Sunteți pe pagina 1din 29

l

LICHIDAREA SI DIZOLVAREA
SOCIETATILOR COMERCIALE
CIAUSU DOMNICA
Stagiu An I Expert contail
!e"e!tru II #
$%&'
CECCAR (ucure!ti
$%&'
1
CU)RINS
CA)*&* DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
1.1. Societati comerciale.Definire. Tipuri.. 3
1.2. Notiunea de dizolvare a societatilor comerciale... 4
1.3. Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale... 4
1.4. Caile dizolvarii societatilor comerciale. 5
1.5. fectele dizolvarii societatii comerciale....... !
CA)*$*LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1. Notiunea de lic"idare a societatilor comerciale............ #
2.2. $ic"idatorul...1%
2.3. $ic"idarea activului societatii comerciale
dizolvate.12
2.4. Satisfacerea pasivului & lic"idarea pasivului'.. 14
2.5. Drepturile asociatilor cuvenite din lic"idarea societatii comerciale.15
CA)*'*CONTA(ILITATEA O)ERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE +++++++++++++++++$%
(I(LIO,RA-IE....2!
2
CA)*&*DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
&*&*Societati co"erciale*De.inire*Tipuri*
Notiunea de societate comerciala este definita ca fiind un contract prin care doua
sau mai multe personae(fizice sau )uridice( se invoiesc sa puna ceva in comun(cu scopul
declarat de a imparti foloasele ce ar putea deriva din aceasta.
Societatea comerciala este o asociere( in general voluntara( realizata in scopul
efectuarii unor activitati comerciale.
*n tarile cu o economie de piata dezvoltata aceasta asociere constituie si o te"nica
de organizre a parteneriatului dintre asociati(o te"nica de organizre a activitatii(cat si de
organizare a patrimoniului fiecarei societati.
+rice societate comerciala actioneaza in circuitul civil independent de vointa
proprie a fiecarui asociat( aceasta caracterizandu,se printr,o du-la natura )uridica( in
sensul ca are loc o im-inare a laturii volitionale &a asociatilor'( cat si o latura
institutionalizata( in temeiul dispozitiilor legale referitoare la societatile comerciale.
Conform prevederilor legale
1
( societatile comerciale pot fi.
, in nume colectiv/
, in comandita simpla/
, pe actiuni/
, in comandita pe actiuni/
, cu raspundere limitata.
0iecare dintre tipurile de societati comerciale are caracteristici proprii in ce
priveste modul de constituire si functionare(caracteristici sta-ilite prin legea privind
societatile comerciale cat si prin actul constitutiv adoptat de asociati.
&*$.Notiunea /e /i0ol1area a !ocietatilor co"erciale*
1
Legea nr 31/1990 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 1066 din 17 noiembrie 2004
3
+ societate comerciala dispare ca entitate economica(sociala si )uridica odata cu
dizolvarea si lic"idarea ei.
1rocesul de incetare a e2istentei societatii comerciale cuprinde mai multe
operatiuni care tre-uie indeplinite in conditiile legii.
Dizolvarea societatii priveste acele operatiuni care declanseaza acest proces si
asigura premisele lic"idarii patrimoniului social. 3ceste operatiuni se refera la "otararea
de dizolvare a societatii si aducerea ei la cunostinta celor interesati.
1otrivit legii("otararea privind dizolvarea societatii este luata(dupa caz(de adunarea
asociatilor ori de instanta )udecatoreasca.*n mod e2ceptional(dizolvarea societatii se
poate produce in temeiul legii.
Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate )uridica si nu incetarea
actului constitutiv al acesteia.
*ntrucat operatiunile mentionate au numai rolul de a declansa procesul de incetare
a e2istentei societatii comerciale(inseamna ca dizolvarea nu afecteaza personalitatea
)uridica a societatii.Calitatea de persoana )uridica este indispensa-ila societatii pentru
indeplinirea operatiunilor care privesc lic"idarea patrimoniului sau social.
&*'*Cau0ele generale /e /i0ol1are a !ocietatilor co"erciale
Societatea se dizolva prin .
2
a.Trecerea timpului sta-ilit pentru durata societatii.
-.*mposi-ilitatea realizarii o-iectul de activitate al societatii sau realizarea
acestuia.
c. Declararea nulitatii societatii.
d. 4otararea adunarii generale a asociatilor.
e.4otararea tri-unalului la cerearea oricarui asociat pentru motive
temeinice ( precum neintelegerile grave dintre asociati ( care impiedica functionarea
societatii
f. 0alimentul societatii.
g. 3lte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
2
Legea 31/1990 , modificata prin Legea nr 441/2006
4
&*2* Caile /i0ol1arii !ocietatii co"erciale
Dizolvarea societatii comerciale se realizeaza pe trei cai.
, de drept/
, prin vointa asociatilor/
, pe cale )udecatoreasca.
0iecare dintre aceste cai de dizolvare impune respectarea anumitor conditii
prevazute de lege.
a* Di0ol1area /e /rept a !ocietatii*
$egea consacra un singur caz de dizolvare de drept a societatii si anume
e2pirarea termenului sta-ilit pentru durata societatii.
Din moment ce asociatii au sta-ilit(prin actul constitutiv(durata societatii(iar
termenul fi2at a e2pirat(societatea se dizolva(de plin drept(la data e2pirarii termenului.
*ntrucat dizolvarea se produce de drept(nu este necesara nici o manifestare de
vointa a asociatilor si nici o formalitate de pu-licitate.
5ointa asociatilor a fost e2primata prin actul constitutiv si(daca nu s,a "otarat
prelungirea duratei societatii(ea isi produce efectul.
*n caz de litigiu(orice persoana interesata poate cere tri-unalului constatarea
dizolvarii societatii.*nstanta nu pronunta dizolvarea(ci constata ca(fiindindeplinita cerinta
legii(dizolvarea a operat in puterea legii.
* Di0ol1area !ocietatii prin 1ointa a!ociatilor*
Societatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor( manifestata in
cadrul adunarii generale.
1entru dizolvarea societatii prin vointa asociatilor tre-uie respectate conditiile
sta-ilite de lege pentru modificarea actului constitutiv.
4otararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si
ma)oritate prevazute de lege pentru adunarea generala e2traordinara.
