Sunteți pe pagina 1din 28

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

187

Unitatea

7
Obiective de `nv\]are
Autor: Ivan Mykytyn

unitatea

Ghidul tutorelui

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

188

Ghidul tutorelui

Introducere
Aceast\ unitate prezint\ participan]ilor diferite modele care au fost utilizate n analiza metodei pedagogice. Cuprinde patru activit\]i: Activitate Introducere Obiective Prezentarea conceptului de obiective de nv\]are ca bariere n calea nv\]\rii. Participan]ii vor n]elege [i [i vor nsu[i informa]iile din aceast\ unitate integrndu-le n propriul cadru conceptual Sarcina 1

Participan]ii: [i vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i predarea con]inutului inclus n curriculum, utiliznd metodologii [i strategii diferite.

Sarcina 2

Participan]ii: [i vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i predarea con]inutului inclus n curriculum, utiliznd metodologii [i strategii diferite.

Planul personal de ac]iune

Participan]ii: Vor recapitula cuno[tin]ele [i n]elegerea con]inutului unit\]ii. Vor identifica [i planifica domeniile din unitate unde este necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\. Vor identifica [i planifica modul de transpunere n practic\, la locul de munc\, a celor nv\]ate.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

189

Ghidul tutorelui

Lectur\
Piaget a argumentat faptul c\ orice copil trece prin etape diferite de dezvoltare, la aproximativ 18 luni, 7 [i 11 ani, c\ indiferent de ct de iste]i sau de capabili ar p\rea, la un moment dat, ei nu au capacitatea de a n]elege lucrurile, ntr-un anumit fel. Teoriile lui Piaget au avut o mare influen]\ n educa]ie. Totu[i, probele adunate n prezent demonstreaz\ c\ schema propus\ de el este prea rigid\: mul]i copii sunt capabili de opera]ii concrete, nainte de momentul n care credea el c\ acest lucru ar fi posibil [i mul]i oameni nu reu[esc s\ realizeze opera]ii formale niciodat\. n consecin]\, teoria conform c\reia n [coal\, elevii se dezvolt\ n acela[i ritm, mai mult sau mai pu]in, a fost abandonat\ n favoarea concep]iei c\ elevii, evolueaz\ n mod diferen]iat, influen]a]i fiind de factori individuali [i sociali, printre care: Experien]a social\ [i cultural\, Cuno[tin]ele anterioare [i nivelul abilit\]ilor, Ritmul de nv\]are, Abilitatea cognitiv\, Stilul de nv\]are preferat, Motiva]ia, atitudinea [i efortul depus, Interesul, puterea sau talentul. Ca urmare, ideea c\ elevii trebuie s\ evolueze de la [coala primar\ la liceu [i universitate a fost abandonat\ n favoarea ideii de nv\]are permanent\. Aceasta din urm\ accept\ faptul c\, n timp ce unii elevi sunt preg\ti]i s\ sus]in\ un examen la 16 ani, al]ii, din cauze obiective, nu sunt preg\ti]i dect mult mai trziu. Programul romnesc A Doua {ans\ ofer\ un exemplu semnificativ de aplicare a unui astfel de mod de a gndi. Scopul diferen]ierii obiectivelor de nv\]are este de a ]ine seama n dezvoltarea individual\, de aceast\ diversitate, stabilind obiective adecvate abilit\]ilor actuale sau poten]iale ale elevului, adic\ rezultate ale nv\]\rii care s\ provoace elevul, f\r\ a-l cople[i sau a-i permite performan]e slabe. Ideea focaliz\rii asupra poten]ialului sau a abilit\]ilor actuale deriv\ din teoria lui V`gotsky despre zona proximei dezvolt\ri. Dup\ V`gotsky, ZPD reprezint\ distan]a dintre nivelul de dezvoltare actual, determinat de dep\[irea independent\ a problemelor, [i nivelul poten]ialului, determinat de dep\[irea problemelor, cu asisten]\ din partea adul]ilor sau n colaborare cu al]i colegi.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

