Sunteți pe pagina 1din 63

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALA IILOR SANITARE

Indicativ I 9-94 nlocuie te I 9-82

Cuprins
1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplic la proiectarea i executarea instala iilor sanitare pentru: - cl diri de locuit, social-culturale precum i la re elele exterioare de alimentare cu ap i canalizare din ansamblurile de cl diri; - cl diri similare din industrie (grupuri sanitare, cl diri administrative, laboratoare etc.) care folosesc apa potabil . 1.2. Normativul cuprinde, de asemenea, prevederi referitoare la proiectarea i executarea instala iilor de ap necesare interven iilor n caz de incendiu la obiectivele indicate la pct. 1.1 precum i la cl diri i incinte industriale. 1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ: - proiectarea i executarea surselor de ap ; - sta iile de corectare a cantit ii apei; - sta iile de pompare or ene ti; - sta iile de epurare; - instala iile de ap i canalizare cu caracter tehnologic din industrii, sere, construc ii agrozootehnice etc.; - instala iile pentru stingerea incendiilor care utilizeaz substan e speciale ca: abur, bioxid de carbon, pulbere, spume etc., precum i cele specifice tehnologiilor sau utilajelor; - prepararea apei calde cu alte surse dect cele clasice (solar , geotermal , eolian etc.). 1.4. Prevederile normativului se aplic att la obiectivele noi, ct i la refacerea instala iilor existente. Pentru construc iile provizorii, normativul are caracter de recomandare. 1.5. Proiectarea i executarea instala iilor sanitare se face astfel nct acestea s realizeze i s men in pe ntreaga durat de utilizare, urm toarele cerin e: - rezisten i stabilitate; - siguran n exploatare; - siguran la foc; - igiena, s n tatea oamenilor, refacerea i protec ia mediului; - izola ie termic , hidrofug i economie de energie; - protec ie mpotriva zgomotului. 1.6. Prevederile normativului au n general caracter de recomandare. Fac excep ie, fiind obligatorii, prevederile care se refer la probleme de siguran , de prevenirea i stingerea incendiilor, ecologie, la cele pot afecta persoane, construc ii sau alte valori materiale, precum i la asigurarea cerin elor men ionate n art. 1.5. 1.7. n con inutul normativului se g sesc i prevederi care nu se refer strict la instala iile sanitare, cum ar fi cele privind elementele constructive ale cl dirilor, intercondi ion ri cu alte categorii de instala ii etc. Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescrip ii tehnice; ele nu se substituie acestora i nu au prioritate fa de acestea. Prevederile men ionate sunt incluse n fiecare capitol, n corelare cu problemele de instala ii sanitare, specifice capitolului respectiv. Aceste prevederi trebuie s stea n aten ia celorlal i speciali ti (arhitec i, constructori, instalatori din alte categorii de instala ii, tehnologi) cu care colaboreaz speciali tii n instala ii sanitare. 1.8. n sensul articolului anterior, la proiectarea i executarea instala iilor sanitare se vor respecta de asemenea prevederile corespunz toare cuprinse n: - Regulamentul privind protec ia i igiena muncii n construc ii; - Instruc iuni tehnice ISCIR; - Normativul pentru proiectarea i executarea re elelor i instala iilor de utilizare a gazelor naturale - I 6; - Normativul pentru protec ia antiseismic a construc iilor de locuin e, social-culturale, agrozootehnice i industriale - P 100;

- Norme de prevenire i stingere a incendiilor; - Alte prescrip ii cuprinse n anex . 1.9. Alegerea solu iilor se va face dup criterii tehnice i economice, innd seama de necesit ile specifice i de posibilit ile de realizare. n analizele privind economicitatea unei solu ii, inclusiv oportunitatea unei moderniz ri sau transform ri, se vor lua n considerare toate aspectele legate de costul investi iei i al exploat rii. [top]

2.1. Echiparea i dotarea instala iilor de alimentare cu ap i de canalizare se va face n func ie de destina ia i caracteristicile cl dirilor sau a spa iilor ce urmeaz a fi dotate, de caracteristicile re elelor exterioare de ap i canalizare, de nivelul de confort la care trebuie s r spund cl dirile respective, precum i de cerin ele investitorilor. 2.2. Dotarea minim cu obiecte sanitare i accesorii a cl dirilor se va face innd seama de prevederile cuprinse n STAS 1478 Instala ii sanitare. Alimentarea cu ap la construc ii civile i industriale. Prescrip ii fundamentale de proiectare", de prevederile reglement rilor tehnice n vigoare n care se precizeaz dot rile necesare pentru diferite categorii de cl diri i nc peri i de prevederile temei de proiectare. 2.3. Pentru cl diri de locuin e cu caracter social (construire din fonduri de la stat) se recomand dotarea cu urm toarele obiecte sanitare cu accesoriile respective: n camerele de baie: - cad de baie (m rimea 1700 mm) cu baterie amestec toare de baie; - lavoar din por elan sanitar (m rimea 600 mm), cu baterie amestec toare de ap rece i cald , prev zut cu pies tip perlator"; - vas de closet cu rezervorul montat pe vas sau la n l ime; - spa iu pentru ma ina de sp lat rufe i racordurile necesare pentru ap rece, cald i canalizare; - un sifon de pardoseal . pentru grupul sanitar suplimentar: - lavoar din por elan sanitar cu baterie amestec toare de ap rece i cald , prev zut cu pies tip perlator"; - vas de closet cu rezervorul montat pe vas sau la n l ime; - cad de du (min. 800 x 800 mm) cu baterie de du ; - spa iu pentru ma ina de sp lat rufe i racordurile necesare pentru ap rece, cald i canalizare n cazul n care nu s-a prev zut n camera de baie; - un sifon de pardoseal . pentru buc t rii: - sp l tor (din font sau tabl emailat , eventual inox) cu platform , cu baterie de ap rece i cald , prev zut cu pies tip perlator"; - spa iu pentru o ma in de sp lat vase i racordurile necesare pentru ap rece, cald i canalizare. pentru p r ile comune: - chiuvet cu dou robinete dublu serviciu pentru ap rece i cald la 3-4 nivele. Acestea vor fi amplasate, de regul , lng casa sc rii (n spa iile care ad postesc gurile pentru evacuarea de eurilor menajere sau n alte spa ii disponibile, ferite de nghe ). 2.4. Sifoanele de evacuare a apelor de pe pardoseal se vor prevedea n: - camerele de baie (din cl diri de locuin e i alte categorii de cl diri cu camere de baie); - camere de du uri; - nc peri pentru pisoare; - nc peri n care se monteaz fntni de b ut ap ; - n dreptul punctelor de scurgere n nc peri prev zute cu ma ini de sp lat rufe, cazane de fiert rufe, marmite i cu alte echipamente cu posibilit i de evacuare direct a volumului suplimentar de ap ; - n nc peri n care exist posibilitatea sp l rii sau stropirii pardoselii (sp l torii de rufe, de vase, vesel , legume, centre de sifoane etc.); - la magazine cu profil alimentar, avnd suprafa a n care se desf oar opera iuni de vnzare de 2 peste 100 m (pe te, carne, legume, fructe, lactate .a.); - la sp l toriile i camerele de gunoi ale cl dirilor de locuit; 2 - n cur ile de lumin avnd o suprafa sub 8 m ; - n exteriorul camerilor frigorifice, n apropierea u ii; - se recomand prevederea sifoanelor de pardoseal n grupurile sanitare de folosin comun . 2.5. Pentru men inerea g rzii hidraulice, la sifoanele de pardoseal se recomand racordarea la acestea, a conductei de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecvent .

2. GRADUL DE ECHIPARE

2.6. Recipien i pentru scurgerea apelor de pe pardoseal se vor prevedea la: - centrale termice i puncte termice; - sta ii de pompare, inclusiv sta ii de hidrofor; - n subsolurile tehnice pentru evacuarea apei provenite din neetan eit ile instala iilor; 2 - colectarea apelor din cur ile de lumin mai mari de 8 m , precum i ori de cte ori apa de evacuare con ine suspensii solide care pot nfunda sifoanele de pardoseal . 2.7. Echiparea i dotarea construc iilor cu sisteme, instala ii sau echipamente pentru prevenirea i stingerea incendiilor se face n conformitate cu prevederile cap. 14 din prezentul Normativ privind Instala iile de stingere cu ap a incendiilor la cl diri" i reglement rile tehnice specifice. [top]

3.1. Pentru alimentarea cu ap de consum vor fi folosite numai surse a c ror ap ndepline te condi iile de potabilitate (conform STAS 1342). 3.2. Apa nepotabil se poate folosi cu acordul organelor sanitare, pentru: - stingerea incendiilor; - stropirea spa iilor verzi; - sp larea pardoselilor, vehiculelor, diluarea apelor reziduale; - sp larea closetelor i pisoarelor la cl dirile civile i anexele cl dirilor industriale. Pentru aceste cazuri se vor prevedea indicatoare de avertizare c apa este nepotabil . 3.3. Legarea direct a re elelor de ap potabil cu re elele de ap nepotabil nu se admite n nici o situa ie (provizorie sau definitiv ). 3.4. La stabilirea solu iei privind instala iile de alimentare cu ap se va ine seama de: - destina ia i caracteristicile construc iei (cl dire de locuit, administrativ , social-cultural , nalt etc.); - caracteristicile proceselor tehnologice (amplasarea utilajelor, puncte obligatorii de alimentare cu ap etc.); - condi ii de igien , confort, cerin e de estetic etc.; - gradul de rezisten la foc, categoria i clasa de pericol de incendiu a construc iilor i instala iilor; - caracteristicile terenului de fundare a construc iei (n conformitate cu Normativul P7); - clasa de importan a construc iei din punct de vedere seismic (conform STAS 9165) i de proiectarea antiseismic a instala iilor i echipamentelor (Normativ P100); - parametrii apei din conducta public n punctul de racord al instala iei interioare sau al sursele proprii de alimentare cu ap i anume: debitul, presiunea de serviciu (sarcina hidrodinamic disponibil ), regimul de furnizare a apei (continuu sau intermitent) i calitatea apei. 3.5. Re elele exterioare de alimentare cu ap potabil , incendiu etc., din interiorul ansamblurilor de cl diri i incinte industriale se fac, de regul , inelare. Se admit ramifica ii de maximum 500 m pentru alimentarea cu ap a cl dirilor de mai sus, cu excep ia celor vitale sau de importan deosebit (STAS 4163-80). 3.6. Re elele de ap pentru consum menajer i industrial pot fi comune cu cele pentru incendiu. 3.7. n cazul unor construc ii civile sau unit i economice nvecinate, pentru fiecare dintre ele se vor prevedea i executa instala ii separate de alimentare cu ap . 3.8. Pentru ansamblurile de cl diri de locuit cu prepararea central a apei calde, instala iile de preparare a apei calde din centralele termice sau punctele temice vor trebui s aib posibilitatea opririi aliment rii cu ap cald de consum pe timpul incendiului. 3.9. Re elele exterioare de distribu ie a apei reci din ansamblurile de cl diri sau incinte industriale cu o singur zon de presiune se pot racorda: - direct la conductele de serviciu ale re elei de alimentare cu ap a localit ii; - indirect la conductele de serviciu, prin intermediul sta iilor de pompare. 3.10. Func ie de presiunea disponibil n re eaua de alimentare cu ap i presiunea necesar la punctele de consum, se vor prevedea regulatoare de presiune, fie pe racordurile la cl diri, fie pe fiecare nivel al cl dirii, dup caz. n lipsa unor arm turi speciale, se pot utiliza diafragme sau arm turi de nchidere obi nuite, f r roat de manevr . 3.11. Zonarea presiunii pe vertical se va face n func ie de n l imea cl dirilor, respectnd condi ia presiunii maxime de 6 bari pentru fiecare zon de presiune. 3.12. n cazul a dou zone de presiune, prima zon , cu presiune mai mic , se va alimenta pn la limita presiunii disponibile a re elei din care se alimenteaz , iar a doua zon , cu presiune mai mare, va asigura alimentarea cu ap a celorlalte niveluri superioare, pn la limita celor 6 bari.

3. INSTALA II DE AP Prevederi generale

Re ele exterioare de ap rece

Alimentarea cu ap a hidran ilor interiori se va face n func ie de presiunea necesar , prin una din cele dou zone de presiune, f r a dep i la capetele de debitare (ajutaj - eav de refulare) presiunea de 4 bari. 3.13. n cazurile n care presiunea necesar pentru stingerea incendiilor este mai mare de 6 bari, se prev d re ele separate (att exterioare, ct i interioare). 3.14. Fiecare cl dire sau grup de cl diri dintr-o incint va fi alimentat , de regul , printr-un singur bran ament. 3.15. Se vor prevedea dou sau mai multe bran amente pentru re elele de consum menajer sau pentru cele comune (menajer + incendiu) n urm toarele situa ii: - cnd nu se poate realiza debitul necesar printr-un singur bran ament; - cnd lipsa de ap poate produce prejudicii grave consumatorului; - n cazul re elelor cu mai mult de 8 hidran i de incendiu interiori pe nivel; - n cazul cl dirilor nalte i foarte nalte; - la cl diri importante i vulnerabile la incendiu, stabilite de investitori; - la urm toarele cl diri: y y y cu volumul mai mare de 5000 m3, destinate copiilor de vrst pre colar , institu ii medicale, aziluri pentru b trni sau infirmi, muzee, expozi ii, biblioteci sau arhive, magazine i depozite anexe; cinematografe, cluburi i case de cultur (f r scen amenajat ), s li de concerte i s li de ntruniri, de gimnastic i sport, cu capacitate de 600 locuri sau mai multe; teatre dramatice sau muzicale, cluburi i case de cultur cu scen amenajat .

Bran amente

3.16. n cazul prevederii mai multor bran amente, pe fiecare din ele se vor monta arm turi de nchidere, precum i ventile de re inere, astfel nct s poat fi scoase separat din func iune n caz de avarii i s mpiedice circula ia apei n sens invers, prin contorul de ap . 3.17. Alimentarea printr-un bran ament de la re eaua exterioar i altul de la o surs proprie se admite n cazul n care re eaua exterioar nu prezint continuitate n asigurarea debitului i presiunii sau cnd investitorul dore te o mai mare siguran n exploatare. n acest caz se vor monta ventile de re inere pe leg tura re elei exterioare la sursa proprie. Pentru folosirea sursei proprii trebuie s se ob in avizul din partea organelor de drept. 3.18. Se recomand ca bran amentul s fie perpendicular pe conducta de la care se alimenteaz . 3.19. C minele de bran ament se amplaseaz , de regul , n incint , la limita ei. n cazuri excep ionale se admite amplasarea c minului n trotuar, innd seama de existen a altor instala ii subterane. 3.20. Pe bran amentele cu lungimi mai mari de 15 m, care sunt amplasate sub zone carosabile, precum i n cazul mont rii contoarelor n c mine de bran ament din incinta sau din interiorul cl dirilor se va prevedea un robinet de nchidere n imediata apropiere a punctului de racord la re eaua exterioar . 3.21. ntreaga cantitate de ap preluat din re eaua exterioar va fi contorizat n vederea stabilirii cantit ii de ap consumat . Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de c tre Biroul de Metrologie Legal (B.R.M.L.). Montarea contoarelor se va face conform indica iilor din documenta ia tehnic a contorului. 3.22. Contorizarea consumului de ap rece se va face astfel: a. la cl diri individuale, printr-un contor; b. la cl diri cu mai mul i beneficiari, contorizarea se va face cu un contor general pe cl dire sau scar i cu contoare pentru fiecare beneficiar, cnd este posibil; c. la cl diri racordate la o sta ie comun de ridicare a presiunii (S.P.) i la o central termic (C.T.), respectiv la un punct termic (P.T.) comun, contorizarea consumului de ap se va face printr-un contor general la intrarea n S.P., C.T., P.T., cu contor pentru fiecare din ramurile de plecare din acestea, cu contor pentru fiecare cl dire, scar i, respectiv, cu contor pentru fiecare consumator, cnd este posibil. 3.23. Contorizarea consumului de ap cald se va face astfel: a. la cl diri individuale, prin contorul de ap rece; b. la cl diri cu mai mul i beneficiari, n cazul prepar rii centralizate a apei calde, contorizarea se va face cu un contor general de ap cald pe cl dire sau scar i cu contoare de ap cald pentru fiecare beneficiar, cnd este posibil;

Contorizarea consumului de ap

c. la cl diri racordate la o central termic , respectiv la un punct termic comun, cu preparare central a apei calde, contorizarea consumului de ap cald se va face cu un contor general pe racordul de ap rece al instala iei de preparare ap cald , cu un contor de c ldur pe racordul de intrare n distribuitorul de ap cald , contoare de ap cald pe fiecare ramur la ie irea din distribuitor, cu contor de ap cald pe fiecare cl dire sau scar i contoare pentru fiecare beneficiar, cnd este posibil. 3.24. Contoarele de ap se pot amplasa: - n c minul de bran ament; - n inc perea sta iei de pompare (vezi art. 3.22. i 3.23); - n centrale sau puncte termice (vezi art. 3.22. i 3.23); - n subsolul construc iilor, cu condi ia asigur rii unui acces permanent i u or pentru exploatare; - n cadrul fiec rui apartament, respectiv n cadrul propriet ii fiec rui beneficiar.

Rezervoare de acumulare

Prevederi generale 3.25. Rezervoarele de acumulare pot fi numai pentru consum menajer sau pot fi comune pentru consum menajer, incendiu, eventual i pentru consum industrial. 3.26. Stabilirea volumului rezervoarelor de acumulare a apei pentru consum menajer sau pentru consum menajer plus incendiu, eventual i pentru consum industrial, se va face n conformitate cu prevederile STAS 1478 i a indica iilor din prezentul normativ. 3 Se recomand ca rezervoarele cu capacitatea mai mare de 50 m s fie cu dou compartimente. 3.27. n cazul rezervoarelor de acumulare a apei pentru consum menajer i pentru incendiu sau pentru consum menajer, industrial i pentru incendiu, se vor prevedea m suri pentru asigurarea rezervei intangibile pentru incendiu. 3.28. La sta iile de pompare pentru dou zone de presiune se poate folosi un rezervor comun pentru ambele zone. 3.29. Pentru spitale, sanatorii i maternit i, rezerva de ap de consum se va asigura prin nsumarea necesarului: - pentru un interval de 2-5 ore pentru ntreg consumul, innd seama de specificul func ionalit ii, precum i de condi iile impuse prin avizul regiei de distribu ie a apei; - pentru un interval de 24 ore pentru s lile de opera ii, sterilizare, pansamente, cabinete de tratament, reanimare, preg tire bolnavi, preg tire medici, camera de gard , saloanele pentru bolnavi ce pot folosi grupul operator i cabinetele de tratamente chirurgicale. n acest scop se va urm ri alimentarea prin re ele separate a acestor puncte de consum sau prin scoaterea din func iune a celorlal i consumatori n caz de necesitate, prin manevrarea a maximum trei arm turi de nchidere pentru fiecare grup operator. 3.30. Pentru unit ile spitalice ti cu 400 paturi i mai mult se recomand s se prevad pe lng gospod ria proprie de ap , o surs proprie de ap . 3.31. n scopul supravegherii permanente a aliment rii normale cu ap a rezervoarelor, se vor prevedea instala ii automate pentru semnalizare optic i acustic a nivelelor din rezervor pentru ca, la sc derea nivelelor semnalizate, s fie aplicate m surile de exploatare n regim de avarii, stabilite prin instruc iunile de exploatare (nl turarea avariilor n timp util, restrngerea sau suprimarea unor consumuri, nt rirea regimului de supraveghere etc.). Semnalizarea se va face acolo unde exist personal permanent de supraveghere. n cazul rezervoarelor de acumulare comune - menajer plus incendiu - se vor avea n vedere i prevederile din cap. 14. Amplasarea rezervoarelor 3.32. Amplasarea rezervoarelor se va face innd seama de nscrierea corespunz toare a acestora n schema tehnologic de alimentare cu ap , precum i de condi iile de fundare i de stabilitate general i local a terenului. La alegerea amplasamentului se vor evita, pe ct posibil, terenurile cu ap freatic , terenurile sensibile la umezire, tasabile sau cu capacitate portant redus i versan ii cu pante abrupte. Se va evita amplasarea rezervoarelor pe versan i nestabili sau care i pot pierde stabilitatea datorit lucr rilor de executare a rezervoarelor. 3.33. Amplasarea rezervoarelor de ap se poate face n interiorul sau exteriorul cl dirilor, i anume: - n exteriorul cl dirilor; caz n care se pot prevedea rezervoare ngropate, semingropate sau supraterane. n cazul rezervoarelor exterioare de ap potabil se va asigura n jurul lor o zon de protec ie sanitar cu regim sever, ale c rei limite se vor stabili n conformitate cu reglement rile legale n vigoare privind protec ia sanitar a surselor, construc iilor i instala iilor de alimentare cu ap . - n interiorul cl dirii, ntr-o nc pere adecvat , destinat echipamentului de nmagazionare i pompare a apei.

3.34. Se recomand ca rezervorul de ap s se amplaseze astfel nct nivelul p r ii superioare a preaplinului s fie deasupra nivelului terenului pentru a se evita posibilitatea reful rii din canalizarea exterioar .

