Sunteți pe pagina 1din 61

CAPITOLUL 3

EUMENE CliNICE $1 PARACliNICE


EDENTAJIA PARJIAlA $1 EDENTAJIA TOTAlA
Examenele clinice i paraclinice in
edentatia partiala intinsa constituie un bi
nom esential in elaborarea unui diagnostic
de precizie ce atrage alegerea unei solutii
terapeutice de electie in acord cu particula
ritatea cazului clinic.
Foaia de observatie debuteaza cu da
tele personale, absolut necesare ergono
miei abordarii terapeutice.

uneori, este definitorie in alegerea solutiei


de tratament.
Aceasta etapa a examenului clinic se
incheie prin culegerea datelor privitoare Ia
conditiile de viata i munca ale pacientu
lui.
Motivele prezentarii sunt diverse, in

functie de forma clinica a edentatiei, de


prevalenta unei anumite simptomatologii,
de prezenta i amploarea complicatiilor.
Motivele prezentarii reunesc :

Examinarea clinica incepe cu stabili


rea datelor anamnestice, sexul, varsta, sau
profesia pacientului fiind factori ce interfera
cu exigentele ce caracterizeaza solutia
terapeutica finala.
In ceea ce prive te sexul pacientului,
este cunoscut faptul ca pentru femei exi
gentele estetice sunt mai ridicate, spre de
osebire de barbati, Ia care functionalitatea
este primordiala.
Varsta este de asemenea importan
ta, reflectandu-se asupra terenului pacien
tului (patologie stomatologica i generala
geriatrica), alegerii variantei terapeutice,
etapizarii planului de tratament.

- tulburari de diverse grade generate


de disfunctiile masticatorii, fizionomice i
fonetice;
- tulburari articulare, musculare, lezi
uni ale mucoasei;
- reoptimizarea unor restaurari prote
tice vechi, necorespunzatoare din punct de
vedere al refacerii morfo-functionale.
Anamneza are un rol deosebit de
important in cadrul examenului clinic al
pacientului edentat partial intins, deru
landu-se pe urmatoarele sectiuni compo
nente:

Domiciliul pacientului conditioneaza

- istoricul afectiunii;
- antecedentele generale i stomatologice;
- antecedentele heredocolaterale i
personale.

etapizarea planului de tratament.


Profesia poate da indicatii asupra
factorilor etiologici ("caria cofetarilor", me
diu cu noxe- mercur, plumb, acizi etc.) iar,

31

lstoricul ne ofera date asupra:

- debutului, evolutiei edentatiei;


- tratamentelor urmate, precum i a
timpului scurs de Ia pierderea ultimilor
dinti;
- momentului realizarii unei protezari
mobile i receptarea acesteia din punct de
vedere psihologic i functional;
- cronologia extractiilor dentare, ca i
etiologia pierderii dintilor sunt date ce se
coreleaza cu morfologia campului protetic;
- colaborarea cu medicul dentist.
Antecedentele personale generale:

Starea generala a pacientului este


esentiala pentru o abordare specifica In
teritoriul medicinii dentare, Inca din aceas
ta etapa creionandu-se alternativele tera
peutice, dictate de tabloul general.
Se vor identifica afectiunile sistemice
ale pacientului, In special cele ce interfera
cu tratamentul stomatologic.
Antecedentele personale generale se
vor corela cu: varsta, sexul, starile fiziolo
gice, momentul evolutiv biologic In care se
afla pacientul (cre tere, dezvoltare, maturi
tate, involutie, ciclulla femei, sarcina).
In cadrul antecedentelor personale ge
nerale, sunt de interes acele afectiuni, care
prin manifestarile complexe pe care le pre
zinta interfera cu patologia orala, nerespec
tarea regulilor de abordare impuse de aces
tea periclitand starea generala a pacientului.
Principalele afectiuni generale sunt
reprezentate de:
- afectiunile -cardiovasculare: miocar
diopatii, endarterite, hipertensiune arteriala;
- afectiunile aparatului respirator:
astm bron ic, emfizem pulmonar, scleroze-

le pulmonare, obstructii ale cailor aeriene


superioare;
- afectiunile aparatului digestiv: gastri
te, ulcere, hepatite cronice, ciroze hepatice;
- afectiunile metabolice: diabet, obe
zitate, avitaminoze;
- afectiunile aparatului renal: insufici
enta renala, nefropatii, sindroame renale;
- discraziile sanguine: anemii, leuco
ze, sindroame hemoragipare;
- afectiunile sistemului endocrin;
- afectiunile sistemului nerves: epilepsie, Parkinson;
- intoxicatiile i boala de iradiere;
- afectiunile contagioase: hepatita virala, gripa;
- cancerele i starile precanceroase.
Precautiile abordarii terapeutice In teri
toriul patologiei orale concordante cu diag
nosticul de stare generala vor fi prin urmare:
- alegerea anestezicului corespunzator, tara vasoconstrictor;
- evitarea manoperelor dureroase,
deziderat ce guverneaza lntreaga medici
na dentara actuala;
- planificarea ergonomica a edintelor
de tratament;
- respectarea protocolului terapeutic
pentru profilaxia endocarditei infectioase;
- certitudinea ca pacientul respecta
medicatia pentru patologia generala;
-materializarea conceptului de inter
disciplinaritate cu medicul specialist pe
fiecare entitate clinica generala In parte;
- temporizarea manoperelor stomato
logice pana Ia stadiul de compensare al
bolii generale;
- initierea terapiei protetice dupa
identificarea afectiunii generale de baza,

pentru a nu afecta viabilitatea solutiei tera


peutice, un exemplu concludent fiind re
prezentat pe de o parte de tulburarile me
tabolice ce afecteaza procesul de resorbtie
i atrofie, ceea ce va conduce Ia o instabili
tate precoce a variantei terapeutice mobile
de tratament sau de terapia cortizonica
sau iradianta, ce accentueaza In egala
masura atrofia osoasa;
- afectiunile alergice, In mod special
alergia Ia acrilate - ne directioneaza spre
acrilatele flexibile, pentru varianta mobila
terapeutica, aceste materiale fiind mono
mer-free (agentul cauzal al alergiei);

functii existente (ex. bruxismul), modul lor


de manifestare i acuzele legate de aces
tea;
-In cazul In care bolnavul este purta
tor al unei proteze mobilizabile, se impune
obtinerea a cat mai multe date privitoare Ia
momentul protezarii, modul In care a de
curs i a fast acceptat tratamentul, precum
i modulln care pacientul s-a acomodat cu
restaurarea protetica mobila.
Tratamentele chirurgicale anterioare
In sfera oro-maxilo-faciala constituie o alta
directie importanta In care trebuie orientat
interogatoriul bolnavului.

- aplicarea antibioterapiei de protectie


In acord cu protocoalele standard pentru
afectiunile generale ce pot genera
bacteremii tranzitorii, generate de manope
rele sangerande din sfera pregatirii specifi
cs sau nespecifice.

0 alta sectiune a foii de observatie


electronics este reprezentata de antece
dentele heredo-colaterale ce reunesc
cele doua mari categorii: generale i sto
matologice.
Prin anchetele familiale se pot depista
bolile sistemice ce afecteaza ultimele 3 ge
neratii ale familiei pacientului, de interes
pentru medicul dentist fiind bolile cu deter
minism genetic, cele cu predispozitie eredi
tara, bolile cu caracter familial (conditii de
mediu comun), bolile cu rise de transmitere,
bolile mamei din perioada de sarcina.
Antecedentele heredo-colaterale sto
matologice se analizeaza In vederea depis
tarii afectiunilor stomatologice cu transmite
re genetica: anomalii dento-maxilare, paro
dontopatii, carii multiple, malformatii conge
nitale.

Antecedentele personale stomato


logice:

Stabilirea antecedentelor stomatolo


gies vizeaza identificarea i plasarea In
ordine cronologica a afectiunilor stomato
logies ale bolnavului.
Prin elaborarea acestui "istoric sto
matologic" al pacientului se obtin o serie

de date importante referitoare Ia:


- suspiciunea pentru un anumit tip de
afectare stomatologica;
-rata afectarii;
- evolutia i importanta acordata de
pacient patologiei orale;
- tratamentele efectuate, modul In ca

Conditiile de viata i munca reprezin

ta o alta sectiune de care trebuie sa tinem


cant, prin impactul pe care II au asupra apa
ritiei unor afectiuni cu rasunet Ia nivelul sis
temului stomatognat, precum i asupra via

re pacientul a fast satisfacut de solutiile te


rapeutice;
- consemnarea

eventualelor

para-

bilitatii solutiei terapeutice abordate.

33

Datele consemnate vizeaza:

pul de masticatie (frecator, tocator, mixt),

- stabilirea mediului lil care pacientul

masticatia uni- sau bilaterala.

li desfaoara activitatea (mediu toxic);

Examenul clinic al sistemului sto

- caracterul muncii depuse (munci cu


solicitare preponderent

fizica sau intelec

matognat va realiza investigarea clinica


cervico-faciala

a regiunilor lnvecinate

tuala) i existenta eventualelor ticuri profe

examinarea orala, utilizand metodele clasi

sionale;

ce - prin inspectie, palpare, percutie i chi

- tipul de alimentatie

(rationala sau

ar ascultatie.

abuziva), preponderenta hidrocarbonatelor


In alimentatie i a consumului de alcool,
tutun, condimente;
- ritmicitatea

EXAMENUL CERVICO-FACIAL
meselor

(pastrata

sau

Este efectuat prin inspectie din fata i

dezordonata), ritmul masticator (alert, me

profil, prin palpare superficiala i profunda,

diu, lent), preferinta pentru textura alimen

ascultatie, o atentie deosebita trebuind

telor (moi, consistente, fibroase), stereoti-

acordata articulatiei temporo-mandibulare.

Fig. 3.1. Diverse tipuri de contururi faciale

lnspectia
Tn edentatiile lntinse, In acord cu am
plitudinea edentatiei i prezenta complicati

ilor locale i loco-regionale se observa Ia

inspectie asimetrii faciale, modificari antro


pologice, cu modificarea indicilor faciali,
datorata

micorarii

etajului

inferior,

lnfun
darea
obrajilor
asimetrica,

simetrica

sau

accentuarea anturilor faciale.


lnspectia de fata: are in vedere ana
liza mai multor elemente:
1. aspectul morfologic, static i dina- .
mic de ansamblu;
2. conturul fetei (fig. 3.1): se corelea
za cu tipul constitutional (tipul cerebral,
digestiv, respirator, muscular) i poate
avea urmatoarea forma:
- ovala;
- patrata;
- rotunda;
- trapezoidala;
- dreptunghiulara;
- triunghiulara.

alegerea dintilor artificiali.


3. expresia fetei (mimica, fizionomie);
4. simetria faciala i tipul facial;
5. proportia etajelor;
6. coloratia tegumentelor (comparativ
cu regiunile invecinate);
7. integritatea tegumentelor (defor
mari, tumefieri, ulceratii, tumori, cicatrici,
plagi, fistule Ia care se descriu dimensiuni
le, forma i aspectul);
8. elementele constituente ale fetei
(ochi, pleoape, nas, buze, comisuri,
menton, obraji cu pliuri, zone temporale,
maseterine, parotidiene, urechi, tragus,
conduct auditiv extern);

9. relieful natural al fetei (aspectul


proeminentelor i al anturilor anatomice
care pot fi modificate in functie de amplitu
dinea i localizarea edentatiilor);
10. simetria i forma capului (tipurile
cranio-faciale).

ldentificarea conturului corect (fig.


3.2) ne intereseaza, deoarece exista o
stransa corelare intre forma acestuia i
forma dintilor, element care se reflecta in
modelarea corecta a restaurarii fixe sau in

---

Fig. 3.2. lnterrelatia dintre forma fetei i a dinfilor, ulterior pre/ucrare computerizata fotografica

(dupa Linderman, 2004)

Simetria faciala se analizeaza in


sens transversal, in raport cu axul vertical al
fetei. Se traseaza imaginar planul de sime
trie median ce trece prin Tr-N-Sn care tre
buie sa coinci9a cu liniile interfrenulare i
interincisive maxilara i mandibulara i se

punctele paramediene: Zy i Go dreapta i


stanga.
Eventualele asimetrii pot fi localizate
Ia nivel:
- articular (deformarea uni- sau bilate
rala a zonei pretragiene in cadrul poliartri
telor reumatoide sau malrelatiilor mandibu-

raporteaza Ia acesta distantele pana Ia

35

lo-craniene cu laterodeviatia consecutiva a


mandibulei etc.);
- osos (exostoze, dismorfisme, forma
tiuni tumorale sau pseudotumorale, conso
lidari osoase vicioase etc.);
- muscular (hipertrofii, spasme mus
culare, hipertonii);
- ocluzal (anomalii dento-alveolare
primare, leziuni odontale coronare, edenta
tii, restaurari protetice incorect concepute
i realizate etc.);
- parti moi (supuratii, abcese, tumori
etc.).

dento-maxilare primare cu supra-alveolie i


mordex apertus sau refacerilor protetice
defectuoase din zonele laterale.
lnspectia de profil urmare te urma
toarele elemente:
1. profilul facial (In functie de planuri
le Simon, Dreyfus, Frankfurt) poate fi con
cav, drept , convex;
2. unghiul nazo-labial - normal 90 ,
poate fi modificat In functie de pozitia sau
absenta dintilor superiori (proalveolodontii,
edentatii etc.);
3. postura buzelor (In functie de tan
genta gurii): protruziv, retruziv;
4. treapta labiala (normal, buza su
perioara acopera sau depa e te u or con
turul buzei inferioare) poate fi modificata In
sensul accentuarii (anomalii dento-maxi
lare: proalveolodontii, retrognatii sau eden
tatii) sau In sensul inversarii (edentatii fran
tale, prognatii, ocluzii inverse frontale etc.);
5. antul labio-mentonier: poate fi
normal, ters sau accentuat In functie de
prezenta sau absenta dintilor frontali;
6. pozitia mentonului: normo-/ pro-/
retrogenie;
7. unghiul goniac: 110-125 dupa 12
ani, 130-140 o Ia varstnici;

In sens vertical, se urmare te egalita


tea etajelor fetei prin metodele antropome
trice cunoscute. Cel mai frecvent, etajul
inferior este eel care-i modifica dimensiu
nea, In
majoritatea cazurilor - prin
subdimensionare, datorata amplitudinii
edentatiei sau abraziei, lnsa pot fi lntalnite
i situatii de supradimensionare a acestuia.
Aceasta dimensiune se masoara atat
In relatie de postura, cat i In relatie
centrica. In mod normal, trebuie sa existe o
diferenta lntre aceste valori de 2- 4 mm.
- in rela[ia de postura, etajul inferior
poate fi marit datorita unor hipotonii muscu
lare pe mu chii ridicatori i hipertonii pe co
boratori i poate fi mic orat In cazul unor
spasme sau hipertonii musculare pe mu chii
ridicatori sau hipotonii pe mu chii coboratori.
- in rela[ia centrica, modificarea poate
aparea prin mic orarea etajului inferior ca
uzata fie de existenta unei anomalii dento
maxilare (infraalveolii ale zonei laterale cu
ocluzie adanca), fie de pierderea stopurilor
centrice lateral.e: leziuni odontale coronare,
edentatii cu instalarea ocluziei prabu ite.
Marirea etajului se poate datora anomaliei

8. ramul bazilar: aspect, orientare etc.


Palparea

lnsote te i completeaza inspectia.


Se realizeaza superficial i profund.
Elementele urmarite In cele doua
etape sunt:
- Palparea superficiala: temperatu
ra, umiditatea, sensibilitatea, denivelari i
deformari.

36

Temperatura poate fi crescuta din ca

(cu eprubete cu apa rece) i dureroasa

uze generale (stare generala alterata) sau

(parestezii, hipersensibilitati etc.).

locale (leziune inflamatorie). Temperatura

Palparea prin pensare evidentiaza

scazuta lmpreuna cu transpiratii reci este

elasticitatea i cantitatea tesutului subcu

semn de afectare generala i se constituie

tanat (normal, In exces sau slab reprezen

In urgenta.

tat).

De asemenea, este urmarita starea

- Palparea profunda: se realizeaza


pe elementele componente ale sistemului
stomatognat: punctele de emergenta ale
trigemenului,
mu chi, reliefuri osoase,
ganglioni, articulatia temporo-mandibulara
(fig. 3.3, 3.4, 3.5).

de hidratare/deshidratare a tegumentelor
(umiditatea).
Tot In cadrul palparii superficiale se
apreciaza

sensibilitatea

tactila

(simetric

dreapta I stanga cu rulou de vata), termica

Fig. 3.3. Palparea rebord supraorbitar i

Fig. 3.4. Palpare piramida nazala i arcada zigo

infraorbitar

matica

Fig. 3.5. Palpare ram ascendent mandibular, ram orizontal mandibular i menton

Se insista asupra palparii marginii

iradiere, a tonicitatii i puterii de contractie

bazilare a mandibulei i a lnaltimii ramului

musculara.

orizontal prin pensarea sa lntre doua dege


te.