190

Ghidul tutorelui

Nivelul actual de dezvoltare a unui copil indic\ nivelul de dezvoltare mental\ a acestuia. ZPD a unui copil define[te toate acele func]ii care nc\ nu au ajuns la maturitate deplin\, dar care se afl\ n plin proces de maturizare [i dezvoltare. ZPD a unui copil ne permite s\ i descriem viitorul imediat [i dinamica dezvolt\rii lui pe ansamblu. Hanfmann (1962) sus]ine c\ to]i copiii care dovedesc zone mai largi de dezvoltare proximal\ se vor descurca mai bine la [coal\. (Cole 1978, Hanfmann 1962). Studiile lui V`gotsky au o influen]\ considerabil\ asupra practicilor educa]ionale curente, c\rora le furnizeaz\ o mare parte din baza teoretic\. Ele enun]\ dou\ concepte interrela]ionate [i de egal\ importan]\: Cultura: Dup\ V`gotsky, ceea ne deosebe[te de alte animale este utilizarea uneltelor [i a simbolurilor. Ca rezultat, noi cre\m culturi ntemeiate pe aceast\ utilizare a uneltelor [i a simbolurilor. Limbajul: Limbajul este posibil datorit\ culturii noastre bazate pe unelte [i simboluri. nv\]area limbajului (sau a semnelor) este determinat\ de procesele sociale, iar limbajul sau semnele transform\ gndul n posibilitate. n Rusia, teoriile lui Vigotsky au fost interzise pn\ n 1988, cnd a ap\rut Perestroika. n prezent, strategiile practice de aplicare a acestora la clas\ sunt predate profesorilor la Universitatea Eureka din Moscova, condus\ de Alexander Adamsky. Versiunea britanic\ a acestor strategii, avnd titlul Cheie spre nv\]are, se afl\ sub tipar. Strategiile din Cheie spre nv\]are au n vedere elevii ciclului primar [i pre[colar, cuprind 12 concepte-cheie care ilustreaz\ metodologia vigotskian\ [i ofer\ unele recomand\ri referitoare la obiectivele de nv\]are accentuate ntr-o lec]ie vigotskian\. Matematica senzorial\: analizarea calit\]ilor vizuale externe, cum ar fi culoarea, forma [i dimensiunea. Matematica: concepte [i limbaj matematic [i dimensional. Logica: identificarea caracteristicilor obiectelor [i a rela]iilor dintre grupuri / clase. Formare: analiza structurilor, planificare, discutare, elaborare [i creare. Analiz\: analiza transform\rilor dintr-o stare n alta (cum, de ce, dar n continuare?), examinarea [i n]elegerea rela]iilor cu ceilal]i [i cu mediul nconjur\tor. Vizual-spa]ial: n]elegerea h\r]ilor, a simbolurilor [i a rela]iilor spa]iale. Jocuri de dezvoltare: dep\[irea problemelor prin medode imaginative [i creative, n]elegerea regulilor, dezvoltarea gndirii simbolice. Modelarea creativ\: creativitate [i compozi]ie colectiv\, utiliznd diferite forme, culori [i texturi. Literatura: n]elegerea [i crearea pove[tilor. Jocul de rol: dezvoltarea imagina]iei, creativit\]ii, abilit\]ilor sociale [i a inteligen]ei emo]ionale. Muzica [i mi[carea expresiv\: creativitatea non-verbal\ [i abilit\]i de comunicare (mi[care, gest [i expresie).

7
unitatea

Desenul: capacitate de control al reflexelor motrice [i abilit\]i de coordonare pentru desen [i scris, utiliznd ritmul [i culoarea pentru a exprima sentimente. (TES 2004)

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

191

Ghidul tutorelui unitatea

n majoritatea cazurilor, la nivel na]ional, rezultatele [colare sunt stabilite ca parte a curriculumului na]ional. n consecin]\, cadrele didactice nu le modific\ [i, deseori, le urm\resc cu stricte]e, a[a cum sunt acestea stabilite n curriculum. Nu dorim s\ suger\m c\ profesorii nu trebuie s\ respecte obiectivele curriculumului na]ional, ci c\ trebuie s\ le abordeze cu flexibilitate, astfel nct s\ fie siguri c\ obiectivele de nv\]are oferite n acest cadru sunt astfel aplicate nct s\ corespund\ nevoilor elevilor n clas\. Ideea de flexibilitate n abordarea obiectivelor curriculare nu este nou\ [i, n momentul de fa]\, ea este n curs de elaborare n mai multe ]\ri. n Sco]ia, ghidul, publicat n 2001, cuprinznd recomand\ri privind flexibilitatea n abordarea curriculumlui, subliniaz\ c\: Flexibilitatea n abordarea curriculumlui este esen]ial\ dac\ vrem ca profesorii, [colile [i autorit\]ile educa]ionale s\ vin\ n ntmpinarea nevoilor [i dorin]elor tuturor elevilor Inten]ia (acestui ghid) este s\ garanteze [colilor [i profesorilor c\ au dreptul s\ fie ct se poate de flexibili, astfel nct s\ le ofere tinerilor posibilitatea de a-[i realiza pe deplin poten]ialul.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

