Sunteți pe pagina 1din 59

Frederic

BEIGBEDER
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI
Traducere din francez MARIE-JEANNE ASI!OIU
TREI
EDITORI
Si"#iu Dra$%&ir
a'i"e De&( Za&fire'cu
DIRE)TOR EDITORIA! Ma$da"ena Mrcu"e'cu
)O*ERTA
Fa+er S,udi% -M( Radu. R( Mane"ici. S( O",eanu. D( Du&+r#ician/
DIRE)TOR *RODU)0IE )ri',ian )"audiu )%+an
DT* Ga+rie"a )1ircea
)ORE)TUR ),"ina "%ancea
De'crierea )I* a Bi+"i%,ecii Na2i%na"e a R%&3niei BEIGBEDER. FREDERI)
Dra$%',ea dureaz 3 ani 4 Frederic Bei$+eder 5 ,rad(6 Marie-Jeanne
a'i"%iu( - Bucure7,i6 Edi,ura Trei. 89:: ISBN ;<=-;<3-<9<->8?-@
I( a'i"%iu. Marie-Jeanne -,rad(/ =8:(:33("-3:A:3>(:
Ti,"u" %ri$ina"6 !BA&%ur dure ,r%i' an' Au,%r6 Frederic Bei$+eder
/ Edi,i%n' Gra''e, C Fa'Due""e. *ari'. :;;<
EEdi,ura Trei. 89:: Fen,ru Frezen,a edi2ie
)(*( 8<-9?;9. Bucure7,i
Te!4FaG6 H?9 8: 399 @9 ;9
e-&ai"6 c%&enziIedi,ura,rei( r%
JJJ(edi,ura,rei(r%
ISBN6 ;<=-;<3-<9<->8?-@
)1ri',inei de )1a',ei$ner 7i "ui Jean-Mic1e" Bei$+eder. fr de care acea', car,e
nu ar fi Fu,u, #edea "u&ina zi"ei( -Ki nici eu(/
L%r+e'c cu au,%ri,a,ea Fe care &i-% d e7ecu"M(
Sc%,, Fi,z$era"d
LKi ceN Ki ceN Nu ,re+uie ' ,e c%&F"iciN Tre+uie ' "e 'Fui "ucruri"%r Fe nu&e(
Iu+e7,i 7i. duF aia. nu &ai iu+e7,iM(
Franc%i'e Sa$an
-)u %cazia unei cine "ua,e "a ea aca'. On :;@@. O&Freun cu Bri$i,,e Bard%, 7i
Bernard FranP/(
ASE!E )OMUNI)ANTE
)U TIM*U!. IUBIREA DIS*ARE
Dra$%',ea e',e % +,"ie Fierdu, dinain,e(
!a OnceFu,. ,%,u" e',e fru&%'. c1iar 7i ,u( Nu-2i #ine ' crezi c e7,i a7a de
Ondr$%',i,( Fiecare zi O7i F%ar, &ica Oncrc,ur de &irac%"e( Ni&eni de Fe fa2a
*&3n,u"ui n-a &ai cun%'cu, #re%da, a,3,a F"cere( Fericirea eGi',5 7i e 'i&F"6
e',e un c1iF( Uni#er'u" z3&+e7,e( Ti&F de un an. #ia2a nu e',e dec3, % On7iruire de
di&ine2i On'%ri,e. c1iar 7i On duF-a&iezi"e cu nin'%are( Scrii cr2i Fe acea', ,e&(
Te c',%re7,i. c3, &ai iu,e F%'i+i" Q de ce ' ',ai Fe $3nduri. dac
e7,i ferici,R G3nduri"e ,e On,ri',eaz. #ia2a e',e cea care ,re+uie ' On#in$(
On a" d%i"ea an. "ucruri"e OnceF ' 'e 'c1i&+e( Ai de#eni, ,andru( E7,i &3ndru de
On2e"e$erea care '-a ',a+i"i, On '3nu" cuF"u"ui. O2i On2e"e$i '%2ia Ldin Fri#iriM5 ce
+ucurie ' 'i&2i c e7,i una cu ea( *e ',rad. "u&ea crede c ne#a',a O2i e',e '%r5
c1e',ia a',a ,e f"a,eaz. dar ,e 7i "ucreaz( Face2i dra$%',e din ce On ce &ai rar 7i
crezi c nu e ni&ic $ra#( E7,i c%n#in' c dra$%',ea #%a',r e',e. Fe zi ce ,rece. ,%,
&ai Fu,ernic. dar. de faF,. 'f3r7i,u" "u&ii e',e Fe aFr%aFe( AFeri c',%ria On fa2a
a&ici"%r +ur"aci. care nu ,e &ai recun%'c( Dar e7,i 'i$ur %are c ,e recun%7,i Fe ,ine
On'u2i On ce" ce O7i reci, "ec2ia On#2a, FaFa$a"ice7,e 7i 'e a+2ine ' 'e ui,e duF
d%&ni7%are"e Fr%a'Fe,e care dau ',r"ucire ',rziiR
On a" ,rei"ea an. nu ,e &ai a+2ii ' ,e ui2i duF d%&ni7%are"e Fr%a'Fe,e care dau
',r"ucire ',rzii( Nu &ai #%r+e7,i cu '%2ia ,a( !a re',auran,. ',ai %re On 7ir "3n$ ea.
a'cu",3nd ce
F%#e',e'c #ecinii de &a'( Ie7i On %ra7 din ce On ce &ai de'6 a',a
O2i e',e 'cuza. ca ' nu &ai re$u"ezi( )ur3nd duF aceea #ine 7i &%&en,u" On care
nu-2i &ai F%2i 'uF%r,a ne#a',a nici% 'ecund. fiindc ,e-ai Ondr$%',i, de a",a( EGi',
un 'in$ur Func, On Fri#in2a cruia nu ,e-ai On7e"a,6 #ia2a e cea care are. cu ade#ra,.
u",i&u" cu#3n,. On a" ,rei"ea an. ai % #e',e +un 7i una rea( )ea +un6 dez$u',a,.
ne#a',a ,e Fr'e7,e( )ea rea6 OnceFi % n%u car,e(
II
UN DIOR0 FESTI
)e ' c%nduci +ine c3nd ai "ua,-% Fe u"ei. e',e de-aSun' ' #irezi On,re c"diri( Marc
Marr%nnier ac2i%neaz acce"era,%ru". ceea ce are ca efec, 'F%rirea #i,ezei
'cu,eru"ui( Se c"a,in Frin,re &a7ini( )3nd "e a,in$e. ace',ea fac 'e&ne cu faruri"e 7i
c"aG%neaz ca "a nun2i"e de 2%aFe( Ir%nia '%r2ii6 Marr%nnier ,%c&ai O7i 'er+eaz
di#%r2u". On 'eara a',a. e',e "a ,uru" nu&ru" > +i' 7i nu ,re+uie ' Fiard #re&ea6
cinci "%can,e On,r-% 'ear -)a',e" Q Budd1a Q Bu' Q )a+are, Q Tueen/
On'ea&n deSa % c1e',ie c%,%i%a'. a7a c i&a$ina2i-# cu&
,re+uie ' fie cea de a cincea +i' care. duF cu& % indic 7i nu&ru". e',e eGecu,a,
de d%u %ri On n%aF,ea re'Fec,i#(
E" ie'e de &u",e %ri 'in$ur( TiFii &%ndeni 'un, fiin2e '%"i,are. Fierdu,e On,r-%
&u"2i&e de cun%7,in2e #a$i( S,r3n$eri"e de &3n au daru" de a-i face ' 'e 'i&, On
'i$uran2( Fiecare n%u FuF,ur Fe %+raz e un ,r%feu. O7i dau i"uzia i&F%r,an2ei
'a"u,3nd %a&eni ce"e+ri. On ,i&F ce ei On7i7i nu 'e On#rednice'c ' fac ni&ic cu
&3nu7i2e"e "%r( Se aranSeaz On a7a fe" Onc3, ' nu frec#en,eze dec3, "%curi eG,re&
de z$%&%,%a'e. ca ' nu fie ne#%i2i ' #%r+ea'c( *e,receri"e i-au f%', "'a,e %&u"ui
ca '-7i a'cund $3nduri"e( *u2ini ,iFi cun%'c a,3,a "u&e. c3, cun%a7,e Marc. 7i
Fu2ini 'un, a,3, de 'in$uri. cu& e',e e"(
On 'eara a',a nu e % Fe,recere ca ,%a,e ce"e"a",e( E',e Fr%Friu" 'u di#%r2-Far,UN UraN
A OnceFu, Frin a cu&Fra c3,e % ',ic" On fiecare ',a+i"i&en,( Ki '-ar Frea. de
a'e&enea. c a da, ia&a +ini7%r Frin e"e(
Marc Marr%nnier. e7,i Re$e"e N%F2ii. ,%a, "u&ea ,e ad%r5 %riunde ,e duci. Fa,r%nii
de cr37& ,e FuF-n +%,. ,reci
Fe',e c%zi"e de "a in,rare. ai &a'a cea &ai +un. cun%7,i nu&e"e de fa&i"ie a"e
,u,ur%r %a&eni"%r. r3zi de ,%a,e $"u&e"e "%r -On 'Fecia" de ce"e &ai "iF'i,e de 1az/. 2i
'e dau dr%$uri Fe $ra,i'. aFari On F%ze Fe',e ,%, 7i fr niciun r%',. e',e incredi+i" de
c3, ,recere ai aSun' ' ,e +ucuri On '%cie,a,e d%ar On c32i#a ani de cr%nic &%ndenN
Un na+a+N LM%ndani,%rMN *i. a,unci. 'Fune-&i 7i &ie. ca ' FriceF. de ce 7i-a "ua,
#a"ea ne#a',-,aR
Q Ne-a& de'Fr2i, de c%&un dezac%rd. &%r&ie Marc. in,r3nd "a Bu'( AF%i.
adau$6
Q M-a& On'ura, cu Anne fiindc era un On$er5 7i ,%c&ai ',a e &%,i#u" de di#%r2(
A& crezu, c era& On cu,area dra$%',ei. F3n On,r-% zi. c3nd a& On2e"e' c ,%, ce
#%ia& era ' fu$ de ea(
On$eru" ,cerii 7i-a f3"f3i, % c"iF ariFi"e. duF care Marc a 'c1i&+a, 'u+iec,u"6
- Ei. drcie. a eGc"a&a,. fe,e"e de aici 'un, +unu2e. ar fi ,re+ui, ' & 'F" Fe din2i
Onain,e( VeiN D%&ni7%ar. 'un,e2i fru&%a' ca un #i'( A7 Fu,ea ' # 'c%, 1aine"e.
# r%$R
A7a e Marc Marr%nnier6 face Fe 'c3r+%'u". On c%',u&u" "ui
de ca,ifea. Fen,ru c Oi e',e ru7ine ' fie ,andru( T%c&ai a O&F"ini, ,reizeci de ani6
#3r',a aia Far7i#. "a care e7,i Frea +,r3n ca ' fii ,3nr 7i Frea ,3nr ca ' fii
+,r3n( Face ,%,u" Fen,ru a-7i c%nfir&a reFu,a2ia. a',fe" Onc3, ' nu deceF2i%neze Fe
ni&eni( %ind '-7i On$r%a7e d%'aru" de Fre'. '-a ,ran'f%r&a,. Once,u" cu Once,u". On
Fr%Fria 'a carica,ur. O" %+%'e7,e ' de&%n',reze c e',e +un 7i Fr%fund. a7a c face
Fe 1a1a"era 'uFerficia". ad%F,3nd un c%&F%r,a&en, dez%rd%na, 7i c1iar 'uFr,%r(
*rin ur&are. e',e #ina "ui dac nu #ine ni&eni '-" c%n'%"eze. c3nd ',ri$ Fe rin$u"
de dan'6 L"uFiN A& di#%r2aa-aa,NM Raze"e "a'er 'un, 'in$ure"e care Oi F,rund On
ini&. ca ,%, a,3,ea '+ii(
)ur3nd #ine 7i c"iFa On care a face un Fa' duF a",u" de#ine % %Fera2iune
c%&F"ica,( Se urc Fe 'cu,er +"+nindu-'e( N%aF,ea e',e $er%a'( AF'3nd c3,
F%a,e Fe &ane,e. Marc 'i&,e cu& Oi cur$ "acri&i Fe %+raSi( 3n,u" e de #in. cu
'i$uran2( *"e%aFe"e Oi r&3n ca de &ar&ur( Nu F%ar, ca'c( !a
D%"ce i,aR )are D%"ce i,aR Unde '-% fi du'R *rea &u",e
a&in,iri. Frea &u",e "ucruri de ui,a,. e ,rea+ $rea ' 7,er$i ,%a,e a',ea. #a ,re+ui '
re,ria'c a,3,ea &%&en,e F"cu,e. Fen,ru a On"%cui fru&u'e2ea dinain,e(
Se On,3"ne7,e cu ni7,e a&ici "a Bar%n. Fe A#enue Mar-ceau( Ka&Fania ,e c%', %c1ii
din caF. iar fe,e"e a7iSderea( De eGe&F"u. dac #rei ' faci dra$%',e cu d%u fe,e.
dai 7a'e &iare. On ,i&F ce % 'in$ur fa, e ,rei &iare( Nu 'cad din ,arif nici ' "e Fici
cu cear( )er ca'15 Marc ie'e ' 'c%a, +ani de Fe card. de "a un +anc%&a,( E"e O"
duc "a 1%,e". 'e de'F%aie On ,aGi. O" 'u$ On,r-% On2e"e$ere deF"in. iar e" "e aFa' Fe
caF( On ca&er. fe,e"e 'e un$ cu cre& Farfu&a,5 e" % re$u"eaz Fe una. On ,i&F ce
acea',a % "in$e Fe cea"a",5 duF % #re&e. incaFa+i" ' Sui'eze. 'i&u"eaz %r$a'&u".
aF%i 'e duce On +aie ' arunce di'cre,. On Fu+e". Frezer#a,i#u" $%"(
On ,aGiu" cu care 'e On,%arce. "a re#r'a,u" z%ri"%r. aude6
LA"c%%"u" are $u', de fiere
Trecu,-a ieri ca % Frere Orc1e',ra c3n, O&+rca, On 1ain F%n%'i, ia2a &ea cea
dez"3na, Ki-a,3, de Fu',ii,(M
-)1ri',%F1e. Fru&%'u" Bizar/
Se 1%,r7,e ca. de acu& Onc%"%. ' 'e &a',ur+eze On,%,deauna Onain,e de a ie7i On
%ra7. ca ' nu &ai fie i'Fi,i, ' fac ,%, ce-i #ine Fe c1e"ie(
III
!SAT DE IZBE!IKTE *E *!AJ
Suna ziua "a ,%a, "u&ea. aici e au,%ru"( urez +un-#eni, On creieru" &eu. 'cuza2i-
& de deranS( Ga,a cu Fc"ea"a6 a& "ua, 1%,r3rea '-&i fiu Fr%Friu" Fer'%naS
FrinciFa"( De %+icei. ceea ce &i 'e On,3&F" nu e nici%da, $ra# 7i ni&eni din Suru"
&eu nu &%are din acea', Fricin( De eGe&F"u. n-a& Fu' nici%da, Fici%ru" On
Saraie#%( Dra&e"e &e"e 'e de'f7%ar On re',auran,e. On "%ca"uri de n%aF,e 7i On
aFar,a&en,e dec%ra,e cu &u"uri( )1e',ia cea &ai durer%a' care &i '-a On,3&F"a, On
u",i&a #re&e e',e c n-a& f%', in#i,a,
"a Farada de &%d a "ui J%1n Ga""ian%( Ki. din,r-%da,. F%f,i&6
&%r de 'uFrare( A& cun%'cu, % Feri%ad On care ,%2i a&icii &ei 'e Fu'e'er Fe
+u,ur. aF%i una On care 'e dr%$au. duF aia una On care 'e On'urau 7i acu& %
,ra#er'ez Fe cea On care ,%2i di#%r2eaz. duF care &%r( A',a 'e Fe,rece ,%,u7i On
"%curi #e'e"e. cu& e',e ce" de aici. de "a %i"e R%u$e. % F"aS din Sain, Tr%Fez.
unde e',e f%ar,e ca"d 7i 'e eur%dan'eaz 'u'. Fe +ar. iar "u&Fencur#i7,ine"e On
+iPini 'un, du7ui,e Q Fen,ru a 'e rc%ri Q cu 7a&Fanie )ri',a" R%ederer de un
&iar ',ic"a de <> de cen,i"i,ri. care "e e',e 'uF,. duF aceea. din +uric( Sun,
Onc%nSura, de r3'e,e 'i"i,e( A& F%f, ' & Onec On &are. dar 'un, Frea &u",e Se,-
'Piuri(
)u& a& Fu,u, "'a aFaren2e"e '-&i dic,eze #ia2a On a'e&enea 1a"R Se 'Fune
de'e%ri c L,re+uie 'a"#a,e aFaren2e"eM( Eu. unu". zic c ,re+uie a'a'ina,e. fiindc
',a e 'in$uru" &iS"%c Frin care ,e F%2i 'a"#a(
I
F*TURA )EA MAI TRIST *E )ARE AM WNTX!NIT-O REODAT
Da *ari' eGi', une"e "%curi On care Q Fe ,i&F de YUdZ iarn Q e',e &ai fri$
dec3, On a",e"e( De$ea+a ,%, +ei a"c%%"uri ,ari. aici. Farc 'uf" #i'c%"u" F3n On
fundu" +aruri"%r( Era $"aciar a #eni, &ai de#re&e( )1iar 7i &u"2i&ea ,e face '
d3rd3i(
A& fcu, "ucruri"e a7a cu& 'e cu#ine6 n'cu, On,r-% fa&i"ie +un. a& On#2a, "a
"iceu" M%n,ai$ne. aF%i "a "iceu" !%ui' "e Grand. a& fcu, ',udii 'uFeri%are On
in',i,u,e unde
a& On,3"ni, %a&eni in,e"i$en2i. i-a& in#i,a, "a ceaiuri dan'an,e. iar unii din,re ei au
&er' c1iar F3n ac%"% Onc3, &i-au da, de "ucru. &-a& On'ura, cu cea &ai dr$u2
fa, Fe care % cun%7,ea&( De ce e',e a,3, de fri$ aiciR On ce &%&en, &-a& r,ci,R
Eu. unu". nu cerea& a",ce#a dec3, ' # fac Fe F"ac5 nu & deranSa c1iar a7a de ,are
' fiu "a "%cu" &eu( De ce ' n-a& 7i eu dreF,u" ',aR De ce. On "%cu" fericirii
'i&F"e. care O&i fu'e'e f"u,ura, Frin fa2a %c1i"%r. n-a& $'i, dec3, % c%&F"ica,
de$radareR
Sun, un %& &%r,( On fiecare di&inea2 & ,reze'c cu un c1ef de '%&n i&F%'i+i" de
',F3ni,( M O&+rac On ne$ru fiindc 'un, On d%"iu duF &ine On'u&i( *%r, d%"iu
duF %&u" care a7 fi Fu,u, fi( M Freu&+"u cu un Fa' nea+,u, Fe Rue de' Bea-uG-
Ar,' Q ',rada Fe care a &uri,. ca 7i &ine. O'car [i"de( M duc "a re',auran, 7i nu
&n3nc nici% O&+uc,ur( )1e"nerii 'un, Si$ni2i fiindc nu & a,in$ de farfurii"e
"%r( Dar cun%a7,e2i #%i %are &%r2i care '-7i ,er&ine fe"u" FrinciFa" "in$3ndu-'e
Fe +%,R *rin ur&are. ,%, ce +eau e Fe +ur,a $%a"( A#an,aS6 +e2ie raFid(
Inc%n#enien,6 u"cer "a ',%&ac(
Nu &ai z3&+e'c( E',e Fe',e Fu,eri"e &e"e( Sun, &%r, 7i On$r%Fa,( N-a& ' fac
c%Fii( M%r2ii nu 'e reFr%duc( Sun, un &%r, care ',r3n$e &3na %a&eni"%r de Frin
cafene"e( Sun, un &%r, &ai de$ra+ c%n#i#ia" 7i f%ar,e z$ri+u"i,( )red c 'un,
Fer'%ana cea &ai ,ri', Fe care a& On,3"ni,-% #re%da,(
!a *ari' Q Fe ,i&F de iarn Q c3nd ,er&%&e,ru" c%+%ar 'u+ zer% $rade. fF,ura
u&an are ne#%ie de '"i d%'nice. "u&ina,e "a cderea On,unericu"ui( Ac%"%. a'cun'
On &iS"%cu" ,ur&ei. F%a,e. On 'f3r7i,. ' 'e Fun Fe ,re&ura,(

DATA !IMIT A A!ABI!IT0II


*%2i ' fii Ona",. +rune,. 7i ' F"3n$i( *en,ru a i face a',a. e de aSun' ' de'c%Feri
din,r-%da, c dra$%',ea dureaz ,rei ani( E',e $enu" de de'c%Ferire Fe care nu i-"
d%re'c nici ce"ui &ai &are du7&an Q ceea ce e',e % fi$ur de ',i". fiindc n-a& a7a
ce#a( Sn%+ii n-au du7&ani. dar Oncearc '-7i fac. de-aia Oi #%r+e'c de ru Fe ,%2i
cei din Sur(
Un 23n2ar dureaz % zi. un ,randafir ,rei zi"e( O Fi'ic dureaz ,rei'Frezece ani.
dra$%',ea ,rei( Ui,e-a7a( !a OnceFu,. e',e
un an de Fa'iune. Fe ur&. un an de ,andre2e 7i. On ce"e din
ur&. un an de F"ic,i'(
On Fri&u" an 'Fui6 LDac & Fr'e7,i. & OMORM(
On a" d%i"ea an 'Fui6 LDac & Fr'e7,i. % ' 'ufr. dar % '-&i ,reacM(
On a" ,rei"ea an 'Fui6 LDac & Fr'e7,i. de'fac % ',ic" de 7a&FanieM(
Ni&eni nu ,e a#er,izeaz c dra$%',ea dureaz ,rei ani( )%&F"%,u" dra$%',ei 'e
+azeaz Fe un 'ecre, +ine F',ra,( E7,i "'a, ' crezi c dra$%',ea e % c1e',ie Fe
#ia2. c3nd. de faF, -din Func, de #edere c1i&ic Q di'Fare duF ,rei ani( A& ci,i,
On,r-% re#i', Fen,ru fe&ei c dra$%',ea e',e % e&i'ie. de 'cur, dura,. de
d%Fa&in. n%radrena"in. Fr%"ac,in. "u"i-+erin 7i %ci,%cin( O &ic &%"ecu".
feni"e,i"a&ina -FEA/.
dec"an7eaz 'enza2ii de #e'e"ie. de eGa",are. de euf%rie( )3nd ,e
Ondr$%',e7,i "a Fri&a #edere On'ea&n c neur%nii din 'i',e&u" "i&+ic O2i 'un,
'a,ura2i cu EA( Tandre2ea nu On'ea&n a",ce#a dec3, end%rfine -%Fiu" cuF"u"ui/(
S%cie,a,ea ,e On7a"6 O2i #inde &area dra$%',e. c3nd. de faF,. '-a de&%n',ra, 7,iin2ific
c ace7,i 1%r&%ni Once,eaz ' &ai ac2i%neze duF ,rei ani( De a",fe". ',a,i',ici"e
ara, c"ar6 % Fa'iune dureaz On &edie 3:<.> zi"e -& On,re+ ce '-% fi Fe,rec3nd On
u",i&a Su&,a,e de zi(((/. iar. "a *ari'. d%u cuF"uri c',%ri,e din ,rei di#%r2eaz On
cei ,rei ani ce ur&eaz c',%riei. On anuare"e de&%$rafice a"e Na2iuni"%r Uni,e.
'Fecia"i7,ii din d%&eniu" recen'&in,e-"%r Oi c1e',i%neaz. cu Fri#ire "a di#%r2. Fe
"%cui,%rii din 7aizeci 7i d%u de 2ri. Onc din :;?<( MaS%ri,a,ea di#%r2uri"%r au "%c
On cur'u" ce"ui de-a" Fa,ru"ea an de c',%rie -ceea ce On'ea&n c de&er'uri"e au
f%', OnceFu,e "a 'f3r7i,u" ce"ui de-a" ,rei"ea an/. LOn Fin"anda. Ru'ia. E$iF,. Africa
de Sud. 'u,e"e de &i"i%ane de +r+a2i 7i de fe&ei ',udia,e de ONU. care #%r+e'c
"i&+i diferi,e. eGerci, &e'erii diferi,e. 'e O&+rac On &%d
diferi,. &aniFu"eaz &%nede. r%',e'c ru$ciuni. 'e ,e& de de&%ni diferi2i. nu,re'c %
infini,a,e #aria, de 'Feran2e 7i #i'uri((( cun%'c cu ,%2ii un #3rf a" cur+ei di#%r2uri"%r
eGac, duF ,rei ani de #ia2 On c%&un(M Acea', +ana"i,a,e nu e',e dec3, % u&i"in2
On F"u'(
Trei aniN S,a,i',ici"e. +i%c1i&ia. Fr%Friu" &eu caz6 ,%a,e ara, c dura,a dra$%',ei
r&3ne &ereu aceea7i( Tu"+ur,%are c%inciden2( De ce ,rei ani 7i nu d%i 'au Fa,ru
'au 7a'e 'u,eR DuF &in,ea &ea. a',a c%nfir& eGi',en2a ce"%r ,rei e,aFe Fe care "e-
au e#iden2ia, a,3, de de' S,end1a". Bar,1e' 7i Bar+ara )ar,"and6 *a'iune Q
Tandre2e Q *"ic,i'ea". cic"u cu ,rei faze ce dureaz. fiecare. un an Q ,riun$1i "a
fe" de 'acru ca 7i Sf3n,a Trei&e(
On Fri&u" an. cu&Feri &%+i"a. On a" d%i"ea an. &u2i &%+i"a. On a" ,rei"ea an. O&Far2i
&%+i"a(
)3n,ecu" "ui Ferre rezu&a ,%,u"6 L)u ,i&Fu". iu+irea di'FareM( )ine e7,i ,u. ' cu,ezi
a ,e &'ura cu ni7,e $"ande 7i cu ni7,e neur%,ran'&i2,%ri care ,e "a' +a",.
ine#i,a+i". "a da,a Fre#zu,R *%2i. "a % adic. ' iei On di'cu2ie "iri'&u" F%e,u"ui.
dar. dac ,e Fui cu 7,iin2e"e na,urii 7i cu de&%$rafia. 2i-ai a'i$ura, Onfr3n$erea c1iar
din ',ar,(
I
!A )A*TU! MOSORU!UI
M-a& On,%r' aca' On,r-un 1a" fr de 1a"( Ei. Z\]Z A) fir-ar a" dracuB. ce F%rcrie
' fac a'e&enea c1e',ie "a #3r',a &eaN )u",u" c"%ndiru"ui &ai &er$e "a %F,'Frezece
ani. dar "a ,reizeci e ce#a Sa"nic( A& ciu$u"i, % Su&,a,e de ec',a'U. ca ' iau "a
&%z%" ni7,e necun%'cu,e( A",fe". a7 fi f%', Frea 'fi%' Fen,ru a-&i Oncerca n%r%cu"(
Nu&ru" de fe,e Fe care nu "e-a& 'ru,a, nici%da, de ,ea& ' n-% z+3rce'c e',e
inca"cu"a+i"( Kar&u" &eu e ace"a de a nu 7,i dac a& 'au nu 7ar&( !a Tueen. ce"e
d%u +"%nde dr$"a7e 7i a+2i$ui,e. care
O7i #3rau "i&+a On urec1i"e &e"e. cre3nd un efec, de $3"$3ia"
',ere%f%nic. &-au On,re+a,6
Q Mer$e& "a ,ine 'au "a n%iR
DuF ce "e-a& ,ra' % 2%cia" c%"ec,i# a&3ndur%ra -7i duF ce "e-a& &u7ca, cei
Fa,ru '3ni/. "e-a& r'Fun' 2an2%76
Q %i "a #%i 7i eu "a &ine( N-a& cauciucuri 7i. Fe ur&. On 'eara a',a O&i 'er+ez
di#%r2u"5 ,are &i-e ,ea& c n-% ' &i 'e 'c%a"e(
DuF ce &-a& da, S%' de Fe 'cu,er. &i-a& re$'i, aFar,a&en,u" Fu',iu( *u&nu"
an$%a'ei &-a iz+i, On ',%&ac6 de7,eF,area de duF ^:( N-a& ne#%ie de a7a ce#a5 ce
f%"%' '-2i Fe,reci 'eara fu$ind de ,ine On'u2i. dac. duF aia. ,%, ,e Frinzi. "a ,ine
aca'. On +uzunare"e Fa",%nu"ui. a& da, Fe',e ni7,e c%cain r&a' Fe un fund de
F"ic( A& ,ra'-% Fe na' c1iar din 13r,ie( A',a % '-&i a&%r2ea'c 'F"een-u"( *e
#3rfu" na'u"ui i ^( -ar$%u. fr(/ Q ec',a'U( -N( ,(/
&i-a r&a' Fu2in Fraf a"+( Acu& &i-a fu$i, '%&nu"( Z%rii au
#eni,. Fran2a % ' 'e aFuce de "ucru( Ki. On ,i&Fu" ',a. un ad%"e'cen, On,3rzia, % '
',ea nec"in,i, %re On 7ir( *rea ,ur,i, ca ' F%a, d%r&i. ci,i 'au 'crie. a& ' ',au cu
%c1ii On +a$dadie. ',r3n$3nd din din2i( A7a cu& ar,. aFrin' "a fa2 7i cu na'u" a"+
de Fraf. & #d On %$"ind ca un c"%#n On ne$a,i#(
Azi n-% ' & duc "a &unc( M3ndrie de a fi refuza, % Far-,uz +i'eGua". a d%ua zi
duF di#%r2( !e1a&i,e de fe,e"e a',ea cu care ,e cu"ci. dar "3n$ care de,e7,i ' ,e
,reze7,i(
On afar de % cra,i2 cu "aF,e. care d Fe dinafar. nu eGi', Fe ,%a, fa2a F&3n,u"ui
% c1e',ie &ai 'ini',r dec3, &ine(
II
RE0ET *ENTRU AME!IORAREA SITUA0IEI
S reFe,a2i de' ace',e ,rei fraze6
:/ FERI)IREA NU E^IST(
8/ DRAGOSTEA ESTE IM*OSIBI!(
3/ NIMI) NU ESTE GRA(
Acu r3de2i. Fare % ,3&Fenie. dar re2e,a a',a F%a,e c &i-a 'a"#a, #ia2a a,unci c3nd
aSun'e'e& "a fund( Oncerca2i-% c3nd % fi ' face2i ur&,%area deFre'ie ner#%a'( -
% rec%&and(
Ia, 7i % "i', de c3n,ece ,ri',e. +une de a'cu",a, "a #re&ea
c3nd % iei din n%u On 'u'. Fe Fan,6 AFri" )%&e S4ze [i"". a" "ui Si&%n 7i
GarfunPe" -de 89 de %ri/. Tr%u+"e. a" "ui )a, S,e#en' -de :9 %ri/. S%&e,1in$ in ,1e
[aU S1e M%#e'. a" "ui Ja&e' TaU-"%r. E, 'i ,u nBeGi',ai' Fa'. a" "ui J%e Da''in -de >
%ri/. SiG,U _ear' On ur&a, de B%rder S%n$. a" "ui E",%n J%1n -de ?9 de %ri/. E#e-
rU+%dU Vur,' a" "ui REM -de > %ri/. Tue"Due' &%,' dBa&%ur. a" "ui Mic1e" Ber$er
-de ?9 de %ri. dar nu # fudu"i2i Frea ,are cu ,rea+a a',a/. Me&%rU M%,e". a" "ui
R%""in$ S,%ne' -de = %ri 7i Su&,a,e/. !i#in$ [i,1%u, _%u a" "ui RandU NeJ&an
-de :99 de %ri/. )ar%"ine N%. a" "ui Beac1 B%U' -de @99 de %ri/. S%na,a `reu,zer. a
"ui !udJi$ #an Bee,1%#en -de @ 999 de %ri/( Bun c%nceF, Fen,ru un c%&Fi":5 a&
c1iar 7i '"%$anu"6
LE',e )%&Fi"a2ia ),rni,. De $3nduri ne$re c1inui,(M
N%,e6
)%&Fi" - c%&Fi"a2ie( -N( ,(/
III
*ENTRU )EI )ARE AU *IERDUT WN)E*UTU!
,reizeci de ani 7i Onc nu-' On ',are ' & ui, On %c1ii unei fe,e dr$u2e fr '
r%7e'c( A,3,a e&%,i#i,a,e & c%n',erneaz( Sun, Frea +"aza, Fen,ru a & Ondr$%',i
cu ade#ra, 7i ,%,u7i Frea 'en'i+i" Fen,ru a r&3ne indiferen,( *e 'cur,. Frea '"a+
Fen,ru a r&3ne On'ura,( Dar ce &-% fi aFuca,R E#iden, c i'Fi,a de a # ,ri&i,e "a
ce"e d%u #%"u&e Freceden,e e &are. dar. "a ur&a ur&ei. n-ar fi fairF"aU. da, fiind
c ace',e caF%d%Fere r%&an,ice au f%', da,e "a ,%Fi, Fu2in duF 'ucce'u" "%r de
',i&(
A7adar. ' face& rezu&a,u" eFi'%ade"%r an,eri%are6 era&
un Fe,recre2 On#er7una,. Fr%du' de '%i a" '%cie,2ii n%a',re +aza,e Fe "uGu" inu,i"(
N'cu, "a 8: 'eF,e&+rie :;@>. duF d%uzeci de ani de "a Au'c1Ji,z. On Fri&a zi
de ,%a&n( A& #eni, Fe "u&e On ziua On care frunze"e OnceF ' cad din c%Faci. On
ziua On care zi"e"e OnceF ' de'crea'c( *%a,e c de aici &i 'e ,ra$e ,e&Fera&en,u"
F%'ac. O&i c37,i$a& eGi',en2a On7ir3nd cu#in,e Frin Surna"e 7i Fe "a a$en2ii"e de
Fu+"ici,a,e Q ace',ea din ur& Frezen,3nd a#an,aSu" de a F",i &ai 'cu&F Fen,ru
un nu&r de cu#in,e &ai redu'( M-a& fcu, cun%'cu, Frin Fe,receri"e Fe care "e-a&
%r$aniza, "a *ari'. On,r-un &%&en, c3nd. "a *ari'. nu &ai erau Fe,receri( A',a n-are
ni&ic de-a face cu #%r+e"e 7i ,%,u7i On fe"u" ',a &i-a& fcu, un nu&e. Fr%+a+i"
fiindc. On eF%ca n%a',r. cei ce On7ir cu#in,e 'un, '%c%,i2i &ai Fu2in i&F%r,an2i
dec3, %a&enii cu F%za Fu+"ica, On Fa$ini"e de',ina,e e#eni&en,e"%r n%c,urne. din
une"e re#i',e(
*e cei in,ere'a2i de +i%$rafia &ea i-a 'urFrin' c &-a& c',%ri, din dra$%',e. On,r-%
zi. a& crezu, c zre'c e,erni,a,ea
On,r-% Fri#ire a"+a',r( Eu. care O&i ducea& #ia2a a"er$3nd de
"a % 'indr%fie "a a",a 7i de "a % %cuFa2ie "a a",a. ca ' n-a& #re&e ' fiu deFri&a,.
