Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice Bucuresti

Elaborarea programului de productie intr-o exploatatie agricola

Profesor: Conf. Univ. Iuliana Dobre

Student:

2010

Cuprins

Ca itolul 1: !unctia de

revi"iune a mana#ementului

Ca itolul 2: Dia#nosticul economico$financiar al e%


2.1. Pre"entarea e% loata&iei a#ricole

loata&iei a#ricole

2.2. Anali"a oten&ialului te'nico$ roductiv 2.(. Anali"a for&ei de munc) 2.*. +e"ultatele economico$financiare 2.,. Anali"a S-./ 2.0. Pia&a

Ca itolul (: Elaborarea

ro#ramului de roduc&ie

(.1. Pro#no"area roduc&iilor medii (.2. . timi"area structurii de roduc&ie

Ca itolul *: Pro#ramul de comerciali"are Ca itolul ,: Pro#ramul financiar

Ca itolul 1

Functia de previziune a managementului


Funcia de previziune const) 1n ansamblul roceselor de munc) rin intermediul c)rora se determin) rinci alele obiective ale firmei 2i com onentele sale3 recum 2i resursele 2i mi4loacele de ba") necesare reali")rii lor. Previ"iunea sau revederea r)s unde deci la 1ntreb)rile: 5 ce trebuie i ce poate fi realizat n cadrul firmei673 1n condi&iile 2i concomitent cu determinarea resurselor necesare. Ea se ba"ea") e anali"a atent) 2i rofund) a urm)toarelor elemente: a8 resurse dis onibile9 b8 re"ultatele activit)&ii trecute9 c8 situa&ia actual)9 d8 sco urile activit)&ii. Ca urmare a acestei anali"e3 mana#ementul oate identifica roblemele rinci ale3 elabora solu&ii e% erimentale 2i roiecta activitatea firmei 1ntr$un viitor revi"ibil. Ca obiective ale previziunii utem re&ine: a) stabilirea re"ultatelor finale care urmea") s) fie reali"ate9 b) reci"area 2i re arti"area ro#ramelor de activit)&i entru fiecare sec&ie3 sector3 atelier3 com artiment al firmei9 c) conce erea oliticii de orientare 2i coordonare9 d) revederea roblemelor 2i ado tarea m)surilor colective9 3 e) conturarea 2i a licarea sistemului de control economic 2i administrativ. Elementele eseniale ale previziunii 2i ro#ram)rii entru reali"area obiectivelor firmei sunt urm)toarele: a) antici area climatului or#ani"a&ional3 recum 2i a viitoarelor condi&ii locale3 na&ionale 2i interna&ionale 1n care urmea") s) func&ione"e firma9 b) identificarea situa&iei e%acte3 ceea ce im lic) anali"a rinci alelor tendin&e3 a i ote"elor de lucru 2i a robabilit)&ii lor3 recum 2i fundamentarea i ote"elor9 c) instituirea revi"uirilor eriodice :lunare3 trimestriale3 anuale8 1n sco ul anali")rii reali")rilor confruntate cu revi"iunile9 revederea ro#ramelor de la o erioad) la alta9 d) or#ani"area reuniunilor destinate ro#ram)rii activit)&ilor9 e) folosirea resurselor individuale ale salaria&ilor3 asi#urarea artici )rii active a acestora la ob&inerea re"ultatelor3 1n conformitate cu revederile ro#ramelor 2i obiectivelor fi%ate de c)tre mana#er. Previ"iunea are 1n vedere urm)toarele as ecte: tendine obiective, politici, programe, bugete, repartizarea sarcinilor, programarea muncii, expansiunea i dezvoltarea etc. +e"ultatele revi"iunii se 1m art 1n func&ie de ori"ont3 #rad de detaliere 2i obli#ativitate3 1n trei cate#orii rinci ale. ;n rimul r<nd3 prognozele3 ce aco er) un ori"ont minim de 10 ani3 au un caracter o erativ3 nefiind obli#atorii. De re#ul)3 ro#no"ele3 fie c) sunt normative sau e% loratorii3 se re"um) la rinci alele as ecte