3ctul care constata "otararea privind dizolvarea societatii(in forma autentica(se
depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru(dupa care se

transmite(din oficiu(6onitorului +ficial(spre pu-licare.


*n cazul dizolvarii societatii inainte de e2pirarea termenului fi2at pentru durata
sa(dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 3% de zile
de la pu-licarea in 6onitorul +ficial al 7omaniei.
1entru a prote)a pe asociati(legea permite revenirea asupra "otararii privind
dizolvarea societatii.
4otararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii tre-uie luata in conditiile
de cvorum si ma)oritate cerute de lege pentru adunarea e2traordinara. 7evenirea este
permisa atata timp cat nu s,a facut nici o repartitie de active intre asociati.
Noua "otarare se va mentiona in registrul comertului(dupa care oficiul registrului
comertului o va trimite 6onitorului +ficial al 7omaniei(spre pu-licare.
*mpotriva aceste "otarari orice persoana interesata poate face opozitie( in termen
de 3% de zile de la data pu-licarii in 6onitorul +ficial.
c* Di0ol1area !ocietatii pe cale 3u/ecatorea!ca*
Societatea comerciala poate fi dizolvata prin "otarare a tri-unalului.
*n cazul falimentului(dizolvarea societatii se pronunta de tri-unalul investit cu
procedura falimentului.+rice asociat poate cere tri-unalului(pentru motive temeinice(
dizolvarea societatii.$egea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre
asociati(care impiedica functionarea societatii.Se intelege ca(daca datorita neintelegerilor
dintre asociati(se creaza un -loca) care face imposi-ila desfasurarea activitatii(singura
solutie este dizolvarea si lic"idarea societatii.
4otararea )udecatoreasca privind dizolvarea societatii tre-uie inscrisa in registrul
comertului si pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei.3ceste formalitati tre-uie
indeplinite in temen de 15 zile de la data la care "otararea )udecatoreasca a devenit
irevoca-ila.
Dizolvarea societatii se poate cere de camera de comert(industrie si agricultura
teritoriala sau de orice persoana interesata.
4otararea tri-unalului privind dizolvarea se pu-lica in 6onitorul +ficial al
7omaniei si intr,un ziar de larga raspandire.
*mpotriva "otararii orice persoana interesata poate face apel(in termen de 3% de
zile de la data pu-licarii ei in 6onitorul +ficial al 7omaniei.
6
1e data ramanerii definitive a "otararii tri-unalului(societatea va fi radiata din
registrul comertului.
&*4* E.ectele /i0ol1arii !ocietatii co"erciale
*ndiferent de modul in care se realizeaza(dizolvarea societatii produce anumite
efecte.3ceste efecte privesc desc"iderea procedurii lic"idarii si interdictia unor operatiuni
comerciale noi.
Tre-uie aratat ca dizolvarea nu are o consecinta asupara personalitatii )uridice a
societatii.1rin dizolvare(societatea nu se desfinteaza(ci ea isi continua e2istenta )uridica(insa
numai pentru operatiunile de lic"idare.
Dizolvarea societatilor comerciale tre-uie sa fie mentionata in registrul comertului
si pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei si are ca efect desc"iderea procedurii
lic"idarii.
Dizolvarea are loc fara lic"idare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii.
Din momentul dizolvarii(administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni comerciale(
ei fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le,ar intreprinde
dupa aceasta data.
4otararea privind dizolvarea societatii comerciale apartine asociatilor sau )ustitiei
si are drept consecinta interdictia de a efectua operatiunei noi( altele decat cele destinate
lic"idarii.
3ceasta interdictie impusa administratorului(de a anga)a operatiuni comerciale
noi(se e2plica prin starea in care se afla societatea.3ctivitatea societatii nu mai este una
normala(care sa urmareasca realizarea de -eneficii( ci o activitate orientata spre lic"idare. a
administratorului pentru operatiunile intreprinse.
CA)*$* LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
7
$*&* Notiunea /e lic5i/are a !ocietilor co"erciale*
$ic"idarea societatii comerciale presupune un ansam-lu de operatiuni care are
drept scop realizarea activului societatii in vederea platii creditorilor sai si realizarea
parta)ului activului net intre actionari( respectiv asociati.
*ncetarea e2istentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care
sa puna capat activitatii societatii( si( totodata( sa duca in final la incetarea statutului de
persoana )uridica al societatii.
Ca urmare a dizolvarii(societatea nu mai poate anga)a noi operatiuni comerciale
dar(operatiunile aflate in curs la data dizolvarii tre-uie finalizate. 3ceasta inseamna ca
societatea tre-uie sa isi e2ecute o-ligatiile si sa isi valorifice drepturile care au ca izvor
raporturile )uridice inc"eiate anterior dizolvarii.
*n cazul actiunilor )uridice ce au ca scop impartirea patrimoniului ( deci si in cazul
lic"idarii este o-ligatorie evaluarea pentru ca orice utilizare a valorilor din conta-ilitate
poate pre)udicia in mod semnificativ o parte din actorii operatiunii in favoarea altora .
3
1entru a dispune de mi)loacele de plata necesare satisfacerii creantelor
creditorilor(-unurile societatii sunt prefacute in -ani(pe calea licitatiei pu-lice sau
negocierii directe.
*n faza de lic"idare(societatea comerciala continua sa -eneficieze de personalitate
)uridica(dar numai pentru nevoile lic"idarii.
6entinerea personalitatii )uridice a societatii are anumite consecinte.
3stfel(societatea comerciala isi conserva atri-utele de identificare/ea isi pastreaza
firma( sediul social si nationalitatea. $egea cere insa ca toate actele care emana de la
societate sa arate ca societatea este in lic"idare.
3poi(patrimonial societatii continua sa apartina acesteia(ca su-iect de drept
distinct.1atrimoniul social constituie(si dupa dizolvarea societatii(ga)ul general al
creditorilor sai sociali.*ntr8adevar(lic"idarea societatii nu aduce modificari raporturilor
)uridice dintre societate si creditorii sai.3cestia isi pot valorifica drepturile lor impotriva
societatii(care va raspunde cu patrimonial sau.
*n sfarsit(in faza lic"idarii(organele societatii nu isi inceteaza activitatea.
