Sunteți pe pagina 1din 22
CSF ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 321-342 BISERICA ORTODOXA »ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN TARGU SECUIESC. CERCETARI ARHEOLOGICE Biserica ortodoxa ,Adormirea Maicii Dom- ‘nului” este amplasati in marginea orasului Targu Secuiesc, pe un mic platou usor inclinat pe directia vest-est, la limita unei zone mlas- tinoase. Terenul apartintor monumentului este delimitat partial de cAteva cladiri civile, partial printr-o ingradire rudimentara; in partea' de vest a acestei incinte se afld un alt monument istoric, cunoscut sub denumirea de »Scoala Veche”. in toamna anului 1998, in cadrul programului de restaurare si reabilitare a monumentelor’, s-au efectuat cercetari arhe- ologice in exteriorul acestora, dupa un plan adaptat necesitatilor proiectarii, stabilit impre- uni cu seful de proiect? (pl.1). 1, Stratigrafia generald a sitului Solul viu este reprezentat de straturi succesive de lut: galben, brun si galben-verzui de mlastina (straturile 5-7); in general sipatura s-a oprit in cel din urma. in jumitatea de vest a incintei, solul viu este suprapus segmential de straturi relativ superficiale care atest existenta unei locuiri din secolele XVII-XVIII: strat de pa- mint negru amestecat cu fragmente de piatra si cirimida (stratul 15) si lut brun cu pigment de chirpic (straturile 17 si 20), Limita superioari a acestora se afli in medie la -0,20 m, cota de la care incepe un strat de lut cu fragmente de c&rimida si piatra (stratul 16) depus cel mai probabil in primele decenii ale secolului al XIX- lea, inainte de construirea sooli (pl. 2/1, 3). in imediata apropiere a bisericii nu au fost reperate straturi de cultura anterioare nivelului de constructie a acesteia, din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea; grosimea depunerii cu mortar variazi intre 0,10 si 0,40 m (stratul 4). Dupa construirea bisericii, terenul a fost ridicat superficial printr-un strat de pamant negru cu pigment ceramic si cu mortar (stratul 3), pro- venit foarte probabil din partea de vest a incin- tei, unde se gaseste rispandit pe toata suprafata, respectiv cu un strat de lut purtat amestecat cu fragmente de piatrd si cirdmida’(stratul 15 - pl. 3/2). Aceste nivelari s-au derulat in cursul se- colului al XIX-lea, ele reprezentind foarte probabil incerciri de eliminare a umiditati excesive, printr-o metodi ins nu tocmai potri vita. In partea de est, nivelul de constructie, cu 0 321 grosime maxima in apropicrea zidului de 0,20 m, este suprapus direct de stratul vegetal (pl. 3/1). Alte urme de interventie umana au fost sur- prinse la extremitatea esticd a incintei, la dis- tanta de aproximativ 10 m de biserica, marcate printr-o lentila subtire de moloz la -1,30 m (stra- tul 13). Aceasta este suprapusa de o nivelare masivi cu lut pigmentat cu mortar si amestecat cu fragmente de piatra si carémida (stratul 12). Materialele recuperate din aceasta zona apartin {n totalitate secolelor XVII-XIX (PI. 3/1). 2. Biseriea (foto 1, 4-6) Biserica este format dintr-o nava alungita in interiorul cireia se delimiteazi un pronaos ‘ngust, si un altar inchis in trei laturi fatada de vest este articulati de un turn clopotnita. Con- struirea actualei biserici de zid a inceput pro- babil in jurul datei de 27 iulie 1783, cand ,s-a {flicut de piatrit in locul alteia din lemn in acelasi loc” , conform pisaniei pastrate in interiorul altarului', Pe turnul clopotnité este inscrisa data 1795, care marcheazi foarte probabil incheierea lucrarilor. Biserica a fost apoi reno- vata in 1929, de ctre preotul Nicolae Dima, in 1937 de citre preotul Joan Rafiroiu, iar dupa cutremurul din 1977 s-au efectuat reparatii in zona turnului si a acoperisului, dar cu toate acestea, in 1998 se afla intr-o stare foarte proas- td cea ce a si determinat de altfel includerea ci in Programul National de Restaurare. Frec- ventele probleme ale constructiei au fost de obicei puse pe seama terenului instabil de fun- dare, in parte mlistinos, si a inundatiilor care se fac simtite anual. Cercetarile arheologice au scos in evident faptul ci biserica este construita intr-o singura etapa, fundatiile celor trei compartimente (turn, nava si altar) fiind tesute. Talpa fundati- ilor se afld la -1,30 m pe Tatura de nord, -1,20/- 1,27 m pe laturile de sud si est, si -1,30/-1,40 m pe latura de sud, in apropierea turnului*; santurile de fundare s-au adéncit intr-un strat de lut brun neumblat, cu exceptia laturii de nord, unde santul a strabatut in intregime stra- tul brun, oprindu-se la limita superioari a stra- tului de lut galben-verzui de mlastin’. Zidaria fundatiilor este realizati predominant din bolovani de piatra de dimensiuni medii, cu rare DANIELA Marcu-IsTrate, ANGEL ISTRATE fragmente de cardmida, iar ca liant s-a folosit mortar de var cu mult nisip, relativ friabil. Nivelul de constructie este marcat printr-un strat consistent de mortar amestecat cu frag- ‘mente de piatra si pigment de cirdmida, aflat