&i-a& Onc1iFui, c 'un, ferici,(
Anne. '%2ia &ea. era irea". de % fru&u'e2e "u&in%a'. aFr%aFe i&F%'i+i"( Mu",
Frea fru&%a' Fen,ru a fi ferici,. dar a',a n-a& af"a, dec3, Frea ,3rziu( O Fri#ea&
%re On 7ir( Une%ri. O7i ddea 'ea&a 7i O&i reFr%7a6 LNu ,e &ai ui,a a,3,a "a &ine. O&i
',ri$a. & deranSeazNM Dar 'Fec,ac%"u" &eu Frefera, ',a era6 '-% ur&re'c On ,%,
ce fcea. On $enera". +ie2ii a7a ca &ine. care '-au '%c%,i, F%ci2i. On c%Fi"rie. 'un,
a,3, de ui&i2i c3nd reu7e'c ' cucerea'c % fa, dr$u2. Onc3, % cer de ne#a', "a
iu2ea"(
Ur&area nu ',r"uce7,e Frin %ri$ina"i,a,e6 ca ' nu in,r& On de,a"ii. ' zice& c ne-
a& in',a"a, On,r-un aFar,a&en, Frea &ic Fen,ru % dra$%',e a,3, de &are( )er, e',e c
ie7ea& Frea de' On %ra7. a7a c a& f%', ,3r32i On,r-un #3r,eS de',u" de ,u"+ure( !u&ea
zicea de'Fre n%i6
Q 7,ia d%i ie' f%ar,e de'(
Q Da. 'racii((( Ru ,re+uie ' "e &ai &ear$N
Oa&enii nu $re7eau On ,%,a"i,a,e. c1iar dac erau Onc3n,a2i
' ai+ &car % da,. "a Fe,receri"e "%r f3'3i,e. % fa, dr$u2( A7a e #ia2a6 cu& e7,i
ni2e"u7 ferici,. cu& are ea $riS ' ,e c1e&e "a %rdine(
Ne-a& f%', infide"i. r3nd Fe r3nd( Ne-a& "'a, a7a cu& ne-a& "ua,6 fr ' 7,i& de
ce( )',%ria e',e % uria7 &a7ina2ie. % e'cr%c1erie inferna". % &inciun %r$aniza,
On care ne-a& Fierdu, ca d%i c%Fii( De ceR )u&R F%ar,e 'i&F"u( Un ,3nr cere &3na
fe&eii Fe care % iu+e7,e( !ui Oi 2323ie fundu" de fric. e Ondui%7,%r. ,ran'Fir. +3i-
$uie. iar ea. ea are %c1ii ',r"uci,%ri. r3de ner#%'. O" Fune ' reFe,e On,re+area( De
Onda, ce ea a 'Fu' da. Fe caF "e cade +ru'c % On,rea$ "i', de %+"i$a2ii6 cine 7i
Fr3nzuri On fa&i"ie. F"anuri Fen,ru &a'a fe',i#. Fr%+e Fen,ru r%c1ia de &irea'.
ci%r%#ie"i. in,erdic2ia de a r3$3i 'au F3r23i On fa2a '%cri"%r. ',ai dreF,. z3&+e7,e.
z3&+e7,e. e un c%7&ar fr 'f3r7i, 7i ',a nu-i dec3, OnceFu,u"( DuF aceea Q % '
#ede2i Q ,%,u" e',e %r$aniza, On a7a fe" Onc3, ' 'e de,e',e reciFr%c(
I^
*!OU *ESTE )O*A)ABANA
Ba'&e"e nu eGi', dec3, On +a'&e( Ade#ru" e',e deza&$i,%r( Ade#ru" e',e
On,%,deauna deza&$i,%r. de-aia &in,e ,%a, "u&ea(
Ade#ru" e',e f%,%$rafia unei a",e fe&ei. ui,a,. din nea,en2ie. On 'acu" &eu de #%iaS
7i $'i, "a Ri% de Janeir% -Brazi"ia/. On aSunu" Anu"ui N%u( Ade#ru" e',e c
dra$%',ea OnceFe cu aF de ,randafiri 7i 'e ,er&in cu ",uri( Anne O7i cu,a Feria de
caF 7i '-a F%&eni, ciufu"i, de un *%"ar%id ce Onf2i7a % fe&eie 7i de c3,e#a 'cri'%ri
de dra$%',e care nu erau de "a ea(
Anne &i-a da, FaFucii Fe aer%F%r,u" din Ri%( %ia ' 'e On,%arc "a *ari' fr &ine(
Si,ua2ia nu-&i On$duia '-% c%n,razic( Ea F"3n$ea. u"ui,. cu 'Fai&a cui#a care
Fierdu'e ,%,u" On d%uzeci de 'ecunde( Era % fe,i2 ad%ra+i" care de'c%Ferea din,r-
%da, c #ia2a e On$r%zi,%are 7i c i 'e de',ra& c',%ria( Nu &ai #edea ni&ic. nu
&ai eGi',a aer%F%r,. nu &ai eGi',a c%ad. nu &ai eGi',a ,a+e" de afi7aS. ,%,u"
di'Fru'e. On afar de &ine. c"u" ei( )3, de ru O&i Fare a',zi c n-a& "ua,-% On
+ra2eN Dar era& ',3nSeni, de "acri&i"e care nu i 'e &ai %Freau 7i de ,%a, "u&ea care
'e ui,a "a n%i( On,%,deauna e',e Senan, ' fii un ,ic"%'. On Fu+"ic(
On "%c '-i cer ier,are. i-a& zi'6 LUrc. % ' Fierzi a#i%nu"M( N-a& 'Fu' ni&ic care '-
% 'a"#eze( Ea a#ea % Fri#ire ru$,%are. ,ri',. Once2%7a,. F"in de ur. a+,u,.
ne"ini7,i,. deza&$i,. in%cen,. &3ndr. di'Fre2ui,%are. dar care r&3nea ,%,u7i
a"+a',r( N-a& '-% ui, nici%da,6 Fri#irea a',a de'c%Ferea durerea( a ,re+ui '
On#2 ' ,rie'c cu &$ria a',a Fe 'uf"e,( Oa&eni"%r "e e',e &i" de cei ce 'ufer.
dar nu 7i de cei ce fac ru"( De'curc-,e. d%ar e7,i +ia, &are. &%7u"e( Tu e7,i ce"
care 7i-a Onc"ca, f$duia"a( A&in,e7,e-2i cu& a 'f3r7i, Ad%"F1e6 LMarea Fr%+"e&
a #ie2ii e',e durerea Fe care % Fricinuie7,i 7i nici &e,afizica cea &ai in$eni%a' nu-"
Su',ific Fe %&u" care a 'f37ia, ini&a care O" iu+e7,eM(
DuF aceea. a& ,3nd"i, ',in$1er. cu ini&a zdr%+i,. Frin )%Faca+ana5 a& +u, Q
'in$ur. a7a cu& ni&eni n-a &ai f%', #re%da, Q d%uzeci de caiFirin1a'. 'i&2indu-
& ca un ra1a,. nedreF, 7i &%n',ru%'( Era& Fe ca"e de a de#eni un '%i de +%"%#an
rece( *en,ru Fri&a %ar. duF decenii On,re$i. "a Ri% F"%ua de Re#e"i%n( *edeaF'
di#in. On$enunc1ea, Fe ni'iF. a'urzi, de ,%+e"e 'a&+ei. &-a& Fu' 7i eu Fe F"%ua,(
Sun, n%F2i On care ' d%r&i e',e un "uG( S d%r&i ca ' ,e F%2i ,rezi din ace', #i'
ur3,( 0i-ai d%ri ca ,%a,e a',ea ' nu 'e fi On,3&F"a, nici%da,( Ai #rea ' faci ,a+u"a
ra'a cu #ia2a ,a(
*en,ru c. a,unci c3nd faci Fe cine#a ' 'ufere. ce" &ai di',ru'
e7,i ,u On'u2i(
Da. e',e ade#ra,. O&i a&in,e'c f%ar,e +ine n%aF,ea On care a& Once,a, ' d%r&( Un
&i"i%n de +razi"ieni O&+rca2i On a"+. 'u+ F"%aia care cdea Fe F"aS( F%c de ar,ificii
uria7 On fa2 "a Meridian( Tre+uia ' arunci On #a"uri f"%ri a"+e 7i '-2i Fui On $3nd %
d%rin2 Fe care di#ini,2i"e a#eau '-% O&F"inea'c On cur'u" anu"ui( A& az#3r"i, un
+uc1e, On aF. d%rind din ,%a,e Fu,eri"e ca "ucruri"e ' 'e aranSeze( Dar nu 7,iu ce '-
% fi On,3&F"a,6 %ri f"%ri"e &e"e au f%', na'%a"e. %ri zeii erau "iF' "a aFe"( On %rice
caz. ru$ciunea nu &i-a f%', c3,u7i de Fu2in a'cu",a,(
^
*A!ATU! DE JUSTI0IE DIN *ARIS
Di#%r2u" nu e',e nici%da, u7%r( )e fe" de 'Furc-ciuni a& aSun'. dac ne Fu,e&
Onc1iFui c e',e #%r+a de un ac, fr nici% $ra#i,a,eR Anne a crezu, On &ine( Mi-a
Oncredin2a, #ia2a ei. On fa2a "ui Du&nezeu -7i Q c1iar &ai i&Fre'i%nan, Q On fa2a
ReFu+"icii Franceze/( A& 'e&na, un Fac, Frin care Oi f$duia& '-i F%r,
On,%,deauna de $riS 7i ' cre'c c%Fiii Fe care ur&a '-i a#e&( A& e'cr%ca,-%( Ea e
cea care a ceru, di#%r2u"6 Fen,ru a re',a+i"i ec1i"i+ru" "ucruri"%r. a7a era 7i dreF,. de
#re&e ce On c',%rie % ceru'e& eu( Nu #%&
a#ea c%Fii5 cu a,3, &ai +ine Fen,ru ei( Sun, un ,rd,%r 7i un "a7. ceea ce ar fi f%',
Frea &u", Fen,ru un ,a, de fa&i"ie( M dec"ar #in%#a,. Fen,ru a Once,a ' &
On#in%#2e'c(
De ce nu #ine ni&eni "a di#%r2uriR !a cununie era& Onc%nSura, de ,%2i a&icii( Dar
On ziua di#%r2u"ui 'un, incredi+i" de 'in$ur( Nu ,u &ar,%ri. nu ,u d%&ni7%are de
%n%are. nu ,u fa&i"ie. nu ,u f3r,a2i &a,%"i2i care ' & +a, Fe 'Fa,e( Nici ,u f"%ri.
nici ,u c%r%ane. On "iF'a %rezu"ui. &i-ar fi F"cu, ' arunce cu ce#a On &ine. ce 7,iu
eu. cu r%7ii f"e7ci,e. de eGe&F"u( !a ie7irea din *a"a,u" de Ju',i2ie. $enu" ',a de
Fr%iec,i"e e',e ,%,u7i &%ned curen,( Unde 'un, %are ,%2i cei aFr%Fia2i. care 'e
Ond%Fau cu fur'ecuri "a nun,a &ea. iar acu& & +%ic%,eaz. de7i ar ,re+ui ' fie
in#er' Q ' ,e On'%ri On,%,deauna 'in$ur 7i ' di#%r2ezi cu 'FriSinu" ,u,ur%r
Frie,eni"%rR
Se Fare c unii Fa',%ri an$"icani %r$anizeaz cere&%nii re"i$i%a'e de di#%r2 a
"Ba&ia+"e:. unde cei ce '-au de'Fr2i, 'un, +inecu#3n,a2i. iar #eri$1e,e"e 'un,
re',i,ui,e '%"e&n %fician,u"ui( i X "Ba&ia+"e -fr(/ Q a&ica". -( -N( ,(/
L*rin,e. # OnaF%iez ace', ine" ca 'e&n a" c'niciei &e"e care
a "ua, 'f3r7i,M( )%n'ider c e % c1e',ie fain( *aFa ar ,re+ui ' ia On ',udiu Fr%+"e&a6
a',a ar aduce "u&ea iar On +i'erici 7i. Fe ur&. #3nzarea #eri$1e,e"%r ar aduce &ai
&u",e c37,i$uri dec3, c1e,a. nuR Tre+uie ' aFr%fundez ideea. O&i 'Fun On ,i&F ce
Sudec,%ru" Oncearc ' %+2in % c%nci"iere( Ne On,rea+. Fe Anne 7i Fe &ine. dac
'un,e& 'i$uri c #re& ' di#%r2&( Ne #%r+e7,e de Farc a& fi c%Fii de Fa,ru ani(
O&i #ine '-i r'Fund c nu. c a& #eni, aici ' Suc& Fu2in ,eni'( Dar. duF aia. &
$3nde'c &ai +ine 7i O&i dau 'ea&a c ne-a $1ici, de &inune6 are dreF,a,e. 'un,e&
ni7,e c%Fii de Fa,ru ani(
Di#%r2u" e',e % dez#ir$inare &en,a". On "iF'a unui Lrz+%i cu& 'crie "a car,eM. a7a
cu& a& &eri,a. deza',re"e de ace', $en -a",uri de &%ar,ea &a&ei 'au a ,a,"ui. de
Fara"izia de duF un acciden, de &a7in. de Fierderea aFar,a&en,u"ui. On ur&a unei
c%ncedieri a+uzi#e/ 'un, 'in$ure"e e#eni&en,e care ne fac ' de#eni& +r+a2i(
(( (Dar dac & &a,uriza'e& On ur&a adu",eru"uiR
!a di#%r2. face& Fe indiferen2ii. dar. cur3nd duF aceea.
#ine c"iFa On$r%zi,%are. c3nd On2e"e$e& c a& ,recu, de "a LFru&%a'a din Fdurea
ad%r&i,M "a LNu #%& O&+,r3ni unu" "3n$ a",u"M( Adi% a&in,iri Onc3n,,%are. #a
,re+ui ' renun2& "a F%rec"e"e ad%ra+i"e Fe care ni "e Funea&. ' arde& F%ze"e din
#%iaSu" de nun,. ' Onc1ide& aFara,u" de radi% c3nd #%& auzi un c3n,ec Fe care O"
fred%na& O&Freun( Fraze ca. de eGe&F"u6 L)u ce ' & O&+racRM. L)e face&
di'earRM. ne 'c%, din fire. Fen,ru c ne ,reze'c a&in,iri durer%a'e( De fiecare da,
c3nd #%& a'i',a. Fe aer%F%r,. "a re#ederea un%ra. "acri&i ineGF"ica+i"e ne #%r
u&F"e %c1ii( *3n 7i )3n,area )3n,ri"%r #a de#eni % ,%r,ur6 LFru&%7i 'e #d
%+raSii ,i. a7eza2i On,re cercei. 7i $3,u" ,u O&F%d%+i, cu 7ire de &r$ri,are((( S%ra
&ea. &irea'a &ea. ,u &i-ai r%+i, ini&a nu&ai cu % Fri#ire a ,a 7i cu c%"anu-2i de "a
'3nM(
De acu&. nu ne #%& &ai On,3"ni dec3, On Frezen2a unei a#%ca,e z3&+i,%are. care Q
cu"&ea cu"&i"%rN Q #a &ai a#ea 7i Fr%',u" $u', de a fi cu +ur,a "a $ur( Ne #%&
FuFa ca d%i #ec1i Frie,eni( %& &er$e ' +e& % cafea O&Freun. de Farc
*&3n,u" nu '-ar fi Fr+u7i, cu c3,e#a c"iFe On ur&( On Suru" n%',ru. %a&enii #%r
c%n,inua ' ,ria'c( %& F"#r$i Fe un ,%n $"u&e2 7i. aF%i. c3nd ne #%&
de'Fr2i. cu un aer de Farc nu '-ar fi On,3&F"a, ni&ic. #a fi Fen,ru ,%,deauna( L!a
re#edereM #a fi u",i&a &inciun(
^I
BRBATU! DE TREIZE)I DE ANI
an,uraSu" &eu. Onain,e de a a#ea #3r',a de ,reizeci de ani. nu-2i Fui nici% On,re+are.
iar duF aceea. +ineOn2e"e' c e Frea ,3rziu ' &ai dai #reun r'Fun'(
Ia, cu& 'e Fe,rec "ucruri"e6 ai 89 de ani. ,e Fr%',e7,i 7i ,u Fu2in. 7i. F3n ' ,e
du&ire7,i. ai 7i fcu, 39( Ki $a,a6 #3r',a ,a nu #a &ai a#ea nici%da, FrefiGu" 8(
Tre+uie ' ,e 1%,r7,i ' ai cu zece ani &ai &u", dec3, acu& zece ani 7i cu zece
Pi"e &ai &u", dec3, anu" ,recu,( )32i ani O2i &ai r&3nR :9R 89R 39R SFeran2a &edie
de #ia2 O2i &ai ac%rd Onc ?8. dac e7,i +r+a,. 7i
>9. dac e7,i fe&eie( Dar ea nu Fune "a '%c%,ea" +%"i"e. Fru"
care O2i cade. 'c"er%za. Fe,e"e de Fe &3ini( Ni&eni nu-7i Fune ace',e On,re+ri6 Oare
ne-a& +ucura, 'uficien, de #ia2R A& fi Fu,u, ,ri a",fe"R Sun,e& "a "%cu" F%,ri#i,.
cu Fer'%ana F%,ri#i,R )e ne Fr%Fune acea', "u&eR De "a na7,ere 7i F3n "a &%ar-
,e. #ie2i"e ne 'un, Fu'e Fe Fi"%, au,%&a, 7i. ca ' "e de#ie& cur'u". ne ,re+uie un
curaS 'uFra%&ene'c(
!a 89 de ani. credea& c 7,iu ,%,u" de'Fre #ia2( !a 39 de ani. a& af"a, c nu 7,ia&
ni&ic( T%c&ai Fe,recu'e& zece ani On#23nd ,%, ceea ce ,re+uia ' ui, duF aceea(
T%,u" era din ca"e afar de Ferfec,( Tre+uie ' ,e fere7,i de Ferec1i"e idea"e6 Frea "e
F"ace ' fie fru&%a'e5 'e 'i"e'c ' z3&+ea'c. ca 7i cu& ar Fr%&%#a un n%u fi"& "a
Fe',i#a"u" de "a )anne'( Necazu" cu &ariaSu" din dra$%',e e c de&areaz "a un
ni#e" Frea Ona",( Sin$uru" "ucru ui&i,%r care 'e F%a,e On,3&F"a On,r-% c',%rie din
dra$%',e e',e un ca,ac"i'&( A",fe". ce #re2iR S-a zi' cu #ia2a( E7,i deSa On *aradi'.
Onain,e de a fi a#u,
r$azu" ' ,rie7,i( a ,re+ui ' r&3i F3n "a &%ar,e On ace"a7i
fi"& Ferfec,. cu ace"a7i ca',in$ i&Feca+i"( A7a ce#a e i&F%'i+i" de ,ri,( )3nd ai
,%,u" Frea de#re&e. aSun$i ' 'Feri un deza',ru care ' ,e e"i+ereze( O ca,a',r%f
care '-2i ia Fia,ra de Fe ini&(
A& a#u, ne#%ie de &u", ,i&F ca ' On2e"e$ c & On'ura-'e& Fen,ru cei"a"2i. c
&ariaSu" nu e un "ucru Fe care O" faci Fen,ru ,ine On'u2i( Te On'%ri ca '-2i '3c3i
Frie,enii 'au ca '-2i &u"2u&e7,i Frin2ii. de'e%ri a&+e"e. une%ri #ice#er'a. On ziua
de azi. n%u nun2i fi2%a'e din zece nu 'un, dec3, ni7,e Fa7i %+"i$a,%rii. ni7,e
cere&%nii &%ndene "a care fac in#i,a2ii ni7,e Frin2i de Fe #re&ea "ui *az#an,e(
Une%ri. On cazuri de%'e+i, de $ra#e. '%crii #erific dac $inere"e fi$ureaz On
anuaru" &%nden B%,,in. c3n,re'c ine"u" de "%$%dn ca ' #ad c3,e cara,e are 7i
in'i', ' Fu+"ice reF%r,aSu" de "a nun, On *unc,e de edere Q I&a$ini din !u&e(
Dar a',ea 'un, cazuri"e cu ade#ra, eG,re&e(
Te c',%re7,i eGac, a7a cu& ,e Frezin2i "a eGa&enu" de +aca"aurea, 'au "a ce"
Fen,ru Fer&i'u" de c%nducere6 &ereu aceea7i f%r& On care ,re+uie ' fii ,urna, ca
' fii c%n'idera, n%r&a". n%r&a". NORMA! cu %rice Fre2( Fiindc nu F%2i fi &ai
Fre'u' dec3, ,%2i cei"a"2i. a,unci ,re+uie ' fii ca ,%2i cei"a"2i. de fric ' nu r&3i
&ai FreS%'( Ki ',a e',e ce" &ai +un &%d de a ruina % dra$%',e ade#ra,(
De a",fe". c',%ria nu e',e d%ar un &%de" i&Fu' de educa2ia +ur$1ez6 ea face
,%,%da, %+iec,u" unei c%"%'a"e 'F"ri de creier Fu+"ici,are. cine&a,%$rafice.
Surna"i',ice 7i c1iar "i,erare. % i&en' in,%Gicare care "e O&Fin$e. F3n "a ur&. Fe
Onc3n,,%are"e de&%aze"e '-7i d%rea'c un ine" Fe de$e, 7i % r%c1ie a"+. Fe care
Q dac n-ar fi f%', ,%a, c1e',ia a',a -nici nu "e-ar fi #i'a, #re%da,( !a Marea
Dra$%',e. cu ,%, ce are +un 7i ru On ea. #ezi +ine c '-ar $3ndi. a",fe" de ce ' &ai
,ria'cR Dar "a )',%rie. In',i,u2ia-care-face-dra$%'-,ea-de-ra1a,. L$1iu"eaua
a&%ru"ui 'i"nic 7i a O&Freunrii Fe #ia2M -MauFa''an,/. nici%da,. On,r-% "u&e
Ferfec,. fe,e"e de d%uzeci de ani n-ar fi nici%da, a,ra'e de % in#en2ie a,3, de
ar,ificia"( E"e ar #i'a 'inceri,a,e. Fa'iune. a+'%"u,. nu un ,iF On '&%c1in$ Onc1iria,(
!-ar a7,eF,a Fe Br+a,u" care ar 7,i ' "e ui&ea'c On fiecare zi "'a, de Du&nezeu.
nu Fe Br+a,u" care "e #a %feri e,aSere IPea( Ar "'a Na,ura Q adic,e"ea d%rin2a Q
'-7i O&F"inea'c &enirea( Din Fca,e. &&i2ica "%r fru',ra, "e d%re7,e % nefericire
iden,ic. iar e"e au #zu, Frea &u",e ,e-"en%#e"e( A7a c O" a7,eaF, Fe F,-Fru&%'.
ace', c%nceF, Fu+"ici,ar de+i". care fa+ric ,iFe deza&$i,e. #ii,%are fe,e +,r3ne.
acri,uri On cu,area a+'%"u,u"ui. On ,i&F ce un 'in$ur +r+a, i&Ferfec, "e-ar Fu,ea
face ferici,e(
BineOn2e"e' c +ur$1ezii #%r Sura c a'e&enea 'c1e&e nu &ai au ,recere. c
&%ra#uri"e '-au 'c1i&+a,. dar crede2i-% Fe % #ic,i& %+idi,6 nici%da, n-a f%', &ai
#i%"en, %Fre'iunea. ca On eF%ca n%a',r de fa"' "i+er,a,e( T%,a"i,ari'&u" c%nSu$a"
c%n,inu. On fiecare zi. ' FerFe,ueze nefericirea din $enera2ie
On $enera2ie( Sun,e& du7i cu Fre7u". On #ir,u,ea un%r FrinciFii
fac,ice 7i uza,e. cu 'c%Fu" ne&r,uri'i, de a reFr%duce "a ne'f3r7i, % &%7,enire de
durere 7i iF%crizie( SF%r,u" Frefera, a" #ec1i"%r fa&i"ii franceze r&3ne di',ru$erea
#ie2i"%r5 7i 'e FriceF. nu $"u&( Au an,rena&en,( Da. 'e F%a,e 'crie. c1iar 7i On ziua
de azi6 fa&i"ii. # ur'c(
ur'c cu a,3, &ai ,are. cu c3, &-a& rz#r,i, &u", Frea ,3rziu. On 'inea &ea.
era& de-a dreF,u" &u"2u&i,( Era& un n-,n,%". ur&a7 a" un%r +%ierna7i +earnezi.
&3ndru ca un Fun c % "ua& Fe Anne. ari',%ca2a de F%r2e"an( A& f%', ne'%c%,i,.
On$3&fa,. nai# 7i Fr%',( De-aia. F",e'c ca'1( A& &eri,a, Onfr3n$erea a',a( Era&
c%n#in'. ca ,%a, "u&ea. ca 7i #%i. cei care & ci,i2i. c eGceF2ia c%nfir& re$u"a( *e
&ine. nefericirea &-ar %c%"i. e#iden,5 n%i ne-a& ',recura Frin,re Fic,uri( De e7ec
n-au Far,e dec3, cei"a"2i. On,r-% +un zi. dra$%',ea '-a du'. iar eu &-a& de7,eF,a,
,re'rind( *3n a,unci. & czni'e& ' fac Fe '%2u" ferici,( Dar & &in2ea& de Frea
&u", #re&e Fe &ine On'u&i. Fen,ru ca ' nu OnceF ' &ai &in, 7i Fe a",cine#a(
^II
I!UZII *IERDUTE
Ki. &ai On,3i. de unde ni 'e ,ra$e acea', durer%a' %+'e'ie6
' ,e dai Fe',e caF ca ' fii ferici, cu % 'in$ur Fer'%anR Din >>= de ,iFuri de
'%cie,2i u&ane. nu&ai 8?a 'un, &%n%$a&e( MaS%ri,a,ea 'Fecii"%r ani&a"e 'un,
F%"i$a&e( )3, de'Fre eG,ra,ere7,i. nici ' nu &ai #%r+i&6 c%nf%r& )ar,ei Ga"ac,ice
^83. &%n%$a&ia a f%', in,erzi'. de &u", #re&e. Fe ,%a,e F"ane,e"e de ,iF Bb=<:(
$enera2ia n%a',r e',e Frea 'uFerficia" Fen,ru a fi c',%ri,( Oa&enii 'e c',%re'c
a7a cu& 'e duc "a MacD%( DuF care. zaFeaz:( )u& a2i #rea ' r&3n ,%a, #ia2a
cu aceea7i Fer'%an. On '%cie,a,ea zaFFin$u"ui $enera"iza,R On eF%ca On care
',aruri"e. %a&enii F%"i,ici. ar,e"e. 'eGe"e. re"i$ii"e n-au f%', nici%da, &ai
in,er'c1i&+a+i"eR De ce ar fi cru2a, 'en,i&en,u" dra$%',ei de 'c1iz%frenia $enera"R
)',%ria e',e ca 7i cu& ai &3nca "a ,%a,e &e'e"e ca#iar6 % indi$e',ie cauza, de
fF,ura ad%ra, F3n "a On$re2%7are( LVai. &ai ia Fu2in. daR )eR Nu &ai F%2iR
T%,u7i. cu Fu2in ,i&F On ur&. 2i 'e Frea de"ici%'. ce ,e-a aFuca,R Fir-ai ,u ' fii de
Fu7,i afuri'i,NM
*u,erea dra$%',ei. ini&a$ina+i"a ei Fu,ere. ,re+uie ' fi On$r%zi, de &%ar,e
'%cie,a,ea %cciden,a". dac a f%', On ',are ' creeze ace', 'i',e& &eni, ' ,e
dez$u',e de ceea ce iu+e7,i(
Un cerce,,%r a&erican ,%c&ai a de&%n',ra, c infide"i,a,ea e',e +i%"%$ic( DuF
ace', 'a#an, renu&i,. infide"i,a,ea e',e
% ',ra,e$ie $ene,ic &eni, ' fa#%rizeze 'uFra#ie2uirea 'Feciei(
i&a$ina2i % 'cen ca'nic6 LIu+i,a &ea. nu ,e-a& On7e"a, de F"cere6 era Fen,ru
'uFra#ie2uirea 'Feciei. O2i dai 'ea&aR *%a,e c Fe ,ine ,e "a' rece. dar ,re+uie ' 'e
%cuFe cine#a de 'uFra#ie2uirea 'FecieiN Dac O2i Onc1iFui c & a&uz c1e',ia
a',aN(((M
N%,e6
ZaF4zaFFin$ -en$"(/ Q A 'c1i&+a cana"u" -"a ,e"e#iz%r/( -N( ,(/
Nu % ' & 'a,ur On #eci6 c3nd O&i F"ace % fa,. #reau ' & Ondr$%',e'c de ea5
c3nd 'un, Ondr$%',i, de ea. #reau '-% 'ru,5 c3nd % 'ru,. #reau ' & cu"c cu ea5
c3nd & cu"c cu ea. #reau ' ,ri& O&Freun On,r-un aFar,a&en, &%+i"a,5 c3nd
,ri& O&Freun On,r-un aFar,a&en, &%+i"a,. #reau ' & On'%r cu ea5 duF ce &
On'%r cu ea. On,3"ne'c % a", fa, care O&i F"ace( Br+a,u" e',e un ani&a"
ne'a,i'fcu,. care ezi, On,re &ai &u",e fru',rri( Dac fe&ei"e ar fi 7&ec1ere. "-ar
refuza. ca ' a"er$e duF e"e ,%a, #ia2a(
On dra$%',e eGi', % 'in$ur On,re+are6 c3nd OnceF &inciuni"eR E7,i "a fe" de ferici,
' ,e On,%rci aca' Fen,ru a re$'i
aceea7i Fer'%an care ,e a7,eaF,R )3nd Oi zici L,e iu+e'cM.
crezi On,%,deauna c1e',ia a',aR a #eni Q On &%d fa,a" Q un &%&en, On care ,e #ei
czni '-% faci( On care L,e-iu+e'curi"eM ,a"e nu #%r &ai a#ea ace"a7i $u',( !a &ine.
dec"icu" a f%', c1e',ia cu ra'u"( M rdea& On fiecare 'ear. ca ' n-% On2eF Fe Anne
n%aF,ea. c3nd % 'ru,a&( Ki. aF%i. On,r-una din 'eri Q ea d%r&ea deSa -fu'e'e&.
fr ea. "a % Fe,recere care 2inu'e F3n On z%ri. c%&F%r,a&en, ,iFic Fe care 2i-"
Fer&i2i cu 'cuza c',%riei/ Q. nu &-a& ra'( )redea& c nu e ce#a $ra#. c ea n-%
'-7i dea 'ea&a( De faF,. a',a On'e&na c n-% &ai iu+ea&(
)3nd di#%r2ezi. cu&Feri On,%,deauna De'Fr2irea de Dan FrancP( *ri&a 'cen e',e
e&%2i%nan,6 On ,i&Fu" unei reFrezen,a2ii de ,ea,ru. +r+a,u" O7i d 'ea&a c '%2ia
nu-" &ai iu+e7,e. Fen,ru c O7i ,ra$e &3na din a "ui( E" Oncearc ' i-% aFuce din
n%u. On' ea % ,ra$e iar( Eu O&i 'Funea&6 ce 'c3r+N De ce a,3,a cruzi&eR T%,u7i.
nu e &area cu 'area '-2i "a7i &3na On &3na "ui +r+a,-,u. ce dracuBN *3n On ziua
On care &i '-a On,3&F"a, ace"a7i "ucru( A& OnceFu, ' re'Fin$ &ereu &3na "ui Anne(
Ea & "ua cu dr$"7enie de &3n 'au de +ra2 %ri O7i "'a &3na Fe c%aF'a &ea.
c3nd ne ui,a& "a ,e"e#iz%r. iar eu ce #edea&R O &3n &%a"e. a"+ici%a'. de
c%n'i',en2a unei &nu7i MaFFa( M Onfi%ra& de dez$u',( *arc ar fi Fu' Fe &ine %
caraca,i2( M 'i&2ea& #in%#a,6 cu&. D%a&ne iar,-&. aSun'e'e& F3n aiciR M
,ran'f%r&a'e& On 'c3r+a aia din car,ea "ui Dan FrancP( Ea in'i',a '-7i a&e',ece
de$e,e"e cu a"e &e"e( Eu & 'i"ea&. fr 'ucce'. '-&i ',F3ne'c % ',r3&+,ur( M
ridica& cu % 'ri,ur. c1iFuri"e ca ' & duc ' & u7urez. dar On rea"i,a,e nu&ai ca
' fu$ de acea', &3n( AF%i & On,%rcea&. cuFrin' de re&u7cri. 7i Fri#ea& &3na
Fe care % iu+i'e&( M3na ei. Fe care i-% ceru'e& On fa2a "ui Du&nezeu( M3na ei.
