s5 6e ac..pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa.a.penkucisunrc{16roriinrinp.Nau ricuropcnlruemolie. Daca ar li 6cur.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata. Ar li fo,r rnhmidaii. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.n. pe c e leau lScur penrru.r ee .ar ttcostar c5snicia Lo, relatja lor.I ar Iic6nal.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.r ri.o,tat aurrllor I ar ii.onatprivilesiulinscretate. D&5 toat€.ste. ar 6losr puseinro.s' eiror t' lucr dftizia. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.Aceiriastrnl.ar6bdiin rimp Asta

aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri
inval;tdr. unc cntiriI fabu ode in .orpul unor lemeie.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci.r si akult? adevirul su.l ,n, mLLt d?.tt sunD lota; a.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu. se numesr. rl te lca sisiLiu ri c;ke ! p&uldr DoJr.idcsed,rc'rerisideliniibi'ba!iip.insdualitatea lo' lnnnrri pe e.. ia' c'.onsimt. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde

.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.olo i ati liinur Jcolodmdt.{€ct ti'btrtii.cai ldmcilc suntinmiicare.dinpunduL nswderealrcut'€'. 9i seau si spun. in numeLe minunalilor h;rb.ri din ..ed publ . i io rn.. nr.ni'-l! ntrlde -' J. odo l-r5nd y; e l c. id?alu'ie lor dc Fartener su.l mult maimarelc decAl cele penhu rc ,ddl Pd_ t n.. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam;nlalur .u el $ nu lie in n c ai impi ;!ea!c; in mod €gal.la ega'rar. o
fi c@a c€ se numeste un anire€icee. ce,mJ pr6us de roat€. rub€tta Fa DumneEu ma, frult dec .i. Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn. c 5io asrleld€ partener; Deci barbatiic.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l,rnd.e?a .ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL .u un aLr p 5n. .E.i 5i .i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.'nliri5 dc bElE'is' d. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.; pcntu unb6$ar.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc;rile 6le 5..u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn; m.' mircr dc.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.Lesl€lerdesal.Unb;A p.nducJrerespecrul este e9a cu cccr..vid barbali' drn rurullu arc mull esali.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili. cu sigurantA ci c piala phe d. ci Deci. cuims ad.cs?z euin seara ri.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. N.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. ab v.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.rs . Niciofcmeie nu tebu! si.errs conntcrrticin Iata
e,

or o

Eibi.. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.. .u mutt d'n.olo deloi, ia-r voiinci maiorb€.Ert sA va drI seama ce v.a ticur mJmr !oa*ri. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .r ro Er.Inciv! I a ir oo.'kljmizaii ! .6 nr L.a rb n.m?nipe dv' Daa .;id ?rJti.op'.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.epiati. c.iel decopii osb la.€h?N@d5;.op0i^ctin.tictn€nsoz; dlre oa, o". mcnk n JrirJd'n' prho|md- Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.ni. Nu sunte.hipatipcntru asta. Nu suni..h patt .nolionat p€ntru asta. Nu sunr cchipat bior,. panrru asra. intetes€ti?
Pcnnu

dali n$].,' tind catabrut i, unp

a c

6 b i urTi bin k lvi n ta te

\'+Lri'd,u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.d a.bu \J ru unrrdput'-

dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr.- DJci o t ti, atuEl .u tui.g in Mder Lu.rsr€ gi rn&:zne 5r spun. cum , ri, .r nu . nldun b;'har djci c.r€ a, ncbu, ,a spunr (5 . suFrio udno remr. cl . es6l doar ninil
O.c . cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc..€id€ aj.i? Fiecarc

pt'nea i c€l .are e *xual. Addliul € .i $6alii cu adalrat ,lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15. & mull. O f* de nrasul .mp.riti.i. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.€te n, zona a.lusivlsr! a aF.b&tr in qt*nl. e F'ic;. orl d€ c6t. od
! iisl's5

^.tlrh

rlnli\1

!

)

ttrh,t!

*

qpdi6ta' - nn c5 urh dre. dRl.ratie 6tei .Eu c4 .5r. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c,ftr - nuu€au s5 aud asta. un Fa.rnLalMdriLraa.i$un...EL.eer.NLoocn.n€de,Jrnr
,lmt.Osr ajuns a asta cindos!oanitest.eeo.ecrca, Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.ulrlui pesre viitorut m.u., ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.n. 5! d€oiim drn nou c€.pa, i $sm eo p. . (a,€ nc rdR sr n. tk Edmt, $ R sinlin in ndsurdti eu h.s.li -u neprM.ti, slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti. $ der € g;sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a

qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa,dcc6tpe.bu corpulsiu,.ll E6rir un Dumn4eu, hr rc.tlia !unt mair.rid.cer doi soripec€r, Art! . c[Eloria. Bun, dec€*spune..and o 5l lll m.tbatran I hllinl.l.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i. lilicl lr.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i, a.d € .d€v'ruL D€ @? &nbu ca, d,. obic€i, .?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p.ri., in .€l€ din u'ma I nh.nl n! int€r6.t, A.€dr e nmmtllin car€ l@te a.6re nolllpol s. 'naie d3uin5, in slardl inl€.pciune. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa, rtunci devrn€ lntglept. Mai biken d m.l lnlel€pt e{e s.l. d. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. chiar fi cand sunbdn in llo.r.a

rd€r; la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.a lui inldn lo. ln cde €l ne imPlin.tb. p€ l.. d€plin - F rr.plh - g c6, tdd, nu mri . nei€ sa va f.c.i
Ac6t S€lur
drc., ce ali lace in dour saplEmani, dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i .tl lt ru .d4;r at che su n&il, ObseN.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq, imr plrce. se num€rt€ h.6

*

in*dnl

sa

lu;n

o

alt:lIn

dEdul tn cd2 tolii Und€va, rrebuie s5 [s profu^d. Tr€bu'e \; R'g€m ma, in protrnzine qt r.bute s,j sdm lcsa rcc. care doar obsav! tlcura, tipsitedeemoi€,carcelodinr{
e

alt . Ac6ta

Lucru.il€edep|in4palru.rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r. Dei. cire at i. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli
Sl d€spr€ rc|,

st €dcr I g

jndilaent c. it punem la ptcioaro, ru &e{cSetu,un
5a

n mic

nos; otaci

Ar..r€cbd
O6*ru.tdul ti cur!ior

s5 6m

a6t Obsvariri

sa

sa\ih d.d6ubr de fann. fin Obsaiorul ta rer d€

hmrbul
car.incearcai pretindect
e ccralos

;

blAaF, sunleli lhtr.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. Ati purc!,! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln,tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.vlrul? Ati indrsznl sl hc.ti sra? ln doo{ 4pllma.l. ddd ri r.(F. hlle tuauri tar *hlhb. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru .ar. nu q khimb. ninic, atuncl lili bindv6nlall, p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.t, lum.a. C€ std in cale! ac.steLa? Prelec5iorl!, lpoctlda

,

lnb;,batut gpure,ntc{i spkll!at sicet care

lnseldtoria. nrncrln!, toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. DacrObservaroru poot. st obsqvebog6lt! tabutoasb,

atuncicumo(.rh?lrdihorotallei.mhrnseuorotatr.hlsculini? o s5 n. obin@ h.safla? o st o obtin4 p'inb.un brbar? o sr o oblinn prh lupr, { pr in b rd.r.? cum o obbn.n? Rntru .;. nd int€lesen. frudEiu mr, ca rua in Gd. tr*utul ea t€rmt.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de
cum
Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. da' F.bJie !t s. hbra.e prosr, c! st il .probaF? AEt! € o roarcA bunl, nui a'., d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d; r€.lirar€a, chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr.r. s. dsF cl . vE.u s. cEh o.ie wd€ O6servaiorul. Er; niciun 6odv ulied.. Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor. C!1.! .ea mar clarl, mar curaE mar r6Frd! dke n.nitesbe 6r€ 5l .rear I5r; g€n. Alunci se -ntthplr tftdr.L cali dht2 int€l.s€tr 8ra? &a s; lic. Dda vi4. .!1. rsnha m6i.o dhhat5, a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €.€ aratr la l€l ca @l pe crr. n !v€li, dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror,91da.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl, n.allavea un corp carcad li€ de wcun 9.n, pentru .l.rne facerecaplluldr€a? Asta y.m nolst iih. Attlntel€s? Lt€ci, haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.lrr dBFe €mFr, € pdMr ca o ldneip s; vi qb..*5 d6p.€ 6ta. Dd r€au r€lineii cga. in ml,lcul acr€r dizdtaiir, Ac6ta e punctul de kd6e .lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic; doa' corpul !i ahoirllesale. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl .ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. dnp..r cr puqi s5 accepral,. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la. E doar cun@5t6.. O adlus.tl la banca de cuno<be

ccr.ln.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund. gi nor s; '\tl . pc ddre, p. oi o re 5 p€ o.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .er.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!, hlcl nu disti imboluri .ar. s5 po.la $ qPrl.c <€ 6ie in a.€l c'c E cr $ br honral. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid ,lc;l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l
Exisla on

in hleri6rul acastui cerc,

''o.l.riTp'alJr-tnnen

pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR;

4

moFd

pmtru .a hi€rofdntul 5; spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l..ul d€ - d nu Pot 5a U; llc Ob!@rrrd Si nicl

I innr' n loclla..l.
'u

-'a

e ne'esar

ri

s

e

rshl

vi inv4 a, i dlnci Psbsdei in cd. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu.l€i. vr vqi vedea bltt re.liraka Si li<dr. diedina p€ .ara v{m pred.to v: duce in *l punct c€ntal Da.r nu feeli db vaii .aE her.u pe harsinea invltlturilor. 6rE . ry'! expe enla adev;rulur Stcu n'mw.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f;r: €xparienlr. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat;turll€ 51 3t l€ apli.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe .are n! Ll l Pdte 4plic. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v; !ryrluc2d'e.rlanucLeu.Dac;nul.apLcalirinum6geia.olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun, w€tl l! ,itl Duhna€u? Eu u.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. Ob*ruatoruL Cum poar. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli

rLlnlr n prcGsdecd.dreh cabdra zorosreliBroft,.rdera cedru Modtcll.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon, D.c E! i dccop{ rK.proru opaceu, ii 1t2. c ea ai. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h,r/Fddi@Er!:r sandoe

d.

