Sunteți pe pagina 1din 66
STANDARDIZAREA NA Ţ IONAL Ă STANDARDE APROBATE Standardele române de mai jos au fost aprobate

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna septembrie 2013. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române ( T ), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare ( A). Eratele la standardele europene şi internaţionale sunt notate cu simbolul (ER). Standardele române originale sunt notate cu E . Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT ) responsabil. Pentru standardele adoptate prin metoda filei de confirmare sau metoda notei de confirmare, textul standardului nu este publicat în versiune română. Versiunile originale ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România.

În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române.

În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv.

Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE.

01

GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.060

Mărimi şi unităţi

SR EN ISO 80000-1:2013 CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi Înlocuieşte: SR ISO 1000:1995 SR ISO 31-0:1994

A

SR EN ISO 80000-10:2013

A

CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 10: Fizică atomică şi nucleară Înlocuieşte: SR ISO 31-10:1995 SR ISO 31-9:1995

SR EN ISO 80000-11:2013

CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 11: Numere caracteristice Înlocuieşte: SR ISO 31-12:1995

A

SR EN ISO 80000-12:2013

CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 12: Fizica stării solide Înlocuieşte: SR ISO 31-13:1995

A

SR EN ISO 80000-2:2013

CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 2: Semne şi simboluri matematice de utilizat în ştiinţele naturii şi tehnică Înlocuieşte: SR ISO 31-11:1995

A

SR EN ISO 80000-3:2013 CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 3: Spaţiu şi timp Înlocuieşte: SR ISO 31-1:1995 SR ISO 31-2:1995

A

SR EN ISO 80000-9:2013

CT 58 Mărimi şi unităţi. Partea 9: Chimie fizică şi fizică moleculară Înlocuieşte: SR ISO 31-8:1995 SR ISO 31-8:1995/C1:1996

01.100 Desene tehnice

01.100.20 Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică

SR EN ISO 10579:2013

CT 58 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Cotare şi tolerare. Piese nerigide Înlocuieşte: SR ISO 10579:2010

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.120 Calitate

03.120.20 Certificarea produselor şi a întreprinderilor. Evaluarea conformităţii

SR ISO/CEI TS 17021-2:2013

CT 374 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu

03.240 Servicii poştale

SR EN 13724:2013

CT 379 Servicii poştale. Deschiderile cutiilor poştale destinate introducerii scrisorilor şi anumitor tipuri de obiecte poştale. Prescripţii şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 13724:2003

A

T

T

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.20 Microbiologia apei

SR EN ISO 19250:2013

CT 52 Calitatea apei. Determinarea speciei Salmonella spp. Înlocuieşte: SR ISO 6340:2000

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN 60601-1-8:2007/A1:2013

CT 22 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelelor electromedicale şi sistemelor electromedicale

11.040.40 Implanturi chirurgicale, proteze şi orteze

SR EN ISO 13356:2013

CT 377 Implanturi chirurgicale. Materiale ceramice pe baza de zirconiu tetragonal stabilizat cu oxid de ytriu

11.040.50 Echipament radiologic

SR EN 61674:2013

CT 22 Aparate electromedicale. Dozimetre cu camere de ionizare şi/sau detectoare cu semiconductoare utilizate în imagistica de diagnosticare cu radiaţii X Înlocuieşte: SR EN 61674:2001 SR EN 61674:2001/A1:2003

11.060 Stomatologie

11.060.10 Materiale dentare

A

A

A

A

SR EN ISO 6873:2013 CT 377 Stomatologie. Produse pe bază de gips Înlocuieşte: SR EN ISO 6873:2002

A

11.060.20

Echipament stomatologic

SR EN ISO 3630-2:2013

A

CT 377 Stomatologie. Instrumente endodontice. Partea 2: Instrumente de lărgit canalul Înlocuieşte: SR EN ISO 3630-2:2002

11.080 Sterilizare şi dezinfectare

11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general

SR EN ISO 20857:2013

CT 377 Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Căldură uscată. Cerinţe pentru dezvoltare, validare şi control de rutină al procesului de sterilizare pentru dispozitive medicale

11.080.20 Dezinfectante şi antiseptice

SR EN 1499:2013

CT 298 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) Înlocuieşte: SR EN 1499:2000

A

A

SR EN 1500:2013

CT 298 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) Înlocuieşte: SR EN 1500:2000

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.20 Deşeuri lichide. Nămoluri

SR EN 14701-2:2013

CT 360 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 2:

Determinarea rezistenţei specifice la filtrare Înlocuieşte: SR EN 14701-2:2006

13.040 Calitatea aerului

13.040.40 Emisii de la surse fixe

SR EN ISO 13833:2013

CT 53 Emisii de la surse staţionare. Determinarea raportului de bioxid de carbon din biomasă (biogenic) şi din derivatele fosile. Eşantionarea şi determinarea radiocarbonului