192

Ghidul tutorelui

Recomand\rile privind con]inutul curricular [i aplicarea acestuia ncearc\ s\ asigure nivelul educa]ional al tuturor elevilor, prin stabilirea unui grad de standardizare a activit\]ilor din sistemul educa]ional Cu toate acestea, n ultima vreme, mul]i dintre cei implica]i n sistemul educa]ional [i ndreapt\ aten]ia c\tre un model educa]ional bazat pe rezultate imediate. Avantajul focaliz\rii cu prioritate pe rezultat, n loc de activitate, const\ n eliminarea poverii birocratice a ncerc\rilor de a ridica standardele prin controlul detaliat al acesteia din urm\. De[i este adev\rat c\ aplicarea corect\ a recomand\rilor cuprinse n Ghidul [i Proiectul Curricular 5-14 pentru ciclul secundar: recomand\ri n aten]ia [colilor va asigura o educa]ie de nalt\ calitate, cuprinz\toare [i echilibrat\, nu ar fi rezonabil s\ suger\m c\ ar constitui singurul model care s\ aib\ acest rezultat final. (SEED 2001)

Obiectivele SMART
n domeniul educa]iei, obiectivele SMART sunt o metod\ recunoscut\ de structurare [i de evaluare a obiectivelor de dezvoltare [i, dup\ cum se poate observa mai jos, ele sunt utile pentru stabilirea obiectivelor de nv\]are. (Acronimul este format din prima liter\ a fiec\rui cuvnt-cheie.) n esen]\, metoda pune la dispozi]ie un test pentru obiective. Dac\ un obiectiv nu respect\ unul dintre criterii, nseamn\ c\ este un obiectiv gre[it formulat, care, probabil, nu va fi realizat.

Obiectivele SMART
Obiectivele trebuie s\ fie: Specifice: Descriu ac]iuni, comportamente, rezultate specifice, care pot fi observate? Elevii trebuie s\ cunoasc\ exact ce li se pretinde. De pild\, este greu s\ [tii ce ai de f\cut dac\ ]i se spune s\ munce[ti mai asiduu. Este mai u[or dac\ ]i se spune Scrie un eseu. M\surabile: Exist\ un sistem demn de ncredere care s\ m\soare pa[ii ce duc la realizarea obiectivului? Pentru elev, este dificil s\ n]eleag\ ce se a[teapt\ cu adev\rat de la el din Scrie]i un eseu. n]elege mai u[or [i [i apreciaz\ mai u[or efortul dac\ obiectivul este Scrie]i un eseu de dou\ pagini. Realizabile: Obiectivul poate fi realizat cu o cantitate rezonabil\ de efort depus [i de str\duin]\? Este pu]in probabil ca unui elev s\ i se par\ acceptabil s\ scrie un eseu de dou\ pagini, dac\ mai are nc\ cinci alte eseuri de scris pentru aceea[i dat\-limit\, dar dac\ l implica]i n stabilirea obiectivelor, i da]i posibilitatea de a-[i analiza celelalte angajamente [i de a schimba obiectivul mpreun\ cu dvs., va fi mult mai dispus s\ accepte provocarea pe care i-o propune]i. Relevante: Obiectivul stabilit este accesibil [i corespunde scopurilor organiza]ionale? Pute]i spune, de exemplu, unui elev rom c\ trebuie s\-[i mbun\t\]easc\ cu 10% rezultatele matematic\, o ]int\ pe care acesta este capabil s\ o ating\, dar dac\ i spune]i c\ va nv\]a despre arie, astfel nct s\ fie capabil s\ estimeze recolta, atunci este vorba despre ceva ce poate face [i care va nsemna ceva pentru el v\ va ajuta [i pe dumneavoatr\ s\ v\ atinge]i scopul organiza]ional.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

