Sunteți pe pagina 1din 28

Gavril Muscă

1. Prezentarea Solid Edge


1.1. Ce este Solid Edge
Solid Edge este un sistem de proiectare asistată de calculator (CAD)
folosit pentru modelarea pieselor, a ansamblurilor úi pentru realizarea
desenelor tehnice. ReferinĠele úi exemplele din această lucrare sunt
conforme cu varianta Solid Edge V17. La momentul elaborării acestei
lucrări se apreciază că următoarea versiune, care este deja pe piaĠa software,
Solid Edge V181, este un soft CAE2 care include module CAD, CAM, FEA,
PDM/PLM. Solid Edge este un produs al firmei UGS [1] având răspândire
mondială, fiind utilizat în cele mai diverse domenii: industria mecanică,
aeronautică, industria auto, producerea úi proiectarea bunurilor de larg
consum. Practic nu există domeniu în care să nu găsim referinĠe privind
utilizarea Solid Edge, de la industria militară la industria chimică, de la
industria lemnului la ceasornicărie sau producerea flacoanelor utilizate în
parfumerie.
Instalarea úi folosirea sistemului Solid Edge necesită:
x un calculator cu procesor Intel Pentium 4 sau AMD Athlon;
x sistem de operare pe 32 biĠi de tip Windows 2000®, Service
Pack 4 sau Windows XP Professional®, Service Pack 1,
Internet Explorer 6.0, sau superior;

1
În momentul lansării acestei cărĠi, UGS a lansat versiunea Solid Edge V19.
2
CAE – Computer Aided Engineering;

www.adacomputers.ro 1
Gavril Muscă

Fig. 1.1. Panoul de instalare al aplicaĠiei Solid Edge


x minim 512 MB memorie RAM;
x placă grafică care să asigure True Color (32 bit) or 16
milioane culori (24 bit);
x rezoluĠia display-ului 1280x1024;

Fig. 1.2. Instalarea unor module ale aplicaĠiei Solid Edge

www.adacomputers.ro 2
Gavril Muscă

x spaĠiul necesar la instalare pe hard-disk 890 MB.


Pentru proiecte care conĠin piese complexe sau ansambluri mari,
creúte necesarul de memorie RAM, de viteză de calcul úi se impune o placă
grafică performantă.
La instalare apare panoul din fig.1.1, iar prima opĠiune permite
instalarea Solid Edge (SE). OpĠiunea Voyager Products permite conexiunea
la adresa www.solidedge.com/voyager care asigură cunoaúterea
principalelor proiecte ale companiei UGS úi unele utilizări de succes ale
Solid Edge. Utilizând a doua opĠiune, Other Solid Edge Products, instalarea
continuă cu fereastra din fig. 1.2. Corespunzător acestei opĠiuni, pot fi
instalate mai multe module. Insight Connect asigură funcĠiuni de tip PDM
precum gestiunea documentelor úi fiúierelor, gestiunea reviziilor sau
modificărilor documentelor Solid Edge. Gestiunea documentelor Solid Edge
este necesară mai ales la redenumirea sau mutarea documentelor Solid
Edge, când este necesară păstrarea legăturilor prestabilite la proiectare sau
asamblare. Gestiunea reviziilor sau modificărilor asigură funcĠii precum
redenumirea, adăugarea în arhive, căutarea úi redefinirea legăturilor.
OpĠiunea Tools permite instalarea unor utilitare prezentate în fig. 1.4, iar

Fig. 1.3. Instalarea unor componente ale bibliotecilor de


piese Standard Parts

www.adacomputers.ro 3
Gavril Muscă

Fig. 1.4. Instalarea componentelor de vizualizare,


licenĠiere úi conexiune cu alte softuri CAD

opĠiunea Mold Tooling instalează un modul special folosit pentru


proiectarea matriĠelor de injecĠie a materialelor plastice. OpĠiunea Standard
Parts conduce la meniul din fig. 1.3. Din acest panou se pot instala
bibliotecile de piese standard utilizate frecvent de proiectanĠi. Astfel, se pot
instala componente de tip piese standardizate, frecvent utilizate (Standard
Parts Free Content), componente standardizate de tip conducte, Ġevi,
armături, fitinguri, elemente de conectare úi etanúare (Piping Library), piese
speciale (Machinery Library).
Dacă în fig. 1.2 selectăm opĠiunea Tools apare fereastra din fig. 1.4
care prezintă, succesiv, instalarea utilitarului Solid Edge Viewer, folosit
pentru vizualizarea componentelor deja proiectate, dar úi pentru marcarea
atributelor fiúierelor în vederea realizării unui management eficient al
sesiunilor de lucru, atât pe un calculator cât úi pe întreaga reĠea de
proiectare, a driverului special pentru licenĠiere Dongle Driver úi a unui
utilitar pentru import/export a unor modele solid, create cu alte softuri CAD
(Data Migration Component).

