Sunteți pe pagina 1din 10
(19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $I MARCI Buouresti ey «an Nr, brevet: 117293 B sn Int.Cl.7 A 47 K 5/13; A 45 D 31/00; BREVET DE INVENTIE in termet Hotararea de acordare a brevetului de inventi le G luni de la data public poate fi revocata (21) Ne. corere: 97-01487 (22) Data de deport: 06.08.1997 (80) Prioritate: (a) Data pubis cares 1987 E0PInr. 10/1987 (42) Data public nora de arora brevet 1.2002 EOPInr. 1/2002 (48) Data eters gi pubscdl brevevulu: BOP ne (61) Porfectionare la brevet: Ne 162) Drizata cin cererea Nr (88) Cerere international PCT: Nr (87) Publicare internationats Ne (56) Docurmente din stadiul thrici cH 581461 (711 Solictant: (73) Titular: (74) Mandatar: BALA GYONGYVER, TARGU MURES, RO; S.C. ROMHYG PROD. COM §.R.L, 1G. MURES, RO; (72) Inventator: BALA GYONGYVER, TARGU MURES, RO; sq DOZATOR PENTRU COMPOZITII LICHIDE (57) Rezumat: Inventia se referé la un dozator pentru compoziti lichide, utiizat in grupuri Senitare, bai si toalete publice si personale, bucéttéri, laboratoare, cabinete mecicale, sli de operatii etc., find adaptabil la specificul locului unde se utiizeazé, Dozetorul conform inventiei este alcdtuit dint-o carcas din Materiel metalic, vopsité in camp electrastatic. cu vopsea pulbere, in care este prevézut un rezervar (B}, din care lichidul este eliberat, in doze cu mérime reglabil8, printr-o guré ‘de dozare (4). in interiorul rezervorului (8), este prevézutéi 0 pomp’ (13), care determina trecerea lichidulul din rezervor in gura de dozare printrun tub de legéturé (22), m&rimea dazelor fiind direct proportional cu mérimea cursei pistonului pompei (13), care este delimitaté in functie de pozitia unui limitator fix (19, 28 si 33) m raport cu un subansambiu dé actionare (Ay, A, si A), situat la baza dozatorului, lateral sau in partes superiaars a acestuia. Dozatorul conform inventiei se utiizeazé pentru soluti cu viscozitatea cuprinsa intre SOO si SOOO cP. 117293 B Revendicar: 5 © Fiawis 12 R AAT ATTA TANNA 00 UM 10 15 20 25 30 35 40 45 RO 117293 B Inventia se refer la un dozator pentru compoziti lichide, destinat a fi utilizat in grupuri sanitare, bai si toalete publice sau personale, bucdtarii, laboratoare, cabi- nete medicale, sli de operatii etc., fiind adaptabil la specificul locului unde se utilizeazé. Sunt cunoscute dozatoare pentru compozitii vascoase, confectionate din material metalic (CH 581464), cu camer de dozare delimitata de nigte membrane side peretii unui piston care serveste la eliberarea dozei prin apisarea manual de jos in sus, sau dozatoare confectionate din material plastic, cu pompa, care elibereaz’ doza prin apasarea direct a pompei de sus in jos. Aceste solutii prezinté ca deze- vantaje: neadapatabilitate la diferite categorii de utilzatori, acestea avand un singur mad de actionare, constructii complicate, posibilitéti de utiizare doar a anumitor compozitii lichide. Un alt dezavantaj al produselor existente in prezent este faptul c&i sunt confec- tionate din material plastic, care, in timpul folosirii se incarcé electrostatic, imbatra- nesc $i favorizeaz aparitia fisurilor micro si macrascopice, unde se depune praf, microbi, bacterii etc. Mai mult, in caz de incendiu, materialul plastic se aprinde si degajé gaze cu toxicitate ridicata. Problema tehnicé pe care o rezolv’ inventia consti in realizarea unui dazator pentru compoziti lichide de vascozitati intre 500 - 5000 cP, care s& asigure dozarea mecanica a unor cantitati bine determinate de soluti, cantitatea de solutie dozeta si subansamblul de actionare fiind adaptabile le specificul lacului unde se utiizeazd dozatorul, respectiv, pentru diverse categorii de utlizatori Dozatorul pentru compozitii lichide, conform inventiei, inléturé dezavantajele solutilor cunoscute prin aceea c& este confectionat dint-o carcasé cu capac rabatabil si subansamblu de inchidere, in care este prevazut un rezervor din care lichidul este eliberat, in doze cu mérime reglabil, printr-o