Sunteți pe pagina 1din 112

Coleclia Afterschool / Dupd tcoal;

Editofl C;iin Vlasio Redactor: Roxana Jeler Machetare: Cristina Mihart Tehnoredactare: l\larius Badea Coperta colectiei: lrina Boqdan Grafica volumului: Radu Cl;tiu Prepress: AnT CnEAT|v

sf, oneriei 33iffir:'lil,tltrcii r'alioDare


c.u o eovesre! : Linba lomeni : caier penrru ,,,-ll.tiTeutjile-r timpul uDer: chsa l/ Mannela Scripcariu, Bianca Sabou, loana Camelia.lovbnas_ _ Eo. paralela a 5-a - pitestl:
45,2012 ISBN 978-973_47_1393_6 L Sabou, Bianca ll. Iovdnas, loana Camelia 371.671:81 1.135.1:373.3

Copyright paratela O Edirura 45. 2012

j:tfi :ixTllxlff ii::jffiff 5:i: ;i,tilH:#,"Jfi lni",",$!1li;,n,",..,,",,

M a r in e la Scr ip ca r iu Bia n ca Sa b o u lo a n aCa m e lia lo vAn a t

In tiffrpul liber cu o poveste


caierpengutimpulliber

rorn6nt limba

clasa I
dE-ed*iaav-a
unioadEd tgElElS0
)$

tr$

I-

rO

IL.-

'

iin ''

r-..

--

ir,,:r,li. ,:l!:i',i:ii 'iii.!, ,rllitii:i.-:..ril " rr,r,;r,''' "''-''tr,liir..i:.i:!.l

'

''. .1r

ii'r'l
..

ix
Su*-glris#, drag#.-.".".."...." I

-,.

Acest caiet este acum doar alteu!Este caietul tbupentru timpul liber! Te trl "1. prin povegtilor! invitdm lumea Veiinvbla o mullime delucrurifrumoase 9inutevei t',i plictisi nicio secundd! Cine aivrea sdte maiinsoteascd? Deseneaz5 treiprieteni ,:. pldcea cucare si ctlEtoregti! !i-ar .,

$$
$* $$

$rmrq@

rs anrE rsrwulr rrrreww

qsq iB"*S

s*

Cdldtorie olEcutdl

5 f,aai-'a' Y$ $

i.i&,,,

s_.N' iN iri$
iis,

'',{

PRIETENTI PURCEI.USITOR

Visul purcelusilor.

i$
$

ovut avut ur un I vrs. vis. in In noapte noapte vise. zboard zboard .. l#;-,lr:::::::ipurcctuei_au i multe ins6 Citette-le p, tout,,i .oLr. aza ' .uu curozdoar visul purcelugilorl

fiu goferde tirl

C6ndvoi fi mare, vreausE

i
CSlEtorim in lumea intreagd I Apoine construim c6teo cas5. Euam
aripi gi

Euvreauca fratelemeu sd fie sdn5tos, sd nu mai steala spital...

zborprin vdzduh._.

olimpic Siam medalia de aur !

e\,ersarea citiii constiente

f or,.Itfft;fl".;,,

inriecare burb ce ili care sunt dorinlere inimii tare? scrie

t--\_t .JLrY &$


,-.Y\at---1
o o
o
. rcdactarea propoziliilttr . exprinarcaprc$iilor idei

/'"")

H;

rzil7 **$
.:j:..

.,

i.: i..\i:"s\i{$\ *.'w

lh,

.ry,W
Ladrum'

$$
$ffi
$F

-re
CIJ

e, sa oia d;.;;;.;; lil,u,,pent aceasta, ;:::#j:i#:::'#;1.'. alege :.T:::" 1'-, : 19 la fiecare rdrrrrr., drr; ; ;;;;ffiiliii;Tflg

.l Purcelugii doresc sdisiimolinea^sct visul sipornesc ladrum! Dar in cale

r Pana
c

zmeu

arhitect
E

castel

f$
cheie

Ltrsulicl
(|)

fluier

i'

zAnd
o

coroand

frati ---+
. ctestercd cur,ivitdliichhii . sottarca noliunilotdupd uiteiul datldeteminarea prcminad a substantivelor)

gi rele... bune maiint6ipersonajele U negte vrdjitoarea Hansel tlGretel -----Scuf'gaEogie

ursul
-tt- capra

boierul vulpea lupul

lupul Nuf-Nuf cocogul

personajele potrivit: giscrie-le acum lalocul ";.Sorteaze

pozitive Personaje @

Personaje negative &

'-,r.,r--11+ I r, il i I
,.
I ,,ltiiiii rrtirl

, -.-L

l ,l

..,

. carccterizarea personajelol . peBonaje pozhive Finegative

Y* $

( pry;"a

#fui**t*f* *tii*'
i" Fiecare gi-a pierdut c6te ceva! Traseazd liniidindreptulfiecArui persona sPlg_ollegtulJg-rl cu c6te o cutoare.

M "c
.i"Scrie in st6nga numele personajului giindreapta obiectul. CINE CE ---'---r li" j 1l".ritSittG. i
i i_l

.:'Scrie acum intre cuvinte ceea cefacepersonajul cuobiectul respectrv.


:'::;:::w:ff';,,,,, nlinii;i rcatizarea coretaliitor

. alcdtuieapropoziliilot pin ad1ugarca verbelol

' q

pai.zva. lO

frfls

V VV,

, ',,,,,l.r' ,.'

Fu r s ! e '
d-Combin6 pentru propozilii fragmentele, a alcetui complete. peboier.

isiv6ri coada in lac.


mu lt timp. labunica ei.

peiedul celmare.
dincisuta deturti dulce. ,i' Scrie acum completd in dreptul imaginii corespunzdtoare:

6@
*{,

ffi

-ry

alcdtuireapropozitiilordin fragnenle date

pa7;."a (l

1.i-!1111,..I i,.iri i i r: i .r:.,

Ro_sie pune in cosuter toate florile pe carese afl5che si chi "--, l:rfilu cutege in pungutd toate florile pecarese gdseste :^":,.-rl.lr, ghesi gl,i.nluia_i scnrnd cuvintelel

r-.
X

/-./-\--.'

unchi )J
\-4-^J

r-.

r--.U--\---r
\--4\--r'J

X gnem )J \-___1\___--<,

GHE, GHI

CHE, CHI
grupufitede literc che, chi, ghe,ghi

p.ag;".a. 12

wrys

iir

S*es{5!i*1. una dintre variante este corect6. Subliniaz-o! 'l' Doar

il
poSetS pungu!6 pretre pere pere

L\Cj
carte

iffil
par por pat

tup

masa casd

su p d lu p S labd

1@J Lffij
corb
coT

Td'i

coco r co9

ciupercd cimpoi ciulama

cordon pa p u c i copacl c o lib E

tRllffi
fete trifoi lScr5mioarEbiieli frati frezie trandafir bunici

#su@
la castel. Hiinsel si Gretel ajung peCenugireasa. Lupul o p6ndegte p6ndegte labalt5. Scufila Rogie ciupercile. Hdnsel cautb ursul 9ivulpea peScufila giGretel Rogie. ajung lao cas6. Lupul o pandegte Hiinsel
exers arc a citii i congtiente crcsterc a cusivitdtii citii i

$* $

tS pry;'r"a

rr;'rrLr:i' :r:'i'ir+ ;1,-i

' llllli.ii'rl: :iirii: r:Lliillilnii:iif

r"'

"il:

M:11:-'1ii'*l*
intr-rn

.l!Cite$te povestea giscrie pentru fiecare imagine cuventul potrivit:

.--d;rapinat l:*A,"""il
' -

,,

Pentruc5 ii pliceau -----

si tr

_,4

tr;iaodata ,,., " {_-_ea se trezeain fiecare

sear5, cand apunea

_,

sEb6ntri" prinffi si pornea

r F o o 0 l r l N l-

toatE noaptea. serurisa in -=-.-ffi


e"ffi=--,
-ffi

dinsatonut celmare sau sc6rt6ia


sauzorn'ia 4@

pocnea usade la ., . _=--.-

lntr-ozi trecupet6ng5

_----

.6 si zdriun Si---.

Pt& Ail-

pedar5 simti

ceva cevaciudat, Ctudat, CaSi cum ca cum i_ar i-ar umbla umbla mii mii .i6 ded$d$ -r.lL -\.r

r,,1, -u c'pa #
i n .a ^ , , r ; "x-i

-e' YJ-\11*i

t*t-_-

. #

\
+ - ^ -,

_=----

i seinfierb6ntar5 si #
-

fr?t"*

14

,.,a

(}<-, cataizice

r,."F-s-a

indrsoostit de.fu

:]:i:; tl"-:

::..,:

:]:].

Dinclipa aceea nu maiavutiniste. NumaivoiasEsefurigeze in gdinsatonul celmare, nu maivoiasEscataie pe ,{{t'1_, 1'tl\l


/r

:,:l
nicinu mai

i:':,1 :.

i.r:
.: .::]
l

pocnea u5ade Ia r,,,_.

a9teptarea f:F

,^

' '_

Stdteazi Si noapte la $-hl_

..