www.adacomputers.ro 4
Gavril Muscă

1.2. Module Solid Edge


Pentru a lansa în lucru Solid Edge, din butonul Start, folosind
opĠiunea-meniu All Programs, se alege programul Solid Edge V17, iar din
acest grup se accesează Solid Edge (fig.1.5). Înaintea declanúării sesiunii de
lucru apare o fereastră (fig. 1.6) în care sunt prezentate modulele principale
ale aplicaĠiei, grupate după cum urmează. Grupul Create cuprinde
principalele module de proiectare, grupul Open asigură deschiderea unui
document sau a unuia dintre ultimele documente aflate în lucru, grupul
Tutorials cuprinde mai multe exemple, cu explicaĠii amănunĠite, privind
lucrul cu principalele module ale Solid Edge.
Conform grupului Create, Solid Edge are următoarele medii de lucru
distincte:
x Solid Edge Part (piese mecanice);
x Solid Edge Sheet Metal (piese din tablă);
x Solid Edge Assembly (ansambluri);

Fig. 1.5. Lansarea în lucru a mediului Solid Edge

www.adacomputers.ro 5
Gavril Muscă

x Solid Edge Weldment (ansambluri sudate);


x Solid Edge Draft (desene tehnice).
Solid Edge Part úi Solid Edge Sheet Metal creează modele solide
3D, Solid Edge Assembly realizează ansambluri folosind piese deja
proiectate sau piese create în contextul de lucru al ansamblului, iar Solid
Edge Draft conduce la obĠinerea desenelor tehnice asociate pieselor úi
ansamblurilor.
Mediile Solid Edge sunt interconectate úi oferă fiecare, o interfaĠă
proprie de lucru, care permite accesul la comenzi specifice.

Fig. 1.6. Fereastra iniĠială a mediului SE


Pentru acĠionarea meniurilor sau iconurilor se utilizează mouse-ul.
Comenzile executate cu mouse-ul sunt:
x Selectarea elementelor click-buton stânga;
x Selectarea opĠională a mai multor elemente tasta Ctrl + click-buton
stânga;

www.adacomputers.ro 6
Gavril Muscă

x Selectarea elementelor aflate într-o zonă de lucru (fence) click-buton


stânga úi deplasarea mouse-ului cu butonul apăsat, în zona selectată
care poate fi dreptunghiulară sau poligonală;
x Selectarea meniurilor úi comenzilor;
x AcĠionarea butoanelor úi iconurilor de comandă;
x Selectarea úi tragerea elementelor selectate (drag);
x AcĠionarea obiectelor legate Dbl-click;
x Tasta Shitf + buton mouse dreapta realizează rotirea interactivă a
modelului; comanda este echivalentă cu deplasarea mouse-ului având
rozeta apăsată;
x Tasta Ctrl + buton mouse dreapta realizează un zoom dinamic;
comandă echivalentă cu rotirea rozetei mouse-ului.
Prin acĠionarea butonului dreapta al mouse-ului se afiúează meniul
contextual al comenzii în lucru.

1.3. Principii ale proiectării asistate


Utilizarea unor metode de proiectare solidă impune, în primul rând, o
concepĠie clară asupra scopului urmărit, în vederea dezvoltării unor produse
noi, sau îmbunătăĠirii unora deja existente. Metodele CAD (Computer Aided
Design) au schimbat modul tradiĠional de lucru la planúetă, când proiectul
începea prin desenarea vederilor 2D ale pieselor úi ansamblului. În
proiectarea asistată, prima etapă constă în realizarea modelului 3D după
care se obĠin desenele tehnice, iar realizarea documentaĠiei tehnice devine
astfel o activitate secundară, cu durată redusă.
Demararea unui proiect implică construirea unor modele capabile să
înglobeze calcule úi cunoútinĠe care descriu aceste modele úi care permit
simularea virtuală a unor condiĠii de lucru, în vederea determinării limitelor
sau greúelilor de concepĠie.
În funcĠie de softul folosit, un proiectant poate opta între mai multe
metode de modelare. Pentru oricare dintre metodele de proiectare folosite
este nevoie de o bună cunoaútere a principiilor de funcĠionare úi a

