Sunteți pe pagina 1din 2

Scribd Upload a Document

ris c de audit maxim 5%

Search Documents

y y y

Explore Sign Up | Log In / 101 Download this Document for Free Universitatea Spiru HaretFacultatea de Management Financiar Contabil Constan aMasterat: Contabilitate, expertiz i audit 4 semestreDisciplina:Audit financiar i servicii conexeTitular curs: conf.univ.dr. Liana Elefterie- val oar ea sta bilit pentr u pragul gl obal de s emnifica ie es t e de 22, 675 l ei, car e s e sit ueaz n intervalul (17,671 lei; 35,343 lei);- er oa r ea t ol e r a b i l p e nt r u or i c e c o n t , nu p oa t e d e p i 7 0 % di n va l oa r e a p r e l i m i n a r a pragului de semnifica ie (22,675 lei x 70% = 15,872 lei);s u ma t u t ur o r er or i l or t ol er a b i l e nu p oa t e d e p i d u b l u l va l or i i pr el i mi na r e ( gl o b a l e) a pragului de semnifica ie ( 22,675 lei x 2 = 45,350 lei) Explica iiSold la sfarsitule x e r c i i u l u i E r o a r e a t o l e r a b i l A c t i v e i m o b i l i z a t e 1 6 0 , 5 0 6 6 , 8 0 0 E T M A U Stocuri 77,100 2,699 ETMCreante 162,021 6,800 ETMDisponibilitati banesti 145,779 5,000 ETM TOTAL ACTIVE 545,406 Capital social 202,000 - ETORezerve 495 ETOR ez u l t a t u l r e p or t a t ( 2 5 5 , 4 2 7 ) N / A Rezultatul curent 353,430 15,870 ETM Total capital propriu 100,498 Furnizori 39,745 1,560 ETMDatorii catre salariati 18,250 397 ETR Datorii catre bugete 39,32 5 1,278 ETMAUImprumuturi de la actionari 61,732 1,543 ETR Dividende de plata 14,770 60 0 ETMAUAlte Imprumuturi 71,086 2,803 ETMAU Total datorii 244,908 TOTAL CAPITAL PROPRIU I DATORII 545,406 45,350 ETMAU eroare tolerabil mare dar se auditeaz u or, deoarece nu exist modific ri mari fa de anul precedent;ETM eroare tolerabil mare, contul necesit stabilirea unui e antion mare, pentru a putea fiauditat i pentru a se ob ine o asigurare rezonabil ;ETO eroare tolerabil nul , deoarece contul poate fi auditat n ntregime cu costuri mici;ETR eroare tolerabil redus , contul con ine pu ine elemente care pot fi auditate n propor iemare, sau nu con ine modific ri fa de anul precedent. N/A nu se aplic , rezultatul reportat este un cont rezidual, care va fi influen at de valoareaerorilor constatate n celelalte conturi.Deoarece repartizarea valorii preliminare a pragului de semnifica ie pe fiecare domeniu de audit,este un proces foarte complex, implicnd foarte mul i factori, el se realizeaz prin utilizareara ionamentului profesional sau a unei abord ri cantitative i depinde n foarte mare m sur deexperien a profesional a auditorului.66

Universitatea Spiru HaretFacultatea de Management Financiar Contabil Constan aMasterat: Contabilitate, expertiz i audit 4 semestreDisciplina:Audit financiar i servicii conexeTitular curs: conf.univ.dr. Liana ElefterieAtunci cnd se repartizeaz pragul de semnifica ie preliminar asupra conturilor bilan iere apar trei dificult i, pe care auditorul trebuie s le ia n considera ie: probabilitatea ca anumite conturi s con in mai multe abateri dect altele; aspectele privind supraevaluarea sau subevaluarea elementelor patrimoniale; ntinderea procedurilor este condi ionat i de costurile relative ale auditului, care ncazul anumitor solduri nu pot fi determinate n mod realist. Leg tura dintre pragul de semnifica ie i etapele auditului Pragul de semnifica ie se ia n considerare n dou etape ale auditului i anume:1. etapa de planificare -cnd se stabile te gradul de extindere a testelor i a procedurilor deaudit;2. etapa de formulare a opiniei -cnd se evalueaz probele de audit i erorile constatate. 1.Pragul de semnifica ie n etapa de planificare Natura, durata i gradul de extindere a testelor i a procedurilor de audit se stabilesc n etapa de pla nificar e n func ie de pra gul de semnifi ca ie. n ac east etap , audit or ul i mpune u n ni velacceptabil al pragului de semnifica ie, astfel nct s se asigure c poate detecta din punct deveder e ca nt it at iv, inf or ma iile er onat e s emnificat ive. Pragul de s emnifica i e tr ebuie luat nconsiderare att la nivelul global al situa iilor financiare, ct i n rela ia cu soldurile