Sunteți pe pagina 1din 14

AV E R T I S ME NT C |T R E C I T I T OR

Cititorule,
Se `ntmpl\ adesea s\ deschizi o carte [i, `nc\ de la
primele pagini, s\ dai peste un b\rbat [i o femeie care `nc\
nu se cunosc, pe care `i descoperi separat [i, `ncetul cu `n -
cetul, `i vezi cunoscndu-se, pl\cndu-se, iubindu-se. La fel
de banal este, cred eu, ca dup\ cteva capitole de intrare `n
atmosfer\ s\ se ajung\ la episoade mai intime [i mai savu -
roase. A[a se termin\ de cele mai multe ori pove[tile sau,
cel pu]in `ntr-un anumit stadiu al maturit\]ii lor, trec prin
comuniunea carnal\ a eroilor, iar unii scriitori exceleaz\ `n
acest gen de apoteoz\ savant preg\tit\.
Cartea aceasta se sustrage, fie [i numai prin arhitectura
ei, regulilor clasice ale nara]iunii. Femeia care scrie viseaz\
sau `[i aminte[te de iubitul care poate a fost al ei, de `ntl -
nirile pe care poate le-au avut. Dar calea ei spiritual\ este
alta dect parcursurile obi[nuite [i o duce, `ncetul cu `nce -
tul, c\tre o descoperire surprinz\toare, cea a p\durii care
ascundea arborii, pe ct de adev\rat e c\ sexul duce la toate,
inclusiv la iubire
Nu ne vom mira, a[adar, dac\ la cap\tul acestui itinerar
r\sturnat vom afla o dedica]ie care, `ntr-o alt\ carte, ar fi
trebuit s\ figureze pe pagina de gard\
6 FRANOISE REY
1
L
a vremea aceea eram o amant\ timo -
rat\, iar tu, un amant conven]ional,
prea adeseori gr\bit, prea adeseori
p\truns de acest rol pe care `l credeai privilegiul t\u:
cel al distribuitorului de pl\ceri mereu re`nnoite.
Altceva c\utam eu: aveam chef de seduc]ie tandr\,
nu de asalturi frenetice. Dinamismul t\u arz\tor m\
obosea. Rezerva mea te dezam\gea.
Ne-am `ntlnit, apoi ne-am apar]inut unul altuia,
banal. Ne preg\team s\ ne p\r\sim [i mai banal `nc\,
dac\ `ntreruperea unor rela]ii episodice destul de
pu]in armonioase, dup\ cum deja am spus, poate fi
numit\ a se p\r\si
Ce impuls bizar triste]ea brusc\ [i, f\r\ `ndoial\,
deja clarv\z\toare de a te pierde f\r\ a fi `ncercat nimic
sau poate orgoliul de a-]i demonstra, m\car pe hrtie,
c\ sunt `n stare s\ fac dovad\ de `ndr\zneal\? , ce im -
puls bizar [i impudic, a[adar, m-a `mpins s\ `]i dedic,
apoi s\ `]i scriu aceast\ prim\ scrisoare?
Iubirea mea interzis\,
Tovar\[ul meu de pl\cere,
Prietenul clipelor mele de veselie,
Vino, te conduc `ntr-o divaga]ie de femeie blnd\
[i vis\toare, cu inima tandr\ [i pntecele pustiit. Te iau
cu mine pentru c\ m\ vei inspira, dar [i pentru c\ pari
interesat de propunere. M\ preg\tesc s\ fiu lizibil\,
dar dac\ nu voi mai fi deloc astfel, s\ nu fii sup\rat pe
mine, va fi numai [i numai din vina ta
D\-mi mna, mna ta p\trat\, mai mare dect a
mea, dar [i mai cald\, mna care nu a avut niciodat\
r\bdare s\ `nve]e s\ fie `ndeajuns de blnd\ Urmea -
z\-m\ `n camera asta c\ldu]\, intim\, aproape obscur\,
`n care ne poart\ incomprehensibilul hazard pe amn -
doi, f\r\ a avea de dat socoteal\ nim\nui, f\r\ grija tim-
pului care trece. Dar [i f\r\ prejudec\]i; c\ci a[a cum
]i-ai fi putut deja imagina, nu suntem aici pentru ceea
ce ne reune[te de obicei [i ne ]ine loc de complicitate!