3
Marin !oma "#nitiere in e$aluarea intreprinderilor , %ditura &%&&'R 2011
(
*n cazul lic"idarii voluntare( adunarea asociatilor numeste lic"idatorii iar in
cel al lic"idarii )udiciare numirea lic"idatorului este facuta de catre )udecatorul 9 sindic(la
propunerea adunarii creditorilor societatii lic"idate.
3dministratorii societatii continua mandatul lor pana la intrarea in functie a
lic"idatorului(fiindu,le interzise insa( din momentul dizolvarii societatii(operatiuni
comerciale noi.
Cenzorii societatii isi continua activitatea lor de control asupra gestiunii
societatii.1otrivit legii(cenzorii e2ercita controlul si asupra activitatii lic"idatorilor(care
organizeaza si conduc operatiunile de lic"idare a societatii.
$ic"idarea voluntara a societatii(ca urmare a dizolvarii ei(se face(in principal(in
interesul asociatilor.
Desigur (prin reglementarea lic"idarii sunt avute in vedere si interesele creditorilor
societatii(dar numai in mod secundar.*ntra8devar(asociatii nu pot primi nici o suma de -ani
in contul partilor ce li s,ar cuveni din lic"idare( inaintea ac"itarii creantelor creditorilor
societatii.
*nteresul asociatilor imprima specificitatea acestei lic"idari si o deose-este de
procedura falimentului(care este menita sa ocroteasca(in mod e2clusiv(interesele
creditorilor.
*n primul rand(lic"idarea voluntara a societatii comerciale poate fi ceruta numai de
catre asociati(cu e2cluderea creditorilor societatii.
*n al doilea rand(asociatii constituiti in adunarea asociatilor sunt in drept sa
numeasca pe lic"idatori si sa sta-ileasca puterile acestora.
*n al treilea rand(legea permite asociatilor sa sta-ileasca prin actul constitutiv
conditiile lic"idarii societatii. 7egulile sta-ilite prin actul constitutiv se aplica in masura
in care nu sunt incompati-ile cu cele inscrise in legea privind societatile comerciale in ce
priveste lic"idarea.
$*$* Lic5i/atorii*
)reci0ari prealaile*
9
$ic"idatorii sunt persoanele :ns;rcinate s; organizeze si sa conduca operatiunile
de lic"idare a societatilor comerciale . 3vand in vedere rolul pe care il au in administarea
societatii aflate in lic"idare(legea reglementeaza conditiile de numire a ic"idatorilor(puterile
si raspunderea lor.
Calitatea /e lic5i/ator*
$ic"idatorul poate fi o persoana fizica sau o persoana )uridica. $ic"idatorul
persona fizica(ca si persoana fizica , desemnata ca reprezentant permanent de catre
lic"idatorul persoana )uridica , tre-uie sa fie lic"idatori autorizati(in conditiile legii
4
.
Nu"irea lic5i/atorilor*
$ic"idatorii sunt numiti prin "otararea adunarii asociatilor/ in cazul societatilor in
nume colectiv(in comandita simpla si cu raspundere limitata.4otarerea tre-uie luanta in
unanimitate(daca in actul constitutiv nu se prevede altfel/ in cazul societatilor pe
actiuni sau in comandita pe actiuni("otararea tre-uie sa se adopte cu ma)oritatea
prevazuta de lege pentru modificarile actului constitutiv.
*n toate cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile mentionate( lic"idatorii sunt
numiti de catre instanta )udecatoreasca(la cererea oricarui dintre creditori sau
asociatii. Solutionarea cererii se face cu citarea asociatilor si administartorilor in
conditiile sta-ilite de lege
5
.
*mpotriva "otararii instantei se poate declara recurs de catre asociatii sau
creditorii nemultumiti(in termen de 15 zile de la pronuntare.
1entru lic"idarea si repartizarea activului net(c"iar daca in actul constitutiv sunt
prevazute norme in acest scop(sunt o-ligatorii o serie de reguli(respectiv.
, pana la preluarea functiei de catre lic"idatori(administratorii isi continua madatul lor/
, actul de numire a lic"idatorilor( ori sentinta care ii tine locul( si orice act ulterior care ar
aduce sc"im-ari in persoana acestora( tre-uie depuse(prin gri)a lic"idatorilor(la oficiul
registrului comertului( pentru a fi inscrise si pu-licate in 6onitorul +ficial al
7omaniei.
Numai dupa indeplinirea formalitatilor de mai sus lic"idatorii vor depune
semnatura lor in registrul comertului si vor e2ercita aceasta functie.
4
3rt.253 alin.1 din $egea nr.31<1==%(repu-licata

3rt.2>2 alin.2 din $egea nr.31<1==%(repu-licata


10
*ncepand cu acesta data nici o actiune nu se poate e2ercita pentru societate sau
contra acesteia decat in numele lic"idatorilor sau impotriva lor.
1e timpul lic"idarii toate actele emanand de la societatea aflata in procedura
lic"idarii tre-uie sa arate ca aceasta este in lic"idare.
Natura 3uri/ica a .unctiei lic5i/atorilor*
$ic"idatorii au aceleasi raspunderi ca si administratorii si isi indeplinesc mandatul(
in cazul lic"idarii )udiciare su- controlul )udecatorului , sindic iar in cel al lic"idarii
voluntare(su- controlul cenzorilor.
6andatul lic"idatorilor(ca si cel al administratorilor(are un continut contractual si
legal.3numite puteri ale lic"idatorilor sunt conferite de asociati(cu aceasi ma)oritate ceruta
pentru numirea lor.
)uterile lic5i/atorilor*
$ic"idatorii au in principal urmatoarele atri-utii
>
.
