Sunteți pe pagina 1din 19
oom 3616 ApECT I A-~ CER Ai, pe, ae WK 7 oe " i ye N= thee Fe fe Rea S E20 WAT ‘ wh Le Jae hie :{elo, \(2a ALA NG CS (CHE le 3 IG a 824; IF30) prea bo asus he le Ale PtPCe Joo) RANE Fr Sale. hs (6 DJ 3616, Vol. 6 fi SH APROBA Distrul A; er d: terne Genertfi} oi ‘3 Alexan Dana} : see aprilie 19 INSTRUCT IU Privind wodul de organizare gi efectuare a misurilor gi yan Partidul 91 Guvernul Republicii Populare Romine au pus ~ fin fafa organelor Securité{ii Statului o sarcini deosebit de Serioasé Gi de raspundere 91 anume, descoperizea 1a timp 91 Gurmares a0tivita}ii subversive a agenturii serviciilor de spionaj Capitaliste 91 a elenentelor dusminoase din interiorul Patriet Heastre. Indeplinirea ou succes a acestei sarcini Je oncare, ie @ere de 1a ficcare lucritor al organelor Securitatii stetului sa foloseascé in mod judicios in munca sa intregul complex de misuri Anformativ-operative $4 in acelesi timp gi tehnica operativd, care asiguré obyinerea unor date obiective privind planurile $i acjiu- nile celor urmériji, linia de conduit rei noastre $1 alte materiale, cere ne permit si urnirin mai judicdos si mal efectiv eleuentele ce apar in avidenta. Mocital de scees, misurile tehnico-operative "x" gi "ZH alcdtuiesc © parte componenté a muncii informativ-operative a organelor Wi.A.T. al §.P. Secrete wetode gi mijloace ale ei in lupta cu subvers revolufionar ~ Tehnica "K" si "7" trebuie folositd numai in azul Unei absolute necesititi operative i in conditiile inbingrid ed ew oelelante uiauri informative bine progiitite, pentru a creia @ondivii Favorabile obtinerii celor mai bune rezultate operative, deOarece masurile "x" 94 "2" sant cshemate si inlesneasci succesul tuncdi informative $1 nicidecum s-o inloou ura ou welloe - $i se referi 1a cele mai ascufite i iunsa contra sei. In legi vrs & - ee wey acessta, Gefii dircctiilor operative sint obligaji si venta ca aceste misuri tehnice si fie aplicate in mod just gi rational LA in uunca informativa. ie 1) Masurile tehnico-cperative in functie de destina}ia si felul aparatajului folosit, se subimpart in; a) misurile "x" (asciltarea intericar’ prin insta— layii de microfon) bd) misurile "x" (ascultarea intericard prin insta— Isjia telefonului special) ©) misurile "xXxx"(ascultarea interioard prin folosi— rea tehmicii operative fara fir) 4) misurile “Z" (interceptarea convorbirilor tele= fonice a obigotivlui) 2) Efectuarea wasurilor tehnico-operative "x" $i "Z" atit in cadrul aparatului central, eit yi direc}iile regiozale, Se organizeazi de citre serviciul "1 M.A.T, a1 R.P.R., de comun acord cu conducerea direc{jiilor (serviciilor) operative. De calitatea i conspirarea lucrérilor ce se efec- | tulazd pentra auerajerea oblectivalui cu tennioo-operativd, sint direct raspunsdtori seful sexviedului ™™ cit $i seful echipei Ge efectuiacd instalarea tebnicid $1 lucratorul operativ care participa nemijlocit la efectuarea misurdd respective. 