F

dpdr.nr s invilJti.

lubirea nu s rcls; la prihur sigilju, l, ! le.ulca ncvi,lJ r.opuhcu onda, Asta.u.iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.aii crolt prin poft; druEd pana la responsabilltqt cdz a

{

c

ivca copii, fi'e mtcor r.t

avqierda5,

ed

lubk€a

lucru plin d€

tra k6ta d to* ddrul durqn fttc, g a(e{d , rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd.mptdatdep€slAn(b, p€nlru cinu m.,€rrm

Ar6raetsddu

c€tor Fpre

,rt p

Mullidinb€!ol, din a.e'stl incapdq.u r€l.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .i a{r e rot.e vrlorel? Nu. nu € abulut, luhlr€a nu € n6lgu.d ! rubn.a nu de l.g6turi cu'ubrr€! D ddev.rd. .opul,ti..pde in poh!. lubkea,pons,nMiadetovlrqlcsuntlo!t.dmenii,.! .diraitz. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa, dd

lubiE e un

lucru ptin de sptcn.tort

laniwlchihi. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld. ac6rur ruc,u $nturhsrdreas.nc.Fe unit dinrre bd sunt.ti lo le intel€ptl, Ati invEtat cun sa el,lratr acel mic efet care ap.r.ln lrma pofter. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii. $ niti d.r lldue 4ld .lftr de dupr, pdr,u
.e tudulduF car€ tinF$e roar, tuma incrusiv tu, in prolund g 'Dd s u. Lucru adanc.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul, prn despLendori. E uh lenomen,$toturi *k rda v{etil, p.ntu ca,

n.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4;. s!nt6 luhilj de un ddin sp.rid, ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal, incat lrrl acea Fairunc, noi n-.m fi nimic lir.r!lm.nre, lirr .hinfti. firs haut lsr! praent, l;ra v{rtior la'; sp€rant!. an li on n{nrc. D.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€, nd r!6rt ',rat[ inru lhtua A5i. . Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah
inbo p6!p6bvl .elcars
ordhul sup€rl4 alaelei lublil, esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv,6le lubkea care 6le cea mal tund.tunt E.ebli. din6e dd 4ftni d.€ {nl atqi l.ol.hl, or2
a alins

di r.,suybi c e',pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.esrEe. -Thariqdskdpihd,nci€ d&o/rrDbuL a ion. lnd #n d.9"/ ?EF rk your *d€.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.r.on ,embr'dd@,@ o Fdrt +.4p, ldadd.d $be_ h4F/4u ri ajdlr. hsarEk lq./Lu.rtrrprin d..Fl.nd6in ror prodqr, , 4

I
suntaka$laolalttlonivelchimi..suntika5i Ji'vd emotora.pdndu c5!eobkei,6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.;rJaci 6r€ d€ narurs chihici.9i dit ,6ta drntre pn"rn, r tobitr 6r..i ,trb,tji sunt de s opor. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi. +t impdti. ra. Iubitul p6te. $ citiv! dinEe bi .ri bdat dc to,r. ..cL

l.9hl'5 .. rn? suntetr vor r' .L viaF. Toar6 LuE.! poate ss fa.l drigoste. Drr b.!tr6 In torti lumea poata si taca sex, ine6.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. Esra un lnlor6 51 6le chimic. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt. .un?.'€ tr!rende pofb, dd. od!r! g!6ili. indK in..ldru Dnim' paidatq o unlma .d€ e imparlttit! nu nunai su.l. .i d lPiritual. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. Fsrd
E' 6.ne. osa norJql? A'e
prerogadva

'Fpa astrrnuc.Lnr'sp"jnidL4pe.elaLl.,.iLaccloolDL.c'r'1 Fi.'pab' sa plsoo*r r. s; oeln.oeer re.ird.ca. t i! rr. in $r.,i ' ind.patrundr!.al.r€alra[.du3,l.tnrepd'dc.In .orw;rtg. r nSretr€i, la Ireaie niwl _D acr publk, sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai, rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.sna clr€ 6te as.
deeldentarl - .ia
d€

animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.gor ie, penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur. d. cimp, sauun !rhls!r, sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin.. .t Ii purut st 6u d., A I m a li m - lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist; (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE
9i

€lnfitarl

rf.

de

tld6p'el'prulcr,c'c.blucrJlc€ln!l€s-nalinr.'€laie.Eudm o alta parere. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle
sinceritate. lndi\rdurlltatea, m5.at1a ln proprla eiunkltdle penku c; dureaz6 pentru totdeauna. A.aBr! € o societar€. d. d.nizi, i 'sta dea n.9 !!d€ja,.ton.iriBsunt ti p'osi. din nou D€.rkd'in *da asla .li Gd .:.? 9i dn3urul tudu cde v. searr d. aninalel€ din padnre 6t cl Fi .mtrolafl - rcl .onkolati - arftle care le controleazi p. Glq Pr6ra e singurullugo care v; sep6r5 d..le. Ei bin. lubks!aun lu.ru plhdaipl.Adori $nuccdrc. jncepe inhe picioar. E.a..e lncepe ln lulletrlnumai acol6. E c.va ce p€mite. c. oslhdr cea mal p6ietr. c.! ha' lusbnil! - d..rthiul

9i

!d nu

!

Jf;

c;sunr.r deFendenIdcn]om?ntut.hmtr.runcia+i.n?su,nJbrat; a rellqiei. .5 rtn.' cird v; u :tr in .sti.d; inrold€aun. vi dr[ panralonf p5si!;privrtDndu siviuitar t,,nsu,u|occarc.oni.az; I n o 5a vedel nL.odara ind.asa ref]exie. Pur 5 enpiu ala siu
Prermu I' dLnke bi iub.s. oamenii p.ntru hodutr-nca,ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn. €sunracesria.Arund adac amagirea voaslra. uulti d'nre vo, sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar,_nm.menlula.elaep.s6lorice chiarina'iiadeorsq,r ins: crnd.rs.huts. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr .dnd iubiri oJn.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur.isunr.r r\re pro*r. JL a fe 5unrqiei Aiubi o. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no, insLne ajq!uo nevcd.ninosljndi 5lnureoparrei.orputuisiucared?servesre o parte a .orFulu' nosfru. Un maerrru n.ar Iacc n,codar; ana. Sl da.i a l;cuto ueodal;. aluncia*a a facurpa e drn rra.ulu ui pe .Jre lo.ur;rari n a ;sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.ri Lubn?accJmairndr€e

inr.rn. mulrdoco.d.c Sj ur! J.na.t.{opcrr

Nuedevin,a,c.A.ilo.u,.srcuDumncz?u Nirt.hu' rsuht.lcdrrguLunu,orsasm oartrebuicurt,vaplska(:fint.pcntsu ,nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.irtatinuma's.x dcarP.ntu i isuiteti exc'tal, Rotd va5i5.hLn6Jii-viFerrF.dLv. Uiratrisiledeli .ld- vi pLtetivedea ref Lcxia. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e; icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s;ndt .5 ar heb! si arate..L ,.atecscntJei maga.i Puretis; ual .e.maLiumoasafem.adin lL'me da.; n! arc?senF. nu are nimic. Pdel'silusticeLmaitanir ce

,"rn,l!..*J

. bJo.dnr_rdJ o"on r"l
Multi dintr€

mn. E rorba d?.e anume a refexi:

' voa*ri A+. ena .eea c.

'dLr"

ar

tinel' de n\b r;ndvainr;LnLticinpat.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat

v.i!i

'nq! a n., n.Tr

nammajfo4o,scarini.iodais.arenebantuiernrea.c eesreideaul or r f , op .o"n. d n... €4.; d d, -.t . nb.o !n r' carde p.ofL,nd merg.m nu Furen ni.L.daG s;.i sisim slarS uL sie .a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri. iar dnd runrem scprah lptendoarea a.et€' imprelnin .!r6irce esre mereu ac.o Am$sft.u adeu;rarun rovrrrs a cet mai i.att n,va a
$, r.fl*i.

Ananuc'ubne Astaed.pcnd?nt;$rlali.$icandnuorecunda$eri , J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin ..revaint.leseti.Totre{uLcsteindezs.ord Nuta. anacuooqlind: Nura.iasta.uraflexiala.Silolus'.nereri.ireair naniala..a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom.niu..;ci sirsurul modin..re aiteo.omunic e este prinsexua tate. iardezuoltarea e

Uril peEoara.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5; o fr.et si 5e 5imri mize'abil V; phce 5; s;sr greleala La ci Va
FLa.e sa

gati

Lpsa

la ea. va bisati nasu jn to.re

Barf!

Dar

S

peroand.paaricstelala.Fcnbrc;nngurl modin.ar?!isaruta[ jiv; gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.eLrtie bazati pe
dhire.Astanue,ubirec.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o.e al'enrs.uGdin trorr[?ridin n.voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu.o Nu ma' e n€voie s o fa.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana .u ..re sunrcti rtur.: abuzatinentu

scort.

La

rka ;

cecJ

..
Im.ar
mai frumoi, ma

e

mainr. in roj.

Reuex a ne

cheami ss

, i-r04dd, ed i, 't."b. vedeLiana v; uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.h pe uo ingivi. M, ..,s4tcn,aro.,voi.r.c.oiT. 'n -..d: num,r asta jubi'e.$ida.esunrerimrcrft
ar

J- p,.' o, 'd 10' in lrpcan; mizerabLL 5iatunciru putetisa !a

desPsni(i

I

Fert' 'i

filj maesirl in toale domcniiLe

rttariiLucrir. ar rrebuis; uef-jvorshe. sr :$a e un lucru drnr

D€.r. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

7

FINAL:

Etdrul: O lublre in

a

E lubt pe dne ireufl

puHn

6{nt.daar!rp! .lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. tu.dn: .2oedtc rnvllull h hlda, dlt, m lndld tean g hsr{ad. Tr.€ . o !ir. mi ohrllulE rn dF.rr6F ndta, .l*ft m .llln

intsl.aa, lri ol

i!ru tr..lld€ & tE'! .!r. chda. Er 6t er.hJ S Fdrut c.r. .n' it.c! . cun*ur ve!d!U, Dln pr.!b, e
care susfln

cl

o

cune

E ca'€

l.or.da!r! dspre

*En.Nu..4d.d.l€b6ur*lrrmnenill.$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu, .rL fr e
ap'in.ni.al ffi.nir
din

ork. pll,url ecl.ls d clll,url .luhcl cand se ind'lEort .c. El d.vin faclhli, ln nlnt€a lor, i. EAndul b o 6llE Ddlon!. o hntor.. @ vis_b5ltltd, ar.l! s vt dr. Nune !*a. t

