Sunteți pe pagina 1din 103

t

Elixirul numit iubire
Elixirul numit iubire

ln

primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe

ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de

poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o

anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina

pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le

provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5,

care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita

penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,

Eseu /. Despre delicatetea sustului i a pasiunii

4r)t_l-uMIRt

\JVANTiNAINTE

CUPRINS

l.n.d. sqa poeiei ti a fiunuselii

.NPITOLUL 1

idta lumea owa Toat; lumea o doratte. Dat ce6t,

Voi spun€li,.T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5?

Trei iubiri din tapte. Senzualiiatea, suferinta

!iputereamanipulatoare.

Cand ,exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre

Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor - -

]APITOLUL 2

-

.

Jm iaa dragosrecu olemeie Un ameslec del,6rie inc;patandla gidecompasiune

Ce eete iubirea ad€vArals?

Ce inseann,t sd h feneiel

R"volulia sexuala ti libenatea

Sdr'|e ccvd reu?.

Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte Cel nai nare conplinent al vost'u - mintea,

nu cotpul

NTERLUDIU

ub lulperfect

:APITOLUL 3

iecretel?proturdealeJnuima4l'1

Alergamincercuriinapoi, c:irehecutulnostru

Sdetulde d te uitain ochiicuiva

Oameni analirici vs o"menl emotional:

Paradoxul unei personaliuti amne:ice

Sialpersonalil6liidiso.iale

ll

t7

19

n

27

31

3',7

39

43

4

46

50

51

5?

53

69

71

73

77

80

LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman -
LISTA FIGURILOR
Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. 211
Fig B: 9apte niveluri de con$tiint; ti energie - pag. 212
Fig C: Creierul-pag 213
Fig. D: Minte,a binare - Treirea imaginii - pag. 214
Fig. E: Mintea analogid - Tr;irea in Acum - pag 215
Fis. F, Efectul Observator si celula n€rvoa$ - pas.216
Fig. G: Biologia celulare Fi cona{une,a gandurilor - pag. 217
Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag.218
Fis l: CorpulAlbastru pag 219

MULTUMIRI

Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care, imprcund

au ajutatla f,iu rca acestei ceii. Alostun efort suslnut de echip6. lnspiat

deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr,

Ramtha, fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune.

Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la

dispozip"e, penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha.

Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra

purc cuvinteJe Maestrului. Multemullumi lui Stephanie Millham, penlru corcctura ei atent, fi penlru prcfesionalism. Mutumi speciale lui Jaime

LealAnaya, pentu editatea litetati a acestei c;4i, pentru consiruirca

Glosarului lui Rafitha, a indexului

i a eseu lu sub formd de comentarii

si introducere la diversele capitole ale cerfi.

in cele din urmd, dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t, pentru dedicarca

pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui

Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s; explateze noi

pefspectie asupra propriei lor fiinle.

CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti. , Ce vor ferneile
CAPITOLUL 4
Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei
Doi oaspefi neobi$nuiti. ,
Ce vor ferneile
Fantezii sexuale, secretedezvlluite
Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc
i lwnind
9t
93
96
98
t06
Morala pove$tii
l15
CAPITOLULS
Adev2trala frumusete 9i originhlitate ,
C;ind blasfe'd0 es(e numele .dev Iratei cUceriri
,
I l9
l2l
Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le
tZ3
B trrbrli de mare renume
l2B
IubireaeunIrcrup1indesptendori
135
FINAL:
Elixirul: O iubirc ;n a te iubi pe tine insuli
147
CAPITOLUL 6
lmpactulasuprarcincarnirii
l5t
in cele din urmi, adevArul rsmane mai presus de toate
153
Rddd.iM u tot .c ( boala - liysa d,'iubire.
l6l
Puterea - Orya nul \upre,
t65
Ati losr iubiti pena la viatt
t67
Mai bi efd-ti tit!
ceea ce le-ni face
celo, pe coreii
i beli
t11
Magia gSsirii oglinzii noastre
175
a

CUVANT INAINTE

Iubirea, seva poeziei $i a frumusetii

jne nu isi aminteste prima datE, momentul plin de antici- pare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt

)mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. 9i cine l-a avut faniezii, in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime, despre o ubire special;, o experienF unica 9imagic5, ce ne face se ne simlim viisi

n cenhul atenliei?9i,la fel. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor, incat oescapa futuror -

)e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in

:uvlnte, in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i

;urprinda fata, trisEturile, intorsaiurile 9i lin iile drepte. Chiar $i experienta ;a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS, ca apa care necurge prinke legete. Toamai aceastE caracteristic; este cea care o face gi mai de dorit,

remuritoare, ve9nic6, inc6 atracfiva, chiar 9i atunci cand viata noaska ea

recui deja $i a inceput sE se ofileasca.

De-a lungulwemurllor, drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute

rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva,

:a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite,

1t

htbnea. seva poeziei\.i a l'unusetii
htbnea. seva poeziei\.i a l'unusetii
lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim." Nu e agadeironicsE vedem c; cele mai sacre convingeri Si
lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim." Nu e agadeironicsE
vedem c; cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei
in$isi- care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale - ii fac adesea
sa nu reuSeasca s; cread; in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta
penhu lucrurile cele maimarete din viatd?
Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare, dar este ea cu
adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi.fi de substania?
Poab ca ne uit;m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi
in$in€, in persoana care, adesea, este un sftain p€niru ea insdgi, o
mascaradd de protectivitate, cdre a uitat cine poarta capa Si masca in
piesa.
Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre
g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€.a
scepat tot timpul, despre noi insine Este o carte care ne permlte s; ne
vedem reflectati intr-o oglind;, vulnerabili, sub ochii adeverului Si ai
sinceritA$i deschise, ranig de propria noashA managi de lipsa noastra
de cunoagtere, Ce a mai rdmas din identitatea noashd, cine suntem,
atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala, s6
le vadb toata lumea? Oare inc; am mai fi noi insine, dace n.ar kebui
se ne ascundem, sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel
de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe nolinsine,
incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si
devenim celmai mare potenfial al nosbu?
Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt;torilor, poetilor ii iubitilor
care au rat;cit prin viatA cEutand raspunsuri. CAlatoria pe care urmeaza
se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana
iubirii insesi, care vindecS, hr;n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde,
pana acum, nu am indr6znit sa ne imagin6m. inse iubirea nu am
inteles-o. Ea este sabia adeverului, care ne provoaci s6 ne cucerim
haurile care ne intuneca natura cea adevEratE, de nesters Si idenhtatea
noastrA pure
Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6, care nevorbegte dintr-un
loc indepartat, desi este extraordinar de prezent; !i de cohqtienta de
necazul noshur Ramtha cel Iluminat, un maestru cuceritor din propria
noasha familie, care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a
I lt\rtrl ttrrn irl r, (l.r llicjod li iimplilor muritori, cdre nu reusescsaopnnd;,s;o apuce De
I lt\rtrl ttrrn
irl r,
(l.r llicjod li iimplilor muritori, cdre nu reusescsaopnnd;,s;o apuce
De obicei, cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a
noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. Iubirea
esle un mistet i
un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo
de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti - o
caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p;sham mereu
sau macar putin in viata noaskA. intr-o c ipA, suntemin extaz cu iubitul
nostru,in loculnoshu secr€tgjspecial- prin corp ne al€arg6 sentimente
9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -. iar la scurt timp dupa aceea,
dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui, neintelegerile de ieri
cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect;
pentru a ie$i din nou la iveala.
Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca
Ea nu se araia ca o calitate naturala, spontanA 9i generlci a omenirii,
atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir; insi luc.ululuitor
gi paradoxal este capaciiatea noastr;, ca fiinie omenesii, sa concep€m
qr sa visam ceva de genul iubirii. Ea transcende natura ooastr;
omeneasca, insa noi, ca oameni, insist;m pc ea Si ne punem la bataie
viata in cautarea ei Acesta este paradoxul
Sunt sigur c; acesia este motivul pentru care unii oameni au
descoperit ideea c; celmaibLtn mod de a descrie divinul, pe Dumnezeu,
Sursa a tot ce e viat5, este in termeni de iubire Ei spun ,,Dumnezeu e
iubire. Ei bine, ne dam seama de ce. Iubirea e ceva asa de neobisnuit
E atat de rara, atat de tr€c6toare $i de misterioasa, incat este folosit6
pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem, acele lLrcruri dincolo de
cine )L,ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. ins; cum
Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi,
in mod natural, rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem
noi sa inteleqem. Poate ci acesia este unul din motivele penku care
absenta unei iLlbiri adevArate, pline de sens in viala oamenilor este
acceptat5 atat de pe larg, ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o
replica minunaid in filmul tecent, Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century
Fox, Nicole Kidman, Ewan McGregor, 2001), intre Zidler ti Satine, in
care eaiisp!rne cum, in cele din urrne, a gAsitiubirea adevbratiin viala
ei, iar el il r;spunde, cu o tristete adanc6: 'Noi suntem creaturi ale

lubnea seva poeiei Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de asifelde
Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de
asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce
rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii?
Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie
si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor:
,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care,
in viata voastra, e de neinlocuit."l
,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci
cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea
ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si
trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5
urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu.
inlelegeti?
Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel
mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare
complimenti mintea noastra este."'?
Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form;
atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia
inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a
padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand
incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem -
ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un
gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku
experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali
ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei
experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau
inconstient.
Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia
treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire
1 Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,
Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z A Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol
lnfent and Beconing
a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege i
nolecuJelot de
inrenlie €i devennii inttu Christas. n il
Caseta 374 ed. (Yelm'
D ialosurile lui Ramiha, 1998)
Elixiul n'hit iubne
Elixiul n'hit iubne

Iuat locul printre Zei Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu

dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la

inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o

fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

zambim Si sA ne amintim.

Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e

adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea

naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic;

nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener

toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i

cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia,

pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii

s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie

adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe

care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu

pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6

facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc

rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener?

Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

trebuie $ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o

experient; dedurate?

Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem

sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s;

gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume

am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a

fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe

altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile

altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire
t:lixiru/ nun)it iubire
plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai
plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este
mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar
CAPITOLUL 1
Toatd lumea o vrea. Toat6
lumea o doreqte.
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare,
Dar ce esle?
care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar
nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic.
Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv
gi de liber ca iubirea insigi.
'Toate ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.
Umpletivi
paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile
bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest
visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti
au adeviitat acel elixir numit iubire
16

unt atat de onorat 9i de mullumit ce, la aga de scurt5 ingtiin-

tare - dar ce este timpul? - atlvenlt sa fi|i cu mine, in aceaste jear6. Si eu am fost invitat in aceaste seara - !i va promlt ce ceea ce

lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi,

n zille ce vor venl. Aqa se fie. Mai mult, ceea ce predau ast+seare, f5ri ;e himit niciun fel de mesageri, am sE vE spun ca toata aceastd inv+

eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta

n viata voastri ca o realitatevie, penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati, dupe caz. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o

ntruziune in realitatea voastr;, o inhuziune in minteavoashS. A'Sa sa fie.

Voi spuneli: "Te iubesc.' Dar vd iubiti pe voi instua?

Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl, Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere, iubire Toata Iumea o wea. foata lumea ianjeit€ dupa ea. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. :5r5 ea e nebsnle, FerS ea e degenerare. Fir6 ea e speranfS, Dar daci ubirea existS, ca un inger invizibil, in vletile noastre gi este liberd pentru

1,.'t,i hxrh.t,, vt.a T\ d htrnr o J.rqrL l)

c

stc

u crcste din ur;, dtn abuz Si din autodistrugere lubirea nu creste -

-

:rndili va la o floa.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina.

larca Moart6: Singurul lucru care h;i9te in Marea lvloartA sunt

acteriile Nicio plantS. nicioorhidee, niciun nufar, niciun stejar, niciun

riretcopac nu creste dink-o mare moarta. ApA grea, cea mai gr€a apd

c pe fata P6manfului este Marea Moart6 - o mare moarta. Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte.

4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.

Ei bine, la fel ca in cazul iubirii legendare, ea va scapA in 6mpul ietii, pentru ce. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6, dac;

rintea voastra e pe lrecut, dac6 mintea voaski e pe gelozie, dac;

lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta, aca mintea voastr; e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri, atunciiubirea- a un trandafir, ca un nuf6r - n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. Oare asta inseamnS ca, daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional, nu creste nicdieri? Nlr,

Acum, iubirea - toat; lumea o wea. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri, cE nu v-au iubit. Mul[i djnke voi purtati

anchiune becutului. penku ca in el nu a fosi iubire. Mulb dintre voi

rvqti iubirein trecut, iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate

le perinti vottri, cu o buni ingrijire, care v-a permis sE ttiti diferenta

lintre bine 9i rdu. Asta e ceva care na sAvar9it. Ali fost iubiF- suficient

le mult, iocat sa fiF incurajati s; aveti libertate in exprimare. Mulii lintrevoi afi avut astea. Atunci, puteti sA spuneF ca aF fostiubig, copil

ind. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic; de dis-cernSmant Asta e un

rcru bun; asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc, 9i acum. $ vA gasiti drumul cAke legendS. Iar incununarea,

ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac

nistic, care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. Dar dace nu intelegi