FIE

ffi ffilangre.

in

,,M

Siversa$S$_

intr-osearE venio \p_.

.4\

Eaii d5du miculei fth _

&,{

un-4y'-fermecat.

Asi

ef

Micula ruEnirar|,4y'-

incepu sEcente. Auzind cantecuf,rff

intr-o ctipE Sisetds6 -yeni

vr;jit de minunat{ 6--:


-sunt

J\ prieteninedespertiti. 9i V-

De atuncl ',."p6rf

r,

fo

ii mai insotegte

prin uneori m

-----a6r5pEnat

casE sefuriseze impre"na in

ffi

cresrcrearueetc,,t {h

uploaded bySfe{30

EKB{

Y* $

t5 pry;"a

.1::

. ri ::jii:illjirtirti',rj:' i'

f,.

.;1

urfrltlsares
{' Vrdjitoarea nu azi, fiindcd pierdut si-a yr;,i rimete! Ajut_o sdle YI!]1:. gaseascS, colorand cu aceeas ctu l o a r ca e se te le cu vin te l0 r ca r e
n m e a zd .

IIi bigidintr-un cos Se se fac-acumun mos! Hocus pocusdintr-o misd Sd se fac-acumo casd!

lirl
f."**'l

fkr-l

L,:::l

rG:
trsi

I :"'"" i lTacl r--:':.J


pugcd

r-;_;-1

tra7d*a /6

$r$

.t,

,l

'

rr I

r.

-L.:.-'

tiiiti:,'i1.-1-l'Etii1.--ri'

"r'-!t'iY+:i-:ir''

Vra!a ta* lmagineazd-li gi tu un vr6litor, cd es.ti Deseneazi-te in un magician! partea de dejosa paginii... Scrie apoi o formuld demagie cu ajutorul cuvintelor pepagina precedentd.

redactarea uneipoezii stinuIarca crcativitdlii

17 Fa?i"a Yf $

';;;'r "''' "..'.':"'j "r;*t'r n;


Hocus _ lume pocus magicil

.,k

#s$,$...::riiii

ffi.'Jij:"

* lmagineazd-ti cd esti magician imprini 9i poli oricui orice vis!cumar fi , devis in care orice posibii? e

D;;il;:;'iirJ,i. s pr.opo,

raa;na." $f;S

pentru * Magicianule, visele? ce poliface ei casdleimplinegti in dreptul fiecdrei imagini cine este Scrie 9idece arenevoie.

.ti

. redacErea unorpropoilii . sensibilizatea aleoafienilot oentu nevoilesosciale

t( p'i'"a nn$

i.llu.S,r..yatentie imaginile dinagenda sdptdm6nii. Completeazb _-apoi pr0poztrlte cuzilele sdptdmenii peimagini. scrise Luni
Joi

0e_fac personajele in timpul s&ptim6nii?-

. scrierea corcctd azilelor s1pdnenii . reattzarea corcspondentei intreinagine,i text

FaT;.va.$#ff

.:..:,

''iji

""' "
AEenda ta"

.:.latdagenda scrie cefaciinfiecare Deseneazd ta peo sdpt6m6n6! 9iapoi ptdm6n5. zidin sd Lu ni

Ma4i

Miercuri

Joi

Vineri

JAMDAIA

Duminicd

Lun' fVIa4i lvlrercun


J0l

Vineri
iJafiifAla

Duminicl
pdin agini zitj i du redacta rca unorpropo

Y$ $

zl p^si'a

propozilie. Traseazd o

in lac. 2. Sireata pddurii m in6nc5pegte.


3 . S-adus dupdm6ncare pentruiezi.

4. in cdsulE stt mezinul caprei.


5. in ciocareo pungulE cu doi bani.
6. Pe drum a gEsito m5rgea.

7. Si-aconstruit o cdsul5 din paie. 8. ii amening5 pe purcelugi gi pe iezisori. 9. CasEnu se rit5ceascE, au pres5rat firimituri.

inle Iegercane saju Iui unui teft

= ?o,7.ia.a. $ frs

..,jJi,

" -",. "' ,. .'"r.r:.,trir ii,t-1"!-.u:ii#J_t1FirJ.1li.iffi.1ir,il$,:;1,i,'l:::i: +

.t Aifbcut personaie si Acum e momentul cumulte dinpovegti. cunogtinld gielepetinet te cunoascd

Acesta sunteu

t.. ii
:,.i',

m, i:,i in6llimea mea este de........... ME numesc ............................ ani. 9iam........... mele .................................... Urechile sunt ,,. Amptrul ............,............................. 9iochii ......, iarbuzele sunt Pie|eameaeste...........'......'.'.'..'.'.'.'....'9imiroasea ........................... vocii mele este Dace asculli atent, sunetul acesta ar fi caresE mE reprezinte, Dacdar fi s5 alegun animal .., de0arece...........

AgdorisE devin.... portretull + DeseneazE-!i

pdrei ti atitudini expinarcaptopriilot

**

zt Faai*'a'

f@ll
O@

t ruran.ur.ru mea preferatd este


> sportrt reu preferat este
>Muzica preferatd mea este > Culoarea preferatd mea este > Filmul preterat meu este

.A a

tcrn., r"a preteratd este


> Locul preferat meu este

fi

a
o

> Parfumul preferat meu este > Floarea preferatt mea este

U{

> Leguma preferatE mea este


> Hobby-ul meu este

ffi
@

preferat meu este &i9> Anotimpul

>intrebarea mea preferate este

exp narcapreferintelor

zz 18 *W" 1( ,.?z.,7v@ tr rs

,,ii

ffiebrcs su perso*a!e
personaj dinpoveste!

i.ii,:
l:t: ]t,'i
l rI

."* grup veia{la numele unui cufiecare de cuvinte, rebusurile Completand

,.i
r ::l

l:r,

,,::.',

.'

. analiza vizuald a cuvintelor . scrierea oftograficd

Y* $

25 paTio'a

..', Citegte cuvintele s i unegte-le de castel pe celecarese potgdsi intr_un asemenea loc.
imbrScEminte inghelatE r6me f6n b16nzE inchizEtoare impdrat buc;tar venEtori
strijerj

i$ c*s{el"

p6rtiede schi intrerupEtor intelept ingeraSi mtxer

impErEteasS balend incdltEminte astronaut frigider c6ntEret zane pEduri

tacAmuri

arcaSi

Ince_rcuieste cu ro$u toatecuvintele cu igi cu albastru pe celecu e ., "X. Alege 3 cuvinte cu isi 3 cu ii giscrie-le jos mai in coioane:

. exersarea cuvintelor cui si6

7ry.i+,a." $$ff

Ffiq0*r*ri*vri**oltil pddure rooesc i.Purcelusii au ajuns intr-o fermecat5, in carec0pacrr litere... Aiuti-i cecuvent seascunde infiecarel st descooere

alcdtuiea cuvintelatdin litere despdr.tiea cuvinteloI in silahe

27 p*i'*a' W$$

frs*ux&rs;**a

siprintul sunt plecati in cdldtoria denuntd! Cenugareas .-,_,.1t.n1S5r.rsa ii trmrte o scrisoare bunului ei prieten Naf_Naf, cualutorui poirio.r .aUtor. unui Incdldtoria sa,porumbelul a intelnit o furtunl care a deteriorat'p-u,]n ,.nro.rru, ,-lT*le de,punctuat;e. Agazi tu cu rogu semneie'care trpsesc :-:r,,$lr":rep 0 c t. fr i, . t r ans c na t a l i g r a fu ic l t i me le tr e ip r o p o zitii a lescr iso r ii!

Dragul meu prieten, Am ajuns cu bine in Jara poeziilor Am intdlnit personale _ veselegi binevoitoare, dornicesE ne prezinteaceasti !ar; - Am vizitatoragulRime_ Aici locuitorii semEnau mult unii cu atHi Se numeauMare,Tare, Care_ A fost uinritorl Oaretu ce mai faci_ Ti-e dor de mine Eu abiaagteptse te _ v5d! Cu drag, CenugSreasa

, uttlzarea corectd a sennejarde punctuatie . scnetea caligraficd

va7;a.va.$#$

:,:,i't

Len$sateasa veseta
t C6nd gitristd, eraobositd Cenusdreasa cduta rime sl seinveselea! Acum a spus cuvantul zembet! Colorcazd cu portocaliu toate rimele acestui cuvdnt din careu siveiavea o surorizS!

o)
CD

E
o
o

colie semtnle

* Scrie denumirea obiectului colorat Tana cea bunil-atra nsfo rmat intr-o caleasc5 deaur. CueaCenugdreasa a plecat labalul delacastel. Deseneazd caleasca deaur.

stinuIarea crc ativitdtii

zq Faai*@ Yt $

i-au invitat pe cei trei iezi Ia restaurant. Spre surpnnderea tuturor, cuvintele din pemasd meniu aucdzut ! Ajutd-i sElearanjeze
pent r u a- lput e a c i t is i s c r i e - lle a l o culo l r!