3) Wisurile tehnico-operative sint efectuate de cltre seciiile telnico-operative "X" 9i "2" pe baza sarcinei primite de da direcyiile operative, aprobate de ciitre conducerea Ministerului Afecerilor Interne. Sarcina se sorie de mind $i nu se Suregistreaz: da secretariate. Bvidenta sercinilor este jinuté noumai de citre Serviciul "I", fixind pentru fiecare obiectiv urmarit un oifru conventional, format din primele litere ale munelui $4 pronunelud celui urmirit, gi numéirul de ordine. Cifrul fixat ye trabui si Figireze in vittor fn intreaga coresponden}& a acyiunii respective, 4) Pot avea acces la masurile ce se efectueaz& 9i lua ounogtiingé ou materialele tehnico-operative Sefii de Directii, de servicii, locjiitorii lor si lueritorii operativi care rispund direct de goyiunea intormativa pe linia creda se efectueanh négurile respective. g Ineratorii servieiilor operstive care iau parte le efectuarga misurilor telmico-operative, nu trebule 5& participe ‘ ae/fae cal wie acordat serviciului "T" an ceea oo priveste ii conspirative in obiectiyele unie ae insta= luerérilor ce se ePentiians, Ga 5) Organizarea unui control indelunget a objectivulua, reduce din eficscitatea folosirii tenicii operative 31 poate duce la desconspirgrea milisurid intreprinse. De acela, duraba rolului efectuat asupra unui oblectiv nu trebude ei deptseascd 9 lun Ternmenul de efectuare a controlului asupra obieoti= vului poate fi prelungit numai in cazul uned necesitati operative incontestabile $i cu aprobarea ¢onjucerii Ministerului afacerilor Interne, In scopul evitérdi desconspirarii misurilor "x", intreaga telnicé aflat& fn obdectivele exterioare este scoasd imediat dupi indeplinivea sarcinei, iar conservarea unor aselienea Obdective este inadmisibila, F 6) In caaul cind o instalatie de 1.0. este in pericol de a fi desconspiraté, seful serviciulud "2" tmpreuné cu condu= 1 cerea directiilor operative intreprind misuri urgente pentra wliturarea nerieolului de desconspirare, margin pint Ja denotes rea tehnicei. In toate cazurile de desconspirare a misurilor se eaz& 0 cercetare amiinuntit&, recultatele cireig sint raportate conducerii Ministeralul Afscerilor Interne. ete 7) Inainte de inceperea controlului, se face un int taj cu efectivul controlorilor, privini ceracterul acbiunii oA principalele sercini ce stau fn fata mlaurilor tehnico-operatives In actiunile de importanj& deosebitd, in timpul fectulrii unui asemenes instructa] este util& participarea piatoruluil sarcined. timpul efectulirti misurilor tehnico-operative, eiul "I" (ine un contact strins ou directia operativa reas aS fs ths 29 8) Serviciul "I" ine in mod periodic cons?tairt Operative Unde se face bilanjul celor mei importante operatii_ atit pozitive cit si negative. Ieget de acest pt, Directiile 71 serviciile Operative sint opligate si-i prezinte note privind rezuliatul folosirii tehnicei 31 considerentele lor, 9) Gonvorbires controlata se serie de reproducitor Suvint cu cuvint, prin stenografiere sau pe band de nagnetofon, Reproducétorului nu i se permite si introducé in textul oonvor- birdi coneluziile, presupunerile sau deductiile sale. In acele Gacuri, cind dups parerea reproducitorului sonvorbirea nu Prezinté interes operativ, acesta cu prilejul prelueririi mate— Pialului, avind aprobarea gefului stu 74 initiatorului sarcinei, poate Intocmi buletinul (nota) redactind un regumat al conjinu= tului convorbirii. 19) Dacé in timpul controlului se constaté 4 obdiectival Poartad disouyii ou conduciitori ai partidului sau guvernului, controlul trebuie intrerupt imediat. 11) In azul cind in procesul ascultirii vor apare Save cu privire la pregitirea unor acte de terorisu, diversiune, evadare, sinucidere, etc., reproducdtorul este obligat si rapor= Vere neintirziat sefului siu direct san in lipsa acestuia lucri- torului operativ din directia operativi respectiva. 