la -0,60 m pe laturile de est si sud; pe latura de nord solul viu este suprapus de o lentil de nisip, a cdrei limit superioara se afld la -0,35 m, dar spre vest, in apropierea turnului reapare stratul de mortar Ia -0,25 m. Din analiza parativa a nivelelor de calcare rezulta c& fundatiile bisericii au fost adancite fati de nivelul de calcare din momentul construirii bi- sericii, in medie cu 0,60 m pe laturile de sud si est, respectiv 0,80-0,90 m pe latura de nord, inclinatia natural a terenului find tot pe directia vest-est. in toate punctele investigate linia zidariei este verticald, cu exceptia laturii de est a altarului, unde fundatia este decrosata spre exterior cu 0,20-0,25 m; depunerea din timpul constructiei are 0 grosime maxima de 0,20 m, iar imediat deasupra acesteia peretele a fost tencuit (pl. 22,45; pl. 3/1). Nivelul de constructie al bisericii suprapune direct solul viu, iar putinele fragmente cera- mice recuperate din structura lui confirma fap- tul cl a fost depus pe supratata in secolul al XVIIL-lea. In intervalul scurs de la finalizarea cladirii pana in prezent, nivelul de calcare exte- rior @ crescut in medie cu 0,60 m, cu exceptia parti de est, unde cresterea a fost mult mai mica, cu numai 0,26 m. Nivelul de calcare din interior se afta la -0,53 m, deci initial era aproape la aceeasi cotd cu cel din exterior, Ridicarea artificiali a terenului exterior, in special in partea de vest, prin depunerea unui strat de pimant negru cu pigment de teracota si ‘mortar, a creat ins o diferenta de 0,50-0,60 m, care ulterior a avut drept efect cresterea umi- ditatii, influentand negativ evolutia cladirii, Diversele reparafii sunt marcate prin lentile de moloz sau nisip si pietris, care se interpun intre nivelul de constructie si stratul vegetal. Desi textul pisaniei sugereaza existenta unei biserici din femn mai vechi, in limitele acoperite de sipitura nu au fost identificate astfel de urme. Aceasti situatie ne determina sé avansim trei ipoteze de lucru: 1. Daca biserica veche a fost realizatd exclu- siv din lemn, fard o talpa de piatra, este posibil ca eassifi disparut complet, fard sd lase in urma nici un indi 2, Daca biserica veche a fost de dimensiuni ‘mai mici, atunci putea fi in intregime inclusd in cladirea actual; in acest caz este ibil ca 0 322 sipitura in interiorul celei din urmé si evi- dentieze urmele unui alt licas de cult. 3. Biserica veche putea avea un amplasa- ment usor diferit, eventual in partea de vest a incintei, unde att stratigrafia ct si materialele descoperite indica o locuire mai veche, din se- colul al XVII-lea. {In orice caz, daca a existat o bisericd ante- rioard, aceasta nu putea fi mai veche decat din doua jumatate a secolului al XVil-lea. 3. Scoala veche (foto 2, 3, 7) Scoala veche este 0 cladire dreptunghiulara, amplasata la extremitatea de vest a incintei descrise anterior. A fost construita in jurul anu- Tui 1836, conform inscriptiei aflate pe una din grinzile tavanului din incdiperea de est, iar 1a data inceperii sApiturilor se afla in stare de colaps. Investigatiile arheologice s-au rezumat a dowd casete, amplasate pe mijlocul laturii de est (S.6), respectiv la coltul de nord-vest (S.7). Fundatiile cladirii sunt realizate din bolovani de piatri de dimensiuni medii legati cu mortar nisipos extrem de friabil, initial fiind adancite in pimant cu aproximativ 0,40 m. Nivelul de constructie in partea de nord-vest este situat la cota 0,00, si marcat printr-o lentil compacta de moloz; peretele de est a fost construit de la limita superioara a unui strat de lut amestecat cu fragmente de piatra, tigla si carimida, care a constituit o nivelare a terenului peste 0 locuire mai veche, cu partea superioara la +0,10 m. Pana in prezent, nivelul de calcare a crescut in medie cu 0,30 m, prin depunerea artificial a unui strat de umpluturd (PI. 2/1, 3). in apropicrea scolii s-au identificat urme de locuire mai yechi, care s-au adAncit pind la limita stratului de lut brun - sol viu sau chiar mai jos. Un strat de tut brun cu mult pigment ceramic (chirpic?) a aparut in $.6 sub talpa fun- datici, cu limita superioari la -0,42 m; depu- nerea este extrem de consistent, cu o grosime ce depi-seste 0,65 m, nu contine pigment de ‘mortar dar in schimb este destul de bogata in fragmente ceramice din secolul al XVII-lea (Pl. 2/1). Dintre acestea, mention o cahti oali cu deschiderea dreptunghiulara, fragmente de cahle plici cu picior de montare scurt, precum si destul de multe fragmente din vase de uz comun, smaltuite sau nu, Aceleiasi etape ti apartine 0 groapa surprins& partial in S.7, cu partea superioara la -0,85 m, iar cea inferioard la -1,15 m. Limitele sipiiturii nu ne-au permis s& descifrim 0 structura coerenti, dar este Posibil ca in aceasta zona s& fi functionat 0 Biserica ortodoxa ,Adormirea Maicii Domnului”.. locuinta semi-ingropata. in orice caz, dupa abandonarea acestei amenajiri, suprafaja a fost nivelata cu un strat de lut galben curat. in $.6 nivelul de