Sunteți pe pagina 1din 83

UNIVERSITATEA................... MASTER.........................................

ANALIZA RENTABILIT NTREPRINDERII

II

Coordonator tiin ific: Lector Univ. Dr. ...... Absolvent:


......................................

BUCURE TI - 2010 1

Cuprins
Introducere................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3 Capitolul 1. NO IUNEA I SFERA DE CUPRINDERE A ACTIVELOR IMOBILIYATE ..7 1.1. Tipologia analizei rezultatelor financiare ................................ ............................ 8 1.2. Con inutul procesului de analiz a rezultatelor financiare................................ 12 1.3. Rolul analizei rezultatelor financiare n realizarea func iilor manageriale ... 13 1.4. Factorii care determin schimb ri de stare n func ionarea sistemelor microeconomice................................ ................................ ................................ .......................... 18 1.5. Sistemul de informa ii, premis a efectu rii analizei rezultatelor financiare................................ ................................ ................................ ................................ .... 20 1.6. Tehnica organiz rii activit ii practice de analiz a rezultatelor financiare .... 21 1.7.Metodologia analizei rezultatelor financiare ................................ ....................... 23 Capitolul II. Abord ri conceptuale privind rentabilitatea ntreprinderii ................................ . 26 2.1.Analiza profitului ntreprinderii ................................ ................................ ......... 26 2.2.Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii (S.I.G.) ................................ ......... 28 2.3.Analiza factorial a profitului la nivel de ntreprindere ................................ .... 29 2.4.Analiza factorial a profitului pe produs ................................ .............................. 34 2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ale ntreprinderii ................................ ............. 35 2.5,1. Analiza ratei rentabilit ii economice ................................ ............................. 36 2.5.2. Analiza ratei rentabilit ii financiare ................................ .............................. 38 2.5.3. Analiza ratei rentabilit ii resurselor consumate ( ) ................................ .. 41 2.5.4. Rata rentabilit ii comerciale ................................ ................................ .......... 41 2.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs ................................ ......................... 43 2.6. Analiza rentabilit ii pe baza punctului critic (pragul rentabilit ii) ............... 45 Capitolul III. Analiza rezultatelor financiare ale ntreprinderii StilCarpet SRL ..................... 49 3.1. P Scurta prezentare a SC StilCarpet SRL ................................ ......................... 49 3.2. Analiza form rii profitului n cadrul SC StilCarpet SRL ................................ . 51 3.3. Analiza rentabilit ii SC StilCarpet SRL i a factorilor de influen asupra acesteia ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 59 CONCLUZII gI RECOMAND RI ................................ ................................ ............................. 70 BIBLIOGRAFIE................................ ................................ ................................ .......................... 75 ANEXE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 76
2

Introducere
Activitatea oric rei firme, n contextul reformei i al tranzi iei la economia de pia , se desf oar ntr-un mediu dinamic i agresiv. n general, tranzi ia, reprezint o perioad de a ezare a lucrurilor i conceptelor n ordinea lor fireasc , deci o schimbare, cu grija fireasc privind adaptarea noilor structuri la cerin ele economiei de pia aspre i mai bine definite (legiferate). Problemele fundamentale cu care se confrunt fiecare firm vizeaz , n principal, stabilirea i consolidarea locului pe care aceasta l ocup n spa iul economic concret n care activeaz , obiectivul major spre care se ndreapt , costurile implicate i ansele de izbnd . n acest context, firma este determinat s se raporteze permanent la cererea de pia , trebuie s anticipeze mi c rile concuren ei, s - i autoevalueze resursele de care dispune i s ac ioneze n direc ia cre terii eficien ei utiliz rii acestora. n abordarea sistemic a problematicii ntreprinderii un rol deosebit revine analizei rezultatelor financiare , ca instrument de supraveghere a activitatii i performan elor acesteia. Analiza rezultatelor financiare prin metodologia, procedeele i tehnicile specifice de care dispune, concur la diagnosticarea st rii diferitelor procese i fenomene, le descoper structura, stabile te rela iile de cauzalitate, factorii care le guverneaz , descoper legile form rii i dezvolt rii lor, iar pe aceast baz ofer conducerii posibilitatea adopt rii deciziilor privind mbun tatirea activit ii n viitor. Obiectul analizei rezultatelor financiare n spa iul socio-economic n care activeaz , ntreprinderea trebuie s -i probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concuren i adaptare, performan a economico-financiar . determin ri Toate acestea, i g sesc reflectarea n eficien a activit ilor care au la baz n condi ii concuren iale tot mai

cantitativ-calitative ale factorilor produc iei, randamente maxime ale utiliz rii acestora etc. Natura i importan a ntreprinderii n economiile moderne, au constituit obiectul de studiu al numeroaselor lucr ri de specialitate1. Aproape n toate acestea, accentul nu mai este pus pe semnifica ia sociologic a ntreprinderii, ci pe interpretarea socio-economic , sistemic , viznd tehnici declarate opera ional.

J.E.T. Eldridge, A.D., Crombie, A sociology of organisations. Ed. Allan and Unwin 2004; G. Mouzelis, Organisations and Bureaucracy, Ed. Routledge 2008; C.B. Handy Understanding organisations, Ed. Penguin 2002; Beckhard, Organization development Strategies and Models, Ed. Addisson Wesley 1969; K. Legge, Evaluating Planned Organisational Change, Academic Press 2004.

ntreprinderea reprezint o entitate socio-economic de sine st t toare, cu o structur proprie delimitate n timp i spa iu, astfel nct partenerii s i sunt considera i c fac parte din interiorul s u, iar al ii din exteriorul s u. Pentru a fi viabile i pentru a putea desf ura o activitate continu n mediul lor institu ional, ntreprinderile intr n rela ii de intercondi ionare cu factorii existen i n mediul lor ambiant, fiind sus inute n demersul economic de clien i, furnizori, for a de munc , b nci, institu ii guvernamentale i bugetare etc., cu inten ia declarat demonstreze c sunt capabile s desf oare o activitate eficient . Delimitarea obiectului de studiu, constituie o problem esen ial a oric rei tiin e sau discipline tiin ifice i const n determinarea con inutului fenomenelor pe care le studiaz cerceteaz fenomene i procese din domenii de activitate conexe. Problema gestion rii i administr rii ntreprinderii, indiferent de obiectul de activitate i de scopul propus, este complex . Aprecierea diferen elor de performan depinde de natura component a ntreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate n gestionarea patrimoniului. Stabilirea obiectului de studiu al oric rei tiin e este o problem func ie de obiectul s u, face parte din grupa tiin elor sociale. Ca discipline tiin ific , analiza rezultatelor financiare s-a afirmat n via a social i economic , unde a contribuit i contribuie la progresul societ ii, inspirnd prin metoda sa ncredere n ac iunile viitoare. De-a lungul timpului ca i alte tiin e, analiza i-a revizuit conceptele i terminologia, modalit ile de calcul i tehnicile aplicative, dar i-a p strat nealterat construc ia teoretic nchegat ra ional, avnd orizontul deschis spre orice nnoire. n ntregul ei con inut, analiza rezultatelor financiare mbin armonios, teoria abstract cu realitatea fenomenelor studiate i furnizeaz informa ii multiple asupra activit ii rezultatelor financiare la nivel micro i macroeconomic. Analizei rezultatelor financiare i revine sarcina, ca prin metodele, procedeele i tehnicile pe care le utilizeaz , s concure la descoperirea mecanismelor factoriale, a intimit ilor cauzale ale fenomenelor cercetate i pe aceast baz s permit diagnosticarea st rii acestora n scopul fundament rii ac iunilor de reglare i func ionare stabil sistemul economiei de pia . ntreprinderea i desf oar activitatea fiind influen at de o serie de factori externi (economici, sociali, politici, tehnologici, ecologici etc.), asupra c rora nu poate avea o influen direct , deoarece evolu ia acestora nu este controlabil la nivel macroeconomic. n schimb, ea poate ac iona i influen a asupra elementelor discre ionare ale mediului economic (clien i,
4

ia

sferei lor de ac iune, precum i n fixarea raporturilor de condi ionare cu celelalte tiin e care

clasific rii tiin elor. Potrivit clasific rii tiin elor, analiza activit ii rezultatelor financiare,

i eficient a ntreprinderii n

furnizori, competitori etc.), amortizndu-le ntr-o anumit m sur efectele. Sarcina analizei rezultatelor financiare const n eviden ierea gradului de realizare a sarcinilor programate privind indicatorii de rezultate i performan care caracterizeaz activitatea productiv-industrial a ntreprinderii, efectuarea de compara ii ntre indicatorii realiza i de ntreprindere i cei ai ntreprinderilor care i desf oar activitatea n cadrul aceleia i ramuri, eviden ierea cauzelor care au determinat anumite abateri, stabilirea m surilor ce se impun n vederea corect rii situa iilor nefavorabile, pe de o parte, concomitent cu evaluarea complex a activit ii i a rezultatelor ntreprinderii n corela ie cu cerin ele pie ei, pe de alt parte. Capacitatea ntreprinderii de a r spunde cerin elor i reac iilor pie ei este dependent de asigurarea cu resurse materiale, umane i financiare, dar f r a pierde din vedere aspectele privind eficien a utiliz rii acestora. Asigurarea din punct de vedere cantitativ, calitativ i la termen cu produse i servicii, trebuie realizat pe baza identific rii corecte a solicit rilor i motiva iilor clien ilor. Aceasta constituie o modalitate de a r spunde cerin elor pie ei, fiind expresia utiliz rii eficiente a factorilor de produc ie (natura, munca i capitalul) ai ntreprinderii. Eficien a actului decizional, rezid nu numai din cunoa terea realit ilor interne, ci i din cea a mediului economic n care ac ioneaz ntreprinderea. Analiza rezultatelor financiare ale unei ntreprinderi, inclusiv a rentabilit ii acesteia, sunt necesare pentru o corect apreciere i evaluare a eventualelor modific ri esen iale privind resursele economice pe care le-ar putea controla n viitor. Importan deosebit prezint varia ia performan ei n viitorul previzibil, determinndu-se n acest scop aspectele legate de generarea de fluxuri de trezorerie n func ie de resursele existente. n ceea ce prive te orientarea ntreprinderii c tre noi resurse financiare, analiza rezultatelor financiare va trebui s furnizeze concluzii asupra impactului pe care l-ar avea utilizarea de resurse suplimentare. Totodat , analiza rezultatelor financiare urm re te s eviden ieze modalit ile de realizare ale echilibrului financiar pe termen mediu i lung (obiectiv al analizei pe baz de bilan ) i treptele de acumulare b neasc , de rentabilitate ale activit ii ntreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit i pierdere). n cazul analizei situa iei rezultatelor financiar-patrimoniale, un rol deosebit l ocup stabilirea c ilor de men inere a independen ei financiare i de realizare a flexibilit ii n acest domeniu. Scopul analizei rezultatelor financiare l constituie ntocmirea diagnosticului financiar al ntreprinderii, n vederea eviden ierii punctelor forte i a punctelor slabe, adic a st rii de s n tate sau de sl biciune financiar a ntreprinderii, precum i a poten ialului managementului financiar.
5

Activitatea oric rei ntreprinderi trebuie apreciat att din punct de vedere social ct i din punct de vedere economic prin gradul de asigurare a unei oferte de produse i servicii adecvate care s asigure satisfacerea cerin elor clien ilor. Ra iunea ntreprinderii de a exista, este condi ionat de capacitatea acesteia de a r spunde n mod stabil nevoilor pie ei i de a desf ura o activitate rentabil care s reflecte sintetic eficien a ntregii activit i economice. n capitolul I: Rezultatele financiare-elemente esen iale ale dezvolt rii ntreprinderii se dezbat conceptele teoretice privind rezultatele financiare ale ntreprinderii. Se studiaz importan a, sarcinile diagnosticului i sursele informa ionale, leg tura reciproc dintre raportul financiar i bilan ul contabil prin intermediul indicatorilor generalizatori de eficien i concordan a indicatorilor privind rezultatele financiare i rentabilitate. n capitolul II: Analiza rezultatelor financiare s-au studiat concepte teoretice privind rezultatele financiare i rentabilitatea. S-a efectuat nemijlocit analiza structurii profitului i a profitului perioadei de gestiune pn la impozitare, a profitului din activitatea opera ional financiar . n capitolul III: Modalit i de sporire a rezultatului financiar la ntreprindere S-au studiat concepte a poten ialului rezultativ al ntreprinderii elaborndu-se prognoze economice sub aspect strategic Tema cercet rii o constituie studierea rezultatelor financiare ale activit ii de produc ie, influen a lor asupra viabilit ii acestei activit i n condi iile tranzi iei la economia de pia , ct i modelul analitic ce reflect etapele de baz ale diagnosticului i aprecierii acestor rezultate n dinamica i n plan strategic. Obiectul cercet rii are un caracter multilateral i cuprinde aspectele teoretice, metodice i aplicative ale diagnosticului i estim rii rezultatelor financiare ale unit ilor de produc ie. Metodologia de diagnosticare financiar prezentat n cadrul lucr rii este valorificat practic pe exemplul societ ii StilCarpet SRL. Deci, partea practic a lucr rii, adic capitolul III este elaborat n baza materialelor StilCarpet SRL pentru activitatea desf urat n perioada anilor 2008-2009.

brut, ulterior s-a analizat rentabilitatea activelor, rentabilitatea economic , ct i rentabilitatea

Capitolul I Rezultatele financiare-elemente esen iale ale dezvolt rii ntreprinderii


Cunoa terea mecanismului de formare i manifestare a fenomenelor i proceselor rezultatelor financiare, precum i a leg turilor cauzale dintre acestea, constituie n contextul economico-social dat o necesitate de prim rang. Realizarea practic a acestor deziderate reclam analiza, care constituie o metod de cercetare bazat pe descompunerea sau desfacerea unui ntreg (fenomen sau proces) n p r ile sale componente, n elementele sale simple. Stabilirea locului analizei rezultatelor financiare n ansamblul tiin elor economice se face n func ie de particularit ile acesteia n raport cu fenomenele din natur . Dac fenomenele din natur se manifest n afara activit ii oamenilor, n domeniul socio-economic ns , procesele i fenomenele nu pot avea loc dect ca urmare a ac iunii factorului uman. n ceea ce prive te fenomenele din natur , gra ie posibilit ilor oferite de cercetarea tiin ific n domeniu (metode, tehnici, tehnologii, instrumentar, aparatur ), sunt create premisele p trunderii n structura intern a acestora prin microanaliz . n aceste condi ii, obiectul analizei rezultatelor financiare poate fi redus la dimensiuni de laborator, dar f r ca astfel s fie afectate concluziile analizei. Caracterul particular al experimentului n domeniul fenomenelor din natur , nu are relevan atunci cnd este vorba de analiza fenomenelor socio-economice. Ca metod a cunoa terii, analiza este proprie oric rei tiin e. Ca activitate practic , analiza utilizeaz , n scopul realiz rii obiectivelor sale, un ansamblu de concepte, metode, tehnici i procedee care asigur culegerea, verificarea i prelucrarea informa iilor n vederea formul rii unor aprecieri pertinente referitoare la situa ia unui agent economic (nivelul performan elor, competitivitatea produselor, pozi ia pe pia , gradul de risc). Relevarea specificului cercet rii fenomenelor rezultatelor financiare ntreprinderii este de natur s la nivelul sublinieze primatul analizei calitative n raport cu studiul i calitatea

cantitativ. Corelativul analizei rezultatelor financiare l reprezint sinteza, care define te procesul prin care are loc reunirea ntr-un tot unitar a p r ilor i a elementelor disparate ale unui obiect sau fenomen cercetat. Dac analiza rezultatelor financiare presupune descompunerea unui fenomen n elementele sale simple (inclusiv determinarea rela iilor structural-func ionale i a celor cauz efect), sinteza const n examinarea acestora n unitatea lor. Cunoa terea deplin a proceselor sau fenomenelor rezultatelor financiare necesit mbinarea ntr-o unitate a analizei i sintezei, ca
7

mijloace ale cunoa terii. Tendin ele actuale din economia romneasc , vizeaz realizarea programului complex de reforme menit s conduc la des vr irea privatiz rii firmelor, restructurarea economiei n ansamblul s u, l rgirea cadrului concuren ial, dinamizarea activit ii pie ei financiare, reducerea rolului statului n economie, toate acestea avnd ca scop cre terea flexibilit ii i deschiderea c tre realiz rile altor ri. Procesul continuu de perfec ionare a tiin elor n general i al analizei rezultatelor financiare, n special, are loc pe principii de finaliate. Rolul analizei rezultatelor financiare, poate fi considerat ca fiind esen ial, deoarece prin rezultatele sale permite satisfacerea cerin elor diferi ilor utilizatori. Orice analiz strategic i financiar constituie o surs privilegiat de informa ii care concur la fundamentarea deciziilor cu caracter economic ale utilizatorilor. Dar cum activitatea din domeniul economic are repercusiuni asupra domeniului financiar, tot a a n contextul deciziilor de natur economic , informa ia financiar serve te sus inerii deciziilor legate de angajarea unor proiecte investi ionale sau contractarea unui credit bancar. Informa ia financiar , reprezint potrivit opiniei exprimate de Lauzon2, numai un mijloc care permite utilizatorilor luarea celor mai bune decizii i de a ajunge la cea mai bun alocare a resurselor. Informa iile de ordin general privind cunoa terea pie elor, tehnologiilor, mediului politic i social, climatul existent n ntreprindere, vin s ntregeasc imaginea asupra contextului n care s-a efectuat analiza. Beneficiind de rezultatele analizei rezultatelor financiare, subordonat scopului utilizatorilor, se formeaz i mecanismul opera ional concret al diagnosticului privind starea de performan a ntreprinderii. 1.1. Tipologia analizei rezultatelor financiare Diversitatea activit ilor desf urate de c tre o ntreprindere i varietatea situa iilor ntlnite privind con inutul, nivelul i caracteristicile performan elor rezultatelor financiare ale acesteia, reclam necesitatea utiliz rii mai multor tipuri de analiz , care pot fi structurate dup mai multe criterii: a) n func ie de raportul dintre momentul n care se efectueaz analiza i momentul desfa ur rii fenomenului, distingem:
.Analiza post-factum, post-operativ sau analiza activit ii, constituie un instrument

de supraveghere i reglare a modului de func ional a unei ntreprinderi, ceea ce presupune cercetarea rezultatelor acesteia potrivit rela iilor cauzal-func ionale i implicit relevarea gradului
2

