Sunteți pe pagina 1din 103

t

Elixirul numit iubire


..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe
ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de
poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o
anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina
pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le
provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din
graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i
pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5,
care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita
penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a pasiunii

I
CUPRINS

4r)t_l-uMIRt

\JVANTiNAINTE
l.n.d. sqa poeiei ti a fiunuselii......... .. ll
.NPITOLUL
1
idta lumea ow€a Toat; lumea o doratte. Dat ce6t, ....... ......... .... t7
Voi spun€li,.T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? 19
Trei iubiri din tapte. Senzualiiatea, suferinta
!iputereamanipulatoare. n
Cand ,exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre .. .. ....... 27
Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor - - ... . - . 31

]APITOLUL 2
Jm iaa dragosrecu olemeie ....... . 3',7

Un ameslec del,6rie inc;patandla gidecompasiune .. 39


Ce eete iubirea ad€vArals? 43
Ceinseann,t sd h feneiel 4
R"volulia sexuala ti libenatea ... .. . .. 46
Sdr'|e ccvd reu?. 50
Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte.... ... .... 51
Cel nai nare conplinent al vost'u - mintea,
nu cotpul ....... . ...... 5?

NTERLUDIU
ub lulperfect 53

:APITOLUL 3
iecretel?proturdealeJnuima4l'1..... ... .. 69
Alergamincercuriinapoi, c:irehecutulnostru 71
S€detulde d te uitain ochiicuiva ......... .. 73
Oameni analirici vs o"menl emotional: ..... 77
Paradoxul unei personaliuti amne:ice
Sialpersonalil6liidiso.iale .... ...
........ 80
Total prezentin momentulin care facr drasoste... 87
LISTA FIGURILOR

Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. 211

Fig B: 9apte niveluri de con$tiint; ti energie - pag. 212

Fig C: Creierul-pag 213


Fig. D: Minte,a binare - Treirea imaginii - pag. 214

Fig. E: Mintea analogid - Tr;irea in Acum - pag 215

Fis. F, Efectul Observator si celula n€rvoa$ - pas.216


Fig. G: Biologia celulare Fi cona{une,a gandurilor - pag. 217

Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.218


Fis l: CorpulAlbastru pag 219
MULTUMIRI

Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care, imprcund


au ajutatla f,iu rca acestei ceii. Alostun efort suslnut de echip6. lnspiat
deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr,
Ramtha, fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune.
Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la
dispozip"e, penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha.
Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra
purc cuvinteJe Maestrului. Multemullumi lui Stephanie Millham, penlru
corcctura ei atent, fi penlru prcfesionalism. Mutumi speciale lui Jaime
LealAnaya, pentu editatea litetati a acestei c;4i, pentru consiruirca
Glosarului lui Rafitha, a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii
si introducere la diversele capitole ale cerfi.
in cele din urmd, dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t, pentru dedicarca
pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui
Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s; explateze noi
pefspectie asupra propriei lor fiinle.
CAPITOLUL 4
Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei 9t
Doi oaspefi neobi$nuiti. ,... .... ........... 93
Ce vor ferneile.. .... ..... ... 96
Fantezii sexuale, secretedezvlluite........................ 98
Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc
i lwnind......................... t06
Morala pove$tii............... l15
CAPITOLULS
Adev2trala frumusete 9i originhlitate ,..... ................... ..............,....................... I l9
C;ind blasfe'd0 es(e numele .dev Iratei cUceriri .... ....... ...... ............ .. .... l2l
Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le . . ..... .. ..... ...... .................. . .... tZ3
B trrbrli de mare renume .. .... .... ................. .. l2B
IubireaeunIrcrup1indesptendori.............................................135
FINAL:
Elixirul: O iubirc ;n a te iubi pe tine insuli.... .. ... .. .... ..... 147

CAPITOLUL 6
lmpactulasuprarcincarnirii............... ............l5t
in cele din urmi, adevArul rsmane mai presus de toate .... ...... ....... 153
Rddd.iM u tot .c ( boala - liysa d,'iubire. l6l
Puterea - Orya nul \upre, t65
Ati losr iubiti pena la viatt... . ..... ......... . . ... t67
Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face
celo, pe coreii i beli .. . t11
Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte. ... 175

a
CUVANT INAINTE

Iubirea, seva poeziei $i a frumusetii

jne nu isi aminteste prima datE, momentul plin de antici-


pare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt
)mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. 9i cine
l-a avut faniezii, in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime, despre o
ubire special;, o experienF unica 9imagic5, ce ne face se ne simlim viisi
n cenhul atenliei?9i,la fel. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o
ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE?
Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor, incat oescapa futuror -
)e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in
:uvlnte, in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i
;urprinda fata, trisEturile, intorsaiurile 9i lin iile drepte. Chiar $i experienta
;a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS, ca apa care necurge prinke
legete. Toamai aceastE caracteristic; este cea care o face gi mai de dorit,
remuritoare, ve9nic6, inc6 atracfiva, chiar 9i atunci cand viata noaska ea
recui deja $i a inceput sE se ofileasca.
De-a lungulwemurllor, drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute
rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva,
:a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite,

1t
htbnea. seva poeziei\.i a l'unusetii

lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim." Nu e agadeironicsE


vedem c; cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei
in$isi- care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale - ii fac adesea
sa nu reuSeasca s; cread; in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta
penhu lucrurile cele maimarete din viatd?
Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare, dar este ea cu
adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi.fi de substania?
Poab ca ne uit;m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi
in$in€, in persoana care, adesea, este un sftain p€niru ea insdgi, o
mascaradd de protectivitate, cdre a uitat cine poarta capa Si masca in
piesa.
Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre
g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€.a
scepat tot timpul, despre noi insine Este o carte care ne permlte s; ne
vedem reflectati intr-o oglind;, vulnerabili, sub ochii adeverului Si ai
sinceritA$i deschise, ranig de propria noashA managi de lipsa noastra
de cunoagtere, Ce a mai rdmas din identitatea noashd, cine suntem,
atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala, s6
le vadb toata lumea? Oare inc; am mai fi noi insine, dace n.ar kebui
se ne ascundem, sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel
de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe nolinsine,
incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si
devenim celmai mare potenfial al nosbu?
Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt;torilor, poetilor ii iubitilor
care au rat;cit prin viatA cEutand raspunsuri. CAlatoria pe care urmeaza
se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana
iubirii insesi, care vindecS, hr;n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde,
pana acum, nu am indr6znit sa ne imagin6m. inse iubirea nu am
inteles-o. Ea este sabia adeverului, care ne provoaci s6 ne cucerim
haurile care ne intuneca natura cea adevEratE, de nesters Si idenhtatea
noastrA pure
Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6, care nevorbegte dintr-un
loc indepartat, desi este extraordinar de prezent; !i de cohqtienta de
necazul noshur Ramtha cel Iluminat, un maestru cuceritor din propria
noasha familie, care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a
I lt\rtrl ttrrn irl r,

(l.r llicjod li iimplilor muritori, cdre nu reusescsaopnnd;,s;o apuce

De obicei, cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a


noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. Iubirea
esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo
de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti - o
caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p;sham mereu
sau macar putin in viata noaskA. intr-o c ipA, suntemin extaz cu iubitul
nostru,in loculnoshu secr€tgjspecial- prin corp ne al€arg6 sentimente
9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. iar la scurt timp dupa aceea,
dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui, neintelegerile de ieri
cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect;
pentru a ie$i din nou la iveala.
Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca
Ea nu se araia ca o calitate naturala, spontanA 9i generlci a omenirii,
atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir; insi luc.ululuitor
gi paradoxal este capaciiatea noastr;, ca fiinie omenesii, sa concep€m
qr sa visam ceva de genul iubirii. Ea transcende natura ooastr;
omeneasca, insa noi, ca oameni, insist;m pc ea Si ne punem la bataie
viata in cautarea ei Acesta este paradoxul
Sunt sigur c; acesia este motivul pentru care unii oameni au
descoperit ideea c; celmaibLtn mod de a descrie divinul, pe Dumnezeu,
Sursa a tot ce e viat5, este in termeni de iubire Ei spun ,,Dumnezeu e
iubire. Ei bine, ne dam seama de ce. Iubirea e ceva asa de neobisnuit
E atat de rara, atat de tr€c6toare $i de misterioasa, incat este folosit6
pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem, acele lLrcruri dincolo de
cine )L,ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. ins; cum
Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi,
in mod natural, rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem
noi sa inteleqem. Poate ci acesia este unul din motivele penku care
absenta unei iLlbiri adevArate, pline de sens in viala oamenilor este
acceptat5 atat de pe larg, ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o
replica minunaid in filmul tecent, Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century
Fox, Nicole Kidman, Ewan McGregor, 2001), intre Zidler ti Satine, in
care eaiisp!rne cum, in cele din urrne, a gAsitiubirea adevbratiin viala
ei, iar el il r;spunde, cu o tristete adanc6: suntem creaturi ale
'Noi
lubnea seva poeiei Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de


asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce
rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii?
Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie
si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor:
,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care,
in viata voastra, e de neinlocuit."l
,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci
cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea
ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si
trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5
urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu.
inlelegeti?
Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel
mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare
complimenti mintea noastra este."'?
Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form;
atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia
inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a
padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand
incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem -
ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un
gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku
experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali
ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei
experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau
inconstient.
Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia
treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1 Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,


Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z
Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol
A
lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege i
nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n il
Caseta 374 ed. (Yelm'
D ialosurile lui Ramiha, 1998)
Elixiul n'hit iubne

Iuat locul printre ZeiSi Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu
dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la
inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o
fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa
zambim Si sA ne amintim.
Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea
o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e
adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea
naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic;
nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de
la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener
toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i
cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia,
pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii
s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie
adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe
care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu
pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit
se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca,
penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6
facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc
rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener?
Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea?
Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau
trebuie$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o
experient; dedurate?
Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem
sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s;
gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a
fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca
pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe
altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile
altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?
t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld


uman; este
mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut
doar

CAPITOLUL 1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte.


caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare,
care hanscende oceanele spaliului
Dar ce esle?
$i timpului, gi sd remanern tot doar
nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem
fizic.
Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv
gi de liber ca iubirea insigi.
'Toate
ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em. Umpletivi
paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de
sigur e cd inimile
bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de
acest
visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti
au adeviitat acel elixir numit iubire

16
unt atat de onorat 9i de mullumit ce, la aga de scurt5 ingtiin-
tare - dar ce este timpul? - atlvenlt sa fi|i cu mine, in aceaste
jear6. Si eu am fost invitat in aceaste seara - !i va promlt ce ceea ce
lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi,
n zil€le ce vor venl. Aqa se fie. Mai mult, ceea ce predau ast+seare, f5ri
;e himit niciun fel de mesageri, am sE vE spun ca toata aceastd inv+
eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta
n viata voastri ca o realitatevie, penhu a ve permite si o angajati sau sa
) eliberati, dupe caz. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o
ntruziune in realitatea voastr;, o inhuziune in minteavoashS. A'Sa sa fie.

Voi spuneli: iubesc.' Dar vd iubiti pe voi instua?


"Te
Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl, Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari
rjungem la acest cuvant precar de gase litere, iubire Toata Iumea o wea.
foata lumea ianjeit€ dupa ea. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea.
:5r5 ea e nebsnle, FerS ea e degenerare. Fir6 ea e speranfS, Dar daci
ubirea existS, ca un inger invizibil, in vletile noastre gi este liberd pentru
1,.'t,i hxrh.t,, vt.a T\ d htrnr o J.rqrL l) c..stc

u crcste din ur;, dtn abuz Si din autodistrugere lubirea nu creste - -


:rndili va la o floa.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina.
larca Moart6: Singurul lucru care h;i€9te in Marea lvloartA sunt
acteriile Nicio plantS. nicioorhidee, niciun nufar, niciun stejar, niciun
riretcopac nu creste dink-o mare moarta. ApA grea, cea mai gr€a apd
c pe fata P6manfului este Marea Moart6 - o mare moarta. Bombe
tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte.
4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.
Ei bine, la fel ca in cazul iubirii legendare, ea va scapA in 6mpul
ietii, pentru ce. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6, dac;
rintea voastra e pe lrecut, dac6 mintea voaski e pe gelozie, dac;
lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta,
aca mintea voastr; e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri, atunciiubirea-
a un trandafir, ca un nuf6r - n-o se se adEposteasca niciodatain viata
oashe. Oare asta inseamnS ca, daca nu creste in marea moatte a
orpuluivoslru emotional, nu creste nicdieri? Nlr,
Acum, iubirea - toat; lumea o wea. Mulli dintre voi purtati
anchiund p6riniilor vostri, cE nu v-au iubit. Mul[i djnke voi purtati
anchiune becutului. penku ca in el nu a fosi iubire. Mulb dintre voi
rvqti iubirein trecut, iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate
le perinti vottri, cu o buni ingrijire, care v-a permis sE ttiti diferenta
lintre bine 9i rdu. Asta e ceva care na sAvar9it. Ali fost iubiF- suficient
le mult, iocat sa fiF incurajati s; aveti libertate in exprimare. Mulii
lintrevoi afi avut astea. Atunci, puteti sA spuneF ca aF fostiubig, copil
ind. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce
I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic; de dis-cernSmant Asta e un

rcru bun; asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc,


9i acum. $ vA gasiti drumul cAke legendS. Iar incununarea,
ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac
nistic, care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. Dar dace nu intelegi
rbirea, ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne
Ersonal - nu pe tovar6gul tau, nu pe copiii tai, nu pe perinFi tei - cA
cest mesaj este un mister, dar el te implic6 pe tine, pe tine, pe tine. E
n mister,
I it\r ti trtt,t r)l t,

toat; lumea, opt;m sd o urm;m - oameni, locuri, lucruri, momente Si


intamplari - sA g6sim acel sentiment rafin at, acelsentiment efervescent,
acel sentiment legendar care e magic, multumirea care aduce corpul
nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate- astafaceiubirea -
Sicare ii aduce sufletului multumire. Toat6 Iumea wea asta,
lubirea nu e legendar;. Ea exis6in fiecaresuflare. A,Sa c5, pentru
a da curs invatAfurilor str;vechi despre asta, a spune ce Dumnezeu
cunoaqte fiecare fir de per din capul t;u, cE iti cunoaste fiecar€ suflare
pecare airespirat-o - acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii,
iar asta este chiar aSa. Este absolut corect. ins6. crescand din tineretea
noastrE, ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi, penftu cE nu
\,om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r
avem in cap, pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele
pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel
concept prostesc. insA oare ar h€bui sa o facem, oare ar trebui?
ln iubire, ajungem la acesi m6re! mister legendar. Nu exist6
persoanE in acest public, tanir sau b;tran, nici chiar cel mai prost
dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani, care sa nu doreasci
sa g6seasca aceast; poliune magicA, aceast6 pofiune despre care gtim
c;, daca o gasim, atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. in inima
Si in sufletul nostru, in corpul Si in imp6r6fia noasha. 9i cu iubirea
gasim pace, dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd, ci care
ne oprelte de la trecut, inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. Opreste
trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate, o iubke care ne
permite o valoare de adev;r.
Adevirul cregtein solul iubirii. Adevarul nu creste in solul emotiilor,
nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii, qi alignoraniei, qi alranchiunei,
ti al geloziei, Si al invinovSlirii, Si alvictimizirii, Si al indoielii. Ba chiar,
iubirea nu poate niciodati s; creasc6 dintr-un sol de indoiale. Tot ce
este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri, c6ci indoiala nu
aduce niciun rEspuns. Pentru a avea omintecare seindoiegte, suntem
hot;rati laneinl€lepciune.
Mai mult, itim eu Stiu qivoi qtili, iar dacd nu Stiti, o sE qtiti; a9a
sa fie - ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei, al invidki,
al suspiciunii gi al neincrederii. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul
acela desuflet, din genulacela de minte, din genulacela de sol.lLrbirea
7i\ :t hntrca o o.a 'lbt;, hnnu u Llotcste Dat .e este,
-
Acum, la nivelul primului sigiliu, care este punctul de vanzare - cel
rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs,
inclusiv pentru aceasta ScoalS - Sexul s€ vinde. De aceea toate
rcclamele acelea sunt sery. De aceea, in inv;teturile de adev6r, ac€st
t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( - 9i vreau sa
5pun, chiar sex.
Ei bine, caF dinbe r.roi Stifi ce bat a$a de departe. cu aceast6 po\r6te
dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci, v-aF dedica viata,
mintea, corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a
crezut, iar in foculpasiunii. ati crezut 9i vol? Acum, weau savE puneli
aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte
adulterini, nuiubiti? Haideti-9t1fl , v;domana lenese ridicandu-se aici-
Asta e bine. Acum vreau sa vtr inheb ceva. Hai sa n€ oprim aicl. CaF
dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana, i-ati cerut
sau i-a$ spus asta, numai penku ca voi, in focul pasiunii, sa put4i sa
vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea
persoan5? Minunat, De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte
voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie.
Deci, revenim la ceea ce se numelte - unde gisim iubirea? El
bin€, mal intai, este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr
care se intarnpli, dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. lncepe
aicissi apolhece Jid. E doar o chestie de reactie. emolionali. Primele
trei sigilii sunt animalul. Ele sunt animalul. qunt procrealia terltoriala,
animalul de pradA - care poate sA-l doboare pe cel mal slab. Este pat tea
animatce a naturii voasire, dupe care e croit inbeg regnul animal.
$titi, nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i
apoi a devenit sbuiul. Asdel. toat; natura este fecuta dupi con$tiinfa
Dumnezeilor, iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei
sigilii al€ Dumnezeilor.6
Decl, toate natura prezinti acest de multiplicate fard
"concept
responsabilitate, fer6 povar;". Asta ein primele bei sigilii.

s lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali.


b Ramtha, A Macq s Rdlection on the Histo,y ol Hunanity [Eeflediile unui
ma6trudetpteino a onalhii, n.t.l,Panal, Clv t24ia unand, otigini ti e.olLtie
(Yelm: JZK Publishins, divaune a JZK lnc ,2001J pp 122-135.
Lh\ tl trutrt ttl\!r

Trei iubiri din tapte: Senzualitatea, suferinta


gi put@rea manipulatoare
Sa te iubegtl pe hne. Ei bine, credeti cE Stiti definitia penku cine
sunteti voi, dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Ce inseamnS
asia? El bine, sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat
intr-un grad modic. Eu am facut-o, iar voi sunteti in curs d€ a o face.
Piramida este fScut6 din iapte niveluri, Sapte corpuri, Sapte
con9liinte, Sapt€ campurl de constientA a vielii.3
Iar pan6 acum, ali coborat pe scar6, dar inca n-ati urcatinapoi. El,
ii acum, despre a te iubi pe tine insuli. Bun. Cator oameni leati spus,
Je iubesc", le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati
sPus aceste cuvrnte, dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS?
Deci, in primulsigiliua, cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl
pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest
cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi, sd igi
abandoneze slnele profund. intim penhu a vi da \rou6 - asta ciutati
\()i - minle, suflet gi corp. Accentulera pe minte, pe programare 9i pe
ceea ce avea se uttneze - corpul. Cali dinke voile-ali spus
'Teiubesc."
oamenilor din vlata voashS ci ii lublti, penhu ca erati apringi de un
lmpuls sexual? Ridicati mainile. Priviti in jur. Priviil in jur, doar ca sE
gtiti cd nu sunte|| singuril, bine? Un lmpuls imediat, acesta e lucrul pe
care ilscoateti. O se scoateti orice, daci op€rati din prlmulsigiliu. O s5
scoateti orice.
Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal
mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. Os6 o scoateti la luminA ii
sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a, doar ca sE
puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de
cap cu ea. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.

3
A se ved€a F S. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€.
rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici, con€ctali la gland€le g organ€le
importanle din corp, c.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6
Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei
omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu - cas'rfa'nt6
9l durere, iar d tr€il€!, ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig- A: Cele S6ple sigilii
Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .e este?

Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici prin propriul i;u sim! de respect de sin€, prin propria ia nevoie de a
Tyrannosaurus Rex, shulul. calul, bizonul. rigrul, leul. elaor.rl. pegtele,
qAsj respect r^n tine r^nsuti, prjn propria ta nevoie de a afla suficient de
prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au
creat au muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. CaF dinke vor Stili
suflai viatd'in ele. $ice era viata? Energie a primelor _
trei sigilii energ,e acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. E adevarai. Oh, draga, mai
a primelor treisigilii. De aceea se numeste instinctul animalic ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. Motivul penlru
Ei bine, singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele
care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia
animale care sunt monogame - singura iubire in lumea
animalelor lumina a adev6rului Vindecar€a st; in prezentarea adevarului.
sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce
ljn Si Eibine, daca su n tefi dispuqi s; v6imbolnavili, daca sunte[i dispusi
suntsuficientde mari, incatsa se apere singuri. Atat. Atat. Deci, sexul
sa va simtiti rau, dac6 sunteti dispusi s; faceti asta numai ca se v;
nu inseamnS iubire. Sexul este un instinct animalic, un instinct
uman transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului, ca s:
elemeniar, Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar
la vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el, mecar asta e
bacterii. Este elementar la viruqi
$tifi ceva, data viitoare cand ve pregEtili cvolutie. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. Asta inseamn6
sd trimjtefio felicitare, hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Mi gindeam
ca exis6 mate.ie prima. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care
5i eu a9a.
Ei bine, \,yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau
o ceuiati - o cautati -
pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc,
Sj s6 ,,intinde1e, cred cE te iubesti" sau - Nu, am uitat cum era. O sa-mi
spun. Haidefi, oameni buni. Deci, suntefi incA atat de pasionat
de amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de
indregostifi de acei oameni, pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF
mana sex, penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. Cand realismul $i smaltul
daci nu. A,ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta
e din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut, nu mai suntem
poiiunea magici, nu-i aga?
chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna.
Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _
Dar acum, se revenim la SfintulGraal. Dupb ce alerg5m noi ioti?
obi5nuiam - se numegte ,,iube$te+e pe tine intru viaf6.,, s;
te iube$ti pe Dupa iubire. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri?
tine insuti inhu viaF. Ei bine, iubirea nu e doar un cuvant
de sase Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale, dinafara
litere Poate cE ve sun; dubios. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu.
dormiiorului, o sa neimbolnavim, ca sa ne incapacitdm, dar sA obtinem
Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile, oboseala corpului, durerile c-a
si aceea$i atingere omeneascd, aceeasi afecliune 9i cuvintele de
obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine, de c€ ali f6cut asta? Am pus
o cocologeale - doar ca sa vedem daca putem se o facem. Oamenii se
intrebare - de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie,
doar imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se
ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei, pot se rAspund eu?
Ati ficut_o gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. Spdlare pe creier.
pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja, iar voi treceati
in c€l de_al O sa o faceii, in mod absolut, doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai
doilea sigilju. Ve sunb cunoscut?
m;reli sau ei suntmai m;reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat
Bun, caf dintre voi, din nou, ati creat boale ca s6 obtineti atentia
Si i-a[i atras catre voi. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie.
pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure
nt, o mai Acum, vedem seminfele de incepui alebolii. Vedem seminlele de
c6p6tali? Sunt mai mulF,. prinhe voi, dar deocamdate,
acesta e adevarul. inceput ale nebuniei. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii,
Uitati-v6 lamine, minunatii mei oameni. Cec5utati?
Iubire, destula penku ca, dupa ce minciuna a fostdezvaluit6, nu wem sA oinfruntam,
incat s6 te imbolnavesti de ea - 9i uneori chiar sa faci asia ca sE
iti a$a cA ne cream accidente, cream boala, credm intamplAri, credm
testezi partenerul. penku ca prin durere suferin[8,
Si acea atenFe sd probleme, ca sa facem ca atentia s; vina la noi, pentru ce nu e vorba
vinE la tine, dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu,
ci sE vinE doar de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut; e vorba de
\
Il\t lr t t L, '/;',t!,i hr)x.,i ,' vt.. T\r) hr)/r o J,\.;t.i. Drt ce.ste?
speranta iubirii, iar pe noi iubirea ne int€reseaz;. Acum, suntem in al Cand ajunge la al treilea sigiliu, iubirea care a avut loc in primul
doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu, !igihu se traducer_n sprij n pentru copil, sprijinul par tener erlui, in faciuri.
boala Si durere, nefericir€, in c;utarea cuiva care o s; inteleaqa; iar Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit, iar acum
nevoia noaska e atat de mare. incai vocea noasha va deveni mai rnrniea voask; face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu I
puternice, acope.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva, sau ii
Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului, orgasmul priviti f6cand dragoste cu altcineva, penku ca, dacav-aF gandic5 face
femeii- atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I drasoste cu voi, n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.9tili
pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea.
de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii,
IncA se mai ]upta cu varsta. Se lupt; cu totuL, ca s6-$i mentin6 corpul,
in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca, dace te ai gandi la
sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul
persoana cu care faci dragosie, nu ai avea cel mai m;ret orgasm pe
acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar - nici mAcar - nu aude
car€'il ai.9i asia nu se aplica tuturor, ci se aplic6 acelui concept de
nimic altceva. Trebuie doar s6 p;skeze acelagi moment Adevaruleste
oameni carora le ati spus ca-i iubiti, Si cred c; te iubeiti"
ca sa\ul cu o singura femei€, s€xul cu un singur barbat, daca asta e tot 'intinde+e,
sau - me rog, tot nu-mi iese. Ei bine .. Am inv;tat destul in acest plan.
ce cauti, devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter, penku ca, dac6
Deci, daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual, de
asta e baza unirii, atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul
ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: ,,$tii ceva? Nu fac dragoste cu
neincrederii Atunci ne deplas;m Siducem aceea$ienergie in al doilea
line azi. Fac dragoste cu cutare - Si - cutare' sau cu un lucru! daca aF
sigiiiu. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru
face asta, atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.
care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui
de-al doilea sigiliu. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui
de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in Cdnd sexul nu mai inseamn; a face dragoste
conshinla celui de-al doilea sigiliu. Tot ce e boal; - dati-mivoie s6 mai
Deci, int€legem ce iubirea sexuala - iubirea sexual; primele
subliniez o data are loc in constiin ta celui de,al doilea sigiliu. B5 hanetea
caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd; totali Asta se
dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl.
numeste iubire sexuala, implicare totala; fira fantezii, doar implicare
Ei bine, acum, cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la
punctele de adevar, dafi mi voie s6 vd spun cevai n,o sa gasifi niciodata iotala. Asia e jubire sexualS Dac; sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei
Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF- Sfantul craai in boal6 9i in bine, voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. Am mai fost
nenoroc. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei, acolo, am mai facut asta Asta e iubire sexuald - cand doresti pe cineva
in puterea vinovEtiei, in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima atet de muli, incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. Iar cand
data: ,,te iubesc", acum s a metamorfozat in .,tarfa aia" - sa nu fiti ajungeti la pat, mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6, penku
ingrozili; voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos - iar acum, in al c6 toate lanteziile voastre - ea a fost fanteziile voastre - persoana aceea
heilea sigiliu s a hansformat in ,Tic6los manjpulator ce e$ti. Mi ai spus v-a ocupat gandurile; ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it, ajungeti in
cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. Ti-am dat cele mai pat Eiseiniempla Si e fabulos, asa ci o maifaceli o dat; tiinca o daia.
bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten; a $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt;ceasca un pic?
mea " Cred c; urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist; comoditate.
este, dece era aceasta pri€ten a vcasir;? Ar hebuis6 ne alegemprietenii Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate.
cu infelepciune. Hei, ce, am fosi prea descriptiv pentru voi, prea Ei bjne, caF dintrevoi intelegeti, panA acum?Vaintreb caF dinhe
descriptiv? voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala, cand iubirea

25
pir;re$. s.xdalrldca fl dcrine un obicsi. in .Jre subn ruLm ornen,. Dd .cumrcausdra.u. toa*Denhu lcFLu .iintcLecm notiw
Lo.ur. ru..un momanre si intamptari? Ridicatimina in.io dati vi penhu.arcne..mimboln;uit.Noi.nuqtiudecesPunmereuasta!i
.os.$riuciariezrarputih raasra.darvamutumescpenhuqnccnrric deceniaud.aS .un a5 fi u. prolesor alcorLrdPduminicinusunt
Dumnezeu si vi b,ne.uvankze Dumnezeu sa v; binecuvinteze. pr olasor la scoala de dumin i.d. v, ros truno' M otiw Pentucaretali
Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue. Shri imboln;vit. m.tLwL pcntru care ati avut a..'dente. motiwl Fentru care
dece? Penrru.; jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe
',rId'p,d Fc ?ne p€nr 1yrd L.narorJ o'od n i
a.tiunilor noadre ini.rdeauna. Bun. cai- dinl'e voi atj indtar cda
' 'e
alinierea ceLor Sapie esilii, celor sapte irepte. pentru a dowdi rubtrza

Ej bjne 9i daca eati casibrit.u o p4soan6 penhu d sunreli lqndnr-.o". dv b e' oar'.. iI !;loerteonFn,
nd;soi
' ,^LJd"edl.i dnr.b,vit
ras6.o'ir -Lopqsod;
penrru ca eraii indr;soditi sexual de aa? Bun. Penlru o lreme, cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.u.ar?aFlacutse&.umva.
pecoana araspuns primuluiniveLdc astept;r. i nu i re+utuide si se indr;sosteasca de vor mai p'ofund. cu OetuLpropriei wdhe
! ".i .;t. o'nre !o 'c owr p- d€a R d o iadno in_oarar \a
"
lar acum,
'eve.im
la mhterul momeniulur tre.Etor de iubire in
P,vr,. D i' I L.ea os-. P' ui i:nj.' I rda P' virii -'
' ' '
s*uaLirare Nu mai mancah. Intordzauna mrncal atun.i c;nd sonleri
'?'rci.Opai. ;:dop dcldood a -' nu nr r- p 09 . n q kl*izo' -
Vedl.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo
pr viti in jur. sa nu v; simlrl' sinsurijn loat; asta. pentru d dad o
!j lorbesc cu voi. Aqa si lie. Bun credef.i e cevasp€cidl $ nu e
raceti o sa
siacun. aju.gem a aldorleasLsiLiu. sav;spun ceva. Prar€c5 e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji, aliaJois acun la un
sreu decrezut.darprach..oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz
*adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.v;ii Prioare Vam rugalsi
boal;, ca * capere aizntianea6Srurs a atilra - sifanrezia ac€eaesre
va'idic4l. pantru.5viiloruLvosiru sa.d'.tinpicioare. I am rusatpe
Ioa,rzpurernic5.Fie.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.rci,b;rbati
cd.ara de la acele lante:ii. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ
viriliSi femei .redelisau nu. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra
voa{rE. in aldor easlg ru.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo
oi o. oo,le! ld lu n vido onenea _i
iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5;inceperi,"uhoh,tugutusu. Privil' la a.esn.ameni.Varcg Frrv'!'.Nu einasiratia LULFs Nev,ton,
Lusulusu Lu. Asta inseamnA ca peEoa.a iubita - per.ana iubiti nu a inasinatianim;.ui intoai€ti{a. Priritii. A.um. eisunt ceicare
.auti oimp rntre ma'mare,unorsasmnainare.Orgasmu ma ma.e vorvindedrimrra.uloase.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de
aliubitulu' €ste boala in cel de.aL doilea sisiliu.
Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili.
adrenaljn; pe care il simriri atun.i clnd peEoana pe care o iubili are .a n15tesaniinele tacute,ld tol colesii lotti stu den I' de aici- 9i weau
e' ad?\o,Iri o oor).c5' r; ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. viata lor'
E un orsam mai mare decit quL 9titi de ce sunt er aia, Pe.l'u c; tL4are dinb€ !oi, in draPruL
$i rc51 nic to r 6b p bu v.i -
tofr. care a.um inteLeseii vostru deprn leati spus oamenilor.i ii iubiti numaL.a si puteti sa
ascultati - care acum i.teLegeri ssnEtarea in ie.Sdae 6otite psiho abt'net' de L. eibanisau casa obrin.fiad;post. Al' ricLt asta Ace$ra
somdr!e. ob"/:dpd - rda 4rc --rrer! obe"ran.) - ..jjoroun.o, sunt.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala
inlom€hrea. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice Nu toli, uniidintrppieau ridical peniru.iosimt ci os5 vrna Dar eu
@rbe$ desp.eborLs adeGrat; rr.'
oanenii J.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e Lc, s, uutru' , Lc.l,
qbaornhara E auherciesstejubitrin.aemaifJna0.econditiipe
Fiecare animaln i'ecara 6a.id a fa.psax. Deci. e .eva natural?
care fileau crear in vial;. EposrbitacesIu.ru? penru.a. vedetjrc,,
d..ic -u.'?d d ,1t "L Die'dl Absolur. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda riu
Dar ali venit la o
or ic a.Ln5rn.btdr '
n G.,-ia o, _ n, a".u.dti. - c, o,-e o-1.,
,oJr5p' rubls Atlenrlaoi ol i.a a(trd rd"lide,ro"Tp-ii
e caut; iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. Ei bine, nu por si ob'snuiiidppestad; Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle
explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. Rimane[inprcroare. din viala uoasha ca sa +udiali aicj.Acum. am s: vA spun ct iol ce se
Deci, ueau s; vi inhpb cd4 de.r bi toti suletebahanesrf6ra , 4 i lrar11? o' /dln r,r darlt B ndn."tc c; o ; v;
"s.c
boaE.care{aF jos,cumcreneFciatinuntinviaiarcasb;anraioarE? .pln peni r -; ?.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. r
T;.44 Acum sunreti rinni, da. sj fira boa a. Ah muritweodata? Da. aLspus
"Eusducioameniicredasta.darnusuntmulFmjt
Amfacut
nu putet nicissvi hasinatiasta acum. penrru cssuntetiara de p rnt ?ne.LU n. Letn spio.nen'Io..3 i.'.be.( apo' rn_LdaTn?
d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. a!,c5,u; simttt saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi
chiar proaspeti. Asa sa intamptat $i cu i,oli egri oameni. ,$a ea n i qban, p.nn- c; r;n?om sLJdrpaa.ea per oa-B Fir iT
"d
jntamplat cu hecarc dinhe ai. Hei credeF
ca fipsa rcasb; n{ sE vi r*n v zdr lT' i ' p pdr vi b fd. pd ; .p-n -tuc md
aluns; din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm; o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia., Eu am Eutsi Ia. sex
sriF.um !e
$tiu asta? P€nrru c; ali murrt jn viafa b6tr; a 4ro ;i ap.isati .uea,d nu pui€am si ira'es. cu ea $ nicieasib;iasc;cu mine.
ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere, atunci $im cr sunren Desisui.staenatural.intoldeau.a atostnatuial. Niciodaten am fost
lacuI nenaturali. Ac6ta e adaarui.
PiviF.i. Ace$ia suit oamenii.are ao fotoqt fanrzia penru a Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.em sd Asta nu ne Iace
.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi oam€ni rai, dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de
aI fecutasta2qtdicaFniint e.voi rmati.A!5asrrie. pureFsrsrailos. prioriEli,la lelcum e+e inF;r;l'a an ma eor cu rLta cuvi.tc, asta
ins€amn5 cA creatune se lmpera.heazi: cerbul ac€la n;ret se
imperecheua cu mai nulb caprioare. C;prioar€le acelea nu 5puni
,Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.rnava, decatcu mine. Cu toalele
fac manl .u armisarji srupului. Dar cand sa incheiat seronul
',apd.t\qi .oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn; I :t' (-?* lrDFrnt
puii Frteunsrupselect.Si totib;rbEtuarpea.:tiHiasccu.,btrbaFi .
De.i, rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.
lubirea a losr lotosftE arunci .and s*ut. arurci cand eoJ, ca liintz $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.e{ sens E ceva loarte animalic.
De.i, voi ncsati ii spunstji ,Pai bine, Rantha, laca acesta p
spniruale, aF inceput5; v5 i.hebati daca sunrel buni doa. penku sex.
adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas. Avetidreptatei
Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.deceopunaatipecorpul
voshu, De ce stEbeati? De .e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5
aF este. Aven draptate. Awl' dreptate. Existi specii in imp;r6la
anina Lelor .ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. da. E+e a+a
accen tul eE pe orgasmul squ al