Totl hqlfl!.b ln€lnl d h lddll Fftu . d-dl. tublh id .6nic d ln p@L - krEshl .L trl[,E, l6E{a d€ Dlutlrr .h r .t'r. l5r; arrpl, un $tfimt.te a,rdrpd.lltlbm 566s. d dEpul h opdt, lrunu$F. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&, lunrn. Bpannnt€ascE, vt.llt.t n.llmltati .xp.n.l\rt!1. il cunorgt.!. ln &l.n€.,

cli.itJic pa...6u.u.l..tir.trimuriLncpu,rb,r.on,un,u(d l' !i dnmrdinJre.aboficrarant.lor5Llim i or.ic -rdr.r.cr.lu('u'

dehpr.d6aunarcrdehJnsicrreen.iubtr.a ErcodJrcd',i'nki de creativ are. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.rrc i(,,

,\,.nlLn tr-L.cr.'LIdl(.ictinul duf.irindciulinsiirlcLesem i.nnr!(, Encoidrsutnlide.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'- indep'n dc ni dP cine

€voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.ura. optiun n n iasneazaniciodJri.iarprdoc5iilc,silimitarilcnusunipream i pc,in r li depitits. Ninicnu p.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. f, pisrdefinareJ ds ran*,p,ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut. lubirca so oliLir !i a mu'it.

uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' , i c Drrr ci,?'Jiid;m atcnliei apo smeu a.a:tdh numiti\t4t ,\.b nr c.Lilc' i de ideca de,binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl,nirJ ca .r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK. Dupi cun e+li.a lorlrc
,

Asll€l.vedcmcinarerdckansirici.ecrcdcmnoicssunr€mcu

'l r'! .5mrc .rrc Ic line pc ioar. laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .icrellciir unicir naall';inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne

iddirar

sunr conedare la nivcl prolund ri s. complsreaz; unJ pc

rlb

inlr'un lel .are nu e p€rccpur in nod obLs.ui( Ana spunc mcrcu Ramrha.,Ateindrsgosrideope6om;.d.oallil'nFuman5 tcbuis ,E fc r.,ulratu dre.la actulurdc r i.lndr;gotlna' inti deine in mod sieur eycl; oinEcJqi cas.ad; dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr;gonnii. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.lele emo!iior chimi.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru,5a c dln q."nr. D.. o'ou i cr o a. dt >p'n ...'. r rrc c{P,ubrr ".r. 'ai. normi.nea adus lJ rcet hom.niun'lrcalor din virra .Eucunc.aceieluduri-.de.r'5Ramrha.$i$iutotpot.nlirlu pe core nu alllo oslt. s ma' mu t dc.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip. rpi Fe! curJ.TLrid.spqrcd.!-ro'.. n

.lubtrea

r p.'mis aP.rlir i.e{ci

conljinle exploratoare Dar din

"c.tr Mal!hastr5 Sianumc,si.unoilcliacelel'irnumniubre..a'.nc dr oetal'tat€ c c ne d;. nu ir dc la nor .are nc d5 acea bucurc
nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.izccide

Fciin capulnostu Siiuhirca

.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*;t intro p'csi d€shakospeare v; *i,-s"t, _ uzah corpurile. dr minrcr .ontinu; . Minteanu morrs. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.d s: aiunqcm La oconcllzrede

axnlti nrm$a

.:

-",-r"."u,-"

Aruncicind c analizati.u lrenlie- i$n.a nL 6re a m|c..t, su6rin6mpLinorF6onalz,pe.arclu dper me.lim 4o'doli.nr.
1t

:

1hc

tt"o D.at aartt

lc''P!l .r..ir"a r /caa"4/bled

LY"li

ftndtB Peae

I t.lrc tAl st!

f.t&,) in tlbre

'lt h rdr 8

PNttc tn LaE lA li

ali4t'ipreah

rubtu

aas

j;si Peea
4Taeii

Dal
a@st €llxk viata

acum

lFm

nuhn sl lnf,or€!lcl tl 3a cre,s.a p6re ror. Esk pl.tlorha st s.ena carc pehitc dr.m€l u.trr no.tEe s5 d6k tt,t ft.jJ..r!. E!1. o iJbi'ein hi - a ff plnl h vi.lt. Eftlirun€. capl|v.nll c.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.d.mrhrp€nrruc e3Efimt $4..Eet
pe

un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre, Esra thvizib trj^i. no ttn€ tnlma si bati {i

$ic..intd€pdunricteibt5p.tnF.u4t6e.biEF t rr€ p.a€ Mnd. ttmpulul t rtii s€tt t(blr., muq lentenS, tEd€ "Cu elirii Flh .d6/&!q c. c M mwntul er! hrEr., n6ff da uaF viqi intresr - dolr c! !!.1 Fli hrih ti.5 o orl, E b.ttr rceea u uttoare, e chinh*nl. lc€sa . orE.fiului." Dar r€ttn.tl dllul M.6rrutul, ,sE l€ iuhetli p. 3n. lnrui .eh e inc€putul c!ut! t,'*

di

hu.L

rr drn

murltql

. .lrd

dntrh

o.5i Dlmnert lq, d€ rnsplra pe calito.ie de diod@p.rtr. lbta a inceur

Dffin4

vtnulmgcde

CAPTTOLUL 6

Ihpactul asup!! relnc6rnirii

4

aji st4 pil k

htata

ce.qt9.L

in cde dln um1 ..lsErul r'nan. n.l ptg. de

toat

Ettnc!turElt bujesaondkml!,ub{anl..l.L'Et*l-c;c6 ce An Itcut a lo.t 35 4H cu.io rublE sdu.l!, i.r peni.cum, ro.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .ddErul N! h€U epur .$tii d.? T€ff ninFt.tund cind S-.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln., Am wut ca lu sl Lcl s d r ne"
Nu leal spu!

cu !d6Er.t hpqt ntl q;rqul hd'. vr grnditi ar, .n5 inst! .ln dap!. lubi.€'. Er blne, cr.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.tl cu a@ Pr,h5 p.rsni de cd. 4i 5P!, .r snt ! indtged! n.t'unqt ?

'I Q) i" .csr m-r.

(tEbui.

vi pmqi o inlr.6re

adalrul penlq cl
ni

el

incl hal

cr€d

$ni.{ ti6tdE!.+i intilr i

rt4

p.nlru cI

vol, c.r€ a foet
$

pe.disnl. o.dfr @,. in 6!9!, 6l.Flnd pxlclrde in.luctu'i ddrtcc @EuLb, in d F9m @ qpulnGbu mid'l, pfrnn a dp.rlh t *ntqial€se cE.l
cl prln
o

d\'!hp'I a.rEI..rc;6

F€buleE sa h spun4 .d€varul, phtu c5, wd.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul -

o.l

nEdn{€ F.!h! tm6b.F

cl ll iublf. 9l

din..e

I,dups..dmrtcul o. 5iinrcsistim.rFrricntJinopoi,in.rcis Atr opr€trc .epul amoiond 5n wea in.drinuu. Am lolosir torul .um 5c .Mne An ('oct iotul cum * cut{no. Dfti. nr.i andun .b E3!e, o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.€. S' abrllc I n€p6!.to.. cum tunt,.ount€le baelrc sunl lesc, rra .e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.l nu ld spun€li.ddaru rcum o5l ilU reln.arnrb.u €l.l!r ac6t*enarru k
Addirul
n€ du.e

l. lublre.

Deci, grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t , , D.r rui, con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.oslspunlcu!d@!ratceaa.espun€.' Spune ara unellnhl,rinte 9ltch.l6ta€.€.a.av. ca sl I!c.I Oei. wa6 cr dlslt anl6!1. cd€ ne .u.t lupqiore. V.dd ani6lle a.!mal. - kdd !nh!|. clre { nlr hSrele d4rt nol!i .arc pot s: rube.scl p.ntru lod.!un!. Vadh.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. poar€ !t{r {..olPll5r s5 f-; aipi. Eu !n 3pG intotd€au.. .5 n.tura € d€!{pr. c'\riin(.r drg4i. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.ti d lii .b. hiri rl€ lEsr 'iEete. pll€f s. c6di ri lii .bs.lvii - dlr hn.blrea pe c.r€ F pxn .rei De c€ incs mai roti *.k lanteri? D4i.wdm,cum c5 iubtc,suJierct.rt h.eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r.lqr b lubkq. cde <hrlod.tr.. la iublr€a c.r. rhilldeire lubrea rcerst. nu c.utrqul€.croll cmpadun.! i atdil., car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. Acum, lli ridlcat mainiLe !l eunel, ,Ascultd, chhr mI slmi€.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. glLo.l por sl h. drason. Por 5a fac drason€, dar @re dta € l,ol c. s0.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P.nnu d slnEurul moliv p€nbu car. mr gind4la ea6t€lllnci.tnd nl gAnd.sc lac€os;ii fac in p.r tl, ehc6, oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .h. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. An ! dewnir o p.rk d. cdp F. c!r. minbr h.. lr Q

Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. iuhirii. n dMir ipdrrti. Am d*nir profanlro . ln loc ri lin sroici. in lo( sr fth .. s
abslinfrli, nq noi cobdln

Nb.

dd ln llbarar.. n ntii
un

sindi

Lr

rLtcd.

5L Bt. n! In*Dn[

h€tu.

l6re

tlcut..

$titr

cd.?

De. i, ..lc db unni. eviru r;niinc mir pr.sus de loatc. dm vd h"q/i drr.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg;@., arun.'ma'bln€sindi$v; r ( ouaori .ceiihvrlarr Fsntu c; da.ailinv;lali in d9.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.at!n.'anasenume*eiubkcJipocrita
,,.1u' dc ollreileansrlu .cama purernici iubn€ care exist5

I
De.clic a+a? Pcnru.a. ori. dej,tnkirr n eisunr oa,ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .inda are n@i€ de ci osi dca rd c. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d- odor pab r .J rox pnnt,, '4g,n p r, dr. ) d.?*.s. jr.?Tlin-n"<3;mro_r-

$vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir
ldlLdcc lor
ma'

mulrde;l

de

prim.lo' inribne5eiuals 6i5rl

u,arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi .qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.e$tiddecitau avutlh primaJL ,,adoua or c;srtoie Erisiiguru5

rcil'trb!* peglru.uhullhri multipasiunede;rau'ubitr@dad
,c

cin4a .5ruia iau 5pus

'nr4.li pinbr.' n:t'n.r"..>;

"ro

'ub4'

Vdbim d. un

ds.n

aici

preenta unui,eg€sau

(aeid 5,,le.c Dls,R.conddrdM,ibi,iubejcFnhude,sunr ..ndu. orr tor. ar tirr a, nu rrfi.onductro,i 5 rrna'u obitooi.-5: aFo.i ,.-j 6r,4:. ,-nr !o_du!dro, -Iq o' ) lcl(a) c
a unei resine.

asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR..ranig! ci'.5domm,. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc

O_r-, teoi- o,r

unsuvern d.spotic.cecr€coziconducatorrl,cecrceazi gurutil re gioti, ,c (eeazi.amenii Iaimoqisilirs creier, dar penku.i po tShaine 19' s' trosptze.e ani. .onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'. Toaii 'u6 lor put€r€a, .or pdahile s afrcrpti ca €, 56 laceh asta. lL'nea l. d ' ' ' pennu ci d.c;polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt, aluncr rLesunrcale care vor avea un

'ee3rrodrai'a'csJd

cc.' o/i

Vqb'n

' 'n 'LPus 'n nDm.ict, in t@5; senumes.

