Sunteți pe pagina 1din 32
DUMINICA ATREIA A SFANTULUI SI MARELUI POST IN CARE SE SARBATORESTE INCHINAREA CINSTITEI $1 DE VIATA FACATOAREL CRUCI SAMBATA SEARA LA VECERNIA MICA Doamne,strigat-am.. span patra stil podobnig,glsul a es Podobie:Ingereytie puter. cum ostile ingeresti insofese Jemnul cel cinstit, cu bund ccucernicie inconjurandw-1, $i chea- mi pe tofi credinciosii Ia inchi- nare, Deci venifi cei ce va luminafi cu postul, si cidem Ia el cu bucurie sicu fried, strigind cu ere- dinga: Bucurd-te cinstita Cruce, intarirea lumii (de doui or). Ca si ridiei blestemul lui Adam, ai luat fir de intinare trupul nos- tru si Te-ai ristignit si ai murit, Tisuse preabunule. Pentru aceasta cinstim cu credin(t Crucea Ta sulifa, buretele, trestia si cuieles si cerem si vedem Invierea Ta. ‘incuiat-a sarpele prin lemn Edenul cel de demult; iar lemnul crucii La deschis tuturor celor ce voiese si se curdfeasca prin post si prin Iacrimi. Decl vizandu-l pe ‘cesta pus inainte, venifi credin- ciosii si cidem Ia el cu frica, strigind: Deschide, Cruce, portile cerurilor celor ce te iubese pe tine. Slav. $l acum. ascmenee: (CAnd Te-a vazut pe Tine pironit pe Cruce, Cuvinte al Ini Dum- nezeu, ceea ce Te-a naseut fir de siménfa s-a tinguit strigind: Vai ‘ie, Fiul meu preadulce! Ce sme- renie este aceasta, Dumnezeul ‘meu? Cum rabzi patimi de jude- ati nedreapti, Cel ce esti fara de patima? Laud cu cfintiri infrico- Sitoarea si nespusa pogordre a Ta. LA STIHOAVNA Stiri podobaie, gasal, Podobie: Casa Brat Dezlegindu-ne de legiturile | osandirié celei de demult, noi cre- | dincios, prin lemnul Crucil, si | stavim pe Hristos, Cel ce s-a | pironit pe dinsa. Si: lata pe Domnul Dumnezeul nos tru, sv inchinaf la afternatalpcioaelor TE fit ete (Ps 95, 5. Vino acum impreuna cu not, Davide, miged-fi aliuta cdntind, fnalgagi pe Hristos, credin si va inchinafi agtermutului picioa- relor Lui. | sain; tar Dumnezeo, Imparatul nostra, | imal inainte de veae a feut mintuire In | toa pat (7,195 | SA indlfgim popoare, lemnul cel ce este pus inainte, prin eare ne di noud Hristos mintuire, si cu credinfi si-l sirutim. ATREIA A POSTULUI_ an Si coma, = Crus inalfat pe Cruce pentru oameni, vazind pe Fiul tiu, Fecioara, ai strigat tanguindu-te: Slavii milos- tivirii Tale! pol: Aewm Iibereazs. Sfate Dum- | exe.» PreastintsTreimesupS Tat | “Troparul gas Mantuieste, Doamne, poporul ‘Tau, si bineeuvinteazi mostenirea Tas {14 binecredinciosilor crestini asupra celui prot daruieste, si cu Crucea Ta pizeste pe poporul Tau. Betenia mich 9 otpustal Tar dup otpust, int procul eu dle cont lcm eclerarhel in veymntri se Imbrach preotl si dlaconal si find ee sta Cruse ee daconl: Bineewvntea, pirate! Tor preotuls Bineewvdntat este Dumnereul nostra... poi: Sfinte Dum- ere.» PreasfantaTreime..3 Ju Tat Croparal Cruel” Mantas, | poperal Tat. Slava. $i acum, Condit Apoi, riick preotul enstita Cruce | ascepe cap a9 dace i tite ‘mergand inal paraciserul ex dou | 2 | sprime. Oasszhpeafinul anim, Grucl ade Teminare te noaptcs | LA VECERNIA MAR | «Deanne sigatatey sp 10 poe Shire Cruel, las See Podoble: Bucuritechmart. triluceste, Cruce a Dom- ‘nului, luminatele fulgere ale harului tin in inimile celor ce te cinstese pe tine, si cu dragoste dumnezeiascd te primesc, ceea ce esti de lume doritd; prin eare a tre- ‘cut mahnirea lacrimilor, din curse- Je morfii ne-am izbavit, sila veselia cea neincetata ne-am mutat. Arata bundcuviinfa frumusetii tale, di- ruind rasplatirile postirii robilor ti, celor ce cer ew credinfa ocro- tirea ta cea bogati si mila ta cea Bucuri-te, Cruce purtitoare de via, raiule cel frumos al Bisericii, pomul nestriciciunii, care ne-ai inflorit desfitarea slavei celei vesnice, prin care se alungi tabe- rele demonilor si impreuni se veselese cetele ingerilor, si aduna- rile credinciosilor _priznuiesc. Arma cea nebiruiti, tiria cea neclintiti, biruinfa impdratilor, Jauda preofilor. Di-ne si nou acum si ajungem Ia Patimile lui Hristos si la invieret Bucuri-te, Cruce purtitoare de semnul cel