Sunteți pe pagina 1din 70

P R E F A l Ar A E L ) t 1 !

Ar
Cuvirt dfre profes$r

B.',lorna invai?jmlntuht arti3tjc din 19{9, prin obiectjyele siabilil.j, rii ti prio sislcmul celof
tret Uclui (cdre cupdnd evolulia gradatda prell,llirii proleijonale d l, {axa ircipicrt; pln; l.r forma
de colccrtisl) a puji 1n fala spccialigilor sarcini deosebiide ihportariu- Frintre acestea,io Prirnui
dnd, a irp;rui dotarainvdf;mirtu i rle specialitaiecr man ale nrorl(.ne, colespunz;iodre ejritleD'
Jelol lolllul Btstemde inv;l;mfnt si noilor metode de lucru.
llcrarca de latd apa.e abia dupd zece ari de la acastdistorie; .cldrn.i. Ea cauLAs.i vil.ri,
fice ills?idaiele unel lndelungi experinle, ln l srina preocuparilor llilicata ln dcegti zece aiii, tn
con.liliile noi create lnv;!;mintului insirumeotal. ir deslapurarare'oldtirt |t r{rale, pnrii{i l 9i
g ve.nul au crat condilii exceplionalein toaie sectoarlde acliviidia tlii4ilica li afiisi'c; lnv;tii!
mlntrl drtisiic a cunoscutin acefti zece dri de la reforni;, o lnllorire 'xr 1.,tui deosdbita.Sistemul
celar ttel ctclllri - eletuentar, mediu qi supetiot - a compoftat creareai run1eroaseirstiitrlii de cdu,
cdlie tru'icald, care se dezvoltAdi., an in ar, cuprinzind elerirsnteleallJinfdin rtodrtl marilL)triitse
l'ardiel cl] cfeareaWolilor $i insiituiiilor rle drld, Irc'd,iie dr bfecldljtdi d ld ,rdirualuLljefitl.|t in"
eep;frtri plna la materialul ncesarcorcertitlilor, sinl ioliritate ln todie crrlfu{jle l&ii. D? aieed inn
a iL*i{ji ti peda,
so4otiirrlecesarAela6oraredprezenteilucf;fi. De ur real aiulor ne",r fo$i ,3:&perienta
clc
vrodrd
so,
iruce.
!uni" ",n"iri tcolr
An socoiii necesdr peniru coleg l nosiru, prcfesorul, cd|e '!rd tndri ;i condrce ed ciilia
elcv,riui $ri, lolosindu,sede lucrarea aceasia,si drdtain rumar preocuf;rilc, obieoiivele {i soluiiile
r,orsl,i ri nerdu col1dusia olganizareast labofareaeir aceasia{i tt !cd.!er psibilitdtilot ./iit.are
de ('rlrunlde a puncielor de vedere netodice 11a ]1nifi(nrii lor. IJa,rrj u,rlilrnsa de llnilic.rl] u
{htr;liil scnsul unei tablonjzeri,d rAmiLleo condille.le viald Fentru di(l.lctiiii rloirsrd i"shu,nenl-ld,
in , ,.,,,,,n e, rt .;lP o s, odld rd,'ri ,c ..r;,
ldid ciievd principji dliuzitndre
ale noului

l. fr/ripitll

ilaDoal i

Gdordofldrii si ift$pepdhurd$rti ed{dstiei ifis+r.}aren}di}!.,s irrsts!d{l&


tfrlr,ie.tld tedrericd *i so sd$catid drfirrin&

l-l a djn lfinele frecveric di. invdfiirilntldui instfrncntdl o cor'ltlLtilr de{tlnird lntrij ri)rittrl
.lEzv(,ilirir i'lsiiumeillale gi al celei aft!fice, cn li proporlifirarea lor r u beg;irri Llrnogii4tellf ie{r'
Nimeoi nu poate ne0a dvdntdl co{istenfeieuno$inlelor acsttta lfl unul $i ocelr]i ,'rdlltai
An| socotit ln acela$t timp, c?i redactarc,thlitrlor {ruro*infelnr i,rreticeinh,r! slil fele'
g.alt +i lregradai,in douAdretpagini ln ircepuhll yimu|rl volurt, nir cor$punde ielli i nostru
intoklll.alrriavom evita ,,trimitel'ile",ele dLvlndrezultntelndoelqicechiar pertru ]nafuri
! luclares de Iatd Iietarc nali ne leareli,td.nparc acalo utrte ed condilionEa2d inlelegereti leLiiei de instrument. l ')cest lel 5e apllci! prinripiul lttsugi/ii .onttietlte d tr.'lit!niial
in eeea ce prive;ie dezvolidfeaeducalieiarti*ice a elevului, vonl c:uta, plcidd .le 1n dr'
menlrl; Frime ale acesteleducdlii ftre se gisesc ir pre"erliul volum, s; s cor,solidam h?llnl li
vololrlelr lnmitoare,
t)

ti'
'l

11. Pfin'iPittl oicnld,tl| t' fdrdonenld'l' tttlnfitice


cu domenifle
in lurnlnalegatufrlor:t*"]]!li:,1"'
Pullni spciatlqti
fl'au oriDiaicercetdrrle
Acettla au fost
cire ot *ou*'li t'"fi"" 'lin prrn& de vderettilnllfic
.le activitatetntetectuali
"
ca valoareii importanld)au un c&
artel vtolootstice
9r lu"".AtrlJ1or {varlate
hdeosebtteoretictenti
nu
impropriu

'" 'pun"

;;;".ri a" '""i'""r" ;J;;;""

"ff;:il:;;J;.

qi

"metode"'

"o'"ot
co'el'liet lt al inietdependeler'
bazurilor- a,'*t" o't"utitu gtllntillci ln sensul
prtvesc- !n maJorltatea'
prnc'
problemele de,speclolitateqi nu la
N referim, blnelnlels,la acei auto care au aproiund*
fdc de zecl de ani" public' o culegre
tiaienil care ln ndmele formulei sulicienie 9i l'jrltafe "d?a
de. exercllli ce ,,nu au nevoi de njci on lel de explicare"'
pdagogice'
. Toate problemele aiaacticii insrrLrrnintale
si fuudumentea'ap" bazepsihologtce$i
de
prlncipiulul
6e subordonazi
anbtomice,fizice (mcanjcd,.custii:iiJ,ttt'" tit]"t'' o"*f"f'"' sare
exprlmdre redll(t,i d drlei lconcr'l r'ad bd7'ds' ecleilc;)'
cacea
t"""'" se fu\lanealca'zd FP oceslecoreLalii'
Toatesolutiite adoptatc tn'
"'"""t"
mai iustd posibilitalede argunrentdre'

Un exemplu'

sepoarti
viotti(asxpra-cdreia
depevremea.r'i
i::"t:';:.i,&i?{Lo'3::r1i,'o!.i",ii"2'll;u
soluitilor
avantajele
dricieoiele

i u*"ffit""i'f,

C}". i-J",ia'J

'"' u iost gasiu siudtind

fi

ldoptut" to g"n".ul plnd acum fi c;uiind o dezlegare{tiinlifica'

i'
;:
["",*",:;
"""*,rl;"i"T['T":I'i"iii;fiii-1"x"1,i,"."J1,ff'1'i:"iTT]:l
""J::il::',';:1"#:
care sd se :ub9rgonze drn punct de
t;*dt
-" *"';;;
trcptele ndturale* rn do nqio'
inelal
u oul*io.. se $ie cd degtlemijlociu $i
vedere metodic, ins6umental, drspuneriin**iu
""*"lhlie cr;ead un lnterval,de ion lntre de'
cad lo mod normal apropiategl' ln **"iitta,'""""'t:
dgtul mtilociu ql degeiul inelar'ti
getii ardtdtorti degtul mijlociu, u" 'n'"'uo't'an semiton lnire
c; acordareadispunerii D'lufin lnterval d fon lntre degetul neldr 9l degetul mic' S-a considerat
prin
coreepunzdtorlntervalelor carc se creeazi
rale a deqetelorcu inceputul o" q"t'-" i'"";*a'
aceart; dbpunerc u{ureazl asimilareadepinderli
pe unil pedagogi ai viotii sd negl'jeze
Acasti prgocubaiemetodlcd prmordiald a fdcut insd
melodicaa as'mlld-iif inrelornol'lrrrlleorelice
imDorlanla

,p.r',"
i:::;"i;",i::1"'il:T:":T,::i:'l-*-"'ae,odic
:1:,::;:,.;]"fl-,ff";,:'

",1::,"i:
,-"""""j';:;l;
; ;i;l: ;;:l;:ijl;i{li::";;".:1.rs,,::'"fi"x.i
;;:x
:;,'""
meiode, studiul se lncepe pe coarda m'

ij:#**til*l.r*:"T":'iJ""jJJ'::::i'fli:'-'lll1;,,iji""i.'Tjllilli"j"

"*'''i""$":ixJ",il"i:Fjii:iiii'liJ:1":"',i"1efl"*"1,".,t

0"r",,?;,'ii";':::"::,ti!ili',|[

ei
srezorv;
pak naturc,t'-i^-acetas],trmp'
nelirBusca
,'0","i,"

*0""
u"'uu'u','
"'"*!::,#;;;l,i',:*"*#iff"";",i"Jl
fiTla;,':"";::f;i,,;:^ii,li
trci" '
tinld
,.ai"'"a. nitutattj
"doi
pe ambetecoarde,in plls un itveput ,rr"

*:J"::l*x
:fi
l*ult,,t"r"^'"^:i;TJ'i,'l+]'1"i
;;;i:T::i*;1;::-n;iTfl
ci
cun'se,.' descucaprotesorut
Ircplete nalutol".

";l::::

Nu s'd dr;tal ,'c .(e

sot saii lo m.l6r,

"i,lt"""i

:d:y:el::

f;,::,::,;:;;'';i;";,ili!:;f,,:i:::::

::,,i";'::',i

Do tndior.

Ld
poziu-sau-mr$d:t,:-'ni,':""';i;
marrrre$tr
.p,opi",'dcere
;"1"1;#;#,;diii
rnmeiodica
Pre'
imporianra
m6re
l1n"jiill'"iir'r"J.#"i"i-;';; ;" ;";"'
"
"*.*'1"i"'."i1'i
d a n i v i o r i r I n f a z a i n c i p l e n l at l . l r , u I n e r . l d s d I l e n e g l i l a l '

p"t p )iiii'ot'
Dd.acestedoud ptillcipii

aiiaiit

"air"

int'-o singurdsalulienetodicii?

i o r " p " i i i i i i i ) a n a l d tp e c o a r d a s ' t '

Care ar fi obicltllece s,ar puiea ad c acesfetsolulii?


l. Mina slingd pusd de Ia itrceput itrtr"o pozilie dtfi.ild. Jntr,adevar,bralul stlhd esteirdus
mdi lneuniru. Dferenfa fala de coarda lc, estelnsd dajunsde mlc;, dar ffiind capati mai utot ;i
mai sigur poztlia corcctd, flumos tlesfdcutd, deci! p coaldd Ld sdu Mi unde, de la lncput,
tlnd sd 3e Ilpeascdde gltlll viorii, se sirlmba li se lntepenette.
2. s-at putea obiecta cd inceputul pe coaftla Sol, solicitti brdlului drcpl cea mai gtea
pozili? tu otul
foa p ti(licat.
Mai intli este cliscutdbiHaceastddificultairapoi 4m preLrefiit'o'incepixd coadele libete de
ta coarda Ml, rpre ld, Re $i Sol. Am Luctat nulte leclii caade llrer' (intrelioiod interesul
peotru flecare leclie cu Llo elemeot nou) p|fid ce lrecerea btaf&lui drcpl In cele pulti planutl
ditetile, se rcalizeazd ctt usurinld $i clntatul cu aftutu! pe coarda Sol nu este nici a noutale
Si hici o gteutdte,
Ca sa prevenlm trecereala cddereadegetelor 1'A IlPit pe coarda X.' ant plelungit nutt
exsrcillile pe coarda 3(,1, plna ce clniaiul cu degetelepe coarda a aiuns o obitnuinld ti cop;lul
e3le ln stare $ primeascdo problem; notl; din acst punct de vedre
ln momentul cind 6rn tiecut pe coarda R, i.6m fl aqczatdeodaii degetele 1-? ln sem;ton
pe coardd.
Pe coarda lo aFzarea este la fel. Pe coarda Mt, se-aiur)gemult mai tirzig' cind tragerea
l t hapot spre ptigug, nu mat lonte dtce la o deformate a poziiiei mlinii,
degetul
'
De ce nu s,a gasii pln; acum aceasldsofuli' ce ne pune Ia adidpostde grdve ufindri in laza
incipientii,lmpdelnd prtlcipitll metodic ieoretlc muzical cu prhc'piul practlc instrumenia{?
Pentru ca r-4, cdutat intoldetiuna Iarnule gldbite, ln maioritatealor ,,meiodele"pentru
incepdtori aledzA lnir,o pagina, do!;, toaie deglelepe vioarii. Riscul rdmlne al proiesorul11ifi nu
al autorului.'/rx general, se negtiieazd un impoltant ptincipiu pedagogic: titupuL pierdut in
apaftnld, este iimp clgtigr,t in educalia copiitot. Ntt eiist; timp risipit, daca intrndered unr
preocubdriprevlne.gradat devierile $ are un scop didactic impbrtant. Revenind Ia e,xemplul ddt'
solulia gdsiid a losi condilionata$i studiai; ln lumina principiilor de anatomie'Iilicd, psthologie,pe"
dagogle, care au concurat Ia potcn{area argumentdriicu caracler ritiinliflc ti au determinat rezol'
varea Practlcd,