, sa stea in )udecata si sa fie actionati in interesul lic"idarii.3cest lucru se e2plica prin
aceea ca(potrivit legii(de la data intrarii in functie a lic"idatorilor(nici o actiune nu se
poate e2ercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lic"idatorului sau
impotriva lui/
, sa e2ecute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lic"idare.i nu pot
intreprinde noi operatiuni comerciale(care nu sunt necesare scopului lic"idarii.Daca se
angazeaza asemenea operatiuni( lic"idarorii raspund personal si solidar de e2ecutarea lor/
,sa vanda(prin negociere directa ori prin licitatie pu-lica ( imo-ilele si orice avere mo-iliara
a societatii.$egea cere ca vanzarea sa ai-a ca o-iect -unurile singure sau in -loc a
societatii comeciale.Sumele o-tinute din valorificarea -unurilor societatii(ca si cele
provenite din valorificarea creantelor acesteia(sunt destinate satisfacerii creditorilor
societatii(iar restul satisfacerii drepturilor cuvenite asociatilor.1otrivit legii lic"idatorul nu
poate plati asociatilor nici o suma de -ani in contul partilor ce li s,ar cuveni din
lic"idare(inaintea ac"itarii creditorilor societatii/
, sa faca tranzatii/
, sa lic"ideze si sa incaseze creantele societatii.$ic"idatorii tre-uie sa ii urmareasca pe
6
3rt.255 alin.1din $egea
nr.31<1==%(repu-licata
11
de-itorii sociali(pentru satisfacerea creantelor societatii.*n cazul in care de-itorul social este
supus procedurii reorganizarii )udiciare si a falimentului(lic"idatorii tre-uie sa declare
creantele societatii si vor participa la aceasta procedura.1entru creantele incasate
lic"idatorii sunt in drept sa dea c"itanta/
, sa contracteze imprumuturi neipotecare si orice alte acte necesare lic"idarii.$egea are in
vedere numai asumarea o-ligatiilor care servesc scopului lic"idarii si care nu sunt
pagu-itoare pentru patrimonial societatii aflate in lic"idare.
?unurile societatii vor putea fi ipotecate daca e2ista dispozitii in acest sens in actul
constitutiv(sau in actul de numire a lic"idatorului.*n a-senta unor asemenea
dispozitii(ipotecarea -unurilor societatii se poate face cu avizul cenzorilor si autorizatia
instantei )udecatoresti.
Ra!pun/erea lic5i/atorilor*
$ic"idatorii au aceeasi raspundere ca si administratori societatii(ei raspund pentru
nerespectarea o-ligatiilor izvorate din imputernicirile asociatilor(&raspundere civila
contractuala'( precum si pentru nerespectarea o-ligatiilor sta-ilite de legea societatilor
comerciale &raspundere civila delictuala sau raspundere penala'.
7aspunderea lic"idatorilor se angazeaza potrivit dispozitiilor sta-ilite de lege
pentru raspunderea administratorilor(care se aplica in mod corespunzator.
$*'*Lic5i/area acti1ului !ocietatii co"erciale /i0ol1ate*
$ic"idarea societatii comerciale impune efectuarea unor operatiuni care au drept
rezultat lic"idarea patrimoniului societatii.
Scopul operatiunilor de lic"idare a activului este prefacerea -unurilor societatii in
-ani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti.
Transformarea -unurilor societatii in -ani se realizeaza pe calea licitatiei
pu-lice.1otrivit legii(lic"idatorii vor putea sa vanda(prin licitatie pu-lica(imo-ilele si
orice avere imo-iliara a societatii.Ca masura de protectie(legea interzice in cazul
lic"idarii voluntare(vanzarea in -loc a -unurilor societatii(adica vanzarea -unurilor pe un
pret forfetar.1rin urmare( fiecare -un care se vinde prin licitatie tre-uie evaluat in mod
individual.
12
Din dispozitiile legii rezulta ca toate -unurile societatii tre-uie prefacute in -ani(in
vederea satisfacerii creantelor creditorilor sociali si impartirea restului intre
asociati.3ceasta concluzie se intemeiaza si pe faptul ca legea nu reglementeaza parta)ul
-unurilor societatii intre asociati ci activul net al acesteia.
Totusi anumite -unuri ale societaii vor putea fi sustrase vanzarii la licitatie daca
prin actul constitutiv s,a sta-ilit ca -unurile in cauza vor reveni( in contul partilor ce li s,
ar cuveni din lic"idare(asociatilor care le,au adus ca aport social.
$ic"idatorii tre-uie sa incaseze de la de-itorii societatii creantele acestora.3ceasta
operatiune se face la scadenta(potrivit dispozitiilor asumate.Solutia are la -aza faptul ca
starea de lic"idare a societaii nu are nici o consecinta asupra raporturilor )uridice ale
societatii cu de-itorii sai.
*n situatia in care fondurile societaii(realizate din vinderea la licitatie a -unurilor
acesteia si din incasare creantelor nu sunt indestulatoare pentru plata creditorilor
societatii( lic"idatorii care pro-eaza(prin prezentarea -ilantului(ca fondurile de care dispune
societate nu sunt suficiente sa acopere pasivul e2igi-il(tre-uie sa ceara sumele necesare
asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele(daca
acestia sunt o-ligati sa le procure( dupa forma societii sau(daca sunt de-itori fata de
societate(pentru varsamintele neefectuate la care erau o-ligati in calitate de asociati.
1entru complinirea fondurilor necesare pot fi urmariti asociatii care raspund
nelimitat pentru o-ligatiile sociale sau asociatii care datoreaza societatii anumite sume de
-ani cu titlu de aport.
3sociatii urmariti nu vor putea sa invoce compensatia sumelor datorate societatii
cu sumele care li s,ar cuveni din lic"idare(intrucat s,ar incalca dispozitiile legii care
prevad ca asociatii nu pot primii nici o suma de -ani in contul partilor ce li s,ar cuveni
din lic"idare(inaintea ac"itarii creditorilor societatii.
0ondurile necesare platii creantelor societatii pot fi asigurate si prin contractarea
de imprumuturi neipotecare si de o-ligatii cam-iale in conditiile prevazute de lege.
$ic"idarea activului societatii se realizeaza de catre lic"idatori(su-
supraveg"erea cenzorilor societatii.
$*2*Sati!.acerea pa!i1ului*
13
1rin satisfacerea &lic"idarea'pasivului societatii se intelege plata datoriei
acesteia care creditorii sai.
+peratiunea de lic"idare a pasivului societatii se realizeaza la randul sau tot de
catre lic"idatori(in conditiile legii.
1lata datoriilor fata de creditorii sociali se face cu sumele de -ani realizate din
lic"idarea activului societaii. 3sa cum am arata anterior( pentru singerea datoriilor
societatii(lic"idatorii pot contracta o-ligatii cam-iale ori imprumuturi.