Palparea

mu chilor

Palparea mu chilor completeaza in

se efectueaza

spectia lor i are In vedere masa musculara

intraoral i extraoral Ia nivelul insertiei i al

i insertiile, simetric i comparativ. Palparea

masei musculare, static i dinamic, dandu se

mu chilor se realizeaza static (In repaus

indicatii asupra modificarilor volumetrice .

postural) i dinamic (cu gura lnchisa, cand

ale punctelor dureroase i ale zonelor de

efectueaza intercuspidarea maxima i cu

37

gura deschisa, opunandu-se deschiderii,


lnchiderii, propulsiei, diductiei - manevrele
Netter).

2. sensibilitatea: punctele dureroase,


zonele de iradiere, zonele trigger;
3. consistenta;

Prin palparea masei musculare, se


evalueaza:

4. tonicitatea.
Palparea se realizeaza Intr-a anumita

1. dezvoltarea mu chiului, cu even

ordine (Tabelul A):

tualele modificari volumetrice;

Tabelul A. Foaie de observatie- muchi


MU$Chi

Durere

Volum

Tonicitate

Consistenpj

Mu chii mobilizatori ai mandibulei

Q)

( /)

.s
Temporal Maseter
Pterigoidian. intern
Pterigoidian extern

cu
(/)
cu

E:

1?
,g
a

.9..c:

1?

e
1::
Q)

Dr.

.9..c:
D

Stg.

Dr.
Stg.

D
D

D
D

D
D

Dr.

"!::::

-c:

.9
a cu
.9..c:

2:

.g .s
'(3

cu

a
c:

Q)

.9..c:

cu

0..

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

Digastric

Stg.

Milohioidian

Dr.

Stg.

Dr.

Stg.

Dr.

Stg.

Geniohioidian
SCM

Buccinator

Dr.

Stg.

Dr.

Stg.

Mu chii mimicii
D

Stg.

Dr.

Stg.

Dr.

D
D

D
D

Stg.

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

Dr.

Stg.

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

Dr.
Orbicularul

buzelor

sup.
Orbicularul buzelor inf.
Mentonieri
Narinari
Occipitali
paracervicali

Dr.
Stg.
i Dr.
Stg.

1. mu chii mobilizatori ai mandibulei

digastric, sternocleido-mastoidian, mu chii

temporal (fig. 3.6), maseter (fig. 3.7),

limbii (fig. 3.10);

pterigoidian extern (fig. 3.8), pterigoidian

2. mu chii mimicii - orbicular, bucci

intern, geniohioidian, milohioidian (fig. 3.9),

nator, narinari.

Fig.3.6. Palparea m. temporal

Fig. 3. 7. Pa/parea m. maseter

Fig. 3.8. Palparea m. pterigoidian extern

Fig. 3.9. Palparea m. milohioidian

Fig. 3. 10. Pa/parea m. limbii i sternocleidomastoidieni

39

Palparea planului osos urmare te


examinarea contururilor osoase i a supra
fetelor osoase, simetric comparativ, des
cendent, urmarind:
1. integritatea osoasa;
2. reducerile de volum (atrofiile);
3. sensibilitatea;
4. deformarile;
5. denivelarile In treapta (fracturi);
6. mobilitatea anormala a unor seg
mente osoase.
In cazul unor deformari osoase, se
vor preciza:
- sediul;
- limitele;
- marimea, aspectul suprafetei;
- consistenta;
- rapoartele cu tesuturile moi.
Palparea punctelor de emergenta
ale trigemenului se realizeaza prin presiu
ne simetrica exercitata cu policele Ia nivel:
- supraorbitar (sensibil In sinuzite

--

frontale, nevralgii) ;
- suborbitar (sensibilIn sinuzite maxi
lare, nevralgii);
- mentonier (sensibilln nevralgii).
Palparea grupelor ganglionare se
face comparativ, simetric, pe grupe gangli
onare:
suboccipitali,
retroauriculari,
preauriculari (fig. 3.11) , genieni, subman
dibulari
(submaxilari), submentali, jugulo
carotidieni, supra-claviculari
(fig. 3.12),
grupe ganglionare cervicale anterioare (fig.
3.13) i cervicale posterioare (fig. 3.14).
In mod normal, ganglionii sunt nepal
pabili. Patologic, devin palpabili In inflama
tii, procese tumorale, cand se apreciaza
caracteristicile acestora:
- numarul;
- sediul;
- forma;
- dimensiunea;
- suprafata.

Fig. 3. 11. Palparea gr. ggl. preauriculari i retroauricul ari

------------

Fig. 3. 12. Palparea gr. ggl. genieni, submandibulari i submentonieri

Fig. 3. 13. Pa/parea gr. ggl. cervicale anterioare

Fig. 3. 14. Palparea gr. ggl. cervicale posterioare

Palparea glandelor salivare mari:


submandibulare,

parotide,

lnchiderea gurii, urmare te:

sublinguale,

- excursiile condiliene;

asociata cu exprimarea secretiei salivare Ia

- excursiile mentonului din fata (si-

nivelul orificiilor de excretie i simptomato

metria fata de planul medio-sagital) i profil

logia pacientului ne orienteaza asupra sta

(traiectoria de mi care a mentonului);

rii de sanatate Ia acest nivel.

- amplitudinea deschiderii gurii (fig.


3.15).

Examenul articulatiei
temporo-mandibulare
Se realizeaza In stransa corelatie cu
examenul mu chilor i examenul ocluziei,
constand In inspectie, palpare, ascultatie,
In statica: ocluzie centrica, repaus mandi
bular i In dinamica.
lnspectia statica se realizeaza Ia ni
velul regiunii pretragiene i mentoniere. Se

Fig.3.15. Amplitudinea deschiderii gurii

urmaresc comparativ stanga-dreapta, din


Palparea regiunii pretragiene (Ia 13

fata i profil, urmarind modificarile de cu

mm anterior de tragus, pe linia ce unete

loare, integritate, asimetriile.


lnspectia dinamica, Ia deschiderea

unghiul extern al ochiului cu tragusul) se

41

realizeaza cu cele patru degete lntinse pe

Examenul oral

suprafata de examinat i bidigital.

Un examen clinic oral corect se va


efectua cu deosebita atentie, In conditii de
iluminare perfecta. Se vor urmari In ordine:
orificiul bucal, mucoasa jugala, vestibulul
bucal, arcadele dentare, suportul odontal,
spatiul protetic potential, suportul parodon
tal, palatul dur i moale, limba, plan eul,
examenul ocluziei, examenul relatiilor
mandibulo-craniene.

Palparea in dinamica se realizeaza


In lnchidere-deschidere, de asemenea,
prin cele doua metode:
- palpare cu cele patru degete pozi
tionate pretragian - permite aprecierea
excursiilor condiliene;
- palpare bidigitala (cu indexurile In
canalele auditive externe) - traiectoria de
rotatie pura condiliana (fig. 3.16).
Se apreciaza prin palpare:
- sensibilitatea regiunii pretragiene;
- pozitia condililor;
- denivelarile regiunii pretragiene;
- excursiile condiliene (simetrie, sinergie, amplitudine);
- zgomotele articulare.
Sensibilitatea elementelor articulare
se deceleaza executand presiuni pe
menton In sens postero-superior, In timp
ce bolnavul are gura lntredeschisa.

Fig. 3. 16. Palpare bidigitala

Auscultatia se poate realiza direct


sau indirect (mediata de un dispozitiv in
termediar) i poate decela prezenta zgo
motelor succesive sau concomitente In
articulatii (cracmente, crepitatii).

Examenul orificiului bucal

La examinarea statica a orificiului


bucal se obtin date asupra culorii i texturii
labiale, a fantei labiale, a raportului bilabial
sau treptei labiale, a simetriei arcului
Cupidon (asimetria arcului Cupidon i a
buzei poate aparea In edentatii frontale
paramediene sau In ectopii de canin) i
asupra filtrului buzei superioare. In
edentatiile frontale, cand lipsesc mai multi
dinti succesivi, se poate observa Ia inspec
tie o lnfundare a buzei cu mic orarea ro u
lui buzei.
Examinarea dinamica a orificiului
bucal poate evidentia uneori o amplitudine
marita a deschiderii, datorita laxitatii cap
sulo-ligamentare In ATM sau mic orata
(prin microstomie, constrictii mergand pana
Ia anchiloza temporo-mandibulara, trismus
de maseter sau fracturi condiliene).
Simetria deschiderii orificiului bucal
poate fi afectata prin devierea mentonului
In afectiuni ce intereseaza articulatia
temporo-mandibulara, In edentatii partiale
lntinse unilaterale sau uniterminale (clasa I
i a 11-a Kennedy), In paralizii i pareze
faciale. Se va aprecia, de asemenea, am-

plitudinea spatiului interlabial i a distantei


intercomisurale In timpul vorbirii, surasului,
rasului.

cicatrici).
- Spre deosebire de edentatia totala
In care zonele functionale periferice se
succed Intr-a ordine clara, In edentatia par

Examenul mucoasei labia-jugale i

tial lntinsa lntalnim una, doua zone functi

a/ vestibulului bucal

onale In acord cu topografia edentatiei,

Se va efectua o examinare de ansamblu

mucoasei

acestea fiind de multe ori scurtate sau ln

labia-jugale,

apreciindu-se integritatea, coloratia, pre-


zenta amprentei dintilor

i a interliniului

trerupte prin prezenta unitatilor odonto


parodontale (N. Forna).
Examinarea zonelor periferice vesti

articular, prolabarea mucoasei spre spatiul

bulare se face prin inspectie i palpare de

edentat ca urmare a ticurilor de succiune,


aspectul canalului Stenon i permeabilita tea

Ia dreapta Ia stanga, atat static, cat i di

sa, aspectul salivei, aspectul zonelor

namic prin mobilizarea tesuturilor de Ia

lnvecinate canalului Stenon (depistarea

periferia campului protetic.

unor elemente grasoase - corpusculii


Punga Einsering

Fordyce).
Se va examina vestibulul bucal, con

Se va examina cu atentie prin inspec

semnandu-se aspectele patologice (abce

tie, lndepartandu-se cu oglinda tesuturile

se, formatiuni tumorale, fistule, cicatrici),

moi i prin palpare cu degetul sau fuloarul,

insertia frenurilor i plicilor alveolo-jugale In

apreciindu-se corect dimensiunile.

raport cu festonul gingival. In cazulln care

Aprecierea lnaltimii corecte a zonei

sunt prezente edentatii terminale, care

se face prin bascularea mandibulei spre

apeleaza Ia o protezare partial amovibila,

zona examinata, iar aprecierea latimii prin

este absolut obligatorie descrierea zonelor

bascularea mandibulei de partea opusa

functionale periferice adiacente spatiului

examinarii.

protetic potential.

Zona de mucoasa pasiv-mobila se va


aprecia prin inspectie i prin palpare cu

Zonele functionale

fuloarul din aproape In aproape. La lnce

- Se vor examina atat din punct de

patori este indicat sa se traseze cu creio

vedere dimensional cat i din punct de ve

nul dermatograf linia ghirlandata.

dere al continutului i al calitatii suportului

Urmarind aceleai caracteristici se exami

muco-osos.

neaza foarte atent zona vestibulara late

- Se apreciaza limitele anatomice,

rala dreapta, zona cu importanta fiziono

amplitudinea, lnaltimea, latimea, zona de

mica i fonetica, folosind teste de mimica

mucoasa

i tractiune spre posterior ale buzei super

pasiv-mobila,

eventuale formatiuni

prezenta

patologice

unor
(bride,

ioare ce ne evidentiaza nivelul insertiei

43

plicii alveolo-jugale (fig. 3.17).


Zona vestibulara frontala

Z.ona Ah
Fig. 3.17. Examinarea zone/or periferice vestibulare

Examinarea zonei frontale


- Situata lntre cele doua plici alveolo
jugale, se va efectua tractionand spre In
afara u or buza superioara.
- Este necesara o apreciere corecta a
latimii acestei zone din considerente fizio
nomice, a insertiei frenului labial, a
retentivitatii versantului vestibular, ca i o
delimitare corecta a mucoasei pasiv-mobile.
- Uneori caracteristicile acestei zone
(bogatia tesutului submucos) ne fac sa re
marcam greu trecerea spre mucoasa pasiv
mobila i sa aproximam aceasta zona.
Examinarea zonelor functionale se

apreciindu-se diferenta de culoare lntre


palatul dur i palatul moale. Palparea se
face cu fuloarul dinspre anterior spre pos
terior i de Ia dreapta spre stanga.
- Examinarea dinamica a zonei ,Ah"
se va face prin punerea In tensiune a valu
lui palatin, prin manevra Valsalva, prin tuse
u oara i prin emisia vocalei ,A". Latimea i
valoarea clinica a zonei variaza In functie
de pozitia valului palatin, care poate fi: ver
ticala, oblica sau orizontala. Pozitia oblica
este considerata cea mai favorabila, permi
tand o realizare a succiunii interne i exter
ne.

continua cu descrierea zonei vestibulare


laterale stangi i a pungii Eisenring stanga.

Zonele functionale periferice man


dibulare se examineaza prin aceeai me
todologie ca i Ia maxilar.

Zona ,Ah"
- Este o zona cheie periferica de ln
chidere marginala cu rol In realizarea

Zona vestibulara laterala sau pun

succiunii. Se examineaza prin inspectie,

ga lui Fisch

44

- Este dominata de insertia mu chiu


lui buccinator.
- Se va examina cu gura lntredeschi
sa, lndepartand u or cu oglinda tesuturile
moi.

- Aceasta zona permite lngro ari ale


marginilor protezei pentru ameliorarea
mentinerii i stabilitatii acesteia (fig. 3.18).

Zona
tubercululul
piriform

Zona
tuberculului
piriform

Zona vestibulara frontala

Fig. 3.18. Examinarea zone/or periferice vestibulare

Zona vestibulara centrala mandi


bulara
- Se evidentiaza prin eversarea u oa
ra a buzei inferioare.

Examinarea zonei linguale retromo


lare Ney i Bowann se face prin inspectie i
palpare, lndepartand baza limbii cu oglinda.
Posibilitatile de extindere In aceasta zona se
vor aprecia In functie de retentivitatea ei da
ta de lnclinarea ramului ascendent al man
dibulei i al unghiului goniac.

- Prezenta mu chilor cu insertie per


pendiculara Ia periferia campului protetic
determina modificari importante ale acestei
zone.

Zona linguala laterala se examinea


za indicand pacientului mi cari de ridicare
i balansare a limbii spre dreapta i stan
ga. Palparea digitala poate aprecia corect
profunzimea, aspectul liniei oblice interne
i insertia mu chiului milohioidian.
Prezenta unei linii oblice interne reten
tive limiteaza extinderea marginii aparatului
protetic. Tn zona premolara se palpeaza

Zonele functionale periferice lin


guale mandibulare cu caracteristicile fie
careia i cu posibilitatile de utilizare sau
extindere ale marginilor aparatului, se vor
examina static prin inspectie i palpare i
dinamic prin mobilizarea limbii. Cu cat mo
bilizarile linguale sunt mai ample, cu atat
modificarile zonelor periferice sunt mai im
portante.

uneori pe versantul intern al crestei edentate

45

torusul mandibular ce pune problema


corec
tiei chirurgicale sau numai a
folierii.
Zona linguala centrala, zona cheie

de lnchidere marginala similara zonei ,


Ah" de Ia maxilar, este dominata de
insertia mu chiului genioglos. Pozitia limbii
impune caracteristicile anatomo-clinice ale
zonei, astfel insertia anterioara mic
oreaza di mensiunile zonei i cre te gradul
de mobili tate prin tractiunile exercitate de
frenul lin gual. lnsertia posterioara mic
oreaza mult dimensiunile zonei.
Examenul arcade/or
dento-alveolare

Se examineaza arcadele din punctul


de vedere al formei, simetriei i continuitatii
lor. Acest examen este urmat de apelul
dintilor.
Mentinerea continuitatii arcadei prin
pastrarea punctelor de contact nu reprezin
ta o garantie a prezentei tuturor unitatilor
odonto-parodontale pe arcada, caz In care
leziunea anatomica exista prin absenta din
tiler.
Aceeai observatie este valabila In si
tuatia In care continuitatea arcadei este
refacuta artificial printr-o protezare fixa, dar
care nu anuleaza edentatia.
Se va examina suportul odontal (de
Ia 1.8 Ia 2.8) prin inspectie, palpare i per
cutis din punctul de vedere al culorii, morfologiei coronare, tratamentelor odontale,
vitalitatii, implantarii, pozitiei pe arcada,
punctului de contaCt etc.
Percutia se va efectua atat In ax cat
i transversal, urmarindu-se atat raspunsul
cat i intensitatea acestuia. Un raspuns

pozitiv sau intens pozitiv Ia percutia In ax


denota un proces periapical activ, In timp
ce un raspuns u or pozitiv poate semnala
prezenta unui proces cronic periapical.
Percutia transversala pozitiva este
apanajul afectiunilor parodontale, intensita
tea fiind proportionala cu gradul inflamatiei.
In cazul existentei abrazie se vor pre
ciza gradul acesteia i orientarea fatetelor
de abrazie, specificandu-se localizarea
unidentara, Ia un grup de dinti sau Ia nive
lullntregii arcade.
Se va preciza daca punctul de con
tact este punctiform sau In suprafata. Daca
acesta este absent prin diastema, treme
sau edentatie, arcada este considerata
lntrerupta din punct de vedere mecanic i
se va examina, dupa caz, papila
interdentara de Ia acest nivel (frecvent
prezinta fenomene inflamatorii secundare
impactarii alimentare) sau se va descrie
spatiul protetic potential.
In cazul suspectarii unor leziuni
odontale minime, cu localizari diferite
(frecvent frontal) sub un strat de smalt apa
rent intact, certificate prin culoare modifica
ta (tenta gri), acestea sunt mult mai bine
examinate prin diafanoscopie.
Pentru a pune In evidenta vitalitatea
dintilor stalpi i a celorlalte unitati odonto
parodontale, se pot utiliza multiple teste de
vitalitate.

