Sunteți pe pagina 1din 3

Impozitare activitate PFA.

Ce reguli se aplica in ce priveste impozitul pe venit


si contributiile sociale?
Urmarind sa clarificam unele aspecte care tin de contabilitatea in partida simpl
a, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, luam ca exemplu conc
ret cazul unui PFA medic care doreste sa deschida un PFA pentru activitatea de p
redare. Se va vedea cum se impoziteaza aceasta activitate.
Desfasurarea activitatilor economice de catre PFA, intreprinderile individuale s
i intreprinderile familiale, este reglementata de catre OUG 44 din 16 aprilie 20
08 privind desfasurarea activitatilor economice de catre PFA, intreprinderile in
dividuale si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioar
e.
In conformitate cu prevederile art. 7 al ordonantei, persoana fizica are obligat
ia sa solicite inregistrarea la organul fiscal , inainte de inceperea activitati
i ca persoana fizica autorizata.
In vederea desfasurarii activitatii, persoana fizica are obligatia sa se inregi
streze fiscal primind un cod de identificare fiscala, in conformitate cu prevede
rile art. 72 din Codul de procedura fiscala.
In acest sens, va depune la organul fiscal competent Formularul 070 - Declaratie
de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care de
sfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. D
eclaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data e
liberarii actului legal de functionare.
In calitate de PFA medicul poate avea calitatea de angajator conform dispozitiil
or OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 10
din Codul muncii, republicat.
Din punct de vedere contabil, PFA medic organizeaza si tine contabilitatea in p
artida simpla potrivit OMFP 1040/2004 privind organizarea si conducerea evidente
i contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de co
ntribuabil in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
Determinarea venitului net din activitati independente se face respectand reguli
le art. 48 din Codul fiscal, a normelor de aplicarea ale acestuia aprobate prin
HG 44/2004, precum si a prevederilor OMFP 1040/2004.

Astfel, venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre
venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deducti
bile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Cota de impozit este 16%.
In primul an de activitate, persoana fizica depune Declaratia privind veniturile
si cheltuielile estimate pentru anul in curs (formular 220), in termen de 15 zi
le de la inregistrare urmand ca, in baza acesteia, organul fiscal sa emita o dec
izie de impunere privind platile anticipate.

Aceste plati se vor efectua trimestrial, pana la data de 25 a ultimei luni din t
rimestrul de referinta (respectiv, 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 dece
mbrie).

In anii urmatori, va depune o declaratie 220 de venit estimat (in situatia in ca
re in anul precedent a realizat pierderi sau a realizat venituri pe perioade mai
mici decat anul fiscal, precum si in situatia in care, din motive obiective, es
timeaza ca va realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal
anterior) sau organul fiscal poate emite decizia de plati anticipate pe baza dec
laratiei 200 de venit anual depusa de contribuabil pentru anul precedent.

Impozitul anual se determina la incheierea anului fiscal, pe baza veniturilor si
cheltuielilor inregistrate in contabilitatea in partida simpla. Persoana fizica
are obligatia de a depune pana la data de 25 mai a anului urmator celui de impu
nere, declaratia anuala privind venitul realizat (formular 200). Organul fiscal
va emite o decizie de impunere fiscala, prin care stabileste o suma de plata, da
ca impozitul anual este mai mare decat cel platit anticipat, sau de recuperat in
situatia inversa. Plata/recuperarea va avea loc in termen de 60 de zile de la d
ata primirii deciziei finale de impunere.
Conform prevederilor art 296^23 alin. (3) din Codul fiscal indiferent daca perso
na fizica realizeaza si venituri din salarii sau pensii, se calculeaza si se dat
oreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor obtinute
din activitatea desfasurata ca PFA (profesii libere, etc).