Ce la.pm.u un marenltu' - un mare rapitor cu ariplman 5


masiw - careilisase+eiubitari fac€dragoste.u iubita lui 5io aduce
tn apropierca unuireu ca sE poat: s; o hrineasd $i * oiubeasd 9i
rcmen nrpd€i eldr d€DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli -
irc5. h'lncru cu aearu'i mlim.i. c.r.mincau hu4..l€uhei
lriunl.stropte.uDDT-.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr.n
ddpaa^,n{uputursaalblpur $iacun,od.6.scululapirkltl.fr zla
pcnbucl.cruuicE€nn..l.clnuhi.5l.lblpur?Ni.iodlta lorazt.
6 zilel€ noaife, dta € intckp<iuna wlturului rst. e inl€Lp.iunea
unor tortur.l€, dra 2 -hl.l.pdun@ unor pll5rl. nu a tuturd - dod a
uolentr, c€i mai rir...t hai derrapti vinrbri care exhu
Un tcu4, riioruo, $r p€ r6le ..At4a' trebur !a l€ lu5m !i s; l€ pl8rn in
qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind
ete suntin c durr. tar puncrul c.l mai inalr ol ordlnului lor g.f€llc A.ade p! rL 5e
cand cl. aducopradr, d€primul.arepudcipi
ta nasa vrci s:-lmai
im per€.he.z t pentru !o!re vlata. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s;
numld i in.mrinu,rc r<eb anin.htd? cr€d c; .. hebut
3r te nhiF e impdtfi@ ni.iod,ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF
pe concubineb lui resinete .nihatelor. gt
de; vin€ rco a tdde ldela, neulul, d6pr. .ar. toat; lum6 gri. cr € @ndc d€ ce. ce €
hin€, e.ta 6te sindrohct tat;tui Mtres - dad line w6
teh6e in inhe co.!t.l.lui, heulut.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d

a.um.weau5svllhtr€bc4a de...afl ht€omen€flI, noafl ;m


$1
in ddhll lnim.leld, su sEsin in ddihul amnilo.? Sr put.m sa
'.
.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ ti g65h rlbrre addj.rau, Iorallrate
€i incr.dr., Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. epnntnd cl l@te

Panl Flin imptrriLr .nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre


Et bine, in
tuned anrna etor au in vrt.t ,5 se ajusteza. s. in rorc ta
$di la cel? nr bun€ prtdcne
€reEb*este oiubn c*. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm
r, $,o t€ r.u imPl4nr, tar b,irbal, d6pr€ at., ca panr $ altu.ii cund iubir€. a6$lul prolund;,
b;hini, rcqrid rdu inF4ni. ar;ra dmp (ar nu h"buie F tupre
pdtru w€o ldeie. Dor t.ii din aceea5t hoire, un teu mascut je pdod4 .l cunc in.rad€r€a absoluts, d€p"nd6fa absolull il rtu
E cepd.ch..lor denoinlocu r 9i.u.atsunteir voi n.i Frr.llde.et
lraa -n c.rl"r nsa 66.cr Ab.oLr g, oe co, Dc a
e1tsu o
e

P?nk- crca6r?i -r dJr {i!dpL,,a L,nae., F . up@res!b,q?r€ vulturll? Nupreamarel, *ad Nu prea har4 deLoc cred p.ihu ca
urm4ril e de ld .rr leu. o rr.t mq e pe {0,.. aqa * nlh€sre qetoz4 uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera
F€. su6tir. si ntr pd€. ,! h $slina puii. Oeci. llm sindrcnul clffic
dbsolur5 ti l*ut in h'n6. A{a 6F um nc, haitpi in aroqe(, N,m"n, a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s; Fodoct pui vii, d car€ rlman
inFeuns. Nu e cda n.oblinull s; Ei un wltr Fed :lurtrd si
fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. Elnu al€arg;.Eleet. o lirnF a
aaturlic.'.d.aatqrdcDtnaFrea. rrin d€pLi.!ta er L. au !_.n.uo ?
Dar marele wltur $ ti nicl nu ..€ indmnul nlcrr s; faca pui la lieep inc€pur de
g&*
unet€ turturel€ iFsEn nai nt.l.
ah€ pnr'lorr!: nici h;or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac. pu,.
o pcrfthe 5i se ihpo(heazi pcnr! bara viaia od.r5
qts t.cr! finti iari lrh a.en tuc,u depre wttu, i''.eenhu ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/,./,
'drfuodd.g.D*ne'-
tsur.nll implralr mlmddq o lublr. .t5t d. p.rl{.11,
lublre In
incat'- i@sin4.A Eti un ha rrpiir. Sl.Fopc !€b -_ht rdl
!A he unul dinn. c.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.l n.l nultl dlntr.
rlpit'l nu l- q. Dr tu.L ahr 6t l.l -.l{ d o nu $nt pu
t srmplu n([€ mrtEl. crdw. un 6mhd., dlr h,t6r m I !/d€
w€od.d.uhrnd r. d nuM o si+ hrrrql purl,
Dcl M.eld d hs5 u whr ci rd{. .I H
wd. $!. imF{clA -u Jhnd ln fird. .L .l-trldhn, ilr .l H
p.t@ r6n u.ll FXlr? El .u @ nlnon l d nlnull S€
nun+ rublr. Cuplul.d.ln Ce3d pi6dn uNl F.lrul s..r.
d. compl.tin &.1pdhd.rllt,Itr.lt lc€l plrtEnrl.t nu polh fi ni*ulL
Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. Fkr d brrb.tul p.Lctce,
ln vlat! waslrl, !t fi. d. dnlaull,
CAPITOLUL 2

Cum faci dragost€ cu o femeie?


eara de zi este dedkate. pur ii smplu. pentru ceea ce
numim genulfedrnin, in a intelese in toti acesli ani de cand
',untemimpreun; .a barbalii Si fe
vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta.
Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur
,cea cesenumeite unsen. sr:durndu*secombineceeacesenuneite
{ompasiune si iubne cu t;ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce *
rume$e prmisa pentru birbat. Fentru.S barbatulera mqeu celcare
i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu
rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure, ca sa adu.i a.a55 de
n,Ancare. Deci, practic, barbitul a reprsentat i.totdeauna, ln IIeaE
rocielare, taria uniraFi fami iei.
Dada.iluimin.onsidaareta a de care are nmie o fmeie, penlru
.4 din rodulpant4elui ei, 5; aduca o nou; viaF prin dureria nagerii

'Lum naeuraap urd@viel idlP;modk @//


v.dcnrrurcicu .pururoh6€,veursiiiJea$c.brvi.t.
n lic fmotc, pmhu ci inF. lhde Ed.n Follclune. dlr in el.|l
b'np ii r6rra. vcd4 [umu*l.. drr ri awDit.E. \,]Hgn cd. 4 *
Nmcst€.r..rrv at€ cfiror dh plnte.e,6d6 c4a @ e nun.$€ vrdol
'

t;ri. p.nh ca rr,'4 dn d ft, d. a du.. @pii p. tuR tu . puor


nicioda.d d lt. misur.r! in tuh@ m.*u[n!. Lumec n.htin! Si *!n, rt
@ t. f6i htoftreaun! blrb.rulur iricr d. f.rn r.?
Itirru cl fftia
nu ! fd nrcrodat; guEn.r, d€ lcuril. d. ore a
lod g@n.tb8rbarul in piitul sru sisitu. crci fftia a lo{ gu€n.r6
in nEd n!turll dinh- dd,ru sup€riodl, i.i ddin6 supdldrl .
5upr!v{€tuha.. Pe clnd b!rbatul, car. nu p6!t€ st suporL cttdur!
lanlnt€r 3.1. cd€ e brn.d!, rrebui€ * iii llcl dc cap l.b.r. ''{ dr
capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. ra6/tdi. elFd.|unil
p 'd.
ins€i. lar Ltuia vr d! nu dh @iunq ci din suprdieNlr., p€ cSnd
htlb!tu| - l. a[ .ad&ln. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. Clii dlnh.

Del, d&l lftll.lucr.aldinh.unpuncr lup6ior in tlEllli,6lo


in*&ffl .l b.ul ld d. putn..ld inror&Nn. c.l de.i t'.1L. cglbu.
ci pu{u tt otde! .}rs.. f qu.Iw. o lnnd .o e k n.
5ie.er c. * nuh€lt €6ut r6m.nd.r, p.nrru pr.vt.Nk€a lor Bllbllll ..!u putur nrclod.rr
uiail Fcmcla 6re ea c.o po
bupul .i - trup0l ei 6i€ r,iasuh
$ll 6troL:. primulrdltu in $praudtuk€, N{u purur nlclod.t!.
Ast. a lost bbrdaun. p.Gre diclrur barbd, Clkaiul lul Achlk .l
nurEi€ vi.tl ndlui .o9 , .ir. vr hi inno tuft .tbs,ta ,'a['u blrb.l. Un brrhlr cd. d. slab id prlhulllgtll! FIe.lhdd.lun.
s lL cuc.rll. cun4.m d4 h ro€ 6... Nu htel€€ti c! prl€m
rt rrin p.... md h&. h.rF.l. d. c. p num+e drf,ruul M
celn!{ m!r6 tli.tord..un! d]prind ihb,loi dltmanulc.r. nu aa
sl.6hst .r.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.tl.,ta?Eu
F€ d. dt5 pdL, Lh.ll. au un d.nr l. @luFe. Bllb4li $nl
Atunci. wdft c- putqa tnrdt - ndlr,
mi bthdt tun
hutr o..l o ilrd w s5n[nt.Ir lletde dlp!. tb, cld e urlPle l.lo..
n.i .e6ct-, hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu,it. unui h!r!d _ o
Fdn€it€ ru dd un.lcb p€ lun[,ln cd. *nl nun.l .@ .. e nuD.ir
p.!r!n. tlrlceapaslui..staea!mai6!r.al[.t!ndca.dLls.p€mlle
dclul ror r.Dr.dudiu ln dlc. .lt tlEfinl, p6lun€a lo. 6t. !.au4€,
iar r.ductl! kn * p!rr.. kr. ciq .finlr. €l lnl.l€sqi?
Vrsu.l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!.!1.. U .! cll.ldd.m
lurul ru- chir I cd nd lir i dlnE b&b.Si k*l d ci n.i
-b
*ducltql dlnr€ €l ru .u publlcul 5sh, M5l !! lle Eu runl dor o
'l
p.r$naliiJrc ir' truptrl i.6r., lmc cu crpharrri2L-..nunrt(, , r{t.rii $ !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. dorr de drasul
ad€e75iv; 5Ftrn un,ni.5c.rd birbrt,Ehi5r.uqedinr?int.tcDrc '.!'rlirib' €' o stointeleasi I st comunrcccu edla nrv.luldi6nllu'
in z'l€lemele. roarc iccnc lcmc' ar tiven,i cudrasra cortutmcu , nt alkda d.cit al d,snului penru ct arunc' cind asia e
Si
chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc,te maihjne dedrpureti rci por. tbt '
. Didcrd esaL. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a
Aracs.esiiucu.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$,?ce iu.u lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?"..ele ma mulre
Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc;. l, rceleosiLspunada.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.
ci e am consideGl esat?. am considerai
Eiblne. de ce? Penrru \i I' vcdea.ivi spun ana doar penhu cl - cLc spun.*a doar Pentsu
c; ele sunr Dumn?zeu. g cuc mai aFroapa de a*a e,a acr! or cu I o lac Fentu copiii Fe.aic i.u flcui cu !.csr b,rbat
'ar ^'?+
atat ek erau mJ f.uhoaso Fenhu mhe,ida Iiecare dats cind rc uili r,.rharnu€*anunajrada.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina
laDumnezeul"uncilcme.lntocsircuititaleminilaler?i as;ni a 'i iavietu ir lor insile rieL. .um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii
vaginul el. la pcoJre a lund ta rruFul ei,.et c3ntiresre, car nu limiie. pent.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.
.ant;.este. oridc c e orlana devin. 5tandrrdut Fsru de masura " Femeie maimuLrdedtoricinerlt.lnevrcorecft ardeaproape
atunci atipi€rdul o eir t're €te€l;. giae. dsig[ €nfirak. lc rL pakuLea sisiliu. nu inlelcs iublrca Pentru c; eLe au &ehu
.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara. penru ca n.au fod ntclodars
'oarte i, otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu. Periu a jubi in.eldeal
4puselJ.imlc nar mlral d4 .4a ce ar ptrrea etesi obt,n5. [4i (Lo'lersisiliuca+5il.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai
i'rJh. inroldeaha l' sau n;rnn tenorile les.le de urileni€ I de
Deri, cun l-c un b56.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca .up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte (aF v;
'5mp.niile
mai prcaus de oric. alrc@a - Lto, .orp!t, sinii, vasinut, cum e ta par irtduid sa dRnih de drasul b;rbalikrr. d€ia Hli lncdor pasul €€luhq
dar iubind ani matpresus de @are, ptnhu d ana wrbsk nsrii qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.
eteme, I'int€i ei. ponku c5, L urma wnei. €a nu e o €a. intet€seti7 . . in cel€ din urmd. v. face ld viamilor.
9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti.. @ nu visinditi
decii la cards randrE ere otal, ta cri de stab e*e un corp, .ar de
marisuntsinii cumosbdomonut catdemare,pentrudnuputeisr Cc est€ iubirer adaverat;?
saeF decal una carc . osoli .u primutrcshu esitiu. insi e o ax6 Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea
prftFresaaveiuio r€edeesaLs.zuideaLrre,easisiliua 6ku ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau
9i.jnmodnarural ro etemettesunrdnt,15tidiia rreileasigiiu,penlru cnarubneaadev;ra{a.zvacenurepoato.illbr.inpdmelekeisigLii.
.iin$ prin elelnscl?. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses cise calbraza doa. in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5
p'rll :s'ln (alo- o.plrc.r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d, lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl
D.fl.IL1-i.cr- r€blre !i ,n.epet, ,i va s-h n or,.orao, m! care sunt d6puii numai 5a iie d€serull - iia c un cuuant ur;t a
h..bd d - .Jolcr 5 d&i eo ,e.o? d n 4er plb ( cde 'nrel'-?,n d'bar tnuri oinfeLo lr?l at!- i dc\'rviri_a ivl
rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur. n_ar '' rrebtri" purelr mznlineperc'insiviinsPaliulcon.antrkij lor'in t.iacsltinp
apg;nd pupr"d ldrlu in.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a
iubilidin a.alb.dePUtet€.tidac; atrli iniaraeSviad!nai'maiinr;'
'Modut h cde ido,4{. Rrh'h. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d
p?nnu b in!'v; rrpruld cl runrcn Dumn.?'u >i(a
Mald4Ehslns@md5bd€n6'u 'clunoaJqed
.ddd nidq nodd unicr ril!.rj n6rq adtru. idd a a noajr; real, i pdb.ct,iosbt'bdripoar".idnloid.rukeo l€m€'e arun i"u
cine rcbu'€d ne imPacam?
Ncam nikur in a.cn plan.a enti6!l pobrlzrrc, ncsah!Si pozir'q I Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup ;cereademoment.Dnu{b5rbat,
id' dn{rar.!,ird.p - '.i n.er nJ cio dc nrro ._i "n"rs'r donci deja ai nurlr. Dojo .l murit. Daci trebuLa sl htletll ca sE
acesteiahsctlise.lli in primuLsieiLiu. cl $ !li in primulsiciliu dc .rpturezi un anumlt lndLvld. inseamn; c; mon p€ntru F 6p.ra ta
drasulprop.o!ni. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani, ati ercluat uminare de drasul .onlortului unei persoah€ care nu ill e,t€ esala
intu.elva,.a sl lnt.lesetid,dqi poarcai fi .!r c.v.'ecreational, nu '
inziuainrare fe .ilo!€cun6..iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!.
6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct, ink .d4-r, fal; nu inhu barbatr 6r€ ziu. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo..
rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i , r. !.' vad.5 <slitrta. br &intu Dumee, nuinlru lcRi, F
ajciro - ci m li ahari.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu crla inapoi sF€ .6f, Ar. $ li€.
Dumn@o. Asta o ffi simii indeauna ca di.pt, d.r nu rcm sinli
9i dri hdui. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie
q
caldura d€ arclrr la ln.€pur Dac; .sta e clldur! d€ l! inc+ul. atunci €
nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s. v; pref'cci c! lunt€tl altc4'
bl6tam atl, .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de do.et ceea.e suntcti cu od45rai. ada nu este 4olutls O36 BUrili $
slne,c5.i. atttrq€mecglin b;rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil,
o sa G na$eti dln nou, in .cest corp, cu a.ela$ bleelen, la
ern ossfl.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. Sl de ce? Pmtru cl
douazdSluna!. zil. pdnl.AndvEdaF seama.e anumc eiiwnii 'le.are
parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat;.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu
ada&at. Slplht hu ln.epen5; caulati cea c€,u.k'ti cu adev;rat, o
Ei bine. .e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e
i
s5 fiF unplulr ln roar. tsrljile la arc * alls ni€lll bsr'u de €rclutie
mai apEp. 55 lie r€lllhl, pmt'u .i p6nt€cel€ creatld * .lli *aci
5$ cel de al pakuka slgllu 91, in realizd€, lr€bule sl luah 6 hot'are
C. in@n"t sZ fri bM? Abmi, osa n€ bllm c! lfti. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.
't4!
noasrre o sa n. hlrn vl!l! cu o in.linarie Fnlru n€.oJi.k, de.
El bh€. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€
are ac6tor l@€1, care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic, rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt, $0 h€ trEih
ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen.Suntorient!t.5i echipalep€ntru vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.: suntem Dumnezoujn corp
ceea cese nune$€euprdlieiune, iar.opili.u loltintotdeauna oparte tle lemeia 9i ne inc6ht! .5 sunt€n femeia .e lncintl e, sunian
asuprlvLelulrrl lorll d,c;nusuni..piLl..tuncl.pllcereasdualitttil. Irumoase. ci sunt€m bitane, c5 avem jnleLcpclun. ne rn.ant6
Dar cele m.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .onlort la niwlsau.l corpunla no.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute, p€nku cl atuncr
atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul, vr€au d lnl€l.gen c5 a.6ra sunh add;rara? cand llc€m asla. suntem hrl .pr6p€ de
6b un .dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e, ele lud@5 sl * Dumnu a. Si spunm, .luno, ci 6la h eliDn' 9,9 Ia l5 din l.F
*;dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€, lncAt.L, .are * dradu< Grbalii lumi dn vial. ndlhr -.pd,:c' si ffe "Pd s5 mdg in.ce6la
qr de muk. d.cl l€ spun€ti. "D€ .e t€ strldurq{ ata de mult sa fr vialA sngura 5 € ljunq m.l apr@pe & Dmn@d md.' Al! &
rrxmal. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s, 0l !rab4 de @ te seadur€id sau, sp.e rure, 6icli€, sl gsdn o pssna & ceLl.h 9;, !n hsrbat
asa dp 6ult sl lllo heraaa, d€.e?". rar rl3Punsul6le,Ca sei fac rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp; r;tql€qal.{i!!ll€lm'raF
rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.la lta ar spune i din cauza preJud€.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de
inapolati ca ii.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm
ioPrimul:is r! rtr!.ti. tu,15 rib.-., aven a.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z?
I' A patrul.a lisrlfu tub ddndi\ionne Dunndeii ullai CorFul dc.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau
a Nd. sul! I '.r
P,hurui csilu. cotold; & asta ati €nll l! r.016. Nu $nl€tl ai.i c. !l litl btbaF ti
f€mc'n'Lbune,cip?ntu.i tnceledinurmi.sil\iDumnczcu. u.rul ,,I i Jnr..o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal
celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.buicsa li?
Fumcpcnnu nim"n'.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum
aratah. cl.um 5untam d n puncr da vedere mo'al, aandurilc roastre,
Ob " vdo u. o.i -. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1
, ni pa! onalii sr o exp o'.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E
stinr noasfio ohenejil zuain care observ.brulnosbu 5. wde pe
sin" 6rcziu. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. rua in
rar.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.ua
in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. A.6ra este inceputul

Fem€rLenupot*Jrirllrs.tqaiadedr.guldealil.h.ie.9iin
zra in care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d. de Dumnceu. in hE de
cel al g3nulul lor l€minin - cu cMntq z u' in .are O6'-vatorul
'lro
obsvaObservatorul 6teru!ln.areavemvia(afarthoorl..Penhu ,\,.lorrd naiinalt d€ inleLeqe'e epune ci
in mod €videni an ales
, -"ir S in..a u,,la"*.- *ur Eapa'itatea sE dl'E
acerstt viall
femei e mal aproape de.at pentru birba Acest.esteFotlwLpenhu
"'.t,
I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo'
pe lLrme
(ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn..a'qabs.bdFhuieian'e,ioc,e
care au d4.rl f€ma, pennu ct fem:a esle c'l€. cca hai .p'opia6 I ! c.!in acedt:vialtamMtcap,cirat€a$ance$igdtcapa'it're'

Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua,


pent'u c; to!tl magnea Lor c .oDa.tata de penis. Fiecatc p.'te din
ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1..g'eu !i
se rz€a'5 in liare zi { s, parcr$ .iua flrt si eFcula€. F€neile
nu au a.z.ntproblm;.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.el?'d?mlswon"d;ri(arc
pe.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.reaza cu ardoar€ sA fie indrumi Prin acea,tiviala
'i AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe
ate
a*a 5iin.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€
ziurin.areclv.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.ior

Revolulia tuua6 fi ltb.naba


Eibin.. ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu
elibcr ea l€h€ii. $ ebbc.ar.. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ncr.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd
puler€a -
ma' nuk' ri s: nu ,€ ,iFtt vindarc pentu asta, 9i lea dat . ire inseannt dnF ntnipulde. Srr46E. neindupl*de
on6dtdr€ -
'ubitj
pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .ap iild. 9i ltunci jor ,! lolo,aY r.cleai brnu' (
.a ubr nJ,nrh b6'bo' i!an { c o_.'5.oar' hrrrnrd-P}l3t r,hLrn;blrbal iai:!r'
in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn
'u;r.iesculi
ji
drumulmcu. rs on tovdritsiu s5 iu n' ga56c un r.varar) I si.. trcdc lumci? cuii prss cu cin. runr.li' cui Pasi dici
'nists6.
Despre adJ ? vorb., cu miiesri, fcme lor. .1 :i,rgrri? Cuiii Prs; cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5
Femeile heburc s5 intelelgi cs e € nu sunt ma, puttn de.ar brbatri L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril
5i.6 arkebuiniciodalasiliepropier.reabirbal1.'.ilcan.d hebui
n .,i.c ipun ci? 5' Poa'e. d'!n.', a
s! sjmr. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu
fundul. )' !.raucdcJicnu iubipp hnr ihuti. $e.u!, in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre
'n\crmnr.re
$in a,ta. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.tpin !r.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi
modul in .are irsral. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.ali lrezit ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL
nic odai5. penku cd. in mod kadj!iona , bSrbalii taie5c dln pr frul lor .onorrcciosa Le fi€.redi6.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de
I ! d int€les.; ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre
insi .ea m.i harc.d.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. ci , oddra s[ he allc4a. dcrt cuvandbr'
bsrbafidin,lreilc. sisiru asra e n! Fe!r. con.ur€n lt BrbaFtd vre.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .arc tumeaz; piP! '!
le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.un leme lesunrpreve
rc. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho
in ceea ce se nuhe+e.unai.a Ir se u reze de sperm! .ara r 5e
,lberd.€ se*ua 5 cllnt.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce
adunai.coa{e.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.ass j n ,.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln
stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr,Euama.eastl l€m€iel ru nu
:..emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli
o ri.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in
!J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.riw in ulrinti z4€
hobhatea btrbatllo. Este @hi. jumitate de
ilioana 5i
in ,ua in carc lemeil€ nelc spun: ,Jiaiesc penhu Dumnzeul 'ni. t
rmintiirL cinc, dh
l,l&ctia, rddarata mkelie, acer mareia
meu.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.
J.espublc.credelcaosifiepomenitPestedou,m deani?Crcd'li
n @. hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't.a, \;nd k' pllpdnrl oi.?
.i .ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk
b56at.are,_miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s, se si6t;
doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur;l bdrbar din a'dr
mJ'et, o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_. anr c o Im",e
public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet
int€laapta o l€m.io inlel€apti c.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.
nrmrc penbu a opa4ine unui h&em, pentu ce blrb.tii sunr bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl.as'e cinaa dc €l
nerraior.ici. B;rbal i ,unr .esrato,nicl. Alunci cand r5 dr rn p,imuL pesie dournr riu. nu ea!r.
dc a.i? iml plre
rgiiu. nu pol s5lle nciodar; credincio$ Daci vsiesc in,LparuLea ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev;rul-llc
5giLiu. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne,eu Ata weli Fi barbateau leneie 5i lem€lesuntrare. Eu.m€asidewnil toncin
ahcda. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.al c4a ce ari fd noul nileniu E add;'.t Vi sPun.5 Dunncz€uldin bi nu '{e
^lm'c prejudi.iat. ir. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16
inrordeauna- in mod natural.
5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.esrpub ic,coreemtla cu un frdiv voi adu.eli l. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a
le. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .eea ce se Relincli asta Dumneeu vo,lru aalesacen.orPpentru'portunltate
nume$e un ordn supcrior. casilu.alllocu unuiordin nlarlor. Nu nu penlru Exudbe. dmi nu crean oportun atea. daci nu o
9i
tr€suiesE facetiasto oa.a nu v:klilivialade dr.gul a cce. ce c.€de 5r;p.nili { nu sunr.iidispusi s; ostapanihslblormadeinlelePclune'
ldid'i€a d6pro rci, atunci e sme! s5 v; leFdati de sziile vielii atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k
ra5ne s, 5a incepei sa tr;ili un huism. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' .tientului cacda.a.u s. ne minh riccre mnots urat inteksqi?
I
Lr..:te oritrrifon lemei in d..ursula re.e miLioanet lunitare
Dcd adunrt aolatri i a'. ., trr? A5 spune ca mai mult da. ndz.ci la suti De cale on rh fod
mtr ',.h
e de ce sunt naimurc f.ne, inctinarc.ilre adevsr nr !s, humoa5e? P€5te c ndze.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti
Fenlru.i
rce5la e mJ aFroape de ele. asrasunt.lecu adevirri aluncicind L.!?Pene.in.7.olastrt5 cande*eziuac;ndossviasunJ[.ura]ul
s, .,:wn.t .P€tri.ullvat evade.atinteLeFciuneain.i deexempLu
feme,La porsa aFl.a !u adevarJr a!e!r oresJr. 6r; sacobo ? s5 i
9j
ridice. J.cL.a 5unr f?me' a c e pots5ne s;..rsi foarleuso, r rLca mer ! si nu mi multumes. cu n,mL. dc.;t cu ceea ce
Deci.minunat€lemel.Lmq 5exu 'r.5DunJ.m,ni'mele 2Ziuaj.ca'efa.elra4r.*eziuaincarevali
Dar devine o oc apenruono eawanr;caDumnezsq arun.i.5nd ./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna
aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. €a v; dcohoreu; gi
n, od, , o,.o Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .i roata statee a b;rbal .r. i.
n qodaE. n,.Lodata.v..[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D,na.e$
,t .i 1a7 ope re l!-
pLnd. ma' aproap. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e rlL.sc*ca { sa va maLlratez. .*e p.ntru d voi d@lL o pq4c pertru
s ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.oo.ra ceva
un test foaite F!ler.i.. nar ales aiun.r dnd sunre[ [nere sau cind
.eua pe.a.c silfoLoseas.a? Daca n alili fon
sunrot pe.aLers prerdelicc.a rese numc5t.roseara fcoonq uo t ?.
r.!aameninEtar n ali l, lost itrLodJt; n3nate ca t'tel€ ntr'odari.5i
Arun. ,nkaliin panc;. Fendl.a !e o si treada lmea d.spra vor
, trireljsianu !i-ar fipur in.aF d disbug; penLru toid.aunrceeJ ce
c;nd se pornes.in corp nd!rile9i.cca.e:e num?rire .ocosa,?J; !eo
ss.read; lum?a despre v. ?
. opi P ooecie ori
insa bebuie *,; inheba .e urm;rr, urm;n0 [nererea
! ici a*r rcreaiounbarbat.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL
ignoranicL) urmaiiti jnr.lepciunei ere.r,r;rii? TLncfL nu +iu ak eva
vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr;. Sa nu ma ta.eli
oare.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.Boane ps ed?
ni.iodcr; arta sinu f eti niciadataana A[ fi.uroeemedemula
expft entasiignoranie?unb;rbsrjnletepLsruotemeieinr.t.aplanu vieli s;n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua
lare ni..dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr,i.rd.1r
.rrcemaiputin dec;tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati
tinareFa? Eibjn.. acena e un ho umi.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e?
lr;ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.orpuluilosdu ceos;s?jnrrrnFe
S nugih.i ir farneculprelungs,$. aLmeruluipecd e ma dewcne
.tnd o5; v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.uho*;. cjnd mai ,irz'u. o s; !i 5e dl;rue o entiate ninunala .ara e I .J
v5 jnroar.e p'ivt'err ce os5 fa.el ar(nci2 'dD
lnsipenlru.incsun(eritrum.rse penrruvo insLv;.srup.nhu Rar sLntmaegtrij. Motivulp.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .i
.eea ce ftcd. umeaz Dr.; kaiti p.nru ceea cc .r.de tumc. d.ra lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei. De.r..xuti frcr
sunr.lr moa't? N o si aunr nE,odat; ntmk d,n c? am $ v; rpq, rceea.i ab im65b;rit5iv.aI noiil l nercler.u ideea unur v5.ar. sJL
insi da.d va uft ari h qn.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.,unea cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar
.d'.'" ;d o sinsur; daia .a si int.leseti.e ene DlPi.. sa rupthimenuL. ar
..9:l l miezul Jeceaml5.ur ta.amfi.trr{pentrua{ardecerm t?bui* avem inle eFdunc.
enl,.Jde ,1 Uitaii.la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al..urilcpecare
Fenbu air n daca put.fr * s:siri mLe&t rururor r.aqiror voasde.
.. \, drd.rn 5' .o.i
Jtuno atiqlsn rde!;rul. i acerr 3ni si fie interesat; de er Ji a.ca
pcboani si r'c id.cL Sriu cclJ.cri Nu,srfti? 8".i'rlcles.i
Dar!.ah 'nlcrci
oprirweodrt,
5riti. J v atisind i cJ exkts o.unoiiere. o
srare de cunodstere care +ie .E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c;uttrti
acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in

5unre6 foad" hine tirr s; eh un br6ar in viat. lDnrn. sunreti


fod e bine. Chiar sunteli. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de
nunoaseiisunret n.rur... De fapr. sunieti supranalx.aia. sunreti tJ
lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil;15 fats voastri.
pentru ci - sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do.' o
nk!plrredinqata.GandilJatanastoraprn;lamoinzSi to.eparb
din dr sunreF .u addlror tutue. ceF ani sunreri ldtile i tum.Ie.
inrlntesi in.epeti e5 imbarr;nili? Maiputin dd o tr€ime. $l cc osa
ta.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne?
Ceea.e hebula sl f&et este $ in.eFetracumtisaspun€ti,
"Eu
suntrulrci€nti. lnbS€,una rh f.srsufj.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu
idellul@tu T.ebui. 5; t;iri pcntu c€eo cc vt d; confo sipentru
c4. ce v; d; frum!*ta n penru cce. ce vi da ad4ft N! pureisrva
bazai pe -i i.n br-bll b.--r addar. ncorre ;
vi brzrf p- rc'
inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.iunbdrbarilvtsprrlrn€.
T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. face aLtfelinseahni a aver
leglturr Sr relarii numli de;ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl;
plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia

Ar trebur s; v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte


Erblne preJubitiimei. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes
cr ccco.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.rle din.apul vo5ku.
Ali hri inv:bt $ ca c@a .o va brbqrc aici are un molr ulrdrq
'ar
moriwl ultqid 6te 4qir
neler€' neurondte nu ii wlbcs. ddit nisre
substanle chimice Do o.eea le auz'tEa pe n ge voci.
Ala.i.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru
penn-c,:.inhadarr..lrprndet enot'lo'(5.T'-" rnolr.hmi ac
lrecui pr4€ntul incs nu l.ai simrit. Noi qem 5.l.ra;h un viird.premr:
noj crdh.€€ ce * num6r€ un nib .u dn
cara in.€p?ldealul imp.4iri parul k n €salul @iu. lnbks€ir?
'dear.
.rtr.buis;$im,6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe.are
L]
sisri Er'{a.srrr penlru $ftdi? Abelur. Fnru
csrli? ah5.lui.
c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''"
si 'r'ru8'roo{nc'mlu
r'ir'. Jddrrrdin rd puhhc Dumne4
ci. d..t .and vi spun .u 6ta. cxcra b;rbili in ac6r put lic ca'c dcja 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu
etlu prosramuL.Si sevi.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs , vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala
ror locul. 5i lo&i j€!1, p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric

Vedi i.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .r6trr:nlncrisi


dd.nrmdoa.tlnte-nub5'bars!u,eneie do.' riinie - ir!: iim es'l'
unii cu arrii. 9i puh st *min via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.t
.u lntellgenla noash;deDunnczdu: du.u rnte isentanoanr6 degen,
cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu. ceI d nlre wi inlel€geii da?
lar hd.leneile, $nr€ti cele h.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.e2
lami auen dod mlntea vl spun ci e
Penfiu .a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. locul cel F.i
I n'niea
nii6ine!5 fisl lm'ginea unei mhl
aveF
vuln.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.oitiF.lnrua
in c.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.€p€F si ,'-ti" r'r' arun'i vi vetl Jalura mlreteld
accelsaF. tn tur ,.4a ndgem acas6la Duhnueu.Simplu.
lar barball, ziua id care inc.redi s5 moibrralct in penk. in
imsEintu lor !i c;'d por. (cl punn. sa r6ca in ldul pursir sw mc - !;
poatt sA iii las. in umi trdutul t] d the c- 6te tec!tu1 lor - este ltua
in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.5inccl
dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.,hasigtltu D ntciun6rbatnu
F4€reodanln acstc i Fr;Fi, pininu 5i-a slapan putdea i nu a
stgptnil.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e
in.Ernea lui D!.i ar fl 5t lacd din liaar. on din .c€st pubtic un
eunuc, cine ar fi barhaFi |rra bftbttr, ld? oare ind d mai pur€a s5
imp.rt5parul.u robfta?lnc;dpureasimai comunLce?Armat purea
si l.rl .qa? Da.i ar laca ana, d.c5 .' pure. si lad srr, dtri f€ra
d f un gTn cld .r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se.
ni.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.eva. decar pennu slnele lut
ad€vlrat pe c.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. zi.
Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . cin€
lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor. Nu disli blrbatdin a..st
publi.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb;rb.r. Purgsihplu, ata 6re
$ d.cl sd Eudarct. atunci sunt nhr€ prord. stru 4 qn tuntbtblFi.
O .obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule
u.hrr€n Intel€s.lr? unbsdatnobrlnufac.d.niciodlti, un blrblr
Nu purcri si a<kmn't, un md6r
purcli!i
trrd4d..irrsrr 5, nu i' invrtal minciunr 5a nu u- invatai Lt€le
un m'6trucut i um 5i mln'pohza. s5 nu vr inu.(air iei€la cum 5. se matld&e
'dcmcn '
putEi
Nu Lccn.j.. Nu.dm,t, un ndc5ou dF;r orun4 rind , rqoc. s5 nu vt ino.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. s5 n lR4lti

t'e .oprr, st invct€ sE €xplorcza, s1 lnwlo ![ 1lbeas.r st Inwto s6


'
i,,lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor. $rcand ajuns !dul[,
q al'r r6ponebililat€. p.ntru corpul lor. dar intotd..un! din
rNnctul d. wde.€ ci ai au .onlrdul - ai inH.s? - ri c5 ! ced. p€nku
c$unrd unuim dco pr6ne.
'
E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5
'l)mdtulrhu
tr rriti neco.dilionsr. E nomcnrurwnru srr invqiti pe.lt Fi s! rubrt.
Nu vi .bmdon.ti nicioddl c.9iii p.nrrr ni.iun brb.t. Mt rulti?
Nno{dl. AF st 6€. $i nu.ml pa: d..r nrmml alt.'na. dn luN nu
Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn, nu cu pe dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€,NutrAltl
crnw! in p.tul tor. D'ct put.ti * titi fertcfi. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk.ld mintaa vl s r4mp6e d. un
nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc, n!.ur atunoeunr( Jn!uv!.,
,Irl prq. A.t plels. e[ ltu ha, qp,orp{ de Duhnecu ded hrl
,{ro.p. rL und l6rei eu . unui b!,h.r. AF a.pus Ch,i{61
'nim. cel hai n.R bnpltnent al @dtu - nlnt4 nu @Eul
,crut.ti mai i.tai imprrsFa cquhlor, i tor ranutvi sc v! da dlpr
.cft.' Aceia e un .ddrr - ti . t cc lttt€t i.s€cnnr . tc@ un El bln€,m; .scultstl? Decl,cedolmneld rr: d.l.E!turr lre
Jcesra lnvlt;turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik, phbu cL
.ffrmb; d€ja $nrctt hoil Ob*ru.rorul6k inp'4i.| A' b€bui 5l tritl!n,. O66.rv.rduld€
lubiti{6 copiii .u to.rr t&i,,i cu rd6 lntna ddtt.k fferar.
ffir (u. ihtrtr.t i impaii.l. ld O6servalqul, In modul in car. obsvtm no{ cd., .tle
nu sa rd xqd nt.iod,r, vtsi cu 6 r, cu p.ivir€ la m Fs emt .c€l ludu. Mi Dhtnn?
rub{il cJ €l ri inht|ll{ cJ dr6'are g, nrctodar!. nic.@arr nu vr Es{i 'mpr4i,l
Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.i
5L detgur, gl aiclsuht€m cu un grlp s.gragat de lem€|, pr€slrat cu
clliva btbdli - p€nlru . orpllca ce. ce e nume$€ rilh6lul s.lor.
Nu odirt nlciun rarbd, F.nru ci, 65tiJtrnra pin; l. .c6t
'l1dmt
rort; lumed a krl pe b.rr €noliild, a initnct€lq, . scn2.tlllor
.dpd.ls. uiE, rci snt.i l. :.oala M.'ii Lu.rrd. D*l in e.'. .ra
.lie sunt ei irebuie d€e[!t I .r atunctcindsuntddott.ltpinr ta rli li und@r p€ st.di. f5cAndu-v; d. cap, nicl nrc.r n.!li lrulr. .e
pundJl h ca'c,c r(..Pit ci int4 ah de !pus d€$ lunldlmln?,1t. sivl dorili{ i .uzircli.v..uvlnre
r c*idr..c.atabjip.ntsu tume nu hri &roe $ nu n.t t ziu.
d€ inl.lep<lun€ Oar astazl, nu Suntei alcisl invitali.