locuire mentionat anterior a fost suprapus de o constructie din lemn: a fost surprinsé in site o talpa din lemn, iar in apropi- rea acesteia zgura din fier, multa arsurd si fragmente ceramice din secolul al XVIII-lea (pl. 23). Dupa scoaterea din functiune a aces- tui complex, terenul a fost nivelat cu un strat de lut amestecat cu fragmente de piatrd, cArimida si figla, de la limita superioara a cdruia s-a con- struit cladirea actual. Acest strat apare destul de consistent (cu o grosime maxima de 0,65 m, intre -0,10 si -0,75 m) si in S.1, intre scoala si biserica, depus direct peste solul viu, sugerand © oarecare activitate si in aceasta zona. Aceasta configuratie a straturilor indica faptul ci nive- larea suprafetei a fost realizata inca inainte de construirea bisericii actuale, dup’ mijlocul se- colului al XVIII-lea. Vestigiile din $.7 au apartinut unei construc- tii din lemn care nu a avut nici o infrastructura; functiunea acesteia este greu de precizat. ‘Cantititile mari de cérbune si zgura din fier indic& o activitate mestesugireasca, eventual un atelier de prelucrat metale ~ dar nu este exclusa nici posibilitatea unei cladiri civile, casi parohiala si scoala in acelasi timp. Dealtfel, placa din metal incastratd pe fatada principal a casei actuale mentioneaza functionarea unei scoli inc& de la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dar aceasta referire ramane deocamdatd cu semn de intrebare. O eventual extindere a cercetiirilor arheologice in zona Scolii Vechi ar aduce cu siguranta rispunsuri si Kimuriri pen- tru toate aceste probleme. 4. Materiale’ Cele mai vechi materiale din sApatura sunt cfteva silexuri care au aparut in pozitie secun- dard, rulate in straturile moderne (PI. 4/7-9). Toate celelalte fragmente se incadreazi in secolele XVII-XIX, ponderea cea mai mare avind-o secolele XVII-XIX. Materialul este extrem de fragmentar, ceea ce face ca analiza lui si fie doar partial. Ceramica este prezentd in cantitate foarte mare, in principal sub forma veselei de uz co- mun (catalog 2-22) si a cahlelor (catalog 23-35). Vesela este lucrati din past de calitate medie, degresat cu nisip si adesea pietricele, ars oxidant de obicei incomplet; variantele fine sunt slab reprezentate, ca dealtfel si ‘ceramica arsi reducitor. Modalititile de deco- rare sunt diverse: partile vizibile ale vaselor fiind in cele mai multe cazuri decorate partial ‘cu angoba alba, peste care au fost lasate si cada pete de smalt. Motivele decorative sunt pre- dominant geometrice, eventual combinate cu elemente vegetale extrem de stilizate; cel mai freevent apar benzi de linii paralele, care pot fi ‘mai intai incizate in pasta cruda si apoi sublini- ate cu angoba. Mai rar apare linia valurité inca- drat de incizii paralele (PI. 4/3). Interioarele vaselor sunt fie netratate, fie adesea smalfuite peste angoba sau direct peste ceramica. Formele reprezentative sunt: capace (in forma de clopot sau in forma de disc, Pl. 7/1, 8), igi (extrem de frecvent varianta cu trei picioare si maner, Pl. 5/1), vase de dimensiuni mici, probabil pahare sau cinite (PI. 7/4, 5/4, 5, 6), oale de dimensiuni medii cu o toarta (asa ‘numite oale de lapte), strichini, precum si cate- va fragmente de cancee. Dintre piesele mz deosebite mentionim o canité (PI. 7/2) si un castron (PI. 5/2). Ceramica de uz comun trebuie si fi fost pro- curata in principal din atelierele locale. Targu Secuiesc a fost la inceputul epocii moderne un important centru de olirie, in care functionau un numar relativ mare de mesteri’, organizati ‘in breasla in anul 1649°, Ceramica secolelor XVII-XVIII nu a fost pnd in prezent cercetata sistematic si clasificata, astfel ca, domeniul nu este cunoscut decat la nivel general. Productia de serie este insd relativ omogend pentru intreg sud-estul Transilvaniei, incluzind Tara Barsei’, ‘Tara Fagirasului" si zona secuimii', frag- mentele descoperite in s’patura de la biserica ortodoxa incadrandu-se in coordonatele aces- tui material®, Cahlele de sobs. Cea mai veche pies des- coperita este o cahla oali cu deschiderea drept- unghiulara (PI. 8/1); piesa a fost reconstituita din mai multe fragmente descoperite in apro- pierea Scolii Vechi, in S.6, in stratul de umplu- turd pe care il atribuim unei locuinte semi jingropate. Cahla-oala reprezinta tipul cel mai des folosit pentru construirea sobelor, de la aparitia acestora si pand in secolul al XVII-lea; piesa in discutie dateaza cel mai probabil din secolul al XVIl-lea, si pana in prezent pe teri- toriul Transilvaniei nu cunoastem o bund analogie”. Tot in secolul al XVIl-lea se fineadreazi citeva mici fragmente de cahle plici cu picior de montare scurt, decorate cu vrejuri in diferite compozitii (Pl. 8/2, 3, 4, 6, 8; 9n). 