Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACAU

Facultatea de Inginerie
Specializarea MSIS
lan de a!aceri
DEZVOLTAREA SERVICIILOR SI CRESTEREA COMPETITIVITATII
PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE
la S.C. BETA S.R.L.
S"C" BETA S"R"L"
Sediu social principal: Str" Mi#ritei nr" $%& iatra Nea't& (ud" Nea't
09 iulie 2013
Ma!e"a#! :
ing" Ste!ura C#n)tantin*Drag#)

+,$-
1
1. Fi"$a
Denumirea firmei: S"C" BETA S"R"L"
1.1.Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie:
SC BETA SRL in!iintata in anul +,$+ in #ra)ul iatra Nea't& !uncti#neaza
ca # intreprindere 'ica& a.and ca #/iect de acti.itate pana in anul +,$+ )er.icii de
inter'ediere in c#'ertul cu pr#du)e di.er)e" Din anul +,$0 BETA de)c1ide
pri'a )ala de pr#iectie d#tata cu $+ l#curi& denu'ita generic 2D CINEMA"
S#cietatea alcatuita dintr*un c#lecti. /ine pregatit& cu e3perienta
)e'ni!icati.a in d#'eniu& ce are ca principal #/iecti. )ati)!acerea tutur#r
)#licitaril#r clientil#r )ai"
S"C" BETA S"R"L" i)i c#ncentreaza t#ate re)ur)ele pentru realizarea un#r
)er.icii per!#r'ante de pr#iectii digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent" E)te #
!ir'a r#'anea)ca& !urnizand )er.icii )peci!ice in d#'eniul pr#iectiei digitale
cine'at#gra!ice& pentru a*)i a)igura e3tinderea& di.er)i!icarea )i cre)terea
rezultatel#r clientil#r )ai"
Viziunea firmei S"C" BETA S"R"L" e)te dez.#ltarea )er.iciil#r #!erite
pentru clientii e3i)tenti )i p#tentiali" rin .iziunea in#.at#are pe care )#cietatea #
pr#'#.eaza& )e ur'are)te atat dez.#ltarea !ir'ei& cat )i )ati)!acerea clientil#r )i a
parteneril#r"
Misiunea firmei S"C" BETA S"R"L" e)te )a i'pul)i#neze )i )a dez.#lte
acti.itatea in d#'eniul pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'entului& )a
#pti'izeze )i )a renta/ilizeze acti.itatea& 'ai ale) prin cre)terea nu'arului de
)pectat#ri in )alile de cine'a"
Strategia firmei e)te )a de.ina unul din principalii !urniz#ri regi#nali de
)er.icii de pr#iectii digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent"
Obiective strategice4
#rientarea catre client 5 prin intelegerea cerintel#r i'ediate )i
.iit#are& precu' )i identi!icarea )i aplicarea cel#r 'ai e!icace )i
e!iciente 'et#de de )ati)!acere a ace)tuia6
!#r'area )i '#ti.area c#ntinua a per)#nalului reprezinta un #/iecti.
)trategic !#arte i'p#rtant al !ir'ei6 !iecare anga7at tre/uie )a
c#ntri/uie la realizarea )i a)igurarea calitatii )er.iciil#r6
)er.iciile #!erite )unt #rientate )pre )ati)!acerea cerintel#r clientil#r&
printr*un /un rap#rt caltate*c#)turi*ter'ene"
dez.#ltarea )er.iciil#r )e .a realiza atat prin utilizarea un#r
ec1ipa'ente )pecializate& precu' )i prin pregatirea c#ntinua a
anga7atil#r !i'ei"
Forma de organizare: S8CIETATE CU RASUNDERE LIMITATA
Numele complete ale ad'ini)trat#ril#r )i acti#naril#r& c#te de participare
detinute )unt reprezentate in ta/elul $4
Capital )#cial )u/)cri)4 +,, LEI
Nu'ar parti )#ciale4 +,
2
Val#are parte )#ciala: 10 LE
Tabelul 1. Asociati cu partile detinute
Nu'ele a)#ciatului
Nr"parti
)#ciale
#nderea detinuta din
capitalul )#cial * 9
Ste!ura Drag#)* C#n)tantin $, :,
Cernat Maria $, :,
!otal +, $,,
1.2.Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:
Sediul social principal: Str" Mi#ritei nr" $%& itara Nea't& (ud" Nea't ;$<
Figura 1. aptura !oogle "aps cu loca#ia sediului principal ;$<
Sediu secundar"punct de lucru"locul implementarii: Arena Mall& eta7 +& (ud"
Bacau ;$<
3
Figura 2. aptura !oogle "aps cu loca#ia sediului secundar ;$<
1.$.%storicul firmei. Descrieti dezvoltarea si evolutia produselor, serviciilor
precum si evolutia vanzarilor, profiturilor. Descrieti pozitia curenta a firmei.
S"C" BETA S"R"L" a !#)t creata din nece)itatea de a #!eri )er.icii c#'plete
)i c#'ple3e pentru per)#anele !izice" S#cietatea )i*a a3at acti.itatea in anul
+,$0 pe acti.itati de pr#iectii digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent"
er)#nalul )#cietatii detine e3perienta rele.anta in acti.itati de pr#iectii
digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent"
rin prezentul pr#iect de in.e)titii )#cietatea d#re)te dez.#ltarea acti.itatii
in d#'eniul pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'entului unice prin
creati.itatea )i #riginalitatea l#r pentru di!eriti /ene!iciari"
A'pla)ata in cel 'ai 'are centru c#'ercial din Bacau& de)c1i)a in !iecare
zi de la 2 la +- )ala de pr#iectii cine'at#gra!ice &&2D CINEMA #cupa de7a un
l#c !runta) in pre!erintele l#cuit#ril#r din regiunea N#rd*E)t adre)andu*)e tutur#r
categ#riil#r de per)#ane"
8/iecti.ul !ir'ei e)te de a )ati)!ace pe deplin e3igentele clientil#r )ai
a.and in .edere ca cerintele ace)t#ra )unt 'ult )uperi#are" Sala e)te de)c1i)a
pu/licului larg& iar pe ecrane )unt pr#iectii digitale& care arata )pectat#ril#r care
)unt atuurile te1n#l#giei digitale in ceea ce pri.e)te calitatea i'aginii )i a
)unetului unui !il'" S#cietatea e)te pregatita )a #!ere pu/licului un n#u c#ncept
de petrecere a ti'pului li/er& care integreaza intr*un t#t # e3perienta
cine'at#gra!ica de e3ceptie& cu '#'ente de rela3are in )ala"
S#cietatea d#re)te prin )er.icii de calitate )i pr#'ite )a duca c#'pania pe
pri'ul l#c in piata pri.ata a ace)tui d#'eniu"
S"C" BETA S"R"L" pr#pune )#lutii in#.at#are& e3perienta cine'at#gra!ica
digitala 0D nu e)te d#ar 1ipn#tizanta& acea)ta !#r'a dina'ica de .izi#nare a
!il'ului atrage )pectat#rii intr*# e3perienta 'ult 'ai /#gata )i 'ai capti.anta
decat #rice erau #/i)nuiti )a .ada intr*un cine'at#gra!" E.eni'entele de pe ecran
)unt 'ult 'ai reale& )pectat#rii capata )enzatii )i trairi unice& a)t!el incat nu p#t
!ace altce.a decat )a )e )i'ta ei in)i)i act#ri& luand parte la actiunea !il'ului )au
ca p#t interpreta pr#priul r#l" Iar acea)ta 'inunata )i capti.anta e3perienta ii !ace
)a )e int#arca de !iecare data )i )a i)i d#rea)ca 'ai 'ult"
Tabelul 2. %ndicatori din ani trecuti
Nr"
crt"
Indicat#rul
lei
Anii
+,$, +,$$ +,$+
$" Ci!ra de a!aceri =2%2= 0-":>= $+0":=>
+" Venituri din e3pl#atare =2%2= 0-:>= $+0":=>
0" r#!it din e3pl#atare -0=, 2"$+0 $,"-22
4
S#cietatea in prezent ra)punde tutur#r nece)itatil#r )i d#rintel#r clientil#r
a)igurand )er.icii )pecializate de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i
di.erti)'ent inedita pentru regiunea N#rd*E)t"
In prezent )#cietatea nu detine in pr#prietate ec1ipa'entele nece)are
de)!a)urarii acti.itatii" SC BETA SRL a #ptat pentru ac1iziti#narea in .iit#rul
apr#piat a unui )i )te' identic celui pe care il inc1iriaza dat#rita !aptului ca e3i)ta
# ni)a de piata in ace)t )ect#r& deci # c#ncurenta '#'entan redu)a 5 pute' )pune
c1iar && , in Bacau unde i)i de)!a)#ara acti.itatea in ace)t '#'ent" De a)e'enea
acea)ta acti.itate #data pu)a la punct 5 re)pecti. !uncti#nare intr*un regi' relati.
liniar nu prezinta c1eltulieli 'a7#re de intretinere )au c#)turi de #perare 'ari
pentru ca nu nece)ita alte in.e)titii decat in licenta !il'e& 'ar?eting& c1eltuieli
curente de !uncti#nare )i un nu'ar redu) de )alariati"
iata careia )e adre)eaza )er.iciile !ir'ei e)te caracterizata de # cerere
per'anenta& in c#ntinua cre)tere& cu accent pe calitate )i pe pr#'ptitudinea in
li.rare" De)i la '#'entul actual grupul tinta din punct de .edere al clientelei e)te
reprezentat de clientii regi#nali per)#ane !izice @)pectat#riiA !ir'a ur'are)te
de)c1iderea )pre n#i piete"
1.&.Afacerea'activitatea curenta, e(periena in domeniul in care se dorete
realizarea investiiei. Descriei, pe scurt, produsele i'sau serviciile oferite
)acestea vor fi detaliate mai *os+.
C#'pania )i*a creat un p#rt#!#liu per)#nalizat de )er.icii pentru a .eni in
inta'pinarea tutur#r nece)itatil#r )i d#rintel#r clientil#r" r#!e)i#nali)'ul e)te
principalul criteriu de e.aluare al )#cietatii" Ace)ata incearca )a pa)treze un
anu'it )tandard& )i de ce nu& )a #/tina din ce in ce 'ai 'ult de la ea ci )i de la t#t
ceea ce !ace"
In prezent& )#cietatea ac#rda # atentie )p#rita acti.itatii in d#'eniul
pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'entului" S"C" BETA S"R"L" e)te #
c#'panie care d#re)te dez.#ltarea )er.iciil#r in d#'eniul pr#iectiei digitale
cine'at#gra!ice )i di.erti)'entului& dat#rita .al#ril#r dupa care )e g1ideaza4
pr#!e)i#nali)'& )eri#zitate& dar )i # a/#rdare de)c1i)a )i #riginala a !iecarui client
)i e.eni'ent"
Spectac#lele )e /azeaza pe # pr#iectie .ide# digitala 0D in)#tita de # )erie
de e!ecte incluzand4
Mi)carea )caunel#r pe t#ate cele trei directii in c#nc#rdanta cu i'aginea
pr#iectata6
Vi/ratii ale )caunel#r in c#nc#rdanta cu )unetul )i i'aginea pr#iectata6
Si )te' audi# d#l/i digital : B $ )i )unet inc#rp#rat in !iecare )caun6
E!ect de l#.ire in )caun atat din )patar cat )i din partea p#)teri#ara6
E!ect de gadilat la pici#are 5 )i'ulare trecere printrt*# z#na cu in)ecte&
)#areci& etc"6
E!ect de )i'ulare .ant6
E!ect )i'ulare pl#aie& apa& )tr#pit6
5
E!ect )i'ulare gen &&)u!lat in cea!aCC6
E!ect )i'ulare 'ir#)"
r#iectia digitala cine'at#gra!ica inl#cuie)te pelicula cla)ica cu in!#r'atia
digitala& aducand /ene!icii 'a7#re atat indu)triei cine'at#gra!ice cat )i
c#n)u'at#ril#r ace)teia"
rin prezenta )#cietatii& acea)ta aduce cine'at#gra!ul 'ai apr#ape de
l#cuit#rii #ra)ului& ii rein.ata )a pri.ea)ca 'er)ul la cine'a ca # parte !irea)ca
din agenda c#tidiana )au )apta'anala& )i cre)te nu'arul cel#r care )unt
c#n)u'at#ri de cine'a in general"
S#cietatea #!era un l#c de di.erti)'ent& de rela3are& de )#cializare& iar
!il'ele pe care le alege )unt cele care au capacitatea )a #!ere pu/licului
di.erti)'ent& a'uzandu*l& )periindu*l& pr#.#candu*l la re!lectie )au pur )i )i'plu
narand # p#.e)te"
1.,.Descrierea spatiilor de productie' prestare servicii disponibile, inclusiv
detalii despre utilitatile si facilitatile aferente
In.e)titia )e .a realiza in i'#/ilul )ituat in Bacau& Bdul Ste!an Cel Mare
nr" +% &incinta Arena Mall & eta7 +& 7udetul Bacau" Sala di)pune de !acilitati de
pr#iectie digitala 0D& a.and # capacitate t#tala de $+ de l#curi"
A.and in .edere !aptul ca in ur'at#rii ani )e prec#nizeaza un trend
a)cendent al cereril#r in d#'eniu ;+<& c#'pania d#re)te ac1iziti#narea un#r
ec1ipa'ente de inalta precizie )i !ia/ilitate putand !urniza )er.icii la un inalt
ni.el calitati."
Din punct de .edere !inanciar )e pre.ede # e.#lutie a)cendenta a pr#!itului&
acea)ta dat#rita te1n#l#gizarii )i renuntarii la ec1ipa'entele inc1iriate& )#cietatea
reu)ind #n#rarea )er.iciil#r cu a7ut#rul ec1ipa'entel#r per!#r'ante )i de ulti'a
generatie"
entru realizarea pr#iectiil#r la un inalt ni.el calitati.& !ir'a utilizeaza
ur'at#arele ec1ipa'ente& reprezentate in ta/elul ur'at#r4
6
Tabelul $. -c.ipamente detinute
Nr"
crt"
Denu'ire
utila7Dec1ipa'entD
in)talatie
U"M" Cant"
F#r'a de detinere Anul
F#r'a de
detinereDr#prietate
$"
Sediu )ecundar 5 punct
de lucru
CEIRIE +,$0
+" SCANNER /uc $ S"C" BETA S"R"L +,$$
0" C8IAT8R /uc $ S"C" BETA S"R"L +,$+
-" FAF /uc $ S"C" BETA S"R"L +,$$
:"
IMRIMANTA la)er A-
C8L8R
/uc $ S"C" BETA S"R"L +,$+
=" LAT8 /uc + S"C" BETA S"R"L +,$0
2" AUT8TURISM /uc" $ C8M8DAT +,$$
%"
Scaune -D cu e!ecte
)enz#riale )i de 'i)care
/uc $+ CEIRIE +,$0
>"
Ec1ipa'ent #d#rizant
)enz#rial
/uc $, CEIRIE +,$0
$,"
Ec1ipa'ent pr#ducere
/ule apa
/uc + CEIRIE +,$0
$$"
Ventilat#r pr#!e)i#nal
)ala cine'a
/uc - CEIRIE +,$0
$+" Ma)ina de !u' /uc + CEIRIE +,$0
$0"
Ec1ipa'ent de c#ntr#l&
'#nit#rizare
/uc" $ CEIRIE +,$0
$-"
Vide#plaGer c#'pati/ile
te1n#l#gie ED&0D
/uc + CEIRIE +,$0
$:"
Si)te' audi# pr#!e)i#nal
cu a'pli!icat#r
/uc $ CEIRIE +,$0
$="
Vide# pr#iect#r
c#'pati/il te1n#l#gie
0D& ED
/uc + CEIRIE +,$0
$2" M#nit#r 0D /uc $ CEIRIE +,$0
$%"
Acce)#rii apa )i aer
@reduct#are pre)iune&
!iltreA
/uc $ CEIRIE +,$0
$>" an#u electric /uc" $ CEIRIE +,$0
+,"
M#nta7 ec1ipa'ente )i
pr#gra'e in!#r'atice
/uc $ CEIRIE +,$0
A)t!el& ac1iziti#narea ec1ipa'entel#r& prin i'ple'entarea prezentului
pr#iect de in.e)titii& .a per'ite !ir'ei nu nu'ai i'/unatatirea calitatii )er.iciil#r
7
ci )i dez.#ltarea ec1ipei de )peciali)ti& n#ua )ituatie per'itand re#rientarea
re)ur)el#r !inanciare catre dez.#ltarea re)ur)ei u'ane"
D#tarile cu care .a !i ec1ipata )ala #!era p#)i/ilitatea de a prezenta !il'e
.ariate& dar )i un )pectru larg de tipuri de di.erti)'ent"
1./.0esurse umane: descrieti si e(plicati, in detaliu, politica de resurse umane,
atributii, responsabilitati, strategia de dezvoltare a resurselor umane )e.g.
politica de instruire+. Descrieti calificarile, e(pertiza personalului anga*at in
activitatea microintreprinderii, pe activitati desfasurate.
Detaliati ec.ipa de management al proiectului propus in cererea de finantare:
structura, rolurile, functiile, responsabilitatile, relatii functionale intre membrii
ec.ipei de proiect, e(pertiza.
I'parta)irea .iziunii )i a #/iecti.el#r c#'paniei cu t#ti )alariatii a7uta
)#cietatea )a #/tina cele 'ai /une per!#r'ante" er)#nalul& cu e3perienta )i
cun#)tintele l#r !ac parte din re)ur)ele cele 'ai .al#r#a)e de care di)pune
)#cietatea"
er)#nalul participant la realizarea pr#iectului din partea !ir'ei S"C"
BETA S"R"L# e)te cali!icat& cu )tudii )uperi#are& a.and e3perienta in pr#iectii
digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent"
Anga7area per)#nalului nece)ar c#n)tituie # c#nditie e)entiala pentru /una
!uncti#nare a )#cietatii )i pentru realizarea #/iecti.el#r pr#pu)e& a.and r#lul de a
ga)i per)#nalul p#tri.it cerintel#r p#)turil#r din !ir'a& pe care )a*l indru'e )i )a*
l per!ecti#neze pentru a cun#a)te #!erta )i !unctiile pe care le au in cadrul
)#cietatii"
Recrutarea per)#nalului )e !ace !#arte e!icient pentru ga)irea )i )electarea
cel#r 'ai p#tri.ite per)#ane& nece)are atat pentru #/tinerea nece)arului nu'eric&
cat )i pentru a)igurarea unei calitati ridicate a !#rtei de 'unca"
Acti.itatea de recrutare p#rne)te de la pre.iziunea )i plani!icarea re)ur)el#r
u'ane )i de la analiza p#)turil#r ce ur'eaza a !i #cupate& alegand per)#anele care
intrune)c calitatile& cun#)tintele& deprinderile )i aptitudinile nece)are"
entru ca )#cietatea )a*)i p#ata de)!a)ura acti.itatea e)te nece)ara !#rta de
'unca"
rin i'ple'entarea prezentului pr#iect de in.e)titii !i'a .a a)igura crearea
a + n#i l#curi de 'unca" Ace)tea .#r !i l#curi de 'unca )pecializate& per'anente&
pentru care )e .#r inc1eia c#ntracte de 'unca pe durata de ti'p nedeter'inata"
entru a a)igura realizarea unui pr#ce) e!icient de recrutare )i )electie