Asia o puternic Uirorlv; a mi.erAliPkitla rajeJa societ;l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul .re 46r ds pulqnic

FBiuspecarcsivilvendr
'ubc{'.

d.p,r,M5fr!d.de9cn",dr?. qarer$tb.hr" ih; nJ int,t"s€ bd^, q !qr5 ii td.d okin6, (rmpq.ndiFLki co(ci-; n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.,5 -d sr sitc

. n

promoeeze prinir? atzoabni

or

Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.morabrld Aia c6. mdorlri. haidel s! relapitulim cc am spus. Acum, cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear, do altr cat du'eazi c;ldura anmalici- ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. Idr, n'ciun ael d€ rmulcrri. 1516 nEiun Ll de.msideratic Pur ti snplo, nu tmtin lucrurileFec.releamrmlirpentru a..aperioani. Eibine,drc; totce sintim penLu o'iceperso.n5 - daca neahvindutsufl duL cassohhnem .u suntd@al gunoi in vif a noash;. noi nu sunrandcitni.3rs ronberoane.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.i acl'onim.a ni5rc.ninak.cu crcepti. faptrluica exist; in naiur5 an maLe .arc sunr supe.io e5i mdiorsantate, maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.ccdpe'.nfi uhilirorrd Dar;*aaaddrrul

!
ajunsn
Apo. din iubirc.sexor a c.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie. Am mcrsc Far; ti

fd.mraplsr€rxspmru,nd,rs"nritd.;nedlmo!*mm.Jpddi izim uiard ndmd i. trLtp,op,r, o dduce a.easra. Iir! s ntategem
vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.6t $ lacdi r.1 ce e n46a. .a sa ohF.
conse.in..? J.4je, ho.r.;.. dLp,

relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.dacarc! durSsauati

.un<utp'opr'.'vbsie>:nirdt,r,{rnd€b.nc.5,rindqj,ieupd4 nu ned5mseaha - nu v: dati5erho de con 5e.in retd in.e,cir ir de a oFol?di Ya,a qDj. i:nio.r o' trnout, toj o,p6.e A rd o hoc.;,e
ta o

in+rn.tu de a supravietul vi r.s s5 vi intoar.el ;iew..-Lr!o!nr i: ; on V'"ar,6 -".rsr';n ';Jprndcli '"bd" nu sunl prere.ti ast+ .; rv.h aeta inreg'slrat. spos dc vol Fort,iiubn' *crt, dcr Rhik .ctiuni sunr. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. d @hrle o.tru.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele - regilor, regln€lor, ducilor gi d. ce,eLo', F'lm.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.. ii praSed illor 5r musulna.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild. CEnd le Drivim p€ ro,re. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei, c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr
5au au avut doar

Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i?
de El. Au

'orhnput. lua(a.u pr€tut propna

c

iJb

l i

sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu.

Esre

oisktine.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.menitor Siin a t r_n strro si n. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc - jnir o
adundre so.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE

abetvirc, ohinredibace.

ln.otat5i nai k;iasca penku dadirir.ruldoviaF,ddq aorefuzarsit ;reiuiata,p€ntr!cabera hr: d. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici - in hiin'lerelisieilirl. guvarneld i .le pol icii. E o noua zi - fi a lost o zica.d am wnt €u aiciri an
^ou5 inceput.uomin:deoameni.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un,_nleles 3uprarealGt, cjun inte os waratri
protund,

Penhcileeratic; ci le€ra frh6 de El. El- El-

f\i.e

.arecaear;

na' TUlp ub?< turl.or.do., c!*\;ob.r?r,\or.trrpo, ,o .i 'c te parssec dup! ce re am . pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.EocetJgttucru primu srsiiudi,irmutpenrucoelahedou: sisilii,mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.i mltt,mii. in atreitea sigitiu Tor '"$. '€9in"lc.nob ihec. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9,t,u r.,€o upr reulalhei€a Tott rir.niip€6onaliau accta5r efecrds.p;hr,.p.;tura
cu picaru.Sin

nrvlt d. pdelfi de potilici jud€reJn:. primind cea ma' mulrs at€nt'?. Gcand ceh mai huhe pron,suni. d;nd cete
ta

pol'ftasrtinlt. prni

de.prten€nti abblutl, nu d€ ad*are,.i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii. Da.E Dunna€u€iubne - dac5 Dumnd€u € lubnc - alunu " am au.a dkennunea .u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'. Dacl Dumnezeo a rubir?, atunc am f l.
acordcu strtutulnosku naru'!,jn mpu sulsiu deaftlua. Natu'a e plin; de cruzime - supravieluiesic csl h.i pohivil. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei

viita

hasri peaon.I

$i acum iub rca; oare .tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru. pre5adink, rcgc { resh; pans ! foru iubil. inrre ete. boali ti ,i nenultuntreisup6ra.e oare,eunutdin aceftioameni a:wr,ubne.

eia16ru.re6. ast nuin*amnt c6 o.nuosasupraqatljasc;,p.nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c.rsderului ei prinke lu.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.car€suntwsetarienesi maninca i manan.s {mananca t's?rTpc.cc\qazr.f s?!rDca(h€rza t . np.(c\cazs.farr- 1o

unird.d.l,nir,"t l:ri nnon@,edca,ub, c;Li spun,.h.4oi"

numaideprnu animate s.brri.cca siohor,.un tcu.rrc

rl(.r

tr,

vr ! v.. d. i!.i i',tr.s.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn , I rr,r(l.c.penru.uD muls,a,l,u"sLib.i,.omprrarcc!puierea ., i tr.icrs q, tr Alrcne.paEU.;hr roh.cu ?sc@trac;rd.
'nc i r,.i r

1.\Ln'

ninciuna dc5pre iubire. dod ci 53la.elr sex.uc n4a. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat

I ioir.iunciaLteliinlcomcnc+i.mintind.o5ispunandu.icevasac,u ,,rrucJ' rri ac.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .r;crr diod;n'no.cnri nin4in- trcbuiu@darisiabuzeede
!'iu acerte lu.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii, b;'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.rurils de care 5unrelids;rari. fhu roare luciunle la.rr. credeti c; sunrcli chiar srou.v. rriu roare poteniialuLpe ca.c nu l.ali m,nciunile pe care le spuneti Si niu 'or , qri ,a.d. de"!alin.ro. olo,..r:lr
Eu

Decj sriu despre animr oladeprad;.

g

cu

ah fo* un an,mardc

'"in.kd--i.o' :ipeca'si s€ti.cumainuli5dispaarddociron.einviril-5ianume, si.unoasrcr acelelixk numit LUbnc. .nrc n€ di o v alirate .arcnc dt. nu nd ia care n. di bucuia ncmonroar€r pr.cr mritl cara n. i.10. n la! de ( nczc. de !o_ i

.onduraro'

dc$dr. n,n.
d,

nos

r inFt;d

$ ingu,ul mo0v ra \d

!r ad4r'.ori.iTed

,Ltmeu. cdc

pl ca-.

ni h,d-ry..r

5u

por

rbJndond m hq. o@o, ,t Lchu a !;.iabandonqscp..rurter\L l-' di so1.a dc'o ot' a iek,os, d. i q,i o. oe tu-! ;.pc M.,re r. r dc D,n nrzel na' iic -o?. An to{ r $iat.. -a,s *d no.cj.

t.med.AIo+esanta p€hku ! r.ice t5.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir

'

in

Avcm ioare vo.ilc inea c e srbcn in capulnosir!, nu avem iubre in vjrtan€strt. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki.i si hcm.5ian suponar bar€ a.e{effi', ra.ind asra ruturor 1 o l'h S,n en 'rl - -lroti irc _lde' - tts c*roq f pn.n/, rdr d. ) i 1. J P( on! c. 4eri o o ".n.cprl ro-i,. :n.4' 3ctul conicmplarii un.i cucerni. maner.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd,'s d,a.dpu lo, rum c compld; si c.rc rcun ap .?vr dc spus. A5. cr. in ld si pu imoco.o ;cuomiedespini. Ncmonnsursvoc.. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.esr moment

Radacina a

lot.c. boa6 Ip-detubrc
voi spuneri, . Nim n4oiedeiubne. Bun.
Ei

uirati-vil.

mine.

bi.e,d,.in avetinevoiedciubne.de.eviinenu,lipsrinli.prietenii.

locunlein.arc!!rrcri. c(c lud' drogur. dc.cvd bisrL Jcrrin hi dd.clu'i' Ec$asy dc cc lum.ti mrnJurnd. dc r. mincrb prcanutr do ce v;infomera!. dc.e vi utrat, r, pornogril c? Dc ce Gc?i- r.enc
lucruri, Pentru alentie..renlie Perooanaca,cv.a.rcrut.sndatirpuscioiubiti zicelircj,.Pii es'esearar.dacaacrczut.elspun."Eibinc.a!'NUrputcrcainm;rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun.hEt$.evJff larcanearcJsti6te.;aiabuzddeindedsed uncialreJiint. om..dsr' n! pn. Domn4eu - DumncT4 nu blasf. m'rzt: Dunnssu cincJp.bild€ blademLe opnn obtr. A,sa c; aiunsem Dr.i nu uam.onqns cu invebarie mele. cu invi(iru e!j desisur. cu rtspunsu.le pe ca'e le.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri, atuncic;ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.drl o l- I L. C.ri.ro, dd. " 'rI Sla.tulGra' a avut o marc.a;brie de.5ura.e 5ianum..surarea eiii.ulur p;s;rilor colibri elsnulde JU. alac.sruL senhmentnagic

crrs spuneuneifdcict o Lubeite. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn. rot.e r.a si l.ci titoiusi e.6l's.t_ iDr ear€a 5i auda.si.. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds;toresc. s
un