13.060 Calitatea apei

13.060.70 Determinarea proprietăţilor biologice ale apei

SR EN ISO 10710:2013

CT 52 Calitatea apei. Încercare de inhibiţie a creşterii cu macro alga de apă marină şi de apă sălcie Ceramium tenuicorne

13.080 Calitatea solului. Pedologie

13.080.10 Proprietăţi chimice ale solurilor

SR EN ISO 15009:2013

CT 285 Calitatea solului. Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă a conţinutului de hidrocarburi aromatice volatile, de naftalină şi de hidrocarburi halogenate volatile. Metoda prin epurare şi captare cu desorţie termică

13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor

SR EN ISO 13856-1:2013

CT 223 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune Înlocuieşte: SR EN 1760-1+A1:2009

A

A

A

A

A

A

SR EN ISO 13856-2:2013

CT 223 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune Înlocuieşte: SR EN 1760-2+A1:2009

13.120 Securitatea în locuinţe

SR EN 60335-2-11:2011/A11:2013

CT 239 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur

A

T

SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A13:2013

CT 239 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare

T

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor

SR EN 60695-11-3:2013

CT 33 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.040 Măsurări de lungimi şi unghiulare

17.040.10 Toleranţe şi ajustaje

SR EN ISO 286-1:2010/AC:2013

CT 58 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Sistem de codificare ISO pentru toleranţe la dimensiuni liniare. Partea 1:

Baze de toleranţe, abateri şi ajustaje

T

T

SR EN ISO 286-2:2010/AC:2013

CT 58 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Sistem de codificare ISO pentru toleranţe la dimensiuni liniare. Partea 2:

Tabele de clase de toleranţe şi abateri limită pentru alezaje şi arbori

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.30 Zgomot emis de mijloace de transport

SR EN 1793-1:2013

CT 187 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbţiei acustice Înlocuieşte: SR EN 1793-1:1999

T

A

SR EN 1793-2:2013

CT 187 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic difuz Înlocuieşte: SR EN 1793-2:1999

17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice

17.220.20 Măsurări de mărimi electrice şi magnetice

SR EN 60688:2013

CT 166 Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice alternative şi continue în semnale analogice sau numerice Înlocuieşte: SR EN 60688:2003 SR EN 60688:2003/A1:2003 SR EN 60688:2003/A2:2003

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

21.060 Elemente de asamblare

21.060.10 Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate

SR ISO 888:2013

CT 59 Organe de asamblare. Şuruburi, prezoane şi tije filetate. Lungimi nominale şi lungimi filetate Înlocuieşte: SR ISO 888:2011

A

T

T

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor

23.020.30 Aparate de presiune, butelii de gaz

SR EN ISO 11114-2:2013

CT 231 Butelii pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice Înlocuieşte: SR EN ISO 11114-2:2003

A

SR EN 14894:2013

CT 231 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Marcare butelii şi butoaie sub presiune Înlocuieşte: SR EN 14894:2011

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări

SR EN ISO 27509:2013/AC:2013

CT 169 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Conexiuni cu flanşe compacte cu inel de etanşare IX

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.100 Scule aşchietoare

25.100.10 Cuţite de strung

SR ISO 5608:2013

CT 79 Suporturi pentru cuţite de strung şi de copiere cu plăcuţe schimbabile. Notare Înlocuieşte: SR ISO 5608:2011

A

ER

T

SR ISO 5609-1:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 1: Simbolizare, forme, dimensiuni şi calculul corecţiilor Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011 SR ISO 6261:2011

T

SR ISO 5609-2:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 2: Forma F Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011

T

SR ISO 5609-3:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 3: Forma K Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011

T

SR ISO 5609-4:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 4: Forma L Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011

T

SR ISO 5609-5:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 5: Forma U Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011

T

SR ISO 5609-6:2013

CT 79 Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 6: Forma Q Înlocuieşte: SR ISO 5609:2011

T

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

25.140 Unelte de mână

SR EN 60745-2-23:2013

CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23:

Prescripţii particulare pentru polizoare de matriţerie şi scule rotative mici

25.140.30 Unelte portative de mână

SR EN 60745-2-23:2013

CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23:

Prescripţii particulare pentru polizoare de matriţerie şi scule rotative mici

25.160 Sudare şi lipire

25.160.30 Maşini de sudare

SR EN ISO 15012-1:2013

CT 39 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de captare şi de filtrare a fumului la sudare. Partea 1: Cerinţe pentru încercarea şi marcarea eficacităţii de separare Înlocuieşte: SR EN ISO 15012-1:2005

A

A

A

SR EN ISO 15615:2013

CT 39 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudură, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de înaltă presiune Înlocuieşte: SR EN ISO 15615:2003

25.160.50 Lipire

SR EN ISO 9455-16:2013

CT 39 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 16:

Încercări privind eficacitatea fluxului prin metoda balanţei de umectare Înlocuieşte: SR EN ISO 9455-16:2002

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.20 Tratarea suprafeţei

SR EN ISO 9717:2013

CT 157 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperire de conversie cu fosfat a metalelor Înlocuieşte: SR EN 12476:2001