rbirea, ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne

Ersonal - nu pe tovar6gul tau, nu pe copiii tai, nu pe perinFi tei - cA

cest mesaj este un mister, dar el te implic6 pe tine, pe tine, pe tine. E

n mister,

I it\r ti trtt,t r)l t, toat; lumea, opt;m sd o urm;m - oameni, locuri,
I it\r ti trtt,t
r)l t,
toat; lumea, opt;m sd o urm;m - oameni, locuri, lucruri, momente Si
intamplari - sA g6sim acel sentiment rafin at, acelsentiment efervescent,
acel sentiment legendar care e magic, multumirea care aduce corpul
nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate- astafaceiubirea -
Sicare ii aduce sufletului multumire. Toat6 Iumea wea asta,
lubirea nu e legendar;. Ea exis6in fiecaresuflare. A,Sa c5, pentru
a da curs invatAfurilor str;vechi despre asta, a spune ce Dumnezeu
cunoaqte fiecare fir de per din capul t;u, cE iti cunoaste fiecar€ suflare
pecare airespirat-o - acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii,
iar asta este chiar aSa. Este absolut corect. ins6. crescand din tineretea
noastrE, ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi, penftu cE nu
\,om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r
avem in cap, pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele
pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel
concept prostesc. insA oare ar h€bui sa o facem, oare ar trebui?
ln iubire, ajungem la acesi m6re! mister legendar. Nu exist6
persoanE in acest public, tanir sau b;tran, nici chiar cel mai prost
dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani, care sa nu doreasci
sa g6seasca aceast; poliune magicA, aceast6 pofiune despre care gtim
c;, daca o gasim, atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. in inima
Si in sufletul nostru, in corpul Si in imp6r6fia noasha. 9i cu iubirea
gasim pace, dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd, ci care
ne oprelte de la trecut, inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. Opreste
trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate, o iubke care ne
permite o valoare de adev;r.
Adevirul cregtein solul iubirii. Adevarul nu creste in solul emotiilor,
nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii, qi alignoraniei, qi alranchiunei,
ti al geloziei, Si al invinovSlirii, Si alvictimizirii, Si al indoielii. Ba chiar,
iubirea nu poate niciodati s; creasc6 dintr-un sol de indoiale. Tot ce
este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri, c6ci indoiala nu
aduce niciun rEspuns. Pentru a avea omintecare seindoiegte, suntem
hot;rati laneinl€lepciune.
Mai mult, itim eu Stiu qivoi qtili, iar dacd nu Stiti, o sE qtiti; a9a
sa fie - ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei, al invidki,
al suspiciunii gi al neincrederii. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul
acela desuflet, din genulacela de minte, din genulacela de sol.lLrbirea
7i\ :t hntrca o o.a 'lbt;, hnnu u Llotcste Dat .e este, - Acum, la
7i\ :t hntrca o o.a
'lbt;, hnnu u Llotcste Dat .e este,
-
Acum, la nivelul primului sigiliu, care este punctul de vanzare cel
-
rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs,
inclusiv pentru aceasta ScoalS - Sexul s€ vinde. De aceea toate
rcclamele acelea sunt sery. De aceea, in inv;teturile de adev6r, ac€st
t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( - 9i vreau sa
5pun, chiar sex.
Ei bine, caF dinbe r.roi Stifi ce bat a$a de departe. cu aceast6 po\r6te
dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci, v-aF dedica viata,
mintea, corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a
crezut, iar in foculpasiunii. ati crezut 9i vol? Acum, weau savE puneli
aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte
adulterini, nuiubiti? Haideti-9t1fl , v;domana lenese ridicandu-se aici-
Asta e bine. Acum vreau sa vtr inheb ceva. Hai sa n€ oprim aicl. CaF
dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana, i-ati cerut
sau i-a$ spus asta, numai penku ca voi, in focul pasiunii, sa put4i sa
vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea
persoan5? Minunat, De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte
voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie.
Deci, revenim la ceea ce se numelte - unde gisim iubirea? El
bin€, mal intai, este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr
care se intarnpli, dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe. lncepe
aicissi apolhece Jid. E doar o chestie de reactie. emolionali. Primele
trei sigilii sunt animalul. Ele sunt animalul. qunt procrealia terltoriala,
animalul de pradA - care poate sA-l doboare pe cel mal slab. Este pat tea
animatce a naturii voasire, dupe care e croit inbeg regnul animal.
$titi, nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i
apoi a devenit sbuiul. Asdel. toat; natura este fecuta dupi con$tiinfa
Dumnezeilor, iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei
sigilii al€ Dumnezeilor.6
Decl, toate natura prezinti acest
de multiplicate fard
responsabilitate, fer6 povar;". Asta ein
"concept
primele bei sigilii.
s lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali.
b Ramtha, A Macq s Rdlection on the Histo,y ol Hunanity [Eeflediile unui
ma6trudetpteino a onalhii, n.t.l,Panal, Clv t24ia unand, otigini ti e.olLtie
(Yelm: JZK Publishins, divaune a JZK lnc ,2001J pp 122-135.
Lh\ tl trutrt ttl\!r
Lh\ tl trutrt ttl\!r
Trei iubiri din tapte: Senzualitatea, suferinta gi put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. Ei
Trei iubiri din
tapte:
Senzualitatea, suferinta
gi put@rea manipulatoare
Sa te iubegtl pe hne. Ei bine, credeti cE Stiti definitia penku cine
sunteti voi, dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. Ce inseamnS
asia? El bine, sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat
intr-un grad modic. Eu am facut-o, iar voi sunteti in curs d€ a o face.
Piramida este fScut6 din iapte niveluri, Sapte corpuri, Sapte
con9liinte, Sapt€ campurl de constientA a vielii.3
Iar pan6 acum, ali coborat pe scar6, dar inca n-ati urcatinapoi. El,
ii acum, despre a te iubi pe tine insuli. Bun. Cator oameni leati spus,
Je iubesc", le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati
sPus aceste cuvrnte, dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS?
Deci, in primulsigiliua, cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl
pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest
cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi, sd igi
abandoneze slnele profund. intim penhu a vi da \rou6 - asta ciutati
\()i - minle, suflet gi corp. Accentulera pe minte, pe programare 9i pe
ceea ce avea se uttneze - corpul. 'Teiubesc." Cali dinke voile-ali spus
oamenilor din vlata voashS ci ii lublti, penhu ca erati apringi de un
lmpuls sexual? Ridicati mainile. Priviti in jur. Priviil in jur, doar ca sE
gtiti cd nu sunte|| singuril, bine? Un lmpuls imediat, acesta e lucrul pe
care ilscoateti. O se scoateti orice, daci op€rati din prlmulsigiliu. O s5
scoateti orice.
Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal
mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. Os6 o scoateti la luminA ii
sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a, doar ca sE
puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de
cap cu ea. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.
3 A se ved€a F
B:9apte niveluride
congliinFii en€rgi€.
S.
rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici, con€ctali la gland€le g organ€le
importanle din corp, c.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6
Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei
omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu - cas'rfa'nt6
9l durere, iar d tr€il€!, ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig- A: Cele S6ple sigilii
Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .e este?
Lli
ul hun1it' iubirc
Tlati lLtn.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .e este?
Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici
prin propriul i;u sim! de respect de sin€, prin propria ia nevoie de a
Tyrannosaurus Rex, shulul. calul, bizonul. rigrul, leul.
elaor.rl. pegtele,
qAsj respect r^n tine r^nsuti, prjn propria ta nevoie de a afla suficient de
prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au
muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. CaF dinke vor Stili
suflai viatd'in ele. $ice era viata? Energie a primelor
trei sigilii
_ energ,e
acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. E adevarai. Oh, draga, mai
a primelor treisigilii. De aceea se numeste instinctul animalic
ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. Motivul penlru
Ei bine, singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele
animale care sunt monogame - singura iubire in lumea animalelor
care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia
lumina a adev6rului Vindecar€a st; in prezentarea adevarului.
sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii
ljn Si
ii cresc pan6 ce
Eibine, daca su n tefi dispuqi s; v6imbolnavili, daca sunte[i dispusi
suntsuficientde mari, incatsa se apere singuri. Atat. Atat. Deci, sexul
sa va simtiti rau, dac6 sunteti dispusi s; faceti asta numai ca se v;
nu inseamnS iubire. Sexul este un instinct animalic, un instinct uman
elemeniar, Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la
transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului, ca s:
vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el, mecar asta e
bacterii. Este elementar la viruqi
$tifi
ceva, data viitoare cand ve
pregEtili
sd trimjtefio felicitare, hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Mi gindeam
cvolutie. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. Asta inseamn6
ca exis6 mate.ie prima. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care
5i eu a9a.
Ei bine, \,yeau sA va intreb ceva _
ara o s6 fie clar ce vreau s6
Sj
o ceuiati - o cautati - pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc,
,,intinde1e, cred cE te iubesti" sau - Nu, am uitat cum era. O sa-mi
spun. Haidefi, oameni buni. Deci, suntefi incA atat de pasionat de
indregostifi de acei oameni, pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana
daci nu. A,ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e
amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de
sex, penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. Cand realismul $i smaltul
din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut, nu mai suntem
poiiunea magici, nu-i aga?
chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna.
Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _
obi5nuiam - se numegte ,,iube$te+e pe tine intru viaf6.,, s;
te iube$ti pe
tine insuti inhu viaF. Ei bine, iubirea nu e doar un cuvant de sase
litere Poate cE ve sun; dubios. dar iubirea nu se naqte in
primulsigiliu.
Dar acum, se revenim la SfintulGraal. Dupb ce alerg5m noi ioti?
Dupa iubire. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri?
Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale, dinafara
dormiiorului, o sa neimbolnavim, ca sa ne incapacitdm, dar sA obtinem
Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile, oboseala corpului, durerile c-a si
aceea$i atingere omeneascd, aceeasi afecliune 9i cuvintele de
obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine, de c€ ali f6cut asta? Am pus o
cocologeale - doar ca sa vedem daca putem se o facem. Oamenii se
intrebare - de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie, doar
imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se
ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei, pot se rAspund eu?
Ati ficut_o
gandeascA
sd se minH c5 asta e iubire adevirata. Spdlare pe creier.
Si
pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja, iar voi treceati in c€l de_al
O sa o faceii, in mod absolut, doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai
doilea sigilju. Ve sunb cunoscut?
Bun, caf dintre voi, din nou, ati creat boale ca s6 obtineti atentia
m;reli sau ei suntmai m;reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat
Si i-a[i atras catre voi. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie.
pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt, o mai
Acum, vedem seminfele de incepui alebolii. Vedem seminlele de
c6p6tali? Sunt mai mulF,. prinhe voi, dar deocamdate, acesta e adevarul.
inceput ale nebuniei. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii,
Uitati-v6 lamine, minunatii mei oameni. Cec5utati? Iubire, destula
penku ca, dupa ce minciuna a fostdezvaluit6, nu wem sA oinfruntam,
incat s6 te imbolnavesti de ea - 9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti
a$a cA ne cream accidente, cream boala, credm intamplAri, credm
testezi partenerul. penku ca prin durere Si suferin[8, acea atenFe sd
vinE la tine, dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu, ci sE vinE doar
probleme, ca sa facem ca atentia s; vina la noi, pentru ce nu e vorba
de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut; e vorba de
Il\t lr t t L, '/;',t!,i hr)x.,i ,' vt T\r) hr)/r o J,\.;t.i. Drt ce.ste?
Il\t
lr
t
t L,
'/;',t!,i hr)x.,i ,' vt
T\r) hr)/r o J,\.;t.i. Drt ce.ste?
speranta iubirii, iar pe noi iubirea ne int€reseaz;. Acum, suntem in al
doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu,
boala Si durere, nefericir€, in c;utarea cuiva care o s; inteleaqa; iar
Cand ajunge la al treilea sigiliu, iubirea care a avut loc in primul
!igihu se traducer_n sprij n pentru copil, sprijinul par tener erlui, in faciuri.
Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit, iar acum
nevoia noaska e atat de mare. incai vocea noasha va deveni mai
puternice, acope.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi
rnrniea voask; face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu
bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva, sau ii
Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului, orgasmul
priviti f6cand dragoste cu altcineva, penku ca, dacav-aF gandic5 face
femeii- atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I
drasoste cu voi, n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta.9tili
pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea.
de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii,
IncA se mai ]upta cu varsta. Se lupt; cu totuL, ca s6-$i mentin6 corpul,
in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca, dace te ai gandi la
sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul
acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar - nici mAcar - nu aude
persoana cu care faci dragosie, nu ai avea cel mai m;ret orgasm pe
car€'il ai.9i asia nu se aplica tuturor, ci se aplic6 acelui concept de
nimic altceva. Trebuie doar s6 p;skeze acelagi moment Adevaruleste
oameni carora le ati spus ca-i iubiti, Si
cred c; te iubeiti"
'intinde+e,
ca sa\ul cu o singura femei€, s€xul cu un singur barbat, daca asta e tot
sau - me rog, tot nu-mi iese. Ei bine
Am inv;tat destul in acest plan.
ce cauti, devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter, penku ca, dac6
Deci, daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual, de
asta e baza unirii, atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul
neincrederii Atunci ne deplas;m Siducem aceea$ienergie in al doilea
sigiiiu. Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru
care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui
ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: ,,$tii ceva? Nu fac dragoste cu
line azi. Fac dragoste cu cutare - Si - cutare' sau cu un lucru! daca aF
face asta, atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii.
de-al doilea sigiliu. Toate accideniele se intamplA in constiinta celui
de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in
conshinla celui de-al doilea sigiliu. Tot ce e boal; - dati-mivoie s6 mai
Cdnd sexul nu mai inseamn; a face dragoste
subliniez o data are loc in constiin ta celui de,al doilea sigiliu. B5 hanetea
Deci, int€legem ce iubirea sexuala - iubirea sexual; primele
caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd; totali Asta se
dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl.
Ei bine, acum, cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la
numeste iubire sexuala, implicare totala; fira fantezii, doar implicare
iotala. Asia e jubire sexualS Dac; sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei
punctele de adevar, dafi mi voie s6 vd spun cevai n,o sa gasifi niciodata
bine, voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin. Am mai fost
Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF- Sfantul craai in boal6 9i in
nenoroc. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei,
acolo, am mai facut asta Asta e iubire sexuald - cand doresti pe cineva
atet de muli, incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat. Iar cand
in puterea vinovEtiei, in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima
data: ,,te iubesc", acum s a metamorfozat in .,tarfa aia" - sa nu fiti
ingrozili; voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos - iar acum, in al
ajungeti la pat, mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6, penku
c6 toate lanteziile voastre - ea a fost fanteziile voastre - persoana aceea
v-a ocupat gandurile; ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it, ajungeti in
heilea sigiliu s a hansformat in ,Tic6los manjpulator ce e$ti. Mi ai spus
cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. Ti-am dat cele mai
bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten; a
pat Eiseiniempla Si e fabulos, asa ci o maifaceli o dat; tiinca o daia.
$i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt;ceasca un pic?
mea " Cred c; urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti
este, dece era aceasta pri€ten a vcasir;? Ar hebuis6 ne alegemprietenii
Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist; comoditate.
Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate.
cu infelepciune. Hei, ce, am fosi prea descriptiv pentru voi, prea
Ei bjne, caF dintrevoi intelegeti, panA acum?Vaintreb caF dinhe
descriptiv?
voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala, cand iubirea
25