193

Ghidul tutorelui

Timp alocat : Se acorda un timp de lucru clar, cu precizarea intervalului de timp? Este foarte bine s\-i spune]i unui elev c\ are de citit capitolul 7. Dac\ i ve]i spune c\ trebuie s\-l citeasc\ pn\ vinerea urm\toare, va putea s\-[i evalueze n mod realist timpul pe care l are la dispozi]ie. De asemenea, el va putea s\-[i fac\ un plan: s\ citeasc\, de pild\, o pagin\ pe zi pn\ vinerea viitoare, n loc s\ lase totul pe ultima clip\, vineri de diminea]\. n unele cazuri, schema de mai sus poate fi completat\. Se ajunge n acest fel la obiectivele SMARTER, care trebuie s\ mai fie [i: Orientate spre dezvoltare: Obiectivul trebuie s\ poten]eze capacit\]ile elevului. De exemplu, elevul ar putea fi mult mai motivat s\ scrie un eseu de dou\ pagini, dac\ tema acestuia sau felul n care l scrie i vor dezvolta capacit\]ile. Recompensatoare: Elevul va fi [i mai motivat s\ scrie un eseu, dac\ efortul s\u poate fi r\spl\tit. Recompensa include recunoa[terea eforturilor sale de c\tre profesor [i colegi.

Taxonomia lui Bloom


Taxonomia lui Bloom ofer\ o structur\ util\ pentru clasificarea obiectivelor de nv\]are. Bloom a identificat [ase niveluri de competen]\, ierarhizate n func]ie de gradul de dificultate. Taxonomia lui Bloom reprezint\, pentru cadrele didactice, un mijloc de a ob]ine cuno[tin]e mai multe despre obiective [i de diferen]iere a obiectivelor n func]ie de vrstele [i abilit\]ile diferite ale elevilor. Taxonomia lui Bloom clasific\ diferitele niveluri n func]ie de verbul din obiectiv. De exemplu: Elevii for enumera Elevii vor formula etc. Tabelul de mai jos cuprinde verbele identificate de c\tre Bloom. Dac\ se utilizeaz\ verbe care nu se reg\sesc n tabelul lui Bloom, obiectivele nu vor fi clar formulate: de exemplu, elevii vor [ti V\ rug\m s\ ]ine]i cont de faptul c\ verbele alese sunt preluate din limba englez\ [i s-ar putea s\ fie nevoie de o cercetare suplimentar\ pentru a le adapta la alte limbi. Clasificarea lui Bloom 1 Cuno[tin]e - se va re]ine: Observarea [i memorarea informa]iei Cunoa[terea datelor, evenimentelor, locurilor Cunoa[terea ideilor principale St\pnirea subiectului Verbe elevul va nregistra, defini, povesti, descrie, identifica, ar\ta, eticheta, reuni, examina, cataloga, cita, numi, cine, cnd, unde etc. 2 Comprehensiune - se va n]elege:

7
unitatea

n]elegerea informa]iei Surprinderea sensului Interpretarea cuno[tin]elor ntr-un nou context

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

194

Ghidul tutorelui

Interpretarea faptelor, compararea, punerea n opozi]ie Ordonare, grupare, deducerea cauzelor Anticiparea consecin]elor Verbe elevul va rezuma, descrie, interpreta, compara, anticipa, asocia, distinge, estima, diferen]ia, discuta, extrapola. 3 Aplicare - se aplic\: Utilizarea informa]iei Utilizarea metodelor, conceptelor, teoriilor n noi situa]ii Rezolvarea problemelor utiliznd cuno[tin]ele [i abilit\]ile solicitate Verbe elevul va aplica, demonstra, calcula, concluziona, ilustra, rezolva, examina, modifica, asocia, schimba, clasifica, experimenta, descoperi. 4 Analiz\ - de analizat: Recunoa[terea unor modele cunoscute Organizarea p\r]ilor Surprinderea unor sensuri ascunse Identificarea p\r]ilor componente Verbe elevul va analiza, desp\r]i, ordona, explica, asocia, clasifica, sistematiza, mp\r]i, compara, selecta, explica, induce. 5 Evaluare - se va evalua: Evaluarea importan]ei teoriilor, prezent\rilor Adoptarea unor decizii fondate pe ra]ionamente Verificarea valorii faptelor Recunoa[terea subiectivit\]ii Verbe elevul va evalua, decide, ordona, grada, testa, m\sura, recomanda, convinge, selecta, judeca, explica, distinge, argumenta, concluziona, compara, rezuma. 6 Sintez\ - se creeaz\: Utilizarea vechilor idei pentru a crea idei noi Generalizare pornind de la faptele date Asocierea cuno[tin]elor provenite din mai multe domenii Anticiparea concluziilor, concluzionarea Verbe elevul va asocia, integra, modifica, reorganiza, nlocui, planifica, crea, proiecta, inventa, [i dac\?, compune, formula, preg\ti, generaliza, reformula. Va compara [i va face distinc]ie ntre idei. Taxonomia lui Bloom a fost pentru prima dat\ publicat\ n 1956. De atunci, s-au f\cut progrese importante n n]elegerea modului n care copilul nva]\. De curnd, contribu]ia lui Bloom a fost rev\zut\ de Anderson [i Krathwohl (2001), a c\ror viziune ]ine cont att de genul de cuno[tin]e care trebuie transmise (dimensiunea cuno[tin]elor din taxonomia lui Bloom), ct [i de descoperirile psihologiei cognitive referitoare la procesele folosite pentru nv\]are. Schema rezultat\ ofer\ o modalitate eficient\ de formulare a unor obiective de nv\]are clare [i cu focalizare precis\.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