27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII

27.180 Energie eoliană

SR EN 61400-4:2013

CT 174 Turbine eoliene. Partea 4: Cerinţe de proiectare pentru cutia de viteze

29 ELECTROTEHNICĂ

29.020 Electrotehnică în general

SR EN 50581:2013

CT 19 Documentaţie tehnică pentru evaluarea produselor electrice şi electronice cu respectarea restricţiei substanţelor periculoase

A

A

A

A

T

SR EN 60695-11-3:2013

CT 33 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare

T

29.060 Conductoare şi cabluri electrice

29.060.10 Conductoare

SR EN 50182:2004/AC:2013

CT 224 Conductoare pentru linii aeriene. Conductoare cu sârme rotunde cablate în straturi concentrice

29.120 Accesorii electrice

29.120.30 Prize, prelungitoare, conectoare

SR EN 62196-2:2012/A11:2013

CT 11 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2:

Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ

29.120.40 Întreruptoare

SR EN 60947-5-2:2008/A1:2013

CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate

29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la scurtcircuit

SR EN 50539-11:2013

CT 311 Descărcătoare de joasă tensiune. Descărcătoare pentru aplicaţii specifice care includ curentul continuu. Partea 11:

prescripţii şi încercări pentru descărcătoare din instalaţii fotovoltaice

29.130 Aparate de conectare şi comandă

29.130.20 Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune

SR EN 60947-5-2:2008/A1:2013

CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate

ER

A

T

A

T

SR EN 60947-5-5:2002/A11:2013

CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică

T

SR EN 61439-1:2010/AC:2013

CT 9 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

29.140 Lămpi şi accesorii

29.140.10 Dulii şi socluri pentru lămpi

SR EN 60061-1:2002/A48:2013

CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi

ER

T

SR EN 60061-2:2002/A45:2013

CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii

T

SR EN 60061-3:2002/A46:2013

CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre

T

29.140.30 Lămpi fluorecente. Lămpi cu descărcare

SR EN 62560:2013

CT 131 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate

29.160 Maşini electrice rotative

29.160.99 Alte standarde referitoare la maşini electrice rotative

SR EN ISO 29461-1:2013

CT 302 Sisteme de filtrare ale aerului de admisie pentru maşini rotative. Metode de încercare. Partea 1: Elemente filtrante pentru filtre statice

29.220 Acumulatoare şi elemente galvanice

29.220.10 Baterii

SR EN 62281:2013

CT 161 Securitatea pieselor de acumulatoare cu litiu pe perioada transportului Înlocuieşte: SR EN 62281:2005

29.220.30 Acumulatoare şi baterii alcaline

SR EN 62133:2013

CT 161 Elemente secundare şi baterii cu electroliţi alcalini sau alţi electroliţi care nu sunt acizi. Prescripţii de securitate pentru elemente secundare etanşe portabile şi baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicaţii portabile Înlocuieşte: SR EN 62133:2004

31 ELECTRONICĂ

31.020 Componente electronice în general

SR EN 50581:2013

CT 19 Documentaţie tehnică pentru evaluarea produselor electrice şi electronice cu respectarea restricţiei substanţelor periculoase

31.080 Dispozitive cu semiconductoare

31.080.01 Dispozitive cu semiconductoare în general

SR EN 60191-6-22:2013

CT 17 Standardizarea mecanică a dispozitivelor cu semiconductoare. Partea 6-22: Reguli generale pentru pregătirea desenelor capsulelor dispozitivelor cu semiconductoare cu montare pe suprafaţă. Ghid de proiectare pentru dispozitivele cu semiconductoare de tip S-FBGA şi S- FLGA

31.180 Plăci şi circuite imprimate

SR EN 61249-2-27:2013

CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-27: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate ranforsate din fibre de sticlă impregnate cu raşină epoxidică nehalogenată modificată cu bismaleimide / triazine, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere verticală), placate cu cupru

T

A

A

A

T

A

A

SR EN 61249-2-30:2013

CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-30: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate ranforsate din fibre de sticlă impregnate cu raşină epoxidică nehalogenată modificată cu esteri de cianat, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere verticală), placate cu cupru

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

SR EN 61249-2-39:2013

CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-39: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate ranforsate de înalta performanţă din fibre de sticlă impregnate cu raşină epoxidică si ne-epoxidică, ţesute de tip E, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere verticală), placate cu cupru pentru asamblări fără plumb

A

SR EN 61249-2-40:2013

CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-40: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate de înalta performanţă din fibre de sticlă impregnate cu raşină epoxidică si ne- epoxidică nehalogenată, ţesute de tip E, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere verticală), placate cu cupru pentru asamblări fără plumb

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.020 Telecomunicaţii în general

SR EN 300 444 V2.4.1:2013

CT 220 Telecomunicaţii digitale extinse fără fir (DECT). Profilul accesului generic (GAP) Înlocuieşte: SR ETS 300 444:1997