Datoriile societatii pot fi ac"itate de catre lic"idatori si cu proprii lor -ani.*ntr, un
asemenea caz(lic"idatorii au dreptul la restituirea sumelor ac"itate creditorilor insa acestia
nu vor putea reclama impotriva societatii drepturi mai mare decat acelea ce au fost platite
creditorilor.Solutia reprezinta o aplicare a institutiei su-rogatiei in drepturile creditorului
prin plata creantei.
*ntrucat procedura lic"idarii nu afecteaza raporturile )uridice ale societatii cu
creditorii sai(plata datoriilor se face la scadenta si integral.
1entru a prote)a interesele creditorilor societatii(legea consacra anumite actiuni
prin care acestia isi pot valorifica drepturile lor.
3stfel(creditorii societatii au dreptul de a e2ercita contra lic"idatorilor actiunile care
decurg din creantele a)unse la termen(pana la concurenta -unurilor e2istente in
patrimonial societatii lic"idate.1otrivit regulilor generale(creditorii societatii care nu au
fost satifacuti in drepturile lor pot actiona societatea(prin lic"idatori(pentru a urmarii
-unurile e2istente in patrimonial social al acesteia.
*n su-sidiar6creditorii au o actiune impotriva asociatilor(pentru plata sumelor
datorate din valoarea actiunilor su-scrise(sau din aceea a aporturilor la capitalul
societatii.3ceasta actiune are ca o-iect plata sumelor de -ani datorate ca aport de catre
asociati.7ecunoasterea unei asemenea actiuni directe a creditorilor sociali impotriva
asociatilor care are ca o-iect sumele datorate de acestia fata de societate constituie o
masura de favoare pentru creditorii sociali fiind in prezenta unei derogari de la regimul
)uridic al actiunii o-lice reglementat de Codul civil.
*n pofida faptului ca legea nu cuprinde dispozitii in acest sens(totusi creditorii
sociali pot actiona in su-sidiar(si pe actionarii(care raspund nelimitat si solidar pentru
14
o-ligatiile sociale( aceasta privind pe asociatii societatii in nume colectiv si asociatii
comanditati din societatea in comandita.
$*4*Drepturile a!ociatilor cu1enite /in lic5i/area !ocietatii
$a incetarea e2istentei societatii ca urmare a dizolvarii si lic"idarii( asociatii sunt
indreptatiti sa li se restituie valoarea aporturilor efectuate la consituirea societatii sau cu
ocazia ma)orarii capitalului social(precum si sa primeasca partea ce li se cuvine din
eventualele -eneficii ramase nedistri-uite. 3semenea drepturi pot fi insa valorificate
numai dupa ce au fost ac"itate toate datoriile fata de creditorii societatii si numai daca a
mai ramas un sold activ.
@neori(activul societatii este suficient de mare fata de pasivul acesteia( incat
lic"idatorii pot platii asociatilor anumite sume de -ani in contul drepturilor care li se
cuvin c"iar inainte de a inc"eia operatiunile de lic"idare.
Cel mai adesea insa( numai la inc"eierea operatiunilor de lic"idare lic"idatorii pot
constat daca e2ista un activ net care urmeaza sa fie impartit intre asociati. *n acest caz(
lic"idatorii sunt o-ligatii sa inc"eie -ilantul final si(daca este cazul(sa faca propuneri pentru
impartirea intre asociati a activului net.
3sociatii vor putea cere lic"idatorilor ca sumele realizate din operatiunile de lic"idare sa
fie depuse la CC si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale c"iar
in timpul lic"idarii.+ asemenea cerere a asociatilor poate fi satisfacuta numai
daca(afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor o-ligatiilor societatii(scadente
sau care vor a)unge la scadenta( mai ramane un disponi-il de cel putin
1% A din cuntumul sumelor depuse.
$ic"idatorii care fac platii asociatilor cu nesocotirea acestor dispozitii legale sunt
pasi-ili de sanctiuni penale(in conditiile legii.
Dupa terminarea operatiunilor de lic"idare a activului si satisfacere a pasivului
societatii(lic"idatorii sunt o-ligatii sa intocmeasca -ilantul final pentru a constata
rezultate lic"idarii.
?ilantul final consemneaza(pe de o parte(sumele de -ani rezultate din vanzarea
-unurilor societatii si din incasare creantelor acesteia si(pe de alta parte(sumele de -ani
1
ac"itate pentru plata o-ligatiilor societatii.Totodata -ilantul constata eventualul activ net
ca diferenta intre activul si pasivul societatii.
3ctivul net constituie sursa din care sunt satisfacute drepturile asociatilor
rezultate din lic"idare.
*n mod normal( activul net ar tre-ui sa serveasca pentru ram-ursarea valorii
aporturilor asociatilor iar restul( care reprezinta -eneficiul net(sa fie repartizat intre asociati(
proportional cu participarea la capitalul social.
1entru simplificare(cele doua operatiuni sunt contopite si intregul activ net este
repartizat asociatilor.
?ilantul final de lic"idare si proiectul de repartizare a activului net( intocmite si
semnate de lic"idator(tre-uie aduse la cunostinta asociatilor.
3sociatii nemultumiti pot face opozitie impotriva -ilantului final de lic"idare si a
proiectul de repartizare. +pozitia se face la tri-unal in termen de 15 zile de la data
notificarii.
Dupa solutionarea de catre tri-unal a eventualelor opozitii(pe -aza propunerilor de
repartizare intocmite de lic"idatori( asociatii vor incasa sumele de -ani ce li se cuvin(in
sc"im-ul unor c"itante de primire.
1rin apro-area -ilantului final al lic"idarii si repartizarii activului net intre
asociati lic"idatorii sunt li-erati.
$a randul sau(falimentul(ca forma de lic"idare(a unei societati presupune
parcurgerea de catre lic"idatori a umatoarelor etape
!
.
, !igilarea unurilor care fac parte din averea de-itoarei falite(sigilandu,se
magazinele(locurile de depozitare(-irourile(corespondenta comerciala si toate -unurile
mo-ile care aprtin de-itorului.Nu se sigileaza -unurile perisa-ile care tre-uie vandute
imediat(registrele de conta-ilitate( cam-iile si alte titluri de valoare scadente sau care au o
scadenta intr,un termen scurt fiind luate de )udecatorul sindic in vederea o-tinerii
numerarului necesar activitatilor de lic"idare sau pentru conservarea altor -unuri din
patrimoniul de-itorului/
, in1entarierea !i e1aluarea unurilor .alitei.