\

I

pir;re$. s.xdalrldca fl dcrine un obicsi. in .Jre subn ruLm ornen,. Dd .cumrcausdra.u. toa*Denhu lcFLu
pir;re$. s.xdalrldca fl dcrine un obicsi. in .Jre subn ruLm ornen,.
Dd .cumrcausdra.u. toa*Denhu lcFLu .iintcLecm notiw
Lo.ur. ru
un
momanre si intamptari? Ridicatimina in.io dati vi
.os.$riuciariezrarputih raasra.darvamutumescpenhuqnccnrric
penhu.arcne mimboln;uit.Noi.nuqtiudecesPunmereuasta!i
deceniaud.aS .un a5 fi u. prolesor alcorLrdPduminicinusunt
Dumnezeu si vi b,ne.uvankze Dumnezeu sa v; binecuvinteze.
pr olasor la scoala de dumin i.d. v, ros truno' M otiw Pentucaretali
Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue. Shri
imboln;vit. m.tLwL pcntru care ati avut a 'dente.
motiwl Fentru care
dece? Penrru.; jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe
Fc ?ne p€nr ' 1yrd
',rId'p,d
L.narorJ o'od n i
'e
a.tiunilor noadre ini.rdeauna. Bun. cai- dinl'e voi atj indtar cda
alinierea ceLor Sapie esilii, celor sapte irepte.
pentru a dowdi rubtrza
Ej bjne 9i daca eati casibrit.u o p4soan6 penhu d sunreli
lqndnr-.o". dv b e' oar'
iI !;loerteonFn,
nd;soi ' ,^LJd"edl.i dnr.b,vit ras6.o'ir -Lopqsod;
penrru ca eraii indr;soditi sexual de aa? Bun. Penlru o lreme,
cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.u.ar?aFlacutse&.umva.
pecoana araspuns primuluiniveLdc astept;r. i
nu i re+utuide
wdhe
si se indr;sosteasca de vor mai p'ofund. cu
OetuLpropriei
!
.;t. o'nre !o 'c "
owr p- d€a R d o iadno in_oarar \a
".i
lar acum,
la mhterul momeniulur tre.Etor de iubire in
P,vr,.
D i' I L.ea ' os-. P' ui i:nj.'
I rda ' P' virii -'
'eve.im
'
s*uaLirare Nu mai
mancah. Intordzauna mrncal atun.i c;nd sonleri
Vedl.a/t!qnr''acr"norii
P'r( P"vr'Bi
i
rnv:
oo
-'
'?'rci.Opai. ;:dop dcldood a
nu nr r- p 09 . n q kl*izo' -
pr viti in jur. sa nu v; simlrl'
sinsurijn loat; asta. pentru d dad o
!j lorbesc cu voi. Aqa si lie. Bun
raceti o sa credef.i e cevasp€cidl $ nu e
siacun. aju.gem a aldorleasLsiLiu. sav;spun ceva. Prar€c5 e
Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji, aliaJois acun la un
sreu decrezut.darprach oamenr
au larlezij despre
moa'te qidesprz
*adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.v;ii Prioare Vam rugalsi
boal;, ca * capere aizntianea6Srurs a atilra - sifanrezia ac€eaesre
va'idic4l. pantru.5viiloruLvosiru sa.d'.tinpicioare. I am rusatpe
Ioa,rzpurernic5.Fie.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.rci,b;rbati
cd.ara de la acele lante:ii. audemLratacunoboalicomple$
PriuilJ
viriliSi femei .redelisau nu. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra
oi o. oo,le!
ld lu n vido onenea _i
voa{rE. in aldor easlg ru.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo
Privil' la a.esn.ameni.Varcg Frrv'!'.Nu einasiratia LULFs Nev,ton,
iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5;inceperi,"uhoh,tugutusu.
nu a inasinatianim;.ui intoai€ti{a. Priritii. A.um. eisunt ceicare
Lusulusu Lu. Asta inseamnA ca peEoa.a iubita - per.ana iubiti
vorvindedrimrra.uloase.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de
.auti oimp rntre ma'mare,unorsasmnainare.Orgasmu
ma ma.e
al iubitulu' €ste boala in cel de.aL doilea sisiliu.
sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri
Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de
lotti stu
Deciweausip'ivili.
den I' de aici- 9i weau
.a n15tesaniinele tacute,ld tol colesii
adrenaljn; pe care il simriri atun.i clnd peEoana pe care o iubili are
e' ad?\o,Iri o oor).c5' r; ndl'4la
ji
sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i. viata lor'
anooF'eo!iC-a?o
9titi de ce sunt er aia, Pe.l'u c; tL4are dinb€ !oi, in draPruL
E un orsam mai mare decit quL
vostru deprn leati spus oamenilor.i ii iubiti numaL.a si puteti sa
$i rc51 nic to
r 6b p
bu v.i tofr. care a.um inteLeseii -
abt'net' de L. eibanisau casa obrin.fiad;post. Al' ricLt asta Ace$ra
ascultati - care acum i.teLegeri ssnEtarea
in ie.Sdae 6otite psiho
somdr!e. ob"/:dpd - rda
4rc --rrer! obe"ran.) -
jjoroun.o,
inlom€hrea. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice
sunt.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala
Nu toli, uniidintrppieau ridical peniru.iosimt ci os5 vrna Dar eu
@rbe$ desp.eborLs adeGrat; rr.'
oanenii J.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e Lc, s, uutru' , Lc.l, qbaornhara E
oanenii J.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e Lc, s, uutru' , Lc.l, qbaornhara E
oanenii J.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride
Jicnt
e
Lc, s, uutru' ,
Lc.l,
qbaornhara E auherciesstejubitrin.aemaifJna0.econditiipe
Fiecare animaln i'ecara 6a.id a fa.psax. Deci. e .eva natural?
care
fileau
crear in
vial;. EposrbitacesIu.ru? penru.a. vedetjrc,,
d
ic
-u.'?d d ,1t
Absolur. Nu e cdr riur nu e niciodaG cda riu Dar ali venit la o
Die'dl
"L
,oJr5p' rubls Atlenrlaoi ol i.a a(trd rd"lide,ro"Tp-ii
or ic a.Ln5rn.btdr
'
n G.,-ia o, _ n, a".u.dti. - c, o,-e o-1.,
ob'snuiiidppestad; Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle
e caut; iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€. Ei bine, nu por si
explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru. Rimane[inprcroare.
din viala uoasha ca sa +udiali aicj.Acum. am s: vA spun ct iol ce se
,
.pln peni r -; ?.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d'
4 i
lrar11? o' /dln r,r darlt
B ndn."tc c;
o ;
v;
Deci, ueau s; vi inhpb cd4 de.r bi toti suletebahanesrf6ra
boaE.care{aF jos,cumcreneFciatinuntinviaiarcasb;anraioarE?
"s.c
J"n a. r
aLspus
Amfacut
T;.44 Acum sunreti rinni, da.
fira boa a. Ah muritweodata? Da.
sj
"Eusducioameniicredasta.darnusuntmulFmjt
?ne.LU n. Letn spio.nen'Io
3
i.'.be.(
apo' rn_LdaTn?
nu putet nicissvi hasinatiasta acum. penrru cssuntetiara de p rnt
d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii. a!,c5,u; simttt
saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi
chiar proaspeti. Asa sa intamptat
n
i qban, p.nn-
c; r;n?om sLJdrpaa.ea
per oa-B Fir
iT
cu
$i
i,oli egri oameni. ,$a ea
"d
r*n
v
zdr ' lT' p i
pdr
vi
pd ;
md
jntamplat cu hecarc dinhe ai. Hei credeF ca
fipsa rcasb; n{ sE vi
b fd.
.p-n -tuc
o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia., Eu am Eutsi Ia. sex
aluns; din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn
urm; sriF.um !e
$tiu asta? P€nrru c; ali murrt jn viafa
b6tr; a
4ro ;i ap.isati
.uea,d nu pui€am si ira'es. cu ea $ nicieasib;iasc;cu mine.
ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere, atunci $im cr sunren
Desisui.staenatural.intoldeau.a atostnatuial. Niciodaten am fost
lacuI nenaturali. Ac6ta e adaarui.
PiviF.i. Ace$ia suit oamenii.are ao fotoqt fanrzia penru a
Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.em sd Asta nu ne Iace
.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt
Sica[dinrrehi
oam€ni rai, dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de
aI fecutasta2qtdicaFniint e.voi rmati.A!5asrrie. pureFsrsrailos.
prioriEli,la lelcum e+e inF;r;l'a an ma eor cu rLta cuvi.tc, asta
ins€amn5 cA creatune se lmpera.heazi: cerbul ac€la n;ret se
imperecheua cu mai nulb caprioare. C;prioar€le acelea nu 5puni
,Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.rnava, decatcu mine. Cu toalele
fac manl
.u armisarji
srupului.
Dar cand sa incheiat seronul
',apd.t\qi .oab -zp-iaa
-tor in p'eLn; I :t' (-?* lrDFrnt
e"
puii Frteunsrupselect.Si totib;rbEtuarpea.:tiHiasccu.,btrbaFi .
De.i, rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.
$iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.e{ sens E ceva loarte animalic.
lubirea a losr lotosftE arunci .and s*ut. arurci cand eoJ, ca liintz
De.i, voi ncsati ii spunstji ,Pai bine, Rantha, laca acesta p
spniruale, aF inceput5; v5 i.hebati daca sunrel buni doa. penku sex.
Dacarortimpulpuneati
drapecorpuLrcsbu.deceopunaatipecorpul
voshu, De ce stEbeati? De .e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5
adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas. Avetidreptatei
aF este. Aven draptate. Awl' dreptate. Existi specii in imp;r6la
anina Lelor .ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da. da. E+e a+a
accen tul eE pe orgasmul squ al
Ce la.pm.u un marenltu' - un mare rapitor cu ariplman 5
masiw - careilisase+eiubitari fac€dragoste.u iubita lui 5io aduce
tn
apropierca unuireu ca sE poat: s; o hrineasd $i * oiubeasd 9i
rcmen nrpd€i eldr d€ DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli - irc5. h'lncru cu aearu'i
rcmen
nrpd€i eldr d€ DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli -
irc5. h'lncru cu aearu'i mlim.i. c.r.mincau hu4
l€uhei
lriunl.stropte.uDDT-.lnuleaureiltpuldlnniciunou
a$cr.n
ddpaa^,n{uputursaalblpur
$iacun,od.6.scululapirkltl.fr
zla
pcnbucl.cruuicE€nn l.clnuhi.5l.lblpur?Ni.iodlta
lorazt.
6 zilel€ noaife, dta € intckp<iuna wlturului rst. e inl€Lp.iunea
dra 2 -hl.l.pdun@
unor tortur.l€,
unor pll5rl. nu a tuturd - dod a
uolentr, c€i mai rir
t
hai derrapti vinrbri care exhu
Un tcu4,
riioruo, $r p€ r6le
At4a'
trebur !a l€ lu5m !i s; l€ pl8rn
in
qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr. tar
p!
puncrul c.l mai inalr ol ordlnului lor g.f€llc A.ade
rL 5e
cand cl. aducopradr, d€primul.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai
im per€.he.z t pentru
!o!re vlata. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s;
numld i in.mrinu,rc r<eb anin.htd? cr€d c;
hebut 3r te nhiF
e impdtfi@ ni.iod,ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF
pe concubineb lui resinete .nihatelor. gt
rco
tdde
de; vin€
a
ldela, neulul,
d6pr.
.ar. toat; lum6 gri. cr € @ndc d€ ce. ce €
hin€, e.ta 6te sindrohct tat;tui Mtres - dad line w6 teh6e in
inhe co.!t.l.lui,
heulut.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d
$1 a.um.weau5svllhtr€bc4a de
afl
ht€omen€flI, noafl ;m
in ddhll lnim.leld, su
sEsin in ddihul amnilo.? Sr put.m sa
'.
.tur54 In tnpsratia anrnaleloi
ti g65h rlbrre addj.rau, Iorallrate
$
€i incr.dr., Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor. epnntnd cl l@te
Panl Flin imptrriLr .nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre
Et bine,
in tuned
anrna
etor au in
vrt.t ,5 se ajusteza.
s.
in rorc ta
€reEb*este oiubn c*. rmn€zi in
$di
$prc
sisilii: ii o $ invsttm
la cel? nr bun€ prtdcne
$,o
t€ r.u
r,
imPl4nr,
tar b,irbal,
d6pr€ at., ca panr
$
altu.ii cund iubir€. a6$lul prolund;,
b;hini, rcqrid
rdu inF4ni. ar;ra dmp (ar nu h"buie F tupre
pdod4 .l cunc in.rad€r€a absoluts, d€p"nd6fa absolull il rtu
pdtru w€o ldeie.
Dor t.ii din aceea5t hoire, un teu mascut je E
lraa
cepd.ch lor
e denoinlocu r 9i.u.atsunteir voi n.i Frr.llde.et
-n c.rl"r nsa
e1tsu o 66.cr Ab.oLr g, oe co, Dc a
vulturll? Nupreamarel, *ad Nu prea har4 deLoc cred p.ihu ca
P?nk- crca6r?i -r dJr
{i!dpL,,a L,nae., F . up@res!b,q?r€
uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera
urm4ril e de ld .rr leu. o rr.t mq
e pe
{0,
aqa
* nlh€sre qetoz4
F€. su6tir. si ntr pd€.
,!
h $slina puii. Oeci. llm sindrcnul clffic
dbsolur5 ti l*ut in h'n6. A{a 6F um nc, haitpi in aroqe(, N,m"n,
a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s; Fodoct pui vii, d
car€ rlman
s; Ei
inFeuns. Nu e cda n.oblinull
un wltr Fed :lurtrd si
fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. Elnu al€arg;.Eleet. o lirnF a
aaturlic.'.d.aatqrdcDtnaFrea. rrin d€pLi.!ta er L. au !
n.uo
?
ti
nicl nu
indmnul nlcrr
s; faca pui
la lieep inc€pur de
Dar marele wltur $ unet€ turturel€ i ah€ FsEn nai nt.l.
pnr'lorr!: nici h;or nu mai c'e nel
hFriodsr de a lac. pu,.
g&*
o
pcrfthe 5i se ihpo(heazi pcnr! bara viaia
od.r5
qts
t.cr! finti
iari lrh a.en tuc,u depre wttu, i
''.
eenhu
?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/,./,
'drfuodd.g.D*ne'- tsur.nll lublre In implralr mlmddq o lublr. .t5t d. p.rl{.11, incat'- i@sin4.A Eti un
'drfuodd.g.D*ne'- tsur.nll lublre In implralr mlmddq o lublr. .t5t d. p.rl{.11, incat'- i@sin4.A Eti un
'drfuodd.g.D*ne'-
tsur.nll
lublre In implralr mlmddq o
lublr.
.t5t
d. p.rl{.11,
incat'- i@sin4.A Eti un ha rrpiir.
!€b
rdl
Sl.Fopc
-_ht
!A he unul
dinn. c.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.l n.l nultl dlntr.
rlpit'l nu l-
q.
Dr tu.L ahr 6t
l.l -.l{
d o nu $nt
pu
t
srmplu n([€ mrtEl. crdw. un 6mhd., dlr h,t6r m I !/d€
w€od.d.uhrnd r.
nuM o si+ hrrrql
purl,
d
Dcl M.eld
d hs5
u whr ci
rd{.
.I
H
wd. $!. imF{clA
Jhnd ln
fird.
.L .l-trldhn, ilr .l
H
p.t@
r6n u.ll FXlr? -u El .u @ nlnon l
d
nlnull S€
nun+ rublr. Cuplul.d.ln Ce3d pi6dn uNl F.lrul s
r.
d. compl.tin &.1pdhd.rllt,Itr.lt lc€l plrtEnrl.t nu polh fi ni*ulL
Alrlctut ! d FL VoI6a!t S
tu.
Fkr
d brrb.tul p.Lctce,
ln vlat! waslrl, !t fi. d. dnlaull,
CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie?
CAPITOLUL 2
Cum faci dragost€ cu o femeie?
eara de zi este dedkate. pur ii smplu. pentru ceea ce numim genulfedrnin, in a
eara de zi este dedkate. pur ii smplu. pentru ceea ce
numim genulfedrnin, in a intelese in toti acesli ani de cand
',untemimpreun; .a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta. Eibine ceativizurin
',untemimpreun; .a barbalii Si fe
vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta.
Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur
,cea cesenumeite unsen. sr:durndu*secombineceeacesenuneite
{ompasiune si iubne cu t;ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce *
rume$e prmisa pentru birbat. Fentru.S barbatulera mqeu celcare
i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu
rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure, ca sa adu.i a.a55 de
n,Ancare. Deci, practic, barbitul a reprsentat i.totdeauna, ln IIeaE
rocielare, taria uniraFi fami iei.
Dada.iluimin.onsidaareta
a de care are nmie o fmeie, penlru
.4 din rodulpant4elui ei, 5; aduca o nou; viaF prin dureria nagerii
'Lum naeuraap urd@viel idlP;modk @//
v.dcnrrurcicu .pururoh6€,veursiiiJea$c.brvi.t. n lic fmotc, pmhu ci inF. lhde Ed.n Follclune. dlr in el.|l b'np
v.dcnrrurcicu .pururoh6€,veursiiiJea$c.brvi.t. n lic fmotc, pmhu ci inF. lhde Ed.n Follclune. dlr in el.|l b'np
v.dcnrrurcicu .pururoh6€,veursiiiJea$c.brvi.t.
n lic fmotc, pmhu
ci inF. lhde Ed.n Follclune. dlr in el.|l
b'np ii r6rra. vcd4 [umu*l
drr ri awDit.E. \,]Hgn cd. 4 *
' Nmcst€.r
rrv
at€ cfiror dh plnte.e,6d6 c4a @ e nun.$€ vrdol
t;ri. p.nh ca rr,'4 dn
d
ft,
d. a du
@pii
p.
tuR
tu .
puor
*!n, rt @ t. f6i htoftreaun! blrb.rulur iricr d. f.rn r.?
Si
nicioda.d d lt. misur.r! in tuh@ m.*u[n!. Lumec n.htin!
Itirru cl fftia nu ! fd nrcrodat; guEn.r, d€ lcuril. d. ore a
lod g@n.tb8rbarul in piitul sru sisitu. crci fftia a lo{ gu€n.r6
in nEd n!turll dinh- dd,ru sup€riodl, i.i ddin6 supdldrl .
5upr!v{€tuha
Pe clnd b!rbatul, car. nu p6!t€ st suporL cttdur!
lanlnt€r 3.1. cd€ e brn.d!,
rrebui€ *
iii llcl dc cap l.b.r. ''{ dr
capql nurd{ Fl'u cl
dr irlailr. ra6/tdi.
elFd.|unil
'd.
ins€i. lar Ltuia p vr d! nu dh @iunq ci din suprdieNlr., p€ cSnd
htlb!tu| - l. a[ .ad&ln. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno. Clii dlnh.
Del, d&l lftll.lucr.aldinh.unpuncr lup6ior in tlEllli,6lo
in*&ffl .l b.ul ld d. putn
ld
inror&Nn. c.l de.i t'.1L. cglbu.
ci pu{u tt otde!
.}rs
f qu.Iw.
o
lnnd .o
e k n.
5ie.er c. * nuh€lt
€6ut
r6m.nd.r, p.nrru pr.vt.Nk€a
lor Bllbllll
!u
putur nrclod.rr
uiail Fcmcla 6re ea c.o po
$ll 6troL:. primulrdltu in $praudtuk€, N{u purur nlclod.t!.
bupul .i - trup0l ei 6i€ r,iasuh
Ast. a lost bbrdaun. p.Gre diclrur barbd, Clkaiul lul Achlk .l
nurEi€ vi.tl ndlui .o9 , .ir. vr hi inno tuft .tbs,ta
,'a['u blrb.l. Un brrhlr cd. d. slab id prlhulllgtll! FIe.lhdd.lun.
s lL cuc.rll. cun4.m
d4 h ro€
6
Nu htel€€ti c! prl€m
rt rrin p
md h&. h.rF.l. d. c. p num+e drf,ruul M
celn!{ m!r6 tli.tord
un!
d]prind ihb,loi dltmanulc.r. nu aa
sl.6hst .r.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.tl.,ta?Eu
F€ d. dt5 pdL, Lh.ll. au un d.nr l. @luFe. Bllb4li $nl
Atunci. wdft c-
putqa
tnrdt -
ndlr,
hutr
mi bthdt
tun
l o
o ilrd w
s5n[nt.Ir lletde dlp!. tb, cld e urlPle l.lo
n.i .e6ct-, hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu,it. unui h!r!d _ o
Fdn€it€ ru dd un.lcb p€ lun[,ln cd. *nl nun.l .@
e nuD.ir
p.!r!n. tlrlceapaslui staea!mai6!r.al[.t!ndca.dLls.p€mlle
dclul ror r.Dr.dudiu ln
iar r.ductl! kn * p!rr
dlc.
.lt tlEfinl, p6lun€a lo. 6t. !.au4€,
kr. ciq .finlr. €l lnl.l€sqi?
Vrsu.l v5 oprld
o c[pl
tllI
!6 ult tl l!.!1
U .! cll.ldd.m
chir I
d ci n.i
-b lurul ru-
cd nd lir i dlnE b&b.Si k*l
*ducltql dlnr€ €l ru .u publlcul 5sh, M5l !! lle Eu runl dor o