Fen,ru care. cu ,rei ani On ur&. &i-a7 fi da, #ia2a '-% F%, 2ine a7a( Ki nu 'i&2ea&
dec3, ur fa2 de &ine. ru7ine fa2 de ea. indiferen2. d%rin2a de a +3z3i( Ki
',r3n$ea& "a FieF, acea', caraca,i2 &%a"e. aF%i Oi ddea& % 'ru,are a&e',eca,
cu ,ri',e2e 7i ciud(
Dra$%',ea ia 'f3r7i, a,unci c3nd nu ,e &ai F%2i On,%arce OnaF%i( A7a O2i dai 'ea&a6
aFa a cur' Fe 'u+ F%duri8. neOn2e"e$erea d%&ne7,e5 #-a2i de'Fr2i, fr ca &car '
%+'er#a2i(
N%,e6
8 A"uzie "a F%ezia L*%du" Mira+eauM. de Gui""au&e AF%Uinaire( -N( ,(/
^III
F!IRTING [ITV DISASTER:
N%aF,ea a',a. Fe c3nd ddea& % rai, Frin cr37&e. a #eni, un a&ic ' ',ea de #%r+
cu &ine -nu-&i &ai a&in,e'c nici cine. nici c3nd 7i. cu a,3, &ai Fu2in. unde/(
Q De ce faci &u,ra a',aR &-a On,re+a,. O&i aduc a&in,e c i-a& r'Fun' d%ar a,3,6
Q *en,ru c dra$%',ea dureaz ,rei ani(
Se #ede c ,rea+a a',a 7i-a fcu, efec,u"6 ,iFu" a 7,er'-%( )a ur&are. Fe',e ,%,. Fe
unde aFar. 'er#e'c reF"ica a',a( )u& & On,rea+ cine#a de ce 'un, ,ri',. cu& i-%
,r3n,e'c. Fe neFu' &a'6
Q *en,ru c dra$%',ea dureaz ,rei ani(
G'e'c c e % c1e',ie de un 7ic ne+un(
)u ,i&Fu". &i-a& zi' c F%a,e ar fi +un ca ,i,"u de car,e(
Dra$%',ea dureaz ,rei ani( Mr,uri'e7,e c. On 'inea ,a. 7,ii Frea +ine c e',e
ade#ra,. c1iar dac e7,i c',%ri, de Fa,ruzeci de ani( ezi Frea +ine "a ce ai
renun2a,5 On ce &%&en, ai a+dica,( Ziua fa,idic On care ai Once,a, ' ,e &ai ,e&i(
Nu e F"cu, ' On2e"e$i c dra$%',ea dureaz ,rei ani5 e',e ca % 'ca&a,%rie ra,a, 'au
ca 23r3i,u" de7,eF,,%ru"ui On ,%iu" unui #i' er%,ic( Dar ,re+uie ' 'Fu"+eri &inciuna
de'Fre dra$%',ea e,ern. +aza '%cie,2ii n%a',re. fauri,%area nen%r%cirii %a&eni"%r(
DuF ,rei ani. un cuF"u ,re+uie ' 'e de'Far,. ' 'e 'inucid %ri ' fac c%Fii. a',ea
'un, ce"e ,rei &%duri de a-7i c%nfir&a 'f3r7i,u"(
Ni 'e 'Fune de'e%ri c. duF % #re&e. Fa'iunea 'e ,ran'f%r& On La",ce#aM. &ai
Fu,ernic 7i &ai fru&%'( ) ace', La",ce#aM e',e Dra$%',ea cu LDM &are. un
'en,i&en,. cu 'i$uran2. &ai Fu2in eGci,an,. dar. ,%,%da,. &ai Fu2in i&a,ur( A7 #rea
' fiu f%ar,e c"ar6 ace', La",ce#aM & ca"c Fe ner#i 7i. dac a',a e Dra$%',ea. a,unci
"e-% "a' Fu,ur%7i"%r. de'curaSa2i"%r. %a&eni"%r Lc%F2iM care 'e +"ce'c On c%nf%r,u"
"%r 'en,i&en,a". On ceea ce & Fri#e7,e. dra$%',ea are un LdM &ic. dar e"anuri &ari5
nu dureaz ea Frea &u",. dar. ce" Fu2in c3nd e',e aici. 'e 'i&,e( LA",ce#a-uiM "a a"
"%r. On care ar #rea ei ' ,ran'f%r&e dra$%',ea. Fare a fi % ,e%rie in#en,a, Fen,ru
&ica "%r 'a,i'fac2ie. Fen,ru a 'e au,%"ini7,i ,r3&+i23nd c a",ce#a &ai +un nu eGi',(
7,ia & fac ' & $3nde'c "a Fiz&a7ii care z$3rie F%r,iere"e &a7ini"%r de "uG
fiindc ei n-au +ani '-7i ia una "a fe"(
Sf3r7i, de Fe,recere aF%ca"iF,ic( Tre+uie ' ,er&in %da, cu n%du" ',a din ',%&ac(
*e "a cinci di&inea2a. Oi ,e"ef%nez "ui Ade"ine V(. # Onc1iFui2i c3, O&i e',e de ru(
A& nu&ru" ei de aca'( R'Funde c1iar ea6 LA"%R A"%R )ine e "a ,e"ef%nRM
%ce r$u7i,( A& ,rezi,-% din '%&n( De ce n-% fi Fu' r%+%,u"R Nu 7,iu ce '-i
'Fun( LA((( Scuz-& c ,e-a& 'cu"a,((( #%ia& d%ar '-2i 'Fun +un 'eara(((M
L)INE ER EKTI TXM*IT SAU )E DRA)UBRNM Onc1id( S,3nd S%'. ne&i7ca,. cu
caFu" On &3ini. 7%#i On,re cu,ia cu !eG%&i" 7i 7,rean$6 de ce nu a&3nd%uR N-a&
funie. dar &ai &u",e cra#a,e *au" S&i,1. "e$a,e una de a",a. ar fi nu&ai +une(
N%,e6
i F"ir,in$ Ji,1 di'a',er -en$"(/ Q )%c1e,3nd cu deza',ru"( -N( ,(/
)r%i,%rii en$"ezi a"e$ On,%,deauna &a,eria"e f%ar,e rezi',en,e( !iFe'c un F%',-i, Fe
,e"e#iz%r6 LORI)E BRBAT RMAS WN) WN IA0 DU* 39 DE ANI ESTE
UN BOUM( A& fcu, +ine c a& Onc1iria, un aFar,a&en, cu $rinzi aFaren,e( E',e
de-aSun' ' ,e urci Fe 'caunu" ',a de aici. ui,e a7a. Fe ur& ' +ei un Fa1ar de
)%ca-)%"a care c%n2ine anGi%"i,ice"e Fi'a,e( DuF care. O2i ,reci caFu" Frin "a2 7i. din
&%&en,u" On care ad%r&i. nu ,e &ai ,reze7,i( !%$ic(
^I
REWNIERE *ROIZORIE
AF%i. $'e7,i un +i"e, Fe ,e"e#iz%r6 LORI)E BRBAT RMAS WN) WN IA0
DU* 39 DE ANI ESTE UN BOUM 7i e7,i u"ui, de ace', dar a" Fre&%ni2iei( Dra$u"
de ,ine( rei ' "e F"aci ,u,ur%r fe,e"%r dr$u2e. dar un 'i&F"u di#%r2 ,e deFri&. ar
fi ,re+ui, ' ,e $3nde7,i Onain,e "a c1e',ia a',a( Acu&. nu &ai a& dec3, durerea. care
'-&i 2in ,%#r7ie( )e Fierdere de ,i&F6 ' #rei ' ,e %&%ri. c3nd e7,i deSa &%r,(
a da6 ,e ,reze7,i( De'c1izi un %c1i. aF%i Fe ce""a",5 durerea de 2ea', e du+"6 din
cauza &a1&ure"ii. dar 7i a unui uria7 cucui On faz de dez#%",are acce"era,. On &iS-
"%cu" frun2ii( E',e duF-a&iaz 7i ,e 'i&2i c3, 'e F%a,e de cara$1i%'. cu cra#a,e"e
Onc3"ci,e On Suru" $3,u"ui. "un$i, Fe S%'. "3n$ un 'caun r',urna, 7i cu % fe&eie de
'er#iciu On Fici%are(
- Bun ziua. )ar&e"i,a((( A&((( A& d%r&i, &u",R
- A2i Fu,ea 'e #e da2i &ai inc%"%. #e r%$. d%&nuB. 'e Fun a7Firad%r. #e r%$. d%&nuBR
Sinuci$a7ii 'un, ni7,e %a&eni cu ade#ra, in'uF%r,a+i"i. Anne &i-a reda, "i+er,a,ea
7i ui,e c eu Oi F%r, Fic( Oi F%r, Fic Fen,ru c & "a' fa2 On fa2 cu &ine On'u&i. Oi
F%r, Fic Fen,ru c O&i On$duie ' F%rne'c din n%u de "a zer%( Oi F%r, Fic Fen,ru c
& %+"i$ '-&i a'u& Fr%Frii"e &e"e re'F%n'a+i"i,2i. Oi F%r, Fic Fen,ru c &-a
O&Fin' ' 'criu ace', Fara$raf( A& 'uferi, c era& Onc1i'. acu& 'ufr c 'un, "i+er(
)are#a'-zic. a',a On'ea&n #ia2a de adu",6 ' c%n',ruie7,i ca',e"e de ni'iF. duF
care ' "e ca"ci On Fici%are 7i ' reFe2i %Fera2ia iar 7i iar. c3nd 7,ii Frea +ine c
%ceanu" "e-ar fi dr3&a, %ricu&R
A& F"e%aFe"e $re"e ca n%aF,ea care 'e "a'( Anu" ',a a& O&+,r3ni, &u",( DuF ce
7,ii c e7,i +,r3nR DuF faF,u" c ai ne#%ie de ,rei zi"e ca '-2i re#ii duF % +u, ca
a',a( DuF faF,u" c ra,ezi ,%a,e 'inucideri"e( DuF faF,u" c e7,i ur3ci%' c3nd Oi
On,3"ne7,i Fe a"2ii &ai ,ineri( En,uzia'&u" "%r ,e ener#eaz. i"uzii"e "%r ,e %+%'e'c(
E7,i +,r3n c3nd i-ai 'Fu'. cu % zi Onain,e. unei d%&ni7%are n'cu,e On :;<@6 LB<@R
O&i aduc a&in,e. a f%', anu" 'ece,eiM(
Ne&aia#3nd un$1ii de r%'. & 1%,r'c ' ie' "a cin(
N%,e6
Mu"e,a -'F(/ Q F3nza FurFurie cu care &a,ad%rii ',3rne'c ,aurii On ,i&Fu" c%ridei(
-N( ,(/
^
ZIDU! *!XNGERII -)ONTINUARE/
De7i 'un, c%n7,ien, c dra$%',ea e',e i&F%'i+i". 'un, 'i$ur c. Fe',e c32i#a ani. #%i
fi &3ndru c a& crezu, On ea( !ui Anne 7i &ie ni&eni n-% ' ne F%a, "ua a',a6 a&
crezu, cu ,%a, 'inceri,a,ea On dra$%',e( Ne-a& a#3n,a, cu caFu" Onain,e On,r-%
&u"e,a: de +e,%n ar&a,( Nu r3de2i( Ni&eni nu r3de de D%n TuiS%,e. de7i a,aca
&%ri"e de #3n, ca un '&uci, cu 2c"ie ce era(
Mu", #re&e. 'in$uru" &eu 'c%F On #ia2 era ' & au,%di',ru$( AF%i. din,r-%da,.
&i-a #eni, c1efu" ' fiu ferici,( E $r%aznic. &i-e ru7ine. ier,a2i-&6 On,r-% zi. &-a
Oncerca, #u"$ara i'Fi, a fericirii( Dar. duF aceea. a& af"a, c a',a era cea &ai +un
ca"e de a & di',ru$e. On f%nd. fr '-% fac dinadin'. 'un, un +ia, c%eren,(
Nu 7,iu de ce %i fi acceF,a, a,unci ' iau cina "a Jean-Ge%r-$e'( *en,ru c &ie nu
&i-e nici%da, f%a&e. On,%,deauna &i-a& fcu, un ,i,"u de %n%are din a a7,eF,a '-
&i fie f%a&e Fen,ru ca ' &n3nc( A7a e',e e"e$an,6 ' &n3nci c3nd 2i-e f%a&e. '
+ei c3nd 2i-e 'e,e. ' re$u"ezi c3nd 2i 'e 'c%a"( Dar. +ine. n-% ' a7,eF, F3n &%r de
inani2ie ca ' & On,3"ne'c cu f3r,a2ii( *r%+a+i" c Jean-Ge%r$e' iar % fi in#i,a,
ne"iF'i,a $a7c de 2icni2i 'u+"i&i. Frie,enii &ei cei &ai +uni( Niciunu" n-% '
#%r+ea'c de'Fre Fr%+"e&e"e "ui. Fen,ru c fiecare 7,ie c cei"a"2i au ,%, a,3,ea( O '
'c1i&+e 'u+iec,u" ca ' a&$ea'c di'Ferarea(
Gre7ea&( Aca' "a Jean-Ge%r$e' e',e d%ar e" 'in$ur( rea ' & a'cu",e( M ia de
$u"er 7i & z$3"23ie de Farc a7 fi au,%&a,u" unei Farcri. care nu Onre$i',reaz da,a
7i %ra Fe ,ic1e,. duF ce a On$1i2i, &%neda de zece &an$%2i(
Q A'ear ,e-a& On,re+a, de ce a#eai &u,ra aia de un c%, 7i &i-ai r'Fun' c
dra$%',ea dureaz ,rei ani( *i. +ine. ,u & iei "a &i7,% 'au ce nai+aR Te ,reze7,i On
cr2u"ii"e a"ea a"e ,a"eR On2e"e$ Frea +ine c di#%r2u" ,u n-are de"%c de-a face cu
c1e',ia a',aN A7a c. acu&. $a,a cu ,3&Fenii"e. ai de $3nd ' #%r+e7,i 'au ce &a&a
dracu"uiR A",fe". eu "a ce-%i &ai fi +unR
O&i "a' %c1ii On S%'. ca ' nu 'e #ad c O&i dau "acri&i"e( M Frefac c 'un, rci,.
ca ' & F%, '&i%rci( B3i$ui6
Q A((( +a nu. zu. nu On2e"e$ ce #rei ' 'Fui(((
Q S,ai( )ine eR O cun%'cR
Ki. a,unci. cu #%cea 'czu,. cu ini&a $rea. cu $enunc1ii +323ind. ,rec "a
'F%#edanie6
Q O c1ea& A"ice(
^I
REI S FII VAREMU! MEUR
)are#a'zic. Marc 7i A"ice '-au c',%ri, acu& ,rei ani( Necazu" e c nu '-au
c',%ri, unu" cu ce""a",(
Marc '-a On'ura, cu Anne. iar A"ice '-a &ri,a, cu An,%ine A7a e #ia2a6 are $riS '
c%&F"ice On,%,deauna "ucruri"e - %ri n%i 'un,e& ia care cau, c%&F"ica2ii"eR
*%za "ui A"ice e aia Fe care a de'c%Feri,-% Anne "a Ri%( Un Onc3n,,%r *%"ar%id cu
A"ice On +iPini. Fe % F"aS i,a"ienea'c de "3n$ R%&a( !a Fre$ene. ca ' fiu &ai
Freci'(
A"ice 7i cu &ine a& a#u, % L"e$,ur eG,rac%nSu$a"M( A7a 'un, nu&i,e. On zi"e"e
n%a',re. ce"e &ai fru&%a'e Fa'iuni r%&an,ice( Oa&enii &%r de dra$%',e. On fiecare
zi. Fen,ru L"e$,uri eG-,rac%nSu$a"eM( De'e%ri. # On,3"ni2i Fe ',rad cu fe&ei care
nu # i&Fre'i%neaz Frin ni&ic. Fen,ru c O7i a'cund On ',rfundu" "%r 'ecre,e"e5
On'. une%ri. "e #e2i #edea F"3n$3nd fr niciun r%',. On fa2a unui 'eria" de d%i +ani.
'au 'c1i23nd un 'ur3' &a$nific. On &e,r%u. 7i a,unci % ' # da2i 'ea&a ce #reau '
'Fun( Ade'ea. 'i,ua2ia e',e neec1i"i+ra,6 % fe&eie ce"i+a,ar iu+e7,e un +r+a,
On'ura,. iar e" nu #rea '-7i "a'e ne#a',a5 e ce#a On$r%zi,%r. a+Sec,. +ana". On ceea ce
ne Fri#e7,e. c3nd ne-a& On,3"ni,. era& c',%ri2i 7i unu". 7i ce""a",( Nu&ai c. de
da,a a',a. eu a& f%', Fri&u" care a ceda,6 eu di#%r2ez. On ,i&F ce A"ice n-are nici
cea &ai #a$ in,en2ie( De ce 7i-ar Fr'i +r+a,u" Fen,ru un 2icni, care ',ri$ On
dreaF,a 7i On ',3n$a c dra$%',ea dureaz ,rei aniR
Ar ,re+ui '-i 'Fun c nu cred cu ade#ra, c1e',ia a',a. dar a7 &in2i( Iar eu &-a&
',ura, ' &in,( M-a& ',ura, de #ia2a &ea du+"( *%"i$a&ia e',e Fe deF"in "e$a" On
Fran2a6 e de-aSun' ' fii Onze',ra, cu daru" de a &in2i( Nu-i nici% $reu,a,e
' ai &ai &u",e fe&ei( Ai ne#%ie d%ar de Fu2in i&a$ina2ie 7i de &u", %r$anizare(
)un%'c % dr%aie de ,iFi care au un ade#ra, 1are&. c1iar On Fran2a. c1iar On :;;>( On
fiecare 'ear 1%,r'c Fe care din,re e"e '-% c1e&e. 7i ce" &ai ru e c +ia,a a"ea'
#ine fu-$u2a( *en,ru ca ' faci a7a ce#a. ,re+uie ' fii diF"%&a, 7i iF%cri,. ceea ce
e',e ca& ace"a7i "ucru( Dar &ie &i-e "e1a&i,e( Nu &ai F%,( Mi-e de-aSun' c 'un,
'c1iz%frenic On #ia2a Fr%fe'i%na". refuz ' fiu a7a ce#a 7i On #ia2a 'en,i&en,a"(
)red c ar fi fru&%' ca. &car % da,. ' nu fac dec3, un 'in$ur "ucru On ace"a7i
,i&F( Rezu",a,u"6 'un, din n%u 'in$ur(
Dra$%',ea e',e % ca,a',r%f &a$nific6 ' 7,ii c ,e OndreF2i cu ,%a, #i,eza 'Fre un
zid 7i ,%,u7i ' acce"erezi5 ' a"er$i c,re Fierzanie. cu z3&+e,u" Fe +uze5 ' a7,eF2i.
F"in de curi%zi,a,e. c"iFa c3nd 'e #a a"e$e Frafu" de ,%a,e( Dra$%',ea e',e 'in$ura
deceF2ie Fr%$ra&a,. 'in$ura nen%r%cire Fre#izi+i". Fe care % #rei &ereu 7i &ereu(
A',a i-a& 'Fu' "ui A"ice. Onain,e de-a % ru$a Q zadarnic Q On $enunc1i ' F"ece cu
&ine(
^II DI!EME
Wn,r-% zi. nefericirea a in,ra, On #ia2a &ea. iar eu. ca un +%u. n-a& f%', On ',are '-%
&ai $%ne'c(
Dra$%',ea cea &ai Fu,ernic e',e cea neO&Fr,7i,( A7 fi Frefera, ' nu 7,iu. dar
a',a e rea"i,a,ea6 ni&ic nu e &ai ru dec3, ' iu+e7,i Fe cine#a care nu ,e iu+e7,e Q
7i. On ace"a7i ,i&F. e',e ce" &ai fru&%' "ucru care &i '-a On,3&F"a, #re%da,( S
iu+e7,i Fe cine#a care ,e iu+e7,e e',e narci'i'&(
N%,e6
c Bi-B%F 7i 3 @<8 Me&%F1%ne au f%', in#en2ii"e ,e1n%"%$ice a"e "ui France
Te"ec%& Q de',ina,e eGc"u'i# ' fa#%rizeze adu",eru" Q On d%rin2a de a fi ier,a,
Fen,ru Far7i#a ,a', LBi'M 7i Fen,ru nu&er%a'e"e dea"uri de dr%$uri efec,ua,e
&u"2u&i, "ui LTa,%%M(
S iu+e7,i Fe cine#a care nu ,e iu+e7,e. a',a da. e dra$%',e( )u,a& % Oncercare. %
eGFerien2. % On,3"nire cu &ine On'u&i care ' & F%a, ,ran'f%r&a6 din Fca,e.
d%rin2a &i-a f%', OndeF"ini, dinc%"% de a7,eF,ri( Iu+e'c % fa, care nu & iu+e7,e
7i nu % &ai iu+e'c Fe cea care & iu+e7,e( M f%"%'e'c de fe&ei Fen,ru ca ' &
de,e', Fe &ine On'u&i(
LFan-)1ian$ a On,re+a,6 Q )e e',e dra$%',eaR
Mae',ru" a 'Fu'6 Q S Fui &ai &u", Fre2 Fe ef%r, dec3, Fe rec%&Fen'. a',a e',e
dra$%',ea(M -)%nfuciu'/
Mu"2u&e'c. 7ire, %rien,a". dar eu. unu". n-a7 'cuiFa nici Fe rec%&Fen'. On'. F3n
a,unci. 'un, a+and%na,( )u& a af"a, A"ice c &-a "'a, ne#a',a. cu& '-a 'Feria, 7i a
da, OnaF%i( Ki. de a,unci. nici ,u ,e"ef%ane. nici ,u &e'aSe "a cu,ia #%ca" 3 @<8. nici
,u nu&ere de ca&ere de 1%,e" Fe r%+%,u" Bi-B%Fc( Sun, ca % a&r3, de a&an,-
cra&F%n care a7,eaF, ca ,iFu" ei On'ura, '-7i aduc a&in,e de curi7%ru" ei( Eu. ce"
cruia nu-i F"ceau dec3, +u"e#arde"e "ar$i. ia,-& On L+acP ',ree,M:( O 'in$ur
On,re+are & '3c3ie neOnce,a, 7i O&i rezu& On,rea$a eGi',en26 ce e &ai ru. ' faci
dra$%',e fr ' iu+e7,i 'au ' iu+e7,i fr ' faci dra$%',eR
A& i&Fre'ia c 'un, ca Mi"%u. c3nd e',e aFuca, de crize"e de c%n7,iin2. a#3nd On,r-
% Far,e On$era7u". care Oi 'Fune ' fac "ucruri +une. 7i On cea"a", &ini-de&%nu".
care O" Ondea&n ' fac re"e( Eu a& un On$era7 care #rea ' & On,%rc "a ne#a',a
&ea 7i un drcu7%r care O&i 'u$ereaz ' & cu"c cu A"ice. On caFu" &eu e',e un
Fer&anen, ,a"P-'1%J. On direc,. "a care iau Far,e ei d%i( A7 fi Frefera, ca dracu" '-
&i F%runcea'c '-% re$u"ez Fe ne#a',-&ea(
^III
SUIKURI KI )OBORXKURI
ia, e un 'i,c%&6 % 'ui, de 'cene care 'e de'f7%ar &ereu On ace"a7i dec%r.
aFr%aFe cu ace"ea7i Fer'%naSe. 7i a"e cr%r eFi'%ade ur&,%are 'un, a7,eF,a,e cu %
ner+dare a&e',eca, cu d%+i,%cie( In,rarea "ui A"ice On 'cen &-a 'urFrin' de
Farc una din,re ce"e ,rei Da&e n%'ri&e: ar fi a,eriza, Fe F"a,%u" "ui Ve"ene 7i
+ie2ii8(
)a '-% de'criu Fe A"ice. n-a& '-% iau Fe %c%"i,e6 e',e un ',ru2( )a 7i acea', Fa're
a"er$,%are. e',e Ona",. '"+a,ic 7i 'e a'cunde cu& 'i&,e % Fri&eSdie(
In,er&ina+i"e"e ei Fici%are 'uF"e -On nu&r de d%u/ 'uF%r, un +u', 'enzua". d%,a,
cu fruc,e ar%$an,e -On ace"a7i nu&r/( *"e,e"e "un$i. ne$re 7i dreF,e Oncununeaz un
c1iF Fe care Q de7i e',e +"3nd Q ci,e7,i #i%iciunea( TruFu" "ui A"ice Fare ' fi f%',
c%nceFu, eGc"u'i# Fen,ru a de',a+i"iza +r+a2ii cu&in2i 7i c',%ri2i. care nu #%iau
ni&ic Q 'au care nu #%iau a",ce#a Q de "a ea( A',a e',e 'in$ura de%'e+ire din,re
ea 7i ',ru2 -Fe "3n$ aceea c A"ice nu face %u de un Pi"/(
N%,e6
BacP ',ree, -en$"(/ Q ',rad d%'nic( -N( ,(/
: On %ri$ina"6 Dr%"e' de Da&e'( *arafraz duF Fe"icu"a Dr%"e' de Dra&e -Marce"
)arne. :;3</( -N( ,(/
8 )e"e+ru 'i,c%& fran2uze'c. On anii B;9( A ru"a, 7i On R%&3nia( -N( ,(/
O&i aduc f%ar,e +ine a&in,e de Fri&a n%a',r On,3"nire. "a On&%r&3n,area +unicii
&e"e. unde #eni'e& fr ne#a',-&ea. Fe care %+"i$a2ii"e fa&i"ia"e % F"ic,i'eau. Fe
dreF, cu#3n,( Fa&i"ia e',e % c1e',ie Feni+i" c1iar 7i c3nd e a ,a. dar&i,e c3nd e a
'%2u"ui((( De a",fe". eu fu'e'e& ce" care 'u'2inu'e c. de +un 'ea&. din "%cu" On
care 'e af"a acu&. Ma&a Mare n-% '-i %+'er#e a+'en2a( Nu 7,iu. Fe'e&ne 'i&2ea&
c a#ea ' &i 'e On,3&F"e ce#a(
T%a, +i'erica era cu %c1ii Fe +unicu". ' #ad dac % ' F"3n$( LD. DOAMNE.
S-KI 0IN FIREANM. &-a& ru$a,( Dar a#ea e". F%Fa. un 7Fi"6 a e#%ca, cei
cincizeci de ani de c'nicie ai "ui Ta,a Mare cu Ma&a Mare( Oc1ii +unicu"ui &eu
Q ,%,u7i c%"%ne" On re,ra$ere Q '-au Onr%7i,( )3nd i-a cur' Fri&a "acri&. Farc ar
fi da, 'e&na"u" de F%rnire( T%a, fa&i"ia a de'c1i' r%+ine,e"e. '-a Fu' Fe 'u'Fina,.
'-a aduna, r%a,. Fri#ind "a 'icriu( Nu Fu,ea '-&i in,re On caF c Ma&a Mare era
Onun,ru( A ,re+ui, ' &%ar ca '-&i dau 'ea&a c3, de ,are 2inea& "a ea( Fir-ar '
fieN )3nd nu-i Fr'ea& eu Fe cei Fe care Oi iu+ea&. &ureau ei( M-a& Fu'. fr
nici% re2inere. Fe F"3n'. cci 'un, +ia, 'en'i+i"(
)3nd &i '-au "i&Fezi, %c1ii. a& zri, % +rune, fru&%a'. care & %+'er#a( A"ice
& #zu'e d3nd aF "a 7%areci( Nu 7,iu dac a f%', de #in e&%2ia 'au Frezen2a ei
ce c%n,ra',a cu "%cu". dar a& 'i&2i, % Fu,ernic a,rac2ie Fen,ru acea', &i',eri%a'
aFari2ie On Fu"%#er ne$ru. &u"a, Fe ,ruF( Mai ,3rziu. A"ice &i-a &r,uri'i, c i 'e
Fru'e c 'un, f%ar,e fru&%'6 ' Fune& acea', er%are de aFreciere Fe 'ea&a
in',inc,u"ui ei &a,ern( E'en2ia"u" e c a,rac2ia era reciFr%c. 'i&2ea ne#%ia ' &
c%n'%"eze. era c"ar( Acea', On,3"nire &-a On#2a, c ce" &ai +un "ucru Fe care O"
F%2i face "a % On&%r&3n,are e',e ' ,e Ondr$%',e7,i(
Ea era Frie,en cu una din,re #eri7%are"e &e"e( Mi "-a Frezen,a, Fe An,%ine. '%2u"
ei. f%ar,e 'i&Fa,ic. F%a,e c1iar Frea 'i&Fa,ic. On ,i&F ce & FuFa Fe %+raSii uzi de
"acri&i. ea a On2e"e' c a& On2e"e' c a #zu, c a& #zu, c '-a ui,a, "a &ine a7a
cu& '-a ui,a,( O '-&i a&in,e'c &ereu Fri&u" "ucru Fe care i "-a& 'Fu'6
Q O&i F"ace &u", ',ruc,ura %'%a' a c1iFu"ui ,u(
A& a#u, r$azu" '-% Fri#e'c cu de-a&nun,u"( O ,3nr fe&eie de 8< de ani. Fur 7i
'i&F"u fru&%a'( Gene ,re&ur,%are( R3' a" $urii +%'u&f"a,e. care O2i face ini&a '
,re'a",e On cu7ca ,%racic din,r-%da, Frea ',r3&,( Minune a Fri#iri"%r
fu$are. a Fru"ui de'F"e,i,. a cur+ei 7a"e"%r. a din2i"%r 'c"iFi,%ri(
M%J$"i )ardina"e On )ar,ea G1eFardu"ui( Be,,U *a$e de'f7ura, Fe un &e,ru
7aF,ezeci 7i 7aF,e( O ne+un care ,e u&F"e de "ini7,e( O Fr%#%ca,%are ca"&. de %
di'cre2ie i&Fudic( O a&ic. % ina&ic(
)u& 'e face c n-% On,3"ni'e& nici%da,R )e f%"%' 'a cun%'c a,3,a "u&e. dac fa,a
a',a nu fcea Far,e din eaR
On Fia2a din fa2a +i'ericii era fri$( -a2i Frin' unde #reau ' aSun$ Q da. 'f3rcuri"e i
'e On,ri'er 'u+ Fu"%#eru" ne$ru. &u"a, Fe ea( A#ea '3ni F"ini de 'en'i+i"i,a,e(
N%,e6
3 G1eFardu" Q r%&an de Giu'eFFe T%&a'i di !a&Fedu'a 7i fi"& On re$ia "ui
!uc1in% i'c%n,i -:;@8/( On di',ri+u2ie6 Bur, !anca',er. A"ain De"%n 7i )"audia
)ardina"e( -N( ,(/
)1iFu" Oi era de % Furi,a,e care Oi dez&in2ea ,ruFu" 'enzua"( EGac, ,iFu" &eu6 ni&ic
nu-&i F"ace &ai &u", dec3, c%n,radic2ia din,re un c1iF an$e"ic 7i un ,ruF Far7i#(
A& cri,erii di1%,%&ice(
EGac, On c"iFa aceea a& 7,iu, c #%i da %rice ca ' in,ru On #ia2a ei. On &in,ea ei. On
Fa,u" ei 7i On ,%a,e ce"e"a",e a"e ei(
Onain,e de a fi un ',ru2. fa,a a',a era un Fara,r'ne,6 a,r$ea "%#i,uri"e de ,r'ne,?(
Q )un%7,i 0ara Ba'ci"%rR a& On,re+a,-%(
Q Nu. dar Fare a fi dr$u2(
Q Nu e dr$u2. e fru&%a'( )e Fca, c 'un, c',%ri,. 7i ,u "a fe". a",fe" a& fi
Fu,u, On,e&eia % fa&i"ie. On,r-% fer& din re$iunea aia(
Q )u %iR
Q )u %i. e#iden,( Ki cu ra2e Q Fen,ru fica,. cu #aci Q Fen,ru "aF,e. cu $ini Q
Fen,ru %u. cu un c%c%7 Q Fen,ru $ini. cu un e"efan, +,r3n 7i &i%F. cu % duzin
de $irafe 7i cu % dr%aie de ',ru2i ca ,ine(
Q Eu nu 'un, ',ru2. 'un, Fara,r'ne,(
- Ei. naN Dac ,e aFuci '-&i ci,e7,i 7i $3nduri"e. unde % ' aSun$e&R
DuF F"ecarea ei. a& r,ci,. Onc3n,a, 7i neF',%r. Frin Gue,1arU. 'a,u" "ui *au"-
Jean T%u"e, 7i Faradi'u" c%Fi"riei &e"e( M-a& F"i&+a,. Fr%a'F, 7i z$"%+iu. c3nd.
de faF,. de,e', F"i&+ri"e -dar ni&eni nu a f%', On$riS%ra, din Fricina a',a6 duF %
On&%r&3n,are. %a&enii fac On,%,deauna c1e',ii a+'urde/. &-a& Freu&+"a, Frin fa2a
&rii. %+'er#3nd fiecare ',3nc. fiecare #a". fiecare $run,e de ni'iF. O&i 'i&2ea&
ini&a d3nd Fe dinafar( T%, ceru" era a" &eu( )%a',a +a'c O&i Fur,a &ai &u",
n%r%c dec3, $%"fu" Ri%( !e-a& z3&+i, n%ri"%r a,iFi2i On cer 7i Ma&ei Mari. care nu-
&i Fur,a Fic Fen,ru c1e',ia a',a(
^I^
FUGIND DE FERI)IRE DE FRI) S N-O *IERZI
,re+uie ' ,e 1%,r7,i6 %ri ,rie7,i cu cine#a. %ri O" d%re7,i( Nu F%2i d%ri ceea ce ai. e
O&F%,ri#a na,urii( De aia c'nicii"e fru&%a'e 'un, fcu,e 2ndri de %rice
necun%'cu, care 'e Onfiin2eaz( )1iar dac ,e-ai On'ura, cu cea &ai dr$u2 fa, cu
Fu,in2. #a eGi',a On,%,deauna % necun%'cu, n%u care #a in,ra On #ia2a ,a fr '
+a, "a u7 7i #a a#ea efec,u" unui afr%diziac 'uFerFu,er-nic( Or. Fen,ru a c%&F"ica
"ucruri"e. A"ice nu era %rice necun%'cu,( Ea Fur,a un Fu"%#er ne$ru. &u"a, Fe ,ruF(
Un Fu"%#er ne$ru. &u"a, Fe ,ruF. F%a,e 'c1i&+a cur'u" a d%u #ie2i(
T%a,e $riSi"e &i 'e ,ra$ de "a incaFaci,a,ea &ea de a renun2a "a % n%u,a,e. de "a %
ne#%ie +%"n#ici%a' de a ceda On fa2a a,rac2iei &ii"%r de F%'i+i"i,2i incredi+i"e Fe
care 2i "e rezer# #ii,%ru"( E ce#a de 'Feria, c3, de &u", & eGci, ceea ce nu
cun%'c. On c%&Fara2ie cu ceea ce O&i e',e deSa cun%'cu,( Ki ce. 'un, an%r&a"R %i
nu Frefera2i ' ci,i2i % car,e Fe care n-a2i ci,i,-% nici%da,. ' #ede2i % Fie' de ,ea,ru
Fe care n-% 7,i2i Fe dinafar. ' a"e$e2i %rice *re7edin,e On "%cu" ce"ui care era
Onain,eR
N%,e6
? On %ri$ina"6 "e-'/ c%uF-'/ de f%udre -fr(/ Q dra$%',e "a Fri&a #edere( -N( ,(/
)e"e &ai fru&%a'e a&in,iri de'Fre Anne da,eaz dinain,ea c',%riei n%a',re(
)',%ria e',e ce#a cri&ina". fiindc ucide &i',eru". On,3"ne7,i % crea,ur
fer&ec,%are. ,e On'%ri cu ea 7i. +ru'c. crea,ura fer&ec,%are '-a e#aF%ra,6 a de#eni,
ne#a',a ,a( Ne#a',a TAN )e in'u",. ce decdere Fen,ru eaN De faF,. ceea ce ar
,re+ui ' cau2i ,%a, #ia2a. fr Once,are. e',e % fe&eie care
' nu-2i aFar2in nici%da,N -On Fri#in2a a',a. cu A"ice a#ea&
' fiu 'er#i, cu #3rf 7i Onde'a,(/
T%a, Fr%+"e&a dra$%',ei &i 'e Fare a fi acea',a6 Fen,ru a fi ferici,. ai ne#%ie de
'i$uran2. On ,i&F ce. Fen,ru a fi Ondr$%',i,. ai ne#%ie de ne'i$uran2( Fericirea 'e
+azeaz Fe Oncredere. Fe c3nd dra$%',ea cere Ond%ia" 7i ne"ini7,e( *e 'cur,. c-
',%ria a f%', Q On &are Q crea, ca ' ,e fac ferici,. nu ca ' r&3i Ondr$%',i,( Ki
a ,e Ondr$%',i nu e',e cea &ai +un ca"e de a-2i $'i fericirea5 dac "ucruri"e ar fi
',a, a7a. '-ar fi af"a,. de a,3,a a&ar de #re&e( Nu 7,iu dac 'un, de',u" de c"ar. dar
7,iu eu ce 'Fun6 #reau ' zic c &ariaSu" a&e',ec ni7,e c1e',ii care nu &er$ +ine
O&Freun(
Oda, On,%r' "a *ari'. nu &ai a#ea& aceia7i %c1i( Anne czu'e de Fe Fiede',a"( A&
fcu, dra$%',e fr c%n#in$ere( ia2a &ea era Fe ca"e ' fie da, Fe',e caF( ede2i
e,aSu" 3> de dede'u+,R Ei +ine. eu ,%c&ai & &u,a& "a e,aSu" inferi%r(
Nu eGi', dra$%',e ferici,(
Nu eGi', dra$%',e ferici,(
NU E^IST DRAGOSTE FERI)IT(
De c3,e %ri % ' ,re+uia'c '-2i reFe, c1e',ia a',a. ca '-2i in,re +ine On 'cf3r"ie.