D<'

brrb

rFrt.
ca

OdihniFv; I'n'Sht' in noapt€a asta. daciv.riicre.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f ,"i d. 1 b,. oir inlc rgan n (q in

p.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu,ie meLedcin.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5; ri,.hl Pc oi,. i.; i '.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh,l pe altLi. $id.rqur. rJungem lJ !n nodus ops.ndi pidtr.hdlu,, penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre,r dasrc ei v.Jtiimpritriatsim;nti t ' dt ninri.lJ lplrunra((r I ( rc' in.iu . , urrJ PliTfl, r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc- &. eo.ililone .iudari. maesni penku c5,..tineri. !o.rle lac asiar rar ceea cejubitj

atun.i..indt5ieiunulcu.eialt.elisidssecmac:,ooaptea.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt. clnu mJifrce dragoste ruea5,poarcci niciet nue.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun.AF c;, atunciaParc. $i.,Kumasatra sau Krr,su..r, slu cum e nuneir?. r r da . oblm. plic.r. ds la pa ms P;'. dact t€5uie * indi 5; oler' Dl&.re cu poe. cu clopota' ricdlluicrs. un.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan; $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.arscutsivi4cilau Nu.redc;aveEneledeweun arulordjnahrr. ardac5 avem.aluicl .usuntodcrtad.cau dinhercii.leleqell asta,Muliumcc.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.ar exuJiratc. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.u oanenidn niE. Iubiti ac€lsrt pecoani, dar cumu. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun . sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e. d€batiboalalor derottaum.hsmull* da tor.6 ff acolo -penlru .a asta ua in.EEc{e inima pfina ie conp.jung Sio sE seinslns' io5?as.avcod.t! &oa paBoa.i?Nu nu,nu. Da.;esi.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli. atun. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll
Eibine
vA

al,liinh.o

relatie de comp.iune?9idaca da. atunci

n!sa u;laceri hine niciodara. Da.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc, n- s; ui jn'iniro$ti ni.'.1ate. panhu ci in ziur in .arc v; insanitotiir
atunci se
op rc5i€

inielesse a.

)c\J-j t,oba-ltrr. r'raar.e',b
o

De aceea suntasa

rp':n obl ri 'u.r de mullc v.d penhuc;pcunccLeiubi!i.pealteLd

uriti drr adev:rulec, roarc:u foniub einru.xGrcnri, pcnhu.d voi le.h fi.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.ur r€reaua
acea n.uronal; din crcicru| vcbu. panru luonc. 'tL

PenLuctt dinneb arelosi.5.cvispun?Reineli.i Jtitudined c torul Ana are sens. penturci? citidintrev. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat; in a.eati{coala? Pentru.isunt dcpendentidc s.cn ru a.eea.d s olcrt boa,l.r iar jn celc dn urni hlscredu.e lnd erenr de oice. to adiuqni- btul s redu.e b iubne. O sb 5c imboldwdi ti si moari. doar p€nlru c; o sa vanee lnniturr. nuhaicas;oblin; acoaatdnlic ace.hrtnte, a.e. bltndei. I a.er cohparune

A.um inl.le9el. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.viidn $oalamea.totlo.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt, c.n, er--'.r-9,lid?ocn, i care sunt ahso ur adulterini? N.atijntel€s a{a. Srii de !er ar' jnteles asta? P.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. nuvatiujtar decar brciin:ivi. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6;sne. A5rr

r-'J'
'.
Jin simlii

IdP

vrcod ainv.lamea oh.oh.ah.arrnu.giritual?Cededeti';lilidcsPresPLitu' Oh

dP; 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i

N-atiiiul Jna.Tot.€rciati $ la.eliqJ 5i iignooi'.p4ftu ci pureatiss.id)!'ai n s[ati d.uputetissiojuial 5 mar deparle. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi. Dar da.6 nu purcl, sir aruia!. aveti un mod d. d irisnorc. in Locs; knili a oislsd espunetr .shr
nu

sinic,un.orpbineltculsini.iorum;debMinumcrila!6morlpentsu ca. Nin.ni. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile, in mod lnevi(abrl au lesi{ura
cclo' rll J cu sJu .cl pulin wi sunteti - ti sunrcli proxcneli num.i .a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une. un pic d€

d"cp,obcrJraJr.-?1opopdpdic.S {.rn: rp.kn-.l".e n .a s5 ti d5F un o. de are.rie?^ Ad.i. rlirvur ro.l; ac?analant?zi€

'u b,rc!' de-ric

ohtindi egalS de moartc, roari chcs[r asla .u boalr nunai .a atentie. iar d..i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .rm( atunc' {tparid. ei - pl?..1i de aici 5i ducdiri in Balb.d6 { imb;rati{; o

d

'ndnrrii€

Lun:de.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.u adev;rat bo navl ceea.e nu suni. a9 pd-_rt ints.?se -n.-oL d(,pre rre at nte.cac.cnri) 'b. por s: o cadepind dc cineua .ar. sa mL oglindea$a dcca rubire.ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.upsi.auipnn intureric.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.5 at i rdadespremLne c;atitudine. etotul atun.'m' aispune .stii cova? Enr 6olnava.um pentru c; Ji lost disp.rar s; obtii enria cuiva. MAndna voasta, m;ndria mcJ a ton ar;rdenare. inc n-rm purur ni.jodar;5 admir ana. drr o simlcam l. nipl suh.onshcnr. O simle.m. M; simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. sap'imes. atenlle." Dac; drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6; panalJmo t?ameo$idm|aumair;mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.daniliintiLnan: in acesrcorp -.ufrtJ astJ .u corpll ;eta. cu miLnr . .u och cu inima cu mlnteaasta arun.l a9l;sa tatuld.opartcS pe tot' din uirtane.5 mitducc la p€necer€

Putena oryasntllsuP'en

D,€ot nicul deNn dc d mineali DI i.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i:

sc

rim..rdi,hqclr4plk"r"ibi',,pininunrnacond'ldnimc

iub't. rbuzari

depur?r.rrc6ta.aL'derspnnual cind eunret corupl':

Rrmrhr$r(i. rrcdrcpr,le D(r,citt dlnrerct.in..e.s s.arr,
I siti o singura

A.uh, Euh.ti. iuhke. . un ludu pln do !pl6ddi. E ca un {nim.nrcu mdEl.le O.rFnru. iubl usd.@nr,nu puh { rubJm iald€l€ lur, ciinh! pr6ei c!r. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc

Gq

in

ld s; Ei4i

huhe

qi?

', ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.hstull,6aFi.nlr,J.!rei.FnL

;

r.lkd€ lonin.. Fru6u*1 .

unur

drln.nt Gr. c6b!l

s3u

p6l4r.

Ali lolt iublt Inhu

viata

An *uropl€doq € L.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin. d.t! i cand .hi. & $im hnb. 6t.. Am Mt o pl.dcrrl€ pllna & pBiun.. lftr m.j c pln! de p.dun. I ri. l.r pl.dor . a. .l sun'.i iuhiti i ., snr.l Dmna.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. vral.. u. prl\,{l.giu pe c.r. il lrodi dln cauro d.p.ndent€l voost. d€ .orp, dep.nd.nr.i E.ttE d. €notir, d.p.ndnl2ld F6tre & r.t.l. tErorL bls! dln .r.rd, d€ ddnonl dln deia, lar ca. @ aI Ecul _6rlnF, Kn pr. ll F.d€t rmlm $ndul Del . ldqra'al .tu.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor. O ,! fi€ do.r b l€l cu6 a 6.i loi. 9, &um,.uh s5dn lubiE.? ln prin.k lr€i tgilii, h.lo.rn. dintll !j@ntliinl.i no.tlr..,r€.5.. Av.hun m.r.c,mpd..on#1nll..!r. hEr€ua in d€i. h vlr, i aFi n.r M !l o an.bhr€ a dEriint.i I ! nnnll tn cr.ra, (d. lucred, l. q.c, c.re lucradl Ia indordr,

cd. w.. slri .nint.lsi $ sr nu N.'gr niciodr h.itrb. A.d{r pdl. a.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul
5l .rund iublr.!, ln €t.p.l€
_h

Stud6! D\ $ ptn

d€

s?.itr.

no,s. cludat€, sd ll luhir€r ltM.ttl n4*. {li nuh. .lnri Fr ll .ici iuhir.. v5rtr6 no.rtr€ n.l inlrnrar.. Dar crnd lunrsn m,i in vtcta, 4istl o c.llt,b pltd$ . b&lnlld, print. c.r. F numtr5l€u.5l!huh.. c6nd hqtlMll.u n.l curg prln prlh.l.lr.l dglul,.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr.p.rnd Flmul sigtllu eu nu tui .prrnd bdl. ln .l dodk. ligllu su nici hlc.r nu hai Fr r.t ll * aud! k.!, in n.ib. sisiliu, dxr k€tti hdllHr, prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc. dn eiaF, !uni nhti, !tun.lc. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc. l. un puEt d..ulo.nutuht€, .p.Enl, L llndet€a no.!lil,

I

I
dac;viEto ncaduce a un puncr<lc h.olL Liintclcp. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr.rlc!dcnurJ : - lor. pc , tu pr ,o.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r; t. oqni.drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna - dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt.aldliobu i.onlo abil;Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada. atunciceei.eGce rna pentru noione ca in cele din urme. ne a e rm nat hormon iinha icisi.ei rdusintr'o$arede sratie. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.orp am4un5laonpun.tincar€vcd.mcar Si.da amajunsdo p;nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.!rj. Der,dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.ej9i..d4;.u an'nnl.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n;idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€, alunsem La un Fund - atungem La un punct-jnonlideaur.cahdabandonlmtorul ini.inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. pennJ.a L.ocr.; lond p'opu loJr€ d 'cl,siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne ..6.,1e noatFe sr tic zrte, in licers. dar pure'nic. Vcdem c;, in put.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae,anneie oritinemilo5itL.:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d; scafra de a$a, !i.i toruLe condus de hormont Dc.i,!iunslaana in'uncti€!.pun.tuld'ncareLln- aacea+; oportonnJr€. in varna lor mai inoinbtt. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar .opii. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz;tori sil€nabileari hlon"i! or.9ilodF-' -,o-r-cc - lro r. rln , Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta". dar bihecuvahtatisunt

.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' ,n,"le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'- P

casdliimPovirdzccoPii $niide

- PentrL c5 au lacJr a

-" r;-'-nliim(!4FL

dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd ; in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor..tj,elu.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh';nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm
cio