323 DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE Cele mai numeroase fragmente descoperite aparjin nor plici decorate pe avers cu motive vegetal-geometrice, organizate in forme care se repeti si se continua de la o pies& la alta ~ ‘cunoscute sub denumirea de motive de tip infinit. Tipurile cele mai frecvente sunt rozetele stilizate, cu numar mare de petale, incadrate in arce de cere innodate; destul de frecvente sunt siarcele de cerc suprapuse. Piesele de acest tip sunt fie smal{uite verde (peste angoba), fie usor micasate. Ele sunt extrem de raspandite in toatd Transilvania, in special in secolul al XVIl-lea, care reprezintt epoca lor de maxim inflorire, iar in forme din ce in ce mai simplifi- cate continua si fie produse si in secolul al XIX-lea. Cahlele descoperite in sipatur’ apar- tin cu precidere secolului al XVIII-lea, provin din atelierele locale”. Din aceeasi perioada mentionim mici fragmente de cable pliici decorate cu motive geometrice sau vege- tale stilizate (PI. 8/5, 7; 9/3). Secolul al XIX-lea este mai slab reprezentat, in principal prin fragmente de cahle fara decor, cu aversul smaljuit verde, galben sau maro inchis. O piesa canelati, decorat cu rozete cu cate opt petale, vrejuri si frunze, se afl de asemenea intre produsele atelierelor locale” (P1972, 4). ‘Tot la capitolul ceramici mentionam un fluier in forma de pasire (Pl. 7/5) si un frag- ment de tigld cu inscriptie (Pl. 6/1), ambele da- tabile in sec. XVU-XVIL Din sipatura a fost de asemenea recuperat un numar mare de pipe din secolele XVIII-XIX (PI. 10/1, 3, 5, 6). Dintre obiectele din metal mentionam in primul rand cuiele si piroanele, recuperate in cantitate mare de pe intreaga suprafata cerce- tat. Au mai fost descoperite fragmente de cu- {ite din fier (PI. 11/2, 3), o limba de clopot(?) (PL 11/5) $i fragmente dintr-o cddeinita (sau candelabru?) din alama (PI. 11/1, 4) — toate acestea datate larg in secolele XVII-XIX. Obiectele din os sunt reprezentate de un fluier fragmentar (PI. 10/2) si de un maner de- corativ (Pl. 10/4). Obiecte din sticld. Au fost descoperite nume- roase fragmente, apartindnd unui bogat reper- toriu formal si decorativ: flacoane de diferite forme (Pl. 12/1, 2, 4), pahare (PI. 12/8-9), vase de dimensiuni mici si medii - probabil cancee (Pl. 4/4-5, 12/5, 7), obiecte decorative (Pl. 4/6), ‘ochiuri de fereastra. in momentul descoperirii, toate fragmentele prezentan irizatii si exfolieri. Din punct de vedere tehnic, majoritatea piese- lor se incadreazi in tipul ,,sticlé de pddure”, 324 prezentind nuanta specifica gilbuie sau ver- zuie, cu multe impuritati si bule de aer in pasta”. Sticliria descoperité in sipaturd pare si formeze un lot unitar, databil in secolele XVII-XIX; caracteristicile generale ale pic~ selor se integreazi perfect in moda vremii, find in zoni circulau pe scard larga produscle glijiriilor de la Bicsad si Valea Zalanului". Un fragment care ar putea fi mai vechi, databil in secolele XVII-XVIIL, este fundul de vas ilus- trat in planga 12/6. Dintre piesele mai deosebite, mentionam fragmentele din partea inferioaré a unor pahare, care nu este exclus sa fi fost folosite in serviciul religios ca potire de cuminecatura (PI. 12/8,9). O buna analogie ne ofera un exemplar produs de glajaria de la Porumbacu in secolul al XVIII-lea”. 5. Catalog selectiv al materialelor descoperite 1. Fragmente de silex. (PI. 4/7,8) (CERAMICA 2. Fragment din partea superioard a unui Jucrat din pasta find, cu peretele mult i marginea rotunjiti sferic, marcata in interior printr-o crestatura. in exterior pastrea- zi o agatitoare aplicata din lut. Interiorul vasu- lui si exteriorul marginii sunt smaituite cu verde si alb fird angobi. $.6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 4/1). 3. Fragment din partea superioard a unei ale lucrata din pasta de calitate bund, ardere oxidant’ complet; marginea este puternic ‘evazati spre exterior, cu buza tiiata drept. in interior smalt verde peste angoba, $.6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 4/2), 4, Fragment din corpul unui vas luerat din pasti de calitate bund, ardere oxidanta comple- 18, Exteriorul este decorat prin incizie cu linie in val si benzi de linii paralele, apoi acoperit cu smalt verde peste angobii, de calitate proast’, partial c&zut. Interiorul a fost de asemenea smiltuit. $.6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 4/3). 5. Fragment din partea superioara a unei coale lucraté din pasta de calitate buna, ardere oxidant complet, cu gatul puternic arcuit si buza crestatii spre exterior, in interior si pe buzd cu smalt maro direct peste pasti, iar in exterior cu vopsea alba. S.6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 5/3). 6. Fund de vas cu diametrul de 5 cm (pahar), pasti de calitate bund, ardere oxidant com- pleti, in interior cu smalt verde direct peste past iar in exterior vopsea alba cu scurgeri de smalt. $.6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 5/4).. Biserica ortodoxit ,Adormirea Maicii Domnului”... 7. Fund de vas cu diametrul de 7 cm (pahar?) lucrat din pasta grosiera, ardere oxi- dant4 incompleta, in interior cu smalt verde direct peste pasta si scurgeri de vopsea alba. $6, -0,98 m. Sec. XVII (PI. 5/5).. 