Sunteți pe pagina 1din 34

STANDARDIZAREA NA!

IONAL"
STANDARDE APROBATE
Standardele romne de mai jos au fost aprobate n luna aprilie 2005. Standardele europene !i interna"ionale sunt adoptate ca standarde romne prin metoda versiunii romne (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele romne originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat num#rul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare textul standardului nu este publicat n Romnia nici n traducere nici n versiunea oficial#. Textele n original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asocia"ia de Standardizare din Romnia. n aceast# rubric# sunt cuprinse, de asemenea, amendamente !i erate ale standardelor romne. n cazul n care un standard aprobat nlocuie!te !i anuleaz# unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate dup# titlul standardului respectiv. Informa"ii privind standardele anulate sunt date n rubrica STANDARDE ROMNE ANULATE.

27

ENERGETIC! "I TRANSMISIA C!LDURII

77

METALURGIE

27.120 Energie nuclear# 27.120.30 Materiale de fisiune T SR ISO 7097-1:2005 CT 331 Tehnologia combustibilului nuclear. Dozarea uraniului n solu!ii, hexafluorur" de uraniu #i solide. Partea 1: Metoda titrimetric" prin reducere cu fier(II) #i oxidare cu dicromat de potasiu Inlocuieste: SR ISO 7097:1995 T SR ISO 7097-2:2005 CT 331 Tehnologia combustibilului nuclear. Dozarea uraniului n solu!ii, hexafluorur" de uraniu #i solide. Partea 2: Metoda titrimetric" prin reducere cu fier(II) #i oxidare cu ceriu(IV) Inlocuieste: SR ISO 7097:1995 T SR ISO 12795:2005 CT 331 Tehnologia combustibilului nuclear. Pulberi #i pastile de dioxid de uraniu. Determinarea concentra!iei uraniului #i a raportului oxigen/uraniu folosind metoda gravimetric" cu corec!ie pentru impurit"!i

77.140 Produse din o$el %i font# 77.140.20 O$eluri inoxidabile E SR EN 10088-3:1998/C92:2005 CT 42 O!eluri inoxidabile. Partea 3: Condi!ii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare, srme semifabricat #i profile pentru utliz"ri generale 77.140.50 Produse %i semi-produse plate din o$el E SR EN 10087:2002/C91:2005 CT 42 O!eluri pentru automate. Condi!ii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare #i srme laminate la cald E SR EN 10088-3:1998/C92:2005 CT 42 O!eluri inoxidabile. Partea 3: Condi!ii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare, srme semifabricat #i profile pentru utliz"ri generale 77.140.60 Bare din o$el %i o$el rotund E SR EN 10087:2002/C91:2005 CT 42 O!eluri pentru automate. Condi!ii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare #i srme laminate la cald 77.140.65 Srme, cabluri %i lan$uri din o$el E SR EN 10087:2002/C91:2005 CT 42 O!eluri pentru automate. Condi!ii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare #i srme laminate la cald

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005

STANDARDE ANULATE
Standardele romne de mai jos au fost anulate n luna aprilie 2005, fie prin nlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin nlocuire sunt precizate !i standardele nlocuitoare.
13 MEDIU. PROTEC&IA S!N!T!&II. SECURITATE SR EN 100015-3:2002 Specifica!ie de baz": Protec!ia dispozitivelor sensibile la desc"rc"ri electrostatice. Partea 3: Reguli pentru camere curate SR EN 100015-4:2002 Specifica!ie de baz": Protec!ia dispozitivelor sensibile la desc"rc"ri electrostatice. Partea 4: Reguli pentru condi!ii la nalt" tensiune 33 TELECOMUNICA&II. TEHNICI AUDIO "I VIDEO

13.040 Calitatea aerului 13.040.30 Aerul la locul de munc# SR EN 100015-3:2002 Specifica!ie de baz": Protec!ia dispozitivelor sensibile la desc"rc"ri electrostatice. Partea 3: Reguli pentru camere curate 27 ENERGETIC! "I TRANSMISIA C!LDURII

27.120 Energie nuclear# 27.120.30 Materiale de fisiune SR ISO 7097:1995 Dozarea uraniului n solu!ii de combustibili pentru reactoare #i n solu!ii de produse pe baz" de uraniu. Metoda titrimetric" prin reducerea cu sulfat de fier (II) #i oxidare cu dicromat de potasiu Inlocuit prin: SR ISO 7097-1:2005 SR ISO 7097-2:2005 29 ELECTROTEHNIC!

33.100 Compatibilitate electromagnetic# (EMC) 33.100.01 Compatibilitate electromagnetic# n general SR EN 55020+A11:1999 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 SR EN 55020+A11:1999/A12:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 SR EN 55020+A11:1999/A13:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 33.160 Tehnici audio, video %i audiovizuale 33.160.20 Receptoare radio SR EN 55020+A11:1999/A12:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 SR EN 55020+A11:1999/A13:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 SR EN 55020+A11:1999/A14:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003

29.020 Electrotehnic# n general SR EN 55020+A11:1999/A14:2001 Imunitatea electromagnetic" a receptoarelor de radiodifuziune #i a echipamentelor asociate Inlocuit prin: SR EN 55020:2003 29.140 L#mpi %i accesorii 29.140.40 Corpuri de iluminat SR EN 60598-2-5+A2:1995 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condi!ii speciale. Sec!iunea 5: Proiectoare Inlocuit prin: SR EN 60598-2-5:2001 31 ELECTRONIC!

31.020 Componente electronice n general SR EN 100015-1:2002 Specifica!ie de baz": Protec!ia dispozitivelor sensibile la desc"rc"ri electrostatice. Partea 1: Reguli generale SR EN 100015-2:2002 Specifica!ie de baz": Protec!ia dispozitivelor sensibile la desc"rc"ri electrostatice. Partea 2: Reguli pentru condi!ii de umiditate sc"zut"

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INI&IAL PRIN FIL! DE CONFIRMARE SAU NOT! DE CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLIC! VERSIUNEA ROMN!
n aceast# rubric# sunt nscrise standardele romne adoptate ini"ial prin fil# de confirmare sau not# de confirmare !i pentru care se public# varianta romn#. Data de aprobare men"ionat# sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin fil# de confirmare sau not# de confirmare. Versiunea romn# publicat# nlocuie!te fila de confirmare sau nota de confirmare a adopt#rii standardului respectiv, publicat# anterior.
03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA "I MANAGEMENTUL NTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT SR EN 13252:2001 Geotextile #i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate n sistemele de drenaj Data aprobarii: 26/07/2001 Data traducerii: 20/04/2005 SR EN 13253:2001 Geotextile #i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucr"rile de control a eroziunii (protec!ii costiere, ap"r"ri de maluri) Data aprobarii: 26/07/2001 Data traducerii: 20/04/2005 SR EN 13254:2001 Geotextile #i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea n construc!ii de rezervoare #i baraje Data aprobarii: 26/07/2001 Data traducerii: 20/04/2005 91 CONSTRUC&II "I MATERIALE DE CONSTRUC&II

03.120 Calitate 03.120.10 Managementul calit#$ii %i asigurarea calit#$ii SR EN ISO 10012:2004 Sisteme de management al m"sur"rii. Cerin!e pentru procese #i echipamente de m"surare Data aprobarii: 23/09/2004 Data traducerii: 25/04/2005 13 MEDIU. PROTEC&IA S!N!T!&II. SECURITATE

13.060 Calitatea apei 13.060.30 Ape uzate SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri #i re!ele de canalizare. Partea 2: C"mine de vizitare #i c"mine de inspec!ie Data aprobarii: 23/09/2002 Data traducerii: 29/04/2005 17 METROLOGIE "I M!SURARE. FENOMENE FIZICE

91.140 Instala$ii n cl#diri 91.140.80 Sisteme de evacuare a apei SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerin!e, metode de ncercare #i evaluarea conformit"!ii Data aprobarii: 15/12/2003 Data traducerii: 29/04/2005 SR EN 13564-1:2003 Clapete mpotriva reful"rii pentru cl"diri. Partea 1: Cerin!e Data aprobarii: 18/03/2003 Data traducerii: 29/04/2005 93 CONSTRUC&II CIVILE

17.020 Metrologie %i m#sur#ri n general SR EN ISO 10012:2004 Sisteme de management al m"sur"rii. Cerin!e pentru procese #i echipamente de m"surare Data aprobarii: 23/09/2004 Data traducerii: 25/04/2005 23 SISTEME PENTRU FLUIDE "I COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.060 Robinet#rie 23.060.99 Alte tipuri de robinete SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerin!e, metode de ncercare #i evaluarea conformit"!ii Data aprobarii: 15/12/2003 Data traducerii: 29/04/2005 59 INDUSTRIA TEXTIL! "I INDUSTRIA PIEL!RIEI

93.030 Sisteme de canalizare externe SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri #i re!ele de canalizare. Partea 2: C"mine de vizitare #i c"mine de inspec!ie Data aprobarii: 23/09/2002 Data traducerii: 29/04/2005 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC "I COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRAC&II. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

59.080 Produse din industria textil# 59.080.70 Geotextile SR EN 13251:2001 Geotextile #i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea n lucr"rile de terasamente, funda!ii #i structuri de sus!inere Data aprobarii: 26/07/2001 Data traducerii: 20/04/2005

97.145 Sc#ri SR EN 13101:2003 Trepte pentru c"mine de vizitare. Cerin!e, marcare, ncerc"ri #i evaluarea conformit"!ii Data aprobarii: 18/03/2003 Data traducerii: 29/04/2005

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005

MODIFIC!RI N ORGANIZAREA "I STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE


n aceast# rubric# sunt publicate informa"ii privind activitatea comitetelor tehnice na"ionale de standardizare care au suferit modific#ri n organizare sau structur# n luna aprilie 2005.
CT 17 Secretariat: Secretar: Dispozitive cu semiconductoare IMT - Institutul Na!ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie C"t"lin Constantin TIBEIC$

Expert ASRO: Ing. Gabriel VASILIU CT 22 Secretariat: Secretar: Echipamente electromedicale ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Teodor ST$TESCU

Expert ASRO: Ing. Teodor ST$TESCU CT 26 Secretariat: Secretar: Electroacustic# %i ultrasunete ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Gabriel VASILIU

Expert ASRO: Ing. Gabriel VASILIU CT 37 Secretariat: Secretar: Condensatoare de putere ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Tatiana SC$RL$TESCU

Expert ASRO: Ing. Tatiana SC$RL$TESCU CT 56 Secretariat: Secretar: Managementul calit#$ii %i asigurarea calit#$ii ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Diana IORGA

Expert ASRO: Ing. Diana IORGA CT 89 Secretariat: Secretar: Robinet#rie industrial# CRIA - Comitetul Romn pentru Industria de Arm"turi Ing. Tudori!a IONI%$

Expert ASRO: Ing. Iulian FLOAREA CT 94 Secretariat: Secretar: Produse agroalimentare ICA - SC Institutul de Cercet"ri Alimentare SA Eugenia SPULBER