pr#!e)i#nala& .#r !i a.ute in .edere anu'ite criterii preli'inare de )electie& printre
care4
$onditii generale : a/)#l.enti de )tudii )uperi#are in d#'eniu"
$onditii speciale: e3perienta in d#'eniu"
Etapele de de)!a)urare ale pr#ce)ului de recrutare )i )electie )unt4
o Lan)are anunt recrutare in 'a))*'edia l#cala6
o Recrutare per)#nal6
o Selectie per)#nal& inclu)i. pr#/e de lucru"
8
Dupa !inalizarea pr#ce)ului de recrutare )i )electie& per)#nalul n#u anga7at
.a trece printr*# peri#ada de in)truireDper!ecti#nare la l#cul de 'unca& pentru a )e
putea a)igura utilizarea in '#d #pti' a n#il#r ec1ipa'ente& reducereaDeli'inarea
ti'pil#r pierduti )i a er#ril#r de lucru"
%ezultate preconizate:
Dez.#ltarea ec1ipei de )peciali)ti6
Anga7area a + per)#ane6
A)igurarea a/ilitatil#r nece)are pentru a putea lucra cu n#ile
ec1ipa'ante6
A)igurarea c#nditiil#r nece)are pentru # pr#ducti.itate a 'uncii
ridicate"
Manage'entul de pr#iect )e .a derula in /aza unei 'et#d#l#gii c#'plete&
care )ta/ile)te c#ntinutul )i re)p#n)a/ilitatile pentru t#ate acti.itatile de*a lungul
tutur#r !azel#r pr#iectului" Ec1ipa de 'anage'ent a pr#iectului e)te !#r'ata din
'e'/rii ec1ipei pr#prii a /ene!iciarului in c#la/#rare cu !ir'a de c#n)ultanta
c#ntractata inaintea depunerii d#)arului de !inantare" In d#cu'entatia de atri/uire
au e3i)tat cerinte 'ini'e re!erit#are la e3perienta )i'ilara a !ir'ei de c#n)ultanta
*'ini' 0 pr#iecte !inalizate )au in derulare& precu' )i a e3perientei
c##rd#nat#rului de pr#iect 5 'ini' 0 ani e3perienta" A)t!el per)#anele i'plicate
in 'anage'entului pr#iectului .#r !i ur'at#arele4
din partea /ene!iciarului4 $ per)#ana * $ 'anager de pr#iect cu ur'at#arele
atri/utii4
* '#nit#rizarea )i c#ntr#lul acti.itatii Ec1ipei de c#n)ultanta6
* ge)ti#narea )i indeplinirea c#ntractel#r de ac1izitie6
din partea !ir'ei de c#n)ultanta c#ntractata4 $ 'anager de pr#iect &care .a
a.ea r#lul de c##rd#nat#r de pr#iect cu ur'at#arele atri/utii4
* ela/#rarea pi)tel#r de audit care .#r !i utilizate in auditarea pr#iectului in
c#la/#rarea cu audit#rul pr#iectului6
* ela/#rarea de d#cu'ente )#licitate de 8I& AM )i de alte #rgani)'e care .#r
)#licita date )i in!#r'atii pri.ind derularea C#ntractului de !inantare6
* ur'arirea gra!icel#r de e3ecutie a lucraril#r& identi!icarea cauzel#r
e.entualel#r intarzieri )i )ta/ilirea& i'preuna cu e3ecutantii a )#lutiil#r de
re'ediere a de!icientel#r c#n)tatate6
* int#c'irea rap#artel#r de pr#gre) care .#r !i ane3ate cereril#r de
ra'/ur)are )i a d#cu'entatiei a!erente ace)t#ra& in !rec.enta )ta/ilita prin
c#ntractul de !inantare6
* int#c'irea cereril#r de ra'/ur)are inter'ediare )i a cererii de ra'/ur)are
!inala& precu' )i a d#cu'entatiil#r pentru ace)tea6
* pregatirea d#cu'entatiil#r )#licitate de n#i pentru .izitele in teren )i
participarea la ace)tea6
* int#c'irea peri#dica @de e3" lunaraA a rap#artel#r de acti.itate )i inaintarea
ace)t#ra /ene!iciarului"
Ac1izit#rul .a !#l#)i pentru '#nit#rizarea )i c#ntr#lul acti.itatii Ec1ipei de
c#n)ultanta ur'at#arele 'i7l#ace4
9
* planuri #perati#nale prin care )e .#r ur'ari incadrarea in ter'ene& )ucce)i
unea acti.itatil#r )i ri)curile care p#t !i identi!icate din ti'p6
* rap#arte de acti.itate 5 rap#arte )i'ple /ilunare e!ectuate de
c##rd#nat#rul de pr#iect in care )e prezinta )uccinct acti.itatile peri#adei
anteri#are )i acti.itatile pr#pu)e pentru peri#ada de rap#rtare ur'at#are6
* rap#rt lunar de pr#gre) 5 )e .a realiza pe /aza !#r'ularel#r c#ntractuale
)tandard6
* rap#rtarile c#ntractuale pre.azute in c#ntractul de !inantare6
* .izite in teren 5 cel putin # data pe luna& iar in peri#adele de .ar! de
lucrari # data pe )apta'ana @ace)tea p#t !i in#pinate )au cu #cazia
intalniril#r #perati.e #rganizate de c#ntract#rA6
* intalnirea ec1ipei de pr#iect6
* e.aluarea tri'e)triala care .a indica 'a)ura in care pr#iectul are )an)e )a
i)i atinga #/iecti.ele& )tructurata pe criteriile de e.aluare )tandard ale
pr#iectel#r !inantate prin F#nduri )tructurale"
Ec1ipa de 'anage'ent a pr#iectului e)te alcatuita din pr#!e)i#ni)ti& cu
e3perienta )e'ni!icati.a in d#'eniu"
1.1.2biectivele firmei 3 planul de dezvoltare pe termen mediu )pana la , ani+,
evidentiind modul cum acesta se coreleaza cu investitia propusa prin proiect.
Met#dele )i te1nicile de c#nducere ad#ptate de S"C" BETA S"R"L# )unt a !i
pe de # parte in c#re)p#ndenta cu cultura 'anageriala a )#cietatii cu e3perienta
#/tinuta )i pe de alta parte )e 'ani!e)ta tendinta de a pune in practica n#i 'et#de
cu' ar !i4 c#nducerea prin #/iecti.e"
Analiza S"H"8"T" aplicata )#cietatii )e prezinta a)t!el4
1. 4uncte tari:
Re)ur)e u'ane tinere& /ine cali!icate& cu e3perienta )e'ni!icanta in
d#'eniu6
re#cuparea c#ntinua in in)truirea per)#nalului& dez.#ltarea de
aptitudini )i a/ilitati per!#r'ante6
I'agine !#arte /una pe piata6
Ec1ipa de c#nducere e3peri'entata )i unita6
Rap#rt de calitate !a.#ra/il6
E3i)tenta un#r c#ntracte de pr#iectare de 'are an.ergura care )e
deruleaza in prezent6
C#ta de piata /una @)#cietatea are nu'er#)i c#ncurenti pe piata& in)a cu
t#ate ace)tea& ea #cupa # p#zitie pri.ilegiata pe piataA"
2. 4uncte slabe:
utini )peciali)ti cu e3perienta in d#'eniu6
Lip)a unei pr#'#.ari )u!iciente )i c#erente6
Lip)a ec1ipa'entel#r per!#r'ante detinute6
Cre)terea gradului de indat#rare"
10
$. 2portunitati:
I'/unatatirea calitatii )er.iciil#r prin acce) la te1n#l#gia per!#r'anta6
Cre)terea pr#ducti.itatii )i a per!#r'antei6
#)i /ilitatea #/tinerii un#r !inantari nera'/ur)a/ile6
Cre)terea cererii pe piata"
&. 4ericole:
Bl#ca7 !inanciar& in!latie& cre)tere de d#/anzi6
Scaderea cererii pe piata interna6
Mentinerea c#)turil#r ridicate6
Lic1iditate redu)a a !ir'ei"
rezentarea )ituatiei pe )curt arata ca )#cietatea prezinta # acti.itate cu
.ia/ilitate cre)cuta in c#nditiile unei cereri in c#ntinua cre)tere pe piata in care
acti.eaza"
In .ederea i'/unatatirii c#'petiti.itatii )i randa'entului acti.itatii& S"C"
BETA S"R"L# a/#rdeaza # )trategiei de dez.#ltare pe ter'en 'ediu )i lung" Un
ele'ent 'a7#r de i'p#rtanta a/)#luta pentru )#cietatea la '#'entul actual il
c#n)tituie te1n#l#gia"
Tinand c#nt de analiza SH8T& )e p#ate c#ncluzi#na ca )#cietatea& pentru a*
)i putea a)u'a re)p#n)a/ilitati pe piata pr#iectiei cine'at#gra!ice digitale& pentru
a de.eni per!#r'anta )i .ia/ila& tran)!erul de te1n#l#gie prezinta # i'p#rtanta
)trategica )i )e i'pune a )e dez.#lta puternic"
Strategia societatii pe termen mediu si lung
Te#retic& )trategia precizeaza liniile direct#are pri.ind dez.#ltarea )#cietatii&
'a)urile te1nic#*ec#n#'ice )i !inanciare precu' )i p#liticile c#re)punzat#are
nece)are )i capa/ile )a c#nduca )pre atingerea #/iecti.el#r generale ale !ir'ei"
Fir'a n#a)tra a/#rdeaza # )trategie c#'petiti.a pentru a di!erentia
)#cietatea )i pentru a*)i a)igura )ucce)ul" C#ncret& )trategia alea)a e)te cea a
di!erentierii" Acea)ta pre)upune in general cre)terea calitatii )er.iciil#r )i
dez.#ltarea acti.itatii in d#'eniul pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice )i
di.erti)'entului"
Strategia societatii presupune urmatoarele obiective si masuri :
aA Realizarea unei ci!re de a!aceri c#ntinu cre)cat#are prin4
Inten)i!icarea acti.itatil#r de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i
di.erti)'ent6
Structura circuitului pri.ind pregatirea& lan)area& e3ecutia )er.iciului
prin crearea un#r )tructuri !le3i/ile )i utilizarea larga a te1n#l#giei
in!#r'atiei6
Depi)tarea de n#i )eg'ente de piata
/A Cre)terea c#ntinua a .#lu'ului acti.itatii prin4
11
Dez.#ltarea acti.itatii de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i
di.erti)'ent6
Intr#ducerea de te1n#l#gii per!#r'ante pentru cre)terea
pr#ducti.itatii 'uncii& )pecializarii )i calitatii )er.iciil#r6
cA Cre)terea ratei pr#!itului prin4
Scaderea c1eltuielil#r
Scaderea c1eltuielil#r cu d#/anzile prin a)igurarea capacitatii de
plata din re)ur)ele pr#prii6
dA Cre)terea pr#ducti.itatii 'uncii prin4
Mentinerea tendintei de cre)tere a acti.itatil#r& c#n!#r' cu
precizarile de la #/iecti.ul /A"
eA er!ecti#narea )tructurii #rganizat#rice prin4
er!ecti#narea #rganigra'ei @gruparea alt#ra& re'#delarea&
re#rd#nareaA6
Rec#n)tituirea regula'entului de #rganizare )i !uncti#nare a
)#cietatii )i parti ale c#'parti'entel#r& e.aluarea )arcinil#r )i
atri/utiil#r6
Rec#n)iderarea !i)el#r p#)turil#r& te)tarea per)#nalului pe p#)turi6
M#dernizarea )i)te'ului in!#r'ati#nal"
!A I'/unatatirea p#zitiei )#cietatii in plan c#'ercial pe piata interna prin4
articiparea anuala la cel putin d#ua 'ani!e)tari e3p#ziti#nale
interne )i internati#nale& in )c#p pu/licitar& de penetrare a pietei )i
pr#'#.are a .anzaril#r6
Inten)i!icarea acti.itatii generale de 'ar?eting a !ir'ei&
i'ple'entarea unui )i)te' in!#r'ati#nal pe /aza principiil#r
!unctiei de c#nceptualizare in .ederea cre)terii c#'petiti.itatii
pr#du)el#r pe piata6
C#n)#lidarea pre)tigiului !ir'ei in .ederea cre)terii gradului de
atracti.itate"
gA I'ple'entarea pr#gra'ului de in.e)titie a )#cietatii prin4
Sta/ilirea pri#ritatil#r& a c#)turil#r )i a !eza/ilitatii in.e)titiil#r6
Sta/ilirea )tructurii de !#nduri de !inantare
In peri#ada i'ediat ur'at#are& )trategia generala a.uta in .edere e)te
nece)ar a !i )u)tinuta pentru aplicarea 'a)uril#r prezentate"
In .ederea i'ple'entarii pr#gra'ului de 'a)uri precizate )i prezentate
'ai )u)& )#cietatea c#n)idera #p#rtun )i nece)ar i'ple'entarea prezentului
pr#iect de in.e)titii"
I.1. r#iectul .izeaza ac1izitia un#r ec1ipa'ente& de ulti'a generatie in
d#'eniul in care )#cietatea i)i de)!a)#ara acti.itatea"
Ace)t pr#iect de in.e)titii a aparut ca # nece)itate pentru !ir'a& in
c#nditiile in care cererea 'ani!e)tata pe piata pentru )er.iciile S"C" BETA S"R"L"
e)te in c#ntinua cre)tere& iar cerintele i'pu)e de /ene!iciari pri.ind calitatea
pr#du)el#r )unt din ce in ce 'ai e3igente"
12
8/iecti.ul general S"C" BETA S"R"L" d#re)te dez.#ltarea acti.itatii de
pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i di.erti)'ent"
I"+" 8/iecti.ele )peci!ice4
cre)terea c#'petiti.itatii acti.itatii de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i
di.erti)'ent& prin cre)terea capacitatii S"C" BETA S"R"L" de a )e dez.#lta&
utilizand n#i ec1ipa'ente te1n#l#gice6
utilizarea de te1n#l#gii per!#r'ante prin ac1izitia un#r ec1ipa'ente
te1n#l#gice& realizarea un#r )er.icii de calitate& la ni.el eur#pean cu c#)turi
'ini'e pentru clienti6
dez.#ltarea capacitatii de pr#ductie prin utilizarea re)ur)el#r l#cale )i a
p#tentialului de creare de n#i l#curi de 'unca pe piata l#cala )i nu nu'ai6
cre)terea capacitatii e3i)tente6
dez.#ltarea )er.iciil#r realizate6
cre)terea pr#ducti.itatii6
i'/unatatirea per!#r'antel#r )i calitatii )er.iciil#r #!erite6
cre)terea calitatii )er.iciil#r #!erite6
pr#te7area 'ediului inc#n7urat#r prin utilizarea de ec1ipa'ente )i
te1n#l#gii '#derne ac1iziti#nate"
In.e)titii in )#!tIare @licente& )#!tIare& 'arci etc"A
Calitatea in d#'eniul pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice pre)upune
ur'at#arele a)pecte4
$" i'agine !idela in !ata clientului !inal
+" p#)i/ilitati de pr#'#.are !#calizate
0" /ene!icii ec#n#'ice
-" )ecuritatea in!#r'atiei
Intere)ul !ir'ei e)te in a reduce deza.anta7ele pr#.#cate de lip)a un#r
ec1ipa'ente per!#r'ante in d#'eniul )au de acti.itate"
A)t!el& ac1iziti#narea ec1ipa'entel#r& prin i'ple'entarea prezentului pr#iect
de in.e)titii& .a per'ite !ir'ei dez.#ltarea )er.iciil#r #!erite )i e3tinderea
ec1ipei de )peciali)ti& n#ua )ituatie per'itand re#rientarea re)ur)el#r !inanciare
catre dez.#ltarea re)ur)ei u'ane"
13
2. P"%&uul' e"(i)iul
S"C" BETA S"R"L" d#re)te prin prezentul pr#iect ac1iziti#narea de
ec1ipa'ente de ulti'a generatie )i inalta precizie& ace)tea reprezentand una din
in.e)titiile 'a7#re ale !ir'ei& a)igurand a)t!el calitatea i'pu)a )er.iciil#r #!erite"
Tabelul &. -c.ipamentele cu descrierea acestora ;0&-&:&=&2<
Ec1ipa'ent De)criere
Scaune -D cu e!ecte
)enz#riale
* inclinare in ti'pul 'i)carii
*'i)care c#ntinua )i /alan)are
*.i/ratie
*)enz#rii de gadilit @atingeri u)#are ale c#rpuluiA
pentru )pate )i pici#are
* pul.erizat#r apa
*pul.erizat#r aer
*+ /#3e audi#
E!ecte )peciale )ala de
pr#iectie
*$, ec1ipa'ente care e'ana 0 'ir#)uri di!erite
!iecare
*+ ec1ipa'ente ce prduc /ule de apa
* - .entilat#are pr#!e)i#nale
* - ec1ipa'ente
+ 'a)ini de !u'
Si)te' audi# .ide# *ec1ipa'ent de c#ntr#l&'#nit#rizare*
c#ntine4'#nit#r lcd tip t#uc1 )creen& unitate
pr#ce))#r& )#!tIare
*+ .ide#plaGere c#'pati/ile cu te1n#l#gia 0D&ED
)er.er .ide# ED&SD
*)i)te' audi# pr#!e))i#nal cu a'pli!icat#r
*+ pr#iect#are pr#!e)i#nale c#'pati/ile 0D&ED
@inclu)i.e )upp#rtA
Ecran 0D4 Jr#)i 'e :&0 c'
Diag#nala 0&$2 'etri
In!ra)tructura4 Acce)#rii apa )i aer*incluzand !iltre&reduct#are de
pre)iune
an#u electric
Jarantie4 $ an cu .eri!icari peri#dice
rezentul pr#iect de in.e)titii are drept )c#p dez.#ltarea acti.itatii pri.ind
pr#iectia digitala cine'at#gra!ica )i di.erti)'ent e!ectuate de S"C" BETA S"R"L"
precu' )i dez.#ltarea capacitatii de e3ecutie ca ur'are a acce)ului la
ec1ipa'ente per!#r'ante"
rin ac1izitia n#il#r ec1ipa'ente )e .a dez.#lta acti.itatea )#cietatii )i )e
.a aduce un plu) de .al#are& a)t!el4
o Se .a a)igura # i'/unatatire a p#zitiei pe piata ca ur'are a !aptului ca )e
.a ra)punde )#licitaril#r clientil#r in ti'p util6
14
o Se .a c#n)#lida a.anta7ul c#ncurential& atat ca ur'are a !aptului ca !ir'a
.a detine pr#prietatea n#il#r ec1ipa'ente cat )i ca ur'are a !aptului ca .a putea
practica preturi 'ai a.anta7#a)e pentru clienti6
o Se .#r a)igura pre'i)ele e3tinderii ec1ipei de )peciali)ti6
o Se a)igura c#nditiile e3tinderii pe n#i piete prin atragerea de n#i clienti"
De a)e'enea& e3tinderea ec1ipei de )peciali)ti .a per'ite rez#l.area in ti'p
a cerintel#r clientil#r& a.and in .edere cre)terea c#ntinua a )#licitaril#r !ir'ei"
unerea in !unctiune a n#il#r ec1ipa'ente .a a)igura !ir'ei& c#'parati. cu
principalii c#ncurenti ur'at#arele a.anta7e4
realizarea )er.iciil#r la un inalt ni.el calitati.6
utilizarea un#r ec1ipa'ente '#derne& de cea 'ai inalta generatie6
te1n#l#gii a.an)ate6
!idelizarea clientil#r"
Spectac#lelele )e /azeaza pe # pr#iectie .ide# digitala 0D i)#tita de # )erie
de e!ecte incluzand4
Mi)carea )caunel#r pe t#ate cele trei directii in c#nc#rdanta cu i'aginea
pr#iectata6
