Sunteți pe pagina 1din 2

Perspectivele 2009 pentru profesioni tii contabili

Specializat - CECCAR (citeste alte articole de acelasi autor ) Anul 2008 s-a scurs. Profesioni tii contabili se afl la nceputul unui an ce se anun dificil n contextul crizei mondiale. CECCAR i propune o gam variat de activit i care s sus in profesia, cuvintele de ordine fiind "unitate i unicitate", dar s i sprijine ntreprinderile mici i mijlocii n mod deosebit, n circumstan ele crizei economice mondiale. n viziunea CECCAR, contabilii romni trebuie s n eleag ca, n acest an, nu doar s acorde servicii de contabilitate firmelor, ci s ajute ntrepriderile romne ti s treac prin impasul economic ce se desf oar ncepnd cu anul trecut. Misiunea contabilului va fi, a adar, complex . Contabilii vor fi mai bine preg ti i n aceast situa ie, profesionistul trebuie s con tientizeze rolul pe care l de ine la nivel social. O condi ie a recunoa terii acestui rol este cea a cunoa terii termenilor cheie ai profesiei, a modului de organizare i func ionare a acesteia, dar i a comandamentelor fundamentale - calitate, educa ie, etic . n acest scop CECCAR va acorda o aten ie sporit educa iei profesioni tilor, programelor de instruire i stagiu al viitorilor exper i contabili, pentru ca ace tia s se reg seasc la cel mai nalt nivel de preg tire. Criza mondial poate fi o unic oportunitate de afirmare a profesiei contabile prin sprijinul pe care ace tia l pot acorda economiilor, pe baza cuno tin elor profesionale. Astfel, CECCAR, n urma public rii Regulamentului examenului de acces la stagiu pentru ob inerea calit ii de expert contabil i contabil autorizat, va urm ri s perfec ioneze cuno tin ele lectorilor pentru ca ace tia s poat oferi cele mai bune informa ii stagiarilor, n conformitate cu normele europene i principiile fundamentale ale profesiei. Una din modific rile regulamentului const n noi prevederi referitoare la accesul contabililor autoriza i, membri activi CECCAR, la stagiul de preg tire n vederea ob inerii calit ii de expert contabil prin sus inerea unui examen la doar 4 discipline, contabilitate, audit, evaluare economic i financiar a ntreprinderilor i expertiz contabil . Examenul va consta ntr-o prob scris ce va dura 4 ore, toate disciplinele fiind cuprinse n aceast examinare ce se preconizeaz a avea loc n a doua decad a lunii martie 2009. Bibliografia este cea aferent examenului de acces la stagiu sesiunea 19-26 octombrie 2008 i se reg se te pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro. Eveniment na ional La nivelul rii, CECCAR se preg te te de organizarea i desf urarea Adun rilor Generale ale membrilor la filiale. Anual CECCAR organizeaz Conferin a Na ional ordinar , prin grija Consiliului Superior, un for decizional superior de conducere al institu iei, la care particip membri delega i ai filialelor i membri ai Consiliului Superior CECCAR. Acest for este constituit din membrii Consiliului

Superior, membrii filialelor Consiliilor Corpului, ai Comisiilor de disciplin , reprezentan i ai Ministerului de Finan e, Economiei. Conferin a Na ional ia m suri precum: aprobarea situa iilor financiare anuale, execu ia bugetului de venituri i cheltuieli, organigrama Corpului, alege i revoc pre edintele i membrii Consiliului Superior i Comisiei de cenzori, aprob normele privitoare la modul de respectare a normelor profesionale, confirm lista membrilor de onoare etc. n 2009, acest eveniment important pentru organizarea i func ionarea CECCAR se va desf ura la data de 21 martie. CECCAR i propune n noul an sus inerea profesiei contabile la nivel na ional, conform deontologiei i n spiritul alinierii la normele europene, i continuarea demersurilor pentru o profesiune liberal independent .