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 95 Secretariat: Secretar: Metode orizontale de analiz# a produselor agroalimentare ICA - SC Institutul de Cercet"ri Alimentare SA Marta ZACHIA

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 114 Secretariat: Presedinte: Pl#ci %i obiecte sanitare ceramice PROCEMA CERCETARE - Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Analize Tehnice pentru Materiale de Construc!ii Rusan REZEANU - LASSELBERGER

Expert ASRO: Ing. Ecaterina ARAM$ CT 135 Secretariat: Secretar: Condensatoare %i rezistoare pentru echipamente electronice ASRO - Asociatia de Standardizare din Romnia Ing. Florin NEAC&U

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U CT 137 Secretariat: Secretar: Aparate electrice pentru atmosfer# exploziv# INSEMEX - Institutul National pentru Securitate Minier" #i Protec!ie Antiexploziv" Ing. Adriana ANDRI&

Expert ASRO: Ing. Tatiana SC$RL$TESCU

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


CT 143 Secretariat: Presedinte: Secretar: Echipamente %i sisteme de naviga$ie ICEPRONAV - Institutul de Cercet"ri #i Proiect"ri pentru Construc!ii Navale Ing. Dumitru NEGOI%$ - ICEPRONAV Ing. Ecaterina HINEA

Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR CT 144 Secretariat: Secretar: Fiabilitate %i mentenabilitate ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Florin NEAC&U

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U CT 181 Secretariat: Secretar: Tutun %i produse din tutun ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Fiz. Mioara VISTIG

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 186 Secretariat: Secretar: Aliment#ri cu ap# %i canaliz#ri PROED - Institutul de Studii #i Proiectare pentru Lucr"ri Tehnico Edilitare Ing. Aura ALPOPII

Expert ASRO: Ing. Mihaela UDRAN CT 189 Secretariat: Presedinte: Articole tehnice de cauciuc ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Antonel-Viorel PLE&A - ICME ECAB

Expert ASRO: Ing. Doina PRVAN CT 196 Secretariat: Presedinte: Reg#sirea informa$iei, transfer %i gestiunea informa$iei pentru interconexiunea sistemelor deschise (OSI) ICI - Institutul de Cercet"ri pentru Informatic" Mat. Gheorghe &ERBAN - ANISP

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U CT 206 Secretariat: Secretar: Grafic# pe calculator ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Florin NEAC&U

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U CT 208 Secretariat: Secretar: Tehnici de securitate n informatic# ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Teodor ST$TESCU

Expert ASRO: Ing. Teodor ST$TESCU CT 210 Secretariat: Secretar: Seturi de caractere %i codific#ri ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Teodor ST$TESCU

Expert ASRO: Ing. Teodor ST$TESCU CT 223 Secretariat: Secretar: Securitatea echipamentelor tehnice INCDPM - Institutul Na!ional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protec!ia Muncii Ing. Dumitru AM$RIU%EI

Expert ASRO: Ing. Mareana CERNAT CT 237 Secretariat: Secretar: Produse din materiale plastice ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Doina PRVAN

Expert ASRO: Ing. Doina PRVAN CT 283 Secretariat: Secretar: Cafea, ceai, condimente %i al$i stimulen$i PLAFAR - PLAFAR Ana PAPASTOIANU

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 298 Secretariat: Presedinte: Agen$i activi de suprafa$#, produse cosmetice %i de igienizare ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Cerc.princ gr.I Mihaela GRECU - ICECHIM

Expert ASRO: Ing. Doina PRVAN

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


CT 328 Secretariat: Secretar: Echipamente de birou ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Teodor ST$TESCU

Expert ASRO: Ing. Teodor ST$TESCU CT 341 Secretariat: Secretar: Simboluri grafice TRANSLOGISTIC - SC TRANSLOGISTIC SRL Consult. Studii, Tehnologii, Asigurarea Calit"!ii Produselor #i Serviciilor Ing. Luigino SZECSY

Expert ASRO: Ing. Irina MARCU CT 356 Secretariat: Secretar: Agricultur# biologic# ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Fiz. Mioara VISTIG

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 360 Secretariat: Secretar: Caracterizarea de%eurilor %i a n#molurilor ICIM - Institutul Na!ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec!ia Mediului Ing. Lumini!a ATUDOREI

Expert ASRO: Ing. Diana IORGA CT 366 Secretariat: Secretar: Proiectare asistat# de calculator ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Florin NEAC&U

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U CT 367 Secretariat: Secretar: Bere %i materii prime folosite la fabricarea berii PSIPBR - Patronatul Societ"!ilor Independente Produc"toare de Bere din Romnia Gabriel NICOLAU

Expert ASRO: Fiz. Mioara VISTIG CT 371 Secretariat: Secretar: Sisteme de automatizare industrial# %i structuri de integrare ASRO - Asocia!ia de Standardizare din Romnia Ing. Florin NEAC&U

Expert ASRO: Ing. Florin NEAC&U

Activitatea de standardizare na!ional" se desf"#oar" n comitete tehnice, organe f"r" personalitate juridic" ale organismului na!ional de standardizare. Structura #i modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prev"zute n standardul SR 10000-3. Activitatea comitetelor tehnice se desf"#oar" att pe plan na!ional ct #i european #i interna!ional. Membrii comitetelor tehnice sunt speciali#ti desemna!i nominal de factorii interesa!i (agen!i economici, institute de cercetare, de nv"!"mnt, asocia!ii profesionale, organisme guvernamentale etc.) #i mputernici!i de ace#tia. Componen!a comitetelor tehnice trebuie s" asigure reprezentarea echilibrat" a factorilor interesa!i: produc"tori, utilizatori, consumatori, autorit"!i etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie s" se transmit! o solicitare scris" (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale exper!ilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic n parte pot fi g"site la adresa www.asro.ro Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, speciali#tii factorilor interesa!i au posibilitatea s"-#i aduc" contribu!ia la standardizarea na!ional", european" sau interna!ional", s" cunoasc" cu 2-3 ani n avans informa!iile propuse pentru a fi incluse n standarde, putnd astfel lua m"surile care se impun. Totodat", participarea activ" la lucr"rile comitetelor tehnice reprezint" o deosebit" oportunitate pentru a realiza #i ntre!ine contacte cu speciali#tii din domeniul s"u de activitate din !ar" #i str"in"tate. direc!iei de standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

! !

! Informa!ii privind participarea la activitatea de standardizare n cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la exper!ii

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005

STANDARDIZAREA EUROPEAN"
Informa"iile din aceast# sec"iune se refer# la activitatea Organiza"iilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC !i ETSI. n vederea unei mai mari operativit#"i, titlurile standardelor !i proiectelor de standarde europene se public# n versiunea original# (englez#). Pentru n"elegerea simbolurilor utilizate n aceast# sec"iune se fac preciz#rile de mai jos:
EN HD ENV CR CWA ETSI EG ETSI EN ETSI ES ETSI TS ETSI TR ETSI SR doa dop dow prEN prHD prENV dea eOP ePE Ad Standard European Document de armonizare Prestandard European Raport CEN Acordul Grupei de Lucru Ghid ETSI Standard european pentru telecomunica!ii Standard ETSI Specifica!ie tehnic" ETSI Raport tehnic ETSI Raport special ETSI Termenul limit" de anun!are a standardului european la nivel na!ional Termenul limit" de publicare a standardului la nivel na!ional Termenul limit" de retragere a standardelor na!ionale conflictuale Proiect de Standard European Proiect de Document de armonizare Proiect de Prestandard European Termen limit" de r"spuns pentru observa!ii #i/sau vot formal . Procedur" simplificat" de adoptare (ETSI) Termen limit" de r"spuns pentru sfr#itul anchetei publice a unui standard ETSI Dat" de adoptare

Sectoarele CEN #i CENELEC sunt: A B C F H I M N S T U W Z Servicii Cl"diri #i construc!ii Produse chimice, industrie chimic" #i produse alimentare Standarde fundamentale Produse electrocasnice #i pentru distrac!ie Inginerie mecanic" Materiale metalice Materiale nemetalice S"n"tate, mediu #i echipamente medicale Transport, manipulare mecanic" #i ambalaje Inginerie electronic" Inginerie electric" Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE


n perioada de la 2005-04-01 pn# la 2005-04-30
B02 STRUCTURI EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2010.03.31 EN 1993-1-2:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2010.03.31

EN 13084-8:2005 Free-standing industrial chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14679:2005 Execution of special geotechnical works - Deep mixing doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.13

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


B08 U"I "I FERESTRE C01 PRODUSE ALIMENTARE

EN 14759:2005 Shutters - Acoustic insulation relative to airborne sound - Expression of performance doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 B09 PROTEC&IE TERMIC!

EN 14546:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements Determination of total arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after dry ashing doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14627:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements Determination of total arsenic and selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after pressure digestion doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 7088:2005 Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981) doa: C02 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 13363-2:2005 Solar protection devices combined with glazing Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 B12 ZID!RII

EN 1052-5:2005 Methods of test for masonry - Part 5: Determination of bond strength by the bond wrench method doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14580:2005 Natural stone test methods - Determination of static elastic modulus doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 B15 ECHIPAMENTE SANITARE

VOPSELE "I PRODUSE CONEXE

EN ISO 9514:2005 Paints and varnishes - Determination of the pot life of multicomponent coating systems - Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 C04 STICL!RIE DE LABORATOR

EN 14528:2005 Bidets - Functional requirements and test methods doa: B18 2005.07.31 dop: SCHELE 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN ISO 385:2005 Laboratory glassware - Burettes (ISO 385:2005) doa: F05 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 14653-1:2005 Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 1: Product specifications doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14653-2:2005 Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 2: Assessment by calculation or test doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 B26 CONSTRUC&IA "I NTRE&INEREA DRUMURILOR

MIJLOACE DE M!SUR!

