Sunteți pe pagina 1din 7

S-95 Metal SRL

Sectia cu pricina este organizata pe baza obiectivului de fabricatie si dispune de urmatoarele


utilaje-cheie si locuri de munca manuale:
-utilaje de tip 1 (U1) = doua buc.
-utilaje de tip (U) = trei buc.
-utilaje de tip ! (U!) = patru buc.
-locuri de montaj = 1 locuri individuale

U
U1
r U! r1
U
b r
U
a r! U1 "
U!
# U! r! U1
r1 U1 U
U
$iagramele de structura ale produselor
%oturile ciclice de marime standard pe care le-am adoptat& de comun acord cu clientul& sunt
formate din cinci produse # si trei produse ". S-a propus si s-a acceptat ca livrarea sa fie
facuta in loturi alternative '#& !"& '# si asa mai departe.
(impii de prelucrare din documentatia tehnologica au fost respectati si s-au prezentat
astfel:
(abelul
1
)eper *peratia
(impul de
procesare
(ore)
)eper *peratia
(impul de
procesare
(ore)
r
U '
r1
U1 !
U! + U 1
r!
U1 !
r
U '
U! U! +
r1
U1 !
r!
U1 !
U 1 U!
a
%oc de
munca
manual
, b
%oc de
munca
manual
1-
#
%oc de
munca
manual
1 "
%oc de
munca
manual
!-
1
%a nivelul sectorului mechanic s-a utilizat imbinarea succesiva a operatiilor
tehnologice& iar in cel de asamblare& montajele s-au facut in paralel la toate produsele dintr-
un lot ciclic.
.rima livrare ceruta de beneficiar a fost pe data de ! noiembrie pe perioada
programata.
.entru un lot de trei produse " devansarile de fabricatie sunt redate
(abelul (#)
)eperul *peratia
(impul de
prelucrare
(ore)
/umarul de
bucati pe lot
(otal timp pe
lot
$urata
devansarii
0n
ore
0n
zile
*re zile
r
U ' ' ' 1&'1 1' +&-1
U! + ' - 1&' +- &'
r!
U1 ! ' 1' -&2! +' &,1
U! ' 1- -&1' !- 1&,3
r1
U1 ! ' 1' -&2! !
U 1 ' ' -&!1 13 1&-1
a ,
4ontaj
individual
, -&' - 1&'
# 1
4ontaj
individual
1 -&3' 1 -&3'
%oturile # si " constituie din produse # si trei produse " s-au considerat arbitrar loturi
standard. 0n cazul programarii reale& marimea loturilor se stabileste conform criteriilor
cunoscute din teoria lotizarii fabricatiei.
5iclul de fabricatie al lotului reprezinta durata cumulate a trecerii lotului prin operatii
successive stabilite in documentatia tehnica. 5umularea se va face in sistemul numaratorii
inverse& timpul zero fiind momentul predarii produselor finite.
r2U2= 25+20+8+12 = 65

(abelul ! (")
)eperul *peratia
(impul de
prelucrare
(ore)
/umarul de
bucati pe lot
(otal timp pe
lot
$urata
devansarii
0n
ore
0n
zile
*re zile
r1
U1 ! 1 1, 1&1' 1+ +
U 1 1 1 -&!3' +1 &,3'
r
U ' ! 1' -&2! 13 +&1,3
U! + ! 1 -&3' ' !&'
r!
U1 ! ! 2 -&'1 +' &,1
U! ! 1 -&!3' !1 &'
b 1-
4ontaj
individual
1- -&1' +- &'
" !-
4ontaj
individual
!- 1&,3' !- 1&,3'
Pentru lotul de repere r2 durata ciclului de prelucrare ete !
5r2"U2# = 25+20+8+12= 65 ore
5r2"U$# = 20+8+12= %0 ore
&actul de li'rare "&L# ete inter'alul dintre doua li'rari uccei'e
(olu)ul total de )unca pt *a+ricarea unui lot
&L =
&i)p total intr-o ,i
1 ,i ! U1 2
U2 $ 2-16+$-16+%-16+12-16 = $2+%8+6%+192 = $$6
U$ %
Loc indi'. 12
(olu)ul total de )unca pentru un lot de 5/
5/= 5-12 = 60
5a = 5- 8 = %0
!
U2! 5-5 = 25 U1 !$-5=15 U1!$-5=15
5r2 U$ ! %-5= 20 5r1 U2! 1-5=5 5r$ U$ !2-5=10
25+20=%5 15+5 = 20 15+10=25
60+%0+25+%5+20=190

&L"/#= 190 0 $$6 = 0.56 ,ile
(olu) total de )unca pentru un lot de 1 !
$+ =10-$=$0 ore
$1=$0-$=90 ore
U1 ! 6-$=18 U2! $-5=15 U1!$-$=9
r1 U2! 6-1 =6 r2 U$ !$-%=12 r$ U$ !$-2=6

