Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII …………………

Localitatea………………., Jud. ………………….


Nr……………, din………………..

Cǎtre
Inspectoratul Şcolar al Judeţului ……………….

Prin prezenta, vǎ rog sǎ-mi aprobaţi efectuarea excursiei


tematice…………………………………., care va avea loc
…………………………..(data).
Vor participa ….. elevi din clasele………………...
Obiectivele turistice sunt:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Scopul acestei excursii este de a dezvolta elevilor capacitatea de
observare, explorare şi înţelegere a realitǎţii din mediul înconjurǎtor. Elevii au
ocazia de a strânge materialul necesar la orele de cunoaşterea mediului şi
abilitǎti practice. Mai urmǎresc dezvoltarea patriotismului la şcolarul mic prin
cunoaşterea istoriei patriei, fie ea şi sub forma legendei.
Menţionez cǎ prezentei adrese anexez licenţa de transport, procesul verbal
privind protecţia elevilor pe tot parcursul acestei activitǎţi extracurriculare şi
tabelul cu elevii participanţi.
Invǎţǎtoare însoţitoare : …………………………

DIRECTOR, SECRETAR,
……………………
……………………………..
Proces verbal,

Incheiat astǎzi, ……………………., in cadrul întâlnirii cu elevii care


merg în excursia tematicǎ …………………………….
Au fost prezenţi toţi elevii care s-au înscris la aceastǎ activitate.
Pentru instruirea elevilor privind protecţia lor, învǎţǎtoarea
……………………………… a adus la cunoştinţǎ urmǎtoarele:
• Sǎ meargǎ n coloanǎ câte doi;
• Sǎ nu scoatǎ mâinile pe geam
• Sǎ nu traverseze strada decât sub îndrumarea învǎţǎtoarei sau a
pǎrinţilor însoţitori
• Sǎ nu vorbescǎ în mǎnǎstire decât în şoaptǎ
• Sǎ nu atingǎ exponatele
• Sǎ fie îmbrǎcaţi decent
• Sǎ nu se desprindǎ de grup
• Sǎ nu arunce ambalajele de la pachet decât în cutii special
amenajate etc.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process verbal.

Intocmit,
Invatatoare………………………….