Sunteți pe pagina 1din 5

Tema: Operaţiunile băncilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare

1. Emisiunea valorilor mobiliare proprii ale băncii.


2. Investiţiile băncilor comerciale în valori mobiliare:
• Investiţii în valori mobiliare de stat,
• Investiţii în valori mobiliare corporative.
3. Serviciile bancare de brokeraj şi de dealer.
4. Alte activităţi şi activitatea fiduciară (de trust) a băncii comerciale.

Formarea pieţei valorilor mobiliare are ca efect crearea mecanizmului de piaţă în locul celui
de stat, care presupune transferarea liberă şi totodată organizată a capitalului dintr-o ramură în
alta prin acumularea mijloacelor băneşti disponibile ale populaţiei, persoanelor juridice şi
statului pentru investirea în sfera productivă şi neproductivă în mărimea determinată de cererea
pieţei. Piaţa valorilor mobiliare este partea componentă a circulaţiei atît a pieţei monetare, cît şi a
pieţei capitalurilor.
Instituţiile fundamentale ce contribue la circularea capitalului şi la organizarea sistemului
pieţelor financiare sunt: bursa de valori mobiliare, fondurile investiţionale, instituţiile bancare ţi
alte instituţii financiare.
Pe piaţa autuhtonă a valorilor mobiliare băncile autorizate desfăţoară următoarele genuri de
activitate profisionistă:
• Executarea activităţii de broker - (vînzarea-cumpărarea a valorilor mobiliare,
• Activitate de dealer – (cumpărarea – vînzarea valorilor mobiliare),
• Activitate de underwriting – ( activitate de mediere în emisiuni, în vederea promovării
ofertei publice primare,
• Activitate de ţinere a registrului – (activitate de colectare, înregistrare şi păstrare a
datelor în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative,
• Activitate de depozitare – activitatea de prestare a serviciilor de păstrare a valorilor
mobiliare şi/sau de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare,
• Activitate de administrare a investiţiilor, servicii de gestionare a portofoliului de
investiţii şi de acordare de consultaţii privind investiţiile,
• Activităţi executate de bancă conform contractului de administrare fiduciară,
• Activitate de consulting investiţional, - acordarea serviciilor de consultanţă privitor la
emisiunea şi circulaţia valorilor mobiliare.
Valorile mobiliare se deosebesc de bunuri mobiliare (tablouri, bijuterii, mobilier etc.) prin
dematerializarea lor, purtînd şi alte denumiri: hîrtii de valoare, titluri de valoare etc.
Valoarea mobiliară este titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau
nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană. Valori mobiliare pot fi acţiuni,
obligaţiuni, instrumente financiare ale administraţiei publice centrale şi locale, şi orice alte
titluri de credit încadrate în acesta categorie.
Acţiunea este valoarea mobiliară avînd formă materializată sau dematerializată, care
atestă dreptul deţinătorului de a participa la conducerea societăţii, de a obţine devidende,
precum şi o patre din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia. Acţiunile societăţii pot
avea valoare nominală care trebue să se împartă la un leu. Societatea bancară este autorizată
să plaseze acţiuni ordinare şi preferenţiale.
Acţiunea ordinară conferă proprietarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a
acţionarilor, dreptul de a primi cota parte din devidende şi o parte din bunurile societăţii în
cazul lichidării acesteia.
Acţiunea preferenţială dă deţinătorililor ei drepturi ( privilegii) suplimentare privind la
ordinea primirii dividentelor şi cuantumul dividendelor, precum şi la ordine primirii