Vi/ratii ale )caunel#l in c#nc#rdanta cu )unetul )i i'aginea pr#iectata6
Si)te' audi# d#l/i digital : B $ )i )unet inc#rp#rat in !iecare )caun6
E!ect de l#.ire in )caun atat din )patar cat )i din partea p#)teri#ara6
E!ect de gadilat la pici#are 5 )i'ulare trecere printrt*# z#na cu in)ecte&
)#areci& etc"6
E!ect de )i'ulare .ant6
E!ect )i'ulare pl#aie& apa& )tr#pit6
E!ect )i'ulare gen &&)u!lat in cea!aCC6
E!ect )i'ulare 'ir#)"
2.1. 4rezentati modul in care te.nologiile noi, moderne vor fi utilizate in
producerea' mentinerea' dezvoltarea produsului' serviciului.
Ac1izitia n#il#r ec1ipa'ente .a per'ite !ir'ei dez.#ltarea )er.iciil#r
#!erite /ene!iciaril#r"
Calitatea d#'eniul )er.iciil#r de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica
pre)upune ur'at#arele a)pecte4
i'agine !idela in !ata clientului !inal
p#)i/ilitati de pr#'#.are !#calizate
/ene!icii ec#n#'ice
)ecuritatea in!#r'atiei
Realizarea unei pr#iectii digitale cine'at#gra!ice c#'plete pre)upune in
c#nditii de e!icienta ridicata @c1eltuieli 'ini'e& ti'p redu) de e3ecutie& precizie
)i calitateA& pre)upune nece)itatea utilizarii de te1n#l#gii digitale& care !ac
p#)i/ila .izi#narea pr#iectiil#r digitale& ec1ipa'ente '#derne& cu inregi)trare
aut#'ata a datel#r )i cu tran)!er direct )pre di)p#ziti.e de prelucrare aut#'ata a
15
datel#r" In paralel& in !unctie de natura lucraril#r& )e p#t realiza /aze de date
di.er)e a7ungind in !inal la realizarea unui Si)te' In!#r'atic nece)ar"
Ele'entele de acti. ac1iziti#nate .#r !i inclu)e in de)!a)urarea acti.itatii
.iit#are& a)t!el4
Tabelul ,. 5ecesarul pentru desfasrarea activitatii ;%&>&$,&$$&$+&$0&$-&$:<
N".
C"!
De#u$i"e %*ie)! +M Bu).
P"e! u#i!a"
Val%a"e
,a"a TVA
R%#
Val%a"e !(a
Val%a"e
)u TVA
R%#
$
Scaune -D cu e!ecte )enz#riale )i de
'i)care
/uc $+
0$"+,+
02-"-+- %>"%=+ -=-"+%=
+
Ec1ipa'ent #d#rizant )enz#rial
/uc $,
+"::,
+:":,, ="$+, 0$"=+,
0
Ec1ipa'ent pr#ducere /ule apa
/uc +
$"2,,
0"-,, %$= -"+$=
-
Ventilat#r pr#!e)i#nal )ala cine'a
/uc -
=">,=
+2"=+: ="=0, 0-"+::
:
Ma)ina de !u'
/uc +
+"::,
:"$,, $"++- ="0+-
=
Ec1ipa'ent de c#ntr#l&'#nit#rizare
/uc $
-2"=,,
-2"=,, $$"-+- :>",+-
2
Vide#plaGer c#'pati/ile te1n#l#gie
ED&0D
/uc +
++"0$0
--"=+: $,"2$, ::"00:
%
Si)te' audi# pr#!e)i#nal cu
a'pli!icat#r
/uc $
-0"0:,
-0"0:, $,"-,- :0"2:-
>
Vide# pr#iect#r c#'pati/il te1n#l#gie
0D& ED
/uc +
02"$%%
2-"02: $2"%:, >+"++:
$,
M#nit#r 0D
$
$+"$$0
$+"$$0 +">,2 $:",+,
$$
Ace)#rii apa )i aer@ reduct#are
pre)iune&!iltreA
/uc $
+">2:
+">2: 2$- 0"=%>
$+
an#u electric
/uc $
$,"=+:
$,"=+: +"::, $0"$2:
$0
M#nta7 ec1ipa'ente )i pr#gra'e
in!#r'atice
/uc $
$$:"=,,
$$:"=,, +2"2-- $-0"0--
TOTAL ECHIPAMENTE SI PRO-RAME PROIECTIE
CINEMATO-RAFICA
./..312 1//.900 9.1.211
TOTAL -ENERAL ./..312 1//.900 9.1.211
2.2. -videntiati calitati'avanta*e ale produsului' serviciului dvs. fata de cel
al competitorilor.
S#cietatea p#ate a)igura un /un rap#rt calitateDpret& calitatea !iind i'pu)a
prin natura ec1ipa'entel#r& prin per)#nalul )pecializat )i in)truit"
De a)e'enea& .a !i anulat un alt deza.anta7 al !ir'ei in !ata c#ncurentil#r
prin pri)'a !aptului ca )e .a putea realiza # reducere )e'ni!icati.a a c#)turil#r
cu pre)tarea )er.iciil#r& )#cietatea detinand pr#prietatea n#il#r ec1ipa'ente de
ulti'a generatie"
S#cietatea incura7eaza un 'ediu de lucru de)c1i) )i c#'unicati." uterea
.ine din recepti.itate la )c1i'/are )i di)p#ni/ilitatea de a in.ata de la altii"
r#'#.eaza un 'ediu de lucru in care !iecare dintre 'e'/rii ec1ipei i)i a)u'a
ra)punderea per)#nala" Ec1ipele de )ucce) )unt cele !#r'ate din 'e'/ri
re)p#n)a/ili de !aptele pr#prii )i care d#re)c )a*)i a)u'e re)p#n)a/ilitati"
16
Stilul de 'anage'ent pr#'#.eaza per!#r'anta& atat la ni.el indi.idual cat
)i la ni.el de ec1ipa )i incura7eaza #rientarea anga7atil#r catre indeplinirea de
#/iecti.e" 8!era anga7atil#r )#cietatii un l#c de 'unca unde ga)e)c )ti'ulente&
#p#rtunitati& training )i dez.#ltare per)#nala" Atitudinea p#ziti.a )i entuzia)'ul
reprezinta principalele calitati pentru cei care .#r )a !aca parte din c#'panie"
entru a !ace !ata c#ncurentei& )#cietatea a)igura clientului ce.a 'ai
de#)e/it )i anu'e4
- un c#'p#rta'ent de#)e/ita !ata de clienti6
- calitate ridicata a )er.iciil#r6
- dez.#ltarea )er.iciil#r c#'parati. cu c#ncurenta6
- atracti.itatea preturil#r c#'parati. cu c#ncurenta6
- alte )er.icii pe care nu le p#t #!eri ceilalti c#ncurenti"
2.$.4uteti, de asemenea, sa enumerati' descrieti produse' servicii viitoare si
planificarea dezvoltarii acestora, evidentiind astfel, evolutia strategiei de
dezvoltare a produsului' serviciului in functie de evolutia pietei.
iata careia )e adre)eaza )er.iciile !ir'ei e)te caracterizata de # cerere
per'anenta& in c#ntinua cre)tere& cu accent pe calitate )i pe pr#'ptitudinea in
li.rare" De)i la '#'entul actual grupul tinta din punct de .edere al clientelei
e)te reprezentant de clientii regi#nali !ir'a ur'are)te de)c1iderea )pre n#i piete"
Ac1izitia n#il#r ec1ipa'ente .a per'ite !ir'ei )a ra)punda in ti'p util
)#licitaril#r clientil#r& atat din punct de .edere a ter'enului de e3ecutie cat )i din
punct de .edere a calitatii )er.iciului"
I'ple'entarea pr#iectului .a genera un pri' e!ect la ni.elul !ir'ei& .a
acti#na in directia i'pul)i#narii ec1ipei 'anageriale de a dez.#lta de n#i pr#iecte
de in.e)titii& )u)tinand a)t!el )trategia de dez.#ltare a )#cietatii"
Dez.#ltarea acti.itatii S"C" BETA S"R"L" )i cre)terea calitatii )er.iciil#r
#!erite prin ac1izitia n#il#r ec1ipa'ente .a a.ea e!ecte atat a)upra 'ediului
intern cat )i e3tern al !ir'ei& a)t!el4
la #i(elul ,i"$ei:
o !urnizarea un#r )er.icii de calitate )uperi#ara6
o adaptarea per'anenta la )#licitarile clientil#r6
o utilizarea un#r te1n#l#gii '#derne6
o !idelizarea relatiil#r parteneriale cu !urniz#rii )i clientii6
o i'/unatatirea per!#r'antel#r 'anageriale6
la #i(elul ,u"#i2%"il%": dez.#ltarea acti.itatii !ir'ei .a genera cre)terea
c#re)punzat#are a cererii de 'aterii pri'e )i 'ateriale )i deci& i'plicit&
dez.#ltarea acti.itatii !urniz#ril#r& cu e!ecte directe a)upra4
o cre)terii .#lu'ului .anzaril#r6
o realizarii un#r relatii de parteneriat !urniz#r 5 client !idele )i
dura/ile 6
o re)pectarea un#r )tandarde de calitate i'pu)e"
la #i(elul )lie#!il%":
17
o )ati)!acerea cerintel#r din ce in ce 'ai e3igente ale pietei6
o dez.#ltarea )er.iciil#r #!erite )i & i'plicit& cre)terea nu'arului de
clienti6
o acce) la )er.icii de un inalt ni.el calitati.& cu un grad de
c#'ple3itate ridicat )i la preturi c#'petiti.e"
la #i(elul a#3a4a!il%":
o cre)terea gradului de #cupare6
o pregatire pr#!e)i#nala gratuita @pri.ind '#dalitatea de utilizare a
n#il#r ec1ipa'enteA6
o cre)terea pr#ducti.itatii 'uncii6
o acce) la # te1n#l#gie per!#r'anta6
o .al#ri!icarea p#tentialului creat#r6
o l#curi de 'unca )ta/ile6
o pr#'#.area unui )i)te' de )alarizare c#'peti.& /azat pe
per!#r'antele indi.iduale"
2.$.4rezentati principalii furnizori de materii prime si materiale. 4onderea
materiilor prime si a materialelor, in functie de provenienta )e.g. local,
indigen, import+.
&rincipalii furnizori materiale' materiale consumabile' servicii terti etc#
Tabelul /. "aterialele si furnizorii
Ma!e"iale P%#&e"e
)5el!uieli678
De#u$i"e ,u"#i2%" 9 l%)a!ie
Ec1ipa'ente inc1iriate -,9 SIMN8A TECEN8L8JIES
LTD ISRAEL
Alti !urniz#ri4
Tele!#nie )i internet -,9 V#da!#ne
C#'/u)ti/il etr#'
Materiale c#n)u'a/ile Metr# Ca)1 and CarrG
18
3. Pia!a
$.1 Aria geografica de acoperire a produsului' serviciului pe care se
intentioneaza a intra
In ceea ce pri.e)te aria de ac#perire& din punct de .edere a z#nei de de)!acere
acea)ta e)te ur'at#area4
o Pe#!"u a)!i(i!a!ea &e :"%ie)!ie &i3i!ala )i#e$a!%3"a,i)a i
&i(e"!i$e#!& acea)ta .a !i 'entinuta la ni.elul nati#nal& !ir'a dez.#ltandu*)i
)trategia de pr#'#.are pentru atragerea de n#i clienti& !iind )ingura )ala de
pr#iectie cine'at#gra!ica de ace)t tip din Regiunea N#rd E)t& )i una dintre cele -
c#'panii din tara" De a)e'enea& !ir'a .a aplica un 'ar?eting agre)i.& in .ederea
identi!icarii de n#i clienti"
$.2. lienti e(istenti si potentiali
$lienti e(istenti
S"C" BETA S"R"L" e)te pri'a )#cietate din 7udetul Bacau care a de)c1i) #
)ala de pr#iectie cine'at#gra!ica care utilizeaza te1n#l#gia 0D& creand un cadru
unic in care c#n)u'at#rii& cu cele 'ai delicate gu)turi& )e .#r )i'ti /ine.eniti"
S#cietatea d#re)te )a #!ere pu/licului )au un )patiu de recreere )i di)tractie
'a3i'a& in)pirat de un c#ncept n#u de )pectac#l cine'at#gra!ic& pe piata
r#'anea)ca" Clientii p#t ga)i aici cele 'ai c#n!#rta/ile )caune& cea 'ai .ariata
paleta de !il'e& cea 'ai 'are ga'a de )er.icii )upli'entare& cea 'ai /una
i'agine )i un )unet de # calitate e3cepti#nala& t#ate la cele 'ai inalte )tandarde"
Clientii S"C BETA S"R"L )unt in pri'ul rand clientii unui i'p#rtant centru
c#'ercial unde e)te a'pla)ata )ala de pr#iectie cine'at#gra!ica @per)#ane !iziceA&
centru c#'ercial ce )i*a c#n)#lidat p#zitia de lider pe piata de retail in 7udetul
Bacau& dar )i clientiiD)pectat#rii care d#re)c )a ur'area)ca pr#iectii
cine'at#gra!ice in ace)t !#r'at inedit"
Atracti.itatea ace)tei !#r'e de di.erti)'ent !iind t#c'ai !aptul ca prin
.ariatetea !il'el#r #!erite )e p#ate 'ultu'i gu)tul unui c#pil& ca )i al unui
)pectat#r de =, de ani" u/licul cel 'ai !idel e)te t#tu)i unul 'a7#ritar tanar&
dat#rita ti'pului li/er di)p#ni/il )i #/iceiului de7a !#r'at de a ie)i in #ra)& la
e.eni'ente )#ciale& i'preuna cu prietenii"
Dez.#ltarea retelel#r de cine'at#gra!e e)te direct pr#p#rti#nala cu e3tinderea
'alluril#r in #ra)ele 'ari& iar audienta a cre)cut #data cu intr#ducerea n#il#r
te1n#l#gii"
$lienti potentiali
rin i'ple'entarea prezentului pr#iect de in.e)titii )#cietatea .a putea atrage
n#i clienti )i anu'e per)#ane !izice )i #cazi#nal per)#ane 7uridice prin p#litica
de .anzari practicata )i anu'e& 'entinerea c#n)tanta a pretului /iletel#r pentru #
peri#ada de 0& !apt ce .a duce la cre)terea .anzaril#r& a)a cu' reie)e din
pr#iectiile !inanciare"
19
La S"C" BETA S"R"L" clientii )e p#t /ucura de !iecare )pectac#l
cine'at#gra!ic in c#nditii ce re!lecta re)pectul )#cietatii pentru c#n!#rtul )i /una
di)p#zitie a clientil#r )ai"
Sala #!era clientil#r calitate )i c#n!#rt la cele 'ai inalte )tandarde& )i)te'
a.an)at de )#n#rizare& cea 'ai /una i'agine& cele 'ai n#i )i 'ai /une !il'e& dar
)i cea 'ai pr#'pta )i 'ai a'a/ila )er.ire& precu' )i un dec#r )tralucit#r&
c#l#rat )i '#dern"
Ace)te realizari )unt rezultatul pre#cuparii per'anente de a #!eri
)pectac#le de !il' la cele 'ai inalte )tandarde& in c#nditii de c#n!#rt t#tal& )i de a
)ati)!ace cele 'ai e3igente pre!erinte pentru a tran)!#r'a )pectac#lul de cine'a
intr*# e3perienta 'e'#ra/ila"
ri'a l#catie de ace)t gen din Bacau& e)te ideala pentru t#ti cei care d#re)c
)a )e di)treze )i )a*)i petreaca ti'pul li/er in c#'pania prietenil#r )au i'preuna
cu intreaga !a'ilie& ur'arind cele 'ai /une !il'e"
$.$.Analiza stadiului actual al pietei 3 nevoi si tendinte
Lan)area de n#i )ali de cine'a d#tate cu te1n#l#gii de ulti'a generatie a
atra) anul trecut pe)te :&+ 'ili#ane de )pectat#ri& un nu'ar du/lu !ata de acu'
cinci ani" e piata l#cala erau in !unctiune la )!ar)i tul anului trecut 2- de
cine'at#gra!e& ceea ce in)ea'na pe)te $%+ de ecrane )i apr#ape :,",,, de
l#curi& c#n!#r' datel#r Centrului Nati#nal al Cine'at#gra!iei @CNCA& c#'parati.
cu acu' cinci ani& cand !uncti#nau %: de cine'at#gra!e cu un nu'ar )i'ilar de
l#curi ;$=<"
In acea)ta peri#ada& nu'arul /iletel#r .andute a cre)cut cu apr#ape :,9&
a7ungand anul trecut )a depa)ea)ca :&+ 'ili#ane de unitati& ceea ce a adu) in
/uzunarele #perat#ril#r inca)ari de pe)te %= 'il" lei @+$ 'il" eur#A" Intr*un an de
criza in care puterea de cu'parare a )cazut& iar pretul 'ediu al /iletel#r )*a
'a7#rat cu $2&29& nu'arul de )pectat#ri din )alile de cine'at#gra! a cre)cut anul
trecut cu $&: 'ili#ane de )pectat#ri !ata de +,$+"
#tri.it rap#rtului Media Fact B##?& realizat de Initiati.e Media& parte a
grupului de c#'unicare L#Ie& cine'at#gra!ele )i internetul au atra) in.e)titii din
pu/licitate de $0 'il" eur#& adica 0&=9 din intreaga piata de pu/licitate"
E)ti'arile pentru ace)t an )unt de u)#ara cre)tere& pana la $- 'ili#ane de eur#&
in)a )u/ ni.elul din +,$+" Fiecare pr#du) are un ciclu de .iata& inclu)i. indu)tria
cine'at#gra!ica din R#'ania" A)tazi& ea )e a!la in punctul de cul'e" In punctul
de 'aturitate ;$2<"
iata )alil#r de pr#iectie 0D in)#)tita de e!ecte e)te la inceput& in R#'ania&
te1n#l#giile de realizare )i di!uzare pentru a)t!el de pr#iectii digitale i'punand
de*a/ia in ulti'ii ani& a)t!el de pr#iecte )i i'ple'entari" In a!ara de )ala de
cine'a && 2D CINEMA din Bacau& 'ai )unt d#ar - a)t!el de l#catii& in Bra)#.&
C#n)tanta )i Bucure)ti"
20
$.&. 4revizionarea cresterii pietei, prognoza cererii
Analiza indica # tendinta p#ziti.a pentru piata cine'at#gra!ica din R#'ania
ce utilizeaza te1n#l#gii a.an)ate& pr#iectia digitala& pr#iectia 0D& =D& etc""
Cre)terea nu'arului de )pectat#ri )i a pietei& in general& in +,$0 )e dat#reaza
de)c1iderii de n#i c#'ple3e cine'at#gra!ice dar )i te1n#l#giei a.an)ate utilizate"
De)i )e pre.izi#na ca nu'arul de )pectat#ri e3i)tenti )e .a i'parti la 'ai 'ulti
#perat#ri& ace)t lucru nu )*a c#ncretizat& cre)terea in +,$0 !iind e.identa" iata
cine'at#gra!ica din R#'ania de)crie # cre)tere c#n)tanta ce .a c#ntinua inca cel
putin 0*- ani" entru +,$, )e prec#nizeaza # cre)tere de +,9 a nu'arului de
/ilete .andute ;$%<"
iata de cine'at#gra!ie ce utilizeaza n#i te1n#l#gii4 pr#iectia digitala&
pr#iectia 0D& =D& e)te in)a una dintre putinele indu)trii care rap#rteaza& c1iar )i
pentru +,$0& e)ti'ari p#ziti.e )i cre)teri pe t#ate )eg'entele" Un '#ti. p#ate !i
)i acela ca pleaca prea de 7#) ca )a 'ai ai/a unde )a )cada ;$><"
C#)turile redu)e de pr#ductie& gratie utilizarii )i )te'el#r digitale& au du) la
cre)terea e3p#nentiala a #!ertei )i cererii de !il'e 0D" La ni.el '#ndial& nu'arul
)alil#r de cine'a d#tate cu ec1ipa'ente de redare 0D cun#a)te # dina'ica
)pectacul#a)a4 >% de )ali in anul +,,:& $0,, de )ali in anul +,$$& pe)te =,,, de
)ali la )!ar)itul anului +,$0" In c#n!#r'itate cu )tudiile recente& de)i la !il'ele
0D pretul /iletel#r e)te 'ai 'are& )pectat#rii le pre!era in de!a.#area cel#r +D"
Mai 'ult& !il'ele 0D di!erentiaza cine'at#gra!ul de )i)te'ele 1#'e cine'a&