, AE*J!! F'e f Erdui Or,.w!,qJu, r..ruh vd. ti Fie G Biddsn


.dqld! t conaqm qsnaudr
I
ub5.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.obscrv o,u ibiihr, Nur[, Lrc..cum!.rnp&iGmcil. inllarsjt..uprjv'elaesal arcJlor?
cJr.r,e epro.er.zsob\ervJro,u arleld..ilbirbJI Ditcrcn[.r. r{ dc !; nrril,. f,um.rse5L tpminLne i e esante. ii puternice? Da.
. c odr ,, tp...r ?c,; or ob
otr te s n a5r E\st; lo.? .a.a arunci. penrru c; trumusdea te-a fosr
,o r..d F ,.,?to . ri. d .-c iot, A,.o.dr nt .,.n10 , o .,J"-, :?5 d€e,o de / o\
.r rsr mtedriain a.estlel? Di. dJr nutt'I c, noi iol inta egem asta.
ceLe.are hebu e sa intuunre ceea.e se num€ge se.ur rare. BirSrti
iifunti su.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. s eri5tabarbatic.resuntviiilisi tumosi5 arari.an\ta Dumneei
dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi,5rii. N .a so ee.Dumnezeu insusi? Da si.yni 5t5aF maestricare
A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. Ete sunt adev;rarii r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi. s sI;siat, Dr F.ntL.;.eaa.ere a du5
r olo 5j ceea .e pretujm JjJ sLniem. p.ndu .i arun.r .dnd alungem.
'lnlb r.:i n.l 51r D.1!€op.,. ', e nicio important5 modulin.
dcaoni'nhcsL Fentru.:elesun|€eer-osne I De5unrem subsrrnra r . n. sunrcm
5i ce les;rur; dre rda
.u invaiiiu,a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. in ceJ mir mare uft€. eu am alesuncorp d.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul
pr..au(ie a femeio,. ele (rebuie s: ii$
!riji. pentu.5 e5re vorba de 1r maiprejL,dicjar c e a tr;ir q.odats 5L toruJL . e suni srDpuL .e
purerealorasuprabarbar or.gidr.Efemeil.ar uapurcra6:iardu.e ro pulqricr aL{le . r.ar fi acr ni.iodati.onsptraiiain.e,sa s: e
o i. sus. in loc s5 o duci in jos, atund ar ajuige cu ururn(i la at .,ubmineze Nu crederi.a pots; re.unor osabie. aiun.L.tnd dv:Jt

SaPt€lea sigliu - cu uSurinri 5, e,berarea lor era imperioa$. Fiecaremare prof.icar. fia ariiai
B;rbarilo' le eda mulr mrisreu.u Observat ru. penrru.;
senrinanreLelor de5prc..!efi ror.ecrceizs au Lessturi.u succcsul , nnerezeqj*i idolaoizezc. p.aic in afaridenaturin depanten
5ucccsulesle inrordeauna ancorati. r*uattara M; ascu(4i? Ei (e loriqi de minca'c jL d..6mn J dalr or Nu inlelegeliasra?
'ar ;naeo?Ir4eo'l"nh ;P
d'u.d'Ln ico,ar ?,d.,,i c", s.€L
i Crunulsup.avelw, eleintelegdEroria.Pur!isimpluoi.ieles Eo
b;rbat LUminJt t sa pu' cu o heraera. iar elua ber aFete ujrin
intelep.r!ne cap;tat; cu multalupti Eu amaLesofemei?. pcntrucd
ca$is; Ien?iLe Nu mip$E ce spunat. jnirtdeauna au.isirsar. doar
: dn oJ ar. .L l .! oo. ,ooa;p.F eod. .o oi,.. .iJ!qo. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r. ar.r de mulre$ sa ha
'
rr.ur o nrordpauna Drn serualLia ,od"Lnlo, , id.lo. ddJ.1i.4F r1oaa.cl51 no!.a
Lat .rtd1e.odDd. rae,f. ra \ii lie Dumre,el 5i si nu le .onv,nse) Da Poaie * aib; pulere?
sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt, inesati.
s, iiiau rrumuserea Il4ariJ, mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata
lor B;rbai_i.aresunrhaethislnrfruno frumoi.ontormdcraruui
f'umusetii lor Femeite sunt *
inia Nu, da mrare ca pl;nse krt timpul Vreau +iti .u hrtii ci
JecreruLu proprie, or tesi 'ipro e. Surr tumoase conrorh
D
incazu maeqritor exisr5.ga rrare nu
!utel ra deveniljcanine. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. Nu rebuiesi tuti
hirbat.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.
eisr: inesJrare Exkts,mFrt:J re. Nu rlemin...d r;ram mae$ri
morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.a mLne
ca,e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc; jn alpahuLea
Tormaipuretisi r r. de trumofl vretr..a( de Lratr fetL Puretr
slsrLiu. Acera nu sL.r haegri. sunr cu roliesali. por si exkt.
numar 5a ri[ car de bitiniureti, puia se f't.alde nneir vret TotuLe aJa
inr un domoni! in care rolisuniegatj.
.um relivoi LLcrulceLmai mp.rtantcare ei pla.e a mrnesunt eu
i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.sc!? loJt. monrcntclc acccr i" ^,rcnillrccm colpulnolbunua.elmrLmarelompLimdnriminrea
fatrosLinzii.bat"mincirurilea.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli, i, rn,; c.d mrrcconrPliment
toar€ lucrurile ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri, nu tntelesci ca v'!$.i1'na,r"m rrrclc P;na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu
a{?, n
'cau
n'm'. ! f&€ cu >ub{an!.r A\L .v4 ri>h;lu!?rr! Pl'n , i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl'
\ {5f;5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€
sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo,lt' sexua itate! ca* s;s iLuD ftau slvt f'c tric; de rdr6cre s; nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate
alt sot. Foosiliv; D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr r- Dentr- ( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir
in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e. ' ,'dJ.i- 4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr
'
Nu p'€r (dreaza.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.dcoaneni
doarpentru.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.icandsuntem N-mn:.i1.br'e5anl'0.{Lloc!r_rlor5e in ;r's5!r'cdi'i sJre
tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll,unldoarcomprnic.l.fees€li? t 1Tq in- na l l ro'za h r 'n'
'!
p' a'olo drn' r6'(rn prclLl
A5ta enc..amaide donr Lnp'e !c pe lata p;m;nlului. E ceamaide .'€tip.oli 5'da(i nu"rtnm
dq'l lem6e de pe lata prdnlulu',(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.
pruh ind;im6.sr5pui.t.dacr lissracsmoc irepdsdJl
inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk .ntsu liecore dinte voi, oll lost fem. de mii d€ ori nal itunoase
lrecululul, cu tura, re is s, p;rintij-.a si v5 as4ai do.heva. $lsllai lr""r,.un*r'o-- de hiid. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal
ci ht tinpul a *isr.r o pane dinrcicar€rliac; la.€tiasta?5hti asla.
9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.ri dar sab isnotieiu.ad ana in
a.elatilimp.penhuclsiEteJti.u addiratceea.esimleati. darc.puL
va spuno! at.eva. Do.l, pe one trcbuis6 ascuLtali .apu. s.u
inima?C,pul.9i Jlilolosllasta.A$aci.licobor duati 1016itvidina
la m imum, apoi, c5nd.li 161g.ta, ali intins cap.rna qualllStii
ba*c.9i.poi,Gs5 p.stali p<rsanr aEturi. ali rcwnitlastarea de
vi.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem. $i hetasa cea mal emurile E! PuftamsE rsl
"aPet€
li
frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr;n5. .t oracamaiblnedecil mine Penhd'[
ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u
",,
Slda.ivan da *ma.:.eea celhh deia aici, aceea ride de -*t. '.i"
f.
c@a.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& ldaarat i ce lel dc onll e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€
pr.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to.n,ai .li dMn .eeo ce
;nad€ror -. fa(et Lo)D.."$nL('lir'a \rtr1 .;D'n-czci:
d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.ntucsnu,unreiiob\nultl?
si nu tril .a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti,
alunci, ca motiwl p€nliu .are nu p!lq, sa *;pali da mu$ele asla.
6te penhu .i suntcli ai. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt?
Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl
rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. 9ria.d avem
onediial., atuncinu lrebuic aa netngilor;mdh cauza llmpului. A9.
ci br c. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.
Obseru.ro'ul acela. $i alun.i, obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la
€tnici $ n.o d murili nlclolata ds.'n.d ..u dz rco alt; bodr.
Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .ancs, pdnu c: ele idca
locuile aska g se u.[sc pe e. inssl€, pentru ci undcvr, in fu.dll
ninFi lor, cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas?
P6t. dou; slpltmanl dr.a sprn4i nunli urn;br€l€ ludurl.
INTERLUDIU
n. st fiie @2 ce aae @et din nihle. m.
Iie ca d .e nu a in dod eM, h hene cnpa.
FE tt nu tat.s dh bas$a altutt
ci 4n PrcPrta Ra nltte.
Dotnre. n.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte
ji rtbog;l6ted raF
.a tt tu o luntlnz ii .Adpll celot turl

As . br. inr6arcet{r la Ecinll v6tru sl spun€tri ce .fi iNltlL

ndrruri sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re


d6nd* o
I a;a.apoethpoPr'a €l'p!^t;intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor'

lr ce est€ bbnea cu .ddtr.l


Iubncr $ Lumu*t.a p .i apanini rcl€ia9i c.rcaorir, dn
_D
r!.d.shiz.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea
a@lathmp..led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. Marek .J I'c And nu. o.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu . o al€gse
hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar r,.cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii
.{,,Frumuselea nu e{e oc.litatealu.rur lor in s na ea ?xhtL doar in .n?rder..4p i i RaFthacuo,lncer'lP "atd nJ\lorn"n
minleacara l€contenpL6 - giliecare mint€per.epe o alrJ lrumusde { p to doar de dPen€nl. ,unel.apcan€cu mulledrumurLPlhe d'
O ps$!n5 rb rhid 35 Dq."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda .Dlmdoare''r. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.g€ ar€nFa
iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint; _hru propiul sau dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.tacolului d€
enilm€nr. fsri a pretinde sr b r€slenenr.r€ pe ale alror.."r5 Asta ,rr rrrile (ep. alii d ! 'r ni!,el '_d'vdudl panhl a forF' -oi
inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.are neindrtsostin ,cLriii ca.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.sca
e5t€ foarr. subjectivi. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca .'eo' ce
.ira.r€rhl.i 4ta'oare, pe dlribure spfti.le s,u p€ rapdturi I propo4ii fJ.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.litatea caE d!'e la
,El. pdtru cE totul6b minie,''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€
Rsspunsullui Ramrh.br.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? .i -nu ar€ de . fac€ cu .orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet
nea$ept!t. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin Sprirului, ochll ju.iuii 9l mLnlea aser; un SFklt care qti€ lL lnlalese
piasele puzreulul Priulrea lub i,lor in dhlcare hipnolici rLle prinde prowcirll€lnvjal;.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a
tr'npa cl. inec>c'RJno.n"rddi.ara de-.rrreapn\o.n.. -ad ' p?'snllitrFdd'q'al!.PUn:nd{uri€addt'd.rdenNar€'rn"i
cd? dcplt.rl€p:i'lec6pulur, g€nulsau srarur!lin viat.. cei careti pqsn. o Pdsani car€ eul€.a de ann.tie poab:i uir' o 'lt5
{sc.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. fizice ti in pra€nlc.€a Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no.Ple Ahncicii i$ ahintsc
.orPurllor lor, aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul ,'r5islb€!..a cunstne.'955 i(Jn.tlonczenomal drnu\'
fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes;fteacldLn.olo imint4 kecutulnotltl. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au
da iubrsa sexuali. de akactia sinlurior. Gindurile ld inrime, ubit. ldenlilarea lor 6te dlt..r; in mo! !roFatlc prin aceats boali
precuplrile$id€alurile-nini".ld eunld€56n l&al€p"dinirri. Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t; care "61' 'i
Fesitind cd.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar; idmtilltll. ndetra sun( prolund inPrlorr. in mhb Td sarul d€
i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii,re fi de bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.ii nomentulin clreo
perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere
ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g.utoarer rnluncFe pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€..t.. de la o id€nri e a
de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. Dac; n€ ved6 numa' pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .i. un rapt mdi'aldMail
i' lertrni d€ corpul I'ac. .tuno asla e tor ce puh s; ne csr€ptlm se Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS. p€ntru a artt! 't 'ine
dp4,tffirah. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.i ti nihic ndi
ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u
fiu ic
'uh
nrl'. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec -u d n.bn si -e
ingrljoreze ln o.estcaz. cl.i obieclivuL este p 5.erda simluri16r, orJcal

'-n]U.9ptr..!"P-dq
E DedHuft. E!* 4d Lka,!/Etun Mat". pot kn
Marat. Potittal 342 5 flrln DD|lruile u n.dh3 1993)
tr4{z . t l. dra6 dr E4ere F. Mlrb. ed. @idi6 (lndEnaports. rndL,na. t L1rcrt6 End outd. Eddnd fhe lMi.'.otda di. i^ .tar' tirylu
LibErtr FrD.l h. 1931 J Etu xltu D6pre ld.drt dut gunutui lotrhe strndatd aiahrt. n t /, caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha. 1999)
t\ hbn.r c un lDdu Pl)n de casaa362-s
'Ph"'tan
Unad'np;4ilecclcmaiin.iranrcacacenei.siie*ep@icrtu, si no lc.'.i.d t n€rahdator !lsi suslini clP!
Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc StiJ cum ,t fa.i liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta
adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .e se aIE in inLnJ lqrani de pe Lume." Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.
dduiul n6tu @ln.i protund. ln pd6ta lut R.nfi4 persn.tul DonJu!n. p.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &.1!tl
fr.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m,i m.re.hant - 6t€, in ,t su4inr .cea p'Mia tl cunotb. sunelul p4$'nd, It d€ alcl. hfl!'€r
ac6i c.r, niFenr altu d€catCiacomoCdanda, Chavatrer deSiing.tt intjmitat€a Eramriun!r. seret!L rsudtei sale ,ad.usr R'nthr,da
Cas.n@a este un r.humitsnitor wnettan dln s.coLulopGFrezece. r;,e seduc€a i.limLtato. undi pzr$one nu cdpuLlc.steia. '?l
car€ ea am6iec.r cu nobili@a €urop.ad, fdro p6hu .I lea e€dus s.lntG.rmin 6a ihuhil p.nku bosaFa sa fdbulor;, P€nlru
mulr€ ld€i- F.im.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat. a cunoaikr€a !a protundl d6p.e rbini€k eb.2 i Pendu int€lepcldn..
lui Carlnd4 Wll.rd R. Trash id inrodu.pre, ia.a .omenta'iut c: sa. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.t!l
"Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt, a mds la Untk,trarett. Prddal aL.hlmc,llransmutarllm€trleldi..ur-ichr clPuteasdmEre.scl
(1738 - U41). a abso vit n, ulr€rto. a losr inwnI cu.rd'n€ mtnor. pidele pr€loase dLncolo de din€n.iunea lq intlaLl ln re.lllal.,
Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee;. in c€te din urna, ea Gtarnt€k itui@ €f€dlw .u privire b &d m6Eu n4m6tlond
d@dlt rGalcibanr. P.nlru ci, tn rtmp ce tAntontot cozi in.4c! $ n sunr fodrt€ serace. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.lnl-
conducs spre o .sdcl de .a rierE, sor. nai mi.a I preolu ut, Benlna,ll Germaln ln renuhita eo auioblogtafl. @le 6arta lnhr6anE ,,Acsst
invltd d.spre ad4lralee sale jncni.Fi.In a.aa,t! prtma bs urs harbat loirle ciudal .ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.
dmoro.!6 a $. tar! a loi i.a $r.la *dus. Oupi d."d {ngdrt impotdi, spun€,Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae, cb are hei4!r.
uc6r.l€, a preluat rolul el insusi. De alunci. d@.1€ ueti sal€ sunl & ani 5l cr d.line l€cul uniq5al. cl p.!l€ sa facl ce ra cu n.tura
marc.l.def€n€i.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari c; topeSte dianantele i ca. din zece sau douaspr.t€ce Piete mlci,
masA S.ntGe'marn, ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej poare 3b lac5 una mar€, cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra
penb u labuloas. s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri, f i casanova, c€l
Ac6re lu.ruri er.u o bdgatela p6tru el."z
nai nlr€ manr alfmu'ib sle Dup! cum wdm dr. atal s.int G€rm.in, c5r {i caenda -.u
ln acearr; p*n€, cel hai mare akibul .t tui Don Ju.n cu masnilkl pehuni dFptlte Unul€d. m.5tru al.uno+Erii cull€ !
sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d, dudcum Dur€m sE verttrcrm archimldl i& cel;lah eet€ maasnu in !rta amoruui,
pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs, ,Et
Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft. ,9i de . pe.in€ 6 !!
pu€astseu.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror,.d eulE, p€ cel na' m.r. .mdnt .l rdurilor l*, *u nehurire.?' Cu
alk cuvjnle. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et
iq.tur; aPqeinlt!'Doi Juanskh seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.taleleSni.57
seduea,ul dn s4tu aalnsa deMo h,063ot E 4xrcainoedatu w A
Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.umnemurir€a6l
Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil.u Da Ponre.! 16r
ais c,u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. P4son.lutre.F,. dii.ind ri rin€r€t€a vegici rrani.dld4ortrrilePenku o delinirc nai mit€!tr'
dnd in dilqie p,6e ars lu, Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). in I'ihosr mai a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul qpdioldd
la
Fm .r Lordorui BFon ,@J4a,o3l9 - r32{) iiin pi5, tui ceo* B sh.q "xpan.ivt
care puRm st sperih.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin

sc^9nt Hdory ar Me Lle lltuaa aatii


,J€,./ radurdew dd R.TEsk. %L I {N€w Yo'l, Hdcoun. BG.s&wo d.
, Mnahh di!; h alz| tinpuld enalt.nal c6dd422 ed
dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. cld..t
L6h. lnd o
4.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n a

Art. n. .Stecpl! in calaiorla nosha, dupl ce "lsh vlrut p.


rD.b $ L-h licd p. b.r.'. s eDr.m F.$dl pa'li! o !r.tr m
n!EF, Flu o r.4aL Dd D*..F . og e 5h[.E Atlml E
m & ..d & d ttLpdon6 tb!*h...Eddo. tr.lrta ile
fidr d!6 cl .. iuht o .!l posnr h!..fur o i'nnft &t €trr
p"nnu dn.',{ .e p.ntu . Eltr rulitrt pcf..trn lr.ts n4!tl, lr.bur.
sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim - rtldl. nodlr h €hdl -
b.drdaI @ttrm d.+r. nol. r! urm uftL ru+urtu +ril CAPNOLUL 3
i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!.dF.Cnn
Mlnht'\rrFtE 44 h.dr.lh um{ o.d.d. er qhda. S€.rdsl€ profurde ab unul ha€stu
6 6 rnLh? Rdlh. qpdn, .d lucu ln nFd.inplu, +un&i
ce ,at. cum f.cm dr.gd4 tla faceh d vhtl."g
9l b dlrdt, i'$lro tE+. d n6l

' Otu !&M, ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g, 5, C.D, 5,

n h'ta). q rFt paa th ca',,,,6.


.^tut drt h aha *Ihl artsthtt atqatcj&@ d
Al.rglh ln .ercurl inapol, <ah. incutul no.tru

u m.. cucqll nrn.nl nicrod!16 9l c. hc.i atund cand


4 fadt e d
c I&n al. AD Edn r d L.u&or d
iri pl@ O l. vI rn tcm rl oftc.ti C ld, .F.! E!l4, E r6.[nd?
Vl r.g { Elin S ch E!.n 35,0@ d. dl. Ms htrs ld .dun
pds.ltlb. p. dm ln lq tr.6F ld i oq$lnF.LFlrndt}
p6hu cl R.hth. da t|cdd&, F.hrha D. fo6r ntcrodat! Frttu d o.tM
lul, H lEt dd.nltl Fru de fqrd, N i* ddlrl prtrE d. dr6gurt,
nrcLdafi -dhh.,uoLnl.,Sfl vd, .Epinttb.re6b..Adrc!rUl,
dup! o {6rq cln.l.* 6rhs bun I! dt!. nu dd . nlclo pr@e Nu
nd . d.ro pr@e Al. ci . ilt F&E l@ re L.S., dnd r.i@
d.t !.!m. ci ml{hdepln tre!tu|.
E,I . trEi intua o L4.F dl dtrp&d$o d.l{Eir*t,
cMpdn.d.tadnd h!t5r&'l'drhEh.ft..or'iut,
. Pr.if 9u dddlf dq! f, R.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad*
dtun itdsia pazru'rs na nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .rvnm . .zx
I
S sliti pccindlt.a'n labariaco o.n atosladuridoJmnamca E 6 rc potl$
totreui la rr€.ut dar sa G sFun.a.am gandjteu
'ar"ednebrnJ,rt_.ir' o I;, r'(kr,rcla.e?op..r15 Ao -J
.l.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ - !i sinsur! d![ cand am
ddr paGpr@4€ ani. Ma ros, dt de prctund poate q aiuns; "(dn
5a fi€? ri.uin rh zis.5 lunt,anai Adl.l,chiar ma d6el'. Eu conduceam
Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.h€nr. Adi.r, p€nru imaginci mea o nata. Da, an paispre€ce ani. Awam n€wie dedpdicnt aeea.
5i
pmhu oanen( h.sinii mete, din acete wnuri, bi arirati.a niie darosinsurtdrriedeajunsp6tru DeccnD€d6tultrp6bn
mlne.
copri. A5a.r, un6rt, grti. arahi.F, penrru cachi asra
ftsunreli. rci? De ce raanili nereu, in csc,
in aF oi la .cela$ mohcnt c ulninan L
p{a ca oh phcat giam ino ntar in
marr. Eaa tosr brmk6 sa he cmoti.nant? P€ntru cE nu au.tlnklo amotie ln viata rcaetr5, asa cE
insnrrta.Jarno aminalntar.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. tebuiess ul crosliuna Trebule 3
$t
Ara c5 n:(tluh i
marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.
de muni !j nc h.o&fr - ri .. sr *i
in.*. o.r Am li.uro linpdFapL d" a.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m;
- -n**
brne, m; invtrrisd in @r.; m. inroB*n aa.t acoto d€ und.
C
nro( ine.5 6if*qi dsl. k' t ia'. o fddi ia' a id'. Dc c.? cume
phccsm. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti, ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut .,Fr di, ti \ic.. (ur ? arJl.d5.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga
muntelui inc€p s! par;cunos.ur€. hr nolqem sd afllF ctne d mqs
acolojnainte! noashs.9jce st vet, e acetailtoc di. cara !h p e.ar.
secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva
Am fe.ut dolr un cerc, mare ii gras. Vol o faceti tor tlfrpu. Ajdkatj
minad.cr.F6re He, 6k.h'a, c!.l€ndnr A*Lk.li C.ed c" vi ld mi'd ul6uld6pr". de u;
E bin., v5 putqi imasina Va pur.tl imasina cun m! jhte,E qbd 'npiedicrde
de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e - e{€ ca vi
tEt; lun€a,ic€, tu ni u,a ei,i spunr -voi,unreF lla car. aij dar
Sr hndi v; rin.li d. F(utolldu C.iMahnE6r.)EbiE ob'Fu'n
i .; c\punprimelors,uprr.u-,r. u.itrT-urdr{iinru-:o,,ein.;
.upierelnmino.a'emalpussije! NumEinvinuitip.min€.dac;
neam lntors llcl dc uide am ptec .. mai 4ists tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. Nu. lnst locul unde
S tt si, ri dup! cum spune existd este.icL. ius Avei. fele ds neercare esta dc udv dedEate
cAntecul credeancasunra$ad€intet.pl.dardefaptslnrprGl,penEu
paispr4q trecutului 6sliu. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti?
c6 la ant - ei hine, iti$. paEpro<€ ani _.t ft puld se
sp{n: ,P5' la ce vt atkptatr,- Dn €u €rah o q4tu,5 rodt€ cuEF6a, Stiti d€ .€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. -Nu.mi pla@
s: hE @nd€sc l! ada'. rta. F li rp s nioodat+ place s: s'd
"Nu hl
i$d.r aclhlr .m;. a5ru ldri Ato,l-4tr.€nanr.g.dedsrr.pr
ma
hea reactie esto ,E] blne. na.n..nlhd_na. Voi aF venlt lupr mine. Shti,unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.a.elnm
Adic5,la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€,Fe vicrimvfl,.n Eranun
aLes -as.ulralr.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada
plto dep.isfler.(e an'.,o.ne wdh;. L-.n ll€speWlliam,pent! clWilliamnu lre tlth ala cun
g, os6 vr spun.d, 4en bi cAnd aldg.h p€ a'.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. inss
'mpr6ronab,t
Dupi t''a 4petenl, - in qfru,,te m€k nu tub pHholosie. E{trtd @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr. P€nrru mine,
nunai noi cream rsatitat€? Ei hine, nu-ni sPu: nhdi ,{a pahu lnvrtltdulrslru, a..5t. 6l€ alribubl @l hll untc. cel mai
asa(3'on l.pnFaheam'recucnr€ Rai-,, r€r.,r p€cd," inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele
6n b6. - dr p.Drd?ce q-i: (ir na bo de p,otlno p6.r.5! tie?,,
sufl€ruLui. Atun.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.in ochi
r.L1n de unde am incepur Asla nun.t penhu c{ nu .m awr at:.e u.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.nsnlLacqtia
lnt€lepciunea d.. tlne o tin'e dr€.ptr, Nu ne n.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld. Ii pnuin in sun.r. Dintrodata,
I
p!rcnr!;limrcnaminariiusin.u .mJn,.olorl.modulin.ircLc , iv.m drnrt a.eld S Je.espundenc frumos2 Nu m5 reler la
iLr.'r iFm depa*. Ceeace6telrdmosaqe.ioliinFpnvesit
l'401v! penrL care l.am pLs s:L la.t dcLnonslral'a atr cilc i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.up at. el*ta a l6.ul
pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.pti, Jr !ut]cu mcu. l)cciwcausiinteleseticda.EusuniRamthrcelilumincl Sunr
pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd I LJcmc rr?35 000de ani.suntforrteSin?Jsuns.Sunta clcr s5
m loare 5in,Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti. , LrilLJ.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€. .r s6
unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.t pJ encrut b,tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps
nu trebujc nic odaii si la.,n4a care Fo e 5; ljn; rirmut cu rinc, r.(rrrr A.eia ede mesaiul. nael'i.
peJrJ-5{.uiJ. i '.," \'ar (a:nq.r.\o"-n;s: co.i-ic Oc. Ia. a{a pentru dh; dst?az5?V5rq frumos. Voinuur
c!,e poate si lini pasuL.uvoL, drr oara avet' inocenla solftar:d. d ., 5grma .itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo
l[5. pe.,n.va si se uite in sui]eiuLloaru, J rr'c Ja.d.;onF.realorJu'u. ord!maetelrnr
crii dinke voi v.ati uit.t l. casct?1. .u invatahrile mele i, c6nd 'r '
i i v;zur cu er bine. atuncinam auea nicio p'obl€m;.u rci Alili
.rm.ro.5urprins imasin€d dc lp.oape5r a aruns d Ghi' mei. i.r €u I ,ciriisa mdrseti mai departe 5, ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.
miuirdintr-odat;Lavoi..;tidinfevo'arinnl cam;uitamin5ulletul Ln trccutul €stru e3r in.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul
vonru? Ridk3ri n;na. &a d t De .2 sd va im6t alcm d4at c€ea
"
c.runr? Por 5a va inv;t numai.2ea.e $nr N! pot * G inv;l d6pr? ins; *i {nten preo i",pli"uri $ tin€t, aslea pe roarc Eu am tnmis
obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv;tnundeeac€sriu.$io cinc ,.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati, vnm spur add&ul
riarinl.tameava5h.ft deputdn'csunraruncidDdm;uitinchii 1 .' m'i mulli !; asunder & min€. p4bu d nu u.li si m6 uit in
ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet ,l, rcsti, d.r nu cred€t' .5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce
\ r inrorrceli ri c€ va a.ieapli inaink? Grq$, o srerali sroau nicl

9i de .e ar rcbu' sareau un inv;t;ror .are sa vi poarainvttaer L am pus pe el s5 va invete a*a. Da. lan pus si dan*r€ .!
lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.Sasta ce va LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle
crusif e?vaelrici?v;€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii. .rrrc c4a. Nu. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.nlru d cl nu la
.inoh.are nu €inrdresar de fundulbeFu. de picioa'ete rcastrc de trrnsmrie ni.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c!
v.q n. dcpenisulvosfu, Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.ioda6nimic de alace.u
L5i? Nu conrerzi cc .uloara ru ochii tai. Ai mei suot loa e nesi. st
r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.e.u cinda care poale si n? inle easA
'L r-dq v od, i{e poate sivadi clar roate n.ashe, iluziiLe co.puu iuzlll€
dec cei nesri penhu .i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 'Luzlle
l.ici,bravada noastri. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat. blnesou
3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n.am ,c sunl.Freabun pentrurine ,am F.eB muLtr Sani ca sa dansez cu
qurnkiod.t; Jsr Mie im pLa.eacineiunr rine, penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou
Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata
sulot?EiSind a.estaesreuntalenr.pe.bucdii.efa iiarlngemno in vi.!a noaskasunt.e'.trre.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul
po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi,iilc.orpulu or. o ne uilam in se uita la.stsuntem deinaLli.lacitsu.rem de bEtrinl, E
sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c; an creal un rac$- 'oslru rinu
(ine am losl. Eieau utatjn sufletul.oshu E b'ne, exkti alPalru er
rdressxuaL.lnscrnni.iviutatrlaei.sriHcardenul imprkfturde 5siliu. Aceea esre.$a ueau * +rn. a ad4lrate. .
.tn! s ru uitat l:. neva ca'ese uiri La €i? A.ena ade motivulp€ntru 'ubirii; 'ubnii
ublril necondilionate. a magice $i nea lonat ne-a ro4ar -
'ubtrii
I
sexua ilar.a 5i fe con5r,insi acolo. ru doci ru nc 6.ea si n. Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli
inroarceh qt!r n€ tndep6rlim
$ice nc ar5 sll eusriu. am Nut Bdr daca ista e tonoL, thFr;tia cerur or, chla. aLcL lobul
aceasrE *p€rtentt - ce n€ara15 asta? Ne ar5
hu.inee$€et cicino l,!r tJl.:Thonuldeauru uiDumnezeu.arunciinsp!leeelu-9ide9i
i r.,cdod ornalogle - r€prernta de lapt te rile,sau compordm.nte e
r ndnii. Si incepind d..ki, wdm ca 6b egindn.a d. br.vada,
. .trc nu ar€ prea m!k, 6ofl€ in ea. E na' d€grrb5 gtndk€r .nalilici

r., ni chiar in sp.rele lobului fronral. Dar lusnd li*.r€ Gliuls ri


|'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. ihpo .nL
D.ci.!hid' in3p.rel.loblluifi onrdlsdft cei m.i.nllitic'tummi
li,r lume. Aicisunl n.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.l,eu
tr t
oameni relisioqt. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir
utregigi r€sine. Cu lLle.uMnk - cu alte cuvinte - el.ohdoc lumea.
lunt manas€rii banilor. sunr oamenii care $nds jn lem.ni de ocuatii

Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.b 46tui s,rp. d.r p4R ca ii


,pJmn4i. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum., o.mmii
rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c.lui dell lreilea
is'lin. \ror6im d6rrc o.hni, despre nme cre sunl .nlliticc $ ca.e
u'neae.odul .h.ii l4t c!r.sunt an.li[ct 5ic.r. urtrdl codul
LiJn.herului. codunocuturd. mu.ci, codut armar.i, codurde nod;
!..\a eruirud n4. sup_inlJl en.l' l" r donn"t...dkr osn"n'
Put4nErStru cum sl lacl asra.
Eibine,oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.oal5i
ru invalal 9i cine *ri. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine
Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta. dd dlct ne iu.m cu.lS s.'ie inromada? S.ollr ntr de hsiiuri .u - Nu .xktl un ei*eh
o cr c.r€ * jac5 in dpulld.rrih.!nu puhn nic,odar. .ducal'onrl c.rp si se aup€ d€ enriile dhdild. Nu ditrl. Exisr;
j. d€r jst€m edu.andlh .ar. e cuot s; n inwlc Do oro6i sr ne
lu;m in *ri6. Arunci. a nu Er n ni.iod.r! a.atora
*4, umnara roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r
cum5; fie caI dinrr. hi lnlelos4i?
Siatunci ava o.da5r.tl problmE p€ntru.s adolGcontll bne i
b;tranii adic. ei chla. hl ,lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca
sistemulFolarsed4lrantpankuei,penlru c6 nu au
minui a.easG furie crqindl, lcestenlinat ft6end,^lcLunmoddea
scaartt cmotie
I
d.scanda. Ala c5 i'r.p ri n5rriuia{;. ii ma4ullor.{. Fcnku I (..Llumin.rc.Noidoard4ompunemolinc.le!on$trnii9 enersie
lu.rurrl€caresuntdreptes pentulldurilec esimtc.isunr.orcdc i.omponentelesale Told.spreviatavoarri\!lhn.'arvialaaceec
Eib,ie asmtideco'ecrnuct?..ra.tdinpunddevedereint?Le.rtr. '
r k.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr;.coi+trniaca'ea'e!nnume
unnum de asqu.are social: a'€ o fait s' ara un .orP Dec toati
Deci.daceparnimin josdelafeliile.rareru uiriajunsemLdpuncrut [ (rarea pe care am facuh pan; aLUm a fo{ numaidesFre a.ea*a
acesta..hiar lndntedesubcongtie ,o'\.liintr.aresunte'ivoi.
num ji amotc. Ei sandesc do pirn senrime.te. penku .i Sr osE explo.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da.splten
seniine.ia a serlimenlele - 4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta i la.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5; hcem a a Di.
simr c5 ebina. Eibine, +iri cineva.are vi spune.,simrc; e bine.. ri.ate. ceea ce vedd ai. . ia.i mersem in su5 c51.. subconsrienla,
voiar bebuisS sFuneli,,D.asute sin!i.ieb n€ pentru rine? Eibine. !sivedemd incurani.oana.iinugirdesc eirer.lioneaza Vojnu
eu n.af sea ni.'odatE sa fiu inviluiijn.orpultEu emolional penhu {indili.uadaararStiiideundestilcinussndil'.u adevirat?Pentru
!; n,.p halaq' i;dof ai;€e!or'dpin.r .inupureF*v;con*trirla.eeacev;sPunfar;s:vismljhruburan
ero.,i t n ra '.odc.;dL
\, n..:pd,, da nne TL ne dod ; r .inohonal in legatur5 cu ana.
'.bEn
doza demantutre emotionali Iie c; a*ain5eamn; a lesinhbine. a rc 9titiceineamn: ana2A ainseann;calaa.?+nivelnu 4istao
ia.i.iu. r€ 5.-ri r"-d. HJ -q a y -lpd r b',. H4 \ r k ,.teaneuronalade gandrelosici.E\ist;do neutoni.ares:deschid:
facem. Era momentulnostu. Eibina. desFre ce naiba rcrbe+iz Team )obinetuLdeapa Jemot l...9iacestaesteloculincare.titr;jtcdmr
ssatin urma. N.am.kiun felde urme cu rjne, micar. Vinosi mr batl )nultidintrevoi. AliIart p.in sentin?nte prin a v, rani sentinentele,
a us; dulceati. e!tiun {rarn.' p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli
Deci asia avam Ar trebui 5; spuneti, ?ib'ne maesrre i arunci A.!a .e !5 jn toarcdi luqa laire.utslscoaterjde acoLo l.tsunoiul acela
cumimp;cam Da.:5pui asta. atunci crr" . d aerenia inke ceea ce tin.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti
spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5
lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals motjvul penku care alenop'ibusire jn.orlrnii este ca voj gand'l'
nodul in care e .onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii numaicu corpulvoetru oh. tinL hebuiesav; educim noi o$ I'lr
jnrelectuaLe.lare reci spre deose.(i.a da o psGoana carese d; cu
Ji O' e Jas- o l' dodo.L;
capulde perel. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru lpecuLatieilozolica, pentru.i.vcdetjvoi- !lilicum da+iu asta? o t;
caeasilaintaat€minirle,pefhL.s.vedetrvoi,as(eldepe6oanenu spuncli',Nusift caecora.t'atuncicsndnuoblinelr.ea.iiapecareo
sunr dependenledeinteled. eLe sunt dependente dechimie. Cii drnrre
vo inteLeseli?chinie..him.ale chinicaLe $riri di. la.uia depravarea? E. merse la .ele mai deprav*e
ce e
9titi cumdc$iu a,ta? Penku c;. mai iniai, osi frf ne acord cu l.q;turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.!ie. De dceea
n,n" "r,, o -Ir de o, .r6ti u.qasijn masi De a.€ea 4cE vioLalori. De a.pea *ista
".o "
inrat ln emorii sida.imersJr
loftcz, o s5 maideparte,innebuniti g, L nrnJ i se,eD.J-aed^i.;,..n.5'Da d ^.cForr'.an
dacs mers sima, deFart€, o 5; ajlngefr r md prolund. ei mai adin., D , ?".e\{i(old' 'o' ,e/d"oie 1td d r' -n ora4
p;nicandexplodati 9i arlncios;vid4i5eamac;amawrdrcFrate put.rii. ca sa secrete !n
depravali care merg la amb?le capete aLe
A*a s. nume$e nileturide emoie din creier a.e conrrol emoriiLe de ca'e au n
As F(tea sa nunesc a{i.on$iint; 5i encrsia. drr pra.r'c am tuar
doarura-defrpt.on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace
I

in
9inu credetici J$r vi sc rpr.5rivou5,o5i v5ipun.iiienull c loartevniLn foatte Prlnei

',FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e


vi se aplict p.nru cisunre!i atard€con+iin.'orL. uatahrsh;" l'.'.r., p@rv5 cu alt€ pss@ne
snte! din Flall.nds. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din r-*r r"-*l -*-.sr inrampl6d - i4 dinrid't5 ri
dqa ditunluni. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr
,
'1--'
'r trrc; pd biciclcri ri o lrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R
dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc.