Laftestaurantwl ",F*vcste... .l Ceitrei purcelugi

Preparate din carne:

Preparate din pegte:

supdde g5lugte alunecoase varzS suc migcdtor friguroasS p,ept de puifericit


prEjiturE ftloas5
cIasificatea noliunil or

file de pegtetont

7a7.iz<.a.$frff

lmagini la microscop"
{. Hiinsel cerceteazd cum sevddlucrurile la microscop... Uneste detaliul vdzut lamicroscop culeguma fructul parte! sau dincare face Asazb apoi literele potrivite lacifrele givei descoperi uncuv6nt-surprizd !

.f f ff i
-&-

N'
123{567

analiza vizual4

Vag.;'"va3l

legume si fructe

{. Hensel te invitd sdfii alutorul lui,sd participi Sorteazl 9itu la cercetdri! denumirile legumelor gifructelor precedentd. desenate lafisa Legune Fructe

.i. Care este preferat? fructultbu Motiveazd rdspunsul!

+ Deseneazd uncog culegume sicufructe!

. scrierca oftogrcficd . rdspuns la intrebare

F%,'.^.a," $t$

gi biiiegi" Fete
purcelugi peMarea auplecatin cilStorie 'i"Ceitrei cuvaporul Neagr5... Descoperd cine i-ainsolit! Scrie culitere dem6nb vapor numele sub copiilor.

Reg hin

Ra mona Mihai

i--'

Miha el

. sortarea noliunilor . scrierea substantivelor cunajusculd

35 Faai"'a' Y$ $

Ghicegte la cinem-am g6nditl-

.r )cne0enumirea fiecErui obiect dinimaoine:

W
r
o.

q4-.

J.

5.

7.

8.

*Scrie a treialiterd dinfiecare cuvent, in ordinea indicatd decifre, sivei descoperi lacine m-am 96ndit!

pa7bva5(

$frtr

.*i:!4!ri:r{H*r!t$.f-:l i

Lupulgi Sculifa Rosie"


* Scufila Rogie a observat cd e urmdritb de lup... Cum sb scape? S-a g6ndit partea prietenul sdii scrie acestuia unmesai ca din ursului, s5u, ca sd-l picSleascS. A omis insdun lucru: lupul literele nu gties5 citeascb decet de m6n6! Transcrie mesajul!

Dragd lupule, Te agtept in poienilE.Am preg5tit o mas5 delicioasS. cu mult pegte. Chiareu am fost pescarul. Am s5-!idaugi o veste bu n d . , ,
Al t6u prieten, Ma rtinicE

. exetcitiide copierc . transcriere a literelor de tipar cu literc de nAnE

35 Faai'"a' Wf $

Prietenii Ilegeticii'
d. Descoperd in careu prietenii care auajutat_o peDegelica in cilitonasa.

s
c
T
N B P
|.

M R

U A 0
M T R R

0
h

c
K
U

K B N

E
J

B H

A
J

c
L

N
J

A 0
a

c
U
L

U T N J 0
tl

T 0
F

E T

s
U

T H

0
P R

R
E

U N

U N

acum cu litere dem6nd cuvintele descoperite. _ "l Scrie Deseneaza-i c6tmai frumos peprietenii Degelicdil

, ,j,
to

idenlf icatea cuvintelor

va7;na. " $frff

l-apescuit
Toli au lapescuit! lazul e plin depegte... merg cuursul + Azipurcelugii pelinie! cuvintele inghitit cuvinte cu ce,ci,ge,gi!Scrie

\ta\l

rX4

FO

r*

t\\\\

cu9e,..... cugL cu cr...... aigest ....... cuce,...... acum c6te cuvinte "i.Scrie intotal....... .

ri"I , 1,1: , 1;; ; I 1; .1

Inpddure e zarva mare! Ursul pdcdlit devulpe a lipit,,pestisori., petoate cAsulele.0are cerespune ursul? Scrie propozitiile cu litere de mantpespatiul dat!

VULPEAESIREATA.

CI NEOVEDESA1MIDEADEVESTE.

VULPEAAMANCATTOTIPESTI I,

NUVALASAIIPAcALITIDEVULPEI

. delinttatea cuv;ntplorin radtut net prcpozilt,. . ian.stotna,ed tilerelor natidp tipatin lhere de nane . scnerea aftograficdsi caligralicd

7a7.i.>.,a.$$llf

..ri'|:t "''., ,.:ir.ir:,i'::i:: rtti.l;t :+,t,:t:,,i,.|:::t,i,,.. i: -.;li;l::tl

'"

ri:

.l ll pe si vuloe? Sdgtii stiicd a incercat ,, * carea fostpScdlit devulpe? il cuno.sti cunosti oeursul DScdlit 9i a ', de gi de data un pegtigor aceasta a prins oard sd pescuiascd cu coada doua lui. Ajutd-l r:, depesolzii dorinle dacA vacontinua cuvintele vaindeplinitrei aur...ii pe urs sd le g6seascS! Iiterb a incepe cu ultima Cuv6ntul careurmeazd , precedent. cuv6ntului Exemplu: ochi-+ ine!-+ !uptE

Pestisorul deaur'

cete o propoziliel * Alege care iti plac si alcdtuieste cufiecare treicuvinte

. alcdtuirea propozi,tiilor

3q F',i"* Y$$

Doar intreh6ri.
J. lmagineazd-li c; te intalne_sti cu Albd_ca-Zdpada , sd ii 9i ai ocazia adresezi intrebd ri pentru a descoperi mui mutt. tu;;il;r;;e ba.trtoteaza_let

.:.Gdsegte un nume pentru tine,dupd _Zd exemplul Albe , . i_ca pa da,pornind delainfalisarea ta.Deseneaz6_te!

fi*'ljfi"ll tt"+lffr,ifffl*1r1 ffi


t.-,-

+'l ' ,, i i i ',,

- '-

cah cEnzareape60najelot _ trdsijtuti fizice

$rg

:,:.;iri'r

r'rrii,;itr,:; ''::i:. i: 1i;ifrrtiiiijl#, :il:.]? rrilriiij .'j::s!:,.,,,'


j;i

pdcdlit" i-rupul

', ,

{ "E usuntLu pu |din po ve 9ti|e, , Ceit r eipur c e|ugi, ' $i, , Sc uf i ! a n e v oiedepu!ina iuto rdin pa rteat a. Dupdt oat eper ipe1ii|epr in c pot mea cuvulpea latd ceam spus mai devreme laint6lnirea mai vorbi corect! care a pdcdlit ursul. Corecteazd-m6! i;: Servus(drag) ME bucurfoarte(multe) vulpe! Ce mai faci? i .........cE te (int6lnegti) ruleazd(filmele) ....... AstEzi la cinematograf cu doi animat,,Pungula de (desene) . . . . . . . . . . . . .s . 5- l . . . . . . . . . , . . . .s .E

sE te (invit6m ) b a n i ".t ndr5zne sc (b ucuro gi) . t-ag ve d emimpre u nd tu acceptiinvitaliamea.

se ............................ c; a i (a cceptati) C e m u l t m A b ucur ili (p romis) . ........................! vi i ! Nuv e i r e gre ta, ";ffi
+ Citeste cuvoce tare ceaiscris!
I ri

'ffi

.i Cefilm MotiveazS. sdvizionezi lacinematograf? ti-arpldcea ffi

. utilizarea acordul, conjugarea cuvintelor, respectand ti declinarca . dspunsla intebdri

4l Faa"'"a H* $

Ursul lagcoaf#.

;:ffi :l,ffi':: h:?:ff ;i:,:[ T:ffi;;,H[ff .t.;..*;:#j;


fereastrE saco95 sufe rintd
ascultare

pbcdtit de_vuipe s-a.hotdret sdo-tragd detimbd _^^^ :1^Yr:!, pevulpe, pentru Tace a rostdem6ncare. ExistE insir o problem6! Vulpii ii plac urgii care vornesc

basist susurd
Scrie "1" douisfaturi pentru ursul pdcdlitl

,-

-ir
. despd4ireain sila be

p,i+va.* $ffff

i r

r ..:

jl..;..

Mesaiul Frumoasei dinPf;durea Adormitd"


pentru * Frumoasa din Pddurea Adormitd a ldsatun mesaj cei carevor incerca sdo scape deblestem! Descoperb indiciul, asezdnd cuvintele in ordine si scne-1.

sErutul
din

md trezegte somnul ad1nc. tdu

Doar

prinlesd/print. * lmagineazS-fi cd e.sti .. Cedaruri seili ofere Ii-arplacea zlnele? lrumusele, curaj, iubire.) Rdspunde in propozilii. lExemplu:

pozitie alc6tu irea pro i

$$ $

(3 pry;"'

"'""'*?.r,\1r,ii17l,j.i+"Xl'r1-1-itrl.itl.,l.alili;l-+.i'1] .-,-" ,il.i.!.1 - ."ru :,i-lt:r._riltitrl


*Urmdrind traseul fiecdrui personij vei descoperi activitatea careil pasioneazd pr0pozitiile ! Scrie descoperfe.