12) Materialul provenit din ascultare se intoomeste | sub fond! de bulotin (sau notd) se bate la wisini sau se scrie Ge mind gi este setinat de reproducdtor si de seful secfiei de explostare care verifiod materialul. 13) Dupd prelucrarea lor imediatd, buletinele sint inaintate Direcjiei sau serviciului operatiy in termen de 24 ore impreuni cu o adresi fnsotitoare in care se indict citrul obieo- tivalud; mumirul buletinelor (notelor) $i paginilor. sdresa Ansoyitoare este sennatti de citre geful sectiei de exploatare. Direcviilor (serviciilar) operative M.A,Ie 1d se permite si anexere buletinele Im dosarul de actiune informativd deschis asupra obiectivului sau si le distruci prin ardere, dupa | ee ele Snceteaz’ si mai prezinte o necesitate opeTativa, far copie Prooesului-verbal de distrugere va fi tnaintat’ serviciului "p" sel fos Ws M.AsT. din x. t pistrate 1o 2ile eviciul operativ. 14) Bengile de magnetofon cu textul docunentar, de ssement materialele oe sint deossbit de importante din punot de vedere operativ, pot fi p' @ conform indicatiilor primite de Ja Direc tii elungat, iar in casurile sterului, pint la le operative un ti) medesate conform indicat noi disposijiuni.- or conduc: 15) Waterialele de control obtinute de oftre Serviciul "i" prin efectuarea masurilor "x" + gi 'Z" pot fi folosite de citre directiile operative i. I. im munoa ce o desfigoara, Ca uateriale informative strict secrete, pietrind fn conspira— Pivitate absolutd sursa de unde s-au objinut ele, losizes, aterialului docunentar banda de masnetofon ca "probe numai ou aprobarea ministrului. inregistrat pe sau "corpuri delicte", se admite 16) In cadrul directiilor regionale M.A.I. unde funbyionearé biroul "T", evidentja materialelor objinnte in urma efectuairii wisurilor tehnico-operative, se va tine de cétre yeful diroului "9" intr—un registra special. 17) Im efectuarea nisurilor tehnioo-operative pe baza Sercinilor prinite de 1a acele organs regionale MM.AsT. unde mu func}ionsazé birouri "0", evidenja materialului rezultat din exploatare este jinuti de reproducdtorii servicdului wp,— 18) De pastrarea corectii g materialelor objimite ca Pexltat ol ofectullrii misurilor telnico-operative in directiile Tegionale, réspunde geful organului ui... 91 Iucratorul operatiy care are in ern obiectivul respeetiv. mi 19) Materialele regultate din curse 7.0. (note, inre- gistriri, etc.) se expediaz in confornitate cu ordinul privind Tegulile de transportare a docunentelor strict secrete, tira a fi Auregistrate la secretariat 20) Trans; va execute luora: ‘ea tehnicei operative nl unde be de oltre lucrétorii sectiet ren, se - os - trebuiesc amenajate in olidirile de serviciu ale iW: afacerilor Interne care sint pAzite. i luo: Jecitunitl icra ¢i rapids: ainbre/numctal de geaieotl Pospectivi a servicdului "1%, dar in caz de necestt agigurarca pazei in seoret a punctului de control. in ued categoric folosires persoanclor striine 2s convorbirilor.s 22) Se interzice categorie Iuerdtoriler roprodusiitorilor aii secatt din incinta insiperil note, ciorne 9i alte materiale rezultate din sirse: acestor mgteriale poate duce la desconspirarea ‘ne in munca organelor W.A.I.- ORGANIZARBA MASURTIOR " x aprobaté de conducerea ministervlul. 2%) WAsurile "x" in obiectivele parmane efectueand de cltre serviciul "" conform sarcined ; Zefului directicl operative respective. 