Instala ii de ridicare a presiunii apei reci

Prevederi generale 3.35. Instala iile de ridicare a presiunii apei reci se prev d atunci cnd presiunea disponibil a apei din conducta public , n punctul de racord al instala iei interioare, este temporar sau permanent insuficient pentru func ionarea normal a tuturor punctelor de consum. 3.36. n componen a sta iilor de pompare a apei pot intra: pompele, recipientele de hidrofor, rezervoarele de acumulare sau rezervoarele de n l ime sub form de elemente independente sau de agregate monobloc. Alegerea solu iei de sta ie de pompare depinde de natura, m rimea i varia ia consumului de ap din instala iile interioare, precum i de m rimea n l imii necesare de pompare etc. 3.37. Sta iile de pompare pot sevi unul sau mai mul i consumatori. La proiectarea sta iilor de pompare a apei, alegerea solu iilor se va face n func ie de regimul maxim admis de presiune, n func ie de felul i num rul consumatorilor, regimul de n l ime a cl dirilor etc. 3.38. Se va evita prevederea unei singure sta ii de ridicare a presiunii pentru cl diri cu presiuni necesare diferite. n cazul n care acest lucru nu este posibil, se vor prevedea dispozitive de reducere a presiunii (diafragme, regulatoare de presiune) la cl dirile cu presiune disponibil mai mare. 3.39. Se recomand amplasarea sta iei de ridicare a presiunii n centrul de greutate al consumatorilor i, cnd este posibil, comasarea cu alte cl diri ca: puncte termice, centrale termice, posturi de tranformare, centrale de aer comprimat etc. 3.40. Alegerea pompelor, a volumului recipien ilor de hidrofor i a schemei de automatizare se face pe baza unei analize tehnico-economice, urm rindu-se realizarea unor consumuri minime de energie la livrarea apei, n condi iile unor costuri ct mai reduse ale investi iei i unui minim de personal de exploatare. 3.41. n scopul asigur rii aliment rii nivelelor inferioare ale construc iilor direct din re ea, pe durata scoaterii din func iune a sta iei, se va prevedea o conduct de ocolire a rezervorului i a pompelor. Rezervoare tampon 3.42. Pompele vor aspira apa dintr-un rezervor tampon deschis (cu nivel liber al apei), tampon nchis sau dintr-un rezervor de acumulare. 3.43. Prevederea rezervoarelor tampon nchise (sub presiune - cu pern de aer) se admite numai pentru consumuri menajere i cu respectarea urm toarelor condi ii: a. - perna de aer s fie asigurat n permanen , fie prin supravegherea continu , fie prin completarea automat , fie prin folosirea recipien ilor cu membran ; b. - presiunea din conducta de aspira ie s nu scad sub 1 bar. La sc derea presiunii sub 1 bar, se vor scoate automat din func iune pompele, cu avertizare optic i acustic . Se recomand , ca ori de cte ori este posibil, s se adopte solu ia cu rezervor tampon nchis. 3.44. Pompele instalate n sta iile de ridicare a presiunii care aspir dintr-un rezervor cu dou compartimente vor avea posibilitatea de aspira ie din fiecare compartiment. 3.45. n cazul n care din rezervorul tampon se alimenteaz i hidran i interiori pentru stins incendiu, capacitatea rezervorului tampon se va calcula pentru a se asigura i rezerva intangibil de ap necesar hidran ilor interiori. 3.46. n cazul instala iilor de distribu ie comune pentru consum menajer i pentru hidran ii de incendiu interiori, la stabilirea volumului rezervorului tampon, la rezerva intangibil de incendiu se va include i cantitatea de ap ce s-ar putea consuma n cl dire n timpul incendiului. 3.47. Se recomand montarea a cel pu in trei robinete cu plutitor pentru siguran a n func ionare a rezervorului tampon deschis. Spa iul de montaj al robinetelor cu plutitor nu trebuie s afecteze volumul util al rezervorului tampon deschis. 3.48. La amplasarea rezervorului tampon deschis se vor lua m suri de respectare a condi iilor igienico-sanitare pentru evitarea contamin rii apei potabile (rezervorul va fi prev zut cu capac, nu se va amplasa sub re ele care transport ap nepotabil , montate la plafonul nc perii etc.). Recipiente de hidrofor 3.49. Dimensionarea instala iilor de pompare cuplate cu recipiente de hidrofor se va face n conformitate cu prevederile STAS 1478. 3.50. Pentru sta iile de hidrofor aferente ansamblurilor de cl diri i a unor cl diri de importan deosebit (spitale, hoteluri etc.) se recomand alegerea a cel pu in dou recipiente de hidrofor de

capacit i egale, avnd volumul total util cel pu in egal cu volumul util rezultat din calcul (conform prevederilor STAS 1478). La instala iile mici se recomand prevederea recipientelor de hidrofor cu membran . Pompe 3.51. Pentru alimentarea cu ap a cl dirilor se recomand folosirea electropompelor cu ax orizontal sau vertical, cu tura ie variabil . 3.52. n instala iile de pompare se va prevedea, de regul , pentru fiecare grup de pompe, cte un agregat, de rezerv . 3.53. Pentru consumatorii vitali, la care ntreruperea aliment rii cu ap poate duce la explozii, distrugeri i avarii grave sau pierderi de vie i omene ti, num rul pompelor de rezerv se va stabili pe baza unei analize tehnico-economice. 3.54. Pentru consumatorii individuali, cu consum mic, se poate folosi o singur pomp , n cadrul unui agregat de pompare format din electropomp , recipient de hidrofor i instala ie de automatizare. Pentru consumatorii mari se pot monta mai multe pompe cu pornire automat n func ie de presiune i/sau debit. 3.55. n cazul instala iilor comune, pentru consum menajer i hidran i interiori de incendiu, se vor prevedea pompe independente pentru incendiu i pentru consum menajer, cu sorburi de aspira ie separate n vederea asigur rii rezervei intangibile de incendiu. 3.56. Pompele se vor monta, de regul , astfel nct nivelul mediu al apei din rezervor s fie mai sus dect partea superioar a corpului pompei. Fac excep ie pompele prev zute cu sisteme de autoamorsare care se vor monta conform documenta iei tehnice a agregatelor. 3.57. Pornirea pompelor pentru consum menajer se va face automat, astfel: - n cazul sta iilor de hidrofor, automatizarea func ion rii pompelor se va face func ie de varia ia presiunii din recipien ii de hidrofor; - n cazul rezervoarelor de n l ime, pornirea, respectiv oprirea pompelor de umplere, se va face n func ie de nivelul apei din rezervor; - n cazul sta iilor de pompare f r recipiente de hidrofor i f r rezervoare de n l ime, la func ionarea n paralel a pompelor, automatizarea se poate face n func ie de debit i de presiune. n toate cazurile se va asigura pornirea i oprirea manual a pompelor. La atingerea nivelului minim admis de aspira ie se va asigura oprirea automat a pompelor. 3.58. n cazul instala iilor comune pentru consum menajer i hidran i interiori de incendiu, dotate cu recipiente de hidrofor, pornirea pompelor pentru consum menajer se va face n func ie de varia ia presiunii din recipien ii de hidrofor, iar a pompelor de incendiu cu butoane amplasate, n sala pompelor i la hidran ii de incendiu i oprirea lor din sta iile de pompare. 3.59. n cazul instala iilor de distribu ie comune pentru consum menajer i hidran i deincendiu, pompele trebuie s asigure urm toarele debite: - pompele pentru consum menajer vor asigura debitul pentru consum menajer; - pompele pentru incendiu vor asigura debitul pentru consum menajer plus debitul pentru incendiu interior. n ambele cazuri, presiunea n instala ie nu trebuie s dep easc 6 bari. Compresoare 3.60. La instala iile de hidrofor se admite s se monteze un singur compresor alimentat de la o singur surs de energie sau s se foloseasc sta ia de compresoare centralizat , dac aceasta asigur o alimentare continu cu aer comprimat. 3.61. La instala iile mici, cu recipien i de hidrofor mai mici de 500 litri, se admite folosirea ejectoarelor, n locul compresorului, dac sta ia de pompare se livreaz echipat cu toate componentele necesare aferente acestei solu ii, inclusiv ejectorul.

Instala ii pentru prepararea apei calde de consum


Instala ii locale pentru prepararea apei calde de consum 3.62. Instala iile locale pentru prepararea apei calde de consum se recomand , de regul , la cl dirile care nu dispun de instala ii proprii de nc lzire central , cnd nu sunt condi ii de racordare la re elele exterioare de ap cald sau cnd regimul de furnizare a apei calde nu satisface cerin ele beneficiarilor (func ionare intermitent , temperatur insuficient ). Se pot prevedea instala ii locale de preparare a apei calde i n cazul cnd cl direa este prev zut cu nc lzire central , dac prepararea local este mai economic i mai eficient n special n perioada cald a anului (ex. folosirea n timpul verii a aparatelor pentru prepararea instantanee a apei calde n locul cazanelor de nc lzire central ). 3.63. Tipul de instala ie local de preparare a apei calde ce poate fi adoptat depinde de sursa de energie disponibil (electric , gaze combustibile, combustibili solizi, etc.). Se recomand folosirea aparatelor prev zute cu instala ie automat de ardere i cu termoregulator.

3.64. Aparatele de preparare local a apei calde poate fi cu acumulare sau f r acumulare. Folosirea aparatelor f r acumulare se recomand n cazul n care este necesar s se prepare instantaneu ap cald i totodat se dispune de energia electric sau gazele combustibie necesare. l 3.65. n cazul folosirii energiei electrice, se va da prioritate sistemelor cu acumulare, care s poat utiliza energia electric n perioadele de consum redus. Instala ii centrale pentru prepararea apei calde de consum 3.66. La adoptarea sistemului de instala ie central pentru prepararea apei calde de consum se va ine seama de: - necesarul specific de ap cald de consum, num rul de consumatori i durata efectiv a perioadei de consum; - natura, regimul de furnizare i parametrii agentului termic primar; - tipurile aparatelor folosite pentru prepararea apei calde de consum, care pot fi: cu acumulare (boilere orizontale sau verticale) sau f r acumulare (aparate n contracurent); - prevederile specifice din Normativul pentru proiectarea i executarea instala iilor de nc lzire - I 13/1. 3.67. Prepararea apei calde de consum n centrale i puncte termice se va realiza cu boilere (solu ie 3 recomandat cnd consumul maxim orar de ap cald este mai mic de 10 m /h), cu aparate n contracurent sau cu aparate n contracurent i acumulatoare de ap cald . 3.68. La schema de preparare a apei calde cu boilere se va ine seama de urm toarele: - n cazul boilerelor orizontale, racordarea conductei la alimentarea cu ap rece se face la partea inferioar a boilerului, opus ie irii agentului termic, iar cea a apei calde de consum la partea superioar a boilerului, lng intrarea agentului termic; - ventilul de siguran se poate monta pe boiler, la partea superioar , sau pe conducta de alimentare cu ap rece. 3.69. Prepararea apei calde de consum cu aparate n contracurent se recomand : - n cazul n care consumul de ap cald este mai mare de 10 m3/h; - la schemele de racordare la termoficare. 3.70. Prepararea apei calde cu aparate n contracurent se poate realiza dup diferite scheme de racordare n func ie de m rimea consumului, eficien a energetic , condi iile de confort etc. Se recomand ca, indiferent de schema de racordare, s se prevad acumularea apei calde pentru satisfacerea consumului n perioadele cu consum maxim. 3.71. La prepararea apei calde de consum cu aparate n contracurent i rezervoare de acumulare (f r serpentin de nc lzire) se recomand luarea urm toarelor m suri: - legarea aparatului n contracurent cu rezervorul de acumulare se face numai n paralel, cu montarea unei pompe de circula ie ntre acumulator i aparatul n contracurent (montat pe conducta cu temperatura apei mai mic ); - rezervorul de acumulare se monteaz numai n pozi ie vertical , fiind prev zut cu vane pentru izolarea lui. 3.72. n cazul prepar rii apei calde de consum cu aparate n contracurent (f r acumulator de ap cald ), cnd presiunea re elei de alimentare cu ap nu satisface presiunea necesar n instala ia de ap cald , se admite intercalarea pe circuitul apei calde a unei pompe de ridicare a presiunii (pentru acoperirea pierderilor de sarcin n aparatele n contracurent). 3.73. Racordarea conductei de circula ie la aparatele de preparare a apei calde se face pe leg tura de ap rece, dup ventilul de re inere. Pe conducta de circula ie se va monta un ventil de re inere. 3.74. Dotarea cu obiecte sanitare a centralelor i punctelor termice se va face n conformitate cu Normativul pentru proiectarea i executarea instala iilor de nc lzire" - I 13/1. Re ele exterioare pentru distribu ia i recircularea apei calde de consum 3.75. Re elele exterioare de distribu ie a apei calde de consum fac leg tura ntre instala ia de preparare a apei calde din punctele termice sau centralele termice i instala iile interioare i se vor realiza, de regul , ramificat. 3.76. Conductele de recirculare a apei calde de consum se vor prevedea, de regul , la cl diri socialculturale cu specific deosebit, cum sunt: construc iile pentru s n tate (spitale, policlinici, sanatorii etc.), cre e, gr dini e, hoteluri etc., precum i la cl dirile de locuit. Conductele de recirculare a apei calde se vor prevedea, de regul , pn la baza coloanelor. Re eaua de recircula ie se va realiza astfel nct racordarea s se fac naintea contorului montat la consumator. 3.77. n cazul cl dirilor cu central termic proprie se recomand s se prevad conducte de recirculare atunci cnd distan a dintre sursa de preparare a apei calde i baza coloanei celei mai ndep rtate dep e te 15 m. 3.78. n func ie de zonele de presiune se vor prevedea conducte de recirculare distincte.

3.79. Recircularea apei n sistemul de conducte de ap cald de consum va fi activat prin pompe separate pentru fiecare zon de presiune n parte. 3.80. Se admite recircularea prin gravita ie n cazul cl dirilor la care distan a ntre sursa de preparare a apei calde i baza coloanei celei mai ndep rtate nu dep e te 25 m, iar n l imea ntre axul generatorului i punctul de racord al conductei de recirculare la coloan este mai mare de 5 m. 3.81. Pompele de ridicare a presiunii n re eaua de ap cald de consum, ca i pompele de recirculare, vor fi amplasate n spa iile de preparare a apei calde de consum. 3.82. Se poate renun a la conducta de recirculare n cazul n care conductele de distribu ie sunt preizolate i prev zute cu sistem electric de nc lzire. 3.83. Se poate utiliza i sistemul de conducte de recirculare montate n interiorul conductelor de distribu ie. 3.84. Re elele de distribu ie interioare se pot realiza n sistem inelar, ramificat sau mixt. Alegerea sistemului se va face pe baza criteriilor economice i de func ionabilitate. 3.85. Re elele inelare de conducte pentru consum menajer i incendiu se prev d cu robinete d e trecere astfel nct, n caz de avarii, s nu se ntrerup func ionarea a mai mult de 5 hidran i pe un nivel al cl dirii. Robinetele de pe re elele care alimenteaz hidran ii de incendiu vor fi sigilate n pozi ie normal deschis ", dac nu sunt prev zute cu dispozitive de ac ionare de la distan . 3.86. Schema de distribu ie inferioar se va aplica pentru toate cl dirile prev zute cu subsoluri sau la care se pot prevedea canale de circula ie ori vizitabile (cl diri industriale). 3.87. Schema de distribu ie superioar se va aplica, n general, n cazul cl dirilor industriale, halelor de depozitare, centrelor comerciale i a altor cl diri la care schema de distribu ie inferioar nu este indicat tehnic sau economic. 3.88. Pentru cl dirile cu dou zone de presiune, conductele de distribu ie se vor amplasa n subsol. Distribu ia superioar se admite numai n cazul n care conductele pot fi montate n spa ii de circula ie sau nc peri de folosin comun (sp l torii, usc torii, boxe etc.), cu asigurarea evacu rii apei provenite din eventualele defec iuni. 3.89. Pentru cl dirile cu dou zone de presiune, se admite proiectarea unui nivel tehnic amplasat la ultimul nivel sau la un nivel intermediar, atunci cnd solu ia rezult convenabil din punct de vedere func ional, tehnic sau economic. 3.90. Se vor prevedea re ele de distribu ie separate pentru consum menajer n urm toarele situa ii: - alimentarea cu ap a cl dirilor social-culturale din incinte industriale n cazul n care pentru procesele tehnologice din industria respectiv se folose te ap nepotabil ; - la cl diri social-culturale i industriale la care se prev d instala ii interioare special de stingere cu ap a incendiilor (ex. sprinklere, drencere, ap pulverizat ); - n cazul utiliz rii conductelor din mase plastice pentru ap potabil (industrial ); - la alimentarea consumatorilor mari (buc t rii mari, sp l torii mecanice), amplasate la nivelele inferioare, de la re eaua de presiune sc zut ; - la alimentarea cu ap a unor spa ii cu destina ie special (s li de opera ii, sterilizare, pansamente, cabinete de tratament, reanimare, preg tire bolnavi, preg tire medici, camere de gard , saloane pentru bolnavi ce pot folosi grupul operator i cabinetele de tratament chirurgical etc.). 3.91. Alimentarea cu ap a hidran ilor de incendiu interiori, din construc iile prev zute cu instala ii de ap potabil sau industrial , se recomand s se fac prin re ele comune. 3.92. n cazul re elor comune se va asigura circula ia apei n coloanele hidran ilor prin legarea capetelor coloanelor la obiecte sanitare cu folosin curent (ex. pisoare, rezervoare de WC etc.). 3.93. n re elele instala iilor interioare de ap comune pentru incendiu i consum menajer se vor folosi numai evi din o el zincat. n cazul n care se folosesc re ele separate pentru incendiu fa de alte re ele pentru care se utilizeaz materiale plastice, acestea se vor separa din exteriorul cl dirilor. n c minul de ramifica ie, pe conducta din material plastic, se prevede organ de nchidere. 3.94. Re elele interioare de ap cald de consum i de recirculare se amplaseaz , de regul , pe trasee comune cu cele de ap rece i se pot executa din conducte din o el galvanizat sau din alte o materiale omologate rezistente la temperatura de 60-65 C. 3.95. Diferen a de presiune ntre apa rece i cald , la nivelul aceluia i obiect sanitar nu va fi mai mare de 0,3 bari.

Re ele interioare de ap rece i ap cald de consum

3.96. n cazul n care nu exist re ea public de ap potabil alimentarea se va face de la o surs proprie (care serve te una sau mai multe cl diri) la care apa ndepline te condi iile de potabilitate.

Instala ii de alimentare cu ap pentru consum menajer la cl dirile amplasate n zone f r re ele hidroedilitare

Num rul de persoane servite de o astfel de surs depinde de situa ia local (tipul sursei, caracteristicile acesteia etc.). 3.97. n lipsa re elei publice, se recomand folosirea apei subterane i anume cea ob inut prin: - pu uri s pate; - pu uri forate; - capt ri de izvoare. 3.98. nainte de executarea lucr rilor de captare se vor lua probe i se vor face analizele necesare de c tre un laborator de specialitate. n baza avizului favorabil se va proiecta i executa sursa de alimentare cu ap . 3.99. Cnd apa este potabil i nu exist pericol de poluare a stratului freatic se recomand folosirea cu prec dere a surselor subterane de adncime medie (8 m pn la 20 m adncime). 3.100. Apele de izvoare vor fi alese numai dac se constat , n urma unor observa ii mai ndelungate, c au debit suficient i i p streaz calit ile, mai ales dup perioadele secetoase sau ploioase. 3.101. Stabilirea locului de execu ie a pu ului se va face avnd n vedere urm toarele condi ii principale: - s fie ct mai aproape de consumatori; - s fie ct mai dep rtat de locurile care ar putea infecta apa, att prin infiltra ii de suprafa , ct i prin circula ia apei subterane; - s fie un loc mai ridicat, evitndu-se cele joase n care se adun apele de ploaie sau rezultate din topirea z pezii; - s fie un teren curat i s n tos; nu se va s pa (fora) niciodat pu ul pe un teren unde au fost mai nainte grajduri, haznale, depozite de gunoaie etc. 3.102. Distan a minim de la sursele de captare de ap subteran la sursa posibil de contaminare va fi: - de la sursa de contaminare aflat n amonte pn la sursa de captare a apei - 50 m; - de la sursa de captare pn la sursa de contaminare aflat n aval - 20 m. 3.103. Captarea prin pu uri s pate se va folosi cnd stratul de ap potabil se afl la adncimi relativ mici, dar nu mai mici de 5 m. 3.104. Pomparea apei din pu urile s pate se va face cu ajutorul unei pompe centrifuge cu ax orizontal, n cazul n care este asigurat n l imea minim de aspira ie. n cazul folosirii unei pompe centrifuge, diametrul pu ului se va stabili astfel nct s fie posibil montarea pompei. Se recomand folosirea pompelor submersibile. 3.105. Preluarea apei colectate din pu urile forate se va face cu pompe submersibile. 3.106. Transportul apei de la izvoarele de coast la consumator se va face: - prin c dere liber , n cazul n care diferen a de nivel dintre izvor i consumator asigur presiunea necesar ; - prin pompare, cnd diferen a de nivel este insuficient . 3.107. Transportul apei de la izvoarele ascendente la consumator se va face n limita presiunii disponibile sau prin pompare. 3.108. n instala iile interioare arm turile de nchidere vor fi prev zute: - pe conductele de alimentare cu ap rece la intrarea n cl diri; - la baza coloanelor, n apropierea conductelor de distribu ie a cl dirii; - pe deriva iile care alimenteaz unul sau mai mul i consumatori n func ie de specificul cl dirii; - la locuin e, hoteluri, etc. pentru fiecare baie, grup sanitar suplimentar i buc t rie; - la punctele de leg tur ale conductelor de circula ie cu conductele de alimentare cu ap cald de consum; - la re elele inelare de conducte ce alimenteaz hidran ii interiori de incendiu, n condi iile pct. 3.85. 3.109. n centrale i puncte termice, arm turile de nchidere vor fi prev zute: - pe conductele de alimentare cu ap rece, la intrarea n cl diri, ntr-un c min exterior sau n cl dire; - pe racordurile schimb toarelor de c ldur , pe conductele de ap rece i cald de consum; - ntre schimb toarele de c lcur , pentru scoaterea din func iune a unuia dintre ele; - pe conductele de plecare i sosire ale distribuitoarelor i colectoarelor; - pe conductele de aspira ie i refulare a pompelor; - pe conductele de ocolire; - pe racordul de umplere a instala iei de nc lzire central . 3.110. n sta ii de ridicare a presiunii, arm turile de nchidere vor fi montate: - pe conductele de alimentare cu ap rece, la intrarea n cl dire; - la alimentarea rezervoarelor tampon cu sau f r acumulare;

Arm turi de nchidere, reglaj, siguran , golire

- pe conductele de aspira ie i refulare ale pompelor; - pe racordurile recipien ilor sub presiune (alimentarea cu ap i aer comprimat, golire); - pe racordurile distribuitoarelor; - pe conductele de ocolire; 3.111. Arm turile de re inere se vor prevedea n urm toarele cazuri: - pe conductele de alimentare cu ap rece a schimb toarelor de c ldur ; - fiecare bran ament, dup contorul general; - pe conductele de ocolire (by-pass); - pe conductele de alimentare cu aer comprimat a recipien ilor de hidrofor; - pe conductele de refulare ale pompelor, ntre pompe i arm tura de nchidere; - pe conductele de umplere a instala iilor de nc lzire central . 3.112. Arm turile de siguran se monteaz la recipientele sub presiune (recipiente de hidrofor, boilere, aparate de contracurent etc.), cu excep ia boilerelor i a aparatelor n contracurent care sunt o alimentate cu agent termic cu temperatur sub 100 C. ntre dispozitivele de siguran i recipientele protejate nu se vor prevedea organe de nchidere. 3.113. Arm turile de nchidere vor fi dublate cu arm turi pentru reglaj (diafragme sau regulatoare de presiune), pe racordurile de alimentare cu ap rece i cald care servesc obiecte ce necesit presiuni inferioare fa de cele disponibile. 3.114. Arm turile de nchidere ale instala iilor interioare vor fi dublate de arm turi sau dispozitive de golire, ori de cte ori golirea ramurilor sec ionate nu poate fi f cut prin arm turile de serviciu. 3.115. Pe re elele exterioare de ap rece, arm turile de nchidere vor fi prev zute: - n c minele de racord prev zute cu contoare; - pe ramifica iile re elelor exterioare, innd seama de STAS 4163 i prevederile privind instala iile de incendiu din prezentul normativ. 3.116. Pe re elele exterioare de ap rece i cald arm turile de nchidere vor fi prev zute pentru sec ionarea re elelor i a deriva iilor. La amplasarea lor se va ine seama de condi iile de alimentare n caz de avarii a consumatorilor ce nu admit ntreruperi n alimentare. 3.117. Se vor prevedea termometre indicatoare: - la fiecare aparat de preparare central a apei calde de consum; - pe acumulatoarele de ap cald de consum; - pe distribuitoarele de ap cald . 3.118. Pe racordurile de ap cald de la fiecare cl dire sau scar , naintea contoarelor, se va prevedea cte un racord pentru montarea unui termometru indicator, protejat cu o teac metalic . 3.119. Indicatoarele de nivel cu tub de sticl se vor prevedea obligatoriu la recipien ii de hidrofor, cu excep ia celor cu membran . 3.120. Se vor prevedea manometre indicatoare: - pe racordurile de refulare ale pompelor i compresoarelor; - pe recipientele de hidrofor. 3.121. Se va prevedea cte un tu cu robinet i muf pentru mont ri de manometre: - pe distribuitoare; - pe racordurile aparatelor de contracurent la conductele de ap rece i cald de co nsum. Se va prevedea cte un tu cu robinet i muf i n alte puncte ale instala iei unde este necesar verificarea temporar a presiunii. 3.122. Sta iile de ridicare a presiunii, precum i instala iile de preparare a apei calde din centralele i punctele termice care alimenteaz cu ap cl diri sau ansambluri de cl diri vor fi prev zute cu instala ii de automatizare. [top]

Aparate de m sur

i control

4. DISPOZITIVE PENTRU PRELUAREA DILAT RILOR I EFORTURILOR N CONDUCTE

Conducte de o el

4.1. Dilat rile conductelor de ap cald de consum vor fi preluate pe ct posibil natural, prin schimb ri de direc ie ale traseului, preferndu-se forma n L. 4.2. Pe trasee drepte de conducte vor fi prev zute compensatoare din evi curbate n form de U, compensatoare axiale sau lenticulare, n func ie de caracteristicile geometrice ale re elei, parametrii de regim ai apei i de condi iile de amplasare ale conductelor n p mnt sau n canale. 4.3. Calculul compensatoarelor de dilatare U i al conductelor cu autocompensare se va face dup STAS 4377. 4.4. Pe coloanele verticale ale instala iilor de ap vor fi prev zute compensatoare de tip U. n l imea maxim a coloanelor verticale pe care nu este necesar a se monta compensatoarele de dilatare va fi conform tabelului 1: Tabelul 1 Temperatura maxim a apei n grade C 40 60 In l imea maxim a coloanei verticale m 40 35

4.5. Pentru conductele de o el ngropate n p mnt i pentru varia ii de temperatur ale apei o transportate pn la 25 C nu sunt necesare compensatoare. 4.6. Ccompensatoarele de tip U se vor amplasa n axul cmpului (tronsonului de re ea) compensat. Cnd nu este posibil, se admite amplasarea dezaxat , ns numai n treimea mijlocie a cmpului. Compensatoarele axiale se vor amplasa n vecin tatea suporturilor fixe, de preferin alta a acestora. de o parte i de

Indiferent de tipul folosit, compensatoarele vor fi amplasate astfel nct s permit vizitarea lor. 4.7. Compensatoarele n form de U, pozate n plan vertical, vor fi prev zute cu dispozitive de evacuare a aerului pe por iunea de conduct orizontal , dac aceasta se g se te deasupra conductei de distribu ie, respectiv cu robinet de golire, dac aceasta se g se te dedesubtul conductei de distribu ie. 4.8. Preluarea eforturilor transmise de conductele de ap cald se va face prin supor i fic i, rigidiza i de elemente de construc ii adiacente. 4.9. n cazul mont rii conductelor de ap cald mpreun cu conductele instala iei de nc lzire, se va utiliza acela i tip de supor i. 4.10. Amplasarea supor ilor fic i se va face innd seama de tabelul 2 i cu recomandarea ca ace tia s fie plasa i lng ramifica ii i n vecin tatea arm turilor de separare sau nchidere. Tabelul 2

Diametrul nominal al conductei (mm) 40 50 65 80 100 150

Distan a ntre supor ii fic i (m) la o temperatur a fluidului de: 40oC 100 115 125 135 150 170 60oC 90 100 110 120 130 150

4.11. Pentru sus inerea conductelor se vor prevedea supor i mobili glisan i, rulan i sau suspenda i, conforma i antiseismic, dup cataloagele de detalii tip. Distan ele de montaj sunt indicate n tabelul 3. Tabelul 3

DISTAN ELE RECOMANDATE NTRE SUPORTURILE MOBILE ALE CONDUCTELOR DE AP


Diametrul interior al conductelor ( oli) sau (mm) 3/8" - 1/2" 3/4" - 1" 1 1/4" - 1 1/2" 40 57,5, 64 70 76 82 88 95 100 125 131 150 Conducte izolate cu psl de vat mineral sau vat de sticl de maximum 40 mm grosime, protejat de carton bitumat 2,0 3,0 4,0 4,6 5,1 5,7 6,0 6,5 9,5

Conducte neizolate 3,3 4,2 5,1 5,7 6,1 6,7 7,0 7,5 8,0

Conducte din P.V.C.