' P,c. sl'n4er'irhe( oo nr o no).rrane!9i l;'a I

dn.o.u a(c',.Au et'rdin io.u a(.ld: nu

edri_'d;

d'n'ne

n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O.m6ridcF! poF.; d sulait rltoddr; dar nu ma' d 5n' ldr d

i

s5

Dentu ca. atun. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti

Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. * rc ritil.rotiris; nu iE niciodrii.apco o@runirJrc *\ucla - imJq'nrtiv5.{d \, ur rtal la to' r. .d nu
inl€lepciun€a absotu6
mai v€dcii

ron:. nnclecnddcdea!'uts SLle .on!:enl deatatr''rtrva !ol'.lnuat.'rcut(.arco!_sal.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS
.la 6re.
nu ati lacuto

!l

hmc

d

ocm

$nin

ina'nr€!€ in;lldrea mLt Ramav"de

nicio&ri ca peoop4runjrare sduala. sava u t'i la oameni' 5i5;v;qtnditi ,DoJnna nicLod.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da. cu sguranll .5 am facut asta pa .5nd e.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor

pbru m.u nesru caFanacorbulu ddd ril.tbcdzipadr A'r'ram.a5 fiica mea do, v€cht p srenj. Asrr c bLne cind m; vcdeticu piru hzu besru. osi mJ vedetic. pe.elcar. a 16rrazboini.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu.itoare in iur ul c.pulu'. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb. ca zrpada. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. n rm ftcur asra niciodarA. Eram baFan c;nd te.rn infe as pe roaro. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c; Spirilu Lupiei mi )5rt5,e N. r_' 4i -ro pc. u i i- ry'. ! r (?,e dn u r;. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa

irminarea .u pJiu dbcazipada rlh.aziprda inul'ninrc in'.

noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un .orp.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac;credclic
pnn

elcitJ

c LPi. clmoare.

iJ.eli.prolhBnoranicesunrcli, nul*ae';sPunsul NumiprMai' Nu. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne. mt'eala ftntan; marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt, ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert; minunaii.cns.h,ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti'

Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re

vo$rraosi.u.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.

$h!cajnca nu Jli.iunsir asra. dar o3! rjunsdi.pentru.i.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.irrastainseamnac;.inai.redemoa e. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala
oar€adupa

Mai hihe

trli

tie

da

ce

hat

lace celat pe ca9 ii

iube$i

sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila.era cb[.sriuc;vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.cu sisuranit, sttnd aici. tn fterriseard cusiguiinli,in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash; se slirlete a'.1. A te

.irra

irld';go i de o aLii peGorna

de o aLt; fi'nt5 omencasca,

tsbuies; fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti,ia' 6la ineamd c;. daci sunr€ir acca s con$iin6. a.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. Sr cum putomsa spunpm.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.sriij. ndtferantde ce spunrepubL'canii. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€. lubnea a p€rmi3 .prntia ac6tei coneriinte €xplohoare. Dar din pl..r.. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara, penrru c; neu,tn corpur €. dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care, ci prin lips;!€miF.'.n.nrali Uz;mc6rpul,Acesranoarc nollnca m,i suniem bkc.li in &€t.5i prcqran. ne tr€buie un.orp nou. rrecm

leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc; leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5- ua faceli ria @ui inava'C,.e e .riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA,VaPa.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c; e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre.lui rcstu alsini.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial'

% iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr . d.?lear |tclr'. d'.1. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( '

punes;itilacLceea.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode, dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta
delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL

do

cosasert6une

perci.pLoa .ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V.aliinclt.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe

elinsu$? L'ati incura)a s: .re.d6 a,l'? AF lac@2 v .i in'uraia coprlul ,, ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll; 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla..aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.a atils.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd .c.a.e alta leheileau fi.urfiior vo+ri? V ar pLicc.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih

PJn?n.n Dotsiu'n;! r5pl..c. dr.todv.'l' trc.utdn;rtd i,i rouJ dc n'c'utr p rcn.' sensJric. rna s o iubtr. ci'c nu poar. l' 'trpri pcntr r !*uq' ,Lblcqba b
valtri? Pcntu c; v; iuhiticopiii. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru. voila.eti totce c dar ei sunr bince. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo, Da.deormd'cn

'tull "b>oli; Dccel- luc$.alolad4n'-fp!ni.{n

r "n'

Bur. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca.c Lupr;m 9idJ.inu aliawtcopii n.osainteleseliniciod i dsprcc.vo'bim ai.i. Dard'cisunrdi parinti.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c... Mhd ,i.i. Ei bine, .and inccp.ti si sihlil anJ desp'a voi insiv;2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.lo..u wi cum suntcli h'.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@, la !d,l€ wrslrc dc pulae penro.aeksunldoari.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo,tru? 5i;sta e un mosaser pe .are oe; vi. I mt cu mare puiere,in plblicu neu. AF sA fie. 5; vi lubili pe wi insivi: s; vi jubitipo rciirsivi de c. nu v; iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.e,pcntu ca avdi owcin capul chq ca,ev; spu.e.in'inderq.red c; tc iub.s.'$ maieF o @e in capulwsnu, care vl spune;,cred c!m spu, ald5rul- S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?, r' ; rr;1-io epon,$ha... drh b-cr..pe" " capulvostu.9i ap.i. naiareliouo.aln capulmshu care ee simtc pro* .; niheni n-a awl s,iii de b' 5' rlili .ine n a awt sriji d€
Darslrgttula.elade be atcc6.toilLelnregua,btuleinregui", eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti. Deci,cevGo pocrila 'esult u;mers€pincap o eni6uni,carev;spune,Ec@!daeoinvbtare' - da, ieu cr da - dcc;reditrebuies:inv5tlti,s.u e doar o pNft .rrasiacopqcodep€ndentrt9i.ermarmaraolc.d'ntretoar€esreci sal convin,peE inriva cu a.ene uoci, c6 asla ecota standard. $i

mine putere,sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li. soc'al'$i. la*illi- 'tl'. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o.aLs Asta nelrangeLnima. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .are a v"bit pentru umanitatar ndeu.Pentru"w€alu' oumnezeu6te
$

fluturii d n sullerul rcslru $

ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr; E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea

@ce carc

neipune.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r .sifimhlibinef;riada esuofat;buni.o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc.rcdau laop.'loorice

5trlic;ceea..vrlianqein6aec6nue.kiovoceincapulvoshu

care

-rs.ulatimi .dr5i
,

fie a5J

d. dreipri

d" o,o, drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL. deznadeidc He .redeii.: Dumnezeueintr obneri.it Credeti.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti.; Duhnezeu e intr o sr;madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein.ruce? Dlnne,€u ein voi. c.r

5,

d. btindi

! d..h,, i5

{i,rrrlid.

e. dc

, .{, h el L'.€""... . veoddd.,o.ra 'fucearoogrnd;-penru!avoisivEpnritiiner
despr.

vcdelipe.opLrir.era iareirunrinterepli ceos;G.eL candvoceadLn lapulbrlruv;spu.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.a e arha'c; !aedemodd; d nu e.ooP cand irv4;m 5; cultamwcea atbncio r5inl.Lagan.i ubrea dufrneza an5 e.a ub raa pt.ntaas.i. I nu me,gem ac. ot umam r.ervo.a Nu m F i.atdene.onvenl'ona rii de rgnorant cat.!4 6ujon suna nu me'gam a.olo Ata drm Furare

ro c 5id iiP;rinliivii rpui F ru mai qivoierii

i

w.e

sEGaminreas.i

ca cJ une din int.rLorut fetei voanre

!i

d

vi lorSeslc

9rLudu ca'e d.,ahase+eJicalFenlru ca.a vE ana i aicj e*e.: v..ea acee. nu a (ost Ioa're FUlernk;in v€la uoasri. tar u.cec edc e mar?rcparjnre. mJr.lerala. mar.a mama vo.aa inte ep.iunii drn capulloshl .are ui p?rmna € v; pro{'[ dar careG spune..Acum fii aleni n! re ducc afar; in roaprpa arra nu e brne. sraj acasi sau "Du te aco o. nu $a acot., du rearjund.. du reibea.jtev, pa),oe. ! *vorbes..u Lineda.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult. muLfumes forr. huLr' - a.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n,sbt€aec;mLI djn evoiavet, arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti,qi torus. eae aqadc mici.lncata perm svo.iivoasb.s; devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev,naa5adem i. Iubjrcatu Dunnezel asra
i
esre

Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im, A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. Nuputem sA neindrigoslim drJ-..b. lJd i - "iT a or p d r ' ' ' ,, d..," d..i .i,
s;racie. dac; cerJim uj.timizare. Nu ne indr;9o5tLmr nu caPet;m d€cat rare. dar r{anu eiubne.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie

u

o rpae e

i

b.. r. e \ ,.s

tu' Dumnez?u .are nea crear se numcsid Lubre

5; iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr; din oslind; !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc;eur;h riamnaru Fraamaresauo.h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens; ne.iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun.oF !ar.slga asinu iosdu qi.Jre e prote rtin b'atel?.oa*re uriase. ceimJi Cumosisuft dela sis i- dejas;siti- Fid, pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.Pstanuepdstea noasfta. Nu*a0da afari.opLlul pcnfu.snu.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.ea mea in uai?5tec; ru arL la!e aslaS .i a.e .op e copiluLvosfru lubkea e p,opria ei frumusere. Paijk co.puLui nu ..mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.lrDmlsctea.Arueaun.opil carevinedin.o televoadre.dinsam;ntavoask;.dinouue€voistre.

I"6, a a L"lri.a p.onlqr'd

Sjaruncr..eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u. cum po(s; uo explc l;.a$ am.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.iir? cum pot 5; v.o expl.? cum por sa v; explic panu aLcin. oa? Cum poi ja v; expl. ptanutalFsetea? Si na' mpo.tant. dac; nu ariru, rvocea. cum pol s; vi ?xpt c FLanut.L
Dec' cce*e aia .indneindrigosr,mcu adev*ar?Cum Jrna6ui

saabordinana.s arirebujs5oabard;m?Di.arrr€bui$oabordati

'

.dl"G o, --

.;. i

.o'('

n|oa.tJLo..-;,

rP

o,

,. r...p
Cine nu
L'ar

I i 4.d\.