25) In sarcind se vor nenjiona urmitoareler a) Nunsie, promumele 91 adress ‘obie. Toeul de mune®, profesia $i Tunctia acesiuia, * b) Ciiror probleme este necaa atenjie in timpul efectullrii controlului. Nuanta 5 matii privind activitatea dugminoasd a obiectivalui. ¢) Durata efsetuirii controlulud. 4) Nunele 4 numéeul de telefon 7s ae 26) Pe baca sercinii primite, servicdul “D" efectue dnvestigatiile tehmico- batea 91 uodnlitatea instalarii tehnicii operative in oadrul obigetivului. 27) Investigayiile tehnico-operative se eente gaat calea pitrunderii secrete in locuinja respectiva, sau sub acope Yea de reprezentan}i ai spatiulud locativ, ai intrepri nderilo construcyii, inspeetied pazed contra incendiilor, etc, Tn 4 aceste cazuri, lucrdtorii operativi trebuie si poarte iubriic uinbea respeotivii $i actele necesare pentru acoperire. Investigatitle tolinico-operstive as efeotueass ctre specialiptii din serviciul "1, ou conditia respectari striote conspinativi tii. ‘ 28) Investigatiile tebnico-operstive trebuie si conjiné urnatoarele date: as _ a) Date ou privire la amplasarea $i Yia elddirii, sau locuinted obiectivalul; yo b) Date ou privire la locuints obies valu ia anenajarea ei interioard; fl ¢) Date ou privire la locuinjele asa oblectivului sau locuinya lui unde s-ar putes ins de control; obieotivului; @) Alte date tehnico-operative, o: £1 folosite pentru efectuarea misurilor; Oe . £) Conoluzii cu privire la variante de instalare a telinicii in obiectiv si 1a organizarea pun control. ae 29) In caz dack directiile operative (serviciile) dispan de unele date tehnico-operative privini obieotivu: Prezinté serviciului "I" gi $4 acordd un ajutor continua pe OUlegersa maieriglelor necesars efeotulrii 6u succes a adcur tebnice. - 30) Tratativele privind ob}inerea temporard: a toculnye particularé, in vederea organiziinii Punctului de Co aelfew ry - sediilor organelor i rs gi plauzibil, care si excludd posibilitatea desconspirirdi ade vatelor intenyii pe care le au organele M.AsT. Posesorii locwin respective trebuiese Afacerilor Interne. reazd Impreuné ou directia operativd interssat&, un plan a: Ge efectuare a mésurilor 7.0,- Planul trebuie sé fie elavorat uinutd Dunet de vedere operativ, cit 94 asigurfndu-se plstrares Sepline conspirativitéyi a efectuirii misurilor 7.0. $4 funoyionare a tebnicii operatives Planul trebuie sf cuprindd urmitoarele x a) Nunele, pronunele obiectivului $: efectuarii misurilor T.0.; i. >) Felul tebnicii operative ce va fi $4 variatita instaldrid; respective; 4) Tooul instalirii telinieit operativ: cablurilor pind la punctul de control gi modul de maacare a acestores @) Lecul unde se va face ascultarea. Te! sub acoperirea cireia va fi ob{inutS Incdperea pentru control; / f) Desorierea amfnunyitd a modului in fi efectuate lucririle de instalare a tehnicdi In cad &) Saroinile 91 atribufiunile Pocdrud din echipa de instalare si a lueriitorilor ain direct: we 1a efectuares Iuerinii; a h) Oonditiunile care asiguri cons; rif din locuinta obiectivalud « de instalare; 1) Probleme ce privese accperirea sigur’ a. dzarea posturilor de suprave) acestora cu echiva de instalare, In sath a semnale la Tuorépilor ec se efec Plamul s& prevada de asetieni, legenda $4 mogul in cane se vor proc! denontareg tehnicei din obiectivul respectiv. urilor se cenmeazé yé de citre yerul Planul de organizare a mi de catre conduserea secyiel "x" $i-ae aprobe serviciului vm, Planul de nfsuri "x" in privinja cetayentlor straint 31 fn privinja unor operatii complicate 31 de raispuntere Se aprobé de citre conduceres ¥. 