4.12. Pentru conductele din P.V.C. prevederea, modul de amplasare i de dimensionare a compensatoarelor i supor ilor se va face conform Normativului pentru proiectarea i executarea instala iilor tehnico-sanitare i tehnologice cu evi din P.V.C. neplastifiate" I 1.

Conducte din font de presiune i azbociment


4.13. Pentru preluarea mpingerilor din re elele exterioare, executate cu tuburi din font de presiune sau din azbociment, se vor prevedea, la schimb rile de direc ie, masive de ancoraj din beton. [top]

5. INSTALA II DE CANALIZARE Prevederi generale


5.1. Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile Normativul pentru condi iile de desc rcare a apelor uzate n re elele de canalizare a centrelor populate" C 90. 5.2. n interiorul cl dirilor, instala ia de canalizare se va proiecta cu re ele separate, n func ie de natura apelor colectate i anume: - ape uzate; - ape meteorice; - ape ce con in substan e agresive (acizi, baze) etc.; - ape uzate provenite de la buc t riile unit ilor de alimenta ie, garaje etc.; - ape contaminate provenite de la spitale de boli contagioase, laboratoare de analize medicale, laboratoare cu substan e radioactive; - ape ce con in substan e combustibile. Colectarea la re elele exterioare a apelor de canalizare din interiorul cl dirilor se va face numai dup tratarea lor, cnd este cazul, prin neutralizare, dezinfec ie, separarea gr similor sau a nisipului etc. 5.3. Apele uzate provenite de la unit ile medicale precum i de la alte institu ii, care prin specificul lor contamineaz apele uzate cu agen i patogeni, vor fi evacuate la canalizarea exterioar cu luarea m surilor de dezinfec ie impuse prin avizul organelor sanitare. 5.4. n cazurile n care canalizarea exterioar intr sub presiune n timpul ploilor mari, legarea la canal a obiectelor sanitare, precum i a altor puncte de consum situate sub nivelul str zii, se va face printr-o re ea separat , lundu-se pentru aceast re ea, m suri de nl turare a pericolului de refulare i anume: - racordarea indirect , prin intermediul unei sta ii de pompare pentru ape uzate; - prevederea de arm turi contra reful rii de tip cu nchidere etan ;

- folosirea de sisteme de drenare n sol a apelor meteorice (cazul cur ilor de lumin cu suprafa a pn 2 la 8 m ).

Arm turile contra reful rii se vor prevedea numai n cazul cl dirilor cu personal de exploatare permanent. 5.5. Instala ia iterioar de canalizare se va lega, de regul , la re eaua exterioar , prin intermediul unui c min de vizitare. n terenurile normale, c minele de vizitare se vor amplasa, fa i la distan maxim de 10 m. de cl dire, la distan a minim de 2 m

5.6. n terenuri sensibile la umezire, c minele de vizitare se amplaseaz innd seama de prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea construc iilor fundate pe p mnturi sensibile la umezire", ind. P 7. 5.7. Sistemul de canalizare exterioar , din cadrul ansamblurilor de cl diri, se va stabili, de regul , corespunz tor sistemului de canalizare public . 5.8. n ansamblurile de locuin e i n incinte industriale, traseele colectoarelor se vor coordona cu restul conductelor, amplasndu-se la distan ele cerute de normele n vigoare (STAS 8591). 5.9. C minele de vizitare, pe re eaua exterioar de canalizare, se vor prevedea conform indica iilor din STAS 3051. 5.10. Legarea conductelor de canalizare n c minele adnci, n care se realizeaz o diferen de nivel mai mare de 50 cm ntre cota de intrare a conductelor i radierul c minului, se va face astfel nct s fie evitat degradarea radierului i, n acela i timp, s nu fie stnjenit accesul personalului de exploatare n c min.

Racord de canalizare
5.11. Legarea instala iei de canalizare dintr-o incint la re eaua public de canalizare se recomand s se fac printr-un singur racord. 5.12. C minul de racord se va prevedea la limita incintei. n cazuri excep ionale se admite amplasarea c minului de racord pe trotuar, innd seama de existen a altor instala ii subterane.

Sta ii de pompare pentru ape uzate menajere


5.13. Pentru evacuarea apelor uzate prin pompare se vor folosi sta ii de pompare cu func ionare automat i cu comand manual . 5.14. Sta iile de pompare pot servi un singur obiect sanitar sau pot servi mai multe obiecte sanitare. 5.15. Sta iile de pompare servind un num r redus de obiecte sanitare pot fi de tip monobloc, folosite cu prec dere n cazul modific rii unor cl diri existente. Pentru un num r mai mare de obiecte sanitare se recomand sta iile executate i echipate pe antier. 5.16. Sta iile de pompare se pot amplasa n cadrul cl dirii sau n exteriorul acesteia. Sta iile monobloc se pot amplasa lng obiectele sanitare servite sau sub pardoseal . n cazul sta iilor executate pe antier, amplasate n cl dire, acestea trebuie separate de celelalte nc peri pentru a evita p trunderea mirosului i a gazelor n nc perile al turate.

5.17. Sta iile de pompare a apelor uzate vor fi prev zute cu tuburi de ventilare, att pentru nc pere ct i pentru rezervorul de acumulare. Ventila iile se vor duce pn deasupra cl dirii. 5.18. Rezervorul de acumulare se poate executa din tabl , din beton sau din zid rie de c r mid . n toate cazurile, rezervorul se va izola hidrofug i se va proteja anticoroziv. 5.19. Evacuarea apei din rezervorul de acumulare se va face cu pompe centrifuge pentru ape murdare, cu ax orizontal sau vertical. Pompele cu ax orizontal se vor monta n afara rezervorului, sub nivelul minim al apei (necat). Pompele cu ax vertical se vor monta necat n interiorul rezervorului. 5.20. Sta iile de pompare a apelor uzate pentru un num r redus de obiecte sanitare vor fi echipate, de regul , cu o singur pomp . n cazul sta iilor pentru un num r mai mare de obiecte sanitare, precum i n cazul cnd instala iile servite nu pot fi scoase temporar din func iune, se va prevedea o pomp de rezerv montat . Sta iile de pompare pentru evacuarea apei colectate ocazional, care este relativ curat (f r fecale) pot fi echipate i cu pompe de mn , ca pomp de rezerv . 5.21. Pomparea apei uzate se va face direct n re eaua exterioar , prin intermediul unui c min de vizitare. Nu se recomand refularea n colectoarele interioare. 5.22. Conducta de refulare se recomand s se execute n interiorul sta iei cu o bucl , care va dep suprafa a terenului cu circa 0,5 m, pentru a mpiedica p trunderea apei din re eaua exterioar de canalizare n re eaua interioar , n cazul intr rii sub presiune a acesteia. i

5.23. Se recomand s se monteze o clapet de re inere pe conducta de refulare, ct mai aproape de pomp .

Instala ii de canalizare la cl diri amplasate n zone f r re ele publice de canalizare


5.24. n cazul cl dirilor amplasate n zone f r re ele exterioare de canalizare, evacuarea apelor uzate provenite de la instala iile sanitare se va face la o instala ie exterioar , special proiectat pentru tratarea i evacuarea apelor uzate menajere. 5.25. La proiectarea instala iei exterioare pentru evacuarea i tratarea apelor uzate se va ine seama de situa ia local (relief, existen a culturilor agricole, num rul de persoane servite etc.), de considerente economice (utilizarea apei uzate, transportul depunerilor etc.), de posibilit ile de exploatare, de avizele legale acordate de organele n drept, de distan ele minime obligatorii fa de sursele de alimentare cu ap etc. 5.26. Pentru cl dirile sau grupurile de cl diri cu un num r pn la 50 de persoane se recomand urm toarele scheme pentru evacuarea apelor uzate menajere: - evacuarea apelor uzate ntr-un rezervor vidanjabil cu goliri periodice; - evacuarea printr-o fos septic , c min de distribu ie, drenuri (de suprafa - evacuarea printr-o fos septic i pu absorbant; sau de adncime i pu sau de adncime);

- evacuarea printr-o fos septic , c min de distribu ie, drenuri de suprafa absorbant;

- evacuarea printr-o fos septic , biofiltru, emisar (ap curg toare, rp , depresiune etc.).

5.27. n cazul localit ilor care nu au re ele publice de canalizare, evacuarea apelor meteorice se va face, de regul , la teren, lundu-se m surile necesare pentru evitarea degrad rii construc iei. Cl dirile pot fi prev zute cu instala ii de canalizare a apelor meteorice dac exist posibilitatea evacu rii acesatora ntr-un emisar, depresiune, etc. i dac , pentru aceasta, s-au ob inut aprob rile legale. 5.28. Instala ia interioar de evacuare a apelor meteorice va fi complet separat de cea menajer . Se admite evacuarea printr-o re ea exterioar de canalizare comun a apelor menajere i meteorice n cazul unor sisteme locale de tratare i evacuare a apelor uzate i anume, n cazul evacu rii apei uzate menajere ntr-un emisar, depresiune etc. n acest caz, racordarea re elei de canalizare a apelor meteorice la re eaua de canalizare menajer se va face numai dup instala iile de tratare a apelor uzate (biofiltru). 5.29. Instala iile interioare de canalizare se vor proiecta i executa avnd n vedere i urm toarele recomand ri: - s se evite amplasarea obiectelor sanitare la subsol (inclusiv sifoane de pardoseal ); - ie irea colectorului din cl dire s fie ct mai sus posibil, respectndu-se adncimea minim de nghe ; - n cazul cl dirilor avnd instala iile de canalizare cu o singur coloan de ventilare, se recomand ca dimensiunea acesteia s fie de minimum 100 mm; - n cazul aliment rii cu ap a cl dirii dintr-o re ea public , debitul de calcul pentru dimensionarea instala iei interioare de canalizare se va determina avnd n vedere regimul de furnizare a apei; - n cazul aliment rii cu ap din surs proprie, debitul de calcul pentru canalizare se va determina pentru un regim de func ionare de 24 ore/zi. [top]

6. CONDI II DE AMPLASARE

I MONTARE A INSTALA IILOR

Re ele de distribu ie a apei i de canalizare n ansambluri de cl diri i incinte industriale

Condi ii de amplasare
Prevederi generale 6.1. Amplasarea re elelor exterioare de ap i canalizare se va face, n limita posibilit ilor, n afara zonei carosabile, de preferin n spa iile verzi, pentru a fi supuse ct mai pu in sarcinilor provenite din circula ia vehiculelor i pentru a facilita accesul pentru interven ii. 6.2. Pozarea conductelor n galerii subterane se va face pe baza unor justific ri tehnico-economice i n cazul unor situa ii dificile (subtravers ri de drumuri, c i ferate, ape subterane etc.). 6.3. Se vor monta, acolo unde este posibil, conductele de ap cald i circula ie n canale comune cu cele de nc lzire central , iar conductele de ap rece, n exteriorul canalelor, al turi de acestea, direct n p mnt.

6.4. Se recomand montarea conductelor preizolate de ap cald direct n p mnt. n acest caz este indicat ca re eaua de ap cald s fie dotat i cu un sistem de sesizare a eventualelor defec iuni. 6.5. La nlocuirea conductelor de ap cald montate n canale de protec ie se pot utiliza conducte preizolate. Configura ia i traseele re elelor 6.6. Traseele re elelor vor fi astfel alese nct s respecte, ct mai mult posibil, urm toarele condi ii: - s treac ct mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum; - s rezulte un num r ct mai redus de intersec ii cu drumuri, c i ferate, canale etc. 6.7. La stabilirea traseelor re elelor se va ine seama de re elele existente i de cele prev zute a se realiza n perspectiv . 6.8. Intersec iile re elelor cu artera de circula ie, c i ferate, canale etc. vor fi, de regul , perpendiculare. Solu iile tehnice privind intersec iile de c i ferate cu re ele se vor stabili innd seama de STAS 9312, precum i de reglement rile specifice c ilor ferate cu privire la subtravers ri de c i ferate i drumuri, cu conducte. 6.9. Pe por iunile paralele cu c ile ferate, re elele se vor prevedea n afara zonei de protec ie a acestora. 6.10. La stabilirea traseelor re elelor de ap potabil se vor lua m suri de evitare a contamin rii apei de c tre orice surs de poluare. Distan e, adncimi i n l imi de montare 6.11. La amplasarea n plan i pe vertical a conductelor exterioare de ap i canalizare se vor respecta distan ele prescrise fa de alte conducte subterane sau cabluri electrice i telefonice, conform STAS 8591. Montarea conductelor n p mnt 6.12. n toate terenurile, cu excep ia celor stncoase, sensibile la umezire sau de umplutur , conductele montate direct n p mnt vor fi pozate direct pe fundul nivelat i compactat al tran eii, f r funda ie artificial . n terenurile stncoase conductele se vor monta n tran ee pe un pat de nisip. 6.13. Pentru re elele de conducte care se amplaseaz n terenuri sensibile la umezire se vor lua m surile prev zute n Normativul P 7. 6.14. n cazul amplas rii n terenuri instabile sau agresive se vor lua m suri speciale de protec ie (izola ii, consolid ri etc.). 6.15. Montarea conductelor de ap direct n p mnt se face sub limita de nghe (conform STAS 6054) m surat de la generatoarea superioar a conductei pn la suprafa a terenului amenajat. Dac pozarea n aceste condi ii nu este posibil , se vor lua m suri speciale contra nghe ului. Montarea conductelor n canale subterane

6.16. Pentru montarea conductelor de ap i canalizare n canale de protec ie se vor folosi, de regul , canale de tip vizitabil, prev zute cu c mine de control cu ba e pentru colectarea apei provenite de la conducte defecte sau prin infiltra ii sau neetan eit i. C minele vor fi amplasate la 50 m distan ramifica ii. ntre ele, la schimb ri de direc ie i n punctele cu

Este admis prevederea de canale circulabile sau semicirculabile, n care se includ alte re ele, cnd acestea se impune ca urmare a lipsei de spa iu sau cnd montarea n canal comun a mai multor re ele este mai avantajoas din punct de vedere economic, dect montarea separat , cu condi ia respect rii prevederilor din normativele de specialitate, specifice re elelor montate n canal comun. n general se va evita montarea conductelor de alimentare cu ap rece n canale n care se monteaz i conducte de ap cald . Cnd traseele conductelor de ap rece i cald sunt comune i se impune montarea conductelor de ap rece n canale se va adopta fie solu ia de separare a canalului termic n dou compartimente, fie prevederea termoizol rii, att la conductele de ap cald , ct i la cea de ap rece. 6.17. n canalele necirculabile ale re elelor de ap i canalizare este permis a se poza conducte ce transport fluide neutre i necombustibile (de exemplu: re ele termice etc.). 6.18. Se va evita traversarea canalelor cu conducte de gaze naturale, combustibili lichizi, canalizare sau cabluri electrice. n cazuri obligate, se vor lua m suri de protec ie corespunz toare (tuburi de protec ie, izol ri etc.), n condi iile prescrise n normativele de specialitate n vigoare. 6.19. La stabilirea dimensiunilor canalelor necirculabile se vor respecta distan ele minime indicate mai jos: - ntre suprafa a interioar a peretelui canalului i generatoarea lateral a termoizola iei finite a conductei celei mai apropiate 80 mm - ntre termoizola iile finite a dou conducte apropiate 100 mm - ntre fa a inferioar a plan eului (pl ci de acoperire) i generatoarea superioar a termoizola iei finite a conductei, n punctul cel mai de sus al acesteia 50 mm - ntre radierul canalului i generatoarea inferioar a termoizola iei finite a conductei, n punctul cel mai de jos al acesteia 100 mm 6.20. Spa iile de circula ie din canalele circulabile i semicirculabile vor avea dimensiunile minime conform cu indica iile din tabelul 4. Tabelul 4 DIMENSIUNI MINIME ALE SPA IULUI DE CIRCULA IE N CANALE Dimensiuni minime n mm Tipul de canal orizontal Canale circulabile Canale semicirculabile 600 600 vertical 1800 1400-1600

6.21. Stabilirea dimensiunilor transversale ale canalelor circulabile sau semicirculabile se va face n conformitate cu prevederile catalogului de detalii tip. 6.22. Adncimea minim de la suprafa a solului sau a suprastructurii drumului pn la partea superioar a elementelor de acoperire a canalelor pentru pozarea conductelor va fi: - 80 cm n zona carosabil ; - 20 cm n alei pietonale cu condi ia lu rii m surilor pentru evitarea nghe ului. Pentru spa iile verzi adncimea se va stabili n func ie de modul de amenajare, ntre inere i eventual circula ia unor utilaje i de evitarea nghe ului.

Condi ii de montare
Condi ii de montare specifice re elelor exterioare de ap rece i a accesoriilor lor 6.23. Conductele de ap rece se vor monta, de regul , n exteriorul cl dirilor, n p mnt. n cazul n care cl dirile care urmeaz a fi alimentate cu ap sunt amplasate de-a lungul traseului ntre sta ia de ridicare a presiunii i consumatori i sunt prev zute cu subsoluri tehnice utilizabile i circulabile, conductele pot trece prin aceste subsoluri, cu condi ia mont rii robinetelor de nchidere pe culoarele de circula ie i cu acordul proprietarilor respectivi. 6.24. Vanele de ramifica ii i sectorizare cu diametrul de 200 mm i mai mare se vor monta obligatoriu n c mine vizitabile, conform STAS 4163. 6.25. Pentru vanele prev zute a fi montate direct n p mnt se vor prevedea tije de manevr protejate n eav de ghidare i cutii cu capac. n acest caz se vor utiliza numai vane din font cu mufe. 6.26. Pozi ia vanelor se va marca prin indicatoare vizibile. 6.27. n cazul hidran ilor exteriori f r golire automat se vor asigura posibilit i de nchidere i golire a acestora pentru timpul n care nu func ioneaz . Arm turile de nchidere i golire se vor amplasa n subsolurile blocurilor sau, atunci cnd nu este posibil, n c mine. 6.28. Fntnile cu jet pentru b ut ap vor fi prev zute cu dispozitive de nchidere i golire a racordurilor respective de ap n anotimpul friguros. Se va asigura evacuarea apei de la fntni prin intermediul unui c min cu sifon sau gur de scurgere stradal . Condi ii de montare specifice re elelor exterioare de ap cald de consum 6.29. Montarea conductelor de distribu ie a apei calde de consum se poate face: - n subsolurile cl dirilor i ntre cl diri, n canale de protec ie, atunci cnd cl dirile sunt amplasate dea lungul traseului ntre sta ia de preparare a apei i consumatori, innd seama i de prevederile art. 6.23; - n canale de protec ie mpreun cu conductele instala iei de nc lzire, ns cu termoizola ie separat ; - direct n p mnt, cnd sunt preizolate termic i protejate cu o manta adecvat din material plastic.

6.30. Conductele de circula ie a apei calde de consum vor avea trasee comune cu cele de distribu ie a apei calde. 6.31. Pentru re elele de ap cald montate n canale de protec ie se vor folosi, de regul , canale tip vixitabile, n condi iile men ionate la art. 6.16.

Instala ii interioare
Alc tuire i amplasare 6.32. Traseele instala iilor interioare de ap i canalizare se vor alege astfel nct s se asigure lungimi minime de conducte, posibilit i de auto-compensare a dilat rilor i eventual de prefabricare. Se vor avea de asemenea n vedere coordonarea tuturor instala iilor din subsolurile cl dirilor, astfel nct s se asigure accesul nestingherit al personalului de ntre inere i exploatare n caz de avarii i demontarea u oar n vederea repara iilor. Traseele conductelor i leg turilor la echipamente (schimb toare de c ldur , pompe, recipiente etc.) vor fi alese astfel nct s nu mpiedice demontarea arm turilor i aparatelor. n caz de necesitate se vor prevedea pe conducte mbin ri demontabile. 6.33. La alegerea traseelor se va evita trecerea prin: - nc peri cu medii agresive; - magazine, depozite de m rfuri, mai ales alimentare sau cu obiecte de valoare, degradabile etc.; - nc peri care, datorit conductelor, i diminueaz valoarea func ional (nc peri scunde, c m ri); - nc peri cu substan e care, n contact cu apa, pot produce incendii sau explozii. n cazul c trecerea prin aceste nc peri nu se poate evita, se vor lua m suri corespunz toare (canale, tuburi de protec ie, izol ri, t vi colectoare etc.). 6.34. La amplasarea coloanelor se va ine seama de urm toarele recomand ri: - se va urm ri gruparea coloanelor de alimentare cu ap mpreun cu cele de canalizare; - stabilirea num rului de coloane i pozi ia acestora se va face astfel nct leg turile la obiectele sanitare s fie ct mai scurte; - pozi ia i unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare s nu favorizeze nfundarea re elei; - se va da prioritate amplas rii coloanelor de canalizare ntruct leg turile dintre obiectele sanitare i coloane se realizeaz cu piese de dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive; - solu ia aleas nu trebuie s d uneze aspectului nc perii. Coloanele montate aparent vor fi amplasate, de regul , n col urile nc perilor; - coloanele care, n mod accidental, pot fi expuse loviturilor vor fi protejate cu rabi , m
o

ti etc.

6.35. Se va evita montarea instala iilor n spa ii a c ror temperatur scade sub 0 C. Dac evitarea nu este posibil , se vor lua m suri speciale contra nghe ului. 6.36. Se vor evita retragerile de coloane de ap i canalizare la plafoanele nc perilor cu func iuni de vnzare din unit i comerciale, depozite de alimente, birouri etc., prin amplasarea coloanelor pe lng pere ii sau stlpii nc perilor.