33.060 Radiocomunicaţii

33.060.30 Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin satelit

SR EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013

CT 6 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcţionează în benzi de frecvenţă în care se aplică coordonarea frecvenţelor EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuieşte: SR EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010

A

A

A

SR EN 302 217-3 V2.1.1:2013

CT 6 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 3: Echipamente care funcţionează în benzile de frecvenţă unde pot fi aplicate ambele desfăşurări coordonată şi necoordonată a frecvenţelor EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE Înlocuieşte: SR EN 302 217-3 V1.3.1:2010

A

SR EN 302 961-1 V1.2.1:2013

CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitiv de localizare maritim operând în banda de frecvenţă de 121,5 MHz în scopuri de căutare şi salvare de personal. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare

A

SR EN 302 961-2 V1.2.1:2013

CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitiv de localizare maritim operând în banda de frecvenţă de 121,5 MHz în scopuri de căutare şi salvare de personal. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE

33.060.50 Servicii mobile. Reţele radio transeuropene (TETRA)

SR EN 300 444 V2.4.1:2013

CT 220 Telecomunicaţii digitale extinse fără fir (DECT). Profilul accesului generic (GAP) Înlocuieşte: SR ETS 300 444:1997

A

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii

33.120.10 Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă

SR EN 50288-10-1:2013

CT 160 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-1:

Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

T

SR EN 50288-11-1:2013

CT 160 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-1:

Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

T

SR EN 50288-9-1:2013

CT 160 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-1:

Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 1 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

33.160 Tehnici audio, video şi audiovizuale

33.160.60 Sisteme multimedia şi echipamente pentru teleconferinţe

SR EN 62227:2009/A1:2013

CT 375 Sisteme server multimedia domestice Coduri numerice de autorizare a drepturilor

33.180 Comunicaţii prin fibră optică

33.180.01 Sisteme cu fibră optică în general

SR EN 62343-1-3:2013

CT 138 Module dinamice. Partea 1-3: Standarde de performanţă. Egalizator dinamic al amplificării (fără conector) Înlocuieşte: SR EN 62343-1-3:2007

33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice

SR EN 61753-021-3:2013

CT 138 Standard de performanţă pentru dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Partea 021-3:

Conectoare cu fibre optice monomod pentru categoria U. Mediu necontrolat

T

A

A

A

SR EN 61753-056-2:2013

CT 138 Standard de performanţă pentru dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Partea 056-2: Fuzibil cu fibre optice monomod cu pigtail pentru categoria C. Mediu controlat

A

SR EN 61753-057-2:2013

CT 138 Standard de performanţă pentru dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Partea 057-2: Fuzibil cu fibre optice monomod cu conector-fişă pentru categoria C. Mediu controlat

33.180.99 Alte echipamente de transmitere prin fibre optice

SR EN 62343-1-3:2013

CT 138 Module dinamice. Partea 1-3: Standarde de performanţă. Egalizator dinamic al amplificării (fără conector) Înlocuieşte: SR EN 62343-1-3:2007

A

A

33.200 Telecomandă. Teleconducere

SR EN 62488-1:2013

CT 140 Sisteme de comunicaţii pe linii de energie electrică pentru aplicaţiile companiilor de electricitate. Partea 1: Proiectarea sistemelor de curenţi purtători analogici şi digitali operând în reţelele electrice EHV/HV/MV Înlocuieşte: SR EN 60495:2003

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.020 Tehnologia informaţiei (IT) în general

SR EN 50600-1:2013

CT 207 Tehnologia informaţiei. Instalaţii şi infrastructuri pentru centre de prelucrare a datelor. Partea 1: Concepte generale

35.160 Sisteme de microprocesoare

SR EN 50600-1:2013

CT 207 Tehnologia informaţiei. Instalaţii şi infrastructuri pentru centre de prelucrare a datelor. Partea 1: Concepte generale

35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.80 Aplicaţii IT în medicină

SR EN ISO 13120:2013

CT 319 Informatică medicală. Sintaxă de reprezentare a conţinutului sistemelor de clasificare a îngrijirilor de sănătate. Limbaj de marcare de clasificare (ClaML) Înlocuieşte: SR EN 14463:2008

35.240.99 Aplicaţii IT în alte domenii

SR EN 62227:2009/A1:2013

CT 375 Sisteme server multimedia domestice Coduri numerice de autorizare a drepturilor

43 VEHICULE RUTIERE

43.040 Sisteme pentru vehicule rutiere

43.040.10 Echipament electric şi electronic

SR EN 62196-1:2012/A11:2013

CT 11 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1:

A

A

A

A

A

A

Prescripţii generale

43.120 Vehicule rutiere electrice

SR EN 62196-1:2012/A11:2013

CT 11 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1:

A

Prescripţii generale

SR EN 62196-2:2012/A11:2013

CT 11 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2:

Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ

43.160 Vehicule cu destinaţie specială

SR EN 15432-2:2013

CT 218 Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Echipamente montate frontal. Partea 2: Interschimbabilitatea sistemelor de ridicare Înlocuieşte: SR EN 15432:2008 SR EN 15432:2008/AC:2010