Dovada sunt chiar eu, care, iat\, m-am abandonat vo -
lupt\]ii pe un fotoliu ame]itor de moale, unul dintre
acele fotolii minunate att de mari pentru o persoan\,
dar `nguste pentru dou\. {i dau un telefon. Nu [tiu
cui, care `mi spune nu [tiu ce, nu are nicio impor tan]\,
spun din cnd `n cnd mda!, pentru c\ vocea interlo -
cutorului meu are un puternic efect soporific, iar tu
e[ti acolo, a[ezat la picioarele mele, [i m\ mngi peste
ciorapi, foarte neglijent, cu vrful degetelor, ca [i cum
te-ai gndi la altceva. E mai curnd o atingere u[oar\,
dect o mngiere, dar, Dumnezeule, ct de bine este,
8 FRANOISE REY
a[ sta ceasuri `ntregi s\ `]i ascult degetele care rede se -
neaz\, printre nodurile nailonului complice, gleznele
mele, pulpele, genunchii {i ce s\ mai vorbesc despre
scobitura din spatele genunchilor! Cred c\ am ge -
mut la telefon!
Ce abile sunt minile tale, `n seara asta! Ce bine
r\t\cesc pe mine! Uite una, care se aventureaz\ mai
sus, sub fust\ Nu Coboar\ din nou Ajunge la
talp\, nici acum nu e r\u deloc, o simt mi[cndu-se la
cel\lalt cap\t al meu. Putem juisa prin t\lpi? Ah! ~nc\
o mn\. Asta e mai `ndr\znea]\, de[i nu pare, se stre -
coar\ `nceti[or `ntre coapsele mele. A[ vrea s\ `i urez
bun venit, s\ dep\rtez pu]in picioarele, dar fusta e prea
strmt\. E un supliciu delicios s\ vrei s\ te deschizi [i
s\ fii `mpiedicat\. Obstacolul sfr[e[te prin a deveni la
fel de excitant ca [i mngierea, [i totu[i, mngierea
devine din ce `n ce mai precis\ Nu `ndr\znesc s\ m\
mi[c pentru a-mi scoate fusta, pentru c\ e posibil s\
stric totul Dar nici nu `ndr\znesc s\ `mi condamn tot
trupul la nemi[care. ~ncepe s\ se zvrcoleasc\ `ntr-un
mod pe care l-a[ califica drept indecent, c\ci capul mi-e
`n continuare rece, cu toate c\ celelalte au `nceput s\
mi se `ncing\. {i r\mn acolo, ascultnd acest telefon
care nu mai tace, privindu-mi fusta `ntins\ la extrem
(va cr\pa, asta e sigur!), pentru c\ genunchii mei au o
furioas\ nevoie de a se separa. Ct despre minile tale,
care [i-au `n]eles de mult puterile, profit\ `n mod
clar de situa]ie Vezi, m\ faci s\ `mi curbez [alele, iar
FEMEIA DE HRTIE 9
fesele mele se contract\ `ntr-un mod caraghios. Lucru -
rile `ncep s\ devin\ critice.
Acum un sfert de or\, ignoram cu des\vr[ire c\
aveam un sex. Ei bine, acum nu-l mai pot uita. E cald,
acolo, `n chilo]el, [i mi se pare c\ zvcne[te `n toate
direc]iile. Ca o gur\ care suge, ca un animal viu care res-
pir\, ca o inim\ care bate. Am un motora[ `n partea
de jos a abdomenului, care pompeaz\ de capul lui. E
vibrant, e umed, solicit\ o atingere mai direct\, o mn-
giere mai concret\. Sunt obnubilat\ de forma mea, care
cap\t\ via]\ sub degetele tale. Devin brusc con[tient\
de vidul meu, de orificiile mele, de toate cutele mele
Cum mi-a[ mai putea petrece cea mai mare parte
a timpului f\r\ a-mi da seama c\ acolo, jos, sunt str\ -
b\tut\ de un h\]i[ voluptuos care nu cere dect s\ se
deschid\, o fant\ umed\, foarte lung\, de la pntece
pn\ la fundul care a[teapt\, bine`n]eles, s\ participe
la s\rb\toare? ~l simt [i pe el palpitnd, `n acela[i timp