guré de dazare, dozatorul fiind fixat, pe un perete si caracterizat prin aceea ci ‘iorul rezervorului este prevazuta o pompa care determina trecerea lichidului din rezervor in gura de dozare printr-un tub de legéitura, marimea dozelor fiind direct. proportional cu mérimea cursei pistonului pompei, care este delimitata in functie de pozitia unui limitator fix In raport cu un subansamblu de actionare a pompei, situat la baza dozatorului, lateral sau la partea superioara a acestuia Dozatorul conform inventiei, prezintéi urméitoarele avantaje: - posibilitate de igienizare si dezinfectare, datorité confectionéirii din material ‘metalic vopsit in cmp electrostatic cu vopsea pulbere; - dozare optima a compozitilor lichide, cu evitarea risipei; inléturarea riscurilor de transmitere a afectiunilor tansmisibile, prin folosirea mijloacelor de igien& de uz comun; ~ protectia compozitillor lichide consumabile, prin sistemul de inchidere cu cheie; - constructie simpla; intretinere si reparare, ugoare Se dau in continuare trei exemple de realizare a inventiei fig. 1...12, care reprezinta: = fig.1, vedere in perspectiva a dozatorului pentru compozitilichide, conform unui prim exemplu de realizare, avand maner de actionare cu podul palmei si c&derea dozei de lichid in aceeasi palma; in legétura si cu RO 117293 B = fig.2, vedere in perspectiva a dozatorului din fig.1, cu capacul rabatabil nemontat; = fig.3, vedere in perspectivé a subansamblului de actionare a dozetorului din fig. 1; - fig.4, sectiune verticala prin axa part a dozatorului din fig.1, n pozitia inchis; - fig.5, vedere in perspectiva a dozatorului, conform unui al doilea exemplu de realizare, avand maner lateral de actionare cu mana sau cu cotul, si c&deres dozei de lichid in palma opusa: - fig.6, vedere nemontat; - fig.7, vedere in perspectiva a subansamblului de actionare a dozatorului din mobile a subansamblului de inchidere perspectivé a dozatorului din fig.5, cu capacul rabatabil fig. 5; ~fig.8, sectiune verticalé prin axa p&rtii mobile a subansamblului de inchidere a dozatorului din fig.5, in pozitia inchis; - fig.9, vedere in perspectiva a dozatorului, conform unui al treilea exemplu de realizare, cu capac mobil de actionare; - fig. 10, vedere tn perspectivé a dozatorului din fig.9, cu usa rabatabilé nemontata; -fig.11, sectiune verticala prin axa subansamblului de actionare dozatorului din fig.9; ~fig.12, sectiune orizontalé prin axa subansamblului de inchidere a dozatorului din fig.9, in pozitia inchis; Dozetorul pentru compoziti lichide, conform unui prim exemplu de realizare a inventiei, se compune dintro carcasa 1, in care sunt fixate, prin nituire cu nituri pop 14, un suport 7, pe care este situat un rezervor 8, din material plastic transparent, si 0 guré de dozare 4. in interiorul rezervorului 8 este prevazuta o pampa 13, susti- nuté de un colier 12 si de un element de distantare 14. Carcasa este inchisé la capete cu céte un capac inferior 9, respectiv superior interior 10, iar partea din fata, cu un capac rabatabil 2. Subansamblul de actionare a pompei 13 este alcdtuit dint un maner 3, care transmite forta de apasare la 0 placa de actionare 24, a pistonului 4, al pompei 13, prin intermediul unei tije 17. Manerul 8 este fixat, cu o piulité 20, pe un brat, mobil 18 al unui dispozitiv B, de limitare a dozérii, doza de lichid fiind direct proportionalé cu pozitia unui element fix 19, al dispozitivului de limitare B. Prin ap&- sarea ménerului 3, placa de actionare 24 apasa capul pompei, determindind doza de lichid s8 treaca din rezervor prin capul pompei 21 si de aici, printr-un tub de legaturé 22, in gura de dozare 4. Dozatorul este prevzut cu un subansamblu de inchidere A, alcatuit dintr-o parte fix 415 gi o parte mobilé care cuprinde un locas 6, pentru o cheie special, fixat pe capacul rabatabil 2 cu ajutorul unei piulite 24 si al unui inchiz’tor 25, indoit: in unghi de 45° si fixat cu o contrapiulité 27 Pentru intrebuintare, dozatorul este fixat