*n acest scop sunt supuse inventarierii si evaluarii toate elementele patrimoniale( inclusive
7
$egea nr.>4<1==5(repu-licata(pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei(1artea *(nr.1%>> din 1! noiem-rie
2%%4.
16
cele nesigilate(intocmindu,se un -ilant care prezinta situatia activelor si pasivelor falitei la
inceputul operatiunilor de faliment.*n scopul efectuarii evaluarii( lic"idatorul )udiciar
poate anga)a(pe c"eltuiala de-itorului( un e2pert pentru a,l asista la evaluare /
, 1an0area unurilor.Dupa inventariere si evaluarea -unurilor se
procedeaza la vanzarea acestora(incepand cu cele perisa-ile.Tre-uie avut in vedere ca
vanzarea -unurilor de-itorului tre-uie facuta cat mai avanta)os si cat mai repede
posi-il(cu acordul preala-il al creditorilor.+peratiunea de vanzare a -unurilor de-itorului
tre-uie facuta de lic"idator su- supraveg"erea )udecatorului 9 sindic.5anzarea -unurilor
se poate face in -loc sau fiecare in parte si poate fi facuta prin negociere directa ori prin
licitatie/
, inca!area contra1alorii unurilor 1an/ute !i a altor creante si depunerea
sumelor la -anca(in contul lic"idarii(recipisele eli-erate de -anca fiind depuse
)udecatorului , sindic/
, pre0entarea planului /e /i!triuire a sumelor o-tinute din operatiunea de
lic"idare.$a fiecare 3 luni de la data declansarii procedurii falimentului( lic"idatorul
)udiciar va prezenta )udecatorului 9 sindic spre apro-are o situatie privind sumele o-tinute
din lic"idare si propunerile de distri-uire/
Sumele vor fi distri-uite in urmatoarea ordine de prioritate
#
a. ta2ele(tim-rele si orice alte c"eltuieli aferente procedurii instituite prin
lege(inclusiv c"eltuielile necesare pentru conservarea si administrarea -unurilor din averea
falitei(remuneratiile personelor anga)ate de lic"idator precum si indemnizatia acestuia/
-. creantele reprezentand creditele cu do-anzile si c"eltuielile aferente(acordate
de institutii de credit dupa desc"iderea procedurii precum si ceantele rezultand din
continuarea activitatii de-itoarei dupa desc"iderea procedurii/
c. creantele izvorate din raporturi de munca(pe cel mult > luni anterioare
desc"iderii procedurii/
d. creantele -ugetare/
e. creantele reprezentand sumele datorate de catre de-itor unor terti in -aza unor
o-ligatii de intretinere(alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate
asigurarii mi)loacelor de e2istenta/
(
3rt.122 din $egea nr.>4<1==5(repu-licata
17
f.. creantele reprezentand sumele sta-ilite de )udecatorul 9 sindic pentru
intretinerea de-itorului si a familie sale( daca acesta este persoana fizica/
g. creantele reprezentand credite -ancare cu c"eltuielile si do-anzile
aferente(cele rezultate din livrari de produse( prestari de servicii sau alte
lucrari(precum si din c"irii/
". alte creante c"irografare/
i. creantele su-ordinate/
). creantele mem-rilor(asociatilor sau actionarilor personae )uridice
de-itoare(derivand din dreptul rezidual al calitatii lor( in conditiile prevazute in actul
constitutiv.
Sumele de distri-uit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi
acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta din ta-elul de creante apro-at.
Titularilor de creanta dintr,o categorie li se vor putea distri-ui sume numai dupa
deplina indestulare a titularilor de creanta din categoria erar"ica superioara.
, intocmirea raportului final al lic"idarii.Dupa ce -unurile de-itoarei au fost vandute si
sumele o-tinute au fost distri-uite creditorilor in -aza ta-elului de creante apro-at(
lic"idatorul )udiciar intocmeste un raport final al lic"idarii impreuna cu -ilantul final al
acesteia.3cestea este supus apro-arii adunarii creditorilor intr,un termen de 3% de zile de
la data intocmirii.
$ic"idarea societatii tre-uie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.1entru
motive temeinice(tri-unalul poate prelungii acest termen cu cel mult 2 ani.
Dupa terminarea lic"idarii(lic"idatorii intocmesc situatia financiara finala(aratand
partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii( insotita de raportul
cenzorilor.
Situatia finaciara astfel intocmita se va depune pentru a fi mentionata la oficiul
registrului comertului si va fi pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei.
Daca in terment de 3% de zile de la pu-licare nu s,a formulat vreo opozitie de catre
actionari sau creditori(situatia financiara se considera apro-ata de toti actionarii(iar
lic"idatorii sunt li-erati(su- rezerva repartizarii activului societatii.
Sumele cuvenite actionarilor( respectiv asociatilor( neancasate in termen de 2 luni
de la pu-licarea situatie financiare vor fi depuse la -anca cu aratarea numelui si prenumelui
1(
actionarului (respectiv asociatului.
*n termen de 15 zile de la terminarea lic"idarii(lic"idatorii tre-uie sa ceara( su-
sanctiunea unei amenzi )udiciare de 2%% lei pentru fiecare zi de intarziere( radierea societatii
lic"idate din registrul comertului .
$a cererea de radiere vor fi ane2ate( in vederea ar"ivarii de catre oficiul registrul
comertului pentru o durata de 5 ani( registrele societatii( respectiv.
, registrul actionarilor/
, registrul sedintelor si deli-erarilor adunarilor generale/
, registrul sedintelor si deli-erarilor consiliului de administratie/
, registrul deli-erarilor si constatarilor cenzorilor.
*n cazul dizolvarii si lic"idarii )udiciare( radierea societatii de-itoare este dispusa
de )udecatorul sindic(la cererea lic"idatorului )udiciar( prin sentinta de inc"idere a
procedurii falimentului fata de aceasta.