Dacl. cernsaamfi asta? El blne, astainEamnr $tlll cine$nktl


vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh. srn.?F lon$il-tc riene'siu
ndm€lu.wrrJ,a(o'pJlu. @sru rhrdu'o54ch,hlcl. g€netilqeri
.'ne p $l€ cs,unteii Eu rad d.n€buniaGnmib car. cred d sunr
tui frumt d45t altii. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie
n comunicaE, .u'Pot * 5Pun5 !n.. d.r apd dciorul rpune "cine
ecr €.hr d drspdati. Fko .. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe '
, n,1_s Da6oan.rstpundc .Plt nu trlu "
linLa a.€e. 5l n4 sa l4nentdo ni.iodat;si trebui€, pur sisimplu, sa
A{d dcmrJlbs;b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar
moa.E. Arta € tot. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl, in loc sa fil
mtr.un schimb cu nlne darnu$1.
-Bun. .ar. € nunarul tau d. dsLgurare
sdiaE?'
Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. ci, in mod dlgu're scisls dtr nu ate
aidmt, l6dt5 Foala 614 tlSE!,5. I' a invitr d6pr€ sinel" Pasn! $e d6Pre numtel€ d.
ndu individull, de la gcn.ri.r nssra'eid;
q, prd la €d!.4ir nd6E. la

alegailenorsketilacin an.iun!r!lin.in.ekdlnurm5,tla.um
ne suslin.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e
separ.rca. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa. ,Aiun $l? A o solie?"

-Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.e


c mama ra?
Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice
$ al Peenalir-tii di*iatc
ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun, cun deliniti
amnezia? H€i, nu numai ct suntqi lhnezici. d& un lnnuic dupi ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl Nt'aF
principloLoFenescestepasoonq c.re areun haumeuss d cap - un ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la intebara dar rSspunde
tsaumarish l. cdpi a a e importont - si rana pra.uc i€rge refeaua
D€cl, c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€
n.urdall c.re fld lagnrra.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi un
i6ha, El bln., sa ui sun .ate c&a d6Ee €i n.umarirm ta h'sine, la pJ lea &.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn&

e Ed6a A ttbafr, the Anndat d nnhnd, A Randnrc a/ Mrny Dine.sians


lFlrthnd. n 6arn dqn nuh.dn&*t. n./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.

sScol.d€ I unindealu Ramrh. in.:pse, d r.darul nu i.dici nlclun lelderubk€


'I
I n,ini le ruqu, momcN si! int;mpl,re - d'n necutul nosru Si
i doar p,ii cmolie.
5t licom numrlr e.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr
, t shalni. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un
' 'obona
rrin lnrdrccli{; .etu w.inulEshr i spunoii.l€, ros ac6t mt.
";
Bun. tcrap a a arahi.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. chr
, runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei,i!16.unjnccpelah Le.
l.milia incep€ cu s mpalle. Aia c6 individulcaro seslr;duiege se le
nnl?ntatodereinventatpeb.:rd€sinpa'ie si dui.i. todilunoril
(b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t. in.€p sn.g aoar; la iwals
'por,
, orrji. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. $iii. €rrh rde ins,ijdati

|fntu rin€ Eram ara deinsrllora


roJtechestiiLeprin.areamtro.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel
Adic;, aceas15 bi.ti creabri nicl m:.ar nu ttiecln€esle5'. dintrldatl
o e la$ dusr d€ propriile lq .min'i . 9i atonci e inrorc i e uirt h cl
.{ I inhe.b& ,lntel€E @ spun?-
9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu'
Ded. Fontru amneicie loa c q'cu s; fie prqenlalifamiLi"i. penku
c; amnpzi.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu
J'e.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta
trnu, glup & db.beraiti !r spune -Stii,.ir@r dn a..ident drr
r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti?
Eibine cc aujn comun rmnez.ul5i mnacolu ? P:L da.i tstm
un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice, ponhu ca el ene a9!
dd.urar Ad.i aneEurri
si dad incerci * rdf..i a.ea p.rsa.i in ,c€la$ ..rp. nn sr o
relaci n'c'odart. Nicioda6. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.un..
De.p? Pdnrru.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.li care conriola
emotiiLe din corp 9rsinsururmo,l in.a.. purem s! rccrdh qaolara
a(ea n.-ro ra a{e nc'si d po. ' Fas. i n, L.L L-ci
'€t?r
ess.ane. 9l Ir4aie om oc lutru. moment i int5mplare - llecara
mid inl;npllre a fi.ut- cino da €a in viato ra
caI dinre rci ati inrel?s acea invir;rur;? Hei, as.ulrati-n5. sa
e; nh,nbcr. rirld,n. d \ --icu-no L.;\ipa;,;rp.nr' vo'

)
iriv! Awt mult€ feljidccrc cr ndddni.ic? MninuLi mrihulr - iildce!isi sulere, penttu.i nu
muroli in.le? cu binta. vointr. runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. lnlolcgtndua: minl€', f dli, ninrea
D.cl un ahnan poale s! rssplnd; la intrablril. doct*ului g rcaLa e intra picidr€. Hai si lim rrio$. Poate p.ntru cl nu Stiu
bru{, si nlji cuMsca o ginile. atunci Gb.ld ca dhim d2 un cum 5; laca drag6te.u €i, p€nlro.5 ei, in $nea lor, nu vt vtd p€
a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.u a f*€
lud.ror care se raceimedrar nabure s; puqi st fac.trdcelari lucru. telait;n.l.*h! {5 i+arunc5m pebune. Vi
Volblm despr€ du
car. e cea mai nsrc pl.dl.[ in calea wlnrl? corpul voshu . h d de s{!. Vt c 1 .5 da }'r Adtr, lli lu.'d p', c dlh s eu ca 5t
emotlonr. Ah. credal - volcrsdeli ca eu rcrb€s. despr€ L1n5ll a@li aceastt rmagrne.Astainselmnl - astainsaamn{ - c!.Foiia*
d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.sl 106l..sle.. Nu,o dellaseart. E pendulul e du ple.!!, rictac. Ceasul bunlculur..ate
s5 vt epun eu d6Fe.e qbd, d6F2 apat€ d l€rdsi€. ApalE $ d'e pmdul, nunrrs d€le $i inh.o.r. o s6lf prea b6tr5nle n{r; vi
let rgl., und. . ldul a.€dora, in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6, atra se nai {o.1. ri. oh Ddhn.. cin. o si aj$ {ii5 d€ Fi. .tun.r?
ll
insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.6ui. ffm amna'c' Guwrnul. Fodl. ci aF os: ffc.
conplet. .6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m
H.l. nu vl pace.eva spun? Elbln€, da.t sunreF llcl- €u i
nLmEnll Nupukmsacunoa$.npenimeni. Nupur.i5rlim6o.iali
iubescpcDuin€zeu,ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt.
cu nlm€nl. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll,
Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. Adic!, s. un barbat
c' deb.$rJ er (n5a am9'.13 9r os, Jl:bu- a{a nlc,olrrl n.o.,
fili a.el hon.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional, p€ntru ca
in.[ d. dor her,i, cu parul roroi, h.onzar cu *ht .lbrgi I
i *a o
sotr€ mlnunatl - $ aa di+!s ,r inke'n lamr.ti. I! rr€izki rii b€i a.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!. 5;
d€ rnl, Ei b,n4 fdNntd6, rr€bub sa uil€ totul, al. ca a schimbat spunei @.. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe
ast pc inpir;Fa druribi . T.tilui siu, pentru ci €r! dispus. Dqa c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una. €u,
pute. d prevod6 li€care €molLa. aduc€inapol.ln par.cu pereanarepetivi Ad'.i. an'ebtc.puleti
Asculralint. Toata vlaF voltra e numal d.spro emol . D6pr€ st faceli. Pli$t! e oBarerugine mrl.lesdac;Stim c! o !! murim
a v! lhtl bine. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.v! o vi.E in .are din cauza.rt' !ict n.os; hainpentu lbtdeauna.AtunclcAnd lrlLm
ac.lrcr nu sunt.onparabLl€ cu ju5tiii.area d€ sln€. Putetr s5 faceti duFenotlileho.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. c!re€ciudar
asa?Spun€t,.apudi.da' m.ic Faceti rcr .€r.€r5rll€; o si wd€tr .l er indn€re ii nu intel.s de ce. o
sa Eupqto st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.€F aera, adci. fi€ ei si vi spun d de cc. Nu se p.te
ncio enoue la ci. inrind*. N\te
p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!, d dad aF incqc. @4 .b bsda aekchid. dou;!4i de anid4in 6.sele unui €nar d€ doulzz.i
pecinda Ei bine, c€ pldde.a, Chl asa.
EnotiLesunr cpcr.epiedcLn.nn?r A5lr.uinsrrnA(a n o
s[ alb! nc]o €mote in v{at5 O eA la conskuiaecd, drr nu o s; le
.onsltul.sd ni.iodati p€ ctrlhl?i. tre.utul!r. A.esta 6re motiwl
latl incl un dehplu. o p€rs.nl cu pesonalitate diEdllli. O
p€nn u c.'€ pledd eli, $ etiik. ecndu.; nd auniclun trFU'.d e
pssod .E opsed: inb- pa . r cr€lqului, p€ dnd c€al.lt5 6te
Ei bin., wi rvqi m rrdt.u p€re ad6resunr€i,?Adic5,iiplneti
sa euh. de r€guli, p?ntu propriile u'tu indif.lif li punef 5e
ameici. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e
euhe dc reguli. p€nrr! pop.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba si afdinF dc la c€alalt; pss.r, eu.k slEttciune, cum w€tl si o
nu mld. D€cl u na d Ln tr€ paso. a Lltlll, peEon alitatea dlsociatl. 6ste o
pesoane clr€l! llp.r. rEu srs€ dhto prostsi.are a.r..t.ce.:l;
imasLne aceani superimasinc. dr' im.! p. vi ro9 ExEti sili inhesi ci4 pe cde si h ci'iti.33 Si arunci ce v:
de
exploatat5,se profiri deea.srili rc 5pdn. asta, ljn mnacolexisti in alars (Publicul, Corpului emolron a L).
a' -r"t'. Dr'. d""; d \e.i'n o(6i pi b.r rn dl ncz -. n- n oas;
9icesei.tanpe. genuLac. a deoamefl de2votr; a.?an. arri i dr'nq.or.o' indrid - po e 1(.aq1q n,.n:po56 DB-54
peEonartate. Ei 5'ne cand inh, in actiune ceralta pe6onalLtrte. Jmnezic. n.os;iie ni.iodat5.i alostr@dataHitLer. Oslmears;la
sistdulimunitrr eiorirft I .lrnt. odats peBodna nu ma, are diaber iudecata!iapoi, os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti
zaharat. nu mai aresl?ro?a la I.at. nL md are boli sasrro,nl€shnate itiL L u?odd;a<ee,a, , r;'ioirp o:i relese'A_pucd ;
Parlirson. EristE o mica p;,ri.ri inwte s; vina ri s; fi€ maastu.
din a4 care e*e anrfted vi.6mei Elaptdoeedlr.
op{sonaltate djsoc' d a o pes.nJL'tare care va Iiproprta ej
iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€
c; abolela pe roars ltrhea di. viatJsa.,hctusivpesine gt.u a,eboti. Asta !oi. avcri un qand - slstemulbsku educaljona.
lar in.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. atunci nu ma parinii, ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai.i Adici atilost
'acat'
aL!41 e; x(er. ; dn ] slk dsta.1ur': rrnac nc:
'urJ.a.
Hei, nu m5 crcdeti? Eu eunr un demdu ninunar. intregut biorihn ramas Dar dh asta din asta- a ap;'ut aFoi exparien la. Iierbi. te 5i
alacasturcorp ses.h hbaintu.lpLr; aruncididj preiau eu.3: !.sa recesibinesi teu.9' ptna sa devenilicreatun sduale,la matur e
este- afaseintthp6. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e.Aslanu "^r
c.;. o,n€tb I ri t L4 ..il ; ."
jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.D ins€amnic;,obbnuram
s; spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre Si atunc , csF racut? sunteli ink un cdF. suntqri inlr-un corp, un
voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. qi n am iosr niciodrti mai corp chimic LEsa$ crci2rulin pace. sunteliint un corp chimic, care
asFru dealar .$tiadci p. orica.e dinre uo. din accsrpuStrc, pulem rercFonea5 h deoai. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba
sivi dim la opa'tedm corpula.ela Sir;punem un ma€sl,u acoLo. Sr 5idenica deci,ie de asta ai.iside aripron.Siasta€oda.izi€ Voiaij
decis s; b;iti, sa va bsanai drn copac jn copac, din .orPU voshu
thal' c; atunci, .orFul vostrL va F;!ica un Dumnezeu? N am losr
ma' r;! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. S acom v;spun djn nou, croiional. Nu faceli decats; vE egEnali.
azi- 9i .hia. e desrut de asFru Ded..um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il
Daci atunci. coinseamni asra? Un amna'c.aE ilidkrruse un explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala
c€nku al crei.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk..iars care LlkTrorJ. o(€nFnaPo -aaD'.;n iJm nihp \4aou.iT ;
nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului simtin. Ne apucam sa tmlm. Ne ridic;m din patul a.aLa.aLd Mai
pentru a crea o cu totulahi anril e. acedea nu sesupun nEodat; iita. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. Eca di
resuLilor bDlogice ta.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. caF o.'oaal A.o drnElpil;.
d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate, hebuies; ne di.6miL5idtm fusa Laloale6.$idem fusa la toalet;ri

Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @,te i deh
tan sad4!tct P4thrcat Feeath
^Dq
uin6n. urinamh api 5iltam r6to siurinin. rr urn;rorut uou p.
.areiLla.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm.nc
M
Dc.i. atun.i. ! crd o L.oarl in m'nt.a cl Nu awa nlciun
i..ur in a fr.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. Astlel
i.pilulci aLi.on.epurpnn puriiarcaLutA.uh. R€tln€ti.imiracoluL
.$r5 in !l.rr tnpului mol'onal A$ ca. dact ea nu de ni.io ,lili6E
, tr momcdul, e ca un.hnaic. $i acuh o si !in;. MoMtul el. o
ii v'na i o si fie purernlc aiminunal, b.rci-nu hebuie s; va spun
.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€
.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. E bin€, .st. * nuneia
At. (r hq. e de h d. rind 3p nom€ntul virgin, Menrul de faisie, ilr in a*lel d€ mn4e puiem
4€ec:| arec? Ao a\4n c d . .on.oPeh numai srrilucke.
'cq.
tinpul. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.5 in mlntea n.asn! _ Bun motivulpenku care birbatli - li o * vsinkebd€spre aeta
daci in mintea noasnt - n! accepitm ni.iod.t; c€ea ce esr€
in dnrad infs clrps da' aveti un pic derabdaro - motiwlpenku carebSrbatll
nu eau insurat niciod.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna
lamanla,dr Gr;niciorGponsabilitara. N.aufdnrcroda€caotirlr
!; poarte copilul pent! cn. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.lodatr
Ei bin€ acesla este matriarhdtul - €sle makiarhat!|, sau
pakiarh.rul? Esb lum.. dominaG de h;rbaii a religiei. Condiliil€
i.enea .u vcnit mulr dup5 nine. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la
polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.ru v e at8 c5 - $ rea! sl
!pun. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin.ce+publiconullim€delenai
.ard au n@ie s; auda a.€a3le invatlturA ddF," hir.cuios. Si btb.lii
r€bu.e sl o auda. dar sr fme e o.unoasrd€ foarra potundi, c.r.
merge pans laSpnitul or Sfani c1. arunci.and suntem a.olo 9ln€
hot;rim si pur6m un copiL. nu rem g1 purt;m copLlulln decadsnll,
pentu c6, dac; cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG, tl chlar
&e, atunci.hia. si blia, oulele csre o si vint o5; 6e eqal€ cu
ranrezi. noasri, .u 6inl.a noddt 9i arunci c€ obtinem, in rodul
plntece ui?Oblinen ollint5 uFa.; cu.dd;ratdecodent;, carevlne
aici ti o s[ fle puiredt. osE f]e intocnalca voi do.r c5 os5 hii.lcb
No plad invq:ru.a
sn ve care urEeaz;, d.r .€ dac;? Vr€m* roato asle. in nod d€schis. pe cind
,en.slem.,a, (sPdt nos,u e Po,ra
Ii k.ns.en! 9i !tun.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6
pdtande.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede.adentr,
Decl ndrJ r toj o ,e.io a, a4 nr
'u. Y€strd b€n Jorep, ci desp.e extrma lluhl^6rii. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€
r€.od't in co-aiitd6p,e. erclbh.4 of4,a,,ir monertot dragot. cu un sltnt. F.cc d.asosre cu cda. rar asta sc@tp lln el
ordinul cel mai in.h J s.ih;ntei sal., Dmdu ca sa nFn' spun.ll

)
qeadat; F ta nu fit' rgn6.ntl w.odar6 si
:i ?un€ti ci sim;nra unur
barbac spafratomizl s5i - m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt;mptare.
-
p6ku ci.@a @ Lce c! c.l mi purd.k sa pendfu€ lutdt. o sa fie
@l mai pukntc arc € sGtinul d

mic .eamaivasridesd€spr.$..u.Stce4tesacrut?Totceesreun
CAPITOLUL 4
rjtsa.ru, e$e d luzared tltrontorma,ca in masie a emotiilor inr.un
nonent. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.at moFenlul.
csndawnta.pac.mutam.ucoan!,lnh.dcL _.s.uttali doafnerq Don Juan ti Saint-Gemain
ri asuhali domnrlor - h modc !r &eh 6arte nutt: medio.riratein
sinele 6+ u spfiru.t Nu q.r un astlet d. barhat
' 5.. nai nutt dacar
aGt, nu wi o astlel de f€mt., nu, p.nrru cd ee. ce f& iuhi.ea
s! U€
oagici nu 6re actur, cr ecrll[.tcr cde duce ta *t pabu .a biul
ll

Dol oalp€fl n@bl$ut

C-*!lr o pd/.r. Iort , 6dr. t ho!i. 4B tu Ftdl ftr


(9 r,"nlo, tu.o'o unae 6.u lnvirlC o *rie d.43p.li
"onto.t.
ilqtl t r lnul .llnh. et 6Ff d. sdnrc.mdn,.Llltnlru{Fd.
E blll3 d.Enlhr. clqr; n*rn dndL t'Fu dFu, dd aFGn:nu
M! o srlnld! d. .c.r.t!ri no&hc p. .l o ha!! plhbrl5 lr lp!k, un
.bEr d. h.rl,lrq un lrddu aE ra a .l & d@l eE & {1. Adlc{
qa$t,d.onrEdd pa,..-L
$' inb! s.rnt6rmdh. E un blrbot Dlruni c nu . chid chrPq i
porta dod n€ru. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo..r fi.lrcul
dn nB& udL .cd .L rna qhi EcuU dl! .tmuE, ld tl.E@$
U..unt d. nErl - n6ru''. Nqrll.LMllr d d nd. d o
'ral.
Ittoil. lungl, v.lnantul naatulul, Ar. crorapr n.grl d€ hlt.&, ar€
pdbt & c.t&! n€grl { @ @t!r'G & .[mt l. d. Ar! .bndi h
r Fcl,6. n.t @! tl hri lrurD6; ihhtdi lpd ol, c df,dl
q.od.ta d .d d o b.lbt! infrpta chid dcl, 9dli, pult.h band. numal
pot!ca,h !.deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn
I
tutun9i nu voidm sa.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron,i. o5ic;$'se,1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i
Adni br-n :ra troro- r nL. o (rtoarc trrho$a. Aru.i. d? o-tu DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin.. C.ea.e
av€am o baddurd .h ar anr
iLri.ea un anantatat d.fentastL. nu edelaprulcier.bun la pat,lac-
&r cr rese i vtn"l'.lna. Si nu rnler€ssaz! ni.runutdin tatur e pJcmultancu@!n&.rrhpluLciputea5;seuiteindhiiunaifemei
den de um,n.6 ite nicioddE in alll pirl., sl nu lie
r€, eta fi.ur nicicd.6 nq;Hitd {ien sustins mmatul. Si li4ar€ ln€l€ - fre e
lsm€i€ - la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el. Dod
Era un b.rb.r m5runtet. Aw. o r.Eur5 nhunda o @aturi g c; parle asla d€ arcr €ra o (a<ad; citr€ tt h{*und€ Ana l5.ea
lota ac6.. ln€i t um@e - Ioei tlmoa* - cu cmbinaa.
'at5. .elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.u p. h tp.r€. E
nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br
d.u ch6 tk atea pudrab pe
.apiadicl,€rachlaroprivetsredeieutrdr.Tot.an.tawmdefi.ute
!a aratat la.rnl, in cntllea wde inchE $ jn br@.rl.urlu. Awa'oto
abilitate. Avea o abillt!t€,gtla cum5{ faca lle.arep.Eornl pccare o
s: ap' ndeF luhlninl., Sr atunci roa
uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc.
celllolt oo3D€t€ iavor i acoto
sfarsesle prl.. wni a.olo g eptin
cand birballlfac dragosl€cu feBeile, ec. !icuF.i- Un6ri
rdeoecrte.f cJ a-'iu 5. en.dap,ootnc Sriti.ete,mb.a.ai ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.url din
in Ede inchir cu br<a,r dunu n cu dueE t! perete.9iatunc{. au pnnmhtul sroan'c .are le uino, ac€a stare
95r:i. d6qu,, fu (arte **epiaiD, cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ 'n cu d!.
ndld€|.rl,dErsur.ubabtur..5is,urdd4&ria inteen6tun 9i
dsrc e dd.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. qld .um si
o t c; - da lal€ntul lul. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe
lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r;te ldet dn Europ! D da.A il
inkdai pe €1, .l .lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El .nlrnlesl€.
awt rmpr€3a .r ru lnkar o mie de noplt d. tabmi.. Asta ilfacelaimos. Oe asta era€lDonJ!an. penfiu.l toi.a awa de
r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis; susFn; acea prlur€glcunorka
sufLetulparcanei. ard€acoLo inhmitateainllor€d. E.nlnun.t.
Dpci, avcm un Dumn.z.u carc are o rcputatle dc *ducltor, dar
un sedu.Sror care € mll mull d45t .d; mi o g.ur5 in zid flosl ht
mdturba cu €a' Adlc5. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat
sglal Fr. un biibat nmtd care e snpdta sual
E Ltnq nqa,4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. nu
d,6z 3inplu In .pt .atdr f bea vin. itiu s; raci dras6re. 91 6rd spune ffi
celui cd€ n.a ,.cul nrclodal;
Erbire,a.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h.r.i,,esi\rar_ ata. dar qriu car€ d. c.lm.im.re talenl alluiDmJuan Pmk! c;
d n nlori€.{ sl.v€m 4k' pe!ein4 irrr, olspertar nodul in care la.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.o, lar dac; te
ren i: De(.. -,ne
d! am a.ulbr.u ca m. m.rc.kn(k, c;c nu qa atvolblLor m. bun. sa
d@d[ a I' o mLnuns l. t k,. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T.nul lui aa
pddpio, u, dd n1m€n1iu l! lnEDr

crFobr@ de a c&rE! Fid.nh rutuq returol.._


't
concentez peopqsoan;,ve gssi.iiorr aerc+etrum6 Dddaci
nu b@nentretp"ea L€,9&i nuftai nii. d,itutsdari deihdgini.
r ff"s Ecu Mediu ria ajunsFniinepcalum nior.9tac€laalost
',a'nr cermain. un na€stru - un m66u. PureF si b;rtEiii :'i
rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc.io Et s.du.ea inrim arca uno rme e .u d'b5.ia Faslrs in ctrc4nlrc. dar pubi 'n.rrsali
paeane, nu iuput €i ia. ana pn€r4i, adr fl lac€a mi6ru. EE sl loati &€a
roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.na: PuFtl s5 o luatl
ctlltdrt? D., €ra cisirorrr 9i I .onlinu.r st faci ce tEcea? Dr, r
conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.pcnru utelJsSoluatipenkuDrc u stru
lolo!. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si
c! h dlPq in cde . r;.d d, cssr€ .u ndn, td. et 4a pla€nt acolo. r\cropusul. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir. d'ahulmasa. in
rd mam. aceaca numaifrumusete 'n
,t;mulvietii ftrne, in tda lu' MaLn.
srlre.a'e&neiela.ceamase' lsrfa<t.at; deblrborulmirunr
in.atrae!neasr;,cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu
De; r' 6 sLp.ra'.nj.r cu rotema, Lneh! s,i rip?rtcaterd., pNe$rle l!r. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€
.u celc ru' lin. dsElc. .u (6 h.i ratrnqri p.ntofi. c,r2 ma, frume .<nra. tldadd ff dr d" aI-, inne o noE (u indct. vqnid \i o
st ame$ @nr6i. dinl.ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra.cEri noaple pelrocur; cu - ctrh il ch€ru, - Dn Juan, p€ car. credeli ci
oasperi ilugri l.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr..u dtaFanE ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali. ldcea mea e
3.J pe'"nrF rLl smanr) Ei. rcJm diu-. toa c €ede, ; inpr4 cr
delam6a,p€nrucssdjnrcehrh'';sreaunnr6ru;!qhi Multumes. foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.,
{l lodrte tut@ !dca. € lo.rt€ lrunc aurr tui, alrnod€ra jui 2 d€prei idia ta 9.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu
ci 6'i dotrr€ ra,€ om€na$i, Iodr€ el66rare, nu tiln h luat in
se'miblografia,sau aurobiosraha. ci !Bil cone!erar{ntsreinve.t'i.
lnsS pentru ci aifost.ta de emolivSiota de osriLfall de el,tnseamns

A. & suptr.r at6l Dd Juan dud sra, c! ta numir@S.inr oh, sunr ataba idei p€ care k clariltc aici, Irunu*titQ mle. Ddi.
Gana'n un ul..rn. Bin". $x b. sfitr lum €. DacE tu un elft, !r!nc, ce d left e? c'edeti cl w o frolaz
p.Boana a.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari. Nktodar: Deci, iot5.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. Drrider
este ci - Ldal e mele,la plural. suntca - alunci cand teginde$!_ bine,
ceea ce nicun bi.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.ne viata Isri
merE. 9i .sra e fe,n,tta Gmdtd, car€ tunt &ja in.in'c. barhaFtd
oh\nuiri - sa wza i s[ d*€a*; asra. Ata ci pe cine o si Mulre, pe
cel majFlre amanta w€murilor lor, sau neEuriea? 9ll.au ascutat
pe e.lar €la awtsuli.i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o
Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n,sunldare6tum€h liol;.D dinpe.ab.caalwtunangatamhtina@azr,rrcahdisr!
p. care la $ns in ulhha p.rte a vierii tur _ o 55
$siti b.te area ci.pc..rcodurea(apul, r lud frola ri in hcio'", ddftnitcu nd{
&olo sAsa o 3l grili .5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr, care r
de.hi mrl l6nar;. Emagl..
hqv,L,d ds s€ io! I To I acea* powel. c ad45rati, cont6a ta intoE awut5;o
n.n'lded by w\t|'td a rh,k ndh ,,a,, -d. ,,,;,,; dea afarS pe intrusa - inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato
nl/, t2qJunet tavto,*tH ctu ,Blzce&ward.trc aFdi oricun penbucll-a uat iiola. A lansat oporrunirlti 6q,ne,
ur aF.as5v.;Si rr c.rmin inqr! c r r.y.n .l,LU r J mr n
inc; o ro5 9id?ssDr. anrt.za rr inrrsoiLn, sir Don Jri,.,, j Apo re desfiioari Ei bine putefi sa va
'enuLdupi.aniezii
L i,,9ini6 rtvftitiein gospod;r e Adica. bat; lumea i5ilacevanr.u
daci fuse5e invtrrr sainrc.rfrdn ct nu xwqr !,
iv,inLiu penrru cie.ald acolo - !i roar; dupa.aniaza e srabilita iar
uina. Ej bjne. sajnr cermain dras 1' Fi amiaza incepe s; coLapseze in dip;. A.ra ci e perrep o ui4a
,(reag; perko a.el pregafte. lar cand uine
Fantezii sexualc. s€crere dp2u;,,ih , Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem
i,Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat; pentru ci
Da.: b;rbdriiatr o abundeila ainkes, omenir in s;manrrlort
suntatatde pro$i5inL tinseama de asia- adL.i. eisunr.Jnca rn
i'nren nu 5e haiu't; la dupa aleea Eustiuramplet
'ubftul!;u de copu atLe
.,ec. e intresi de asrf€r de exFedente
Dumn?zeuc e.re.uadevirrr.ins;miiFsu[etuluLsru arele.rr
g,.ere da.op ren? Er b na caidnudfr.eF cum lrabu'.. rtun.L
peBonalilaie omeneas.i dEponibilr
Si acum inlepem si vedem d. r,bnep Berbalir barbatisunlcreatuir.uad€varitde.adanteatun.'
€ AG iemteeptsi r4em md d"hbBde() kze.pa-r r.-e ,r n- .-d":lleF !
oblnem un ni.oreasm E bine, Jv.r nmied?e. averineo,e dee. '
ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS.deobce sfarsas.pnna
o r do.-d.. o\ o,.r or.po,. o.iq; orueodd....r .,vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de ;te on
biirbatii au Iaotezii despre experiente h.nosexuale - praclic fac
nr *.u Gtj- !ireta erendrur Crasonecu o Ieneie, dar se gandesc c; lacdrasostecu unbarbat -
Fenducar.Dni'dinhevo !unteriin:.enpubL,. rtiidintrevo,sunreri 5p.rma a.eea.are ua merse la ovul spln.limieoicc sc intampli
. " ,Nr".a
mJnaLlasriinr oceremon,ecu ad4jrar
vosFu J ficurdrasos(ecu
c;l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm;ha Asas:f e,Fentru
si.radeidjli..areadus Fenduci.vederivoi..er€monia.*epenku 'd!('nteleget rn.'pLrey-rc.€1-ri€prFt on"dr
a ab6da emol e. anragon+!i
Si da. eo chenie um' oare Sila lelsi'; Gc' alt€ u.ru. Asla
d..remoniJ At:.edragosr.nu
Deci, ceziceam?Ah. d,. asra. nEeamna5; dGkugi puterea per.on. ; a oamenilor d'n ac€stpublrc
inseamn:.bun Jmlerminarnna haisinespasmpe;rrli.sifr.eh p.nhuline.Eibire imiplace5ilacana.D4imiFiesivesFur.ava
un dutSis; sa minpar soi. si {oarem us.;roru de p* vjbrJrorut de5Fre rat; meu. Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau
si
i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .xlraordinrr Anrca. ana e'd un atlant mama mea era lemuriana. ina\imea cm luatn de La
nu e 6rne.Vreiu sa v; spun.eva Nu e brn?. A*a nu e cevr saftu. Nu u care mi'am inteles duimanul ah
,10d t i, tn.i.n ,r .1 tu. d t., u,J Ad i."""a u
Uite u DonJu.n arJl cumsipohe.scim.frentut.g,rr qsps .rLrede b'€ .r .la aropa ' , J. 4' 5'JT. ' ia ' J
de p. a Franz Jdu.and flor n impirt;tnd m.mcnruisi m;nc;nd tecutdin.olodeo femeiefire4; !ia Era.a un anLmal lar
ihpreuni.Iira (oi 'ub'to.
nicio d srrasere ir pf indu s.in ochiunulFe airul cu am conceputdin spe'ma Lui. Eibine ell.aconcepul pe d'avo.
S
lutru p. care iie s6 t.ci
cu adevarrt arumos Fenbu.ieuslntmaim e$mair;utianlu.tamandouacuLrurilesi
Privitiino.hr orqi J'{ dacifaceiiada aretocomerrnorfoza. Nu .,iui dEkuq in pottasa. elm a.
dvo'bu do., (" n Eitefecioria.Eusuntrno.erl Nustrdnmr.suntsatastun $ia.um
uit in ochii a.eereiperoane. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de
em.rie onar?d.cunoaitere Eibine.dacalalalmeu a foitatGnt.ghr.'l' Pec neam ased at eut
Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor. Candsevorjn6Lla
t
ve.hileorafd, uel vcdaa i5rorir tu RJm n,;d I wl, vedeJ z or rcrom cqidn rcrcial inlclcs pi.i
acun? Intelcse!i? Deci .arceste
,onleFru dc moralirate? I'4or lcgitur;. pur $ simplu_ cu
irarea are
, rclur lr .Jrs qidaF? Binoinlel6 c; da Eriit o mdalitar€ supsiod;?
lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.rlitatea esre un cuvint
tm. pr.vrne de a morah povesiii. Est€morala fanteziei: acena este
ssr6vca min€. g1 de unde n.ib. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi. Jd.uirul A.estane.ncrmul Copirr rcSrL - copiii vosrri - cele mai
gErbatol a.ela b.mai
t.a 6ctrr po diavo ,nri,.oim8unalavoa,roau lost(€aredaunuldinhe@i,Iiede@i,
cin€ su.r€ti @i? o s5 va spun cei m.i mutt, dinbe bi ati t6r i,c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul
conceputi in tanrezia. Ati lon .orcepuri jn sax ?temerta,. A ton .on.epe'ii acelu'..pil. Sjngurul mod jn (are suiletul a.€lo. tulburat 5i
conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc. .orupr. a puru( si csia pentru .i unu dintre vol err corupr 5i
$L
dacE ar firacura!la.i da.a ar tifacu[ocun rrebuie. nc n.atit fon (!lbu,ar lrbsrSriuL'nreleme aareuns.gur ovuL barSalu dremiioane

Arunci. ndJa rdiLi.tc.@a c€ k.hu€ 5r aib6 fd64


nu ?nc in
d.',.'". da.lcr 1qs.Te-4 pa-bn"n l9.e +.€'e! aqonedz4(a
o fanrezie a ..euipartend Ar lrebur sI lubim .eea ce sunlem. Ar
hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer...5 sunlem 6arbat. ci atunci
.]nd .Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de.ontrlnta. oodld nu psF \a ne
6aainiciodalS @., n'ma hcatul,dpul.Atunci cand sunhdue
Eh'L'5rati d€zah'libran - d.ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla
Deci. nretidGs owre? Arr. p?nhu.i idrilvo5lru er. o5a in
poarv sou da.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv.u e nevoic decst de
tinp.ef;ceadrogostecumamcvoasra.Hei.nuvrpLJ.c2E,6re.ma,
un m.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti - la fel.uF aduczm
0ccva$narrru Mahavoasirilsccod,aloslecuoatElemeicorunci
uncop, pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€,d5postit5

$riti,. unmisbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin, Ene un m'ster.


