Sunteți pe pagina 1din 3

1.

CONSIDERA II INTRODUCTIVE
Materialul prezentat n aceast lucrare este destinat, n principal, elabor rii proiectelor de an i de diplom privind partea electric a centralelor, sta ii i posturi de transformare. Considernd cunoscute o serie de informa ii de baz , cum ar fi: profilul i amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum i date referitoare la planificarea investi iilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui ir de decizii privind alegerea unei solu ii pentru: schema de principiu a instala iei; schema de conexiuni a sta iilor electrice; aparatele electrice (cu sau f r adoptarea unor mijloace de limitare a curen ilor de scurtcircuit); dispozi iile constructive etc. n general, indiferent de domeniul de activitate, pentru a putea lua o decizie sunt necesare dou condi ii : y existen a unui scop (se a teapt ni te rezultate, ca urmare a consumului de timp i de efort); y existen a mai multor solu ii pentru realizarea unui proiect. Dac aceste condi ii exist , decizia poate fi luat dup ce se evalueaz solu iile. n figura 1.1 se prezint algoritmul procesului de luare a deciziilor. Scopul urm rit n orice activitate trebuie s se precizeze de la nceput scopul pentru care acea activitate se desf oar . Exemplu. Pentru proiectul de realizare a unei centrale/sta ii electrice scopul este alimentarea -n condi ii de calitate, siguran i eficien economic - cu energie electric (W, SM) a consumatorilor (unde W reprezint energia anual cerut , n kWh/an, iar SM reprezint puterea maxim cerut , n kVA). Identificarea solu iilor n aceast etap se ntocme te lista tuturor solu iilor posibile care corespund scopului propus. Aceast list depinde de nivelul de cuno tin e n domeniu, de calitatea acestora, de inventivitatea i perseveren a analistului. Trierea solu iilor n func ie de restric ii Aceast etap are drept scop identificarea restric iilor care pot ap rea asupra unui proiect: tehnice, financiare, temporale (durata de realizare, durata de func ionare a obiectivului), de protec ie a muncii, de protec ie a mediului nconjur tor. Se vor elimina solu iile care nu corespund restric iilor sau solu iile propuse se reformuleaz , pentru a se ncadra n restric iile identificate.

1. C L AR IF IC AR E A S C O P U L U I U R M R IT

Precizarea criteriului de decizie (ierarhizare) ntr-o prim etap , preciz m ce nseamn un criteriu: este un punct de vedere prin prisma c ruia se analizeaz i se ierarhizeaz solu iile considerate n list (la punctul 2). De regul , se bazeaz pe compara ii cifrice. Criteriile pot fi: y generale (care in seama de mai multe aspecte, cum ar fi criteriul global al minimului cheltuielilor totale); y particulare (de exemplu: minimizarea pierderilor de energie, minimizarea efortului de investi ii etc.). Se recomand utilizarea criteriului optimului economic global care ine seama de efectele economice ale unei solu ii tehnice i care se aplic pe durate mai mari de timp, de regul pe durata de via a proiectului respectiv. Determinarea implementarea ei solu iei optime i

2. N T O C M IR E A L IS T E I D E S O L U II

3.T R IE R E A S O L U IIL O R N F U N C IE D E R E S T R IC II

4. P R E C IZ AR E A C R IT E R IU L U I D E D E C IZ IE (IE R AR H IZ AR E )

5. D E T E R M IN AR E A S O L U IE I O P T IM E I IM P L E M E N T AR E A E I

6. U R M R IR E A I E V AL U AR E A R E Z U L T AT E L O R

Figura 1.1 Procesul de luare a deciziilor pentru investi ii capitale

n func ie de criteriul ales, se face un clasament al solu iilor r mase n discu ie dup parcurgerea primelor etape. Cea mai bun solu ie dintre cele analizate este prima din ierarhie.

Observa ii: y nu putem fi siguri c la nceputul etapelor n-am sc pat o solu ie mai bun (care nu a fost inclus n lista ini ial ); y algoritmul nu este fix, acesta putndu-se modifica sau relua n diverse etape; y solu iile cu diferen e foarte mici ca valoare a criteriului de evaluare (510%) sunt comparabile, deoarece se lucreaz cu estim ri pe termene lungi (circa 20 ani) i deci, pentru decizie, trebuie s intervin i elemente suplimentare din experien a decidentului. Cteva comentarii referitoare la procesul de luare a deciziilor pentru proiecte de investi ii capitale: y este preferabil ca la etapa definirii proiectului s se identifice variabilele cheie, pentru a se putea accentua asupra lor n cadrul analizei de sensibilitate; y clasificarea proiectelor dup "tip" determin criteriile care pot fi aplicate; grupurile tipice de proiecte ar putea fi: 2

    y

modernizarea (retehnologizarea) instala iilor existente, extinderea exploat rilor existente, cheltuieli strategice pentru produc ie nou , tehnic nou , repozi ionare pe pia , cheltuieli realizate pentru siguran , pentru protec ia mediului nconjur tor etc.; nu trebuie ca analizele financiare s fie accentuate pn la excluderea altor considera ii; y rezultatele analizelor trebuie legate de criterii de acceptabilitate, care difer n func ie de tipul analizei financiare; y verific rile de dup realizarea proiectului trebuie concentrate asupra aspectelor care au fost identificate ca fiind sensibile sau critice, feedback-ul reprezentnd acumul ri de informa ii i experien pentru proiectele viitoare. n cele ce urmeaz , exemplific rile se vor face cu prec dere pentru partea electric a centralelor electrice, ntruct procesul de luare a deciziilor este mai complex n aceste situa ii.