'{

IIL Pridcipru, grodrltel

Constderindacest principiu ca o condilie esenllal:la progresuluj, ne,6m slr;duit se'l nplicdm


ln cele mal bune condtflt. indeosebi,faza lnctpienidar nevoie de o g.adalie speiald'cdre S; per'
miid consoltdarealiec;rui pas fdcut inainte. Cq alie cuvinte, titmut destdgwdrii probleneLor tre'
butp sa asigutp talitatca yadoliei.
O al* pieocupare importantd a fost ql aceeaa prbporliood.ii grada\iet; adtca nenlthetea
Erudaliei la acela|i niaet pe taate prcbtemele tdrc se solulioneazd tn paraLel. Lipsade $adalie
intr,un stngur aspect al dzvoli;ril, ar coinpromlte gradalia generala.
Am aplicat principiul grada{iiorienilnduar dup; procedeele peddgogice obignuite' ds la
si xplu La cotnpus, de Ia utot ta grcu, de la cutroscul la ro , pdstrhd mereu lnkePiitfunderea
dcestorprocedee1n realtzareaunei aceleiaflleclii.
-se plaseazi ln sfe'a de orientate a
O alti preocupare de pastrarea graddilet, -dar care
- este griia q a
"i
ofl.ictolului fundamentani rtrintifjce - ca o problemd de psihoiogie $ pdagogie
intt-o si'gttto P(l:r Je'it o singut' lloliunc /'o'o Copilul nu drr' lr lncepul'o
nu da copilul'-ri
atenlie dist.ibrtiw;, ci una conceniratdFi invol nidr;. C{:teah qe &1 Pune.in.fafa rnai multor pro'
blme deodatd,are urmdri imediate, cdre cL1greu s inlaturd, Se qtie c; in fdtd unej ase enea sl'
tualii se practici deseori q noud grefeaH, cdutlnd repardramdi irultor defictente in acdlali timp,
lV. P n.lPtul Propo.liondrii tJ sct.clio'td.it noteriolului

il

qn
Lucrarea clPrinde ln plaDul i un mdterralorlgindl iorelrc' metodrc +' prdciic, precun li
metoilicc
estc
subordon'lLl
PrilctPiilor
material antologtc. Procedul ou esle nou fi esie bun, dacd
pe care le,am infalgat roal sus. Praciica aceasta(pe care|i,a l !1r$i'o chiar mate'c pedagogloachi'n)
se explici prin faptr cd nu se po4te negliia, Iirii rismri, imPortdntape care o au in orice domenlr'
pozili'le crttigaie de indinldsi.

fi plasateit1
de la org,'
eaucative Piese' .1in punci de Yederz
'--*t"""r"t
**"
nutrcar' a
' A. dut o tnare atenlie cinte'iulrd
lucrdlcpe lerrLi r torrrlrer',:;
ltnl lucrate
srnr

#.':il:l'T;il";:,ila.e

lc'r'
romtnesc Exereiiitle thnice' ln rnaioiiiatea

,-.-'rnd,Lt, la
r, d,d.,rl
!iI
sradur
de di{erili-.n^-:
culese
romlneeti
:utoljl ilallodolle
pznitrr

f"tt lrnbogilta cu luc'irt


obiectivulmott'dic xespecfiv-Ltlcrdrea a"-i"t' "
,ie .irre c'rnp"zitor' IU i i ''r t"rnr^- ni
rt.t',f""i

comprse speclal

V lirinelplul Ini(ltier'
'li'-illl'i^:'l'"n"*"
pentru
lri rnanualuluostrudn t'11!'a dispoziiiacopilulut'
"..1'\:tiq"'?-

'

virr*6
Ut. P.,nGipirl resFecsdriipcrticularitdllior' de
al apliciriihi
ex
,
^^t^Ai.o
alc manralllhri. fln exempld
ale
meiodice
7i""*it prin.ipto upo." in toaieaspectele
TT":1"1"]
!,t
tocmi'
deiernio'ti
iiecJfeileclii 9t a lucrarii'ln generalesie
cotstdi"-i"pii .:'rj"geil" matcridftrlui

*:'lT'il'J#',;;1'?.oii']"*i,ri,.
de r;spectara
iattic laritAlllor dr l'irsii
.\
, -^ -^-r^ ^--t1^Ao
ronot^r?a. ad,sij a
a shrdrurni
shrdlulni
repeialea.ac'sd
prerinde
,' :.
iu':s ani)'" i sepoate
raptcarenuconirit,uic'
i .';'g';' '1d';*"'"4iul*'r .ndoatu.duu'
i'" l;;il;;";^;'J;
rtuuut
careln lond con{inaceealr
.'"":a,""i"'".i;"ria-"a

deprirderii itnti"a 'lt"ttt" ;xer,cilii$-melodti'

;."*i-H5il,'*ii'#f::;'':;"";;:":fi"::iil"1':il::"',l"; aceea
'|redd'!
'|ecr"or'
6s"u'Iui
u'
i""?l,i;";;".:'i";;;'';' ; ;l.i'" """"ii"'.oaro'ur'r' temeinis:a cunoltinlelot'
-"
lnsufirca
".u'" ;;;;";;';;".i"'
0"""""' cre'le"' ca se merge Fpre
Lo.Jli

'tiiriii*a
,

b n v r o . p c d a s o g t e tm o d " ' n c

"'o'n::;,:
.,.3;1"lrf:liilil'rr*-ili;"
4r:;ii!,1it!i:.i!i*".1!*,|i"
-de

de d Et:itisi lealila stilul lectiei-conuetsalie'


salrtind.uceea

li:;.i:|,i"::,x:

'
:':,::,i:,'""' ,,,'" ,, ra copi,Je obicpin,,.,aide cahe prrreso.i
-err1

]l
:i:fi:,,In:,'"1,:,i,J:i:',|J.*i;''J#",'
i: :;t,,:':;
l:l"::li;;ir#;,"
"'*:';.1[l
'"."";"iH;""1"";:;'":"::::,:'""i,::^i'"'
n,.to
ra,,,!
,(t,,/,.
:::: o,i,udinp
;'":"1:,,:'#!,',:,,'":

'i,,xlo'i"'i"ii"ill"i;t,,i,i,i],:^)i,"i:
:;.'"',
;:",'d,'
,'u,,i.'
:,:,
,
:,'::
:i:,i;:,::':'::;!::,,:
'o nourr.."rror"u
'
m-rerrdlul,r':r' rrple erlli'dlir Inelodlce'nu nebule sd p"rir o nrinimalizd"e
:1.1"
liecare
din
put". 1,,.i ti- t" iitt"t! loterpretare momentele importante
-**t
r."t"t"."t"t.
acedstd'5\e
;;,
;;; i;";;,
, rtic'p',te netotlxe te pot asigtbq o dqz ottare notmatd Caci
po.rtc (1lrcein viitor lpre o unificare a purctelor de vedere meiodicc'
**
;;;:";J"
'^i,,",;;".;;";;;;,';";
"t"'rno, dto't,^,
n d u,'ui praL"'t In'mat dotnt Nici ere.trturexceflionar
"'
lc
' I'r\iior' ( oea ce il diferenlidzd
d-enormal esle cdpJciidleJ
perfe,"d
de o grrdalic
'care't
"ste-.c.rti_
sdti
lrcpte'
accelereaziiempo'r! detvoliErit.fift insii a
**"f '*"f
",
"",-tt"*

'" ."ri"r"ip'i,r"."'"r"i
importanfs.l:::'1ll-f::"*:.J::"':1":"::",":l'.i
'u'"r* .r' o mdre
r
p o d t ca d d ' i "
' ' r ' u n u r n o i f ' o l e s o r u?:fi
l
i
n
:
,
?
r
l
e
s
u
l
l le podrecon'latJ Numai el
fi"."r"
'"' f'

ot" fi

racorrrormaliire
dce\rd.
n'l*p''r" *"i.J'* (ric,e6re, ,,,trur,,i
l'l:t-".^lll":"ii:-"::1ill,;:
proeeselorpsihiceairi de deltcnte,
pl"vdui,
ca stngur martor il.
;unrtirnta d,risti{.da
;;"i"
;i #;
irstrumenial".
F .r"".'"i este prietenul care va rnleleseprinrul
d du(dF i
:: ; t;;;;;'i",;
do'
preo.uFrite noaskerEl singur vd Liscenre,prirtre insisien{elenoastre' unlcd ti marea noasltd
ii'la, uceeude a ajung6la'ii{eletJcr.ofl la inima elvulut.
AuroR rr

P R E F A T II . A E D I T I A

A
DO.U

Aprrilia edilieia doLn rovnzItnri idnUgit]i, ll Mar)u.rl[]uinosti.u rlo


ur) priicj perl.ru unelecorstatlfi, obli,,urop,.in Ilactica folosiriiacesttrinranual$i uiile aplic:rrij
mai dcpar'|t in nrvitiill)iDtui muzical dc
spe0iaiiLate.
,
r,,..-:-,'.:,.
S-a rpreciat in pdmLrl |ind c:i aceasli hcfare, sonce])1.?idin neccsitateati id spifitul

( lm
m t ! r 1 9 , t $ - a a t | | r \ u n u l d | l r p f l n c r l a l e l e s a L el e l u r i I
r ! l i c : r r j i r ' c f o f r n e in r \ . n t n m i n l u l u i a f L i s t j c d
e n l i l i & r c n N r u t t d c r u l L a n , d e n . t l s d ,a l i n v i t i m j n t L r l l i ( l t m e n t n f . I n , d ! ! i t ,
diluzafea in

nl|nrri doi arli dc lx .rp; tic a zecejnii dc exemplartifp erile in limitel(l prinrci.editii
tii ests grn-

r1
t

i r o a r e , t r I a n r a l L r l c s t Il o. l , . . l , 1 . r . ! : i , , , r p i r o , ; ri n i n s L ' u ; r , J, , , , ' , r . . i, " . r " , ' , , " r , . - . . ,

i,'i

o,nuL,"idin tc;]il lcoretico,de in;tiirlelc !crlJgogifu,


!i $colilorelenlerlard0 nrLrzj(ii,cle
"l"vi
ir cer.Lulc de amai:oai,in cnmifElc
c.l4incle c!lctlin invstrirninluliirar flccvcnll, ln crcurilepioniere$ti,
in le.tii gradatc
turxle etc. Trataic., asi,,,il^reAsi li\area p rnclo. dcpinileri iDstruDrentalc
pfogrcsiv,imFletilc cu prjnrele Doliuni dc Ilrrzici, se intilnesc pentru prina oarl ir tuvilirrinlrll vior'ii. AprccienrIn nanai it1 l:Lcasl.l
lor?rd ma!rLialulpoLeafolosi actiunii di inxtruifc
nraselc
de
incep:lori,
alrase de miicareaarlistic' diri liala noastri.
in
nrrzi0Al-instfunrnliali
prolesoruhri
xperinrental,
.iar care $i-a c]:ldit exprienlape vechiul
IlalrUalLrls-a adresat
solicitindu-i noi plcocupnri
sisleDrde irvit{minl, carr Dl| sc spfijillca pc o bazn $Nolarizat5,
nrelodjce,iD spiritul iicolii 1nodcme,ir care edrcafeainstrulncntaldin laza dc inccpllt conslituie sarcinacca nraj plinir dc rlspundorc djn voiutia violonistullri.Accstui profcsor,Draruahrl
r . . ,s u l i , i l a r a . l , f a r c i l i t , r ' n , i t r : c . l , J r ' l i " ' . , r e \ a l o . r l i c . l . ' I . i

' l p I n s | | | . , | , , i | | .' r l . l f g . n J

:r

lnoderne,dato |n cnrcia nici o dcprildcrc nll


aplicareaunei conecplilrntodireiDsLnrlne|Lal
se lornrcazil ia inlimplare, $i, in sijr\it, a.laptara la un rilnr lafg dc edLrcarc,accesibll celoi
nrai vafjate particulafitili dc rirsti si lalcnt.
llanLralrl s-a adresaLcic aselncreaprofesofului[irar, cducat in !coaia noun, ca|e, p|irt
. . ' . ' . ' i ' c' 1 , t r l . u l " g i . t , . . 1 , , " " q",,
",

)
!
I

..