$isinsurulmotivpentru.arc ei.ecunosc isrr ene d orird ipotezelo'
D. ? cedah (q e".od ( Iotrr -po ,-r (c o .n.,c ld desprc.um apar 6ollle wne'ice, ci exisll oam€ni care sunl absolut
!i La
la cle $ fie d e wrba de sifilG. de ncgi senftali. d€ gond€e, d.
fc,.a,. )i ti'!.rpc"-rr, p€n 'muni
.anca ur.in. de slDA, exisrs anuniri o,h6' ca.". o c't de multar
fi expusi la slc. nu le contra.leda ni.iodotl cu alte cuvlnt€. ac6t.
bolivin de h ormeni dezschr lbratr, congrenti. De acolo !{n ri sunt

9tiu. ,ti putaa si spuneti. €' bine, €u sunt o p€6sn; Isrt€


fthil'brad. D4 c;nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€
4 fo r b zar .€ ra( €' n .L sdnd?ec cr dr .o'Lpt o s5 dtr ;.
,/"2 -e4 0. 1t .ca ..La.oa.s,,a, DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare, care lace un
primcenlru3Lablilace unprim.entus !bpenfu boll. Exhtroaneni

)
I

D.d. lunt loanc nulli prinhe wi in .cd public. care au dal


i {.rc Jllo, oi9.ntsmc A.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij. Ele lrri6
! v. dclitirranrlercastodlh.i.te.suntorganGme suntvll.A!o
i dc vrti. D(i .e facstL itun.' .and vsnltt la o p€rsoan5 care
',n:L
i .trc nicunuLdin a.c5to ucruhz Maiintel, trebuE 5i lubltl acea
I !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care
i , .rcati st o tanslornati in trdtul kstu, p6tru ce in .hp! in .are
r4!oan. ddine.r€abh tr6tr$ penhu @t.61€ supusi !c.r.{ bolt
\r,cru sA nu u ati asta nclodatl. Mna.olul*st5 in afar! tlmpulul
nnolionar. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.motx or noashc trecure,
,trc pot sr ne $srini bolir.. bolrre vadic€ d ciciud. a.6rorr,
in.€rcaF acd apqimcnr. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF
. la.€ti dr.g6re o dat; in lanraiile c.re .! dlt nasb€ ac6rd holi g
'
''qli.um apir€quplia. B€ dpa4in conrtiinl€1. Daca aaklrl
q.adate
n inv5t5t6r rigurG, boala v! liaceLjnGl;tor pQntru voj. idr.u @ifi
lDLdo4 vAntul. incqcdti. ooct nu ma credqi, eeau si rritic! ceea

clli dinhe rci ali irurlar? Du.s6 d.r !n! c realih.. E5r. unul
drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr hat;, ponu c5,
vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.
lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru,p'in fontdiile
voastre. 5r nuf,i spun€li w€d,ri ci sisll cdr cde vi se intinplE
nunai Fua. Nic'.d.ri rc sr ni p,indeF cu 6la. $bu .5 unde. p€
lind er.ti llcuF, *am priv urmanduvl hDteta. Si iatl Creali
D€ asta sunl€tlDuhnezeu. penlru num€lelur Dumn€zeu.
'eaLirare..
De afd lunt€tl DuBnezeu
D61, notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a,
Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. i apoi ah angaial!, dupr cde am
obdnur un inplb de intdnaltl,.himi. i €l4trlc, inapoi la d6d. 66rul
r fodbun, rlacaamuuttsmarfacdodarl,doarc;datau'ntioar€
cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.omplicart, pcntru
c;,wdetr6r, nicio *por.nl! orisinab nu v!l wod,ti acc..d.a
.ea de la 6riginil€ ri. intorrklun, debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt
De ee, @ftnij ddin &cad€nli, p.ntu c[ inc€p cu .dceptuld€
ursin, cu s(ul 5i .u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a. oar prima darS - i
aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda.facamai.onltruls
r.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o
r,'lcJr5 & Nr su !i.ta vqnici d. pentru ci @l inca mal foldiiti
.r.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si
Pur si sihplu, nu melga a$ Ad d.nupoflsa lconvingl
'Nmersea$
Ir Dunna.u 9; tel dragGte c! bne. N! pol sll codngi pe
|umnezeu. Nu poli ta li . het .ra pentru Dumnad. Nu pot se
t,romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito.t lcelelucrurip€
t .tra ni spun. Elisi, d o sa k I - nu pol .{ ia.i 6ta - I apol sa te
(ldcr s; manrLfli. Asra . cu rorul .lkwa, iar .€ra 6t. aeabul6bu.
Nu c weo rclbrrie olr€care. Cafl d ntrewllnleLes€tl?
E bin€, lrede ap.rienli dotioala, de; d#im &p.rdmli
( c ca, e inportant st o modlrclm de fi.car€ dar6. p6t'u c5 .ca 6r€
dcpandenta noaska. o hodifkrh. $i poqie sa fie vorba de E.x, de
dur@, de p!t6. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.bE rr€r
Nici n;car nu le past .u cine runl. Ei q d$r depnd4la
Acum pot eA vl spon - tl o sa v! spun hedial cr 3unteF
depoddti d€ doqik @slr€, Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g
de lumat o pipa. drlglld A@ drficuhatl nult mal ,ar6e Dad $
numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl, atunci.vem
sr€utdh sloe. o&! nu ud acsl€luslri ri sunth cutunrlrti in a
no rihF bin., arunc' .vfi d@r viala - vi.la, n6ir.a 9i iripozitele.
Dcci, motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl
b.6aFi de l. ms: 6t. Pdlru cr .t
b phce tnNrd A.6ra 6a un nrsrd. A l.ce s nu € un mrsr.r. 9i
hutldintr. vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil. in c€ledrn
urma,aud4nitpartmdideidrllli.pod.gr.nita.cin snElid4ine
n<llrt ii er..r!!5 in flnt@ra rc.irrE Adrc.. t'€bur€ v5 hrr€6ati,
solulhstru chLar v; lubegre atuncl.3.d ltlfostddq.ords6 '; d.wnili
edktA sau madninl 5u birb.t? Adica, p. cin€ - p. cine - llberre
el? 9i a5r' d.ine fo.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii, p6rr! c5,
da. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr,d{ duDl or€F.lrc€p' qr
ic dmii m pic in@nlortabil, paku ci, in raut.t€, inseahnl ci hr
t€buie si jdr un rol .!re, &. la lnc.pll a t 6r regllA, dar .ar€ am
_6

," p.r.c :'f.,"'*,:4'""*_rn.rr


__1,_1:
0r c"
f
(;.r.gac.re !fl! rnE,.sr
tod[ @at5 n nunrtl .t brhind d€pr" sr.? peno
incepe s: induca dep.ndenti. C6te dinh. hi, doimnelor, ltl awt
u .r &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16.. Priuin h iur, harblu.
i.{cprJri dc er 6 vi lic52 9i . de repcde uca dl vdu eu
ra
ii ulbhu tu r,bJ un <oplld b. rrun(t(t.d thee fadF fl..
ri'nd't' cd .l? Pentru c5, ttili de unde vrne .butul 6upra .opiild?
v'ne din fant€zia.are cr€eaa as$€lde coprr. T.trrlrivioleaua ter.la
cnkucaastaeolantercpe.aresfariescprh!oawasotulrisotia
(1iidr ara. Nu mi ero!.ll? Muriti. msseli jn l!hlnE wnili in.poir
i cdatia.aduipublLc Sollrl. suit inuid oaso p€ illcel€ ld, penhu.l
I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma
l
' Gli dink€ 6r hi.l.{.ti? Fiii - frii - 4r€ sont a! un araqd€nr
14; dc h.nl ri un atqmmt n.obiFuit laF d€ tal;. Si
"obisnuil
u&n, ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c;tr. t rl, unde credqi .dici.
,ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF.$vainFebapl
.Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap;rinll.a.e
{ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.stabuz.penhucrei

iliuhd p€ doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP- Ed€ffidcu


n n€. T6te aeiaa $nt na.t€ $ €l inlel€g€ - tr iot @ poaiE sa 5punl
dc ct e lrisr. D4 6tq lnd&auna c.ein r..litlbl Nu daF ri.
n'.'trn€i rdisi. 9l nl.tunul post de t€laiziun€ d vl fiate, 5aD u.unst
liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.n..scl. Da putd s5 flm
trcsponsabili, dar inl.l.pcLunea e panhu noi, Nu n€ impreunam cu o
i tE lllntE omenealct, dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps
dcplinorclaliecuo.ltllllnlsohene.s.i,c.rcnc|fr.prihstff el.Ll
de iniel4Pta, cA d.l. .m treut prin @l€ .ffiod copilir6li 5l prrn
.r€l€ lant4ii prct€rd. 9l atun.i, n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i
moriui p€ntu ..rc o l{m 6r".5 nu np impr.unlh.u o rdtaiq nu
qm 5; purr;n un dtun, dinh{ distorsiun. Si pllh sa lac€m asl.

Dzci,ce6t€horrlt.t.a?M.raLiraloo jn$.mnasispui,-Nu nu
$nr gata penhu orl.tr..9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu
lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln.at sl Implrtdps. rublre!,
phbu ci addirul .rtc cl, dund .ind fc dr.96h d line, ad*+
df; ai vd€a .u @ a b.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@
ll€aj&i d displre., $l la f€|. d*5 €u arEd€., q lt sl 4 in+nnanr.r
Deci, de ce laco sl.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !!
',lii.oprr! *sa qel , duFi rodr.
,t

neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.lunde poJrcsi5c inl;mpl€


Dcci. Jmin.eputapimulssrliu.desprdniracol,li atun.i puraB
Iubiro * pEte inrimpta Nma, d*i nu edi; tred. gj '." wdcm - put€d s wd€m .i d€ Lpr opiii nosri intru.hiPpel
shri I'nrczillo pc cc'ele'h.rcatin 6np c.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e
c4a?EutcEaicns. schciaaic,.cucorputathasbu,c!modutrn
car.a_ lo Fr. orlno,e.d.._perodu,_ i'Awt q€oar,.xplc!l'crcnn.cid,Eibine,iact$unq'_;n'
(aL ! dia. o s5vE intieb c!rc € Dumneze! .ore a c.eat acoadr nesalie -
Siukm
ob . (rra ooinudn sr ra-"m
!r tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului?
dragofe fl p€ c ar
lic.fdnp obisnuDm:,.i
Extsr3 in adi puhlic b;rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.cu
pururniciod'tt$.ibtcopii.Ad4arul6l€..nu'iudd .Nuququl
rcspons.bilLrarea. Au wur libertatea ll lre .ine vor . fa': nlclo
pcdelr,!. 9i add;ruL c; nu a.l foet p5rinti bunl.
e,t€
Docr concep€m hlretie - lrebule d llm indrisdrili de m;retl€.
consnlh pub€, rcnc.p€n p{id€ - bebui. s5 cmc4.m putd€. S'
s ptn! l. c@tt Gri djnn. rci nteles€i?
$du c5€oinvalilur!srea dai
q.au sa ve inkh cdai nu sliF c,
da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v; spun? Nu wei savt
ipun d. c€ nu puted sr ili mi.un.ti-?
$ .Mci, r@nim b gand!la..l' whi, ffialirate, genduri curatq
a la@ iubir. in ncd cur.i, patul f6d€lnk, patul maribl Dt noi Irff
Vrd st n. inpreun;n lnri-un mna.o d. jubre. tubir€a nu are .5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul
heclt. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.
indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte.uvinte !.ed privire in
D". . dea hc; ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu o.hi €i .c€a aiunqer. La suflet, a.ea imbt:lisaE r ninFi a.ea
,i mdlru
i niciodar! n,dun cuurnldin(€ dn 6anspdt,r. a {ndbi n6hu. .c@a a 16r.n"rsrr 4rc s n;<ut
J'fl ri r. d.dad in F, inb sa f'€ €ndsl€ (.r" ak ldunaG 4i!ijG
! .are n.o 55 urceniciodali aici. strll, prLn.lai e ale, dcmodare sunt
Mli ostl, Erau viiin wemuribneLe. $le€au 5i spun ci ntchiar

cuno.sh niciodala ctipa, no .a cuno4rl€ii nictodar, iubn€.. vieti un cp dnunat, A+"pt,ti sl vi inddsGfill, p€nird c. de
Dar d€ ccsbuE 5; ne tt€ rurine? Lu.rut dc .are lrebui€ s! ne
b
fie lirar€ dot5 - iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are
'!nr" asecr!n.eea.rea E(r€r! d,n no p€.a,. nJ ar nlelnro nei€!. @lu!ie. PL4|L. corpulur car€ atati asa debine. Dar $tl,
nk odr" o€nnL cA m:c.edencAsu nL !r€nh( oe. hc€cr dh cunc.AndvSindragdUlldeopersoanl,lni]otdeauna n os5ff eP@tu
un M bun eu o l€hei€. aar de lopt ar€ iotut d. ! id cL asrr. prtmul nFdul r. .ar€ araia €r. O ra ria pmhu nlntea sa. $i hintsa t' e ddentt
dsiliu $ modul in .ar€ re'.trdrm acoto €,r. nodut -m
..,. o sa - sull€lul. duGeala, Irunuselea sa - nunu*tea mr^!r. Cu o asdd &
r€&Fm5h ri ortunde. .trundda ps$aht ud sa am cop'i, p?nhu ca .na va crea .oplll cq hare|i
copiil c! odR;rat nhunall.
r'irc6,shti putetlslconfinuallsiveJu.atisisrvdlac€tide.ap
sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus, sau
qrbunc'Jdul:,'r'dl.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn&
pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d.rn;. copiii disruii tiiu inprtStirr
r - d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos- nr'cr Adc;
toatl lo4a it.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista, demonr 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr'
imprS$ati p. c2arsaluri Asta ln-.mni un bsban di*us: a3r. $nt n@de
Eu n! ded c! $ntqftli Adici. rci de'ti copli cd'
in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.l.s.i cr
mtr.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care
M ea p.6bl€R dtc drE o l.c6 p.nbu qdhatd @olonal
;l acum,revinef6lrtedid.nldaclrevenih losiLnl,Gsmaln9
L Dfl Jud. .6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l.
md! acRa D€ lapt .lnici n-a hancat f.ptegps felun ds mancar.,
Nl.lnr.d n.. mancat nhic. dd lea b5!tvtnu).9rasta a rar cdditr!.
Asult!$. El a lPus "o rr vin dar d..e nu imi datl sl hintnc ch66llo Pentrl ca d'l! atali
Ar. c; nr tcb
alea groazn.€ pecare Le mancatl6i."Art! a spue. expene'r' lta
vino.'
!!e.4DdQn!a E! 'un (
a

"NicioproSkmt lr.dsri c"man dspete d\' d' dq


Elbne,n.al6cut{. Dai clndtoald lumeaintule.perupierl s.
o amee.de s! u"d sl ie (r1...- ' e_run
s|1r. n o.xara. ntc
imbulb. cu, trlli rcl. cu b:icl. el spun€r pov€qd E mlnunai €
dtraddinar da frun6. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{
ir,u.,.ut" g.uo 'a *.'t ..u el pennu (r 'l ett o contbint;
ntnclt?A.e*! era slngurulnodin care awa se vh6. A lost cinstit, o
caLrar. rarii hi.eatr. A 16r cinsrir.
.N!, dar os;po colenaibune hainc.h nsl€'Cadl€a neagr5
(-'airr. a?d an41r danre r,p!n o'5 h T; ".1 rod c $$o.
Dei, in cele din urma. el a dMrr .el n.r durar 6.spets in
salo,n.le d? conssatio oleqdur o. ld, p€nlru cg 4a maglc. $t icll
oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.tan, dar € €ra mosl. sLc€
Iic€a? E bin€,lashic€a ndcul. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.
'punea
9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer
Antolnetre. Era chid la fix. Fba n-ti hainel. .ele mrl hun.
D€ci, maeilri- el e o alqml .l ar sl di- Ia din dlcu!. O $ *
intoarcl, da. nu ca si vl spunl.Sr a or. dac5 clnevaspunecS fa..
.haDn.llnscucl p€nhucinoei{.canhcniu€odatidenellns.u
el. Elo st n€ tunla cra 6&.
Dcci, hai sl r@enlm. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!.
.6 4lsl€nl. un.n; 6lc .tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€
{i mLarodonnlasti r€alizee,pentr! dnu.xisE nicrunmouv
^rcl
penku!ilrealizr..scic.slacapltul.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr
a a SidupS acc.a5unr?F corpulFnru hoJi ch,ar anr jumcm drzia si no prlUfrz Poat€.1 tunran &ia mdf. Oh, drrglli&onne
Nu$nr€m prezdv.biti Nu.h, pas;. Nunikntimie.u rrhirtrtitJ I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.'
de cat pe.ar6t nuniF cmprbhn€ Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n.m moril
5[m c.r. c rcnpalimirco wdtrr
c€a nar prolund; Ce. ma profu.di..mp mrre a noasrr, nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna, aia.lo!lmurh
esre.i
am faclt ! ogerijn aceast, vaF. am a es s[ hiim pe
6ara. cce. cc .si o 5; ne utt6h la el n rehllh I auzin ...€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on
sintin. maidcgrabi de6rpe baza ac.ea ce idm. ivm ner. de,zua cirdl.l'?rc
Si.cun. sriti c;re n j@ne d. ani _ ulraF.vita mine _ $i cak D€ cll.? De cak .*.pltulEd in luhln!, dragilor? <>L?
inc.rntn atiEa ira.evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce,wdotib,,o Adic5, p..k ci
_D
.Lr! !c6bi dm. { in afa.a c8.i @.te. o
eFoie eie cr sunrati i. ml,oculapaiento .qtinsi $llli € doar oc6nun{t.temicull, drr cohunilale! 8tr Ficuli
i
ci nu t_ai dobsndii
ihtel?pc unod nu atisriprn r.o.Ah asrae.Acumpors;rotosescdcus6 'doa. Jn deco' Un deco. Ulr.ti.eai ju. Cu bd .rnr.tr d.corl.i.
)id,arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.rihntllcubi.
Ah, va de? E bin€, sa sprnfr tui ct d. fi@E rtati cSnd {n!rn
iJ un ffih.nt, Fi rcg.i rdi 9i ui inv6rntt prin u.t FBrrE g o
{hinb.ll, { de riftar. drt! cindmiti la un eElm€nr, pr.cdc atl
nu ttlEunbllint-reclpitulorein umlnl, 9l dac, vnt spun. 6ta?
Ce, o lld a@ediF .irlti.l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in

..re iEl E.l eunqi vil. Ald.16, aistl un !4n.de vl Ls€mna
mdninlul - un 9N ri \du, Foal€ cE asl. € da @a
'Mnlentului
mare, din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln..ur,, Eu vE lot
spun cL . o lluzi€. Nu nr credetl? E o m.rs $oaL5ln .er, El bhe,
uitatjrt l. Lol catdejnc€tlnvltaF, catdernc€tranuntatr h c.va ca s;

sfitr, .$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.bg, $df. ei


4au cu mrn. c e .krui dl. i junftare, h.r ttk. 9i rriti, obtrnutau 5i
m;inh.b.
^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum
acun - Eun incepeli sl wd€ll cste .uvtnt€ au awt Loc dld .cel€ .lle,
9trti cili d nlro @ c€i de aici. askprat pe cinda de.arc sa vi
i5a .5 .cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|. St a lc,porem'
puteti indriso(i. cinda .are nu are leg urd cu imasinca
5a. cu .Dep5i€$€, d€p6€r&$ d@l6.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.i
sual area sd. ni.inic...u tr<ululs;u. pacinoa atat de nou i d"
cural?Uo rhnszi. Da. d6gu o. Oh. Doafrne adu-n,unaDnerc
Ei Decr, . pGibilst vl
na$eli ca un! din .celz frinle cu .ddarat
bi.a. eun concept.u.arepurems; tlcrEm un concepi p aur6i.
nu,i orilin.Le on birbat, un blrblt cu addlr*orLglnal. alit d€ lLumlnat,
5: v; spun. Datimi wra st v! spun cda. O sE ibl o cuh asr., )A e\aa R2i*, h. nlj*ryatBilh.d Ed.ltd,E dBg
Pmbu.ao mu d daca nu in D.adl.
aerea inlumtn[. Deci cumgtm tqad^. M@tut h,fla tr .t no4ii. t d.I.hd dneld, n.t.] Fdn rzK
PubrEh,q o drvb une . rzK lnc. 2000), pp. r 3Gr36.
p'edrcarn umtn6?Pai,care5.n r' zh crlr.t(B'll
MqEv, AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993).
alard€pur5, Jr;rdcIronoszConsr hl,!,nu.i.pnmoL joil,u!.1. vuJshi volsunr.ii cei. . alivcniila Fnnliirc5hi S' da. eiau rvut
.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.iarctin . ld.tcz c dir !tili ..vaz Din Fi io'.d de sp4hsroz.izi f aniezia care
jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.si.el. aLre DJr e .'. mi.rr nu c .L ficutcorpula lost eract.ea Foirivita

€!e. pentruc; nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i


Lui. iar eLeincanu au prinsnesajul
DiDt'€da6. apJrc ac€a*a psso.ni care arat; Ion co6\nuir5l
care 6re ede loade ob\nuitr. d loarte atentl ii loan.
'cincarnarl,
lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege
n€bune$e. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.er curiarcr
cdrarea? Eibine, cu ar€a inseamni at€nlh Gre.jncdinRr. eva
lransnireprn Fse slg' lii in .opu lal'€. dar r€bu'asepdnerscld'n rl
i.prol€a sisiliu. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr. nuin*amnt sl t€
Aavea.opiieunactsacru.AlacedGgosteeunaclsacru.Ad,.a $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil. Asta

nres.l;d".,1in,p'.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln:


"'ntrc6.licp ralaana' ndr;4orr-drn'
p'ool Tc. pentr. rp . Da n- !, ,;,,". :-":.'",-'r
" "" '. "5'"t'
Fefac€ti c. rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta. Marsestei un
p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€, matu'c ln.cp"h i5 cr€rtcn
v4i si creaii mn,cul6ul2ln.epei in primulslgiu. lncep€li
acoo Asta ene o clJst de maerhi- !ica incepe la niwLu brut ii
(rn ? h.ep?y 5i
?
"m(-rr\' a .a'e(' dn lor )iana Dd ?l.n(-r) "2.
grs r ! ne iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi.e I,a
wdeh.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.e ein spaiele
copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde. Daine lo eddent.
Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.leti DecesavainvjnuilipErnl'r?
Ei au avui o fantere wi afi lost creatr, dar rc eratr esal cu rea
.raald adi.5, aveal .cda.filantdra Esr€cee..ea!i ticurin uximr
\oJi'5uct;r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.os;r"niriho{men.!de
lac ac€laS' lucru.Adics O@nneDumndada,c€lienu.tipl*e,aku'a
nu irce a{a m€rge roJde departe. Ctt' a'nhe wi intelesetiz
'
Gindili{5la altii {a cum retis; se sinderscaeiLav.. Gandili.vah
.opl. .o\r. ata -Ln r(r sc l,e?,
I rr-.dn%a ("' .oipade rr'ra'"lane-rrri-.Loa rt'nkrplu rela pc
emoJ Atun. pienc!impt s
'
rJJLLl
'J C

.-" I irO,...-t n or'. a" $ ono'ab'l A>ro e in rcaull E


sacralilatea a.rului sau.aracterulhrul ol lctului.5 atun.i, ajunsd ",.k
savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata
I

Da. daci sunt@ mars.ei. dad s l6in da pdh@a imasinl cdr, .uriutJ r{r pc c.'e o Fdm din labul fionldl ud <I o
no'sfe. n! $ lrm nrcrad.ri credindcc nimEnli Mdttut, n-sr lim
r r
din
'!su #
nldod.E cinniF d nlh.nl, p€ntru c; n an fod ntcLoir$ .lnstiti .u nol
'(@{Addutld'cid"
in5he, pentru ct dacl !m lilost, aiunc nu ne.am allainrl elatld
lpsltA de sincer ii!t. Ml !sultafl?
Da.6 neam r6pal. cu addirat Sl n6ah ohd! cu .ddir!r.
d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra - in cal blrbrdkr, p.ntru c5 Minl6 e llidAnd! Nuh.ipdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg'
o
Minipa 6l€
.n IGt h:rbrr - ca slmlnt. noa*5 e vt€, b5rbait plht de vi'bie nu m5' ilP le, Srii d. e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul
l$ lmpr4r'ie s5nrni., d(at in nunde iuhi.ii d !limpdsini, i a,r. Gr' .cdA Rlrer
-h.da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds
pai. si fie dod .g.l .u clne snr et. d dn suntdn n6r. Arem d
rubim pe altul dltofu lubkrl p€.a.€ o avm p.ntru nor rn+n€ dau
"ls
dlrulsihanFlmel€,Nohrripit€zilntcPrlnma tb.r.,doarpenhu
cl dmobicelu 516c asla, M-!m onorat$lm-.mpr€tulti mrm
9lcandfi dau ll€,.!t chllr un da." Asta e,i. 6 p.rrolni nora 'ubil
a
Eiista 6del d. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o.n6i? Da,
oftni llwi, h&b!i hrn { rd.i llwi. c€ rnt Chrtrtodi, E $u ca
rlninF e vi€:ii ld! cl .. . wsre 5i, d&5 nu o rtJp* inuril, Fd d
ld6.ei aqgla dkal ln cEis. si * @nMlre. p€ @ e e
nunrerie perfeclionft. LlEli m6h.
Orrce ma6tr! c!r. w.e si fte ha6rru nu ara dltonl, penhu cA
r5l! ?F{Jtrl. t nL P.4.ntu.$ .tno rarrrm .e.a c€ ne ddro.pdlt,
aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl,lar.!t. € ma de pEt.
Pent'u pd.onr p. .ar. o tert;n, ea $r put . 15.read5 c;
{nr€m n6uni. 9.r putc at ne s{d5ror€4r tnh. btindi. dd d
toor[i atr f.d €lbaafl a. 6ora Id.
Ded. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r..{. de pr@nr
nu poate 5a dp€ +.|lul h@tuhri i n lart{ p. c.l .d. le d.kr.ai
6!nr. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml.€t d€ arcl nu are o
rpl!.are practict brn. a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.utr.ph.area
pr.cti.a ii vlalA. clcaot! !l f!.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur

lnc€t d nu rdomrl. E adairat *isti brhed in *€st5 i.6li,


cd€au auitac6t cu$nt€ d. mofte ri
dr n{U lGr nHodats aF d€
€rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.p4 s5 nnFkgqi
@ v5 sF4 c; in pr@ntul dtvtn, in pre6t ..r. .€
'rEmntul
m
t

aAPITOI LIL 5

A.j.!irajd irunaLsc,e si oi iq na|h c


I

Clrd hl.lfemia .c. nlmle .d.vrht€i Gerlrl

*r. .eltac{!, A*lltatj cu n.r. !l6iie. 9lro c! atlns


b6d .fffid1€ { rldc.b. .td dr d uau 35 hc
A.m, @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.i c! ni'mi,
in ald, d. n.tri ma.$r .r lndct t5tll rl d. (d cd€ !! comunical
iNaFlurll. ln nod de!chr!, nlm6i n-! lpur r.odata d $ voi sunt€t
Christd - .!lr aa lerul lllt .J. fa6!16 - tl cl $nlel Duhn€.u? A+r
n. ttairnr.. E{e bl.C.nr. h Oeid€nt Eeb. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE
blatuch Ndd Si d*|..1',1dElI cu .dd,lr.l inuslno. €re chid
bl.ddl. d ln S{d id p's. 9e Frt . cl r sr fl€ C cs orldnd
9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L. lel c! i Y6hua b.n Jd.ph Eu
m maj, tl o s+ml aun m6.lul lrr dh.nll cde in4rcl ll.l dlslrugl
il dHrW F!!.hlul nhrrit@e dU d. vtq5 d d. su.,biFuil
Ir nElui .b: \,bi snbfl Dr@ Nu d.d.! cE . Elt @ si
ac!6.Fc.hDu|l@?

