Sunteți pe pagina 1din 21

Speciali$tii spun calO la sutadin populatie sutera de asanurmrele arsuri stomacale Interment medicali.

reflux gastroesofagtan Din tendre aceasta tulburare poate fi prevenita pnntr-un stil

de viata, ordonat

Din Gilsa tmdIi$ dea~, ~nat.bafbatfil 5e eonj~ mill descu'refIllxuI gastroin:t.estinal

feqiuneaap.a:n::: dud mcuiJ. gamic din stolfiU tI1'!Ce iinapoi ill eoofag dID GWZ3 ~ sfil'l€'tl!'r1ilui mu.sroJarcare face legarura dintte aeeste sqmente. In moo norm:!!l, sfincteru.1 se deschide dO<!]" anmci citmd ali· mentele tree' inspre stoeeac. (;and llls3. melul se refaxeazi perIodic, aOOlli gastrq: ~ hrana ajunginesof'ag, lezand mueaasa esofagiana,

'Disconfortul8:paredupi,masa

Afuqiunea l~i film simpta prezenta prin aparitia senzl'ifj~i de m".nmi in partea superioad a abdomenului (pirozis], urmata de 0. durere ill spatele stet!~rdui. De multe Ql'i illsa, aceste stmprerne SU.I1lt ignorate, deoarece pot fi ~Ot confundate cu semnele care apar dupa 0. mas! imbel~ugam. De fapt; arsrmle provin de Ia. e$llfag' ~i se restmt indeosebi in pozitia cnlcat Satl ("and ne aplecam. putand ficalmate doar pcin administrarea deuflti-

{jUhfO. dt!.1nef!fecOf f/ju:m fa ,n£/I.tratt2. area . ",.a. -.D .. dIJ.·.'rg~.Ii .• t&...' €h eFl06f1.·, {1t redfl.caH.ri alrJtd1fe wtA{J.coie.

arlde. SimptomeIe sunr docJ.an;;ate de CODmmul de aleool ~j de alimente fiClitrill:p. Un alt simptom. care peate trage' Uli1 semnal de alarma este ilpaJitiia r .. gurgi~ acide, care se millli&sta prin seezatia d~ gust aero sau amar, De 0 bicei, apare la trei ore dup-a m,a'Sii :;;i dureaza ciJtev.l minute. In.sa ... eestea Oil! SW1I.t singurele simptome ale ret'luxu· Lui gastroesofagian. Deasemenea, perseana ell aceasts tulburare mal. simte durere la 'inghitire, este ]"agu~,ita ill timpul dirninetii ,\,1 are 0 tuse ssaca ~i. respbrape difidlli.

Hemlabiatal~ cauza principalla

Dae! 0 persoana ar-e €sofagul .maj sam sau dad ac~ta .~allllledi~ lin rorace din cauza seaderii to.1'Iicitapi m~chiu1m diafiagm. apore Jlerrlia hit'i!tal!l. AceasnesfE: prllidpalul vioovnt de sca.deroa elastiriUlfii qin:ctend'LIi care Wl~te stom2cul rn eso:fugnl. tDoaceastii. sit'lla'lie. se pood1roe 0 presiune CRSCllta. in inlieriorul abdomenului, care foqeaZi sfinaerul Hernia matali ,apare freevent Ia pei'SOOl1Iele obeze ~ m'~

Ma~ ru eel Putin trel:'sre msmte .de a me;g e la Ol:UIGaf9;! piemru anI:) SQ!jl. -Citastomacul sa produta S'I.Icgastrteii"lfjm,., . PU~ noP\l"i.