im licate3 1n final con&in<nd un set de date cu valoare indicativ) referitoare la ansamblul firmei sau la rinci alele activit)&i 1ncor orate. Planurile, 1n care se finisea") cea mai mare arte a roduselor de revi"iune3 se refer)3 de re#ul)3 la erioade cu rinse 1ntre , ani 2i o lun). =radul lor de detaliere varia") invers ro or&ional cu ori"ontul3 1n mod firesc lanurile curente fiind detaliate3 1n tim ce lanurile firmei sau 1ntre rinderii e cinci ani se re"um) doar la obiectivele fundamentale ale firmei 2i rinci alele resurse aferente. Planurile firmei3 inclusiv 1n &)rile de"voltate3 au un caracter obli#atoriu3 fiind ba"a activit)&ilor 1ncor orate. A treia modalitate rinci al) de concreti"are a revi"iunii o re re"int) programele. S ecific este ori"ontul redus3 cel mai adesea o decad)3 o s) t)m<n)3 o "i3 un sc'imb3 o or). !ire2te3 ro#ramele sunt foarte detaliate3 elementele cu rinse fiind obli#atorii 2i re"ent<nd un #rad ridicat de certitudine. De re#ul)3 ro#ramele cu rind revi"iuni referitoare la activit)&ile de fabrica&ie 2i a rovi"ionare3 stabilind 1n mod recis cantit)&ile de rodus sau materie rim) e forma&ii de munc) 2i e%ecutan&i3 la nivel de s) t)m<n)3 "i3 sc'imb3 2.a. Ultimele decenii au marcat ro#rese s ectaculoase 1n domeniul revi"iunii3 rintre cele mai intense la nivelul rocesului de mana#ement. Pe lan teoretico$ metodolo#ic e% resia acestor ro#rese o re re"int) conturarea lanificarea activit)&ii ca un domeniu de sine st)t)tor3 ca o disci lin) 2tiin&ific). Pe lan o era&ional3 e% resia saltului calitativ 1nre#istrat 1l constituie 1mbo#)&irea sensibil) a arsenalului metodolo#ic utili"at 1n revi"ionarea activit)&ilor a#entului economic3 ce cu rinde rintre altele metodele: e%tra olarea3 te'nica Del 'i3 simularea3 anali"a de corela&ie3 etc. ;n condi&iile trecerii la economia de ia&)3 caracteristic firmelor 1n erioada actual) le este: reconsiderarea abord)rii func&ie de revi"iune3 1n sensul fundament)rii sale e cercet)ri de ia&)3 e cerin&ele efective ale consumatorilor3 a el<nd la instrumentarul de mar>etin#9 e%ercitarea sa inte#ral) la nivelul firmei.

Ca itolul 2

Diagnosticul economico-financiar al exploataiei agricole


2. . !rezentarea exploataiei agricole
Societatea a#ricol) s$a constituit de c)tre ro rietarii de terenuri in anul 1??0.Situata intr$o "ona a#ricola cu unul din cele mai fertile soluri din re#iune entru cultura de cereale3 aceasta societate beneficia"a de conditii o time de lucrare a solului si de recoltare. Su rafata totala a societatii a#ricole este de ,00 'a e care se cultiva #rau3 orumb3 floarea$soarelui3 soia si or". Societatea detine ec'i ament a#ricol modern cu eficienta ma%ima si dis une de una din cele mai calificate ec'i e de mana#ement a#ricol din 4udetul Braila Societatea dis une de sedii entru fermele ve#etale3 de ba"a te'nica : utila4e a#ricole3 ma#a"ii de de o"itare a cerealelor3masini3 tractoare8 si de ba"a materiala :seminte3 carburanti3 esticide3 lubrifianti3 in#rasaminte3 iese de sc'imb8. In vederea cresterii dimensiunii3 societatea va arende"a teren in conditiile le#ii 0,@1??A.Asociatii sunt ersoane fi"ice3 atat fosti ro rietari de terenuri cat si mostenitori ai celor care au detinut amant3 beneficiari ai le#ii 1A@1??1 a fondului funciar.Arendatorii sunt ersoane fi"ice din "ona. care nu$si ot lucra amantul din diferite motive.Arendarea se face rin inc'eierea unui ontract de arendare conform le#ii 10@1??*3 le#ea arendarii si 0,@1??A cu modificari la le#ea arendari iar lata arendei se oate face in roduse sau in bani. "r crt . 2. *. +. '. #pecificare #uprafata initiala %embrii asociati #uprafata adusa in folosinta #uprafata ce va fi arendata ,otal $% &a pers &a &a &a (( -(( Cantitate '(( )((