CWA 15261-1:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials - Part 1: The evaluation of uncertainties in low-cycle fatigue testing doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15261-2:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials - Part 2: The evaluation of uncertainties in tensile testing doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15261-3:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials -Part 3: The evaluation of uncertainties in creep doa: 2005.07.31 dop: dow: H03 PROTEC&IA CONSUMATORULUI

EN 12697-25:2005 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 25: Cyclic compression test doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE

EN 1304:2005 Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2007.01.31 B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON

EN 1929-3:2005 Basket trolleys - Part 3: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 1929-4:2005 Basket trolleys - Part 4: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 1929-7:2005 Basket trolleys - Part 7: Requirements and tests for basket trolleys with baby and child carrying facilities doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 14649:2005 Precast concrete products - Test method for strength retention of glass fibres in cement and concrete (SIC TEST) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


H19 CUPTOARE "I GR!TARE NEELECTRICE I42 ATMOSFERE POTEN&IAL EXPLOZIVE

EN 30-2-1:1998/A2:2005 Domestic cooking appliances burning gas - Part: 2-1: Rational use of energy - General doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 H33

EN 13463-3:2005 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by flameproof enclosure 'd' doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 13463-6:2005 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 6: Protection by control of ignition source 'b' doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 M01 O&EL

NC!L&!MINTE (EXCLUSIV NC!L&!MINTE


DE PROTEC&IE)

EN 12746:2000/A1:2005 Footwear - Test methods for insoles and insocks Water absorption and desorption doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I02 ELEMENTE DE ASAMBLARE

EN 10207:2005 Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 10333:2005 Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Tin coated steel (tinplate) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 10334:2005 Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Noncoated steel (blackplate) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 10335:2005 Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products or beverages for human and animal consumption - Non alloyed electrolytic chromium/chromium oxide coated doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A FONTEI

EN 14831:2005 Fasteners - Tightening performance - Torque/Angle simplified test method doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I11 MA"INI-UNELTE

EN 1870-16:2005 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V-cutting doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 847-1:2005 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 6103:2005 Bonded abrasive products - Permissible unbalances of grinding wheels as delivered - Static testing (ISO 6103:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I13 CONTAINERE DE GAZ

EN 13175:2003/A1:2005 Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 15996:2005 Gas cylinders - Residual pressure valves - General requirements and type testing (ISO 15996:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I17 MA"INI N GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) M04

EN 10293:2005 Steel castings for general engineering uses doa: 2005.07.31 dop: CUPRU 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 12735-1:2001/A1:2005 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 12735-2:2001/A1:2005 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 13348:2001/A1:2005 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 M05 SUDARE

EN 1672-2:2005 Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene requirements doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I20 TEHNICA FRIGULUI

EN 14624:2005 Performances of mobile leak detectors and of room controllers of halogenated refrigerants doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 I31 ROBINET!RIE

EN 12516-1:2005 Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 14640:2005 Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


EN 14717:2005 Welding and allied processes - Environmental check list doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 15614-2:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 M15 COROZIUNE METALIC! EN ISO 3758:2005 Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 N07 CHERESTEA

EN 48:2005 Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae of Anobium punctatum (De Geer) (laboratory method) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 N09 MATERIALE PLASTICE

EN 14505:2005 Cathodic protection of complex structures doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 14447:2005 Fibre reinforced plastics - Glass mat reinforced thermoplastics (GMT) - Determination of flowability and solidification doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14598-1:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 1: Designation doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14598-2:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14598-3:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 9163:2005 Textile glass - Rovings - Manufacture of test specimens and determination of tensile strength of impregnated rovings (ISO 9163:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 N20 MATERIALE CERAMICE

EN 14571:2005 Metallic coatings on nonmetallic basis materials Measurement of coating thickness - Microresistivity method doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 N01 HRTIE "I CARTON

EN ISO 12625-3:2005 Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density (ISO 12625-3:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 12625-4:2005 Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at break and tensile energy absorption (ISO 12625-4:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 12625-5:2005 Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength (ISO 126255:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 N05 TEXTILE

EN 13362:2005 Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2007.01.31 EN 14575:2005 Geosynthetic barriers - Screening test method for determining the resistance to oxidation doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14576:2005 Geosynthetics - Test method for determining the resistance of polymeric geosynthetic barriers to environmental stress cracking doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14704-1:2005 Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 13426-2:2005 Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 2: Geocomposites (ISO 13426-2:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 1892:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of tensile properties doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 1893:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature in air at atmospheric pressure - Determination of tensile properties doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 1894:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of shear strength by compression loading of notched specimens doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

10

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


S04 MBR!C!MINTE "I ECHIPAMENTE DE PROTEC&IE T01 CONSTRUC&II NAVALE "I STRUCTURI MARITIME

EN 14714:2005 Inland navigation vessels - Connection nozzle for equipment and devices at cargo tanks - Dimensions doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 19019:2005 Sea-going vessels and marine technology Instructions for planning, carrying out and reporting sea trials (ISO 19019:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 6218:2005 Inland navigation vessels - Manually operated coupling devices for push tows - Safety requirements and main dimensions (ISO 6218:2005) doa: 2005.07.01 dop: 2005.10.01 dow: 2005.10.01 T02 AERONAUTIC! "I SPA&IU

EN 14328:2005 Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives Requirements and test methods doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14572:2005 High Performance Helmets for Equestrian Activities doa: S06 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

VIBRA&II "I "OCURI

EN ISO 8041:2005 Human response to vibration - Measuring instrumentation (ISO 8041:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 S16 MIJLOACE AJUT!TOARE TEHNICE DE AJUTOR PENTRU INVALIZI

EN 12312-18:2005 Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 18: Nitrogen or Oxygen units doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 12312-19:2005 Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 19: Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic tail stanchions doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 T16 ASCENSOARE "I SC!RI RULANTE

EN ISO 11199-2:2005 Walking aids manipulated by both arms Requirements and test methods - Part 2: Rollators (ISO 11199-2:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN ISO 11199-3:2005 Walking aids manipulated by both arms Requirements and test methods - Part 3: Walking tables (ISO 11199-3:2005) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 S17 APARATE DE PROTEC&IE RESPIRATORIE

EN 1907:2005 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.30 dow: 2005.10.30 EN 81-71:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.30 dow: 2007.01.30 T19 SECURITATE RUTIER!

EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14593-2:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure Requirements, testing, marking doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus Requirements, testing, marking doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.30 dow: 2005.10.30 EN 404:2005 Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 S25 DESINFECTANTE CHIMICE "I ANTISEPTICE

EN 12966-1:2005 Road vertical signs - Variable message traffic signs Part 1: Product standard doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2007.01.31 EN 12966-2:2005 Road vertical signs - Variable message traffic signs Part 2: Initial type testing doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 EN 12966-3:2005 Road vertical signs - Variable message traffic signs Part 3: Factory production control doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31 T20 CONSTRUC&II FEROVIARE (TREN "I TRAMVAIE)

EN 14476:2005 Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine. Test method and requirements (phase 2, step 1) doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

EN 13749:2005 Railway applications - Methods of specifying structural requirements of bogie frames doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.31 dow: 2005.10.31

11

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


EN 14531-1:2005 Railway applications - Methods for calculation of stopping distances, slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms doa: 2005.07.31 dop: 2005.10.30 dow: 2005.10.30 Z99 DIVERSE CWA 15249:2005 Guidance information for naming, versioning, evolution, and maintenance of element declarations and application profiles doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15262:2005 Inventory of Data Protection Auditing Practices doa: 2005.07.31 dop: dow:

CWA 15244:2005 Guidance information for the deployment of Dublin Core metadata doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15245:2005 EU e-Government METADATA FRAMEWORK doa: 2005.07.31 dop: dow:

CWA 15263:2005 Analysis of Privacy Protection Technologies, Privacy- Enhancing Technologies (PET), Privacy Management Systems (PMS) and Identity Management systems (IMS), the Drivers thereof and the need for standardization doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15264-1:2005 Architecture for a European interoperable eID system within a smart card infrastructure doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15264-2:2005 Best Practice Manual for card scheme operators exploiting a multi-application card scheme incorporating interoperable IAS services doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15264-3:2005 User Requirements for a European interoperable eID system within a smart card infrastructure doa: 2005.07.31 dop: dow:

CWA 15246:2005 Guidance for the deployment of the EU eGovernment metadata framework doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15247:2005 Guidance information for the deployment of Dublin Core metadata in Corporate Environments doa: 2005.07.31 dop: dow: CWA 15248:2005 Guidelines for machine-processable representation of Dublin Core Application Profiles doa: 2005.07.31 dop: dow:

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE


n perioada de la 2005-04-01 pn# la 2005-04-30
U01 SIMBOLURI GRAFICE PENTRU ELECTROTEHNIC! EN 60939-1:2005 Passive filter units for electromagnetic interference suppression -- Part 1: Generic specification doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 V08 CABLURI "I CONDUCTOARE PENTRU TELECOMUNICA&II

EN 61360-4:2005 Standard data element types with associated classification sheme for electric components -- Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component classes doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 U19 INTERFEREN&E RADIO

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools -- Part 1: Emission doa: 2005-08-01 dop: 2006-02-01 dow: 2008-02-01 EN 61000-3-12:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase doa: 2005-05-01 dop: 2005-11-01 dow: 2008-02-01 V06 CONDENSATOARE "I REZISTOARE

EN 50289-1-12:2005 Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-12: Electrical test methods Inductance doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2007-12-01 V12 DISPOZITIVE MAGNETICE

EN 62044-2:2005 Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods -- Part 2: Magnetic properties at low excitation level doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 V19 ECHIPAMENTE PENTRU SECURITATEA DATELOR

EN 60939-2:2005 Passive filter units for electromagnetic interference suppression -- Part 2: Sectional specification: Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01

CLC/TS 62367:2005 Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication networks (DSL: Digital Subscriber Line) doa: 2005-06-01 dop: dow:

12

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


CLC/TR 62102:2005 Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks doa: dop: dow: V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMA&IEI W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFER! EXPLOZIV!

EN 50065-4-2:2001/A2:2005 Amendment to title and scope of EN to increase the frequency range up to 30 MHz doa: 2005-09-01 dop: 2006-03-01 dow: 2008-03-01 V27 SISTEME "I ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO "I AUDIO-VIZUALE

EN 61241-17:2005 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines) doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 W16 L!MPI "I CORPURI DE ILUMINAT

EN 61549:2003/A1:2005 Miscellaneous lamps doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01

EN 62345:2005 ID format for 50 mm magneto-optical disc system doa: 2005-09-01 V28 dop: 2005-12-01 dow: 2008-02-01

FIBRE OPTICE

EN 61290-11-2:2005 Optical amplifiers - Test methods -- Part 11-2: Polarization mode dispersion parameter - Poincar sphere analysis method doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 EN 61300-2-44:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-44: Tests - Flexing of the strain relief of fibre optic devices doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 EN 61754-21:2005 Fibre optic connector interfaces -- Part 21: Type SMI connector family for plastic optical fibre doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRAC&IUNE ELECTRIC!

EN 50107-2:2005 Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV -- Part 2: Requirements for earth-leakage and open-circuit protective devices doa: 2005-09-01 dop: 2006-03-01 dow: 2008-03-01 EN 60983:1996/A1:2005 Miniature lamps doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01

EN 60630:1998/A5:2005 Maximum lamp outlines for incandescent lamps doa: 2005-07-01 W17 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01

ELEMENTE GALVANICE

EN 60086-3:2005 Primary batteries -- Part 3: Watch batteries doa: 2005-06-01 W22 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01

ECHIPAMENT ELECTRIC AL MA"INILOR UNELTE

EN 50327:2003/A1:2005 Railway applications - Fixed installations Harmonization of the rated values for converter groups and tests on converter groups doa: 2005-09-01 dop: 2006-03-01 dow: 2008-03-01 W08 CABLURI ELECTRICE

EN 62061:2005 Safety of machinery - Functional safety of safetyrelated electrical, electronic and programmable electronic control systems doa: 2005-05-01 dop: 2005-11-01 dow: 2007-12-01 W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ

EN 61442:2005 Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-03-01 W10 ELECTRONIC! DE PUTERE

EN 60317-17:1994/A2:2005 Specifications for particular types of winding wires -Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105 doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-03-01 W24 SISTEME DE COMAND! LA DISTAN&!