195

Ghidul tutorelui unitatea

Bibliografie suplimentar\
Anderson, L.W and Krathwohl (Eds), A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives; New York, Longman, 2001. Bloom B.S. (Ed.) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: handbook I, Cognitive domain; New York, Longman, 1956. Cole M, John-Steiner V, Scriber S, Souberman E. (ed) and Vygotsky, L.S. Mind in Society: the development of higher psychological processes; Cambridge MA, Harvard University Press, 1978. Hanfmann E. Vakar G. and Vygotsky L.S., Thought and Language; Cambridge MA, MIT Press, 1962.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

196

Ghidul tutorelui

Observa]ii referitoare la sarcini


Introducere
Sarcina 1 le prezint\ participan]ilor conceptul de bariere n nv\]are provenite din modul n care sunt stabilite obiectivele. Aceast\ tem\ [i propune s\ le explice participan]ilor c\, dac\, pn\ nu de mult, obiectivele de nv\]are erau concepute ca fiind dependente de vrst\ [i de stadiul de dezvoltare, viziunea actual\ are n centru ideea nv\]\rii permanente [i no]iunile lui V`gotsky, pentru care procesul de nv\]are este o activitate social\ al c\rei scop este nu doar dezvoltarea capacit\]ilor [i aptitudinilor actuale, ci [i a celor poten]iale.

Sarcina 1
Sarcina 1 le cere participan]ilor s\ transforme un obiectiv dat, preluat din curriculumul na]ional, ntr-un obiectiv SMART adaptat unui grup de b\ie]i romi. Scopul urm\rit de aceast\ activitate este con[tientizarea barierelor pe care obiectivele de nv\]are le pot crea, dac\ nu sunt adaptate nevoilor individuale ale elevilor, precum [i s\ ofere participan]ilor ocazia de a c[tiga experien]\ folosind metoda SMART. De asemenea, participan]ii se confrunt\ cu problema abandonului [colar. Este recomandabil ca tutorii s\ stimuleze o discu]ie de grup despre posibilitatea ca abandonul ridicat s\ se datoreze faptului c\ no]iunile predate sunt prea pu]in relevante pentru elevi, n timp ce stabilirea unor performan]e [colare diferen]iate ar fi putut cre[te relevan]a celor predate pentru grupul ]int\.

Sarcina 2
Sarcina 2 cere participan]ilor s\ diferen]ieze obiectivele unei activit\]i pentru a le corela cu abilit\]ile diferite ale elevilor dintr-o clas\. Participan]ii vor primi un exemplu de activitate: investigarea plantelor [i animalelor din zona n care tr\iesc elevii. Ca exemplu, s-ar putea stabili obiective pentru elevii mai pu]in capabili, care vor lucra la nivelul 1 sau 2: probabil s\ enumere... (nivel 1) sau s\ descrie...ceea ce v\d (nivel 2); elevii mai capabili ar putea lucra la nivelul 4 (analiz\), la care li se va cere s\ scrie o lucrare mai cuprinz\toare, n care vor recunoa[te diverse categorii de plante [i animale [i vor explica prezen]a lor n respectivul mediu. Activitatea ar putea fi repetat\, cernd participan]ilor s\ stabileasc\ obiective potrivite pentru elevi de vrste diferite.

