Sunteți pe pagina 1din 5

Model 2005

Cerere pentru efectuare inspecţii şi inscriere la grade didactice

Avizul inspectorului de specialitate

OBSERVAŢII la dosarul de înscrire

1

2

3

Se completează de către inspectorul de perfecţionare şi formare continuă de la I.S.M.B.

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul(a)………………………………………………

.……………………

(instituţia de învăţământ absolvită) având înscrisă pe diplomă SPECIALIZAREA ……………………………………………………

absolvent(ă)

………………

a ………………………………………

cu diploma de licenţă/absolvire în anul

…………………………………

…………………………

cu funcţia didactică de ………………………… …………………………….…………

-

sector

titular / suplinitor în unitatea de învăţământ

vă rog să-mi aprobaţi efectuarea

…,

inspecţiei curente de înscriere în perioada 01-25 octombrie 2005 în săptămâna

oct.

2005

inspecţiei curente a doua în perioada

inspecţiei speciale în perioada

în vederea susţinerii probelor pentru obţinerea:

Definitivării în învăţământ

Gradului didactic II

Gradului didactic I

în sesiunea / anul…………………………… la specialitatea…………………………………… Optez pentru susţinerea examenului la centrul de perfecţionare din ………………………

Menţionez că la 01 septembrie 2006 / 2007 / 2008 am:

Un stagiu de predare la catedră de

ani de la obţinerea diplomei de licenţă/absolvire în anul

Modulul Pedagogic într-un departament acreditat în anul

şi am finalizat

Un stagiu de predare la catedră de

Un stagiu de predare la catedră de

ani de la obţinerea definitivării în învăţământ în anul……

ani de la obţinerea gradului didactic II în anul…

,

cu media…

…., cu media…

Data (*),

Semnatura,

(*) în perioada 19-29 sept. 2005 pentru gradul II – 2007, gradul I – 2008 în perioada 19 sept. 2005-31 oct.2005 pentru definitivat 2006, gradul II – 2006, gradul I – 2006, gradul I - 2007

Pot fi contactat la:

Tel. fix…………………………. mobil ……………………

Domnului Inspector General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

Două exemplare confirmate de conducerea şcolii:

unul rămâne la dosar şi unul rămâne la candidat

O P I S 1/2

pentru DOSAR de ÎNSCRIERE în vederea obţinerii

 

G R A D U L U I

D I D A C T I C

I

   

DA

NU

1.

Fişa

de

înscriere,completată

după

înscrisurile

din

cartea

de

muncă,

1. Fi ş a de înscriere, completat ă dup ă înscrisurile din cartea de munc ă
1. Fi ş a de înscriere, completat ă dup ă înscrisurile din cartea de munc ă

confirmată de conducerea şcolii;

 

în situaţia în care candidatul funcţionează sau a funcţionat în unităţi de

 
• în situa ţ ia în care candidatul func ţ ioneaz ă sau a func ţ
• în situa ţ ia în care candidatul func ţ ioneaz ă sau a func ţ

învăţământ particular se ataşează còpie după autorizaţia de încredere

 

Còpii legalizate după diploma de studii şi foaia matricolă

 
  Còpii legalizate dup ă diploma de studii ş i foaia matricol ă  
  Còpii legalizate dup ă diploma de studii ş i foaia matricol ă  

în cazul în care Modulul Pedagogic nu este înscris pe foaia matricolă se

 

ataşează dovada absolvirii acesuia într-un Departament de Pregatire a

ata ş eaz ă dovada absolvirii acesuia într-un Departament de Pregatire a
ata ş eaz ă dovada absolvirii acesuia într-un Departament de Pregatire a

Personalului Didactic ACREDITAT

 
 

Còpie legalizatădupă certificatul de naştere

 
  Còpie legalizat ă dup ă certificatul de na ş tere  
  Còpie legalizat ă dup ă certificatul de na ş tere  

în cazul schimbării numelui se ataşează dovada corespunzătoare

 
 
 
 
 

Còpie după certificatul de obţinere a gradului didactic II - confirmată de

 
  Còpie dup ă certificatul de ob ţ inere a gradului didactic II - confirmat ă
  Còpie dup ă certificatul de ob ţ inere a gradului didactic II - confirmat ă

conducerea şcolii

 
 

Recomandarea consiliului de administraţie pentru înscrierea la examenul

 
  Recomandarea consiliului de administra ţ ie pentru înscrierea la examenul  
  Recomandarea consiliului de administra ţ ie pentru înscrierea la examenul  

pentru obţinerea gradului didactic I.

 
 

Dovadă privind calificativul pentru ultimii 3 ani şcolari, precum şi pentru

 
  Dovad ă privind calificativul pentru ultimii 3 ani ş colari, precum ş i pentru  
  Dovad ă privind calificativul pentru ultimii 3 ani ş colari, precum ş i pentru  

inspecţiile curente efectuate în intervalul de 3 - 4 ani anteriori susţinerii

examenului

     
 

Memoriu de activitate profesională şi social-obştească.

 
  Memoriu de activitate profesional ă ş i social-ob ş teasc ă .  
  Memoriu de activitate profesional ă ş i social-ob ş teasc ă .  
 

Fişa de evaluare anuală, conform OM 3522/2000

 
  Fi ş a de evaluare anual ă , conform OM 3522/2000  
  Fi ş a de evaluare anual ă , conform OM 3522/2000  

NOTĂ: În octombrie 2005, se pot înscrie cadrele didactice care au obţinut gradul didactic II în anul 2004 sau anterior acestuia şi care la 31 august 2008 au o vechime efectivă în învăţământ de 4 ani de la obţinerea gradului II (cu excepţia celor care au obţinut nota 10, pentru care intervalul se reduce cu 1 an).