J . i , ' l r . l i n i n v t i l L,,i , ' , .


't',,islili. i;n
".
".i"" r'.'.1..i'

nrat ru nrielegerea
0ornpleriia pfoccsIlri ,li.la,tic. jnire c,'rrpiia nrt,,tl!rrarc sin la baza
ruraDLralulri
$i intglegerca9i trcgil.ireaaceshriproiesoldp tip ron, s-austabilit, de latt, cclelrai
vAloroase.
norespo!derte,iAx rrzlltai.lf obliDtrle fe.rn rcnfi.,n.l. jr|slctet lr.Uirii rcl,,f Rr.i
irnpo a!!e p.oblenc ale lucrerii.
a ci!lat in slifsit o lormn {le co unicare!i dc edrcare accesibile
X{:rnIalLr1
ii acclorincc-. :
ptiioricarenndispLlnctc[ifi|olnc0cSarllnUinlv:itininL]sis[ema[izalsio|gaDizat
p f o l e s o r n c e r p e r i n i e n i a t . A c n u t a t , c u a l l i e i L r v i n t e , s n i i e i n a c e l a $ ii i l n p o c a r t c a e i o v r r l u i S i
un indrptar nclodic.
.
ln acesli doi alti, in carc tti a e(liiie si-a gisit o al.il dt largd djfuzafc ti aplicare, arn

a!L1t posibilitateade a aprecia urclc rezultatcoblinrte pl.jn folosireaaceshi.lnanral.


Variatia pe oare acesteroztltate !r trf,,cntal.-us b ral,urlul talil,iliv r! a lost detcrjni'
nali atil de calitnljlc jnilivi(l ale alc clc\ rlor.ut mJi alesrlc varirt, intelegcr r t'1)lcsoilor res.
lol raPorlalii Ia ,r,cloilavalorifi.a[n dc nra!!al.
.lC con\.ingerea
l)ri01ivi,
'
,{colo xtrde plofesorula nrtclesinportanla fiocirui elclnenttretodic din ceasli luc.ore,
rcspeclitd forma ]i limpul lui de aplicarc,fdri nici o derogarede la linia gradalii a lccliilor san
c l c l a a s p e c t e l ec o r D p l c x ca l c l i c t A r c i 1 c c \ i i , r o z r l t i t r l t

!u fost lininezi. l,i

srir)if!l snului $coi5r.

,|

'

c,,c,t1r:.:l-.^'-,ill'.l",fi:;":;::
co,,dus
e,.vu,,
Jl':-J":'JIl',,,'i
ll"1:::::':jilil"fili*il;

TiJ#r::i::::#;1;;iJ,",',;,"1",,a1*:*:::l!:ll.
:l:i[;i],fill:lliffi
ra
s dus
pocoarde
t ur
i r i r s i i t u r i c o f e c t el n v e d t r c a u 0 c l b u

.o,rd. n rrrs la
if","i"i p'""i""' 1rdeseteror
Ii:'1ffi:,',1,l'i'",,l:"Ii,il,'iii;,;i;;;."1;;;
':l;,,ilillil;'i:iiil1l";;.,"..,
,,",",':','''ii,'
a'i,,'",',:g*""
vl
"
dcs,,c,oj
r,,,,,nrL,r
e
l
i
l
)
r
r
\
i
i
M i r r \ t i n g i r L ur p r r t u l l i

' l m r rdepilrLrtr
loD,lrLrtar
0uhIJarma
a dceettror
,,.,0,,,,Lil^,:'l;]fl;'J,'1,ilil';';lil:il;;"''i'."0u"* rorun'ri

'i'

,',, ., -..,..,,,'.Di! t*rcn '.ccssi terni. n.sliiind ncel Pfirrt "1"':lill;ll,,li',i,Xll:::l,l""Hffi'":t"*X?,i:i:1":lil,,


"" q''ii"i'iliii""..i
irucrimin
i;ili
dc gitrrl viofii'

,:iirt"',::rri;s'";:,::il"itlil,'iii:|"!;ijiftilil1t1.#;
r ::f'::,',lr;;ll*'ijt*,i-,;i:
i*trtilillijiltuli;,:i]r':l.:,'';l;".,",
;;
Ccrc r Prolesoi'ilofcare rPlioi

Iniorvtnua tn

ti*" :'tt':t"ti^l'tr"t
tratate in acest mxnu,,l' 'u prilejniesc

'r'
d r l l r t e r ( ' n c c ( l e r ' 0 7 : \i i / i b j ' l f r r '

'"'r'1"i",,,'i'llli"1l'.k
cc,rnibmii
5i"t.i r:T::1.:llli,:1:';,i";':i1lli
l'",:ii,iiTi'i,l"il;,H,llii
iliii;

ii,,:
tl,ltti',Iitl'ill"l
:jl,it;,1*ltll,:,;t"_:
t.:ijil,iliriil;l"l;i,lli":,1'
.,,

Modiljcdlcgd|lseedilil!douaau!int|hgeatnadesugestiile|iproplnelilep|oicsolllo|
xr r"c-nrii
, ; t l ; ; , , i \ . r r \ r l , , . " r r " 1 ; (r r D - ' ' r i '

rEcTt.a ii x.

f
l

i rji

t
l

i
t

MUZICA,TNSTRUMENTELE
MUZICALE
trumoase stnt drumurjle citre h]llzica,cet cu vioara in mln:i, pdrd
._ _Mllt" fi
Drinirecetemai
nrne de farmec,dar +i m,rj lung $j mdj bo0dtln risptnriidecir drireadhelp.
Udcdnedm hol;' sdrlsradhalenl
impreund,e bine sd ne tntindrm de ld tn.ep r mina Drie,
..
renlel'dF'ca sa nu ne r;tacim. Nu e ufor $ fii cdrduz
curvr, ddca nu esti .sc,rrr"tsi
corNlngre.
dupd cum nu e\te usor sd urmezipe cinevanehol,irii,sdu
"r,."r.,,
Breu de inl"ter.
vi te djm te,smgtndrrir,dtuug le,rm dsezdl
.cu muhd qrjr.j,Denrr|a vi
ii
,r*" r:.:j,11:.::111
u<phr rnxoca,
m.uncd,
poricorri
iara
rardpottcDt.i
sr
fdri
f;ra
inrodrcerr.
lntoarcer,.
fi
Din nenurn6rarel
drumurt pe cdre le,am strdbatutcu dtittd all cd voi, dm invJ(dr si noi
.

cu rnvrrln,ranesreriror
ri rmplethe
no:,,rri cu ccdd mcrreriror
ro., r",*

llilli.^ll1yr
folositodreti Ie.air asreroutpe hlrrie pcnrru voi.

,j

. i

'tre, omul cint;. Ctnt; de bucurie, de dor, ctntd la munc;. De nlit de ani,
!9;y.""
muzica.a
apropiat pe oamoni. Ed a fi ap;rut de fdpt, atunct clnd oamenii
au
;;r,*i
laoldlrd.
"";,';
*: omul d
spun-cevo,d aruncicind l.au ltpslrcuvtntete,sau cind .cesr?dn-u
.__. , 1*
.puiJ
reded.slmlired sa. Chemare" nruz.cii o dude si o intctese oricrne,
din oric; rdrre a
i::,,..,",1"j:.
lumu, lrlndcd"1
este o limbd d tuturord.Oricinepo6redeosebiprrn simqLrl
auzulut,sunercteAe zgo.
more.ri sunrer;!nt'e ere.cind reudrufornrre
d;i';;s;;;;J",,
omurd ovlrt
"un","r".r","or" "
':
muzici, rncaun mirrocde d exprima
idei
si
senrtmenre
,rrpjeori.cu diLrorutet
.,::".:":,
Inr
,i.
onrul a dai glds_mdrllor
lui ndzujnlt.tste cunoqcutcum In decrrsulvremurilor,muzicad imb;rbj,
In L,prd penrru srdrirrdrearobicr srprnitorrtor. De td cn,re(.r 5crdvirorLfir, dn ,
:11,^T:r:]" :r:p.rit"

:"lJffi'

ti
I

l
-i

"o.o,i,

1l

rl
.

dio pocanodstrd,
U:$T"1,r."**ele revoluliondre
a d fosrsprijinFiimbolcliDtuprapnbu

Sl prln dll; Insusiremuzica e$e lgdtade vidtd. Fsip vorbd de o.induired requldr;
sunc.
"
telor dupd accente,
cdre se chedmd tn. Orictnepoate.deslulititmut in tot ,p?a .p e\tt
mil.
sa ne,dscurum fic,tdc,ut inimir, sdri cadenia pasitor, s; urmarim bdtdid ptoii, sdu
::i:,l::::!.:
vdlurilemdril cdre izbesc mdturile. Din ritm irdietre muzica.
!l
vremii odnrenli s.dlr srraduitqi o,.i
sd 6;seas(dcx mdi rurne .emre cu
^.^ sirJle
.,r,::-t:lg,'
":,,tur
cnre
scrisi aceastalimb,i a tuturord, prcum ioskuirreote
care sd o redeai si dl1 izbriitt.
,t
hvald acestesemne,vd vorr spunectle cevd desprc inrltunentetp muzicatc
.. cdre
^._-riitit"
1"." mjnta omeneasca,
pe
te.d credt

ij

Ii
l

,l1
{

il

x
il

dceedficare a reu{lr s6.fi tnchesi iodte mjjtodcetede trai invjn0ind


ndrurd,
:r-:"cd. ohiecte
r. fuut
",,.. Y,lt::
sa nascoceJecd
cu dlurorut cdrom cl pfoducdsunerepldcure,insrrumeoler!-ur."1".
.