EN 62310-1:2005 Static transfer systems (STS) -- Part 1: General and safety requirements doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 W11 ACCESORII ELECTRICE

EN 60870-6-802:2002/A1:2005 Telecontrol equipment and systems -- Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2. Object models doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

EN 60998-2-4:2005 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes -- Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices doa: 2005-09-01 dop: 2006-03-01 dow: 2008-03-01

EN 60335-2-89:2002/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-02-01 EN 62115:2005 Electric toys - Safety doa: 2005-06-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-01-01

13

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


EN 60335-2-5:2003/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers doa: 2005-05-01 dop: 2005-11-01 dow: 2008-02-01 EN 60335-2-34:2002/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor compressors - Items 34/1 and 34/6, 34/2, 34/4 doa: 2005-05-01 dop: 2005-11-01 dow: 2008-02-01 EN 60335-2-3:2002/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons doa: 2005-07-01 dop: 2006-01-01 dow: 2008-04-01 EN 60335-2-60:2003/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas doa: 2005-05-01 dop: 2005-11-01 dow: 2008-02-01 EN 60335-2-24:2003/A1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 W33 APARATAJ DE COMUTA&IE DE JOAS! TENSIUNE

EN 60947-5-5:1997/A1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-5: Control circuit devices and switching elements Electrical emergency stop device with mechanical latching function doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 EN 60947-5-3:1999/A1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-3: Control circuit devices and switching elements Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDF) doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01 W34 SIGURAN&E FUZIBILE DE JOAS! TENSIUNE

EN 60127-4:2005 Miniature fuses -- Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types doa: 2005-06-01 dop: 2005-12-01 dow: 2008-03-01

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE


n perioada de la 2005-04-01 pn# la 2005-04-30
EG 202 057-3 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and measurements; Part 3: QoS parameters specific to Public Land Mobile Networks (PLMN) EG 202 387 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 7 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Security Design Guide; Method for application of Common Criteria to ETSI deliverables EN 300 386 Version 1.3.3 Comitet Tehnic ETSI: ERM EMC Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements EN 300 392-12-22 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA) EN 301 842-1 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG25 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: EN for ground equipment EN 301 842-2 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG25 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: Data link layer EN 301 842-2 Version 1.4.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG25 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: General description and data link layer ES 202 382 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 7 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Security Design Guide; Method and proforma for defining Protection Profiles ES 202 383 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 7 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Security Design Guide; Method and proforma for defining Security Targets ES 202 915-2 Version 1.3.2 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 2: Common Data Definitions (Parlay 4) ES 203 915-1 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 1 : Overview (Parlay 5) ES 203 915-10 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 10: Connectivity Manager SCF (Parlay 5) ES 203 915-11 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 11: Account Management SCF (Parlay 5)

14

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


ES 203 915-12 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 12: Charging SCF (Parlay 5) ES 203 915-13 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 13: Policy Management SCF (Parlay 5) ES 203 915-14 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 14: Presence and Availability Management SCF (Parlay 5) ES 203 915-15 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 15: Multi-Media Messaging SCF (Parlay 5) ES 203 915-2 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 2 : Common Data Definitions (Parlay 5) ES 203 915-3 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 3: Framework (Parlay 5) ES 203 915-4-1 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 1: Call Control Common Definitions (Parlay 5) ES 203 915-4-2 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 2: Generic Call Control SCF (Parlay 5) ES 203 915-4-3 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 3: Multi-Party Call Control SCF (Parlay 5) ES 203 915-4-4 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 4: Multi-Media Call Control SCF (Parlay 5) ES 203 915-4-5 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 5: Conference Call Control SCF (Parlay 5) ES 203 915-5 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 5: User Interaction SCF (Parlay 5) ES 203 915-6 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 6: Mobility SCF (Parlay 5) ES 203 915-7 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 7: Terminal Capabilities SCF (Parlay 5) ES 203 915-8 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 8: Data Session Control SCF (Parlay 5) ES 203 915-9 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 9: Generic Messaging SCF (Parlay 5) SR 000 314 Version 1.14.1 Comitet Tehnic ETSI: IPRC Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards TR 101 518 Version 6.4.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 09.95 version 6.4.0 Release 1997) TR 101 518 Version 7.4.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 09.95 version 7.4.0 Release 1998) TR 101 518 Version 8.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 09.95 version 8.0.0 Release 1999) TR 102 055 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 4 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); ENUM scenarios for user and infrastructure ENUM TR 102 378 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM RM Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for identification and location systems; System Reference Document for inductive systems for industrial applications operating in the frequency range from 400 kHz to 600 kHz TR 102 400 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM RM Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Intelligent Transport Systems (ITS); Road Traffic and Transport Telematics (RTTT); Technical characteristics for communications equipment in the frequency band from 63 GHz to 64 GHz; System Reference Document TR 102 419 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 7 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Security analysis of IPv6 application in telecommunications standards TR 102 422 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS) IMS Network Integration Testing Infrastructure Testing Methodology TR 133 978 Version 6.0.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Security aspects of early IMS (3GPP TR 33.978 version 6.0.1 Release 6)

15

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


TR 149 995 Version 4.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 49.995 version 4.0.0 Release 4) TR 149 995 Version 5.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 49.995 version 5.0.0 Release 5) TR 149 995 Version 6.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Interworking between modified PLMN supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 49.995 version 6.0.0 Release 6) TS 100 910 Version 8.18.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and Reception (3GPP TS 05.05 version 8.18.0 Release 1999) TS 100 933 Version 8.5.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Group Call Service (VGCS); Stage 2 (3GPP TS 03.68 version 8.5.1 Release 1999) TS 101 220 Version 7.1.0 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; ETSI numbering system for telecommunication application providers (Release 7) TS 101 503 Version 8.26.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 04.18 version 8.26.0 Release 1999) TS 101 527 Version 7.19.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 04.31 version 7.19.0 Release 1998) TS 102 172 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 4 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Minimum requirements for interoperability of ENUM implementations TS 102 241 Version 6.0.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.1.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.2.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.3.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.4.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.5.1 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 6.7.0 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 6) TS 102 241 Version 7.1.0 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card (TM) (Release 7) TS 102 250-3 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: STQ MOBILE Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 3: Typical procedures for Quality of Service measurement equipment TS 102 361-1 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TGDMR Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical Requirements for Digital Mobile Radio (DMR); Part 1: Air Interface (AI) protocol TS 102 361-2 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TGDMR Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical Requirements for Digital Mobile Radio (DMR); Part 2: DMR voice and generic services and facilities TS 125 306 Version 6.4.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities definition (3GPP TS 25.306 version 6.4.1 Release 6) TS 129 228 Version 6.6.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.228 version 6.6.1 Release 6) TS 132 603 Version 6.3.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP): Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPP TS 32.603 version 6.3.1 Release 6) TS 134 123-1 Version 5.11.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 5.11.1 Release 5) TS 143 022 Version 4.6.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and group receive mode (3GPP TS 43.022 version 4.6.0 Release 4)

16

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


TS 143 022 Version 5.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and group receive mode (3GPP TS 43.022 version 5.2.0 Release 5) TS 143 022 Version 6.3.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and group receive mode (3GPP TS 43.022 version 6.3.0 Release 6) TS 143 055 Version 6.9.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055 version 6.9.0 Release 6) TS 143 064 Version 6.6.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Overall description of the GPRS radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.064 version 6.6.0 Release 6) TS 143 129 Version 6.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode; Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 6.2.0 Release 6) TS 143 318 Version 6.1.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic access to the A/Gb interface; Stage 2 (3GPP TS 43.318version 6.1.0 Release 6) TS 144 014 Version 6.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Individual equipment type requirements and interworking; Special conformance testing functions (3GPP TS 44.014 version 6.2.0 Release 6) TS 144 018 Version 4.21.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 4.21.0 Release 4) TS 144 018 Version 5.20.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 5.20.0 Release 5) TS 144 018 Version 6.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 6.12.0 Release 6) TS 144 060 Version 6.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version 6.12.0 Release 6) TS 144 118 Version 5.11.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol; Iu mode (3GPP TS 44.118 version 5.11.0 Release 5) TS 144 118 Version 6.3.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol; Iu mode (3GPP TS 44.118 version 6.3.1 Release 6) TS 144 118 Version 6.4.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol; Iu mode (3GPP TS 44.118 version 6.4.1 Release 6) TS 144 318 Version 6.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic access to the A/Gb interface; Stage 3 (3GPP TS 44.318 version 6.0.0 Release 6) TS 145 001 Version 4.5.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 4.5.0 Release 4) TS 145 001 Version 5.9.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 5.9.0 Release 5) TS 145 001 Version 6.6.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 6.6.0 Release 6) TS 145 002 Version 6.9.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 45.002 version 6.9.0 Release 6) TS 145 005 Version 4.16.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 4.16.0 Release 4) TS 145 005 Version 5.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 5.12.0 Release 5) TS 145 005 Version 6.9.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 6.9.0 Release 6) TS 145 008 Version 6.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 6.12.0 Release 6)

17

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


TS 145 010 Version 6.5.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010 version 6.5.0 Release 6) TS 148 008 Version 6.9.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) Interface Layer 3 Specification (3GPP TS 48.008 version 6.9.0 Release 6) TS 148 016 Version 6.3.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN) Interface; Network Service (3GPP TS 48.016 version 6.3.0 Release 6) TS 148 018 Version 6.8.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN); BSS GPRS Protocol (3GPP TS 48.018 version 6.8.0 Release 6) TS 151 010-1 Version 6.2.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 6.2.1 Release 6) TS 151 010-2 Version 6.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 6.2.0 Release 6) TS 151 010-3 Version 6.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 3: Layer3 (L3) Abstract Test Suite (ATS) (3GPP TS 51.010-3 version 6.2.0 Release 6) TS 151 010-5 Version 6.2.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5: InterRadio-Access-Technology (RAT) (GERAN / UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPP TS 51.010-5 version 6.2.0 Release 6)

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE


n perioada de la 2004-10-01 pn# la 2004-10-31 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observa"ii orice persoan# fizic# sau juridic#. Proiectele pot fi ob"inute de la ASRO preciznd indicativul !i titlul standardului. Observa"iile trebuie transmise pe adresa Asocia"iei de Standardizare din Romnia pn# la termenul indicat dup# fiecare proiect, termen care reprezint# sfr!itul anchetei publice.
B02 STRUCTURI prEN 15237 Execution of special geotechnical works - Vertical drainage dea : 2005.10.14 B09 PROTEC&IE TERMIC! prEN ISO 10211 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO/DIS 10211:2005) dea : 2005.09.07 prEN ISO 10456 Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO/DIS 10456:2005) dea : 2005.09.07 prEN ISO 13370 Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (ISO/DIS 13370) dea : 2005.09.07 prEN ISO 13789 Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method (ISO/DIS 13789:2005) dea : 2005.09.07 prEN ISO 14683 Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values (ISO/DIS 14683:2005) dea : 2005.09.07 prEN ISO 6946 Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO/DIS 6946:2005) dea : 2005.09.07 B10 STRUCTURI DE LEMN prEN 15228 Structural timber - Structural timber preservative treated against biological attack dea : 2005.09.14 B11 STRUCTURI METALICE prEN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for the execution of steel structures - Stage 34 dea : 2005.05.09 prEN 1090-3 Execution of steel and aluminium structures - Part 3: Technical rules for execution of aluminium structures dea : 2005.05.09