aducand )pecat#rii inap#i in )alile de pr#iectie ;+,<"
Rece)iunea e3i)tenta la #ra actuala in R#'ania nu a in!luentat negati.
nu'arul )pectat#ril#r din cine'at#gra!e& rezultatele inregi)trate pana in prezent
!iind incura7at#are& acea)ta dat#rita te1n#l#giil#r a.an)ate pr#iectia digitala&
pr#iectia 0D& =D etc" utilizate;$2<"
De alt!el& in ciuda crizei& in +,$0& pretul /iletel#r la !il' in R#'ania a
c#ntinuat )a crea)ca u)#r& !ara ca ace)t lucru )a in!luenteze negati. nu'arul de
#a'eni care aleg )a i)i petreaca ti'pul in cine'at#gra!e" Cre)terea pretului pare
in)a # 'i)care naturala& 'ai ale) in c#nte3tul in care anul +,$0 a !#)t 'arcat de
in.e)titii 'a)i.e ale cine'at#gra!el#r in i'ple'entarea de n#i te1n#l#gii *
pr#iectia digitala& pr#iectia 0D& =D etc" * 'enite )a i'/#gatea)ca e3perienta
'er)ului la cine'a ;$2<"
Cine'at#gra!ia digitala )c1i'/a !ata unei indu)trii .ec1i de 'ai /ine de #
)uta de ani& la !el cu' Internetul& e'ailul )i tele!#anele '#/ile au )c1i'/at
'#dul n#)tru de a c#'unica& )atelitul )i tele.iziunea prin ca/lu au '#di!icat
1#'e entertain'entul& ca'erele digitale au alterat !elul de a !il'a& iar te1n#l#gia
M0 a re.#luti#nat 'uzica" Cine'at#gra!ia digitala i)i pr#pune )a #!ere #
e3perienta .izuala de inalta de!initie& !#l#)indu*)e de c#'putere& de te1n#l#gia
telec#' )i de )atelit ;+$<"
$.,. Definirea potentialelor segmente ale pietei produsului'serviciului dvs.
er)#anle !izice .#r alcatui partea cea 'ai intin)a din clientii .iit#ri de /aza
ai S"C" BETA S"R"L" In prezent cea 'ai 'are parte din .anzari # reprezinta
21
per)#anele !izice"
Ser.iciile )e adre)eaza per)#anel#r !izice )i )unt4
re)tate de per)#nal cu pregatire pr#!e)i#nala de#)e/ita pe plan nati#nal )i
internati#nal& pregatire c#'/inata cu # .a)ta e3perienta practica6
La un )tandard !#arte ridicat in ceea ce pri.e)te calitatea6
Fle3i/ile )i )e pliaza pe cerintele clientil#r n#)tri"
Spre de#)e/ire de !il'ele pr#iectate de pe pelicula& te1n#l#gia a.an)ata
digitala repr#duce #riginalul identice" In plu)& calitatea e)te )ta/ila in ti'p&
pa)trandu*)e aceea)i indi!erent de nu'arul de redari"
Cei 'ai i'p#rtanti !act#ri care .#r in!luenta decizia clientil#r de a cere
)er.iciile )#ietatii& )i nu # )ingura data )unt4 un /un pr#ce) de c#'unicare cu
clientul& care .a genera # 'ai /una intelegere a d#rintel#r )ale& un inalt grad de
)ati)!actie6 calitatea )er.iciil#r )i pr#'ptitudinea"
iata pe care )#cietatea i)i de)!a)#ara acti.itatea e)te una in cre)tere )i
tinand c#nt de !aptul ca cererea e)te de a)e'enea in cre)tere& )unte' !#arte
increzat#are ca tendinta e)te a)cendenta"
Ser.icile actuale ale !ir'ei )e adre)eaza ur'at#rului tip de clieni cu tari!are
pre!erentiala in !uncte de 4
per)#ane adulte6
grupuril#r de - per)#ane
grupuri de $+ per)#ane
ele.i )i )tudenti6
A'pla)ata in cel 'ai 'are centru c#'ercial din Bacau & de)c1i)a in !iecare
zi de la 2 la +- )ala de pr#iectii cine'at#gra!ice ;;.D CINEMA< #cupa de7a un
l#c !runta) in pre!erintele l#cuit#ril#r din regiunea N#rd E)t in ceea ce pri.e)te
'#dul de petrecere a ti'pului li/er )i )e adre)eaza tutur#r categ#riil#r de
per)#ane" Atracti.itatea ace)tei !#r'e de di.erti)'ent !iind t#c'ai !aptul ca prin
.ariatetea !il'el#r #!erite )e p#ate 'ultu'i gu)tul unui c#pil& ca )i al unui
)pectat#r de =, de ani"
$./. oncurenta: principalii concurenti, ponderea lor pe piata, punctele tari
si punctele slabe ale produsului'serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor )directi si indirecti+ 6 elemente care influenteaza
comportamentul cumparatorilor
C#ncurena p#ate !i apreciata ca !iind !#arte redu)a in ace)t d#'eniu al
pr#iectiil#r cine'at#gra!ice in)#tite de e!ecte )enz#riale )i de 'i)care" La ace)t
'#'ent& in R#'ania 'ai )unt d#ar 0 a)t!el de )ali de cine'a )i !uncti#neaza in
Bra)#.& C#n)tanta )i Bucure)ti& la ni.el regi#nal c#ncurenta !ind zer#"
SC BETA SRL a #ptat pentru dez.#ltarea ace)tei a!aceri & incu)i. pentru
ac1iziti#narea in .iit#rul apr#piat a unui )i)te' identintic celui pe care il
inc1irie' dat#rita !aptului ca e3i)ta # ni)a de piata in ace)t )ect#r & deci #
c#ncurenta '#'entan redu)a 5 pute' )pune c1iar K , K in Bacau unde ne de)!a*
)ura' acti.itatea in ace)t '#'ent#
entru a )e di!erentia de c#'petit#rii )ai la ni.el nati#nal& S"C BETA S"R"L a
22
)ta/ilit preturile /iletel#r de intrate 'ai 'ici& )i a intr#du) )i )te'ul reduceril#r
de pret pentru grupuri"
C#ncurand pe # piata n#ua& S"C BETA S"R"L detine re)ur)e u'ane in)truite&
ceea ce c#nduce la # calitatea )uperi#ara a )er.iciil#r #!erite& )i )ati)!acerea de un
inalt ni.el calitati. a cerintel#r clientil#r"
rincipalii c#ncurenti S"C BETA S"R"L4
&&Fun Cine'a 2D Bra)#.
&&T1e Lig1t Cine'a Bucure)ti
Cine'a 2D& )tatiunea Ma'aia& 7udetul C#n)tanta
C#n)u'at#rul in ace)t caz& e)te in!luentat de gradul ridicat de in.#are a
ace)tui tip de pr#iectie .ide#"
rincipalele di!erentieri ale !ir'ei !ata de c#ncurenta )unt date de4
utilizarea un#r ec1ipa'ente per!#r'ante6
per)#nal cu # pregatire pr#!e)i#nala de#)e/ita in d#'eniu& pregatire
c#'/inata cu # .a)ta e3perienta practica6
)er.icii $,,9 per)#nalizate pe )peci!icul acti.itatii clientil#r n#)tri6
)er.icii #!erite la un )tandard !#arte ridicat in ceea ce pri.e)te calitatea6
te1n#l#gii a.an)ate6
e3i)tenta un#r clienti !ideli"
$./.Analiza principalelor modalitati de distributie a produselor' serviciilor
pe piata
Di)tri/utia de)e'neaza an)a'/lul 'i7l#acel#r )i #peratiunil#r care a)igura
punerea la di)p#zitia utilizat#ril#r )au a c#n)u'at#ril#r !inali a )er.iciil#r
realizate de catre S"C" BETA S"R"L" Di)tri/utia reprezinta pr#ce)ul prin care
pr#du)ele& )er.iciile )unt pu)e la di)p#zitia c#n)u'at#ril#r !inali 5 a)igurandu*li*
)e ace)t#ra !acilitatile de l#c& ti'p& 'ari'e& p#tri.it cerintel#r pe care le
'ani!e)ta"
S"C" BETA S"R"L" )i clientul !inal )unt )eparati prin di)tanta& di)tri/utiei
re.enindu*i r#lul de a regulariza 'i)carea pr#du)ului ce !ace #/iectul )er.iciil#r
pre)tate intre ace)tea"
r#du)ele p#t !i di)tri/uite direct )au )e !#l#)e)c canale de di)tri/utie"
entru ca )er.iciile )a a7unga la clienti in ti'p util )i in cele 'ai /une c#ditii
e)te nece)ar ca !iecare !ir'a )a*)i alega )i )a i)i c#nceapa cu atentie )i )te'ul de
di)tri/utie"
Canalele de di)tri/utie pentru S"C BETA S"R"L )unt d#ar cele directe& atunci
cand )er.iciile )unt .andute de )#cietate catre clienti in '#d ne'i7l#cit @cazul
unui client care )e prezinta la )ala )i cu'para un /iletA"
A.anta7ele ace)tui tip de di)tri/utie rezida in #perati.itatea )a& in eli'inarea
ada#)uril#r la pret practicate de inter'ediari )i in p#)i /ilitatea cun#a)terii
ne'i7l#cite a cererii pe piata"
S#cietatea d#re)te realizarea unui )ite& cu un 'eniu prin inter'ediul caruia
/iletele p#t !i ac1iziti#nate )i #n*line" Clientii .#r putea .edea ziua& #ra
23
)pectac#lului )i l#curile din )ala care le*au !#)t rezer.ate" T#ate in!#r'atiile .#r
!i cuprin)e intr*un !#r'ular care e)te nece)ar a !i c#'pletat" C#dul care apare
tre/uie pa)trat )i c#'unicat la ca)a de /ilete cand .#r 'erge )a cu'pere /iletele"
Se !ac )i rezer.ari )apta'anale pentru a ra)punde cereril#r clientil#r"
V#r e3i)ta ur'at#arele '#duri de realizare a di)tri/utiei directe4
casa de bilete a salii de cinema)
vanzarile prin telefon6
vanzarea prin nternet"
Si)te'ului de di)tri/utie utilizat de S"C" BETA S"R"L" e)te un )ect#r caruia
)#cietatea ii ac#rda # i'p#rtanta de#)e/ita& de#arece el reprezinta pr#ce)ul
dina'ic de realizare !inala )i tran)!#r'are in lic1iditati"
24
=. S!"a!e3ia &e $a">e!i#3
8/iecti.ul principal al )trategiei de 'ar?eting& cel al cre)terii .#lu'ului
.anzaril#r )i al c#tei de piata e)te unul pri#ritar& de el depinzand pe de # parte
ni.elul .enituril#r pe )ea'a car#ra )e a)igura cre)terea ec#n#'ica"
S#cietatea are in derulare in cadrul ace)tui #/iecti. # p#litica !ata de clienti
)i una !ata de pr#du) )i )er.iciu" #litica !ata de clientela ur'are)te 'entinerea
actualil#r clienti )i 'arirea c#tei de piata prin )ati)!acerea cu pri#ritate a ne.#il#r
in d#'eniul pr#iectiei digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent"
#litica de pr#du) are ca alternati.e principale di!erentierea calitati.a al
ace)tuia !ata de c#ncurenti& )#cietatea incercand 'ai ale) prin calitate )a*)i
!#r'eze # p#zitie 'a7#ritara pe piata" #litica de pr#du) de!ine)te la '#dul
c#ncret # )erie de criterii de !#r'are a ace)tuia cu' ar !i4
p#ziti#narea )er.iciului
e3tinderea )er.iciului
di!erentierea )er.iciului
A.and in .edere !aptul ca )ituatia ec#n#'ica actuala are un trend a)cendent&
intere)ul pentru )er.iciile de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i di.erti)'ent
e)te in c#ntinua cre)tere" Ace)ta )ituatie nu p#ate !i decat /ene!ica pentru S"C"
BETA S"R"L"& a.and in .edere !aptul ca !ir'a e)te recun#)cuta pe piata in
realizarea un#r )er.icii c#'ple3e )i c#'plete"
In ce pri.e)te )er.iciile de pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i
di.erti)'ent& in c#nditiile dez.#ltarii c#ntinue a ec#n#'iei actuale& ace)tea .#r
aparea ca # nece)itate pe piata& intere)ul pentru pr#'#.are !iind din ce in ce 'ai
ridicat& ace)tea !iind& une#ri& '#t#rul dez.#ltarii !ir'ei"
Ac1izitia n#il#r ec1ipa'ente creeaza pentru !ir'a # )erie de a.anta7e
c#'petiti.e la ni.elul )er.iciil#r !urnizate4
o i'/unatatirea calitatii )er.iciil#r6
o dez.#ltarea )er.iciil#r&
o e3ecutia pr#'pta )i in ti'p util a )er.iciil#r )#licitate6
o adaptarea per'anenta la cererea e3i)tenta pe piata"
In ce pri.e)te aria de ac#perire& din punct de .edere a z#nei de de)!acere
acea)ta e)te ur'at#area4
o Pe#!"u e"()iile &e :"%ie)!ie &i3i!ala )i#e$a!%3"a,i)a i &i(e"!i$e#!&
!ir'a .a aplica un 'ar?eting agre)i.& in .ederea identi!icarii de n#i clienti atat la
ni.elul 7udetului cat )i la ni.elul Regiunii N#rd*E)t"
Val#rile care g1ideaza )#cietatea in t#ate actiunile pe care le intreprinde
)unt )eri#zitatea )i anaga7a'entul !ata de client& calitatea pr#du)el#r )i
)er.iciil#r #!erite& !le3i/ilitatea in a/#rdarea !iecarui pr#iect"
a+ 4ozitionarea pe piata a produsului' serviciului, caracteristici care il
diferentiaza de competitori
S"C" BETA S"R"L" di)pune de un c#lecti. tanar& dina'ic& capa/il )a #!ere
)#lutii adaptate la cerintele actuale ale pietei" Ser.iciile care .#r !i #!erite de
)#cietate pri.ind pr#iectia digitala cine'at#gra!ica )i di.erti)'ent )e .#r adre)a
tutur#r clientil#r indi!erent de .ar)ta" Nu e3i)ta un pu/lic tinta pentru
25
cine'at#gra!& atracti.itatea ace)tei !#r'e de di.erti)'ent !iind t#c'ai !aptul ca
prin .ariatetea !il'el#r #!erite )e p#ate 'ultu'i gu)tul unui c#pil& ca )i al unui
)pectat#r de =, de ani" u/licul cel 'ai !idel e)te t#tu)i unul 'a7#ritar tanar&
dat#rita ti'pului li/er di)p#ni/il )i #/iceiului de7a !#r'at de a ie)i in #ra)& la
e.eni'ente )#ciale& i'preuna cu prietenii"
e langa ace)te a.anta7e de #rdin te1nic& clientii )#cietatii )e p#t /ucura )i
de li.rari rapide )i & in c#'paratie cu c#ncurenta& c#nditii a.anta7#a)e"
#litica in d#'eniul calitatii ur'arita de )#cietate e)te reprezentata prin
ur'at#arele #/iecti.e4
* !#calizarea )pre client6
* cre)terea )ati)!actiei clientil#r )i i'/unatatirea c#ntinua a e!icacitatii
)i)te'ului de 'anage'ent al calitatii6
* i'plicarea per)#nalului prin incura7area participarii acti.e6
* !unda'entarea )i utilizarea un#r p#litici adec.ate de pret6
* re)pectarea cerintel#r legale )i a alt#r regle'entari aplica/ile in .ig#are6
A.anta7ele C#'petiti.e ale S"C" BETA S"R"L"4
* )er.iciile )#cietatii& .#r !i $,,9 per)#nalizate pe )peci!icul acti.itatii
pre)tate de catre clientii n#)tri6
* pregatire pr#!e)i#nala )#licitata a .iit#ril#r )peciali)ti ai )#cietatii& pregatire
c#'/inata cu # .a)ta e3perienta practica6
* 'entinerea per'anenta a unui )tandard !#arte ridicat in ceea ce pri.e)te
calitatea )er.iciil#r& !unda'ental pentru )#cietate ne!iind #/tinerea unui ca)tig
i'ediat& ci 'ultu'irea clientil#r prin )eri#zitate )i calitate6
* !le3i/ilitate !#arte ridicata atin)a in ceea ce pri.e)te adaptarea #!ertei de
)er.icii la cerintele clientil#r6
* ac#perirea cererii pe piata regi#nala& ceea ce .a per'ite a #n#ra in t#talitate
)#licitarile clientil#r )#cietatii6
* practicarea unei )trategii de pret acce)i/ila clientil#r& re)pecti. practicarea
un#r di)c#unturi )u/)tantiale pentru clientii !ideli"
Bene!icii #!erite clientil#r4
aer c#nditi#nat6
aer c#nditi#nat )i incalzire #pti'a6
!il'e di!erite )apta'anal& dintre cele 'ai n#i )i 'ai /une de pe piata6
)unet digital& )i)te'e )uper per!#r'ante care per'it )a .a /ucurati de
!il'ele .izi#nate in t#ata )plend#area )unetului l#r #riginal6
.izi/ilitate per!ecta din #rice l#c al )alii dat#rita di)punerii in a'!iteatru a
)caunel#r6
ecrane pan#ra'ice 'ari cu un de)ign )pecial adaptat6
p#)i/ilitatea cu'pararii )i )er.irii in )alile de cine'a a !l#ricelel#r
pr#a)pete& dulciuril#r& precu' )i a /auturil#r rac#rit#are"
Calitatea )er.iciil#r pre)tate de catre S"C" BETA S"R"L" e)te apreciata
!#arte p#ziti. de clientii )#cietatii& !apt de'#n)trat prin .arietatea )i atracti.itatea
!il'el#r"
b+ 4olitica de pret, legatura dintre politica de pret, caracteristicile
26
produsului' serviciului si tendintele pietei
Din punct de .edere al p#liticil#r de pret aplicate de intreprindere in cazul
acti.itatii de)!a)urate in cadrul )#cietatii& )e ur'are)te e!icientizarea rap#rtului tip
pretDcalitate )er.iciu )i ur'arirea per'anenta a ni.elului de !luctuatie al
preturil#r @.anzare )i cu'parare de )er.icii )i pr#du)e ec1i.alente& precu' )i a
'ateriil#r pri'eA pe piata )peci!ica @)e ur'are)te 'a3i'izarea pr#!itului prin
e!icientizarea capit#lului de c#)turiA"
entru )er.iciile )ale& intreprinderea aplica )trategii ale liniei de pr#du)e&
ur'arindu*)e 'a3i'izarea e!icientei !inanciare la ni.elul intregului p#rt#!#liu de
#!ertare @'entinand t#tu)i # rata p#ziti.a a pr#!itului pentru !iecare ele'ent al
#!ertei de pr#du)e )i )er.iciiA" Se aplica )trategia pretului di)cri'inat#riu de rang
d#i * in !unctie de .al#area t#tala a cu'pararii )i de !rec.enta ace)teia @cu
li'ite .al#rice )trict deter'inate de p#litica !ir'ei )i c#n7unctura de piataA& in
.ederea )ti'ularii cu'pararii in .al#ri 'ari& pentru cre)terea pr#!itului t#tal pe
)ea'a cre)terii .#lu'ului .anzaril#r"
In cazuri )peciale @in c#nditii deter'inate de )trategia de piata a
pr#du)ului )i !ir'eiA )e p#ate aplica )i )trategia de di)cri'inare de rangul