1
fr

,'fl

t a*e"""i
vreme
m'urtn
",'"Jii::jj:!i,'ji":",,.#H
Murtd'
i:
;,1'llil
;:ll
Jcesred.li
dln
prinul
a
lost
cJre
l'; ;; ,i';;";; i",'"", {i ciupitada sunetf :,':;trr'Jmj

'ffi:li.Yil*;i:1
:i:""""",::lfJ""{_1,ii*'}
::T
;i;'ii:.:;;:"s::;,y;':*":'"1
'ffi1[il:TT:":di:#$t[i*T..*.ili*:"",:,:*'ru:'ix'",1i.
1 . t_ .

care cate Prodlls sunelulI

:: :::':':':::"
"i"':;"i"
"
":'::

' Inslrunel1te de lat)ire lperc]u\iel

1. Lrst/ut enle cu coatdi

cutii(cdre.'a'
d-easl'|prc.'1net
rrecared
,''"
ei
-coardel
.rntrnsc
3",'i,i,H'1-1,'"':":';i::il;'il""'
* nlrierudeale
r"* t"'* urdalanoastrd
""""'t
reqtetdrrdsuneiurulr
fllX"ilXi,;r'!]']'ijJ|i"
1i ont'abo\u'
u;ota ttintoncot't'
;:i;";i.;;

i-

2. Ittsltutnenlede suJtat
de
douE felurt d tnNdir, inrtumente de lemn 9i lnstrumenle
'
.

hretal (alamd).
aboiul, clainetut, fdgotul Dh celelllte' lronryeta'
Dintre P.tmQl fac Partei tlautul,
colnul, tfoflbonul, t ba.
frlndcarn'r
vedel' cum afdtd$ acesreinslrunrenie'
E bine sd {illi d,e Pe acum ue ele si sd
mdr,
fdmllld
ln
aduna
se
acesteingtrumenle
tlrziu, vom clnta cu vioar' aHt ri de ele, clnd toate
n\nntd orchestni.

f i s
B , E
Eru
f i |

ffi
B
L]

ii

a
[t
M

ffi
$i

0{p

ft

{_\

Clarinet

l:[

3, lnsltumente de percutie

,ir

Sunetule"te proJus ptin lovire.r unet buc;li de lemn ori de meldl sdu d uoei bucdli de
piele lntinsd deasupraunei cuili de lemn ori de meial,

Toha ftici

1
i

Tin!ani

Am vorbif pin?lacum despre inshurnentelecq ttutorul c;rora putem produce slnete |i.n'4m'
pomenit de vocea omenedsc;ce ar p;ra cel mai stmpJu instrument, fiind la lndemloE iuturo:i
aceastafiindcd, de iapl vocea omeneascan este un instrument, Sunetul este p'odus de coardle
vocale aflate tndqntrul gltului, puse in mitcdrt de aerul lmpins de pHmlni Fdti de instrumentele
muzlcnle,vocea are utr qrare avdrt.ti, s;hgluietie in corpul omenesc A$a se exphca toatd putere'
de iildurri st de convingere de care are nevoie o ce qlntea ti pe care voca o poate imprurnuta
din insdll tUnldomenedscd,
Catre cFldura-ql licdrirea aceastad viala tindem li nor clnd scoalem sunte
acastace 9 cfteamdaioard,

!rcTli{

)i

l N s l l l l r i i l l r N l[ l N O i l n U : V I O A R A
lnstrtrhent Patru coardi se ilrtind pe
Cutiulo aceastace se chsnma vioar?l sle urr mlllunat
de lurete li 'Je potliuiri de sunete ce se
ea ql din aciste patrd coarde,nenun;fate 5it1tlelurile
pot scoate,
Sd 11uit6m Pulin ia ea I
Sd $tifi cd n'a aldtat lnloidealua aia'
nrli de 'r'i er'i simprr rt
'

\trdnrojrrl el, num:i /dtr'Jd'r'

r' o:n ("re se ,injd ,rcum crievd

iiricdcios.

inc?l' tnJlltlld ncslc :'Jle :I

ii de dni. Vi..!'r ("d t'dnsformai pUlin cl:P lU'i'.

l1|'.'ll|''l

cQm 'i'p'|ielnkern-caresi ir:iiasci'?ist :: :::1':"::Xi'i:t":'.,;:]',,T:l


rn mindunor
de 'rstdzi
'' rohraaceasta

""',,."r;;;;;;J;;;"'r,r
o,p'. r""g:_u'.1:,:"]:itilll?":1"-1"'li'i
i."-."-"
m E t e r l i r " l l e n l .d b i , rr c u m v r e o i r i

pdiil.u'

de r1i

E bine si cunoaslemrlerr,nnr:a clileritelor p;rti din care sle con'druitd vioarddoua iib,ii, i/tlq li

forma
li,erirI
"
sublir { elegani
i','".,i"
aceictd:r 'jiful vjnrri,c1e nde se prind coatdele'se. intinde
sau slibj r,
intinden
cdro|a
ajdloltl
fuie,
co
dc
cap|1|ui.
oltdl vlorii, coar(lele sc prlD.t in j!','a,,/
gilaltri'
lungul
de'a
intind
se
i"p, ,r"Ur,tS, cele patruco,rr", ic'tr.iind astlclvioara Coardele
pe k!
locLll
Toi
bine
fiecare
pe linhu viofi, clup; ce au ireot dt prdgu;Ll pe cate ti"au lixat
cordar'
ile
curi, blne qi cu griie lixate, ioatlele tlec p": a'lr9at v'oiii 9i se priod nrslirgit
plhi' 'le lire
Atcusul este o ba(het.1us.arii fi cl;rtic.l (d'rr lmo) de cd'e se prilrcle o gLrviJa'
un dop de lemn' iar i":
ae par ae
A"uo"tt giiu;1npti",';l la cdpul ar{r:iLihli
:'l :':i:l
"ut,
gurubului care puDe in milca!-i
iru
aj(iorul
arcqolui Ia fel, poate fi inilos.i rnai trre saLlmai sl'b
^
,
,
,
.
n
n
.
i
f
lo
cn.i/
pfal .de
sdcil
un mecanismsirnplu aflai in scadnrllarc|$uluj. Pir i arcutul i se- imbibi c un
(colofoDru)cafet inpieLlic. sa rlur,,c prea tife pe rodrde. Coafdele peste care lrecc arcuqul' slln
astfel pu:rerrrrr,o rr?circ fo,]|k frr care r1e'abia$e obsetvi si 'jare produce "-"**1 .-ll;:u'11:
lun'1'
t\lll\ite 'riIr/ailiise tr.rDsrrilIriir crr Ic felci I r"rni i'rr Pritr beirs"rrrldfld nrrra fajii ri
acedtea
:r'u
mnrelic
acedstncrtie sonorij,
l,',n ri vrLrrlle:r fund,rl in{lru,nc,,iuhriAerrrl vii--rlnd;i 91 i!
netrl prr,r1
rs dc corrde.

'
l
rn parteii stingA a cordaftlri se fjxedz; bdrbia, unrajl
.cel6si limp, lasd rurd
liberii tdbjjd
Lduld sa
s,i viDreze,
vjbreze.
ecr. farnul. ro, (4orrdhd"L,ir,,rc se ir^e".r
fc

tJ rtul vi,,ril

in dreptul b;rbii. Pernuia umple gohil care ar trebui intdturat


irrintr,o incordare a
umArului adus prea tD {a16.Mdrjnea i se potrive*e dl]pd ncvoie.

L'o7tu/rtarti

B
q)

i,^
Ltctt,\

t ,
"),:.;-

r x.

i -

'---ii''"
6t caraduc
ps
scaul!]6duclndm1
la planiqtiicareted

r.l fap 9l ie ageaza'ca pe o

I
l
l
i

1--

D l n d c ) e n L I a , c i r J v ( d c r n c r r l r o i l ( o u p o z i { i i d i l e , i r e ! i t d , . U n , r m d i g e s r { r r l. f e r i t e , d a r
, ' - . d , , p r l j n o L i s n u ' r p ,d . u s e l , i r eo e m i l c d r i l e f , r e f l i a t e b r o g e i o r . S r i n g r s e i n i r . r c e j n . i d n r r u . d ,
' I ' n l n d c o t u l l n I d t i . r . r r d r e d p t , ,s e J e z l i p e , r ed e c o r p
fj tnrjndc dn'ehrdtulin fdld. Afd fInd, s"dr
rfiien, dac: n! shtem atenli si c! r;bdare,6d ne jorF;
mqchii" sd sshimonosle pozilia bralelo'
unele lncheieturir aturici ioaid viala vom ctnid aspru qi.ultt. Sd
ti "- de la inceput -.sa'inlepcnim
nu ne grdbim. Sd ldsii,n vioara ti ;rsuqul deoparte
cale si ne
li sd_ l4cem o gimnasticd si&il;

nlrisnuiasd cu acestepozljii fi rni$cdri nefireFtr.


Doud mitcdri. Numara,n pi'ra ld p"ru r,tspicdt,

ii
vom ldce dlnic acpsie exercitii timnastice ufoafe. Avem timp s; ne obifnur'rncu elc, lilndca
oricumt vom invnF Fe rlnd apllarea celor doud tnstrumnte.
A?t vom incep sa pregatim dpucareaarc sului, Mai irtii insd irebuie sd ne obtsnuirr.de1
ru
o pozrlie de dpurJr. Desr dm spls c; miiniie nu fac aceedFm.qcare li a]:l rohri dife"
Ctlle
: 1 .. I , H L Ji.( s d n ' , { e v d m , - r .

T ,zr:k Jc _fdldre, dt

dredpr.l (rl sr slnUd

degctelesfa uior lndoiie, rotoniite ;pfe palmd, parcd qr aluca r1n'fruci-rle


zice.n o ldrniie.

r!!

mdrhne rnijiocie, s;

I
Privill desenul ircesldsi faceli la fel

l.

t f"T^.,::"::111.-1q::]:,,'t''"
se faceutor, rdrenicro inlepeni'
Rotunjirea
':.;,;i.1':.

stingi vor

vor:ry:.l'j" :'::f
;;;;' r::' "'r;';"-r ni arepre
nu.'l
;'#,i,"';;;;, "; '1t;"" 'u dP.celd',tt
l'lll; ^11
:,T1"::,:::::,
j";;'";;;;

."."";#il:'

i;;i,"''J#ilJi"
ri",i"
ffi':lt':J:"*:d;;;

"i":'"'

N u n A r b n r i s P r c a lt ' d t t u l t t n l t :
{dJ =.

: d0'ua
pauzd
.:th) -

*
*T".,Jl
;"I.T:i
lli:::';ff::ii,*
'rrcururut
rd dpucd'ea
murt
;*:i l":::-'i
ne vor diu'ia
I

irelportruni,
resare
p;n rncr6ruri
{articural
fli). t,e vom

de la vtrful
/l:.,ir."^11y::.:,:-:.'-::::nse,
rrur u
pdnnd,
degehrlui
E l l E r u r u r sspre
p r c palma.
Sa{nvlfm punciae ie afingereale udegetelor
E g r t c , u , mtihti
r r t r x r !dreirkj
r e p r r ccu
u d
drcu
r c u s u1.
t,

t-:"^1:,i!

l!'::.*.t*"
jurn;tatepe scauoularcu$ului.

u?orindouin dfard,c,n, rn ,ngir". run,o,,,"

nun:ra

n' 'rd'rile de Jos' ln felul urmdtor:


degetese dldzJcr 'rr','"")-l- *"*r".aft
Celelalte
lt?re <,-tb

i."i!E"',":i:,:,";::iil'l'i",-tii'xl';:^ii;ii:;:::":".:'
('/otuhiit
Eilru
;'";tpj"i,
n::i::L;i;i:;:
,;j:":;,;::i?:i'frP:"i:'\2
s"gn*,
t:.|",nr:"i'
;,
"::'":,",n::""1'ilT';;
#:;:;'';";;;ii"
f,:;;:;,:,
Jrdtdlor'
desetLrrui
i

ti\tli

echilibrul

"trw^it

atlngere a1 fieciruj
cl.r, Iicare Punct de

E X E R C I T IDI 8 A P U C A R E
$ I b E S T I N D E RCEU A R C U , i U L
DacJ am lnvdJatcu atenli! care slnt punciele de atingere ale ilegetelor eu arcuful qj ne.dm
obifnuit c mlledrile de apucare,desiindere
fdri arcdq,putem incepe dcste m4dri cu arcutul in
,Dlni. Si apucamdrc,,6ulin mina drcdpri,sa"ispri,lnlmfurubul de Incrrt de m,rgincr unci mc5c,
jar bagheias'o suslineDr cu degetele mllnlj stingr. In lelul dcesta putem luLra mtgcdrile.d.
apucar'e-destittd.erc,
Idd greutatea atcugalui. Milc&tle vor ft acelealicu carene:am obitnuit djd.
EI se execut; bnrss, dar cu pauze,de aceeanum?irim patrll limpi rar Fi rispicat.

Dupd ce am Iucratmult acestemiFdri, asigudndpunctelede atingereti libertaiea


falangelor
[did greulatea arcutului, el fiind sprijintttt suslinuttsi pilrilsirhpunctulde sprljin al arcuirlui dp
pe utdrd ll sd lurdm cu arcuiul sus{hut numal. ql dacd De.am obltnult tl ln felul acesta, putclr
tiece la tnifcirjle fdcut cu toatd greutaienarc1l{ull, adicd suslinut numal de degetelemlinit drept.