cu cealalt\ gaur\; se `n]eleg bine cele dou\ `n privin]a
porc\riilor, te asigur. Nu mai am nimic de spus, bat la
unison, se crispeaz\ [i se dilat\ `mpreun\, o sara band\
infernal\, spune [i tu, ar trebui s\ fac ceva
Nu conteaz\ c\ fusta mea e [ifonat\. De bine, de
r\u, o ridic cu o singur\ mn\ (cealalt\ e `n continuare
pe receptor!). Ah! Am o curea caraghioas\ de pliuri
`n jurul taliei, dar picioarele libere. ~n timp ce `mi ridi -
cam fesele pentru a m\ elibera de strnsoare, mi-ai apu-
cat ciorapul. Foarte bine! {tii s\ profi]i de ocazii! Respir
mai bine E un fel de-a spune, c\ci `n acela[i timp
10 FRANOISE REY
r\suflarea mea `[i ia o serie de libert\]i. Acum nu mai
controlez nimic, nici bazinul, care `[i continu\ mi[ c\ -
rile de du-te-vino cu o splendid\ lips\ de pudoare, nici
pl\mnii care `ncep s\ `[i fac\ de cap. E cu adev\rat un
moment adecvat pentru a vorbi la telefon. Dumne -
zeule! E drept c\ exist\ `nc\ chilotul! De ce m-oi fi
`mbr\cat a[a de bine de diminea]\? Totu[i, nu pare a
te deranja prea mult, te joci cu elasticul `n jurul pi cioa -
relor. }i-ai strecurat cele dou\ ar\t\toare sub dante -
lu]\ [i urm\re[ti cu vrful degetelor drumul jalonat.
Ah! Apreciez `n cel mai `nalt grad aceast\ simetrie!
Porne[ti de la scobitura vintrelor, `]i simt unghiile alu -
necnd peste firele mele de p\r, [i ajungi pe sub fese.
Apoi urci iar. Dac\ ai fi `ntins pu]in degetele, mi-ai fi
putut atinge fofoloanca. Sunt sigur\ c\ te-ar `n[f\ca, e
dezl\n]uit\ r\u. Sau poate anusul? Dar nu vrei, e clar
c\ nu te intereseaz\, `n ciuda tuturor avansurilor pe
care ]i le face corpul meu, r\mi st\pn pe situa]ie,
pe caden]\ [i pe mi[care.
Probabil voi fi biguit lucruri de ne`n]eles la tele -
fon, c\ci mi se cere s\ repet. Nu, opre[te-te, chiar nu
mai [tiu ce s\ spun, ar trebui s\ m\ redresez, s\ m\ ghe -
muiesc `n fundul fotoliului, s\ `ncruci[ez cu demni tate
picioarele. ~n loc de asta, am venit `ntr-att `n `ntm -
pinarea minilor tale, `nct m-am sprijinit de vr ful
feselor, la marginea fotoliului, cu bustul pe jum\tate
ascuns `n `ntunecimile lui, [i cu picioarele! Oh! Ce
oroare! Nu puteam consim]i mai mult, nu m\ puteam
oferi mai evident Muream de ru[ine m\surnd spa]iul
FEMEIA DE HRTIE 11
dintre picioarele mele, acolo unde tu te-ai cuib\rit `n
mod inteligent. {i cel mai oribil am\nunt, t\lpile mele
nici m\car nu atingeau p\mntul, ci erau `ntinse,
crispate pe vrfuri. {tiam din instinct c\ a[a particip\
la ofranda mea [i c\ astfel sunt [i mai deschis\ `nc\.
Nu! Ce spectacol trebuie s\ dau! E enervant de
excitant Din fericire, mai am pe mine chilotul, care
`mi mai ascunde ceva din secrete. Dar nu pentru mult\
vreme, de altminteri, c\ci tu te distrezi tr\gnd de par-
tea dintre picioare cnd la dreapta, cnd la stnga. E
un gest care `mi alung\ [i ultima r\m\[i]\ de pudoare
[i care `mi pune pisicu]a pe jar. Dar scoate, scoate-mi
slipul \la [i uit\-te la mine! Uit\-te la mine, cea care
palpit\, cea care nu mai poate Nu vezi? Ce vezi? Vezi
gura asta care te cheam\, care te cere cu impetuozi tate?