6.37. Se interzice trecerea conductelor prin camere frigorifice, casa liftului, co uri i canale de fum, haznale, spa ii neaccesibile, co uri de ventilare, deasupra tablourilor electrice. n cazul prevederii conductelor de ap deasupra plan eului nc perii transformatoarelor, se vor lua m suri speciale pentru evacuarea apelor n caz de avarie. 6.38. Panta minim a conductelor de alimentare cu ap va fi de 10/00. La conductele cu diametrul mai mare de 2", se admite montajul orizontal 6.39. Pe trasee comune, conductele instala iilor se vor grupa n plase orizontale - la pozarea pe tavan - sau verticale - la pozarea pe pere i, astfel nct s poat folosi suporturi (reazeme) comune. n cazul grup rii conductelor n plase pe mai multe rnduri, se va l sa spa iu suficient ntre rndurile de conducte, precum i ntre conducte i elemente de construc ie pentru plec rile deriva iilor, manevrarea robinetelor, precum i pentru ntre inere, revizii, repara ii etc. Distan a minim ntre conductele paralel neizolate sau ntre acestea i fe ele finite ale elementelor de construc ii adiacente va fi de minimum 10 cm. Pentru conductele izolate termic, distan a ntre fe ele exterioare ale izola iei sau ntre acestea i suprafa a finit a elementelor de construc ii vecine va fi de minimum 10 cm. Distan a ntre flan ele arm turilor a dou conducte apropiate va fi cel pu in 5 cm. Arm turile pot fi montate i decalat, astfel nct distan a ntre flan a arm turii i conducta apropiat sau izola ia acesteia s nu fie mai mic de 5 cm. De regul , conductele de ap se monteaz n acela i plan orizontal sau deasupra celor de canalizare. 6.40. Conductele de ap rece se monteaz , de regul , sub conductele de ap cald , cu excep ia conductelor din PVC. 6.41. Pozi ia conductelor de ap sau canalizare fa de conductele altor instala ii, precum i distan ele minime fa de acestea, vor fi conforme cu prescrip iile n vigoare, dup cum urmeaz : - fa de instala iile electrice, conform Normativului pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice la consumatori cu tensiune pn la 1000 V" I 7; - fa de instala iile de gaze, conform Normativului pentru proiectarea i executarea re elelor i instala iilor de utilizare a gazelor naturale" I 6. 6.42. n sistemele de alimentare cu ap cu distribu ie interioar , conductele de distribu ie orizontale din cl diri se amplaseaz n subsolul general, dac exist , sau n subsol tehnic. Pentru conductele de distribu ie ale cl dirilor f r subsol se prev d canale circulabile pe ntregul traseu al conductelor. 6.43. n interiorul cl dirilor nu se admite montarea direct n p mnt a conductelor de ap sub presiune. n cazul cl dirilor industriale, conductele dse monteaz n canale vizitabile. 6.44. La trecerea prin pere i i plan ee, conductele i coloanele de ap se vor monta n tuburi de protec ie (man oane). Partea superioar a man oanelor de protec ie din nc perile dotate cu instala ii sanitare (b i, buc t rii, sp l torii), va dep i nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. 6.45. Se va evita trecerea conductelor prin rosturile de tasare-dilatare ale construc iilor separate prin pere i.

n cazurile cnd aceasta nu se poate evita, se admite trecerea conductelor numai n subsoluri lunduse m suri pentru mpiedicarea distrugerii conductelor ca urmare a tas rilor diferite ale construc iilor prev zndu-se goluri care vor fi mai mari dect diametrul exterior al conductelor cu 10-15 cm, conductele montndu-se la partea inferioar a acestora. 6.46. La trecerea conductelor prin subsoluri avnd ad posturi de ap rare civil se vor respecta prevederile din Normele tehnice privind proiectarea i executarea ad posturilor de ap rare civil n subsolurile cl dirilor noi" - P 102. 6.47. La trecerea conductelor prin elemente de construc ie care au rol de siguran la foc (pere i i plan ee) se vor lua m suri de protec ie necesare (piese de trecere, de etan are etc.), asigurndu -se limita de rezisten la foc prev zut prin norme. 6.48. La cl dirile nalte i la cl dirile cu s li aglomerate, trecerile conductelor prin elemente de construc ie vor fi executate avnd n vedere i prevederile din reglement rile tehnice specifice. 6.49. n cazul construc iilor amplasate n terenuri sensibile la umezire, amplasarea conductelor de ap i de scurgere se face conform Normativului pentru proiectarea i executarea construc iilor fundate pe p mnturi sensibile la umezire" - ind. P 7. 6.50. Pentru cazul construc iilor amplasate n diferite zone seismice se vor avea n vedere i prevederile normativului P 100 privind proiectarea antiseismic a instala iilor i echipamentelor. 6.51. n por iunile n care conductele traverseaz elemente de construc ii nu se admit mbin ri ale acestora. 6.52. La cl dirile de locuit, n camerele de baie i buc t rie, coloanele de alimentare cu ap i canalizare se mascheaz cu elemente de acoperire u or demontabile pentru a se asigura condi ii de igien , estetic , precum i pentru revizii i repara ii. 6.53. Pentru leg turile ce urmeaz a r mne aparente, se va avea n vedere aspectul estetic, precum i protec ia fa de loviri. Amplasarea i montarea arm turilor 6.54. Conductele instala iilor interioare de ap se vor monta asigurndu-se golirea printr-un num r minim de dispozitive i arm turi. 6.55. Conductele de alimentare i leg turile la arm turile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor prevedea cu robinete de nchidere i reglaj, eventual cu dispozitiv de reglaj. La cl diri social-culturale i industriale se admit robinete de nchidere i reglaj comune pentru cte un grup de obiecte sanitare. La fiecare coloan de ap rece i cald se vor prevedea robinete de nchidere i golire. 6.56. Montarea arm turilor se va face n locuri accesibile astfel nct s permit manevrarea i demontarea par ial sau total , n vederea ntre inerii i repara iilor n condi ii facile. 6.58. Arm turile grele montate pe conducte vor fi prev zute cu supor i pentru a evita nc rcarea suplimentar a aconductelor.

Instala ii de canalizare
Colectoare orizontale

6.59. La alegerea traseului colectoarelor orizontale, se vor avea n vedere urm toarele: - n cl dirile cu subsol, n care traseele sunt accesibile, se va reduce la minim num rul de ie iri ale conductelor de canalizare din cl diri; - se va reduce la minimum num rul schimb rilor de direc ie; - racord rile leg turilor coloanelor la colectoare se vor face cu un unghi de max. 45 . 6.60. La cl dirile f r subsol amplasate n terenuri normale se admite montarea ngropat n p mnt sub pardoseal a conductelor de canalizare cu trasee ct mai scurte, f r schimb ri de direc ie, cu posibilit i de interven ie pentru desfundare. 6.61. Nu se admite montarea conductelor n pardoseal , sub utilaje. 6.62. Schimb rile de direc ie se vor face sub un unghi de 90o. Nu se vor utiliza ramifica ii duble pe orizontal . 6.63. Se vor prevedea tuburi (piese) de cur ire la schimb ri de direc ie, la punctele de ramifica ie greu accesibile pentru cur area din alte locuri, precum i pe trasee rectilinii lungi, la distan ele indicate n tabelul 5. Tabelul 5 DISTAN E MAXIME DE MONTARE A DISPOZITIVELOR DE CUR IRE, PIESELOR DE CUR IRE LA CONDUCTE ORIZONTALE DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE, INDUSTRIALE I METEORICE Distan a ntre piese (mm) Diametrul conductei n mm la ape industriale conven ional curate i meteorice 10 15 15 la ape uzate menajere 5 8 14 la ape foarte impurificate i cu suspensii mari i grele 4 6 12
o

50-70 100 125-200

6.64. La ie irea n exterior a conductelor de canalizare din cl diri se va asigura adncimea minim de protec ie contra nghe ului (conf. STAS 6054), m surat la nivelul finit (dup amenajare) al terenului pn la generatoarea superioar a conductelor. Dac pozarea n aceste condi ii nu este posibil se vor lua m suri speciale contra nghe ului. Coloane de scurgere ale apelor menajere 6.65. Stabilirea num rului de coloane i a pozi iei acestora se va face n func ie de sistemul constructiv adoptat, urm rindu-se ca leg turile obiectelor servite s fie ct mai scurte.

6.66. n cazul coloanelor avnd n l imea peste 45 m se vor prevedea devieri ale coloanelor (deplasarea axului); devierile se vor realiza la intervale de maximum 8 niveluri una de alta, prin utilizarea curbelor de etaj sau a coturilor de 45o i mai mici. n acest caz se vor monta suplimentar piese de cur ire nainte i dup deviere. 6.67. Pe coloanele de scurgere cu leg turi de la obiectele sanitare se vor prevedea tuburi (piese) de cur ire la baza coloanei, deasupra ultimei ramifica ii i la fiecare 2 nivele. n l imea de montaj a piesei de cur ire va fi de 0,4-0,8 m fa de pardoseal .

n subsol, montarea pieselor de cur ire se va face n spa iile comune i n spa iile apar innd beneficiarilor pe care i deservesc. 6.68. n blocurile de locuin e se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru buc t rii i pentru grupurile sanitare; nu se admite racordarea la aceea i coloan de canalizare a obiectelor sanitare din grupurile sanitare i a celor din buc t rii. De asemenea, nu se vor cupla la aceea i coloan de canalizare grupuri sanitare din apartamente nvecinate, aflate pe acela i nivel. Conducte de ventilare 6.69. Ventilarea primar (direct ) se va prevedea prin prelungirea peste nivelul terasei sau acoperi ului a tuturor coloanelor de scurgere. 6.70. Ventilarea secundar se va prevedea n mod obligatoriu pentru: - conductele orizontale la care sunt racordate cel pu in patru closete; - conductele orizontale care servesc minimum patru puncte de scurgere i au un grad de umplere mai mare de 0,5 la o lungime mai mare de 10 m, m surat de la coloana ventilat pn la ultima leg tur a unui punct de scurgere. 6.71. Ventilarea secundar se poate prevedea: - cu coloan de ventilare separat pn deasupra terasei sau acoperi ului; - prin racordarea la o alt coloan de ventilare vecin ; - prin racordarea la o coloan de scurgere prelungit cu ventilare direct . 6.72. Racordarea ventila iilor secundare la coloanele de scurgere se face sub un unghi ascu it cu vrful n sensul scurgerii pentru a mpiedica scurgerea prin coloana de ventila ie. 6.73. Ventilarea auxiliar suplimentar se va prevedea la cl dirile la care coloanele de scurgere dep esc 45 m n l ime. Ventilarea auxiliar va dubla coloana de scurgere pe toat n l imea cl dirii i se va lega la aceasta cel pu in o dat la 3-4 nivele. 6.74. Toate coloanele de ventilare, de orice fel, se vor prelungi deasupra terasei sau acoperi ului cu maximum 0,50 m cu conducte din font de scurgere i cu c ciuli de ventilare.

6.75. Conductele de ventilare care ies deasupra teraselor n vecin tatea ferestrelor sau a altor deschideri legate de nc peri cu utilizare curent vor fi prelungite deasupra acestor deschideri conform tabelului 6. Tabelul 6 Distan a orizontal a coloanei fa de deschidere (m) pn la 1 de la 1 2 2 3 3 4 peste 4 n l imea minim a gurii de aerisire deasupra deschiderii (m) 1,50 1,30 1,00

0,70

0,50

6.76. Este admis legarea mai multor coloane de ventilare ntr-una singur . 6.77. Dimensionarea conductelor de ventilare se va face conform STAS 1795. Coloane pentru evacuarea apelor meteorice 6.78. La cl dirile cu teras se recomand ca evacuarea apelor meteorice s se fac prin conducte interioare. Evacuarea apelor de pe terase aflate la cote diferite se va face prin coloane independente. 6.79. Apa evacuat prin burlanele exterioare se poate scurge liber la rigol sau la o re ea de canalizare. Burlanele racordate la canalizare se vor termina la baz , pe o n l ime de 0,90 m fa tuburi din font de scurgere pe care se va prevedea o pies de cur ire. de trotuar, cu

6.80. Colectarea apelor meteorice de pe terase se face prin receptoare f r gard hidraulic . 6.81. n cazul teraselor circulabile i a cur ilor interioare legate la canalizarea exterioar , n sistem unitar, este obligatorie montarea fie a unor sifoane de linie (generale), de preferin n subsol, fie prevederea unor recipien i exteriori de sifonare. 6.82. Evacuarea apelor neteorice din cur ile interioare se va face la canalizarea exterioar prin re ea separat de re eaua de canalizare a apelor uzate menajere. 6.83. Conductele re elei de canalizare a apelor meteorice vor trebui s reziste la o presiune corespunz toare n l imii cl dirii, utilizndu-se n acest scop, dup caz, conducte de scurgere din mase plastice, font sau evi din o el. 6.84. Pe toate coloanele de scurgere a apelor meteorice, avnd n l imea pn la 45 m, se vor prevedea piese de cur ire la primul nivel.

6.85. La coloane mai nalte de 45 m, se recomand prevederea unor devieri ale coloanelor la intervale de 8 niveluri, prin utilizarea curbelor de etaj sau a coturilor de 45o i mai mici. n acest caz se vor prevedea, suplimentar, piese de cur ire nainte i dup deviere.

Condi iile de amplasare i montaj pentru obiecte sanitare


6.86. Distan ele minime de amplasare, precum i cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate n STAS 1504. 6.87. Se va urm ri suprapunerea pe vertical att a grupurilor sanitare, ct i a obiectelor izolate. 6.88. n rezolvarea grupurilor sanitare se va urm ri aplicarea unor solu ii care s favorizeze modularea instala iilor. 6.89. Grupurile sanitare echipate cu du uri i lavoare din c mine, internate, caz rmi, vestiare etc. se vor dispune, spre mijlocul nc perii, neadosate la pere ii nc perii. 6.90. Amplasarea obiectelor sanitare i a utilajelor se va face astfel nct s se realizeze trasee ale conductelor de leg tur ct mai scurte i ct mai simple i, pe ct posibil, evitarea intersect rii conductelor.

Condi ii de montaj pentru sta ii de ridicare a p resiunii pentru aliment ri cu ap


6.91. n jurul rezervorului tampon se va l sa un spa iu liber de control de cel pu in 50 cm. Se admite amplasarea rezervorului lng pere ii nc perii, pe maximum dou laturi, la o distan liber minim de 10 cm, ntre perete i izola ia finit a rezervoarelor. 6.92. Distan a ntre marginea superioar a rezervorului tampon deschis i plafonul nc perii va fi de cel pu in 80 cm, iar ntre rezervorul nchis i plafon distan a s fie de minimum 40 cm. 6.93. Prevederea preaplinului la rezervoarele deschise este obligatorie i se va face cu ndeplinirea urm toarelor condi ii: - partea superioar a plniei preaplinului s dep easc nivelul de refulare al canaliz rii exterioare, fiind situat , n orice caz, deasupra nivelului terenului; - s nu fie prev zut cu vane de nchidere pe conducta de evacuare a apei de la preaplin; - conducta de evacuare s fie sifonat ; - preaplinul se va lega separat la canalizarea exterioar , cu luarea de m suri pentru sesizarea pierderilor de ap . n cazul rezervoarelor amplasate sub nivelul canaliz rii exterioare, pentru colectarea i evacuarea apei se va prevedea un recipient echipat cu eletropompe cu func ionare automat . 6.94. Distan a ntre fa a superioar a recipien ilor de hidrofor i plafonul nc perii n care se amplaseaz va fi de minimum 50 cm, iar n plan, spa iul liber n jurul recipientelor de hidrofor va fi de minimum 50 cm. 6.95. La montarea recipientelor de hidrofor n baterie sau pe col ul unei nc peri, se va asigura spa iul necesar introducerii i scoaterii recipientelor.

6.96. Partea superioar a pompelor va fi situat sub nivelul minim al apei din rezervorul tampon sau de acumulare din care aspir . Fac excep ie pompele autoaspirante care se vor monta conform indica iilor din cartea tehnic a pompelor. 6.97. La amplasarea electropompelor se recomand montarea lor cu eletromotorul spre interiorul camerei sau spre culoarul de acces, iar pompele spre perete, pentru leg turi u oare. 6.98. Arm turile vor fi u or de accesibile pentru manevre, revizii i control. [top]

7. DIMENSIONAREA INSTALA IILOR Instala ia de ap


7.1. Dimensionarea conductelor de ap se va face conform STAS 1478. 7.2. Stabilirea debitelor de ap pentru incendiu se va face n conformitate cu prevederile STAS 1478. 7.3. Capacitatea rezervoarelor de acumulare i a celor tampon se stabile te conform STAS 1478 i a indica iilor din prezentul normativ. 7.4. Re elele de alimentare cu ap rece i cald de consum din cl diri i ansambluri de cl diri se vor echilibra hidraulic, urm rindu-se s se ob in la arm turile de serviciu o presiune ct mai apropiat de cea de utilizare. 7.5. La dimensionarea conductelor de circula ie se va urm ri utilizarea ntregii presiuni disponibile.

Instala ii de canalizare
7.6. Dimensionarea conductelor de canalizare interioar a apelor uzate menajere, meteorice i tehnologice se va face n conformitate cu prevederile STAS 1795. Coloanele de scurgere de la buc t rii vor avea diametrul de 70 mm, n cazul cl dirilor cu mai pu in de 3 nivele i minimum 100 mm la cl diri cu mai mult de 2 nivele. 7.7. Dimensionarea re elelor exterioare de canalizare din ansamblurile de cl diri i incinte se va face pentru debitul de calcul rezultat din aplicarea STAS 1795, innd seama totodat i de prevederile STAS 3051, privind diametrele minime pentru conducte. 7.8. Debitul de calcul al apelor pluviale se va determina conform STAS 1795, iar frecven a normal a ploii de calcul, precum i coeficientul de scurgere, conform STAS 1846. 7.9. Debitul de calcul al apelor tehnologice se va stabili pe baza indica iilor cuprinse n temele de proiectare, innd seama de cronogramele de func ionare ale utilajelor. [top]

8. IZOLA II TERMICE

I PROTEC IA MPOTRIVA COROZIUNII EXTERIOARE

Izolarea termic
8.1. Izola iile termice se vor aplica pe conducte, compensatoare, distribuitoare, colectoare, rezervoare de ap , recipiente de hidrofor, boilere i aparate n contracurent, n scopul reducerii schimbului de c ldur ntre apa din aparate, rezervoare, instala ii i mediul nconjur tor, precum i pentru a evita condens rile pe suprafe ele reci a umidit ii din aer. 8.2. La proiectarea i executarea izola iilor termice se vor respecta prevederile din actele normative i detalii tip men ionate n anex . 8.3. La izolarea termic a elementelor instala iilor nu este permis folosirea de materiale degradabile i a celor care, datorit nc lzirii, se nmoaie, i diminueaz capacitatea de izolare termic sau degaj gaze, noxe etc. n condi iile de exploatare. 8.4. Conductele de ap se vor izola astfel: - conductele montate sub tencuial , cu bete de postav sau de euri textile; - conductele montate aparent, cu vat mineral , vat de sticl sau spum de poliuretan, protejate la exterior. 8.5. Conductele mascate se vor izola f r protec ie special n exterior. Termoizola ia conductelor montate n subsoluri tehnice i canale subterane se va prevedea cu nveli protector, f r finisaje deosebite, conform catalogului de Detalii de elemente i subansambluri tip de instala ii" volumul D.C, grupa D.C.I. sau cu manta metalic sau din mase plastice, n cazul folosirii conductelor preizolate. Termoizola ia conductelor montate aparent n alte niveluri ale cl dirii, inclusiv subsoluri folosite, se vor prevedea cu nveli protector i finisaj stabilit n concordan cu rolul func ional al nivelului respectiv. 8.6. Izola ia conductelor montate n exterior - pe supor i, stlpi sau pe fa a exterioar a pere ilor cl dirilor - se va prevedea cu nveli de protec ie contra intemperiilor. 8.7. Izola ia arm turilor, compensatoarelor cu presetup i a mbin rilor cu flan e va fi demontabil .

8.8. Conductele de distribu ie a apei calde de consum montate direct n p mnt se vor izola termic cu spum din poliuretan (spum PUR) protejat cu manta din material plastic (polietilen , polipropilen , policlorur de vinil). Vor fi izolate n acela i mod att conductele, ct i accesoriile (coturi, curbe, vane etc.).

Protec ia mpotriva coroziunii exterioare


8.9. Izola iile contra coroziunii se vor folosi pentru conducte i alte piese metalice ngropate n sol sau montate n medii agresive, conform prevederilor STAS 7335 privind protec ia conductelor subterane din o el contra coroziunii de c tre sol. 8.10. La montarea f r canal a re elelor se va studia agresivitatea solului i a apelor freatice, precum i curen ii de dispersie i se va prevedea, dac este necesar, protec ie electric a conductelor mpotriva coroziunii. Stabilirea protec iei electrice, proiectarea i executarea acestei protec ii se va face potrivit indica iilor din Normativul pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate", indicativ I 14 i STAS 7335/3 privind Izolarea exterioar cu bitum a conductelor din o el".

8.11. Vopsirea conductelor i a izola iilor se va face n culori corespunz toare fluidului transportat, n conformitate cu STAS 8589. [top]

9. AMENAJ RI CONSTRUCTIVE PENTRU INSTALA IILE HIDROMECANICE Subsoluri tehnice i canale


9.1 Pentru montarea i ntre inerea instala iilor n cl dirile care nu necesit subsol cu func iuni bine precizate se recomand prevederea de subsoluri tehnice, vizitabile, avnd n l imea liber minim de 1,80 m; subsolurile tehnice vor fi prev zute cu canale de ventilare i goluri pentru introducerea evilor i tuburilor necesare pentru eventuale repara ii i nlocuiri de conducte. Canalele de ventilare vor fi duse peste acoperi ul cl dirii. Subsolurile tehnice se vor prevedea cu instala ii de iluminat - conform Normativ I 7. 9.2. n cazul subsolurilor sau a subsolurilor tehnice, pardoseala va fi executat cu pante i rigole spre punctele de colectare a scurgerilor accidentale de ap . 9.3. Accesul la subsolurile tehnice, destinate instala iilor, va fi asigurat prin sc ri i u i normale, cu gabarit corespunz tor necesit ilor de control i ntre inere a instala iilor. 9.4. Canalele circulabile vor fi prev zute cu trape de acces de dimensiuni corespunz toare; restul amenaj rilor constructive fiind cele men ionate la subsolurile tehnice (art. 9.1.). 9.5. Canalele pentru conducte vor fi prev zute cu posibilit i de evacuare a apei rezultate la golirea sau aerisirea conductelor. n acest scop, canalele vor fi executate cu pant longitudinal de maximum 1 /00, iar supor ii sau postamentele conductelor vor fi prev zute cu orificii la partea inferioar . 9.6. Evacuarea apelor de scurgere se va face din punctele cele mai joase ale canalelor prin cuve de colectare. Evacuarea se va face, prin pompe fixe sau mobile, la re eaua de canalizare. Prevederea de pu uri absorbante, pentru preluarea scurgerilor de ap , se admite numai n cazul n care nu exist canalizare n zon i extinderea ei nu este posibil . 9.7. n zone cu nivel ridicat al pnzei de ape freatice se vor lua m suri contra infiltra iilor n canale (hidroizola ii, drenuri etc.). 9.8. Pentru ntre inerea i manevrarea diferitelor arm turi ale conductelor montate n canale necirculabile se vor amenaja c mine de vizitare cu guri i sc ri de acces. Dimensiunile gurilor de acces se vor stabili n raport cu m rimea arm turilor, dar nu vor fi mai mici dect 80 cm diametru. 9.9. Racordarea canalelor exterioare la subsolurile tehnice se va realiza astfel nct s permit preluarea tas rii diferite a cl dirilor fa de canale, f r a periclita buna func ionare a instala iilor. 9.10. n cazul terenurilor sensibile la umezire se vor respecta indica iile normativului P 7 - referitor la distan a de amplasare, condi ii de montaj etc.
0

Sta ii de ridicare a presiunii

9.11. n l imea nc perilor i golurilor de acces se vor dimensiona astfel nct s permit att introducerea i montarea agregatelor, ct i demontarea lor pentru repara ii sau nlocuire. Spa iile minime de siguran i manevr recomandate sunt indicate n cap. 6 Condi ii de montaj pentru sta ii de ridicare a presiunii pentru aliment ri cu ap ". 9.12. La sta iile supraterane sau semingropate se vor prevedea, pentru aerisire, ferestre cu ochiuri mobile, u or accesibile pentru manevrare. 9.13. Se va asigura buna ventilare a nc perilor destinate spa iilor tehnice i, n mod special, a celor subterane. 9.14. n cazul n care temperatura din interiorul sta iilor de ridicare a presiunii poate fi negativ se va asigura nc lzirea de gard n conformitate cu Normativul pentru proiectarea i executarea instala iilor de nc lzire" I 13/1. 9.15. n cazul cupl rii sta iilor de ridicare a presiunii cu centralele termice, sta iile de ridicare a presiunii se amplaseaz ntr-o nc pere separat de centrala termic , fiind prev zut u de acces ntre ele. [top]

10. M SURI PENTRU DIMINUAREA ZGOMOTELOR I A VIBRA IILOR PRODUSE DE INSTALA IILE HIDROMECANICE
10.1. La stabilirea solu iilor instala iilor sanitare silen ioase se va ine seama de prevederile prezentului normativ, precum i de Instruc iunile tehnice de proiectare i execu ie privind protec ia fonic a cl dirilor" - C 125. 10.2. Se va urm ri dispunerea izolat fa de spa iile unde se cere o limitare a nivelului de zgomot a acelor elemente de instala ii care n exploatare sunt surse de zgomot. 10.3. n construc ii n care se impun condi ii severe de silen iozitate (studiouri de radio-televiziune, s li de concerte, hoteluri cu grad ridicat de confort, sanatorii etc.) se vor lua m suri pentru izolarea fonic i a conductelor. nc perile n care aceste izola ii sunt necesare vor fi stabilite prin tema de proiectare. De asemenea, n cl dirile de locuit, n cazul n care nu se poate evita montarea conductelor de alimentare cu ap i de canalizare pe pere ii dinspre camera de zi, se vor lua m suri pentru izolarea fonic a conductelor, a arm turilor i a obiectelor sanitare. Nu se admite montarea conductelor de alimentare cu ap i canalizare pe pere ii spre dormitoare.