……………………………….

(Unitatea de învăţământ)

Nr…………/ ……………

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI La data susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II candidatul(a) are, de la obţinerea gradului didactic II, o vechime

efectivă în învăţământ de de…

ani

…. luni …. zile.

Inspector şcolar de specialitate cu probleme de formare continuă,

Numele şi prenumele ……………………… Semnătura…………………………… Data …………………

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la probele pentru obţinerea gradului didactic I în anul (sesiunea) …………… în funcţia didactică de * ……………………………… specialitatea …………………………………………………………

……………………………………………………………….……

(numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului – cu majuscule)

Instituţia de învăţământ absolvită ** ……………………………………………. …………………………. cu durata de ……… ani. Specializările înscrise pe diplomă………………………………………………………………… Anul promovării examenului de *** ………………………………….…în sesiunea ****

Examenul de definitivare în învăţământ în anul Examenul pentru obţinerea gradului didactic II în anul

Anul şi seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic I …………………………………………………………………….

, cu media

;

, cu media

Optez pentru susţinerea gradului didactic I la centrul de perfecţionare ……………

*****

Data ………………

Semnătura ……………………

* educatoare/ învăţător/ institutor/maistru instructor/ profesor II/ profesor I

** Liceul

*** bacalaureat/ absolvire/ licenţă

**** luna şi anul

***** Universitatea/Colegiul/ Grupul şcolar…… (instituţia cu atribuţii pentru susţinerea gradelor didactice)

, Şcoala de maiştri /posliceală

,

Şcoala Normală, Colegiul … Universitatea….

,

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de muncă, d-na/dl.…………………………………………………… a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de* ……………………………. după cum urmează:

Unitatea de Funcţia Perioada de la…(zi,lună, an) până la…(zi,lună, an) Vechimea efectivă în
Unitatea de
Funcţia
Perioada
de la…(zi,lună, an)
până la…(zi,lună, an)
Vechimea efectivă în
învăţământ **
Observaţii
Nr.
învăţământ
didactică
crt
ani
luni
zile
Total

În anul şcolar *** ……………

în funcţia de ***** …………………

este încadrat în **** …………………… ….…………

….cu

activitatea de bază (norma întreagă) ******

……………………………………………………………………

Director,

Data …………………….

* bacalaureat/ absolvire/ diplomă/ licenţă;

** vechimea efectivă în învăţământ realizată între data obţinerii examenului de absolvire/licenţă, şi date de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul; *** anul şcolar curent la data înscrierii; **** se indică unitatea de învăţământ ***** educatoare/ învăţător/ institutor/ maistru instructor/ profesor/ director

****** în învăţământ sau cadru didactic asociat cu …

ore/săptămână.

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

Depunerea dosarelor

în perioada 1 – 31 octombrie 2005 se depune dosarul de înscriere la unul din inspectoratele şcolare ale

sectoarelor 1 - 6, conform arondării disciplinelor de la mişcarea de personal dosarul trebuie să conţină toate documentele bifate în OPIS, nu se primesc dosare incomplete

cererea pentru efectuarea inspecţiilor curente, specială şi înscrierea la gradul didactic I, completată de către candidat, va fi depusă la I.S.M.B de responsabilul cu formarea continuă din şcoală, între 19 septembrie şi 31 octombrie 2005, pentru toţi candidaţii la grade didactice din şcoala respectivă

Condiţii de înscriere

studii corespunzătoare - specializarea de pe diploma de studii şi disciplinele corespunzătoare din Modulul Pedagogic

Disciplinele din Modulul Pedagogic sunt recunoscute dacă au fost parcurse într-un Departament de Pregătire a Personalului Didactic acreditat

Gradul didactic II se poate obţine la una din specializările obţinute prin studii numai dacă această specializare se regăseşte în curriculum naţional pentru învăţământul preuniversitar.

vechime efectivă la catedră de cel puţin 4 ani cu norma întreagă (sau 3 ani pentru cei care au obţinut nota 10),

de la obţinerea gradului didactic II până la finele anului şcolar în care se susţine inspec’ia specială; competenţă în activitatea instructiv - educativă demonstrată şi consemnată în fişa de evaluare anuală

calificativ „FOARTE BINE” la aprecierile din ultimii trei ani înaintea înscrierii; o inspecţie curentă efectuată în vederea înscrierii la gradul didactic I finalizată cu calificativ „FOARTE BINE”

recomandarea consiliului profesoral (nu poate fi acordată celor sancţionaţi până la ridicarea sancţiunii);

NOTĂ: candidatul se consideră ADMIS la gradul didactic I numai după promovarea Colocviului de admidere care are loc în ianuarie 2006 la Centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul pe fişa de înscriere

Situaţii speciale

în cazul nefinalizării gradului didactic I în anul pentru care s-a înscris – 2005, din motive de neîndeplinire a condiţiilor de vechime sau altele, candidatul se adresează Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Formare şi Dezvoltare Resurse Umane cu cerere de recunoaştere a etapelor parcurse şi reprogramare pentru finalizarea gradului I într-o altă sesiune; cererea trebuie însoţită de de acte care justifică nefinalizarea gradului didactic I în sesiunea pentru care a fost valabilă înscrierea

!! NU CONSTITUIE VECHIME EFECTIVĂ LA CATEDRĂ PERIOADA ÎN CARE

CANDIDATUL A FOST ÎN:

CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ sau

CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA DOI ANI

OBS:

NU SE FAC INSPECŢII (CURENTE SAU SPECIALE) ÎN PERIOADE DE CONCEDIU

(FĂRĂ PLATĂ, PENTRU ÎNGRIJIRE COPIL SAU MEDICAL)