www.adacomputers.ro 7
Gavril Muscă

tehnologiilor de prelucrare, precum úi a programului software folosit în


proiectare.
Principiile conceptului de proiectare asistată de calculator (PAC)
constituie baza care impune folosirea diferitelor soluĠii úi softuri de
proiectare. Aceste principii au apărut prin compararea metodelor tradiĠionale
de proiectare cu metodele de proiectare asistate de calculator. Referindu-ne
la proiectarea bazată pe modele solid 3D, trebuie cunoscute câteva dintre
caracteristicile acestora, prezentate în continuare.
1. Modelele solid sunt parametrice, adică forma úi dimensiunile
componentelor proiectate sunt controlate prin parametri
dimensionali, care sunt disponibili pentru vizualizare, editare,
actualizare, modificare, relaĠionare sau calculare.
2. Modelele solid se bazează pe entităĠi, iar entitatea este cel mai
simplu element constituent al modelului 3D. Un model este
constituit din entităĠi solide simple precum cilindrii, conurile,
prismele, din entităĠi de tip suprafeĠe sau plane de referinĠă, din
curbe, profilurile, schiĠe constructive sau construcĠii geometrice care
stau la baza entităĠilor volumice. Gestionarea modelului constă în
managementul entităĠilor componente, care are la bază stabilirea
structurii fiecărei entităĠi, relaĠionarea úi ordonarea entităĠilor,
modelarea úi modificarea entităĠilor. Literatura de specialitate
utilizează frecvent noĠiunile de entităĠi constructive (CAD) aúa cum
sunt cele din Solid Edge, prezentate în continuare úi entităĠi
tehnologice (CAM) care reprezintă metodele de prelucrare ataúate
modelelor constructive. Prin urmare, se recomandă ca în cadrul unui
proiect să existe o bună corelare între modul de proiectare úi
ordonare a entităĠilor constructive úi metodele de prelucrare
mecanică adecvate.
3. Modelele solid sunt asociative, fapt ce permite translatarea facilă a
unui model dintr-un modul de proiectare, în altul. Spre exemplu,
modificările unei piese solide în mediul Part se vor regăsi în mediul
Assembly sau în cel de desen, Draft. Particularizând, dacă se
proiectează un ansamblu ce cuprinde un ax úi o bucúă, montate fără
joc, modificarea diametrului axului trebuie să se regăsească, în mod
automat la piesa conjugată–bucúa, dar úi în ansamblu úi în desenele
tehnice asociate.

www.adacomputers.ro 8
Gavril Muscă

4. Modelele solid sunt eficiente din punct de vedere al contextului de


proiectare. Astfel, proiectarea asistată de calculator este orientată
spre conceperea pieselor dar úi spre modificarea úi adaptarea
componentelor deja proiectate la contextul constructiv, tehnologic
sau funcĠional. În acest mod se economiseúte timp pentru
modificările multiple úi adaptarea primei variante de proiect pentru
obĠinerea proiectului ce poate fi lansat în fabricaĠie.
5. Modelele solid sunt tehnologice, iar una dintre proprietăĠile unui
model solid este tehnologicitatea. Această proprietate determină
gradul de corespondenĠă dintre entităĠile constructive (solid) úi
metodele de prelucrare generice aúa cum sunt: turnarea, injecĠia
maselor plastice, strunjirea, găurirea, frezarea, îndoirea tablelor etc.
Simplificând, se poate afirma că generarea modelelor solid cuprinde
comenzi care conduc la adăugarea de material piesei dar úi comenzi
asemănătoare ca structură, care elimină material din piesă. Cu toate
că modelele solid, ca modele CAD nu definesc tehnologiile de
prelucrare, proiectarea constructivă este dependentă de metodele de
prelucrare. În acest context, se poate afirma că Solid Edge are
comenzi specializate pentru diferite tipuri de piese cum sunt: piesele
din plastic realizate prin injectare, piesele din tablă, realizarea
ansamblurilor sudate sau a ansamblurilor care au în componenĠă
conducte sau Ġevi.

1.4. InterfaĠa de utilizare


Fiecare modul din Solid Edge are o interfaĠă proprie, care cuprinde
comenzile adecvate. Fig. 1.7 prezintă interfaĠa de lucru a mediului Part
(piesă). La demararea procesului de lucru, iconurile butoanelor aparĠinând
barelor de instrumente ale mediilor de lucru pot fi însoĠite de texte
explicative, necesare în etapa de învăĠare a Solid Edge. Pentru afiúarea
butoanelor fără text explicativ se poate folosi comanda

www.adacomputers.ro 9
Gavril Muscă

ToolsĺOptionsĺHelpers unde, în secĠiunea ToolBar Buttons se poate


marca opĠiunea Text on buttons.
Fereastra mediului PART din Solid Edge conĠine următoarele:
Bara de titlu [Title bar] - afiúează numele softului Solid Edge úi
numele documentului activ..
Meniul principal [Control Menu] - accesează comenzile Windows
standard pentru minimizarea úi maximizarea ferestrei, sau chiar pentru
comutarea între aplicaĠiile deschise.
Bara de meniuri [Menu bar] - conĠine numele meniurilor din Solid
Edge. Punctând pe un nume din meniu se deschide/afiúează o listă de
comenzi (opĠiuni sub-meniu), comenzi regăsite úi în barele de butoane.
Bara principală de instrumente [Main Toolbar] - asigură acces
imediat la comenzile folosite frecvent.
Bara principală are mai multe părĠi distincte, iar prima secĠiune
conĠine comenzile lucrului cu fiúiere din Windows, tabelul 1.1.
A doua secĠiune cuprinde comenzi pentru simplificarea activităĠii de
modelare prin afiúarea sau ascunderea unor bare de iconuri sau prin
reactualizarea unor legături între piesele ansamblului din care face parte
piesa respectivă.
A treia secĠiune cuprinde comenzi de tip zoom, zoom dinamic,
necesare pentru afiúarea modelului solid pe întregul ecran úi pentru
deplasarea zonei de vizualizare în direcĠia dorită de utilizator (Pan). Ultima
parte accesează zona de asistenĠă Help a softului. Aceste comenzi sunt
prezentate în cele ce urmează.
În zona de Help se poate accesa meniul Tutorials care prezintă, pas
cu pas, comenzile úi opĠiunile necesare pentru proiectarea, asamblarea úi
desenarea pieselor mecanice. Acest meniu poate fi accesat úi din fereastra
iniĠială (fig. 1.6) úi constituie un instrument util celor care aprofundează
mediul de proiectare Solid Edge.
Comenzile din meniul principal sunt detaliate în tabelele 1.1 úi 1.2.
Aceste tabele cuprind iconul comenzii, denumirea în limba engleză úi
semnificaĠia fiecărei comenzi.