nebiruit al intarirea eredinciosilor, zidul eel dimpreju- rul Bisericii; prin care s-a pierdut si a incetat blestemul, s-a ing! puterea morfii si ne-am inilfat de pe piméint la cele ceresti, Arma nebiruiti impotriva demonilor, mirirea mucenicilor, podoaba cu- viosilor cu adevarat, limanul man- tuirii, ceea ce daruiesti lumii mare mili 312 DUMINICA, amindoi cei intai-ziditi, care ati eizut din ceata cea de sus, prin pizma ucigasului de oameni, pentru gustarea cea amar a irii din pomul cel de demult. Iati vine preacinstitul Iemn cu adevarat, la care alergind cu cltre el cu credinf Jinul nostru, Cruce preacinstiti, din al cirei fruct gustind, am dobandit nestriedciunea, Tuind adeviratul Eden cel dintai si mare mili, Slay asl al ee: Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit ristignire de bunavoie, spre invierea cea de obste a neamului omenese, si prin trestia crucii singerindu-Ti dege- tele cu vopsele rosii, Te-ai milosti vit a iseili pentru noi, ca un impirat, cele ce sunt de fertare; nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce suntem ameninfafi iarisi cu de- plirtarea de Ia Tine. Ci Te milos- tiveste, Unule, indelung-Rabda- torule, spre poporul Tiu, cel ce este in nevoi, si Te scoala si bi- ruieste pe cei ce se lupta impotriva noastrd, ea un atotputernic. ‘Si acum.., # Niseatoarel: Dogmatia glasul ese: Luin tn Prochimentl: Domaut ile cleat, dupa obicel pra. ete LALITIE Sutirile hramulu SlavBoy acai alasul al See: ‘Viandu-Te toatd faptura ris- tignit pe cruce gol, pe Tine, Fici- torul si Ziditorul tuturor, 5-2 schimbat de frick si s-a tinguit; soarele si-a strains lumina si pi- méntul s-a clitinat; pietrele s-au despicat si catapeteasma templului s-a rupt; morfii din morminte s-at seulat si Puterile ingeresti s-au spiimantat, zicdnd: 0, minune! Iudecitorui se judeca si patimeste yoind, pentru méntuirea si innol- rea lumii, LA STIHOAVNA ‘Sajrte Otottut dap Alf Vits, Slav. $1 acum asl al Doamne, Cel ce ai ajutat in rizboi preablindului David ca si supuni pe cel de alt neam, fii ‘impreuna in rzboi cu credinciosul nostru popor, si cu arma Crucii surpi pe vrijmasii nostri. Arati, “Milostive, spre nol miele Tale cele de demult; si si cunoascd ade- virat, ci Tu esti Dumnezeu si ci spre Tine nidajduind biruim; ru- gindu-se dupi obicel Preacuratl Maica Ta, si se diruiased nowi mare mili. Toparul, glasel I: Nasettoare de Damnezed. (le sous or) shal Cruel, © atts Manttests, Doamne,poporal Ti. s ‘alah rare a Prvegher Tar de nu este Privegher, se ze toparul Inverts Slave al Croc $ acty 2 [Nascitorel de Damnevet a Inve Si se stie: De se va intimpla fnantepriznulrea Bunel-vesti in Daminica Cracl ase caute pc deb fyi eb a itera H. De seva fntimpla prazuieu! Bune-vstiri tt Duminics inchindrii Crus se caute tiple fyi aes ACTREIA A POSTULUT DUMINICA DIMINEATA DiypS cei jase pial, Dummezeu este DomauL.. pe glasul Octolbuli, Se cits troparal Invert de dou ort Slav al Cruci. $f actittey al Naseitonrel: Gavel ‘edn ie, Fecioar. SL abignuitele Catisme, si se cdma Sedelace Inver De este hrainal clasttel Cruch, dup Polio, Sedeatna Cru, gos lea. Pdoble: Porunea cea eu tain. Coen a goin ra ‘masul ralul, pentru mancare adueind moarte; iar lemnul Crucit infigindu-se in pimint, a adus ‘oamenilor imbrichminte de via si toati Iumea s-a umplut de toati Ducuria, Pecare vizdnd-o pusi spre fnchinare, impreund si strigim lu Dumneven, popoare, ex credinfit Pind este de slavi casa Lui. Sav. Stacuma to acta Anlfoenste glaslul. Toath sures, Evanghelia Utrenil, ce va fide rind, 2 Inver: Inverea tl Hests vazin.. Peatml 50. Slavs glosu al Seles: Ulle podingl flr. Apot, sihira,losul 6: Milucjte-ma Damnezeule... La mulimes faplelr mle. (cat nape In pos CANOANEL CCanoonele Inver ale Nascitonrei de Dumnezeu pe 6 st din Triod, pe ‘Tricdntarea,slsture a finial Pariacel nostra Teodor Studie TRICANTAREA Cintra 1 sl ros in Ever 1 acai de rte ct cf prin Invirea Tul Hristos moartea $a ardtat depart; lumina viefl a risrit; Adam sculandu-se

S-ar putea să vă placă și