Leo-Paul Lauzon, Fondements conceptuel de la comptabilite financiere; expose critiqu e, Gaeton Marin Editeur, 1990

de realizare a obiectivelor programate (ncadrarea n limitele stabilite de managementul ntreprinderii). Post-factum, ca sens no ional, define te o activitate, proces sau eveniment care a avut loc sau care s-a ncheiat, analiza acestuia efectundu-se ulterior producerii lui. Analiza post-factum i dovede te utilitatea n activitatea practic a ntreprinderii prin aceea c furnizeaz informa ii privind ncadrarea sau nencadrarea rezultatului ob inut n limitele estimate ca fiind normale (inclusiv n nivelurile programate). Aprecierea n sine nu poate fi considerate ca fiind i suficient , dac nu sunt luate n considerare i m surile menite a contribui la remedierea unor situa ii nefavorabile pentru firm . Analiza activit ii prive te prezentul i trecutul, n timp ce analiza previzional prive te viitorul. Dac separ m prezentul de trecut, se poate crea o nou categorie i anume analiza concomitent sau curent . Acest tip de analiz const n sec ionarea unui fenomen i presupune urm rirea sa pe fragmente, cu condi ia men inerii unit ii fenomenului. Raportarea analizei la fiecare fragment urm rit, indiferent de frac iunea de timp considerat , readuce n actualitate tipul de analiz post-factum. Ca tip de analiz post-factum care se poate mbina i cu analiza prospectiv men ion m analiza diagnostic, care permite aprecieri asupra performan elor rezultatelor financiare ale unei ntreprinderi, asupra unei structuri de tipul func iilor acesteia, asupra centrelor de responsabilitate sau a unui segment al activit ii ntreprinderii.
Analiza previzional sau prospectiv , presupune determinarea evolu iei viitoare a

unui fenomen economic pe baza cercet rii factorilor (a rela iilor de cauzalitate), a ac iunii lor n perspectiv (inclusiv cu luarea n considerare i a altor factori dect cei cunoscu i). Analiza previzional constituie o etap premerg toare n elaborarea strategiei activit ii rezultatelor financiare a ntreprinderii. Ea este utilizat de c tre centrele de decizie pentru stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse n perioada viitoare. n condi iile economiei de pia angajarea unei investi ii solicit n mod obligatoriu elaborarea de scenarii prin care se prefigureaz rezultatele viitoare ale realiz rii acesteia. ntre cele dou tipuri de analiz , analiza post-factum i analiza previzional , exist o serie de particularit i generate de faptul c analiza activit ii se bazeaz pe variabile certe, cunoscute, n timp ce analiza previzional se bazeaz pe variabile incerte, presupuse. De aici rezult deosebiri de ordin metodologic datorate faptului c analiza activit ii rezultatelor financiare studiaz o singur variant a fenomenului i anume cea de execu ie, prevalnd leg turile de tip determinist, n timp ce analiza prospectiv studiaz mai multe variante i apar frecvent leg turi de tip stohastic. b)Din punct de vedere al urm ririi tnsu irilor esen iale sau al determin rilor
9

cantitative ale fenomenelor, deosebim:


Analiza calitativ , urm re te esen a fenomenului, nsu irile sale esen iale, factorii

care sunt de aceea i natur cu fenomenul analizat. n procesul de analiz , potrivit principiului descompunerii n trepte, se trece de la o esen mai pu in profund c tre alta mai profund , avnd, deci, loc un proces de purificare prin tercerea de la factori calitativi mai pu in puri c tre factori mai puri. Rolul analizei calitative const n elaborarea modelelor de analiz surprinse elementele esen iale ale fenomenului.
Analiza cantitativ

n care sunt determin ri

presupune

cercetarea fenomenului

prin

comensurative exprimate prin greutate, volum, suprafa , num r, durat . n determinarea modific rii fenomenelor i cuantificarea (m surarea) influen ei factorilor asupra fenomenelor analizate, sunt utilizate metodele matematice. Subliniem primatul analizei calitative, care prin modelarea proceselor economice creaz premisele aplic rii metodelor matematice n analiza variabilelor unui fenomen economico-financiar. Viabilitatea solu iilor oferite, urmare utiliz rii metodelor matematice, este condi ionat de rigurozitatea model rii proceselor economice, ca efecte ale analizei calitative. c)Dup nivelul la care se desfasoar analiza, distingem:
Analiza microeconomic care cerceteaz fenomenele rezultatelor financiare la nivelul

ntreprinderii

sau

al

compartimentelor func ional centrat

din

cadrul

structurii

sale

organizatorice. Acest tip de analiz

la scara ntreprinderii, vizeaz

relevarea

comportamentului acesteia privind realizarea produselor, lucr rilor i prest rilor de servicii, potrivit obiectului de activitate, n raport cu obliga iile asumate prin contractele ncheiate cu beneficiarii, performan a rezultatelor financiare realizate.
Analiza mezoeconomic studiaz fenomenele i procesele la nivelul sectorului sau al

ramurii de activitate n scopul eviden ierii pozi iei ntreprinderii pe pia , a capacit ii concuren iale a acesteia etc.
Analiza macroeconomic

presupune studierea fenomenelor la nivelul economiei i interna ional , legislate i i credin , nivel de dezvoltare, probleme sociale,

na ionale sau al economiei mondiale (conjunctura intern reglement ri, factori demografici, de cultur produs na ional brut, produs intern brut etc.

factori climaterici etc.), opernd preponderent cu m rimi globale sau agregate ca de exemplu d)Dup modul de urm rire n timp a fenomenelor, distingem:
Analiza static

care studiaz

fenomenele, precum i elementele i factorii care

influen eaz asupra acestora la un moment dat, relevnd pe baza rela iilor existente ntre acestea, o anumit pozi ie a fenomenului supus analizei. No iunea de static este legat de modul de
10

efectuare a analizei i nu de natura fenomenului, deoarece fenomenele, prin natura lor, nu pot fi statice.
Analiza dinamic cerceteaz fenomenele economice n mi care, relevnd pozi ia lor

ntr-un ir de momente. Eviden ierea leg turii dintre diferitele pozi ii successive ale fenomenelor economice se face pe baza cercet rii factorilor care au determinat aceste schimb ri. e)Dup orizontul de timp pe care se cerceteaz fenomenul, distingem:
Analiza pe termen scurt serve te managementului ntreprinderii pentru conducerea

operativ a activit ii pe perioade de timp de pn la un an de zile. Acest tip de analiz opereaz preponderent cu modele de tip determinist.
Analiza pe termen lung opereaz cu date care dep esc termenul de un an, utiliznd n

acest scop modele de tip statistic sau stocastic. n tarile cu economie de pia , se opereaz frecvent, la nivel microeconomic cu modele n care intervalul de timp analizat este de 3-5 ani. f)Dup criteriile de studiere a fenomenelor, distingem:
Analiza tehnico-economic mbin caracterul tehnic cu eel economic. Ac iunea de

cre tere a produc iei fizice este rezultatul unei analize tehnico-economice efectuate de speciali ti cu cuno tin e tehnice i economice (n mod similar, pot fi tratate i ac iunile care vizeaz la nivel de produs reducerea costului sau cele privind cre terea rentabilit ii pe produs).
Analiza rezultatelor financiare trateaz corela iile dintre activitatea economic (de

exploatare) i cea financiar (analiza riscului financiar trebuie corelat cu analiza riscului de exploatare). Analiza rezultatelor financiare vizeaz cu predilec ie fluxurile financiare care se formeaz la nivelul ntreprinderii, modul de gestionare i plasare a capitalului etc. g) n func ie de pozi ia analistului distingem:
Analiza intern are un caracter parctic, facilitatea efectu rii acesteia rezid din faptul

c analistul are o pozi ie privilegiat deoarece beneficiaz de o serie de informa ii despre firma analizat . Pe baza acestor informa ii, analistul poate detecta st rile de dezechilibru din diferite domenii ale activit ii ntreprinderii, precum i cauzele acestora, stabilind totodat m surile care se impun n vederea remedierii. Elaborarea acestor analize servesc conducerii ntreprinderii, att pentru cunoa terea st rii de fapt reflectat prin nivelul performan elor rezultatelor financiare i exercitarea pe aceast baz a controlului privind modul de realizare a sarcinilor programate, ct i pentru fundamentarea activit ii viitoare. Diferitele categorii de utilizatori folosesc informa iile financiare, precum i alte informa ii oferite de eviden a contabil , statistic ntreprinderii n vederea diagnostic rii activit ii acesteia, iar pe aceast fundamenta deciziile economice i financiare.
11

i operativ a s - i poat

baz

Analiza extern se efectueaz de partenerii externi. n fundamentarea deciziilor lor,

partenerii externi ai ntreprinderii se bazeaz pe informa iile furnizate de analiza financiar (diagnosticul financiar extern). Exemplul clasic l constituie procedura utilizat de b nci pentru studierea cererilor firmelor privind acordarea de credite, care urm resc capacitatea aces tora de ai achita obliga iile. n acela i mod, partenerii de afaceri (furnizori, clien i etc.), statul reprezentat prin autorit ile locale, guvern i organiza iile cvasiguvernamentale, precum i organele de urm rire penal sau instan ele de judecat , sunt interesate n a- i forma o imagine asupra dezvolt rii viitoare a afacerilor ntreprinderii, situa iei rezultatelor financiare acesteia. 1.2. Con inutul procesului de analiz a rezultatelor financiare Drumul parcurs de analiz este inversul evolu iei reale a fenomenului. Analiza rezultatelor financiare porne te de la rezultatele procesului ncheiat ntre elemente i factori. Con inutul procesului de analiz a rezultatelor financiare, inclusiv mbinarea acesteia cu sinteza, presupune parcurgerea urm toarelor etape: a)Delimitarea obiectului analizei rezultatelor financiare, care const n identificarea anumitor fapte, fenomene, rezultate, care se exprim anumite metode de evaluare i calcul. b)Determinarea elementelor, factorilor i cauzelor fenomenului studiat. Descompunerea n elemente presupune o analiz structural . Factorii se stabilesc n mod sub forma indicatorilor economicofinanciari. Delimitarea obiectului se face n timp i spa iu, cantitativ i calitativ, utiliznd i securitatii financiare a

succesiv, trecnd de la cei cu ac iune direct la cei care ac ioneaz indirect, prin intermediul celor cu ac iune direct , pn la stabilirea cauzelor finale. Potrivit principiului descompunerii n trepte, procesul cunoa terii este adncit de la o esen profund . c)Stabilirea rela iilor de condi ionare dintre fiecare factor i fenomenul analizat pe de o parte, ct i dintre diferi ii factori care ac ioneaz asupra acestuia, pe de alt parte. n acest scop este necesar a se determina rela ia cauz -efect, respective raporturile de condi ionare. Parcurgerea acestor trei etape conduce la elaborarea modelelor de analiz ale proceselor i fenomenelor analizate. d)M surarea (cuantificarea) influen elor diferitelor elemente sau factori asupra fenomenului analizat. n aceast etap intervine analiza cantitativ , care pe baza unei i metodologii proprii permite m surarea influen elor, dimensionarea rezervelor interne
12

mai pu in profund , c tre alta mai

aprecierea ct mai exact a rezultatelor. e)Sinteza rezultatelor analizei, constituie etapa stabilirii concluziilor i aprecierilor asupra activit ii desf urate (n func ie de obiectul analizei). Elaborarea m surilor, respectiv al deciziilor menite a contribuit la utilizarea optim a factorilor de produc ie, la ob inerea unor randamente maxime ale utiliz rii acestora n vederea asigur rii marjei concuren iale, a viabilitatii ntreprinderii. Caracterul tiin ific al analizei ca metod a cunoa terii, este condi ionat de parcurgerea acestor etape. Respectarea etapelor este obligatorie, iar parcurgerea lor se impune cu ocazia analizei oric rui fenomen economico-financiar. n afara acestor etape, pentru a se asigura caracterul tiin ific al analizei rezultatelor financiare este necesar s se respecte urm toarele cerin e: analiza rezultatelor financiare nu trebuie s con in contradic ii (n procesul analizei trebuie respectate legile gndirii); analiza rezultatelor financiare trebuie s fie complex determina; analiza rezultatelor financiare trebuie s fie operativ i sistematic ceea ce presupune c trebuie efectuat n mod periodic i la momentul oportun; orice analiz a rezultatelor financiare trebuie s se ncheie cu un program de m suri concrete, opera ional, fundamentate, care s vizeze mbun tatirea activitatii financiare a ntreprinderii. 1.3. Rolul analizei rezultatelor financiare n realizarea func iilor manageriale Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de interven ii prin care se prevede, organizeaz i coordoneaz activitatea ntreprinderii, considerate ca fiind un sistem complex socio-economic, dinamic i deschis, se iau decizii i se controleaz activitatea acesteia n vederea realiz rii obiectivelor curente i de perspective, respectnd criteriile de eficienta economic i de utilitate social . Realizarea principalelor func ii (atribute) ale conducerii, implic analiza de stare a sistemului n diferite momente ale func ion rii sale. A prevedea nseamn a scruta viitorul, respectiv a ntocmi un program de ac iune care vizeaz atingerea obiectivelor propuse. Exist o varietate de p r i interesate n analiza economico financiar , acestea fiind relevate n graficul urm tor: i s mbr i eze toate laturile activit ii financiare a ntreprinderii, avnd n vedere i implica iile pe care le pot

13

Dac ne referim la procesul de organizare, n sensul de a construi dublul organism material i social al ntreprinderii, acesta presupune, pe de o parte, asigurarea ntreprinderii cu resursele necesare func ion rii sale, iar pe de alt parte, ansamblul de ac iuni privind utilizarea eficient a acestora. Func ionarea oric rui sistem, nu poate fi conceput f r coordonarea sau armonizarea tuturor elementelor sale (faptelor, eforturilor, actelor etc.) n scopul ndeplinirii n mod eficient a rolului pe care l au. Una din func iile conducerii al c rei con inut se realizeaz n mod implicit cu ajutorul analizei rezultatelor financiare este controlul. Controlul reprezint un atribut al conducerii, care const n urm rirea sistematic a modului de realizare a programelor pe sectoare de activitate ct i la nivel de ntreprindere, stabilirea abaterilor i a cauzelor acestora, respectarea obliga iilor asumate prin contracted ncheiate, utilizarea eficient a resurselor, confruntarea dintre situa ia faptic i cea scriptic etc. Realizarea obiectului de activitate al ntreprinderii se nf ptuie te prin desf urarea unei multitudini de opera iuni, care au loc sub impulsul continuu al factorilor endogeni i exogeni, care mbrac o diversitate de forme, fiecare dintre ele fiind expresia autonomiei func ionale a ntreprinderii. n acest sens, se poate afirma c domeniile concrete n care se exercit autoritatea
14

formeaz func iile ntreprinderii. Ca atare, fiecare func ie reprezint un ansamblu de atribu ii specializate i omogene. Func iile ntreprinderii (cercetare i dezvoltare, produc ie, comercial , personal, totalitatea aspectelor financiar-contabil ), indiferent de forma de proprietate, mbrati eaz celorlalte. Intercondi ionarea tuturor aspectelor activit ii financiare este rezultatul manifest rii tuturor func iilor ntreprinderii ntr-o strns interdependen . Manifestarea unei func ii implic i manifestarea celorlalte n sensuri i ritmuri bine determinate. De i sunt deopotriv importan ca i corelate n mecanismul lor intim de manifestare, func iile ntreprinderii prezint

activit ii rezultatelor financiare ale acesteia, fiecare fiind att o condi ie, ct i o rezultant a

totu i grade diferite de generalitate. Astfel, func ia financiar-contabil , prin capacitatea de reflectare a tuturor modific rilor ce au loc n mecanismul ntreprinderii, precum i prin tipul de exprimare valoric a ac iunii sale, are o putere foarte mare de sintetizare. Aceast func ie constituie numitorul comun pentru nsumarea tuturor aspectelor activit ii. Lund n considerare faptul c obiectivele activit ii oric rei firme se circumscriu n func iunile ei, iar asupra lor se exercit atributele conducerii, rezult c analiza rezultatelor financiare se afl la confluen a acestora constituindu-se ntr-un instrument al realiz rii tuturor atributelor, sau chiar ntr-o func ie autonom cuprinz toare1). Realizarea oric rei func ii a ntreprinderii, are loc prin exercitarea tuturor atributelor conducerii, iar fiecare din aceste atribute se realizeaz prin intermediul unui anumit tip de analiz . Analiza rezultatelor financiare are un loc bine definit n structurile func ionale ale conducerii. Analiza rezultatelor financiare intr sub inciden a perfec ion rii, constituindu-se ntrun instrument al centrelor de decizie n amplul proces de sporire a eficien ei oric rei activit i. Analiza rezultatelor financiare realizeaz , prin ea nsu i, n procesul conducerii o serie de func ii: func ia informa ional , asigur valorificarea datelor furnizate de ntregul sistem de eviden economic , n scopul inform rii centrelor de decizie asupra modului de realizare a performan elor financiare, precum i a cauzelor care au generat eventuale deregl ri, n vederea regl rii lor n perioada urm toare, pozi ionarea unor st ri comparativ cu standardele normative, niveluri ale concuren ei pe diferite pie e etc. func ia de evaluare a poten ialului tehnico-economic al ntreprinderii, de i definit ca avnd caracter autonom, rolul s u const n a transpune n practic cerin ele func iei anterior prezentate. Aceast func ie cap t contur i se materializeaz prin cele dou laturi ale sale, care se individualizeaz i ntrep trund ntr-un proces simbiotic: diagnostic i respectiv reglare, n
15

accep iunea de echilibrare a func ion rii sistemului ntreprindere. Diagnosticul, subscris func iei de evaluare, presupune reflectarea modului de valorificare a poten ialului tehnico-economic al ntreprinderii, n accep iunea de poten ial circumscris n nivelele maxime sau minime ordonate de sistemul de conducere al acesteia. Nu trebuie ns omis vectorul privind perfec ionarea func iei analizei de evaluare i de dezvoltare a capacit ii de diagnoz , care are ca obiectiv i procesul de distilare a sistemului de indicatori, care trebuie s reflecte mai fidel fenomenele rezultatelor financiare, s satisfac definite, compatibile cu capacitatea cognitiv-informa ional a fiec reia, s dinamizarea func iilor sistemului, s armonizeze interesele individual i generale etc.3 Reglarea func ion rii sistemului ntrege te de fapt bucla analiz -diagnostic i se realizeaz n raport cu parametrii de func ional, atunci cnd ace tia reprezint limite-restric ii sau valori poten iale, sau n situa ia n care interesele i echilibrul macrosistemului admit acest lucru. func ia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficien reprezint o cerin obiectiv a desf ur rii activit ii n oricare domeniu al vie ii economico-sociale. n structurile decizionale ale ntreprinderii, prezint interes modul de desf urare al oric rei activit i n scopul satisfacerii unor nevoi sociale. Este cunoscut faptul c oricare ar fi aceast activitate, ea presupune, pe de o parte, un efort economic, iar, pe de alt parte, este generatoare de efecte. Nimeni nu este dispus a investi f r a ob ine o eficien a scontat a respectivei investi ii. Decizia n acest domeniu se bazeaz pe calculul economic de eficien a, care presupune punerea alternative n balanta a eforturilor necesare pentru ob inerea unor efecte sau viceversa, viznd dup caz minimizarea eforturilor, lund n considerare caracterul limitat al resurselor sau maximizarea efectelor. Efortul presupune consumul de resurse, care n ultim instan nseamn timp de munc , iar efectele sunt reprezentate de func iile utile omului i societ ii. Utilitatea practic a acestei func ii, i dovede te aplicabilitatea att n faza de estimare a capacit ii de ofertare a ntreprinderii, ct i post-factum, ca m sur a verific rii modului de utilizare eficient a resurselor intrate n circuitul economic, prin nivelul efectelor ob inute n raport cu acestea. func ia de reflectare a gestion rii eficiente a patrimoniului i de evaluare a performan elor managementului se realizeaz cu ajutorul contabilitatii. Contabilitatea reprezint un bun universal, ea fiind temeiul cunoa terii prezentului n economie, dar i un consilier indispensabil al viitorului. Sistemul informa ional trebuie s oglindeasc veridic circuitul valorilor n stadiile lor de transformare, s reflecte performan ele financiare realizate precum i dezechilibrele manifestate
3

cerin ele

contribuie la

Prof. dr. D. M rgulescu, coordonator, Analiza economico -financiar a intreprinderii, Supliment la Revista Tribuna

16

n realizarea acestora, constituind un instrument de analiz perm anent a gestion rii valorilor patrimoniale n condi ii de eficienta. Analiza are rolul de a cuantifica aspectele de ordin cantitativ i calitativ privind performan ele financiare realizate, de a reflecta p strarea puterii i autonomiei financiare a ntreprinderii, ceea ce conduce la realizarea respectivelor performan e. De asemenea, ea are rolul de a semnala deficien ele de ordin financiar privind degradarea rentabilit ii i cre terea riscului, de a evalua calitatea managementului prin nivelul performan elor ob inute, de a dezv lui raporturile dintre fenomenele produc iei, schimbului i consumului i de a oferi pe aceste baze informa ii certe privind modul de gestionare a patrimoniului, prefigurnd totodat cerin ele supravie uirii n viitor a ntreprinderii.4 n condi iile economiei de pia , ntreprinderile trebuie s se adapteze cerin elor i legit ilor acesteia, s - i desf oare activitatea potrivit criteriilor de eficien , respectiv ale concordan ei activit ilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor. Analiza condi iilor economice i financiare n care i desf oar activitatea ntreprinderea n raport cu cerin ele i legit ile pie ei, concur la p strarea puterii i autonomiei financiare ale acesteia, prevenind situa ia de ncetare a pl ilor i de faliment. Capacitatea ntreprinderii de a fi solvabil i de a nvinge riscul de faliment, ocup un loc central n analiza rezultatelor financiare. Pentru oricare ntreprindere, realizarea echilibrului financiar reprezint un obiectiv permanent prin aceea c men inerea solvabilit ii constituie condi ia financial de baz n ceea ce prive te supravie uirea ntreprinderii. func ia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-financiar, presupune analiza rela iilor cu: furnizorii de capital (ac ionarii i consultants acestora, investitorii n obliga iuni, b ncile i al i investitori, bursa de valori), partenerii de afaceri (furnizorii, clien ii etc.), statul (fiscul, guvernul i organiza iile cvasi-guvernamentale, autorit ile locale), al i utilizatori (organiza iile profesionale, anali tii i consultan ii externi, auditorii, organele de urm rire penal sau instan ele de judecat , publicul). Satisfacerea cerin elor acestei func ii este condi ional de furnizarea de c tre ntreprindere a informa iilor financiare ca expresie a activit ii desf urate. Informa iile n cauz , constituie suportul necesar efectu rii analizei financiare externe orientat spre formularea diagnosticului asupra condi iilor de echilibru financiar, a solvabilit ii i a structurii financiare a ntreprinderii. Diagnosticarea activit ii ntreprinderii serve te ca baz pentru fundamentarea deciziilor financiare.