..'!'

lo.uril€.luftur e.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.;parideea

iubipe acestcop,Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc;areF;rPr€a mull?Dac;alifacuto rusinerauafte Bieitem4's;ttr,nacest€ u.run

i.d, 10 .on: rn. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci

osafiriinliarJwa*raurm

A5r.ne $riridcc?)p.ntru.;(.,, ce nu ne place !i.e?J.c hn.m 5ecretin a..a*a vala condft,i.n( tenFLul qi nodclul urm;toa.ei noa{r.in.arna'i vi promr.d a5d 51,(
?

o

,

1.,Lutruri .(.r.umrr..unpo ri.irf dc.lkpl9iinlDldumibm L ahtr.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.

sice Iacen aruhcic;nd nejndrssoslrfr? cand.m ucrrr!u ro, nu .dr ao;. .i . '+rJig"..r-oni,1 noanre. ne amsmu rdin r;d;cin' aubinvinov kea,amspus adevar I - pcnru.; ru potis5 iuse$ pe cireva atun.i.ind re tupticu p,opr,.r ta vina E o rlnpenie s; tacipe.inava saLyarorutt;u.Trcbu e sa o ti. tu insui Trebuie s:.uraIvasut. As asup,atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.s.hrm64imodu ln.ara tr;ili v; ros Vi rog. tubn sur;. NL are l.g;lura cu.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur; cu cir qpurerisiIrceti.Nuarctesaturscu. de.oat ;rair Nuaret.g ur; .u.alr bcni aveti. T.ricsunt a rjsip;. Tortc se iransforma in rahf si umosdv;spun.;ceana marepovsrededraq.rtecarei ax6rar reodari.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i.are are r;bdar€ sa va hs? si Ia4i. p€ voj. care v rtr r spit prjn pizza tibere,

'n:4!ndn.<a

,. o...1a
J

t.i.,

ok

Dormne de.e nu miam datau fanade asta arn.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv; daliseama .i sunteti dod o mrJi.srie de drrmi .onrinu; \L .i {himbati ha muLteconumede.ttintropie*deshak.speare UratL.orPLrile,dar mrnreamergenaidepan. 9inojnucautimdc.atacelmanajp.necl Da.L. pcntu iubne .el mai maret exemplu ene .; s 'nhm produsu unuipirint?n;rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.tL pr.dusulunur Pin.rc miret .5re va pnmis sa fLi aici. arrasosi lrmtal'. sno.anl,. n\tebufoni Peo estad5, predi.anl urcmuri!o' ascult; a.esr

. .oncluzic dc int.lcpc ute D.. n:1, ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no

cam a!ae.

l,

roJdoep€nde t, !d,n, 1av;ndoo. nrJ ',.F..,E utuiror.ain.: va maibare i.ima - uLu oi ulu,ror.

d va

1''Ip d'scuE Pentru.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp

'd
data.

De.i .5nd ne am vindecar. srrm .; einqurutmo0v penrru care sunrem bol.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr; inc?p?m si ne,€,ram sp nand ',m addirul, cipuren sa ierrsn. Puram Nu auem riciun s..rer. Nu ne darn; niciomaimuti jn spate. si. ah. dr prerul ad*;ruLui ?re o r.laha buni. ban' rn band. un .amror nou o mains n.ua. o sr;di.;. A
spuneadwiruLareconsecnre da.eLenuinseamdnimi. in.omparalie .u ceea ce. tn lumea cuanlic;, ce?a ce as.undem ii suprimin. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.nstoriea incarnare seva.onsrrur

D?ci ce5elntdnpiatun.i.ardncjndrssoslim)E,5Lne,efo te dLf.ritdemagnetirmD s.xutrl$i?foarled f.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei,t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.i A nP indr;gostr nu c nimic d'n rorte ast?. Atur.' ctnd tcjndr;9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: .?erceinseamnicr de lapt€qa

e.,..

anLnaLulpur Os; v; rPLn dccc Atun.i.i.d s;rfr o p.roana

A "e

a.:r.L mint?

o og'nJesrc pe a

siiafr.a in rorianii..si at' lrar in are$ colp. al ur vierimi,er? !iuietid. nrmc vietide.imi.. da pitori. devampirLzsr de ce dac;

noastr; ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s;ndunl?noastre.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.i aFvr.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.'.5ndg;sitioPar.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai . laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea
aka.teL mintc laminteo.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta.tici sexual€. N,m.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.ie.

mrsnerid

a

L ri..r?d

P an

' sunteu?Ea.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns; 9;simp?.'nev. ca.e!cu 5 La n.iar;racaLneL lih no intr o 09 ind; itunciuom.qnoai€ ubksr l brq,eqd^tri'dc.p?.oniqi: ,rs pr.. ro,o.,, L "v $opun de impq?.h.rc JsJ.on c; suntdif.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig,l,u re.in a rcLl.r 5ig iu o"mcniisunt

d mul.runiel Jp,.qrcdcNa nik J.o,1r >i r'-nlJ oJi,o cfl,. rJ nJdri'i IrL

A

Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu.e ilJh si si iaritic; ciL un mare rman., ca 5i te accepte ori v, spu. cr ou.onrder.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r.tssrjunsis5cunosripob.no.si i.un.sri mirka s; comun'. cu oa, { odata.e.unoa$oh a.oa m nte. a,ta ne . p.n.oqlame'semnj dcpd c.A fq.?o'Ledkca!isedn n;pL' i sLmpLu a ne nor slm;nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.. sil nccinsteasc; $inucr€d c, aid are les;turi cu a r€ indr596ri.

Dqi.o,idvqip.'rcdcJ{d'r,p.mdnd€dd'nlium?d\;

Dar in mrntc, runr.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.nsrdc rcspccrp,ofund. admirare ascuLral m5 - relpe.l admk{r. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m;rcald Nu lrem nL.r mic s; ma.irm J*r

faceris,

'o rot-q/o!r,,j.!i

-, r.oL, \,o

oveipa ed.adr Ecorma'mareddinld.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn; oiemeo. cir€imintes; lie ca ocap.an; d€ otel a

.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.ol tr,.tiir-gle.e?ti\ii( nd?p; d.-d.sd-dl,ii .

prn d 1ebr" \; i-c'qcn.roo

ne apirnd€ ene.@o in tcaarura c pdmite. cJ tich cincvo ar licur;ratoqt,nda !. in siir:ii. ne pe noiinsin€.5ila leln ci. Acolo€srerubner rd.vn i

!€dm

voinli. sau cu un bdrbat - un barbat. indrfdentcum aEt{ - sE s5s I un b:rbai.aree.hipef tie nob 5i. a$a rese$te.un rbtA. nu.ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun. ra o hr', de (dn' !ar? ro pln p. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.re. spre dz6{5ir€ de dice .h b5rh.t, r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. dar nu 5le. o l€ int€lage nu cu o fo4; a

b; nini.dea serut oriciiaf,urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce.Lmnreaabsoiuli.upurcr.aablohLl; 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc; nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.. n.avdi de.at rilre pidr ilccorpuur c;nd av.fr ah,r , abordi anJ inseJn.; doar $ tiicu dslJ. rr vorberricu 8a 5; rc u I t. r a. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr,odiri hr i ii den,ara inclerd u p.nhL (1. p.'naurodms'"F ,; ".6r ' cnd,w d., e nu ma, auzirc.cl if lr;igcrninr frDtulc; nimic in cJpu riu nu r, sPuness re ridi.'s's; uptr. Nimk dLn.apu Lar nL spunc.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.eincrpu rju .rrc iti spun. c; elrimri n:... db..].a. -' Ja NL c\ .' nu. arunci cand nc indrig.! m auen parre sr .xpcrimcnrim o analohieaiubnn.arcGr.trcrreaa.cl. h. (;.ur.in( o JtLi r4rhana $, nu incepe dinke p cio q in.ep. de aici. de sus sifc.rk sisitiu .arevine dc ar' in jG.nc ssptorar. nu roar;.req.rurJ 14r lungide

si

aiun.rcandviindrisont.ra5;6edin(o rJ4jesexuati Nn

vb'a,r'nbddidirn srl",, rr.i.o

.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep,a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.ac6rurpdruna
cpp
loc in unan'tate. inteleserea sa. iubirea sa de Dumnezeu. hobl€lea

deLran1ri",ul ,.r'

unbirbatca,eiubesrdrdevr.uLmainu!tde.arnincjunaerar.cand gisimunasdeldebsrbdl,unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia. q r!inuin{dmn;.a,unr hom\.iudli., ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d..u mhr E uab5rbJ.rr, nr p ui.rihi qn 'i7boni, ri un lsuritar de pac€ in dc..5irimp. E un barbatcareli at; propr'ul camp. .are (i adu.c propna lui man.are. .are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef ,i!pl. d.dabrci Jd n f" Tpi.slicr.prore er; u.-u ihp;r;lie.Acelac un 66rbdt m;r€1. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A.e$it 5unl loarte rari Aiuncic;odsssl acdbinJt,!' 'l.e.rno+? DoJcc, >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .i s;eare dn rstLldc blrbrl. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb.n,J[l

intene,a N rn rvur n mc pe.ar?5a mr baze,. dc.ii un ine.lator bihan O alt; liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare

(c(d'n-raa. J.laJqr'Jo _, i..rroer"rr - rp,lr" d6coFerimca.eema nlr dureriininmanuau cgrru,i.uc€neau r;.1 dt.. r, r.. -L rn (i,u op,a',-oia:ncPortrr;
"d.c

N..n,nr.l4.pmrr\pu\doJnnr J.ed.fd.mrrdrr 3rF.J irJrr n'aspus€ mt.u.ero( peminein5um s. ni.!.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el
insu5i. mrL Jlescu

unepasDn€ Nuraceddnan'c,cda6. N,.,odari nuvecukati.uo Si pqerru gnd'ndu.vitaod'r;pq bcni. Nuhcqrsr Ajbh*;mn; 5;nutr\.ono.lr5Lp'Jp.@' -e,i4tri,r, Arra€u.,orDron,, Rd"e,Jk ')rr d? \o i-.,rc"i6- '.@r, r(r-,. -d.5 r r trrofl n, i 9 udl.- dnoi ^L \i rr n loda

r.dadaa dL_crcJra" (o.'.i : l'r-ar\n.a,.rn ddr'"no;eun"rrdLno. volbea*a.o-F,-n Fclc t, d..a o o"d a, ibfl nck n!a ?sc b,bcJ.r.ob f.in.e. cl ah . :ange'oasq J I5', n co - pe..o.Jl.Jer,p)fl.pe.op:i '(nL*d, arc Cda m.i m.re du.dre d'n uDgni in prezent - l;ri ni.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.am
MrncJ ffic.are
si im, b'beas.a in.ap ;, J.6ra v, r€greiur vosku cel maimare. constiintr intotdeauna . lo5t numili inscrullui 'i$ Dum..zcu Eun am awringor.5 m ampabe.utrc*uluctiincactnd

roli

lurir t, cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei- cuimpotriva Loi

..

ei-jcuceres. pe

'

I'rrdcn'rr.lir5(o'jn-z An L.r,,;,a.onq.ntJ Srd , -a . tur N cm dvLr orc(( n.,pu r"L Nrnd.Lrnrm,-.a,a!dm"

fiindrasoshtideoaltip.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr;sosrilidc Jcer peroana. e inlampt penku c; suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l. noiiniinc Nu.oende la Ei nihic di..c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d. tr,le Jicr..d o okhcnra in rapul b,hu).'n. o $'ub€ayi t c;t hmp?Orngurt @.0 dnJ e m;ieski.. Asta e Marer Lucrare o sinsur;vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo..vomglsiiub r€. vom sasi articoluL orisinal O sinsu.s voce. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se ,educe l! o singuri vo.e Msienria inscafroi s5 lc n;pan€rli pe loate, pin[ !junsi r una singurs.ii.st. rm u'hir cu.