*r%',%#an'c1iR
^^
TOATE O IAU RAZNA
c3nd % fa, dr$u2 ,e Fri#e7,e a7a cu& & Fri#i'e A"ice. eGi', d%u F%'i+i"i,2i6
%ri e % #a&F. 7i a,unci e7,i On Fri&eSdie5 %ri nu e #a&F. 7i a,unci e7,i 7i &ai
di1ai On Fri&eSdie(
S,,ea& On +anca &ea. cu&in,e ca % ',ridie z#%r3, On c%nf%r,u" ei er&e,ic. 7i
iac, c #ine A"ice. & cu"e$e. O&i de'c1ide +%,u" 7i & ',r%Fe7,e cu "&3ie(
Q D. D%a&ne. ca fa,a a',a '-7i iu+ea'c +r+a,u". a",fe" 'un, On ra1a,N O&i
reFe,a& fr Once,are(
Nu i-a& da, niciun 'e&n de #ia2 "ui A"ice( SFera& ca ,i&Fu" '-&i #indece
O&Fun',ura din ini&( A#ea& dreF,a,e6 ,i&Fu" &i-a e',%&Fa, 'en,i&en,e"e. dar nu
Fe a"ea Fe care "e-a7 fi d%ri,( Iar Anne ,r$ea F%n%a'e"e. 'Fre &area &ea &31nire(
E',e &u", a&rciune Fe F&3n,. dar e $reu ' deF7e7,i ,ri',e2ea de care e',e
cuFrin' % fe&eie c3nd 'i&,e c dra$%',ea Fe care i-% Fur,ai 'e duce. %1. Once,i7%r.
nu de azi Fe &3ine. nu. ci Fe ne'i&2i,e. ca ni'iFu" din c"eF'idr( *en,ru ca '
Onf"%rea'c. % fe&eie are ne#%ie de un +r+a, care '-% ad&ire. ce" Fu2in a7a #d eu
"ucruri"e( O f"%are are ne#%ie de '%are( Anne 'e %fi"ea 'u+ %c1ii &ei a+'en2i( )e Fu-
,ea& ' facR )',%ria. ,i&Fu". A"ice. "u&ea. cercu" F"ane,e"%r. Fu"%#ere"e ne$re.
&u"a,e Fe ,ruF. Eur%Fa de "a Maa'-,ric1,. ,%a,e Freau c 'e c%a"izeaz O&F%,ri#a
cuF"u"ui n%',ru in%cen,(
O&i Fr'ea& '%2ia 7i ,%,u7i de &ine & de'Fr2ea&( )e"
&ai $reu "ucru nu era '-% Fr'e'c Fe Anne. ci ' renun2 "a fru&u'e2ea F%#e7,ii
n%a',re( M 'i&2ea& ca %rice Fer'%an care a+and%neaz un Fr%iec, Frea a&+i2i%'
Fen,ru a fi F%'i+i"6 deza&$i, 7i. On ace"a7i ,i&F. u7ura,(
^^I
SEMNE DE WNTREBARE
)3nd & On,3"ne'c Fe ',rad cu un Frie,en. "ucruri-"e 'e Fe,rec. din ce On ce &ai de'.
a7a6
- EiN Sa"u,. e7,i +ineR
Q Nu. dar ,uR
Q Nici eu(
Q Bine. a,unci. Fe cur3nd(
- Sa"u,(
Ori e c3,e un a&ic. care O&i 'Fune un +anc6
Q K,ii care e diferen2a din,re dra$%',e 7i 1erFe'R
- Vai((( G3nde7,e-,e((( Nu $1ice7,iR
Q T%,u7i e u7%r6 1erFe'u" dureaz ,%a, #ia2a(
Nu r3d( Nu 7,iu ce-% fi a,3, de n%',i& On c1e',ia a',a( Mi-a& Fierdu, Fe dru& 'i&2u"
u&%ru"ui(
E',e de',u" de eGa'Feran, '-2i dai 'ea&a c O2i Fui ace"ea7i On,re+ri ca ,%a, "u&ea(
A',a e % "ec2ie de &%de',ie(
Oare a& dreF,a,e ' Fr'e'c Fe cine#a care & iu+e7,eR
Oare 'un, % Sa#rR
Oare "a ce f%"%'e7,e &%ar,eaR
Oare a& ' fac ace"ea7i ,3&Fenii ca Frin2ii &eiR
Oare F%2i ' fii ferici, 7i. dac da. "a ce %rR
Oare e',e F%'i+i" ' ,e Ondr$%',e7,i fr ca a',a ' 'e ,er&ine On '3n$e. 'Fer& 7i
"acri&iR
Oare n-a7 Fu,ea ' c37,i$ MU!T MAI MU!0I +ani &uncind MU!T MAI *U0INR
Oare ce &arc de %c1e"ari de '%are ,re+uie ' F%r, "a F%r&en,eraR
DuF c3,e#a 'F,&3ni de 'cruFu"e 7i de c1inuri. aSun$ "a ur&,%area c%nc"uzie6
dac ne#a',a e Fe ca"e '-2i de#in Frie,en. e ,i&Fu" '-i Fr%Fui unei Frie,ene '-2i
de#in ne#a',(
^^II
REGSIRE
)3nd a& #zu,-% Fe A"ice a d%ua %ar. era& "a % ani#er'are %arecare. a crei
de'criere ne-ar face ' Fierde& ,i&Fu"( Gr%''% &%d%. % a&ic de-a "ui Anne
,%c&ai O&+,r3ni'e cu un an 7i $'i'e cu ca"e ' ce"e+reze e#eni&en,u"( )3nd a&
recun%'cu, 'i"ue,a 'uF" a "ui A"ice -Fie"ea ei fra$i". de7i e"a',ic/. ,%c&ai %
'er#ea& Fe Anne cu % cuF de 7a&Fanie( A& c%n,inua, '-i u&F"u cuFa Fu2in &ai
'u' de &ar$ine. inund3nd fa2a de &a'( A"ice ci%cnea cu +r+a,u-'u( M-a& Onr%7i,
ca un rac( Mi-a& da, J1i'PU-u" Fe',e caF( A ,re+ui, ' &
ui, "a Fici%are. Fen,ru a reu7i ' F7e'c fr ' & c"a,in( A',a
&i-a On$dui, '-&i a'cund r%7ca,a On 'Fa,e"e Fru"ui( Ferin-du-& de ne#a',-&ea.
&-a& nFu',i, "a +ud. ' #erific cu& 'un, FieF,na,. cu& 'un, ra'. '-&i 'c%,
%c1e"arii. '-&i 'cu,ur &,rea2a de Fe u&eri. '-&i '&u"$ un Fr care ie7ea din nara
',3n$( )e ' facR S-% i$n%r Fe A"iceR )a ' a$2i % fa, dr$u2 nu ,re+uie '
#%r+e7,i cu ea. ci ' ,e F%r2i de Farc nici n-ar eGi',a( Dar dac F"eacR G3ndu" c '-
ar Fu,ea ' n-% &ai #d Fe A"ice era deSa un 'uF"iciu( *rin ur&are. ,re+uia ' #%r-
+e'c cu ea fr '-i #%r+e'c( M-a& On,%r' On 'a"%n. ,rec3nd Frin fa2a "ui A"ice 7i
fc3ndu-& c n-% #d(
Q MarcN Nu-&i &ai dai +un ziuaR
Q O1N A"iceN Ei. drcieN Scuz-&. nu ,e recun%'cu'e&N Sun,((( +ucur%'((( '((( ,e(((
re#d(((
Q Ki euN E7,i +ineR
Era &%nden. indiferen,. % crea,ur de c%7&ar. cu Fri#irea aiurea(
Q O2i aduci a&in,e de An,%ine. '%2u" &euR
S,r3n$ere de &3ini c%n$e"a,(
Q Nu ne-% Frezin2i Fe '%2ia ,aR
Q *i((( S-a du' "a +uc,rie. ' Fun "u&3nri"e Fe ,%r,((( Ta&an c3nd 'f3r7ea&
fraza. "u&ini"e '-au ',in'. '-a c3n,a,
LMu"2i ani ,ria'cM. iar '%ar,a F%,ri#nic a "ua,-% Fe A"ice de "3n$ &ine(
A& #zu,-% "u3ndu-" de &3n Fe An,%ine 7i OndeFr,3n-du-'e ca Fe un c%#%r ru"an,.
On ,i&F ce ',F3na ca'ei r3dea de faF,u" c &ai O&+,r3ni'e Fu2in. On aF"auze"e
a&ice"%r de aceea7i #3r',(
%i. cei ce & ci,i2i. a2i #zu,. cu 'i$uran2. "a ,e"e#iz%r i&F"%zii de c"diri6 7,i2i.
c3nd e',e di',ru' cu dina&i, c3,e un +"%c( DuF c3,e#a 'ecunde de nu&r,%are
in#er'. #ezi cu& i&%+i"u" 'e c"a,in. aF%i 'e Fr+u7e7,e On e" On'u7i. ca un f%ie,aS.
Onc%nSura, de un n%r de fu& 7i &%"%z( EGac, cu a',a 'e&na 'uf"e,u" &eu(
A"ice 7i An,%ine 'e OndreF,au 'Fre u7( Tre+uia ' fac ce#a( Re#d ,%a, 'cena. cu
Once,ini,%ru". de Farc ar fi f%', ieri(
A,unci. On ,i&F ce An,%ine 'c%,%cea Frin,re 1aine"e Fu'e de-a
#a"&a On cuier. A"ice 7i-a On,%r' 'Fre &ine Fri#iri"e ne$re. d%"d%ra de 'c"iFiri( A&
7%F,i,6
Q Nu 'e F%a,e. A"ice. a',a nu e7,i ,u((( !una ,recu,. "a Gue,1arU. nu '-a On,3&F"a,
ni&icR Ki fer&a &ea de ',ru2i. ce-% ' & fac cu eaR
)1iFu" i '-a O&+"3nzi,( *"ec3ndu-7i Once,i7%r %c1ii. cu #%cea 'czu, Q a,3, de
'czu, Onc3, &-a& On,re+a, dac n-a& #i'a, Q a "'a, ' cad d%ar ace',e d%u
cu#in,e 7i &i-a a,in' di'cre, &3na. duF care a F"eca, cu +r+a,u-'u6
Q Mi-e ,ea&(
S%ar,a &i-era Fece,"ui,( De$ea+a & ,%, On,re+a Anne6 LDaB cine-i fa,a a',aRM.
i&%+i"u" 'e rec"dea cu #i,ez acce"era,( Fi"&u" i&F"%ziei 'e re+%+ina( Mai &u",e
fanfare ce"e+rau inau$urarea ca'ei( Era +a"u" de :? iu"ie. cu "a&Fi%ane 7i c%,i-
"i%aneN Di'cur'u" Fri&aru"ui de "a *ar"U 8:N ReF%r,aS On direc,
N%,e6 *ar"U Q "%ca"i,a,e cu @;? de "%cui,%ri. din deFar,a&en,u" _%nne( -N( ,(/
Fe cana"u" France 3 I"e-de-FranceN Mu"2i&ea 'e 'inucide de +ucurieN *%cN *%cN
Dan'a,%rii de "a +a"u" F%Fu"ar 'e %&%ar On,r-% #e'e"ieN M%ar,e c%"ec,i#N Guiana
On 'r+,%areN Ra"iu" Te&F"u" S%are"uiN T%2i craF c1ic%,ind de fericireN O ne+unie.
+$a-&i-a7 Fici%are"eN
)e"e &ai fru&%a'e 'er+ri 'un, ce"e din in,eri%ru" n%',ru(
^^III
A *!E)A
Sun, fa'cina, de eG,re&a ,en'iune e"ec,ric. Fa"Fa+i". ,reFidan,. care 'e F%a,e crea
On,re un +r+a, 7i % fe&eie care nu 'e cun%'c. fr #reun &%,i# anu&e. d%ar a7a.
Fur 7i 'i&F"u fiindc 'e F"ac 7i 'e czne'c ' n-% ara,e(
Nu e',e de"%c ne#%ie de #%r+e( E',e % c1e',ie de &i&ic. de a,i,udine( E',e ca %
$1ici,%are. eni$&a cea &ai i&F%r,an, din #ia2a ,a( Oa&enii #u"$ari nu&e'c a',a
er%,i'&. c3nd. de faF,. nu e',e #%r+a dec3, de F%rn%$rafie. adic de 'inceri,a,e(
!u&ea 'e F%a,e Fr+u7i. ,u n-ai %c1i dec3, Fen,ru %c1ii ce"ui"a",. On c"iFa a',a. On
',rfundu" ,u. 7,ii. On 'f3r7i,(
K,ii c F%2i F"eca de Onda, cu acea', fiin2 cu care n-ai 'c1i&+a, &ai &u", de ,rei
fraze( LA F"ecaM6 ce" &ai fru&%' cu#3n, din "i&+a francez( K,ii c e7,i Fre$,i, '-"
f%"%'e7,i( LS F"ec&(M LTre+uie ' F"ec&(M LOn,r-% zi. #%& "ua ,renuri care
F"eacM -B"%ndin/( Ba$aSe"e 'un, fcu,e 7i 7,ii c ,recu,u" nu e',e dec3, un &a"dr
nede'"u7i,. r&a' On 'Fa,e"e ,u. Fe care ,re+uie '-" dai ui,rii Fen,ru c e7,i Fe ca"e
de a ,e na7,e( K,ii c ceea ce 'e On,3&F" e',e f%ar,e $ra# 7i nu faci ni&ic Fen,ru a
%Fri "ucruri"e( K,ii c nu eGi', a", ie7ire( K,ii c ai ' ',3rne7,i 'uferin2. c ai
Frefera ' e#i2i a',a. c ar ,re+ui ' Sudeci. ' a7,eF2i. ' ref"ec,ezi. dar LA F"ecaM.
LA F"ecaM e',e &ai Fu,ernic dec3, %rice( S OnceFi ,%,u" iar de "a zer%( )'u2a L*"e-
careM Fr%&i,e a,3, de &u",( E',e ca 7i cu& 2i-ai fi %Fri, re'Fira2ia Q On aFnee
Su#eni" Q 'u+ aF( ii,%ru" e',e u&ru" $%" a" unei necun%'cu,e( ia2a O2i ac%rd %
a d%ua 7an'5 I',%ria Sc1i&+ f%aia(
S-ar Fu,ea crede c acea', a,rac2ie e',e 'uFerficia". dar ni&ic nu e',e &ai Fr%fund
dec3, ea5 e7,i $a,a de %rice5 acceF2i defec,e"e5 ier2i i&Ferfec2iuni"e5 +a c1iar "e cau2i.
cu Onc3n,are(
E7,i a,ra' On,%,deauna d%ar de '"+iciuni(
A"ice era ,u"+ura,. Oi era ,ea& de &ineN Tea&N T%,u7i. ce" &ai ,e&,%r din,re n%i
d%i cu 'i$uran2 c nu era ea( )u ,%a,e a',ea. nici%da, n-a& f%', &ai +ucur%' '
#3r frica On %a'e"e cui#a(
Onc nu 7,ia& c3, % ' re$re,(
^^I
FRUMUSE0EA WN)E*UTURI!OR
!a una din,re On,3"niri"e n%a',re c"ande',ine. duF ce a& fcu, dra$%',e de ,rei %ri "a
r3nd. ur"3nd de F"cere. On 1%,e"u" Venri I -*ia2a DauF1ine/. a& du'-% Fe A"ice "a
)afe Beau+%ur$( Nu 7,iu de ce. Fen,ru c de,e', ace', "%c "u$u+ru. ca ,%a,e
cafene"e"e Lde'i$nM( )afeneaua Lde'i$nM e',e % in#en2ie a Farizieni"%r. Fen,ru a-i
Farca ac%"% Fe Fr%#incia"i. ca ' ia ei &a'a "ini7,i2i "a )afe de F"%re( Ie7ind On Fia2.
ne-a& %Fri, 'u+ Geni,r%n. ace', cea' care nu&r 'ecunde"e care ne &ai de'Far, de
anu" 8999(
Q ezi. A"ice. cea'u" ',a e',e 'i&+%"u" dra$%',ei n%a',re(
Q )e ,%, 'FuiR
Q Nu&r,%area in#er' a OnceFu,((( On,r-% zi. ,e #ei F"ic,i'i. ,e #ei ener#a. O&i #ei
reFr%7a c n-a& "'a, S%' c%"acu" de "a +ud. eu O&i #%i Fe,rece 'eara On fa2a
,e"e#iz%ru"ui F3n "a 'f3r7i,u" Fr%$ra&u"ui. iar ,u & #ei On7e"a. a7a cu& O" On7e"i On
acea', c"iF Fe An,%ine(
Q Ei. F%f,i&. $a,a. iar OnceFi((( De ce nu F%2i 7i ,u ' ,e +ucuri de &%&en,u"
Frezen,. On "%c ' ,e an$%a'eze #ii,%ru"
n%',ruR
Q *en,ru c n%i nu a#e& #ii,%r( Ui,-,e "a 'ecunde"e care ,rec. e"e ne aFr%Fie de
nen%r%cire((( N-a#e& dec3, ,rei ani ca ' ne iu+i&((( Azi. ,%,u" e &inuna,. dar. duF
ca"cu"e"e &e"e. On,re n%i ,%,u" 'e #a fi 'f3r7i,((( "a :> &ar,ie :;;<(
Q )e-ar fi dac ,e-a7 Fr'i i&edia,. ca ' c37,i$& ,i&FR
Q Nu. ',ai. n-a& zi' ni&ic(((
A+ia On &%&en,u" "a &i-a& da, 'ea&a c a7 fi fcu, &ai +ine '-&i 2in F"i'cu". cu
,e%rii"e &e"e ,3&Fi,e(
Q A(((. a& re"ua,. n-ai #rea. &ai de$ra+. '-" Fr'e7,i Fe An,%ineR A7a. ne-a&
Fu,ea in',a"a On )'u2a din *rerie 7i ne-a& Fri#i c%Fiii cre'c3nd On Grdina
Fer&eca,(((
Q *i. da. &ai ia-& 7i "a &i7,%. Fe dea'uFraN E7,i dr$u2. dar de ce % ,re+ui '
',rici. cu +3zd3curi"e ,a"e. ,%a,e &%&en,e"e F"cu,eR
Q Iu+i,%. dac. On,r-% zi. & #ei On7e"a. O2i Fr%&i, d%u "ucruri6 On,3i & 'inucid 7i.
duF aia. O2i fac un 'canda" de-% ' & 2ii &in,e(
Ui,e-a7a &er$ea& n%i. cuF"u ne"e$i,i&. F"i&+3ndu-ne Fe 7e', unu" "3n$ a",u". %c1i
On %c1i. dar nici%da, &3n On &3n. On e#en,ua"i,a,ea c a& da Fe',e a&ici de-ai
+r+a,u"ui ei %ri de-ai ne#e',ei &e"e(
A",uri de A"ice a& de'c%Feri, +"3nde2ea( A& "ua, cur'uri de na,ura"e2e. "ec2ii de
#ia2( )red c a',a &-a 'edu' "a ea( On *ri&a c',%rie cau2i Ferfec2iunea. On cea de-
a d%ua. cau2i ade#ru"(
)eea ce e',e &ai fru&%' "a % fe&eie e',e ' fie 'n,%a'. O&i F"ace ' re'Fire
Sn,a,e. acea', ,aini2 a F"ceriiN reau ' ai+ F%f, ' a"er$e. ' r3d On 1%1%,e.
' 'e Ond%aFeN S ai+ din2i "a fe" de a"+i ca a"+u" %c1i"%r. % $ur Fr%a'F, ca un
Fa, &are. +uze ca cire7e"e. cu 'ru,ri ca ni7,e Fie,re Fre2i%a'e. % Fie"e On,in' ca
aceea de Fe un ,a&-,a&. '3ni r%,unzi ca +i"e"e de Fe-,anDue:. c"a#icu"e fine ca
ariFi"e de Fui. Fici%are aurii Frecu& ceru" T%'canei. un cur r%,und ca %+razu" unui
+e+e"u7 7i. &ai a"e'. &ai a"e' S NU FIE MA)VIAT( Tre+uie ' &ir%a' &ai
de$ra+ a "aF,e 7i a ,ran'Fira2ie. dec3, a Farfu& 7i a 2i$ar(
Te',u" fina" e',e Fi'cina( Fiin2e"e 'e dez#"uie Fe &ar$inea Fi'cine"%r6 % in,e"ec,ua"
#a ci,i 'u+ F"rie. % 'F%r,i# #a %r$aniza % Far,id de F%"%. narci'ice"e O7i #%r
'uFra#e$1ea +r%nzu". iF%1%ndre"e 'e #%r ,ar,ina cu ecran ,%,a"(((
N%,e6
*e,anDue - S%c cu +i"e &ari. de "e&n( -N( ,(/
Dac #ei On,3"ni Fe &ar$inea unei Fi'cine % fe&eie care refuz '-7i ude Fru" de
,ea& ' nu-7i ',rice c%afura. ia-% "a 'n,%a'a( Dac 'are On aF c1ic%,ind. 'ri Fe
ea(
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI
)rede2i-&6 a& Oncerca, ,%, ce 'e Fu,ea ca ' nu & Ondr$%',e'c( *une2i-# On "%cu"
&eu6 cine '-a friF, cu ci%r+ 'uf" 7i-n iaur,( Dar nu & Fu,ea& %Fri ' nu &
$3nde'c "a A"ice. On une"e &%&en,e % ura&. % de,e',a& cu ade#ra,. % c%n'idera&
% cara$1i%a'. O&+rca, ca nai+a. "a7. #u"$ar. % "un$an O&Fiedica,. % fa"'
r%&an,ic ce #%ia '-7i F',reze #ie2i7%ara aia a ei ne'ra, 7i a7eza,. % c%c%,
Sa"nic 7i e$%i',. % O"i#e -ne#a',a "ui *%FeUe/ an,iFa,ic. ,%an,. cu #%cea aia a ei
care O2i z$3rie ,i&Fane"e 7i cu $u',uri"e ei de4a-'1i%n #ic,i&( AF%i. On c"iFa
ur&,%are. & ui,a& "a F%za ei 'au Oi auzea& #%cea ad%ra+i" 7i ,andr "a ,e"ef%n
%ri aFrea c1iar ea 7i O&i z3&+ea. iar eu cdea& On ad&ira2ie. u"ui, de a,3,a
fru&u'e2e de"ica,. de %c1ii ad3nci. de Fie"ea ca &,a'ea. de Fru" "un$ ce 'fida
f%r2a $ra#i,a2iei5 era % '"+,iciune %ac1e7 7i i&F%'i+i" de O&+"3nzi,. % indian
fier+in,e. % E'&era"d -fe&eia "ui Tua'i&%d%/ 7i. D%a&ne. cu& &ai +inecu#3n,a&
ceru". a,unci. c O&i ddu'e 7an'a de a On,3"ni % a'e&enea crea,ur(
Ia, un ,e', f%ar,e 'i&F"u. ca ' af"a2i dac 'un,e2i cu ade#ra, Ondr$%',i2i6 dac.
duF Fa,ru-cinci %re Fe,recu,e fr iu+i,. acea',a OnceFe ' # "iF'ea'c. a,unci nu
'un,e2i Ondr$%',i2i5 dac era2i. zece &inu,e de de'Fr2ire ar fi f%', de aSun' ' #
fac #ia2a i&F%'i+i" de 'uF%r,a,(
^^
MERGI. [O!FGANG
FaF,u" c O2i On7e"i ne#a',a nu e c1iar a,3, de $ra#. On 'ine. dac ea nu af" nici%da,(
)red c1iar c &u"2i '%2i fac a',a. cu,3nd Feric%"u". a'u&3ndu-7i n%i ri'curi. ca Fe
#re&ea c3nd Oncercau '-7i 'educ '%2ia. On ace', 'en'. adu",eru" F%a,e c e',e %
dec"ara2ie de dra$%',e c%nSu$a"( Sau F%a,e c nu( On %rice caz. cred c &i-ar fi
de',u" de $reu '-% fac Fe Anne ' On$1i, F%#e',ea a',a(
O&i a&in,e'c de u",i&a n%a',r cin On ,e,e-a-,e,e( A7 Frefera ' nu-&i aduc a&in,e
7i ,%,u7i O&i a&in,e'c( Se Fare c &%&en,e"e ur3,e "a' a&in,iri fru&%a'e. &i-ar
F"cea ,are &u", ' fie c1iar a7a(
On ceea ce & Fri#e7,e. e"e r&3n anc%ra,e On &ine. "a ru+rica L&%&en,e ur3,eM. dar
nu iz+u,e'c '-&i ,rezea'c nici% n%',a"$ie( Mi-ar F"cea ' & reOncarnez On,r-un
#ide% VS. ca ' F%, 7,er$e ace',e i&a$ini care & +3n,uie(
Anne & c%F"e7ea cu reFr%7uri. aF%i Oi era necaz c & c%F"e7i'e cu reFr%7uri 7i 'e
On,ri',a 7i &ai ru( Oi eGF"ica& c era nu&ai #ina &ea( O&i i&a$ina'e& % F%#e',e.
a",fe" de ce &i-a7 fi ,ia, Fru" a,3, de 'cur,. On cei ,rei ani de c',%rieR Onain,e
fu'e'e "un$. a7a c O" "'a& din n%u ' crea'c( Era& ca Sa&-'%n6 cu Fru" ,ia,. nu
fcea& nici c3, % ceaF de$era,N On afar de a',a. nu Ondrzni'e& nici%da, '-% cer
a7a cu& 'e cu#ine de "a ,aic-'u( *rin ur&are. c',%ria nu era #a"a+i"( Ea r3dea cu
dr$"7enie de $"u&e"e &e"e( M 'i&2ea& cu &u'ca Fe cciu". dar ea z3&+ea
,ri',. ca 7i cu& ar fi 7,iu, din,%,-deauna c a7a % ' 'e ,er&ine ,%,u". On re',auran,u"
',a F"cu,/ Fe acea', fa2 de &a' a"+. "u&ina, de "u&3nri. di'cu,3nd
ca d%i #ec1i a&ici( !a &a'. nici &car n-a& F"3n'( *%2i ' ,e OndeFr,ezi Fe #ecie
de un %&. F%2i '-2i ca"ci ,%a,e Sur&in,e"e 7i ' r&3i On c%n,inuare fa2 On fa2 cu
e". fr ' faci din a',a un caF, de 2ar(
On ce"e din ur&. &-a anun2a, c O&i $'i'e un On"%cui,%r &ai ce"e+ru. &ai +,r3n 7i
&ai dr$u2 dec3, &ine( Era ade#ra, -a& af"a, &ai ,3rziu. eu fiind inf%r&a, Q
e#iden, Q u",i&u"/. O" de'c%Feri'e "a "%cu" de &unc( A& z+iera, "a ea6
Q O FiFi2 ,3nr. care 7i-% Fune cu &%7ne$i. e',e "a fe" de na7Fa ca un &%7 care
7i-% Fune cu ,inere( E ce#a Frea ief,inN
- *refer un +,r3n fru&%' 7i F%,%"i, dec3, un ,3nr na'%" 7i Ondrci,. &i-a r'Fun'(
Nu-&i dau 'ea&a de ce &i-%i fi Onc1iFui, c Anne % ' r&3n #du#. nec%n'%"a,
7i On"cri&a,( Nu-&i dau 'ea&a nici de ce &-% fi %fen'a, a,3,a #e',ea a',a( On fine.
nu 7,iu. nu-&i dau 'ea&a( De'c%Ferea&. Fur 7i 'i&F"u. c a& a&%r *r%Friu( Era&
un On$3&fa,( Tu ,e crezi de neOn"%cui, 7i. c3nd
c%"%. e7,i On"%cui, "a iu2ea"( )e credea&R ) % ' 'e %&%areR ) % ' 'e ',in$R On
,i&F ce eu Q ,3nr fi"fiz%n care & credea& un 'uFer+ F"aU+%U Onc%nSura, de
fe&ei Q #i'a& "a A"ice. Ar&e 'e $3ndea "a On"%cui,%ru" &eu 7i O&i Funea c%arne
On-,r-% #e'e"ie. a#3nd $riS ' af"e ,%a, "u&ea. On 'eara aceea. a& czu, de 'u'(
R%a,a 'e On,%rcea. duF cu& &eri,a&( ASun' aca'. a& a'cu",a, M%zar, "a radi%(
Fru&u'e2ea 'e ,er&in On Ur32enie. de',inu" Tinere2ii e',e ' 'e Ofi"ea'c. ia2a nu
e',e dec3, % "en, *u,rezire. Muri& cu fiecare Zi( Din fericire. ne r&3ne
On,%,deauna M%zar,( Oare c3,%r %a&eni "e-% fi 'a"#a, #ia2a M%zar,R
^^I
)A*ITO! FOARTE SE^OS
E',e cazu" ' ne %cuF& de e'en2ia". adic de 'eG( MaS%ri,a,ea fand%'i,e"%r din
&ediu" &eu 'un, c%n#in'e c a face dra$%',e On'ea&n a 'e On,inde Fe 'Fa,e. On
,i&F ce un d%+i,%c On '&%c1in$. +ea, ca un F%rc. 'e +323ie dea'u-Fr-"e. duF care
eSacu"eaz On f%ru" "%r in,eri%r 7i 'e Fune Fe 'f%ri,( E"e 7i-au fcu, educa2ia 'eGua"
Fe "a ra"iuri"e fi2%a'e. *rin c"u+uri"e Fri#a,e 7ic %ri Frin di'c%,eci"e din Sain,
Tr%Fez. "n c%&Fania ce"%r &ai Fr%7,i Far,eneri de Fe fa2a F&3n,u"ui6 Bie2eii "ui
,,icuB( *r%+"e&a 'eGua" a +ie2ei"%r de +ani-$a,a
e',e c au f%', %+i7nui2i. din fra$ed Fruncie. ' Fri&ea'c ,%,u" fr ' dea ni&ic(
Nici &car nu e % c1e',ie de e$%i'& -TO0I $a$iii 'un, e$%i7,i On Fa,/. nu&ai c
ni&eni nu "e-a eGF"ica, #re%da, c On,re % fa, 7i un *%r'c1e eGi', % diferen2(
-)3nd di',ru$i % fa,. ,,icuB nu ,e cear,(/
S"a# D%&nu"ui. Anne nu fcea Far,e din acea', eG,re&. dar nici nu a#ea #re%
Onc"ina2ie 'Fecia" Fen,ru c1e',ia a',a( )e" &ai &are de"ir 'eGua" a" n%',ru a a#u,
"%c On ,i&Fu" #%iaSu"ui de nun, On G%a. duF ce a& fu&a, da,ura:( Udare. Onde'are.
237nire. 'Fer&are( A#ea& ne#%ie de ace', fu&. care ' ne dez$1e2e. cci ne af"a&
On 'ez%nu" F"%i"%r $re"e. adu'e de &u'%n(
N%,e6
: Da,ura -',ra&%niu&/ Q ciu&faie. F"an, ,%Gic 'au narc%,ic( -N( ,/
M r%$. ace', #3rf n-a f%', dec3, % eGFerien2 1a"ucinan,6 de a",fe". era& a,3, de
Ondr$%',i, Fe #re&ea ace',ui #%iaS. Onc3, a& "'a,-% ' & +a, 7i "a Fin$-F%n$.