Teste de vitalitate

Testele de vitalitate sunt metode de


determinare a sensibilitatii pulpare Ia dinti
a caror vitalitate poate fi compromisa, evaluarea realizandu-se In comparatie cu dintii
vecini sau omologi, considerati a fi sana-

46

to i.
Avand In vedere variabilitatea pragu
lui de sensibilitate de Ia un pacient Ia altul
i a morfologiei dentare Ia acelai pacient
(grosimea smaltului difera de Ia un dinte Ia
altul), se obtin variatii ale raspunsului pozi
tiv de Ia un individ Ia altul i de Ia un dinte
Ia altul.

Teste de vitalitate Ia cald.

Se efectueaza cu fuloarullncalzit (se


lncalze te un fuloar de ciment pana lngal
bene te hartia) sau cu gutaperca lncalzita
(un baton de gutaperca lncalzita pana de
vine sticloasa), prin plasarea acestora pe
fata vestibulara a dintelui izolat i uscat, In
treimea cervicala.

Responsabile pentru vitalitatea tesutu


lui pulpar sunt vasele de sange din pulpa.
Testele de vitalitate lnregistreaza, de fapt,
status-ul fibrelor nervoase i nu al vaselor de
sange, astfel !neat aceste teste s-ar putea
numi, mai corect, "teste de sensibilitate
pulpara".

Pentru dintii acoperiti cu coroane me


talice, se poate testa vitalitatea acestora
prin actionarea cu un polipant In turatie
mare pe fata orala a coroanelor. Cre terea
treptata a temperaturii metalului va da po
sibilitatea adaptarii tesuturilor gingivale,
reducand probabilitatea aparitiei unui ras. puns fals pozitiv. in acest caz trebuie acor

Testele de vitalitate se pot realiza cu


stimuli termici (rece sau cald), electrici sau
mecanici (foraj explorator), relevandu-se
reactivitatea tesutului pulpar.
lndiferent de tipul testului de vitalitate,
Ia realizarea lui se va tine seama de o se
rie de reguli generale:
- se va explica pacientului In ce con

data o marja mai larga de inertie In aparitia


raspunsului.
Teste de vitalitate Ia rece.

Pentru realizarea lor se pot utiliza:


clorura de etil (kelen) freon 12 sau batoane
de gheata. in vederea pregatirii lor se utili
zeaza ambalajul unor carpule cu aneste
zic, dupa golirea acestora, lnlocuind conti
nutul cu apa i introducandu-le Ia congela
tor. Dupa atingerea temperaturii de lnghet,
se lndeparteaza dopul de cauciuc al
carpulelor i se pregatesc astfel !neat var
ful acestora sa fie bizotat lateral i varful
planat, astfel !neat sa poata fi aplicat pe
diferite nivele ale dintilor. Aceasta tehnica
este mai avantajoasa decat cele care tole
sese substante pulverizabile prin faptul ca
poate fi localizat mai bine efectul dureros
In comparatie cu distribuirea difuza a
kelenului care va produce o durere foarte

sta testul i se va stabili cu acesta modul


In care sa semnaleze aparitia unui raspuns
pozitiv;
- testul se va realiza initial pe dintele
martor (dintele omolog integru contralateral
sau unul cat mai apropiat ca morfologie de
acesta) pentru a determina pragul fiziologic
de aparitie a unui raspuns, dupa care se
va trece Ia testarea dintelui afectat;
- dintele testat va fi bine izolat i uscat;
- stimulul nu va fi aplicat pe dentina
descoperita pentru a nu induce aparitia
unei senzatii dureroase foarte intense i
nici pe obturatii sau reconstituiri protetice
pentru a nu se induce un raspuns fals pozi
tiv sau negativ.

47

vie, difuza, ce iradiaza i Ia structurile ln


vecinate.

Un test negativ Ia mai multi dinti, mai


ales daca printre ace tia se gasesc i dinti
integri, nu va fi luat In considerare.
Principalele cauze pentru obtinerea
unui raspuns fals-pozitiv sunt:
- electrodul vine In contact cu o res
tauratie masiva metalica (punte sau obtu
ratie metalica) sau cu parodontiul marginal,
permitand curentului sa ajunga Ia nivelul
parodontiului de sustinere;
- anxietatea sau hiperreactivitatea

Tn cazul folosirii produ ilor volatili


ace tia vor fi proiectati pe o buleta de vata
(pana Ia aparitia cristalelor de gheata pe
firele acesteia), buleta fiind apoi plasata pe
dinte In treimea cervicala a fetei vestibula
re.
Teste de vitalitate electrice.
Se folosesc pentru provocarea ras
punsului pulpar prin excitarea electrica a
elementelor neurale din pulpa. Raspunsul
pulpar Ia stimularea electrica nu ofera sufi
ciente informatii pentru stabilirea unui di
agnostic de certitudine, neexistand date
privind starea de sanatate sau integritate a
pulpei, adica asupra aportului sanguin
intrapulpar. De asemenea, In unele situatii
particulare, se pot obtine raspunsuri fals
pozitive sau fals-negative care pot orienta
gre it conduita terapeutica. Astfel, se im
pune utilizarea i a altor teste pentru preci
zarea unui diagnostic final, testele electrice
fiind extrem de valoroase In cadrul diag
nosticului diferential.
Aceste teste utilizeaza curentii conti

pacientului (care poate indica aparitia sen


sibilitatii chiar lnainte de aplicarea excitan
tului);
- necroza de colicvatie (lichefactie)
care poate conduce curentul electric pana
Ia nivelul parodontiului de sustinere, dand
raspuns fals-pozitiv;
- gre eli In izolarea i uscarea dintelui
testat.
Principalele cauze pentru obtinerea
unui raspuns fals-negativ sunt:
- premedicatia analgetica, sedativa a
pacientului sau consumul de alcool;
- contactul inadecvat cu smaltul sau
cu obturatii de compozit;
- calcificari intracanalare;

nui rectangulari, dispozitivele de tip


pulpatest fiind fie separate, fie integrate In
unit.
Testarea se face prin cre terea trep
tata a intensitatii curentului electric, testul
fiind repetat de doua sau trei ori.
Nu se vor utiliza testele de vitalitate
electrice pentru dintii acoperiti cu coroane
metalice sau Ia pacientii cu peace-maker
cardiac.

- dinte tanar, cu apex deschis;


- dinte cu traumatism recent;
- necroza partiala.
Teste de vitalitate mecanice (fora
jul explorator).
Se recomanda a fi ultimul dintre tes
tele utilizate, doar In conditiile In care cele
lalte teste au fost neconcludente. Consta
In trepanarea dintelui Ia locul de electie In
turatie redusa i tara racire (accesul In
smalt se face cu turbina) i se avanseaza

48

treptat catre camera pulpara. In cazul unui


dinte normal va aparea o durere intensa
imediat dupa depa irea jonctiunii amelo
dentinare. Un dinte cu pulpita cronica sau
necroza nu va genera nici un raspuns pa
na Ia deschiderea camerei pulpare.
Dintii restanti din cadrul edentatiei par
tiale lntinse sunt traumatizati frecvent prin
preluarea fortelor masticatorii, ei lnlocuind
capacitatea biomecanica a dintilor absenti,
fapt materializat prin distructii coronare ln
tinse In suprafata i profunzime, provocand
o agresiune Ia nivelul pulpei coronare.
Daca

i oral. In cuantificarea aspectelor crestei


edentate, In cazul edentatului partial este
utila clasificarea Atwood, iar pentru
fibromucoasa indicii Lejoyeux.
Cand edentatia este terminala se vor
examina tuberozitatile maxilare, apreciin
du-se marimea, retentivitatea, mucoasa
acoperitoare.

In aceste cazuri se suprapun i traume ge


nerate de malocluzii, aprecierea vitalitatii
dintilor trebuie extinsa i pe alte grupuri de
dinti implicati In ocluzia traumatizanta.
Spatiul protetic potential

In edentatia partiala lntinsa spatiul


protetic potential este reprezentat atat de
portiunea edentata delimitata mezial i
distal de dintii restanti, cat i de spatiul
edentat nelimitat distal sau mezial de dinti.
La spatiul protetic potential se vor
preciza i masura, cu ajutorul ublerului sau
al pensei dentare i al riglei, parametrii
acestuia: limite, amplitudine, lnaltime, lati
me.
Cu deosebita atentie se va examina
limita spatiului protetic potential reprezen
tata de creasta osoasa alveolara acope
rita de fibromucoasa (fig. 3.19).
Examinarea crestei edentate se va
face utilizand acela i instrumentar de
examen clinic, piin inspectie i palpare
digitala, precizandu-se lnaltimea, latimea,
profilul, orientarea, forma pe sectiune, di

rectia i retentivitatea versantilor vestibular

Fig. 3. 19. Examinarea spatiului protetic


potential

Se lncepe examinarea crestelor


edentate de Ia tuberozitatea dreapta Ia cea
stanga, insistand asupra dimensiunii, nor
malitatii suprafetelor osoase i decelarea
unor eventuale zone deficitare (sensibilita
tea Ia presiune, discontinuitatea, neregula
ritati, exostoze, retentivitati).

Se va aprecia versantul vestibular,


oral i posterior al tuberozitatii din punct de
vedere al retentivitatii. De asemenea, se
apreciaza nivelul polului inferior, care une
ori datorita potentialului osteogoenetic al
acestei zone biostatice se poate hipertro
fia, mic orand uneori pana Ia anulare spa
tiul protetic potential.
Zona de sprijin mandibulara este
mult mai redusa decat Ia maxilar, rezu
mandu-se Ia tuberculul piriform i Ia creas
ta edentata.
Examinarea ei se face de Ia stanga Ia
dreapta, lncepand cu zona tuberculului piri
form Ia care se apreciaza orientarea, mari
mea, mobilitatea i calitatea fibromucoasei
care II acopera, precum i raportul cu liga
mentul pterigo-mandibular ce limifeaza
distal extinderea protezei. Fiind o zona
biostatica ca i tuberozitatea maxilara, pro
teza mobilizabila trebuie sa-l includa obliga
toriu.

Tn cazul edentatiilor protezabile parti


al mobil, In cadrul examenului clinic, se va
aprecia rezilienta mucoasei, factor deose
bit de important In stabilizarea protezelor
mobilizabile.
Mucoasa ce acopera zona de sprijin
se va examina pe zone In functie de as
pect, integritate, indice de rezilienta, mobi
litate orizontala.
La mandibula se vor examina cu
atentie tuberculii piriformi care, lmpreuna
cu tuberozitatile maxilare, constituie zone
biostatice ce li conserva In general volu
mul i forma, avand rol In mentinerea i
stabilizarea protezelor mobile.
Atat In cazul edentatiei maxilare cat
i In cazul celei mandibulare, aprecierea
suportului osos se poate face utilizand in
dicii de atrofie maxilara Schroder i mandi
bulara Koller-Russov.
Cand exista restaurari protetice fi
xe, acestea vor fi apreciate atat Ia nivelul
elementelor de agregare (modelaj, adapta
re cervicala, adaptare ocluzala) cat i Ia
nivelul corpului de punte (modelaj i rapor
tul cu creasta). Restaurarile mobile vor fi
apreciate din punctul de vedere al materia
lului din care sunt realizate, al conceptiei,
al corectitudinii executiei tehnice, al stabili
tatii statice i dinamice, al rapoartelor cu
dintii restanti i cu arcada antagonista.

Tn mod deosebit In aceasta zona se


va aprecia concordanta dintre rata de re
sorbtie osoasa i cea mucoasa. Calitatea
mucoasei va indica alegerea materialului i
a metodei de amprentare.
Creasta edentata se examineaza ca
i Ia maxilar insistand atent asupra zonei
primare de sprijin (muchia crestei), cat i
asupra zonei secundare, de sprijin (ver
santii crestei edentate).
Tn functie de caracteristicile zonelor
examinate, In campurile protetice deficitare
medicul dentist trebuie sa lncerce toate
posibilitatile de extindere a marginilor pro
tezei pentru ameliorarea mentinerii i stabi
litatii.

Examenul suportului parodontal

Se vor examina i aprecia modificari


le parodontale existente: inflamatie, rece
siune, pungi, mobilitate.
Se apreciaza, prin inspectie, palpare,
sondaj parodontal urmatorii parametri:
a. aspectul gingiei;

50

b. existenta sangerarii Ia sondaj;

c. Mobilitatea dentara

c. mobilitatea dentara;

Mobilitatea dentara este detinita ca o

d. importanta pierderii de ata ament.

cre tere a amplitudinii de deplasare a co


roanei dentare sub etectul unei torte care

a. Examenul gingival

se aplica asupra ei (Bratu).

inregistreaza aspectul gingiei, cat

Procedurile clinice de lnregistrare a

existenta sangerarii Ia sondaj i cantitatea

mobilitatii dentare (Dumitriu) sunt:

de fluid gingival.

- inspectarea mobilitatii patologice;

Aspectul gingiei - se urmaresc

- testul palpatoriu;

modi- ticarile aparute In ceea ce prive te:

- testul de percutie;

- Culoarea gingiei;

- testul de solicitare dentara Ia presiu-

- Conturul (forma) gingiei marginale;


- Volumul,

textura

ne.

consistenta

Mobilitatea dentara poate ti (Bratu) -

gingiei;

Tabelul B:

- Pozitia marginii gingivale.

- Fiziologica - mobilitate tranzitorie;

b. Existenta sangerarii Ia sondaj

- Patologica - mobilitate reversibila

Sangerarea poate ti provocata de ex-

i ireversibila; dependenta de:

plorarea instrumentala I periaj sau spontana

- intlamatie;

(relatata de catre pacient). Tn boala parodon

- existenta fortelor excesive;

tala, sangerarea Ia sondaj este un element

- absenta tunctiei.

care certifica prezenta intlamatiei, un situs

Mobilitatea dentara se apreciaza In

care sangereaza Ia sondare reprezentand

diterite grade, In tunctie de directia i am

un semn de activitate Ia nivelul pungii.

ploarea deplasarii dintelui.

Tabelul B. Tipuri de mobilitate dentara:


Tranzitorie

Fiziologica

dupa o dezocluzie prelungita (din timpul somnului)


in cursu! unor stari fiziologice cand cre!?te nivelul hormo-

nilor vasoactivi (ciclu menstrual/sarcina).


latrogena

sprijin pe dinti vecini in cursu! unor extractii laborioase;

dupa interventii chirurgicale parodontale/ periapicale;

restaurari protetice de amploare,

Reversibila

forte ortodontice excesive.


Mobilitatea dentara de cauza protetica
Mobilitate dentara de origine inflamatorie
Mobilitatea de origine ocluzala

lreversibila

Sindromul de insuficienta parodontala (Bratu)

51

d. Evaluarea parodontiului de susti


nere - importanta pierderii de atal?ament

Evaluarea starii de igiena orala:


- lndicele de igiena orala OHI
(Greene and Vermillion, 1960);

Se realizeaza cu ajutorul sondei pa


rodontale l?i urmarel?te, prin evaluarea
pierderii de atal?ament l?i a nivelului osos,
determinarea gradului de afectare al com
ponentelor parodontiului de sustinere.
Sondajul parodontal urmarel?te identi
ficarea intinderii distructiei parodontale prin
evaluarea:

- lndicele de igiena orala simplificat


OHI-S (Greene and Vermillion, 1964) ;
- lndicele Silness-Loe (Silness and
Loe, 1964);
- lndicele Quigley Hein (modificat de
Turesky et al, 1970).
lndicele de igiena orala - OHI
(Greene i Vermillion, 1960)
Este format din combinarea intre ln

- pierderii de atal?ament;
- inaltimii gingiei aderente restante;
- defectelor muco-gingivale- suficienta I insuficienta gingiei atal?ate;
- nivelului crestei osoase l?i a topografiei leziunii;

dicele de depozite moi i lndicele de


tartru. Fiecare dintre acel?ti indici este, Ia
randul sau, bazat pe 12 determinari nume
rice, reprezentand suma de depozite moi
sau de tartru prezente pe fetele vestibulare
l?i orale, din cele trei segmente ale fiecarei
arcade dentare: lateral stanga/dreapta,
frontal (Tabelele C, D).