{tii, se mi[c\ singur\, nu e eu, eu nu mai sunt deloc! ~n
str\fundurile pntecelui meu exist\ ceva care `mpinge
[i care aspir\ [i care se enerveaz\! Nu, nu pune degetul
acolo! E un punct prea sensibil, nu vei [ti s\ `l atingi
cum trebuie, e un clitoris exploziv, `l simt cum se sume-
]e[te puternic, dac\ ai s\-l atingi voi juisa [i m\ voi
sim]i pustiit\ pentru c\ tu nu te-ai de[ertat `n mine.
{tiu ce `mi trebuie! M\dularul t\u, repede! {i cnd
te gnde[ti c\ nici prin gnd nu `mi mai trecea c\ tipul
\sta avea [i o sul\! Ce ]i-e [i cu uit\rile astea! Doar cnd
m\ gndesc la ea pisicu]a mi se strnge, se face mic\,
smintit\ Vino, vino! Arat\-mi-o, descheie-te! Nu,
nu-i momentul s\ m\ tachinezi, ai s\ m\ faci s\ plng
de spaim\! Ah, [i nenorocitul \sta de telefon! Te dai
12 FRANOISE REY
`nd\r\t cu mali]iozitate [i `mi scapi. Dar am [i pi cioare.
Dac\ `mi plasez piciorul `ntre ale tale [i `]i mngi tes -
ticulele, nu te mai `ndep\rtezi, nu? Prin pantalon, `]i
simt m\dularul vrtos Ce extraordinar poate fi un
picior, pricepe o groaz\ de lucruri Aha! Am ag\]at
un nasture de la n\dragi. Nu, nu voi l\sa telefonul, am
senza]ia c\ dac\ `nchid se risipe[te tot farmecul Al
meu e[ti! Nasturii, fermoarul, mai merge cu o mn\,
dar restul!Dar ai s\ m\ aju]i tu Nu ai chef s\ mi-o
tragi? Spune? Uite!
Asta e, mna mea dreapt\ a l\sat pantalonul pen -
tru a se deda unei exhibi]ii imposibile. Situa]ia e prea
urgent\ ca s\ mai am timpul sau puterea de a-mi scoate
de tot chilotul. Dar cum nu e prea strmt, `]i aranjez
eu o cale de trecere, nu vrei? Pe-o parte. La dreapta sau
la stnga, ai vreo preferin]\? Spune? Aha, pari a capi -
tula, ]i-ai l\sat `n jos pantalonul, slipul, e[ti tot `n ge -
nunchi `n fa]a mea. Uau! Ce nostim e m\dularul t\u!
E drept c\ sunt `ndr\gostit\ de el. Am chef de el, un
chef nebun. Am s\ ]i-l `nfulec, am s\ ]i-l storc, am s\-l
`nghit cu totul A[ vrea s\-l ating, dar dac\ `ntind
mna, ar trebui s\ las chilotul, iar calea de trecere s-ar
`nchide. Aha, am s\ sprijin telefonul de um\r. A[a,
voi avea o mn\ pentru chilot, una pentru m\t\rnga
ta. O `n[fac, nu mai e a[a de s\lbatic\ Apropie-te,
apropie-te! Te distreaz\ s\ m\ faci s\ tnjesc, e foarte
r\u. Nu te joci `n halul \sta cu o femeie excitat\, ud\
toat\, care se d\ruie[te att de deschis!~]i simt m\du-
larul care se mi[c\ `n mna mea. Mi-e o foame teribil\,
FEMEIA DE HRTIE 13
mi se pare c\ sunt mic\ de tot, fl\mnd\, iar biberonul
e acolo, la nici zece centimetri. Sunt deopotriv\ un
anim\lu] inocent sf[iat de o dorin]\ nevinovat\ [i o
bacant\ depravat\ [i lubric\.
Trupul meu, care e pe punctul de a-[i pierde pu -
terile, se ded\ la obscenit\]i de nerostit [i m\ trimite
la plimbare dac\ `ncerc s\ `l controlez. Piciorul meu
drept celebreaz\ anarhia a[ezndu-se pe bra]ul foto -
liului, stngul va face la fel pe cel\lalt bra], numai c\
e pu]in cam departe. Dar poate la o a doua `ncercare
Degetele mele, care `ndep\rteaz\ chilotul, se aventu -
reaz\ la intrarea `n fofoloanc\; `]i croiesc un drum re -
gesc: e neted [i fin, bine lubrifiat, [i reac]ioneaz\ rapid,
te rog, crede-m\. {i m\dularul t\u are chef, `n sfr[it
iat\-l aten]ie, `ncet, pn\ la cap\t, te rog! L-ai pus,
cald, `ntre buzele mele, [i acum te distrezi `n fa]a mea,
cea care te cheam\. ~nc\ pu]in, vino! {i cum pari a
avea de gnd s\ te retragi, `naintez cu vioiciune `n `n -
tmpinarea ta [i `]i `nghit sexul pe jum\tate, cu un stri -
g\t de bucurie care ][ne[te din toat\ fiin]a mea. Dar
tu e[ti `n continuare foarte stoic [i men]ii o caden]\
ferm\ [i lent\, foarte regulat\, insuportabil\.