Economics, Bucure ti, 1994, pg. 21.

17

1.4. Factorii care determin microeconomice

schimb ri de stare n func ionarea sistemelor formarea i modificarea unui

Factorii, ca for e motrice ale dezvolt rii, determin sistem de leg turi cauzale bine definit.

fenomen economic, a unui rezultat. Ei, de regul , nu ac ioneaz izolat, ci interdependent, ntr-un Cunoa terea factorilor, a naturii acestora i a leg turilor prin intermediul c rora concur la formarea i respectiv la modificarea unui fenomen, precum i stabilirea posibilitatilor de mbun t ire a activit ii ntreprinderii ca sistem, reprezint un element definitoriu al obiectului analizei rezultatelor financiare. Identificarea factorilor necesit cunoa terea modului de formare a rezultatului (n accep iunea de fenomen analizat), a rela iilor de condi ionare dintre ace tia, precum i dintre factori i fenomenul analizat. Factorii care explic rezultatele financiare pot fi grupa i dup mai multe criterii, astfel: a)Dup con inutul (natura) lor, distingem urm toarele categorii de factori: tehnici, n abordarea tehnologici, organizatorici, economici, social-politici, demografici, psihologici, biologici, naturali etc. Analiza tuturor categoriilor de factori este absolut necesar activit ii financiare. b)Dup caracterul lor n cadrul unei rela ii cauzale, distingem: factori cantitativi, care sunt purt torii materiali ai celor calitativi, reprezentnd condi ia preliminar i indispensabil a ac iunii acestora; factori calitativi, care sunt de aceea i natur cu fenomenul analizat, deosebindu de -se acesta prin gradul de extensie; factori de structur , care intervin n situa ia n care rezultatul analizat se refer la m rimi agregate (compuse din mai multe elemente). De regul , factorii de structur con inu i de factorii cantitativi, dar ac ioneaz practic acestuia. c)Dup modul cum ac ioneaz , deosebim: factori cu ac iune direct , sunt acei factori care i exercit nemijlocit influen a asupra fenomenului analizat; factori cu ac iune indirect , sunt cei care ac ioneaz asupra fenomenului analizat prin
18

fenomenelor economice, deoarece conexiunile care exist ntre ace tia se reflect n rezultatele

sunt

prin intermediul celor calitativi (ei

reprezint raporturile dintre componentele fenomenului analizat). Utilitatea teoreticoa acestei grup ri este condi ional de cunoa terea procesului de formare a fenomenului analizat ct i a modului de combinare a factorilor care influen eaz asupra

intermediul primei categorii. d)n func ie de efortul propriu al ntreprinderii, distingem: factori dependen i de efortul propriu, sunt acei factori care i au originea n eforturile depuse de ntreprindere privind utilizarea eficient a patrimoniului s u; factori independen i de efortul propriu, sunt n principal proveni i din mediul n care firma i desf oar activitatea. e)Dup gradul de sintetizare, distingem: factori simpli, sun cei care nu mai pot fi descompu i avnd n vedere sfera de desf urare a analizei: factori complec i, sunt cei care sunt determina i de o serie de al i factori simpli sau complec i, dar cu un grad redus de complexitate. f)Dup izvorul ac iunii lor, distingem: factori interni (endogeni), care i au originea n interiorul ntreprinderii (organizarea intern a produc iei, ritmicitatea produc iei, calitatea produc iei etc.); factori externi (exogeni), care i au originea n mediul exterior ntreprinderii (modificarea cursului de schimb, infla ia, concuren a, nivelul dobnzii etc.). g) Dup stadiul circuitului economic, se disting factori specifici aprovizion rii, produc iei i vnz rii produc iei. h) Dup posibilit ile de previziune, distingem: factori previzibili (cer i sau determinabili), care ac ioneaz controlabile, f r a implica anumite riscuri; factori imprevizibili (aleatori), sunt cei acre ac ioneaz necontrolat ca urmare a unor abateri de la desf urarea normal a proceselor economice sub impulsul unor factori exteriori necontrolabili (pia a extern , for ele naturii etc.). i) Dup intensitatea ac iunii lor, distingem: factori dominan i (cheie) a c ror influenta este hot rtoare n ob inerea rezultatelor. n teoria economic se utilizeaz no iunea de factori cheie ai succesului n analiza portofoliului de produse i a mediului concuren ial. Ace ti factori diferen iaz firmele ntre ele din punct de vedere al performan elor realizate ntr-un mediu concuren ial dat; factori secundari a c ror influenta nu este decisiv n ob inerea rezultatelor. Criteriile de clasificare ale factorilor nu au caracter limitativ, cele men ionate avnd ns o deosebit utilitate practic n analiza economico-financiar . n cadrul unor procese

19

1.5. intreprinderii

Sistemul de informa ii,

premis

efectu rii analizei rentabilit ii

Pornind de la n elegerea analizei ca metod a cunoa terii se poate deduce c analiza economico-financiar reprezint un instrument eficient de diagnoz i reglare a activit ii ntreprinderii. Aceasta presupune cunoa terea modului n care func ioneaz ntreprinderea ca sistem i stabilirea pe aceast baz a direc iilor de ac iune asupra acestuia n sensul regl rii i determin rii schimb rilor de stare, n concordanta cu obiectivele parametrizate n timp i spa iu. Toate acestea reclam existen a unui sistem de informa ii care s reflecte complex st rile func ionale ale sistemului i s permit pe aceast baz deciden ilor cunoa terea i implicit asigurarea condi iilor de ac iune. Informa ia economic reprezint una din formele de baz ale informa iei n general, iar pentru analiza economico-financiar constituie materia prim de baz deoarece analiza se bazeaz pe informa ii i furnizeaz la rndul ei informa iile necesare procesului managerial. Cele dou mari categorii de surse n baza c rora se formeaz informa ia economic la nivelul ntreprinderii sunt: a)Sursele interne, reprezentnd informa iile generate de procesele interne de combinare i utilizare a factorilor produc iei. Informa iile interne reflect func iunea propriu-zis a sistemului, st rile acestuia n anumite momente, inclusiv ca st ri probabile (prognozate sau programate). Principalele informa ii interne de natur financial sunt furnizate de documentele de sintez : bilan ul contabil, contul de profit i pierdere i anexele la bilan . Toate celelalte categorii de informa ii privind produc ia, distribu ia, calitatea, cantitatea, costurile, utilizarea factorilor de produc ie etc. sunt constituite n blocul informa ional intern al ntreprinderii. n cadrul acestui bloc, informa iile pot fi grupate pe baza criteriului func ional n: informa ia care reflect manageriale; informa ia care reflect st rile de fapt ale performan elor men ionate; informa ia normativ care reglementeaz diferite procese sub form de norme, reguli etc; informa ia de evaluare a elementelor patrimoniale. b)Sursele exterioare ntreprinderii ca sistem, care includ informa iile privind conjunctura pie ei interne i interna ionale, performan ele concuren ei, progresul tehnic n respectiva ramur de activitate etc. Informa iile externe servesc ntreprinderii n ceea ce prive te orientarea activit ii acesteia i n dimensionarea obiectivelor ntr-un anumit context concuren ial. Aceste informa ii pot fi structurate astfel: dup natura lor, distingem urm toarele categorii de informa ii: tiin ifice, tehnologice i
20

performan ele financiare, ca efect al exercit rii atribu iilor

tehnice; economice i financiare; juridice; politice; de marketing; sociale i sociologice etc; dup legalitatea lor5, distingem informa ii legale (care pot fi deschise i respectiv nchise) i informa ii nelegale. Speciali tii apreciaz c aproape 90% din informa ii sunt informa ii legale, iar dintre acestea, 70% sunt informa ii deschise. Din categoria informa iilor deschise fac parte cele furnizate de: reviste, cotidiene, magazine, periodice; colocvii, conferin e, congrese; saloane, expozi ii, trguri; centre de documentare; brevete de inven ie; organisme furnizoare de documente de sintez . Informa iile nchise sunt cele ob inute prin: vizite, ntlniri, rela ii cu clien ii, furnizorii i concuren ii; cump rarea i analiza de e antioane; re eaua proprie a ntreprinderii. Pentru ca informa ia s fie valorificat eficient n procesul managerial, ea trebuie s satisfac urm toarele cerin e: utilitatea informa iei se verific prin modul n care aceasta serve te conducerii n i corect procesul de cunoa tere i reglare a func iunii sistemelor; exactitatea informa iilor reprezint cerin a de baz privind reflectarea obiectiv a fenomenului analizat; profunzimea informa iei presupune reflectarea complex cunoa tere n procesul de analiz fundamentarea i eficien a deciziilor; vrsta (vechimea) informa iei condi ioneaz operativitatea i calitatea deciziei (pentru a ac iona operativ n vederea regl rii func iunii sistemului este necesar , uneori, o informa ie zilnic , ca de exemplu, derularea contractelor pe pie e i pe clien i); valoarea informa iei se atest prin crearea condi iilor pentru managementul ntreprinderii de a lua cele mai eficiente decizii privind func ionarea sistemului (obiectului) condus; costul informa iei, reprezint elementul n func ie de care se stabile te limita de eficien a informa iei (exceptnd informa iile obligatorii solicitate pentru a satisface cerin ele fiscalit ii, organizarea celorlalte categorii de informa ii r mne la latitudinea ntreprinderii). 1.6. Tehnica organiz rii activit ii practice de analiz a rezultatelor financiare Organizarea activit ii practice de analiz a rezultatelor financiare este dependent , n principal, de subiectul i scopul urm rit. n organigrama oric rei ntreprinderi exist un compartiment distinct de analiza" al c rui obiect de activitate este circumscris unor anumite
5

a rela iilor cauz -efect n baz la

contextul analizei fenomenelor economice contribuind astfel la cre terea capacitatii de i de diagnostic i implicit pe aceast

J. Villan, Lentreprise aux aquets, Paris, 1992, pg. 27 -30

21

probleme dar, f r a viza ansamblul activit ii acesteia. Avnd n vedere complexitatea activit ii de analiz economico-financiar , precum i semnifica ia pe care o prezint n cadrul mecanismelor manageriale ale ntreprinderii, pot fi eviden iate mai multe posibilit i de organizare i realizare practic a acesteia. n principal, activitatea de analiz trebuie s se realizeze la nivelul fiec rui compartiment func ional din cadrul ntreprinderii, pe problemele care intr n sfera de competen acestora i a c ror stadiul de solu ionare este considerate ca imperios necesar . n contextul realit ilor concrete ale economiei de pia , este necesar ca la nivelul fiec rui compartiment s nregistrator al fenomenelor i s devin cea mai important se dep easc verig n solu ionarea

disfunc ionalit ilor i promovarea unei activit i eficiente i benefice pentru societate. Intensificarea competi iei interne i interna ionale ridic pentru fiecare ntreprindere n ansamblul s u, ct i la nivelul fiec rui compartiment func ional, o serie de probleme noi legate de studierea i evaluarea mediului concuren ial. n acest sens, eficien a actului decizional este condi ional, pe de o parte, de cunoa terea operativ a realit ilor interne privind modul cum s-a desf urat activitatea n perioadele anterioare, m surile care au fost adoptate, realizarea acestora i efectele pe care le-au generat, iar, pe de alt parte a mediului economic n care i desf oar activitatea firma. n al doilea rnd, la nivelul ntreprinderii se efectueaz , prin intermediul compartimentului financiar contabil, analiza pe baz de bilan care se prezint n Consiliul de Administra ie i respectiv n Adunarea General a Ac ionarilor. Aceast analiz are, n general, caracter de raportare n vederea desc rc rii gestiunii administratorilor. La nivelul ntreprinderii pot fi efectuate de c tre organisme special create, analize tematice sau de ansamblu avnd ns un caracter temporar, n func ie de scopul urm rit (de exemplu: promovarea unor noi produse; ncheierea unor contracte de asociere sau cooperare n vederea realiz rii anumitor produse; studierea concuren ei la anumite produse pentru stabilirea strategiei viitoare; extinderea sau reducerea unor activitati etc.). Trebuie men ionat faptul c analizele rezultatelor financiare pot fi efectuate nu numai de c tre anali ti din cadrul ntreprinderii, ci i de anali ti i respectiv firme specializate n domeniu din afara acesteia. Sunt create astfel premisele obiectivit ii i caracterului independent al analizei rezultatelor financiare. Raportul dintre obiectivitate i subiectivitate n formularea concluziilor este influen at de un complex de factori, n care interesul material personal nu trebuie neglijat. n al treilea rnd, un alt sistem organiza ional care trebuie luat n considerare este eel care se refer la analiza extern realizat de partenerii externi (b nci, investitori institu ionali,
22

puterea public , furnizori, clien i etc.). De remarcat c analizele externe au un caracter temporar i sunt efectuate de c tre firme specializate, ele fiind declan ate n vederea solu ion rii unor probleme specifice momentului sau care privesc activitatea viitoare. Analizele cu caracter permanent sunt efectuate de compartimentele func ional sau special constituite n acest scop. 1.7. Metodologia analizei rezultatelor financiare ntreprinderea privit ca sistem, permite reliefarea leg turilor dintre subsistemele componente, rela iile cauzale sau generale dintre elementele structural, componente ale ntregului. Trebuie, de asemenea, subliniat c sistemul ntreprinderii are i o finalitate, iar din acst punct de vedere, interac iunile dintre elementele sale sunt concepute n func ie de aceast finalitate. Analizarea n ansamblu a activit ii ntreprinderii, n func ie de natura performan elor financiare, sau pe structuri organizatorice, presupune utilizarea unui complex de metode, tehnici i procedee, respectiv a unei metodologii de analiz . Metoda, reprezint un proces teoretico-abstract prin care se stabile te calea ce trebuie urmat privind modul de studiere al unui proces sau fenomen, n scopul ob inerii de informa ii asupra formei i con inutului acestuia. Analiza rezultatelor financiare utilizeaz o serie de metode, tehnici i procedee specifice sau mprumutate din domeniul altor tiin e menite s contribuie la realizarea obiectului ei. n acest sens, se poate face o grupare a metodelor n func ie de cele dou laturi fundamentale ale analizei rezultatelor financiare i anume latura calitativ i respectiv, cea cantitativ . Metode ale analizei rezultatelor financiare din punct de vedere calitativ Metodele analizei calitative se bazeaz n mare m sur pe abstrac ia tiin ific i au ca obiect de baz stabilirea elementelor i rela iilor lor structurale, a factorilor i cauzelor care explic fenomenul, a rela iilor de condi ionare dintre fiecare factor (element) i fenomenul studiat, precum i dintre factorii (elementele) care ac ioneaz . Construirea modelelor, proceselor i fenomenelor economice are la baz analiza calitativ . Principalele metode calitative care formeaz metodologia de diagnosticare a activit ii financiare a ntreprinderii, este format din: diviziunea i descompunerea rezultatelor, gruparea i compara ia. Diviziunea sau descompunerea rezultatelor Rezultatele activit ii financiare a ntreprinderilor sunt reflectate cu ajutorul unor indicatori care se divid i se descompun pentru a asigura profunzimea studierii acestora, a constitui un suport concret al diagnozei fenomenelor petrecute n activitatea ntreprinderii, a se localiza rezultatele i cauzele lor n timp i spa iu. Diviziunea i descompunerea rezultatelor,
23

precum i a abaterilor acestora sunt de mai multe feluri i anume: diviziunea dup timpul de formare al rezultatelor, permite eviden ierea abaterilor de la tendin a general de desf urare n timp a fenomenului, de la ritmicitatea proiectat pentru un anumit indicator (de exemplu, asigurarea cu materii prime i material la intervale optime, realizarea produc iei i distribu iei pe decade, luni, trimestre etc.); diviziunea dup locul de formare al rezultatelor, decurge n mod necesar din func ia analizei de semnalare a locurilor unde efectul ob inut nu corespunde condi iilor create, unde exist posibilitati de mbun tatire a activit ii, unde se nregistreaz att rezultate bune ct i deficien e (disfunc ionalit i). Practic, aceasta presupune necesitatea stabilirii concrete a compartimentelor func ionale unde s-au nregistrat rezultate pozitive sau negative i determinarea contribu iei pe care fiecare dintre acestea i-au adus-o la modificarea general a rezultatului; diviziunea pe p r i sau elemente componente, permite aprofundarea laturilor esen iale ale form rii i dezvolt rii fenomenelor financiare. Aceast metod constituie o condi ie preg titoare stabilirii leg turilor factorial-cauzale ce se reflect n starea i mi carea fenomenului. Gruparea n procesul de analiz a fenomenelor aceast metod are un rol deosebit i const n separarea colectivit ii, cercetate n categorii omogene de unit i, dup varia ia uneia sau multor caracteristici. Alegerea caracteristicilor de grupare se face n func ie de scopul cercet rii, de esen a fenomenului studiat i presupune o analiz multilateral a acestuia. Importan a alegerii caracteristicii de grupare deriv din rolul pe care aceasta l are n separarea tipurilor calitative conturate n cadrul colectivit ii cercetate. Criteriile dup care se alc tuiesc grup rile difer dup con inut, form de exprimare i varia ia caracteristicii de grupare. Compara ia Orice rezultat al activit ii ntreprinderii se analizeaz i apreciaz prin prisma unui criteriu de referin . Performan ele financiare ale ntreprinderii pot fi analizate i apreciate, nu prin ele nsele, ci n raport cu o baz de compara ie, stabilind nivelurile, propor iile i ritmurile de dezvoltare ale acestora. n cadrul oric rei ntreprinderi se utilizeaz mai multe categorii de compara ii: compara ii n timp, care se efectueaz ntre valoarea efectiv a fenomenului sau informa ia de stare i valoarea de referinta, considerate ca baz de compara ie, n diferite momente ale evolu iei; compara ii n spa iu, care pot fi efectuate ntre rezultatele centrelor de responsabilitate
24

din cadrul ntreprinderii, precum i ntre rezultatele ob inute de ntreprinderea analizat cu cele ale altor ntreprinderi cu activitate similar ; compara ii mixte, reprezentnd acele compara ii care se bazeaz pe ambele criterii (timp i spa iu); compara ii n func ie de un nivel prestabilit (programe, norme, standarde, valori de normalitate stabilite de institu ii specializate etc.); compara ii cu caracter special, care se realizeaz pe baza altor criterii dect cele mai sus men ionate. Cele mai frecvente compara ii de acest tip privesc determinarea eficien ei unor m suri sau solu ii tehnico-economice (compararea variantelor n vederea alegerii variantei optime). Condi ia esen ial care determin caracterul tiin ific al compara iei, o constituie asigurarea comparabilit ii datelor, att din punct de vedere al omogenit ii con inutului, ct i al modului de exprimare ntr-un etalon unic care s fie determinat dup o metodologie unitar . Metode ale analizei cantitative Metodele cantitative de analiz au rolul de a m sura contribu ia factorilor i elementelor componente asupra modific rii fenomenului studiat. Principalele metode ale analizei cantitative sunt: metoda balan ier , metode substitu iilor n lan , metoda ratelor, metoda analizei regresionale, metoda scorurilor etc. Metoda balan ier Metoda balan ier sau metoda input-output este folosit n analiza economic n situa ia n care ntre elementele fenomenului analizat exist rela ii de sum i/sau diferenta, ea i de perspective a dovedindu- i utilitatea n elaborarea programelor privind activitatea curent

firmelor. Prin aplicarea metodei balan iere se urm re te asigurarea unor propor ii, a unui echilibru ntre resursele i necesit ile din diferite domenii de activitate (de exemplu: balan a consumurilor de materiale, balan a for ei de munc , balan a veniturilor i cheltuielilor n accep iunea prezent a contului de profit i pierdere etc.). Leg turile existente ntre elementele fenomenului analizat, permit eviden ierea contribu iei pe care fiecare dintre acestea o au asupra modific rii fenomenului, explicnd astfel, n limitele date, cauzele respectivei modific ri. Modelul de principiu care surprinde acest tip de rela ii este urm torul: F=a+b -c n care: F reprezint fenomenul analizat; a, b, c - elementele care influen eaz asupra fenomenului analizat. Analiza oric rui fenomen se poate face att n m rimi absolute, ct i n m rimi relative,
25

cu ajutorul indicilor cu baz fix , cu baz n lan sau prin intermediul ritmurilor medii.