Ce accidentese pat intinila abitnuit, ta inceput?


aJ Degelut nic scapd, atunecd de pe baqhetd, Ia mtscareade apucare.
b) DegeluL mate iitd in s@bituta scaunului.
c) Degetul fiarc fimine numai pe baghetd.
Des,etul tnare
tnare se
se ifdaaie
iniiuntru.
d) Deg,etut
t1\Qaare tnauntru,
E bine sd ne uii;m

clt mal ds:la

desenele po,iliilor

cd sd ni? dmintim

ile punctele d

alingere-.
ln momentul ln cafe unul din punciele de atingere nu mai este la tocul sAu, lot echilibrul
punclese slricdtr, ldrd sd vrem, ne ire/irn cd stringerndrcu6ul.
celorldltq

i":;,"-""';;;;,1'';-,":"n,0,
suslin9i nu slring dlcu;uL.

),i,,i""""s".;. M;;":;;;;;;

Esre necesarsd ne amintin de acest luc

ne aminrimcd de6rrplp

nir numai ln timpul exercililor de apucaredestin,

dere, ci Fi mai tiziu, ctnd aienlid noastrd va fi indreptatd sple exercitii mai complicdte.
Exerciliile de ap care,destindere se lucreazd zilnte de mai mutte ori.
1. Fitd arof.

2. Cu arcu; sprijioii fi suslnrutcu mina sting;.


J . C r " r c r pn < ) p U i r nor ,' ,f . u " l r n
rr.
4. Cu "rcutulnesnflj.n.t
r. necs,,irur.
2T

t,u(TlA t'l

f
JL
fl
iL

PE coARDE
AP
pu
UcCAARRE A
S l l l N E t l E Av l o R l l 'A $ e z A R E ;A R c u S U L I J I

,ti

Si .e reamintlm cele tuv;late in lectia trec"td'


se i8e, aFacu[t am Ilnv:tat, cu ti Idri arc$.
f."r.lffff" a" apucare,.lestindere

il:;";il;;

", "i*l'i

&I

le vom q'uparn
'*-',,iu',n li nesutldut(ci apucatntmatcu dredPta)
I

2. Aicu$ul itt Piciaare.


3. A,.u'ut i,ta,r, . ' I tu ;4 ia'

."
'

tnic, cele mnj srere Poztlrrsint dcereafir arcutul rntor(' 9""Yl.:',:::1""":?:


Pe.tru destol ':'.
dio
serixeaza
cubasheta

;"T*:"51::iJ

; ;J ;''il'l'a"'"tr''g"'"

a"g"ieror

"r"
'1 s li - ' c sJl binein dege'e'
i""
' * -"i 'iglr li 'j
Co[linu;m deci zilnic sil hcram aceste ererci{ll'
""j
1.er'

le mai Lrcr;n riilocd'diacurn'r I


drcLlsului
;;;,. ;;l:ru' , r Lor,r cJ ururdred
d;:;
de 'nu '-"rPqri"'
";;
i" n
;;,;;'
"'; v'"' -cr6't io mrndori cxtcrrirF
-. ;;;,'
".
"
.
gat.
$ se mjlte ia
'."'. pericot, paJlnd'tncheitu le degetelor utoare ti
.r";"';;';";t.,r"-"."'t
irrle nu ne pol d'liel 'rmni'l'r'
i -t" ."-n*',," nodslle,lnlepPr
nc
ocup'm de vloar:'
s'l
Este irmpul acum

apucdm1'ioarncu
ii:itii." a" o partearcuqdclupEce am lociat exerciliitezilnice 9i si
cu bdudrede seanta
minu dieapta,drn partearlre.pr;,de iosro aducemuPorcatrecap si o atezdm
dlcd.lirrfld, pe o'Ll nrmjl cLvic l;
s"*u b f -i;;;;
sJnu
sa ioarepum c,,pulvioru lncit dirgclialui tn prelungitealimbii ti a coardelot'
\ e , r l e z on i c l l n . l h e c l i a P r i v : r r . n i c i i r r d i r e c l l a u n ' d r u l u i '

.
t:.

il
--t

"'tr"".f*
*""{:,:l#t{
it}:;h!:*t
i!,-&1*.,iilii:i'r'"Jfrill#.:;":

aqez:..n.intrevlorjpla."p'"..",9i';l.:lii.;&F:;.:"'":,ij.t'''"il":":ljili::1."j
rn

rrebuei"o apucimt",oi", tn,aia-.iJ':i"t"neceso.

sa n"
.vol),r:ara
l:-*t/I'Jir-:li_ti*
Ierrm.oedLebll mdr pericol,
inlepentrca.lxistd primejdjade d ne tnlepent,tn ,
'"i;
spriiintviodratn mtod. E.te lodrreadevardr.i aiunctcrnd
a"j","r.
A"*
,"':::ll'"t;
".- liOJrt"r""
clnfa,nrr
btne si spriJinimvioa.a tn mtni, ca sari hsim
l"
i" ,4*. fi* -"i
_este
avemptnrtatunci,ii deocnmdard
rrebuiesa ne
*-,,ii"-'p.;;,"";"" "

;;:
cldvicnlJ,umdr, ca sd aiunpem sa apucom rn "s,f"i.
L,oip uioata to eir. Fitnd"a nu "i;;;J,1,;::
Iu.;Jm deocdm,i.rJ
cu mlna srlng6,s.o tnrrebuinldm
cd sprtjtn,ddr nu Itngd cdprrl viorii ci, m,ri sigur, sub corput
viorii,6Sdc.umse vede mdr los.
l

-l

I
Dupd.ce ne,am o6itnutt cu dpucarea,,tn
o r e a vtorit.voie,,a
v r o f l ' - r ; r a s a n e I n { e D e a i mo i t u l _
i i r nw
g arcutul
p
p
coarde,
coarde,
lul
Sprlitdim vioda ln htna sriDg;, dpucdm cu dreaptadrcuful,
fGt dszin uror pe coardd ca
mai

snblire,coada I :
- asezdnrarculul cam Ia miilocullul,
-

ld mtJloculdistanlel intre cdlu$ si limba viorit,


ln cruce cu direclia coardei,

""

o"gh"i;-p"ji"-!ir""uiii,
r"1r,.p."ri.tr.

Pe coardd dcedstd,tnlir - ced mdi subli, - corul stij fodfle


"prodoe de c^rD. DdcAvrem sd
afezdm arcu,sulpe coardele celelalte, pe cea de at.jiurj, codrdd d ll.a,
cd fi pe ijoarda a IIId fi pe
uitima, a lv'a, vom observa cd trebrlle sd dezlipim ireptat cotur, rid;ctndu,t --.-.
td inatlmea pe care o
cere fiecare.coard;.
._
Daqd am prlvi caluful dinspre cordar, am obselva cum se aFz; arcuful pe fiecare c,odrd,t
si cum scaunuldrcusului se rjdic; trepi.t, p[iru tiecdre coardd,cam aF,

-1

.
.

irupulul
Drcd lAs;m bldlut Jrenl Je'd lungul

'1' el
observamci Pqrtru dlersresrrcut'r'"

M i I r r d r n r pLe a se lnltlnl cll coarda


scrle o mllcd'e ralund; prin
.

-.*P1"1'i-::':o-i.::i:i::'.";"il::"1::
;;'",,i"
#'::'':"'#;ffi.:
',n
"i"
""-0"'"'
* :,j:.:i'":if;l
ii".
il;
l:ff
J
"."1:[:'
l:fl
ln :":i1"":"il'""]:
"T'i:i"".fi'
""""".
ffi; Jr;':,,:ti::yT
T:::'J"ii':.;:
::"i;,;i::J::
ptna1a ,,
i-'""ff:::
am numarat
i1X',0";
desetelor
u
::*'H#J;fff,1"*H'd;;;;au'unoi'"
p fiecaiecoardd' ".,
t' f"*t de clte patd otl liecaremtlcaie
f,*a",
_

"j"-"qi

o"'*

""".ai'

I
Patru ori Pe coarda
Pairu orl Pe coarda ll
Plttu ort 9e coatda lll
Palruiori Pe coarda IV
De Pahu ori Pe coarda lV

De
De
De
De

--

atezlnd
Relslrn dupJepat1z;acesteiercilii;
mina
de aceaitl datd atcutul ltng6 schun'
cosrdd
fli0d tn punctul cel m6l aproplatde

De pitru orl Pe coardaul


De Patruori Pe coardaJl
De Potruod Pe coardat
pc
pe coardaIntlt ll dln ce ln ee mal gr'u
Am observatca mai slor am alezatarcutul
tnai qor' Actlr
*
prima'ne'a.ventt
f" ,""".rre, de la'coarda" f"rtt
t:
i^-":
"pJ'
'"""' ae a cddead'a luogul iluputli' t.a
"aa"n",'i*
lscru se expliid lesnelpozltla*'lt** '."'i'niil" "ste
firascdde cidere ln 'os'
sd le rtdidnr, hebule sl tnvlngemmlqcarpa
H;';;;-;;t"
'

"'"'-'-Atentre rimpu,
rn
mare
l;
:"".:.."'":'"'j,,',.:;
Till"i: #",7?,,;Hlii:,;'T":i;:"
fdrn
uror, ,',
rr sustrnein
"j'*,:l:""11;;'',;"r*1IT;":,j;"J:)''",.,r,./. crndil aiezimpecoarda,
t"t"'tf,Ttlu;"*"u

tcd
petrl.. c'
"' " l
fecliesteblne sa ne mdsurdm6rc$lul .Aceasta
.
,lunpi
orctt'tt]
Iutrtimea
copii'
Penttu
peatll adnllt
ii"ii
i"ni'u toota lumea' deryrt
,rtrt ,ir:
"ii,deschiziltutt brulului drept
;o
''' - .arutd
f;mlnlnd h ct1(ie'r
pe coarda.Dacd,,
si t,runa",,, btne iJraill drpt qi sa clezanrarculul
lul'fJ ca'l pulelll 1r!r'""
' o"*au, a-"al"f J" ;Fzd la vl;tl lui, lnseamiaca aceasiaeste lunglmea
- l'ii'ili'oi t'alnL ' nu ai aiutxs Ia llrfttl tcuFtiai'
bulntarn todtdlunglmealui n*u
iu peniru n"ina noastrd nlci se te/tnind arcu$ql
i""i)i^ia
sii lesdntba(hal'r'
"**';;;;";;;;;.
r)c:est,,a;ci" cu cretii, sa'roral bine 'tt o ald cu carc
deci de ttt'tal:
";;;;;';;;t;;'";;;"
aaem
tiitoaie
nostru' Pentru le'litt
."t" *"'q't
l . E x p r c l l l i l ed e r p L c a l e ' d e s t t n d e r e
2 . F r e r c l l l l l e d e d $ e r t ed v l o r i i l d g l {
3. Exerciiiile de a;ezare a arcufuhi pe coarde'

Nu trageir tnci arcu l Pe eoarde.

f i i r e n ! i l d P o l l l i d .v i u l I i ' " " ' r '


l n u m ; u l e x e r c r l l r l o rL p d s e z 6 - ed d c r q u l u l p e c o ' r d c ' v o m
'|-,,,- -^"^,,t,,I u, fi .l.erlt;. f,, '

**'"'i'rlii";"i'ii *iffi ;1. ffi;;;;;lii"g"lD"


lncb
o v o l e r i ., l/dnr. d n t c t a ti n c( oort ad (n' tee

""*"'"",

rrii;
vari d'eaprd'
co'putut
llouta

t:

xercilii,I'rtoarcemarcululcu pdrulln sus fl ne controldm apucarea'llilx{il]ln


"ite"u
toate punctele de atlngele a degetelorcu brigheta.
Dup!

9l

, i
I

t_

L E ( i 1 4

_rf
''ill
r$
-1
ti

-l
!