10.4. Sta iile de ridicare a presiunii care servesc ansambluri de blocuri se recomand s fie amplasate n construc ii independente. Construc ia sta iei va fi amplasat fa de alte construc ii de locuin e i social-culturale la distan a impus de reducerea nivelului de zgomot la valoarea admis . Cnd acest lucru nu este posibil, se vor lua m suri corespunz toare de izolare la zgomot. 10.5. n cazul amplas rii sta iilor de ridicare a presiunii n cl diri se interzice amplasarea echipamentului al turi sau sub/deasupra nc perilor de dormit, de odihn sau a celor n care se desf oar activit i pe care zgomotul pompelor sau compresoarelor le poate perturba.

De asemenea, n toate cazurile, se vor lua m suri de alegere a unor pompe silen ioase, de reducere a nivelului de zgomot la valoarea admis i luarea m surilor de evitare a transmiterii zgomotului n restul cl dirii. 10.6. Agregatele se vor amplasa pe funda ii proprii, f r leg turi cu pardoseala sau alte elemente de construc ii. Postamentele vor fi prev zute cu izola ie pentru a mpiedica transmiterea vibra iilor c tre elementele de construc ii. Spa iile ntre funda iile cl dirii i funda iile electropompelor vor fi de minimum 25 cm. Se pot prevedea postamente comune pentru dou agregate. Se recomand intercalarea de racorduri elastice ntre electropompe i conducte. n toate cazurile, la montarea pompelor se vor avea n vedere i indica iile de montaj ale c r ii tehnice. 10.7. La sta iile de ridicare a presiunii la care se prev d m suri pentru reducerea zgomotului se vor evita leg turile rigide la trecerea conductelor prin elemente de construc ii. Se va ac iona, dup caz, i asupra vitezei apei n conducte admi ndu-se viteza minim n func ie de diametrele conductelor respective. [top]

11. ECHIPAMENTE Prevederi generale


11.1. Pentru ca instala iile sanitare s corespund n exploatare cerin elor de calitate, func ionalitate i fiabilitate, echipamentele utilizate la realizarea instala iilor (aparate, arm turi, evi etc.) trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de care este necesar s se in seama la proiectarea i executarea lucr rilor. 11.2. Astfel, echipamentele care constituie obiectul unor standarde la nivel republican sau standarde de produs trebuie s ndeplineasc toate caracteristicile (dimensiuni, condi ii de calitate i de func ionalitate etc.) prev zute n standardele respective. 11.3. De regul , la livrare este indicat ca echipamentele s fie nso ite de un certificat de calitate eliberat de unitatea produc toare. 11.4. Echipamentele care fac obiectul unor reglement ri tehnice ale ISCIR (recipiente sub presiune, robinete de siguran .a.) vor corespunde prevederilor acestora. 11.5. Pentru utilizarea noilor produse, procedee i echipamente n construc ii, pentru care nu sunt elaborate reglement ri tehnice na ionale precum i pentru cele din import se va ob ine Agrementul tehnic" conform prevederilor din Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construc ii" aprobat cu H.G. nr. 392/1994. 11.6. Montarea echipamentelor pentru care nu exist reglement ri n vigoare se va face innd seama de prevederile din documenta ia tehnic a echipamentului respectiv i de preciz rile din agrementul tehnic pentru utilizare n construc ii.

Avizul de agrementare este obligatoriu pentru echipamentele care trebuie s corespund exigen elor de calitate ale construc iilor privind: - siguran a construc iilor (pericol de inunda ii, de foc, de explozii .a.); - siguran a n exploatare; - fiabilitatea n exploatare. n aceast categorie de echipamente se men ioneaz n principal: - evile i tuburile utilizate n instala iile de ap - obiectele sanitare din materiale plastice; - arm turile pentru obiectele sanitare; - pompe, compresoare, aparate de producere a apei calde etc. i de canalizare;

Conducte
11.7. Se recomand utilizarea n instala iile interioare a urm toarelor evi i tuburi: - pentru conducte de ap rece: evi din o el zincate i evi din PVC - G, n condi iile din normativul I 1; - pentru conducte de ap cald : evi din o el zincate, evi din mase plastice rezistente la temperatur (PE; PP); - pentru conducte de canalizare: tuburi din font de scurgere, evi din PVC-U i evi din polipropilen cu autostingere (PP). Fac excep ie conductele de scurgere a apelor uzate menajere i pluviale din PVC-U amplasate n subsolurile cl dirilor, n care caz se vor utiliza tuburi din font de scurgere etan e la presiunea niminal de 0,5 bar; conducta din font de ccurgere se va ridica deasupra pardoselii primului nivel cu cca 30 cm; - pentru racordarea obiectelor sanitare la instala ia de ap rece i cald : tuburi flexibile din metal sau mase plastice, evi din plumb, evi din cupru, evi din o el inox; - pentru racordarea obiectelor sanitare la instala ia de canalizare: tuburi de scurgere din font din PVC-U, evi din plumb, tuburi flexibile din metal sau mase plastice; - pentru racordarea pompelor la instala ii: tuburi flexibile din metal sau mase plastice, tuburi din cauciuc. Utilizarea evilor i tuburilor n instala iile de alimentare cu ap rece, cald i canalizare se va face cu respectarea indica iilor furnizorului, iar pentru ap potabil i a acordului Ministerului S n t ii. 11.8. La re elele exterioare de ap i de canalizare din ansamblurile cl dirilor de locuit, socialculturale i industriale se recomand utilizarea cu prioritate a urm toarelor evi i tuburi: - pentru conducte de ap rece: tuburi din font de presiune, evi din o el protejate n interior contra coroziunii (prin zincare sau prin alt procedeu), evi din mase plastice, tuburi din beton precomprimat, n condi iile din normativele respective, evi din PVC - G, n condi iile din normativul I 1; - pentru conducte de ap cald : evi din o el protejate la interior contra coroziunii (prin zincare sau alt procedeu); i evi

- pentru conducte de canalizare a apelor uzate menajere i a apelor pluv iale: tuburi din beton simplu, din beton armat, din azbociment, n condi iile din normativele respective.

Arm turi de nchidere


11.9. Pentru instala iile func ionnd cu presiuni pn la 6 bari se recomand utilizarea robinetelor de trecere cu ventil i mufe, cu sau f r desc rcare, pentru diametrele 3/8"...2" respectiv a robinetelor cu sertar i mufe cu filet, pentru diametre mai mari. 11.10. Se recomand utilizarea arm turilor cu flan e atunci cnd acestea sunt legate func ional de echipamente care, periodic, necesit demont ri (pompe, rezervoare .a.). 11.11. Pentru instala iile func ionnd la presiuni mai mari de 6 bari se vor utiliza arm turi de tip special pentru presiunile nominale respective. [top]

12. EXECUTAREA LUCR RILOR DE INSTALA II SANITARE Prevederi generale


12.1. Executarea instala iilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instala ii. Aceast coordonare se va urm ri pe ntreg parcursul execu iei, ncepnd de la trasare. 12.2. La traversarea plan eelor sau a pere ilor din beton armat se vor folosi golurile prev zute n proiect sau piese de trecere. n acest scop se va urm ri realizarea acestora de c tre constructor care are obliga ia s le realizeze odat cu turnarea structurilor respective.

Verificarea materialelor
12.3. La executarea lucr rilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic i calitativ prevederilor proiectului, standardelor respective i respectiv agrementelor tehnice. 12.4. naintea punerii n oper , toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata dac nu au suferit degrad ri de natur s le reduc starea tehnic i calitativ (deform ri sau bloc ri la aparataje, starea filetelor, a flan elor, func ionarea arm turilor etc.); se vor remedia eventualele defec iuni i se vor nlocui echipamentele care prin remediere nu pot fi aduse n stare corespunz toare. 12.5. Se va verifica dac recipientele sub presiune au fost supuse controlului ISCIR i dac au placa de timbru i cartea tehnic respectiv . 12.6. La aparatele de m sur i control se va certifica existen a sigiliului i a buletinului de verificare emis de organele de metrologie.

Depozitare i manipulare
12.7. P strarea echipamentelor de instala ii sanitare se face n magazii sau spa ii de depozitare organizate n acest scop, n condi ii care s asigure buna lor conservare. 12.8. Echipamentele asupra c rora condi iile atmosferice nu au practic influen nefavorabil pe durata depozit rii ( evi de o el, tuburi din font , capace din font , tuburi din beton etc.) se vor depozita

n aer liber pe platforme special amenajate n acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securit ii muncii. 12.9. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de ac iunea direct a soarelui, ca evi din mase plastice, materiale de izola ii, obiecte sanitare din font etc. se depoziteaz sub oproane sau n magazii. 12.10. Arm turile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de m sur etc. se p streaz n magazii nchise. 12.11. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securit ii muncii i n a a fel nct s nu se deterioreze. Se va da o aten ie deosibit materialelor casante sau u or deformabile ca arm turi, obiecte sanitare, aparate de m sur etc.

Tehnologii de mbinare, etan are i fasonare a evilor din o el


12.12. mbinarea evilor de o el zincate se va face prin fitinguri zincate sau prin flan e. mbinarea prin sudur nu se admite, n general, la instala ii sanitare dect pentru confec ii metalice ca: distribuitoare, rezervoare etc. care, dup execu ie, vor fi izolate anticorosiv. 12.13. Filetul evilor va corespunde prevederilor STAS 402 i trebuie s permit n urubarea pieselor cu mna pn la cel pu in jum tate i cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. 12.14. La mbin rile cu filet etan area se va executa cu fuior de cnep mbibat cu past de miniu de plumb sau past de grafit amestecat cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale omologate n acest scop. 12.15. Etan area mbin rilor prin flan e se va face cu garnituri confec ionate din carton - STAS 1733 unse cu past de miniu de plumb sau grafit, mbibat cu ulei de in fiert sau din alte materiale omologate n acest scop. 12.16. Garniturile mbin rilor cu flan e nu vor obtura sec iunea de trecere a evii, iar periferia garniturii va ajunge pn la uruburile flan ei. 12.17. Pentru realizarea mbin rilor prin flan e se recomand utilizarea flan elor plate cu filet. n cazurile n care sunt necesare interven ii frecvente n timpul exploat rii, se vor folosi mbin ri demontabile. mbin rile cu racorduri olandeze sunt admise numai n locuri accesibile, vizitabile.

Montarea conductelor
12.18. Conductele vor fi montate dup ce, n prealabil, s-a f cut trasarea lor. La trasare se vor respecta cu stricte e pantele prev zute n proiect, astfel ca s fie asigurat aerisirea i golirea complet a conductelor. 12.19. evile sudate longitudinal se vor monta astfel nct sudura s fie vizibil pe toat lungimea ei. 12.20. Coloanele din o el zincat se fixeaz pe elementele de construc ie prin br regul , cte una pe etaj, ns nu mai mult de 3,50 m una de alta. ri montate, de

Conducte din font de scurgere

12.21. Sus inerea conductelor orizontale se va face cu br o el lat sau rotund, n cazul mont rii lor n lungul zidurilor.

ri ancorate de plan eu sau cu console din

Distan a maxim ntre dou puncte de sus inere este de 2 m. 12.22. Sus inerea coloanelor se va realiza cu br ri din o el rotund sau lat, fixate sub mufele tuburilor la distan e de 2,50-3 m una de alta i prin console sub cotul de la baza coloanelor. 12.23. Se recomand utilizarea etan rii cu plumb i frnghie gudronat pentru traseele orizontale ale colectoarelor de canalizare, indiferent de natura apelor transportate. 12.24. La coloane se recomand etan area cu ciment i frnghie alb . 12.25. Se admite folosirea pentru etan area mbin rilor a masticului bituminos cu frnghie gudronat . De asemenea, se admite folosirea n acela i scop a garniturilor de etan are din cauciuc. 12.26. Montarea tuburilor i a pieselor din font pentru scurgere se face cu mufele contra sensului de curgere a apei. Se admite inversarea dispunerii mufelor numai pe coloane, cnd se face leg tura cu ventilarea secundar . 12.27. Capacele pieselor de cur ire din font se vor fixa cu uruburi, asigurndu-se etan area cu garnituri din carton sau cauciuc.

Conducte din font de presiune


12.28. Montarea conductelor n canale subterane, n lungul pere ilor sau sub tavane se face cu piese de sus inere montate lng mufe sau lng flan ele conductei. 12.29. mbinarea tuburilor din font de presiune se poate face prin mufe sau prin flan e. mbin rile prin flan e se vor folosi numai n c mine, sta ii sau nc peri n care conductele se monteaz aparent. Pentru mbin rile efectuate pe tronsoanele de conducte ngropate n sol se vor folosi numai tuburi cu muf . Pentru conductele func ionnd la presiune ridicat (5-6 bari) se recomand s se asigure mbin rile cu coliere de sus inere pentru evitarea smulgerii matarialului de etan are.

Conducte din gresie ceramic pentru canalizare


12.30. Tuburi din gresie ceramic (bazalt artificial) se pot folosi la instala iile interioare n cazul apelor cu caracter agresiv, att pentru coloane, ct i pentru conducte orizontale. 12.31. La montajul, ngropat n p mnt tuburile vor fi a ezate pe un pat de nisip. 12.32. Tuburile din gresie ceramic se mbin prin mufe, etan area asigurndu-se cu frnghie alb ciment, similar cu tuburile de font . i

12.33. Fixarea tuburilor i a pieselor pe ziduri, la coloane verticale, se va face cu br ri sau cu crlige fixate n zid rie. La conductele orizontale se vor pune dispozitive de fixare la fiecare muf .

Conducte din gresie ceramic antiacid


12.34. La executarea re elelor din gresie ceramic antiacid se vor folosi tuburi i piese de leg tur cu muf sau cu flan e. 12.35. mbinarea, etan area i fixarea tuburilor cu mufe se va face utilizndu-se chituri antiacide corespunz toare. 12.36. mbinarea i etan area tuburilor cu flan e se va face cu ajutorul inelelor i garniturilor speciale. 12.37. Montarea i fixarea tuburilor din gresie antiacid se va face conform art. 12.34 i 12.36.

Conducte de ap

i de canalizare din PVC


i de canalizare se va face conform

12.38. mbinarea i montarea conductelor de alimentare cu ap prevederilor din normativul I 1.

Executarea izola iilor


12.39. Lucr rile de izolare a conductelor vor fi ncepute numai dac , n prealabil, s-au efectuat probele de presiune. 12.40. Izola iile termice ale conductelor i aparatelor se vor aplica numai dup cur irea i protejarea suprafe elor cu straturi anticorozive. 12.41. Izola iile termice aplicate pe conducte vor fi ntrerupte n dreptul organelor de nchidere i de manevr a elementelor de sus inere i la mbin rile cu flan e, precum i la man oanele de trecere prin elemente de construc ie. 12.42. La executarea lucr rilor de izola ii se vor respecta prevederile din Instruc iunile tehnice pentru executarea termoizola iilor la elementele de instala ii" - C 142.

Montarea obiectelor sanitare i a arm turilor


12.43. Fixarea obiectelor sanitare pe elemente de construc ii se face fie direct, prin uruburi, fie indirect, prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sus inere. 12.44. Pentru obiectele sanitare montate n grup - lavoare - sp l toare etc. - se pot utiliza stative metalice, conform catalogului de detalii tip I.P.C.T. 12.45. La ie irea din pere i a conductelor de ap i scurgere care servesc obiectele sanitare, se recomand s se monteze, pentru mascarea golului, rozete metalice nichelate sau cromate. 12.46. Arm turile de perete ale obiectelor sanitare, precum i rozetele metalice se vor aplica la fa a finit a peretelui. 12.47. n scopul de a se evita deteriorarea obiectelor sanitare, pe timpul execut rii lucr rilor de finisaj la construc ie, obiectele sanitare vor fi protejate obligatoriu pn la terminarea lucr rilor respective.

Montarea arm turilor de nchidere, siguran


12.48. Toate arm turile vor fi montate n pozi ia nchis. 12.49. Supapele de siguran vertical .

i control

cu prghie i contragreutate vor fi montate astfel nct tija s fie

S p turi, umpluturi, lucr ri auxiliare


12.50. Lucr rile de s p tur tehnica securit ii muncii. i umplutur se vor executa conform prescrip iilor n vigoare privind

12.51. S p turile se vor executa, de regul , mecanizat. n zonele cu instala ii subterane dense, precum i n acelea n care nu se cunosc traseele instala iilor subterane se recomand ca s p turile s se execute manual. 12.52. Determinarea l imii an urilor se face cu rela ia: l = De + 40 cm n care: l - este l imea an ului, n cm; De - diametrul exterior al conductei, n cm. L imea minim a an urilor pentru conductele de ap este de 60 cm, iar pentru conductele de canalizare de 70 cm. 12.53. Pe m sura adncirii s p turii, se vor lua m suri de consolidare a pere ilor prin efectuarea sprijinirilor corespunz toare. Se va da prioritate sprijinirilor cu panouri refolosibile. Concomitent, se vor lua i alte m suri de tehnica securit ii muncii, indicate pentru lucr ri de acest fel. 12.54. n cazul n care natura terenului nu asigur stabilitatea n timp a re elelor (terenuri de umplutur , ml tinoase etc.) se vor lua m suri de consolidare prin batere, radiere de beton, grinzi, pilo i etc. 12.55. n cazul n care, pe fundul an ului, exist proeminen e provenite din bolovani, stnci, funda ii vechi etc., care pot s produc deteriorarea conductelor, se va crea un pat protector" de nisip sau p mnt m runt, pe care se monteaz conducta. 12.56. Umplutura de p mnt se va executa numai dup probarea instala iilor, astfel nct s nu fie deteriorate conductele. 12.57. La s p turile care traverseaz c i de circula ie se vor lua m suri pentru evitarea tas rii suprastructurii. [top]

13. CONDI II TEHNICE PENTRU VERIFICAREA I RECEP IA INSTALA IILOR SANITARE Conducte de ap rece i cald
13.1. Conductele de ap rece i cald de consum vor fi supuse la urm toarele ncerc ri: - ncercarea de etan eitate la presiune la rece; - ncercarea de func ionare la ap rece i cald ;

- ncercarea de etan eitate i de rezisten

la cald a conductelor de ap cald

i a celor de circula ie.

13.2. ncercarea de etan eitate la presiune la rece, ca i ncercarea de etan eitate i rezisten la cald se vor efectua nainte de montarea aparatelor i arm turilor de serviciu la obiectele sanitare i celelalte puncte de consum, extremit ile conductelor fiind obturate cu flan e sau dopuri. 13.3. Presiunea de ncercare la etan eitate i rezisten a la cald la conductele de ap rece i cald va fi egal cu 1,5 x presiunea de regim, indicat n proiect pentru instala ia respectiv de alimentare cu ap , dar nu mai mic de 6 bari. Conductele se vor men ine sub presiune timpul necesar verific rii tuturor traseelor i mbin rilor, dar nu mai pu in de 20 de minute. ntr-un interval de 20 de minute nu se admite sc derea presiunii. Presiunea n conducte se va realiza cu o pomp de ncerc ri hidraulice i se va citi pe un manometru montat pe pomp , care se va amplasa n punctul cel mai de jos al conductelor. 13.4. ncercarea de func ionare la ap rece i cald se va efectua dup montarea arm turilor la obiectele sanitare i la celelalte puncte de consum i cu conductele sub presiunea hidraulic de regim. Se va verifica, prin deschiderea succesiv a arm turilor de alimentare, dac apa ajunge, la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum n parte. Verificarea se va face prin deschiderea num rului de robinete de consum corespunz tor simultaneit ii i debitului de calcul. 13.5. ncercarea de etan eitate i rezisten la conductele de ap cald , inclusiv la cele de circula ie, se va face prin punerea n func iune a instala iei de ap cald la presiunea de regim stabilit prin o proiect i la o temperatur de 55-60 C. Presiunea i temperatura de regim se vor p stra n instala ie timpul necesar verific rii etan eit ii mbin rilor i a tuturor punctelor de sus inere i fixare a conductelor supuse dilat rilor, dar nu mai pu in de 6 ore. Dup r cirea complet se va repeta ncercarea de etan eitate la presiune la rece. 13.6. Pentru verificarea func ion rii conductelor de circula ie, se va m sura temperatura apei n conducta de ap cald , la ie irea din aparatul de preparare, i din conducta de circula ie, nainte de racordarea la aparat. 13.7. ncercarea de func ionare se va efectua avnd echipamentele n func iune, conform prevederilor din proiect (sta ii de ridicare a presiunii, aparate de preparare a apei calde, pompe etc.). 13.8. Conductele de ap rece din P.V.C. se vor ncerca conform prevederilor normativului I 1.

Conducte de canalizare
13.9. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la urm toarele ncerc ri: - ncercarea de etan eitate; - ncercarea de func ionare. 13.10. ncercarea de etan eitate se va efectua prin verificarea etan eit ii pe traseul conductelor i la punctele de mbinare. 13.11. Conductele prev zute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucr rii, nainte de nchiderea lor.

13.12. ncercarea de etan eitate se va face prin umplerea cu ap a conductelor astfel: - conductele de canalizare a apelor meteorice pe toat n l imea cl dirii; - conductele de canalizare a apelor menajere, pn la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseal sau ale obiectelor sanitare. 13.13. ncercarea de func ionare se face prin alimentarea cu ap a obiectelor sanitare i a punctelor de scurgere la un debit normal de func ionare i verificarea condi iilor de scurgere. 13.14. La efectuarea probelor de func ionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sus inere i de fixare, existen a pieselor de cur ire, conform preciz rilor din proiect i din prezentul normativ.

Condi ii generale n vederea recep iei instala iilor


13.15. Recep ia lucr rilor de instala ii sanitare se efectueaz n conformitate cu prevederile prezentului normativ i a reglement rilor privind calitatea i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente i anume: - Legea calit ii construc iilor; - Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente, indicativ C 56; - Instruc iuni tehnice pentru efectuarea ncerc rilor hidraulice i pneumatice la recipiente, indicativ I 25; - Regulamentul de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora nr. 273/1994. 13.16. n vederea recep iei se va urm ri dac executarea lucr rilor s-a f cut n conformitate cu prevederile din proiect, a reglement rilor tehnice privind execu ia lucr rilor aferente, precum i a instruc iunilor de montaj ale produc torului de echipamente. 13.17. Se vor avea n vedere n special condi iile tehnice privind: - echiparea cu obiecte sanitare i aparate corespunz toare; - folosirea echipamentelor prev zute n proiect; - respectarea traseelor conductelor; - func ionarea normal a echipamentelor din sta iile de ridicare a presiunii, din centrale i puncte termice, la parametrii prev zu i; - montarea i func ionarea corespunz toare a obiectelor sanitare i a arm turilor aferente de alimentare cu ap i de scurgere i a pieselor auxiliare; - rigiditatea fix rii elementelor de instala ii de elementele de construc ii; - asigurarea dilat rii libere a conductelor; - modul de amplasare a arm turilor i aparatelor de reglare, m sur acestora; i control i accesibilitatea

- echiparea i func ionarea corespunz toare a instala iilor pentru stingerea cu ap a incendiilor, conform prevederilor din proiect i a indica iilor produc torului echipamentelor; - aplicarea m surilor pentru diminuarea zgomotelor i vibra iilor; - calitatea izola iilor i vopsitoriilor; - aspectul estetic general al instala iilor. n vederea diminu rii posibilit ilor de coroziune i a prelungirii duratei de func ionare a instala iilor se va face - obligatoriu - rodajul instala iei de ap cald de consum timp de 60 zile, la temperatura de o regim de 45 C, dup darea n folosin a instala iilor i recep ionarea lucr rilor. 13.18. Pentru lucr rile ascunse se va face verificarea calit ii materialelor utilizate i a execu iei i se vor efectua probele nainte de izolare i mascare i se vor ncheia procese-verbale pentru astfel de lucr ri. 13.19. Recep ia lucr rilor se va face n prezen a investitorului sau a reprezentantului acestuia, iar dup ntocmirea proceselor-verbale de recep ie, executantul va preda investitorului schema func ional a instala iei i instruc iunile de exploatare. [top]

14. INSTALA II DE STINGERE CU AP

A INCENDIILOR LA CL DIRI

Elemente comune
Generalit i 14.1. Proiectarea i execu ia, echiparea i dotarea minim obligatorie cu instala iile de stingere cu ap a incendiilor la cl diri, vor corespunde prezentului normativ i standardelor n vigoare, ndeplinind principiile i cerin ele din normele generale de protec ie mpotriva incendiului. Investitorul poate solicita dotarea suplimentar incendiu. i cu alte instala ii sau elemente de instala ii de stins

14.2. Proiectul va cuprinde i instruc iunile de func ionare i verificare periodic ale instala iilor prev zute pentru stingerea incendiilor. Aceste instruc iuni trebuie s cuprind schemele de principiu, parametrii proiecta i (debite, presiune, rezerve), descrierea, modul de utilizare i ntre inere a instala iilor n situa ia normal i n caz de incendiu. 14.3. Componentele specifice instala iilor de stingere a incendiilor utilizate, procurate din ar sau din import, vor fi de tipul celor avizate de Comandamentul trupelor de pompieri. 14.4. n prezentul normativ se utilizeaz termeni defini i prin STAS 8373 i STAS 4369, precum i cei intra i n uzul curent. Bran amente 14.5. Fiecare cl dire sau grup de cl diri dintr-o incint , prev zut cu instala ii de stins incendiu, va fi alimentat , de regul , printr-un singur bran ament.

