Sunteți pe pagina 1din 18

Metode i procedee active i incluzive n nv are i evaluare

n practica educa ional , eforturile cadrelor didactice au fost i sunt centrate pe aplicarea celor mai recente i valoroase cercet ri, din domeniul psihopedagogiei inv rii, pentru perfec ionarea continu a metodelor i procedeelor didactice, prin adaptarea unei noi perspective cu privire la raportul predare nv are evaluare.

Se tie c n didactica tradi ional predarea a func ionat ca scop n sine, fiind centrat pe transmiterea, expunerea, comunicarea cuno tin elor, pe cnd inv mntul modern caut s p streze un echilibru ntre munca individual i lucrul in grup, s imbine nv area individual cu nv area interdependent , prin cooperare sau colaborare, s asocieze exerci iul individual exerci iului interac iunii cu ceilal i. n ultimii ani, se vrea nlocuirea momentelor de predare centrate pe profesorcu cele de nva are autentic centrate pe elev. Accentul se comut pe selectarea i aplicarea, n demersul pred rii nv rii, a strategiilor didactice incluzive, care fac din spa iul clasei colare un mediu securizant, nu doar pentru elevii capabili de performan e superioare, ci i pentru cei timizi, retra i, nencrez tori, cu dificult i de adaptare la cerin ele inv rii colare.

Ast zi, competen a profesional n nv mnt este mai complex : un profesor responsabil atrage elevii, i motiveaz , i activeaz , i incurajeaz s nve e mpreun i totodat s - i mp rt easc experien ele de nv are i cunoa tere. nv area prin cooperare este o continu provocare pentru un cadru didactic, care trebuie s structureze activitatea de grup, astfel nct s faciliteze nv tarea maxim pentru to i elevii.

Beneficiile nv

turii prin cooperare sunt: Elevii nva ia ini ative i construiasc opinii, s le argumenteze i s le mp rt easc asculte activ accepte alte opinii ofere sprijin primeasc sprijin s :

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea c nv area este o activitate personal , care incurajeaz elevii s gndeasc independent i s reflecteze.

Cteva metode i procedee active i incluzive:

BRAINSTORMING
SCOP: stimularea creativit ii i productivit ii gndirii prin intermediul grupului. DEMERS METODOLOGIC: se porne te de la un cuvnt mic sau o tem i se solicit ct mai mul i asocia i cognitivi, ntr-un anumit interval de timp, se prezint elevilor regula de baz : amnarea judec ilor critice n momentul emiterii ideilor, concentrarea asupra cantit ii i nu a calit ii, este necesar ca elevii s fie stimula i i ncuraja i pe tot parcursul edin ei; se noteaz ideile pentru a fi apoi triate, analizate i evaluate; se poate demara edin a cu un exerci iu de nc lzire.

Puncte tari produce o atmosfer pozitiv , de relaxare i ncredere, astfel c i elevii timizi pot participa activ; poate fi folosit ca antrenament creativ, n orice tip de activitate; este o surs de g sire a solu iilor, de rezolvare a diferitelor tipuri de activitate. faciliteaz interevaluarea obiectiv .

CIORCHINELE
SCOP: exersarea gndirii libere i structurarea informa iilor ntr-o form de organizare grafic accesibil .

DEMERS METODOLOGIC: exist mai multe variante conform c rora elaborarea ciorchinelui se poate realiza frontal, n asociere cu branistorming, pe grupe, folosind texte, imagini, sau individual. La fel ca i n cazul celorlal i organizatori grafici, ciorchinele poate fi utilizat n momentul reflec iei, ca mijloc de rezumare.

Puncte tari rapiditate i eficien n prezentarea unui volum de cuno tin e, informa ii; corelarea cuno tin elor, ierarhizarea i sistematizarea lor, ofer un cadru pentru idei, sistematizarea ideilor grupului; Sunt stimulate capacit ii cognitive: argumentare, analiz i sintez , reflec ie, asociere; mijloc de con tientizare a unor cuno tin e, corela ii.

CUBUL
SCOP: explorarea unui subiect nou sau mbog irea unui subiect cunoscut, urmnd algoritmul n ase pa i: descriere, comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare. DEMERS METODOLOGIC: se grupeaz elevii cte 6 i vor primi ca sarcin fie abordarea unui subiect dintr-o singur perspectiv , fie din toate cele ase, n func ie de timpul alocat i amploarea subiectului. Op ional se pot selecta numai anumite sarcini. De asemenea, n grup, fiecare elev poate ndeplini un anumit rol n timpul rezolv rii sarcinilor comune: rostogolici (rostogole te cubul); tie tot (re ine sarcinile prezentate de colegi), iste ul (cite te imaginile si formuleaz ntrebarea sau explic sarcinile), cronometrul (m soar timpul i interven iile colegilor), umoristul (ncurajeaz colegii, vine cu idei de rezolvare).