Frin ur&are # da2i 'ea&a c nu era& On,r-% ',are n%r&a"( Da. Anne. af" acu&.
dac ci,e7,i cu&#a acea', car,e. c. On ,i&Fu" #%iaSu"ui de nun,. a& Fierdu, "a
Fin$-F%n$ dinadin'. O`R
SeGu" e % "%,erie6 d%u Fer'%ane F%, ad%ra ' fac ,rea+a a',a cu a",cine#a. dar '
nu 'i&, F"cere O&Freun( )rezi c "ucruri"e #%r &er$e &ai +ine. dar nu &er$ &ai
+ine de"%c( E % c1e',ie de eFider&. adic % nedreF,a,e -ca ,%a,e "ucruri"e care au
"e$,ur cu Fie"ea6 ra'i'&u". de"ic,u" de facie'8. acneea(((/(
*e de a", Far,e. ,andre2ea n%a',r nu fcea dec3, ' Onru,2ea'c "ucruri"e. On
dra$%',e. 'i,ua2ia de#ine cu ade#ra, On$riS%r,%are a,unci c3nd ,reci de "a un fi"&
de ca,e$%ria ^ "a $3n$ure"i( Din &%&en,u" On care Once,ezi ' &ai 'Fui6 L% ' ,e fu,
On $ur. cur#i7,in &icM. ca ' 'Fui6 Liu+i2ica &ea 'cu&Fic. "u$u-"u$u. 2u2u"ic
&ic. d-&i un Fu7i "a Fu2i-Fu2iM. e cazu" ' ,e a"ar&ezi( )1e',ia a',a 'e #ede f%ar,e
eFede6 c1iar 7i #%ci"e 'e 'c1i&+ duF c3,e#a "uni de #ia2 in c%&un( Zdra1%nu"
#iri" cu #%ce de ',en,%r OnceFe ' #%r+ea'c "a fe" ca un c%Fi"a7 "e$na, On F%a"a
&aic-'ii( a&Fa fa,a" cu $"a' r$u7i, de#ine % fe,i2 du"cea$. care O7i c%nfund
+r+a,u" cu un Fi'%ia7( Dra$%',ea n%a',r a f%', On#in' de in,%na2ii(
Ki. Fe ur&. e c%nceF,u" ',a &%n',ru%'. care O2i ,aie ,%, c1efu". ce" &ai Fu,ernic
'%&nifer in#en,a, #re%da,6 Da,%ria )%nSu$a"( Dac ',ai % zi-d%u Fe nere$u"a,e.
ni&ic $ra#. nici nu F%&ene7,i de a',a( Dar duF #re% Fa,ru-cinci zi"e. an$%a'a
Da,%riei de#ine 'u+iec, de c%n#er'a2ie. Onc % 'F,&3n fr ' faci dra$%',e 7i
,%a, "u&ea 'e On,rea+ ce 'e On,3&F". iar F"cerea de#ine % %+"i$a2ie. % c%r#%ad5
dac &ai "a7i ' ,reac % 'F,&3n fr ' faci ni&ic. ,en'iunea #a de#eni in-
'uF%r,a+i" 7i. F3n "a ur&. aSun$i ' faci "a+ On +aie. ui,3n-du-,e "a +enzi
de'ena,e F%rn%$rafice. ceea ce #a fi un fia'c% $aran,a,. c%n,rariu" d%rin2ei( Ui,e.
a',a e Da,%ria )%nSu$a"(
Genera2ia n%a',r e',e eG,re& de Fr%', educa, Fe F"an 'eGua"( )rede& c 7,i&
,%,u". Fen,ru c 'un,e& +%&+arda2i cu fi"&e 1ard 7i Fen,ru c Frin2ii n%7,ri au
fcu, c1iFuri"e re#%"u2ia 'eGua"( Dar ,%a, "u&ea 7,ie c re#%"u2ia 'eGua" nu a
a#u, "%c( On 'eG. ca 7i On c',%rie. de un 'ec%" Onc%ace nu '-a c"in,i, ni&ic. nici
&car cu un &i"i&e,ru( Ne aFr%Fia& de anu" 8999. iar &%ra#uri"e erau "a fe" ca On
'ec%"u" a" ^"^-"ea 7i. %ricu&. &ai Fu2in &%derne dec3, On a" ^III-"ea( TiFii erau
&ac1%. ',3n$aci. ,i&izi. iar fe,e"e erau Fudice. ',3nSeni,e. c%&F"eGa,e de $3ndu" c
ar Fu,ea fi "ua,e dreF, ni&f%&ane( D%#ada c $enera2ia n%a',r e nu" din Func, de
#edere 'eGua" e',e 'ucce'u" e&i'iuni"%r de'Fre cur. de "a radi% 7i de "a ,e"e#iz%r. 7i
infi&u" Fr%cen, de ,ineri care f%"%'e'c Frezer#a,i#u" a,unci c3nd fac dra$%',e( A',a
a,e', faF,u" c 'un, incaFa+i"i ' #%r+ea'c fire'c de'Fre ea( *rin ur&are. # Fu,e2i
i&a$ina c3, de neFriceFu2i 'un, ,inerii 7i. cu a,3, &ai &u",. ,inerii +ur$1ezi((( O
ca,a',r%f(
N%,e6
: On %ri$ina"6 de"i, de facie' -fir(/( A"uzie "a eGFre'ia Lde"i, de 'a"e $ueu"eM Q
are',are din cauza faF,u"ui c F%"i2iei nu-i F"ace &u,ra cui#a( -N( ,/
A"ice On' n-a frec#en,a, cercuri"e a',ea O&Fu2i,e( Ea c%n'ider 'eGu" nu ca Fe %
%+"i$a2ie. ci ca Fe un S%c a"e crui re$u"i #rea ' "e de'c%Fere Onain,e 7i. e#en,ua". '
"e &%difice( N-are niciun ,a+u. c%"ec2i%neaz idei. #rea ' eGF"%reze ,%,u"( )u ea.
a& recuFera, ,reizeci de ani de On,3rziere( M-a On#2a, ' &3n$3i( *e fe&ei ,re+uie
' "e a,in$i cu #3rfu" de$e,e"%r. ' "e dez&ierzi cu #3rfu" "i&+ii5 cu& ' fi $1ici,
c1e',ia a',a. dac nu &i-a 'Fu'-% ni&eniR A& de'c%Feri, c F%2i face dra$%',e On,r-
% 'u&edenie de "%curi -On Farcri. "if,uri. On ,%a"e,e"e din "%ca"uri"e de n%aF,e.
,%a"e,e"e din ,renuri. ,%a"e,e"e din a#i%ane 7i c1iar On a",e Fr2i dec3, ,%a"e,e"e. Fe
iar+. On aF. "a '%are/. cu ,%, fe"u" de acce'%rii -Sucrii 'ad%-&a'%c1i',e. fruc,e.
"e$u&e/ 7i On ,%a,e fe"uri"e de F%zi2ii -cu 'u'u-n S%'. cu S%'u-n 'u'. On &ai &u"2i.
"e$a,. "e$na,. fc3nd Fe f"a$e"a,%ru" din Se-#i""a. $rdinaru" SuF"icii"%r.
di',ri+ui,%ru" de 'uc de fudu"ii. F%&Fa de +enzin. On$1i2i,%area de 7erFi. d%&ina
de&%niaca. 3@:> 0i2i. $an$-+an$ $ra,i' cu "u&3nri/( *en,ru ea. a& de#eni, &ai
&u", dec3, 1e,er%. 1%&% 'au +i'eGua"6 a& de#eni, %&-ni'eGua"( De ce ' ,e
"i&i,eziR
reau ' re$u"ez Q Fe +une Q ani&a"e. in'ec,e. f"%ri. a"$e. +i+e"%uri. &%+i"e.
',e"e. ,%a,e c3,e %r ' ne #rea( Mi-a& de'c%Feri, c1iar 7i % ui&i,%are caFaci,a,e de a
n'c%ci F%#e7,i. une"e &ai a+racada+ran,e dec3, a",e"e. d%ar ca ' i "e 'u'ur "a
urec1e. On ,i&Fu" ac,u"ui. On,r-% zi. "e #%i Fu+"ica On #%"u& 7i
Oi #%i 7%ca Fe cei care nu & cun%'c OndeaSun'c( De faF,. a& de#eni, un au,en,ic
Fer#er' F%"i#a"en,. Fe 'cur,. un ,iF care 'e +ucur de #ia2( Nu #d de ce ar a#ea
dreF,u" ' fie "i+idin%7i nu&ai +a+a"3cii(
On rezu&a,. dac % i',%rie d'Fre cur F%a,e de#eni % F%#e',e de dra$%',e. reciFr%ca
e',e f%ar,e rar(
^^II
)ORES*ONDEN0 -I/
*ri&a 'cri'%are c,re A"ice6
LScu&F A"ice.
E7,i &inuna,( Nu #d de ce. 'u+ Fre,eG,u" c ,e nu&e7,i A"ice. ni&eni nu-2i F%a,e
'Fune c e7,i % &inune:(
Mi 'e On#3r,e7,e caFu"( Fe&ei"%r ca ,ine ar ,re+ui ' "i 'e in,erzic ' &ear$ "a
On&%r&3n,area +unice"%r &e"e( Iar,-& Fen,ru ace', +i"e2e"( Era 'in$ura &ea 7an'
de a r&3ne "3n$ ,ine On JeePendu" ',a(
Marc(M
Niciun r'Fun'(
A d%ua 'cri'%are c,re A"ice6
LA"ice.
SFune-&i. r%$u-,e. nu cu&#a ,u e7,i ,%,u7i fe&eia #ie2ii &e"eR
SFui c 2i-e ,ea&( A,unci. eu ce ' &ai zicR Tu crezi c & S%c. dar n-a& f%',
nici%da, &ai 'eri%'(
N%,e6
c N%u#e""e' '%u' ec',a'U(
i A"uzie "a A"ice On 2ara &inuni"%r de !eJi' )arr%"". -N( ,(/
Nu 7,iu ce ' fac( A7 #rea ' ,e #d. dar 7,iu c nu ,re+uie( Ieri-'ear &i-a&
OndeF"ini, da,%ria c%nSu$a" $3n-dindu-& "a ,ine( E a+Sec,( Tu &i-ai ,u"+ura, #ia2a.
eu nu #reau ' 2i-% ,u"+ur Fe a ,a( A',a #a fi u",i&a &ea 'cri'%are. dar nu ,e #%i ui,a
i&edia,(
MarcM
*%',-'criF,u&6 L)3nd &in2i. c3nd Oi 'Fui unei fe&ei c % iu+e7,i. e de crezu, c
&in2i. dar ce#a. ce#a ,%, ,e-a O&Fin' '-i 'Fui c1e',ia a',a. de aceea. e',e ade#ra,M(
-RaU&%nd Radi$ue,/
Niciun r'Fun'( A',a n-a f%', u",i&a &ea 'cri'%are(
^^III
FUNDU! ABISU!UI
Sa"u,. 'un, ,%, eu. &%r,u" #iu din fru&%a'e"ecar,iere(
Mi-ar fi F"cu, ' fiu d%ar &e"anc%"ic. e % c1e',ie e"e$an,5 On "%c de a',a. eu
%'ci"ez On,re "ic1efiere 7i de"ic#e'cen2:( Sun, un z%&+i care z+iar "a &%ar,e
fiindc e',e Onc On #ia2( Sin$uru" re&ediu O&F%,ri#a &i$renei &e"e ar fi un
A'Fe$ic :999. dar nu F%, ' iau. fiindc & d%are Frea ru ',%&acu"( Mcar
dac a7 aSun$e "a fundN Dar nu( )%+%r. c%+%r ,%, &ai S%' 7i nu dau de fund. ca '
F%, 237ni OnaF%i(
Tra#er'ez %ra7u" din,r-% Far,e On cea"a",( in ' Fri#e'c ca'a On care ',ai ,u cu
An,%ine( )redea& c ,e-a& a$2a, On-,r-% d%ar 7i ui,e c & F%&ene'c r,cind
Frin fa2a F%r2ii ,a"e. cu r'uf"area ,ia,( Dra$%',ea e',e % 'ur' de Fr%+"e&e
re'Fira,%rii(
!u&ini"e din aFar,a&en,u" ,u 'un, aFrin'e( *%a,e c iei cina 'au ,e ui2i "a ,e"e#iz%r
'au a'cu"2i &uzic $3ndindu-,e "a &ine %ri fr ' ,e $3nde7,i "a &ine 'au F%a,e c
,u((( c #%i((( Nu. fie-2i &i". 'Fune-&i c nu faci a',a( S3n$erez ',3nd On Fici%are.
Fe ',rad. On fa2a ca'ei ,a"e. dar '3n$e"e nu cur$e. e % 1e&%ra$ie in,ern. un Onec On
aer "i+er( Trec,%rii 'e ui, "a &ine i'c%di,%r6 cine nai+a e ,iFu" ',a care #ine On
fiecare zi 7i c%n,e&F" fa2ada ace',ui i&%+i"R S fie #reun de,a"iu ar1i,ec,ura"
&a$nific care n%u ne-a 'cFa,R Sau ,3nru" ',a nera'. cu Fru" z+ur"i,. % fi un n%u
FDS8R LScu&F%. ui,a On car,ieru" n%',ru eGi', ,iFi FDS On 1ain A$ne' B(M LTaci.
,3&Fi,u"e. d%ar #ezi c e un dea"er de ,ineriNM
Mai. a,3, de ur3,a "un &ai( )u Fun2i"e ei care nu 'e &ai ,er&in6 Sr+,%area
Muncii. Ani#er'area "ui = &ai :;?>. On"2area. Ru'a"ii"e( !un$i"e JeePenduri fr
A"ice 'e adun( Teri+i" Fri#a2iune %r$aniza, de ',a, 7i de re"i$ia ca,%"ic. Farc
Fen,ru a & FedeF'i fiindc "e-a& ne'%c%,i, Fe a&3nd%u( S,a$iu in,en'i# de
'uferin2(
N%,e6
: De"ic#e'cen2 Q Fr%Frie,a,ea un%r c%rFuri '%"ide de a a+'%r+i #aF%rii din
a,&%'fer F3n "a '%"u+i"izare( -N( ,(/
8 FDS Q fr d%&ici"iu ',a+i"( -N( ,/
Nu & &ai in,ere'eaz ni&ic On afar de A"ice( Ea %cuF ,%, 'Fa2iu"( Mer'u" "a
cine&a. &3nca,u". ci,i,u". d%r&i,u". dan'u" ,ec1n%. &unca. ,%a,e ace',e %cuFa2ii
care O&i u&F"eau #ia2a de d%+i,%c F",i, cu Fa,ru cr&izi Fe "un. nu &ai au. de
acu&. niciun c1ic1irez( A"ice a dec%"%ra, uni#er'u"( Din,r-%da,. a& :@ ani( A&
cu&Fra, F3n 7i Farfu&u" "ui A"ice. ca '-" &ir%' On ,i&F ce & $3nde'c "a ea. dar
nu &ai era &ir%'u" ei ad%ra+i" de Fie"e dr$',%a' +run ad%r&i,. Fici%are "un$i.
z#e",e2e Onc3n,,%are cu F"e,e de 'iren "an$ur%a'( Nu F%2i Onc1ide ,%a,e a',ea On,r-
un f"ac%n(
On 'ec%"u" ^^. dra$%',ea e un ,e"ef%n care nu 'un( DuF-a&iezi On,re$i F3ndind
fiecare 'une, de Fa7i de Fe 'car. ca 7i a,3,ea fa"'e +ucurii a+'urde. cci ai anu"a,
On,3"nirea FreciFi,a,. Fe "a Fr3nz. Frin &e'a$eria 'ecre,. Onc % F%#e',e cu un
adu",er care ia % On,%r',ur ned%ri,R Ei. da. nu e ce#a Frea %ri$ina". O&i Fare ru5
n-a& ce ' fac dac e ,%,u7i c1e',ia cea &ai $ra# care &i '-a On,3&F"a, #re%da,(
A',a e car,ea unui c%Fi" r'f2a,. dedica, ,u,ur%r zFci2i"%r Frea Furi Fen,ru a ,ri
ferici2i( )ar,ea ce"%r care au r%"u" ne$a,i# 7i Fe care nu-i cineaz ni&eni( )ar,ea
ce"%r care n-ar ,re+ui ' 'ufere Fen,ru % de'Fr2ire Fe care au Fr%#%ca,-% ei On7i7i.
dar care ,%,u7i 'ufer din Fricina unei dureri cu a,3, &ai ireFara+i"e. cu c3, 7,iu c
'un, 'in$urii #in%#a2i( Fiindc dra$%',ea nu On'ea&n d%ar ' 'uferi 'au '-i faci Fe
a"2ii ' 'ufere( *%a,e On'e&na 7i a&+e"e On ace"a7i ,i&F(
^^I^
REGIMU! DE*RESI
S fi 'in$ur a de#eni, % +%a" ru7in%a'( De ce %are fu$e ,%a, "u&ea de
'in$ur,a,eR *en,ru c ea ,e %+"i$ ' cu$e,i. On zi"e"e n%a',re. De'car,e' n-ar &ai
'crie6 L)u$e,. deci eGi',M( Ar 'Fune6 LSun, 'in$ur. deci cu$e,M( Ni&eni nu #rea
'in$ur,a,ea. Fen,ru c ea O2i "a' Frea &u", ,i&F Fen,ru cu$e,are( Or. cu c3, cu$e,i
&ai &u",. cu a,3, e7,i &ai in,e"i$en,. deci &ai ,ri',( )red c nu eGi', ni&ic( Nu &ai
cred On ni&ic( Nu-&i f%"%'e'c "a ni&ic( ia2a nu-&i e de niciun f%"%'( )e Fr%$ra&
e On 'eara a',a Fe ca+"uR
Sin$ura #e',e +un6 nefericirea ,e face ' '"+e7,i( Ni&eni nu &en2i%neaz ace',
re$i&. care e',e ,%,u7i ce" &ai eficace din,re ,%a,e( DeFre'ia care ,e Su+2iaz(
)3n,ri2i cu c3,e#a Pi"e On F"u'R Di#%r2a2i. Ondr$%',i2i-# de cine#a care nu #
iu+e7,e. ,ri2i 'in$uri 7i ru&e$a2i-# ,ri',e2ea c3, e ziu"ica de "un$( EGce'u"
F%ndera" #a di'Frea &in,ena7. ca zFada "a '%are( #e2i re$'i ,ruFu" z#e",. de
care # #e2i Fu,ea +ucura Q dac 'cFa2i ,eferi(
)e Fca, c 'un, Ondr$%',i, 7i nu F%, Fr%fi,a de n%u" &eu ce"i+a,( )3nd era&
',uden,. ad%ra& ' fiu 'in$ur( )%n'idera& c ,%a,e fe&ei"e 'un, fru&%a'e( LNu
eGi', fe&ei na'%a"e. eGi', d%ar Fa1are de #%,c Frea &iciM. a#ea& %+iceiu" '
reFe,( Nu erau d%ar #%r+e de a"c%%"ic On de#enire. c1iar a7a $3ndea&( LT%a,e
fe&ei"e au un nu-7,iu-ce a" "%r. e de-aSun' % ,cere a&uza,. un %f,a, di'cre,. %
$"ezn nea',3&Fra,. % 7u#i2 re+e"( )1iar 7i c3rna,u" ce" &ai %ri+i" a'cunde On e"
% c%&%ar( )1iar 7i Mi&ie Ma,1U. dac are %cazia. face ni7,e c1e',ii 'Fecia"eNB Ki
iz+ucnea& On r3'u" &eu '%n%r. ce" Fe care O" f%"%'e'c Fen,ru
a-&i 'u+"inia Fr%Frii"e $"u&e. ce" dinain,e de a fi de'c%Feri, ade#ra,a 'in$ur,a,e(
De acu&. c3nd +eau a"c%%"uri +%,eza,e. &%r&i de unu" 'in$ur. ca un +%'c1e,ar(
M duc ' fac "a+ On,r-% ca+in de Fr%iec2ii #ide%. de Fe ',rada Sain, Deni'.
nu&ru" ==( ZaFez ca& :8? de fi"&e F%rn%( Un $a$iu 'u$e un ne$ru cu % c1e',ie
de 39 de cen,i&e,ri( ZaF( O fa, Onc,u7a, e 'er#i, cu ni7,e cear ,%Fi,. Fe "i&+.
7i cu de'crcri e"ec,rice. Fe f%feaza ra'( ZaF( O fa"' +"%nd 'i"ic%na, On$1i,e %
$ur +un de 'Fer&( ZaF( Un ciu&e,e cu ca$u" ',rFun$e 'f3rcuri"e unei
%"andeze care z+iar L_e'. Ma7,erM( ZaF( O ,3nr ani&a,%are fr eGFerien2
Onca'eaz % 'cu" de F"a',ic On anu' 7i a",a On #a$in( ZaF( TriF" eSacu"are facia"
Fe',e d%u "e'+iene cu c3r"i$e de rufe Frin'e de '3ni 7i de c"i,%ri'( ZaF( O %+ez
+%r2%a'( ZaF( Du+" On7uru+are ana"( ZaF( *iFi On $ura unei ,1ai"andeze "e$a,e
c%+z( ZaF( B$a-&i-a7 Fici%are"e. nu &ai a& &%nede de :9 franci 7i Onc n-a&
Sui'a,. 'un, Frea +ea, ca ' reu7e'c( %r+e'c ,are Frin 'eG-'1%F. d3nd din &3ini ca
un aFuca,(
)u&Fr % ',ic" de F%FFer'( A7 #rea ' fiu Frie,en "a ca,ara& cu +e2i#ii de Fe
',rada Sain, Deni'. care z+iar. c",in3ndu-'e. c. Fe ,i&Furi. a#eau "a Fici%are ce"e
&ai fru&%a'e fe&ei( Dar nu & acceF, 7,ia On c%nfreria "%r6 &ai de$ra+ "e #ine
c1efu" '-&i 'Far$ &u,ra. ca ' & On#e2e ce On'ea&n ' 'uferi cu ade#ra,( A7a
c & On,%rc aca' Fe ,rei crri. cu fa2a inunda, de F%FFer'-u" #r'a,. cu $ura
du1nind a Fici%are. n-a& &ai f%', de ani de zi"e a7a de +ea,. cu % d%rin2 a,r%ce de
a +%rO 7i de a & caca On ace"a7i ,i&F5 &i-e i&F%'i+i" ' "e fac Fe a&3nd%u %da,.
% ' ,re+uia'c ' a"e$( M 1%,r'c '-&i e#acuez &ai On,3i diareea. a7eza, Fe [)5
un +u"i%n infec, ',r%Fe7,e faian2a. Fu2ind de-&i &u, na'u". dar. de%da,. d%rin2a de
a & r',i "a +%canci e',e din ca"e-afar de Fu,ernic6 & r'uce'c Q Fen,ru a
#%&i,a On c"%'e, % +i" acid care O&i z$3rie. ca un $"a'FaFir. $3,"eSu" Q. ',3nd On
Fa,ru "a+e. cu curu" $%". On &ir%'u" de dezinfec,an,( Ki ui,e cu& & aFuc iar. cu
,%a, f%r2a. ccarea5 F3n "a ur&. Fr%iec,ez Fe u7 un "i,ru de cca, "ic1id 7i
Fe',i"en2ia". +3z3ind 7i ',ri$3nd-% Fe &a&a(
^^^
)ORES*ONDEN0 -II/
A ,reia 'cri'%are a f%', Oncununa, de 'ucce'( Mu"2u&iri *%7,ei6 ,e"ef%nu". faGu" 'au
in,erne,u" nu #%r On,rece nici%da,. On fru&u'e2e r%&an,ic. +unu" 7i #ec1iu" Feric%"
a" "e$,urii eFi',%"are(
LScu&F A"ice.
Te #%i a7,eF,a On fiecare 'ear. "a %ra 7aF,e. Fe % +anc din *ia2a DauF1ine( Fie c
#ii. fie c nu. eu #%i fi ac%"% On fiecare 'ear. OnceF3nd de azi(
MarcM
Te-a& a7,eF,a, "uni. Fe F"%aie( Te-a& a7,eF,a, &ar2i. Fe F"%aie( Miercuri n-a &ai
F"%ua,. ai #eni,( -*arc ar fi un c3n,ec de-a" "ui _#e' Du,ei"(/
Q Ai #eni,R
Q Da. ca& a7a '-ar zice(
Q De ce n-ai #eni, "uni 7i &ar2iR
Q *"%ua(((
- Nu 7,iu ce & %Fre7,e '-2i((( %fer un ,e"ef%n &%+i"( Ai z3&+i,( SFiridu7 a'cun' On
'Fa,e"e unei c%a&e #e',i,%are de F"ceri a+'c%n'e( Z3n cu c1iFu" "u&in%' 7i +uze
care O&i z3&+eau fr a c3n,ri ar$u&en,e"e Fr% 7i c%n,ra( 0i-a& "ua, &3na. ca Fe
un %+iec, Fre2i%'( AF%i '-a a7,ernu, % ,cere ',3nSeni,. de circu&',an2. Fe care a&
#ru, '-% ruF6
Q A"ice. cred c e $ra#((( Dar ,u &-ai O&Fiedica,6
Q K777,(((
AF%i ,e-ai aF"eca, 7i &-ai 'ru,a, Fe +uze( I&F%'i+i". %are nu #i'a&R Mi 'e &ai
Fu,ea On,3&F"a ce#a a,3, de de"ica,R
A& #ru, din n%u ' #%r+e'c6
Q A"ice. &ai a#e& ,i&F ' d& OnaF%i. reFede. Fen,ru c. duF aia. % ' fie Frea
,3rziu 7i eu % ' ,e iu+e'c f%ar,e ,are 7i. ,u nu & cun%7,i. On cazuri de a',ea. de#in
f%ar,e Feni+i"(((
Dar de da,a a',a &-a On,reruF, "i&+a ,a 7i ,%a,e #i%ri"e din ce"e &ai fru&%a'e fi"&e
de dra$%',e 'c%, un 'c3r23i, &izera+i" Fe "3n$ 'i&f%nia care a r'una, On caFu"
&eu(
Ki dac #%i & c%n'idera2i un cara$1i%'. a,unci 1ai 'ic,ir de aiciN
^^^I
AMANTU! DIOR0AT
A',zi. e#i, *ia2a DauF1ine. cu eGceF2ia cazuri"%r c3nd 'un, Frea i',%#i, Fen,ru a
& O&F%,ri#i. ca. de eGe&F"u. On 'eara a',a. c3nd &-a& a7eza, Fe +anca n%a',r.
din Fur &a'%c1i'&( *%n,-Neuf e',e "u&ina, de #aF%ra7e"e-&u'c( AFr%aFe c a&
f%', a&an2ii de Fe *%n,-Neuf. ne de'Fr2eau de e" d%ar c32i#a &e,ri( Mi-e fri$ 7i ,e
a7,eF,( De "a Fri&a 'ru,are Fe care ne-arn da,-% aici au ,recu, 7a'e "uni. dar
c%n,inui ' & On,3"ne'c cu ,ine( Nu &i-a7 fi Fu,u, Onc1iFui nici%da, c #%i aSun$e
On 1a"u" ',a( Tre+uie ' fie "a &iS"%c #re% FedeaF'. %i fi a#3nd ce#a
de i'F7i,. a',a e. a",fe" nu #d de ce a7 fi 'uFu' un%r a'e&enea
cazne( !a 'cu"are 'u'Fin. "a cu"care 'c3nce'c 7i. On,re e"e. O&i F"3n$ de &i"( Eu
#%ia& ' fiu !ac"%': 7i & F%&ene'c On F"in Mu''e,8( Dra$%',ea e',e de neOn2e"e'(
)3nd % #ezi "a cei"a"2i. O2i e',e i&F%'i+i" '-% FriceFi. iar c3nd 2i 'e On,3&F" 2ie. 7i
&ai Fu2in( !a d%uzeci de ani Onc &ai era& caFa+i" '-&i c%n,r%"ez e&%2ii"e. dar
azi nu &ai F%, decide On nici% Fri#in2( )eea ce & 'uFr ce" &ai ,are e',e ' #d
On ce &'ur a f%', On"%cui, dra$%',ea Fe care i-% nu,rea& "ui Anne. de cea Fe care
i-% F%r, "ui A"ice. de Farc ce"e d%u F%#e7,i ar fi #a'e c%&unican,e( Sun,
On'Fi&3n,a, de faF,u" c a& ezi,a, a,3, de Fu2in( Fr #%de#i". fr di"e& On,re
L"e$i,i&M 7i a&an,. % fiin2 i-a "ua, Fur 7i 'i&F"u "%cu" a",eia. On "ini7,e. fr '
fac 'canda". ca 7i cu& ar fi in,ra, On creieru" &eu F7ind Fe #3rfu" Fici%are"%r( Nu e
Fer&i' ' iu+e7,i % Fer'%an On de,ri&en,u" a",eiaR
N%,e6
!ac"%'. *ierre )1%der"%' de -:<?"-"=93/ Q 'crii,%r francez. !e$,uri
Fri&eSdi%a'e( -N( ,(/ : Mu''e,. A"fred de -:=:9-"=></ Q 'crii,%r francez. )u
dra$%',ea nu-i de $"u&i,( -N( ,(/
)u 'i$uran2a c acu& F",e'c ,%c&ai cri&a a',a((( Da. e ciuda, ',au On *ia2a
DauF1ine 7i ,%,u7i "a ,ine & $3nde'c. Anne. f%',a &ea '%2ie(((
*%a,e. Anne. F%a,e On,r-% zi. &ai ,3rziu. &u", &ai ,3rziu. ne #%& On,3"ni On,r-un "%c
"u&ina,5 cu "u&e On Sur. cu c%Faci. cu % raz de '%are. ce 7,iu eu. cu F're"e care
#%r c3n,a ca On ziua nun2ii n%a',re 7i. On &iS"%cu" zar#ei. ne #%& recun%a7,e 7i ne
#%& $3ndi cu n%',a"$ie "a #re&uri"e ,recu,e. ce"e On care a#ea& d%uzeci de ani.
ce"e On care ne-a& furi, Fri&e"e 'Feran2e. ce"e On care a& 'uferi, &ari"e deceF2ii.
#re&uri"e On care a& #i'a,. On care a& O&+r2i7a, )eru". Onain,e de a ne cdea On
caF. Fen,ru c ace"e #re&uri. Anne. ace"e #re&uri ne aFar2in 7i ni&eni nu #a Fu,ea
' ni "e fure #re%da,( Se nu&e'c Ad%"e'cen2(
^^^II
VABAR N-AM
A& a#u, &u",e On,3"niri c"ande',ine On *ia2a DauF1ine( Mu",e cine "ua,e Fe 7e',. "a
*au" 'au "a De"fin%( Nenu&ra,e %re. fura,e duF-a&iezi"%r. Fe,recu,e "a 1%,e"u"
Venri I( )u ,i&Fu". receF2i%neru" '-a %+i7nui, a,3, de &u", cu n%i. Onc3, ne 'cu,ea
de z3&+e,u" "ui c%&F"ice 7i de On,re+area fa,idic6 LD%&nu" 7i d%a&na nu au
+a$aSeRM. de%arece ca&era n%a',r era rezer#a, cu "una( )a&era 38( )3nd %
Fr'ea&. &ir%'ea a dra$%',e(
On,re %r$a'&e. nu & Fu,ea& %Fri ' nu ,e On,re+6
- )e nai+a. A"ice. ,e iu+e'c din cre7,e, F3n-n ,"Fi( Unde % ' aSun$e&R
Q Va+ar n-a&(
Q )rezi c % '-" "a7i Fe An,%ineR
Q Va+ar n-a&(
- rei ' ,ri& O&FreunR
Q Va+ar n-a&(
Q *referi ' r&3ne& a&an2iR
Q Va+ar n-a&(
Q Dar ce &a&a dracu"ui % ' ne face&R
Q Va+ar n-a&(
- De ce 'Fui ,%, ,i&Fu" LVa+ar n-a&MR
Q Va+ar n-a&(
Era& Frea ra2i%na"( LVa+ar n-a&M era % fraz Fe care a#ea& '-% aud ade'ea.
'i&2ea& c a#ea& ,%, in,ere'u" ' & %+i7nuie'c cu ea(
T%,u7i. une%ri &i 'e On,3&F"a '-&i Fierd cu&F,u"6
- !a'-"N !AS-!N
- Once,eazN WN)ETEAZ S-MI )ERI )VESTIA ASTAN
- Di#%r2eaz. a7a cu& a& fcu, eu. )E MAMA DRA)U!UIR Q N-a& '-% fac On
#ia2a &ea( Mi-e Frea ,ea& de ,ine.
2i-a& 'Fu'-% On,%,deauna( Dra$%',ea n%a',r e fru&%a' Fen,ru c e i&F%'i+i". 7,ii
Frea +ine( On ziua On care #%i de#eni di'F%ni+i". n-ai ' &ai fii Ondr$%',i, de &ine(
- FA!SN FA!SN ARVIFA!SN -
Dar. On 'inea &ea. & ,e&ea& c a#ea dreF,a,e( Era& ne+un duF ea. fiindc O&i
'cFa( Surzii 7i aiuri2ii dia"%$au &ai +ine dec3, n%i(
^^^III FR S)*ARE
A ,re+ui ,%,u7i ' # F%#e',e'c cu& a& &uri,( a&in,i2i de Re+e" fr cauz. cu
Ja&e' DeanR On fi"&u" ',a. % $a7c de Fu2%i cre,ini 'e di',reaz nFu',indu-'e cu
&a7ina dreF, On,r-% FrFa',ie( Ei nu&e'c a',a Lc1icPen runM: -Lcur'a ccci%7i"%rM/(
J%cu" "%r c%n', On a fr3na c3, &ai ,3rziu cu Fu,in2( )e" care fr3neaz u",i&u" e',e
ce" &ai +r+a, din $ruF( S 'Fune& c $r%'i&ea c1e',iei "ui e',e Fr%F%r2i%na" cu
in,er#a"u" de ,i&F Fe care O" "a' ' ,reac F3n fr3neaz(
E#iden, c ,rea+a a',a nu iar,. unu" din,re ,3&Fi2i O7i ,er&in cur'a "a Fici%are"e
fa"ezei. On,r-un )1e#r%"e, ,ran'f%r&a, On )e'ar8 ( Ei +ine. A"ice 7i cu &ine. cu c3,
Onain,a& On a#en,ura n%a',r. cu a,3, ne ddea& &ai +ine 'ea&a c 'e&n& cu re-
+e"ii fr cauz( Acce"era& c,re FrFa',ie. cu Feda"a aF'a, F3n "a refuz. Onc nu
7,ia& c ,3&Fi,u" care a#ea ' fr3neze Frea ,3rziu era& eu(
)3nd duci % #ia2 du+". re$u"a de +az e',e ' nu ,e Ondr$%',e7,i( Te On,3"ne7,i On
'ecre,. de F"cere. ca ' e#adezi. ca ' ,rie7,i fi%ru"( Te crezi er%u. 7i unde &ai Fui
c fr &u", +,aie de caF( Dar ' fii 'en,i&en,a". nici%da,N Nu ,re+uie '
a&e',eci "ucruri"e( *3n "a ur&. ai aSun$e ' c%nfunzi F"cerea cu dra$%',ea( Ai
ri'ca ' fii c%&F"e, dez%rien,a,(
Dac A"ice 7i cu &ine a& czu, On caFcan. &%,i#u" e',e f%ar,e 'i&F"u6 e &u", &ai
F"cu, ' faci dra$%',e c3nd e7,i Ondr$%',i,( Fe&ei"%r. c1e',ia a',a "e "a' i&Fre'ia
c Fre"udiu" dureaz &ai &u",. iar +r+a2i"%r. c dureaz &ai Fu2in( Ki ,%c&ai
c1e',ia a',a a f%', Fieirea n%a',r( A#ea& $u',uri de "uG( A& Suca, c%&edia
r%&an,i'&u"ui d%ar ca ' #ede& cine e &ai ,are( Ki. On ce"e din ur&. a& aSun' '
7i crede& On ea( Ni&ic nu e',e &ai eficace. On dra$%',e. dec3, &e,%da )%nue36 ce
Fca, c func2i%neaz d%ar On,r-un 'in$ur 'en'( Oda, ce ,e-ai au-,%c%n#in'. e',e
Frea ,3rziu ' &ai dai OnaF%i( )redeai c ,e S%ci. ceea ce era ade#ra,. dar ,e Sucai cu
f%cu"( *"u,eai deSa On $%"u" FrFa',iei. ca ace"e Fer'%naSe de de'ene ani&a,e care 'e
ui, "a 'Fec,a,%r. aF%i "a a+i'u" de 'u+ Fici%are"e "%r. aF%i din n%u "a 'Fec,a,%r 7i. On
ce"e din ur&. cad de-a +ine"ea( LT1a,B' a"" f%"P'NM
O&i a&in,e'c c. Fe #re&ea c3nd Anne 7i cu &ine era& de'Fr2i2i. "a %rice Fe,recere
Funea& Fici%ru" nu ddea& dec3, de %a&eni care & On,re+au. cu un aer Frefcu,.
unde e Anne. ce e cu Anne. de ce nu era Anne ac%"% 7i ce fcea Anne On ace"
&%&en,( !e r'Fundea&. "a a"e$ere6
Q S, "a 7&%,ru F3n ,3rziu(
Q ZuR Nu e aiciR T%c&ai & ui,a& duF ne#a',-&ea. On,3"nire cu ea(
Q Fie #%r+a On,re n%i. +ine a fcu, c n-a #eni, "a 'era,a a',a ra1a,6 ar fi ,re+ui, '-%
a'cu",. ea are un a" 7a'e"ea 'i&2 c3nd
e #%r+a ' de,ec,eze c1e',ii"e de Fr%a', ca"i,a,e. a1. Fard%n. ,u %r$aniza,-%(((
Q AnneR Sun,e& On di#%r2N Va-1aN G"u&e'c( - On Feri%ada a',a ,ra$e din $reu. "a
'"uS+(
N%,e6
i )1icPen run -en$"(/ Q On,recerea fric%7i"%r( -N( ,(/
8 )e'ar Q crea,%r a" un%r %+iec,e de ar, %+2inu,e din au,%&%+i"e c%&Fri&a,e( -N(
,(/
3 Me,%da )%nue Q &e,%da au,%c%n#in$erii( -N( ,(/
Q T%a,e +une6 a& +i"e, de #%ie F3n "a &iezu" n%F2ii(
Q E F"eca, On,r-un ',a$iu de "ucru cu ec1iFa de f%,+a" din )%n$%(
Q AnneR Anne 7i &ai cu&R Marr%nnierR )e c%inciden2. f% fa, care are ace"a7i
nu&e de fa&i"ie ca a" &euN
Q Anne e "a 'Fi,a"((( Un acciden, %ri+i"((( On,re d%u ur"e,e de durere Onfi%r,%are.