14.6. Se vor prevedea dou sau mai multe bran amente n situa iile prev zute la art. 3.15 din normativ. Totodat , este obligatorie prevederea a dou sau mai multe bran amente i n cazul re elelor de incendiu inelare alimentate din re eaua public care asigur direct debitul, presiunea i continuitatea n alimentarea cu ap . 14.7. Alimentarea cu ap de la pompele de incendiu, de la rezervorul de n l ime i de la hidrofoare a re elelor de incendiu inelare se face prin dou bran amente sau racorduri, pentru debite de incendiu mai mari de 5 l/s. 14.8. n cazul prevederii mai multor bran amente, pe fiecare din ele se vor monta arm turi de nchidere, precum i ventil de re inere, astfel nct s poat fi scoase separat din func iune n caz de avarii i s mpiedice circula ia apei n sens invers, prin contor. Re ele exterioare 14.9. Re elele exterioare de ap pentru incendiu aferente ansamblurilor de cl diri i incinte industriale se fac, de regul , comune cu cele pentru ap menajer sau industrial . Executarea unei re ele separate pentru incendiu se admite numai atunci cnd este ra ional din punct de vedere economic sau cnd este cerut de considerente speciale. Ele se fac de regul inelare. 14.10. Re elele exterioare de ap pentru stingerea incendiilor se mpart n sectoare prin vane de sectorizare, dup cum urmeaz : - la grupuri de cl diri, - n a a fel nct s se poat izola, n caz de avarie, por iuni de maximum 300 m (conform STAS 4163); - la incinte industriale, astfel nct s nu se scoat din func ie, n caz de avarie, mai mult de 10 hidran i sau dou tunuri de incendiu. Vanele se vor sigila n pozi ie normal deschis". 14.11. Nu se admite trecerea re elelor exterioare de incendiu neprotejate corespunz tor prin cl diri, subsoluri tehnice, precum i prin canale de conducte, cabluri etc. care prezint pericol de incendiu sau explozie. Rezervoare i bazine 14.12. Rezerva de ap necesar stingerii incendiilor se stabile te conform prevederilor STAS 1478 i se p streaz n rezervoare independente sau n rezervoare comune, care servesc i al i consumatori. Rezerva de ap pentru stins incendiu va fi intangibil . Rezervoarele se pot amplasa n interiorul cl dirilor sau n exterioarul acestora. 14.13. n scopul supravegherii permanente a aliment rii normale cu ap a rezervoarelor se prev d instala ii pentru semnalizare optic i acustic a nivelului rezervei de incendiu, care s permit , n caz de necesitate, luarea m surilor de utilizare a rezervei de incendiu n regim de avarii, stabilite prin instruc iunile de exploatare (nl turarea avariilor n timp util, restrngerea sau suprimarea unor consumuri, nt rirea regimului de supraveghere etc.).

14.14. Rezervoarele i castelele de ap se prev d cu indicatoare de nivel locale, vizibile de la nivelul solului, i cu sisteme pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de ap de incendiu n sta iile de pompare i la serviciile de pompieri. 14.15. Cnd rezerva de incendiu este mai mare de 1000 m , aceasta se p streaz n cel pu in dou rezervoare sau compartimente, legate ntre ele, proiectate astfel nct s poat fi scoase individual din func iune. La instala iile care au rezerva de incendiu mai mic de 1000 m de construc ie, inclusiv la cele interioare, se va prevedea posibilitatea aliment rii cu ap direct din acestea a pompelor mobile de interven ie n caz de incendiu. Fac excep ie rezervoarele interioare cu capacitate de maximum 10 m3. 14.16. Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare exterioare, precum i punctele de sta ionare a pompelor vor fi amplasate la maximum 10 m de cl dirile de gradul I-II de rezisten la foc i la 20 m de cl dirile de gradul III-IV de rezisten la foc sau de depozite deschise de materiale i lichide combustibile. 14.17. Rurile, lacurile, iazurile sau fntnile cu debit suficient i cu adncime corespunz toare pot fi amenajate pentru a servi la alimentarea cu ap n caz de incendiu, asigurndu-se accesul autovehiculelor de interven ie i posibilit ile de alimentare a autopompelor sau, dup caz, a unor pompe fixe, la debitul de calcul. 14.18. Amplasarea rezervoarelor i a bazinelor de ap pentru stingerea incendiilor se face astfel nct s fie asigurat accesul ma inilor de interven ie pentru incendiu la punctele de alimentare. n sistemele de stingere a incendiilor prin pompe mobile, alimentate direct din rezervoare (bazine), amplasarea se face astfel nct s se asigure interven ia cu ap la cl diri i depozite, considernd lungimea maxim a furtunului de 150 m n cazul motopompelor i 200 m n cazul autopompelor. Compresoare 14.19. La instala iile de pompare cu recipiente hidropneumatice de incendiu se prev d dou compresoare. 14.20. Compresoarele pentru instala iile de sprinklere din sistemele de aer - ap trebuie s asigure umplerea cu aer a instala iei n maximum 20 minute. 14.21. Compresoarele pentru instala ia de incendiu se vor prevedea cu ac ionare manual i cu semnalizarea sc derii presiunii aerului. Se interzice ac ionarea automat a compresoarelor. Pompe 14.22. n cazul n care se prev d pompe fixe de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor este obligatorie montarea unei pompe de rezerv , egal cu cea mai mare pomp din grupul celor n func iune, n urm toarele situa ii: - construc ii i grupuri de construc ii la care debitul de ap pentru incendiu exterior dep e te 20 l/s;
3 3

- construc ii industriale sau civile care sunt prev zute cu instala ii automate de stingere (sprinklere, drencere sau pulverizatoare); - cl dirile civile i industriale la care, pentru stingerea incendiilor din interior, se folosesc dou jeturi simultane. 14.23. Alimentarea cu energie electric a sta iei pompelor i robinetelor de incendiu se va face n conformitate cu normativul de instala ii electrice I 7.

14.24. n cazurile cnd este obligatorie i nu se poate asigura a doua surs de energie electric (de rezerv ), se vor monta pompe fixe cu motor cu ardere intern , cu pornire automat . Se admite, de asemenea, folosirea n acest scop a pompelor cu abur / n cazul cnd este asigurat alimentarea lor permanent printr-o conduct separat , direct de la surs . 14.25. Pompele pot fi ac ionate automat sau manual. n cazul n care pompele sunt ac ionate automat, se va prevedea, n mod obligatoriu, i ac ionare manual . Oprirea pompelor, n toate cazurile, se va face manual, din sta ia de pompare. Se admite oprirea automat n cazul lipsei de ap . 14.26. Pompele de incendiu cu pornire automat , ce servesc numai re elele de hidran i exteriori, se prev d i cu dispozitive, (butoane) marcate corespunz tor, care s permit ac ionarea lor cel mai trziu n 5 minute de la darea semnalului de alarm . Timpul admis pentru manevrarea a maximum dou robinete, ce permit utilizarea rezervei de incendiu din rezervoarele de acumulare, pentru func ionarea acestor hidran i, este de asemenea de 5 minute. 14.27. Pompele de incendiu care alimenteaz re ele separate vor avea asigurat pornirea automat sau prin comand din sta ia de pompare, serviciul de pompieri (dac exist ) i din diferite puncte ale cl dirii. Oprirea pompelor se va face manual din sta iile de pompare, la terminarea incendiului. Pentru ac ionarea pompelor de incendiu, care lucreaz independent de presiunea din hidrofor, se prev d butoane de pornire din casa pompelor i de la fiecare hidrant, iar oprirea se face din sta iile de pompare prin ac ionarea manual , la terminarea incendiului. Se admite oprirea automat n cazul lipsei de ap . 14.28. Instala iile automate de stingere a incendiilor (drencere, sprinklere, ap pulverizat ) vor avea asigurate debitele i presiunile de stingere pe tot timpul teoretic de interven ie prin sta ii de ridicarea presiunii, cu alimentare din dou surse de energie (normal i de rezerv ) i rezerva necesar de ap . 14.29. Ac ionarea pompelor destinate aliment rii re elelor de hidran i ap - aer se vor face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care vor ac iona i electrovana care delimiteaz re eaua cu ap de cea de aer. 14.30. Instala iile de incendiu independente, (separate) prev zute cu pompe cu pornire automat , se echipeaz i cu pompe pilot pentru debite mici, care s asigure acoperirea eventualelor pierderi din re ea i men inerea presiunii n instala ie. 14.31. Pompele de incendiu se monteaz astfel nct nivelul rezervei de ap pentru incendiu s fie mai sus dect partea superioar a corpului pompei (pomp necat ). Conductele de leg tur ntre pompe i rezervor nu se vor monta deasupra nivelului rezervei de incendiu. Fac excep ie pompele prev zute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se vor monta conform indica iilor produc torului. 14.32. Pentru ncercarea periodic a pompelor de incendiu se recomand asigurarea posibilit ii ntoarcerii apei n rezervor. 14.33. Schema instala iei, calculul i execu ia re elelor hidrofoarelor, rezervoarelor i a conductelor din sta iile de pompare, se face astfel nct n cazul unei avarii, n orice por iune a acestor conducte i ale elementelor acestora s se poat asigura condi iile de debit i de presiune pe durata teoretic a incendiului. 14.34. Aparatajul de automatizare i comand , precum i tablourile electrice se vor proteja mpotriva umidit ii, fie prin amplasarea n nc peri uscate la temperatura indicat de produc tor, fie prin montarea n cutii (dulapuri) capsulate.

14.35. Este indicat ca fiecare pomp pentru stins incendiu s aib conduct proprie de aspira ie din rezervorul de ap . Cnd se monteaz mai mult de dou pompe, pentru una sau mai multe re ele se admite prevederea unei conducte de aspira ie - tip colector - prev zut cu cel pu in dou sorburi, calculate fiecare pentru ntregul debit teoretic n caz de incendiu i astfel realizate nct, n cazul unei avarii la elementele componente, s se asigure func ionarea instala iei la parametrii proiecta i. 14.36. Refularea, respectiv legarea pompelor la re elele, de distribu ie aferente se va face astfel: - la instala iile de stingere cu sprinklere, drencere sau ap pulverizat se va prevedea un distribuitor propriu instala iei, separat i independent, alimentat prin minimum dou conducte, fiecare asigurnd debitul maxim necesar. Din acest distribuitor vor fi alimentate instala iile respective prin dou conducte dimensionate fiecare pentru ntreg debitul; - la instala iile de stingere cu hidran i exteriori, respectiv cu hidran i interiori, se va prevedea cte o conduct proprie de refulare. Din colector se pot alimenta i autovehicule de interven ie prin intermediul unui racord cu Dn 100 i a unui c min tip A pentru alimentarea direct a pompelor mobile (STAS 9342). Condi ii privind construc ia cl dirii sau nc perii sta iei de pompare a apei pentru incendiu 14.37. Sta iile de pompare pentru ap de incendiu pot fi instalate n cl diri independente sau pot fi nglobate n cl diri civile sau industriale din categoriile C, D i E de pericol de incendiu sau alipite de acestea. 14.38. nc perile sta iilor de pompare, nglobate sau alipite cl dirilor cu alte destina ii, se separ de restul cl dirii prin pere i cu rezisten la foc de cel pu in 3 h i plan ee cu o rezisten la foc de 1 h i 30' avnd acces direct din exterior. Se admite comunicarea i cu coridorul comun, printr-o u avnd limita de rezisten la foc de 1 h i 30'. 14.39. Cl dirile independente ale sta iilor de pompare vor fi de gradul I-II de rezisten , la foc, iar n cazul cnd exist numai o singur pomp de incendiu, ele pot fi de gradul III de rezisten la foc. 14.40. nc perile n care se g sesc pompele de incendiu se prev d cu leg tur telefonic cu serviciul propriu de pompieri, atunci cnd debitul de incendiu interior i exterior este mai mare de 20 l/s. Indiferent de debit, nc perea sta iei de pompare se prevede i cu iluminat de siguran interven ii, conform normativului I 7. pentru

14.41. Echipamentul de rezerv (exclusiv pompa de rezerv de la art. 14.22.) pentru ridicarea presiunii i asigurarea debitului de ap se monteaz ntr-o nc pere separat de cea a echipamentului normal, zidul de separare avnd o rezisten la foc de minimum 2 h. n pere ii de separare se pot prevedea u i de comunicare rezistente la foc de 1 h i 30'. Similar se vor amplasa i separa i grupurile electrogene. Re ele interioare de ap 14.42. Alimentarea cu ap a hidran ilor de incendiu interiori, din construc iile prev zute cu instala ii de ap potabil sau industrial se face, de regul , prin re ele comune, ramificate sau inelare. 14.43. Se vor prevedea re ele de distribu ie separate n urm toarele situa ii:

- la cl diri social-culturale i industriale, la care se prev d instala ii interioare de sprinklere, drencere sau ap pulverizat ; - la re elele de distribu ie din mase plastice pentru ap potabil sau industrial ; - n cazurile n care presiunea necesar n instala ii pentru stingerea incendiilor este mai mare de 6 bari; - cnd nu se poate asigura debitul de ap pentru stins incendiul de c tre conductele publice i este necesar a se prevedea o gospod rie proprie (rezervor + sta ie de pompe) pentru debitul de incendiu; - n cazul re elelor interioare de hidran i pentru care este prev zut timpul teoretic de func ionare de 60 minute i mai mult. 14.44. n re elele instala iilor interioare de ap pentru incendiu, separate sau comune, nu se folosesc conducte din PVC sau din alte materiale plastice; se vor folosi numai cnducte metalice. 14.45. n cazul re elelor comune este indicat s se asigure circula ia apei n coloanele hidran ilor prin legarea capetelor coloanelor la obiecte sanitare cu folosin curent . 14.46. Re elele inelare de conducte se prev d cu robinete astfel nct, n caz de avarii, s nu se ntrerup func ionarea a mai mult de 5 hidran i pe nivel al cl dirii. Robinetele de pe re elele inelare se prev d sigilate n pozi ia normal deschis ", dac nu sunt prev zute cu dispozitive de ac ionare de la distan . 14.47. n cazul cl dirilor cu dou zone de presiune, alimentarea cu ap a hidran ilor interiori se va face n func ie de presiunea necesar , prin una din cele dou zone de presiune, f r a dep i la capetele de debitare (ajutaj - eav de refulare) presiunea de 4 bari. Pentru reducerea presiunii din instala ie la valoarea de 4 bari, se admite prevedarea de regulatoare de presiune locale sau de diafragme, amplasate naintea hidran ilor respectivi. 14.48. Toate re elele de ap pentru stingerea incendiilor se proiecteaz i se execut astfel nct s fie ferite de nghe , iar reviziile i eventualele repara ii s se poat face cu u urin . Dimensionarea instala iilor 14.49. Dimensionarea conductelor de ap , a capetelor de debitare, etc. se va face conform STAS 1478. 14.50. Stabilirea debitelor de ap pentru incendiu se va face n conformitate cu prevederile STAS 1478 i STAS 1343. 14.51. Capacitatea rezervoarelor de acumulare se stabile te conform STAS 1478 i STAS 1343.

Hidran i interiori
14.52. Echiparea cu hidran i de incendiu interiori a construc iilor, compartimentelor de incendiu i a spa iilor, potrivit scenariilor de siguran la foc elaborate, se asigur dup caz la: a - Construc iile nchise din categoriile de importan excep ional i deosebit (A i B), ncadrate conform legisla iei n vigoare indiferent de arie i num r de niveluri; b - Construc ii publice, administrative i sociale, cu aria construit de cel pu in 600 mp i mai mult de 4 niveluri;

c - Cl diri nalte i foarte nalte, precum i construc ii cu s li aglomerate, indiferent de ariile de construire i num rul de niveluri; d - Construc ii de produc ie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite conform normelor n vigoare, cu arii construite de minimum 600 mp, precum i depozite cu stive nalte (peste 4 m n l ime); e - Construc ii sau spa ii publice, administrative, sosiale i de produc ie sau depozite subterane, cu aria desf urat mai mare de 600 mp; f - Parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme i cele supraterane nchise cu mai mult de 2 niveluri. Nu se prev d hidran i de incendiu interiori atunci cnd apa nu este indicat pentru stingere sau se asigur stingerea cu alte substan e (gaze inerte, spum , abur etc.) precum i la construc iile parter la care se realizeaz interven ia de la hidran i exteriori cu furtun maxim de 40 m lungime. n func ie de categoriile de pericol sau riscurile de incendiu, de combustibilitatea i valoarea construc iei i a bunurilor, investitorii pot stabili necesitatea echip rii i n alte cazuri, enumerarea din normativ fiind minimal 14.53. n cazul cl dirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidran i interiori se va stabili pentru fiecare compartiment n parte, iar gospod ria de ap se va dimensiona pentru compartimentul cel mai defavorabil. 14.54. Hidran ii interiori se pot monta aparent sau ngropat, marcndu-se conform STAS 297/1. 14.55. Amplasarea hidran ilor interiori se face astfel nct fiecare punct din interiorul nc perilor s fie protejate de cel pu in: - dou jeturi: n nc peri sau grupuri de nc peri industriale ce comunic prin goluri neprotejate atunci cnd acestea se ncadreaz n categoriile A, B sau C de pericol de incendiu i au un volum de peste 3 1000 m , n cl diri civile cu n l imi mai mari de 45 m, n depozite comerciale sau industriale, n magazine sau expozi ii cu exponate combustibile, la s li de spectacole (numai n sal , scen , depozitele i atelierele anexe), pentru care n STAS 1478 se prevede n ntreaga cl dire func ionarea simultan a dou sau mai multe jeturi; - un jet, n celelalte nc peri, inclusiv n cele prev zute cu instala ie automat de stingere. Aceste jeturi trebuie ob inute din hidran i situa i pe acela i palier i n acela i compartiment de incendiu. 14.56. Instala iile se proiecteaz astfel s se poat ac iona imediat la izbucnirea incendiului. Se admite pornirea pompelor i robinetelor cu ac ionare electric de la distan prin butoane. 14.57. n cl dirile industriale n care sunt nc peri cu pericol de incendiu diferit, hidran ii de incendiu interiori se prev d pentru a servi numai zonele n care exist materiale, elemente sau utilaje combustibile. 14.58. Pe scenele amenajate ale s lilor de spectacole i pe coridoarele de acces la scen se prevede un num r suficient de hidran i pentru ca s poat ac iona simultan cu num rul de jeturi prev zute n STAS 1478. 14.59. n cazul cnd se prevede func ionarea simultan a dou sau mai multe jeturi, re elele se calculeaz considernd func ionarea a doi sau mai mul i hidran i (conform STAS 1478), situa i n punctele cele mai ndep rtate fa de punctul de alimentare (racord, pomp etc.) i func ionnd n condi iile men ionate la art. 14.55.

14.60. Hidran ii interiori se amplaseaz n locuri vizibile i u or accesibile n caz de incendiu, n func ie de raza lor de ac iune i de necesit i, n urm toarea ordine: lng intr ri n cl diri, n case de sc ri, n holuri sau n vestibuluri, pe coridoare, lng intrarea n nc peri i n interiorul acestora. 14.61. n s lile de spectacole, atunci cnd distribu ia interioar a cl dirii permite, se vor amplasa n sal un num r suficient de hidran i interiori pentru a putea ac iona n fiecare punct al s lii cu cel pu in un jet, iar restul hidran ilor (necesari pentru realizarea cerin elor din STAS 1478) se vor amplasa n exteriorul s lii, lng u . 14.62. n cl dirile civile cu n l imi mai mari de 28 m, hidran ii se amplaseaz numai pe coridoare sau n nc perile tampon de acces n casele de sc ri. 14.63. Robine ii hidran ilor se monteaz de la 0,8 m la 1,50 m de la pardoseal , iar cutiile lor vor fi protejate mpotriva loviturilor. Cutiile hidran ilor se execut n conformitate cu prevederile STAS 3081. 14.64. Ni ele hidran ilor nu trebuie s str pung pere ii antifoc, pe cel care despart nc peri cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaz c i de evacuare. n cazul n care se monteaz n ni , rezisten a la foc a peretelui trebuie s r mn neschimbat . 14.65. n cazul stingerii incendiilor cu spum aeromecanic , hidran ii interiori se vor echipa cu toate mijloacele necesare pentru producerea i refularea spumei necesare stingerii. 14.66. La proiectarea instala iilor de hidran i interiori, pentru cl dirile civile foarte nalte, de peste 45 m, se vor respecta urm toarele: - se prev d minimum dou coloane de alimentare, dimensionate astfel nct fiecare s asigure un 3 debit de ap pentru incendiu de 15 l/s pentru cl dirile pn la 50000 m i de 20 l/s, pentru cl dirile cu un volum mai mare; - pe fiecare nivel se prev d cel pu in doi hidran i a cte 2,5 l/s, alimentate de la coloane diferite; - hidran i se amplaseaz numai pe coridoare sau n nc perile tampon de acces n casele de sc ri; - conductele vor fi legate n inel i prev zute cu robinete de nchidere, astfel nct s nu existe pericolul scoaterii din func iune a mai mult de 5 robinete pe nivel; - se vor prevedea robinete i pe coloane, din 5 n 5 niveluri; - se va prevedea sigilarea robinetelor n pozi ie normal deschis"; - pe conducta principal a re elei de distribu ie se prevede o conduct cu Dn 100 mm cu robinet de nchidere ventil de re inere i dou racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cl dirii, n ni e cu geam, marcate cu indicatoare, la n l imea de maximum 1,40 m de la nivelul trotuarului cl dirii, astfel nct s fie posibil alimentarea instala iei interioare direct de la pompele mobile de incendiu. 14.67. La cl dirile industriale monobloc, la care nu se poate asigura protec ia ntregii suprafe e de la hidran ii exteriori, se prev d hidran ii interiori pe tunelurile speciale de evacuare, care s func ioneze n condi iile prev zute pentru hidran ii exteriori. Debitul necesar se va stabili conform STAS 1478. 14.68. Re elele interioare care servesc mai mult de 8 hidran i pe nivel se proiecteaz inelare sau cu circuitul nchis cu ajutorul a dou racorduri la re eaua exterioar .

14.49. Re elele interioare de hidran i, avnd timpul teoretic de func ionare de 60 minute i mai mare, se prev d cu racorduri fixe, amplasate n exteriorul cl dirilor, n acelea i condi ii ca la art. 14.66, pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu. 14.70. n cl dirile nchise ale depozitelor cu stive nalte (cu n l ime mai mare de 4 m), cl diri industriale monobloc, garaje mari etc. se admite ca hidran ii interiori, necesari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor monta i pe pere i sau pe stlpi, s fie amplasa i la nivelul pardoselii sau ngropa i n pardoseal , n cutii speciale, corepunz toare. 14.71. Hidran ii interiori se echipeaz cu furtun tip C (O 50 mm) flexibil sau tip B (O 75 mm) flexibil, cu o lungime de maximum 20 m i, dup necesit i, cu dispozitive de refulare a apei sub form de jet compact, pulverizat sau mixt. Dispozitivele de refulare a apei pot fi: - evi de refulare simple; - evi simple prev zute cu ajutaj pulverizator; - evi de refulare universale. evile de refulare simple se vor utiliza acolo unde jetul compact nu produce pagube, dar este necesar for a de impact a jetului compact (ex. depozite comerciale, industriale etc.). evile de refulare universale se vor utiliza n incinte industriale (hale, ateliere). evile simple prev zute cu ajutaj pulverizator se vor utiliza n toate cl dirile, cu excep ia celor indicate mai sus. 14.72. Presiunea minim la eava de refulare - n cazul utiliz rii dispozitivelor de pulverizare i a evilor de refulare universale - va fi de minimum 2,5 bari. 14.73. Pe timp de noapte sau n locurile unde se desf hidran ilor se va face prin iluminat de siguran . oar activit i la lumin artificial , marcarea

14.74. Instala iile prev zute cu hidran i, amplasate n spa ii cu pericol de nghe vor fi dotate cu arm turi de golire, dispuse n imediata apropiere a robinetului de sec ionare (electrovanei).