'l

p.r$naliiJrc ir' truptrl i.6r., lmc cu crpharrri2L- nunrt(, , ' r{t.rii $ !c ltlrumcJEicu u'iu
p.r$naliiJrc ir' truptrl i.6r., lmc cu
crpharrri2L- nunrt(,
, ' r{t.rii $ !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. dorr de drasul
ad€e75iv; 5Ftrn un,ni.5c.rd birbrt,Ehi5r.uqedinr?int.tcDrc
.!'rlirib' €' o stointeleasi I st comunrcccu edla nrv.luldi6nllu'
in z'l€lemele. roarc iccnc lcmc' ar tiven,i
cudrasra cortutmcu Si
, ' nt alkda d.cit al d,snului penru ct arunc' cind asia e
.
chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc,te maihjne
dedrpureti
Didcrd esaL. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a
rci por. tbt
Aracs.esiiucu.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$,?ce iu.u
lrr inrebir o remeie
acar birbal?" ele
ma mulre
"il'ubsstipe
Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc;.
l, rceleosiLspunada.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le.
Eiblne. de ce? Penrru ci e am consideGl esat?. am considerai
\i I' vcdea.ivi spun ana doar penhu cl - cLc spun.*a doar Pentsu
I
c; ele sunr Dumn?zeu. g cuc mai aFroapa de a*a e,a acr! or cu
o lac Fentu copiii Fe.aic i.u flcui cu !.csr b,rbat
^'?+
'ar
orrileurldicina
atat ek erau mJ f.uhoaso Fenhu mhe,ida Iiecare dats cind rc uili
r,.rharnu€*anunajrada.irasupraMeluticoPilor
laDumnezeul"uncilcme.lntocsircuititaleminilaler?i
as;ni a
.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii
'i iavietu ir lor insile
rieL.
vaginul el. la pcoJre a lund ta rruFul ei,.et c3ntiresre, car nu
.ant;.este. oridc c e orlana devin. 5tandrrdut Fsru de masura
" limiie. pent.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc.
Femeie maimuLrdedtoricinerlt.lnevrcorecft
ardeaproape
atunci atipi€rdul o eir t're
€te€l;. giae. dsig[
€nfirak.
lc rL pakuLea sisiliu. nu inlelcs iublrca Pentru c; eLe au &ehu
.ea €levaG nu iu cl sunr
'oarte
€Levara. penru ca n.au fod ntclodars
i, otdeauna sa
5a ancoreze in primuL5iglLiu. Periu a jubi in.eldeal
4puselJ.imlc nar mlral d4
(Lo'lersisiliuca+5il.cadrumi^vi{l
.4a ce ar ptrrea etesi obt,n5. [4i
9ictsiexrsteun andar'mai
i'rJh. inroldeaha l' sau n;rnn tenorile les.le de urileni€ I de
(aF v;
Deri, cun l-c un b56.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca
.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte
'5mp.niile
irtduid sa dRnih de drasul b;rbalikrr. d€ia Hli lncdor
pasul
€€luhq
mai prcaus de oric. alrc@a - Lto, .orp!t, sinii, vasinut, cum e ta par
dar iubind ani matpresus de @are, ptnhu d ana wrbsk nsrii
qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.
.
eteme, I'int€i ei. ponku c5, L urma wnei. €a nu e o €a. intet€seti7
. in cel€ din urmd. v. face ld viamilor.
9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti
@ nu visinditi
decii la cards randrE ere otal, ta cri de stab e*e un corp, .ar de
Cc est€ iubirer adaverat;?
marisuntsinii cumosbdomonut catdemare,pentrudnuputeisr
Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea
saeF decal una carc . osoli .u
primutrcshu
esitiu. insi
e o ax6
prftFresaaveiuio r€edeesaLs.zuideaLrre,easisiliua
6ku
ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau
9i.jnmodnarural ro etemettesunrdnt,15tidiia rreileasigiiu,penlru
cnarubneaadev;ra{a.zvacenurepoato.illbr.inpdmelekeisigLii.
.iin$
cise calbraza doa. in alpikuLea'Sidacs sPunem
ci femeile i5
prin elelnscl?.
nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses
p'rll
:s'ln (alo-
o.plrc.r nrnr
lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl
pjqa t -n nrpaoe\d,
D.fl.IL1-i.cr-
-
iia c un
ur;t a
cuuant
r€blre !i ,n.epet,
,i
care sunt d6puii numai 5a iie d€serull
va
s-h n or,.orao, m!
ivl
h
bd
d - .Jolcr 5 d&i
eo ,e.o?
d n 4er plb
(
'nrel'-?,n d'bar tnuri oinfeLo
lr?l at!- i dc\'rviri_a
cde "
lor'in t.iacsltinp
rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur. n_ar rrebtri
''
purelr mznlineperc'insiviinsPaliulcon.antrkij
in.i? va arbrircl 5
dld d' I'
in {d"
a
apg;nd pupr"d ldrlu
iubilidin a.alb.dePUtet€.tidac; atrli iniaraeSviad!nai'maiinr;'
'Modut h cde ido,4{. Rrh'h. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d
p?nnu b in!'v;
rrpruld cl runrcn Dumn.?'u >i(a
Mald4Ehslns@md5bd€n6'u
'clunoaJqed
pdb.ct,iosbt'bdripoar".idnloid.rukeo l€m€'e arun
i"u
.ddd nidq nodd unicr ril!.rj n6rq adtru. idd a a noajr; real, i
cine rcbu'€d ne imPacam?
Ncam nikur in a.cn plan.a enti6!l pobrlzrrc, ncsah!Si pozir'q I Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup
Ncam nikur in
a.cn plan.a enti6!l pobrlzrrc, ncsah!Si pozir'q
I Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup
;cereademoment.Dnu{b5rbat,
id' dn{rar.!,ird.p
-
n.er nJ cio dc nrro
'.i
i "n"rs'r
donci deja ai nurlr. Dojo .l murit. Daci trebuLa sl htletll ca sE
acesteiahsctlise.lli in
primuLsieiLiu. cl $ !li
in primulsiciliu
dc .rpturezi un anumlt lndLvld. inseamn; c; mon p€ntru F 6p.ra ta
drasulprop.o!ni. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani, ati ercluat
uminare de drasul .onlortului unei persoah€ care nu ill e,t€ esala
intu.elva,.a sl lnt.lesetid,dqi poarcai fi .!r c.v.'ecreational, nu
' inziuainrare fe .ilo!€cun6
iesalilarealor6l€inlru
Duhn€@!.
6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin
dnp
ct, ink .d4-r, fal;
tr
nu inhu barbatr 6r€ ziu. in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo
rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i
, r. !.' vad.5 <slitrta. br &intu Dumee, nuinlru lcRi, F
ajciro -
ci m
li ahari.le ei aici'r
pcntu
cl &olo e Dunna4 cu
crla inapoi sF€ .6f, Ar. $
li€.
Dumn@o. Asta o ffi
simii indeauna ca di.pt, d.r nu rcm sinli
9i dri hdui.
s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie q
caldura d€ arclrr la ln.€pur Dac; .sta e clldur! d€ l! inc+ul. atunci €
{
drc6 bebuie s. v; pref'cci c! lunt€tl altc4'
nesati p€nhu ch4!
bl6tam atl, .{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de
do.et ceea.e suntcti cu od45rai. ada nu este 4olutls O36 BUrili $
slne,c5.i. atttrq€mecglin b;rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil,
ern ossfl.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. Sl de ce? Pmtru cl
parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat;.u ad4tr!tc@a ce sunt eicu
o sa G na$eti dln nou, in .cest corp, cu a.ela$ bleelen, la
douazdSluna!. zil. pdnl.AndvEdaF seama.e anumc eiiwnii
'le.are
ada&at.
Slplht
hu ln.epen5; caulati cea c€,u.k'ti cu adev;rat, o
Ei bine. i
s5 fiF unplulr ln roar. tsrljile la arc * alls ni€lll bsr'u de €rclutie
mai apEp.
.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e
55 lie r€lllhl, pmt'u .i p6nt€cel€ creatld * .lli *aci
5$ cel de al pakuka slgllu 91,
in realizd€, lr€bule sl luah 6 hot'are
C. in@n"t sZ fri bM?
lfti. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo.
Abmi, osa n€ bllm
c!
't4!
noasrre o sa n. hlrn vl!l! cu o in.linarie Fnlru n€.oJi.k, de.
El bh€. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€
are ac6tor l@€1, care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic,
ia' aicl rcrblmdasplaADNsau
sen.Suntorient!t.5i echipalep€ntru
rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt, $0 h€ trEih
vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu.: suntem Dumnezoujn corp
tle lemeia 9i ne inc6ht! .5 sunt€n femeia .e lncintl e, sunian
ceea cese nune$€euprdlieiune, iar.opili.u loltintotdeauna oparte
piLl
Irumoase. ci sunt€m bitane, c5 avem jnleLcpclun. ne rn.ant6
asuprlvLelulrrl lorll d,c;nusuni
tuncl.pllcereasdualitttil.
corpunla
no.stc
prin ast! sunt"m pline d€ virtute, p€nku cl atuncr
Dar cele m.lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ .onlort la niwlsau.l
$
sunh
rl qllu
{ipenit bSrbatul, vr€au d lnl€l.gen c5 a.6ra
add;rara? cand llc€m asla. suntem hrl .pr6p€ de
atonci cSnd
$lu
6b un
.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e, ele
lud@5 sl *
Dumnu a. Si spunm, .luno, ci 6la h eliDn' 9,9 Ia
l5 din l.F
*;dd6(
mun€ ll dcuna at5tdequl€, lncAt.L, .are * dradu<
si ffe
s5 mdg in.ce6la
"Pd
qr de muk. d.cl l€ spun€ti.
.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr
Grbalii lumi dn vial. ndlhr -.pd,:c'
vialA sngura 5 € ljunq m.l apr@pe
& Dmn@d md.' Al! &
"D€
rrxmal. de c€ t€ st rduieii 4€
rl€ mllt s, 0l !rab4 de @ te seadur€id
sau, sp.e rure, 6icli€, sl gsdn o pssna & ceLl.h 9;, !n hsrbat
asa dp 6ult sl lllo heraaa, d€.e?". rar rl3Punsul6le,Ca sei fac
rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp; r;tql€qal.{i!!ll€lm'raF
rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.la lta i ar spune
din cauza preJud€.llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de
ioPrimul:is r! rtr!.ti. tu,15
I' A
inapolati ca ii.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm
rib.-., aven a.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z?
Dunndeii ullai CorFul dc.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau
patrul.a
lisrlfu tub
ddndi\ionne
a Nd. sul!
'.r
cotold; & asta ati €nll l! r.016. Nu $nl€tl ai.i c. !l litl btbaF ti
I P,hurui csilu.
, , I i Jnr o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal
, , I i Jnr
o
€ bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal
f€mc'n'Lbune,cip?ntu.i tnceledinurmi.sil\iDumnczcu.
u.rul
celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.buicsa li?
Fumcpcnnu nim"n'.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum
aratah. cl.um 5untam d n puncr da vedere mo'al, aandurilc roastre,
Ob " vdo u. o.i -. Du-l O&e
cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1
, ni pa! onalii sr o exp o'.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E
stinr noasfio ohenejil zuain care observ.brulnosbu 5. wde pe
sin" 6rcziu. in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. rua in
rar.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.ua
in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. A.6ra este inceputul
Fem€rLenupot*Jrirllrs.tqaiadedr.guldealil.h.ie.9iin
*d.
zra in care g6ndul ld obl$uit ddn€
de Dumnceu. in hE de
cel al g3nulul lor l€minin - cu
cMntq z u' in .are O6'-vatorul
'lro
epune ci in mod €videni an ales
,\,.lorrd naiinalt d€ inleLeqe'e
obsvaObservatorul 6teru!ln.areavemvia(afarthoorl Penhu
,
S in a
u,,la"*.-
*ur Eapa'itatea sE dl'E acerstt viall
femei e mal aproape de.at pentru birba Acest.esteFotlwLpenhu
"'.t,
I -"ir ii mi
exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' pe lLrme
(ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn
a'qabs.bdFhuieian'e,ioc,e
!
c.!in acedt:vialtamMtcap,cirat€a$ance$igdtcapa'it're'
I
care au d4.rl f€ma, pennu ct fem:a esle c'l€. cca hai .p'opia6
Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua,
pent'u c; to!tl magnea
Lor c .oDa.tata de penis. Fiecatc p.'te din
g'eu
!i
ndtuirdrer lo iz (6
6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1
se rz€a'5 in liare zi { s, parcr$ .iua flrt si eFcula€. F€neile
'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.el?'d?mlswon"d;ri(arc
nu au a.z.ntproblm;.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la
pe.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu.reaza cu ardoar€ sA fie
'i indrumi Prin acea,tiviala
AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe ate
a*a 5iin.A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€
ziurin.areclv.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.ior
Revolulia tuua6 fi ltb.naba
Eibin
?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu
elibcr ea l€h€ii. $ ebbc.ar
ncr.u ti rcreq
din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd puler€a -
lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€
Srr46E. neindupl*de on6dtdr€ -
ma' nuk'
ri s: nu ,€ ,iFtt vindarc pentu asta, 9i lea dat
. ire inseannt
dnF ntnipulde.
'ubitj
brnu'
(
jor ,! lolo,aY r.cleai
pdmisiun€a
sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba .ap iild. 9i ltunci
.a ubr nJ,nrh b6'bo' i!an
c o
hrrrnrd-P}l3t r,hLrn;blrbal iai:!r'
{
'5.oar'
'u;r.iesculi in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn
r,hLrn;blrbal iai:!r' { '5.oar' 'u;r.iesculi in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn
drumulmcu. rs on tovdritsiu s5 iu n' ga56c un r.varar) I si trcdc lumci? cuii
drumulmcu. rs
on tovdritsiu s5 iu n' ga56c un r.varar)
I si
trcdc lumci? cuii prss cu cin. runr.li' cui ji Pasi dici
'nists6.
Despre adJ ? vorb., cu miiesri, fcme lor.
.1 :i,rgrri?
Cuiii
birbaliid n cercu vostu? D"5
Prs;
cc tPUn
cril
Femeile heburc s5 intelelgi cs e € nu sunt ma, puttn de.ar brbatri
L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru
5i.6 n arkebuiniciodalasiliepropier.reabirbal1.'.ilcan.d hebui
.,i.c ipun ci? 5' Poa'e. d'!n.', a
s! sjmr. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu
fundul. )' !.raucdcJicnu
iubipp hnr ihuti. $e.u!,
onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre
in ic'ra acea{a
$in a,ta. Dacivl nrsduili si 'n\crmnr.re niilipcnhu alectiuncr unuib6rb.tpin
inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi
!r.ucJ srevile
modul in .are irsral. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.ali lrezit
! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL
nic odai5. penku cd. in mod kadj!iona , bSrbalii taie5c dln pr frul lor
.onorrcciosa Le fi€.redi6.ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de
I !
d int€les.; ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre
insi .ea m.i harc.d.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. ci
, oddra s[ he allc4a. dcrt cuvandbr'
bsrbafidin,lreilc. sisiru asra e n! Fe!r. con.ur€n lt BrbaFtd
vre.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .arc tumeaz; piP!
'!
le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.un leme lesunrpreve
rc. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho
in ceea ce se nuhe+e.unai.a Ir se u reze de sperm! .ara r 5e
adunai.coa{e.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.ass
,lberd.€ se*ua 5 cllnt.{
elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce
j
an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln
n ,.anc tilufritatr de
stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr,Euama.eastl
l€m€iel ru nu
ldlmdbunedecatcr'dcli
: emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti
o
ri.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr
in
!J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.riw in ulrinti z4€
hobhatea btrbatllo. Este @hi.
ilioana 5i jumitate de
in ,ua in carc lemeil€ nelc spun: ,Jiaiesc penhu Dumnzeul
'ni.
mkelie, acer mareia t rmintiirL cinc, dh
l,l&ctia, rddarata
meu.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te.
deani?Crcd'li
J.espublc.credelcaosifiepomenitPestedou,m
I -o't.a,
@. hd di d-c3i6 cd
\;nd k' pllpdnrl oi.?
n
'dc
acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk
.i .ea mai lrumoasi feholo djn
b56at.are,_miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s, se si6t;
Crei€!' ci c€lmai ur;l bdrbar din a'dr
doui miidc tniz Nu osl tie
mJ'et, o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu
anr c o Im",e
o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet
public
int€laapta o l€m.io inlel€apti c.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p.
bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o*
ii aminl.as'e cinaa dc €l
nrmrc penbu a opa4ine unui h&em, pentu ce blrb.tii sunr
pesie dournr dc a.i? iml plre riu. nu ea!r.
nerraior.ici. B;rbal i ,unr .esrato,nicl. Alunci cand r5 dr rn p,imuL
ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev;rul-llc
rgiiu. nu pol s5lle nciodar; credincio$ Daci vsiesc in,LparuLea
lem€lesuntrare. Eu.m€asidewnil toncin
s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne,eu Ata weli Fi
barbateau leneie
5giLiu. atunc'
5i
noul nileniu E
add;'.t Vi sPun.5 Dunncz€uldin bi nu
ahcda. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.al c4a ce ari fd
'{e
^lm'c
prejudi.iat. ir. cum 5l€ prejud'd't
smul
Duhn€zeul rcsbu u a
inrordeauna- in mod natural.
'16
cu un frdiv voi adu.eli l. ma3!
Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a
5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.esrpub ic,coreemtla
le. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l .eea ce se
Relincli asta Dumneeu vo,lru aalesacen.orPpentru'portunltate
nu penlru Exudbe. 9i dmi nu crean oportun atea. daci nu o
nume$e un ordn supcrior. casilu.alllocu unuiordin nlarlor. Nu
5r;p.nili {
nu sunr.iidispusi
5i lacet d4tl sn
s; ostapanihslblormadeinlelePclune'
tr€suiesE facetiasto oa.a nu v:klilivialade dr.gul a cce. ce c.€de
diungqii in cihitirek occidatului $d
ldid'i€a d6pro rci, atunci e
sme! s5 v; leFdati de sziile vielii
atunci no
'k
ra5ne s, 5a incepei sa tr;ili un huism. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu'
.tientului cacda.a.u s. ne minh riccre mnots urat inteksqi?