Hobhy-urile personaielor dinpove*te.

:i3{f;---,-i=*
*-E -E -=-;e
.--.\-" a.

r.'i-l ,,'.'i iiii

fr

l-T.i,lli
2.i

,Ii

ril
I ill
aIca-tu irea propozitiiIol

vaTi*va.* $frff

...:.1 .::

1,:,,: :;,r.1,r.;::'lli:;ir.'ir.,,:rt :

, .,,

:,-:r,

f f* !? piSc{; r
{" Fieca re pitic ascunde. cate perA uncuventl Descooerb aranj6nd literele. -1,
|

a:.
.,,:i..j

:tl" ":,'

L
?
v)

I I
,

f-

rL
tt

r3

{' Scrie cuvi faceiinIiecare zi

. alcdtuiea cuvintelardin litere . alcdtuireapropozitieidin cuvinte

+5 rry;"'a Y$$

r:.i.i.r:!:,:].:,]]'I::]:::.:::t;;l,j: !:..:ii:i;i!tri::'!iri.'.1ri.-1 . , : - . , : r : - ] . l: : - : i' ; : , 1 i, i;i:i:i;lliii.iri;li-i : 'A);i.i:)., t;.E iz;::-t:j):.::::,,:i:aaj:,-.t::..:, ..,.--*,a,*i:a$\.. :i


-,a'*i:a$'

'.w.w."$ W'Ww+ w'w".N W::.*e**"''

_.*

Bu tn ltc riculele Ble me m( Ble.


*[

pr0p ozili :iilr led e demai laiios. ios.

pegte pe9 pozd Lir cateo p cate saufd unde lesen cubunic :iletalelApoicompleteaz t

Pebunica meao eheami

Pebunica mea o cheamd

Ea are 0chii.............................. Ea are 0chii............................ gi 9i pbrul ....................... gtie Ea canimeniin lume sE ptrul ....................... gtie Ea canimeniin lume s6

pebunica, 0 iubesc mult

pebunica, 0 iubesc mult pentru cd

pentru ce

..::.,,,.,.,, ,

l'latddou6 prietene cu totulspeciale: gi Zdna Cenusdreasa ceaBund! Alcltuiesle prietene situperechi decuvinte dupd model:

prelinin arii de canju gare a veft elol

(7 vry;""a' $$ $

Fructele meleprelerate.
+ Noteazd insufiri ale fructuluitiu 0referat:

.:.Scrie treienunturi prin care sdconvingi copiii sdmdnence fructe!

+ ii',1i1
.

.i.Descoperd nume defructe care inceo cu: P K M A

exp rinarcaprcpr ieipdreri

FaT.'.,/afffr.r

:'"' r"'':=1 ''i$t'l"t't'tt*.u:l'tii!li'1. '"uti;i-'-s"ir]1"''" 1-'

Hdnsei si Sretelviseae&.
*Scriesubfiecare imagine denumirea obiectului. Descoperd ce grup de litere e comun cuvintelor!

i$
'

i;", $
{;'

p
F

l$
CC

i1
i.

#to,!a

i;.
@a/\

iri ,

w
;

\J

oY
.il-r---rll '..-

g
.,^-

-.,,'',,, ,.fi -.

(( r'?""' nX $

' t,.

riltt*itqj' fr*ri r,r'io


ca s ele lor l

.i'Nu numai Hdnsel si Gretel s-aurdtbcit! Aiutd cuvintele sdseintoarcd la

af

cd m
t

lslee [i
matematici

l,J"rrti.t]

Gi*--d

anst une

analiza vizuald a structuri cuvntelor tiaudtttvd

vas.i.,va$ $W

dh
uploaded byEfeiS$

&-ifere ryriei xi m*r'i


4"Vrei sdstiia cuieste ziua astezi? Uneste cuo linie literele mici detipar din chenar siveidescooeri unde e sdrbdtoritul!

Sdrb5toritul este
{"r Purcelugii i-aupregbtit petobogan uncadou... Trimite fiecare literd si vei afla cea primit!

in bundtdlirea perceptiei vizuale rcalzarea dilerenlieii intre litercle detipar nai tinici

5l g$ $ Fa,'*a

,i!r,",

.:t.,.:,rt:.i:,'i. ',,,n*it

r, ',,:r, ,lll,lnfut:;rrr.]'.';;;;-:' '.:' f''r :. " ' .,

i;i
u:,
(

Rebus.
* Rezolvb rebusul, rebusul privind atent imaginile!

Ftl

\At

Lf l i

dt

erffi _--fl_-rr;fir Qffi r-, rffi


't _ r t-em=f 3
5

wnr r[]-l

illfrl-lrtlE lTrr- Hft l


ll"

aerHeff
ll fll I

"! Vreisi gtiicumai lucrat? Cautb in rebus literele norate cu numere sl jos: trece-le mai

+ Caut6 acum in rebus cuvintele careinseamni acelasi lucru cu celede jos cugalbenl 9icoloreazd-le Apoi scrie-le maijos!

arbori

palat

locuinl5

.. scierea oftograficd

f---rl-t-1r'at*l-',-,--ij,

,., ,

pvi-,.a" $fiff

-,j
Materiale deconsftuclie
,..l'

pentru Purcelugii materialele auales deconstruc.tie casele lor:Naf-Naf a ,.il atespa iele, Nif-Nif lemnul, iar Nuf-Nuf a preferat cdrdmida. Coloreazd cuvintele 'i potrivita care de scriu aceste materiale, folosind culoarea fiecdruia:
.a2

..-

,ffir H
#
jp" ft*"ti!:hiil
us uscale
mi masrv

a ;.-

a 7

v
fibros aurii aunl u90are us0are

-rl t',",

'T-t-fine -T ,'''.'' rasrn0s c0 colturoasd 4'.*-l


-f',t' t ,
.

'*-f

*'

-T
-|-

durE

I
I

sdexplici dince material IU o casA. Scrie unenunlin care !i-aiconstrurtu

rl: : I I j I j I r : r '] .L.'


rrir, rl

']

rrr

. . ----' : l' =:, ,,'identificarca cuvintelor ootriviEDentru a descie unobiect

: ' r : : : ' ' - l- i- i

53 F%;'"a $n $

',

..'.i;!f i:::,

.!1i:i,.ji.r,1i, i.lij,;iiill *,.

,,rrr_j

.:
i ,

..rGSsegte cat mai multecuvintecare descriu obiectul desenat de purcetugt: Ex.: floare - gingasd, albb ,our"

Zugrivim cuvinte'

Drao

ft ""u"t't'
$ Q
&
-

nu", .oou.
cirti
.:.Spune cum e! Ex.: tare piatra ca... . tuleca
del i c ac ta incetca . elastic ca

spnnten ca harnic ca
identificarea cuvintelor care descriu lucturi

FaT;4'a.* $frff

BULCIGASA! CASA,
Lasatratntca
.l Purcelusul Naf-Naf si-a construit o casd trainic6, dinmai multe materiale. propozitiile, potrivitel Citeste si completeazA folosind cuvintele 1.ca sEconstruiesti - oA l$l gi -& 2.Cimentul ................... le ........
3. Casaare
5l

+.ncoperigui r5cut din &>

r o 9 [.

cu .... . . . . .... ..,#! 5,Planul casei - it taci Vf


.1. mai intrebEri, folosind cuvintele descoperite sus: Rdspunde lacele doud Deceai nevoie casd o casi? construiesti planul casei? Cuceschilezi

. crcgterca cursivitdlii citiii . sc eteacuvintelotdupd inagini

Y*$

pry;"^55

|" .:

" '

$$atu*'$'
purcelugi sipentru iezi! Ajut5_i sbleciteasci, c0mpteten ^....,^:":,:f1*1p.ntru cuvrntete grupurile cu delitere che, chi. F,Sd fiiitottimput numai oQsi ureQ!

F A fi O bzuitinseamnb ati calculat! r Obiceiurile ve nuseschimbd ugor! Q v Lupuligi sQmnd pbrut, dar ndravut, ba! F.Nudes a. ,.. unui strbin! Q w Cu o Qie potrivit; pofUesQCe orice usd! ts Atenlia esteQia inlelegerii! .i"Coloreazd cugalben cuvintele care ghe conlin gighi givei avea o surprizd!

magr

cuvintecu che,chi, ghe,ghi

?a7,i.zva.$| #$

:.iil:::i-r.;itlit

pe specialisti, pentru s-au inleles s6-isune ':.Ceitrei purcelugi a ajutorul la construirea casei. Poli vedea numerele detelefon formate, iar pe cineau sunat. fiecdrei taste i1idezv5luie Subliniazd apoiunadintre pentru variante, a forma o propozilie corect6!