~ carol,S·tmdu ~K:pri'mr gastrnenterOiog tel ozz.n:lEi02O

tietEilux~ QSfepra 00fjjf C8i! mai frecventa afecPune di~, Avand~~sul$8Uarw f3 ~ara }i regL'rgita,l)le ~til*iSte ~ IJ({OOrF:cu vOO~ sau aJ.JIDlJa1i3ta in pef~ d~;kstfd a/imentar. a~a Gwm

es't~ P8$¥ie i/ ~iwJ/UJ, reflUXiil gastrrY €$0faq(?fi;,~~un.ai frr£CW!nt resJmt!~ m~ Ie a'J~~ eQ, vo/I:J..m mara oo~tt; Tn ~m. slffJ~ G~8¥1, cafoou3, MuturJle &k::iJP!i& tin 5,;..."'f;,'al vinldf) SUl'lt fQctori favoritafl~: 'De ti'it!menoo fumalu~ Illl/iNJfea una medfGJ. mente aeoliJina antirofuteigiceIeJ. ptezen[a heiJ1l'€j hiatiJ!e ~lalea f!atrreJe~, .SilU CKJi'S€!lif (cere cte5c pre;iunea rnttaabckmii1al9J Pi'misptJfl /a refl!JX. Un inhibitor ~ f)iJITIiB de protoni- ~ J)aI1I.cr DI22Cle. ~~ame~ra;:id~

Ciocolata~cafeaaa,riscaute ~ sunt douaffil~te indisplmsabile, acestea _ pot distruge elamc:fMrea sJincremltli esoJagiatl_ Tar atunei d1ind sunr asodaee cu fumarul, se aeea:za un teren favorsbil pentru a[l'M'ipa. reftuxuiui gasl'ro~@Jllgian... Aceasta deoarece sfincterul! Uj:l pierde in timp tmIicitnu.£il. De asemenea, trebuie evirate alimentela carepot iritai esofagul, precum ceapa, MSturoiul :;>i rosiile. Totodata, dulciurfle care con: tin meatol, prajelile ~i grasi-

rrille trebwe scoase complet din aUmenmp.e, deoarece favor:iz€aza. aparipa a:fe¢unii.

-

r medicina casca

Infertilitatea, ptlczitatea exceSIVCt $i cliabetul de tlp2 par a nu avea nirruc ill comun. Ele Bunt msa tulburari care apar in sindromul ovarelor poltcmsnce. afectfuno endocrtnafrecventa

CItislmiIeovanene suntsingurul simptom at bolii?'

Nu contunda chisturile OMI::ltene en sirufnmud OlmTlor p!1Iirhirtia (SOP), 'nn!larea! murl dezeehilihru hcrmoasl. care. pe langaprezeJIJ.~ cIDsturilm, mal este earacterizat ~.i prin lipsa ovulatiei ~i prin CMillerea niveluJui de hormoni sexu.ali ~. SOP favorizea:z<l diabetul. hipertensiune3. ~ ~'hi<liI' canesrul,

Sa eunesc cauzele? Una. dintl)~ caraceeristicele bom este rnistf'lI fn la iruuIimi.Femeile cu -aceasta tulburare <Ill un mvel mai mare de insulina. ceea ce antreneazs aparipa unui de.zechilibru. hormonal. Ntvelul maee de iru:nlina stirnuleaza ovar-e.le sa produca m ex-· ces hormotd s!!Xl.lalf n!lucul'ini, Pactorul genetic este, de asemenea .. mcr.i:minalt-

10'

rom

DI'.~dq~aa

mediC primar obstetriat-gineookJgie SplaJUl filanlrOpla

tel.: O722JOOJ05

~s~mu~(11a~r~~~~J~EC~~'~~QJ~ ""?,r~.'E! aSe cn~ ~!j~ f.;m;:ia~,r;pa;itt IE' ~ enJcmefJiaJ. TtatamerJlli este uti $i JY!(iR.J hE"SVfi5m Si <JC-

~ l'l¥;~eeaso:.aleQJ~~~fedt¥:tndae:>~ !'a1!a~~~acn!.'I!!i O~~ de!laa~ a ~ ~ ~ peate ti ~ tm'UI ()fC()f!itMYI io 5aJ ?4lfe ~ re uei ~ Hi~il~iSe41saC6lmai~~~~ ~~pa cm'!rr:1kinN!i!!lth~:iafitu~;;J.e toi

~ -----

3 CUmsepoate . diagIla,tka?

In .~. exan:ienn1ui dblk. snnr necesare uncle down Mrrnonui£, printr1!!car-e cele de tesmsteron" eslnlg~n.l?rogesteron, prolactinJi. hermon luwmane 1(lH) ~i de harmon foliculosnmulanr (FSH)., dar ~i coografia enrlovagitlnli'l sau abdominalii ~ eventual, la~rosoo-

. pil'l_ Procedure p:resupune realizarea unei miei mdz:ii in abdo· men peatru examiaarea otga'nelor genitals interne en ajueoI1.I.iL unui tnstrument optic. Esre posibil sa se recolteze ~i probe pentru b[{)p'fiJ>. Se recomanda ~i dozarea colesterolului, trigliceridelor ~.i. gl:icemiei.