Capitolul II Abord ri conceptuale privind rentabilitatea ntreprinderii


Func ia scop a oric rei societ i comerciale este de a maximiza averea ac ionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibil numai prin desf urarea unei activit i rentabile, profitul net ob inut putnd servi pentru remunerarea imediat a ac ionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin cre terea valorii ntreprinderii ca urmare a aloc rii acestuia pentru autofinan are. Rezultatele financiare pot fi definite ca fiind capacitatea unei firme de a ob ine profit prin utilizarea factorilor de produc ie i a capitalurilor, indiferent de provenien a acestora. Rezultatul financiar este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficien ei ntregii activit i economico-financiare a ntreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de produc ie utilizate i a for ei de munc , din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, produc ie i vnzare. Eficien a economic este o categorie economic mai cuprinz toare dect rezultatul financiar. n acest sens men ion m i urm toarea afirma ie eficien a economic reprezint cea mai general categorie care caracterizeaz rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate pentru utilizarea (consum productiv, consum individual, vnzare) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate sau neintrate n circuitul economic6 Pentru exprimarea rezultatelor financiare se utilizeaz dou categorii de indicatori: profitul i ratele de rentabilitate. M rimea absolut a rentabilit ii este reflectat de profit, iar gradul n care capitalul sau utilizarea resurselor ntreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilit ii (indicator al m rimii relative a rentabilit ii). 2.1. Analiza profitului ntreprinderii Expresie a rentabilit ii, masa profitului constituie rezultatul financiar pozitiv care exprim eficien a activitatii productive a ntreprinderii. Ca valoare pozitiv rezultat din procesele economice sau financiar-monetare care au loc n cadrul unei firme, profitul poate fi analizat, att din punct de vedere structural, ct i factorial. Analiza structural a profitului are rolul de a eviden ia ponderea i dinamica rezultatelor
" D. M rgulescu, coordonator, Analiza economico -financiar a Firmei, Editura Tribuna Economic , Bucure ti, 1994, pg. 188.
6

26

aferente celor trei categorii de activit i care se desfatoar n cadrul unei firme: de exploatare, financial i excep ional. Analiza structural a rezultatului brut al exerci iului (profit brut sau pierdere), se poate efectua pe baza urm toarei scheme:

Fig. 2.1. Schema de analiz structural a rezultatului brut (modelul 1) O alt urm toarea: posibilitate de analiz structural a rezultatului brut al exerci iului este

Fig. 2.2. Schema de analiz structural a rezultatului brut (modelul2) Pentru a stabili contribu ia elementelor componente la modificarea rezultatului brut se aplic metoda balan ier . Modelul al doilea de analiz structural a rezultatului brut pune n eviden , fa de primul model, un aspect esen ial i anume dac marja brut fa de cheltuielile variabile permite acoperirea cheltuielilor fixe (n caz contrar volumul de activitate este inferior pragului de rentabilitate) i a unor rezultate negative (pierderi) din activit ile financiare i excep ionale, astfel nct pe total firm activitatea s fie rentabil .

27

2.2. Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii (S.I.G.) Prin solduri intermediare ale gestiunii n elegem principalii indicatori economicofinanciari stabili i pe baza datelor din Contul de Profit i Pierdere, cu ajutorul c rora se caracterizeaz modul de folosire a resurselor materiale, financiare i umane ale ntreprinderii. Un sold intermediar al gestiunii este diferen a dintre dou valori. Prin sc deri succesive se ob in indicatori de caracterizare a rentabilit ii i gestiunii ntreprinderii (unii se reg sesc ca atare n Contul de Profit i Pierdere, iar al ii se determin n situa ia S.I.G.). Soldurile intermediare ale gestiunii se prezint ntr-un tablou care, n esen de rezultate. Analiza soldurilor intermediare de gestiune, se poate realiza pe baza: modific rilor absolute; indicilor cu baz fix , n lan i medii; ritmurilor cu baz fix , n lan i medii; metodei ratelor; metodei substituirilor n lan . Referitor la indicatorii din tabloul soldurilor intermediare ale gestiunii, care nu au fost prezenta i i analiza i anterior, se impun unele preciz ri, i anume: Marja comercial (Mc) este un indicator utilizat de c tre ntreprinderile care vnd m rfurile n starea n care au fost cump rate. Analiza factorial a marjei comerciale, poate fi efectuat cu ajutorul urm torului model: este o alt modalitate de prezentare a contului

n care: D - reprezint cifra de afaceri din vnz ri de m rfuri sau valoarea desfacerilor de m rfuri; - rata medie a marjei comerciale sau cota medie de adaos comercial; - structura vnz rilor pe grupe de m rfuri sau sectoare de activitate; - cota de adaos comercial pe grupe de m rfuri sau sectoare de activitate. Sistemul de factori, se prezint astfel: D Mc

28

Excedentul (deficitul) brut al exploat rii (E.B.E.), reprezint

fluxul poten ial de

disponibilit i degajat de ciclul de exploatare i se determin deducnd cheltuielile monetare din exploatare din veniturile monetare aferente ecestei activit i. Veniturile monetare din exploatare sunt formate din vnz rile de m rfuri i subven iile de exploatare, n timp ce cheltuielile monetare din exploatare cuprind acele categorii de cheltuieli care presupun pl i imediate sau la termen (consumurile provenind de la ter i, cheltuieli cu impozite, taxe i v rs minte asimilate i cheltuielile cu personalul). Excedentul brut al exploat rii este utilizat n procesul de analiz pentru efectuarea de compara ii, n dinamic i n spa iu, cu rezultatele firmelor care i desf oar activitatea n acela i domeniu. Comparativ cu ceilal i indicatori utiliza i n procesul de analiz , excedentul brut al exploat rii prezint avantajul c nu este influen at de sistemul de amortizare practicat, de politica de constitute a provizioanelor, de politica financiar (gradul de ndatorare) i fiscal (sistemul de impozitare a profitului), precum i de politica de distribu ie a dividendelor. Analiza excedentului brut al exploat rii, poate fi aprofundat utiliznd urm toarele rate de structur (reparti ie) 7: a) b) c) d) e) n care: Ra reprezint rata amortiz rii; Rp rata provizioanelor; Rcf rata cheltuielilor financiare cu dobnzile; Ri rata impozitului pe profit; Rd rata dividendelor. 2.3. Analiza factorial a profitului la nivel de ntreprindere Analiza profitului se impune a fi efectuat i n func ie de factorii endogeni i exogeni care ac ioneaz la nivelul ntreprinderii. Lund n considerare diversitatea de forme sub care se
7

M. Niculescu, Diagnostic global strategic, Editura Economic , 1998, pg. 287.

29

prezint profitul la nivel de ntreprindere, analiza factorial a acestuia poate fi aprofundat avnd n vedere urm toarele categorii de rezultate: rezultatul brut al exerci iului, rezultatul exploat rii i rezultatul aferent cifrei de afaceri. Analiza factorial a rezultatului brut al exerci iului Rezultatul brut al exerci iului (Rb), se determin ca diferenta ntre veniturile totale i cheltuielile totale, astfel: unde: n care: - reprezint rezultatul (profitul) mediu brut la 1 leu venituri totale; gi - structura veniturilor totale pe categorii de activit i; prbi - profitul brut la 1 leu venituri pe categorii de activit i. Sistemul de factori care ac ioneaz asupra profitului brut, se prezint astfel: Vt Prb

M surarea influen elor factorilor se realizeaz cu ajutorul metodei substituirilor n lan . Analiza factorial a rezultatului exploat rii Rezultatul exploat rii (Re) se circumscrie la nivelul activit ii de baz a ntreprinderii i caracterizeaz n m rime absolut rentabilitatea ciclului de exploatare. El se determin ca Re = Ve - Ce Analiza factorial a rezultatului exploat rii, se poate efectua pe baza urm toarelor modele: diferen ntre veniturile din exploatare (Ve) i cheltuielile aferente acestora (Ce), astfel:

a) b) c)

unde

iar

Modelul de analiz , de i are un caracter general valabil pentru toate firmele, se recomand a fi utilizat cu predilec ie de c tre acele firme care nu dispun de o baz tehnicomaterial important . Metodologia de analiz potrivit modelului a, presupune:
30

factorial

i respectiv cuantificarea influen elor factorilor

Re = Rei - Re0 din care, datorit :


influen ei modific rii veniturilor din exploatare:

Ve = (Ve,-Ve0)* din care, datorit :

influen ei modific rii fondului total de timp de munc : T = (T l - T0)* din care, datorit : influen ei modific rii num rului mediu de salaria i: =(
l

0)

0*

influen ei modific rii timpului mediu pe un salariat: =


l

( 1- 0)

influen ei productivit ii medii orare: = (


1

0)*

influen a modific rii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare:

=Ve1 ( din care, datorit :

0)

influen ei structurii veniturilor din exploatare pe tipuri de activit i: gi = Ve1(r


1

unde

influen ei profitului la 1 leu venituri din exploatare pe tipuri de activit i: Apre, =Ve1 (
1

Potrivit modelului de analiz b, sistemul de factori este: gi prei Acest model se recomand a fi folosit de c tre ntreprinnderile cu activitate de metoda substituirilor n lan (varianta produs de

produc ie, care de in o baz tehnico-material important . Pentru a m sura influen ele factorilor asupra fenomenului analizat se utilizeaz factori). Valoarea activelor de exploatare, reflect valoarea activelor imobilizate i a activelor circulante aferente ciclului de exploatare. Deci, m rimea activelor de exploatare determin m rimea produc iei exerci iului, a veniturilor din exploatare i a profitului din exploatare.
31

Indicatorul

, reprezint veniturile medii din exploatare la 1 leu active de exploatare i

reflect eficien a activelor de exploatare. Cre terea valorii acestui indicator se poate realiza prin accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante de exploatare, mbun tatirea calit ii produselor etc. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri n cazul firmelor cu activitate de produc ie, pentru analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri, se recomand urm toarele modelele: a) b) c) Potrivit modelului de analiz a, sistemul de factori care ac ioneaz asupra profitului este urm torul: P qv g c p n care: qv reprezint volumul fizic al produc iei vndute; g - structura produc iei vndute pe produse; c - costurile complete unitare; p - pre urile medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A. Analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri, presupune: P = P1 - P0 din care, datorit : a) influen ei modific rii volumului fizic al produc iei vndute: qv = P0 Iqv - P0

b) influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse:

c) influen ei costurilor complete unitare:

d) influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A.:
32

Sistemul de factori care ac ioneaz urm torul: CA P p g p c

asupra profitului potrivit, modelului b, este

Metodologia de analiz factorial a profitului, presupune: P = Pl - P0 din care, datorit : a) influen ei modific rii cifrei de afaceri: CA = (CAl - CA0)pr0 din care, datorit : a.1.influen ei modific rii volumului fizic al produc iei vndute:

a.2.

influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare:

b) influen ei modific rii profitului mediu la 1 leu cifrei de afaceri: din care, datorit : b.1. influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse:

b.2. influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare:

b.3. influen ei modific rii costurilor unitare:

33

Potrivit modelului de analiz c, sistemul de factori este urm torul: T P


g

p sau c

T reprezint fondul total de timp de munc gradul de nzestrare tehnic a muncii; eficien a utiliz rii mijloacelor fixe, exprimat prin vnz rile ce revin n medie la 1 leu mijloace fixe. 2.4. Analiza factorial a profitului pe produs Aprofundarea analizei profitului total al ntreprinderii presupune studierea profitului principalelor produse i stabilirea influen elor factorilor direc i i indirec i care ac ioneaz asupra acestora. Analiza profitului pe produs se poate realiza pe baza modelului:

n care: reprezint cheltuielile cu materiile prime i materialele directe pe unitatea de produs; - cheltuielile cu salariile directe (inclusiv CAS) pe unitatea de produs; - cheltuielile indirecte pe unitatea de produs; - consumul specific din resursa material j; - pre ul de aprovizionare al resursei j; t - timpul de munc pe unitatea de produs; - salariul mediu orar; Ci - suma cheltuielilor indirecte;
34

q - volumul fizic al produc iei ob inute. Sistemul de factori care ac ioneaz asupra modific rii profitului pe produs se prezint , astfel:

c t p

Metodologia de analiz a profitului pe produs, presupune cuantificarea influen elor factorilor mai sus prezenta i, dup cum urmeaz : din care:
 

din care:din care:

 

2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ale ntreprinderii Ratele de rentabilitate fac parte din categoria indicatorilor de eficien efect/efort. Efectul reprezint profitul sub diversele sale forme de exprimare: brut, net, din exploatare, curent etc. Efortul se poate prezenta sub forma capitalurilor (proprii, permanente), resurselor consumate (costurilor), activelor totale sau ale unor p r i din acestea, veniturilor etc. Diferitele forme de exprimare ale ratelor de rentabilitate au o valoare informa ional variat
35

de tipul

oglindesc multiplele laturi ale activitatii economico-financiare ntreprinderii. 2.5.1. Analiza ratei rentabilit ii economice Rata rentabilit ii economice reflect corela ia dintre un rezultat economic i mijloacele economice (capitalul) angajate pentru ob inerea acestuia. n calculul ratei rentabilit ii economice, la num r tor se poate utiliza rezultatul exploat rii sau excedentul brut din exploatare, iar la numitor mijloacele economice totale (activul total) sau o parte a acestora. Rata rentabilit ii economice este independent de structura financiar (gradul de ndatorare), politica fiscal de impozitare a profitului, precum i de elementele excep ional. Rata rentabilit ii economice, se poate stabili astfel: sau


se poate realiza pe baza

Analiza factorial a ratei urm toarelor modele de analiz : a) b) n care:

rentabilit ii economice,

sau At = Ai + Ac

Rc reprezint rata rentabilit ii comerciale (R c = 100); - marja brut din exploatare la 1 leu cifr de afaceri; Ai - active imobilizate; Ac - active circulante; - viteza de rota ie a activului total. Potrivit primului model de anaiz ,sistemul de factori care influen eaz asupra ratei rentabilit ii comerciale este urm torul: Re g R sau Re
c

p c

36

Modificarea ratei a rentabilit ii economice, se explic prin prisma celor doi factori direc i: viteza de rota ie a activului total (CA/At) i rata rentabilit ii comerciale sau rata marjei brute la 1 leu vnz ri (Rc), a c rei analiz poate fi aprofundat prin intermediul celor trei factori indirec i (structura produc iei vndute pe produse, pre urile medii de vnzare unitare i costurile unitare). Utiliznd eel de-al doilea model de analiz , sistemul de factori se prezint astfel: Re

R n care:

g p c

- reprezint randamentul activelor imobilizate (R); - viteza de rota ie a activelor circulante, exprimat prin num r de rota ii (n). Metodologia de analiz factorial potrivit acestui model, este urm toarea: din care, datorit : a) influen ei modific rii randamentului activelor imobilizate:

b) influen ei modific rii vitezei de rota ie a activelor circulante:

c) influen ei modific rii ratei rentabilit ii comerciale: K -Rc

Not m cu: din care, datorit : c.1. influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse: , unde c.2. influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare:
37

, unde c.3. influen ei modific rii costurilor unitare:

Cel de-al doilea model de analiz eviden iaz n plus fa sporirea rentabilit ii economice. 2.5.2. Analiza ratei rentabilit ii financiare

de primul, eficien a utiliz rii

mijloacelor economice de natura activelor circulante, care reprezint o condi ie esen ial pentru

Rentabilitatea financial exprim corela ia dintre profit i capitaluri n calitatea lor de surse de finan are a activit ii ntreprinderii. Circumscris sferei de cuprindere a capitalurilor, proprii i permanente analiza ratei rentabilit ii financiare se pliaz acestei structural. Analiza ratei rentabilit ii financiare a capitalurilor proprii Acest indicator m soar n m rime relativ remunerarea capitalurilor ac ionarilor aduse ca aport, sau a profitului net l sat la dispozi ia ntreprinderii pentru autofinan are. Rata n cauz , reflect corela ia dintre profitul net, ca venit al ac ionarilor i capitalurile proprii ale ntreprinderii. Rata rentabilit ii financiare a capitalurilor proprii (Rf), se determin pe baza rela iei:

Analiza factorial a ratei rentabilit ii financiare a capitalurilor proprii, aprofundat utiliznd n acest sens urm toarele dou modele multiplicative de analiz :

poate fi

n cazul primului model de analiz , sistemul de factori se prezint astfel: Rf

n care: reprezint viteza de rota ie a activului total, exprimat prin num r de rota ii; At
38

- factorul de multiplicare a capitalului propriu; - rentabilitatea net a veniturilor totale. Factorul de multiplicare a capitalului propriu reflect ntreprinderii, fapt demonstrat cu ajutorul rela iei: gradul de ndatorare a

n care: Pt reprezint pasivul total; D - datoriile totale; gradul de ndatorare, sau bratul prghiei financiare.