Sarcin\ suplimentar\
Utilizarea pred\rii diferen]iate reprezint\ cheia dep\[irii barierelor n procesului de nv\]are [i predare. Este de aceea indicat ca, n limita timpul disponibil, tutorele s\ propun\ sarcini suplimentare care s\ fie focalizate pe utilizarea tehnicilor [i abilit\]ilor dobndite n acest modul, n vederea evalu\rii [i diversific\rii activit\]ilor [i materialelor utilizate n clas\.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

197

Ghidul tutorelui

Introducere
Obiective
Participan]ii vor prezenta bariere n nv\]are provenite din modul de stabilire a obiectivelor. Participan]ii [i conceptualizeaz\ cuno[tin]ele [i n]elegerea con]inutului unit\]ii. Timp necesar Resurse necesare 30 minute Unitatea 7: PowerPoint sau Foliile 1-5, Obiective de nv\]are Resurse.

Sugestie de prezentare 1. Prezentare Expune]i participan]ilor o privire de ansamblu asupra elementelor noi n n]elegerea obiectivelor de nv\]are, focalizndu-v\ asupra influen]ei crescnde a lui V`gotsky [i utiliznd prezentarea PowerPoint sau folii pentru retroproiector. 30

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

198

Ghidul tutorelui

Sarcina 1
Obiective
Participan]ii: [i vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i predarea con]inutului din curriculum, utiliznd metodologii [i strategii diferite. Timp necesar Resurse necesare 60 minute O copie a fi[ei de lucru cu Sarcina 1, Obiective de nv\]are, pentru fiecare participant (tip\rirea FL 1) Unitatea 7: PowerPoint sau Foliile 6-9, Obiective de nv\]are Resurse.

Sugestie de prezentare 1. Prezentare Expune]i participan]ilor o prezentare general\ a obiectivelor SMART, utiliznd prezentarea PowerPoint. Alege]i un format standard necompletat, dac\ dori]i s\ lucra]i asupra unui exemplu sau s\ oferi]i propriul exemplu de obiectiv. 2. Organizarea sarcinii practice mp\r]i]i participan]ii n grupuri restrnse, de 3 sau 4 persoane. Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcna 1, utiliznd prezentarea PowerPoint sau folii pentru retroproiector. Explica]i activitatea practic\. 3. Sarcina practic\ Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 1. 20 5 15

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

199

Ghidul tutorelui

4. Discu]ie Nota]i rezultatele la care a ajuns grupul [i discuta]i despre ele focalizndu-v\ asupra posibilelor efecte negative asupra performan]elor [colare ale elevilor romi. 15

5. Concluzii Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\ concluzii. 5

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

200

Ghidul tutorelui

Sarcina 2
Obiective Participan]ii: [i vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i predarea con]inutului inclus n curriculum, utiliznd metodologii [i strategii diferite. Timp necesar Resurse necesare 60 minute Cte o copie a fi[ei de lucru cu Sarcina 2, Obiective de nv\]are, pentru fiecare participant (tip\rirea FL 2) Unitatea 7: PowerPoint sau Foliile 10-12, Obiective de nv\]are - Resurse.

Sugestie de prezentare 1. Prezentare Expune]i participan]ilor o privire de ansamblu asupra taxonomiei lui Bloom, utiliznd prezentarea PowerPoint [i folii pentru retroproiector. 2. Organizarea sarcinii practice mp\r]i]i participan]ii n grupuri restrnse, de 3 sau 4 persoane. Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcina 2, utiliznd prezentarea PowerPoint sau folii pentru retroproiector. Explica]i activitatea practic\. 3. Sarcina practic\ Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 2. 20 5 15

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

201

Ghidul tutorelui

4. Discu]ie Fiecare grup [i prezint\ descoperirile [i discut\ n forum deschis asupra argumenta]iei. 5. Concluzii Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\ concluzii. 5 15

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

202

Ghidul tutorelui

Planul personal de ac]iune


Obiective Participan]ii: Vor recapitula cuno[tin]ele [i n]elegerea con]inutului unit\]ii. Identifica [i planifica domeniile din unitate unde este necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\.

Timp necesar Resurse necesare

30 minute Fiecare participant are cte o copie dup\ caietul de lucru Obiective de nv\]are - Planul personal de ac]iune.