32) Membrii echipei de instalare din servicdul #24, trebuie si respecte o strict% conspirativitate 9i sti fie foarte Vigilenti, atit la pitrunderea in obiectiv, cit 91 fn timpul efectuarii lucriirilor. Tn caz c& va exista pericolul desconspiririi, Masurile de instalare a 7.0. trebuiese suspeniate. 33) Dup&é terminarea lucrérilor de instalare a tehnicii,| se intocmeste un raport de executare, in care se descrie intregul mers al luorizilor, menjioniniu-se eventualele derogiiri de le Plamul inijial, calitates audijisi, coordonatels exacts ale docurilor unde a fost plasat& aparatura 9i ficute legiturile Gipiturile). Ia scest rayort se anexeast schije detailate ale instalatiei $1 schenele reprezentind traseul cablurilor, precun 91 migurile de dewiontare a tehnicii din obiectiv, 34) Prin agentura sa, directiile operative trebuie si Btabileascd 91 si cominice la timp serviciului "T' oSpila $i reparatiile oa urmeaz& « date cu tehnic#, precum 3i despre alte lucriri de construcyis, eare ar putes si duced la desconspizarea metodelor folosite in Miiiice otganelor M.A.T. De asemeni, bute sii se comunice semna~ | dérile primite care conjin indieii privind desconspirersa misurilor "4" ce s-au intreprins: " despre modifi- se fack in Snctperile anena— 55) Din momentul instslarii telnicii 91 pind la denon teres acesteia, secjiile T.0. 4 obligate 8&4 controleze in nod sist: tetea instalajiel tehnico-operative. cadrul serviedului "0" sint tic stanea telnic aefloe - lpv= 35 BA MASURITOR ” xx " v7 36) Pentru efectuarea misurilor "xx" dineo}iile Operative inainteazd gefului serviciulud "I" 9 sareind apropatl RGANTZA de conduceres Ministerului Afacerilor Interns. In saroin’ sint mentionate urmatoarele date: a) Numele, pronumele, adresa obiectivalul $1 Jocul de muned. b) Numirul de telefon a obiectivului. @) Scurte informstii ow privire Ja obiectivs d) Durata controlului. ¢) Caror probleme este necesar si se acorde atenjie in timpul controlului. £) Wumele 91 numirul de telefon a lucritorulud operativ, care are in lucru scfiunsa informativa a obiectivulud respectiv. 37) Dupi primirea sercinii, servioiul 4 trece la Scoaterea documentelor abonatului de la M.P.T. $4 studiazd daca instalajia permite monterea 2,0. prin "Ex" si pe baza datelor oulese, ale&tuieste un plan de msuri privind instalarea $4 des— fiinjarea tehnicei. | 38) Agentura Gin cadrul M.P.1. primegte sarcina si gatura liniei telefonice respective cu clédirea punctului de control a serviciului "1 de unie se provoaed defeotiunea arbificiald a liniei telefonice. Dupi ce abonatul anunj& despre deranjarea telefo= aului, lueratorii servieiulni tree lg Inlocuires aparatuluis 39) Pe tot timpul cit abonatul este trecut sub control, intretinerea telefonului va £1 faout® de luerttonii serviciului "7", 40) In onzul Snloouirii aparatului in wod seoreby aceasti actiune se efectuiazd ou participarea direchiel (eau Servic iului) operative, care oreiazt condi fii pentin eénepinares in inciperea unde se insteleas’ aparatul. In acest scop planul de actiune se intoomeste de comun acord ou Direoyia operativa. mapas =i 41) Dupl efectierea lucririd de instalarea te "XX" In obleotiv, se Intocmejte un raport cu privire la Auerérii, in care se menfioneazé: = Cum a corespuns aparatal 1g verifictnd, ia eutia terminal 91 calitates fino }ioniirid aparatului. = Ge obiectiuni a féeut obiectivul of: Gnlocuit aparatul. efectudri lucrénii gi eum gu rezolvat. - Aléturat va iminta si o schité a Gi matimea camerei. 