8. Fund de vas din pasta grosierd cu pie- tricele, ardere reducitoare completi, Iucrat la roat rapid, urme paralele pe fund de la des- prindere; urme de folosire; $.6, -0,98 m. Sec. XVIL.S.1, ¢3,-0,61 m (PL. 5/6). 9. Fragment din partea superioara a unui vas lucrat din pasta de calitate bund, ardere oxi danta incompleti, gatul scurt arcuit si margin- ea puternic evazati; in interior smalt verde peste angoba. S.6, -0,98 m. Sec. XVII (Pl. 6/9). 10, Fragment din fundul unui vas lucrat din pasta de calitate medie, ardere oxidanta com- pletd; fundul vasului este profilat si are un decor realizat cu rotita. in exterior se disting vagi urme de vopsea alba. $.4, -0,50 m. Sec. XVII (PI. 7/7). 11, Fragmente dintr-un castron decorativ lucrat din pasta find, ardere oxidanta completa; sectiunea este simpli, cu peretele usor arcuit, iar marginea este alveolaté, Decorul vegetal- floral este realizat cu smalt albastru pe fond alb. $.6, -0,80 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 5/2). 12. Fragment din partea superioara a unei ale cu diametrul deschiderii 23,5 cm, din pasta buna, ardere oxidant completa, in interior si pe margine smalt verde peste angobi, margi- nea trasd in afara si latita. S.1,c.5,-0,43 m, Sec. XVII-XVIII (PI. 6/3). 13. Fragment din partea superioara a unei oale cu diametrul deschiderii 18,4 cm, pasti bund, ardere oxidanta completa, la interior si pe buza ardere oxidant& completa. S.1, 5, - 0,43m. Sec. XVIL-XVIII (PI. 6/4). 14, Fragment din partea superioard a unei oale cu diametrul deschiderii de 14,3 cm, din pasta de calitate bund, ardere oxidantd incom- pleti. Margine alveolata prin presare cu mana. S.1, c.5, -0,43 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 6/5). 1S. Fragment din partea superioara a unei ale lucratd din past bund, ardere oxidanti incompleta. La interior smalt verde si maro pes- te angobi, la exterior pe margine smalt maro. S.1, ¢.7, -0,60 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/6). 16. Fragment de castron cu diametrul deschiderii 16,4 cm, pasta normala, ardere oxi- dant complet, la interior si partial la exter or smal verde (inchis si deschis, fasii altern tive) peste angoba calitate proasti partial clzut. $.6, -0,43 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 6/7). 17, Fragment de castron cu diametrul deschiderii 20 em, pasta find, ardere oxidant& completa, la interior si partial la exterior smalt verde (inchis si deschis, fasii alternative) peste angoba calitate proasta partial ciizut. S.6, -0,43 m. Sec. XVII-XVIII (PI, 6/8). 18. Fragment din butonul unui capac in forma de clopot. S.1, c.7, -0,50 m. Sec. XVII- XVIII (PL. 7/1). 18, Chai crash in path poner cxlpash in timpul arderii, ardere oxidant completa. in interior smal maro direct peste past, iar in exterior smalt alb verzui peste angobi, de cali- tate proasti, astfel c& partial s-a decojit. Este decorata cu linii incizate si cu alveole realizate prin presare cu degetul. $.6, -0,45 m. Sec. ‘XVII-XVIII (PI. 7/2). 20, Fragment din corpul unui vas lucrat din pasta de calitate buna arsa reducator; interiorul este decorat cu vopsea albi, iar exteriorul cu incizii si motive pictate cu vopsea alba. S.1, c.6, -0,25 m, Sec. XVII-XVIII (PI. 7/6). 21, Fragment de capac in forma de disc, pe exterior cu smalt incolor direct peste pasta. S.4, -0,20 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 7/8). 22, Miner de tigaie, past normal ars com- plet oxidant, in exterior urme de smalt maro strilucitor — S.1? -0,43 m, impreund cu mai ‘multe pipe. S.1,c3, 0.43 m. Sec. XVII (PL 5/1). CAHLE 23, Fragmente dintr-o cahld oala cu deschi- derea dreptunghiulard, lucrata din pasta grosi- ‘era avand ca ingrediente nisip fin si rari fulgi de mic’, arsi superficial; piesa a fost lucrata la roati iar deschiderea remodelata cu ajutorul unei rame din lemn, Dimensiuni: deschiderea 24 9,5/10,5 cm, indltime 5,5 cm, diametrul fundu- lui 8,5 cm. $.6, -0,66 m. Sec. XVII (PI. 8/1). 24, Fragment marginal dintr-o cahli de colt lucratd din pasta find presata in tipar cu lemn si ‘cu mana, ardere superficial, urme vagi de folosire. Pe avers, smalt verde peste angoba albé, suprapus de urme consistente de varuire. Decor: vrejuri. $.1, c.1-2, -0,40 m. Sec. XVII (PI. 822). 25, Fragment central de cahla placa lucrata din past find cu rari fulgi de mica, presata in tipar cu mana, ardere completi, urme superfi- ciale de folosire. Decor: vegetal-geometric S.1, c.1-2, -0,40 m. Sec. XVII (PI. 8/3). 26. Fragment central de cahli placa lucrat& din pasta de calitate bund presata in tipar cu 0 spatuld din lemn si cu mana, ardere oxidanta completa, urme medii de utilizare. Pe avers smalt verde peste angobi, suprapus de urme consistente de var. Decor: vegetal-floral. S.1, c.1-2, -0,40 m. Sec. XVII (PI. 8/4). 325 DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE. 27, Fragment marginal dintr-o cahta plac& cu rama complet desprinsa; lucrata din pasté de calitate bund amestecata cu rari fulgi de mica, resati in tipar cu o spatula din lemn si cu mana, arsi complet, folositd superficial. Decor: vege- tal-floral. S.1, c.10, -0,75 m. Sec. XVII (PI. 8/6). 