pe perete cu ajutorul a trei suruburi, pentru care sunt prevézute niste géuri d. Dozatorul pentru compoziti lichide, conform unui al doilea exemplu de realizare, are un brat de actionare lateralé 28, care actioneazé pompa 13 prin apasare direct pe capul acesteia 21. Doza de lichid, care este data de cursa pistonului pompei, fiind 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 us, 120 125 130 135 RO 117293 B direct proportionalé cu inéitimea unui limitator fix 28, ce limiteazé cursa bratului mobil 28, parcurge traseul cap pompa 21, tub de legaturé 22, guré de dozare 4. in aceasta varianté constructivé, dozatorul este fixat pe perete cu patru suruburi prin niste gauri d, iar etangarea subansamblului se realizeaza cu garnituri de plastic 27. Dozatorul pentru compoziti lichide, conform unui al treilea exemplu de reali zare, este prevézut cu un capac mobil 32, in care este fixat, cu nituri pop 14, 0 parghie de actionare 37, care apasé direct pe capul pompei. Doza de lichid, care este dat de cursa pistonului 16, al pompei 13, este direct proportionalé cu distanta dintre un limitator 33 si partes superioara a parghiei de actionare 37, si parcurge acelasi traseu cap de pomp 21, tub de legaturé 22, gura de dozare 4 jn aceasta varianta constructiva, dozatorul este prevazut cu un subansamblu de inchidere mobil C, care cuprinde un locas pentru o cheie specialé 6, fixat pe usa rabatabil& cu ajutorul unei sigurante 36 si etangat cu nigte garnituri 27 si, respectiv, un stift mobil 35. Pentru tntrebuintare, dozatorul pentru compozitiilichide cu capac mobil de actionare, este fixat pe perete cu ajutorul a patru suruburi Revendicari 1. Dozator pentru compoziti lichide, alcatuit dintr-o carcasé cu capac rabatabil (2) si subansamblu de inchidere, in care este previzut un rezervor (8) din care lichidul este eliberat, in doze cu marime reglabild, printr-o guré de dozare (4), dozatorul find fixat: pe un perete, caracterizat prin aceea ci in interiorul rezervorului (8) este pre- vazut © pompa (13) care determina trecerea lichidului din rezervor in gura de dozare printr-un tub de legatur (22), m&rimea dozelor find direct, proportionala ou mérimea cursei pistonului pompei (13), care este delimitata in functie de pozitia unui limitator fix (19, 29, 33) in raport cu un subansamblu de actionare a pompei (Ay, Az, As) situat la baze dozatorului, lateral sau la partea superioara a acestuia 2. Dozator conform revendicirii 1, caracterizat prin aceea ca subansamblul {A,) de actionare a pompei (13) este aledtuit dintr-un maner (3) situat la baza doza- torului, care transmite forta de apisare, printr-o tijé (17), la o placd de apasare (24) ce actioneazé asupra capului (21) pompei (13). 3. Dazator confarm revendicarii 1, earacterizat prin aceea c& subansamblul (A,} de actionare a pompei (13) este alcdtuit dintr-un brat (28) situst la partea supe- rioaréi @ dozatorului, pe fata lateralé a acestuia, avand o parte ce apasa direct asupra capului (21) pompei (13). 4, Dozator conform revendicdrii 1, earacterizat prin aceea cé subansambiul (A,} de actionare a pompei (13) este alcétuit dintr-un capac mobil (32), situat la partea superioaré a dozatorului, in care este fixaté 0 parghie (37) avand o portiune curbata care apasa direct pe capul (21) pompei (13) 5. Dozator conform revendicérii 1, earacterizat prin aceea c& este confectic- nat din material metalic, vopsit in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Pregedintele comisiei de examinare: ing. Bucura lonescu Examinator: ing. Tuia Majer RO 117293 B sy Int.C1.? A 47 K 5/135 A 45 D 31/00; RO 117293 B A45D 31/00; (51) Int.Cl.” A 47 K 5/13; AS = Lex WW RO 117293 B 50 Int.Cl.” A 47 K 5/13; A 45D 31/00; Fig. 5 RO 117293 B A450 31/00; (51) Int.Cl.” A 47 K 5/13; “ Fig. 7 RO 117293 B 151) Int.Cl.’ A 47 K 5/13; 45 D 31/00; Fig. 9 RO 117293 B ts) Int.C1.” A 47 K 5/13; A450 31/00; Fig. 12 Fig. 11 Editare gi tehnoredactare computerizata - OSIM Tipdrit la: Oficiul de Stat pentru Invengil gi Marci