I

Lr :te oritrrifon lemei in d ursula re.e miLioanet lunitare Dcd ., trr? A5 spune
Lr
:te
oritrrifon lemei in d
ursula
re.e miLioanet lunitare
Dcd
., trr? A5 spune ca mai mult da. ndz.ci la suti De cale on rh fod
adunrt aolatri i a'.
',.h
mtr e de ce
nr !s, humoa5e? P€5te c ndze.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti
sunt naimurc f.ne, inctinarc.ilre adevsr Fenlru.i
L.!?Pene.in.7.olastrt5
cande*eziuac;ndossviasunJ[.ura]ul
rce5la e mJ aFroape de ele. asrasunt.lecu
adevirri s, aluncicind
.,:wn.t .P€tri.ullvat evade.atinteLeFciuneain.i deexempLu
feme,La porsa aFl.a !u adevarJr a!e!r oresJr.
6r; sacobo ? 9j s5 i
r rLca mer !
si nu mi multumes. cu n,mL. dc.;t cu ceea ce
ridice. J.cL.a 5unr f?me' a c e pots5ne s;
rsi
foarleuso,
2Ziuaj.ca'efa.elra4r.*eziuaincarevali
Deci.minunat€lemel.Lmq 5exu
Dar devine o oc apenruono eawanr;caDumnezsq arun.i.5nd
'r.5DunJ.m,ni'mele
./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna
aburatide er da lragut slprrureluiii ruio. €a v; dcohoreu; gi
.i roata statee a b;rbal .r. i.
n, od, ,
o,.o
Ferneile sunt liinte uluiloare
$rtL
,t
.i
1a7
ope re
l!-
n qodaE. n,.Lodata.v [n5scurmai
ap'aaFsdeDumnezeu
D,na.e$
rlL.sc*ca
{
sa va
maLlratez.
.*e p.ntru d voi d@lL o pq4c pertru
pLnd. ma' aproap. de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus s da e
a.oo.ra ceva
ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici
un test foaite F!ler.i
nar ales aiun.r dnd sunre[ [nere sau cind
.eua pe.a.c silfoLoseas.a?
Daca n alili fon
sunrot pe.aLers prerdelicc.a rese numc5t.roseara fcoonq uo t ?.
r.!aameninEtar n ali l, lost itrLodJt; n3nate ca t'tel€ ntr'odari.5i
Arun. ,nkaliin panc;. Fendl.a !e o si treada lmea d.spra vor
c;nd se pornes.in corp nd!rile9i.cca.e:e num?rire .ocosa,?J; !eo
, trireljsianu !i-ar fipur in.aF d disbug; penLru toid.aunrceeJ ce
ss.read; lum?a despre v. ?
.
opi P
ooecie ori
insa bebuie *,;
inheba .e urm;rr,
urm;n0 [nererea
! i ci a*r rcreaiounbarbat.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL
ignoranicL) urmaiiti jnr.lepciunei ere.r,r;rii? TLncfL nu +iu ak eva
vr ma
v'ndcti nicioCaE corpulpantl
sgurdtr;. Sa nu ma ta.eli
oare.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.Boane ps ed?
ni.iodcr; arta sinu f eti niciadataana A[ fi.uroeemedemula
expft entasiignoranie?unb;rbsrjnletepLsruotemeieinr.t.aplanu
vieli s;n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua
lare ni
dala
6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr,i.rd.1r
.rrcemaiputin dec;tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati
tinareFa? Eibjn
acena e un ho
lr;ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.orpuluilosdu
ceos;s?jnrrrnFe
umi.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e?
S nugih.i ir farneculprelungs,$. aLmeruluipecd e ma dewcne
.tnd o5; v5 uial in oslindr rar
lalavor{ra numaic f.uho*;. cjnd
'dD mai ,irz'u. o s; !i 5e dl;rue o entiate ninunala .ara e I
.J
v5 jnroar.e p'ivt'err ce os5 fa.el ar(nci2
lnsipenlru.incsun(eritrum.rse penrruvo
insLv;.srup.nhu
Rar sLntmaegtrij. Motivulp.ntu
cJre sunt ra'iene sExtral .i
.eea ce ftcd. umeaz Dr.; kaiti p.nru ceea cc .r.de tumc. d.ra
lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei. De.r
xuti
frcr
sunr.lr moa't? N o si aunr nE,odat; ntmk d,n c? am $ v; rpq,
rceea.i ab im65b;rit5iv.aI noiil l nercler.u ideea unur v5.ar. sJL
insi da.d va uft ari h qn.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.,unea
cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar
.d'.'"
;d
o sinsur; daia .a si int.leseti.e ene DlPi
sa rupthimenuL. ar
9:l
l miezul Jeceaml5.ur
ta.amfi.trr{pentrua{ardecerm
t?bui* avem inle eFdunc.
enl,.Jde
Uitaii.la(iecareeven'menivip'ivescsimau
r!al urilcpecare
,1
\,
drd.rn 5'
.o.i
Fenbu air
n daca put.fr *
Jtuno atiqlsn rde!;rul. i
s:siri mLe&t rururor r.aqiror voasde.
acerr
3ni si fie interesat; de er Ji a.ca
pcboani si r'c id.cL Sriu cclJ.cri Nu,srfti? 8".i'rlcles.i 'nlcrci 5riti. Dar!.ah oprirweodrt, J v
pcboani si r'c
id.cL Sriu cclJ.cri Nu,srfti? 8".i'rlcles.i
'nlcrci
5riti. Dar!.ah oprirweodrt,
J
v atisind i cJ exkts o.unoiiere. o
srare de cunodstere care
+ie .E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c;uttrti
acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in
5unre6 foad" hine tirr s; eh un br6ar in viat. lDnrn. sunreti
fod e bine. Chiar sunteli. sunteb la Ie de impodanre
{
ld lel de
nunoaseiisunret n.rur
De fapr. sunieti supranalx.aia. sunreti tJ
lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr!
iil;15
fats voastri.
pentru ci - sandilivl b asta lala i
sanii i vasinul devin do.' o
nk!plrredinqata.GandilJatanastoraprn;lamoinzSi to.eparb
din dr
sunreF .u addlror tutue. ceF ani sunreri ldtile i tum.Ie.
inrlntesi in.epeti e5 imbarr;nili? Maiputin dd o tr€ime. $l cc osa
ta.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne?
Ceea.e hebula sl f&et este $ in.eFetracumtisaspun€ti,
"Eu
suntrulrci€nti. lnbS€,una rh f.srsufj.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu
idellul@tu T.ebui. 5; t;iri pcntu c€eo cc vt d; confo
sipentru
c4. ce v; d; frum!*ta n penru cce. ce vi da ad4ft N! pureisrva
bazai pe -i i.n br-bll b.--r addar. ncorre ;
vi brzrf p- rc'
inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj.iunbdrbarilvtsprrlrn€.
T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. face aLtfelinseahni a aver
leglturr Sr relarii numli de;ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl;
plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia
Ar trebur s; v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte
Erblne preJubitiimei. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes
cr ccco.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc.rle din.apul vo5ku.
Ali hri inv:bt $
ca c@a .o va brbqrc aici are un molr
ulrdrq
'ar
moriwl ultqid
6te 4qir neler€' neurondte nu ii wlbcs. ddit nisre
substanle chimice Do o.eea le auz'tEa pe n ge voci.
Ala.i.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru
penn-c,:.inhadarr lrprndet
enot'lo'(5.T'-" rnolr.hmi ac
lrecui pr4€ntul incs nu l.ai simrit. Noi qem
5.l.ra;h un viird.premr:
noj crdh.€€ ce * num6r€ un nib cara in.€p? .u dn
ldealul
imp.4iri parul k n €salul @iu. lnbks€ir?
'dear.
.rtr.buis;$im,6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul
ucru
pe.are

L]

c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" si sisri csrli? ah5.lui. Er'{a.srrr penlru $ftdi? Abelur.
c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" si sisri csrli? ah5.lui. Er'{a.srrr penlru $ftdi? Abelur.
c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''"
si sisri csrli? ah5.lui. Er'{a.srrr penlru $ftdi? Abelur. Fnru
'r'ru8'roo{nc'mlu
Dumne4
t
r'ir'. Jddrrrdin
rd
puhhc
ci. d
.and vi spun .u 6ta. cxcra b;rbili in ac6r put lic ca'c dcja
'dc€g€ma'
'proaped€
Dumn€eu
om
etlu prosramuL.Si sevi.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs
, vJ sindr lJsireholpulincr laun
limainultcala
ror locul. 5i lo&i j€!1, p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric
Vedi i.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .r6trr:nlncrisi
dd.nrmdoa.tlnte-nub5'bars!u,eneie
do.' riinie -
ir!:
iim es'l'
unii cu arrii. 9i puh st *m in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.t
.u lntellgenla noash;deDunnczdu:
du.u rnte isentanoanr6 degen,
cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu. ceI d nlre wi inlel€geii da?
lar hd.leneile, $nr€ti cele h.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.e2
auen dod
mlntea vl spun ci e
Penfiu .a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu. I
n'niea lami
locul cel F.i
nii6ine!5
fisl aveF lm'ginea unei mhl
vuln.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.oitiF.lnrua
arun'i vi vetl Jalura mlreteld
,'-ti"
r'r'
in c.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn.€p€F si
accelsaF. tn tur ,.4a ndgem acas6la Duhnueu.Simplu.
lar barball, ziua id care inc.redi s5 moibrralct in penk. in
imsEintu lor !i c;'d por. (cl punn. sa r6ca in ldul pursir sw
mc - !;
poatt sA iii las. in umi
trdutul t] d the c- 6te tec!tu1 lor - este ltua
in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.5inccl
dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.,hasigtltu
D ntciun6rbatnu
F4€reodanln acstc i Fr;Fi, pininu 5i-a slapan putdea i nu a
stgptnil.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e
in.Ernea lui D!.i ar fl 5t lacd din liaar. on din .c€st pubtic un
eunuc, cine ar fi barhaFi |rra bftbttr, ld? oare ind d mai pur€a s5
imp.rt5parul.u robfta?lnc;dpureasimai comunLce?Armat purea
si l.rl
.qa? Da.i ar laca ana, d.c5 .' pure. si lad srr, dtri
f€ra
d f un gTn cld .r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se.
ni.lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.eva. decar pennu slnele lut
ad€vlrat pe c.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. zi.
Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . cin€
lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor. Nu disli blrbatdin a
st
publi.c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb;rb.r. Purgsihplu, ata 6re
$ d.cl sd Eudarct. atunci sunt nhr€ prord. stru 4 qn tuntbtblFi.
O .obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul
nu face dectt5Siitcaule
u.hrr€n Intel€s.lr? unbsdatnobrlnufac.d.niciodlti, un blrblr
Nu purcri si a<kmn't, un md6r trrd4d irrsrr 5, nu i' invrtal minciunr 5a nu
Nu purcri si a<kmn't, un md6r
trrd4d irrsrr
5, nu i' invrtal minciunr 5a nu u- invatai Lt€le
purcli!i
' un m'6trucut
'dcmcn
i um 5i mln'pohza. s5 nu vr inu.(air iei€la cum 5. se matld&e
Nu putEi
Lccn.j
Nu.dm,t, un ndc5ou dF;r orun4 rind
, rqoc. s5 nu vt ino.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. s5 n lR4lti
' t'e .oprr, st invct€ sE €xplorcza, s1 lnwlo ![ 1lbeas.r st Inwto s6
i,,lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor. $rcand ajuns !dul[,
q al'r r6ponebililat€. p.ntru corpul lor. dar intotd
un!
din
rNnctul d. wde.€ ci ai au .onlrdul - ai inH.s? - ri c5 ! ced. p€nku
' c$unrd unuim dco pr6ne.
E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E
s5
'l)mdtulrhu
tr rriti neco.dilionsr. E nomcnrurwnru srr invqiti
pe.lt
s! rubrt.
Fi
Nu vi .bmdon.ti nicioddl c.9iii p.nrrr ni.iun brb.t. Mt rulti?
Nno{dl. AF st 6€. $i nu.ml pa: d
r
dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d
Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn,
nu cu
pe
nrmml alt.'na. dn luN nu
nDumnauLb*usd€,NutrAltl
crnw! in p.tul tor. D'ct put.ti * titi fertcfi. t5r! ntciun btlbrt :' tir6
rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk.ld mintaa vl s r4mp6e d. un
nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc, n!.ur
atunoeunr(
Jn!uv!.,
,Irl prq.
A.t plels. e[ ltu ha, qp,orp{ de Duhnecu ded hrl
,{ro.p. rL
und l6rei
cel hai n.R bnpltnent al @dtu - nlnt4 nu @Eul
'nim.
,crut.ti mai
i.tai imprrsFa
eu . unui b!,h.r. AF a.pus Ch,i{61
cquhlor, i tor ranutvi sc v! da dlpr
.cft.'
El bln€, m; .scultstl? Decl,cedolmneld rr:
d.l.E!turr lre
Aceia e un
.ddrr
- ti . t cc lttt€t i.s€cnnr . tc@ un
Jcesra lnvlt;turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik, phbu cL
.ffrmb; d€ja $nrctt hoil
Ob*ru.rorul6k inp'4i.| A' b€bui 5l tritl!n,. O66.rv.rduld€
lubiti{6
copiii .u to.rr
t&i,,i cu rd6 lntna
i
ddtt.k fferar.
impaii.l. ld O6servalqul, In modul in car. obsvtm no{ cd., .tle
ffir
(u.
ihtrtr.t nu sa rd
xqd nt.iod,r, vtsi cu 6
r,
cu p.ivir€ la m
Fs emt .c€l ludu. Mi Dhtnn?
'mpr4i,l
rub{il cJ €l ri inht|ll{ cJ dr6'are g, nrctodar!. nic.@arr nu vr Es{i
Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€.i
5L detgur, gl aiclsuht€m cu un grlp s.gragat de lem€|, pr€slrat cu
clliva btbdli - p€nlru . orpllca ce. ce e nume$€ rilh6lul s.lor.
Nu odirt nlciun rarbd, F.nru ci, 65tiJtrnra pin;
l.
.c6t
'l1dmt
rort; lumed a krl pe
b.rr €noliild, a initnct€lq, . scn2.tlllor
.dpd.ls. uiE, rci snt.i l. :.oala M.'ii Lu.rrd. D*l in
e.'.
.ra
.lie sunt ei irebuie d€e[!t I .r atunctcindsuntddott.ltpinr ta
lrulr.
rli li und@r p€ st.di. f5cAndu-v; d. cap, nicl nrc.r n.!li
.e
pundJl h ca'c,c r(
Pit
ci int4
ah de !pus d€$ lunldlmln?,1t. sivl dorili{ i .uzircli.v
uvlnre
r
c*idr c.atabjip.ntsu
tume nu hri &roe $ nu n.t t
d€ inl.lep<lun€ Oar astazl, nu Suntei alcisl invitali.
ziu.
, AE*J!! F'e f Erdui Or,.w!,qJu, r
.dqld! t conaqm qsnaudr
ruh
vd. ti Fie G Biddsn