Un

toarnb beton. monteazE faianta.


planul. deseneazi

Un

introduce in pEment. tevile pregEteste usile9i ferestrele. monteaz5 cadaSichiuveta.

958316

pereliicu vopsea. zugr5vegte peretiicu cErEmizi. zideste parchetul fixeazd saumocheta.

ft va"7o:"a' X$ $

l-osdecasft"
treipurcelugi caute locde casSl Ajutd-i, ..t Cei citind cu atentie textut de marjos. Incercuieste fiecare pecare.il LoC gdsegti, pentru capurcelusii si poat; atege varianta cea pentru mai bund casele lor. in locotenentul prrclrsiiHr5 cdcare Cornel Bartoc. !99ie"5te vor locu i intr-oIocu inli co nforta biti. o"o." rna"ttl'rriuiltrtlr ooruru5 ceva strdtucitor in iarb5. Se apreacd ;i;;;;;;;';n bretoc cu un mormotoc. it ridicd9i'incearc'J sE li"ielcnioa, oar mecanismul s-a blocat.Atunct aparegi ,.\ Naf-Naf,Nif-Nif9i Nuf_Nuf trec prin dreptut Hfii]tui

cu mormotoc ai te ureaz5 ."i"i li"i irL'"rrsi rnrrt :::P-*t noroc.


"t C6te L0C-uri aigdsit? NumarE_le si scrie aici:(-) * Deseneazd in caseta demaijos unroc rjinnatu)i care tute reraxezi cel mai bine.

locotenentul Barloccu prietenut s5u, Auretperpetoc. p;6;t;; ;;i" din attd Domnu't locatitare gi a fost mecanic Oe folomotiri;l'"if JeUrocneaz;

vs;a'a'*rfrfr

. ctesterea cursivitdficititii . recunoasterca uneistructutidetitercintFuncontext nai lary

,.'t.1l':: "

.:,Purcelusiitrebuie dinnou sEsemute giigiincarcb bagajele in camioane ! Ajutb-i se aseze toateobiectele in camionul corect. Pentru aceasta, c|Iesre cuventul depecabin6.

I. i?ent*;1;l*ill

satam]
I canapea

r"u* |

frrill
oali
|----

f*r$"a-l
I n tl

gh.inde

Jt"s*n

-."'a

I b'",.I.--l F;-

. clasificareanotiunilor . transfamatea literclotde tiparin l;tercde nen6 . exersareatransc erii

54 va7;"a' $F $

iI t:!,::-:,ii,,,, :,,. i.,,:,

joacd + Purcelugii puzzle. Nureusesc sepotriveascd propoziliile. Ajutb-i! dincirdmid6, este trainic6. o cas6 lapian este di rdpEn

cu lit er e dem 6 n 5 .

,i,Scrie patru propozilii gbsite pespatiul dintre cele liniat, folosind scrierea

. alcdtuirca prcpozitiilor dinfragnente

pur*eiusilnr Ai*fora.rl
* Purcelugii sunt taresdritori! Auvenit sEte ajute la o temd neobisnuitd. propoziliile Citegte giincercuie,ste cesepotriveste:
L Lascoald peuncalalb. merg cSlare

DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

Profesorul Ursu necitegte cd4idebucate. Creioanele seaflE in penar, alSturi depix. in sala declasi, fiecare elev arec6te unloc in banc5. 5. Pauzele delagcoalS dureazi c6te o ord. 6. Calificativele sunttrecute intr-o carte depovegti. povegtile. Copiilor leplac propozitiile 'i' Scrie corect in dreptul cdrora aiincercuit NU:

analiza corectitud inii uno r enunlu ti

6/ ,a,;*a $$ $

,.u
dinfinal.

F_ar,zta rS't*f*r"*t* * g.rair*elurif *r. po r:i]0|.. r, nume e zia Are xa ete nd re i si este l:r"'::1"r1:t:,:Tu D a n iera crdsna ru. j:" i;t..tr_r ri "1.lll._d i, ii,ei;il.;;iiffiffi ;,"# ll'j:? L::1' fetilei,
Poezia Alexandrei Colacul de varatrecutd mt-ardnasnic, pentru asta cd amcrescut si nunai ni-e fricd. 0are9iMarea ni-o fi rdnasmicd?

, ' , ] , ',- '..

r Ir i,r,

'i

' r -, ' ! ' -

;
-l

i-i+ ,

i' *i

,.-i I

.'.-

'---tl*-I'lffi
maijos "i"Scrie cAteva lucruri care rimas mici. li_au 1ie

* '##Y pa7;a+a.

, . i.

r: l

pur**lxvii*r Sasele
s-au amestecat literele ';!Peferestre cuvintelor carelipsesc dinpropozitii. Gdsegle cuvintele siscrie-le maiiosl

1.
)

N i f - N ia f a dunat ..........
P u rcelugul f ug iin ...........

uscate s5-si fac6 o cas5.


f r at elui s 5u. b5tu la u9apurcelugilor.

LupulsuflSputernic cSsula din ai imprSgtie

4.

5 . Lup un l u a d5r6mat casa din

Purcelugii au scdpat de lupulc area fugitin


alcdtuiea cuvintelordin lherc conpletareate).1ului lacunar

Y$ $

65 pa7;'*a'

::i i,ii.::,;i iri

pentru din cdsut6 s-au amestecat. '.. Cuvintele 0rdoneazS-le a forma propozitii. propozitiile Scrie apoi siveicitio scurtipoveste!

2. vizitd

purceluqii. in

3.

uqi,

Yenit

cflntecel Au un la cantat
5. plecat au Purcelugii la joaci.

4.

nu deschis Iezii
u$4.

au

.r

ri

,' :

rrrl

4. 5.
. ordonarcacuvintelotin prcpoilii

. scrierea caligralicd

fa7d""a 5(

$$$

$E ;,"mH$

Vizita"
.i"Scufila Rogie e in drum sprebunica! Coloreazd desenul si completeazd propoziliile potrivit ginilor: ima

f. in dreapta sunttrei
2. ScufilaRogie ducein m6nd 3. Eavrea sd culeag5 celedou5 4. Musafirul nepoftit va fi 5. Lipsegte 9i salvatorul:

. axersarea cititii conrtiente . realiareacorcspondentei gine text-ina . scierca oftograficE

65 Fa?'"a Y$ $

:: .

ni11f;ils{_89* *Ajutd-i pe purcelugi sd scrie literelepe fiecare cdsutdin ordine a i fa bet icA St.e n t i e ! P ec d s u l e p u ca r e , e n t r fie lite r d e scr is u nn u m d r .

,,-T\

LA

,,-]3\ -l
,,-25\

rT tl

E l Fl fi LI LI ,40\ -..1r\ -,,fN -,ls\ tt E f\ fi tI I] A A L I] lwl ft A rl fi


-/2\ -/3\
-,-6\ /.2I\

fr ftfrfrftft ftfrfrfrfr
5185182326 22526 15

personajele carevin sd-iviziteze pe cei trei purcelusi, "!DescoperS inlocuind numerele culiterele corespunz6toare! Exemplu:C A p RA 21 1

1 5 2619 26t5
26 21 2226 15 4 26 17 11 5

811 25 I

2t 1823 11 7 27 3 17 2 24 18 2126 15 711 2623 2 21 7122 1 31 219 161 11

31 317

2
I l5 4 2

5l

19 11 24 1l 5ll
, cunoaqterea alfabetului . exerciliide concentrcre a atenliei

'&ff:*. tt f.a7,izva.

:... : : :i :,.:,,t.t::,: i,i:; :,..

'i Pe cbsula de turtSdulcedin povestea si Gretel" s-aurbtacit .,Hiinsel silabele dincuvinte! DescoperE cuvintele siscrie-le culitere dem6nd.

.' Cuo parte dincuvintele descoperite scrieo propozilie hazlie. Exemplu'. Soricelul supdrat bealaptesd se inveseleascd!

alcdtuirea ptapozitiei

67 g$ $ va7i""a'

l::t
it i
i, :,.

..:i.,.::tt:,: .::::i..l'ii.r::i:

,+
,ri

Gdnduri frur*oese"
*Cocogul nu s-aintors cu mana goald... Citeste ce gandegte {iecare pasdre gitranscrie gandurile cele mai frumoasel Suntcel mai
voinic cocog

,-a' '::,:' ,al :l ..: :

Uncocog existat,e
cocogul moSneagului din sat.