- gradului de atingere a furcatiilor;


- tendintei Ia sangerare;
- perioadelor de activitate ale bolii
parodontale.
Sondajul parodontal se efectueaza
doar dupa detartraj l?i controlul riguros al
placii - hipertrofia gingivala l?i obstacolele
produse de tartru pot da valori eronate ale
masuratorilor, existand l?i riscul de insa
mantare a situsurilor inactive.

Tabelul C. Criteriile de clasificare


a depozitelor moi
Scoruri

0
1

Criterii

Absenta depozitelor moi/coloratiilor


Depozite moi care acopera pana Ia 1/3
din suprafata dintilor, sau prezenta unor

lndici folosifi in parodontologie

coloratii extrinseci fara alte depo-

Modificarile care apar Ia nivelul gingi


ei, parodontiului ca l?i principala cauza a
acestor boli {placa bacteriana) pot fi evalu
ate l?i cuantificate prin folosirea indicilor.
lndicii pot fi folositi pentru:

zite moi, indiferent de suprafata acoperita


2

Depozite moi care acopera 1/3 -2/3 din


suprafata dintilor

Depozite moi care acopera mai mult


de 2/3 din suprafata dintilor.

- evaluarea starii de igiena orala;


- diagnosticul inflamatiei;
- diagnosticul de boala parodontala;
- evaluarea modificarilor patologice

Tabelul D. Criteriile de clasificare a tartrului


Scoruri

0
1

ce apar in boala parodontala (recesiune,


hipercrel?tere).

Criterii
Absenta tartrului
Tartru supragingival care acopera nu
mai mult de o treime din suprafata

52

lndicele de placa (Silness and Loe,


1964): masoara starea de igiena orala.
lndicele de placa Silness-Loe se ba
zeaza pe inregistrarea depozitelor moi i a
celor mineralizate pe urmatorii dinti: 16, 12,
24 Ia maxilar i 36,32,44 Ia mandibula.
Dintii lipsa nu se substituie.
Scorurile de Ia cele patru fete ale din

dintelui.
2

Tartru supragingival care acopera mai


mult de o treime, dar nu mai mult de
doua treimi din suprafata expusa a
dintelui sau prezenta de insule individu
ale de tartru subgingival in jurul portiunii
cervicale a dintelui, sau ambele.

Tartru supragingival care acopera mai


mult de doua treimi din suprafata dintelui

sau

banda

groasa

de

tartru

telui se aduna i valoarea obtinuta se 1m


parte Ia 4, pentru a da indicele de placa I
dinte, cu urmatoarele scoruri i criterii (Ta
belul E):

subgingival in jurul portiunii cervicale a


dintelui, sau ambele.

F1ecare segment este exam1nat pen


tru depozite moi sau tartru. De Ia fiecare
segment este utilizat un dinte pentru calcu
larea indicelui individual, special pentru
acest segment. Dintele folosit pentru calcu
lul trebuie sa aiba cea mai mare suprafata
acoperita de depozite moi sau de tartru.

Tabelul E. Scorurile indicelui de placa


Scoruri

Criterii

Absenta placii

Un film de placa aderenta Ia marginea gingivala Iibera !?i Ia zona adia-

Pentru fiecare subiect individual,- sco


rurile pentru depozitele moi sunt adunate i
apoi se impart Ia numarul de segmente
inregistrate. Aceeai metoda este folosita
pentru a obtine valorile indicelui de tartru.
OHI = lndice depozite moi+lndice de
tartru

centa a dintelui. Placa poate fi decelata in situ doar dupa colorare sau cu
ajutorul sondei .
2

Acumulare moderata de depozite moi


pe dinte !?i marginea gingivala I in
punga gingivala care pot fi observate
cu ochiulliber.

Abundenta de depozite moi pe dinte


!?i marginea gingivala I in punga gingivala.

OHI-5 (Simplificat) -- (Greene i


Vermillion, 1964):
lndicele (OHI-S) difera de originalul
OHI prin numarul de suprafete dentare
evaluate (6 in loc de 12). Criteriile utilizate
pentru alocarea de punctaj Ia suprafetele
dentare sunt aceleai cu cele de utilizare
pentru OHI.
Cele ase suprafete examinate pen
tru OHI-S sunt selectate de Ia patru dinti
laterali i doi dinti frontali: 11,16, 26, 31
vestibular, 36,46 lingual.

lndicele de placa Quigley Hein:


Acest indice evalueaza placa de pe
fetele vestibulare i linguale ale dintilor, pe
o scara de Ia o Ia 5, astfel:
0 = absenta placii;
1 = zone izolate de placa in apropie
rea marginii gingivale;
2 = banda continua de placa de 1 mm
langa marginea gingivala;
3 = pana Ia 1/3 din suprafata dintelui
acoperita cu placa;

53

4 = placa ce cuprinde 1/3 - 2/3 din


suprafata dintelui;

lndicii gingivali sunt In raport cu sem


nele clinice ale inflamatiei gingivale cum ar
fi: modificarile de culoare, de volum, de
textura !?i consistenta ale gingiei sau ten
dinta Ia sangerare.
Folosirea indicilor de sangerare gin

5 = placa ce cuprinde mai mult de 2/3


din suprafata dintelui.
lndici de inflamatie gingivala
Printre indicii de inflamatie gingivala
cei mai folositi sunt:
- indicele gingival (Silness !?i Loe,
1963);
- indicele de sangerare papilara
(Saxen !?i Muhlemann, 1975);
- indicele
gingival
simplificat
(Lindhe, 1983) care corespunde indicelui
de sangerare gingivala (Ainamo !?i Boy,
1975).

givala evalueaza intensitatea inflamatiei


deoarece sangerarea este un indicator
mult mai obiectiv decat modificarile de cu
loare ale gingiei !?i furnizeaza evidenta ex
punerii recente a tesuturilor Ia placa bacte
riana.
lndicele gingival (GI) a lui Loe

Silness (1963): descrie severitatea clinica !?i


localizarea inflamatiei gingivale (Tabelul F).
Tabelul F.

;:-;:-..;. > <<<... . (

i r . r

Sangerare
r / .

lnflamatie

Puncte

Normal

Absenta sangerarii

Absenta

Modificare discreta de culoare

Absenta sangerarii

U oara

Moderata

Severa

i textura; u or edem
Modificare a culorii-ro eata,

Sangerare Ia sonda-

cre tere de volum, edem ce

re/presiune

da aspect lucios gingiei


Modificare marcata a culorii,

Sangerare spontana

hipertrofie, edem, ulceratie

Se examineaza dintii: 16, 12, 24, 36,


32 , 45. Suprafetele analizate pe fiecare
dinte vor fi: V, 0, M, D. Se totalizeaza vale
rile obtinute Ia cele 4 fete ale dintelui !?i se
lmparte Ia 4, obtinandu-se valoarea indies
lui pe dinte. Adunand valorile pentru fieca
re dinte !?i lmpartind Ia numarul dintilor, se
obtine indicele gingival individual sau al
unui segment de arcada (Tabelul G).
Tabelul G.
lndicele gingival

lnflamatie moderata

0,1 -1,0

lnflamatie u oara

< 0,1

Absenta inflamatiei

lndicele de sangerare papilara


(PBI)- Papilar Bleeding Index (Saxen i
MOhlemann, 1975)
Este un indicator sensibil al severitatii
inflamatiei gingivale Ia pacientii individuali.
lnregistrarea este realizata In toate
cele patru cadrane; pentru simplificare ca
dranul I !?i Ill se examineaza lingual !?i
palatinal, iar cadranul II !?i IV se examinea-

lnterpretare

mediu
2,1 - 3,0

1'1 - 2,0

lnflamatie severa

54

za vestibular. Sangerarea este provocata


prin atingerea sulcusului cu o sonda paro
dontala boanta, folosind o Ul?oara presiune
digitala de Ia baza papilei catre varf de-a
lungul muchiilor distale l?i meziale ale papi
lei.
Dupa 20-30 secunde cand un cadran
a fast examinat In lntregime, intensitatea
sangerarii este evaluata In patru grade l?i
lnregistrata pe fil?a.
Suma valorilor lnregistrate da "numa
rul de sangerare"; PBI se calculeaza prin
lmpartirea acestui numar Ia totalul de papi
le examinate (Tabelul H).

Tabelul H.
aspect normal, fara sangerare Ia sondare
sangerare punctiforma, 20 - 30 secunde dupa sondare se observa un
singur punct de sangerare
linie/puncte, se observa o linie fina de
sangerare sau mai multe puncte de
sangerare Ia marginea gingivala
triunghi - triunghiul interdentar devine
sangerand, Tn diferite grade
picatura - sangerare Tn masa, imediat
dupa sondare sangele curge Tn zona
interdentara, acoperind portiuni de
dinte sau gingie

lndicele de sangerare gingivala


(SBI)- Sulcular Bleeding Index
Examenul se realizeaza pe 6 dinti un molar, un premolar l?i un incisiv lateral
al fiecarei arcade. Se utilizeaza sonda pa
rodontala cu care se ating zonele margina
le (M) l?i papilare (P), cu intensitati crescu
te, utilizand valorile din Tabelul I.

Tabelull.
aspect normal, fara modificari ale unitatiJor papilare (P) i marginale (M),
fara sangerare Ia sondare
tara modificari aparente ale zonelor
papilare (P) i marginale (M), dar Ia
sondajul u or se produce sangerare
sangerare Ia sondaj i modificari de
culoare ale zonei papilare (P) i marginale (M)
sangerare, modificari de culoare i
u or edem
sangerare provocata i spontana, modificari de culoare, edem pronuntat
sangerare provocata i spontana, modificari de culoare, edem important,
asociat sau nu cu ulceratii

Recent a fast propus un nou indice


clinic pentru evaluarea hipercrel?terilor gin
givale induse medicamentos. Acest indice
are o valoare In functie de care se modu
leaza terapia chirurgicala sau conservatoa
re a hipercrel?terilor.

Tabelul J.lndicele de evaluare a hipercreterilor gingivale Rossmann, Ingles i Caffesse


Gradul 0

Gradull

1. adaptare ferma a gingiei ata ate pe osul alveolar subiacent, absenta modificarii de vo-

lum
2. u or aspect granitat
3. marginea papilara de aspect normal
4. papila cu dimensiune i densitate normala
1. cre tere u oara marcata prin marirea densitatii gingiei, aspect granular marcat
2. varful papilei rotunjit
3. adancime Ia sondare 3 mm

Gradul II

1. hipercre!?tere moderata manifestata prin cre!?terea dimensiunii papilei !?i/sau margini


gingivale rulate
2. conturul marginii gingivale este Inca concav sau drept
3.

largirea gingiei In sens V-0 pana Ia 2 mm masurata de Ia varful papilei In afara

4. adancimea Ia sondare s; 6 mm
5. papila este oarecum deta!?abila
Gradul Ill

1. hipercre!?tere marcata reprezentata prin migrarea gingiei pe coroana clinica


2.

conturul marginii gingivale este convex

3.

largirea gingiei are dimensiune <::3mm, masurata de Ia varful papilei In afara

4. adancimea Ia sondare > de 6 mm


5. papila este clar deta!?abila
GraduiiV

1.

hipercre!?tere severa, caracterizata printr-o lngro!?are extrema a gingiei

2.

coroana clinica acoperita In proportie mare

3.

largirea gingiei are dimensiune <::de 3mm, masurata de Ia varful papilei In afara

4. adancimea Ia sondare > de 6 mm


5. papila este clar deta!?abila

lndici parodontali

Parodontiu:

Cei mai folositi indici de boala paro


dontala sunt:
- indicele de boala parodontala al lui
Ramfjord (1959);
- CPITN.
lndicele parodontal (PDI)-Ramfjord:

Exprima gravitatea bolii prin estima


rea clinica a simptomelor: inflamatie,
alveoliza, punga parodontala. Acest indice
contine un indice de gingivita (1 - 3) i
masurarea pierderii de ata ament, inde
pendenta de gingivita (4- 6)- Tabelul K.
Evaluarea se face pe 6 dinti din ln

5
6

=
=

clinice a starii parodontale dupa tratament,


putandu-se aprecia ameliorarea, agrava
rea sau stationarea/vindecarea starii clini
ce (Tabelul L).
Tabelul L

=
=

mobilitate fiziologica (fremitus)


mobilitate perceptibila cu degetul (0,2
- 1 mm In directie orizontala)

mobilitate mai mare de 1 mm, In orice


directie, In plan orizontal

=
=

Gingivita

medie sau

moderata

In

mobilitate mai mare de 1 mm In orice

unele localizari Ia gingia marginala

directie orizontala, In plus mi!?cari de

Gingivita U!?Oara I moderata a lntregii

intruzie/rotatie

margini gingivale In jurul dintelui

Pierdere de ata!?ament > 6 mm

important ce serve te Ia stabilirea evolutiei

Gingie:
1

Pierdere de ata!?ament de 3 - 6 mm

lndicele de mobilitate este un criteriu

Absenta inflamatiei sau alterarilor In


gingia marginala

Pierdere pana Ia 3 mm a ata!?amen-

lndicele de mobilitate dentara:

Tabelul K

tului masurat de Ia JAG

treaga dentitie: 16; 21; 24; 44; 41; 36.


0

Gingivita avansata cu eritem sever,


hemoragii, ulceratii

Pe baza valorilor lnregistrate se cal

Ill

I + detartraj profesional

culeaza indicele clinic a/ gradului de mobili


tate patologica dupa cum urmeaza:

IV

II + tratament com
plex(chirurgical/corectiv)

m1 mobilitatea dintilor lnainte de tra


tament
m2 mobilitatea dintilor dupa tratament.
lndicele de mobilitate 1m se calculea
za dupa formula :

Examenul boltii palatine

Balta palatina se va examina din


punctul de vedere al formei, simetriei,
adancimii, descriind elementele reprezen
tate de suportul osos !?i eel fibromucos. In
cazul depistarii torusului palatin, se vor
descrie marimea !?i
pozitia torusului,
lncadrandu-1 In
clasificarea
Landa,
raportandu-1 Ia limita distala a zonei de
sprijin.

lndicele CPITN
Combinand elementele de indici
gingivo-parodontali !?i de PTNS (sistem de
evaluare a necesitatilor de tratament paro
dontal), CPITN evalueaza:

La nivelul boltii palatine se vor apre


cia: papila bunoida, reliefarea !?i simetria
rugilor palatine, numarul !?i dispozitia lor,
raportul cu creasta edentata.

- prezenta sau absenta sangerarii


gingivale Ia sondaj U!?or;
- prezenta sau absenta tartrului supra
!?i subgingival;

Se mai urmare!?te proeminenta suturii


mediene de Ia nivelul boltii, precum !?i pre
zenta altar formatiuni sub forma de spiculi
oso!?i Ia nivelul !?anturilor alveolo-palatine.
Suportul fibromucos va fi analizat din
punct de vedere al integritatii !?i rezilientei.
Examenul boltii palatine este absolut
necesar In cazul edentatiei partiale lntinse,
constituind zona primara de sprijin pentru
protezele partial mobilizabile.

- prezenta sau absenta pungilor pa


rodontale (lnguste sau adanci).
Evaluarea individuala se face pe sex
tant, examinand cate un dinte per sextant,
lnregistrandu-se astfel cea mai proasta
conditie a fiecarui indice (Tabelul M).
Tabelul M
0
1

2
3
4
0
II

Examenul plan eului bucal i al limbii

parodontiu sanatos

Ansamblul datelor asupra caracteris

sangerare observata direct Ia sondare


tartru i pungi sub 3,5 mm, iritatie ia-

ticilor clinice ale plan!?eului bucal poate fi

trogena

obtinut prin palparea corecta bimanuala !?i


sistematica a zonelor.
Examenul limbii prin inspectie !?i pal
pare apreciaza normalitatea acesteia sau
modificarile de volum, consistenta !?i mobi
litate. 0 atentie deosebita se va acorda

pungi de 4 -5 mm
pungi > 6 mm

igiena orala
I + detartraj profesional

57

mucoasei linguale prin aprecierea culorii,


integritatii i distributiei zonelor papilare.
Pozitia limbii In repaus se va verifica prin
deschiderea u oara a gurii.
Pozitia intermediara a limbii este

In scopul stabilirii unui diagnostic i


plan de tratament, se impune analiza i
cuantificarea urmatorilor parametri oclu
zali:
- morfologia ariilor ocluzale;
- cuspizii de sprijin;
- cuspizii de ghidaj;
- curba de ocluzie sagitala (SpeeBalkwill);

considerata ca fiind cea mai favorabila.