• 9n9ufinorezi9fettfo. ~l hiperoecrejta de horhtOl1,i fJexJ;.oli lnoJl,cufini [;)tJ.ftt caracteri9fice ate boRii.

Poll aves boaIa ,chiaI' dad! Dill ali

toate simptomele?

Nt! esre -noct'SaTa, prezenta '00- taror manifestiiriloF pentru a .6 pus dia,gnostiCllll de sind rom al ovarelor policbisti1je.Cicev<! dmtte manifestan1e specifi-

ce belii suar eielnri-

le tara ovulatie, .... .. '7"='"

,caderea pLru- •• Ii

lui (alop@-

cia)" durerea pelmnil. diaberul zaharat de tip 2, tulburadle de ciChI menstrual. • htrsutlsmu] (piloziea.tea exceai-

Vii), obeziratea ~i acneea, Ins~, uneori. infertllitatea poate fi singurun semnal aoestei a.feqiurlii.

I

C HOLEST RAK®

Cumse tIateaza?

Trat<m:tenM pacientel care doIe¥e sa .r.3imana. Wsfurina.ta este orientat spreimIu.reI1!B O\'tJ/tI~ ¢spre~sarctnii.Se poare ~ .p 1a imervenp,a laparoGCOpidi, pentru eliminarea chisturilor,

Sepoatettatam ORdioonceptionaIe?

GonlJraoeptWele Ill!r.alereduc n:i~ veIW ItSIOSIerotlldui ~ protejeaza. 'ml/COO.'!iQutfrinii de a¢unea eKeSI'11m: de estrogem. Antiwnceptioa<tilcle pot regIa ciduJ menstrual. diminuind efectele ~

7~~roIUl

(Narele sunt cele doni gl!ande sexcale temm.ine impliotalle in reproducere, Situate de 0 parte ~de alta a uterulei, fieeare mr:H" con!,ine 11Iii de O'Il"Ul'e. to periea-

Cia 'in care fumeia are menstre, ua om tsal1l mai mnlte) se dezvol- -g 'Ca. ill inteno< '2! <1l

mlll unui fo- ~

li.nl1. D~pi ~ ce ovulul "$ se matun- I zeaza, foli- ~ culul se ru- ~ -- -'~I'~~'b B pe 91 h 0;;'][1 eo "-

reaza, proces ~ ]l umit ovlll(J~je. ~

Ovulul t~iconti- ~

rn

nna .: ~ca~to~l~~ prln ~

trompa nterma paml III utel·. 3 SOP apare m momentul In ca- -s re foliculi] nu se mat rup.trans- ~ formandn-se ill chisturi, ~

Comp~nia !\IIED.Cn intradl;,!,ce ca. no-urate abso/utl pe Pi:a1a romaneasc,j, klt~ul: de {estare

la domiciliu a Cotestemtu/ui' TOTAL §i a Go/estero/fIlai ~Burl" HDL.

-..--- .. ~- - ~ - -- ." ~ ~ ~ ~~

lFIi:l~. dll! .hlf.'llini ~ilr~"lva'5i~'UIiIH!.

"

L> "

'1::UOLESTRAK':'

t.e!i~'l,(1 d:~ til_1:lql;<!~,f,!'f

~ Rit ·uU~ i l.i 'n)l~ut{t . ~ ~ ,~U'n~IUI.1l ~~4it~

de ~ n\f m.~~~

EsJe l~arfot .ilnJ,!9flaa!j-€~&~ rjHJJJ.J;ilUWJ!'~g..Wj1lM'

.;qr4~;..;~~~I'l)~

• Rif$CuJ;",Iac/.lijlc"(ilt 1~~!fI'fli!i~ @ m: J~ IlllrlJa(l" ,asl~,~.aj" iiitlrw,f!J; I!l;lizg!;' 'L1ll!!i !lJ~ .. ~ '!!<;.'~"'1 '¥.: ,~t;'.:h>¥"~"!f~~ftii.!!l:

G:i!W~ If''Iti "l/{~f'~~so{l!~4A'~I§t~ ~~(!.