1
bunurilor societăţii în cazul lichidării ei. Cota parte a acţiunilor preferenţiale nu poate depăşi
25% din capitalul social al societăţii-
Obligaţiunea este valoarea mobiliară sub formă materializată sau dematerializată, care atestă
dreptul proprietarului ei de a primi suma vărsată în contul achitării obligaţiunii şi dobîndă în
mărime ţi în terminii stabiliţi prin decizia de emisiune a obligaţiunilor. Obligatorii au dreptul
preferenţial faţă de acţionari la primirea unei părţi di profitul societăţii sub formă de dobîndă sau
de alt profit. Valoarea nominală a obligaţiunii trebui să se împartă la 100 lei. Termenul de
circulaţie a obligaţiunilor vafi de cel puţin un an.
Procedura de emisiune a acţiunilor la fondarea băncii include cîteva etape.
Prima etapă include adopatea de către bancă a deciziei privind numărul şi clasele acţiunilor
autorizate spre plasare.
Etapa a doua include înregistarea de stat a băncii la Camera Înregistrării de Stat, la BNM
şi eliberarea autorizaţiei de desfăşurarea a activităţii financiare. Acţiunile emise se înregistrează
la Comisia Naţională a Valorilir Mobiliare la prezentarea demersului BNM, şi drept urmare are
transferul mijloacelor băneşti din contul provizoriu deschis la BNM la contul LORO al băncii
pentru formare capitalului social.
La etapa a treia are loc includerea subscrietorilor, care au achitat acţiunile în registrul
deţinătorilor de valori mobiliare.
Procedura de emisiune suplimentară a acţiunilor necisită adoptarea a hotărîrii privind
emisiunea suplimentară de acţiuni, îar în cazurile necesare, şi a hotărîrii privind anularea
emisiunii înregistrate anterior. Are loc pregătirea şi aprobarea de către bancă a ofertei publice şi
se elaborează studiul clientelie care doresc să-şi plaseze capitalurile disponibile în acţiunile
emise de către bancă. Este înregistrată clasa de acţiuni la Bursa de Valori. Urmează deschiderea
la BNM a contului provizoriu în lei moldoveneşti pentru acumularea mijloacelor băneşti obţinute
în procesul plasării publice a acţiunilor.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare recunoaşte emisiunea sa ca efectuată sau
neefectuată, şi în caz de aviz pozitiv întroduce datele despre emisiune în registrul de stat al
valorilor mobiliare. Ca rezultat al emisiunii are loc înregistrarea la BNM a modificărilor şi
complectărilor în statut.
Banca are dreptul să plaseze obligaţiuni de clase diferite, inclusiv, purtătoare de dobîndă
şi/sau cu scont, precum şi convertibile în acţiuni. Pentru a avea loc mobilizarea capitalului
disponibil sub formă de împrumut sunt necesare anumite tehnici speciale, şi anume: emisiunea
de obligaţiuni în suma standard, o piaţă secundară specializată, la care obligaţiunile să fie
revîndute de primii deţinători, respectiv acţiunile trebue să fie negociate şi cotate la bursă.
Emisiunea obligaţiunilor se efectuiază o singură dată, acestea fiind fracţionate într-un
număr determinat de valori nominale egale şi fiind subscrise de un număr de investitori, persoane
fizice sau juridice.
Un împrumut realizat prin emisiunea de obligaţiuni se caracterizează prin următoarele
elemente: suma, durata, rata anuală a dobînzii, valoarea nominală, preţul emisiunii acestor titluri
şi condiţiile de răscumpărare (rambursării) a datoriei.
Clauzele contractului de împrumut sunt imprimate pe titlurile obligatorii. Cele mai
importante clauze se referă la: mărimea dobînzii adusă de fiecare obligaţiune investitorilor
financiari, preţul emisiunii, costul rambursării datoriei. Obligaţiunile pot fi vîndute în general sub
paritate ( preţul de emisiune fiind mai mic decît valoarea nominală), la paritate ( preţul de
emisiune fiind egal cu valoarea nominală) şi, peste paritate ( preţul de emisiune fiind mai mare
decît valoarea niminală). Diferenţa între preţul emisiunii şi cel de rambursare se numeşte prima
de rambursare.
2.
Orice bancă poate decide în ce tipuri de investiţii să-şi plaseze fondurile băneşti. În
funcţie de perioada efectuării lor, investiţiile pot fi clasificate în două categorii:
• Plasamente/investiţii pe piaţa monetară,
• Plasamente/investiţii pe piaţa de capital.

2
Băncile participă pe piaţa monetară prin acordarea creditelor pe termen scurt şi efectuarea
plasamentelor bancare la alte bănci şi investirea în valori mibiliarea ( bonuri de tezaur de stat).
Succesul plasării fondurilor bancare depinde de modalitatea în care a fost conceput
programul investiţional, luînd în consideraţie următorii factori:
• Lichiditate (active care pot fi transformate rapid şi fără pierderi în numerar, produse
servicii etc.),
• Profitabilitate (este aspectul esenţial al procesului investiţional – obţinerea
profitului),
• Riscul (există două tipuri de risc: riscul de credit (pierderea rezultată din
nerecuperarea parţială sau totală a fondurilor investite), riscul de dobîndă ( pierderea
rezultată din evoluţia contrar aşteptărilor a ratei dobînzii),
• Durata sau termenul/scădenţa (intervalul de timp pentru care au fost plasate/investite
fondurile.)
• Rezervele de capital (este fixat nivelul minim al indicatorului de adecvare a
capitalului – 8% pe care trebuie să-şi menţină băncile).