2.2. .naliza potenialului te&nico-productiv


Structura or#ani"atorica a societatii a#ricole3 de data recenta3 ras unde obiecivelor strate#ice rivind or#ani"area activitatilor de roductie a#ricola.In cadrul or#ani#ramei se observa e rimul nivel ierar'ic Adunarea =enerala a Asociatilor iar e urmatorul nivel ierar'ic conducerea administrativ e%ecutiva fiind asi#urata de mana#er cu atributii si ras underi s ecifice ostului. Subordonati mana#erelui #eneral sunt directorul economic3 directorul te'nic si com artimentul de mer>etin#.Pe urmatorul nivel intalnim com artimentul ecoonomico$financiar subordonat directorului economic si com artimentul de roductie subordonat directorului te'nic.Personalul salariat are intocmita fisa ostului in ba"a careia isi desfasoara activitatea la fiecare loc de munca:ferma3 sector3 com artiment functional8.!orta de munca de care dis une societatea a#ricola este formata din muncitori ermanenti si din asociatii care doresc sa artici e la rocesul de munca.
AGA

Comisia de cenzori Consiliul de administratie

Director economic

Compartiment de marketing

Director tehnic

Compartiment Economico-

Compartiment de productie

F1- vegetala

F2- vegetala

Dintr$un total de B, de salariati ,, sunt ermanenti3 in tim ce restul de (0 lucrea"a se"onier. Se observa ca *A3*C din muncitori au un nivel de re#atire rofesionala foarte bun3 iar in ceea ce riveste #radul de imbatranire3 2,3,C re re"inta salariatii este limita de varsta. Intre structura de roductie si cea or#ani"atorica trebuie sa e%iste relatii de le#atura si conditionare. Printr$ o structura de roductie eficienta3 societatea devine com etitiva e iata.

Structura culturilor din societatea a#ricola este s ecifica "onei de cam ie3 societatea cultivand doar culturi de cam . In erioada anali"ata3 terenul arabil de care dis une societatea a fost re arti"at du a cum urmea"a:

"r crt

Cultura /a

#uprafata 0 (0 *0 10 20 100

1 2 ( * /otal

=rau Porumb !loarea$soarelui Soia

1,0 200 ,0 100 ,00

S tructura de productie
grau porumb floareasoarelui soia

!1,E",2.3$3 %.,E42.3 Sistemul de ma2ini define2te ansamblul utila4elor destinate reali")rii tuturor roceselor de munc) rev)"ute 1n te'nolo#ia de roduc&ie a unei culturi3 ramuri de roduc&ie a#ricol) sau a unui rodus determinat Sistemul de ma2ini trebuie s) asi#ure reali"area urm)toarelor cerin&e: 1. S) cores und) articularit)&ilor biolo#ice si a#rote'nice3cultivarii culturilor a#ricole9 2. sa asi#ure mecani"area tuturor roceselor de roductie9 (. sa ameliore"e conditiile de munca *. sa s oreasca roductivitatea muncii ,. sa ameliore"e conditiile de munca 0. sa asi#ure astrarea si cresterea fertilitatii amantului

Utila4ele au fost ac'i"itionate in cea mai mare arte du a infiintarea societatii si au o durata scurta de utili"are3fa t entru care contribuie la cresterea roductiei.

Di4loace fi%e e%istente


"r crt 1. 1.1 1.2 2. (. *. ,. 0. B. #pecificare /ractoare3 din care: U 0,0 U A00 Plu# PP ($(0 Semanatoare SUP 2?D0 Semanatoare SPC AD Disc =D (.2 +emorca 2+B,A Combina Sema 1*0 "umar 1, ? 0 ? 0 A 0 ? B

2.*. .naliza forei de munc56


Printre cate#oriile de ersonal care asi#ura desfasurarea normala a activitatii societatii se afla: Director #eneral Sef de ferma /e'nician Conducator auto A#ronom Economist Ecani"atori a#ricol Structura fortei de munca:
"r. crt #pecificare "umarul #ex

feminin 1 2 ( /otal salariati B, 2* ? *

masculin ,1 1* ?