18+6=2% 15+12=22 9+6=15
$0+90+2%+22+15=186 ore
&L"1#= 186 0 $$6 =0.55 ,ile
(ermenele de livrare pentru loturile care se vor e6pedia dupa data de 3 se determina prin
cumularea ritmica& alternative la loturile # si " a tactului de -&'1 zile& respective de -&'' zile&
la momentul care semnifica livrarea ultimului lot de produse astfel:
(abelul +
%otul (ermenul de livrare %otul (ermenul de livrare
#1 !1 #! !,&
"1 !1.'' "! !,&33
# !3&11 #+ !2&!!
" !3&11 "+ !2&,,
.entru ilustrare& se prezinta trei modele de itinerarii pentru reperele &!&1 ale lotului ! din
produsul #
%ista complete a prioritatilor pentru fiecare dintre cele trei tipuri de utilaje (u1& u si
u!) este prezentata in tabelele urmatoare:
(abelul '
+
)epe
r *peratie
$urata
de
devansar
e (zile)
%oturi si
termene
de
livrare
(-)
#1 # #! #+
!1 !3.11 !,. !2.!!
r
u +.-1

!1.2
+ !!.-' !+.11 !'.3
u! .' !!.' !+.11 !'.3 !1.,!
r!
u1 .,1
!!.1
2 !+.! !'.+1 !1.'
u! 1.2!
!+.-
3 !'.1, !1.2 !3.+
r1
u1 !+ !'.11 !1. !3.!!
u 1.-1
!+.2
+ !1.-' !3.11 !,.3
a
4ontaj
subansambl
u 1.'
!+.3
' !'.,1 !1.23 !,.-,
#
4ontaj
subansambl
u -.3'
!'.
' !1.!1 !3.+3 !,.',
(abelul 1
)eper *peratie
$urata de
devansare
(zile)
%oturi si
termene
de livrare
(-)
"1 " "! "+
!1.''
!3.1
1
!,.3
3
!2.,
,
r1
u1 +

!.'' !!.11 !+.33 !'.,,
u .,3 !!.1, !+.32 !'.2 !3.-1
r
u +.1, !.!3 !!.+, !+.'2 !'.3
u! !.' !!.! !+.+1 !'.' !1.1!
r!
u1 .,1 !!.3+ !+.,' !'.21 !3.-3
u! .' !+.! !'.+1 !1.' !3.1!
b - .' !+.-' !'.11 !1.3 !3.!,
" - 1.,3 !+.1, !'.32 !1.2 !,.-1
7ise de insotire ale reperelor pe lotul 8a!9 (itinerarii)
(abelul 3
'r-pentru lotul #!
*peratia .rioritatea $urata prelucrarii (zile)
u !+&11 1&'1
u! !'&3 1&'
$estinatia =montaj subansamblu
'
(abelul ,
'r!-pentru lotul #!
*peratia .rioritatea $urata prelucrarii (zile)
U1 !'&+1 -&2!
U! !1&!' -&1'
$estinatia =montaj subansamblu
(abelul 2
'r1-pentru lotul #!
*peratia .rioritatea $urata prelucrarii (zile)
U1 !1& -.2!
U !3&11 -&!1
$estinatia =montaj general
%otul #!
(abelul 1-
*peratia .rioritatea $urata prelucrarii (zile)
a !1&23 -&'
# !3&+3 -&3'
$estinatia =4ag. .rod. 7inite
:ruparea reperelor pe utilaje in ordinea crescatoare a numarului de prioritate.
.rioritatile pentru repere prelucrate pe utilajul U1:
(abelul 11
/r. 5rt. )eperul .rioritatea
$urata prelucrarii
(zile)
1 )1"1 !&'' 1&1'
)!#1 !!&12 -&2!
! )1" !!&11 1&1'
+ )!"1 !!&3+ -&'1
' )1#1 !+ -&2!
1 )!# !+&! -&2!
3 )1"! !+&33 1&1'
, )!" !+&,' -&'1
2 )1# !'&11 -&2!
1- )!#! !'&+1 -&2!
11 )1"+ !'&,, 1&1'
1 )!"! !'&21 -&'1
1! )1#! !1& -&2!
1+ )!#+ !1&' -&2!
1' )!"+ !3&-3 -&'1
11 )1#+ !3&!! -&2!
.rioritatile pentru reperele prelucrate pe utilajul u:
(abelul 1
1
/r. 5rt. )eperul .rioritatea
$urata prelucrarii
(zile)
1 )#1 !1&2+ 1&'1
)"1 !&!3 -&2!
! )# !!&-' 1&'1
+ )" !!&+, -&2!
' )1"1 !!&1, -&!3'
1 )#! !+&11 1&'1
3 )"! !+&'2 -&2!
, )1" !+&32 -&!3'
2 )1#1 !+&2+ -&!1
1- )#+ !'&3 1&'1
11 )"+ !'&3 -&2!
1 )1"! !'&2 -&!3'
1! )1# !1&-' -&!1
1+ )1"+ !3&-1 -&!3'
1' )1#! !3&11 -&!1
11 )1#+ !3&3 -&!1
.rioritatile pentru reperele prelucrate pe utilajul u!:
(abelul 1!
/r. 5rt. )eperul .rioritatea
$urata prelucrarii
(zile)
1 )"1 !!&! -&3'
)#1 !!&' 1&'
! )!#1 !+&1! -&1'
+ )!"1 !+&! -&!3'
' )" !+&+1 -&3'
1 )# !+&11 1&'
3 )!# !'&+ -&1'
, )!" !'&+1 -&!3'
2 )"! !'&' -&3'
1- )#! !'&3 1&'
11 )!#! !1&!' -&1'
1 )!"! !1&' -&!3'
1! )"+ !1&1! -&3'
1+ )#+ !1&,! 1&'
1' )!#+ !3&+1 -&1'
11 )!"+ !3&1! -&!3'

3