6 X

TRAsATUR
DA
EA l i c u g

,, -

Dupdce arn lnvafalcom'sd ltiiernarcugtltn r4hi i;rd sirl srringern,.crm.sd,laFz5infdri .' -

3;i strivim aodrda$i rndt ftitn cjiiree lungirnealut, puteftt int:ep sii-l miEcdtn a.um pe .vaardd,'
lird sd apdsrin pe bqgh4d ci ntai mult suslinildu-l in detlete.
ldrl importd inc.,iio ll1iscdlr.l
arculut, ti tn;os gt tn,sus, iard grab;, nici prca rar, atlt cti si.
.
i'l)ln@m un snnet.
Ca aeeasGtrds;furd sd poaid obline un sunet limppdg, laril sctrfiieli sau zgirieturt, ea h?bute
!l urmcze direc{id St sd respecteconcliliilederpre care am voririt la aqezaieaqriugllli pe coardar
'- s{i trcacd ta tiilocLi tlistanlei in}rB.ctilug
$i liltbd piorii, ptintt_un singur.punctl

itu cruce tu direclia coeldei,

- - b aEg1ht ee. qt a u
4 ttwot t a
a ypL lccL c
u L' tr d
t
L pp
E
t er e luil n
LO
baa

, i, o
o
a trui,j ,

lul sd fie asezdtla iniillimea cerutqde lazil,ia Iiecd.teiioarde.


am s5 e)i?cttdm clte patru tr;s:turi (dacd se p.jate cdm

{jcard;, ltnlFtii, fdrd agiidlie !i {ijrd si sirrngem dcl,tut, sustinrn,lu?t.

lle
D
De
De

pairu c,ri codrda I


patru ori c0arda ll
patru ori coarda Ill
palru ori coddd iV

De patru ori coarda IV


' Pe patru ori coarda lll
Dd patru ori coarda II
De I'dlnr orJ coardd I

S; lelu;m acesteexerctlii.
Pentru pfimele trasitUrj, cind avem atitea rguli d obsetvat, profesbtul ne oa aiuta sd .
p.isttdm Latul ld l/tdllinied.erutd de coaftd 9i ndi.ales sd pdstrdm diteclia bund a arc
ttltlui fald de dbetlia caa lei.
f.loi nu tli
lnsi ft lritcdfi face bralul sl flecare patle dtn btal (braF , antebFl; tochei,
trra inllnii, mlna, degelel)li nu bdnuin deocartldatd legdturile dfntte acest mifcari, care 3; De
duc6 la o trtuShlr: dreaptd.
l)acd ie condu;e brulul altcrteea, fte tuninc

.-'

,i
-,1

:1

sa ti

a t e n t t l a a r d . a r . a a t c u g a l u " i -. .

-- io flu mt\ra
.lceettlr dtn punttete lur dc al;,ttele.u baLheta
era Er
.- sd nu string?n h6ghela.
;lqst moment esie rndi gren decit mxlte altela (gi ds pirH acum, it de,atci
harte uFor sd ne strice apu.jareafrumoasda drcr$ddi inv;ilau in celeialteleclit.
Iiupa .* u. execrlfal de citeva ori h;s;tu(; pe coarda a;uta1tAe profe'sc,rf c;e ne{a condus
ritl\\a, an inceptll sd ;irnlin ce niscihi Jact btafu!, ca anlebralal, cu cotu!, cu mlfta, cu
illthaiet ra tuiitrii i nxina cu (legetele.5?i pe gtndtni btne sd descriem ee am"ionstdt:)tl
ii
_
In Nimd lftisdhcri, i:cd care incepr de ldLlcdirnul arcxrtulutmergtnd sprc ytrtul arcuqulut
Ir s rlJnre$e trdsdlutd itl loi, am aFzdt nrc strl chiar linBli inelut d, car sie prirs psrul.
l,.cl,'?l.rdrorin;icslc d.a:upt" ortel'toLuttti.,i,olrlri, deg.reterorunds.,
(,t prrms port;,'r. u tra:at!ttt {\l stunem un sferi {le drcuf) rtmliln .d ,t!turut (ste
i'as de cat. PuliL nuntai, Iiindcd nnedi.el .alul.tijtnine pe lac $i ttdsdtura eslc .ontinua!n

(lbsfiloard inainte? Iuld ce s'ar itrtittlpl'l

se
d e a t t l e o r a l t a r e se desfiisoa/d inainte De ce
nu s,ar opri Ia linp:
care
cotul
in
a l f e l s i c u n a t afita o il.isdturai

\x

degetelenu pot i;mlne roiuntite'ci se dstind u|or.


suh anlebrul ti tnlnd, Xt fotmd de scobitut'd, aF

. -

:--

{--

cotul ti ln.heietuta miinii, leagd Si indreaptd


lnct;eie-lr1ri,
cele ale degetelorcare trnnsmit

reludm.

. L I C T I A

{ .

t
AE ARCU$
EXERCITID
I E TRASATURD
T r a \ a r u f id e t l i r n pc r t p a u , / rd e 3 l i m p i

dte p tttta"ea
Vorbino de condll.r'eu'ei lrds6tJriJrelie fi ulodre,drn a'dlrtcilo insemtuihte
incheielu/tlat brclului drept inia stale de necantenitd tlbettale. N\\ esie de djuns sa ne sui
travaohem meres acesiearticuldfii,ci trebui sd le ferlm de pericolul urrei Inlpenlri'ca.e poatq ti
inldturat dad ne redmintim 9i dacd cookoldm tot iimpLrl Pozi{ia frecdrei pdrti a bralului drept blal, antebral, cot, incheietura miinii ti mlna - precum li apucaredarcufuhti De-abea acum,
cind arcutul esle in mers - ne ldmurim ce importantd este pdslrarea p fictelor de atingete
a liecdtui degel cu bagheta. Clte nu se pot lnilmpla fi clte urmdri se pot ivl ln trdsdtud, daca
se strtcd echtlibrul punctelor acestorade aPucare.De aceea edte absolut necesar sd lucrdm zilnic
a drcuiulul, mai ales dcumJclod prcocuparileasupratr;sdiurii' ph'
er.erci{iilede apucarerdestiodere
cerea de a auzi sunetexecutatede noi, pot sd ne facd sd mai uitim de apucaredarcusulul'
l d , l e g e t u l d l a l o r o r ,s i i n u a l . r n . c p e b d 8 h e t d 'P e f d l d n g dd t r e i d .
Id degrul mijlociu,.d rdmind LXtr irr Lld degetuluimare,
la degetul mlc, sd stea rotund, in virf, pe baghefd'
D e c i ' i n d l n l e d e e x e r c r l i i l ed e i r d i ' r c u l u " v o m l u c r d z i l n i c e x e r c i l i i l e o e d r r L r c r r e ' d e s r i n d e r e '
ne reominlnn qi ne controFm contribulla liecerel Pdlj a btatdut Daci
ln exerciliile d i.isiiurl,
-

arculul pistreazi acelati punci .le atingre cu coarda,la miilocul distanleilntre cdlu! ti linba viorii'
dacd se pdsireazdpozilia in cruce crr d'rclid coardei, trisdtura est bund, sunehrlva fi limped,

,drcuqulnu se strlnge ci se sustin.

'Ne
vom folosi iot de oum:r;toared
Vom lncep acum 3a numarlm durata trd$turii.
plnd la patru. De patru timpt, din care vom numdra ti timpti de pauz6, ca la xerclliile de apucare'.
destlDdr.
Nsmdr:m Ioarta rar.
Vom folosi un tinP Pentru ttdsdturd tt ttei penttu Paued
b.alului
In timpul pauzei (chlar dacd e vorba de Pauza de lq 3ca{D) voln
. mlinli sau a trdsdillrii.
Astfel'

P AUZA
do,qd

he,t

-Penhu
- . . : . :lectid
. ' . . vliiodre vom lucra cite patru trdsaturi Pe ftecdre codrdd, codrdd l, II, lll ii lV
.

Si kEpoi, IV, III, II ti I.

')7

l,.EcltA !

AE ARCU$
E X E R C I T I ID. E T R A S A T U R D
pauzede I tlnp
tlmpl, cu parze de 2 tlmpl. Trd;ft{rl d 3 tlmpi, cu

P A U
. tr.i

I rasalura 1n las

I fosa(uta ln sus

Lucrlm pstru lrdsdluri pe fiecare codrda.


latd $i, trtsdtud cu o d rad mal mare declt pauzril''

Trdsdtura

Itdsdturu in sus

DE ARCU$FARAPAI}ZEINTRE
TRASATURT
__'*
j lntre
flecare trasJturdavlnd patru limpl'
pduzl
ele' ,,!!!,e
rrruE EtE
qucram acum
6fcu! rdrd
rdrd PduzE
acum trasalurrde drcuf
\ucr6m
"_'1_
_
.

Atenti mdre ld dpucdred drcugulLri,lnainie de aJ alezd pe codrd;l' Nemdl fdclnd pauze-lnlre


hisiluri, conbolul se face mal greu Si atenlld nodstr6 este chemdt; In multe pJrll dodaldj

*
-

Nu strlngemarcutulIn mlna.
Nu apds:lmcoardaci susllnemarculul.
aplac;luso. spre lhba.
Bagheta.se

r-

de calut.
rorut.
Nu clntdm dPr@P
aprodpu6
punct-dl coardel
prln acelaii
acela{i punct-al
codrdel.
sJ treacd pfln
Arauful
Arcuful si

r]
lii
il

- Cotuihebuiesi a,utekasitura:(a)ln prlrllulslertal hdsaturiita toit ib) in llttrnulsfrt


tn sus.
al lrdsilturli
-

lncheleturanu se cobodrJ sub anlebrdl.


Nu smuclm arcutul la cdpefe.

u.na
doruil
rre.i

\\

\
\\

\\ \\
i\.
\\ \
\\

u'nu

'

u'nd
do'ut
-k:'i

ll
l'.

Lucrdmpattu trddturi pe fiecarecoardd.


Corcclatnltosalut,t,dLD,ice,i observ._ gre$elile.
(u
su5lirrulli
inaintedIlecrireileclli, zrlnic,Iucrdmexerclliitede dpucdrP-desilndere, drcL)ul

ll

( \ l , u 5.
dtq
f , leclid
uLru u
dpoi
d
r s u s t r n u " ifl formele de rlucru
'P U r nnesuslinLrr.

puncle'e de
de
mereu iunctql
Conttolim rnereq
degetelor' Cantrolam
milcdter degetelor'
vloiciLrnemitcdred
cu vtoiciun;
rdr, ereculind
executird cu
Numdr6mtdr,
Numilrdm
dtinuere d deqetelorcu baqheld.

i ,r
" )

',iil
'll1
iJ

.111

. i
rl
iil
u

rl

r,EcTta r0 /'

PE NOTE

notele Pe care lelam invdldt, adie-i

,o

o
,

t
)

l
o

Jl
a

Pe caafua.II

o
i)

) )
a

ll

Ll

d da

) )d

lt

)o a

l i l t i l)
l.,.l. l
.
a
)
t
a
)
a
)
.
i
l
a
)
d
t
a
)l)

t i l l l | l |
a a a a ' a a a. . . a

l l

Pe coada llI

o
I

?
L

?
l

'
l

tI aI

Pe coarda IV

l0

1l

l
d

ld

a.,
' ' :
r

aaaa aaaa ....

tL

aaaa

t i| l l

aaaa

l l,

l r

3 0aa

l '

tt't

I l t l

aaao, o
:ir

i - E c l t 4r t <

MASU RA

timpi .lD

Toate sunetelecare.compun un cintec ldu o pjesa rhuzicald Elnt orlnduit ln grrpurl de


egale.Aceste grupuri care se numesc mdsuri, la Er&1eclntece slnt de 4 timpi, la altele

rimhi

Ab O

6^1

or-

Se spunec; o piesi nuzical; eEtescrisaln ndsuta de 4 tinpi - dacd m;surjle dln care
se compun au Iiecare,patru tknpi, 10 mdswa de 3 tinpi, daci ficare misur; are trei timpi si
dta mdi oeparte.Noi vonl Incepes,i clnr;m lo mdsurade 4 hmpi.
'La o piesa muzicaldpe cale o allzim, lecunoa$emgrupurile de timpi, egale, dupi primul
timp dio fiecare!r;sur;, care este tnai tate decit {ejlalti tlmpi, adicd este accentuat.
lir scrls, mdsurile sint separate)iorre ele, prln Iiatj drepte verlrcdle,care se flurnesuba,.ed,
/4ris,1/d.Asllcl. in mas!ro dc 4 tir.)j vorn scriel

I
I

. 1 . 1 . ' i i" - l l
5au

1,'

1'

d il

sat!