Coloane uscate
14.75. Coloanele uscate sunt instala ii fixe, rigide, montate n interiorul construc iilor, utilizate numai de forma iile de pompieri. Se vor prevedea coloane uscate la toate construc iile cu n l imea mai mare de 28 m, m surat de la cota terenului. Construc iile echipate cu coloane uscate se vor echipa i cu instala ii de stingere cu ap a incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ. 14.76. Pentru alimentare, se va asigura accesul ma inilor de pompieri n orice anotimp, f r ca distan a de la calea de acces cea mai apropiat fa de racordul de alimentare s dep easc 40 m. 14.77. Racordul de alimentare al coloanei uscate (de tipul B) se amplaseaz pe peretele exterior al cl dirii i se obtureaz cu un racord nfundat; la baza coloanei prev zndu-se ventil de re inere i robinet de golire.

14.78. Racordul se monteaz la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o n l ime de maximum 1,5 m fa de sol i nclinare de 45o fa de vertical . 14.79. Pentru recunoa tere, racordul de alimentare se marcheaz prin indicator COLOANA USCAT ". 14.80. Se va instala coloan independent pentru fiecare compartiment de incendiu. Conducta de leg tur (orizontal ) cu coloana uscat trebuie s fie ct mai scurt nct s asigure golirea ntregii cantit i de ap . i astfel proiectat

Aceast conduct trebuie s treac prin locuri accesibile n subsol sau parter, f r a traversa tuneluri de cabluri, ghene ale instala iilor sanitare sau goluri lifturi. 14.81. Coloana uscat propriu-zis se va monta n zona de acces a sc rii, n casa sc rii sau n ghene adiacente acesteia. 14.82. Coloana uscat poate fi aparent sau ngropat . Cnd se monteaz mascat n grosimea peretelui, acesta trebuie s aib o rezisten reglement rilor n vigoare. la foc conform

14.83. Traseul coloanei uscate va fi vertical, admi ndu-se, n situa ii justificate tehnic, devia ii locale. 14.84. Pentru recunoa tere, punctele de alimentare i racordul se marcheaz conform STAS 297/1. 14.85. Coloanele uscate vor avea diametrul de 75 mm i racordurile pentru furtun de tip C. 14.86. Pe fiecare nivel, naintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet. Racordurile pentru furtun vor fi amplasate pe casa sc rii sau n zonele de acces la sc ri, n func ie de construc ie, astfel nct s se poat servi fiecare nivel. n l imea maxim de montaj a racordurilor pentru furtun va fi 1,5 m fa de pardoseal .

14.87. Este necesar s existe spa iu suficient pentru racordarea furtunurilor i manevrarea robinetelor. 14.88. Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau ngropat. Ele vor fi marcate cu inscrip ia: RACORD INCENDIU". 14.89. Se va men iona n proiect c presiunea de ncercare a coloanelor uscate va fi de 25 bari. 14.90. Coloanele se prev d i se execut din evi metalice protejate anticorosiv.

Instala ii de sprinklere
14.91. Echiparea cu instala ii automate de stingere tip sprinkler a construc iilor, compartimentelor de incendiu i nc perilor, potrivit scenariilor de siguran la foc elaborate, dup caz, se asigur dup caz la: a - Construc ii nchise din categoriile de importan excep ional i deosebit (A i B) ncadrate conform legisla iei n vigoare cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2; b - Cl diri nalte i foarte nalte cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m , cu excep ia locuin elor;
2

c - Platouri de filmare amenajate i nchise, studiouri de televiziune i scene amenajate, cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele i atelierele anex acestora; d - Construc ii de produc ie ncadrate n categoria A, B sau C de pericol de incendiu cu arie 2 desf urat de cel pu in 2000 mp i totodat cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m ; e - Construc ii publice cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m , cele destinate depozit rii materialelor combustibile, cu aria desf urat mai mare de 750 mp i densitatea sarcinii termice 2 peste 1680 MJ/m , precum i depozitele cu stive nalte (peste 6 m n l ime); f - Garaje i parcaje subterane pentru mai mult de 50 autoturisme, precum i la cele supraterane nchise cu mai mult de 3 niveluri. Enumerarea echip rii cu instala ii automate de stingere tip srinkler fiind minimal , investitorii le pot prevedea i n alte situa ii, n func ie de pericolul i riscul de incendiu, amplasare, combustibilitatea construc iei i valoare. Nu se prev d instala ii de stingere tip sprinkler n cazurile n care apa nu este indicat pentru stingere sau se asigur stingerea cu alte substan e (gaze inerte, spum , abur etc.). 14.92. nc perile protejate cu instala ii de sprinklere, de regul trebuie s fie separate de spa iile nvecinate, prin elemente de construc ie incombustibile sau prin alte dispozitive corespunz toare (ecrane, cortine cu ac ionare automat etc.). 14.93. Instala ia de sprinklere trebuie s fie permanent sub presiune i se poate realiza n urm toarele sisteme: cu ap -ap i ap -aer. Sistemele cu ap -ap se utilizeaz numai n cazul n care temperatura nc perilor nu scade sub 4 C o i nu urc peste 100 C. 14.94. Re elele de distribu ie care pornesc de la aparatele de control i semnalizare (ACS), pot fi inelare sau ramificate. 14.95. Sprinklerele se monteaz pe conducte de distribu ie i pe ramifica iile (ramurile) acestora. Pe fiecare ramur se pot monta maximum 6 sprinklere, cu excep ia perdelelor de ap de protec ie pe care se pot monta mai multe sprinklere. 14.96. Temperatura nominal de declan are trebuie s fie mai mare dect temperatura mediului n care sunt montate, conform preciz rilor produc torului. 14.97. Prin dispunere (amplasare) sau, prin m suri de protec ie, sprinklerele se protejeaz mpotriva deterior rilor mecanice, a efectelor termice i a influen rii reciproce asupra declan rii lor. Pentru mediile corosive se utilizeaz sprinklere de construc ie special (de regul , din materiale rezistente la coroziune). 14.98. Pentru nlocuirea caperelor sprinklerelor deteriorate sau declan ate n caz de incendiu, se prevede o rezerv de sprinklere, calculat separat pentru fiecare tip din cele montate, astfel: y y dac instala ia are pn la 30 de sprinklere, rezerva s fie egal cu num rul celor montate; dac instala ia are peste 30 de sprinklere, se asigur o rezerv de 5-25% din totalul sprinklerelor, n func ie de tipul acestora, ns nu mai pu in de 30 buc i (procentul mare se aplic instala iilor cu un num r mic de capete).
o 2

La instala ii echipate cu sprinklere rezistente la coroziune, care declan eaz la temperaturi mai mari de 90oC, rezerva trebuie s fie egal cu num rul de sprinklere montate n sectorul cel mai mare. 14.99. Amplasarea sprinklerelor trebuie s se fac n func ie de pericolul de incendiu, gradul de rezisten la foc al construc iei, de pozi iile i dimensiunile grinzilor, a diferitelor instala ii, utilaje sau stive de materiale, precum i de caracteristicile hidraulice ale sprinklerelor, astfel nct s se asigure: y y y y condi iile de declan are a sprinklerelor; intensitatea de stingere minim normal ; protec ia elementelor portante ale construc iei cu limita de rezisten la foc redus ; distribuirea ct mai uniform a apei pe suprafa a protejat .

Sprinklerele se monteaz sub plafon i la nivele intermediare (ex. sub pasarele). 14.100. n cazul n care exist obstacole aflate sub sprinklere, care pot influen a dispersarea apei, se impune montarea unor sprinklere suplimentare. 14.101. Distan a minim ntre deflectorul sprinklerului i suprafa a protejat va fi de regul 0,60 m. 14.102. Distan a dintre deflector i tavanul continuu, m surat n plan vertical, va fi minimum 8 cm i de maximum 40 cm. 14.103. Dac obiectele existente n nc pere sunt stivuite, introduse n cutii sau depozitate pe etajere (exceptnd cazul depozitelor cu stive nalte), spa iul liber n jurul deflectoarelor trebuie s fie de 0,90 m (emisfer cu raza de 0,90 m sub deflector). 14.104. Sprinklerele se monteaz , de regul , perpendicular pe suprafa a protejat . 14.105. Pentru a evita colmatarea orificiului sprinklerului, acesta se va monta pe ramur (ramifica ie) prin legarea lateral sau superioar a racordului sprinklerului. 14.106. Distan a dintre sprinklere i pere i nu trebuie s fie mai mare dect jum tatea distan ei dintre sprinklere. 14.107. Sprinklerele se monteaz cu deflectorul n sus sau n jos, n conformitate cu instruc iunile produc torului. 14.108. Fiecare sector al instala iei de sprinklere se echipeaz cu un aparat de control i semnalizare i va avea un num r de sprinklere de maximum: y 800 buc. n cazul instala iei ap -ap ; n cazul n care sprinklerele sunt montate n mai multe nc peri separate ntre ele prin pere i i u i incombustibile, num rul sprinklerelor dintr -un sector poate fi m rit la 1200 buc; 600 buc. n cazul instala iei ap -aer; n acest caz volumul re elei de sprinklere a unui sector nu trebuie s fie mai mare de 2 m 3 pentru instala iile f r accelerator i de 3 m 3 la cele cu accelerator.

14.109. Sectoarele trebuie s grupeze numai sprinklerele montate n acela i compartiment de incendiu al cl dirii. 14.110. n cazul n care mai multe nc peri, situate pe acela i nivel sau pe diverse niveluri, sunt protejate de aceea i instala ie, trebuie s se poat localiza intrarea n func iune a sprinklerelor de pe fiecare ramur a instala iei. Acest lucru se poate realiza prin montarea unor indicatoare de trecere a apei instalate pe fiecare ramur a instala iei. 14.111. Ramifica iile (ramurile) se prev d, la capete, cu dopuri care permit cur area periodic . 14.112. Pentru eliminarea aerului sau a apei din re elele de sprinklere, acestea se monteaz cu pante 0 0 2 /00 - 5 /00; pantele mai mari lundu-se pentru cele cu diametrul mai mic. 14.113. n punctele cele mai ridicate ale re elei de sprinklere, corespunz tor fiec rui sector de sprinklere se va prevedea un robinet de nchidere i port-furtun pentru sp larea conductelor i un tu cu robinet i muf pentru montarea unui manometru. Probele hidraulice se execut la 1,5 ori presiunea de regim. 14.114. Debitul de calcul al instala iei se stabile te considernd func ionarea simultan a capetelor situate n aria de declan are a sprinklerelor din compartimentul de incendiu al cl dirii, conform STAS 1478. 14.115. Pentru alimentarea instala iei de sprinklere de la pompele mobile, se prev d racorduri fixe tip B, amplasate n exterior, n locuri u or accesibile utilajelor de interven ie. Num rul acestora se stabile te func ie de debitul instala iei, considernd 15 l/s pentru fiecare racord. Leg tura cu re eaua de sprinklere se face la distribuitorul sta iei de pompare. Pe fiecare racord se monteaz cte un ventil de re inere. 14.116. Pentru a putea controla n permanen presiunea apei sau a aerului se monteaz manometre n diferite puncte ale instala iei, cum sunt: deasupra aparatului de control i semnalizare, sub robinetul

principal de nchidere (pe conducta de alimentare cu ap ), precum i n punctul cel mai dep rtat i mai nalt (cel mai dezavantajat) al fiec rui sector. Manometrele vor fi montate astfel nct s se poat asigura citirea u oar a indica iilor, iar pe cadran se va nsemna domeniul presiunilor de lucru al instala iei. 14.117. Aparatele de control i semnalizare (ACS), cu dispozitivele anexe, se monteaz ntr-o nc pere proprie separat cu pere i i plan ee rezistente la foc, sau ntr-o nc pere cu alt destina ie, care nu prezint pericol de incendiu. nc perea trebuie s asigure spa iul necesar servirii i repar rii aparatelor de control i semnalizare, s fie nc lzit i cu acces direct din spa iile de circula ie comun . Dac nc perea are i alt destina ie, aparatele de control i semnalizare se monteaz ntr-un dulap nchis, cu u i i geam, asigurat cu ncuietoare i iluminat de siguran corespunz tor. 14.118. Clopotele sistemelor de semnalizare se monteaz pe elementele de construc ie verticale, de regul spre exterior sau astfel nct semnalul s fie recep ionat cu u urin de ocupan ii cl dirii, asigurndu-se i semnalizarea electric (optic i acustic ) la nc perea serviciului de pompieri sau la un punct de supraveghere cu serviciu permanent. n lipsa indica iilor produc torului, distan a pe orizontal dintre sta ie i turbina hidraulic nu trebuie s fie mai mare de 25 m, iar pe vertical mai mare de 6 m (deasupra nivelului supapei sta iei). 14.119. Aparatul de control i semnalizare trebuie montat n pozi ie vertical , innd seama i de indica iile produc torului. Flan a robinetului principal, aflat pe conducta de alimentare a sta iei, trebuie s se afle la n l imea de 0,6 m fa de pardoseal . 14.120. Pentru reducerea pagubelor, se recomand s se asigure evacuarea din cl dire a apei provenit de la instala ia de sprinklere fie la teren, fie la re eaua de canalizare.

Instala ii de drencere
14.121. Instala iile de drencere pot fi utilizate pentru: y y stingerea incendiilor; protec ie cu perdele de ap .

14.122. Drencerele pentru stingerea incendiilor se prev d la: y nc peri cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane, garaje mari etc., unde, din cauza propag rii rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destul eficien alte mijloace de stingere; scenele teatrelor, expozi ii i alte s li aglomerate, n care publicul se afl n prezen a unor cantit i mari de materiale combustibile; depozite de materiale sau substan e combustibile cu degaj ri mari de c ldur (cauciuc, celuloid, alcooli, etc.).

y y

14.123. Perdelele de protec ie cu drencere se prev d pentru: y y y y y protejarea elementelor de nchidere a golurilor (u i, ferestre etc.) din pere ii desp r itori, pentru a evita transmiterea focului de la o nc pere la alta; protec ia cortinelor, u ilor sau obloanelor din pere ii antifoc; protec ia unor por iuni din nc peri cu pericol de incendiu; protec ia golurilor sc rilor rulante; protec ia cl dirilor n exterior, cnd nu sunt amplasate la distan e corespunz toare (fa ade, acoperi uri).

14.124. Instala ia de drencere are n componen : y y y vanele (robinetele) de ac ionare (manual sau electrice) montate pe conductele de alimentare cu ap de la o surs (care trebuie s asigure parametrii de debit i presiune necesari func ion rii); re ele de distribu ie; drencerele.

14.125. Amplasarea drencerelor, utilizate pentru stingerea incendiilor, fa de spa iul protejat, se face similar sprinklerelor. Distan ele fa de plafoane se stabilesc func ie de rolul drencerelor fa de acestea (de protec ie, de stingere etc.). 14.126. La s lile de spectacole, care au scen amenajat drencerele se prev d: y y y sub plafonul scenei, cnd acesta este executat din materiale combustibile, sub gr tare, sub pasarele i n buzunarele scenei, neseparate de acestea prin cortine de siguran ; de ambele p r i ale cortinei, de siguran pentru protec ia acesteia; deasupra golurilor protejate care leag scena sau buzunarele scenei de nc perile vecine.

Atunci cnd separate prin cortine, buzunarele pot fi prev zute cu sprinklere. 14.127. n func ie de cerin ele de stingere, drencerele se monteaz , de regul , n grupe de maximum 72 capete, care au conducte de alimentare cu vane de ac ionare separate pentru fiecare grup . 14.128. Ac ionarea robinetelor de alimentare a instala iilor de drencere se face: y manual, n cazul cnd drencerele sunt utilizate pentru stingerea incendiilor, n nc peri industriale i pentru protejarea, prin perdele de ap , a unor por iuni din nc perile cu pericol de incendiu sau golurile din pere ii desp r itori, dac exist , n permanen , personal, iar opera iile de ac ionare manuale pot fi efectuate n timp util de la semnalarea incendiului; automat, se recomand n toate cazurile, iar n mod obligatoriu n cazul cnd drencerele sunt utilizate pentru stingerea incendiilor n nc peri sau pentru crearea unor perdele de ap pentru protec ia golurilor din pere ii antifoc, n locurile n care nu se lucreaz permanent sau dac opera iunile de ac ionare manual nu se pot efectua n timp util.

Intrarea n func iune a instala iilor de drencere automat se semnalizeaz optic i acustic la serviciul de pompieri i la camera de comand a instala iei tehnologice de supraveghere permanent dac aceasta exist . 14. 129. Instala iile de drencere cu ac ionare automat trebuie s aib asigurat i posibilitatea ac ion rii manuale. 14.130. Amplasarea robinetelor de ac ionare (manual sau automat ) a instala iei de drencere se face n locuri nc lzite, u or accesibile pentru personalul de deservire, ferite de ac iunea focului, retrase fa de circula ia de evacuare. Deasupra robinetelor de ac ionare se monteaz robinete de golire, iar dedesubt manometre de control. 14.131. Pentru alimentarea instala iei de drencere de la pompele mobile de stins incendiu se prev d acelea i echip ri ca la instala ia de sprinklere (vezi art. 14.115). 14.132. Robinetele de ac ionare a instala iei se marcheaz cu indicatoare. 14.133. Pentru fiecare instala ie de drencere - att drencere pentru stingere, ct i pentru perdele de protec ie - se asigur o rezerv de capete de drencere, calculat separat pentru fiecare tip din cele montate, de 2-5%, ns nu mai mic de 10 buc. (procentul mare se aplic la instala iile cu un num r redus de capete). 14.134. Alegerea tipului de drencere, forma deflectorului pentru dispersarea apei, precum i montajul se stabilesc conform indica iilor produc torului, avnd n vedere scopul urm rit. 14.135. La stabilirea debitului de calcul al perdelelor de drencere. prev zute pentru protec ia golurilor sc rilor rulante, se vor lua n considerare func ionarea simultan a perdelelor pe dou niveluri succesive pentru timpul teoretic de func ionare egal cu cel al sprinklerelor. 14.136. Presiunea disponibil luat n calcul la orificiul drencerului de stingere amplasat n condi iile cele mai dezavantajoase, trebuie s asigure intensitatea de stingere necesar , potrivit cerin elor produc torului. 14.137. Calculul i executarea re elelor, durata de func ionare i sistemul de alimentare cu ap se face conform STAS 1478. 14.138. Evacuarea apei provenit de la instala ia de drencere se va face conform art. 14.120. 14.139. Instala iile cu ap pulverizat se prev d pentru: y y

Instala ii fixe de stingere cu ap pulverizat

stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hrtie, textile, materiale plastice etc.); protejarea obiectelor (structuri i echipamente ale instala iilor tehnologice, recipiente pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mari de 60 oC i gaze inflamabile,

motoare cu ardere intern , gospod rii mari de cabluri electrice cu izola ie combustibil ), mpotriva radia iei termice emise de un incendiu nvecinat, pentru a limita absorb ia c ldurii pn la limita car e previne sau mic oreaz avariile; prevenirea form rii unor amestecuri explozibile n spa ii nchise (reducerea evapor rii prin r cirea suprafe elor care vin n contact cu lichide inflamabile ) sau n spa ii deschise (prin diluarea amestecurilor explozive sau a sc p rilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive).

14.140. Atunci cnd asigur condi iile necesare, alimentarea cu ap se poate face din: y y y re eaua de ap potabil ; re eaua de incendiu; re eaua de ap industrial .

14.141. Re eaua de conducte principale de alimentare se va executa, de regul , de form inelar , iar cea de conducte secundare cu pulverizatoare, va urm ri, pe ct posibil, forma obiectului protejat. 14.142. Conductele de alimentare i arm turile aferente, pn la distribuitor, se vor proteja mpotriva nghe ului. 14.143. Conductele de distribu ie de la distribuitor pn la obiectul protejat sunt uscate. 14.144. Distan a dintre duze se stabile te n func ie de parametrii lor hidraulici indica i de produc tor i de intensitatea minim de stropire STAS 12.260, dar se recomand s nu fie mai mare de 1,5 m. 14.145. Direc ia de stropire a duzelor va fi, de regul , de sus n jos. 14.146. Distribuitorul instala iei va fi prev zut cu manometru. 14.147. Instala iile de ap pulverizat se vor prevedea cu comand automat i/sau manual . Ac ionarea manual a robinetelor pentru punerea n func iune a instala iei se admite cu condi ia c acestea s se fac n timp util. 14.148. Pentru alimentarea instala iei de la pompe mobile de stins incendiu se vor prevedea acelea i echip ri ca la instala ia de sprinklere (vezi art. 14.115). 14.149. Intrarea n func iune a instala iei fixe de ap pulverizat va fi semnalizat la serviciul de pompieri i la camera de comand a obiectivelor protejate. 14.150. Instala ia se proiecteaz cu evi din o el. Arm turile i fitingurile vor fi din o el sau din font maleabil . 14.151. Dimensionarea instala iilor fixe de stingere a incendiilor cu ap pulverizat se va face conform STAS 12.260. 14.152. Asigurarea posibilit ilor de stingere a incendiilor din exterior, potrivit scenariilor de siguran la foc elaborate prin alimentarea, din re elele de distribu ie a apei ale localit ilor, atunci cnd conform avizului gospod riei de ap respective sunt asigurate permanent debitele i presiunile necesare pe timpul normal de func ionare al instala iei, sau din gospod rii proprii de ap i re ele de distribu ie corespunz tor alc tuite i dimensionate - ori din sisteme combinate, se realizeaz la: a - Construc ii nchise de mportan excep ional i deosebite (A i B), indiferent de volum; b - Construc ii i ansambluri de construc ii civile cu mai mult de dou niveluri i volum construit mai mare de 5000 m3; c - Cl diri nalte, foarte nalte i construc ii cu s li aglomerate; d - Construc ii subterane civile, de produc ie, depozitare, parcaje sau garaje; e - Construc ii de produc ie sau depozite cu volum mai mare de 3 5000 m ; 2 f - Depozite deschise pentru materiale sau substan e combustibile, cu aria mai mare de 2000 m ; g - Depozite cu tive nalte (peste 4 m n l ime). Asigurarea instala iilor de stingere a incendiilor din exterior nu este obligatorie la construc ii amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) i care nu sunt echipate cu instala ii de alimentare cu ap , precum i la incinte izolate de produc ie sau depozitare cu arii sub 2000 m2 i au construc ii cu maximum 2 niveluri. n asemenea situa ii se recomand asigurarea posibilit ilor de alimentare cu ap a pompelor mobil de interven ie din surse naturale nvecinate (ruri, lacuri, fntni) sau din bazine. Enumerarea prevederii articolului fiind minimal , investitorii pot asigura posibilit i de stingere din exterior i n alte situa ii. 14.153. Se admite asigurarea cu ap direct din bazine, rezervoare i alte surse naturale cu ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (AUTOPOMPE sau MOTOPOMPE) din dotarea serviciului propriu de pompieri pentru:

Hidran i exteriori i bazine

a - construc ii i instala ii industriale din categoriile C, D i E pericol de incendiu, cu suprafa a incintei mai mic de 20 ha i care necesit pentru stingerea din exterior un debit de ap de cel mult 20 l/s; b - depozite de material lemnos situate n afara incintelor industriale sau a centrelor populare, care necesit pentru stingerea din exterior un debit de ap de maximum 35 l/sec.; c - grupuri de cl diri cu maximum 5000 locuitori; d - colonii de cazare temporar pentru maximum 1000 locuitori. 14.154. Alimentarea cu ap prin re ele cu hidran i se poate face prin unul din urm toarele sisteme: a - re elele la care presiunea poate asigura interven ia la stingere direct de la hidran i, la debitele de calcul. Acest sistem se recomand s se prevad atunci cnd nu se dispune de suficient personal i de utilaje mobile de interven ie (pentru organizarea serviciilor civle de pompieri) sau atunci cnd incendiul poate evolua rapid datorit naturii construc iilor i a materialelor utilizate sau depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf sau de lichide combustibile); b - re ele la care presiunea disponibil la hidran ii exteriori (m surat la suprafa a terenului) nu poate asigura stingerea direct , pentru interven ie folosindu-se pompele mobile. La aceste re ele presiunea nu trebuie s fie mai mic de 0,7 bari. 14.155. Atunci cnd este mai indicat din punct de vedere tehnico-economic i al securit ii contra incendiilor, se poate adopta un sistem combinat de re ele sau de re ele i bazine (rezervoare). 14.156. Hidran ii exteriori de incendiu pot fi: y y hidran i subterani (STAS 695); hidran i de suprafa (STAS 3479).

Conductele pe care se amplaseaz hidran ii exteriori de incendiu vor avea urm toarele diametre minime: y y y 100 mm pentru hidran ii Dn 65 mm sau Dn 80 mm; 150 mm pentru hidran ii Dn 100 mm; 250 mm pentru hidran ii Dn 150 mm.