Mogneagul acumva fi bogatSi impEcat.

dinsat,pe boierl-am falimentat !

ruu

stinularcacitirii conFtie nte

vry;cva,wffF

..-:...,.:,.

ljli

,,,'

":':...'!s:ii::1:t:t:+-.+:.::::::=i =.-i:.,

Litere amesteeate-

purcelusilor * In grddina e mare dezordine: toate literele s-auamestecat! Fd ordine fiecarecuv6nt care corespunde imaginilor. Unegte 9i descoperd potrivitS. cuventul descoperit cuimaginea

t' r-l-l

| . ' 'l
lu 'ol
bl I c

/7

l'' ' l
f,-l
lt''
lo r|

F;-'-l
, 'l lo It -l tal
to .l

l. ', I
l', I
t'Desoarte in silabe treidintre cuvintele descooerite:

. alcdtuirea cuvintelot dinliterc . desp,r!rcain silabe

6( v7;""^ $* $

N) tX fi ,,.,:.,1 t:'1.i,:.ti,:.t, tti;,: t" {" Asazd fiecare c5rtmidd ta casa eil Cdrdmizile contin grupunte de litere ea,oa,ia.

ordanarca cuvintelot gruputide litere dupd

7a7i.*va., $ ff&i

Ru{ele"
intinsrufele la soare... ColoreazS subfiecare cuv6nt '1.Purcelugii 9i-au atatea cerculete cdte silabe sunt!

til

;p.
oooo oooo oooo oooo

,.
l.

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo
despdft)reain silabe

oooo

oooo

oooo

7l vry;"'a H$$

li
i !r

' i..' '

i.j f..
... ,,,:,

.1. Fufele depepagina anterioard trebuie asezate acum la locin dulap, in sertare! Scrie cuvintele cudoud silabe in dulapul luiNaf_Naf si pecele cutrei silabe in dulapul luiNif-Nif.

In f,uta0url

:i

!.., ,;,' :.
ll

- ' ,1

,, .

;11

,,.r

,i.DeseneazS: l> o bulind rotieindreptul hainelor pecare lefolosesti vara; L o bulind albastri in dreptul pecare hainelor lefolosesti iarna.
sciereacaligraficd

= vry,va $f,s

... .i

I
|

1, ,'
.. " vrelul ..

':

'1,,!1\r:1.:lrlit!11 ,,i.',,'.+,,,+- i::r.:in.n' 1.:f

I
|

.:,Pe vrejulde l6ngdcasalui Naf-Naf suntscrisecuvinte careconlin grupurile ge.gi.Descoperd{e delitere pespatiul apoi scriele dat! .si
, I-

'i,',',:r-a-'t tll ,'. '.'- , !' '-l

. alcdtuirea cuvintelot dinlitercdate . cuvinte gati gi cu grupurile desunete

B pry;"a Et$

r-

F,a?;/va, " $ *$

l "t' '.'

ce obiecte au purcelugii penrru in casd!Uneste "i'Descoperd silabele a forma cuvinte. Scrie aooi cuvintele 05site.

0hiectele flurselusil0r-

m;m
-- j ll lfl l

sca

l-;t li
II

I_' r

ram

T.;l LI
II
II
l v or{

S'
@.

sca

w/"

ceas
c0

I'e l

r"*l

du

F l,*
alcdtuiea cuvintelotdin silabe

r*t L:_l
t**_l

L-:J

* l!ceJQu!q-ste numdrul desilabe corespunzdtor: 1234 I 7'2 4

tir
l

234

W m "w

Y$ $

75 pasi'"a'

Joc.
* Scrie cdte doud lucruri care sunc ) mai mari decdt tine

P rotunde

,, 1 , ir , .

Pzgomotoase

|' fic uIe

> ma rml ci decat o furnicd

scierc creativE

pryi*a., $f;ff

.l Pentru purcelugii pregdtit cinb prbjituri.. . Eiaufolosit reteta 9i-au demai jos.Citegte-o propozi!iile: completeazd 9i

#!*apurrelusiiar-

l. Pentru aluat am frl.rh @


amestecat intr-o

p eca r ete - a m ...................,

2.Amfrdmentatbine atuatut.rrq U

3. Dinaruatamric" *ffi*s
4. Pefiecare

p-------i
a m n u s QQ
sl

6. Le-am scos dupa 45deminute gile-am servit lac _ _ d. 7. Poftd


stinuIarca citiri i conttiente

v vry;*a Y$$

$*riscarsn"

purcelusi,
Lupul cel Trebuie sE-iddm o leqiel L-am sd ia masa cu noi la casa cea Acolo i-am preg5tit o mare surpriz5.. . VE agtept 9i pe voi joia viitoare. Voi face vostru Dreferat. Cu drag, Mamacaprd ne di de furc5.

conpletarca textelot lacunate, folosind cuvinte cugrupurile delitere

p.a7;t a,76

.:'..\,i '" "


LUVTIe pnel4ns +in zilele ploioase, cei trei purcelugi se joacd16ngd vatrd! Jocullor preferat purcelus este: un spune uncuvant, gdsesc iarceilalli prieten uncuvant cuacesta",Joacd-te situcueil

harnic - muncitor cdrare---

tdrmfereastrS----automobil manual-----+
t'Folosegte perechile pentru de cuvinte a inlocui cuvintele subliniate din textcu altele care auinleles asembndtor. Scrie untitlupotrivit!

Intr-o dimineal6 luminoasE de var5, ScufilaRogie s-a ridicat din


pat sl a privit pe fereastri /

tarmuI
Pecdrarea / automobil /

in dep6rtare se zdrea mirii. Eravacanta de varE... dinfatacasei salea observat venind un Eraprietena sa Gretel: urmausE meargi

impreund la,,Acvarium". Scufila Rogies-a spelat, s-a imbrdcat rapid 9 l a luat in cos manualul cu informatiidesprepegti. / Va fi o zi superbe !
identifi careasino nin elol

7q Faaa'a fr* $

LiLrliili:l iai ii:1'l tiili

'

+ Hensel s-au rltdcit in pddure... 9i Gretel E dinpricina pietrelor de pe drum: fiecare cuvdnt depepietre areuncuvant opus cucare s-a certat. pe Ajutd-i copii sbleaseze in perechi! Exjzi ---1noapte

.:r Scrie perechea ta preferatd decuvrnte certate:

identilicarca anton inelor

F,a?;.va'&{$W

fi$ilrl$.,&

.?CAnd purcelu$ilor bate vantul detoamnd, le place sEinallezmeie ! De data aceasta ventul a bdtut atetdetare, incat a suflat literele depezmeie. AjutS-i inapoi! sdleaseze

3<

. scietea oftograficd . scrierea cunajuscuE

F?''"^al W$$

eepreferi?"
.i. Joacd gitu acest urmdrind indicaliile purcelugilorl ioc, Coloreazd cu rosucdsuta de sub lucrulcaie i1i placemai mult! Coloreazd cuverde cisula desublucrul place pu1in... careili mai

saupXe

ff'"''a
trenul sauautomobilul rosu sauportocaliu

lacul

soarele sa0luna

exe rsarca citii i congtie nte

?e.i.,va$f;ff

.irli,: i,il i.:,:,;;: !,1]r purcelusilorvara? ploaie 'r Stii celeplace celmai mult Sdsarb in b6lti dupb prin poti noroi... Aici citicespun ei.Dar a plouat aga detare, 9isdsetdvdleascd potrivite. incatnusemaivede bine! Completeazd cu literele si semnele

Cebi_e cda plouat! bu_ _oroiule numai detbvSleal_. $i dacd mai iese 9isoarele, _hiar cde gro_av_,
a.
;l

pecin_te_ Nevom distra gipe Nuvreli sb-ichemdm

p_ ietenii nostri_ oare


vulpea ei cu bldnila catifelata vreasEintre in
n0r0t_

!i.

H_i sdneschi_bEm maiint6i! sd _u vreau mbmurdSresiar ,ir.i

folosireacorcctd a sennelorde punctuale ,i conpletarea cu litetele lipsd

65 raa;"-a H$ $

.. ]:

,.t

,i,.

..'

Ciulrerc$ otrsvit* Scufila Rogie trebuie sdsefereascd deciupercile otrdvitoare. Ciupercile comestibile sunt pe cele caresunt scrise corect cuvintele. Coloreazd-re oecere otrdvitoare curogul Scrie cuvintele corect! adornita
g in d a

t,,
i'

plimpard

caprA

c0 co J

* f,a?;..va $ ff.ff

' rr'

:r:fr!,i.r']iti:,..: r:;i'

.r:,, l 'r:,,r!r;i.:r.:r tr::i-,]:: ,,,;jr.r.r:t::

H An$Et$t b f q q e $ propoziliile prinpddure. si urmeazi Citeste Hdnsel "19i Grrr.l ,-u, rdtdcit pe n t r u co d e scu r ca t p iiil dat e, a a f l ac u ms - a u ind i cat iile

incb doud F" Gretel!ine in m6nEfloricele.DeseneazS-i Coloreaz-o! b cretel poart5o bluz5galbenS. maro.Coloreaz-o! F. Hensel are o saloDet5 pe cbrare.Deseb Cei doi copiiau gr5unleca sE le presare grdunte. neazE 9i tu dou5sprezece Cum?Scriemai jos i-au ajutat pe copii? F. CrezicE gr5unlele ce crezitu!

ri ,

. extragerea infornalieidint(untext . stinularca g'ndirii critice

F5 y.a;""a fr$$

: r ii:i

I,

.,.