18

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


B14 GEOTEHNIC! prEN ISO 22477-5 Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 5: Testing of anchorages (ISO/DIS 22477-5:2005) dea : 2005.09.21 B31 INSTALA&II DE NC!LZIRE N CL!DIRI prEN 15232 Calculation methods for energy efficiency improvements by the application of integrated building automation systems dea : 2005.09.21 C01 PRODUSE ALIMENTARE prEN ISO 14501 Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by highperformance liquid chromatography (ISO/DIS 14501:2005) dea : 2005.08.30 C02 VOPSELE "I PRODUSE CONEXE prEN ISO 11507 Paints and varnishes - Exposure of coatings to artificial weathering - Exposure to fluorescent UV and water (ISO/DIS 11507:2005) dea : 2005.09.14 prEN ISO 1520 Paints and varnishes - Cupping test (ISO/DIS 1520:2005) dea : 2005.09.14 prEN ISO 1522 Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO/DIS 1522:2005) dea : 2005.09.14 prEN ISO 16773-2 Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance coated samples - Part 2: Experimental procedures and requirements for data collection (ISO/DIS 16773-2:2005) dea : 2005.09.07 prEN ISO 21227-3 Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 3: Evaluation of delamination and corrosion around a scribe (ISO/DIS 21227-3:2005) dea : 2005.09.14 prEN ISO 4628-6 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method (ISO/DIS 4628-6:2005) dea : 2005.09.21 C13 NGR!"!MINTE prEN 15238 Soil improvers and growing media - Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm dea : 2005.09.28 F05 MIJLOACE DE M!SUR! H18 CAZANE PENTRU NC!LZIRE CENTRAL! EN 483:1999/prA4 Gas fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input not exceeding 70kW dea : 2005.10.14 H29 POMPE DE C!LDUR! prEN 13771-2 Compressors and condensing units for refrigeration Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units dea : 2005.10.07 prEN 15218 Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements dea : 2005.09.07 I11 MA"INI-UNELTE

prEN 859 Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines dea : 2005.10.28 prEN 860 Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines dea : 2005.10.28 prEN 861 Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing machines dea : 2005.10.28 I17 MA"INI N GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA)

prEN 1093-2 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer method for assessing the emission rate of a specified pollutant dea : 2005.09.21 prEN 1093-3 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Bench test method for the measurement of the emission rate of a specified pollutant dea : 2005.09.21 I30 DISTRIBU&IA AERULUI

prEN 13779 Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems dea : 2005.09.28 prEN 15239 Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems dea : 2005.09.28 prEN 15240 Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of airconditioning systems dea : 2005.09.28

prEN ISO 748 Measurement of liquid flow in open channels Velocity-area methods (ISO/DIS 748:2005) dea : 2005.09.07

19

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


prEN 15241 Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings dea : 2005.10.28 prEN 15242 Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration dea : 2005.10.28 I31 ROBINET!RIE prEN 1395-5 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers dea : 2005.09.21 prEN 1395-6 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 6: Manipulator systems dea : 2005.09.21 N01 HRTIE "I CARTON prEN 12982 Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves dea : 2005.10.07 I42 ATMOSFERE POTEN&IAL EXPLOZIVE prEN ISO 12625-7 Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties (ISO/DIS 12625-7:2005) dea : 2005.09.21 N07 CHERESTEA prEN 1390 Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method dea : 2005.10.21 N09 MATERIALE PLASTICE EN ISO 180:2000/prA1 Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000/DAM 1:2005) dea : 2005.09.14 prEN ISO 1269 Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of volatile matter (including water) (ISO/DIS 1269:2005) dea : 2005.09.14 N21 COMBUSTIBILI GAZO"I "I GAZE COMBUSTIBILE prEN ISO 6326-1 Natural gas - Determination of sulfur compounds Part 1: General introduction (ISO 6326-1:1989) dea : 2005.10.07 S02 APARATE PENTRU TRANSFUZII

prEN 14591-4 Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers dea : 2005.10.21 prEN 15233 Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres dea : 2005.09.21 M01 O&EL prEN ISO 3183 Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO/DIS 3183:2005) dea : 2005.09.28 M08 ALIAJE U"OARE prEN 570 rev Aluminium and aluminium alloys - Impact extrusion slugs obtained from wrought products - Specification dea : 2005.10.14 prEN 573-5 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 5: Codification of standardized wrought products dea : 2005.08.14 M10 ACOPERIRI METALICE prEN 1395-1 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 1: General requirements dea : 2005.09.21 prEN 1395-2 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 2: Flame spraying including HVOF dea : 2005.09.21 prEN 1395-3 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 3: Arc spraying dea : 2005.09.21 prEN 1395-4 Thermal sprying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 4: Plasma spraying dea : 2005.09.21

prEN ISO 8871-4 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 4: Biological requirements and test methods (ISO/DIS 8871-4:2005) dea : 2005.09.14 S05 STOMATOLOGIE

prEN ISO 14801 Dentistry - Fatigue test for endosseous dental implants (ISO/DIS 14801:2005) dea : 2005.09.21 prEN ISO 15841 Dentistry - Orthodontic materials - Wires (ISO/DIS 15841:2005) dea : 2005.09.21 prEN ISO 1942 Dentistry - Vocabulary (ISO/DIS 1942:2005) dea : 2005.06.28 prEN ISO 22674 Dentistry - Metallic materials for fixed and removable dental restorations and appliances (ISO/DIS 22674:2005) dea : 2005.09.14

20

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


S08 CALITATEA AERULUI T16 ASCENSOARE "I SC!RI RULANTE

prEN 482 Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents dea : 2005.09.21 S09 CALITATEA APEI "I A ALIMENT!RILOR CU AP!

prEN 115 Safety rules for the construction and installation of escalators and moving walks dea : 2005.10.14 T20 CONSTRUC&II FEROVIARE (TREN "I TRAMVAIE)

prEN 15219 Water equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing dea : 2005.10.07 S13 ERGONOMIE

prEN 14033-2 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working dea : 2005.10.21 prEN 15220-1 Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatic operation brake indicators dea : 2005.10.07 prEN 15227 Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies dea : 2005.10.14

prEN ISO 15743 Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management (ISO/DIS 15743:2005) dea : 2005.09.21 T06 RECIPIENTE DE METAL "I DE MATERIAL PLASTIC

prEN 12972 Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks dea : 2005.09.21

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE


n perioada de la 2005-04-01 pn# la 2005-04-30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observa"ii orice persoan# fizic# sau juridic#. Proiectele pot fi ob"inute de la ASRO preciznd indicativul !i titlul standardului. Observa"iile trebuie transmise pe adresa Asocia"iei de Standardizare din Romnia pn# la termenul indicat dup# fiecare proiect, termen care reprezint# sfr!itul anchetei publice.
U01 SIMBOLURI GRAFICE PENTRU ELECTROTEHNIC! prEN 61747-3-1:2005 Liquid crystal display devices -- Part 3-1: Liquid crystal display (LCD) cells - Blank detail specification dea: 2005-09-09 prEN 61192-5:2005 Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -- Part 5: Rework, modification and repair of soldered electronic assemblies dea: 2005-09-09 prEN 60191-6-16:2005 Mechanical standardization of semiconductor devices Part 6-16: Glossary of semiconductor test and burnin socket for BGA, LGA, FBGA and FLGA dea: 2005-09-09 prEN 60191-6-13:2005 Mechanical standardization of semiconductor devices Part 6-13: design guideline of open-top type socket for Fine-pitch Ball Grid Array and Fine-pitch Land Grid Array (FBGA/FLGA) dea: 2005-09-09 prEN 60068-2-2:2005 Environmental testing -- Part 2-2: Tests - Tests B: Dry heat dea: 2005-10-07

prEN 61747-3:2005 Liquid crystal display devices -- Part 3: Sectional specification for liquid crystal diplay (LCD) cells dea: 2005-09-09 prEN 61326-3-1:2005 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements -- Part 3-1: Immunity requirements for equipment performing or intended to perform safety related functions (functional safety) - General industrial applications dea: 2005-09-23 prEN 62076:2005 Test methods for induction channel and induction crucible furnaces dea: 2005-09-30 prEN 62395-1:2005 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications -- Part 1: General and testing requirements dea: 2005-09-30

21

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


prEN 61966-2-4:2005 Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 2-4: Colour management - Extended-gamut YCC colour space for video applications - xvYCC (TA2) dea: 2005-10-07 U04 FLUIDE ELECTROIZOLANTE EN 55016-2-3:2004/prA2:2005 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements (Amplitude probability distribution (APD) Measurement method) dea: 2005-06-24 U93 FACTORI DE RISC N DOMENIUL ELECTROMAGNETIC

prEN 60567:2005 Fluide for the sampling of gases and of oil from oilfilled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases dea: 2005-06-10 U05 MATERIALE ELECTROIZOLANTE

prEN 50421:2005 Product standard to demonstrate the compliance of stand alone broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions related to public human exposure to radio frequency electromagnetic fields (30 MHz - 40 GHz) dea: 2005-06-27 prEN 50413:2005 Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) dea: 2005-07-22 prEN 50420:2005 Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz) dea: 2005-06-24 V02 ECHIPAMENTE PENTRU M!SUR!RI ELECTRICE

prEN 60216-2:2005 Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 2: Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials - Choice of test criteria dea: 2005-07-08 U08 SUDUR! ELECTRIC!

prEN 60974-7:2005 Arc welding equipment -- Part 7:Torches dea: 2005-07-01 prEN 60974-1:2005 Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources dea: 2005-07-01 U11 NCERC!RI MECANO-CLIMATICE PENTRU APARATURA ELECTROTEHNIC!

prEN 62056-61:2005 Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control -- Part 61: Object identification system (OBIS) dea: 2005-09-16 prEN 62056-62:2005 Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control -- Part 62: Interface classes dea: 2005-09-16 V06 CONDENSATOARE "I REZISTOARE

prEN 60068-2-30:2005 Environmental testing -- Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle) dea: 2005-07-08 U19 INTERFEREN&E RADIO

prEN 55022:2005/prAD:2005 Addition of Clause 11: Measurement uncertainty dea: 2005-07-29 EN 55016-2-1:2004/prA1:2005 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements dea: 2005-06-24 EN 55016-2-3:2004/prA3:2005 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements (Amplitude probability distribution (APD) Measurement method) dea: 2005-10-07 prEN 61000-4-12:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test dea: 2005-09-09 EN 55016-2-2:2004/prA2:2005 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power dea: 2005-06-24

prEN 60384-14:2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment -Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains dea: 2005-06-10 prEN 60384-14-1:2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment -Part 14-1: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains dea: 2005-06-10 V07 APARATUR! NUCLEAR!