www.adacomputers.ro 10
Gavril Muscă

Bara de titlu

Bara de meniuri

Bara principală de butoane

Bara configurabilă de lucru

Bara de stare

Edge Bar (configuraĠia)

Bara entităĠilor solid

Bara entităĠilor curbe-suprafeĠe

SuprafaĠa de lucru

Fig.1.7. InterfaĠa de lucru SolidEdge v17 (mediul PART)

Fig. 1.8. Bara de meniuri

Fig. 1.9. Bara principală de butoane (Toolbar)

Tabelele următoare prezintă principalele comenzi (butoane) ale barei


principale de butoane.

www.adacomputers.ro 11
Gavril Muscă

deschide un nou fiúier, pentru oricare din modulele Solid


new
Edge/Insight.
deschide un fiúier deja existent, pentru oricare din
open
modulele Solid Edge/Insight.
salvează fiúierul activ, pentru oricare din modulele Solid
save
Edge.
deschide caseta de dialog, referitoare la opĠiunile de
print
imprimare
decupează elementele selectate úi le plasează în memoria
cut
clipboard.
copiază elementele selectate din fereastra activă úi le
copy
plasează în clipboard.
paste inserează informaĠia din clipboard, în fereastra activă.
undo anulează ultima comandă.

redo repetă ultima acĠiune, anulată prin comanda undo.


Tabelul 1.1. Butoane ale barei principale

To do list activează caseta de dialog cu avertismentele


referitoare la unele neconcordanĠe sau lipsa unor
anumiĠi parametri. Comanda aparĠine modulului
ASSEMBLY; úi este inactivă în modulul PART.
edge bar activează fereastra entităĠilor, Edge Bar.
Update reactualizează relaĠiile în mediul de lucru, fiind
relationships specifică modulului ASSEMBLY (inactivă în
modulul PART)
update all reactualizează relaĠiile cu alte piese, care sunt în
links legătură cu piesa respectivă.
visible edges Activează modul de reprezentare a pieselor prin
muchii vizibile
Continuare Tabel 1.2

www.adacomputers.ro 12
Gavril Muscă

visible and activează modul de reprezentare cu muchii vizibile


hidden edges úi ascunse.
Shaded activează modul de reprezentare cu feĠe vizibile.
shaded with activează modul de reprezentare cu feĠe úi muchii
visible edges vizibile.
Sharpen activează dialogul pentru diferite nivele de
reprezentare grafică. Prin apăsarea succesivă a
butonului principal se trece prin diferite nivele de
calitate ale reprezentării grafice. Prin apăsarea
butonului marcat cu o săgeată se deschide caseta de
dialog ce permite selectarea nivelului dorit.
Tabelul 1.2. Iconuri pentru vizualizare
În continuare se detaliază unele comenzi din bara principală de
comenzi. Comanda (Named views), permite deschiderea casetei de
dialog pentru selectarea vederii active a piesei. La apăsarea butonului
principal al comenzii se deschide caseta de dialog din fig. 1.10 ce permite
selectarea, modificarea sau útergerea vederilor predefinite sau definirea unor

Fig. 1.10. Selectarea vederilor în Solid Edge


vederi noi.
La apăsarea butonului secundar al comenzii, marcat cu o săgeată, se
deschide caseta de dialog pentru selectare rapidă.
Ambele variante oferă posibilitatea alegerii unui tip de reprezentare,
predefinit, de către program sau utilizator.

www.adacomputers.ro 13
Gavril Muscă

Comanda (Rotate), activează rotirea modelului în spaĠiul de


lucru. La activarea acestei comenzi, programul afiúează o bară adiĠională ce
permite precizarea unghiului de rotire căutat, existând úi posibilitatea
selectării unei drepte (muchie sau axă), pentru a servi ca axă de rotaĠie.

Solid Edge permite rotirea piesei, prin


comanda Rotate (fig.1.12). Pentru accesarea
butoanelor din submeniu, este necesară
menĠinerea în poziĠie apăsată a butonului stânga
al mouse-lui.

Acest submeniu conĠine comenzile


(Spin about), care permite ataúarea unei axe de
rotaĠie uneia dintre feĠele piesei, sau unui punct
Fig. 1.11. Selectare ales de utilizator, de pe un plan de referinĠă úi
rapidă Named Views comanda (Look
at face), care permite selectarea unei feĠe ce va fi
adusă în planul frontal.