A

A

SR EN 16330:2013

CT 218 Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Sisteme de putere şi comenzi asociate. Sisteme de putere hidraulice şi interfeţe electrice

45 CĂI FERATE

45.060 Material rulant pentru căi ferate

SR EN 60349-4:2013

CT 4 Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 4: Maşini electrice sincrone cu magneţi permanenţi alimentate de la convertizor electronic

45.060.10 Material rulant de tracţiune

SR EN 50463-1:2013

CT 4 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 1: Generalităţi

45.060.20 Material rulant tractat

SR EN 15954-1:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 1: Cerinţe tehnice pentru circulaţie şi lucru

A

A

T

A

SR EN 15954-2:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

A

SR EN 15955-1:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 1: Cerinţe tehnice pentru circulaţie şi lucru

A

SR EN 15955-2:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

45.120 Echipament pentru construcţia şi întreţinerea căilor ferate şi a transportoarelor aeriene pe cablu

SR EN 15954-1:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 1: Cerinţe tehnice pentru circulaţie şi lucru

A

A

SR EN 15954-2:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

A

SR EN 15955-1:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 1: Cerinţe tehnice pentru circulaţie şi lucru

A

SR EN 15955-2:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.020 Construcţii navale şi structuri maritime în general

47.020.70 Echipament pentru navigaţie şi control

SR EN 61924-2:2013

CT 143 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de navigaţie integrate. Partea 2: Structură modulară pentru INS. Cerinţe operaţionale şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

A

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

53.040 Echipamente pentru transport continuu

53.040.10 Transportoare

SR EN ISO 21178:2013

CT 84 Benzi transportoare uşoare. Determinarea rezistenţelor electrice Înlocuieşte: SR EN ISO 21178:2007

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.30 Ţesături din textile

SR EN ISO 13934-1:2013

CT 103 Materiale textile. Proprietăţi de tracţiune ale ţesăturilor. Partea 1: Determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă prin metoda pe bandă Înlocuieşte: SR EN ISO 13934-1:2002

59.080.70 Geotextile

SR EN 15382:2013

CT 364 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Înlocuieşte: SR EN 15382:2009

65 AGRICULTURĂ

65.060 Maşini şi echipamente agricole

65.060.35 Maşini pentru irigare şi drenare

SR ISO 15886-1:2013

CT 77 Echipamente agricole de irigat. Aspersoare. Partea 1: Definire termeni şi clasificare Înlocuieşte: SR ISO 15886-1:2012

A

A

A

T

SR ISO 15886-3:2013

CT 77 Echipamente agricole de irigat. Aspersoare. Partea 3: Caracterizarea metodelor de distribuţie şi de încercare Înlocuieşte: SR ISO 15886-3:2012

65.120 Nutreţuri

SR EN ISO 17180:2013

CT 95 Furaje. Determinarea lizinei, metioninei şi a treoninei în produsele cu aminoacizi şi premixurile comerciale

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.050 Metode generale de analiză pentru produse alimentare

SR EN ISO 21569:2005/A1:2013

CT 95 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe utilizarea acizilor nucleici. Amendament 1

T

A

A

SR EN ISO 21570:2006/A1:2013

CT 95 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode de determinare cantitativă bazate pe utilizarea acizilor nucleici. Amendament 1

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR EN 16378:2013

CT 180 Cereale. Determinarea conţinutului de impurităţi în porumb (Zea mays, L.) şi sorg (Sorghum bicolor, L.)

Înlocuieşte: SR FPREN 16378:2013

71 CHIMIE

71.100 Produse din industria chimică

71.100.35 Dezinfectante de uz industrial şi casnic

SR EN 1499:2013

CT 298 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) Înlocuieşte: SR EN 1499:2000

T

A

SR EN 1500:2013

CT 298 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) Înlocuieşte: SR EN 1500:2000

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.060 Gaz natural

SR EN ISO 10723:2013

CT 357 Gaz natural. Evaluarea performanţei sistemelor analitice Înlocuieşte: SR EN ISO 10723:2003 SR EN ISO 10723:2003/AC:2005

75.080 Produse petroliere în general

SR EN ISO 13736:2013

CT 320 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis Înlocuieşte: SR EN ISO 13736:2009

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN 14274:2013/AC:2013

CT 320 Carburanţi pentru automobile. Evaluarea calităţii benzinei şi motorinei. Sistemul de monitorizare a calităţii carburanţilor (FQMS)

A

T

A

ER

SR EN 15721:2013

CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de alcooli superiori, metanol şi impurităţi volatile. Metoda gaz-cromatografică Înlocuieşte: SR EN 15721:2009

77 METALURGIE

77.060 Coroziunea metalelor

SR EN 16299:2013

CT 157 Protecţie catodică a suprafeţelor exterioare a fundurilor de rezervoare supraterane în contact cu solul sau fundaţiile