19
CA)*' CONTA(ILITATEA O)ERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE
fectuarea operatiilor propru,zise de lic"idare nu ridica pro-leme deose-ite in
ceea ce priveste conta-ilizarea lor(in raport cu inregistrarile efectuate in cursul
vietii(pentru operatii similare
+peratiile de lic"idare sunt conta-ilizate in intregime in conta-ilitatea societatii
aflate in lic"idare(su- autoritatea lic"idatoriul si supraveg"erea )udecatorului 9 sindic.
'*&*Lic5i/area 5otarata /e a/unarea generala a actionarilor !au
a a!ociatilor6in !ituatia in care !e otine pro.it /in lic5i/are
Cu aceasta ocazie se efectueaza.
, *nventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatiilor comerciale
care urmeaza sa se lic"ideze

si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii/
,*ntocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeze sa se lic"ideze.
?ilantul societatii BCD
Nr.rd. Sold
3.3CT*5 *6+?*$*E3T
**.*61+?*$*E37* C+71+73$ &ct.212,2#12'
&2.%%%.%%%9 1.2%%%.%%%'
%2 #%%.%%%
3CT*5 *6+?*$*E3T 9 T+T3$ &rd.%1 la %3' %4 #%%.%%%
?.3CT*5 C*7C@$3NT
*.ST+C@7* &ct.3%1,3=1'&2%%.%%%,4%.%%%' %5 1>%.%%%
**.C73NT &Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o
perioda mai mare de un an sunt prezentate separate.'
&ct.4111F411#,4=1'&25%.%%%F5%.%%%,2%.%%%'
%> 2#%.%%%
*5.C3S3 S* C+NT@7* $3 ?3NC* &ct.5121' %# >%.%%%
3CT*5 C*7C@$3NT 9 T+T3$ &ct.%5 la %#' %= 5%%.%%%
D.D3T+7** C T7?@* 1$3T*T *NT7,+
17*+3D3 D 13N3 $3 @N 3N &ct.4%4'
11 >%%.%%%
20
, Sta-ilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor
operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lic"idator in numele societatii
comerciale ce se lic"ideaza/
, 5alorificarea elementelor de activ &vanzarea imo-ilizarilor si a
stocurilor(incasarea creantelor(a investitiilor financiare pe termen scurt'/
, 3c"itarea datoriilor societatii comerciale catre -ugetul de stat(-ugetul
asigurarilor sociale de stat(celelalte o-ligatii sociale si alte fonduri(salariati si alti terti.
Operatiuni /e lic5i/are a !ocietatilor co"erciale e.ectuate
/e lic5i/ator7
1.cladirile au fost vandute cu =%%.%%% lei fata de valoarea conta-ila neta de
#%%.%%% lei/
2.materiile prime au fost vandute cu 14%.%%% lei fata de valoarea conta-ila neta de
1>%.%%% lei/
3.clientii incerti sunt in suma de 5%.%%% lei(din care se incaseaza 24.%%% lei(iar pentru
incasarea inainte de termen a clinentilor certi s, au acordat sconturi in suma totala de 5.%%%
lei/
4. pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori(acestia au acordat sconturi in
suma de 2%.%%% lei/
5.c"eltuielile efectuate cu lic"idarea societatii sunt de 52.%%% lei.
21
.3CT*5 C*7C@$3NT NT( 7S1CT*5
D3T+7** C7NT NT &.rd.%=F1%,11,1#'
12 , 1%%.%%%
0.T+T3$ 3CT*5 6*N@S D3T+7** C@7NT
&rd.%4F12,1!'
13 !%%.%%%
4.17+5*E*+3N 1NT7@ 7*SC@7* S*
C4$T@*$* &ct.151'
15 1%%.%%%
G.C31*T3$ S* 7E75
*.C31*3T$ &rd.2% la 22'( din care 1= 5%%.%%%
, capital si-scris varsat &ct.1%12'
&5%% mii actiuni 2 1 leu<actiune
21 5%%.%%%
*5.7E75 &ct.1%>1' 2> 1%%.%%%
T+T3$ C31*T3$@7* 17+17**
&rd.1=F23F24,25F2>F2!,2#F2=,3%,31'
32 >%%.%%%
T+T3$ C31*T3$@7* &rd.32F33' 34 >%%.%%%
Inregi!trarile in e1i/enta contaila a operatiunilor /e lic5i/are lei7
1.5alorificarea impo-ilizarilor corporale.
, vanzarea cladirilor
4>1 H A 1.%!1.%%%
!5#3 =%%.%%%
442! 1!1.%%%
, incasarea contravalorii cladirii vindute
5121 1.%!1.%%%
, scaderea din evidenta conta-ila a cladirilor vandute
A H 212 2.%%%.%%%
2#1 1.2%%.%%%
>5#.3
#%%.%%%
, inc"iderea contului de !5#3
!5#.3 H 121 =%%.%%%
, inc"iderea contului >5#3
121 H >5#.3 #%%.%%%%
2 .vanzarea materiilor prime
411 H A 1!1.3>%
!%! 144.%%%
442! 2!.3>%
, trecerea la marfuri a materiilor prime si scaderea din gestiune a marfurilor
vindute
3!1 H 3%1 2%%.%%%
, anularea provizionului
>%! H 3!1 2%%.%%%
3=1 H !#14 4%.%%%
, inc"iderea contului >%!
121 H >%! 2%%.%%%
, inc"idrea contului !%! si !#14
A H 121 1#4.%%%
!%! 144.%%%
!#14 4%.%%%
, incasarea contravalorii materiilor prime vandute
5121 H 411 1!1.3>%
22
3.*nregistarea creantelor.
, incasarea partiala de la clienti incerti
5121 H 411# 24.%%%
, trecerea pe c"eltuieli a clientilor incerti neincasati
>5## H 411# 2>.%%%
, anularea provizioanelor
4=1 H !#14 2%.%%%
, incasarea clientilor incerti
5121 H 411 245.%%%
,acordarea sconturilor
>%! H 411 5%%%
, inc"iderea conturilor >>! si >5##
121 H A 31.%%%
>>! 5.%%%
>5## >.%%%
, inc"iderea contului !#14
!#14 H 121 2%.%%%
4.1lata datoriilor.
, plata furnizorilor de imo-ilizari
4%4 H 5121 5#%.%%%
imit
4%4 H !>! 2%.%%%
, inc"iderea cont !>!