28. Fragment central dintr-o piesa de colt cu atura ingust’ decoraté, lucrat& din pasti de ca- litate bund, presata in tipar cu lemn si cu mana, ars incomplet; aversul usor micasat, pe revers urme de utilizare intens%. Decor: vrejuri. $.7, - 1,28 m. Sec. XVII (PI. 8/8). 29, Fragment marginal de placd cu rami, Iucrata din pasti normal, presata in tipar cu Jemn si cu mana, ardere incomplet; aversul xusor micasat, urme de utilizare medie, urme de ardere secundar’. Decor: vrejuri. $.7, -1,28 m. Sec. XVII (PI. 9/1). 30. Fragment din coltul unei cahle placi lucrata din pasta de calitate medie, cu multe pietricele, rar fulgi de mica, presata in tipar cu © spatuli din lemn, arsi complet, urme de folosire superficial’. Decor: vegetal-vrejuri. $6, -0,72 m. Sec. XVII (PI. 7/4). 31. Fragment marginal dintr-o plac cu rama desprinsi, lucrata din past grosier’ ameste- cati cu mic, ardere incomplet&; presati in tipar cu o spatula din lemn si cu mana, aversul usor micasat; urme de utilizare intensa si urme superficiale de ardere secundara. Decor: vre- juri. $7, -1,28 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 9/3). 32. Fragment marginal de cahli placd cu picior scurt, prevazut cu orificii pentru mane- vrare; lucrati din pasta de calitate bund presatd in tipar cu 0 spatula din lemn, arsi complet, urme de folosire intensi. 8.5, -0,38 m. Sec. XVIE-XVII. 33. Fragment marginal de cahli plact cu piciorul desprins, tucrata din pasti de calitate bund presati in tipar cu o spatula din lemn, urme superficiale de folosire. Pe avers smalt verde peste angobi, de calitate proastd, in cea mai mare parte cizut. Decor: geometric. S.1, €.1-2, -0,40 m. Sec. XVIII (PI. 8/5). 34, Fragment central dintr-o cahla placa Tucrata din pasta de calitate bund cu urme rare de mica, presata in tipar cu o spatula din lemn, ardere completa, utilizare intens’. Decor: ve- getal. $.1, ¢5, -0,40 m. Sec. XVIM (PI. 8/7). 38, Fragmente dintr-o cahla placa cu picior scurt lucrata din pasta de calitate bund, presati in tipar cu lemn si cu mana, ardere oxidant complet, smalt verde alburiu peste angoba; pe revers urme de utilizare medie. S.7, -1,20 m. Sec. XIX (PI. 9/2,4). 326 36, Fluier din ceramic& in forma de pasire, lucrat din past de calitate bund, ardere oxidant ‘completa, exterionul cu smalt verde peste angoba. SA, €2, 0,28 m. Sec. XVIL-XVIII (PI. 7/5). 37. Fragment de tight cu inscriptie, pasta grosierd degresati eu nisip, pietricele si calcar, ardere oxidant complet, 8.1, 5, -0,40 m. Sec. XVIL-XVIII (PL. 6/1). PIPE 38. Fragment de pip’ din pasti normal, find, ars oxidant, avand pe spate un decor in forma de V din mici puncte incizate. $.1, ¢5, - 0,43 m, Sec. XVIIL-XIX (PI. 10/1). 39. Fragment de pipi din pasta find, arsi 1a gri-cenusiu (inoxidant?) cu inscriptia ,Kron- stadt”. S.1, ¢4, -0,61 m; acelasi tip ars oxidant din pasti ordinard, numeroase fragmente pe toatd suprafata. Sec. XVII-XIX (PI. 10/3). 40. Fragment de pipd din pasta find arsi inoxidant incomplet, modelati in forma de floare, cu incizii marginale. $.1, 5, -0,43 m, Sec. XVII-XIX (PI. 10/5). 41. Fragment de pip masiva din pasti de caolin lustruita, arsi complet, decor simplu incizat, $.7, -1 m. Sec. XVII-XIX (PI. 10/6). os 42, Fluier din os, exteriorul lustruit. $ 1, ¢3, -0,25 m. Sec. XVII-XVIII (PI. 10/2). 43. Piesi ornamentald din os cu decor sculp- tat, orificiu central pentru inminusare; posibil méner de baston. $.5, -0,23 m. Sec. XVII-XIX (PL. 10/4). METAL 4, Fragmente de cidelnita (sau candelabru) din alama. 8.5, -0,25 m. Sec. XVII-XIX (Pl. 11/1, 4). 45. Lama de cutit din fier. $.1, 3-4, -0,35 m. Sec. XVII-XIX (PI. 11/2). 46. Lama de cutit din fier. S.1, C.3-4, -0,40 m, Sée, XVII-XIX (Pl. 11/3). 47. Limb metalic, posibil de la un clopot. S.2, -0,66 m. Sec. XVIIL-XIX (PI. 11/5). STICLA 48. Fragmente din partea inferioari a unor vase cu fundul pronuntat concav. $.3, -0,44 m. S.6, -0,95 m. Sec, XVII-XVIII (PI. 12/6). 49. Fragmente din partea inferioara a unor pahare cu talpa circulara, piciorul sferic sau ovoidal, baza cupei subliniata printr-un inel proeminent mult iesit in consola. $.7, -1,63 m; 6, -0,95 m. Sec. XVIII (PI. 12/8, 9). 50. Fragmente de ochiuri de fereastra din sticld gatbuie translucida, cu urme de varuieli Biserica ortodaxit ,Adormirea Maicii Domnutui”... pe ambele fete, irizatii policrome. Passim. Sec. XVII-XIX. $1, Gat de flacon cu marginea inelard, din sticld transparent de calitate bund, puternic irizata pe toata suprafata. S.1, c.1, -0,60 m. Sec. XVIII-XIX (PI. 12/1, 2). 52, Fragment dintr-un pahar de forma ovoi- dali, cu fundul inelar profilat in exterior si ‘urma unei tortite imediat deasupra fundului; sticld translucida, calitate medie (multe bule de aer), puternic irizati pe toatd suprafata. S.7, - 1,18 m. Sec. XVIU-XIX (PI. 12/3).. 