Tipul, dimensiunea, necesarul i modul de amplasare a hidran ilor se stabilesc n func ie de sistemul de stingere i de utilajul de dotare, astfel nct s se asigure debitul de calcul necesar la incendiu. 14.157. Hidran ii exteriori trebuie s permit servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie protejate, considernd raza de ac iune a hidran ilor n raport cu lungimea furtunului: - maximum 120 m la re elele la care presiunea asigur lucrul direct de la hidran i; - 150 m n cazul folosirii motopompelor i 200 m n cazul folosirii autopompelor. 14.158. Hidran ii se amplaseaz la o distan de minimum 5 m de zidul cl dirilor pe care le servesc i la 15 m de obiectele care radiaz intens c ldur n caz de incendiu. 14.159. Hidran ii de pe re elele la care presiunea se asigur cu ajutorul pompelor mobile, se amplaseaz la cel mult 2 m de marginea c ilor de circula ie. Hidran ii de pe re elele de servicu, ce se monteaz n spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e, pot fi amplasa i la o distan de maximum 6 m de la marginea c ii de circula ie. Hidran ii de pe re elele care au presiune suficient pentru asigurarea interven iei directe (f r ajutorul pompelor mobile) pot fi monta i i la distan e mai mari fa de calea de circula ie. 14.160. Hidran ii subterani, care nu sunt monta i pe str zi sau pe trotuare pavate, se fixeaz n blocuri de beton. Pozi ia hidran ilor exteriori i a c minelor de vane pentru instala ii de incendiu se marcheaz prin indicatoare conform STAS 297. 14. 161. Pentru protec ia contra incendiilor a obiectivelor de investi ii care necesit debite mai mari de 20 l/sec. i presiuni de lucru la eav peste 4 bari, se prev d tunuri situate la nivelul solului sau pe platforme, la n l ime. 14.162. Hidran ii exteriori se doteaz cu accesorii pentru trecerea apei n func ie de scenariile de siguran cele mai defavorabile, adoptate n proiect i men ionate n instruc iuni (la cl direa cu debitul cel mai mare, interven ie la nivelul cel mai nalt etc.). Utilajul, accesoriile i materialele de interven ie pentru re ele a c ror presiune nu poate asigura interven ia direct , se p streaz la serviciul de pompieri sau la pichete P.S.I. 14.163. Re elele exteriore la care debitul i presiunea asigur posibilitatea interven iei directe de la hidran i se doteaz cu accesorii n conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot fi p strate n cutii fixate pe pere ii construc iilor sau pe c rucioare mobile ad postite n nc perile serviciului de pompieri sau ale pichetelor P.S.I.

14.164. Num rul de calcul al incendiilor simultane, debitul de ap pentru incendiu, presiunile de utilizare, timpul de func ionare a instala iei, rezerva de incendiu i timpul de refacere a ei sunt indicate n STAS 1478 i STAS 1343. 14.165. n cazul n care instala iile pentru stingerea incendiilor sunt comune cu cele de ap potabil sau industrial , se ia n calcul i consumul de ap pentru alte nevoi (ap potabil sau industrial ), pe durata teoretic a incendiului, astfel nct s se evite folosirea apei de incendiu n alte scopuri. Se admite s se utilizeze pentru stingerea incendiului apa potabil sau industrial ori apa rece de alimentare a centralelor de ap cald ale incintei respective, dac procesul tehnologic permite acest lucru i pentru utilizarea ei nu se manevreaz mai mult de 2 vane din sta ia de pompare sau din c mine exterioare accesibile n timpul incendiilor i astfel amplasate sau telecomandate nct s poat fi ac ionate n timp util. [top]

Consumul de ap , rezerva de incendiu

ANEXE
1. Prescrip ii privind proiectarea, executarea i recep ia instala iilor sanitare. 1.1. Legi, decrete, prescrip ii cu caracter general. 1.2. Prescrip ii privind proiectarea i executarea instala iilor sanitare. C 16-84 Normativ pentru executarea lucr rilor de construc ie pe timp friguros. P 7-88 Normativ privind proiectarea i executarea construc iilor fundate pe p mnturi sensibile la umezire. I 1-78 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor tehnico-sanitare i tehnologice cu evi din PVC i neplastificate. I 30-75 Instruc iuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec i stabilirea m surilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instala iile hidraulice sub presiune. I 7-91 Normativ privind proiectarea i executarea instala iilor electrice la consumatori, cu tensiuni pn la 1000 V. P 96-86 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea instala iilor de canalizare a apelor meteorice la cl diri industriale. I 22-84 Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de ap i canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat, beton armat, beton simplu i gresie ceramic . P 66-79 Instruc iuni tehnice privind proiectarea lucr rilor de alimentare cu ap potabil i canalizare a satelor. Complet ri la P 66-79. C 90-83 Normativ pentru condi iile de desc rcare a apelor uzate n re elele de canalizare a centrelor populate. Ghidul de performan pentru instala ii sanitare din cl diri civile. 1.3. Prescrip ii privind termic i fonic a cl dirilor i instala iilor. C 107-82 Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii termice la cl diri. C 142-85 Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor la elementele de instala ii. C 125-87 Instruc iuni tehnice de proiectare i execu ie privind protec ia fonic a cl dirilor. NP 52-88 Norme tehnice provizorii pentru izolarea conductelor i aparatelor din instala iile termice cu produse textile ne esute. PE 924/E-35 Prescrip ii pentru calculul izola iilor termice ale instala iilor. 1.4. Prescrip ii privind protec ia instala iilor contra agen ilor agresivi. C 139-87 Instruc iuni tehnice pentru protec ia anticoroziv a elementelor de construc ii metalice. I 14-76 Normativ pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. NP 54-88 Norme tehnice provizorii pentru protec ia exterioar contra coroziunii a construc iilor metalice subterane prin care se transport lichide. 1.5. Prescrip ii privind protec ia antiseismic a instala iilor sanitare. P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social-culturale,

agrozootehnice i industriale. 1.6. Prescrip ii tehnice ISCIR. C 4-77 Prescrip ii tehnice pentru proiectarea, execu ia, instalarea, exploatarea, repararea i verificarea recipientelor metalice sub presiune. C 37-88 Prescrip ii tehnice pentru proiectarea, execu ia i ncercarea n vederea omolog rii a supapelor de siguran pentru cazanele i recipientele sub presiune. CR 274 Prescrip ii tehnice privind autorizarea de a proiecta, construi, monta i repara instala ii mecanice sub presiune i instala ii de ridicat. CR 3-75 Prescrip ii tehnice pentru verificarea repara iilor la instala iile mecanice sub presiune i de ridicat i aplicarea pl cii de timbru la instala iile mecanice sub presiune. CR 5-72 Prescrip ii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instala iilor mecanice sub presiune i de ridicare. CR 13-74 Instruc iuni de protec ia muncii n timpul controlului tehnic al instala iilor mecanice sub presiune i de ridicat. 1.7. Prescrip ii privind verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de instala ii sanitare i construc ii aferente. C 56-85 Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente. I 25-72 Instruc iuni tehnice pentru efectuarea ncerc rilor hidraulice i pneumatice la recipiente. I 27-82 Instruc iuni tehnice privind stabilirea i verificarea clasei de calitatea a mbin rilor sudate la conducte tehnologice. I 12-78 Normativ privind efectuarea ncerc rilor de presiune la conductele tehnologice din o el. 273/1994 Regulament de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora. 1.8. Prescrip ii privind protec ia contra incendiilor. P 118-83 Norme tehnice de proiectare i realizare a construc iilor, privind protec ia la ac iunea focului. Decret 290-1977 Norme generale de protec ie mpotriva incendiilor la proiectarea i realizarea construc iilor i instala iilor. 381/1219/MC/1994 Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor. 1.9. Prescrip ii i norme privind protec ia muncii. N.R.P.M./1993 Norme republicane de protec ie a muncii. Regulamentul privind protec ia i igiena muncii n construc ii. 1.10. Instruc iuni pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 1059/1967 privind protec ia sanitar a surselor construc iilor i instala iilor centrale de alimentare cu ap potabil i a apelor minerale pentru cur intern . 1.11. Legea privind calitatea n construc ii - Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construc iilor. 2. Standarde de Stat privind proiectarea i executarea instala iilor sanitare 2.1. Terminologie, simboluri i unit i de m sur . 737/1-82 Sistemul interna ional de unit i (SI). 737/2-82 Unit i fundamentale i suplimentare, unit i derivate; reguli de scriere a unit ilor i 737/3-84 prefixe SI multipli i submultipli zecimali ai unit ilor SI 737/4-84 737/5-84 9446 85 Unit i de m sur care nu fac parte din Sistemul Interna ional de unit i (SI). Unit i de m sur tolerate. 3061 74 Hidraulica. Terminologie, simboluri i unit i de m sur . 11050 87 Terminologie Gaze naturale inst. de gaze naturale Terminologie. 9488 74 Mecanica fluidelor. Terminologie, simboluri i unit i de m sur . 10968/1 83 Nivelul zgomotelor produse de arm turile din instala ii sanitare. Acustica n construc ii, nivelul zgomotelor produse de arm turile din inst. sanitare. Metode de m surare n laborator. 2.2. Desene tehnice.

Desene tehnice. Instala ii sanitare, de nc lzire central de ventilare i de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne i culori conven ionale. 185/2 89 Fitinguri i piese auxiliare pentru conducte. Semne conven ionale. 185/3 89 Arm turi. Semne conven ionale. 185/4 84 Obiecte de uz gospod resc, corpuri de nc lzire i guri de aer. Semne conven ionale. 185/5 89 Agregate, aparate, rezervoare Semne conven ionale. 185/6 89 Aparate de m sur i control. Semne conven ionale. 9796/1 82 Desene de construc ii i arhitectur . Terminologie. 1434 83 Desene tehnice n construc ii. Linii, cotare, reprezent ri conven ionale, indicator. 855 79 Construc ii de beton armat. ntocmirea desenelor. 8773 87 Construc ii metalice. ntocmirea desenelor. 2.3. Materiale, aparate i agregate 2.3.1. evi 2099 89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale. 2250 73 Presiuni nominale, presiuni de ncercare i presiuni de lucru maxime admisibile. 7656 80 evi din o el, sudate longitudinal, pentru instala ii. 7657 80 evi din o el sudate longitudinal, pentru construc ii. 8726 80 evi de precizie din o el, sudate longitudinal trase sau laminate la rece. 6898/1 80 evi din o el sudate elicoidal, pentru caz general. 6898/2 80 evi din o el sudate elicoidal, pentru construc ii. 404/2 87 evi din o el f r sudur , laminate la cald, pentru construc ii. 530/2 87 evi din o el f r sudur , trase sau laminate la rece pentru construc ii. 3476 86 evi din o el pentru cazane cu abur. Condi ii generale. 9377 80 evi din o el f r sudur pentru schimb toare de c ldur . 2.3.2. Fitinguri i piese de leg tur NI 4724 77 Fitinguri din font maleabil . Fitinguri tip Arm tura Cluj-Napoca. 838 82 Fitinguri din font maleabil . Condi ii generale. 7709 83 Lungimile filetelor de racordare. 402 88 Filer pentru evi cu etan are n filet Filet conic exterior i filet cilindric interior. Dimensiuni. 486 84 Fitinguri din font emailat . Dimensiuni. 474 84 Coturi. Dimensiuni. 483 66 Coturi cu racord olandez. Dimensiuni. 480 84 Cruci. Dimensiuni. 472 84 Curbe. Dimensiuni. 475 84 Mufe. Dimensiuni. 478 84 Nipluri. Dimensiuni. 482 66 Racorduri olandeze. Dimensiuni. 477 84 Reduc ii. Dimensiuni. 476 84 Teuri. Dimensiuni. Fitinguri filetate din o el 1302/1 71 Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Nomenclator. 1302/2 71 Fitinguri filetate din o el. Condi ii generale. 1303 71 Coturi, teuri, cruci. Dimensiuni. 1305 71 Mufe reduse. Dimensiuni. 1306 71 Mufe. Dimensiuni. 1801 71 Nipluri. Dimensiuni. 1803 71 Racorduri olandeze. Dimensiuni. 185/1 89

1802 71 Reduc ii. Dimensiuni. 1804 71 Dopuri. Dimensiuni. 5560 81 Mufe din o el pentru evi filetate de instala ii. Dimensiuni. Fitinguri pentru sudare din o el 8804 71 Fitinguri pentru sudare din o el. Nomenclator. 9807 80 Condi ii tehnice de calitate. Fitinguri pentru sudare de o el. 8811 84 Capace. Dimensiuni. o 8805/1 80 Coturi din eav la 90 . Dimensiuni. 8805/2 74 Coturi din eav la 90o (R = 5 D). Dimensiuni. o 8807/1 80 Coturi din eav la 180 . Dimensiuni. o 8807/2 74 Coturi din eav la 180 (R = 5 D). Dimensiuni. 8810 84 Reduc ii. Dimensiuni. 8808 71 Teuri. Dimensiuni. Flan e 1155 80 Flan e din font i o el pentru arm turi i conducte. Clasificare. 1156 82 Conducte. Flan e din o el. Condi ii generale de calitate. 1734 73 Dimensiuni de leg tur ale flan elor rotunde Pn 1, Pn 2,5; Pn 6. 1735 73 Dimensiuni de leg tur ale flan elor Pn 10 i Pn 16. 8011 84 Flan e din o el forjat sau laminat. Flan e rotunde plate, pentru sudare, Pn 2,5. Dimensiuni. 8012 84 Flan e rotunde, plate pentru sudare Pn 6. Dimensiuni. 8913 84 Flan e rotunde, plate pentru sudare Pn 10. Dimensiuni. 8014 84 Flan e rotunde, plate, pentru sudare Pn 16. Dimensiuni. 2098 86 Flan e din o el turnat. Flan e turnate cu corpul Pn 16. 1749 86 Flan e din font Pn 10. Dimensiuni. 7451 88 Flan e oarbe Pn 6 Pn 40. Dimensiuni. 1730 89 Suprafe e de etan are plane Pn 1 400. Dimensiuni. 3932 88 Br ri pentru evi de instala ii. Dimensiuni. Instala ii frigorifice 88990/1 80 Flan e din o el pentru arm turi i conducte. Pn 25. 2.3.3. Arm turi 2378 79 Robinete cu ventil, de col , din font . 9154 80 Arm turi pentru instala ii Condi ii tehnice de calitate. 9143 86 Arm turi sanitare Condi ii de calitate. 8732 80 Baterii amestec toare Tipuri dimensiuni. 6480 80 Arm turi pentru instala ii sanitare. Robinete cu cep 9631 80 Arm turi industriale din font . Robinete cu cep. 1601 80 Robinete cu cep. Condi ii speciale. 2827 71 Robinete cu cep drept, cu mufe, f r presgarnitur , Pn 6. Dimensiuni. 1603 80 Robinet cu cep, drept cu flan e cu presgarnitur Pn 10. Dimensiuni. 1604 80 Robinet cu cep cu 3 c i, cu flan e, cu presgarnitur , Pn 10. Dimensiuni. Robinete cu sertar 1180 80 Arm turi industriale. Robinet cu sertar. Condi ii tehnice speciale de calitate. 9526 80 Arm turi industriale din font i o el. Robinet cu sertar. Lungimi de construc ie. 1518 86 Robinete cu sertar Pn 6 i Pn 10. Dimensiuni. 8090 80 Robinet cu sertar din font Pn 16. Dimensiuni. 8091 80 Arm turi industriale. Robinet cu sertar Pn 16. Dimensiuni. Robinete cu ventil

Arm turi din font i o el. Robinete cu ventil. Condi ii tehnice speciale de calitate. Condi ii tehnice speciale industriale. 2378 79 Robinete cu ventil, de col , din font . 9525 81 Robinete cu ventil i robinete de re inere cu ventil. Lungimi de construc ie. 8797 80 Arm turi industriale din font . Robinet cu ventil cu filetul tijei la exterior Pn 6. Dimensiuni. 1519 80 Robinet cu ventil, cu filetul tijei la exterior, Pn 16. Dimensiuni. 2401 80 Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior Pn 16. Dimensiuni. 5146 80 Robinet cu ventil, drept, cu tije nclinat , Pn 16. Dimensiuni. Robinete de reglare 10933/1 84 Arm turi industriale din font i o el. Robinete cu clap fluture. Condi ii tehnice speciale de calitate. 10933/2 84 Robinete cu clap fluture. Lungimi de construc ie. 10586/1 87 Arm turi industriale din o el. Robinet de reglare cu clap fluture. Condi ii tehnice speciale de calitate. 10586/2 78 Robinete de reglare cu clap fluture. Lungimi de construc ie. 10586/3 80 Robinet de reglare cu fluture Pn 6, Pn 10, Pn 15. Dimensiuni. 10400/1 87 Robinet de reglare cu ventil. Condi ii de calitate. 10400/2 76 Robinet de reglare cu ventil. Lungimi de construc ie. 8382 82 Arm turi industriale din font i o el. Robinet de re inere cu clap . Condi ii speciale. 9632 80 Robinet de re inere cu clap . Lungimi de construc ie. 1702 82 Robinet de re inere cu ventil. Condi ii tehnice speciale de calitate. 9632 80 Robinete de re inere cu clap . 4631 86 Arm turi industriale din font . Robinet de re inere cu clap Pn 10. Dimensiuni. 1516 80 Robinet de re inere cu ventil Pn 16. Dimensiuni. Arm turi diverse - Alimentare automat cu ap 2377 75 Arm turi sanitare. Robinet cu ventil cu plutitor, Pn 6. Dimensiuni. 7623 80 Arm turi industriale. Robinete de col cu ventil, cu plutitor Pn 6 i Pn 10. - Sorburi 2231 80 Arm turi. Sorburi simple cu flan . 2725 80 Sorb cu valv Dn 25100 mm, Pn 25. o 2309 80 Sorburi cu ventil de re inere Dn 40400 mm, Pn 14, temperatura maxim 50 C. 2.3.7. Agregate, aparate, recipiente, rezervoare 10827 87 Recipiente de hidrofor sau boiler Pn 6 i Pn 10. 8941 87 Rezervoare la presiune atmosferic pentru instala ii. Tipizare. 2668 80 Pompe manuale cu clape. 5738 81 Pompe radiale i axiale. ncerc ri. 6868 75 Pompe pentru lichide. 2.3.4. Aparate i elemente auxiliare pentru m surare verificare Temperatur 8703 70 Mijloace pentru m surarea temperaturii. Terminologie. 9774 74 Monturi pentru termometre tubulare. Condi ii tehnice de calitate. 7891 84 Termometre de sticl cu lichid. Condi ii generale. 8374/1 69 Termometre tehnice. Termometru cu capilar masiv. 8374/2 74 Termometre tubulare. 8420 86 Mijloace de m surarea a temperaturii. Termometre tehnice cu rezisten , condi ii tehnice generale de calitate. 8421 87 Termocupluri tehnice. Condi ii tehnice generale de calitate. Presiune 1181 87

3589/1 86 3589/2 86 3589/3 86 6526 80 Debit 7347/1 83

Manometre, vacuumetre i monovacuumetre indicatoare cu element elastic. Condi ii tehnice generale de calitate. Tipuri i dimensiuni principale. Cadrane i sc ri gradate. Manometru diferen ial cu tub n form de U. condi ii generale.

Determinarea debitului fluidelor, n sistemele de curgere sub presiune. Metoda mic or rii locale a sec iunii de curgere. M surarea cu ajutaje i diafragme. Prescrip ii generale. 7347/4 74 Metoda cu diafragm i ajutaje. Leg turi ntre elementele primar i secundar ale mijloacelor de m surare. 7347/3 83 Metoda mic or rii locale a sec iunii de curgere. M surarea cu tuburi. Venturi. 6899 79 Indicatoare de nivel cu sticl prismatic . 2.3.6. Materiale pentru izol ri termice i fonice. 5838/1 76 Vat mineral i produse din vat mineral . Condi ii tehnice generale. 5838/2 78 Vat mineral . 5838/3 80 Saltele din vat mineral . 5838/5 80 Psl din vat mineral . 5838/6 80 Cochilii din vat mineral . 10126 80 es tur din fibre de sticl bitumat . 6881 80 Vat de sticl . 1708 76 Mas de diatomit pentru izola ii termice. 6970/2 71 Pl ci din granule de plut expandat . 6970/3 71 Pl ci din praf de plut expandat . 6970/4 71 Pl ci din granule din plut expandat i aglomerat cu bitum. 2.3.7. Materiale pentru garnituri de etan are. 1733 89 Garnituri nemetalice pentru suprafe e de etan are plane, Pn 2,5 Pn 40. Dimensiuni. 3498 87 Pl ci din azbest cu cauciuc pentru garnituri. Pl ci de Marsit. 7018 78 nur din azbest pentru garnituri. 7019 80 Pl ci din azbest pentru garnituri. 7277 86 Garnituri de cauciuc rezistente n medii cu agresivitate redus . 7278 82 Garnituri de cauciuc de uz general. Cauciuc rezistent n medii petroliere. 7428 82 Rondele din plut aglomerat . 7513/1 74 Pl ci din plut aglomerat pentru garnituri. Condi ii generale. 7513/2 74 Pl ci pentru garnituri de etan are f r inser ie tip A. 7513/3 74 Pl ci pentru garnituri de etan are cu inser ie tip A. 7513/4 74 Pl ci pentru garnituri de protejare tip B. 2.3.8. Materiale diverse. 9247 73 Capace din tabl striat pentru canale interioare, goluri de acces i goluri de montaj. 9329 87 Construc ii industriale. Capace prefabricate din beton armat pentru canale interioare. Dimensiuni. 1126 87 Srm de o el pentru sudare. Obiecte sanitare, capace font 3272 80 Gr tare cu ram din font , pentru guri de scurgere. 3690 86 Sifoane de pardoseal . 2383 73 Pisoare. 9667 74 ncerc ri lavoare. Instala ii sanitare. ncerc ri func ionale ale lavoarelor. Reguli i metode de verificare a condi iilor de func ionare.

2759 79 Sp l toare pentru vase. 2757 86 Cazan pentru baie. 3505 78 Cazan cu vas pentru ruperea presiunii. Lucr ri edilitare 6002 88 C mine pentru contoare de ap prescrip ii proiectare. Arm turi 8732 80 Baterii amestec toare Tipuri dimensiuni. Font conducte piese leg tur 10827 87 Recipiente metalice sub presiune pentru instala ii n construc ii. Dimensiuni principale. 2.4. Protec ia contra coroziunii 7335/1 86 Protec ia contra coroziunii. Construc ii metalice ngropate. Terminologie. 10702/1 83 Acoperiri protectoare. Condi ii tehnice generale. 7335/3 86 Izolarea exterioar cu bitum a conductelor din o el. 7335/5 74 Conductele metalice ngropate. mbin ri electro-izolante cu nipluri. 7335/6 80 Conducte metalice ngropate Protejarea conductelor la subtravers ri de ape i la treceri prin c mine. 7335/7 87 Conducte metalice ngropate. mbin ri electroizolante cu flan e. 10128 86 Protec ia contra coroziunii a construc iilor supraterane de o el. Clasificarea mediilor agresive. 10166/1 77 Preg tirea mecanic a suprafe elor. 2.5. Protec ia contra incendiilor 7771/1 81 M suri de siguran contra incendiilor. Determinarea rezisten ei la foc a elementelor de construc ie. 7771/2 82 Determinarea rezisten ei la foc a u ilor. 7771/3 75 Determinarea rezisten ei la foc a ferestrelor. 8558 78 Materiale de construc ie. Determinarea incombustibilit ii. 8790 81 Materiale folosite n construc ii. Determinarea puterii calorifice. 6647 88 Elemente de protec ie a golurilor. U i rezistente la foc. M suri de siguran contra incendiilor 9561 81 C mine cu nchidere hidraulic pentru re ele de canalizare. Prescrip ii de proiectare. 6168 80 Sc ri pentru interven ie i salvare n caz de incendiu. 2501 79 Hidrant interior pentru cl diri. 9342 73 C mine pentru alimentarea direct a pompelor mobile. 2.6.1. Calculul instala iilor interioare. 1478 90 Construc ii civile i industriale. Alimentarea interioar cu ap . 1795 87 Canaliz ri interioare. 2.6.2. Re ele de conducte 1343 77 Aliment ri cu ap . Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru centre populate. 4163 88 Re ele exterioare de distribu ie. Principii fundamentale de proiectare. 9470 73 Pl ci maxime. M suri terestre 9824/5 75 Trasarea pe teren a re elelor de conducte, canale i cable. 8591/1 75 Amplasarea n localit i a re elelor edilitare subterane, executate n s p tur . 9312 87 Subtravers ri de c i ferate i drumuri cu conducte, n afara localit ilor. Prescrip ii de proiectare. 4377 76 Compensatoare de dilatare. Compensatoare plane n form de U, L i Z. Prescrip ii de calcul.