intai& pretul pe unitatea de pr#du) putand !i )ta/ilita atat in !unctie de .al#area
cu'pararii cit )i de !rec.enta )i de cu'parat#r"
e peri#ade deter'inate& pentru adaptarea preturil#r la pre)iuni ale pietei
)auD)i in cadrul un#r pr#gra'e de pr#'#.are aplicate de intreprindere& )e !ac
adaptari te'p#rare ale pretului de /aza @de )trati!icare& la ni.elul pietei )au de
penetrare * in !unctie de )er.iciul #!eritA" Adaptarile& p#t lua !#r'a ra/aturil#r
@di)c#unt*uriA c#'erciale aplicate pretului de /aza @ac#rdate pentru plata
i'ediataA cu caracter cantitati.& )ez#nier& pr#'#ti#nal )i a /#ni!icatiil#r
!uncti#nale @#!erirea un#r gratuitati )au reduceri de pret la )er.icii e!ectuateA"
Din punct de .edere al ni.elului preturil#r ad'ini)trate& neg#ciate de #!erta
intreprinderii )e .a incadra * in ter'eni generali * in )ectiunea 'ediana a pla7ei
preturil#r practicate de !ir'ele cu acti.itate )i 'ilara pe piata tinta"
Intreprinderea .a aplica # per'anenta p#litica de apr#piere !ata de
p#tentialii /ene!iciari& #!erta )peci!ica )i c#'p#nentele )ale c#'erciale !iind
adaptate ne.#il#r )i a)teptaril#r pu/licului @prin aplicarea p#liticil#r de pr#du)&
pret& di)tri/utie )i pr#'#.areA"
Intreprinderea )e .a di!erentia de c#ncurenta prin c#ntinutul p#rt#!#liului
)au de #!ertare @care cuprinde # larga ga'a de pr#du)e )i )er.icii& ac#perit#are
pentru cererea c#n)u'at#ril#r !inali )i cu'parat#ril#r #rganizati#naliA& prin
ni.elul de calitate pe care ii garanteaza& prin calitatea #!ertei )ale c#'erciale )i
prin c#ntinutul #!ertei )ale c#'ple'entare" Un alt a.anta7 !ata de c#ncurenta
e)te '#dul pr#!e)i#nal in care )e a/#rdeaza !iecare @p#tentialA /ene!iciar&
)upunand atentiei )ale #!erte puternic per)#nalizare"
returi /ilete la !il'ele )e i'part dupa durata l#r in d#ua categ#rii 4
A"/ilet indi.idual adulti 5 +, LEI
/ilet grup - per)#ane 5 =, LEI
/ilet indi.idual ele.i& )tudenti 5 $: LEI
/ilet grup $+ per)#ane 5 $:, LEI
27
B" /ilet indi.idual adulti 5 $: LEI
/ilet grup - per)#ane 5 -, LEI
/ilet indi.idual ele.i& )tudenti 5 $, LEI
/ilet grup $+ per)#ane 5 $,, LEI
c+ 4romovarea produsului' serviciului
entru a a)igura cun#a)terea pr#du)el#r )i )er.iciil#r !ir'ei catre piata
tinta& !ir'a .a utiliza& in !unctie de caracteri)ticile )er.iciil#r #!erite 'et#de )i
te1nici de pr#'#.are di!erite"
A)t!el& :e#!"u e"()iile &e :"%ie)!ie &i3i!ala )i#e$a!%3"a,i)a i &i(e"!i$e#!&
pe langa 'et#dele cla)ice de pr#'#.are )e .a apela )i la )er.icii de pr#'#.are
prin participarea la targuri )i e3p#zitii"
In ulti'a peri#ada& a.and in .edere )i cre)terea a'pl#rii 'ani!e)taril#r
e3p#ziti#nale l#cale& !ir'a a c#n)tatat ca participarea la targuri )i e3p#zitii atat
ca e3p#zant cat )i ca .izitat#r )e c#n)tituie nu nu'ai intr*# acti.itate care
c#ntri/uie la i'/unatatirea i'aginii !ir'ei ci )i la identi!icarea de n#i clienti"
A)t!el& pentru a cre)te gradul de cun#a)tere a pr#du)el#r )i )er.iciil#r !ir'ei&
S"C" BETA S"R"L" intenti#neaza )a c#ntinue acea)ta traditie prin participarea la
targurile )i e3p#zitie de pr#!il din 7udet )i din regiune"
d+ Distributia serviciului
Di)tri/utia )er.iciului @pr#iectie digitala cine'at#gra!ica )i di.erti)'entA
.a a)igura 4
* realizarea unei c#relatii #pti'e intre cerere )i #!erta& e3ercitand #
in!luenta acti.a a)upra )er.iciil#r pe /aza cun#a)terii cererii c#n)u'at#ril#r @a
celei in preala/il !#r'ulate& de pilda prin c#'enziA6
* depla)area per)#nalului la l#cul cererii prin #rganizarea rati#nala a
acti.itatii6
* a)igurarea '#'entului #pti' al li.rarii in rap#rt cu cererea& ceea ce
c#nduce la regularizarea 'i)carii )er.iciil#r )i atenuarea #)cilatiil#r )ez#niere6
* realizarea 'ini'ului rati#nal de c1eltuieli pentru punerea la di)p#zitia
c#n)u'at#rului a pr#du)ului d#rit& c1eltuieli pe care ace)ta le )up#rta"
Di)tri/utia .a indeplini r#lul de a7u)tare dintre cerere )i #!erta )i e)te
creat#are de )er.icii& adaugand a)t!el .al#are pr#du)ului re)pecti." Acea)ta
deter'ina ca )er.iciul li.rat de )#cietate )u!era # )erie de tran)!#r'ari& pana )a
a7unga in p#)e)i a clientului )i 'ai departe& tran)!#r'ari care dau pr#du)ului
.al#are adaugata
In ace)t !el )e ra)punde 'ai /ine a)teptaril#r c#n)u'at#ril#r& cu atat 'ai
'ult cu cat c#n)u'at#rul per'anent Kcere )er.icii t#t 'ai preci)e& indi.idualizate
)i per)#nalizate"
Ca regulat#r intre )er.iciu )i c#n)u'& di)tri/utia 7#aca un r#l acti. in
acti.itatea )#cietatii& prin a)u'area r#lului de e3p#nent al pre#cuparil#r )i
intere)el#r atat a c#n)u'at#rului cat )i a clientului"
De aceea& di)tri/utia )e /ucura de # atentie de#)e/ita in acti.itatea de
'ar?eting a )#cietatii& careia nu*i p#ate !i indi!erent cand )e .inde )er.iciul )au&
cui& cu ce c1eltuieli& la ce pret )i 'ai ale) cu ce i'plicatii a)upra acti.itatii
.iit#are"
28
Se apreciaza ca& in ulti'ile decenii& di)tri/utia Ka de.enit una din c1eile
ela/#rarii 'i3ului de 'ar?eting e!icient4 c#erenta dintre deciziile pri.it#are la
pret& pr#du)& c#'unicare& pr#'#.are& )er.icii& alegerea canalului )i a !#r'ulei de
di)tri/utie e)te unul din a)pectele e)entiale ale unei p#litici c#'erciale
Di)tri/utia& in cazul )#cietatii )e realizeaza prin c#ntact direct intre
pre)tat#r )i /ene!iciar"
e+ Strategia de vanzari
Strategia de .anzari e)te principala .arianta a p#liticii ec#n#'ice a
)#cietatii de#arece ea c#ncretizeaza .eniturile @inca)arileA e)ti'ate a )e #/tine pe
/aza car#ra )e realizeaza t#ate celelalte #/iecti.e ec#n#'ice" Strategia de .anzari
a )#cietatii ur'are)te 'entinerea c#n)tanta a preturil#r /iletel#r pe # peri#ada de
0 ani& ceea ce .a duce la atragerea de n#i clienti )i i'plicit cre)terea .anzaril#r"
#litica de .anzari a )#cietatii cuprinde # p#litica pe piata interna" Ace)tea
)e ela/#reaza in !unctie de parg1iile !#l#)i te )i de intere)ele )#cietatii" Intere)ul
'a7#r al !ir'ei e)te acela de a*)i crea clienti !ideli )i repetiti.i ;++<"
S#cietatea nu analizeaza per!#r'antele in !unctie de gradul de u'plere al
)alii )i nici 'acar pe inter.ale )curte @e3" # lunaA& dat !iind ca )ucce)ul in #rice
'#'ent depinde !#arte 'ult de atracti.itatea !il'el#r lan)ate& de calendarul
)ar/at#ril#r legale )i religi#a)e etc" Fara a putea da ci!re e3acte& pute' )pune ca
2D Cine'a a de'#n)trat !ara ur'a de ind#iala ca la Bacau )unt 'ulti a'at#ri de
!il'e& care a)teptau d#ar l#cul p#tri.it pentru a )e /ucura de ele"
Met#d#l#gia de ela/#rare a p#liticii de .anzari are # )uita de #/iecti.e care
)unt realiza/ile d#ar prin crearea de relatii de incredere )i recipr#c a.anta7#a)e
cu clientii"
Trei )unt #/iecti.ele 'ari !#r'ulate in p#litica de .anzari a )#cietatii4
* cre)terea .#lu'ului .anzaril#r )i a c#tei de piata6
* ec1ipa'ente per!#r'ante )i te1n#l#gii a.an)ate6
* 'arirea pr#!itului"
I# )e :"i(e!e e"(i)iile &e :"%ie)!ie &i3i!ala )i#e$a!%3"a,i)a i
&i(e"!i$e#!& cu'parand un /ilet de !il'& clientii )unt de ac#rd cu ter'enii )i
c#nditiile i'pu)e de catre #litica Biletel#r"
S#cietatea d#re)te realizarea unui )ite& cu un 'eniu prin inter'ediul caruia
/iletele p#t !i ac1iziti#nate )i #n*line" Clientii .#r pute .edea ziua& #ra
)pectac#lului )i l#curile din )ala care le*au !#)t rezer.ate" T#ate in!#r'atiile .#r
!i cuprin)e intr*un !#r'ular care e)te nece)ar a !i c#'pletat" C#dul care apare
tre/uie pa)trat )i c#'unicat la ca)a de /ilete cand .#r 'erge )a cu'pere
/iletele"" Se !ac )i rezer.ari )apta'anale pentru a ra)punde cereril#r clientil#r"
o ace)tea .#r !i realizate& de a)e'enea& la )#licitarea clientil#r"
A.and in .edere intentia !ir'ei de a dez.#lta ace)t )ect#r& )e .a
acti#na in directia utilizarii un#r 'et#de di!erite de .anzare a
)er.iciil#r& prin utilizarea unei pr#'#.ari agre)i.e& care )a a)igure&
pe langa pu/licitatea cla)i ca& dez.#ltarea ace)t#r )er.icii"
entru pr#'#.area in '#d util a pr#du)el#r )i )er.iciil#r !ir'ei& .a !i
realizata # c#'panie de pr#'#.are& care .a cuprinde4
29
* recla'a 'a))*'edia * .#r !i realizate anunturi pu/licitare prin4
Liare6
Radi#6
Tele.iziune"
* pagina Ie/ a pr#iectului6
* )ite de pr#'#.are& /annere Ie/6
* plante*'ape de prezentare6
* participarea la targuri )i e3p#zitii"
f+ 0iscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor
in cazul materializarii acestor riscuri.
Calitatea c#nducerii* pentru acea)ta )e e)ti'eaza un ri)c )cazut"
(u)ti!icarea ace)tui ni.el de ri)c e)te data de re)pectarea anga7a'entel#r
a)u'ate pana in prezent& pre#cuparea per'anenta pentru 'entinerea )i dez.#ltarea
relatiil#r de a!aceri )i p#rt#!#liul de clienti& e3perienta pr#!e)i#nala& )tructura
#rganizat#rica /una )i capacitatea 'are de in!luentare"
Dina'ica indu)triei* prezinta un ri)c 'ediu in lu'ina pre.iziunil#r
!a.#ra/ile la ni.el 'acr#ec#n#'ic& trendului cre)cat#r al pietei& p#zitiei
c#ncurentiale a.anta7#a)e& )trategiei reali)te& c#rect di'en)i#nate )i directi#nate"
Un ele'ent de ri)c i'p#rtant il c#n)tituie intentia un#r )#cietati cu d#'eniu de
acti.itate )i'ilar de a*)i e3tinde prezenta in apr#piere
Situatia !inanciara9 prezinta de a)e'enea un ri)c '#derat& dat#riile curente
ale !ir'ei )unt catre acti#narii )ai"
unctul critic* Analiza cererii pentru )er.icii de calitate )i p#zitia !a.#ra/ila
a a!acerii data de n#utatea #!ertei )ale )e c#n)idera ca punctul critic e)te p#)i/il de
atin) d#ar in )ituatii de criza de#)e/it de dure" Ace)te di!icultatI ar putea )a !ie
generate de )ituatii ne!a.#ra/ile ale ec#n#'iei nati#nale& )c1i'/ari /ru)te ale
)i)te'ului p#litic@de!a.#ra/i initiati.ei particulare& # e3agerata p#litica !i)calaA& dar
)i nepricepere #rganizat#rica )i c#ncurenta nel#iala"
30
0. P"%ie)!ii ,i#a#)ia"e: .al#rile prezentului /uget )unt 7u)ti!icate de #!erte de
preturi ane3ate la d#cu'entatie
Tabelul 1. 7ugetul firmei cu c.eltuielile care vor fi efectuate
31
P"%ie)!ia (e#i!u"il%" i )5el!uielil%"
Re!lectarea #peratiunil#r ec#n#'ice de)!a)urate in cadrul )#cietatii )*au
e!ectuat in c#n!#r'itate cu regle'entarile legi)lati.e in d#'eniu"
In ace)t )en)& )*a a.ut in .edere !aptul ca in cadrul !ir'ei )e de)!a)#ara
'ai 'ulte tipuri de acti.itati di)tincte& cu' ar !i4
c#'ert cu a'anuntul
pre)tari )er.icii @pr#iectii cine'at#gra!iceA"
In cadrul acti.itatii .izate de pr#iect& re)pecti. pr#iectii cine'at#gra!ice
@pre)tari )er.iciiA intalni' #peratiuni di)tincte ace)t#ra& cu' ar !i4
re)tari )er.icii4 realizare pr#iectii cine'at#gra!ice pentru clienti& acti.itati
)er.ire& intretinere& curatenie& #/iecte de in.entar& precu' )i alte )er.icii pre)tate
clientil#r @rezer.ari /ileteA& apr#.izi#nare cu 'ar!uri ali'entare )i neali'entare&
.anzarea de pr#du)e ali'entare"
In c#ntinuare prezenta' e)ti'area .enituril#r pe cele + tipuri de acti.itati"
Menti#na' ca acti.itatea prep#nderenta @d#'inantaA e)te cea de pre)tari )er.icii
de pr#iectii cine'at#gra!ice
I# e!i$a"ea (e#i!u"il%" &i# :"e!a"i e"(i)ii )*au a.ut in .edere
ur'at#arele ip#teze4
S#cietatea de)!a)#ara acti.itati de proiectii cinematografice din noiembrie
*01+#
Veniturile lunare e)ti'ate pentru cei 0 ani de pre.iziune au !#)t e)ti'ate ca
'edia arit'etica dintre .enituri din pre)tari )er.icii a!erente peri#adei n#ie'/rie
+,$05'ai +,$, @c#n!#r' /alantel#r de .eri!icareA"
32
Tabelul 8.1. 9anzari fizice preconizate
P"%3#%2a (e#i!u"il%" i e(%lu!ia )a:a)i!a!ii &e :"%&u)!ie
A#ul 1 i$:le$e#!a"e
A# 1 A# 2 A# 3 +M
A#ul 1
i$:l
a# 1 A# 2 A# 3
N".
C"!
Ca!e3%"ia 1 2 3 = 0 1 . / 9 10 11 12 lei
Va#2a"i ,i2i)e :"e(i2i%#a!e 6#u$a" *ile!e8 :"e! u#i!a" 6lei'*ile!8
$
Bilet indi.idual 5
adulti ,il$e
)a!e3%"ia A 0, 0, 0, 0, 0, 0, $,,
$$, $$= /ilet
+, +, +, +,
+
Bilet grup - 5
per)#nae ,il$e
)a!e3%"ia A %, %, %, %, %, %, -,,
--, -=+ /ilet
=, =, =, =,
0
Bilet indi.idual *
ele.i )tudenti
,il$e )a!e3%"ia A :, :, :, :, :, :, %,,
%%, >+- /ilet
$: $: $: $:
-
Bilet grup * $+
per)#ane ,il$e
)a!e3%"ia A %, %, %, %, %, %, $"0,,
$"-0, $":,+ /ilet
$:, $:, $:, $:,
, , /ilet
$
Bilet indi.idual 5
adulti ,il$e
)a!e3%"ia B 0, 0, 0, 0, 0, 0, $,,
$$, $$= /ilet $: $: $: $:
+
Bilet grup - 5
per)#nae ,il$e
)a!e3%"ia B %, %, %, %, %, %, -,,
--, -=+ /ilet -, -, -, -,
0
Bilet indi.idual *
ele.i )tudenti
,il$e )a!e3%"ia B :, :, :, :, :, :, %,,
%%, >+- /ilet $, $, $, $,
-
Bilet grup * $+
per)#ane ,il$e
)a!e3%"ia B %, %, %, %, %, %, $"0,,
$"-0, $":,+ /ilet $,, $,, $,, $,,
Va#2a"i (al%"i)e :"e(i2i%#a!e
33
$
Bilet indi.idual 5
adulti adulti ,il$e
)a!e3%"ia A
, , , , , , =,, =,, =,, =,, =,, =,, +",,, +"+,, +"0$, lei 0"=,, +",,, +"+,, +"0$,
+
Bilet grup - 5
per)#nae adulti
,il$e )a!e3%"ia A
, , , , , , -"%,, -"%,, -"%,, -"%,, -"%,, -"%,, +-",,, +="-,, +2"2+, lei +%"%,, +-",,, +="-,, +2"2+,
0
Bilet indi.idual *
ele.i )tudenti adulti
,il$e )a!e3%"ia A
, , , , , , 2:, 2:, 2:, 2:, 2:, 2:, $+",,, $0"+,, $0"%=, lei -":,, $+",,, $0"+,, $0"%=,
-
Bilet grup * $+
per)#ane adulti
,il$e )a!e3%"ia A
, , , , , , $+",,, $+",,, $+",,, $+",,, $+",,, $+",,, $>:",,, +$-":,, ++:"++: lei 2+",,, $>:",,, +$-":,, ++:"++:
, , , lei
$
Bilet indi.idual 5
adulti adulti ,il$e
)a!e3%"ia B
, , , , , , -:, -:, -:, -:, -:, -:, $":,, $"=:, $"200 lei +"2,, $":,, $"=:, $"200
+
Bilet grup - 5
per)#nae adulti
,il$e )a!e3%"ia B
, , , , , , 0"+,, 0"+,, 0"+,, 0"+,, 0"+,, 0"+,, $=",,, $2"=,, $%"-%, lei $>"+,, $=",,, $2"=,, $%"-%,
0
Bilet indi.idual *
ele.i )tudenti adulti
,il$e )a!e3%"ia B
, , , , , , :,, :,, :,, :,, :,, :,, %",,, %"%,, >"+-, lei 0",,, %",,, %"%,, >"+-,
-
Bilet grup * $+
per)#ane adulti
,il$e )a!e3%"ia B
, , , , , , %",,, %",,, %",,, %",,, %",,, %",,, $0,",,, $-0",,, $:,"$:, lei -%",,, $0,",,, $-0",,, $:,"$:,
B
T%!al (e#i!u"i &i#
PRESTARI SERVICII
30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 3//.000 =2..300 ==/..1/ lei 1/1./00 3//.000 =2..300 ==/..1/
Tabelul 8.2. 9anzari fizice preconizate
34
In lunile 2 * $+ dupa i'ple'entarea pr#iectului )e e)ti'eaza un nu'ar de
apr#3i'ati. + :,, de per)#ne lunar care .#r ac1iziti#na un /ilet pentru un !il'
2D"
Anul $ de pre.iziune .a prezenta # u)#ara )cadere a nu'arului de
per)#ane& ur'and ca in anii + )i 0 )a )e inregi)treze cre)teri de $,9 de la an la
an"
Veniturile din c#'ert cu a'anuntul au ra'a) c#n)tante cu .al#rile a!erente
anului +,$0& c#n!#r' /alantei de .eri!icare la 0$ dece'/rie +,$0 )i a c#ntului de
pr#!it )i pierdere"
Ip#tezele in e)ti'area c1eltuielil#r )unt !unda'entate pe /alanta
'anageriala @dece'/rie +,$0 )i 'ai +,$,A detaliata 'ai )u)"
35
Tabelul :. 7ilantul firmei
BALANTA
MANA-ERIALA AN 2013 A#ul 1 i$:le$e#!a"e
A# 1
i$:l A#ul 1 A#ul 2 A#ul 3
CIFRA DE AFACERI