Important de examinat In aceasta zona
este versantul lingual al arcului anterior
mandibular, apreciindu-se lnaltimea, lncli
narea
i modalitatea de insertie a
genioglosului.

- curba de ocluzie transversala


(Monson i Villain);
- curbura frontala;
- planul de ocluzie.
Dupa examinarea i consemnarea ca

Examenul ocluziei
Examenul clinic i paraclinic stomato
logic corect i complet al edentatului partial
lntins bimaxilar comporta, In mod obligato
riu i indispensabil, analiza ocluzala ce
cuprinde aprecierea parametrilor morfolo
giei ocluzale, precum i rapoartele ocluzale
statice i dinamice.
Tipul de ocluzie artificiala va fi direct

racteristicilor morfologice i functionale ale


acestor parametri, se trece Ia examinarea
rapoartelor

ocluzale

interarcadice

(Angle) - ocluzia statica, consemnandu


se pozitionarea arcului mandibular In raport
cu eel maxilar In cele trei planuri, pe baza
reperelor cunoscute, Ia nivel molar, premo

influentat de valoarea unghiului interalveo


lar, format din prelungirea axelor celor do
ua creste alveolare reziduale.
In cazul pacientilor protezati mobil:
- se va efectua examenul protezei Ia
lnceput extraoral, apreciindu-se calitatile
bazei i a arcadelor artificiale;
- In etapa a doua se realizeaza
examenul cu protezele mobilizabile aplica
te In cavitatea orala a pacientului, urmarind
In acest caz mentinerea, stabilitatea i
maniera de refacere a functiilor perturbate;
- cand pacientul este protezat bima
xilar, se vor examina rapoartele ocluzale
statice i dinamice artificiale, urmarind
aceeai metodologie ca i Ia arcadele na
turale.

lar, canin i incisiv.


Examenul ocluziei continua, clinic, Ia
pacient, prin evidentierea punctelor de
contact Ia nivelul cavitatii orale cu unul din
tre indicatorii cunoscuti: hartie de articula
tie, spray-uri de ocluzie, ceara de ocluzie,
banda Joffe etc. Odata realizata marcarea
contactelor dento-dentare, se trece Ia loca
lizarea acestora prin examen clinic direct i
Ia lnregistrarea acestora In fi ele de anali
za ocluzala elaborate In cadrul clinicii
noastre, putandu-se apela Ia metode mo
derne, de tipul T-Scan.
lntr-o ocluzie normala ideala, contac
tele dento-dentare ar trebui sa corespunda
din punct de vedere al calitatii unor para
metri:

58

- punctiforme;

sistematizare didactica, din dorinta de a


clarifica un domeniu suficient de contro
versat.

- de tip:
margine incizala
palatinala;

- suprafata

De fapt, ocluzia statica reprezinta


doar momente, statii ale dinamicii ocluzale
functionale, mai precis etape finale pe tra
seul unor traiectorii de dinamica mandibu
lara. Din multitudinea traiectoriilor mandi
bulare din mi carea de lnchidere, doar do
ua prezinta semnificatie functionala (oclu
zia terminala):

cuspid-'- foseta;
cuspid- ambrazura;
- sa se realizeze lntre suprafete netede i convexe;
- sa fie multiple;
- sa fie stabile;
- sa fie uniform i armonios distribui-

1. traiectoria de lnchidere In rela[ie

te pe arcada, pe toti dintii cuspidati;


- cu localizare precisa.

centrica (denumita impropriu i ligamen


tara)

Calitatea contactelor dento-dentare


va fi examinata clinic Ia pacient prin in
spectie, dar de un real folos este i exa
menul paraclinic, al modelului de studiu
care poate aduce informatii suplimentare,
data fiind posibilitatea vizualizarii directe a
contactelor i a morfologiei cuspidiene
(convexitati, lnclinari ale pantelor, caracte
risticile curbelor etc.).

2. traiectoria de lnchidere posturala


(denumita i traiectorie musculara)
Traiectoria centrica descrie faza fina
la a mi carii de lnchidere mandibulare
'
mandibula efectuEmd o mi care de rotatie
pura. Faza finala a acestei mi cari este
caracterizata prin realizarea contactelor
ocluzale In relatie centrica, rezultand oclu
zia terminala centrica.
Ocluzia terminala centrica face trece
rea de Ia relatia mandibulo-craniana dina
mica de lnchidere tara contact ocluzal Ia
relatia mandibulara cu contact ocluzal.
lmportanta acestui tip de ocluzie re
zida din faptul ca toata drama ocluzala,
toate evenimentele ocluzale au loc In
aceste momente ale lnchiderii i ca urmare
este necesara o examinare minutioasa i o
interpretare corespunzatoare a datelor.
Pe traiectoria de lnchidere posturala
mandibula parcurge segmentul dintre rela
tia de postura i intercuspidare maxima (In
cazul unui Long Centric) sau relatia
centrica (In cazul unui Point Centric).

Marcarea i lnregistrarea contactelor


dento-dentare se realizeaza In relatie
centrica i intercuspidare maxima, cu pre
cizarea corelatiei dintre IM i RC (point
centric, wide centric, long-centric), iar con
tactele lnregistrate se transfera pe fi ele
de analiza ocluzala.
Ocluzia dinamica

Dinamica mandibulara este modifica


ta Ia edentatul partiallntins i In momentul
examinarii mi carilor mandibulare acestea
pot aparea dezordonate, haotice, ciclurile
masticatorii devenind modificate.
Descrierea ocluziei statice separat de
ocluzia dinamica li gase te ratiunea Intr-a

Ocluzia terminala posturala face tre-

59

cerea de Ia relatia mandibulo-craniana di


namica pe traiectoria mentionata Ia relatia
mandibulo-craniana de intercuspidare ma
xima.
In cazul unei ocluzii echilibrate, In
urma parcurgerii celor doua traiectorii, care
trebuie sa fie libere, tara interferente
ocluzale, rezulta contacts ocluzale multi
ple, stabile, netraumatizante.
0 alta etapa de importanta deosebita
este verificarea i lnregistrarea mi carilor
i pozitiilor test, cu contact dentar (din IM
In RC, lateralitate dreapta i stanga,
protruzie i revenire) sau tara contact den
tar (deschidere i lnchidere), precizandu
se amplitudinea, simetria i traiectoria de
mi care.
In fi ele de analiza ocluzala se- con
semneaza suprafetele pe care se realizea
za mi carea test i apoi contactele dento
dentare din pozitia test. In mod normal, In
mi carea de lateralitate, pe partea inactiva,
se produce dezocluzia dintilor laterali, mi
carea fiind preluata de caninul sau grupul
lateral de partea activa (fenomen
Christensen lateral).
In protruzie, normal se produce
dezocluzia In zona laterala, cu preluarea
mi carii de catre panta retroincisiva, pe
care se pot evidentia suprafetele de alune
care (fenomen Christensen sagital).
Patologic, prin pastrarea contactelor
pe partea inactiva, are lac o solicitare exes
siva a articulatiei temporo-mandibulare, cu
consecinte asupra functionalitatii lntregului
sistem stomatognat, precum i supralncar
carea dintelui cauzal, cu epuizarea paro
dontiului.

Examenul relatiilor fundamentale


mandibulo-craniene

Aprecierea

relatiilor

mandibulo-

craniene este deosebit de importanta In


stabilirea diagnosticului i instituirea unui
tratament corespunzator In edentatia parti
ala lntinsa sau In evaluarea eficientei
acestuia.
Se lncepe prin inducerea pozitiei de
postura a mandibulei, prin metodele cu
noscute i apoi se verifica reperele:
- Spatiul de inocluzie fiziologica se
examineaza atat In zona frontala (2 - 4
mm), cat i laterala (1,8 - 2,7 mm), prin
trasarea cu un creion pe fata vestibulara a
incisivilor mandibulari a unei linii ce cores
punde marginii incizale a incisivilor super
iori, cu mandibula pozitionata In intercus
pidare maxima, apoi In relatia de postura.
- Relatia centrica poate fi indusa
prin mai multe metode (Dawson, Ramfjord,
Lauritzen-Barelle, Jankelson).
Dupa inducerea pozitiei centrice, se
verifica, de asemenea, reperele relatiei:
- Relatia centrica este normala atat
timp cat rapoartele de ocluzie pastreaza
arcadele In limitele triunghiului de toleranta
ocluzala al lui Spirgi. Depa irea acestui tri
unghi face ca intercuspidarea maxima sa
stabileasca rapoarte de malpozitie mandi
bulo-craniana prin rotatie, translatie, bascu
lare.
- Relatia centrica este instabila Ia
edentatul partial lntins. Arcadele dentare
fiind incomplete, nu exista repere care sa
permita stabilizarea mandibulei i pentru a
o putea determina se utilizeaza machetele
de ocluzie.

bilirea diagnosticului i de a orienta medi


cul spre un plan de tratament adecvat.

Examenul functiilor

Tulburarea functiei masticatorii se re


flecta In scaderea eficientei masticatiei,
limitarea ariei masticatorii datorita blocaje
lor ocluzale, masticatia unilaterala, tulbura
rea ciclurilor masticatorii care apar modifi
cate ca frecventa, numar, traiectorie.
Examinarea deglutitiei poate eviden
tia In unele situatii persistenta deglutitiei
infantile, traumatizarea excesiva articulara
In absenta tamponului ocluzal, traumatiza
rea excesiva prin contacte premature,
efectuarea unui efort lingual sporit datorita
absentei unui calaj ocluzal optim. In cadrul
edentatiei partiale lntinse aceste modificari
apar diferit, In functie de amploarea
edentatiei.
Functiile fonetica i fizionomica sunt

Examene paraclinice generale

Starea generala se impune a fi evalu


ata atunci cand pacientul prezinta afectiuni
sistemice ce includ manifestari Ia nivelul
cavitatii orale (tulburari endocrine, boli he
matologice, tulburari ale metabolismului,
alergii etc.), dar i In cazul unor afectiuni cu
rise vital pentru bolnav sau care ar putea
ulterior determina complicatii. lntr-o mica
masura, unele dintre aceste examene com
plementare se pot realiza In cabinetul sto
matologic (de exemplu, masurarea tensiunii
arteriale, determinarea nivelului de glucoza
In sange, testul Ia vitamina C), lnsa, In cea
mai mare parte, se impune colaborarea
interdisciplinara cu medicii interni ti i cu

afectate mai ales In cazul edentatiilor si


tuate In zona frontala.

laboratoarele care elibereaza buletinele de


analiza.

Examenul starii de igiena

Termografia reglatorie

Evaluarea gradului de igiena a cavita


tii orale reprezinta baza profilaxiei
gnatoprotetice. Pentru aprecierea ei se pot
utiliza revelatorii de placa, suprafata colo
rata fiind ulterior cuantificata. Determinarea
vizeaza fetele vestibulare ale dintilor 1.6,
1.2, 2.1 i fetele orale ale dintilor 3.6, 3.2,
4.1. Similar se procedeaza i pentru eva
luarea depozitelor de tartru.

computerizata

In arealul de metode minim invazive


ce orienteaza pacientul spre investigarea
anumitor aparate i sisteme, a carer impor
tanta asupra terapiei stomatologice este
semnificativa, In egala masura oferind date
corelative despre patologia generala i cea
dentara, un loc deosebit II ocupa termogra
fia, metoda avangardista introdusa pentru

EXAMENE PARACLINICE

prima oara in Romania de N.Forna, 2007.

In edentatia partiala, rolul examenelor


paraclinice este de a preciza limitele unor
leziuni decelate Ia examenul clinic, de a
oferi un plus de informatii cu privire Ia sta-

Termografia reglatorie computerizata


se ocupa cu functiile biologice reglatorii ale
corpului

i se bazeaza pe metodologia

practica de apreciere a parametrilor ter-

61

mografiei Ia nivelul corpului uman, precum

cu o durata de aproximativ 20 minute i se

i pe reactivitatea organismului Ia impulsuri

desfa oara In cabinetul medicului practici

provocate. Producerea, dispersarea i eli

an, dar In scopul stabilirii unui diagnostic

minarea caldurii sunt elementele teoretice

exact

de baza ale termografiei.

individualizat, este nevoie de cea de-a

Este o metoda profilactica i adjuvan

i instituirea unui tratament tintit,

treia masuratoare (verde), care se va veri

ta de diagnostic, fiind de electie pentru

fica Ia 5 minute dupa o interventie locala

u urinta de utilizare i noninvazivitatea ei.

(anestezie tara vasoconstrictor, sau laser).

Termograma standardizata se com

Scopul scanarii II reprezinta detectarea

pune din termograma dintilor i a sanului,

zonelor corpului unde disfunctia a aparut

bazandu-se pe indicii valorilor de tempera

i zona In care patologia infectioasa sau

tura date de Rost i Hensei.(Fig. 3.20)

tumorala s-ar putea dezvolta, sau este


deja dezvoltata.

Pe aceasta baza Rost a construit

De asemenea, termografia poate


controla eficienta unui tratament instituit,
cat i stabilirea cu exactitate a cauzei care
a declan at boala.

normtermograma realizata pe baza expe


rientei lui lndelungate i dupa valori fizio
logice. (Fig. 3.21)

DOPPLER VASCULAR

In cadrul unei abordari terapeutice tin


tite, determinarea parametrilor vasculari Ia
nivelul arterei faciale este deosebit de im
portanta, acesti parametri pot fi lnregistrati
cu ajutorul unui modul Doppler ultrasonic,
Ia care se anexeaza o sonda de 10 MHz.
In aceste conditii se realizeaza corelarea
rezultatelor obtinute In urma determinarilor
cu modulul Doppler cu afectiunea generala
a pacientului. (lntroducerea in premiera a
Doppler-ului vascular In medicina dentara
N. Forna, 2010)

Fig. 3.20 Termograma standardizata

Ultrasunetele se transmit de Ia sonda


Ia zona examinata i reflecta debitul san
gvin. Semnalele detectate sunt aplicate
analizatorului de frecventa pentru a deter
mina formele de unda pentru maxima i
medie putere. Datele formelor de unde

Fig. 3.21 Aspecte ale traseelor termografice cu


valori ideate (conform criteriilor diagnostice Eidam
Diagnostics Corporation)

Scanarea se efectueaza In 2 etape

sunt aplicate unitatii centrale de prelucrare

62

pentru

procesarea

digitala,

afi are

pe

ecran

i printare. Determinarile se reali

dentare, dinamicii

mandibulare,

relatiilor

mandibulo-craniene.

lndicatia

efectuarii

zeaza prin aplicarea unei probe de 1 0 MHz

acestora se va stabili In functie de com

pe mucoasa jugala, retrocomisural, bilate

plexitatea cazului, de gradul de disfunctio

ral. Un cristal piezoelectric mic este montat

nalitate a sistemului stomatognat

Ia un capat Intr-a latura a dispozitivului.

complicatiile care lnsotesc edentatia.

i de

Acest cristal, odata energizat cu ajutorul


unui circuit electric adecvat, emite ultrasu

A. Mucoasa orala

nete cu o frecventa de cateva sute de mii

Examenul citologic (citologia exfoli

de cicli pe secunda In aval de-a lungul flu

ativa);

xului sangvin.

examenul stomatoscopic;

in cadrul fluxmetrului, unda ultraso

testulla vitamina C;

nica cu frecventa lnalta este lntrerupta in

examenul anatomopatologic;

termitent iar unda reflectata este receptio

coloratiile intravitale;

nata de catre cristal i amplificata semnifi

examenul bacteriologic.

cativ de catre circuitul electric. 0 alta parte

Prezentam cazul unei paciente (R.F.

a aparatului electric mascara diferenta de

In varsta de 34 ani) cunoscuta cu diabet

frecventa dintre unda emisa i unda reflec

de tip 1 insulino-dependent de 11 ani

tata i poate astfel determina viteza fluxului

edentatie

sangvin. (Fig. 3.22)

Kennedy

partiala
cu o

lntinsa

clasa

modificare

i
1-a

mandibulara,

protezata mobil In urma cu aproximativ 1


an.
Pacienta
alarmata

de

s-a prezentat
aparitia

In cabinet

unei

leziuni

hiperplazice Ia nivelul vestibului inferior,


extinsa spre mucoasa jugala dreapta, lezi
une aparuta In urma protezarii mobile (fig.

Fig.3.22. Modulul ultrasonic Doppler

3.23).
Cazul clinic a impus recoltarea unei

Examene paraclinice locale

biopsii care a fast examinata anatomo

i loco-regionale

patologic (fig. 3.24).

in functie de elementele investigate,


examenele

complementare

in coloratia HE s-a evidentiat prezen

Ia pacientul

ta hiperplaziei epiteliale cu moderata acan

tanar edentat partial se adreseaza mucoa


sei

orale,

parodontale,

salivei,

unitatilor

componentelor

toza, elongarea crestelor epiteliale, zone

odonto

de ortokeratoza cu paracheratoza. Prolife

muco-osoa

rarea celulelor bazale a fast u or identifica

se, A.T.M., mu chilor mobilizatori, ocluziei

ta.