prEN 62022 Installed monitors for the control and detection of gamma radiations contained in recyclable or non recyclable materials transported by vehicles dea: 2005-07-15 V08 CABLURI "I CONDUCTOARE PENTRU TELECOMUNICA&II

prEN 61935-1:2005 Testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 -- Part 1: Installed cabling dea: 2005-07-01

22

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE prEN 62328-1:2005 Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file structure adaptation for broadcasting receivers -- Part 1: General description and architecture dea: 2005-07-01 prEN 62365:2005 Digital audio - Digital input-output interfacing Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks dea: 2005-06-17 prEN 62394:2005 Service diagnostic interface for ECHONET dea: 2005-09-16 V28 FIBRE OPTICE

prEN 175301-803:2005 Detail Specification: Rectangular connectors - Flat contacts, 0,8 mm thickness, locking screw not detachable dea: 2005-07-08 V12 DISPOZITIVE MAGNETICE

prEN 60556:2005 Measuring methods for properties of gyromagnetic materials intended for application at microwave frequencies dea: 2005-09-23 prEN 60740-1:2005 Laminations for transformers and inductors -- Part 1: Mechanical and electrical characteristics dea: 2005-07-08 V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE

prEN 61300-2-18:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-18: Tests - Dry heat - High temperature endurance dea: 2005-07-01 prEN 61300-2-12:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-12: Tests - Impact dea: 2005-07-01 prEN 61755-2-1:2005 Fibre optic connector optical interfaces -- Part 2-1: Optical interface standard single mode non-angled physically contacting fibres dea: 2005-10-07 prEN 50377-4-2:2005 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems Product specifications -- Part 4-2: Type SC-APC simplex 8 and 9 degree terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre dea: 2005-10-07 prEN 61280-2-10:2005 Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-10: Digital systems - Timeresolved chirp and alpha-factor measurement of laser transmitters dea: 2005-07-01 prEN 61754-22:2005 Fibre optic connector interfaces -- Part 22: Type FSMA connector family dea: 2005-06-24 prEN 61300-2-42:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-42: Tests - Static side load for connectors dea: 2005-07-01 W02 TURBINE

prEN 60601-2-27:2005 Medical electrical equipment -- Part 2-27: Particular requirements for the safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring equipment dea: 2005-06-24 V16 REGULATOARE DE PROCES

prEN 60534-8-4:2005 Industrial-process control valves -- Part 8-4: Noise considerations - Prediction of noise generated by hydrodynamic flow dea: 2005-07-01 V17 ECHIPAMENTE PENTRU M!SUR!RI ELECTRONICE

prEN 62008:2005 Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software dea: 2005-07-01 V18 COMENZI AUTOMATE

EN 60730-2-2:2002/prA1:2005 Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors dea: 2005-06-24 V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE

prEN 60904-1:2005 Photovoltaic devices -- Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics dea: 2005-09-30 V27 SISTEME "I ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO "I AUDIO-VIZUALE

prEN 61937-7:2005 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -- Part 7: Nonlinear PCM bitstreams according to the ATRAC, ATRAC2/3 and ATRAC-X formats dea: 2005-06-10 prEN 62328-2:2005 Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file structure adaptation for broadcasting receivers -- Part 2: General recording structure dea: 2005-07-01

EN 61400-11:2003/prA1:2005 Wind turbine generator systems -- Part 11: Acoustic noise measurement techniques dea: 2005-09-16

23

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


W05 TRANSFORMATOARE DE PUTERE EN 60079-0:2004/prAA:2005 Amendment to include instructions for the marking of equipment with reference to Directive 94/9/EC dea: 2005-08-05 prEN 60079-7:2005 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -Part 7: Increased safety "e" dea: 2005-09-30 W15 CONDENSATOARE DE PUTERE

prEN 50464-1:2005 (HD 428.1 S1 & HD 428.3 S1) Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -- Part 1: General requirements dea: 2005-10-07 W06 APARATAJ DE COMUTA&IE

prEN 62271-107:2005 High voltage switchgear and controlgear -- Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV dea: 2005-07-08 W08 CABLURI ELECTRICE

prEN 60871-1:2005 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 1: General dea: 2005-06-24 W16 L!MPI "I CORPURI DE ILUMINAT

prEN 50382-1:2005 Railway applications - High temperature power cables for railway rolling stock and having special fire performance -- Part 1: General requirements dea: 2005-10-28 prEN 50382-2:2005 Railway applications - High temperature power cables for railway rolling stock and having special fire performance -- Part 2: Single core silicone rubber insulated cables for 120 C or 150 C dea: 2005-10-28 prEN 50393:2005 Test methods and requirements for accessories for use on distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 (1,2) kV dea: 2005-07-08 W10 ELECTRONIC! DE PUTERE

EN 60061-4:1992/prA10:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general information dea: 2005-09-16 EN 60064:1995/prA3:2005 (Second vote) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements dea: 2005-07-08 EN 60061-3:1993/prA36:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges dea: 2005-09-16 EN 60061-2:1993/prA34:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders dea: 2005-09-16 EN 60061-1:1993/prA37:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps dea: 2005-09-16 W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ

CLC/prTR 60919-1:2005 Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters -- Part 1: Steady-state conditions dea: 2005-07-08 W11 ACCESORII ELECTRICE

prEN 60670-21:2005 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means dea: 2005-10-07 W12 DISPOZITIVE DE NC!LZIRE ELECTRIC!

EN 60317-12:1994/prA2:2005 Specifications for particular types of winding wires -Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120 dea: 2005-07-01 W25 PERFORMAN&ELE APARATELOR ELECTROCASNICE

prEN 60519-10:2005 Safety in electroheat installations -- Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial dea: 2005-07-08 prEN 60239:2005 Graphite electrodes for electric arc furnaces Dimensions and designation dea: 2005-06-10 prEN 60519-4:2005 Safety in electroheat installations -- Part 4: Particular requirements for arc furnace installations dea: 2005-09-09 W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFER! EXPLOZIV!

EN 60704-2-13:2000/prA1:2005 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular requirements for range hoods dea: 2005-09-30 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

EN 60335-2-14:2003/prAA:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines dea: 2005-09-23 EN 60745-1:2003/prAA:2005 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -Part 1: General requirements dea: 2005-10-07

prEN 60079-11:2005 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -Part 11: Intrinsic safety "i" dea: 2005-10-07

24

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


EN 60335-2-75:2004/prA11:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines dea: 2005-09-23 EN 60335-2-103:2003/prA1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows dea: 2005-09-23 EN 61770:1999/prA2:2005 Electric appliances connected to the water mains Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets dea: 2005-09-23 EN 60335-2-54:2003/prAA:2005 Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam dea: 2005-09-30 EN 60335-2-4:2002/prA2:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors dea: 2005-09-23 EN 60335-2-31:2003/prA1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods dea: 2005-09-23 EN 60335-1:2002/prA2:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements dea: 2005-09-23 prEN 50434:2005 (Second vote) Safety of household and similar electrical appliances Particular requirements for powered shredders dea: 2005-06-17 EN 60335-2-7:2003/prA2:2005 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-7: Particular requirements for washing machines dea: 2005-09-23 EN 60335-2-11:2003/prA2:2005 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers dea: 2005-09-23 EN 60335-2-89:2002/prA2:2005 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor dea: 2005-09-09 W27 INSTALA&II ELECTRICE N CONSTRUC&II

prHD 60364-7-709:2005 (Third vote) Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -Section 709: Marinas dea: 2005-06-09 W31 PROTEC&IA MPOTRIVA TR!SNETULUI

EN 50164-1:1999/prA1:2005 Lightning Protection Components (LPC) -- Part 1: Requirements for connection components dea: 2005-07-15 prEN 50164-3:2005 Lightning Protection Components (LPC) -- Part 3: Requirements for isolating spark gaps dea: 2005-07-15 EN 50164-2:2002/prA1:2005 Lightning protection components (LPC) -- Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes dea: 2005-07-15 W33 APARATAJ DE COMUTA&IE DE JOAS! TENSIUNE

EN 60947-4-1:2001/prA2:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters dea: 2005-06-10

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE


n perioada de la 2005.04.01 pn# la 2005.04.30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observa"ii orice persoan# fizic# sau juridic#. Proiectele pot fi ob"inute de la ASRO preciznd indicativul !i titlul standardului. Observa"iile trebuie transmise pe adresa Asocia"iei de Standardizare din Romnia pn# la termenul indicat dup# fiecare proiect, termen care reprezint# sfr!itul anchetei publice.
EN 300 220-1 Draft Version 2.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG28 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods dea: 2005.08.05 EN 300 220-2 Draft Version 2.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG28 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive dea: 2005.08.05

25

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005

STANDARDIZAREA INTERNA!IONAL"
n aceast# sec"iune sunt cuprinse standardele ISO elaborate n cadrul Organiza"iei Interma"ionale de Standardizare !i standardele CEI elaborate n cadrul Comisiei Electrotehnice Interna"ionale publicate n cursul lunii aprilie 2005.

COMISIA ELECTROTEHNIC! INTERNA&IONAL!


ELECTROTEHNIC! IEC 60317-0-2 Ed. 2.2 (2005-04) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire IEC 60684-3-216 Ed. 1.1 (2005-03) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame-retarded, limited-fire-hazard sleeving IEC 60851-4 Ed. 2.2 (2005-03) Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties IEC 60947-3 Amd.2 Ed. 2.0 (2005-04) Amendment 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fusecombination units IEC 60947-5-3 Ed. 1.1 (2005-04) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDF) IEC 60947-5-5 Ed. 1.1 (2005-04) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function IEC 61643-1 Ed. 2.0 (2005-03) Low-voltage surge protective devices - Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems Requirements and tests IEC 60079-27 Ed. 1.0 (2005-04) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus nonincendive concept (FNICO) IEC 60086-5 Ed. 2.0 (2005-04) Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte IEC 60254-1 Ed. 4.0 (2005-04) Lead-acid traction batteries - Part 1: General requirements and methods of tests IEC 60269-1 Ed. 3.1 (2005-04) Low-voltage fuses - Part 1: General requirements IEC 61034-1 Ed. 3.0 (2005-04) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETIC! CISPR 22 Ed. 5.0 (2005-04) Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