lu#a
1 lu#a 2 lu#a 3 lu#a = lu#a 0 lu#a 1 lu#a . lu#a / lu#a 9
lu#a
10
lu#a
11
lu#a
12
123.019 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 3..29/ 3..29/
3..29
/
3..29
/ 3..29/ 3..29/
210...
9 =.=.109 01=..22 03../3.
2,%
Venituri din
acti.itati di.er)e /3.9.9 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ 1.99/ /3.9.9 /0.109 /..3.2 /9.119
2,-
Venit" din
lucr"e3ec )i
pre)t")er.icii 39.090 0 0 0 0 0 0 30.300 30.300
30.30
0
30.30
0 30.300 30.300
1/1./0
0 3//.000 =2..300 ==/..1/
VENIT+RI
FINANCIARE .1= 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 .1= 2$- 2$- 2$-
2=:
VENITURI DIN
di!erente de cur)
.alutar .1= =, =, =, =, =, =, =, =, =, =, =, =, .1= 2$- 2$- 2$-
TOTAL VENIT+RI 12=.2/3 ..00/ ..00/ ..00/ ..00/ ..00/ ..00/ 3..30/ 3..30/
3..30
/
3..30
/ 3..30/ 3..30/
211.=9
3 =.=./.3 010.=31 03/.001
TOTAL
CHELT+IELI 110./1/
12.00
1
12.00
1 12.001
12.00
1
12.00
1
12.00
1 12.001 12.001
12.00
1
12.00
1 12.001 12.001
100.11
. 319.112 39=.109 =11.3/1
CHELT+IELI
COMERCIALE
E?TERNE INDIRECT
ALOCABILE CIFREI
DE AFACERI 09.290 ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// ..1// /1.201 /9.9=3 102.101 10..02=
;-LT<%-L%
"AT-0%AL-
D%9-0S- 18.:11 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 1.,1/ 18.:11 1:.&$/ 1:.:88 2=.,/8