63

Pacienta R. F. - aspectul intraoral initial (Cazuistica Disciplinei Clinica i Terapia EPI, IA;>I)
a-arcada inferioara; b-relatia de ocluzie

Pacienta R. F. - aspectul intraoral dupa lndepartarea aparatelor gnatoprotetice


a-dintii restanti; b-proteza elastica mandibulara
Fig. 3.23.

repaus i a fluxului salivar stimulat, iar cea


calitativa prin determinarea
capacitatii
tampon a salivei sau prin masurarea pH
ului. Testele salivare sunt importante atat
In etapa preprotetica, cat i In elaborarea
tentativei de proiect.
Fig. 3.24. Biopsia recoltata

Corionul a fast de asemenea hiperpla


zic, pe seama proliferarii tesutului conjunctiv,
unde a fast observata fibroza moderata i
infiltrat inflamator limfo-plasmocitar.
Pentru investigarea IHC au fast folo
siti urmatorii markeri: CD20, CD3, CD8,
CD138, Ki67 i P53.
Teste salivare: Analiza cantitativa se
face prin determinarea fluxului salivar de

B. Unitatile odonto-parodontale
Reprezinta un examen complemen
tar deosebit de necesar In terapia
edentatiei, deoarece vizeaza In mod parti
cular dintii restanti din cavitatea orala, care
vor primi elemente de mentinere, sprijin i
stabilizare sau care vor avea rol de viitori
dinti stalpi.

Studiul de model

Constituie un examen complementar


care ofera posibilitatea vizualizarii unor zo
ne greu accesibile examenului clinic i
aprecierii mai bune a unora dintre elemen
tele pozitive i negative ale campului prate
tic. Modelele vor fi examinate separat, In
ocluzie i montate In simulator. In fazele
pre- i postprotetice analiza lui va urmari
etapele examenului clinic, iar In fazele de
stabilire a tentativei de proiect pentru pro
tezele mobile se va analiza i echilibrul for
telor active i de rezistenta (prin diagramele
statica, dinamica). Analiza Ia paralelograf
se va efectua In cazul In care tratamentul
consta lntr-o proteza scheletata.

a)

Modelul de studiu permite o analiza


mai riguroasa a spatiului protetic potential
decat Ia nivelul cavitatii orale, deoarece
este mai accesibil masuratorilor i proiec
tarii planului terapeutic.
In cazul In care lipsesc molarii de
minte, se vor examina cu atentie
tuberozitatile maxilare i tuberculii piriformi
mandibulari, Ia care se vor urmari volumul,
sensul i gradul de retentivitate.
Se recomanda ca ocluzia statica sa fie
analizata cu modelele montate In simula
tor, apreciindu-se rapoartele In cele 3 pla
nuri (sagital, transversal i vertical) pentru
fiecare grup de dinti, dupa reperele
ocluzale ale lui Angle (fig. 3.25 a, b).

b)
Fig. 3.25. Analiza modele/or de studiu In ocluzie

Camera intraorala comportandu-se

sfera orala dispune de un numar de meta

ca o camera video, permite captarea unor


imagini inaccesibile vederii directe, pre
cum i posibilitatea stocarii i prelucrarii
lor. Camera intraorala produce un impact
semnificativ asupra comunicarii dintre me
dic i pacient, In special Ia tineri.
Examenul radiografic ---+ reprezinta

de de examinare, care se completeaza

principalul exame.n complementar utilizat


In medicina dentara, iar In protetica for
meaza suportul paraclinic al diagnosticului.
lnvestigatia radiologica a afectiunilor din

reciproc prin informatiile furnizate, daca


metodele respective au fost aplicate corect
i cu competenta.
Radiografia retro-dento-alveolara

Este deosebit de utila Ia nivelul dinti


lor restanti, In special al celor limitrofi bre
ei edentate, care vor sustine viitoarele
constructii protetice. Aceasta se poate rea
liza prin tehnica bisectoarei, tehnica para-

laxei sau tehnica bite-wing (permite depis


tarea leziunilor interdentare).
Principalele obiective vizate sunt:
1. Procesul alveolar Ia nivelul dintilor
stalpi, analizat din punct de vedere cantita
tiv (lnaltimea procesului alveolar) i calita
tiv (aspectul traveelor osoase);
2. Lamina dura Ia nivelul dintilor stalpi
(se urmaresc zonele In care apar subtieri
sau lngro ari ale acesteia);
3. Spatiul periodontal, Ia care urma
rim largirea acestuia de cauza infectioasa
acuta/cronica sau de etiologie traumatica
(traumatism ocluzal, suprasolicitari de cau
za protetica, solicitari nefiziologice date de
EMSS);
4. Radacinile dintilor stalpi (numarul,
lungimea, morfologia, tratamentele ndo
dontice, reactiile apicale, raportul coroana
radacina);
5. Coroana dentara, Ia care se urma
resc cariile secundare, raportul obturatiilor
sau leziunilor odontale cu camera pulpara,
aspectul adaptarii Ia colet a lucrarilor prote
tice existente;
6. Crestele edentate: existenta sau
inexistenta corticalei externe care acopera
creasta alveolara; marimea, continuitatea
i orientarea traveelor osoase.

- ofera posibilitatea unei prelucrari


ulterioare a imaginii;
- expunerea Ia radiatii este redusa
pana Ia mai putin de 10% comparativ cu
tehnicile conventionale.

Fig. 3.26 Radiografie digitala (Cazuistica N. Forna)

Sistemul utilizeaza un senzor plasat


In cavitatea orala, care reactioneaza Ia
emisiile de raze X In mod asemanator ca
merei video, lnregistrand radiatia luminoa
sa i transformand-o In imagine. (Fig.3.26)
Astfel, medicul poate beneficia de datele
radiologice aproape imediat.
Radiografia panoramica:
(pantomografia concentrica,
ortopanto-mografia,
pantomografia excentrica)

Ofera o imagine de ansamblu a ar


cadelor dento-alveolare, permitand obser
varea spatiilor protetice potentiale, lmpre
una cu stadiile evolutive ale complicatiilor
locale i loco-regionale.(Fig. 3.27)

Radiografia digitala

Radiografia digitala are urmatoarele


avantaje:
- permite o mai buna vizualizare a
zonelor cu densitati mici ale osului, oferind
imagini fidele; chiar daca rezolutia geome
trica este mai redusa fata de radiografia
clasica, rezolutia de densitate este mult
mai mica;

Fig 3.27 Ortopantomografie

66

Avantajele acestei tehnici constau In:


- posibilitatea

examinarii

concomi

tente a rapoartelor de intercuspidare, de


postura, a A.T.M., rapoartele lntre elemen
tele anatomice, structura osoasa, ramul
ascendent

al

coronoide, forma

mandibulei,

apofizele

i structura condililor

temporali i mandibulari, sinusurile maxila


re, fosele nazale, canalul mandibular;
- deformarea filmului este minima;
- cantitatea de radiatii X este mult
diminuata.

Fig. 3.28. Teleradiografia de profit, cu marcarea


punctelor i traseelor cefalometric

Radiografia cefatometrica
Sistemut DtAGNODENT

(fata, profit, axiata)

Raza laser a dispozitivului

Precizeaza diagnosticul unor modifi


cari

morfologice

ale

substratului

KaVa

DIAGNOdent (fig. 3.29, 3.30) patrunde

osos,

anomalii primare sau secundare, asimetrii

aproximativ 2 mm In fisurile din smalt

craniofaciale.

detecteaza modificarile patologice pe baza


diferentei de fluorescenta dintre substanta

Teteradiografia de profit

dentara sanatoasa i cea afectata.

lntroducerea teleradiografiei de catre

zeaza o scala de valori i un semnal sonar

Hofrath In

Germania

In

1934

de alerta i nu expune pacientulla radiatii.

i de

Broadbent In Statele Unite, a reprezentat


o inovatie In domeniu i totodata gasirea
unei

unelte

paraclinice

pentru

studiul

anomaliilor dento-maxilare i al dispropor1iilor scheletice care coexista cu prezenta


edentatiilor. Scopul initial al teleradiografiei
de profil a fast de studiere a tiparelor de
cre tere a complexului cranio-facial. Apoi,

Fig. 3.29. KaVo DIAGNOdent

teleradiografia de profil a devenit curand 0


modalitate indispensabila de evaluare a
proportiilor dento-faciale i de elucidare a
cauzei anatomice a anomaliilor dento
maxilare, facand posibila analiza rapoarte
lor existente (fig. 3.28) lntre componentele
masivului

cranio-facial

(baza

Utili

craniului,

maxilare, alveole, dinti, parti moi).

67

- radiotransparente (complexul me
nisco-capsulo-ligamentar i mu chii).
Explorarea A.T.M. se efectueaza bila
teral, comparativ i trebuie sa aiba In vede
re toate elementele articulare i relatia
acestora cu sistemul articular dentar.
Tehnicile imagistice moderne au lnlo
cuit, In mare masura, explorarea radiologi
ca conventionala a A.T.M. (inclusiv artro
grafia). in prezent se apeleaza Ia radiogra
fia panoramica, OPT, tehnica Scanora (cu
indicatii speciale In implantologie), tehnica
Dentascan sau Dental C.T., Artro-cinegra
fia, computer-tomografia (inclusiv Artro
C.T.) i R.M.N.

Fig.3.30.

Este o metoda adjuvanta In depista


rea precoce a leziunilor carioase. Facilita
tea i abilitatea de a oferi un diagnostic
solid i obiectiv (> 90%) reprezinta avanta
jele acestui sistem, comparativ cu metode
le radiografice clasice i examenul clinic
uzual.
Scopul utilizarii acestui dispozitiv pe
baza de lumina laser a fost de a investiga
lntr-o maniera non-invaziva gradul de de
mineralizare a dintilor, care ulterior condu
ce catre caria dentara.

Radiografia simpla

Radiografia simpla a articulatiei


temporo-mandibulare se bazeaza pe efectul
fotochimic al radiatiilor i se executa sub
incidente diferite care urmaresc evitarea
suprapunerilor
osoase:
PARMA,
SCHULLER
(fig.
3.31,
3.32),
LACRONIQUE, FRANK. Pe imaginile obti
nute se analizeaza structura i integritatea
contururilor osoase, precum i modificarile
interliniului articular, pozitia condilului In cavi
tatea glenoida i In excursia de deschidere.

C. Articulatia temporo-mandibulara

Articulatia temporo-mandibulara este


fermata din doua componente majore,
asociind elemente:
- radioopace (scheletul temporo
mandibular);

Fig. 3.31. lnciderita Schuller (gura deschisa)

Fig. 3.32. lncidenta Schuller (gura lnchisa)

68

Artrografia temporomandibulara

dei este o metoda invaziva, este net super


ioara examenului RMN, oferind o evaluare
diagnostica exacta a spatiului articular su
perior. Este astfel posibil a face o
stadializa re a modificarilor, ceea ce
furnizeaza date privind
prognosticul
terapiei conservatoare, permitand totodata
stabilirea unor indicatii privind terapia
chirurgicala ulterioara.
Cineradiografia
Este o metoda evoluata de studiu ra
diologic al articulatiei, In pozitie statica i
dinamica. Utilizeaza un amplificator de lu
minescenta pentru o mai buna definitie a
imaginii iar pe mandibula i maxilar se
a eaza cativa markeri metalici pentru repe
rarea exacta a rapoartelor intermaxilare.
Varianta moderna a cineradiografiei este
cinefluorografia care se bazeaza pe efectul
de fluorescenta i legea absorbtiei selecti
ve, utilizand imagini color cu posibilitati
sporite de prelucrare.

Artrografia este examenul radiologic


al spatiilor intraarticulare i periarticulare
practicat cu ajutorul substantelor de con
trast iodate sau cu ajutorul aerului. Repre
zinta o posibilitate de a evidentia meniscul
articular dupa ce In prealabil se efectueaza
o punctie articulara uni- sau bicamerala i
se introduce un mediu de contrast opac
sau gazos (contrast negativ). Aceasta me
toda traumatica de explorare este din ce In
ce mai rar folosita, fiind lnlocuita de explo
rarea
computer-tomografica
(inclusiv
CineCT- pentru studiul dinamic).
Artroscopia cu fibra optica

Este o metoda de explorare care re


nunta Ia folosirea substantei de contrast i Ia
iradierea pacientului i permite, sub aneste
zie, o vizualizare directa a elementelor arti
culare prin intermediul endoscopului preva
zut cu fibra optica. Are avantajul de a evi
dentia caracteristicile de dinamica articulara
In timp real. Tehnica, dei invaziva, ofera
posibilitatea examinarii precise a tuturor
structurilor interne articulare, cu posibilitatea,
totodata, a obtinerii unor imagini toto sau
video relevante. Se pot inspecta astfel fibro
cartilajele temporal i condilian, discul articu
lar, fixarea lui, peretii capsulari i aspectul
membranei sinoviale din spatiul articular
superior. Tn acest mod, conditiile patologice
pot fi vazute cu claritate. Se poate preleva,
de asemenea, lichid sinovial sau material
biopsic, permitand In urma unor examene
complementare, citologice, histologice sau
biochimice, stabilirea unui diagnostic de cer

Tomografia

Reprezinta o alta metoda folosita In


diagnosticarea sistemului stomatognat,
care permite studiul pe sectiuni In plan sa
gital cu tergerea structurilor de deasupra
i sub planul de sectiune. (Fig. 3.33)

Fig. 3.33 Tomografie ATM Gura inchisa.


Gura deschisa

titudine. lnvestigarea artroscopica a ATM,

69

Pe imagine apare evidentiat stratul


de tesut strabatut continuu de fascicolul de
radiatie, straturile supra i subiacente pla
nurilor de sectiune fiind terse din cauza
mi carii.
Cuantificarea modificarilor rapoarte
lor articulare urmeaza analizei morfologice
descriptive i este reprezentata de bilantul
Rickets. Se are In vedere forma cavitatii
glenoide, a condilului mandibular i tempo
ral, centrarea condilului In cavitatea gleno
ida, aprecierea interliniului articular, forma
i dimensiunea pantei articulare, circumfe
rinta i structura circumferintelor osoa
se(resorbtii, uzuri, scleroze).
Tomodensitometria

Metoda permite studiul unor imagini


de sectiuni succesive, al dimensiunilor
morfologice i al structurilor elementelor
ATM. Este mai putin iradianta decat tomo
grafia i permite aprecierea starii suprafe
telor osoase (geode, neregularitati),
interliniului articular, dar mai ales evaluea
za stare mu chilor.
Computer-tomografia

Computer-tomografia (CT) este o me


toda utilizata In diagnosticarea tulburarilor
interne Ia nivelul A.T.M. survenite In urma

Fig.3.34 a. Pozitie norma/a a meniscului articufar, posterior i superior de condil

starii de edentatie, cat i a altar anomalii


articulare. Computer-tomografia (CT) face
parte din explorarile imagistice sectionale,
fiind o metoda relativ recenta rezultata din
combinarea utilizarii razelor X i a compu
terului. CT se bazeaza pe doua principii:
- masurarea atenuarii unui fascicul
de raze X ce traverseaza un corp i calcu
lul coeficientului sau de atenuare, deci a
densitatii sale radiologice;
- reconstructia imaginii unui obiect
plecand de Ia proiectiile sale diferite, prac
tic realizand o reproducere bidimensionala
a realitatii tridimensionale.
lmaginea CT (fig. 3.34 a, b) reprezinta
etalarea anatomica a unei sectiuni axiale a
corpului uman de o grosime prestabilita, prin
masuratori ale absorbtiei razelor X facute din
diverse unghiuri In jurul corpului uman.
Este posibila reconstituirea sagitala
bidimensionala care ofera imaginea modi
ficarilor structurilor osoase i reconstituirea
tridimensionala care permite reconstituirea
aproximativa a scheletului.
CT releva modificarile de structura i
de volum ale osului, facand posibila apre
cierea statica i dinamica a pozitiei menis
cului, precum i corelarea cu tulburarile
articulare (fig. 3.35).

Fig. 3.34 b. Menisc dislocat, anterior de condil

densitate (fig. 3.37), pentru perceperea


mai buna a limitei dintre doua tesuturi.

Fig. 3.35. CT articulatie temporo-mandibulara

Spre deosebire de computer


tomogra fele conventionale, care sunt
voluminoase i dificil de procurat i
lntretinut, computer tomografia de
transmisie de raze X In geo metrie conebeam (CBCT) este u or de utilizat In
practica dentara curenta, unde se pune
accent pe cost i binelnteles cantita tea de
doza iradianta; spatiul de depozitare este
limitat i zona de scanat se afla exclu siv In
regiunea capului. CBCT ofera posibili tatea
obtinerii imaginilor sectionate In plan axial,
coronal i sagital, In timp real (fig.
3.36).