53, Fragment din partea inferioard a unui flacon de dimensiuni mici pentru parfum sau edicamente, sticld incolord semitransparenta, ‘izatii multicolore. S.7, -1,18 m. Sec. XVIII- XIX (PI. 12/4). 54, Buton decorativ (sau dop?) din sticla verde translucida, cu puncte reliefate evidenti- ate cu vopsea alba. $.1, -I m. Sec. XVIII-XIX (PI. 4/6). $5. Fragment din partea superioard a unui vas cu gitul puternic arcuit si marginea evaza- 14, din sticld transparenta incolora, irizat pe toata suprafata. $.5, -0,36 m. Sec, XVIII-XIX (PL. 44). 56. Fragmente din partea inferioara a unor vase cu fundul usor albiat (diametru 5,5 cm, 3,7 ‘em) din sticla transparent incolora. $.3, -0,49 m; $66, -0,94 m; S.1, ¢.12, -0,40 m. Sec. XVIII- ‘XIX (PI. 4/5; PL 12/5, 7). Note |. Luctitile de cercetare arheologie au fost executate in ugust-septembrie 1998, finantate fiind de Directia Monumentelor Istorice. Coordonarea proiectatit si restauririi este asigurati de SC ,Atelier M” SRL din ‘Sfintu Gheorghe. Pentrs intreg sprijinul acordat pe par- cursul efectuiriicercetrilor arheologice, aducem si pe asceastcale mulfumiri dui arhitect Benceedi Sindor si ui ing. Bodor Csaba. ‘Au fost executate urmtoarcle sectiun: $.1 - sectiune ‘magistrala intre bisericd si scoali, amplasata aproxima- tivin prelungirea laturi de sud abiserici; $2 - pe latura e sud, inte bsericd si clidirea care delimiteazincinta ‘complexului; $3 - pe latura de est in prelungirea axuui biserii; S4- pe latura de nord, la intersectia naos-altar, {nlimitcle terenuluidisponibil; 8.5 - pe latura de nord a interscetia naviturn; $6 pe latra de est a soli $.7- pe coltul de nord-vest al scoi. 3. De remarcatfaptl cin momentul operiri acest inter- venti, clairea civilé dinspre sud era deja indltai, iar cdificarea cia avutdrept rezultatrispandirea pe supra- {ad 2 unui strat consistent de materiale de constructie (stratul 10). 4. Informaile din pisanie sunt preluate dupa o copie intoc- ‘miti de preotul loan Rafiroi, intrucat la data efectuarit ‘ipituilororiginalul era ascuns sub tencuieli si viruieli. ‘5. Toate cotelefolosite in text precum silinile de nivel de pe planse sunt raportate Ia Wagrssulstablit de protectant, respectv limita superioara a pragului intr in biseric. Fac exceptie cotele din catalog, care sunt raportate la nivelul de clare din punctl descoperiti Inventarul descoperit in sipituci se afl in colectia Muzcului National Secuiese din Sfantu Gheorghe. 7, Sexes ANDRAS, Kovésona megye réfazekas kozpontja, in ‘Aluta, 19141975, pag. 273-275. Hexotrr Horrsax, Din istoria si tehnica arti ceramice sasesti din sudul Transivanei, in Studi si Comuniciri, Muzeul Brukenthal, 3, 1956, pag. 16, propune anul 1614 fri argumentare corespunzitoare; BARBU SLATINEA- NU, Ceramica romaneascd, 1958, peg, 190-191, considera ‘ef breasa trebuie si fi fost infitata concomitent cu cea din Odorheiu Secuiese, in 1572. in frst vaianta 1649 pare cea mai demi de hat in caleul~a se vedea in acest 6 sens discute mai largh la ENIKO GazDA, Centre de olari din Trei Scaune, In Centre de olari din sud-estul ‘Transivanii, Stantu Gheorghe, 1997-1988, pag. 47-83. 9. NICOLAE DUNARE (coord), Tara Bis, 1974, ol. I, pag. 197.239, 10, LIGIA FULOA, Centre de oar din Tara Oftului in secolele -XVIEXVII in Centre de oar din sud-estul Transivanie, ‘Vol I, Sfintu Gheorghe, 1997-1998, pag, 15-47. 1 E.Gazpa, opt, passim; IREN FARKAS, Centre de lari «din zona Ciuculi, tn Centre de oar din sud-estul Trans ‘aniei, vo. 1, Sfanty Gheorghe, 1997-1998, pag. 83-128, 12, Pentru o imagine de ansamblu asupra ceramic acestei pptioade, a se vedea sit Pavt. PETRESCU, Ceramica smut’ romdneascd din Transtvania, in SCIA, 1-1, 1956, pag. 57-71; Conia NICOLESCU, PAUL PETRESCU, Geramica traditionalé. romineasca, Bucuresti, 1974; Liata Fuca, Contacte culturale fn ceramica transit ‘nea asec. XVIII si XIX, Sibi, 1983. 13, Piese relat apropiate ca dimensiuni, dar cu deschide- rea pltratd, au fost descoperiteint-o locuinti de la Alba Talis: Grronone Ani, O locuinid din secolul al XVitea descoperté la Alba Iulia, in Apudum, VI, 1967, ‘pag. 361-377. 14, Penira 0 imagine de ansamblu asupra acest tip de ‘ale, ase vedea: DaNIELA MaRcuU, Sobele de cahle din ‘Mandstirea Vaca (ec. XVI in Ars Trunsilvaniae, I, 1992, pag. 190; DANIELA MARCU, GHEORGHE PETROV, Calle din secolele XV-XVII in colectite muzeelor din Deva si Hunedoara, in Ars Transivaniae, I, 1993, pag. 103. PaRascitva VICTORIA BATARIUC, EUGEN PESCARU, Cahle descoperte la Germisara (Geougiu Bai, jud. Hune: doara), in Sargetia, XXXY, 12, 1995-1997, pag. 391-417. 15, Mai multe piese din acestetipur se plstreazA In depo- ital Muzeului National Secuiese din Sfintu Gheorghe, cu indcatiae& provin dela Targu Secuiese. Vezi in acest sens si E.GAZDA,op.cit, fig. 6. 16.0 analogie perfect la E. Gazpa, op.cit, fig. 10. 17. LiGIa FULGA, Sticla transtvineand din sec-XVILXIX, Catalog de expozitc, Sibiu, 1997, pag. 5. 18, Bons JOHANNA, STicldrie runsibiineand din sec.XVI- XIX, in Marsa, XXUI-XXIY, 1994, pag. 345-351. 19. Idem, pag. 362-363, fg, 48. 