CISPR 12 Ed. 5.1 (2005-04) Vehicles, boats, and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices SISTEME ELECTRICE DE ALIMENTARE IEC 60364-5-51 Ed. 5.0 (2005-04) Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules ELECTROACUSTIC! IEC 62359 Ed. 1.0 (2005-04) Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields INGINERIA TRANSFERULUI DE ENERGIE "I C!LDUR! IEC 62093 Ed. 1.0 (2005-03) Balance-of-system components for photovoltaic systems Design qualification natural environments COMUNICA&II PRIN FIBR! OPTIC! IEC 61300-2-19 Ed. 2.0 (2005-03) Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 2-19: Tests Damp heat (steady state) IEC 61754-21 Ed. 1.0 (2005-03) Fibre optic connector interfaces - Part 21: Type SMI connector family for plastic optical fibre APARATUR! ELECTROCASNIC! IEC 60335-2-11 Amd.1 Ed. 6.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Amendment 1 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 211: Particular requirements for tumble dryers IEC 60335-2-42 Ed. 5.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens IEC 60335-2-48 Ed. 4.0 (2005-03) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters IEC 60335-2-5 Ed. 5.1 (2005-03) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers IEC 60335-2-73 Ed. 2.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters

26

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


IEC 60335-2-40 Amd.1 Ed. 4.0 (2005-03) Amendment 1 - Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers CONSTRUC&II NAVALE "I STRUCTURI MARINE IEC 61892-2 Ed. 1.0 (2005-03) - HIGHLIGHT Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 2: System design TELECOMUNICA&II IEC 61970-301 Ed. 1.0 (2005-03) This bilingual version replaces the English version Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common Information Model (CIM) base NCERC!RI IEC 60068-2-47 Ed. 3.0 (2005-04) Environmental testing - Part 2-47: Test - Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests IEC 61010-2-040 Ed. 1.0 (2005-04) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer disinfectors used to treat medical materials

IEC 60335-2-13 Amd.1 Ed. 5.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Amendment 1 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 213: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

IEC 60335-2-13 Ed. 5.1 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

IEC 60335-2-26 Ed. 4.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks

IEC 60335-2-31 Ed. 4.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods

ORGANIZA&IA INTERNA&IONAL! DE STANDARDIZARE


JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMA&IEI ISO/IEC 19501:2005 Ed. 1 Information technology -- Open Distributed Processing -Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2 (available in English only) ISO/IEC 14165-114:2005 Ed. 1 Information technology -- Fibre Channel -- Part 114: 100 MB/s Balanced copper physical interface (FC-100-DF-EL-S) (available in English only) ISO/IEC 18028-4:2005 Ed. 1 Information technology -- Security techniques -- IT network security -- Part 4: Securing remote access (available in English only) ISO/IEC TR 13818-5:1997/Amd 2:2005 Ed. 1 MPEG-2 IPMP reference software (available in English only)

IEC 60335-2-6 Ed. 5.1 (2005-04) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

IEC 60335-2-78 Ed. 2.0 (2005-04) This bilingual version replaces the English version Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues

IEC 60335-2-86 Amd.1 Ed. 2.0 (2005-04) Amendment 1 - Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines

IEC 60335-2-24 Ed. 6.1 (2005-04) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 224: Particular requirements for refrigerating appliances, icecream appliances and ice-makers

ISO/IEC 14496-3:2001/Amd 3:2005 Ed. 1 MPEG-1/2 audio in MPEG-4 (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 1:2005 Ed. 1 Conformance testing for MPEG-4 (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 2:2005 Ed. 1 MPEG-4 conformance extensions for XMT and media nodes (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 3:2005 Ed. 1 Visual new levels and tools (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 4:2005 Ed. 1 IPMPX conformance extensions (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 5:2005 Ed. 1 Conformance extensions for error-resilient simple scalable profile (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 7:2005 Ed. 1 AFX conformance extensions (available in English only) ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 7:2005 Ed. 1 AFX reference software extensions (available in English only)

IEC 60335-2-61 Amd.1 Ed. 2.0 (2005-04) Amendment 1 - Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters

ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE IEC 60336 Ed. 4.0 (2005-04) Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Characteristics of focal spots

SECURITATE IEC 61034-2 Ed. 3.0 (2005-04) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements

27

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


ISO/IEC 14496-12:2005 Ed. 2 Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 12: ISO base media file format (available in English only) ISO/IEC 15444-12:2005 Ed. 2 Information technology -- JPEG 2000 image coding system -Part 12: ISO base media file format (available in English only) ISO/IEC 15938-9:2005 Ed. 1 Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 9: Profiles and levels (available in English only) ISO/IEC 15938-10:2005 Ed. 1 Information technology - Multimedia content description Interface -- Part 10: Schema definition (available in English only) ISO/IEC TR 21000-12:2005 Ed. 1 Information technology -- Multimedia framework (MPEG-21) -Part 12: Test Bed for MPEG-21 Resource Delivery (available in English only) TC 2 ELEMENTE DE ASAMBLARE TC 20 AERONAUTIC! "I SPA&IU ISO 8992:2005 Ed. 2 Fasteners -- General requirements for bolts, screws, studs and nuts TC 6 HRTIE, CARTON "I CELULOZ! ISO 777:2005 Ed. 3 Paper, board and pulp -- Determination of acid-soluble calcium ISO 778:2005 Ed. 3 Paper, board and pulp -- Determination of acid-soluble copper ISO 1830:2005 Ed. 2 Paper, board and pulps -- Determination of acid-soluble manganese ISO 4094:2005 Ed. 2 Paper, board and pulps -- International calibration of testing apparatus -- Nomination and acceptance of standardizing and authorized laboratories ISO 11093-6:2005 Ed. 2 Paper and board -- Testing of cores -- Part 6: Determination of bending strength by the three-point method ISO 12625-3:2005 Ed. 1 Tissue paper and tissue products -- Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density ISO 12625-4:2005 Ed. 1 Tissue paper and tissue products -- Part 4: Determination of tensile strength, stretch at break and tensile energy absorption ISO 12625-5:2005 Ed. 1 Tissue paper and tissue products -- Part 5: Determination of wet tensile strength TC 8 NAVE "I TEHNOLOGIE MARITIM! ISO 6218:2005 Ed. 2 Inland navigation vessels -- Manually operated coupling devices for push tows -- Safety requirements and main dimensions (available in English only) ISO 19019:2005 Ed. 1 Sea-going vessels and marine technology -- Instructions for planning, carrying out and reporting sea trials (available in English only) ISO 16004:2005 Ed. 1 Aircraft ground equipment -- Passenger boarding bridge or transfer vehicle -- Requirements for interface with aircraft doors ISO 20683-1:2005 Ed. 1 Aircraft ground equipment -- Design, test and maintenance for towbarless towing vehicles (TLTV) interfaced with noselanding gear -- Part 1: Main-line aircraft TC 21 ECHIPAMENT DE PROTEC&IE LA FOC "I DE STINGERE A INCENDIULUI ISO 7240-13:2005 Ed. 1 Fire detection and alarm systems -- Part 13: Compatibility assessment of system components (available in English only) TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO 6550-4:2005 Ed. 1 Road vehicles -- Sheath-type glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing -- Part 4: M8 x 1 glow-plugs ISO 16246:2005 Ed. 1 Road vehicles -- M12 x 1,25 spark-plugs with flat seating and 14 mm hexagon and their cylinder head housing (available in English only) ISO 8820-2:2005 Ed. 2 Road vehicles -- Fuse-links -- Part 2: User's guide ISO 11452-4:2005 Ed. 3 Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Bulk current injection (BCI) ISO 21848:2005 Ed. 1 Road vehicles -- Electrical and electronic equipment for a supply voltage of 42 V -- Electrical loads ISO 2575:2004/Amd 1:2005 Ed. 4 ISO 3894:2005 Ed. 3 Road vehicles -- Wheels/rims for commercial vehicles -- Test methods ISO 8713:2005 Ed. 2 Electric road vehicles -- Vocabulary ISO 9130:2005 Ed. 2 Motorcycles -- Measurement method for location of centre of gravity (available in English only) ISO 17894:2005 Ed. 1 Ships and marine technology -- Computer applications -General principles for the development and use of programmable electronic systems in marine applications (available in English only) TC 17 O&EL ISO 4955:2005 Ed. 3 Heat-resistant steels ISO 6931-2:2005 Ed. 2 Stainless steels for springs -- Part 2: Narrow strip ISO 16143-3:2005 Ed. 1 Stainless steels for general purposes -- Part 3: Wire ISO 19959:2005 Ed. 1 Visual examination of the surface condition of investment castings -- Steel, nickel alloys and cobalt alloys ISO 19960:2005 Ed. 1 Cast steels and alloys with special physical properties

28

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


TC 23 TRACTOARE "I MATERIALE AGRICOLE "I FORESTIERE ISO 500-1:2004/Cor 1:2005 Ed. 1 ISO 16154:2005 Ed. 1 Tractors and machinery for agriculture and forestry -Installation of lighting, light signalling and marking devices for travel on public roadways (available in English only) TC 27 COMBUSTIBILI MINERALI SOLIZI ISO 15239:2005 Ed. 1 Solid mineral fuels -- Evaluation of the measurement performance of on-line analysers (available in English only) TC 29 SCULE MICI ISO 2976:2005 Ed. 2 Coated abrasives -- Abrasive belts -- Selection of width/length combinations ISO 3919:2005 Ed. 4 Coated abrasives -- Flap wheels with shaft ISO 5429:2005 Ed. 2 Coated abrasives -- Flap wheels with incorporated flanges or separate flanges ISO 6103:2005 Ed. 3 Bonded abrasive products -- Permissible unbalances of grinding wheels as delivered -- Static testing TC 33 MATERIALE REFRACTARE ISO 1893:2005 Ed. 2 Refractory products -- Determination of refractoriness-underload -- Differential method with rising temperature TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO 14461-2:2005 Ed. 1 Milk and milk products -- Quality control in microbiological laboratories -- Part 2: Determination of the reliability of colony counts of parallel plates and subsequent dilution steps (available in English only) ISO 15322:2005 Ed. 1 Dried milk and dried milk products -- Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test) ISO 18395:2005 Ed. 1 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (available in English only) TC 35 VOPSELE "I LACURI ISO 4623-2:2003/Cor 1:2005 Ed. 1 ISO 9514:2005 Ed. 2 Paints and varnishes -- Determination of the pot life of multicomponent coating systems -- Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing TC 38 TEXTILE TC 69 APLICA&II ALE METODELOR STATISTICE ISO 3758:2005 Ed. 2 Textiles -- Care labelling code using symbols TC 39 MA"INI-UNELTE ISO 230-4:2005 Ed. 2 Test code for machine tools -- Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools ISO 16269-6:2005 Ed. 1 Statistical interpretation of data -- Part 6: Determination of statistical tolerance intervals ISO 3951-1:2005 Ed. 1 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL (available in English only) TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT "I STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI "I GAZELOR NATURALE ISO 13628-8:2002/Cor 1:2005 Ed. 1 (available in English only) TC 44 SUDARE "I PROCEDEE CONEXE ISO 17641-2:2005 Ed. 1 Destructive tests on welds in metallic materials -- Hot cracking tests for weldments -- Arc welding processes -- Part 2: Selfrestraint tests ISO/TR 17641-3:2005 Ed. 1 Destructive tests on welds in metallic materials -- Hot cracking tests for weldments -- Arc welding processes -- Part 3: Externally loaded tests TC 45 ELASTOMERI "I PRODUSE PE BAZ! DE ELASTOMERI ISO 4081:2005 Ed. 2 Rubber hoses and tubing for cooling systems for internalcombustion engines -- Specification (available in English only) ISO 126:2005 Ed. 5 Natural rubber latex concentrate -- Determination of dry rubber content ISO 5794-1:2005 Ed. 3 Rubber compounding ingredients -- Silica, precipitated, hydrated -- Part 1: Non-rubber tests TC 48 STICL!RIE DE LABORATOR "I APARATE CONEXE ISO 385:2005 Ed. 1 Laboratory glassware -- Burettes ISO 4788:2005 Ed. 2 Laboratory glassware -- Graduated measuring cylinders TC 58 BUTELII PENTRU GAZ ISO 15996:2005 Ed. 1 Gas cylinders -- Residual pressure valves -- General requirements and type testing (available in English only) TC 60 ANGRENAJE ISO/TR 10064-5:2005 Ed. 1 Cylindrical gears -- Code of inspection practice -- Part 5: Recommendations relative to evaluation of gear measuring instruments (available in English only) TC 61 MATERIALE PLASTICE ISO 14782:1999/Cor 1:2005 Ed. 1 ISO 18280:2005 Ed. 1 Plastics -- Epoxy resins -- Test methods (available in English only) ISO 9163:2005 Ed. 2 Textile glass -- Rovings -- Manufacture of test specimens and determination of tensile strength of impregnated rovings