Puncte tari: organizarea i sistematizarea cuno tin elor; diferen ierea, stilul de nv are adecvat oric rei discipline, teme, subiect sau grupe de vrst ; automatizarea prin exersare a algoritmului de abordare a subiectului determin construirea unor strategii cognitiv-rezolvative transdisciplinare.

LOTUS / FLOAREA DE NUF R


SCOP: stabilirea de rela ii ntre no iuni, pornind de la o tema principal . Dezvoltarea poten ialului creativ, a inteligen elor multiple n activit i individuale i de grup pe teme din domenii diferite. DEMERS METODOLOGIC 1. Se alege o tem mai larg i se plaseaz n centrul unei diafragme sau subteme; 2. Se stabilesc mpreun cu elevii con inuturile/ideile/conexiunile; se selecteaz un num r de opt idei/ subteme care se vor vota n opt cadrane care nconjoar tema principal ; 3. n grupuri mici se stabilesc noi conexiuni pentru aceste opt subteme i se trec n diafragm ; 4. Se prezint rezultatele grupului i se fixeaz ideile noi.

Puncte tari: stimuleaz poten ialul creativ; dezvolt capacit i de selectare, diferen iere, comparare, grupare, clasificare, ilustrare, apreciere, argumentare.

P L RIILE GNDITOARE
SCOP: stimularea creativit ii prin interpretarea de roluri dac interpretezi rolul unui gnditor, chiar vei deveni unul... (Eduard De Bono) DEMERS METODOLOGIC: se alege o adecvat i se prezint elevilor rolurile corespunz toare celor ase p l rii gnditoare (cubul p l riilor, diferen iate dup culoare).

p l ria alb (computerul) exprim obiectivitatea, neutralitatea i claritatea. Formul ri specifice: Ce informa ii avem?, Ce informa ii lipsesc?, Cum le putem ob ine?.

p l ria ro ie (empaticul) ofer libertate imagina iei i desc tu are enun urilor. Formul ri specifice: Asta m face s simt o stare de..., Nu-mi place cnd se procedeaz in acest fel... .

p l ria neagra (negativistul) este perspectiva gndirii pesimiste, centrat pe demolare prin judec i critice sau pruden exagerat . Formul ri specifice: Nu este corect!, Nu ne permite regulamentul! .

p l ria galben (optimistul) joac rolul opus celei negre, oferind o perspecrtiv constructiv , pozitiv , optimist , fundamentat logic. Formul ri specifice: Care sunt beneficiile?, Care sunt punctele tari?

p l ria verde (creativul) apar ine celor productivi i inovativi. Formul ri specifice: Exist mai multe posibilit i!,Solu ia poate fi g sit i dac

p l ria albastr (managerul) exprim controlul, organizarea, rigurozitatea. Formul ri specifice:Pe ce ne baz m?, S ne concentr m pe aspectele importante!

n varianta clasic , elevii sunt grupa i cte ase, fiecare interpretnd n grupul s u un anumit rol. n alte variante, fie se mpart elevii n ase grupuri corespunz toare celor ase p l rii, fie se formeaz perechi din p l rii cu roluri opuse: alb i ro ie, neagr i galben , verde i albastr . Se recomand ambele variante pentru ca elevii s exerseze perspective diferite de interpretare a aceleia i situa ii/eveniment i s dobndeasc abilit i multiple. PUNCTE TARI: ofer perspective multiple de abordare a unei teme n vederea n elegerii ei i a g sirii solu iilor; activeaz deopotriv comunicarea i metacogni ia; pune n valoare tipuri sau stiluri diferite de gndire/inteligen /reac ii i comportamente; interpretarea rolului este o surs de nv are experen ial .

MOZAIC CU FI E EXPERT
SCOP: asigur cooperarea n n elegerea lec iilor i i implic pe elevi n propria lor educa ie. DEMERS METODOLOGIC: clasa se mparte n patru grupuri de exper i, fiecare grup prime te textul prelucrat sau i se indic lec ia din manual i o fi de expert cu sarcini de lucru; n cadrul grupului se cite te textul, se r spunde la ntreb rile din fi i se stabile te strategia care va fi adoptat pentru a preda no iunile precizate n fi , colegilor din grupa de baz sau grupul cas ; n fiecare grup de baz to i elevii vor avea o sarcin : s -i fac pe colegi s in eleag un fragment din lec ie. Puncte tari - exerseaz deprinderi de ascultare a mesajelor transmise de c tre al i elevi, nu numai de c tre adult; - exerseaz deprinderi de prezentare i capacitatea de a fi conving tor; - nva s comunice propriile idei, cap t curajul de a vorbi celorlal i; - schimbarea rolulilor n grup poate conduce la dispari ia ierarhiilor; - nva s demonstreze, s pun ntreb ri, s asculte activ, s ilustreze; - poate fi folosit pentru nsu irea de noi cuno tin e, pentru un studiu de grup, atunci cnd elevii citesc sau ascult o prezentare; - poate fi aplicat la clase numeroase i eterogene; - poate fi folosit pe parcursul unei lec ii sau a mai multor lec ii consecutive; - presupune participarea tuturor elevilor la activitatea de predare - nv are, motivarea lor; - ncurajeaz comunicarea i dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare umane, stimuleaz cooperarea n vederea performan ei.