I

ub5.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd.obscrv o,u ibiihr, Nur[, Lrc cum!.rnp&iGmcil. inllarsjt uprjv'elaesal
ub5.rviLorlllr rcmetnu cd
t rrd.obscrv o,u ibiihr, Nur[,
Lrc cum!.rnp&iGmcil.
inllarsjt
uprjv'elaesal
arcJlor?
cJr.r,e epro.er.zsob\ervJro,u arleld
ilbirbJI
Ditcrcn[.r.
r{ dc !; nrril,. f,um.rse5L tpminLne i e esante. ii puternice? Da.
. c odr ,,
tp
r
?c,; or ob
otr te s n a5r E\st; lo.? .a.a arunci. penrru c; trumusdea te-a fosr
,o r
d
F ,.,?to
. ri. d
.-c iot, A,.o.dr nt .,.n10
,
o .,J"-,
:?5 d€e,o de / o\
.r rsr mtedriain a.estlel? Di. dJr nutt'I c, noi iol inta egem asta.
ceLe.are hebu e sa intuunre ceea.e
se num€ge se.ur
rare. BirSrti
iifunti su.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior.
s eri5tabarbatic.resuntviiilisi tumosi5 arari.an\ta Dumneei
dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi,5rii.
N .a so ee.Dumnezeu insusi? Da
si.yni
5t5aF maestricare
A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc. Ete sunt adev;rarii
r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi. s sI;siat, Dr
F.ntL.;.eaa.ere
a du5
r olo
ceea .e pretujm
JjJ sLniem. p.ndu
.i arun.r .dnd alungem.
5j
'lnlb r.:i
n.l 51r D.1!€op.,.
',
e nicio important5 modulin.
dcaoni'nhcsL Fentru.:elesun|€eer-osne 5i ce les;rur; dre rda
I
De5unrem subsrrnra r . n. sunrcm
.u invaiiiu,a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru. in ceJ mir mare
uft€. eu am alesuncorp d.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul
pr au(ie
a femeio,. ele
1r maiprejL,dicjar c e a tr;ir q.odats 5L toruJL . e suni srDpuL .e
(rebuie s: ii$ !riji. pentu.5 e5re vorba de
purerealorasuprabarbar
or.gidr.Efemeil.ar
ro pulqricr aL{le . r.ar fi acr
ni.iodati.onsptraiiain.e,sa s: e
uapurcra6:iardu.e
o i. sus. in loc s5 o duci in jos, atund ar ajuige cu ururn(i
.,ubmineze Nu crederi.a pots; re.unor osabie. aiun.L.tnd dv:Jt
la at
SaPt€lea sigliu - cu uSurinri
5, e,berarea lor era imperioa$. Fiecaremare prof.icar. fia ariiai
B;rbarilo' le eda mulr mrisreu.u Observat ru. penrru.;
,
nnerezeqj*i idolaoizezc. p.aic in afaridenaturin
senrinanreLelor de5prc
!efi
depanten
ror.ecrceizs au Lessturi.u succcsul
(e loriqi de minca'c jL d
6mn
5ucccsulesle
J dalr or Nu inlelegeliasra?
inrordeauna ancorati. r*uattara M; ascu(4i? Ei
'ar
d'u.d'Ln
;naeo?Ir4eo'l"nh ;P
ico,ar
?,d.,,i
c",
s.€L
Crunulsup.avelw, eleintelegdEroria.Pur!isimpluoi.ieles
Eo
b;rbat LUminJt t sa i pu' cu o heraera. iar elua ber aFete ujrin
intelep.r!ne cap;tat; cu multalupti Eu amaLesofemei?. pcntrucd
ca$is; Ien?iLe Nu mip$E ce spunat. jnirtdeauna au.isirsar. doar
i
:
hEva u ari
,od"Lnlo,
po e o frli frumoJsisi 5r. ar.r de mulre$ sa ha
dn oJ ar.
.L l
.! oo. ' ,ooa;p.F eod.
.iJ!qo.
$i
.o oi,
, id.lo.
ddJ.1i.4F
r1oaa.cl51
no!.a
rr.ur o nrordpauna Drn serualLia
Lat .rtd1e.odDd. rae,f.
\ii lie Dumre,el 5i si nu le .onv,nse) Da Poaie *
aib; pulere?
ra
sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt, inesati.
iiiau rrumuserea
s,
Il4ariJ, mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata
lor B;rbai_i.aresunrhaethislnrfruno frumoi.ontormdcraruui
inia Nu, da mrare ca pl;nse krt timpul Vreau * +iti .u hrtii ci
f'umusetii lor Femeite sunt
e. Surr tumoase conrorh
'ipro
!utel ra deveniljcanine. Nu rebuie s5 rilibi'bJt. Nu rebuiesi tuti
JecreruLu proprie, or tesi D
incazu
maeqritor exisr5.ga rrare nu
hirbat.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.
eisr: inesJrare Exkts,mFrt:J re. Nu rlemin
d
r;ram mae$ri
morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.a mLne
ca,e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc; jn alpahuLea
Tormaipuretisi r r.
de trumofl vretr
a(
de Lratr fetL Puretr
slsrLiu. Acera nu sL.r haegri. sunr cu roliesali. por si exkt. numar
5a ri[ car de bitiniureti, puia se f't.alde nneir vret TotuLe aJa
inr un domoni! in care rolisuniegatj.
.um relivoi LLcrulceLmai mp.rtantcare ei pla.e a mrnesunt eu
i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.sc!? loJt. monrcntclc acccr i" ^,rcnillrccm
i
cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl.sc!? loJt. monrcntclc acccr i"
^,rcnillrccm colpulnolbunua.elmrLmarelompLimdnriminrea
fatrosLinzii.bat"mincirurilea.clcrpecrreari'cluzdraLefincoli,
i, rn,; c.d
mrrcconrPliment
v'!$.i1
'na,
toar€ lucrurile ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri, nu tntelesci ca
Nuq?iu
r"m rrrclc P;na'rrrcti"DJmns:€'lo'
a{?, n 'cau n'm'. ! f&€ cu >ub{an!.r A\L .v4 ri>h;lu!?rr! Pl'n
,
i
n'mt NLuedu
ivin?htrcd?rimps'udcfnl'
'cI'icldr
\ {5f;5auderdurisaudd$ijne
Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€
nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate
sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo,lt' sexua itate! ca* s;s iLuD
s;
ftau slvt f'c tric;
de rdr6cre
alt sot. Foosiliv; D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr
r-
q\aro'!l rrflioc
a'lnolar vinlr'cir
Dentr- ( I oo
'ino
in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.
' ' ,'dJ.i-
4pdt
!tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr
Nu p'€r (dreaza.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.dcoaneni
in ;r's5!r'cdi'i sJre
doarpentru.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.icandsuntem
N-mn:.i1.br'e5anl'0.{Lloc!r_rlor5e
in-
na
l
l
h
r
tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll,unldoarcomprnic.l.fees€li?
t
1Tq
ro'za
'!
'n'
A5ta enc
donr Lnp'e !c pe lata p;m;nlului. E ceamaide
.'€tip.oli 5'da(i
r6'(rn prclLl
amaide
nu"rtnm p' a'olo drn'
dq'l lem6e de pe lata prdnlulu',(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.
pruh ind;im6.sr5pui.t.dacr
lissracsmoc irepdsdJl
inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los
rreculu abuzunk
de mii d€ ori nal itunoase
.ntsu liecore dinte voi, oll lost fem.
lrecululul, cu tura, re is s, p;rintij-.a si v5 as4ai do.heva. $lsllai
lr""r,.un*r'o--
de hiid. orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal
ci ht tinpul a *isr.r o pane dinrcicar€rliac; la.€tiasta?5hti asla.
9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.ri dar sab isnotieiu.ad ana in
a.elatilimp.penhuclsiEteJti.u addiratceea.esimleati. darc.puL
va spuno! at.eva. Do.l, pe one
trcbuis6 ascuLtali .apu. s.u
inima?C,pul.9i Jlilolosllasta.A$aci.licobor duati 1016itvidina
la m imum, apoi, c5nd.li 161g.ta, ali intins cap.rna qualllStii
ba*c.9i.poi,Gs5 p.stali p<rsanr aEturi. ali rcwnitlastarea de
li
vi.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem. $i hetasa cea mal
emurile E! PuftamsE rsl
"aPet€
oracamaiblnedecil mine
Penhd'[
frumoasi de aici o sg devini urtt5
ij bttr;n5.
.t
",, '.i"
f.
arlau
Slda.ivan da *ma.:.eea
celhh deia aici, aceea ride de
ta doar c! s15pun lnde *
-*t.
'u
ldaarat i ce lel dc onll e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€
c@a.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi&
pr.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad
to.n,ai .li dMn .eeo ce
;nad€ror -. fa(et
Lo)D
"$nL('lir'a
\rtr1 .;D'n-czci:
rrosrvisasea*5
d'nceeSrptesuror
p.ntucsnu,unreiiob\nultl?
si nu tril .a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a
inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti,
alunci, ca motiwl p€nliu .are nu p!lq, sa *;pali da mu$ele asla.
6te penhu .i suntcli ai. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt?
Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl
nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. 9ria.d avem rr onediial., atuncinu lrebuic aa
nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali. 9ria.d avem
rr
onediial., atuncinu lrebuic aa netngilor;mdh cauza llmpului. A9.
ci
br c. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar.
Obseru.ro'ul acela.
$i
alun.i, obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la
€tnici
$
n.o d murili nlclolata ds.'n.d
u
dz rco alt; bodr.
Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .ancs, pdnu c: ele idca
locuile aska g se u.[sc pe e. inssl€, pentru ci undcvr, in fu.dll
ninFi lor, cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas?
P6t. dou; slpltmanl dr.a sprn4i nunli urn;br€l€ ludurl.
INTERLUDIU
n. st fiie
m.
@2 ce aae @et din nihle.
Iie
ca d .e nu a
in dod eM, h hene
cnpa.
FE tt nu tat.s dh bas$a altutt
ci 4n
Ra nltte.
PrcPrta
Dotnre. n.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte
ji
rtbog;l6ted raF
.a tt tu o luntlnz ii .Adpll celot turl
As . br. inr6arcet{r la Ecinll v6tru sl spun€tri ce .fi iNltlL
o sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re
ndrruri d6nd*
I a;a.apoethpoPr'a €l'p!^t;intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor'
lr ce est€ bbnea cu .ddtr.l
r!.d.shiz.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea Iubncr $ Lumu*t.a p .i apanini
r!.d.shiz.risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea
Iubncr $ Lumu*t.a p .i apanini rcl€ia9i c.rcaorir, dn _D
a@lathmp led€pind6a
.J I'c And nu. o.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu . o al€gse
e nulr d€ chiulcelui care priwsrc. Marek
d"ii
e un lucru plLn desPlendoti'
hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar
r,.cJreolocemdesd
"lubireb
.n?rder
4p
nJ\lorn"n
i i RaFthacuo,lncer'lP
.{,,Frumuselea nu e{e oc.litatealu.rur lor in s na ea ?xhtL doar in
"atd
{
p
to doar de dPen€nl. ,unel.apcan€cu
mulledrumurLPlhe d'
minleacara l€contenpL6 - giliecare mint€per.epe o alrJ lrumusde
O ps$!n5 rb
iunuet€: ri
.Dlmdoare''r. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah.g€ ar€nFa
rhid 35
Dq."art
diirnrtate acolo lnd€ altul wda
dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.tacolului d€
lifta'e indrLrd ar trebui si onsint; _hru propiul sau
,rr rrrile (ep. alii d !
'r ni!,el
enilm€nr. fsri a pretinde sr b r€slenenr.r€ pe ale alror
"r5
Asta
'_d'vdudl panhl a forF' -oi
,cLriii ca.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.sca
inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do.are neindrtsostin
Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are
ca .'eo' ce
e5t€ foarr. subjectivi. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe
'heia
fJ.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'.litatea
caE d!'e la
.ira.r€rhl.i 4ta'oare, pe dlribure spfti.le s,u p€ rapdturi I propo4ii
,El. pdtru cE totul6b minie,''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€
.i -nu ar€ de . fac€ cu .orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet
Rsspunsullui Ramrh.br.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G?
nea$ept!t. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin
Sprirului, ochll ju.iuii 9l mLnlea aser; un SFklt care qti€ lL lnlalese
nlii cuma'll amne'a
piasele puzreulul Priulrea lub
in dhlcare hipnolici rLle prinde
prowcirll€lnvjal;.'sAtactluniLemedlcalcalem
i,lor
tr'npa cl. inec>c'RJno.n"rddi.ara de-.rrreapn\o.n
-ad
' p?'snllitrFdd'q'al!.PUn:nd{uri€addt'd.rdenNar€'rn"i
poab:i uir' o
cd? dcplt.rl€p:i'lec6pulur, g€nulsau srarur!lin viat cei careti
pqsn.
o Pdsani car€ eul€.a de ann.tie
'lt5
no.Ple Ahncicii i$ ahintsc
{sc.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. fizice ti in pra€nlc.€a
Fean{
incluev
li co?iii p6te
,'r5islb€!
a
'ubiiii
.orPurllor lor, aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul
cunstne.'955
i(Jn.tlonczenomal drnu\'
fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes;fteacldLn.olo
da iubrsa sexuali. de akactia sinlurior. Gindurile ld inrime,
imint4 kecutul notltl. p€ card leau lmPt4l cu
car€ l_au
'aipe
r;
in mo! !roFatlc prin
aceats boali
ubit. ldenlilarea lor 6te dlt
precuplrile$id€alurile-nini".ld eunld€56n l&al€p"dinirri.
Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t; care
"61'
'i
Fesitind cd.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar;
idmtilltll. ndetra sun( prolund inPrlorr. in mhb Td sarul d€
i
care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii,re fi de
bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl.ii nomentulin clreo
perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere
ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu
g.utoarer rnluncFe
t
de la o id€nri e a
pot sE dkPrri tota 5Ls!
t€aPari La k€
de cun n€ vedm si na detinim pe
nu eolanr4ie .i. un rapt mdi'aldMail
noj insrno. Dac; n€ ved6 numa'
pden'lilltll la alia Asta
i'
lertrni d€ corpul
I'ac.
.tuno asla e tor ce puh s; ne csr€ptlm se
Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS. p€ntru a
artt! 't 'ine
dp4,tffirah. :n mdo ia de iubic va f' o
? 6a.i ti nihic ndi
ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u fiu ic
nrl'. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec 'uh -u d n.bn si -e
ingrljoreze ln o.estcaz. cl.i obieclivuL este p 5.erda simluri16r, orJcal
'-n]U.9ptr !"P-dq
E
DedHuft. E!* Marat. Potittal 4d Lka,!/Etun Mat". pot kn
342 5
flrln
DD|lruile u n.dh3 1993)
t
outd. Eddnd fhe
i^ .tar' tirylu
tr4{z . t l.
dra6 dr E4ere F. Mlrb. ed. @idi6
lMi.'.otda di.
(lndEnaports.
L1rcrt6 End
rndL,na.
h.
lve n DBL€unh Lur nrhiha. 1999)
aiahrt. n t /, caaa a22
LibErtr FrD.l
1931 J Etu xltu D6preld.drt dutgunutui lotrhe strndatd
"d
t\ hbn.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s
Unad'np;4ilecclcmaiin.iranrcacacenei.siie*ep@icrtu, si no lc.'.i.d t n€rahdator !lsi suslini clP! Don Juan f
Unad'np;4ilecclcmaiin.iranrcacacenei.siie*ep@icrtu,
si no lc.'.i.d
t n€rahdator !lsi suslini clP!
Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc
StiJ cum ,t fa.i liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta
adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .e se aIE in inLnJ
lqrani
de pe Lume." Rmtha
continul sa dpllce
-D€ ac€ea s.
dduiul n6tu @ln.i protund. ln pd6ta lut R.nfi4 persn.tul
DonJu!n. p.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln
&.1!tl
-hii
fr.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m,i m.re.hant - 6t€, in
,t su4inr .cea p'Mia tl cunotb. sunelul p4$'nd, It d€ alcl. hfl!'€r
ac6i c.r, niFenr altu d€catCiacomoCdanda, Chavatrer deSiing.tt
Cas.n@a este un r.humitsnitor wnettan dln s.coLulopGFrezece.
intjmitat€a Eramriun!r. seret!L rsudtei sale ,ad.usr R'nthr,da
r;,e seduc€a i.limLtato. undi pzr$one nu cdpuLlc.steia. '?l
car€ ea am6iec.r cu nobili@a €urop.ad, fdro p6hu .I lea e€dus
s.lntG.rmin 6a ihuhil p.nku bosaFa sa fdbulor;, P€nlru
mulr€ ld€i- F.im.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat. a
cunoaikr€a !a protundl d6p.e rbini€k eb.2 i Pendu int€lepcldn
lui Carlnd4 Wll.rd R. Trash id inrodu.pre, ia.a .omenta'iut c:
sa. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.t!l
"Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt, a mds la Untk,trarett. Prddal
(1738 - U41). a abso vit n, ulr€rto. a losr inwnI cu.rd'n€ mtnor.
aL.hlmc,llransmutarllm€trleldi ur-ichr
clPuteasdmEre.scl
pidele pr€loase dLncolo de din€n.iunea lq intlaLl ln re.lllal.,
Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee;. in c€te din urna, ea
&d m6Eu n4m6tlond
Gtarnt€k itui@ €f€dlw .u privire b
d@dlt rGalcibanr. P.nlru ci, tn rtmp ce tAntontot cozi in.4c! $ n
sunr fodrt€ serace. Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S.lnl-
conducs spre o .sdcl de .a rierE, sor. nai
mi.a I preolu ut, Benlna,ll
Germaln ln renuhita eo auioblogtafl. @le 6arta lnhr6anE ,,Acsst
invltd d.spre ad4lralee sale jncni.Fi.In
a.aa,t! prtma bs urs
harbat loirle ciudal .ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh.
dmoro.!6 a $. tar! a loi i.a $r.la *dus. Oupi d."d {ngdrt
impotdi, spun€,Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae, cb are hei4!r.
uc6r.l€, a preluat rolul el insusi. De alunci. d@.1€ ueti sal€ sunl
& ani 5l cr d.line l€cul uniq5al. cl p.!l€ sa facl ce ra cu n.tura
marc.l.def€n€i.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari
masA S.ntGe'marn, ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej
c; topeSte dianantele i ca. din zece sau douaspr.t€ce Piete mlci,
poare 3b lac5 una mar€, cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra
penb u labuloas. s!
jn
boglliz
dlamahta gi siuvaeruri, f i casanova, c€l
Ac6re lu.ruri er.u o bdgatela p6tru el."z
nai nlr€ manr alfmu'ib sle
Dup!
cum wdm dr. atal s.int G€rm.in, c5r
caenda
{i
-.u
ln acearr; p*n€, cel hai mare akibul .t tui Don Ju.n cu
masnilkl
pehuni dFptlte Unul€d. m.5tru al.uno+Erii cull€ !
sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d, dudcum Dur€m sE verttrcrm
archimldl i& cel;lah
eet€ maasnu in !rta amoruui,
pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs,
,Et
Rlnlha
aruncE o lnh ebare pidootoft. ,9i de . pe.in€ 6 !!
pu€astseu.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror,.d
eulE,
p€ cel na'
m.r.
.mdnt .l rdurilor l*, *u nehurire.?' Cu
alk
cuvjnle. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et
iq.tur; aPqeinlt!'Doi Juanskh
seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.taleleSni.57
seduea,ul dn s4tu aalnsa deMo h,063ot E
4xrcainoedatu w A
Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.umnemurir€a6l
Ma2a Dq Gtaannt lT sT
)
trcni C*idda impEuil.u Da
Ponre.! 16r
rin€r€t€avegici
rrani.dld4ortrrilePenku o delinirc nai mit€!tr'
ais c,u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr. P4son.lutre.F,.
dii.ind ri
dnd in dilqie p,6e ars lu, Md'lre {16651
Jd 2qdt! M4). in I'ihosr
mai
cine Purm * dMlm 9i a calibrulul qpdioldd la
a
"xpan.ivt
Fm .r Lordorui BFon ,@J4a,o3l9 - r32{) iiin pi5,
tui ceo* B sh.q
care
puRm
st sperih.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin
sc^9nt Hdory ar Me Lle lltuaa aatii
, Mnahh di!; h alz| tinpuld enalt.nal c6dd422 ed
,J€,./ radurdew dd R.TEsk.
%L I {N€w Yo'l, Hdcoun. BG.s&wo d.
L6h. lnd dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. cld t o 4.dqF
L6h. lnd dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb. cld t o 4.dqF
L6h. lnd dd rL rdEF nu
F6t
fi dEha b cwlnb. cld
t
o
4.dqF F @ trl
ntrpdtF d ru
ftLlb4n a
nu h
Art.
n.
.Stecpl! in calaiorla nosha, dupl ce
vlrut p.
"lsh
rD.b
L-h licd p. b.r.'.
eDr.m
F.$dl
pa'li!
o !r.tr m
$
s
n!EF, Flu
o r.4aL
Dd D*
F
. og e 5h[.E Atlml E
m
&
d
& d
ttLpdon6
tb!*h
Eddo.
tr.lrta ile
fidr d!6 cl
iuht o
.!l posnr h!
fur
p"nnu dn.',{
.e p.ntu . Eltr rulitrt pcf
trn
o i'nnft &t €trr
lr.ts n4!tl, lr.bur.
sl
s&lD
Dd rntil lublro h nor rntim - rtldl. nodlr h
€hdl -
b.drdaI
@ttrm d.+r.
r! urm uftL ru+urtu
nol.
+ril
CAPNOLUL 3
i
d brdlu@eo6'A olutehd
btul i b!.dF.Cnn
Mlnht'\rrFtE
44 h.dr.lh um{
o.d.d. er
qhda.
S€.rdsl€ profurde ab unul ha€stu
6
6 rnLh? Rdlh. qpdn, .d lucu ln nFd.inplu, +un&i
cum f.cm
dr.gd4
ce ,at.
tla faceh d vhtl."g
b dlrdt, i'$lro tE+. d n6l
9l
' Otu !&M, ltu! otu'gt LtbIM rt4t ttJa LL I g, 5, C.D, 5, n
' Otu
!&M, ltu! otu'gt LtbIM
rt4t ttJa LL I g,
5, C.D, 5,
n
h'ta). q
rFt
paa
th
*Ihl
ca',,,,6.
.^tut
drt h aha artsthtt atqatcj&@
d
Al.rglh ln .ercurl inapol, <ah. incutul no.tru u m cucqll nrn.nl nicrod!16 9l c. hc.i
Al.rglh ln .ercurl inapol, <ah. incutul no.tru
u m
cucqll nrn.nl nicrod!16
9l
c. hc.i atund cand
c d I&n al. AD
4 fadt e
Edn r d d
L.u&or
iri pl@ O l. vI rn
tcm
rl oftc.ti
ld,
.F.! E!l4, E r6.[nd?
C
Vl
r.g
{
Elin
ch E!.n
35,0@ d. dl. Ms htrs ld .dun
S
pds.ltlb. p. dm ln lq tr.6F
ld i
oq$lnF.LFlrndt}
p6hu
cl
R.hth. da t|cdd&,
d o.tM
F.hrha D. fo6r ntcrodat!
Frttu
lul,
H lEt dd.nltl Fru de fqrd,
N i* ddlrl
prtrE d. dr6gurt,
nrcLdafi
-dhh.,uoLnl.,Sfl
vd,
.Epinttb.re6b Adrc!rUl,
dup! o {6rq cln.l.*
6rhs
bun I! dt!.
pr@e
nu dd
. nlclo
Nu
pr@e
nd . d.ro
Al. ci . ilt F&E l@ re
L.S., dnd
r.i@
d.t !.!m. ci ml{hdepln tre!tu|.
E,I
. trEi intua o L4.F dl dtrp&d$o
d.l{Eir*t,
cMpdn.d.tadnd h!t5r&'l'drhEh.ft or'iut,
. Pr.if
dddlf dq!
f, R.rdr h h'dta cztu &t
E ad*
9u
1
dtun
itdsia
'rs
pazru
na
nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .rvnm
.
.zx