Utiliznd acest model de analiz , consider m ca fiind necesar a sublinia urm toarele aspecte: accelerarea vitezei de rota ie a activului total reprezint o condi ie esen ial pentru sporirea ratei rentabilit ii financiare a capitalurilor proprii; factorul de multiplicare a capitalului propriu, cu ct este mai mare, cu att cre te rentabilitatea financial. n practica economic ns , exist o limit de ndatorare acceptat de b nci. Unele b nd apreciaz ca limit maxim de ndatorare 70% din sursele totale ale ntreprinderii, dep irea acestei limite de ndatorare atrage pentru firma n cauz dobnzi mai mari i garan ii suplimentare solicitate de b nci, deoarece riscul financiar este mai mare; sporirea rentabilit ii nete a veniturilor totale reprezint principal cale de cre tere a profitului net i reflect , n principal, eficien a activit ii de exploatare a ntreprinderii. Potrivit celui de-al doilea model de analiz , sistemul de factori este urm torul: Vt

Rf

n care: reprezint venitul mediu la 1 leu capital propriu; - profitul mediu brut la 1 leu venituri totale;

39

- ponderea profitului net n profitul brut. Acest model de analiz pune n evidenta eficien a utiliz rii capitalului propriu,

rentabilitatea brut a veniturilor totale i ponderea profitului net n profitul brut (reflect evolu ia impozitului pe profit, a elementelor nedeductibile din punct de vedere fiscal, precum i a deducerilor fiscale). Analiza ratei rentabilit ii financiare a capitalului permanent Utilizarea ratei rentabilit ii financiare a capitalului propriu are rolul de a eviden ia corela ia dintre capitalul permanent i profitul brut naintea deducerii cheltuielilor financiare cu dobnzile i a impozitului pe profit. Modelul de analiz este urm torul:

n care: Rfp reprezint rata rentabilit ii financiare a capitalului permanent; Pb - profitul impozitului pe profit; Kpr - capitalul permanent (este format din capitalize proprii, provizioanele pentru riscuri i cheltuieli i datoriile pe termen mediu i lung). Mai poate fi avut n vedere i urm torul model de analiz a ratei rentabilit ii financiare a capitalului permanent: brut naintea deducerii cheltuielilor financiare cu dobnzile i a

reprezint cifra de afaceri medie la 1 leu capital permanent; - profitul mediu brut la 1 leu cifr de afaceri. CA Acest model de analiz pune n eviden ntreprinderii, eficien a utiliz rii capitalului permanent al la 1 leu active finan ate pe seama

prin intermediul vnz rilor medii

capitalurilor permanente i a marjei medii brute ce revine la 1 leu vnz ri. Marja brut , trebuie s asigure acoperirea cheltuielilor cu dobnzile, ca form de remunerare a datoriilor pe termen scurt, mediu i lung, ct i a impozitul pe profit, astfel nct firma s ob in profit net, care s permit remunerarea ac ionarilor s i.

40

2.5.3. Analiza ratei rentabilit ii resurselor consumate (

Rata rentabilit ii resurselor consumate reflect corela ia dintre rezultatul aferent cifrei de afaceri i costurile totale aferente vnz rilor. Modelul de calcul i analiz este urm torul:

Factorii direc i care influen eaz asupra ratei rentabilit ii resurselor consumate sunt: structura produc iei vndute pe produse (g), costurile unitare (c) i pre urile medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A. (p). Metodologia de analiz factorial astfel: din care, datorit : a) .influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse: i cuantificarea influen elor factorilor, , se prezint

b) influen ei modific rii costurilor unitare:

c) influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare pe produse: p = A^11 2^^v1 c

Aprecierea influen elor factorilor este identic cu cea prezentat la analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri Trebuie remarcat faptul c asupra acestei rate costul exercit o dubl ac iune, influentand n sensuri diferite prin num r torul i numitorul raportului (ex. n cazul dep irii costurilor unitare pe produse, num r torul (profitul) se reduce, iar numitorul (cheltuielile totale) cre te, ceea ce face ca influen a negativ a acestui factor asupra ratei rentabilit ii resurselor consumate s fie mult mai puternic , dect n cazul altor rate de rentabilitate). n literatura de specialitate, n leg tur cu nivelul acestei rate sunt opinii potrivit c rora ar trebui s fie cuprins ntre 9-15%. 2.5.4. Rata rentabilit ii comerciale Rata rentabilit ii comerciale exprim corela ia dintre profitul total aferent vnz rilor i cifra de afaceri, dnd expresie politicii comerciale a ntreprinderii.

41

Modelele utilizate n analiza factorial ale acestei rate, sunt urm toarele:

sau

n care: gi reprezint structura produc iei vndute pe produse; - rata rentabilit ii comerciale pe produse. Potrivit modelului a, ordinea n care factorii ac ioneaz asupra ratei rentabilit ii comerciale este urm toarea: structura produc iei vndute pe produse, pre urile medii de vnzare unitare i costurile unitare. Metodologia de cuantificare a influen elor factorilor este urm toarea: din care, datorit : a) influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse:

b) influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare:

Din care datorita b.1 influentei inflatiei:

lp reprezint indicele infla iei fa de baza de compara ie. b.2. altor factori dect infla ia:

42

c) influen ei modific rii costurilor unitare

n cazul utiliz rii modelului de analiz b, sistemul de factori se prezint astfel: gi


R c

pi

ci Metodologia de analiz factorial este urm toarea: din care, datorit : a) influen ei modific rii structurii produc iei v ndute pe produse:

b) influen ei modific rii ratei rentabilit ii comerciale pe produse:

din care, datorit : b.1. influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare:

b.2. influen ei modific rii costurilor unitare:

2.5.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs La nivel de produs pot fi determinate dou tipuri de rate: rata rentabilit ii resurselor consumate i rata rentabilit ii comerciale. I Analiza ratei rentabilit ii resurselor consumate pe produs Modelul de analiz este: c p Metodologia de analiz factorial a ratei rentabilit ii resurselor consumate pe produs, se prezint astfel:
43

din care, datorit : a) influen ei modific rii costului unitar:

b) influen ei modific rii pre ului de vnzare al produsului:

II Analiza ratei rentabilit ii comerciale pe produs Modelul de analiz se prezint astfel: p

c Influen a costului unitar poate fi aprofundat n func ie de factorii sau n func ie de specificul activit ii ntreprinderii analizate. 2.6. Analiza rentabilit ii pe baza punctului critic (pragul rentabilit ii) Punctul critic, denumit i prag de rehabilitate sau punct de echilibru (point mort n francez sau break-even n englez ), reflect acea dimensiune a activit ii la care veniturile din vnzarea bunurilor, lucr rilor, serviciilor etc. sunt egale cu cheltuielile (variabile aferente volumului de activitate i fixe totale), profitul fiind nul. n raport cu dinamica volumului de activitate elementele de cheltuieli se grupeaz n variabile i fixe. Cheltuielile variabile sunt constante ca m rime pe unitatea de produs (suma lor cre te direct propor ional cu volumul activit ii) iar cheltuielile fixe sunt variabile pe unitatea de produs (suma lor total fiind constants, nseamn c ele se reduc odat cu sporirea volumului de activitate prin cre terea gradului de folosire a capacitatii de produc ie). Aceast leg tur dintre suma cheltuielilor de exploatare i volumul de activitate ce trebuie ob inut, astfel nct veniturile din vnz ri s acopere cheltuielile efectuate, este reflectat cu ajutorul pragului rentabilit ii. Metodologia de calcul i analiz a pragului de rentabilitate difer dup cum studiul se
44

efectueaz pe produs sau pe total ntreprindere. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unei activitati omogene (un singur produs) Pragul de rentabilitate, n cazul realiz rii unui singur produs, poate fi m surat cu ajutorul indicatorilor: a) Volumul fizic critic al produc iei (q cr)

n care: cf reprezint suma cheltuielilor fixe pe produs; p - pre de vnzare unitar; cv - cheltuieli variabile pe unitatea de produs; mbv - marja brut fa de cheltuielile variabile pe unitatea de produs. b)Cifra de afaceri critic (CAcr): Cifra de afaceri critic reflect vnz rile ntreprinderii pentru care profitul este egal cu zero. c)Gradul critic de utilizare a capacit ii de produc ie (Gcr):

n care: qmax reprezint capacitatea maxim de produc ie n expresie fizic . d) Perioada critic (pcr):

n care: reprezint vnz rile medii pe unitatea de timp (zi, lun , an). Analiza pragului de rentabilitate examineaz rela ia dintre venituri i vnz ri, pe baza costurilor fixe i variabile i reprezint o analiz pe termen scurt. Ca urmare, cheltuielile cu dobnzile nu se includ n analiz , ele reprezentnd costuri financiare i nu costuri de exploatare (opera ionale) i cu impact pe termen lung. Din acest motiv, analiza pragului de rentabilitate calculeaz pragul de rentabilitate naintea pl ii dobnzilor. Elementele esen iale ale analizei pragului de rentabilitate sunt reprezentate grafic n Figura nr. 1. Num rul de unit i produse i vndute apar pe abscis (OX), iar costurile i veniturile se m soar pe ordonat (OY).
45

Costuri i CA (mii u.m.) 160 Profit 140 120 120 100 100 80 60 40 20 CF Total costuri fixe Pierderi CV Total costuri variabile Ct CA = PQ Venit opera ional

100 100

200

300

400 Qpr

500 600 700 50

800

Qt

Figura nr. 3 Reprezentarea grafic a pragului de rentabilitate

Presupunem c num rul de unit i produse este egal cu num rul de unit i vndute. Costurile fixe, n valoare de 40.000 u.m. sunt reprezentate cu o linie orizontal , deoarece ele r mn neschimbate indiferent de num rul de unit i produse. Costurile variabile sunt 100 u.m./t, astfel nct: totalul costurilor variabile se determin prin multiplicarea valorii de 100 u.m./t cu num rul de tone produse; linia costurilor totale are o pant ascendent de 100 u.m. (pe ordonat ) la o ton produs i vndut (pe abscis ). Din acest motiv, costurile totale (CP = CF + CV) sunt reprezentate grafic ca o linie dreapt cu punctul de intersec ie al ordonatei la valoarea de 40.000 u.m. Pe baza reprezent rii grafice din Figurii nr. 3 se pot desprinde urm toarele concluzii: n punctul Qpr, firma nu degaj nici profit, nici pierdere. Instabilitatea profitului este cu att mai mare, cu ct firma este mai aproape de punctul s u critic. Atunci cnd nivelul cifrei de afaceri (CA) se situeaz n vecin tatea punctului critic, o mic varia ie a cifrei de afaceri antreneaz o mare varia ie a profitului; n cazul n care Q < Qpr , costurile dep esc CA, iar firma lucreaz n pierdere; n cazul n care Q > Qpr , costurile sunt compensate de CA suficient de mare pentru a degaja profit. Cu ct produc ia Q este mai mare fa
46

de acest punct critic, cu att mai

mult va cre te profitul, deoarece cheltuielile fixe sunt absorbite deja de vnz rile

realizate pn n punctul mort. Analiza pragului de rentabilitate eviden iaz o serie de limite8 ce decurg din aplicarea n practic a acesteia i anume: cheltuielile fixe se repartizeaz asupra ntregii produc ii i vor fi cu att mai reduse pe unitatea de produs, cu ct volumul produc iei este mai mare. Ele se recupereaz prin vnz rile ini iale (realizate pn cazuri, chiar dac la atingerea punctului critic). ns , n realitate, cheltuielile fixe nu sunt constante pentru toate nivelurile de activitate. n asemenea costurile fixe sunt direct propor ionale cu volumul produc iei, modificarea costurilor totale genereaz un nou prag de rentabilitate; n condi iile economiei de pia , pre ul de vnzare nu poate r mne constant, datorit modific rilor specifice mediului concuren ial. Astfel, n cazul sc derii cererii pe pia (neprev zut de ntreprindere), pre urile vor sc dea. Acest fenomen va fi nso it de ntrzierea pl ilor, cre terea stocurilor, a provizioanelor pentru exploatare, ct i a celor pentru riscuri i cheltuieli. Ca urmare, cheltuielile relativ constante sporesc considerabil, iar profitul va nregistra o sc dere semnificativ . n consecin , va cre te nivelul pragului de rentabilitate, iar n reprezentarea grafic acesta se va deplasa spre dreapta pe axa absciselor; n cazul n care pe pia cre te cererea de produse, att pre urile ct i profitul vor cre te, determinnd o sc dere a punctului critic, deci o deplasare spre stnga pe axa absciselor. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unor activit i diferite (mai multe tipuri de produse) Pentru firmele care produc i comercializeaz o gam divers de produse i m rfuri, pragul de rentabilitate se poate m sura cu ajutorul urm torilor indicatori: a) Cifra de afaceri critic (CAcr):

Vintil , G. op. cit.; p. 104

47

n care: Cf reprezint suma cheltuielilor fixe la nivel de ntreprindere; - cheltuieli variabile medii la 1 leu cifr de afaceri. b) Gradul critic de utilizare a capacit ii de produc ie (Gcr):

n care: reprezint capacitatea maxim de produc ie n expresie valoric .

n concluzie, principalele avantaje ale aplic rii metodei de analiz a rentabilit ii pe baza punctului critic sunt: permite stabilirea dimensiunii produc iei pentru care activitatea ntreprinderii devine profitabil ; indic volumul de produc ie ce trebuie ob inut pentru a se nregistra un anumit cuantum al profilului; ofer posibilitatea determin rii gradului de utilizare a capacit ii de produc ie corespunz tor punctului critic sau n corela ie cu un anumit cuantum al profitului; indic perioada de timp n care firma i poate recupera toate cheltuielile efectuate; pune n evidenta corela iile dintre dinamica produc iei i dinamica costurilor, cele din urm grupate n variabile i fixe; permite determinarea profitului maxim care poate fi ob inut n anumite condi ii date.

48

Capitolul III Analiza rentabilit ii ntreprinderii StilCarpet SRL


3.1 Scurta prezentare a SC StilCarpet SRL Firma StilCarpet SRL a luat fiin in anul 1992, din dorin a de a valorifica poten ialul de ln , precum i ndelungata tradi ie n esut, n general, i n eserea covoarelor, n special, existente n zona Sibiu-M rginimea Sibiului-Cisn die. Codul unic de nregistrare al ntreprinderii este RO 2461353 iar numarul de nmatriculare J32/1553/1992 avnd cod CAEN 1393 Fabricarea de covoare i machete. Adresa punctului de lucru este: Cisn die, str. es torilor, nr.33, jude ul Sibiu iar a sediului social este: os.Alba Iulia. Nr.6 bl.6 cod 550018 email office@stilcarpet.ro. Societatea Stilcarpet are un num r de doi administratori (Curea Ionel i Ghi ulete Florian) i patru asocia i (Curea Ionel, Bunea Alexandrina Ioana, Ghi ulete C t lin i Ghi ulete Florian). n ultimii patru ani, societatea a nregistrat cifra de afaceri i profitul prezentate n tabelul urm tor iar num rul de salaria i a evoluat dup cum prent m in tabelul si graficele de mai jos: Tabel 3.1
Nr. Crt 1 2 3 4 An de referin 2006 2007 2008 2009 Cifra de afaceri 284165 352068 255117 322967 Profit nregistrat -11631 3188 43600 1747 Nr salaria i 5 22 14 14

49

Primele ncerc ri de a produce covoare s-au realizat pe razboaie tradi ionale din lemn, vechi de sute de ani, ntr-o comun din M rginimea Sibiului, iar lna folosit era achizi ionat direct de la ciobani, sp lat n albia rurilor i vopsit cu coloran i naturali. Covoarele i carpetele rezultate erau destinate n totalitate pie ei interne. n anul 1996 s-a semnat primul contract cu un client extern, al doilea n 1997, ambii parteneri germani r mnnd clien i fideli i n prezent. Ast zi, mai mult de 80 % din covoarele pe care le produce, sunt destinate exportului, n special, pe pia a european . Materiile prime, pe care le utilizeaz pentru ob inerea covoarelor, sunt n totalitate naturale (ln , bumbac, piele i blan natural ), de foarte bun calitate. Cea mai mare parte din lna folosit , este de origine australian sau neozeelandez , prelucrat n Germania, dup toate normele i standardele CEE. Covoarele pe care le produce, acoper o gam larg , pornind de la cele tradi ionale, potrivite interioarelor rustice, pn la cele moderne i contemporane, n acord cu ultimele tendin e n design-ul interior actual. Tot aici se es covoare netede, cu dou fe e, din fir gros de ln , covoare cu bucle, covoare cu plus nalt. De un real succes se bucura n prezent covoarele esute din piele, sau blan natural , care pe lang faptul c sunt moderne, se potrivesc foarte bine interioarelor contemporane, sau minimaliste. Deasemenea, se mai es pre uri din bumbac i alte resturi textile, n combina ii coloristice pl cute, care amintesc de pre urile bunicii de la ar pentru case de vacan , pensiuni, i nu numai. Dimensiunile cele mai uzuale ale covoarelor fabricate sunt : 60x90 ; 70x140 ; 70x250, 90x160 ; 90x180, 120x180 ;140x200 ; 170x240 ; 200x200, 200x300 ; 250x350 ; 300x400 (lxL, in cm). Func ie de dorin ele i necesita ile clien ilor se pot executa orice alte dimensiuni, pn la la ime maxim de 400 cm, iar lungime orict de mare.
50

i care se preteaz foarte bine

Imaginea ntreprinderii StilCarpet SRL este promovat de sloganul P e te al turi de noi, n lumea covoarelor esute la Cisn die. 3.2. Analiza form rii profitului n cadrul SC StilCarpet SRL . Actualmente, n practica analitic se utilizeaz mai multe metode de analiz aferente diagnosticului i estim rii rezultatelor financiare ale unit ilor de produc ie. Avnd la baz unele aspecte comune, ele, totu i difer una de alta, innd cont de necesit ile analizei i de gradul profunzimii acesteia. De regul , analiza fiec rui tip de profit al ntreprinderii poart un caracter concret, deoarece permite managerilor s determine posibilit ile i direc iile principale de diversificare a activit ii de baz . Concomitent, analiza aprofundat a profitului permite investitorilor poten iali s - i decid strategia, ndreptat spre minimizarea pierderilor i riscului financiar pentru investi iile depuse n firma dat pe o perioad durabil . Ca orice fenomen economic, profitul poate fi examinat sub aspect structural i factorial. Prin urmare, analiza profitului trebuie s asigure incertitudinea coerent a acestor dou aspecte, innd cont att de necesit ile analizei respective, ct i de posibilit ile reale de utilizare a unui set suplimentar de informa ie cu con inut sintetic i analitic. Studiul rezultatelor financiare ob inute pe parcursul anilor 2008-2009 de c tre societatea Best Carpet SRL, reflectate n raportul financiar respectiv ne-a oferit posibilitatea s deducem c : modific rile absolute i relative n dinamic sunt condi ionate de influen a unui sistem larg de factori; cuantificarea acestor factori, calculul unit ilor de produc ie n cauz pe viitor; efortul propriu depus de colectivele de munc n ob inerea acestor rezultate, nu totdeauna determin obiectiv m rimea lor final . De regul , analiza profitului ncepe cu examinarea profitului perioadei de gestiune pn la impozitare, care reprezint suma rezultatelor ob inute din cele trei tipuri de activit i (opera ional , de investi ii, financiar ) i rezultatul excep ional. Acest indicator sintetizeaz att rezultatele activit ilor desf urate de ntreprindere pe parcursul perioadei de gestiune, ct i mediul n care sunt desf urate aceste activit i. El se determin prin nsumarea datelor din rndurile Rezultatul din activitatea economico-financiar : profit (pierdere) i Rezultatul excep ional: profit (pierdere). Examinarea profitului perioadei de gestiune pn la impozitare permite a eviden ia, din
51

i aprecierea ac iunii lor justificate asupra

modific rii indicatorilor rezultativi joac un rol predominant n determinarea viabilit ii

care surse principale de venituri firma analizat i acoper consumurile i cheltuielile, care este evolu ia lor i ct de stabile sunt acestea. Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare nu trebuie confundat cu venitul impozabil, care se determin n baza profitului contabil i poate s devieze de la ultimul cu m rimea diferen elor permanente i temporare. Venitul impozabil se calculeaz n declara ia fiscal completat anual, conform legisla iei n vigoare. Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare se utilizeaz pe larg n procesul analizei financiare pentru determinarea nivelului de rentabilitate a activelor i altor indicatori, care caracterizeaz eficien a activit ii unit ilor de produc ie. n cadrul analizei se examineaz structura acestui indicator generalizator i gradul n care fiecare compartiment a contribuit la modificarea lui. Diagnosticul i estimarea acestui indicator generalizator ncepe examinarea structurii lui n dinamic , prin utilizarea urm torului tabel analitic (tab.3.2). Aprecierea structurii profitului perioadei de gestiune pn la impozitare al StilCarpet SRL n dinamic Tabelul 3.2.
Anul precedent (2008) Suma, Ponderea mii lei % A 1.Rezultatul din activitatea opera ional :profit (pierdere) 2. Rezultatul din activitatea investi ii: profit (pierdere) 3. Rezultatul din activitatea financiar : profit (pierdere) 4. Rezultatul din activitatea economico financiar : profit (pierdere) 5. Rezultatul excep ional: profit (pierdere) 6. Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare 1 2.3 241.7 454.3 698,3 x 698,3 2 0,33 34,61 65,06 100 x 100 Anul de gestiune (2009) Suma, Ponderea, mii lei % 3 973.4 109.2 (273.0) 809,6 x 809,6 4 120,23 13,48 (33,72) 100 x 100 Abaterea, % mii lei 5 971.1 -132.5 727,3 +111,3 x +111,3 % 6 +119,90 -21,13 +98,78 x x x

n baza datelor din tabel la StilCarpet SRL se observ o tendin perioadei de gestiune pn la impozitare fa

de cre tere a profitului

de anul precedent cu 111,3 mii lei.