)
Bun,.e relde lmp.ct.rc sra ajupra v,.tir bjrc? pi,, ,n .ca,l !i nr€tiunecdechimicJc,g iast.infom.latianapmlruimplinq
anunitor maegridinAntichnric, asra, a con ujotd.
i'voic'edelic;astain,eamnr!iaF.Ddunlsendftq€od!$ce.poate.
V;spun c5 c. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a i Lriiinsamna un ordh eupaior. omlnte car€€or! d€ a.cutj6gide
.a.ep;reqre in sratrc, c.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat
ilcrnid incat poalo!A m.nltesi€ ori.€t$r lsto *dud. corpul,.are?
.a-e*'LbarerLDa.irrel.ao,qdnoglndt,dpennJ-ecq.c,.,c Nu cdpuld6,h€t6p uLpalectaLunui.onducLtormlr.irl htiaslru.
din ehirsii, c*a ca rost.s buzet€ sate. c€aa cc ainte in tacrinik pc
Oareaslains.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.hliisuale?
c.re le uaEa. Ac€sta 6te un m tunc, un m clr€ nu * .uEneur Nu ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul
s5 ft.e9te tor r spls cu o 5uG &
4 I'cz4t n! arrilrcral.. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti
re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr hri
' uii de dLc6 ? Nu. dd' o s, G lacs tur inl€l€ptl, n!' brei ri
.
sb;ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€.t ..t nai sristec&q lucru,
! uncdlqi. osa $ cu ani llmin;inainie dejdul.c6ra ode ata
Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan, .r .[t d. nu[ al,4ritsrtj
*eamfi c; at' rardr ,! vedeli lunea? Dup, c€ all vlzut lunea doar
inlluenlezr propn. \ralt dt.h.n peEp4riv, mal mrrcrt!
Fun midocosnos d€ llcr sr acolo, v6 wtr d a *!na cat de rsn.ranti
O(enei. Etr..ra I'uno"*
'rtr dLP; lisJrr el, r!!i .Jn IdL?E nr
r5p o f€mete.Ldecd; drpl +r Lr"o,delapl. Clldhierc qti inle a5 c.ea ce !h predar p6nt
q., d€ nu.r. oins€ b_. And nu
Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.noadi pEcud
"viaF.
in via(a' in care n@tt cel. mai frulles
it rortii h cara de a a
copii Av€li frgur.. Mti €nit; *!i ulsnL eti llt!. Ast€a sunr dod cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I.
Fnlru o clip; E ddr p6rru a c.phra i p€nhu . .opuh. Oai, p'€.iubltll n.l, studiul nofr in 9co!1. shEkhe de
Dar addarar. lhus€i€ nu are dea fac. cu cdplt. Ea 6r€ lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne
diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte. €di !n Sprir care untem nor? $r d6rgur, nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a
f esiinlelegepro@lril.inviaF carenudeptnd.d€alt nudelinde in€ sunt€m nol daca n! abo.d;m ceaa c€ s€ nuhege ,ubtilittiile
de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.a^!un barbar. !n InemuluibioloolcF.car€tLnunin,noi'5lpA^lnulntel€g€m.uh
Christ6 spirrlu. c.r€ e t Bee 6re ceu. cu ad4lGt htnunat,j e runcFonead. 9i d.srgur alunci, dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri
ldmrabil gi n.l rar d.crtdoue bni pd cer d il disedm Si pul.n sl ilkdem.azend Sl pllngAnd ln Llali i il
E5t€ o €ndtlt. lutedtinurs in pr6prt, €t pur€re. .ar€ se wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl
ind;gcrul& d€ sin€. Atunci cird t€ ,ubqr pe un€ tn$ti, e,fecf6€d 'rerl€,
on& s .n: ent! or. n .nimi !i cde .poi e duc€ sl 6@ n6 dal
ganduil€, pdlectimat actiunrle. pqf€ctionat v{s.L, iar dinkda6. numai .@a.€ * nun€tt€ un .arbune 6 .rnlnlii€ ialni.d a
cabul neleului ttu nu c one. ci to -D5un. C€nrrut b*une nu 'igid,
insulleniii delii C€ .nun€ l-a dat acea insll€tiret
ene alt.in4a d4it lu instrtt, ri s; faci tu.rurrl€ &.t.. ca,e iti adu. voi nu sunkr cdpu'rle €aerre, da.t atl li,.runq rlihqs?in
noapleaole clr€i u. scndmentdebu.una. c! c....e ar f;cur a lc6t mo_mini. Si cand inblhlmlto' ul .@lc ncep€slsLsldeLasub:uori
maimsreldecatcorpuLt!c. maimaretd€cit gcnc c. ta - hai maret r djntre picioar€. sl FomDcz. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana ,
dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed.reinar.te LcrulpennJ,deai De .eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel, atunci chi{ pukli 5; spunefl'
trSlt in ziua.c4a, car€ iu rransns retalllteiln d.t, ra, ca.e [e{u oare am lost @rpul m€u?" &ntu .a daci .ii lsl lrunci va duceli
lLut mai _Dt l€aptt, nll trlnod.i Si nat spkrtllu .u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€. 5r sunt+ hb!l5rh.! cu chimicale
AhDci.end d6Eltt 6rput. ad@a _ntoh.ter nlntd Inron€tatt cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd .e.nuft 6. @r €nlitate
mink. d2 dragul @rFrlut, dc d6gut r4cliitd wtr. chjnicq p6ru incsni;t.q€, F€ntru cd€ trpnl a t6t s6. C btl .ctdri cde !u
jucatpi.sa? r,enku ci.e ju.a nuput pi6J? Esre ceea
ce a pirisrtrronul, , mdd cc po.te fi 4hrmbar6.u atitudrno trcu jnteiia. sl n0 dedetr
j(Ee. asla o @a @ numim mo e
clip, .i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin
''.io
ADN.ul r"ddual - lucruri cne nu ari 16r niciodats, ri 6r. pdenrialul
Dftl,clrdemutt€att!uzird6pr€corp,p!rsisinptucas!SriIcL
,rc Fd drdatde Dumn.zer, de prog€nlbnt ietro.tcxulul
nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.orpcarest
Si nu credeli nl.io dlpd.i trupuLvonru esraic, En€ b falde
nr Dtu'1€cJ inr rn sc@. orntohahel cr tnto,m,ia€eunata ta
I cxibilc.ohldr.are*trrnsform:inllut!rc Oric.mol€.ullFpoar€
riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.td sa rhjmb€ .dnd., .ahimb. cu inhFe. potru ca .L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr
ri aton(i d.but€ si rMr6 tr .ctu\LE de, 6r. (hid dm td prnE, ja ( tlul€k p'ihd infom.tl..
SA nu ded.tl nlcro dipa ct eluHe l]irde
ru(;m pre. nlh p'ed nuk ne,m
'udr D-€, In s4,6 .6,rmdt am o 4prelie satica lnhrr. Nu au, d.cft da.5 sunr€t] d.)a no4i La
repetat r€plktLe pr€a mut mp? De.t, p.n
ivelcontd.nti atund, cle q urma c.e lbiolosi..lADN.uLui in
Pentru €nrit.raa .arc atl deslt hi si rif.
St c (presi. !! rle tali- Si rclt va rilcrt puinaie.tatd€m.dlu.pe.tu
rih, A..1. or rr€6ui sd ttli, c€t er€ ascuru,
' u mdiul €j. dd' @. e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui, id in
€ten. A.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.
.'c6l cu, O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia. $ to.l5 luhea. de
Sirtu^ci, ce 6re u. na.rru? Un n.ssrru este o per!o.n! caG dcord.u.$a Dea.e€a lvsllcapLtalkn,
rhtelegeostatt.a.eintetoso.r truput 6lessnd coagutat.sr. tnkntje D4i u. maesku nu ar. fal;r numal .crorir dh 6a ul ma*at au o
coaqulati.9llnh'nunat€t€salecdde trl, h frinun,r! s! 6Fr €, rJta. Maerrul - ma6rrul - hu 6te aid p€ntru pEcde, cr humai actorrr
61€ on kibui FnrudR.m t6l nu p.nru cin€ sunbm. ,l'n damr, c.re _\ri cj@ kndiul. Nun.i adqii au un sndiu.
cta. tuh
bcbu'e $ inlrud" pe (inc .n (d. .. 55 tt. che nt"h lnt.t priviloiul nu ae. Ma urn&it"
9€n?
5l lc!fr de e @b.!c Fcile in c.pul 6,bu? De c. r€praenianiii
cdpul htiege in k.cut, cine sunlen nol 6te preantut Nol corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.c.artapentru ahnlo? Pentru
Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6,tn, pranL Foldln di. ci se c.{ll p n honul lui Du
F@t un glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.jrdm inhnla. g .mlinu.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ - inllnpE cind
esl€ rr€.b. nolslr5 s5 Lcom not.cula hruti _ bid hut trddr Dunn€.u 6b pdiv + p(hite .d,? Alun.i, br ce eunLlr e* .lo.r
b,of'ka hd.ura b oiri nr!, btoa-bptajm. r.cJls - dpiir€htt.3!J.e .on li nuitr t.a .m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.
@inta nodhl,lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.e €! cohntbute El cas€htamplalntr-or,caIn PlanuLExrdulur,canddela$trc5
cu 4paiqll t, p.esidr€. l.r eea ce n !psq&, E @ sunt€li inn rscapitu l!r. i. lu ini - &li ttili ash - $ plt.lishinb!
d! sub foma
d" binla. acolo unde 6 bF.tr.4rajut, o Fm iEuraja. atunct crnd o orice? C. * inrthpli in du. in .ft v5 d.ti 5oam, in c.E incdaF si
lncrajim hodttcsn p.p de notecutara mai jnc.tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras; la k
'c.t re u noos l? A.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.lel rcastr€, Asta est€
ceea.e stllnla nu poar. s6 lnteleaga nr.rodatl. stiinla poare slstudieze
doar ef4lul, pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar
.ara.idul o.nlic .rund !l qer6i€l 3!l€, dd nu poat. 3r g;:asc5
nicioials Sure. Su'$ nu Foate sa dp[.. niciodati, ei ll€ qplicals
de ftiinll n-o sa lie niclolati. N{ sa ll. niciodata.
Molaler olEndtd lMd4ute d. @otte. h.4
lN4Yolk Simon & schuner,
dRn,i obsd.rdut, Lr g.dh & int.tcFru
D.d, .6nd l" zuJ in hor&iF sa ltt obsvardul
.rc catd t^* F si
'b
slr.che nudolr vin 3r tNte d fi. a{a. it invqe d at.!s. St a ,'|- ai h cal€a LlcrR, olun i .[nd rctl sra mor nult &cit deli'
lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. Fntru c!, dinbdatl, {nl L. i .h d. r@a cr. ,u. in cdc wll aw. dpslmlc c6lr L'@-
E4
sco6i d. sb lumin! r€fi.crolr€ld, ci c.rod !r draFet, ri $nt Dlttln
r.lul r.EEdulur o.r. k . .he cu !d.',.rc s! daid <s .. i{
de f4ri cn. ce nu Br. prd6i.t eolo, p. €..ut pdottltott
r€! dl!.
.uandc.? Nlslo lm!!tn.n-.r
{nl tuqeii {. & rdi? Rnru ca € tut. d. o
Arunct. de ce
hhF folrb rden:att, c. ,ry rplnt, irebui. ca .unt mai moh del .. r' !n Du .d (... c. n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un
cnirlL ?rL. Su't m tut nur dclr . 6tna. . td€ q . Fg. 1"rml@n€d.dl tf, P{8. putdli d5t @ltudu lnqEirk
l: @kdq . Et bal, tdttr, tnqld. tn *t.t.i., Tr.bure s! ttc .d.
harmull,9lcub d. gu cl . cwr h.thult? P.ntru ctnn hth. dhll
@.61[ lM. E Url, p. aE nido sh6 d€ 5.,n, ddo cedrje 4
mimd. $u de sulltat tu po!r. umpt. u.!d!r[ E !n pll 6,1
lund E @... d€$n{ nltlE nd.t€ s.i.n, E un put t!r[ tund
Cun poBI uEplu .th? F .d et put,
Exkta o pute dln n6{ c{. g. cr $nt
rdd.d p. -e? AN.d .t i tftd
n nobt!. Det. .tnd o
[Jin'inu.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla
tE md rut d .€F ndcut :!nrd lrrl lidltlr. Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh
tl s5 r.ulI h €leca lttnd hodwtdht nt€i, nnc.r{t!d4.r.t, cand
drst€nt nu B. Lglturt d @ c. o si nlninct, cu pd!@. p. r:,r5n.lalcire. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L..n v[:ul P' ldte 9l
lc m llcut F ro!i. 9 .lund .tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc
cd. o d o *d@I ll ntcr cu o .lri lhtt offi.ef, Er ee kg!turt cu po'U tI F
@ c. d€ mh m., eddnd &ctr ak. .uno@ sr.ttonalr i,u dltl nlrEni. nld d!.d 6pd lui Chrktea cd€ !l
ce po.r. fr c.litr.[ oolimd h l,rru unut ct..ur! . unn buck mlr.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' nu

molec!1.r. plhA la cr.l.r glln.pollacorp, h corp i th'pott. c!€tei


d.!c.ea.stunl'h deiainhoanttur'l'
c cu atkv&tl .Dumad
6& lubi''
Stsw qd h.l Duh d<lt d.. '.un. p€ to.t Ldtlll Blcuri' € ln lidl
9@.h d.lhHecrun. Sr&dF cd. a Fod6 tnFrdeaun. hd!
naEril .r .n$chftrl , p. c.t car. .u I6t g.t. .! invi. .l tt.
Obsqlord, flri eGrtul n.rconc d nqi q - i ro!t. €rq t. sunl
on nrrcodc - !l lle .n., d I*! o .l.g.re adatr.ta
{ chr!. D. .te
di ld b&b.l eu trRi., d & crb ai d et qpriaF Gu.t
rn re. nnlon. i ju6 !r. d. D? CAt cdpurr .m vttur - cli dnt,
.ab. e.glnurl, .ll€ p€nlluri, cei mqcht, cat p&. cah t t€ I elrur _
ln :4 nrlldn. d jun&lre d. di? Car mal p€t.! rFbduc Er.?
Clnd lpun cr chrd q{u !. vrd Grcrut c. L&r.a or€chtd..t.
lnE$6a? C.La t*k nu ma td, .tI o lrEurstr .r qrtll lE clllbo.u dn|p!tut m ff do o.Ir fi int! 6tun'E;
lrlnlt cG nu
o

.hl.lod !...Erc|1. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona


5r.!cncercuL)in.ueinrcsinDlc.r6risu hJimanaretecr,eyu! aJrbJt dc rcnune
ifrpohivit sisr?mului. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen, nuJr 'nJrc
aminretie dc rot .plaudacii. Ara e? Nihant. Nimeni no ra is Asa ci harhrtii c e au leflt ri
rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde inval;tdr. unc cntiriI fabu ode in .orpul unor lemeie.la c5 sunr
!areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci.r si akult? adevirul su.l
c.i .rra nu erau in pas cu roari .nantrea. Ei sunt ce care mer s ,n, mLLt d?.tt sunD lota; a.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.
reiiiuh.si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? se numesr. rl te lca sisiLiu ri c;ke

Da.r.ala'oriiprintihpsunteic.nautscul jrtoanein,srohe ! p&uldr DoJr.idcsed,rc'rerisideliniibi'ba!iip.insdualitatea


E r,auIo{niciod'rr.plaudacii birharut.respun€.da-sautdei. lo' lnnnrri pe e.. ia' c'.onsimt. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde
.are spune -nu . Eifliau I au f.cur{5iau Eslt s6 cad; bai€ ta lo.ur .prinullorsisiliu? Daci J' tilona.olo i ati liinur Jcolodmdt.{€ct
lor. Fendu ca n..u trcut- ca s5 6e ac..pralt ds cineva Au f6cut{ ti'btrtii.cai ldmcilc suntinmiicare.dinpunduL nswderealrcut'€'.
Fsnhucaaveaurmpukulssofa.a.penkucisunrc{16roriinrinp.Nau 9i seau si spun. in numeLe minunalilor h;rb.ri din ..ed publ .
ricuropcnlruemolie. Daca ar li 6cur.o penrru afrohe n 4t t5cul-o i io rn.. nr.ni'-l! ntrlde -' J. odo l-r5nd y; e l c.
n crodata. Ar li fo,r rnhmidaii. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari id?alu'ie lor dc Fartener su.l mult maimarelc decAl cele penhu
Jleg.n. pe c e leau lScur penrru.r ee .ar ttcostar c5snicia Lo, rc ,ddl Pd_ t n.. r I
relatja lor.I ar Iic6nal.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.r ri.o,tat nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam;nlalur
aurrllor I ar ii.onatprivilesiulinscretate. D&5 toat€.ste. ar 6losr .u el $ nu lie in n c ai impi ;!ea!c; in mod €gal.la ega'rar. o
puseinro.s' eiror t' lucr dftizia. atuncrao t6srd ce in*amnt or o e, fi c@a c€ se numeste un
€motie la o pait€Siau luard€I'a.Aceiriastrnl.ar6bdiin rimp Asta anire€icee. ce,mJ pr6us de roat€.
rub€tta Fa DumneEu ma, frult dec .i. Nu ?xGii birbat in acen
Eibi.. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.. .u mutt publLc c eet nu wea o a+felde fn. c 5io asrleld€ partener;
d'n.olo deloi, ia-r voiinci maiorb€.Ert sA va drI seama ce v.a ticur Deci barbatiic.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l,rnd.e?a
mJmr !oa*ri. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a .ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt
.r ro Er.Inciv! I a ir oo.'kljmizaii
dv' Daa ! .6 nr L.a rb n.m?nipe atrL .u un aLr p 5n. .E.i 5i .i storia lor este o cE 6roric plini de teron $
.;id ?rJti.op'.Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.epiati. Je ame.'nliri5 dc bElE'is' d. siinrotdsauna de kecut S'
c.iel decopii osb la.€h?N@d5;.op0i^ctin.tictn€nsoz; dlre '5zboaie
Doate.; pcntu unb6$ar.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc;rile
oa, o". mcnk n JrirJd'n' prho|md- Arb tu rcpt e"ruk L 6le 5..u1in ch bbrbahlor dr rurul lu'
G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.ni. Dacd un bl'bar poate si ddn; m.' mircr dc.ar prlrccarib
Nu sunte.hipatipcntru asta. Nu suni..h patt .nolionat p€ntru asta.
amologlorsi' dun(.Lesl€lerdesal.Unb;A p.nducJrerespecrul
Nu sunr cchipat bior,. panrru asra. intetes€ti?
este e9a cu cccr..vid barbali' drn rurullu arc mull esali.9idaca
lemeile ar rcr b['hJti06\nlili. cu sigurantA ci c piala phe d. ci
Pcnnu dali n$].,' tind catabrut i, unp Deci. cuims ad.cs?z euin seara ri.? ldoea sci nu conteaza de
cegen suntem. N.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku.cicu
Dumi4cu nostiu 9iaLunc. ab v.rbesic despic nudenrulpe caLea
a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te
MariiLu.rs . Niciofcmeie nu tebu! si.errs conntcrrticin Iata
\'+Lri'd,u loofrrc'ccncar reh"sl plni
'.n'qd€'Tbrul'n(
ru unrrdput'- ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.d a.bu \J
rlnli\1 ! ) ttrh,t!
^.tlrh
dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr.- DJci o t pt'nea i c€l .are e *xual. Addliul € .i $6alii cu adalrat
! iisl's5
ti,
atuEl .u tui.g in Mder Lu.rsr€ gi rn&:zne 5r spun. cum , ri, .r bucura de sua[tat€r lor 15. & mull. O f* de
nu . nldun b;'har djci c.r€ a, ncbu, ,a spunr (5 . suFrio udno
,lumnee'esti nu *
nrasul .mp.riti.i. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl.€te
remr. cl . es6l doar ninil
n, zona a.lusivlsr! a aF.b&tr in qt*nl. e F'ic;. orl d€ c6t. od
O.c . cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc..€id€ aj.i? Fiecarc qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.pcniiu gandulsluflPnku
dcatiasa,dcc6tpe.bu corpulsiu,.ll E6rir un Dumn4eu, hr rc.tlia
!unt mair.rid.cer doi soripec€r, Art! . c[Eloria.
Bun, dec€*spune..and o 5l lll m.tbatran I hllinl.l.Pt'?
Orre asla ln*ahnA ci vt'i. lilicl lr.6uie si vint inlht€ de
inreiepcjlnez D€ oblc€i, a.d € .d€v'ruL D€ @? &nbu ca, d,. obic€i,
qpdi6ta' - nn c5 urh dre. dRl.ratie 6tei .Eu c4 .5r. dd nu .?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p.ri., in .€l€ din u'ma I nh.nl n!
shl cL c blhesau nu sjfir ct e c,ftr - nuu€au s5 aud asta. un int€r6.t, A.€dr e nmmtllin car€ l@te a.6re nolllpol s.
Fa.rnLalMdriLraa.i$un...EL.eer.NLoocn.n€de,Jrnr 'naie
d3uin5, in slardl inl€.pciune. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa,
,lmt.Osr ajuns a asta cindos!oanitest.eeo.ecrca, Orice attcda rtunci devrn€ lntglept. Mai biken d m.l lnlel€pt e{e s.l. d. ou a
€ dorr o suprapunere rr€.ulrlui pesre viitorut m.u.,
' Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. chiar fi cand sunbdn in llo.r.a
s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.n. 5! d€oiim drn
nou c€.pa, i $sm eo p. . (a,€ nc rdR sr n. tk Edmt, $ R
sinlin in ndsurdti eu h.s.li -u neprM.ti, slu cde ne f@
Ac6t S€lur *
rd€r; la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€
qualilaiaa lldcl $ la gtdr.a lui inldn lo. ln cde €l ne imPlin.tb. p€
n'r€lt su nd&eti. $ der € g;sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a d€plin - F rr.plh - g c6, tdd, nu mri . nei€ sa va f.c.i l..
drc., in
ce ali lace in dour saplEmani, dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu
bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.vlrul? Ce 4 frdact in dout
$pr:htn i .tl lt ru .d4;r at che su n&il, ObseN.torul ce *r lntahpla?
sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq, imr plrce. se num€rt€ h.6
in*dnl sa lu;n o alt:lIn Lucru.il€edep|in4palru.rcm pdtl"epot @lddGa
alt . Ac6ta
ce F r'@nr!r. Dei. cire at i. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli
dEdul tn cd2
e
tolii Und€va, rrebuie s5 [s
profu^d. Tr€bu'e \; R'g€m ma, in protrnzine qt r.bute
s,j sdm Sl d€spr€ rc|, blAaF, sunleli lhtr.adalr curajoqi $i [umo+ f5rA
lcsa rcc. care doar obsav! tlcura, tipsitedeemoi€,carcelodinr{
sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.labastrA?
st €dcr I g jndilaent c. it punem la ptcioaro,
n mic nos; otaci Asra !i spun€ clna 5unteti. Ati purc!,! illlasla pe cont Propnu? AI
puter si ffti cln,tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni
Ar..r€cbd ru &e{cSetu,un 5a sa\ih d.d6ubr de fann. 5i 5Fn€q ld.vlrul? Ati indrsznl sl hc.ti sra? ln doo{ 4pllma.l.
O6*ru.tdul ti s5 6m a6t Obsvariri sa fin Obsaiorul ta rer d€ ddd ri r.(F. hlle tuauri tar *hlhb. $i p€ntu d dlntr€ bi
cur!ior p6tru .ar. nu q khimb. ninic, atuncl lili bindv6nlall, p€nlru ca
hmrbul ; ,

lnb;,batut 9l Iatl crr€ € ld@a. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o


car.incearcai pretindect e ccralos gpure,ntc{i spkll!at uea to.t, lum.a. C€ std in cale! ac.steLa? Prelec5iorl!, lpoctlda
sicet care
lnseldtoria. nrncrln!, toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc Exisla on ccr.ln.are nklmscar €u nu Pot sa Pltund. gi nor s;
obsedarorut. DacrObservaroru poot. st obsqvebog6lt! tabutoasb, '\tl . pc ddre, p. oi o re 5 p€ o.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in
atuncicumo(.rh?lrdihorotallei.mhrnseuorotatr.hlsculini? ntcriorul .er.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!, hlcl nu disti
cum o s5 n. obin@ h.safla? o st o obtin4 p'inb.un brbar? o sr imboluri .ar. s5 po.la $ qPrl.c <€ 6ie in a.€l c'c E cr $ br
o oblinn prh lupr, { pr in b rd.r.? cum o obbn.n? Rntru .;. nd honral. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid
int€lesen. frudEiu mr, ca rua in Gd. tr*utul ea t€rmt.lt rnrru vor ,lc;l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l
aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de in hleri6rul acastui cerc, 4 pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€
''o.l.riTp'alJr-tnnen _Lana rllenkr la tFtt€gl dR; -'a
Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt. da' F.bJie !t s. I innr' n loclla..l. e ne'esar

hbra.e prosr, c! st il .probaF? AEt! € o roarcA bunl, nui a'., pmtru .a hi€rofdntul 5; spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina
d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d; r€.lirar€a, chid si in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du'
lrr l..ul d€ - d nu Pot 5a U; llc Ob!@rrrd Si nicl pot * vi l-
6rpul moFd Vr€lu se fiF in sr.r. s. dsF cl . vE.u s. cEh 'u
o.ie wd€ O6servaiorul. Er; niciun 6odv ulied.. Mottvel€ ulteroare
sunt locurile pa crre birbatl tr l.mere le loacl p€ campiiLe
Dlmnezeilor. C!1.! .ea mar clarl, mar curaE mar r6Frd! dke
n.nitesbe 6r€ 5l .rear I5r; g€n. Alunci se -ntthplr tftdr.L cali
dht2 ri int€l.s€tr 8ra? &a s; lic. vi inv4 a, i dlnci Psbsdei in cd. in nmleii ennulul Ca'd veli
Dda vi4. .!1.s rsnha m6i.o dhhat5, a$ ms€ In lunina zibdi in nu.l€i. vr vqi vedea bltt re.liraka Si li<dr. diedina p€
ti dli Ma un corp luhinG €.€ aratr la l€l ca @l pe crr. n !v€li, dar .ara v{m pred.to v: duce in *l punct c€ntal Da.r nu feeli db
mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror,91da.e ar fl st raapllul5m vaii .aE her.u pe harsinea invltlturilor. 6rE . ry'! expe enla
corpul de lumlnl, n.allavea un corp carcad li€ de wcun 9.n, pentru adev;rulur Stcu n'mw.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f;r:
.l.rne facerecaplluldr€a? Asta y.m nolst iih. Attlntel€s? €xparienlr. ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si
Lt€ci, haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD.lrr dBFe derteli 6l€ t! lual iNat;turll€ 51 3t l€ apli.ati Atl int'16?
€mFr, € pdMr ca o ldneip s; vi qb..*5 d6p.€ 6ta. Dd r€au e Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u(
r€lineii cga. in ml,lcul acr€r dizdtaiir, Ac6ta e punctul de kd6e pe .are n! Ll l Pdte 4plic. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v;
.lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic; !ryrluc2d'e.rlanucLeu.Dac;nul.apLcalirinum6geia.olo atuncl
doa' corpul !i ahoirllesale. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi
ua sdvdnl .ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir. dnp..r cr Bun, w€tl l! ,itl Duhna€u? Eu u.F lnvatat cum l! llti Dumnu d
puqi s5 accepral,. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la. E doar Dnma€! 61. Ob*ruatoruL Cum poar. sa fie Ob34orldul in ff4de
cun@5t6.. O adlus.tl la banca rshl de cuno<be mmdl din 2l? Pttund€ti in c.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli

rLlnlr n prcGsdecd.dreh cabdra


d. zorosreliBroft,.rdera cedru Modtcll.l udveGkel i G€'s{own din
F
wdhrnsLon, D.c E! i dccop{ rK.proru opaceu, ii 1t2. c ea ai.
ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h,r/Fddi@Er!:r sandoe
dpdr.nr s invilJti. lubirea nu s rcls; la prihur sigilju, l, ! le.ulca
{ cncvi,lJ r.opuhcu onda, Asta.u.iubrror 6ta e poftl Slnultr
J'n1rc rcl v.aii crolt prin poft; druEd pana la responsabilltqt cdz a
ivca copii, fi'e mtcor r.t avqierda5, ed lubk€a € lucru plin d€

Mullidinb€!ol, din a.e'stl incapdq.u r€l.tri abunw Chrar


d cdetl cl iubnea in r.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru
Ar6raetsddu c€tor Fpre ,rt p
tra k6ta d to* ddrul durqn fttc, g a(e{d , rd darut q 6€d cc .i a{r e rot.e vrlorel? Nu. nu € abulut, luhlr€a nu € n6lgu.d
ni a inrSnphr (Snd.mptdatdep€slAn(b, p€nlru cinu ! rubn.a nu de l.g6turi cu'ubrr€!
poh!. D ddev.rd. .opul,ti..pde in
m.,€rrm
lubkea,pons,nMiadetovlrqlcsuntlo!t.dmenii,.! .diraitz.
nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa, dd
laniwlchihi. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.
ac6rur ruc,u $nturhsrdreas.nc.Fe unit dinrre bd sunt.ti lo le
intel€ptl, Ati invEtat cun sa el,lratr acel mic efet care ap.r.ln lrma
pofter. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta
nunar ca s: Ia@ti @pii. $ niti d.r lldue 4ld .lftr de dupr, pdr,u
lubiE e un lucru ptin de sptcn.tort
.e tudulduF car€ tinF$e roar, tuma incrusiv tu, in prolund g
'Dd
adanc.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul, s u. Lucru
prn despLendori. E uh lenomen,$toturi *k rda v{etil, p.ntu ca,
inbo p6!p6bvl n.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4;. s!nt6 luhilj de
un ddin sp.rid, ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal,
incat lrrl acea Fairunc, noi n-.m fi nimic lir.r!lm.nre, lirr .hinfti.
firs haut lsr! praent, l;ra v{rtior la'; sp€rant!. an li on n{nrc.
D.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€, nd r!6rt
',rat[
inru lhtua A5i. . Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah
.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil, esb un lucru plin de
a alins
splendorL 9i pentu cel mai pnmidv,6le lubkea care 6le cea mal
tund.tunt E.ebli. din6e dd 4ftni d.€ {nl atqi l.ol.hl, or2

di r.,suybi c e',pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul


4q tn NosrdrgeLMd.esrEe. -Thariqdskdpihd,nci€ d&o/rrDbuL
a ion. lnd #n d.9"/ ?EF rk your *d€.d Lc6lrhd nnr rh€ mry
'
ldadd.d $be_ t lnsnih$rvdil.r.on ,embr'dd@,@ o Fdrt +.4p,
h4F/4u ri ajdlr. hsarEk lq./Lu.rtrrprin d..Fl.nd6in ror prodqr, , 4
I

suntaka$laolalttlonivelchimi..suntika5i Ji'vd emotora.pdndu


c5!eobkei,6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.;rJaci
6r€ d€ narurs chihici.9i dit ,6ta drntre pn"rn, r tobitr 6r..i ,trb,tji
sunt de s opor. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi. +t
impdti. ra. Iubitul p6te. $ citiv! dinEe bi .ri bdat dc to,r. ..cL

E' 6.ne. osa norJql? A'e l.9hl'5 .. rn? suntetr vor r' .L
prerogadva b.!tr6 In viaF. Toar6 LuE.! poate ss fa.l drigoste. Drr
torti lumea poata si taca sex, ine6.st s*ul neapirat drrgostc? Nu
6re. Esra un lnlor6 51 6le chimic. lubne! 6te di6ta acG! nrreatt.
.un?.'€ tr!rende pofb, dd. od!r! g!6ili. indK in..ldru Dnim'
paidatq o unlma .d€ e imparlttit! nu nunai su.l. .i d lPiritual.
Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. Fsrd
'Fpa astrrnuc.Lnr'sp"jnidL4pe.elaLl.,.iLaccloolDL.c'r'1
Fi.'pab' sa plsoo*r r. s; oeln.oeer re.ird.ca. t i! rr. in $r.,i
'
ind.patrundr!.al.r€alra[.du3,l.tnrepd'dc.In .orw;rtg.
r nSretr€i, la Ireaie niwl
_D
$i nuli dint'e ai, acr publk, sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri
rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc.sna clr€ 6te as.
deeldentarl - .ia d€ €lnfitarl 9i rf. animahcn-hcil€u aS fi
de
rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r.gor ie, penliu ce dact rt itqur
s[ fiu un iepur. d. cimp, sauun !rhls!r, sa! o lapa sau un mSgar
eu un ctin.. .t Ii purut st 6u d., A I m a li m - lheamna a Ii
pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul
Flist; (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE
tld6p'el'prulcr,c'c.blucrJlc€ln!l€s-nalinr.'€laie.Eudm
o alta parere. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle
sinceritate. lndi\rdurlltatea, m5.at1a ln proprla eiunkltdle penku c;
dureaz6 pentru totdeauna. A.aBr! € o societar€. d. d.nizi, i
'sta
dea n.9 !!d€ja,.ton.iriBsunt ti p'osi. din nou D€.rkd'in
*da asla .li Gd .:.? 9i dn3urul tudu cde v. searr d. aninalel€
din padnre 6t cl Fi .mtrolafl - rcl .onkolati - arftle care le
controleazi p. Glq Pr6ra e singurullugo care v; sep6r5 d..le.
Ei bin. lubks!aun lu.ru plhdaipl.Adori $nuccdrc. jncepe
inhe picioar. E.a..e lncepe ln lulletrlnumai acol6. E c.va ce
p€mite. c. oslhdr cea mal p6ietr. c.! ha' lusbnil! - d..rthiul
9i !d nu ! Jf; inr.rn. mulrdoco.d.c Sj ur! J.na.t.{opcrr ,"rn,l!..*J Nuedevin,a,c.A.ilo.u,.srcuDumncz?u Nirt.hu'
c;sunr.r deFendenIdcn]om?ntut.hmtr.runcia+i.n?su,nJbrat; rsuht.lcdrrguLunu,orsasm oartrebuicurt,vaplska(:fint.pcntsu
a rellqiei. .5 rtn.' cird v; u :tr in .sti.d; inrold€aun. vi dr[
,nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.irtatinuma's.x dcarP.ntu
panralonf p5si!;privrtDndu siviuitar t,,nsu,u|occarc.oni.az;
i isuiteti exc'tal, Rotd va5i5.hLn6Jii-viFerrF.dLv. Uiratrisiledeli
I n o 5a vedel nL.odara ind.asa ref]exie. Pur 5 enpiu ala siu .ld- vi pLtetivedea ref Lcxia. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e;
icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s;ndt .5 ar heb! si arate..L
Prermu I' dLnke bi iub.s. oamenii p.ntru hodutr-nca,ear i ,.atecscntJei maga.i Puretis; ual .e.maLiumoasafem.adin
ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn. €sunracesria.Arund adac lL'me da.; n! arc?senF. nu are nimic. Pdel'silusticeLmaitanir ce
amagirea voaslra. uulti d'nre vo, sunterj Icndr i]n par ca padenen . bJo.dnr_rdJ o"on r"l 'dLr"
wLuntarj jar,_nm.menlula.elaep.s6lorice chiarina'iiadeorsq,r mn. E rorba d?.e anume a refexi: voa*ri' A+. ena .eea c. ar
ins: crnd.rs.huts. t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon
penlru d aruncr .dnd iubiri oJn.n numaj pentru s?xuatftar€a tor v.i!i
tinel' de n\b
Multi dintr€
ur.isunr.r r\re pro*r. JL a fe 5unrqiei r;ndvainr;LnLticinpat.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat
Aiubi o. r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no, insLne ajq!uo Ananuc'ubne Astaed.pcnd?nt;$rlali.$icandnuorecunda$eri
nevcd.ninosljndi 5lnureoparrei.orputuisiucared?servesre , J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard
o parte a .orFulu' nosfru. Un maerrru n.ar Iacc n,codar; ana. Sl umabruln.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin
da.i a l;cuto ueodal;. aluncia*a a facurpa e drn rra.ulu ui pe ..revaint.leseti.Totre{uLcsteindezs.ord Nuta. anacuooqlind:
.Jre lo.ur;rari n a ;sal nicio urmi Nura.iasta.uraflexiala.Silolus'.nereri.ireair naniala..a'rdqrr!
9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.ri Lubn?accJmairndr€e tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom.niu..;ci sirsurul
'nq! a n., n.Tr modin..re aiteo.omunic e este prinsexua tate. iardezuoltarea e
nammajfo4o,scarini.iodais.arenebantuiernrea.c eesreideaul
or r f , op .o"n. d n... €4.; d d, -.t . nb.o !n r' Uril peEoara.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'?
carde p.ofL,nd merg.m nu Furen ni.L.daG s;.i sisim slarS uL sie 5; o fr.et si 5e 5imri mize'abil V; phce 5; s;sr greleala La ci Va
.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri. iar
FLa.e sa gati Lpsa la ea. va bisati nasu jn to.re Barf! Dar S
dnd runrem scprah lptendoarea a.et€' imprelnin .!r6irce esre peroand.paaricstelala.Fcnbrc;nngurl modin.ar?!isaruta[
mereu ac.o Am$sft.u adeu;rarun rovrrrs a cet mai i.att n,va a jiv; gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o.eLrtie bazati pe
dhire.Astanue,ubirec.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG
$, r.fl*i. scort. La rka ; cecJ .. ?o.e al'enrs.uGdin trorr[?ridin n.voLe s?xrala Eogrct?ala cu
e mainr. in roj. Reuex a ne cheami ss Im.ar mai frumoi, ma roliiah f5cu.o Nu ma' e n€voie s o fa.ctidin nou
, i-r04dd, Daca abuzJti de peaoana .u ..re sunrcti rtur.: abuzatinentu
ed i, 't.-
"b. J- p,.' o, 'd 10'
vedeLiana v; uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd.h pe uo ingivi. in lrpcan; mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i Fert' 'i
M, ..,s4tcn,aro.,voi.r.c.oiT.
'n -..d:
num,r asta jubi'e.$ida.esunrerimrcrft
I
rttariiLucrir. ar rrebuis;
ar D€.r. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. E in
filj maesirl in toale domcniiLe uef-jvorshe. sr :$a e un lucru drnr splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur
riarc dc iurn[r rrc o]o (rc.u. r!rn,;. c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun
r.ntru lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E
Fcm?L vo' Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N!
u b5rb in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t
.6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri
.a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n ,,.nd., ".e , noia.' d. , J.
rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti
de.er d.,.o,..1.o ao o,,, o\, inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de
;1. c. ,. d i Y!nr. ): o i ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5
rec dezle5i
!d. i,"r d.o vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ.
'.n... " t,i BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J.
.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n
inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re
sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
.5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de de igno,anti. de setoasa. incarnu
la felde kch'.a situndalia si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5
'esunt
rumij. 9i n ari Jjuns md deF.re dec aia. i 31, aiunr maideFfre fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou
d dd".oJ . ,lu ro1o..' '1:o tn nt.;..dn. F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl
re uire la alti l4d.ie 5i nu se cL...u alr; lemeie sa adu.5 b ir .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea
a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
- celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
nu merli n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal
spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori.
rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar
sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca
sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2
J rc . .dd'. ord 5,' srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr
Ln_trc . -o rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.: si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr
nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu
vaPar;sersci ccarl:dn, vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr
N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei
frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace
v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL
5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL Ana a. fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl
5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L
larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu
relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
'estuLrimplui.
c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. ,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl
Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala cor. si vi apr€cize N! €
'sld
3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un rmhu ei E pmtru bi ftnnu d
grrunre din norlllaba naa tnknoari ' D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla.
Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€,
un Strbat
anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr
ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F#la
Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe
!d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul .oncepta de gind care .unl l..tasdce
d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l
cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd
lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp"
e unluou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a 'r
.iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul'
g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc
moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu
e dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc l c5$lcii lunsi. in
nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i,
il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i
'€sponrebk;n
umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl
d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht
o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. 6tesl o redeco)ili+
Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili
,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de
+un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din
ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6
balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn
ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat
pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca
f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal
vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri..
dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr
d
i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l
,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€
Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt
r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ vrlut.a€u- drums'oui- u' esecu" e'neitE Vn td -
ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt
^e.',1.|liu|u'dclldryldc
a nu rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr .; nu reqf, si 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[ de Ia wl
_D
rhr'
sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx At6ba d€ tRihi. si dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er;
br4
cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d
ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€
in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl
cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in
-aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu
indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi
c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i
ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl
'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa
nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim, pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll
sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a
si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d
Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl
i !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl
cu dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi
a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, cu lddarar
_n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A
de a n iab pe
'ffia
di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5
prquiF
pe d. ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr
.sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii tu
r dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira
d€ *el lucru - iii da a nu phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6
amin reste ds nicin.r n o.i,!, uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f.
Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti
beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn
tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul
Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr
rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r
frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu
mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l
ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru
plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff
fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl
Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra
nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau,
ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da
_D
curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'
7

FINAL:

Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl

i!ru tr..lld€ & tE'! .!r. chda. Er 6t er.hJ S


Fdrut c.r. .n' it.c! . cun*ur ve!d!U, Dln pr.!b, e
puHn intsl.aa, lri ol care susfln cl o cune E ca'€ l.or.da!r! dspre
6{nt.daar!rp! .lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d. tu.dn:
.2oedtc rnvllull h hlda, dlt, m lndld tean g hsr{ad.
Tr.€ . o !ir. mi ohrllulE rn dF.rr6F ndta, .l*ft m .llln
*En.Nu..4d.d.l€b6ur*lrrmnenill.$rlFdDrtm
ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu, .rL fr e
ap'in.ni.al ffi.nir ork. pll,url ecl.ls d clll,url .luhcl cand
din
se ind'lEort .c. El d.vin faclhli, ln nlnt€a lor, i. EAndul b o 6llE
Ddlon!. o hntor.. @ vis_b5ltltd, ar.l! s vt dr. Nune !*a. t