Următoarea comandă este (Common


Views) care activează modul de rotire a piesei, în
poziĠii precum vedere din faĠă, spate, sus, jos,
stânga úi dreapta sau izometric. La apăsarea Fig. 1.12. Meniul
butonului este activată fereastra din fig. 1.13 care Rotate
permite selectarea vederii căutate.
La efectuarea “click“-ului pe oricare
din colturile “cutiei“ sau pe feĠele cubului de
proiecĠie, imaginea se va roti în funcĠie de
preferinĠe. La efectuarea “click“-ului pe una
din feĠe, aceasta va fi adusă în planul frontal.
Fig. 1.13. Fereastra de Comanda (Zoom area), permite
selectare Common Views selectarea unei regiuni a desenului, pentru a
fi mărită. La apăsarea butonului comenzii, cursorul mouse-ului se schimbă
într-un cursor specific, format din intersecĠia a două drepte perpendiculare,
de dimensiunea ecranului, pentru ca selectarea zonei de interes să fie mai

www.adacomputers.ro 14
Gavril Muscă

comodă. Selectarea se face prin menĠinerea în poziĠie apăsată a butonului


stânga al mouse-ului, încadrând zona dorită. La eliberarea butonului,
programul aduce automat, în prim plan, zona selectată. Părăsirea comenzii
se face apăsând tasta ESC, sau prin click pe butonul din dreapta al mouse-
ului.

Comanda (Zoom), permite activarea modului de apropiere sau


depărtare activă a piesei. După apăsarea butonului efectuarea zoom-ului se
poate face dinamic, prin menĠinerea în poziĠie apăsată a butonului stânga al
mouse-ului úi deplasarea pe verticală a acestuia (în jos pentru apropiere, în
sus pentru îndepărtare), sau prin efectuarea click-ului pe butonul stânga.
Părăsirea comenzii se face similar ca la Zoom Area.

Comanda (Fit), asigură încadrarea întregii piese în fereastra


activă.

Comanda (Pan), permite deplasarea manuală a ferestrei active.


Prin apăsarea butonului stânga al mouse-ului úi deplasarea acestuia în orice
direcĠie, se deplasează spaĠiul de lucru.

Comanda (Help), permite activarea ferestrei de ajutor. La


activarea comenzii, cursorul ia o formă asemănătoare iconului comenzii, iar
la apăsarea oricărui alt buton din fereastra programului, este activată
fereastra de ajutor, corespunzătoare respectivului buton.
Bara configurabilă de comenzi (Ribbon Bar) este activată în funcĠie
de comanda executată úi conĠine elemente ce variază de la o comandă la
alta. ConĠinutul acestei bare depinde de comanda accesată (este contextual)
úi cuprinde parametrii sau opĠiunile comenzii în ordinea solicitată. Această
componentă este o bară dinamică care afiúează opĠiuni contextuale, care
reflectă evoluĠia comenzii curente; cu ajutorul acestei bare utilizatorul poate
reveni sau alege etapa dorită în derularea comenzii, bara având un rol
important în lucrul cu Solid Edge. OpĠiunile din Ribbon-Bar lucrează
similar opĠiunilor din casetele de dialog Windows.
Această bară este activată la
selectarea oricărui element din fereastra
Fig.1.14. Bara configurabilă
activă. Cele trei butoane sunt folosite
de comenzi (Ribbon Bar)
pentru modificarea unor parametri

www.adacomputers.ro 15
Gavril Muscă

aparĠinând entităĠilor piesei, la modificarea formei sau dimensiunilor acestor


elemente.
Butoanele din figura precedentă au semnificaĠiile:
- Edit Definition permite editarea secvenĠelor de
construire a entităĠilor;
- Edit Profile, asigură editarea profilului din planul de
desenare a entităĠii,
- Edit Dimensions permite editarea (modificarea)
dimensiunilor entităĠii selectate.

Bara de instrumente specifică mediului (Environment-specific


Toolbar) cuprinde comenzile necesare pentru modelarea pieselor, modelarea
pieselor din tablă, a ansamblurilor sau pentru obĠinerea desenelor tehnice.
Butonul de selectare (Select Tool) este pe prima poziĠie (de sus) a acestui
toolbar úi permite selectarea pieselor, entităĠilor etc.
SuprafaĠa de lucru (Working Area) conĠine, la declanúarea sesiunii
de lucru, planurile de referinĠă úi afiúează entităĠile generate.
Bara de stare (Status Bar) - afiúează descrieri ale comenzilor,
mesaje de stare úi informaĠii contextuale care se referă la comanda curentă,
la acĠiuni ale utilizatorului, la datele care trebuie introduse sau la selecĠiile
ce trebuie realizate în diferite faze de lucru.
Fereastra Edge Bar este activată la apăsarea butonului (Edge
Bar) de pe bara principală. Ea este în mod normal poziĠionată în partea
stângă a ferestrei de lucru, dar utilizatorul o poate plasa în zona dorită, prin
tragerea cu mouse-ul, în interiorul spaĠiului de lucru. Această fereastră
conĠine numele documentului Solid Edge úi entităĠile componente ale
acestuia precum: planele de referinĠă, schiĠele, entităĠile solide, entităĠile de
modificare a solidelor, a feĠelor solidelor úi a muchiilor solidelor.
Această fereastră are 6 opĠiuni, care sunt prezentate în fig. 1.15.