327 DANtELA Marcu-IsTRATE, ANGEL ISTRATE LEGENDA STRATURILOR / LAYERS LEGEND Plansele/ Plates 2,3 1. sol vegetal — vegetal soil 2. moloz — debris 3. pimént negru cu pigment de cardmida si mortar ~ black soil with brick and mortar pigment 4. nivel de constructie — construction level 5. ut galben — sol viu ~ yellow clay ~ steril soil 6.lut brun —sol viu - brown clay ~ steril soil 7. Lut galben verzui de mlasting — sol viu - yellow-greenish swamp clay ~ ster soil 8. nisip ~ sand 9. tencuiala — plaster 10. nivel de constructie pentru clidirea civilé care delimiteazd incinta spre sud - construction level for the civilian building which delimits the precincts towards south 11. nisip si pietris - sand and gravel 12. lut galben purtat — yellow moved clay 13, lentil de moloz debris lens 14, sol vegetal cu radacini — vegetal soil with roots 15, pamant negru cu fragmente de piatra si caramida — black soil with stone and brick fragments 16. lut cu fragmente de cardmida si piatra ~ clay with brick and stone fragments 17. groapa — lut brun cu pigment de chirpic ~ hole ~ brown clay with adobe pigment 18. grind din lemn — wood girder 19. lentild de var ~ lime lens 20, lut brun cu pigment ceramic (chirpic?) — brown clay with ceramic pigment (adobe?) 21. umpluturd cu fragmente de ceramica si case — ceramic and bones infill fragments 22, zidul bisericii ~ church wall 23. zidul cladirii civile dinspre sud ~ the civilian building wall, from south 24. zidul scolii vechi — old school wall Abstract ‘The Orthodox Church “The Assumption of the Virgin” from Targu-Secuiesc. Archaeological study The archaeological research was integrate int the national program of restoration, wit the purpose to establish the his- torical evolution ofthe monument. ‘After the research, we pinted out few points the church was built in a single phase, atthe end of the XVILI* century (2783). The building was renovated about three times until our days. The oldest cue of human habitat in sie was found in the old school arca, where dwellings halt-burial, and archaeologi- cal artefacts from the XVIE* century appeat, was also discovered a big amouat of pottery feom the period between XVI" and XIX* century, glass recipients and fragments, objects of iron like nals knives and unidentified pieces. Some ofthe most representative materials are present in the plates. In the old school area a few pieces of hewed flintwas were found ‘Translated by Liliana Lazea Daniela Marcu Istrate Angel Istrate 328 Biserica ortodoxt ,Adormirea Maicii Domnului”... gee Foto / Photo 1. Biserica ortodox ,Adormirea Maicii Domnului” The Orthodox Church , The Assuption of the Virgin” 2. Seoala Veche / The Old School. 329 DANIELA MaRcu-IsTRATE, ANGEL ISTRATE 6. Seciunea 4 fundatiabiserici/ Section 4, the foundation of the church 7, Sectiunea 6, fundatia scoii/ Section 6, the foundation ofthe school 330 Biserica ortodoxé ,Adormirea Maicii Domnului”... DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE f | ZZ ia sz eo] 7D 0S) " Bs) o_ ince] sa soit ro ZB oS ZS cn) 2g cs} eg i Panga / Plate 2 1. $7, profile sud si vest; 2. $4, profil vest; 3. $6, profile nord si cst; 4, $5, profil vest; 5. $2, profil est. 1. ST profiles: south and west; 2. $4 westem profile; 3. S6 profile: north and east; 4. 85 western profile; 5. S2easter profile. 332 Biserica ortodoxé: ,,Adormirea Maicii Domnului’ eee ret EIA ae bose SOR eat as ae Plansa / Plate 3 1. $3 profil nord, carourile 1-10; 2. $1 profil sud, earourile 14-24 1. $3 northern profile, squares 1-10; 2 $1 southem profiles, squares 14-24. 333 DANIELA Marcu-IsTrate, ANGEL ISTRATE Plansa / Plate 4 imicd, sec, sc: VIXEN 7-9 ea poe, VIP con, 48 lasnare RVIUP XIN cy 9 silexes. 334 Biserica ortodoxéi ,Adormirea Maicii Domnului”. 335 DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE Plansa / Plate 6 Ceramict / Pottery 1. Tigi, sec. XVIII-XIX; 2-5 see. XVIL-XVIIL; 6-7. see. XVIII; 8. see. XVI. 1. tile, XVIIP-XIX* centuries; 2-5. XVIP-XVIIP centuries; 6-7. XVII century: 8. XVIP century. 336 Biserica ortodoxdt ,Adormirea Maicii Domnului”... Plansa / Plate 7 Ceramicd / Potery 1.36. sec. XVI-XVIII; 4. cabld, sec. XVUI 5. fluier, sec. XVII-XIX; 7. sec. XVII; 8. sec. XVI. 13,6. XVIE-XVIIP centuries; 4 “cabla” (pieces of faience or tera-cotta), XVII" century: 5. pipe, XVIEP-XIX* centuries; 7. XVIP century; 8 XVIIP century 337 DANIELA MaRcu-IsTRATE, ANGEL ISTRATE LS we i rr) Saas Biserica ortodoxa , Adormirea Maicii Dommului”. 339 DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE Biserica ortodoxt ,Adormirea Maicii Domnului”. Plana / Plate 11 Metal, see. XVIII-XIX / Metal, XVIIP-XIX* centuries 1.4. cddelnit; 2,3. lame de cuit; 5. limba de clopot(?), 1,4. conser; 2.3. knife blades; 5 bell clapper(?). 341 DanteLa MaRcu-Istrate, ANGEL ISTRATE Plansa / Plate 12 Stic / Glass 6. sec. XVI; 89. see. XVIFXVIIf; 15,7. sec. XVII-XIX, 6. XVID" century; 8,9. XVIP-XVIIP centuries; 15,7. XVIIP-XIX* centuries. 342

S-ar putea să vă placă și