A'rn( (ind n( dc*opc'.

CIIVINIE DE iNCHEIERE
Ar putea s; fia asta cu
adevArat

o invatarur6

ra nu!' a,bi orgineainstrp'!.onihin6.Totuld€ acolovinc Atun.i,cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5;Gl!.cm oslan15.o.5Lus;r lJ? la.cu am fost dcnuL de .gLd in LJcla mea Foarre 5iie, inlc eg gonul inr de d sciplin;. 9ru carb,.rddc!icidinsroz o'. p.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. p'cdd ir talul J(6L. dar d. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a. numaiei. Adic;. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. De l!pt. e loarte mulli artiicialitarc. Asta se numeire,st'ti. asra 5e huma$eprinzul .u pui?r.. Dirs; te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa.a. ti I tieu Stru cc 5e int;mpL6 in cr€erullor. Adki. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c; ;torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. Vedeti voi, ci nu rcr s5 ate niminlL ana. pmhu c5 arun i. o si li€ ti ei ca roli ceihlli. 5i toat; id@a acElei dpedmle

nr'o lormasana,.arc

pu0r 5i ',m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.imwfmintclc. mbajLLl f.rduldaochi chilotii,psro.anum,t€lucrdnsa.rcp.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur- astainscamnasifi i.uoidcdeasup'r - {isttB,coLo subnu.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.dincol6. ins;drc! suntcm luaii LJ banin5runii. teananoisti6i. lii fim oh'5n u'd in $ d!.. nu potr 5t i' obisn u . no s61 cunorri ni.'od ari Tar ru5

orrificiaLc orgasmk.carearclc.n.. in viara spnituar5. rdbu,e

!i r,m.u i..

.. l.dlrl. dc.it..il.Jli D..

i

Deci,euam amsr osi afrintctdoouna- un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p, tudl,rrcn uuuddr'HU lt.ut rosprrlic cum saspun oeta) - n.au l;cut resuscilare gura b
guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. ca 5i idau 9ara.u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.ni \oJsne. o rs lL L-L d nnc p,,r' rri " ' invit:ton.are au putut * v; ru6aasca b felde multcand rm incepur c. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh, na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl;tor ca mrne. nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.a mau fi.ur ,u arunciinarrfa sau.el pulin, €u om lual mlhita rio p5*zintr.un lc Rcrer. Toarl v'aia esprrnuala. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.nuhest4s. nu o 5'd (u br'et' .rre ld! aiJ Va Manan(J sde. mJncnci' 'og *minte. minrn.: srndu. S minanca mtnt,s,lac fl alie lapro Al'ca

a5.d?hultsi.slupp.iprniadinkc Dumnacu $ viati. si anum'rol€ lucrur p. care nu puteli ,[ !a laceli. n ar kebu' sa le i .f-r: n 1 rlrcr 5hh, s,.ra oar.n h lum€a dta - i.clusic rci - care. :riti, ducti vi'tr asiJ ob\nuitt, pl,.dsitoare flitr.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli.cicucarcuorhitiiifeesprrn.enocetr.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE. Ei binc,.sta€cJm plictisiror, ftiti. $idupece aliduzitin *ossrupun.in acd campi p€ {e*r! *en;. *um $ili c.$deti d€tulde obl$uitl. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr, g p'in .tase c.m r;sufli torlq un€l€ lucrurlse.rm risofll !upe asta. Dar
Eu wcao

'.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr

i *.mihrt,.1'n
5Li.c!r.trtr si sprn Inainte $ phc. vrcau .r h..a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.' ninicr_n vialrvoJ*ri.are sa ru r,e ette atentiaspechlili!idecelc;ruir is a diLr.c*priui?giu dc r tr;L nmodulinc.rssicrailiviata 5is; j.telcscm dr.ir€,birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv; tineininr s; Srri ii noJpreaa*J Eu rr, .iuns* h;i6 in scolulJldouteci s, unul.a. sicc ctlirone amal f6li ada. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.u 'nireinGrirur; (ods'ldnaceJ5r;s?r'i..itdcmultviiubes. careamtncepur
vjata mea dJ.5

trn

L(ru,m rvut.voinli. or$ie.
in ocet
Loc

o

iar'5nd

am cruns

sls I

caPulmeu

pe Ramtha$s- nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5.o!i tL_91 tlloi nl' -, voi s 'nhh s.ie i:olarc. \-re" d., ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.ddpem5 rtco.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i, de lap'

.um at pureas;rl

$l

A,-n cinC dcFLs; p.n.tr"ol icclr'n-'cr.'oo d
prea multcand laccm

.,.J 1i!,d';n. J hr .oa', N" . ir
am

primulpas

p.nbu.i tormair.olo

tn.cpur

arun.i a sa G intin&ti et .iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e .itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4;ral Ce!ma mare iubrc- cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. penku

n'nrnar. (;nd r" nrc'( a o!rl e F, i . nd,.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5; inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni.iodari n,m.nq. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.n, L.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.ut. Dannu !a et rnu,i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2', itunci !m in.cput 5i m; 5imr revr mi pirinres. si pe $(,. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam;ntu li sc surpa srb dLci e \si. liiri voi. unde era odari ovale acumc un riu iar.cumr;uls rtrJ.slormrlin occ.n usnu! puternicc. Eibinc.d rntriitprinrorterslea $ u..inscrmnr Ad'c;. intelep.iuncaunuimintclcprvalorea,; valoroirr .i'..aace.pe deal6prne.sunrmulrcL.ucorleunurrgroranrcarcnr.rpa'menrat nimi. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.l'.iat.i-ur5 LF.rirci.

Dar conrinuind si ur.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .acoo' qi ajungem inft un i.ritor u c.ea riscanr mii per .u os. in5a Luc'ul

m

Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd, ma'e dc-,]t (e ci'. a r"DLl a t d"o vara Pe-.J'a 56 ri /' ; altul aqa e minunar. Palru ci asrane aral;cite dein'|l; consbinla n;i rarefi ata,minlnata.elib€rtto.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro,r, ac€!'r5 .slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk. ariia.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .onduc viala S dac;
nde6
3a

'i

cr bt' uqi iLb re. mreJ l;aGna ar??

la.eti asta

!run. iliqasLtLubreJ

desine
el x r'

Arc LDi oe rne

insuti e inc€ptrrul.lurttii Atitudinea e lorul

i

rci Puieti 5; fa'aii

caidv; spun.rvi iub6c-5i duDicumputcli s;vadali seama. in.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m; lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.ast gise c;cuvintcL? .end v; spunciv; uber. dnainsermni.i am pLe.aidin aLtr.'Laa
siqiliu almcu cea m!ipuierni.s fht: r;zbo'nic6, srincet. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€, p n mult€ sulsinrs Si hulr, rellahra Da'

5

nrhAt, A Msa \ titu..hon H,.hh Cr::non. ot s.. t ot,ol
R.n

en th

uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed. Y. m nlFih! Ddosu*,1993 Rrnth., hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd, Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d.s 6Rt olbde EnadaEt line cd,eb 422 Atd o Ea
Rdmrh. Dr,loeus. 1999

h,, A

TeadrE

LISTA DE 5IJRSE F.asncn&G de l. drterik €v€nimc r c . au ,on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.tu lorongn. dedLaLoE. u ,on t.ismEe de R!m{h!. capibtut I taa6 luna o wa, todE tunea o 4046. Ort .d .rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.e D Lov4 cd'et 47a.d valn. R.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o

Ylln

Rrtuthr. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm

cattotul2. cun

tlank ,

Th. M!\kry at

Bdl

and De'th,

R.dchn4 kc s<r yct6

r!'.htns
MoLcut

JZK Puhhh,ns. d{tr'e I Jzx. rnc.2000

Rrntha, Thc tvhre Book Ed req:u,ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing, dioEs ! JzK, tn. . 2oM noes coltn{ D@dterJe, yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d,chtudtft@

' R.hrhr Dl.losoes, 20.24 februane
c.p
otul

A the FeniniDe c.ndet unA.Bt nAhs Dadtc.t d b '"d ol Intent ..d Be.onins d alzrr, c!er! 374 ed. Y€lhi
1993

d faod.4o4e@o lanae?.lostpr.h.tAt

3 sdEtek t,hn. .le
1999

/ro.Jh d lct pr.lud drh a clset 422 €d. Y.lh; Rlhrh!
uru,

'ndT

D'!lquA, ?a sepkDbrt

Iklobpht
clrlon
Locb

ShN. G.oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq

Yon! Pengun Oa*

c

2ool

sprld n9. Band T LIe a.d Tea.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64

tM6bE atdr

FatE 7.

C.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .o"t fi . lort Ft.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh. ars.t' 422 eA , st rna k. Rel,to.rhtp F..@, La|e k ! Mrnt.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad , hd ptElld Ah Mdnl,tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.br P.tu I c*da 332s cd . A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.atandins M.1edl6 al l.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c)

slat The LiEs dl th. cd5aE Tradus de J.c Rotte, 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. H va.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.n The Fben, ol F?nas Than4an. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt

LM kd

ca pitolut & Cuvinte de

Ih pa.tul ast pn rcin.anitii

a

lo

ptclrtA'n AnAths

in.hdeE Arptbr 3i l|e.4r a.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt,Jir Fkdi's Perc h Love cB.td 47a.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.lruo.shtp F.do.

ll/

I