www.adacomputers.ro 16
Gavril Muscă

a) b) c)

d) e) f)
Fig. 1.15. OpĠiunile ferestrei Edge Bar: a) Feature PathFinder; b)Feature
Library; c) Family of Parts; d) Layers; e) Sensors; f) Feature Playback

OpĠiunea a), Feature PathFinder din EdgeBar afiúează entităĠile de


modelare ale solidului, favorizând selectarea entităĠilor de modelare în
vederea editării, a manipulării sau a reordonării úi oferă o imagine sugestivă
asupra concepĠiei piesei. ConĠinutul acestei opĠiuni poate fi utilizat pentru:

www.adacomputers.ro 17
Gavril Muscă

x Selectarea entităĠilor de modelare;


x Reordonarea acestor entităĠi, realizată prin selectare úi
poziĠionare prin tragerea cu mouse-ul în alte stadii ale
modelării;
x Inserarea de entităĠi prin mutarea entităĠilor în stadii
anterioare modelării.
OpĠiunea b), Feature Library gestionează entităĠile la nivelul unor
biblioteci de entităĠi sau piese. Această opĠiune este utilă pentru detalii
constructive (entităĠi) normalizate sau pentru piese tipizate. În etapa iniĠială,
fereastra permite explorarea mediului de foldere úi fiúiere pentru accesarea
bibliotecilor.
SecĠiunea c), Family of Parts permite definirea unei familii de piese,
având configuraĠie specifică care derivă dintr-o piesă iniĠială. Această
facilitate permite gestionarea într-
un singur document a informaĠiilor
necesare pentru o familie de piese.
O familie de piese este o colecĠie de
piese similare, cu dimensiuni
diferite úi/sau cu entităĠi diferite.
Membrii familiei sunt definiĠi prin
nume, fig. 1.16, prin entităĠile de
modelare existente sau prin
particularizarea unor valori pentru Fig. 1.16. Introducerea unui membru
parametri, asigurându-se astfel într-o familie de piese
diferenĠierea pieselor obĠinute din piesa iniĠială, fig. 1.16.

La introducerea noilor membri într-o familie de piese se specifică


entităĠile de modelare care trebuie eliminate fără a afecta alĠi membri ai
familiei.

SecĠiunea d), Layers (straturi) ajută la gruparea elementelor dintr-o


foaie de desen pentru a le manevra mai uúor. Fiecare foaie dintr-un
document poate conĠine mai multe straturi. Starturile úi setările privind
afiúarea simplifică lucrul cu foaia de desen.

www.adacomputers.ro 18
Gavril Muscă

SecĠiunea e), Sensors, permite definirea unor “observatori”, care


informează utilizatorul cu privire la alterarea unor valori stabilite anterior,
de către utilizator, în momentul apariĠiei unor modificări.

Fig. 1.17. Folosirea opĠiunii Sensors din EdgeBar


SecĠiunea Sensors permite respectarea unor condiĠii iniĠiale, iar în
exemplul precedent se “urmăreúte” respectarea unei distanĠe, indicate de
utilizator, fig. 1.17. În cazul în care această valoare nu se încadrează în
limitele prestabilite, senzorul emite un avertisment. Senzorul avertizează că
valoarea nu se încadrează în limitele stabilite.
O altă opĠiune f), Feature Playback vizualizează derularea etapelor
de construire a entităĠilor ce compun piesa. Această animaĠie parcurge
entităĠile de modelare în ordinea în care acestea apar în Feature Pathfinder.
Aceste secĠiuni pot fi activate prin apăsarea butonului corespunzător,
aflat în fereastra de accesare Edge Bar.

www.adacomputers.ro 19
Gavril Muscă

O caracteristică de bază a Solid Edge este uúurinĠa cu care se revine


asupra unor elemente anterior create, pentru modificarea unor caracteristici
dimensionale sau de formă, fără a fi necesară reconstruirea integrală a
acestora, precum úi capacitatea de a stabili o serie de relaĠii între elementele
piesei de proiectat, facilitând astfel activitatea de proiectare.
InterfaĠa de lucru ajută la desenarea precisă a profilurilor 2D folosite
în generarea entităĠilor 3D úi face acest lucru prin previzualizarea punctelor
de intenĠie. Mecanismul IntelliSketch asistă construirea precisă a
elementelor geometrice prin alegerea, validarea úi fixarea de relaĠii
(orizontalitate, verticalitate, paralelism, perpendicularitate, conectare la
puncte cheie, tangenĠă) între elementele care se desenează úi alte elemente
sau muchii existente ale piesei.
Solid Edge pune la dispoziĠie instrumente de selecĠie care uúurează
abordarea interactivă a entităĠilor de modelare, respectiv a componentelor
modelelor foarte complexe.