Sugestie de prezentare 1. Sarcina practic\ Participan]ii, n grupuri de tutorat, completeaz\ caietul de lucru Obiective de nv\]are - Planul personal de ac]iune. Tutorele monitorizeaz\ activitatea grupurilor. 30

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

203

Unitatea

7
Obiective de `nv\]are
Autor: Ivan Mykytyn

unitatea

Resurse

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

204

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Vechea viziune

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 1

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Viziunea actual\

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

205

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Viziunea actual\

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 3

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Viziunea actual\

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 4

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

206

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Viziunea actual\

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 5

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Obiectivele SMART

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 6

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

207

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Specifice
(Specific)

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

M\surabile
(Measurable)

Realizabile
Phare RO 0104.02

(Achievable)

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

Realiste
(Realistic)

Timp alocat
(Time bound)

PP/F 7

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are
Obiective ini]iale

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI Obiective SMART Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

Specifice M\surabile

Accesibile (realizabile) Realiste Timp alocat

unitatea

PP/F 8

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

208

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Sarcina 1 Instruc]iuni

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 9

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Taxonomia lui Bloom

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 10

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

209

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Exemple din taxonomia lui Bloom

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 11

UNIUNEA EUROPEAN|

Obiective de `nv\]are

Proiect finan]at prin Phare

Exemple din taxonomia lui Bloom

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 12

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

210

Resurse

Obiective de `nv\]are
Sarcina 1
(A se distribui participan]ilor cte o copie)

Specifice
(Specific)

Descriu o ac]iune, un comportament, un rezultat specific, care poate fi observat? Elevii trebuie s\ cunoasc\ exact ce li se pretinde. De pild\, este greu s\ [tii ce ai de f\cut dac\ ]i se spune s\ munce[ti mai asiduu. Este mai u[or dac\ ]i se spune Scrie un eseu. Exist\ un sistem demn de ncredere care s\ m\soare pa[ii ce duc la realizarea obiectivului? Pentru elev, este dificil s\ n]eleag\ ce se a[teapt\ cu adev\rat de la el din Scrie]i un eseu. n]elege mai u[or [i [i apreciaz\ mai u[or efortul dac\ obiectivul este Scrie]i un eseu de dou\ pagini. Obiectivul poate fi realizat cu o cantitate rezonabil\ de efort depus [i str\duin]\? Este pu]in probabil ca unui elev s\ i se par\ acceptabil s\ scrie un eseu de dou\ pagini, dac\ mai are nc\ cinci alte eseuri de scris pentru aceea[i dat\-limit\. Dar dac\ l implica]i n stabilirea obiectivelor, i ve]i da posibilitatea de a-[i analiza celelalte angajamente [i de a modifica mpreun\ cu dvs. obiectivul. Urmarea este c\ va fi mult mai dispus s\ accepte provocarea pe care i-o propune]i. Este obiectivul stabilit accesibil [i corespunde scopurilor organiza]ionale? Un obiectiv poate fi transmis unui elev rom spunndu-i c\ trebuie s\-[i mbun\t\-]easc\ cu 10% rezultatele la matematic\ pentru a atinge o ]int\ de care este capabil, dar dac\ i spune]i c\ va nv\]a despre arie, astfel nct s\ fie capabil s\ estimeze o recolt\, este atunci vorba despre ceva ce poate face [i care nseamn\ ceva pentru el V\ va ajuta [i pe dumneavoatr\ s\ v\ atinge]i scopurile organiza]ionale. Se acord\ un timp de lucru clar, cu precizarea limitelor intervalului de timp? Este foarte bine s\-i spune]i unui elev c\ are de citit capitolul 7. Dac\ i ve]i spune c\ trebuie s\-l citeasc\ pn\ vinerea urm\toare, va putea s\-[i evalueze n mod realist timpul pe care l are la dispozi]ie. De asemenea, el va putea s\-[i fac\ un plan: s\ citeasc\, de pild\, o pagin\ pe zi pn\ vinerea viitoare, n loc s\ lase totul pe ultima clip\, vineri de diminea]\.