&-a i&F"%ra, ' r&3n cu ea. dar nu #%ia& ' ra,ez Fe,recerea a',a 'i&Fa,ic(
De"ici%a'e icre"e a',ea de '%&%n. nu creziR
Q *e de a", Far,e. 7&%,ruie7,e a,3, de ,are. c % ' aSun$ On cur3nd ' & 'ca"d On
Fi2u"e(
Q )',%ria e % in',i,u2ie care nu e',e On re$u"(
Q Unde e A"iceR O 7,i2i Fe A"iceR N-a2i #zu,-% Fe A"iceR )rede2i c A"ice % '
#inR
On 'c1i&+. de fiecare da, c3nd auzea& cu#3n,u" LA"iceM r%',i, Fe unde#a. Farc
Fri&ea& % "%#i,ur de Fu&na"(
Q Dra$i Frie,eni. a2i #rea ' fi2i a,3, de a&a+i"i 7i ' nu &ai Fr%nun2a2i ace', nu&e
On Frezen2a &ea. # r%$R
Mu"2u&iri an,iciFa,e.
Eu(
*aradi'u" 'un, cei"a"2i?. dar nu ,re+uie ' a+uz&( Auzea& ,%, &ai &u",e +3rfe "a
adre'a "ui Anne 7i a &ea( BineOn2e"e' c & durea On c%, de ,%a,e #%r+e"e care
u&+"au Fe 'ea&a &ea 7i care fu'e'er r'F3ndi,e On,%,deauna. c1iar cu &u",
#re&e Onain,e de a fi f%', ade#ra,e( Ge"%zia &%nden 7i 'uFerficia"i,a,ea
Fe,recre2i"%r nu & Fc"i'er nici%da,. dar '-% a,ace Fe Anne. c1iar c era
dez$u',,%r( Dac eu ie7ea& 'eara. % fcea& ca '-&i Once,ine'c ri,&u" eGi',en2ei(
Fiindc nu 'uF%r,a& ideea c #ia2a '-ar Fu,ea %Fri "a %ra %F, 'eara( %ia& ' fur
%re de #ia2 de "a cei care 'e cu"c %da, cu $ini"e( Dar. de da,a a',a. era Frea &u",(
N-% ' &ai ie'( O&i ddea& 'ea&a c Oi ura& Fe ,%2i ace7,i %a&eni care 'e 1rneau
cu nefericirea &ea( Ki eu fu'e'e& ca ei6 un #u",ur 1%i,ar( Dar era de-aSun'6 nu &
&ai fceau ' r3d( De da,a a',a. #%ia& ' & +ucur de 7an'a &ea c3, &ai &u",
F%'i+i"( %r fi ne#%i2i ' 'e "iF'ea'c de &ine( A& de&i'i%na, de "a re#i',e"e On
care 'cria& cr%nici &%ndene(
Adi%. Frie,eni f2arnici din cre&a *ari'u"ui. n-% ' # duc d%ru"( )%n,inua2i-# fr
&ine "en,a Fu,refac2ie. eu. unu". # F"3n$( Ia, &area dra& a '%cie,2ii n%a',re6
nici &car +%$,a7ii nu &ai ',3rne'c in#idia( Sun, $ra7i. 'c3r+%7i 7i #u"$ari. ne-
#e',e"e "%r au "if,in$uri. c%Fiii "%r 'e dr%$1eaz. ei 'e duc "a Onc1i'%are. au $u',uri
de 2%aFe. F%zeaz Fen,ru Ga"a( B%$,a7ii de azi au ui,a, c +anu" e un &iS"%c 7i nu
un 'c%F( Nu &ai 7,iu ce ' fac cu a#eri"e "%r( )e" Fu2in. c3nd e7,i 'rac. F%2i '-2i
'Fui c ,%a,e '-ar rez%"#a. dac ai a#ea Fara"e(
Dar. c3nd e7,i +%$a,. nu F%2i '-2i 'Fui c ,%a,e '-ar rez%"#a cu % c%7&e"ie n%u. On
'ud. cu % a", &a7in 'F%r,. cu % Ferec1e de Onc"2ri de d%u'Frezece &ii de
+,r3ne 'au cu un &anec1in 'uF"i&en,ar( )3nd e7,i +%$a,. nu &ai ai 'cFare(
N%,e6
? A"uzie "a fraza "ui Jean-*au" Sar,re6 LInfernu" 'un, cei"a"2iM( -N( ,(/
De-aia iau ,%2i &i"iardarii *r%zac6 Fen,ru c nu &ai F%, face Fe ni&eni ' #i'eze.
nici &car Fe ei On7i7i(
Re"a,ri"e &e"e de "a e#eni&en,e"e de n%aF,e erau un cerc #ici%'. On care czu'e&
Friz%nier( Tr$ea& "a &'ea ca ' F%#e',e'c de'Fre u",i&a %cazie On care ,r'e'e&
"a &'ea( De-acu&. $a,a. ' Onfrun,& ziua( Vai ' #ede&. ce(ar,ic%" de ziar ar Fu-
,ea 'crie un Farazi, af"a, On 7%&aSR I&a$ina2i-# cu& ar fi Dra-cu"a On F"in zi6 ce
&e'erie ar eGerci,aR On ce 'e recic"eaz #a&Firii care 'u$ '3n$eR
Ki. ui,e a7a. a& de#eni, cri,ic "i,erar(
^^^I
TEORIA EKNI)EI WNTOAR)ERi
)3nd Oi inf%r&ez de'Fre ruF,ur. Frin2ii &ei -di#%r2a2i din :;<8/. Oncearc '-&i
+a$e &in2i"e On caF( LE7,i 'i$urRM LNu 'e &ai F%a,e reFara ni&icRM LG3n-de7,e-,e
+ine(((M On anii 7aizeci. F'i1ana"iza a a#u, % inf"uen2 c%n'idera+i"5 fr Ond%ia".
a',a eGF"ic de ce Frin2ii &ei 'un, c%n#in7i c #ina e',e nu&ai a "%r( Sun, &u", &ai
On$riS%ra2i dec3, &ine. de aceea. nici &car nu "e F%&ene'c de A"ice( O ca,a',r%f e
de aSun'( !e eGF"ic cu ca"& c dra$%',ea dureaz ,rei ani( Ei Fr%,e',eaz. fiecare On
fe"u" "ui. dar nu 'un, de"%c c%n#in$,%ri( Nici a "%r n-a dura, &ai &u",( Sun,
',uFefia, ' 'i&, c O7i re,rie'c F%#e',ea Frin in,er&ediu" F%#e7,ii &e"e( Nu-&i
#ine ' cred c Frin2ii &ei au 'Fera,. 7i-au i&a$ina, 7i. On ce"e din ur&. au f%',
c%n#in7i c #%i fi diferi, de ei(
Sun,e& Fe *&3n, Fen,ru a re,ri ace"ea7i e#eni&en,e ca 7i Frin2ii n%7,ri. On
aceea7i %rdine. a7a cu& 7i ei au c%&i' ace"ea7i er%ri ca a"e Frin2i"%r "%r 7i a7a &ai
deFar,e( Dar nu e $ra#( )eea ce e',e ru. cu ade#ra,. e',e ' refaci ,u On'u2i.
c%n,inuu. ace"ea7i ,3&Fenii( Ace',a e',e ,%c&ai cazu" &eu(
*7e'c Fe ace"ea7i ur&e. "a fiecare ,rei ani( Re,rie'c neOnce,a, un FerFe,uu deSa-#u(
ia2a &ea +a,e c3&Fii( *r%+a+i" c 'un, Fr%$ra&a, cic"ic. a7a cu& 'e On,3&F" cu
un c%&-Fac,-di'c. c3nd aFe7i ,a',a LReFea,M( -O&i F"ace ,are &u", ' & c%&Far cu
&a7ini"e. Fen,ru c &a7ini"e 'un, u7%r de reFara,(/ Nu e #%r+a de % reFe,i2ie
c%&ic. ci de un c%7&ar cu ade#ra, rea"6 Onc1iFui2i-# un &%n,a$ne ru''e
On$r%zi,%r. cu "%-%Fin$uri care O2i On,%rc ',%&acu" Fe d%' 7i cu cderi #er,i$in%a'e(
Te-ai urca, % da, 7i 2i-a f%', de-aSun'( Te dai S%' din e". 2iF3nd6 LA%"euN Era '-&i
#%&i, de #re% ,rei %ri #a,a de za1r. Fe &ine nu & &ai Frinde ni&eni aiciNM Ei
+ine. Fe &ine & Frinde( Sun, a+%na, "a T%+%$anu" Inferna"( SFace M%un,ain e',e
ca'a &ea(
Acu& On2e"e$. On 'f3r7i,. fraza "ui )a&u'6 LTre+uie ' ne i&a$in& c Si'if e',e
ferici,M( E" #%ia ' 'Fun c reFe,& ,%a, #ia2a ace"ea7i Fr%',ii 7i c F%a,e ,%c&ai
a',a e',e fericirea( a ,re+ui ' & a$2 de acea', idee( O2i iu+e7,i nefericirea
Fen,ru c e',e a"c,ui, din nenu&ra,e re#eniri(
Un #i'( O&i O&Fin$ Fie,r%iu" Fe +u"e#ardu" Sain, Ger&ain( O" Farc1ez Fe +anda a
d%ua( Un F%"i2i', O&i cere ' circu" cu Fie,r%iu". a",fe" % '-&i fac Fr%ce'-#er+a"(
Sun, %+"i$a, '-" &u, 7i. de%da,. O" 'caF. iar e" OnceFe ' c%+%are Fe ',rada Sain,
Ben%O,. r%',%$%"indu-'e ,%, &ai iu,e( !-a& 'cFa, cu ,%,u" de 'u+ c%n,r%"6 ,re+uie
'Fu' c +"%cu" ',a de $rani, c3n,re7,e ,%,u7i 7a'e ,%ne( ASun' "a c%"2u" ',rzii
Jac%+. 'e Fr%2Fe7,e On F"af%nu" unei &a7inu2e 'F%r,( UiN )aF%,a. F%r,iera 7i
dr$"a7u" care % c%nducea 'un, ',%rci2i( Tre+uie ' c%&F"e,ez un f%r&u"ar de
c%n',a,are O&Freun cu #du#a "ui On"cri&a, 7i 'eGU. O &u7c de u&r( !a ru+rica
LOn&a,ricu"areM. 'criu6 LS(I(S(I(F(M -&%de" de %cazie/( Ki % iau din n%u On 'u'. Fe
',rada B%naFar-,e. O&Fin$3ndu-&i Fie,r%iu". cen,i&e,ru duF cen,i&e,ru. 7i
,ran'Fir3nd '3n$e. duF care O" "a'. On ce"e din ur&. On Farcarea Sain, Ger&ain de'
*re'( M3ine % ' OnceaF iar ace"a7i circ( Ki ar ,re+ui '-&i Onc1iFui c 'un, ferici,(
^^^
B!XNDE0EA NO*0II
De c3nd &-a& 1%,r3, '-% ,er&in cu n%aF,ea. ie' On fiecare 'ear5 ,re+uie '-i 'Fun
adi%. nuR !u&ea OnceFe ' af"e c 'un, 'in$ur( Un ce"i+a,ar %&ni'eGua" de #3r',a
&ea. "a *ari'. On :;;>. e',e "a fe" de $reu de $'i, ca un FDS "a *a"ace V%,e" din
G',aad( Oa&enii nu 'un, c%n7,ien2i c 'un, &%r, de durere. Fen,ru c a& f%', de',u"
de '"a+ On,%,deauna. c1iar 7i c3nd O&i &er$ea +ine( M F"i&+ Fe',e ,%, cu di'Fe-
rarea de $3,( On 'eara a',a. A"ice &-a anun2a, % da, On F"u' c nu &ai F%a,e '-"
&in, Fe +r+a,u-'u 7i c & Fr'e7,e. On $enera". #inerea 'eara & "a' +a",. ca
' nu 'e 'i&, #in%#a, On JeePend. aF%i & cau, iar "unea duF-a&iaz( *rin ur-
&are. "-a& 'una, Fe Jean-Ge%r$e' '-" On,re+ ce #rea '-i aduc "a cin6 #in 'au un
de'er,R
M-a& 1%,r3, '-% On7e" Fe A"ice cu Frie,ena ei cea &ai +un( Ju"ie nu '-a "'a,
ru$a, c3nd a& in#i,a,-% ' & On'%2ea'c "a cin5 i-a& 'Fu' c O&i &er$e f%ar,e.
f%ar,e ru. fiindc a& re&arca, c nici % fe&eie nu rezi', c3nd $a$iu" ce"ei &ai
+une Frie,ene zice c Oi &er$e f%ar,e. f%ar,e ru( )1e',ia a',a Fe'e&ne c
rede7,eaF, un 'i&2 a" da,%riei. % infir&ier de#%,a,. % Suri%ar a Sraci"%r care
d%r&i,eaz On e"e(
Ju"ie e',e f%ar,e 'eGU. a',a e FrinciFa"a ei Fr%+"e&( Se F"3n$e &ereu c +ie2ii nu
'e Ondr$%',e'c de ea( )e-i dreF,. ace7,ia au % 'uFr,%are ,endin2 de a d%ri '-%
r',%arne Fe %riunde. ca ' efec,ueze a'uFra ei % Fa"Fare &a&ar. +a c1iar $"%+a"(
Nu % re'Fec, Frea &u",. dar a',a e 7i #ina ei. Fen,ru c nici% "e$e nu % %+"i$ '
F%ar,e On,%,deauna ,ric%uri Fen,ru c%Fii de %F, ani. care i 'e %Fre'c &ai 'u' de
+uricu" ',r-d Fun' de un ine" auriu(
Q K,ii. dac n-ai ceda i&edia,. '-ar Ondr$%',i( TiFii 'un, ca ardeii( Tre+uie '-i "a7i
"a &arina,(
Q rei ' zici c & 'f,uie7,i ' "e fac $a$ii"%r ceea ce-2i face 2ie A"iceR
Ju"ie a',a nu-i c1iar a7a de Fr%',u2(
Q ((( Dac ',au ' & $3nde'c +ine. nu( Fii dr$u2 cu +ie2ii. e &ai +ine '-2i
fie &i" de ei. 'un, ni7,e crea,uri fra$i"e(
Jean-Ge%r$e' a fcu, ,rea+ +un( On ca'. 'uf"e,e 'enine c%n#er'eaz On deF"in
ar&%nie( A$re'i#i,a,ea a f%', in,erzi' On d%&ici"iu" "ui. care ,%,u7i d Fe dinafar
de ar,i7,i ce"e+ri( Ac,%ri. cinea7,i. cr%i,%ri. Fic,%ri 7i c1iar ar,i7,i care Onc nu 7,iu c
'un, a7a ce#a( A& re&arca, c %a&enii. cu c3, 'un, &ai Onze',ra2i. cu a,3, 'un, &ai
a$rea+i"i( Ace',a e un FrinciFiu a+'%"u,( M a7ez cu Ju"ie Fe % '%fa. ca ' de$u',&
ce#a(
- O" cun%7,i de &u", Fe Jean-Ge%r$e' ',aR & On,rea+ ea(
Q Din,%,deauna( Nu ,re+uie ' ,e iei duF aFaren2e6 On 'eara a',a. aFr%aFe c n-% '
'c1i&+& nici% #%r+ 7i ,%,u7i e',e ce" &ai +un a&ic a" &eu. & r%$. una din,re
'in$ure"e Fer'%ane de ace"a7i 'eG a crei c%&Fanie % 'uF%r,( Sun,e& ca ni7,e
1%&%'eGua"i care nu 'e cu"c O&Freun(
Q Acu&. O&i 'u'ur Q OndreF,3ndu-'e 7i #3r3ndu-&i. cu aceea7i %cazie. 'u+ na'.
$"%+uri"e ei de carne Q 'Fune-&i. ce nu &er$eR
Q A"ice &-a "'a,. ne#a',-&ea "a fe". iar +unica a &uri,( Nu 7,ia& c F%, ' fiu
a,3, de 'in$ur(
T%, #icrindu-&. & aFr%Fii de ea. Fe di#an( A 'educe % fa, On'ea&n &ai a"e' a
reduce di',an2e"e( Tre+uie ' reu7e7,i ' c37,i$i ,eren. cen,i&e,ru cu cen,i&e,ru.
fr ca ' 'e +a$e de 'ea& Frea &u",( Dac #ezi % fa, care O2i F"ace. ,re+uie ' ,e
aFr%Fii de ea -"a 8 &e,ri/( Dac O2i F"ace 7i de "a di',an2a a',a. OnceFi ' #%r+e7,i cu
ea -"a " &e,ru/( Dac z3&+e7,e c3nd Oi On7iri +a"i#erne"e ,a"e. % in#i2i ' dan'eze 'au
' +ea ce#a -"a >9 de cen,i&e,ri/( AF%i. ,e a7ezi "3n$ ea -"a 39 de cen,i&e,ri/(
)u& OnceF '-i ',r"ucea'c %c1ii. ,re+uie '-i aranSezi cu $riS % 7u#i2 duF
urec1e -"a :> cen,i&e,ri/( Dac ,e "a' '-i aranSezi Fru". #%r+e7,e-i Fu2in &ai de
aFr%aFe -"a = cen,i&e,ri/( Dac re'Fir &ai Fu,ernic. "iFe7,e-2i +uze"e de a"e ei(
Sc%Fu" ace',ei ',ra,e$ii e',e. e#iden,. ' %+2ii % di',an2 ne$a,i# Frin F,runderea
unui c%rF ',rin On in,eri%-" ace',ei Fer'%ane -"a aFr%Gi&a,i# &inu' :8 cen,i&e,ri.
c%nf%r& &ediei na2i%na"e/(
Q Sufr ca % Fia,r Fr'i, On dru&. Oi dau Onain,e cu #%r+a. reduc3nd On
c%n,inuare di',an2a care & de'Far,e de ireFara+i"( Nu. &ai ru dec3, % Fia,r.
Fen,ru c ni&eni nu Fr'e7,e % Fia,r. iar Fie,re"e nu &%r(
Q Mda. e $reu((( E7,i c,rni,. ce &aiN
OnceF ' & On,re+ ce-% $'i A"ice "a ,3&Fi,a a',a Onc3n,,%are( *r%+a+i" c a& f%',
Fr%', inf%r&a,( Nu F%a,e fi Frie,ena ei cea &ai +un( T%,u7i Oi dau Onain,e. fc3ndu-
&i nu&ru"(
Q On fine((( Nu eGi', 'crii,%ri ferici2i( *ri&e'c ceea ce &eri,(
Q ZuR De ceR Tu 'crii cr2iR )redea& c ,e %cuFi cu %r$anizarea Fe,receri"%r(
Q A((( Da. e ade#ra,. dar a& Fu+"ica,. Fe cu#3n,. an de an. c3,e#a ,eG,e Fe ici.
Fe c%"%. cu c1iu cu #ai. 'Fun Fri#in-du-&i un$1ii"e( )",%rie "a caF,u" %ricrui
"ucru:. F%a,e c ai auzi, de ea(
Q A(((
Q Ei +ine. e de &ine( T%, eu a& 'cri' 7i In,%"era+i"a inu,i"i,a,e a fiin2ei8 7i
Fre$,e'c Suferin2e"e ,3nru"ui Marr%nnier3(((
Q )3nd % ' fie ur&,%area ,a Fe,recereR Ai '-&i ,ri&i2i
% in#i,a2ie. nuR
N%,e6
: A"uzie "a )",%rie "a caF,u" n%F2ii. de !%ui'-Ferdinand )e"ine( -N( ,(/
8 A"uzie "a In,%"era+i"a u7urin2 a fiin2ei. de Mi"an `undera( -N( ,(/
3 A"uzie "a Suferin2e"e ,3nru"ui [er,1er. de G%e,1e( -N( ,(/
Au une"e fe,e % a'e&enea Fri#ire de #ac. Onc3, ai i&Fre'ia. de%da,. c e7,i un ,ren
de 2ar( Dar ,re+uie '-&i dau %',enea"a5 dac ie' cu ea. A"ice % ' craFe. ,re+uie '
& 2in ,are. %rice ar fi(
Q K,ii. Ju"ie. FrinciFa"u" a#an,aS a" di#%r2u"ui e c O2i Fer&i,e ' ,e 'Fe"i Fe &3ini.
fr '-2i r&3n 'Fun Fe de$e,(((
Q ZuR De ceR
Q *i. din cauza #eri$1e,ei(
Q A1((( de ac%rd((( DaB 7,ii c e7,i 1ai%'RN
Q On &%&en,u" ',a ai #reun "%$%dnicR
Q Nu( On fine. da. &ai &u"2i( Dar niciunu" 'eri%'(
Q Da. ca 7i &ine(
Q Ba nu. ,u e7,i Ondr$%',i, de A"ice(
Q Da. da. dar c1e',ia e ce#a &ai c%&F"ica,( )red c Fr%+"e&a &ea e c &
Ondr$%',e'c. dar nu reu7e'c ' r&3n Ondr$%',i,(
EGac, On c"iFa a',a & af"u "a % di',an2 &i"i&e,ric de $ura ei Lc%n,ura,M( M
On,re+ dac n-% a#ea ni'cai#a c%"a$en On +uza 'uFeri%ar( Sun, Fe Func,u" de a
Onc1eia %Fera2iunea. c3nd O7i On,%arce fa2a 7i O&i On,inde %+razu"( 0eaF(
De-aSun'( Ga,a cu a+urea"a( M ridic 7i % a+and%nez Fe '%faua ei( Bia,a crea,ur.
On2e"e$ de ce % ,ra,eaz ,iFii ca Fe &a7in de ra' Bic( Oricu&. a7 Fu,ea 'ri Fe
$a$ica a',a c1iar On efa2a ,a. A"ice. 7i nici &car nu ,e-ar deranSa -di&F%,ri#6 ,e-
Ar eGci,a/( Nu ,e iu+e'c dec3, Fe ,ine. % ' ,re+uia'c ' ad&i2i a',a. c1iar dac nu
#rei ' 'c1i&+i ni&ic On #ia2a ,a( rei. nu #rei. eGi', On %ra7u" ,u un ,iF care ,e
iu+e7,e 7i 'ufer( )ea &ai +un ca"e de a ,e face ' cedezi e',e '-2i reFe, &ereu
c1e',ia a',a( %i fi a&an,u" ,u ce" r+d,%r. ,%r,ur ca"&. ,en,a2ie nec"in,i,(
SFune-&i Tan,a"(
DuF c3,e#a %re. On ,i&F ce eu r'f%ia& B"3nde2ea n%F2ii. On,r-% #ec1e edi2ie de
+uzunar. ',3nd Fe S%'. On +uc,rie. Ju"ie f"ir,a cu un ,a, 7i cu fiu" ace',uia.
dec"an73nd un fru&%' caf, fa&i"ia". On JeePendu" ',a iar &-a& fcu, &an$( N-a&
F"eca, de "a Jean-Ge%r$e' #re&e de ,rei zi"e( Ne-a& 1rni, d%ar cu )1iF',er' 7i cu
F%ur R%'e'( N-a& a'cu",a, dec3, un di'c6 Ru++er S%u". a" Bea,"e'-i"%r( !a un
&%&en, da,. &i 'e Fare c Ju"ien a c%&Fu' un c3n,ec. "a Fian( Eu. unu". nu &
ridica& dec3, % da, "a ,rei %re. ca ' & Fun iar Fe +u,. fiindc. %rice '-ar 'Fune.
ce" &ai +un &%d de a nu re$re,a ce#a e',e '-" dai ui,rii(
^^^I
FREE-!AN)EI
M in',a"ez On a7,eF,are( A',a are &eri,u" de a & ca"&a. O&i u&F"u De7er,u"
T,ari"%r cu ce 'e ni&ere7,e( A',fe". #in unii. de eGe&F"u. '-&i Fr%Fun %
cerce,are de L'"%$anM Fen,ru "an'area unui Farfu& fe&inin6 ViFn%z de Da#id
)%FFerfie"d. !a' e$a'(
N%,e6
? Tender i' ,1e Ni$1, Q r%&an a" 'crii,%ru"ui a&erican Franci' Sc%,, Fi,z$era"d(
-N( ,(/
E',e F",i, cu cincizeci de &ii de franci n%i -'au Su&,a,e. dac ideea nu e',e
#3ndu,/( Tre+uie ' $'e'c % fraz 'cur,. Fu,ernic. Fr%#%ca,%are. care ' eGFri&e
On ce c%n', +eneficiu" c%n'u&a,%ru"ui 7i. ,%,%da,. ' induc On &%d F%zi,i# un
Lrea'%n J1UM8( Mai c"ar. ' Fun On e#iden2 ideea c ace', Farfu& "e #a Fer&i,e
fe&ei"%r -2in,a/ '-i 'educ Fe +r+a2i -2in,a 2in,ei/ 7i nu nu&ai Fen,ru % n%aF,e. c
#a ',3rni % Fa'iune e,ern 7i dura+i". $ra2ie FriceFerii fa+rican,u"ui 'u( DuF %
'F,&3n de ref"ec2ie. re#in 7i Fr%Fun acea', "i',6
On "%c ' # &ri,a2i. &ai +ine # Farfu&a2i cu ViFn%za "ui )%FFerfie"d(
ViFn%z de )%FFerfie"d( Nu e Farfu&. e &a$ie(
ViFn%z de )%FFerfie"d( *arfu& Fen,ru di'ear. Fen,ru &3ine 'ear 7i Fen,ru ,%a,e
ce"e"a",e 'eri(
ViFn%z de )%FFerfie"d( A'cunde. On fundu" du+"u. % F%#e',e de dra$%',e(
*arfu&a2i-# cu ViFn%z 7i "'a2i-% ' ac2i%neze On,rea$a #ia2(
ViFn%z de )%FFerfie"d( *arfu&u" ',a e un ,ruc( ViFn%z6 f"ac%nu" care #
cufund On a&nezie(
ViFn%z de )%FFerfie"d( DuF. # #e2i face c nu # &ai a&in,i2i(
Kedin2a decur$e f%ar,e Fr%',( Ni&eni nu e &u"2u&i,. nici &car eu( Oi a'cu",. aF%i
Fr'e'c *ari'u" c1iar On aceea7i duF-a-"iaz5 & duc "a er+ier -E"#e2ia/. %
',a2iune de 'F%r,uri de iarn din a"ai'( De ac%"%. duF ,rei 'F,&3ni de &unc. "e
faGez '"%$anu" Fe care O" cun%a7,e2i 7i care. On,r-un an. a fcu, din ace', Fr%du'
"ideru" &%ndia" a" Farfu&uri"%r #3ndu,e On Lf%%dM6
VI*NOZ DE )O**ERFIE!D(
A!TFE!. DRAGOSTEA DUREAZ TREI ANI(
^^^II
UN )INI) RSUF!AT
On fiecare 'ear. ',au On fundu" ace"eia7i cafene"e.
cu,3nd % '%"u2ie( De$ea+a O&i reFe, c 'un, &%r,.
Fen,ru c ,%,u7i ,rie'c On c%n,inuare( A& f%', de'e%ri Fe Func,u" de a &uri6 ',ri#i,
de % &a7in -dar a& e#i,a,-% "a 2anc/. czu, de Fe % ca' -dar &-a& a$2a, de ni7,e
cren$i/. c%n,a&ina, de un #iru' -dar &i-a& Fu' un cauciuc/( )e Fca,N Dac a7 fi
&uri,. a7 fi f%', de',u" de a#an,aSa,. Onain,e ' fi c%+%r3, On infern. &%ar,ea &
On$r%zea( A',zi. &-ar e"i+era( Nici &car nu iz+u,e'c ' On2e"e$ de ce 'un, %a&enii
a,3, de ,ri7,i c #%r &uri( M%ar,ea ne rezer# &ai &u",e 'urFrize dec3, #ia2a( De
acu&. O&i a7,eF, cu ner+dare c"iFa &%r2ii( A7 fi Onc3n,a, ' Fr'e'c acea', "u&e
7i ' 7,iu. On 'f3r7i,. ce e duF( )ei care 'e ,e& de &%ar,e nu 'un, %a&eni curi%7i(
*r%+"e&a &ea e c ,u e7,i '%"u2ia( Oa&enii cei &ai cinici 7i &ai Fe'i&i7,i 'un, cei
care 'e Ondr$%',e'c cu cea &ai &are #i%"en2. fiindc a7a e +ine Fen,ru ceea ce au
ei(
N%,e6
: Free-"ance -en$"(/ Q "i+er-Fr%fe'i%ni',( -N( ,(/
8 Rea'%n J1U -en$"(/ Q 'c%Fu"( -N( ,(/
)ini'&u" &eu a#ea &are z%r ' fie dez&in2i,( )ei care cri,ic dra$%',ea 'un,.
+ineOn2e"e'. cei care au cea &ai &are ne#%ie de ea6 On ',rfundu" %ricrui a"&%n,:
d%r&i,eaz un r%&an,ic inc%ri$i+i" care nu cere dec3, '-7i 'c%a, "a i#ea"
&and%"ina(
Ga,a. '-a zi'. iar & aFuc. caFcana 'e Onc1ide. &a7inria 'e Fune On &i7care( A&
c1ef din n%u de % ca' &are cu $rdin On'%ri, 'au c1iar de c3n,u" F"%ii Fe
ac%Feri7. "a "'area 'erii. a& F%f, ' cu"e$ un +uc1e, de #i%"e,e. &3n On &3n cu
a"&%n, Q Fr%,%,iFu" deFra#a,u"ui cinic 7i in,ri$an,. Fer'%naS din r%&anu"
!e$,uri Fri&eSdi%a'e. de )1%der"%' de !ac"%'( -N( ,(/
ea. deFar,e de %ra7. ' face& dra$%',e iar 7i iar. F3n c3nd crF& de +ucurie. cu
&3n$3ieri de c%n'%"are Fen,ru c ne e',e a,3, de +ine O&Freun. FeFene "a $1ea2 7i
Sa&+%n de *ar&a. F"%ren2a. Mi"an%. dac e',e ,i&F(((
^^^III
)ORES*ONDEN0 -III/
A Fa,ra 'cri'%are c,re A"ice6
LScu&Fu" &eu ',ru2.