=,+
C1eltuieli cu
'aterialele
c#n)u'a/ile 13.3.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 /.1 10.011 11.031 11.0// 12.11/

=,0
C1eltuieli
pri.ind
'aterialele de
0.0=2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 /.=00 /.=00 /.=00 /.=00
36
natura #/iectel#r
de in.entar
;-LT<%-L% <
S-09%%%L-
40-STAT- D- T-0T% &=.$18 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 ,./12 /1.$&= 1=.,=1 82./1$ 8/.:,/
=,:
C1eltuieli
pri.ind energia )i
apa 110 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 /.991 9.211 11.119 11.=03

=$$
C1eltuieli cu
intretinerea )i
reparatiile =.121 0 0 0 0

=$+
C1eltuieli
rede.ente&l#catii
de ge)tiune )i
c1iriile =..02 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2.=1= 2/.9.2 31./.0 33.=13 30.131

=$0
C1eltuieli cu
pri'ele de a)i
gurare /..1. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 12.1/= 12.1/= 13.31/ 13.9/=

=+0
C1eltuieli de
pr#t#c#l&recla'a
)i pu/licitate 13.111 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 13.111 13.111 1=.3=9 10.01.

=+:
C1eltuieli cu
depla)ari&deta)ari
)i tran)!erari 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=+2
C1eltuieli cu
)er.iciile /ancare
)i a)i 'ilate 1.223 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1.092 1.092 1.1.1 1..00

=+%
C1eltuieli
pre)tatii terti ..2== 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1.=30 1.=30 /.193 9.012
CHELT+IELI
E?TERNE; FARA
CARACTER
COMERCIAL 2.90= 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3..32 3..32 =./02 =./02

=0:
C1eltuieli cu alte
i'p#zite&ta3e )i
.ar)a'inte a)i
2.90= 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3..32 3..32 =./02 =./02
37
'ilate
CHELT+IELI
INTERNE C+
PERSONAL+L 3.2.. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 11.=/= 93.100 102.910 113.201

=-$
C1eltuieli cu
re'uneratiile
per)#nalului 2.01/ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.000 .2.000 .9.200 /..120

=-:
C1eltuieli
pri.ind a)i
gurarile )i
pr#tectia )#ciala .09 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 2.=/= 21.100 23..10 21.131
CHELT+IELI C+
AMORTIZAREA 30.20/ 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 30.20/ 112./=1 112./=1 112./=1

=%$
C1eltuieli
pri.ind
a'#rtizarea 30.20/ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ +":+$ 0,"+:% $=+"%-$ $=+"%-$ $=+"%-$
ALTE CHELT+IELI
DIN E?PLOATARE 1..30. 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1..30. 1..30. 19.093 21.002

=:%
Alte c1eltuieli de
e3pl#atare 1..30. 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 1.==1 $2"0:2 1..30. 19.093 21.002
CHELT+IELI
FINANCIARE 2..2. 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 1.031 1.139 1..13 1.912