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund

SR EN 1912:2012/AC:2013

CT 326 Lemn de construcţie. Clase de rezistenţă. Atribuirea claselor şi speciilor prin examinare vizuală

T

A

ER

79.060 Plăci din lemn

79.060.01 Plăci din lemn în general

SR EN 1156:2013

CT 118 Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a sarcinii şi de curgere lentă Înlocuieşte: SR ENV 1156:2003

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 1870-18:2013

CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare Înlocuieşte: SR EN 1870-1+A1:2009

81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII

81.040 Sticlă

81.040.20 Sticlă pentru construcţii

SR EN 15682-2:2013

CT 122 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă alcalino- pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.060 Cauciuc

SR ISO 2781:2010/C91:2013

CT 108 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea densităţii

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR EN ISO 75-1:2013

CT 108 Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcină. Partea 1: Metodă generală de încercare Înlocuieşte: SR EN ISO 75-1[2004]:2004

A

A

A

E

A

SR EN ISO 180:2001/A2:2013

CT 108 Materiale plastice. Determinarea rezistenţei la şoc Izod. Amendament 2: Date de fidelitate

83.080.10 Materiale termorigide

SR EN ISO 75-2:2013

CT 108 Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcină. Partea 2: Materiale plastice şi ebonită Înlocuieşte: SR EN ISO 75-2[2004]:2004 SR EN ISO 75-2[2004]:2004/AC:2006

83.080.20 Materiale termoplastice

SR EN ISO 307:2007/A1:2013

CT 108 Materiale plastice. Poliamide. Determinarea indicelui de viscozitate. Amendament 1: Corecţii şi actualizare pentru referinţa JIS K 6920-2

83.120 Materiale plastice armate

SR EN 16245-1:2013

CT 108 Compozite de materiale plastice armate cu fibre. Declararea caracteristicilor materiilor prime. Partea 1: Cerinţe generale

A

A

A

A

SR EN 16245-4:2013

CT 108 Compozite de materiale plastice armate cu fibre. Declararea caracteristicilor materiilor prime. Partea 4: Cerinţe specifice pentru ţesături

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.060 Elemente ale construcţiilor

91.060.40 Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de aerisire

SR EN 1859+A1:2013

CT 347 Coşuri de fum. Coşuri metalice. Metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 1859:2009

91.100 Materiale de construcţii

91.100.15 Materiale şi produse minerale

SR EN 933-9+A1:2013

CT 321 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen Înlocuieşte: SR EN 933-9:2009

A

A

A

SR EN 14617-1:2013

CT 115 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea densităţii aparente şi absorbţiei de apă Înlocuieşte: SR EN 14617-1:2006

A

SR EN 14617-13:2013

CT 115 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 13:

Determinarea rezistivităţii electrice Înlocuieşte: SR EN 14617-13:2006

91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 13369:2013

CT 321 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton Înlocuieşte: SR EN 13369:2004 SR EN 13369:2004/A1:2006 SR EN 13369:2004/AC:2008

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 1109:2013

CT 113 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea flexibilităţii la temperatură scăzută Înlocuieşte: SR EN 1109:2001

91.100.60 Materiale pentru izolaţie termică şi fonică

SR EN 13472:2013

CT 113 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea absorbţiei de apă de scurtă durată prin imersie parţială a cochiliilor izolante preformate Înlocuieşte: SR EN 13472:2002

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.30 Ventilaţie şi climatizare

SR EN ISO 10121-2:2013

CT 302 Metode de încercare pentru evaluarea performanţei sistemelor mass-media şi a dispozitivelor de filtrare moleculare pentru ventilaţie generală. Partea 2: Dispozitive de filtrare moleculare (GPACD)

A

A

A

T

A

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.080 Ingineria drumurilor

93.080.20 Materiale de construcţii pentru drumuri

SR EN 12697-42:2013

CT 187 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale străine în asfaltul recuperat Înlocuieşte: SR EN 12697-42:2006 STAS 1338/1-84 STAS 1338/3-84

A

SR EN 15382:2013

CT 364 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Înlocuieşte: SR EN 15382:2009

93.080.30 Maşini şi utilaje pentru construcţia de drumuri

SR EN 1793-1:2013

CT 187 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbţiei acustice Înlocuieşte: SR EN 1793-1:1999

A

A

SR EN 1793-2:2013

CT 187 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic difuz Înlocuieşte: SR EN 1793-2:1999

93.100 Construcţii de căi ferate

SR EN 13231-4:2013

CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 4: Recepţia şinelor reprofilate ale aparatelor de cale

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.030 Aparate electrocasnice în general

SR EN 62552:2013

CT 238 Aparate de răcire de uz casnic. Caracteristici şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 153:2006 SR EN ISO 15502:2006

97.040 Echipament de bucătărie

97.040.20 Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare

SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A13:2013

CT 239 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare

97.040.40 Maşini de spălat vase

SR EN 50242:2008/A11:2013

CT 238 Maşini electrice de spălat vase pentru uz casnic. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor

A

A

A

T

T

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

97.160 Textile pentru casă

SR EN 60335-2-11:2011/A11:2013

CT 239 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.40 Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice

T

SR EN 12275:2013

CT 66 Echipament de alpinism şi escaladare. Piese de legătură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 12275:2003

A

STANDARDE ANULATE

Standardele române de mai jos au fost anulate în luna septembrie 2013, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare.

Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01

GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.080

Simboluri grafice

01.080.30 Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi în documentaţia tehnică a produselor din domeniu

SR EN 61666:2003 Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente, şi produse industriale. Identificarea bornelor în cadrul unui sistem Înlocuit prin: SR EN 61666:2011

01.100 Desene tehnice

01.100.20 Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică

SR ISO 10579:2010 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Cotare şi tolerare. Piese nerigide Înlocuit prin: SR EN ISO 10579:2013

01.140 Ştiinţa informaţiei. Editare

01.140.20 Ştiinţa informaţiei

SR ISO 2789:2009 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.060 Finanţe. Bănci. Sisteme monetare. Asigurări

SR ISO 6166:2005 Valori mobiliare şi alte instrumente financiare conexe. Sistem internaţional de numerotare pentru identificarea valorilor mobiliare (ISIN)

03.120 Calitate

03.120.30 Aplicarea metodelor statistice

SR ISO 3951-1:2009 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin măsurare. Partea 1: Specificaţii pentru planuri de eşantionare simple indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot-cu-lot pentru o caracteristică de calitate şi un AQL unice

SR ISO 3951-2:2009 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin măsurare. Partea 2: Specificaţii generale pentru planuri de eşantionare simple indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot-cu-lot a caracteristicilor de calitate independente

03.240 Servicii poştale

SR EN 13724:2003 Servicii poştale. Deschiderile cutiilor poştale destinate introducerii scrisorilor şi anumitor tipuri de obiecte poştale. Prescripţii şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 13724:2013

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN 60601-2-30:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-30: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale aparatelor de monitorizare a presiunii sanguine măsurate neinvaziv, automat şi periodic Înlocuit prin: SR EN 80601-2-30:2011

11.060 Stomatologie

11.060.10 Materiale dentare

SR EN ISO 6873:2002 Produse dentare pe bază de ghips Înlocuit prin: SR EN ISO 6873:2013

11.060.20 Echipament stomatologic

SR EN ISO 3630-2:2002 Instrumente pentru canale radiaculare utilizate în stomatologie. Partea 2: Instrumente de lărgit canalul Înlocuit prin: SR EN ISO 3630-2:2013

11.080 Sterilizare şi dezinfectare

11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general

SR EN 1499:2000 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) Înlocuit prin: SR EN 1499:2013

SR EN 1500:2000 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2/etapa 2) Înlocuit prin: SR EN 1500:2013

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.20 Deşeuri lichide. Nămoluri

SR EN 14701-2:2006 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 2: Determinarea rezistenţei specifice la filtrare Înlocuit prin: SR EN 14701-2:2013

13.040 Calitatea aerului

13.040.40 Emisii de la surse fixe

SR EN ISO 15012-1:2005 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului. Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare Înlocuit prin: SR EN ISO 15012-1:2013

13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor

SR EN 1760-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune Înlocuit prin: SR EN ISO 13856-2:2013

13.280 Protecţia contra radiaţiilor

SR EN 50371:2003 Standard generic pentru demonstrarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţiile de bază referitoare la expunerea persoanelor la câmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz). Public Înlocuit prin: SR EN 62479:2011

19 ÎNCERCĂRI

19.120 Analiza dimensională a particulelor. Cernere

SR ISO 3310-2:2000 Site pentru cernere. Condiţii tehnice şi verificări. Partea 2: Site pentru cernere de table metalice perforate

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

21.060 Elemente de asamblare

21.060.10 Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate

SR ISO 888:2011 Prezoane, şuruburi şi ştifturi filetate. Lungimea nominală a tijei, şi lungimea părţii filetate pentru bolţuri de uz general Înlocuit prin: SR ISO 888:2013

21.100 Lagăre şi rulmenţi

21.100.10 Cuzineţi

SR ISO 6524:1995 Lagăre cu alunecare. Semicuzineţi subţiri. Controlul lungimii desfăşurate

21.200 Angrenaje

SR ISO 1328-1:2012 Angrenaje cilindrice. Sisteme ISO de precizie. Partea 1:

Definiţii şi valori admisibile ale abaterilor pentru flancurile omoloage ale danturii

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor

23.020.30 Aparate de presiune, butelii de gaz

SR EN ISO 11114-2:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2:

Materiale nemetalice Înlocuit prin: SR EN ISO 11114-2:2013

SR EN 14894:2011 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Marcare butelii şi butoaie sub presiune Înlocuit prin: SR EN 14894:2013

23.060 Robinetărie

23.060.40 Regulatoare de presiune

SR EN ISO 15615:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudură, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de înaltă presiune Înlocuit prin: SR EN ISO 15615:2013