Totl hqlfl!.b ln€lnl d h lddll Fftu . d-dl. tublh id


.6nic d ln p@L - krEshl .L trl[,E, l6E{a d€ Dlutlrr .h r .t'r.
l5r; arrpl, un $tfimt.te a,rdrpd.lltlbm 566s. d dEpul h opdt,
lrunu$F. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&, lunrn. Bpannn-
t€ascE, vt.llt.t n.llmltati .xp.n.l\rt!1. il cunorgt.!. ln &l.n€.,
cli.itJic pa...6u.u.l..tir.trimuriLncpu,rb,r.on,un,u(d l' !i ,\,.nlLn tr-L.cr.'LIdl(.ictinul duf.irindciulinsiirlcLesem
dnmrdinJre.aboficrarant.lor5Llim i or.ic -rdr.r.cr.lu('u' i.nnr!(, Encoidrsutnlide.iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul
dehpr.d6aunarcrdehJnsicrreen.iubtr.a ErcodJrcd',i'nki !in' !.nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'- indep'n dc ni dP cine
uni dcl'nem Trnta iubirr noas6'
de creativ are. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi.rrc i(,,
, i c Drrr ci,?'Jiid;m atcnliei apo smeu a.a:tdh numiti\t4t
€voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.ura. optiun n n
iasneazaniciodJri.iarprdoc5iilc,silimitarilcnusunipream i pc,in
,\.b nr c.Lilc' i de ideca de,binp a luiSo ate oricil dc subie'trv
r li depitits. Ninicnu p.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' i ri dcl,nirJ ca .r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al
a minlii !i idsnrirstii de sine. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr. f,
rhn plnonK. Dupi cun e+li.a lorlrc 'l
Ramrhr csie 'liantul
r'!
pisrdefinareJ ds ran*,p,ecum {lizjuio m5rcalain c sfern
,.5mrc .rrc Ic line pc ioar. laolaLrt
Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln
pertu
suEinut. lubirca so oliLir !i a mu'it. '5
Asll€l.vedcmcinarerdckansirici.ecrcdcmnoicssunr€mcu .icrellciir unicir naall';inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne
iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s. complsreaz; unJ pc rlb
inlr'un lel .are nu e p€rccpur in nod obLs.ui( Ana spunc mcrcu
Ramrha.,Ateindrsgosrideope6om;.d.oallil'nFuman5 tcbuis
,E fc r.,ulratu dre.la actulurdc r i.lndr;gotlna' inti deine

in mod sieur eycl; oinEcJqi cas.ad; dc cmoir fl de p'oce


dicn!a indr;gonnii. dar t?buic si
lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele.lele emo!iior
chimi.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru,5a c
r p.'mis aP.rlir i.e{ci conljinle exploratoare Dar din
dln q."nr. D.. o'ou i cr o a. dt >p'n .lubtrea
...'. r rrc c{P,ubrr ".r.
'ai.
nea adus lJ rcet hom.niun'lrcalor din virra normi.-
.Eucunc.aceieluduri-.de.r'5Ramrha.$i$iutotpot.nlirlu
pe core nu alllo oslt. s ma' mu t dc.a' orrce fliu lu uldecaro avcti
neLoerip. rpi Fe! curJ.TLrid.spqrcd.!-ro'.. axnlti nrm$a .:
.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r
"c.tr
n
*i,-s"t, -",-r"."u,-" a*;t intro p'csi d€shakospeare v;
Mal!hastr5 Sianumc,si.unoilcliacelel'irnumniubre..a'.nc _
uzah corpurile. dr minrcr .ontinu;
dr oetal'tat€ c c ne d;. nu ir dc la nor .are nc d5 acea bucurc
. Minteanu morrs. M'nteanulrcccnriodata
nemuritoare ri pacc a minliicarc
in capuLnostru in loc de cin.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca reincarnirer e rev.ia do I continua sl aessm
pul€m uzr spera.d s: aiunqcm La oconcllzrede

Aruncicind c analizati.u lrenlie- i$n.a nL 6re a m|c..t,


su6rin6mpLinorF6onalz,pe.arclu dper me.lim 4o'doli.nr. : 1hc tt"o D.at aartt lc''P!l .r..ir"a r /caa"4/bled LY"li

j;si Peea
1t ftndtB Peae I t.lrc tAl st! f.t&,) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li
aas
ali4t'ipreah rubtu 4Taeii
Dal acum lFm un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap(
nuhn
a@st €llxk rqblre, Esra thvizib trj^i. no ttn€ tnlma si bati {i
viatasl lnf,or€!lcl tl 3a cre,s.a p6re ror. Esk pl.tlorha st s.ena carc
pehitc dr.m€l u.trr no.tEe s5 d6k tt,t ft.jJ..r!. E!1. o iJbi'ein
hi - a ff plnl h vi.lt. Eftlirun€. capl|v.nll c.r€ n€ osttndqre
'ubri
onunihrdn.d.mrhrp€nrruc e3Efimt $4..Eet vtnulmgcde
pe hu.L rr drn dntrh Dffin4 o.5i Dlmnert lq, d€ rnsplra pe
di murltql . .lrd calito.ie de diod@p.rtr. lbta a inceur
$ic..intd€pdunricteibt5p.tnF.u4t6e.biEF t rr€ CAPTTOLUL 6
p.a€ Mnd. ttmpulul t rtii s€tt t(blr., muq lentenS, tEd€
"Cu
elirii Flh .d6/&!q c. c M mwntul er! hrEr., n6ff da uaF -
viqi intresr - dolr c! !!.1 Fli hrih ti.5 o orl, E b.ttr rceea u uttoare, Ihpactul asup!! relnc6rnirii
e chinh*nl. lc€sa . orE.fiului." Dar r€ttn.tl dllul M.6rrutul, ,sE
l€ iuhetli p. 3n. lnrui .eh e inc€putul c!ut! t,'*

4 aji st4 pil k htata ce.qt9.L


in cde dln um1 ..lsErul r'nan. n.l ptg. de toat

(tEbui. vi pmqi o inlr.6re cu !d6Er.t hpqt ntl


'I
Q) i" .csr m-r. .ln q;rqul hd'. vr grnditi ar, .n5 inst!
dap!. lubi.€'. Er blne, cr.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr.tl cu
a@ Pr,h5 p.rsni de cd. 4i 5P!, .r snt ! indtged! n.t'unqt ?
Ettnc!turElt bujesaondkml!,ub{anl..l.L'Et*l-c;c6
ce An Itcut a lo.t 35 4H cu.io rublE sdu.l!, i.r peni.cum, ro.rt
pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .ddErul N! h€U epur .$tii d.?
T€ff ninFt.tund cind S-.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.l6{rul
e c[ M qut sa hc s cu tln., Am wut ca lu sl Lcl s d r ne"
Nu leal spu! adalrul penlq cl el incl hal cr€d cl ll iublf. 9l
$ni.{ ti6tdE!.+i intilr i ni nEdn{€ F.!h! tm6b.F din..e
rt4 p.nlru cI o.l F€buleE sa h spun4 .d€varul, phtu c5, wd.!
vol, c.r€ a foet bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul -
$ cl prln d\'!hp'I a.rEI..rc;6
pe.disnl. o.dfr @,. in 6!9!,
o
6l.Flnd pxlclrde in.luctu'i ddrtcc @EuLb, in d F9m @
qpulnGbu mid'l, pfrnn a dp.rlh t *ntqial€se cE.l
I,dups..dmrtcul o. 5iinrcsistim.rFrricntJinopoi,in.rcis Atr
opr€trc .epul amoiond 5n wea in.drinuu. Am lolosir torul .um 5c
.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.
Dfti. nr.i andun .b E3!e, o 5a b _ntahih in u4!
'cde
umlld.€. S' abrllc I n€p6!.to.. cum tunt,.ount€le baelrc sunl
lesc, rra .e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da.l nu ld
spun€li.ddaru rcum o5l ilU reln.arnrb.u €l.l!r ac6t*enarru k

Addirul n€ du.e l. lublre.


Deci, grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t , , D.r rui, con5rllntd e
iublr€libai acum n m€nl nuq.oslspunlcu!d@!ratceaa.espun€.'
Spune ara unellnhl,rinte 9ltch.l6ta€.€.a.av. ca sl I!c.I
Oei. wa6 cr dlslt anl6!1. cd€ ne .u.t lupqiore. V.dd
ani6lle a.!mal. - kdd !nh!|. clre { nlr hSrele d4rt nol!i
.arc pot s: rube.scl p.ntru lod.!un!. Vadh.t un viem€ polL sl
* transldne in nuture. poar€ !t{r {..olPll5r s5 f-; aipi. Eu !n
3pG intotd€au.. .5 n.tura € d€!{pr. c'\riin(.r drg4i. { chilr
arn aste Ae ci purei sr cd.ti d lii .b. hiri rl€ lEsr -
pll€f s. c6di ri lii .bs.lvii - dlr hn.blrea pe c.r€'iEete.
F pxn .rei De
c€ incs mai roti *.k lanteri?
D4i.wdm,cum c5 iubtc,suJierct.rt h.eHtrrt v€deb
ct al doilea sisiliu * r.lqr b lubkq. cde <hrlod.tr.. la iublr€a c.r.
rhilldeire lubrea rcerst. nu c.utrqul€.croll cmpadun.! i
atdil., car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. Acum, lli
ridlcat mainiLe !l eunel, ,Ascultd, chhr mI slmi€.n r6u il owom
ndoledec4a ar€ntl. glLo.l por sl h. drason. Por 5a fac drason€,
dar @re dta € l,ol c. s0.t2 Sr pas
tor c€ ganda d6pr€ ea? P.nnu d slnEurul moliv p€nbu car. mr
gind4la ea6t€lllnci.tnd nl gAnd.sc lac€os;ii fac in p.r tl,
ehc6, oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc .h. lusuri tl d6ple
alli 6'1hi. An ! dewnir o p.rk d. cdp F. c!r. minbr h.. lr Q

Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. iuhirii. n dMir


ipdrrti. Am d*nir profanlro . ln loc ri lin sroici. in lo( sr fth
abslinfrli, nq noi cobdln Nb. dd ln llbarar.. n ntii l6re tlcut..
.. s sindi Lr rLtcd. 5L Bt. n! In*Dn[ un h€tu. $titr cd.?
De. i, ..lc db unni. eviru r;niinc mir pr.sus de loatc.
' '1uln" Ii
h"q/i drr.um >unkm !!!r'n '
'dr I' dm vd
tr.1'risi ivcli puterea5uprJunor akg;@., arun.'ma'bln€sindi$v;
r ( ouaori .ceiihvrlarr Fsntu c; da.ailinv;lali in d9.lcl inc5tsi
'di!avirFrobema rdpcds.at!n.'anasenume*eiubkcJipocrita
,,.1u' dc ollreileansrlu .cama purernici iubn€ care exist5
$vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir
I ldlLdcc lor ma' mulrde;l de prim.lo' inribne5eiuals 6i5rl
u,arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi
.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.e$tiddecitau avutlh primaJL
De.clic a+a? Pcnru.a. ori. dej,tnkirr n eisunr oa,ncol
,,adoua or c;srtoie Erisiiguru5
Coroanei Apdnin acetuiLc .inda are n@i€ de ci osi
dca rd c. rcil'trb!* peglru.uhullhri multipasiunede;rau'ubitr@dad
au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d- odor pab r .J rox pnnt,, - Vdbim d. un ds.n aici Vqb'n
'4g,n ,c cin4a .5ruia iau 5pus
p r, dr. ) d.?*.s. jr.?Tlin-n"<3;mro_r- "ro 'ub4' cc.' o/i
'nr4.li
pinbr.' n:t'n.r"..>; O_r-, teoi- o,r 'ee3rrodrai'a'csJd
unsuvern d.spotic.cecr€coziconducatorrl,cecrceazi gurutil re gioti,
asteasiii aplauda fimunce$ din
sreu ca 55 dca optzecita suG din ,c (eeazi.amenii Iaimoqisilirs creier, dar penku.i po tShaine
cR..ranig! ci'.5domm,. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc 19' s' trosptze.e ani. .onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'. Toaii
(aeid 5,,le.c Dls,R.conddrdM,ibi,iubejcFnhude,sunr 'u
lL'nea l. d 6 lor put€r€a, .or pdahile s afrcrpti ca €, 56 laceh asta.
..ndu. orr tor. ar tirr a, nu rrfi.onductro,i ' ' '
pennu ci d.c;polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt, aluncr
5 rrna'u obitooi.-5: aFo.i ,.-j 6r,4:. ,-nr !o_du!dro, rLesunrcale care vor avea un FBiuspecarcsivilvendr
-Iq o' ) lcl(a) c Asia o puternic Uirorlv; a mi.erAliPkitla rajeJa societ;l'i
preenta unui,eg€sau a unei resine.
' 'n 'LPus 'n
\ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul .re 46r ds pulqnic
nDm.ict, in t@5; senumes.
'ubc{'.
Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.morabrld
Aia c6. mdorlri. haidel s! relapitulim cc am spus. Acum, cu tol
intelesem cl iubnea sexuaLs durear, do altr cat du'eazi c;ldura
anmalici- ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. Idr, n'ciun ael d€
rmulcrri. 1516 nEiun Ll de.msideratic Pur ti snplo, nu tmtin
lucrurileFec.releamrmlirpentru a..aperioani. Eibine,drc; totce
sintim penLu o'iceperso.n5 - daca neahvindutsufl duL cassohhnem
d.p,r,M5fr!d.de9cn",dr?. .u suntd@al gunoi in vif a noash;.
. qarer$tb.hr" ih; nJ int,t"s€ noi nu sunrandcitni.3rs ronberoane.arc!e ronosoLcsc in vtnt
'ar
n bd^, q !qr5 ii td.d okin6, -d sr amanar.i acl'onim.a ni5rc.ninak.cu crcepti. faptrluica exist; in
(rmpq.ndiFLki co(ci-; n si ( 1D4c nrih-kcd-osu.,5 naiur5 an maLe .arc sunr supe.io e5i mdiorsantate, maipl'nedc
sitc
promoeeze prinir? atzoabni or cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol.ccdpe'.nfi
uhilirorrd Dar;*aaaddrrul
!
Apo. din iubirc.sexor a c.rcdurcJziatftac durcizidtdora 5au au avut doar in+rn.tu de a supravietul vi r.s s5 vi intoar.el
ajunsn ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie. Am mcrsc
Far; ti ;iew..-Lr!o!nr i: ; on V'"ar,6 -".rsr';n
';Jprndcli '"bd"
.; rv.h aeta inreg'slrat. spos dc vol Fort,iiubn' nu sunl prere.ti ast+
fd.mraplsr€rxspmru,nd,rs"nritd.;nedlmo!*mm.Jpddi *crt, dcr Rhik .ctiuni sunr. cii dinh€d a0 auri' ce im spus?
izim uiard ndmd i. trLtp,op,r, Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. d @hrle o.tru.i sunt
o dduce a.easra. Iir! s ntategem Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlor-
conse.in..? J.4je, ho.r.;.. dLp, celpulrn conloh irvaFturlor mele - regilor, regln€lor, ducilor gi
vjetiipe brmei lune dup6vietit
d. ce,eLo', F'lm.Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.. ii
abso urdecislvt D noi_ noi.6t
praSed illor 5r musulna.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s'
$ lacdi r.1 ce e n46a. .a sa ohF. dictalurild. CEnd le Drivim p€ ro,re. cre veunul din roti &ria a dai
.un<utp'opr'.'vbsie>:nirdt,r,{rnd€b.nc.5,rindqj,ieupd4 weodart ddad6 d" iubir€? Dei, c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj
nu ned5mseaha - nu v: dati5erho de con 5e.in
retd in.e,cir ir de a d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr
relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.dacarc! durSsauati

Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? Penhcileeratic;


oFol?di Ya,a qDj. i:nio.r de El. Au ln.otat5i nai k;iasca penku ci le€ra frh6 de El. El- El-
c iJb l i o' trnout, toj o,p6.e A rd o hoc.;,e
dadirir.ruldoviaF,ddq aorefuzarsit ;reiuiata,p€ntr!cabera
'orhnput.
lua(a.u pr€tut propna Esre
sjn6l5ti hr: d. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra
$i apoi ajungcm laaltreileaegitiu. ta o abetvirc, ohinredibace. pute'nici - in hiin'lerelisieilirl. guvarneld i .le pol icii.
oisktine.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo.menitor
Siin E o noua zi - fi a lost o zica.d am wnt €u aiciri an
a t r_n strro si n. pozirionrh inrrrscati cohp eta de ^ou5
la reqc - jnir o inceput.uomin:deoameni.Alostonoutzi unc candmasajullui
adundre so.la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE f\i.e .arecaear; christ6 a ctpllat nu un,_nleles 3uprarealGt, cjun inte os waratri
protund, de.prten€nti abblutl, nu d€ ad*are,.i d€ r 6 part€ hiesrali
pol'ftasrtinlt. prni nrvlt d. pdelfi de potilici jud€reJn:. primind
ta
din viala iubiriiti diD darul iuhnii.
cea ma' mulrs at€nt'?. Gcand ceh mai huhe pron,suni. d;nd
cete Da.E Dunna€u€iubne - dac5 Dumnd€u € lubnc - alunu
na' TUlp ub?< turl.or.do., c!*\;ob.r?r,\or.trrpo,
,o .i am au.a dkennunea .u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra
"
'c
te parssec dup! ce re am . pant ljuns a njuet de srar
fi de kturi maiiare doc6t atE f€me'. Dacl Dumnezeo a rubir?, atunc am f l.
natronale.EocetJgttucru primu srsiiudi,irmutpenrucoelahedou:
acordcu strtutulnosku naru'!,jn mpu sulsiu deaftlua. Natu'a e
sisilii,mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane
plin; de cruzime - supravieluiesic csl h.i pohivil. Dlr numai penbu
Toti pollricientr 5unt Jnann.i mltt,mii. in atreitea sigitiu Tor
ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei
ihec. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9,t,u r.,€o upr
'"$. '€9in"lc.nob
reulalhei€a Tott rir.niip€6onaliau accta5r efecrds.p;hr,.p.;tura
eia16ru.re6. ast nuin*amnt c6 o.nuosasupraqatljasc;,p.nt!
d czeace6r€€a garantczici num5lulmi. alsp€ciei €i dar5 rariidea
cu picaru.Sin viita hasri peaon.I
$ deliciul c.rsderului ei prinke lu.hslc a ceea ce se num$te animalele
$i acum iub rca; oare .tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru. decamp€.car€suntwsetarienesi maninca i manan.s {mananca
pre5adink, rcgc { resh; pans ! foru iubil. inrre ete.
,i boali ti
nenultuntreisup6ra.e oare,eunutdin aceftioameni a:wr,ubne. t's?rTpc.cc\qazr.f s?!rDca(h€rza t . np.(c\cazs.farr- 1o
unird.d.l,nir,"t l:ri nnon@,edca,ub, c;Li spun,.h.4oi"
numaideprnu animate s.brri.cca siohor,.un tcu.rrc rl(.r tr, vr ! v.. d. i!.i i',tr.s.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn
, I rr,r(l.c.penru.uD muls,a,l,u"sLib.i,.omprrarcc!puierea
., i tr.icrs q, tr Alrcne.paEU.;hr roh.cu ?sc@trac;rd.
'nc
i r,.i r ninciuna dc5pre iubire. dod ci 53la.elr sex.uc n4a. v {i
1.\Ln' propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat
I ioir.iunciaLteliinlcomcnc+i.mintind.o5ispunandu.icevasac,u
,,rrucJ' rri ac.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar
.r;crr diod;n'no.cnri nin4in- trcbuiu@darisiabuzeede
Eu !'iu acerte lu.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce
r5edmns si li' Lucenror. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii, b;'bali
n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.rurils de care 5unrelids;rari. fhu
roare luciunle la.rr. credeti c; sunrcli chiar srou.v. rriu roare
m,nciunile pe care le spuneti Si niu poteniialuLpe ca.c nu l.ali
olo,..r:lr , qri ,a.d. de"!alin.ro.
'or
Decj sriu despre animr oladeprad;. g cu ah fo* un an,mardc
'"in.kd--i.o'
:ipeca'si s€ti.cumainuli5dispaarddociron.einviril-5ianume,
si.unoasrcr acelelixk numit LUbnc. .nrc n€ di o v alirate .arcnc
dt. nu nd ia care n. di bucuia ncmonroar€r pr.cr mritl cara n.
i.10. n la! de ( nczc. de !o_ i

Avcm ioare vo.ilc inea c e srbcn in capulnosir!, nu avem


.onduraro' dc$dr. n,n. nos r inFt;d $ ingu,ul mo0v ra \d iubre in vjrtan€strt. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e
,Ltmeu. cdc ni h,d-ry..r 5u por ki.i si hcm.5ian suponar bar€ a.e{effi', ra.ind asra ruturor
!r ad4r'.ori.iTed d, pl ca-. 1 o l'h S,n en 'rl - -lroti irc _lde' - tts c*roq f pn-
t.med.AIo+esanta p€hku .n/, rdr d. ) i 1. J P( on! c. 4eri o o ".n.cprl ro-i,. :n.4'
3ctul conicmplarii un.i cucerni. maner.'ca 5i nintirea cr si obrinem
! r.ice t5.use$ abandone
Ounneat Nd'rqlt mir o pd,'s d,a.dpu lo,
rbJndond m hq. o@o, ,t Lchu a !;.iabandonqscp..rurter\L rum c compld; si c.rc rcun ap .?vr dc spus. A5. cr. in ld si
l-' di so1.a dc'o ot' a iek,os, d. i q,i o. oe tu-! ;.pc pu imoco.o ;cuomiedespini. Ncmonnsursvoc.. jarensura
r M.,re r.
dc D,n nrzel na' iic -o?. An to{ r $iat.. -a,s ubire 5ic{c ne d rdus La d.esr moment
' *d no.cj. in

Radacina a lot.c. boa6 Ip-detubrc


uirati-vil. mine. voi spuneri, . Nim n4oiedeiubne. Bun. Ei
bi.e,d,.in avetinevoiedciubne.de.eviinenu,lipsrinli.prietenii.
locunlein.arc!!rrcri. c(c lud' drogur. dc.cvd bisrL Jcrrin hi D<' un brrb crrs spuneuneifdcict o Lubeite. atuncicind
dd.clu'i' Ec$asy dc cc lum.ti mrnJurnd. dc r. mincrb prcanutr in lundul cr?i?rului 35u sn. rot.e r.a si l.ci titoiusi e.6l's.t_ iDr
do ce v;infomera!. dc.e vi utrat, r, pornogril c? Dc ce Gc?i- r.enc ear€a 5i auda.si.. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds;toresc. s
lucruri, Pentru alentie..renlie atun.i..indt5ieiunulcu.eialt.elisidssecmac:,ooaptea.inccPe
Perooanaca,cv.a.rcrut.sndatirpuscioiubiti zicelircj,.Pii * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.
es'esearar.dacaacrczut.elspun."Eibinc.a!'NUrputcrcainm;rn'lc clnu mJifrce dragoste ruea5,poarcci niciet nue.u el poate ci €'
voanre !i nu vat ddt in l5tur. Vatj conplicur lar ceea ce v r pr€giteie mrcu dejun.AF c;, atunciaParc. $i.,Kumasatra sau
inscnun.hEt$.evJff larcanearcJsti6te.;aiabuzddeindedsed Krr,su..r, slu cum e nuneir?. r r da . oblm. plic.r. ds la
uncialreJiint. om..dsr' n! pn. Domn4eu - DumncT4 nu blasf. pa ms P;'. dact t€5uie * indi 5; oler' Dl&.re cu poe. cu clopota'
m'rzt: Dunnssu cincJp.bild€ blademLe opnn obtr. ricdlluicrs. un.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan; $' credc5
A,sa c; aiunsem Dr.i nu uam.onqns cu invebarie mele. cu naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv.arscutsivi4cilau
invi(iru e!j desisur. cu rtspunsu.le pe ca'e le.rtldat partenerului Nu.redc;aveEneledeweun arulordjnahrr. ardac5 avem.aluicl
daca iubirea nu e{e imporranri, atuncic;ul'red SfintuuicraaLsc .usuntodcrtad.cau dinhercii.leleqell asta,Muliumcc.AFasalle
p'"o Dod" i r ro* ini n.drl o l- I L. C.ri.ro, dd. Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu
" 'rI "u
Sla.tulGra' a avut o marc.a;brie de.5ura.e 5ianum..surarea ro* de.ar exuJiratc. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr.u oanenidn
eiii.ulur p;s;rilor colibri elsnulde JU. alac.sruL senhmentnagic niE. Iubiti ac€lsrt pecoani, dar cumu. vl e niE de ea $ lalorill
in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun . sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e. -
OdihniFv; I'n'Sht' in noapt€a asta. daciv.riicre.r horla penrd d€batiboalalor derottaum.hsmull* da tor.6 ff acolo -penlru
rFrt. dr' icrlb d n crurq l f ,"i d. 1 b,. oir inlc rgan n (q in
.a asta ua in.EEc{e inima pfina ie conp.jung Sio sE seinslns'
io5?as.avcod.t! &oa paBoa.i?Nu nu,nu. Da.;esi.iqtisatiiubne
ca p.ate litmplinft5in inLerioru losdu pennu ci vt imbo n{vrli. atun. sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla
$ atunci injnvitstu,ie meLedcin.eFut cu multraniinainre am caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll
Drrnc/ 5; ri,.hl Pc oi,. i.; i
v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh,l '.15
pe altLi. $id.rqur. rJungem lJ
Eibine vA al,liinh.o relatie de comp.iune?9idaca da. atunci
!n nodus ops.ndi pidtr.hdlu,, penrru ci monutin care ati iubir
n!sa u;laceri hine niciodara. Da.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc,
dlt' oameni 6rc ci iawllMre,r dasrc ei v.Jtiimpritriatsim;nti
n- s; ui jn'iniro$ti ni.'.1ate. panhu ci in ziur in .arc v; insanitotiir
t ' dt ninri.lJ lplrunra((r I ( rc' in.iu . , urrJ PliTfl, r -L Lo atunci se op rc5i€ inielesse a.
iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc- &. eo.ililone
PenLuctt dinneb arelosi.5.cvispun?Reineli.i Jtitudined
.iudari. maesni penku c5,..tineri. !o.rle lac asiar rar ceea cejubitj
c torul Ana are sens. penturci? citidintrev. in!eLesetiacum deco
)c\J-j t,oba-ltrr. r'raar.e',b rp':n obl ri
De aceea suntasa
'u.r
de mullc v.d penhuc;pcunccLeiubi!i.pealteLd
unii oam€nL nusovindedniciodat; in a.eati{coala? Pentru.isunt
o uriti drr adev:rulec, roarc:u foniub einru.xGrcnri, pcnhu.d dcpendentidc s.cn ru a.eea.d s olcrt boa,l.r iar jn celc dn
voi le.h fi.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.ur r€reaua urni hlscredu.e lnd erenr de oice. to adiuqni- btul s redu.e
acea n.uronal; din crcicru| vcbu. panru luonc. 'tL b iubne. O sb 5c imboldwdi ti si moari. doar p€nlru c; o sa
vanee lnniturr. nuhaicas;oblin; acoaatdnlic ace.hrtnte, a.e.
bltndei. I a.er cohparune
r-'J' IdP 1'cJr'''(r" dP;
A.um inl.le9el. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.viidn
$oalamea.totlo.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli
'''i ' I I'u 5reda'i
dpd'oqu-i Cilidnre\o'r- vrcod ainv.lamea
Jin simlii
t, c.n, er--'.r-9,lid?ocn, i '.
care sunt ahso ur adulterini? N.atijntel€s a{a. Srii de !er ar' jnteles
Oh oh.oh.ah.arrnu.giritual?Cededeti';lilidcsPresPLitu'
asta? P.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.nl din ac6t pub ic
c ar€ rre problc me. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. nuvatiujtar

decar brciin:ivi. Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6;sne. A5rr

N-atiiiul Jna.Tot.€rciati $ la.eliqJ 5i iignooi'.p4ftu ci


nu pureatiss.id)!'ai n s[ati d.uputetissiojuial 5 mar deparle.
itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort sinic,un.orpbineltculsini.iorum;debMinumcrila!6morlpentsu
ca. Nin.ni. Asa nu c semf de iub re
cand eierau mporlanlipeniru voi. Dar da.6 nu purcl, sir aruia!. lip'5a de ubre Si
aveti un mod d. d irisnorc. in Locs; knili a oislsd espunetr .shr
Toatebolile, in mod lnevi(abrl au lesi{ura
'u
b,rc!' de-ric cclo' rll J cu
d"cp,obcrJraJr.-?1opopdpdic.S {.rn: rp.kn-.l".e n
sJu .cl pulin wi sunteti - ti sunrcli proxcneli
.a s5 ti d5F un o. de are.rie?^ Ad.i. rlirvur ro.l; ac?analant?zi€
d num.i .a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie
egalS de moartc, roari chcs[r asla .u boalr nunai .a ohtindi
golic'une. un pic d€ Nu de5F' aft ewbr
atentie. iar d..i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .rm( atunc' 'ndnrrii€
{tparid. ei - pl?..1i de aici 5i ducdiri in Balb.d6 { imb;rati{; o
Lun:de.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Putena oryasntllsuP'en
Daca a5l o peEoanl.u adev;rat bo navl ceea.e nu suni. a9
ints.?se -n.-oL d(,pre rre at nte.cac.cnri) pd-_rt
'b.
cadepind dc cineua .ar. sa mL oglindea$a dcca rubire.ari por s: o
5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o.upsi.auipnn
intureric.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da.5 at i rdadespremLne
c;atitudine. etotul atun.'m' aispune .stii cova? Enr 6olnava.um
pentru c; Ji lost disp.rar s; obtii enria cuiva. MAndna voasta,
m;ndria mcJ a ton ar;rdenare. inc n-rm purur ni.jodar;5 admir
ana. drr o simlcam l. nipl suh.onshcnr. O simle.m. M; simteam
D,€ot nicul deNn dc d mineali -
sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti DI i.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc
c. sap'imes. atenlle." Dac; drlisriut anadespremrnc o'men bun'
!idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6;
panalJmo t?ameo$idm|aumair;mrsnumoiaGleabatiipenku
viatrmer casS liu a.daniliintiLnan: in acesrcorp -.ufrtJ astJ
.u corpll ;eta. cu miLnr . .u och cu inima cu mlnteaasta arun.l
a9l;sa tatuld.opartcS pe tot' din uirtane.5 mitducc la p€necer€ depur?r.rrc6ta.aL'derspnnual cind eunret corupl':
iub't. rbuzari
rim..rdi,hqclr4plk"r"ibi',,pininunrnacond'ldnimc
Rrmrhr$r(i. rrcdrcpr,le D(r,citt dlnrerct.in..e.s s.arr,
I siti o singura Gq in ld s; Ei4i huhe qi?
A.uh, Euh.ti. iuhke. . un ludu pln do !pl6ddi. E ca un
{nim.nrcu mdEl.le O.rFnru. iubl usd.@nr,nu puh {
rubJm iald€l€ lur, ciinh! pr6ei c!r. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc
',
ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.hstull,6aFi.nlr,J.!rei.FnL
; r.lkd€ lonin.. Fru6u*1 . unur drln.nt Gr. c6b!l s3u p6l4r.