==:
C1eltuieli cu
di!erentele de cur)
.alutar =29 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 011 119 .=3 /92
===
C1eltuieli pri.ind
d#/anzile 2.29/ /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.020 1.020 1.020 1.020
38
E)ti'area c1eltuielil#r pentru anul $ a p#rnit de la .al#rile din Balanta la
0$ dece'/rie +,$0 )i din /alanta la 0$ 'ai +,$, la care )*au adaugat c1eltuielile
)upli'entare generate de prezenta in.e)titie" @c1eltuieli cu per)#nalul& c1eltuieli
cu a'#rtizarile 'i7l#acel#r !i3e& c1eltuieli cu ta3e )i i'p#zite& etc A" C1eltuielile
.#r inregi)tra cre)teri intre $,9 )i +,9 in !unctie de categ#rii"
rin in)u'area .enituril#r din acti.itati de c#'ert cu a'anuntul )i .enituri
din )er.icii a rezultat t#talul .enituril#r la ni.elul !ir'ei pentru anii pr#gn#zati"
Ip#teze de calcul pentru e)ti'area c1eltuielil#r de e3pl#atare
entru de)!a)urarea acti.itatii .iit#are& c1eltuielile e)ti'ate au p#rnit de la
c1eltuielile din /alanta la 0$"$+"+,$0 )i /alanta la 0$ 'ai +,$, !iind reprezentate
in principal de4
C1eltuieli cu 'ateriile pri'e )i 'aterialele c#n)u'a/ile 5 )unt cuprin)e
aici c1eltuielile cu 'ateriile pri'e )i 'ateriale c#n)u'a/ile e!ectuate pentru
de)!a)urarea in /une c#nditii a acti.itail#r4 de e3"& /ir#tica )i papetarie& alte
c#n)u'a/ile
C1eltuieli cu per)#nalul anga7at @direct pr#ducti. )i de c#nducereA&
inclu)i. c#ntri/utii la a)igurari )i pr#tectie )#ciala 5 c#)turile )alariale p#rne)c
de la 2+",,, M in anul $ )i cre)cand de la an la an cu $,9" er)#nalul care .a !i
i'plicat in de)!a)urarea acti.itatil#r )u) 'enti#nate .a !i in nu'ar de - )alariati )i
un )e! 'anager de pr#iect& cu un )alariu lunar ce .ariaza in !unctie de e3perienta&
cali!icarea )i p#zitia detinuta6
$,eltuieli privind prestatiile e(terne 5 cuprind intretinerea )i re.izia
peri#dica a ec1ipa'entel#r detinute )i a cel#r ce ur'eaza a !i ac1iziti#nate prin
pr#iect& intretinerea cel#rlalte ec1ipa'ente& a)igurarea ace)t#ra& pu/licitate&
depla)ari& tran)p#rt& telec#'unicatii& c#'i)i#anele /ancare 5 c1eltuieli percepute
de /anci pentru )er.iciile pre)tate e)ti'ate p#tri.it e.#lutiei l#r 5 ace)te c1eltuieli
)unt detaliate in ane3a cre)cand de la an la an cu $,9 )i +,9 in !unctie de
categ#rie"
$,eltuieli privind c,iriile - )unt inclu)e in acea)ta categ#rie de c1eltuieli
c1iriile a!erente )patiil#r a!erenta de)!a)urarii acti.itatii" E)ti'arile pentru
.al#area ace)t#r c1eltuieli au p#rnit de la 'edia lunara a!erenta anului +,$, la
care )*a aplicat # cre)tere de $,9 pentru anul $ !ata de anul +,$0& $,9 pentru
anul + !ata de anul $ )i $,9 pentru anul 0 !ata de anul +"
.lte c,eltuieli aferente e(ploatarii - S/a pornit de la media lunara pentru
anul *01+ cu o crestere de *0 0 de la an la an#
$,eltuielile de e(ploatare sunt influientate in mod relevant de : cresterea
c,eltuielilor cu salariile si scaderea c,eltuielilor cu prestatii terti#
rin in)u'area c1eltuielil#r de e3pl#atare a rezultat )u'a c1eltuielil#r de
e3pl#atare la ni.elul intregii )#cietati"
P"%ie)!ia )%#!ului &e :"%,i! i :ie"&e"e
S*a c#'pletat I'p#zit pe pr#!it 5 $=9 din r#!itul /rut calculat )i e)ti'at din
!#ia de lucru"
P"%ie)!ia ,lu@ului &e #u$e"a" )u ,i#a#!a"ea #e"a$*u"a*ila
* pe perioada de implementare a proiectului #
39
Valoarea preconizata pentru flu(ul de numerar aferent perioadei
precedente / pre/implementare 1celula $2* din foaia de lucru 3$/FN/mplem/
.n145 este o estimare pentru valoarea contului conturi curente la banci la sfarsi
tul anului *010#
La realizarea ca)1*!l#I*ului )*au luat in c#n)iderare ur'at#arele4
Val#area ap#rtului 5 i'pru'ut a)#ciati 4 >,,",,, lei in peri#ada de
i'ple'entare6
Ra'/ur)area i'pru'utului la a)#ciati in luna = de i'ple'entare @2,,",,,
leiA )i in anul $ de #perare @+,,",,, leiA6
Inca)arile din acti.itatea de e3pl#atare )unt e)ti'ate pe /aza 'ediei
.enituril#r lunare& calculate pentru anul +,$, la care )*a aplicat TVA 5
@pentru acti.itatea de c#'ert cu a'anuntul 5 c#n)iderand ca pe peri#ada
i'ple'entarii pr#iectului nu )e .#r #/tine .enituri din acti.itatea de
pr#iectie cine'at#gra!icaA
latile din acti.itatea de e3pl#atare au p#rnit de la c1eltuielile 'edii lunare
a!erente anului +,$, la care )e adauga TVA +-9 * @pentru acti.itatea de
c#'ert cu a'anuntulA"
Modul in care a fost previzionata fiecare categorie de c,eltuiala - plata 1in
perioada de implementare5 porneste de la media lunara aferenta lunii mai *010
la care se aplica cresteri cu procente cuprinse intre 100 si *00#
* pe perioada de operare si intretinere a investitiei >
Inca)arile din acti.itatea de e3pl#atare )unt e)ti'ate pe /aza c#ntului de pr#!it
)i pierdere e)ti'at a!erent peri#adei de #perare )i intretinere& durate 'edie a
inca)arii @zileA la care )*a aplicat TVA +-96 @.enituri a!erente atat acti.itatii
.izate de pr#iect cat )i .enituri a!erente acti.itatii de c#'ert cu a'anuntulA
latile din acti.itatea de e3pl#atare au p#rnit de la c#ntului de pr#!it )i
pierdere e)ti'at & ter'ene de plata la care )e adauga TVA"
P"%ie)!ia ,lu@ului &e #u$e"a" ,a"a ,i#a#!a"ea #e"a$*u"a*ila
In acea)ta !#aie de lucru )*a intr#du) peri#ada de i'ple'entare a pr#iectului @in
celula C0A& = luni )i .al#area reziduala @celula E$+A >:>"=>+ lei" M#dalitatea de
calcul a .al#rii reziduale 'et#da perpetuitatii4
* e.aluare4 !lu3 de nu'erar cu # rata de cre)tere in .iit#r pana la un
grad de #cupare al )tructurii de pana la %,96
* !#r'ula de calcul4 VR N FN
nB$
D @?*gA& unde FN
nB$
N !lu3ul de nu'erar
din anul i'ediat ur'at#r e3pirarii peri#adei de re!erinta& ? N rata de
actualizare& g N rata de cre)tere 'edie anuala e)ti'ata pentru !lu3ul de
nu'erar al pr#iectului6
* .al#area ratei de cre)tere g N *$,9& rata de actualizare ? N >9
rata de cre)tere g e)te in ac#rd cu per)pecti.ele reale )i rati#nale de
generare de !lu3uri de nu'erar ale acti.ului ec#n#'ic e.aluat& dupa
e3pirarea peri#adei de re!erinta6
FN
nB$
N +-0"%2- lei& VR N +-0"%2- D,"$>N 1.2/3.0=.;3. LEI
40
A#ali2a ,i#a#)ia"a
In cadrul analizei !inanciare a in.e)titiei )*a apreciat4 :"%,i!a*ili!a!ea ,i#a#)ia"a
a i#(e!i!iei deter'inata prin indicat#rii4VNAF'C A 0 )i RIRF'C A 97B
&u"a*ili!a!ea ,i#a#)ia"a a :"%ie)!ului; prin .eri!icarea !lu3ului net de nu'erar
cu'ulat @neactualizatA e!e :%2i!i( :e !%a!a :e"i%a&a &e a#ali2a.
Tabelul 1=. 4rofitul pe urmatoarele luni
L+NA 1 L+NA 2 L+NA 3 L+NA = L+NA 0 L+NA 1

11..9.;12

1/.09=;20

10.391;3.

12=./.1;00

121.1.3;12

22.0/9;1=
Tabelul 11. 4rofitul pe urmatorii ani
AN 1 AN 2 AN 3
.=./0/;00 3=0..21;02 111.19.;1/
I#&i)a!%"i ,i#a#)ia"i "e2ul!a!i
e /aza datel#r #/tinute din pr#iectiile e!ectuate )*au calculat aut#'at indicat#rii
care rele.a& nece)itatea !inantarii nera'/ura)/ile& )u)tena/ilitatea )i .ia/ilitatea
in.e)titiei pr#pu)e"
Tabelul 12. %ndicatorii financiari
INDICATORI FINANCIARI

+M
IMPLEMENT
ARE
OPERARE SI
INTRETINERE
N"
.
C
"!.
SPECIFICATIE AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3
1
Val%a"e i#(e!i!ie N
.al#area t#tala a
pr#iectului cu TVA
LEI
1.019.211;9
2
Du"a!a &e "eali2a"e
i#(e!i!ie
luni
1;0
3
Ra!a i#!e"#a &e
"e#!a*ili!a!e a
i#(e!i!iei 6RIRF'C8
9
1;2=7
=
Ra!a &e a)!uali2a"e
,i#a#)ia"a
9
9;007
0
Val%a"e #e!a
a)!uali2a!a
6VNAF'C8
LEI
999.9.=;2
1
Di:%#i*il &e
#u$e"a" la ,a"i!ul
:e"i%a&ei
LEI

22.0/9
;1=

22.0/9
;1=

.=./0
/;00

3=0..2
1;02

111.19.;
1/
41
1. C%#)lu2ii

Fir'a n#a)tra e)te a 0*a din R#'ania care 'ai are de)c1i) un Cine'a 2D&
ceea ce ne d#.ede)te ce dez.#ltarea a!aceri are t#ate )an)ele de reu)ita )i )ucce)ul
garantat"
S"C" BETA S"R"L" OPi c#ncentreazQ t#ate re)ur)ele pentru realizarea un#r
)er.icii per!#r'ante de pr#iecRii digitale cine'at#gra!ice )i di.erti)'ent& a.and
un c#lecti. /ine pregQtit& cu e3perienRQ )e'ni!icati.Q On d#'eniu& ce are ca
principal #/iecti. )ati)!acerea tutur#r )#licitQril#r clienRil#r )Qi" E)te # !ir'a
r#'Snea)cQ& !urnizSnd )er.icii )peci!ice On d#'eniul pr#iecRiei digitale
cine'at#gra!ice& pentru a a)igura e3tinderea& di.er)i!icarea Pi crePterea
rezultatel#r clienRil#r )Qi"
ute' )pune ca e)te # a!acere renta/ila dat#rita calculel#r e!ectuate
anteri#r )i 'ai ale) ca acu' au inceput 'ai 'ulte per)#ane )a ia)a in ti'pul li/er
la !il'& a.and in .edere ca )ediul de de)!a)urare a acti.itati e)te in cel 'ai 'are
centru c#'ercial din Bacau )i dupa # )e)iune de cu'paraturi te rela3ezi la un !il'
)a.urand !l#ricele )i c#n)u'and # /autura rac#rit#are"
rin ace)t plan de a!acere pentru dez.#ltarea a!aceri )i daca t#tul )e .a
de)!a)ura c#n!#r' planului a.e' )ucce)ul garantat& cre)teri in .anzari )i ne .#'
'ari )i ec1ipa& a)t!el a7utand #ra)ul cu n#i l#curi de 'unca"
42
.. Bi*li%3"a,ie
$" 1ttp)4DD'ap)"g##gle"r#D
+" 1ttp4DDIII"g##gle"r#DurlT
)aNtUrctN7UVNUe)rcN)U)#urceNIe/UcdN$U.edN,CC%WF7AAUurlN1ttp
90A9+F9+Fd#rinp#pa"!ile)"I#rdpre))"c#'9+F+,,%9+F,-9+Fcur)*
'X'*
cine'at#gra!ul"d#cUeiN,7nWU.=7(#/rGI8-r#D#CWUu)gNAFW7CNFY(>
CMaFcTE$#*
GY$t77i1SaEtLgU)ig+N702LaHCpZRAFBp=0EAF3:IU/.'N/.":>,+=-+
%&d"/JW
0" 1ttp4DDIII"centrul*cine'at#gra!iei"r#Dinde3"a)p3
-" 1ttp4DDIII"realitatea'edia"r#D)#cialD=2-=*alturi*de*/cuani*pietrenii*)unt*
in.itai*la*cine'a*2d"1t'l
:" 1ttp4DDade.arul"r#Dl#caleDclu7*nap#caDpri'ul*cine'at#gra!*2d*tran)il.ania*
de)c1ide*clu7*nap#ca*)ala*$+*)caune*
$X:,/d--c,2c-+d:a==0c>%!2aDinde3"1t'l
=" 1ttp4DDIII"cine'ar3"r#D!#ru'Dcalitate*)ali*de*cine'a*t+,=="1t'l
2" 1ttp4DDIII"!ace/##?"c#'D2dCine'a
%" 1ttp4DDIII"'#neG)treet"r#D/ucure)tiDe.eni'enteD/ucure)tiul*.a*a.ea*un*
cine'at#gra!*2dD
>" 1ttp4DDIII"3dcine'a"r#D
$,"1ttp4DDIII"clu/a!aceri"r#D-=0>Dgenerat#r*de*a/ur*electric*$+=::%%"1t'l
$$" 1ttp4DDIII"t#paerc#nditi#nat"r#Dpr#du)eD00+,DDai?in*E'ura*FTFJ:,(A*
$%,,,*BtuD1"1t'l["UtadI.uupF,
$+"1ttp4DDIII"#?azii"r#Dec1ipa'ente*clu/D'a)ini*de*!u'D'a)ina*
pr#!e)i#nala*!u'*greu*de*'arca*d7*p#Ier*$:,,*ice*/#3*a!i)a7*lcd*!u'*
greu**a$0+,0>+=%
$0"1ttp4DDIII"p#rtaldec#'ert"r#DLicitatii**$=,2,"1t'
$-"1ttp4DDIII")1arp"c#'"r#Dcp)DrdeD3c1gDr#D1)"3)lD*D1t'lDaVu#)*0d*
tec1n#l#gG"1t'
$:"1ttp4DDIII"e'ag"r#D
$="1ttp4DDr#"Ii?ipedia"#rgDIi?iDCentrulXNa9C%9>Bi#nalXalXCine'at#gra!iei
$2"1ttp4DDIII"'edia!act/##?"r#D
$%"1ttp4DDIII"c#n)iliulc#ncurentei"r#Dupl#ad)Dd#c)Dite')Did%0:=Drap#rtXdi)tri
/utieX!il'"pd!
$>"1ttp4DDr#"Ii?ipedia"#rgDIi?iDManage'entulXte1n#l#giil#r
+,"1ttp4DDIII"/izlaIGer"r#D)tiriD7uridiceDce*ad#pta*n#i*n#r'e*pri.ind*
a7ut#arele*de*)tat*pentru*pr#ductia*cine'at#gra!ica
+$"1ttp4DDr#"Ii?ipedia"#rgDIi?iDTe1nicaXpr#iec9C%9>BieiXcine'at#gra!ice
1ttp4DDIII")critu/e"c#'D)tiintaD)tiinte*p#liticeDS#cietatea*p#litica>++22"p1p
43
44