52

Aceast abatere a fost condi ionat de influen a modific rilor pozitive a primelor dou elemente ce stau la baza form rii indicatorului analizat. O mare mic orare a fost nregistrat la rezultatul din activitatea de investi ii cu 132,5 mii lei (109,2-241,7 ). Majorarea rezultatului din activitatea financiar cu 727,3 mii lei este condi ionat de majorarea venitului primit din diferen a de curs valutar. Majorarea n cadrul ntreprinderii a profitului perioadei de gestiune pn la impozitare merit o apreciere pozitiv , deoarece prin aceasta se asigur un interval de siguran suficient pentru a suporta unele influen e nefavorabile externe, cum ar fi, de exemplu, sporirea pre urilor la materiile i materiale confec ionate; la combustibil i resursele energetice, a tarifelor la transport i serviciile comunale etc Dat fiind faptul c profitul perioadei de gestiune pn la impozitare pentru ntreprinderile de producere este compus din profitul din activitatea opera ional , apare necesitatea unei analize mai profunde a acestui indicator, inclusiv a factorilor care au contribuit la modificarea lui n dinamic . Rezultatul din activitatea opera ional ofer utilizatorilor rapoartelor financiare o imagine fidel privind m rimea profitului ob inut de ntreprindere n perioada de gestiune din tipurile de activit i determinate de statutul acesteia, care n fond ordinare i se rennoiesc n continuu. Rezultatul din activitatea opera ional este o parte component a profitului perioadei de gestiune pn la impozitare, i n mod direct influen eaz m rimea acestuia. Analiza separat a profitului din activitatea opera ional ne permite depistarea evolu iei nesatisf c toare a lui sub influen a diver ilor factori, precum i posibilitatea nl tur rii momentelor negative pentru a favoriza evolu ia lui pe viitor. Deci, pentru a analiza mai detaliat influen a asupra rezultatului din activitatea opera ional , se utilizeaz metoda balan ier
53

Este evident c fiecare parte component din venituri i cheltuieli influen eaz asupra rezultatului financiar din activitatea opera ional a ntreprinderii. Primii doi indicatori au o ac iune direct , iar restul o ac iune indirect . La nivel general, analiza factorial a profitului din activitatea opera ional se efectueaz utiliznd urm torul tabel analitic, n baza datelor din Raportul privind rezultatele financiare (raportul de gestiune financiar anual). Calculul influen ei factorilor asupra modific rii profitului din activitatea opera ional n dinamic Tabelul 3.3.
Nr. crt. Indicatori Anul precedent (2008) 1 698.3 1270,3 1746,5 5909,6 5747,8 2,3 Anul gestiune (2009) 2 809.6 1016,7 2012,9 6757,6 5134,6 973,4 de Abaterea (+;-) 3=2-1 111.3 -253,6 -(+266,4) -(+848) -(-613,2) +971,1

-mii leiRezultatul influen ei factorilor (+;-) 4 111.3 -253,6 -266,4 -848 +613,2 x

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A Profitul brut Alte venituri opera ionale Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale i administrative Alte cheltuieli opera ionale Rezultatul din activitatea opera ional : profit (pierdere)

Din tabel rezult c la StilCarpet SRL sporirea profitului din activitatea opera ional fa de anul precedent n m rime de 971,1 mii lei a fost asigurat pe baza modific rilor pozitive a unuia din factorii indirec i, i anume a altor cheltuieli opera ionale, care a contribuit la majorarea indicatorului rezultativ cu 613,2 mii lei. Aceast modificare pozitiv a fost influen at de reducerea considerabil a altor cheltuieli opera ionale privind arenda curent , amenzi,
54

penalit i, desp gubiri achitate sub form de sanc iuni, de reducerea pl ii dobnzilor pentru

credite i mprumuturi i a cheltuielilor indirecte nerepartizate de produc ie, a altor cheltuieli opera ionale.

Concomitent, sub influen a negativ a major rii cheltuielilor generale i administrative cu 848 mii lei i major rii cheltuielilor comerciale cu 266,4 mii lei, i a mic or rii altor venituri opera ionale cu 252,6 mii lei au contribuit la reducerea indicatorului rezultativ cu 3367 mii lei. Dac analiz m factorii de influen negativ , atunci: modificarea altor venituri opera ionale au fost influen ate negativ de reducerea vnz rilor a altor active curente, veniturilor din arenda curent , i a altor venituri opera ionale; modificarea cheltuielilor comerciale au ac ionat negativ prin majorarea opera iilor de marketing, cheltuielilor de transport privind desfacerea, privind reclama, datoriilor dubioase, i a altor cheltuieli comerciale; modificarea cheltuielilor generale i administrative au contribuit la reducerea prin majorarea cheltuielilor privind uzura i ntre inerea acestora, plata rezultatului din activitatea opera ional

mijloacelor fixe, privind repara ia mijloacelor fixe

impozitelor, taxelor i a altor pl i cu excep ia impozitului pe venit, prin majorarea dona iilor i a cheltuielilor n scopuri de binefacere i sponsorizare, i alte cheltuieli generale i administrative; Deoarece profitul brut ocup ponderea principal n rezultatul din activitatea opera ional , la urm toarea etap de analiz se recomand a examina ct mai profund m rimea absolut a acestui indicator, inclusiv sub aspectul estim rii efortului propriu al colectivului de munc n ob inerea lui. Profitul brut (pierderea global ) reprezint vnz ri i costul vnz rilor, modelul de calcul fiind: Profit brut = Venitul din vnz ri Costul vnz rilor De regul , profitul brut al perioadei de gestiune poate s difere de cel ob inut n perioada precedent ca urmare a influen ei unui sistem de factori. De aceea pe parcursul analizei
55

diferen a dintre volumul venitului din

este necesar s se examineze nu numai modificarea acestui indicator n dinamic , ci s se studieze minu ios acest sistem de factori, care include: modificarea volumului venitului din vnz ri; modificarea structurii serviciile prestate; modificarea costului vnz rilor; modificarea pre urilor la produc ia vndut , lucr rile executate i serviciile prestate. Pentru a determina n mod justificat rezultatele ob inute n urma calculului influen ei acestor factori asupra modific rii profitului brut, n condi iile actualului sistem contabil apare necesitatea unei prelucr ri suplimentare a informa iei utilizate n procesul analizei. Astfel, este necesar recalcularea volumului venitului din vnz ri i costului vnz rilor ob inute n perioada de gestiune, lund n considera ie condi iile de activitate n perioada precedent programat. Aceast recalculare poate fi efectuat prin mai multe metode de calcul, cum ar fi: metoda analitic ; metoda sintetic ; metoda combinat (n care persist att calculul analitic, ct i cel sintetic). De regul , cea mai corect este recalcularea efectuat prin metoda analitic , care presupune nmul irea cantit ii produselor vndute efectiv n perioada de gestiune cu costul i pre ul unitar din perioada de compara ie. Recalcularea efectuat prin metoda sintetic presupune corectarea volumului venitului i costului din vnz ri n baza unor coeficien i de recalculare, care preventiv se determin prin mai multe variante specifice de calcul. Rezultatele ob inute prin aceast metod sunt mai pu in corecte, de i pot fi utilizate cu succes n condi iile cnd nu dispunem de informa ie detaliat n acest compartiment de analiz . n condi iile cnd firma analizat dispune de un sortiment larg de produse fabricate i, prin urmare, recalcularea analitic este foarte voluminoas , se recomand s se utilizeze metoda de recalculare combinat . Ea prevede c 55-60% din volumul venitului din vnz ri i costul vnz rilor se recalculeaz prin metoda analitic , iar restul prin metoda sintetic . Astfel, la ntreprinderea StilCarpet SRL, pentru a determina volumul venitului din vnz ri recalculat se respect urm toarele proceduri analitice: se calculeaz ritmul de cre tere a volumului venitului din vnz ri: (35229,6 / 30564,1) x 100 = 115,26 % i/sau nivelul i sortimentului produc iei vndute, lucr rile executate i

56

 se calculeaz ritmul de cre tere a volumului total al venitului din vnz ri: (63407,8 / 58000) x 100 = 109,32 % se calculeaz coeficientul de recalculare pentru volumul venitului din vnz ri: 115,26 / 109,32 = 1,0543 n continuare, pentru a trece la analiza factorial a profitului brut se recomand ca informa ia selectat anterior s fie transferat n alt tabel analitic (tabelul 4). Date ini iale privind analiza factorial a profitului brut n dinamic Tabelul 3.4,
Explica ii Simbol Valori 2009

1. 2. 3.

A Volumul venitului din vnz ri Costul vnz rilor Profitul brut (rd.1 rd.2)

1 VV CV PB

2 58000 45864,2 809.6

-mii leiAnul de gestiune (2009) Recalculat n Efectiv condi iile anului precedent 3 4 64567,7 63407,8
46733,7 809 49545,8 0.6

Dispunnd de informa ia necesar reflectat n tabelul de mai sus, analiza factorial se efectueaz n urm toarea ordine: se calculeaz abaterea absolut a profitului brut (ca diferen anul de gestiune i m rimea anului precedent): 12135,8- 13862 = -1726,2 mii lei se calculeaz ritmul de cre tere a volumului venitului din vnz ri n baza costului acestor vnz ri (ca raportul dintre costul recalculat i costul vnz rilor din anul precedent nmul it cu 100%): (46733,7 / 45864,2) x 100 = 101,89 % % = 101,89 - 100 = +1,89 % se calculeaz influen a fiec rui factor n parte asupra modific rii profitului brut:
o modificarea volumului venitului din vnz ri (pentru aceasta

ntre profitul ob inut n

% se nmul e te cu

m rimea profitului din anul precedent i se mparte la 100): Pb (f l) = ((+1,89) x 12135,8) / 100 = +229,36 mii lei
o modificarea structurii i sortimentului produc iei vndute (pentru aceasta, din

m rimea profitului brut recalculat se scade m rimea profitului brut din anul precedent, apoi din rezultatul ob inut se scade influen a primului factor):
57

Pb (f 2) = (17834 12135,8) 229,36 = 5468,84 mii lei.


o modificarea nivelului de consum i cheltuieli la produc ia vndut (pentru aceasta

din valoarea efectiv a costului vnz rilor din anul de gestiune se scade valoarea recalculat a costului vnz rilor): Pb (f 3) = -(49545,8 46733,7) = -(+2812,1) mii lei.
o modificarea pre urilor la produc ia vndut

(lucr rile efectuate i serviciile

prestate) (pentru aceasta din volumul venitului din vnz ri din anul de gestiune se scade volumul venitului din vnz ri recalculate): Pb (f 4) = 63407,8 64567,7 = -1159,9 mii lei. BIF: +229,36 + (5468,84) + (-2812,1) + (-1159,9) = 1726,2 mii lei. Pentru a ilustra mai amplu calculele efectuate, se recomand ca ele s fie prezentate sub form de tabel analitic (tabelul 3.5). Calculul i aprecierea influen ei factorilor asupra modific rii profitului brut din Tabelul 3.5
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Denumirea factorilor Modificarea volumului venitului din vnz ri Modificarea structurii produc iei vndute i sortimentului i Calculul influen ei factorilor (+1,89) x 12135,8 / 100 (17834 12135,8) (+229,36) - (49545,8 46733,7) 63407,8 64567,7 x Rezultatul influen ei (+,-), mii lei +229,36 +5468,84 -2812,1 - 1159,9 1726,2

activitatea opera ional n dinamic

Modificarea nivelului consumurilor cheltuielilor la produc ia vndut Modificarea pre urilor la produc ia vndut (lucr rile efectuate i ser-viciile prestate) TOTAL

Verificare: 13862 12135,8 = 1726,2 mii lei. n baza rezultatelor ob inute se poate constata c la firma StilCarpet SRL profitul brut din activitatea opera ional s-a majorat comparativ cu anul precedent cu1726,2 mii lei. Aceasta abatere a fost determinat de influen a negativ a factorilor 3 i 4 ( tabelul 3.5), care au contribuit la reducerea indicatorului rezultativ respectiv cu 2812,1 i 1159,9 mii lei. Concomitent, sub influen a pozitiv a factorilor 1 i 2 indicatorul rezultativ s-a majorat respectiv cu 229,36 i 5468,84 mii lei. i totu i, pentru o apreciere mai obiectiv a rezultatelor ob inute este necesar de introdus unele rectific ri n concluzia prezentat , innd cont de con inutul fiec rui factor n parte. Astfel, majorarea profitului brut sub influen a factorului 2 (modificarea structurii i
58

sortimentului produc iei vndute) nu poate fi neglijat , deoarece aceasta foarte mult depinde de firma analizat . n acest context profitul brut la StilCarpet SRL sub aspectul estim rii efortului propriu al colectivului s-a majorat nu cu 1726,2 mii lei. Rezerva intern de majorare a profitului brut pe viitor n urma utiliz rii depline a factorului 3 (modificarea nivelului consumurilor constitui 2812,1 mii lei. 3.3 Analiza rentabilit ii SC StilCarpet SRL i a factorilor de influen acesteia De obicei, pentru aprecierea rentabilit ii se determin raportul dintre profit i urm torii indicatori: venitul din vnz ri; valoarea total a activelor; capital propriu. n practica analitic , rezultatele activit ii de desfacere a produselor finite se examineaz cu ajutorul indicatorului generalizator de eficien rentabilitatea venitului din vnz ri sau profitabilitatea vnz rilor, care reflect n ce m sur firma este capabil s ob in profit din activitatea de desfacere sau profitabilitatea acesteia. Rentabilitatea venitului din vnz ri se calculeaz cu ajutorul urm toarei formule: Rv = P/ VV x 100 (%) unde: Rv - rentabilitatea venitului din vnz ri; P profitul perioadei de gestiune pn la impozitare; VV venitul din vnz ri n perioada de gestiune; ns la baza rezultatelor venitului din vnz ri st profitul brut. n acest context formula de baz poate fi transformat astfel: RV = (P / VV) x (P b / Pb) = Cr x RC unde: Pb- profitul brut; Cr- corela ia dintre profitul perioadei de gestiune pn la impozitare i profitul brut; RC- rentabilitatea comercial . Pentru a reprezenta acesta n dinamic , vom utiliza tabel de mai jos (tabelul 6) Date ini iale pentru analiza rentabilit ii venitului din vnz ri asupra i cheltuielilor la produc ia vndut ) va

59

Tabelul 3.6.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Indicatori Venitul din vnz ri Profitul brut Corela ia dintre profitul perioadei de gestiune pn la impozitare i profitul brut (3/2) Rentabilitatea comercial (2/1) x 100% Rentabilitatea vnz rilor (3/1) x 100 sau (4x5)% Unitatea de m sur mii lei mii lei % % Anul de gestiune 63407 809,6 0,0584 21,86 1,27 Anul precedent 58000 698,3 0,0575 20,92 1,20 Dinamica (+,-) +5407 +111,3 + 0,0009 +0,94 +0,07

n baza datelor din tabelul 3.6 rezult c la firma SrilCarpet SRL rentabilitatea venitului din vnz ri s-a majorat comparativ cu aceea i perioad vnz rilor vom utiliza metoda substitu iei n lan . Un alt indicator care se examineaz n procesul de analiz este num rul de rota ii a activelor sau nivelul recuperabilit ii activelor. Rata recuperabilit ii activelor reflect gradul de rota ie a tuturor activelor de care dispune firma la un moment dat pe baza datelor din bilan ul contabil i face parte din irul indicatorilor folosi i n practica economic utiliz rii activelor. Acest indicator se calculeaz dup urm toarea formul : pentru eficien a a anului trecut cu 0,42 puncte procentuale. Pentru a calcula influen a factorilor respectivi asupra modific rii rentabilit ii

unde: ra-rata recuperabilit ii activelor; VV- venitul din vnz ri; TA- valoarea total a activelor. Num rul de rota ii a activelor reflect de cte ori mijloacele investite n circuitul economic al ntreprinderii au fost recuperate prin veniturile ob inute din vnz ri. n baza num rului de rota ii u or se determin viteza de rota ie a activelor care se calculeaz dup urm toarea formul :

60

unde: ra- num rul de rota ii a activelor; Vra- viteza de rota ie a activelor. Acest indicator se calculeaz n zile i reflect durata medie a unei rota ii. Durata n zile a unei rota ii se modific propor ional cu valoarea medie anual a activelor i invers propor ional cu m rimea venitului din vnz ri. Pentru analiza acestor indicatori sunt necesare urm toarele date ini iale, care vor fi reflectate n urm torul tabel (tabelul 8): Date ini iale pentru analiza vitezei de rota ie a activelor Tabelul 3.7
Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Venitul din vnz ri , mii lei Valoarea total a activelor , mii lei Rata recuperabilit ii activelor , rota ii Anul de gestiune 63407,8 104131,3 0,6089 Anul precedent 58000 103487,4 0,5605

Pentru a asigura o activitate eficient de produc ie m rimea acestei rate trebuie s fie supraunitar . La firma StilCarpet SRL ns aceast rat este mult sub m rimea unitar , i totu i rata recuperabilit ii activelor a crescut n anul de gestiune fa puncte i a constituit 0,6089 rota ii pe an. La etapa actual de analiz putem constata c eficien a utiliz rii patrimoniului ntreprinderii StilCarpet SRL are o tendin pozitiv . Aceasta ne vorbe te accelerarea vitezei de de anul precedent cu 0,0484

rota ie a activelor, cre terea rentabilit ii venitului din vnz ri, cre terea n dinamic c t i majorarea ponderii activelor curente din suma total a activelor. ns trebuie de men ionat c nivelul acestor indicatori este foarte mic pentru desf urarea unei activit i durabile.n sistemul de indicatori ai rentabilit ii un rol primordial i revine rentabilit ii activelor, care dup con inut reflect eficien a utiliz rii patrimoniului ntreprinderii, indiferent de sursele provenien ei p rerea speciali tilor n domeniu, eficien a utiliz rii activelor trebuie cu eficacitatea activi ii opera ionale ale ntreprinderii. n t acestuia. ns , dup

examinat n strns concordan urm tor:

acest context formula general de calcul a rentabilit ii activelor poate fi descompus n felul

unde: P- profitul perioadei de gestiune pn la impozitare; Pb - profitul brut; TA- valoarea total a activelor;
61

TAC- valoarea total a activelor curente; VV- venitul din vnz ri; Pac- ponderea activelor curente n valoarea total a activelor ntreprinderii; Rac- recuperabilitatea activelor curente; Cr- corela ia dintre profitul impozabil i profitul brut; Rc- rentabilitatea comercial sau a venitului din vnz ri; n baza acestor transform ri rentabilitatea activelor poate fi examinat prin 4 factori, care dup con inut asigur nu numai estimarea justificat a acestui indicator n dinamic , ci i leg tura reciproc dintre datele din Raportul privind rezultatele i Bilan ul contabil la un moment dat (de regul , la finele perioadei de gestiune). Din Anexa 2 rezult c la firma StilCarpet SRL se nregistreaz o tendin a rentabilit ii activelor n anul de gestiune fa 0,09 puncte procentuale ( 0,77-0,68 ). Dup cum se observ , ponderea principal n modificarea indicatorului rezultativ i revine modific rii corela iei dintre profitul impozabil i profitul brut. Aceasta se datoreaz influen ei urm torilor factori: major rii profitului brut cu 1726 mii lei (influen at negativ de elementele Alte venituri opera ionale i Alte cheltuieli opera ionale); de cre terea profitului perioadei de gestiune pn la impozitare cu 111,3 mii lei (influen at negativ de Rezultatul din activitatea investi ii i pozitiv de Rezultatul din activitatea opera ional respectiv cu 132,5 i 13,2 mii lei). n teoria i practica economic de specialitate se folosesc doi indicatori de rentabilitate n analiza capitalurilor ntreprinderii, i n special: rentabilitatea capitalului permanent; rentabilitatea capitalului propriu. Rentabilitatea capitalului permanent, sau n unele surse se mai denume te (rentabilitatea economic dup varianta francez ). Acest indicator se calculeaz ca raportul dintre profitul perioadei de gestiune pn la impozitare i capitalului permanent: de majorare de anul precedent de la 0,68 la 0,77% sau cu

unde: RCP - rentabilitatea capitalului permanent; P CP - profitul perioadei de gestiune pn la impozitare; - valoarea capitalului permanent.