Ali lolt iublt Inhu viata


An *uropl€doq € L.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl
prin. d.t! i cand .hi. & $im hnb. 6t.. Am Mt o pl.dcrrl€ pllna
& pBiun.. lftr m.j c pln! de p.dun. I ri. l.r pl.dor . a. .l
sun'.i iuhiti i ., snr.l Dmna.t i cl rn fo{ fuhn prnt I. vral.. u.
prl\,{l.giu pe c.r. il lrodi dln cauro d.p.ndent€l voost. d€ .orp,
dep.nd.nr.i E.ttE d. €notir, d.p.ndnl2ld F6tre & r.t.l.
tErorL bls! dln .r.rd, d€ ddnonl dln deia, lar ca. @ aI Ecul
_6rlnF,
Kn pr. ll F.d€t rmlm $ndul Del . ldqra'al .tu.d
n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor. O ,! fi€ do.r b l€l cu6 a 6.i loi.
9, &um,.uh s5dn lubiE.? ln prin.k lr€i tgilii, h.lo.rn. dintll
!j@ntliinl.i no.tlr..,r€.5.. Av.hun m.r.c,mpd..on#1nll..!r.
hEr€ua in d€i. h vlr, i aFi n.r M !l o an.bhr€ a dEriint.i
I ! nnnll tn cr.ra, (d. lucred, l. q.c, c.re lucradl Ia indordr,
cd. w.. slri .nint.lsi $ sr nu N.'gr niciodr h.itrb. A.d{r
pdl. a.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul

no,s. cludat€, sd ll luhir€r ltM.ttl


5l .rund iublr.!, ln €t.p.l€
n4*. {li nuh. .lnri Fr ll .ici iuhir.. v5rtr6 no.rtr€ n.l
_h

inlrnrar.. Dar crnd lunrsn m,i in vtcta, 4istl o c.llt,b pltd$ .


b&lnlld, print. c.r. F numtr5l€u.5l!huh.. c6nd hqtlMll.u
n.l curg prln prlh.l.lr.l dglul,.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar.lh
mlnt o&a hdlmlr nu mr.p.rnd Flmul sigtllu eu nu tui .prrnd
bdl. ln .l dodk. ligllu su nici hlc.r nu hai Fr r.t ll * aud! k.!,
in n.ib. sisiliu, dxr k€tti hdllHr, prln vtstl sru prln *hlhblnk
cicllc. dn eiaF, !uni nhti, !tun.lc. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na
Stud6! D\ $ ptn d€ s?.itr. aduc. l. un puEt d..ulo.nutuht€, .p.Enl, L llndet€a no.!lil,

I
I
dac;viEto ncaduce a un puncr<lc h.olL Liintclcp. tr rc drcivirsti casdliimPovirdzccoPii $niide
n€cdu(cLr Jnprr.rlc!dcnurJ : - lor. pc , tu pr ,o.nq - - PentrL c5 au lacJr a .q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a
'
nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r; t. oqni.drrnrnenoi ,n,"le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'- P
*5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna - dacivar{a ne lacc
bunri5 nchccunpEpt.aldliobu i.onlo abil;Siblqepu(ernicc dn.o.u a(c',.Au et'rdin io.u a(.ld: nu
edri_'d;
iip& a bca rrpada. atunciceei.eGce rna pentru noione ca in cele -" r;-'-nliim(!4FL ' P,c. sl'n4er'irhe( dd'?''r
din urme. ne a e rm nat hormon iinha icisi.ei rdusintr'o$arede oo nr o no).rrane!9i l;'a I cio

sratie. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.orp


b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd ;
am4un5laonpun.tincar€vcd.mcar Si.da amajunsdo p;nala in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa
puoctrllac!rc am 16r noi inpli.!rj. 5"ublor..tj,elu.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre
Der,dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. een Jm lJrur dh';nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm
dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.ej9i..d4;.u an'nnl.dFrlrr
'(
in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n;idupi
crezuriLe$ dupi culturiLesal€, alunsem La un Fund - atungem La un
punct-jnonlideaur.cahdabandonlmtorul ini.inainhrlornoashe
abardo-Jm rorr. pennJ.a L.ocr.; lond p'opu loJr€ d
sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd
'cl,siciin d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd
i s5

lodd propukoar€ a ndi noasne ..6.,1e noatFe sr tic zrte, in O.m6ridcF! poF.; d sulait rltoddr; dar nu ma' d 5n' ldr d
licers. dar pure'nic. Vcdem c;, in put.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi
direcli wdemcae,anneie oritinemilo5itL.:voramcaroari umea
sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU
iri d; scafra de a$a, !i.i toruLe condus de hormont
Dc.i,!iunslaana in'uncti€!.pun.tuld'ncareLln- aacea+;
oportonnJr€. in varna lor mai inoinbtt. in car€ Gd totul ca 5r cun ar
fi iar .opii. d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de
idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz;tori sil€nabileari
hlon"i! or.9ilodF-' -,o-r-cc - lro r. rln , Ar toi rn
'a dar bihecuvahtatisunt
prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta". Dentu ca. atun. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti
ron:. nnclecnddcdea!'uts SLle .on!:enl deatatr''rtrva
Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti. !ol'.lnuat.'rcut(.arco!_sal.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS
* rc ritil.rotiris; nu iE niciodrii.apco
inl€lepciun€a absotu6 .la 6re. nu ati lacuto
o@runirJrc *\ucla - imJq'nrtiv5.{d \, ur rtal la to' r. .d nu !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in;lldrea mLt Ramav"de
mai v€dciinicio&ri ca peoop4runjrare sduala. sava u t'i la oameni'
5i5;v;qtnditi ,DoJnna nicLod.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini
impovtrcz copiii da. cu sguranll .5 am facut asta pa .5nd e.am
lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor
irminarea .u pJiu dbcazipada rlh.aziprda inul'ninrc in'. pnn elcitJ noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un
c LPi. clmoare.
pbru m.u nesru caFanacorbulu ddd ril.tbcdzipadr A'r'ram.a5 .orp.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.espunearc'esou rcstu
fiica mea do, v€cht p srenj. Asrr c bLne cind m; vcdeticu piru !uiier rcmpora i $idac;credclic
hzu besru. osi mJ vedetic. pe.elcar. a 16rrazboini.ul oarcind
mrwdeticuoltrminr stilu.itoare in iur ul c.pulu'. io' priMlj p&ul E Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re
d6tuld€ alb. ca zrpada. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. n rm iJ.eli.prolhBnoranicesunrcli, nul*ae';sPunsul NumiprMai'
ftcur asra niciodarA. Eram baFan c;nd te.rn infe as pe roaro. in cete Nu. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne. mt'eala ftntan; marele
dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c; Spirilu Lupiei mi c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala
)5rt5,e N. r_' 4i -ro pc. u i i- ry'. ! r (?,e dn u r;. ur 'xr
ert; dupa vlalt, ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea
inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa minunaii.cns.h,ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti'

$h!cajnca nu Jli.iunsir asra. dar o3! rjunsdi.pentru.i.dma


nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.irrastainseamnac;.inai.redemoa e. da lace celat pe ca9 ii iube$i
Mai hihe trli tie ce hat
o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala
vo$rraosi.u.s:cantiatac nidinochlrc5h' larua. oar€adupa % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua
. d.?lear |tclr'. d'.1. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu(
itr -
sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m '
arlandcuila.era cb[.sriuc;vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh .irra leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc; leal dat
ana v'ne.cu sisuranit, sttnd aici. tn fterriseard cusiguiinli,in rciul? Ati h dEpu:i 5- ua faceli ria @ui inava'C,.e e .riieriul Pmtu
mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash; se slirlete a'.1. vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL?
'ubnearcasitA,VaPa.birbJlii i
Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma
A te irld';go i de o aLii peGorna de o aLt; fi'nt5 omencasca, Poaie-Foare -poat c; e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca
tsbuies; fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti,ia' U ali-v5lam'ne.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu
6la ineamd c;. daci sunr€ir acca s con$iin6. a.gre @i de 3ici rodul pinre.lui rcstu alsini.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial'
actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte punes;itilacLceea.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt
bale anea. Sr cum putomsa spunpm.E Dumrezeu a rolerar lnasiu pentru csinviala rnitode, dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@?
o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Hadeli H.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta
Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.sriij. ndtferantde ce delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une
spunrepubL'canii. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu perci.pLoa .ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara
€l €de ilbte iubtr€. lubnea a p€rmi3 .prntia ac6tei coneriinte sra?V.aliinclt.jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe
€xplohoare. Dar din pl..r.. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ elinsu$? L'ati incura)a s: .re.d6 a,l'? AF lac@2 v .i in'uraia coprlul
aluns ca si o jmpt€rreasca. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ ,, ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll; 5' faLor n
alunsem a rejncahara, penrru c; neu,tn corpur €. dar ectrle nu sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla..aca fiice vo'ske sijsq hca
suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care, ceea.a atils.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd
ci prin lips;!€miF.'.n.nrali Uz;mc6rpul,Acesranoarc nollnca .c.a.e alta leheileau fi.urfiior vo+ri? V ar pLicc.?Vtinheb Da'i
m,i suniem bkc.li in &€t.5i prcqran. ne tr€buie un.orp nou. rrecm de ce € bine penlr! 6. d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih
PJn?n.n Dotsiu'n;! r5pl..c. dr.todv.'l' trc.utdn;rtd i,i rouJ
sensJric. rna s o iubtr. ci'c nu poar. l' dc n'c'utr p rcn.'
!*uq' ,Lblcqba b pcntr r
'trpri
'tull
"b>oli; Dccel- luc$.alolad4n'-fp!ni.{n r "n'
valtri? Pcntu c; v; iuhiticopiii. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i
vostru. voila.eti totce c dar ei sunr bince. aF ca o s5 Finral'
'5u
binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo, Da.deormd'cn

Bur. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{


copji. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si
penbu ca.c Lupr;m 9idJ.inu aliawtcopii n.osainteleseliniciod i
dsprcc.vo'bim ai.i. Dard'cisunrdi parinti.Gputehfxsoid€ede
iubnca d6pre c... Mhd ,i.i. Ei bine, .and inccp.ti si sihlil anJ
desp'a voi insiv;2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si
asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.lo..u wi cum suntcli
h'.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah mine putere,sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti
la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@, la !d,l€ wrslrc dc itl'
comun(li. soc'al'$i. la*illi- 'tl'.
pulae penro.aeksunldoari.capul6lru in acelafl l€lincde 'tti
Asculrali ni Cea mJl hare dlre
iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo,tru? 5i;sta e un mosaser pe n od he
rcce sulEjen t ne pu te.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor
.are oe; vi. I mt cu mare puiere,in plblicu neu. AF sA fie. nereu
neu'o.aLs Asta nelrangeLnima. aia ci am culhvatow'ecare
5; vi lubili pe wi insivi: s; vi jubitipo rciirsivi de c. nu v; .are a v"bit pentru umanitatar noask5
iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.e,pcntu ca avdi owcin capul ndeu.Pentru"w€alu' oumnezeu6te
chq ca,ev; spu.e.in'inderq.red c; tc iub.s.'$ maieF o $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr; E'a
@e in capulwsnu, care vl spune;,cred c!m spu, ald5rul- S' fluturii d n sullerul rcslru $ din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea
mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e
dod o e^p?, r' ; rr;1-io epon,$ha... drh b-cr..pe" "
capulvostu.9i ap.i. naiareliouo.aln capulmshu care ee simtc
pro* .; niheni n-a awl s,iii de b' 5' rlili .ine n a awt sriji d€
@ce carc neipune.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r
Darslrgttula.elade be atcc6.toilLelnregua,btuleinregui",
.sifimhlibinef;riada esuofat;buni.o$lunbaiatbun a oviala
eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti. Deci,cevGo pocrila
'esult buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i
u;mers€pincap o eni6uni,carev;spune,Ec@!daeoinvbtare' pentro gralllcare'
@'Le lina€si virulenrcc.rcdau laop.'loorice
- da, ieu cr da - dcc;reditrebuies:inv5tlti,s.u e doar o pNft
.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.ermarmaraolc.d'ntretoar€esreci
sal convin,peE inriva cu a.ene uoci, c6 asla ecota standard. $i
5trlic;ceea..vrlianqein6aec6nue.kiovoceincapulvoshu care
-rs.ulatimi .dr5i fie a5J d. dreipri 5, d. btindi ! d..h,, i5 {i,rrrlid. e. dc ro c 5id iiP;rinliivii rpui F ru mai qivoierii i
d" o,o,
, vcdelipe.opLrir.era iareirunrinterepli ceos;G.eL candvoceadLn
drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL. deznadeidc lapulbrlruv;spu.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.a e arha'c;
He .redeii.: Dumnezeueintr obneri.it Credeti.i Duhnezcu !aedemodd; d nu e.ooP cand irv4;m 5; cultamwcea atbncio
einir un Locls de rugiciune2 Credeti.; Duhnezeu e intr o sr;madi r5inl.Lagan.i ubrea dufrneza an5 e.a ub raa pt.ntaas.i. I nu
de ruine2 creneir ciDumnezel ein.ruce? Dlnne,€u ein voi. c.r me,gem ac. ot umam r.ervo.a Nu m F i.atdene.onvenl'ona
, .{, h el L'.€""... . veoddd.,o.ra rii de rgnorant cat.!4 6ujon suna nu me'gam a.olo Ata drm Furare
'fucearoogrnd;-penru!avoisivEpnritiiner sEGaminreas.i
despr. w.e ca cJ une din int.rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc
Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte
9rLudu ca'e d.,ahase+eJicalFenlru ca.a vE ana i aicj e*e.:
v..ea acee. nu a (ost Ioa're FUlernk;in v€la uoasri. tar u.cec edc cum nc indriso*im, A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar
e mar?rcparjnre. mJr.lerala. mar.a mama vo.aa inte ep.iunii drn curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. Nuputem sA neindrigoslim
capulloshl .are ui p?rmna € v; pro{'[ dar careG spune..Acum drJ-..b. lJd i - "iT a or p d r ' ' ' ,, d..," d..i .i,
fii aleni n! re ducc afar; in roaprpa arra nu e brne. sraj acasi sau s;racie. dac; cerJim uj.timizare. Nu ne indr;9o5tLmr nu caPet;m d€cat
"Du te aco o. nu $a acot., du rearjund.. du reibea.jtev, pa),oe. ! u rare. dar r{anu eiubne.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie
*vorbes..u Lineda.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ 5; iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.opL Nu
foaae mult. muLfumes forr. huLr' - a.eaa e @cea Lut Duhr ezcu 'ubL
purem si ne uitim LJ fata nornr; din oslind; !isaspunem ca e prea
n,sbt€aec;mLI djn evoiavet, arakaindo a i$ sunrdialai€ graeasauFreabakanasauc;eur;h riamnaru Fraamaresauo.h'i
sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti,qi torus. eae aqadc
preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri
mici.lncata perm svo.iivoasb.s; devid rJade puternici aFerhk
sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens; ne.iescompunem a5a
arirudjnrlorvoashes5dev,naa5adem i. Iubjrcatu Dunnezel asra 'd
Trebuie*neiubimalacumamiubiun.oF !ar.slga asinu iosdu
i b.. r. e \ ,.s qi.Jre e prote rtin b'atel?.oa*re uriase.
esre o rpae e i tu' Dumnez?u .are nea crear se numcsid Lubre
I"6, a a L"lri.a p.onlqr'd
ceimJi Cumosisuft dela sis i- dejas;siti- Fid, pur !jsimpLu ei
Sjaruncr..eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde
alpabuLers9''u. cum po(s; uo explc l;.a$ am.aGoprepoz(E cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.a aaFareuntupe
rnainrc de fiec e Jdra.iir? cum pot 5; v.o expl.? cum por sa v; tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.Pstanuepdstea noasfta.
explic panu aLcin. oa? Cum poi ja v; expl. ptanutalFsetea? Nu*a0da afari.opLlul pcnfu.snu.*cnumosinacceptiuncasocia6i
Si
na' mpo.tant. dac; nu ariru, rvocea. cum pol s; vi ?xpt c FLanut.L ceLputin increde.ea mea in uai?5tec; ru arL la!e aslaS .i a.e .op
e copiluLvosfru lubkea e p,opria ei frumusere. Paijk co.puLui nu
Dec' cce*e aia .indneindrigosr,mcu adev*ar?Cum Jrna6ui ..mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.lrDmlsctea.Arueaun.opil
saabordinana.s arirebujs5oabard;m?Di.arrr€bui$oabordati carevinedin.o televoadre.dinsam;ntavoask;.dinouue€voistre.
.;. i ,. r...p I i 4.d\. i.d, 10 .on: rn.
.o'(' rP o,
iubipe acestcop,Lpenlru ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci
' .dl"G o, -- n|oa.tJLo..-;, ..'!' Cine nu L'ar
aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc;areF;rPr€a
lo.uril€.luftur e.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.;parideea mull?Dac;alifacuto rusinerauafte Bieitem4's;ttr,nacest€ u.run
osafiriinliarJwa*raurm o A5r.ne $riridcc?)p.ntru.;(.,,
? , 1.,Lutruri .(.r.umrr..unpo ri.irf dc.lkpl9iinlDldumibm
ce nu ne place !i.e?J.c hn.m 5ecretin a..a*a vala condft,i.n( L ahtr.h'ara5adebine inre eseti?
tenFLul qi nodclul urm;toa.ei noa{r.in.arna'i vi promr.d a5d 51,( lv r1
"\Jo'.
sice Iacen aruhcic;nd nejndrssoslrfr? cand.m ucrrr!u ro, ,. o...1a t.i., ok
'n:4!ndn.<a nu .dr ao;. .i .
'+rJig"..r-oni,1
noanre. ne amsmu rdin r;d;cin' aubinvinov kea,amspus adevar I J . .oncluzic dc int.lcpc ute D.. n:1, ruzitasta Erb'ne cam a!ae.
- pcnru.; ru potis5 iuse$ pe cireva atun.i.ind re tupticu p,opr,.r I'o ob b ' no
ta vina E o rlnpenie s; tacipe.inava saLyarorutt;u.Trcbu e sa o ti. l, Dormne de.e nu miam datau
tu insui Trebuie s:.uraIvasut. As fanade asta arn.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv; daliseama
asup,atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.s.hrm64imodu .i sunteti dod o mrJi.srie de drrmi .onrinu; \L .i {himbati ha
ln.ara tr;ili v; ros Vi rog. tubn muLteconumede.ttintropie*deshak.speare UratL.orPLrile,dar
sur;. NL are l.g;lura cu.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur; cu cir mrnreamergenaidepan. 9inojnucautimdc.atacelmanajp.necl
qpurerisiIrceti.Nuarctesaturscu. de.oat ;rair Nuaret.g ur; Da.L. pcntu iubne .el mai maret exemplu ene .; s 'nhm
.u.alr bcni aveti. T.ricsunt a rjsip;. Tortc se iransforma in rahf produsu unuipirint?n;rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui
nosbu Sunl.tL pr.dusulunur Pin.rc miret .5re va pnmis sa fLi
si umosdv;spun.;ceana marepovsrededraq.rtecarei
ax6rar reodari.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 aici. arrasosi lrmtal'. sno.anl,. n\tebufoni Peo estad5, predi.anl
9i.are are o'd Irp 1''Ip
r;bdar€ sa va hs? si Ia4i. p€ voj. care v rtr r spit prjn pizza tibere, 'd
d'scuE Pentru.5 I amai auriSi rl6 data.
d va roJdoep€nde t, !d,n, 1av;ndoo. nrJ urcmuri!o' ascult; a.esr
',.F..,
- uLu oi ulu,ror. E utuiror.ain.: va maibare i.ima
D?ci ce5elntdnpiatun.i.ardncjndrssoslim)E,5Lne,efo te
De.i .5nd ne am vindecar. srrm .; einqurutmo0v penrru care
dLf.ritdemagnetirmD s.xutrl$i?foarled f.ntdeanePareariuPentu
sunrem bol.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm
c'nevasie loane difei,t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal.i A nP
inccpem$ rcriviinuafai"6rr; inc?p?m si ne,€,ram sp nand
indr;gostr nu c nimic d'n rorte ast?. Atur.' ctnd tcjndr;9osteJticu
addirul, cipuren
',m sa ierrsn. Puram Nu auem riciun s..rer. Nu ne
darn; niciomaimuti jn spate. si. ah. dr prerul ad*;ruLui ?re o r.laha
ad?virat 9 a*a c numajoacd: .?erceinseamnicr de lapt€qa
buni. ban' rn band. un .amror nou o mains n.ua. o sr;di.;. A
e.,.. A "e
anLnaLulpur Os; v; rPLn dccc
spuneadwiruLareconsecnre da.eLenuinseamdnimi. in.omparalie
Atun.i.i.d s;rfr o p.roana a.:r.L mint? o og'nJesrc pe a
.u ceea ce. tn lumea cuanlic;, ce?a ce as.undem ii suprimin. ac€ea
noastr; ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s;ndunl?noastre.gdnduril?
suntem bl6temati si dewnim iar u.nstoriea incarnare seva.onsrrur
noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru.i aFvr.a casi fie cLPentu
casuntasajnnodn tral atun.'.5ndg;sitioPar.rnicaresirde5te
siiafr.a in rorianii..si at' lrar in are$ colp. al ur vierimi,er? despre uoila leldc miretpe cai . laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea
!iuietid. nrmc vietide.imi.. da pitori. devampirLzsr de ce dac; mrsnerid aaka.teL mintc laminteo.lePiF+e de mL Larde de o'iPe
cea a rta.tici sexual€. N,m.nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.ie.
L ri..r?d P an
d mul.runiel Jp,.qrcdcNa A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu.e ilJh si si iaritic;
nik J.o,1r >i r'-nlJ oJi,o ciL un mare rman., ca 5i te accepte ori v, spu. cr ou.onrder.:
cfl,. rJ nJdri'i IrL inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .'au inle ca nobiLa arti a
'
sunteu?Ea.eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns; nnparahen' EnuLthaln5r.tssrjunsis5cunosripob.no.si i.un.sri
9;simp?.'nev. ca.e!cu 5 La n.iar;racaLneL lih no intr o 09 ind; mirka s; comun'. cu oa, { odata.e.unoa$oh a.oa m nte. a,ta ne
itunciuom.qnoai€ ubksr . p.n.oqlame'semnj dcpd c.A fq.?o'Ledkca!isedn n;pL'
l brq,eqd^tri'dc.p?.oniqi:
"v
,rs pr.. ro,o.,, L i sLmpLu a ne nor slm;nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.. sil
$opun de impq?.h.rc JsJ.on nccinsteasc; $inucr€d c, aid are les;turi cu a r€ indr596ri.
c; suntdif.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig,l,u Dqi.o,idvqip.'rcdcJ{d'r,p.mdnd€dd'nlium?d\;
re.in a rcLl.r 5ig iu o"mcniisunt oveipa ed.adr Ecorma'mareddinld.meap€nlr!hsdgtst'
'o rot-q/o!r,,j.!i -, r.oL, \,o in viatarcasn; oiemeo. cir€imintes; lie ca ocap.an; d€ otel a
faceris, Dar in mrntc, runr.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda .d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.ol tr,.tiir-gle.e?ti-
pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.nsrdc rcspccrp,ofund. \ii( nd?p; d.-d.sd-dl,ii .
admirare ascuLral m5 - relpe.l admk{r. nuftidilirit e asa voinli. sau cu un bdrbat - un barbat. indrfdentcum aEt{ - sE s5s I
susrincm ninrea:ed m;rcald Nu lrem nL.r mic s; ma.irm J*r un b:rbai.aree.hipef tie nob 5i. a$a rese$te.un rbtA. nu.ade la
prn d 1ebr" \; i-c'qcn.roo celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele
'n (aldun. ra o hr', de (dn' !ar?
ne apirnd€ ene.@o in tcaarura c ro pln p. mrdonulde slnd
pdmite. cJ tich cincvo ar licur;ratoqt,nda !. in siir:ii. ne Ac6ra e un btbat c.re. spre dz6{5ir€ de dice .h b5rh.t, r puba cu
!€dm uwrinE * fie ac6r€ lucrurr. dar nu 5le. o l€ int€lage nu cu o fo4; a
pe noiinsin€.5ila leln ci. Acolo€srerubner rd.vn i
aiun.rcandviindrisont.ra5;6edin(o rJ4jesexuati Nn .onlolulur cipur 5i simplu penr
barbat careareep,a c!ru Spnitbrbe+epangurosa.ac6rurpdruna
si b; nini.dea serut oriciiaf,urtinessru nuosjabade vb'a,r'nbddidirn srl",, rr.i.o cpp deLran1ri",ul ,.r'
alacecuanr osaaibidcahce.Lmnreaabsoiuli.upurcr.aablohLl;
'acscu
loc in unan'tate. inteleserea sa. iubirea sa de Dumnezeu. hobl€lea
sicu rendy aabsouri 9ldrc; nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev.. unbirbatca,eiubesrdrdevr.uLmainu!tde.arnincjunaerar.cand
n.avdi de.at rilre pidr ilccorpuur c;nd av.fr ah,r , abordi anJ
gisimunasdeldebsrbdl,unbirbatnobil-rdica e audislatinloata
inseJn.; doar $ tiicu dslJ. rr vorberricu 8a 5; rc u I t. r a. d Il
istoria. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia. q
uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr,odiri hr i ii den,ara r!inuin{dmn;.a,unr hom\.iudli., ida' b5'hatnobili 9icd>:
inclerd u p.nhL (1. p.'naurodms'"F ,;
".6r cnd,w d., e
nu ma, auzirc.cl if lr;igcrninr frDtulc; nimic' in cJpu riu nu r,
le cunoaireti nmrea ddi.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a
patrunda i d..u mhr E uab5rbJ.rr, nr p ui.rihi qn
sPuness re ridi.'s's; uptr. Nimk dLn.apu Lar nL spunc.i e5tr mai
I 'i7boni, ri
un lsuritar de pac€ in dc..5irimp. E un barbatcareli at; propr'ul
bur decitJsra Nu en cioro.eincrpu rju .rrc iti spun. c; elrimri camp. .are (i adu.c propna lui man.are. .are hi s€aza proprialui
n:... db..].a. -' Ja NL c\ .' '-pJr'"ef ,i!pl. d.dabrci Jd n f" Tpi.slicr.prore er; u.-u
nu. arunci cand nc indrig.! m auen parre sr .xpcrimcnrim o ihp;r;lie.Acelac un 66rbdt m;r€1. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru
analohieaiubnn.arcGr.trcrreaa.cl. h. (;.ur.in( o JtLi r4rhana 10[oameni] A.e$it 5unl loarte rari Aiuncic;odsssl acdbinJt,!'
$, nu incepe dinke p cio q in.ep. de aici. de sus sifc.rk sisitiu 'l.e.rno+? DoJcc, >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .i
.arevine dc ar' in jG.nc ssptorar. nu roar;.req.rurJ 14r lungide s;eare dn rstLldc blrbrl. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb.n,J[l
intene,a N rn rvur n mc pe.ar?5a mr baze,. dc.ii un ine.lator
bihan O alt; liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare
J.laJqr'Jo _, i..rroer"rr - rp,lr" (c(d'n-raa.
d6coFerimca.eema nlr dureriininmanuau cgrru,i.uc€neau
r;.1 dt.. r, r.. -L rn (i,u op,a',-oia:ncPortrr;
"d.c
N..n,nr.l4.pmrr\pu\doJnnr J.ed.fd.mrrdrr 3rF.J irJrr
n'aspus€ mt.u.ero( peminein5um s. ni.!.er6 peh'n€
insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el
lurir t, cu pr€zentanaadc sptr
insu5i. mrL Jlescu .. ei-jcuceres. pe
roli nu pem'ne peei- cuimpotriva Loi
r.dadaa dL_crcJra" (o.'.i : l'r-ar\n.a,.rn
ddr'"no;eun"rrdLno.
volbea*a.o-F,-n Fclc t, d..a o o"d a, ibfl nck n!a ?sc
b,bcJ.r.ob f.in.e. cl ah .
:ange'oasq J I5', n co - pe..o.Jl.Jer,p)fl.pe.op:i
'(nL*d,
uDgni in prezent - l;ri ni.io rdut arc Cda m.i m.re du.dre d'n
unepasDn€ Nuraceddnan'c,cda6. N,.,odari nuvecukati.uo
Si
pqerru gnd'ndu.vitaod'r;pq bcni. Nuhcqrsr Ajbh*;mn; vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n.am
5;nutr\.ono.lr5Lp'Jp.@' -e,i4tri,r, Arra€u.,orDron,,
MrncJ ffic.are si im, b'beas.a in.ap ;, J.6ra v, r€greiur
Rd"e,Jk ')rr d? \o i-.,rc"i6-
i n, r(r-,. -d.5 r r trrofl
vosku cel maimare. constiintr intotdeauna . lo5t numili'i$
inscrullui
9
udl.- dnoi ^L \i rr n loda '.@r, Dum..zcu Eun am awringor.5 m ampabe.utrc*uluctiincactnd
'
A'rn( (ind n( dc*opc'.
fiindrasoshtideoaltip.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci
cand suntem irdr;sosrilidc Jcer peroana. e inlampt penku c;
suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea
( nin airepta de l. noiiniinc Nu.oende la Ei nihic di..c n am
c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i
d. tr,le Jicr..d o okhcnra in rapul b,hu).'n. o $'ub€ayi t
c;t hmp?Orngurt @.0 dnJ e m;ieski.. Asta e Marer Lucrare o
sinsur;vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo..vomglsiiub r€. vom
sasi articoluL orisinal O sinsu.s voce. Daca spunem c5 suntem
indrigosrit'. dar avem in cdp toate vocle astea
indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ
I'rrdcn'rr.lir5(o'jn-z An L.r,,;,a.onq.ntJ Srd , ad€varari se ,educe l! o singuri vo.e Msienria inscafroi s5 lc
-a
. tur N cm dvLr orc(( n.,pu r"L Nrnd.Lrnrm,-.a,a!dm" n;pan€rli pe loate, pin[ !junsi r una singurs.ii.st. rm u'hir cu.
CIIVINIE DE iNCHEIERE

Ar putea s; fia asta cu adevArat o invatarur6

nr'o lormasana,.arc ra nu!' a,bi orgineainstrp'!.onihin6.Totuld€


acolovinc Atun.i,cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5;Gl!.cm
oslan15.o.5Lus;r lJ? la.cu am fost dcnuL de .gLd in LJcla mea Foarre
5iie, inlc eg gonul inr de d sciplin;.
9ru carb,.rddc!icidinsroz o'. p.nLu ci niciun maestu spiritual
nu a. p'cdd ir talul J(6L. dar d. lrd t46uic st v: \pun !a numdi
inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a. numaiei. Adic;. a nu aborda
cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL. De l!pt. e
loarte mulli artiicialitarc. Asta se numeire,st'ti. asra 5e huma$eprinzul
.u pui?r.. Dirs; te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale
ii.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de
pa.a. ti I tieu Stru cc 5e int;mpL6 in cr€erullor. Adki. dau aco o tiili
arata postura c; ;torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce animd h lle$a
iniunhul accstor oamcni. Vedeti voi, ci nu rcr s5 'elde
ate niminlL ana.
pmhu c5 arun i. o si li€ ti ei ca roli ceihlli. 5i toat; id@a acElei dpedmle
orrificiaLc orgasmk.carearclc.n.. .. l.dlrl. dc.it..il.Jli D..
in viara spnituar5. rdbu,e !i r,m.u i.. Tar ru5 i 5i pu0r
msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.imwfmintclc.',mmbajLLl
f.rduldaochi chilotii,psro.anum,t€lucrdnsa.rcp.care epuitimi
n! nedcimnicicdalspecur- astainscamnasifi i.uoidcdeasup'r
- {isttB,coLo subnu.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari
p.dincol6. ins;drc! suntcm luaii LJ banin5runii. teananoisti6i.
lii fim oh'5n u'd in $ d!.. nu potr 5t i' obisn u . no s61 cunorri ni.'od ari

Deci,euam amsr osi afrintctdoouna- un loc unicinisloriJ


lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p, tudl,rrcn uuuddr'HU
lt.ut rosprrlic cum saspun oeta) - n.au l;cut resuscilare gura b
guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. ca 5i idau 9ara.u mportania
mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi
sl f ddll ro!'e pdcr.ni \oJsne. o rs lL L-L d nnc p,,r' rri
' "
invit:ton.are au putut * v; ru6aasca b felde multcand rm incepur
c. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh, na
si maiinrilnili niciodrri un lnvtl;tor ca mrne. nlcodata paniru ct
duFcum se spune dupi.a mau fi.ur ,u arunciinarrfa sau.el
pulin, €u om lual mlhita rio p5*zintr.un lc Rcrer.
Toarl v'aia esprrnuala. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali
vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr.nuhest4s.
nu o 5'd (u br'et' .rre ld! aiJ Va Manan(J sde. mJncnci'
'og
*minte. minrn.: srndu. S minanca mtnt,s,lac fl alie lapro Al'ca

Eu wcao a5.d?hultsi.slupp.iprniadinkc Dumnacu $ viati.


si anum'rol€ lucrur p. care nu puteli ,[ !a laceli. n ar kebu' sa le
i .f-r: n 1 rlrcr 5hh, s,.ra oar.n h
lum€a dta - i.clusic rci - care. :riti, ducti vi'tr asiJ ob\nuitt,
pl,.dsitoare flitr.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru
citoli.cicucarcuorhitiiifeesprrn.enocetr.At6tedaptc[stoarest
da obirnuitE. Ei binc,.sta€cJm plictisiror, ftiti. $idupece aliduzitin
*ossrupun.in acd campi p€ {e*r! *en;. *um $ili c.$deti
d€tulde obl$uitl. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr, g p'in
.tase c.m r;sufli torlq un€l€ lucrurlse.rm risofll !upe asta. Dar '.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr
i *.mihrt,.1'n trn L(ru,m rvut.voinli. or$ie. o
vjata mea dJ.5 5Li.c!r.trtr si sprn in ocet Loc iar'5nd am cruns sls I caPulmeu
Inainte $ phc. vrcau .r h..a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.' .um at pureas;rl iub.r pe Ramtha$s- nu Lubesc Pd toll'ailalti?
^umai aj-n5
ninicr_n vialrvoJ*ri.are sa ru r,e ! d! an rldq5.o!i tL_91 tlloi nl'
ette atentiaspechlili!idecelc;ruir is a diLr.c*priui?giu dc r tr;L -, voi s 'nhh s.ie i:olarc. \-re" d., ce<?detictnrvli_'?res?
nmodulinc.rssicrailiviata 5is; j.telcscm dr.ir€,birnd? JnJntul nim€ni.ddpem5 rtco.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli
{prm amantulsuprsmv; tineininr s; Srri ii noJpreaa*J Eu rr, de ob'snn i, de lap' odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d
$l
.iuns* h;i6 in scolulJldouteci s, unul.a. sicc ctlirone amal arun.i a sa G intin&ti et .iunqel' la nele
f6li ada. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll.u Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE
careamtncepur
'nireinGrirur;
(ods'ldnaceJ5r;s?r'i..itdcmultviiubes. Christos e .itat c5 a spuscionuln a awr
ad4dratanatura
A,-n cinC dcFLs; 1i!,d';n. .,.J 'iubirrl
iubire maimare decir accb ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr
aliul
p.n.tr"ol icclr'n-'cr.'oo d J hr .oa', N" . ir Asta a ad4;ral Ce!ma mare iubrc- cea maimare iubka
esaJr
prea multcand laccm primulpas p.nbu.i tormair.olo am tn.cpur daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. penku in ce e din urmi osa
Dar conrinuind si ur.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .acoo'
'i
Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna
qi ajungem inft un i.ritor u c.eamriscanr mii per .u os. in5a Luc'ul Fd, ma'e dc-,]t (e ci'. a r"DLl a t d"o vara Pe-.J'a 56 ri /' ;
n'nrnar. (;nd r" nrc'( a o!rl e F, i . nd,.ptr-z" de c i r 1 altul aqa e minunar. Palru ci asrane aral;cite dein'|l; consbinla
dt wie 5; inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor rarefi ata,minlnata.elib€rtto.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava
n;i
Nrciodr'i nliodda i -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl
iuba N rm spus dir ni.iodari n,m.nq. Deniru c5 n im emnin N an A5c(tro,r, ac€!'r5 .slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'"
iubt pe nim.n, L.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.ut. Dannu !a et ro(Eddk. ariia.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi
rnu,i dPo in ma mr s ainnujatcu himlt mesaserii i v! tl mirdaru. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu'
copiii m2', itunci !m in.cput 5i m; 5imr revr mi pirinres. si pe jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .onduc viala S dac;
$(,. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia nde6 3a la.eti asta !run. iliqasLtLubreJ desine
raute$r Sjpam;ntu li sc surpa srb dLci e \si. liiri voi. unde era odari cr bt' uqi iLb re. mreJ l;aGna ar?? el x r' Arc LDi oe rne
ovale acumc un riu iar.cumr;uls rtrJ.slormrlin occ.n usnu! insuti e inc€ptrrul.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5; fa'aii
puternicc. Eibinc.d rntriitprinrorterslea $ u..inscrmnr Ad'c;.
intelep.iuncaunuimintclcprvalorea,; valoroirr .i'..aace.pe
deal6prne.sunrmulrcL.ucorleunurrgroranrcarcnr.rpa'menrat
nimi. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit
dr'4r-r !ocnre i! r re !rn.l'.iat.i-ur5 LF.rirci.
5
caidv; spun.rvi iub6c-5i duDicumputcli s;vadali seama.
in.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m; lupr cu modul jn care
mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.ast gise c;cuvintcL?
.end v; spunciv; uber. dnainsermni.i am pLe.aidin aLtr.'Laa
siqiliu almcu cea m!ipuierni.s fht: r;zbo'nic6, srincet. m' amcroit
drum prin mulre sufonnl€, p n mult€ sulsinrs Si hulr, rellahra Da'
nrhAt, A Msa \ titu..hon en th
H,.hh Cr::non. ot s.. t ot,ol

R.n h,, A TeadrE


uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 LISTA DE 5IJRSE
AudLo Ed. Y. m nlFih! Ddosu*,1993
Rrnth., hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm
F.asncn&G de l. drterik €v€nimc r c . au ,on IoLonr€ in
Rnkd, Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.tu lorongn. dedLaLoE.
F4.e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s u ,on t.ismEe de R!m{h!.

Rrhr\d Mn d.s 6Rt olbde EnadaEt line cd,eb 422 Atd o Ea capibtut I taa6 luna o wa, todE tunea o 4046. Ort .d
Ylln Rdmrh. Dr,loeus. 1999 .rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'.e D Lov4 cd'et 47a.d valn.
R.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o
Rrtuthr. rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm
cattotul2. cun d faod.4o4e@o lanae?.lostpr.h.tAt A
tlank , Th. M!\kry at Bdl R.dchn4 kc s<r yct6 r!'.htns Dadtc.t d b the FeniniDe c.ndet unA.Bt nAhs
and De'th,
MoLcut
'"d 374 ed. Y€lhi
ol Intent ..d Be.onins d alzrr, c!er!
JZK Puhhh,ns. d{tr'e I Jzx. rnc.2000
'
R.hrhr Dl.losoes, 20.24 februane 1993
Rrntha, Thc tvhre Book Ed req:u,ti :' ta4 i Yetm JZx
P0blBhing, dioEs ! JzK, tn. . 2oM c.p otul 3 sdEtek t,hn. .le uru,/ro.Jh d lct pr.lud drh
noes coltn{ D@dterJe, yaeatet
a clset 422 €d. Y.lh; Rlhrh!
''4'}d,chtudtft@
nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& D'!lquA, ?a sepkDbrt 1999
'ndT
C.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr .o"t fi . lort
ShN. G.oE? B*o{d Ft.lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh. ars.t' 422 eA , st
Iklobpht Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool La|e k ! Mrnt.splendored Thiry rna k. Rel,to.rhtp F..@,
^tarfttt
sprld n9. Band T LIe a.d Tea.hns al tM6bE atdr FatE 7.
clrlon ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad , hd ptElld Ah
slat LM kd Mdnl,tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.br P.tu
The LiEs dl th. cd5aE Tradus de J.c Rotte, 2 Vol3
Locb ^irsLibEry Ed cambnage. H va.d uniec y pre$ l9r4
clnjika I c*da 332s cd . A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond
und.atandins M.1edl6 al l.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c)
Thonpson Frrn.n The Fben, ol F?nas Than4an. Thc Fn!
caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes ca pitolut & Ih pa.tul ast pn rcin.anitii a lo ptclrtA'n AnAths
Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt
Cuvinte de in.hdeE Arptbr 3i l|e.4r a.devt d indlntu'n
spnturh?a l6t pteltdt,Jir Fkdi's Perc h Love cB.td 47a.d ti
La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.lruo.shtp F.do.
ll/
I

S-ar putea să vă placă și