);)))JJ;,1JJjJ1;Jj;11
Uiiirna bdrd de mesurii dinh-,o pies; muzienli !e ${rle dublu -- dou, linil verticale,piralele
li se' oumetle dubla bata.
Dupd clm vdem, li linind seamdde {eea ce am iovdlat lri lecfia frcutd despre valoarea
notelor,ln mdlura noastrdde 4 timpi pot lntra, lie o shgurd notd lrltreagd,fie 2 doinr!, fie 4 pd,
timi. Mdsura aceastade 4 iinpi a foei nur$iti de muzicigni-- t|rdsutct de 1 pdtr!m!,1\,.a .ste
noiafd,.catt oricare alid mdsurd, la inc.put,,rlljecdrelplese muzicale,ln felel ulm;tor.;. ldumirul
de sus ne aratd cd ma'suraare 4 iiropi, iar n'Jmdrul de io6 ne aratdv.lloareau1ll: tilnp. Sa scrie
asifel la inceputulpiesei muzicale:

'i

c)
sAU

4
4

I
o

(;)

sau

4
4

d d d

JJJJ

Exercifiipe toatecoardele
in misuraI
pe c:oatiaI

t 7

t ' r rI l ' l

lllltl
'
r
l l
a

I a t l' l I
4

4 o

t J
;

l
l
l

t )

l o l l

, rt 7
r ,r

t f r r

'o

l
l .

) a.

I.d

tl

r)
t

tl o

tl o)

it

'

tI
|l

t
)
)
t

. .

lI

t t t l l l l l l i rl
a ) a . J I )a ) a) a l l . Jd d e

JrJ

Pe coada lll

r) ) r)

) r)

t )

r)

t )

t , r l l l l r l l l
) ) ) ) t a) a | 1 . . . . I
l

ll

) ) r),)),) la a a atl
Pe .oada IY

l0

.L,

| .;

I o

11

4
4

) r) ) r)

t)

l
)

ld

6)

t)

ll

12

4
4

I I

a a

.l a1 a l

Ja
t

l ,

I I J r JJ . lr J J J J
)

l i l al a i i | l t l a l l .i .t . l . r' l , .
l )

tI
I

EXERCITII
in valorl de note lomblnata, cu arcug itireg
Ipe acee.tl coaJdit)
Pe coarda I .

Ir rrr

o l o

Illr rl
t

r t 'l t | |
ol

2 ' t)

l o l o ll
'

lr ?r at t tt ?l rl l l

) 1 . 1 ) ) ) ) t ) ol l

a ol l o l l

t
t

. l l l ' 1 , ' r t l
t t ; t 1 d d l l . . ) l

t ) ) ) ) t)) ) ) t) )
o

t )

ol l l.

l
l
r
a a a

J )

) ) , ) ) ) t ) ) j

Jt ) )

tl
o Jf'

Pe coarda III

l t l l , l l
a a a . l dd l o l J d l a a a a l d
t

4
4
a

Jr.u

,
r
r
t
l
a a a at )

4
4
a

7 r

; t J) ) )

r J) ) J r ) ) ' t
8
) ) ) 1 ) ) ) t ) ) r J J) r
) ) r , l J ) l dl . r d tl o l ) r
)

t )

Pe coatda IV

t ) )

) J J r

l o

r )

) ral at a l
) r ar a l o l

l r

lQ

L o

r )

) ) J r

'

) ) ) r ))

) t

r ) ) n

lt

2 ) ) .J
)

. .

l d

t )

t
)

t )

r )

r ) ) t

a a l;o I o

1 . . d

JJr

d r , l d .

1 )) ) r

)l t ) ) n

36

h ,

T,ECTIA

'5 ':':

PORTA?IVUL
Aqqtrr.e not.lot 9c Portitiv
nu fi cit de subliri
Semnele pe care le,am lnvatat plnA acum atiku numai durata su$etelor'
acesten in lecliile
(gEee)'
slnt
lau qroasesaq cum se spune h muzica,lnalte (dcute)sau ,oase
sJ
ni
se rrdre lndinie
trebuil
L""rl". o*tu u sti care este ln6llimdruneielor pe care le clnr'im' a
peniru
cd; de alifel'
ti clntam. ba sa nu mai fie nevoie de acest lucru ;i
;;;;;;;-;"d;"
pune
Ir
dispozilieuft
* fi chrar lmposlbil de apUcatricemul dcest4 $tiint6 muzicii _ne_
ir",
Acest mil'
".,1r,
prin care pstm nota srneie{e,ln ata fel tnclt-sa deosebimdifriiele lor tnd\lml
rniiloc
- sau
pe
cate
lnire etei
b; constd tnk-un grup de cinci linii orlzontale, paralele fi egal depdriate
- s. u"q.; s""tn"t" lnvilate ln lecliile trecut (patriml doini' -rote lntrql etc) dupa
t-ir"
"or:,1or, ca pe'o scat;, cele mai adlnc{ (grave)mai ios fi cele mai lnalte {acuie) mar sus'
lndlflmea
Acest grop de cinci linii patalle se n'rmelte portati''
Iattr irn Poridtiv '

Dupd cum putm obslva, iot'e cele cinci linii

s\nt patt

spttlll

Semnelepe care le.am hveFt se staz{ atit pe linii ==--=

cli ti lo spatii :

de\.enindln acestlzTt nale muzicale

Atlt linltle clt lt spatttles numiri de ,os h srs:

........_
-

l i ni . Y : liniatr --

lifia fi
linia X lin;d I .-

pe 'dn liortativ - pe
Sunetelemszicaleslnt, insJ' msli mai numetoasedecit se pot scri
decit ceamai de sug
fr"iile qiii sp"tiile lui, Exist; hca foarte multe suoetemai asco{ite,mal inalie'
notE de pe polidtiv ==-

groase,
ti, de asemenea,altele mai

iodse, declt cel mal de ios slnel a1 po*atiwlui E

Penhuastfelde sunete,atunciclnd ele aparln Pieslemudcale, se f6c pe[hu flecare


dln ele * o scaldspeclald,lonnatd dintr'una' doud sau mdl multe linlule, oumite llnii supllmentaret
care ne oermlt sJ scdem note !i ln afara poatativului,

-o. o . J l =

!
p
poriatlv
carese aumegtecf"4 I4i Jol lrD't rlnt tl alic
3e
srri
semDul
lnceputll
llec?lrui
, La
chi). Vom vedea,mal thzlu, rostul acestulsemn * de ce se nurrlette ata' D dcum lnalnte, decl'
vom scrie ti vom c1ti notele numai pe portdtive care vot avq la capAfuldin stlngao thele de $oL

Sd asezh pe un Pon6tiv todte notele car s pot scrle, pe llnlt $ tn spallil

Dupa cl.lJnam spus $ mai nalni slnt lncd multe sunete- ti mai ios tl mat sus de a'
gcar?lde note mult
cesieu cure !e scriu, lnsd pe ,1 intrc li'r1i1esupliment6re.Putom avea, deci, o
mdi mare, mal lntinsd !

5 d

Si rnci n,am terminat sunetele muzlcalei sint lrcd multe $tnte - ti mal ,oase lgrave) !i
mai tnaite {acr:te) - Eclt cele dln aceast:l scar:i. In{ruira tutlror sunetelor - de la lel mal dc
Jos {grav).plnd la cd'ir.ai inalt {acut),se n1jme e scara muaicsld. geieruId" Pe po'tativul de mai
sus, nu am scris chlar toatil scara muzicala generdld ci portea ei ca mai lDtrbulnlatll lo muzlc:I"
Pentflr a itstea deosbi aceste sunete unele de 6ltle, fovdf.ltl dln trecut l'au dat difetite
Dumirl. latd cum au Ptocedar.
Daci s'ar fi dat chiar liecdrul sunet dio scara genetale.muzicaH clte o numh, s*a. fi aJuns
la a{a de multe numtri de note (cite sunefe slntl) lnclt n{ letat fi putut limeni line minte. S,a
obsirval lns:, ca ln scara acastade sunete, tot meru, a 8,a keapH seamdn:lfoarte mult cu prlma,
ori de unde s'a! tnccpe dum;ritoarea. Mlzicienii au p.otitat, atund, de acest lucru tt au dat ootelor
numai Fpte numili - celei de a 8'a dlidu,t acelasl tutoe ca primei, Au luat i, ca nurniri.ale
notelor primele sl'ab dtn fiecdrevers a1 unui vechl im$ pe cale 11vom lnvdta lnai tlrziu {scrtuln
.limba latioa).
38

'Cele
lo$ruirii lo ,s:Jire-{'l- mai tlrzlu tnlocuit
lapte numlri ale notelo! slAt, ln oldlnea
do) Ddld vom cunortte ere
d;,-';r:-;;, Ia sot' tall s/ td opla not6$tm ca e;te iard{t
rncur tuturot
",b
."ig'^a - la rrnd - rn sur 5i tn ios' vom pltea arra
.;;';;r;i'
#;;';;

i1
1,1
1

celotlalte oote dln sclrd.

l
I

*=:'

cure re'
sub portutiv ffi
de d.o 3'a dal notei scrlsi pe lliia I supllmentoride
,.-l'-'
poment mdl sus Pornjnd de la dceasrnotd ln sLr3
Drezlntdsunetul cu cnre Incepeavechid imn'
din scaramlacal'l
,t tn tor,,ro- alld numilea fi locul tuiuror notelo!
*rirr"u

t!

^, D0

I1

. r. o o . E g g g

l
.,!
'l

|ii(3:l====

i mi

f
pe coarda
dlferite' dupa cum am has.-cuarcuid
Pha ac1lm'am clntdt pe vlosrd Patru sunet
lsint
sctise
laid'ler
g5sescfl ele,ln scfa muzicala
i. se coatdelell. lll sau IV Suneteleacestease
p'tnmU'
tn vdlorl de doiml, fnl, de celelalte,car 'u valori de

{t

:penhu
pe scara' de
a afla numele tor' pbrnlnd !n sui $ ld ios'
Putem l4ce uqor socoteala
not. do. Ele vor fi deci'
h *:.dtcd
?-'5

soll

Re

lmp'rliti
Stllt ci orlce plesd mu'lcdld lte
lut
sol'
rncepuni plesl, Lqedlst. duptr che{a

La

ste ifldicat la
h malurl' Intr'un anumit fei' care

1
{1
l

J
i.,

MI

t4O

t,i.
"

I
!

I
I

. K
lli

lir

q
{

t
II

?
1
j

/^''l

',:/

T
-lt
'ul

il1

6 r t

I
\,,
fi

i
l
I

!!cTla

11

il

CINTATUL IN ANSAJI{BLU
Violonistu,lclntd ftreotl lingut sau,cum se spune solo El cintd' mal aldt lmpreunll cu
- ln orchstrt
altt tnstrumendsti- viollttl, vloloncelisti, conkabasti' tnrttumeDti i ,ufl?ltoti etc'
,uu trnpr"utu'""r uo piunttt- (cu acompaniatientde pian) sau, lmpreundc1run 61tvlolo'
rn*, adl.A In duet
Clni.tut lrnpr$d crl unul sau mai mulli lnshurnen8{tl,to leElali tlrrp' se nimetter '/r ansamblu,
- ! d.!e19"
lo leclia aceastavom clnta, ln aosamblu- elevul lmpreunl cu profesotul
prlntr'o
btr; co'
Fiecarebucattrpe cat o vom clota este scrisepe doud poltatlve teuDlt
pe
;1 doild
muoi d print!'o Ilnb ;erPltltoare$t' {a dcoLatlii:pe ptlmul portadv clntil .levul,
oiofesorul.
Mai lntlt eleYulva clota Partea1ut stngur, pllii o va tnvdla bln, dPoi o va clnta lmpreuna
profesorul,
cu
Vom vdet ca este mult mai pldcut pentru urechedisoci gllrd ctntdm ln ansamblt-

t)

Fr, Ilermann
(1828'1907)

(1828,190?)

