Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚA

__________________________
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ La
Se certifică datele din prezenta fișă de înscriere și se adeverește că, potrivit înscrisurilor
31 august* 2023 candidatul (a) are o vechime efectivă
__________________________ în activitatea de predare de…….. ani, …… luni, din cartea de muncă, dl. (d-na.) ………………..……………………..….. a funcționat în
Județul ……… zile de la obținerea definitivării în învățământ învățământ, de la data obținerii examenului de definitivare în învățământ până în prezent și
Inspectorul școlar pentru dezvoltare resursei umane va funcționa în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:
Nr. ......./..................
Numele şi prenumele:
Semnătura: ………………
Nr Unitatea de Funcția Perioada: Vechimea
crt învățământ didactică De la .......................…… efectivă la
Data: ……………….. Obs.
până la 31 august......... catedră*
(se completează de inspectorul școlar) ani luni zile
1.
(se completează de inspectorul şcolar)
2.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 3.
4.
La probele pentru obținerea GRADULUI DIDACTIC II în anul (sesiunea) 2023
în funcția didactică**……………………………….. specialitatea ....................…………….. 5.
6.
Numele și prenumele ………………………....................................…………………………..
(numele de pe diploma de studii, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie – cu majuscule)***
7.
8.
Instituția de învățământ absolvită ………….........................................………………
9.
cu durata de ………… ani. Specializările obținute prin studii …………..… ……..........
TOTAL
………… anul obținerii examenului de definitivat .......………… în sesiunea ………………
cu media …........……………………………….. Seriile în care s-a mai prezentat la probele În anul școlar** .................... este încadrat în unitatea noastră în funcția de***
pentru obținerea gradului didactic II: ........................................................
………………………………… cu activitatea de bază (norma întreagă)****
…………………………..……………, având ..............ore/săptămână.
OPTEZ pentru centrul de perfecționare de la
Universitatea .............. ...…………………..………....... Data …......……… Director,
din ....................................................... Numele si prenumele
Mă oblig ca până pe data de 06. 06. ............ (anul finalizării examenului) să completez
dosarul cu raportul scris de inspecție curentă 2, raportul scris de inspecție specială și
(semnătura și ștampila în original)
adeverința din care rezultă vechimea la catedră de la acordarea definitivării în învățământ și
până la 31 august ............... (anul finalizării examenului).
*
Îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta fișă. Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării definitivării în învățământ
**
Se indică anul curent
***
Data …………………………. Semnătura candidatului………………………. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art. 247.
****
În învățământ sau cadru didactic asociat cu ……. ore / săptămână
*
Se indică anul finalizării examenului OBS. Directorul unității școlare își asumă răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta
**
Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art. 247. fișă și are obligația de a urmări îndeplinirea condițiilor de vechime efectivă la catedră
***
Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii până la data finalizării
POPESCU V. MARIA căs. DUMITRIU) examenului.

S-ar putea să vă placă și