I

S sliti pccindlt.a'n labariaco o.n atosladuridoJmnamca E 6 rc potl$ totreui la rr€.ut dar sa
S sliti pccindlt.a'n labariaco o.n atosladuridoJmnamca
E 6 rc potl$ totreui la rr€.ut dar sa G sFun.a.am gandjteu
'ar"ednebrnJ,rt
ir'
o I;, r'(kr,rcla.e?op r15
Ao -J
"(dn
ddr paGpr@4€ ani. Ma ros, dt de prctund
poate q aiuns; 5a fi€?
.l.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ - !i sinsur! d![ cand am
ri.uin rh zis.5 lunt,anai Adl.l,chiar ma d6el'. Eu conduceam
Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o.h€nr. Adi.r, p€nru
imaginci
mea
o nata. Da, an paispre€ce ani. Awam n€wie dedpdicnt aeea.
5i
pmhu oanen( h.sinii mete, din acete wnuri, bi arirati.a niie
darosinsurtdrriedeajunsp6tru mlne. DeccnD€d6tultrp6bn
copri. A5a.r, un6rt, grti. arahi.F, penrru cachi asra
ftsunreli.
rci? De ce raanili nereu, in csc, in aF oi la .cela$ mohcnt c ulninan L
p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. Eaa tosr brmk6 sa he
cmoti.nant? P€ntru cE nu au.tlnklo amotie ln viata rcaetr5, asa cE
insnrrta.Jarno
aminalntar.Eu am pskpreece ani $t sunl un nebun.
tebuiess ul crosliuna Trebule 3
Ara c5 n:(tluh i marFtuin
rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr
$ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.
de muni !j nc h.o&fr - ri
sr
*i
in.*. -
o.r
-n**
C Am li.uro linpdFapL d" a.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m;
brne, m; invtrrisd in @r.; m. inroB*n aa.t acoto d€ und.
phccsm. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti, ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut
nro( ine.5 6if*qi
dsl. k' t ia'. o fddi
ia' a id'. Dc c.? cume
.,Fr di, ti
\ic
(ur ? arJl.d5.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga
muntelui inc€p s! par;cunos.ur€. hr nolqem sd afllF ctne d mqs
acolojnainte! noashs.9jce st vet, e acetailtoc di. cara !h p e.ar.
secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva
Am fe.ut dolr un cerc, mare ii gras. Vol
o faceti tor tlfrpu. Ajdkatj
minad.cr.F6re He, 6k.h'a, c!.l€ndnr
A*Lk.li C.ed c" vi
ld mi'd ul6uld6pr". de u;
qbd
'npiedicrde
de la inceplr
rra c6nd m ap&ur arj
ala 6!e - e{€ ca vi
E bin., v5 putqi imasina Va pur.tl
imasina cun m! jhte,E Sr
tEt; lun€a,ic€, i tu ni u,a ei,i spunr
-voi,unreF
lla car.
aij dar
hndi v; rin.li d. F(utolldu C.iMahnE6r.)EbiE ob'Fu'n
.; c\punprimelors,uprr.u-,r. u.itrT-urdr{iinru-:o,,ein.;
.upierelnmino.a'emalpussije!
NumEinvinuitip.min€.dac;
mai 4ists tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. Nu. lnst locul unde
neam lntors llcl dc uide am ptec
S tt si, ri dup! cum
spune
existd este.icL. ius Avei. fele ds neercare esta dc udv dedEate
cAntecul credeancasunra$ad€intet.pl.dardefaptslnrprGl,penEu
trecutului 6sliu. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti?
c6 la paispr4q ant - ei hine, iti$. paEpro<€ ani
t ft puld se
Stiti d€ .€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. -Nu.mi pla@
sp{n: ,P5' la ce vt atkptatr,- Dn €u €rah o q4tu,5 rodt€ cuEF6a,
s: hE @nd€sc l! ada'. rta. F
li rp s nioodat+ "Nu hl
place s: s'd
i$d.r aclhlr .m;. a5ru ldri Ato,l-4tr.€nanr.g.dedsrr.pr ma
Shti,unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa.a.elnm
hea reactie esto ,E] blne. na.n
nlhd_na.
Voi aF venlt lupr mine.
aLes - as.ulralr.as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada
Adic5,la cevr agtaptatt? Aa
ah attar d€,Fe vicrimvfl,.n Eranun
wdh;. L-.n ll€speWlliam,pent! clWilliamnu lre tlth ala cun
plto dep.isfler.(e an'.,o.ne
g, os6 vr
spun.d,
'mpr6ronab,t
Dupi t''a 4petenl, - in qfru,,te
m€k nu tub pHholosie.
E{trtd
4en bi cAnd aldg.h p€ a'.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra. inss
@a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr. P€nrru mine,
nunai noi cream rsatitat€? Ei hine, nu-ni
sPu: nhdi ,{a
pahu lnvrtltdulrslru, a
5t.
6l€ alribubl @l hll untc. cel mai
asa(3'on l.pnFaheam'recucnr€
Rai-,,
r€r.,r
p€cd,"
inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele
6n b6. - dr p.Drd?ce q-i: (ir na bo de p,otlno p6.r.5! tie?,,
sufl€ruLui. Atun.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh.in ochi
r.L1n de unde
am incepur Asla nun.t penhu c{ nu .m awr
at:.e u.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.nsnlLacqtia
lnt€lepciunea d
tlne o tin'e dr€.ptr,
Nu ne n.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld. Ii pnuin in sun.r. Dintrodata,

I

p!rcnr!;limrcnaminariiusin.u .mJn,.olorl.modulin.ircLc , iv.m drnrt a.eld S Je.espundenc frumos2 Nu m5 reler la
p!rcnr!;limrcnaminariiusin.u .mJn,.olorl.modulin.ircLc
, iv.m drnrt a.eld
S Je.espundenc frumos2 Nu m5 reler la
iLr.'r iFm
depa*. Ceeace6telrdmosaqe.ioliinFpnvesit
l'401v! penrL care l.am pLs s:L la.t dcLnonslral'a atr cilc
i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.up at. el*ta a l6.ul
pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr.pti, Jr
!ut]cu
mcu.
l)cciwcausiinteleseticda.EusuniRamthrcelilumincl
Sunr
pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd
m loare 5in,Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti.
I LJcmc rr?35 000de ani.suntforrteSin?Jsuns.Sunta
clcr s5
.r s6
, LrilLJ.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe
a5pr€.
unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.t pJ encrut
b,tr! I
uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps
nu trebujc nic odaii si la.,n4a
care
Fo
e 5;
ljn;
rirmut cu rinc,
r.(rrrr
A.eia ede mesaiul. nael'i.
peJrJ-5{.uiJ. i
\'ar (a:nq.r.\o"-n;s: co.i-ic
'.,"
Oc.
Ia. a{a pentru dh; dst?az5?V5rq frumos. Voinuur
c!,e poate si lini pasuL.uvoL, drr oara avet' inocenla solftar:d. d
., 5grma .itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo
l[5. pe.,n.va si se uite in sui]eiuLloaru,
J rr'c
Ja.d.;onF.realorJu'u. ord!maetelrnr
'r
'
crii dinke voi v.ati uit.t l.
casct?1.
.u invatahrile mele i, c6nd
i i v;zur cu er bine. atuncinam auea nicio p'obl€m;.u rci Alili
.rm.ro.5urprins imasin€d dc lp.oape5r a aruns d Ghi' mei. i.r €u
ar d'sFr€a de aici Pu
5lsihpu.
5,
miuirdintr-odat;Lavoi ;tidinfevo'arinnl
cam;uitamin5ulletul
I ,ciriisa mdrseti mai departe
Ln trccutul €stru e3r in.obci in
urna \ffitt
Eu frar incolEo
i
lorul
vonru? Ridk3ri n;na. &a d t " De .2 sd va im6t alcm d4at c€ea
c.runr? Por 5a va inv;t numai.2ea.e $nr N! pot * G inv;l d6pr?
ins; *i {nten preo i",pli"uri $ tin€t, aslea pe roarc Eu am tnmis
obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv;tnundeeac€sriu.$io cinc
,.sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i
vnm spur add&ul
imati,
riarinl.tameava5h.ft deputdn'csunraruncidDdm;uitinchii
d
nu u.li
1 .' m'i mulli !;
asunder &
min€. p4bu
si m6 uit in
ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet
,l,
rcsti, d.r nu cred€t' .5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce
\ r inrorrceli ri c€ va a.ieapli inaink? Grq$, o srerali
sroau nicl
9i de .e ar rcbu' sareau un inv;t;ror .are sa vi poarainvttaer
L am pus pe el s5 va invete a*a. Da. lan
pus
si dan*r€ .!
lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta.Sasta ce va
crusif e?vaelrici?v;€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.
LnbaF L an pus $ danse cu 5
$lahpusssle
.inoh.are nu €inrdresar de fundulbeFu. de picioa'ete rcastrc de
v.q n. dcpenisulvosfu, Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii
.rrrc c4a. Nu. nu hebuiesaeindrisosteasca de el p.nlru d cl nu la
trrnsmrie ni.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c!
r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.ioda6nimic de alace.u
L5i? Nu conrerzi cc .uloara ru ochii tai. Ai mei suot loa e nesi. st
r)i'l
lecorpuluir
a avut de a fa.e.u cinda care poale si n? inle easA
'L r-dq v od,
i{e poate sivadi clar roate
n.ashe, iluziiLe co.puu iuzlll€
dec cei
'Luzlle
nesri penhu .i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji
l.ici,bravada noastri. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat. blnesou
3lb'trri in oricc zi a siptiminr
Nu am ochij aceia colorati { n.am
,c sunl.Freabun pentrurine ,am F.eB muLtr Sani ca sa dansez cu
qurnkiod.t; Jsr Mie im pLa.eacineiunr
rine, penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou
Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn
Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata
sulot?EiSind a.estaesreuntalenr.pe.bucdii.efa iiarlngemno
in vi.!a noaskasunt.e'.trre.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul
po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi,iilc.orpulu or. o ne uilam in
'oslru
sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c; an creal un rac$-
(ine
rinu se uita la.stsuntem deinaLli.lacitsu.rem de bEtrinl, E
am losl. Eieau utatjn sufletul.oshu E b'ne, exkti alPalru er
rdressxuaL.lnscrnni.iviutatrlaei.sriHcardenul
imprkfturde
5siliu. Aceea esre.$a
ueau *
+rn. a
'ubirii;
'ubnii
.tn! s ru uitat l:. neva ca'ese uiri La €i? A.ena ade motivulp€ntru
ublril necondilionate. a
'ubtrii magice $i nea lonat
ne-a ro4ar -

I

sexua ilar.a 5i fe con5r,insi inroarceh qt!r n€ tndep6rlim Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli acolo.
sexua ilar.a 5i fe con5r,insi
inroarceh qt!r n€ tndep6rlim
Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli
acolo. ru doci ru nc 6.ea si n.
$ice nc ar5 sll
eusriu. am Nut
Bdr daca ista e tonoL, thFr;tia cerur or, chla. aLcL lobul
aceasrE *p€rtentt - ce n€ara15
asta? Ne ar5 hu.inee$€et cicino
l,!r tJl.:Thonuldeauru uiDumnezeu.arunciinsp!leeelu-9ide9i
i r.,cdod ornalogle - r€prernta de lapt te rile,sau compordm.nte e
r ndnii. Si incepind d
ki,
wdm ca 6b egindn.a d. br.vada,
.
.trc nu ar€ prea m!k, 6ofl€ in ea. E na' d€grrb5 gtndk€r .nalilici
r.,
ni chiar in sp.rele lobului fronral. Dar lusnd li*.r€ Gliuls ri
|'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. ihpo .nL
D.ci.!hid' in3p.rel.loblluifi onrdlsdft cei m.i.nllitic'tummi
li,r lume. Aicisunl n.rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme.l,eu
tr t oameni relisioqt. Su n t F6Llticlen
ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir
utregigi r€sine. Cu lLle.uMnk - cu alte cuvinte - el.ohdoc lumea.
lunt manas€rii banilor. sunr oamenii care $nds jn lem.ni de ocuatii
Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.b 46tui
d.r p4R ca ii
s,rp.
,pJmn4i. p€nt
u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum., o.mmii
rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o
mi !i c.lui dell lreilea
is'lin. \ror6im d6rrc o.hni, despre nme cre sunl .nlliticc
ca.e
$
u'neae.odul .h.ii l4t c!r.sunt an.li[ct 5ic.r. urtrdl codul
LiJn.herului. codunocuturd. mu.ci, codut armar.i, codurde nod;
!
\a
eruirud n4. sup_inlJl en.l' l" r donn"t
dkr
osn"n'
Put4nErStru cum sl lacl asra.
Eibine,oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.oal5i
e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine
ntr de hsiiuri .u - Nu .xktl un ei*eh
Edilr*iv!r
ru invalal 9i cine *ri. d
s.'ie inromada? S.ollr
Ejd in cdputd4sta.
dd dlct ne iu.m cu.lS
o
.ducal'onrl c.rp si
se aup€ d€ enriile dhdild. Nu ditrl. Exisr;
cr c.r€ * jac5
in
dpulld.rrih.!nu
puhn
j.
nic,odar.
d€r jst€m edu.andlh .ar. e cuot s; n inwlc Do oro6i sr ne
lu;m in *ri6. Arunci. a nu Er n ni.iod.r! a.atora *4,
umnara
roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r
cum5; fie caI dinrr. hi lnlelos4i?
Siatunci ava o.da5r.tl problmE p€ntru.s adolGcontll bne i
b;tranii adic. ei chla. hl ,lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca
sistemulFolarsed4lrantpankuei,penlru c6 nu au
^lcLunmoddea
minui a.easG furie crqindl, lcestenlinat ft6end, scaartt cmotie

I

d.scanda. Ala c5 i'r.p ri n5rriuia{;. ii ma4ullor.{. Fcnku ( Llumin.rc.Noidoard4ompunemolinc.le!on$trnii9 enersie
d.scanda. Ala c5 i'r.p ri n5rriuia{;. ii ma4ullor.{. Fcnku
(
Llumin.rc.Noidoard4ompunemolinc.le!on$trnii9
enersie
I
lu.rurrl€caresuntdreptes pentulldurilec esimtc.isunr.orcdc
Eib,ie asmtideco'ecrnuct? ra.tdinpunddevedereint?Le.rtr.
' i.omponentelesale Told.spreviatavoarri\!lhn.'arvialaaceec
r k.on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr;.coi+trniaca'ea'e!nnume
unnum de asqu.are social: a'€ o fait s' ara un .orP Dec toati
Deci.daceparnimin josdelafeliile.rareru
uiriajunsemLdpuncrut
[ (rarea pe care am facuh pan; aLUm a fo{ numaidesFre a.ea*a
acesta hiar
ji
num
lndntedesubcongtie
amotc. Ei sandesc do
pirn senrime.te. penku .i
,o'\.liintr.aresunte'ivoi.
osE explo.imacea+acoighnfipinilasGrsjl
9i da.splten
Sr
seniine.ia a
serlimenlele - 4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta
i la.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5; hcem a a Di.
simr c5 ebina. Eibine, +iri cineva.are vi spune.,simrc; e bine
ri.ate. ceea ce vedd
ia.i mersem in su5 c51
subconsrienla,
voiar bebuisS sFuneli,,D.asute sin!i.ieb n€ pentru rine? Eibine.
eu n.af sea ni.'odatE sa fiu inviluiijn.orpultEu emolional penhu
!sivedemd incurani.oana.iinugirdesc eirer.lioneaza Vojnu
{indili.uadaararStiiideundestilcinussndil'.u adevirat?Pentru
!;
n,.p
i;dof
ai;€e!or'dpin.r
.inupureF*v;con*trirla.eeacev;sPunfar;s:vismljhruburan
halaq' '.odc.;dL
ero.,i t
n ra
\,
n :pd,,
da nne
TL ne dod ; r
.inohonal in legatur5 cu ana.
'.bEn
doza demantutre emotionali Iie c; a*ain5eamn; a lesinhbine. a rc
9titiceineamn: ana2A ainseann;calaa.?+nivelnu
4istao
ia.i.iu. r€ 5.-ri r"-d. HJ
-q a y -lpd r b',. H4 \ r k
,.teaneuronalade gandrelosici.E\ist;do neutoni.ares:deschid:
facem. Era momentulnostu. Eibina. desFre ce naiba rcrbe+iz Team
)obinetuLdeapa Jemot l
9iacestaesteloculincare.titr;jtcdmr
ssatin urma. N.am.kiun felde urme cu rjne, micar. Vinosi mr batl
)nultidintrevoi. AliIart p.in sentin?nte prin a v, rani sentinentele,
a us; dulceati. e!tiun {rarn.'
p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli
Deci asia avam Ar trebui 5; spuneti, ?ib'ne maesrre i
arunci
A.!a .e !5 jn toarcdi luqa laire.utslscoaterjde acoLo l.tsunoiul acela
cumimp;cam Da.:5pui asta. atunci crr" . d aerenia inke ceea ce
siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti
tin.epeli
spui ru i
un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede
de
corpulvostiu enohonal larvq vo voi
qeau siinleegatic5
jn.orlrnii
lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals
motjvul penku care alenop'ibusire
este ca voj
gand'l'
nodul in care e .onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii
numaicu corpulvoetru oh. tinL
hebuiesav; educim noi o$ I'lr
O' e Jas- o
l' dodo.L;
jnrelectuaLe.lare Ji reci spre deose.(i.a da o psGoana carese d; cu
capulde perel. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru
lpecuLatieilozolica, pentru.i.vcdetjvoi- !lilicum da+iu asta? o t;
caeasilaintaat€minirle,pefhL.s.vedetrvoi,as(eldepe6oanenu
spuncli',Nusift caecora.t'atuncicsndnuoblinelr.ea.iiapecareo
sunr dependenledeinteled. eLe sunt dependente dechimie. Cii drnrre
vo inteLeseli?chinie him.ale
chinicaLe
$riri di. ce e la.uia depravarea? E. merse la .ele mai deprav*e
9titi cumdc$iu a,ta? Penku c;. mai iniai, osi frf ne acord cu
l.q;turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.!ie. De dceea
n,n"
o -Ir
o, "
.r6ti u.qasijn masi De a.€ea 4cE vioLalori. De a.pea *ista
"r,,
de
".o
loftcz, o s5
L nrnJ i se,eD.J-aed^i.;, n.5'Da
d
inrat ln emorii sida.imersJr maideparte,innebuniti g,
^.cForr'.an
1td
d
r'
ora4
dacs mers sima, deFart€, o 5; ajlngefr r md prolund. ei mai adin.,
D , ?".e\{i(old'
'o' ,e/d"oie
-n
p;nicandexplodati 9i arlncios;vid4i5eamac;amawrdrcFrate
depravali care merg la amb?le capete
aLe put.rii. ca sa secrete !n
A*a s. nume$e nileturide emoie din creier
a.e conrrol emoriiLe de ca'e au n
As
sa nunesc a{i.on$iint; 5i encrsia. drr pra.r'c am tuar
F(tea
doarura-defrpt.on5[nlanoa$raeunsinqurrand
Alica iatace