GLC - GNDI I, LUCRA I N PERECHI, COMUNICA I


SCOP: dezvoltarea capacit ii de a folosi reflec ia, sinteza i rezumarea conceptelor i a informa iilor, individual i n cooperare. DEMERS METODOLOGIC: se comunic sarcina individual de lucru i intervalul de timp acordat, apoi se transmite cerin a ca fiecare s mp rt easc perechii alese rezolvarea acestei sarcini; la rndul s u, fiecare va asculta apoi modul de rezolvare propus de colegul s u; frontal se analizeaz /comenteaz ideile re inute n activitatea desf urat n perechi; se vor nota principalele idei.
PUNCTE TARI: - se mbin activitatea individual cu cea n perechi i cea frontal ; - fiecare elev con tientizeaz c n anumite situa ii devine o surs i un sprijin n nv are pentru colegul lui; - elevii nva unul dintre cele mai simple procedee de a g si r spunsuri: adresarea unei ntreb ri altcuiva sau discu ia cu altcineva; - elevii nva s comunice ntr-un limbaj accesibil pentru a fi n ele i i nva s formuleze ntreb ri dac nu au n eles ceea ce li s-a spus; - este mai u or s comunice cu perechea dect s comunice cu profesorul n fa a intregii clase; - cre te ncrederea n sine i elevului nu-i este team s exprime public opinia sau r spunsul asupra c reia au reflectat cei doi; - aceast tehnic nu necesit mult timp i se poate utiliza de mai multe ori n timpul unei lec ii, n evocarea cuno tin elor anterioare sau n realizarea sensului.

DIAGRAMA VENN
SCOP: con tientizarea eficinent a elementelor comparative; aseman ri i deosebiri ntre concepte, fenomene, evenimente etc. DEMERS METODOLOGIC: se propun cei doi termeni pentru realizarea compara iei, fiecare nscriindu-se ntrun cerc. Spa iul cercului recpectiv va fi completat cu elemente caracteristice, distincte i definitorii pentru fiecare termen, urmnd ca n spa iul de suprapunere s fie notate ct mai multe asem n ri. PUNCTE TARI: - eficien a maxim n formarea opera iilor mentale, mai ales atunci cnd este asociat cu metode clasice precum: observarea, convorbirea; - poate fi utilizat i ca joc didactic; - mbin activitatea frontal cu cea n perechi i individual .

TURUL GALERIEI
SCOP: stimularea nv rii i interaprecierii

DEMERS METODOLOGIC: se poate aplica individual, n perechi sau n grupe de lucru. Se vor alege strategii de rezolvare/aplica ii diferite pentru aceea i tem sau problem . La final, lucr rile vor fi expuse, prezentate, analizate i apreciate ca ntr-o galerie expozi ional , n form scris sau oral . Ideile noi, solu iile se vor sistematiza, evalua i realiza. PUNCTE TARI: - stimuleaz motiva ia nv rii, a activit ii n clas ; - contribuie la crearea ethosului colar prin personalizarea spa ului clasei; - exerseaz interaprecierea i capacitatea de apreciere obiectiv .

TIU VREAU S

TIU AM NV

AT

SCOP: formarea unui stil de nv are eficient prin con tientizarea leg turii dintre experien a cognitiv i noile achizi ii. DEMERS METODOLOGIC: se poate lucra prin con inuturi din manual sau pe orice tip de con inut/subiect sau tem , pornind de la stabilirea leg turii dintre cuno tin ele anterioare i cele noi, departajate activ i con tient n trei coloane ale unui tabel; coloana TIU poate fi completat prin brainstorming individual sau colectiv, pe baza unui text scris, sau dup o secven de conversa ii euristice; coloana VREAU S TIU poate fi completat prin problematiz ri, provoc ri; este important ca elevii s fie ajuta i s formuleze ntreb ri asupra subiectelor neclare; n coloana AM NV AT se pot nota termenii cheie, idei principale, sau individual, orice tip de achizi ii recunoscute de elevi. PUNCTE TARI: - poate fi con tientizat cu tehnici de citire i n elegere con tient a textului, a temei; - sistematizeaz cuno tin ele, clarific pe loc anumite subiecte; - ofer feed-back continuu i eficient; - antreneaz to i elevii, individual, n grup, frontal; - exersat sistematic poate deveni strategie a gndirii/rezolv rii de probleme