42) Dupdé expitarea termemilui de cont: conform planului este desfiintat& 91 in legdvurd ou fnbecmeste un proces-verbal. a 43) Pentru fiecare obiectiv se doschide care sint pistrate urnitoarele dooumente; a) Sarcina aprobata de conducoren Brivind instalarea aparetului "Xx b) Fisele de telefon ale es obiectivului. ©) Raportul cu privire Ja sfec a gi planul locuintei obiectivului, 4) Raportul ou privire la denonte operative. operativ pentru organele securititii statului., Aparstele folosite pentru executarea “XXK" se camunfleazd in diferite obiecte de uz oasn Radios ajutorul unei legende corespun: ro tor prix loo presupusa discutie, Tinind seama de posibilitijile tehnice a atestor aparate, termenil de executare a migurilor "Xxx" nu trebuie sf depiseasc’ € - lo ora.~ $8 persoanl, ofnt introduse in o 45) Pentru efectuarea instelatiilor "xxx", direc}iile Cperative Gnainteazt serviciului “T" o sarcini aprobata de Gouduceres ministerului, in care se indict; a) Numele $i promunele obiectivului, profesia 9i functia ecostuia, b) Pelul activita}ii destigurate de obiectiv $1 cu ce scop se efectueaz% misurile "ax", ¢) Ioeul $i ora intiinirii. @) Numele conspiretiv, profesia si fun tia agentului. ®) Numele de familie yi numérul de telefon al luoritorului directied operetive care ia parte la efectuarea niigurdi. #) Tecul probabil unde se va efectua controlul. 46) Dup&é primirea sarcinii, serviciul "T" srece la efeotuares Investigatiilor tehniso—operative, ou ajutorul ofrora Pe Lingii alte date ce intereseazi, stabileste factorii care influenteaz’ asupra propagirii undelor Tadiofonice $i existenta parazifilor. ; 47) Pe baza datelor obtinute, serviciul "D" 2n eolabo- tare cu direotia (sau serviciul) operativd se intoomeste planul ae efectuare a misurii "xxx", in care sint oglindite urnitoarale probleme esen}iale: 8) Tooul $4 ora efectuirii lucrarii. b) Felul camunflajului. ©) Jegendavea eveotutiri1 tucririi fa}i de agent $i obiectiv. @) Cine inmineazé 91 primagte inapoi camun?la jul, ©) Cum este asiguraté integritatea tehnicii Sperative in caz ci se va Ancerca Jescoperirea camunflajului. a £) Incul unde se va face controlul. &) Numele persoanolor care rdspund pentru efee— tuarea misurii respective. Sei pat 5 Be Wy 36 Planul va fi semmat do lucrat de luerdtorul directiei operative, care participd Ja efectwrea wul seeyiel 7.0, 54 isurii respective, precum gi de geful se: ", dup Care se prezinth pentru aprobaxe conducerii ministerului. 48) In az ci va fi mcesard organizarea punctelor de control in case particulare, posesorii acestor locuinje trebuiesc bine veriricayi la evidenjele operative ale Ministerului Afaceri- lor Interne. In cazul oind vor exista materiale compromi}itoure, organizarca punctului de control in locuinja respectiva este Anterzisa. 