Fig. 3.37. Imagine panoramica reformatata (a), cu


detalii asupra mai multor sectiuni transaxiale (b) ce
reflecta patologia osoasa mandibulara stanga i
pozitia canalului alveolar inferior

CBCT este util In terapia implantara,


chirurgicala maxilo-faciala, afectiuni ATM,
evaluarea fracturilor cranio-faciale pre i
postoperatorii.
Utilizarea navigarii 30 este deosebit
de importanta pentru cazurile de edentatie
partial lntinsa ce vor fi rezolvate prin meto
da implantara (fig. 3.38).

Fig. 3.38. Cazuistica Norina Forna


Fig. 3.36. Sectiune panoramica i'ngusta (5,3
mm) (a) i larga (25,6 mm) (b), ce ofera acuratete
masuratbrilor anatomice

Un avantaj major II constituie faptul


ca exista posibilitatea ajustarii rezolutiei de

Rezonanta magnetica nucleara

lmagistica prin rezonanta magnetica


(IRM) constituie o metoda non-invaziva de
examinare a afectiunilor neuro-musculo-

71

scheletale. Obtinerea imaginilor prin rezo


nanta magnetica nucleara are Ia baza teh
nologia rezonantei magnetice nucleare
(RMN) utilizata In chimie pentru determina
rea structurii substantei. IRM se bazeaza
pe descoperirea facuta In 1946 de Felix
Bloch i Edward Purcell (Premiul Nobel,
1952), care au constatat ca In prezenta
campului magnetic intens, nucleele se
comporta ca ni te magneti. lmaginile prin
rezonanta magnetica nucleara se obtin ca
urmare a absorbtiei i emisiei energiei din
domeniul radiofrecventelor (RF) al spectru
lui electromagnetic de catre spinii protoni
lor. In comparatie cu CT-ul, investigatiile
prin RMN redau tesuturile moi, din acest
punct de vedere fiind superior CT-ului.

RMN s-a impus ca metoda de electie


neinvaziva, prin punerea In evidenta a
structurilor musculare, discoligamentare i
cartilaginoase (fig. 3.39). S-a constatat,
lnsa, ca nu pot fi puse In evidenta modifi
carile morfologice ale meniscului, perfora
rile i corpusculii mici liberi intraarticulari.
RMN se bazeaza pe principiul supu
nerii organismului uman influentei unui
camp electromagnetic de 60 000 de ori
mai puternic decat eel terestru. Aceasta
sursa este reprezentata de un scanner
care contine electromagneti puternici
supraraciti cu heliu lichid. Protonii atomi
lor de hidrogen aflati In mi care vor fi
orientati spre poli, fiind supui fluxului
electromagnetic. Daca scannerul emite o
excitatie cu o unda radio asupra acestor
protoni, ei vor reveni Ia pozitia initiala
printr-o mi care In spirala, declan and
semnale radio proprii. Un computer le va
transforma lntr-o imagine a zonei inves
tigate, aparand astfel pe un ecran, foarte
clar, atat tesuturile dure, cat i cele moi,
ale articulatiei examinate. lmaginile de
RMN pot fi obtinute In planurile sagital,
axial i frontal. Cu ajutorul RMN, se poa te
stabili diagnosticul de articulatie nor
mala, de dislocare anterioara a discului,
cu sau tara repozitionare Ia deschiderea
gurii, modificari preartrozice.

Diagnosticul i tratamentul afec\iuni


lor disfunctionale ale articulatiei temporo
mandibulare (A.T.M.), In care modificarile
morfologice sunt minime sau dificil de evi
dentiat, a facut progrese remarcabile In
ultima decada prin introducerea unor noi
tehnici imagistice, precum rezonanta mag
netica nucleara (RMN) i artroscopia.

Scintigrafia osoasa

Utilizarea scintigrafiei In diagnosticul


afectiunilor ATM este mai rar lntalnita In
comparatie cu metodele traditionale imagis
tice. Scintigrafia permite aprecierea functio
nala a tesutului osos (activitatea osteoblas
tica, vascularizatia osoasa), fiind capabila

Fig. 3.39. Fenomene artrozice Ia nivelul ATM ob


servate prin RMN i'n plan sagital (1-canal auditiv
extern, 2-condil, 3-tubercul articular)

72

de a detecta remanierile osoase Ia acest


nivel.
Scintigrafia este o metoda de explora
re paraclinica care consta In injectarea
endovenoasa sau ingestia unui marker ra
dioactiv cu afinitate selectiva determinata
de organul sau tesuturile vizate. Pe baza
acestei afinitati se studiaza distributia topo
grafica a izotopului radioactiv. Metoda folo
se te un detector special numit ,camera de
scintilatie" sau camera gama. Aceasta teh
nica face posibil Ia nivelul ATM studiul cali
tativ i cantitativ al elementelor articulare,
permitand o evaluare anatomica i structu
rala complexa.
D. Musculatura

Amplitudinea i topografia edentatiei


influenteaza In mod direct capacitatea mo
torie a diferitelor grupe musculare. lnvesti
garea componentei musculare a sistemu
lui stomatognat se poate efectua prin to
nometrie i electromiografie.
Tonometria

Metoda ofera informatii cu privire Ia


tonusul muscular, evaluand inegalitatea
tensiunilor musculare In fazele de repaus
i In fazele functionale de masticatie
deglutitie, fonatie, evidentiind prezenta
dezechilibrelor neuro-musculare.
Metodele variaza In functie de grupe
le musculare, fiind diferite Ia mu chii orbi
culari i ai limbii fata de mu chii mandu
catori.
Electromiografia

Este o metoda bazata pe recoltarea


biocurentilor de Ia nivelul mu chilor siste-

mului stomatognat, utilizand electrozi de


suprafata sau de profunzime (fig.3.40).

Fig. 3.40. Electromiograf

lnvestigarea se face In paralel, gru


pele musculare de pe partea dreapta com
parativ cu partea stanga. Spasmele mus
culare i contractiile inegale apar pe
E.M.G. cu amplitudini i frecvente ridicate.
Analiza componentei neuromusculare este
utila nu numai In diagnosticul i evolutia
disfunctiilor, ci i In restabilirea terapeutica
a planului de ocluzie.
E. Cinematica mandibulara
Mandibulokineziografia

Metoda permite lnregistrarea tridi


mensionala a dinamicii mandibulare i se
realizeaza prin:
teste de mi care mandibulara: deschi
dere, lnchidere, lateralitate dreapta stanga, propulsie;
lnregistrarea diagramei Posselt;
investigarea mi carilor
functionale
(masticatia i deglutitia).
F. Ocluzia dentara
Examenul gnatosonic

lnregistreaza zgomotele normale i


anormale rezultate din contactele ocluzale
sau Ia nivelul ATM.

senzor a carui rezistenta electrica variaza


functie de presiune. Grosimea acestuia
influenteaza proprietatile fortei ocluzale.
Senzorul are forma unei sonde elec

Examenul gnatofonic

tronice, este de unica folosinta, cuprinde


lntreaga arcada i are forma acesteia. Este
flexibil i subtire ca sa nu provoace distor
siuni suplimentare contactelor ocluzale.
Prezinta o rezolutie spatiala suficienta pen
tru a nu pierde contactele importante.

Metoda consta In aplicarea analizei


spectrale a sunetelor i cuvintelor In medici
na dentara, In scop de diagnostic corect al
modificarilor cantitative i calitative ale vorbi
rii i al orientarii tratamentului recuperator.
Analiza T-Scan
Numita i analiza ocluzala compute
rizata, metoda investigheaza contactele
dento-dentare, permitand echilibrarea pla
nului de ocluzie Ia nivelul dintilor naturali
sau artificiali, prin lnregistrarea fortelor
ocluzale (Fig 3.41).

G. Relatiile mandibulo-craniene

Examinarea paraclinica a relatiilor


mandibulo-craniene se realizeaza cu aju
torul simulatoarelor (mecanice sau elec
tromecanice),
articulatoarelor
(nepro
gramabile, semiadaptabile sau individua
le), cheilor de ocluzie, arcurilor faciale.
Examenul gnatofotostatic

Left Side

Se utilizeaza atat In investigarea


ocluziei cat i a relatiilor mandibulo- crani
ene ce se lnsotesc de dizarmonii dento
maxilare. Se practica sub forma fotografiei
intraorale In intercuspidare maxima i rela
tie centrica i a fotografiei extraorale de
fata i profil (Fig. 3.42).
Pe fotografia de fata se apreciaza ma

.............

rimea etajelor fetei, amploarea deviatiilor


mandibulare i asimetriilor faciale In raport
cu planul medio-sagital. In mod natural,
exista o u oara asimetrie, fiziologica. Se
definesc o serie lntreaga de planuri ajuta
toare i rapoarte ce servesc Ia cuantifica
rea abaterilor de Ia normal:
- perpendicularele din unghiurile in
terne ale ochilor - indica marimea minima
a fantei labiale;

Fig. 3.41 Analiza T-Scan

Principiul constructiv se bazeaza pe


lnregistrarea contactelor ocluzale lntr-un

- buza superioara = 1/3 Sn- Gn;

74

- fanta labiala este Ia unirea a 1/3 cu


2/3 a etajului inferior;
- antul labio-mentonier se afla Ia ju
matatea distantei fanta labiala- Gn;
- ro ul buzei superioare = ro ul buzei
inferioare;

date este necesara trasarea urmatoarelor


planuri:
- Simon (perpendiculara pe planul de
Ia Frankfurt In punctul suborbitar trece prin
canin, comisura, gnation);
- Dreyfus (nasion - subnazale trece
prin marginea inferioara a buzei superioa
re, tangenta gurii) une te spina nazala an
terioara cu porion;
- unghiul Hadjean (unghiul dintre tan
gentele Ia frunte i piramida nazala)
- unghiul dintre filtrul buzei superioare
i cloazonul nazal (normal 90-1100).

- fanta labiala = 1/3 latimea fetei Ia


acest nivel;
- irullui Fibonacci;
- proportia de aur;
- indicii faciali etc.
Fotografia de profil ofera date impor
tante In
diagnosticarea disfunctiilor
stomatognatice. Pentru precizarea acestor

Fig. 3.42 Examenul gnatofotostatic

Cu ajutorul acestor repere se stabilesc


variatiile de Ia normal ale cazului investigat
(pozitia buzei, a mentonului etc.).
Aceste investigatii au o deosebita va
loare documentar- tiintifica
i medico
legala, oferind date suplimentare i funda
mentale stabilirii unui diagnostic corect i
complet.

dupa care, In urma investigatiilor clinice i


paraclinice se stabile te un diagnostic initi
al. In functie de derularea etapelor clinice
de tratament se aplica un diagnostic de
etapa, urmat de diagnosticul final, stabilit Ia
lncheierea cazului.
Diagnosticul loco-regional interesea
za starea de integritate i/sau tabloul
lezional al componentelor sistemului
stomatognat, vizand etapele: morfo-clinice
i topografice, etiologia, forma clinica, tul
burarea functiilor, evolutia, complicatiile i
prognosticul. Astfel, In elaborarea diagnos
ticului vom parcurge urmatorii pa i:

Diagnosticul edentatiei
partiale intinse

Avand Ia dispozitie motivele principa


le pentru care pacientul se prezinta, se
poate pronunta un diagnostic de urgenta,

75

- diagnostic stare generala

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALA


Diagnosticul de stare locala consem
neaza starea de integritate a fiecarui com
ponent al sistemului stomatognat, trecand
prin etapele: anatomo-clinica, topografic,
forma clinica, etiologic, functional, evolutiv,
al complicatiilor, prognostic, etape terapeu
tice.

- diagnosticul pulpar i odontal;


- diagnosticul parodontal (gingivite,
parodontite);
- statusul mucoasei bucale, limbii i
glandelor salivare;
diagnosticul de edentatie;
- statusui ocluzal;
- diagnosticul de integritate sau de
afectare a ATM;
- diagnosticul de integritate sau

2.1. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A


UNITATILOR ODONTALE

afectare musculara;

In ceea ce prive te starea de integrita

- statusul relatiilor intermaxilare;


-

te a unitatilor odontale se poate materializa


In grila printr-un diagnostic:
anatomo-clinic, care consta In stabili
rea existentei leziunii coronare carie, abrazie, anomalii de forma,
volum, cu loare etc;
topografic, prin care consemnam din
tele (de ex. 2.5) i fetele afectate (M,

diagnosticul de integritate osoasa

i a cavitatilor sinusale;
- diagnosticul chirurgical;
-

diagnosticul de integritate homeo-

stazica;
- statusul de igiena oro-dentara (in
dicii de placa, tartru).

D, L, V);
1. DIAGNOSTICUL DE STARE GENERALA

forma clinica, un diagnostic In care

Diagnosticul

diagnosticarii starii generale, element pri

se precizeaza leziunea odontala i


profunzimea ei, baza clasificarii pe ca
re o abordam fiind Black i Dechaume
sau altele, In functie de tipulleziunii;
etiologie - cauza aparitiei leziunii microbiana, traumatica, genetica, pluri
factoriala;

mordial In orientarea ulterioara a tratamen

functional - se precizeaza tulburarile

tului gnatoprotetic. Desigur, nu ne propu

functiilor globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, fizionomice,
deglutitie ) afectate prin leziune;
evolutie - precizeaza modalitatea
evolutiva a afectiunii- stabilizata, evo
lutie lenta, rapida;
complicatii - consemneaza complica
tiile locale sau Ia distanta, imediate
sau tardive, aparute sau ce vor aparea

edentatiei

este

lntot

deauna precedat de diagnosticul de stare


generala In cadrul caruia se specifica afec
tiunea generala de care sufera bolnavul i
care ar putea temporiza sau contraindica
tratamentul.

lnsistam asupra

necesitatii

nem sa realizam In cabinetul stomatologic


un diagnostic de alta specialitate, dar o
anamneza precisa

i colaborarea lntre

specialitati sunt de natura sa scuteasca de


riscuri interventia specialistului stomatolog.

76

in

urma

leziunilor

(ex.:

afectare

complicatii - consemneaza complicatii

pulpara i/sau periapicala, desfiintarea

le locale sau Ia distanta, imediate sau

punctelor de contact cu migrari conse

tardive, aparute sau ce vor aparea in

cutive ale dintilor vecini sau antago

urma

ni ti etc.);

periapicala, osteite, osteomielite etc.);

prognostic - poate fi apreciat ca favo

prognostic - poate fi apreciat ca favo

rabil, rezervat sau nefavorabil, in tunc

rabil, rezervat sau nefavorabil, in tunc

tie de afectarea starii generate, locale

tie de afectarea starii generate, locale

sau loco-regionale,

sau loco-regionale, a complicatiilor sur

complicatiilor

leziunilor

(ex.:

afectare

survenite i a tratamentelor efectuate

venite i a tratamentelor efectuate ante

anterior;

rior;

etapa de tratament va indica trata

etapa de tratament va indica trata

mentul pe care 1-a urmat, daca este

mentul pe care 1-a urmat, daca este

complet, incomplet, corect sau inco

complet, incomplet, corect sau incorect

rect conceput sau executat, nerealiza

conceput

rea tratamentului.

tratamentului.

2.2.

DIAGNOSTICUL

DE

INTEGRITATE

2.3.

PULPARA

rodontala- gingivita, parodontita;

simple/complicate,

topografic - localizata, Ia una sau mai

etc;

multe unitati odonto-parodontale, sau


generalizata;

topografic, prin care consemnam din


tete (de ex. 2.5);

forma clinica- in functie de clasificare

forma clinica, un diagnostic in care se


gradul

afectiunii

(de ex. ARPA+ OMS- Geneva, 1978):

pulpare,

Forme inflamatorii: gingivita croni


ca, parodontita marginala cronica
superficiala (liza osoasa orizontala
mai putin de 1/3 din lungimea ra
dacinii), parodontita cronica pro
funda (liza osoasa orizontala mai
mult de 1/3 din lungimea radacinii),
parodontita
marginala
cronica
complexa (liza osoasa verticala),
parodontita juvenila (pungi osoa
se).
Forme degenerative: distrofice,

conform clasificarilor existents;

etiologie - cauza aparitiei leziunii microbiana,

traumatica,

iatrogenica

(preparari intempestive) etc;

functional - se precizeaza tulburarile


functiilor

globale

ale

DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE PA-

anatomo-clinic - tipul de afectare pa

afectiunii pulpare - hiperemie, pulpite,

precizeaza

nerealizarea

RODONTALA

anatomo-clinic - stabilirea existentei


necroze, gangrene

sau executat,

sistemului

stomatognat (masticatorii, fizionomice,


deglutitie) afectate prin leziune;

evolutie- precizeaza modatitatea evo


lutiva a afectiunii - stabilizata, evolutie
lenta, rapida;

atrofice (involutie).

77

Forme mixte (distrofice plus infla

rodontala i se inscrie in diagnosticul de


integritate al arcadei.

matorii).
Forme inflamatorii (parodontome).