M $3nde'c "a ,ine ,%, ,i&Fu"( M $3nde'c "a ,ine di&inea2a. u&+"3nd Frin fri$(
Mer$ &ai Once, dinadin'. ca ' & F%, $3ndi "a ,ine &ai &u", ,i&F( M $3nde'c "a
,ine 'eara. c3nd O&i "iF'e7,i On ,%iu" Fe,receri"%r. unde & O&+, ca ' & $3nde'c "a
a",ce#a dec3, "a ,ine. %+2in3nd efec,u" c%n,rar( M $3nde'c "a ,ine c3nd ,e #d
7i c3nd nu ,e #d( A7 #rea a,3, de &u", ' fac a",ce#a dec3, ' & $3nde'c "a ,ine.
dar nu iz+u,e'c( Dac 7,ii un ,ruc care ' & aSu,e ' ,e ui,. 'Fune-&i-"(
T%c&ai a& Fe,recu, ce" &ai ur3, JeePend din #ia2a &ea( Nu &i-a &ai "iF'i,
nici%da, ni&eni a7a cu& O&i "iF'e7,i ,u( Fr ,ine. #ia2a &ea e ca % 'a" de
a7,eF,are( )e F%a,e fi &ai On$r%zi,%r dec3, % 'a" de a7,eF,are de 'Fi,a". cu "u&ina ei
de ne%n 7i cu "in%"eu&u" de Fe S%'R Oare e',e u&an '-&i faci a7a ce#aR *e "3n$
a',a. On 'a"a de a7,eF,are 'un, eu 'in$ur. nu eGi', a"2i rni2i $ra#. cu '3n$e"e
cur$3nd. care '-&i in'uf"e un 'en,i&en, de 'i$uran2. nici re#i',e Fe % &'u2
S%a'. care ' & di',reze. nici di',ri+ui,%r de +%nuri de %rdine. ca ' F%, 'Fera c
a7,eF,area &ea #a "ua 'f3r7i,( M d%are +ur,a f%ar,e ru 7i nu & On$riSe7,e ni&eni(
A',a On'ea&n ' fiu Ondr$%',i,6 ' 'ufr de % durere de +ur, a" crui 'in$ur "eac
e7,i ,u(
A"ice( Nu 7,ia& c ace', Frenu&e #a %cuFa un a'e&enea "%c On #ia2a &ea( Auzi'e&
"u&ea #%r+ind de nefericire. dar nu 7,ia& c are Frenu&e"e A"ice( A"ice. ,e iu+e'c(
Trei cu#in,e in'eFara+i"e( Tu nu ,e nu&e7,i A"ice. ci fA"ice-,e-iu+e'cg(
A" ,u Marc. din fundu" c%feiM
DuF cu& Fre#zu'e&. A"ice &-a 'una, "unea ur&,%are( Mi-a &r,uri'i, c e
ne+un duF &ine 7i &i-a f$dui, c nu ne #%& &ai de'Fr2i nici%da,( A&
dez+rca,-% Once,i7%r. On-,r-un aFar,a&en, O&Fru&u,a, de % Frie,en( E Fu2in 'Fu'
c re#ederea n%a',r a f%', a$rea+i"( Acea', duF-a&iaz de F"ceri ar Fu,ea fi
f%"%'i, ca &e,ru-e,a"%n "a Se#re'. On rai%nu" L'a,i'fac2ie 'eGua" de f%ar,e Ona",
ni#e" On,re d%u fiin2e u&ane de 'eGe c%&F"e&en,areM( AF%i. c%n,rar Fr%&i'iunii
'a"e. &-a Fr'i,. eFuiza,. Fe "a n%u 'eara. iar eu a& r&a' din n%u 'in$ur. '
Onfrun, %re"e(
^^^I^
)OBORXREA )ONTINU
E &ai +ine ' # a#er,izez i&edia,6 nu e',e 'i$ur c acea', F%#e',e #a a#ea un
L1aFFU endM( U",i&e"e 'F,&3ni 'e nu&r Frin,re ce"e &ai ,ri',e 7i &a$nifice
a&in,iri din #ia2a &ea 7i ni&ic nu & OndreF,2e7,e ' cred c acea', 'i,ua2ie nu 'e
#a Fre"un$i( Oric3, a7 Oncerca ' f%r2ez de',inu". e" nu e',e % Fa', de &%de"a,(
SF,&3na a',a a a#u, "%c 'f3r7i,u" "u&ii( A"ice &-a 'una, '-&i 'Fun c F"eac On
#acan2 cu An,%ine 7i c #%r Oncerca ' "iFea'c "a "%c ci%+uri"e( De da,a a',a. '-a
,er&ina, de-a +ine"ea( )3nd a& Onc1i' ,e"ef%nu". nici &car nu ne-a& 'Fu'
adi%( Dra$%',ea &ea e',e Vir%7i&a( Ia, ce di',ru$eri F%a,e Fri-cinui Fa'iunea6
aFr%aFe c ,%c&ai a& ci,a,-% Fe Mar$ueri,e Dura':(
M ui, "a % &u'c ce 'e iz+e7,e de ferea',ra ca&erei &e"e 7i & $3nde'c c e',e ca
&ine6 On,re ea 7i rea"i,a,e 'e af" % ',ic"( E',e de'Fr2i, de fericire Frin,r-% Fiedic
in#izi+i"(
ia2a du+" e',e "uGu" 'c1iz%frenici"%r( A"ice are 7i #arza $ra' 7i '"nina On F%d6
Fa'iunea in,erzi'. cu &ine. 7i c%nf%r,u" c"du2. cu '%2u" ei( De ce ' ai+ % 'in$ur
#ia2. dac F%a,e a#ea &ai &u",eR Sc1i&+ $a$iii a7a cu& 'c1i&+ cana"u" "a ,e-
"e#iz%r -'Fer. ce" Fu2in. c eu 'un, LEur%'F%r,M/(
S-a ,er&ina,( S(A( T(E(R(M(I(N(A(T( E',e de necrezu, c F%, 'crie ace',e zece "i,ere
cu a,3,a u7urin2. c3nd. de faF,. 'un, incaFa+i" ' "e acceF,( Une%ri &i 'e On,3&F"
' a& crize de &e$a"%&anie6 dac ea nu & #rea. & au,%c%n#in$ eu. a,unci n-%
&ai iu+e'cN T3&Fi,a a',a nu e',e "a On"2i&ea &eaR )u a,3, &ai ru Fen,ru eaN Dar
ace',e ,re'riri de %r$%"iu nu dureaz &u",. Fen,ru c n-a& un in',inc, de
'uFra#ie2uire a,3, de dez#%",a,(
r%$ ' & 'cuza2i. 'crii,%rii 'un, ni7,e %a&eni ,3n$ui%7i. 'Fer ' nu # F"ic,i'e'c
Frea &u", cu durerea &ea( A 'crie On'ea&n a face % F"3n$ere( Nu e &are diferen2
On,re un r%&an 7i % rec"a&a2ie fcu, "a *TT( Dac a7 Fu,ea face a",fe". n-a7 r&3ne
Onc1i' On ca'. ' +a, "a &a7in( Dar n-a& Onc%,r%6 n-% ' reu7e'c nici%da, '
#%r+e'c de'Fre a",ce#a(
Ui,a2i-# ce a& aSun'((( Scriu aceea7i car,e ca 7i cei"a"2i((( )adri" a&%r%'((( *r'e7,i
% fe&eie Fen,ru a",a. care nu #ine((( )e 'e On,3&F" cu &ineR Unde 'un, 'eri"e &e"e
decaden,eR Sun, Onc3"ci, On Fr%+"e&e 'en,i&en,a"e ,eu,%nice((( *arc ar fi ,3nru"
cine&a francez((( Dra$%',ea e Fr%+"e&a %a&eni"%r care n-au Fr%+"e&e((( Dar e
Fri&a %ar c3nd 'i&, % a'e&enea ne#%ie fizic de a 'crie((( A",da,. c3nd &i 'e
#%r+ea de Lne#%ieM. & fcea& c On2e"e$. dar nu FriceFea& ni&ic((( )1iar
7i acea', au,%deni$rare e',e % Fr%,ec2ie -Merci. Drieu. &erci. N%uri''ier(((/(
A",ce#a n-a& ce F%#e',i((( Trea+a a',a ,re+uia ' ia' On,r-% zi "a "u&in((( *%a,e c
nu e % ,3&Fenie '-&i $enera"izez cazu"((( Dac 'un, +ana". a,unci 'un, uni#er'a"(((
N%,e6
: Dura'. Mar$ueri,e Q 'crii,%are 7i cinea', francez( Au,%area 'cenariu"ui de
fi"& Vir%7i&a. dra$%',ea &ea( -N( ,(/
Tre+uie ' fu$ de %ri$ina"i,a,e. ' & On1a& "a 'u+iec,e e,erne((( Mi-e "e1a&i,e de
"ucruri"e de &3na a d%ua((( O&i fac ucenicia 'inceri,2ii((( Si&, c eGi', ce#a. ca un
r3u ce cur$e "a fundu" ace',ei di'Ferri. 7i c. dac iz+u,e'c ' fac ' 237nea'c
ace', iz#%r. "e-a7 Fu,ea face un 'er#iciu L#e'e"i"%r ,iFi %arecareM. care au frec#en,a,
deSa ace"a7i $en de a+i'( A7 #rea '-i a#er,izez. ' "e eGF"ic ,%,u". ca ' nu "i 'e
On,3&F"e % a',fe" de neF"cere( E',e % &i'iune cu care & On'rcinez 7i care & aSu-
, ' #d &ai c"ar( Dar nu e',e i&F%'i+i" ca r3u" ' r&3n Fe h #eci On 'u+,eran(((
^!
)ONERSA0IE WNTR-UN VOTE! DE "uG
Jean-Ge%r$e' nu &-a &ai #zu, nici%da, a7a( Se czne7,e. cu di'Ferare. '
On#e'e"ea'c di'cu2ia. a7a cu& i-ar On,inde % &3n unui naufra$ia,( Sun,e& On +aru"
unui &are 1%,e". dar nici &car nu &ai 7,i& care. Fen,ru c a& da, ia&a Frin ,%a,e(
Q Ia zi. ,u crezi c dra$%',ea dureaz ,rei aniR M Fri#e7,e cu &i"(
Q Trei aniR Dar e ce#a en%r&N )e %r%areN Trei zi"e aSun$ cu Fri'%'in2N )ine 2i-a
+$a, ,3&Fenia a',a On caF. f"cia7R
- )ic e % c1e',ie 1%r&%na". On fine. +i%c1i&ic. & r%$((( DuF ,rei ani. '-a zi'.
nu &ai F%2i face ni&ic( Nu 2i 'e Fare ,ri',R
Q Nu. cu2u"ic( Mi-e e$a"( Dra$%',ea dureaz c3, ,re+uie ' dureze( Dar. dac #rei
' dureze. cred c ,re+uie ' ,e %+i7nuie7,i cu $3ndu" c % ' ,e F"ic,i'e7,i ca "a
car,e( Tre+uie '-2i $'e7,i Fer'%ana cu care ai c1ef '-2i O&Far2i "e1a&i,ea( De #re-
&e ce Fa'iunea e,ern nu eGi',. &car ' cu,& % F"ic,i'ea" a$rea+i"(
Q Da. F%a,e c ai dreF,a,e((( )rezi c % ' & "ecuie'c #re%da, ' a"er$ duF
n"uciR
Q Da. Fui7%r( Tu iei Fr%+"e&a Fe d%'( )u c3, cau2i &ai ,are Fa'iunea. cu a,3, e7,i
&ai deza&$i, c3nd di'Fare( )eea ce ,re+uie e ' cau2i F"ic,i'ea"a. On fe"u" ',a #ei
fi On,%,deauna 'urFrin' c nu ,e ia cu ic,i'-F"ic,i'( *a'iunea nu F%a,e fi
Lin',i,u2i%na"M. F"ic,i'ea"a e aia care ,re+uie ' fie ',area n%r&a". iar Fa'iunea.
cirea7a de Fe ,%r,( K,ii ,u. frica de F"ic,i'ea"(((
- (((E deSa ur de 'ine((( K,iu. &i-ai ,%, reFe,a,((( *fff(6(
)3nd #d ,%a,e cuF"uri"e a',ea de Frie,eni. care 'e de,e',. 'e F"ic,i'e'c. 'e On7a".
O7i fac &u,re 7i r&3n O&Freun. On c%n,inuare. d%ar ca ' dureze &ariaSu". nu
re$re, c a& di#%r2a,((( Mie. ce" Fu2in. F%#e',ea a',a % '-&i "a'e % a&in,ire
fru&%a'(
Q *u7"a&a &ic. eu nu de Anne O2i #%r+e'c. ci de A"ice( Te 7i #i'ezi On Suru" ei. 7i
,u nici &car n-% cun%7,i( Ui,e. a',a e +%a"a ,a6 iu+e7,i % Fer'%an Fe care nu %
cun%7,i( )rezi c ai 'uF%r,a-% dac ar ,re+ui ' ,rie7,i O&Freun cu eaR )u 'i$u-
ran2. nu6 ceea ce # eGci, Fe #%i e',e c nu Fu,e2i fi O&Freun( Eu. On "%cu" ,u. a7
'una-% Fe Anne(
Q Jean-Ge%r$e'N
Q )e-i. F're"R
- Nu &ai 'Fune ,3&Fenii( Mai "u& un F1re"R
Q O`. dac ie7i "a in,er#a"(
Q Jean-Ge%r$e'. F%, ' ,e On,re+ ce#aR
Q D-i dru&uB(
- Tu ai 'uferi, #re%da, din dra$%',eR
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI
Q Nu. d%ar 7,ii( Nu &-a& Ondr$%',i, nici%da,( A',a-i &area &ea nen%r%cire(
Q Une%ri. ,e in#idiez( !a &ine e &ai ru6 eu n-a& RMAS Ondr$%',i, nici%da,(
Tcerea "ui &-a fcu, '-&i Far ru c i-a& Fu' On,re+area a',a( Ki-a feri, Fri#irea.
care Farc i 'e ac%Feri'e cu % F3c"( %cea i '-a fcu, &ai $ra#6
Q Nu &ai ,%, in#er'a r%"uri"e. Fra&a,ie( Eu 'un, "a care ,e in#idiaz. 7,ii Frea
+ine( Eu 'ufr din n'care( Tu de'c%Feri acu& % durere Fe care ,are a7 #rea '-%
cun%'c 7i eu( Vai ' 'c1i&+& 'u+iec,u". dac #rei(
*%f,i& de #ezi. nefericirea &ea e c%n,a$i%a'( Acu& 'un,e& d%i cu #3n,i. +ine
ne &ai &er$e(
Q Tu crezi c 'un, un ne&ernicR
Q DaB de unde( Tu O2i faci ucenicia. nu e7,i dec3, un &ic c%Fi". +%&+%ne"( Mai ai
c32i#a Fa7i de fcu,((( Di&%,ri#(((
Q Di&F%,ri# ceR
Q Di&F%,ri#. e7,i un ccnar curi', 7i % ' 2i-% ,ra$ &in,ena7 "a %c1iuB &ar%(
Ki. nici una. nici d%u. SaFi2a & On7fac 7i ne r%',%$%"i& a&3nd%i Fe S%'. dr3&3nd
&a'a. Fa1are"e 7i f%,%"ii"e. 7i iz+ucnind On,r-un uria7 1%1%, de r3'. On ,i&F ce
+ar&anu" cau, frene,ic. On car,ea de ,e"ef%n. nu&ru" de "a 'ec2ia de ur$en2e F'i-
1ia,rice a 'Fi,a"u"ui Sain,e Anne(
^!I
SU*OZI0II
AF%i. '-a Fe,recu, un "ucru %ri+i"6 a& OnceFu, ' d%r& cu 7%'e,e"e On Fici%are(
Tre+uia ' reac2i%nez. a",fe". nu &ai a#ea& &u", 7i & aFuca& '-&i +eau Fr%Fria
urin( M z#3rc%"ea& On Fa,. $3ndindu-& "a ce O&i 'Fu'e'e Jean-Ge%r$e'( Ki dac
a#ea dreF,a,eR Tre+uia '-% 'un din n%u Fe Anne( !a ur&a ur&ei Q de #re&e ce
A"ice ,%, nu #%ia ' #in Q F%a,e c $re7i'e& c3nd di#%r2a'e& de ea( Nu era ,%,u"
Fierdu,6 duF di#%r2. &u"2i %a&eni 'e Ondr$%',e'c. "a "%c. de '%2ii "%r( Ui,e-i Fe
Ade"ine 7i Fe "%1nnU( Nu. ',a-i un eGe&F"u ru a"e'( A. !iz TaU"%r 7i Ric1ard
Bur,%n( Nici ace',a nu e c1iar a7a de +un(
A7 Fu,ea '-% recuFerez Fe Anne( Tre+uia '-% recuFerez Fe Anne( T%,u" 'e Fu,ea
reFara( Nu Oncerca'er& ,%,u"( O ' Oncerc& ,%,u"( )a ' ne &enaS& unu" Fe
ce""a",. ne-a& a+2inu, ' #%r+i& 7i ne-a& Fr'i, fr ' ne 'Fune& ni&ic( %& fi
din n%u O&Freun 7i. On cur3nd. #%& r3de c3nd ne #%& a&in,i de de'Fr2ire( A&
a#u, n%i Far,e 7i de c1e',ii &ai re"e(
au de'c1i' ,e"e#iz%ru"( Sun,e& "'a2i de caFu" n%',ru. incaFa+i"i ' &ai fi&
in,ere'a2i de a",ce#a On afara Fr%Friu"ui +uric( T%,u7i. a& Fu' "a ca"e un F"an(
NdSduia& c nu #%i fi 'i"i, ' aSun$ "a % a'e&enea eG,re&. dar F"ecarea "ui A"ice
On c%ncediu cu +r+a,u-'u &eri, % riF%', nuc"ear( De da,a a',a &i-a& "'a, +a",
de&ni,a,ea( *"anu" &eu c%n', On rec1e&area "ui Anne( Ridic receF,%ru". cu un
z3&+e, Fe care "-a7 #rea &ac1ia#e"ic. dar care nu e',e dec3, in,i&ida,(
Nu. dac ',au ' & $3nde'c. n-a& a#u, c1e',ii &ai re"e( *e #re&uri. c',%rii"e
rezi',au On fa2a unui f%c de Faie de $enu" ',a( Azi. c',%rii"e 'un, ni7,e f%curi de
Faie( S%cie,a,ea On care ne-a& n'cu, e',e On,e&eia, Fe e$%i'&( S%ci%"%$ii nu&e'c
c1e',ia a',a indi#idua"i'&. c3nd. de faF,. eGi', un cu#3n, &ai 'i&F"u6 ,ri& On
'%cie,a,ea 'in$ur,2ii( Nu &ai a#e& fa&i"ii. nu &ai a#e& 'a,e. nu &ai a#e&
Du&nezeu. Onain,a7ii ne-au e"i+era, de ,%a,e ace',e Fiedici 7i. On "%cu" "%r.
^!II
EMO0IONANTA STRATAGEM
De c3nd nu ne-a& &ai #zu,R a& On,re+a,-% Fe Anne. "a re',auran,. On ,i&F ce
,r$ea& de%Far,e &a'a. ca ' 'e F%a, a7eza Fe +anc1e,. Onain,e. ne F"cea ' "u&
&a'a On aceea7i +ra'erie. ',3nd unu" "3n$ ce""a",. dar a',a a f%', Onain,e. iar On
'eara a',a "u& cina ',3nd fa2 On fa2( Ea &
%+'er#. curi%a'. Onain,e de a r'Funde6 Q *a,ru "uni. % 'F,&3n. ,rei zi"e. %F,
%re 7i -'Fune a',a. #erific3ndu-7i cea'u"/ 7ai'Frezece &inu,e(
Q Ki Fa,ruzeci 7i ,rei de 'ecunde. Fa,ruzeci 7i Fa,ru. Fa,ruzeci 7i cinci(((
OnceFe& Frin a u&F"e c%n#er'a2ia cu ,%a,e "ucruri"e care ne On$duie ' %c%"i&
e'en2ia"u"6 &unca n%a',r. Frie,enii. a&in,iri"e( )a 7i cu& nu 'e On,3&F"a'e ni&ic
din ,%, ce a#u'e'e "%c( Dar Anne #ede Frea +ine c 'un, neferici, 7i 'e 'i&,e
neferici, fiindc nu e',e ea cauza( !a de'er,. ener#a,. 'e Onfi$e ni2e" On &ine(
Q Bun. cred c nu &-ai in#i,a, "a cin d%ar ca ' deFan& F%#e7,i de'Fre #ec1ii
Frie,eni( )e #rei '-&i 'FuiR
Q *i((( Mai 'un, ni7,e "ucruri de-a"e ,a"e aca'. & On,re+a& dac nu #rei ' #ii '
2i "e iei( Ki. cu %cazia a',a. a& Fu,ea ' Fe,rece& un JeePend O&Freun. ' #ede&
dac(((
Q )eR E7,i czu, On caF 'au ce aiR N%i 'un,e& di#%r2a2i. +ie,eN D%ar #ezi Frea
+ine c nu de &ine e7,i Ondr$%',i, 7i. On afar de a',a. ce &a&a dracu"ui. nu 'un,
Sucria ,a. ' & On#3r,e7,i Fe de$e,e a7a cu& #reiN
Q S''',N Nu 2iFa a7a(((
M adre'ez #ecini"%r de "a &a'a a",ura,(
Q Sun,e& di#%r2a2i 7i ,%c&ai i-a& Fr%Fu' ' F"ec& On Je-
ePend. dar ea a refuza,( A',a e. acu& 7,i2i ,%,( *u,e2i ' nu &ai ,ra$e2i cu urec1eaR
Sau F%a,e c #ia2a O&Freun cu &a,racuca din fa2a du&nea#%a',r e',e a7a de
na'%a". Onc3, a#e2i ne#%ie ' ,ra$e2i cu urec1ea "a cei"a"2iR
ecinu" 'e ridic. eu. de a'e&enea. fe&ei"e ne de'Far,. Fe 'cur,. e ce#a ac2iune On
cr2u"ia a',a( AF%i F",e'c n%,a 7i ie7i& din re',auran,( Afar. '-a On,uneca, 7i &ai
,are( Face& c32i#a Fa7i Fe ',rad. 1"izindu-ne( Eu Oi cer ier,are( Ea zice c nu-i
ni&ic( *are ' acceF,e ruF,ura &ai +ine dec3, &ine(
Q Marc. e Frea ,3rziu( A& a,in' Func,u" de "a care On,%arcerea nu &ai e',e F%'i+i"(
Iu+e'c Fe cine#a. 7i ,u "a fe"6 nu &ai are niciun r%', ' fi& O&Freun(
Q K,iu. 7,iu. 'un, un cara$1i%'((( O&i zicea& c a& &ai Fu,ea Oncerca % da,((( E7,i
'i$ur c nu #rei ' ,e c%nducR
Q Nu. &u"2u&e'c. % ' iau un ,aGi((( Marc. #reau '-2i #3nd un F%n, care % '-2i fie
de f%"%' On #ii,%are"e ,a"e "e$,uri cu fe&ei"e( Tre+uie ' On#e2i ' ,e Fui On Fie"ea
"%r(
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI Ki aF%i. On c"iFa de'Fr2irii. ne cuFrinde de%da,
e&%2ia( Ne ',F3ni& "acri&i"e. dar e"e ne cur$ Fe dinun,ru( N-a& '-i &ai aud
r3'u" de c%Fi"( De e" 'e #a +ucura. a,unci c3nd % #a face ' r3d. ce" care &i-a "ua,
"%cu"( Anne a de#eni, % ',rin( Ne de'Fr2i&. "u3nd-% fiecare On direc2ia "ui( Ea 'e
urc On ,aGi. Onc1ide Once, F%r,iera. O&i z3&+e7,e din 'Fa,e"e $ea&u"ui 7i &a7ina 'e
OndeFr,eaz((( Dac a& fi On,r-un fi"& fru&%'. eu a7 OnceFe ' a"er$. Frin F"%aie.
duF ,aGi. iar "a Fri&u" ',%F a& cdea unu" On +ra2e"e ce"ui"a",( Sau ea '-ar rz$3ndi.
din,r-%da,. 7i "-ar ru$a Fe 7%fer ' %Frea'c. On,%c&ai ca AudreU VeF+urn4V%""U
G%"i$1,"U. "a 'f3r7i,. On BreaPfa', a, TiffanUB':( Dar n%i nu 'un,e& On,r-un fi"&(
Sun,e& On,r-% #ia2 On care ,aGiuri"e c%n,inu ' circu"e(
Mai On,3i. Fr'e7,i ca'a Frin2i"%r 7i aF%i. c3,e%da,. Fr'e7,i ca'a Fri&u"ui ,u
&ariaS. dar On,%,deauna e7,i Oncerca, de aceea7i durere. care ,e face ' ,e 'i&2i
Fen,ru ,%,deauna %rfan(
BreaPfa', a, TiffanUB' -en$"(/ Q Mic deSun "a TiffanU( %"u& de Tru&an )aF%,e. a
',a, "a +aza fi"&u"ui rea"iza, de B"aPe EdJard'( -N( ,(/
^!III
E*ISOD MES)VIN
V%2ii cineaz. a&an2ii Fr3nze'c( Dac #ede2i un cuF"u On,r-un +i',r%u. "a %ra
Fr3nzu"ui. fce2i-# c Oi f%,%$rafia2i 7i % ' fi2i "ua2i "a r%',( Oncerca2i ace"a7i "ucru
'eara. cu a", cuF"u6 ace',a #a z3&+i. F%z3nd Fen,ru +"i,zu" #%',ru(
)u& '-a On,%r' din #acan2a c%nSu$a". A"ice &-a 7i 'una,( DuF ce &-a& Fu' +ine
On Fie"ea ei. i&a$in3n-du-&i ceea ce Oi ,recea Frin caF. i-a& Fr%Fu'. cu rcea". '
"u& Fr3nzu" ,e,e-a-,e,e6
- O ' aduc un Fr%iec,%r Fen,ru diaF%zi,i#e(
Ea nu &-a c%n'idera, de"%c 1az"iu. ceea ce Fica +ine. fiindc nici nu Oncerca& '
fiu( )u& a aSun'. &i-a Sura, c a f%', $r%aznic. &i-a cer,ifica, c n-au fcu, de"%c
dra$%',e. dar a& On,reruF,-%6
Q E f%ar,e +ine( On JeePendu" ',a F"ec O&Freun cu Anne( K,i& cu ,%2ii c nu e
ade#ra,. On afar de A"ice. care ,%c&ai Onca'eaz % rac1e, Scud On F"in &u,r(
-A1N
Q a'zic. reiau eu cur'u" c%n#er'a2iei. a f%', +ine On c",%rieR
A"ice O&i ,ra$e % Fa"&. dar ,%, ea e aia care iz+ucne7,e On F"3n'. On u",i&a #re&e.
c%"ec2i%nez &e'e dra&a,ice( N%r%cu" &eu6 n-a#e& #ecini de &a'( G1ini%nu" &eu6
A"ice c1iar F"eac( Re',auran,u" n-% ' &ai fie Frea ani&a,( Ki de$ea+a O&i 'a-.
#urez rz+unarea. fiindc LR&3n 'in$ur cu % ini& F"in de . c%&%ri ce a7,eaF,
' fie Fri&i,eM -*au" M%rand/ 7i & Fun iar Fe +u, 1ec,%"i,ri. F3n c3nd nu &ai F%,
',a nici On Fici%are 7i
nici &car a7eza,. Onc un Fr3nz fr ' 1a"e'c( Rz+unarea e',e
% &3ncare care nu 'e &n3nc:(
)eea ce & u"uie7,e &ai ,are nu e faF,u" c #ia2a n%a',r e % Fie' de ,ea,ru. ci c
are a,3, de Fu2ine Fer'%naSe(
N%,e6
i J%c de cu#in,e( )%rec,6 Rz+unarea e % &3ncare care 'e &n3nc rece( -N( ,(/
^!I
)ORES*ONDEN0 -I/
DuF % 'F,&3n( U",i&a 'cri'%arec,re A"ice6
LDra$%',ea &ea.
N-a ie7i, ni&ic din JeePendu" cu Anne( S nu &ai #%r+i& de'Fre a',a( )a 7i ,ine.
#%ia& ' a& % cer,i,udine. ' fiu c%n#in' c a& a"e' +ine( Iar,-& c 2i-a& fcu,
c1e',ia a',a( %ia& ' 'i&2i 7i ,u c3, de &u", a&
'uferi, c3nd ai f%', F"eca, On #acan2( E % ,3&Fenie. 7,iu
a',a( *en,ru c n-ai ' 7,ii nici%da, c3, &-a duru,(
A"ice. 'un,e& fcu2i unu" Fen,ru ce""a",( E',e Onfric%7,%r( )u ,ine. ,%,u" e',e
fru&%'. c1iar 7i eu( Dar &i-e ,ea& de ,e&eri"e ,a"e( Nu F%, 'uF%r,a $3ndu" c nu
'un, 'in$uru" +r+a, din #ia2a ,a( O2i ur'c ,recu,u". care O&i Oncurc #ii,%ru"(
A7 #rea ca ,%a, acea', durere ' f%"%'ea'c "a ce#a( De ce nu ai Oncredere On
&ineR Fiindc 'un, un ne+unR E un ar$u&en, care nu c%n,eaz. Fen,ru c 7i ,u e7,i
"a fe" de ne+un( )rezi c ne iu+i& d%ar Fen,ru c e c%&F"ica,R On cazu" ',a. e &ai
+ine ' ne de'Fr2i&( *refer ' fiu neferici, fr ,ine. dec3, cu ,ine(
Dra$%',ea n%a',r e',e inde',ruc,i+i". nu On2e"e$ cu& de nu-2i dai 'ea&a( ii,%ru"
,u 'un, eu( Sun, aici. eGi',. nu F%2i c%n,inua ' ,rie7,i ca 7i cu& n-a7 eGi',a. O&i
Fare ru( A7a cu& zic !e' Inc%nnu'6 f',a 2i-e De',inu"g(
N-a#e& dreF,u" ' fu$i& de fericire( MaS%ri,a,ea %a&eni"%r n-au 7an'a n%a',r(
)3nd 'e F"ac. nu 'e Ondr$%',e'c( Sau. c3nd 'e Ondr$%',e'c. nu &er$e ,rea+a On Fa,(
Ori. c3nd &er$e ,rea+a On Fa,. n-au ce '-7i &ai 'Fun duF( N%i a& ,recu, de ,%a,e
ace',e Fr%+e. cu fe"ici,ri"e Suriu"ui. nu&ai c a& f%', re'Fin7i din cauz c nu &ai
'un,e& O&Freun(
)eea ce face& e',e de neier,a,( Vaide ' nu ne &ai ,%r,ur&( E',e cri&ina" ' nu ,e
$r+e7,i ' fii ferici,. c3nd ai. On 'f3r7i,. %cazia( Ne Fur,& cu n%i On7ine ca ni7,e
&%n7,ri( O '-% &ai 2ine& &u", a7aR *en,ru F"cerea cuiR E',e % &3r7#ie ' ,e
c1inui a,3,. 7i Fe ,ine. 7i Fe a"2ii. de$ea+a( Ni&eni nu ne #a reFr%7a c a& Fr%fi,a,
de 7an'a care ne-a f%', %feri,(
A',a e',e. cu ade#ra,. u",i&a &ea 'cri'%are. nu &ai F%, 'uF%r,a ' ne Suc& de-a
7%arece"e 7i Fi'ica( Sun, "a Fici%are"e ,a"e. de'curaSa,. 'f3r7i,. a7,eF,3nd "%#i,ura de
$ra2ie( De "a un anu&i, $rad de in,en'i,a,e a durerii. O2i
Fierzi %rice %r$%"iu( Nu-2i 'criu Fen,ru a-2i cere ' #ii.
O2i 'criu Fen,ru a-2i 'Fune c #%i fi On,%,deauna aici( Un $e', din Far,ea ,a. 7i ne #%&
On,e&eia fer&a de ',ru2i( Niciun $e', din Far,ea ,a. 7i #%i fi &ereu aici. Fe unde#a.
Fe aceea7i F"ane, cu ,ine. a7,eF,3ndu-,e( Te iu+e'c ca un ne+un. nu ,e d%re'c dec3,
Fe ,ine. nu & $3nde'c dec3, "a ,ine. O2i aFar2in cu ,ruF 7i 'uf"e,(
A" ,u Marc. care F"3n$e 'criindu-2i(M
^!
ATUN)I
A,unci. O&i iau ',i"%u" ca ' 'criu c % iu+e'c. c are Fru" ce" &ai "un$ din "u&e 7i
c #ia2a &ea 'e cufund On e". iar dac ,u c%n'ideri c a',a e % c1e',ie cara$1i%a'.
e7,i #ai de caFu" ,u. %c1ii ei 'un, Fen,ru &ine. ea e',e eu. eu 'un, ea. 7i c3nd ea
2iF. 2iF 7i eu 7i ,%, ce #%i face #re%da, #a fi &ereu Fen,ru ea. Oi #%i da ,%,u" &ereu
7i. F3n "a &%ar,ea &ea. n-% ' fie di&inea2 On care ' & ,reze'c Fen,ru a",cine#a
On afar de ea 7i On care ' n-% fac ' & iu+ea'c 7i On care ' nu-i 'ru, iar 7i iar
Onc1eie,uri"e &3ini"%r. u&erii. '3nii 7i a,unci O&i dau 'ea-
&a c dac e7,i Ondr$%',i,. 'crii fraze ne'f3r7i,e. nu &ai ai #re&e ' Fui Func,.
,re+uie ' c%n,inui ' 'crii. ' 'crii. ' a"er$i &ai deFar,e dec3, ini&a ,a. 7i fraza nu
#rea ' 'e %Frea'c. dra$%',ea nu are Func,ua2ie. iar "acri&i"e ',3rni,e de Fa'iune 'e
Fre"in$. c3nd iu+e7,i aSun$i ' 'crii "ucruri in,er&ina+i"e. c3nd iu+e7,i aSun$i
On,%,deauna ' ,e c%n'ideri A"+er, )%1en. A"ice a #eni,. A"ice "-a Fr'i, Fe
An,%ine. On 'f3r7i,. On 'f3r7i, a #eni,. 7i ne-a& "ua, z+%ru" &en,a" 7i fizic. a& "ua,
Fri&u" a#i%n Fen,ru R%&a. +ineOn2e"e'. On ce a", Far,e ' ,e duci. V%,e" En$"i,era.
*iazza Na-#%na. F%n,ana di Tre#i. Sur&in,e e,erne. F"i&+ri Fe e'Fa. c3nd a&
ceru, c7,i. ce" care Onc1iria 'cu,ere a On2e"e' ,%,u" 7i a r'Fun' e Frea ca"d. dra$%',e.
dra$%',e neOnce,a,. de ,rei. de Fa,ru. de cinci %ri Fe zi. durere de &du"ar. On #ia2a
#%a',r n-a2i Sui'a, a,3,a. ,%,u" OnceFe din n%u. nu &ai 'un,e2i 'in$uri. ceru" e',e
,randafiriu. fr ,ine nu era& ni&ic. On 'f3r7i, re'Fir. &er$e& Fe dea'uFra
ca"dar3&u"ui. "a c32i#a cen,i&e,ri dea'uFra '%"u"ui. ni&eni nu #ede a',a On afar de
n%i. 'un,e& Fe Ferne de aer. "e z3&+i& fr &%,i# r%&ani"%r. care ne iau dreF,
OnaF%ia2i &in,a". dreF, &e&+ri ai unei 'ec,e. 'ec,a L)e"%r ce z3&+e'c On
',are de "e#i,a2ieM. acu& ,%,u" a de#eni, a,3, de u7%r. faci un Fa'. Fe ur& a",u". 7i
a',a-i dra$%',ea. #ia2a. r%7ii"e cu &%zzare""a $3"-$3ind de u"ei de &'"ine Fa',e"e cu
Far&ezan. nu ne ,er&in& nici%da, &3ncarea din farfurie. %cuFa2i F3n Fe',e caF
' ne Fri#i& %c1i On %c1i ' ne dez&ierd& &3ini"e ' ni 'e 'c%a"e. cred c n-a&
&ai d%r&i, de zece zi"e. zece "uni. zece ani. zece #eacuri. '%are"e Fe F"aSa de "a
Fre$ene face& F%ze cu *%"ar%idu". ca ace"ea $'i,e de Anne On 'acu" &eu. "a Ri%.
&i-e de-aSun' ' re'Fir 7i ' ,e Fri#e'c. e Fen,ru ,%,deauna. Fen,ru ,%,deauna 7i Fe
#ecie. e ne&aiF%&eni,. u"ui,%r. cu& ne On+u7 +ucuria de a ,ri. n-a& &ai ,ri,
nici%da, a7a ce#a. 'i&2i ceea ce 'i&, euR n-ai ' & F%2i iu+i nici%da, a,3, c3, ,e
iu+e'c. nu. eu ,e iu+e'c &ai &u", dec3, & iu+e7,i ,u. +a nu. eu. +a nu. eu. +ine.
a&3nd%i. e',e a,3, de &inuna, ' de#ii c%&F"e, cre,in. ' a"er$i 'Fre &are. ,u ai f%',
fcu, Fen,ru &ine. cu& ' eGFri&i Frin cu#in,e ce#a a,3, de fru&%'. e ca 7i curn.
ca 7i cu& a& fi ie7i, din +ezna ad3nc Fen,ru a in,ra On,r-% "u&in %r+i,%are. e ca
efec,u" unei Fa',i"e de Ec',a'U care nu '-ar %Fri nici%da,. ca % durere de +ur, care
di'Fare. ca Fri&a $ur de aer in'Fira, duF ce 2i-ai %Fri, r'uf"area 'u+ aF. ca un
r'Fun' unic "a ,%a,e On,re+ri"e. zi"e"e ,rec ca &inu,e"e. ui2i de ,%a,e. ,e na7,i On
fiecare 'ecund. nu ,e &ai $3nde7,i "a ni&ic ur3,. ,e af"i On,r-un Frezen, FerFe,uu.