49) Disoujiile cu privire la ob}inerea asentimentului de a folosi tomporar inciperea necesard noua, sint purtate ca egula sub o legendé corespunsiitoare in afara sediilor organslor MeAeT. Tnodperile destinate pentru punctele de control trebuie si asigure o deplini conspirativitate a misurilor ce se efectueazd fati de proprietarul casei $i a persoanelor din jur. 90) Ma¢ina speciala folosit&é ca punct de control, trebuie asiguraté cu un gofer verificat $i salariat al servieiului wpm 51) Dup& efectuares nsurii, se intooneste un raport de executare, in cara se aratd; @) Ta ce distanta se efectueazi controlul. D) Oalitatea audijioi. ¢) Oind si in ce stare a fost inapoiat cawuntl, 52) Pentru fiecare objectiv anenajet ou tehnica "x" 91 "XXK" Be deschide un dosar, in care se pastreasd urmdtoarele documentes a) Sareina aprobatdé de conducerea ministerului, ) Investigatiile tehnic co-operative. ¢) Planul tehnico-operativ de efectuare a luorir: 4) Ist& cu nunele persoanelor care au luat parte la efectuarea lucriirii. 8) Documente tehnice ou privire la tehnica opera tiva instalgté 9i materialele intrebuinjate pentru instalare. £) Raportul de executare a lucrérilor de insta- lare a tehnicei operative in obiectiv. ael/oe ei. ss $9 g) Raportul cu privire la dewontares tehnicil operative i a altor materiale. a a un num de opdi: 53) Fiecare dosar po devumirea convenjionald cifratd o obisctivului. or s¢ pistreazd i iz cas 54) Dosarele obiecti ae fier sigilatd, de yeful seotiei I-a 7 etivalui, aceste dosare » dar duph te: ree urmiririi operative a o> masa de serviciul "nt". ORGANIZARDA i 55) Wisurile "2" se efectueas4 pe baza sarcint serviciului operativ, care este aprobatd de Seful directjiei. In sarcina se indicd urmitoarele dat gle § gi numérul de telefon a obiectivu. a) Numele, pron fum tia obiectivului b) adresa e) Durata controluluis @) Sewrte date ou privire la obiectiv 4 soopul efectudrii misurii "2"; @) Nuuele iuertitorului operativ ce are in Jucru eeyiunea asupra obiectivului respec- tiv, precum 94 numiral lui de telefon; wi; 56) Dup& primirea $i inregistrarea sarcinii, servi- ciul "2" cy ajutorul agenturii sale dincairul M.P.T., organi- geazk comutarea liniei telefonice a obicctivului 1a centrala de control a sectiei "Z". 57) Ia directiile regionale l.A-1., sarcina ce se Gnainteazé gefului biroulul D" pontru efectuarea misurii speciale, se aprob de ciitre geful directiel regionale pespective. ole 58) Pentru organiza: migurilor "2", serviciul "t" rindul lucritorilor temnici ai M.P.7. rea practicd 91 acoperires miura sa din rebuie si aibe Tinind cont de faptul c& o asemenea agentur’ ates participa direct in efectuarea aisurilor "Zz" ea este recru! - 3 eérora nu exist& principale a muncii cu aceasti a spiritul devotanentului fayé de partid si finii fidele $i conspirative a sarcinilor M.A-T. Fiecare ag yolumal 9i calitatea lucrérilar efectuate de el. ateriale compro: rimeste o recompens Pi pi 59) Inbilairile cu agentura trebuie si aive loo in afera elddirilor de serviciu ale organelor M.A.I. $ i privire la comutarea liniilor telefonice ale obiectivelor se dau fie 1a intilnire, fie prin telefon, subd forma cifraté. ew 60) Stabilirea unei lesituri telefonice directe ou agentul este interzisd. 61) Se interaice categoric ca agentura si ini eviden fa sercinilor primite sau s& faci alte insemniri, care pot duce Ja desconspirarca nuncii tehnico-operative 31 a agenturil ca atare. 62) Inregistrarea sarcinilor gi evidenla obiectivelor va fi fdcuté de geful sectiei interceptiri. Dooumentele vor fi pastrate in casd de fier, sigilaté. 