I

9inu credetici J$r vi sc rpr.5rivou5,o5i v5ipun.iiienull c loartevniLn foatte Prlnei in vi se aplict
9inu credetici J$r vi sc rpr.5rivou5,o5i v5ipun.iiienull
c loartevniLn foatte Prlnei in
vi se aplict p.nru cisunre!i atard€con+iin.'orL. uatahrsh;" l'.'.r.,
loarle atenta c! sinc lot e p@rv5 cu alt€ pss@ne
',FrinrrsiJl!
r-*r
r"-*l -*-.
- i4 dinrid't5 ri
snte! din Flall.nds. Si
ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din
sr inrampl6d
,
'1--'
dqa ditunluni. (idin
miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr
I
eat5 cdolie n R
'r trrc;
pd biciclcri ri o lrose o mlfn6
are
dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc.
Dacl. cernsaamfi asta? El blne, astainEamnr $tlll cine$nktl
vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh. srn.?F lon$il-tc riene'siu
ndm€lu.wrrJ,a(o'pJlu. @sru rhrdu'o54ch,hlcl. g€netilqeri
.'ne p $l€ cs,unteii Eu rad d.n€buniaGnmib car. cred d sunr
tui frumt d45t altii. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie
d.r apd dciorul rpune "cine
n ' comunicaE, .u'Pot * 5Pun5 !n
ecr €.hr d drspdati. Fko
€chr k
sa iasr nrcrodat6 de pe
, n,1_ s Da6oan.rstpundc
.Plt nu trlu "
linLa a.€e. 5l n4 sa l4nentdo ni.iodat;si trebui€, pur
sisimplu,
sa
A{d dcmrJlbs;b
Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar
moa.E. Arta € tot. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl, in loc sa fil
mtr.un schimb cu nlne darnu$1.
.ar. € nunarul tau d. dsLgurare sdiaE?'
-Bun.
Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. ci, in mod
Pasn! $e d6Pre numtel€ d. dlgu're scisls dtr nu ate
aidmt, l6dt5 Foala 614 tlSE!,5.
I' a invitr d6pr€ sinel"
'eid;
ndu individull, de la gcn.ri.r nssra
q,
prd la €d!.4ir nd6E. la
alegailenorsketilacin an.iun!r!lin.in.ekdlnurm5,tla.um
ne suslin.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e
,Aiun $l? A o solie?"
separ.rca. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.
-Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl.e c mama ra?
Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice
$ al Peenalir-tii di*iatc
ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun, cun deliniti
amnezia? H€i, nu numai ct suntqi lhnezici. d& un lnnuic dupi
ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl Nt'aF
principloLoFenescestepasoonq c.re areun haumeuss d cap - un
ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la intebara dar rSspunde
tsaumarish l. cdpi a a e importont - si rana pra.uc
i€rge
refeaua
n.urdall c.re fld lagnrra.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi
c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ un
D€cl,
i' suG ne!z' imtgn&
i6ha, El bln., sa ui sun .ate c&a d6Ee €i
n.umarirm ta h'sine, la pJ lea &.r€l€r 'ft
e Ed6a A tt bafr, the Anndat d nnhnd, A Randnrc a/ Mrny Dine.sians
lFlrthnd. n 6arn dqn nuh.dn&*t. n./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs.
r.darul nu i.dici nlclun lelderubk€
sScol.d€ I unindealu Ramrh.
in.:pse, d
'I I n,ini le ruqu, momcN si! int;mpl,re - d'n necutul nosru Si i doar
'I
I n,ini
le ruqu, momcN si! int;mpl,re - d'n necutul nosru Si
i doar p,ii cmolie.
5t licom numrlr e.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr
,
t shalni. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un
' 'obona
rrin lnrdrccli{; .etu w.inulEshr i spunoii.l€, "; ros ac6t mt.
Bun. tcrap a a arahi.i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. chr
, runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei,i!16.unjnccpelah
Le.
l.milia incep€ cu s mpalle. Aia c6 individulcaro seslr;duiege se le
nnl?ntatodereinventatpeb.:rd€sinpa'ie si dui.i. todilunoril
(b?5b 5i toti sunt acolo Sr
incd'inc€t. in.€p sn.g aoar; la iwals
'por,
,
orrji. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. $iii. €rrh rde ins,ijdati
|fntu rin€ Eram ara deinsrllora
roJtechestiiLeprin.areamtro.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel
Adic;, aceas15 bi.ti creabri nicl m:.ar nu ttiecln€esle5'. dintrldatl
o e la$ dusr d€ propriile lq .min'i
. 9i atonci e
inrorc i
e uirt h cl
.{ I inhe.b& ,lntel€E @ spun?-
9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu'
Ded. Fontru amneicie loa c q'cu s; fie
prqenlalifamiLi"i. penku
c; amnpzi.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu
J'e.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv
a5prezenta
trnu, glup & db.beraiti !r spune
-Stii,.ir@r
dn a
ident
drr
r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti?
Eibine cc aujn comun rmnez.ul5i mnacolu ? P:L da.i tstm
un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice, ponhu ca el ene a9!
dd.urar Ad.i aneEurri
si dad incerci *
rdf
i
a.ea p.rsa.i in ,c€la$
rp.
nn sr o
relaci n'c'odart. Nicioda6. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.un
De.p? Pdnrru.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.li care conriola
emotiiLe din corp 9rsinsururmo,l
in.a
purem s! rccrdh qaolara
n.-ro ra
a{e
nc'si
d po. '
n, L.L L-ci
Fas. i
a(ea '€t?r
ess.ane.
9l Ir4aie om oc lutru. moment i int5mplare - llecara
mid inl;npllre a fi.ut- cino da €a in viato ra
caI dinre rci ati inrel?s acea
invir;rur;? Hei, as.ulrati-n5. sa
--icu-no
e; nh,nbcr. rirld,n. d \
L.;\ipa;,;rp.nr'
vo'
ndddni.ic? MninuLi mrihulr - iildce!isi sulere, penttu.i nu iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.le?
ndddni.ic? MninuLi mrihulr - iildce!isi sulere, penttu.i nu
iriv! Awt mult€ feljidccrc cr
muroli in.le? cu binta. vointr.
runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine. lnlolcgtndua: minl€', f dli, ninrea
D.cl un ahnan poale s! rssplnd; la intrablril. doct*ului g
rcaLa e intra picidr€. Hai si lim rrio$. Poate p.ntru cl nu Stiu
bru{, si nlji cuMsca o ginile. atunci Gb.ld ca dhim d2 un
cum 5; laca drag6te.u €i, p€nlro.5 ei, in $nea lor, nu vt vtd p€
a€ndu d€
etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr.u a f*€
lud.ror care se raceimedrar nabure s; puqi st fac.trdcelari lucru.
car. e cea mai nsrc pl.dl.[ in calea wlnrl? corpul voshu
Volblm despr€ du telait;n.l.*h! {5 i+arunc5m pebune. Vi
. h d de s{!. Vt c 1 .5 da }'r
Adtr, lli lu.'d p', c dlh s eu ca 5t
emotlonr. Ah. credal - volcrsdeli ca eu rcrb€s. despr€ L1n5ll
a@li aceastt rmagrne.Astainselmnl - astainsaamn{ - c!.Foiia*
d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin.sl 106l
sle
Nu,o
dellaseart. E
pendulul e du ple.!!, rictac. Ceasul bunlculur ate
qbd,
s5 vt epun eu d6Fe.e
d6F2 apat€ d l€rdsi€. ApalE
$
d'e pmdul, nunrrs d€le $i inh.o.r. o s6lf prea b6tr5nle n{r; vi
let rgl.,
ldul a.€dora, in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6, atra
se nai {o.1. ri. oh Ddhn
cin. o si aj$ {ii5 d€
Fi.
.tun.r?
insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.6ui.
ll
ffm amna'c'
Guwrnul. Fodl. ci aF os: ffc.
conplet.
.6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m
H.l. nu vl pace.eva spun? Elbln€, da.t sunreF llcl- €u i
nLmEnll Nupukmsacunoa$.npenimeni. Nupur.i5rlim6o.iali
iubescpcDuin€zeu,ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt.
cu nlm€nl. Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll,
(n5a
c' deb.$rJ er
am9'.13 9r os, Jl:bu- a{a nlc,olrrl n.o.,
Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. Adic!, s. un barbat
fili a.el hon.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional, p€ntru ca
in.[ d. dor her,i, cu parul roroi, h.onzar
i
cu *ht .lbrgi
I
*a o
a.el @p motmd a denind gAndr€a
Nupltein'crh!. 5;
sotr€ mlnunatl
- $
aa di+!s ,r inke'n lamr.ti. I! rr€izki rii b€i
spunei
@
flrl ca el
hdu sl lnelnuee o moFe
d€ rnl, Ei b,n4 fdNntd6, rr€bub sa uil€ totul, al. ca a schimbat
c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.
€u,
ast pc inpir;Fa druribi . T.tilui siu, pentru ci €r! dispus. Dqa
aduc€inapol.ln par.cu pereanarepetivi Ad'.i. an'ebtc.puleti
pute. d prevod6 li€care €molLa.
st faceli. Pli$t! e oBarerugine mrl.lesdac;Stim c! o !! murim
Asculralint. Toata
vlaF voltra e numal d.spro emol . D6pr€
a v! lhtl bine. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.v! o vi.E in .are
din cauza.rt' !ict n.os; hainpentu lbtdeauna.AtunclcAnd
lrlLm
ac.lrcr nu sunt.onparabLl€ cu ju5tiii.area d€ sln€. Putetr s5 faceti
duFenotlileho.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl. c!re€ciudar
asa?Spun€t,.apudi.da' m.ic
Faceti rcr .€r.€r5rll€; o si wd€tr .l er indn€re
ii
nu intel.s de ce. o
sa Eupqto
st h5iee
unrr fArl lltii PuieF * la.€F aera, adci. fi€ ei
si vi spun d
de cc.
Nu se p.te ncio enoue la ci. inrind*. N\te
p6tr!
ifrpErslia qurilor?
Pti n!, d dad aF incqc. @4 .b bsda
aekchid. dou;!4i de anid4in 6.sele unui €nar d€ doulzz.i
pecinda Ei bine, c€ pldde.a, Chl asa.
EnotiLesunr cpcr.epiedcLn.nn?r A5lr.uinsrrnA(a n o
s[ alb! nc]o €mote in v{at5 O eA la conskuiaecd, drr nu o s; le
.onsltul.sd ni.iodati p€ ctrlhl?i. tre.utul!r. A.esta 6re motiwl
latl incl un dehplu. o p€rs.nl cu pesonalitate diEdllli. O
p€nn u c.'€ pledd eli, $ etiik.
ecndu.;
nd auniclun trFU'.d e
pssod .E opsed: inb- pa . r cr€lqului, p€ dnd c€al.lt5 6te
Ei bin.,
wi
rvqi
m rrdt.u
p€re ad6resunr€i,?Adic5,iiplneti
ameici. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e
indif.lif
sa euh. de r€guli, p?ntu propriile u'tu
li punef 5e
si afdinF dc la c€alalt; pss.r,
eu.k slEttciune, cum w€tl si o
euhe dc reguli. p€nrr! pop.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba
nu mld. D€cl u na d Ln tr€ paso. a Lltlll, peEon alitatea dlsociatl. 6ste o
pesoane clr€l! llp.r. rEu srs€ dhto prostsi.are a.r
t.ce.:l;
imasLne aceani superimasinc. dr' im.! exploatat5,se profiri deea.srili rc p. vi ro9 ExEti sili inhesi
imasLne aceani superimasinc. dr' im.!
exploatat5,se profiri deea.srili rc
p.
vi ro9 ExEti sili inhesi de ci4
pe cde si h ci'iti.33 Si arunci ce v:
5pdn. asta, ljn mnacolexisti in alars (Publicul, Corpului emolron a L).
a' -r"t'.
Dr'. d""; d \e.i'n o(6i
pi b.r rn dl ncz -. n- n
oas;
9icesei.tanpe. genuLac. a deoamefl de2votr; a.?an. arri
i dr'nq.or.o' indrid - po e
1(.aq1q n,.n:po56 DB-54
peEonartate. Ei 5'ne cand inh, in actiune ceralta pe6onalLtrte.
Jmnezic. n.os;iie ni.iodat5.i alostr@dataHitLer. Oslmears;la
sistdulimunitrr eiorirft I .lrnt. odats peBodna nu ma, are diaber
iudecata!iapoi,
os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti
itiL L
u?odd;a<ee,a, , r;'ioirp
zaharat. nu mai aresl?ro?a la I.at. nL md are boli sasrro,nl€shnate
o:i relese'A_pucd ;
Parlirson.
p;,ri.ri
EristE o mica
inwte s; vina ri s; fi€ maastu.
din a4 care e*e anrfted vi.6mei Elaptdoeedlr.
op{sonaltate djsoc' d a o pes.nJL'tare care va Iiproprta ej
Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€
iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape
c; abolela pe roars ltrhea di. viatJsa.,hctusivpesine gt.u
Asta
!oi. avcri un qand - slstemulbsku educaljona.
a,eboti.
lar in.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate. atunci nu ma
parinii, ADN
'acat'
ul dar n atirosteducati dec pani ai.i Adici atilost
aL!41 e; x(er. ;
dn ] slk dsta.1ur': rrnac nc:
'urJ.a.
ramas Dar dh asta din asta- a ap;'ut aFoi exparien la. Iierbi. te 5i
Hei, nu m5 crcdeti? Eu eunr un demdu ninunar. intregut biorihn
alacasturcorp ses.h hbaintu.lpLr; aruncididj preiau eu.3: !.sa
recesibinesi teu.9' ptna sa devenilicreatun sduale,la matur e
ri
L4
il
; ."
este- afaseintthp6. Eulunrco rorul alti
"^r c.;. o,n€tb I
t
mancaredepa$e.Aslanu
jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.D
ins€amnic;,obbnuram
s; spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur
5ipoare
c5 uniidinrre
corp
Si atunc , csF racut? sunteli ink un cdF. suntqri inlr-un corp, un
chimic LEsa$ crci2rulin pace. sunteliint un corp chimic, care
voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun. qi n am iosr niciodrti mai
rercFonea5 h deoai. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba
asFru dealar .$tiadci p. orica.e dinre uo. din accsrpuStrc, pulem
deci,ie de asta ai.iside aripron.Siasta€oda.izi€ Voiaij
5idenica
sivi dim la opa'tedm corpula.ela Sir;punem un ma€sl,u acoLo. Sr
decis s;
b;iti, sa va bsanai drn copac jn copac, din .orPU voshu
thal' c; atunci, .orFul vostrL va
F;!ica
un Dumnezeu? N am losr
croiional. Nu faceli decats; vE egEnali.
ma' r;! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru. S acom v;spun djn nou,
Ded um
am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il
azi- 9i .hia. e desrut de asFru
explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala
Daci atunci. coinseamni asra? Un amna'c.aE ilidkrruse un
LlkTrorJ. o(€nFnaPo
-aaD'.;n iJm nihp \4aou.iT ;
c€nku al crei.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk
iars
care
simtin. Ne apucam sa tmlm. Ne ridic;m din patul a.aLa.aLd Mai
nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului
iita. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. Eca di
pentru a crea o cu totulahi anril e. acedea nu sesupun nEodat;
o.'oaal A.o drnElpil;.
resuLilor bDlogice ta.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre. caF
hebuies; ne di.6miL5idtm fusa Laloale6.$idem fusa la toalet;ri
d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate,
Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha.
a t tttutr de tu' e n a1i e I rLt b ud @,te ideh
^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath
uin6n. urinamh api 5iltam r6to siurinin. rr urn;rorut uou p. Dc.i. atun.i. M ! crd
uin6n. urinamh api 5iltam r6to
siurinin.
rr
urn;rorut uou p.
Dc.i. atun.i. M
! crd o L.oarl in m'nt.a cl Nu awa nlciun
.areiLla.enesSneduccmf sancu lim jiagtind!
crsivadcm.nc
i
ur
in a fr.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e. Astlel
i.pilulci aLi.on.epurpnn puriiarcaLutA.uh. R€tln€ti.imiracoluL
.$r5 in !l.rr tnpului mol'onal A$ ca. dact ea nu de ni.io ,lili6E
, tr momcdul, e ca un.hnaic.
acuh o si !in;. MoMtul
el. o
$i
ii v'na i o si fie purernlc aiminunal, b.rci-nu hebuie s; va spun
.u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€
.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent. E bin€, .st. * nuneia
At. (r hq. e de h
d. rind 3p
nom€ntul virgin, Menrul de faisie, ilr in a*lel d€ mn4e puiem
4€ec:|
arec? Ao a\4n c d
.
'cq.
.on.oPeh numai srrilucke.
Bun motivulpenku care birbatli - li o * vsinkebd€spre aeta
tinpul. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da.5 in mlntea n.asn! _
daci in mintea noasnt - n! accepitm ni.iod.t; c€ea ce esr€ in dnrad
infs clrps da' aveti un pic derabdaro - motiwlpenku carebSrbatll
nu eau insurat niciod.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna
lamanla,dr Gr;niciorGponsabilitara. N.aufdnrcroda€caotirlr
!; poarte copilul pent! cn. in nod idninctiq eLe nu o'au ni.lodatr
Ei bin€ acesla este matriarhdtul - €sle makiarhat!|, sau