'enzua". 'eGua". ad%ra+i". in#inci+i". ni&ic nu ne F%a,e a,in$e. e7,i c%n7,ien, c
f%r2a ace',ei dra$%',e #a 'a"#a "u&ea. %1 'un,e& On$r%zi,%r de ferici2i. ,u urci On
ca&er. a7,eaF,-& On 1%". & On,%rc i&edia, 7i. duF ce iei "if,u". urc ,reF,e"e c3,e
Fa,ru %da,. c3nd ie7i din "if, eu 'un, ce" care O2i de'c1ide u7a. a1. a#ea& "acri&i On
%c1i Fen,ru c fu'e'er& de'Fr2i2i ,rei &inu,e. c3nd ai &u7ca, din-,r-% Fier'ic
c%aF, 'ucu" fruc,u"ui 'e Fre"in$ea Fe c%aF'e"e ,a"e +r%nza,e %1 fir-ar a" dracuB &i-e
F%f, de ,ine ,%, ,i&Fu". iar 7i iar. ui,e cu& O2i Ficur 'Fer&a Fe %+raz. %1 Marc. %1
A"ice. a& aSun' "a %r$a'&. e "uuun$. e Fu,eeernic. n-a& #izi,a, niciun &%nu&en,
din %ra7u" ',a. $a,a a aFuca,-% un r3' ne+un. daB ce-arn zi' de r3zi On 1a"u" ',a. e
ce#a ner#%'. a& Sui'a, a,3, de ,are. ,e ad%r. dra$%',ea &ea. On ce zi 'un,e&R
^II
DU* TREI ANI. !A FORMENTERA
ZIUAZ-<
E a7a de Mu",( Ia,-& "a F%r&en,era Fen,ru a ,er&ina ace', r%&an( a fi u",i&u"
din ,ri"%$ia Marr%nnier -On Fri&u". & Ondr$%',ea&5 On a" d%i"ea. & On'ura&5 On a"
,rei"ea. di#%r2ez 7i & Ondr$%',e'c din n%u/( De$ea+a Oncerc ' Onn%ie'c a,3, f%r&a
-cu#in,e ',ranii. an$"ici'&e. ,urnuri +izare. '"%$anuri Fu+"ici,are e,c(/. c3, 7i f%ndu"
-ni$1,c"u++in$. 'eG. dr%$. r%cPBnBr%""(((/. O&i dau 'ea&a "a iu2ea" c ,%, ceea ce
#%ia& era ' 'criu un r%&an de dra$%',e On fraze f%ar,e 'i&F"e Q Fe 'cur,. ,%, ceea
ce e &ai difici" de fcu,(
A'cu", z$%&%,u" &rii. On 'f3r7i,. O&i Once,ine'c ri,&u"( i,eza ,e O&Fiedic ' fii ,u
On'u2i( ia2a &ea de "a *ari' e',e "iF'i, de cer( M 'cre& ' fac c3,e un ,eG,
Fu+"ici,ar. faGez c3,e un ar,ic%". r'Fund "a ,e"ef%n. iu,e. a"er$ de "a % 7edin2 "a
a",a. &n3nc c3,e ce#a "a +%,u" ca"u"ui. iu,e. iu,e. & arunc Fe 'cu,er. ca ' aSun$ On
On,3rziere "a c3,e un c%c,ei"( EGi',en2a &ea a+'urd &eri,a cu ade#ra, % fr3n( S ,e
c%ncen,rezi( S nu faci dec3, un 'in$ur "ucru %da,( S &3n$3i fru&u'e2ea ,cerii(
S Fr%fi2i de "en,%are( S auzi Farfu&u" cu"%ri"%r( T%a,e c1e',ii"e a',ea Fe care
"u&ea #rea ' 2i "e in,erzic(
Tre+uie refcu, ,%,u"( Tre+uie re%r$aniza, ,%,u". On '%cie,a,ea a',a( On ziua de azi. cei
care au +ani n-au ,i&F 7i cei care au ,i&F n-au +ani( A 'cFa de &unc e "a fe" de
$reu ca a 'cFa de 7%&aS( )e" "iF'i, de %cuFa2ie e',e ina&icu" Fu+"ic nu&ru" unu(
Oa&enii 'un, Frin7i On "a2 cu aSu,%ru" +ani"%r6 O7i 'acrific "i+er,a,ea Fen,ru ca '-7i
F",ea'c i&F%zi,e"e( E',e din ce On ce &ai e#iden, c &iza 'ec%"u"ui #ii,%r #a fi
'uFri&area dic,a,urii i&Fu'e de fir&e(
F%r&en,era. % in'u"i2((( Un 'a,e"i, a" I+izei. din c%n',e"a2ia Ba"eare"%r( F%r&en,era
e',e )%r'ica fr +%&+e. I+iza fr cr37&e. M%u',iDue fr MicP Ja$$er. )aFri fr
Ver#e i"ard. 0ara Ba'ci"%r fr F"%aie(
S%are a"+( *r%&enad Fe e'Fa( )"dur 7i Fraf( F"%ri u'ca,e( Mare de Feruzea(
Mir%' de Fini( )3n,ec de $reieri( K%F3r-"e fric%a'e( Oi care fac &eee(
Q Niciun &eee:. "e-% On,%rc eu(
S%are r%7u( Ga&+a' a "a F"anc1a8( a&%' a "a F"aUa3( !un F%r,%ca"ie( Gin c%n
"i&%n( Eu cu,a& "ini7,ea 7i ea e',e aici. unde e Frea ca"d Fen,ru ca ' F%2i 'crie
fraze "un$i. O2i F%2i Fe,rece #acan2a 7i On a", Far,e dec3, On c%&?( Marea e',e F"in
de aF( )eru" 'e &i7c neOnce,a,( S,e"e"e cad( A re'Fira aeru" ar ,re+ui ' fie
On,%,deauna % %cuFa2ie cu n%r& On,rea$(
N%,e6
: J%c de cu#in,e in,raduc,i+i"6 I"nBU a Fa' de L&ai'M -fr(/ Q Niciun LdarM( -N( ,(/
8 Ga&+a' a "a F"anc1a -'F(/ Q )re#e2i Fe F"u,( -N( ,/
3 a&%' a "a F"aUa -'F(/ Q Vaide& "a F"aS( -N( ,(/
? A"uzie "a r%&anu" acan2 On c%&. de ace"a7i au,%r( -N( ,(/
A',a e i',%ria unui ,iF care 'e refu$iaz 'in$ur Fe % in'u"
ca ' ,er&ine % cr2u"ie ce nu 'e c1ea& *a"ude'( TiFu"ui. care ducea % #ia2 de
'&in,i,. i 'e Fare a+'%"u, ciuda, ' 'e af"e 'in$ur cu 'ine. On na,ur. fr ,e"e#iz%r 7i
fr ,e"ef%n( !a *ari' e',e &ereu z%ri,. face Fe dina&icu". aici On' nu 'e c"in,e7,e
c3, e ziua de "un$. iar 'eara 'e F"i&+ &ereu de unu" 'in$ur( M%de"e Oi 'un,6
Barna+%%,1. "a F"%ren2a. BUr%n. "a ene2ia. Fanda. "a $rdina z%%"%$ic din
incenne'( Unica Fer'%an creia Oi 'Fune +un ziua e',e c1e"neri2a de "a San
France'c%( TiFu" F%ar, c&a7 nea$r. +"u$i a"+i. T%dB'( Bea Fa',i'uri 7i $in-"i-
&%n( Va"e7,e c1iF'uri 7i ,%r,i""a'( Nu a'cu", dec3, un di'c6 S%na,a `reu,zer.
c3n,a, de Ar,1ur Ru+in',ein( Se Fare c1iar c ar fi f%', zri, aF"aud3nd un $%"
On'cri' de francezi On &eciu" Fran2a Q SFania. $e', care e',e de Fr%',-$u',. dar
curaS%'. c3nd e7,i 'in$uru" francez af"a, On,r-% cr37& din,r-un F%r, 'Fani%"( Dac "-
a2i On,3"ni Fe ace', ,iF. fr Ond%ia" c #-a2i $3ndi6 LDaB ce &-'a face +%u" ',a de
fran2uz "a F%nda *eFe On eG,ra-'ez%nRM A',a & necSe7,e Fu2in. da, fiind c ,iFu" On
c1e',iune 'un, eu( A7a c. ci%cuB &ic. &erci( Eu 'un, 'i1a',ru"
care Oi z3&+e7,e #3n,u"ui rc%r%'(
*e',e % 'F,&3n 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
II
ZIUA Z-@
Sun. de ac%rd. c3nd A"ice "-a "'a, Fe An,%ine. aF%i c3nd ne-a& &u,a, O&Freun On
',rada Ma-zarine -',rada unde a &uri, An,%ine B"%ndin/. nu # a'cund c &i 'e
On,3&F"a ' fiu cuFrin' de Fanic( Fericirea e',e &u", &ai Onfric%7,%are dec3,
nefericirea( FaF,u" c d%+3ndi'e& ceea ce d%rea& &ai &u", Fe "u&e & u&F"ea de
fericire 7i. 'i&u",an. & c%F"e7ea de Ond%ia"( Oare #%i face din n%u ace"ea7i
$re7e"iR Nu era& a",ce#a dec3, un r%&an,ic cic"icR Acu&. c ea era aici. % #%ia&
cu ade#ra,R Oare #%i de#eni Frea ,andruR
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI Oare & F"ic,i'ea& a",uri de eaR Oare c3nd n-%
' & &ai "e$
"a caF. fir-ar a" dracuBR
An,%ine #%ia ' & %&%are. '-% %&%are. ' 'e %&%are( )uF"u" n%',ru 'e On,e&eia
Fe cenu7a unui du+"u di#%r2. ca 7i cu& ,re+uia ' fie 1rni, cu d%u 'acrificii
u&ane. Fen,ru a c"di % n%u dra$%',e( Sc1u&Fe,er nu&ea c1e',ia a',a Ldi',ru$ere
crea,%areM. dar Sc1u&Fe,er era ec%n%&i',. iar ec%n%&i7,ii 'un, rare%ri 'en,i&en,a"i(
N%i a& di',ru' d%u ca'nicii Fen,ru a r&3ne uni2i. a'e&enea unui #3r,eS care O7i
a+'%ar+e #ic,i&e"e Fen,ru a cre7,e( Fericirea e',e un "ucru a,3, de &%n',ru%'. Onc3,.
dac nu craFi ,u On'u2i din Fricina ei. a,unci O2i #a cere ce" Fu2in c3,e#a a'a'ina,e(
Jean-Ge%r$e' a #eni, ' ',ea cu &ine "a F%r&en,era( O&Freun. Fune& din n%u
"u&ea "a ca"e. aF%i #izi,& Fe7,ii. 'u+ &are( E" 'crie % Fie' de ,ea,ru. Frin ur&are
+ea c%, "a c%, cu &ine(
*%e& de ci,i, On ',are de +e2ie6
!a F%r&en,era
ei fer&en,a(
*e dru& ne On,3"ni& cu Ferec1i +,r3ne. de 1iFFie' Fa',i-"%&ani. care au r&a'
O&Freun. aici. din anii 7aizeci( )u& %r fi fcu, de-au dura, a,3, de &u",R M fac '
"cri&ez( )u&Fr iar+ de "a ei( M a+2i$uie'c O&Freun cu Jean-Ge%r$e' Frin
+%&+e. unde Suc& +i"iard( E" O&i F%#e',e7,e de'Fre a&%ruri"e "ui( T%c&ai a
On,3"ni,-% Fe fe&eia #ie2ii 'a"e. e ferici, Fen,ru Fri&a %ar(
Q Iu+ire6 nu ,ri& dec3, Fen,ru a',a. a 'Fu' e"(
Q Ki Fen,ru c%FiiR
Q Nici #%r+N S "e dai #ia2 ca ' ,ria'c On,r-% a'e&enea "u&eR E ce#a cri&ina"N
E$%i',N Narci'i',N
Q Eu. unu". "e fac fe&ei"%r ce#a &ai +un dec3, un c%Fi"6 "e fac % car,e. a& dec"ara,
ridic3nd de$e,u" On aer(
Oi arunc& %c1eade c1e"neri2ei( E',e dr$u2 de-2i #ine '-% &n3nci. nu a",a. F%ar,
un +%"er%. Fie"ea ei &a, e u7%r u&+ri, de un Fufu"e2. are %c1ii ne$ri. 'e 2ine
dreaF,. &3ndr ca % 'DuaJ:(
- Sea&n cu A"ice. 'Fun( Dac &-a7 cu"ca cu ea. On'ea&n c a7 r&3ne ,%,u7i
fide"(
A"ice e',e "a *ari' 7i % ' #in aici Fe',e % 'F,&3n(
*e',e 7a'e zi"e 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
III
ZIUA Z->
)1e"neri2a On r%c1ie fr 'Fa,e 'e nu&e7,e Ma,i"da(
E +uuun( Jean-Ge%r$e' i-a c3n,a, &e"%dia "ui Var-
rU Be"af%n,e6 Ma,i"da '1e ,aPe &e &%neU and run enezue"a(
)red c &-a7 Fu,ea Ondr$%',i de ea. dac A"ice nu &i-ar "iF'i a,3, de &u",( A&
in#i,a,-% "a dan'. "a +aru" Ke' R%Du-e'( Ea +,ea din Fa"&e"e cu Fie"e %ac1e7. O7i
%ndu"a 7%"duri"e. F"e,e"e Oi z+urau( A#ea Fr 'u+ +ra2( Jean-Ge%r$e' a On-,re+a,-%6
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI Q Scuza2i-&. d%&ni7%ar. cu,& un "%c de
d%r&i,( Un cu&#a a#e2i "a du&nea#%a',r aca'. F%r fa#%rR
Ea Fur,a un "n2i7%r fin. de aur. On Suru" ,a"iei 7i a",u" On Suru" $"eznei( Din Fca,e.
Ma,i"da nu ne-a "ua, +anii 7i nu a fu$i, On enezue"a( S-a &u"2u&i, ' r'ucea'c
ni7,e FaFir%a'e de iar+ O&Freun cu n%i. F3n c3nd a& ad%r&i, 'u+ ceru" 'Fuzi, de
',e"e( De$e,e"e ei erau "un$i 7i a$i"e( !in$ea cu FriceFere 13r,ia 2i$rii( )red c ,%2i
era& de',u" de ,u"+ura2i. c1iar 7i ea(
On,%r7i "a )a'a. Ma,i"da. c%&F"e, du'. '-a "ua, "a ,r3n, cu &du"aru" &eu( A#ea %
'a#arin $i$an,ic. dar &u'cu"%a'. care &ir%'ea a #acan2( *ru" Oi ,r'nea a
'in'e&i""a( 0iFa a,3, de ,are. Onc3, Jean-Ge%r$e' i-a u&F"u, $ura. ca '-% fac '
,ac5 aF%i. a& 'c1i&+a, "%curi"e On,re n%i. Onain,e de a eSacu"a On c%r Fe '3nii ei
&ari 7i ,ari( EGac, duF ce a& Sui'a,. &-a& ,rezi, "ac de aF. &%r, de 'e,e( Un
ade#ra, Fu',nic n-ar ,re+ui ' a+uzeze Frea &u", de ace',e F"an,e eG%,ice(
*e',e cinci zi"e 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
N%,e6
: SDuaJ Q '%2ie de indian Fie"e-r%7ie( -N( ,(/
I ZIUA Z-?
O&u" 'in$ur rede#ine Frei',%ric6 duF c3,e#a zi"e nu iZ4 'e &ai rade. nu 'e &ai
'Fa". &%r&ie( *en,ru ca fiin2a u&an ' aSun$ "a ci#i"iza2ie. a f%', ne#%ie de
&i"i%ane de ani. On ,i&F ce On,%arcerea "a Neander,1a" Oi ia &ai Fu2in de %
'F,&3n( Mer'u" &eu e',e din ce On ce &ai a'e&n,%r cu a" &ai&u2e"%r. O&i
'carFin ,e',icu"e"e. O&i &n3nc c%Si"e din na'. & deF"a'ez fc3nd &ici 'ri,uri( !a
&a'. & nFu',e'c a'uFra &3ncrii. Onfu"ec3nd cu de$e,e"e. "a $r&ad. c3rna2i 7i
$u& de &e',eca,. c1iF'uri cu +r3nz 7i ci%c%"a, cu "aF,e.
)%ca-)%"a 7i #in( AF%i. r3$3i. F3r23i 7i 'f%ri( ',a e',e un ,3nr 'crii,%r francez din
a#an$ard(
A"ice a '%'i,. "u3ndu-& Frin 'urFrindere( Mi-a ac%Feri, %c1ii cu &3ini"e. On Fia2a
M%"a. cu ,rei zi"e &ai Onain,e de da,a Fre#zu, Fen,ru '%'ire(
Q G1ici cine-iRN
- N% 'e( Ma,i"daR
Q Tic"%'u"eN
Q A"iceN
A& czu, unu" On +ra2e"e ce"ui"a",(
Q AFi. a',a c1iar c e % 'urFrizN Era& %+"i$a, ' 'Fun a',aR
Q Mr,uri'e7,e c nu & a7,eF,aiN Ki. &ai On,3i. cine &ai e 7i Ma,i"da a',aR
Q O1. ni&eni((( O "%ca"nic Fe care a a$2a,-% a'ear Jean-Ge%r$e'(
Dac a',a nu e fericire. On %rice caz 'ea&n &u", cu ea6 r%n-2i& Ja+u$% Fe F"aS.
aFa e c"du2. A"ice e +r%nza,. ceea ce Oi face %c1ii #erzi( DuF-a&iaza ne face&
'ie',a( Eu Oi "in$ 'area de &are de Fe 'Fa,e( Nu d%r&i& cine 7,ie ce( On ,i&F ce
face& dra$%',e. A"ice &i-i On7ir Fe +ie2ii de "a *ari' care au i&F"%ra,-% ' &
Fr'ea'c( Eu Oi F%#e',e'c On de,a"iu #i'u" &eu er%,ic din aSun( De ce ,%a,e fe&ei"e
Fe care "e iu+e'c au Fici%are"e reciR
Ne On,3"ni& cu Jean-Ge%r$e' 7i cu Ma,i"da "a cin( Ei Far f%ar,e Ondr$%',i2i( Au
de'c%Feri, c a&3nd%i 7i-au Fierdu, ,a," anu" ',a(
Q Dar Fen,ru &ine e &ai $ra#. fiindc 'un, fa,. 'Fune Ma,i"da(
Q De,e', fe,e"e Ondr$%',i,e de ,a," "%r. &ai a"e' c3nd e &%r,. zice Jean-Ge%r$e'(
Q Fe,e"e care n-au f%', nici%da, Ondr$%',i,e de ,a," "%r 'un, fie fri$ide. fie
"e'+iene. Frecizez eu(
A"ice 7i Ma,i"da dan'eaz O&Freun. Farc ar fi d%u 'ur%ri ni2e"u7 ca&
ince',u%a'e( Ne "iFi& de e"e( E a7a de +ine. c1e',ia a',a ar fi Fu,u, de$enera. ne
de'Fr2i& F"ini de re$re,e. dar O7i 'c%a,e F3r"ea"a fiecare On ca&era "ui(
DRAGOSTEA DUREAZ 3 ANI
Onain,e de-a ad%r&i. fac. On 'f3r7i,. un $e', re#%"u2i%nar6 O&i 'c%, cea'u"( *en,ru ca
dra$%',ea ' dureze On,%,deauna. e de-a-Sun' ' ,rie7,i On afara ,i&Fu"ui( )ea care
ucide dra$%',ea e "u&ea &%dern( )e-ar fi dac ne-a& in',a"a aiciR Aici. ni&ic nu
e 'cu&F( A7 faGa 13r,ii"e "a *ari'. a7 cere dreF,uri de au,%r de "a &ai &u",e edi,uri.
a7 eGFedia din c3nd On c3nd c3,e % ca&Fanie Fu+"ici,ar Frin DV!((( Ki a& crFa de
F"ic,i'ea"(
Fir-ar ' fie. iar &-a aFuca, an$%a'a( Si&, cu& 'e aFr%Fie Fri&eSdia( Mi '-a fcu,
"e1a&i,e ' fiu eu( Mi-ar F"cea. cu ade#ra,. '-&i 'Fun cine#a de ce anu&e a&
c1ef( )e-i dreF,. din #re&e On #re&e. Fa'iunea n%a',r de#ine ,andre2e( Oare 'e
Fune iar On &i7care &a7inriaR Tre+uie ' face& On a7a fe" Onc3, ' ne crea'c din
n%u end%rfine"e( O iu+e'c 7i ,%,u7i &i-e ,ea& ' nu ne F"ic,i'i&( Une%ri. ne
Freface& dinadin' c 'un,e& F"ini de draci( Ea O&i 'Fune6
Q Bun((( M duc "a cu&Fr,uri((( *e cur3nd(((
Oi r'Fund6
Q Ki. duF aia. % ' &er$e& ' ne F"i&+&(((
Q S cu"e$e& r%z&arin(((
Q S &3nc& Fe F"aS(((
Q S cu&Fr& ziare(((
Q S nu face& ni&ic(((
Q Sau ' ne 'inucide&((( 6
Q Sin$ura &%ar,e fru&%a'. "a F%r&en,era. e ' cazi cu +icic"e,a. a7a cu& a F2i,
c3n,rea2a Nic%(
O&i 'Fun c. dac $"u&i& cu c1e',ia a',a. On'ea&n c 'i,ua2ia nu e c1iar a,3, de
$ra#(
Su'Fan'u" cre7,e( *e',e Fa,ru zi"e 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
ZIUA Z-3
Fac dra$%',e cu A"ice &ai Fu2in frec#en,. dar din ZZ ce On ce &ai +ine( Oi a,in$
cen,i&e,rii F,ra2i Frefera2i( Ea Onc1ide %c1ii. Onain,e. Sui'a % da, din d%u. dar
acu& Sui'eaz de fiecare da,( M "a' ' 'criu ,%a, du-F-a&iaza( On ,i&F ce
"ucrez. ea 'e +r%nzeaz Fe F"aS( *e "a 7a'e 'eara. 'e On,%arce 7i Oi Fre$,e'c %
Lar+ea'cM rece ca $1ea2a. cu Fa',i': 7i 'ir%F de &i$da"e( AF%i Oi #erific +r%nzu"
in,e$ra". Oi &u"$ $reFuri"e( Ea & 'u$e 7i. duF aia. eu i-% ,ra$ Fe "a +uci( AF%i. ea
ci,e7,e Fe',e u&ru" &eu 7i O&i cere ' 'uFri& Li-% ,ra$ Fe "a +uciM( AcceF,. 'criu
L% iauM. iar duF ce 'e OndeFr,eaz. O&i "a' ni2e" +a", Macin,%'1-u"( ',a e Fre2u"
"i,era,urii. I',%ria !i,erar nu e dec3, un "un$ F%&e"nic de ,rdri. 'Fer c & #a
ier,a(
Refuz ' ,er&in B"3nde2ea n%F2ii5 a& un fe" de Fre'en,i&en, 'ini',ru6 duF Frerea
&ea. ,rea+a nu &er$e Frea ',r"uci, On,re DicP Di#er 7i Nic%"e( A'cu", S%na,a
`reu,zer. $3ndindu-& "a r%&anu" eF%ni& a" "ui T%"',%i( *%#e',ea unui +r+a,
On7e"a,. care O7i %&%ar ne#a',a( i%ara 7i Fianu" "ui Bee,1%#en "-au in'Fira, '
'crie de'Fre ace', cuF"u( A'cu", in',ru&en,e"e On,3"nindu-'e. On,reruF3ndu-'e. "u3n-
du-7i a#3n,. Fr'indu-'e. O&Fc3ndu-'e. 'uFr3ndu-'e 7i. On ce"e din ur&. unindu-
'e On,r-un cre'cend% fina"( E',e &uzica #ie2ii On d%i( i%ara 7i Fianu" 'un,
incaFa+i"e ' c3n,e 'in$ure(((
Dac F%#e',ea n%a',r d c1iG. eu % ' r&3n a+'%"u, +"aza,( Nici%da, n-a& '-i
&ai F%, da a,3, de &u", a",cui#a( Oare % '-&i ,er&in zi"e"e re$u"3nd cur#e de "uG
7i ui,3ndu-& "a ca'e,e #ide%R
N%,e6
: *a',i' -fr(/ Q +u,ur a"c%%"ic Farfu&a, cu ana'%n( -N( ,(/
Tre+uie ' &ear$(
Tre+uie ' iz+u,i& ' ,rece& de "i&i,a ce"%r ,rei ani( O&i 'c1i&+ Frerea "a fiecare
'ecund(
*%a,e c ar ,re+ui ' ,ri& 'eFara,( ia2a On d%i Frea ,e uzeaz(
Eu n-a& niciun ,a+u5 nu & 7%c1eaz ' face& 'c1i&+ de Far,eneri( !a ur&a
ur&ei. dac e ' fiu Onc%rn%ra,. &ai +ine %r$anizez eu ,%a, ,rea+a( Uniunea "i+er
Q a',a-i '%"u2ia6 un adu",er 'u+ c%n,r%"(
Nu( K,iu6 ,re+uie ' face& "a iu2ea" un c%Fi"N
Mi-e fric de &ine( Nu&r,%area in#er' O7i On7ir zi"e"e "ui Da&%c"e'( *e',e ,rei
zi"e 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
ZIUA Z-8
E',e % er%are ' d%re7,i % #ia2 i&%+i"( rei ca ,i&Fu" ' 'e %Frea'c On "%c. ca
dra$%',ea ' fie e,ern. ca ni&ic ' nu &%ar nici%da,. ci ' % duc. ,rai neneac.
On,r-% FerFe,u c%Fi"rie F"in de r'f2( )%n',ruie7,i ziduri de
aFrare 7i ,%c&ai ace',e ziduri O2i de#in. On,r-% zi. Onc1i'%are(
Acu&. c ,rie'c cu A"ice. nu-&i &ai c%n',ruie'c ziduri( Iau fiecare 'ecund
Fe,recu, cu ea ca Fe un dar( O&i dau 'ea&a c F%2i duce d%ru" Frezen,u"ui( Une%ri.
,rie'c &%&en,e a,3, de &inuna,e. Onc3, O&i 'Fun6 LIa ui,eN Mai ,3rziu #%i re$re,a
&%&en,u" ace',a5 ,re+uie ' nu ui, nici%da, c"iFa acea',a. ca ' & F%, $3ndi "a ea
din n%u. a,unci c3nd ,%a,e #%r &er$e Fr%',(M De'c%Fr c. Fen,ru a r&3ne
Ondr$%',i,. e ne#%ie ca On fiecare din n%i ' eGi',e % Fr,icic de in'e'iza+i"(
Tre+uie ' refuzi F"a,i,udinea. ceea ce nu On'ea&n ' n'c%ce7,i ,re'riri ar,ificia"e
7i cre,ine. ci ' 7,ii ' fii ui&i, On fa2a &irac%"u"ui fiecrei zi"e( S fii $ener%' 7i
'i&F"u( E7,i Ondr$%',i, On ziua On care Fui Fa', de din2i Fe % a", Feriu2 dec3, a ,a(
A& On#2a,. &ai a"e'. c. Fen,ru a fi ferici,. ,re+uie ' fi f%', f%ar,e neferici,( Fr
ucenicia durerii. fericirea nu e',e '%"id( Dra$%',ea care dureaz ,rei ani e',e aia
care nu a urca, Fe &un2i 7i nici nu a aSun' On FrF',ii. aia care O2i cade &ur-n
$ur( Dra$%',ea nu dureaz dec3, dac fiecare Oi cun%a7,e Fre2u" 7i e &ai +ine '-"
F",e7,i dinain,e. a",fe" ri7,i ' ac1i2i n%,a u",eri%r( N%i nu a& f%', Fre$,i2i Fen,ru
fericire. fiindc nu a& f%', %+i7nui2i cu nefericirea( A& cre'cu, On re"i$ia c%nf%r-
,u"ui( Tre+uie ' 7,ii cine e7,i 7i Fe cine iu+e7,i( Tre+uie ' ai ucenicia ,er&ina,.
Fen,ru a ,ri % F%#e',e ne,er&ina,( SFer c ,i,"u" &incin%' a" ace',ei cr2i nu #-a
eGa'Fera, din ca"e afar6 +ineOn2e"e' c dra$%',ea nu dureaz ,rei ani( Sun, ferici, c
&-a& On7e"a,( Dac acea', car,e a f%', Fu+"ica, "a Edi,ura Gra''e,. nu On'ea&n
c 'Fune neaFra, ade#ru"(
Eu nu 7,iu ce-&i rezer# ,recu,u" -cu& zicea Sa$an/. dar Onain,ez. fa'cina, de
$r%az. fiindc n-a& Onc%,r%. Onain,ez. &ai Fu2in neF',%r ca a",da,. dar Onain,ez
,%,u7i. Onain,ez On F%fida %ricrui "ucru. Onain,ez 7i # Sur c e',e fru&%'(
Face& dra$%',e On aFa ,ran'"ucid a unui $%"fu"e2 Fu',iu( Dan'& 'u+ u&+rare(
)%c1e,& Fe &ar$inea ',rdu2e"%r Fr%', "u&ina,e. +3nd MarDue' de )acere'( Nu
ne &ai %Fri& din &3nca,( A',a-i #ia2a ade#ra,. On 'f3r7i,( )3nd a& ceru,-% On
c',%rie. A"ice &i-a da, ace', r'Fun' F"in de ,andre2e. de r%&an,i'&. de fine2e. de
fru&u'e2e. de +"3nde2e 7i de F%ezie6 -Nu(
*%i&3ine 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
II
S%are"e e',e ineG%ra+i"( *%a,e c nu 'e %+'er#. On' &i-au ,re+ui, %re On,re$i '
$'e'c fraza a',a( *'ri"e ciriFe'c. a7a O&i dau 'ea&a c '-a fcu, ziu( )1iar 7i F-
'ri"e 'un, Ondr$%',i,e( Era #ara On care Fu$ee' re"ua'er `i"-"in$ &e '%f,"U Ji,1
1i' '%n$. a" R%+er,ei F"acP. 7i 7,ia& c % '-&i a&in,e'c de ea(
Q K,ii. Marc. c &3ine #a fi ani#er'area ce"%r ,rei ani de c3nd 'un,e& O&FreunR
Q K77,N TaciN Ne face& c F"%u. nu #reau ' 7,iuN
Q Eu cred c e % c1e',ie dr$u2. nu #d de ce ,re+uie '
fii ne'uferi,(
Q Nu 'un, ne'uferi,. Fur 7i 'i&F"u ,re+uie ' "ucrez(
Q K,ii ce#aR E7,i un e$%i', F"in de if%'e. nu ,e in,ere'eaz dec3, Fer'%ana ,a 7i
,rea+a a',a OnceFe '-&i fac $rea2(
( Q )a ' F%2i iu+i Fe a",cine#a. ,re+uie &ai On,3i ' ,e iu+e7,i Fe ,ine On'u2i(
Q *r%+"e&a ,a e c ,e iu+e7,i a,3, de &u",. Onc3, nu &ai ai "%c Fen,ru ni&eni
a",cine#a(
A F"eca, cu 'cu,eru" &eu. ridic3nd On ur&a ei. Fe dru&u" de'funda,. un n%r de c%"+
fer&eca,( N-a& Oncerca, '-% %Fre'c( DuF c3,e#a %re. '-a On,%r' 7i i-a& ceru, ier,are
'ru,3ndu-i Fici%are"e( I-a& Fr%&i' c % ' face& un $r,ar ,e,e-a-,e,e. Fen,ru a
'r+,%ri ani#er'area n%a',r( F"%ri"e din $rdin erau $a"+ene 7i r%7ii( A& On,re+a,-
%6
Q DuF c3, ,i&F & #ei Fr'iR
Q DuF zece Pi"e(
Q E1N )e '-i faci dac fericirea On$ra7RN
In ace"a7i &%&en,. "a *ari'. un ar,i', nu&i, Brun% Ric1ard
O7i n%,a On Jurna" acea', fraz6 LFericirea e',e ,cerea nefericiriiM( DuF a',a. Fu,ea
&uri "ini7,i,(
M3ine 'e #%r O&F"ini ,rei ani de c3nd ,rie'c cu A"ice(
III ZIUA Z
U",i&a zi de #ar a '%'i,( *e F"aSe"e de "a F%r&en,era 'e 'i&,e c 'un,e& "a 'Far,u"
,3r$u"ui( Ma,i"da a F"eca, fr adre'( 3n,u" 'e ',rec%ar Fe duF &ici"e
ziduri de Fia,r 7i Fe 'u+ ,"Fi( )eru" e',e ineG%ra+i". On Ba"ea-
re. 2inu,uri"e ,cerii de#in ,%, &ai On,in'e(
EFicur Frec%nizeaz c ,re+uie ' ,e &r$ine7,i "a Frezen,. "a F"eni,udinea F"cerii
'i&F"e( Tre+uie %are ' Freferi F"cerea. fericiriiR On "%c ' ,e On,re+i c3, dureaz
dra$%',ea. nu e &ai
+ine ' f%"%'e7,i ce" &ai eficace &iS"%c de-a % Fre"un$i. +ucu-r3ndu-,e de fiecare
c"iFR N%i d%i #%& fi Frie,eni( *rie,eni care 'e 2in de &3n. care 'e +r%nzeaz
FuF3ndu-'e On +%,. On,reF-,runz3ndu-'e cu de"ica,e2e Q "iFi2i de zidu" unei #i"e Q
7i a'cu",3nd A" Green. dar ,%,u7i Frie,eni(
O zi 'F"endid ne-a +inecu#3n,a, ani#er'area( !a F"aS a& On%,a,. a& d%r&i,.
ferici2i Frin,re Ferici2i( Bar&anu" i,a"ian de "a c1i%7cu"e2 &-a recun%'cu,6
Q Ve""%. &U friend Marc Marr%nnierN I-a& r'Fun'6
Q Marc Marr%nnier a &uri,( !-a& %&%r3,( De acu&. aici nu &ai 'un, dec3, eu. iar
eu & nu&e'c Frederic Bei$+eder(
N-a auzi, ni&ic. din cauza &uzicii Fe care % Fune ' ur"e de-2i 'Far$e ,i&Fane"e(
N%i d%i a& O&Fr2i, un FeFene $a"+en 7i % On$1e2a,( Mi-a& Fu' din n%u cea'u" "a
&3n( On 'f3r7i,. de#eni'e& eu On'u&i. O&Fca, din n%u cu *&3n,u" 7i cu ,i&Fu"(
A '%'i, 7i 'eara( DuF un %c%" Fe "a An'e"&%. ca ' +e& un $in-`a' a'cu",3nd
c"iF%ci,u" #"ure"e"%r ce 'e "%#eau de F%n,%n. ne-a& On,%r' a "a ca'a(
N%aF,ea era "u&ina, de ',e"e 7i de "u&3nri( A"ice a Fre$,i, % 'a"a, de a#%cad%
cu r%7ii( Eu a& aFrin' un +e2i7%r de ,&3ie( AFara,u" de radi% difuza. 13r3ind. un
#ec1i di'c cu &uzic f"a&enc%( )%,"e,e"e de &ie" 'e FerFe"eau Fe $r,ar( K%F3r"e"e
'e Fi,eau Frin,re azu"eS%':( Greieri"%r "e-a ,cu, f"eanca din,r-%da,( Ea '-a a7eza,
"3n$ &ine. z3&+ind e&%2i%na,( A& +u, c3,e d%u ',ic"e de r%'e fiecare( Trei
aniN Nu&r,%area in#er' "ua'e 'f3r7i,N )eea ce nu On2e"e'e'e& eu e c %
nu&r,%are in#er' e',e un OnceFu,( !a 'f3r7i,u" nu&r,%rii in#er'e eGi', %
rac1e, care dec%"eaz( A"e"uiaN BucurieN MinuneN Ki c3nd ,e $3nde7,i c ,3&Fi,u"
de &ine era F"in de an$%a'eN
)eea ce e &ai fan,a',ic e',e c #ia2a c%n,inu( Ne-a& 'ru,a, "un$. &3n On &3n.
'u+ "una F%r,%ca"ie. Oncerc3nd ' de'"u7i& &ur&uru" #ii,%ru"ui(
M-a& ui,a, "a cea'6 era %ra 836>;( Onc 7aizeci de 'ecunde 7i #%& a#ea %
cer,i,udine(
er+ier-F%r&en,era. :;;?-";;<
N%,e6
Azu"eS% -'F(/ - da"e de faian2 dec%ra,i# a cr%r ,%na"i,a,e d%&inan, e',e
a"+a',ru"( -N( ,(/