~QJiJ!I",¢.fO~S.~qrB(OAUR~~~ f!f~9,$jJ}r,;llfi,vA$/.1f/. 1'7fmj'i!N~ ~ ~ani! !!M!!l; flil,(n~li!Ea,(~~,

,.€:S,1.~ rWlI'I~B"1-si~(~Qa'IM'Wt~ts..w'~l,if l' o;I:ltJI ~ l!!lfl?~lb~ 1"rfjlJI ~: !'!W.!!~ ~~, i!fJlM\)i:j1("fM/J~i,l$~iq~,&,

~ ~Y,l!/I&II~!1UJlt~lctlgjM~~'tf~ @!~/r;rW'liafJ.Ifo%P1i!0~@wi~~ $iflJilr;qfl'lVI, CiWt~I~q'~

A.~~1WI~(<;iI, f<iii.~1!,'ij. c,(!~U!>.!! i!i~

CJI.!IJ.!Alt <tV)!.!J 1l~V.Q).'l:t !I.'WiW: ,!,~ .

qO)~.",1 na.. IiIts.CAt ~e., ~1~A1J.U~~ c!;(li I' ).ar,l;I;,

-Ai tulburart digestiveatLmci ~~~j[!il"",!~!:::'-!'E!!~~~~ cand consumi 1--lN~!!lOCljg!;~

Iapte sau cereale?

Analizele de sange ~i meta de exdudere sunt

:metodeprincare .~~~~~-~~~~~~JI

poti afla daca :'~ ~~li!u!:~~..J~!J!rl ~"~oC.-.

\ ~ O~.tO.l. er.anta

, altmeurara ~"" .. ",,.~~J:'~ ~"'-------, ,~~~~~~~~~~~

i~~~~I~~~~~~~

-X"

Bmede,".t . '.

Tmainte de ill i'ncepeo. diet! de e~ludefe eSte il1dicOIt@ consul1]$i un nutri!iioni5l AGeSta ta vaaj~~ ~ identifig care start allmel1l:el'e pe care organismu! tau 11 u Ie tolerem ~i lpva recomanda un reQim ali rnentar altemaUv. care sa--!i asigure 0 nutr[l~e eplifma.

r. Sapte din zece persoane se plang

la un moment dat in v]at~t de duren de spate mat muJlt sau mal puttn intense.

La ongmea lor poate stao malformane mostenita, dar. de cele mill multe on, aoeste dureri sunt pretul

pe care n platim pentru ani intregt de nesupraveghere

a pozmei de statI

Scolioza s'e Iormeaza de lavarste mid· - .. ~

Una. dintre problemele de coloani vertebra.!!iiafe eopillor, scoIicza, poate fi ~ntalriita inc-a de la nastere, Aceasta este una dintre putinels afecpuni ale coloanei ale di- 001' cause nnsunt determInate de st:iL11li de viafj. tm ,c;;ele maimulte cazuri, canzele scoliozei sunt 1Il~ emoseuee, ,dar uneoripeate aparea din cauza uner teanmansme,

Estevoma despre 0 ClJrbareilllor~

maUi a eoloanei 111 :forma ititeifei C san,

m cazuri mai grave. in furma de S, curii~ sudrea verrebretor. in cele'mai mWite caznri, scolloea nueste depist:!Jta decal: in

adolescenta. deoareee mtre 11 1 ~ 13 ani cotoana vertebx<da se dezvolta eel mat ml!]lt~ crescand CU<liprOximatl", 8 centimetri.

