Sunteți pe pagina 1din 4

Atribu iile Serviciului intern de prevenire i protec ie n domeniul prevenire a incendiilor: a) coordoneaz , planific , organizeaz , preg tesc i desf

oar activit i de prevenire la institu ii publice/ operatori economici din jude ul Mure ; b) particip la identificarea i evaluarea riscurilor teritoriale din societate/institu ie; c) verific modul de organizare a activit ii privind identificarea i evaluarea riscurilor de incendii pe timpul exploat rii construc iilor, instala iilor i amenaj rilor; d) verific aplicarea concep iei de ap rare mpotriva incendiilor n scopul men inerii riscurilor n limite acceptabile; e) propune, n condi iile legii, oprirea func ion rii ori utiliz rii construc iilor sau amenaj rilor care pun n pericol via a utilizatorilor, bunurilor materiale sau mediului; f) ntocme te, p streaz i actualizeaz eviden ele nominale n domeniul ap r rii mpotriva incendiilor; g) ntocme te, p streaz i actualizeaz eviden ele statistice n domeniul ap r rii mpotriva incendiilor; h) execut activit i de stabilire i constatare a sanc ion rii la normele de prevenire i stingere a incendiilor i de aplicare a sanc iunilor; i) planific , preg te te i execut activit i cu caracter preventiv, mpreun cu celelalte componente ale inspec iei de prevenire i institu ii specializate pe diverse domenii de activit i n scopul prevenirii situa iilor de urgen ; j) colaboreaz cu administra iile publice locale, institu iile publice i operatorii economici n vederea respect rii legisla iei specifice de ap rare mpotriva incendiilor; k) desf oar activit i cu caracter instructiv-educativ privind prevenirea i stingerea incendiilor, pe timpul controalelor i ac iunilor ntreprinse; l) acord asisten tehnic de specialitate, n condi iile legii, cet enilor, administra iilor locale, institu iilor publice i operatorilor economici; m) solu ioneaz potrivit prevederilor legilor i ordinelor n vigoare, cererile i sesiz rile persoanelor fizice i juridice referitoare la activitatea de ap rare mpotriva incendiilor; n) ntocme te i nainteaz pe cale ierarhic situa iile deosebite i concluziile desprinse pe timpul controalelor i ac iunilor de prevenire desf urate. In domeniul protec iei civile: a) particip la identificarea i gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale li tehnologice de pe teritoriul de competen din cadrul societ ii; b) culege, prelucreaz , stocheaz , studiaz i analizeaz datele i informa iile referitoare la protec ia civil ; c) particip la elaborarea i derularea programelor pentru preg tirea angaja ilor, grupelor de urgen voluntare i private, furnizeaz informa ii i particip la preg tirea preventiv a angaja ilor cu privire la pericolele la care este expus , m surile de autoprotec ie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protec ie puse la dispozi ie, obliga iile ce i revin i modul de ac iune pe timpul situa iei de urgen ; d) verific organizarea i asigurarea st rii de operativitate i a capacit ii de interven ie

optime a grupelor pentru situa ii de urgen i a celorlalte organisme specializate cu atribu ii n domeniu; e) planific i desf oar inspec ii, controale, verific ri i alte ac iuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale i stabile te m surile necesare pentru cre terea nivelului de securitate a angaja ilor i bunurilor; f) desf oar activit i de informare public pentru cunoa terea de c tre anga i a tipurilor de risc specifice zonei de competen din cadrul societ ii, m surilor de prevenire, precum i a conduitei de urmat pe timpul situa iilor de urgen ; g) particip la elaborarea reglement rilor specifice zonei de competen n domeniul prevenirii i interven iei n situa ii de urgen ; h) propune emiterea de avize i autoriza ii, n condi iile legii, pentru realizarea ad posturilor de protec ie civil . Propune avizarea traseelor pentru transportul de eurilor periculoase; i) execut , la ordin, n cooperare cu celelalte compartimente din structura Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen Horea al jude ului Mure , opera iuni i activit i de n tiin are, avertizare, alarmare, alertare, recunoa tere, cercetare, evacuare, ad postire, c utare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asisten medical de urgen , stingere a incendiilor, depoluare, protec ie N.B.C. i decontaminare, filtrare i transport de ap , iluminat, asanare de muni ie neexplodat , protec ie a bunurilor materiale i valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravie uirea angaja ilor afectate i alte m suri de protec ie a cet enilor n caz de situa ii de urgen ; j) controleaz i ndrum grupele de urgen ; k) particip la identificarea resurselor umane i materialelor disponibile pentru r spuns n situa ii de urgen i ine eviden a acestora; l) particip la stabilirea concep iei de interven ie i la elaborarea documentelor operative de r spuns; m) planific i desf oar exerci ii, aplica ii i alte activit i de preg tire, pentru verificarea viabilit ii documentelor operative; n) particip la cercetarea condi iilor i mprejur rilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor i dezastrelor; o) controleaz respectarea criteriilor de performan , stabilite n condi iile legii, n organizarea i dotarea serviciilor voluntare i private, precum i activitatea acestora; p) inspecteaz periodic ad posturile publice de protec ie civil prin personalul de specialitate; q) constat i sanc ioneaz , prin personalul desemnat, nc lcarea dispozi iilor legale din domeniul de competen ; r) desf oar activit i privind solu ionarea peti iilor n domeniul specific; s) organizeaz ac iuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din coli; t) asigur informarea organelor competente i raportarea ac iunilor desf urate, conform reglement rilor specifice; u) ndepline te alte sarcini i dispozi ii stabilite de comanda inspectoratului. Implementarea legisla iei privind prevenirea accidentelor majore:

Prin sistemul comun de inspec ii cu secretariatul de risc i GNM verific la operatorii cu risc de producere a accidentelor majore datorate substan elor periculoase: a) existen a notific rii i informa iilor pe care trebuie s le cuprind ; b) raportul de securitate pentru prevenirea riscurilor de accidente majore; c) avizeaz planul de urgen intern pentru prevenirea accidentelor majore n incinta operatorului economic; d) elaboreaz planul de urgen extern care cuprinde m surile ce trebuie luate n afara obiectivului i l supune aprob rii dup ob inerea avizelor din partea autorit ilor locale cu competen e n domeniu; e) urm re te: - organizarea i conducerea activit ilor de preg tire, prevenire i protec ie a popula iei, bunurilor materiale i a valorilor culturale, n cazul producerii unor accidente majore; - participarea cu for e i mijloace la ac iunile de limitare i nl turare a efectelor, n cazul producerii accidentelor majore; - luarea m surilor de interven ie i remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de c tre titularul activit ii; - verificarea i colectarea, prin inspec ie, a informa iilor necesare pentru analizarea complet a aspectelor tehnice, organizatorice i manageriale ale accidentului major; - mbun t irea m surilor preventive viitoare ce se impun, de c tre titularul activit ii; f) propune interzicerea utiliz rii sau punerea n func iune a oric rui obiectiv, a oric rei instala ii sau unit i de stocare ori a oric rei p r i din acestea, dac titularul activit ii nu a naintat n termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgen intern , informa iile necesare ntocmirii planului de urgen extern sau alte informa ii solicitate, dup caz; Compartimentul Preg tirea popula iei ndepline te urm toarele atribu ii specifice: a) ntocme te documentele de planificare a preg tirii pentru situa ii de urgen n care se vor prevede resursele materiale i financiare necesare, precum i cine le asigur ; b) coordoneaz , ndrum , controleaz i evalueaz activitatea de preg tire pentru situa ii de urgen a popula iei i salaria ilor, serviciilor voluntare i private pentru situa ii de urgen i cercurilor de elevi; c) propune Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen planificarea particip rii la preg tire a personalului cu func ii de conducere pe linia situa iilor de urgen , precum i a personalului de specialitate; d) panific , organizeaz , preg te te i desf oar exerci ii i aplica ii de cooperare pe tipuri de dezastre, la care vor participa potrivit specificului acestora, serviciile de urgen voluntare i private, for ele de protec ie i sprijin i popula ia; e) particip la exerci ii de cooperare interjude ene, regionale i cele cu caracter interna ional, aprobate de Guvern, la propunerea ministrului internelor i reformei administrative; f) planific , organizeaz , preg te te i desf oar convoc ri de preg tire de specialitate cu efii serviciilor voluntare i private pentru situa ii de urgen i cu personalul de specialitate de la institu ii publice i operatori economici;

g) coordoneaz , controleaz , sprijin i evalueaz activit ile de prevenire desf urate de serviciile voluntare, publice i private, potrivit metodologiei aprobate de c tre prefect; h) ntocme te, studiaz i p streaz eviden ele nominale i statistice ale serviciilor voluntare i private pentru situa ii de urgen i cercurilor de elevi; i) desf oar activit i de informare public pentru cunoa terea de c tre cet eni a tipurilor de risc specifice zonei de competen , m surilor de prevenire, precum i a conduitei de urmat, pe timpul situa iilor de urgen ; j) realizeaz materiale informativ-educative pentru cunoa terea riscurilor, precum i a activit ilor ce se execut pe timpul exerci iilor i aplica iilor de specialitate;