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.040 Sisteme de automatizare industrială

25.040.01 Sisteme de automatizare industrială în general

SR EN 61158-2:2008 Reţele de comunicaţie industriale. Specificaţii ale magistralei de câmp. Partea 2: Specificaţie a stratului fizic şi definire a serviciilor Înlocuit prin: SR EN 61158-2:2011

25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale

SR EN 60546-2:2002 Regulatoare cu semnale analogice utilizate pentru sisteme de conducere a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru încercările de inspecţie şi încercările individuale de serie Înlocuit prin: SR EN 60546-2:2011

25.100 Scule aşchietoare

25.100.01 Scule aşchietoare în general

SR ISO 883:1994 Plăcuţe schimbabile din metale dure (carburi metalice) cu vârf rotunjit, fără gaură de fixare. Dimensiuni

25.100.10 Cuţite de strung

SR ISO 5608:2011 Suporturi pentru cuţite de strung şi de copiere cu plăcuţe schimbabile. Notare Înlocuit prin: SR ISO 5608:2013

SR ISO 5609:2011 Cuţite cu plăcuţe schimbabile pentru strunjire interioară. Dimensiuni Înlocuit prin: SR ISO 5609-1:2013 SR ISO 5609-2:2013 SR ISO 5609-3:2013 SR ISO 5609-4:2013 SR ISO 5609-5:2013 SR ISO 5609-6:2013

SR ISO 6261:2011 Cuţite cu plăcuţe schimbabile cu coadă cilindrică (cuţite pentru strunjire interioară). Simbolizare Înlocuit prin: SR ISO 5609-1:2013

25.100.20 Freze

SR ISO 7755-1:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 1: Condiţii generale

Buletinul Standardizării – Octombrie 2013

SR ISO 7755-10:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 10: Freze - pile conice cu vârf rotunjit (forma L)

SR ISO 7755-11:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 11: Freze - pile conice cu vârf ascuţit (forma M)

SR ISO 7755-12:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 12: Freze - pile cu con invers (forma N)

SR ISO 7755-2:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 2: Freze - pile cilindrice (forma A)

SR ISO 7755-3:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 3: Freze - pile cilindrice cu vârf rotunjit (forma C)

SR ISO 7755-4:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 4: Freze - pile sferice (forma D)

SR ISO 7755-5:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 5: Freze - pile ovale (forma E)

SR ISO 7755-6:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 6: Freze - pile ogivă cu vârf rotund (forma F)

SR ISO 7755-7:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 7: Freze - pile ogivă cu vârf ascuţit (forma G)

SR ISO 7755-8:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 8: Freze - pile flacără (forma H)

SR ISO 7755-9:2011 Freze - pile din carburi metalice. Partea 9: Freze - pile cu vârf conic de 60 grade şi 90 grade (formele J şi K)

25.140 Unelte de mână

25.140.20 Unelte electrice

SR EN 60745-2-17:2004 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17:

Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime şi maşini de rectificat Înlocuit prin: SR EN 60745-2-17:2011

SR EN 60745-2-17:2004/A11:2007 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17:

Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime şi maşini de rectificat Înlocuit prin: SR EN 60745-2-17:2011

25.160 Sudare şi lipire

25.160.10 Procedee de sudare

SR EN ISO 15012-1:2005 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului. Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare Înlocuit prin: SR EN ISO 15012-1:2013

25.160.30 Maşini de sudare

SR EN ISO 15615:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudură, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de înaltă presiune Înlocuit prin: SR EN ISO 15615:2013

25.160.50 Lipire

SR EN ISO 9455-16:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 16:

Încercări privind eficacitatea fluxului prin metoda balanţei de umectare Înlocuit prin: SR EN ISO 9455-16:2013

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.99 Alte tratamente şi acoperiri de suprafaţă

SR EN 12476:2001 Acoperire de conversie cu fosfat a metalelor. Metodă de stabilire a condiţiilor tehnice Înlocuit prin: SR EN ISO 9717:2013

29 ELECTROTEHNICĂ

29.020 Electrotehnică în general

SR HD 384.7.702 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Reglementări pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 702: Piscine şi alte bazine Înlocuit prin: SR HD 60364-7-702:2011

29.100 Componente pentru echipament electric

29.100.10 Componente magnetice

SR EN 60401-2:2004 Termeni şi nomenclator pentru miezuri de ferite magnetic moi. Partea 2: Referinţe şi dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 60401-2:2011

29.120 Accesorii electrice

29.120.20 Dispozitive de conectare

SR EN 61666:2003 Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente, şi produse industriale. Identificarea bornelor în cadrul unui sistem Înlocuit prin: SR EN 61666:2011

29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la scurtcircuit

SR EN 1760-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune Înlocuit prin: SR EN ISO 13856-1:2013

SR HD 60269-2:2008 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la I Înlocuit prin: SR HD 60269-2:2011

SR HD 60269-3:2008 Siguranţe fuzibile de joas