63) Serviciul "1" este obligat si urmireased 2ilnic starea de functionare a tehnieii operative aflate in funojiune, luind ndcurile necesare pentru repararea 91 inloouirea ei la ‘imp. Bfectivul tehnio al secyit material al teknicii operative aflat in exploatare. In vederea ridicérii oalitéyii mésurilor "x" 94 iu, efectivul telnico-inginereso din cadrul laboratoarelor 94 etelierelor speciale ale serviciulul "I, este obligat si lor 1.0. rispunde de intre penfectioneze in pernanontii tehnioa-oporativd existents, ocu- pindu-se eu proectarea tari confectionarea unei noi ap. speciale pe baza ultiuelor realiziri din doneniul stilntel 94 telmicei. welfare eA) eonfec{ioneazi in laboratoarele sau se proourd pe baza comenzilor specials, ou aprobaze: gi atelierele acestui+t lui afacerilor Interne. 65) Aparatura now’, confectionati in laboratoarele serviciulud ™T" se preia pentru exploatare, numai dupd ce a fost supush unui examen din toate punotele de vodere. 66) Bete pernisi folosirea tehnicii operative noi pentru executarea lucriirilor de oftre secjiile 7.0. numai cu aprobarea gefului serviciului "I", dup& ce aceasta a fost aproba- + pentru a intra in exploatare de odtre conducerea ministerului. 67) Pentru a asigura conspirativitatea destinyiel reale a tetmicii operative folosite, acesteia 1 se dau denumiri conventionale, gi anuue: a) aparatura de inregistrare fonicd - " Moara b) Amplificatori intermediart - * Yolun ¢) iliorofoane = "Wadmug’es d) Mierofoane cu amplifieatori tranzistori =" Rubin "5 e) Receptori (tuburi) telefonici - "pélirie'; £) Bniyator special UE V = "Dundrea"'s g) Receptor special U KV =" Port "5 h) Comntatori de control = "Clocénitoare} InerGtorii operativi care au contigent& nemijlo— cit& ou lucriirile tehnico-operative, cu prilejul intoomirid documentelor si in diseulii, vor trebui si se Toloseascd de aceste denuniri convenyionale- 68) Evidenja intregii telmici operative §1 a materia— lelor de instalafie se jine de citre grupul de evidenté a serviciului “P", unde pentru intreaga aparaturé specialé se introduce cartotecd. Im cadrul secjiilor 7.0, pentru aparatura special se tntoomese $1 se tin la zi tormulare telnice 91 dooumente de insotire. 69) Efecbivul sec}iilor "x" gi "Z" din cadrul servi- ciului "2" va fi incadrat numai ca wembrii de partid gi utemisti cati, care all pregitire neoesari spacifioului munoii, aeffoe iid consy 7o) In ve acumilirid experien}ei in muncd, serviciul "2" in alte direo}ii operative ale linisteralul Aface— vilor Interne, se admite numai in cazuri exceptionale.: tranaferarea luoriterilor din gi cunoasterii lucraétorilor ea serviciului "2" 94 @ goare in mod sistematic o munc& corespunziitoare de edueatie a efectivilul, in spiritul devota= mentului nemirginit fat de cauza Partidului Muncitoresc Ronin 71) In seopul eduei din sectiilor 1.0. va trebui ul sectiilor 1.0., 00: @ fe $i a Guvernului Republicii Populare Romine. 72) Pentru ridicarea calificirid ofectivilui tehnico > operativ, pe lingé serviciul "T" se organizeazi oursuri regulate de compleotare a cunostinjelor de specialitate 9i stwdiere @ npiler uetode de muned, cadrul servic iulud 73) Personalul gec¥iilor T-0- WD" ge bucurd de toate drepturile oi avantajele ce sint acordate dueratopilor Ministerului Afacerilor Interne. 74) Purtarea uniformei mwilitere de citre erectivul orticip’ nemijlecit la efectuarea lucrardlor 0. oe sectiilor de instalsrea $i deservirea tehnicii operative, este interzis. SHOR MINISTS golonel, STAR GENERAL AD. CR ITOR Ti Tb.col., Szacsko Alexandra

S-ar putea să vă placă și