Salariati cu studii 2( su erioare Salariati aflati este limita de varsta 1(

2.+. 4ezultatele economico-financiare


Date rivind activitatea financiara a societatii:
Er crt Indicatori 200* 1 2 ( * , 0 B A Stocuri Active circulante Active curente /./AG AC/IFE Ca italuri ro rii /otal datorii Pasive curente Cifra de afaceri Productia vanduta Fenituri marfurilor din 011AB0A? AA10*,*0 AA10*,*0 110B00?2( 120**0?A1 A0(0B*11 0,A(2A2* 11A0,A2*, 11A0,A2*, van"area 0 11A0,A2*, 0 0 0 11A0,A2*, ?A?,(*22* 2,0,(A,( 0 0 Faloare 200, A(*B0A10 11*,?AB,0 11*,?AB, 2B0,*?A0 1*0?A0,( 11*(AB*0 1(B0?0,* 1,0?(,0? 1,0?(,0? 0 1,0?(,0? 0 0 0 1,0?(,0? 1210,(2( 1?*B,A( 0 0 2000 11,01B?* 1,?021B(* 1,?021B( (*20(A*0 1B1(2B00 1(0B*,A0 10B(,2,2 A(,2B0, A(,2B0, 0 A(,2B0, 0 0 0 A(,2B0, 0,(*20B A*?B*( 0 0

Fenituri din e% loatare Prestari servicii terti ? 10 Fenituri financiare Fenituri e%ce tionale /otal venituri 11 C'eltuieli entru e% loatare C'eltuieli cu servicii restate 12 1( C'eltuieli financiare C'eltuieli e%ce tionale

/otal c'eltuieli 1* 1, 10 Profit brut Im o"it e rofit Profit net

2,0,(A,( 1B12*021 2,00?,B 1*(A?00*

1?*B,A(? 2(1*0B? 10(A,* 2210A2,

A*?B*(B 1B102,A 11(A*0 1?1*A,2

Datele au fost preluate din bilantul contabil al firmei. Pe ba"a acestor informatii se ot calcula urmatorii indicatori financiari: 1) Indicatori de lichiditate ata lichiditatii imediate!"active circulante#stocuri)$pasive curente ata lichiditatii curente!active circulante$pasive curente Indicatori de solvabilitate ata datoriilor totale!"total datorii$total active)x1%% &olvabilitatea financiara!capital propriu$cifra de afaceri ') Indicatori de gestiune (iteza de rotatie a activelor! cifra de afaceri$active circulante )) Indicatori de rentabilitate *ar+a de profit! "profit net$cifra de afaceri)x1%% ata rentabilitatii resurselor consumate!"profit$cheltuieli)x1%% .nul 2((+6 +ata lic'iditatii imediateH:?A10*0*0$B11A(0A?8@ B,A(,A2*H03(, +ata lic'iditatii curenteH?A10*0*0@B,A(,A2*H132? +ata datoriilor totaleH:?0(AB*11@210B((0?28%100H*13BC Solvabilitatea financiaraH120 (*0 2A1@12A0,A2*,H03?A Fite"a de rotatie a activelorH12A0,A2*,@?A10*0*0H13(1 Dar4a de rofitH:10(AB00*@12A0,A2*,8%100H123B(C +ata rentabilitatii resurselor consumateH:1?12*021@10?,(*22*8%100H1B3*,C

.nul 2((' 6 +ata lic'iditatii imediateH:1(A1?,11$?22???08@1,A*(B,(H032A +ata lic'iditatii curenteH1(A1?,11@1,A*(B,(H03AB