Deoarece Solid Edge este o aplicaĠie compatibilă Microsoft Office, se


utilizează bare de instrumente (Toolbar), bare de asistenĠă (Ribbon-bar) úi
de casete sau ferestre de dialog (Dialog box) care se folosesc similar celor
din Windows úi MS Office.
Barele de instrumente din Solid Edge asigură un acces rapid la
comenzi úi pot fi plasate oriunde în cadrul ferestrei de lucru. În barele de
instrumente Solid Edge, butoanele care au în colĠul dreapta-jos o săgeată,
permit afiúarea unui meniu cu butoane auxiliare care oferă acces la comenzi
înrudite.
Pentru a plasa o bară de instrumente sau o bară de asistenĠă se
realizează un dublu-click pe bara de titlu (antetul casetei). Pentru eliberarea
unei bare se emite un dublu-click pe muchia laterală a barei. Se pot amplasa,
elibera sau muta bare de instrumente sau de asistenĠă prin tragerea acestora
cu mouse-ul. Pentru a evita andocarea lor, se apasă tasta Ctrl.

www.adacomputers.ro 20
Gavril Muscă

ExerciĠiul 1.1. Deschiderea unui document Solid Edge

Pentru deschiderea unui nou fiúier se accesează comanda New ,


sau, din meniu principal, FileĺNew. Fig. 1.18 arată template-urile
corespunzătoare mediilor specifice de lucru ale Solid Edge úi permite
selectarea mediului de lucru dorit. Fiúierele úablon (template) pentru noile
modele au numele Normal úi terminaĠia corespunzătoare tipului de fiúier de
lucru, .asm pentru ansambluri, .dft pentru desene, .par pentru piese, .psm
pentru piese din tablă, .pwd pentru ansambluri realizate prin sudare. Pentru
particularizarea anumitor caracteristici se pot crea noi úabloane, iar fig.1.19
arată un úablon special, pentru desen (Normal_CISE.dft).

Fig. 1.18. Fiúierele template corespunzătoare mediului de lucru Solid Edge

Selectând úablonul mediului de lucru dorit, sau dacă, din fereastra


iniĠială prezentată în fig.1.6 se accesează una dintre opĠiunile grupului
Create, Solid Edge afiúează interfaĠa de lucru corespunzătoare. În mod
implicit, unităĠile de măsură sunt în conformitate cu recomandările ISO dar
se pot alege úabloane cu unităĠi de măsură dorite.

Pentru deschiderea unor fiúiere existente se folosesc variantele


următoare.

www.adacomputers.ro 21
Gavril Muscă

Din meniul principal sau din bara


principală de instrumente se accesează
comanda FileĺOpen ( ). Din
fereastra iniĠială (fig.1.6) se accesează
grupul Open din care se utilizează
variantele Existing Document.. sau
Recently Used Document... Se deschid
fiúierele căutate fie din fereastra Open,
fie selectând unul dintre ultimele fiúiere
în lucru.

În cazul lucrului în echipă, când


fiúierele sunt dispuse într-o reĠea, sau
când numărul fiúierelor realizate este
apreciabil se recomandă căutarea pe baza
proprietăĠilor fiúierelor utilizând
Property Manager.. (fig. 1.19). Fereastra
corespunzătoare acestui utilitar (fig.1.20) Fig. 1.19. Accesarea fiúierelor
permite parcurgerea folderelor úi folosind Property Manager

Fig. 1.20. Procedura Select a utilitarului Property Manager..


fiúierelor dorite dar úi selectarea, conform criteriilor specificate de utilizator
a fiúierelor, Search, fig. 1.21.

www.adacomputers.ro 22
Gavril Muscă

Conform fig.1.21 căutarea se realizează după mai multe criterii cum

Fig.1.21. Căutarea fiúierelor úi directoarelor (Folder) pe baza


proprietăĠilor caracteristicie ale modelului CAD
sunt: directoarele sau numele fiúierelor, proprietăĠi ale modelelor realizate
sau după data realizării documentelor sau reviziilor acestora. Rezultă că este
necesară completarea documentelor realizate cu Solid Edge cu proprietăĠile
corespunzătoare modelului. După căutare úi găsirea directorului ce conĠine
fiúierul se procedează la utilizarea acestuia.
Solid Edge permite lucrul cu documente proiectate cu alte softuri
CAD. Fig.1.22a) prezintă fereastra de deschidere a documentelor în Solid
Edge, iar fig.1.22b) arată tipurile de documente create cu alte softuri CAD,
care pot fi accesate. Una din facilităĠile softului este úi aceea de preluare
directă a unor proiecte din softuri CAD cunoscute precum Catia, AutoCAD,
Pro/Engineering, Unigraphics etc. Se pot deschide documente
PARASOLID, IGES sau STEP direct, folosind comanda Open din meniul
File al Solid Edge. Acestea sunt standarde internaĠionale care definesc
formate pentru reprezentarea datelor geometrice, topologice úi textuale.

www.adacomputers.ro 23
Gavril Muscă

a) b)
Fig.1.22. Deschiderea documentelor în Solid Edge; a)fereastra Open;
b)tipuri de documente accesate

ExerciĠiul 1.2. Salvarea unui document Solid Edge


Proiectarea unui model solid de tip piesă (Part) presupune realizarea
unor entităĠi, inter-relaĠionate.