a) Ministerul Finanţelor RM lansează valori mobiliare de stat sub formă de:


• Bonuri de trezorărie emise cu scont şi răscumpărare la valoarea lor nomională la
scădenţă, avînd termenul de circulaţie 28, 91, 182, 273 sau 364 zile,
• Bonuri de acoperire a decalajului de casă emise cu scont şi răscumpărare la scadenţă la
valoarea lor nominală, avînd scădenţa nu mai mică de o zi şi nu mai mare de 364 zile,
termenul de circulaţie fiind indicat în Comunicatul oficial de lansare a valorilor mobiliare
de stat,
• Obligaţiuni de stat, care sunt valori mobiliare de stat, pe un termen mediu şi lung, cu rata
dobînzii scăzută, dobînda fiind plătită periodic. Obligaţiunile de stat sunt răscumpărate la
valoarea lor nominală la scădenţă. Ele pot fi vîndute la un preţ mai mic decît valoarea lor
nominală ( cu scont) la valoarea nominală sau la un preţ mai mare decît valoarea
nominală.
Valorile mobiliare de stat se emit sub formă dematerializată şi plasarea lor de efetuiază prin
intermediul licitaţiilor desfăsurate de BNM îm baza dispoziţiei Ministerului Finanţelor.
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat şi/sau achitarea dobînzilor aferente obligaţiunilor
de stat se efectuiază de către Ministerul Finanţelor.
b) băncile comerciale au posibilitate de a cumpăra acţiuni sau obligaţiuni ale societăţilor pe
acţiuni în scopul investiţionale, adică, de a le păstra în portofoliul băncii pînă la scădenţa
lor, acumulînd dividende sau dobînzi.
Procurînd acţiuni, băncile vor avea dreptul la participarea în capitalul societăţii, reprezentînd
dreptul de proprietate asupra unei parţi a companiei, şi vor obţine venit sub formă de dividende.
Lunar, băncile sunt obligate să prezinte BNM raportul privind cotele de participare în
capitalul unităţilor economice.

3.

Pentru a efectua operaţiuni de cumpărare/vînzare a valorilor mobiliare, băncile comerciale


trebuie să deţină licenţă de participant profisionist pe piaţa valorilor mobiliare de brokeraj sau de
dealer. Aceste autorizaţii sunt eliberate de Comisia naţională a valorilor Mobiliare.
Prestarea serviciilor de broker şi de dealer de băncile comerciale se reglamentează prin
Regulamentul cu privire la activitatea de broker şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat
prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.48/7 din 17.02.2002.
Activitate de dealer este activitate de cumpărare a valorilor mobiliare, pentru vînzarea lor
ulterioară în scopul obţinerii de profit. Banca, în calitate se dealer – participant profisionist la
piaţa valorilor mobiliare în baza licenţei eliberate de CNVM, desfăşoară activitatea de dealer pe
piaţa bursieră şi pe cea extrabursieră.
3
La desfăşurarea activităţii de dealer pe piaţa valorilor mobiliare dealerul este obligat:
• să îndeplinească conştiincios obligaţiunile ce ţin de tranzacţiile de vînzare-cumpărare
efectuate de el,
• să execute toate acţiunile necesare pentru asigurarea efectuării în termen a decontărilor cu
mijloace băneşti şi a transmiterii valorilor mobiliare,
• să efectuieze acţiuni şi tranzacţii în conformitate cu actele normative în vigoare.
Activitate de brokeraj este activitate de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată
de broker în calitate de mandatar, care activează în baza contractului de mandat sau de comision.
Banca în calitate de broker participă profisionist pe piaţa valorilor mobiliare, în baza licinţei
eliberate de CNVM, desfăsoară următoarele operaţiuni şi tranzacţii cu valorile mobiliare:
• atrage mijloace financiare de la clienţi cu scopul de a efectua investiţii în valori mobiliare
în numele clienţilor,
• deschide şi ţine conturile clienţilor conform contractuluio de servicii de brokeraj,
• efectuiază decontări privind operaţiunile cu valorile mobiliare la ordinul clienţilor,
• păstrează, asigură securitatea şi ţine evidenţa separată a mijloacelor băneşti ale clienţilor
săi, destinate investirii în valori mobiliare,
• îndeplineşte funcţia de deţinător nominal al valorilor mobiliare,
• poate cumula activitatea de brokeraj în calitate de bază pe piaţa valorilor mobiliare numai
cu activitatea de dealer, underwriting, consulting investiţional, şi de administrare a
investiţiilopr,
• administrează valorile mobiliare la ordinul clientului,
• efectuiază alte operaşiuni şi tranzacţii ce ţin de activitatea de broker.
Pentru prestarea serviciilor de broker banca va încasa un comision de la clienţii săi, mărimea
căruia este indicat în contractul de servicii.