+ata datoriilor totaleH:1(0A0**,@2?B*(A*(8%100H*(3??C Solvabilitatea financiaraH10 0,B (?A@1**20002H131,, Fite"a de rotatie a activelorH1**20002@1(A1?,11H130*( Dar4a de rofitH:2 210 A2,@1**200028%100H1,3((C +ata rentabilitatii resurselor consumateH:2 (1* 0B?@1210,(2(8%100H1?3121C .nul 2((- 6 +ata lic'iditatii imediateH:10?011B($10,01(?*8@ 1AB(B2,2H03(* +ata lic'iditatii curenteH10?011B(@1AB(B2,2H03?0 +ata datoriilor totaleH:1,0B1,A0@(, A0( (*08%100H*(3BBC Solvabilitatea financiaraH 20 1(1 B00@ ?0,0B0,H230A0 Fite"a de rotatie a activelorH?0,0B0,@10?011B(H03,B Dar4a de rofitH:2 11* *,2@?0,0B0,8%100H213?0C +ata rentabilitatii resurselor consumateH:2 210 2?A@B*(**0B8%100H2?3A1C

"r crt

2ndicatori .nul 2((+

7aloare .nul 2((+ .nul 2((-

I 1

IEDICA/.+I !IEAECIA+I Indicatori de lic'iditate $rata lic'iditatii imediate $rata lic'iditatii curente 0.*1 1.(* 2.20 A.(2 A.A1 ?.,0

2.

Indicatori de solvabilitate $rata datoriilor totale $solvabilitate financiara 0A.A( 1.0B *1.(0 0.?0 (?.?A 2.0,

(.

Indicatori de #estiune $vite"e de rotatie a activelor 1.(, 0.1* 0.0,

*.

Indicatori de rentabilitate $mar4a de rofit $rata rentabilitatii resurselor 12.1( 00.B, 1*.0? 11.AA 22.?2 20.20

consumate

.nalizand evolutia indicatorilor se constata urmatoarele6 $ca acitatea societatii de a$si ac'ita datoriile a avut o evolutie constanta in erioada anali"ata. Avand in vedere fa tul ca rata lic'iditatii imediate trebuie sa tinda catre 13 in toti cei trei ani3 firma a avut o ca acitate nesatisfacatoare de a$si lati datoriile9 $rata lic'iditatii curente3 indicator ce ofera #arantia aco eririi datoriilor curente din activele curente3 a oscilat de$a lun#ul anilor3 cea mai mica valoare inre#istrandu$se in anul 200,9 $rata datoriilor totale la total activ masoara rocenta4ul3 din totalul fondurilor3 asi#urat de creditori9creditorii refera rate ale obli#atiilor sca"ute3 deoarece cu cat este mai sca"uta rata3 cu atat este mai mare rotectia la ierderile creditorilor in ca"ul lic'idarii9cea mai mica valoare a acestui indicator s$a inre#istrat in anul 200*9 $mar4a de rofit3 indicator ce arata rofitabilitatea a#entului economic3 are cea mai mare valoare in anul 2000.
I.,.Anali"a S-./

1!14,$"2,.,2
$tendintele ietei9 $cunoasterea concurentei din toate unctele de vedere $cunoasterea nevoilor clientilor

.%E"2",.42 $veniturile tot mai mici ale o ula&iei $concurenta tot mai mare $ ia&) de desfacere neor#ani"at) entru rodusele a#ricole3 care creea") dificult)&i 1n valorificarea roduselor a#ricole

!$"C,E F14,E
$ra ortul calitate$ ret9 $am lasament e un teren a#ricol fertil $ ersonal cu un nivel de re#atire rofesionala bun

!$"C,E #3.8E
$nu este cunoscuta decat e lan local $atra#erea de clienti numai din "ona $re utatia roasta a societatii3 ca urmare a datoriilor acumulate de$a lun#ul tim ului