M\surabile
(Measurable)

Realizabile
(Achievable)

Realiste
(Realistic)

Timp alocat
(Time bound)

unitatea

FL 1

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

211

Resurse

Obiective de `nv\]are
Sarcina 1
(A se distribui participan]ilor cte o copie)

Lucrnd cu grupul dvs.: Reformula]i obiectivul de nv\]are de mai jos ca obiectiv SMART pentru un grup-]int\ format din b\ie]i romi de 12 ani. B\ie]ii nu au avut dificult\]i cu activitatea propus\ anterior, ns\ abandonul [colar este ridicat n cazul lor. Discuta]i rezultatele ob]inute cu restul grupului [i ajunge]i la un consens. Tutorele dumneavoastr\ va re]ine rezultatele grupului din care a]i f\cut parte pentru activitatea ulterioar\.
Elevii vor aplica informa]ia dobndit\ dintr-un num\r de surse diferite n vederea unei cercet\ri personale.

Specifice M\surabile Accesibile (realizabile) Realiste Timp alocat

De ce crede]i c\ abandonul [colar este ridicat n cazul acestor b\ie]i?

unitatea

FL 1

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

212

Resurse

Obiective de `nv\]are
Sarcina 2
(A se distribui participan]ilor cte o copie)

Lucrnd cu grupul dvs: Sunte]i un cadru didactic la o clas\ format\ din elevi cu abilit\]i diferite. Planifica]i lec]ia de biologie, care va include o excursie cu elevii; ei vor investiga plantele [i animalele care tr\iesc n vecin\tatea [colii. Utiliza]i taxonomia lui Bloom pentru a formula [ase obiective de nv\]are (cte unul pentru fiecare nivel descris de Bloom), prin care activitatea s\ fie adecvat\ pentru orice elev, indiferent de nivelul abilit\]ilor sale.
1 Cunoa[tere

2 Comprehensiune

3 Aplicare

4 Analiz\

3 Evaluare

3 Sintez\

unitatea

FL 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

213

Resurse

Obiective de `nv\]are
Taxonomia lui Bloom

1 Cuno[tin]e - se va re]ine: Observarea [i memorarea informa]iei Cunoa[terea datelor, evenimentelor, locurilor Cunoa[terea ideilor principale St\pnirea subiectului Verbe elevul va nregistra, defini, povesti, descrie, identifica, ar\ta, eticheta, reuni, examina, cataloga, cita, numi, cine, cnd, unde etc. 2 Comprehensiune - se va n]elege: n]elegerea informa]iei Surprinderea sensului Traducerea cuno[tin]elor ntr-un nou context Interpretarea faptelor, compararea, punerea n opozi]ie Ordonarea, gruparea, inducerea cauzelor Anticiparea consecin]elor Verbe elevul va rezuma, descrie, interpreta, compara, anticipa, asocia, distinge, estima, diferen]ia, discuta, extrapola. 3 Aplicare - se va aplica: Utilizarea informa]iei Utilizarea metodelor, conceptelor, teoriilor n noi situa]ii Rezolvarea problemelor utiliznd cuno[tin]ele [i abilit\]ile solicitate Verbe elevul va aplica, demonstra, calcula, concluziona, ilustra, rezolva, examina, modifica, asocia, schimba, clasifica, experimenta, descoperi.

unitatea

FL 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Bariere `n nv\]are

Obiective de `nv\]are

214

Resurse

Obiective de `nv\]are
Taxonomia lui Bloom

4 Analiz\ - se va analiza: Recunoa[terea unor modele recurente Organizarea p\r]ilor Surprinderea unor sensuri ascunse Identificarea p\r]ilor componente Verbe elevul va analiza, desp\r]i, ordona, explica, asocia, clasifica, sistematiza, mp\r]i, compara, selecta, explica, induce. 5 Evaluare - se va evalua: Evaluarea importan]ei teoriilor, prezent\rilor Adoptarea unor decizii bazate pe ra]ionament Verificarea valorii faptelor Recunoa[terea subiectivit\]ii Verbe elevul va evalua, decide, ordona, grada, tesata, m\sura, recomanda, convinge, selecta, judeca, explica, distinge, argumenta, concluziona, compara, rezuma. 6 Sintez\ - se creeaz\: Utilizarea unor idei vechi pentru a crea idei noi Generalizare pornind de la faptele date Asocierea cuno[tin]elor provenite din mai multe domenii Anticiparea concluziilor, concluzionarea Verbe elevul va asocia, integra, modifica, reorganiza, nlocui, planifica, crea, proiecta, inventa, [i dac\?, compune, formula, preg\ti, generaliza, reformula. Va compara [i va face distinc]ie ntre idei.

unitatea

FL 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui