Sunteți pe pagina 1din 37

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA !I FUNC"IONAREA
B#NCILOR CENTRALE
O OB BI IE EC CT TI IV VE E P PR RO OP PU US SE E
G nsu!irea de no"iuni cheie: emisiune monetar$, crea%ie monetar$, baz$ monetar$,
independen%a b$ncii centrale, bilan%ul b$ncilor centrale din %$rile UEM; func%iile
SEBC;
G formarea deprinderii de analiz# a criteriilor de independen"# economic# !i politic# a b#ncii
centrale, de analiz# a posturilor bilan"ului b#ncii centrale !i de determinare, prin calcul, a
multiplicatorului bazei monetare;
G cunoa!terea evolu"iei BNR, a principalelor activit#"i desf#!urate n prezent !i a
obiectivelor n vederea integr#rii monetare europene;
G n"elegerea !i cunoa!terea mecanismului de func"ionare al SEBC, a obiectivelor acestuia, a
opera"iunilor de pia"# !i a realiz#rilor nregistrate n perioada $999 !i 2000
2.&. Organizarea 'i independen%a b$ncilor centrale
2.&.&. Organizarea b$ncilor centrale
2.&.2. Criterii de apreciere a independen%ei b$ncii centrale
2.2. Func%iile b$ncilor centrale
2.2.&. Func%ia de emisiune
2.2.2. Func%ia de banc$ a statului
2.2.3. Func%ia de banc$ a b$ncilor
2.2.4. Func%ia de centru valutar 'i gestionar al rezervelor valutare
2.2.5. Func%ia pruden%ial$ 'i de supraveghere bancar$
2.2.6. Func%ia economic$ a b$ncii centrale
2.3. Bilan%ul 'i opera%iunile b$ncilor centrale
2.3.&. Opera%iuni active 'i pasive
2.3.2. Crea%ia monetar$
2.4. Banca Na%ional$ a Romniei
2.4.&. Istoricul BNR
2.4.2. Rolul 'i func%iile BNR
2.4.3. Politica monetar$ a BNR n perspectiva integr$rii europene
2.5. Sistemul European al B$ncilor Centrale
2.5.&. Misiunea 'i obiectivele SEBC
2.5.2. Opera%iunile SEBC
Test de autoevaluare
Bibliografie
CAPITOLUL 2
2.&. Organizarea 'i independen%a b$ncilor centrale
2.1.1. Organizarea b!ncilor centrale
Analiza sistemelor bancare contemporane eviden"iaz# c# acestea sunt structurate pe dou#
nivele, respectiv Banca central# !i b#ncile de rang secundar, denumite !i b#nci de sistem. Rolul
b#ncii centrale rezult# din monopolul asUpra emisiunii monetare !i din func"ia de autoritate
monetar# pe care a preluat-o treptat !i pe m#sur# ce s-a implicat n afacerile statului !i, n mod
special, n politica economic#. n acest context, este necesar# precizarea faptului c# n momentul
ini"ial al form#rii sistemelor bancare, nu exista o delimitare ntre opera"iunile realizate de b#ncile
comerciale !i cele centrale (sau de emisiune). n perioada convertibilit#"ii monetare, activitatea
de emisiune nu constituia un privilegiu al b#ncilor centrale. Identificarea celor dou# tipuri de
b#nci s-a nf#ptuit, n timp, prin concentrarea emisiunii de moned# la nivelul unei singure b#nci,
banca central#, care ncepe, astfel, s# ob"in# monopolul asupra opera"iunii de emisiune.
Acest proces poate fi situat, n timp, la momente diferite, n func"ie de gradul de evolu"ie
economic# !i social# a "#rilor. Astfel, n Anglia, Banca central# se nfiin"eaz# n anul $694, sub
forma de societate privat# pe ac"iuni; n anul $800 se organizeaz# Banca Fran"ei, iar n anul
$863, b#ncile na"ionale din SUA. Instituirea monopolului asupra emisiunii, prin reglement#ri ale
statului s-a realizat mai trziu printr-o serie de legi, care au marcat evolu"ia sistemelor monetare.
Pot fi enumerate cteva momente: n $844 n Anglia se stabile!te sistemul de emisiune (prin
legea lui Robert Peel); n $848, n Fran"a se elimin# dreptul de emisiune monetar# al b#ncilor
departamentale; n $9$3, n SUA se creeaz# Sistemul Federal de Rezerve, constituit din $2 b#nci
federale de rezerve.
De!i n perioada actual# b#ncile centrale ale tuturor "#rilor, cu excep"ia celor $2 b#nci de
rezerv# din SUA sunt b#nci cu capital de stat, de-a lungul evolu"iei lor n timp, s-au identificat mai
multe categorii de b#nci, n func"ie de provenien"a capitalului. Astfel, n Anglia, banca de emisiune
a fost cu capital privat; n Suedia, Finlanda, Austria, Bulgaria, b#ncile s-au constituit prin
participarea capitalului de stat, iar n "#ri precum Romnia !i Belgia, capitalul b#ncilor a fost mixt.
Activitatea b#ncilor centrale, gestionarea !i execu"ia politicii monetare, este coordonat#
de anumite organisme, n a c#ror componen"# se afl# membri numi"i dup# diverse criterii. Astfel,
n func"ie de m#sura n care alegerea guvernatorului !i a membrilor Consiliului de Administra"ie
depind de raportul dintre puterea politic# !i banca de emisiune, se poate stabili gradul de
independen%$ al b$ncii centrale. Structurile b#ncilor centrale sunt, n mare parte, legate de
factorii politici ai "#rilor respective !i de tradi"ia acestora. n "#rile centralizate exist# o unic#
institu"ie, ca banca central#, care de"ine sucursale sau agen"ii n regiuni sau departamente, n timp
ce n "#rile federale, structura federal# se reg#se!te !i la nivelul b#ncii centrale, n grade diferite.
Astfel, n Germania, n anii 40, alia"ii favorabili federaliz#rii puternice a acestei "#ri, au impus
$$ b#nci centrale ale landurilor, pentru nlocuirea b#ncii Reischbank. Ulterior, n anul $948 s-a
creat un institut central de emisiune, considerat o filial# a b#ncilor centrale din cele $$ landuri.
n $957, dup# recuperarea suveranit#"ii Germaniei, aceast# institu"ie a fost nlocuit# cu Deutsche
Bundesbank, iar n structurile de conducere au fost inclu!i to"i pre!edin"ii b#ncilor federale.
n SUA, Sistemul Federal de Rezerve men"ine o form# mai descentralizat#, n sensul c#
teritoriul este divizat n districte la nivelul c#rora exist# o banc# federal# de rezerve, !i al c#rei
capital este de"inut de b#ncile comerciale, membre ale sistemului. Pentru fiecare banc# afiliat#,
cota de subscriere este de 6% din fondurile proprii, b#ncile comerciale avnd obligativitatea
respect#rii cotei rezervei minime obligatorii, ceea ce le confer# dreptul de a realiza opera"iuni de
rescontare. B#ncile federale de rezerv# au, n aparen"#, toate atributele b#ncii centrale, att din
punct de vedere al emisiunii ct !i al refinan"#rii b#ncilor din sistem. Pentru realizarea emisiunii
monetare, din punct de vedere tehnic, se apeleaz# la Tezaur, iar pentru aplicarea politicii
monetare sunt necesare deciziile Consiliului Guvernatorilor (compus din 7 membri numi"i de
c#tre Pre!edintele SUA pentru o perioad# de $4 ani). Pentru realizarea politicii de open-market
(opera"iuni cu titluri), b#ncile federale se afl# sub tutela unui comitet federal de pia"#, format din
5 pre!edin"i ai b#ncilor de rezerve !i din 7 membri ai Consiliului Guvernatorilor. Aceste aspecte
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
eviden"iaz# c# n statele federale, gradul de descentralizare este tot mai limitat.
n Fran"a, gestionarea !i executarea politicii monetare este realizat# de c#tre un Consiliu
general al B#ncii, care cuprinde guvernatorul, doi viceguvernatori !i un num#r de $0 consilieri.
Adoptarea deciziilor de c#tre Consiliul General necesit# !i aprobarea Ministerului Economiei !i
Finan"elor, pentru probleme referitoare la repartizarea profitului sau la statutul personalului. n
majoritatea celorlalte "#ri, organismul care asigur# execu"ia politicii monetare este Consiliul de
Administra"ie, condus de un guvernator, numirea membrilor realizndu-se cu implicarea n grade
diferite a executivului sau parlamentului.
Din acest punct de vedere este necesar# eviden"ierea principalelor aspecte care definesc
gradul de independen"# al unei b#nci centrale:
G numirea guvernatorului !i a Consiliului de Administra"ie pe o perioad# determinat# de
timp, de c#tre legislativ;
G neimplicarea guvernului sau a organului legislativ n aprobarea politicii monetare;
G asigurarea stabilit#"ii monetare de c#tre banca central#;
G stabilirea ratei dobnzii de refinan"are se realizeaz# f#r# aprob#ri ale executivului sau ale
legislativului.
Indiferent de modul de organizare !i structurare a b#ncilor centrale, raportul acestora cu
puterea legislativ# !i executiv# este diferit de la o "ar# la alta.
O larg# independen"# se manifest# n Germania, unde banca central#, Bundesbank nu
sufer# nici o influen"# politic#, ceea ce afecteaz# favorabil stabilitatea m#rcii germane. De
asemenea, !i n SUA gradul de independen"# este deplin, prin numirea de c#tre cea mai nalt#
autoritate a statului, pe o perioad# de 4 ani a pre!edintelui Consiliului Guvernatorilor, f#r#
posibilitatea revoc#rii acestuia, iar a membrilor consiliului pentru cte $4 ani. Durata mandatului
guvernatorului n Germania este de 8 ani, ceea ce demonstreaz# un grad sporit de independen"#
n raport cu succesiunea la putere a mai multor forma"iuni politice.
Un grad sporit al independen"ei b#ncii centrale nu exclude cooperarea real# care trebuie
s# existe, n permanen"#, ntre Banca Central# !i Executiv, iar n caz de litigii, banca !i poate
men"ine independen"a prin m#suri ferme de reglementare n politica monetar# intern# !i extern#.
n alte "#ri, independen"a este asigurat#, ntr-un grad mai limitat, din punct de vedere
institu"ional, cum este cazul Fran"ei, n care ministrul Finan"elor poate desemna un cenzor cu
drept de opozi"ie fa"# de deciziile adoptate de Consiliul General al B#ncii.
Independen"a B#ncii Angliei poate fi caracterizat# printr-o fraz# devenit# celebr#: banca
are dreptul de a da sfaturi, dar guvernul adopt# deciziile supreme, rostit# de un fost guvernator
*
.
Cu ncepere din anul $997 s-a decis acordarea unei mai mari autonomii B#ncii Angliei, n
domeniul instrumentelor de politic# monetar#, dar obiectivele n materie de infla"ie au r#mas de
competen"a guvernului.
n Italia, responsabilitatea alegerii Consiliului superior al B#ncii, al c#rui pre!edinte este
Guvernatorul, revine ac"ionarilor b#ncii, respectiv institu"iilor de credit, b#ncilor de interes
na"ional !i caselor de economii. Mandatul consilierilor este de 3 ani, iar al guvernatorului pe o
perioad# nedefinit#, motiv pentru care organismul de conducere se afl# n subordinea statului.
Particularit#"i prezint# !i Banca Japoniei, n sensul c# numirea guvernatorului !i a
viceguvernatorului este realizat# pe o perioad# de 5 ani, de c#tre executiv, dar consiliul de
administra"ie care define!te politica monetar# este format dintr-un reprezentant al Ministerului
Finan"elor !i un altul, al Agen"iei de Planificare. Astfel, se manifest# o subordonare institu"ional#
a b#ncii fa"# de Guvern, de!i cei doi reprezentan"i nu au drept de vot. n cultura japonez# o
asemenea subordonare este denumit# armonie automat# !i se manifest# la nivelul tuturor
participan"ilor la economia japonez#.
2.1.2. Criterii de apreciere a independen#ei B!ncii Centrale
Importan"a independen"ei B#ncii Centrale este relevant# pentru nivelul unor indicatori
economici precum: rata infla%iei, nivelul PIB, gradul de ocupare al for%ei de munc$. n

*
Jean Mathouk, Systems financiers franais et etranges, Ed. Economica, Paris, $993.
CAPITOLUL 2
acest sens studiile econometrice
*
eviden"iaz# corela"ia invers# dintre gradul de independen"#
!i nivelul infla"iei, cu ct Banca este mai independent#, cu att rata infla"iei !i variabilitatea
acesteia sunt mai sc#zute.
Graficele urm#toare arat# combina"iile dintre media ratei infla"iei n perioada $955-$988
!i valoarea gradului de independen"# n $6 "#ri, precum !i rela"ia dintre independen"a b#ncii
centrale !i variabilitatea infla"iei (potrivit modelului Alesina).

*
Friedrich Kimber, Helmuth Wagner Central Bank Idependence and Macroeconomic Performance, Central
Banking in transition economics, Forum Business School, $999.
SWI
DEN
UK
ITA
SPA
NZ
GER
USA
J AP
AUS
CAN
FRA/NOR/SWE
NET
BEL
2
3
4
5
6
7
8
9
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Corela%ia: infla%ie independen%$ a b$ncii centrale
Grad de independen"#
Figura &:
M
e
d
i
a

i
n
f
l
a
"
i
e
i
2
3
4
5
6
7
0,5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
AUS/NOR
FRA
BEL
SWE
UK
SPA
NZ
ITA
CAN
NET
DEN
USA
GER
SWI
JAP
Corela%ia dintre nivelul PIB 'i gradul de independen%$
R
a
t
a

m
e
d
i
e

d
e

c
r
e
!
t
e
r
e

a

P
I
B
Grad de independen"# al B#ncii Centrale
Figura 2:
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
Referitor la rela"ia dintre banca central# !i guvern, n literatura de specialitate s-au conturat
argumente n favoarea independen"ei, astfel:
G argumente bazate pe alegerea public$: n concordan"# cu acest punct de vedere,
autorit#"ile monetare sunt expuse unei puternice presiuni din partea guvernului, n special
atunci cnd economia este n declin iar executivul prefer# relaxarea politicii fiscale;
G argumente bazate pe analizele efectuate de Sargent !i Wallace
**
. n opinia acestor autori
este necesar# distinc"ia dintre autorit#"ile fiscale !i cele monetare. Argumentul de baz# este
c# banca central# fiind independent# poate opune rezisten"# la finan"area deficitului
bugetar prin crea"ie de moned#. n schimb, atunci cnd politica fiscal# este dominant#,
politica monetar# nu poate influen"a decizia guvernamental# n materie de acoperire a
deficitului bugetar;
G argumente bazate pe problema inconsisten"ei n timp. Autori precum Kydland !i Prescott,
Calvo, Borro !i Gordon, argumenteaz# c# inconsisten"a se manifest# atunci cnd deciziile
adoptate n prezent pentru o perioad# viitoare, nu se dovedesc optime dect la nceputul
perioadei.
Contribu"ia lui Milton Friedman la independen"a B#ncii Centrale ($977) const# n
eviden"ierea variabilit#"ii ratei infla"iei. n analizele sale autorul argumenteaz# c#, de!i
guvernul poate urm#ri obiectivele politicii monetare, nivelul veniturilor !i gradul de ocupare
a for"ei de munc#, o banc# central# independent# se poate opune emisiunii de bani u!ori
pentru acoperirea deficitelor bugetare.
Dincolo de orient#rile care s-au conturat n teorie, trebuie men"ionat cu privire la misiunea
b#ncii centrale c# aceasta constituie o exprimare a dispozi"iilor opera"ionale care vizeaz#
mijloacele pentru ndeplinirea obiectivului de stabilitate a pre"urilor. Mandatul ncredin"at
b#ncii centrale poate fi considerat lege dac# se urm#re!te regimul politic bazat pe democra"ia
reprezentativ# !i evolu"ia istoric# a b#ncii centrale, precum !i exclusivitatea controlului
acesteia asupra sistemului financiar !i monetar.
Problema independen"ei b#ncii nu se rezum# doar la aspectul credibilit#"ii ci vizeaz# aspecte

**
Nigel Healey, Zenon Wisniewski Central Banking in transition economies, Torun, $999.
SWI
DEN
UK
ITA
SPA
NZ
GER
USA
J AP
AUS,FRA
CAN
SWE
NET
BEL
NOR
0
5
10
15
20
25
30
35
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Grad de independen"#
Corela%ia: variabilitatea infla%iei independen%$ a b$ncii centrale
R
a
t
#

d
e

v
a
r
i
a
"
i
e

a

i
n
f
l
a
"
i
e
i
Figura 3:
CAPITOLUL 2
precum circula"ia monetar#, rela"iile monetare !i sistemul monetar, legitimitatea !i
particularit#"ile acestora. Economiile aflate n tranzi"ie prezint# un caracter specific al
sistemelor economice precum !i ineficien"a n alocarea resurselor. n astfel de circumstan"e,
politica monetar# are o influen"# de intensitate mai sc#zut# asupra nivelului indicatorilor
macroeconomici, accentul fiind plasat pe obiectivele antiinfla"ioniste.
n cele ce urmeaz# sunt prezentate criteriile legale utilizate n modelele folosite pentru
cuantificarea gradului de independen"# al B#ncii Centrale.
Astfel, modelul Bade 'i Parkin ($988) analizeaz# gradul de independen"# n func"ie de
urm#toarele criterii:
$) dac# banca central# este autoritatea monetar# final#;
2) dac# mai mult de jum#tate din membri Consiliului de Administra"ie sunt independen"i de
Guvern;
3) dac# exist# membri oficiali ai Guvernului n structura Consiliului de Administra"ie.
Cuantific#rile acestor criterii indic# un punctaj de 4 puncte ob"inut de Cehia, Polonia !i
Romnia. Autorii modelului stabilesc o diferen"# ntre indicele independen"ei politice !i cel al
independen"ei economice, procednd la examinarea prevederilor legale din $2 "#ri n perioada
$972-$986.
Un alt model care dezvolt# indicii legali ai independen"ei, permi"nd extinderea detaliilor,
este construit de Grili, Masciandaro !i Tabellini GMT (n anul $99$), autorii f#cnd distinc"ie
ntre independen"a politic# !i cea economic# a b#ncii.
Criteriile independen%ei politice, conform modelului GMT, sunt urm#toarele:
$) numirea guvernatorului de c#tre Guvern sau Parlament;
2) perioada mandatului egal# sau mai mare de 5 ani;
3) numirea membrilor CA de c#tre Guvern sau Parlament;
4) durata mandatului CA este de 5 ani;
5) nu exist# membri ai Guvernului n CA;
6) politica de credit !i de schimb valutar este, n exclusivitate, de competen"a B#ncii
Centrale;
7) Banca Central# urm#re!te stabilitatea pre"urilor, acesta fiind un obiectiv prev#zut n statut;
8) existen"a unor prevederi legale care s# sus"in# pozi"ia b#ncii n caz de conflict cu
guvernul.
Pentru cuantificarea independen"ei economice autorii modelului GMT utilizeaz#
urm#toarele criterii:
$) facilit#"i directe de credit acordate neautomat;
2) practicarea ratei de pia"# a dobnzii la facilit#"ile de credit;
3) acordarea cu caracter temporar a creditelor;
4) participarea B#ncii Centrale pe pia"a primar# pentru acoperirea datoriei publice;
5) limitarea sumei acordate sub form# de credit guvernamental;
6) stabilirea ratei de refinan"are de c#tre banca central#;
7) supravegherea activit#"ii bancare numai de c#tre Banca Central# sau !i de alte institu"ii;
Studiile efectuate eviden"iaz# pentru independen"a politic#, un punctaj de 7 puncte n
cazul Romniei ($998) !i de 8 puncte pentru Polonia (n anii $998 !i $999), comparativ cu 5
puncte ale ambelor "#ri, n anul $997.
O alt# modalitate de m#surare a gradului de independen"# al B#ncii Centrale o reprezint#
determinarea frecven"ei de schimbare a guvernatorilor. n acest sens a fost dezvoltat modelul
Cukierman, Webb 'i Neyapti ($992), pe baza observa"iilor efectuate n perioada $950-$989, pe
un num#r de 2$ de "#ri industriale. Indicatorul care se determin# pe baza acestui model este rata
de schimbare, calculat# ca medie a schimb#rilor de guvernatori la nivelul unui an. ntruct
durata unui ciclu electoral este cuprins# ntre 4 !i 5 ani, n majoritatea "#rilor, rezult# c# nivelul
ratei se situeaz# ntre 0,2 !i 0,25. Pentru perioada studiat# de autori, nivelul maxim s-a nregistrat
n Japonia !i Spania cu o valoare de 0,2, iar pentru grupul "#rilor aflate n curs de dezvoltare,
valoarea maxim# s-a determinat pentru Argentina, cu 0,93. Acest rezultat i-a condus pe autori la
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
concluzia conform c#reia modelul n-are grad mare de relevan"# pentru "#rile n curs de
dezvoltare.
n anul $995, autorii Cukierman !i Webb au dezvoltat un indicator al vulnerabilit$%ii
politicii B$ncii Centrale, prin studierea unui num#r de 67 de "#ri (dintre care 24 industrializate
!i 43 n curs de dezvoltare), de-a lungul perioadei $950-$989. Autorii au diferen"iat astfel, 4
tipuri de politic# tranzitorie a B#ncii Centrale, n func"ie de urm#toarele situa"ii: a) schimb#ri ale
regimului politic; b) schimb#ri ale unei autorit#"i guvernamentale; c) schimb#ri ale unui partid;
d) schimb#ri ale structurii guvernului.
Rezultatele modelului indic# un coeficient al vulnerabilit$%ii (calculat pentru
schimb#rile din cadrul unei perioade de 6 luni) cuprins ntre 0,35 !i 0,$ pentru "#rile dezvoltate.
Pentru "#rile n curs de dezvoltare coeficientul are valoarea 0,6$.
Autorii modelului consider# c# vulnerabilitatea politicii B#ncii Centrale constituie un
indicator al independen"ei, care poate fi folosit pentru analize n "#rile dezvoltate. Calitatea
indicatorului este mai bun# pentru "#rile cu numeroase schimb#ri politice produse n decursul
unei perioade.
Variabilele luate n considerare n cadrul modelului Cukierman, Webb !i Neyapti sunt
prezentate n continuare:
Nr.
crt.
Descrierea variabilei Pondere
$. Guvernatorul
a) ales pe o perioad# mai mic# sau mai mare de 6 ani
b) numit de puterea legislativ#
c) realegerea este posibil# f#r# leg#tur# cu factorul politic
d) interzicerea exercit#rii mandatului ca urmare a instal#rii unui alt guvern
0,20
2. Procedura de elaborare a politicii monetare
a) Banca Central# coopereaz# cu legislativul, dar are o influen"# puternic#
n elaborarea politicii monetare
b) puterea legislativ# are un impact decisiv n cazul unui conflict viznd
politica monetar#
c) Banca Central# !i exprim# opiniile cu privire la proiectul bugetului de
stat
0,$5
3. Obiective
a) stabilitatea monetar# !i a pre"urilor constituie un obiectiv prioritar al#turi
de stabilitatea sistemului bancar
0,$5
4. Restric%ii n acordarea de mprumuturi guvernului
a) mprumuturile cash sunt interzise
b) mprumuturile sub forma titlurilor sunt limitate
c) condi"iile mprumuturilor (termen, rata dobnzii, valoare) sunt prev#zute
n buget, iar guvernul !i Banca Central# pot discuta numai detaliile
tehnice
d) mprumuturile de la Banca Central# sunt, n exclusivitate, acordate
administra"iei centrale;
e) durata mprumuturilor este de maxim $ an
f) rata de dobnd# reprezint# rata de pia"#
g) Banca Central# poate vinde !i cump#ra titluri pe pia"#
0,$5
0,$5
0,05
0,025
0,025
0,025
0,025
Aplicarea modelului pentru cazul Romniei a condus la un indice al gradului de
independen"# de 0,5293
*
(pentru anul $998), comparativ cu 0,95 n cazul Poloniei !i cu 0,697 n
situa"ia Cehiei.

*
Silviu Cerna, Liliana Donath, Victoria Seulean Monetary policy and the Controlability of Inflation. The
Romanian Experience.
CAPITOLUL 2
Pentru a spori relevan"a gradului de independen"# al b#ncilor centrale prezint# importan"#
valorile calculate pentru cazul "#rilor dezvoltate, aplicnd modele diferite.
n tabelul urm#tor sunt redate rezultatele modelelor GMT !i Cukierman, Webb,
Neyapti (LVAU).
Indicii legali ai independen"ei b#ncilor centrale*
G.M.T. %ara
global politic*
LVAU
Australia 9 3 0,3$
Austria 9 3 0,58
Belgia 7 $ 0,$9
Canada $$ 4 0,46
Danemarca 8 3 0,47
Fran"a 7 2 0,28
Germania $3 6 0,66
Grecia 4 2 0,5$
Italia 5 4 0,22
Japonia 6 $ 0,$6
Olanda $0 6 0,42
Noua Zeeland# 3 0 0,27
Spania 5 2 0,2$
Elve"ia $2 5 0,68
Marea Britanie 6 $ 0,3$
SUA $2 5 0,5$
Surs$: Friedrich Kibmer and Helmuth Wagner Central Bank Independence and
Macroeconomic Performance: a Survey of the Evidence, Ed. Torun, $999.
* Pentru indicele GMT, valoarea indicelui total se situeaz! pe scala de la 0 la "6 (n prima
coloan!) iar valoarea indicelui independen#ei politice este nscris n coloana a doua. Pentru
modelul Cukierman (LVAU) indicele ia valori cuprinse ntre 0 $i ".
Cea mai mare valoare a indicelui semnific! cel mai mare grad de independen#! a B!ncii
Centrale.
Dup# cum se poate observa, cele mai mari valori ale indicilor se constat# pentru cazul
Germaniei, SUA, Canadei !i Elve"iei.
Fundamentarea teoretic# a independen"ei B#ncii Centrale a permis stabilirea corela"iei
inverse cu nivelul infla"iei !i variabilit#"ii acesteia (conform graficelor $ !i 3), n acest sens fiind
dezvoltate numeroase studii dintre care se remarc# acelea ale unor autori precum: Effinger / De
Haan ($996); Alesiva / Summers ($993) !i Grilli / Masciandaro / Tabellini ($99$), to"i ace!tia
eviden"iind corela"ia dintre independen"a B#ncii Comerciale !i rata infla"iei.
n compara"ie cu num#rul mare de studii dedicat acestui aspect, n literatur# au fost
consacrate spa"ii importante interdependen"ei dintre Banca Central# !i economia real#. n acest
sens, studiile s-au orientat c#tre urm#toarele direc"ii: n ce m#sur# exist# o leg#tur# ntre
independen"a b#ncii centrale !i cre!terea economic# pe de o parte, !i care este leg#tura dintre
gradul de independen"# cu costurile dezinfla"iei.
Referitor la primul aspect, se poate vorbi despre rela"ia dintre independen"a b#ncii
centrale !i performan"ele reale ale economiei. Aversiunea ratei infla"iei fa"# de independen"a
b#ncii centrale, genereaz# efecte !i asupra ritmului de cre!tere economic#.
Majoritatea studiilor empirice realizate pe un grup de "#ri industriale, pe perioada $950-
$987 eviden"iaz# leg#tura dintre ritmul de cre!tere !i independen"a b#ncii centrale. Figurile
urm#toare redau rezultatele modelului Alesina / Summers ($993) ai c#rui autori concluzioneaz#
c# nivelul venitului real pe cap de locuitor este corelat pozitiv cu nivelul independen"ei (vezi
figura 3).
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
Pentru a eviden"ia corela"ia dintre gradul independen"ei B#ncii centrale !i costurile
dezinfla"iei se utilizeaz# un indicator, rata sacrificiului, definit ca sum# a ie!irilor de venit
na"ional divizate de modific#ri ale infla"iei n decursul perioadelor de diminuare a nivelului
acesteia. Concluziile studiilor arat# leg#tura puternic# dintre independen"a b#ncii centrale !i
costul dezinfla"iei. Rata sacrificiului este, n general, mai ridicat# n Germania dect n SUA,
rezultatul fiind n concordan"# cu indicele conven"ional pentru m#surarea independen"ei b#ncii
centrale. De asemenea, statele membre ale Comunit#"ii Europene prezint# grade ale
independen"ei b#ncii centrale corelate cu m#rimea venitului real !i cu modific#rile n valoarea
venitului nominal. n concluzie, toate studiile empirice relev# corela"iile care se manifest# ntre
independen"a B#ncii centrale !i nivelul infla"iei, pe de o parte, !i indicatorii macroeconomici, pe
de alt# parte.
Acestor studii li s-au adus o serie de critici n literatura de specialitate, argumentul
invocat fiind acela al subiectivit$%ii !i al unei posibile inconsisten%e n m#surarea independen"ei.
Studii recente ncearc#, n prezent, s# evalueze gradul de independen"# prin estimarea
reac"iei func"iilor monetare ale b#ncilor centrale n urma unor reforme institu"ionale. De asemenea,
se argumenteaz# c# independen"a b#ncii centrale trebuie privit# ca o solu"ie la credibilitatea
autorit#"ii monetare. Indiferent de abord#rile acestei corela"ii, concluziile demonstreaz# importan"a
independen"ei b#ncii centrale !i a efectelor pe care aceasta le antreneaz#.
2.2. Func%iile B$ncilor Centrale
Indiferent de caracterul mai mult sau mai pu"in centralizat al b#ncilor centrale, acestea
exercit# func"ii generale !i, uneori, ocazionale, prin care se eviden"iaz# rolul n cadrul sistemelor
bancare !i al economiilor contemporane.
Astfel, pot fi enumerate urm#toarele func"ii:
G func"ia de emisiune;
G func"ia de banc# a statului, a administra"iei !i a serviciilor publice;
G func"ia de banc# a b#ncilor;
G func"ia de centru valutar !i de gestionare a rezervei valutare;
G func"ia pruden"ial# !i de supraveghere;
G func"ii economice ocazionale.
2.2.1. Func#ia de emisiune
Monopolul asupra emisiunii monetare provine din vechiul drept de batere a monedei,
care a fost atribuit, de-a lungul timpului, suveranilor, n detrimentul celorlal"i demnitari ai
regatelor sau imperiilor. Ob"inerea acestui monopol a reprezentat unul din momentele esen"iale
ale construc"iei statelor moderne. n secolul al XVII-lea, datorit# unei insuficien"e a cantit#"ii de
metale pre"ioase fa"# de cre!terea dimensiunilor produc"iei, anumite b#nci au procedat la
emisiunea de bilete de banc#, sub forma certificatelor de depozit sau a unor nscrisuri care
atestau existen"a de cantit#"i de metal monetar n depozitele bancare. Acestea au dobndit
ulterior putere liberatorie legal#.
Prima apari"ie a bancnotelor s-a realizat n Suedia n anul $656, cnd banca central# a
eliberat deponen"ilor bilete de banc#, la purt#tor, f#r# dobnd#, care puteau circula ca
instrumente de plat#. Datorit# emisiunii n exces a acestora, banca a nregistrat faliment n anul
$776, dar rolul s#u a r#mas considerabil, prin realizarea unei inova"ii n domeniul pl#"ilor.
O a doua experien"# a avut loc n Marea Britanie, unde n perioada $640-$694 se produce
transformarea b#ncii publice din Turnul Londrei n Banca Angliei, cu drept de a primi depozite,
de a sconta efecte !i de a emite bilete la purt#tor. n anul $697, Banca Angliei ob"ine monopolul
de emisiune monetar# asupra Londrei.
n domeniul emisiunii de moned# s-au manifestat dou# principii, astfel:
G principiul b$ncii, potrivit c#ruia emisiunea de moned# putea fi garantat# cu avansuri !i
mprumuturi, garantate la rndul lor cu activitatea economic# real# de produc"ie !i schimb;
G principul ncas$rii metalice, care avea la baz# garantarea cu piese metalice a emisiunii
monetare.
CAPITOLUL 2
Prin aplicarea celui de-al doilea sistem (instituit n Anglia n $844), b#ncile centrale
puteau asigura convertibilitatea intern# !i extern#, n aur sau argint a biletelor de banc#.
Suspendarea, n anul $97$ a convertibilit#"ii metalice n aur, a condus la garantarea emisiunii
monetare cu crean"e asupra statului !i economiei. Pentru solu"ionarea problemelor tehnice de
fabrica"ie !i de nlocuire a biletelor de banc#, n toate "#rile s-a creat un departament special al
B#ncii, cu excep"ia SUA unde Trezoreria imprim# bilete de banc#.
n Marea Britanie, un asemenea departament este cunoscut sub denumirea de
Departamentul de Emisiune, care de"ine propriul bilan", fiind n fapt, o reminiscen"# din
perioada acoperirii metalice, n propor"ie de $00%. n alte "#ri, departamentul ns#rcinat cu
emisiunea monetar# realizeaz# opera"iunea prin intermedierea b#ncilor comerciale. %#rile
aflate n curs de dezvoltare prefer# ca n locul confec"ion#rii propriilor bilete de banc# s# le
cumpere de la institu"ii de emisiune str#ine. n cazul "#rilor slab dezvoltate, acolo unde
circula"ia monedei na"ionale este defectuoas#, se manifest# concuren"a cu moneda unei "#ri mai
dezvoltate. Acesta este cazul utiliz#rii dolarului american n unele "#ri din Asia, n Europa de
Est !i insulele Caraibe. Moneda divizionar# este pus# n circula"ie de c#tre Banca Central#,
care achizi"ioneaz# piesele metalice n valoare nominal# de la Trezoreria statului. n acest mod,
se ob"ine un c!tig, ca diferen"a dintre valoarea nominal# mai mare !i costul de fabrica"ie al
pieselor, mai sc#zut.
2.2.2. Func#ia de banc! a statului, a administra#iei publice "i a serviciilor publice
n toate "#rile, banca central# reprezint# banca statului, a administra"iei !i serviciilor
publice, semnificnd faptul c# de"ine !i administreaz# conturile acestora, ale c#ror solduri
figureaz# n pasivul bilan"ului, !i care, n principiu nu pot fi debitoare.
n "#ri precum Fran"a, Germania, Italia, Spania, serviciile Trezoreriei asigur# opera"iunile
de ncas#ri !i pl#"i, rolul b#ncii centrale fiind doar acela de-a le nregistra. n Marea Britanie,
Tezaurul de"ine un cont deschis pentru opera"iunile din ntreg teritoriul, dar Banca Central# este
cea care asigur# ncas#rile !i pl#"ile. Un sistem diferit se manifest# n SUA, unde b#ncile private
intervin n circuitul fondurilor statului. Tezaurul de"ine conturi deschise n numele s#u la b#ncile
de rezerve federale, iar acolo unde nu exist# acestea, la marile b#nci private, denumite
depozitari generali. n plus, alte b#nci denumite depozitari speciali care au achizi"ionat
pentru ele sau pentru clien"ii lor titluri guvernamentale, crediteaz# un cont al Tezaurului, deschis
n numele b#ncii de rezerv# a districtului respectiv.
n afara acestor diferen"ieri n gestionarea depozitelor !i pl#"ilor publice, banca central# joac#
un rol direct sau indirect n finan"area statului sau administra"iei publice. Din acest punct de vedere,
re"in aten"ia posturile bilan"iere. Astfel, n activul b#ncii centrale figureaz# crean"ele asupra
Tezaurului, care constituie fie anticip#ri asupra veniturilor fiscale, fie acoperiri par"iale ale deficitului
bugetar. n al doilea rnd, sunt nregistrate crean"ele asupra guvernului care beneficiaz# de sprijin la
un nivel plafonat de legea bugetar# anual#. De asemenea, b#ncile centrale finan"eaz# statul, direct sau
indirect, prin achizi"ia de titluri publice pe pia"a liber# open-market.
Datorit# interven"iilor de finan"are direct# sau indirect#, b#ncile centrale ndeplinesc rolul
esen"ial de consilier !i realizator al emisiunilor de titluri pentru contul statului. Astfel, b#ncile
centrale organizeaz# sindicate pentru achizi"ia de mprumuturi, administreaz# datoria public# !i
plata anual# a dobnzilor la titlurile de stat, toate aceste atribu"iuni atestnd, ntr-o m#sur#
considerabil# func%ia de banc$ a statului.
2.2.3. Func#ia de banc! a b!ncilor
Aceast# func"ie reune!te trei activit#"i, strns corelate ntre ele, pe care le desf#!oar#
banca central#.
n primul rnd, fiecare banc# de rang secundar (banc# din sistemul bancar) are un cont la
banca central#, care nu poate fi debitor, !i pe baza c#ruia pot fi realizate viramente !i
compens#ri interbancare.
n a doilea rnd, dac# n procesul compens#rilor, anumite b#nci au nevoie de refinan"are,
atunci banca central# poate, n anumite condi"ii s# furnizeze resursele necesare, alimentnd
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
pia"a monetar#. Se poate manifesta !i situa"ia n care banca central# poate absorbi lichidit#"i
de pe pia"#, dac# se consider# c# acestea sunt n surplus.
n al treilea rnd, banca central# trebuie s# utilizeze interven"iile pe pia"a monetar# pentru a
men"ine masa monetar# !i rata dobnzii n limitele fixate de c#tre autoritatea monetar#.
a) Interven%ia b$ncii centrale pe pia%a monetar$ poate fi ilustrat# pornind de la o schem#
simpl# n care figureaz# numai dou# b#nci, sub ipoteza c# to"i agen"ii economici sunt
obliga"i s# de"in# conturi la aceste b#nci !i s#-!i depun# toate lichidit#"ile.
Presupunem situa"ia bilan"ier# a dou# b#nci A !i B, astfel:
Banca A Banca B
Activ Pasiv Activ Pasiv
+$0.000 +6.000 +4.000
Dac# se presupune, n continuare, o crea"ie monetar# de $0.000 u.m. la nivelul b#ncii A,
atunci depozitele corespondente se repartizeaz# ntre b#ncile A !i B prin nscrierea a 6000 u.m.
n pasivul b#ncii A !i 4000 u.m. n pasivul b#ncii B. Bilan"urile celor dou# b#nci devin
dezechilibrate, ceea ce necesit# ca banca B s# mprumute 4000 u.m. b#ncii A.
Situa"ia contabil# final# se va prezenta astfel:
Banca A Banca B
Activ Pasiv Activ Pasiv
+$0.000 +6.000
+4.000
+4.000 +4.000
+$0.000 +$0.000 +4.000 +4.000
Masa monetar# a sporit cu $0.000 U.M., care se reg#se!te n pasivul b#ncii B (4000) !i al
b#ncii A (6000).
Restul de 4000 u.m. ($2.000 total bilan" A 8000 total bilan" B) care figureaz# n pasivul
b#ncii A nu sunt incluse n situa"ia final# a masei monetare ntruct reprezint# sume
interbancare. Aceste mprumuturi interbancare trec prin pia"a monetar# !i mai precis prin
compartimentul interbancar al pie"ei, n cadrul c#reia trezoreriile diferitelor b#nci pot s# ob"in#
mprumuturi, f#r# garan"ie, pentru o perioad# determinat#, sau pot vinde !i cump#ra efecte
publice sau private.
Titlurile utilizate sunt efecte private reprezentnd credite efectiv distribuite, bonuri de
tezaur, bilete reprezentative ale pie"ei ipotecare sau obliga"iuni publice ori private.
b) Refinan%$rile realizate de banca central$
Banca central# poate, n majoritatea "#rilor, s# procedeze la refinan"are prin opera"iuni de
rescontare, prin acordarea de avansuri garantate prin titluri sau prin cump#rarea titlurilor, n
cadrul opera"iunilor de open-market.
Metoda tradi"ional# de finan"are direct# este rescontarea. Prin aceast# tehnic#, banca
central# resconteaz# efectiv, efecte eligibile, prezentate fie direct de c#tre b#nci, fie de c#tre
intermediari sau case de rescontare. Acest mod de refinan"are a avut ntotdeauna rezultate
favorabile n "#rile anglo-saxone !i n cele latine. n acest context, este necesar un plafon de
rescontare, dincolo de acest nivel, refinan"area b#ncii centrale devenind foarte scump#. Atunci
cnd mecanismul rescont#rii este foarte important, rata dobnzii practicat# de banca central# la
rescontare joac# rolul director !i reprezint# pivotul ntregului sistem bancar.
De asemenea, banca central# poate proceda la acordarea de avansuri garantate prin
titluri pe care le preia n pensiune sau le cump#r#. Astfel, n Germania modul tradi"ional de
refinan"are l constituie avansurile garantate cu titluri cump#rate, denumirea dat# acestor
avansuri fiind credite de lombard. Rata dobnzii practicat# la opera"iunile de lombard este
mai mare dect rata de la rescont. n acela!i sens ac"ioneaz# casele de scontare britanice, care
practic# mprumuturi de minim 7 zile, garantate cu anumite titluri: bonuri de tezaur, obliga"iuni
de stat. n Fran"a, unde rescontul este din ce n ce mai pu"in utilizat, se practic# dou# tehnici:
pensiunea de titluri pentru 7 zile (opera"iune identic# cu cea din Marea Britanie) !i
mprumuturi zilnice, preferate n perioade de tensiune asupra monedei !i atunci cnd banca
CAPITOLUL 2
central# trebuie s# controleze nivelul dobnzilor.
Indiferent dac# titlurile sunt achizi"ionate sau constituie doar o garan"ie, aceste avansuri
au drept scop refinan"area b#ncilor, conducnd la ceea ce se nume!te pia%a de refinan%are prin
titluri, sauopen-market.
c) Politica monetar$ reprezint# ansamblul mijloacelor utilizate de c#tre autorit#"ile monetare
din fiecare "ar# pentru atingerea obiectivelor monetare fixate.
Definirea obiectivelor politicii monetare a condus la stabilirea a o serie de diferen"ieri n
n"elegerea rolului acesteia.
Astfel, n unele "#ri, politica monetar# este considerat#, n exclusivitate, un mijloc de
men"inere a stabilit#"ii pre"urilor !i de lupt# contra infla"iei, iar n altele se apreciaz# c# trebuie s#
acompanieze politica bugetar# n reglementarea cre!terii economice.
2.2.4. Func#ia de centru valutar "i gestionar al rezervelor valutare
Sub aceast# denumire este desemnat# o tripl# func"ie a b#ncii centrale:
asigurarea, singur# sau n concuren"# cu b#ncile de rang secundar, a schimbului
de moned# na"ional# n devize;
p#strarea !i gestionarea rezervelor valutare;
supravegherea ratei de schimb a monedei na"ionale.
n anumite "#ri, n perioade critice, schimburile valutare sunt controlate de banca central#,
iar pia"a valutar# nu func"ioneaz# liber. Toate schimburile de moned# na"ional# n orice devize,
trebuie s# se realizeze printr-un oficiu de schimb valutar, constituit ca anex# a B#ncii Centrale,
numai tranzac"iile n scopuri turistice, putnd fi efectuate liber.
n toate "#rile, b#ncile centrale, la concuren"# cu b#ncile comerciale, furnizeaz# devize
agen"ilor economici solicitan"i n condi"ii mult mai atractive, comparativ cu cele impuse de
celelalte b#nci. Totodat#, b#ncile centrale !i men"in monopolul valutar chiar !i n perioadele de
practicare a cursurilor libere, ntruct sunt obligate s# garanteze convertibilitatea monedei
na"ionale n devize, la cursurile stabilite prin sistemul de cursuri fixe.
n acest scop, b#ncile apeleaz# la propriile rezerve valutare, apeleaz# la mprumuturi de la
alte b#nci centrale, iar n situa"iile critice, procedeaz# la ajustarea parit#"ilor, respectiv la
subevaluare !i supraevaluarea anumitor monede.
Avnd calitatea de gestionar al rezervelor, majoritatea b#ncilor centrale de"in, n primul rnd
o rezerv# de aur, considerat# drept o remanen%$ a epocii n care emisiunea era garantat# cu acest
metal. Dup# liberalizarea pie"ei aurului, b#ncile centrale au intervenit liber pentru ob"inerea de
metale pre"ioase pe care le considerau utile. De la o "ar# la alta apar o serie de diferen"e: valoarea
de"inerilor de aur este sporit# comparativ cu restul rezervelor, n activul bilan"ului B#ncii Fran"ei
!i al Italiei, n timp ce n cazul Deutsche Bundesbank acestea reprezint# doar $/6 din activ. %#ri
precum SUA, Fran"a !i Germania nu !i-au utilizat niciodat# rezervele de aur.
Al#turi de aur, b#ncile centrale de"in devize str$ine, pe care le ob"in din opera"iile de
schimb, efectuate n pozi"ia de monopol sau cea de concuren"#. n gestionarea acestor rezerve,
b#ncile centrale urm#resc divizarea riscurilor, evitnd orice concentrare a rezervelor ntr-o
singur# moned#. n plus, acestea au responsabilit#"i interna"ionale particulare, respectiv n
sistemul cursurilor fixe, responsabilitatea provine din obliga"ii, iar n sistemul cursurilor flotante,
prin solidaritate monetar# sau presiuni politice. Astfel, la nceputul anilor 70, nainte de
declararea renun"#rii la convertibilitate a dolarului, b#ncile centrale germane !i japoneze au fost
obligate s# acumuleze dolari, sub presiunea politic# a SUA.
Trebuie remarcat faptul c# pn# la introducerea monedei EURO, diverse b#nci centrale
europene au utilizat moneda ECU, pentru conservarea activelor. Ponderile reprezentau
diferen"ieri de la o "ar# la alta, dup# cum urmeaz#: 9,5% n cazul b#ncii Fran"ei !i 5% n cazul
b#ncii Italiei. B#nci precum ale Marii Britanii !i Spaniei nu au de"inut active n moneda ECU, iar
Bundesbank nu a utilizat ECU dect n contextul Fondului European de Cooperare Monetar#
(FECOM). n prezent, b#ncile centrale introduc n rezerva lor moneda EURO, ntr-o propor"ie
dat# de participarea acestei monede la comer"ul exterior al "#rilor lor.
n ceea ce prive!te rela"iile cu FMI, b#ncile centrale de"in n activele lor, mprumuturile
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
ini"iale de la FMI, precum !i alte forme de sprijin acordate n cadrul mecanismului Drepturilor
Speciale de Tragere. n anumite cazuri, n activ figureaz# crean"ele corespunz#toare unor forme
de ajutor specifice, pe care statele le-au acordat FMI n cadrul unor forme de cooperare
financiar# interna"ional#.
Legat# de func"ia de gestionare a rezervelor valutare apare subfunc%ia de supraveghere
a cursului de schimb. Astfel, b#ncile centrale, n concordan"# cu puterea politic# din fiecare
"ar#, pot avea misiunea de a men"ine cursul de schimb al monedei na"ionale n anumite limite,
sau, de a-l l#sa s# fluctueze liber. B#ncile centrale exercit#, tehnic, func"ia de supraveghere a
cursului de schimb. Beneficiile sau pierderile din opera"iile de schimb valutar, pot fi conservate
de c#tre Banca central# sau de c#tre stat care, fiind ac"ionar al B#ncii Centrale, este !i
beneficiarul rezultatelor acesteia. n anumite "#ri, secretul opera"iilor valutare este garantat prin
existen"a unei entit#"i speciale, ca institu"ie a statului, aceasta fiind singura cunosc#toare a
soldului opera"iunilor. n Marea Britanie func"ioneaz# Fondul de Egalizare a Schimburilor creat
n $932, !i care dispune de stocul de aur !i devize, f#r# ca soldul acestuia s# figureze n activul
b#ncii centrale. Fondul de Egalizare emite n permanen"# bonuri de tezaur, n schimbul devizelor
cedate, n mod regulat, de c#tre stat, titlurile respective figurnd n bilan"ul b#ncii centrale.
n Fran"a, Fondul de stabilizare a schimburilor, a fost creat n anul $936, precum un cont
special al Tezaurului n care sunt contabilizate toate opera"iunile n devize. La anumite intervale de
timp, acest fond solicit# B#ncii centrale fie moned#, fie devize, astfel nct, n activul bilan"ului nu se
reg#se!te dect soldul opera"iunilor ascunse, astfel, publicului, n scopul evit#rii specula"iilor.
Rubrica respectiv# poart# denumirea de avansuri c#tre Fondul de stabilizare a schimburilor.
n SUA, Fondul de stabilizare a schimburilor creat n anul $934 este gestionat precum un
cont al statului, de c#tre Banca Rezervelor Federale a Statului New York.
2.2.5. Func#ia disciplinar! "i pruden#ial!
Prin func"ia disciplinar# este n"eleas# exercitarea controlului asupra b#ncilor !i institu"iilor de
credit, n scopul asigur#rii securit#"ii depozitelor !i al prevenirii falimentelor bancare.
Cmpul de aplicare al acestei func"ii este urm#torul:
G autorizarea exercit#rii activit#"ii bancare, crearea !i transformarea b#ncilor;
G concentrarea !i divizarea riscurilor bancare;
G lichidarea !i solvabilitatea bancar#
Referitor la controlul exercitat de banca central# n domeniul nfiin"#rii b#ncilor, criteriile
n adoptarea deciziilor, sunt, aproximativ, acelea!i, n toate "#rile !i anume:
G forma juridic# (n general societ#"i comerciale);
G capitalul minim (variabil de la o "ar# la alta);
G importan"a mijloacelor utilizate !i preg#tirea profesional#;
G planul de activitate;
G nevoile economice ale pie"ei financiare.
Din punct de vedere al activit#"ii institu"iilor bancare !i de credit n anumite "#ri este
impus# o specializare mai mult sau mai pu"in strict#. Este cazul legisla"iei americane !i japoneze,
care se opune caracterului universal pe care l promoveaz# legisla"ia german#. n prezent, de!i
tendin"a b#ncilor este de universalizare, totu!i exist# anumite restric"ii impuse unor activit#"i,
precum cele imobiliare, datorit# ponderii sporite n dimensionarea riscului !i opera"iunilor pe
baz# de titluri, altele dect cele emise de stat. n schimb, sunt favorizate fuziunile dintre institu"ii
bancare !i institu"ii de asigur#ri, b#ncilor fiindu-le interzis# activitatea de asigur#ri.
Prelu#rile n participa"ie !i fuziunile n domeniul bancar sunt supuse acelora!i reguli ca la
nfiin"are, Dac# noii ac"ionari nu sunt b#nci, atunci prelu#rile n participa"ii sunt controlate n
mod diferit: sunt interzise societ#"ilor de asigur#ri; sunt plafonate aceste opera"iuni pentru casele
de economii !i b#ncile mutuale, sau pot fi autorizate, dac# se consider# c#, astfel, se produce
divizarea riscurilor.
Fuziunile bancare sunt controlate, n majoritatea "#rilor, din punct de vedere al
concuren"ei. n cea mai mare parte, dreptul concuren"ei interzice monopolul sau situa"iile
dominante. Uneori, autorit#"ile au tendin"a de a permite b#ncilor fuziuni !i absorb"ii n scopul
CAPITOLUL 2
atingerii unor dimensiuni mondiale, sau al sporirii productivit#"ii. n anumite cazuri, n
perioada de criz#, fuziunile sunt autorizate pentru a permite salvarea unor b#nci de la faliment,
dup# cum eviden"iaz# evolu"iile din sistemul bancar american.
Concentrarea riscurilor bancare. Diversificarea riscurilor bancare a fost ntotdeauna
considerat# o regul# pruden"ial# esen"ial#. ntruct num#rul falimentelor bancare este determinat
de o concentrare puternic# a riscurilor bancare asupra unui singur client, a unui singur sector
geografic, a unei singure "#ri sau asupra unei singure activit#"i, b#ncile caut#, ntotdeauna, o
specializare n domeniile n care dispun de competen"e profesionale !i avantaje comparative.
Modalit#"ile specifice de control variaz# de la o "ar# la alta n func"ie de structura
sistemului bancar, de evolu"ia sa !i, n mod particular, de tradi"iile administrative.
n ultimele dou# decenii controlul asupra activit#"ii bancare a nregistrat o tendin"# de
accentuare !i de l#rgire a cmpului de ac"iune. Prima tendin"# s-a manifestat prin majorarea
raportului de acoperire a riscurilor prin fondurile proprii, pe m#sur# ce au sporit dimensiunile
concentr#rii bancare. L#rgirea controlului s-a realizat pe plan geografic; n majoritatea "#rilor, ca
urmare a interna"ionaliz#rii activit#"ii bancare, controlul se realizeaz# asupra conturilor consolidate.
Ulterior, riscurile de "ar# au fost luate n considerare n mod progresiv. Totodat#, l#rgirea ariei de
control s-a realizat att asupra riscurilor, ct !i asupra instrumentelor controlate, fiind luate n
considerare noile instrumente financiare precum !i riscurile pentru opera"iuni extrabilan%iere.
Autorit#"ile monetare supravegheaz#, n mod egal, riscul de varia"ie a ratei dobnzii prin
comensurarea sensibilit#"ii conturilor de rezultate la varia"iile de rat# a dobnzii. Astfel, n Germania,
acest domeniu este de competen"a comisarilor de conturi; n Belgia se practic# observarea evolu"iei
ratei de dobnd#; n Olanda se utilizeaz# sistemul de declarare a riscurilor de rat# a dobnzii, iar n
SUA !i Marea Britanie acest risc ocup# un loc prioritar n examinarea activit#"ii bancare.
Modalit$%i de control a lichidit$%ii bancare n diverse %$ri
Germania Italia
$) Coeficient de lichiditate pe termen lung.
Nivelul total al activelor pe termen de 4 ani !i
mai mult, trebuie limitat la resurse
2) Coeficient de lichiditate pe termen scurt
Nu exist# un nivel obligatoriu
Supravegherea se realizeaz# cu ajutorul unui
num#r de 7 indicatori
Spania SUA
Nu exist# un nivel obligatoriu.
Coeficientul rezervelor obligatorii de $8%,
din care $5% sunt remunerate. Rolul de
indicator de lichiditate este ndeplinit de
acesta
Nu exist# un raport obligatoriu
Supravegherea gradului de instabilitate al
depozitelor prin sensibilitatea ratei de
dobnd# a activelor lichide
Japonia Belgia
Nu exist# un nivel obligatoriu
Activele curente sunt plafonate la 30% din
depozite
Nu exist# nivel obligatoriu
Supravegherea se realizeaz# prin doi
indicatori
$) raportul dintre activele foarte lichide !i cele
exigibile la vedere
2) raportul de lichiditate general#
Fran"a
$) Totalul creditelor pe termen mediu !i lung,
plafonate la de 3 ori resursele proprii !i
anumite pasive pe termen mediu !i lung
2) Coeficient de lichiditate: activele lichide
trebuie s# fie egale cu 60% din exigibilitatea
pe termen scurt
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
Lichiditatea bancar$, reprezint#, de asemenea, un domeniu asupra c#ruia interven"ia
b#ncii centrale se remarc# puternic, n toate "#rile.
La modul general, lichiditatea unei institu"ii bancare reprezint# capacitatea acesteia de a
face fa"# datoriilor la scaden"ele corespunz#toare.
Asigurarea unei asemenea capacit#"i a fost posibil# prin ndeplinirea de c#tre b#nci a unor
condi"ii care au evoluat n timp, astfel:
G dispunerea, n permanen"#, de active lichide pentru a r#spunde exigibilit#"ilor. Ca
alternativ#, banca putea face apel la lichidit#"i suplimentare puse la dispozi"ie de pia"a
monetar# sau de banca central#. Controlul lichidit#"ii se efectua, n asemenea condi"ii,
pornind de la stocurile de active !i pasive bancare;
G evolu"iile bancare din ultimele dou# decenii eviden"iaz# c# b#ncile sunt tot mai mult
angajate n opera"iuni pe pie"ele interbancare na"ionale !i str#ine. Concomitent, au evoluat
!i modalit#"ile de control, n sensul c# elementele de activ !i pasiv sunt analizate pe fiecare
scaden"#, iar lichiditatea este m#surat# n termeni de fluxuri de trezorerie.
ntr-o serie de "#ri, nivelul lichidit#"ii bancare este imperativ (Fran"a, Germania), dar exist# o
mul"ime de alte state n care banca central# !i rezum# rolul de supraveghere !i control n
solicitarea unor raporturi globale sau pe scaden"e !i n supravegherea acestora.
O astfel de metod# este mai judicioas#, ntruct ea nu impune acela!i nivel al raportului
de lichiditate unor institu"ii diferite, iar n func"ie de specificul activit#"ii, banca central# poate
considera dac# un raport este satisf#c#tor sau nu, putnd interveni direct asupra acestuia, n
sensul !i dimensiunea dorit#.
Controlul solvabilit#"ii bancare se realizeaz# prin fondurile proprii, care la nivelul institu"iilor
financiar-bancare trebuie s# acopere imobiliz#rile corporale !i necorporale, precum !i o parte variabil# a
diverselor active financiare, diferen"iate dup# gradul de risc. Raportul dintre fondurile proprii !i
angajamentele unei b#nci, constituie un indicator insuficient, dar sigur, al pruden"ei bancare.
Pentru "#rile din spa"iul european, raportul de solvabilitate (RSE, ratio de solvabilit
europen) constituie cel mai important indicator al pruden"ei bancare, avnd drept obiectiv
garantarea capacit#"ii b#ncilor de a face fa"# falimentelor !i de a atenua inegalit#"ile
concuren"iale dintre diferite sisteme na"ionale. Obligativitatea respect#rii RSE a nceput la $
ianuarie $993, acest raport fiind construit dup# modelul normei Cooke (n $988, Comitetul de la
Ble a emis un raport semnat Peter Wiliam Cooke, prin care raportul de solvabilitate de minim
8% s-a impus tuturor institu"iilor de credit).
2.2.6. Func#ia economic! a B!ncii Centrale
Toate func"iile precedente ale b#ncii centrale presupun !i o implicare economic# a
acesteia. Astfel, atunci cnd se realizeaz# emisiune monetar#, sau se supravegheaz# cursul
valutar !i rata de schimb, sau atunci cnd se intervine pe pia"a monetar#, pentru a influen"a ntr-
un fel sau altul rata dobnzii, b#ncile centrale ndeplinesc !i o func"ie economic#. n anumite
perioade aceasta a fost ndeplinit# n mod explicit. Astfel, ntre cele dou# r#zboaie mondiale,
Banca Angliei a participat la activitatea, de reconstruc"ie !i modernizare a unor ramuri
industriale prin crearea de filiale, dintre care Societatea bancherilor pentru dezvoltare industrial#,
cu o contribu"ie important# la sus"inerea activit#"ii economice.
Mai mult, ntruct serviciile de trezorerie erau reduse n Marea Britanie, Banca Angliei a
ndeplinit, pn# n anii 80, rolul care ar fi revenit acestora, salvnd, astfel, ntreprinderile aflate
n dificultate.
Tot n perioada reconstruc"iei de dup# r#zboi, s-a afirmat !i rolul economic al B#ncii
Fran"ei, care s-a angajat n refinan"area obligatorie a institu"iilor de credit, printr-o serie de
montaje financiare pentru creditarea pe termen lung.
2.3. Bilan%ul 'i opera%iunile B$ncilor Centrale
2.3.1. Opera#iunile active "i pasive
Individualizarea !i manifestarea efectiv# a func"iilor b#ncilor centrale, descrise anterior,
se realizeaz# prin opera"iunile pe care acestea le efectueaz#.
CAPITOLUL 2
Utiliznd criteriul bilan%ier, opera"iunile b#ncii centrale pot fi analizate ca opera%iuni
active !i opera%iuni pasive.
Opera%iunile active desf#!urate de b#ncile centrale se concretizeaz# n:
a) opera%iuni de creditare
b) decont$ri interbancare
c) opera%iuni de vnzare-cump$rare de aur 'i devize
a) Ponderea cea mai mare o de"in opera"iunile de creditare, concretizate n acordarea de credite,
att statului, sub forma creditelor guvernamentale, ct !i celorlalte b#nci din sistemul bancar,
prin opera"iunile de reescontare !i refinan"are.
n rela"iile cu b#ncile comerciale, banca central# realizeaz# opera"iuni de rescontare,
respectiv accept# titlurile de credit pe care b#ncile le de"in n portofoliul lor !i care provin din
vnz#rile pe credit ale m#rfurilor. De asemenea, banca central# poate acorda credite pe gaj
de efecte comerciale, situa"ie n care titlurile de credit r#mn n proprietatea b#ncii
comerciale, servind b#ncii de emisiune doar ca garan"ie a ramburs#rii mprumutului. Un
astfel de credit se practic# atunci cnd opera"iunile de reescontare nu sunt favorabile, datorit#
dobnzilor sau atunci cnd perioada de timp este mai mic# dect n cazul reescontului.
Nivelul maxim care se poate acorda sub forma unui astfel de credit reprezint# mai pu"in de
$00% din valoarea portofoliului de titluri.
O alt# form# de creditare pe care o practic# b#ncile centrale o constituie creditul pe gaj
de efecte publice, numit !i credit de lombardare. Titlurile care constituie garan"ia unui astfel
de credit sunt obliga"iunile !i bonurile de tezaur, cump#rate de c#tre b#ncile comerciale, cu
ocazia emisiunilor lansate de stat pentru acoperirea deficitelor bugetare.
Legisla"iile care reglementeaz# activitatea b#ncilor centrale din diferite "#ri prev#d !i
posibilitatea acestora de a acorda credite guvernamentale n mod direct, n general pe baza
bonurilor de tezaur, pe o perioad# mai mic# de $ an.
b) Opera%iunile de decontare, inter !i intrabancare prezint# importan"#, datorit# locului pe care
l de"ine banca central# printre participan"ii la compensarea multilateral# a pl#"ilor.
c) Prin opera%iunile de vnzare-cump$rare de aur !i valute, banca central# !i consolideaz#
rezerva valutar# !i influen"eaz# cursul valutar al monedei na"ionale fa"# de valutele
principale, n func"ie de obiectivele politicii monetare !i valutare practicate n "ara respectiv#.
Opera%iunile de pasiv ale b#ncii centrale constau n urm#toarele:
a) formarea capitalului propriu
b) depunerile sau sursele atrase
c) emisiunea monetar#
a) Capitalul propriu al b#ncii centrale are o pondere redus# n totalul pasivului, comparativ cu
nivelul nregistrat la b#ncile comerciale. n structura capitalului propriu se includ: fondul statutar,
prev#zut n Statutul de func"ionare al b#ncii centrale, fondul de rezerv# !i profitul bancar.
b) Sursele atrase ale b#ncii centrale constau n depozitele celorlalte b#nci, n depunerile
ntreprinderilor cu capital de stat sau ale unor mari ntreprinderi !i n Contul Trezoreriei
Statului (datorit# rolului de casier al statului ndeplinit de banca central#).
Printre sursele atrase figureaz# !i depozitele unor organisme interna"ionale sau ale unor
b#nci str#ine, precum !i mprumuturi de la b#ncile str#ine !i cump#r#ri de DST de la FMI.
c) Emisiunea monetar$ reprezint# cea mai important# opera"iune pasiv# a b#ncii centrale, Prin
aceasta se are n vedere emisiunea monedei scripturale (bani de cont) !i a cantit#"ii de
numerar, corespunz#toare structurii masei monetare.
Opera"iunile de activ !i de pasiv ale b#ncii centrale se reg#sesc n cadrul bilan"ului,
structurate dup# destina"ia plasamentelor !i originea resurselor.
Realizarea de compara"ii ntre structurile bilan"urilor din diferite "#ri, eviden"iaz#
urm#toarele aspecte:
din punct de vedere al activelor, se remarc# o pondere sporit# a aurului n "#ri precum
Fran"a !i Olanda. n alte "#ri, mai sensibile la campania mpotriva aurului declan!at# de
SUA n anii 70, nu se acord# importan"# acestui post bilan"ier. Este cazul Germaniei, Blegiei
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
!i Spaniei care compenseaz# ponderea sc#zut# a aurului cu cea sporit# a devizelor, ca urmare
a orient#rii c#tre finan"area intern#;
G "#rile membre ale Sistemului Monetar European au de"inut pn# la nfiin"area monedei
EURO importante rezerve n ECU, cu excep"ia b#ncii centrale a Germaniei care a fost,
ntotdeauna, rezervat# fa"# de aceast# moned#. n prezent "#rile care au aderat la UEM !i
constituie rezerve n EURO, propor"ional cu ponderea comer"ului exterior realizat n
aceast# moned#, urm#rindu-se ca ntr-o perioad# viitoare s# sporeasc# rolul monedei
EURO ca moned# interna"ional# de rezerv#;
G crean"ele asupra statului, comensurate prin valoarea titlurilor emise de stat, au o pondere
important# n cazul Italiei !i al Japoniei;
G sprijinul acordat economiei, n special prin intermediul b#ncilor de"ine o pondere
important# n bilan"ul Sistemului Federal de Rezerve din SUA, al Fran"ei, Germaniei !i
Japoniei, putnd nregistra ntre 30% !i 40% din bilan".
Ponderea este foarte sc#zut#, ntre 5% !i $0% n cazul b#ncilor centrale din Spania, Italia,
Belgia !i Olanda. Asemenea diferen"ieri de ponderi pot fi explicate prin aspectele
particulare ale politicii monetare !i prin utilizarea, cu prec#dere, a unor instrumente ale
politicii monetare, comparativ cu celelalte.
dac# analiza se realizeaz$ asupra structurii pasivului, rezult# c# postul cu cea mai
important# pondere l constituie emisiunea monetar$. n SUA !i Japonia acesta reprezint#
mai mult de din bilan"ul b#ncii, iar n Olanda !i Germania aproximativ 40%.
De!i n structura bilan"urilor b#ncilor centrale apar unele elemente de diferen"iere de la o
"ar# la alta, totu!i se reg#sesc aproximativ acelea!i, dup# cum rezult# din tabelele urm#toare.
Bilan% Banca Central$* (Fran%a)
ACTIVE PASIVE
Aur
Aur !i alte active de primit de la organisme str#ine
Avansuri c#tre organisme str#ine
Disponibilit#"i la vedere n str#in#tate
Moned# divizionar#
Titluri comerciale
- n pensiune
- scontate
Efecte n curs de acoperire
Credite guvernamentale
Titluri de stat
- n pensiune
- cump#rate
Diverse/Cl#diri !i echipament
Rezerve din reevaluarea aurului
Conturi ale b#ncilor str#ine
Emisiune monetar# (bancnote n circula"ie)
Cont curent al Trezoreriei statului
Alte conturi la vedere
Diverse
Capital !i fonduri de rezerv#
* Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel Moned#, Credit, B#nci, EDP, $999
Bilan%ul B$ncii Angliei
ACTIVE PASIVE
$. Titluri guvernamentale
2. Alte titluri
Bancnote n circula"ie
Bancnote n cas#
TOTAL Departament Emisiune
3. Titluri guvernamentale
Credite !i alte conturi
Cl#diri !i echipament
Numerar
Capital
Depozite publice
Depozite bancare
Rezerve !i alte conturi
TOTAL Departament bancar
CAPITOLUL 2
Pentru cazul SUA, bilan"ul consolidat al celor $2 b#nci federale de rezerv#, prezint#
urm#toarea structur#.
ACTIVE PASIVE
Titluri (de stat, efecte comerciale scontate)
Creditele acordate b#ncilor comerciale
Aur !i Conturi DST
Numerar
Documente n curs de decontare
Rezerve ale b#ncilor comerciale
Depozite ale Trezoreriei
Bancnote emise
Depozite al str#inilor
Alte pasive
Din lectura tabelelor rezult# c# func"ia primordial# a b#ncii de centrale este emisiunea
monetar#, eviden"iat# la nivel real n bilan"ul b#ncii centrale. De asemenea, o pondere important#
de"in n pasiv depozitele celorlalte b#nci, n special sub forma rezervelor obligatorii ale b#ncilor
comerciale !i a altor conturi de disponibilit#"i.
nfiin%area SEBC, cu ncepere de la $ ianuarie $999, a antrenat o serie de modific#ri n
structura bilan"ului b#ncilor centrale, prin nscrierea de noi posturi bilan"iere, corespunz#toare
func"iilor ndeplinite de acestea.
Astfel, red#m n tabelul urm#tor situa"ia bilan"ier# a B#ncii Fran"ei.
ACTIVE PASIVE
$) Rezerve de aur $) Bilete n circula"ie
2) Rezerve n devize
3) Rela"ii cu FMI
sprijin de la FMI
achizi"ia de DST
4) Crean"e asupra nereziden"ilor n zona EURO
2) Angajamente fa"# de institu"iile de credit
2.$. Conturi curente
2.2. Facilit#"i de depozit
2.3. Prelu#ri n pensiune
2.4. Apel n marj#
3) Angajamente fa"# de al"i reziden"i
3.$. Conturi ale Trezoreriei publice
3.2. Alte angajamente
4) Angajamente fa"# de nereziden"ii din zona
euro
5) Angajamente n devize
5) Sprijin acordat institu"iilor de credit
5.$. Opera"iuni principale de refinan"are
5.2. Opera"iuni de refinan"are pe termen lung
5.3. Opera"iuni de reglaj fin
5.4. Opera"iuni structurale
5.5. Facilit#"i de mprumuturi
5.6. Apel n marj#
5.7. Alte forme de sprijin
6) Contul special al Trezoreriei publice
Contrapartida aloc#rilor de DST
6) Titluri 7) Rela"ii n cadrul SEBC
7) Crean"e asupra Trezoreriei publice sub form#
de moned# divizionar#
7.$. Bilete la ordin n contrapartid#
7.2. Alte angajamente fa"# de SEBC
8) Diverse
9) Conturi din reevalu#ri
$0) Rezerve din reevaluarea stocului de aur al
statului
8) Rela"ii n cadrul SEBC
8.$. Participa"ii la capitalul BCE
8.2. Crean"e asupra BCE sub forma rezervelor
transferate
8.3. Alte crean"e asupra SEBC
$$) Rezerve din reevaluarea devizelor statului
9) Diverse $2) Capital !i rezerve
$0) Conturi dn reevaluare
TOTAL ACTIV TOTAL PASIV
Pe baza analizei posturilor bilan"iere poate fi eviden"iat# !i crea%ia monetar$ !i efectele
acestui proces.
2.3.2. Crea#ia monetar!
n procesul crea"iei monetare sunt implicate b#ncile comerciale, sau, n context mai larg,
institu"iile de credit, pe de o parte, !i banca central#, pe de alt# parte.
Capacitatea b#ncilor de a crea moned# poate fi eviden"iat# prin analiza procesului de
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
multiplicare a monedei scripturale, prin acordarea de credite (dup# cum s-a demonstrat n
Modulul I, capitolul II). Asupra procesului de crea"ie monetar# se exercit# controlul de c#tre
banca central#, care de"ine monopolul n acest domeniu. Moneda central#, denumit# !i moneda
de prim rang creat# de banca central#, cuprinde suma bancnotelor aflate n circula"ie !i a
activelor care apar"in b#ncilor !i Trezoreriei, !i care se reg#sesc n pasivul b#ncii centrale.
Moneda central# se creeaz# prin mecanismul de acordare de credite b#ncilor comerciale !i
Trezoreriei, sau prin cump#rarea de devize !i titluri de pe pia"#.
Pentru m#surarea stocului de moned# central# aflat# n circula"ie (bancnote !i depozite
de"inute de agen"ii bancari la banca central#) se utilizeaz# un agregat denumit baz$ monetar$.
n literatura de specialitate, baza monetar# este definit# ca o variabil# exogen# fa"# de
b#ncile comerciale, iar masa monetar# n sens larg reprezint# un multiplu al bazei monetare
emis# de banca central#.
Mm = BM m
Pentru demonstra"ie, presupunem bilan"urile simplificate ale b#ncii centrale !i al b#ncilor
comerciale, la nivelul unei economii. Se porne!te, de asemenea de la ipoteza potrivit c#reia
rezervele b#ncilor, n moned# central# sunt reprezentate numai de Rezervele minime obligatorii
(RMO), determinate prin aplicarea ratei asupra nivelului depozitelor D astfel: RMO = r D.
Se admite !i ipoteza unei preferin"e constante pentru utilizarea numerarului (coeficientul
de fug#, n), determinat ca raport ntre nivelul acestuia !i volumul masei monetare:
n
monetar Masa
Numerar
Mm
N
= = .
Bilan" Banc# central# B#nci comerciale
Baza monetar# (BM) Numerar (N)
Rezerve obligatorii (RMO)
Credite (C)
Rezerve (RMO)
Depozite (D)
Refinan"are
Pe baza elementelor care figureaz# n bilan"urile b#ncilor implicate n procesul crea%iei
monetare se pot stabili urm#toarele corela"ii:
Mm = N + D (masa monetar# este format# din numerar !i depozite)
BM = N + RMO = N + r D (baza monetar# este format# din numerar !i rezerve obligatorii)
N = N Mm (n reprezint# preferin"a pentru numerar a utilizatorului)
Rezult# c#: D = Mm N = ($ - n) Mm
BM = Mm + r($ n) Mm = Mm [n + r($-n)]
Raportul dintre masa monetar# (Mm) !i baza monetar# (BM) este o constant# de forma
n) r(1 n
1
m
+
= , n care m reprezint# multiplicatorul bazei monetare.
Valoarea coeficientului m este mai mare dect $, datorit# existen"ei urm#toarei
rela"ii: n + r($ n) < $.
n ipoteza exogenit#"ii bazei monetare !i a coeficien"ilor implica"i n rela"ia de calcul,
oferta de moned# este n totalitate determinat# !i controlat# de banca central#.
Cu privire la acest aspect, sunt necesare urm#toarele preciz#ri:
G parametrii r !i n, respectiv nivelul rezervei obligatorii !i al preferin"ei utilizatorilor pentru
numerar scap#, uneori, de sub controlul autorit#"ilor monetare.
Astfel, n cazul n care b#ncile de"in rezerve libere, peste rezervele obligatorii !i atunci
cnd de"inerea de bancnote nu este remunerat#, nivelul ratei r depinde de nivelul ratei
dobnzii de pe pia"#, iar controlul bazei monetare nu mai este echivalent cu controlul
masei monetare;
G caracterul exogen al ofertei de moned# conduce la inversarea logicii multiplicatorului n
rela"ia dintre baza monetar# !i masa monetar#.
Astfel, atunci cnd se scrie rela"ia: Mm
m
$
BM = , rezulta nevoia de moned# central#, ca
urmare a crea"iei monetare realizate de c#tre b#ncile comerciale. Aceast# situa"ie apare
CAPITOLUL 2
cnd oferta de moned# este determinat# de finan"#rile acordate agen"ilor economici, iar
coeficientul $/n se analizeaz# ca un divizor al creditului.
Oferta de moned$ 'i Lichiditatea bancar$
Crea"ia de moned#, prin acordarea de credite de c#tre o banc# central#, poate antrena !i
efectul ca acel credit s# ias# din re"eaua de atragere a depozitelor.
La baza unei asemenea situa"ii se pot afla urm#torii factori:
a) n condi"iile n care o banc# nu de"ine dect o parte din pia"a activelor monetare, prin
procesul de acordare a creditelor, aceasta !i va reduce depozitele n favoarea concuren"ilor.
Pentru a face fa"# uneia asemenea pierderi, banca creditoare trebuie s# dispun# de rezerve n
moned# central#, care constituie forma superioar# a lichidit#"ii bancare. Este posibil !i afluxul
de depozite rezultat din procesul de crea"ie monetar# al b#ncilor concurente, ceea ce
antreneaz# un efect favorabil asupra depozitelor bancare.
b) la nivelul b#ncilor comerciale, n ansamblul lor pot ap#rea pierderi, determinate de factorii de
lichiditate bancar$ !i care impun necesitatea de moned# central# pentru sistemul bancar.
Necesarul de moned# central# poate fi explicat prin urm#toarele argumente:
G cererile de conversie ale depozitelor la vedere ale publicului, n numerar, induc nevoia de
moned# central#;
G necesitatea constituirii rezervelor obligatorii;
G existen"a Trezoreriei publice ale c#rei conturi se afl# la Banca Central#, antreneaz#, n
momentul pl#"ii impozitelor de c#tre agen"ii economici, transformarea depozitelor la
vedere ale acestora n moned# central#;
G rela"iile economice interna"ionale ale unei "#ri antreneaz# pierderi pentru b#nci, ca urmare
a transform#rii monedelor na"ionale n devize.
Dintre to"i factorii analiza%i, rezervele minime obligatorii au un caracter
institu%ional, n sensul c# sunt crea"i !i gestiona"i de banca central# pentru asigurarea controlului
monetar.
Ceilal"i factori de lichiditate bancar$ sunt denumi%i autonomi, ntruct originile lor se
afl# n afara sistemului bancar !i deci, n afara controlului autorit#"ii monetare.
Factorii enun"a"i pot avea, ocazional, !i un efect favorabil, asupra lichidit#"ii bancare. De
exemplu, n cazul regimului cursurilor de schimb fixe, banca central# poate sus"ine cursul monedei
na"ionale, cump#rnd sau vnznd valut#. Cump#rarea de valut# antreneaz# crea"ia de moned#
central#, care alimenteaz# rezervele b#ncilor comerciale, diminund cererea global# de lichiditate.
Factorii de lichiditate conduc b#ncile la exprimarea cererii nete de moned# central#,
banca central# oferind aceast# moned# prin refinan%$ri.
Din acest punct de vedere, se ridic# ntrebarea dac# banca central# este n m#sur# s#
controleze cantitatea de moned# central# pe care o creeaz# n favoarea b#ncilor comerciale, !i
dac# rolul acesteia se rezum# numai la fixarea ratei de dobnd# pentru refinan"are.
n cazul regimurilor de schimb fixe, banca central# nu controleaz# baza monetar#; intervine
pe pia"# pentru a asigura fixitatea valorii cursului de schimb, dar rezervele valutare nu sunt supuse
controlului. Din acest motiv, banca central# nu ajusteaz# refinan"area la varia"iile rezervelor sale,
motiv pentru care ntr-o asemenea situa"ie, nu controleaz# oferta de moned# central#.
2.4. Banca Na%ional$ Romniei
2.4.1. Istoricul BNR
Banca Na"ional# a Romniei reprezint# o institu"ie care a fost nfiin"at# prin Legea
organic# din 23 aprilie $880, n baza c#reia, b#ncii i este acordat privilegiul de a emite moned#
na"ional#. Institu"ia a avut, de asemenea, privilegiul de a resconta titlurile comerciale !i biletele
de trezorerie, de a lombarda bonurile de tezaur !i de a participa la constituirea capitalului unor
societ#"i financiar bancare, mpreun# cu statul.
Forma tradi"ional# de organizare a BNR a fost de societate comercial#, ai c#rei ac"ionari
au fost att entit#"i private ct !i statul romn. Inspirat# dup# modelul belgian, legea din $880, a
autorizat BNR de a emite bancnote convertibile n aur !i argint, !i de a efectua opera"iuni
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
specifice unei b#nci centrale (rescontare, lombardare, credite guvernamentale).
Bancnotele emise de BNR, erau garantate att cu titluri !i efecte comerciale, rezultate din
tranzac"ii reale, ct !i cu rezerve de aur !i argint, care nu puteau reprezenta mai pu"in de o treime
din valoarea emisiunii monetare.
Primele bancnote care au circulat sub form# de titluri de stat, emise n timpul R#zboiului
de Independen"#, au fost transformate dup# $880, n bancnote prin aplicarea !tampilei BNR.
Ulterior au fost emise noi bancnote, iar vechile titluri au fost lichidate.
Adoptarea de c#tre Romnia, n anul $890, a sistemului monometalist gold standard a
imprimat activit#"ii de emisiune a BNR, caracteristicile acestuia. n circumstan"ele Primului R#zboi
Mondial, guvernul solicit# BNR, un mprumut pentru a face fa"# cheltuielilor militare, situa"ie n
care, bancnotele emise, neconvertibile n aur, au reprezentat moned# hrtie, cu valoare nominal#.
n anul $929, unificarea !i reforma monetar# au reprezentat momentul n care a fost adoptat#
moneda na"ional# cu denumirea leu !i cu definirea legal# de $0 miligram, cu titlu 900
0
/
00
.
Perioada interbelic# a situat BNR pe pozi"ia adopt#rii unor m#suri importante n vederea
sus"inerii economiei, fiind emise, de asemenea, !i reglement#ri care s# pun# cap#t etalonului
monetar aur-devize.
Dintre momentele mai importante din evolu"ia BNR, re"in aten"ia urm#toarele: n $946,
BNR devine banc# cu unic ac"ionar, statul romn; n $948 !i $970 denumirea oficial# a b#ncii se
modific# potrivit cu titulatura "#rii. Reforma monetar# lansat# n anul $947 a avut un puternic
caracter de clas#, obiectivele propuse fiind: stoparea infla"iei, conferirea unei anumite stabilit#"i
monedei na"ionale, !i infla"iei, conferirea unei anumite stabilit#"i a raportului dintre pre"uri. Actul
na"ionaliz#rii din $948, a favorizat deprecierea puternic# a monedei na"ionale, ceea ce a necesitat,
mai trziu o nou# reform#, cea din $952. Potrivit acesteia, echivalentul n aur al leului este fixat la
0,079346 gr. aur, iar cursurile valutare n raport cu alte monede, au fost determinate pe baza acestei
valori paritare. Dup# $952, situa"ia economic#, financiar# !i monetar# a "#rii s-a consolidat
progresiv, iar noua redefinire a leului, din $954, nu a generat implica"ii interne importante.
n perioada economiei centralizate, rolul BNR a constat n urm#toarele:
G monopolul exclusiv asupra emisiunii monetare !i asupra opera"iunilor cu aur;
G monopolul asupra ncas#rii veniturilor statului !i a pl#"ilor pentru buget;
G rolul de casier general al statului;
G monopolul asupra schimbului valutar;
G stabilirea planului de credite al economiei na"ionale;
G acordarea de mprumuturi pe termen scurt clien"ilor b#ncii; stabilirea balan"ei de venituri
!i cheltuieli pentru popula"ie.
Trecerea economiei la o nou# etap# a produs ample !i profunde reforme n ceea ce
prive!te statutul BNR.
2.4.2. Rolul "i func#iile BNR
Reglementarea activit#"ii BNR a fost reprezentat# n perioada $99$-$998 de Legea nr.
34/$99$, iar din $998, de Legea nr. $0$/$998, care ndepline!te n prezent, rolul de Statut al
BNR. n concordan"# cu acesta, conducerea BNR este asigurat# de c#tre un Consiliu de
Administra"ie, format din 9 membri, numi"i de Parlament. Misiunea Consiliului de Administra"ie
este de a adopta decizii, n concordan"# cu prevederile legii, n domeniul monetar, al cursului de
schimb !i al supravegherii activit#"ii bancare.
n concordan"# cu prevederile statutului, BNR dispune n plan juridic de un grad sporit de
independen"#, att n contextul noilor codi"ii ale sistemului bancar romnesc, ct !i al abord#rii
teoretice a rolului autorit#"ii monetare, care se manifest# n prezent n lume.
Independen"a b#ncii centrale este asigurat# prin delegarea de c#tre organismul legislativ,
a guvernatorului, pe o perioad# de 6 ani, diferit# de durata mandatelor ministeriale. Guvernatorul
BNR r#spunde n fa"a Parlamentului pentru reglement#rile de politic# monetar# !i pentru
supravegherea !i monitorizarea activit#"ii bancare.
n concordan"# cu statutul s#u, BNR desf#!oar# urm#toarele opera"iuni:
a) emisiunea monetar$: BNR este singura institu"ie autorizat# s# emit# bancnote !i piese
CAPITOLUL 2
metalice n ntreaga "ar#; administreaz# stocul de bancnote !i monede; formuleaz# programul de
emisiune monetar#, astfel nct s# satisfac# cererea de moned# necesar# circula"iei monetare;
Totalul stocului de bancnote !i piese metalice este nscris n bilan"ul BNR, n pasiv.
Cantitatea de moned# emis# peste nivelul rezervelor interna"ionale este acoperit# prin
urm#toarele active:
avansuri acordate de BNR statului !i mprumuturi acordate;
credite acordate societ#"ilor bancare: - titluri de"inute n portofoliu: cecuri, titluri comerciale;
- alte instrumente rescontante de BNR.
b) opera%iuni cu societ$%ile bancare 'i cu alte institu%ii de credit
n cadrul rela"iilor BNR cu societ#"i bancare, al#turi de scontarea !i reescontarea titlurilor
comerciale sau acordarea creditelor, o importan"# sporit# o au opera"iunile de refinan"are. Prin
refinan"are, BNR ofer# lichidit#"i societ#"ilor bancare cu respectarea condi"iilor de politic#
monetar#. Refinan"area reprezint# o opera"iune de acordare a creditelor pe termen scurt, pentru
maximum 90 de zile, iar formele pe care le mbrac# aceasta pot fi urm#toarele:
creditul structural
creditul de licita"ie
creditul special
creditul de lombard
Creditul structural
*
a constituit unul din cele mai importante mijloace de refinan"are,
prin care o societate bancar# putea utiliza, n mod succesiv, pn# la un anumit nivel, sumele
dintr-un cont alimentat de BNR, pentru o anumit# perioad# de timp. Garantarea acestor credite s-
a realizat pe baza titlurilor comerciale !i a altor titluri acceptate de BNR.
Creditul structural se acorda numai pn# la nivelul plafonului stabilit de conducerea
BNR, pentru fiecare banc#. Nivelul ratei dobnzii practicate pentru aceste credite a fost stabilit
de Consiliul de Administra"ie, reprezentnd rata oficial# a scontului.
n conformitate cu prevederile acordului cu FMI, aceast# form# de refinan"are a fost
abandonat#.
Creditul de licita%ie este un mijloc de refinan"are care nlocuie!te opera"iunile de open-
market. Un asemenea credit se acord# pe o perioad# de $5 zile iar colateralul l constituie
titlurile de stat !i alte titluri acceptate de BNR. Creditul de licita"ie este acordat la plafonul
maxim pentru ntregul sistem bancar !i pentru o perioad# fixat# de conducerea b#ncii. Rata de
dobnd# poate fi stabilit# pe baze competitive n cadrul !edin"elor de licita"ie, dar nu poate
cobor sub nivelul stabilit de BNR.
Creditul special constituie o refinan"are extraordinar# acordat# de BNR societ#"ilor
bancare aflate n criz# de lichiditate. Creditul este acordat pentru o perioad# de maximum 30 de
zile, fiind condi"ionat de prezentarea unui program de restructurare acceptat de BNR. Un
asemenea credit poate fi rambursat n avans, par"ial sau n totalitate.
Creditul lombard (overdraft) reprezint# finan"area acordat# peste noapte, unor b#nci,
pentru a face fa"# pl#"ilor lor zilnice. Ca ordin de m#rime, este limitat la 75% din fondurile
b#ncii, iar colateralul este reprezentat de titluri de stat, sau alte titluri.
n activitatea de creditare, BNR trebuie s# constituie provizionare pentru prevenirea !i
limitarea riscului, !i totodat# s# ofere servicii de colectare !i difuzare, la cerere, a informa"iilor cu
privire la incidentele de pl#"i !i riscul de credit n sistemul bancar.
c) Opera%iuni n contul statului.
BNR administreaz# contul curent al Trezoreriei statului, deschis n numele Ministerului
de Finan"e. Poate acoperi deficitele temporare ale Trezoreriei, prin acordarea de asisten"#
financiar# sub forma unor credite, n limitele acceptate de legisla"ie !i cu scopul men"inerii
stabilit#"ii monedei na"ionale.
Opera"iunile BNR n rela"iile cu Ministerul de Finan"e constau n: plasarea titlurilor
emise de stat !i a altor titluri de datorie ale statului; exercitarea func"iilor de nregistrare,

*
Regulamentul nr. 3/07.$995 cu privire la refinan"area societ#"ilor bancare.
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
depozitare !i transfer al titlurilor; plata dobnzilor !i a principalului.
BNR poate acorda mprumuturi bugetului administra"iei centrale, n vederea acoperirii
deficitelor temporare. Suma total# a acestor credite nu poate dep#!i echivalentul a $0% din
totalul bugetului aprobat !i, de asemenea, nu poate dep#!i de dou# ori nivelul capitalului BNR !i
al fondului de rezerv#. Statutul BNR prevede c# asisten"a financiar# poate fi acordat# prin
emisiunea de titluri negociabile, emise de Ministerul Finan"elor exprimate n lei, cu o maturitate
de $80 de zile !i cu rata de pia"# a dobnzii.
d) Opera%iuni valutare 'i cu aur.
BNR stabile!te !i conduce politica n domeniul valutar !i al rezervelor de aur, cu scopul
men"inerii stabilit#"ii monedei na"ionale.
Responsabilit#"ile se manifest# !i n urm#toarele domenii:
stabile!te balan"a de pl#"i externe;
stabile!te !i public# ratele de schimb;
stabile!te limitele rezervelor de valut# !i de aur care pot fi schimbate sau care pot fi
p#strate n depozite;
men"ine !i administreaz# rezervele interna"ionale (aur, active externe, titluri
comerciale, cecuri exprimate n valut#, bilete de trezorerie !i alte titluri emise de
guverne str#ine).
e) Supravegherea bancar$
Statutul BNR prevede, n mod expres, supravegherea bancar#, ca pe o opera"iune
distinct#. n aceast# direc"ie, BNR are competen"# exclusiv# n supravegherea activit#"ii
sistemului bancar. Pentru a asigura viabilitatea !i func"ionarea acestuia, emite reglement#ri !i
adopt# m#suri de sanc"ionare a b#ncilor care nu respect# normele pruden"iale.
Pentru a eviden"ia complexitatea opera"iunilor realizate de BNR, este necesar#
cunoa!terea principalelor posturi bilan"iere, dup# cum rezult# din tabelul urm#tor:
Bilan% BNR (simplificat)
Active Pasive
Active externe: Pasive externe:
aur
valute convertibile
valute efective
cecuri
Particip$ri externe la:
FMI
BIRD
BERD
Credite guvernamentale
bonuri de tezaur
alte titluri de stat
obliga"iuni n valut#
Active interbancare
Decont#ri cu bugetul statului
Decont#ri din opera"iuni cu FMI
Dobnzi !i comisioane de ncasat
Diferen"e nefavorabile din reevaluarea
activelor !i pasivelor n valut#
pe termen scurt:
depozite ale b#ncilor str#ine
mprumuturi de la b#nci str#ine
cump#r#ri de DST de la FMI
pe termen mediu !i lung:
mprumuturi de la b#nci str#ine
obliga"iuni
Pasive interne:
emisiune monetar#
sume n tranzit ntre sediile b#ncilor
fonduri pentru participa"ii externe:
FMI
BIRD
BERD
fonduri bancare proprii
fond statutar
fond de rezerv#
profit
contul general al Trezoreriei statului
CAPITOLUL 2
2.4.3. Politica monetar! a BNR n perspectiva integr!rii europene
Criteriile de convergen"# stabilite n Tratatul de la Maastricht cu privire la formarea
Uniunii Monetare Europene necesit# ndeplinirea la nivelul fiec#rei "#ri, a unor parametri
macroeconomici, prin realizarea unor m#suri de natur# financiar#, fiscal# !i monetar#.
Negocierile privind aderarea Romniei la UE nscriu la capitolul politic# monetar#
urm#toarele scopuri, m#suri !i termene de realizare
*
.
Obiective/scopuri M#suri/ac"iuni
Termen de
realizare
Politica monetar$
Realizarea unei dezinfla"ii
substan"iale; reducerea
considrabil# a anticipa"iilor
infla"ioniste ale agen"ilor.
Men"inerea unei politici monetare restrictive
!i urm#rirea obiectivului de asigurare a
stabilit#"ii pre"urilor.
Controlul agregatelor monetare (a bazei
monetare ca obiectiv opera"ional) n condi"iile
unui curs de schimb flotant
Reducerea rolului RMO n asigurarea
lichidit#"ii bancae
2000-200$
Adncirea c!tigurilor
dezinfla"ioniste concomitent cu
ncercarea de a se evita
materializarea pronun"at# a
costurilor reale mai mari ale
stabiliz#rii
Deplasarea "intei politicii monetare de la
agregatul monetar strict c#tre "intirea infla"iei.
Men"inerea cursului de schimb ntr-un regim
de flotare controlat#, ca "int# subordonat# a
politicii monetare.
2002-2004
Reducerea ratei anuale a infla"iei
(m#surat# prin indicele anual al
pre"urilor de consum), spre a se
ajunge la o infla"ie n anul 2004,
cu o singur# cifr#, respectiv 9 %.
Remonetizarea economiei romne!ti prin
metoda neinfla"ionist#, o dat# cu progresele
nregistrate pe linia cre!terii economice !i a
refacerii ncrederii n moneda na"ional#.
Abolirea facilit#"ii de finan"are direct# a
Trezoreriei
Cursul de schimb
Men"inerea nealterat# a cursului
real n pia"a de echilibru, avnd
n vedere caracterul ferm al
constrngerii externe !i nivelul
modest al rezervelor valutare
anticipate.
Men"inerea regimului de flotare controlat# n
scopul exercit#rii unui control relativ asupra
dinamicii aprecierii n termeni reali a cursului
de schimb al leului.
Conservarea competitivit#"ii externe prin
tolerarea unor aprecieri modeste n termeni
reali ale cursului de schimb fa"# de nivelul s#u
de echilibru (+2-3% anual), care s# sus"in#
tendin"a de convergen"# pe termen mai
ndelungat a pre"urilor bunurilor.
2000-2002
Repozi"ionarea cursului real n
condi"iile n care nivelul s#u
fundamental ar fi modificat pe
termen lung datorit# intr#rilor
autonome de capital stabile !i
substan"iale.
Revizuirea regimului de curs !i analizarea
unor regimuri alternative de curs mai
predictibile, care s# consolideze !i s#
accelereze convergen"a n plan nominal.
2002-
2003

*
Adev#rul Economic, nr. 32/22aug.2000, - Dosarele pentru negocierile cu Uniunea European#.
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
%intirea agregatelor monetare. Utilizarea bazei monetare ca obiectiv
opera"ional !i a masei monetare n sens larg
ca variabil# intermediar# a politicii monetare.
Folosirea cu prec#dere a instrumentelor de
sterilizare definitiv# a surplusului de
lichiditate, a opera"iunilor repo !i reverse
repo, pe baze competitive.
2000-2002
Ameliorarea vitezei de circula"ie
a banilor pe fundalul unei
refaceri treptate a cererii interne
de moned#.
Men"inerea neschimbat#, pe perioade mai
lungi de timp, a atitudinii politicii monetare
care s# confere credibilitate ac"iunilor b#ncii
centrale !i a orient#rii antiinfla"ioniste a
acesteia.
200$
%intirea infla"iei prin
subordonarea politicii monetare
(!i, n sens mai larg a
ansamblului politicilor
macroeconomice) acestui
obiectiv.
Utilizarea indicilor agrega"i, rolul deosebit
revenind indicelui condi"iilor monetare (prin
urm#rirea evolu"iei agregatelor monetare, a
ratelor dobnzilor, a cursului de schimb !i a
rezervelor).
2003-2004
Diversificarea instrumentelor de
politic# monetar# !i cre!terea
gradului lor de conformitate cu
pia"a.
Crearea infrastructurii necesare utiliz#rii
instrumentelor conforme cu pia"a.
Diversificarea instrumentarului !i nceperea
utiliz#rii de anvergur# a instrumentelor ce
asigur# sterilizarea definitiv# a eventualelor
lichidit#"i n exces.
2000-200$
Preponderen"a opera"iunilor de
pia"# n gestionarea lichidit#"ii !i
implementarea politicii
monetare.
Utilizarea opera"iunilor cu titluri de stat, ca
instrument dominant al politicii monetare, !i
folosirea, pe un plan secundar, a
instrumentelor de natur# pronun"at
administrativ# (cazul rezervelor minime
obligatorii).
2002-2004
Balan%a de pl$%i
Cre!terea finan"#rii deficitelor de
cont curent prin intr#ri autonome
de capital.
ncurajarea intr#rilor de capital n paralel cu
men"inerea unor deficite de cont curent care
s# acopere investi"iile n infrastructur# !i s#
sus"in# cre!tere economic#.
2003
Majorarea controlat# a stocului
de datorie extern#.
Trecerea la o abordare diferit# a finan"#rii
externe n care atragerea !i respectiv,
restituirea datoriei s# nu fac# parte din cicluri
diferite, ele fiind concepute complementar pe
o perioad# de cel pu"in $0 ani.
2003-2005
Dintre realiz#rile de pn# acum n domeniul monetar !i al restructur#rii bancare pot fi
enumerate urm#toarele:
a) alinierea legisla%iei bancare
n acest sens, reglement#rile au vizat o actualizare a legisla"iei n domeniul bancar, fiind
reprezentative urm#toarele: Legea bancar# nr. 58/$998 !i Legea nr. $0$/$998 privind statutul
BNR; Legea nr. 88/$997 privind nfiin"area !i func"ionarea Fondului de garantare a depozitelor
n sistemul bancar; Legea nr. 83/$998 privind procedura falimentului societ#"ilor bancare.
b) modificarea opera%iunilor BNR
Interven"ia BNR pentru asigurarea cadrului unitar de desf#!urare a activit#"ii bancare s-a
concretizat ntr-o serie de acte normative care au vizat instrumentarea deciziilor de politic#
monetar#: Pot fi citate: normele privind capitalul minim al societ#"ilor bancare (nr.$/$996);
normele privind clasificarea creditelor !i constituirea provizioanelor specifice de risc,
CAPITOLUL 2
normele privind supravegherea pozi"iilor valutare ale b#ncilor comerciale (nr. $5/$995) !i
normele cu privire la lichiditatea valutar# (nr. $0/$996).
c) modernizarea sistemului de eviden"# bancar#, prin elaborarea noului plan de conturi pentru
b#ncile comerciale (Ordinul 344/$997 al BNR).
La baza noului plan contabil au stat principiile !i uzan"ele contabile interna"ionale, ceea ce
permite asigurarea transparen"ei informa"iilor necesare analizelor comparative.
d) modernizarea sistemului de pl#"i, prin renfiin"area n Romnia a sistemului de compens#ri
interbancare prin intermediul Caselor de compensa"ie.
Dintre avantajele func"ion#rii eficiente a sistemului de pl#"i re"inem: stabilitatea sistemului
financiar, reducerea costului anual al oper#rii sistemului de pl#"i !i eficien"a pie"elor
financiare care utilizeaz# sistemul de pl#"i.
e) modific#ri structurale ale sistemului bancar, prin diversificarea activit#"ilor, produselor !i
serviciilor bancare.
f) modific#ri opera"ionale n cadrul b#ncilor, necesare pentru a face posibil# integrarea b#ncilor
n structura Sistemului Central al B#ncilor Europene.
2.5. Sistemul European al B$ncilor Centrale
2.5.1. Misiunea "i obiectivele SEBC
Sistemul European al B#ncilor Centrale este constituit din Banca Central# European# !i
b#ncile centrale ale statelor membre, avnd drept obiectiv principal men"inerea stabilit#"ii
pre"urilor. F#r# a prejudicia acest obiectiv, SEBC contribuie la sus"inerea politicii economice
generale cu scopul de a fi realizate obiectivele Comunit#"ii.
Principiul n conformitate cu care ac"ioneaz# SEBC este acela al unei economii de pia"#
deschis#, unde concuren"a este liber#, favoriznd alocarea eficient# a resurselor.
Misiunea SEBC const# n urm#toarele:
G definirea !i punerea n aplicare a politicii monetare a Uniunii Europene;
G realizarea opera"iunilor de schimb;
G de"inerea !i gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre, f#r# a fi
prejudiciat# gestionarea de c#tre guvernele statelor membre, a fondului de rulment n devize;
G promovarea unei bune func"ion#ri a sistemelor de pl#"i.
De asemenea, SEBC contribuie la nf#ptuirea de c#tre autorit#"ile competente, a politicii
n domeniul controlului pruden"ial al institu"iilor de credit !i al stabilit#"ii sistemului financiar.
Banca Central$ European$ ndepline!te func"ii consultative, colecteaz# informa"ii
statistice !i de"ine un rol important n cooperarea interna"ional#.
Rolul consultativ se manifest# asupra oric#rei ac"iuni comunitare !i care intr# n domeniul
competen"ei sale. Colectarea informa"iilor statistice se realizeaz# fie n mod direct, de la
autorit#"ile competente, fie direct, de la agen"ii economici. n acest scop, BCE coopereaz# cu
institu"iile !i organismele din fiecare "ar#, precum !i cu organismele interna"ionale.
ndeplinirea misiunii !i a func"iilor SEBC !i a BCE se realizeaz# prin respectarea
principiului independen%ei. Potrivit acestuia, nici BCE !i nici o banc# central# na"ional#, nu
poate solicita sau accepta instruc"iuni ale institu"iilor sau organismelor comunitare, ori ale
guvernelor statelor membre. Acestora din urm# le revine obliga"ia de a nu ncerca s# influen"eze
membrii organelor de decizie ale BCE, n ndeplinirea misiunilor lor.
Banca Central# European# este administrat# de organele de decizie !i anume: Consiliul
Guvernatorilor !i Directoratul, n structura c#rora intr# guvernatorii b#ncilor centrale na"ionale,
precum !i al"i membri.
Reglement#rile stabilesc dreptul membrilor de a vota prin teleconferin"#, atunci cnd nu
sunt prezen"i la !edin"#, sau de a fi desemnat un membru supleant, n cazul n care un membru este
mpiedicat s# voteze o perioad# mai ndelungat#. Fiecare membru al consiliului guvernatorilor
dispune de un vot, iar deciziile se adopt# prin majoritate simpl#. Cvorumul necesar consiliului
guvernatorilor, pentru a putea vota, este de 2/3 din num#rul membrilor. Reuniunile acestui
organism de decizie sunt confiden"iale, realizndu-se de cel pu"in $0 ori pe an.
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
Membrii Directoratului sunt numi"i de guvernele statelor membre, la recomandarea !i
consultarea Parlamentului European !i a Consiliului Guvernatorilor. Mandatul acestora este
pentru o perioad# de 8 ani, f#r# a fi rennoibil, iar responsabilitatea lor const# n gestionarea
curent# a B#ncii Centrale Europene.
Partajarea sarcinilor ntre cele dou# organisme se realizeaz# astfel:
G Consiliul Guvernatorilor define!te politica monetar# a Comunit#"ii, deciziile cu privire la
obiectivele monetare intermediare, aprovizionarea cu rezerve a SEBC;
G Directoratul pune n aplicare politica monetar#, n conformitate cu orient#rile !i deciziile
adoptate de Consiliul Guvernatorilor !i d# instruc"iuni necesare b#ncilor centrale na"ionale.
Pre!edintele BCE, sau vicepre!edintele, prezideaz# Consiliul Guvernatorilor !i Directoratul,
avnd rolul de a reprezenta BCE n exterior. n contextul func"ion#rii SEBC, b#ncilor centrale le
revin anumite sarcini, dintre care stabilirea unei compatibilit#"i a legisla"iei na"ionale referitoare la
statutul B#ncii Centrale cu legisla"ia Uniunii Monetare. B#ncile centrale na"ionale fac parte
integrant# din SEBC !i ac"ioneaz# n conformitate cu orient#rile !i instruc"iunile BCE. Acesteia i
revine obliga"ia stabilirii !i public#rii de rapoarte asupra activit#"ii SEBC, n fiecare trimestru. Anual,
adreseaz# Parlamentului European un raport asupra activit#"ii SEBC, !i asupra politicii monetare a
anului precedent !i a anului n curs. Emisiunea bancnotelor este autorizat# de consiliul
guvernatorilor, dreptul de a le emite revenind att BCE ct !i b#ncilor centrale na"ionale.
Func%iile monetare 'i opera%ionale realizate de SEBC
n vederea efectu#rii opera"iunilor lor, BCE !i b#ncile centrale na"ionale pot deschide
conturi institu"iilor de credit, organismelor publice !i altor participan"i pe pia"#, acceptnd titluri
drept garan"ie.
n sintez#, principalele opera"iuni realizate de BCE !i b#ncile centrale na"ionale sunt:
G opera%iuni de open-market, prin interven"ia pe pia"a de capital, fie prin vnz#ri !i
cump#r#ri ferme de titluri, fie prin prelu#ri n pensiune, sau prin mprumuturi de crean"e !i
titluri negociabile;
G opera%iuni de credit realizate cu institu"ii de credit !i al"i participan"i pe pia"#;
G rezervele obligatorii BCE este abilitat# s# impun# institu"iilor de credit din "#rile
membre, constituirea de rezerve obligatorii la BCE !i la b#ncile centrale na"ionale.
Modalit#"ile de calcul !i determinarea sumei cerute poate fi fixat# de c#tre Consiliul
Guvernatorilor;
G opera%iunile cu organisme publice. Regimurile n acest domeniu interzic b#ncilor
centrale na"ionale s# acorde credite institu"iilor sau organelor comunit#"ii, administra"iilor
centrale !i locale, autorit#"ilor publice sau ntreprinderilor publice din statele membre. De
asemenea, este interzis# achizi"ionarea direct# de c#tre BCE de la aceste institu"ii a
titlurilor de natura obliga"iunilor;
G BCE, ct !i b#ncile centrale na"ionale, pot ac"iona n calitate de agen"i fiscali pentru
contul organismelor vizate;
G sisteme de compensare 'i de pl$%i. BCE !i b#ncile centrale na"ionale pot acorda facilit#"i
n vederea asigur#rii eficacit#"ii !i solidit#"ii sistemelor de compensare !i de pl#"i;
G opera%iuni externe. Att BCE ct !i b#ncile centrale na"ionale pot:
intra n rela"ii cu b#nci centrale !i institu"ii financiare ale "#rilor ter"e, precum !i
organisme interna"ionale;
cump#ra sau vinde, la vedere sau la termen, orice tip de active din rezerva de schimb !i
de metale pre"ioase;
efectua toate tipurile de opera"iuni bancare cu "#ri ter"e !i organisme interna"ionale,
precum !i opera"iuni de mprumut.
Din punct de vedere financiar, prezint# importan"# urm#toarele aspecte: capitalul BCE
subscrierea la capitalul BCE, transferul devizelor de rezerv# la BCE, repartizarea profiturilor
!i pierderilor nete la BCE.
Capitalul BCE reprezint$ 5 miliarde EURO putnd fi majorat prin decizii al
Consiliului Guvernatorilor. Pentru ca b#ncile centrale s# subscrie la capitalul BCE, se
CAPITOLUL 2
utilizeaz# o cheie de reparti"ie, care ia n calcul produsul intern brut la pre"urile pie"ei !i
popula"ia fiec#rei "#ri. Aceste ponderi, atribuite b#ncilor centrale, sunt adaptate la fiecare 5 ani.
Veniturile degajate de b#ncile centrale na"ionale n ndeplinirea misiunii de politic#
monetar# a SEBC sunt denumite venituri monetare. Nivelul venitului monetar al fiec#rei
b#nci centrale na"ionale este egal cu venitul anual pe care aceasta l ob"ine din activele de"inute
n contrapartida bancnotelor n circula"ie !i a angajamentelor rezultate din depozitele
constituite de institu"iile de credit.
Venitul monetar al fiec#rei b#nci centrale na"ionale este diminuat cu nivelul
dobnzilor pl#tite de b#nci pentru depozitele constituite. Consiliul guvernatorilor poate decide
indemnizarea b#ncilor centrale na"ionale pentru cheltuielile ocazionate de emisiunea
bancnotelor, sau, n circumstan"e excep"ionale pentru pierderile aferente opera"iunilor de
politic# monetar# realizate pentru cazul SEBC.
Repartizarea veniturilor monetare c#tre b#ncile centrale na"ionale se realizeaz#
propor"ional cu participarea acestora la capitalul BCE.
Profiturile 'i pierderile nete ale BCE se repartizeaz# dup# urm#toarele reguli:
G 20% din profilul net este transferat la fondul de rezerve generale pn# la limita a $00% din
capitalul b#ncii;
G restul profitului net se repartizeaz# participan"ilor la BCE, propor"ional cu p#r"ile
subscrise;
G dac# BCE nregistreaz# pierdere, aceasta este acoperit# din fondurile de rezerv# general#
de c#re BCE !i dac# este necesar, din veniturile monetare ale exerci"iului financiar.
2.5.2. Opera#iunile SEBC
Dup# scopul, frecven"a cu care se realizeaz# !i mecanismele concrete, opera"iunile de
politic# monetar# ale SEBC pot fi clasificate n: opera%iuni de pia%$ !i opera%iuni pentru o zi,
care se realizeaz# la rndul lor, prin instrumente specifice, dup# cum rezult# din tabelul urm#tor.
Opera%iuni ale SEBC
Tipuri de Tranzac"ii Opera"iuni de
Politic# Monetar# Aport de Lichiditate Absorb"ie de
Lichiditate
Maturitate Frecven"a Procedura
OPERA"IUNI DE PIA"#
Opera"iuni de
Refinan"are de
Baz#
Tranzac"ii Reversibile - 2 s#pt#mni S#pt#mnale Oferte
standard
Opera"iuni de
Refinan"are pe
Termen Lung
Tranzac"ii Reversibile - 3 luni Lunare Oferte
standard
Opera"iuni de
Acord Fin
(reglaj fin)
Tranzac"ii Reversibile
Swap-uri de Schimb
Valutar
Achizi"ii Directe
Swap-uri de Schimb
Valutar
Colectarea de
depozite la termen fix
Tranzac"ii Reversibile
Vnz#ri Directe
(Ne)standardizat#
-
Neregulat#
Neregulat#
Oferte
Rapide
Proceduri
bilaterale
Proceduri
bilaterale
Emiterea de
Certificate de Depozit
(Ne)standardizate (Ne)regulat# Oferte
Standard
Opera"iuni
Structurale
Tranzac"ii Reversibile
Achizi"ii Directe
Vnz#ri directe - Neregulat# Proceduri
bilaterale
OPERA"IUNI PENTRU O ZI
mprumuturi
pentru o Zi
Tranzac"ii Reversibile Peste Noapte Acces la discre"ia
partenerilor
Depozite pentru o
Zi
Depozite Peste Noapte Acces la discre"ia
partenerilor
n continuare sunt prezentate principalele caracteristici ale opera"iunilor SEBC.
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
Tranzac%iile reversibile reprezint# opera"iunile prin care SEBC cump#r# active selectate
printr-un acord de r#scump#rare, sau conduce opera"iuni de credit, folosind drept garan"ii
activele selectate. Tranzac"iile reversibile sunt folosite pentru opera"iunile de refinan"are de baz#
!i pentru cele pe termen lung, existnd posibilitatea folosirii acestora pentru opera"iunile
structurale sau de reglaj fin.
n exemplul urm#tor este prezentat mecanismul tranzac"iilor reversibile care aduc lichiditate
b#ncilor din cadrul SEBC, prin utilizarea unei rate fixe de dobnd#.
Participan%i Suma licitat$ (milioane euro)
Banca $ 300
Banca 2 400
Banca 3 700
$400 milioane
Banca Central# European# decide s# aloce suma de $050 milioane euro.
ntruct exist# o diferen"# ntre suma licitat# !i suma alocat#, se determin# un procent al
aloc#rii pentru fiecare participant: % 75
700 400 300
$050
=
+ +
.
Alocarea pentru fiecare participant este urm#toarea:
Banca $ 300 75% = 225
Banca 2 400 75% = 300
Banca 3 700 75% = 525
Total $050
n cazul tranzac"iilor reversibile care aduc lichiditate, cu oferta la rat# variabil#, mecanismul
se deruleaz# astfel:
Presupunem c# BCE decide s# ofere lichiditate prin intermediul unei tranzac"ii reversibile
organizate cu rata variabil#. La tranzac"ie particip# 3 b#nci care liciteaz# urm#toarele sume:
Rata dobnzii (%) Sume licitate
Banca & Banca 2 Banca 3 Total Cumulate
3.$5 0 0
3.$0 50 50 $00 $00
3.09 50 50 $00 200
3.08 50 50 $00 300
3.07 50 50 $00 200 500
3.06 50 $00 $50 300 800
3.05 $00 $00 $50 350 $$50
3.04 50 50 50 $50 $300
3.03 50 - $00 $50 $450
Total 300 450 700 &450
BCE decide s# aloce un total de 940 milioane euro, la o rat# a dobnzii de 3,05%.
Toate licita"iile peste 3.05% sunt satisf#cute n ntregime, n suma cumulat# de 800
milioane. Propor"ia aloc#rii la rata de 3,05% este:
% 40
350
800 940
=

Alocarea c#tre Banca $, la rata marginal# de 3.05%, este:


40% $00 = 40 milioane
Alocarea total# c#tre Banca $ este:
50 + 50 + 40 = $40 milioane
Alocarea c#tre ceilal"i participan"i se determin# similar:
CAPITOLUL 2
Participan%i Banca $ Banca 2 Banca 3 Total
Suma licitat$ 300 450 700 $450
Suma alocat$ $40 340 460 940
Dac# alocarea se desf#!oar# prin procedura cu rat# unic# (licita"ie Olandez#), rata de
3,05% se aplic# tuturor sumelor licitate de participan"i.
Dac# alocarea se desf#!oar# prin procedura cu rata multipl# (licita"ie American#), nu va
exista aceast# rat# unic#. Banca $ va primi, de exemplu, 50 milioane euro la 3,07%, 50 milioane
euro la 3.06% !i 40 milioane euro la 3,05%.
Opera%iuni de refinan%are de baz$.
Acestea sunt cele mai importante opera"iuni de pia"# conduse de SEBC, avnd un rol
central, n urm#rirea obiectivelor de control asupra dobnzii, de management a situa"iei
lichidit#"ii pe pia"# !i n semnalarea evolu"iei politicii monetare. Caracteristicile func"ionale ale
opera"iunilor de refinan"are de baz# pot fi prezentate astfel:
G sunt opera"iuni care aduc lichiditate;
G sunt executate cu regularitate n fiecare s#pt#mn#;
G maturitatea lor obi!nuit# este de 2 s#pt#mni, cu posibilitatea nregistr#rii unei varia"ii
datorit# s#rb#torilor legale din statele membre. Aceste opera"iuni sunt executate n
conformitate cu un calendar anun"at nc# de la nceputul anului.
G sunt executate ntr-o manier# descentralizat# de c#tre b#ncile centrale na"ionale;
G se desf#!oar# prin oferte standard;
G to"i participan"ii ndeplinind criteriile de eligibilitate pot participa la licita"iile pentru
opera"iuni de refinan"are de baz#.
Opera%iuni de refinan%are pe termen lung.
SEBC executa, cu regularitate, !i opera"iuni de refinan"are cu o maturitate de 3 luni n
scopul de a oferi o refinan"are suplimentar# pe termen lung, sectorului financiar. Prin aceste
opera"iuni SEBC nu dore!te s# transmit# semnale pie"ei, motiv pentru care comportamentul s#u
normal este acela de a accepta rata dobnzi formate pe pia"#. Pentru ca SEBC s# adopta un astfel
de comportament, opera"iunile de refinan"are pe termen lung sunt organizate de obicei ca oferte
cu rat# variabil# !i doar n condi"ii excep"ionale, SEBC va executa opera"iuni de refinan"are pe
termen lung cu dobnd# fix#. Caracteristicile func"ionale ale acestui tip de opera"iuni de
refinan"are sunt prezentate n continuare:
G reprezint# opera"iuni care aduc lichiditate;
G sunt executate cu regularitate n fiecare lun#;
G maturitatea lor obi!nuit# este de 3 luni;
G sunt executate ntr-un mod descentralizat de c#tre b#ncile centrale na"ionale;
G se desf#!oar# prin oferte standard;
G to"i participan"ii care ndeplinesc criteriile de eligibilitate pot participa la licita"iile pentru
opera"iuni de refinan"are de baz#;
G categoriile de active sunt acceptate drept garan"ii n opera"iunile de refinan"are de baz#.
Totu!i, b#ncile centrale na"ionale pot opta n privin"a activelor acceptate, cu condi"ia
aprob#rii de c#tre Consiliul General al BCE.
Opera%iuni de acord fin.
Opera"iunile de reglaj fin pot fi executate sub forma opera"iunilor reversibile de pia"#.
Acestea au scopul de a controla lichidit#"ile de pe pia"# !i ratele dobnzii, n special pentru a
atenua efectele fluctua"iilor nea!teptate din pia"# asupra ratelor dobnzii. Posibilitatea de a
ac"iona rapid n cazul unor evolu"ii nea!teptate ale pie"ei determin# SEBC s# urm#reasc#
men"inerea unui grad nalt de flexibilitate n ceea ce prive!te alegerea procedurilor !i
caracteristicilor opera"ionale ale acestor opera"iuni:
G pot lua forma opera"iunilor care aduc sau absorb lichiditate;
G frecven"a nu este standardizat#;
G opera"iunile reversibile de reglaj fin care aduc lichiditate sunt, de obicei, executate prin
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
oferte rapide, de!i nu este exclus# nici posibilitatea folosirii procedurilor bilaterale;
G opera"iunile reversibile de reglaj fin, care absorb lichiditatea sunt executate prin proceduri
bilaterale;
G n mod obi!nuit, sunt executate ntr-o manier# descentralizat# de c#tre b#ncile centrale
na"ionale;
G SEBC poate selec"iona pe baza criteriilor sale un num#r limita de participan"i n opera"iuni
reversibile de reglaj fin.
Opera%iuni reversibile structurale.
Opera"iunile structurale sub forma tranzac"iilor reversibile de pia"# se desf#!oar# cu
scopul de a ajusta pozi"ia structural# a SEBC fa"# de sectorul financiar. Caracteristicile
func"ionale ale acestor opera"iuni sunt prezentate astfel:
G sunt opera"iuni care aduc lichiditate;
G frecven"a lor poate avea un caracter de regularitate sau nu;
G maturitatea lor nu este standardizat#;
G sunt executate prin oferte standard;
G sunt executate ntr-o manier# descentralizat# de c#tre b#ncile centrale na"ionale;
G to"i participan"ii, ndeplinind criteriile generale de acceptabilitate, pot participa la licita"iile
pentru opera"iunile reversibile structurale.
Tranzac#ii directe
Tranzac"iile directe de pia"# se refer# la opera"iuni prin care SEBC cump#r# sau vinde
active selectate direct pe pia"#. Opera"iunile directe de pia"# sunt executate numai pentru scopuri
structurale sau de reglaj fin. O tranzac"ie direct# implic# transferarea n ntregime a dreptului de
proprietate de la vnz#tor la cump#r#tor, f#r# nici o obliga"ie de r#scump#rare.
n calcularea pre"ului tranzac"iei, BCE ac"ioneaz# n conformitate cu cele mai acceptate
condi"ii de pia"# pentru instrumentele folosite n tranzac"ii. Caracteristicile func"ionale ale
tranzac"iilor directe sunt urm#toarele:
G pot fi opera"iuni care aduc lichiditate (achizi"ii directe) sau care absorb lichiditate (vnz#ri
directe);
G frecven"a lor nu este standardizat#;
G sunt executate prin proceduri bilaterale;
G n mod obi!nuit, sunt executate ntr-o manier# descentralizat# de c#tre b#ncile centrale
na"ionale;
G nu exist# restric"ii stabilite dinainte privind participan"ii la tranzac"iile directe.
Emiterea de certificate de depozit de c!tre BCE
BCE poate emite certificate de depozit cu scopul de a ajusta pozi"ia structural# a SEBC fa"#
de sectorul financiar, astfel nct s# ac"ioneze asupra insuficien"ei lichidit#"ii pe pia"#. Certificatul
de depozit reprezint# obliga"ia de ndatorare a BCE fa"# de de"in#torul acestuia. Certificatele sunt
emise !i p#strate sub forma nregistr#rilor ntr-un registru la depozitarii de valori mobiliare din
zona euro. BCE nu impune nici o restric"ie asupra transferabilit#"ii certificatelor.
Aceste certificate sunt emise cu discount, adic# sub valoarea nominal#, !i sunt
r#scump#rate la maturitate la valoarea nominal#. Diferen"a ntre valoarea de emisiune !i cea de
r#scump#rare reprezint# dobnda acumulat# pentru perioada de maturitate. Rata dobnzii
aplicat# este o rat# simpl# cu conven"ia de num#rare a zilelor num#r propriu-zis /360.
Caracteristicle func"ionale ale emiterii certificatelor de depozit de c#tre BCE sunt
prezentate n cele ce urmeaz#:
G certificatele sunt emise pentru a absorbi lichiditatea de pe pia"#;
G titlurile pot fi emise cu o frecven"# regulat# sau neregulat#;
G au o maturitate de mai pu"in de $2 luni;
G sunt emise prin oferte standard;
G certificatele sunt oferite !i realizate ntr-o manier# descentralizat# de c#tre b#ncile centrale
na"ionale;
G to"i participan"ii ce ndeplinesc criteriile de acceptabilitate pot participa la licita"ii pentru
CAPITOLUL 2
subscrierea de certificate de depozit emise de BCE.
Emiterea de Certificate de Depozit de c$tre BCE se realizeaz# la un pre" de emisiune
dat de rela"ia:
36000
D r
$
$
N P
d
E

= , n care:
N - Valoarea nominal# a certificatului de depozit
r
d
- rata dobnzii (ca %)
D Maturitatea (n zile)
P
E
Pre"ul de emisiune
Exemplific#m n continuare emisiunea de certificate de depozit prin oferta cu rat#
variabil#.
BCE decide s# absoarb# lichiditate de pe pia"# prin emiterea de certificate de depozit prin
oferta cu rat# variabil#. Pe pia"# particip# 3 b#nci.
Rata dobnzii (%) Sume licitate
Banca & Banca 2 Banca 3 Total Cumulate
3,00 0 0
3,0$ 50 50 $00 $00
3,02 50 50 50 $50 250
3,03 50 50 50 $50 400
3,04 $00 50 $00 250 650
3,05 200 400 $00 700 $350
3,06 50 $00 $00 250 $600
3,08 50 $00 $50 $750
3,$0 500 50 $850
Total 550 700 550 &800
BCE decide s# aloce un total de $245 milioane euro, implicnd o rat# marginal# a
dobnzii de 3,05%.
Toate licita"iile sub 3,05% sunt satisf#cute n ntregime, n suma cumulat# de 650
milioane. Propor"ia aloc#rii la rata de 3.05% este:
% 85
700
650 $245
=

Alocarea c#tre Banca $, la rata marginal# de 3,05% este:


85%200=$70, iar alocarea total# c#tre Banca $ este:
50 + 50 + 50 + $00 + $70 = 420
Alocarea, potrivit metodologiei prezentate, este:
Sume (milioane euro)
Participan%i Banca $ Banca 2 Banca 3 Total
Suma licitat$ 550 700 550 $800
Suma alocat$ 420 490 335 $245
Opera%iuni pentru o zi.
Al#turi de oportunit#"ile de pia"#, BCE utilizeaz# !i opera"iunile pentru o zi, n cadrul
c#rora distingem mprumuturile pentru o zi !i depozitele pentru o zi.
mprumuturi pentru o zi
Partenerii pot folosi opera"iunile de mprumut pentru o zi n scopul ob"inerii de lichiditate
de la b#ncile na"ionale, la o rat# a dobnzii prestabilit#, n schimbul activelor selectate.
B#ncile centrale na"ionale pot oferi lichiditate prin aceste opera"iuni, fie sub forma
acordurilor de r#scump#rare peste o zi, fie sub forma mprumuturilor cu garan"ie. Prevederi mai
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
largi pentru acordurile de r#scump#rare se g#sesc n aranjamentele contractuale cu banca
na"ional# respectiv#. Aranjamentele pentru mprumuturi, pe baz# de garan"ie, "in cont de
procedurile diferite !i de formalit#"ile cerute n fiecare jurisdic"ie.
Institu"iile care ndeplinesc criteriile generale de selec"ie pot participa n aceste
opera"iuni. Accesul este acordat de c#tre banca central# a statului membru, n care institu"ia !i
are sediul !i numai pentru zilele n care sistemul de reglare a pl#"ilor din "ara respectiv# este
opera"ional. La sfr!itul fiec#rei zile, pozi"ia de debit a participan"ilor n contul lor de reglare a
pl#"ilor cu b#ncile na"ionale este considerat# n mod automat, ca o cerere de acces la opera"iunea
de mprumut pentru o zi. Accesul la opera"iunea de mprumut pentru o zi poate fi acordat !i n
urma unei cereri adresate b#ncii centrale s# proceseze cererea n aceea!i zi. n cazul n care o
anumit# banc# central# este nchis# pentru o zi, din motive de s#rb#tori legale specifice "#rii
respective, ea trebuie s# informeze participan"ii din timp n leg#tur# cu acest fapt. n cerere
trebuie specificat# suma creditului care se dore!te precum !i activele ce vor fi oferite ca garan"ie,
dac# acestea nu au fost deja depuse.
n afar# de cerin"a de a prezenta suficiente active acceptate, nu exist# nici o limit#
referitoare la suma ce poate fi ob"inut# prin opera"iunea de mprumut pentru o zi. Totu!i, SEBC
poate limita sau suspenda accesul participan"ilor individuali n condi"ii excep"ionale.
Maturitatea acestui credit este de o zi: el trebuie restituit, mpreun# cu dobnda aferent#,
peste noapte. Pentru participan"ii direc"i la sistemul de plat# TARGET, creditul este rambursat n
a doua zi n care sistemul na"ional respectiv !i sistemul na"ional de reglare a valorilor mobiliare
sunt opera"ionale, la ora la care acestea se deschid.
Rata dobnzii este anun"at# n avans de c#tre SEBC !i este calculat# ca o rat# simpl# cu
conven"ia de num#rare a zilelor de num#r propriu-zis / 360. BCE poate schimba rata dobnzii
la orice moment, fiind aplicabil# nu mai devreme dect urm#toarea zi de lucru. Dobnda la
aceast# opera"iune se pl#te!te odat# cu rambursarea creditului.
Accesul la opera"iunea de mprumut pentru o zi este acordat numai n conformitate cu
obiectivele !i considerentele generale ale politicii monetare ale BCE.
Depozite pentru o zi
Participan"ii pot folosi opera"iunea de depozit pentru o zi, n scopul de a face depozite
pentru aceast# perioad# la b#ncile centrale na"ionale. Depozitele sunt remunerate la o rat# a
dobnzii prestabilit#. n condi"ii normale, rata dobnzii la aceast# opera"iune reprezint# un prag
minim pentru dobnda de pe pia"a creditului de o zi. Regulamentele de desf#!urare a acestei
opera"iuni sunt identice la scara zonei euro.
Depozitele pentru o zi acceptate de la participan"i sunt remunerate la o rat# prestabilit# a
dobnzii !i nici o garan"ie nu este oferit# de c#tre b#ncile centrale na"ionale n schimbul
depozitelor. Pentru a primi acces la opera"iunea de depozit pentru o zi, participantul respectiv
trebuie s# trimit# o cerere c#tre banca central# na"ional# a statului n care !i are sediul nainte de
ora 6.30 p.m., dac# dore!te ca aceasta s# fie procesat# n aceea!i zi. n cerere trebuie specificat#
suma ce se dore!te a fi depus# ca depozit pentru o zi.
Maturitatea pentru acest tip de opera"iune este de o zi. Pentru participan"ii direc"i la
sistemul de pl#"i TARGET, depozitele p#strate n cadrul acestei opera"iuni se maturizeaz# n ziua
urm#toare n care sistemul na"ional respectiv este opera"ional, la ora la care sistemul se deschide.
Dobnda la depozite este pl#tibil# la maturitatea acestora. O zi de lucru SEBC este considerat#
oricare zi n care BCE !i cel pu"in o banc# central# na"ional# sunt deschise pentru obiective de
conducere a politicii monetare.
CAPITOLUL 2
INTREBARI
RECAPITULATIVE
&. Gradul independen"ei economice a b#ncii centrale poate fi cuantificat potrivit modelului
Grili, Masciandoro 'i Tabellini, pe baza urm#toarelor elemente:
$) acordarea facilit#"ilor de credit;
2) utilizarea nivelului de pia"# al ratei dobnzii;
3) participarea b#ncii centrale pe pia"a primar# pentru acoperirea datoriei publice;
4) num#rul membrilor Consiliului de Administra"ie numi"i de c#tre Guvern sau Parlament
5) perioada mandatului guvernatorului;
6) stabilirea ratei de refinan"are de c#tre banca central#;
7) nu sunt permise mprumuturi cash.
Este valabil! combina#ia:
a) 4+5+6 c)5+6+7 e) 3+5+7
b) &+2+3 d) $+5+7
2. Rezultatele testelor de independen"# a b#ncii centrale situeaz# "#rile dup# urm#torul
clasament:
a) Germania, SUA, Canada
b) Belgia, Italia, Marea Britanie
c) Olanda, Elve"ia, Japonia
d) Germania, Elve%ia, SUA
e) Grecia, Fran"a, Spania
3. Func"ia de banc# a b#ncilor ndeplinit# de c#tre banca central#, se manifest# prin:
a) opera"iunile pe pia"a monetar#, prin vnz#ri-cump#r#ri de titluri;
b) opera"iuni de rescontare;
c) acordarea de avansuri garantate prin titluri;
d) mprumuturi zilnice;
e) respectarea raportului de solvabilitate bancar$ de c$tre b$ncile din sistemul bancar.
Nu este valabil unul dintre enun#uri.
4. Prin crea%ia monetar$ se eviden"iaz# urm#toarele opera"iuni ale b#ncii centrale:
a) acordarea de credite 'i multiplicarea monedei scripturale;
b) crearea monedei de prim rang de c#tre banca central#;
c) acordarea de credite Trezoreriei Statului;
d) cump#rarea de devize !i titluri de pe pia"#;
e) m#surarea agregatului denumit baz# monetar#.
Nu este corect unul dintre enun#uri.
5. Opera"iunile active ale b#ncilor centrale sunt urm#toarele:
a) emisiunea monetar$;
b) opera"iuni de creditare;
c) decont#rile inter !i intrabancare;
d) opera"iunile de vnz#ri !i cump#r#ri de aur;
e) vnz#rile !i cump#r#rile de devize;
Nu este valabil unul dintre enun#uri.
6. nfiin"area SEBC, de la $ ian. $999, a antrenat modific#ri ale structurii b#ncilor centrale
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
na"ionale, prin nscrierea unor posturi bilan"iere, dintre care re"inem:
$) participa"ii la capitalul SEBC;
2) crean"e asupra trezoreriei publice;
3) sprijin de la FMI;
4) contul special al Trezoreriei publice;
5) bilete la ordin n contrapartida certificatelor de depozit emise de BCE;
6) opera"iuni structurale !i de reglaj fin;
7) crean"e asupra Trezorerie publice
Este valabil! combina#ia:
a) 2+3+4
b) &+5+6
c) 3+6+7
d) $+3+6
e) 2+4+5
7. Baza monetar# are urm#toarea semnifica"ie:
a) m#soar# cantitatea de moned# central# aflat# la circula"ie;
b) reprezint# un agregat monetar;
c) n raport cu masa monetar#, baza monetar# se afl# n urm#toarea rela"ie
BM = Mm / m
d) baza monetar$ reprezint$ cantitatea de moned$ creat$ de b$ncile comerciale prin
opera%iunile de creditare;
e) baza monetar# este format# din numerarul de"inut de agen"ii nebancari !i rezervele
obligatorii ale b#ncilor
Unul dintre enun#uri nu este corect.
8. n structura bilan"ului BNR, emisiunea monetar$ este nscris# n:
a) activul bilan"ului, la participa"ii externe
b) pasivul bilan"ului, la pasive externe pe termen lung
c) n pasivul bilan%ului, la pasive interne
d) n activul bilan"ului la active interbancare
e) n pasivul bilan"ier, la contul general al Trezoreriei statului
9. S# se determine nivelul ratei rezervei minime obligatorii (r), nivelul Bazei Monetare (BM),
al Masei monetare (Mm) !i al multiplicatorului monetar (m), pornind de la urm#toarea
situa"ie a bilan"ului agregat al b#ncilor comerciale !i al b#ncilor centrale.
Bilan" agregat b#nci comerciale
Credite acordate 82500 u.m.
Rezerve (RMO) 7500
Depozite: 75000
Refinan"are $5000
Total activ 90000 Total pasiv 90000
Bilan" banca central#
Rezerve valutare 2000
Crean"e asupra trezoreriei 3000
Refinan"#ri acordate b#ncilor 5000
Numerar (emisiune de bancnote) 5000
Rezerve (RMO) 5000
$0000 $0000
R#spunsurile corecte sunt:
a) r = &0%; BM = &0.000; Mm = 80.000; m = 8
b) r = 25%, BM = 2000; Mm = 5000; m = 0,5
c) r = $0%, BM = 5000; Mm = 20000; m = 0,3
d) r = 30%, BM = 2000; Mm = 20000; m = 0,5
CAPITOLUL 2
e) r = 40%, BM = 2500; Mm = $0000; m = 2,5
&0. Opera"iunile de pia"# ale SEBC cuprind:
a) opera"iuni de refinan"are de baz#
b) opera"iuni de reglaj fin
c) opera"iuni de refinan"are pe termen lung
d) mprumuturi 'i depozite pentru o zi
e) opera"iuni structurale
Nu este valabil unul dintre enun#uri.
Organizarea "i func#ionarea b!ncilor centrale
B BI IB BL LI IO OG GR RA AF FI IE E
J. Bourget,
Y. Zenou
Monnaies et systems monetaire dans le monde au 20
e
siecle, Ed. 90,
Paris, $993.
Jean Matouk Systemes financiers franais et etrangers, Banques instruments,
institutions et qestion bancaires, Ed. Ec, Paris, $993.
Dominique Plihau Nouveaux enjeux, nouvelles strategies, Ed. La documentation franaise,
Paris, $998;.
Jacques Darmar Strategies bancaires et gestion de bilan, Ed. Economico, Paris, $998.
Sophie Brana,
Michel Cazals,
Pascal Kauffmann
Economie monetaire et financiere, Ed. Dunod, $999.
Marc Mossni,
Alain Beltane
Monnaie, theories et politiques, Ed. snthse, Banque de France, $998.
Nigel M. Healy,
Zenon Wisniewski
Central banking in transition economics, Town, $999.
Philippe Garsuault,
Stephane Priami
La banque Fonctionnement et Strategies, Ed. Tehnique bancaire,
Paris, $997.
Cezar Basno,
Nicolae Dardac
Integrarea monetar bancar! european!, EDP, $999.

S-ar putea să vă placă și