Mi-a sc\pat telefonul. Mna mea stng\ ]i-a `n[f\ -
cat m\t\rnga de la r\d\cin\ pentru a-i aprecia mai
bine rigiditatea [i mi[c\rile, pentru a le `nso]i, pentru
a le `ncuraja, pentru a le accelera, pentru a le frna, nici
nu mai [tiu pentru ce. Dreapta, pe care de atta amar
de vreme mi-am re]inut-o, a zburat [i s-a lipit de deto -
nator: un clitoris excitat care st\tea s\ urle. O mare,
14 FRANOISE REY
un ocean de pl\cere `[i izbe[te valurile enorme `n fo -
feaza mea, `n `ntregul meu sex, [i nimic nu ar putea
schimba ritmul acestui flux [i reflux, chiar dac\ implor
mai tare! sau mai repede!. ~]i simt m\dularul care
m\ inund\ [i apoi se retrage. ~i cunosc forma, volu -
mul, `i recunosc prin milioane de termina]ii nervoase
capul fin, rotund, dar [i fanta, apoi banta prepu]ului
care `l dezgole[te, lungimea sa. {tiu c\ ai s\ te retragi
pn\ ce aproape vei ie[i din mine, iar eu voi fi alar mat\,
`ngrijorat\ pn\ la durere, [i dup\ aceea vei reveni,
mai puternic, mai gros, mai seme]. E un balet extra -
ordinar, pe o muzic\ pe care amndoi o auzim, [i `n -
tregul meu trup e transportat de aceast\ armonie. Ia
te uit\! Tot c\utnd, piciorul meu stng a g\sit cel\lalt
mner. Am impresia c\ sunt r\[chirat\ pn\ `n adn -
cul sufletului. Sunt a ta `n `ntregime, dac\ m-ai l\sa
acum, a[ muri. Sim]i cum `]i apar]in? Cu o mn\ `n -
fipt\ `n p\rul t\u, cu cealalt\, fanatic\, pe clitorisul
meu, cu totul abandonat\ posed\rii de c\tre tine, cu
toate mucoasele mele dornice [i primitoare, supuse
legii tale, nu doresc altceva dect m\dularul t\u care
m\ reguleaz\, `l doresc cu pasiune. Ia-m\, ia-m\, ia-m\
cu totul, reguleaz\-m\ [i prive[te-m\, ascult\-m\ cum
m\ dau ]ie E ceva ce vine din str\funduri, de de parte,
de foarte departe: eram o femel\ a cavernelor [i tu m\
aveai deja, iar eu `mi arcuiam fesele sub penetrarea
m\dularului t\u enorm. Ai toate puterile asupra mea,
trage-mi-o, trage-mi-o, reguleaz\-m\, pune-mi-o,
FEMEIA DE HRTIE 15
`n[urubeaz\-te `n mine, ai s\ m\ ucizi [i ai s\ m\ redai
lumii, din nou
A fost un orgasm demn de o epoc\ preistoric\
F\r\ `ndoial\, am urlat lucrurile pe care `]i place s\ le
auzi, iar animalul pe care l-ai dezl\n]uit `n mine urla
f\r\ voia lui, [i curva `n care `mi place s\ m\ transform
uneori [tia foarte bine ce spunea.
A fost bine, foarte bine, mul]umesc. {i tu? Ah! Asta
e deja o alt\ poveste! Data viitoare, `]i jur c\ te voi
stoarce pn\ la m\duv\, te voi face s\-]i scuipi s\mn]a
[i, cine [tie, poate te voi face chiar s\ ]ipi!
Nu e interzis s\ visezi
16 FRANOISE REY
Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre
modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.