Acest diagnostic consemneaza starea


prezenta a integritatii arcadei i cuprinde:
diagnosticul
anatomo-clinic

etiologie - cauza aparitiei leziunii microbiana, traumatica, mixta, plurifac


toriala - (ex.: gingivita potentata de
stari fiziologice -sarcina, pubertate,
menstre, climacteriu, de tratamente
medicamentoase etc.);
functional - se precizeaza tulburarile
functiilor sistemului stomatognat (mas
ticatorii, fizionomice, deglutitie) afectate
prin leziune;
evolutie - precizeaza modalitatea
evo lutiva a afectiunii - stabilizata,
evolutie lenta, rapida;
complicatii - consemneaza complicatii
le locale sau Ia distanta aparute 'tn ur
ma leziunilor - mobillitate dentara, mi
grari dentare, resorbtie alveolara, eden
tatii etc;
prognostic - poate fi apreciat ca favo
rabil, rezervat sau nefavorabil, in tunc
tie de afectarea starii locale, loco
regionale sau generale, a complicatiilor
survenite i a tratamentelor efectuate
anterior;
etapa de tratament va indica trata
mentul pe care 1-a urmat, daca este
complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat i etapa de tra
tament in care se afla pacientul sau ne
realizarea tratamentului.

2.4.

edentatia partiala I totala, dizarmonie


dento-alveolara etc;
diagnosticul topografic precizeaza
localizarea edentatiei sau a dizarmoniei
(maxilara, mandibulara);
diagnosticul de forma clinica a
edentatiei precizeaza clasa din care fa
ce
parte
edentatia
(Kennedy
Applegate, completata de clasele
Lejoyeux), clase prezentate Ia capitolul
"Formele clinice ale edentatiei partiale";
incadrarea dizarmoniei in clasificarile
existents
(endognatie/exognatie, in
congruenta etc.);
diagnosticul etiologic va preciza cau
za care a dus Ia pierderea dintilor - etio
logie congenitala, aparenta sau doban
dita (caria, parodontopatia, traumatis
mele, tumorile, cauzele iatrogene etc.)
sau in cazul aparitiei dizarmoniei dento
alveolare (obiceiuri vicioase, trauma
tisme, scheletale etc);
diagnosticul functional consemneaza
tulburarile functionale ale sistemului
stomatognat care predomina in tabloul
clinic i constau in tulburari masticatorii,
fizionomice, fonetice, in functie de to
pografia i intinderea edentatiei;
diagnosticul de evolutie va specifica
modul cum s-a instalat edentatia (lent,
brusc, treptat) sau posibilitatile de evo
lutie spre compensarea mecanismelor
functionale sau spre decompensarea
lor, fapt ce va duce Ia acte terapeutice

DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A

ARCADEI

Diagnosticul edentatiei partiale se in


scrie dupa diagnosticul de integritate
odontala i diagnosticul de integritate pa-

78

suplimentare cu caracter profilactic


pentru tesuturile de sustinere;
diagnosticul complicatiilor edentatiei
partiale va consemna existenta unor
complicatii locale, loco-regionale sau
generale;

2.5. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A


OCLUZIEI

anatomo-clinic - tipul de afectare

variat In raport de forma clinica, de etio


logie i de complicatiile survenite. Pro
gnosticul poate fi rezervat atunci cand
edentatia este de etiologie parodontala,
evolutia afectiunii de baza fiind greu de
stabilizat. Prognosticul poate fi bun In

ocluzala - malocluzie, modificari ale


ariilor
ocluzale,
ale
rapoartelor
interarcadice, ale contactelor dento
dentare statice/dinamice etc;
topografic- zona afectata;
forma clinica - se apreciaza conform
clasificariii lui Angle;
etiologie - cauza aparitiei malocluziei
- obiceiuri vicioase, consecutiva mal
pozitiilor dentare, cu sau tara prezenta

edentatiile reduse de etiologie carioasa.


diagnosticul etapei terapeutice ne va

anomaliilor
scheletale;

indica etapa de tratament In care se


gase te bolnavul. Se va preciza daca
este tratat conjunct sau adjunct sau da
ca este In curs de tratament; se va
specifica etapa In care se gase te. Tra
tamentele urmate de pacient vor fi
apreciate din punct de vedere al con
ceptiei biomedicale cat i al executiei
clinico-tehnologice. Exista situatii cand
proteza partial mobilizabila este corect
conceputa i realizata, lnsa poate fi ne
corespunzator apreciata datorita evolu
tiei
componentelor
sistemului
stomatognat care a determinat o incon
gruenta lntre proteza i campul protetic.
Se va aprecia, de asemenea, daca tra
tamentul efectuat este complet sau in
complet. Datorita existentei variatelor
forme de edentatie partiala, tratamente
le pot fi incomplete In cazul,In care se
rezolva o singura bre a, o singura
hemiarcada sau arcada.

functional - se precizeaza tulburarile

prognosticul edentatiei partiale este

dento-alveolare

sau

functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, fizionomice,
fonetice, deglutitie) afectate prin leziune;
precizeaza modalitatea
evo lutiva a afectiunii - stabilizata,
evolutie lenta, rapida;

evolutie

complicatii - consemneaza complicatii

le locale sau Ia distanta aparute In ur


ma leziunilor: odontale, parodontale,
osoase, musculare, loco-regionale i
generale;
prognostic - poate fi apreciat ca favo
rabil, rezervat sau nefavorabil, In tunc
tie de afectarea starii generale, locale
sau loco-regionale, a complicatiilor sur
venite i a tratamentelor efectuate ante
rior;
etapa de tratament va indica trata

mentul pe care 1-a urmat, daca este


complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat.

79

2.6.

DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A

ARTICULATIEI TEMPORO-MANDIBULARE

anatomo-clinic - tipul de afectare artrita, artroza etc;


topografic- dreapta/stanga;
forma clinica - se apreciaza conform
clasificarilor existente;
etiologie
cauza !ocala (prin
malocluzii, edentatii), loco-regionla
(modificari morfologice articulare) sau
generala (reumatism poliarticular);
functional - se precizeaza tulburarile
functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, fizionomice,
deglutitie) afectate prin leziune;
evolutie - precizeaza modalitatea evo
lutiva a afectiunii - stabilizata, evolutie
lenta, rapida;
complicatii - consemneaza complicatii
le locale sau Ia distanta aparute In ur
ma leziunilor: odontale, parodontale,
osoase, musculare, loco-regionale
i
generale;
prognostic - eel mai adesea este re
zervat i nefavorabil pentru cauzele lo
co-regionale i generale; pentru cele
locale poate fi favorabil, In cazul trata
mentelor corecte;
etapa de tratament va indica trata
mentul pe care 1-a urmat, daca este
complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat.

2.7.

DIAGNOSTICUL

DE

INTEGRITATE

MUSCULARA

anatomo-clinic- tipul de afectare: mi


ozite etc;
topografic - grupa musculara
afectata;

forma clinica - se apreciaza conform


etiologiei i rezultatelor examenelor eli
nice executate;
etiologie - cauza aparitiei infectioasa,
microbiana, traumatica, degenerativa,
congenitala;
functional - se precizeaza tulburarile
functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, fizionomice,
fonetice, deglutitie ) afectate prin leziune;
evolutie- precizeaza modalitatea evo
lutiva a afectiunii - stabilizata, evolutie
lenta, rapida;
complicatii - consemneaza complicatii
le loco-regionale sau generale aparute;
prognostic - poate fi apreciat ca favo
rabil, rezervat sau nefavorabil, In tunc
tie de etiologie;
etapa de tratament va indica trata
mentul pe care 1-a urmat, daca este
complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat.

2.8.

DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A

RELATIILOR MANDIBULO-CRANIENE

anatomo-clinic- malrelatii;
topografic;
forma clinica
etiologie - cauza aparitiei malrelatiei
- edentatie, malocluzie,
interferente
ocluzale etc;
functional - se precizeaza tulburarile
functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, fizionomice,
deglutitie) afectate prin leziune;
evolutie - precizeaza modalitatea
evo lutiva a afectiunii - stabilizata,
evolutie
lenta, rapida;

80

complicatii - consemneaza complicatii


le loco-regionale 9i generale;
prognostic - poate ti apreciat ca tavo
rabil, In cazul aplicarii tratamentului co
rect, rezervat sau netavorabil, In tunctie
de atectarea starii generale, loco
regionale, a complicatiilor survenite 9i a
tratamentelor etectuate anterior;
etapa de tratament va indica trata
meritul pe care 1-a urmat, daca este
complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat.
2.9.

DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE

HOMEOSTAZICA $1 FUNCTIONALA

anatomo-clinic - homeostazie pastra


ta I dishomeostazie (sindrom distuncti
onal);
topografic;
forma clinica - homeostazie ideala I
normala, dishomeostazie de compen
sare (susceptibilitate, preclinica, de de
but) 9i de decompensare;
etiologie - cauza aparitiei - locala
(odontal, parodonatal), loco-regionala
(ATM, muscular, osos), generala (atec
tiuni ale sistemului osos, muscular);
functional - se precizeaza tulburarile
tunctiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, tizionomice,
deglutitie ) atectate prin leziune
evolutie - precizeaza modalitatea
evo
lutiva a atectiunii - stabilizata, evolutie
lenta, rapida;
complicatii - consemneaza complicatii
le locale sau Ia distanta aparute In ur
ma leziunilor: odontale, parodontale,
osoase, musculare,loco-regionale 9i

generale;

prognostic - poate ti apreciat ca tavo


rabil, rezervat sau netavorabil, In tunc
tie de atectarea starii generale, locale
sau loco-regionale, a complicatiilor sur
venite 9i a tratamentelor etectuate ante
rior;
etapa de tratament va indica trata
mentul pe care 1-a urmat, daca este
complet, incomplet, corect sau incorect
conceput sau executat.

2.10. DIAGNOSTICUL

DE INTEGRITATE A

MUCOASEI, LIMBII, GLANDELOR SALIVARE

anatomo-clinic - stomatita, glosita,


adenita, obstructia glandelor salivare
etc;
topografic- localizarea atectiunii;
forma clinica - precizari In urma altar
investigari paraclinice morto-patologice,
stomatoscopice, citologice;
etiologie - cauza aparitiei atectiunii:
traumatica, alergica, microbiana, medi
camentoasa etc;
functional - se precizeaza tulburarile
tunctiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat (masticatorii, tizionomice,
deglutitie) atectate prin leziune;
evolutie- precizeaza modalitatea evo
lutiva a atectiunii - stabilizata, evolutie
lenta, rapida;
complicatii- consemneaza complicatii
le locale sau Ia distanta aparute In ur
ma leziunilor: odontale, parodontale,
osoase, musculare, loco-regionale 9i
generale, imediate 9i tardive;
prognostic - poate ti apreciat ca tavo
rabil, rezervat sau netavorabil, In tunc
tie de atectarea starii generale, locale
sau loco-regionale, a complicatiilor sur-

venite i
a
tratamentelor
efectuate ante
r
i
o
r
;
etapa
de

tratament
va
indica
trata
mentul pe care
1-a urmat, daca
este complet,
incomplet,
corect
sau
incorect
conceput sau
executat.
2.11.
DIAGNOSTICUL
CHIRURGICAL

In
cadrul
aprecierii
diagnosticului chi
rurgical se poate
insista
pe
un
diagnostic
de
integritate osoasa
sau de parti moi,
In
functie
de
segmentul pe care
a
survenit
o
patologie.
anatomo-clinic
tipul
de
afectare: in
fectioasa,
traumatica,
tumorala etc;

topografic In functie de
localizare odontala, de
parti dure
(osoasa, articu
lara) , sau de
parti moi
(musculara,
glandulara) etc;
forma
clinicase
apreciaza
In
functie
de investigatiile
clinice i
paraclinice;
etiologiecauza aparitiei
afectiunii;
functional se precizeaza
tulburarile
functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat
(masticatorii,
fizionomice,
deglutitie )
afectate prin
leziune;

evolutie precizeaza
modalitatea
evo lutiva a
afectiunii stabilizata,
evolutie lenta,

rapida;
complicatii
consemneaza
complicatii
le locale sau Ia
distanta
aparute In ur
ma
leziunilor:
odontale,
parodontale,
osoase,
musculare,
loco-regionale
i
generale,
imediate,
tardive;
prognostic
poate
fi
apreciat
ca
favo
rabil, rezervat
sau
nefavorabil, In
tunc tie
de
afectarea starii
generale,
locale
sau
loco-regionale,
a complicatiilor
sur-

venite i
a
tratamentelor
efectuate
ante
r
i
o
r
;

etapa
de
tratament
va
indica
tratamen tul pe
care 1-a urmat,
daca
este
complet,
incomplet,
corect
sau
incorect
conceput sau
executat.
2.12.
DIAGNOSTICUL
DE INTEGRITATE
OSOASA

anatomo-clinic
- tipul
de
afectare
o
s
o
a
s
aos
te
op
or
oz
a
et
c;
topogr

afic regiune
a
afectat
a;
forma
clinica
- se apreciaza
conform
clasificarilor
existente;
etiologie
cauza aparitiei
endocrina,
metabolica,
traumatica,
infectioasa etc;
functional
se precizeaza
tulburarile
functiilor
globale
ale
sistemului
stomatognat
(masticatorii,
fizionomice,
deglutitie
)
afectate
prin
leziune
evolutie
precizeaza
modalitatea
evo
lutiva
a
afectiunii
stabilizata,
evolutie lenta,
rapida;
complicatii
consemneaza
complicatii

le locale sau Ia
distanta, locoregionale
i
generale;
prognostic
poate
fi
apreciat
ca
rezer
vat
sau
nefavorabil, In
functie
de
afec tarea starii
generale,
locale
sau
loco regionale,
a complicatiilor
survenite i a
tratamentelor
efectuate
anterior;
etapa
de
tratament
va
indica trata
mentul pe care
1-a urmat, daca
este complet,
incomplet,
corect
sau
incorect
conceput sau
executat

3.
DIAGNOSTICUL
STARII DE IGIENA

Diagnosticul
starii de
igiena influen
teaza direct
prognosticul
tratamentului.

8
2

Va
aprecia
nivelul starii de
igiena
a
bolnavului,
fiind
evaluata
ca
satisfacatoare sau
nesatisfacatoare,
relatand starea de
igiena prezenta a
pacientului.
Fiecare
dintre cele 12
diagnostice vor
contine elemente
morfo-clinice,
functiona le,
etiologice, de
evolutie,
complicatii, di
agnostic diferential
i evaluari
prognostice cand
se instituie
tratamentul i In
eventua litatea In
care acesta nu se
instituie.
In medicina
dentara
contemporana,
sistematizarea
datelor clinice i
paraclinice
se realizeaza Intra maniera de
stocare
i

prelucrare
computerizata, ce
ofera o baza de
date
eficienta
pentru lncadrarea
Intr-a
categorie
sau alta de indici
clinico-biologici,
elemente
bazale
ale
deciziei
terapeutice, In al
carei algoritm final.
In Baza
Clinica de
lnvatamant a Facul
tatii de Medicina
Dentara lai a fast
imple mentat un
soft original,
PRODENT, adaptat
cerintelor didactice,
In acelai timp
cultivand
practicienilor un
algoritm de gandire
corelativ elaborat
de Prof. Univ. Dr.
Norina Forna In
colaborare cu
Firma Neotech
(Tratat de
Protetica
Dentara,
N. Forna,
2008)

Fig.3.44, 3.45. Aspecte ale introducerii


date/or clinice i paraclinice In softul
PRODENT

Fiecare
entitate clinica are
sistemati
zate
propriile
date,
aplicantul
fiind
obligat
Ia
o
introducere
graduala
ce
conduce Ia ela
borarea
unui
diagnostic
de
urmat de deru
larea unui plan
terapeutic
de
precizie.
Selectarea
variantei
terapeutice de
electie i
posibilitatea
realizarii de studii
statistice cu
profund impact
practic, consti tuie
caracteristici ale
fi ei de
observatie

inovative ce
coreleaza
activitatea medica
la, cu cea didactica
i cea de cercetare.
Modalitatea
de
transpunere
practica
a solutiilor
terapeutice oferite
de programul
computerizat
parcurge
urmatoarele etape:

1. lntroducerea
datelor clinice i
paraclini ce In
formatul
computerizat al
foii de ob
servatie;
2.
Prelucrarea
datelor
i
stabilirea
unui
scar
ce
caracterizeaza
indicii
clinico
biologici, element
ce lncadreaza din
punc tul de vedere
al
morfo-

functionalitatii paci
entullntr-o
categorie ce sta Ia
baza
alegerii
solutiei
terapeutice;
3. Stabilirea
scorului final prin
coroborarea
scorului indicilor
clinico-biologici cu
pro
gnosticul cazului
clinic;
4. Evaluarea
predictibilitatii
solutiei terape
utice alese.

8
3

S-ar putea să vă placă și