Capitalul permanent reprezint capitalul pe care un agent economic l utilizeaz pe o


62

perioad mai mare de un an, adic include capitalul propriu i datoriile pe termen lung. Pentru o analiz mai detaliat este nevoie de a descompune rentabilitatea capitalului permanent n rentabilitatea acestuia este a capitalului urm torii factori: Din formula capitalului permnent se poate constata c influen at de urm torii factori: modificarea ponderii valorii capitalului propriu n valoarea total permanent; modificarea corela iei dintre profitul perioadei de gestiune pn la impozitare i profitul net; modificarea rentabilit ii financiare. Preventiv, toat informa ia necesar pentru a efectua analiza rentabilit ii capitalului permanent se va acumula n tabelul de mai jos. Date ini iale pentru analiza rentabilit ii capitalului permanent Tabelul 3.8
Nr. crt. Indicatori Semne convenionale B CPr CP P PN P% Cr Rf R CP Anul precedent (2008) 1 85923.3 90546.8 698.3 264.5 94.89 2.64 0,31 0,78 Anul de gestiune (2009) 2 86411.7 90785.5 809.6 847.5 95.18 0.95 0,98 0.88 Abaterea (+;-) 3=2-1 + 488.4 +238.7 + 111.3 + 583 + 0.29 -1.69 +0,67 + 0.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A Valoarea capitalului propriu, mii lei Valoarea capitalului permanent, mii lei Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare, mii lei Profitul net, mii lei Ponderea capitalului propriu n capitalul permanent, % Corela ia dintre profitul pn la impozitare i profitul net, Rentabilitatea financiar , % Rentabilitatea capitalului permanent, %

n baza datelor din tabel observ m c rentabilitatea capitalului permanent are o tendin de majorare fa de anul precedent cu 0,1 puncte procentuale (0,88 - 0.78). i totu i nivelul atins la StilCarpet SRL este cu mult inferior celui necesar (20 25%) pentru desf urarea unei activit i profitabile n contextul cerin elor dure ale pie ei. Pentru a da o apreciere mai obiectiv rezultatelor ob inute, n continuare vom apela la analiza factorial , care se efectueaz prin metoda substitu iei n lan . n baza rezultatelor ob inute putem constata c permanent fa majorarea rentabilit ii capitalului P %, i de anul precedent a fost ob inut cub influen a pozitiv a factorilor

Rf, respectiv cu 0,01 i 0,6 puncte procentuale. Totodat , sub influen a negativ a factorului Cr indicatorul rezultativ s-a redus cu 0,5 puncte procentuale.
63

Deci, rezultatele analizei factoriale ne dau posibilitate s deducem c StilCarpet SRL dispune de rezerve interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor. Astfel, dac ponderea profitului perioadei de gestiune pn la impozitare n profitul net ar putea fi men inut la nivelul anului precedent, rentabilitatea capitalului permanent se va majora nc cu 0,5 puncte. Pentru a mobiliza rezervele eviden iate n practic se consider sporirea rentabilit ii capitalului permanent poate fi asigurat prin mai multe modalit i, ns cele de baz pot fi: majorarea profitului perioadei de gestiune pn la impozitare cu un ritm mai accelerat dect cel ob inut att din activitatea opera ional , ct i din celelalte activit i desf urate de ntreprindere; perfec ionarea structurii surselor de constituire a patrimoniului ntreprinderii n favoarea capitalului propriu. Din punct de vedere al con inutului economic rentabilitatea financiar reflect gradul de autofinan are a ntreprinderii, sau cu alte cuvinte, arat capacitatea ntreprinderii de a utiliza capitalul propriu n vederea desf ur rii unei activit i normale ale produc iei. Acest indicator se determin prin raportarea profitului net la capitalul propriu al ntreprinderii. Deci, formula de baz poate fi reflectat prin urm toarea rela ie:

unde: PN - reprezint suma profitului net; CPr - valoarea capitalului propriu. De regul , modificarea rentabilit ii financiare este supus influen ei unui sistem de factori. Pentru a n elege mai bine att con inutul acestor factori, c t i analiza lor, se recomand ca formula de baz s fie supus unor transform ri succinte, i anume:

unde: Rf- rentabilitatea financiar ; PN- profitul net; TA- valoarea total a activelor; P- profitul perioadei de gestiune pn la impozitare; CPr- valoarea capitalului propriu; Ep- efectul de prghie; Pf- ponderea profitului net n profitul perioadei de gestiune pn (presiunea fiscal ); Ra- rentabilitatea activelor.
64

la impozitare

Este necesar de men ionat c efectul de prghie dup con inut reflect gradul n care utilizarea unor resurse suplimentare contribuie la majorarea rentabilit ii capitalului propriu (sau rentabilit ii financiare). Din formula de mai sus se poate constata c asupra rentabilit ii financiare influen eaz urm torii trei factori: modificarea efectului de prghie; modificarea presiunii fiscale; modificarea rentabilit ii activelor. La prima etap toat informa ia necesar pentru analiz vom prezenta-o n tabelul de mai jos: Date ini iale pentru analiza rentabilit ii capitalului propriu (rentabilit ii financiare) Tabelul 3.9
Nr. crt. Indicatori Semne convenionale B CPr la TA P Anul precedent (2008) 1 85923.3 103487.4 698.3 264.5 37.88 1,20 0,68 0,31 Anul de gestiune (2009) 2 86411.7 104131.3 809.6 847.5 104.68 1,21 0,77 0,98 Abaterea (+;-) 3=2-1 + 488.4 + 643.9 + 111.3 + 583 + 66.8 + 0.01 +0,09 +0,67

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A Valoarea capitalului propriu, mii lei Valoarea total activelor, mii lei Profitul perioadei de gestiune pn impozitare, mii lei

Profitul net, mii lei Ponderea profitului net n profitul global, % (rd.4/rd.3) Efectul de prghie, (rd.2/rd.1) Rentabilitatea activelor, % [(rd.3/rd.2) x 100] Rentabilitatea financiar , % [(rd.4 / rd.1) x 100]

PN Pf Ep Ra RF

65

Conform datelor din tabel observ m c rentabilitatea financiar s-a majorat pe parcursul anului de gestiune cu 0,67 puncte procentuale (0,98 0,31). Concomitent, men ion m c din cei trei factori, care contribuie la modificarea de majorare (de la 1,20 la 1,21 puncte), rentabilit ii financiare, efectul de prghie are o tendin la impozitare au o tendin de majorare.

att i rentabilitatea activelor, ct i ponderea profitului net n profitul perioadei de gestiune pn

Metodologia de analiz potrivit modelului a, presupune:

factorial

i respectiv cuantificarea influen elor factorilor

Re = Rei - Re0 = + 366,8 mil. lei 9 din care, datorit :


influen ei modific rii veniturilor din exploatare:

Ve = (Ve,-Ve0)* din care, datorit :

0=

+ 658 mil. lei

influen ei modific rii fondului total de timp de munc : T = (T l - T0)* din care, datorit : influen ei modific rii num rului mediu de salaria i: =(
l

= + 294 mil. lei

0)

0*

0=

+ 322 mil. lei

influen ei modific rii timpului mediu pe un salariat: =


l

( 1- 0)

= - 28 mil. lei

influen ei productivit ii medii orare: = (


10)*

= + 364 mil. lei

influen a modific rii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare:

=Ve1 ( din care, datorit :


9

0)=

- 291,2 mil. lei

Sume extrase din Anexa 3

66

influen ei structurii veniturilor din exploatare pe tipuri de activit i: gi = Ve1(r


1

0=

- 436,8 mil. lei unde

influen ei profitului la 1 leu venituri din exploatare pe tipuri de activit i: Apre, =Ve1 (
1

)= + 145,6 mil. lei

Se constat o dep ire a rezultatului exploat rii prev zut cu 366,8 mil. lei, respectiv cu 16,27%, datorat n exclusivitate cre terii veniturilor din exploatare. Aceast situa ie se apreciaz ca favorabil deoarece dep irea nregistrat se reg se te n profitul brut, profitul net i n destina iile profitului net al ntreprinderii. Analiznd influen ele factorilor care au generat modificarea rezultatului exploat rii, constat m urm toarele: cre terea veniturilor din exploatare i a rezultatului exploat rii au fost determinate n propor ie de 44,7% de utilizarea extensiv a for ei de munc , iar diferen a de 55,3% se datoreaz laturii intensive, respectiv sporirii productivit ii medii orare. Cre terea productivit ii medii orare a determinat sporirea veniturilor din exploatare cu 3.640 mil. lei i a rezultatului exploat rii cu 364 mil. lei; ca efect al utiliz rii complete a timpului de munc , rezultatul exploat rii a crescut cu 294 mil. lei. Aceast situa ie a fost determinate de cre terea num rului de personal cu 50 de salaria i, concomitent cu nerealizarea timpului mediu pe salariat cu 20 ore/salariat, ceea ce a avut ca efect reducerea rezultatului din exploatare cu 28 mil. lei; profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare s-a redus cu 0,01 lei, respectiv a sc zut rata rentabilit ii veniturilor din exploatare cu 1%, ceea ce a condus la diminuarea rezultatului exploat rii cu 291,2 mil. lei. Aprofundnd analiza profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare prin intermediul factorilor indirec i, rezult urm toarele: modificarea structurii veniturilor din exploatare a avut loc n favoarea tipurilor de activit i la care s-a prev zut un profit la 1 leu venituri din exploatare mai mic dect eel mediu programat la nivel de ntreprindere, ceea ce a generat sc derea rezultatului exploat rii cu 436,8 mil. lei; profitul la 1 leu venituri din exploatare pe tipuri de activit i a influen at rezultatul exploat rii n sensul cre terii acestuia cu 145,6 mil. lei, ceea ce denot faptul c tipurile de activit i care de in o pondere hot rtoare n veniturile din exploatare au nregistrat o evolu ie pozitiv (lvei > U). Aceast situa ie este determinate, n principal, de produc ia vndut , iar la nivelul acesteia de reducerea costurilor unitare i/sau de cre terea pre urilor medii de vnzare unitare. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri se efectueaz utiliznd datele din tabelul de mai jos:

67

Tabelul

nr. 3.10 Simbol Programat 20.000 18.000 Pr 2.000 0,10

-mil. lei -

Nr. Indicatori crt. 1. Cifra evaluat n pre uri de vnzare exclusiv 2. T.V.A. totale aferente cifrei de afaceri Cheltuieli 3. Volumul efectiv al produc iei vndute evaluat Tn pre uri medii prev zute 4. Volumul efectiv al produc iei vndute evaluat pe baz de costuri 5. Suma profitului aferent cifrei de afaceri 6. Profitul mediu la 1 leu cifr de afaceri (lei)

Realizat 21.500 19.135 21.740 19.457,5 2.365 0,11

Analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri, presupune: P = P1 - P0 =2.365 - 2.000 = + 365 mil. lei din care, datorit : a)influen ei modific rii volumului fizic al produc iei vndute: qv = P0 Iqv - P0 =2.000 - 108,7% - 2000 = + 174mil. lei

b)influen ei modific rii structurii produc iei vndute pe produse:

c)influen ei costurilor complete unitare: -19457.5)=+322.5 mil. lei d).influen ei modific rii pre urilor medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A.:

La finele perioadei analizate, comparativ cu nivelul prev zut n bugetul de venituri i cheltuieli, s-a nregistrat o cre tere a profitului aferent cifrei de afaceri cu 365 mil. lei, respectiv cu 18,25%. Cre terea profitului aferent cifrei de afaceri influen eaz exploat rii, rezultatul curent, rezultatul brut i respectiv net al exerci iului etc. Analiznd influen ele factorilor, se constat urm toarele: dep irea volumului fizic al produc iei vndute cu 8,7% are ca rezultat al sporirii profitului cu 174 mil. lei. Influen a volumului produc iei vndute relev faptul c
68

pozitiv rezultatul

pentru

produc ia ntreprinderii exist cerere, respectiv pia a nu este saturat ; structura cifrei de afaceri a influen at profitul n sensul cre terii cu 108,5 mil. lei, situa ie ce se explic prin cre terea ponderii produselor vndute la care s-au prev zut rate ale rentabilit ii mai mari dect rata medie prev zut pe total ntreprindere i diminuarea ponderii produselor cu rate de rentabilitate prev zute mai mici dect rata medie programat ntreprindere; costurile complete unitare au exercitat o influen pozitiv asupra profitului, determinnd cre terea acestuia cu 322,5 mil. lei, situa ie determinate de reducerea costurilor produselor ce de in ponderea principal n totalul vnz rilor. Influen a costurilor se apreciaz ca favorabil cu condi ia ca s nu fi fost afectat calitatea produselor vndute. Aceast situa ie pozitiv poate s fie rezultatul sporirii productivit ii, reducerii consumurilor specifice, sporirii gradului de utilizare a capacit ii de produc ie etc.; pre urile de vnzare s-au redus fa de nivelul prev zut la sortimentele care de in ponderea majoritar n cifra de afaceri i au determinat diminuarea masei profitului cu 240 mil. lei. Aceast situa ie poate fi determinate de sc derea nivelului calit ii produselor (caz n care aprecierea este negativ ) i/sau ac iunii factorilor conjuncturali (oferta mai mare dect cerere a, sc derea puterii de cump rare a clien ilor etc.). Deci, rezultatele analizei factoriale ne dau posibilitatea s deducem c StilCarpet SRL dispune de rezerve interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor. Ca i la indicatorii preceden i ai rentabilit ii este necesar de men ionat c nivelul rentabilit ii financiare atins n anul de gestiune este cu mult sub nivelul necesar pentru a desf ura o activitate de produc ie prosper . pe

69

Concluzii i propuneri
Un rol important n acest proces l are profitul, care prin con inutul s u economic n condi iile atuale este sursa principal de autofinan are a unit ilor de produc ie i a bun st rii vie ii sociale n ntregime. n viziunea noilor cerin e ale economiei de pia , orice produc tor, n perioada derul rii unei activit i, trebuie s - i determine foarte clar poten ialul s u de dezvoltare n ramura respectiv i efortul propriu n ob inerea unor rezultate financiare mai avantajoase. Pornind de la analiza situa iei reale a StilCarpet SRL, starea actual a ntreprinderii poate fi caracterizat prin: lipsa capitalului pe termen lung pentru nnoirea i diversificarea produc iei, deoarece capitalul pe termen lung pe care l are la moment n bilan sunt doar datorii fa privind impozitul pe venit istorice; degradarea fizic i moral a utilajului, fapt ce atrage dup sine cre terea cheltuielilor de ntre inere i reparare; mic orarea randamentului mijloacelor fixe; costuri mari de produc ie care duc, de obicei, la obstacole n p trunderea acesteia pe pia a extern i la concentrarea pe pia a intern care are o capacitate de absorb ie prea mic ; i a echipelor de manageri capabili existen a unei strategii de dezvoltare de lung durat genera posibilit i sinergetice de dezvoltare; existen a unui proces continuu de instruire economic schimb rile de mediu. Pentru dep irea situa iei n care se afl la moment firma StilCarpet SRL pia voi propune un set de m suri de ordin metodologic i practic, dup cum urmeaz : perfec ionarea managementului financiar. Modul n care o ntreprindere cre te i se dezvolt , capacitatea sa de a r mne competitiv i de a supravie ui depinde de capacitatea managerilor de marketing de a promova noi idei pentru produse noi, a managerilor financiari de a utiliza maximum eficient resursele financiare, pe baza c reia este posibil cre terea profitabilit ii ntreprinderii; cre terea volumului venitului din vnz ri. Pentru mbun t irea acestui indicator a propune urm toarele ac iuni: l rgirea pie ei de desfacere prin cercet ri de marketing; urgentarea realiz rii activelor neutilizate. n condi iile n care firma dispune de echipamente neutilizate, acestea trebuie realizate sau date n folosin
70

de buget,

s realizeze astfel de strategii, folosirea i cunoa terea stilurilor noi de management, ce ar i a unei reac ion ri prompte la i pentru

crearea unor premise de transformare a acestei companii ntr-un agent esen ial ai economiei de

micilor

ntreprinz tori, asigurnd, pe de o parte, evitarea pierderilor provocate de uzura fizic moral i cre terea fluxului financiar de intrare, pe de alt vnz rilor i, corespunz tor, sporirea profitului;

parte, cre terea cifrei

 reducerea costului vnz rilor. Conform datelor prezentate anterior, firma StilCarpet SRL a nregistrat reducerea a profitului brut pe seama cre terii costului vnz rilor. Adic , aceasta s-a r sfrnt implicit asupra rentabilit ii. Pentru reducerea costului firma trebuie s : dezvolte i modernizeze tehnologiile de fabrica ie; reduc personalul angajat la ntreprindere; diversifice furnizorii de materie prim i materiale, energie i combustibil. accelerareze viteza de rota ie a capitalului. n acest context, o pozi ie prioritar revine opera iunilor privind sporirea ritmului de ncasare a produc iei livrate prin inerea unei eviden e clare, permanente a documentelor de decontare, prin convorbiri telefonice mai dese cu clien ii, adresarea de scrisori, telegrame, iar n caz de necesitate apelarea la arbitraj. n scopul evit rii unor situa ii nefavorabile, este necesar elaborarea unei politici privind rela iile cu clien ii, eficientizarea gestion rii lor prin utilizarea metodelor moderne. Pentru o activitate durabil n condi iile economiei de tranzi ie este nevoie de asigurarea unui suport legal din partea statului, de stabilizarea situa iei economice prin reducerea infla iei i promovarea investi iilor. n perspectiva de lung durat , compania StilCarpet SRL ar trebui s dezvolte o strategie de dezvoltare a ntreprinderii n condi iile actuale de pia , prin: Competitivitatea produc iei. Sporirea competitivit ii produc iei att pe pia a intern , ct i pe cea extern este posibil prin: Cre terea calit ii produc iei. Pentru a ob ine rezultate pozitive n lupta concuren ial , StilCarpet SRL trebuie mereu s lucreze asupra calit ii i s produc aceast marf mai repede dect concuren ii lor. Un pas spre succes StilCarpet SRL a nregistrat n ntroducerea sistemului standart de calitate ISO 9001; nsu irea noilor tipuri de produc ie competitiv pe pia i l rgirea sortimentului de m rfuri n scopul substituirii produc iei de import de calitate inferioar . Aceasta din urm necesit rezolvarea unor probleme ce in de preg tirea cadrelor calificate, cre terea poten ialului inova ional, a calit ii managementului i structurii de conducere. Competitivitatea tehnologiilor. Conform teoriilor economistului american A.I.Ross, sporirea volumului de produc ie n statele dezvoltate cu 50-60% este ob inut pe baza nnoirii tehnologiilor i nu a cre terii consumului de resurse. Cre terea competitivit ii tehnologiilor const n retehnologizarea i modernizarea permanent a procesului de produc ie.
71