In aoeasta penoada, scolices sa poete agra-

t- eo w'·

va toarte m' 't. Id£ spa-

tele se deformem fumod vmoD:apare 0 co~ mnem devi:n megali. arposimIeefocte asaprnm~- Odam ce procesul de' (:~I:ere a luat sfi~, lis-

cum progresulu; sml!iozei este nnmm.

ea!i!dstai~,r;.aIQJj a tQr, Ilratele ~rebuie sa; forlfleze lin unglu dr(!pt (;u trunohlul

pe celataft Un OODIl de 10-11 ani nu ar trebur ~ !)OOrte un gl1imdan mal mare de 4 kg.

ozitia incomoda eso d-W

Coloama sustim! tnmdliul~pKltejead ma-dlMJ' ,spln1irl~, parle ese:nliali 3 slstemulul, nel"'it05.. ~ ,asJgufi! ~ de mobiJl1.ate

Tensiunile musculare de Ia nivelul ga.,wIlIi. cauzaee @ Sl1PJrd!SolJidtarea nm,?cbHol1' Sallchiar de 0 stare intensa de anxietase, poe iii printre eauzele durerifor de spate d.iiJJ:l zona cerviru]iL 0 altil! canza fr,ecvllllM a durerilor din aceasra :llOma SIID.[ ~carile b~te ~i flJlrp.!te ale g;iitului (tortiooli5)'. Ac& te dureri se m.a.mt"est:3i mai ales dimineeta,

q)f1reriie de celJ.6ii care opor dihti1f.eata in.dicO. 0 pozifie de 90J;!Jt ilt.corectd

Cifoza si 10, oza,

cauza te de postura mcorecta

Pientn!! a as~gura mobiiitatea coqrului. coloo.na ¥ertebf<llal eslIe I»~in mod normal. cu 0 wrtmm spre exterioz-, lalinijlornl eeloanel, !;Iii dewa spfeinteliior: unal la nivelul gatu1ui ~ alta in partea dejoo a spateilli. unda sunt,localizati linm. fhii. Gll"blllfi]e l1onnalea'le spa~ui I'IU tre'btlie sa d'epa?easca insa 1.0 grade. in caz cOl1trar. se il"lstaleiiza dfoZll (COCOil~~ sal! lordOZiil.C3radBri~ta prim aducerea intat;aa baziliJuluLA:ceste do""a devLatIi ale coloanel sunt legate t"1Ie gle. irn sensulca df'Qza pO.1:'!OO amtrena. pentru echiIJbra[lea spalelul, 0 dubla ~Drdoz:a (in :2)onaga.llu.lui :~:i 'bazilullwO_ Postura incorecti'i .. pozitlile gl'e$ite la bir,ou §i acbjvita~Ba fiztca realizata incorect sunt printre cauzele apari~ei dev[atii!(J~ coloanel

la trezire, din cam:a poIDtiei ineomode In timpul s:omJluhli. In mod Mrma[. durerile causate de [onicolis dis:par .in aproximatlv troei me.

" .. Bada J.eoDI&eo.l:ge, medic de famme COlllpet(ll'l~ in fizioklneto~pie

CEniea l.eorned"!GI

tel 021-760.0199

kinerDier.3pie se pot tiara ai€qjrmfe I de tip deget1elatiV ~

afeqjuni1e din spectnJJ fI€UIDfogic Widi I amta pareze ~'gjD. Sl'!CI1eJele pa;t. I lfaumalice. IX1SlKll~Jj chiwrgic;afe I (Oin stefa orropediei $I neurochlrUrgJe!J.

JumbagQ. hemiiIe de Gisc in stadil irlCijJJ~ enle ~ medii. mariifftijme din SfjedfiJf 00- O:J JiIor 8uiOimune (spondiJit3 anchUozanta). ~ secheJeIe osteoporotice -$t bineitlfe}es.

~ pa/.OIOfJi;: de slaVe;.! verte!Jr,31~ (dfoze, dPJ fosco/loze" hiperlordoze sco1iozeJ. lmpre- _ ~

~ u~ cu conttacturi!e musruJare extrem

'~ de dureroose ca~ Ie i"ri5ojesc Klnetoteffi: pia poate stopa evolufla pat:o/oglel.