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate
bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoan
ele cu statut de PFA, o constituie diferenta dintre venitul brut (total venituri
incasate) si cheltuielie deductibile (cele efectuate in scopul realizarii venit
urilor impozabile), exclusiv cheltuielile reprezentind contributii sociale (art.
296^22 alin. (2)), stabilita de organul fiscal pe baza declaratiei de venit est
imat (220), depusa de contribuabil ( art. 296^24 alin. (2)) din Codul fiscal si
nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest ven
it este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.Cota este de 5.5%.

Contribuabilii fac plati anticipate privind contributia la sanatate pe baza decl
aratiei de venit estimat 220 sau pe baza normelor de venit, in baza deciziei de
impunere emisa de organul fiscal Formular 620 - Decizie de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate", cod 14.13
.02.15. In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari soci
ale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4
rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

In cazul impunerii in sistem real (profesii libere), obligatiile anuale de plata
a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratie
i privind venitul realizat (formularul 200), ca diferenta dintre venitul brut (t
otal venituri incasate) si cheltuielie deductibile (cele efectuate in scopul rea
lizarii veniturilor impozbile), exclusiv cheltuielile reprezentind contributii s
ociale, la care se aplica cota de 5.5%.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de im
punere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunica
rii deciziei.
Baza lunara la care se aplica CAS, in cazul PFA, este venitul declarat de titula
rul PFA la ANAF (adica este venitul la care acesta doreste sa se asigure pentru
pensie), care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut (trebuie sa fie
cel putin egal cu 804 lei) - art. 296^11 alin. (1) din Codul fiscal.
Cota este de 31.3%, rezultind o suma de plata de 252 lei lunar. Plata CAS se efe
ctueaza trimestrial in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei l
uni din fiecare trimestru - art. 296^24 alin. (3) din Codul fiscal.

Platile efectuate in cursul anului sunt anticipate, urmand ca la finalul anului,
prin depunerea declaratiei privind venitul realizat, AFAF sa efectueze regulari
zarile privind CAS.

Declararea contributiei individuale de asigurari sociale:
Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (cod 600) preva
zuta de OPANAF/OPCNPP 874/221/2012 se depune de toate persoanele care realizeaza
venituri din profesii libere si care au calitatea de contribuabili la sistemul
public de pensii in conformitate cu prevederile art. 292 ^21 alin. (1) lit. d d
in Codul fiscal, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa u
nde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste
efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pana la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari so
ciale;

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, decla
ratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune in termen
de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Sunt exceptate de la obligativitatea depunerii acestei declaratii persoanele dej
a asigurate in sistemul public de privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una
din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (salariati, pens
ionari etc.), dupa cum se prevede la art. 292^21 alin. (2) din Codul fiscal.
Declaratia se completeaza pentru fiecare luna cu venitul baza de calcul al contr
ibutiei de asigurari sociale, respectiv cu venitul declarat de fiecare asigurat,
care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fu
ndamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echiva
lentul a de 5 ori acest castig, dupa cum se prevede la art. 296^ 22 alin. (1) Co
d fiscal.

Titularul PFA se poate asigura facultativ pentru contributia de asigurari social
e privind concedii si indemnizatii si la contributia pentru somaj, insa, intruc
at aceste contiributii nu sunt obligatorii.

In concluzie, venitul net din activitati independente se determina ca diferenta
intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, d
eductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla si se impozitea
za cu impozit pe venit 16% si contributie de asigurari sociale de sanatate 5,5%.
Numai daca persoana fizica autorizata, medic, nu este asigurata in sistemul publ
ic de pensii, avand calitatea de salariat, pensionar etc, trebuisa plateasca si
contributia pentru asigurari sociale. Intrucat senatul a aprobat de curand reduc
erea cu cinci puncte procentuale a CAS, incepand cu data de 01 octombrie 2014, c
ontributia de asigurari sociale va fi de 26.3% fata de 31, 3% in prezent, insa a
ceasta decizie nu a fost publicata in Monitorul oficial, pana la formularea aces
tui raspuns.
Raspuns oferit de specialistii www.portalcontabilitate.ro