'

t
\

$chimhdri'
pentru aforma cuvinte noi:
M ode l

.lAjutd-ipe ceitrei iezisd scrie altecuvintel Schimb6 literele incercuite

il liii

:;i
i.,'

,r,
t.
.' ,; rl

i,

@are @are @are @are

c a@

m@re

h .@

o@

@ a tn e

W
@.@'
e@

6F
analizav;zttald, audhivbs;senanticE a cuvintelol

@und

p.7';"a,66

f,tr

_**d"""llt@,

S'

Propozilii dietractive.

* Naf-Naf, noteazd Fiecare cuv6nt din Nif-Nif si Nuf-Nuf noutelile! propoziliile, propozilia cu liter5. Citegte apoi transcrie-le lorincepe cu aceeagi litere demdn6.

t-',,',.'..ll-l]l
3. Ziuaz6mbe

cu gi tu trei propozilii in carefiecare cuv6nt sb inceapd 'l'Alc5tuiegte literd: aceeasi

t .A :

ptopozililor pin analiza structuii cuvinElor fomularea

a7 ra?i"a Y$ $

,: t

;' ' t.:

*6rti*q** te"
* Acum poli sA realizezi gitu o cdrticicd! pasii Urmeazd demaijos: 1. DecupeazE dreptunghiurile de pe pagina pe liniile urmEtoare indicate. 2. Completeaz5 primafilE,undee titlul cE4ii,cu numele tEu.Tu egti autorulei, adicEcel care scriecaftea. 3. RealizeazS acumcet mai frumosfiecare filE,scriind cuvintele potrivite pe linii9i desen6nd corespunz5tor textului. 4. Agazd filelein_ primafoaietrebuie ordine9i numeroteaz5-le. sa fle cea cu tiflutgi autorul cdrlii.Ea nu se numeroteazdl 5, CapseazE filelepusein ordine in colluldin st6nga sus. 6. Citegte-o acumprietenilor t5i, bunicii sau surioarei tateori dEruiegte-o cuivadraq!

. extragetea nesajului dintr-o indicatie . faniliarizarea cunotiunile legaEdecatte:autor, pagin6,titlu

F,^?;"va,i{$W

Cirticica despre locuinle


Editrr.Paral.l.45

peo p6nz5. in barlog. locuiegte locuiegte

intr-un locuiesc in ape?Albinele locuiegte Cine


in muguroi. locuiesc tamtlla laraicil0cuie.ste mea:

stt melcul? Unde

locuieste in Zmeul
VJ

intr-o

\i4'
di\

F-

riii'iifl""
Sentirnente'
;;;';;i;;;i sunt or,retugi ffi.a uuo casd trainici in care tocuiesc

impreund siguranlS. n.r.offi amintesc cuffi 9isuntin

.ur i-. necdjit lupul.

In seride iarn5, gemineu, l6ngb cu o ceagca fierbinte de ceaise amuzb de prin intdmplSrile care autrecut.

buc ur c s

tnst

propozilii, desenul din dreptul fiecSrei astfelinc6t sd 'i" Completeazd exprime ce sentimente autrditpurcelugii in fiecare situatie. latdcateva dintre
ete:

. Lupul sufld casa de . Casa dincErbmidb

c e itre i u rc e t u si n "' ,,,. ;..T:? f,',;li ;i-i,i i,'ll-,' ffi

-.;Kw

. analiza conlinuturilot deenunl . rcalinrca corcspondenlei intteinagine sienunt

ql Fer'"a Y$ &

Binnoudespre sentinnente
exprimb acest cuvdnt. furie teame
entuztasm iubire .t Tuc6nd estifericit? * Realizeazd corespondenla intrecuvent si desenul carereprezintb ce

w
W
r

"+i r,l

l+l.--il----ii '

-i,LI
illl

* Dar entuziasmat?

rea ID area corcsponde nlei intrein agine Sjcuvant

?ry.i.xra* $frs

FETffifi*NRfiA

fnuitarla'
d"Purcelugii dauo petrecere in poiand! pentru prietenii Eiauscris invitatii lor. Ajut5-i sdcoloreze invitalia greselile si corecteazi descriere.

INVITATIE

Dragd.

Te invitEm sE bdtE, 15 iunie, se pa ilcipi Ia petrecerea datEin ci steacisutei noastre trainice. Ne i t)Inim la o a 16.00in poiana cu mu ti fragi.

@F-ifi"t:fi,:i,o,i,%*,

.familia zarcaculorna uneiinvitatii . scierca oftognfrcd

n ra?"a Y$$

','.t
!:i
..|i

i ., I

*asaursllk:i.l Purcelugii auduso invitatie gi la casa ursului, darnueranimeni acas6! Peu95, ursul ag5!ase unbilet. Che.ste-l!

... :.
:l:

,'l

.i.Scrie gdsite pecasa aicicuvintele ursului sitranscrie demdnipropozilia.

6
I:rri --l -l

, alcdtuirca cuvintelor dinsilabe . alcdtuirea prcpozitii unei dincuvinte

vaTe:*a* $*$

S6tpnmi mult*cullin{s!
* Purcelugii sejucau seara acest singur cuvdnt fdceau mai ioc:dintr-un primului multel Dinliterele ficeaucuvinte noil Gdse$te si tu cet maimulte cuvinte:

strte{, rtr.t, lst"r:, /trttv'

r:/tent:, /}to(l

con narca litercht a abmui Dentu auvinte

q5 ra?""^ $X$

i;i! L: i.s si1$] &t$ tr i.lI i Nif-Nif trebuie sd meargd la cumpirituri. Darla ':" Naf-Nat 9i Nuf-Nuf supermarketsuntnumeroaseproduseispititoare...Lorletrebuie peunde trebuie sb0 ia,colorand AratS-le traseul.

SUPERMABKET masinutd foarfecd


baloane
porto cald

bretele ldntisor microsc0p

c an0c l

mdrgele
pr0sop

pbpu95 9amp0n
ciocolatE

inghelatE

. extagerea infomatiilor dintext . cIasif i careano.tiu nilor

v?azvar $ffw

a$$.i $r\-1-l$'"""""t;;nt*"il*s.
,
:r'

$iiS...

::iri'ri::''':'"
;..
,

Alimenrele* Scrie pecarele-au alimentele purcelugii cumpdrat de la supermarket la felcain model:

UNUT

MAI MULTE

'' '-,,f.r ii;,


l.'._i .

,.,,!

, exerciliide transc ere . forneledosingular gidepluralale substantivelor

fr ra,;*a n* H

pentru purreiusi" Sup&


* Descoperb purcelusiiin celegume aupus supa lor, combindnd silabelel

var
zA
TOII

cea

pa

?w
1,.Il

.i.Scrie pecaielecunosti: incd treinume delegume

.alcdtuirea cuvintelor dinsilabe .notateanotiunilordupd uncriteliuindicat

t p.a7;.>ra. $ ffff

iir''r,,:rr'

r'

M*nicrl"
* Capra cu trei iezia pregdtit pentru petrecerea purcelugilor o masb copioasi... Ajut-o sdscrie meniul, pe folosind cuvintele de frunze:

. cIas ificarca noli un ilor .exercitiidetransc erc

4( prya'"^ $$ $

,:t.r

Zi*ac*r msr*.l :

.i

+ Astezi purcelugii este ziua ceamare: potsdrbEtori tn sfergit impreunA cu prietenii lornoua locuinlE! Citegte ceaufdcut eiinainte de venirea invitatilor si propozitie subliniazd infiecare ora exactS.
F Laorasapte, purcelugii pefatd, sespalb pem6ini gipedin1i. F Laoraunsprezece, decoreaz5 grddind copaciidin cubaloane silampioane. $" Laoranou5, purcelugiiigi scot hainele dindulap: c6te unpapion cubuline! F SebSldcesc in balta dinpoienild laoradoudsprezece. !' Cei treitaiebanane, portocale pentru kiwi, salata defructe raora 9iananas zece. F Laoraopt eiservesc pdine miculdejun: cuuntgi miere silapte. .i'Deseneazd petrbtel acum in fiecare un element dince aufbcutceitrei purcelusi, tin6nd seama decataratd ceasul!

0
ffi

&

. slfiularca cursivitdlii cititii . extagerea nesajului dintr-opropozitie

r, pa7'i.a.a. S fr$

"'' :l:

$*drurn $prepefrecere
+Ajut5-ipe Hiinsel gi Gretel s6 ajungd purcelugului la cbsula Naf-Naf. pentru Scrie fiecare literd marede ti0arliteramicd de m6n5 care ii 9i mare corespund, in ordinea lordinalfabet! Cend aiungi la cAsuld, peu95 scrie ce litere dinalfabet liDsesc.