Competitivitatea organiz rii procesului de producere, a muncii i gestion rii. Pentru ca mijloacele investite n noile tehnologii s se recupereze, este necesar s se echilibreze nivelul tehnic al produc iei cu necesit ile pie ei concuren iale. O alt materiale a industriei i aplic rii tehnologiilor moderne de producere. n final, voi putea men iona faptul c ponderea rezultatului din activitatea opera ional este mult mai mic dect cea din activitatea de investi ii i din cea financiar , ceea ce nu este normal pentru o ntreprindere de produc ie. Deci toate aceste concluzii i propuneri in de orientarea managerilor spre alegerea unor decizii optime de sporire a competitivit ii, dar realizarea n practic mai depinde nc de mul i factori interni i externi, care trebuie depista i i nl tura i, aceasta fiind posibil doar n urma analizei financiare a activit ii proprie ntreprinderii, dar i a celor concurente. Propunerea programului de ac iune i a m surilor de ameliorare a rezultatelor ntreprinderii StilCarpet SRL Deoarece situa ia financiar la SC StilCarpet SRL este favorabil la etapa actual , ca i oricare agent economic se dore te o transformare a lor n agen i esen iali ai economiei de pia , astfel propunem un set de m suri de ordin metodologic i practic care s conduc la cre terea profitabilit ii. Printre c ile i modalit ile ce ar putea fi avute n vederea sporiririi eficientiz rii activit ii StilCArpet SRL se enum r : a).Perfec ionarea managementului financiar. Modul n care o ntreprindere cre te i se dezvolt , capacitatea sa de a r mne competitiv i de a supravie ui depinde de capacitatea managerilor de a promova noi idei pentru noi produse, asigurnd astfel l rgirea sortimentului de produse comercializate i pe aceast baz fiind posibil cre terea profitabilit ii ntreprinderii; 2.Cre terea volumului vnz rilor. Pentru mbun t irea situa iei n perspectiv n ceea ce prive te indicatorul cifra vnz rilor se propun unele categorii de m suri: l rgirea pie ei de desfacere prin cercet ri de marketing. n condi iile actuale, cnd firma dispune de stocuri greu vandabile activitatea speciali tilor din domeniului marketingului trebuie s fie ndreptat spre: determinarea poten ialului pie ei, care presupune studierea cerin elor i problemelor clien ilor, a capacit ii concuren iale; acomodarea la maximum a procesului de produc ie la cerin ele pie ei, la studierea i caracterul cereri; asigurarea cre terii vnz rilor prin intermediul reclamei i publicit ii profesionale, ncheierii contractelor directe cu consumatorii etc.; modificarea sortimentului produc iei conform cerin elor pie ei;
72

modalitate ar fi atragerea

investi iilor directe, a creditelor pe termen lung n vederea nnoirii i moderniz rii bazei tehnico-

 organizarea expozi iilor cu vnzare n ora ele din ar cre terea stocurilor de produse, ci pentru pia

i peste hotare.

Astfel firma va putea produce nu doar pentru acoperirea capacit ilor de produc ie i i necesit ile sale. 3. Reducerea costului vnz rilor. Aici putem men iona c agravarea situa iei financiare a unei ntreprinderi, cre terea costurilor de produc ie constituie un fenomen marcant al ultimei perioade. Principalele cauze care au determinat cre terea costurilor de produc ie sunt: cre terea costurilor fixe ca urmare a reducerii considerabile a capacit ilor de produc ie, cre terea pre urilor la materia prim , la energie, sporirea cheltuielilor legate de cre terea ratei dobnzii pentru creditele primite .a., toate acestea conducnd la diminuarea profitului Pornind de la influen a cheltuielilor totale asupra profitului realizarea produselor pe baza criteriilor de eficien ob inerea unui profit dezvoltarea i modernizarea poten ialului tehnic al ntreprinderii, care s cheltuielile financiare ct mai reduse i vinderea activelor neutilizate. perfec ionarea personalului angajat la ntreprinderi; diversificarea furnizorilor de materie prim necesar caracteristicile i pre urile materiilor prime. 4. Accelerarea vitezei de rota ie a capitalului care conduce la sporirea numerarului i care fiind plasat n ac iuni profitabile va genera profit. n acest context, o pozi ie prioritar revine opera iilor privind sporirea ritmului de ncasare a produc iei livrate prin inerea unei eviden e clare, permanente a documentelor de decontare, prin convorbiri telefonice mai dese cu clien ii, adresarea de scrisori, telegrame, iar n caz de necesitate apelarea la arbitraj. n scopul evit rii unor situa ii nefavorabile, este necesar elaborarea unei politici privind rela iile cu clien ii, eficientizarea gestion rii lor prin utilizarea metodelor moderne. n concluzie putem afirma, c ac iunile i direc iile propuse dau o orientare general managerilor n alegerea unei decizii optime de sporire a rezultatelor financiare, dar realizarea n practic , depinde nc de o mul ime de factori interni i externi care trebuie depista i i nl tura i, aceasta fiind posibil doar n rezultatul analizei financiare a activit ii de produc ie a ntreprinderii ct i a concuren ei. Deci n cadrul procesului de prognozare a dezvolt rii ntreprinderii StilCarpet SRL, sunt
73

i, implicit, asupra

rentabilit ii, trebuie avute n vedere unele m suri pentru reducerea costurilor: economic , care presupune practicarea unor pre uri de vnzare care s permit acoperirea costului de produc ie i antreneze

i materiale, energie i combustibil. Este

existen a la ntreprindere a unui sistem de informare privind furnizorii,

inclu i cei mai semnificativi indicatori de apreciere a situa iei financiare printre care: volumul vnz rilor, profitul, etc. O importan chemate s deosebit a revenit select rii metodelor de previziune, i de validitate cerut. Pentru prognozarea asigure un grad nalt de precizie

indicatorilor, s-a convenit utilizarea metodei de extrapolare, care se bazeaz pe presupunerea c tendin ele observate n trecut reflect influen a factorilor care vor ac iona i n viitor.

74

BIBLIOGRAFIE 1.Adochi ei M, Finan ele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucure ti, 2008. 2.Anghelache G., Dardac N., Stancu I., Pie e de capital i burse de valori, Editura Ade-v rul, Bucure ti, 2002. 3.Bistriceanu Gh., Adochi ei M., Negrea E., Finan ele agen ilor economici, Editura Di-dactic Pedagogic , Bucure ti, 2005. 4.Bistriceanu Gh., Finan e i credit, Editura Oscar Print, Bucure ti, 2009. 5.Bran P., Decizia financiar n unitatea economic , Editura tiin ific 6.Bran P., Finan ele ntreprinderii, Editura Economic , Bucure ti, 2008. 7.Constantin R., Dimitriu M., C. Popescu-Bogd ne ti, Tiberiu D., Zaman Gh., Privati-zarea, metodologie i practic , Editura Tribuna Economic , Bucure ti, 2004. 8.Dumitrescu D., Dragot V., Evaluarea ntreprinderilor, Editura Economic , Bucure ti, 2002. 9.Dumitru M., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Funda iei Romnia de Mine, Edi ia a II-a, Bucure ti, 2005. 10.Dumitru M., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Teste gril , R spunsuri, Aplica ii, Probleme, Edi ia a II-a, rev zut i ad ugit , Editura Funda iei Romnia de Mine, Edi ia a II-a, Bucure ti, 2005. 11.Feleag N., Iona cu I., Contabilitate financiar , volumele 1-4, Editura Economic , Bucure ti, 2003. 12.Feleag N., Iona cu I., Tratat de contabilitate, Editura Economic , Bucure ti, 2004. 13.Maniu Al.I., Mitru C., Voineagu V., Statistic pentru managementul afacerilor, Edi-tura Economic , Bucure ti, 2005. 14.M rgulescu D., Niculescu M., Robu V., Diagnostic economico-financiar, Editura Romcart, Bucure ti, 2004. 15.M.H. Miller and D. Orr, A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Jour-nal of Economies, 80, 2006. 16.Niculescu M., Diagnostic strategic global, Editura Economic , Bucure ti, 2006. 17.Ristea M., Contabilitatea societ ilor comerciale, vol. I, editat de C.E.C.C.A.R., Bucure ti, 2005. 18.Stancu I., Gestiunea financiar a agen ilor economici, edi ia a II-a, Editura Economic , Bucure ti, 2004. 19.Stancu I., Finan e. Teoria Pie elor Financiare. Finan ele ntreprinderilor. Analiz Financiar , Editura Economic , Bucure ti, 2006. 20.Stan S., Evaluarea ntreprinderilor, Teora, Bucure ti, 2007. 21.Toma M., Finan e i gestiune financiar , Editura Didactic 22.V c rel I. i colectiv, Finan e publice, Editura Didactic 23.Vintil G., Gestiunea financiar i Pedagogic , Bucure ti, 2004. i Pedagogic , Bucure ti, 2004. i Gestiune i Enciclopedic , Bucure ti, 2000. i

a ntreprinderii, Concepte, Metode, Tehnici, Studii de caz, i Pedagogic ,

Universitatea Independent Titu Maiorescu, Facultatea de tiin e Economice, Bucure ti 2006. 24.Vintil G., Diagnosticul financiar i evaluarea ntreprinderilor, Editura Didactic Bucure ti, 2008
75

Tabloul soldurilor intermediare ale gestiunii, sub form de list , se prezint astfel:

Anexa 1 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indicatori Vnz ri de m rfuri (ct.707) Costul m rfurilor vndute (ct. Marja comercial (1-2) Produc ia vndut (ct. 701 la 708) Varia ia produc iei stocate (ct. 711) Venituri din produc ia de imobiliz ri (ct. 721, 722) Produc ia exerci iului (4+5+6) Exerci iul financiar precedent curent

8. Consumurile exerci iului provenind de la ter i (gr. 60 mai pu in ct. 607, gr. 61, gr. 62) 9. Valoarea ad ugat (3+7-8) 10. Subventii de exploatare 11. Cheltuie'li cu impozite, taxe i v rs minte 12. Excedentul (deficitul) brut al exploat rii 13. asimilate (gr. 63) 14. (9+10-11-12)din exploatare inclusiv cele din Alte venituri 15. provizioane 16. Alte cheltuieli de exploatare 17. Rezultatul exploat rii (13+14-15-16) 18. Venituri financiare 19. Cheltuieli financiare 20. Rezultatul curent al exerci iului (17+18-19) 21. Venituri 22. excep io 23. Rezultatul excep ional al exerci iului (21-22) 24. Rezultatul brut al 25. exerci iului (20+23) 26. Rezultatul exerci iului (profit net sau pierdere) (24-25)

76

Date ini iale privind analiza rentabilit ii activelor n dinamic Anexa 2


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Indicatori A Venitul din vnz ri-mii lei Costul vnz rilor-mii lei Profitul brut-mii lei Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare-mii lei Valoarea total a activelor curente - mii lei Valoarea total a activelor - mii lei Ponderea activelor curente n valoarea total activelor, % Recuperabilitatea activelor curente, (rd.1 : rd.5) Corela ia dintre profitul impozabil i profitul brut, [(rd.4 : rd.3) x 100] Rentabilitatea venitului din vnz ri, % [(rd.3 : rd.1) x 100] Rentabilitatea activelor, % [(rd.4 : rd.6) x 100] a Anul precedent 1 58000 45864,2 698.3 698,3 34520,2 103487,4 33,36 1,6802 5,75 20,92 0,68 Anul de gestiune 2 63407,8 49545,8 809.6 809,6 34990,3 104131,3 33,60 0,1812 5,84 21,86 0,77 Abaterea (+;-) 3=2-1 +5407,8 +3681,6 +1 +111,3 +470,1 +643,9 +0,24 -1,499 +0,09 -0,94 +0,09

77

Anexa 3 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Indicatori Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Num rul mediu de salaria i (pers.) Rezultatul exploat rii (1-2) Fondul total de timp de munc (ore) Timpul mediu pe un salariat (ore) Productivitatea medie orar , stabilit pe baza veniturilor din exploatare Profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare (lei) Profitul mediu recalculat la 1 leu venituri din exploatare (lei) Valoarea medie anual a mijloacelor fixe, din care: Produc ia fixe direct - mijloace exerci iuluiproductive Gradul de nzestrare tehnic a muncii (mil. lei/salariat) Ponderea mijloacelor fixe direct productive (%) Simbol Programa Realizat t Ve 22.540 29.120 Che 20.286 26.499,2 12 12 Re 2.254 2.620,8 T 644.000 728.000 1.840 1.820 35 40 0,10 0,09 0,085 3.85 0 21.467 2.46 11 64 8,7122 1,05 4.60 0 28.549 2.99 11,5 65 9,5482 1,02

Qe

14. Produc ia exerci iului la 1 leu mijloace fixe direct productive (lei) 15. Gradul de valorificare a produc iei exerci iului (lei)

78

BILAN la data de 31 decembrie 2009 10 Sold la: Nr. rd. B 31,12,2008 1 31.12.2009 2 lei

A ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZ RI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234 -280-290-2933) II. IMOBILIZ RI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

1 2 3 4

68.273.760 693.440

69.120.000 21.000

III. IMOBILIZ RI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+263+265+267-296)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) ACTIVE CIRCULANTE


I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341 +345+346+/-348+351+354+356++357+358+361 +/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394 -395-396-397-398+4091-4428**)

68.967.200

69.141.000

30.900.853

32.641.000

II. CREAN E (ct.267-296+ 4092 + 411+ 413+ 418 + 425 + 4282 + 431 +437 +4382 +441 +4424 +4428 +444+445+446+447+ 4482 + 451+ 456+ 4582+ 461+ 473-491-495-496+5187)sub un an III. INVESTI II FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA I CONTURI LA B NCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

6 7 8 9 10

452.147

1.401.300

3.167.200 34.520.200

948.000 34.990.300

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8) C D


CHELTUIELI N AVANS (ct.471) DATORII CE TREBUIE PL TITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424+426+427 +4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446 +447+4481+451+453+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+519)

11 103.485.100 12 -68.964.900 13 2.300 -68.167.600 973.400 103.157.900

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)

79

DATORII CE TREBUIE PL TITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424+426+427 +4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446 +447+4481+451+453+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+519)

14 15 16 17 18

-85.921.000

-85.438.300

H I

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI (ct.151) VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18) din care: subven ii pentru investi ii (ct.131+132+133+134+138) venituri nregistrate n avans (ct.472)

CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: capital subscris i nev rsat (ct.1011) capital subscris v rsat (ct.1012) patrimoniul regiei (1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE (ct.106) Ac iuni proprii (ct.109) V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117) (ct.117) SOLD C SOLD D SOLD C (ct.105) (ct.105) SOLD C SOLD D

2.500.000 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 85.923.300 85.923.300 264.500 71.287.400 11.871.400 2.500.000

2.500.000

2.500.000

13.014.400 0 69.785.300 264.500 847.500

VI. REZULTATUL EXERCI IULUI (ct.121) FINANCIAR Repartizarea profitului (ct.129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) Patrimoniul public (ct.1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33) (ct.121)

SOLD D

86.411.700 86.411.700

80

20

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE lei la data de 31 decembrie 2009 Realiz ri aferente perioadei de raportare Denumirea indicatorilor Nr. rd. 31.12.2008 31.12.2009 A B 1 2 1 255.117.000 322.967.800 Cifra de afaceri net (rd.02 la 04) 2 197.117.000 259.560.000 Produc ia vndut (gr.70 f r ct.707) 3 58.000.000 63.407.800 Venituri din vnzarea m rfurilor (ct.707)
Venituri din dobnzi nregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate l constituie leasingul (ct.766)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
81

Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

Varia ia stocurilor

(ct.711)

Sold C Sold D

3 Produc ia realizat de entitate (ct.721 + 722) 4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 + 09 ) 5
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601 + 602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608) b) Alte chelt. materiale din afar (ct.605-7413) c)Cheltuieli privind m rfurile (ct.607)

1.270.300 256.387.300 1.746.500 97.000.900 5.909.600 135.864.200 5.747.800 5.000.000 747.800

1.016.700 323.984.500 2.012.900 8.106.000 6.000.600 301.000.000 5.134.600 5.000.000 134.600

Cheltuieli cu personalul (rd.16 + 17) din care: a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) b) Chelt. cu asigur rile i protec. Social (ct.645 -7415)

a) Amortiz ri i provizioane pentru deprecierea imobiliz rilor corporale i necorporale (rd.19 -20) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23) b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) b.2) Venituri (ct.754 + 7814)

10.116.000 10.116.000

757.000 757.000

Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind presta iile externe (gr.61 + 62, f r ct.621 "colaboratori pers fiz" -7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate (ct.635)

8.3. Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i activele cedate (ct.658)


Ch. Privind dobnzile de refinan are nreg, de entit ile al c ror obiect de activ. este leasingul (ct.666)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
82

Ajust ri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd.28 -29) Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18+21+24+29) REZULTATUL DIN EXPLOATARE:


Profit (rd.10-32) Pierdere (rd.32-10)

256.385.000 2.300 0

323.011.100 973.400 0

Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) din care venituri ob inute de la entit ile afiliate Venituri din alte investi ii financiare i crean e care fac parte din activele imobilizate (ct.763) din care venituri ob inute de la entit ile afiliate

10 11

Venituri din dobnzi (ct.766) din care venituri ob inute de la entit ile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

454.300

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 12


Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare de inute ca active circulante (rd. 44-45) Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786)

454.300

13

Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) din care ch n rela ia cu entit ile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

273.000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) REZULTATUL FINANCIAR


Profit (rd.42-49) Pierdere (rd.49-42)

0 454.300 0 456.600 0 11.679.300 11.437.600 241.700

273.000 0 273.000 700.400 0 13.161.500 13.052.300 109.200

14

REZULTATUL CURENT:
Profit (rd.10+42-32-49) Pierdere (rd.32+49-10-42)

15 16 17

Venituri extraordinare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

REZULTATUL EXTRAORDINAR:
Profit (rd.54-55)

Pierdere (rd. 55-54)

VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 18 REZULTATUL BRUT:


Profit (rd.58-59) Pierdere (rd.59-58)

57 58 59 60 61 62

0 268.520.900 267.822.600 698.300 0 433.800

0 337.146.000 336.336.400 809.600 0 -37.900

19

Impozitul pe profit Cheltuieli (ct.691)

20 21

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) REZULTATUL NET AL EXERCI IULUI FINANCIAR: Profit (rd. 60-61-62-63) Pierdere (rd. 61+62+63-60)

63

64 65

264.500 0

847.500 0

83

S-ar putea să vă placă și