,1

:t

I. t)onBlumenthal

ll

t ! c l I A

t 5

E X E R C I T I IC U A R C U $ U L I N T R E G I N D O I M I $ I i N P A T R I M I
ln exerciliileurtndto.rc {ln doimi) atcutul estehat mai repede (de .doui ori mai rqpede)decit
atunci clnd execrtim note lntlegi.
'
Dupi ce ne'am obi$ uit cr1 notele, este nc884! 9d oblerv:ftn cu atentie ll ml|cdrile bratulul
drepti hisitura sd fie.-dreaptx (pala1elAcu cdlltul)r si nl, lklogem arcu{uli 3d nu apisim Pren
mult coardd.

a)

^:^te

{* i*

t'->"^
: l

-+

-+

-+
6

.-+

Exercifii cu arcu$lrllntreg, ln pltrlmi


Arcutul va Ii tras ti mai.epede declt la executarea
doimilor, de douAori md repededectt
1adoimi fi de patru o mai repededecit la notelel!t.egi.

10

48

! E C r r A 1 6

S E M N UD
LEiEPErrTlE

Clnd o parte dinir,o pie$ muzicala,sau chiar piesa lntreagx se repei; $i auiorul nu vrea sd
o rnal scde Ioci o.da6/ se ldtrebuinleaz; semnul de repetitle - o'bar; duble cu doui puncie-ll1
dreapta ei, la lllceputul pArfi care se lepetd ti altd .bara dubld, crl doua puncte in stinga ej, la sfir'
. $tul acesttp5rti. Partea cuprinsd lntre aceste bare se cint:i lncil odatS| se repetd. Cilld repetilia
9 face de la lAceputul piesei, nu se J.]aj pune bara cu puncte la lncepui,

,tv

LECTIA TT

, r \

: : . ; / \

..t :.

a.- I

.
\

i \ i

l\ i

i\ \-/
\\

lL--:

l ! .

\ '--

E X E R C I T ICI U A R C U$ U L I N T R E Gl,N V A L O R ID E N O T EC O ^ I B I N A T E
l$ iecltlle trecute am luctet Dote de valod egale. ln teclia aceastavom clnta exerctlii cu va.
lori dlferite, dar tot cu arculul lnheg. Deci kebuie sd linem seama cd alc1lful va fi t.as mai repede
penhu valollle mai mjci de note li mdi incct penlru valorlle mai mari.
No trbule sd smucim mina de pe a.cuf la iapete -, mai ales tn rrdsJtura pe notete cu

valorl micl {adicAin hds:tura repede)..;.-

! ,

il*

Vom clota acum in ansamblu cu pianul,


La plan notele se scdu pe doud poriative' deoarecepianistul clntd cu ambele miinl (penfru
Ilecare mlnil clte un portativ). Ata ca duetul cu piaflul se sclie pe tlet portaiive, unul peniru vioard
ti doui penhu oiao.

H. E, Kayscl

,,

L E C T T A 1 3

\\
\

PAUZE
Pauzelede notd intre*gi, dolmcSl pltrime
Ca ti lo graiul omenesc,tl ln n]uzid, ln cursul unel piesemuzicale,esie nevole,dln cind
ln dnd, de ticere, mai lsngd sau mai scurtd. Aieastd tacere se r.umestepauzd.
Pduz6(tdcrea)se poate face cit dureaz?io rrlilsur?l sau mai multe masuri! cit durenzi un
tl,'np iu mai mulli timpi,
ln aceastilecJievom invila pauzelecare dureaz:patru timpi, doi timpi si un limp. Penlru
cd ele corespund,dupd cum vedm, valorjlor de iote htreagS, dolme tt pdirlme, se il numesc:
pauzd de notd intrcagd, pauzd de daime, pduzit de pdtrime.
Palza de not6 lntreagdse noteazdcu o Iintuldgroasd,orizontald,sub linia IV dstfel'

Pauzede doime se noteazacu acelatisemr, a$ezatdeasupraliniei III, astfel,

Pduza de pdtrime se noieazdclr o linie ferpuitoare verdcal:, dstfel:

' '

f-l

lI

<---:-'

r-I r--

rr

H' E. KaYser

t E c T l A

1 9

I TE A R C U$
S E M N E L ET R A S A T U RD
'rl,SemDuln ne arat; cJ trebuie s; mergem crl drcuful dinsPre scaun dttte vlrf.
Semnul V ne atatl ci trebuie sd mergem dingpre virf catte scaun'
Uneoli, 6ta cum se intlmpld ti lo exelciliul urmdtor' deFi ultirna notd din mdsl]ra a 2'avine
ql semnul - adlcd trebul xecutatd
ctntatd cu arcusul ln jos, prima nota gale urmeaza este nolatil
pe
tot ln ios. Aceasta inseamndii, ln iimpui pauzei (m65uraa 3,a), kebuie'$ ddicam arcutul de
coarde $t si,l ducem rePede, pe deas{pra coardelot, in sus, penhu ca 35'l punem pe coardS,la
de unde sa liagem, apoi 'ot in ;os, ss,l cum Eralasemnul scaLrn,

t
t't

5b

"1

Pestecitevd leclii von lnsepesd cintdm si cu degetel; miinii srlngl. fsle dec, tir pul sd
afezxm mlna in pozilia io care vom putea iinta cu degefle,adicd ling; prdgu!, AF ca-'in-depdrt;m
mrna de corpul viorii si o ducem de'a lllngul giiului viorti pind h dreptuL pragu|uluii unde o afe'
z;m astfel ca degetul ara'fitor si fie cu falFngaa tteia'ln cteptul gitului viorii lingA prdgul ' dege'
tul male se lipe*e de gltul viorii, cu pernila plimei- f;lange..Mlna stii_dgaiald Ce gitul vrorii cu
lnchelerurau$or frlntd ln afsfi.
.
Uegelele1.2,3 ii 4 stau aduserotunjir deasuprdcoardelor'tu virful lor la o micridlsranla
oe aceslea.
.

nu mai spdijrr; Viod.a!


J.n aceas6 pozili tlna
d? altfel nici nu mai e nevoiE, cdci pln; acum
ne'am obisnuit sd linem bin vioara la glt.

Esie foarle important sA nu st ogem' cumva,


gltul.viorii, inire degetul mar ti degetul ar6 t6tor. .

Bralul sting se dpropieusor de corp, aF incit cotul 5i fle atezatsub vioarl.

: '

1'.

' ff;;
+

,-r

ff

Fr, Hermann
(18S8,1S07)

E=:^:
1-.-,/

:-.

...a :.,2,-,t-i-

r.EtTra ro

a)

S; lncercdmacum sa clntdm numai pe o singurJvio6t; caeacc am cltrtatln aceste duete


II);
Se ludm duetul I pe car 11avem scris,mailos, numai pe sn poltaiiv (ti' vioara I ;i vioara
pe
arculul
timh
cu
acelati
tr;gind
alta,
i/,
asezate
una
sub
sd clniam amlndouanotelcare slnt
anrl"
o
(antebraFl
are
cotul)
ti
amlndoudcoardele.Cum $im c;, pe liecaie coatd6,bralul drept
pe
pozilia
drept
trebLriesd fie intr
bra{ului
douii
pazitie
(planul
cind
clntam
coarde,
coardei),
mjtd
pozltiacoardeiioletioareii poziliacoardeisuPerioa.e.Vofq clntd ldcii o datd prjmul duet, apoi.sd'l
clnidm numai pe o.vioard, astfel,

62

Vom cinta loci o dat; duetul 2, apoi ll vom cinta dumai pe o viod!;, astfelr
,

clnta pe o singud vloar6' astielr


Vom clnta Incd o dati duetul 3, apbi il vom

sctise asifel ca 3a le chtam


E erciltile cdre utmeaz2lnu slni altceva declt dueiele 4,5 qt 6,
pe o sinuril vio.rra.

leclte,dintt'o dau pe doua coarde's spune ca


Clod clntlrn, a$acum am fdcut ln aceasiS
alec\*AmdubLecoatde.
113

L I Clt.A .?r

ATATIDE ARCU$
rmeaRltneAlncuStjl-u.l; CINT'\TULlN JU
'
egale
Arcll{ut re po6t.imp&$lo doui tumdtt$

'

''' 'cul

c'.r
!' , :.1q!3-*"1:T,.YLI']""'"** Jumataka
' Puternfaceacensta
lirsemnlnd
lmParFre
*
!e
vtd
d'nspre
"':j"', nli'ioo'a'
iariumdtatea
"ot
*".',"'$:fi':T1iff:V.;:ii:,i:tlii;|ii"iuitaiii"
*i i'^.u'l'l'-"!!,1'|o-o!j.'^
ium"4. o aouo1ut4diate

;r.';;:;;;;d;;rT:l'Ys"'--:i"T:1'i'"'j:f
#il'il
i''"#fi
",!Il"
"'i:*1;':":;
r''l';::,];:.;ii!1"T.
,,*.'*,1,
'n
s
:::r1ll'll""il
notatpdrlile
capet'
*:*i
*::il";l.,?'];:;T
L'cien
ii*,cez.,t
il;
;"tu*;'
ll"'llTit-"*i*"'lii"HrT;"11i';
'
ariutul cu litete, astfel;
'Tilr.ruiit;
c6re ldpdrltm

;."

arcu;ullntres)'
'" (cu 4 senoteaztr
;; ',1-".1

3fu*util" de arcu6cu litera C

arcutdrui
cum{dmcd pdrlile
"" "-"a,{J"-,"i^{"::-:,":'t:::"t:::a'iJ:."::lt":
sasescrietl cir'acate rtearatad a crtea
'l'qs11i
u*a arco$rluies(vorbd Asdel vom dved'
oarte"l'"iri['oilt"!':&i;;'ilHt;";
A :
81=
B? :
C' :
'f, Ca :
c, =

arculul lntreg.
ium;iateitinfetioati a arcufului
jumdtatea suPerioalaa drculului
sfertul I (de lngd scaun)
rlertul ll
sfertul lll
sfertul lV (de liogl vlrf)

T r i s i l r u r ad e a r c u ! i n j u m a t a l e ai n l e r i o a r d
Grljd ce6 mare pe care trebule si o avem clnd tragm
cu arcuful pe coard, este acea de

adrca
arcu,uisa
fi" _".J1;;;;:p",fecrd cucoa.di
:"T:li:;::"1::#":::1"1"",::":1:11r,
inferio.ria drcu,urui.
iumdtatea
,.a;";";;-",:"",;;;".a'ff
::"f::":,i::::,:1il^"111,j1,,"
depllneascd
urmdtqarelecondiliir

fie c:t rnerBemcu arcusullr suc,sduci ll hagemin jos, cotul


lrebui
. ..1.
-"tT
dteptul^scaunului
(e";"*"j
;;;;;;;
adtcase ridicd,i se coboara,,.urrqlnd
,.uiui'*|t"
-ro,uo;i,

tn sus,incheleruram nii se tndoaieo5o, in ,ur- _

,*:l lncheieiura
:::rul se indreaptd.
. la kdsdtura
tn jos
"?:-9tlo

'FExercitii in iumitatea inlerioari a arcusutlli

,.

Br

t"

* lar
_

pt

,4!

i.

L E , CT I . A

tiaseturi'de arcut in Jumitateasuierioari a arcusut11t

B1

nV

rr ./

B1

L..

ti7

- ,".
J. '--

t.

22

6 l " 2 2

.!i :

,t.j

l a c l l A

1 3

I E A R C U $C O M B I N A T E
T R A S A T U RD
I E A R C U $I N T . R E G
$ I I N C E L ED O U AJ U M A T A T D
In aceasttr
leciie vom execulape cele 4 coarde fi rAsahrricu arcutul lntreg ti Fl#turi cu
lumdtiti de 9rqul. Destgur, vom cinta, cu arcut lntreg, notele cu valoare mai mare $ cu jumdiate
de a.cul, tro{elecu vdloaremal micJ. $l nu vom uita condiliile trdsdturii de arcul tn Jjecaredlo
cel douAiumdtdlide arcut,.condlfllpe care l,am tnvdtatln lectiahecutd,
Exrcltii cu trisituri d arcus intreE gi irr cele dou[ Jumetdl de arcut combinate

;\

Lr!

. t 6
-{.

Bs

.L7

t8

A 21