4.

Activitatea de underwriting reprezintă activitatea instituţiilor bancare în calitate de


organizatori a emisiunii ale valorilor mobiliare. Solicitanţii care doresc să cumpere acţiunile
emise de societate, respectiv doresc să-şi plaseze capitalurile disponibile, se adresează băncii în
scopul emiterii şi plasării pe piaţa primară de capital. Ei întocmesc o declaraţie de subscriere,
efectuiază vărsămintele în contul societăţii emitente şi întră în posesia nmărului de valori
mobiliare cumpărate, devenind astfel acţionari.
Activitatea de administrare a investiţiilor, reprezintă o activitate desfăşurată de banca
comercială în baza contractului de administrare fiduciară a următorului patrimoniului transmis
acestuia:
• valori mobiliare,mijloace băneşti destinate investirii în valori mobiliare,
• valori mobiliare şi mijloace băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a
valorilor mobiliare.
Activitate de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative este o activitate
de colectare, înregistrare, prelucrare şi păstrare a datelor în vederea constituirii sistemului de
ţinere a registrului deţinătorilor şi compectările necesare.
Activitate de depozitare se desfăsoară de depozitar, participant profisionist pe piaţa valorilor
mobiliare, prestînd servicii de păstrare a valorilor mobiliare şi/sau de evidenţă a drepturilor
deponenţilor asupra valorilor mobiliare.
Consulting investiţional este în etapa iniţială pe piaţa RM, din această cauză nu se poate face
un studiu serios privitor la ele.
Activitate fiduciară (de trust) sunt operaţiunile băncilor comerciale de gestionare a
mijloacelor financiare (bani, bunuri, valori mobiliare etc.) clientului şi de îndeplinirea unor
servicii la ordinul clientului.
Subiecţii operaţiunilor de trust sunt:

4
• fondatorul trustului – persoana fizică sau juridică ce dispune legal în proprietate de
anumite bunuri sau valori mobiliare care, la rîndul lor, sunt transmise companiei de trust
conform contractului încheiat,
• compania de trust – persoana juridică, care din ordinul fondatorului ia în gestiune
anumite active,
• beneficiarul – persoana fizică sau juridică în folosul căreia este executat contractul
încheiat între fondator şi compania de trust.
Operaţiunile prestate persoanelor fizice şi juridice de compania de trust în ţările dezvoltate
sunt:
• gestionarea dispoziţiei de moştenire a clientului în baza testamentului,
• gestionarea averii clientului în baza contractului,
• servicii de agent ca: acceptarea valorilor mabiliare pentru păstrare, obţinerea veniturilor
aferente valorilor mobiliare, vînzarea/cumpărtarea valorilor mobiliare, închirierea
safeurilor etc.,
• urmărirea cursului valorilor mobiliare din portofoliul clientului, achitarea notelor de plată
a clientului, organizarea emisiunilor suplimentare a valorilor mobiliare, întocmirea
poliţilor de asigurare, transmiterea drepturilor de proprietate asupra hîrtiilor de valoare,
achitarea dividendelor şi dobînzilor, gestionarea fondurilor, eliberarea averii din garanţie,
obţinerea tuturor veniturilor şi transferarea lor în contul benificiarului său, eliberarea de
cecuri,etc.
În Republica Moldova băncile au dreptul de a presta următoarele servicii de trusu:
• primirea şi schimbarea în baza contractelor a bunurilor societăţilor supuse privatizării şi
administrarea acţiunilor nou emise,
• administrarea pe baza de contract a valorilor mobuliare ale societăţilor pe acţiuni şi a
altori valori,
• depozitarea şi păstrarea valorilor mobiliare,
• acordarea serviciilor de consulting fiduciar (trust).
Operaţiunile de trust sunt operaţiuni noi în practica bancară naţională.