29

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


ISO 21247:2005 Ed. 1 Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance TC 71 BETON, BETON ARMAT "I BETON PRECOMPRIMAT ISO 1920-2:2005 Ed. 1 Testing of concrete -- Part 2: Properties of fresh concrete (available in English only) TC 76 APARATUR! DE TRANSFUZIE, PERFUZIE, INJEC&IE, PENTRU UTILIZARE MEDICAL! "I FARMACEUTIC! ISO 15759:2005 Ed. 2 Medical infusion equipment -- Plastics caps with inserted elastomeric liner for containers manufactured by the blow-fillseal (BFS) process TC 83 ECHIPAMENTE PENTRU SPORT "I RECREERE ISO 20957-4:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 4: Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods (available in English only) ISO 20957-5:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 5: Pedal crank training equipment, additional specific safety requirements and test methods (available in English only) ISO 20957-6:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods ISO 20957-7:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements and test methods (available in English only) ISO 20957-8:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers -- Additional specific safety requirements and test methods (available in English only) ISO 20957-9:2005 Ed. 1 Stationary training equipment -- Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods ISO 6289:2003/Cor 1:2005 Ed. 1 TC 96 MA"INI DE RIDICAT ISO 9926-3:2005 Ed. 1 Cranes -- Training of drivers -- Part 3: Tower cranes ISO 12480-3:2005 Ed. 1 Cranes -- Safe use -- Part 3: Tower cranes ISO 12488-1:2005 Ed. 1 Cranes -- Tolerances for wheels and travel and traversing tracks -- Part 1: General TC 108 VIBRA&II "I "OCURI MECANICE ISO 18437-2:2005 Ed. 1 Mechanical vibration and shock -- Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials -Part 2: Resonance method (available in English only) ISO 18437-3:2005 Ed. 1 Mechanical vibration and shock -- Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials -Part 3: Cantilever shear beam method (available in English only) ISO 8600-5:2005 Ed. 1 Optics and photonics -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 5: Determination of optical resolution of rigid endoscopes with optics (available in English only) ISO 8600-6:2005 Ed. 1 Optics and photonics -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 6: Vocabulary (available in English only) ISO 17123-5:2005 Ed. 1 Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 5: Electronic tacheometers (available in English only) ISO 7919-5:2005 Ed. 2 Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants ISO 8041:2005 Ed. 2 Human response to vibration -- Measuring instrumentation TC 127 MA"INI DE TERASAMENT ISO 24410:2005 Ed. 1 Earth-moving machinery -- Coupling of attachments to skid steer loaders TC 131 SISTEME HIDRAULICE "I PNEUMETICE ISO 16030:2001/Amd 1:2005 Ed. 1 ISO 16873:2002/Amd 1:2005 Ed. 1 TC 138 &EVI, FITINGURI "I ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO 11673:2005 Ed. 1 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes -Determination of the fracture toughness properties TC 147 CALITATEA APEI ISO 16240:2005 Ed. 1 Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water -- Salmonella/microsome test (Ames test) (available in English only) TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE ISO 16428:2005 Ed. 1 Implants for surgery -- Test solutions and environmental conditions for static and dynamic corrosion tests on implantable materials and medical devices (available in English only) TC 159 ERGONOMIE ISO/TS 14415:2005 Ed. 1 Ergonomics of the thermal environment -- Application of International Standards to people with special requirements TC 161 ARZ!TOARE CU COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID "I DISPOZITIVE PENTRU ARZ!TOARE CU COMBUSTIBIL LICHID SAU GAZOS

ISO 23551-3:2005 Ed. 1 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances -- Particular requirements -- Part 3: Gas/air ratio controls, pneumatic type TC 171 APLICA&II N GESTIUNEA DOCUMENTELOR ISO 4087:2005 Ed. 3 Micrographics -- Microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm microfilm (available in English only) TC 172 OPTIC! "I FOTONIC!

30

Buletinul Standardiz"rii Mai 2005


ISO 17123-7:2005 Ed. 1 Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 7: Optical plumbing instruments (available in English only) ISO 11981:1999/Cor 1:2005 Ed. 1 TC 201 ANALIZE CHIMICE DE SUPRAFA&! TC 173 MIJLOACE TEHNICE "I AJUTOARE PENTRU PERSOANE CU DEFICIEN&E SAU HANDICAP ISO 24236:2005 Ed. 1 Surface chemical analysis -- Auger electron spectroscopy -Repeatability and constancy of intensity scale TC 205 PROIECTAREA AMBIENTULUI DIN CL!DIRI ISO 16484-3:2005 Ed. 1 Building automation and control systems (BACS) -- Part 3: Functions TC 220 RECIPIENTE CRIOGENICE ISO 24490:2005 Ed. 1 Cryogenic vessels -- Pumps for cryogenic service (available in English only) TC 221 GEOSINTETICE ISO 13426-2:2005 Ed. 1 Geotextiles and geotextile-related products -- Strength of internal structural junctions -- Part 2: Geocomposites TC 192 TURBINE CU GAZ ISO 19860:2005 Ed. 1 Gas turbines -- Data acquisition and trend monitoring system requirements for gas turbine installations

ISO 11199-2:2005 Ed. 2 Walking aids manipulated by both arms -- Requirements and test methods -- Part 2: Rollators ISO/TR 13570-1:2005 Ed. 1 Wheelchairs -- Part 1: Guidelines for the application of the ISO 7176 series on wheelchairs (available in English only) TC 190 CALITATEA SOLULUI ISO 16720:2005 Ed. 1 Soil quality -- Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis ISO 20963:2005 Ed. 1 Soil quality -- Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) -- Determination of acute toxicity

31

Centrul pentru Schimb de Informaii pentru Standarde n prezenta rubric sunt publicate notificrile referitoare la standarde, adresate Secretariatului OMC sub incidena Acordului referitor la Barierele Tehnice n Calea Comerului (TBT) Totodat, rubrica rspunde i obligaiilor referitoare la transparen menionate n art. 2 al Acordului TBT. Notificri referitoare la standarde primite de la secretariatul OMC pn la data de 18.05.2005 STATELE UNITE ALE AMERICII USA/103 Alachlor, Carbaryl, Diazinon, Disulfoton, Pirimiphos-methyl and Vinclozolin; Proposed Tolerance Revocations USA/107 Safety Standards for cigarette Lighters; Advance notice of proposed rulemaking; Request for Comments and Information USA/108 Protection of Stratospheric Ozone: Substitute refrigerant recycling; Amendment to the definition of refrigerant REPUBLICA FILIPINE PHL/42 Draft PNS 1314:2005 Jewellery Gold Jewellery including gold articles Marking requirements ISRAEL ISR/76 Amendment to SI 1430 part 3 Roofing sheets: polymer modified sheets reinforced with non-woven polyester or other fibers for use by welding Roofing and water-proofing ISR/77 SI 107 part 1 Gas-oil: gas-oil for diesel engines ISR/78 SI 798 Ophthalmic optics uncut finished spectacle lenses: Part 1: specifications for single-vision and multifocal lenses Part 2: Specifications for progressive power lenses ISR/81 Amendment to official standard SI 997 Bandages for medical purposes ISR/82 Revision of SI 46 wheat flour ISR/82 SI 712 part 8 Transportable gas cylinders: identification marking for medical gases ISR/84 SI 900 part 1 Safety of household and similar electrical appliances: general requirements ISR/85 Amendment to SI 323 butter ISR/86 SI 4501 non-reusable containers for the collection of sharp medical items used in health care areas ISR/87 SI 1331 small power suppliers ISR/88 Revision of official standard SI 926 fruit and vegetable products preserved with preservatives

REPUBLICA POPULAR CHINEZ CHN/80 Limits and measurement methods for exhaust smoke from C.I.E. and vehicles equipped with C.I.E. CHN/81 - Limits and measurement methods for exhaust pollutants from compression ignition and gas fuelled positive ignition engines of vehicles CHN/82 - Limits and measurement methods for exhaust pollutants from vehicles equipped ignition engine under two-speed idle conditions and driving mode conditions CHN/83 - Limits and measurement methods for exhaust smoke emissions from motorcycles and mopeds CHN/84 Limit and measurement of the voice outside accelerating three-wheeled car or low-speed truck CHN/85 - Limits and measurement methods for exhaust pollutants from diesel engines of tri-wheel and low-speed goods vehicles REPUBLICA COREA KOR/89 proposed amendments in safety inspection criteria of shopping carts KOR/90 Child-resistant packaging, 1 item, 1 safety criterion REGATUL THAILANDA THA/172 - TIS 330 2530 Hard Tapioca pellet REPUBLICA AFRICA DE SUD ZAF/46 Proposed amendment of the compulsory specification for incandescent lamps TAIWAN TPKM/18 Amendments to the Emission Standards of air pollutants for transportation for motorcycles JAPONIA JPN/143 Draft revision of JAS for organic agricultural products and its processed foods JPN/144 Revision of specifications and standards for apparatus, containers/packages, toys and detergents STATELE UNITE MEXICANE MEX/107 Proyecto de norma official Mexicana PROY-NOM-157-SCFI-2002 Equipo de proteccion contra incendio. Extintores como dispositivo de seguridad de uso en vehiculos de auto-transporte particular, publico y de carga en general. Especificaciones y metodos de prueba

MAURITIUS MUS/1 Environmental standards for hazardous wastes regulations 2001 TRINIDAD I TOBAGO TTO-24 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic drain, waste and vent pipe and fittings Specification (1st revision)

Responsabil OMC / ASRO Diana Dorobanu e-mail: diana.dorobantu@asro.ro; Tel/Fax: 212.99.74 (316.99.74)

S-ar putea să vă placă și