.ii

rlr

X Y
T
l_Q
L'

T 0

P_ru
L

J G

c
B L@
. reatEarea corespondentei inte literanaretilitera nicd . tecapituIarca altabetu Iui

tol Faab'a Y$ $

+ Lupul vreasd ajungd purcelusilor la casa prinaer!priveste imaginile ca sdintelegi ces-aintemplat si imagineazd-ti cespune Lupul in fiecare situatie I

*e se nua clun*i"upul i;l il*ir**efe...'

s
trK
tealizarealegdturiidintre imaginesi te)d

r* 7'7i*a. $[#F

$ $ $: '

$it* aceasta,lupuldeseneazd ODe data pebaloane, mon,stri pentru pdsdrile. a speria


$ i
prin vdzduh QCu eleplutea deasupra casetor. a cumpdrat @intr-ozi,lupul baloane delav6nz6torul dincollul strdzii. plutegte L,,Acum tarziu in noapte nu mai stiecum 9i si coboare... L,lUeodata seapropie unstol depdsdri sparge baloanele. 9i?i (JDarnua renuntata cumpdrat dinnou baloane $i delavenzdtor. (JBuf! Lupul a aterizat fortat laD5mant.

{.0rdoneazd propoziliile acum josgiscrie demai numErul potrivit imaginii."

* Citegte cu vocetare propoziliile in ordinea corecte si scriemaiios povestea lupului!

ll

sti nuIa rea cithii conttiente

Y* $

/o5 pa7;'a'

t-.

' ' .'(.\\riY ,'*tilijl-il]i lwsir:.$-\-!i1l:j-i\-B$ljl:i-t$il,i-t:i"tr.:-u,..,n*.!,',,.i"-

'r
,d

Casa melcului'

,,

* Casdaflice este pecasa scris melcului, delimiteazd cuvintele si aDoi , l scrie pespaliul cele treipropozilii dat.

ffiTt=----

i,

ialirtii i i ,,.i i i -i

2.-

,---._-1t-ll-,il_ltl".-r'i
. delinitarea prcpozililor in cuvinte . scierca cu majusculS

t-'--l# '-,-,,,,,

-, --

r* Fa?;4aa $ frff

B c m in c '
Ultima silabd a unui cuvant *rc p;;;-;;il; ."*"irrri ,irai.i.;;;;;;;

*Purce|ugiinumaiaurdbdare!0arecandVininVita1ii?Cas6|et joacd timpul mairepede, domino. pesilabe. Cuvintele s-au a$ezat intr-un domino gregeli. purcelusii s-au strecurat AjutE sdledescopere:

,::

.,,

tctfqft'ft;l

f'01-,;lF-l
l sl LI
,_--_

i.
.]

f_ I r1 -,

' * | | ar I e d | | e d, I_ I n r,

Frq Fl t-l c
,-fJ

lel l ;l

li_l

El

trT,,'-l t"f.,-lFf'a-] m
trtFl FF;l |;fd;]
f-J t-l
Irsl

i3t

= f:-l
it

Lil

E]

EI El t=-l
l= l lo l

GI
l' l

fl

L=l ["TI
t(ol

trr']ffi]Fe',|,06.l Faru]E

F]

& Parcurge dinnoudominoul cuvoce tarecuvintele! 9icitegte


. analiza vizuald a structuriicuvintelor , ctestetea fluentei citirii

to5 P?b'a H$ $

.""" purcelugilor Prietenii g6ndit s-au cbintr-o casitrainicb celmaibine este pace dacd existd si armonie! Deaceea le-au poezie, pe adus in daro care sdo citeascA atunci cAnd vor venivremuri grele. Deseneazd in fiecare casetb potrivitd lmaginea cuv6ntului scris inaintea ei.
+-

*ft rj*iii ilri*t*uiirrr'

Impacare, tmpacare FErE niciosup5 rare! DacE ne mai sup5r5m, LuEm valiza 9i plecdm.

9i mergemla BaiaMare, S5-lvedempe tata-mare $i plecdm la baiamic5,

S5-lvedempe ursulic5 cuvintele-rim5: 'i Scrie

mpa..*l
FGr.5.l
f;ical
.i"Memoreazd poezia!
. citiea sinenoftrea uneipoezii

r, p.a7.i.a,a' $ #w

r.r$fi#r9,#.F;, '..:{,t:;p;i,

:iEr-9j,?.1#{.,t

'{rnpicare"
4Scrie acum cuvintele carelipsesc din poezie, fir5 sEte uiti pe pagina precedentd! Sigurli leveiaminti!

ImpEcare,

FErE nicio suDErare! Daca ne mai Lubm la $i mergem


Sd-lvedempe gi plecdm la baia S5-lvedempe gi plecEm.

. exerciliu demenorara , sciereaottograficd

::lr. ;::l:I r: .:, l,r:

', Povestea celor treipurcelugi se apropie definal... Lafel si cbldtoria ta prin acest caietl Aicipoti saitispui p6rerea.

Personajul care 1i-a pldcut celmai mult

fornarea deprinderiide evaluareFi autoevaluare

' '/

pa a . ivva./06 1 {Pt

wffE

,:"t'

ssFfrt#-s

::1
i:

Bun-gdsit!15

:.

Agenda ta/ 21 Cine sunt? / 22

Cap. 1 PRIETENII PURCEtUStt0R purcelugilor Visul /6 Visele tale /7 Ladrum /8 Buni ti rdi/9 0biectele utile / l0 Puzzle I 11 Cogul gipunguta / l2 Doar una!/ 13 Mica vr5jitoare / 14 Vrdjitoarea / l6 Vtaja taI 17 pocus .Hocus - lume magic6!/ l8 Ce facpersonajele intimpul sdptdmanii? / 20

Acesta sunt eu/ 23 Activitdlile prelerate mele /24 Bebus cupersonaje / 2b Incastel / 26 Pbdurea fermecatb / 27 Cenusdreasa / 28 Cenugdreasa veseld / 29 LaRestaurantul ,,Poveste" / 30 lmagini lamicroscop / 3l Leg ume /32 $ifructe Fete 33 9ibdieti/ Ghicegte lacine g6ndit! m-am / 34 Lupul giScufila Rogie / 35 Prietenii Degelicdi / 36 Lapescuit/ 37

|:

toq ra?i"a $$ $

' .,,i',:tti:t.:,:titii::t:jtSl.titi::!!:i,!.jliiiiiij.it:,i,1iiijilLilirirr::,r,rr:":,',,',""

Pegtigorii/ 38 Pestisorul deaur/ 39 Doar intrebbri/ 40 pdcdlit Lupul / 41 Ursul lagcoald / 42 Mesajul Frumoasei dinPddurea Adormitd / 43 personaielor Hobby-urile dinpoveste / 44 Cei Tpitici/45 Buniculele mele / 46 Prietenele / 47 preferate Fructele mele / il8 Hansel viseazd / 49 $iGretel Cuvinte rdtbcite / 50 Litere gimari/ mici 5l Rebus / 52 Materiale deconstruclie / 53 Zugrdvim cuvinte / 54

Cap.2GASA, DUTCE CASA! Casa trainicd / 55 Sfaturi / 56 Telefoane / 57 Loc decasd / 58 Camioanele / 59 pentru purcelugi/ Puzzle 60 purcelugilor Ajutorul / 6l preferatb Poezia a purcelugilor / 62 purcelugilor Casele / 63 in cdsu!5 / 64 Vizita / 65 in cdsule / 66 silabe r5tdcite / 67 G6nduri frumoase / 68 Litere amestecate / 69 literelor Casele / 70 Rufele / 71 in dulapuri/ 72 Vrejul/ 73

p.a7,i.nao$f.$

Plante 114 purcelugilor/ 0biectele 75 Joc / 76 purcelugilor Cina / 77 Scrisoarea / 78 prietene Cuvinte / 79 cuvinte certate / 80 Toamna / 8l Cepreferi? / 82 Bdldceala / 83 Ciuperci otrdvite / 84 Hiinsel 85 9iGretel/ SchimbEri/ 86 Propozilii distractive / 87 Cdrticica ta/ 88 Sentimente / 9l Dinnoudespre sentimente / 92

Gap.3 PETRECEREA lnvitalia / 93 Casa ursului/ 94 C6t mai multe cuvinte! / 95 Lacumpdrdturi/ 96 Alimentele / 97 pentru purcelugi/ Supb 98 Meniul/ 99 Ziua cea mare / 100 petrecere in drum spre / l0l Decenua ajuns Lupul la petrecere... / 102 Casa melcului/ 104 Domino / 105 prietenilor Cadoul / 106 imp5care / 107 Pe rerea ta!/ 108

ttl Fa34"a Y$ $

-;.* $"
$

""r

$$ Fi
i$.
COIIITENZI PRINPOSTA - CARTEA PARALELA 45 EDITURA Aruei,cod 110174, srr.Fr4iiGole9ti130 Pitetri,jud. Tel.faxr 0248214533;0248631439;0248631492 Tel.: 0753040444i 0721247918. E-mail: comenzl@.llturaparalela45.ro sau accsali www'edlturaparalela4s.ro

@m*r,'',a,*

wmH$

b,r sb