Pentru ca documentul să fie complet definit se impune folosirea


proprietăĠilor piesei, din meniul principal FileĺPart Properties.
ProprietăĠile unui document constituie o componentă importantă a
gestionării documentelor. Folosind aceste proprietăĠi se pot stoca odată cu
documentul, informaĠii importante despre acesta. Această posibilitate
uúurează găsirea documentelor Solid Edge úi a informaĠiilor despre ele.
Folosind comanda Properties din meniul File se pot vizualiza, edita úi stoca
proprietăĠi pentru elementul curent proiectat, fig.1.23.

www.adacomputers.ro 24
Gavril Muscă

a) b)

c) d)
Fig. 1.23. ProprietăĠi ale documentelor Solid Edge

Fereastra din fig. 1.23 prezintă câteva dintre aceste proprietăĠi. Se pot
preciza unele informaĠii generale cum sunt: a) date generale privind
contextul de proiectare, b) date privind proiectul căruia îi aparĠine
documentul (autor, titlul, managerul, compania etc.), c) starea documentului
în etapa curentă, d) unităĠile de măsură utilizate precum úi date particulare

www.adacomputers.ro 25
Gavril Muscă

ale proiectului. ConĠinutul grafic al unui document poate fi salvat ca


imagine bitmap, sub forma unei proprietăĠi a respectivului document.
Această imagine va fi automat folosită în casetele de dialog Open File
pentru a oferi o previzualizare a documentelor. Pentru crearea/salvarea
previzualizării se folosesc opĠiunile corespunzătoare din secĠiunea Preview
a casetei de dialog Properties.

Solid Edge actualizează automat anumite proprietăĠi cum sunt: titlul,


autorul, cuvinte cheie de identificare a informaĠiilor importante. Aceste
proprietăĠi pot include úi date precum mărimea documentului, data creării úi
a ultimei actualizări. Dacă se doreúte schimbarea stării unui document, se
accesează secĠiunea Status din cadrul casetei de dialog Properties. Stările în
care se poate afla un document, reflectând fazele sale în cadrul fluxului de
lucru, sunt:
x disponibil (Available);
x în lucru (In Work);
x în revizie/verificare (In Review);
x declarat valabil pentru fabricaĠie, în forma finală (Released);
x îngheĠat temporar (Baselined).

Dacă doriĠi gruparea sau găsirea unor documente Solid Edge după
anumite criterii, puteĠi recurge la crearea de proprietăĠi utilizator.

Un model CAD al unei piese impune stabilirea materialului din care


este realizată piesa. Pentru stabilirea materialului unei piese se utilizează
opĠiunea ToolsĺMaterial Table, din meniul principal, fig. 1.24.

Din lista implicită a materialelor furnizată de Solid Edge, utilizatorul


poate selecta materialul dorit dar poate adăuga materiale noi acestei liste.
Pentru un material nou se pot edita: denumirea sau codul materialului,
proprietăĠile fizice úi de rezistenĠă mecanică, aspectul.

Dacă materialul este stabilit, modelul CAD al unei piese se


completează cu unele elemente calculate precum: masa, volumul, aria,
coordonatele centrelor de masă úi de volum, momentele inerĠiale, razele de
giraĠie úi direcĠiile axelor principale ale solidului. Aceste elemente se obĠin,
din meniul principal, selectând InspectĺPhysical Properties, fig. 1.25.

www.adacomputers.ro 26
Gavril Muscă

Fig. 1.24. Definirea materialului

Fig. 1.25. ObĠinerea proprietăĠilor fizice ale modelului CAD

www.adacomputers.ro 27
Gavril Muscă

Completarea documentaĠiei proiectelor necesită aceste informaĠii úi se


recomandă parcurgerea acestor paúi de obĠinere.

După definirea completă a modelului compus din entităĠi solid,


definirea proprietăĠilor documentului úi a proprietăĠilor fizico-mecanice se
poate salva documentul folosind comenzile FileĺSave, FileĺSave As..
( ). Când se salvează prima oară un document, Solid Edge îi furnizează
acestuia un nume úi o locaĠie implicite. Solid Edge permite salvarea
documentelor úi în alte formate de fiúiere, corespunzătoare altor softuri
CAD sau unor standarde de manipulare úi transfer a informaĠiilor CAD, iar
lista Save As Type din caseta de dialog Save As prezintă toate tipurile de
ieúire disponibile.

www.adacomputers.ro 28