Sunteți pe pagina 1din 2

ORDINnr.247din17februarie2012 privindproceduraunitarpentruaplicareaprevederilorart.52din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal Avndnvedereprevederileart.52dinLegeanr.571/2003privindCodul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i prevederile Hotrrii Guvernului nr.

. 50/2012 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prinHotrreaGuvernuluinr.44/2004, ntructcudatade1octombrie2011suntabrogateprevederileCodului comercial i ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaie, acte normative care conineau prevederi privind contractele de comision,mandatcomercialirespectivcontractuldeconsignaie, ntemeiulart.10alin.(4)dinHotrreaGuvernuluinr.34/2009privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrileulterioare,ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin: ART.1 Prezentul ordin stabilete procedura unitar pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor pltite n baza contractelor civile ncheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrileulterioare(Codulcivil),nformscrisnvedereaimpuneriifiscale. ART.2 (1) Persoanele fizice care desfoar activiti independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale precum i persoanele fizice care realizeaz venituri din profesiilibere,individualsauntroformdeasociereauobligaiasefectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent,pebazavenituluianualestimatsauavenituluinetrealizatnanul precedent, dup caz conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare(Codulfiscal),privindstabilirea plilor anticipate de impozit cu excepia contribuabililor care realizeaz venituri pentru care plile anticipate se stabilesc prin reinere la surs. Pltitoriideastfeldeveniturinuauobligaiiprivindcalculul,reinereaivirarea impozituluireprezentndplatanticipatncontulimpozituluianualdatoratde beneficiariidevenit,cuexcepiaprevederilorart.3alin.(2). (2) Pentru persoanele fizice care desfoar activiti independente i carerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilordinpatrimoniulafacerii, plile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declaraieifiscaleacontribualilului,vorfiefectuatedeacestapebazadeciziei de impunere. Pltitorii de astfel de venituri nu au obligaii privind calculul,

reinerea i virarea impozitului reprezentnd plat anticipat n contul impozituluianualdatoratdebeneficiariidevenit. (3)ncazulpersoanelorfizice,indiferentdacdesfoarsaunuactiviti independente, care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din patrimoniul personal, pe baza contractului ncheiat ntre pri potrivit prevederilor Codului Civil, sunt aplicabile prevederile Cap. IV al titlului III ImpozitulpevenitdinCodulfiscal. (4)Pltitoriidevenitpersoanefizicesaujuridice,precumialteentiti fr personalitate juridic care efectueaz pli ctre asocierile fr personalitatejuridicsaupersoanejuridicecareaplicprincipiultransparenei fiscale, nu au obligaia calculrii, reinerii la surs i virrii impozitului reprezentndplatanticipat. ART.3 (1)Pnladatade1octombrie2011,veniturilerealizatedepersoanele fizice din activitile desfurate n baza contractelor de comision, mandat comercial, contracte comerciale reglementate de Codul comercial i respectiv contractul de consignaie reglementat potrivit Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaie sunt supuse impunerii n conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) i c) din Codul fiscal, n vigoarelaaceadat. (2) Pltitorii de venituri au obligaia de a calcula, reine i vira impozit prinreinerelasursnbazaart.52alin.(1)lit.b)dinCodulfiscalnvigoarela datapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaIaprezentuluiordinn cazulveniturilorpltitebeneficiarilor,nbazaurmtoarelortipuridecontracte: contracte de comision, mandat comercial i de consignaie, calificate drept contracte civile dup data de 1 octombrie 2011, precum i n cazul contractuluideagent; contractelor/conveniilorcivile,careattnaintectidupintrarean vigoareaCoduluicivilauaceeainaturjuridic. (3)Pltitoriiveniturilorprevzutelaart.52alin.(1)lita)ic)dinCodul fiscal au obligaia de a calcula, reine la surs i vira impozitul reprezentnd plianticipate. ART.4 PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Ministrulfinanelorpublice, BogdanAlexandruDRGOI