$ec'i ament a#ricol modern


$ su rafe&e a#ricole 1ntinse

I.0.Piata

Piata de desfacere este cea "onala3re re"entata de societatile care doresc o #ama de roduse a#ricole de calitate su erioara3obtinute rintr$o te'nolo#ie de ultima ora. In rivinta roduselor secundare3 aiele3 e%ista o ortunitatea ca acestea sa fie vandute societatilor "oote'nice din "ona3 in s ecial catre avicole unde aiele sunt folosite la reali"area asternuturilor s ecifice cresterii uilor broiller in sistemul la sol. Se#mentele de iata carora li se adresea"a societatea a#ricola sunt re re"entate de societatile comerciale de rocesare a roduselor a#ricole care doresc materii rime de calitate su erioara la un ret avanta4os. Produsul final si rodusele secundare sunt vandute direct clientilor amintiti3 e ba"a de recontracte3 canalul de distributie este deci scurt. E%isten&a 1n "on) a unui num)r mare de societ)&i comerciale interesate de rodusele a#ricole brute 1n "on) re re"int) o o ortunitate 1n lus 1n vederea desfacerii roduc&iei ob&inute. Pentru fiecare ciclu de roductie sunt necesare materii rime :samanta83 materiale au%iliare :in#rasaminte3 insecticide3 erbicide3 fun#icide8 si materiale consumabile :combustibil3 iese de sc'imb8.

!urni"orii de materiale:
"r crt
!urni"or

!rodusul

Cantitate 90)

!ret de vanzare 9lei:;g)

1.

A#rosem SA

Samanta $#rau $ roumb $soia $or" $floarea$soarelui 100C 100C 100C 100C 100C 100C ,*00 *,00 *200 (A00 0000 (?00

2.

A#ricola Im e% S+G

Erbicide3 fun#icide3 insecticide In#rasaminte c'imice@fertili"ant i $E $P

(.

A#ro lant S+G

100C 100C

*,00 *,00

$I *. ,. Petrom SA Saf>ar +om S+G Combustibil Piese de sc'imb

100C 100C 100C

*,00 (A000 2000

Concurenti: SC SOC E!"!E" "#$ CO%" S %&-"% ' S("(


)uncte de lucru* 1 +,araolt"nul infiintarii* 2..1

Cereale.
Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: #rau anificatie3 orumb 3etc

!lante te&nice. "utret


Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: orumb silo"

<oote&nie
Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: bovine3vitei carne3carne3la te tr rocesare

SC Divertis "gripe/ S($(%(


)uncte de lucru* 2 +!g 'ures0 &istea de 1os"nul infiintarii* 1222

Cereale.
Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: #rau3 soia3ova"

3egume. Ciuperci. #eminte


Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: Cartofi albi si rosi din soiurile Gaura3Satina3Darabela si Condor la ret atractiv si ambalati in lase adevcate de 103203(, ># la unctul de lucru .ltet 4udetul Brasov lan#a !a#aras.

.lte produse si servicii specifice pentru agricultura, piscicultura


Fan"are in +omania: toata tara Descrierea roduselor: omi fructiferi altoiti3 var#a: DA+ :Jonat'an3=olden Auriu3Prima3!lorina3Ioared3Iona#old3Delia8 PA+:-iliams3!avorita lui Cla 3.liver de serr3Untoasa bosc3Ea oca3C'iure8 P+UE : StanleK3Anase t3Silvia3/uleu #ras3Finete +omanesti8 CI+ES : ='ersmerdorf3 Boabe de Cotnari 3Fan3Dona3etc8 Fisin : Crisana3S aniole3Docanesti3 etc8 PIE+SIC CAIS =U/UI EUC AGUE A!IE C.ACALE EE=+E C.ACALE +.SU LDEU+A /+AEDA!I+I AG/.I/I BUSCUS CAS/AE C.DES/IBIG /EI

Clienti6 SC ROMBAS SRL


SC $O',"S S$% este o firma cu capital privat 3i are urmatorul obiect principal de activitate*

producerea 3i comercializarea uleiurilor brute din floarea soarelui 3i soia utilizate in fura4area animalelor sau pentru producerea uleiurilor rafinate producerea 3i comercializarea uleiurilor rafinate din floarea soarelui 3i soia utilizate in consumul alimentar sau pentru fabricarea vopselelor producerea 3i comercializarea acizilor gra3i utilizati in industria sapunurilor comercializarea zaturilor rezultate in urma sedimentarii uleiurilor vegetale brute producerea 3i comercializarea de 3roturi fura4ere din soia 3i floarea soarelui comercializarea cerealelor 3i a semintelor oleaginoase(