Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONC).

MIC:E DIN BUCL'REITI


Admitere: Studii universitare de rnasterat - august 2013
Facultatea: FtNANTE, ASIGURAR|, eANct
5t
BURsE DE vALoRl
FtN 7 b7
TEST-GRILA
1. (2 pct.) Despre un indicator de perfo.rmanfd
bancarl se fac urmdtoarele afirmafii: nu este
senzitiv la risc, nu are capacitate predictivl pe ternnen lung, nu este transparerrt gi fumizeazd,
informaJii contradictorii atunci cdnd banca decide majorarea capitalului. Acest inLdicator este:
a) ROA;
b) marja net6 de dob6ndd;
c) efectul de levier;
d) RoE;
e) gradul de utilizare al activelor;
2. (3pct.) Factorii care determind neindeplinirea obligafiilor de plat6 de cdtre binncd (riscul
de
lichiditate) pot fi fonnulafi astfel:
a) lipsa de incredere sau diminuerea lincrederii in bancil din partea altor b[nci din sistem
qi/sau din partea clienfilor;
b) necorelarea pe benzi de scadernfd a intrdrilor si ie;irilor de lichiditate bancard;
c) irudutSlirea cr:njuncturii economice, rezultdnd creqterea creditelor restante;
d) influenta mass-media poate genera panicd in rdndul deponenfilor in situaliile in care
unele bdnci au mici probleme de lichiditate;
e) se orienteaz6 pe linia acorddrii de credite excrow colaterizate;
Care din variantele prezentate nu este corectd?
3. (2pct.) Instrumentul utilizat pentn* evaluarea performanlelor fiecdrei institufii de credit si
care are ca scop identtificarea dificultiililor cu care se confrurrtd acestea, este reprezentat de:
a) sistemele de garantare a depoz:itelor bancare;
b) sistemele de rating bancar;
c) sistemele de raportare a credit,elor;
d) testele de rezistenld bancar6;
e) sistemele de avertizare timpurie.
ACADEMTA DE STUDIT ECONOIVvCEi DtN BUCURESTI
Admitere: Studii universitare de masterat - august 20:13
Facultatea: FINANTE, AS|GURIiR|, BANCT
St
BURSE DE VALORI
FIN 7 b7
a. (3pct.) Care dintre elementele bilanJiere respectd cumulat urmdtoarele caractoristici: au un
rol important in stabilizarea veniturikrr blurcii, furTizeazd, irnportante lichiditdli, pot fi folosite
drept garanfii pentru obfinerea de imprumrrturi qi prezint[ o ltexibilitate sporitd:
a) portofoliul de titluri constituit de bancd;
b) numerarul qi activele lichide dlefinrute de bancfl;
c) fondurile proprii de nivel 2;
d) portofoliul de credite;
e) fondurile proprii de nivel 1.
5. (3pct.) Diminuarea sau eliminarea riscutui de lichiditate la nivelul unei bdnci se poate realiza
prin urmdtoarele modalitdli :
a) corelarea pe cdt posibil a activelor qi pasivelor banca:e;
b) modificarea volumului de credite acordate clientelei nebancare;
c) atragercadepozitelor de la populafi.e qi companii;
d) limitarea finanfdrii datoriei publice neacoperite cu asi.gurdri de prim rang;
e) menfinerea rczeweiminime otrligatorii la nivelul cenrt.
Care dintre variante nu este corectS?
6. (4 pct.) In structura banilor fierbinLfi se includ: 1. depozite atrase din strdindtat:e;2. depozite
la termen de mare valoare; 3. depoz:ite irtrase de la populafie; 4. sume atrase de la banca
centrald; 5. conturi de economii si <lepozite de micd valc,are; 6. certificate de depozit; 7.
resurse atrase de pe piele externe corqpetitive qi la un cost mai ridicat.
Este corectd combinatia:
a) I,3,4,5;
b) r,2,3;6i
c) 1,2,4,7;
d) 2,3,4,5;
e) 4,5,6,7.
ACADEMTA DE STUDil ECONOMTCE DtN BUCURESTI
Admitere: Studii universitare de masterat - august 2073
Facultatea: FINANTE, ASIcUR/(Rl, BANCI
$l
BURSE DE vALoRl
FIN 7 b7
8. (2 pct) Prin descompunerea ratei de rentabil:itate economicl pe factori de influentd, putem
identifica situatiile in care rentabilitatea econrmicd poate inregistra o creqtlere:
a. creqterearatei de marjd;
b. cregterea raportului EBIT (1-0 / CA, unde EBIT
:
profit inainte de p'lata dobdnzilor qi
a impozitului pe profit, t: cota impozitului pe profit, CA: cifra de afacr=ri;
c. sclderea duratei de rota{ie a activului economic (a capitalwilor);
d. cregterea ratei de structurii a capitalurilor;
e. cregterea ratei de reinvestire a profitului net.
Care dintre afirmaliile de mai sus nu este adevdratd?
(1 p) in evaluarea proiectelor de investilii in mediul cert, se folosegte indicatorul indice de
profitabilitate (IP). Pentru acesta se pot formula urmdtoarele afirmatii:
a. IP:1+VAN/Ioi
b. IP
*
Io: suma actualizatda cash flow-urilor disponibile
gi a valorii reziduale;
c. este supraunitar dacd proiechrl genereaz6 VAN pozitiv1;
d. este supraunitar dacd proiechrl este caracterizat prin RIR
> k;
e. este supraunitar dacd inver;ti1ia se recupereazd intr-o periodS mai mare decdt durata
de viat6.
Unde VAN
:
valoarea acttalizatA netd, Is
:
investitia ini{ial6, RIR
'=
rata intemd de
rentabilitate
,
k: factorul de actualizare.
Care dintre afirma{iile de mai sus nu este adevdrati?
10. (3 p) Actiunile companiei Primivara sunt earacterizate printr-un coeficient de volatilitate
de 1,4. Rentabilitatea agteptatd a portofoliuluLi pielei este de 25Vo, iar rata dobAnzii fird risc
este de 7%. Costul capitalului propriu, aplicdnd modelul CAPM, pentru aceastd companie
va fi de:
a. 27,5o/o;
b. 22,5o/a;
c. 32,20/o;
d. 42o/o;
e. t6,8Yo.
11. (4 p) Compania Rainbow rcalizeazd, o investilie in valoare de 20 mil. lei, a cdrei durat6 de
viaf6 (n) este de l0 ani. Amortiziarea se realizeaz\,Iiniar pe intreaga dur:at6 de viald. Cota
de impozit pe profit este de 1(i%. Exploatarea acestei investifii genereazl, venituri gi
cheltuieli suplimentare, conform urmitoarelor ipoteze: cifra de afaceri arruald: 20 mil.lei;
costurile variabile reprezintii 50% din cifia de afaceri; cheltuielile fixe monetare de
exploatare:2 mil.lei
Finaniarea acestui proiect de investilie se rea.lizeazd exclusiv din surse proprii.
Creqterea economicd din fiecare an este generatd exclusiv de investiJla suplimentar6 in
activele curente nete, durata de rota{ie a acestora prin cifra de afaceri fiinC de 18 de zile.
in aceste condilii, cash flow-ul disponibil estimat in primul an de exploatare a acestui
proiect de investilii va fi de (mil.lei):
9.
ACADEMTA DE STUD|T ECONCTMIC:E DtN BUCLTRE$TI
Admitere: Studii universitare de rnasterat - august 2073
Facultatea: FtNANTE, AS|GURAR|, BANCT$t BLTRSE DE VALORI
FtN 7 b7
a. 6,04;
b. 7,04:
c. 5,04;
d. 3,36;
e. 4,36.
12. (3 p) La sfdrqitul exerci{iului curent, acti'r,u.[ economic al companiei Flowers este de 220
mil.lei. Rata de rentabilitate ecorLomicd merCie a sectorului economic din care face parte
intreprinderca analizatd ('cu acelaqi risc ec,onomio) este de 20%. Determinali valoarea
actuali a intreprinderii la inr:epuful acestui exerciliu, in conditiile in c,are intreprinderea
geneteazd", in cursul exercifirnlui curent, un cash flow disponibil pentru actionari de 48
mil.lei gi un cash flow disponiibil pentru cred;itori de20 mil.lei:
a. 220 mil.lei;
b. 240 tnil.lei;
c. 202,67 mil.lei;
d. 222,66mi|.lei;
e. 200 mil.lei.
13. (2 p) Despre coeficientul de elasiticitate (e) denurrLit gi coeficientul efectului de levier al
exploatdrii se pot formula urmdtouuele afirma{ii:
1) mdsoarl sensibilitatea rezultatului exploat[rili la variatia cifrei de afaceri (tJA); 2) arclabaz6,
repartitia cheltuielilor intreprind,orii irn directe gi Jindirecte in raport cu CA; 3) dovedegte dependenfa
riscului economic de variafia CA
9i
de pozilia ei fafn de pragul de rentabilitate; 4) are la bazd
repartitia cheltuielilor intreprinderii in fixe gi variabile in raport cu CA; 5) estr: determinat atAt de
rndrimea cheltuielilor directe, c6Lt gi de pozilia CA fa![ dle rezultatul exploat[rii; 6) este determinat
atAt de mirimea cheltuielilor'fixe, cAt qi de pozitia CA realizatd fala de pragul de rentabilitate.
R.dspunsul incorect este:
a. 2)+ s);
b. 1) + 3);
c. 1) + 4);
d. 3)+{;
e. 4) + 6).
14. (3 p) Compania Flower-Pow:r realizeazdin cursul exerciliului curent o cifra de afaceri de
12.000 mii lei, cu cheltuieli variabile in sumf, de 3.(i00 mii.lei, cheltuieli cu amortizarea in
sum[ de 800 mii lei, cheltuieli finranciare cu dob6nz:ile de 200 mii lei, alte cheltuieli fixe de
exploatare monetare in sumd rJe 1.408 mii lei.
in aceste condilii, pragul cle rentatrilitate glotral va fi de (mii lei): :
a. 12.000;
b. 8.400;
c. 3.440;
d. 2.408;
e. 5.142.
ACADEMTA DE STUDII ECONOMTCE DtN BUCURE$TI
Admitere: Studii universitare de masterat - august 20t73
Facultatea: FINANTE, AS|GURi(Rt, BAwC|St BURSE DE \/ALORI
FtN 7 b7
ffi
15. (4p.) Se dau urmdtoarele afirma{ii:
l.clasificafia economicd a cherltuidilor publice grupeazl categoriile de <:heltuieli dupi funcliile
statului; 2.o alocare a resurselor erste corespunzItoare optimului Pareto dacd nici o alta nu poate
li frcutE mai bine, fbrd sd-i facd riu ultimei persoane consumatoare; 3.emisiunea b6neasc5. frrd
acoperire ca mijloc de finanlare a deficitului bugetar: genereazd efecte pozitive asupra economiei
pe termen mediu qi lung conducAnd totodatd qi la scdderea ratei inflaliei: 4.impozitele indirecte
sunt recunoscute ca avdnd un rlaraoter regresiv, impovlrdnd contribuabilii cu capacitate redusi de
platd; 5.taxele de consumalirl surnt impozite indirecte; 6.imprumuturil,e de stat sunt prelevdri
fiscale obligatorii; 7.rata reald a dobAnzii ler imprumuturile de stat se calculeazd prin adunarea
ratei infl ati ei la rata nominalS a dob6nzii.
Indicali varianta care confine toate afirmaliile corecte.
a. 1,2,3,4,5,6,'7
b. 2,4,5
c. 3,5,7
d. 2,4,6
e. l,3, 6,7
(3p.) Principiul certitudinii impunerii:
a. presupune calcularera impozitului in firnclie de destinalia consumului
b. presupune ca volunrul impozil.elor dalorat de contribuabil statului sd se stabileasci
proporfional cu veniturilerealizate de citre acegtia
c. stabilegte maniera
jln
care sistemul fiscal asigurd incasarea impozitelor cu minim
de cheltuieli
d. presupune ca rm5rimea impozitelor datorate de contribuabili s5 fie certd gi nu
arbitrard,, iar termerLele, modalitatea giilocul de platd sd fie stabilite fErd echivoc
e. stabileqte modrrl in care impozitele sd fie percepute cdt mai convenabil pentru
contribuabili
(3p.) Trecerea unor sume de bani de la un buget public la dispozilia uinor persoane fizice sau
juridice pentru acoperirea unor cheltuieli de produclie reprezintd:
a. cheltuieli de trensferr cu caracter oconionllc
b. cheltuieli de capital
c. cheltuielifunc{ionale
d. cheltuieiitemporare
e. cheltuieli de transfer cu caracter sociarl
16.
t7.
ACADEMTA DE STUDIT ECONOMTCE DrN BUCLiREST'
Admitere: Studii universitare de rnasterat - august 2073
Facultatea: FtNANTE, AS|GURARI, BANCT
5t
BL'RSE DE VALORI
FIN 7 b7
18. (3p.) Veniturile din activit[fi independente cuprind:
a. veniturile din salarii
b. veniturile din pensii
c. veniturile din investilii
d. veniturile din
jocuri
de noroc
e. venittrile din drepturi de proprietate intelectuall
(2p.) Coeficientul de elasticitate a veniturilor publiice in raport cu PIB are valoarea 1,30. Care
dinhe urmdtoarele afirmatii este adeviratd::
a. dinamica relativd v,eniturilor p,ublice
si cea a PIB sunt identice
b. veniturile publice au scEzut cc,mparativ cu PIB
c. veniturile publice aru alrrt un ritm de creqtere mai rapid dec6t ritmul de cregtere a
PIB
d. PIB a avut un ritm de creqtere mai rapid decdt ritmul de cregtere a veniturilor
publice
e. cregterea PIB a generat o scddere a volumului veniturilor
F,ublice
(2p.) tn anul N, volumul cheltuielilor publice a fost de 10000 milioane unitdti monetare. in anul
N+1, cheltuielile publice au crescut cu30Yo fatd de anul N. De asemenea, prefurile in anul N+l
au cunoscut qi ele o creqtere de 30% fat[ de mul N. Modificarea relativi a cheltuielilor publice in
expresie reald in anul N+l compalativ cu anril N este:
a. 0%
b. t0%
c. 30%
d. -10%
e. -30%
(1p.) Conform legislaliei in vigoare in Rom6:nia, taxia pe valoarea addugatd se calculeazd utilizdnd
o cot6 procentuald:
a. regresivd simpli
b. progresivd simpld
c. progresivd compusii
d. proporlionald
e. regresivd compusi
19.
20.
2t.
ACADEMIADE STUDTT ECONOwITCE DIN BUCUT?E'TI
Admitere: Studii universitare rde mrasterat - outgust 20.13
Facultatea: FINANTE, ASIGURARt, BANCT
5l
BURSE DE V'ALORI
FtN 7 b7
22. (l pct.) Subagen{ii de asigurare:
a. Sunt agenti angajali de cel mult 6luni;
b. Sunt persoane juridice;
c. Acfioneazd in nume propriu;
d. Sunt angajati ai agentului de asigurare persoand
j,uridica;
e. Sunt angaja{i ai brokerilor de reasigurare.
23. (3 pct.) Primele nete incasate:
a. Sunt cele determinate de scdderea impozittelor co.mpaniei de asigurdri;
b. Reflectd cuantumul contribuliilor plEtite dle cdtre asigurdtor;
c. Sunt egale cu primele brute subscrise;
d. Nu se pot determina dec6t la asigurdrile de credite gi garanlii;
e. Reflectd primele brute inc.asate, din care se scad sumele pldtite qi de pldtit sub forma
primelor do reasigurare.
24. (3 pct.) Reasigurarea excedent de daund:
a. Este proporfionalS;
b. Esteneproporfionald;
c. DeterminS faptul cd rdspunderea reasiguriltului este nelimitatE;
d. FuncJioneazd similar excedentului de surna asiguratd;
e. Implicd existenla a minim 3 reasigurdtori.
25. (3 pct.) Transferul prin hedging face parte, ca. metode de protecfie, din:
a. Evitare;
b. Asigurare;
c. Controlul pierderii;
d. Refinerea;
e. Transferuri, altele decdt asiigurarea.
26. (4 pct.) intr-un depozit se aflau doud tipuri de marf[ tip A, in valoarea de 100.000 lei,
asiguratd la 100.000 lei qi tip B in valoarea <le 200.(]00 lei, asigurati la 100.000 lei. Pe
timpul noptii s-a produs un furt prin efracfie, furdn,:lu-se bunuri in valoare de 100.000
lei tip A qi bunuri in valoare cle 20.000 lei tip B. Se cere s[ se calculeze irrdemniza{ia de
asigurare cuvenitd proprietarului selor 2 mdrlilri.
a. 30.000lei
b. 10.000lei
c. 20.000Iei
d. 0lei
e. 40.000lei.
FIN 7 b7
27.
{2
pct.) Un
100.000 lei a
timpul
- Furtde
- Coclirea
Se cere sd se
a. 20.000lei
b. 8.000lei
c. 10.000lei
d. 15.000lei
e. 5.000lei.
28. (2 pct.) Un
Se cero sd
informatii:
materiale
a. 20.000lei
b. 10.000lei
c. 8.000lei
d. 9.000lei
e. 15.000lei
10.000lei.
ACADEMIA DE STUD'I ECONOM'CE D/lN BUCUfrEST'
Admitere: Studii universitare de masterat - august 2073
Facultatea: FINANTE, ASIGURARi, BANCI$l BURSE DE'VALORI
FtN 7 b7
29. (1p.) Opliunile CALL gi PUT de tip ewopean, cu. acelea.gi caracteristici contractuale
(acelaqi activ suport, acelaqi prel; de exercitare, ac;eeagi scaden{6 gi trarnzac}ionate pe
acea.qi pial6) av6nd ca activ suport o acfiu:re au p,retul de exercitare nnai mare dec6t
preful forward al acliunii suport. tn aceste condilii:
a. prima call
Ei
prima put swrt egale
b. prima call este mai mare d.ecdt prima put
c. prima put este mai mare decdt prima call
d. prima call este egald c,u prelul spot al actilului suport
e. prima put este ega15 cu pn:fiil spot al activului suport
30. (2p.) Covarianfa dintre portofoliul de risc nninim (V)
d
portofoliul piel;ei (M), ambele
situate pe frontiera Markowitz, es,te:
negativ6
pozitivi, dar mai micd der:dt varianlar portofirliului de risc minim
intotdeauna egal6 cu variania portofoliului ile risc minim
mai mare decdt variar{a portofoliului de risc minim
egald cu zero
31. (3p.) Un investitor formeazd. un portofoliu de risc minim absolut utilizdnd dou6 active
cu un coeficient de corelalie egal cu -1 (prz=-l), cu rentabilitiXile aqteptate E(R1)=12%
Ei
E(R2):8% qi riscwile oFgYo
Si
a2:6Yo. Riscul gi rentabilitatea portofoliului format
(oo
9i
E(Ro)) sunt:
or=!o/o; E(Rn)=10%
or:}Yo; E(Rp):l0%
or:00/o; E(Rp):g,6%
or:0,54o/o; E(Ro):10%
o
r=A,5
4a/o; E(Ro):9, 5%
a,
b.
c.
d.
e.
a.
b.
d.
e.
ACADEMTA DE STUDil ECONOMICE DtN BUCLTRE$TI
Admitere: Studii universitare de rnasterat - august 2013
Facultatea: FtNANTE, ASIGURAR|, BANCT
St
BLf RSE DE VALORI
FtN 7 b7
32.
$p.)
Pia{a de capital este pe:rfect descrisd d.e modelul Black-Scholes. Pe aceastd piafd
este cotat6 o acfiune cu cursul S qi volatilitatea o iar rata dob6nzii fird riisc este r. Care
din urmdtoarele expresii poate fi preful unui instrument financiar dedvat cu suport
acfiunea,S?
a. S-7
b. (tnS)z
c. (lns)
d. s-2'.
2'f
e. S-?
33. (3p.) In cadrul unui imprumut s-aru emis 100.000 obligafiuni, la o valoare nominald de
150 u.m. Durata de viald al imprumutuluii este de 5 ani. Rambursarea se face la
scadenfI. Rata nominal[ a dob6nzii este de l0% pe an. Obligaliunear se vinde sub
paritate la un pre! de 148 u.m. R.ata dobfuuzii pe piafa este9,65Vo pe an. Determinali
varialia cursului obligafiunii la o reducere a ratei dolbdnzii de pia!6 cu lo/o.
a. 3,glYo
b. -3,22yo
c. -4,390
d. 5%
e. -4,06Vo
34.
Qp.)
In cadrul analizei tehnice modernLe a acJiunilor, indicatorul ce m[soard
comportamentul titlului prin raportarea variajiilor rnedii ale cursului din zilele in care
acesta creqte la variafiile medii ale cursului dlin zilel,e cu niveluri descrescdtoare de curs,
este reprezentat de:
a. Momentum
b. Moving Average Convergent Divergent
c. Rate of Change
FtN 7 b7
call gi una put, cu
1000 u.m. Op.tiunile
ru un curs pe pia{d al
ifie de ctrmplritor pg
itanl al opliunilot
35.
ACADEMIA
Admi{ere: !
Facultatea:
d. On
e.
$elati
ii universitare de
TE,
ASIGURAR|,
Volume
Strenght Index
pe pozifie short
de actiuni
acfiunea A qi
opfiunilor
qi realizeazd o
(3p.) S$ intre
mirimep de 1l
au ca acftiv su
acliunii A la s
titlurite supor
este?
a.
f
oo u.r
b.
f0
u.n
c. 175 u.r
d.
f
15 u.r
e. 95 u.n