!>! H 121 2%.%%%
5.C"eltuieli de lic"idare.
, c"eltuieli efectuate
>2# H 5121 52.%%%%
, inc"iderea contului >2#
121 H >2# 52.%%%
>.3nularea provizioanelor pentru riscuri si c"eltuieli
, anularea provizioanelor
151 H !#12 1%%.%%%
, inc"iderea contului !#12
!#12 H 121 1%%.%%%
!.7egularizarea T53.
T53 de plata
442! H 4423 1=#.3>%
23
, plata T53
4423 H 5121 1=#.3>%
, Calcularea(retinerea si virarea impozitului pe profit <venit si a impozitului
pe dividende in urma actiunii de dizolvare <lic"idare.
, Societatea BCD se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 1> A(
iar asociatii sunt personae fizice.
#.*mpozitul pe profit pentru profitul din lic"idare.
, impozit pe profit datorat
>=1 H 441 32.25%
, inc"iderea contului >=1
121 H >=1 32.25%
, virarea impozitului pe profit
441 H 5121 32.35%
!ituatia conturilor &$& !i 4&$& inainte /e e.ectuarea parta3ului7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
D &$& C D 4&$& C
#%%.%%% =%%.%%% >%.%%%
2%%.%%% 1#4.%%% 1.%!1.%%% 5#%.%%%
31.%%% 2%.%%% 1!1.3>% 1=#.3>%
52.%%% 2%.%%% 24.%%% 52.%%%
1%%.%%% 245.%%% 35.25%
,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
1.%#3.%%%
35.25% 1.224.%%% 1.5!1.3>% #>5.>1%
1.11#.25% !ol/ D
8%4*84% !ol/ C &%4*84%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24
(ilantul inainte /e e.ectuarea parta3ului
Nr.rd. Sold
?. 3CT*5 C*7C@$3NT
*5. C3S3 S* C+NT@7* $3 ?3NC* &ct.5121' %# !%5.!5%
3CT*5 C*7C@$3NT 9 T+3T$
&rd.%5 la %#'
%= !%5.!5%
D. D3T+7** CT7?@* 1$3T*T *NT7,+
17*+3D3 D 13N3 $3 @N 3N
11 %
. 3CT*5 C*7C@$3NT NT(
7S1CT*5 D3T+7** C@7NT NT
=rd.%=F1%,11,1#'
12 !%5.!5%
0. T+T3$ 3CT*5 6*N@S D3T+7** C@7NT
& rd.%4F12,1!'
13 !%5.!5%
G. C31*T3$ S* 7E75
*. C31*T3$ &rd.2% la 22' din care. 1= 5%%.%%%
, capital su-scris varsat &ct.1%12
&5%% mii actiuni 2 1 leu actiune'
21 5%%.%%%
*5. 7E75 &ct.1%>1' 2> 1%%.%%%
5*. 7E@$T3T@$ I7C*T*@$@*
0*N3NC*37 &ct.121' Sold C
2= 1%5.!5%
T+T3$ C31*T3$@7* 17+17**
&rd.1=F23F24,25F2>F2!,2#F2=,3%F31'
32 !%5.!5%
T+T3$ C31*T3$@7* &rd.32F33' 34 !%5.!5%
fectuarea parta)ului capitalului propriu &activul net' al societatii
comerciale(rezultat din lic"idarea acesteia(in functie de.
, prevederile statutului si<sau ale contractului de societate/
, "otararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor consemnata in
registrul sedintelor adunarii generale/
, cota de partcipare la capitalul social.
1arta)ul consta in impartirea capiatalului propriu &activul net'( rezultat din
lic"idare(intre asociati sau asociatii societatii comerciale.
Inregi!tarile contaile pri1in/ operatiunile /e parta3 intre a!ociati !au
actionari6per!oane .i0ice6in lei7
2
1.7estituirea capitalului social
1%12 H 45> 5%%.%%%
45> H 5121 5%%.%%%
2.Decontarea rezervelor legale
impozit pe profit aferent rezervelor
1%1> H 45> 1%%.%%%
45> H 441 25.%%%
441 H 5121 25.%%%
3.Decontarea profitului din lic"idare
121 H 45> 1%5.!5%
4.*mpozitul pe dividende aferent rezervelor legale si profitul din operatiuni de
lic"idare
45> H 44> =.%3!
5.5irarea impozitului pe dividende
44> H 5121 =.%3!
>.1lata dividendelor din rezerva legala si din lic"idare
45> H 5121 1!1.!12
Situatia conturilor 249 !i 4&$&6/upa e.ectuarea parta3ului6!e pre0inta
a!t.el7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
D 249 C D 4&$& C
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5%%.%%% 5%%.%%% !%5.!5% 5%%.%%%
25.%%% 1%%.%%% 25%.%%%
1%5.!5% =.%3!
=.%3! 1!1.!12
1!1.!12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!%5.!5% !%5.!5% !%5.!5% !%5.!5%
26
(I(LIO,RA-IE
637*N T+63 (*nitiere in evaluarea intreprinderilor (ditura CCC37 2%11.
C317N37@ ST3NC*@ D. Drept commercial roman(ditia a *** a (ditura 3$$
?CJ.
C+63N 0$+7*N (Conta-ilitatea financiara( ditura 0undatiei Romania de
Maine.
0$3NK3 N*C@$3 ( l+3N *+N3SC@. Tratat de conta-ilitate financiara(ditura
conomica.
$egea nr.31<1==%(repu-licata(pu-licata in 6onitorL +ficial al 7omaniei(1artea *( nr.1%>> din
1! noiem-rie 2%%4.
$egea nr.#2<1==1(repu-licata(pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei( 1artea *( nr.3#% din
%5 iunie 2%%2.
$egea nr(>4<1==5(repu-licata( pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omaniei( 1artea *( nr.1%>>
din 1! noiem-rie 2%%4.
$egea nr.5!1<2%%3 privind Codul 0iscal (modificata prin +@K nr.13#<2%%4 si paro-ata de
$egea nr. 1>3<%1.%>.2%%5(pu-licata in 6onitorul +ficial al 7omanie nr.4>> din %1 iunie
2%%5.
27
>2! H 5121
5%%
2(