In caml1fl caredurereacJe~ ~ chiarOOdi tl-ar sd1im~ ~;Jesonm Sill) de la CSlkulsoor este Jl0$1~n sa ~evor~ de tj)ot1cll1~ cerl1kal~. Meast:il.~ O'arectlufI~ d~er&tM a tllstlJrilWmtimffli'tebr:ale (care am~ $OOJri1B'dil'ltimJllil ml$dJrii~.~)dln2Ona~('Ce& r.il.Apareitl urma uzaru~discuriIor sau artiallBtmor de 1a niveIu.I ~.din awza~1nvarst1

(a,paredupa 45 de .ahi).ca~a iIlnfl tratmati'Sm

90 la sutfi dID persoaaele care se .prezinta lao medic ell dureri de: spate wfera de ]omibal,gij, [dureritn zona iufe-rioare. a spatelui],

Asta pentru capartea lombara a calcanei suportatoata greutatea parti.l superioare a rnrpului. loJIlbalgiilepot fi cauzare de: >'o:~~ce a GUS laaferta!rrea. dis· enriler m.r5Vert:ebrale. Acest tip de dwrerl aeute (rore apar brusc] pearta denumirea de lumbago ~:i dispar 'in diteva zil.;!;

>0 lezhme la nivelul unui rnuschi sen tendon, provocata de un efort

inteas sau de acumularea mai mutter l~ium cauzate de repetareaunor ~cari;

'> spD'IldBoz;i 1mDba:d. caracterizara prim. pieederea elasticitatii ctisruri!.OI' intervenebrale, ~iE" 0 ~W!l.e frecvenra. ill spedalla persoanele i:re01re de 60 de <l!lii.i;

: .. ~ 0 .afeqiune ce apare in unna alunedi:rii spre mrerior ill uneii vertebr,e in rap{Hi ~ vertebra inferl.oara. Aceastaalunecare se produce din Cilliza rupturii produse tntre corpul unei vertebre ~i <I.["(;u1 ei p!1stenor, la nivelnl unei portiuni mgusi:e, numite

istrn vertoibral. S:pondiloliza apaI'll!, de oblelO'i, la vertebl'<!l adncea lomba.ra (L5). Este freeventa la persoanele In viirsr.it, insa poate afecta ~i tinerii care pl'ezinta

o osificare precara 01. Isrmulnl venebraLm casuttnstalarii aoestei afeqilIDi.. vertebrele ml mm sunt a1:im<lite ~ rom,pr:ima .ueIW

-din wduvaspmarii."

)0 bem!a de disc:, una dinsre re1e maio gE<Lve afe.c-pWli. ale (loloanei ver-

tebrale, Ea apare arunei cand inelul fibres care menjine disco] i"l1;terverte:bral fix se rupe, iar 0 parte din disc apasa pe ra:d.ici:nile nervcase ~i. pe mii:dl.lva spinirii..

Poarta lncalta,l'i"iirIte ~Gflforta.... ... hila. ram toam matre. d'eoareat acestea exerma. £I pre"-- ~ . siunewpllm..en(:;;mlpezo-

.. na de.jos i'l5patel"uL

2 l.a birou,stai pe un sesun cu s~.arll1a:lt, ca.'

fa iti sust~ne iC010C:i!'lil vertebr.al"i Nu eta cu spate-Ie. ~ipit de sp~tar. ci pu~in ineli nilt pe:rlWU a nu pune toatagreutatea pe 0 sHlgura zona a eCll.oM.~i,

lafiocare 3Q de minute, ridiQi-te de' la bj. I"Ol.! ~ita ~teva· m~ pentry d~re.a .arntula1J110r.

Trooroa'teloe pe birou,iar ~ luaezila cam rmut. fOIosE!$te:tDate~ penbu a~ Qfid ticlld g~ aslgut.i-ted poti suporta ~tea ~.~ prea mult elm

ie geJFllJnchi] cand ridh;;i ~?;;.::::.....~~~~ obl~te grele.

6 MGnitonrl eall!.ulatOm lui trli!i:lulfil sa fie fa l1ivelul ochi· lo.r:a:;;ezat in faja 1111.1 obIk.. La fel ~ ~rul